94657

Αριθμός τεύχους

4640

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

15/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  ετησία λίραι 3
  Ιξάμηνοξ Ι
  Άμεριχι,ς
  Ιτησία δολ, 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ, 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  θε,ΟΙ ΜΙΝΟΤλΤΡΟΤ
  ΗΡΑΚΔΒΙΟΙΙ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΙ Ι|ΟΜ
  ΑΡΙΘ». ΦΥΔΔΟΥ 4640
  ΤΙΠΗΜ111ΙΤΙΙΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Τλ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΒΓΟΓΑΣ ΣΤΑΦΥΛΟΙ
  Τ· ηρέβλημ* τής Ι,*ν-·
  τβν ατ«φυλβν μ«{, μά;
  '
  φ μ{ μ
  χ μ-1 άλλοτε κατ'
  •.«ανάληψιν. —«» δβν Ιηαιυ-
  ΟΒΚΐν να τ·ν(ζ«·μ·ν «χό ί-
  τβν Ι τι ήτο ■ν«ν*ΐι ν α λο·
  •••Ον μ*τρα αββαρα κ«ι βκ·
  τιλι·μ«τι»« δια νβ διανοι-
  χββΒν νέαι «γ·ρ·Λ «Ις την
  ΕΔρύκι,ν, δι* νβ αύ{α.αουν
  ■Ι ί'ξαγΝγβ· μ«( κβί ν* «πό
  κτιίσ·)ΐειν μ·ν{μ·υς καί λ
  βοβ«ρβς τλ
  ζμ φαίνεται «κοφνσι-
  α μένη νά ύΐτερνινααη. τ·ς δ»
  ακ·λ(«ζ κ«ι «ά ενισχυθή με
  Μββι μέσον χαι δι· αλ»ν τβν
  δυνάμενν τίς ·>τβ(α;διαοέτει
  τας εξ«γΗγ*( τβν αταφνλβν
  είς την Ευρωπην.
  "Ηδη, Μκτάκιν ένΐργειϋν
  τ·δ Γεν. Διαικατοϋ κ. Σφα
  κιανακη χαί τοΰ νομβρχσυ
  Ηρακλείου χ. Μαρχίλλου,
  α·«λ*1( κιλατκς δια ταίς α τα τό ζήτΐΐμα τουτο εςαταοβιι
  φυλ«ς μας Ύε,εατΐιρίξαμεν εί; τλ κρ·χθεαιν·ν ύηαυργι
  δέ ότι τι» μέτρα κου βα Εκρε χον αυμβινλιον. Καί αιτΐφα-
  ι» νβ λη«8·0ν «αί κ·ύ θκ οΐιθη ή «ναγραφ& είς τόν
  Ιλ βκοτΐλεομκτι- κρβϋκβλογιομ·ν τ·δ κρατους
  τένναιν τ·0 ((« κβοοΒ κεντΐ έκατ·μμ»ρ(«ν
  τβν ατα δραχμβν, τλ οχοτον Βα χ·-
  ώ
  χβ( είς
  γνγ*κ·& ίμηεφΙ·»
  βυλβν 8β Ιχρΐκκ νβ ίίβαν τβ ρηγηβη ώς δβραν είς τούς (μ
  : Πρβτβν βεβαία νβ γ| χάραυς έ(αγΝγ·1ς ιτββυλβν
  αυμβκβΐις της
  νβΐίν ΐΐδικβΐ
  Ενβκρνηαιώς μ·ς μιΐβ τβν
  Μνβιρνάοινν τβν χνρβν είς
  Τβ{ οκα(ας ββ ήτ· δυνατη η
  κατανάλωσις τβν στανυλβν
  Ϊας. 2) Να δ·0$ ίδιαιτέρβ
  λνς προαβχη καί έπιμέλεια ού&έ 4 χ«ραμιχρβ βμφιβο
  ι>1ς την ουα ««ασίαν τβν έξα λΐβ δια την Ιγκυροτητβ τικ·
  γο»έν«ν ατββιιλβν Δατι να,"Οκ»ς έκΐαας δέν γιντδτβι
  " " ! βγορβς.......~ "
  ιΐς Ισον
  ρς (γ
  ιί{ Ευρώπην
  Τβν εΐδηιιν αυτήν Ιτηλκ
  νρείφηοΐ χβές *> *ΑΒ«νβν ο
  κ Γενικάς Λιλίκα τάς πρός
  τόν κ. Νομάρχην ΉρακλεΙ
  •υ. Δέν γεννάται {
  ατ
  είς
  ω
  δονβτον Μειλυτέραν ΜατείοΐΒ
  ■ιν
  ■ν καί .βσφβλη μεταφοράν
  τκν. ΕβΙ νβ γίνουν ικΐοης
  ψνγιΐβ είς τ·υς λιμένα; {{α
  Υ-Υης δβτ· νβ μην χβτβ
  οτρένιται τ* ηρβΐσν έκ ι ής
  ■κβέβειίς τα» ύηό τόν ήλιον
  .^ί ίύ. κολλείκις ήμίραςΚαί
  4) νβ καΒιιρνθρ Ινα ο&ρ·ν
  αημβντικσν κατ' οκάν έ,αγ·
  μένκν ατβφυλβν ώβτι νβ έ
  ■μφιβολία Ι» 4 Ενβέρνηβις
  τσα« λββο κβί »λβ τα βλλβ μ»
  τρβ κου 8β κριΒαΟν βνκγ
  3) Νβ διατιθοϋν τβ βκα | καΐβ χ«Ι β«βρα·Τε)τα διβ την
  καί ββ;τ·ν*·βιν τβδ Ιζαγνγικοϋ έμ
  —'ψιιγιΙβ^Βΐβ την τβχεϊ ηορ(·Η τβν ατβφυλβν.
  Ή έΐβγνγη τβν νωχβν
  •ταφυλβν μας άκοτκλιΤ. ζή
  τημβ κΐναλαιείδους αημ«α(
  βς διβ την «Βνικην ·1κ·ν·μ(
  βν μας. Διατί «ΗΤβς τ·δ (τι
  μά{ κροοχορΐζει οημβνηκβ
  κοββ αυνβλλαγματος κατ' Ι
  γγμ
  τος, «κβτελΐΐ καί
  αιΐμβολην εί; την
  νιοχυθε*&ν ·1κ·ναμικ6ς βλ¬
  λβ καί ν β κεντηββθν υπα
  Τβί βκιθυμΐβ. τοθ χβρδους οί
  ·τβφυλενμιτ·ρ·ι Ι,«γ«γι1{ κβί
  νβ δυνηβοδν ν' αύζήοβυν
  τές αποστολάς των είς Ευριί
  ο»νδυ·αμώ
  θ
  «ην.
  ι ΤβΒτβ 6έ μ
  μβΙ πρός την προσπάθειαν
  «λαττβ.οεως χβν εξβδων μι-
  ταφοιάί, δι* ίλαττώαεκς τβν
  ν·ύλ»ν, τβν ΜομοΐρΜν
  κλπ. Δνατνχβς ·Ι Ενβΐρ%ή
  οιις τ·δ παρ·λβ*ντ·ί, Β*?η-
  λ
  ·χ·λημ««» Η μμ
  κβ τνν ζητήματα δέν Ιβκέ-
  φΒησαν πβ έ αεβαρβς τλ ζή
  ιημα χης ές«γνγης τβν οτ·
  9»λβν νβΙ Ιτοι «φήκβν «β
  χβΒβδν τσββι εύχαιρίαι «ού
  Βν κρλς νβτ«
  χβΒβδ τ ρ
  παρ·«σΐΒθΒησαν κρλς
  κχη·ιν τβν ιύρνκΒΐϋβν γ
  ρβν. Εβί έν τώ μιτΒ,ύ ΐΐβε
  χύρηανν βί βουλγαρική
  αιρβικΒί σΐβφολβΐ κίς τας
  ύ ά λΙ
  γορας
  ΐ
  φ ς ς
  ·πβ τάς λκοΙ«ς
  ί
  γορας «ύτ«ς τς ς
  ΐΐνεη βέβαιβ δϋβκβλον ν· ίη
  τοηισσοϋν πλίβν χ»ρις ουνε
  χη κ·1 *ντΐτ·μίνην χρ·αηά
  ΜΙΒν.
  Ένίτ·( ΚΒρ·ναΐΒβ?η πβλιν
  μ(· ιύκΒΐρΙβ λόγω τού <μ»υ λΙ·» βπαραγμοδ »1( την Ίβη ριχην πού καθισχά σχεδον Β δυνατόν την »,αγ«γην στ« «ηλβν εκείθεν. 'Αλλβ .δημι·ϋΡΥή8ηο»ν ■β! «πειροι δυσχίρειβ» λβνφ της επικρατούσης σήμερον οίιιονομιχίΐς κβί ν·ομιμκτι· χηςδΐΒτΒ(«χβ(. Εβίχλ Ιζβ γνγιχλν εμπορίαν τβν στβ- γκλβν μας δνβκολιύετβι ιρ· ΑΙ ύηβρχ·«αβι μ« δ λιατα κληροφορΐαι δια τ«{ Υ» ν·μέν·( μέχρι οημιρ·ν ·χ· ·τ·λας είνιιι τελείως «ηβ· ββρρυντικβΙ- Κα,ί βΙ 1μιχ·ροΙ μας δοκιμάζβυν τάς ημέρας βύτνς ζι»ηρ«ν ·κ·1β ώς ΐΐνβι δοβη κ»ί «1$ τέυ{ γ·ώί. Έν ταάιεη, φβ(νιτβι >τι
  τ· <μχ·ρι·ν τβν οταβυλβν δέν ηρσκιιτοι νβ μετ· παραγ» ■9 ·*·*·{· τ ματηαουν βΙ Ι,Βγε«γΒΐ τβν οτ·ννλβν μ«ί »»ί ι αν Εύριί «ην, η«ρ· την *χ·τνχΐΒν <βν κ«ε)τ»ν β»ι·βτ·λβν. :Η ατββιδικαϋ φο& διά τϋς ς σ·βαρ&ν ύ τ·0 ζατήματος. Ά μΐγβ κοοστητΝν ννχβν αταφυ λβν έλαττοΰται η ηαρβγνγη σταφίδος καί οιΐυχβλύνιται ή καί ||( Ικανοκβιη τικ_τέρβ( τιμάς διάθιαίς της ιίς τίς βγ·ρβς καταναλιί αε»(. ΚβΙ νυβικβ δι* 2νβ τβσβν Οββαραν (*ιτημβ αέν είμπο ρ·8βι παρα νβ ε>Νδηλ6·α
  λ· τό ενδιαφέρον της η κυ
  βέρνηβις. Παλυ χκριββατι
  ραν μάλιβτβ έφοσον {χκι βύ·
  άρίστους ουμββόλαυς οί ·ιτ·Ι
  •ι τϊ,ν κατετβπιααν ηληρ»(:
  Τβν υπουργόν Γεν. Διοικη
  την μ. £βακιαν£νην καί
  τόν Νομάρχην χ.Μβρκιλλον
  οί οκοΐοι δέν πκρέλΐιψεν να
  τό ζητημα ιύΒύς
  άρχή; κβί νβ ύιτοβκλουν
  τα κορ<σματα των υπό την κρίσιν τού ύκσυ,γικοϋ ουμ βουλίου. ΟΠΩΣ Δ1ΑΒΛ1ΝΕ1 Η ΖΩΗ ΙλΙΜΜΕΝΐΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΠΕΣ ΠΑΝΑΠΕΣ... 'Από τή Βκζαντιντ) Παναγία Ι αίς ιήν ΠϊναγΙα «Β Ρ·ιφαήλβυ ή τ·0 _·υρ(λλο δ,τι ΙνΒιααέρ·ι Αν αχίοει μι ιή οΐ}με·ινή έοριή. εί νέ ία% τ) χαρά 6σο χά Ι ή λόχ*,. Ό «νώνιμος—Β*αις χ»Ι ι οκομα οχίς—-παλνιές αΐΐογραφος χαί ώς *·ές χέ».τ'6κο αής Πβνβ γ[β(, χαλλιιίχνιβς τ·0 Πίν·υ. Ή γνι,οΐβ μβύρη Πχναγία τ) Β^ζαν- ) λθΙ άριοιοτέ χνημα μελκγχ·λιχτ}ς ΆντιθέΜβς μέ ι^ν ΠαναγΙβ 2 Φ·ρ η —4 &λ·Ιλ χάθε οωπιΐ αφσθ ιΐνε τό καρθενιχό οφιΐγβς οτ· αχρότατο οημιΐβ %» έ Θρίβμ6·ς ι«]ς ζα)ί)ς. Μι·(Χ·'> ·3(«ς »ί πειέ διάλε
  χχ·(, «ροτιμςθν έ6β ττ| λύκΐ]. 'ϊ
  χάρχει ϊμβς ένδιβαίριν—χλΪ τί
  χ>— μεγάλΐϊ—χβί οιν, γελκαΐτ),
  ι»; φε»τιινή ΙΊιχναιγΕα. Κ«Ι διά νά
  ϋ άκοΒειχτΐλήτεροι άς 4ί
  ιΐμε φ
  ονμε τα κεΙΙα ?«ίς Τίχν-ς χά Ι άς
  Ιλθειμι οτ* έκ.ΚΜΒο τ*|ς χαβημε
  ___λ.- Τ^Αψ · 'ΚυΙΐΜΜέΪΑΑϋ ·Ι«ει1
  θλιμιιίνις χα1 ο! χαιβκέ;
  γίκ!
  Σ ό γραφΐνό ίίβιιονάο·τ)5ο βχ
  οι>ναντ-θβΟνδλ«ς οΕ Π«βνίες. Καί
  θχ ψίχολεγτ,δβθν ίλες απδ τον
  4χ·ύ9ΐο ή 1<οο9(· Κ3οατΐ)9Τ; ή. —Π2»1)Χ·ΛΟ&9^3| Τ* Χβ?ΙΤ3! ο5τ&, αέ τί συγ«λ·νιοτιχτ] περι- οιιλλ·γή ΚΒβσι&χιτνι μιιοοατα α την ·ιχ4«α %ι σλιμμίνη; Π ινα γΕας. "Εχ«ι χάιι άκλ τέν άαχητι- βΐίά τ-|ς—χ^ μιγβλη σΐιγμτι 1β λύη~ς πβύ ά^οκρϋθτάλλωοιν έ καλ λΐτέχν—ς ο·ήν προο»ηογρ«φΕ» χ-ς. Αύιή ή δκίβ,,ξίς βϊ γ(ν^ 4Ρχι «βς χαί θϋχη ϊΐναλβς ιό* τέ π· τ-ς. Ή νε·ρ«μ*ντιχ* ίιάθεοι έ μιά χαρβ Η ( ρ)«ϋτΐ7)τ. 'Η κ·ο· χή άντιχαθιο-^ τή* έλπΕΒοι— μίαν ίληίΒα ά6ίβ«ιΐ| χαι άχχβίρι αΐτ] άχέμη, 'ΰπόοο τ) ιίλικρΐνεια κιύ Ηατοΐιθΐάζιΐ ή ηρβοευχομέντ; ηρβέρχιτβι αηέ τή συναίσθησιν ουιή... Καταφιδγει οΐήν Πίναγίΐ δια νά κλΐ]··)θΐ τό χινέν *)ς Ψ·»Χ<|ς τ-ς άκό όράιιβτκ έγκβρτε 44 έύ έ ριν«. Ικε. ι. κιυ χρύδειιν α τέ βίθβς τους μΐβν Ιναχε6«ια( κνευμχτιχή] χαί Ιοβς Ιββς χκΐ μίαν κρο&ικΕα. "Κται 4«έ την Πχναγ{« τοθ ιίκβνβοΐα οΐβκ Ι«ς την Π»ν«γΙα τής ζβής μιαολαβεΤ μ(α Βικοχής χ>μον(α
  ί Ινας αξιοκρίοκτος ουντονι
  σμίς...
  ΚιιττάΕετε δ»«ς χιΐ τή «/«τείνη
  ΠχναγΕα ι ής Άνκγε«νή9εΗς! Δέν
  είνε χχΐ αυτή μ<κ Ιξιιριτιχή μορ φή μΐαχ οτέ Ιμψ4χο υλιχο τής αη μερινής ημέρας—μέοκ βτλν ιδού τερο χαί άντιχετμενιχότερο ριμβχ βμό τ·0 Δεχ««ινταυγοο3Μΐ); Στ!ε ίκχΐησ'ις μας ϊέν δκάϊ χούν ΦιρναρΙνες τ·0 Ρχφαήλου. Αυτή δμιο; άντιχκθιθ'^ί κίηβχΐ ή σκμηλ^ρΑνει την Ιλλε ψ : 'β« ηρβσωκιΐ την ιίχονα «Β καρθενι χοθ σ^»Εγ·ος αχο άχρίτατο σΐ) μιΐι τού χαΐ τέ θβΕαμβο τή; ζ» ής. Αυτή Βέν ιικαριι νά πριαιυχ») θ| Βκας ή 41λΐ(. Κατέχει έντίς της την άπβθίωοι. Ό,τι την έμ «νίιι ι[νι ή πίαιις κρός την ζ« ή«. ΒΧέπει τίς ιίκάνις μέΐ' άκό Βιαφ*·ιτιχά κρΕομντα. Άχούει τα τροναικα ώς γααήλια έμβχτή ρια. Ε[νι θετική ο' Βτι ζ~τ·1 χαί θιτιχή ο' Βτι *β·λ«μβίνει. • · * θλΐμμί^ς χαί γελαστές Π»να γίες θ* ά^τιχρυοθιθν οήμ*»α κλή θος χαΐ οτΐς αιινοιχΕες. Στέ ηψΛ τ· μκαλχίνι κεΰ άνθεϊ &«<μ——■ Ιερή καραΒοο'—ι βααιλιχος θά προσεξετε τή θλιμμίνη Πιναγία τής άναμ·νή(: Μέ τή ξεθνριααμέ ν« χορΒΙλλα τβν μχλλιβν—αύιι βολο άναλλοΕντο—χαΐ μέ τή μι λαγχολιχή, την άΊ·ντ), έριυνι,τι χότηϊα τβν ματιβν. ΠαραχολουθεΙ χαί τέν τελευταΐο Βιαβάτη, νέο ή μιοήλιχα, μέχρις Βτου έξ>««νιαθ|
  ατήν 4»ρη τοθ Βρ<μ«υ. 'Η καρά ν·λα6θ~3ΐ θυμίζει.. κροαιυχή Ό αναμινίμινοζ δι* έρχεται. Οδ τι δηάνχει κιθαν<τΐ|ς νά έλθη "Η μβλλον Βταν Ιλ8η φιύγιι. Έν τούτοις τό κΐτ»ον τής άναμονής Η* έννοι! νά Βύοι. Κάται ο <έ κλαχάΒο ή χαρβτιή ΙΊχναγΙα—το χοριτααχι μέ τα χόκχινα—μιλιΐ Βιαρχβς, γελλ Βι αρχβς χ>1 κειράζει Βΐαρχβ'!
  Σ·!γνεΐ το χέρι τοθ κρώτου γνη
  οτ·0 μέ Βύναμι χαί μέ μιά καρά
  ξενη θπαμρευτιχή λάμψι οτά
  μχτια. "Κχιι κεκβΕβηιι ατή μοί
  ρα ιης. Είνε νέ* χαί αντιλαμβί
  νιται τή βημααΐα κου Ιχιι ή νεέ
  της μέαχ οέ μεριχές έ*"' Ηρε;,
  φευγαλίις ιύ^αιρΐις τής ζωής.
  'Η ϊΧη ο τέ μκαλχίνι ί?»)3ΐ χ» ι
  κεράοανι τόοΐς τέτοιες ιδχαι»!
  «{ χνρΐς νά τίς κοοοέίη..· Αΰ
  τα είνε τέ βιοιχό αφάλμα της.
  Τό δραμα μιάς πόλεως
  Η ΖΩΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΚΙΝΟΝ
  ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ
  ΠΓΚΙΪΟΝ.
  Μια πνιγηοβ άτμοσψσιρα άνη
  συχΐας κβί θανάτου βσραίνβ'
  τος ημέρας καί (οίως τας λο
  «τας τής παλαιάς πρωτευεύ
  σης τίς ούτοκρατορικθς Κ·
  νας. Όλα θυμΐζουν των θά
  νατο. Τίτΐοτε ί έν είναι ζωντσ
  νώτβρον άτι6 τον θάνατον είς
  την ΚΙναν. Μεγάλαι τηναχΐδβς
  άνηριημέναι άπό τόν Δήμον,
  &εικν ύουν τος καταστροφάς
  νοο φέρβι ή λέπρα κσΐ ή εύ
  λογιά. "Αλλαι κινακΐ&ες επι
  χϊΐροθν νά σωφρονΐσουν τούς
  κακνιστάς τοθ όπΐου καί ύπβν
  βυμζουν μέ χαρακιηρισηκάς
  «(*όνας δ τι 6 νόμος τούς τιμω
  ριΐ μί θάνατον. Μακρότερσ,
  μέσ» είς μίαν θάλασσαν ται
  νιΛν, φαΐνονται κ ά τι πβλώριοι
  όΚοντοσΐοιχΙαι ή βισφημΐσβις
  όρθοκε&ικ—ν εΐϋών.
  'Αλλ' άκόμη ττερισσότβοον
  βαρύνη την κόλιν τό οΐσθημα
  Οτι έκεΤ κοντά, ιίς τα περΐχω
  ρα, βασιλεύει ο πόλεμος κ αί
  ό θάνατος καί τθ πτώματα
  των στρατιώτην θάτιτονται
  ηροχβΐρως είς τούς άβαθεΐς
  λάχχους πού άνοΐγουν οί συ
  νάδελφοΐ των.
  Ό Εύρωκοΐος πού θά δο
  κιμάση να περάση νύκτα άπό
  τούς δρομους τοθ ΠεκΙνου
  Γ έ* ημπορεί νά μή καταλη
  Φθβ άπό ίνα παρόδοξον συ
  να'σθημα. Οί τοΐχοι καί οί
  πόργοι τΡς άπηγορευμένης πό
  λεως τοθ^φαΐνονται σάν Ινα
  περίεργον μνημεΐον μέ παρα
  μορΦωμένους δράκοντας, μέ
  λέοντας, ^ έ φοΐνικας, μέ 6γνω
  στα τέρατα. ΚαΙ καθως ή σβ
  λήνη φωτζβι τα 6έ>6ρα των
  ούτοκρατορικων άναχτό^ων
  6ι&ει ι (αν παρά&οξον δψ.ν βΐς
  τό γερικο έκεΐνο κυπαρΐσσι
  πού είναι τορα άυσσο&εμέ
  νο, έπειδ<| κάποτε παρεχώρη σε τεύς κλάδους τού ιίς ίνα ούτοκράτορα «οό ηθέλησε νά αύτοκτονήσ]). Είς τα μικρά καΐ βρωμερά μαγοζβκια βλέπει κανεΐς Ιως άργά «ήν >οετα >ά κατασκευ
  ίζουν μικρά χάρτινα ψάρισ,
  β λιβντάρια. ώνθη
  χ·1 συμβολικά σχήματο.
  'Δπό μερικα σπΐτια έρχον
  ται σπαρσκτινοΐ ήχοι έγχωρΐ
  ών μουσικΑν όογά>ων. Ε(ς τα
  σπΐτια ούτά ► οποίος απέθανε
  «αί οί συγγενεΤς τού προσπα
  θοθν μ έ την θλιβεράν μουσική
  ν' απομακρύνουν τα πνεύμα
  τα τοθ κακοθ, πεό μόλις νυ
  κτώσο προσκαθοθν νά εΐσίλ
  θουν ε(ς τα σπΐτια. Έν τφ με
  ταξο 6 νεκρός παραμένη έ τι Ι
  μερικάς ημέρας δταφος. Μυ
  ρΐζει, γεμΐζει μυΤγες, άλλά
  ν ένταφιάζεται κροτοθ τε
  λειώσουν δλοι οί τύποι πού
  έπιβάλλονται άπ· την θρησκεΐ
  αν τοθ τόπου.
  Έξω άπό ίνα μισόκλειστο
  κατΰστημα κρέμονται πρόσω
  πΐ&ες άκό πβπιεσμίνο χαρτΙ.
  ΑΙ περισσότεραι παριστοθν
  κεφάλι δρΑκοντος μέ φλαγερά
  μάτια καί κινητήν σιαγόνα.
  "Ενα σωρό εΤδη κατασκευάζον
  ται άπό χαρτΙ είς την ΚΙνβν:
  μπαοθλσ, ντουλάπισ, καί μι
  κρά σκΐτια άκόμη. Τα Τ&ια
  μαγαζάκια κατασκευάζουν
  κα( τα όρθογώνια χσρτόνια
  πού κρατοθν είς τάς χηδβίας
  ο( συγγενεΐς τοθ νεκροθ κβί
  πού τα καΐουν έπειτα είς τόν
  τάφον τού.
  Είς τάς δόο μετά τα μεσά
  νυχτα βλέπβτε τα κατασιήμα
  τα ούτά νά έργάζωνται άκό
  μη. Ό Κινέζος οέν γνωρ'ζβι
  τ! θά π|| ανάπαυσις. Έργάζε
  ται βέν ζητιΤ παρά νά μή πει
  >ά. Σιββται τούς νόμους δταν
  τόν συμφέρουν. Έον τόν συμ
  φέρη νά βοηθήση τούς ξένους,
  θά τούς βοηθήση. Είνε οοθλος
  γεν>ημένος οοθλος.Ό Χριστός
  δέν τόν ίσωσε, ή δημοκρατΐα
  δέ* τόν άηηλευθίρωσβν, ή Εύ
  ρώπη Γεν τόν έξεπολΐτισε. Ά
  γνοεΤ τό Ινδοξον παρελθόν
  Γ]ς φυλί]ς τού κα( νομΐζει κα
  νεΐς δ τι χά ποία τρικυμΐα τβν
  έζίβρασε ε(ς τα δγονα εβάφη
  τής Κΐνας.
  Τα άεροπλάνα περνοθν έ
  πάνω άπό τό ζυρισμένο κεφά
  λι τ·ν, τα ύ
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
  ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΙ ΕΙ&ΥΑΛ10Υ
  ΦΐΕνεται δτι τό πιρίφτ,αο 3ου
  χιχ* ζιθγβς τοθ Οδΐ·Ιοβιρ ϊέν πρό
  κείται νβ μά; άφήαη πέτε οί +■
  σι»χί«. 'Αη' τή αΐιγμή κ·ΰ τα ά
  νάχτορα τ·0 Β^ύχιγχαμ μιτεβλή
  θι;οιν ·!ς ένωπχΐν ήφχιΌτειον κοίί
  ήΐτιΕλ-3ΐ μέ την αΐαθηματιχή λά
  βα τού νά καραούρ) οτήν χατα
  στροφήν την χραταια'τερΊιν οΐυΐβ
  *ρατ·ρΙα, δ χέονιος βαΕοκιτχι αϊ
  διαρχή άκαοχίλναι Δέν ιΐμπο··Τ
  νανΐΐς νά βί^ μιίί ώ»ας ήΐυχΕα.
  Έπ'οΐμι Βτι μετά την παραίττρι
  τ·0 ΈδουάρΒοϋ χαί την τέλιαι
  τβν γάμβν τού μέ την χ Οϋ&λλις
  θ» έιιλι'ωνεν ή Ειτιοίααυτή αφοθ
  δ Ι3«τβζ χαΐ το εΐδύλλι· εορήχαν
  την άπβθέοοαΐ τους. Τί πλάνη Βιιω,!
  Τέ ζιθνος τβν έραβτβν άντΐ ν' ά
  ιρθ^ σέ καμμιά γρβφικ* γω
  τής Πεοβι;γκΕας ή στήν δχθ-
  χαμμ &', ΈλΒετιχής λΐμνοαλβς χαί
  νά ιιεΐααη έ αί γαλτ,νεμέ^α, ή)ιι
  χά χαί άμίριμνβ τό μήνα τοθ »ι
  λιτο(, επήρε τα Βρομο γιά Βλις
  τίς χβρες τής Κυιώκτ,ς. ΕαΙ μάς
  ανάγχαοι νά τό ά«·λ·ιιθεΒιιε ά
  αθμβΕνοντες κ«ντ·0 ΚαΙ δέν έκρο
  φθβνβμι νά τδ ίδβθμι κικθενά.
  Αίς χι' Ι χάνι άγβκα άντοχής.
  Αίς χι' ιΐχι οτοΕχιιμχ νά ΒιαοχΕ
  στ,) Βλους τεύς χάμκειις χαί τίς πβ
  λιτεΐις χ»Ι ν' αναρριχηΒ^ οέ δλα
  τα 6·υνά τήςΕυ^ώκν,ς. ΚαΙ τώρα
  άφ·θ μβ; έξήντλιιοι μ' α&ΐέ τόν
  βτιλιΕβτο μαραβώνιο, μβς οχάιι
  τή μιγαλη μκ^ιιτ»!..
  θ* Ιηιοτείψϊ λέγει οήν Αγ
  γλΐα. Άλλά ίέ» πρίχιιται ιύ
  άγβνα ν' &νολί&-% γιά την ιπανοΒ·
  τοθ 'ΒδβυάρΒεϋ ατό θρόνο τού,
  ι υ π χαι είς μβναοτήριον ν' άπβ-
  ουρθ| Άλλ' <ΰ'ε χιΐ νά Ε5ιοτι&· 0^ έηιλβς: 'Η ιΐβτ,βις προαβέτει, δ τι τό θρυλιχό ζεθγος τβν έρβοτβν θά έκιδοθΐ σέ Ι?γβ φιλβνθρβκΕ άς. ΚαΙ α&ΐή ή λεκταμέρκβ ι Νέ. κου έδ^μιοδργ^βε νέο οάλϋ^νέ χαΐ νέις &τελιό<ΐ]τες —Τί Βρβματιχέ, τί τραγιχό τέ λος ενός είδυλλΕου πίο εκίνησε τό θχυμχσμο χαί τή θϋμπαβεια Βλου τοθ χίαμευ τβν κΕαθΐ|μχτιχβν δ πίρξιβν, ήίούσθΐ) νά αναφ»ν| μ έ σΐεναγμδν ΐωμαντιχή Οααρξις μέ λις ίδιάδαοι τή αχιτιχή ιΤ5ΐ}θΐ. —Άλλά για Ι βρΕβχετι οτήν ιΙΒτ,αιν αυτή, Ιραμαιτιχό τέλες τοθ ιΕΒκλλΙβ»; άντέτκξιν δ θρ τιχάς τύκος τής σϋντρ·φιβ(. γ βνιίΡιια 6?ίο(ω Βτι τώρα μίλις άρχΐζιι ή κραγματιχή άγίκι; τβν Ιύ·> έραοτβν—ο»ζύν»ν. ΤΕ ίλλ
  πι&^μχ ίλλβστε μπιριΐ νά
  ■ερΐ990*τερο οδμφιβνο κρές τον
  Ιριβτο·, κρός την κραγματιχήν αγί
  πΐ), άπέ τέ Ιργβ τής ?ιλανθρ»
  πίας, άκο την έχδήληα: τής στορ
  γής πρίς Βλον τβν χβΌμο, άπα την
  ένΐσχαοι πρός Βλους τιύ; πάσχον
  τας χ«1 «υ; δκοΐυχεΖς; "Ενας
  ηραγμχτιχά έρβτευμένος, Ινας 5
  θρωπβς κο» αγαιι$ βαθιιά, νοΐώ
  θε ι άγάπΐ) γιά δλβκς τεΰς άνθρώ
  πιις.Έχιι χαρδια κ«υ ξιχιιλίζει
  κάνιο» άκό κΐοθήματκ ουμχένοι
  άς κρές «ύς Ιυοωχεΐς χαί άκ·-
  χλήβοκς. Δέκ αυμφοινβ λαϊκόν είς
  τέ Βτι τιλιιώνιι τό εΙΒύλλιο έκιΐ
  Βπβυ άρχίζιι ή
  —Δέ* είναι εισί τα κράγματα
  βιίχτψι τρΕτος τής ουντρβφΐέίς
  "Εχο> τή γνώμτ) δα έΐέλειωαε ή
  χείρα τοΒ ιΙδυλλιΊυ χι' άρχΐζιι τ*
  ί,βματής άνΐας χαί τήςκλήξιως.
  Κι' α6ΐή την κλήξΐ) θέλβυν ν±
  διώΕοαν ·Ε έραβ'ές έηιϊιδόμενοι
  ατά Ι?γα τής φιλανθρακΕας. Ό
  Ιρβτας γιά τευς άνθιώκους τής
  Βράοεως, έοκνέχιοε, ειμπορεί να
  είναι κολ?ές φορές ώφέλιμις. Άλ
  λά μόνο ίταν Ιέν γΐνιχαι οχοκές
  τής ζ»ής·
  Ό Ιρβτας μκορεΐ νά χεντρΕοη
  τό ζήλο. Ν τ τενώοι τίς Βυνάμεΐς
  Ν' ανοίξη τή φαντκοΕα. Νχ δώσΐ|
  ςρτιρά οΐή οχίψί χαί την ρ
  Νέ θιρμάν^ χαί νά ζωογβνήοη χά Ι
  νά Ι«θ(,ίψη Εδέις. Καί νά γίνη δ
  μεγάλας βτ,μιουργδς. "Οίαν Βμβς
  οψ»θ| ΧΛταλιιΐή;, ανατροπεύς, αι
  ) κου ' ίώ
  νούν τα άδύνατα πόδια τού
  οί άστυγομικοΕ τόν {έρνουν
  άλύπητα.
  Άν ή ΚΙνα βέν κάμη τ·ν
  πειρΐαν αύταν πολίτην, τόν
  οβθλον Δνθρωπον. θά ε!νβι
  καταοικασμΐνΐ) ιίς θανατον.
  Τ0 ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ.
  Είναι έξαιρετικος βύχάρι
  στος ή πληροφορΐα καθ'ήν αί
  εργασίαι πρός αποπεράτωσιν
  τοθ ΣανατορΙου Ίΐρουσαλήμ
  θα έπαναληφθοθν έντός ενός
  καΙ ημίσεως μηνός τό πολό.
  Κα( είναι πράγματι άνάγκη νά
  έπαναληφθοθν συντόμως α(
  εργασίαι καΙ νά λειτουργήση
  ταχέως τα νοσοκομειακόν αΰ
  τό Τδρυιια. Δ'ότι ή φυματ'ω-
  σις κάμνει θραθσιν μβταξύ
  των άτΐόρων χωρΐς νά ύπάρ
  χ]] Ινα θεραπευτήριον τούλα
  χιστον διά τούς Ιφέδρους κο
  λβμιστας. Κα( Από τής Απόψι
  ως αυτή; τό Σανατόριον Ίε·
  ρουσαλήμ θ& προσφέρη μεγί¬
  στας υπηρεσίας β(ς τόν έφε
  ορινόν κόσμον καί είς τόν τβ
  πον γενικώτερον.
  ***
  Τ0 ΠΑΤΑΤθνΒΜΟΝ.
  Πρό καιροθ είχβν άνακοι
  θβ δτι εγένοντο πβιράματα
  κροσμΐξβως πατάτας καί σι
  ταλεύρου διά την παρασκευ
  ήν αρτου. ΚιΙ προσΕτίθετο
  δτι τα πειράματα—ίπιτυχΓΐ
  έν πολλοΐς, θά έσυ>8«Ίζοντο.
  ί 6
  λα οίχτρά χαί ίθλια.
  Χρειάζιταΐ μήιΐιβς χαί τίταρ.ΐ)
  ν ί
  ψ'
  Γ*·"
  Ψ
  Α Ν Ο ΡΘΟΖΙ
  ΒΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμερον ή γε-
  ματη μτρίο καί δροσια τΐαοιζιόνικη
  μουσική φάρσα: «Μια νόχτα στό
  Μαξ'μ». Μέ τοθις άοιστεΐς τής
  Γαλλικής σκηνάς Σούζυ Βερνόν
  ΜαργαρΙτα Μορίνο καί Τράμελ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  ή θαυμασία όπερρτοφάροα «Σκαν
  δσλον στή Βοοδαπέστη», μέ την
  Φραντζέσκα Γκάαλ.
  Σήμερον 2 τταραστάσεις. ΑΟοιον
  «ΓυναΓ«ες υποκόσμουι μέ την Βαρ
  βάρα Στάνγουϊκ,
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός) - Σήμερον
  τό κοινωνικό άριστοθογημο: «Ό
  δρόμος πρός τα κατεργα».
  ΙΟΥΑΑΚΑΙΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΙλ ΝΥΚΤΑ
  ΣΤΟ ΜΑΞΙΜ
  Νέ τούς άριατεΐί τΐίς Γαλ¬
  λικής σκηνής:
  Σούζυ Βερνόν,
  Μαργαρίτα Μορένο
  χαί Τράμελ
  'Βχτβ« κρογράμμκτος:
  Ή τελευταία, μέγανη
  παλαιστιχή συνάντησιν
  ΤΖΙΗ ΑΟΝΤΟΥ
  III
  ΜΙΚΡ ΙΙΗΤ
  είς τό Στάδιον των
  Αθηνών.
  Έλληνική όμιλοϋαα.
  ΑΥΡΙΟΝ
  Μετβ την «Καριόχα» το
  ■Ηράκλειον 8α ννωρίση νέον
  χβρβν την —'----
  ΚΑΡΑΝ»!!
  Νέ τί>ν ΛΙΛΗ ΝΤΑΜΙΤ*
  »«ί τον ΤΖ&Κ ΜΠΟΥΚΔ
  ΝΑΝ. ϊτίιν γβμάτη δροσια
  Μβΐ εύβ»μία Όπερέττ» «ΚΑ
  ΡΔΓΚΑβ μέ άφΑντβστβ πλοθ
  το χαΐ μπβλλίτ* κρΜΤβφβινη,
  άπο εκατοντάδας ηβντίμβρ
  φΐς ΓΚΕΡΛ2.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό Θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβυ
  κατ' ευθείαν ΠΈΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά·
  βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, -Ορον, ΤΗ
  Ν©Ν, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΗΑΡΔΛΚΗ
  Τε*·*. 1-41
  ΜΜι, ΚΒΗΙ02
  ΝΕΥΡΟλΟΓΟΙ-*ΥΧΙΑΤΝΙ
  ΤΜΗΙΙΑΤΑΡΧΜΙ ΙΑΤΜΙ
  ΔΗΗΟΙ. ΠΥΧΙΑΤΡΕΜΥ ΑΟΗΝΙΝ
  ΑΙχεται |ν τί 1ει*ρ·Ι*
  «ο», οβ·( Πειραια 171'
  ΑΘΗΝΑΙ* Τβ». 13479
  ΑΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΛ ΤΡΛΓΙΚΙ
  ΟΑΣΙΛΙΣΣΛ
  όο·
  κσΙ
  Έτιειτσ, ίν μέσφ μ άς
  οΤ)ς πάση·* ηλικίαν
  παντός φόλου, 'β
  ο( άνδοβο τής έθνοφρουοάς:
  τό κάθβ δλονό τους μβτεφβρβ
  ου* καί τρείς μαινάδβς, ρυπα
  οές, μβθυσμβνες καί μισόγυ
  μνες βακχΐδες. "Επεΐτα 4ρχ6
  ή (4ντιι»ροσωιτ*1α τής ε¬
  θνοσυνελεύσεως. Τα όχήαα
  τα τοθ βασιλέων άχολουθοθ·
  σαν, έ«υλοΟσαν μίσα στό σ«ο
  τα δι καί τόν κονιορτο ενός δα
  σους κονταριΛν καί λογκΛν.
  Ρακοσυλλέκται χουρβλιαρη&8<°· χσσάιτηϊϊς μΒ τίς ματωμένες τοβιές άνασηκωμένβς, μέ γυ μνές μαχαΐρες στή μέση, μέ τα μανΐχια σηχωμϋνα έ τι Λ- νω άπό τούς άγκώνες, έβ4 -λ<5ϊ στή βασιλική α. μαξα. "Δλλοι μσθοοι αΐγΐτΐά νβς ήσαν σκαρφαλϋμίνοι καί χρβμαρμένοι στό ΰπόβαθρον τΛν λακέ*3θν) στή θέσι τ©ν άασξηλατών. 4ύτοΙ καί άΚ- λοι ίροιχναν τουφΒκ έ; καΐ η.στολιΐς. Κι' ίφώναζαν: «Ν4 δ φούρναρτκ, ή φουρνσρισσα <αϊ τό φουοναρόπουλο!» "Εκεΐ στήν εΙσοΒο τής «ό πσνηγυρική όποδοχή ά ν τον κολιτικό νεκρό. Κά- τω άπό τ6 τρεμουλιαστό φΟς τ<ΐ>ν πυρσΛν δ δήμαρχος Μιια
  ΐύ ύκβδ«»θη τον βασιληά καί
  τή βζσΐλισσοτ, έξα'ρων την ή
  μίραν τής 6ης Ό«τωβρΙου, ή
  Αποΐα ί<ανε γιά πάν τα τον Λ^υοοβΐκο όπήχοον των 6πη κόων τού: —Πόσον ώραΐα εΤνβ, ιιβγα λκιότατβ, ή ήμέρα καθ" ήν οί Παφΐσινοΐ θά κατέχουν είς την πόλιν των την μεγαλειό ιητά σ?ς καί την οικογένειαν τού. '^κόμη καί σ Αμβλόνους βοσιληας ο1σθά>θηκβ την α(χ
  μή καί άϋήντησβ ξβρά.
  —Έλπ'ζω, κύριε, πώ; ή δια
  μονή μου φέρει την εΐοήνην,
  την ομόνοιαν καί την ύκοτα
  γήν στούς νόμους.
  'Λλ4 τό μαρτύριο
  ΧΒ τελκιώσΓ). Παρ'
  θανάσμη ΐξάντλη
  τιεν ο( βσσλεΐς να τιάνβ £ως
  τό δημαρχΐΐο γιά να μπορέ
  σπ 6λο τό Παρΐσι να 183 Τ00
  όμήρους τού. Μέσα στό σκο
  ταοι, δβδες έθαμποφώτιζαν
  τίς άγριες μορβέ; πού συνω-
  θοθντο γΰ^ω ανθ τό άμάξι.
  (συνβχζβται)
  ΚΥΡΙΑΚΗ |5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕΙ _ξΡΓΡ_ϋ
  1 ΝΗΣΟΣ
  Τ ΟΙ ΟΗΣΑΥΡΙΙ
  ΚΟΙΝΩίΉΚπ.
  ήλίειι 5 λ. 46 Δδοις 7 λ. 12
  βέν εΐ-
  βλη τή
  ΜΑΡΑ»
  Ή βημώθης ποΐησις Εχει θώσρ
  ττρωταοχι·«ή Θέσι στή Μαρία. *Η Θε
  σις μάλιστα αυτή γΐνβται άφορμή
  να ένδιαφέρεται γιά τή Μαρία καί
  κάθβ σθτοσχίδιος τοαγουδιστής
  τοθ καιρ-6 μσς. Προκειμένου να
  ύμνηθοθν στό τρΐστρατο τής γειτο
  νιας τα νυναικεϊσ κάλλη, ή Μα¬
  ρία §χει την βοεργετική της.
  Βεβαία σήμερα δέ ν έορταζουν δ
  λες οί Μάριος. Λύτό δμως δέν έν-
  διαφέοει τόν ύμνητή. Τόν έμπνέει
  τό δνομα καί ή παράδοσις πού πλέ
  κει γΰρω τού τούς ωραιοτέρους
  είδυλλιακούς θοΰλους. Είνε τόσο
  ώμορφες δλες οί ΜαρΙες; Όχι β«.
  βαισ Ώστόσο συμβαίνει μια Μα¬
  ρία νΛ είνε ώμοοφη καί σονχρόνως
  νά 6χη παίξη ρόΐον στή ζωή τοθ
  τροβαοοθρου. Παρελθόν ίτοι καί
  τταρόν συναντώνται έδώ μέ τόν κα
  λθτερον τοόπον.
  Τό δνομα έν τούτοις τής Μαρ(·
  σς τό Εχουν πολλές. ΚοΙ ή άναλο·
  γΐσ τής μιδς Μαρίας πρός τίς τιολ
  λές δέν εΐνβ μικρά. ΎπΛρχουν ϊ
  τσι καί ττολλές σχετικώς ΜαρΙες
  μέ τή χάρι τοθ όνόματος καί την
  χάρι τΛν Ιδική τους ώστε νά δικαι
  ολογήται ή θουλική ύπεροχή τής
  Μαρίας. Κα' είδικώτερα ή γνωστή
  Κρητική μσντΐνάδσ, ή όττοΐσ θά σερ
  βιρισθη σήμερον ώς ή νσλύτερη
  εοχή είς έορταζοοσας καί μή άηό
  τίς Μαρίβς αθτές.
  Ό 'Αλλβς
  «ΗΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
  "Από 1ης ΌκτωβριΌυ 1937 Ιδροε
  τα ι οριστικώς υπο τοθ κ. Χουρ
  μβυζίβυ Μανδολινάτα τής πόλεως
  (έξωσχολικί|) υπό την τΐροατασΐαν
  τής 'Αθηνβιΐκϋς Μβντολινίτοις, έ-
  νφ παραλλήλως έτΐαναρχΐζει επί
  νέον βασεων, τα μαθήματά της
  καί ή ΧορωδΙα Ηρακλείου. ΕΤς τε
  την «Μανδολινάταν Ηρακλείου»
  καϊ την «ΧορωδΙαν Ηρακλείου* γΐ
  νονται δεκτοΐ κσΙ νέοι καί Δΐσπο·
  νΐδες. Δΐδακτρα είς την Μανδολι
  νάτα ΉρσκλεΙοι. (κιθαρας, μανδο
  λίνοο κλ.) δι* Εκαστον γενικάς, μό
  νόν 50 δρ. μηνιαίως, χάριν τής εύ
  ρυτέρας μορφώσεως τού τόττου, Συ
  οτήματα καταρτισμοθ τα νεώτερα
  καί εώμεθοδότερα. Είς τό πρόγραμ
  μα τ&ν έκτελέοεων τής Μανδολι
  νάτας θσ συμπεριλαμβάνεται καί
  ΚρητΐΜίι μουαικα- Των διδάκτρων
  έξαιροθντσι οί παλσιοΐ μαθηταί
  τής Όρχήστρας τοθ κ ΧουρμουζΙ
  ου (ΓυμνασΙων κλ.) κατατασσόμε
  νοι δωρεάν. Είς την ΧορωδΙαν Ή
  ρακλ6.ίου ή διδασκαλΐα γίνεται τε
  λεΐως δωρεάν, πλήν μικροθ δικαίω
  ματος ίγγραφής, πληρωνβμένου γε
  νικ ως έφ' *ιταξ.
  Δηλώσεις γΐνονται καί άπό τώ
  ρα προσωπικάς είς τόν κ, ΧουρμΟΟ
  ζιον.
  'ΑπΜλεσβη.—όρμαθός κλβιδιθν ά
  πό τής όδοθ ."Ιδής» μέχρι τοθ Βα
  φεΐου Φρουδαράκη.
  ΠαρακσλεΓται ό ευρών να τα
  παραδοοη είς τα γρσφεϊά μας. κα
  θότι τοθ είνε εντελώς αχρηστος.
  1-5
  Η ^ΑΝΑΤΟΛΗ"
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  Έλλ. 'Λ σ?αλιστιχίι Έτ«ιρ<« ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ή άρχοιιοτέρο. Έ6ρ« έν'ΑΒήνβΐί,έν τ$ (βι«κτΑτ« μΐγβρ* της Φιλΐλλήνο,ν 15 Κ·βόίλ«ι« καί άποθίμ*τ* Δραχ. 90.000.060.- Άντασναλιβτιχα χεφάλαικ κ«1 άηοβέματκ » 32.(00 000.0€0·— •Ι5ρ«»8ϋοα Άβφάλκιαι («Β;, κρ·ικ·ί·ΐήσι·»ν, ο»ντβ{ε«ν, έκί ού· κεφαλήν, Ιφ' ·ρ·υ «Ηϋ{, κοφαλκιαι παίδνν ανευ Ιή έζ·τβαενς, Μεφαλαι·η·ιηοεις ίν ουνδυβσμφ Χνμμετβχίι τ&ν ΑοναλιομίνΜν εΙ{ τα κέρβπ τϋς Εταιρίαι ΔιβΐΜπτΐΝβν ΧνμΒοόλιον. 'Βηκμεινάνδας Χβρίλβος, Πρόεδρος τής Ένίισιως των 'Εμκο· ρικον καί Βιομηχανικων 'ΕηιμελητηρΙων τής Ελλά¬ δος, Γενικός Διευθυντής τής Έληνι«ής 'ΕτοιρεΙας Οΐνων καί ΟΙνοπνειιμάτων, πραην Ύπουργός, Πρό¬ εδρος καί εντεταλμένα Ζύμβουλος. 'Αριατοτέλης Βλαχόηβνλος 'Αντιστρώτηγος έ. &. άντιπρόεδρος καί £ντ&ταλμενος Σΰμβουλος. ΊΗαννης Κ«λ«μΑρη{ Ορώην Βουλευτής εΐσοδηματΐας. 'Αριστοτέλης Κβώζι,ί ΐήί "ΑκαβημΙας Αθηνών, Καθηνητής έν τω Έυνικφ ΠανεττιοτημΙω. 7πυρίο»»ν Μποιρμπβρίσος Βιομήχανος. Νικολαΐδικ Πρώ^ν Διευθυντήν τής Τραπέζης τής Άνατολής. £λημκν Πρώην Βουλευτής Είσοδηματΐας. ΣΝτηρίβυ Διευθυντής τής Ελληνικάς 'ΕταιρΙας Οΐ¬ νων καί ΟΙνοννευμάτων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: Β*οίλ·ιος Γενιχύς Διενβνντίιβ Αιευβυντίΐί-Δικοτστ. Ζόμβουλβ( Κρητην: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΝΗΣ ΟΑΛΗ£ Α. βΕΟΔΑΡΙΔΗΧ ΓίνιιιοΙ 'Αντι«ρέ)θΜΒθΐ όιά Α. καί Ι. Μ Α Υ Ρ Α Κ II Σ ΠληρΜβ(Ιο«ι άπβζημΐΜβιις Κλάδον ζ·»ής 1931—36 Δραχμ. 9.304,101.134 ('Ονομ·οτικ«( χ«τ*λβγ·ς είς την διάθεσιν παντβ( βο» λβμενβν). Ήοναλιομένα κεφάλαια τή 31)12)36 Ζ&Η_ δρ. 257.310.366. » ■ » » ΚΕΦΧΗί > 74.001.763.—
  331.312.129.-
  Νέαι καραγιιγη 1936 ΖΒΗ- Αρβχ, 145.629.975.-
  » · 193· ΚΕΦΧ·& ■ 19.014461.—
  —Έφήρμοβε τ* όδοντα αντ)
  όδοντ·ς...
  'Ο ίιχααιή: τ·β Ο1»χ»ιλντ τ«]ς
  Μ«03<ΐίοι<3ίτΐ)ς είς ν ι[χ« νά «·(*? μίαν δΐϊίθβαιν. Ενώπιον τού ■( χι κκραηιμνθς 1<<α: χαραγιογειις πού ιΐχε χακβμΐϊβχιιριοθίί τέ &· λογέ τού. Ποΐαν πείναν νκ τβθ ί- ο δικαο'ής; Ή6έλΐ|η νκ τέ «δ!ίνια άντί δ5ίντος ^μΐν ^ άντί δ^ρθχλμοθ». Κατε5Εχα3< τ&ν κα»αγ«.γ·ϊ «4 κε ράα) Βυβ ίλίκληεες νύκτις 2?Βι·ς μίαχ είς τα* οτ*Ε>λ«ν, %αϊ Ιοτιιλΐ
  τα ίλβγό τ»ϋ δι' ίαο« χοονικίν 2ι
  άστ»)μ5ΐ νά δοοχήαΐ| έλιύθιριν οιέ
  λιιδάίι.
  **♦
  —Ό πρδτος δι«>ν«νιομ·(·
  ή]
  7)«ι 6λβθ!ΐ)μάντβί ώς τόν τοΤχο
  ού ιΐχε «ιτ»ίΐ τό 8εκ«ν[*ι τ·υ,
  έ κτ]>ε. Ιφτυσΐ ιιέον ατέ α&λάκι
  :·0 νεοοθ, φβνάζοντας:
  —Ν» τί ονέκΜμ» γιά α&ί 21
  μιά ώ»» ίέν θά μιΐνη τ(ηατ·
  την μκι>έχγχ« ο%<. Γ«λ«(εΙ Τα ακνΚτνάτβν τοθ ^ύττ·υ τί]; Ά Ι 4 άς ώιγάνβοΐ" Ι α π«ν δΐβγιονιαμόν: Τ«ν ί τ&ν φ«ναχλ46εε)! 'ϋ; νιχηΐαΐ άνι ) τ*« δ ποΓων χ%1 έΊΐας μαθβος. Τό Ιΐίοί θλον (μ« νιχ^τβν είνε Ι'Λ ταξιΐ- δι είς ιΙ«·αΐ ι»ρωτιυβδο)9ΐς ιν,ς Εδ ρώπτ)ς. Οϊ Ιξ νέοι μέ την «5υνα τώτερΐ) χαί χαθχιώΐιρκ.» ρλήην ήΐ») κκί τίς φ) μερίδας διά νά οιαλαλοθν είς ί«! χαιρβ ο»)ιιι!λ τ&ν κεντρικωτέραν δδβν τα Ικτκχτα καρα·Λήματ«1 *** —Μία φοιτήτρια ήλικίας ό« δονΐβ δύβίτβν! Είς ηλικίαν 82 έχ«« ή χιιρ!» — ίομα χαί Κ[βμμα— ΝτριΓχ Σαβέντερ ίνεγράφΐ) ώς ττ]ς Φλαιρεντ[»ς. «ΔΙ· νά καρκμείνω βνεργβς έν τώ μέαφ Ινές *43μ»κ έργαιζ«μένου»—- τ) γΐαγια πεθ βάλθΐ)«ε οτά νά μάθ») γράμμχτα. Ή φοιτήιρί» τβν 82 Ιΐβν, ή μεγαλε φκτήτρια τοθ νοομου, 6ί απ·ι»δ«οτ| την Γ,ακανιχ^ν χαί τ« δβίματα τοθ Σ*(ξιιΐ)ρ. 0 ΙΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΑΥΑΑΙΗΣ ΕΙδικευθεΙς ένΓ Γερμανία είς τα νοοήματσ Στομαχου έντέ· ρων καί Ηπατος, δεχεται τοθς ΐιβοχοντας έκ τοθ πετιτι κου συστήματος έντφ Ιατρείω τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμάρες, Άριθμ. τηλ. 7—99 ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡ0Υ2ΔΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχεται καθ" εκάστην 9—1 ν. μ. καί 3—7 μ. μ. 'ΕπΙ τί|ς όδοθ 'ΑμαλθβΙας (Πλατό Σοκκάκι). ΑΛΕΞ Γ. -ΤΕΦΑΝ1ΔΗΣ ΙΑΤΡΟΖ — ΠΑΘΟΛΟΓΟϊ Τέως ;ΐατρός ΕύαγγελισμοΟ σπουδάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω Ιατρείω τού όδός (Πλατεια— Στράτα) Εναντι Φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΤσοδος έκ τί)< όδοθ Καγιαμπί). έπισκέψεων 9—12·4·7. ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΣΟΝ 71ον μ έ<ι'νοι άπ4 α&ί που θ» «·θά- 'ααν. 6**ΐ οί πιο τυχερ·!· ββ; τό 5 άπ» τ» φρη δν ε«ιρ(μενεν α οό'τροφίς τού μέ ην &Μ9Η οηυαΐα χ*Ι χάβτ)«ε 4· νάμεαα ατά δίνίββ. Μίλκ ϊφιιγεν δ Σλδιρ, δ ιιλο(- αργος μ3: εΐκι: 'Ολιι αιΐο θέαεις οιςΐ Σέ μιά &3* διχελογΐζβ» "ώ; θά μβς Ιχου» εθς. Δέ< ι! ι άίάγκΐ) νά οΛ: κ& πίοο χρ(9ΐμι; βΐνε ή θέ μ». Ι?*ι>ΐ Ινι γύί» χ»11
  ; Βλα ή«ν έ< τάξει, "Ολαι ι!καμι «ίάση τίς «·λειι(- ατρες μας κι' ί««βιμί<βι»ΐ. '8«Ι Ιιοι ινα ώϊ« έκνεκ·ΐστΐχτ} άναμβν«}ς. "ΕΕαννά δ ΤζόΓς έαή «βαε τώ τοιι«έ«( τού χι' ίηκρβδί λτ)ΐε· Δεν ΐίχεν άκίμΐ) κίψη δ ί τίλοιλοί χι' α<β63τΐ)«ΐ μιά ίμο βροντΐκ αί δ μΐ9·»ς τοθ ΙχθραΟ κου έρχοτανε κατ' έβάνεβ μ*(. Μέ μί« ίμάς ά«ο ώ ^« άηέ ά να δάα·ς χι' ί ?χί*αν« πρός τόν φ»&χ'η Εμείς μ θ μίαχ α τή χαλάβ» χι' ί } ΚΙΝΗΣΙΣ__Αφίκετο έξ "Αθηνών οικογενειακάς ό κ. Γεώρ. Κανάκης. ΕΟΡΤΑΙ— Σήμκρον δέν έορτά- ζει «Οτε δέχεΐαι επισκέψεως ή κ. Μαρία Κ. Πολιτάκη, [ —ΈτιΙστ,ς σήμερον δέ* έορτάζει 'οθτε δέχεται έπισκέψεις ή κ. Μα ρΐα Ίβρωνυμάκη ίατροθ. —'ΕπΙσης σήμερον δέν εορτάς» ή κ. Μαρίκα Κωνστ. Μαμαλακη ·ι κηγόοου. —·Η κ. Μαρίκα Μιχ. Κανακάκη δέν δέχεται έπισκέψεις σήμερον, θά δεχθή δέ την 8ην Νοεμβρίου —Σήμερον δέν έορτάζβι οθτβ δέ χεται έπισκέψβις ή ΔνΙς Μαρίκα 'Λινάτη. ΘΑΝΑΤΟΙ.— Τηλεγραφικώς ήγ έλθη έξ Αθηνών ό θάνατος «Ις ό νοσοκομείον «Εύαγγελισμός» ;οθ συμπολίτου Κωνστ. Ί, Γιαννα κάκη, Ό μβταστας, άπό τούς συμ. παθεστέρους Ήρακλειώτας υπήρξε παλαιάς πράκτωρ καί τελευταίως ΔΐΕυθυντής τής Λέθίης ΉρακλεΙ ου βιακριθβίς καί ίπαγγελματικώς καί ώς κοινωνικάς δνθρωπος δια ήν κοθ' βλου δρασιν τού καί 161 ως την καλωσύνην τό βθγβνές καί μειλΐχιον τοθ χαρακτήρος τού. Είς τούς οίκβίους τού καί Ιδιαιτέρως την οικογένειαν τοθ κ, Ί. Λιναρδβ κη ή ο."Ανάρθωσις» άπβυθύνβι θερ μα συλλυπητήρια. —ΆπεβΙωσε είς προκεχωρημένην ηλικίαν ό χρηστός συμπολΐτης καί καλάς οΐκογενειάρχης Ιωάννης ·υ θούλκας. Την κηδείαν τού παρηκο λουθησβνόρκετός κόσμος τιμών την μνήμην τού. Είς τα τέκνα τοθ μΐταοτάντος ή «Ανάρθωσις» καί Ιδιαιτέρας τόν γαμβρόν τού κ. Μιχ, Κοζυρακην ά «ευθόνβι συλλυπητήρια. μ μ ; ακέ τβύς ηειρκτάς πίσΐν» δ ϊ<Λί μέοχ άκ·το» φριίχνη χι' οί όΐλλοι Ϊμ6 άκ' Ιξ«. 'Δχό βυ:οί»ς Β μβς δ ϊ/κς ήΐκν , πεβισοίτιρβ φε. β:σμίν·ς καρά κλι;γαιμέν·ς γιατΐ οέ λίγο οη<ώθηκ», τδβαλι ατ4 ιιί Ιια χ»Ι χ4θΐ)«ε μέαα ο (ό Β^ ϋϊαχ άηέ τ* ίέ-ίρα ίητά ή * ι·ώ άπέ ιους ηειρκτάς, χρ<ιμμέ<α( χά λά Κϋρββολούιχνε. Δ*έ ήην ηλη Υωμένοι, Ι«κς Ιφυγε αλλ* συγχρί. νβς άλλαι τέοιιχρε( έκτ)Εηξ«ν μέ « οτέ φράχτΐ] χι' Ιτρεξν ά ζοντις κρ·ς τέ μέρος ιής —·Α«ά«ε. ζ»ν 6 Τζίμπ "Δντεροεν, 6 λοοιρόι.ος. "ϋνας άΐτό Τ'ύ; πει·«τίς ά)%α ξε δυναιΑ ·ίήν κίννη ταθ τβυφε Ι τι Ο Χ,οθντερ ναΐ μέ την χ$ννι τ·0 ϋβκεν Ινα γερό γτύκΐ))>» οτ.4
  αι^θος Πίϋ τέν ίξάκλωοε γάμο.
  Ή χαλ65α ι!γε χ^λωθ^ άηό 8λε
  τίς μΐριές. Ή χατάαταοίς μας ή
  ταν έξαιρετιχ* χ?ίοιμη.
  —"Εξ» παιδίί·, μα; έρώνιξε
  δ πλβίαρχος, τα μκχαίρι» ο»
  οίό χέρι κι' έξ« νά κ5; έκιτεθβδ
  με οι' ανβιχτάΙ
  "ΑρΚίΐξκ *% μ«χ»ΐ3ΐ άιέ
  αορέ χι' Ιεβιξβ εί». Ε«Ρώ; Ιδ,ή
  χά ίίϊα τβν για<ρβ νά χλκοιεν χκΐ να τί* ξ««λώ η γτ)ς μΐ μια. μϊχαιρι» σιέ χ πο· "Βνιρα δόλτβ γ6; καλύδί μΐ τέ μχχαΐρι οτέ χι' ε&·ίθη«α μπροαΐα ατέν τΐρσεν η·υ ρΕχτηχεν άχάν» μ·υ μέ τέ μαχαΐρ. τοΒ. (συνβχΐζβται) χ«τα χέρ 81 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Κϋβκαιοθνται οί Ιχ·ντες κλά ατιγγες κρός έκΐΒΐορθβαιν αφιχθή βι' δλΐγσς τ)μέ»ας τεχνϊιης τοθ κλαοτ<γχοκαιε!αιι Έμμ. Παγκάλςιι. Οί ένΒιαφιρό μενβι ϊύ"θ,*τ«ι νΐ είς τό γραφείον Δ-μ. Δ. νη κρΑς εΙ5·π·ίΐ)ο!ν τβυ. 1—5 ΛΑ'ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΥποΒαταστήρατα β«1 άνιβτΐοι,ριτειΐ βίς τάς κνρι«>τέρας| πόλβις ·<Τ4« Έλλ*- δβα. κ«ΐ «οί Έ^·ν·ρικΦ§. Ταμκυτήριον χαταθίβειβ καί επί κρ·θΐσμία. έν ΣΒΜΕΡΟΝ ΙΑΜΗΕΙ ΓΗ1Ρ:||| Η ΚΑΠΡΙΝΗ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ,,ΜΑΓΡΙΠΛΕΑΣ·· Γύρω στήν πόλι μας. Ή χορ«·3(α τοθ Πανεπι·ΐημίοι; Αθηνών θά δώση την πρώτην πα¬ νηγυρικήν συναυλίαν τη« την έρχο μενην Τρίτην τό βράδυ είς τό κινη ματοτέατρον βΆλκαζάρ*. — ©' αποτελέση δέ ή συναυλΐβ αυτή μουσικόν γεγονός διΑ τόν τ6 πον μας. —Ήδη ή καταρτισθείσα έκιτρο. πή έργάζεται δια την προβτοιμαοΐ αν καί την διάθεσιν είσιτηοΐων προ βλέπεται δέ δτι θά σημειωθή κο- σμοουρροή καί διότι ή Φήμη τής χορωδΐας έγγυ*ται την επιτυχίαν τής συναυλΐας άλλά καί διότι α( είαπράξεις της θά διατεθοθν έξ ·- λοκλήρου πρός ενίσχυσιν τοθ Βρβ· φοκομείου. —Εΐκόνα βιβλικής έξόδου παρου σίασε πάλιν έχθές ή πόλις μας. —2αβΙατοκύριακο γάρ, Καί έκ· τος αύτοθ, πανηγΰρια κι' έορτές είς τα περισσότερα χωρία μας δ- τιου ττλεονάζουν οί έκκλησιές τής Κθ4μήσεως τής θεοτόκου, —Ό περισσοτέρας ΰμως κόσμος έποοτίμησε τή Οεάπολι καί τή Σ,πη λιώτισσο, βπου τελοθνται τα πλέον ■φιρμαρισμέναπ πανηγύρια. —"Λ*ώ καιροθ συνεχΐζονται ίντα τικά αί εργασίαι διά την επισκευήν καί την πλακόστροοιν των συνοΐ· κια κων δρόμον βΐς πλείστα μέρη ττ]ς πόλεως. '£κ παραλλήλου έπισκευάζωνται καί αί κεντρικαΐ άρτηοΐαι. —Καί επεκράτησε* επί τέλους ή όρθή αντίληψις: Ότι δέν πρέιΐει νά προσαρμοζεται · δρόμος πρός τό πεζοδρόμιον καί τίς έρε πωμέ· νες οίκοδομές, καί τα τιεζοδρόμια πρός τούς δρόμους, —Ή Ιβέσ τοθ κ. Δημαρχου νο παιανΐζη ή μουσική καί είς την πλατείαν Κόρακα (Χανίων Πόρτα) χαριν τοθ έργατικοθ κόσμου 6π(]ρ ξβν έξαιρετικά έπιτυχής. — θσ ελέγαμεν μάλιστα βτΐ ή βη μοτική μουσικΓ) θα Επρεπβν νά ποιί ςΐ) έκ πβριτροπής είς βλας τας ·ι>
  νοικΐσς πρός τέρψιν τοθ λαοθ.
  - ΦαΙνεται Οτι ή Ιβέα της διαρ
  ρυθμΐσεως τοθ Κοθλε καί τής μειβ
  τροπής τού είς ναυτικόν κέντρον
  άναψυχης έναυάγησβν όοιστικος.
  —Άλλοιως 6έν έςηγεϊται πως βέν
  γΐνβται πλέον οθτβ λόγος κβν δια
  την ωραίαν αυτήν Ιδίαν.
  —Τό κακόν βέ είναι ότι εύρισκε
  ται είς τόσον οικτράν κατάστασιν
  ό Κοΰλες αύτός πού δέν Θ5 είναι
  δυνατόν νά χρησιμοποιηθ{) οθιε κα
  τα τίς έορτές πού θά *>νανωθο0ν
  είς τα έγκαΐνΐϋ τρθ πεώτου κρηπι
  βώματος τοθ νέου λιμένος μας.
  —Πληροφορούμεθα 6τι Ιδρύεται
  καί είς την πόλιν μας σχολή ταυη
  τουρνΐσς,
  —"Ετσι θά δημιουργηθή καί *
  νας νέος κλαδος βιομηχανΐας είς
  τόν οποίον θά ευρίσκουν εργαοία
  έκατοντάδες νυνσικων καί θβ κβρ
  όΐζουν τή ζωή των εργαζόμεναι. ,
  —ΔιάτελίυταΙαν φορα πμοβαλλβ
  ται σήμρρο στό σιν! Πουλακακι
  τό ώραίο φΐλμ «Μιά νΰχτα στό Μα
  ξ·μ·.
  —ΔΟριο πρβ,μιέοα μέ τό θαυπβ
  σιο μουσικό ϊργο «Καράνκα» ποο
  έχάλασε κόσμο παντοθ. Το συνι,
  σταμενΐδιαιτέρως σ' Οσουςάγαποθν
  ΐόν χορό. θή Ι&οθν τό νέο χορό
  Καράνκα πού Ενινε πσντοθ τής μό
  δας.
  ο Ρέκορτερ
  Διημερπυβντκ κ«1 όιβινυκτερεό
  οντει φκρμοοιιϊαι.
  Σημερον θά διημερεύσουν τα|φαρ
  μακεϊα Γεωργίου Γβπεσακη, Χριστ.
  Ζουράκη καί Κωνστ Κανακάκη, θα
  Οιανυκτερεύσουν δέ τα φαρμακεία
  Γβωρ. Μαδαριωτάκη καί Άποστ.
  Ζαφειρίου.
  Αυριον 16 ύγοο«του θά διανυ
  κτβρβοσουν τα φαομακεϊα Χ. Ζου
  ράρη καί Γεωργ. Σφακιανάκη.
  =———^ηρ——ϊ
  ΨΑΡΙΚΑ
  ς ΒοχεΤα μικρά κα( ' μΐ
  ναλα είς τό κατάστημα Έμ.
  Κρασάκη (Ιναντι παλαιάς Νβ
  μαρχΐβς) &(« τιμάς άσυναγο
  ΐ
  ΈνβΐΜΐάζβνται δόο δωμάτια μ*
  τα κουζίνας ήλβκτροφοτισΐα «α
  μέ δλα τα χρβιώβη κατάλληλα
  οι' «νβρόγυνον. Πληροφορίαι παν
  ημίν. Γ
  ι
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΖ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  βίον
  —-*_|·8ΐς Ακόαη, αύβιντικό, νά κάμης δρόμον πό
  ϊύν μ έ ούτό τώ άαάξι; ηρώτησε.
  —Διατί έρω $<■; —Άιιό μακρυύ Ιρχεβσι; ηρώτησεν β αύτβς ύπη ρέτης. —Πέντε λεόγατις Ιας έββ. —•ΑΙ —Τί θά είνβ α| Ό όηηριτης ε<αψ<ν εκ νίου, Ιμεινβ πρός στιγ¬ μήν σιωκθν κα( ?(ων τ* δαμα ιΐς τον τρόπον προ σηλ«μ«νον, εκεινα βε έγβρθεΐς. —"Ενας τροχόχ, απήντησεν, ιΐς ο ο τή* την κατά¬ στασιν καΙ νά Ικαμε πΐντε λβυγ&ν 8ρόμο...«Γμ*ο- ρβΐ βμως νά κάμη καΐ άλλο δρόμο ένβς τβτάρτου τής λεόγας, κα( άς νά μή... —ΤΙ λές, μωρι ηαιβ'; εΤιιεν ό ό&οιπόρος τιηοή- σας ά«ο τοθ όχήαατος. —•Λέγω πΛς είνε θαθμσ, σύ9βντικό, νά εκβμες -Ιντε λεόγαις, χωρΐς νά πέσης άπο αύχδ τώ άμάζι. Κ6ττ·ξε ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ξ Τφόνη 6 τροφός ήτον λίαν β βλαμμένος. Ή σθρ ροξις μετά τοθ ταχυορομικοθ όγήματος ιΤχε διασχ! σει 6ΰοντ&ν άκτΐνων κα( συντρψη την τόρμην, &· στε τ6 περικόχλιον οότης Γεν ειχε νλέον δύναμιν νά κρατ|) τον κοχλΐαν. —ΕΙ*· μβυ, καλό παι&Ι, ηρώτησε τόν ό*η?βτην τοθ στσόλου, Ιχβι £66 κανβνα τροχοποιόν; —'Δμ* -Ας Γεν Ιχβ ; —-Κάμε μου την χάριν νά τι άς νά τον κράξπς. —-Γίά, εΐν' ακιϊ, δώο πατήμαΐα. ΑΓ, μασ<ρο>Βουρ
  -γαλβΐ
  Ό μασΐρο Βουρναλάς, ό τροχοποιίΓ, ίστατο έ-
  «( τοθ κατωφλΐου τί)ς θύρας τού. Προσήλθεν λοιπόν
  καΐ έξετσσας τόν τροχόν, Εκαμε τόν μορφασμόν χε>
  ρούργου, δστις κσρατηριΐ τεθραυσμένον τι σκέλος
  —ΕΙμποριΤς μιά στιγμή νά διορθώους αυτών ΐόν
  κό;
  —Ώς οθριο τβ -ροΤ ϊέν ήανορεΐ γληγορώτερα
  είνε μιθς ημέρας δουλειά. Βιάζβται νά φύγη τό αθ
  θεν«ικό;
  —■ΠοΛύ. Μετά μ<ά 6>ρα πβέπει πάλιν νά εΐμαι
  ε(« βρόμο. Τό βραδότβρο μβτα μιά ώρα.
  —Αϊ, ιότε εΐνβ κ(άγμα άβύνατο.
  —"Ας είναι μετά βύο ώραις. Σέ η)ηρώνω δ,τι
  θίς.
  — ΤΙ νά πληρώση.! 6έν είνε τοθτο διά οήμερσ,
  είνε τΑν αδύνατον να γίνη· ΈκεΤνο χρβιάζβται και
  νούργιαις βύο άκτΤνες «αί καινοοργιο παροξονΐτη
  Ώς οθριο τό πρωΐ δμως γΐνεται.
  —Τό κακό είνε πού ο*ν ήμπορΛ νά ιιεριμεΐνω
  Ιως οθριο. "Ακουσε άφοθ εΤσαι τροχο-οιός, θά β-
  Χ06 τροχούς έΊοιμους- αν, άντ! νά βιορθώσης τοθτον
  Ιβηλλες είο τόν τόπον τού κανένα άλλον, 8που νά
  ταιριάζΐ; Θ4 τόν ήγόραζα.
  —Δέν Ιχω κανίνα νά ταιριάζη Ιτ^τόν άλλο τρο
  χό ούτοθ τοθ άμαξιοθ.
  —Τότε λοιττόν, πώλησέ μου ϊόο τροχούς.
  —Οί βύο τροχοΐ κάγβι καλά, άλλά πρεπει άκό
  μη καΙ ό άξονος νά ταιριάζη,.
  —Κύτταξβ λοιπόν, βο»(μασε.
  —'Δμ' τί νά οοκΐμάσω, δ κου έμένα ({ τροχοί
  μου είνε βι' άμόςΊα φορτηνό; 'Εδώ είνε τηωχος 6
  τόκος μας.
  —Δέν Ιχεις νά μοθ ββνβίοης κανέν άλλο δΑημσ
  έλαφρόι
  —Καί νά εΐχα, κατά τόν τρόπον δπου κυβϊρ
  λ9 τα θχήααια τό αΰΐεντικο, ΐθκολο {έν θά τοθ έ
  δανενζα.
  —Ε(πέ μου ού άν ίχης, καί έ; ώ τό άγοράζω.
  —ύί* Ιχω, δχι.
  —Παρά»οξο·ν ηράγμαΙ Δένβόρσ«εται είς ούτον
  τόν τόπον ϊνα δχημα όκβιονβήτιοπ ·
  —Είνε μικρβς ό τόνος μας. "Ε««β έκεΤ κάτω £ ό
  «αλη4 άμοξι ι άκοιου αύθβνηκοθ άηό την χ'ώΡσ, β
  ηου μοθ 'ώΐωοε νά τώ Φυλάγω διά νά τό μβταχκι
  ριζβται, κοθβ τριανταπέντε τοθ μηνός- αΰτό θά σοθ
  τώ ένοιχΐοζσ, βεν βά μ' £μελλ«ν· άλλά τυχαίνει νά
  τό ί&0 κα( επειτα *«Εΐνο είνε βιά βύο άλονσ.
  —-Π-Οτό Ιχεις; Φίρε το, κοΐ έ*;ώ ιΐιάιω άλογο
  τοθ ταχυδρομειον.
  —Διά ποθ τιάγει τό ούθεντικί;
  —Διά τό Άρασσο.
  —Κοί θ£λ«ι νά φθό<— |κ·Ι οήμβρσ; —Νι(. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΧΓ ~~εβε»»βΒΜε·—»—·,!«> ~<—»#——' —««?*- Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προτι μάτε χά έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ _4'Η^τΐεΐρα^τόσον έχον άττέδειξε^ έζαιρετι%ΐήν.τ©ν ποιότητα καΙ την , νάλην χβ>ν ^άντοχήν.
  ΕΙνβτά συρ·>·ρβτερ« λόγ·
  λτΐί άπδό* τ·ν.
  'Δντιπρόσ·ποΐ:
  θ. ΚΟΥΦΑΚΗ- 1-1 Εί·
  Τί β« Μάμΐτε ίτ«ν σ«ς οανχώσα
  λνσοοτβμίνο οκ»λ·.
  Δ.'
  Ή λ6ιοΐ είνε νίοτ)ΐ>ϊ η·υ ΪΙν
  δκτ}βχεν ί* έιηαβθντο αδοπ)·
  ς α! ένάοτατε ίκ8'84μΐναι σ^ΐ·
  τι χά Ι αστυνομικαί βιατάξεις· βκως
  λ. χ. είς ττ)ν '4γγλ!αν *ατώ»θω-
  βχν νά έξαλε'ψ'υν τΐλείνς αΰτδν
  τλν χίνβυνβν. ΚχΙ μόν·ν ») κε-
  ριβυλλογή χχΐ θανάτωϊΐς Β λάν
  τ§ν άδεοηότβν *υν·ν, ή αδοιτ}
  03 βϋΐχιίαιαΐζ χΛ* χμ·[ιο< νβ μή βγάζαυν είς ιόν βρομον |λ|ύθερ·ν κκΐ χ«ρίς «(μωτραν τό οχυλ( τ«βν χά Ι ή άμιοος θκνάτβαΐς δ- Χον τβν ζώαβν, βα3 τυχόν έϋγκ» αι ο«υλΙ λυϊστσμίνο, Θ1 ί)ρχο«ν λ νά *πβσ«6ΐ}8| ηβς χΝΒιινος Έν τένΐι ιίνε 1ΐιικίνίυν·ν νά πιρισυλλίγετε ««4 τόν δρόμον εί( τό οπίτι αίς χάθι αχυλΐ «κύ ιδρ(· βχετε «ϊέοηοχβν. Ιί<ι χοΓίεύΐΐε, ή αφίνετι τα πβκϊιά οβς νά ύ ίφτ κιυ 8έν είσθι 6ί6αιοι 4» είνε δγι«). "Αν Ιχετι σχυλΐ κρβαέχετε πο?ΰ 5 ην τό ί- Βτ]τε νά άλλά(η α!«ιΐ]; χκραχττ] •αι νά ΚΒοκοσιαοι χ*έ< άηό τα κρΑΐμα οι,μιΐ* κου πε·ιέγρβ ψ» χαΐ κρό πάντων ά"* ι* ίϊήτι έξεγε(·εται Βτβν 16% ίλ· αχυλΐ χά ι νά ζν| νά τό ξ«αχίαη· Κ·Ι ίλοτχΐατ*) αμφιβολΕα άν ο«ς ^θϊ καλόν είνε νά τό Ιξετά?ΐ| Ινα; χτι?νίατρο{ ή νά «ό χρατήαε «ε 6ηέ παραττϊρΐ|αιν αυ9τΐ|ρβς μμον, ή τό άτλεύαιερ·ν, οί αμφιβολίαι οας άρχίοιυν νά ιυξάν·υν, νά τό ακοτώθΐτε αμί- ΟΙ «τος χαΐ αίοθηιιατιχόΐΐ); δέν Υβρεθν. "Αν δμ«τς χρα έκί 10 ημέρας χαί μείν^ 6γιές τίτε στ,μτίνει Βτι δέν ή« λυα- ο«αμίνβν. Π {«της είνε μέν άνάγ· νά ένβργήαη κανεΐς ταχέβς άλλά νά τρομοκρατή δηέρ τό Βέβν. ΠόΌα ανυλιά έθ*νατώθΐ}03ΐν γνρίς νά είνε λυαοιομέ'», διότι Ικαοχον άκό χορείαν, έπιληψΐαν Τ) «αί δατερΐαν &χίμτ). Σημειωτέον τέλος, δι* Βββυς Ι χ·υν σχυλί βϋΕβς ή Αλλον τι ζώ όν χιήαιμον (Γε,κον, άγελάΐα χλκ.) τα έδαγχβιαε λυοαασμέν· οχο- δτι δέν είνε χά1* άνάγχη νά χανείς, άλλ' ήιπβ- χαί Η ίδρυσις σώματος ,,Έλλήνων άλκίμων". ΧΑΝΙΑ 14 Αύγιίαΐευ___Είς την πίλιν μα( άφΕχθι, προχθέΰ ό Δ^ 8 Σ& Έλ λτ, τα ^ ρ χάλλιοϊα νά τα β&ΐί, Βκ·ς τέν ίϊ»θ»β)πβν, είς κ»0Λϊ]Τ{τιχήν άντιλΐίσοικήν θερα «*Ε«ν έγχαΐρνς χ*Ι είς τέ κλ« ο ίσΐΐρον λ(ΐββ(κτρεΤ«ν μέ μίαν ή Βύο ίνέσεΐ; μίνον, Βκβ»ς θά χκ νονίοη τέ ηρδγμα ό είδιχές. ΜΐΜρ«· ΙκτρικαΙ σ«μββυλ«1 Πρόχειρον τονιβτιχαν τν]ς τρΐχο ϊύνασθε νά {βχιμϊοετε τι ιΤγμα: είς 100 δράμια νερό ιτρβαθέτετε Ινα χουταλάχι τβθ γλυχβθ ίΖλαες μαγεΐριχόν χαί ίύι χοιιταλιές τής οοΰκας χαθκρίν βίνέκνευμβ' μέ τί μΐγμκ δέ βύτίι τρίδΐτε ημέραν καρ' ημέραν τό τριχντον δέρμα τ«2ς κεφαλής. Διά βρέφτ, νευριχά χαί υ χλαίοκν &Ηα λόγον (δχι 6ΐ)λα ίπό δκοπιψΐαν ή κεΐνκν ή . ι·μ·ΐν) ώρελοαν κολ» άιρ' εσπέρας τα χλιαρά χαί καρατετχ μενά λβκτρ» (10 Ιω; 20 λεκτβν) είς το νερέ τ«ν ύκο(»ν κροαθέαε- τε χαί νερ· είς τό δκβίον τ!σατε (έγνυμα) τΐλιο χβί ποβτοχαλλΆ;. —•Είς Ιγκαυμα τοθ δ^θαλμβΒ δι9 αοβέβτβυ, κλύνετε τβ μάτι μέ ά φθόνον νερό μέ ζάχκρι, ή ρέ &■ μϋγδαλέλαιιν τ| βοΐ|θεΓα μιχροθ (συνεχίζεται) μ φχ, ρχΰ ^ς το8 Σ&μ«τ·ς τβν «Έλ- ) «λ«ιΊ»»ν> χαΐ άιτ* τεύς
  πρώτοις Ϊ5ριιτ*ς ττ]ς 'Βθκικτ);
  Έλλΐ)»ιχ<5ς Φίλβγγβς κ. Ί. Γι¬ αννακάκη;. Σηηύς τ«]ς άν!(εως τε9 χ. Γι- βνναχαχΐ) είνε ί Γΐριιαις χκΐ έν Χ«ν(·ις χαΐ έν Κβήτ^ γενιχώτε- ραν Τμημάτων τΑν 'Βλλτ)ν»ν άλ· χΕμιβν. ΟΕ άντιχειμινιχαΐ ονοκοΐ τοθ 2·ματος «ύ«ϋ Ιγχεΐνται είς την τόνβσιν τβθ έθνιχοθ φρβνήματος χκΐ την χκτκπ«λέμΐ)9ΐν τ&ν άν- τεθνιχβν εΐοηγήαΐων. Οί "Κλλ-- ν»ς άλχιμοι Βικτελβθνΐες 5κβ την βίγίδα τοθ Κ·&τ·υς, άβ οΕ θετιχύτερει κρβτοκόροι Ιι>
  την δημιουργίαν μι«ς δγιββς χαί
  έιικνεβμένης έξ δλβχλήρβΜ &κβ
  ;«ν Ιβνιχίν ίδανιχβν, νεολβίας.
  Γαρεε λοικον απο τούί οκοκευς
  αυτοίς χαλιΐιαι σήμερον νά 8ρ«·
  σικ χά Ι το έκί θδρκις τμϋ,μα τ·ν
  Κρητβν άλχίμβν.
  Τα γραφιΐα τοθ τμήμκτος το6·
  τού έγχχτεοϊίθΐραν είς την ου-
  νβιχίαν Τόκ Σχνά %ζ κόλεώς
  ιιχς δχβ τ^ν κροαβρινήν δ^ομα
  αίαν τβθ «Τβκιχβθ Άρχΐ]γείου».
  Αργότερον τέ τμήμβ τβθτο ένΐέ-
  χεται νά έκεχταθ| χά Ι έν τ| λβι-
  κ| Κρήτ), πβές εύρυτέραν καλ¬
  λιέργειαν χαΐ έΐγκνωοΐν τβθ έθνι
  χ»0 τβδτου θεσμοθ χαί είς &·
  περιφερείας τ*]ς ντ)αου μβς.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΙ ΕΑΑΑΔΟΣ
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Άρ. Πρωτ. 9402
  ΟΡΟΓΡΑΜΜλ
  αναγχαατιχ·Ο
  άχ
  γ ηίμβ ά
  νήτοι» τ·0 δ^ειλίτοιι τοθ Δ^μεοΕου
  Ί Κά
  Ίιο*ννου
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΒΝ ^ 1ΛΛΑΑΙ ΤΡΑΠΒΖΟΝ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤΟ£ 1839
  Ύποχατάστπμα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: όψεωςκαί έπίπροθεσμία
  ΛΑΙ ΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  , ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕ1ΟΝ
  'Βν θυρΐοιον τβδ θηοβυρββυλαΜείο» μας άναιιληρύνει
  τβ άβφοιλέβτιρον χρπμοιτβκιβώτιον.
  Εκτέλεσις πάσης 4ν ν^νει τραπεζι-
  τικης εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬
  ροντας δροος.
  Ό Διευθυντάς τβθ ΤκμεΕιυ Ή
  ραχλεΕβυ.
  Δΐ)λοποιβ, (α^θρκ 21 χβί 41
  ΝΗΔ8)
  "Όιι ί Βινχέμενες δχ>·ιλίττ*ς
  τοθ ΔημβοΙου Ίνΐννικ Κ»ανίβιτά
  χ~ς χάτοιχβς Κράοι Πεδιάδος βρε
  λει,,ίξ αμίοοον φάρων δρ,δέχα·ννέ?
  χιλιάδας έ«τακ·οίας μ(« (19 701)
  χαί κρβς !χην(·καΕτ]9(ν τβθ Β—ν>ο
  ί έθέ ί ά
  ρς
  οίβυ έχθέτβ είς γ
  «λε!θϊΐ)ριααμέν τέ αχ?νητ·ν ήαά
  τού ώς κεοιγράφετα: ε(ς τήνάκί23
  —7—1933 έκθεσιν άν«γκ<χ9πκ«2( χ«τα9χέαε»ς τβθ χαταοχίτοιι Γ**,· γ·ρΙβυ Σ.γιιρκχίκΐ] Έλη Τβμείου Ηρακλείου, ήτοι μίαν οικίαν έντές τοθ χ«ρί«ι Κράεΐ Πεδιάδος χαί καρά την συνοκΐαν Ιίχδαρΐανό αυνιατβμ>·-ς έχ τκιβν
  ίοογείων δαμκτΕβν, τριβν ανωγε!
  «ν χ»1 έκχάθίβς κιρίκιυ εΙ<οοι τετρκγωνιχ&ν μέτρον χαί κρΐς $3(>ϊ&* 'ΑαηκοΙιχς Μι;
  κρός ανατολάς δηιιίαιον δοόμ»ν,
  κρός μεο^μβ^ίαν Έι»μ*ν. Φ*νευ
  οάχΐ), χαί πράς δύαιν Έμμχν
  ρ) χ&Ι τί 4κοΤβν έξετι
  μήθΐ) ιί; δραχΐϋίς τπιίκβντα πίν
  τε χιλιάΒας (35.000)
  ΕαΙ διαχη ύ:ΐ»,
  "Ο.ιιο ώς είρηται χ%χχ έχ
  εΐοΐΐίριίζεται τ^ν Κυριακήν δι
  χάτην τε'άρτην τβθ υ,^νίς Νοεμ
  βρίου τβθ έΐβυς (1937) χίλα έν.
  νεαχεαικ τριίχβντ* Ιχιά χαί
  Α ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔ0Ι1ΑΡΑΙ0Γ0ΥΣ
  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ
  Στό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΈΡ-
  ΤΣΈΛΑΚΗ όδός 1866 παρά τα κρεοπω
  λεϊα πωλείται χονδρικώς καί λιανικώς είς τι¬
  μίας ασυναγωνίστους τό εκλεκτον έλαιόλαδον
  τοθ χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας.
  Ή έξαερετική ποιότης τού προαδίδει είς
  την σταφΐδα τό χρυσουν χρώμα καί την κ«-
  θιστά άληθώς περιζήτητη.
  Ή ευχάριστος γεΰαίς τού καΐ τό άρωμά
  τού άντικατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει-
  ρικήν.
  Άπαγορεύεται διά νόμον ή πώλησις βπο
  ρελαίον.
  ('Έκ τού Καταστήματος)
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρω είς γνΔσιν τοθ σεβαστοθ μου ΚοινοΟ καί
  ε[« την τΐολυτιληθή παλαιάν νελατεΐαν μου 8τι άνα
  λαβών καί πάλιν την Διεύθυνσιν τοθ 'Δρτο-οιε(ου
  μου (χαρ* ιφ, Βσλιίέ Τζαμί); θέλω έξυ»ηρ«τήση
  ομάς ώς καΙ «ρότερον μέ την εξαιρετικήν ποιότητα
  άρτου λευκοθ καΙ μέλανος· τε) γνωοτα σιταρένια
  χαί λευκώ παζιμαβθχια. τοθς έκλεκτούς άρτους ώς
  καΐ Αλλ« εΤ&η άρτονοιείας.
  Μεθ' ύτϊβλήψεωε;
  ΑΘΑΝΑΣ1ΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  ) ρ
  ί(12«.ν) μ
  )μρ (, 43 ΝΚΔϊ),
  Ό ..κλειοτ^ΐΐααμος γενήιετχι
  ενώπιον τοθ έκί τοθ πλεια;ΐ]ρια
  ομοθ δκαλλ*)λβυ χ. θιβφρίαΐου
  Κβζυράχη £^μββλαιιογρά«)9υ χ*
  τοιχβείριύίντβς έν Χεοαβνήΐφ %
  τ·0 νομ'μου αδΐοθ άναηληρωϊοθ έν
  Χΐρσονήσψ^χοιί είς Ατόν συνήβη
  τβν διΐμοκρααιβν τϊκον 6πέ τ'ύ,
  έξ«]ς Βρους:
  1) Πρώνΐ) κροοφβρά Ιιά λβγα·
  ρι«9μεν τβθ ίη^οοίβιι Ιχει δυ:αθΐ
  βραχ. ιΐίίσι χιλιάδας (20 000)
  2) Δ( κροοφορβί γίνοντκι είς
  χρήμβτ».
  3) Ο&δεΙς γίνεται δεχιίς κ»ός
  κλειοδΐσίαν ίΐν ϋν χαχαθέοι &>.
  τό 1)4 τ^ς έκΜμηθε!οΐ)ς άξΐας είς
  μεΐρ^τά. ΑΕ χατκτεθεΐοαι έγγιιή
  οεις διά την κλειβΐβοΕαν έηιοΐρε
  άμέαως πλήν ι%ς τβθ δκερ
  τΊεμχτιβτοθ (άρθρον 44 § 3η τβθ
  ΝΕΔΕ).
  4) Ή χαταχ6ρ»οις γΕνεται είς
  τΑν κροανέρβνΐκ τα κεριοοδΐερα
  (Π. Δ. 974).
  5) Ό πλειοδίτι;ς 6κοχρεοΟΐ>ι
  προαφέ») βξιβχρεβν έγγι*-τήν,
  Γ/α ουνυκογρ^ψη την Ιχθεοιν τοθ
  ,ρμ
  6) Τί χη'ύχεια χ«1 κάντα τέ
  ΙξοΙοι βκρόνουοι τον υκερθεματι
  αττ)ν.
  ή ό
  )
  7) Έκν δ δπερθεμαϊΐστ^ς
  γγηά,ς άρνΐ)τ)ϊ νά &γ^
  έκθεσιν κλειατηρΐααμιθ γινε«ι
  μ «λλ* & Ε δΐϊοχβεώοεις καρά
  μέναυν βί αΰιαΙ ώς νά δοέγραψΐ
  8) Εάν ή τελευταία κρο9φβρα
  είναι μιχροτέρκ τε Ο ή,ιΕοεος τ«]ι
  χξίβς τοθ ακινήτου δ ί«ειλ«ιΐ]ς
  δύναται χαταδαλλωνιαμέσως τα ϊ-
  ξοδα, νά ς-τήβι τλν βνακλειβ'.Τ)
  ρικσμον (άρθρον 45 ΝΒΔΕ).
  9) Ή έκ«λεΐ9ΐΐ)ρΙαοις τιλεΐ
  έκί 15 ημέρας δκέ την έξβΗβια
  οιιχήν α ίρεοιν <|ς κκτβ6βλ1)ς τΑν οφειλομένην δηό τβθ Ιιηχςμένβ» δνειλέτου (48 τοθ (ΝΕΔΗ). 10) Ό 6περθεματΐ9ΐής δκεχρε βθται ί»εβ 4λλ^ς ιίδοκοι^οεως νά ωδίλϊ είς τό Διςμέοιβν Ταμεί¬ ον «έ Ιχιιλι.οτ·|ρ(κομ« έηις 25 —Ό νέ·ς «έ)μ·ς κιρΙ Ιφιδρι κβν τ«μΐ(νν. Έξ Άθηνβν έκιβτβκιοθτβιι <, πληροφορία ίτι ένκριβιΐς άηβ μέ>
  ρους τβ& ΎηοοργΊΜθΟ ΣομβουλΙ-
  ο» βημοοΐΒύκτκι κατ' αυτάς & νέ-
  βς νύμος κερΐ ΤαμβΙων 'Βφί6ρ»ν
  ΠολεμιατΒν Κρήτης. Διά τοδ νό·
  μβυ τούτου καιτα>»νεΙτ*ι Α μιτοχβ
  πβίησις μ«1 λαμβ&νεται μέριανα
  κρκκτικΗτέραβ ΙξυκηρετησΐΗς τβν
  ΙφέορΗν πκλ«ι&ν «ολ«μιστών Κρή
  της- Έπίσης οΐ«τηρ«1τ«ι μέν β θε
  σμβς της Έηοκτιϊας βλλβ καβορί
  ζβτοΐΐ ώς προσόν τοθ Έκβπτου 61·
  πλωμκ νομιχής.
  —Τρετυμντιαμ·( είς Ρίβυ-
  μν·ν.
  Ύπβ τβϋ Σταθμοδ Άρνυρουπό
  λεοις Ρεθύμνης συνελάφθη 6 Ίν.
  ΝανκκαιοβΐΜης χατηνοροΰμκνος
  διά τραΰμοιτα εκ πρβμπλβτης ·Ιβ
  ββρος τής ΕΙρήνης χήρβς Παντ.
  ααντελιδιχκη.
  —Είς άηΕ·ατρατΐί«ν.
  Ό ύκολοχαν^ί τής μουοικής
  τής Φρβυράς Χκνίνν κ- Γ. Ββιοι
  λκ&χης «κιατρατευθη τή «Ιττι
  σει τού προαγβμινος είς Λοχετ
  νόν.
  -Μεταβσλβί «1( την
  κήν ύπηρΐσίαν.
  Δι' άκοφάοκΝς τοδ Ύπουργοΰ
  τϋς ΓεΜρυΙκς μετειτΐθενται οί >ι«
  τειβι:
  Κ,λέαρχος Μκιτσκκης έχ τού Γε
  ωρνικβυ Γβμείου Χ«νΙ*ιν ε!( τβ
  τοιβδτον Ηρακλείου ώς προϊατ*
  μενος της Λογιστικάς ΰιτορεαΐβς.
  "Ελλη ΟαιταδνμανΝλαχη τοηοβε
  τουμβνη »β «ροϊστβμβνπ τής Λο
  γιατιχίκ ο«ηρ«αί«ς τοδ έν Χ*γί
  οις Γΐ«ρνικοΰ Ταμβίου. ΝΙλλη
  Κισσαμιτβικη τοποθετουμβνη ώ;
  προΐβταμένη της Λονιατιχής ύπα
  ρ*σιοις Τ.Τ. Ρεθύμνης. Σπύρ. 2ε0«
  λ*κης ώς λογιστης της ΓΐωργΐΜής
  Σχβλής Μβοβαράςιιαΐ Μ(μη( £τρβ
  τουδαιιης παρά τφ ΓΐΝργικ$ Τα
  Λασηθίου,
  —■Ή βυλλογή τβν χεΐρου-
  κ(«ν.
  Ή Διοίκησις ΧΗρβφυλαιιής Ρε
  θΰμνης εςεόΜΜ ιτροχθές «ατυνομι
  Μην δι«χ«Ειν διά της οποίαι ρυθ
  μιζιηα η αυλλογη* τΗν(χο:ρουιιίΜν
  εσοδβίχς 1937 αίς τας ύιαφορους
  π(ρΐφ(ρ(1ας τού νομοΰ τούτου.
  ιζμερπν (45 χαί 48 χού ΝΕΔΚ).
  11) Ή μι) έμηρβϋεσμος χ«τα·
  δβλή τοθ έκκλειθτπριάβματΐΒς συνε
  παγετκι άναπλειοΐη^ιαομόν χαί
  (άς σ«^επΐίας τοθ ί^βροα 47 § 1ΐ|
  τοα ΝϋΔΐ£ χχτα το9 δκερ^εμα·
  τΐαΐαθ.
  12, α&ί άναγγελθείς
  ( κβτβδίίλλωιΐ τα Ιςββα ρί
  καοτή ιελεοίδιχβς ή έχκλειο«|·
  ρίααις ού*χ%Λΐ νά ζΐ)ι»)οΐ (Ικΐ ιδία
  ^ 6<ά τε βι».εΛεαμ·) ίπΐ κλεια»ΐ)ριαομβθ δ- ή άνακλειαιτ^ριιχαμβν (3ρ· αρβ, 47 § 3 τοθ ΝΚΔϋ). Κκια ιά λτΐπχ.^Ιφ^ρμοζβντχι αί δΐατκξιις τοθ ΝΚΔ|£ χά Ι »1 ττ}( ϋβλ,Διχβνβμίβς 6κοκ δΐν άντίχειν ΐαι πβές αυιέν. Να κοινβπβιΐ)θ|, τοιχβχβλλτιθΐ «αί βι;μοαιεϋθ|, Βποιι χαί δΛτβς ο Νίμβς ηερ{ ί Ιοβδοιν βρίζει. '£ν ΉρβχΑεΙφ ϊξ 13 Αυγεύβΐβιι 1937 Ό ίπίοηεδδων Διευθυντάς τβθ Τβμείβυ Μιχαήλ Τζανάκης χον τβθ ΕΝΟΙΚ1ΑΖΟΝΤΑΙ από 1 Αθγτ>ύ
  ότου 194/ οΐνατιοβήκη χωρητικάΐη
  τος 70.080 οκάδων περΐπου οίνου
  μέ πατητήρια, αύλή καί έργαλεϊα
  οίνοποιίας καί συνεχομένη ελαια
  ηοθήκη μέ δέκα σιδηρά έλαιοβο
  χεΐα χωρητικότητος 30.^00 οκάδων
  ελαίου. Αί αποθήκαι εϋρίοκον
  ται είς την οδόν θαλήτα ττλη
  οίον τ(]ς πλατείας 'ΑγΙου Δή
  μητρίου δύνανται οέ να βνοικια
  σθοθν καί χωριστά ή οίναποθήχΐ]
  καί ή βλαιαποθήκη.
  ΠληροβορΙαι τταρά τοίς κ, κ. Χά
  υδακι—Τοιλίνυ καί Σία.
  'Ενβιιειάςεται μαγαζείον ίσόγει
  ος μ·τ' ανωγβΐου ή καί κβ/ωριβ,»·
  νος κείμενον είς την οδόν Ιομι.
  Πληροφορίαι παρο τώ κ Ε," Χρμ
  οδ Οΐκηγόρ^
  «Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοαφεΤα βναντι ΓΗλ. Νομαον'αο
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Κοριακής
  15 ΑΟγούστου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΦΙΑΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΑΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΕΝ ΚΑΤΑ»Η_ΤΗΣ ΣΙΚΕΑΙΑΣ
  5Χ0ΛΙΛΖΕΤΑΙ ΕΥΜΕΝΩΣ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΕΟΝΟΥ! ΤΥΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου (τού άν
  ταποχριτού μας) >—Τηλεγραφούν έκ τού
  έξωτερικού ότι ό κρωθυπονργός τής
  Ιταλίας Μ. Μουσολίνι επισκεφθείς την
  Κατάνην τής Σικελίας εξεφώνησε φιλει
  ρηνιχόν λόγον.
  Ό λόγος τού κ. Μουσολίνι γνω-
  βθεΐς είβ την άλλην Ευρώπην σχολι
  άζεται ευμενώς υπό τού τύπου, τονί-
  ζοντος ότι μόνον μ έ μίαν πραγματικήν
  Φΐλειρηνικήν πολιτικήν τής Ιταλίας θά
  έξομαλυνθοΰν τα έξωτεριχά της ζητή
  ματα έπ' άγαθώ καί τής Εύρωπαϊκής
  είρήνης.
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΓΚΑΡΔΙΩΣ
  ΑΕΚΤΗ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ
  Η ΕΑΑΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 4 Αύγούστου (τού άν-
  ταποχρποΰ μας)-— Τηλεγραφούν έξ
  Άγκυρας, ότι εγένετο έχεί έγκαρδίως
  δεχτή ή Έλλην ι* ή στρα,τιωτιχή απο¬
  στόλη. Ή αποστόλη αύτη θέλει παρα¬
  κολουθήση τα έν Θε>ά*η τελούμενα με·
  γάλα στρατιωτικά γυμνάσια.
  Τό έργον τήςέπιτροπήςμη επεμβάσεως
  Οί Γερμανοί διά τα έν Λονδίνω.
  ΕΠΕΔΟΘΗ ψΉΦΙΣΜΑ
  ΙΟΗ ΕΡΙΑΙίΗ 0Ρ1Π0Ν Ι. ΜΕΪΒΝ
  ΛβΒΝΑΙ 14 Αύγούστου (.τού άν
  τ»**οκριτού.μας)·—■ Πολυμελής «πιτρο
  πή έργατών έπιοΜεφθεϊσα. σήμερον τον
  χ. Πρωθυπουργόν επέδωκεν είς αυτόν
  ειδικόν ψήφισμα τής Συνομοβπονϋίας
  των έργατών. Δια. τού ψηφ'σματος τού
  τού ό χ. Μεταξάς άναχηρύασεται *ρώ
  τος έργάτης τής Ελλάδος τιμής 'ένε-
  χεν χαί οι' δσα χχλά άπειργάσθη πρός
  Οφελος τού έργατικού «όσμου τής 'Έλ
  λάδος.
  ΚΙΕΙΑΚΥΣΒΗ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ
  ΤΟΥ ΕΟΙΒΑΐΙϋΟΥ ■ΝΐΗιΙΙΙ"
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγουστον (τού άν-
  ταηοχριτού μας).—Σήμερον κατωρθώ¬
  θη νά άνελκυαδή είς την επιφάνειαν τό
  ναυάγιον τού έπιβατικου «Ανάστασις»
  όπερ ώς γνωστόν κατεβυθίσθη χατα
  την τραγικήν σύγκρουσιν τής 1 Αύγού*
  ότου. 'ΜΛ «Ανάστασις» φερει βαθϋ
  ρήγμα είς την δεξιάν αυτής πλευραν έκ
  τού όποΐου καί προήλθεν ή άμεσος αύ
  τής καχαβύθισις.
  ΔΡΊΫΔΕΐΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΙΚί ΡίΜΗΐΡΙι] ΙΚΚ ΚΙΚ4Κ
  ΑβΒΝΑΙ 14 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτου μ»ς).— Κατά τηλεγραφή-
  ματα τού ΐΒρακτορεΐου Τάςς έκ Μό·
  σχας ή τεθείσαι «ίς κυκλοφορίαν «ίδη
  σις περΐ αοοαρών ένισχυσεων τής 1'ωσ
  αίας πρός «ήν Κίνα,ν ·1ν*ι τελείως ά
  νυπόστα,τος. Ίήν είδησιν δκαψεύδεςέπί
  σης καί ή Κυβέρνησις τού Νανκίν χαί
  προαθετει ότι ή Κ ι ν α δέν έλαβεν ού
  δεμίαν ενίσχυσιν έξωθεν σχηρΐζ&ται δέ
  Απολύτως εις τας ιδίας αυτής δυνάμεις
  χαί είς το δίκαιον τιού θά την βοηθήσουν
  ν* αντιταχθή είς την 'ΐαηωνιχήν είσβο·
  λήν.
  ΑΙΕΙΙΙΣΙΙΙυΗ Η ΕΥΪΥΝΗ
  Ι1ΙΜΙΜΗΙΙ ί]Λϋ)41?Χ-Η
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου «.τού άν
  τατιοχριτού μας)·— Κατόπιν -.ής άνελ-
  χύοεινς τής «'Ανο στάσεως», φέρεται
  πλέον ώς γεγονός ή εύθύνη αμφοτέ¬
  ρων των πλοιάρχων των συγχρουοθέν
  των «.τμοπλο.ων αΐτινες καί άηο&ει
  κνύεται ότι καλώς π»ρεπέμφθησ»ν υπό
  ύ ·ιχαστηρΙου εις δίκην **ιΙ κάνθρ<α ΑΘΗΝΑΙ 14 Αόγούστου.— Τηλεγοαθήματα 4κ Λονδί νού αναθΐρουν δτι δ ήι>ι«
  ■ίσημος τύνος άναφερόμε-
  νος *1ς την καθυστβρησιν
  τοθ ξργου «ής έ«ιτρο«1)ς ού
  δετερότητος, τονίζιι «ούς
  κινδύνους τής είρήνης καί
  συνιστά «Ις την Αγγλικήν
  Κυβέρνησιν νά επισπεύση,
  την εφαρμογήν ενός συγκε
  κριμινου σνιδίου £λιγ||ου.
  'Υ«άρχουν «εεριστατικά. ■-
  αιλίγουν οί αρθ·ογράθοι,
  άτινα καθιστοθν καί ουθις
  δνείγοντα καί έκιχακτικά
  τα μέτρα ταυτα.
  Έκ Τόκιο αγγέλλεται δ¬
  τι δ Ίά««ν ύβουργος των
  Εξωτερικόν «δήλωσιν δτι
  ή Ία««νΙα είς Κίναν δέν £
  «ζητεί κατακτήσεις. Έ«ι
  ζητεί απλώς την «ερΐθρού
  ρήσιν στοιιΐΛΜδβν οικονο¬
  μικήν συμθερόντκν της
  την οποίαν ή Κίνα τής ά ο
  νεΐται. Ό οπουργός «οοσθέ
  τει δτι ή δήλωσις αύτη γΐ
  νιται διά δευτέραν φοράν
  δεδομενου δτι ωρισμένα
  κράτη τής Εύρώπης καί Ά
  μερικάς ιξακολουθοθν νά
  ■αριξηγουν την στάσιν τής
  ΊαβωνΙας έν Κίνα:.
  Ή δημοσία γνώμη έν Ί
  ταλ'α φέρεται κατά τα έ
  κεΐσε τηλ»γράφηματα έξη
  ριθισμένη λίαν έκ τοθ έ«ει
  σοδίου τοΰ ΊταλικοΟ άτμο
  «λοίου τοθ δκοίου ό «λοί
  εφονεύθη συνεπεία:
  βομβαοδισμοθ ά«6 μέρους
  έρυθρΑν άΐροβλάνων. Είς
  τάς εφημερίδας δημοσιεύ
  ονται άνειλητικαί «ροΐιδο
  «οιήσιις «ρός τούς έρυ
  θρούς καί κλευάζιται τό
  Εργον τής ««ιτρονής μή έ
  ■ιμβάσιυς. ι
  Τηλεγ·αφοΟν έκ ΒερολΙ
  νού δτι ο έθνικοσοσιαλιστι
  κός τύκος διαψύδει την Ο
  ■αρξιν Γερμανικής δργανώ
  σι«·ς έν Άγγλίο;, Ισιυρίζε
  ται 6έ δτι αί δημοσιει,θΐϊ
  σαι σχετικώς «ληροφορίαι
  όφεΐλονται «Ις την όργιά
  ζουσαν έν Αγγλία άντιγΐρ
  μανικήν «ροναγάνδαν ή ό
  «οία τροφοδοτεϊται κυρίνς
  έκ ΠαρισΙ«ν.
  Ή πορεία τής έπεξεργασίας
  καί έξαγωγης τής σταφίδος.
  Ή έπβξϊργσσ'α τί|ς
  δος έν τ{| πόλει μας άρξαμε
  νη ά«Δ των άρχοντος ληξα
  σης εβδομάδος έγΐνικβίθη τιβ
  οί τα τέλη ούτΟς Εσ*β 1έ
  «αί άποτέλϊσμα την έζαγω
  γήν μικροτΐοσοΊήτων είς Εόρώ
  Σημαντική άνοοος των τι-
  μβν δέν εσημειώθη άκόμη. Έκ
  «αραλλήλου καί ή προσφο
  ρά υπήρξε συγκροτηθένη. Τοθ
  το άηοδΐδεται άφ" ενός ι-έ ν
  είς τ6 Βτι Βέν έγενικεόθη Τ)
  άποΕήοανσις της σταφίδος·,
  άφ' ετέρου ίέ ιΐς την συχ^6ρ
  φωσιν τθν παραγωνών τΐρός
  ▼άς όδηγΐσς ττΐς Ενώσεως
  Σουλτανοτιαραγωγών, ή ό
  κοΐα ώς γνωστόν 6«αμ·
  πρός αΰτοΰς «(Αικσς Ολως
  συστάσεις πρός τιρόληψ ν έ<- χεσμοϋ των τι μ Αν είς την ά γοραν Ηρακλείου. Όπωσαήποτβ σχετκή βελ τΐωσις των τψώ» ίλιιΐζεται &τ( ΘΑ ίπιτΕυκθβ έντός εβδομάδος. Κατά τιληροφορΐσς έκ τοθ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ 'ΕτπμβληΐηρΙου οί τιμαί των σταφίδων διαφόρων ποιοτήτων είχον χθες ώς εξής: Σουλτανί ναι: τιοιότης α' δραχ. 18 50 19 κατ' οκά* β' 17 >' 15,50—18
  δ' 13—14, ε' 10. Ταχτβ«.β€:
  ιτοιοιης α' βρχ. 8, β' 7—7 50
  Υ 5 50-6.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Λόγω μή γενομένης ατΐαρ
  τίας ή ^σονεδρΐσσιο τοΟ^Δημο
  τι>ο0 ΣυμβουλΙου τίτις βΐκεν
  όοισθή διά την -αρελθοθσαν
  Πορσσκευήν ανεβλήθη διά την
  ερχομένην Τετάρτην.
  ΑΙ ΕΗΛΓΩΓΑΙ
  ΧΤΑΦΥΛΩΝ
  Κατά την οιαρρεύσσσαν έβοο
  μάδα ϊΐς ίήν εξαγωγικόν κ(
  τ;σιν Ηρακλείου κορβτηρήθη
  σχετικήν ά&ράνεια. ΑΙ έξο>ω
  γαί στοφυΧον ώνήλθον οθτω
  ί(ς 459 801 χιλγρ., ε Ι νού είς
  22.737, δικτόμου ι(ς 180, στα
  φΐΐων σουλτανίναι ι(ς 10.
  430 χαί ξανθών είς 4865.
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΕλΕΓΧΙΥ ΤίΜΒΑΟΠΟΝ
  Είς τ^ν ένταθθα "Επιτροπήν
  'Ελέγχου ΤιμολογΙων θθ μετ έ
  ν|) εφιί,ης καί 6 Διοικηιής
  Χωροβυλακής Ήρακλβΐου κ,
  Γ. Νικηφοράκης.
  Ο "· ΝΟΜΑΡΧΗΖ
  ΕΙΙ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΞΙΓΟΓΕΙΣ ΙΤΙΦΥΑΟΝ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ »· ΛΙΜ1ΝΑΡΧΟΥ
  Ό κ. 'Υτιουρνθς Γβνικβς Δι Ανεχώρησε μ έ ολιγοήμερον
  οικητής Κρήτην άπέσΐίΐλβ *θ$ς άδειαν είς Αθήνας 6 λψβνάρ
  τΐρ6ς τβν κ Νομάρχην Ήρα- *η<: Ήρακλε'ου κ. "Αγγελος κλεΐου τό ακόλουθον τηλεγρά- Σταόρου. Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΙΛΟΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ «εγηουρ>ιχδν συμβούλιον κα
  τα σημερινήν συνεδρίασιν ού
  τοθ απεφάσισε την έγγραφήν
  είς *όν πρίθϋθλογ.σαον τοθ
  ιιοσοθ τον δρχ. 5 000 000
  διά την παροχήν οώρου «Ις
  τούς έξαγωγ«Τς σταφυλον.
  •Υπουργός Γεν. Διοικητής
  Σφακιανάκτχ».
  Ή ληβθίϊσα τιαρά τοθ ΰ-
  •κουαγιχοθ ΣυμβουλΙου άπόφα
  σις βΐνβ άκοτΐλβσμα ένβο
  γβιών τοθ κ. 'ΥπουργοΟ Γε
  νικοθ ΔιοινητοΟ Κρήτης καί
  τοθ Νομάρχου Ηρακλείου κ.
  Α. Μαρχελλου.
  Η ΠΙΦΙ&ΑΓΟΡΑ λΟΚ&!Ν·Υ
  ΠΙΡΕΛ63ΥΙΗΣ ΕΒΔ1ΜΙΔΙΣ
  Διά την -κροσεχτ] Τετάρτην
  εκλήθη είς συνεδρίασιν ή Δι
  οΐκοθσα Έτιιτροιτή τοθ Γεωρ
  γικοθ Έπιμβληΐηρΐου τι ρός
  συζήτησιν 4κι ζηιημάτων ύ
  ■οηρεσιαχών. Κατά την (Βίαν
  συνεδρίασιν θΐλει κοθορισθή
  ήμίρα συσκέψίως άκΑ κοι
  νοθ τής Διοι»ούσης Έτιιτρο
  . -ί|ς μετά των ίνταθθα άρμο
  (β1ων άρχθν μέ θέμα τόν
  -ροπαγανδισμόν καταναλώσε
  ως γεωμή>ων.
  ίήν 10 -· μ. άνβχώρη
  σβ 6ιθ Ρέθυμνον 6 Νομώρϊ ής
  κ. Άνθρ. Μαρ
  Ό κ. Νομ<Ηχηι, θά εκιΐοκν την κροοβ ΑΙ ΔΑΚΟΠΑΠΔΕΣ Τό 'Υιιουργίϊον ιής Γΐωρ γίας δι* έγ>υκ&ιου τού κρός
  ακαντα τα Ταμβία Προνο,ας
  Έλαιοιιοραγ&γής γνωρΐζει 6
  τι οί «ρομηθΒυΟεΙσαΐ είς αύτθ
  ττορβ τής ΈταιρΙας Χημικον
  Προϊόνιων ύόλιναι δακοτΐαγΐ
  Οβς έκριοησαν παρά τοθ Ύ
  «ουργβΐου άκαιάλληλοι διο
  την εξυπηρέτησιν τοθ σκονβθ,
  Οι' όν τιροορΚ,ονται. Ή άκα
  ταλληλόνης τούτων όφβιλειαι
  • ίς έλατιωματικήν κατασκευ
  ήν ιοθ κατωτέρνυ άνοΐγματος
  δκβρ ιΐνβ ^μεγαλΰιερον τού
  ς
  *Η5η ή ΈταιρΙα ανέλαβε
  νά κατασβευάσο ν έ άς οακοκα
  θας κατά το ύκόθβιγμα τοθ
  ΎπουργβΙου.
  ΚΙΙΝΟιΊΟΙΗΙΙΣ ΝΙΜΥ
  Πρός ιβς οικονομικάς άρ
  .βς τοθ Κράτους εκοινονοιή
  βη 6 0»' άρ.θ. 794)1937
  άναγκοστικος νθμος «ηερι
  τοθ φοβου «αταναλώσεως
  τοθ
  Πρός τίς γ;ωργικ6ς άρ
  χβς εκοινοποιήθη χίές τό τε
  λβυταΐον δελτίον τ&ν Γενικόν
  ΆιΐοθηχΛν της Ελλάδος έκΐ
  τής κινήσεως τής σταφ βαγο
  ρβς ΛονδΙνου κατά την λ(|ξα
  σαν έβ&ομάδα. Κατά την έ
  βδομαοα τούτην οί κρητικαΐ
  σουλτανίναι εσημείωσαν 6*ο
  τΐμησιν άιΐό 64)—. 55)—.
  Τσιφ Εφθασαν «Κ 48),—50)—
  ΈττΙ νίων έσοοειθν <>εν εσημει
  ώθησαν ιίσετι τιράξεΐς. ΑΙ
  ΔύσΐραλιακαΙ σουλτανίναι ε¬
  σημείωσαν τιμάς άπό 44)—
  καΐ άνω, αί βέ ΠβρσικαΙ ά πό
  40)—42)—. ΑΙ άνωτίρω τι
  μαΙ νβοθταΐ «Ις άνάλωσιν κα
  τα στατ()ρα αγγλικόν.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ
  ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΝ
  Παρ' όργάνων τοθ τμήματος
  Ασφαλείας συνβλ^φθησαν ς{
  ψυγότιοινοι Γεώργ. Γεωργασά
  κης κοΐ Ιω. Γαρκφαλάκης. Άμ
  Φοτβροι καρβΐέμβθησαν πρός
  ΕΜΐσιν φυλακΐσεως ο μέν πρώ
  ιος μη*ιαΙος ό δβ Εΐίρος 2ί
  θημέρου.
  Η Κλΐ' ΙΙΚΟΝ ΧΑΡΤΒΠΑΙΞΙΑ
  Διά διαταγης τής Γα ικής Δ.
  οικησέως Κρηιης ε·κε«τ·ινον
  ται κβί ε(ς την πόλιν μας ·(
  άναγςρΕυτικοί βι«ιτο<εις λγ κυκ>1ου της νρθς τςΰς δημο
  οΐους Οκαλλήλους τον ΧανΙ
  ών δι* ών άπαγορεύεται ή
  _ ΐρτοταιξια καί κατ' οίκον.
  Κατά τον καταγγελθησομ*
  νων Βαρββατβν «ροβλ4πον
  τ·ι «ο^ΠΜαΙ κυρώσεις.
  ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
  ■ Ν ΚΡΗΤΗ,
  Κβτά ιηλβγροφ-κήν άνακοΙ
  τοθ 'Υκουργοθ ΓενικοΟ
  Διοικητοθ Κρήτης κ. , Σφακιά
  νάκη πρός την Γεν, Διοίκησιν
  ή Κυβίριησις ένορήγησβ πΐ
  στωσιν £■. δρ. 3 000.000 δ:ό
  την εκτέλεσιν δημτισΐων Εργων
  έν Κρήτη. Δι" ετέρου τηλβγρο
  φήματβς τού ό,;*, όπουργός
  ανακοινοί επ οης ίήν ΰκογρο
  φήν τοθ συμβσΑαΙου χορηγή
  οβως οανεΐου ιΐς ιό ταμείον
  Μονΐμων Όδοστίωματων Χά
  νιων εκ δρ. 4 έκατομμυρΐων
  διά ίήν κατασκευήν τής όδοθ
  πρός ΣΟ^
  81 ΔΙΣΚΙΙ
  Τό υπουργείον τον ΟΙχονο
  μικόν απηύθυνε πρός τάς τε
  λωνκιακθκ αρχάς εγκύκλιον
  δι* ής παρέχβι όδηγΐας δσον
  άφο> $ την άτελή παράδοσιν
  ■.αί επι μειωμενω δοσμώ, δι
  σ·ων γραμμοβωνων ε(/ επι
  βατας.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΒΗ
  ΑΙ έν τβ άγορ? μας κυμανθεΓσαι
  χθές τιμαί τον 6'αφόρων ένχωρΐ
  ών τιροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χον&ρ. Λίαν.
  Ελαια 5 βαθμόν 40. 46,
  ,, κοινα 3ϋ,
  ,. ραφινέ —
  Σουλτανίναι α' 18.50 19
  Ρ' 17.
  Υ' 15.60 16
  Β' 13. 14
  ε' 10.
  Ταχτάδες α' 8.
  .Ρ'
  ΑΜταςα
  «»7
  600
  ^^]^Γ1πυ^
  ΤΑΚΙΝΕΖΙΚΑΣΤΡΑΤΕΥΜ^Τλ
  ΠΡΟΕΑΑΥΝΟΥΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΝ
  ΕΙΙΤΟ ΜΕΤΟΠΟΗ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ
  ΟΙ ΙΙΙΙΩΝΕΣ ΗΝΙΓΚΙΣΒΗΣΛΝ
  ΕΙ! ΑΤΑΚΤΟΝ ΥΠ0Χ8ΡΙΙΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ -^- Αύγούστου (τού ά»-
  ταηοκοιτου μας).—Τό *Αθηνα'έκόν πρα
  χτορείον πληροφορεϊιαι έκ Σαγκάης
  καί Νανχίν ότι μεγάλαι συγκρούσεις {.
  λαβον χώραν σήμερον μεταξύΚινεζικών
  καΐ Ίαηωνκκών ατρατευμάτων είς τό
  μέτωπον τού Ηεκ^νου δ»»ου τα χιν«ζι·
  χά α'ρατεύματα έξαπέλυσ«ν όρμητι·
  «ήν επίθεσιν άπολήξασαν είς περκφαινή
  νίκην. Έπίσης τό πρακτορείον Ρώυτερ
  επιβεβαιοί την «ΐοηαιν προσθέτει δέ
  ότι χατα τηλεγραφήματ» τού έν Λΐαν-
  «Ιν άνταποκριτού τού, τ« κΐνεζικά στρα
  τεύματα εσημείωσαν μεγάλας νίκας είς
  τό μέτωπον τού Πεκίνου οηου ηνάγ¬
  κασαν τούς Ίάηωνας νά τραπούν είς
  άτακτον ύποχώρησιν «αί φυγήν.
  ΚΙΝΕΖΙΚλ ΑΕΡΟΠΛΛΜΑ
  ΕΒΟΜΒ.ΡΔΙΣΑΝ ΕΝ ΣΑΓΚΙΗ
  ΤΟΝ 14ΠΟ Ν1Κ0Η ΣΤΟΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Αυγούα«ου(τού άντα
  ποκριτού μαςί.— Ραοιοτηλεγραφήμα·
  τα έκ Σαγχλης άγγέλλουν ότι ίσχυ-
  ρότατος άεροπηρικός στόλος των Κι·
  νέζων έβομβάρβιβε χατνιγιστικώς τόν
  καταπλεύσαντα είς τόν λιμένα τής Σαγ
  γάης στόλον των Ίαττώνων. Τα άντι-
  αεροπορικά τηλεβολα των Ιαπωνικών
  σχαφών απήντησαν είς τόν βομβαροι-
  σμόν των Κινβζικών «εροπλάνων άνευ
  όμως άποτελέσματος. Ή εμφάνισις ί·
  αχυρού ίεροπορικού στόλου τής Κ.Ι
  νας «προξένηαε βαθυτάτην αίσθησιν είς
  όλους γενικώς καί είς ούχούς έτι τούς
  Ίάπωνας οΐτινες δέν εφαντάζοντο τό¬
  σην πρόοδον τής Κινεζιχής άεροπορίας.
  Τί ΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΤΟΚΙΟ
  ΑΙΠΑ ΕΝ_2ΑΓΚΑΗ ΙΕΙΟΝΟΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου (τούάν-
  ταποκριτοθ μας).—ΡαΒιοτηλεγραφήμα
  τα έχ Τόκιο άγγελλουν ότι οί Ίάπω-
  νες κατέλαβον πλείβτας όσας θέσεις
  των Κινέζων έν Σαγκάη καί ότι τα
  άντιαεροηορικά πυροβόλα τού στόλον
  κατέρρΐψαν τα δύο έκ των έηιτεθέντων
  κατ' αύ-τού άεροπλάιων. Τό τηλεγρά-
  φημα προσθέτει ότι ή Ίαπωνία θά ου
  ν*χίση τόν πόλεμον έν Κίνα μέχρις
  Ικανοποιήσεως των αίτημάτων αυτής.
  ΕθίΤΡΟιΊΗ ΕΞ ΥΠΟΥΡΓΒΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΜΕΤΡΟΝ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΓΓΟΥ ΚΑΠΗΟΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου (.τού άν·
  ταποχριτού μας).—Κατόπιν αποφάσεως
  τού ύπουργικού Συμβουλίου- συνεστή¬
  θη έπιτροπή έκ των αρμοδίων υπουρ·
  γών είς την οποίαν θά μετέχουν καί
  ανώτεροι «ίΚικοί ύπάλληλοι δια την
  μελέτην καί ρύθμισιν τού χαηνιχού
  ζητήματος. Ή Έπιτροπή αυτή θά ανα¬
  λάβη έπίσης τόν συντονισμόν όλων των
  μέτρωντα ό ποία έχουν ληφθή ή θά λη
  φθούν είς τό μελλον πρός προστασίαν
  τού καπνού.
  ΕΞλΚΟΑΟΤΘΟΤΝ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΙ ΙΗΙΜΛ ΜΕΙΟΟϋ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Αύγούστου (.τού άν-
  ταποκριτού μας).— Ί ηλεγραφήματα έκ
  τού εξωτερικόν* μεταδιδουν ότι σφο·
  δραί μαχαι συνεχίζονται εισέτι είς ό*
  λα τα Ίσπανικά μετωπα. ΠερΙ τής
  εκβάσεως των μαχών τούτων μεταδίδον
  ται άντιφατικα,Ι πληροφορίαι. Πάντως
  βέβαιον είνε ότι , δέν 4πετεύχθησ«« ··