94667

Αριθμός τεύχους

4642

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

18/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙ,
  ΑΙνύπτοα
  Ιτησία λίραι 3
  ίξάμηνο£ Ι
  Άμεριχι,ς
  ετησία δολ. 16
  ίξάμητοϊ » 8
  Τ.μή
  ■ατα φύλλον
  Δο. «
  ΤΕΤΑΡΪπ
  18
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  1937
  ΓΡΔΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  0*01 ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  τΐΕτηηΐ ιτιτμτνι ©ρ. β. σταυράκη*
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΜΟΙ
  ΑΡΙΘ». ΦΥΔΑβΥ 4642
  Ο ΙΑΤΑΠΑΟΥΣ ΤΟΙ ΜΟΙΑΔΟΝ
  ΤΟΥ Ε1ΝΙΙΟΥ ΜΑΣ ΖΤΟΑΟΥ
  Είς τον λιμένα μας ν«υ·
  λοχεί ·π· χβες · ύκ' «ριΒ-
  μ·ν 1 στ·λΙσκ·( τ*5ν αντιτορ
  κιλλικβν μ«ς. Έ(8λθιν ιίς
  νομν«αι« ιύρεΐας κλ(μ ■«.·(.
  &■· ηΛβΐν ι|( τσν λιμένα
  μας ·η·υ κοιί θα παραμείνη
  ίκ· οκταήμερον πΐρ(κ·»,
  μιβ'* Ββοβνιχ(αυ, ΒκλΙ
  ε»* ,τα Βκριν· γυμνάσ.εχ
  «1( &Λλκ κελ«νιι.
  Β·βκ(·>ί, δίν εί «ο» ·) κρά-
  τη ν·ρκ κου 4 πόλις μας ύ
  «•δέχιτκι τ* ακανα κ«ί τ*
  κληρύματα τ·6 κ·λκμ«χ·6
  μας οτάλο». &«ί δέ» είναι
  4 χρώτα ν·ρ« χατ« την 4
  «οίαν · _ρΐ|τΐΜ·ς λ«·ς «νχι
  Ηνζ* τόν ατ4λ·ν πού εδασε
  «•ής νίκας Μαί τάσις δα
  «ν«ς κΐς τ· "ΕΒν·ς Μ«ί πού
  ■ποτιλι. καί σήμερον τέ μι
  γαλύτΐρον «τήριγμν ««Ι τόν
  Ιαχνρ·τκρ·ν φρουρόν τίς έ·
  Βνικϋς μας Βνι(αρτηα(ας ««Ι
  Τε|ς Ερκτικϋς μ«ς «κιρκιάτη
  Τ·ς. Άλλ·τΐ μαλιοτα ύ*κ·
  δέχΒιι «ε.1 έχαιιρέτιαε κ·λ«μι
  ■κ τ6ν ·κ·(·»ν τ· ο#·μ« β·
  κοτιλιΐ Βρθλ·ν ««Ι τβν ό
  κ·(«ν μ·ν·ν 4 &μ·«νιαις διι
  μι·ι*ργι· ρ.γ". ουγκινή0ε»{
  *«ί ΐ·νι*Ι&( Δ(ΐ·ρηφανΐ(αις
  &«1 «λΐ·ν 5 ΛΐαΛ τβ ν**»
  χ·0 Ερητι«·& πιλ6γ·υς κα·
  βηγιέσθηβαν «κό την παρσυ
  β(«ν ταθ «ΆβΙρε»»» καί τής
  «"Ελλάς* ·κ«ι τβν 6λλ»ν
  οκεκρβν χάρις κΙ( τβ ·π·Ι« 4
  'Ελλβς έκέοδιαε τ·β«ς νίκας
  β«ί έειινανύθιι μέ τέβκς 66
  φνκς Βριβμβνν κκί τρνκαίνν.
  Έν τ·όι·ις· Α -βηηκΐς
  λ«·ς αήμκρον δβχιμβ,ει μ(
  «ν ΙΒιαιΐέρυς ζωηράν χ«ι
  Ρκβιΐκν ·υγκΙνηαιν «κ· την
  έΊΐΐΌκιφιν τβν ■ντιταρκιλλι-
  κβν μβς. Μίαν συγκίνησιν έ
  ••.τ(ρε.ν, ·»γκίνηοιν ψυχικήν
  την βκ·|αν £(ν νανιρΰναυν
  κλε,ρυβ ι&τ* ι ο«ιμ«ι·ατ·λ«
  ομ·ς κ«Ι 4 φΝταγάγιισΐί τας
  ηίλινς ·8τ· χ«1 4 «θρίβ κβ
  Β·δ·ς κ«1 «Ι έτΗυ*η.μ(αι τ·0
  πλάββνς κατβ τόν ι!ακλ·»ν
  τβν βκαφβν »1ς τβν λιμένα
  μ«(. Ε«1 τ4ν βογκίνηβιν ·ύ
  τ4ν ιτρ·κ«λιΙ βιβκ(»ς ν«Ι
  τέ Ιη τ·0 ·τ<λ·υ Ιηιβτ>(νΐι
  ώς «ςΊ»μ«τικ·ς τ·ύ ναυπιιοδ
  έ ΐτρΐνκιφ, δι«δοχ·ς τ·0 ·9ρ< ν·ιι Πα&λος, η·ύ βυμβ·λ(ζΐι τ4ν βυνέχιαιν τής «.θνικϋς ί· νάτϋτος καί τϋς Ερατικής μας άονκλΐ(«ς. Άλλβ πρ·ίρ χιται έκ τ·δ (τι α6μιρ·ν 1 νκι ηιρισβοτερον ειιΐτι μένον τέ εθνικόν ηιριαα·τκο·ν ζ τλ κτρ νικ κ Τβ φολΐτΐΝΚ ίΗΚύδη. Εαί εΐ- νεη μΐν γιν·νές ϊΐ· έ Ερη τικές λκές δίν ίχ·οε κ·τβ τ4ν χίβτιν τ·η καί οεν λκλ· νΙ·Βη κ«ί οβν ίπ«υσε κ·τέ νκ είναι πρβοη Ινμκνος ιί^ τκ ίθνιχα 1&εβ»δη καί τα κα τριυτικΒ ί&ανικά. Ε«1 είναι βέβαιον ·τι ·| Κρήτες κ«Λ λ τκν &λλ·ι λαοί είς ·λον τέν κ<αμ·ν ΐϊχον Φ.ρχ(συ να χ« ν·»ν τέν ορέμον τΰν πκρ« δάαχιίν τχν κκί ν" ίκτρέίΐ».ν ται ■!$ νέ«ς 6·ί«σίαις χαΐ νέ άς κειτι»8ύνσεΐ(, διΐτάρηβκν ϋββεβτον ,χήν φλσγα τ·0 |· Βνΐομ·6 χ «ν καί ίέν διέκο Ψ«ν κ·τΙτϋν συνέχειαν πρός «άς χ·λ·ι#ς ωραίας παραδο οεις τη ν. Ή γΐνική ·μ«ς παραμΐΑηαις τβν π«ντ«ν, 4 παρείλι>θις κκί 4 βήφ'ί «·ύ
  §1χ·ν Αρχίοει ν« «»ι6ηλώνΐ
  «■ι Μαί είς την χώραν μας
  ΝΒίβ τα τιλιντΒΐα £,η έ{
  ■Ιτίβς τής ΚθμματιχΙΙς ακ·
  λβιοίείς ««1 κρβιπβληςηεύ β-
  *«ριίρχίΐσαν τής οημβαίεΐ{
  ζ»Βς μ«ί, παρημκέ&)ζειν καΐ
  τ4ν έκδήλνοιν τοδ ίθεολαγι
  6 φρ·νιΐμα»τισμβδ καί τσΒ
  & >βνισμ·δ τής
  ρυτιχίις Φχϋ(
  Άλλ' ήδη <«οπ«αεν έ λί Βκς κ·ύ {φκρι τέν μ·ρα·μέ« κ«| την {ηρ·ο{αν είς την ψΗ χην Μαί την ■κΐ'ψιν. 'Ακέ & μβλιατει ηρχιβΐ ν· νέ·ς 4 «( ΐ ύγεΐας φυχικής κ«ί διονοητι κης. Ε«ί τέ θκθμκ τής βνα ζ·γονήβ(Η;, τής βναζ«κυ· ρύαΐνς τβν ώρβίων Ιδεϋν κ«1 τ&ν μΐγκλΝν Ιδκνικβν, έ«δηλώνΐτ«ι έναργέατκρβν είς την Κρητην. Δ«άη είς την Ερη την δέν εΐχε κρ·· ΧΝρηβιι έ ψυχικές κκΐ έ φρβνημκτικές μκροισιιος. Διο τ» ιΐς την Εοήτην διτηρκΐ τ· καντοτε Κββιατος 4 φλ· γ* τής φ>λ·ιΐ«τρ(οΐ(, «κμαΐον
  τέ αΐβιημβ τής «γάχας «οέί
  τα Ιδενδη τής φυλίς. Καί
  ■Ι μεγαλαι «ρΐταΐ τοδ Ερη
  τικσδλαοδ έκδηλύνονται καί
  α« έη'κύ««ιρ(«τής «φιζννς
  τοδ χ·λΐμικ·δ αχέ*α είς
  τέν λιμένα μ«ς.
  Ή Κρή*η καί Ιδιαιτέρως
  τέ Ήρβκλιΐεΐν ύποδέχϊται
  τβ οκβφη κ«ί τούς βζινμβτι-
  κούς καί χευς άνδρας τοδ πό
  λβμικοδ μβς ατολου μέ βνυ
  κρΐτον ,Ινθουβιβαμέν μ έ
  καλμέν ψυχικάς βνβτβαΐ«ί
  χρές τε>ς κ·ρυφρ)ς τβν μέγα
  λνν Ιδινδβν τής φυλής.
  Τέ πολεμΐΜέν νκυτικέν ά
  κ·τιλιΐ είς την «βρβγμένην
  κβί θολην έκοχην κεύ ζβ
  μ ιν, τέ Ιβχιιρέτΐρβν Ιριιαμκ
  κβί τέ Ιβχυρστερσν &ηλφ*
  ίκ τ·δ βπ·ί·υ είμκορΐί νβ
  β«β(ζ«τ«ι τέ Ερ·τ·ς μβς.
  Δικα(ι>ς λβικέν χρ«{|νΐΐ
  τέβην βυγκΐνηβιν κβί τ·σ·ν
  ένθουαιβαμέν 4 έμφίνιβΐς
  τού. Εαί γικβίνς 4 ηέλις τ·δ
  Ηρακλείου κανηγυρίζει τη»
  κ«ρ·υαίαν χ·δ οτ·λ(ακ·υ
  τβν βντΐτβρκιλλιΚβν «ίί τέν
  λιμένα τί«...·
  Ή επίσκεψις τοθ Στόλου ρας
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑ1ΝΕΙ Η Ζ£2Η
  ΣΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  άη4
  Σίτο χ
  (Αν 4οιβν Ιχει
  τ·Β &κ·γιΰμχτ·ς φφ
  Διίτι γιϊ χάτι τίχ·ιβ κρδχειταιι
  οί θαμβνις ϋ* Ιχβκν Ανβμ-
  ) ι δ τε στδ τβοιχίρ χίφι-
  —'β;κΕβ δρκίϋί} λίιι έ κιβ-
  Β6 ^ ή
  τος ^
  ατΐ Βικλχνή τ·)·.
  Τέ δτι τ) ββαίυά μηοριΐ χ»1 να
  μην ιίνι ώ?β£* είνε έχτές η&αης
  αμφι6βλ(Βς· Τηίρχει Βμβς τ) ά-
  νάγχη νά (·θ) {/άς τόνος ώιαιο-
  ιτ,τες—-νά δΐ)μι·ϋ·γ»3^ μ(α άτμέ
  οψαιρα χ«{4ί μέοα οφ ή;ιμ[«,
  η ΙκημΕα καΐ φ άχεφία Τεθ
  6>λ
  Ένα άπό τα κατσπλβύσανττχ χθίς είς τόν λιμένα μας άντιτορπιλλικό άνοικτί)ς θαλβσση?.
  Βις |8β—Ιέν δηάρχουν νίοι
  θ;ωιτ·;.... τμώτη— μέ
  άποβίβν 6 φΐλβξενοδμενος.
  —-Τκάρχοΐιν, άλλβ διααχιϊά-
  ζουν χββριοτά. Όϊ χβροι Βι' οίχο·
  γενιΕας ι{'αι γι' α5τ&ο; έκιχΕνβυ-
  ν·ι. Κατβλοιβαίνιτι βέβαι»: ΟΕ 4ν
  ρτοι έλε»8εριάζ·υν ή ΙπΙ τέλους
  θέλιυν ν» ΒικοχεΒάζουν έλιύθεροι
  τάκοιν χα( έλιύ^ιροι κιμορι-
  ομ&ν...
  Ιΐΐτα την Β(|ΐιχρΕνΐοιν β^ΐ^ν
  τ·Β τρΕτου τ*)ς βυντριφ Λί, τα
  κράγματα ήιχιαΐν νά μτ-ερΒι6«ν-
  ται. 'Βπήρχιτβ έδ& Βικμεριομίς
  ττ]ς χαϊ 8; *<*1 οκνιηδς διιοχολία ςις τόν ίκιχειροΒντ», χάριν μτβ(. μ·λλοντιχ<)ς ανακτύξιιβς τοθ χάτοιι είς τέ πεδίον τ«)ς διαοχιΐάοε»;, ν! αομίιδίαιι ,τί Βιιατβΐα. Άν λβθ έξιυρΕαχιται τρδκας ν! δια· ζιΐ χά} α( »ί<·γίν»ι«ι %%1 αί... μ^ οίκαγένιιαιι είς τΐν ϊβ*·ν τδκον χαϊ με τέ Ι5ια μίβχ Κβί {βρΐς ζημίαν—τ4 βκ·ϋδχιδτερον —%ί χαλ^ς θίΐμκιριφιρα'ς χβ'. τ^ί δμχλτ); ίξελΐξιβς τ&ν χοινιβνιχπν αυνθηχβν. £:ον τδκιν μκς τί νά Ε χανΐί(; Δέ* τολμί, ι6:ι μπβριϊ σκγχεχριμίνως νά Ι ήη Έν ιφ μεταξυ ϊ>«ς χατβρ
  βώθια τέ 4χατίρθ·τ·ν δια τ*)ς
  είς. . ά:·κον &κκγ»γτ]ς: ΈχβμΙ
  κκλαιί, γν^αιο,
  —"Οίαν δχάρχκ τέτοιο χρασί
  εφώναξεν ένθβυαιασμένβς δ «αρι
  ηίίημος μποριΐ Βλβι αί χοινννΕ-
  αι τ·0 χέαμου χβΙ Βλκι α! χοι
  να»νιχκΙ χιοιπτήσιις τ·0 κόσμον
  νά .. αυναδελφβθοθν. ΚαΙ νβ γλεν
  τήσευν χαρΙς χομφαι χκΐ χάαοτΐ
  χβΐ χωρίςμιζί! ·,,
  Τα μιαανυχτα εΐχκν σΐ)μανιι
  κρέ πελλςθ. Καί τί τααχΐε χέφι
  ιίχι Β(βΒιχθ| δ Διανυβιβχος β»
  ναγιρμος. Τ»αγεΟ·ιβ, γέλια, κιι-
  ραγμιτα Νχντο9. Μιβ χιθά>« χαί
  Ινα βι.λί έξ αλλαυ εΐχαν έΒ· χ«(
  έχιΙ τούς μόσΐας χαί «ι»; μελ»
  Β·6( των.
  —ΊΒ·υ δ« βικαιχεϋζβιιμι στ*
  είπεν δ αχεκτιχιοτής τ*];
  ς
  Π' εΐχε ^ιχον: Έ κρο-
  χρ^ς τβν ΒιβοχεΒαβΐΐχβν μέ·
  σ·ν είνι συχνΐταιχ τό χα«λύ«ραν..
  μΐαιν διά νβ Βικαχβ&ίοβιμιν. Τί
  τα Βέλιις τα «ολλ* χαϊ τ« κβί
  χιλ»; Όίαν φτερώα^ τ)
  διάθεσις, ΚΜίλχβυν.
  νδσχ7ψ·ς ίμκνευβτής τοθ
  «β, έκ^λθε τελιχβς 8τι δέν
  επερίμεναν ·Ε βιιμκδταιι: Μιβ <$>·
  χρίταχ ΒιβπεραστΕχή.
  —ΟΙ 5ϊρατμ·ί, καριχτίρ~βιν Ι
  «μΐτιωρ·λίγβ(», χατι6αίν·ιιν
  π·ές τό Ήβάχλιι·. "Ε·
  ται ή Οπαιθρβς χάρα έλιυ-
  θΐρώνιται χ«1 έχομεν ϋβ τβ ξη
  ρο φ3χος άντΐ τ%ί ογρασΐας.
  Την αποκαλύψιν δκιβίχθΐ|9αν
  ραγΒαΙκ χ»ιρ·χρ·τ^ματα χκΐ...
  κνέβχβμχ τ6ν γιαχϋβν. Έν πά¬
  ση κιρικτώοιι Ι1ΐ)μ;οϋργή8τ] χ{
  ν—αίς. Οί χβρέκλις έγχ»τελε(φ8^
  βαν χκΐ ^'χιβαν τμ~μ-τεχ«1 κε
  ζ·πορ(αι χά Ι τρβχάδι;ν!
  —Τέ ηρβτο χρύκ χρηίΐμιύιι
  βυνήθιος γΐν νά μ^ς χάνιβ άνθρά
  ή 6 άΒιόρθβτος
  ς
  ήϊαν χχΐ αδϊέί μέθϋ αττ|ν
  ργμ^τ.. Τό χαλοχαΐρι
  ψι»χολ·γιχ*ς—Ίχτος ώ»ιομίνβί< έ ξοιιρίθϋβν—· ιΐνι έηοχτ} ττ}ς α«ο νεχρώοεαις. Διά νά άντιλιινθοιίμΒ τα χαλ* τ«ίς κινήακβς "χαί ι^ς ζ·^ί—τ^ς Βράοιβς χαϊ *τ|ς 8») ϋΐθίργίβί, τ<|ί κντι&ραοεως μ' Ι«α λίγβ ο' Ετι μϋιριο, ατάσιμο, χβυ ρασΐιχέ ^ ακογοτ,τευτικέ. πρέηιι νχ «ίσθ»νθβ5μι τχ «ίφνΕΒιοι προ ιξ*γγιλτιχα »(γη τοθ φΒινοκώ ρβυ Είνε τ5μβλβγουμέν»ς ή πρώΐη «ντίληψις Βτε ιΐμεθα Ανθραικοι χαϊ 2χι αυίίμχτ»... ηεριβρεχΐμενκ Ιξ ίδρίτος, ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ΟΙ τοπικοί έορτασμοί ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ —Είνε φοβιρο κι α>μα, προοθί·(
  τει δ παριιιΐδηΐιθζ τέν διιβΐιν φι-
  λοξινιΐ ή ηχρίχ. 'Ω?9ΐΙε;6ρκΒιιέ(,'
  ώιαιίτιρα τοκιΐ» οιήν ΚρήΐΓ, Ιΐ
  λειφ:ς δμοος ζβής παντ·0 ή άκρι-
  βίστιρα Ιλλι ψις συσΐηιιβτοηβιτ)
  σιη( χβί έργα,ώαιης τής κνοψι
  χής καΐ *«]( χα·α; τβν κολιτ&ν.
  &%α\οι, άλλοτε, Ιχαμαν τ^ν
  ΐιν α&ΐήν Είς μάτην Β
  μ·ς:»*Δν 6ρτ]ΐι αυχνά θί* σία έ
  (βχιχέ κίντρο, Ιϊ< Θ1 6^*)τι τα σ^μπλΐ);ωμμκτιχί. Ένφ ατο τέ λος 11 νι ηιθανέν—ιΐ )ίν, χιβχώ τατον—ν* πέοη ι^βς λβγαριασμέί βά λίΐμη'ίμος. —Ν* ο&ς η» ι(κιν Ι^ς τ>Ε-
  τος. ΔΙ* φωΐνβ χ»ί τόοβ οΕ έ-
  πιχιιρΐ(μ«[αι, Φΐαΐκ τί κοινόν
  2«νΐ)6έατΐρα , ΒιαοχιΒάζιι χβτα
  οιινθ^χτ,ν. Έχοτρατιύΐι ιίχιγινιι
  αχΐς είς την εξοχήν. Τα παιδία,
  τ) αυμβΐα χά Ι οί αίύνιες φιλενί-
  Β·ς έιτιδάλλβκν είς «ϋ; είχοΒε-
  οπίΐας μΕαν γνΑμ«ν την δκοΕαν
  έχιΐνοι Ζέχ·νται... γ αιΐ ηρέκει
  νβ την ίίχωνται. "Κτσι σνη'οθι
  τιΐΐκι μΐα ΒιασνέΒβσις ι/Αλλον
  έδ|οματολογι*ή. Τρήγουν ι Ε πάν
  τις συν Λ;ύ ουλλοι—Ινίοτι μβλι
  οτ« χβρΐς νά ηΕνιυν. Κα! τέ ««·
  ιίλισμκ έΓέρχεται φυσιολογικόν,
  άΒιάφορον Βτι Ιζ φυοιολογίβ ίέν
  Ιχιι χομμ'αν οχίοιν Κ& μέ ττλ
  οτβιχιιώϊ»! υΥΐειντ)ν: Οί κάντις
  6ίλ·ον μιτ' όλ£·|—ν ώιαν ν Α χοι
  μι,θβθν. Καί χοιμβντβι 4) άτιίρχ^
  ται... χοιμώμινβϊ. Ό %»»ο^μο
  ιίεχης Ιτοι μηοει! νά Βικθέη
  χαί «Ο «οιιλιιθ τό γβλοτ. Δέ
  Βΐα6έτει Εμνς Λλλο τ(πβΐι: Κοι
  ζίνα %(ύν> Φ»Χ»(ογ(« μΐ)Είν,
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ.-
  Παραμονή χον εορταομοϋ τής
  Μεγάλης Παναγίας. Ή γραφιχή
  χωμόηολις τής Νεαπόλεως, είναι
  κυριολεκτικώς βουτηγμένη στά γι
  ορτινά της. Αι πλατειαι της. οί ό
  λοκά&αροι δρόμοί της, κοομοπλημ
  μνρισμένοι χαϊ κοσμοβρι&εϊς προ
  λέγουν δτι ό έφετεινός πανηγνρι
  αμός «?ά είνε άπό τους έπιβλητι !
  χώτερουί καί ωραιοτέρους που εί
  όαν ποτε αί εύλαβεΐς προακυνη
  ται πού ερχονται κάΰε τόσο άπό
  τα πέρατα των δύο νομώ ν είς την
  Νεάπολιν κά&ετέτοια ήμέρα.
  "Οτι ιδιαιτέρως προχαλεΐ την
  προσοχήν τοϋ άφανοϋς Ιπισκέπτου
  είνε η δράσις των νέων και νεαν'ι
  δών χον Τουριατικον Όμίλου Νέ
  απόλεως. "Ολαι των ευρίσκονται
  εις αέναον κίνησιν άπό πρωΐας
  τον Σάββατον γιά νά ΰποδεχ&οϋν
  τονς ξένονς, γιά νά συμπληροί
  σονν έλλείψεις, γιά νά προούώ
  σονν στόν ίπιχείμενο εορτασμό δ
  λη τη δυνατη μεγαλοπρεπεία Φι
  λόχιμος άλλά χαΐ ώραία όμολογου
  μένως προοηάϋεια των νέων Λε
  απολιτων, που άξίζει νά ίπαινεΰϋ,
  νά τοναΰβ και ένισχνϋϋ &η° Λί*
  οης πλευράς και κατενϋύναεως
  Εις τό δλοπράσινον τοΰ λεαπο
  λίτικου ορίζοντος καϊ τις χαρούμε
  νες ρωμα>τικές ψοατοακιαοεις τοϋ
  δλόόροαου Νιαπολίτικον πάρκου
  άς προατεϋγί ό πλοναιος αημαιο
  οτολισμός, σημείον άηό τα άδρό
  χέρα τής σημασίας ηου άποδίδουν
  οί Νιαπολίχαι είς την μεγάλην έχη
  οίαν ίορχην χον ηεριχαλλονς καΐ
  ίηφλητιχοϋ ναόν τής Παναγίας.
  ΈηΙ πλέον τα, τόξα τής ψοαια
  γωγήοεως, οί μνρσινοστολιομοί, ή
  άφθονία χής δάφνης πον καλνπτει
  μέ ώραιότατες γιρλάντες τάς προ
  σόψεις κενχριχών χαχααχημάτων
  και οίκιών προο&έτονν είς τόν
  φαντααμαγοριχόν διάκοσμον χής
  γραφικωτάτης κωμοπόλεως μίαν
  ξεχωριστη έπιβλΐβΐκότητα.
  • *
  *
  Τό Σάββαχο χό άπόγενμα άρχί
  ζονν νά χαχαφϋάνονν χά αυτοκί
  νηχα μέ χονς προσκννηχάς. Χά
  ρονμενες μορφΐς ξεπηδονν κάθε
  τόσο, χαί χην πρώτη άνϋρωποϋά
  λαασα διαδέχεται αλλη και αλλη
  ώς ότου άρχίζει νά κατακλΰζεται
  ή μεγάλη πλατεία. Σ' αυτή την
  αχιγμή χής πληαμονής χών ξένων
  προσκννητών ή κνρίες και δεσποι
  νίδες καϊ οί νέοι τοϋ Τουριατικοϋ
  Όμιλον πρόθυμοι, πρόσχαροι, ϋ
  ποχρεωτικοϊ προαφέρονν τας ύπη
  ρεσίας των, ΰποδέχονται τους παν
  τας χαί δι' δλους χους άφικνουμέ
  νους μεριμνοϋν μέ προθυμίαν
  και ευγένειαν.
  Ή εκτέλεσις χον έορταοτιχον
  προγράμμαχος υπήρξε περιασόχε
  ρον άπο άχριβής. "Ηρχιοε μέ μί
  αν ωραίαν καί άνδροπρεπή παρέ
  )αοιν των προσκόπων Νεαπόλεως
  έχόνχων επι κεφαλής την φιλαρ
  μονιχην χαϊ των τρομίμων χον
  Όρφανοχροφείου. Ή παρέλασις
  αυτή γενομένη διά των αημαιο
  οτολίαχων χαι μυρχοσχολίαχων χεν
  χρικών άδων, επροκάλεσε ρίγη έν
  θοναιααμοϋ χαϊ σ«γχινι}σ£ωί. Κα
  τέληξε δέ είς την Μεγάλην Πανα
  γίαν δπον έν τω μεχαξν είχον ονρ
  νού πλήθη κόσμον διά νά πά
  τόν ίοηερινόνηον
  εψάλη μέ χατανυχ-τιχόχητα.
  'Από χής 7ης και ήμιοείας ή
  Νεάπολις παρουσίαζε φανχασμαγο
  ριχόν Οέαμα χάρις είς την φαοτα
  γώγησιν τον κ. Βααιλειάδη. Ή
  δέ μεγάλη πλατεία κατεκλύζετο ά¬
  πό κόσμον ερχόμενον κατά πν
  κνάς όμάδας νά παρακολονΰή'σγι
  χην έ»αρ^ιν των έορτών.
  Ιεγονός είνε δτι δταν ολίγον
  πρό χής Ιθης ήρχισε ή λαμπαδη
  ψορία των ναυτοπροσκόπιον χαί
  των τροφίμων τον Όρφανοτρο
  φείου ή αυρροη τβΰ κόσμον ήτο
  τόαη ώοτε δέν ηδύνατο κανεΐς νά
  μετακινηϋ}). Ουδέποτε άλλοτε ή
  Νεάπολις είχεν ιδή χόβο μεγάλον
  αριθμόν προσκννηχών χαϊ ϋανμα
  σχών των φνσικών καλλονών της.
  Έιω δλη αύτη ή άν&ρωποϋά
  λαασα έχειροκρότει τοίς δμίλους
  τής λαμπαδηφορίας ενεφανίσθη ή
  μανδολινάτα τοϋ Τουριατικοϋ Ό
  μίλου Νεαπόλεως άπαρτιζομένη
  άπό τάς δίδας ΙΙόπην Μπαρμπού
  νη, Πόπη ΙΙεδιώτον, ΙΙόπην Ταμ
  πουραχζάκη, Έλευϋ. Βλάααη,
  Λευκή 'Αποστολάκη, Μαρίτσα και
  Αλεξάνδρα Ξνλα, Κιχή Διαλλν
  νά, Δήμητρα Τσίχλη, Άργυρή
  Ιαράκη και τονς κ. κ. Έμμ. Πά
  χαιδιώχην, Άντ. Ρογαλίδην, Κων.
  Σαρρήν, Μίνων Βονκνκλάκην,
  Νικ. Σπί&αν, Έμμ. Ιιονργον,
  Έμμ. Μαγριπλήν, Ιεώργ. Καφε
  χζάκην, Νικ. Χονρδάκην, Έμμ.
  Άποοχολάχην χ ά. Την διεν&νν
  σιν τής μανδολινάτας εϊχε δ κ. Ι.
  Σερέπετσης, εξετελέο&ηοαν δέ ΰπ'
  αυτής μέ μεγάλην επιτυχίαν έκλε
  κτά μονσικά τεμάχια.
  77 εμφάνισις τής μανδολινάτας
  οννεδνάοϋ-η σημειωτέον μέ χον
  χορόν των πεπλοφόρων νεανίδων
  δατις επροκάλεσε τόν θαυμασμόν
  οϋ πληϋους των προοκυνητών,
  χαϊ έχειροκροτη&η έν&ονσιωδώς
  Διεκρίθησαν αί δίδες Άργνράνθη
  Ιαράχη, Καλλιόπη Ιαλανάχη, Πό
  ηη Ταμπου^αχζάκη, Μαρίκα 11
  ούργον, Νίκη Διαλλννα, Ίωάννα
  ΟΔΙΑΔ0Χ0Σ ΠΑΥΛΟ!·
  Ή τιόλιο μας φιλοζενεΤ
  άπ6 τής χθές την Α. Β Υ,
  τον -ρΐγκητΐα οιάΐοχον Παθ
  λον. Ό Διά&οχ-ος ήλθεν δλος
  άνεκισήαως έτιιβαΐνων τοθ κα
  -«κλεοσαντος είς τόν λιμένα
  μας στολίσκου των άντιτορ-
  κιλλικών ώς άξιωματικός τοθ
  νσυτικοθ. Τό άνβτΚσηιιον Ιν
  τούτοις τοθ «αζιδΐου δέν μει
  ββϊΐας οιόλου την σημα
  οίαν κα( την τιμήν της ίπι
  ί τοθ δια&όχου τοθ θρό
  νού «Ις την πόλιν μας. Ή πά
  ή τού οέ έκ! ό<Ταήμερον ένταθθβτ, ή επιθεώρησις όπ' σύτοθ των προσκοπικΰν όμά 8ων κοΙ των Αθλητικβν &!>γα
  νώσβων των οποίων ί*ει άνα
  λόβει τή* άρχηγ'αν καΐ ή πά
  ρακολοώθησις τΔν άγώνων
  πού όργανώνουν οί ναυτοπρό
  σ<οποΙ μας, θα οώσουν την ιύ<αιρ(σν είς Άν λαόν τοθ Ηρακλείου νά εκδηλώση δλα τα αΐσθήαστα τής βγακης τού πρός ούτον. ΚαΙ είναι ν»ω στόν πόσον ό πρίγκηψ Παθ λος Ιμγ) κβρδ'σβι την αγάπην τοθ ΈλληνιχοΟ λαοθ καί φυ σικά καί των Ηρακλειωτών. *** ΟΕΛΕΓΧΟΙ ΤΒΝ ΪΤΑΦΥΑΒΝ. 1α ιθπιν τοθ Μθισινοθ μας άοθρου περ[ ττ]ς άνάγκης Ασκήοεος στ βΐρωτάτου έλίγ χου πρός αυστηράν έκιλογήν τον έξανομένων εντέυθεν στα φυλον, μας ίστάλρ πα^' ένδι αφΕρομένων έξαγωγέων επι στολή έκ τής οποίας πληροφο ροόμεθα ευχαρίστως δτι ό Ιλεγχος οδΐος 6μ μόνον ά- είς πασάν φόρτωσιν σταφυλών άλλά «αί πβρισσό- τερον τοθ, Βέβντος αύσΐηρός. Είς τί)ν επιστολήν σημειω τέον αυτήν των έπιστολογρα φων μας έξετάζεται τό σΐαφυ λικον ζήτημα κα( άπό άλλων σημαντικώτερον πλευρών πι θανώτατα 64 ΘΑ άσχοληθΛ μέν έχ νέου μέ τοθτο. Πάν το#ς δτι διεπισΐώσαμβν μέχρι τής'στιγμτ}ς είναι τοθτο. "Οιι ό άσβοόμβνος ελεγγος κατα τάς Φορτώσεις, άπ' άρχής τής σταφυλικης περιόδου είναι δντως ούσΓηρότατος καΐ 8η έξ αλλης στοΦυλικής περιφβ ρεΐας προήρχοντο α( σταλεΤ σαι είς την ξένην καί κατα οτραφβΐσαι σταφυλαΐ, ουχί δέ έξ Ηρακλείου. **♦ ΗΔΕΝλΡθΚΟΜΙΑ- Ή είδησις ,τήβ καθόδου είς την νί]σον μας. κατόπιν 6- νβργβιών τοθ χ. Γεν. Διοΐκη τοθι πέντε εΙΒικευμένων τε χνικών γεωργικβν οπαλλήλων ένας εΐβικοθ Ββν&ροκόμου διά την μελέτην τοθ ζπτήμα τος τής ένισχθσεβς τής Οεν οροκαλλιβργΕΐας έν Κρήτη ή κούοθη μέ πολλήν εύχαρίστη σιν. _(ς την νήσόν μας εύ&ο κιμοθν βλα τα εΤδη τον οέν δρων. Έδο άναπτύσσονται καί καρποφοροθν πλουσΐως καί έξ Τσου δέν&ρα πού φύ- ονται «ίς τα τροπικά κλΐμα τα καθώς καί δβνορα πού ΐύΒοκιμοθν ' (ς τάς βορεΐας περιοχάς. Διότι τό κρητικόν κλΐμα είναι προνομιοθχον. θά πρέπει νά έπωφε ληθΔμεν αυτήν, τής εύλογΐας ής φύσεωι. Ή άφιξις Ε έ τον Οικον ββνΒροκόμων θά [?ο ή πιστεύομεν είς την ά υξιν τής δβνδροχομΐας πού θά μάς οώσρ νέον ά νίξάντλητον πλοθτον. Τσαμπαρλάχη καί Μαρίκα Τού βιανάκη Την συμπλήρωσιν χοΰ πρώτον μέρους χον εορχαατικοϋ προγράμ ματος διεδέχϋηααν όλοννκτιοι δια σχεδάοεις χών πανηγυριοτών είς τα δροοόλονστα κέντρα τής Νεα πόλεως, χά όποϊα έπαρουσίαοαν μεγάλην έπάρκειαν τροφίμων χαί ήδνπότων καί των οποίων ή προ θυμία χαϊ περυιοιητιχότης υπήρξε πρωχοφανής, ΦΙΔΕΟΙΤϋΣ (ι* ΑΥΗΟΝ; ή αννέχεια χον έορχαομον,
  Κί
  •ι*
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον μ«τά
  την Καριόκα τώ Ηρακλειον Θά
  γνωοΐσπ νέον χορόν την ηερΐΛημη:
  «ΚΑΡΓΚΑ, μέ την Λιλή Νταμι-
  ** καΐ τόν Τζοκ Μποόκαναν,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  τό κοινωνικό Εργο: «Γυνσϊκες ύττο
  κόσμου» μέ την Βαρβάρα Στάν
  γουΐκ,
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός).- Σήμερον
  ή θαυμασία όπερβτοφαρσα «Σκάν
  δαλον στή Βουδαπέστη», μέ την
  Φραντζέσκα Γκάσλ.
  Α.ΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΙΟΙΛΑΙϋΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μ(τ« τίιν «Καριοκα» «ό
  Ηράκλειον θα ννοιρΐση νέον
  χορόν την ηερΐφιιμη:
  ΚΑΡΑΗΚΑ!!
  Νέ Τίιν ΛΙΛΗ ΝΤΑΜ1Τ*.
  κ«1 χον ΤΖΑΚ ΜΠΟΥΚΑ
  ΝΑΝ. 5τήν γεμ&τη δροσιά
  κ*1 (ύθυμίκ Όπερβττα «Κα
  ΡΛΝΚΑ» ίμέάφΑντβστο κλβθ
  το Μαΐ μπ«λλ·τ« «ρωτβφβνή.
  &κο έκ«τοντάδ«ί /τβντίμορ
  φις ΓΚΒΡΛ22.
  Έκτβς κρονράμμκτος:
  Ή τελευταία μεγάλη
  παλαιστιχή απάντησις
  Τ2ΙΜ ΑΟΝΤΟΥ
  III
  εΐΗΤΕΓ ΙΙΙΙΙ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΠΡΙΓΚΗΨ
  ΔΟΛΛΑΡΙΟ.Ν
  Μέ χον
  ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  κ«1 τίιν
  ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
  Προοΐχ&ς
  «Νέαι Άτλαντίς»
  Άλλότρια, έγώ χαί ή
  Αύτοκράτειραϊ), «Δυό
  Χαμίνια», αΓούπη»
  (Έντν Κβντίρ)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θβλαρηνό» ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβο
  κατ' ευθείαν ΙΙ£Ι< ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά- βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗ- ΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον 4ΙΝΑΡΑΑΚΗ Τ·Μ«. 1-41 ΕΙ_ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ 1Γ8ο» —Μετ* ευχαριστήσεως καί έμκιστοσθνης πάντοτβ βλεπω εμαυτόν εν μΐσφ των κατοΙ κων της καλτ}ς μου Πΐρισ'ων Έξέκασβν δμως να τή λέξι «ίμπιστοσύ»η» έχτΐληκτική έτοιμότητα ή βχσΐλισσα τ6 Αν τελήφθη άμ&σως. Εκατάλαβε ηόσο σημβντιχή ήταν ή λέξις ούτή «ού έΐΓέβαλλβν έπΐσης κάποιαν ύκοχρέωσι κβΐ στόν έ,τΐαναστααημένο λαά, Μέ ου νσπή φανή ύπενθΰαισε στΛν βήμαρχο δτι 6 βασιλεύς έξέ· Φρασκ την έμτιιστοσόνη τού —Κύριον. (Τπεν 6 Μ-καγΰ ά τΑραχος, ιΤσθβ τΐι6 εύτυχεΐς τιαρΑ έαν δόν εΤχα ζεχάση '^λλβ καί πάλι τό μσρτό οιο 6έν εχχΒ τελεΐώσπ· ΟΙ βα· σιλϊΐς οπε^ρΒώθηκαν νά έμ φανισθοθν στό παράθυρο Δα οβς άπΛ δεξιά καί άπό άρισιε ο& εφώτιζαν τα κρόσωπά τους ν<α να βιβαιωθ0 ό λαός γ»- οί αΐχκάλωτοι ήσαν ττρσ γμστικβ ό βασληας καΙ ή βα σίλισσα κοΐ δχι άνορεΐκβλ λ« Νβο κθμβ ένθουσισσμοθ έοό νησβ τώ ·κλ()θος ποθ ήταν με· θυσμίνο άπό τήν άνέλπισιη ν'»η τού. Ποίος δ λόγοΓ, δστβρ3 Από αύτο, νά μή φανή γΕνναιέψυνον; 'Αμβσως οί "ηαυγίς: «Ζήτω ό βασιλεύς Ι» «Ζήτω τ) βασΐλισσα»! Λντήχ- σσν ·πολ>ές φορίς στήν ϋλα
  τε(α Γκρέβ' κοΐ είς άντΛλ
  λαγμα 6 Λου&οβΤκος 163ς
  κσΐ ή Μαρΐο—-'Αντουανέττα
  ίπήραν την ά^εια νά νάνε
  στόν Κβρομβικό χωρΐς στρα
  τιωτική συνοοβΐα-, γιβ νά ξε
  κουρσσθοθν |κΙ τέλους άπδ
  τήν τρομβρήν ίχβΐνην ήμίρσ
  "α! νά αναμβτρήσουν τήν δ
  βυοσον 6»ο«· τιρό ϊίβοσιτίσσε
  ρες μόλις ώρ*ς τούς εΤχαν
  μ]
  Τα κατσσκονισμένα άμάξΐα
  εσταμάτησαν μπροστά ο* Βνα
  καλατι σκοτεινο κσ( Ιρημο.
  Άτιό τον καιρώ τοθ Λουοοβ'
  κου 14ου, έ«ατό χρόνια τώ
  ρσ, γ) αθλή Ρέν Εχβι ποτ* κσ
  τοκήση, σ>ήν ιτοληΑ ΙΒρα των
  βισιλίων τής Γολλΐας. Οί αί
  θουσϊί' ήσαν ερημες, τα ίπι
  πλα (Τχαν άφσιριβρ, Βέ» ϋπήρ
  χαν ε Ο-ε ^ριβροτισ οδτε κη
  ροπήγια. '
  (συνεχ(ζεται)
  ι. ιοηιο:
  ΝΕΥΡΟλΟΓΟΖ-»ΥΧΙΑΤΝΙ
  ΤΜΗΝΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡίΙ
  ΑΗΜΟΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝίΝ
  Δεχιτεα Ιν «Ι) Ιατριί*
  Τ·Β. *«·)« Π·ιρ·ι6< 171' Α9ΗΝΑΙ. Τηλ. 12479 ΑΛΕΞ. Γ. ΠΕΦΑπΙΑΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως ΙΙστρός ΕύαγγελισμοΟ σπου&αοας έττΐ πενταετίαν έν "Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ ΙατρεΙφ τού δδός (Πλατεια— Στράτα) Εναντι Φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ τή« όδοθ Καγιαμιτή. Όραι ετασκέψεων 9—12.4-7. ΨΑΡΙΚΑ Είς ΒοχεΤα μικρά καΙ με νάλα είς τό κατάστημα Έμ. Κρασάκη (Ιναντι παλαιάς Νο μαργΙας) Είς τιμάς άσυναγω νΐοτους. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡ&ΠΑΓΚΟΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚ&Ν ΚΑΥΣΙΜ.Ν ΚΜ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΥΛΟΝ ΒΑΙΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Τηλ**. 6-03 • ΡΛΕΙΤΗΧ Πυρϋνατ • Αν» £ιλεο(ας.- ΚΑΡΔΙΦ - &Ν- — ΒνλαινΟρ«Μς, Χερσβνήσβ» ίΙργβστ·σίβ» Εανβοιβ.— «ββυοτβί,-βορβιχή—τσιμεντ· κ.λ.«. ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΠΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ |8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ •Δνατβλτ) ήλΕβϋ 5 λ. 46 Δδοις 7 λ. 12 ΤΟΝ Β ΤΟ ΕΝΙΙΚ1ΑΣΤΗΡ1ΙΝ ; •Υβό την γενικωτέραν Εννοιαν έ· ττοκή ίνοικιάαεων είνε ή τρέχουσα άλλσμόνον εις^τίις μεναλουπόλεις. Ώστόσο καΙ είς τή» επαρχίαν, τό ένοικιαστήριον τΐαΐζει ρόλον σύτάς τάς ημέρας Λήγουν βλέπετε 6σο. νούπω οί θεριναΐ δισκοπαΐ, προοεγ γΐζει ή Εναρξις τοθ νέου σχολικοθ Ετ·υς. οί παραθίρισμοΐ περιορΐζον ται καΙ ούτω καθ" εξής: Έτσι το υπό ενοίκιον δωματια Εχουν.,.κΙνησιν. Ά«ό τάς ττληοιε- στέρσς ίως τάς πλέον απομεμα¬ κρυσμένας συνοικίας ΰπαοχουν τοι αθτα δωμάτισ καΙ είς την πόλιν μας. ΚαΙ τουτο ένεκα οί αίώνιοι •ΙκονομικοΙ ουνδυασμο(. —Π να κάμω κυρία Εΰτέρπη μου. θα κάμω αυτή τή.,.κομπιναι ζ·ν κσΐ ό θεός βοηθόςΐ Κομπιναιζόν είνε ή ένοικίασις έ νώς ή δοο δωματΐων δια της εξ·ι κονομήσϊως των ΙΒιοκτητων—ϊοτω καΙ άν εΤναι πολύτεκνοι— είς £νο1 Ή κρίσις άτιό τό ενα μέρος των οικονομικόν καΙ (· κρίσις οτενης ά πό τό &λλο δημιουργεϊ άναγκαστι κως έπινοήσεις καΐ έψευρήματα. ΚαΙ τό ένοικιαστήριον τίθεται είς εφαρμογήν έττικολλουμένης επί τής θύρας τί|ς σχετικης ταμπέλας. ΚαΙ οί ενοικιασταί σύξανονται «αί πλη θύνονται. Συνήθως δμως οί τελευ ταΐοι αύτοΐ Ερχονται, στροννυλοκσ ΘΙζουν άλλά δέν σομί-ωνοθν διά την έ>οικ(ασιν τοθ δωματίου. ΚαΙ
  φεΰγουν άνενόχλητοι. Λένομεν δέ
  ώνενόχλητοι διότι έν τ·» μεταξθ
  φροντίζουν νά τιληοοφοροθνται κα
  ταλεπτος δλα τα έν οΐκω—καΐ μή
  έν δήμω—ουμβαΐνοντα!
  Ό "Αλλος
  Ο 2ΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. Β0ΑΥΔΑΚΗ2
  ΕΙδικευθεΙς έν^ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματσ Στομαχου έντέ·
  ρων καΙ Ηπατος, δέχεται
  τούς -«ασχοντας έκ τοθ τΐετιτι
  κοθ συστήματος έντφ (ατρεΐφ
  τού (οίκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμαρες,
  Άριθμ. τηλ. 7-Θ9
  Συνκχζτα ή τργ
  κρ·Βραοΐ5 τβν Φιρκά.
  «Γαργ6κτΐ9ος δ θχνβτεις θά πί·
  βη *«4νβ ιίς |<εΝον κου θ* θίϊ^ Τίν( τάφον έ *ίς Φίρ»ά> Αυτή εί¬
  ναι τ) χατάβα κ·& «νίγναΐαν β[
  βλόγο είς μίαν Ιπιγυβ
  φ Βΐχν άν««άλιψ«ν χον τάφον
  τοθ Τβυταγχνμών Κ-χ', <1·ς γνβ- αταν, άηό τοθ 1922 κου άν*<ιχ- λυνη 6 κΐ?(<ρ^ι»ς τάφβς ·ίς την χβΐλάΐι τβν Βχ3ΐλί(0«, ίπίβΐναν &πδ μυαιηϊΐώδ»ις αιινθήκας ι 1 ς μΐ'ά τλν άλλον, δ λαρδβς Κάρ <">βον, 6 λίοδος Οϋίοτμπβρυ, δ
  "_.ικ<ριϋ Χ4;μπΐρτ χ»ί «ολλοΐ συνειγάται την, κςϋ ι[χ»ν 4ργαοθ| χ*_ τάς οχετιχΐς άνα σ<ίκφας. 'Κ« τ»ν κυρκβ 4ρ»ν αιι- νι·γ«ΤΜν τ»Ο λ4ρδ«« Κάβναβεν, μόνβν Βιά τέν ΆμιοΎβνόν αρχαί ολίγον Χέρμηερτ Ουί<λοχ ίέν 5 »τί5·ξϊ γαργοητιρας δ θάναΐβς. Έν νύ:βΐς χοιΐ £ ΟδΐΛοχ !έ« δ:έφυ γ> άπ4 την χ«ταραι: άηίθανε
  είς Νία« Τίρκΐ)ν χα
  :ώ5Εϋο άαθινεΐας την ίηεΐ
  χατώ^θαοχν ν* διαγνώα·κν
  οί ΙχτρεΙ.
  **♦
  —Το μεγαλύτερσν
  κτιχαν άερ·πλάν·ν.
  Είς την Αμερικήν ή^χιοκν
  ί τοθ μκναλιιτίρ·» ΧΒτ
  Χΐΐχβ9 άεροηλάνβΒ τ·0 χέσμαυ
  Τέ άκ·βη)άνβν τεθιο Ιχΐι χατα
  πίλτιΐζ βομββν, Ιξ μ·4δρβλλι*64λοι
  «αί δϊναΐαι ν" άνακιυξι ύψ
  300 χ'λιομίιεων χαθ' ώραν.
  μενον |1ς κεριητφαεις αιρομαχιβν
  νά ανέλθη μέχρις Οψΐυς 10 χιλια
  «-ΐ ΐφβδιβαμίν·ν μέ εί
  χαλ·ρι«έ>, ε&ριβχίμινα κλΐ)
  ο(·ν τΑν θέαιων τΑν αερ·κδι«
  είς τρίπον ώα:ι »&ΐοι νά μκχτον
  ται... έν β«έοιι.
  Η πΑΝΑΤΟΛΗ"
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡ1Α
  Ή βρχαιοτέρα κα) οοβαριηερ* Έλλ. 'Λ οβκλιοηχίι Έτ«ιρί«
  Ίδρυ6«Ιοοι τφ 1906.
  Έδρα έν'ΑΒΑνακ,έν τν (ΑιβκτΑτν μεν«ρν της Φιλ«λλήν»»ν 15
  Κι·6λ«.« Μ«1 άποββματ» Δρ«χ. 9Ο«.Ο.θεθ.—
  Ανταοβαλιοηχ*< χεφάλαια Ν«1 άπβ8έμ«τ« » 32.{ΟΟΧ0Ο.Κ0.— 'Αθφβλκιειι («Β(, πρ·ικ·δ·τάοΐ»ν, ουντβζεΜν, Ιη δα· κιγβιλϋν, *φ ·ρ·» ζΝϊΐ{, ϋοφάλκιαι ηκϋνν ανευ •ατρικής λξΐτββινς, κκφκλεη·η·ιιιοΐΐ£ έν συνδυβιομω λώ Χνμμετοχη τ&ν ΑοναλιομένΗν είς τα χέρδη τϋς ΈταιρΙ«ί ΔιοικπτΐΗβν Συμβούλιον. Έπαμεινύνδας Χαρίλαος, Πρόεδρος ττ]ς Ενώσεως των Έμτιο- ρικων καΐ Βιομηχανικήν ΈηιμελητηρΙων της Ελλά¬ δος, Γενικώς Διευθυντής τής 'ΕΐΔηνκτΙς ΈτοιρεΙας Οΐνων καΙ ΟΙνοττνευματων, ττρώην 'Υπουργός, Πρό¬ εδρος καΙ εντεταλμένα 2.6μ|ίουλος. Άριατοτελΐκ Βλαχβπουλος Άντιστρατηγος έ, δ. άντιπρόεδρος καΙ έντ&ταλμενος Σΰμβουλος. ΊΝ«ννη( Κ«λαμ^ρη{ Πρώην Βουλευτής είσοδηματΐας. Άρκτοτέλπς Κβύζης τής 'Λκαδημίας Αθηνών, Καθηγητπς έν τω '^υνικφ ΕΙανεπιοτημΙφ. Μπβρμιχβρίοος Βιομήχανος. ς Νικολαΐδης Πρώςν Διευθυντήν τής Τραπέζης τής 'Λνατολης. Άγβιμέμν»ν £λήμ«ν Πρώην Βουλευτής Είοοθηματίας. Βασίλειος ΣίΐτπρΙβυ Διευθυντής τής Έλληνικής ΈταιρΙας Οΐ¬ νων καΙ ΟΙνοπνευμάτων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΝΗ£ Γενιχος Διευβυντής ΟΑΛΗ£ Α. @ΕΟΔ&ΡΙ&Η£ Δι·»8»ντίΐί-Διχββτ. Χύμββυλ«( Γενιχοι 'ΑντιιτρόσΜΠΒΐ δι« τΑν Κρπττιν. Α. καί Ι. Μ Α Υ Ρ Α Κ Η Σ ΠληρΝβεΙααι άποζημΐΜαεις Κλάδβυ ς«ϋ( 1931—36 Δρκχμ. 9.304,101.64 (Όνομ·στιχέ)( Μ«τ«λ«νος είς τίιν οιάβεοιν ηκντος 0ο» λομενον). 'Ησβκλιαμένα χενάλβαα τό 31)12)36 Ζ&Η£ δρ. 2&7.310.366- » ■ ■ » -ΕΦ)Ο£ » 74.001763.— 331.312.129.— 145.629.975.— 19.014.561.— Νέαι κκραγΝνή 1936 ΖΟΗΣ Δραχ. » » 1936 ΚΕΦ)Ο£ π 164.644Α36.- —Κάθε Ιλλβ, ν(λε μα», τεθ ά· κ4)ντΐ)9·. Είνε δ τελευταίας άκλ μβς κ·ύ μτοριΐ «ά ι,τοθ αημβ) τ*· Ι «ώς »ιο ρμ κάει νά 6ρ« τον Μκεν Κςύ< χ»! Λ μ·Β τέ θυι·βα». Κι' ά«ριβ·ς Ι «ι ήί*» &κμ; ΙμίΗαμε άργίτΐρ». Ή ζίατΐ) ή(«ν πνιγεεή. 'Ολα ν,αιγίτανε χατ» άπό τ&ν δέ τ]ιβ. "Α»χΐαι νά υε χυβιε&η οχ{ψ·ς θ 3 ρ Πρβικ·«ΐ·&τα Ιζήλιΐίβ τέν γιατρ» κβυ κεβηατοδοι έλεΔθε,εα μία* ατήν οκιΑ τβθ δάαβκς. Ή ζήλεια ή έθέριευεν δλοένκ μέβχ μ·υ τδοον κου εδειακίμινος χβντα είς Ινα ο£χχ·ν μέ γαΙΙττις, χαθώ; ίέν μ* |6λ«ηε χανίνας, (γέμιοΐ τίς τσίπεί μ>υ χι' αύ'.ή ήι«ν ή
  ξ Ι
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φίρω είς γνώσιν τοθ σεβαστοο μου ΚοινοΟ ■.«'
  είς την πολυτιληθυ παλαιάν πελατείαν μου 6« άνβ
  λββών καΙ τΐάλιν την Διιύθυνσιν τοθ 'Αρτονοιείου
  μβυ (ϋαρ« ιφΛ Βαλιίέ Τζαμί) θέλω έξυ-ηρετήσΐ)
  Ομάς ώς καΐ «ρότερβν μ* την εξαιρετικήν πβιότ<)τα άρτου λευκοθ καΙ μέλανος, τα γνωστα σιταρένια καΙ λευκα τιαξιμαδάκια, τοός έκλ,εκτοθς Δρτους ώς λ ΐ άρτο«οιε(ας· Μεθ' όπολήψβως ΑΘΑΝΑΣ1ΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΆΚΗΣ Γ1ΡΟΖΕΧΩΧ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ ΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ Ρ. 73ον νιΊνης. -Έπανήλθο* έξ Αθηνών ώσα* ως ό κ. Έμμαν. Ρβγκινάκης καΙ Εμμ. Κονδυλβκης βικηγόρος. —Επανήλθεν τιροχθές έξ^Αθηνών Εμτιορος κ. Γεώργ. Δαμιανακης. *** Γΰρω οτήν πάλι μας. ή ρ) | Ι:οιμαα!ας μαυ νά 8·ακετεύο*ο. *Ηι»οον τρελλές, θέλετε χι' <) ά«έφχα(ς μβυ ή τΐελλή χ>1 θεααιΤΐ. Άλλ' εί
  χά κια λά6ΐ| την ««όφααΐ μου νά
  ην έίτελίο» μέ Βλες τίς ουνοτές
  κροφυλαξΐς. Οί γαλέτιες κοο Ι
  π<|ρα, β,τι χι'άν συνίδϊΐνε Θ4 μοθ Ιξασρχλιζκν την ζωϋ), τβύλάχΐατον γιά μια ήμέρα. Μετ* τίς ν»λέττε( ΐκτ}ραι χαι δ«4 κιοτδλΐΒ. Ό οκ· «άς ήιαν νά «άβ είς τέ μ·ρ·ς τ«,ς καραλίας κεΰ μβθ είχεν 5κοδι£Εη δ Μπεν Κεΰ< χβΐ νά 6εβαιιοθ« ί ήι«ν έχεΐ τ) βίρκα τού γιά την ίποΕαν μοθ εΐχε μιλ^οη. Β6ρτ]«« μίαν ευχαιρΐαι κεί» Βλοΐ αί ο χ «ί( τό μιχρί μας φροδρι· ήΐχν άκη βγβλτ,μενοι χι' Ι^υγα γρήγβρα 'β δο·ν ή «ποίοθσϊ προοε χτιχά χκΐ μχχρυ> &κέ τα μί(.τ,
  ίπβυ ήτβ δυνατόν νά 5κάρχο«νϊί
  ηΐιραταί. "Οίον έπληοίαζοι κρός
  μέρος έκεΐν·, τίαον φαινίτανε
  μκρββτά μβυ ττιέ ιύΐιάκριτη < «Σπ«νιόλβ>· Σΐέ χατάρτι της
  μίτιζεν ή μαυ51) οτμαΐα τβν
  ρ. Πλάϊ οχέ χαράβι λ
  ομίνΐ) ήΐαν^ή μιά άπί τίς 5υο με
  γάλις βάρχες χαί μέαχ δ Σ'λβ«ρ.
  Δυό δλλίι ήιαν άχοιμτιομένοι
  οτήν χουπαοτή τ·9 χαρα6ι·8 χαί
  λ υέ ι&ν χουταΑ μάγεοα
  "Οίαν έαλιιαΕαοκ αιήν καρά)(χ
  ατό μέρος κιυ μβθεΐχι» οττοδΐΐξ^
  δ Μηέν Κευν ίιέχρινα χάτι οΐν
  α*Τ)νή άκό χατοικίδιρμϊ. Έηήγ
  «οντά χι' ΙοήχΜθ» τέ οχέ<Β3μχ 'Αιτέ χατ» δριοχίτβνε ή *ερ!«η ιη βκρχΗ κρντίγ,ον^ φυο χά Βοεν ήμκπρεΤ νά φχντοιαθ) χανε'ς, &λ λά δΐχως νά τή; λεΐκϊ τΐκοτε χ«1 επί κλέ·ν με το χλιενΐχτημκ Βτ ήΐαν Ιλκφριά χαιΐ μτιοροθαε χ«νεΙ νά την οτ)«ώ3η χαί νά την με τοιφέ^η οτευς ώμιυς τού. ΚαΡώ Βμω: ιδοίθτ,χα ΙχιΙ, δε6«ρη τρε λή ίδ<~ μςθ έκέρααεν άχό τό χι φίλι. 'Κοχίφθτ,χοι οάν ένύχτβν νά ηληοιάα» με την βχρχβύλ» οτ χκρίβι, νά χίψ» τα οχεινιά ώ3Τ νά πάι χ-1 νά ηέοι οχΐς ξέρες [συνβχίζβται) ΟΡΑΚΤΙΚΑΙ ΚΑΙ αΦΕΛΙΜΟ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ 1) Η ΒΙΕΝΝΕΖΙ&Η 2&ΝΗ ιτβδ άντικατεοτησε τάς ανθ γκινάς κοινάς ζώνας κβιΐ τι ρκντες 2) Η ϋΟΛΛΑ ©ΡΙΖΙΝΑΛ πβδ καταρναοε τα ακκλα σβατα μη«λ6μκτ« η«1 μειντι ρίοματβι είς 4λ« τ« ύφλσμ τ« κειΐ Αέρμκτκ, 3) Η ϋΟΛΛΛ ΚΟΛΜΠ δια τίιν κόλλαοιν παντό{ ελΐνου ή έκ μεταιλλΝν άντ κείμενον Α Αβχειβυ ποβ ιτερ εχει νερβ κ«Ι μπκίνει ότι φ»ίτιά. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ «ντΐηρύθΗκοι δ ίλβ{ τάς πόλεις της Νήσου Γενικβί Άντιπροοκηοι διά «Α ΕρΑταν ΦΟΥΧΤΑΝΑΚΗΙ—ΕΥΑΟΥΡΗΙ & £ι ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβα( Νία όφάαΐλατα. Ν>·ι μ·δ*ρν·ι
  ·μ·(
  ·μ·(.
  ΑΙ τιμαί κάς ΐΐνι αί
  λάτ
  λΒΕΙΙΣΙΙΙ
  Μεΐ«ά
  Ένοικι&ςετνι μαγαζεΓον Ισόγε
  ος μεΐ' άνωγβΐου ή καΙ κβχωριβμ
  νως κείμενο ΐ
  ος μεΐ άνωγβΐου ή καΙ κβχωριβμέ
  νως κείμενον βΐς Τήν 6Βόν 1881
  Πληροφορίαι παρα τώ κ Ε, Χρ'1
  -ΚΙΝΗΣΙΣ. - 'ΕηανίΙλΘον έξ
  Αβηνών ή κ. κσΐ ό κ. ΚΙμων Α*«
  —Πρωτοφανής δια την πόλιν μ
  ιτιήρζεν ή προχθβσινή ΟγρασΙα.
  —Ένόμιζε κανεΐς Οτι βύρΐσκκτο
  Ις τήν ΑΙγοιιτον.
  —Τό περίεργον βέ είναι δτι οιήρ
  <εσβ «αί τήν ημέραν καί τήν »0κτ« πρ*γμα πού συνετέλεσβν είς τώ ν" βραιωββ σΓ,μαντικβ ή νυκτβρινή κί ησις. _/να ομάς ξένων απ αυτο*ς πού ?χουν κατακλύσβι τήν πόλιν μας αότές τίς μέρες. έξέφραζαν προχθές την αποοΐα των πος οβν είναι δλοι οί δημόσιοι δρόμοι μας τόσο στήν πόλι 5σο καί στά χωρις< δενδροφυτευμένοι. —Καί ό ξβναγός των τούς έξη- νησε: —ΕΤναι γΐατί βέν έλΰθη άκόμη τό ζήτημα άν ποβπει να φυτβύων ται καΔλωτιιστικά *πλθς δένδρα ή καρποφόραΐ... —ΚαΙ έγέλασαν οί ξένοι μ4 την καρδιο των. —•Υπό τής άγορανομικής υπηρε¬ σίας συνεχΐζβται συστηματικώς · Ελεγχος τόσον επί των τιμών των διαφόρων είδων δαον καί επί τής καθαοιότητος καί των βρων έργα- οίας των διαφόρων καταστημάτω», —ΚαΙ καθώς άποδεικνΰεται ή κα ταστασις τής άγορας μας £χει βελ τιωθη, σημαντικα. άν έξαιρέσωμβν τας περιπΐώσεις ολίγων άμετανο ήτων πού δέν έννοοθν να συμμορ φωθοθν κρός τάς βιατάξεις των αρχΑν καί πού πληρώνουν άκρι·ά τας παραλεΐψεις των καί τα παρα πτώματά των —^υνεχΐζετσι υπό ουνεργβ'ων τοθ Δήμου ή έπισκβυή των ασφαλ τοστοωμένων δρόμον. —Έκ παραλλήλου αλλοι τεχνίται τής άσμοδίας υπηρεσίας έπιδιορ- θωνουν τούς λιθοστρώτους δρομΐ· σκους της πόλεως, —'Αλλ' έκεΐνο τό οποίον Ιβιαιτέ ρως πρέπει να σημειωθή έντοβθα είνε ότι αί εργασιαι^ διβξάγονται ταχέως ώ ότε νά έλπΐζβται βτι ή πόλις μας δέν Θά κατηγορηθ() καϊ εφέτος ώς πόλις—μιμήτρια τής Β» νετίας τής κακής ϋρας... —Τό Εμπροσθεν τοθ κέντρου Πά πακαλιατάκη κηπάριον είνε καιρός νομίζομεν πλέον να έπισορη τό ενδιαφέρον των αρμοδίων ύπηρε- σιών. —Άλλως άν θεωρβίται βτι βέν άξ'ζει καμμιά πΕριπρίησι— ήμβίς πάντως φρονοθμεν τό αντίθετον— άς ληφθρ μέριμνα Τνα εκλείψη εκεί¬ θεν. —Έπ' εο«αιρ(α τοθ κατάπλου μοίρας τοθ στόλου μας διετάχθη χθές τό εσπέρας ή φωταγώγησις καί ό σημαιοστολισμός τής πόλεως. —'ΕπΙσης μέ την Αφιξιν των πο·" λεμικών πολύς κόσμος κατήλβ» χθέ« τό βοάβυ είς τόν λιμενοβρα· χίονα βπου ταθτα ηαραμένο,υν ίλλι μενισμένα. —Τα άντιτορπιλλικα μας Θά πά ραμεΐνουν έντοθθα αρκετάς ημέρας ώς ήδη έγράψαμβν, κατα τήν διάρκειαν των οποίων ή πόλις μας Θά προσλσβη νέαν <ψιν καί θά οη· μειώσρ εξαιρετικήν Ολως κίνησι. —Μέ την κατασκευήν οορητηρΐων είς τα βιάφορα σημεΐα τής -κερΐ τήν προκυμαίαν ζώνης έζέλιπβ μ'α άπό τόςχρονιζοοσας άσχημ(ας τοθ άλλοτε. —'Αλλά καί συγχρόνως οί πέριξ χωοοι Εχουι; έξΐ·γιανθβ έξουδετερω Θέντος κάθε κινβύνου έκ 3τής δημι ουργίας μολυσματικων έστιων. — Είς σηνερινήν συνεδρίασιν τοθ Γεωργικοθ 'ΕπιμελητηρΙου Θά καθο ρισθϋ ή ήμέρα εύαυτέρας συσκε ψεως καθ* ήν Θά μελετηθή ό τρό πος τής μεγαλυτέρας βιαδόσεως μεταξύ τοθ λαοθ, τής πατάτας. —Τό ζήτημα τοθτο (Τναι πράγ- ματι άνάγκη νά άντιμβτωπισθή δίν ύπάρχει, δέ Λμφ βολία ΰτι καί τοθτο Θά λυθή κατα τόν συμφβρώΤΕρον διά τους παραγωγούς τρόπον. —Είς τό σιν* Πουλακάκη προ βαλλεται διά τελευταίαν φοράν σή μερον τό Θαυμάσιο φΐλμ «Καράν κα» πού πήρε τόν τίτλον τού άτιό τό νέο χορό. —Έν τφ μβταξύ άπό αθριο Θ' άρχ(οΐ) ή «ροβολή τής ΘαυμασΕας ταινΐος «Πρίγκηψ των δολλαρΐων» μέ τόν Γκάρυ Κοθπερ πού Θ' άφή οί) έποχή. • Ρέκορτερ ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΝΙΖΛΙΙΙ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟί-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχεται καθ* εκάστην 9—Ι ·. μ. καί 3—7 μ. μ. Επί τής όδοθ 'ΑμαλΘβΙας (Πλατό Σοκκάκι). ραδιοφωνα" ΜΠΑΤΤΑΡΙΟΝ "ΦΙΛΙΤΤΣ,, 'Βφοκααν τα νέκ μοντίλ· 9 λνχνικι »λ« τα χάματκ. ΜΙ« μονον μκαταρΐο. «νρ*;τβν 6 βολτ ο τελειότερος ««Ντης τ·Β Ηβαμβυ. ΕΝΟΙΚΙΑΖθ"ΐΤτΛι~τό 1 ΑΟγού ότου 1937 οΐναποθήκη χωρητικόιτ] τος 70.060 οκάδων περίπου οίνου μέ βατητήρισ, αύλή καί έργαλεΐα οΐνοποιΐας καί συνβχομένη ελαια ποθήκη μέ βέκα σιβηρβ έλαιοβο χεΐα χωρητικότητος 30,000 οκάδων ελαίου. ΑΙ αποθήκαι εορίσκον ται εΙ« την οδόν θαλήτα ττλη οίον τ"ς πλατείας 'ΑγΙου Δή μητρΐου δύνανται δέ νά Ινοικια σθοθν καΙ χοριστά Ο οΐναποθήκΐ} καί ή έλαιαποθήκη. Πληροφορίαι «αρα τοΓς κ, Κ| %$
  ΑΝ ΟΡΘΟΧΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  83βν
  Έρρΐγησεν δλος. Ή Κ*1ρ τίς όλΐθβΐας εΐμσρ-
  μέν ής έκ νεον τον συνέλαβεν.' ΕΤχβ τωΛντι ή γραΐα
  ϊν άμάξιον καλαθόπλακιον. Ό τρονοτιοιώς καί 6 6-
  πηοέτης τοθ ζονοδογαίου, δυσαρεστηθέντες δπ Ιφβυ-
  γαν 6 όβοιπόρος άπ6 των χειρών των, ήρχισαν τό
  τε νά λένωσιν, 8τι τσ δχηυα έκβΐνο γ)τον αθλιον,
  8τι δέν είχεν έλαστικά θποχάτω καί ώς έκ τούτου
  συνπτρ'βοντο τσ κόκκαλα τοθ Αν ούτω καθημένοι),
  Οτι Αν ίβρβχε, ΘΑ ίορκον μίσα τα νβρά, ότι οί
  τοοχοΐ ήσαν σκωοιασμίνοι καί κατσφαγωμβνοι ύχό
  τής όγρασΐας. δπ καί σύτό δέν θα ποοεχώραι -λέ
  όν ή οσΐν τό τοθ όδοΐτιόρου, δτι τό αύβεντικδ Θ4
  Ικαμνε πολό καλ,ά νά μή έμπιστιυθθ είς μίαν κα-
  λαθοβνα, ώσιν εκείνην, κτλ.
  Π4ντα τσθτα ήσαν αληθή· άλλ' ή κολαθοθνα &
  κυλΐιτο όιτωσδήποτε επί των βύο της τοοχών, χαί η¬
  δύνατο νά μεταβή ε(ς τό "Αρρασον. Έπλήρωσε λοι·
  «αν ό όδοινόρος δσα τοθ εζητήθησαν, άφ()κβ τό
  (οικον τού δχημα «ίςτον τοοχοκοιθν. Ινα τό επι-
  5ιορ·ώσ|) καΐ Ιϊη έτοιμον ιίς την α.—στροφήν τού,
  Ιβαλε νά ζΐύζωσι τόν λευκήν τού ϊτικον είς τό κσ-
  λαθΛμαξον, άνίβη α(ς αότό καί Απανέλαβε τόν
  δρόμον 6ν ή<ολούθει άπό πρωΐας. Καβ' ήν στιγμήν έκΐνήθη τό καλοθάμαξον, ώμο λόγησεν δτι πρό μικροθ είχεν οΐσθανθβ άγαλλΐσ σΐν τίνα, σκεντόμενος δτι ίένθ« έπορεΰβτο είς τό "Δρρασον, άλλ' έϋετοσας ταύτην την αγαλλίασιν δυοηρεστήθη κ«1 την εθεώρησαν ώς μωρΐαν. Διατί ν Α χαρ|| δτι έμελλε νΑ Απιστρ/ψπι Δέν ήτον έλεώ θέρος νά νροκωρήσρ ή νή μή προχωρήσΐ;; Ποίος τόν έβΐσζε; Έζερχόμενος τοθ χωρίου, ήκουσε φωνήν τίνα «α&οθσαν ούτον νά σταθ(|. 'Εκράτησεν τόν ΐππον τ·^ πάλιν αΐσθανόμενος κατά βάθος έλπ(οα τινά, βτι ένεοέχετ· νά παρουσιαοθβ νέον έμπόδ>
  Ήτο τό παιδία ν της γραΐας, έτρβχ» δέ κατόπιν
  τού κράζον.
  —ΛΟθένιη, έ)· αΐμαι δπου σοθ έπρομήθαυσα
  τ· άαάξι.
  —ΑΓ καί τ(· θέλικ;
  —Δέν μ* έίωσΐς τΐποτε διά τ6ν κόπον μου.
  Αύτός, δστις Ιδιδεν ιΐς βλους καί εδιθΒν ευ¬
  κόλως, εθεώρησα ταύτην την απάντισιν ώς υπέρ
  βάλλουσαν, άπεχθί) σχεδόν.
  —"Δ! ού εΐσβι, παληβπαιδο; εΐπε- δ&ν θά λά·
  β-«2 τΐποτε.
  ΚαΙ μαστίσσς τόν Τκπον τού έπανέλοβε τόν
  δρόμον έν τάχει, ΕΤχε δαπανήσει πολλήν ώραν
  «Ις^ΕσΒΙνιον,ήθβλβ ναιήν κερδίση τρέχων ταχύτερον
  Ό μικράς τού ίππος ήτον ιΰρωστος καί ίσυραν
  ώς ούο, άλλ' οί δρόμοι ήσαν κακαί, έπειδή εί
  ί% βρέξαι. Φεβρουάριος μην καΙ βπειτσ, τό κα
  λαθάμαξον ήτον σκληρό καί βαρύ· ένταυιφ βέ καί
  άνήφορος. Εχρειάσθησαν σχεδόν τέσσαρες ώρα
  διά νά ματαββ άπό ΈσοινΙου είς Σαιμπόλιον. Πέν
  τε λεύν«ί. έν τος τεασάρων ώρΔν.
  Είς Σαιμπόλιον, έπίζευσεν είς τό τυχόν πρ&τον
  ζινβδοχεΐον, καί εΐπε νά βαλωσι τόν ΐηπον είς
  τόν σταθλον &% Ι έ ύπβσχαβη είς τόν Σκωφλιόν,
  έστάθη κλτισΐον τοθ ζώου, ένόσω αύτό έτρωγε.
  Έκαΐ αΐσήλθαν ή γυνή τοθ ξενοδοχαΐου.
  —θά γευμαιΐση, έδο ό νύριος; τόνέρω'ά.
  —Τφήντι άπβνρίθη- τό ελησμόνησα· καί Ιχω μά
  λ,ιστα χάμπεοην δρεξιν. Ναί, θέλω νά γευματ'σω
  Ή<ολ£ύθησε λοιπόν την ζενοδό,χον, γυναΐκα πε- ριχαρθ, είς χαμηλήν τίνα αίθουσαν, δπου ευρίσκον¬ το τράπεζαι διά κηςωΐοθ ύψάσματος σκεπασμέ ναι, άντΐ τραπεζομανδήλου. Πήγορα σάς παρα καλφ, τής είπε, διότι β άζομοι πάλιν ν' άναχωρήσω. 'Βν,Δ όπυρέτριά της χωρική ήτοΐμαζε τα τής τρα πέζης, αΰτός παρατηρών την έΐοιμασΐαν—ΕΐδεςΙ Ιλεγε, καθ' εαυτόν, Ιδού τί αΐχα καί ήσθανόμην ώ σάν κ α τι νά μ' έλειπεν. 'Δκόμη τΐποτε δέν εΙ*ο φάγεΐ. Έφερθη τό φαγητον. Ήροασεν ευθύς τόν Αρτον, έδάγκασα μίαν άκρον, Ιπειτα τόν άπ(θεσ· πάλιν ήρέμα επί τής τραπίζηί, χαί πλέον Γεν τόν ήγγισεν. Είς Αλλην τράπεζαν πλησίον τής Ιδικβς τού, ε τρωγα. τις άμοξηλάτης. Στρέφεταΐ καί λέγει πρός αυτόν. —Διατί 4,ά γε νά «Ινα τό ψωμΐ ων τόσον πι κρόι ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό σίραψέρον σας έπιβάλλε£νά προνι αδτε τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ Ή πεΐρα^τόσον 4τ·ν άπέδειξβ εξαιρετικήν τον ποιότητα καΙ την άλ τ·ν [[αντοχήν. τα α«Αφΐρ*τ#ρσ| λόγ· τ^β ρ αποδόσεως) τ·ν. 'Αντιτΐρόσβτιβι.· _.:.θ. ΚΘΥΦΔΚ-Β ■*! Εί· ΝΤΑΝΛΟΠ Γ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Μικρ») 1«τρικβ(1 ββμββυλαΐ —Μή ιΐαγειρεοετε ατεγνά φχ· γητά μϊοκ ιίς ακιδ~ αιίηρβ Ι»υ- βλωμένκ (Ιμαγ 1) Βιίτι καμμιά «βρϊ τό ίηΐχφιομχ έκιΤνο 6χο ξη¬ ράν Βί·μ«ναιν ραγΐζΐι χαΐ βπβτρΐ δεΐαι, τ* Εέ τ·'μμβτα έκιΓνβ ή»- πβριθν νά κλτ,γώαουν ανεκκιοστ}- τ»ς τέ Ιντεριν χαΐ νά . ουντιλΐ· σουν είς τ· νά μ·λυνθ|* ή σχβλη χ«ει!Τπς Ινιι ένΕοτε καί τκαύτην αφορμήν. *Ωα« ιίς τειαθτα σχεύΐ) μίνβννερό χά Ι γάλ« ή^ιι·ρεΙιε ν* ζεαταΕνετε ή τό «·λϋ νά 6ρ£ ζιτΐ οοθκις χά Ι χαρτκ. "Οίαν νίπΐΐαθε ή λοβεοθε χ—Ι ηλίνετε χ«1 τ' αδτιά, κροβέχετε νά μή έμβ| είς τα υύιΐ πο/ύ χρΰο νιβϊ. Άλλ' ιΐτε μέ χρύο ιΐιι μέ ζεο'ά νερέ κλύνεοβε, φεοντΐ· ζεη μετΐ την κλίσιν νά οτΐγνώ- νετε χκλά τό αύτ.1 έαοτεριχΑς μέ (Όελάρια δϊρ·φίλ·υ ίάμβαχος τυ· λιοοόμΐνα αάν φυτιλίχιβ ή ιίς τέ άκρον ίνές χυρείβυ. —-Έπίσι,ς άπεφεύητε Ββον ήμ κοριΐτι τα ηλδσιμον ιί)ς μύτης έ- αατεριχβς μΐ νερέ χαΐ μάλιοτα χρόο, Βκ»ς χάμνονν μιρινοΐ είς χαθε ν[ψιμβν νβμΕζοντες Βτι χαθΐ ρΕζ«»ν τβΐοιιΐοτρέκεκ τάς χοιλίττ^ τας τής ρινός. Τοιαόνη πιρικοί —αίς καλλίτερον νά λιΐπη άπβ την μύττιν διέτΐ κατ' β διον τεν τρόπον δηρίτο» Ιιαρχίς Ιρεβισαένος ο ρινιχάς δλινβγόνος- Δεί» Ιχουν αιτίαν άκο αυτήν κολλοτ ρινιχβΐ χατίρρ·ι ί) χ»1 ρη —Άλλ' ιυ<ε μ! τβ Ιάκτυλον έΐΜτνίπεται νά χκθαΐρΕζιτε τοΰς μυχτήρχ, διότι είνε δ άο^αλίοτε ρ·ς τρέκες νά τοϋς μολδνετε· Το κολυ μέ ί^α χαθαρό μανδήλι ήιν παρι! χαινεΐς νά χαθχρΕοι τβ Ι ξ« στέμκν τβν μυχτήρ»ν, ή νά «ούς έκβιλεΐφετε χί«ββ χά«·υ μέ δΧΙγψ 6«ζελίνην ββριχ·0χον τ) γχ·μιν«λ·9χον. —Ώ; πρόχειρον χεομητιχον τοθ δέρμκτοζ τοΒ ηροοώπου βεχι- μάοατε τα ίξ^ς: σΐΐβετε 1*λ >εμό
  νι είς ίνα κ·τήρι μεγάλο γάλα
  χαΐ υ Ι τα μίγμβ βύτό κλύνετε τό
  πρίοβκον, τό άαήνιτε ίέ ν* οτε-
  γν·σν επί τοθ Ηρματος 10 λε·
  «τί. Έπειτ» (εκλβνεαθο ν έ χλια
  ρ·ν πιτι#ρίνερ·ν χα( τελ·ς μ έ χΐ6ο
  νίβα Τέ γάλα ά«αλύνιι την έπι-
  Βερμΐδαι, το ί( λιμδνι την λεκχατ
  νει.
  —Καθβρΐζετβι Ιξ·χ« τό τριχβ
  ταν βέρμ» ττ,ς χεφαλής χβΡώς καΙ
  τα μκλλιά &* λουοθοθν μέ δύι χρο
  χούς αυγβν χτυπτ,μΐνους χκλά μέ
  ΙθΌ^,δράμΐοι άοβιοτένερ· τοθ φκο-
  μκχεΐευ, χβτβκιν Ιϊ ξιπλυθοθν μέ
  ά'βθονβν χλιαρα νερί.
  —Καιτά τβν ΙφηλΓ,ϊων (πκνάΒε((
  χαΐ φακΐΐβν τοθ προοβκιιι άθφχ
  χκΐ άβλαβή μέβκ είνε τα ίξής:
  Μέ μΐνμα 2 μερβν χυμοθ λεμονΕ
  «ν χαΐ 1 μΐρους μΐλιτος τρ'βετε
  ηριι>{ χαΐ βρίδκ τό δερμα μέ Ι/α
  ««αλο πκνάχι. Ή χαΐ τό
  άακράΒια α&γβν χκΐ χύ
  νετε μίοκ ·(γον χοη' ολίγον ϊίψ
  ηασύι^νχ γαλ«χτώμ'»τες άμυγδά-
  λ·ν γλϋχίων. Μέ τα μΐγμ* αυτδ
  αλεΐφεΐκι άφ' ίσϋίρας το πρέσ»·
  πον χαΐ οοάχις πρόχειται νά έχ·
  τεθήιε είς θ»λίσοι·ν αίρκ χαί
  τβν χανιορτίν.
  Τοθ ΙατροΟ Ι. ·. Γ.
  ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -
  ΥΠΟΚαΤλΣΤΗΜα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'ΥποΒοταστήματα Β«ί
  ■ίς τ*ς κ·ρι·τέρας πόλεις
  Β 1 Έξ
  Ταμιευτηριον χοιτκβίβειβ *ν Ιφιι
  καί επί κρ·Ηομία.
  'Βκτέλκΐις κααας »»·«·.ς τόακεζικΐίΐ Ιρ-
  Ι ύ ·ρ·ιις.
  ΔΙΑ Τ ΟΥΣ ΣΤΛΦΙΔΟΙΊΑΡΑΓΟΓΟΥΣ
  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
  Στό Κατβστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΈΡ-
  ΤΣΈΛΑΚΗ όδος 186βπαρά τα κρεοπω
  λεία πωλεϊται χονδρικώς χαί λιανικώς είς τι¬
  μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαΒον
  τού χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας.
  Ή «ξαιρετική ποιότης τού προσδιδει είς
  την σταφίδα τό χρυσουν χρώμα χαί την κ«-
  θιστά άληθώς περιζήτητη.
  Ή ευχάριστος γεΰσίς τού καί^ τό άρωμά
  τού άντικατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει-
  ρικήν.
  Άπαγορεύεται δια νόμον ή πώλησις σπο
  ρελαίου.
  (.Έκ τού Καταστήματοβ)
  Επεβλήθησαν καί προτιμώνται λόγω τής
  αρίστης ποιότητος των τα χαλλυντικάΐ
  Ποΰδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίναι
  καί εΐδικΰ βαζελΐνη λεαονιοϋ
  διά την περιποίησιν .τού δέρρατος.
  Πωλούνται είς δλα τα καλα χαταστήματα
  είς τα Φαρμακεία Ι. Λογιάδου, Γ. Γεπεοά
  κη κοχΐ είς τό νεωβτί άνοιχθέν κατάβτημα.
  «ΕΡΗΙΑΙΑ».
  Ζητείτε πάντοτε τα καλλοντικά
  ΜΑΡΚΑΖ «ΡίΒϋΗΥ»
  Ή κτηνοτροφία
  είς τόν γείτονα νομόν.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ4.ΟΣ Λυγαυατος.
  —Την ηκρελΘεΒββν ίδδ·μίδα έγί
  ετ· είς την Ινταθθ» Ν«μχ»χ(κν
  οι»3«ψ ς μϊ ΘΙμα την βελτίωσιν
  τής θέσεως τβν χ«τ»τί»ωι* δργάΐ-
  »ν άγρβφΐίλβχί];, ίίΕβς δέ την
  ϊμβνΐχήν συνύπκρξιν γενργΐκς
  χά! χτηνετρβφϊας.
  Άκοφίοεις επί τβν δπδ ουζήτΐ)
  σιν ζΐ)Τΐ)ν.ιίτβν Ιλτ,φθ-οαν, άνκτε
  θιΐατ,ς τής Ιχτελίσεως αδτβν είς
  τού: αγρονόμιυς, τα άγροναμιχά
  ουμβεϋλικ χ«1 το 'Βποκτιχον Συμ
  ιούλιον Άγρο«υλκκ«2ς. Σκετικβς
  γνώσδη Βτι είς 8λ«ς τάς χ«ιν<τΐ| τας χαθερΕζενται ζβνακ {χαλλιερ- γεΕας σκνήθοκς χαί Βενδροχομ(«ς αμβχνομένη; δπ' ίψΐι Βιά την «τάσιν αυτήν σχετικάς γνωμκτεδ αε»ς χαί &κο<ε(ξε«ν τβν χοινοτι- χβν βυμβοκλΕων. Τα ανωτέρα Βά έκτελεσθιθν :α6ς τοθ πλαισίου τβν διατάξεων βθ ίαχύοντις νόμου κερΐ άγροφυ- λαχής, χβθεριζομΐνου υκλ τβν α¬ γρονόμον— χατβκιν έ —Νί« τηλκΒΜνιΚΜ Γρκηεΐα. Αι* δι«τ*νμ*τος Ιβρόονται είς Ν«9Τ*μπά και Βαθβικνον χάμ ηον Ηρακλείου τηλεφΝνιχβί γρ« φεΐ». —Ή ΣταηιδΐΜή "Εννιις Γενομένης ηροχβές τής έ«λβ ής Πρβίβρβυ τής Χτβφιδικίίς Έ νώαεως Ηρακλείου είς άντΐΜαται βτκοιν το»Λβναχ·ιρήσ«ντο( κ Ζο» ρ(δου έ{ελέν» ηαμφηνεΐ ο χ. Μ· Εαοιμοττης. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 7 Ι μιλΐιης τβν έδαφιχβν χαί χβλλι- εργηίιχβν αανθηχβν—τβθ &ριθμβϋ χαί τβθ εΐδβος τβν ·?χασ(τ«ν ζ·- ών χατα χοινίτΐ)τα. Ή κοιμενιχή χτηνοτρβφία θά κεριορΐαθ| είς τάς περιφερείας έχεΐνας Βΐιειι ε&· χερέοτερα χ«1 άνευ άγρσζΐϊμιβν θχ χατασττΐ Ιυνατή ή ανάπτυξις αυτής. Είς τάς «κ·με«ύ«*ς ΒΙ βεαχάς θά έκιτρέκεηι βεβαίως ή χαλλιεργεια χαί ΒενΒροχομ.α μ· την ήίιχήν Βμως υκεχρέωσΐν τβν Εδιβχτητβν Βκως λβμβίνωσιν τα έπιβαλλέμενβ μετρα κερΐφ?άξιος χαί Βίαφυλάξεως αδτων άπε τάς έξ άμελεΕας άγρβζημΕας τής χτΐ|· νοτροφΕβς. Γενιχβς διά τβν ληφθέντα» μ! τρών έλκΐζεταιι νά έκίλθη πλήρης ίισΐς τβν άνωμκλιβν χά ι ί!!« τβν κροατριββν μετκξα γεωργβν καί χτηνοτρίφων έκΐ ζηιι'κ τής χαθ' ίλου γεωργίας χκΐ εΙΒΐχάτε- ραν τής χτΐ)νετρ«φ(ας τοθ ΝομοΟ μ«ς. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Γεωργιχ^ Σχολή Γδρτυνος Μισβχιβ; Κρήτας φί?ει είς γνβ· σιν τβν ενδιαφερομένων Βτι ηρο ητύΐ—ι δια την 21ΐ)ν Α5γββ- στεϋ έ Ι- ήαίρκν Σίδδατον χά Ι ώ»αν 11—12 κ. μ. πλειοδοτικήν μοχροσίαΜ έκπαιήβεως. 1) 10 000 (Δέχκ χιλιάδων) ·■ χαΒβν αί τού. 2) 10 000 (Δέχκ χιλιάδων) δχά δών άχύρβυ δεμένβιι είς μπίλλκ. Ή ϊηΐϋϋΐρααΐ'α γενήαειαι έν Ηρακλειω χ«Ι «ίς τα γραφιΤα τής Γεωργιχής 'Γπηπσίοις. ΟΕ 6·βλίμεν·ι δύνανται νά λκμ 6άνωσι γνβοιν τβν Βρων τής Βη· μβπρασίας είς τα γρκφεΐκ τή; Γε ωργιχ^ς Σχολ*]ς Μεσσα>£( έ« Γδρ
  τιινι χαί·' έχάατ^ν ημέραν 10—
  12 π. υ. χαί 3—6 μ. μ.
  Ό Διευθυντάς τής Σχολής.
  Γ. Κ«0ουρ«ς
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοπαιοθνται οΕ έχοντες πλά·
  βτιγγες ποος έπιδιέρθωβιν Βτι
  άφίχβΐ) δι* δλίγαις ημέρας είΒιχας
  τεχνίιης τβθ πλαατιγχοπαιεΕοκ
  Έμμ. Παγχάλου. Οί ένΒιαφερό-
  μενοι ϊόνανται νά άκευθανωνται
  είς τό γραφείον Δημ. Λ. Γιβλιτά-
  πρός είβοποΕΐ|0(ν τού. 1—5
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή 'Ενοριαχή Επιτροπεία Κιθα
  ρίδ·ς Μαλιδυζίβι»
  ΓνωστοποιεΙ Βτι
  'Κπκναφέρετκι ο χαντ,γυριαμός
  τ«ς εορτής το9 Μεγαλομά#τΗρ^
  Άγίοο ΦχνουρΕου είς 'ή< πραγμα τιχήν τοιαδχην τής 27 Αυγεύιτου &ντΙ ιής 27 ΣεπτεμβρΙου ώς έΐε μϊχρι σήμερον. ΚιθαρΙδα 27 Ιουλίου 1937 (Ή Ένβριακή ΈκιτροηεΙα 8ίδ) ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΟΑΝΝΟΥΜΑΑΑΓΑΡΔΙΙ Πκραι τβν άραατάϊ —Τβ ν·ρ·λ·νΐε>Β βιβλια.ριβ
  καί ·| φ·ρ·λ·γ·ύμιν·ι.
  ΚαΟ' & μάς πληροφορε! τέ) Τα¬
  μείον Ηρακλείου μολονότι ακο
  ηολλοδ εδημοσιεύθη διά των εφη
  υερίδνν πρόσκλησις τής δπηρεαΐ
  αίς τού Ταμείον διά την τμήματι-
  κήν Μ«τ·ββλην των φόρυν, έν
  τούτοις π»ρβτηρηθη έκ μΐρους
  των φορολογβυμένων πολιτνν α
  προβυμί* πρός τουτο, ή κ«1 τε
  λεία αδιαφοβία δια μέτρκν λίαν
  εύνοΐκβν διά τβυς φορολονουμί
  νους Έπειδή δέ συνκτελίσβη η
  ιτροχαταρΜΤΐχη έργααΐα αηοστα
  λεισβν είς 2λου$ γΐνικ&ς άτομι
  κ&ν προσιιλήσεΝν καΐ έπικειμε
  νης της κυκλοφορίας ίνταλμάτνν
  κροσΝκΐΜϋς κρατήσεως, το Τβμεί
  όν πκρκκαλεΐ ίπως εΐδοκοιαθ&σιν
  εϋρίιις ο! φβρολογβύμϊνοι ίνα μή
  παιρκηονοδνται διά τα μετρα τκ
  όποϊβ θά εφαρμοσθούν ανυπερθε
  τ«ς άπβ 1 £εητεμβρ(ου.
  —Άνάκλαβις αδΐιουχων κρα
  ακοπων Ηρακλείου.
  Έκ τοθ Γραφείον Τοιτικοΰ Έφό
  ρβυ ΠρβακόπΝν ΉρβχλεΙου μάς
  ανεκοινώθη £τι άναχαλο&νται *.
  πάντες β Ι αδειοΰχοι κρόσχοιτοι,
  ιτροκειμένβυ την προσέχη Ευρικ
  κην νά γίνη επιθεώρησις των Προ
  σχόηΜν ,ΗρβΐΜλεΐβυ υπο της Α- Β.
  Υ. τού Διάδοχον Παύλαν Άρχ^
  νόν των 'Ελλανων Προσκβηιιν.
  —Ή οδ·> πρό{ τα μνημΐΐον
  Έλΐυθερίκς.
  Τβ παρελθόν Σάββατον ή δμάς
  τβν ηροσκόΑΝν Χ*λ*π«ς μετά κ»
  ρι&ν καί δεοκβινΙδΝν έναργησκν
  Ιρβτνον δια την συλλογήν πβσοδ
  τό όΜϊον θά διατεθή οικ την χά
  τααχεναν μβγάλης λειιφόρον «πό
  την ΒνανγκλΙοτριαν Χκλοπκς μ!
  χρι τού μνημεΐον της '£λευθ(·
  ρΐας.
  -Σϋλλήψιις είς Χ«νί«.
  Είς ΧανΙα σννεληφβη [4 Ί«. Γ.
  Μπΐλιΐράχης εχ Βλαθεια £ελΐνον
  δι' άδΐΜβν επίθεσιν εναντίον τον
  Δημήτρ. _υροκακη κατοίΝβν Βον
  τα τής Ιδίας επαρχίας κ» Ι παρανο
  μόν κατοχήν οκαο». 'Βπισης σννε
  λήφθησαν έ ΊΗάν. 'Δλ»τς«{
  ΜατοΐΗβς Άνυιας διά τβαΰματα.
  είς β*ρος τον Άγησ. Μυρσιλαχη
  και ό νικ. ΤςομκανάΝης ΝατβΐΝος
  ϋβντβμερΐ δια καράνομόν ·πλβ
  φβρίαν.
  «λιμέδνν.
  Εαβ' * σχετικώς πληρβφορούμε
  6» τό νπονργείον της ϋβτιηπς υι
  ΜβνομΙας άνεβεσεν είς τόν χ. Γε
  νιχόν Διοικητήν Κρήτης την Ν*
  τανομην των είς Γερμανίαν ε{«
  χθησομενειν 1400 τβννυν έλεμε
  όνν (τοηΐΜής πβικιλίας σονλτανί
  ναί),
  'ΰ Μ. Γενικός Διοικητής Βά έ
  νερνησα την κατανομήν έν ,,πνεν
  ματι πρβστασίβς των αννεταιρι
  σμενων οταφΐοοπκραγΜγων κα!
  κατ' αναλογίαν της ηδη γβνβμ*
  νης χητανομής τκν «£ακτεΜν Λβ
  σοτήτνν σουλτανίναν,
  Ζατοΰνται καμαριέραι παρα τφ
  ξενο&οχεΐω -Μίνως,,. Πληροφορίαι
  καο" έκαστην.
  ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΟΠΟΙΕ1ΟΝ
  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΡΟΧΕ1ΟΝ
  ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-(ΓενΑ-ΤζαμΙ)
  Πρές τβύς κ. χ. έμκορους γιωργικ&ν είδβν, Γεωρ
  γ·ύ{ καί Ετιιματ,αις.
  Φέρομεν είς γνδσιν υμών «τι, είς τβ χατάστημά μας ■&■(
  ακονται κλαίευτήρικ (τσαπραςια) είς μεγάλην χαΐ διαρχή
  ΜΐρακαταΒήΜην τή( γνωστήί μο,ρκ», (Γ. Φ.) ανωτέρα ολυν
  είς βιαφβρα ειδή καί οχεδια χαί είς τιμαί λίαν συγχαταβα
  τιχά(. Ούληαις χονδρική καΐ λιανιχά. Υ«»ταΐ»
  'βκΐσηβ θχβνΐςονται τσαπραςια με μεγάλην εΐδιχότητα ώς
  έηΙ«5η{ μαχαΐρια, χαί βιάφορα αλλα γΐκργικα εργαλεΐα
  ίΛΜ 'β6ί λ ί
  ρ γργ εργαλεΐα
  <- ίΛΜ.' 'βη<ι6ί» »«»χλβφβρββν {ίνα :τβαπράζι* μ« μάρκαν (Γ. Φ ) δια να μην νελαοθηη τα Ιδικά μ«ί φερβνν την σφρα νίβα μα{ εΙ$ τφ χερ·«λι μέ ολόκληρον «ν δΤόβί 4 (Γ. Φ ) δια να μην νελαοθηη τα Ιδικά μ«ί φερβνν τ νίβα μα{ εΙ$ τφ χερ·«λι μέ ολόκληρον «ν δΤεόβυναίν ΐ1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφΕΪα Ιναντι Παίλ. Νομαονίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙσ Τετάρτης
  17 Αύγούσϊου 1937
  ίϋΙΒ
  ΕΙ! ΕΑΑΙ&Α ΚΙΤΔΠΑΕΟΥΝ
  ΤΗΝ 26«ΐι ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝ
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΜΕΓΑΛΟΝ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ[ΓΥΜΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Αύγουστον (τού άν
  ταποκριτού μας).—Αναφορικώς μέ τόν
  ηροαγγελθίντα χατάπλουν τού Άγγλι·
  κου στόλου είς "«ά Έλληνικά ΰδατα ε¬
  γνώσθη σήμερον ότι τα μέλλοντα νά κα
  πλεύσουν είς Έλλάδα πολεμ-χά άνίρ-
  χονται είς εκατόν, πολλαί δέ έκ τούτων
  θά προσορμισθούν είς λιμένας τής Κρή
  της.
  Κατά τας αύτάς πληροφορίας ό κατά
  πλους τού Άγγλικού στόλον θα πρ«γ
  μα,τοποιηθή την 2«ην Αύγούστου. Ση
  μειωτέον ότι τ*. * Αγγλικαί πολεμικά θά
  εκτελέση υ ν είς τα. Έλληνικά ΰδατα. με·
  γάλα γυμνάαια έν συνδυασμώ μέ την
  ναυτικήν νεροηορίαν.
  Η ΧΟΕΣ ΙΝ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ιΊΡΟΟΥΙΗΙΥΡΓβΥ »· ΜΕΪίΞΑ
  ΜΕΤ* ΤΟΝ ΑΙΕΪίϊΝΪΩΝ ^ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ
  ΑΘΒΝΑΙ 17 Αύγουστον ν,τοΰ άν
  ταποκριτού μας>·—Σήμερον 6 πρωθυ
  πουργός χ. Ι. Μεταξάς συνειργάσθη με
  τα των διευθυντών τού Υπουργείον
  Στρατιωτικών επί διαφόρων ζητημάτων
  στρατιωτικής φύσεως «φ' ών ελήφθησαν
  ΟΗηοφάσεις-
  ΈπΐΌης ό χ. Μεταξάς συνειργάσθη
  χαί αύθις μετά. τού Υπουργόν τής
  Σνγχοινωνίας κ. Οίνονόμου.
  Ο ΠΙΔΙ..ΟΣΤ1ΝΑΚ.ΙΤΟΡΜΙ.ΙΙΙΙ
  ΕΚΤΕΛΕΙ ΜΕΙΑΑΑ ΠΜΜΙΣΙΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Αύγούστου (τού άν
  ταποχριτού μας).—Ό αποπλεύσας διά
  Κρήτην στολίσκος των άνιιτορπιλικών
  ούτινος έτιιβαινει ή Α. Β. Υ. 6 Λ.ιάδο
  χος Θέλει έκτελέσει είς τό Κρητικόν π»
  λαγος γυμνάσια συμφώνως πρός τό χα·
  ταρτισθέν υπό τού Ναυτιχού Έπιτελε.
  όν πρόγραμμα.
  ΟΠλΣΚΟΙ .Π0ΧΩΡ0ΥΙΙ
  ΕΙ. ΤΗΝ ΒΙΡΙίΚΪΗ ΤΟΥ ΣΙπίΑΝΤΕί
  Ή χθεσινή άφιξις τού ύπ' άρ. 1.
  στολίσκου άντιτορπιλλικών.
  ώ 3αν 10 45' κατέτΐλβυ
  ΟΒ χθέζ 6 αναμενόμενος υπό
  χον πλοίπρχον κ. Δελ«γοαμ
  μάτικαν 1 στολΐσκος άντιτηί»
  πιλλικον συγκείμενος έξ εξ
  μονοδων.
  *Α| σ φκαταπϊφτοθ στό
  λου εγνώσθη 8τι τού*"» ♦*«
  Ραινβν (νκόννιτο ή Α Β. Υ. δ
  Διάδοχος Παθλος. Σημβιωτέ
  όν βτι την £— β'βςχσιν επί τοθ
  στόλου τοθ Διαδό,-ου ήγ*ό
  ουν τόσον αί ένταοθα αρχαί
  1 όσον κα( ή Γενική Διοίκησις
  Κηήίης. Μάλιστα 6 Οπουργός
  ,Γβνΐκός Δοικητής Κοήτης κ.
  Μπότης Σφακιανάκης χατ'θβ
  |τ'σας τηλεγραφικώς την αφι
  (ζιν τοθ στόλου είς Κοή'ηνέ
  ζήτησε πληροφορίας περΐ τοθ
  άληθοθς τί|ς ΕίοήσΓως προκβι
  μένου νά ϊλθη Ανταθθα.
  Είς τόν προλιμβνα εΐσέπλευ
  σβ πρβτον τό άντιτορπιλλι
  κόν εΣφενοόνη», »ϊτιβντο *έ
  6 «Άετοί.» καί αί «Σπ*τσα > έ
  ■κΙ των όπο'ων χαΐ εμφαίνει ή
  Λ. Β Υ 6 Διβδοχοο. 'ΑργόΙ
  τβρον ΐΙσΜλβυσα* αί λοιπαί Ι
  μ^νάδβο ή'οι 6 «Ίβοαζ», *■«'
  «ΨαιρΛ»<αΙ ή «Άστι'ς» βώ' ί τ* 0οηθητικ6ν τοθ θ ΛΘΒΑ 17 Αύγουστον (τού *ν· ταποχριτου μ«ς;—Κατα -.ά εκ Σαλαμάν κάς τη-λεγραφήματα αά στροντεύμνατα των Βααχων ήρχισαν ύποχωρου>τα εις την
  περιοχήν τού Σανιάνιερ όκου οί έπανα
  βτάται προήλασαν είς βάθος πολλών
  χιλιομέτρων πρός την πόλιν. Κ»
  τα τα αύτά ιηλεγραφήματα ή χατάλη-
  ψις τού Σαντάντερ διον να θεωρηθή
  ηροσεχής.
  ΓΟΛΤιλΡιΒΙΑΑ Τλ ΒΤΜΑΤΑ
  ΞΕΜ&Μ ΕΙΠΗ*
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Αύγούα«ου(τού «ντα
  ταποκριτου μας)—.Βεβαιούται έκ Σαγ
  κάης ότι οί φονευθέντος καί τραυματι-
  αθέντες έν Σαγχάη ξενοι ύπήχοοι »νέρ·
  χονται είς πολλάς εκατοντάδας. Υπο
  των Αγγλικών καί Γαλλικών στρατιω¬
  τικών ά ρχώ ν ουνεβτήθησαν χατάλληλα
  χειρουργεΐ» διά τούς τραυμα.τίας οεδο
  μέν ου ότι τα νοσοκομεΐα τής Εύρωπαΐ
  κης ζώνης βάλλονται έκ των ό61οων.
  Είς τάς Κινεζικ&ς αρχάς υπεβλήθη βή
  μερον υπο τού διπλωματικόν σώματος
  νέαι Ιιαμαρτυρτ.3. δια τούς αδικαιολογη
  τους βομοαρθΐσμούς.
  ΝΕΑΙ ΜΟΥί-ΕΙΙ 4Η4ΡΧΙΚ0Κ
  ΚΛΙ 1» ΕΙΙΒ4ΡΚΕΑΡΜΒΙΙ
  1 7 Αύγούστου (τού άν-
  ταηοκριιοθ μας).—Τηλεγρ»φήμβιτ* έκ
  Κΐαρισί—ν ά.γγέλλουν ότι είς την Βαρκε
  λώνην οί άναρχικοί αυνεκρούσθησαν καί
  πάλιν μέ τόν κυβερνητικόν στρατόν. Τα
  θύμ«τα εκατέρωθεν είνε πολλά. Χά δρ
  γανα τού Κόμπανυς ένήργηβαν μετα τάς
  ουμηλοχάς πλείστας ονλλήψεις ήγετών
  ;ών λν·ρχι*ών, * ,
  .
  Μΐτα δ'ωρον ά^ό τοθ κατά
  πλου τοθ στολου α»Γΐνβ«ν έηΙ
  των «Σπετσφν» κα! Ιγαισέτΐ{
  όϊ την Α. Β Υ '·ν Δια^οχο»
  6 ΛμβνΑρχης "ΗοακλβΙου «.
  "Δγνβλοο Σταύρου. Έν · ώ
  μβταξύ ιΐς τό Λΐιιβναοχβϊον
  βΤχον χατέλθει 6 Διευθυντής
  »<Κ ΝιααρχΙ«ς ·Η3α<λβίου κ. Γ. Συγνβλά η-, 6 Δήμαρχος χ. Μη άο Γβαηγιά^ης, 6 Δι Λΐκητής Χωρο·υΧα»ής κ. Γ. Νικηφοράκη-, δ Δοικη'ήο τοθ 43 η> Συντάγαατος κ. Δ Ν «ο
  λόποιΛος μβτά τοθ όπασηι
  -τοθ τού καί έκ τοθ σώμα
  τος των Ποοσκόιτων ΉοακλβΙ
  ου ό κ. Β-*ρββρά«ης Τούς ά-
  νωτβΓω ό Π£)ιγ^ηφ ΠαΟΚος
  τό άπονευμα έκ! Δ
  Την 6.30' ή 4. Β Τ 6
  Διά'Νοκος Παθλος αιαβιρΆσθη
  είς την -Αλιν. Τιμβς άπέοοσε
  τμ()μα ηροσ·(όιιων βταιάνισε
  5έ κατα την άποβ βισΐν τού
  καί ή ιιουσΐκή τοθ Δήμου.
  Κτίτα τιΧηροφοριας *κ ΧανΙ
  ω« ελήφθη την μεσημβρίαν
  νί){Κολνμρητι
  κης Όμβσπ«ν61οΐ( Φιλ4βλε»ν έκ
  βυμφώνο» μετά τού Χώμ«τβ{ τ&ν
  Πρβσκοπων.
  Οί >«γ«νΐ( βώτοι έχουσι τ·Εή
  υπό ιήν πρ€βτασ(«ν τού ν. Νο
  μαρχου κβΐ ηβριλαμβκνβυσι τμ έ
  ίη«:
  Οαρίλαοις 6»' «μαδιχης Κολνμ
  βίισικϊ. Κολύμρησις 100 μ. έλκυ
  οέρα έριοΒβϊσ» ίιπβ τού ΧΕΙι χαΐ
  της ΕκΟΦ Κολυμβησΐ! 50 μ. παί
  4ων ελευθέρα άρχβρΐων ΑύνβΜβ
  λύκβποΐί 50 μ·τρων Ιλενβκρκ-
  Κολύμβησις 10ο μ. »πτΙμ{ εψύβΜν.
  ΔιβλκυοτΙνββι ·Ι» την θαλαοοαν,
  ΙκυταλοδρομΙει 4X50 έφηβων «
  λευββρα ϋολύμβησι$ 100 μ. παι
  ίοαν ίλεΐίβϊρβ. Λεμββορεμΐοιΐ Μ
  τραχόπκν 1500 μ. ε^ηβϋν Κ«λύμ
  Ρηαις 50 μ. παίδων »>ευ£έρ« Μ«
  (ιλ«ρ«ηόλ<μβ( ιηαιδιοι) λύβ σις 100 μ μετ* ίμπβίΐιιν μέ έηέν ονβιν >>ει1 Ιηΐνσιν Κολύμβηοις
  50 μ ύπτΐβ (ηαΐύνν) ΛιμβοορομΙει
  5^Ο μ. μονθΜβπαιν (€3ηη3ΐ»χ) Μ«
  τβσ> ιυβοϊίντιιν νηο ναυτβπρβ
  ακίποαν, Μικτίι βϋοτβιλοδρομΐοι
  4X50 ίιπτΐα, προοθΐοι. βββρ,
  Ιλΐυβερβι. Έη1£Εΐ{ις ίιοτσνοΐως
  πνιγομίχου Κβταίύοειι \ο1ςτ
  Ροΐβ Άηονϋμίι 'Κπαβλνν Ύ
  ηβοτολή Σημ«[·ς 'Ιϊθνιχος "Υ
  μνος.
  Διά τα πλϊΐστ» των &ν*·νισμ&
  των τούταν έχουσιν άθλββετηίό
  βαρΰτιματ επαολ» ύηό τού Δήμου
  ΉρβΜλβΙο» της. Λιμενιχπς Επι
  τροπήςχ.ά. Ιήν >λλ»νο4ιχον Έ
  πιτροηΐιν τ6ν άγώων παρΐχλη
  θησαν νά άηοτΐλίσναιν ο! κ κ.Α.
  Μ*ρ»(λλβ{ >ομαρχη«. Μηνάς Γβ
  Νργιβιύης απμαρχβς, Δημ. Νιμο
  λίπονλος Δ>οι»ητη$ τού 2.»«(τβς
  Γ. Νι»ηφορα>»η$ Διοιχητής Χνρο
  φΐίλβΛης, Εΰ«ν. λταύρβ» Λιμ*
  ναρχηι. Δημ. Α«μ«λότ(. Μιχ. Ή
  λι«6η( Πρ6$β>β( της 'Αγγλίβς,
  Γεώργιος Μιοτβτάκης Πρό<£ρο( τη{ ΛιμΐνιχΠϊ Έπιτροπής Ήρα Ι χλ«Όυ, Γεύρ. Βεΐλας Μηχανιχος Ζταδρας Μηβυ»λ&το( Άντ(«δρος |Τοπιχβ& ΠροσνοπιχουΣυνδέαμου, (ϊΰάγ. Γιβμοιλκιιης 'Δρχιμηχβν» 1 κό( Λιμ*νι»ή( Ίπιτροπήι, Ιωάν. Τζοβενή; Πρέιδρος των Γυμνα βτιι·&ν ΧργβνίισβΜν. ηλάτειν Χρονίδης Δημ Βουρε{«κης Δικη ν6ρος, λτ»λ. Κ«τ·χ*ϋη$ καί Κ. Βαρβαράχης 'Εφοροι Προακοιτθίν. 'ΚκΙοης 'Λ ρχ«1 Ά γώνυν παρε-χλή θησαν. ν» *ίνβι οίκ.κ. Β·λιοααρι ου 1«τρβ(, Γ. Πιτσιδι«ν6(, Κεβορ Μαδανιάν, Φ*νης Φλεριανβί, Βετσ ΜυοτΙλογλου, Νικ. Πιχβυ λας, "Λγγιλος Κκμπαχλης· Τούς Άγ&να$ θα τιμήσΝβιν ή Λ Β. Υ. 6 Δι«οοχβ( Παθλβς Άρχη νος τ6ν 'ΕλλΐίνΜν ΠροθΝβηΝν, 6 'Υηοβργος Γινιχος Διοικητης Κρήτης κ. £φκκι«νάκας, 6 κ. Α· Πτέρης Γκνικό; "Βφορβς τβν Προ σ*·πων, οί χ, χ. ά{ΐΜμκτιχβΙ τού ενταύθα αφιχθέντος ϊτολβ» κ. λ Ή έΐτιτυχιοι τδν άγ6ν«ν π·β βλίπετβι έςάιρΐτΐΜη. Η ΒΡΙΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕαΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜίΚΟΝ Έν συνβχε β
  ωργικΑν ΰττηρκιΛν ή ΰπηρε
  σία γίωργοοι»ονομι·.ής έριύ
  ής τοθ ύτιουργίΐου Γεωργι
  α<, τισραγγίλλιι ϊ»α 6ντΙ οδιοι νβ «ρορΌΟν^ είς ττ)ν εξετασι>
  'ζς γΐωργιχη,ς κοταστύσεως
  ολοκλήρου κβριφεΐιΒΐας, νώ
  (ξετάσουν μονον την κατά
  ότε σιν ενός χωρίου μας τι β
  κΐοχζς- Τ ο χωρίον τοθιο πρε
  ικι κατ* μέσον όρον νά άντι
  ηροοωκεύπ ιήν καταστασιν
  «αί των βλλων χωρίων τής
  περΐοχής.
  ΤΟ. ΜΑΓΕΙΡΙΚΙΝ ΑΛΑΣ
  Εδημοσιεύθη διάταξις διά
  ής οποίας όρΐζεται δ τι τό
  είς τ^ν άγορβν ττροσφερόμε
  μόν «Ις κόνιν κατόπιν βιομη
  χανΐκτ)ς ίτιεξεργασίας μαγει
  ρικον αλας θα προσφέρεται
  αυσ»βυασμ*νβν β(ς κυτΐα των
  100, 200 καΐ μΐ&ς ό^βς. Επί
  ΐοθ κυτΐου θα άναγράφεται
  Τέ) βαρος τοθ περιεχομενου
  βν αύτφ άλατος καί ή τι
  μή είς ήν Βίον νά πωλ(]
  ΐαι τοθτο.
  ΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
  ΙΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΟΣ
  Εδημοσιεύθη Βασιλικόν Δι
  ατανμα νερΐ κατανομής των
  σχολείων ΐτ)ς μ«οης έκυαιΒεΰ
  σιως ε(ς 12 εκπαιδευτικας
  περιφβρεΐας. Είς την 8ην «ε
  ρΐφέρειαν καταλέγοτται τί
  Χανΐα. Ή τεριφίρεια ιοθ Έ
  ηοατικοθ ΣυμβουλΙου Κρή
  χης καθορΐζβτοι δια τοθ (δι
  ου νόμου δχι θα ύπάγεται
  είς την τοιαύτην Πειραιώς.
  ΑΙ ΑΠΑΛΑΟΤΡΙΟΙΕ11
  Δι' κναγχαοτιχιθ νίμΐυ Βτ|μοαι
  ιυτιέντ·ς ιίς την Έφΐ)μ·ρΙδΒ %<|ς τ*)ς Κκδιρνήοιως κ«ο·ρΙζ·ται 6 τ··η·ς άκαλλοτ·ιώοι«ς αχινήτβν ίδικβιν χαιΙ ίηέχτβοιν Φιλαν ΙΙΑ ΝΕΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΑΙ ΤΩΗ ΕΞΙΚΤΕΟΝ ΙΟΥλΤΑΝΙΝΟΝ Πρός τέ ενταύθα &«βχατά.0Μ)μα τ«)ΐ Τρβηίζ^ς τ«)ς Έλλβδΐς χαί τ* Έπ'μιλητήρια Γεβ?γ'*** κ>1
  Έμηοριχέν άηιοτκλΐ) χτΐές &κ6
  ι»0 υπευργεΐοκ '&ϋνΐλ1|ς ϋίχβνο-
  μΐας τώ άχβλιυθον ηλεγραφημα:
  «ΓνβρΙζομεν χατκνομήν χατοί
  περιφιριΐας ·ξ«χΒΐ|σομ4νοις κφΐτοι,
  «Ις Γερμανίαν οβυλτανΐνκς. Π»ι
  ραιιΰς τόνν·ι 1121, Οκτραι
  765, Κιήιη 4014 'Βχ χβ»
  ■ίς την περιφέρειαν Κ^ήιης
  χορηγοιιμίνων 4014 τάννβν 200
  ϊίΛγαγη ή *Κ»«σις αβυλταινο-
  καραγαγβν ΉρΒχλιΙςκ, 300 έ
  β/γανιομές 2·υλτ«νΙν«ς Λιμένος
  Χανίων, 200 6 ύ^γανιομις 2»ι»λ-
  τανΐνας —ι^τείας, &κίλίΐπ·ι 8ε χά
  τανεμΐ)σο8ν χιτ' ίιβμβν σιιμφώκος
  «ρβς τα έν 71452 ήμεχί κ άπβφα
  οιι ι5ριζ*μινα. Παρακαλούμεν τβ·
  κιχαΐ έπιτροκκΐ έκιληφθ&αιν ·μέ
  οως χκτ' ϊιομον κατανομ^ς.
  'ϊκουργβς Έθνιχτ]ς Οίχ·ν·μΕας
  βΕ
  ΖΗΤΗΣΙΣ ΤΕΧΝΙΤΟΝ
  ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΝ
  Διά την χκτ' ά «μόν χαταν·μήν
  τβν Ιξαχτίων οχαφΐδειν ϋά ουνιδρι
  τ&ο~ οήιιε»»ν τ* άηογιυμ* ιΙΒιχΘς
  ή καρά φ 'ίμηορπφ 'Κκιμελτ,τη
  ρίφ ά/μεβία Έηιτροητ). .
  ΤΑ ΤΟΥΡΙΧΤΙΚΑ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  Δι* εγκυκλΐου τού πρός τούς
  έφόρους τοθ Κράτους τό Ο
  πουργεΐΐν των Οικονομικήν
  ανακοινοί ότι συμφώνως τώ
  άναγκαστι» ^> νόμφ 666 τοθ
  1937 είς την φορολογίαν τού
  ριστικον ξβνοδοχειων ύπόχει
  ται τό άντΐτιμον τ1)ς χρήσεως
  Ιδιαιτέρου διαμερΐσματος λου
  τροθ ουχί δέ κα( τα έκ των
  κοινοχρήσιων λουτρων προερ
  χόμενα άντιτιμα.
  ΑΦΙΞΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΝ
  Σήμερον την πιαίιν χατ.αηλέει
  είς τόν λιμένα μκς τό Γιουγχο-
  ολακϊκέν κιριι;ν,Τ](ΐχόν «Βχαϊλια
  9α Μαρία» φΐρον ηλεΐοχους χι·[
  κρές έκΐαχιψιν τ§ν άρ
  ιοθ μουθΐ(ο« χαΐ ^ί
  ΤΑ ύφυηουογεΤον 'ΚργασΙ
  σΰ άντιμε'οιιΐζον ζή'ησιν
  2500 έργατων ήτοι 1900 γωμα
  ιουργον (σχαφίων) 200 λα
  τόμων, 120 κτισΐων, 40 ζυ
  λουργων 40 έργατον σκυ
  ροδέματος κλπ, καλεΐ τούςέπι
  θυμ<Όντας νο ίργσσθοθν δ τως έντβς 8 ημερών έγγρα φοθν «1% τούς ύπβ των έπιθεω ρήσεων εργασίας καί Αστυνο μικόν άρχών χαταρτιζομέ νους πΐνακας. Τα ήμεοομΐ σθια κυμαΐνονται άνό 68— 128 δραχμάς. ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΖΚΑΛΟΝ Κατ' «(δήσεις έξ Αθηνών τό Κεντρικόν Εποπτικόν Συο. βούλιον της στοιχειώδους έ« παιδεόοεως ήαχολή"η προ χθές μέ τάς αΐτήσβις μετα θέσβων των διδασκάλων ά πό περιφερείας εις περιφέρει αν. Μετά την εξέτασιν τούτων ήτις θά διαρκέση έττΐ δόο έ βδομάδας τό Συμβούλιον θα ο.σχ·ληθΟ μέ την ίξβτασιν των αΐτήσίων τον δημοδιδασ^ά λων -πρός διορισμόν. ΑΙ ΤΗΛΕΦΟΝΙΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑΙ ΓΡΑΜΝΑΙ Διά δημοσιευθέντος Διατάγ ματος τα τέλη της Οπερασΐι χί|ς τηλι«ω νίκης υπηρεσίας χαθορΐζονται ώς εξής: Μέ χρις αποστάσεως 10 χιλιομέ τρών βρχ. 5, άπω 10—25 χιλ. βρβχ. 8, άπ* 25—50 χιλ,. 6ρκ 12, άπό 50—100 χιλ. βρχ. 18, άπό 100—200 χιλ. βρχ. 22, ά πό 200—300 χιλ. δρχ. 26, ά πό 300—-410 χιλ. βραχ 30 κοΐ άπό 400-500 χιλ. βρ. 32 κα τα τηλεφωνικον συνβιο,λεξιν. 'Ανω των 500 χιλιβμίτρων προβλέιιεται οθξησις 4 δραχ. κατά 200 χιλιόμετρα. Ά τίς 9ης έσπερινής τα Ι Ι) Ο ΑΓΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΗ ΣΤΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΛΥΣΣΟΛΗΣ ΟΙ Ι1ΠΟΝΕ! ηΐΕΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΑΥΝΑΜΕΟΝ ΥΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΙΣ ΠΟΑΑΙΣΗΜΕΙΙ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Αύγουστον (τού άν· ταποκριτού μ*ς.)—Τηλεγραφούν έκ Λονοίνου πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο ρεϊον ότι ό αγών περί την Σαγκάην συ νεχίζεται λυασώβης. Κατά τάς υπαρχούσας μάλΐβτα. έγκύ ρους πληροφορίας «χ Σαγκάης οί Κινέ ζοι ένιαχυθέντες δ?ά νίων στρατευμάτω» «ροχο*ροΰν βαθμηδόν «οός την πόλιν όρμώμενοι έκ τοθ σταθμού τοθ Βορρά όπου εγκατεστάθη τό ατρα.τηγεϊόν των. Οί Ίάπωνες ηιεζόμενοκ παντοχόθεν υ¬ πό ύπερτίρων Βονάμεων Υπεχώρησαν έν Αναμονή ένισχύβε»ν. ΕΒΥΒΙΣΒΗΣΚΝ ΤΡΙλ ΙΑ ΠϋΝΙΚΑ Π0ΑΕΜ1ΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).—·Κο·θ' ά αγγέλλεται έκ τού έξωτεριχού είς ιήν Σαγκάην οί Κινέζοι έπανέλαβον τόν βομβαρδτσμόν άπό ξηράς «αί αέρος εναντίον τού έκεϊ ναυλοχούντος στόλου συνεπεία τού ό- ποίου τρ£α. ττολεμικά έβυθ(αθησ»ν. Χά αεροπλάνα των Κινίζων κα τεβιώχθησαν υπο Ίαπωνΐκών καταοιω κχιχών λέγεται δέ ότι οί δεύτεροι χά τέρριψαν έξ αυτών περί τα 1Ο. ΘΡΑΚΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Αύγουστον (τού άν- ταποκριτού μας).—-Την πρωΐαν σήμε>
  ρον ήρχισαν είς την Θράκην τα μεγάλαι
  γυμνάσια τού Τουρκικαί στρατοΰ. Τέ
  γυμνάσια ταύτα; ώς γνωστόν ηαρα.«οου
  θεί καί ή υπό τόν στρατηγόν κ. Παπά-
  γον 'Έλληνική στρατιωτική αποστόλη.
  Είς τα γυμνάσια σνμμετέχουν άεροπλά
  να καί τάνκς Μα€ώς καί βαρύ πυροβολι-
  χον.
  ΣίΝΕΝΝΟΗΣΕίΣ Τ&Ν ΔΥΝΙΜΕΟΝ
  ΔΙ' ΕΠΕΜΙ|ΔΣΙΙΕΝ ΚΙΝΑ:
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Αύγούβτου (τού «ν-
  ταποκριτού μας).—Καθ' α. τηλεγραφεί¬
  ται, άπό τής προχθές ήρχισαν έν Έύρώ
  πή διπλωματικαί συνεννοήσεις εύρυτά-
  της μορφής μέ β κόπον την επέμβασιν
  των Έύρωπαϊκών δυνάμεων έν Κίνα χα.1
  αποκατάστασιν τού προτέρον καθεάτώ-
  τος. »Εξ άλλης «ηγής αγγέλλεται δτι αί
  έν λόγω συνεννοησειν δεν θεωρούνται τοι
  αυτής σημα,σίας, άλλ' απλώς γίνοντκς
  διά νά συντονιο^ -. ναί έν Κί^α ϊνέργει
  αι πρός περιφρούρησιν των Εύρωηα'έκών
  καί Άμερικανικών συμφερόντων.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΒΟΣΤΕΑΑΕΙ ΠΑΟΙΑ
  ΕΙΣ ΙΙΙΚΔΗΙΜΙΑΙ ΧΟΝΚΟΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Α υγούβτου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα έχ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι εκ Σιγκαπού¬
  ρης ανεχώρησαν πολεμικαι πλοία βιά
  Σαγγάην χα.1 Χονκόγχ της Κίνας προ-
  χειμένου νά προστατεύσουν τούς εκεί
  "Αγγλους ύπηκόους χινΒυνεύοντας λόγω
  τού έχραγέντος άχηρυχτου, Σινο'ίαπωνι
  κου πόλεμον.
  Η ΙΑΠΟΝΙΚΗ ΒΟΥΑΗ
  ΕΨΗΦΙΣΕ ΜΕΑΣ ΠΙΣΤΩΣΠΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 ΑύγούσίουΚτον αν·
  ταποκριτού μας).—.Αγγέλλεται έχ Τό
  χιο ότι ή Ίαπωνιχή Βουλή εψήφισε νέ
  *ς π·λεμικάς πιστώσεις. 'ΐϋν τώ μετα,ξύ
  έξ Ίαιηωνίαις άνεχώρησ«ν 1Ο
  ά λή βά
  κατα *υυ ιΐλΐοαετρα. 'Δτ»α — . · τ----------' ——-—ι ·τ·ιτ·« »-
  Γ ο * - « *. ·< «·λεμικβς πιστώσεις. »Εν τώ μετα,ξύ μ.ι«θνται ·Ις <6 Ι)μιορ, (γ^γί)(ά η^ρ* «ρ.ϊοθ ·*· Κίναν,*™ ϊ