94682

Αριθμός τεύχους

4645

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

21/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ιτ.ησί'α Κΐραι 3
  ίξάμηνος Ι
  Άμβρι*Γ,ς
  Ιτησία δολ, 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — «ΟΙ ί«0Μ
  ΑΡΙθΒ. ΦΥΔΔΟΥ «645
  ΤΙΠΙΤΙΟ! ΙΤΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ»
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ< ΖΩΓΡΑΦΟΣ Η ΑΥΞΗ.ΙΣ ΤΗ! ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΐΊΑΤΙΙΗΣ ΙΑΑΑΙΕΡΓΕΙΑΣ Είναι γνα>ατ«· *β·ν χαί
  χβτβφβνιΐς αί πρόβδβι τάς
  ·κ·(α( έχει ααμκιΰαει 4 Έλ-
  ληνικ4 γενργΐα χβτβ την
  τελευταίαν δεκβκιντβΐτΐβν
  Καί δέν είναι , άναγχη να
  έκταθβμεν πβριοβίτεραν έκ)
  τβθ ζητηΜ«τ·£ α ώ «δ. Γν»ρ(
  ρΐζουν &λλ«βτκ ·Ι πάντες
  •η »1{ τό 6ι«σ?ημ« τής διχα
  χενταΐτΐας αυτής 4 κ«»Υ«
  γ4 μ«ς έδικλββιβββηθιλιΐ.
  δέ βοών πρβϊοντω» έ-
  ΚαΙ κλΐΐ
  ατα εΐοη. τ« οκοΐκ μέχρι
  κρα ολ·γ»ν έτβν ακίμη είικ
  γομεν δια; τβ κβτανβλ«τικβς
  μας *ν*γκάς πβρβγβντβι ιΐς
  τ·σ·ν μεγάλας ποσότητας βη
  μερον ώϊτε όχι μόνον ν α
  μάς έζ«ονκλ«ζουν τ4ν έ*«ρ·
  χιιβν βλλβ Χ«ί ν' αφηνουν
  κεοιθιίριβ δι' ές*βγνγβς.Λκ·
  τιλεΐ τ·Οτ· μίαν ιύχβριατ·ν
  διβπ(ατ»σιν την ·κ·(·εν ·ύ-
  δείς βρνεΐτχΐ. Άλλ' είναι Κ
  Ισου βλαβκς ·τι ή έλληνικη
  γβ Ην βπβδΐδιι βκέμη τ*
  αβ ·ββ έχομεν «νκγκην καί
  •αβ δύναται ν' βκβδύοα. — β»
  τ·δτ·, ··' ενός μέν διότι
  ύκαρχβυν ,ΐαέτι μιγβλβι έκ-
  τίοεΊς τελείως βχβλλιέργη·
  τ·ι—κβραμένουβχι χέόααι ΐ
  Τ· χβλ»πτόμενβι βπσ τέλμα
  τβ χβί έΧη—κβΐ διότι δβν Ι
  χΐι ο»γχρ·νιοβ«) βκόμη τι
  λείως 4 γεωργία μας χβί (έν
  γΐνιτβι αοντβνιομένη χαί μΐ
  β·δικη α χβλλιέργιια. Αυτήν
  την διβκΐβτναιν έκαμε κα)
  4 ααμιρινί· κυβέρνησις χβί
  βκεφααι·* την ένΐβχυιτν ββί
  την ηρ··.Βηαιν της έντβτικης
  χαλλιεργβίας. ΕβΙ κρός τον
  οκοκόν αυτόν, ές*έδ»ε.ι χβΐ
  έδημ·βΙε»α·ν εΐοιχόν νόμαν.
  Ελπίζομεν δέ ότι · νόμο;
  βυτός—ηού έϋε&όΕη δι· νβ
  |φβρμ·οΒΙ3 βέβαιβ χαί όχι
  &ιβ νβ μείνη γτάμμβ νι
  χρ·ν—Ιβ φέρη β»ντ·μνς ιύ
  χείριατβ βκ·τιλέσμβτβ.
  Ή ·Ελλ«ί, μετβ την έκτ< λεα·ν τ·δ μιγβλ·» κρ·γρ«μ· μβτος τβν νπβρβγωγικϋν έρ γων, θα διββίτα άφθβνβυς έκ νϋς χβτ«λληλ·»β δια κου ·κ·δ(δ·υν σημνντικα χίρδη Είς τ·ύς καλλιεργητάς «νν καί τβν ακοίων τα προ ΐίντβ ευρίσκουν π«ντοτε κ« τχν«λναιν Βΐςίκαν·κβιητικ«( τιμάς. Άκβμη ή Έλλβς *1μ«·ρΐ1 αύ{άν·»β« τϋν γεΜογικήν πκρκγΜγ^ν τας ν* δαμιουρ γ4θΒ κβί αημβντικ^ν βι·μα χ«ν(κν. Διά τι τα φρο&τα κα) τ« χηιιουριχκ κκί τό χαρ·Β πι κ»ί τ« τιδτλκ ι!μκ·ρ·δν ν' ·π·τελίαβ«ν την βίαιν Αι· τή» ·ν«κΐνξιν σεβκράς βιομηχανίαν γλυκβν, μαρμε λβδβς, ζ«χ«ρΐΗ( χλττ. Έηί κλέον δέ είναι δυνατόν ν« •Ια«χθ§ 4 4 λλί στή ζβ^. 'Βϊΐ)(ΐΐ'υ>γτ)
  3X1*1 την άν?9οκρίτ!*€ μτς. Ά
  λ! *
  τ-* πίντΐ σ?
  μ* «έ Οϋΐιφίίοντί μ-ς, Ττοιίξΐ
  άθ |«δτ)Χ'β3( ιτ|; ζ«τ]ο αιεν
  μις ίπίΐιμί. Κ ι* ήΐιλή
  μχς %%1
  κ«ι·
  ή];
  τί 11 αΐτο τ4 χαθεα ώ; ι*}ς ά»8«·
  κρΐτΕας. ΑΙβνες τ) γιιναΐκι θί
  ττ^ν δλιχή χχί την
  δουλΐίοι Τ9θ ανδρίς
  κ»Ι ή
  «ες ίπω; χι*-4 <ϊ<1ρ»ς. Ιδ ίΒή ί ς «3 Ιδία αίΐΒήιιχται, τίς Ιϊιΐς ψι χι· εί κ»Ι οβμνπβς Ζΐΐέτ—τας. τίς 15ΐις Βυνίαεΐί, τίς Πΐες βνη ΐ, τίς Ιϊιες άναγχες. Κ»1 τα ίκεχτείνο βημκντικίίς τάς καλλιεργεί·ς της καί %' ειύ{4 ου τ«ί πβικιλίας τβν γι«ρ γιχβν πρβϊονιων της. Άλλ' ιΐναι Β((»μ«ι είς χ4ν βγροτι Μ4ν ·1κ·ναμίβν ·τι 4 δζ σις ιής καρ·ν«γ6ί ·κ·βαΙνει ς«μβίρβ«σα όχι ότβν επιτυγ χάνιται δια τας «διαΐΜ τβν κβλλιεργημίνων ί*τβ αεων βλλ' ίταν κρβγματβηβι εΤται δι« τϋ! μ·γ«λυτίρ«, 4ΐϊ·δ·τι>«·τητ·ς τϋς νήί «ί
  «V
  η·ύ έ5·οφ«λ«ςετα· διβ
  Ιντκτικϋς καλλιεργείας
  ΚαΙ 4 πιΐραι μάς πβρέχει
  4 ββ
  με>
  ή
  ^ αζΐωμα βύτβ εΐμπορΐΐ νβ
  έφβρμοοβζ κβλλιβτβ ιίς την
  ελληνικήν γικργίβν. ·Η γδ
  μας ίπβυ έκαλλιεργήβη ίντα
  τικά. μβ ίπισιημ·νικ«ί μΐ|·
  βιν. Τβσβν είς τα οιτηρν» *-
  βον κβΙ είς τ4« αμηελουργί·
  αν, την δενδρ·κ·"ί«ν χ«
  τ· κηκ>»τικε>, 4 βη·δ·τ·χό
  της τβν έδβφβν μβς ·1νβι
  ετζιόλογας χβί λίαν β»μφέ
  ρουαα ϊτβν γίνΐτβι ψϊ βββιν
  τβ £ιδομένβ της έπιοτημηί
  Είς την Έλλβδβ ύηβρχβϋ»
  Τ« ΐΗριθείρια χβ! αί ιιρεΰιχ··
  θέοιις νβ ·ύ(ηβ|) 4 ηβρβγω
  γη τβν βιτηρβν μέχρι πλή
  ρ·ν{ χβλίψιως τβν Ανβγκβν
  τΒς ίβ»τ>ρικη( κβ
  βινς. ΕβΙ ουγχρίνβς -------
  δβνβτβν ν βν,ηβϋ ιίβίτι βη
  μβντιχβ 4 πβρβγ»γ4 κβί
  Τβν 4μ«ελ·«ργικΐ4ν ηροϊόν
  τκν Χ·ί Τ·δ Μβιιναδ χαΙ χο&
  έλβ(·» κβΙ τβν . .
  κνρίνς >|ΐν( ύ?τ·ρχβ«* μέγα
  λβι βννβτάτητες Αναητϋ*"
  της &!νδρ·»αλλιΐργι·«ι,
  έ·χιρι6·ιιββν χβΐ Τβν «λ
  4 χβλλιέργβιν τού τιΐβυ καί
  κλεΐβτων βλλων εΐδδν τβ α
  ποία ιΙα*γ·μιν σήμερον έκ
  τ·8 έ{Μτερικο& κληρβίνανχκς
  μ έ χ·) βΐμβ χβί τόν Ιδρβτβ
  μβς χαί μ έ χ· βντ(χρυσμβ
  της δραχμης μ«ς είς χουβέν
  χβί (έν·ν αυνάλλβγμβ.'Αλλ'
  είναι τόβον γνωβτβ αλβ βι)
  τα ώατκ δέν νομίζομεν ■
  ναγχαΐον νβ έκτβθβμεν χι
  ριεβότιρον. Ή έφβρμ·γ4 &λ
  λνβτι τ·δ νέ·» νόμον,. θ' β-
  __χ·βην τιρββτίβν ·δ
  (ηβιν θα αημηάβα 4 έβνι
  μβς παραγωγη έκ Τβδ
  συντονιομαδ της ένΐβαεως
  κα) τ·9 βιιγχρ·νιβμ·δ τβν γι
  νργικβν μ*ς χβλλιιργιιβν.
  Κβί ευχόμεθα νβ τεβή συν
  τ·μ»ς είς έφ«ρμ·γήν 4 νέβ
  αύτη γεωργικϊ πολιτικη ώ-
  ότε τβ βιι·τιλέαμβτα. της νβ
  έλθ·»ν γρήγ·ρβ, μέ όλην
  την ιύιργιτιχην των ίκίδρα
  βιν έκί της έν γένιι
  τ·6 έθν·«ς.
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  χ«1
  μκοιιΐ μέ ττμ δικί)
  νά ακάαι τ* δισιιά
  σιο αλλο Βκλ·.
  ηον»)ί[α, ατήν δποκριοία. Κι'
  Ιται ίδΐ)μιο6»γ^αε α&(ό τα τρβμι
  ρΔ βκλ·. "Κνα βκλο δέδχια κ·υ
  ηρβχαλιΐ χήν άκΐχθιι» δβ· χά Ι τέ
  δίος γιβτΐ εΝαι Οκουλ· χαΐ χο»β!
  λλ ή
  ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
  ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
  Οί 'ΑΘ-ναΐοι αυνάΒιλφοΐ ξιο*
  χοοοιν οταιιροφΐρΕα χκτά ττ]ς ήρ
  Βος τ·0 τιλιυταίςυ ίρβτιχοθ βρα
  *α?Τ)»ιχβν υβάτην 'Α
  . Λίμκρου ίιοχι ίεν 1«(
  ν' άχολ»υθήαη τόν έρασνήν
  ιης είς τέν θάνατον, άλλά χον ά
  βήχι νά ζτ,χήοι μόνες το» λιιτρβ
  μό χαί την νιρδίνα ιίς τβν βυθέν
  ί]ς ΒίΧοοαας, ί'ψ ηρΐν λ(γο μί
  ις, χέν ιίχι άχ·λοϋθτ)οη είς τέν
  χιθγον χτ,ς ή5ςν*)ς είς τ^ν κλΕν-ν
  τ<5( ά)»ΒρχΙι»(. ΚόαΙ 6ί6»ια ίέν κρο χιιται ν' ανάλαβε. τ<)ν δχιράσκι αι ςυιοθ τοθ &>3ρτωλοί1.ηλα9μα
  τος »υ έγχατιλεΐντε την χαρίίαν
  Μ Ο κρήχου άφοθ τοθ άφ«ιρ8θαι
  χέ κορτοφδλι χαΙ Ικιητιν είς χήν
  άγχάλτ) τ*0 δι. τΐριυ Ιιά νά τέν
  ιίώοη χατέκιν είς ττ)ν ά/χά
  χβΒ οα«άτοι*, χβ»Ις ιύψινχαΙ
  Άλλ' 4 κιρΐκτβοις δέν είναι
  μοναδιχί (ϋΐε χαί κρητάχιυαχος.
  ΚαΙ κρέκει νά την έξιτάα»μι μ*
  χεριοοίτερΐ) διχαιοαόντ] χαί άμ·
  ρολτ,ψ α. "Ας λείψη χούλάχιοτο
  ο' βΟι^ την χερΐκ'ωιι δ καχριβ
  τιομες τβθ «ύλου. Κι' ίς μην τα
  χρΐνβμι τα ζη.ήματα αθχά μέ γ*ώ
  μ·να τον άνΒρινο μας έγβϊομί.
  Χ;ιιάζιχ>ΐ νά ιΐμασΐι αερισοίχε
  οβ δΐχβιοι.
  Βίβκια, ?4ν δκίρχκ άμβιδολί»
  α ρμ γ
  Ιχίον ίνεχτογμένο τρβμιρα το Ε
  κλο ι*)ς δποχριοίας χκΐ τ·Β φιύ
  δτυς. Μ* αθτε ι»Εχμα?α·τΙζ·υν τέ
  6ή(πμο:. Μ' αυτέ αχοτώνευν τέ
  θί"μο. Κι' Εϋτό τε τριμερό Β
  ιιλο τε χ(ίΐ[οιμ·ιιοιβΟν πολλΐς ψ»
  λή &Ι(
  Μ! άνατριχΐΒθχιχή εχλ^ρέιις'κ
  Άλλά θά «ρΐπει' νά Είεθμι χ»Ι
  αοιβς ^ο έαρ€μήβιυοε, ηοιίς
  * νά όΓηκ^θΐ οφ
  ραφρ·οόνΐ) χκΐ οί6 Ιάνα,το.
  Α Π γιά νά είμεθα λοικί* είλι
  χμνιΐς ό^εϊομι» νά όμ1λο-ιήα·μ>
  Βτι Β«|μιοιι·γο1 χά Ι ·ιΐομΐ|6ευιΐς
  & τ·Β Βκλε» ε.μαοτε εμείς
  α»
  κ£ρ·υ< μέ ανοιχτό ι»ετ«κ. Κι' άϋο έδ& κηγίζτι το χ%%1. Ή γυν»Τ<ϊ, βκβς χ«1 χ χ θε νας 4»θρ»π·ς ή λνές ηιΰ 1 ίζ χβΐ «·υ η«νουργίβ, κου τ·υ Βιχκιολο γβίτβι ίίΐορίχι άκα τί πναγματι. "Ας μην ρ(χν»μι λβιπέν χάθε ά ίλ» χά ίι*χ στή γιιναΐχκ. Άς μή« τ^ν κατακνΕνομι γιά τέ λ η ΓιατΙ αξι·ι χαχ« οΐμχατε ΙμιΙς. Κ«1 κρδ άς φραντΕσαιε νά τ^ν ά Ι ^ Ι μ« ) θί ή, Βίαν Ιχαε τα πεοιβώ ριχ ν' άγ»νιβι) φχνερά χ«1 τ! ί θ μ ΙίΒοντάς χΐ)ς ^ λεϋθερΐα της Ιξιαώ^οντάς χψ ζ( μ»ς. "Οαν ^ μΐα, τί τι αοφχλΑς θά άφΐαη ττ,' δΐΐίχριαίοι, θ' άκοχ«ρΐοθ| τέ ψιμ μ», θε βύιδ τέ ΕκΧο ηου ό5ΐ}γεί αυχτ] την [δια στέν φ^ χιχό Βίνατο χαΙ χον 2νΙεα αιίν . Ή γυναΙ«α Ι (εί τίοες άρΐτίς, αί ο» οτολΙΒια τής ψ«χτ)ς «ιυ χ«τ«ατρέφ·ν(αιι χκΐ χάν·νχ«ι χβΙ δυθΐζονχαι οΐδ βιθρχο χν)ς δ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕΗΑΡΑΖ· Χάρΐΐι β[ς τβς ένεογείας τοθ ύιουργοθ Γβνικοθ Δ'θΐκη- τοθ κ. Σφακιανάκη άπϊφΊτσί- σθη ή συναψις μεγάλου δα- νβΐου παρά τ()ς Άγροτικής Τραπέζης διά την εκτέλεσιν των παρανωγικων Ιργων τής Κρήτης. Ώς γνωστόν δέ είς τα εογα ού τα συαπβριλαμβά- νονται κα! τα άποστραγγιστι κά κοΐ άρ*5βυτικά έργχ τής ιΛβσσαρα . Δημιουργκΐταΐ λοι πόν ή πεποίθησις πλέον βτι συντόμως θά κατασκβυασθοθν τα εργα χάρις ΐ(ς τ* νβ οιεξαγάνη &ιμέτω«ον πό β' άπαβοθοθν Βεκάδες χιλιά¬ δων κύφορωτάτη: γής ποός καλλιέργειαν καί ΘΊ μετοΐβλη θ(| 6 χάαπος τής Μβσσ!χρα« είς ίνα απέραντον κήπον δ· εόδοκιμή κάθβ ΐϊδους δ θ' αθ·} ρ ή καλλιέργεια κα( δπου θ' ανθ·} τό γέλιο καί ή χαρά κα( θβ κυριαρχθ ή εόημερΐα. π.»ρΙβ[«ς γιαχΐ 'ΒΙ, μπορ.Ον νά λ-μον: Είς Σαγγάην κα! είς χή" Βόρειον Κιναν. ήμρ Τ4 συμιτέρασμ« βΤναι βτι ή τή βχοργτ), Κυβίονησις τοθ Νανκίν έπίφε ΐθ «] ύ ί«,ι,λ·Θ.Ο» ηολ>4: φαρϊί, οήμιρο.
  Εχιι τή, δ ή ) βης τ έφε
  την τνυφεεάΒκ, τό ιΐαθτ^ο. τ«]ς ρ8 σύγχυσιν ΐ[ς χά Ιαπωνικά
  μινάλ^ς άφεοιώίεως. Διβμίντια σ<έ5ια έν χβ Βνοε'φ Κίνα ύ θά λάψν ι θ φ!ί Κ' ίδή έ Τό Μ θά λίμψ»ν χαί θχ φ«ι!ρί Κατ' είδήσεις έκ Τόκιο ό Μ>
  νοβν χαΐ θά χάμβιι» χ«»»«ύ«ντ| χι'(>ιάβος βχάλβσβ την παρελθοθ
  ι&ωχισμτν^ τί) ζωή Μ« κρίπιι σαν Παρασκευήν β(ς τα ά»ά
  νά χά δγάλβμι άκό τα ακοχϋι κτορα τόν υπουργόν των Νΐυ
  τ»)ς χλαβ'βς κου τα χραχοδμι χαί
  νά χ' αφήσωμε ν' άνακχιιχθιθν οχ6
  ■·ς χτ]ς Ιλιυθιρίαις.
  Μ.—
  Τ6 δραμα τής Σαγκάης
  ΗΜΕΡΑΙ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΣ
  ΑΓΩΝ Ι ΑΣ ΚΑΙ ΦΡΙΚΗΣ
  ΛΟΝΔ^ΟΝ
  Την προπαριλθοθσαν Πεμ¬
  πτην ή Σα>καη Λιηλθε μίαν
  «όχτα τρόμου. ΟΙ Βρόμοι εΤ
  χαν έρηρωθή. δλα τώ κατα
  στήμοτα βΐχαν κλβ σθβ άπΑ
  *>ωρ(ς, τα σπΐτια τβν συνοι
  κιΛν των Ιθαγβνών έγκατελεί-
  φθησαν από τοός ένοΐκους
  των. Ό κινεζικδς πληθυσαός
  Ιφευγβ πρός βοριάν, έν ώ Ινα
  λ έ ύ έπεβιβάζβ
  αλλο μέρος ούτοθ
  το τΛν πλοΐων.
  ΜΐταξΟ
  Σαγκθης να>
  τοθ Βουσοθγκ ευρίσκονται 33
  (ατιτωνικά πολβμικά. έκ τον ό
  πο(ων τα 21 έντός τοθ λιμέ¬
  νος τής Σαγκάης. Ε(ς την πό
  λιν απεβιβάσθησαν 11 χιλιά
  Βες Ίάτιωνβς πΐζοναθται, δι
  αρκως ■ έ ίκφορτώνονται τ*
  ράστιαι ποσότητβς πολβιαικοθ
  λ Οί Κινίζοι έξ άλλου
  έβύθισσν τρΐα πλοΐα κα! τρβΤς
  μεγάλας φορτηγίδας είς τόν
  ποταμΑν Βαμποό, επί τοθ 6
  ποΐου εόρΐσκβτσι ό λιμήν ττ]ς
  Σαγκάης, διά νά παρεμπο&Ε
  σοιν τόν διατί λουν πρός τον
  ΐνεζικβν,ναύσΐαθμον τοθ Κι
  αγκουάν, έ φ γόρω άπό την
  κινεζιχφν συνοιχ'αν έκατοντά
  Βες έργατων ιΐργόζοντο πυ
  διά την ανέγερσιν 6
  τικον καΐ 6χι τ6ν ύπουογον
  των Στρατιωτικών, πράνμα
  τό όποΤαν σημαΐνβι δτι καί
  α( ΐ(ς Σαγκάην 'έπιχειρήσβΐς
  εϋΓΐσχονται άκόμη ι(ς χείρας
  τοθ ναυτικοθ.
  Τβ Ιαπωνικόν υπουργικόν
  Συμβούλιον συσκεφθέν την νύ
  κτα τής Παρα»χευτ]ς επί τής
  καταστάσεως κΤχεν αποφασί
  σβι νά .προβή είς συνεννοή
  σβις μετά τής κυβερνήσεως
  ΟΙ ΨΕΚΑΙΜΟΊ.
  Μέ τούί ένεργηθέντας μέ
  γρι σήμερον έπανελημμένους
  ψικασμούς καί τάς στηθε'σας
  δακοκαγΐδας ή έλαιοπαραγω-
  γή εξησφσλίσθη καΙ ή ίσο-
  δεΐα προβλίπβται έξαιρβτικως
  πλουσΐα. Α( ύγοασΐαι δμως
  των ιβλβυταίων ημερών υπο·
  βοηθοθν έξαιρετικά την ανά¬
  πτυξιν τοθ δάκου· |ΚαΙ είναι
  ανάγκη νά επαναληφθοθν οί
  ψίκασμοΐ—θά είναι αΚλωστε
  ο( τελευταΤοι πλέον—ώστε νέΙ
  ίξουδβτερωθβ κάθι κ(νδυνος.
  Τό ίλαιον άποτελιΐ πολύτι¬
  μον προ Ον. Είναι δέ καί ή
  μόνη ελπίς νού μάς άπέμβι-
  εν μ ε τα τάς ζημίας πού Οπέ
  στη ή ΛμπςλουργΙα μας. ΚαΙ
  είναι άνάγνη νά ίξασΦαλΙσω
  μέν μέ κάθβ μέσον κβί κάθβ
  θυσίαν την πλουσίαν παρα¬
  γωγήν τους.
  ***
  ΟΙ ΜΙΪΘΟΙ Τ&Ν ΕΦΗΜΕΡΙ&Ν.
  ΜΙνβι ηβιρ^γβρβν οοιν χαί
  της Σαγκάης
  αμφοτέρωθεν
  ίνα παύσουν
  αί προκλήσΕΐς
  δοφραγμάτων.
  Την
  τής Πίμπτης
  πρίς την Παρασκευήν οί ' ΙΛ
  πωνβς στρατολογήσηντες Κι
  νίζους καί λευκορώσσους έρ
  γάτσς ήρχισαν έσπευσμίνως
  (σοπίβωσιν τοθ μεγάλου
  γηπέδου άντισφαιρίσ^ως τό ό
  ποίον έντός ολίγων ώρ-ν εί
  χβ μεταβληθή είς άεροδρόμι
  •ν.
  Την πρωΐαν τής Παρασκιυ
  ί]ς μία (απωνική, φάλαγξ άπε
  πειράθη νά καταλίβο τάς θέ-
  σεις τάς οποίας κατεΤχεν άπό
  τής νυκτός τμήμα κινεζικοθ
  στρατοθ άφιχθέν έκ Νανκίν.
  Οί Κινίζοι άντέστησαν καΙ ό
  πό τ*ς συνθή<ας ούτάς ήρκι σεν ή μά^η. Τα πολιβόλα ε¬ τέθησαν είς ενέργειαν Μβχ' ολίγον μ(α Ιατωνική πυροβο λαρχΐα ήρχισε σφοδρότατον βομβαρδισμόν εναντίον τοθ Τσιαπίϊ καί ολοκλήρου τής κινϊζιχβς πόλεως, ή ό ποία συ νορεύει μ έ την ιαπων ικ ήν συ νοικΐσν, ίι ώ τό κινΐζικόν ην ροβολικ,ον απήντα ο*ά καται γισμοθ πυρ£ς εναντίον τΛν ί· ατωνΐκων στρατώνων. Άπό «χήν βιβθνή" συνοιΐιΐαν τής πό λεως τό θίομα ήτο τρομακτι ► όν. Τεροστιαι φλόγες καί «α νίψηλοι σιηλαΐ χαπνοθ έδιδον την εντύπωσιν τοπΐου τής κτΐρια τ()ς κινϊζικθς συνοικίας άνετι νσσσοντβ ι(ς τόν αέρα. Κατόπιν τής προπσοσσ^ευ τίς ταύτης τοθ πυροβολικοθ ήσχισε βροδυτάιη ή προέλα σις των [απωνικων στρατευμά των χαχά αΟκος τής σιβηρο δρομικθς Σαγκάης—Βουσούγκ την οποίαν κατΐΤχεν Λ 88η κι νΐζικτ) μεραρχΐα τοθ Νανκίν. Ή μάχη διήρκεσβ καθ" δλην «ην ημέραν τής ΠαρασκΕυΙ)ς. Οί Κινίζοι διά ν' ανακόψουν την προέλσσιν άνετΐναξαν τάς γεφύρας καί τούς δρό· μους. ΠερΙ την Βόσιν τοθ ήλ( ου οί Ίαπωνες εΤχαν κατορθο οβι νά φθασουν μέχρι τοθ Ίπ ποΒρόμου τοθ Κιάγκουάν, εό ρισκομένου παρά την όμώνυ μόν συνοικΐαν, ή όποΐα άποτβ λιΐ .τό κέντρον τής. Κινεζικής πόλεως. Είς τό σημείον αύτό άνεκόπη έη' ολίγον ι) προ*·λα σις διότι τα κινεζικά στρατκό ματα ένισχύθησαν. Μετ* ο( γον δμως ήρχισεν ή δράσις τοθ ναυτικοθ ιιυροβολικοθ των Ίχπώνων. Τό [απωνικ·ν θωρη κτόν «Κούρ » καί ή χανονιοψό ρος «Σέτο» ήγκυροβολημένα ίς τόν ποταμόν Βαμποό ίβομ βΛρδισαν τόν μίταξύ τοθ πό ταμοθ τούτου κα! τής συνοι κ(ας Γιαγκουάν τομέα τής πό λεως. Όλόκληρος ή συνοΐκΐα Γιαγκουάν, είς την οποίαν Α γεΐροντο πανύψηλοι ούρανοξύ σται, μετεβλήθη είς έρεΐπια. ΟΙ κάτοικοι πανιχόβλητοι ι Φευγαν διά νά σωθοθν, πλιϊ στοι δέ πολίται εφονεύθησαν Είς τα ξένα νοσοχομεΐα μετέ φέρθησαν όπερδιακόσιοι βαρέ ως τραυματ'σμένοι. Έκ χοθ πληθυσμοθ ίνα τμήμα έχει κα ταφόγει είς τάς εύρωπαΐ<άς συνοικίας, έ ώ άλλο ετράπη πρίς νήν Οπαιθρον δπου κατε σκήνωσεν. "Αν 6ά ήθελε κανεΐς νά κά μπ τόν άπολογισμόν των τι ο λεμικων έπιχειρήσΐων τής Πά ρασκευής θ« ίξ^γε τό συμπε ρασμα δή ουδείς ύΐ(1)ρξεν ό νι ιηιής. Τόσυμπέρασμα έκ των γβγονότων ήτο δτι ή άντΐστα σις των Κινίζων θά βΐναι πό καί διακοποθν ο( έχθροπρα ξ(αι, άλλά την 6ην πρωϊνήν τοθ Σοββ&του απροόπτως οί Κινίζοι ανέλαβον πολεμικήν πρωτοβουλίαν; εξ άβροπλάνα βιρέβς βομβαρδισμ6$ ένβφα νΐσθησαν υπεράνω τής Διβ θνοθς συνοικίας καί έρριψαν πληθώραν βομβΔν εναντίον των ύφανχουργεΐων Κάγκαθ, είς τό κτΐριον των οποίων εί έγκατασταθθ τό έπιτε λεΐον των (απωνικον ναυτι¬ κόν άγημάτων. Κατόπιν τα κινεζικά άεροπλάνο έτράτιη σαν οΐφνηδ'ως πρός τβν ποτα μ δπου ευρίσκοντο ήγκυρο βολημένα τα Ιαπωνικά πολε μικά, καί ίρριψχν εναντίον των άρνετνς βόμβατς, χωρΐς νά προξενήσουν είς αότά με γάλας ζημίας, διότι ή Ιαπωνι κή ναυαρχΐς «'ΐζοθμο» άτιήν τησεν εναντίον των διά των άντιαεροπορικων πυροβόλων. 'Εκείθεν τα κινεζικά άερο ένισΜυθέντα καί δι* άλ,λων έν 'ώ μεταζύ ίπανήλ θον υπεράνω τής Εύ?ωποϊ*ής συνοικίας είς τό κέντρον αύ τής κα! έπανέλσβον τόν βομ βαρδισμόν, προκαλέσαντα μβ γάλας ζημίας είς την έκεΤ έγ κατεστημίνην ίαπωνικην στρα τιωτικην βάσιν. Ή έγκατάσΐα σις άλλως τε τής βίσιως τα ό της εΐζ ζώνην ή όποΐα Είναι ούδβτέρα δυνάμει συμφωνιων άτιβτέλβσε την δικαιολογίαν τής κινεζιχηΊ; κυβερνήσίως διά τόν βοβαρδισμόν. Έκ τον βομβΛν, μερικα! ριφθεΤ,σαι είς την Λεωφόρον ΝανκΙν καί την όαόν Έδουάρδου 7ου κατέ στρεψαν άρκετά μβγάλα εύρω ποΐκά κτΐρισ, πολλβ ?έ άτο μα φονευθέντα ευρέθησαν ή κρωτηριασμένα. Έξη κοντα πε λάται κα! ύπόλληλοι ενός ιύ,ωποΐ<οθ ξβνοοοχεΐου βφο νβύΡησαν. ΟΙ έξωτερικοΐ τοΐ νοι των οί «ιω ν ίχουν κηλιδω θή δι' ανθρωπίνου οΤματος Έκ των 506 φονευθέντων Ρέ- έννώσθη άκόμη πόσοι βΤνα ιύρωποΐοι. Κατά νιωτ/ρΐς πληροφορΐ σς ό συνολικος άριθμος των θυμάτων έκ τοθ βομβαρδισμοθ λύ μεγολυτίρα άπό εκείνην 16ΐναι κατά πολύ μεγα? ύιβρος πού προέβλεπαν κατά την Ιοι|το0 α-ωτίρω άναφερομένου. αν των όμιλογιαν οί Ίάτω Μόνον ιίς ε<α σημείον δπου ε>ΐΜ«· Ε«Τκ>— ϊι*1 Χύιι .·- Β—■ *ί Ι Απ Λ* _λ^.#^_^·^>.__. Α· Α ^^««««— Ο1_··_
  νες. &Τνβ άλήθοα δτι οί Ίάτιω
  νες,ίέν εφαντόζοντο δτι τα άν
  τιποινσ, τα όποΤσ ήθελον νά
  έπιβάλουν είς την Σαγγάην
  διά τον φόνον ένας άξιωματι
  κοθ κα! (ύο ΰποξιωματινων θά
  ευρίσκονται διάφορα θέατρα
  καί χοηματογράφοι λειτουρ
  γοθντες καθ' όλην την ημέραν
  τάθόματα όπε< β γίνουν τούς χιλίους. Είς τό γαλλικόν τμή μα ττ]ς Διεθνοθς Συνοικίας έλθμβανόν τοιαύτας διαστά) ψονεύθησαν 2€0 ατομα. Όλαι σεις, ΕΙνιϋ προφανές δτι αν'α| ύπόγειοι κατοσκευοί, ύδρα οί μίχαι τβς Σαγγίης συνε γωγιΐα, ύπόνομβι κ.λ.π. άνε χισθοθν ή ')«π«νια θ« πρέ«« άθ ϋχβίριοχον τέ γιγβνές Βχι ή χκ- ίερντρις «χεφϊβιοε νά ένιοχ69ΐ| ιλιχΐς τεν χλτ)ρ·ν, βύξάνουοκ •ύς μιοθους χ«ν έ«ΐ]μβρ(αιν χά- ώ; χαΙ τας θϋντάξεις των. Διέχι λ ένΐαχιιαις τ·0 χλήροιι θά ήϊή έύψΐ φίρΐ χαί ττ,ν ήϊιχήν έςύψηοΐν χοϋ χκΐ την επιβολήν τού επί τοθ λαοθ. Διδομένοι» ίε Βχι έχ παραλ λήλου καταβάλλεται κροοκάθιι» χαί διά την πνευματικήν έξβψα·- αιν χά Ι ττ|ν μιγαλυχέραν μίρφο- σιν τΑν χληρΐχβν, ιίμκ·ρβθμιν νά έλκίοβμιν Βχι α«ντι$|ΐ»ς 6 χλτ} ρος θά λάβη χήν έμκρέκουοχν είς αυτόν θίαιν, έπ', αγαΡώ χαί τοθ ϋου χά Ι ττ]ς χοινννίοις γενιχώτε ρον, ττ]ς έκοίας Ιχει άνχλάβιι " ί ήϋίχήν χαί ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ. Κ.*λον οί ήτο τώρκ ίπίτε ή ρ σιινχελιΤΧΒΐ τ) Ικΐοχευή χ«1 ή ά οφαλτίοχρααις χΑν χεντριχβν ο5&ν ίλ ά λθ έ φ τ*)ς πίλιως νά λήλ έ έκ καραλ η ) ηφ| ρ λήλβυ μέριμνβ χαΙ διά την επι οχιιφ ιβν κιζ·8ρ·μ[»ν. Διότι είς πλεΐοχα σημεΐκ τα χαταυτρύ μ»τα Ιχ·υν χαταοτραφ) χκΐ &* μείνουν Ιχοι χαΐ τον χιιμβνα θά ιίναι ϋιάβατκ. 'Αλλά πιοχιύομιν 8χι χαΙ διά τλ ζήΐημ* αυ(έ θά ρμήη δ Δΐζμις. Κίς τάς όδούς ΦίΐοχοΒ χαΙ Κ«λ·χ«ιρινοΟ είναι 4λλ»ατ« άνάγχη ν' άνυψ<οθ·Ον αί] μκνχιχά τα πεζβδρίμια Ζ<6ιι ήΐτ, ξ κΕτΙκς ττ]ς άαφχλτοοΐρώοενς, 5·αμ·ι χαΙ πιζβίρέμια εδρΕβχον τκΐ ι2ς την ίδίβιν αχεΒβν ΐβ **♦ Γ Ο ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΝ ΑΓ· ΜΥΡίΝΟΣ- Μετ* ές«ΐ|»ετιχτ)ς έθ βιιοαειος έπλΐ|ραφο>τ)θ-μιν την β·
  βή
  χτ]ς
  χ·0 Ά
  ηής
  γρβνομείευ 'ΑγΕου Μόρβνος. Διότι
  χά άγρβνβμεΐιν α&ΐό, Ειιβς ΙιενΕ-
  οβμεν χαΙ πρέ ήμβρβν, κροοφί-
  ριι άνεχχιμήτους &κΐ]ριο!κς ιίς
  ήν κλουοΐΜτέρκν χαΐ την κερι»
  «έτερον χκλλιεργημιΐντ,* επαρχίαν
  χτ)ς Κρήτης χαΙ ουμβάλλει ατ,-
  μκντιχά είς την Ηνάπχυξιν ττ}{ γε
  »ργιχί)ς μας καρβγογτ,ς. Όρββς
  λοιπά ν βπιφκοίοθΐ) ή δι«χήρΐ)οίς
  τού. Τ* ίςβΒά τού άλλβοχε ιΐ^κι
  άοήμχνχβ έ» ο»γχβ(οει κρός την
  χιροιοιΕαν ώβΐλειβν την δκ«Ιαιν
  κβρέχει ιίς την γιοργιχή» μας
  ανάπτυξιν.
  **♦
  ΤΑΛΕΒΦΟΡΕΙΑ.
  Π υιιηρβοία πού [καθώρτ
  σε τό πλάτος των καροσβρΐ
  τωννέων λεωφορε(ω/αύτοκινή
  των τοθ νομοθ μας &(« 2 30"
  μβτρα δέ ν θά ίγνώριζβν α¬
  σφαλώς πόσον σΐενοΐ εΤναι
  ε( πβρισσότβροι τουλάχιστον
  έκ των δρόμων μας. Διότι έ
  άν τό ίγρώριζβ Ρέν θά εηβ
  μβνβν είς την εφαρμογήν των
  άποφάσεών της. Άλλ' ώς «Ι
  ναι γνωστόν ο( δρόμοι μας,
  τουλάχιστον οί πλεΐστοι, ιΐναι
  τόσον στενοΐ ωστβ ΘΑ καθ!·
  σταται άδύνατος ή βιασταύ
  ρωσις ?ύο λεωφορείων ^ε κα
  ροσερΐ τόσον πλατεΐς.
  ΗΤΙ
  Τ
  "II
  ΘΕΗΜγτΤΠ
  ΒΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό κι
  νηαατογραφικόν άριστούογημσ:
  •Πρίγκηψ δολλαρ'ων». Μ* τΛν
  Γκάρρυ Κοθτΐεο καΐ την Ζάν "Αρ·
  θρουρ. Έκτός προγράμματσς Μπα
  βαρία ζουρνάλ,
  θερινδς ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  τό άεροπορικό Εργο: «Νυκτεοινή
  πίεσις», κατάλληλον καΐ δι' άνηλΐ
  κους. Μέ τοος Έκλεν Χβηζ. Κλάρκ
  Γκέΐμπλ, Λιόννελ Μπάρυμορ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (Θερινός) — Σήμερον
  τδ κοινωνικό Εργο: «ΓυναΓκες υπο
  κόσμου» μέ την Βαρβάρα Στάν
  γουϊκ.
  ΙΟΥΑΑΚΑΚΗ
  Χά τελιιότερα
  «■ε—ε—εε—ε«—ε——εε—ε——ε———
  Γερμανικά
  Μηχανήματα
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΩρα 1Ο μ. μ.
  Τ6 Μΐνημ«τογρ«φΐκον άρι
  οτούργημ*:
  ΠΡΙΓΚΗΨ
  ΔΟΛΛΛΡΙΩΝ
  Νέτβν
  ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  καΐ την
  ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
  ΜΠΑΒΑΡ1Α (ζουρναλ)
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ.
  ΝΕΑ ΑΤΑΑΝΤΙΣ
  II «III
  Τί
  III»
  Τό αθάνατο μυθ στόρη
  μα τιοθ «Βημοοίευβ νρ6
  καιροβ ή «Άνόρθασκ,».
  Τας Κυριακάς άηονΐυματινίι
  ώραι 7 μ. μ.
  Πρβσεχϋι
  Άλλότρια, έγώ καί ή
  Αύτοκράτειρα», «Δυό
  Χαμίνια», «Γούπη»
  ("Εντν Κκντύρ)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θα-βρηγότ ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράΒο
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά·
  (υ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗ-
  ΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ΠραΜΐοριΙβν ΑΙΝΑΓΑΑΚΗ
  Τ«λι«. 1-41
  ΑΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΛΤΡΑΓΙΚΗ
  ίίίΙΜΪί»
  193ο»
  Άκό ντροπή Ικαναν β,τι μπο
  ροθσανγιανσ'ξαλβ'ψουν αυτήν
  την πράξιν ώ,ιής β'ας. Έτιρο
  σπβθοθσαν μέ ψ&μματβ νά μβ
  τατρτ'ψ υ ν την άπαγωγή τί
  β τσιλικη·ς οικογενείας σέ θέλη
  ματική μετοΐκησι. Μέ συγκινη
  κκήν άμιλλσ κατέθετον τα
  κιδ ώραι3 ρόδα στόν τάφο
  τής βασιλική έξοισίαε μέ τι_
  κ<;υφήν ίλπΐ&α κώς θά εκρυ βαν τόν παντοτεινδ θάνατό 'ης καί την βακχική κηβεΐα ΟΙ &ντιπροσωπ<ΐε« οιι&έχον το ή μιά την άλλη στά άνά· «τορα γιά νά οιαβββαιώσουν τόν βισιληά περΙ τίς βαθιΐας ΛφοσιώσΕώς των. Τό οικαστι «Δ σώμα, τό οημοτικό συμβ λιο των Π^ρισων έτΐΓ}γαν πρώται να ύποβάλουν τα σέ βη των. Ό οήμαρνος ύπβκλΐ θη μνροστά στή Μαρία—*Αν τουανέττα λέγοντας: —'Η πόλις άγαλλά πού οάς βλέπΒΐ σΐ6 «αλατΐ των βασιλέων μας καί έτπθυμϊΐ διως 6 βσσλιύςκαΐή με- γαλειότης σσς ιύϊοκήσουν νά έγχαταστήσουν έδο την συνήθη διαμονήν των. Έτϊίσης ή ά>ω βουλή ύπέ-
  βατλβ χά σίβη της, καβώς καί
  τό πανβπισΐήμιο, τό έ^βγι
  κ6 συνέβριο, το συμβοϋλιο
  τί-Ο στίμματος *σί τ4λο^1 την
  204ν 'Οίτωβρίου, δλη ή έθνο
  συνίλΓυσς. Οί βουλευταΐ ί
  κήγαν ιτρβτα οτόν βατσιληά,
  ό όκοϊις τούς έοέ^θη στό με
  γάλο σςιλόνι τού. Άκό έχιΐ
  επέρασαν σΐό οισμέρισμα τ
  βασιλΐσσης. Ή ΜαρΙβ Άν
  τουανέτια ήσχολεΤτο Ικεΐνη
  την ΰ>?α μ έ την τουαλέττσ
  της. ΚαΙ έπροτΐμησβν, άντΙ
  ι κάνη τούς αντιπροσώποις
  τοθ Εθνους νά περιμένουν ώ-
  σπου νά ψορέση αόλικήν έοθή
  τα, νά τού; δε»θ{) δ κως
  ταν. Τα μίλη τής συνελεύσι
  ω; ίΐσήχθησαν στό γραφβιά
  κι ττ)ς βσσιλΐσσης τό οποίον
  δέ/ χοΰς ίχωρεθσβ ΠολλοΙ
  έστάθηκαν ίξω. Ή βασΐλισ
  σα (καθόταν σέ μιά πολυθρό
  να. Ό κοοε&ροΰ τής Συντα
  κτικτ)ς, 6 ΣιΙλ— Ζύστ, την έ
  προσφώνησε μ έ στόμφο, άλ
  Κ χαί μέ «υγκΐνησι. Κ' έξ*
  φρασε την έπιθυμΐα των συ
  να&έλφων τού νά Ιδοθν τ6ν
  Δελφΐνο. Ή Μαρία 'ν^ντοι
  νέττα ίσΐειλβ νά τόν Φέρουν
  «αί, οη-ώνοντάς τον στήν αγ
  καλιά ττΐΓ, τβν παρουσΐβσε
  σΐή συνβλευσι. Τ ό παιδΐ έχαι
  ρβτοθσε μέ τα χεράκια τού
  καΐ οί βουλευταΐ έξϊσποθσαν
  οέ ζή ωφοχγές:
  —Ζή τω ή βασίλισσαΙ Ζήτω
  ό Δβλφίνοςΐ
  Σέ τέΐοιες περιστάσιις ή
  ΜαρΙα-Άντουανέττα ήταν ά
  σύγκρηη οέ χάρι καί σέ μβ·
  γαλθττρΐπβια. Οί βουλβυταΐ !
  φυγαν άκΐινοβολοθντβς άπό
  ένθουσιασμό.
  Ή τελευταία άπΑ ιΐς επΐοη
  μες αύτές άκροάσεΐς εδόθη
  σίούς άκαδηαοϊκβός. ΚαΙ αύ
  τοΐ κατΒκτήθηαΌΐν άπ6 την
  όψηλοΦροούνη κα| την νροσή
  νεια ττ}ς βασιλίσοης ττ)ς όηοΐ
  άς τό χομόγελο έσκΐαζβν ε-
  νας άόρατος πέπλος μελαγ
  χολίας.
  (συνεχΐζεται)
  ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡ0ΥΖΑΚΗ2
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ
  Δέχεται καθ* εκάστην 9—1
  ν. μ, καί 3—7 μ. μ.
  Επί τής ό&οθ ΆμαλθεΙας
  (Πλατύ Σοκκάκι).
  ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΟΠΟΙΕΙΟΝ
  ΗΛΕΚΤΡ0Κ1ΝΗΤ0Ν ΤΡ0ΧΕ10Ν
  ΓΕΩΡΓ.
  ΗΡΑΚΛΕΙθΝ-(Γ«νΙ-Τζ«μ1)
  Πρσ( τεύς ν. κ- Ιμκαρβνς γΐΝργ,ΐΝβν ιΐδβν, Γ·β*ρ
  γβύς καί Ετημ«τ(εΐ£.
  Φέρομεν >Ι$ ννβοιν »μ&ν ότι, είς τό καταοτημά μοις ·ϋρί
  οκοντβι Νλα«·υτήρια (το«πρ*ζκ») ιΐς μεγάλην καΐ βιαρΜή
  πβραΜβτββήκην τήι γνωοτής μάρη*( (Γ. Φ.) άνώτερκ ολνν
  ■Ι( βιάφορκ εϊίη Μ«1 σχεοια καί είς τιμάς λίαν συγΗατετβ*
  χικάς. Οώληοις χονβρΐΜΑ ϋ«1 λι«νικά.
  "ΕπΙσης «Νβνΐςοντ«ι τσβηράζιοι μέ μεγάλην ■Ιβιχβτατ» ώς
  έπίαης μαχαΐρι», κ«1 βιάνορα βλλβ γ·Νργι>ώ έργ«λ·1«.
  ΖΗ Μ. 'βχΐιδί, ΝΗΜλονβροδν {ίνβ Ιτοβχράζιει μ« μαρΜαν
  (Γ. Φ ) δια ά μί»ν γιλαββπτε τβ Ιοικ* μα$ «ερβνν την βφρ«
  γίόα μ«( εΙ( το χερβθλι μέ ολόκληρον την διεύθυνσιν μας.
  Α Ν ΟΡΘ--Ι -
  ΕΝΑ ΠεΡΙΠΕΤΕΜίαΕΧ ΕΡΓΟΝ
  Η ΝΗΣΟΣ =
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Τ Ρ Μ ΒΗΣΑΥΡΩΝ
  "Ανατολή ήλ(·υ 5 λ. 46 Δ5βΐς 7 λ. 12
  ΥΠΗΡ1ΤΡΙΟΥΛΕΣ
  Δέν δχω ττληοοφορηθό αν έφσρ
  μόζεται η δχι ό τϊλευταΐος νόμος
  ό άτιαγορεοων την διατήρησιν άνη
  Μκων ΰτιηρετριων. Έν πάσπ πεοι-
  τττώσει, αν κρΐνω άπό καθημβοηές,
  ■προσωπικίς περιπτώσει, τα- λεγό
  μενά δουλάκια άφθονοΰν.
  ΚυρΙως £δω δέν έξετΑζω τα 5η
  μιουργοθμενα μέ τα δουλσκια σύ
  τα κάποτβ κοινωνικά προβλήματα.
  Άντιγράφω απλώς μερικές στιγμές
  πού δίδουν τόν βαθμόν τής άψε
  λεΐας άλλά κ αί τί|ς έξυτινάδας
  το' ς.
  "Ενα τέτοιο θπηρετριακι εΤχε πε
  ριτριγυρισθβ στήν άγορα άπό φιλο
  περΐεργους καί μήζπροχθές, δια τό«
  λόνον ασφαλώς, ότι έκουβεντολο
  γοθσε χαριέστατα:
  - ΝαΙ.. άπό μικρή μτιί|κσ στ4 β*
  σανα άλλ' Εννοια σας ξερω νά κου
  λαντρίίω τ' αφεντικα καί περνώ
  φ(νσ.
  Είς ερώτησιν δέ είς τί Ακριβώς
  συνΐστατο ούτό τό «κουλάντρισμα»
  ή οπηοετριοθλα ϊθηκε τόν δάκτυ
  λον στό στόμα μ' £να μορφασμό
  πού έθύμιζε ΣΙρλευ Τέμπλ καί
  εΐπε:
  —Αύτά είνε μυστικα πρώμματσ..
  Νά, άλλα θίλβι ό κύριος. αλλα ή
  κυρία, Κ* ίγω κάνω καί των δΰο
  τα χατήρια.
  ΤΑ ακροατήριον επέμενε καί είς
  άλλας έπείηγήοεις. 'Αλλ' ή ύπηρβ
  τριοθλα εΤχβ το γνώθι σαύτόν. ΚαΙ
  εσκάρωσε τόν καλύτερον ίπίλο·
  γον:
  —Έγώ ήλθσ νά ψουνΐσο». *χι νά
  ,,,ξομολογηθω!
  Καί ήταν τόσο επιτακτικόν τό 6
  φός της πού ή άδιάκριτος όμήγυρκ
  διελύθη έν τφ άμα.
  Ό Άλλβς
  —'Αγ·Β«ζ«τΐ
  λα« ροδχα!
  η ί μ διά
  την τύχτιν τοθ ΜπΙλλ Οίιί τιγχ-
  τεν. ί'4ς ά'ίογβυ τοθ Ό
  Ό Λ εχογος ή 'όρααιν ά«&
  λ
  76ον
  ΤΟΥ Ρ. ΓΓΕΒΕΝΣΟΝ
  ΜΑΗΟΛΒΪ Γ. ΙΙΝΙΟ!
  ΝΕΥΡΟλΟΓΟΙ-νΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΙΙ
  ΑΗΜ01. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΙΥ ΑΘΗΝ1Ν
  ΔΙχιται Ιν *·) ΙβτβιΙμ
  τοα. «ο*| Πειραιβ« 17|'
  Α·ΗΝΑ1. Ταλ Η.Β7·
  Ζαχοθνται καμαριβρσι πσρά τώ
  ξενοΒοχείφ "Μίνως,^ Πληροφορίαι
  κσβ" εκάστην.
  η μ φ
  γι» μιοο Ββλλάρι*. Σέ μι*
  τίς το*κις τρ(κ·»
  Ές *ύ?ιος 73 έτβν χαΐ μΙ«
  δπερε68·μτ)κοντ·βτις χυρ(« πά
  ρ«χ·λουθεΟσΐν, *πδ την κβώ
  τ.—ν οιι·«ν τβ* καθιαμάτων, Ι^α
  9ΐλμ είς !<α αγγλικόν χινηματο γράφον. 'Η υπόθεσις ι|ς χινημα τογραφικ^ς ταινΕας ή:»» μιλαγ χελική χαΐ τα μάτια τ*ν δδο γι •ίντβν κβΰ τίοχ ιΐχαν 8$ ιί; τ^ν ζ«βήν «λ^μμύχααν δίκρυ 'Η άμηι£α(α οαγκίνηαίς την &ΐϋ,Ρ ξιν άφ·ρμή τ,τ)ς γν«»ιμ(α( τ«ν. ΚαΙ έ έκΐλογος είνε 6τι ηρο ολίγων 4με>Αν έ γέρβς χαΐ ^
  γρηι πού ζ*Οααν ίης τίτ· μο
  ναχικά, «κεφ«οια*ν νά ε ώαβυν
  τις τύχας »»ν τελέοκντες ιούς
  γάμβυς τ·ν...
  ΈνοΐΜΐάζετβιΐ μαγσζεΐον (σόγει
  ος μετ" άνωγεΐου 1 καί κεχωρισμέ
  ν ως κείμενον είς την οδόν ^1881
  Πληροφορίαι παρά τφ κ Ε. Χρυ
  σ$ δικηγόρω.
  ΔΙΑ Τ ΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΟΓΟΥΣ
  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ
  Στό Κατάστημα Ι«ΑΛί1ΟΥ ΒΕΡ-
  ΤΣΕΛΑΚΗ όβός 1866 παρά τα χρεοπω
  λεϊα πωλεΐται χονδρικώς χαί λιανικώς είς τι¬
  μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαΒον
  τού χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας.
  Ή έξαιρετική ποιότης τού προσοίδει είς
  την σταφΐδα τό χρυσουν χρώμα καί την κ»-
  θιβτά άληθώς περιζήτητη.
  Ή ευχάριστος γεΰσίς τού καί τό άρωμά
  τού άντικατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει-
  ρικήν.
  Άπαγορεύεται δια νόμου η πώλησις βπο
  ρελαίου.
  (Έκ τού Καταατήματος)
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΡ-ΠΑΊΚΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚ-Ν
  ΚλΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΑΟΝ
  ΒΑΖΙΛ.
  Τηλ*». 6-03
  ΓΑ1ΑΝΘΡΑ-ΕΧ
  • ΡΑΚΙΤΗΖ 'Αγγλίαι
  Πνρϋνκ Ναμμένιι—ι
  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  Άνει
  Τβ6(1λα Χ·ροβνήββυ (
  οΒ»ομένβ(.καΙ &οβνοτβ(,—
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΟΠΚαΤΕΡλΣ ΤΙΜΑΣ
  ΧιλιοΙας,-ΚΑΡΔΙΦ -ΑΝ-
  — 8υλανθρακΐ(,
  Κανάκα.—
  —τβιμενηι Η.λ.π,
  Επεβλήθησαν καί προτιμώνται λόγω
  αρίστης ποιότητος των τα καλλυντικάχ
  Ποόδραι, κραγιόν, ρούζ, Μπριλλαντίνβι
  καί είδικίι βαζελίνη λεμονιοθ
  διά την περιποίησιν [Τοθ δέρματος.
  Πωλούνται είς δλα τα καλά χαταστήματα
  είς τα Φαρμακεία Ι. Λογιάδου, Γ. Γεπεσά
  κη καί είς τό νεωστί άνοιχθέν χατάστημα
  «ΕΡΜΙΝΑ».
  Ζιιτειτβ πάντοτβ τα καλλοντικά
  ΜΑΡΚΑΖ «ΡΙ,ΐυΗΥ»
  'Ωκοββ τα χαράβι Ικεαι πλά
  για οίον αί»», ίατ,αμέτηοεν ά·
  πάτβμα χι' έμεινεν άνβιπ·φάοιατ·
  σ' έκεΕνη την Θέσι. Τέ «ανιά τού
  Ιξ6αχω3χν χι' έκβλλτ,α» *·
  α τ» χκτάντικ. Σΐ λ!γ· Ι
  πΐ9ΐ πΐλ: ατιβν» βίον αέρα, τα
  π «ν ι* ΐφβύαχΜναν χι' έητ]}· δρί
  μβ Αύιί Ιγινε πολλές φ·;ί(- Δ'·
  χ»; άλλο βύιοΐ που ήιβν μέβχ·
  μεθαομένοτ άνέμα, ίέ^ ή ιηβσοβ·
  νά χυβεογήααυ, τί) γολίιτα,
  π.ύ τή* Ιφΐρναν τ« χοαντα χι'
  δ άέ·»ς Βπως ή^εΧβν. "Αλλά χαί
  διχή μου θέσις !ε« ήχαν χαλ
  Τα χβμχται, κια ιΕχαν
  {ι»ρα<ν τό 6>ρχχχι
  ρη τα νιρα |μπαι»αν
  μιοκ χι' ειώ εΐχβ γίνη ΐ
  δι. Έχαροκάλβιφΐ Ι-σι χι' έ ώ
  !έν ξέβ» πδοτ]ν ώ)«, δβηοιι ν5
  πειά ατιγμή ίνίμια» κώ: Ινβα
  αι κια τί τέλ«( μο». Τό χαράβΐ
  «χιιβίρντ,το έιχϊταν χβτΐ πάν»
  μοιι καί μ·0 φτινίταν· οτή θέσι
  η·ό ήιΐοκν, μέοβ οχ& >ύ>«», οΐν
  «ελώριο. Τί μκαατ·Ο>ι
  τ*)ς κλώιη: ή;αν οχείίν άκάνκ
  β«έ τό νε^άλι μ·υ. ΕΙχα πλϋατ)
  οκναΕοθι,οι ταθ χινδονβιι π»ο ιϊ 4
  κειλ·0οε χαί μολις ΐΐχα τόν χαιρ4
  ν! αχενθβ χά Ι νά 9β8π Β?ιοχί
  μβυν οφ ρίχη 1<δς μ«γάλο» * μιτος την οΐιγμή ικΰ ή «Ση« νιέλκ» έδβΐίΐεθαι την ώ ότι καραχητα χθμχ. Τέ οτβθνι ττ]ς πλώ^ς άν τό χέρι μ·ιι βά -ώ>9»να. Δέ> Ι
  χαοχ χαιβί. Μ' Ι'α πήΐημ» τό
  άρπαξα χαί μέ τα βυέ μοκ χέ
  ρια .Την ΙΙιβ οτιγμή ϊ'ας ξη>ί
  χρίτος μέ ιίδοκοΓηιε «ώ; τό
  ίαρχάχι μοιι ιΐχι γίνη χομμά-
  τια.
  Βριοχίμοιιν Ικίνω ατή «Σ*α-
  νιόλβ» Β(χ«βς νά μπορβ κια ν>
  ύ Ηέ προοκίθειχ μιγάλη
  | έ«άν» ^ατέ μναοτοθνι
  χι' έπριχύρι,οα μ(οκ. Τέ χαρά-
  6ι έχβρεαε έηάνβ οχί «ΰμκτβ.
  Ι1π··ατά μ·υ γ ε λΐγΐ) άπβοτβσι
  δ Ι*αζ άπό τους δκβ φύλαχες ή
  τ«ν ξβκλιβμένος άνίο·«λ», αχΐ
  νητις οάν (Ολ·, μΐ τα χέρια τοκ
  άνοιγμένα οέ ατβυρί, 'ά μάτι»
  τβκ άνβιχτά ο' 1*λ μνρφχομέ.
  Ό ΧΙνδςΙξ 4λλ«υ ή·« χβυ
  ρελικομένος ά«ό μίοα άπό τή·
  ΧΜΐταβτ*], μέ ιο π^γ·δνι 4-
  κ·ιιμπιομένο ατό ατ«,θ4ς τ·ιι τα
  χέ·ια τού χρεμαβμένκ χ«1 ά
  χΕνητκ χαί τέ πρέσωπο χαταχΐ-
  τριν·,
  XI
  χβθε χΐνηϊΐ τ«0 χκρα
  βι·9 τέ οίμα τ,εθ ξχπλ«μ{ν·υ Ι
  «ΐίλιθίΐ «ότε κρβ( τα Κβ χά!
  «ότε κρός τα έχεΐ. Μέ έχεΐνο
  π·» ήιαν φριχτό ι δ ι δ
  αμ*ς τοθ κριβώπευ τού
  ιδτε τ) στάσις «ι*. Έπρέσεξα,
  6(ΐ χοντα τβιις ή )Β
  4πέ οΙ*Λ μαθρις χι' έπΐοΐ'ψι
  !ϊΐ ι Ε Μ τ«υς ιΐχαν &λλ—
  λβοχοχβθϊ έκάνο οχή* μιθκ
  ομίνη μινΕα τ·υ(, '8 φ έ 61
  τ«ζ« μέ φρΕχιι τα άπίΐΐοιον β&τ
  θέχμα, δ Χτνδς έγ6?ιαε ά«· το
  Ινχ ηλιυρα χι' &}ΐρ Ινα δπίχω
  Φ*ν αναβτιναγμον κου 6κ·νο9θοι
  ί** πίν·, εί ι θανίαΐμον έξίν
  «λ—βΐν. Έκροχώ>η9χ κ:θς ι! μ!
  ρος τε» χαί ιΐπα:
  Νάμχι, ξχναγδριοχ ο (έ χαρα
  6ι, χύριι ~<νΙς. (συν·χ(ζ«ται) ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβα(. Νίβ ύφνοΐιατΦΐ. Νί·ι μ·δ!ρν·ι χρ«|Μ- ΤΙΙΗ·(. ΑΙ τιμαί Μας είνε «Ι ΝειλάτΒρεη. ΑΒΕΙΙΣΙ Ηη ί ϋΕΞ Γ. ίΤΙΦΑΗΙΑΒί ΙΑΤΡΟΙ — ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ Τίως Πατρός ΕύαγγελισμοΟ σπουβάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία, Δέχεται έν τώ νέφ ΙατρβΙφ τού όβός (Πλατβιά— Στράτα) Εναντι ΦαρμακβΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐοοβος ί« τί)β όδοθ Καγια μπ«. ' φραι ίπιοκέψεων 9—12-4-7. Ζητεΐτβι Οπά>ληλος Αλι(ας
  16—18 έτων είς τό ΚατάοτΓμα Νι
  κολάου Στσυρακάκη όβός ΦαιστοΟ.
  Ο|ΐ)ρ90ορ(αι καρά %<φ (Β( |ΚΟΙΝΩΜΙΚΒ ΑΦΙΞΙΣ. -'ΑφΙχβη έξ Αθηνών · κ. Άλ. Ζαβερδινός έσωτιρικός (α- τρώς τοθ νοσοκαμβΐου «Εύαγγβλι- σμός». —Έπίοης επανήλθεν 4ξ Αθηνών καί θεσσαλονίκης οπου βΐχε μ·τ«· βΠ δι' εμπορικάς Οττοθέσεις ο κ. Μάνθος Λουλακάκης, ΘΑΝΑΤΟ Ι —"Απέθανε καίέκηδεθ Θη προχθές ύ Αλεξ. ΟΙκονομακης διδάσκαλος τού χωρίου ΧουμΙρι Μυλοποτάμου καί θβίος τοθ παο' ΛμΓν νομιάτοου κ, Νικολακάκη τόν οποίον καί συλλυπούμεθα Θερμώς, Γύρω στήν πόλι μας. Ή Διοίκησις Χωροφυλακήν θά τιροβϋ κατ' αύτάς είς .την λήψιν ε¬ νός έπιβεβλημενου μΐτρου κατά των κλεπτών των τιμαλφών άντι- κκιμΐνων. —Τό μέτρον συνΐσταται είς την Εκδοσιν Βιατσγών οι' *ν Θά άτΐαγο ρεύεται είς τοϋβ χρυσοχόους νά ά γοράζου^ οΐοδήποτε χρυσουν άντι κείμενον αν ό κάτοχος τούτου δέν είνε ίφωδιασμένος δι' αδείας τής άστυνομίας περΙ τοθ νομΐμου ττ]ς προελεύσεως τού. —Ή οΐκβΐα άοτυνομική διάταξις καταρτισθείσα έστάλη πρός ίγκρι σιν είς την Νομαρχίαν. —Κατόπιν διαταγής τοθ Ύφυ πουργείου Έογασίας τό τμήμα α¬ σφαλείας Ηρακλείου προσκαλεΐ* νά παρουσιασθώσιν είς αϋτό οί έν γρσφέντες πρό μηνών είς τοϋς οί- κείους καταλόγους εργάται χωμα τουργοΐ. —Οίτοι Θά έφοδιασθωσι διά κα ταστάσβων έπφιβσυεως μεχρι θεσ σαλονΐκης δκου καί Θά χρησιμοποι ηθοΰν είς τα ίκεΐ έκτελούμβνα £ρ· γα. —Καθ" Κ: πληροφορούμεθα είς τόν Έπόπτην 'Λνροφυλακής όπι βλήθησαν τα ζητηθέντα οτοιχεΐα περΙ τοθ άριθμοθ των ύπαρχόντων καθ* Ολον τόν νομόν άγριο&Ανδρων καί των είς εκάστην περιφέρειαν 6 πολογισθεισων είς στρέμματα άΒίν δρων έ<τάσίων. —•Ηδη ό κ. Έπόιιτης έτΜλήφθη τής μελέτης τούτων. 1ά τής διενερ γεΐας των εμβολιασμόν καί έμφυ τεόσεως όπωροφόρυν δένδρων ι(ς τάς άδένδρους έκτάβεις, θά παραγ γεΐλη πρός τάς κατά τότΐθυς ύπη. ρεσΐας άγροφυλακής μβτο προηγου μένην συνεννόησιν μέ την Γεωργι κήν περιφέρειαν. «^ —Έπ' εύκαιρί·: τοθ κατεΤπλου τού στόλου πλήϋη κόσμου συρρβ- ουν καθ' εσπέραν είς τόν λιμενο βραχΐονα Ενθα παραμβνουν πολλά κις καί πέραν τής 1ης μεταμεσονυ κτίου. —ΈκεΙ δέ Οπό την επίδρασιν τοθ πβριβ^λλοντος ακούονται αί τβρα τωδβστεραι καί πλέον βξωφρενικαΐ γνωμαι,., των εΐβικών περΙ των πό λβμικών (βιοτήτων των πλοΐων. τοθ ββληνβκοθς των τηλββόλον, τής ταχύτητος των ΐορπιλών κλπ. —ΆΘρόα ζήτησις των εΐνιτηρΐ όν τής συναυλΐσς τής Πανεπιστη μιακής χωρωδΐας εσημειώθη χθές. —Ώς έκ τοώτου ή 4πιτυχ(α ταθ τη< ΘϊωριΓτβι εξησφαλισμένη. — Φαΐνεται βτι ή πόλις μας είναι καταΒικαομβνη νά υποφέρη αΐωνΐ ος τό μαοτΰριον τοθ Ταντάλου —Επί £τη τώρσ συζητούμεν γιϊ νερά καί ύ&ρόμιτρα καί ΰμως ββν ϊχομε οθτε σταγόνα νερό πολλάς φορές. —Τίς 'ελευταΐες μάλισια μερίς ή λειψυδρία είναι τρομακτική. —'—ν τοώτοΐϊ Θά Ιπρεπε νά χορη γήται τούλάχιστο για τόν κα·αρι σμό των Δημοτικόν ούρητηρίων τό άπαιτοΰμενο νερό γιά νά βιατηρί) ται ή σχετική καθαριότης. —Ή ύγρασία των τελβυταΐων ή μέραν εΤχε δυσάρεστες συνέπειες. —Γριπίτσα, συναχώματα. κρυβ- λογήματα καί ολα τα συμπαρομαρ τοθντσ. —Έγινβ δέ άφορφή νά άττοφβο γη ύ κόομος τίς νυκτερινάς {ξόδους κι' Ιτσι πολλοΐ χάνουν με λύπη τους τή μανεία πού δίήει στΐς νύ χτες τ' όλόγιομο φεγγάρι τοθ Αύ γούστου. —Αναστάτωσις είς τα περισσό τβοα σπ τια κσΐ γβνική σχβδόν έ τοιμασία ηρός μετοικβσΐαν. —Πληβιάζβι γάρ ό Σβπτίμβριος πού είναι ώς γνωστόν ό μήνας τής λήξεως των μισθωτηρίων καί τής εμφανίσεως είς (ήν πόλιν εΐκόνος μετοικεσίας Βαβυλώνος. —Πρωτοφανής κοσμοπλημμύρα είς τό Σινέ Πουλακάκη προχθές. Ό «Πρίγκηψ των Δολλαρΐων» μέ τόν Γκάρυ Κοθττερ ίθριάμβιυσεν. ΚαΙ Ρέν ίμοίρασβ μόνον την περι ουσ αν τού στούς πτωχούς. Έχάρι σε καί οΐους θεατσς δΰο *;βς Ι ξαιρετικής ευχαριστήσεως. • Ρέκβρτιρ Δικνυιιτερεόοντκ Σήμερον Θά διανυκτβρεύσουν τα φαρμακεία Έμμ. Μαιζαμττετάκη καί Μιχ, Τζομπανάκη. αΡΟ8ΗΡΪ5ΙΣΙΗ-ΪΙΟΔΟΣΐ 12 Ή 'ϋνεεοις Πεζ·ν ζ^τεΐ προ· 1) Δα 280 τίκιαι Κάμποτ. 2) 10 000 τεμίχια κκαβίλευς έ« ιιπιτέν—ίρμΐ. 3) Δι·· ηλάσΐιγγας τ»ν 1000 χοιλβν έχίβτΐ). 4) 1000 μέ<ρβΐ β·λτ]νες τ*)ς μι· Ας <·τοις. 5) 'Βνός αυτοχ.νή»υ 12 000— 15.000 λιβρβν. Π«βιαα)ΐΐρας πλΐ]ριφβρ!αι; άπο η "β Κ«λλοντ{ 18 4.υγ·ύ3τοα 1937 Ό Πΐίιδρος Μιχ. θ·Μονομ·δη«_____ ΕΓΧΑΡΙ2ΤΗΡ10Ν Σ«ι6δ· νά έ'φράο» τάς βιιμβ τέρβς τβν ιδχα»ι«ι§ν είς τον ρ>
  δβΐοχόπβν χ. Χχράλαμπον Μ·υλια
  νβνν,ν ίοιις μβς δηίδειξι μετ* ιύ
  γεριίας τλ χιτάλλ^λβν μέρ·ς κρές
  δ;υξιν «ρέκτος τέ ίηςΐεν χαί άπέ
  Ι·οε μΐγάΑΐιν κοββη]τ« Ο Ιαιος·
  ■ 18)8)37
  Ό ι6<«ριοτ·ν
  ΑΝ ΟΡΘΩΣ Ι Σ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  |
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  «όν
  Ο κ. Μτγδαλην(|ς ήρχετο συνήθως καΙ Ιβλεηε
  η άσθενί) ηερΐ ώραν τρίτην μετα μεσημβρίαν. Ή
  άκρ'ββΐα έδήλου άγαθδτητα, καΙ ίηιηρχβ λοιπήν ά
  κρβής· ΠερΙ ώραν Βόο καΙ ήαίσε'αν, ή φ*ντ(να
  ήοξατο ν* βηησυ,β. 'Εντβς βΤ<βσι λεπτόν, ββκάκις Τσως ηρώτησε την καλογραϊαν ·—. Τ( &ρα νά βϊνε; Έσημάνθη ή ώ 5α τρΐιη Είς τα τρίτον χροθσιια ανεκοθισεν ή ΦβντΙνα ιίς την »λ>η^ της, έ< ώ συ· νήθως μόλις ηδύνατο ν' άλλίξπ 6/σιν συ.ήψεν Αμφοτέρας τάς λιποσάρκους καΐ κιτρΐνας χιΐράς της σηασμωϊικΔς καΙ έβαλεν έκ βάθους ψυχτ)ς στε ναγμον τίνα, ώς ι ι άΦϋρίθτ) μέγα β*ρος άκό τοθ οτήθους <η;. Ουδείς ιΤ»βν βίσέλθει· 4 θόοα Γεν ή. *ν·1ΐθη βαντίλβς. Έ«Ι δΕΚαπέντε λεπτά θα εμεινε τοιουτοτρόπως, τούς οφθαλμούς είς την θύραν προσηΧωμίνους έχουσα, ά«(νητος κ«Ι ώς κρατοθσα την άνοπνθήν της. Ή καλογραϊα δέ ν ένολμα τι νά της εΙ«ο- Ή έκκλςσΐα έσήμανβν ώρας τρείς κα[ τέταρτον. Ή ΦαντΙνα βπεσε πάλιν επί τοθ προ- σκεφαλαΐου της. Δέν βΤπεν λέξιν, «λλ' ήρξατο νά η δΐπλας είς την σινδόνην της. Παρήλθεν ημίσεια ώροτ εκειτα ώρα μΐα· οόβε'ς εφαίνετο* οσάκις τβ ωρολόγιον έοήμαινβν, ή φςΐν- τίνα άνετεινε «ήν κεφαλήν καΐ ηαρβ ή?ει πρός την θύραν, Ιπειτα πάλιν Επιπτεν. Εφαίνετο μέν 6 στο χασμός ιης προβήλως, αλλ' οθΐβ 6/ομά τι κροέ- φερεν, οΰιε εμε-ψμοΐρει άίηαονοθσα. Έβηχε μό νόν, Ρ5ΐά τίνα πένθιμον. Ένόμιζες 8τι σκιά τις κατέβαινεν έν' αθιης. "Ηιον ή όψ ς τρς πελιΒνή, τα χεΐλτ)*; κυανσ έμειδ(α δ* ένΐοτε. Έσήμανεν £>ρα πίμπτη. Τότε την ήωυσεν ή
  καλογροΐα λέγουσαν ήούχως, διά φωνης μόλις ά-
  «ουστης'—Έ·>ώ 8ως ο Οριον τελε'ώνω* αθϋκα κάμνει
  νο μ Ι) ν Ιρρεται σήμκρα.
  '&έΛά καΙ ή όσΐα Σεμαλιτία ήκορει δια τή; β?α
  Βόιητα τοθ κ. Μαγ6ολη»τ).
  Ή ΦαντΙνσ, έν τούτοις, ίβλεπε τ()ς κλίνης της
  *6ν ουρανόν, ώς προσπαθοθσ· ν' άνακαλέση τι
  είς την μνήμην της. ΔΓφ»ης ά <ούεται &5ουσα ά σθενεστάτη φων^. Ή καλογραΤα δΙΒει ακρόασιν, κοΐ Ιδού τί Ιμελπεν ή ΦαντΙνα. Είς τοθ ΠαρισιοΟ θά χαμε ' άργασιήρια, ν' άγορΑοωμε στολίδια χΐλ,ι·*, μαρία- Ρόδα χι' αν γελοθν, κα( κρΐνα κι' &<> μυρΐζουν,
  τής άγάκης μου μιά τρΐχα δέν άξζουν.
  Χθές Ι) ΠαναγιΑ ήλθ' ή χαριτωμένη,
  άργυρόσΐεφη καΙ χρυσαφορεμένη.
  ΣΟρει σι-γανά, άνβΐνβι τό μανδόλι ι ης·
  —-Λάβε τό πσιβΐ. ι έ λέγβι. ποθ μ' έζήτεις.
  Γλήγορα ηαν', κλωστη καΙ δακτυλήβρα·
  καΐθά τώ δε^θβ Χριστος *' ή κολυμβήθρα·
  Είς τοθ ΠαρισιοΟ θά κάμε τ* άργασιήρισ,
  ν' άγοράσοβμε στολίδια χΐλιβτ, μύρια.
  Πιναγιά κβ( μεγαλόχαρή μου,
  Κάλλιο άγατΐα τΑ,τρυφέρΑ παιβΐ μου.
  Λαρ' άν ό θεός μοθ «οίδε ς τα χέρια
  τ' ώραιβτερο άη' δλα τού τ' άστέρια.
  —Ήλθε τ6 πανΙ, νυρά- τ( θίς νά γΐντ];
  —-ΠρΔτ' Ας λευκασθρ. κ' ή βάγια άς τώ πλύνυ
  Ρώβσ κι' αν γελοθν κα( κρΐνα κι' άν, μυρΐζουν
  της άγάπης μου μιά τρΐχα δ*ν άξ'ζουν.
  —·Πλόβηκε κυτά —Ποθί—-Μίσα στό ποτάμι.
  —Άς καθίσυ μιά ν« κίψπ καΙ νά κάμη
  οηάργανα πολλά, ρευχακια τοθ μωροθ μου,
  κ* 4-) ώ τα Μντβ· τα θελω τοθ χεριοο μου·
  —Πβει τό καιβ Ι ζωή 'ς έσέ, κυρά μου.
  Τώρα βλ'αύΐβ;—"Ας γίνουν σάβανά μου.
  Είς τοθ ΠαρισιοΟ θά ττάμε τ' Αργασιήρισ,
  Ν' άγοράσωμε στολίδια χΐλισ, μύρια.
  Ρόδα κι' Αν γελοθν καΐ κρΐνα κι' Αν μυρ ζουν,
  Τί|ο άγάνης μου μιά τρΐχα δέν οξιζουν.
  Τό ασμα τοθτο είνε παλαιόν τι να,νούρισμσ, συ
  νήθως ,μβλπόμενον ύ%' αυτής 8τβ άπεκοίμιζε την
  μικράν ΤιΐΙκαν της- τοθτο Γ έ προ τιέντε ή^η έτφν,
  άφότου ιήν εστερήθη, εΐχε φύγει έκ της μνήμη;
  της. Τόσον λυτιηρβς τό ίμβλπβ καΙ είς τόσον γλυ
  κύν ήχον, δστε «αί κολογραΐαν ηδύνατο νά κΐ ή
  ο η είς βάκρυσ. Πράγματι ή όσΐα ΣεμπλιτΙσ, καΐτο
  ότιαβΐς ι1)ς οόσιηρόιητος, ήοθά>θη ε/ βάκρυ άνερ
  χόμενον είς τ* βλέφαρόν της.
  ΕΑΑΣΤΙΚΑ
  Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προνι
  ράτε τα έλαστικά:
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ή πεΐρα τόσον *τ·ν άπ4οειξβ{
  ~~^ι_ήν *α>ν πσιότητα καΙ την ρ«
  .. τ·ν ^ίάντοχήν.
  Ε1ν· χά θΌΛφζόώτΒθ* λδγ· γξβ, ρβ
  'Δντιπρόσ·πβΐ:
  Κ. θ. ΚΘΥΦΔΚΗ- 1*1 ΕΙ·
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  ΟΙ τοττικοΐ έορτασμοί
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑΝ
  ΚΑΙ ΤΑΣ ΦΒΤΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  3ον.—
  Απ6 τόν ίορτααμον της Νεα
  '.όλεως είνε αναμφισβήτητον ότι
  εδημιούργησαν ζωηράς εντνπώοεΐζ
  εις τονί φιλεόρτονς δλοι οί χοροΐ
  όν εΐχοαιτετραώρον, μη έξαιρον
  μέν ών ουδέ των λαϊχών τοιούτων
  όϊ ύηοΐοι ίστή&ησαν εις τό μέσον
  τής μεγάλης πλατείας, &λλά το κο
  ρίφωμα των εντυηώαεων αυτών
  προεκάλεσαν αί δίδες τοΰ Τονρι
  οτιχον Όμιλον είς την χορεντι
  η εμφάνισιν πον ΐκαμαν, με
  χτνπητάς ώραιοτάιας Κρητιχάς
  ίνδυμααίας.
  Σημειώνομιν τα ονόματα των
  χαριεστάτων αυτών δΐδιον που τό
  σον συνετέλεσαν είς την επιτυχίαν
  τού εφετεινόν πανηγυρισμόν. Δς
  Σόφια Τοαγχαράχη, Έλεν&ερία
  Τσίχλη, Ειρήνη Χουρδάκη. Έλεν
  ρα Μπαντουβά, Νίκη Τιαννα
  κάνη, Νίτσα Πατεράκη. Σόφια
  , Εϋαγγελία Τ ιονργου,
  Λενχη Αποστολάκη, Εναγγελία
  Περάκη, Εναγγελία Ααασαοτάχη
  χαΐ
  Κουμπενάχη.
  Ή ώραία αύτη χορευΐιχη Ιμφά
  ■ισις Ιχειροχροτή&η κατ' ίπανάλη
  ψιν με πολύν ίν&ονσιασμόν.
  Άλλ' ό πανηγυριαμός δέν Ιτε
  λείωσεν άκόμη. Εϊχεν την αυνέ
  χειάν τού χαι την εσπέραν της Κυ
  ριαχής, χα&' ην ή κίνησις ίζηχο
  λού&ησε ζωηροτάτη και διάχντος
  υπήρξεν ή εύϋυμία δλων γενικώς
  των πανηγνρΊστών έκδρομέων.
  ΚαΙ την συνέχειαν τοϋ πανηγν
  ριομόν τής ωραίας κωμοπόλεως
  άπετέλεσεν δ μέγας νυκτερινάς χο
  ρός τοϋ Τονριατικοϋ Όμιλον ιίς
  τόν άνοίκτόν χώρον τοϋ ίαωτερι
  κου τοϋ Ινμνασίον, καταλλήλως
  διακεχοσμημένον και φωταγωγημέ
  νόν πλουοιώτατα.
  Παρά την σημειοο&εϊσαν κοσμο
  συρροήν, ή τάξις κατά την μα¬
  κράν διάρκειαν τοϋ χοροϋ τούτου
  υπήρξε παραδειγματιχή. Άλλά
  παϊ ή προΰυμία των μελών τοϋ
  Τονριατικοϋ Όμιλον ήμιλλατο χά
  τα κνριολεξίαν, είς την φιλοξενίαν
  χαι δεξίωσιν των προακεκλημένων
  τοϋ Ηρακλείου, οί δπυΐοι αημει
  ωτέον ηΌαν πάμπολλοι.
  Διαχρίνομεν τάς δίδας Λονλαν
  Ιραμματιχάκη, Μαρίκα χαι Φρό
  αω Τοαγκαράκη, Ευσίβ. Φρουζή
  Εύτέρπη Φινοχαλιώτου, Άργυροΰ
  λα Λεβέντη, Καίτη Μηλιαρα,Καλ
  λιόπη και Ούφανία Σεργάκη.
  Τάς χνρίας Αογαριαστάκη, Πι
  τνκάχη. Κριαρά, Μανροφόρου,
  Χόνδρον, Καλαποΰάχη, Βααιλά
  χη, Παπαδάκη, Στρατάχη.
  Τάς δίδας Μαρίχαν Ροβίϋι,,'Λν
  <α Σαριδάχη, Μαρίχαν Καμάρα αγγελίαν Άλεξάκη. Ειρήνην Βελο νάχη, Ίσμήνη Τζερμια, Μαρίχαν Καμπάνη, Κατίνα Ιραμαατιχάχη ν4»"ναν 1 συ μελιωτάχη, Ίωάνναν χαΐ Σκεύω Τσίχλη, Ξένην Τερέ ζή, Μαοίκαν'Αστσινον,"ΑννανΣα ριδάκη, Δήμητρα Τσίχλη, Εύαγγε Αία Συλλιγαρδάχη, 'Ελένην Κοκο λάχη. Νίνα* Κασέλου,Καίτην Σπα γουλίδου, Βιβ'ιναν Μαλαγαρδή,Έ λένην Κοκολάκη, Αγλαϊαν Λεμπι δάχη, "Αν»αν Χονό"ροί3, Λιλίχαν Φαφούτη,'Ελένην Τζωρτζάκη. Κα τίναν Δημητρίον κ. α. Τους χυρίονς Τερέζην, Τιανου ρακον, Δημ. Μαλαγαρδήν, Σπ. Σπνρον, Μ'ιμην Κακονλάκην, Κα λαπο&άκην, Λογαριαστάκην, Πλα τάκην, Ιιώργον Καρονζον, Νΐ κο» Δημητριάδην, Μανώλην Πιτυ χάκην, Στυλ. Ιιαμαλάκην, Ι. Χαλχιαδάχην, Έμμ. 'Αλεξάχην, Τετέλην Βαρδάκην, Ευαγ Πντι κακήν, Ι. Πλατάκην, Ι. Σερέτιε ταην, Ι. Τερζάκην. Μ. Σπί&αν, Κ. Ιαλενιανόν, Π. Φαμελιάδην, Ι. Ζήαην, Ι Χρονάκην, Ι. Παν τονβάκην, Σαβαλαν, Ε. Στρατά κην, Συμινελάκην, Στ. Αογιάδην, Δημ. Ιαλάνην, Μάχην Τρυγώνην Ζαχ. Μηλιαράν, Μίμην Μελισαεί δην, Μιχ. Ηλιάκην, Δημ. Παπά δάχην, Ι. Παντουβάκην, Μιχ. Πατεράκην, Ιωάν. Ζωγραφίδην, Ιιαννακόπονλον. Γ. Μουρέλλον. Ε, Καλλιατάκην, Τ. Καατρινόν, Ι. Καλλιατάκην, Ι. Σπανάκην. Ε, Ζονράρην. Ι. Σπιν&άκην, 'Αρ. Ροβίϋην, Ευαγ. Τσαγκαράκην, Τίτον Ζωγραφίδην, Φαίδωνα και Κώαταν Σεργάχην, Ν. Βουχνκλά κην, Παϋλον Διαλλιναν,Θανον Τού μελιωτάχην χαι Μάχην Τουμπε ΣΗΤΕΙ4 Δδ/αυατος («ντκπο· ριτβθ μ*().—-Την νύκτα τ·0 πά ΐλθέντ·ς Σ»66ίτ·υ ίφΕχθ-βχν *1( την πάλιν μ*ς οί &ναμ·νέαιν·ι 30 αυτοπ{ίσ«οβ·ι 'ΑγΙου Νικολά·» έ έηΐ %»φ%%ί τόν τοκιχον "Ε- ι»··ν χ. Ίασ^φ Τζαββήν, τέν ίχηγάν των χ. Γ. Βιγικτζτ]*, :ον δπαρχιβγί» τ«ν χ. 'βλ. Πετρά ιψ χαΐ «έν Ί«ϊ·4ν %. Φ<. ΜϊΟ ιίραν. Ή ΣητεΕα μέ την δπ·8οχ*ν βν κροο*όίΐ»ν έπέΒειξε χ«1 κί· ΐν τί αΖββήματα αλληλεγγύης, τ! ιλοξινβν κνεθμοι χαΐ γενΐχΑτερον ε χιινηνιχβς φΐλοπρέοΐον αυΐ*)ς, Βκερ χαί ττ,ν χαραχτΐ)»Εζιι είς λος τάς «πιχιΐς έχ·άνο·ις. Μδ· τό άτμβτϊλίΐβν «Κρήΐιι» ή^Μ οδίληοινιίς τίν λιμένα μκς (ώ>α
  30' μ. μια ) μβζιυμίνη είς τή'
  ββίθραν θιβ'αι ϋλΐϊ βχεΒέν ή
  βινβνία μχς,ΈκΙ χεφχλτ]; είναι
  ( ί οί όΐίεϊει χαί Ανβ-
  έν ιίλιχ·ΐνεΤ χ«^ την
  τΑν συν»δίλφι·ν τ<βν. ΟΕ 'Αγ. Νιχελάβυ 4 έν μίαφ ένθουοια- Αν έχδηλώοΐβν χαί χαλ·α·ρι· τού, 'Αϋηνονλαν Καρούζου, Ευλιυ. Είς τους Κρητικονς χορους τού εϊκοαιτετραώρ υ διεκρί&ηοαν οί κ. κ. Σπ Χριστοδουλάκης, Μιχαήλ Τσαγκαράκης, Ιωάν. Χουρδάκη!, Νϊκος Τζανάκης, Δημ. Κουχαλά κης, Γ. Καφφετζάκης, Γεώργιος Ζεφβαντανάκης, Ιω. Σφνράχης. Νικ. Κατρίνης. άδελφοΐ Μαυριχά χη. Λουκάκης, Τνράκης κ. ά. Ή ίορταστιχη κ'ιησις τής γρα φικής κωμοπόλεως Ιξηχολον&ησε ολόκληρον την νύκτα τής Κνρια χ1ς χαι μέχρι των πρωϊνών ώ ρών τής Δεντέρας. "Ολοι δέ οί προακεκλημένοι των έπιβλητικών αυτών έορτών άνεχώ ρησσν με τάς ζωηροτέρας άναμνή αεις χαι ίντυπώσεις μεγάλο μέρος των οποίων δφείλεται είς την νεο λαίαν τής Νεαπόλεως την άποτε λοϋσαν την ζώσαν δύναμιν και την ψυχήν τοϋ Τονριατικοϋ της Όμί —Ή ·δέ·ς 'Αν« Μίρβυς. Είς βιάθεβιν τού μ. Νομάρχου εβόμνης ετέθησαν υπο τοδ 'Υ ηουργβυ ΤενΐΜβδ Διοιχητβυ Κρή της κ. Μη. ΣφοΜΐκνάχη δρ. 250 000 βρ. Δια την άπο—ρ«ΤΜ0ΐν της έδοθ '*νε. Μίρβυς ής ή σημββίοτ έν σχέσει μέ τάς τοπικάς άν«γ Μετ; χοιΐ την εξυπηρέτησιν εΙδικώς τ«δ ώρ«ίου τούτου όιαμκρΐβμβι τοςτο6Άμ«ρίβυ είναι έχβηρ(Τΐκη. ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "Α* νεμ'ζιτΐ ι ώ; τα 4ίφ» 6ρέ«— τβθ 8έν η>έπε[ νά »?λΐ|ΐήσουν μέ ι$ν ζ«τ) τιον ιήν βθλιΪΜ
  τ το Ιγχ>τ(μα εκείνην κιυ ΐβ Ιφιρκν είς τόν Κδομον.
  "Αν θέλετε νά μτ) κεθάνουν άκό τ^ν πείνα χά. τας
  οτερήσεις τα β«<χλΐ]ρκ έχιΐνα καιδιά η»ΰ χβρίς ε* >τα[-
  ο»ν είς τ(χοτε έγιναν έλβετα >αΙ τβέφΐμοι τ·θ Βιεφβ·
  χ·μ·(·υ.
  "Αν Είλετε νά ίώβετε ζεβτ,ν είς τα ίυοτιιχιομένα αύτά
  «λάαμαται κκυ στεροθνται οήμιρα χαί βοτό τέ αχαιαί-
  τΐ)τ· γι« τή διβτρβφ») τοκς γάλα.
  'Αγβράαε.τε είοηήριβ γΐ* ττ| ουναυλ(α χςύ θά ίώση
  Χ9( } Π ί
  } ^ χ
  θέβτρο 'Δλχβζά», οκά την ηριοηοΐΒΐν τ«)ς Δ. Β. Γ. τ>9
  ΔιαΙέγου Οαύλ·» 6 όπ·1ος Β* τιμήοΐ) χαί 6ιά *]ς καροΐι
  οίας Τβυ την συναυλίαν.
  ΜιζΙ μέ την άκέλκυοι κιυ θά Βοκΐμάοετε άϋΑ την έ
  χτέλεαι τοθ ώραΕβυ Μ·ϋαΐχ·Β ΠΒ^ράμματβς Β4 Ιχετε χαί
  τρ,νΐκανβηοίιιαι 6τι έ6ΐ/ΐ]8ήοατε τέ Ίίρκμα ηίΒ;ΐφ·χ·με!ευ
  νά κφ·οφίρΐ τέ γάλα είς τςυς κεινασμένβυς μιχριυς' τρο
  φΐμους τε».
  Ή Ίϊ|»ρευτι»$ Ίπιτρςηή
  Τβδ Γερε.ν»μα.Μ(ου Βρ«φβ>.·μείβυ Ηρακλείου.
  ΛΑΐΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ο
  ΥΠΟΚΑΤαΣΤΗΜα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε.
  'Υποκατβσχήρατα κ«1 _
  «Ις τ*ς κνριβτέρας πόλβις
  ..... 1β- .-„----------«
  Ταμιευτηριον κβταβίβειβ έν
  χαί επί —*—'-
  ■αί
  Οί ναυτοπρόσκοποι
  Αγ. Νικολάου είς Σητείαν
  ΟΕ |
  Ες τβ ώριοθέντα χαταλΰματα,
  .(αν κρβΐ 8ε την Κυϊΐακήν εδ?ί
  κονται έιιΐ ηοϊές χαί συντετκγμί
  νοι μιταδαιΐνβυν χβΐ κβρκχολ·»·
  θεΟν την θείαν λιιτουργΕαν είς
  τέν χαθεδριχέν ναόν τ^^ηοΧεής
  ϋβς. Τέ 6κέλεικ·ν τ<]ς κρωΐχς διετέθτ] είς ττ)ν έχτέλεαιν γυμνα- οίβν εΓς τα δ«1« έλαβον μέρος χαί ·( πρίοχευει Σΐ)τε{οις έκιΒεΙξαντες έξκιρετιχτΐν επί· «οοιν. Την μεοΐ)μβρ(αν ή χ ινότης Σητείας κκρέθεβι γεθμχ κρός τι¬ μήν τβν νΜτοπροσκέηβιν. Είς τό γιθμΐ τοθτο έχτές τβν άξιαμκι· χΑν τβν πρςοχίττβν χαί λοιπβν ««ρεχίθτ,ββν χαί ό ΠρίεΒ*·ς τ-ί,ς Κ·ινίτΐ|τβς χαί ίλκ μέλΐ| τής χιινβνΐβι, μκς. Τέ άκΐγιυμι οί ναϋτοπρίαχ·- κ·ι έπεαχέφθηϊχν τέ ΟΙνοκοΗΐοι χβΐ δλλα κξιβλογκ μέρΐ) τής κ6· λεως. ΤΑ πρ«ί Β ε τής Δευτέρκς (ώ;« 5 30' κ. μ.) ·Ε πρέοχεκοι &νιχώ»*]93ΐν δι4 ΧανΒρδ Βπου τοίς εγένετο 6κοΒοχή ανωτέρα κερΐνεκ φής. Είτα έκεο*έφθΐ]99ΐν τέ Χι· ιιβΐζι 6π»υ τβΐς έπεβϊψΐλιύ^αΐν χΐ αυταί κερικοιήοεις &κο των φι· λοξένων Χαμαιζιν·». Οί κρόΌχε- π·ι οιινεχ'σ ιντες την περιοδείαν τβν έηισχέφθηβχν τέ χβ»ία "Κξω χ«1 Μέοχ Μβϋλιαν*. ΜιιροΕνην, Τ«»ρλωττ)ν χ.λ π. ηροτιθέαενοι νά ί«ιο:ρίψιυν είς "Αγιεν Νκίλαον μέβφ ϋχχεΐας "Αμμβυ. Βασίλειον τής Ελλάδος Δημος Ηρακλείου Τεχνιχή 'Υηηρεσία ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Άνακοινοθμεν δτι κατό- «ιν τής ύ· αριθ. 2520)2572 ά>ο·άσΐ«ς τής Γκνικής Δι
  οικήσΐνς Κρήτης βν τω
  ρό τιλκυτα,φ βρθρω
  αφεηρι-
  κ«1
  -Τι» χρ·ν·μκτριχ«
  βτήριετ.
  ΟΙ υκουργοΐ οικονομικήν
  Δημοσίας ΆοφχλεΙας δι'
  ου τ«ν πρός τας "Αστυνομικάς
  Αρχάς, τβύς ΟΐΜβνομικούς 'Βφο
  ρους χά Ι τους ΤαμΙας τής νήσο»
  μας γνωρΐζουν δτι προκειμένον
  να ρυθμιοθό έντος όΜγου έκ ν*
  ου ο Νβμβς περΐ τυχηρβν πβιγνί
  «ν τα σφοιιριστηρια βίον να διαι
  ρεθ&σιν είς δύο Μκτΐ-νορΙαςεΙ* τα
  κοινά (Καραμηόλβτς) χαΐ τα χρο
  νομετριχά (έητάσφκιρα μέ όπκς).
  ΚαΙ διά μέν τα κέντρκ τεχνιχ&ν
  ηαιγνΐνν ίπου λειτουργο&βι μθ
  νόν χοινα οφαιριστηρια δέν β»
  , χαταβαλλνσι τό τέλβς είς διηλο&ν.
  γρφ) ||ρ
  ·ι4 τή» προμήθιιαν σββλή
  νων καΙ ιίΐικων τΐμα·χί«*ν
  διά την το-οθέτησιν ύ·ρο·
  μέτ·ε·ν καΙ έν συνΐ|ΐ(α
  τούτου «ροστίθιται ή ώς
  κάτωθι καράγραφος.
  «*Α«αντσ τα ύλικα ίσον
  ται σιΐηαά γαλβανισμένα
  τίς αρίστης «οιότητος Αν
  τω £μ«ορίω Εύρωηαϊκ'ϊς ή
  έΐ Κλύ
  κρ ρς
  Έν ΉοακλΚω 20 Αύγού
  στου 1937.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γιιιργιάδης
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΤΗΙ ΕΑΛΑΔΟί
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τβ 'Υποκατάστηιια τ|)ς "Α
  γροτικτΐς Τραχίζης τής Ελλά¬
  δος Ηρακλείου προκηοθσσει
  την 30 /ύνο6στου 1937 ήμέ
  οαν Δευτέραν «αί ώραν 11—
  12 π. μ. μειοδοτικόν βιαγωνι-
  σμόν διά κλειστβν κροσφο
  ρβν Ανευ 6ρ{ου μ έ ίκπτω
  σιν 4π[ ο)) έ-1 των τι μ© ν μο
  νάδος τοθ τιμολογΐου νρός
  άνάδειξιν έργολάβου διά την
  «ατασκβυήν τοθ ΈλαιουργεΙ
  ου Καστελλίου Πεδιάδος.
  Ό διαγων>σμός γβνήσετώι
  είς τα έν Ήοακλε'φ ΓραφεΤα
  τοθ 'Υαοκαταστήματος της Α.
  Τ. Β.
  Ή δαπάνη «ρΓϋπελογΐσβη
  είς δραχμάς 800 Ο,Ό. Ώς εγ¬
  γύησις θέλει προκαταβληθθ
  5 ο)ο ίπί τοθ -ρο 0 τιολογισθέν
  τος τοσοθ είς μετρητΛ ή είς
  γραμμάτια ναρακαταθη^ών
  καΙ δανε'ων ή έγγυητικήν έ»ι
  στ όλην ανεγνωρισμένης Τρα
  να ένι €ΐς ελειτούργουν μέν χά
  τα τό παρελθόν χρονομετριχα
  αφαιριατήρια ·1 διευθυνταί των ·
  μ«{ ίσηευσαν ευθύ[ αμα τό κοινο
  ποιησιι τού Νομου (64)1937 χαΐ
  διβκοφαν την λειτουργίαν αΰτβν.
  —τ£νλληφις νυγ·κ·(ν·υ.
  'Υηό το& Χταθμοδ Χ«ροφυλα
  15 Περάματο( συνελήφθη ό Γ··
  ώργιος Φ. Σαρρής έ{ Άλφά τής
  Ρεθύμνης φυγόιτοινο>{.
  —Ή ·&·{ Δαφνβν.
  Είς απάντησιν έπιχαίρου τής
  Ανορθώσεως» δια τας φθοράς τής
  όδοΰ Δβφνών, τό 'ΥφυηουργεΙον
  τού Οολιτικοϋ Γραφειου μας διε·
  βΐβααεν έγγραφον τού Νομομη¬
  χανικού Ηρακλείου άναφβρβντβς
  ότι ή όδός Δβφνίιν είναι τ»ήμα
  τ&ν ύκ' αριθ. 15 κ· ι 16 επαρχια¬
  κήν όδ&ν ΝομοΟ Ηρακλείου κα·
  τεαχβυαοθη δέ ώς οοβς νομοθετη·
  μένη π«ρα τού ιαμεΐου Κθνικης
  όδοκοιΐας. Ή οόός αϋΐη τονΐζε·
  ται ότι έχει κραγματι ανάγκην
  συντηρήσεως κκΐ ότι κατόπιν
  «I-
  Τθοε«ί καΐ κρό{ τον χ. Νομομη
  χανικόν τής Κοινότητος Δαφνων.
  παρεκλήθη τό ενταύθα εϋοιχόν
  ϊαμεΐον 'βπαρχιακής βδοπβιΐ«ί
  Νομου Ηρακλείου οπνς Ιγχρινη
  σχετικήν πίοτωσιν δια τού ύπ' άρ.
  2035 έ. ί. έγγραφου τής ϋκηρεσΐ·
  αυτού.
  ζς
  Ώς έρνολαβϋΐ γίνονται δέ
  οί έχοντες ανάλογον 61-
  πλωμα έργολαβου δημόσιον
  Μελέτη κ«Ι,συγγρσφη ύκο
  χρεώσεων ευρίσκονται χατα·
  τεθεΐμένσι -αρΑ* ώ'Υπ)στήματι
  της Α,Τ.Ε. Ηρακλείου ώς καΙ
  παρβ τφ Κ«ντρι»φ Καταστή
  ματι της Δ. Τ. Ε. (Τμήμα Γβ
  ωρνικής Μηχανικήι,)·
  Ή έγκρισις των άποτβλε
  σμότων τοθ διαγωνισμοθ ένα
  «όκειται ι(ς την Διοίκησιν τής
  'Αγροτικάς Τραπέζης ^ς 'ι-1
  λάδος.
  Έν ΉρακΑβίφ τ Β 20 Αόγού
  στβυ 1937.
  Άγροτΐκή Τραπέζα
  τή{ £λλ«δ«|
  Ηραχλε(«»
  —Ή μισ9·δ·βί« τ·δ
  ακού χλήρ·».
  Ό ύπβυργβς τής Παιβείας μ. Γε
  Ηργα*όπουλοςβιν·*ο(ν«α·:ν έν βχβ
  σ*ι ηρβς την δημοσιιυοιν νβμβυ
  θια τού όηοΐου επι^αλλΐται ηοαο
  στ·ν φορολογίαΐ επι τή{ η«ρβιφί
  νης κ«ι χ*»ν πρώτην ύλ&ν καρο
  «ιοιΐας ούτινος τό προϊβν ώς γνν
  οίον ανερχόμενον περίπου »1ς 24
  έκβτβμμύρια δραχμήν θ« δικτε
  θό δια την ένίοχυαιν τού έφημι
  ριαιιοΰ Νλήρου. οτ« τουτο άποτε
  λεϊ το ηρντον βήμκ τής χυβιρνή
  α«Μ( δια την ολοκληρωτικήν μι
  οβοοοβίαν τοΰ εφημ·ρι«Μου Μλη
  ρου διά την οποΐειν άΐτ«ιτβώντ«ι
  100—110 έΜ«τομμυρια.
  πρ·£ τη» Α. Β, Υ. τ·ν Δι
  Ή Ένοριαχή Έηιτροκεΐα τοΰ
  Μητροπολιτικοΰ Ναού Άγιβυ Μη
  ν-Ηραχλεΐου ακιοκιλεν «Ις «να
  μνηβιντο Α. Β. Υ. τψ Δικδοχω
  Τής 'βλλαδος καΐ τ$ Άρχηγ& τού
  έλκφροϋ οτολου, σειράν αντιτυ
  πων πινά«ε.ν των έν τφ Να^ όν
  ςομένων Μ*ί φυλαττομπνΗν εργιιν
  τοϋ μβγαλβυ καλλιτέχνου "Αγιβ
  γράφου Μιχαήλ Δαμαβκηνβν. βι
  Ααοκαλου η συοκουβαατου τ«ϋ
  παγκοσμίου φήμης ΔομηνΙκου *«
  οτοκβπβυλβυ (Γκρέκο) «μφβτέρ»»ν
  'ΗρβΙΚλ(ΙΝΤΜν.
  ΈνοΐΜΐάζονται δθο 6ωμάτιαΓμ&
  τα κουζίνας ήλβκτροφώτιστα καΙ
  μέ Ολα ΤΑ χρβιώβη καταλλαλα
  6Γ ανδρόγυνον. Πληροφορίαι ττα<;' 1
  Ήράκλβιο»—Κρήτης
  ΓροφεΤα βναντι Παλ. ΝομαονΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωία Σαββώτου
  21 Αύγούστου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣ0ΗΥΚΤ10Υ
  ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡ-θΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΥΣ
  ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΙΪ ΤΟΝ
  ΔΙΑΤΙ ΠΙΡΙΪΤΙΤΑΙ ΙΝΔΓΚΗ
  ΔΗΜΙΟΥΡίΗΥΡΙΣΕΛΑΙΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού άν
  ταποχριτού μας).— Κατ' είβήσεις έκ
  Θηβών όπρωθυπουργός κ. Ί. Μετα¬
  ξάς ωμίλησε έκ»Ι δια μακρών πρός
  τ ούς άξιωμα,τινούς τής φρουράς. Ό
  χ. πρωθυπουργός ανέπτυξεν ιδίως την
  σημερινήν θέσιν τής "Ελλάδος έν σχέσει
  μέ την οργάνωσιν συγχρονισμένης έθνι
  «ής αμύνης. Είναι άνάγχη, προσέθε
  σεν ό χ. πρωθυπουργός, νά δημιουργή
  α ώμεν ισχυράν Πατρίδ», Ικανήν νά
  προσελκύη την εκτίμησιν των συμμά
  χων Βαλκανικών κρατών καί των Εύρω
  παϊκών δυνάμεων.
  τοΎβεσιη ο κ υπουργικον
  συμβουλιον εξητασεν
  υπηρεσϋκα ζητηηατα
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου ν,'θΰ άν
  ΐαποχριτού μας). — Σήμερον συνήλθε
  τό καθιερωμένον έ6δομα6ιαίον υπουρ·
  γ ικόν συμβούλιον υπό την προεδρίαν
  τού Πρωθυπουργόν κ. ΛΙετβξά.
  Τό συμβούλιον άπησχολήθη άποχλει
  ατιχν Δαρδα·
  νε)λ<α>ν καί νά έκτελούν περιπολίας
  είς τα «ερί ιήν έξο&ον ούτών χωρικά
  Τούρκικα, >δ»τα. Ί* ενεργεια αυτή ύ
  πη"τθρευίη έκ των τελευταΐων τορπιλ
  λισμων οΐτινες προβλέτιεται ότι θα ου-
  νεχισθούν δεδομένου ότι τρία Ίσπα·
  νικά κυβερνητικα ναί έν Ρωσσιχόν πρό
  κείται νά έξε)θουν των Δαρδανελλιων
  ή α.να>ώρησίς των «5έ είνε γνωστή είς
  τούς Ίσπανούς επαναστάτας.
  Ο ΔΟ.Ξ ΚΑΙ Η ΔΟΥΚΙΣΣιι
  10Τ ΚΕΗΤ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ!!
  ΑΘΗΝΑΙ »0 Αύγούστου (τού άν
  χβΛΐχρπι.^ »ας>· — Τηλεγραφοΰν έχ
  Κερκύρας ότι ό Δούξ χονί ή Δούχΐσσα
  τού Κέντ έπιβα.ίνονιες τού Νοτιοσλαυ
  .ι·»ού ατμοπλοίου «Ιΐύρρα» αφίκοντο
  χθές τό απόγευμα είς Κερκυραν. "Α
  μα ·»ώ χατάπ>ωτοΰ τιλοίου άνήλθε έπ'
  αυτού ή Α. —Ι, ό Βασιλεύς. Κατά
  τήν.»ποτ5ΐ6οιοιν ό Βασιλεύς καί τόΔου
  «ιχόν ζεύΐος έγιναν αντικείμενον θερ-
  μοτάτων έχδηλώσεων τού Κερκύρα-ς·.
  κου λ»ού· Την έννάτην εσπερινήν ο Β«
  αιλεύς ηαρέθεσε γεύμα- είς την Ιπαυλιν
  Μπιμπέλι «ρός τιμήν των φιλοξεγρυμέ
  Οί Γερμανοί καί ή απέλασις τού Έμπατ.
  Ή Ίαττωνική δράσις έν Σαγκάη.
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Λύγούσΐου.
  — Τηλεγραφήματα ικ Βε-
  ρολίνου άγγιλΛουν δτι οί
  έ «εί ήαιι«(σημοι κύκλοι
  κρίνοντις την απελασιν
  τοθ άντανοκριτοΰ των «Τά¬
  ϊμς» -αρουσιάζουν αυτήν
  ώς τελείως δικαιολογημί
  νην συνειείο: τής δράσενς
  αύτοθ ήτις άκ.·.σκό«η είς
  την συστηματικήν δυσφήμη
  σιν τοθ ΈΘνικοσοσιαλιστι
  κοθ κράτους, ώς ανεδείχθη
  άΛλνς τι έ-ανειλ,ημμβνως
  διά τα) ν άντανοκρίσεών τού.
  Έκ Ρώμης αγγέλλεται
  δτι αί £ε}ημ<ρ(6ις τηροθν £■1 τοθ παρόντος «κιθιλα κτινότητα δσον <*·ορα τάς μελλούσας νά άριμσουν 6ια«ραγματεύσεις 6ιά την ρύθμισιν τβν Άγγλο ϊταλ»· κβν ζητήματι, ν. Οόδεμία 4λλ«ς τι Ενδειξις ««ρΙ ΐ«ισ«εύσε«ς τΑν διανααγ ματεύσ<«ν τούτων ο«άρ- Μ>ι ΐνΡώμπ «αρΐ τό δτι
  ή δημοσία γνώμη βξ*·ρα
  σεν ι*αν«ιλημμ&νε»ς την
  ευχήν «ερΐ μιάς τοιαύτης
  (■ισκεύσεως.
  Τηλεγραφοθνεκ Πράγας
  δτι ή Τσιχοσλοβακική Κυ¬
  βέρνησις διέταζ,ε τόν 4ν
  ΛισσαβΑνι «ρισβΐυτήν της
  δ«ως μή αναχωρήση, άλλά
  «αραμιίνη, Ικιΐ. Μόνον είς
  ήν «ιρ[«τ«σιν ή Πορτοναλ
  λική κυβέρνησις εκδηλώση
  την επιθυμίαν αναχνρήσΐ
  «•ς τοθ «ρεσβευτοθ, ό τ»
  λκυταϊος θά άνα||Μ·ήσα.
  Τό Βιάβημα τοθχο τής Τσι
  ΜοσλοβακΙας κρίνιται ώς
  ενδεικτικόν τής ««ιθυμΐος
  της νά διευθετηθή όμαλβς
  τό άναφυέν «««ισόΒιον.
  Καθ' ά αγγέλλεται «κ
  Σαγκάης οί Ίάνωνες ά«ι
  βίβασαν αύτόθι νίας μέγα
  λας δυνάμεις μετά «υρο
  βολικοθ καί μηυανοκινή
  των μΐσων. Διά των δυνά
  μεων τουΐΜν έκανεκατΑέ,α
  βον τμήματά τίνα τής «ό
  λ·«*ς άτινα κατεϊιον «ρό
  τιρον καί άτινα οί Κινί
  ζοι εΙ]|ον κατορθώσει τελιυ
  ταί«·ς νά καταλάβουν.
  3" ΠΡΙΤΝΚ
  Πώς δα διενεργήται εφεξής
  ή είσπραξις των έκπαιδευτικών τελών
  ν ΈφημβρΐΒα τής Κο
  βερνήσεως έΒηαοσκύθη δια
  τα γμα «περΐ τοθ, τρ^που β(σ
  κράξεως των έχτιαιοβυτιχθν
  τελΔν».
  Διβ τούτου όρΐζβται ακ
  ταξύ άΧλων δτι ή ΐΤσπραξις
  εκπαιδευτικήν τελθν έν
  ένβργβΤτσι κατά την
  Ρχή εκάστου σχολιχοθ τρι
  μήνου εντος τβν όριζομένων
  ττοοθβσμιθν έκιβαλλ,ομένου
  ϊΐς τούς καθυστβροθντας μα
  θητάς τοθ 5ιβ τοθ αύτοθ ά
  ναγκαστικοθ ν ομού όριζομέ
  νού τέλους εκκροθέσμου έγ
  ΟΙ βντεταλμένοι την βΓσκρσ
  ξιν τα ν έκπαιοίυτικΛν τελβ«
  διευθυνταί των σχολείων Ι| οί
  όποδ'.βυθυνταΐ καί οΐΛιβυθυνταί
  τον (οιωτικον έκπαιδβυτηρΐων
  όφϊίλουν έντΑς μηνός α*ό ττ)ς
  Ι λήξεως των έγγραφον δια τό
  πρώτον σχολικόν τρίμηνον, μ«
  χοι τέλους Φ βρουαρίου οί Α
  τό δεύτερον, χαΙ μίχρι τέλους
  Μ^ΐου δια τ ό τρίτον, νά κατα
  Θίσωσ ν κ[ς τδ δημόσιον τα
  αιΐον ή τόν πβριο&εόοντα 8η
  αίσιον είσπράκτορα τα παρ'
  αότων^ εΐστιραχθέντα έκπαι
  δευτικα τέλη.
  Περΐ τ(|ς γβνομίνης καταθύ
  σβως, ώς *αΙ τοθ κατατβθεν
  τος ποσοθ, δέον να άναφερω
  σιν εγκαίρως είς τόν άρμο&ι
  όν γενικόν έπιθεωρη'ήν.
  Η Α. Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΖ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΙΝ
  Χθές την νύκτα «πίατριψεν |κ
  Νιαπίλεως ή Α Β. Γ. ί δι»6·χος
  πίΐγχι,ψ Πβθλος. Είς την Νεαι»
  λιν δ οιάβοχος έγένετι «ντΐκείμε
  νβν θερμ&ν ίκδηλώσιων έκ μέροιις
  τβν χατιίχαν. Μιτά τοθ Δια?ίχ·υ
  Ι»ετίβΐ{ααν |κ(οης είς Νεάπολιν 6
  &κ·υ»γέ( Γεν. Δι·ι>Τ)ττ(ς Κ&ήτΐ;ς
  «. Ιέπ. Σφ»κιανΒ>ϊς «αί 6 νβιιάρ
  χτ,ς 'Ηραχλείευ χ. "Ανδρ. Μαρ¬
  νέλλος.
  Ή Α. Β. Υ. δ ΔιάΒοχες θά ά
  οήμερ·ν ώς γνβστβν ΐίς
  πβός έκΐαχιψ.ν τβν βο
  ν ττ]ς ΦίΐοιεΟ.
  Η ΖΥΜΒΑΙΙΖ
  ΠΡΙΜΗ8ΕΙΑΣ ΑΡΙΒΟίΐΤΙΥ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήοιως εδημοσιεύθη νόμος
  δια τε Ο όποΐου χυροθται ή
  τ£θκοιιοιηθεΤ.σει σύμβασις με
  •ά τής Αγροτικάς Τρανέζη;
  3ιΑ την προμήθειαν καΐ διά
  θέσιν υπό ταύτης 30 000 τόν
  ν ών βροβοοΐιου δια λβγσρια
  σμΑν τβθ ΈλληνΐκθΟ ΔημοσΙ
  Η 1ΞΛΓΩΓΗ
  ΚβΡΙΚΘΙΑΚΗΣ ΣΤΙΦΙΔβΣ
  Δ<ά χ·ΐντ]ς βπ«φ»αεως τβν δ- κουργ&ν Οίκονβμιχβν χβ! 'Εθχι- χής Οί*«νομ(ας χ·ινοπεΐϊ,θιίσης πρϊς τας τελβνεΐαχάς αρχάς «α-1 ηρεγενεβ'ίία τοΐβάττ) ΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΙΚΤΕΩΝ ΣΤΑΦ'ΛΩΝ Χθές «ο ακίγεομα ΙοιινκχΙοΒ— τοθ 'Εμκ·νιχ·0 'Ελ χαΙ μη ουνεδ·Εαοις μ 'Επιμελη·ηρΙ άδ •υ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΘΥΠΟΣΜΗΝΑΓΩΝ Κκδερ ξ Είς την Εφημερίδα ν^οιως έίημί,σιεύθ») βιαγννιομου Π^ίς «αΐάιβξιν δοκί μβν άνϋβηιομΐ)νΗγ6ν εηιμελΐ)τε(α( χεεεπορίοις. Τα αχαιτβύμενα πιο ΐόντα ουμμετοχτΐς είς τ*ν βιαγωνι αμέν είναι τ» κατβϋι: Οιυχίοντής χ^αετατης οχβλής τβν ςί»αν·μΐ- χβν χαί Ιμκοριχυΐν έπιαττ,μβν ή ανεγνωριομένης ώς ΙοιτΙμβυ πρλς ιαύτψ οχολτ)ς έμχΐριχ^ς χαί οίχβ νομιχής τβθ ΙξητεριχεΟ, ή παν ε κιοτΐ)μιοιχέν πτβχΐον ήμεϋαητ]ς ή ίλλοίακ1{ς οχβλτ)ς χολιτιχβν χκι οίχβνεμιχβν ή νεμιχβν ή φυαι- χβν έπιοτι;μ*.ν. Τελειέφβιτοι τ«]ς ανατάττ]( αχολτ]ςτβν οίχονομιχβν χαί Ιμηοριχβν ϊκιοιημβν ιυγχά νβνΐει Ιφεβρβι # υματιχοΐ χκί Ι χοντες^χβΐ ιά λβικϊ κροοέντα !ύ ν«ντ«ι'νβ μετάοχβοι τβθ Ιιαγννι αμεθ. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ϊι' ής βι·ητιΙίβ κριηγευμένως ή τβξ&' τβν έξαγάγίβν ίγχριαις «α δπεκργεθ Έθνιχ^ς τβν είς Ιχαοτβν αναλονουοβν ίυ Οίχονομίας διά τ^ν Ιξαγβγί^ν Χβ·|ν«μιχοτήτβν. ρινθιβχ*]ς σταφίδος είς χώρας βνταλλαγ^ί. ίίδΐχβς διά ιΐ« είς ΓβΓμανίαν έίβγιογήν τ·9 ιΙΙους τ«ύτ·υ θά άκαιτϊΐτβί εφεξής ιίίι άδε» τ<{ς τραπΙζΐ]ς τής Έλ· ΤΑ ΕΦΙΔΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Διά χθές την εσπέραν έκλή θησαν είς συνεδρίασιν τώ μέ λη τοθ 'ΕφϊδρικοΟ ΤσμεΙου Ήροκλ'ίου κρός συζήτησιν έ—Ι ζητηματων τρεχούσης φό σκως. Ο ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δια τηΧεγραφήματός τού πρός τας τελωνειακόν αρχάς 6 όφυκουργόσ των Ο(<ονομι ανακοινοί βτι ά«ώ τής 20 τρεχ. ή άξ(α τοθ οί τού οια τόν Οπολογισμόν τοθ φόρου *ύκλου εργασιών έτρο τιογοιήθη _βϊς δρχ. 6 κατα χι λιόγρσμμον. 'ΕπΙοης έτροπο ποιήθη άπό τής Ιδίας ημέρας ή άξί,α των φασολΐων Ούγ ναςΐας καί Σκαλάτο είς δρ. 8 80 κα( των ρεβυθίων ι ί; ορ. 16 50 κατα χιλιθγραμμον. ΤΑ. ΜΒΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΓΕΑΜΑΤΙΟΝ ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΆΣΕΩΣ Και' ανακοίνωσιν έκ τοθ ύ πουργεΐου Έθνι*τ)ς Ο(κονομ( άς παρετάθη μέχρι τής 1 Ό κτωβοΐου έ. ε. ή λήξασα την 1 Αύγοόστου (σχύς τής μβτά τής Φινλαν&'ας έμνοριβής συμ βάσβως καί τής συμβάσεως συμψηφΐσμοθ. Ι ΠΙΘΙΝΙΣ ΚλΙΡΒΣ ΣΗΜΕΡΙΝ Ή θβρμοκρασΐα σήμερον θα σημειώση μικράν άνοδον. Οί ανεμοι θά πνέουν άη* βο ρειοΒυ'ιχων διευθώνσεων ώς άσθενεΐς καθ' δλον τό 24ω ρον. Ό ούρανός θά είναι α Γ θριος ή έλαφρας νεφϊλώδης. θβρμοκρσσΐα τής νθες 8ης ώρας 26 5;., 14ης 29,1, έλαχι1 σΐη 19 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζ Β Η Κίς τέ χυχλεφοροθν α^μιρον δελτίον τιμβν χαί χινήοεης χ*5ς 4γ·| Ας Ήρ«χλε(ευ οτ,μειουται οχετιχή χ!νΐ)οις επί τβν διαφέιαν χωρίον «ριΓίντιον. Κατά την (ι αρριύααοαν ίρδβμίβα έξήκθΐ|θ«ν !ιά τ·0 τελωνείβϋ Ήραχλείο» 575 000 χιλιβγρ. οηνυλβν, 160 000 οταφΙΒνς οβκλτβνΐναί, 90.000 ·Ι Ό υπουργίς ττ]ς Έργααίας άνε χβίνιοοεν Βτι χρηειμΐνου ^δρυ· ικυργεΐεν 'ΚργαοΙχς νά αιιοΐ^μκτο πβιήοη τα μίτρα π»βστασί«ς τβν βιοτεχνβν χαί τβν «ίχονομιχβς ά- δυνατόν Ικαγγελμοηιαΐν, άηεφάοι αι τεν χβταρτισμεν ιίδιχ1|ς επι τρειάς έξ άντικρεσώπον δλβν τβν εδιαφερομίναν χαΐώς χαί άνιικρο οώκην τβθ υφυΚΒυργεΙοιι Έργαοΐ άς χκΐ δύο οιιμβούλν' τβν άβφκ λιοτικβν δργανιομβν. Έ έπιτρ^ηή αιΒν~ θά «σχολαί μέ την έρευναν «οί την μιλειν τ·0 βλου ζ-τήμα τος τής ταξινεμήΐεας χο ί Οιβχιορι αμεθ τβν έκκγγιλμοιτιβν. ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Διά δΐατάγματ·ς τβδ 'Υηευργεί •υ τβν Οίκονομικβν διορΐζεντβι ίβχΐμει ΙφορικχεΙ γραμμαιιΐς ι[ χάιοθι Κρήτες 2ι. ΓερονυμΑιι^ΐ, Δευχάλΐ{(, Ν. ^Οολιτάχης, Άν. 'Δλε(.Ν. ΑΙ έν ττ] άγορςτ μας κυμανθεΓσαι χθές τιμαί των διαφόρων ένχωρί ών νροΐόντων είχον ώς κάτωθι: Χονδρ, Δια ν Ελαια 5 βαθμόν 10. 46. „ κοινά 36, ,. ραφινέ — Σουλτανίναι α' 90 „ Ρ' 18.50 19 V 18 ο' 17. 17.50 »' 16. 17 α' 8. Ταχτάδες β' ? 7.50 Μέταξα 600 Κοοκοθλια 300 Χάηιινει λευκοΐ α' 87. 80. ,. β' 31. 28. ,, «υρη,νβλ. α' Β8. 97. ., β' Η. 95. .. ρουργΐλ. α' 88. 8Ϊ, .. Β' ·1. ΒΙ. θΐνβι 'Δρχαν. τό ρ,Ιβτατον Β0 „ ΜαλββυζΙου Β ΔΙκταροί 160 ΔΙρΗατα βιβέλα 40 βακβτα Ββ „ βαρβΛ 18 ΔρνοΜρρατ· α' 40-Β0 V Ιβ-Ββ ΠροβατοΛίρρατα 80—50 'ΔρκαλοΜρπατα 10 •·Λλι· Μ— 40 Τιμαί ΣυναΑλβγματος Δολλαριον ΑΙρα Κ 'Δγορα Βοληοι< 108.60 110.60 Οεβ. ΒβΟ. 11,1· ΟΙ ΤΕΑΕΥΤΔΙΟΙ ΤΟΡΠΙΑΛΙΣΜΟΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΕΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩ ΥΠ' Α ΓΝΩΣΤΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΠΕΡΙΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΝΗΣΥΧ6ΥΝ ΖΟΗΡΟΣ ί ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούατου (τού άν ταηοχριτού μας). — Τό Άθηνα-6-κόν πρακτορείον ηληρο·{ορεΙται έκ Παρισί¬ ων καΐ Αονβίνου ότι οί τελευταίαι χαθημερινοί αχεδόν τορπιλλισμοί ίαπα- νίκων χαί άλλων έθ*οτήτων άτμοπλοίων είς είς την Μεσόγειον καί ιδία είς τό Αίγαϊον χαί έξω των στεν—ν των Δαρ· οανελλίων, επροκάλεσαν ζωηράν συγκί¬ νησιν κρίνοντχι 6έ ώς γεγονότα πού πε· ριπλίχουν επικινδύνως την διεθνή κατά¬ στασιν. ? Είς τό Λονδίνον ιδιαιτέρως, καθ* α τηλεγραφεϊ εκείθεν τό πρακτορείον Ρώ "ύτερ, οί τορπιλλισμοί επροκάλεσαν με· γίστην συγκίνησιν, οί έπίσημοι δέ Αγ- νλικοΐ κύκλοι ήρχισαν νά έχδηλώνουν ζωηράς ανησυχίας. Πιστεύεται ότι ή Αγγλικη Κυβέρνησις θα προβή είς αύστηρά οιαβήματ» δια νά γνωσθή ή έθνικότης των ύποβρυχίων πού ένερ- γούν τούς τορπιλλισΐΑθύς βέν θά βΐαχά- ση *βέ νά λάβη «αί αύστηρά μέτρα χατά των παρανόμως δρώντων. ΑΥΣΣΟΔΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΪΣ ΣΥΝΕΧΙ20ΝΤΑΙ ΕΙΣ ΣΑΓΚΑΗΝ Η ΠΟΛΙΣ ΜΕΤΕΟλΙΒΗ_ ΕΙΣ ΚΟΑΙΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγο4στου (τού άν ταποκριτου μαςΐ-—Κατά τηλεγραφήμα τα έχ Σαγχάης λυσσώδεις συγκρούσεις συνεχίζονται μεταξύ Κινέζων καί Ία· πώνων τόσον έντός τής πόλεως όσον καί είς τα πέριξ.) Τα θύματα των αυγκρούσεων άνέρ- χονται είς χιλιάββς οί κάτοικοι δέ έξ· αιλλοι άπό τόν φόβον φεύγουν πρός όλας τάς κατευβύνσεις. Ή πόλις τής Σαγχά ης^έχει μεταβληθή είς κόλασιν όπου εκ τ υλίσβονται σκηναί φρίκης κ»ί άγωνίας. ΙΑΠ0Ν1ΚΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ ΕΠΕΑΡΑΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Α ύγούστου (τού άν ταηοχριτού μας).— Νεώτεραι είδήσεις αχετικώς μέ την εξέλιξιν των έπιχειρή σεων είς την Κ ίνα ν ίναφέρουν ότι σήμε ρον ίβχυρός στόλος Ίβ-πωνικών βομ- βαροιστικών άεροπλάνων έπέβραμε κα¬ τά τής Κινεζικής πρωτευούσης Νανκίν διά νά την βομβαρδΐση. Άμέσως όμως άκεγειώθησαν πολυάριθμαι κατα&ιωκτι χά άεροπλάνα των Κινέζων χαί ετέθη¬ σαν είς καταδίωξιν των κατορθώσαντα νά τα τρέψουν είς φυγήν. ΕΞΑΚΐθΥΟΕΙ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ ΤΟΝ ΕΒΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αύγούστου (τού άν· Γταποκρποΰ μας). —- Τηλεγρανοθν έχ τού έξωτερικού Οτι τα έθνικά «τραιεύ- ματα ηροελαύνουν άχάθεκτα είς την πεδιάοα τού Σαντάντερ πρός «ό ο¬ ποίον καί προσήγγισαν είς απόστασιν 35 περίπου χιλιόμετρον. Την ύ· ποχώρησιν των έρυθρών είς Σαντάντερ όμολογεί κ-1 τό ανακοινωθέν τής ΛΙα- Βρίτης, έπιμένει όμως ότι ή προέλασις των έθνιχών θά άνακοπή συντόμως* ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΤΕΡΡΙΨΑΝ ΔΥΟ ΙΑΠΗΗΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Αυγούβτοο (τού &ν· ταποχριτοθ μας).— Νυχτερινά ραΒιοτη λεγραφήματα έκ Νανχίν μεταδΐίουν οραματικάς λεπιομερείθ'ς τής άερομα χίας ήτις έγινε σήμερον υπεράνω τής πόλεαις μεταξύ Κινεζικών «αί Ίαπα»νι· κων άεροπλάνων. Τα ραδιογρ»φηματα προοθέτουν ότι κατά την νερομαχίαν αυτήν τα «ινεζιχάάεροπλάνα. χατέρρι- ψαν 8ύο Ίαπωνικά* τα βέ λοιπά ϊτρε- ψ*ν είς φυγήν πρίν προλάβουν νά βομν* ββί ην ηόλ»ν·