94662

Αριθμός τεύχους

4641

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

17/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΙνΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟίΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΛΙι
  Αίγυπτον
  Ιτησία Κ.σαι 3
  εξάμηνον 8
  Άμβριχι,ς
  ετησία 8ολ. 1ο
  ίξάμηνος > 8
  Τιμή
  ■αΐά φύλλον
  Δα. ι
  ΤΡΙΤΗ
  17
  ΙΥΠΙΥΣΪΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΪΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Δ
  ΟΑΟΖ ΜΙΝΟΤίΥΡΟΤ
  ΤΙΕτΙΤΙΟΙΙΤΙΤΑΚΤΙΙ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΚΡΗΤΗΣ — ΜΟΙ Ι (ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΘΥ 4641
  ΕΧαΤΕΡΙΚΟΝ ΛΙΛΤ1ΟΝ
  ΟΙΛΙΓΓΟΣ ΤΟΙ Ε
  ΟΔΗΓΕΙ ΜΟΙΡΑΙΩΣ ΟΡΟΣ ΙΟΛΕΜΟΝ
  Έβν έπρίκειτβ νβ χ«ρβ·
  ΜΤηρ(β»μΐν την έπβχην αύ·
  τη»ι 84 έκρεκε βν«μ·ιββατή
  τως νΐΐ τ«ε* αποκαλέσωμεν ι
  κοχην τβν μεγβ&αν γυμνα
  ■{«.ν. Διατί εκεΐν· κου χ«ε
  ρακτηβίζει τ«ς ημέονς μας
  χ«ί δίδει την σνραγίοα τού
  ■Ιναι αΙκβλεμικαΐΜΐνητοπο.η
  •ιις Μβί ενδείξεις ησύ συντε
  λοδντβι χαντβΒ τής γής τας
  ημέρας βύτβς. Ό «υ δέν ύ
  ψάνοντβι ·Ι Μβκνβ) «αί αί
  φλάγες τβδ πολέμου, όπως είς
  την ΊβηρΐΜήν καί την χά
  ραν τοθ βύραν(βυ Κρβτβυς,
  ύψύνΐτβι Α Μονιορτος τβν
  μΐτακινβυμέννν σΐρατιβν.
  Πρό μΐΜροδ χρβνΐΜβδ δια
  ■τηματο;, * κβομβς έλήβ
  λ8
  αλλ«ς τι κ|μκ·ρε1 νά Ι χά
  ί *γ*άρδι·ς «?ιιατ·λή χαθ'
  αηνμην β! ύκ·νρΒ··ντκ(
  ύ
  νί
  κολοσαιαίνν ζ
  Εαί κοίκν Β«αν νβ
  μΐν είς εν« φιλΐιρηνικλν λέ
  ν·ν ·α·ν Βΐρμ·ς Μ«ί κν φ«(
  νιτνι Ιταν ηνΐγεται μ<βκ είς την Μλ«γην έκατ·μμυρ( νν λ·νχ&ν μ«{ είς τ·ν δκι μονιώίη 8·ρνβ·ν χιλιάδων Αλ μβ! άρμ« νβ παραΜβλβνθηαη τβ επι βλητΐΜύτΐρβν Βέαμβ της επι διίςΊως τβν βΐρβπβρικβν δυ νβμενν τής Γβλλ(«ς. Καί επί ημέρας δ παγΜέαμιβς τόπος ήβχβλήίη μέ την γιγαντιαΐ αν ανάπτυξιν τής Γαλλικής αΐρβπβρ(·ς πεύ θεωρεΐται Μαί η κρύτη έν τή Εύρ·ί«η· Πρίν βμως κβρέλΒη η έντύ «μοί, έκ τβν βκρβπβρΐΜβν ν ακηαε«ν της ΓαλλΙας &λλ· έ£ ιαβΗ απβυδαίβν γιγανας χρΜΐίλΜυαΐ την κρβσβχην τβδ Μβομβυ. ΑΙ ■ακησβις αι •ριιιής έπιδρβμής Ματα __Λονδίνον. Καί ίκιΐ επί α«ς έχεδιΙχΒηβαν όλαι αί Μβ λβοιιαίαι δυναμιις τής 'Αγ γλΐΜής βιρβπβρίας βλλβ Μβί τ* θαυμβατβ μέαχ αμύνης τβ βκβΐα διβΒέτιι η Αύτβ ΜρβτβρΙβ. "Ηδη, έκβκβλββΐβθν ώς α ηβντι,αις τβ μιγαλα γυμνβ οιβ τής Ίτβλίβς >ί$ ΧικιλΙ
  βν μ έ αυμμΐτβχην 50 χιλιβ
  δνν βτρβτβδ Νβί 2 χιλιάδων
  βκρ·κλάνι·ν, γυμνασια τβν
  βκβΓων η βημ«οίβ μβ! η
  οκβι>δβι·της Μβτβφβΐνιτβι
  έκ τβς βύτβπροαβίπβυ παρβ
  κβλβνθήαΐβίς των υπο τβδ
  Βασιλέως ΒίκτωρεςΈμμανβυ
  μχί;
  Εΐμποριΐ δ Μ·υα·λ(νι Μαί
  ΤβΒμκερλβιν, Α Χίτλερ καί
  Σωταν νβ έκφΜνσδν δ
  •υς θέλσυν θΐρμούς λσγους
  ιιβ την εΙρη«ην· Ε1μκ·οκ1 ϊ
  Μ·μη Μβτβ β«Β·ς ·λ·ι ή τ·»
  λβχιοτον ·| περισβστεροι νβ
  μην Ικιθυμοδν τ·ν κσλεμβν.
  Εΐδ ί 1 νβ τ·ν
  ΕΙμ
  ί
  ΕΙμπβρβδν
  κβτρΐψουν
  πβροδν «β συμνωνήσουν χαί
  νβ διβκίψουν την ίλιγιβίδη
  πορΐίαν μέ την οποίαν κινεΐ
  ται ο ρυθμβς τβν έξβπλι
  αμβτ; Ίδεύ τό μέγα έρωτη
  μβ. Κβί δνστνχβς η βηβντη
  βις *1ς τβ έρώτημα αύ:β δέν
  φαΐνΐτβι ίκβνβκβιητική, δέν
  ιΐνβι διβλσυ ένθαφρυντική.
  'β κολκμβς ίπως τβ έχω
  μΐν τβνΐαΐι Μβχ' έπανβλη
  φιν ίέν φ·(νΐτβι ιίαέτι έγ
  γύς. Διβτι λκίκχι ακβμη η
  λογικη πεύ θα ιΐμπβρβδβΐ να
  ηλ. ύκ·
  τ·8
  ηλ. ύκ· τδ κργς
  Πεδΐμοντίβυ Μαί υπό τού δι
  Μτατβρβς Μχινΐτο Μευαολί
  νι. Εαί μετ» «ύΐβ ακβλβυ
  •·6ν τβ μΐγαλβ γυμνάσια
  τβδ Τ·»ρΜΐΜ·δ οτρ«τ·δ ·ίς
  την Φραχην, τβ βπβΐβ βρχ(
  ζ·»ν σήμερον καί τβ βποία
  κληθείς κρός τ·&τ· θα παρα
  κολβυθησα κ*1 β ·; χπγός τ·ΰ
  Έλλην ικβδ έπιτιλκιβυ οτρει
  τπγ·Κ κ. Παπαγβς Φ
  δ», βτρειτΐΝΤΐΜΒ
  λλλβ μικροτέρας ς
  Μαί βημειαίβςΐΜΤΐλβ&ντειι την
  ■^κ·χήν ·ύ^ην κ«1 (|ς Ιλας
  •χΐδίν τίς αλλκς χείρας τ·&
  Μβσμου. Εαί ι2έν κράΜειτκι
  νλ λή,ουν «Ι Μΐνιιτ·ΐΐ·ιήαΐις
  καί αί έπι&κΐζιις τβν ησλεμι
  Μβν δυνκμι»ν τβν δ
  ι; ν ν Μρντβν βύντ·μ*.
  Διότι χκβσβον τσύλίχιοτον
  ό νΑλ
  Διότι χ
  βγγέλλεται ό νΑγγλιϊβς στ·
  λος Βκ .ςίλΕη ουντ·μ»ς »1ς
  κιρ(κλ·υν Μ«1 έακήσεις «να
  την Ανατολικήν Μΐσαγειον
  Βιΐ έζέλίη ίϊ βυνκΐΝΡ·τημέ
  ν·ς ΐΐς μίαν Μ·λ·αβιει(·ν δύ
  νειμιν γιγκντνν τϋς θαλββ-
  βης, Ικεινην ν κ δημιουργή
  •Ο ιό ·ιοβημει τ·δ δίους είς
  έΒύ ί θς ΰηιρη
  •Ο ιό ημ
  τβνς έχΒρεύς Μαί «θς
  φ«*είβς ιΐς τ·ύς φίλς
  Άκριββς 2 κ ·ύταί εί Ι Μΐ%η
  Τ·κ·>ιβ·ις καί εί <ηιδΐ<Βιις τ υ ν κιλΐμΐΜβν δυνάμηαν η·ύ γ(ν·ν»ι πβντβδ τ·δ μ· ομού είναι ηιοτιύομΐν ΤΒ ·νδΐΐΜΤΐ·Χα| Μ·) Ιμβ«βΙ «Β χκρΒΜτηρίαονν την κριοιμ ιητΒ της κιριάδι» την β«· βν δινρχομκθα Έαν έν ώ μετυζύ κνταλ λ<αι«>ντ«ι ηρβονκΐΜΒΐ Ικιβτ·
  λβΐ κληριΐι »ιλ·βρ·» ήοιων,
  μιτν^ύτβνΜ κ. Τααμπερ
  λ ειιν μβ! Μ·«ο·λίνι μβ) μ
  ζύ Χίτλερ μ·Ι ΜουοολΙν»
  ϊν #Μ·ύε>«ΤΒΐ λάγβι ^ή
  κ(·τΐνς κ«Ι ΐί
  τ· Ιδδ
  ρ
  ιιρσ
  Τ* ίέν Ιχ"ε»ν'»ύδΐμΙ»ν ·ύι
  * *1 ΠοΊβν (ί
  «ν
  λή. "Ενα μ«γΐό ή 8*α
  μισο άνοΐχτό χωοΐς μ
  κι' Ινα πανταλονάκι πολύ πιό
  Απ' τα γόνατσ, νέ τΐέ-
  οιλα Αρχαί «4 . καί γ&ηΐς κ-τλ
  τσβς φυσικά. "Ε σι ^υ'^οθν
  αλωστε μέοες όό<Χηρβς τώ ρκ στήν πόλι, δτσι ιιηγαίνουν σία έσπατόρια καί τα καφ» νίΐτ κα' τα κινη^αταθέατρα. —«'ΐνύ οί δνθοωτιοι ποό ξίρουν νά ζοθν. Έλϊύθβροι, γωρΐς σ'μνοτυφίες, γορΐς προ λήφιις, χωαΐς &βσμβ, χωρΐς τό βάρος τοθ ψ'ότΐχου πολιτι σμοθ μας άτιολαμβανουν τόν ήν,ιο κσί τον άέρα κο( τό νέ οο κα' κάθβ χαρά πού μπορεΤ νά δώση ή φυσ.κή, ή ποαγ ματικα πολιτισμένη ζωή Είνε ί ό έ οί πρωτοπόροι ή έκιστρο η φης πρός τή φοσι. Κα( πβέ- «αι νβ τού: Αβολουθήσουμε. Έγώ τούλαχισιο — κατέληξε ό νβοφώτιστος φυσιολάτρη; σιΐμπολΐτης—·βρΙσ<ω δτι μόνο στή φόσι βρίσκεται 6 πολιτι σμος. ΚαΙ θα γυρίσω 4κεΤ. —Δέ* ξερω, απήντησε αΚ λος τής συντροφιάς, τ( Αννο εΤς μέ ού τίς τίς λέξεις πού άραδιόζβι*. Δέν βΐμαι σεμνό τυφος. ΟΟτβ κα( όπισθο&ρομι χός, οθτβ καί φυσικβ ίχω τή γνώμη Οτι πρίπβι νά είμαστε σκλοβοι τής μοδας, τοθ κολ λάρου_ καί τοθ σακακιοθ, 8 ταν ή ζ#στη φθάνει τούς 35 «α! τούς 40 βαθμούς καί κο λυμβοθμε στόν ΙδρΔτά μας· Άλλά θαρρΰ συγχοόνος Οτι ελευθερία καί φυσιολατρβΐα 7 έν σημαΐνει θεοποίησι τής α σχυμ'ας. Κοΐ άσφαλθς ο( σύγχρονοι φυσιολάτρβς μας παρουσιάζουν τό άσχημότβ γ μ τόν δΐΜβι·λ·ν>ιβη Μαί νβ <·ν κ«ρ·υβιβαη ΐ·ς τ·ύς λαούς τηί- Υβί ώ; ανβνΜβΙον. ΕκΒί δβ ί< ηί Υβί ; βτβτβι ομνς δυατυχβς οβν παρέρχετΒΐ Α κκιρ·;, β ναπένευκτος κ«ί μ«ιρ«(α η Ι{( τού είς χ· μέλλ·ν. ρο ρο καί τό θίαματ. (τντιβισθητικώτε ΚττΙ φυσικά ?έ/ καί την» όγεΐα τους. Μ(α νυναΤκα πού οβται στούς ΑρΑμους Λμΐγυ μνη, καί τβλβΐως ξυκόλυτη, «ού ψ*)νεται άπ6 τα κρωΐ ί>ϊ τό βράΒυ στΛν ήνιο <ι* Αλλάσσβι οέρμα ώσάν δχιά έ ί ϊΐμκορεΐ νά είναι ύγιής. *-δ καμμιά, μ* καμμιά άπο λΟ Ι Τ/Λ ί», 0 φυσΐ<;ύ[ ΚαΙ 84ν μπο έτιεκρά ς Κι' &'ας νά χαταλΛβ» ή β β η ή στρεβλή ΑντΙληψ ς β τι ή ογεΐα καί ή αΐσθητιχή β*ν συμβιβ5ζονται, 8κως δέν παραοέχομαι 8η αίσ9ηηιιΛς ά είναι μόνο τα 8ημιουρ ΑΥΣΤΙΡΑ ΕΟΙΑΟΙΙ ΤΩΝ ΕΞΙΓΩ1ΕΝ1ΙΙΣΤΑΦΥΑΟΙ Μ«τβ τάς οποίας ίπ τβν χθεισδν είς Εύράκην λβν μ«ς βρΉΐτη κ·α·της ί· φβαβεν είς οίκτββν Μκτβατβ αιν. 'ΕπΚαης πρβχβες είς τόν Πειραια ■πηγορ'ύβιι η <5β· γ«γη τριβν ,·λ·κλήοων β«· γσνΐυν σΐαφυλβν διίτι έχρί ΒηβΦΐν βκβτβίλλιιλ·! τελείως ρουσιάζβι κα[ σα αίσθητικά «αί τόσες σσ/ημΐβς πού δέ* έπιτρέπεται γιά κανένα λόγον νά μένουν έκτβθειμένες σΐό φός τοθ ήιου καί στήν βρασΐ μβς. είναι καιρδς άντΙ νά φωνάζωμβ έπισΐροφή πρός τή φόσι, νά ρΐξωμε τδ σύνθημα: Ν 3 καλυφθοθν οί άσχημΤες κα( νά παύση νά συγχέβται ό κολιτισμΑς καί ή ύγεΐα μέ την κάθε εΤ8ους ξβτσιπωσιά καί την προσβολή πρός την α(σθ^τική Την αΐσθητικι) κοό είναι άηαροίτητο σΐοιχεΐο τοθ πραγματινοθ πολιτισμοθ. Κανε'ς 8Ιν έφερεν άντΐρρη σιν. Τα πράγματα εΐχαν τεθβ σΓή θέσι των. Μ. φρ( έν·ς πλ·(ο» διβ τον ίδιον λον·ν. ΑΙ πληρο¬ φορίαι είναι έζνιρεπκβς δ» σβρΐβτβι Μαί 8β πρίτΐει ν* μάς ι>μβ>λλ·υν είς ακέφΐις
  Τβς βπύλητ·ν τβ
  των κβί θβ κβτβατρβΒΐ),
  δέν θα ΐΐμκβρέσβνν δέ πλέ
  βν βδτ« είς τβ μέλλβν κβί
  &ν βκβΐιη ϊχβνν χράματβ νβ
  έπανβλ#βουν Μ«ί νά συνΐχί-
  ββαν τβ έμποριβν τβν νω·
  κβν Μβρπβν. ΟΙ παραγυγβί
  δέ διότι δέν θβ εύ?ί
  σχωνται πλέον βγοραί Ματα
  νβλάσενς τβν πρβΐίντωντων
  τβ οκοία κατ' βνίγκην θβ
  μέν·»ν £ζ4τηΐβ κβί ύηύ·
  λητβ.
  'Αλλ' έκτός τβδ βπ θβ πρί
  πει νβ
  ρ
  ·Ι έμκ·ρ·ι
  (
  ρξ μρι
  έ(*«γ»γιϊς Μβί οί π«ρκγ»γο(,
  ΐΐνβι ανβγχη έπ(οης νβ ί
  Μβί νβ" μας προσιλΜύβόυν( νετκι ·ύαΐ"ηρίτατος "* έλΐγ
  την κρνσεχήν.
  Χ·ς
  ποιότητος * τβν
  Βΐβ«Ι«;,~ γνωρίζομεν ίτιίν·μένων ατββνλβν βπ· τόύς
  εφέτος λίγω
  ίοθενϊίοις άρμ·δ(οβς
  Τα γενονάτα τής Σαγκάης
  ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
  Η ΚΙΝΕΖ0ΊΆΠ&Η1ΚΗ ΡΗΞΙΣ
  ίιοι

  καί ένωοΐς έξ ϊνίς έπειαβδί
  ου βλιβερβδ κβί βπρβοπτου.
  Αύτην βέ την μοιραίαν αμέ
  ρβν θβ φέρβννβνβκβφΐύχτΜς
  βΐ έντιινέμΐνβι έξοπλισμοί,
  βμυδράν μ·ν·ν ίίέαν τβν
  οπβΐυν οχημβτίζβμιν βββ
  τβ έκτκλούμΐνβ την εποχήν
  αυτήν κΐς ίλην την Ευρώπην
  μκγβλβ οτρατιωτιχά Μβί ν«»
  τικβ γνμνάσιβ. Διβτι είναι
  βίβαιον ότι έφίσον ίέν θα
  ςυνέλββυν οί ταγβί τβν λβ
  βν Μβί έφ' δββν δέν θβ αν
  νιννβηθοδν ιίλικρινδς Μβί
  επί λβγΐΜβν βαβινν τβ διβ
  φβρβ Μρβτη μεταξύ των, ίχι
  μένβν οί Μλβδβι τής έλβ(βς
  μέτ«ύς βπβίβυς έμφβνΐζβν
  τβι οήμιρβν ο! ήγεμονΐς Μβί
  εί κνβερνήται ιΐς τβ μ»γβλβ
  γνμνασι», Ββ Μαοδν ούντβμβ
  ίπβ τβς φλέγας τβδ πβλέμβν
  #λλβ Μβί ή ή έλβχληρος
  πολιτινούς
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ. 13
  —Είς τούς έΐω
  κοΐ διττλωματικεός
  δέν άποι ένΐι πλέον καμμΐο
  ΦλτιΙς περΐ διΐυθΕΐήσεως τής
  Σ«νοΤσττωνικί)ς
  ,· άς, ζω
  νη
  θβ έρϋμν&ό Μβί θβ μΐτοβλη
  ιΐς ΜβηνΙζον ήφβίοτειον.
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΆΕΙΩΜΑΤΑ
  ΑΙΣ8ΗΤΙΚΗ
  οΐοβητική
  έκ8ηλώσ(ΐς
  ά ύ
  ή αντίληψις βτι ή
  Γ * λ ί
  ηψ
  κ ι* 6λες
  ζωί)ς μσς
  ή
  οί
  τι εί νά ύποτόοσωνται σ' ινα
  ϊ^οτΐό: Είς ι ήν ίξυτηρέΛησιν
  ή όγιεινής. Ό μ ως οπάρχει
  κο( ή τάσις ιής έτηστροφής
  σιή φύσι, ο πό βπου κατά τή
  γομη τον φυσιολατρβν μ άς
  απομανίύνει ό (,ηχανικός πό
  λιτισμός. ΚαΙ ούτ· τα θέματα
  άτιησχόλησαν καί την πσρέα
  ιοθ κοσμικοθ κέντρου ιής πό
  λιώς μας δ*ου λύονται 8λα
  τα προβ)ήματα ιής ανθρωπί¬
  νης σιτ'ψεως μετοζύ κο^έκαΙ
  σιγσρέττου κάθε μεοημέρι.
  Άφορμή ϊνας δμιλος ξένων
  πό0 εΤχβν Ιλθει κι' εΤχε καθΙ
  σρ στ* άιΐεναντινό τραπίζι.
  Ήσαν βλοι νέοι,ήλιοκαμι,ένβι,
  ψημένοι κυριολεκτικΑ άπό την
  δλμη ιής θαλσοσης καΙ τόν
  «λιο. Άγορια καΙκο((τοια μέ
  .....— —— ώς οτο:
  ηρβί ?έ έκδηλοθνται άνησυχΐ
  αι περΐ τής εξελίξεως · ής καί
  των συνέπειαν, τάς όπο'ας
  πρόκβιται νά Εχη ι(ς μίαν πε¬
  ρίοδον τόσον ϊύπαθή καί τό¬
  σον (Οφνβκΐβν, ώς ιΤναι ή πε
  ρΐοδος την οποίαν διΐρχβται
  σήμερον ή ΕΓθρώπη έξ άφορ
  μής τοθ εν ένεργε'α Ίσπανι
  κοθ ήφαιστεΐου.
  Ή άπογοήτβυσις οθιη των
  κύκλων, περ( τοθ δυνα
  τοθ εΐρηννκής διευθβτήσεως
  των διαφόρων είς την "Απω
  Ανατολήν βέν πρόκειται, ώς
  είναι φ< οικον, νά παραμείνη άνευ σοβαράν πολιτικών συ νεπειών. Είναι φανερόν 8» α( ένδισφερόμεναι ζωηρώς διά τα έν Άπω Άνατολβ γε γονότα Μεγάλαι Δυνάμεις καί (δα ή "Αγγλία καί ή Άμερι κτ), μετά την άποτυχ'αν ιής φιλι«ής των μεσολοβήσεως, θά ύποχρεωθοθν νά λόβουν περισσότερον σαφή καί Ιοως περισσότερον έντονον στάσιν, έναντι τής δισμορφουμένης καταστάσεως, ή όποία άποτε λιΐ σοβαράν απειλήν διά τα ζωτικά των συμφέροντσ. Τοθ το Ρηλοθται σσφώς άπό τούς έπισήμους κΰκλους των ίύο Χώρον. Ό τρόπος, δμακ μ έ τόν οποίον θά έ".βηλώσουν τό νέον στβϊιον τής έπεμβά σϊώς των, προκαλεΐ εύλόγως, τό μεγαλειτέρον διεθνές ένδι αφ'ρον, παρ' δλον 6τι είναι άρκετά χαρακτηρισθή ή πά ρεσχεθίΐσα επί τοθ προκειμέ νού έπΐοημος ϊή>α»σις πρός
  τόν έν Λονδίνω πρεσβευτήν
  τοθ Τομο 8:ιο( 8ύο Χΰροΐ—
  Αγγλία καΙ 'Αμιρική—θά συ
  νεργαοθοθν στενώς καί ιΐς ά
  τμόσφαιραν πλήρους άλλη
  λεγγίης διά την άπομάκρυσιν
  των κΐνβύων, τούς όποΐους
  συνεπάγεται διά την εΐίήνην
  τοθ κίσμου ή νέα εύΐή έστ(α
  άνοφλίξιως καΙ διά την προ
  στβοΐαν τβν συμφερόντων
  των.
  Έξ Αλλον κατά ιά έκ Τό
  κιο καΙ τ# έκ τ#ν διαφοράν
  πβριοχον τής Κίνας τηλεγρσ
  φήματσ, βεβιιοθται δτι ήρχι
  σαν τλίον έντονοι καΙ εγε
  νικϊύθηοαν οί συρράξεις με
  τσξύ τον Ίανωνικων καί Κι
  νιζινΛν στρατευμοτων. Είς
  ιήν Σσγκάην ήρχισε κα( συνε
  κ'ζβταΐ σφοδρός ά1) ών πυροΒο
  βολικοθ, πλησίον ιί)ς ζώνης
  ίκχω; ήσκος των Ίαπώνων
  καί πολύνε«ροι συγκρσύσεις
  μετσξύ των Κ;ν/ζων στρατΐω
  των καί των Ίΐπώνων Εξωθι
  τοθ προαστεΐου τό οποίον κσ
  τέλσβον άπό τής προχθές κο|
  ώχορωσαν οί Ίάπωνες.
  Αφορμήν ιΐς τάς συγκρού
  σεις ο( οποίαι ήρχισαν δ/ ι
  πιθίσεων των Ίαπώνων ε?ω
  σε κατά τάς έκ Τώκιο πληρο
  φορίας ή &φ.ξι« είς την Σαγ
  κσην Κινεζικοθ στρατιωτικοθ
  σώματος παρά την άπαγόρκυ
  σιν τής Διεθνοθς συμβάσεως
  τοθ 1932 δι* ής εκηρύχθη ή
  Σαγκθη ώς ού&ετέρα άφωπλι
  σμένη περιοχή.
  Αντιθέτως κατά τάς παρε
  χομίνας έκ τοθ Κινιζικοθ δι
  -ητηρίουτης Σαγκάης «λη
  ροφορΐας, ή επίθεσις των Ία
  ώ> ών υπήρξεν άπρόκλητος
  ι άγρ'.α, ένηργήβη δέ διά
  σημαντικόν δυνάμΐων, ^ Ι ό
  ποΐαι όπεβ βάσθησαν επι τού
  <ω καί μέ άντινειμβνικόν σκο πον την πλήρην κατάληψιν ιής πβριοχής καί την σφαγήν τοθ Κινεζικοθ πληθυσμοθ Ό μολογεΤτπ ούχ ήττον δτι είς την επίθεσιν ταύτην απήντη¬ σαν οί χΐνΐζικαΐ φρουραί τής κ<5λεως προχε'Γ«ς όχυρωθκΤ σαΐ ϊ(ς διάφορα σημϊΐα κοΐ δτι ιΐς ενίσχυσιν των μετεκλή 6η πράγματι ή 86 Κινεζική Μβ ρσρχΐσ, ή όπο[α καί κατέλα §βν ολόκληρον την περΐ τόν Ιταθμόν τοθ Βορρά περιοχήν όχυρώσασα αυτήν διά μυδραλ λιοβό>ων κβΙ έλοφροθ πυρο
  βολικοθ.
  Ή μάιη διεξαχθεΤσα <(ς τρ (α διάφορα σημεΤα έντός τής πόλεως διά πυροβολικοθ, υπήρξε κατά τάς ηνεζικάς πληροφορίας καταστρεπτική διά την πόλιν. Διά τον μο χον τούτων, οί όνοΐσι τΐβρΐ την μιοημβρΐαν έχαλαρβθη σαν, έπιδιώκεται ή κατάλτ,ψις τ·0 'ϋρχην·(ον τθν ναυτικΛν της ο*κ.λ«ς Μαί τίς ΐύδυμί- δ·ς δέν ΐΐνβι ιδκολος η δια λ·γη Μ«ί η άποβτολη βτβφΐι λβν, πού αβκΐζοιιν μ«Θ' οδόν, ιβκς νβ γίνεται π«ρ« την θε ληοιν έξαγωγίων καί πκρβ την ηροαπβθιιβν των πρός Μβλυτέρβν ουακκΗΒβΙβν τοδ προΐ^ντος. Έπηδη ·μ»ς τό ζάτημβ Εΐννΐ έ(«ιρχτΐΜβς α· βαρόν Μβί πράκειται νβ β«- ρύνη Μβί επί τϋς οΐΗονομΐΜϋς ζνϊΐς τοδ τάπβυ ακς Μαί έκί τής όριστΐΜης τύχης ενός έκ τβν Μυριωτέρκν κ«ί πολυτι- Ιΐοτέρων προϊοντων μκς θλ ήΐέλαμΐν νβ δβΒ& *1ς αύΐο ολη η βπβντβυμένη προσέχη Μβί αεβχρέτης. Εαί έν πρά τοις θβ πρέπει έμκοροι έξ« γωγεΤς μ«1 πβραγωγοί ' νβ πρ·σίΐ·«ν ιδιαιτέρως μμΙ νβ μην <*£βγ«γουν ε δ» οκάν βτβφυλβν ποιοτικ&ς Μβτντέ- ρων η ύπέπτων ώς πρός την βντοχήν τ*>ν.
  Διότι ίτβν δνσνημιαθη τβ
  πρεΐέν μκς είς τβς ^γοράς
  τβς Μ«τβνβλ«ίβΐως τοτκ Ββ
  ζημινθο&ν «5 Ια·υ Μ«ί οί έμ
  κοροι Μβί οί παραγωγοί. ΟΙ
  ίμποροι δι·τι θβ μείνη έφέ
  Τβν έλΐγχβν δέ βύϊβν είνε
  καλβν Μαί ένδιδκιγμένβν
  νβ τβν βνβλαβο ή ύπηρΐαΐβ
  τβδ φΗτβκνθβλβγιχβδ βΓβθ
  μοδ.
  Διατί μίνβν ιΐδικβί φ»;β
  παθολέγοι βίμπορβδν νβ έ
  λέγςΌυν βλανθααΓως την ποι
  τβν πρβς έζαγωγην
  βτβφνλβν, χωρΐς τβν φίβον
  νβ διαπρβζουν σνίλμκτβ η
  βδΐΜ'βς.
  Κβθ' ήν στιγμήν άλλ«·
  βτι ή Κυβέρνησις έκδηλάνιι
  τίαον ένδιβφέρον διβ την
  τάνωβιν Μβί την αύ{η«ιν τβν
  έ(βγ»γβν τθν βτβφ»λβν κβί
  έκτβς τβν αλλων μέτρων τβ
  δκβίβ λβμβιίνκι χβρηγιί κβί
  κέντι βλάκληρα έχβτβμμύ·
  ριβ δρβχμβν έκ τβδ πρεϋκβ
  λβγιαμβδ διβ νβ δβββδν ώς
  δβρβ ϊίς τβύς έ{αγΜγΕΐ;, θβ
  ήτβ έγκλημβτικβν νβ βδιβ-
  φορηβωμεν ημείς βΐ αλλβι
  πού ΐΐμιθβ Μβί βμΐσύτκρβν
  ένδιαφερβμΐνβι. Κβί θβ βιε
  ηρβττβμκν έγΜλημβ βνρύ
  Μαί είς βαρβς έβντβν Μβΐ είς
  βαρβς τβδ τ*πβυ γινικάτΐ·
  ρβν.
  .1 Χ&ΡΟΦΥΛΑΚΕΙ·
  Η απόφασις τής έπανα·
  φοράς ιίς την ένεργον ύπη
  ρεσίαν των χωροφυλάκων οί
  οποίαι άπελύθησαν μετά τβν
  Μάρτιον τοθ 1935 ώς κινημα
  τΐαι αποτελεί πράξιν βικαιο
  σύνης κα( είναι άξ(α παντός
  έπαΐνου. ΟΙ χωροφύλακες, ά-
  (άπω νίκων δυνάμεων υπό των
  Κινέζων.
  Τηλκγρσφήματα έξ βλλου
  έκ Τόκιο άνήγγειλαν δτι καθ*
  τί*» ό»ραν διβξήγοντο αί μαχαι
  είς την Σσγ<όη», συνήλθεν έ κεΐ έκτακτον Υπουργικόν Συμ βούλιον, τό οποίον λέγεται δτι απεφάσισεν 8πως ή Κυ βέρνησις διεξαγάγη δισπραγ ματεθσεις μετά τής Κινεζικής Κ ι ββρνήσεως πρός άποτρο πήν έπδεινώσεως τής κατα· στ«?σΐως έν Σαγκάη, διετά χθη δμως παραλλήλως ό 'Αρ χηγός τής 3η; Μοίρας τοθ Ί ανωνικοθ στόλου 6πως άπαν τήση διά των πυροβόλων είς πάσαν πρόκλησιν των Κινί ζων. ΑΙ κΐνεζικαΐ αρχαί τής Σαγ «άης ΐ(δοπο(ησαν την διεθνή Επιτροπήν τής πόλεως δτι 'έν δύνανται νά παράσχουν έγγυήσεΐς περ[ άπαρσβιάστου τβν Εϋρωπβΐκών ζωνών έκ χρήσεως έφ' δσον ε{ Ί&πω νβς ήθελον χρησιμοποιήσει αύτάς ώς Ιπροξαν κα( κατά τό 1932. Κατόπιν τούτου συ νήλθον ο( άντι-ρόσωποι των Εύρωπα'ίκών Δυνάμεων είς μακράν σόσκίψιν, κατά την οποίαν απεφασίσθη ή κινηιο ποΐησις βλων των δυνάμεών των διά την προστασίαν τβν ζωνών έκχωρήσεως άπό πά σης «ροσπαθεΐας τβν Ίαπώ νόν νά βχυροθβθν είς αύτάς. ποιελοθντες κατώτεβα έκτελε στικά δργανα δέν βΐμποροθν βίβ-χίως να ίχουν Ιδικήν των πρωτοβουλίαν. Ου τε κα( ΐΐμπο ροθΐαν φυσικά καΙ αν άκό μη ήθελον >' άντιταχθοθν ((ς
  τό κίνημοτ, ν(ς δ·α τοόλάχι
  στον σηαεΐα εξεδηλώθη χαιΐ
  έπεκράτησβν. Λογικως λοιπόν
  δέν εχουν ουδεμίαν ευθύνην
  <α( καχως άκεμακρόνθησαν. Δι' 8 κοΐ κύλλιστα σκεπτομί νη καί ένΒργΓθαα ή ρέ σις σήμερον απεφάσισε τσύς έπαναΦέρη είς τά( 'έ των. ♦** Τ Ο ΡΑΔΙΟΦΒΝΟΝ. Μβί ολίγους μήνας έλπΐ ζβται ν* αρχίση κανονικώς ή λειτουργία τοθ καιτασκευαζο μέν ου ή)η ραδιοφωνικθθ σταθ μοθ των Αθηνών. Έτ-ί τ{) εύ καιρ'α δέ αυτή συνάδελφοι των 'Αθηνών συνισΐοθν νά έ λαττωθοθν ή νά καταργηθοθν έξ ολοκλήρου εί δασμοΙ τβν ραδιοφώνων, &υη νά βΤναι εθ κολος ή άπόκτησίς των άπό τόν πολύν κόσμον πράγμα πού Θ4 υποβοηθήση τούς Α θνΐκούς^μορφβτικούς σϊθποός τούς όποΐους θ— επιδιώξη τό Κράτος διά των ραδιοφωνικον έκπομπων. Ευρίσκομεν την σύστασιν σκόπιμσν, πρακτι κήν καί έφαρμόσιμον. θά έ λέναμεν δβ άκόμη δτι καί αν ίέ/ είναι βυνατή ή κα τάργησις των δασμόν δι* 8 λα γενικώς τα ραδιδφωνα, θά ήτο δυνατή πάντως δ/ δσα προορίζονται διά τάς κοι νότητας, τούς Δήμους, τβύς γεωργικούς συνεταιρισμούς καΙ τούς αλλους κοινωφελΐΐς όργανισμβός κοΐ τα Φιλανθρ» «ικά Ιο·όμ«τα.
  II
  «II
  ί
  1.·
  - ΝΟΡΘΟ-1 *
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον μ* τα
  την Κσριόκα τό "Ηράκλε όν θπ
  γνωρΐοπ νέον χορόν την περΙΦημη:
  «ΚΑΡΊΓΚΑ» μέ την Λιλή Μταμι
  τα καί των Τζάκ Μποθκαναν,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  τό κοινωνικό Εργο: «Γυναίκες υπο
  κόσμου» μέ την Βαρβάρα Στάν
  γουϊκ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός) — Σήμερον
  ή Θαυμασία όπερβτοφαρσα «Σκάν
  Βολον στή Βουδατιέστη», μέ την
  Φραντζέσκα Γκάαλ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μιτάΐ την «Καρι6κ«* το
  ■Ηρακλειον θά ννκρΐση νέον
  χορόν τίιν ΐ
  II
  11
  Νέ τίιν ΛΙΑ.Η ΝΤΑΗΙΤ*
  Κ«1 χον ΤΖΑΚ ΝΠΟΥΚΑ
  ΝΑΝ. £τήν νεμ&τη δροοιά
  κβί αΰβυμΐ» Όπερέττα «ΚΑ
  ΡΑΝΚλ» |μέάφ*ντβστβ πλοθ
  τβ καί μπνλλέτκ πρωτοφκνη,
  κιτο ίκ«τβντοϊδ«ί ηεντέμβρ
  φβς ΓΚΕΡΛΧ5.
  Έκτος ιτρογράμμβιτοί:
  ΊΙ τελευταία μεγάλη
  παλαισχική απάντησις
  ΤΖΙΗ ΛΟΝΤΟΥ
  III
  εΐΗΤΕΓ ΙΙΙΠ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΠΡΙΓΚΗΨ
  ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ
  Μίτβν
  ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  χβί τίιν
  ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
  Προσιχ&ς
  «Νέα Άτλαντίς»
  Άλλότρια, έγώ καί ή
  Αύτοχράτειρα», «Δυό
  Χαμΐνια», «Γούηη»
  (Έντιι Κοιντίρ)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θβλβρηγό» ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βρά&ο
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ 6ρά
  Εν κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗ·
  Ν ©Ν, Πάρον, Νάξον.
  ΠρειΧΤβρΐΙβν «νΐΜΑΡΑΑΚΗ
  ΐ·λ**, 1-41
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαΐ.
  Νέα ύνασματα.
  Ν*·ι μ·δ*ρνοι χρ·)|Μ-
  ΤΙΙΗ·(.
  ΑΙ τιρ·{ Μί «Ινα ε.1
  λΰ
  ΑΒΕΑΙΣΙΙΙ
  ΛΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑΤΡΙΓΙΙί
  ΙΑΣΙΑΙΣΣΑ
  ε-Τό ανατάοαγμα τοθ κλήθου:
  ιιερΐ"ές Φθ'έ; τ6 ίκανε νβ
  κλυδωνΐζβται σάν β-τοκοθλί
  μΐσα στα κόματα. Έπρεπε
  νΛ ακοόοουν έζακοσιες χιλιά
  Λες Φω έ; πού πότβ έζη*ω
  κοσογαζαν καί ιιότε έβρ ζα»
  ΟΙ 4φηγήσβ»ς τΛν ύ
  ΐ
  Στήν πλατεΐτί Λουδοβίκου
  15 3υ τί&ύ ήταν τλημμυρισαβνη
  4τιο χόσμο, ή βασιλική ώ ια-
  ξι Ρέ- έκροχωροΐΤσιι ταρβ ι>έ
  τολύ *υσ«ολ(α. «ΕΤ6α τΑν β ι
  ό ληα *Κ(!(»η -τή στιγιΐτ*—γρά
  φρι 6 Ί^σ^φ ΚλεμανΓώ Έφσι
  νόταν θλιυμένος καΐ άνήσι.-
  χος Ή βιαιότης την όττοίαν
  ύφ'στατο, Ά άττΐιλη>ι»οΙ λό·
  νοι τι ο Ο α<ουβν ά «ι ό τό πραΐ ( βοΐσές η?ύ έξβστομΐζοντο εναντίον τ^ς βασ>λισση?, 8λ«
  ήσαν γι' ούτον ιΐηγτ} απαισί¬
  αν σι'ψ'ων κσΐ ανησυχίαν
  γιά τό μέλλον» Ό Τδ ος αύ·
  τόιΐ'ητ άφηνεΐΓαΊ: «ΕΪ6α τόν
  Δελφίν ο πού έσ'βκόταν στό
  μκρΓσ ινΑ μέρος τής όϋάξης
  κο' άτλώνοντας τώ χβρΑκια
  τού πρός τόν λαό, βλενε κ'
  β ρ
  —Έ^βος, φ λοι μου, ίλβος
  γ β τόν μπαμπάΙ
  Τα σογκΐΛη-ικα σύΐβλόγισ
  άπό τό σΐόαα βκεΐνου τοθ
  παιοιοθ κου ήταν τόσον ένδισ
  Φερον λό>φ ι ής κροσωκικότη
  τίς τού, λόγφ τής θέσίώς τού
  χαΡώ; κσ( λο,ψ των συμφο-
  ρΛν πού άπό τότβ άκβιλοθ-
  σαν τό μάλλον τού, έφαΐνΑ
  ταν δτι ε«αναν βαθείαν έντό
  πωσιν σΐόν λαό. "Αχουσσ
  πολλές φορίς τα σκαροκτικό
  λόγια άπό τα χεΐλη τοθ μι·
  κροθ βααιλόιιουλου. ΕΤ&α Οτι
  τιολλοί ιΤχαν συγκινηθή μ*χρι
  δακ^ΰων κι' £νοιωσα κα( τα Βι
  Ά μου δακρυα νά κυλοΟν>
  *Ήτ«ν έννηα ή ώρα τό βράδυ
  χαΐ ή λοΐχή τμ υμΐα έμαΐνβ-
  το άκόμη σ ήν οδόν ΣαΙντ—
  Ό;ορέ. "Ενας αλλος θεατής
  τοθ άπανθρώνου αΰτοθ καρ-
  ναβολ'.οθ σημε ών εί τή βραδυΑ
  έχεΐνη ώς ι<|ν πρώτη άγωνΐα τής βασιλβίσς. «Ή βασιλική 6Βός τοθ ΣτουροΟ—ιιροσθίτβι —εΤχε χσραχθή. ΈκβΙ Τ *"ραγματικα τό κορναβάλι Τ( μρς Άκό τόν ίξώστη τοθ 8η μσρϊεΐου 6 Μπαγύ μετιββαζε σ:ό πλτ^θος τα Αόγ.α τοθ βοτ λί (συνεχ(ζεται) ΜΑΗ8ΑΙΣ Γ ΚΒΗΙΟΙ ΝΕΥΡ0Α0Γ0Ι-«ΥΧΙΑΤΜΙΙ ΤΝΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡβΙ ΑΗΜΟΧ. ΗΥΧΙΑΤΚΙΟΥ ΑΘΗΝΙΝ _Ιχετειι Ιν τί) Ια«ρε(* Χ08. ΙΟ>ί Π·ιρκιβ{ ΠΙ'
  ΑΘΗΝΑΙ, Τηλ. Μ.17»
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΙ — ΠΑΘΟΑΟΓΟΣ
  Τέως .Ιατρός ΕΰαγγελισμοΟ
  οτιουθάσσς επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ
  ΙατρεΙφ τού όΒός (Πλατειά—
  Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος ίκ
  ττ]« όδοθ ΚαγιαμπΓ).
  'Ρ βτιισκέψεων 9—12·4·7.
  Ο 2ΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟ1 ΙΑΤΡΟΙ
  ΚΒΝΣΙ. ΕΜ. ΝΑΥ1ΑΙΗ!
  ΕΙδικευθεΙς ίν5 Γερμανία είς
  τα νοοήματα Ζτομαχου έντέ·
  ρων καί Ηπατος, δβχεται
  τοθς ^ασχοντας έκ τοθ τιββτι
  κοθ συστήμοτος έν τω Ιατρείω
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμβρβς,
  Άριθρ, τηλ. 7—99
  ΕΝΟΙΚ1ΛΖΟΝΤΛ1 Λπό 1 Αύγού
  ότου 1937 οΐναπβθήκη χωρητιχόττ)
  τος 70.0(0 οκάδων περΐπου οίνου
  μέ τΐατητήρια, αόλή καί έρναλείσ
  οΐνοποιΐσς καί συνεχομένη ελαια
  ηοθήκη μέ βέκα σιβηρδ ελαιοβο
  χεΓα χωρητικότητος 30.000 οκάδων
  ελαίου. ΑΙ αποθήκαι βΰρΐσκον
  ται είς την οδόν θαλήτα «λη
  οίον τίς ττλατείας 'ΑγΙου Δή
  μητρΐου δύνανται 6έ να ένοικιο
  οθοθν καί χωριοτά ή οΐνανοθήκΐ]
  καί ή ίλαιατιοθήκη.
  Πληρο·ορΙαι καρά τοίς *, Β, χσ
  βδα«ιΤ·α·ν|) κί 2
  ΑνΓΟΥΣΤΟΥ
  ■Ανατολή ηλίου 5 λ 46 Δ5αΐ{ 7 λ. 12
  ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΤΑΙ
  •ΑναχωρεΓτί δια ττανήγυοιν, "Ε-
  χετε δλο τ· κέφι-δλη τή φρεσκα-
  δα άκριβέοτερα τής καλής διαθέ-
  οεως καί τί)ς πανην"Ρ»κή"ς , όιμής.
  Έπιστρέφετε; Μοιάζετε καρσβοτσα
  κισμένους.
  Κάποιος Ελβγϊν άλλοτε:
  —Τα ττανηγύρια είνε καλίτ 6ως
  τώ μεσημερι.... Άττό 4<εΓ κ" Εττειτα άρχΐζουν νά κουραζβυν. Δέν ξέΓ-ω ττώς έβικαιολονοθσε κατα βίθος την γνώμην τού αυτήν ό ηερΐ τιανηγορεων εΐδικός. Πάν¬ τως διά νά εύχαριοτηθή κανεΐς είς ίνα πανηγύρι χρειαζο^ται πολλαί πρ'υττ·θεσβις. Χρειαζεται πρωτσ, πρβτα εξασφάλισις καλοθ άγκυρο βολΐου δηλ. σχετική άνεσις. Χοβια ζεται Ιττειτσ καλό κρασί 'Επακο λουθεΐ κατόπιν ή καλή οουσική, ό καλος χορος κοΐ γενικώτερον ή . έλευθερΐοτ των κινήση ών. Σχετικώς ΟποστηρΙζβται—καί είνε ^ άλήθεια —Οτι · ΐΓολύ« συνωστισμός είνε ή χειρότιρη μορφή πανηγυριοθ. Λια νά είμεθα εΐλικρινεϊς τας προυποθέσεις αύτάς δέν ίΐμπορέ- σαμεν νά ίξακριβώσωμεν άπό τούς πανηγυριστάς ττ]ς προ>Θές, Τούς
  παρακολουθήσαμεν κατά την επι
  στροφήν καί τοθς εθρήκσμεν αχε
  δόν δλους κσρσβοτοακισμένους.Άλ
  λά διά νά είμεθα δΐκαιοι: Τό τσά
  κισμα αύτό «φεΐλβται έξ όλ·κλή
  ρου είς την μή πραγματοποίησιν
  των πανηγυρικβν προυττοθίσεων,
  "Ασφαλώς δχιΙ 'Υπάρχει έδθ καί
  τό απαραίτητον σκαμπανέβ 'σμα
  τοθ αύτοκινήτου Άλλά καί ή κα
  τανάλωσ ς ακριβώς δλου τοθ «φόρ
  τε* τής ψυ,ής καί τοθ σώμοτ·ς
  είς την πανήγυριν! Καί είνε φυσι
  κόν μετά την κατανάλωσιν τοΰ φόρ
  τε,αύτοθ. νά έπίρχεται ή άνάλογος
  αντίδρασις.
  Ό Άλλας
  Ή νέα ντιζέζ
  τοθ Πανελληνίου.
  Τό «Πανελλήνιον» των άδβλφβν
  Πσπακαλιιιτάκη εσημείωσε άπό
  προχδβς μίαν ττρώτης τάξεως επι¬
  τυχίαν μέ την άφιξιν τής νίσς ντι-
  ζέζ κ Ελένης ντέ Ροζβ.
  Ή κ." ντέ Ροζέ αληθής καλλιτέ
  χνις τού άσματος, σημειοσαοα πάν
  τοτε είς την πρωτεύουσαν σπανΐας
  ίττιτυχΐας, ου /αρπάζει κάθε βράδυ
  τό πλήθος τοθ κόσμου πού πρ·σ
  τρέχει καί κατακλύζβι κυριολεκτι
  κώς τό δροσόλουυτον κέντρον ττ]ς
  πλατείσς "Ελευθερίας «Πανελλήνι
  όν», Τό τραγοθδι τής νεας ντιζέζ
  είνε άληθινά σπάνιον δικαΐως δέ ·
  κόσμος καταχειροκροτεϊ κάθε της
  εμφάνισιν.
  ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚαΤΑΣΤΗΜα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε.
  'Υποκαταστήρατα καί άνκ«ποκριτ·1
  βίς τάς κκρι·τέρας πόλεις της Έλλέ·-
  5ος κ«ί «οβ Έξβτιρικθ*.
  Ταμιευτηριον καταβίσει, Ιν
  καί επί «ρ·βεβμΙ«.
  ΈκτΙλκΐις κααας φύβε«ί τ&ακΐζικΰ; Ιρ-
  { Δκο ειιιμνΐριιντας ϊ
  »Επεβλήθησαν χαΐ προτιμώνται λόγω τής
  αρίστης ποιότητος των τα καλλυντικά:
  Ποδδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι
  καί εΐδική βαζελΐνη λεμονιοϋ
  διά την περιποίησιν τοΰ δέρματος.
  Πωλούνται είς όλα τα κ»λά καταστήματα
  είς τα Φαρμακεία Ι. Λογιάδου, Γ. Γεπεσά
  κη καί είς τό νεωβτί άνοιχθέν κατάστημοτ
  «ΕΡϋΙΙΝΑ».
  Ζητεϊτε πάντοτε τα καλλοντικά
  ΜΑΡΚΑΖ «ΡίΕυΠΥ»
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΡ-ΠΑΤΚ-Ν ΓΑ1ΑΝΘΡΑΚΩΝ
  ΚλΥΣΙΜύΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚαΝ ΥΛΟΝ
  ΒΑΖΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  Τηλ»». 6-03 Λΐυφόρος ,ΚουντθΜριάτοΜ.
  ΓΑΙΑΝ·ΡΑΚΒ£ Άν». £ιλια(ας.-ΚΑΡΑΙΦ -ΑΝ-
  ΟΡΑΕΙΤΗΧ 'Αγνλίβί.
  Πνρίϊν» καμμινη—Κ«»αβ{»λβ — Βυλβνβρβκες, ΛιγνΙ
  της.
  Τβ&βλα ΧεροονΑαοΐ) έργοατβσίβυ Εκνοϊκη.—'Ααβίοτιις
  αΒυαμ·ν.6(κ«1 αοβυστοί,—©ηρ·Τκίΐ—τοιμβντ»
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΠΚΩΤΕΡΙΣ ΤΙΜΑΣ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρθ είς γνώσιν τοθ σεβαστοθ μου ΚοινοΟ κ>οΙ
  είς την ηολυκληθθ παλαιών πελατείαν μου δτι άνα
  λαβών καί πάλιν την Διεύθυνσιν τοθ 'Αρτονοιείου
  μ«υ (παρα ιφΜ Βαλιϊέ Τζαμί) θέλω ίξυπηρετήο-
  ομάς ώς καί πρότερον μέ την εξαιρετικήν ποιότητα
  αρτου λευκοθ κοΙ μέλα>ος· το γνωστά σιταρίνΐσ
  καί λευκα παξιμαοάκια, τούς έκλεκτούς άρτους ώς
  καί άλλα εϊ6η άρτοποιεΐας·
  Μεθ' όπβλήψβως
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  ΑΝΘΗ
  θά βρητ,β χά θΥ
  ΕΝΑ ΠΐΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕ' ΕΡΓΟΝ
  Η ΝΗΣΟΣ
  ΤΩΝ ΟΗΣΛΥΡΟΗ
  ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΙΟΝ
  72ον
  ΚΙχβ την ίίοιμ4τΐ9« νά
  χάμ» κ&Ι νά κάρτβ τϊν ι
  πρός τίν
  , ι!8α βτι δ
  τέ μαχ>1*1 τ·υ
  τβθ "Α'«;σι·< «ου μέ τί χ*飫ιν χι' τ)«<ν Ιιβ·μϊς μιθ μηήξη την ι»3<χ«ίροι τού., ς άπέ τοΰ: π·ιρ»τ«*< ι! χε λα6»«ΐ χηό τουφικι χαΐ φ ·χ· Τ'ν τ·(το τΐν ι[χε «>»,
  διχβς ιΐΐα δ !χτ?ί(. Κι' δ
  . ά χ* ίκιίνους πτϋ ΐΐχβν
  αίσ ι *«ε τ·ν »«ίχ'ΐ) έη^ϊη
  Ιξ-ε χι' έχάθη.'Υϊ «ρχ α«6 λ(-
  διν Ιμι-'αν *ιΐο 4<είνοιις κευ μβ; έπιτεΒΐ|02ν καρά ττ(<τ« ητώ· η χι' 1*χ ά«" ΙΕίβ. Ό { ώ χι' ο Γκρίϋ ίνυρΐσΐν»! καλύβα Οί απβμε(νκ«τες άπ* τύς ά φαΕνιται Βτι ίγ6ριαχν ταονήν»αΕ τους χ% άκ* ατιγμ^ αέ οαγμή μκοηοΓαιν νά μβς Ιηιτιθιθν κάλιν. Άλλί χχΐ δ οΊχές μ»( ά««λογιομ1ς ήταν θλι· 6*5ίς. Ό Τζ^ς ήΐαν νεκρές, 6 Χ-,Οντε» δϊ^ιΐά πΧηγιβμΙνβς χι' ο Τέϊλνιυ |<ρκτβθ9ΐ ρϊ μιχ γωνιί χον λλο(«ρχο λβββμίν», α δ κλ·.«ρχος. —·*Ό9οι μηίριοιν, ΥιατΙ κενιι έμειναν ο:έν τί«ιβ, τεθ αιιήηΐ]θΐ δ γιατρβς. —βί»»τ»; ιΐιχι πάλιν δ «λοΕαρ χο(. Πίλι χαλά. Πέντι μέ χίύ; μας "Ειθί μίνβυμΐ · ρες εναντίον λνν—α. Ή ίυο νΐα λΐγώτιβΐ) ίηί ηρβτ». ΒΤμιοτ: ίτβ έ**ντ(βν Βιχαΐνέχ. Κι' Βμ»ς, μ' Βλ·ν κου έηιριμέ- ναμΐ ίέ» ξαναγύίΐοαν ς( κιιβκ- τα!. Είχαμε ϊΐομΐνω) τόν χαιρό νά κε»ιη«ιΐ)θεθμε τχυ; πλΐ)γ»μί νους μχς χαΐ νά έτοιμααουμι τί φαγτ^ϊάν μ»ς 'Διό τ·ΰ; έ ι ώ κου ϊιχεσχν ατή μάχη τρείς έζτθβχν κ- κβμτ;, ϋ'ας άηό τιϋς κεΐρατας χι' δ πλβίαρχβς μέ τβν Χ^Οντιρ ά«έ τιΰς βιχ·ΰς μ«ς. Πρβς τέ 6ρ«δυ £ Χοθντερ &κέθανι. ΤβΟ πλοιάρ- χβυ ·! τιληγές ήταν σιίαρές άλλά &χι χι' έϋΐχΜιΐινις γιά την ζ»ή τ·υ. Ή βφαΐρα τβθ ιΐχι πιράοη «όν πνε&μονα. Ό γιβΐρός εΐπε ι ώς ή θιραπιΕα τ·υ ή»ν άοφαλής άλλβ για πκλ λις Ι5ϊ·μα^ις ί|« θά μηοβοθαε νά κερικβΐήοι, (Οχενά χινήοη ^4 τρ»υμ»τισμένο ν£ρι τ·υ. Μΐτά τ γιθμα δ ΤρΙλνιϋ χι' δ γιατρος Ι χβθΐ)οαν χβντά οτβν ξακ)(βμένο κλοίαρχο χι' ά>χια«» νά οιινεννα
  βθντκι γιά ι ήν χατάοτιχα'. μ*(.*Ο
  ταν έτβλετωααν ιΐχι ηεράβι τέ μι
  οημέρι. Ό γιατρίς έηήίΐ τό χά
  ηϋλο τβυ, δυέ κιβΐέλικ, Ι'α μ»
  χρΐ·', Ιβα7ε οτήν τοέ'η τού τδν
  η·ρ[φημ· χάριη τβθ ντ,αιεθ, 1*γί
  μασεν Ινα τουφικι σχίν &χ6 τβυ
  <πτ3γ· π{βς τόν φράχΐη, εηήδτίξ κ»Ι Ιφυγε διαοΐιχίς. 'Ο Γχρ^υ χι' ώ θί ά μ ρμρ — θε τρελλίθτ,χι αΐγβυρκ δ γιατρός μ·0 ιΐηι. (ουνβχ(ζβται| ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Α. ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Ν<> 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Νέ έίησφαλισιιίνην τβχύ·
  τητα 14 μιλλίκν.
  ΆνειχνρεΧ βκνατιιν
  ΤΡΙΤΗΝ «. μ.
  δια Ρέθυμνον, Χ«νι>,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χ«λχ(δ«, ΑΙ
  δηψόν, Βολον, «εοβαλο
  νίκην.
  |κοιηοηικη|
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- "ΛφΙχΘη ίπ· άδεΐο:
  είς την πόλιν μας · βιββυντής τοθ
  "Υπ)'ος τής Έμποοικής Τραπέζης
  Χανίων κ. Έμμ, Μηλιαρα,ς.
  —Επανήλθεν εκ μηνιαΐας αδείας
  ό ύποδΐΊυΘυντής τής ΛαΤκής Τρα
  πεζης κ. Κορωναΐος
  —ΆφΙχΘη έξ "Αθηνών · δικηγό
  ρος κ, Έμμ. Λουλακάκης.
  —Διήλθον προχθές δια (όν γείτο
  να οί κ. κ 'ΑΘανασόπουλος ίατοός
  καί Γ Μαγριπλής προεδρος τ·0 Γβ
  ωργικοθ 'Ε,πιμελητηρ'βυ Λασηθίου.
  —ΈπΙσης Βιήλθον οί κ. κ. ΊωΛν.
  Διαλλυνδς δημοδιδασκαλος —4ν
  Θης καί Ροθσος Κτιστάκης.
  Γυρω στήν ιτόλι μας.
  ΣτΙς δόξεις τοο ό Μασταμτιας
  προχθές χήν Κοριακή. Έώοταζβν
  ό ναος τίϊς Κοιμήσεως τής Θεοτό¬
  κου.
  —Καί τό ώραϊο προάστβιό μας
  συνεκέντρωσε χιλιάδες «όσμου «ού
  τ* κριξε στό γλέντι κάτω άπό τα πά
  νύψηλα πεθκα κσΐ τα κέντρα δια
  σκεδόσεως Εως τα μεσάνυκτα.
  —Άλλ* καί τόΗλα χωρία καί οί
  μονές που έώρταζαν, συνεκέντρ·
  ;αν βπειρουβ πανηγυριοτές.
  —Ιδίως ή Σπηλιώτισσα καί ή Πά
  ληανή κατεκλύσθησαν άπό κόσμο
  ϊσηιΐ ήλικΐας, φόλου καί τάξεως.
  —Έννοεΐται ΰτι καί τα ύπαίθρια
  κέντρα τής πόλεως ήσαν καταμβ
  στα την Κυριακή τό Ρράβυ,
  —ΊΒίως β Παπακαλίατης, βιτου
  θριμ^εΰει ή νέα ντιζέζ κ. Ελένη
  Ντέ Ροζέ, εγνώρισε δόξες κι' ίοη.
  με ωσε πιέννες πρωτοφανείς.
  —Τό Σόββατο άναμένεται ή
  χορωδία τού Πανβ»ιστημΙου *Α·η
  νΛν. Τό βράδυ δέ Θά ·ώση την
  πρώτη συναυλΐα ττ,ς είς τό Θέατρον
  «Άλκαζάρ» υπέρ τοθ ΒρεφοκομεΙ
  ου μας.
  —Όσο δέ γιά την έττιτυχΐα τής
  συναυλίαν αυτής, άπό πάσης ώπ·
  ψεως, δέν γεννάται καμμία άμ^ι
  βολία
  —Αντιθέτως μάλιστα προβλέπε
  ται έκτάκτως πανηγυρική,
  — Μέ συγκ(νησι Θ1* αποδεχθή ή
  πόλις μας σήμερο τόν στολΐσκο
  των άντιτορπιλλικον μας πού άνα
  μένεται νά καταπλεύσ[| στό λιμα
  νι μας.
  —Ιδιαιτέρα καταβίλλεται φρον
  τίς μετά την χορήγησιν τής νέας
  πιστώσεως των 4011 χιλ, δραχ. διά
  την ταχυτέραν αποπεράτωσιν καί
  μεγαλοπρβπεοτέραν εμφάνισιν τοθ
  νέου γυμναοτηρΐου μας.
  — Ήδη μελετωνται τα σχέδια
  τής προοόψεως μέ βάσιν τα πρότυ
  πά των σταίίων των συγχρόνων
  πόλεων τής Εύρώιτης.
  —'Λργότερα δέ Θά συμπληρ»
  Θοθν καί αί κεοκίδες, ωστε νά ίλο
  .ηΓθβθη τελείως τό γυμναστήριον.
  —Έκατοντάδες ξένοι εύρισκον
  τσι πάλι τίς μέρες αότες σιήν τιο
  λι μας, δλλοι πρός παραθεριομον
  καί άλλοι γιά έργασίες,
  —Είναι 8ε έξαιρετικώς εύχάρι
  στον ΰτι οί περισοότβροι εΤναι Εύ
  ρωπαΓοι καί "Αμερικανοΐ πού άφή
  νούν άρκετό σθνάλλαγμα είς τόν
  τόπον.
  —Καί πΛλιν έπαναλαμβάνομ«ν
  ΰτι Θά Επρεπε νά μένουν τώρα τό
  καλοκαΐρι, ςΐ δΰο κηποι τής πλα
  τεΐας άνοικτοΐ κ«1 τή νΰχτα, κυρΐως
  χάριν των φτωχων τκ>υ Θά εθρι
  οκάν έκεϊ λΐγη δροσιά κι' άναψυχή.
  Τό πρβγμα άλλωστε δέν σοκα.·
  ρει, οθτε καί είναι άδΰνατο (φό·
  σον οί κήτιοι φωτΐζονται άπλέτως.
  —Πρωτοφβνής φθήνεια πιρατη
  εεϊται εφέτος στήν άγορά μας σέ
  ωρισμένα δμως μονάχω, κηπουρι·
  κά είδη.
  —Κυρίως οί πατατες ιΐναι πάμ.
  φθηνες.
  —Δ6ο Εως τέσοερες δραχμές ή
  όίδ. Κι' ϊτσι ή πατατοφαγΐα Εχει
  γενικευθή μεταξυ τοθ φτωχόκοσμου
  Ιδίως.
  —Έγενικεοθη ό τρυγητός στοος
  κάμπους κοΙ έντεΐνεται καθημερινά
  ή έπεςεργασΐα τής σταφίδος είς τα
  διάφορα έργοστόσια τής πόλεως.
  —Καί φυσικά ένετάθη καί ή κΐνη
  βις κα έζωήρεψεν ή δψις τής πόλκ
  ως, πού κατεκλύοθη άπό τίς —.τα·
  λοθδες των χωρι&ν πού ήλθαν έδω
  νά έργαοθοθν καί νά κερδΐσουν τή
  ζωή καί χρήματα γιά τα προικιβ
  των.
  —Πληοοφορούμβθα δτι καταρτΙ
  ζεται νέος όργανισμός τής μηχανι
  κης ύΐτηρεσΐσς τοθ δήμου καί δτι ή
  ύηηρεσα αυτή άναδιοργανώνεται
  τα ι έτιΐ νέων βάσεων.
  —ΈτιΙ τη εύκαιρ'α 8έ πρόκειται
  νά καταοτ^ωθί) καί πλήρες σχίβιον
  γενικοθ έξωραΤσμοΟ τής πόλεως.
  —Καλόν θα ήτο λοιπόν νά έξε»
  ραΐσθοθν > <χ τα τβΐχη. Νά καθαρι οθοθν, ν' άπαλλαγοΰν άπό τα πά ραπήνματα. νά άναζωογονηθοθν τα δένδρα των. Καί άκόμη νά δή- μιουργηθοθν εί δυνατόν καί κέντρα άναψυχής επάνω σ' αύτά δκου ύ πάρχουν εύρύχωροι πλατείαι. —Τό νέο φίλμ τοθ σιν έ Οουλα κάκη νΚαράνκα» κατεγοήτευσε β- σους τό παρηκολούθησαν. Μουσι κή. χοοός, ύπόθεσι καί σκηνοθεσΐα 8λα άοτια. Κυρίως συναρπάζει · νέος ρυθμός πού χαρακτηριζει τό Εργον. Ρίκορτερ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ οΟντ*ι οί ατιγγΐς π»4ς ρ ν δι" δλ!γ»ς ήμί,,ς λ ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙ2 Ή 'Ενοριαχή 'Β«ΓτΒ·ιιι|β Κιθα ίβς Μαλιβυζ(·υ βς Μαλιβυζ(·υ Γν«ατ·ιι·ι·! Βτι Ε^ποκ δ πανηγυρΐομίς τοθ Μϊγ«λομά·τ«ρ.{ Ηρ(β|, ,Ις ή ηγ ΑγΙθ» Φχν.Ηρ(β|, ,Ις , τιχήν τοιαότην τ^ς 27 Αθγβυηβυ άντί τί}ς 27 Σι«εμ6ρΙειι ώς έ» λιΐτβ μίχρι οήμεβον ήμον. ρ 27 Ίί«Λί·β 1937 (Ή Ένβρι.Ηή ·Ε«ιτρο«εΙ« 5ιι χης γΜίΒβιιΙοι» Έμμ. Παγχάλου. Οί εν&ιαφιρο- μβναι Ϊ6 χ*τχι νά ά«ιυθδν·ν«αι είς τό γρα^ιΐον Δ~μ. Λ. Γιβλαά- ΐ3Ι( τιυ. 1—5 ΕΥΑΓ. Γ. ΚΛΡΟΙΖΑΙΙ! ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχβται καθ* εκάστην 9—1 α, μ. καί 3—7 μ. μ. 'ΕπΙ τής όδοθ Αμοιβείας (Πλατύ Σοκκάκι). 'ΒνβΐΜε>ς«ντ«ι δωμάτια ίηιπ
  μενά ή μή. Πληροφορίαι παρΑ ιω
  κ. Πρατσινάκη γ] Ντάλια, όοός Γρή
  )9λαίνη, Γ
  ΑΝ ΟΡΘΟΖΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ι
  ι
  ι
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  82βν
  —Μέ Αλογα τοθ τοτχυδρομβΐου; Μέ άνογα τού
  ταχυ&ρομν.ΐου θ' άρνησις, αύθέντη· θ' άργήσης πό-
  Ιύ' ταχότιρα άπ' οΟ>ιο τ6 ττρωΐ ·*«» θά ήαπορέσηζ
  να φθάστις ε(ς το "Αρρασο, έπβι&ή ό δρόμος αύτάς
  οέν είναι άπο τοός κυριωτέρου*;, ώσιε νά γίνβται
  τακτικβ ή όπη^εσΐα. Έ8β>, κατ' αυτήν »ήν ίποχή,
  δέ* ευρίσκονται πάττοτβ είς τούς σταθμοόο άογΐ·
  τί πα'ρνουν είς τα χωράφια νά όργώνουν. Θ > πβρι
  μέντ]ς τριΐς καΐ τέσσαοβς ωοας §1ο καθ β σταθμό,
  ώ; νβ φέρουν άΛογα Κα( επειτα, εΐνβ πολύς άνήφ?
  ρος κα( χ* άΧογατ πα^β 4ογά.
  —Τότε λοιπόν, %άγω Ιφϊτιπος. Άπόζβυσε τ6 ά·
  λονό μου. Άγοράζω άιΓ ίδώ κανέν έφ'ππιον, καΐ
  πάγω ίφν—τίος. 'Δνκαλβ, σύτΑ μου τ* αΧογο Γέ'
  είνε δι* έφΐκτιιον. "Αχουσβ. οέ -αρακαλβ, Ι έν εύρ!
  σκω ΙΒώ κανέν άλογο μέ τ6 βνοίκιοΜ
  —Δι6 νά τι άς μβ αότδ είς τό ".χρρασο βλο Γσα,
  ν,αρΐς καθόλου ν" άναπαυθΐ} τ6 ζώ'; Τέτοιο (ώ:>
  Γεν ΘΑ «6 εβρη,ς πουθβν«», ι: Οτε χΐλια φράγκα καΙ
  άν «λήρωνες νΛ τό άγοράοης.
  —ΑΓ, *©ς λοιπαν νώ κάμω; Αίς δτι κρίν άπ'
  ςθριο τα πρωΐαν προφθάνκς νά μοθ οιορθώσυς
  τον τρονό. Έιώνά τΐΕθΐμβνω Ιως σδριο 8|ν βίμπο-
  ρΛ. ΤΙ ώ$>α «ρ>$ Αη' έ&Α ό ταχυθρόμος, δσπς
  «6>ει είς τό "Αρρασο;
  —Την νύκτα.
  —Δεν ιΐμποροθσαν νά δεθοθν μ* σχοινιά ο( α-
  κιΐνβς τοθ τοοχοθ. αί ίύο δντου εσκασατ;
  — ΑΙ άκιϊ ες ι (π έ πώς βΙμκοροΓσαν ό πσοαξο
  ν(τΐ}ς δμως πρέπει νά γ'νη καιντύργιος. ΚαΙ Οαττβ
  ρα. «αί ιό σ&στρο, 6 γθρος ήγουν τοθ τροχοΓ, εί
  νι είς κακή κατόστασι.
  —Ευρίσκεται έο£ κανένας άλλος, δστις νά ένοι
  κιάζο όχήματσ;
  —"Οχι.
  —Είνε κανένος σΛλος τροχοκοιό'ΐ.
  Αμφότεροι, ό,τβ μαστρο-Βουργα) α; καΙ ό ύπη
  «•■της τοθ στσύλου, άτίΕκρ'θησαν άνανίύσαντβς.
  Ήοθάνθην χαράν άνεκλάλητον. ΕΤΒβ προφανώς
  τόν οάκτυλον τής θείας Προνοίας. ΛΟτηέξ ά παντός
  συνετριψε τοθ όχήματος τον τρόπον, όπως καθ* ό
  δόν τ6ν «μποδΐσρ, «αί οδΐη, καρά τ&θαν προσπά
  θείαν τού, σΐΛήθροισε κάντα τα προσκόμματα- Δλν
  Ιπταιε λοιττόν ούτος ιιλέον, εάν *3βν προβχώρεΐ' Γ έ
  εΤ^ε νά τόν τ£ψη ή συνεΐβησις· ό Θβός ούτος τταρε
  ν'ΙΙαλενέν ιβ τρΐΡφ τού άνυπέρβλητον φραγμόν.
  'ΑνΑπνευσε. Πρώτον ήδη *ζετιλα*ώΡη όλωοδιό-
  λου τ6 στίθος τού, άφότου 6 Ίοτβίρη? τον «Τχεν έ
  πισκεφθθ· Τοθ εφάνη δτι ή σ&ηρά χε(ρ, ή'ΐς τοθ ι-
  σφιγγε την καρδίαν άπω ιΐκοσι ώρΑν, τ·ν άπέλυσε
  τέλος δτι & θεος εκηρύχθη ύνέρ εύΐοθ. "Οθεν έ
  σκέ|θη δτι Αλλο χλέον 8έν εΐχε νά τιροξρ, γ] νά επι
  στρίψο ήούχως είς χά βήματά τού.
  —Εάν ή μετά τοθ τροχοποιοθ συνομιλΐα τού ε¬
  γίνετο ΐΐς έν των Βωμαιίων τοθ ξενοΒοχε'ου ούδβ'ς
  θά ήΊον πατών νά τΑν άκούτ]· τα «ράγματα θά Εμέ
  νόν 8ως έ8ί>, κοΐ Γσως Γεν θά ιΐχομεν νά διηγηθΛ
  μέν δσα θά άναγνωοθβσι «Εραιτέρω' άλλά τάσα
  συνομιλΐα γινομένη έν μέσο β?ώ συνσθρο ζβι περΙ
  αυτήν Βιοβάτας' τυνχάνουσι (έ πάντοτβ δνθρωποι
  ού*. Αν αλλο ζητοθντες ή νά γίνωσι θεαταΙ. Έ> ώ ή
  ρώτα των τροχοχοιόν, είχον σταθβ έκ» Τ ν* άκούοωσι
  διοβάταΐ τινέί-, Ιν δέ «αιδΐον ιΐς δ ΐύ^ε'ςεΐχε κρο
  σέξει,
  V
  ώ ι» περΙ ιΐνος ό λόγος άπεοτάοθη έκ τοθ
  συλλογου έκβΐνου κα( ανεχώρησε τρέχον. Καθ* ή
  λοιπόν στιγμήν ό όδοιπορος, λαβών την άτΐίφσσιν
  ή» προβίιιομεν, έκινεΤτο ν· έπστρ'ψ;) είς την Μ 4
  π( Μ·..,4ηαν£ρχετ«ι τ6 και&[ον ίχεΐνο ουνοδευόμε·
  νόν κσ( 6π4 μ άς γραΐσς.
  —^ύθέντη, χοθ λέγει ή γυνή ο Ο η, τ6 πθιδΙ ήλθ?
  κοΐ ιιοθ εΐπε πΛς θέλετε Ιν άμόξ* θίλετεΐ
  Ή ά κλήΓ ο δΐη ερώτησις μ άς γραΐος ό?ηγουμ*
  νης παρ' ενός «αιδίου, κ Ο έφερεν ΙδρΑτα ι(ς τούς
  νεφρούς- Τοθ εφάνη δτι εκανιιβεν δι σθέν τού έν
  τβ σκ ά την χεΤμσ, ήτις τόν (Τχε καρα,τήσει, έ:ο[μην
  νά τόν συλλάβη έκ νέου,
  — Ν-', κυρά άκεχρΐβη ζή τώ 8» άμάξι ι έ τό έ
  νοΤ«.
  ΚαΙ Ιστευσβ νά προσθέσΐ)·
  'Αλλ' τίς ούτον τόν τόπον 8έν εύρ!σ<εται. —-"Εϊω έ^ώ Ινα, εΐιιεν ή γυνή. —Ποθ τό Εχβκ; ηρώτησε; ό τροχοποιός· —Είς τό σπΐτι μοί;, ή γυνή άπεκρΐθη, ΕΛΑΣΤΙΚΑ τί Τό συαφέρον σας επιβάλλει νά προιι μάτε τα έλαστικά: {(Ι «ι. Ι* ,<«! ι* ΝΤΑΝΛΟΠ Ή πεΐρα τόσον έτβν άπέδειξβ ή εξαιρετικήν των ποιότητα καί την με γάλην τβν ;άντοχήν. Είνε τα σομφβρώτερβ λόγ· τ^« ρ· λ ώτχοδόσεώς τ·ν. 'Δντιπρόσ·ποΐ: Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚϋ- ιάί Σία Λ α( ΝΤΑΝΛΟΠ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΑΥΒΕΝΤΩΝ ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΟΝ «Ο 'Αρχ^γιΙ'αυ Χ«5β»ιι· Ικ·ΐν·η·:τ{θτ] είς ιήν Ιν- Δ:·!χησ:ν Σβίθγΐυλαιής πί¬ ναξ ιβν κρ·βχαλ·υμένον κρίς έηκ ίξ ίκλιτβν χωρβφκλ» ΜΑυθίντων μιτ* τ* ττ)ς 1 Μχρΐίευ 1935 ΟΕ πρβσκαλούμΐνοι είνχι οΕ χατν τίι»ω: Ά^ανωιιιρΐτ'ΐχι,ζ Γ*4?γιος Ί» ιίννοιι, 'Απ·στβλά«»)ζ Μιχ. Ν , 'Α βιχηιπνα.χτ); Κ. Π., Άτζίμΐ}ς Ν. Β., Άνορι«Βΐ]( Α Γ., Ά^χνζι *««»)« Σ , Βιβναρδιίχτχ Λ Γ., Βχμβ·υχά«Τ]: Κ. Ν., Βΐαιλτκά- «η; Ε. Μ , Βιρβ··£κ-ς Ε. II , Β**ατ;8ς Ε. Χ ■ Β «οντίκτς Ι. Γ., Β ιλυο«χι;ς Γ. Ν , Βΐβγακ^ς 11 Ν·. Βιααάχια Σ. Δ, Βεονιαπα «ής Δ Ν.. Β>νι«ζ«)£ Γ. Δ,
  ΒιυταιχΕΒης Α. θ , Βΐλιχν—ς Π.
  Γ.. Βΐοΐλ«ΐά&-ς Ι. Χ, Β τοΐλί
  κης Α. Δ·. Βχγτ]ς Χ Ι , Γιαννα
  χάχηι Ν. Α , Γι»?γ·ιισιίίΤ3ς Μ
  Ε · Γ(κνναχάχΐ}ς Α. Ι , Δε?μιτζά
  χιΐς Σ Ι, Διγανάχ-ς Π.. Δχβχαλά
  χης Σχ, Δραγάτης Α. Μ.,
  Δ-μοτοΐκ-ς Δ Γ, Δ 6ά«τ)ς Β
  Ν., Έφραιμ'ϊης Κ. 11, ΖιβνβυΒά
  *?ς Δ. Γ., Ζ αε>ιΒο{ν-ς Σ·. Ζ,
  ΖχφεΙ>«κ Δ. Ι, Ζΐ»6ιχντ(«νάκ-ς
  Γ. Ε., Ζιυιικουλάχτ,ς Μ Γ , Ζιο-
  6ος Ι. Γ., ΖχΥΐαννάντκ Δ Ε., β ι
  βίοοάχης Γ Χ , θΑμχδ&νης Σ
  Γ . Θιο8»ρο«γλά«ΐ)ς Ε. Ν.. Ί
  νιωτάνης Ι. Π , 'ΐ3>αχΙοΊ;ς Β Α.,
  Κβτσανΐκίνηί Χ. Ι, Κανακάκης
  Ι Κ., Καγιαλώχος Γ. Χ , Εερα.
  τζ<5ς Ι. Π . Κίτριτζιδάχΐ); Μ Γ , Κα6ρ·χ»»ιανα«τ); Κ. Ι., Κατοο γιεσάκης Ι. Γ., ΚααιξΕίης Σ. Α , Κ»στάκΐ]ς Σ. Γ., Κθϋ·ίχΐ)ς Κ. Ε., Καστρινάκη Μ. Ι, Κτι ατάχης Δ. Α., Κουρτίίης Η Μ., Κετβ2μκαα[ί«η; Ν. Ε., ΚαρκΒα- «η; Α. Σ., Κΐφαάχης Ε. Ι, Κου μαρκάκης Α. Ε-, Κολβοτρούμτιης Ν. Ε , Κασιλλάχ»)ς Στ. Μ , Κ* •κπβνπίγΓώτης Σ. Α , ΚαλαΓΐζά- κης Ν. Μ , Κιούρογλοκ Η. Α., Κοτοχ^τάχης Ίοβαννης Π&ύλου. Κατοοδγχρης Κω )τ!ν9ς 'Εϋμα· ν·υ^λ, ΚβυμάΐιΤϊς ΜΐϊθαΓες Γιβρ γ(ου. Κοϋφικνάχη( Ίβαννης Ν χά λάβυ, Καταεδοράχτ}; Θιτ5δ»ρος Γε «ίγΐευ, Λιτ.3«ρδί«βυλες Παναγι¬ ώτης Γιωργίοο, Λϊϊόπ·»λ·ς Γ,η γίριες Νιχολάειι, Διλο( θΐίϊαιρος Γεβργΐοΐί, Αι·νάκη« Δημητρός 'Δ ναοταοΕβυ, Αβιΐζος Δημτ)τρι·( Π λ ναγιάτευ, ΙίαυΜΧθίδίπίΐιλος Δή μήτριος 'Αλεξάνδρςι», Μιβιοοδίχης Κην)τ!ν·ς Δημητρ[·υ, Μιτοχχάχης Ί/μμανουηλ Γεβργίοα, Μκο8ΐθ>?ης
  ΒιοΙλβι·ς ΠαρΒαχιιΐβ, Μπεμπΐξς
  Γίώργιβς Κ»1. )ιΕ>οϋ, Μαιυρι&ί«ης
  Μιλτιάϊη; Σιβματίοΐί, Μχυροΐΐδ4|ς
  ξη
  ς Ί»ίνν«ι», Μχχροίίκης
  Ίιοχννης Έ ιμινβυηλ, 1Ιΐχιλκ>η(
  'ΕΛμονουήλ Μιχαήλ, Μά
  κη'ι Βίθ'.λΐϊος Ίβάν^ου.
  δί»ης Ί«5ννη: Για»γΕαιι, ?
  νης Αντώνιος ΕΚτροκ, Μχρασκβό
  δης Πιτρ·ς Ίιβίνννυ, Μκιοβειδ^ς
  Πβ'ύίιος Γίηνορίοϋ, Μελι&χχης
  Κ«ν)τΤνος Γ(ω?γίοιι, Μχντβυχαλΐ-
  «η: Ί Ν , Μ*«ρί«ης θ Κ.. Ιί»
  ν<τάχη( Κ Σ,, Μιοχάχη; Ι. Γ., Μ ο^οΧιχχης Κ. Ι , Μ«3θδίρας Γ. Δ , Μχίές Κ. Κ , ΜωΐιΓτάχης Μ. Ι, Μ^ρΐζΐανίτ; Γ. Ν., Μ«* φλυτζ«νά«ης Ν Γ., Μχλοδνηΐ Ε&ίγ. Χρ., Μ^ληνάχης Π. Γ , Μκνονι»ινν4ν.ης Π. Γ , Μχρχαντ» νάκηςΐ Κ , Μ)υντά«ης Ε Κ., Μιτιχουβίΐοάχης Γ. Κ , Μι»)ωνά τη; Ι , Μοσχάκης Δ Γ , Μιιβυλ τ-νδίΐίνς, Α. Ε . Μαργιαλάκης Μ Γ Μκριλάχης Η. Π., Μχυραμάτης θ Μ , Μιτεραδάκης Σ. Γ , Νικ ουντάϊης Α. Α., Ξΐνιος, Α. Ν , ΞινΙϊης Γ- Π , Όρφχνοιιίιχχης θ. Γ., Πηνουνιχ>η; Α. Λ , Πικιρχ
  κης Κδθ. Ε , Ο9·β(5άχης Α. Σ ,
  Πχντερμαράχης Γ. Ι, ΠχπκΒομαι
  νωλίχη; Α. Γ., Πβιιλκκάχης Ι
  Ε., Πχγάχης Δ Ε., Π*ττ«δακης
  Γ. Γ., ΠβΗΛδομανωλάχτκ, Μ. Σ ,
  Πβηαδά η; Α. Γ., Παυλάκης Μ
  Γ.. ΠχιΑιΒης Σ. Γ., Πϋκαίδηου
  λοςΔ. Α., ΠΐκαΒάχης Εδάγ. Γ.,
  Πεΐοουλχχης Ν. Α.,Πε·Ό:ντβ)νά»η'·
  Γ. Ι, Πα«α8ά*η<; Α. α., Πχτιιά χης, Ν. Α , Πχπαυτοίχης Μ- Γ,, Πλαχωτά^ης Α. Μ., Πααγ,αλ'&ης Ε. θ , Παντελίνης Γ. Μ., Πχκα Βάχης Β. Ε., ΠκντελιΒίκης Γ Πβκαίβγιάννης Ε. Δ , Πιτραχά κης Μ. Π , Π»ταχ1ς Ν , Ρεταβτά χης θ. Α., Σβίγχος Ν. Γ., Στελι ουΒάχη; Δ. Μ,, Σταυριχάχη; Ε5χγ. Α., Σχν.ικαιβνης Γ. Ν , Στίθάΐης Γ Ε,, ΣίΒΐδανκχης Β Ν , Σταματάκης Α. Γ., Στυρΐδέ χης Κ. Γ., Σττκντι&άκηΐ Μ. Ξ.. Σπανβ»8ά«ης Α. Α , Σ Φαιο'κου λβς Γ. Ν , ΣταϋρΙβης Π, Α , Σχβ δίϊης Δ. Α., Τιμώτας Ο. Δ , Στε φ»νί*ης Ζ. Ε., Σΐιβκχτάκης Ε., Σκοιντιϋχης Ι. Κ., Τοατααρουλά- χη; Ηυ£γ. Π., ΤζιΡά<η; Ν. Στ., Τααγχκραντννάκης Γ. Π , Φ^νια Βαχης Μ. Γ., Φιοΐ^η^ Γ. Σ*., Φ*νο»ρ««η; Δ Ι, Φαυντβυλάκης Ι. Μ., Φ;8γχεύ)η: Ν. Κ,. Χ» τζιρχχης Ε. Α,, Χ^υοίκειιλος Γ. Ευ9(., ΧηζηοντηοΕου Ν. Ε,, Χ* μαλίχης Ι. Κ,, Χχλχχ^ιτεβάιης Ε&τ., ^ιλάχης Ιίύίγ. Β , Χ?ϋ αοϋλίκης Ε. Β , Χιντιράχης Γ. Κ. Η ^ΑΝΑΤΟΛΗ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ή άρχοπβτερα Χ«1 οοβαρΝτέρ» Έλλ. 'Λ ο««λιστΊΜίι Έταιρία Ί8ρϋ8«ϊσ« τφ 1906. Έδρα έν'Αβάνβΐί,έν τώ ΙδιβχτΑτν μιγάρν της Φιλελλήνϋν 15 Κεν&λαικ κκΐ άποθΐμκτκ -ραχ- 90ς0Ο0ΰΟ.— ΑντοιοβαλιθτΐΜκ κενάλαια καί άποβεματα » 32/00 ΟΟΟ.οςο.— «Β;, πρ·ικ·δ·τήο««ν, ουντκ(κΜν, επί , έφ' ·ρ·» (·>ϋί> *0·«λ6ΐαι παΐίων ανε«
  έζιτείαενς, Μ·φαλαι·π·ι(.οΐΐ£ έν
  Συμμετοχη τβν ήσναλιοιιένΜν (Ις τ·ι χερβη τής Εταιρίαι
  Χνμββυλιον.
  'Βηαμεινύνδας Χ»ρΧ»ος, Πρόιδρος τής Ένίσιως των Έμπο·
  ρικβν καΙ Βιομηχανικών Επιμελητηρίω ν ιής Ελλά¬
  δος, Γενικώς Διιυθυντής τί)ς 'ΕΑηνι«ί|ς 'ΕτοιρεΙας
  ΟΤνων καΙ ΟΙνοπνευμάτων, πρώην 'Υπουργός, Πρό-
  £.6ρος καί εντεταλμένα Σύμβοι^λος.
  'Αριοτοτ(λη( Βλβχοπβνλβς Άντιστρατηγος έ. δ. άντιτΐρόεδρος
  καί έντ&ταλμενος Σομβουλις.
  Ιωάννης Κβλβμάρος Πρώην Βουλευτής είσοδηματΐας.
  'Αριατοτίλπς Κβόζης της 'Λκαδημίας Αθηνών, Καθηγητης έν
  τω 'ΐιυνικφ ϋανεπιοτημΐω.
  Μηαρμκβιρέβο; Βιομήχανος.
  ς Νικβλβ>ΐδη{ Πρώυν Διευθυντήν τής Τραπέζης
  τΙ)ς Άνατολίις.
  νμμ Σλημαν Πρώην Βουλευτής ΕΙοοδηματίας,
  ΒκβΙλιΐος ΣΗΤαρΙο» Διευθυντής ΤΓ]ς Ελληνικάς 'ΕταιρΙας Οΐ¬
  νων καί Οίνοβνευμάτων.
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:
  Φ1ΛΙΝΗ£ Γίνιχος Δι»«βυντί)ί
  ΦΑΛΗ£ Α. ΘΕΟΔ&ΡΙΛΗ£ Αιινθνντής—ΔΐΜοτοτ. Χύμβουλο(
  ΓινΐΜθΙ 'ΑντιιτρόθΜΛθΐ δια τ>ν Κρήτην:
  Α. καί Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  Πληρνβεΐααι ά»οζ(ΐμιύοεΐ( Κλάδβ» ζ«ής 1931—36
  Δραχμ. 9.304,101.64
  (Όνομκατιχύς κατάλβνβί είς τΑν βιάβιαιν παντβ{ βο»
  λομενβ»).
  Ήοναλιβμένα Μενάλαια τό 31)12)36 ΖβΗ£ δρ. 257.310.366-
  » » » » ΚΕΦ)Ο£ » 74X01.763.-
  331,312.129,—
  145.629.975.-
  19.014.561.—
  Νικ ηαραγιινή 1936 ΖΟΗΣ Αραχ.
  > » 1936 ΚΕΦΙ&& ·
  164,644,536.—
  Ι ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 7
  Η άφιξις είδικοΰ
  δενδροκόμου είς Κρήτην
  ΧΑΝΙΑ Αδγβυοϊΐς (ίνταπβχρι
  τ·3 μη).—
  μ)ργε
  τιθ έν ΆΗίναΐς ε&ρισχομΐνε» Τ
  κονργβΐΐ ΓινιχοΟ ΔιοιχητοΕ} χ.
  Σά ί |*
  η χ
  · ήιι»βνιί( την νη~ι2ν μχς 5
  τιχνΐχο! γεοργιχοΐ δκέλληλβι
  χα( «ίδιχος ΙενΒραχόμος,
  Σ«ικ1ς ττ}ς έλεϋβκης τβν άν»
  ίω «!νΐ ή έίΐηΐριαταιταμ^η έ
  ξέτκβις τ4» «αθενεΐΑν ιβν Βΐαεφδ-
  β«ν δίνδρην χ%ί νήιου. ΚαΙ χά
  τα τρβΐιεν 4>«β«ν ώιτε χχΐ αί ά-
  αθένειαΐ αδΐβν νά διαγνβπθοθ»
  οιφβς χαιΐ ή θιραπιΐα νά ΙπΙλθη
  ιύϊυτίϊΐχν χλίμχκχ, έκ' «να
  ττ]ς Βλης βναττιύξι»; %ι
  δϊ(
  ]ς μ
  Τέ αφιχνεύμινον ουνεργεΐιν
  ρό«ιται νά έχτεΧΙοι τ»ρ:·Βι(
  άς χ«8' άιιχαιχν την νη"3ον Γνα ά
  νεξβριήτβς χίθε ίλληί γΐβργΐ
  χ<5ς φ>οντΕΒας χκΐ αυμφών»ς ηρίζ
  τα κορΕα^ιχτά τού Χίτΐιιθ6νΐ| χαΐ
  τάς τιχνΐκίς ενεργείας τα». Έ*
  ιβν ένεργειβν τϊιι δέ τοδτβν κ·
  οφχλβς «ροώριοται νά πρβχύφι
  άμίοβς ώρέλεια είς βλχ τ* 8ι·-
  δ ίλλά ο&αΐαβτΐχβς κχοηΐΗ
  ΒικμΐρίομϊΤϊ τ<ί; Κρή τη^. Είς τού; έδβ γιβργιχοϋς χ6- χλβυς ή ηλη9·φ3ρ(α χε»1 χχβί- !οΐ είς Κρήτην τβι< είίΐχΑν τ·ύ· τον γεβργιχβ* δκβλλήλω* 1<αμΐν ΙρΙοτην έντύκοαιν. Ίϊϊβς οί Ακα 9χελ·ΰμεν·ι μέ την ΒινδροχομΕ «ν ή διτ«[ιχ Ιίικιτέρας χαΐ είς ιβν νομβνΧχνίβνχκβτελιΙΐην μίνηνοχε δ»ν πβίαιΐβν κολλβν γιωργβν, ίέ' ηχύβιιν ν· τεννζβυν χά άγβθά ί:ινα πρεέβχβνταΕ έχ τβν χατιιι θδνσεων τοίΐων τ^ς τι Γενιχ^ς Δ'.οιχήοιβς χβΐ τ·0 'ϊπΐϋργεΐοιι ιτ«ς Γεωργίας, Βκβς έξ·6ΐλΙββυν "ήν γρ»φΐ:οχρκτ(κν έχ τβν γε- «ργιχβν &κηρεοιβν χ-1 γενΐχιδ ββιιν τίς «ΙκιτοιιΕοιις» χά Ι Βρ« οιιχάς έξετίαιις ιβν γεοργιχβν άναγχβν τ^ς μεγβλεν^αοιι. ΟΡΟΚΗΡΠΙΣ Ή Ίίρά 'Εηιακβηη 'ΑρχαΒ!«ς 'βχβντις δκ' δψΐι τα &Λ?% 81 82 χα.1 83 το9 υκ' αριθ. 5439 Νί ΙΙνοβκοιλοΟμεν «ύς δβυλομένβκς νά μέχρι τίς 30 ίς τοθ μηνδς Αδγοώατου έ. Ι». πρ*ς 4μβ; τ* δΐ(· τ·0 Ι)θρου 83 «0 ΝΙμβκ 5439 αναφΐρδμενοι διχαιολογητΐχά δια τάς χηριυΐΰοιΐς θίαιις %ζ Ί Έοκ^ς 'Αρκβδιας, ταχτι χβν '&ττμιρΓων, τβν χάΐ«εθι 'Ενοκιβν. Σ 66χ, 2) ΛηοτάροΗ. 1χ τη~( ΠυργιβτΕοαη', 3) Κοαα σέ. 4) Πι?βχΐφΐχλΓ,5) ΠΑ?α(, 6) Κρέταυ Ιχ τής έηκρχ(»ς Κ •η, 7) Μΐβ3χ»ρ{βΟ χά Ι 8) τωρίων, έχ τ-ί,ς έκαρχίας ΐ —Ή υδρϊυαις Χ«ν.«ν. Διά την αποστολήν είς Χανίκ άποστβΐΒΜτΐΗβϋ μηχκνήμκτβς χρη αιμοηβιηθησβιιένο» αύτόθι, έχορη γάβη υπο τοθ Υπουργείον 'Ϋγιβι νηςκίατνοις 100 000 δρ. Ήδη Α άρμοδίβ ΰπηρΐσίβι τής Γϊνικής ΔΐοΐΜπσινς Κρήτης ίζπτησβ την έηίσηβυσιν τής «ιτοοτολήί τού μα- μ«ν<ιμ«τβς τούτον. —Ή έ·ρτή τβδ 44·» τάγμ«· τ·ς Πεζικσϋ. 'Βηιβλοτιχώτ«τ« ίτβλίοθπ την παρβλβοδσαν Κυριακην είς Ρεθυ¬ μνον Α χαθιιρΜμενη έορτη πρός τιμήν των πεσόντων είς &·λέ Γ»ιρβττο Ρϊβυμνίο-ν των ανηκόν¬ των *1( την παλαιάν δύναμιν τού τ*γματος τούτου. Είς την εορτήν ταύτην ιτκρεατα ό Μβραρχος Κρή της κ. Λ(λ*χης κ«1 6 Αρχαναι ΠεζΐΜβ» τής Μεραρχίας κ. Άμ· πκτζης. Έν 'Αγίοις Δίκα τ) 13 οτ·υ 1937 τ .Ο 'ΔρκΛδίοις Βχοίλϊΐβς -ΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ γ χλείου. Φίριται ιίς γνβσιν τβν &κ«ψη φ!α»ν Βιά τίς ιίοΐτηρΕικς έξιτά- αδ Ά ή ^ής μΐας Βτι διά νά γίνωσι ΒεκτβΙ κει έχτές τβν μίχβι Τ η τβθ Π. Δ. τ1{ς 8 Μ-Ϊ3ϋ 1934 ά- ηαιτουμίνων κιστβκαιητινών νά ίγ ουμφάνως % έγχ»· τβθ δπβυργκΕειυ θ^ηβκευμχ- χ«! έθ·ιχη*ς Πχι&εΕας χατά την ιατρικην εξέτασιν χαΐ άχτιν* τ«Θ θύραχος μκ." έπ*(η αημιιΑμκτος τοθ άχτ: ίιχτραθ, β έχουσαν την φ» Ο δψ4 ( ψφ την δηογρβϋρ^ν χχΐ σφραγΐ!« τοθ ίχτινβλίγπι ίατρβθ έκ' αύτή<. ('Κ< τ·3 γραγΐΕβυ τ*]ς Διευθΰν αι» ) ΠΡΑΚΤ1ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΙΜΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ 1) Η ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΗ ΖΩΝΗ κου άντικατίοτηοί τάς 4ν8υ γιΐινάς κοινάς ζώνας κ» Ι τι ρί 2) Η ΚΟΛΛΑ ΟΡΙΖΙΝΑΛ ποδ κατηργησε τ« άκαλκί σβητα μπ«λώματ« καί μ«ντα ρίσματ« αίς βλκ τα τα χ*Ι δίρμκτ». 3) Η &ΟΛΛ* ΚΟΛΜΠ διά την χόλληοιν παντός ύ ■λίνου ϋ έκ μβταιλλων άντ» κειμένου ή δοχΐιου ποδ Λΐρι *χβι νβρο μ«1 μηαίνιι στή φντιά. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άντιπρβοΜΛβι δι' 6λ«ς τ«ς πβλβις της Νήοου. Γινικοΐ Άντιπροβνηοι διά την Κρητην ΦΟΥΖΤΑΝΑΚΗΖ-ΞΥΑΟΥΡΗΖ λ, £ΐα Διά διατάγμκτος τού ΰπβυργβί ου Δΐκαιοούνης όρίζιται ό αριθ μό( των αντιιοοιγγΐλένν ίφ«τί>ν
  καί ηρντοδικ&ν Κρήτης ώς έ{ης:
  'ΑντιισκγγΕλεύς 'Βφβτνν ϋρη
  της (Χανίων) 1. Άντ(ΐσαγγ<Λ(ΐς αρΝΤβδικϊιν: Ήραιιλείο» 1, Χ«· νΐυν 1. —ΜκταιΒΙβεις δικαατικ&ν. Ό πρβίδρος των ΠρΝτοδικ&ν Δράμκς κ. Βουμβουλάκης μκτετε θη είς Γρίπολιν. 6 δέ άντβιοχγγ* λιΰς αΐιραιβ; κ, ΚαηβτβινάΝΐις ■<( "Δρτετν. ■—ΈκιταιδΐΗπχβ. Πληροφορούμεθα ίτι ίντβς των ημερών δημβσΐενύΐται (Ις την ίφη μ·ρΐο« της Μ»β·ρ%ήββΜς νομος άι' βυ τροποηοιοιινται οί ηρ· τινος οαμοσι«υθ·ντΒ{ νομοι «πβρί θιοι ιιηβ(Μ{ τή{ *Λπβιθ«υα«*>ς» καΐ «ιτκ
  ρΐ βχβλβΐκν μεσας ΐΜπαιδ(ύσ£Μ(>.
  Δικ το» τροποηοιητικου -νόμβ» 6
  ρΐζβται δτι όέν επιτροπείαι είς
  τβυς αηό τής, ισχυος τού νόμου δι
  ορισθβντβς εΝΚβΐιδΐυτικοός λει
  τβυργουβ ή τή αΐΐήσβι των μ·τα
  θιαΐ{ άν δεν &χβ»ν ■!{ το οχολΐϊ
  όν εί ου ζητουν να μδτατβββυν
  τριετή πακγμβττικην υιτηρ<βί«ν. 'Κν σονεχβΙι? όρίζ·ται δτι τα έ πό ιττικα συμρβυλι» ρυβμΐζοαν ουγ χρόνΜς με τ«ς χχτ' Απρίλιον μ« ταθέοΐις υχοχρεΝΤΐκ6( καί τας υ παρχοοσας κ*τα φΰλον ΰηιραριθ μίας αίς τα οιαφορα ΐ —ΟΙ πρ«Ό«·πε>ι "ΑγΙ·Β Νι-
  Νέ το ατμόχλοιον «Κρήτη» άν*
  χώρηβκν προχβές β£ Αγ Νικολ»
  ου εις Ζητβν«ν ουνοο·υόμενοι &
  πό τού ΊοηΜού 'ϋνορου μ. Ίωα.
  ιζαροή, τού Άρχηγού η Γενρ.
  Βογιατ£ή «αί τού υπαρχηγοϋ κ.
  'ϋλβΗθ Ο(τρ«χη οί Πίόβκβπβι της
  αύτόθι 1ης ναυϊοπροοΜβπικής βμ«
  δβ(. ί. Ι ναυτοΛρόακβηβι 6* πβριο
  δ«ύ3βυν όλην την βηαρχΐας £η
  Τ·ια{ έπκνκρχβμενοι δια υαχβιας
  "Αμμου βΙ{ Μγιον Νικολοιβν.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ -ΤΑΦΙΔ0ΠΑΡΑΓ0Γ0Υ2
  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ
  Στό Κατάβτημα ΙΩΑΝΝΟΥ^. ΠΕΡ>
  ΤΙΕΛΑϋΒ όδός 1 866 παρά τα κρεοπω
  λεία πωλείται χονδρικώς καί λιανικώς είς τι¬
  μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαδον
  τού χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας.
  Ή έξαιρετική ποιότης τού προβ6ί*6ει είς
  την σταφίδα τό χρυσουν χρώμα καί την Μ4.
  θιστά αληθώς περιζήτητη.
  Ή ευχάριστος γεΰσίς τού καί τό άρωμά
  τού Λντικατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει-
  ρικήν.
  Άηαγορεύεται διά νόμον ή πώλησις βπο
  ρελαιίου.
  (Έκ τού ΚαΐΛστήματος)
  •ί ^
  Ι. ν
  ι*
  ■4
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Παλ. Νομαρ*Ιβ€
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  17 ΑΟγούστοο 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤ1ΟΥ
  ΑΠΟΠΕΡΑΤα ΤΝΤ ΑΙ
  II
  ΕΤ0ΙΜ.ΣΙ1Ι ΒΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
  Ν Α ΓΙΝΗ Η Τ Ε Λ Ε Τ Η *
  ΤΗΣ ΟΝΟΜΛΣΙ1Σ ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΥ
  ΣΜΗΝΟΥΣ ΙΕΡΟΟΛΑΙΙΩΝ
  Δηλώσεις Κινέζου ΰπουργοΰ.
  Οί "Αγγλοι διά τα έν Άπω Ανατολή
  ΑΘΗΝΑΙ 16
  —Τηλεγρσθοθν ------
  Αθηναϊκον «ρακτορκΐον Ο¬
  τι δ έν Εΰοώ— «αρΐτηβη·
  μόν ϋιουργός των Οίκονο
  ικέβν *Βς Κίνας κ. Κούνγκ,
  τό
  ........____ . .
  πρακτορείον Χαβάς «αρα-
  τηοεΐ δτι οί Ίά«ωνΐ« ά «δ
  τοθ λνιισοδίου τού Λούκου
  —Τιάο απήντησαν είς την
  συνΐιαλλακτικήν στάσν
  τής Κίνας δι" Ινεργεΐων αί
  _______ ό«οϊαι τείνουν είς κατάκτη
  ' σιν καΐ ινακράτησιν.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Αύγούστου (τού άν) —"Αν «ρόκΐιται νά έ««λ
  ταποκριτού μας).—Υπό τού ύπουργεί- θη μιγάλη σύρραξις, έξαν-
  ου τής Άεροπορίας βηεπερατώθηναν τ,λουμένης «άσης έλ,νΐδος
  αί προετοιμασίαι &ι« την οργάνωσιν διά την διατήρησιν τής εί-
  λή βί τού πρώτον ομή · ρήνης ή ΚΙναλέγει 6 κ
  προετοιμασίαι &ι« την οργάνωσιν διά την τήρη ή
  τελεχής βα,ητίσεως τού πρώτον ομή · ρήνης, ή ΚΙνα—λέγει 6
  ω ολεμικών άεροτιλάνων *τι- ^ Κούνγκ5βν βϋναται
  νους των πολεμικών α,εροπλά-νων ότι
  να ήγοράβθησαν εκ τού προϊόντος τού
  οιενεργηθέντος πρό διετίας έρανον.
  Ή τελετή αυτή θά γίνη είς τό Τα·
  τό·ι·, θά παράσχουν «3έ είς αυτήν ό Δι
  όιδοχος Παΰλος, 6 άρχηγός τής κυβερ¬
  νήσεως κ. Μεταξάς, ό ύφυπουργός της
  Άεροπορίας, αί όργανώσεις παλαιών
  πολεμιστών, άναπήρων κ.λ.π. |
  Ο κ. ΝΙΚΟΑΟΥΔΗΣ ΕΞΗΡΕΝ
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ
  [ΙΛΑΙ1Σ ΚΑΙ ΕΔΑ1ΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Αύγούστου (τού «ν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν «κ
  Παρισίων ότι ό έκεΐ παρεπηδημών ύ-
  φυπουργός Τύπου καί Τουρισμού κ.
  Νικολούδης είς συνέντευξιν τού πρός
  τό «Πτί Ζουρνα λ» εξήρε τούς οεαμούς
  οΐτινες συνδέουν ψυχικώς την Έλλάοα
  μέ ιήν Γαλλίαν. Περαιτέρω ό χ. Νιχο
  λούΒης έξήγηοεν διατί κατέστη άναπό·
  φευκχος ή μεταβολή τής 4ης Αύγού¬
  στου ή όποία εξησφάλισε την ησυχίαν
  έν τή χώρα καί έπολιτεύθη εξωτερικώς
  έντός τοθ πλαισίου τού φιλειρηνιχού
  ηνεύματος χαί τής Βιεθνούς αλληλεγ
  κ.
  δύναται νά
  Εναντι των Ίαβώνων
  ταριστέεν, άλλά τα
  τής «Θνικής Ομβν
  καί άνιξαρτησίας Βι
  μη δκκληβιν
  ΐ, «ρδς τή /Ρα.ε,νικήν κυβ.ρ
  μιλι Ινηοιν -ρός τήοησιν μΐτρι
  ΰιέρ ο-αθΐίας ίναντι τής Κίνας.
  Τονίζεται είς
  'ους κύκλους
  τούς άρμοΜ
  δτι τοιούτον
  τάς σημιρι
  «υ καί άνιξαρτησίας βι
  καιώαατα δέν δύνανται ν* δκχβημα 0«β _ ,
  θυσιασθοθν. ·Η ήν«μ«νη Κί,νάς «ριστάσβΐς Θ4 ήτο &
  ναεΐνΐ ά«ο#ασισμβνη νά
  «ροοσ«1ση τα θεμελιώβη
  δίκαια της ά»τΙ «άο~ς ·υ
  οίας.
  —Ό 4ν Λονβίνω άνταβο
  κριτής τοθ βρακτορεΐο». Χ*
  βάς τηλΐγραθεΐ δτι κατά
  τούς καλ·ς «ληροθορημί
  νους κύκλους δέν είνε άκρι
  βές τό Ιιαδοθέν δτι ή αγ
  γλική κυβέρνησις διιβίβα
  καονον.
  ΠροστΙθιται δτι οί ιν τή
  "Α«« Ανατολή αντι-ρόσε*
  «οί τής Αγγλίας εύρισκον
  ται είς στενήν ΐ«α·ήν μι
  τάς βνδιαφιρομινας κυββρ
  νήσεις καθώς καΐ μί τούς
  ξενους συναδίλφους ?«·ν
  ■ρδς εξασφάλισιν τής «ρο
  στασίας τΑν όαοιθν&ν
  των.
  Ό πανηγυρισμός τής Παναγίας
  είς την γραφικην Νεάπολιν.
  16
  ί,«λιν. Τ«ί» νύκτα είς ιτ,ν μεγ*
  τιχβς μεγαλοκ»εητ)ς .^
  5κτ]ρ(εν Ιφίτος δ κανιιγυριομνς
  τ^ς 15 Α&γιύατοιι ήμί;»ς *9»τν|ς
  τοθ Ιερε0να·0 τ>1|ς ΜεΥάλης Πα·
  ναγ(αΐ(, χολιςόχεκ τ«]( Νιαπίλι»ς.
  Σιλιάίις Ζέ χέαμβϋ 1ξ Βλ—ς ιί)ς
  Κ»ήτΐ|ςχαΙ ίίιβιτέρβς πλεΐστοι Ιξ
  Έρα«λε(·υ βκνίρριυααν χαί Ιλοι-
  6αν μίρ·ς ιίς τέν ηανΐ|γιιρισμίν
  «αί τάς διοργανωθιίοβς μεγάλας
  ίίρτος «Ι ποιιτ)χολβύ6η3«ν ιήν
  ττ)ν λιιτοκργΐαν ή δηεΐα έ
  Ο
  κ·ιΐ]τιχ4; έκιίίβεΐς ιβν ά
  Ίί ϊμως τό έ»*ιβ*ίρ·ν
  ί«ρο«άλισεν £ Δρτ)
  ς διά ι εν όπιΤ«ν ν αι Ι
  ιίΐΐϊίν Ι^αθλον. Μετα
  άγβνας έχ·ρι63ΐ|ααν βηέ
  ΐοΐχν ττ)ν λιιοκργ ή
  ελίοδΐ) χοροατβτ Οντος τβθ θιοφι
  Πέ ΔΕ
  ελίοΐ) χ
  λεατάτε,ιι Πέτρας χ.ΔιονσΕ
  Ηετά την λειτουργίαν εγένετο
  Ηετά η
  λιτανεία χ»Ι
  ι!χί
  χ»Ι κερΐφοκά %ς
  θεοτίχευ κροΐτοίΐιιομίνβν
  θ
  νος
  τβν κρ·α6, ](
  Όβφανοιρ«φε(·υ χχΙ
  έή χ
  ·ο)ς τοθ
  βχβλπυθεύν-
  Όβφανοιρ«φε(·υ χχΙ β
  •αν τβν έκιαήμην χβΐ χιλιάίβν
  χθ δμΐοκ ς
  ιέθη Β,τι Ιχλεχτέν Ιχει νά έη·6ε(
  ί ί β
  ρ
  τβθ χίσμβυ
  ρειβς
  θ
  τευς άγβνας έχ·ρι63ΐ|α
  •υς χά Ι νε&νιδας με «κιχίς Ινδο
  μααίβς ΚρητιχβΙ χορβΐ χαί Ιτρα
  γοϋίτ)'ϊΐ|οαν ουνοίι'α λοΐκβν ίά
  ν«βν Κΐητινά δίατιχα Τό Ι
  πόλις ήθ
  ργ
  Τό Ιαπίρο:
  ις ϊφβαγΜΊή ς
  ώθησαν κβίελάοεις χαΐ λαμ
  ί ί ί
  ώ^γαν ώθησαν κίεάς μ
  καΙ*)φ·ιί»ι ι Αν ηροα.ίπβν χαί
  τ·0 ιουρΐατιχτθ δμΓλοιι μέ συμμε¬
  τοχήν χιλιάϊων χίσμίν, έχάΐ)»»
  ίέ χαί πυροτεχ'ήματα χβί βεγγα
  λιχά π ιι κρβοίϊβααν ίδιαιτίρκν
  μεγκλοπΐέκειαν χαί φαντασμαγ
  ρΐον ιίς φ Ιβρτάζουοαν χο>μό
  οκ
  η
  ιίς
  είς
  ξη ιίς Μμη ς
  χαί ώ)βιίιητα ή Άνατολιχή Κρή
  η χά Ι δ ίηιΙ·ς Βιήρχεοε μέχρι
  ατΐφθεΐς δπα «Γ»τοφαν·Βς
  έ λλήλ ?
  παΐχς αΐφεΐς φ
  Ιπιτυχ'σς, εν» έχ καραλλήλβυ ς
  η πλατιΐαν χά Ι αλλα μΐ^η ττ](
  κίλεως Ιοονεχίαθτ) τέ χαθπρΐς
  λβΐχό γλέντι χβ6' δλην τ^ν
  Ι ΐ ί δ
  ΑΙ εορτβΐ χαί δ
  νεχΐζετβι εΙσέτι χβΙ σήμερον < Ε Ιέ ξένοΓ, γ·νι«μένο< χυρι·λεχτι χβς άηέ τίς χαλλονας τής Νιαττί λιως, 4πό τέ θαυμάσιον χλΤμι τ~ς χ»1 άπο τίς έχηλτ,ντιχιΐς δμο λογουμένης πρεοίους ν ής έ«φρά ζοι» χαντοιοτρέηας τόν ένθουαια σμόν των. ηΤβεσιιιη -τνεργλσια μεταξα και υπουργου ΣΥΙΙΙΒΙΚ&ΚΙΛΣ ι ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ χ· Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ Διά «'Αχρβΐιίλεβς» Χαν'» δ έκα Γενικάς Διοι>η'ής Κρήτας χ. Μκ6
  Τ)ζ Σφακιανάκης. Ώ; γνβοτον δ
  κ. Σφαχιαν^τ,ς εΐχε με«6| ιίς
  Ά&ήνας Ιιά την επίλυσιν ώριομέ
  ν»ν ζ~τ~μάταεν τα χλιΐατα τ*εν
  οποίων χαί έριύθμιαεν ίχανεπβι
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΤΗΣ ΙΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦ1ΛΕΙΑΣ
  Δι9 γγ
  Επόπτας
  τού
  πρβς τοας
  •Αοφαλείοτς
  6>6
  ΑΟΗΝΑ1 16 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μβς).——ήμερον την πρω¬
  ΐαν ό πρωθυπουργός χ. Ί. Μεταξάς
  μετέβη είς τό Υπουργείον Συγκοινω
  νιας ένθα συνειργάσθη διά μακρών μετα
  τού άρμοοίου ύπονργου επί ζητηματβνν
  άφο(,ώντο>ν τα Ιιημόσια Ιργα χαί άλλοις
  βυγχοινωνια»άς ανάγκας τής χώρας.
  Η ΑΝΑΓΝ.ΡΙΣ1Σ
  ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΤΩΝ ΤΟΠ ΑΔΤ1
  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΪΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΟΙ έμβυηυτοΐ αής «εριφερΕΐος Τόπ—'Αλ
  τί τιροοβιλή&ησαν δτι«ς ένιθς ιι(.ντβ (|μιρβ)>
  Αιι6 οήμϊρον 17 ^ώγοιοχου τΐ^οοέλθουν εΙ< τα Γ^οφιία ην·ε«(·Υί»^ Υ ηρεσιος ( μή μβ εκοιχιομοΓ) ποΐ κορύοχουν ώρι ουμκληι ωμαιι»α οτοιχεΐα αναραιιητα ιχ^ν Ικϊιοοιν τβν οχβτιχθν τι·ρΐ αν ο γ ώς των ώς ι^^υτιυιών άτιοφοοιων ρ ΤΓ)ς "Ιΐτιι·ιρ&τ.ής "^τιολλοτριώθίων. Διά τούι, μή ονμι>ο,αοι.μ«ν(.υ^ · έ τβ ανωτέρω ούδε
  μια ατιοφβοκ, οίλιιίκθοθβ.
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥ2Ε0Ν
  ΛΓ λΓΟΡΑΝϋΜΙΚΑΣ ΠαΡΑΒΑΙΕΙΣ
  Καττ]»4λβηοαν ςΐ άρτονοιοΐ Αθαν. Χαν
  δά.ος, Συλ. Κοοτρι>η , Χρ
  ΕΙρΙ,νη Κοτρότσου Λ,οτι κατα ηαραβοσιν
  βγορανομικης ακο·άσιως 6έν Βχο^ήγουν οβλ
  τιον ιωλτ,οΐίΜ», ά^ιτου ιίς τούς ώγορασιας.
  Καιη>γελ(ιηοαν ίχΐοης.οΐ γαλακτονΑλαι Ζ.
  Ιορδανίδης καί Χαρ. Σμΰρνος διότι έτιώλουν
  γβλα > εχωμεν όν κατα 10 ο)α. Καιηγγβλθη
  ο αν ωσαύτως ιΐ θρτοηοιοΐ Στυλ. Καστρι
  νά»ης. Νικόλ. Παναγιωτάκης καί Γεώργ. Πά
  ναγιωτακης 4*1 «αραβαοει τΑν εργατικήν ν·
  μων. "Ομοίως καΐηγγίλβησαν διάαορβι ΟΤα
  φιΜμηοροι Βιοτι ίχρησιμοποΐβυν
  Οΐαθμα.
  ^'Εκ τ()ς Άγβρανομιΐής
  Η ΒΞΑΓΩΓΗ
  ΚΙΡΙ0Θ1ΑΚΗΣ ΣΤΐΦΛβΣ
  Π,ίς
  τας τελννεΐαχΑς αρχάς
  ΙχεΙγευσα διβτβγτ) τοθ
  ι Έϋνιχ«|ς ΟίχονβμΙας
  5ιά ττ)ς ίπβίβς ή ϋβγβγή^ υβριν
  θια>«]ς σταφίδος είς Γερμανίαν
  Ηλ έπιτι έπεται ΙφεΙ^ς μίνβν χ«-
  ,ίηιν εΙδι><|ς Αϊείβς **,ς Τρβπέ- ςτ,ς τ<{ς ·Βλλβδβς. Διβ την εξβγ» γήν τ«0 ιΐβους τιύτου είς τάς λοι πας χώρας άντβλλβγτ,ς II > ββ β-
  ««πεΙτΗΐ κρβΐίγβυμΐντι δηεϋβγι
  τό Υπουργείον τπν Έσβτεριχβν
  ζ λ8^ ί 1
  νά ~λ-ρ·φο·-8^ ηοΐίυ 11
  Ι·υς γιηργιχή χαλλ έ,.γεια δπε
  ριοχύιι είς τας περιφεβείας τβν
  ηροκειμένου νά άπαγορειιβΐ χατα
  τβ χρονικόν διασιημα --ής ώριμίν-
  σεβς χαί τής συγχομιδής τβν χαρ
  «Αν είς Β&τίς ή χβρτίγ—9ΐς άδει·
  ■ν είς τιίις υκαλλήλους αγροτικάς
  «σφοιλε.οις.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΙΜΦΟΝ ΜΑΣ
  ΤΑ ΒΚΘΙΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΑΈθτΙΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
  Κατ' άναχίΐνβσιν έ< τής Διε θνοϋς Έχθέσεβς θισσαλονΕχης χατα τέ προσεχές 2<οιγμκ Βύ'τ]ς θ» γίνωσι δεχτ* χαί μή ίιατηρή αΐμαχριΐίντα ή'οι βιδτυρον, ν» ηοΐ χαρχοΐ, τυ^ες ν. λ. π. Κατ' $κ·λοϋθΕαν δέον νά στ«λβαι καί ίς τ^ν έκθεσιν ήτις ή^τ) Βι— χαταλλήλ·» ψι γεί.«υ χρβς διατήιησΐν τβν. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΣ Κατά τό λήξαν α .. . *■*· - τόν λιμένα μας δ οεκαπεν 6κ' αριθ. 1 ΤΟ. ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ Τέ &π' αριθ. 33 664 λεηφβρει όν Β' έκιστρε«βν ηροχ(ιΙς την νυχ-α μ! έχδρομιΐς {χ ιής πανΐ, . . . 2ηΐ)λι»τΙοοης κηρεξεχλινε ν$ς ιυαεΐοις ΟϊοΟ ηαρά τον συνει χιομιν ΤεχΙ χά Ι χαιίπΐσεν ιύτο χ*ς μή ΛνβτροιτιΙν είς καρχνείμε νόν χβνδαχα. Οί έκι6α(νοντες έ· χτΐς μιχεβν μολώηην ιυϋν &λ λο έΠΑϋον. 'Οδδΐ)γοςτεθ οΰΐΓ χινήτβυ Αντ. Φιλιχπαχιτ,ς χαρ ε κέμφΒΐ) χόες ιίς την ΕΙοαγγελΙαν, ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΤΟΥ ΑΓΡϋΝΙΗΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ Διά τόν μηνα Σεπτέμβριον ώρ οίηοαν διχάοιμοι αγριζτ,μιπν έι τ| περιφερε γ τοθ αγρ«ν·με ου Βιάννου β Ι ϋ1τ}ς: Την 13 εί ΙΙιΒκον, την 15 είς Εαλίμι, τή 16 ιίι Άγιον Βασΐεΐιον, την Γ ,ί4 ΆμκιΛ, φ 18 ιίς "Αν β Β άννον. ΠΡΟΑΓΟΓΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ Δια Βιατάγματος προήχθη κατ' άχώλυτον εκλογήν *Ι τόν βαθμόν τοθ αγρόν ομού α τάξεως 6 άγρονόμος ΆγΙου ιι. Χαρβλ. Λώτινας ιτολ'οχβς τβν 'Κλ^ηνιχβν άντιτορ κΐλλιχϋν· Ό έν λόγφ οτολΐοκος χει απαπλεύοει ώ; γνβστδ* 4κ6 ^μερβν από τό Φίληρον κιόςέχτέ λεαιν γυμναοίχν ««« έ?ας χλίμα- χος. Είς τδν λιμένα μας τα χολε μιχά αχάφη θά παραμεΐνοϋν μέ· χρι τί); 25 τρέχοντας. ΗΥΞΗΘΗ ΤΟ ΠΟΣΙΣΤΙΝ ΕΞΙΓΟΓΗΣ ΣΤλΦ'ΔΟΣ Διά νεωτέρας άτιοφάσεως τοθ έηί τής Έθνικης ΟίκβνομΙ άς ύτιουργοθ ηύέήθη είς 5 900 τόννους άτιό 5 6Ό τό /έ ξακτέον είς Γερμανίαν τιοσο στόν σταφίδος σουλτανίνας. ΟΙ οδτω «ροστιθίμΒνοι ιΐσίτι τριακοσιοι τώννοι θέλουσιν κα τανίμηθβ ανα 100 είς τούς Όργανισμούς Λ μβνων Σητε άς κεί Χανίων χαί βίς την «εριφερβιαν Πελοτιοννήσου. ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ιακλεΐου 26 έλϊηνιχα άτμό πλοισ, 2 ΙταλικΦ, 4 σΐγυτιτια κσ, 1 αγγλικόν κα[ 1 σουηοι κόν. ΤΟΥ Κβτά τΑν γενβμίνπν Κΐην Ι 'ϋ Κβτά τΑν γενβμίπ η β ·ιαιν το» ο·νεΙου 'ϋονιχπί Τρκ ηίζπς 30 έΝβιημνυρΐΜν 1912 έί χοηο»ν εί χατωθι «ριβμβΐ κερθ ς«ντες τα έναντι α»τ»»ν ποοά: Ό αριθμίς 150*34 όρ 75 000, οί αριθ μοί 70487, ^47401. 1&ί«4, 67658 «α 218299 άνα 3££0 ώρ μοί *1 άριΙ μοί 352ςδ. 89*40, 86446. 286*31 269056, 154448, 21801, 16119, 8414 και 9358 ά«α ΐ.«0 ορ. ίκβστβς. ΤΑ Δ1ΙΗΥΚΤΕΡΕΪ0ΙΙΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Σήμερον Ι7ην Δόγοόστου θά οιανυκτβρεοσουν τβ φαρ- μβκεΤα 'Δριστοτέλους Χαλκι αθάχη χβί Σωκρ ΧΑ ΕΞΙΚΟΑΟΥΒΟΥΝ ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΙΧ,Ι ΜΕΤΔΞΥ ΚΙΝΕΖΟΝ ΚΙΙ ΙΙΠΩΝΩΝ ΕΒΟΜΒΙΡΔΙΣΟΗ ΤΟ ΝΑΝΚΙΝ ΚΑΤΕΡΡΙΦΟΗΣΑΝ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΙΙΟΟΝΙΗ 72 ΚΙΗΕΖΚ» ΑΕΡίίΙΑΑΗΙ ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Αύγούστου (τού άν¬ τ αποκριτοΰ μας).— Νυκτερινα τηλεγρα φηματα έ* των διαφόρων εύρωπα'ι-κών πρωτευουσών μετβδίδουν πρός τό Ά- θηνα*ι*χόν πρακτορείον λεπτομερείας των νέων θφοβρών μαχών αΐτινες 1· λαβον χώραν καθ* όλην την ημέραν είς τάς περΐ τό ΝανκΙν θέβεις. Κατά τας μεταδιοομένας πληροφο· ρίας τό ΝανχΙν έβομβαρδίσθη καταιγι- στικώς ά πό τα Ιαπων ιχα άεροπλάνα. Προεκλήθησαν μεγάλαι πυρκα-ι-αι". Έ πίσης άγριαι βερομαχίαι έλαβον χώραν υπεράνω των θέσεων των άντιπάλων μέ άποτέλχμα την κατάρριψιν 72 χινεζι· κων άεροπλάνων. Έκ των Ίαπωνιχών χατερρίφθησαν μόνον οχτώ. Οκ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΙΥΚΪΪΡΪΪΪΒΗ ΕΠΙΣΗΣ ΧΟΕΣ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ^ΠΙΒΙΙΙΑΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 β Α ύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).—-Σήμερον ό Πρω- θυπουργός κ. Μεταξάς συνειργάσθη επ* αρκετόν καί μετά τού ύφυπουργοΰ των Ναυτικών κ. Ποχπαβασιλε^ου. Ή συνερ γασ^α αφεώρα ναυχικά ζηχήματα τρε¬ χούσης φύσεως, λέγετνι δέ ότι περιε· στραφή καί είς τα ζητήμ»τα τώ» νέων ναυπηγήσεων. ΕΙΣ ΤΑ ΝΕή ΑΕΡεΠΛΜΪΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΒΜ Ο Ρ Γ ΑΗΣΙΜΙΡΗ ΑΘΗΝΑΙ 16 Α ύγούστου (τού άν- ταποκριτού μας).— Συμπληρωματικΰς πρός την βάπτΐσιν τού σμήνους των νέ ών άεροπλάνων ανεκοινώθη ότι είς βύ τα θά οοθούν τα ονόματα των έφεδριχών χαί άλλων οργανώσεων αΐτινες συνέβα λον είς τόν βιενεργηθέντα σχετικώς έρα ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΟΜΑΡΧΟΥ Σήμερον έηιατρέφει έχ ΡιΒύμ ής δ Νιμάρχης Ήραχλεΐο» Ανδρέας Μάρχελλος. Έιιίσΐ)ς οή μερον έκιστρέφει έξ Ά3ΐ,νβν δ λι 'Ηεβχλείοιι χ. "Αγγελος ■ ΚΤΟΠΙΣΜΟΙ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ νόν. Ο ΒιίΣΗΣ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΟ ΝΤΙΝΟ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΣ ΒΥΙΜΙΜΟΝ ΑΙΟΝΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 β Αύγούστου (τοθ άν τα,ποκριτού μας). — Ό "Ελλην πυγμά χος Βάσης όστις έ&ωαε ματς μέ χον Ντΐνο Μιχαήλ ένίκηιε τούτον είς τόν έκτον γύρον τού άγωνίβματος καί κα¬ τόπιν πεισμόνου καί τεχνιχής προσπα θείας. ΪΙΑΠΟΝΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΕΟΥΣ ΣΦΡΑΡΟΪΣ ΒΟΜΒΑΡΑΙΣΜΟΥΣ ΕΒΕΑΟΚΕΣΧΕΤΙΚΙΙΝΑΙΑΚίΙΝΟΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 β Αύγούστου Ι,τού έν ταποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Τό χιο ότι κατόπιν πολυωρου ύπουργικοθ συμβουλίου συνετάχθη διακοίνωσις πρός την κυβερνησιν -ού Νανκίν ή όποία κα λείται νά παύση τας έχθρικας πράξεις εναντίον των Ιαπωνίαν Βΐβομένου ότι έν έναντία περιπτώσει θά οιενεργηθώσΐ νέοι βομβαρδισμοΐ των σπουβαιοτ4ρων κινεζικών πόλεων. Ή διακοίνωσις επι λέγει ότι ή Ίαηωνιχή κυβέρνησις είνε πρόθυμ·ς να *β(ιαίπρα.γματευθή μέ ιήν - .... .. . ..ειρηνικήν επίλυσιν πανιός έκκρεμοθ* 28.4ι, Ι4,ς 28,7, Ιλβχίοτ- 21,2.(ί;ητήμοιτος. ήφη χαί εξετοπίσθη είς Ίον έκΐ τετραμνον ώ; έκιχ(νδκ- νος είς την δηι>·ϋ(οιν ασφάλειαν δ
  Ζ 'Δντβναχάχΐ|ς. Έπίαης σανε
  ή χα( εξετοπίσθη επί 1/ Ιτ·ς
  Μήλβν δ χαχοποιές Β χά.
  ϊ Όμοίβς σιινελή
  οί —ΐ|μ. Κ*ταιγαραχΐ|ς
  έ ό
  φϋτ,ν |μ γραχΐ|ς
  χχί Εύαχρ, Χσχμκέρ^ς φυγόκοινοι.
  Ο ΠΙ6ΑΝ0Σ ΚΑΙΡΙΣ ΙΗΗΕΡΙΗ
  Έ,θερμβχρασΐΒ σήμερον θά π»
  ραμεΐνι χερΕκοιι σιάσιμος, μέ μι
  χράν Λνβββν ής έλχχίοιης. ΟΙ 4·
  νεμβι χ«·' αρχάς θά πνέουν άκο
  διαφοράν Ιιευτ)6νσεβν, μιτέπειτα
  (έ άχέ Ββρειοίυκχβν ώς άσθε
  νεΐς. Ό χοιιρές θλ είναι
  ή έλκφρίς νεφελώδΐ|ς.
  &ΙΘ»ιος