94677

Αριθμός τεύχους

4644

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

20/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΛΡΟΜΑΙι
  γ
  Ιτησία λ(ραι 3
  Ιξάμηνος Ι
  ΆμβρικΓ,ς
  Ιτησία δολ. 15
  Ιξάμητος > 8
  Τ.μή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. ϊ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΎΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΧΌΙ «Ιθ"
  ΑΡΙθΗ, ΦΥΔΔΘΥ «644
  τιπηΗΐ ιτιτητιι θρ. β. σταυρακηι
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΛΙΟΥ
  ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  Δέ ν γν«ρ(ζ·|ΐΐν *«τ« «β-
  β·ν βλαβεύΐι α μιτ«6·Βείβ«
  δι* ΤβΟ *·υρμ«τ·ν «ληοοφ·
  ρ(« μ«Β' Αν β κ Μ«υ3·λίνι
  ίκεδεχθη ηρββΗλϊΐβιν τού
  Γιρμκνβδ *.αγ«ελλαρ(β» κ.
  Χ(τλιρ ·η«ς μκτνββ είς
  Τιρμανίαν την 20ήν Σικτΐμ
  βρίου καί κ·ρ«>ιβλ·ΜΒήσο τ«
  γυμνααιει τ·6 Γερμανικοδ
  οτρ*τ·& Πάντως έβν Α εί
  δηοις είναι *λη.Βΐ«( τ<τ« πρέ β ;ί ύ βκδμκΒει είς ή συνεννόησις τβν διαφόρων έβνβν Μ«ι ή αιινδιαλλαγή των ή α {«ρήξις τού* κολΐ- μικβϋ ήφαιστ>(·» *·ύ μυ»ά
  τα» καί αναταρείσβεται
  ■αί «κκιλεί
  ταν κσσμβν
  νά κατακλϋσα
  μέ την λβββν
  μ β
  τού χαΐ να «ρημνοη τβ
  κάντα.
  ΔνσΐιιχΒ;,
  τα ύ«·ρχ·ντα
  σΐ·ιχ»ϊα δέν μκς ίιιιτρέιιουν
  έ ίΒή
  ν·
  •τι (ύρι
  τσ:ς παραμαναν τκς
  ρμς
  φ γ*γονάτων
  μ«· >η ό αημκρινι^ συγκΐχυ
  μένη Μ·ί ■,κεινοριατος κατβ
  ατααι; β· λββο συντόμως
  νίαν τρβπί,ν αδιάφορον αν
  είναι κρός ι α βιλτΐω ή ηρας
  τάν χκιροτέρευαιν. 'Λναμφι
  βΒητήτνς δ! Α κρβοκλΐιαις
  τ·δ χ. Μ·υβ·λίνι>κ«ι Α μ·*α
  βε,αΐς τ·ν· ιΙ, Βερολίνον Βά
  ■ΧΟ βββεΐαν ι,βκήχηβιν Μαί
  Ιβ προκαλέση μεγιατυν «ϊ
  αΒααιν είς. ήν βιΐθν* κοινήν
  ί ί ί ύ λ
  μ μ
  πβοστιΒενται καί νλα γΐγο
  νατα κου λησδεικνύσυν _ χαί
  χον
  ς
  γνείμαν καί
  κού( κε.ι δ
  λ τίΐς
  είς τ·ύς κ·λιτι
  λύ ύ
  , ΐς ρς
  Διατί τ· γΐγ«νσς ειύτ* κρί
  κκι «Α βΐνρηθδ ώς μ(« νέ*
  *νί·χυοιί, ώς νέ· απβδεφς
  ■Μλ·νήτ·ι> σταθερότητος τ·9
  α{·ν·ς Ρύμηί — Β·ρ·λΙν·υ
  χκί τϋ{ ·τΐνβ*τ4τηί βννιργκ
  αΐεις τβν δώ· μΐγ«λ»ν δικτα
  τβριβν τής Εύρώπηί, τΒς φ«
  αιατΐΚΐεβ Ιτεκλΐαΐς καί τής ι·
  Βνικ·α·οι«λιατικί)ς ΓιρμβνΙ·
  α|. Τ· γεγονός μαλιατα ότι
  δι* κρήτην φοράν *«' ής *α
  τίλαβε την Ι{·υαΙκν μ«Ι χ»
  β*ρν? την Ιταλίαν * χ. Μσ»
  •ολίνι Τεφδεύκι |{μ «κ* την
  χώραν τ·υ· είναι ενδεικτικόν
  τ4( οοβ«ρ·τ<ιτ·ς την ακσΐαν Β* Ιχα τα κρβαΐχέ, «ύτό τα ((διον τού ,ιίί Γερμανίαν Διότι ώ, γνωστόν ο Ιταλός δικτάτωρ δ(« «{ήλθεν αχομη χ·τ* τβν σ«νβρ«ν τής, χώ ρ·ς τ·« Ι"*σ·ν είναι κρωθυ ποϋργ·ί· Άκέφυγε την ου- νίντηβιν με βΐβδήποτε πβλι τικβν πρόσωπον τής Ευρεί κης Ι( δ Ίλδ ίδβ Ι(μ τ·δ Ίτβλικβδ ίς Καί δίν μετέβη κοτέ ιίί ·ύ διμΐκν ·ΐ)νδι«ίακ*ψιν είς ού δέν συνέδριον, ·υΐΐ ιΙ( τ«ν Γενεύην στ» μΐηϊχεν ακσμη τής ΚαινννΙκς τβν Έθν&ν. Έηρ·τ(μ« νιι χαχευθύι ρ ΚντβρΐΜίιν πολιτικΐιν τβς χείρας τού ««ο τβ μεγαλβ χριηίς γρ·»ι!·ν τού τού Π« λατσο Βΐνίτσια κ·Ι Αντ) «λ μκτ·β«Ι«Ο ·1{ τ ό «{Ντερικσν ό δ5γ«γήν 0»ν·μιλι6ν μ τ εί κηγ«ΐνουν ·1 · πρ·ς «ύτ·ν. Τ· γεγο ( λοιπέν ότι ηδη άποφ«σΙ ζει ν> έζίλβη τής ΊταλΙ.ς
  καί να μετ·Ρ5 ι!( Γ·ρμ«νί
  ■ν κρ·{ σβνβντιιοιν χ·δ χ.
  ΧΙτλΐρ χ«. χ·3ν δλλβν γιρ
  μανβν 4πιθ4μ«ν κ«1 καρά
  κβλ·ύ?ΠΟΐν τβν μΐγάλων
  γΐίμνβθίων Τ·0 Γερμανικβδ
  βτρ«τ·6*ίν ιΙμη·ρ·Ι #»
  λβς νβ έϊείλΐται ·υτε «1, λ·
  γευς ανται.·δ·οεΜ( τϋς κκι
  0Μ.φι·.$ κ·· εκδηλώσεως φι
  λ·φρο%ήβεως πρός τβύς Χ(τ
  λιρ καί Γκαΐριγκ βύΐε ιΙ( ο
  ψιμβν αγάπην πρός τα ταζΐ
  0ι«. ΟΙ λ·γ·ι είναι κβλύ
  αιι·Η&κιοτερ·ι κβί τ* τ«(.δι
  •ν αύχέ ύ{ Ικ τσοί·» πρ·*«
  λιΐ χό κανχσσμιβν ίύί
  Ρ·ν κκί ιΐμκαρεί νβ Ικιακι
  >οο ·Ι·δ4η·τι 4λλ·
  Κ·1 κρίκιι «■ ύκμ
  •τι ιίς τέ Βερολίνον έ χ
  Μουσολίνι Β- Ιχα α·ν·μιλΙ
  ■( μιτι» τ·δ ΧΙτλερ χκί τβν
  αλλνν γιρμκνβν έκιοήμων
  ■Ι ·κ·Ι·ι 64 Μρ(ν·υν βπσφα
  αιατιχβ( <κ1 «&{ τύχης τϋ 14ί τ·0 χ·σμ·υ χαί έκ ς ιόχηί χ·τ« ρυνέηΐιαν τίς ί ρ·υ. ά ηί ή Ιχ τβν ίκ·τιλι· αμίτων Τβν βυνβμιλιβν αύ τβν χκΐ Ικ τ·0 χαθορισμβδ τβς βτέοΐως τβν 66· ρι«ϋ- λ·*ν ουν#μι»ν ίνβντι τβν βιεΐνίν *ρ·βλ«μ« ν αΙοι·Κο«α(. μαλιατα ρ αίαΒήματα μι 'Αθέ μ 'Αντιθέ- χρμ Εύρείηης §.ς δά· Βανβοί μι>ί «ντιμαχάμΐνα Ιδιολο
  γιχ« καί ·1>«·ν·μιχΑ αυγχρ·
  τημντα χρατβν μέ έκί χΐιρα
  λης την Γερμανίαν καί ταν
  Ιταλίαν τβν μέν καί «ην
  Γαλλίαν χαί Αγγλίαν τβν
  Καί εφίαον ΤΑ χίομα «
  τό δεν γιφυροδται, η ·1ρή*η
  δ εν ιΐμκαριΐ νκ θΐ»ρϋται
  «λής 'Αλλα δέν «ττσκλΐί
  ιται βεβαίως *( ολακλήΓσ
  να Ιχυ καί εύχάριοτα ίη·
  τκλέαματα 4 συνβντηβις τ·δ
  Βΐρ·λ(ν«υ. Διστι Ισν;, η βη·
  χοινοδ κροαωηικη ύκ· τβ
  χ. κ. Μουσολίνι χαί Χϋτλερ
  λ«τειαΐ{ τβν δικθνβν προ
  βλημβτων νβ χρηβιμΐύαα
  ιΙ{ τ· να οτ«ΒμιαΒ·6ν μ έ ηε
  ! φ(
  { μ
  ριαα·ι!ρβν φ»χίβιμ(βν τα
  κρβγμβτβ χ«ι νβ γίνσυν δι
  βλλβχτικάτΐρβι αί ίύο δυνβ
  μεις κου φαίνοντβι ότι Ιχουν
  κβτβληφθί) οήμιρον βηα κ·
  λΐμικόν μίνβς. "Ια·*ς ιιβλι· Οί Εύθωπαϊκοί Στόλοι
  ατα. η συνάντησις αύτη ν»-,· ■-"
  ύΐ€·β·ηθι|·ο καί την βνασυν
  «ρσΐησιν τ·δ συν«ο«ισμ»ΰ
  τβν χρβτβν χ·δ Λ·Ηάρν·,
  «ι«ύ (κιδιάκει Α ' Αγγλία
  κα| κου β* ίχο ώ; ά «β τί λ β
  βμ« κβΐ ταν αποκλείομεν
  τβν £·βιέτ Ικ τ&ν ύΐ
  κβν ζητημβτων κράγμβ πβύ
  Ββ ίκαν·ιιαιήαν| Ιδιεατΐρκς
  την Ιταλίαν χαί Γερμανίαν.
  Διατί δέν ακακλείετβι χαί
  τ·δτ· παρά την αντίδρασιν
  την οποίαν Βχ φ<ρ0 η Γαλ λΐα Α βπ·(α δβν ■α(νκται ί κ τ·& κβρσντος τ·ύλαχιατ·ν διβτιΒιιμένη ν* ·κσατ|) Σ |) ής συμμαχίας της μ! τ« Σ·βι·τ. Έκτ·ί «*ν λάβα βλλα οη μαντικώτερβ ανταλλβγματ· καί Ιγγνάσκις περΙ της άαφα λι(ας της έκ μέρσνς τβν τρι βν αλλων ηχγαλνν δυναμε ν ν. Είς τΑν κ·λιτινΑν αλλω ότι κ«ί μαλιατα είς τΑν δι κ>ωματ(αν ίέν ηρίκη ν' 4
  κ·κλε(ΐται τΐποπ. Ού τε τα
  πλέον βκίΒανα οδ» χαί τα
  πλέον καρα&·(α τβν κραγ
  μάτων. Καί (φοαον 8α είναι
  χαθαρβ πσλιτ«κ·ς ό σκοκος
  τβδ τβ,ιδίου τσδ κ. Μ·να·λ(
  νι είς τό Βερολίνον δβν ·ίμ
  π·ρ·δμκν ν' αποκλκίσωμεν
  ο τι δυνατόν να φ|ρ|| τα κλέ
  •ν απραοητα 4π·τνλ<βματα. Όκνα5Αιι·τβ (μω;, έβν δέν δυνάμεθα ηρσκβτ'βολικβς να ηροβλίψωμεν τΑν μορφΑν τβν 4η·τ·λισμκτΗν τ·0 τα (ιδΐ·υ βύτσΰ, ΐίμκ·ροϋμ«ν έν τσύτβις πίντως να είπω μΐν μΐτα κεπσιθηοεως Ιχι οί αδήκοτκ χα( βν ιΐνβι τα α ηατΐλέοματα αΰΐα θα βχρύ ΣΥΝΤΟΝΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΟΣ ΝΕΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ μεις ττ)ς Δυτι*ή"ς Εύρώπης κατοβιλλουν ή^η συντόνουο ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Αύγουστος.— |έντί%ς 18 ή 20 μηνονή Ιταλία Αί τέσσαρας Μεγάλαι Δυνά ΘΑ έχη καθελκύση δύο θαυμά σία ΘωρηκτΑ τον 35 χιλιάδων τόννων. Ή Ιταλία (έν ίχει βιομηχανίαν ανάλογον νέ την γερμανικήν καί εΤνβ πιθανόν β τι κατα τα προσέχη έχη ή Γερμανία ΘΑ άκοκτήση στόλον ισχυρότερον τοθ Ιταλικού Έν προσπαθείας διΑ νά άτιόκτή : νέ σουν(σχυρούς στάλους άς ιιονάδας· Ή Γερμανία ήρχισε τό πρό νραμμα τον ναυτικόν της έ ξοπλισμον διά τής ναυπηνή σ«ως ενός τύπου θωρηχτών 10 τΑννω", μί το^ότ η ν·»ν αιτοφν.αιστικ6( τήί διΐβνοδί κατα καί επί τής τύχης τϋς ιΐρήνα, τβθ κόσμον. «α( με κυροβόλα μικρόιβρα μέν τΛν άγγλ'κΛν (280 χιλ.ο έναντι 406) *λλα υέ με Ραλΰτβρον ββληνεκές (43 χλι ομετρα Ιναντι 32) Έναυτιή γησβ τρ(α θωοηκτΑ τοθ τό «ου ού'θθ κοΐ τώρα ναυπη γεΐ βόο θωρηκτΑ των 26 χι λιάβων τόννων, ταχύτητος σης μέ την τα^ύτητα τ_ν ρώ^ων καί μέ τηλεβολα τοθ ο'ου βεληνεκοθς ΑλλΑ [σχυ ρότερα. Είς τΑ πέντε ού τα σύγχρονα ΘωρηκτΑ ή "Αγ νλ(α ^έ" ήαιιορεΐ νά άντιτά ξη παρά 15 παλαιά ΘωρηκτΑ έκ τΑν οποίων τΑ «ερισσότε ρα έναυτιηγήθησαν πρό τοθ 1922, β'χαΐ πολλΑ έξ αυτών εσυγκρονΐσθησαν τελευταίως· Είς τΑ τύντβ σύτά ΘωρηκτΑ ή Γερμανΐα ΘΑ προσθέση έν- νέα καταορομΐκΑ κα( πλήθος τορπιλλοβολων, ,οδτως ωστε Α ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΜΕΙ Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΑΙΜΑΝ), [ΙΡΟ ΙΒΟ ΤΛΟ]λΕΜΙΙΙ ΜΙΣ φαιΐιρέπορ πόλις μκς φ»ι·- ιδίαν ·ΰβύ<-|ν ά "Ενας ι*—-Ιχει χαΐ οέκοτερς άλλ' έργαζ·μίν·υς— άκηθανάτΐοε χβες μέ τα χοντάχ τα πβλεμιχ* μκς χαΐ γενιχκ τή κίνιςσι τοθ λι μενββραχΕονα Ινεχ» χά κβλεμιχί ουλλογή άπέ Ίΐοιοι ένσταντα έ, μ<Χς έξ^γ^οε. Ζψοθν ται άπο μιρι»οί»;που χραχβθν λικ χύματα τ*)ς νακτιχής χαΐ λιμένι | |ς μας χιντ)οε«κ, έξελιχτιχκΗΐ 'Αλλά χάθε ΉρακλειΑτιις σε μνύνεται ,νεμίζβ χαί χάρις έναταν γιά την χίντ,οι αυτή. σηλίακοι — 4ζ·3ϋ δια «όλιμο ! Δΰτέ χέ έκιφώνιιμχ άχιύιται χρόνια τά>ρ« &πέ «ύ; συμπολίτας.
  ΕιΙ ϊιχαΐως άφ»8 ·[ χομψές χά Ι
  σδίλτες σιλοιίιτις «ντιτορκιλλι·
  χ&ν ή χκτκβρομιχαν χάμκτιυν χά
  θε τόοο τό 4κρ«μώλιεν. Βλέκιτι
  ο( οιίλιι ιΐναι άκβ τα ηβλεμιχά
  ΙχιΙνα μίσζ κύ οκιηίπτβυν... ί
  μιοα αχίν άντίληψΐ τεθ χαθΐνές
  χαί Βτ,μιΙιιργοΟν άμιοατερκ την
  «βλιμιχή αυζήτΐ)θΐ. 'ΚξοπλιομιΙ
  νβϋϊΐχ*1 Ββο^ χά Ι έξοπλιομ·1 χα-
  οψ κ νλτ,ς βύβεβς, τίθενται έηΙ
  μκροοτά στά
  άλλοτε ατ· Ήϋβχλειο. Σχοραβι
  χ·ς μδνον κυιλομίάναμιν την
  Ικιβλΐ)τιχέτΐ|τβ τΑν κολιμιχκν
  πλοίβν. 'Αλλά μαλλβν μί... τηλε
  σχίηιον. Τα κβλεμιχβ βραζ«ν χον
  χά οτή Ν ((ν. Μικρά ή μεγάλαι ά·
  διαχρΐτως ήθιλαν «α Ιχουν κρό
  χειρ·ν τό βγχυροβίλιον χους ιΐς
  πιρίκτωαιν πβΰ τό ίβχατιν ηίλα
  γβς—«αί σι/γχιχριμίνβς χά νερά
  τ»0 Ή,Βχλι ώ;ιχ·υ χίλκου—κκ
  ρεκοΐβζβν τίβοτι έχηλτ)ξε<ς. μβθμαι μίλισΐκ—χαί θά θ&μοθνται άλ μμ μ Ιοβς χαί ά<λ·ι—ΐβν χίνδυνο Ινα Γκλλιχο ηιυ τέ «Ζ υλ Φιριΰ», «ού είχεν κγχυ ρββολΐ,σει άνβιχτά, ΔιχΙμβρΐο ή Ν'·Ιμβρι«Ί χά! βΐέοΐ,χιν Ινα η»·βϊ μίοα αί μίαν δγρια τραμευντάνα έ έ«·1νις χ«0 πελί ζονχα πολβμιχα μεγαθήριο, κιΰ ά ηβχ-.οθν Ιΐοι την μορφή μ άς ζώ οΐ)ς ηβΛΐμιχ*3ς έγχυχλ·καιδε(ας τβν Ήραχλειωχβν. —Τί νά κβμε %ού,ί^ ο τέ λι μενββραχίονρ;.... 'ΑφοΟ Ιέν μπο- ροθμε νά 6γ·0μι στά βακερια νά χαμαρΑοουμε τ«ΰς ναθτες χαί ταΰς άξκβματιχΕ ΰ; απέ χοντίί .. Νί μΐθουμε π§ς λεΐιουργοθν τα χα- νένιν, «βς έχσφενδονΐζβνχαι «Ι τορπΐλλει, νά χατιδοθμι ατίς χο- χέττες χ»1 νά κιοθμε Ινα κοττ] ράχι σαμπανια αχό χαριέ;... Τα λόγια β υ τα έκτ^ίε, χατά ξιν, τέ ίύΐΐ έμ«0 χαΐ & ός ξ Είλφοο μιτβίϋ έ'ός παρβϋόρευ χαί ί ^ '£Ϊ ■ηλ τίς γου μ»ς. Δέν γνβρίζβ 4ν «νχαποχρΐνομοιι 6ΐ»Β6ι«ρα βϊτ) νακτιχή κραγματι- %6ψ». Ώΐΐίβο, μηοΐα) ν» χε>,
  !τι ίφ' Βχου αποχιήοημι λιμίνΐ Ι
  χεκμε χβΐ χΐνιςοι νβκτιχή χαΐ >ί
  δι»ώτΐρα... ναυτιχιπιλιμιχ^· Σ'ό
  λοι (.άς Ι(χονταΐ οκχνότατα. Ό
  λιμήν μ«ς χρΕνετβι χ»ταλ/τ]λ6χ«·
  τβς γιά οταθμιύοεις κολιμΐχβν
  οχϊγβν ηανιός ιΙΙους χαί οχιδέν
  ηανττ'ς μεγέθοκς. "Βτσι δ λΐμενβ
  βΓβχΙβνας τοθ ΉραχλεΙεν βρχΐζει
  >■ 4πβχ ί Εοτορΐκή βέβι μέοα
  βτήν χΐνι,οι τβν Μιαεγειαχβν αχό
  λ·ν χβτβ **■* τελευταία δεχαετίβ.
  'Αηό τί) γαλβνόλΐϋχιι ϊ»ς τήν.«χρΙ
  Γλλ^ Ι Ίλ)
  μ πορτίτοας
  έίούλευεν ιύννφακ ή άνάμ
  σις. Ό «ρίλςγος κου Βιετύκ·βαν
  τίοο χαριχνμένα—χαί χίο· μιλαγ
  χολιχΑ-—χά Ιια> ριχιχά δαμμίνβ
  χείλη τής υρώης Καβτρινί); Φύ
  αης, ττρίήρχοντο ϊαφαλβς βκέ ί
  ομ·ν ολόκληρον ύίΐιρβκβλήο
  χβθ άλλοτε χάχιβ άηο τβν πυργΐ
  σί·ν πολιμιχοθ οχίφβυς ή/χυρο
  βολτ,μένου οχόν λιμένα μ*ς.«. Ά
  ξή ί θ έ
  χ·«βμτ,>
  όλ
  ι ς ή.ρ
  χά Ι Ί«λιχ»),
  χ·«βμτ,> ^ )
  ε. οτόλει έτίμτ,οκν μ! τέ κοιρβ«ί
  —Άν
  μ
  ρή ίμβς αυΐοθ, ; έμισιλά
  Ριι ιΤς τα κροχε.μενον τ} κ1»'(α
  οκμηάΐΐεια τβθ ώ;α'«υ φ6λ·υ ηρίς
  τέ Βκλον τού νβυίΐχεθ λαμβάνη
  μενον ώς συνελιχήν έμφχνιοιν έμ
  ψόχων χ«1 β ψύχα» 1 Οί χομψΐς
  οΐο^ έ(ι τα ώ,βΐα ηαραοιήματα.
  ί άέ
  ο (ι , ρήμ
  ιί ρ»μαντι»έ; ιδ^ένιιις, αί άνέ
  βεις. αί ένβιανέρβυβχ γνήοεις
  αί ώραιίιιραι γενιχβς στιγμαί τ^
  χββμιχ«]ς ζ»<1ί. δηήοξαν κρίσιν καί χαραχτήρ τοθ ναυτιχοθ. β.» μΐ|θτ}τ· βχετιχβς τα ιίϊύλλια χ·ν "ΑαΒΕίων μέ τ·υ« ώραΐους Ι·χ( μβυς χαί «Ις ίοχβριχές μβν·μ»χ'ες άξΐεεματιχβν «Ο νακτιχοΒ δια λό γβυς αίοθΐ)ματιχοδς. "Αλλάχαί γενιχώτερα τβ χελι μιχό νβϋτιχβ ■(«■ οί χαθε τέκο τβ χαμάρι χαί < ζ^λεΐβ τβν Χ·ρ Μ[«ν, Καί Ιιέχι Αί βϋλεν ιΐνι τούτοις καί ό Ίταλικός στό λος είναι ίξαιρετκώς ΰπολο γίσιμος κυρίως, διότι καλείται *α 28 χόμβων (έναντι 23κόμ|νά δράση είς μίαν στενήν θά >ων τον αγγλικόν θωρΐ) κ τον) λασσαν, δπου, αν καί βέν
  νοριιαζονται θωρη«τ4 τον 35,
  000 τόννων, χρειάζονται τα
  χέα καταδρομικά καί άντι
  τορπιλλικΑ καί κυρ'ως ίσχυρβΐ
  σχολίσκοι ύπτβρυχίων.
  Είς τάς ναυπηγήσεΐς αύτάς '
  [το φυσικόν νά Απαντήσουν
  ■Αγγλία καί ή Γαλλία. Ή
  'αλλία έσυγχρόνισί τρ'α πά
  αιά 6ω?η<τΑ τον 22 000 τόννων, κατεσκΒΟατσε δύο θω ρηχτά τον 26 000 τόνν«ν καί έντός ολίγων μηνον ΘΑ διαθέ πέντε ΘωρηκτΑ καί δεκα- τρία καταδρομικΑ, συγκεντρω μενά είς την γερμανικήν θά ίασσαν. - .- .-·. .^.^^^^- -■ Έννοιϊται δτι ή Γερμανία βέν θά περιορισθή έως έκβΤ. Κατά την Αγγλογερμανικήν ναϋτικήν συμφωνίαν δικαιοθ τσ' νά έχη στόλον βκτοπίσμα τος Γσου ΚΓός τα 35 έχατο στά τοθ άγγλιχοθ στόλου, έ ξαιρέσει τον ύποβρυχ'ων, είς τΑ όποΐα δικαιοθται πλήρους 'σοτιμίας ι; έ την 'Αγγλίαν. "Η δή δμως ή Αγγλία εχει θωρη κτά συνολικοθ έκτοπίσματος 525.000 τόννων καί (.έ τούς 175,000 τόννους ταν υπό κατα σκευήν θωρηκτον ή συνολ'κή χωρητΐκότης τον αγγλικών θωοηκτον θά φθάση τούς 700 000 τόννους. Ή Γερμανία δι χαιοθται συνεπος νΑ ναυπη γήση θωρηκτά συνολικής χω (ΐητικότητος 245,000 τόννων. Έντός ολίγων μηνον θά Ι Ι βύο θωρη<τά των 26,000 τόννων καί τρία τον 10,000, ήτοι συνολικος 82,000 τόν¬ νους. Τό περιθώριον είτε σο βαρόν. Δεσμευομέ,η μόνον ά πό την αγγλογερμανικήν συμ αωνίαν, δύναται νά ναυπηγή ση τέσσαρα ΘωρηκτΑ τον 40 καί πλέον χιλιάδων τόννων ή πέντε τον 32 ή 33 χιλιάδων. Τόσα περίπου πρόκειται νά ναυπηγήση καί ^ή 'ΑγνλΙα: τι4ντε 8ωρηκτΑ τον 35 000 τόννων. Δέν είναι ιθίθλον ν Α προ ββ ή Γερμανία ιίς τάς νέας αύτάς ναυπηγήσεις. Άσφα ς δμως θά θελήση νά δο κιμάση ΐ(ς τώ οημίΐον ούτό τάς δυνάμεις της καί θά κατα βάλη μεγάλας προσπαθείας, Είς την Μεσόγειον ή 'Λγ γλΐα άντιμετωπ'ζβι την Ί(αλΐ αν μέ 17 καταδρομικά καί τέσ σαρα παλαιά θωρη<τΑ μικράς πολεμικτ]ς Ικανόττ)ΐος. 'Δλλ' ωραίον χά Ι Ιιέχι τό άφρόχρεμα ι ής συγχεντρώνει νεότητο(: Τί χβΙ ονματικά χαρίοματα ίχδΐ)λών·νται χκρίιος μέ την όξύ ιητα ττ)ς «αιλήψιως χαί την εθ γένειαν τβθ ήΐοκς. Διά το ναοτιχό μ«ς ιίίινώτιρα, ίέν είνε άκλβς νά δνεΐροπολοθ δ γ6ρω ηφ μας με τίς δίξες χ·ν ρ^ «ηά τα χατάρτια τβν πολεμιχβν τοη. £[νε ϋκειηφάνειί μας—Χ«1 χΐκοτε χαί 6αοεΐά νβσταλγΐβ μ>ς
  —νά χκματΐννεβμιν έΒΑ το έφ
  χον βλιχέν χαί την οχέροχτ,
  τοη,
  ΑΣΜΟΔΑΐΟί
  ναυπηγεΐ βύο θωρηβτά
  35 000 τόνν ών, τα όποΐα'
  έν τούτοις βέν Θ5 είναι ίτοι'
  μ β παρά δεκαπέντε ΤΓύλάχι!
  στον μήνας μβτά τα (ταλικά 1
  θωρη<τά. "Επί πλέον πρΓβλέ. πβτοι δτι ή Γαλλία θά Αρ συντόμως την 'ναυπήγη' σιν άΧλων δόο ή* τριών θωρη' κτον τον 35 000 τόννων καί θά συμπληρώσπ τόν στόλον της αίς καταδρομικά, άντι τορπιλλιχά καί ΰποβρύχισ, ού τως οσχβ νά ύκβρτβρβ έλα φρος τοθ (ιαλικοθ σχολου. Έ Αν δμωο δέν ένωθ0 διά διώρυ ή ΜβσόγβΛθβτ μέ τβν Ά τλάντικόν, ό γαλλιχός στόλος έν θά είναι είς θέσιν νά συγκβντοωθή μ έ την ταχύτη τα μέ την οποίαν δύναται νΑ Γυγχβντρωθβ ό γερμανΐκός ή ό Ιταλικός στόλος, έκτός, β άν, κατόπιν συμφωνίας μέ την Αγγλίαν, ό γαλλικής στόλος άναλόβΒΐ την φύλαξιν τήο Μεσογείου. Τό μεγαλειτέρον ναυπηγι κόν πρόγραμμα είναι όμολο γουμένως τό πρόγραμμα τής •Αγγλίας. Είς τα τέλη τοθ τρέχοντος Ιΐους ή Αγγλία θά εχυ υπό ναυπήγησιν πέντε ΘωρηκτΑ τβν 35.000 τόννων, κέντε άεροπλανοφόρα τον 22 ή 23 χιλιάδων, όκτώ κατα ορομικά τον 9 ή 10 χιλιάδ, τόννων, πέντε καταδρομικΑ τον 8 χιλιάδων τόννων, έ πτά καταδρομικά τον 3 500 τόννων, δέκα έξ άντιτορπιλ λιχΑ τον 1850 τόννων, «ί<ο σιτίσσαρα τορπιλλΓβ5λα τον 1650 τόννων, δβκαοκτώ υπο βρύχια τον 550 έως 1520 τόν νων, δώδεκσ άκταιωρούς καί δώδβκα τορπιλλακάταυς. Εάν είς τάς δυνάμεις αύ¬ τάς προσ'εθοθν έκεΐναι, τάς οποίας 6<ει σήμερον ή Αγ γλΐα καταφαίνεται δτι κατά τό 1940 ό Άγγλικβς στόλος θά είναι άσυναγώνΐστος καί δτι μόνον ό Άμερικανικός ΘΑ δύναται νά πσραβΚηθβ πρός αυτόν. Ή είς θωρη κτά δόνα μίς τού θά ύπε^βζίνη την είς θωρη«τά δύναμιν τοθ ήνωμέ νού γερμανοϊτα>ι<ο0 στόλου Τβ αΰτό ΘΑ συμβή καί μέ τΑ καταδρομικά. Μονον είς τΑ ύ ποβρύχια ΘΑ καθυστερθ 4 Αγ γλίσ. 'ΔλλΑ ή ναυτική δύναμις δέν ίξαριάται μόνον άπό τό έκτόπισμα τον θωρηκτον καί τό διαμέτρημα τον πυροβό λων των. Πρέπει νΑ ύπολογί κανείς καί τάς ναυτΐκΑς βάσεις. Ή Αγγλία ΘΑ δύναν ται τό 1940 νΑ χρησιμοποιήση τάς γαλλικάς Ακτάς καί νΑ κλείση καί είς τοος Γερμα νο ύς τ*ν δρόμον τής ΜΑγχης, δκωςναίτό 1914. Αντιθέτως είς την Μεσό γειον, ή θέσις ιή? Αγγλίας είναι πολύ δυσχερεστέρα. Να μέν είναι είς θέσιν νΑ περιο ρ σπ ΑνΑ πασάν στιγμήν τόν Ιταλικόν οιόλον έντός τής ΜεσογιΙου, άλλΑ τα άγγλιχά πλοΐα ίέν δύνανται νά δίέλ ΗΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΒΓΗ* Καλόν καί βπιβ βλημένον εΤναι βΐθχια νά γίνη ίύρβΤα προπαγανδα διά την μεγαλυ· τέραν κατανάλωσιν πατατον ΰκό τοθ λαοθ. Διότι διά τοθ τρόπου αύτοθ θά συγκρατη- θοθν αί τιμαί τον πατατον πού διέρχονται οξείαν κρίσιν καί ΘΑ προστατευθοθν ο( πα- ραγωγοί των. 'ΔΧλ' είναι συγ χρόνως επιβεβλημένον νΑ επι σπεύση ή 'Δγροτική Τραπέζα την κατασκευήν τον άπολυ- μαντικον καί άποστβιρωτικον Αποθήκην πατατον ΐίς Λασή¬ θι καί άλλαχοθ, βπου ΰπάρ χει μβγάλη παραγοιγή, διά ν Α προσιατΐυθθ τ4 προϊϊν άπβ τάς διαφόρους ασθενείας καί την σαπίλαν, πού έπιφέρουν μεγίστας καταστροφάς τα τε λευταΤα Ετη. *** ΟΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ· Ό ΐπικτης ττ)ο Αγροφυλα- χτ]ς «ίοή^αγΐ μίαν ώ;«ίαν χαινο (ομΕχν είς τή* &π~οΐ3ΐαν τ·ιι: 'Κ· ξικόνηαι χρόγροιμΐιχ Βιίαοχκλίας . χαί χβθώριοι μαθήμχτχ τα δκοΐα κ^έπει νά γίνουν αηό τ·ύς άγρι· νόμβνς κρές τ;υ( άγροφύλκκας. Έ* παραλλήλϊϋ Βά χαταβλη9| «ΐροαπάθιια νά ϊιδάξουν χ*1 ώρι- ομίνοι γενπόνοΐ τι ώς άγρεβνλα χας π6ς 81 έκτελέβουν τό έργον τ·9 έμίολιααμοθ τβν άγρίβν Ιέν- δραον κιΰ τ«ν ανετέθη ΰκΐ τ·0 υκουργείοιι ΓεβιργΕας Κατ'αδΐον τέν τρόκβν οί άγρ·«ύλαχες θά μιρφαθβθν χαί 5κηρε3ΐαιιβς χβΙ γενργιχβς χαί θά ίύ/χντκι νά ΐχτελοϋχ χαϋύΐερα χαί μέ κεριβ β*τέρκν ευαυνε>5ΐ}ο[αν το
  τ»· χχΐ συγχρόνως θ' άκ
  εργάται ηροβΒου ι!ς ττ^ν Οιιαιθρον
  χαί σΐίνϊΐλΐσιαΐ άνβ·κτΰξ·«ς τ*.ς
  ΙενΙοοκοιλλιεργεΕας.
  ***
  ΗΟΔΟΖ ΛΑΙΗβΙΟΥ.
  Μετ* ιΰχαριοιήαεας κλ*|·ο-
  φορβύμεθχ δτι διετέθησαν αί άκαιι
  τβδμινβι είοέτΐ κιοχΑαεις Βιά την
  τελείαν άκοκερίχιοαιν τβ,ς ό5«0 'Α
  γ!«υ Νιχβλά·»— διοκεοΊου Λϊοτ}
  θίιυ. 'ΑπβδΐιχνύιΧϊΐ οθΐ» έμκρί
  χΐίβς τό ενδιαφέρον ττ|ς Κκβιρντ)
  αεος χ*1 χ·0 ΓενιχοΟ Δι·ιχΐ|χ·3 Ε
  διαιχίίΐος κρός θερκκείαν τβν συγ
  χ·ιν»νιαιχβν άναγχβν τ*5ς νήοιυ
  μχς. Καί δην.ΐ·υργεΤ(χι ή πριϋιό
  τϊ]ς έξαο^κλίβενς ταχτιχτ]ς
  τής ουγχοιν(ο»Εας είς τό ώ
  ραΐβν 6^·τιίδι·ν χαί χαχά τόν χει
  μβνα. 'Αλλ' «Ε Αιοΐ|Βιβται έλπί
  ζ·«ν ί:ι αιινχόμβς θά χορν,γηθβθν
  Κίστάοεις χαί διά την διίνβιξιν
  45ο0 Τζιρμιιίί»—Γωνιβν κ·ΰ
  θά τι ι»; αϋνδίση μέ τέ Ηράκλειον
  χαί θά τού; καράβχ^ την μεγαλ»
  τέραν έξ«πΐ|»έιΐ|θΐν. Καί ή ελπίς
  τ«ν πισΐΐ6·μιν νά
  θουν διά τής Μβσογείου, εάν
  ή Ιταλία άντιταχθ|,. Είς την
  Αβσόγειον ΘΑ ύπερίσχυεν ή
  Ιταλία εάν συνεκέντρωνε τόν
  στόλον της είς τό Τυρρηνικόν
  ΠέΧαγος, την Αδριατικόν χαί
  την κβντρικήν λεκάνην τής Με
  σογβίου. Διότι καί ιίς τοθτο
  ΘΑ Επρεπε νΑ υπολογίση την
  γαλλικήν δύναμιν, ή όποία
  ΘΑ ένισχύετο άπό τάς τρίΐ.:
  βάσεις τής Τουλονος, τβθ
  Μέ?ς—έλ—Καρπίρ καί τής
  Μνιζέρτας.
  Πάντως ή ανάπτυξις ^τον
  στόλων τής Γοτλλίβς, τής
  Γεβμανίας καίτης Ιταλίας εί
  ναι άξιοσημε'ωτος. ΚατΑ την
  περίοδον 1918—1937 ή Αγγλία
  ήτο ή μόνη άξια λόγου εύ
  ποΐχή ναυτιχή Δύναμις.
  Ήδη τ· πράγματα μετεβλήθη
  σαν. Κσΐ τό γεγβνός αύΐο
  ένδιαφίρει καί τάς μεγάλας
  ναυχικάς Δυνάμεις χον άλ
  λων ήπείρων, την Ιαπωνίαν
  καί την Αμερικήν, αί οποίαι
  είς την Οΰασιγκτονα είχον
  έβωφεληθθ τής ήαης τής Γάρ
  μανΐας καί τής άβυναμίας τής
  Γαλλίεις καί τής Ιταλίας.
  ^ 4
  έ Ν
  ΘΕΒΜΗΤΗ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό κι
  νηρατογραφικόν άριστοόογημο·.
  «Πρίγκηψ δολλαρ'ων». Μι τ<Ίν Γκάρρυ Κοθπεο καΐ την Ζαν 'Αρ θρουρ, Έκτός προγρσμματος Μττα βαρΐα ζουρνάλ. θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον τό άεροπορικό Εργο: «Νυκτερινή πτήσις», κατάλληλον καΐ 6Γ άνηλ κους. Μέ τοθς "Εκλεν Χέηζ, Κλάρκ Γκέΐμπλ, Λιόννελ Μπάρυμορ. ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός) — Σήμερον τό κοινωνικό Εργο: «Γυναϊκες υπο κόσμου· μέ την Βαρβάρα Στάν γουϊκ. ΟΟΙΑΑΚΑΙΗ Τα τελειότερα Γερμανικά Μηχανήματα ΣΗΜΕΡΟΝ τΩρα 1 Ο μ. μ- Τφ ΜΐνημοΐτβγρΜφικβν άρι οτβΰρναμα: ΠΡΙΓΚΗΨ ΔΟΛΛΛΡΙΩΝ Νέτ«ν ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠ.Ρ χαΐ τΛν ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ 'Βχτ«( κρονράμμκτος: ΜΠΛΒΙΡΙΛ (ζουρναλ) ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΝΕΑ ΑΤΑΑΝΤΙΣ II ΜΙΙΙ Π! 9111 ΤΑ Λθάνατο μυθ στόρη μα τιοθ έδημοσίβυβ ττρΛ καιροΕ ή €*Ανόρθο;σΐ(,». Τάς Κυριακάς ακβγευμοττινίι ώραι 7 μ. μ. Άλλότρια, έγώ καί ή Αύτοκράτειρα», «Δυό Χαμίνια», αΓούπη» ΓΕντ» Κοντβρ). ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θθΑαρηνό» ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράβυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ 6ρά- ου κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗ- Ν·Ν, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ε-ΝΑΡΑΛ-Μ Τε)λι·. 1-41 ΜΙΝΟΑΗ2ΠΒΝΙΟΙ ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-ΠΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΝΗΝΑΤΑηΗΙ ΙΑΤΡΙΙ 4ΗΜ0Ι· "ΥΧΙΑΤΡΕΙβΥ ΑΘΗΝΙΝ Λεχεται |ν «β «•β. ·4*ϊ ΟειρεηΒε. 17«' ΑΘΗΝΑΙ Τβλ. 13.17* ΗΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ίίίΙΜίίί 192ο» Ά τι ό τά γαράμματεΐ τΐλί) θος πολο βΤχβ συρρεοσο οτόν Κβοσμβ'κό καί έμαζβόθηκβ γύ < ω 4πΑ τό ~αλάτι. Κοαυνές «ράς κα! έπευφηιι'ες Ι ΟΙ Πά ρισινοΐ ήταν ένθουσιασμίνοι κι' έφώναζαν νά βνή 6 β? ληα<: στό παράθυρο μαζΙ μέ τή β^σΐλισσα. Έπρόβαλαν κα( οί δυσ. Τί πανζουρλισμόν ■ ταν έχεΐνοιΐ ΟΙ πόρτες τοθ πστλατιοθ άνο(χιη<αν «αί έμ ττήνεν 6 λαός. Έπατοθσαν 6 ε'ας τ4ν σΛλον. 6 καθένβς τ) θελε νά κλησιΛση την μέγα λβιότητά τού. ΓυναΤκες τοθ λα οθ Ιττιασαν φιλική κοιβιντα (.έ τΛν βοτσΐλισαα. —θ>λατε νά βομβαρ&'σετε
  τόΠιρίσι καί νο στρίψετε κα
  τα τα σύνορσ;
  —ΟΙ έχθραΐ μου &ια&1δΰυν
  αύΐίς τίς χακΐκς. ΚανεΙς Ι έ
  άγατια πκοισσότΕρο αι»* εμέ
  να τούς Γαλλους. Αύ έ ι οί
  συκοφαντΐες (.έ τίς οποίες σας
  εξαπατοθν καταθλιβουν κι' έ
  μενά καί τόν βοσιληα.
  ΚαΙ δταν μιά άπ6 τίς γυ
  νεΓ'βς οΰτίς τής έμΐλτνσβ γερ
  μίνικά:
  —ΆηΛ τ6ν καιρο πεύ «Τ'
  μαι ΓαλλΙς, ?έν ξέρο νιά γερ
  μανικσ, απήντησεν ή Μαρία—
  Άντουανέττσ.
  ΜβρΐΝες νέες τΙ)ς εζήτησαν
  ενα λουλοθ&ι άπό τό κανέλ
  λο τκύ εΤχβ φορέση γιαΊ έ
  κρόχειτο νά βγβ. Ή βασΐλισ
  σα τα άπίσηασεν δλα καί τά
  η.ιοσίφβρβ , έ Φΐλικό χαμόγε
  λο. Τον Τ5ια μερά ίγραφβ
  στόν νι έ Μερού:
  —«~!μαι καλά, μένετβ ¥[ΐυ
  γος. Ξχνώντας πβς εΐμαστε
  καί πας έφθάσαμεν Ιως έ«:εΤ,
  πρέπει νά εΓμαστβ εΰχαρισΐη
  μίνοι άτιό τό λαΐ<6 κίνημσ, (δ'ως σήμβοα τό πρωΐ. 'Ελπΐ ζ», άν Βέν λε'ψα τό ψωμ(, δτι πολλά πράγματα θα βιορ Θω9ο0ν. ΜιλΛ στ4ν λαό: έθνο φόλακες, γυναΐ·βς της άγο· Ις, δλοι μοθ ΒΙνουν τό χέρι κι' ί> ώ τούς ΒΙι ω τ6 Βικό
  μου. Στο εσωτερικώ τοθ δπμαρ
  χβΕου έγώ προσωτικΛς έγινα
  "θλύ καλά Ββχτή. Ό λαός, σή
  μερά τό «ρ&ΐ, μάς έζητοθσβ
  νά μιΐνωμε. Τους έμΐλησα έκ
  μίρους τοθ βασιλέως ^πού ή*-
  ταν πλάΐ μου δτι άπό αθτοθς
  έζηο^άτο να μαΐνωμε- δτι αλ·
  λο καλλίτερο δέν έζητούσα-
  μβ- βτι «άβε μΐσος βπρεπε νά
  σβύση* δτι ή παραμικρή αΐμα
  οχυσΐα θά μάς εκανε νά φ6-
  νωμε μ έ αποτροπιασμόν* δσοι
  ήσαν πιό χοντά μας μτ: Ο ορχ(
  σθη αν δτι τά πάντα εΤχαν τε
  "Δλλβς σκηνΑς ήσαν πιό χά
  ρακτηριστικές έ ός γεγονότος:
  δτι ή έπανάσιασις {έν βΐχε
  διόλου συνείδησιν τής Βυνάμε
  ώς της, δα την ίφόβιζβν ά «ό
  μη ή δική της τόλμη. Ή έθνο
  συνέλευσις, οί ΒημοτικοΙ σόμ-
  βουλοι τΛν Παρισίων, ή άστι
  κή τάξις πού κατά βάθος Β*ν
  εΐχαν παύση ν0 Ε^β «'σιές
  σ<ή βασιλβΐο·, εΤχαν τρομάξ]] τώρα άπό τό τόλμημα των ά- μαζόνων τοθ δρ*μου πού πά 5ω β τόν βισιληά άνυπβρά· σπιστον στά . έρια τω'. (συνεχίζεται) ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕΖ ΕΡΓΟ« Π)ΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ •Ανατολή τ)λΕΜ 5 λ. 46 Δβοις 7 λ. 12 ΚΑΦΒΝΒΔΑΚΙΑ Στό «καφενεΐο τοΰ Γιώργη· άνα φέρβι μία τοπική εΐδοποΐησις θά γ! νρ την τάδε ήμέρα, την τάδε *ρα συγκέντρωσις έκδρομέων πρός εκ¬ κίνησιν. Πρόκειται ττερΐ κσφεν>(ου
  ουνοικιακοΰ άλλά γνωοτοθ τόσο»
  Λστε νά μή γίνεται έδω λόγος «α
  ρα μόνον ττερΐ τοθ Γιώργη τοθ κα
  τζή...
  Τό γβγονός αθτό ΘΛ τό πιστέ
  ψετε; Εχει τΐς.,.γραφικότητβς τού.
  Τα συνοικιακα κοφενεδακια είναι
  παρ' ημίν γν&>στά συνήθως κατΛ
  τόν τρόπον αυτόν: Τό καφενεΐο τοθ
  Γιώρνη, τό καφενεΐο τοθ ΜιχΛλη,
  τό κσφβνεϊο τοθ Παντελή καί <-ΰτω καθ" εξής. Μπορεϊ τα καφενεδακια να Εχουν καί τίς χαρακτηοιοτικές όνομαοίες τους. Καφενεΐο ή «Πεδι άδα» ή καφενκΐο ή...·ΏοαΙα Βενε τΐο». 'Ωστόσο οτό κοινόν δέν μπο ρβΐ να νοηθοθν καί να μαθευθοθν πσρα μόνον μέ τα όνόματα. των Ι- διοκτητών των. —Άλλοτε παρέστην σοτοΰσιος μάρτυς σέ μια συζήτησι μέ θίμα Ενα οαντεβοθ ο* ίνα καφενε&άκι. —9α σέ τιεριμενω στό καφενεΐο τής γωνιδς, Ξέρεις... —Ποιό καφΐνΡΪο; —Τό κοφενείο τοθ μαστρο—Μα· νώλη... —Ά ίέ(:ω τ· καφενεΐο τΐου τναΐ ζαμε τάβλι μια φορβ κ' έναν και ρόν. — Ναΐ άδβρφέΐ Τοθ μόστρο—Μσ νώλη τιού τιέθανε. Πού εΤχε τ« τρΐα έκεΐνα ώμορφα κορίτσια, Ό μαστρο—Μανώλης εΐχε τΐεθά νει πρό έττταβτΐσς. Τα κορΐτσιπ τού —οί άπαραΐτητοι τύττοι τής Μιμί|ς Πβνσόν γιά τούς αμτΐοέμ» θαμώνας —εΤχαν ττανδΓευθί) καί τα τρ(σ. Τό κσφενεδάκι έττΐ πλέον εΤχε πουληθη σ' Εναν "Αμερικάνο. ΚοΙ δμως μό¬ νον ώς καφενεΐο τε Ο μόστρο—Μα νώλη ήταν γνωστό. ΚσΙ δχι μόνο στόν κόσμο τής γειτονιδς άλλάκοΐ σ' δλο γενικώς τόν νόσμο πού έσΰ χνοζβ οί κσφενεία εΤτε γισ μια παρ τΐδα τόβλι, είτε γιά δουλειές τοθ ποδαριοθΐ Ό Άλλβς Ο 2ΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟΑΥΑΑΚΗΙ ΕίδικευθεΙς έν(,Γερμαν(α είς τα νοσήματσ Στομαχου έντέ- ρων καί Ητιατος, δίχεται το6ς Ήασχοντας έκ τοθ τιεητι κοθ συστήματος έντφ Ιατρείω τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρείς Καμάρες, Άριθρ. τηλ. 7—99 ϋΙΔΟϋΟΙΗΣΙΣ ΕΙίικβιοΟντκι ο! Ιχβντις ηΧά οτιγγις π»ές έκιΒιέρθβοιν ίτι βφίχθΐ) δι* ολίγας ήμί»ας «ίδικίς τιχνΐι-ς τοθ πλαοτιγιιοϊΐοιεΕοιι Έμμ. ΏαγκάΙοα. Όϊ ΙνβΐΒγΐρί- μινβι {ύιαντκΐ νβ άηυθθνονταΐ ■2ς ιό γρηφΐΐον Δτ;μ. Δ. Γιβλιτβ- «ρες εΖΒ·κβίΐ|θ(ν τβυ. 1—5 —Ό φβκίρης ίκαιΐΜΐ Τ·η! ιίς τέ Ναρτζέλλιγκ τβν >
  Βος ψΛ*Ιΐψ χίφί* μίνβς τ·» γιά
  θρτ)3«ιυτιχ<ίυ( λβγβκς! 'ΚτίΙιμ- οί μ<νο€ τομ τόν βεερβν ττ]; κιι ίβ', έ»φ «Ι βιι·—ΐντρ»ν»*νβι συγ- ΐ φ!λοτ τού ΊνΊ|ΐ|Χκ«ν ' ψλϊί VI μ'ά αν»|»μίν») Γ«^α οτβ χί»ι ό φΛ*ίοης ίν^λθι^ είς τ,βν σβ»9*ν χα'. Ιθιαι τιθρ ■(; οδτίν. Οίαν χιτέ^θιαεν ή άατννομ^ατ, δέ» ιΰ>ε καρά μάνον τ*ν στά-
  τοθ φβχΐρΐ) η'ΰ μχζιυιαν
  οί θίΐγγινι'ς τιυ.
  ***
  ρ δι' βννε.τιιν
  φοράν.
  Ό ΚΙντ Μιχ Κ'ϋ, άλλοτε «ρ«
  )^ς ς γμχ
  ιώ?α είς την Νιαν 'Γίρκΐ,ν. ήΥ
  γειλεν δτι ηραχεΐται νά ν»μφ«ιθ|
  δι'ΐννάτχν φοράν, καιά τί 64 τ«υ
  χ(6νια. Ή μϋλουοα ούζιινος τβυ,
  τέ«ς κυρίβ Κ·ΟΛ·ϋ, ήλιχΐβί 43
  έ-6ν διιζιύνθυ πρός χάριν τού
  "βχει Εμνς ή !!!■ 5λ?α τίο?α5α
  ϊίΒζύγιβ είς ι ό ϋβθ^τιχίν της.Ό
  γαμβ·Ις εΐχε μετα(υ τβν άλλαν
  τσιΐί φοράς νυμφιυθ) την Ι6(α
  γυναΤο χαΐ τμΐς φ·ρτΙς την διε
  ςιύχθτ,.
  ***
  —-Το δράμα τ β ν Σιαμαίνν
  αδελφ δ ν.
  Μ^α έγχε(ρΐ]θ!ς δ «έ β·αμκτιχάς
  αιινθήϊβς εγένετο είς την Δυτικήν
  ΒιργινΙαν ιβν Ήνωμένβν ϋολιτει
  Αν: έκ Βδβ Σιαμαΐων αδιλφ§ν ή
  μ(α ή ο κ·/ϋ χαχεκττχ*} χαΐ θά
  καρίσυϊ· βαθμηΐίν χαΐ την άλ
  λην κιός τέν θάνατ·*. Μΐλτνέτ
  ή'α αχιδον βέβαιον Βτι διά τοθ
  χβ»»ισμ»Ο θά αηεβνηονεν ή άοθε-
  νιο'ίρα, ή έγχε((,ηοΐ{ άπιφαοΐοθη
  νά γίνη. Κ»Ι πβάγματι ώλίγβν
  μετ* ιήν έγχεΐιηοιν ή ατυχώς
  ΙξΙπνεκοιν χάριν τή; αδελφάς
  Ε1Χ.Ρ1ΣΤΗΡ1ΟΝ
  Σ«εύ5«ε νά 1>φ»ασβ) τάς μ
  Λ§·ας τ&ν εοχανιοτιβν είς τόν ροι
  6δοο*ίπ·ν χ. Χιιάλαμπον Μευλια
  «ά«ην ίοτις μβς υηίδειξε μετ* εϋ
  γεριΙΉς τό κβτάλληλβν μέρ·ς κρές
  ορυξιν φιέατος τέ ίκβΐεν χαΐ απέ
  Ι«οε μεγάλην κ·αίιηται 55ατβς.
  Άντ,ο.ά.ι 18)8)37
  Ό &
  Χαρι·τ6κη«
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΡ&ΠΑ'ΓΚ-Ν ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΟΝ
  ΚΑΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΊΚΌΝ ΥΑύΝ
  ΒΑΖΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  Τολε». 6-03 ΛΐΜΒόρος Κ«»ντΒΐ»»ι6τ«ι>.
  ΓΜΑΝΘΡΑΚΒΧ Ά νει £ιλεα(««.- ΚΑΡΔΙΦ - ΑΝ¬
  Θ ΡΑΚ1ΤΗΧ 'ΔννλΜχ.
  Πνρ^νβτ Μβμμένα—Καναοςνλβ — Β»λ·νβρακε(, Λιγνί
  τη*
  Τβδβλ* Χερσόνησον [Ιρνοοτεΐαί·» Εειναικΐι.—'Ασμεοτας
  |,—Θ«ρα1κα—τοιμΐντει
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΠΚ-ΤΕΡλΣ ΤΙΜΑΣ
  ΗΙΗΣ1
  ΤΩΝ ΟΙ
  ΣΑΥΡΟΪ
  ΤΟΥ Ι». ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ
  75ον
  ΠίΙ» 4ντιλη|θ· τί γινίτανε μ*
  ο*. >Ι« έχνρβθοε τό χεφίλι μου
  «ώ; οί φρο»ρ·1 τ·0 χ«··βιοΟ Βέ"
  •Ιχαν αχομη αντιληφθή τώ Ι
  νειιγα- Μέ τ^> ηβώη ματιά Β
  μς κου Ιοοιξα δλ« ϋηγήθ-κοιν.
  119» τόν Χ*νϊς χ»1 τόν οό»τ»ο·
  •6 τού νά χυλιοθντβιι ο** πάτ<ο μα κΐΜμένοι αφιχτά δ Ινβς άβ* τον λαιμέ τ·0 άλλαν. Κατέβηχΐ βιαοτιχά Βαον ή ιχαροθαα γ(ά νά μή μβθ φαγη τ* βχρνάκι κι' ήη» μέσα. Άλλά μ' βλις τίς προοπαθιΐΐς κ·ύ χατέβιλα δέν ήρ νά 6ιΛ |ξ· άκβ την γραμμή τ·Β χαραβιιθ, κβϋ τέ Ι βλεκκ τΑρ« νά χλυϊβ.Ιζεϊοα οάν χαΐ νά γί·νη άκό- τομκ. Σ^γχ^α α: φβ>«ς καί 6λι·
  οιήμιες **·«οθήχχνι άκό μίαΐ
  δκό μιθιιομενων, κ«ύ άντελή
  φηαν φκίνετατ την χβταοΐ—φή
  χι' Ιτρεχαιν κρός τέ χοττάαιρ»
  μα. Μ»ζ«ό»ηκα Ιο» μ«»τβ3ΐ
  μέβχ ο«Α βαρχάχι. Σ' αυτή την
  «ρΐαιμη θέσι χ«»1ς νά (έ·« κ«0
  μί ίρι»ν« τα νε?4, Ιμΐινα δι>*
  ω ες Ή δπερέντααις τ«« νι6ρ»
  μ αρχισι νά γαλαρώ η, Ι'οκο
  ο χ ο την άρχή Ινα μιδβΐαομχ ο|
  δλο μ·» το ο»μ« χαΐ οέ λίγο μ'
  Ι«Μ»ΙεΜθεν ό ο «νέ* χι' Ιβλεκ»
  σι" 2/ειρά μ·υ κώ; ββισιδμβυν
  ατό κανδοχΐίβ τοθ κ*'έ·β μου.
  ΕΙχε ξτς>μ3»ε»8! κια χαλά 5ιΐν
  έξύκνησα χι' αντελήφθην βτι δρι
  οκέμουν κεϊαγμΐτβς αιό ν·τΐο
  Ιυτιχόν ά<ρον τοθ »τριεθ. Ό ή λος ιΐχι 6γ(. Ήμβιιν οέ άκ· βταοι , τετρ»χ·ο!ων μέτρον κερΐ κου βκό την κβραλΐα χι' ή κρν τη αχίψ ς μου ή«κν νά χρηβιμο· κ·ι*)ο«» τα χειικιά γιά νά κλη οιάοε·. Γ«τ)γορκ Βμ«ς αντελη φθην ν ώς τέ Κ(β*,μα ήτΐν άβυ νατο. Τέ μέρος έ«1νο ήΐαν γε μακ β*άχ·υς χαΐ χα'ώ; έρχό τανε τα χύματα χαΐ ξιοκιθοιιν θά έβκαταλπθβΐ άδιχκ τάς δυνά μεις μου. ΚαΙ δέν ήιαν μβνβχ» β£»κ5. "Ββλεκα έκάνβ οΐύς βρά χο»ς><«ι ηερ(ε*γα τέ·Ητα, χά<ι μαλαχίοτραχα οϊν οαλιαγχιυς. 'Αργότΐρα μ ν ώς ήταν ζβα έντελΑς άχΐν δυνα. 'Δλλά τέ άνχΐχρνβμά τοικ έχεΕνη τή ο.ιγμη μβζΐ ι*εκ τοϋς χινΒ6ν·ιις τ·β}ς βραχ4δβυς *χτ<Κ μοθ Ικββε χάθε ΙΒέχ νά «ληιιΐ ο». Ε·νάχ« μιά ΙληΙίβ μοθ έ ιιενε. 'Κνθυ,μοομενβς τα λίγιβ τ·8 2ίλδερ, οτ,έν πλοΐαβχ· γιά τα ρειΰμεηκ τβν νερ»ν, Ι»·»»* καλλίτερο ν' αφήΐω νά με κχρβι ΐύ?ιιι* κρός τα 6··εινά. Δ«ν θά Βιηγηθ· την κεριηέ τειά μου χ~1 τους χινϊύ/ους ώ( τό τέλβς. Κάκοικ οτιγμή τα μά τια μου ««Εχρκοαν τη» «Στιανιί λα» βε θέοι χανονιχή χαΐ μέ χά πανιά τηΐ ο^θίνβιχτα οχον ίιι μυ. Ό 4ί·«ς τα φβύαχβνε Βυνα- τά χα.1 τδ χαΐαβι κρ«χ·ρ·Οοι χχνονιχά με χατεύθκνβι βερεια νιτβλιχή. ΜβΟ έηέ>αοεν η Ιδί*
  κώς έχεΐνοι κιυ ήταν μέβα εί
  χαν βάλ) μκρός γιά νά χάμου
  τόν γθρο τοΒ νηοιο8 χαΐ νά γυ
  ρΐβουν ο<1 μέρος κςυ ή:«νκρ· τ» άγχυριββλημένο τό χκράβι Γλήγορα δμ»ς λλλαξε γραμμη χι' έγΔρισε κρΐς τα Βυτιχά, τόθ5 κ«ο ένίμιοα τώ; μέ είδον χι' έρ χδτκνε χκτά κάν» μου |συ*ίχΙζε.ται) γ ι Προστατεύσετε την υγείαν σας, χωρίς νά στερη'&ήτε την άπό- 1ι λαυσιν ενός καλόν σιγαοέττου: [Π------------------------------------ αί αι 01 (Π ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ II ΣΑΝΤΕ II Των Δραχ. 15.— τό μεγάλο κο-βτΐ » » Τ.βΟ » μικρό » ΟΊ Ζητοθνται καμοριέρσι παρα τώ ξενοδοχείψ •■ΜΙνως,,. Πληροφορίαι «αβ* έκίοιην. III ια αι Χαρμάνι άπό καπι/ά τεχνικώς άπονικοτικοποιημένα καΐ καπνά φισικά, έκλεκτών προελεύσεων. Δίπλωμα εύρεσιτε- χνίας ύπ' άρ. 20522. I- αι αι ιο ιο ω αι αι II 10 III ΙκΟΙΝΩΝΙΚΓι ΓΑΜΟ1.- Ό κ. Έμμ Γ. ρης κα» ή βνΐς Πβροβφόνη Ί. Δβ· καναλη ίξ Ανωγείων, ετέλεσαν τοος ναμους των έν στενφ οΐκογ* νεισκω κΰκλφ ένταθθα. Παρανυμφος ηαοέστη · κ, Νικ. λζΛ ζης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Την •ήν καί κόρην ημών Μίλανβ.αν Ι, Πατεδακη θανοθσαν την ϋ ΑΟ γούστου έκηοβΰσαμβν βΐς τό χωρΐ όν Αθνβνική. Δοστυχώς παρ' δλας τΛς έτιιατημονικας ενεργείας τό σον των διακίκριμβένων ίατρωνκ.κ. •Μανδαλενακη, ΣτοατάκΓ, καί Ίβρα νυμα<η. Οσον καί των μητρικβν κσΐ άδελφΐκων πβρητοιήσεων ήμβν δέν κατωρθώσαμβν να την κρατή σωμβν είς την ζωήν. Μόλις ου νελθόντες έκ τοθ βαρέως ττένθους τό «ποίον μας Επληξε θεωροϋμβν καθήκον μσς όπως καί δια τοθ το που εκφράσωμεν τας θερμάς βοχα ριστΐας μας είς άπαντας τούς κα τοΐκουξ των χωρίων ΣΙβεα, Βενε ράτου καί Λύγενικτΐς. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν την Μοναστηρια κήν Επιτροπήν Αθγενιχής κατα θέσασα στέφανον ίπΐ τής σοροθ τής μεταστάσης. Έν Ηρακλείω τβ 18 Αθνοοοτου 1937. Ή βαρυπβνθοθσα οΐκογένεια Αίκατερίνη χήρβ Ι. Πατεα·*· Γόρω στήν πόλι μας. Ή Ανακοίνωσις καθ* Ι|ν αυριον καί μεθαύριον θα επιτραπή ή Ανο>
  5ος τοθ κοινοθ είς τα πολεμικα
  μας σκΛφη εγένετο βεκτή μέ πο¬
  λύν ενθουσιασμόν.
  -Πολλοΐ δέ είναι άπό τούς ·υμ
  πολίτας πού θα έπωφεληθοθν τής
  εόκαιρίας να ίδουν καί νά άποθαυ
  μάσουν έκ τοθ πλησίον τα ίθνικα
  σκάφη.
  —"Ενα δεκαήμερον μόλις μας χά
  ρΐζει άκόμη άπό την ΒϋυσιντοΟ Σ«
  πτίμβρίου.
  —Ώς γωστόν δέ τό δεκαήμερον
  αυτώ συμβολίζει κάθε χρόνον την
  εποχήν των συγκινήοεων των συμ
  πολιτών Νεμρώ&.
  —Τα δίκανα καθαρίζονται ίιτιμ··
  λως καί ήδη εοημειώβήσαν οί προ-
  τες έπισκίψεις είς τα «πλοπαλιίεΐ
  πρός προμήθειαν των άτταιτουμ*.
  νων...πολεμικον είδων
  —Άποτελεσματικώτατον άιηο·(·
  χθη τό καθιερωθίν εφέτος μέτρον
  κατά των κλεπτ·ν των άμπελουρ·
  γικων προιόντων.
  —Διά τοθ μέτοου τούτου ή δια-
  φύγη των κλβπτων κατέστη άδόνα
  τος άφοθ Βιά πασάν μεταφοράν
  οταφυλων ή σταφίδων άταιτεΐται
  σϋστηρότατα σχβτική *δεισ κυριό·
  τητος.
  —"Η έπαυχία τής αύριανής ου·
  ναυλΐας τής χορωβίας τοθ Πανεπι¬
  στημίου προβλέπβται εξαιρβτική ά
  πό πάσης απόψεως.
  —Ή παρουσ'α βί τοθ βισβόχου
  καί των άρχων καί τον άξιαματι
  κων τοθ ναυτικοθ στή συνσυλΐα αθ
  τή, θά συντβλίθΓΐ »(ς την συροοήν
  περισσοτέρου κόσμου καί είς την
  μεγαλυτέραν επιτυχίαν της,
  —ΠρΙν μδς Ιλθουν τα Άγγλικα
  τιολιμικα ή θαλαοσα μας ΙΦ«ρ·
  κΑοκες τοϋ ΆγγλιχοΟ ναυτικοθ.
  —Είς τα νότια ποράλια τής Μεο
  σαρδς ιταρά τόν 'Αχβντριβ, ή θά
  λασσα (ξέρροσε δώδβκα ΐέτοιβς
  κάσκες έξαιρετικής ποιότητος χ»·
  ρΐς βεβαίως νά ξέρη κανείς άπό
  ποθ προερχονται.
  —Χιλιάδ;<: κόσμου συγκιντρο νούν τ' άκρογιολιά μας αύτές τίς ίρες. —Σΰγχρονοι νΓρΙτωνες καί νη ρηΤδεςε κατακλύζουν τίς άμμουδι Ας καί κολυμβοθν καί παΐζουν μ* τό κθμα καί τούς άφρο6α τής θά λασσας. — Σέ λ(γο ·λ£πιτ· θά περάση τό καλοκαΐρι καί οί λατρεις τοθ ύ νροθ στοιχε(·υ θέλουν νά άτιβλαύ σουν έν τώ μεταξθ δλα τα χάβια καί τή γοητιΐα τής θαλάσσης. — θά τό ταστεψετε; Είναι βεβαία καπως τΐ'ρ'εργο, ΚαΙ ομως είνε ά ληθίς. — Είς την αγοράν μοτς ιιαρατη οεΐται τίς τβλευταΓες μέρες σχετι κή Ελλειψις σταφυλιών. —Εύτυχως ύπάρχει άφθονΐα άτχ' δλα τ' ετλλα φροθτα. —Ιδιαιτέρως Ομως προτιμοθνται τα ροδάκινα. ΏραΓα, ροδοκόκκινσ, χνουδατα είναι προκλητινα νι' έ λ. κυστικά ωσαν τα μάγουλα ΛραΙ άς παρθίνου. άγνής νΰμφης των δρυμων. — Πέο θρΐαμβο εσημείωσεν πά λιν χθές τ ό σιν έ Πουλακάκη μβ τόν «ΠρΙγοηιια των δολλαρΐων»— Γκσρυ Κοθπβο. Τό φΐλμ, *ρτιο ά ηό πάσης απόψεως όπερήίεσε καί καταουνεκΐνησε τούς θβατάς. ΔιχνυΜτΐΜθοντει Σήμερον θά διανυκτερεΰσουν τ* φαρμακεϊα θεο^ώρου Γεωργιάδου καί θεοδώρου θεοδωρίδοο. ΔΙΕΞ. Γ. ΠΕΦΛΜΑΗ! ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ Τέως Πατρός ΕύαγνελισμοΟ οπουθάοας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται ίν τφ νεω Ιατρείω τού όδός (Πλατβιά— Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή βΤσοδος ίκ τή ε. όδοθ Καγιαμπή. "£?ραι έπισκέ ψεων 9—12-4-7. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΛΙ άπό 1 ΑΟγού ότου 1937 οΐναποθήκη χωρητιχότΐ] τος 70.0X0 οκάδων περίπου οίνου μέ «ατητήρια, αύλή καί έργαλίία οΙνοποιΤας καί συνεχομένη ελαια ποθήκη μέ δέκα σιδηρά ίλαιοδο χβΓα χωρητικότητος 30,0ββ οκάδων ελαίου. ΑΙ αποθήκαι εύρισκον ται είς την οδόν θαλήτα κλπ οίον της πΐατβΐας 'ΑγΙου Δή μητρΐου δύνανται δέ νά Ινοικια οθοθν καί χωριστά ή οΙνα«οβτ]κΒ καί ή Ιλαιαιΐοβήκη. Πί «βρά «Γ, «, „, Χβ ~ καί Σία.
  Α'ΝΟΡΘΟΖΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  85ον
  —Αΰβένιη, βΐκβ δ μικράς αγωγιάτην {σπασεν
  αύτός 6 διάβολθΓ, καΐ τώρα ββν ξεόρω πας θα γί¬
  νη. Αύι6ς 6 βρόμος την νύκτα εΤ»β καχός* άν τ)βε·
  λε« νά γυρΐσωμεν οπίσω. «Ις τοίς Τΐγκαις, ήαπο
  οοόσαμεν αθριο τβ πραΐ ενωρίς νά είμεθα ε(ς τό
  "σο
  ρ
  —Δ*» Ιχεις κανενα κομμάτι σχοινΐ κι* έ'/α μα-
  χαΐρι; ηρώτησεν 6 δοοιπόρος, ί?ώ< ιί π^Ονμα ου νετρβη· —"Εχω. Έκ<ψιν β* τινος Βένβρου ίνα χλάΒον, τόν έπελ£ κησε, κ^ κατεσκΐύασε «ροχβιρως ξόλον τι («ανδν ** άντικατοσ ήσρ. τβ συντριβεν. Έβαπάνησεν β' Αν τούτοις έτερα ιϊ«οοι λβτιτθ τ<)ς ώρας, αλλ' έ«α νέλοβ»ν τόν δρόμον καλπάζοντες. 'Η «εδ.αοα ήτο σκοτεινή' σφο&ρος δνεμος έηνεεν άπό τ(|ς θα λασσης. Τβ ΦΟχος τόν Βιεπβρα. Δέ ν εΐχβ φάγει ά- -6 τ<|ς χθές. "Ανεπόλει άμυ&ρος την Αλλην εκεί¬ νην νυκτερινήν 65οιηορ(αν τού, είς την μεγάλην «εοια&α των «?βιξ της πόλεως Δ..., πρό δπώ έ τβν, καί τοθ εφαίνετο δτι ήτο χθές. Έοήμαινεν ώραν άτιώτατόν τι κωΒωνοσΐασιον. Έρωτφ τόν μικρόν αγωγιάτην. —Τι *ρα είνε αυτή;. —Έντά ωραις, αόβέντη· είς ταίς ©ο ώ ΘΑ εΙ*με θα είς τό "Αρρασο. Μόνον τρείς Α(όγαις πλέ όν μας Ιμβιναν. Τοθ ήλθε τότΐ κατα πρώτον σβε'ψ.ς τις, καΐ πα- ράδοξαν τοθ εφάνη «Λς αθτη οεν τοθ είχεν ελ. θει πρότερον —5τι ολοι οί κόηοι τού θφ ήσαν άνω ΦΐλεΤς' Βτι ηννόει τουλάχιστον κατα «οίαν ώραν έμελλε ν« οίκασθβ ή υπόθεσις- βπ κακάς Ιτιρα- ξβ νά μή πληροφορηθΒ πβοΐ τούτου. Εσκέφθη εκειτα, ότι συνίγβως οί συνεδριάσει τοθ κακουργιοοικειου ήρΐ'ζαν *ίς τος βννία ώ¬ ρας τ^ς «ρωΐΐς' 6τι ή «ροκειμένη ύκόθεσις βέν ί- μελλΐ ν· διαρκέση «ολύ* >αΙ «ερΙ μέν των κλαπέν
  ιβ»ν μήλων δ*ν. άβητεΐτο μακρά συζήτησ ς, έπήρ
  χετο τό «·ρΙ τάοτότητος ζήιημ«· τέσσαρες ή -εν
  τι μάρτυρες Ιμβλλον νβ έμφανισθΛσι, και όιΐ-
  να είχον ο( Βι»ηγσροι >ά ιΤπωσιν έεομένως,
  Ιμελλε να Φβάοη. βίαν θά ήσαν δλα τελκωμβνοΐ
  Ό άγωγιάιης ίμάστ. ζβν έν τούτοις τοός Κ κπους.
  Διέβησαν τόν «οταμόν, καΐ ά*η<σν τόν Προφήτην Ήλΐαν ότι σω ιων. Ή νθξ καβΊσΐοΐο Αιεΐ > άλλον
  κατΙ μάλλον σχοτΐινή.
  ΣΤ'.
  'Η οαΐα Χεμκλιτΐα «Ις βθΜιμαοίαν
  Έν τοάτφ 'ώ μετοξό, ή ΦαντΙνα ήτο ν Βλη χά-
  ρά. Διήλθε μίαν νύκτα κακΐσιην. Βηχα φοβερόν,
  -υρειόν, οΟξοντα Βνειρο. Τό πρ&ΐ. δταν ό ίατρος
  την επεσκέφθη, παρελάλει ή δθσιΐινος. Ό (ατρός
  εφάνη Ιμφοβος, καΐ παρήγγειλε να τδν ιΙΒοποιή
  αοσιν αμα ώς ήρχετο δ κ. ΜαγΒαληνη<*. Μίμη μεσημβρίας ή νοσοθσα οκηρξε καχηφής, δλιγιστας νροίφερε λέξεις. έβχημάτιζβ οΐπλας είς ιήνσινΒόνην της, καί 'ψθοριζεν ώς οπόλογ ζουσσ Φαοστασεις. Οί δφθαλνοΐ της ήσαν βαθεΤς καΐ ά- τινεΤ^* ΑΦβΑνβντο σχ*Βον «νβίσμενοι, «αΙΙΊΐεταέκ Βιαλειμυάτων έξανήπτοντο, *>«1 ώς όσιίρες ίλσμ
  «όν. Νομίζει τις, Βτσν μοόρη τις &?α σημανθΒ,
  βτι τ* φ4γγος τοθ οΰρανοθ «ληρςΐ τούς έγκαταλει
  -βμάνους ύκό τοθ Φέγγους τής νής. Όσάκΐς ή δσΐα
  Σειμηλιτΐα την ήρβτο «ως εΤχιν, οδ<η άπεκρΐνιτο «άντοτε· — Κι>ά. Δέν βΧ.4τΐ€ο πότβ νά Ιβώ τόν κ. ΜαγΒο
  ληνήν.
  Όλΐγοος μήνας «ρΐν, δταν ή ΦανιΙνα είχεν ό
  «ολ|β«ι τη.ν έσχάτην αΐοώ- την τελιυταΐαν ουστο
  λήν καΐ χαράν, ήτον ή σκια έϊυιής, >0ν ίγινε
  τό ·άντασμ« έαυτής. Ή σωματική άοθένεια συνε
  «λήρβκΜ τβ Εργον τής ήθικής Ασθενείας. Ε(<οσ>
  «ενταέτις μόλις, κβΐ τό «ρόσω*όν της έ«λήσθη
  ρυτΐβον* ο( ττσρειαί της καχέπεσαν, οί ρώθωνες έλβ
  «ιύν€ησαν, οί δϊόντες άνεοκβφησαν. ή 6ψς έμο
  ρΑνθη, ό ΐράχηλος «ατΐστη όστεώ&ης, οί ιλεΐδες
  τοθ λαΐμοθ έξεχώσθησαν, τΑ μβλη κατέστησαν
  «λβΒσρβ, ή έ*ιΒερΐ;Ις πελιβνή, ή ξανθή της κόμυ
  σχεβονλιυνή φε(! ή νόσος Φ*ρβι «αραχρήμα τί
  γήραςΐ
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ
  Τό συμφέρον σας επιβάλλει νάΓττροτι
  αάτε χά έλαστικά:
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ή πεΐρα τόσον ίτ·ν άπέδειξβ;
  έξαιρβτικήν των ποιόττατα καΐ την ρ·
  γάλην τβν [άντοχήν.
  Είνε τα σορφβρώτερβ λόν· ν^« ρ·
  τ·ν.
  "Δντιπρόο·ιΐβΐ:
  Κ. θ. ΚΟΥΦΑΚΗ- κ*1 ΣΙλ
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Μαλθουσιανισμός.
  Είνε ηααίγν«3ΐος ή τε·λυκραιγ-
  μναώντ) τοθ άγγλιχανιχιθ κΐήίβο,
  δστΐς αυνηθίοτΒΐ«Η έκ π«»»λλήλοιι
  πρές τα θεολογιχά ζιβ^μαιτκ χα·
  ταηιά>εται χ«1 μέ χβινονιχβ τοι-
  οθια, ποϊί» &έ ιΰλογαις βιίτι πλτ)ν
  θ>-3κιυτ[χτ}ς ίναητύοιι χβί
  βΐ χοινννιχήκ ίιδσιν ή έχ
  κληαία. Κ(Ι(βιος λοιιιδν "Αγγλ·;
  λ,ρ, έ ίμ«ι Μίλββς, Ιδ-μα
  οίευσε κ·β ίνέί χαι ήμ'οιως πε
  ΐ α(Αν·ς ** «ΔικΙμιον ηερΐ
  ]( άνβρωκολ·γιχτ}ς ά»χτ)ς τεθ
  ηλΐ)θυομ·0», β βλΐον ηοΰ Ικκμι
  κρίι·ν είς ττ)ν έκοχτ)« τού άλλά
  «αί ττβλι» μντβ ταθο, ιίς βαθμόν
  ωΐτε τ} βεβαία τβιι >ϊ τ»£»ς ακεί·
  ριιις δκερμίχβυς χ«( αντιπ»λ·υς
  ής ΙβαιίτΕοθΐ) μι τό 2 <ομ« Το9 τί ς άγνώοτου έχε(ν·ιι ρ>9·φ·ροα:
  Μΐλθβϋθΐανιαμίς.
  ^ξ λοιπόν δ Μάλθος α&·
  τος την ές^ς θκιο;Ιαν. "Οΐι δ μέν
  λίθμί ττ]( γής έντές ώρισμί·
  ν·ιι ίιαοΐήματες βύξίνιται χβτ*
  ήν πρόοδον (1, 2, 4, 8,
  16, 32, 64.»λ«) Ιλλι τι μίοα
  ήθί«βς τ·9 κληθΐίομοθ
  ο6ι·0 ?ι< β&ξάνονται ιίμή κατ' χρΐθμνιιχνΐν πιόβδον (1, 2, 3, 4, 5, 6 χλκ.) Έκ·μίν«£, λέγει, θχ ι μοιραίως χί«·τε οτιγμτ), χαΒ' τ)< ι π)τ]%σμος £Ιν θε Ι χ-) έκαρ χτ] μία* διά νά τραφ). Διά να α ηοβοβηθ) ά>α 6 έπιχνεμίμενος
  «δτίς ΙηΙ τής ανθρωπίνη τος χΕν
  •ιινος ττ}ς δπε»π3ηθ6νσιως, 6 άγα
  θος λιιί η; ?έ< ιθ^ιοχεν ϊλλβ μέ σιν «αρ» νά π«ε·ι·ριβθϊ ΙχβυαΙ»; χά Ι σοοιτ)μ9τιχ·ς ί άριθμίς τβν γενντ)αε»ν, νά κβύση δΐ|λοιδη (ά 6 «ίσμος ηολλά ηαιδιί, ά ι θά ή.ηβι) ν* τα δια- θ,ίψ,. Ό θϋλλογισμύς χαι' αρχήν ο χαΐ χίοβν έοφαλμένος, μάλΐβη εΐχε χ«! »(2<·ιαν μάθη ι»» τιχήν 64αιν, «λλ' Ιιχυεν Ι« τινΐ μίτ{φ χυρ(»( μονον καθ* ή' έκο- χήν ΙορΓφΒ- είς τί μέββν, β-Ρ]λ~δν>
  «ερΐ χά ιέλ- τβθ 18βυ αϋνβς, ό
  κ4μ ϊά μίαα ι%ς σιιγκ·ιν»ν(οις
  μιταξυ τ&ν δΐα^ρίβων χ«ρβ* ήιαν
  τέαιν δύακιλκ, κεριβιισμένα χαΙ
  «ρντβγεντ]. ώΐτε τα μιταξυ ΐπν
  χρατβν ούιαρχ ήιαν οχε3έν βΐνιχά
  τι!χη χά Ι ημπορούσαν ι!ς Ιη τί-
  «όν νά ψιφβθν ττ]ς πεΕννς χαΙ αίς
  ΙΛ 4λλ·ν παραπϊρα νά μή ξεύ
  •οαν τί νά κάμουν τα πρεϊίντα τ«βν
  ρΐς νά δηάρχβυν τί μ(βχ να α
  πλτ^ρώΐΐΒ ή Ι&& αφθονΐα την Ι-
  χεΐ Ιλλΐ ψιν. ΜΕα χρονΐΑ'ΓΪν «πε
  «ύγχανεν τ) έαοβεία ι!ς Ι^α μέ·ο(,
  τ) χεΐνα ήτο άναπέφευχτος χαΙ εί¬
  ναι γνωιτον π·Ια απερ[γ»απτος ά
  θλΐίτης χαΐ ατ|ρ-αις τβν πάντων
  Ιμίατιζι τοβς έκαρχικχΕύ: πληθυ
  βμβυς τής ΓαλλΕκς χαθ' 1* έπο-
  Ο ΒΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΤΗΪ ΜΕΓ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ!
  Ή αυνέχει* τϋς περινρ«Φήί
  τβθ έορταβμοδ τϋ{ Νε«ηβλε«(
  ■Ις τ© αυριανόν μας φύλλον.
  χήν ο[ χομφχΐ μαβνηβ'αι χαΙ οί
  Ϊρο) ύΧ·ι αυλιχοΐ ώ>γ(αζ·ν είς τα
  2ατ| τβν ΒιρααλλΐΑν δηέ την αί
  γΐ&α τβν ϊιαφΟΓΐον Λϊϋδίδ'χβν.
  'Αλλ' 11; την έηοχήν μας, ί-
  που αί χκτοιηλιιχτιχαΐ πρίοίοι
  χτ)ς γιωργΕβς χκΐ τής 6ιομΐ|χανΙ
  άς τβν τρ·φ(μ«ν ά»' έ'ές, χαΙ
  άφ' Ιέ·βυ ή τεραστία ανάπτυξις
  τ*5ς παγχισμίου αυγχοινβνίβς, έξΐ)
  μηΐίνιοαν τάς «««οΐάαεις χά Ι διί
  νιιμαν τα ι*ρ·Πντκ τής γτ,ς μ! «£
  «•ιαιν λογικήν άνβλβγΕαν πβντοθ,
  έ φίίος ιτ"ς έΧλε'ψιβις ιροφΕμων
  βιωρείΐιΐι δποαίήποχε υπιρβολι
  χες &■ ϊ<ι χαΙ φαντβοιώϊης, χαΙ *«ίϊειξ«ςτό θραοος τ^ς έμπβρι- χν}ς χερΒοοχοηίΗς κ·ΰ χαταατρέ- φει ώς χαύβΐμβν Ολην τα π)ε;νά ομβτα τβν έοοΒεΐβν τοθ αίτου ή τ·0 χαφέ. (συνεχζετσι) ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "Λ* νβμ'ζιτε τώ; τα α^φχ δρίϊ7) τ«0 Βριφοχομεΐβυ Εέν «ΐέκει να πλ^ιώοοκν μέ την ζνή των ήν αθλιίιητα ή τέ Ιγχ)τ(μα Ιχείνων πβη τα Ιφιρκν είς τον Κέομον. "Αν θέλετε νά μή πεθάνουν άπό την πεΕνα χά. τίς οτερήοεις χά άπέχλτ,ρα έχεΓνα παιδία πευ χωρΐς εα πταΐ- ουν είς τίποτι Ιγιναν ίκθιχβ >αί τρίφιμοΐ τ·9 Βιεφβ-
  χ·μΐ!·ϋ,
  "Αν Ρέλετε νά ίωοεχε ζω^ν είς χά δυοχυχιομέν» βύτά
  πλάομαχα π·5κβτερο0ντβιι οήμιρα χά Ι αύτό το άπβραί-
  τΐ)χβ γιά τή" διντραφή τονς γάλκ.
  'ΑγορίσΐΜ εΐαιιήρια γιά τή οκναολΐα πβυ θά ίώοη
  ή ΧβιωϊΙα τής ΠανεπιοιηιιΐΒκής Αέοχι,ς τέ ερχόμενο
  Σ»6βατ· οτέ θέιτρο 'Δλχαζαρ.
  ΜιζΙ μ) χήν άπέλαυοι πτυ θά δοχιμάοεχε «πό χήν έ
  χχέλεαι τοθ ωραίον ΜβυοιχβΟ πρβνράμμχχβς θά Ιχετε χαΐ
  χήν!*ανβπο!ΐ)οι δτι έβιηΒήοβτε τέ 'ΐδρκμα τ·(Β;ιφ·χ·με(·υ
  νά ηροαψία τέ γάλχ είς κυς πεινβσμίνοκς μιχρκυς τρο
  τβϋ.
  Ή 'Κ··ριιιτι«ή 'Βπιτροπή
  Τοβ Γίροινυμβκΐίου ΒρεφβνομιΙου Ήρακλ((βυ.
  ΔΙΑ Τ ΟΥΣ -ΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΟΓΟΥΣ
  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ
  ή
  'Η σημϊαΙΌι τής πλβρωμής
  τοι6τ-ς χαραχχη>[ζεται ώ: άπορ
  έ·υαχ β (ι μ·ν·ν βκΐ ή^ιχήν
  υκοχρέωβιν χβθ αγροχικβΒ χέβμου
  κατόπιν τίς ρυβμ(αι»ς τβν άγρ·
  χικβν χρεβν αλλά χαϊ έξ αΰ»9
  ο&τΐϋ τβθ συμφεροντβς τού. 'Η
  ΆΥΡβτιχή Τρίπεζτ άπέβΐ] ί χιι-
  ιώχιρος—χκί μ·ναδιχ4ς οχεβόν
  —·κιατωτής τοθ αγροτιχοα χό-
  αμευ, έξ αυΐής δέ έξευρίαχει χαΙ
  θά έξΐυρΕαχ- τβθ λ·ιπ·0 τ* δλι
  χά ιχιΝα μέοα διά τβν δκοίων
  θά βνταπεχριθ| αποτελεβμκτιχν·
  χαχά είς τάς ανάγκας τ·υ χαΐ θά
  ^η τα μέλλον τ·ιι. Έπ·
  μέν«ς ή Ι^χκιρος χαΙ Μχτιχή
  πλΐ|βωμή τβν πρες αίιΐήν ορειλβν
  τού δηιιιουργεΐ άμέαως χαΙ βι' ού
  τεν τοθτεν τον βγρέχΐ]· λαμίαν·-
  μενον ώς διομ·ν περιθώ·ι·ν μι·
  τ·Β Έ
  Λέμκας.
  Ό 'βίτίσκοηος Λάμχΐΐΐ κ. Εΰμ*>
  νιος κεριβδιύΐι νυν δια θρηακιυ-
  τικβύς λόγους την έιταρχίοιν Σφα
  Νΐιιν ήτις ώς νν»»ο.τον άποτελΐΐ
  τμήμ« της έηιοκοπικης τοβ ιτεριφε
  ρείας.
  —Τα ναυτικόν ίηιμΐλητή·
  ρι·ν.
  Είς τη.·1 έφημΐρίόκ τής χυβερνή
  αενς έδημοοιεύβη δι«τ«γμ« διά
  τοθ βκοΐβυ έγΗρίνβτκι β οργβνι
  ομάς το& ΟροοΝηικοϋ Μβ> τοδ Κα
  νβνισμοδ τής έαντΐρΐΝης ύιτηρεοί
  άς τοθ Ναυτικόν 'Επιμΐλητηρίου
  Δια τοδ έν λόγω διατάγμ«τος
  ηροβλέκονται αί όργκνικ«1 βέσβις
  κβΐ «Ι «ντίστοιχοι διαβαβμΐσιις
  «ιν, τα κοοοοντα διορισμοδ κβΐ
  πρβοτγΜγήί υηαλλΑλΝν. ώς και «Ι
  ετρμοδιότοτΐς την διαβόρβ»ν ύηη
  ριβιβν.
  Στό Κατάσιημα ΙΩΑΝΝΟΥ. ΠΈΡ-
  ΤΧΕΛΑΚΒ όδός 1866 παρά τα κρεοπω
  λεία τιωλείται χονδρικώς καί λιανικώς είς τι¬
  μάς ασυναγωνίστους το εκλεκτόν έλαιόλαδον
  τοθ χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας,
  Ή έξαιρετική ποιότης τού προοοίβει είς
  την σταφίδα τό χρυσουν χρώμα καί την κ»·
  θιστά άληθώς περιζήτητη.
  Ή ευχάρισ'τος γεΰσίς τού κ»1^ τό άρωμά
  τού άνιικατέστηβε τό βούτυρο είς την μσιγει·
  ρικήν.
  'Απαγορεύεται οια νομόν ή πώλησις βπο
  ρελοιίου.
  (Έκ νόν Καιαιβτήμβ.το«)
  ΓΙΡΟΣΕΧΟΣ
  ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ
  Οί αγρόται Χανίων καί τα
  χρέη πρός την Αγροτικήν
  ΧΑΝΙΑ Αδγεϋθΐος.— Είς τευς
  ένχαίθα γε·ργικβυ( χδχλ·υς «α
  έκαινετή χΐν-βις πρ·ς
  5ιέ τ**ν αγ^οχΑν έγ
  τβν αρειλβν «ρ·ς την
  γαλϋτίρων άπολχυβν χιΐ βπευ
  βχιοτέρων ιύΐργετηιιιίΐβν.
  Είνε Βέβαιον ίχι 6 άγροχΐχΐς
  χόοαος Χανίων Ιχει ένα:ερνιαΒ|
  χήν ώρέλκαν ταύχ-ν τής πΐηιω·
  μής ά/ειι «διχακολογή<·ν μεμψι· μοιριβν τβν πρός την Άγροτι- χήν Τράπεζαν χρεβν. Τβΰλάχι- ατ«ν τ«0.β έξίγεται έχ τβν ίιιο λίγι&ν χερυφαίων αγροτβν τής περιφερείας Χανίων, ε Γ τίνες το· νΐζουν τάς διαθίοιΐς ταύτας τβν «γροχ&ν μέ την δεδχίωοιν διι πρές τοθχο θά άαχήαιυν χαΙ την ιδικήν των ηθικήν επιρροήν. Ή αυγχβμΐδή περατοθτκι δο· νούπφ χαί βί αγρόται μχς, χαθ' &ί ενδείξεις οιινίλιξ», ίΐοιμάζ·ν τα ι νά έξοιχονομήοουν χατά πρβ τον λόγον τα κοοά τί δποΤβ θά πΧΐ)ρβββυν είς την 'Δγρβτιχήν Τράπεζαν διά νά λάβουν περιο θΒτεραι, δλΐγβν αργότερον χαΐ χαθ' ' ααγμήν θε . «ύ; ανβγχ» » «πολύτως χρήμντβ διά τάς νίχς χχλλιεργεΐχς. —-ϊύλλπψις Υπό τβδ £ταΒμο& ρ κης ΜελάμκΜν Ρεθύμνεις σιινελα φβη ό Μιχ. Ί. Πετρβγιαννακης πρός ίκτισιν τρίμηνον ςρυλακΐσ*· υς έπιβλπθβίσης αυτώ υκό τοθ Πλπμμ·λ(ΐοδι»((ου επί —Αί λιμενιχαί έπιτρ·κ«Ι Εή —_»β τραυματιαμάν. Είς Ρέθυμνον συνελήφθη ό Μ. Ά. Κκλαΐδης έκ Λαμκινής Ρ«βό μνης χατηνορούμινος 4ι«. χρομε λί τραύματα. ΟΡΟΚΗΡΓΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ Ό Συν)αμές Ανχανιχβν 'Ιερκ πέτρας προνηϊδττει μειοδοαίαν >ιά
  προμήθειαν 80,000 δ ««Τω* χί-
  πρου προβάτων οτεγνής χα( άπΐ)λ
  λαγμίνι;ς πάαΐϊς ξ|ν—ς ΰλ—<·, πά ρκδοχέχς είς την παραλίαν Ίι#α πίχρας χαΙ Γ ι ά Αυγιβς μίχρι 13 ΣεπχιμβρίοΗ έ. 1. Ή μειοδοβία θά >άβ^ χίραν ο
  ριατιχβς τό Σάββατον 28 ,Α&γού
  Ο(ο» έ. Ι. χαΙ ω;>ν 10 Ι«ς 12 π.
  διά γρκπιών χαΙ ττ]?)χΑν προ
  Τέ χν)90χεια ώς χαΙ πιίν ϊξβ
  δόν βαρύνουοι τέν τελευτχΐβν μει
  οΐδτνν.
  Έν ΊιοαπίχΓ·: χ| 16$ Αδγβύ
  σ:·ι» 1937.
  Ό 'Δ^τιηρέΐδρος
  Ε,
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύνοίαματα.
  Νίοι μοδκρνοι χρ«|·κ-
  Τΐ·μ·1.
  ΑΙ τιμειΙ μας ιΐνι «Ι
  κειλύτιρεη.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΙ
  Μ«νά
  Διά της ύκ' άριβ. 1878 έ. Ι. ακο-
  φάσιβις τήί Γιν. ΔιοΐΜηυβως Κρή¬
  της δΐΜρίσθη ώς μίλος της «λιμένι
  κή^ 'Βπιτροηής ϋαστβλλΐου Κισο*
  μου διά την τριιτη περίοδον »ηό
  1ης Ίανουαρίου έ. £. 6 Γεώργιος
  Άνκγνβεβτάκης άντ! τοδ παρκιτη
  Βίντος τοιούτου £τεβ;κνου Ξτγο
  ράκα
  -Ή έκμΐτάλλιυσις χΒν μα
  χανβν χαλλιΐργείας.
  Δια δημοσιευθέντος νομόν επι
  τρέικτκι είς τον υπουργόν τής Γε
  αιργιας νά έκδίδη δι«τ*γμβτ« ρυα
  μΐζοντκ: «) Τα τής κ*λυτέρβς έκ
  ιιετίΐλλεύβ«Νς τόβον των έν τώ έ
  ΤΐρΐΜφ καταβΜυαζομενειν 4ββν
  1 των έκ το& έ{ΜτερΐΜβδ κΙα«
  γβμίνειν γεΗργΐΝΝν μη^χναμά
  των κ«1 τ« τής οικδόσεως τής χρη
  σ<Μς αύτνν. θ) 1« τής κσχαοεΜς έ λεγχου ίαϊ τής δι* αότάν σνντε λβυμενης έργαοιαςώς κοιΐ τής ου ν τηρηβεως βΰτ»»ν. γ) ι ά της ηαιρο χής «δει&ν λειτουργίας καΐ πτυ χΙ«ν έςαβΜήσεΝς ίπαγγιλμβιτος τνν χειριοτ&ν .των μτ χανημάτνν χ*Ι δ) τα τής άηβ τεχνΐΜήςχαΙ γε ΜργοοικονομΐΜής άποψβΜς τής «Ι σκγνγής τ*ιν ώς άν» μηχανημα τ»»ν. Δυνκτκι έπίσης δια διαταγ ματος να απαγορευθή ή ·Ισ«γ*ί γή ωρισμένων τύπων γΐωργιΚΜν έργ«λεΙε»ν χαί μηχανηματκν, έφο σον τβ έν τα ήμ·ο«πο κειταακευ «ζόμενα ανταηοχρίνονται πρός τας ϋιτοδεΐςεις τού ύπουργεΐου. —Διοριΐμ·; μηχ«νικ·&. Ό χ. Δημ. Γ. Βορεάδης μηχα νΐΗός ΈφπδριχβΟ Ταμειου Ήρβ χΑε,οα, διάρΐοθη μέ τον βαθμόν Μηχανιχοΰ Δ' «1ς τό. κκραγειγι χά ίργα τοδ υπουργείον Συγ«·ι νΝνίας —Τ· Συμβούλιον τ·δ ύιτουρ- 'Βδημοσιεΰθη απόφασις τοδ κ. 6 πβυργβυ βρηαΜΗμαιΜν χαί 'Βθν. ααιβείοις, δια τής Οποίας τό διοι χητΐΝόν συμβούλιον τής Κκντρι κης ΰηηρκαιας τού νιο»ργείου σι*γ χροτ·ϊΐ«ι έχ το» γενικοθ διευΒυν τού τής Γεν. Διευθύνσεως Παιδεί αί, έκ Τϊΰ γεν. όι«υΒυντοϋ Άα χβιοτοτΜν Καλών, Τεχννν χαιΐ Γραμμάτκν, τού νομιχοΰ συμβού λο» χον »ιιο»ργείου χαί τ«ν οι·υ βυντών ΆνΝτατης ΈχκαιδεύοεΝς Μίσης βτοιχειάββυς Ορηβχευμα τνν χαι Ι τεχνικόν υηηρεβι&ν. Ένοιχιάζονται δύο δωμάπα με τα κουζίνας ήλεκτροφώτιστα καί μέ βλα τα χρειώδη κατάλλαλα βι' άνδρόγυνον. Πληροφορίαι ηαρ' ημίν. ΛΑ ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α--- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποιοτβστήματα τάς) κ·ρι·«;έρας κ·ί «οί Έ«|··βρικ·ί. Ταμιευτηριον κατκΜβεια <ν ίΙ χρ·6εσμ(α. ΈλλΑ- Ίκτ<λΐ·ι, τραπεζικΐ.1 ερ-
  Ι

  Ηράκλειον--Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Παλ.
  ανορθωσισ:
  ΠρωΙαΠαρρσκευής
  20 Αύγούστου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ^^__εε_. ._»__ — —— __—_. ._ε^___^^*ε_^^Με^_ε^4*ε»^^Ι»**ϊ^^^ΐ *^εθ^ε#^Ι1ε^ε1τ*ε%
  ΕΙ! ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ -ΝΕΧϋΡΗΣΕ
  ΧΟΕΣ ΕΙΔΙΚΗ Ε ΠΙΤ Ρ Ο Π Η
  ΟΡΟΣ ΡΥΒΜΙΣΙΝΤΟΝΛΦΟΡΟΝΤΟΝ
  ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΣ ΑΝΤΙΛλι.ΔΣ
  ΕΛΑΙΔΟΣ ΚΙΠΕΡΜΙΝΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 9 Α ύγούστου (τού άν
  ταηοκριτού μας).—Την εσπέραν σήμε¬
  ρον ανεχώρησεν είς „ Βερολίνον είοική
  αντιπροσωπείαι έξ ανωτέρων ύπαλλή
  λων-
  Ή άντιπροαωπεία τιρόκειται νά
  συζητήση τή" ρύθμισιν τώ* «ροχυψάν-
  των περί τας εμπορικάς άνταλλαγάς
  μεταξύ των ούο χωρ—ν ζητημάτων, χά
  ται τρόπον έπωφελέστερον Βιά την έθ*ι
  χήν οίκονομίαν τής χώρας. 'Ελπίζε
  ται ότι κατόπιν τής μεταβάαεως τής
  επιτροηής ταύτης είς Βερολίνον, θά
  έπιτευχθώσιν εύνο'ι'κοί όοοι, ειδικώς
  βιά την διάθεσιν τής σταφίδος μας είς
  τας Γερμανικάς άγοράς.
  ΕΝ60Υ2Ι9ΑΗΣ ΥΠΟΑΟΧΗ
  ΤΟΥΒΡΟΒΥΟΟΥΡΙΟΥκΜΕΤΛΞΙ
  ΕΙΣ ΊΗΝ ΠΟΛΙΝ 10Ν ΒΗΒΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 9 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Ό ηρωθυηουργός
  χ. Ί. Μεταξάς μετέβη σήμερον πρός
  επιθεώρησιν τού ατρατοπίδου Θηβών
  οπου χαί χαρηχολούθησε τάς έκνελε-
  αθείσας ααχήαεις βολής πνροβολικοΰ
  μεθ' ό παρεκάθησεν είς γεθμα Βοθέν
  πρός τιμήν τού υπό των αξιωματικών.
  Έκ τού ατρατοπέδϋυ ο ». Μεταξάς κα
  τήλθεν είς ι ήν ηόλιν των Θηβών όηου
  έτυχεν ένθουσιώΒους ύποΒοχής υπό τού
  λαού.
  Β ι. ΜΕ..Ξ.Σ Β. ΕΠΙΪΚΕΦΒΒ
  ΤΗΝ ΕΚΒΕΣΙΝ ΙΒΣ ΧΙΑΚΙΔΟΣ
  'Ανακοινώσεις τού κ Γεν. Διοικητού
  διά τάς χορηγηδείσας πιστώσεις.
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου νού άν
  ταηοχριτού μας).— Αναφορικώς μέ
  τό τοτξΐβιον τού χ. Ί. Μεταξα είς
  Θήβας εγνώσθη ότι ό κ. πρα,θυπουρ-
  γός θέλει επισκεφθή *αΙ την έκθεσιν τής
  ΧαλχΙΙος δτιου ιω έτοιμάζεται έπίσης
  ηαλλαΐκή ύποδοχή.
  ΒΙΑΙΩΣ ΑΓΓΛΟΙ
  ΒΕΡΟΑΙΗ&Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 9 Α ύγούστου (τού άν
  ταποκριιοΰ μας).— Τηλεγραφούν έ«
  Λον οίνου Οτι ό άνταποχριτής των
  «Τάϊμς» απηλάθη έκ Βε^ολίνου βιαί¬
  ως καθ" 6τι χαί μετ ά την διαταγήν τής
  Γερμανιχής κυβερνήσεως νά αναχωρή¬
  ση παρέμενεν είς την Γερμανικήν πρω
  τεύουσαν.
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΩΜΙΛΗΣΕ
  ΙΡΟΣ 1Ο1Σ ΙΤΙΑ01Σ ΙΙΙΟΜΑΙΙΚΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου(τού άν
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοθν έκ Σι
  «ελίας ότι ό χ. Μουβολΐνι μετ ά την
  εκτέλεσιν των έχεΐ^ γυμναοίων Βιέταξε
  συγκέντρωσιν των άξιι*ματιχών.Ή συγ
  χέντρωαις αυτή επραγματοποιήθη σήμε
  ρον ύτιότε ό Ιταλός πρωθυπουργόν έ< ξε·/«νησεν λόγον πρός αύτούς ατρεφό μενον είς την θέσιν τής Ιταλίας έν τ Μεσόγειω χαί Ιιύρώηη χαί εκάλεσεν α τούς νά πράξουν ώς μία ψυχή τό καθή¬ κον των όταν αί ηεριστάαεις τό ί ηαιτήσουν. ΕΚΤΟΠΙ-ΜΟΙ ΖΩΟΚΑΕΡΤΟΝ Συνελήφθησαν »σ' .ξετοκΐοβησαν ίπΙ εν Ιτος.ϊΙς "Ι^ν 11 Ιω. Ίωσ. Κανακουσάιης, Κ. Γ. Παιβΐθΐιης έκ νης <«αρι(οι Βιάννου, κοΙ Μιχ. Ιω.. Παπαδάκης είς Μήλβν ώς Οποπτοι ζαοκλκτιιαι. Όμο'ως συνι> ή<^€ήσαν οί Δημ. Μα>ριδά»η« ιάτοικος Φόδελε διότι κντεΐχεν
  «αρανθμως ίπλον πολεμικόν, δ Έμμ. Γω.ιο
  νά»ης.κάτοικον Δαφναν διότι Ιθισε νθρ έξ ά
  μελεΐος ιίς καρποφόρα δένδρα εαΙ 6 Γεώιγ.
  Μανουσάκης εκ Πρεβελιανβν δι* άμβλωσιν
  |»ολήξασαν είς θανατον, ,
  ή
  ύ
  Ό ευρισκόμενος είς την πό
  λιν μα« όπουρνός Γβνκός
  Διοικητήν Κρήτης κ. Μηότης
  Σφακιανάκης έ^ΐχθη χθές χή'
  ιιβση ιβρΐαν β(ς τό Ννμιρκια-
  κόν κατάστπαα τούς άντιηρο
  σώπους τε Ο τύιιου.
  Είς σχετικήν συνομιλΐατν τού
  περΐ τΛν άποτελ«σιιάτων τΛν
  ενέργειαν τού έν "Αθήναι*, κα
  τα την ιιρόσφ-ΐτον ε«εΙ μβτά
  βασ(ν τού, ανεκοίνωσεν ίιι,
  κατόπιν συνεργασι&ν τας &
  ποίας Ισχε μετά των άΐμοδΐ
  ών ύπηοεσιών τοθ Κεντρου
  επέτυχε τή' ϊορήγησν δια
  φόρων κονδύλιον διά την
  εκτέλεσιν Ιρνω' κοινής ώφβ
  λε'ας ι(ς όλόκληαον την Κ?ή
  την. Έκ παράλληλον ό κ.
  Σφακιανάκης Απέτυχεν την χ ο
  ρήγησΐν διαφόρων ποσΔν 6
  πϊρ τΔν νοσοκομειακΔν (%ρυ
  μαΐων, χοθ .ηπιαγωνεΐου Ή
  ρακλε'ου κ. λ. π.
  ΣυμπληΓ ωιατικας ό κ. Γεν
  Διοιιητής άνεκοΐνωθβ τα έ
  Κατά την ?ιΛρ«ειαν τής πά
  ραμονής μου είς την
  ουσςΐν ίμίρΐμνητκ 6ια την £γ
  κρίσιν τιοσ^Ο 5 000 000 οραχ.
  ιιοός 'ξυτιη >έτησιν τοθδανε'ου
  των 50 έ«χτομμυρ'ων ορϊ· τ*
  όιτοΤον θα ουνσφθί)
  ΑαέΓως «αρά τής Ά
  Τοαηίζη: δια την 4<τέλϊθιν τΛν τιαραγωγχΛν 'ογων Κ:ή της. Δ 4 τοθ ιιοσοθ τούτου θα έ«τελ·οθ(1 τό ο' τμί)ασ τΑν καρβ>ω/ΐκΛν Ιρ>α>' Τ1*·
  σύνολον τ©ν Ιργω/ τούτω '
  βί«ι ύηολογ σθβΤ βΐο 170 000
  000 βρχ. πβρΐκου Ή Άγροτι
  ► ή Τρατΐίζ·» διετάχθη ήιη νώ
  έκκονήσπ τος σχιη<βς μϊλέ τας καΡώ: κα( τούς δρους τοθ ύκο σύνοψιν οανε'ου· Συγχρόνωςσονβιργάοθην με τα τοθ κ. ΠρωθυηουργοΟ επ Ι τοθ ζη'ήματτος των κβντρικον ΛριηριΛν τθν έθνικών ό^Δν. Άποτίλβσμα τής «υνιρνσσ'. άς τού ής ήτο νά οιατσχθ() 6 πό τοθ ττοοέΒρου ττ)ς ΚυββρΛή σεως κ. Ι Μιταξα ή συνέχι σς τΔν έργοσΔν εκτελέσεως τβν £ρ>ων τούτων. Πηραλ
  εμερ'μνησα κ<*1 νόν την διάθεσιν 3,000,000 Λο. πλέον τβν βι«τεθβισ<5ν 2 60Λ000 δρ. διά την έκτίλβ σιν διαφόοων κοινοτικόν ίρ νο·, 1 000,000 διά την συντή ρήσιν τΛν εθνικον όν&ν, 3000 000 διά το λεποοκουϊΤον ΣτιΙ να Λίνκας. 1,200,000 διά τό , Νοσοκομείον 'ΔγΙου Νκολάου 1 000 000 διά τό *ηπιανωγ*Τ.ον Ήρακλε'ου κοΐ 800,000 διά τό νοσοκομείον Χανίων. Έπ'σης] έφοοντ'σϊμεν διά την έγγρα, •ήν ϊΐς τόν ποοθ ιτολογισμόν' ποσοθ έκ 5,000,000 5ρ*. το ό ποίον θά δοθθ είς βροβϋα είς τούς έξαγωγβΐς σταφυ λθν. Ι Ό κ. ύπ'υρνός καθ' α πλη ροφορ<·ύ4«θα< αναχωρεί σήυε ρον συνοδεύων . την Α. Β. Υ. τόν Διάδοχον είς Νεάπολιν. Ώ; 'έ ό Τ&ιος ανεκοίνωσεν πι Ι θανώτατα νά παραμείνη είς ■ την εξοχήν έπ( δεκαήμερον πβ ρΐπου ίνα αναλάβη έ« τής συ νεπ« α ύπερκοπώσιω; άδιαθε οίας. τού. ^^^υΉ^υ^ ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΙ ΕΠΕΤΕΒΗΣΑΗ ΧΟΕΣ ΣΦΟΔΡΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣ Ο ΒΙΕ Δ Ο Ήχδεσινή ήμέρατήςΑΎ.τού Διαδόχου Σημερον δα μεταβή είς Νεάπολιν. Ή Α Β.Υ. ο ΔιάΒοχος ΠβΟλο( 4»τεακίφθη χΡές χατοκιν πιοοχλή οΐ»(, τάς ατβφιδαποθήκαζ τβν κ. χ. Μιχ. Τζβυλάκι;, Κβνσταντι ϋ~, Ά«·ίταΐι χαί Δ-βλλιιϊ ζΐ)· οας 6ια<ρορ·υς οχετιχάς πλ~ρο φβ·!α(. Άκολοδθος ο ΔιάΙοχος εβΜΪφβ— τέν ναόν τοθ Άτ!·β Τίτου χαί τέ Δ»μοτικίν κατάστ* μ». Κατά την Ιξο8·ν τβθ ΠρΙγ χηκος έκ τοθ Δτ^μβτ'χβΟ μέγα- ϋ τέ αυγκεντιβΡέ» κλ^θες τόν ή ΙθΙ Τέ άκόγευμα ό ΔιάΒοχος ΠεΕγ χηψ Π,ιθλες Ιλβίε μέρ·ζ ι2ς τι»; Αγίιναΐ( ι ίννΐς διοργα ωθίντας ηψίς τιμήν τ·ιι Σήμερον την ιτιβΙ»ν ί Α Β. Γ- θά άναχβ^οτ^ ιίς Νεάπολιν 9«ν#ίιι;ίμινες οπο τοθ οηοοργιθ Γινιν-ιΟ Δι·τχ-τ·Ο Κΐή'ητ ». Μπί νη Σφχχιανα>η, ι·0 Νβμάεχευ
  χ. Μκρκίλλοϋ κ>1 υπό ανβΐίρβιν
  4ξΐ(ο>»τιυ*ν %ς μιΕβχς τοθ οτί
  λ·Μ. Ιϋ.ίΐβν ίέ θά μιταβ| ιΕς
  Μ*οο*τ&* κρός ΙηΙαχιψ ν τ»ν αρ
  χ»οχή αν ττ]ς ΦιιατοΟ.
  Την κρ«οιχ«] Κυριακήν μετά
  γήν θείαν ΑειττυΒγίαν *ήν ίπ«ίαν
  θχ παρακολουθήοι ί Δια8·χ·(
  Χαί τα πλι;ρ6ματα τβν ηβλεμι
  «Αν οχαφβν θϊ γίνΐ| χατάθεοτς
  οΐεφανου ιίς τέ μνηιιεΐον τοβ Ή
  (ώου Κίητβν άγεινιατβν. θί έκ»
  χολουθήση ■κιθε<εε>ι;σΐ( τΑν πρ·|
  οχίηβν οιτέ τ·0 Διαΐίχου καί πρί ι
  γευμα τοθ Δήιΐευ κρ·ς τιμήν τοθ
  πρίγκΐ)(ΐ·ζ είς τό αγροκήπιον.
  Τέ άκεγευμα θά λάβναιν χΑ
  οΕ ναιιτιχ·! άγβνες τβν να«τ·
  Η ΒΙΖΑΓΟΓΗ
  ΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑΣ ΙΧΙΑΙΣ
  Είς τό 6«' αρθ. 180 πό
  οάρτομα τί)ς έίηιιερΐβος τή< υββρνήσιω; ΰτό ήμ·ρομην(αν 2—8—37 Λημοσιβόβται προβή οιξις δια·)θνισμο0 διά την εί σαγω'νήν μοθητών ΐ(ς τό κα τώτβρον πρακτικών Γεωογικόν Σχολείον Άσωμάτων Κρήτης κα( είς την βινβροκομκήν καΙ άμπελουργικήν σχολήν Πά τρΛν. ΤΟ ΛΒΥΚΩΜΑ ΤΗΣ 4^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ύκό τοθ ύφυπουργβίου Τύ π ου καΙ ΤουεισμοΟ άπκστάλη σανπροςβλους τοός Μομάρ χας τεθ Κράτους λΐυ>ώματ«
  τίς 4ης /ύνούστου, δ"ως δι
  ανεΐμουν ταθτα ι(ς τα μελη
  των κατα τόπους λοΐκθν επι
  τροπΑν τοθ έορτασμοθ ιί)ς
  4ης Αύγούστου. /
  Παρακολβθνται έτομένως
  ά μέλη των λοΐκΑν έπιτρο
  ττΛν 8πως προσερχόμβνα (Ις
  ΐβς ΝομαρχΙας πσραλοβουν
  τα λευκώματα.
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΜΥΝΗΣ
  Προχίές συνήλθεν έν <φ ό ιιευρνΐ φ ι όν Εξωτερικών ο πό την προβδρΐαν τοθ κ. Πρω θυτιουργοθ τό Ανώτατον Συμ βοώλιον Έθνικης Αμύνης κοΐ ήσχολήθη ι έ διάφορα ζηΐήμα τα οικονομικάς φύσεως. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΥΛΛΙΠΚΩΚ ΖΥΜΒΙ2Ε0Ν Πρός τάς Ένιθεωρήσεις έρ γαοίας καΙ. τάς ΙνδιαΦερομέ νας Έργοδοτικας έπιχειρήσεις εκοινοποιήθη πρός εφαρμογήν ή συλλογιιή σύμβασις ή κα θορ ζουσα τάς αθζήσεις τθν μισθόν τβν ύηαλλήλων Ιμπο ρικβ>ν χατασΐημάιων. Ή έν
  λό>φ σύμβασις εκηρύχθη ύηο
  χριωτική «αθ' δλην την Έλ
  λάδα άπό Κ]ς 10 Ιουλίου τρ.
  Ιτους. ΈπΙοης εκοινοποιήθη
  πρός τάς Ιδίας αρχάς ετέρα
  σύμββσις άφορβσα τα .κατώ
  τατα δρια ήμερομισ€1»ν των
  ΙργατΑν καΙ ΙργατριΑν β
  χανΐας έλαστικοθ,
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ
  Ο ΑΡΧ'ΝΗΧΜΙΚΙΣ ΤΟΥ ΔΗΗ8Υ
  Ώς πληροφορούμεθα ό αρ
  χ μηχανικάς τοθ Δήμου κ. Μα
  ραγιάννης ύκέβαλε την πά
  οαΐτησΐν τού εί; τόν Δήμαρ
  χον κ. Μη^άν Γεωργιάδην λό
  γφ εγκατσστσ.σ'ώ': τού είς 'Α
  θήνας. Ή παραΐτησις τοθ κ.
  Μαραγιάννη εγένετο άποδε
  κτή.
  ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗ
  ΤΙ ΑΓΡΟΝΙΙΕΙΜ «Γ. ΙΥΡΟΝΙΣ;
  Καθ* α κλτ,ρενορςύμιθΐ δ Ιπ5
  άγ,ιβφκλικτ}; ΉρκχλιΕευ θα
  κρές τέν οκοΰ(,γ&ν Γινι
  χέν Διοιχηνήν χ. Μκέιην ΣψΛ%ια
  νάχι?ν Ιμηιριοιαινμίν^ν Ικθιαιν
  κειΐ τοδ άΒυνάΐου τής χαταργήσε
  •ς τεθ 'Δγρινεμιίειι 'ΑγΙβυ 116;»
  νβς. ______________________
  Η Ι. Β-
  V.
  Ο ΑΙΑΛΟΧΟΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΙΚ ΗΗΤΡΙΠ0Λ1ΤΗΗ
  Ι Την 5 1)2 μ. μ. χθβς ή Α.
  Υ. ό Διαόοχος συνοδΐυόμε
  νος παρά τοθ κ. Δημάρχου
  Ή;ακλϊΙοιο καί τοθ ύπσσπι
  στοθ εύτοθ επεσκέφθη την
  Μητρόπολιν παραμεΐνας πά
  ρα $ Σεβασμώ ά-φ περί
  την ήμισΐιαν Οραν.
  ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΠΙΙΚΙΨΕΟΣ
  ΕΠΙ ΤΟΝ Π8ΑΕΜΙΚ0Ν.ΗΑΣ
  ΟΙ ΜΙΖΘΟΙ
  ΤΩΝ ΛΗΜΙΣΙΩΝ ΥΠΙΛΛΗΑΟΝ
  Κ ι τα τηλεγραφικήν διατα
  γήν τοθ 'ΥπουργεΙου τβν ΟΙ
  κθνομικΑν πρός τα Δημοσία
  ΤαμεΤα τζς νήσου ή μισθοδο
  σ!α τον Δημοσΐων ύπαλλη
  λων τοθ μη>ός Σϊπτΐμβρίου
  θά ·ρχ[ΓΤ) κατοβΐλλομένη είς
  τούτους άπό τής σήμερ9ν
  20Ι)ς τρέχοντος.
  ΠΡΟΤΑΙΙΖ
  ΠΡΙΙΓΩΓΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
  Η ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ ΑΓΓΕΛΕΙ
  ΟΤΙ ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗΣϋϋΙΜέΤΗΡΰΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγουστον (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγρτφοθν έκ
  τού έξωτερι«ού ότι οί κυβερνητικοί ΐν·,
  φέρουν άντιπερισπασμόν είς τούς ηροε·
  λαύνοντας πρός τό Σαντάντερ έθνικούς
  έπετέθηοαν σφοδρώς εναντίον τοθ Ό*
  βιέβο.
  Κατά τάς έκ Σαλαμάνκχς ηληροφο
  ρίας ή επίθεσις των ερυθρών απεκρού¬
  σθη εύχερώς υπό των έθνικών ασρατευ
  μάτων των όχυρωμένων είς τάς πρό
  τής πόλεως ταύτης κορυφογραμμάς,
  των έρυθρών άναγκασθέντων νά ύηοχω
  ρήσουν μέ μεγάλας απωλείας.
  ΕΞΩΒΙ ΤΩΝ ΑΙΡΔΔΝΕΑΛΙΟΝ
  ΕΤΟΡηΐΑΙΣΒΗΚΑΙΑΛΑΟΡΩΣΣΙΚΟΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τού 4»
  ταποκριτού μας).— Ραδιοφωνικώς ήγ-
  γέλθη ότι σήμερον έξωθι ·» ών Δαρδα-
  νελλίων Ρωσσικόν φορτηγόν μεταφέρων
  πολεμοφόδια είς την χυβλρνησιν τής
  Βαλενθίας, έτορπιλλίαθη υπο ύποβρυ-
  χ£ου αγνώστου εθνικότητος. Είς τόν
  τόπον τού τορπιλλισμοΰ είβοτνοιηθέν
  κατέπλευσε Τουρκικόν βοηθητικόν τό
  οποίον περισυνέλεξε τούς ναυαγούς. 'Υ
  πό των Τούρκων ένεργούνται νΟν 4να·
  χρίβεις βιά αήν έθνι»ότητα τού ύηο*
  βρυχίου χαί τάς συνθήκας ύφ* άς διε¬
  νεργηθή ό τορπιλλισμός.
  Τέ Έκ·πτι>έ' 5«μ6ίύλιον 'Κχ
  παιδιδοιβ.ς 'ΒραχλεΕβυ βι' άνβφο
  ,Λ; τού κ·ές τέ |ν Αθήναις Κεν
  τ·(κ*ν Ικρέτιινε την πιβαγβγήν
  τ·0 τριτηξΕθΗ αχολιΐου ΆτοαλΙνι
  β» είς τετραταξιεν, τοθ διτοξίου
  ΦιρτίτοΒς είς «ριτάξιον χαί
  μ·νο(αξ(β«ΤεχΙ, Μεοοχβ*·!·»,
  χχ(Λ, Πα·ιήρΜν χαί Ίη ιίς
  ξικ. 'ΒκΙσης Ιχρΐτεινε την Γ5·υ
  οΐν μονοτβξΐβν είς τα χαι(« "Ι ια
  χαί Φ.λΙκους.
  Ο ΠΡΟ Υ Π0Λ1ΓΙ-Μ0Σ Τ·Υ ΔΗΜΟΥ
  ΚαΗ»ε (αθρόαν α?μ·ϋ«ις ώς
  ξτ]ς αί ώ/«ι καο' «ί θά επι*»»
  αυριον χ>1 μιΗαυριιν ή Ιπίσχιψ ς
  τβν κολιμικιέν οκβφειν δπο
  χβινεθ: Σΐίβιτεν 3 1)2 —7 μ μ.
  Κκριαχή 10 1)2—12 1)2μεο~μ6ε>.
  χαΐ 3—7 1)2 μ. μ.
  β ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑ2ΗΘΙ0Υ
  Πληροφορούμεθα δα 6 Ν:
  μάριης Λασηθίου κ. ΦλωρΙ
  δης συνκχΐζων την άνβ τόν
  νομόν τού περιοδείαν εύρΐσκε
  ται ν Ον είς την επαρχίαν Λο
  σηθΐου.
  ■ ΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ
  Την προσέχη Κυριακήν είς
  Χουμνριάκο.τοΟ γιίιονος τε
  λοθνται τΑ έγκαΐνια τοθ 4κιΤ
  άνεγεμθέντος ένιΐ°λητικοΟ
  Μαοθ τοθ 'Δγ
  Κατά την πρβχθεοινήν αυνείρί
  βοιν τοθ ΙημοτικοΟ ΣιιμβςιιλΙου Ι
  γένιτ.ο ουζήνηιις επί τιθ ηρι ϋκο
  Χογιαμ·0 τοθ 8ήι»·« νετά τίς εκε
  νΐχθεϊοας &κ· αν)ς Ν^μαρχΙας τρο
  «•κοιήαεις. 'Η θϋνεδρίτσς τ·0
  Δΐ)μ·τι»εΟ ΣυμβευλΙ·υ θά οκνεχι
  οβ| τό εαπιιας τ1)ς κροαιχςθς Διυ
  τίροΐ(.
  ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΗ ΖΟΗ
  ΑΙ εν τβ άγορςί μας κυμανθεΓοαι
  χθβς τιμαί των διαφόρων Ινχωρί
  ών ττροΐόντων βΐχον ώς κάτωθι:
  Χον&ρ. Δια*
  Β βαθμόν 40. 46.
  κοινα 36.
  , ραφινε —
  Σουλτανίναι α' 90
  Ρ' 18.50 19
  >' 18
  β' 17. 17.50
  «' 16. 17
  '
  Ταχτάδες (
  Μέταξα
  Κοοκονλια
  λευκοΐ α'
  7 7.60
  600
  9ββ
  87. 80.
  β' 94. 38.
  α' 88. ϊϊ.
  β"
  II.
  86.
  α' 88. 81.
  »
  V II.
  Γ1·
  ΟΙ ΕΟΙΝΙΗΙΤΙΙ .ΥΝΕΑΑΒΟΝ
  -ΕΚΙ ΧΙΑΙΙΑ4Σ ΑΙΧΜΙΑ&ΤΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούστου (τοΰαν-
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο-
  ρίαι «ξ έπαναστοιτικης πηγής βεβαιούν
  την ήτ εάν των έρυθρών είς Όβιέοο.
  Έκ παράλληλον Αγγέλλεται ότι είς
  τας πέριξ τού Όβιέδο καί τας περί τό
  Σαντάντερ μάχις οί έθνιχοί βυνέλαβον
  ηερί τας 1Ο χιλιάδας αίχμαλώτων.
  ΑΙ Μ»ΧΧΙ ίΙίΚΟΛΟΤΒΟΤΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΕΙΟΙ ΚΙΝΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 ^ύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Ηαρά τα «γγελθέν·
  τα, ότι είνε πιθανή ή άνακωχή μεταξύ
  Ίαπώνίπν καί Κινέζων, αγγέλλεται ότι
  οί άντίπαλοι συγκεντρώνουν μεγάλας
  δυνάμεις είς την Βόρειον Κίναν καί
  την Σαγκάην μέ σκοπόν νά έπαναλάβουν
  έκ νέου τόν πόλεμον.
  ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ Μ ΣΧΕΣΕΙ!
  ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΛΚΙΙΣΒΟΡΤΒΙΙΛΑΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Αύγούσνου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ
  Πράγοτς ότι αί αχέσεις μεταξύ Ταεχο
  σλοβακίας κα.1 ΙΙορτογαλλίας ούσεαστι-
  Μώς οιεκόπησαν. Ή βιακοπή αυιη ό-
  φείλεται είς εχθρικήν στάσιν των Πορ
  τογαλλικών «ρχών άπέναντι τής Τσε¬
  χοσλοβακίας χατηγορηθείαης ότι έξυ-
  πηρετεί έμμέσως τα Σοβιετικά σχέδιι.
  το τοκιο διαψεΤαει
  ΤΙΣ ΝΙΚΙΣ ΤΩΚ ΚΙΝΕΖΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι» Αύγούστου (τού άν-'
  ταηοκριιοθ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Τόχιο ότι το Ίαπωνιχόν πρακτορειον
  αΝτιμέ-ι'» είς νεωτέραν ανακοίνωσιν ε¬
  πιβεβαιοί 1*·έν την κατάληψιν υπό των
  Κινέζων μερικών άτμοπλοίων άπο-
  κλειαθέντων ηαρ' αυτών καί έγκατα-λει·
  φθιντων υπό των πληρωμάτων των δια
  ψεύΒει δμως τάς άγγελθείσας υπο τού
  Κινεζικού στρα-τηγείου νίκεις εναντίον
  ώ
  1^^