94672

Αριθμός τεύχους

4643

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

19/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟβΟΙ
  ΤΙΠΗΜΪΗΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΙΥΝΑΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  έτησία λίραι 3
  Ιξάμηνο£ Ι
  ΆμβρΐΗΐ,ς
  ετησία δολ. 16
  ίξάμηνος » 8
  Τ·μ<| ποία φύλλον Δρ. 8 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΜΟΙ ((0« ΑΡΙΘ». ΦΥΑΔΘΥ 4643 Ε&αΤΕΡΙΚΟΝ Α1ΛΤ1ΟΝ 1 ΤΥΙΙ ΤΙΣ ΙΡΙΙΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ί Μ* εδλ·γ·ν ανυπβμβνηί αν 4 διεβνης Ν·ινι. γνώμη ■ν·μένιι χον, το«·ν οιαφη μιβθέντα κροκατβββλικβς, λσ γ·ν τ*ν ακ·Ι·ν β* έκνωνά- ου αύριον ο Ιταλός δικτά¬ τωρ κ. Μπενΐτ· Μουσολίνι Διότι κιβτιύΐτκι ίτ« δι* τ·0 λογαυ αύτοδ, πσύ 8α έκφ« νββι} Αμέοως μιτκ τ«ν λ* ζιν τβν μκγάλων πολεμιχ&ν γυμνααίων τής £ικ·λ<αρ, βα μβ8·ρι·6ι) σαφβς λ έςωτκρι χά πολιτικαί τϊ,ς συγχρόνου Ιταλίας μ·· 8α δι«φαν& &ν ύκάρχβυν κράγματι άρκΐτίι κΐριθάρια δι« μ(αν ιΐλικρινη συνεννόησιν κ«ϊ βυνκργειαί ■ν Ιταλίας καί Άννλ(«( πβύ θα φέρη, γενικήν δφεσιν είς την ννήσυχον ΐυρωπβϊ- ΧΙ,ν ΜΚΤαβΤεΐαΐν. Έν ·ν·μ·ν{ί .λοικόν τ·3 λογου ·υτ·Β άρβσν καί λογι Μόν ιΐνειι ν* αποφύγωμεν «■Ι ημείς «ίββ κρίσιν καί κροβλιψιν επί της εξελίξεως τβν πρ·γμάτων έν Ευρύκη. "Αν χαϊ, δια να είμεθα εΐλι· κρινιΐ;, *βν Αναμένομεν (τι θαφέρη. σκ·υδαΙαάπ·τΐλέσμα τα β λ·γ·ς τ·δ «.Μουσολίνι. Διατί ·ί λ·ν·ι δβν *.μκ·ο·0ν νά έχ·υν άςΊανμιγάλΐιν δ τα ν &έν συμφ«ν·δν κλήρν$ κρός τ· γΐγ·ν·τ«. Κ·· τ· μέν γΐ γ·ν*τ· μαρτνροδν σημερον •Τ» «Ι βλιψΐις τής Ιταλίας συγκρού·ντ«ι πρός τα συμνέ ρ·ντ· τίς 'Αγγλίας καί τής Γβλλίας έω «1 φϋμαι λέ γ·ι»ν *τ» 4 λίγας τ#8 κ Μ·υ α·λίνι 8* άποτκλΰ κήρυγμα ■ιράνης· Γνκρίζβμεν ίέ επί κλέον ότι β κ. Μουσολίνι •έλΐι ιΐριΐναν στηριζομένην •κ! τβν ΐκλων καί ότι κατά την Ιδίβν τσυ ψΐ ασιν «έ χλά δ·ς έλαίετς τσν οποίον προσ *έρει ιΐναι χομμένος άκσ 6ύ σος βκτώ έΜ·τομμυρίων χ· λβς ήκονισμένων λβνχ&ν». Όσον δήποτι λσιηόν είρην* *ιλ·ς χά» αν είνε * λσγος τ·6 χ. Μουσολίνι, θά χρκια Οβ0 «κάμη η·λύς χρβνβς δι· νά ΐκκ·β·ρισθ$ ή χατβίστα αίς έν Ευροίκρ, εάν ίνν·»Ι Τ·1 ΜΒΤ·ατ|| δυνΒΤΪε *··ί Τ· τ<λ·ς Α ίχΚΒ,βαρΐοις αυτή. 'Αλλ' ««ν |ν Εύρύηο · Μέσμος έλιιίζο είς προσέχη ■ΙθρΙκν, κί£ την Άαΐαν 4νη βέτως τα κβντα βυθίζονται είς τ· οκ·τσς καί τούς χ« ηνούς τοδ κολέηευ. Είς την Κ(νβν β πολέμου, άή έ ημ(, μίνβται κκ· ημε ρβν Μαχαι αφ·&ρ«ι συν* κτ·νται είς τα δινφοραε μετ» κβ μβι ατρατιντιχαί χινητα ή λ( δ ών συντΐλοδνται.'Εκί πλέον ήρχισαν βομβκρδισμαί έναν τ(·ν άνοχυρωιωνπολεων καί σιδηρο&ρομικ&ν γραμμβν. Είς τον λιμένα ■ τής £«γ κάης τα κινεζικν «ιροκλάνα έβύθισβν τρία Ίακωνικά πό μικά. ΟΙ δέ Ίάπννις ίβομ βάρδιααν καταιγιατικθς «,» ώρ·ί·ν «ύϊ-ην π·λιν. —αί ή¬ δη, ,καΡώς άνανέρουν τα σχε τικά τηλεγραφήματν, 4 -«Υ κάη, η άκοκαλουμένη Νέ· Ύορκη της Ανατολή}, Ιχιι π«ρ·δο8|) είς τάς φλογας καί έχκι μεταβληθή ιΐς χολασιν ΟΙ Εύρωπαϊβι χαί οί Άμΐ ρικκνοί φεύγουν πανικο*βλη τ··, έκιβη?αζ4μ·νοι τβν δι· τεθέντων πρός τοδτο κλοΐων. Τ ό γεγονός ίέ άκριββς αύτο •τι οί άντίπαλοι δέν φείδον ται ουδΐνίί, ούδε τβν εύίω παίων χαί 'Αμερικανβν, δα μιουργεΐ τεραστίονς Ισον χαί άμέσους κινδόνους έπιπλ· χβν βΐς την Ανατολήν, Δια τι ΐΐς την Σ.νοϊαπωνιχην Ιξιν 8' άναμιχβαδν και' α¬ νάγκην καί αί άλλαι δυνά μκις πβύ·ίχβυν συμφέρον» ■Ις την _ίναν καί τόν ΕΙρη νικον Ώχεανάν. Καί 4ν η ανάμιξις ·υτη δέν απολήξη είς ιίρηνικ^ν διευθέτησιν τβν διαφορβν Είνας καί Ία ιτωνίας τοτε έτσναλβς θά |)_ ώς συνέπειαν την γενίκιυσιν χαί την επέκτασιν τού πβλέ μου είς δλβν τβν χάσμον. "Ελπίζομεν Ιμνς <τι δέν έξηντλήθησαν «ίσέτι ίλα τα περιθωρια κρός κΐρηνικην τα χτοποίησιν τβν ζητημάτων κου κροέκυψαν ιΐς την μα κρυνην Ανατολήν χαί ίτι θά έκδηλωθο εγκαίρως ή μΐ σολάβησις τβν μΐγάλυν δυ νάμΐων κατά τοιοδτον τρ* κον ώ»τε νά ματαιώση την κήρυξιν καί επέκτασιν τού πολέμου- η&υ κκίζιικι ο'.ήν &ντ)συχΐ) χαί θε λή ί·»»χή μα;.... Δΐν το9 μ'ληοχ τ6τι· το9 κκΐιι Βμβς ά * λίγιαι 'Αγαηη'ί βΐϋ φ!λΐ, θ τό δίδιί οοΐ). ΆΧλ* θκρ 8τι ϊέ* ιΝαιι χ6οι τραγικ* τί . Τ· ΤΒχγινώτιβο Ρ«<>ι
  νχ χάι^ς την π'σΐι σοι. ΓιατΙ
  χιιριως ή κίατι είναι κ·υ μι·ριΙ
  «ά μβς σώ3ΐ αέ χάθε οτιγμί) σε
  χίβι ούακσλη κιρΕοΒ· ιτ]; ζβής
  χ*ί. Έ κΕοτις 8ταν μιταβάΧλΐται
  β» αγα«») μεγάλη χ«1 ή 4γα«τ) οέ
  θιιαΕα δέν μκβρεΤ π»·4 νϊ όδ^γτ)
  α) οΐή ν(χ^. Α&τί) ή «{ότι μη·
  οιΐ ν! χινήβ^ &·>—, ούΐί) μπο·ει
  τέν
  ΡΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ
  ΠΙΣΤΙΣ ](Α ΛΓΑΒΗ
  ΪΙνβι γνβοτ*, δοβ χι ^
  νέ, &ιι χαθίνβς Ανθρβηος χιύίιι
  χι' 4ρ6 ίνα διβμα οΐ^ν χσρίιά
  Άλ>ά μη·[Α νά π», χβρΐς
  δτι >& έ; ιΐς μερίς ί
  ώ
  τού.
  γώρ
  βυμα'β "(υ ϊημιβιιργιΐ τα δι δ
  μα ι<{ς Ι·.·Χ<ίί μ«ί '« |ν νέ·ς *»έμΐ9 *·'" >βν
  τε γιμΛτο ζ«ΐ καί η
  δ»άοτ) χι' βΙοιοδ·ξΙα. Κι' άηέτο-
  μα τΐν ιΐία όλίτελα βλλαγμίνο.
  Τέ πρίοαπό τοβ χ·υρα>βμέν·. 'Αλ
  λ·ι·μίνα τα χβ·αχιΐ)ΐ>ιοτιχ« τού
  ΚαΙ τίδλο 5?ίς «ο Ιμ·ιβζ· μέ
  5φ·ς ΙνμαγιΕου χεϋ ιίχονΐζιι τ^
  Ολΐψι χαί τέν άγ»ιώ«β· ψ->Χ'Χ·
  οχαεαγμί. Μ1 χείλις ώχρί, τ»ε
  μαμινα χαΐ ^ · ματια σχιδέν οδκ
  ομένβ, κιϋ άφιναν » υ χαί τ» υ
  χάη·ια οκΐθια μβνάχβ ψ»χι»τ)ς
  δϋνάμιως χαί ζ«τ](, μοθ διηνή.η
  χε'τό διαμα τ«ς ζ»*)ς τού:
  —"Ημ·Ην«(ώς τωρ1ζιΐς Ινβ< 4νθρβκ«ς μέ δ«εΐ|>α χαί οχέδια
  χ «Ι μέμεγάλΐ) ίρμτ). 'ΒΐιΙοτΐϋα
  ατ Ις ίίέες μευ χβΙ οιΐς Ιονάμεΐς
  μου. Κβί ΙΤΜΧ« μ« ίεμή Βκέλ
  λης ι«·4ς >*^ν έχκ>ήρ·ο( χ·ν αχο
  κ·ν ηιυ ιΐχβ θέσι ι ατ$ ζ·τ) μου.
  'Αλλά ατέ 1(όμβ μευ έοχέντοψοι.
  ΚβΙ ιί (υνάμεις μ·» μ' έγχατί-
  λειψ*ν. Ίοχεριι[αβΐ|χαν δηυς
  οχορκΐςετ«ι χι' β ί»·μ·ς τ«)ς
  θ«·λλτ)ς ίτβν οϋνβνιήοιι μεγάλν,ν
  *¥τΙθτβοΐ. Καί βην ο»*4|λ6ρι Α
  «ι «Ι «ιιμι^ιιιτ· κι' β·χ<βα ·*ν Ιλεγχο τ«ϊς ζβκής μ·υ, Ιλιγχο αί>
  ο-.η»6, ά&υοώηητο, άν^λεή, εΙΒ»
  δτι τίηοτε πιά Ιέν Ιμινεν δρθιο
  οτή θίοι τού. "Ολαι ιΐχανάνα
  χραη%, ίλα ιΐχαν ηέοει χβτω οίκ
  τ·ά θίντρίμμ:
  ΚαΙ τοτε ή»χιοα νά χά ν μ την
  χΕοτι μβυ. "Αρχιαβ ν' βμφιδίλ
  λ» ΚαΙ Εέν οπάεχιι μιγα)ύιερβ
  μαρχύρι· άηό τα βΐβίηιικ ττ)ς «μ-
  φιββλϊας. Είχα Βμαις αχέμι, φκί,νε
  ται δυνάμεις α»«ετές. Τίς κιριου
  νέλιξα' ίτοξι όμτ)0Β χαί τίς ο«έ
  ψιις μευ. Κι' Ιοαλα Ι»
  οχΒΧό τί) ζωή μου. 'Απενάαια»
  νά χ(ΐ)αΐμοηοι^α» τάς Ιυνίμεις
  ηοθ μι δμιναν γιά νά δημιουργή
  ο» χάτΐ. 1Ί« νά &ψ«σ» έντός
  μοϋ χαί ΐ6εβ μ«υ Ι«α νέο νκέ
  οτέν ίπο!· νά κΐατιβ» χαί οίαν έ
  κβΙο νά βρΐσχω «ΐυλο χαί παρΐ)
  γοριά. 'ΚπΙοτΐϋκ Βτι μβθ ίμιινι
  τούλίχιοτβν τ) αγάκτ] χαί ί οΐαρ
  _ ] άν6>ώπ»ν νικ τοΰς ίιτβίους
  ΐΊχα αηχρνΐ|θ1 χίπους χαί θοοίις
  χά Ι Ιδίες χ«> πα»ιλθόν. Ινα χί
  αμ·ν δλβκλτ,ρο, Άλλά τί πλαντ,Ι
  Δέν £βγΐ)α« νά «νβχβλίψι· ίτι
  άγάτη ι έν ήτ,αν κβρά εΙχτοΓ,
  έδίϊιιο γιά]έλεΐ|μοοΰνΐ'Ι ΚαΙ ξέ
  ριις ιΐ σημαιΐνιι αύΐό- ΙΙναι τέ
  τιλΐϋτβΐο χύπτ,μα ηιυ ίέν μη·
  ρι! ν' βνθέξι χανείς. 'Η αγάηι
  2έν μ«0 Ι8ΐδ·»τβν χβίώς ή χρυβτα
  λένιαι 6>ύσ«| δίδει τέ νιρ* ης λα
  γα·έ οτέν χίμκο χβΙ οιή χλίΐ).
  Μοθ ίέβτ,χε άπέ πιΐομκ, χι
  &π* βΙβθ^ΙΜ ιΐκτικ. Ώίαν νβ 4
  μ·υν ζΐ)τιΑνο( χβυ ζητβθοι έλιη
  μβσδνΐϋ·.- ΤΑρα μέν» χνρΐς ΕΒίος
  χα>ρίς κίβΐι, χβρίς βγάπη. χβρΐς
  μιγάλβ ΙΒανιχά' Μέν» Ινα τρβγι
  »έ ββμ« «» ....." "-1------
  μπο·ιΙ νβ
  χονι·οτ4» χτ}ς
  λάμψ·
  χά Ι
  να «Ι
  τ; «ύσεβχ χαί κμνιβολιβν κιέκει
  ν! 6ψ»ν6μ3ΐοτι αι ήιβΐς τοθ «4
  θοκς. 'Αλλά τ·0 πβθοιις τεΐν ώ
  ρκ(«ν ίδιδ·1, τβν μΐγάλ(ον ο*·
  κ&ν. "0»ν δψίθ»Ομιν έχιΐ, δ τβν
  μ«τ»δ5λλομΐ Ιν ανίγκη ι^ν κΕατι
  θΐ, τί τε Ββφκλπς ΘΑ μετκ
  ακΐστ^Ηντΐς π;4ς έ·
  μας. ΚαΙ τί τι θλ μβ: άγκκί)
  αε«ν κληθινά, Βββι μβς Ι5ιδ»ν
  αίνον οΐχτ·. Καί πρίηΐι νάχαμε
  δύνβμι, νβ έξαιχολ·υθτ)9·ιμι νβ
  «γβπβθμΐ χι' έμιΤς. Διότι
  χίσΐ'ς είναι αγίκΐ) χαί ί) &■
  +■*> θκοΐκ χαιΐ κνιξΐκαχΕα.
  Μ.
  Τ6 Σοβιετικόν χάος
  Έν φλένον ζήτηαα
  Π ΕΑΕΓΙΟΣ (ΑΙ Η ΣΥΣΙ
  ΤΩΝ ΕΞ
  ΙΑΓΟΜΕΙΗΙ ΣΤΑΦΥΑ
  ΙΥΑΣΙΑ
  ΟΙ
  Ο ΣΤΗΙΙ ΕΚΙβΙΡΙΖΕΙ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 1ΙΕΘΝΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Αόγοόστου.
  Δι' έ«β!νους κου θα εΤχαν
  καί την ίλανΐστην άμφ βολ(αν
  τΐερΐ τής έν Ρωσσ α καταστά-
  σβως 8'α τελευταίον Αρθρον
  τής έν Μόσ> ο έκ&ιδομένης έ
  Φημβρΐοος «Τικοκεαώσκογισ
  Σβίσβο» γραμμένον μ έ τα πα·
  Υύ'ερο γραμματα τοθ τυκο·
  γαφεΐου της είναι άρκετά ά-
  ττο<α)υτιτικόν Ί5ού τί γράφειή σοβκτική <ύ;τ) έΦημβρΙο: «"Ολην την ημέραν άνθρω «οί σχηματ'ζουν ουράν έμ πρός είς τα αρτοποιεΤα. Πά χβται τόσον ολίγον ψωμί, «δστβ δνθρωποι αναγκάζονται έπισιοέφουν βΐς τα σττΐτια των ϊωρΐς ίνα κομμάτι ψω μί». «Τα -ερισσότερα καταστή ματα έτΐ(ση<—συνεχ ζει ή έφτ) μερίς στβροθνταΐ έμκορι υμά των. ΉμπορεΤ να πβριμέντ] κσνβΐς (ίιΙ εβδομάδος διά νά ιθρη ιιατάτΕς, άλεθρι ή κάο βουνα. ΕΓβη οίκιακσ, ώς βε λόνβς όφάσματα βσπρορροό γων, ένβυμασΐαι κτλ. είναι δυ σ'ύρετα. Είς πολλάς πόλεις τα καταστήματα είναι σχεδόν κβνσ». Ή κατάστασις ού τή Ρέ» εί νοι νέα. Απλώς τώρα βρχΙ υ^ νά την άποκσλύτιτουν οΐσοβιετιναΐ έφημβρΐδρς πιε ζόμβναι άπβ την Ανάγκην των κραγμάτων. Έν ·Ά μεταξύ βύρωκοϊ<αΙ ά?ιστεριζουσαι έφηυερΐδβς, οισκε'μεναι μέϊρι σήμερον μάλλον ϊύνοΐ'ώς πρός τό έν Ρωσσ α καθεστώς, ήρχισαν πλέον νά Αντιλαμβάνοντο την πραγματικΛτητσ. Χαρα <*η9ΐστική εΤναι ή τελευταία στροφτ) τής γνωστοτάτης αγ λκής εργατικάς εφημερίδος «Ή>ερήσιος Κηρυξ», ή όποΐα
  ήρχισεν εσχάτως μίαν άντισο
  βιετικήν εκστρατείαν, σΐηριζο
  μένην είς μαρτυρΐας νροσώ
  ηων Αφιχθέντων εσχάτως έκ
  ΡωσσΙας, Κατά τάς νληροφο
  ρ(ας τα6τας 6 κοιι σσάριοςτής
  Συγκοη ωνΐας Όρζονικιτζ»,
  άκοθα ών ςίφνιδΐως καί είς
  τόν νεκρόν τοθ δποΐου Αηενβ
  μήθησαν μεγάλαι τιμαί, Ιδβλο
  Φονήθη. Τρΐΐς ίοβλφοΐ τού
  συνελήφθησαν σμέσως μετά
  τόν θάνατόν τού·
  'Η «Ήμερήσιος Κί)ρυξ» βε
  βαοώνει δτι τρεΤς τοό)άχιστον
  χιλιάδκς σι&ηρο&ρομικοΐ υπό λ
  ληλοι βχουν ουλληφθβ έσχά
  τως έ»Ι τροτσκισι φ
  Είς τα τελευτοΐον έκ Λον
  Οίνου Αφΐχθέν φύλλον ττ)ς έ
  Φημερ(&ος «Πρόβδσ> ττ]ς Ιρ
  κοότσεης Αναγ^άφεται Α ιΓδη
  σις Οτι κατόπιν Μκης 72 σιίη
  ροδρομιχοΙ συνελήφΡησαν έκιΐ
  κατεδικάοθησαν είς θάνατον
  κοί έτυφεκΐοθυσαν, ώς έκτε
  λοθντες χαταο κοπεΐαν διά λο
  γαριασμόν τής Ίαπωνίας καί
  ως ύχϊόθυνοι ενός σιδηροδρο
  μικοθ Βυστυχήματος κατά τό
  οποίον εφονεύθησαν 14 5το
  πεσεν είς δυσμένειαν. Λίγε
  ται δτι ό Στάλιν Ανέθεσβν βΐς
  τόν Αρχηγόν τής ΓκεπβοΟ Γιέ
  σωφ τβν Ιλεγχον τής σπουδαι
  οτάτης ταύτης σοβιβτι«τ1ς όν
  γανώσβως. Ό Γιβσωφ τεθεΐς
  Αμεσος επί τό εργδν τού, Α
  πέϊυσε τό ήαισυ των μελον
  τοθ πολιτιβοο κομΐσσαριάτου
  ττ]ς Κομινέον καί συγχβκρι
  αενως το6ς Λοστέννυς, Κούν
  σινεν, Ν ζικάβα, Βδλφ, Έρκο
  λι «αί Μανουΐλσκι.
  "Ο έν Μόσχα Ανταποκριτάς
  τοθ «Ήμβρησίου Τηλεγοάφου»
  τηλεγραφ·.! δτι ό < σοβιετιχΑς τύπος Ανέλαβε ά τι ό της 9ης τρέχοντος σφοδροτάτην βπΐθε σιν εναντίον «τον ένβργούν των σαμποτβζ καί των εχθρόν ι<)ς πατρΐδβί», τονΐζβι Ρέ δτι β κη"ς μα. εέκκαθάρισις» Ήρβη Ιπληξεν ήϊη καί την «Κομιν ό δό δλδή Ιηξ ήη η μ χίρν» τό διοικητικόν δηλοδή γραφείον τΙ}ς «Τρίτης Διε βνοθς». Ό Δημητ(ώφ είναι έ ξτ)«ριβ·μένον πλέον δτι περιέ ζ τής βιομηχανι καραγωνής εΤναι «<ατα η ή στροφΐκή». "Ολαι ο( βιομηχα νΐαι, μεταξύ τον οποίων, τοθ ούτοκινήτου, τοθ χάλυβθΓ,τΟν σιδηρόδρομον κα( τοθ άνθρβ κος *5έν Αποδΐδουν πλέον την προβλεπομένην παραγωγήν. ΚαΙ ή γεωργικη κατάστασις παρίσταται Από τβς έφημβρΐ δας ττΐς Μόσχας, αί οποίαι ί χούν εντολήν νά προετοιμΑ σουν τόν λαόν δια τάς στερή σεις είς τας οποίας περαιτέ ρο ΘΑ υποβληθή, ώς Απελπι στική Φυσικά δι' δλα πταΐουν οί «τροτσκισταΙ κα! €( έχθροΐ τοθ λαοΓ». ΚαΙ ή εκστρατείαι τοθ σοβετικοθ Τόπου θεωρεΐ ται ώ; πρόδρομος νέων όμα διχον συλλήψεων κα( έκτελέ σεων. Είς τό ΚΙεβον ΑρχΙζει έντός των ημερών μΐα μεγάλη δΐκη πολλων Ανωτέρων ποΓσωπι «οτήτων τγ]ι Ούκρανΐας, (έ την κατηγορίαν βντβπαναστα τικτ)ς προπαγάνδας, διά την ό ποΐαν έ&απανήθησσν υπό των κατηγορουμένων Τ β έ«ατομ μύρια ρούβλια ^κ τοθ ΔημοσΙ «υ Ταμεΐου. Ή δ(κη θΐ γίνη κεκλεισμέ>ον τον θυρών. Μβ
  ταξύ των κατηγορουμένων
  Ευρίσκονται: ό πρόεδρος τής
  Τοπικάς Έπιτροπής τοθ Κομ
  μουνιστικοθ κόμματος τοθ Κιέ
  βου, ΛομΑκο, ό Αντιπρόεδρος
  ΣκβΙρσκι, ό Αρχηγός τοθ πολι
  τικοθ τμήματος Κοστίνκο καί
  Βλοισχεδόν ο( τμηματάρχαι
  Κατ' εΙΒήσβις έκ τής πόλε
  ως Γκόρχι εγένετο έ«εΐ ή δι
  «η τοθ πλοιάρχου τοθ Ατμο
  πλο(ου «Τσιβνιτσέβσκυ», όνό
  ματι Τερβντ έφ <αΙ Βνδεκα άνδρον τοθ πληοώματος, κα τηγορουμένων δτι έ[?ύθισαν τό σχάφος, ένεργοθντες σαμπο τάζ. "Απαντες έτυφεκΐσθησαν, Έ« μέρσυς τ·δ Συλλβγβ» γγέων αταφυλβν, έλαβσ μΐν την κατωτέρω έκιοτ·λΐιν ιί( αηαντηαιν τβν Ισ*»ν έ- γρ«ψ«μκν βχκτικβς μέ την έπιλονήν, την συσκευασίαν καίτόν έλεγχον τβς κ·ι<τη τος τβν έ{αν·μένων οτββυ- λβν μα;, την σκο(·ν καί ΐύ χαρ(οτ»ς δημσβκύομκν: ΆΕιύτιμι κ. ΔιΐυΒυντά, Είς τό σημερινόν φύλλον τής όμετέρας εγκρίτου έφημε ρΐδος δημοσιεόεται αρθρον σχετικός μβ την ποιότηχα των σταφυλΛν καί τόν διενεργούμε νόν ·π' ούτον εΚενχον υπό τοθ έομοδΐου ύπαλλήλου. Έπ' σύτοθ Εχομεν την τι μην νά σάς γνωρίσωμεν δ τι ειδικώς διά τάς γενομένας είς ΑΤγυπτονέξαγωγάςένεογεΤται τόσον πολύ ούρτηρος ελεγχος ωστβ πολλάκις ευρισκόμεθα είς την ανάγκην νά σκεπτώμε θα εάν δυνάμεθα νά συνεχί σωμεν Αποστολάς δεδομένου δτι τα σταφώλια εφέτος βΤναι γενικώς προοβεβλημενα υπό εύ9υμ[δος καί σαπΐλας καΐ δέ όν νά γΐνεται ό ελεγχος μέ ΐπιεΐκειαν καί ουχί τόσον σκληρός. Έν τέλει σάς γνωρίζομεν δτι μίχρι σήμεαον δέν Απερ ρίφθησαν σταφΐλαΐ »(ς ΑΤγυ π τον προερχόμεναι έκ τής πε ριφΕΟβΙας Ηρακλείου καί τοθ το όφεΐλεται τόσον είς τό έν διαφϊρον των ίξαγωγ/ων οΐπ νες έπιβαρονονται μ έ 6πέ ρογκα καθαρισχικά των στα φυλών Αλλά καί είς την 6ο κνον παρακολούθησιν κα( τόν σκληρότατον Ελεγχον τοθ Α πεσπασμένου ύπαλλήλου πρός Ελεγχον. Ή ΑπορριφθβΤσα δέ ποσότης σταφυλών έν Α(γύ πτφ προήρχοντο έξ αλλης στσφυλι*ής περιφερείας τής νήσου μ«ς. Έκφράζοντες τάς εύχαρι στΐας μας διά τό πατριωτικόν ενδιαφέρον σας κα[ την πά ραχολοόθησΐν σας επί τοθ κυ ρ«τέρου έθνΐκοθ μας προΐύν τος σάς παρακαλοθμβν νά Αποκαταστήσεΐε τα πράγμα τα ώ; Ε κου ν καΐ νά συνηγο ρήσητε ώστε Κρατιχβ μερΐμνρ >ίνεται έπιεΐκεια υπό τοθ ε
  λεγκτοθ κατά τόν έβώ 6λεγ
  χον Αλλά καί έν Αιγύπτω Ο
  ΔΙΑ ΤΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΝ·
  (τίς το κινηματοθέατρον
  'Δλκοζάρ θά ΒοθΒτίΣάββατον
  ή πρώτη συναυλΐα τής χορωδΐ
  άς Αθηνών· ΕΤναι ή πρώτη
  φορσ—αν (έν άπατώμβθσ—
  πού δίδεται συναυλ'α είς 0-
  παιθρον κέντρον νύκτα, είς
  την πόλιν μας. Κα( μάλισια
  συναυλΐα χοροδίας ώρτ'ως κα
  τηρτισμέν«ς. ΚαΙ δέν ύπάρ
  χιι άμφιβολία δτι ΘΑ «αρ«
  πό των Αρμοδίων Λρχών λό
  γφ τής βλάβης των σταφυ
  λον μας.
  Επ Ι τούτοις διατελούμεν
  μετά πλεΐστης τιμής.
  Ό Προβϋοος
  Ίη. Μπιμπάκας
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Τιμ. Φαλ«Τ«Νη(
  Χαίρομεν Ιδιαιτέρως βιίτι
  καβώ; κροκνκτει έκ τής αν»
  τέρ» έπιΐτολϋς Α έλχγχος
  τβν έ{αγ·μέν«ν οτ«φ»λβν
  γνκΓ,αι κ!( ταν λιμένκ μας
  αύαταρός καί θΗβτημαηκος
  ϊως έζητήααμεν κατ' έιτα-
  νάληψιν 4ααΚΐ( μάς εδόθη
  βε>ρμ& να άαχ·λη9ϋμΐν μέ
  τό πολύτιμον πρσϊον μας.
  Χνίρομΐν έηίβτΐς διίτι ώς
  δικκιστοΰται οί έμπ·ρ·ί μας
  Μκταβκλλαυν κάθε κρσοκα·
  θείαν διλ τ«ν καλλιτέραν αυ
  ακβιικσίαν τβν έξαγομένων
  σταφυλθν. Καθώ; κληρβφ··
  ρ·ύμεθα «λλωοτε Α αοθένει·
  τδς εύδυμίδβς καί τής αακΐ-
  λας π·ύ προσέβαλεν εφέτος
  τα ατκφύλι· μας έζεδηλΜθη
  «αί είς την Πελοπέννηαον
  καί είς την Μικράν Άαί·ν
  καί ιΐς κλΐίστας άλλας οτα-
  9υλακ«ραγ»γικας χώρκ;.
  Πάντνς. Ιικιδΐι τ· ζήτα-
  μα τβν έζανωγύν τβν βτ·-
  φυλ&ν μας είς Αίγυπτον «1
  ν·ι αοβχρώτατον απΐφκαί-
  αθη κ·τ·ι»ν κίοηγήοιως τ·&
  νσμάρχο» κ. Μαρκέλλ·» ν*
  μιταβϋ είς ' Αλεξάνδρειαν ό
  τελώνης "Ηρακλείου δια να
  καρακ·λ·υθήαο τα αφικνού
  ηινα έκεί φβρτΐα τβν σταφυ
  λβν μα;, τϊν τρόπον τβς δι
  αθέσΐώ; των καί την ποιοτι-
  κήν κβτάαΐαβιν είς «ιν φΒί
  ν·υν καί νά κροκαγανδίσα
  την εύρυ τέραν κατανάλωαίν
  των. 'Αλλα δια την πραπα¬
  γάνδαν τβν Εριΐτικβν οτ·-
  φυλβν κ·ί την αυβτηματΐΜυ
  τέραν διαφήμισιν Τ*»ν είς τ*
  έζωτερικάν, η Κυβέρνηαις πι
  ατεύομΐν ίτι 86 λάβη. γκνι-
  κύτΐρα καί άκοτΐλιοματικύ
  τΐρα μέτύα.
  Καί κρέπ» να γίνη τ·ΰτ·
  διά νά έζσυδκτΐρωθζ κάθε
  χίνδυνος άκοκληαμοϋ κ·1
  δνσφημήοεως τβν αταφυλβν
  μ·ς κ·£ τάς καταναλωτικάς
  άγορας τάοον τδς Εύρύπης
  8οβν καί τής ΑίγύΛτσυ.
  ηρηθ κοσμοσυρροή £[ς
  το Άλκσζάρ. Μ ά άνναν
  λΐα κάτο άπό τό φ&ς τΛν α
  στρων κα( τής σελήνης μέσα
  σΐή σιγαλιά τής χλιαράς Αύ
  γουστιάτικης νύκτας δίδει μί¬
  αν (βιαΐΐερη συγκίνησι· μίαν
  Ανώτερη πνευματική ψυχική
  κι' οΐσθητική Απόλαυσι. Κι'
  αυτή τή συγκίνησι καί την Α¬
  πόλαυσι θά θελησουν νά δοκι
  μάσουν οί συμπολίται έξυ
  πηρετοθντες συγχρόνως καί
  ίνα αγιο σκοπό, την ένΐσχυσι
  τοθ Βρβφοκομβιου υπέρ τοθ
  όποΐου θά δοθβ ή συναυλΐα.
  ***
  Τ Ο ΛΑΣΗΘΙ.
  Κατα πληροφορίας έξ Ά
  γΐου Νικολάου ό Νσμάρχης
  Λασηθίου κ. Φλωρίδης πρόκει
  ται νά μεταβθ κατ' αύτάς είς
  την επαρχίαν Λασηθιου διά
  νά μελετήση έκιτοπΐως τάς
  Ανάγκας της· Φανταζόμεθα
  λοιπόν δτι ό κ. Φλωρίδης θά
  μελετήση καί τό ζήιημα τοθ
  τουρισμοθ ε(ς τό θαυμάσιον
  ύ οροπέδιον πού Αποτελεί
  τήν'Ελβετΐαν τής Ελλάδος.
  ΚυρΕος θά πρέπει νά μέλει η
  θβ τό ζή'ημα τής ίημιουργ
  άς ενός μεγάλου συγχρόνου
  καί Ανέτου ξενοδοχεΐου είς τθ
  οποίον νά διαμίνουν οί πολυ
  πληθεΐς επισκέπται καί ο(
  παραθερισταί. Διά,τόν σκοπόν
  Ε έ αυτόν θά είμποροθσε κάλ
  λιστα νά χρησιμεύση, ή μονή
  τής ΚρουσταΑΑένιας. ΚαΙ άξι
  ζει νά μελετηθή τβ ζήτημα.
  ***
  ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ·
  Ό οπουργός Γεν. Διοικη
  τή·; κ. Σφακιανάκης 4νήγγει
  λεν δτι ή Κυβέρνησις έχορήγη
  σε καί νέας πιστώσεις διά την
  συνέχισιν καί Αποπεράτωσιν
  πλείστον δηαοσίων έργων εν
  Κρήτϋ. 'Η κΓδησις είνε εύχά
  ριστος. '£ποδεικνύει δέ πόσον
  ενδιαφέρον έκδηλώνει ή σημε
  ρΐνή Κυβέρνησις ύηέρ τής Κρή
  της* Αλλά καί πόσον μβχθή
  διά την λύσιν τον Κρητικών
  ζητημάτων ό κ. Σφακιανάκης,
  '&λπίζεται δέ δα καί ε[ς τό
  μίλλον θά έπιδεικνύεταιπάντο
  τε τβ σύΐό ενδιαφέρον καί ή
  στοργή υπέρ τής Κρήτης. Ύ
  πό τάς προβτιοθέσβις δέ αύ¬
  τάς εΙμπορεΤ νά δημιουργηθβ
  ή πεποίθησις δτι συντόμως θά
  θεραπευθοθν δλαι σ( πολλα
  πλαΐ άνάγκαι,τής νήσου μας.
  **♦
  ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ.
  Καί ά&Λοΐα ετονίσαμεν
  δτι θα Επρεπεν θλοι οί φορο
  λογούμενοι ά φροντΐσουν ν'
  Αποκτήσουν άτομιβά βιβλιά
  ρια Από έκεΤνα πού χορη/εΐ
  τό Δημόσιον ταμείον. Και Α
  νελύσαμβν τάς άιφελεΐα, πού
  θά είχον οί φορολογοόμενοι
  έκ τοθ έφοδιασμοθ των διά
  των βιβλιαρίαν αυτόν. Έπα
  ναλαμβάνομεν κα( πάλιν την
  σΰστασίν μας, έπ' εύκαιρα
  τής εΐδοποιήσεως την όαοΐκν
  έκαμε τ· ταμείον. Διά τοθ
  συστήματος των Ατομ'κών βι
  ρΆιαρΙων ή είσπραξις τον φό
  ρων θά γΐνεται κανονικωτε
  ρα καί οί. φορολογούμενοι θα
  διευκολυνθβθν Αφοθ θά 6ύ
  νανται νά πληρώνουν τάς
  πρός τό δημόσιον οφειλάς των
  κ«Ι τμΑ
  ν
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό κι
  νηπατογραφικόν άριστοθογημσ:
  ■Πρίγκηψ δολλαρ'ων» Μ ι. τΛν
  Γκαρρυ Κοθπβο καΐ την Ζάν "Αρ·
  Θρουρ, Έκτός προγράμματος Μιτα
  βαρΐα ζουρνάλ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  τό άεροπορικό Εργο: «Νυκτερινή
  πτήσις». κατάλληλον καΐ δι' άνηλί
  κους. Μέ τοθς Έκλεν Χίηζ. Κλαρκ
  ΓκέΤμτΐλ, Λιόννελ Μπάρυμορ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός) — Σήμερον
  τό κοινωνικό Εργο: «Γυναϊκες υπο
  κόσμου» μέ την Βαρβάρα Στάν
  γουϊκ.
  ΑΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΗΟΥΔΑΙΑΚΗ
  Τα τελειότερα
  Γερμανικαι
  Μηχαινήματα
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  *Ωρ» 1Ο μ. 1»«
  Τ4> Μΐνημ«τονραφιχβν άρι
  στουρνημα:
  ΠΡΙΓΚΗΨ
  ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ
  Μέ
  ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
  'Βχτβς κρονράμμκτος:
  ΜΠΔΒΑΡ1Λ (ζουρνάλ)
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΝΕΑ ΛΤΑΑΝΤΙΣ
  II
  ΜΙΙΙ
  III
  ΙΜ1Ι
  Τό αθάνατο μυθστδρτ)
  μα ιιοθ ίοημοοΐευβ ιΐρ6
  κσιροθ ή «Άνόρθβσκ».
  Τάς Κυριακάς άκονενματινίι
  ωραι 7 μ- μ.
  ΠρβσεχΒβ
  Άλλότρια, έγώ καί η
  Αύτοχράτειρα», «Δυό
  .Χαμίνια», «Γούπη»
  ("Εντν, Καντίρ)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θβλβρηγότ ά)π
  Αναχωρεί έξ Ήοα-
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβτ»
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ..
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά-
  βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ-
  Ν·Ν, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον «νΐΝΛΡΑΛΕΗ
  Τειλ>*. 1-41
  ΜΛΝΙΑΙΣΙ. 11ΝΙ Β.
  ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-νΥΧΙΑΤΝΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΘΙ
  ΑΗΜΟΙ· «γχΐΑΤΡΕΙβΥ ΑΘΗΝ1Ν
  Λεχετεη ·ν τ*, Ιατρείβ
  «·». οο«( Πειραια* 17|'
  ΑΘΗΝΑΙ. Τηλ 1X179
  Ίνοιχιβζβνται Βωμάτια έπιπλω
  μενά ή μή. Πληροφορίαι παρά τφ
  κ, Πρατσινακη ή Ντάλια, όοός Γορ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΗΙΛ ΤΡΛΓΚΗ
  ΒΑΗίΙΠ»
  190ο»
  ΟΙ -ορτβς 86ν Ικλειναν, 6
  ΨυΧΡ&ς άβρας έαπαινβν Από
  : σπασμένα τζάμια. Βαση-
  ΐ ή άχοΧουθΙβ έκρο-παθη-
  σβν, όπδ τό φΦς οανβ«κ©ν «η
  ροττηγ'ων, νά έτοΐμάση. προ-
  γ,βΐρως κο*βθατοκάμαρβς γι*
  > βησιλι»ήν οικογένειαι πού
  χε τϊίσπ άπό τον θύραν·
  σδν ιΐίτεωρο.
  —"Ω1 μαμφ, πόσο δσχηασ
  εΐνβ Βλα εο& μίσο! έΦώναζβν
  δ Δ'λφΐνος, τεσσβρβμισυ χρό-
  νω·< παιδάκι πού Βΐγβν Ανα >αφβ μέσα στήν σϊνλη των
  Βςρσαλλι&ν καί τοθ Τριανον
  χΙ ήταν συνειθισμίνος στή
  λαιιπρότητα των πολυβλβί-
  ων, στίς άντσόγειβς τβν κα·
  τοπτρων, στδν πλοθτο κα>
  στή μεγαλοπρεπεία.
  —Γυΐί μου, τοθ απήντησεν
  ή βασΐλισοα, δ Λου*3οβτ«ος
  14ος ίχαθόταν έ&Ο καί ήΊαν
  ΐύναρΐστηυένος. Δέν πρβπει
  έμΐΐς νά ϊΐμαοτε πιβ άπαιτη
  τικοΐ άπό εκείνον.
  Τοθ βασιληα 8μως τδ πρό
  σωπο άκτινθβολεΟσΕ—γωρΐς
  νά ξέρϋ κανεΐς γΐατΐ. «Κατέ
  πληξε τοός πέριξ μ έ την Ιλιγ
  γιώδη δοίξΐ τοι»—λέβι ενας
  μάρτυς. "Επβιτα άρχισε τδ χά
  σμουρηγ6, *βρτ)« πολύ άνα
  πσυτικτ) την ποόχειρη στρω
  μνή πού τοθ εΤχαν έτοιμάσ—
  κοΐ ϊΤπε μέ τεμπβλιά σΐθύς
  δλλους τηγαΐνοντας να κοι
  —-Άς κυττάζη 6
  ν« ββλβυθρ όπως μκορεΤ, έγώ
  εΤμσι Αν τάξει.
  Ή ΜχρΙα-Άντουανέττα βέν
  ή αν. ΤΑ σκΐτι βκεΐνβ, το δ
  ποίον (έ/ έοιάλβξεν ή Ιδία
  τής έφαινόταν φυλακτί. Ό τα
  π»ινωτικός τρώτιος μέ τόν ο¬
  ποίον την είχον σόρη Εως έ-
  κιΐ ήΐαν άξέχασΐος.
  «Ποτέ — Ιγροφβ βιαστιχβ
  στ6ν Μερσύ. τδν Δύστριακό
  τιρίσβυ—ΒΒν Θ9 μκο^έση 6
  κοσμος να τϊΐσΐϊψο δ,τι εγινε
  τΙς τελ'υτοΐες ([κοσιτέσσβρβς
  Όσα κοΐ νά εΐκοθν,
  Οέν θά ΒΪνβ Βιδλου όπερβολή
  ΆπεναντΙας δλσ θα είνε κα¬
  τωτέρα άπό δσα εΐ&αμε καί
  μ
  «Ύηήρξ'» μάρτυς δλω>—Ε
  νροφβν ό Φίρσεν την Τδΐσ μέ
  ρα οτΛν τΐατέρα τού—κι" έζα
  ναγύρισα στδ Παρ σι μαζΐ μ*
  ή; άκολουθία τοθ βασιλέως
  Ό θΐός νά μέ φυλάξη νά μην
  θέαμα τόσο καταθλι
  πτΐκδ ώσάν τώ γεγονότα τ
  5ύο αυτών ήμερΛ Ι»—·Ό Θβ6ς
  νά τδν φυλάζη ..
  Άλλά τα φρικτά έκεΐνα γε
  γονότα επηκολούθησε μιά εκ
  μεταστροφή.
  (συνεχΐζεται)
  9 ΠΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΑΥΑΑΚΗΣ
  ΕΙΒικευθεΙς έν^ΓερρανΙα είς
  τα νοσήματο- Ζτομαχου ίντέ-
  ρων καί Ητιοτος, δέχεται
  τοθς «ασχοντας έκ τοθ ττεατι
  κοθ συστήματος εντφ Ιατρεΐφ
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμάρβς,
  Άριθμ. τηλ. 7—99
  ΑΛΕΞ. Γ. ΠΕΦΑΝΙΔΗ.
  ΙΑΤΡΟΧ — ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ,ίατρός ΕΟαγγελισμοΟ
  οπουβάσας επί ττενταετΐαν εν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέψ
  ΙατρεΙφ τού όΒός (Πλατεια—
  Στρατα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος >κ
  ττ]< όδοθ Καγιαμπί). 'φραι βπισκέψεων 9—12-4-7. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι καραλαβαΐ. Ν4« ύφβ.αι«ατ«. Νί·ι μ·6ίρν«ι ΧΡ«·Ι·«- τι·μ·(. ΑΙ τιμαί μ·Β ιΐνι ■! βΜτιρεη ΚΒΕΙΙΣΙΙΙ ΐτά ΠΕΜΠΤΗ |9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 5 λ 46 Δδοις 7 λ. 12 ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕΙ ΕΡΓΟΚ II ΝΗΣΟΣ ΤΟΝΙΗΣΑΥΡΩΝ ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ Σειρα μ4τρ<ϊ>ν λσμβάνεται τελευ¬
  ταίως δια την δημοσίαν κσθαοιότη
  τα. Καί δικσΐως: Ό "Ελλην—να τό
  λέμε καΐ νά μή ξεροκοκκινΐζομε—
  δέν έσυνήθισβ άκόμη να 6πο«Ιδπ
  είς την καθαοιότητα-δπως άλλοϋ
  —τόν φόρον θεδς.
  —Τό άραχνιασμένο κσ.1 γλιτσια-
  ομένο μικρομιΐακαλικάκι δέν όπάρ
  χει μόνο στήν ΚιουτΛχεια καί τό
  'ΑΦΐόν Κσραχιοάρ. "Ιδού το έκεΐ
  στή γωνιώ τοθ σταοροΒρομιοΰ ού·
  τούσιο καί χαρακτηριστικό.
  Αυτή την ύπόδειξι—ή καλυτέρα
  την άποκάλυψι —κώνει καί σήμε-
  οα Ισως άκύμη, ό έχθρός τής Έλ·
  ληνικής γρουοουζιας. Καί τοθτο
  φυσικα γΐνετσι πρός γενι«ωτέοαν
  γνώσιν Κ"1 συμμόρφωσιν. Ή άκσ
  θαρσία, δοο...ιΐατροπαραδοτη καί
  Λν την φαντασθοΰμβ βλαοφημεΐ
  τόν πολιτισρόν μοις. "Οταν £νας
  ξένος βαοτάει τή μοτη τού ί) άπο
  στρέφει τα ματια τού, ττροκειμένου
  να τιεράστι. να σταθβ, να χαζέψη,
  ή νο ζητήση κατι <"οος 'Ελλη»ι- κοώς δρόμους, είνε τό Τ&ιο σα νά τταραδέχεται ομέσως καί άνεπιφυ λάκτως τή θεωρΐα τοθ Φαλμεράί βρ περΐ 'Ελλήνων! ΟΟτε ' ΑλβανοΙ νταμτσκηδες, οΟτε άπλησΐαατοι μουζΐκοι δέν θα εΤχαν τόση νΡ0«· σουίιά. Βέραισ ό Έλλην έπιχηρημστΐας ό ρέκικς καί συνειδητός, ττσοοι,σι Λίει άπό έτων καί έδω πλείστας βσας ριζοσπαοτικας έξαιρέσεις: Μανσζάκια καθαρώτατα, ττροιόντσ μέ Αννα ύλικα, προοωπικό μέ δσ πρες δψογες ποδιίς. βπτος οί βοη ΘοΙ κλινικί)ς, γενικώς καθαριότητα εσωτερικήν καί έξωτερικήν χαρμα. Δυοτυχως αί έξαιρέσεις αυταί δέν άρκοθν. Δια την καθασιότητά μας την γενικοτεραν δέν χρειάζβται ά πλώς πολυ νερό. Χρριάζετσι βαθυ τέρα συναίσθησις περΐ αυτήν καί ποαγματικαί φροντΐδες. Είς α6τό δέ φρονούμεν Αποβλέπει καί τό Κρατος μέ τα εΐδικσ μέτρσ τού. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Εί3οπ·!ο0νΐΒΐ οί Ιχ·ντες κλά γς η·4ς «ηιίιίρΒωσιν Βϊ 4φ!χθΐ( δι* ολΕγος ημέρας είδικές ιιχν(τΐ)ς τοθ κλοιϋΐίγΝοηβιιίοΗ Έμμ. Παγκάλου. Οί ένδιαφιρί- μιναι δύ αντ«ι νά ά*·υθ4ν«ντο«[ είς τό γραφείον Δι;μ. Λ. Γιαλιτά- »ΐ) κρίς είϊβκο(ΐ|α[ν τού. 1—5 Πβς μ) Ιχκληζιν χαΐ *«■ βίν ττ]ς «όλιβς ΒΙννικιγχ ττ}ς Ά μ·ριχτ]( β}·χή . χρϋοοθ κΝτκ 4- η6 τινβν ήυοβν 4«4 τένεο»«ν6>.
  Οί νάτο χο'. άντΐ ν' ανοΕγοιιν τίς
  όιιδ έλλις τβ><, ανβΐγοϋν . ιΙςχ·Ο χαΐ ι»ζ«03υν ϊοον πι· χριιοϊνι ήιΚ9βο9ν "Ε"«{ «βαπλουτβς αμιρκανίς, ο ΟύΗ Χ4ρμπ»χ Ικαινε τ4 ναμή- λΐ«ν τβςεΐϊ: βΐ9οπβοτκ*{. Άπό τ* αε9««λάν«ν τού ίϊιιαζΐ τοευ θάλια ρέ νβιι(ομ«τα τ&« κίντε δολλαβΐιον «πίν· &κβ γήν πόλιν Βίννικεγχ, δττβυ ι!<ι τιλέο^ ττ γάμους τού. Μέ κιντακίαια μιχ·ά ίλΐξΐπτβτα αΐόρηιαι την Β«·ιάν τευ 8·ό< τοϋς χ»«οίχ·«ς τί)ζ πί λε«ς, ο( δπεΤοι ί»< σανίίλθβν α κίμη **ο την {(«λτ,ξιν τ«}( ακ·β δαΐβυ αο.τ]ς 6ρςχ<)ς τβθ χρυα·θ! —Μιβ μ«ννα μέ .. 20 διοΐκβ ταμμύρια κκιδιά! Ξί»τε κβα9»ς 4κογί«Μς φίρει είς τόν χίσμον Ι'α μόνον κ·ιι- ναθκι «ατά τή» διάρκειαν &ν&ς καλβχαιοιβθ; ΕΙ<ροι διοεκατβμ μύχα. Πΐόχιιτακ κερΐ τοθ «κοθ λιξ κΕπιτβ(», τοδ Οϋνβθεσ'έίοιι εί δούς χατοιχ(δι»ν χννΑκιβν Ποία αλλη ιιτ}*έρκ είνε τοΐβν πό ίύ'εχνος. ΕΙ«οαι οΊσεχατ·|·μύρια παιίιβ αίς τέ δλιγίμηνον ϊιάοτη μα έ·ό( χαΐοκβιριβθ! Ό αριθ α»ς ο£ς φαΐνιτοκ 6κιρβολι«ό( ΌφεΙλετΑΙ είς τ·ν έκιβραντ) Γίλ λον χα8τ)γϊ)τ^ν Σΐγκοιί, ϊιειιθιιν την τοθ έντομολβγικοΒ Ιβγαοττ) ρΕ·υ τβν ΠαειΐαΊβν. ΕΥΑΓ, Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχεται καβ' εκάστην 9—1 ■■ μ. καί 3—7 μ. μ. "Επί της όδοθ ΆραλΘεΙας (ΠλατΟ Σοκκάκι). ΔΙΑ Τ ΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟιΊΑΡΑΓΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Στό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΈΡ- ΤΣΈΛΑΚΗ όδός 1866 παρά τα κρεοπω λεία πωλεϊται χονδρικώς χαί λιανικώς είς τι· μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαδον τού χωρίου Μαλλών Ίεραηέτραις· Ή έξαιρετική ποιότης τού προβδίοει είς την σταφίβα τό χρυσουν χρώμα καί την κα- θιβτά άληθώς τιεριζήτητη. Ή ευχάριστος γεύσίς τού καί τό άρωμά τού άντικατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει- ρικήν. Άπαγορεύεται οια νόμον) ή πώλησις βπο ρελαίου. (Έκ τού Καταστήματοβ) ΛΑ ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤλΣΤΗΜλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. Ύποκαταστήιιατα κ«ί ώντβτΐοκριτβΐ ιίς τάς κβριβτέρας πόλεις ^ϋ« Έλλ*- &ο« κ«1 «οί Έ§·»·ρικβί Ταμιχυτιιριον καταβίσιιβ λν καί ί«ί «ρ·Βεβμί«. ▲άν·ι« ΑίεΙ ένβχβρ· Εκτέλεσις πβαας ( ύ ΐ τι>ακεςεκΙΙΐ λρ-
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΡ-ΠΑΊΚ-Ν ΓΑΙΑΝΘΡΑΚ.Ν
  ΚλΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΥΛΩΜ
  ΒΑΖΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  Τολ*φ.6-03 Λει»φ·ρε){ Κο»ντ«»ρι6τοι>.
  ΓβΜΑΝ·ΡΑ-ΒΧ 'Ανει _ιλ·οίας,-ΚΛΡΔΙΦ -ί
  •ΡΑΚ1ΤΗΖ ·ΔΥ»λίθί.
  Πνρϋνα καμμινα—Καυσο{νλα — βνλανβ
  ΤΟί-
  ΤβυΡλα Χιρσβνίισον ίέργβστβσίβυ Εανακα,—'Αο(Μοτα(
  β—τοιμΐντα
  ΕΙΣ ΤΑΣ λΟΓΙΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ
  ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΣΟΝ
  74ον
  Ι έν
  τ* ιϊρβίνό «άβημα
  ίλλ· οτ)ν νο9 «α-
  ρκ νά ατ}κβ3ουν την άγκ»·> χαΐ
  ά φδγβυν. θα'αν μιγάλι; ετιτυ·
  χία. μοθ φαινότανι, &* τ·ίις Ιμκδ
  |(ατ νβ «ύ^οιιν. Έκάβηβχ.
  λ·ι«έν, ΙχεΙ κεβιμίνοντοις ν* νυ
  Οίαν τίλβί ίϋχοτεΐνιαοε
  χχλά χι' 1*%9* ατίν ώ^β Τβ 6»ρ-
  κίχι -ηγχΕναντας μέ ΒκοχολΕα α·
  νάμεαα άπα τεΰ; Βίμνβος π»»ς
  θάλβοαα, δυα πράγρβτα Ι
  «ύ5ιά«βιτα. Τό Ι «οί ή«ν 4
  μεγάλ») φοτιά ηευ ιΐχα» βνίφ( ·Ε
  κΐιραταΐ οτήν καρβλίοι χαί το
  5λλ« ί<α μιχρο φ&ς έ«άν« οτό ΕΥΓΥΧΕ1ΣΓΑΜΟΙ.- Ή ΔνΙς ΣοφΙπ Ε. Σ.ταμστάκη καί · Φΐλος κ "ΙΛάν. Ά&ράκης Εμπορος ετέλε¬ σαν τοΰς γάμους τον είς Ίβρσπβ· τραν. Παράνυμφος τΐαρεσττι ή κ, Κοντακη δικηγόρου. ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άνβχορησαν βΐς "Α Θήνας καΐ θεσσαλονίκην · κ. καί κ. Άερακη. *** Γύρω στήν τΐολι μας. Ο («ν μιτβ κβλλά χατήρθβαχ βάλ» τό βαοχάχι α τα νερΐτ, ■λτ^φθτ}·* δ κ ή««ν ηραγιιατιχΐΐ χαμαΗΐένα γι* μίνα. 'ίΚμπ^χα μί· οχ χι' έρχιαχ νά λάμνβ. Οί ου- αχολίες κ·υ σ»ν»ντβ9οβ *α δΑοτο χβτεύθκναι «οί» ήθελα ήι«ν μιγάλες. Καί φ«ντάζ·ιι«ι ττώ; ίέν θι χ«τώ»θω»3ΐ «·χέ νά »θα σεβ στο χαράδΐ, &·* ϊέν ιιέ 6οτ| θεθσχν τα νε·& κβυ έκήγχινιιν κρός τα ΙχεΙ. Κάκβια οτιγμή &>έ
  χρινα βκί πάν» ακό τέ χαφκλΐ
  τό οχοινΐ τοΒ χαρ»6ι·0 π
  ή(αΐν τεντωμίνο πολυ νι' Όύΐέ
  I-
  ηώ; τό χαράδι Ιπήγα;
  κρίς τό αντΐθιτβ μίρος. "Εϊθχνε.
  λοτκέν, νά Τ* Ιχοβαι μέ τό »~γε
  >( μβυ χκΐ 81 -ώκαΐοναν άαψ%-
  λβς τ« νεοά. "Εδγαλα τα μαχ< («ι μ·» χι' άρχιαα ν* χ46» Ι» Ι** τα λεπτΐ οτριμένα οχοιν:ά. Είς τ* αυκά μου έρχοτονι οί βιιι λΐες τ&ν πειρκτβν π«ύ δριοχέ ιττ οάλα τβθ χβραδιβθ. Ή μιά άηό τίς φ».έ(, την έ γνώριοχ, ήτοι ν τ·0 »ι«τέ»οι» λβ- ατρίμου το9 Ίορα^λ Χϊνος, κεύ ήιαν πορβδολητ^ς α;4 χβρίδι τοθ ΦλΙντ. "Απέ τέν τοίιιον κ·ο μιλοΒοχν ϋειχνκν κώ; ήΐβν στοιικΐ οιέ μεθββι. Ά^ο την κ ρβλΐχ ερχοΊαν* τέ Τραγβθβι τβν πειρατβν: ■Μόνον ενας γΰρισε ζωντανός άπό τοθς έβδομηνταπέντε ποβχαν Σχΐϊέν την Πιβ &)κ ιΐχα *ί φ- έντελβς τα αχοινΐ χι' &?χιαχ «ά χβ>τιΐ)λατ§ μ' Βλη μοιι τή ίΰ
  ναμι για νά ξεφ6νο, ϊνφ Ινοιβισχ
  το χαρίβι νά α&ρειαι «π* τα
  οεύμκΐα κρός τίς ξ«.ρε(. Έ*εινΐ(
  τή οτιγμή τα χέρια ιι·υ αιι>ανιΐ)
  οαν 1<α αχαινΙ, κεΰ χβε(.ίιανι ακο τέν πύργο τού χαραδιο9. Τέ άμαξαι χβρΐς νά χασβ Λ τε ϊΐυτερίλΐβτ». ΔΙν ίίρ· χ* τώρα άχίμτ] νά ππ γΐατΐ τ) 1<α μα Β&τί. Σίήν άρχή ή χ(νΐ|θ'( μβυ Ισως νά ήιαν μιά χΐ^αΐ£ ά οκναΕοδη η απά Ινατικτο μονάχα αλλά ίταν Ι'οιβοιι ατά χίβΐς μου το οχβινΐ οτε·εέ, ή περι ίβγεια ένίχΐ)9ε μίοα μου Βλα τα αλλα αίοθήματα χι' άπενάαιοχ «ά ρΐξο» μιά ματιά τί γινέ:κνε μέακ οιό χαιάδι άχι τό κιρά θιιρο τής οϊλας. 'Εοχαρφίλβθ! έκάνο οιέ βχοινΐ μέ χΐνϊυνβ με γΐλο, ώ; πβυ Ιφθασχ ο«α 5ψ3( τοθ παραιθύρου. 'Εν τώ μεταξύ γολέττΛ έκυλ·ΕΙοε Ιλαφρά Ι «αν» α:ά νερά χι' είχαμε φθί Ι χι' δλβς άκριββς άντ(«ρυ «ειρκτβν. (συνβχίζεται) ΠΡΑΚΤ1ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΙΜΟ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 1) Η ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΗ ΖΩΝΗ κου άντικατέστησι τας άνθυ νιιινας Μβινας ς«ν«ς κοιΐ τι ραντες 2) Η ΕΘΛΛΛ ΟΡΙΖΙΝΑιΛ πο& Ηατάργαα· τα αχβιλα σβητα μπκλώματκ η»ϊ μ«ντ« ρίοματα ·1ς βλα τα Αφεΐαμ τ» Μειΐ βέρματα, 3) Η ϋΟΛΛΑ ϋΟΛΜΠ δι* τίιν Μόλλαοιν «αντός. ιλΐνου ή έκ μιτ«λλ«·ν αντ κειμένου ή ββχείου πβδ Λ·ρ. Ιχ« νερό χαι μπαΐνιι βτή φΜτι*. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άντιηρβοειιιοι δι 4λ«ί τας πόλβις τής Νήσβ». Γινικβΐ ΆντιπρόοΜποι οια τή -ραταν ΦΟΥΧΤΑΝΑΚΗΣ-ΞΥΛΟΥΡΗΪ εί ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ2ΤΗΜΑ ΙΟΑΝΝΟ Υ ΜΑΑΑΙΑΡΔϋ 'Ενβικιάζοντβι δύο δωμάτια μι ΤΛ κουζίνας ήλεκτροφώτιστα κ ϋ. χ « χτΛ ΧΡβ'ώΒη κατάλληλ »Ι «νβρόγυνον. Πληροφορίαι Στίς δόξες τού βρΐσκεται άπό προχθές τό λιμάνι μο:ς. —Χιλιάβες κόσμου πηναινοέρχον αι καί καμαρώνουν τώ άντιτορπιλ λικΛ μας. —Είχαμε βλέπετβ καιρό να 18·· με στό λιμάνι μσς πολβμικα μέ τα αυτάκια τους πού δίδουν νεα ζωή αί αλλο τόνο μέτήν άλλεγροούιιη καί το κέφι τους. —Άλλ' είς την γενικήν κάθοβον οθ κόσμου συνετβλεσβ καί τό γε· γονός δτι τοθ στόλου ίπιβαΐνβι ό διάδοχος πού Ερχεται γιβ. πρώτη φορα στήν πόλι μας. —Έν αφ μεταξό είς Τό λιμάνι συνεχΐζονται πυοβτοδώς οί προ- ετοιμασίβς β 4 την οργάνωσιν καί διεξαγωγήν των άγώνων των ναυ τοπροβκόπων μας. — θα Εχουν δέ οί άγωνβς αύτοί ξαιρετικόν ενδιαφέρον καί θά τούς παρακολουθήσουν ό πρίγκηψ βιαβο χος Πβθλος. ό κ. Γεν. Διοικητής Κρήτης καθώς καί Ολαι αί άρχοΐ τής πόλεώς μας. — «V έ τό Γιουγκοσλαυΐκόν «ΒασΙ- λισσα Μαρία, μβς ήλθβ χβές νίβ καραβανι ξένον· περιηγητήν. —Άπό προχθές δέ ναυλοχβΐ βίς τόν λιμένα μας καί Ινα θαυμάσιον κόττερο πού Εφερε μιά όμαδα (κ. Βοομέον. —'Ετσι τό Κάστρο παρουσΐαβ· κίνησι καί ζοή έξαιρετικα ζοηρή κι' επήρε ίψι μεγαλης κοσμουπολβ ος δπου διασταυρώνονται 04ες οί φυλες καί οί έκπρόσωποι βλων τ·ν εθνών. —Τό Σσββατο άναμένεται ή χο ρωδΐα τοθ πανεπιστημίου 'Αθηνον. —θά δώση δέ άμεσος τό Σάβ¬ βατον τό βραδυ Την προτη συναυ λία της ατό κινηματοθέατρο »Άλ· καζάρ». —Καί προβλέπεται εξαιρετική ή 4πιτ^χ1α τής συναυλ'ας αυτής τής «ποίας αί εΐσπράξβις ΘΑ διατεθοθν υπέρ τοθ ΒρεφοκομεΙου. —Μέ εύχαρίστησι πληροφορουμε Θα 6τι γΐνεται σκέψις να άπομακρυν θ{ϊ ά-πό τόν κήπο τό άγαλματοει- δες έξαμβωμα πού παριστανβι δή Θεν τόν «ιγνοοτο στρατιώτη καί νά στηθο έκεϊ ίνα μνημείο πού να έκφρά(.(] τό σκοπό για τόν οποίον Θ' άνεγερθ(] καί νά είναι καί αρτιο αΐσθητικος. —Όμολογοθμεν Οτι 5έν εΐμποροθ μέν νότ έξηγήσωμε την σιωπή τής Μητροπόλεως είς τό ζήτημα τοθ β ξοραισμοθ τοθ τεμένους καί τής πλατείας Αγ. Αικατερίνης. —Άλλα τό πράγμα είναι Απλοθ στατο. —Ή Θα αναλάβη τό £ργο α Αί ό Οπως είχεν ύποσχεθό ή πρέπει ν' άφήσπ τό Δήμο να εφαρμόση τό σχέδιό τού. —Άπό προχθές ήρχισεν ή Χβι τουργΐα τοθ παιδικοθ άσόλου ο •Ελευθέριος Βενιζέλος» τοθ μοβ- φωτικοϋ συλλογου γοναικων. — Βρίσκουν έκεΐ πβρΙΘαλψι καί τροφήν ΰγιεινή πλείστα μωμά τττω χον έρναΐικον γυναικον πού εΐμ- ποροθν Ετσι κι' έργάζονται άμίρι μνα είς τα διάφορα έργοστάσια καί τίς άττοθήκες. —'ίιλπίζεται βμως Οτι σΰντομα Θα λειτουρνήσο καί τό νηπιαγω- γεΐο τής πόλεώς μας χάρις στήν πίστωσιν τοθ ενός έκατομμυρΐου δραχμων πού εχορήγησεν ή κυβΐρ νηυις. —"Ετσι Θα συστηματοποιηΘ0 ή περΐθαλψις καί ή προοτασΐα τον μικρόν πτωχόν παιδιον. —Καθώς πληροφορούμεθα μόλις άποπερατωθο ή έπισκευή τον δρο μόν τής πόλεως Θ* αρχίση καί ή έ πιδιόρθωσις καί σκιρρόστρωσις των προάστειον. —Καί πρέπει πράγματι να γΐνρ αύτό πρΐν Ελθη ό χειμώνος με τίς λάσπες πού υά καταστήσο παλ* μαρτύριο τή διαδρομή στους δρ*, μους αύτούς άν μείνουν στή σημε. ρινή κατάστασ! τ«εν. —ΑΙ εργασίαι δια την δκχσκιυή* τής αύλης καί τοθ περιτοιχΐσματος τοθ νέου δημοτικοθ σχολεΐου τοθ ΓενΙ Τζαμί άποπερατοθνται πλέον. — θα ϊαρεπε δμως Οπως εχωμεν γροψοΐ καΐ δλλοτε ν* δημιουργή Θοθνεΐς τάς αυλάς των νεων σχο Λεΐων μικρά κηπάρισ, να φυτευ Θοΰν δένδρα καί «νθη Θά Θαδιναν χαρι καί ωμορφιά καί πού έϋημιουρ γοθσαν την άγάπη των παιδία» πρός τό πράσινο. — θρισμβευτική προβλέπβται ή άποψινή πρώτη τοθ σινέ Πουλακά κη μέ τόν πρΐγκηπα των δολλαρ! ών Γκάρυ Κοθπερ. Πρόκειται πβρΐ ενός έξαιρετικοθ φΐλμ πού Θά γο« τεύση κυριολεκτικώς 6 Ρίπορτερ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ άπό 1 Αΰγοθ ότου 193? οΐναποθήκη χωρητικότη τος 70.060 οκάδων περΐπου οίνου μέ ηατητήρια, αύλή καί έργαλβία οΙνοποιΤας καί συνβχομβνη ελαια ποθήκη μέ δέκα σιδηρα ίλαιοδο χεϊα χωρητικότητος 30.006 οκάδων ελαίου. ΑΙ αποθήκαι εόρίσκον ται ε!? την οδόν θαλήτα πλη οίον τής πλατείας 'ΑγΙου Δή μητρΐου δύνανται δέ να ένοικια σθοθν καί χωριστά ή οΐνανοβήκη καί ή έλαιαποθήκη. Πληροφορίαι παρά τοίς κ. κ. Χά τ(π&ακι—ΤοιλΙνη κοΐ Σία. ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΜΠΑΤΤΑΡΙΟΝ "ΦΙΛΙΠΣ,, 'Βββ«σ«ν τα νί« μοντέλα «1 λυχνίκι ίλ» τα κάματα. ΜΙβ μόνον μκκταρΐα &«■* ΐβν « ρβλτ β τελειΦτερος βίκτι» 1*9 •ΙΦ9ΙΜΙΙ·
  Α'ΝΟΡΘΟΧΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  <Με~ι ιεε—■ Π' ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ 84ον Έπέστρΐψιν αίς τόν σταθλον πλησίον τοθ ΐκπου, καΐμετά μίαν 6?σν ανεχώρησεν έκ Σαιμπολιου κο τβυβυνόμιινος είς Τίγκαί, πέντβ λεύγας άπεχοβσας άιιό τοΰ 'Δρράσου. Τ( δέ καθ* δλον τό* δαβμον έσκίπτετο, * τί Ι* καμνι; Κο6ώϊ τό πρωΐ, γ Ο<ω «αί τώρα- εβλεπε δι. αβαΐνοντσ, τβ βένδρα, τάς άχυροσβεπεΐς στέγας, τοός καλλιεργημβνους άγρούς, πράνματα έπαρκοθ τα ένΐοτβ ιτοθς άπαλλαγήν τ(]ς ψυχή-ς άπό των συλ Αογισμών. Τί μβλαγν,ολι^-τβρον ή τί βαθύτερον τοθ νά βλέπη τις κατά πρώτον κα( τελευταίον μυρΐα άν τικεΐμβνοΐ Τί βΤνβ ό*>ι*ορίσ; Ηά γεννάται καί ά< ποθνήσ»η τις βνβ τάσαν στιγμήν»Τοιαύτη καί < τοθ άνθρώπου δπαρξις. "Ολα τα έν τβ ζωβ φεύ γουσιν ενώπιον ημών αενάως. Άλληλοδιάοοχοι σκιαΐ καί φάσεις. θάνβος, κοί ευθύς κοτόπιν Ικ βλέπεις. σκεύοεις, τβΐνεις τάς χείρας να τό περιεχόμενον τβ» τό συμβαΤνον, δρό μου καμτιή· κβΐ αίφνης βθρίσχβσαι γεγη^ακώς. Δ( σθάνεσαι ώς τίνα τιναγμόν, καί Ιδού σκιερα τό πάντα- 6ιακρ(νεις μίαν θύραν σκονβινήν, ό τη"ς ζω τ}ς μλλας ούτος ίππος, Οστις σ' Ισυρεν, ϊσΐβται καί Ιδού τι κεκαλυμμένον καί άγνωστον άποζευ γνόει ούτον εν ?ώ σ<ότει. Ή ήμερα έπιπτεν ήδη, βΐε τα παιδία έξερχόμε ν· τοθ χωριχοθ σχοΑεΙου, είδον τόν όδοιπορον εί σερχόμενον είς Τΐγκας. Άληθ&ς ήσαν κα( οί ήμέ ραι μικραί. Δέν έστάβη ποσθς β(ς τό χωρίον έ κεΐνο. Έξεαχόμενος έξ ούτοθ, παρατηρεΐ τίνα έχ των διευθβτούντον τούς δημοσίου* δστις έγεΐρας την κεφαλήν κβΐ 1?ώ» τόν ϊκπόν τού*— Αύτό, βΐι«Ί τό ίώο -ολύ κουράσθηκε Τωοντι, τό ταλαίπωρον- ζώον είχεν άποκάμβι. Προεχώρει μέν πάντοτν, άλλά βεβσρυμένοις βή· μασι. —Δια ποθ; διά τό "Αρροσο; ήρώτησβν ό έργά ιης. —Ναί. —"ΑΙ άν νηνα(>ο<, αύθεντικό, καβώς πηγαίνεις, β έν θά ψθάσος ενωρίς, βεβαία. Έκράτηαεν ό όοοιπόρος τόν Ιππβν, κοί ήρώτη σε τόν εργάτην. —Πόσον άκόμη άτιέχβι άπ' έΒώ τό "Αρρασοι; —Έτττά λεύγαις γεμάταις. —Πβ«; κατά την χάρτσ, άπέχει μόνον πεντίμισυ λεύγαις. —Ή χάρτα πάγει καλά, κΐπεν ό έργώτης, μό¬ νον ό ορόμος είνε χαλοσμένος καί τόν διορθώ νούν. 'Ακόμη δεκακεντε λβπτά να πρβχωρήσρς ΘΑ τόν ι Ορος κομμένον. Άμάζι νά περάση είνε ά δυνατόν, θβ χρειαοθβ νά πάρης άριοΐβρά, τό δρό μο τοθ Καρβνσύ, νά περάση; τό ποτάμι, καί ά- φοθ φθάσης είς τό ΚαμπλΙνι, νά γυρΐοης Οεξιά, εί νέ ό δρόμος τοθ προφήτου ΉλΙα, βπου 'πάγει Τσα πλέον ΐ(ς τό "Αρρασο. —"Ομ»ς θά νυχνώσΐ) καί ε(μπορ«Τ ν' άποπλαντ) —Δέν ιΐσαι άπ' 4δΔ έντόπιος; —"Οχι. —Αί, άκουοε τό λοιπάν, νά σοθ βώσω α όθεν τικό. άν άγοκάς την γνώμη μου Τό &νονο βλέ πά» είνε άποκ«μωμανον- γΰβιοε βΐς ταίς Τ,γκαις "Βχει έκ«Χ ίνα καλό ξενοοονεΐο. Περν βς 4«εΐ τή νύκτα* σου, καί οΰριοτό πραΐ τάς είς »* Άρρασο μ· τό. κβλό. Άλλά τφβτϊΒΐ την νύ«α νά *Τμ' ίκεΤ. —-Τότβ, τί νά σοθ εΐπβ; Τότε γύρισε πάλιν είς τό ξβνοβοχεΐο βπου σ' όρΐζω, καί πάρβ άκόμη Ι να άλογο. Τό παΐδΐ δπου θά έλθη μέ τό άλογο σοθ γΐνβχβι ώΐηγός. "Ηκουσε την συμβουλήν τβθ βργάτου, βπέστρε ψεν είς τα χωρίον καί μετά ήμίσειαν Ωραν & έβαι· ν εν νάλιν άπσ τοθ αύτοθ έκεΐνου μέρους· τώρσ δμως ετρεχε καλώς, προσλαβών Βνα γενναΤον Ικπον, καί Ινα μικρόν αγωγιάτην, καθήμενον χαϊ τοθτθν επί τοθ όχήμαιος κα( ή'ΐοκοθντα. Έν τοσούτφ παρήλθίν ωρα' ενόχχωσεν ό μος ήιον άχρεΐος, «Ιχε λάκκους υπό τον τροχον έσκαμμένους, καί τό καλαθάμαξον εκλινεν ό"έ μέν πρός τα δεξιά, όϊ έ δέ πρός ι* άρισΐερά. —Ν 3 ο έ (δα, έλεγεν ,ιΐ; τόν αγωγιάτην θά σοθ δώσ» νά πΐ[)ς τα βιπλάσια. Είς ενα τιναγμόν τής άμάξης, συνβτρίβη τό ξύ λον πρός δ προσδένονται τα πλάγια των ΐεηων λωρΐα. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό σορφέρον ©άς αατε τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ Ή πεΐρα ',,ΐόσον έτ·ν άιΐέδειξβ εξαιρετικήν των ποιότητα καί την ρ γάλην τ·ν , άντοχήν. ΕΙνιτά σομφβρώτερ· λόγ· ν^« ρι 'Δντιτΐρόσβποΐ: θ. ΚΟΥΦΑΚΗ- ι«1 Εί· ΝΤΑΝΛΟΠ ΟΙ τοπικοΐ έορτασμοΐ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΦΟΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΙΣ.— Πρωϊ τής Κυριαχής' οί φιλοξενονμενοι τής ωραίας κωμοπόλεως ξνπνονν μϊ ό ίωΰινόν πον παιανίζει την 6ην πρός την ίβδόμην ώραν ή μπάντα τοϋ 'Ορφανοτροφείον, έ ισχνομένη άπό σαλπιγχτάς χαϊ τνμπανιστάς τοϋ Προσκοπικον αώματος Καϊ επαναρχίζει ή εορταστιχή ψνχής δ,νέπεμψε χαταννχτιχήν δέ ηαιν. Ή ΙχχλησιαστΐΜή τελετή, ά ληαμόνητος διά πολλονς φιλιόρ τους, Μληξε μέ την έπάνοδο τής πομπης είς τόν ναόν τής Παναγί άς μεθ' ήν δ Θεοφιλέστατος Ι δέχ&η πλείστον; των προσχννη τ&ν είς την φιλοξενον στέγη* τής Έπιαχοπής τού. Τα μέλη τοϋ Τονριστικοϋ Όμί καλυτέρα διάθεσις των Κρητικών προϊόντων. κίνησις γοργή, αεμνή, επιβλητι· λον έπανετέ&ηααν καϊ πάλιν είς* χή. Άπό ολα χά αημεΐα τής γρα άέναον κίνησιν διά νά περιποιη φικής κωμοπόλεως, πλή&η κό θοϋν τούς επισκέπτας τής Νεαπό σμόν εχχύνονται πρός την πενχό λεως καί νά «οτασΐησουν την δια φντον μεγάλην πλατίϊαν κατευιίυ νόμίνα εί'ς τόν ναόν τ^ς Μέγα λης Παναγίας, τής οποίας οί Ιπ'ι τροποι εχονν παραλλήλως με τόν μονήν των δαον τό δυνατόν άνε τωτέραν. ΟΙ κ. χ. Πλατάκης, Λογαριαατάπης, ό "Εφορος των προοχόπων χ Πιτνκάχης, αί δι Τουριστίχόν "Ομιλον καταβάλη μί δες τοϋ Όμίλον καταβάλονν χά αν αξιέπαινον ανντονιαμένην προ απά&ειαν διά νά καταστί} ίπιβλη τιχώτερος δ εορτασμός. ΚαΙ ίνώ ά*όμη χαταφ&άνονν προσκννηταϊ άπό τό Ηράκλειον καϊ τα πλησιόχωρα δ ναός δλό κλήρος εχει καταχλναϋΐ) άπό τοΰς προσκυν»;τσς χαϊ φιλεόρτονς πλεΐ στοι των οποίων μετά τό προακύ νημα καταφεύγουν είς τόν Ιξω τοΰ ναόν χώρον, πον έντός δ- λίγης ώρας νπερπληρονται επί σης άπό κόσμον. Ή ίεροτελεατία, είς τόν περικαλ λή αυτόν ναόν, υπό τόν Θεοφάέ ατατον Επίσκοπον Πέτρας χ. Δια νναιον είνε χ&τι τό αφ&αατον χαϊ ίηιβλητΐρΐώτατον Οί εκ των αλ λων μερών παοσκννηταϊ παρακο λον&ονν μί πραγματικήν πατάν ν ξιν την λειτουργίαν αίιήν, είς τό τέλος τής οποίας δ θεοφ. Επί Όκοπος χ. Διονύσιος ίγφωνεϊ τόν παν?ιγνριχόν τής ημέρας. Επηκολούθησε κατόπιν ή άπό έτών κα&ιερω&εΐοα περιφορά τής εικόνος τής Θεοτόκου. Τής ίπι βλητιχωτάτης αυτής πομπης προ ηγεϊτο ή Φιλσρμονική, εΐποντο τα λάβαρα καϊ αί σημαΐαι των τοπικών όργανώοεων καί σωμα τείων, δ κλήρος, τα έξαπτέρυγα χαϊ τό αώμα των προοχόπων είς παράταξιν κατ' άντιζυγίαν. Μετά την περιφοράν τής είχό νος ή πομπή εσταμάτησε πρό τον μνημείον των πεσόντων δπον δ Θεοφιλέστατος χ. Διονύσιος με τόν παλμόν τής πατριωτιχής τον Θε Ιπαινετήν προσπάθειαν πρός τόν σκοπόν αυτόν. Έπίοης οί αν τοχινητισταϊ Νεαπόλεως προ&υμο ποιοϋνται νά μεταφέρονν τονς προσκννητάς εις τα πέριξ γραφι κά τοπεΐα. άπό δπου δέν άτιολεί πει ή πρόνοια των μελών τον τον ριστικον όμιλον. Τό άπόγενμα οί προσκννηταϊ χαϊ φιλέορτοι άρχίζουν νά ίπανα αυγκεντρώνανται είς την πλατεϊ αν δπου Θά λάβουν χώραν οί άγώνες τοϋ «Δρηρείου δρόμον» ρ άπό πέρνσι υπό τον Δήμον Νεαπόλεως πρός τόνω σιν τοϋ τοπικον άϋλητιαμοϋ καϊ πλουτισμόν τοϋ έορταστιχοϋ προ γράμματος τής μεγάλης ίτησίας πανηγύρεως. Προηγήΰη δμαδιχή επίσκεψις τοΰ τοπικοϋ Μουσείον υπό πλεί στων εχ των ξένων Ιπισχεπτών, οί δποΐοι απεκόμισαν άρίστας Ιντνπώαεις ΟΊ άγώνες τοϋ ι Δρηρείου δρό μόν» δ χιλιομέτρων ήρχισαν την δ μ. μ. Ιλαβον μέρος δέκα δρο μεΐς. Πρώτοι ηλ&ον οί Νικ. Μαρ κάχης ιΐς 16', Ιωάν. Άστυρακά κης είς 16' 1)2 καϊ Μιχ. Με&ν μάκης εις 17'. Την άφιξιν των δρομέων χαϊ την απονομήν των έπά&λων είς τοίς νικητάς δ κό σμος νπεδέχϋη μέ ραγδαΐα χειρο κροτήματα. ΑΥΡΙΟΝ: Ή σννέχεια τοϋ *" έορταομοϋ χαϊ οί χοροί. ΧΑΝΙΑ Αδγουατβς (ίντκπο«ρι· »0μ«) — Κατ' Ιξΐ|χριβ·μένας ληορίοις ο χ. Τπιυργός Γενι¬ κάς Διβιχ^ϊ^ς Κρήιη: ϋ» έμι»(- μνι;σεν έκ Αθήναις μίν·ν Ιιά χ^ν χήγ)αιν κιατώβεην 6ιβ τα φι· λκνθρηκκχά χαϊ ευκγτ] Ε&ρύματα ής Κρήτης, δι* τβ' δημίοια Ιργα ά Ι έκ παρπλλήλβυ &ιά την συμ ίλήρβαιν τβθ πρ·αωπιχ·0 ίΒΓ« τΑν ιΐδιχ&ν ΓενργιχΑν 6ηΐ)·ι- αιβν. ΈμερΕμνΐ)σε χαϊ διά κελλά ζ~τήμ«τη Ανοιβντα γενΐ- χλΙ τοκιχβς την Κιφιΐν έφ' ώ< κιθανΑτκται θά γίνουν ένα χβινώοΐις 6·αδ6τερ·ν, Κατά την καραμ·νήν ίπίσης ΜΟΙ χ. Σιραχιανίκΐ) ιΕς "Αθτΐνας ώς ι [μ» ι ιις θέαιν να γνιβιιίζ», έκείε.χθη &κβ ΐβ Κυβερνήοινς χαϊ τβ· διαφίρων 6«ηνιαι6ν ι&ρύ 1νδιαφίρ·ν δι* τα Κρητΐχά ζψη ματα εθΐβς ώατε ν« έλπίζη βα- σΐμιβς τίς Βτι χ»1 έν τ| παρίδφ τεθ χρίνου τβ ζ«ττ)μκ*« τκθτα θϊ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ —Άναστολαί είς καταδί· Ό Συν)οι»ές Αιχανιχβν Ίΐρ« κέΐρας κροϊηβαττκ μιιβ6οα!«ν ϊιά προμήθειαν 80,000 ό<ά?ω> κό¬
  πρου χρ·6άτ»ν ατεγν^ς χα( απΐ{λ
  λαγμένΐ)ς πάαι^ς ξένης ϋψ, πά
  ραΒοτέχς είς ($ν καρβλΕαν Ίε»α
  «χέτραΐς χαϊ Γι* Λυγιβς μέχρι 13
  Σεπτέμβριον ι. Ι.
  Ή μιιοδοοΕα θά λάβ) χώραν β
  Γ.9ΤΐχΑ< τί Σάββατον 28 .Αυγού ότου έ. Ι. χαϊ ω?κν 10 ϋ»ς 12 π. μ. Βΐά γραπιών χαϊ ττ)>)κ6·ν προ
  οφορβν.
  Τ> χηρόχεια ώς χαϊ η&ν Ιξο
  δόν β«ρ6νουοι τέν τελει»τ»Τ»ν μιι
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1_™
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΝ „ ΒΛΛΑΑΙ ΤΡΛΠΒΖΟΝ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΡΤΟΣ 1839
  Ύποκατάστπμα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: δψεως καί επί ττροθεομία
  ΛΑΙ ΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  . ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΘΝ
  "■ν βυρΐόιον τού θησαυροςρυλαχιΐον μας άνκκληρείνει
  το άβφκλέοτκρον χρπματβΝΐβΜΤΐον.
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬
  ροντας δρους.
  Γ1ΟΥΑΑΚΑΚΗ
  ΙΙΡΟΣΕΧΩΣ
  ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ
  ι&ρίαχουν έν Αθήναις ταχιΐς χκΐ
  οτ·ργιχ·υς ίντΐλήκτβρας.
  Διά τλ φλίγ·ν ζτ}τ~μ« τβν Ι-
  ξαγωγίν χκί ττ|ς χαλυτέροις διαθί-
  ο«βς τβν Κρτ)ΐΐκβν «ριΓίντβν, δ
  'Γποιιργες Γενιχΐς Διβιχ^τής Ιβι-
  ίειχνβει έξαιριτιχέν ένίιαφέρον,
  ■Ινε Ιέ έκτίς κάοΐ}ς άμφια6τ]Ττ)οι·
  ως Βτι χαϊ τοΒτο μιλετβται χαϊ
  6»6μΐ)1έν θα τΰχη ττ}ς χκλιιτέρις
  δυνατάς έξιιηηνετήοεβις έη' άγαθφ
  τοθ τόκου χ«1 τ·0 καραγ»γ(Χ·0
  χίσμβϋ είβιχώτερον.
  Σχετιχβς κλτ,ρ·φ·ρ·δμεθα Βτι
  έν Αθήναις ένιτάλϊ)ααν αιμ·Β!α>ς
  αί ένδιαφιρίμιναι υπ^οιαΐαι ϋιιος
  παρκχολοιιθΐσν χαϊ έξετά&κν με
  τα πάσης πριαοχ^ς χαϊ έφιχτιχέ-
  ττ,τος τα τ·ικθτ« ζητήματα, ρυθ-
  μΐζβυοαΐ α&τα έκΐ τ) δάσιι τοθ
  ΒιχκΕευ τβθ έμπιριχβθ χαϊ ηαρα
  γωγιχβθ χίαμου, έφ' ίββν έννο
  ιΐται τβθχ· χβινεται Ιυνοτόν έν
  οχέοιι μέ τα γενιχώτιρα οίχ·ν·μΐ
  χά ουμ»;έ>οντα.
  6τν.
  Έν Ίερβπέτιν τί 16*| Α&γβύ
  ατοα 1937.
  ■Ο ΆντΐπροΊδρος
  Χτέφ* Β. ΠαπαοβΐΜηβ
  ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ
  ,μ κρδχειρον μει·
  δ·τιχόν διαγωνισμΐν δια την 23ι,ν
  τρίχοντβς μι;νε( ημέραν Διυτέραν
  χαϊ ώ;αν 11—12 η. μ. ηρβς άνά
  Βειξιν έργβλάδοο Βιά την χαχά
  αχευήν μίνον, (δι' έργαβΐαν μένβν
  τβθ αναγκαιούντος λιυκβοιδήρου
  Βιατεθηαομένου &κ· τβν ένΒιαφε
  ρβμένβν Συνιταιριομτΐν) Βέχα (10)
  &π·λτιν[η>ν έλαιουργεΕωκ ουμφώννς
  πρός δηίδειγμα χαϊ Βρβυς χατατε
  θειμένβυς είς τα Γραφεΐα τ·5 έν
  ϊβθθχ 'Γκοχαταοτήμκτος 'Αγροτι
  Η,-β,ς Τρακΐς-ς τ«ς Έλλίΐβς χαϊ
  τβν ίηβίβν οί ένΒ*αφε?όμενοι Β6
  ναντ,Βΐ νά λαμβίνβσι γνβοιν έν
  τοίς ώς δνω Γραφείοις.
  Έν 'ΗεοιχλεΙφ 18η
  1937.
  (Έχ ΐοθ 'Γηοχαταβτήματις
  Α. Ι. Ε. Ηρακλειον)
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή Ένοριαχή ΈκΐΐροηεΕα Κιθα
  ρΕΒβς Μαλι6ιιζ(·υ
  Γνβοτοκβιιί 8τι
  'Βϋαναγέριται δ ^γρμ
  ττϊς Ιορχ«)ς τ·Β Μιγαλομαρχυρβς
  'ΔγΙοκ ΦχναυρΙΌυ είς ιή< ηραγμα τιχήν τοιαόττ)ν τν|ς 27 ύύ αντΐ ιής 27 ΣΐκτεμβρΝιι ώς έτε λιΐΜ μέχρι σήμερον. ΚιθαρΙΒκ 27 ΊβυλΕιυ 1937 (Ή 'Ενορι«ΜΓΐ Έηιτρβπιία Κιβκρ(δο() Κατα τίιν τελιυτα(«ν συνΐδρίαι βιν τοθ Συμβουλιον ΆναστολΒν το& υηβοργιιου της Δικαιοσύνης έτυχον άνβστολής οί κάτοιβι μ« άΔΐΜθΐ, τινές τβν οποίων χρκ τοδνται είς τας φυλακάς Κρήτης: Κκλούμης Λ., ΛΙτβος Τ., Οαολι Μάκβ( Ί., ΆνΥ'λοκουλος Π., Π« πβδοπβυΑος Κ.. Μκαρτζαλι&νος Π. Γκοντβββς Άν,, Νικολόηβυ λος Π , Ναυρομαιτης Δ., ΠβπάςΛο νόιτβς. ΜαυρβΜης Γ, ΝβυηλΙο.υ Ν., Μ»ρ(νης Άν,. Λ«βυταιρης Α., Δημητρύπουλος Ί. καΐ Ντΐνβύ δης Ν. ________ —Ή φ·ρ·λ·γ(« τ·9 λΐ«κ·δ μπρ·&· Το υκβυρνΒΐον θΐκονομιχ&ν διά τηλενρΒφΐκής ένκυκλίβυ τού πρός τ«ςκ*τ« τόιτους Οίκον· ι»ι κάς 'Βφορίβς γνιιρΐζει βτι διά ν6 μου εκιβάλλΐται έιτΐ τοδ λΐυκο» κηρου φορολογ{« δβ. 20 κ«τά κι· λον κκΐ <τι το προτόν τής φορο λνΐκς ταύτης 8ά διατΐθεται έφέ ίής πρός υλικόν ανακούφισιν τβΰ ΚλΑρου κατατιθεμένης τής φορο λογίκς >1ς το εΐδιχον Τβμβΐον- Ή
  φορβλογΐα «ϋτη ήρχισεν Ισχύβυ
  α» άκο τής κροχβές δχι δέ μο
  νόν επί τού μέλλοντας νά «Ια«
  Χ*0 λιυκβυ Νηροδ, βλλά μ>1 εκΐ
  τ«ν έν τοίς κηροπΝλείοις άηοθε
  μάτιιν, οτηνα καί Ματιγράφησαν
  υπό τής Οίκον. Έφορίας.
  —Ή λΐις·υργ(α
  Ι
  ζΐν·δ·
  Είς τίιν εφημερίδα τής Κυβερ·
  νήσβυς , εδημοσιεύθη λστυνομικη
  διάταξις διά της «ποίας λκμβάνον
  τκι διάφοραι μετρκ διά την λει¬
  τουργίαν τ&ν {ινοβοχείΝν. Μιτα-
  £ύ τ6ν αλλ^ν ·ρ(£ετ>ι βτι άηκγο
  ριύκται ή χρηαιμοηοίηαις ώς δ«·
  μκτίβιν ϋηνου.δωματίων «νθυγιιι^
  νβν μη φΐίτιζβμίνων κ«1 αη ά«ρι
  ζβμίνείν έκκρκ&ς άπ' «ύβεΐβς ϊ{
  άλ ώ
  —'ΛθλητΐΝή
  «Έβνικβδ»
  είς
  μ τ·δ
  Ρίθυμνον.
  Την προοιχή Κυριακήν 22<χν Αΰγοόστου Βίλιι Ιχδράμςι ιΐς Ρ4 θυμνον ό «'Βθνιχο;» τής πβλΐώς μχς μ«1 θέλει αυνκντηββ είς φιλ» κον άγωνα μιτά τού άβλητικβυ ό μίλου Ρεθύμνης. Λέγω τής *ρ τίβ« αυνββαίως αμφοτέρων των β μάδΜν 6 αγών προμηνβκται έκτά κτ·υ βνβιαφίροντος. _ηλώαει^ ουμμιτοχήϊ πβρά τ$ κ. Ί. Πιτο* Μη οδός Χάνδκκος. Εισιτήριον μιτ' έπιτρβφης δραχμαΐ 60 διά τ&ν κκλυτέροεν λι·φ·ρεί·«ν της πολ(6ς μ·ς. Τοπος ουγΐιεντρώαε Ης το Κβφινιΐον τοδ Γιώργου κ« ρά τβ Σϊΐτάν Όγλοδ. Ή έκχΐνη αίς βέλει γίνβι την 5 η. μ. «κρι β6 ιυ υι 01 Προστατεύ&ετε την υγείαν σας, χωρϊς νά στερηϋήτε την άπό- Ι—Ι αι ΙΙΐ λαναιν ενός καλοϋ σιγαρέττον: ω ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ III III 111 III 111 III III 111 υι ΣΑΝΤΕ II Των Δρα,χ. 1 £>.—· τό μεγάλο κουτί
  » . » 7.5Ο »
  Είναι τό ρόνο σιγαρέττο ποθ άπαλλάσσει τελείως άπό τος ένοχλήσεις τής
  νικοτίνης, διότι είναι καμοΓΐένο άπό άναρίξεις καπνών τεχνικώς άπονικοτινοποιη-
  μένων καί καπνών φυσικόν.
  ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΥΠ' ΑΡ. 20522
  III
  υ
  υ
  υ
  υι
  111
  III
  III
  ιυ
  111
  ιυ
  111
  111
  υι
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφεΤα Ιναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Πέρπτης
  19 Αύγούστου 1937
  !ΟΒ!Μ
  Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ι ΜΕΤΙΞ1Σ
  ΜΕΤΙΒ1ΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΒΗΒ1Σ
  4ΙΔΝΑ «ΑΡΙΣΤΗ ΕΙΣΤΙίΥΜΝΙΪΙ.
  ΤΟΥ ΣΟΜίΤΟΣ ΠΥΡ0Β0ΛΙΚΟΥ
  ΚΔΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ ΒΗΒΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Ανεκοινώθη σήμε
  ρον ότι ό πρωθυπουργός χ. Ιω. Λΐετα
  ξάς θέλει μεταβή αυριον είς Θήβας ϊνα
  παρακολουθήση τα έχτελεσθηβόμενα έ
  «εί γυμνάσια βολής πυροβολικού.
  Έπ' εύκαιρία τής μεταβάαεώς τού
  είς Θήβας ό χ. Μεταξάς θά επισκεφθή
  επισήμως χαί την πόλιν των βηβών δ
  που τώ έτοιμάζεται θερμή ύποδοχή ύ
  πό τοθ λ»ο .> χαί των αύτόθι άρχών.
  ΟΑ Ο1ΡΑΙΕΟΗ ΤΕΙΜΑ ΤΟΗ ΑΙΜΙΙΙΙΟΗ
  Είς τόν κ. Μεταξάν καί την άχολου
  θίαν τού θέλει παρατεθή μενά ι ό πέρα
  των γυμνβσίων επίσημον γεθμα τό όπο
  όν οί αξιαματικοΐ τής φρουράς ε»γβώ
  θά βώσουν πρός τιμήν τού χ. Πρωθυ
  πουργοΐ.
  Η Χ6ΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  Τ9Ν π. ΠΡΟΘΤΠΟΥΡΓΟΥ
  ΛΡΒΛΚΙΤΗ - ΒΛΡΒΑΡΕ.-ΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Α ύγούστου (τού άν
  ταποκρινού μας).—Ό πρωθυπουργόν
  χ. Μεταξάς εδέχθη την πρωΐαν τόν ύ·
  πονργόν τής Έθνικής Οίκονομΐας κ.
  'Αρβανίτην καί τόν ύποΒιοιχητήν τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος χ. Βαρβαρέα-
  βον.
  Ή αύσχεψις αφεώρα ώς εγνώσθη την έ
  ξέτασιν ζητημάτων σχετικών μέ την Έ
  θνι»ήν Οικονομ· αν «αί τάς βνοεικννομέ
  νας ρνιθμίσβτς αυτών έπ' ωφελεία ταύτης
  χαί τού εμπορικον κόαμου.
  ΑΙΕΡΧΟΜΤΑΙ ΕΞ ΕΑΑΑΑΟΣ
  ΕΚΑΤΟΝ Γ.ΛλΙΚΐ ΔΕΡΟΒΛΙΝλ
  Ι1Σ 01^1111 3ΑίΙ1ΙίΗ - Α1ΜΙ2Κ.Υ
  Τα εύρωπαϊκά ουμφέροντα έν Κίνςι.
  Έπιτυχίαι των έόνικών είς Σαντάντερ.
  ΑΘΒΝΑ1 18 Αύγούστου ΐ.του άν
  ταπονριτοθ μας—1 ήν τ.ροσ·>ή Παρα¬
  σκευήν (.αυριον) πρόκεπαι ώς, άνεχος^
  9η νά *&ΐελθουν εξ Έλ>άε}ος εκατόν Γαλ
  λιχά άεροτιλάνα. Χά βεροηλάνα, ταύτα
  μετέχουν τού Βιαγωνισμοΰ τής πιήβεως
  Παρισίων—Δαμασκόν, έπιβαίναυν δέ
  τούτων πολλοί ά*ιό ".ούς καλυτερους
  Γάλλους πιλότους.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΔΟΒΝΔ1 18 Ανγούατουΐτού άν
  ταπονρΐΛου μος).— Έκ ϊίεας Υόρκης
  αγγέλλεται ότι διετάχθη ή χινητοποίη
  σις ιοχυραν μοιρών ι οί» στόλον τοθ
  Ιιίρηνι,χοΰ προοριζομένην διά τα Κι
  ν*ζι»ά υδατα. Ιΐιθανώτατα ό βιόλος
  των 'Βνωμιν^ν Ιΐολπειών θάχονταπλεύ
  οη εις Σαγχάην πρός ηεριφρούρηοιν
  συμφερον-των.
  ΑΙ ΕϋΙΐηΐΛΙ ΙΟΝ ΕΒΝΙΚΙΙΙΙ
  ΕΙΣ ΜΙιΜΙΡ -ΥΗίιΧΐΖϋΗΊΑΙ
  18 Αύγούστου (.τού άν
  μς)—Ίικ τού έξωτεριχού
  αγγέλλεται ότι αυνεχιζετας ή νικηφόρος
  «ιροελαοις των έθνιχών στρονιευμάτων
  κρός τό ΣαντάΛτερ. Οί έθνιχοί έχκαθα
  ρ ιζοντες τό έδοφος *»ό τάύηολείμμα.
  ματα των κυβερνητικαί καί τας ένε·
  βρας τ ών δυναμιτιστών προχωροΰν με
  θοοικώς πρός ©λοκλήρωσιν^τής χαταλή
  ψεως τής επαρχίας τού Σαντάντερ. Οί
  κυ βερνητΐΜθί ΰποχωροθντες χαταστρε-
  φουν τα οημόαια. έργ» καί χαίουν τα
  χωρία. Έ·» ιω μεταξύ είς τό Σαντάντερ
  ή αΧούνια» επιοτρατεύει βιαίως ολους
  τούς κατοΐχους «Ι Λποϊοι 5ύνα,νται
  V*
  φέρουν όπλα. ί
  ΑΘΗΝΑΙ 18 ΑΟγούστου.
  — Έκ Λονδίνου άγγέλλε
  τόπ δτι συνηντήθησαν σή
  μεοον «αί συνεννοήθησαν
  μετ* τού ο·)υβουργοΟ τβν
  Έξ«τερικων τής Αγγλίας
  οί βοεσββυταί Γαλλίας
  καΛ Αμερικήν. Ή σύσκβ
  ψις αφεώρα τό Κινιζοΐα-
  ηκνικόν ζήτημα καί τα μί
  τρα -ά: όβοϊα «ρε«ει νά
  ληφθούν άνό κοινοθ «ρός
  προστασίαν τβν Εύρε* «αί ·
  κ&ν συμψερόντ«ν βν Κ ίνα.
  Τηλεγραφοϋν Ικ Σάλα·
  μάνκας βτι τό Εθνικόν
  Στρατηγιΐον αγγέλλει ση
  μαντικΐς έβιτυκΐας των
  στρατιυαάτων τώ» £θνικ·ν
  είς την άνω Βισκάΐαν καί
  τό Σαντάντερ. ΑΙ Φ4λ<χγ- νβς τού στρβτηγοθ Ντα- β(λα ευρίσκονται είς σχε¬ τικάς ουχί μεγάλην ά«6- στασιν ά«ό τοθ Σαντα^τερ καί αί Βυνάαει; τ Λ ν κυ βερνητικβν είνε δύσκολον νά κρατήσουν «λιον ά«ο τελεσματΐκήν άμυναν. Έκ Ρώμης αγγέλλεται δτι αί Ιταλικαι έφημερΐβις άναφεοουν δτι είναι άνάγ κη νά Διακανονισθή τό τα Κύτερον τό ζήτημα τής ναυ σΐτΐλοΐας «Ις τα Ίσκανικά ϋδατα τής Άφρικής ίβί ως, μετά την ανακάλυψιν δτι οί βρυθροΐ μετα|ειρ[ ζονται είδικά άερονλάνα -ροσομοιάζοντα κρός τα £ θνικά διά των όνοίων βομ βΐρδίζουν άδιακρΐτως τα ξέναι «λοΐα τα διερκόμενα ■γγύς τβν Ίσηανίκων ναυ τικβν βάσικν. Ήχθεσινηήμέρα τής Α.Υ. τούΔιαδόχου. "Αφιξις τού κ.Ύπουργοΰ Γεν,Διοικητοΰ. 3" ΠΡΟ ΓΗΗ νν^Λ/νννΛΛ/>Λίν>»*ΝΛΛ^
  ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ ίΜΕΓΑΑΗ
  ΣΤΡιίΤΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΎΧΙΑ
  ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΤ ΣΤΡλΤΟΥ
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΤΕΛλΒΟΗ
  3 ΙΤΜΟΠΑΟΙΑ ΤΟΝ
  πρβΐΐν χΒές ή Α. Β. Υ.
  6 Διά8·χος Παθλος συνβϊει^ίμ«νο^
  δπό «Ο Διευθυντού ιτ]ς ΝοιιαρχΙ
  ■ς χ- Συγγιλάχι;, τού ά
  χ. Μγ ρ
  τιθ Λιμ·νά·χςυ χ. 'Αγγ.
  «ου χαί ανβτΐρβν &ξ,ομοιτΐναν
  ΐβθ οτίλθϋ Ιξέ^τμεν είς Κ* «β
  αίν. 'Αχολβοθιος δ Δ<ά!εχ·ς ίπε ονΐφθτ] ιί,ν χ»μ£κ·λιν 'Αρχανβν Ινθα κθ ίκΐφυλάχβ^ 1>θ«υθ'ώδί}{
  δποδεχή καρά τ6ν χατ·(χ»ν.
  Κατά τ^ν επιστροφήν τβυ είς
  «όλινή Α. Β. Γ 4 ΛΙΒίίΧ.ς
  έφθ τέ Μεκοιΐαν χβρομιί
  νας έχ·1 έη' άιχιτδν, ιίτα {έ
  τίν ΣινβΓτιχέν νβίν, την Μ<τρί ηβλιν χαΐ τα αξιβθέατα ττ]ς πόλβ Τέ βκογινμχ ή Α. Β. Υ 4 Δ άϊοχος Πανλος έπΐαχένθτ) τάς Ιγ χΒταοτάαιις Άσυιμάτοϋ καρά τα κροάοτιΐ·ν Νίκ Άλιχαρναοβέ(. 'Βνε'θεν «ατηυθύνΡ*; ά<αλο6θο: ΐΓς τ·ί>ς ο{»αι*νβς Ινθί «έν 6κι
  ϋχθηοαν ·ί άξ!»μ·»τιχοΙ τ·0 Σκν
  τάγμβτβς νέ Ι«1 χεφβλ^ς τ4ν Δι
  εαητήν ούτβν άντισυντζγμιχτιίρ
  χ ην χ. Ν:*·λίποι»)ον. Έκιοτεέ
  »«■< ό /ΐϋίγχτ,ψ Ιΐαθλϊς μειίδτ; ιίς τέ Νομαρχιακόν χ«τάατΐ)μα Ινθα κβρΐυεινεν έη' ολίγον. Είς 'ήν Νεμα»γ!αν δκεδίγθΐ|οαν τέν ΔιάΒοχον 4 'Υπςιΐί,γίς Γενιχος Διθ(Χΐ)τί)ς Κίήτ^τ χ. Μηέτης Σφ* ν.(ανάχι;( χά Ι. 6 Νϊμάρχιβς ν. 'Α. λλθΕ Μρςφχςχς ν[»ν ηιρΐ ω?αν 1 30 μ. ιι. Σήμερον ιήν πρκΪΛν ώς ηλΐ)ρο φερΐΰμεΘα 5 Διάίοχες Παθλος θά έκιοχινθϊ τέ ιείΓβΙν τοθ τέννις κιθβνατατκ ?έ θά λαβ^ μίρος είς ΐίϊιχβς διοργανουμένοκς αγβνας. 'ΚπΙοια Α Γ δ Δ ίδοχος Π>8
  λες 61 τΐμήαη πθανώτιχτβ την με
  θίΐιριανήν ουναυλΐαν ττ]ς ϋανικι
  ατι;αΐΒΧτ)ς χηοΜθ'ις έν τφ θελτρφ
  Άλνχαζάρ. Την Κκρικχτ)ν Βέ θά
  «αραχολευβήοη μετά τ§0 λ,ώ
  μ»τ·ε τή* θείαν λ·ιτ·υργίαν ιίς
  τέν Μητροπολιτικόν νχαν.
  Εοθ' Λ άνιχβινώ'Ιν, ή
  τοθ χνινοθ είς τα πβλεμικά θά
  πιτρακ) τό ϋδδβτεν χα( ιήν Κυ
  ριαχήν.
  ΧΑΙΡΕΤΙΙΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔ0Χ0Υ
  ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΑΣ
  'Δνΐχοινώθΐ) χ6ες τΑ χατατέαο
  χαΐΒκτιατήριον ·αδιογρά»βιι« τής
  Α Β Υ τοθ ΔιαΐδχθΜ Π ύαυ Ε
  κιρ άκ«ηύ9υνι -ρός τιυς Κρήτας
  διά τί Ο χ. 'ΥκευργβΟ ΓινικοΟ
  Διβι«ΐ]Τ·Β Κρήιηο.
  «'Υιςιιργόν Κρήτας Χανί,οι.
  Εϋχβριοτβ ΙγχαρίΙως 5μβς χά
  ■ ώ; χάΐ ν^τοΐχοκς Κρήτης Βι'
  ■υγενιχά βίαΡήαβτϊ α»ς.
  Παδλβς Δι*δοχος».
  Ο χ Τ1ΛΩΝΗΣ
  ■ΙΖ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ
  Καθ" άς έχομεν ιΐληροφορΐ
  άς έν τος ι ής έβΒομάβος Λνα
  χωρ* Τ πιθανώτατον εΙς'Δλεξάν
  οοειαν κατόπιν ίντολης τοθ κ.
  Νομαρχου, 6 Τβλώνηϊ 'Ηρα
  «λεΐου κ. Δομσλβς προκιιμέ
  νού νβ σϊημαιΐοη ΙΒΙαν 6ντΙ
  λήψιν ΐ(ς κ άν δ.τι άφο^ τβς
  'ξαγωγας στσαυλΔν είς ΔΙγυ
  τίτον. Ό κ. Δσμα>ας θο με
  λειήση ά«ό τάοης πλβυρας
  τό ζή ημα χοΐ θά ύτιοοιξη τα
  συντελκοτικά (οιά την ββλτ'ω
  σιν τΛν εξαγωγήν μας μέτρσ.
  ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΠΟΦΙΙΕΙΣ
  Τ·Υ ΓΕ0ΡΠΚ3Υ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩ
  Ι ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  1 ΔΙΑ ' ΚΛΙΠΗΝ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Ώς γτωρ'ζβι τό'υπουργείον
  όνΐκής ΟΙκονομΙσς τι ρός τας
  Τε) ωνειανβς αρχάς κατά την
  εκποίησιν υπό τθν τΐολϊμΐκΛν
  υπουργείων χβνών «ιβωτΐων,
  ΒοχβΙων καί βαρελίω" «αυσΙ
  υ Ολης ,ρησιμοποιουμένης
  Β.' ούτοκΐνητσ, άεροιΐλάνα χαΙ
  μηχανήματβ έν γίνΐι βέν Ιχου
  σιν εφαρμογήν εΙΒιατθξεις χε
  ρΙ κΐριορισμβν ι[σαγα>τ|ς.
  ΟΙ ΕΘΒΛΟΝΤΑΙ
  ΖΜΗΝΙΤΑΙ
  Πρίς χεθς Δήμ«ιις χκΐ τάς χβι
  -ητας ΙγναιατοιιοιήΙη ικΐ ιφοχο
  φτ)ς ιίδβκβιήσιιος τβν ινοιαφι
  ρ^μένον ϊτι ήμΐρα Ινάιξικς ττ]ς
  ίαελιΰοκβς τ§ν πρ·»ρ.Β4νιων
  μηνΐτΗν !θιλ·ντΑν ώ?1οτ)ΐ) ή 6
  Σΐηΐιμδρίοκ. Οΰι·ι βίαν νά κα
  ρ·ιθΐοοτ)#σιν ι(ν τας βίοεις Φαλή
  ρεν, Α>ρ(σοΐ)(, ΤβτιίίΒ χηΐ θιο
  ο«λονΙ»ης.
  ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΛ
  ΤΟΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΝ
  ι Σΐίν<)λθι χθΐς την κραίΐν είς σονιδρΐαοιν ή Διοιχεθαα Έηι τρ·πή τοθ Γε»ργιχ·0 Έ ρΕαυ- Κατά ιήν συνεδρίασιν φβσίοθτ) νά Βιατιβ^) κίατοοις <χ 10 000 Βρχ. οηέ» τής προοΐχοθς 12η< Δΐίθνοθς Εκθέσεως θιββχ λ·νί«τ^ς. ΈηΙαψ άκεφβαίοθΐ) ή ' ουμμιτβχή τοθ ΝβμοΟ Ήρακλΐί }οη ιίς την Βΐ«νι·γτ}βΐ|οομέντ]ν τίν ίκριοεχτ] Όκιώδριον έν Στοχχίλ μη η«οτ·Ββ·ιιλ'α τοθ έχιΐ ηρεοβιυ ■ τ·0 μκς 1*θιοιν Ελληνικήν προ ΐόντων. ΆναφοριχΑς μ! τ4 ζήτη μ« τής κρεπαγάνδΐς διά την μι γαλιπίρρν χκτανάλιιαιν τ*ν γΐ« μήλων εκρίθη Βτι 6 έκιίιβνίμι νΐς οχοπός θά Ιξυκηοετηθ^ ηιριο οόίερον Βιά ι6ν διδνοχάλβν χαί !ιρέ»ν. Πρός τοθτο χαί θά χοινα ■οΐηθ| πρός βίιτιύς πρβπαγβνίι οτική έγ>ύ(λι·ς κιρΐ τβν θρε
  Τϊτιχβν, ίδιοιήτβν τβν γι»μήλ»ν.
  Η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
  .ΤΩΗ λΕΙΤΟϊΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΕΙΗΣ
  Δι« ίπμοσιιυθέντος είς την έφη
  μ*ριδ« τής ΜκβερνΙισευς νέ)μβ»
  πρβστΐβινται τα νοιτμΒι έφ
  ϊΐς το Ιοχδον Ν- Δ. ·ι»ρΙ Παιοα
  γ»ινι»ή( μ€ρφ«σ«Μς μβΙ όοΜΐμβι
  σΐεκ τυν λειτουργων της Μέσης
  Έκπαιοεύοεως». α,ίς τούς; μκτ·Μ
  παιοβυομενους έν τφ £ιύβισΜθΐλ>ί>>
  λιιτβυρνους τή{ μεοης δλων τίιν
  εΙδιχοτήτΜν ίΐώασχίται έκΐ μίαν
  ωροιν ν«β' έβύομαύ» το μάθπμει
  της νενΐΜης χ»Ι θι«ρητική( θιολβ
  γίαί, εί; δέ το«ι φ»βι*·οΰ$ κβΐ μ«
  βηνατΐΜβυς τβ μάβημκ τής πβιρβ
  ματι»ής μοί Ι (Ιδικής βιολονΐας.
  ϋΐς τους ϊυσικούς χαί μ·θημ«τι
  κου{ έκ τνν μ·τεκκοΐιό·νβμΐν·ιν
  ν'νβνται επί μ1 «ν ώραν κκ&' έ
  ά αβκηοιις ορυκτολονΐβί
  η>τρογρ«φΐ·$. —Ις τους φ«οι
  μαβηματικοϋϊ έκ των μ*
  τεχπαιίΐυομενων διοασχΐτβιι επί
  μίαν ώρβιν χκθ' ίβοομβώ» ΜαΙ έ{·
  ταζίτβι χοιτμ τβ τέλος τβΰ σχολι
  Μβ» ϊτους το μάβημκ τή
  λ(
  Ύ«ο τοθ έπόκτου άγρο
  φλακάς λκοινοποιήθη «θές
  πρΑς τούς άνΡθνθμους 'Ηρα
  «,λεΐου ιο τιρόγραμμα τής Βι
  Βακτέος κατθ τόν ερχόμενον
  ^)να ϊίς τα κατωτέρα δργα
  να αγροφύλακος δλης. Ή έν
  προνειμένω &ι&ακτεα ΰλη άνα
  φέρεται ((ς (τήν καλυτέραν πε
  ριφρούρησιν τΑν άγρΟν κα( έν
  γένει ι(ς τα καθήκον τα των
  γροΦυλά>ων έναντι τοθ «α
  ραγωγικοθ καί άγροτικοθ κό
  σμου.
  Τλ ΔΙΑΝΥΚΠΡΕΥΘΝΤΑ ΦΑΡΗΑΚΕ1Α
  Άνόψε διανυκτερι ύε» τό Φαρμσ
  είρν «ο| ¥, Λάμπρου Κανακάκη,
  ε Υπό τοθ ούιοψώρου Άγρο
  νομβΐου κατβδικασβη χθές είς
  τριηκοσιόΒροχμον πρόστιμον
  6 Ιω Κων. ΒαρΒαλαχάκης έ< Κρουσωνος Βιότι συνελήφθη μετσΦέρων τιοσοτητα σταφί Βος άνευ σχετικάς ά δι (άς κα τοχής. Ώ; άτιεδέχθη αθι προήρχβτο έκ κλοτιής. ΜΕΤΕΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Ή θβρμοκροσΐα θά παρα μ«Ι.Π σήμερον πβρΐπου στάσι μος. ΟΙ άνβμοι θβ πνέουν —ό Βορε(ων Βιεθΰνσεων ώς μέ τριβι καθ" δλον τ6 24ωρον. Ό οόρανός οΤθριος ή έλα φως νεφβλώ-ης. θερμοκρα ο(α τής νθές: 8 ής ώρας 28,0 14ης Σβ,Υ.ΈλαχΙσιη 20,8. ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙαΝ Καττηρτΐσθη έιτιτροκή έκ τον κ.κ. Δονιβ. καθηγητού τοθ ΠανεπισιημΙου, 'ΑραβαντινοΟ Άρχιώτρου, διβυθυντοθ τής 'Υγειονομικής "Υπηρεσίας τοθ ΰκουργεΐου Στρατιωτικών καί Χαριτακη τμημοταρχου τοθ 6 τιουργιΐου Ύνβινης, διά την σύνταξιν 6&ηγιΑν πρός τό «ο νόν, ΉερΙ ιοο τροπου της ηλι οθεραπβΐας, ςθιως οστε νά ά ηοφΐθγωνται τα εγκαόματο αί εκ των οποίων συνεπεία1, ουχί σπα>(«ς καθ(σταντοι ε
  *ι«1>Βυνοι. #1όοη>1αι
  θύ τεθοθν 0 τι ο ιήν Εγρ
  τοθ '^.ωτώτου 'ΥνειονομΐιοΟ
  /Ιΐυ, μιθ'6 θα
  είς το κοινόν.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΒΗ
  ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΑΙΑΤίΞΕΙΣ
  Κατεσχίθη ή αδεία κυκλοφο
  ρ(ας τοθ ΰπ' Ορ θ 34 398 λεω
  φορεΐου Β' ούΐοκΐνήιου ώς
  καί ή τοιαύτη («ανότητος τςϋ
  όβηγοθ Μ. Γ. Κολογβράκη έ«1
  Ιδσήμερον διά παρθβασιν των
  τερΐ φορτΐων διαταζΐων τοθ
  άναγ. ν ομού 412.
  ΤΑ ΑΗΜ1ΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΙ
  Δι* χθές την εσπέραν χ
  κληθβ είς συνεδρίασιν ίΐα
  τρεχούσης φύσεως ζηιήματα
  τό Δημοτικόν Συμβούλιον'Ηρα
  ΑΙ έν τβ άγορςχ μας κυμανθεΙΌαι
  χθές τιμαί των διαφόρων «νχω
  ών ηροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Διαν.
  Ελαια 5 βαθμόν έθ. 46.
  „ κοινα 36.
  ραφΐνβ —
  Σουλτανίναι α' 30
  Ρ' 18.50
  γ' ι»
  6' 17. Π.δυ
  ί__.. ·' 16. 17
  , α' ».
  Ταχτάδες Ρ' ϊ 7.50
  Μέταξα 60ϋ
  Κουκούλια 9κθ
  λιυκοΐ α' 87. 80.
  .. .. β' 31. 28.
  „ βυρην«λ. α' 88. 8ϊ.
  .. Ρ 81. 8Β.
  „ μουρνβλ, α' 8ο. 8?.
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου(τού άν.
  ταποκριτού μας). —Έκ Σαγκάης 4γ-
  γέλλεται ότι ό Κινέζος στρατάρχης
  Τσάν—Κάς— Σέκ ανήγγειλεν μεγάλην
  ατοατιωτικήν επιτυχίαν των Κινέζων.
  Ώς λέγεται ή έπιτυχία αυτή αυνίσταται
  είς ητταν των Ίχηώνων έν Β. Κ£να καΐ
  άποκοπήν των συγκοινωνίαν των. Πάν¬
  τως έλλείηουν γενικώτεραι πληροφο¬
  ρίαι «ιερΐ τής Κινεζικής ταύτης νίκης.
  Έν τώ μεταξύ οί Κινέζος άποκλείσαν-
  τες τα έν τώ περΐ την Σαγκάην ποτα-
  μω Ίαπωνικά άτμόπλοια κατέλαβον
  ταύτα βήμερον κατασχε-θέντος ύπ' αυ¬
  τών τού φορτίου των καΐ συλληφθέντων
  των πληρωμάτων των ώς αίχμαλώτων
  πολέμου.
  ΙΑΠΟΝΕΣ ΕΒΟΜΒ1ΡΔΙΣΙΝ
  ΕΚ ΗΕΟΥ ΤΗΝ ΣΑΓΚ&ΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Αύγούστου(τού «ντά
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ τού
  έξωτερικού ότι ό 'Ιαηωνικός στόλος
  τής Σαγκάης ένισχυθείς καΐ διά νέων
  ίαχυοών μονάδων έβομβάρδισε αήμερον
  επί ώραν τάς Κινεζικάς συνοικίας τής
  Σαγχάης . «αί τόν Κςνεζεκόν σταθμόν
  τβύ Βορρά. 'Έπίσης τα άεροπλάνα τού
  στόλιιυ έβομβάροισαν τό άεροδρόμςον
  τό οποίον κατέβτρεψαν έξ ολοκλήρου.
  'Υπολογίζονται ότι τάθύματα τού νέου
  τούτου βομβαρδισμού φθάνουν τα χί-
  λια «τομα.
  ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΜΗΙ ΕΙΣ_ΤΒΗ ΙΕΡΜΑΗΙΙΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τούάν-
  ταποκριτού μας). — Καθ* α αγγέλ¬
  λεται ο καγκελάριος Χίτλερ «ρο-
  βεχάλεβεν. επισήμως τόν χ. Μουσολίνι
  είς Βερολίνον την 2Οήν Σεπτεμβρίου,
  ήμερομηνίβν ενάρξεως των μεγάλων γυ
  μνασίων τού Γερμανικοΰ στρατού. Ό
  Μουσολίνι κατά τάς αύτάς ηληροφορί
  άς απεδέχθη την πρόσκλησιν τού Χίτ¬
  λερ.
  ΟΙΔΒΟΝΙΚΟΣΤΥΟΟΗΠΙΤΙΟΕΜ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ 1ΜΕΡΙΚΔΝΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Αύγούστου (ιοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Έκ Τόκιο ίιγγίλ-
  λεται ότι αί Ίαπωνικαί έφημερίοες δή
  μοσιεύουν άποκαλυπτικάς πληοοφορί-
  άς οΐτινες ώς ίσχυρίζωνται είναι έγ-
  κυροι, καθ» άς ή Άμεριχή χαί ουχί ή
  Ρωσσία είνε ή «μπνεύσασα την επίθεσιν
  των Κινέζων εναντίον των Ίαπώνων
  χαί την δημιουργίαν των τελευταίως
  αίματηΙ>ών έπειαοΒίων. Κατα τάς ί6ί
  άς πληροφορίας ή Ά.μερική άνεφωδία
  βεν την Κίναν εις όπλα, πολεμοφόδια
  χαί πυροβόλα.
  Τλ £ΘΝΙΚ8 ΥΠΟΒΡΤΧΙΑ
  ΕΙ.Ε0ΑΕΥ.ΑΝ_£Ι2_Τ0 ΙΙΙΙΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Αύγούστου (τού &*-
  ταποκριτοΰ μας.—/Έκ τού» τορπιλλι-
  σμου παρά την Τένεοον τού μεγάλου
  Ίσηανιχοΰ «Πόλις των Γαοείρων» με-
  ταφέροντος πολεμοφόοια είς την κυβέρ
  νησιν τής Βαλενθιας διεπιστώθη ότι ύ-
  ηοβρύχια των Ίσπανών έπαναστατών
  υηερβαίνοντα τα τέβσερα ευρίσκονται
  εις τα ΰβατα τού Αίγαίου. Λέγεται
  ότι ή Τουρκική κυβέρνησις έλαβε την
  απόφασιν να. απαγορεύση την παραμο¬
  νήν των ύποβρυχίων τούΐων είς χωρικά
  Τούρκικα ΰΒατα.
  II
  -ΥΗ0ΑΟ2 υοΐΜΟΗΙΛΣ ΕΟΝΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Αύγούστου Ιτοβ άν-
  ταποχριτού μας). — Τηλεγραφείται έ»
  Γενέυης &τι την 13ην Σεπτεμβρίου
  μέλλει ν* βυνέλβη ή Σύνοβος ιής ΐ_ο»
  νωγίβί}"1^ Εθνών '