94687

Αριθμός τεύχους

4646

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

22/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΛΙι
  Αίγυπον
  Ιτησία λίραι 3
  εξάμηνον Ι
  Άμιιρικι,ς
  ετ,ησία βολ. 16
  ε£ά μηνός » 8
  Τ.μή
  ■ατά φύλλον
  Δα. Ι
  ΚΥΡΙλΚΗ
  22
  ΑΥΓΟΥΣΓΟΥ
  1937
  ΓΡΑ.ΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  Ο*ΟΙ
  ΤΙΠΙΊΝ1ΙΤΙΤΑΙΤΙΙ ΘΡ. ■. ΣΤΑΤΡΑΚΗ1
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΚΡΗΤΗΣ — "ΟΙ ((ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4646
  Ε&Β.ΤΒΡ1Κ0Ν ΑΒΛΤΙΟΝ
  ΗΙΙΕΑ ΕΠΙΚΙΝΑΥΝΟΣ ΤΡΟΠΗ
  ΤΙ! ΙΙΕΒΝΟΥ! ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΠΣ
  ρ·ν«« μιγκλβ
  Διΐρχομεββ ι»ρ(σδ·ν βε· ■
  νβν οιαχ·κ<·ν κ«β· ήν ' * κλεΐοΐαι *κ τβν πολιτικήν τβν ΐύρ»π·ΐκΒν χωρβν δ χ·ι>ν Βκοουρβϋ «.β δρ·α·
  λ·άατ·»{ *«ϊ·χ«( δ»* ν' *-
  ναηαυβοθν ■«· την ύπΐρκ*
  ΚΗ«ν κ·ύ τβύς Ιφΐρεν φ
  ·*ρτ·ς Χ*βηί ίργβοΐβς Καί
  Α νενρικατικ τβς ίκβχΒς
  μ«( μ! τβ τέοκ &ρε>μ«τικϊ
  γιγβνάτα τπί· *£ν .)τ·ύτοις
  οβτε Α 6ικλΜΜ·τικ4 δρ«οτει
  αι«3τη( Ιμιτριάοβα. ·6τε καί
  υ·ιβΐ( χαρκτηύιΐΒη είς τΐ,ν
  διΐΒνίϊ κκτκαταοιν. ΟΙ *»-
  βκρνΕ,ται τβν διαφσρυν χ»
  ρβν έργίζσνται καΐ *·{ τίιν
  ί{·χει« βκβμη δραστηρίως
  κβΙ τ4 τηλ>·«νΐΜεΐ Βύρμα-
  τ> κβΐ τβ Ιρτοικνΐΐ κάμκτοι
  μιτβδίδουν χ«ντ·Ο χβς «δα-
  γ(βς *·»♦/, τ·ύ£ λ·γ·υς των
  Μ«ί νυαικα ,τ·¥ κυρίαν τβν
  Βνιιουχιβν νυν. ΕαΙ βμ·λ··
  γ·αμ·«/·»( τ«ς τ·λι»τ«(«ς 4-
  μΐρας Ελαβον χείραν τ*αα
  παλλα κ«1 μκγβλα γιγσνο-
  τβ κ·ύ δι«·ιι·λ·γ·Οντβι
  λύτυς καΐ εί Ι μεγαλύτΐραι
  νααυχΐαι καί τβ πλέον
  «·&·(« ΒΐοΒήματα.
  Ό λ*γ·ς τ·6 κ. Μουσολίνι
  ■Ι, τ* ΠαΜρμβν, κ·ύ Ανιμ*
  ν·τ· μκ τ*οπν μη
  α(αν καί χού ·κιβτεύιτ· ·τι
  •β ίΊτ· 8νβ «λογιρίν
  ■β ιΐρήνη;, εκφωνηθείς ΙκΙ
  τέλονς «ροχ8έ?, ΙνΙβκιιρκν
  μάλλον «Αν «κ·γ·ι|τειΐΜΐν
  βντί νβ δημιουργήση αΐβι·
  ο·1(βν. Διατί ιΐκιν μέν ο
  μ. Μ·υα·λ(νι ότι η Ίτ«
  λ(· έπιβυμιΐ την εΐρά·
  ναν «αί Ιχη ίλην την μ«
  λΐ«ν διββισιν %β ΙλΒη. ιίς αυ
  νΐννοηβιν «βι συνεργασίαν
  μ* Ιλας τας Εύρκπαϊκίς 8η
  νβμ».,. 'ΑΑλβ ώ( βασικάν
  χροΰκάθΐσιν τής ο»ν«νν·ήοε
  η( μ«1 τ|)ς συνκργααίας Βά
  «ΐι τΑν αναγνώρισιν ι>κ· τβν
  &λλ»ν, ίλ«ν «βν Ίίκλικβν
  ■Ιιύο·υν. -αί δΐν κ«ρ<λιι φΐν ν* Μ«μο >ρκ·ν
  κΐς «λ Ειρηνικόν 16ΐβδε{, κλ
  λ« αυνχρσνΜς δϋν λλ
  αι ν« ίκιτΐΒ)) κβτβ τοδ ιΐρη
  νιατικοδ αργε.νιαμ·Ο τής Γ»
  νιύαί τ·ν οη·ϊ·ν
  «&Βλι·ν ητβμβ» η·ύ ηρ*ηη
  νπ <ντ*φιαοΒΐ3 τό ο»ν«·μβί «ιρ·ν δι* ν* μ^ μολύ«9 καί δηλ«τηρ·α»9 τ·ν κόσμον. _■! *ί»αικ« κατίληϊ·» «Ις «σν λέγβν «·» «ύτσν μέ μΐ «ν εΙι.·α«ρ··4ν κ«· μίαν λ» ρικΑν Ι,βραιν δι« τ· μεγίλβ φααιατΐΝ·ν ·**»ρ·ν της βνα βιύσενς της καλαί άς ρε·μ·ΐ Νϋ, ■ύιβκρ«τ·ρΙαί, έ» ω «β ηληβη Ι^βλλα «·ν ή μ·υν κ«ί τ*ν έη·δμς Ό λέγβς λ·.ηαν Φΐύτ·ί, μ· λβνοτι δ*ν ίχ·μ·ν *«·μη τέ κλϊ«ρες καί *ΜΡ>β&£ κείμενον
  τού, δ·ν νομίζομεν »«ι ημ
  κ·ρ·1 νβ δώοη «φ·ρμον
  βϊαιν διβ περαιτέρω διαπραγ
  ματιύαεις πρ·ς εΐρονιχϋν δ
  ινΒΙταβιν «βν ·ύρ·*ιι»ϊΜβν
  ζητημάτων, ίΐτός ϋν υπο
  τ»β6 ότι Α Αγγλία κ>· 4
  Γαλλία 8* ώίΐ·χ«ρήβ·Μν
  I-
  ναντ» Ιλ«ν «βν ΊταλΜΐβν
  ά£«»ίαΐΜν,κι:άνμεΐ «·ύ δΐν ημ
  χ·ρι1 βιβ«ΐΗ( νιΐ αυμβίι ιϊ,
  βόδΐμΐαν χΐρίητυοιν.
  Έ«& λ·ικ·ν, οιβ μ
  χιιριαθβμιν μΐκνχρ·βφνά |κ
  φρειβιν, ««τ». εκό τσν κλα
  Α·ν Ιλ«ί«ί κεώ ιιρ·τι(νιι δ
  κ. Μ*»ο·λίνι ΐι( «έν κ·αμ·ν
  τ· ·>·χμηρέν Β1
  ί ην Εώρώηην κα
  τϋ Ά·ί«ν δΐαδρ«ματΙζ·ν
  «■ι γκγ·νάτ« «·ρ«α(Ι·ς λ
  «^·■ΜΒ «■» μιγΐανηί
  ·τΐιτ·(.
  Είς τϊ,ν Άιμι Ανατολήν
  • ««λιμ·, μ·(νε.«ειι κ«ρι·λι
  Μ«ΐΜβ|. 'Η £* ί
  βιν νιί ·ΐ δρ<μ·ι της Ιχοον θανατον Ό ββμβαρδ «μός δ* τής διΐΒνοδς ζώνΐ,ϊ «αϊώς «αί τβν ζίνων, ΐύρνιτκιχβν χαί Άμιρικανικβν, συνοικι- βν, οιιμιουρνει ζητάματα χαί χεριπλοκας κσύ όδηγβδν μοίραν», πρός την ρΉιν χαΐ τβν χολκμον. Άλλ'έχτβς τβν γεγβνβ «ν τής "Απ*. Ανατολή, νβ) ι1ς την Μεσόγειον δι»· δρβμβτΙβΒησαν νία γεγσν* τα ί ΚβΟ, Ίσχανι Ιχαυ,ένβυν τ·, α·1 νηαυχΐας τβν *ύρ»κα·Γκβν λαβν καί εκισνριόουν ν!β( αφορμάς πολέμου. ΟΙ τΐλβΐ). ταΤ·ι αλλΐχαλληλοι τβρκιλ] λισμ·ί Ισπανικβν καί ({ν»ν ι ι! τϋνΕδυτιχην Μεσόγειον καί είς τβ ΑΙγαΙ •ν, ΐ(» μαλιστα τβν Δαρδα νιλλ.Νν, ακβ «αγνώστου έθνι ύκοβρύχια ίνέτιι ν·ν την σύγχυσιν Α οχοΐβ ϋχκι διΐμιουργηΒι) καίέκηύ ίκνκυρισμον καί τας ανησυχίας από τας οχβίας χβτκχοντβι αί ιΐρη νοφιλοι κυβερνήσεως, τίς Αγγλί··; καί ΓαλλίαςΙΜκς. ""* γεγονος αλλΗστκ ότι τβ κολιμικβ γιγ·ν·τβ κβί έχεισέδια μιτατ·ιτ(ζ·ντ«ι «αι έκεκτε(ν·νται λκ· τ·δ &κρ·») δυτι«βϋ σιιμιίου τϋί Μΐσογκίου είς τβ «κρβν'Ανα τβλιχέν, Ιηβυ ή Αγγλία καί 4 Γαλλία ίχβυν καί συμφέ ( ρηγ αμ· ρ·ν««, δΐΝ«ι·λ·γε1 απολύτως «ην εκδηλβυμένη" εΙςΛ·ν δΐ ν»ν κ«ί η«ρια{·υς νευρικβ τητα. Φιιοιχβ δέ δι««ι·λ·γεΤ ίτι ιτκριαβ·τκρ·ν την βυγκί νηβιν κου δ·κιμβζ·«ν οί Β*λχανιχ·ί, λ«οΙ εί; την κε ρ<·χην «βν ·λ·(Ην ο»μβ«( νούν *:» γκγ·ν<τ« αύτβ κ«1 •Ι οκ Ιπ( «φοδ {$ωβ«ν τβς χιΐρι.. τής β»ναδΐλνώαΐΗς «αί τ"; ·Ην.^γ«β(βις {χούν Ινα κβινέν χλί·ν ί&ε&δες: Νβ ζήαβυν λν ΐΐρήνη καί ν* μη διβτ«ρκχΒ·Ον βπ· χννέν βλιβΐραν γΐγ·νσ;,τίΐΐσ καμμ( «ν ηολΐμΐκην π*0ιΐτ·τιι«ν Άλλ« ·Ι τ·ρκιλλιβμ·ί βύ «·· ίχ·Μν καί αύτην βκίμη «ην βημααΐαν: Άησδεικνύ •υν «ην όρθοτητα τής ΒεωρΙ βς ηΐρί τής κ·ινής κβι βδΐΒΐ ρέτου ΐΐρηνας καί ν«νιρώ νούν ότι ΐαν Ικρ«γ|) έ κάλι μ·ς είς έν «ημιΐον «ής Εύρύ κης μ·ιρΒ(Ν( θε έπεκΐ«β·δν βΙ φλογες «·» ι.ς · «έν κ·αμ·ν. Έν «·ΟΓβις ηβρβ την κρι οιμστητα κου δημι·υργ·Βν «β Βλιβΐρβ »β·ν κβί α·β«ρβ αύτα γεγβνστν, ημείς Β*ν •χικσκμκν την έλχίδβ «ής β κοφυγής τ·δ κολΐμου. Καί πιατεύομιν ίτι εάν η Αγ γλ(Β καί η Γαλλία κρβτή β*»ν χΐρισα·τιρ·ν βκοφκβι βτικην αταβιν «β ίκιιασδΐΒ κύτ« δίν Βιΐ ΙηκναληνΒοδν καί οί κ!νδ»ν·ι τοδ κ·λ|μ·η β' Απομνκρυνθοδν !«' λρκκ τβ» εΐοίη. 'Λλλ* τοΟγο βΐ βχΐως δΐν σημκίνιι κ«ί έρι οτικην ρκτΒΐνβιν «·δ ηβλί μ·», έ σηοΐος 8κ Ικρκγά Α νχκονΐύχτνς μκτβ βν {«τω ή δύο ίΐη ίψοαον δέν «,«λ«Ι φονται οριβηκϋς αί Αφ·ρμ«1 πού «έν δημι·»ργ·Ον χαί «έν ; .. Ττ]ς χά τίς νδτες β&τες—τό χοιιβεντο λέϊ —Πει*ς Φ·ίο»ς ή ττ|( ΤΑ έβώτημ» Ιμινεν 4νι« τήοΐβς. "ΟΧα τ^ φιντκνάκικ ή9ε λάν την Χϊντίδχ Ιδικήν τ·υς. Ίν ιω μΐταξ^ δ 64·δβς ΒιεκχρΕνιζι < τ4ν αχ·ηΙ τού χαί την τ·ν πολλβν ΙιεΒέχετο τ) φχι3»έττ); τβν ο1γ«ον. Ή φιγ γα?οβ·α8«ά Ιηιρνκν Ιγογ χηΙ ·( γον Ορ·(, χαθαββς δρκμχτιχαν. 4κδ τίς παρίις τβν τ*ς αιινβιχιοικ<5ς «λ» τεΐβς—5η· κκνοΙλΐ|>ον—λεΕηεαν
  ■Ι χιι·ιώτεΜ(· 'Αλλβ χαί ·( &·
  κάβχοντες «άθε ίλλβ καρά βτ^
  Ο1
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ·
  Τό ΟφυπουργεΤον χΓ]ς
  ττ,οις γινιχΐ ΙΙβ ιΝαι τι Ίιτιι
  νιχά ή τα ΚινιζβΓ>ηωνιχ£. Κα·
  π·τε μόνον οτα χίγχιλλκ τ%ς
  Ιιπλοιντ]ς έκχληιβύλβς ατ,μιιΑνεν
  ται ακναννήηις εΙδυλλΐκχαΕ. θ^
  μ(ζ«»ν μκθιβτδιημχ τοθ Στανταλ.
  Διν θυμΕζουν Βμος φεγγαράίαν
  ϊιι το&λχχιοτ·ν 5πο
  ήΐιγβκφιχ^ν χκΐ κΕοθιιμαιτΐ'
  χήν Ιννβιαν χτ,ς πβλαιβς.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΛΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΑΥΓΟ Υ ΣΤΙΑΤ ΚΚΕΣ
  ΦΕΓΓΑΡΑΑΕΣ
  Ή αογυρβ κκνβέληνος Ιχιι β
  κίφι την ιύεργιτιχήν της. 'Δλλά
  χκι τί φιγγάρι τοθ Αδ/βύοτου:
  "Εξω νά βγοθμε στήν ολατεϊα
  ίνα φεγγάρι ΑΟγουστιανό,
  λαμτιοκοτιάει στήν ήρεμία
  τόσον ώραϊα τό βράδυ αϋΐό.
  ΚηΙ ϊέν λαμκοχβκάει «ηλβς
  Ά νιγγάρι τοθ Αυγρόοΐο». Δη·
  μιβκργιΤ, Τέ βίς τού αηλώνιτβι
  παντβθ οα» ι£ιλ»γ[« Θ*ο0. Ή
  αάν χάτι ■ίδιχώηιο άχόμτ, έν οχ·
  οκ μέ την ιΰλ.γΐα. κ6ιή: 'Κξω
  •ΕΪζιι τό ηβ ! Δίδιι ιύριιϋμΐοι
  χά Ι γρβμμές χαλλιτιχνιιές χ«1
  οιλ κιι· άοήμαντο οτ,μι.· «Ο
  κι·ιβάλλοντος. "Ολχ «Ιρνβον μ<ά μορφήν καρβμυθένια. "Δλλα χά Ι Βλ* τρ£κ·ν τίνα νβιΧΒχυριοοντκι. —_*·αέξιτΐ φ άρχιτεχτονι χή ττ,ς κελινς χβτ» αηο τ* φιγ γαρι. Ιλιγιν ίλλετε ιιέβα ζϊ μΐα χές... φΐίθΐβλβτ^ης. Αί ανιοόίϊ) τις, λΙ γιβμιτριχαΐ ιη; παραδβ ξόχΐ|τ·(» λΙ έζβμδλβμκτιχαί της αχρέτΐ|τΐ(ι διβΐονιζίμιναι άη· τέ «§ς κθ£β ίξαφανΐζοντβι. "Ολα «ιριορίζενται χκΐ θΗθτΐ|μιχτοκ οθντβι μέσχ ο' Ιν» διάγραμμα 4 γ Κ«1 ϊ·ν είχεν τΧοΐχαν ό φΐλος ΑρχΐϊίχΛ·»». Τ* Ηράκλειον ύ μενβν β«» Ψΐλά ι[χι μίαν ψ ηανοραματιχήν νΐας κέλιως. Φ*ς χαί φβετοβχικοεις Ναιζβν Ιδ* τ*ν ρόλον μαγιχ·Β ίξβριιΐονοβ μέ 6* βο τέ) οιιναΐοθιΐμα τοθ χρώμχτος χαί ·<5ί «Χ·ι6·'"ί ·<5ί ς. 'Δλλα μίν·ν Ό ί κίλις |ξ»·».ζι γΕνονται άνάγλυφΐς μορφές. Ή πίρ» χαί χά» άργβηο '* χαραδάκια ιυλογβθνται χα>
  &κέ το φβς. Ή «ιντχσμχγο
  ο«μ*λΐ)ρώνιται. Τέ φιγγάρι
  τβί Α&γούιτβυ θριαμβιβιι ιίς ηιΐ
  ομα χάθι κκριξηγη'^ένοιι ζ«^
  φοα ηου Ιχιι άκ·πκραθ{ χάιι
  ταιες &καθκνατ(οιις. ΕΰρυθμΕις έ
  Β·, δ/ΐιροφ»νταοΙις ΙχιΤ. 'Αν>λυ
  χρυοίφι, χαθχρέ ααήμι κκν
  ΤβΟ.
  —Κ«1 νά οκέκτετχι χανιΐς την
  [ρημβτΐβν ττ)ς έκοχ^
  θιαιν Ι>;*ς ιυ?»ολίγβς.
  'Δλλλ γιητΐ νά τ^ν
  προσέχη — χαί τή οχέψ'.—
  μποριΐ νβ ο·0 ακαοχολτ)βΐ| ακοκχ
  «οιατιχά έίί, χκΐ τό τελεκταΐ*
  χορτιριαομΐνο χιτραϋκι.
  "Αλλοτε θι»μβΒμ»ι ατΐς βυνοιχίες
  έοημιιέινιτε αυναγερμές μέ τίς
  ; φιγγαράΐις. ΟΕ χ6
  χλοι Ιξ« Από την χβρτκ τ«]ς β&
  ', ακιλάμδαναν τέ νιγγάρι
  χαρ*. ΚαΙ <) σιιζήηβίς &χόμΐ|. γύριβ άκέ τό φιγγάρΐ ϋιδι χαί Ιπιρνι. Δέ^ άνικνύ: βιτο βεβαιοί τίποχε τέ βχο» Β>!ι μέ 6ίοι τίς ώ;»1ις τίχνις
  "Ββγαινιν ώοιέαι οιήν έκιφίνεια
  χελυ λ«βγρ»φιχέ δλιχό: ΈτονΙζβν
  τε κ( μβντιχαΐ ίϊιότηχις ττ,ς παν
  βιλήνευ ή ««ριδέοΐιρα ή γίμωυ
  χ>1 ή λΐγβοι το9 φιγγαριβθ Βοο'
  αφερ? την κτομιχή ιί»νβοχ·πίβ
  Τέ χορ.τοια ττ)ς γιιτον «; έννοι
  ται Βτι ιΐχαν έΐβ τδ βέ(β, άλλά
  χαί ·> ΥΡηβΟλις χ«υ
  ν*ν τίς έιμηνιΐίς μέ τ* οχετιχ*
  «ειζιχάριβ».
  "Ο ην τέ χαθητιχέ μαντολΐνο τββ
  ι τ*)ί
  νότες τοβ
  χαί τέ άχχομκβ,νιαμέντο
  χιϋκρας |χλα,σ.·νι νβοτβλγ
  ΗΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΚΤΡΙΑΚΗΣ
  Σήμερο Ας παραμβρ.σθοθν
  4μ ή
  Ας λησμονη9ο0ν οί κικρΐες
  καί οί κάποι. "Ας άποΒιωχθοΟν
  οί κακΐβς καί οί Ιχθρβς κσΐ
  τα ΐαββινβ αΐσθήματα -ού ά
  νατιηοοθν άπω τό μόχθο, δ
  τα'ν ασθμαίνοντες τρίχομα κα
  θημβρινα στό οΰσχολο ορόμο
  ττ]ς ζωής. "Ας άποχωρισθοθ
  μβ άκδ καθβ ταπεινό αΤσθη
  μα κ«1 πάθος. "Ας φΰγουμε
  μακουα από την άχλον καί
  σκοτά&ι τοθ μΐσους. 'Δς
  απομακρυνθοθμε Ακό τόν ζο
  φόν των παρβξηγήσεων, ττ)ς
  αμαρτίαις κα( των μικροτή
  των. Κι' Ας Ανο'ξομε πανΙ
  για το λΐμανι τής πνευματι
  γοτσΐας Απεφάσ σε τόν καταο
  τισμόν μβγάλης έπιτροπής
  ι[ς ή« θά Ανΐπρασωπευθοθν δ
  λοι οί ένΒιβφερόμβνοι, διά την
  μελέτην των ζητημάτων τθν
  έπαγγελματιον καί την λ?ψιν
  προστατευτικόν μέτβων ύΐέρ
  τής συαπαθοθς αύ ής τάξεως
  ΚαΙ δ&ν γεννάται Αμφ βολΐα
  δτι ή Έπιτροπή αυτή ΘΑ πβ
  ρατώση ταχέως την μελέτην
  της καί θά όποδβΐξτ] δλα έ-
  κεΤνα τα μέτρο διά τον όποΐ
  ών ΘΑ προστατευθοθν, θά άνα
  «ουφισθοθν καί θά γνωρΐσουν
  νέαν περίοδον β(«ανομικής Ακ
  μής καί εύηαβοΐας ο( έπαγγελ
  ματίαι καί οί βΐοτέχναι μας.
  ***
  ΗΤΕΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-
  ι Μβτβ τούς κατο[«ους τοθ
  τέως Δήμου Χαντ^ά οί όιοΐ
  οί διήνοιξαν άμαξιτήν οδόν
  διά προσωκικής των έργασΐ
  άς καί κατώρθωσαν νά έξα
  σφαλΐσουν τακτικήν δι* σύ
  τοκΐνήτου συγκοινωνίαν μέ
  τόν λιμένα τής Σητείας, καί
  οί κάτοικοι τής περιφερείας
  Σταυροχωρΐου έργάζονται *,
  διά την διάνβιξΐν όδοθ ποΰ
  θά ένώση. τα χωρία των μέ
  τή* Ίβράπβτραν. Μέ μικράν
  ·*έ «ατόχιν, κοινήν προσπάθει
  αν θά διανοιχθή καί τό υ¬
  πολοιπόμενον τμήμα όντε νά
  έ/ωθοθν α( βόο αυταί οδοί
  όπότε καί θά έκικοινωή^η
  Ση»εΙα μέ την Ίϊίάπβτραν
  .' αύτοκΐνήτου. ΚιΙ τό θαθ
  μα αύτό θ! συντελεσθή χά
  ρις κα( μονον είς την προο
  δευτικότητα κβΐ την έργατικό
  τητα τον κατοΐκων τής έ
  παρχΐας Σητείας. Εΐνσ.1. όμο
  λογουμένως Αξιοί θαυμασ^οθ
  κ«( έπαΐνου ο( ΣητειακοΙ.
  "Ας όφήσοίαβ έλεόθβρη τή
  ψη κβί την ψαχή μας νά
  πετβξουν πρός τοΰς άνωτέ-
  ρους κόσμους τής άν/νότητος
  καί τής αγαπης. "Ας σπάσω
  μβ τα δεσμά πού μας κρατοθν
  α!χμΑ>ωτους καί μάς προξβ
  νοΓν τόσες πλτιγές, τόσους
  τιόνους, τόσες νβυρώσεις καί
  τόσεςμαθρες σκίψβις χαΐάςτρέ
  ξωμβ ένβύθβροι πρός τίς κορυ
  β έ; δπου λάμπουν καί αχτινο
  βθν ή 'Αγαιιη καΐή 'Δρβ
  τή Κι* έκεϊ άς άνοΐξουμβ τίς
  χαρ&ιές μας γιΑ νά οβχθοθν
  τώ φδς τους, το φΔς της άρε
  τής καί τής 'Αγάτΐης πού θά
  μ« έξαγνΐση, χαί θά μάς δώ
  ση τή Γόναμι ν' άτβνίσωαβ μέ
  ηΐστι πρός τό μέλλο», ν' άνοι
  κοδομήσωμβ γκρβμΐσμέναπαλά
  τια ονεΙρον, νά ξανοβροθμε
  χσμίνο ορόμο τήςεύιυΐ
  άς άπ' 6που μάς άπεμάκρυνε
  ταπεινών αΐσθημάτων σκοτά
  δι μίσα στό όποΤο πλα>η"ή
  κομε.
  Έκιΐ μέσα στήν Αμορφιβ
  τής Φύσεως κβτω άη' τ· γε
  λϊθϊό φβς τοθ ηΛιου ή μίσα
  στήν γαλσζια νΰχτα κάτω α
  πό ιό φέγγος των δστρων, άς
  ζητήοωμε νά βροθμε τβν ά>η
  θινό προορισμ* τίς ζωής, μέ
  μίαν άνάτασι τής ψυχης, μ' £
  να φτεροόγισμα ι ής καρδίας
  καί τής σχίψιως πρός τούς κό
  σμους τής αληθείας, τής «Ιλ
  κρινβ(ας καί τής στοργής
  πρός εαυτούς καΐ πρός τούς
  αΛλους.
  Ή φουρτοθνα τής ζωής κα
  ή πάλη μάς ίχει κάνει σκλη
  ροός. Ή άνησυχία τής ίπο
  χής μας μάς Εφερε τή σύγχυ
  σι. Τό ψβθ&ος πού δκοθμε
  παντοθ, πο£> έκπορεόετβι ,άπό
  δλες τίς διευθύνσεις μάς έ
  στρ1β)ωσε τίς διάνοιες κα
  τίς Ιδίβς. Τα άνατηλα κηρύγ
  ματα μάς Ακεμάκρυναν άπ·
  τή γνβσι τής πραγματικάς ά
  ληθείβς. Ή *0|0ιιατΐ)ΐ;, «έ χ
  μή νά στα,μανήσουν τελείως
  ο( οίκοοομκαΙ έογατσΐαι ϊΐς
  τ» Ηράκλειον. Ή5η δμως
  καί σχέδιον ύπάρχβι καί χρή
  μα θά κυκλοφορίση.. Κατά
  φυσΐκήν συνέπειαν κατά τό
  ϊργόμβνον Ι τος ΘΑ Αναπτυ
  οΐκοδομικός ό^γασμός
  την πόλιν. Ή παραΐτη
  σις βμως τοθ Αρχιμηχβνικοθ
  τοθ Δήμου θά γίνη Ασφαλώς
  εμπό&ιον είς τοθτο εάν δέ ν Α
  ναδΐοργανωθ^ έν τ$ μεταξύ
  ή μηχανική ύιιηοβσΐα τοθ Δή
  μου μας. ΚαΙ πρέπει νά προσ
  ληΐθβ τό ταχύτερον τούλα
  χιστον Ινας Αρχιτέντων ποΰ
  νά διβκπεραιώντ] τάς ο(<οΒα μικάς ΰποθέσεις καί νά επι βλέπη είς την αΐσθηηκήν Α ναδημιουργΐαν τής πόλεως. Εναι Α<Άγ<η νά γίνη τοθτο καί χάριν τής πόλεως κ«1 χά ριν των συμφερίντων καί τής εξυπηρβτήσΐως τον πολιτον. Η ΓΕΦΥΡΑ ΛΟΥΤΡΑΣ. Τό ΤαμΕΪον επαρχιακήν ό*5οκοΐ3ς διέθεσεν Από μη- νών πίστωσιν έκ τριακ·σ'ων χιλιάδων δρχ. δι* την κατα σκευήν τής γιφόρας <Λού· τρας» είς τόν Γέβω ποταμόν, Πβριέργως δμως βδτε μηχανι κός μετέβη μ£χρι σήμερον διά την μελέτην τοθ Ιρνου οδτβ καί Αλλη ίνέργβια εγίνετο.Έν τούτοις ή γέφυρα αυτή είναι Ανάγχη νά κατασκευασθή τ· συντομώτβρον διά νά τελεία- σουν επί τέλους τα μαρτόρια των κατοΐκων τοθ δαμβρΐσμα τος έκεΐνου πού άπουλ ϊΐβται κα! στεριΐ:αι συγκοινωνΐας τελείως καθ* δλον τόν νβιμΑ να. ΈμπισΐευόμβθΛ βΐς τό ενδιαφέρον τοθ κ. Νομάρ¬ χου διΑ τα τοπικά μας ζή τήματα. Καί ελπίζομεν Βτι συν τόια; θά λυθβ καί τό ζή τη μα τοθτο. *** ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΙΑ. Ή καθυστέρησις τής έγ κρίσεως τοθ σχεδΐου τής πό λεως καί ή οΐκονομιχή κρίσις τ. Ο παρβλθόντος Ε τους βΤχον άνακίψϋ τιλβ'ω; την προσπΑ θείαν Ανακαινισμοθ τ(|ς πό λεως καί είχον γΐνει αφορ Η ος κα( τό σκοτΑδι τοθ βαρΒα ρισμοθ πού ήρχισε νΑ άνοζβ ι:Λ« έψέβισε καί μάς έχλόνισε την πίστιν. ΈγΙναμε δειλοΙ βνώ μάς έχρΕΐβζβτο τό θΐρ ρος. ΚαΙ ξεσποθμε σέ νεθρα την δρα Ακριβώς πού μάς «Τναι άπαραίτη'η ή γαλήνη ΚαΙ Εχομβν γΐνει, σ<λόβοι τής ζωής. ΑντΙ νά γΐνωμε χυρΐαρ χοΐ της. Άλλά σήμερο Ας σταθοΰμβ γιά μιά στιγμή- "Ας θάψωμβ στό σκοτΑδι τής λήθης κΑθε μΐκρίψυχο κα( ταπβινό αΤοθη μσ. "^ς ξβρριζώσωμεν Από την ψυχή μας κΑθε κακΙα.'Ας Αποπλύνωμε την καρδιά καί τή σ έψι μας Από κάθε ρ&πο. Κ' Ας προχωρήσωμε ξανά στό δρόμο τιού φέρνβι πρός Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΙΦΑΑΕΙΑ. Μ Γθ ΔΗΜΟ Μέ 1<ανοποιήσβ δ ή ζ ή ως διαπιστώνομβν δτι ή ζω οκλοπή έξηβ(φθη των τελευ ταΤον καιρόν Από τόν τόπον μας καί ή δημοσία Ασφΐλεια τόσον είς την πόλιν βσον κα( «Ις την ΟΊιαιθοον Ιχει παγΐοι θή πλήρως. Χΐρις δέ ε(ς τ· λαμβανόμενα καί συνεχιζόμε να εΙσέτι σύστηρΛ μέτρα υπό τΛν Αρχον ό τόπος μας έκκαθατρΐζεται έξ ολοκλήρου Από τα κακοποιά στοιγεΤα κα( ή τάξις χ αί ή ΑσφΑλεια έμπεΊοθται κατά τρόπον ζή λευτόν. Καί είναι γνωστόν πόσον τό αΤσθημα τής Ασφα λιΐας ΰ«ββ3ηθ«Τ την. ΑνΑπτυ ξιν των ο(<ονομικΑν καί τον ηθικόν δυνάμεως έ'ός τόπου. «** ΗΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΑΑΙΟΚΑΡΠΟΥ· Τα μβτρον τή; άιαγορβύ τής συνίθιηβής έλαιο κΑρπου πρό τής 20(1 ς Σβτιτβμ βρίου τό οποίον ελήφθη κατό πιν Αποφΐσβω; τής ΝιμαρχΙας ήτο πράγμβτι επιβεβλημένον. Διότι εφέτος λόγω τής έλεΐ ψ;ως τοθ ελαίου καί τής εξαι ρετικά ΰψιιλής τιμής τού, πολ λοΐ έκ τον παραγωγήν ήρχι σαν νά συλλέγβυν Από τώρα έλαΐας διά την παρασκευήν ελαίου. Κοί φυσικά ικτός τοθ δτι ή ποιότης τοθ ελαίου αύ- τοθ Ρέν είναι καλή, έπέρχεται καί μεγαλη ζημΐα διότι ό έλαι όκαρπος δέ ν Ιχει ώ^ιμάσβι Α- ■όμη καΐ κατΑ συνέπειαν ?έ» Αποδίδει, διά τ|)ς ίχθλ'ψ3ως εί μή ελαχίστην μόνον ποσότητα ελαίου. *** ΑΙ ΝΕΑΙ ΕΙΙΦΟΡΑΙ. ΟΙ χρηματισταί Αθηνών προσίφεραν ε/ έ<ατομμύριον δραχμον 6»έΡ τής ΑεροπορΙ άς. ΚαΙ μετ' «ύτούς προσέ φεραν καί οί ΑρτοποιοΙ Ιν καί ήιιΐσυ έ<αιομμύριον. Πρό κείται περΐ βόο νίων ε(σφο β&ν έξαιρετικά σημαντικόν διά τάς οποίας είναι Αξιοί κάθε έπαΐνου καί τιμής οί χά ταθίταΐ των. ΚαΙ Αποδεικνΰε ται κατ' αυτόν τόν τρόπον δ τι ό ί?ανος υπέρ τής, έθνικής μας Αεροπορΐας συνεχΐζβται πΑντοτε μέ τόν αυτόν ένθου σιασμόν μέ τόν οποίον ή?χι σε. Αύτό δέ ΑποτιλβΤ την κα λυτέραν εγγύησιν δτι συντό μως 6* Αποκτήσωμεν Αεροπο ρΐαν τελείως (<ανήν νά έξα σφαλΐσο την Ακεραιότητα καί την Ασφάλειαν τής χώρας μας. Οπροχκοπιζμοχ. "Επ" εύκαιρ'α τής ένταθ θα παραμονάς τού, ή Α Β Υ. ό Πρίγκηψ Παθλος θά έπιθεω ρήση τάς προσκοπικάς ομάδος τής πόλεώς μας καί θά ομιλή ση βΐς τούς προσκόπΡυ? έν θαρρόνων αύτούς είς την έ< πολιτιστικήν των προσπάθει αν. ΚαΙ δεν ύιάρχει Αμφιβο· λ(α δτι τό ενδιαφέρον «θτό τοθ Διαδόχου όπερ τβν προ σκόπων μας ΘΑ έΜη ώ; Απο τέ λ η λ μς Μ ; λεσμα την μεγαλυτέραν έξΑπλωσιν τής Ιδέας τοθ προ σκοπισμοθ ι(ς τόν τόπον μας. τόν βληθινά μεγάλο καί ώραΐο -Λν καί διά νΑ ιΤμίθί εί προορισμό της ζωής: Πρός(λικρινεΤς ό προσκοπισμός ε την Αγάπη καί τβ λυτρωμό ά. χΒι σημειώσει ε(ε τό Ήβά πό κάθε ταπεινό κα( χυδαΐο'κλειον καί την Κρήτην γενικώ Ινσνικτο. (τερον σημαντικάς προόδους Μ, ^τ*ν τελευταίον καιρόν. Μ
  α ν οΡβαζι
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τώ κι
  νιεαατογραφικόν άριστοθογημσ:
  «Πρίγκηψ δολλαρ'ων». Μ* τί ν
  Γκάρρυ Κοθπεο καΐ την Ζάν 'Αο·
  θρουρ. Έκτός προγράμματος Μιτα
  βαρΐα ζουρνάλ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  τώ άβροπορικό Εργο: «Νυκτεοινή
  πτήσις». κατάλληλον καΐ δι' άνηλ
  κους. Μέ τούς "Εκλεν Χέηζ, Κλάρι
  ΓκέΤμπλ, Λιόννελ ΛΛπάρυμορ
  Σήμερον 2 ιτσραστάσιις, ΛΟριο
  •Φίντσσμα τοθ τρόμου».]
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός) — Σήμερο
  τό κοινωνικό Εργο: «ΓυναΓ«ες ύπι
  κόσμου» μέ την Βαρβάρα Στά
  γουΐκ.
  Σήμερον 2 παραστάοεις. Λθριο
  ώρα. 10 μ.μ Μεγάλη Συναυλΐα Χι
  ρωβίας Πανεπιστημ ου "Αθηνών.
  ΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙ£ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΟΟΥΛΔΙΑΚΐΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "_ρ*ι 7 Μ«1 10 μ μ.
  Το ΜΐνημβτβνραφΐΗόν άρι
  στουργημεΐ:
  ΠΡΙΓΚΗΨ
  ΔΟΛΛΑΡΙΏΝ
  Νέτβν
  ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  κ* ι την
  ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
  'Βκτβι κρονράμμκτος:
  ΜΠΑΒΑΡΙΛ (ζονρνβλ)
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΝΕΑ ΑΤΑΑΝΤΙΣ
  II «III
  ΤΙ!. !Ν»
  Νέ τίιν
  ΕΛΛΕΝ ΓΚρΧΛΓΚΑΝ
  Τ6 άθάνστο μυθ στόρη
  μα κοθ ίβημοσΐβυβ πρό
  κβιροθ ή Ά6Β
  ΧχηνοθεοΙα 4«ιρώδης
  Μοναικίι
  Μπαλλιτ»
  ΕΚΤΟ2Ε ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλβρηγότ ά)π
  Αναχωρεί έξ Ήρα-
  κλείου έκαστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ»
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά-
  •Ιυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, —Ορον, ΤΗ.
  Ν·Ν, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον εΥΙΝΑΡΑΛΚΜ
  ΤειλΙν. 1-41
  ΜΙΙΤΡΑΝΚΗ
  ΟΑΣΙΑΙΣΣΑ
  195ο»
  Έν τώ ιΐΕταξο κάθε ήμέρα
  λαδς «πολύς συνέρρββ κ ά τω
  από τα παρέθυρα τοθ Κβρα
  μεικοθ κι' βφώντζε:
  —Ζήτω 6 βασιλεύς! Ζήτω ή
  β^σλισσαΐ
  Οί πάντες Εκαναν δ,τι ήμχο
  οοίσ^ν γιά νά έκφρσσουν στΑ
  βασιληά τή χαρά τους «για
  •ήν θβληματική μβτοικεοΐα
  (οί». Δ*ν βλειιιαν δμως τα Ι
  υρσόοια τιγο κάθε τόσο ίθο
  μιζαν σΐή Μαρία—'Δντουα-
  νέττα και στδν αν&ρά της
  την Οκαρζι ενός σκοτβινοθ κό
  αν ου νβμάτου καχ'α κα( μΐ
  σοο. "Ετσι μ*ρικβς ίΦημ·Ό!οες
  ^νήγγβιλαν, την 8ην Ό«τω-
  Βο'ου, βτι ή Βασίλισσα τής
  Γαλλϊσς έλβυθβρωνε μέ Ρκβ
  τ-γ· γρήματα τα πράγματα
  πού είχον παραοοθθ στο ένε-
  ^υροοανβιστήριο καί δτι οί ό
  Φειλέτες μποροθσαν νά τάνβ
  νά σηκώσουν τα ένβχυοτ. Έ
  τρβξεν 6 κοσμάκην—«Λ άρμό-
  οιθΐ ίξαφνισσθηκαν. Καί ή
  Φτωχολογιά τα ίβσλβ »ι6 την
  βασΐλισσα Μόλις το Ιμαθεν
  ή Μαρία—Άντουανέττα βπει
  σε τόν βασιλτΐα νβ σηνώσρ,
  υΒ ΧΡήματα ΤΓ)ς κάσσΐς τού,
  ολα τα έν#χυοα των φτωχων.
  Έπίσης τόν ένεισε νβ έλιυθε
  !)γτ) τβτρακόσιους οΐκογενβι
  άρχες πού ήσαν φυλακισμέ·
  νοι γιά μικροχρέη.
  Καλά, οιγμίνα στο γιαλό.
  Τΐιιοτε < έ; μποροθσε νά άφο Μση την «ολΐμικ^ των έχ- θρών της, οί όποΤοΐ την χατη γοροθσαν 8" <*έν έχανεν εΰ «αιρΐα πού νά μην εκδηλώση ν κακοβουλΐα της εναντίον Ο λαοθ των Παρισίων» "Ά τομα, όμάοες, έσταματοθσαν μπροστά στό παλάτι τβθ Κϊ ραμβικοθ γιά νά έζοκολΰσουν πρός τα παράθυρα των Βιαμε ρισματων τής βασιλΐσσης βρι- Ις καί φοβίρε-. Ύκό τό πρό ημα δτι ήσαν άντιπροοω-' πιΐβς πού ήθελον νά όποβάλ λουν ψηΦΐσματα στοος βασι-, λεΐς, κάθβ λογ",ς α τομα, «Ισή γοντ», τα όποΤα ίλεγαν άνοη σβς στΑν βχσιλτά χαί σχτϊν βσοΐλσσα ή βτολμοθσαν νά ο •κτυπώσουν στον πρώτον βα ούτατπς «απηνορΐβςβΐς προκλη τικώτατον τόνον εναντίον τ1)ς οευτέρας Ό Λουδοβίκου ύπε ρήσΐιζβ υ έ τώ αιονο Οφου τού γυναΤίά τού, ή Ρε Μαρία —Άντουαν*ττα έξβστΐοθσε σέ] λβμματα. Όταν δμως ο( ύ [ρυ-ιγοΐ έκρΛτβιναν νά άπανο 9βυθ{) τοθ λοιποθ ή ιΤσοβος 1 ο' ούτςύί τούς περιεργους άν τιπροσώπους τοθ λαοθ: —"0*1, «Τπεν ή βνσΙΛισσα Ας μπαίνουν θά έχωμε τό κου ράγιο νά τούς δεχώμεθα καί ά τούς Ακοθμβ. Κι' εγοαφδ στήν έξόοισΐηΠο ινιίκ, τή φιλή -η;: «Έκλοψι Μιλάτε γιά τό κουράγιο μου. Χρειόζβται τΐολο λιγώτβρο γι4 ά βϊστσξω τίς φρικτές στιγ ιές πού έπβρασα καρά γιά{ ά ΰκομβίνω το χάλι μας, τα, ιΐκά μου βασανα, τα βΑσανα| Ον φΙ>ων μας καί 6λα>ν δσοι
  άς κΒριστοιχ ζουν.
  (συνβχζεται)
  ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ήλΐ.κ 5 λ. 46 Δ&βις 7 λ. 12
  ΠΑΛΗΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ .-Τ*
  Έξαιρετική τιμή Ι δοθή τελευταΐ
  ως καΐ μάλιστα είς τό Στάδιον—
  στό παληό Έλληνικό τραγοθβι.
  Άλ' ανεξαρτήτως αύτοθ καί έν
  σχέσει πρός μίαν πρόσφατον άνα
  κίνησιν παληων τραγουδιων, τα
  τραγοβ'δια σότά συγκινοθν, ΚαΙ
  δέν συγκινοΰν μόνον καί κατά φυ
  σικώτερον λόγον τούς παληούς.
  Συγκινοθν κβΐ τούς νίους.
  "Εχϊΐ παρατηρηθίΐ δτι τό παληό
  τοανοθδι ίχει πεοισσότερη ίυμο
  ν(α, κάποτε όνωσδιόλου περιοσό-
  τερη τέχνη κσΐ ώς επί τό πλεΓ.
  στον προοωπικότητα καί χαρακτίΐ-
  ρα Κατά την προχθεσινή βραδυά
  πού έσχεδιάσθη μιά μικροδιασκβ-
  δασις μ! ρεπερτό^ιο παληων τρα
  γουδιών αποκλειστικώς, ό τρανου·
  βιοτής ποϋ εΤχε καί την Ιμπνβυ-
  σιν τής π ωτοτυπΐας αυτής·διότι
  ηερΐ πρωτοτυπΐσς επρόκειτο—βπέ-
  δειξε μέ τό παραπάνω πως τό
  παληό Κρητικό τραγοθδι είνε τό
  καταλληλότερον δλων. ΤΙ πάθος
  συντονισμβνο μέ τό γενκό αΐοθη
  μα πού διατηριί · Κρητικός άπί·
  ναντι τοθ ζωντανοθ καί τοθ ώ
  ραΐουΐ
  Όσοι έπεξ'ργσζβνται παληά μο
  Τ'βα Κιητικής μουσικής—καί δέν
  είναι εΰτυχώς ολίγοι— Θά συμ*ο»
  νοθν κοΐ γενικώτερα μέ την άπο
  ψιν αυτή. Τό παληό τραγοθδι εΤ
  νκ άτόφιο, γνήσιο. έπιστημονικά
  δεμένο μέ ι ό αΤσΘημα τοθ λαοθ
  καί την τοττική παράδοσι. ΚαΙ δχι
  μόνον αύτό: Έχει λεπτή άκρΐβεια
  συναισθηματική καί βαθΰτερη μου
  σική οθνδεσι καΐ έναλλαγή, Τθ χρω
  μα τού πάλλεται άπό ζωή καί οί
  μοντυλασιόν τού άπό ενάργεια
  πάθους *αΙ χαραιαήρος. Άντιθε
  τως τό μοντέρνο τραγοθδι είνε
  νόθο. Άφήνω δτι κακομετοχειρΐ
  ζεται συχνά τή ρ(ζα τοθ παληοθ
  τραγουδιοθ την · ποία ν θι,μβτσι
  Λκαιρα καί «τεχνα,
  Τραγουδωντας λοιπόν παλησ
  τραγούβια δέν κάνουμε τΐποτε τό
  άναχρονιστικό—δπως Θά Ιλβγεν ·
  πρωτος νσνόμπ». Άπεναντίας «α
  τευθύνομεν τό κίφι πρός τή Φυσι
  κώτερη πηγή τού.
  Ό Άλλβς
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ
  ΕΜ. Ι. ΑΛ1ΞΑΚΗΣ
  ς !( Πβριαίβυς
  &νκλ«μΡαιν·ι οΙοινβΑηοτι *·
  ρβΜΐεΙβιν νβσημάΐΜν τοθ «6
  ματος (ούλΐτιδβς, κκκββμΐκν)
  ουμφώνϋς μέ τίιν τιλινταίκν
  έ{ίλι{ιν τής ίκιστήμης- Επί
  σπς «ββντβστοιχΐαις κ«1 κορϋ
  νπ( έκ βΜφόρΗν μ·τ«λλ»»ν—
  χβρδνες έκ κβρσελ«νη«. Έκ«
  νοτφβρά τ«λβίε»ς άνΜδύνυς
  τϋν οτριβλβφυδν βδαντ*ιν ιΐς
  τίιν «βνβνιχίιν βύτΛν βέβιν.
  ΤπλΙφιινβν 6-91.
  ΖητεΙτ«ι Οπαλληλος ήλικΐας
  16—18 έτων είς τό ΚατάστΓ,μα Μι
  κολάου Σταυρακάκη ό^ός ΦάιστοΟ,
  Πληροφορίαι παρα τφ Ιδίω.
  «ακτσειδή φυτβ ηου
  τ·ν θβνειτ·ν.
  4( ατατιατιχιιΐ τβν ϊυατοχ^
  μ£τ·* *«υ γίνιντβι ι ι; την ' Α
  μερικήν Ι χούν χαΐ ιΐβιχήν κΐρκ
  γρα»·ν γι4 τα 8υατιπή,»«« «ου
  «•οκβλνθν τα αγχαθ«χά χαχτοΐι
  β^ φυτά, έ<ιΙ«« κου αί χυ»1·ς θε«ε»·Ον διακβιμηαχ» χά Ι τα Ι χ·υν, ε!( μιχρ·ο<οκιχ*{ διαοτί οιι(, μέαχ ιίς χαλικε)*] ΒοχεΙα οί* οαλίνιοι τού. '-κο τελιυ δυατυχιιμάτων ιίς Ο&πστγχτβ- να προν,ύπϋΐ ίτι νέ;υοι 171 'Α με#ιχαν«1 κίθανβν άηδ τι υ; χβ- χτουςΐ Τοΐμπήθιβκαν στ" άγχά- θια τους, ϊέ* Ι*«3ΐν καμμιά «ρεαβχήν είς την μικράν κλ»|γήν, Ι «αθαν σηψ»ιμίαν χαΐ κίθβνκν. *** —Κάθε &υ» ώρΐς γίνβνται τρείς αύτ·κτ·ν(αι... 'Ακα μ'αν οτατίοτικτίν «Οπ)η θυβμεθ «ιύ ϋΐ|μ·βΐιύβτ] χιλιυ τ» Ι χ έν Γιρμαν'α προχύΐτβυν αι άχόλίυθ*: κερ[«»γβι κοιραΐτ,βτ)· οεις: Κίς την ΓβρμανΕκν χάθε τρΐαι δεντερέλιητα ν·*ν·νται τέσιιρα «βιΐισ, έ φ μβνον χ&βε ιΐκοαι ·< ώ διυτιραΐιπτα οτ,μΐιοΒτκι Ι- νβς θάνατος. '&; η·ές τ^ν 8μ] οιμίτητα την ηαιδιβν ί οτατιβ» *ή οημιιώνει τριάντα τέ τι θδμα τα τ^ν ώραν. Κατβ ιήν ιδίαν οτα τιοχιχήν χάβε ϊύβ δ»ς γίνωνται τρείς ο6τοχτ·ν!αι έν Γερμαν'α *** —Όκ·υ Τ· γκαράζ ΙβυριΙ ται ά{«·θέαΓ·ν. Τέ ηρβχον γχαράζ τβν πό λικβν «ΐριοχβν έχτ'οθΐ| είς την «βλΐν "ΕγχΙντΐ(ΐμ(ντ« τ<]ς Γροι λανϊΐας, "Εβς ττρέ Ινος Ιϊους άχέμτ) τέ γχαραζ ή<»ν ιΐδος α γνωατον »1ί ττ,ν πόλιν αυήν πιί» ίριθμιί 2.000 χατ·(χβ»ς. *Η5») 8컀 οβίρχβυν ιίς 'βγχέντεαμϊ ντε δώδεκα αδτοχ[νΐ)ϊα, χαί χά ριν βύϊβν Ι «άς Δχνβς Ιικχβια— μαΐτΕας Ι«τιοεν Ιι% γχβράζ. Οϊ ι Έαχΐμ&βι οκρρίευνάπέ τα κ#ρ ξ[ !'ή χορτκΐνοντες νά βλίκβυκ τό| γχηρβζ, τέ 6πίΙ«ν 6 νβμαζιιιν' «ΐταθλβν τϋν α&τ·χιντ|τ<ιβν». ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙ8ΔΕΙ ΕΡΓΟΜ Ι ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΟΙΣΑΥΡΩΝ 77ον ΤΟΥ Ρ. ΓΓΕΒΕΝΙΟΝ ||||κθΙΜΩιΊΙΚη| ' ΚΙΜΗΣΙΣ,-Ά^βχώπησε δι* 'Αβή . νσς ό κ. Νΐθαν Μαλουντραΐχ. 1 —ΈπαντϊλθΒν ίξ Αθηνών · κ. καί ή κ. Πετρ*κη —Αφίχθησαν έπΐσης βξ Άθηνθν οί Ιατρο) κ. κ. Γ. Μαροθσης καί Κ, Κοκκινακης, *** Γόρω στηνπόλι μας. αΆριια χαί *»γ* τα μΐτιά τού κρός το μί-ιβς ιιοιι «λλ* ήϊ»ν π·λο Ιξτ)ηλ^μέ· ΥΐΒ νά μπιρίαη νά δι'ξ^ Ι«κλ- ίι Ό· τι μκίρεαε νά η% ήτανμιβ ο5«οι»ίν^ λέξι: —·Ρβ9μ 1 ΔΙ* ιϊχα χαι«ό νά χάνα. Κα τέβη<« τ^ν ακάλ» χι' Ιΐράβηξ κρός την οάλ». Μιά α*αταστιι- α(α άπιρΕγραητιΐ έ<υριαρχ·3οι παντοθ. "Ολκ τΑ κΒάγμιτα χΓ IX* τα μι*?τ] κου ήταν χλκβμένκ με τί χλιιβΐ ιΐχαν παρδβ Κατίβ^κ» κι& χατ» αττ,ν χη. Όλαι & βαρέλια ΐίχ^ν ίξ-χ- φεινιοθ) χαί Οΐέ «άτωμα χϋλ·0 σαν Ινα βα·ρ& μηβτΐλιις εί^ειες Ψίχνβνιοις ι5ί|κ» χάκ·ια> μπο
  τίλια γεμάιτ}. Την έιι1|ρα γιβ τέν
  ΧανΙς χαί γιβ τϊν ϋ ΐυτδ μο»
  γαλέτται, μαιμιλάβα, οτ»ορ!Εες
  χι' Ι** χομμάτι ΐνι χι'
  πάλι στό χατάατ^βμα. '
  κρ&ι« χοντί οτό τιμίνι, ή
  νερό άπό τό βχρέλι που ήΐ«ν
  έχεΤ χ·ντ», χι' έγύριαχ χοντί
  οίον Χΐνδς Τ«0 Ιίωοα την μκο-
  τ(λια χι' ΙχιΖνος την Ιφι»· μέ
  β«υλιμ(κ οτέ ^οτέμα τ·υ χι' ή*ι·
  άά
  ΑΛΕΞ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  ΙΑΤΡΟΙ — ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ
  Τέως 'ίατρός ΕύαγγελισμοΟ
  σπουβασας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ
  ΙατρεΙφ τού όδός (Πλατεια—
  Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος βκ
  τ(|β όδοθ Καγιαμπί],
  'ί?ραι επισκέψεων 9—12-4-7.
  ΕΦΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕ2 ΤΗΣ ΡΛΛΛ_Ο£
  ΥΠ)Μ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  κτυμ£τ»ν «·, Άνταλλκγϋς
  —■Όϊ ιίιΐΐν, Ουτερα, ιΐχα μ»-
  άνάγχΐ), νά πάρ' ή · >γή.
  ίάθηϊ* χβντα τού χι'
  νά τρέμω.
  —ΕΙοαι ϋληγβμένας
  τον έβώτ-οα:
  "Δφΐβε χάκοια μούγχρ:αμ* κα!
  μβ>λ·ν Ιγαύγΐζε Π*ρ4 μιλοθοι
  —"Αν ήταν 15β έκιΝος β χά
  τβραμέννς δ γιατοίς θ* μ' Ιχανι
  χκλά ατο λεκ«6. Όβο γιά έκιΙ·ο
  ΙχιΙ τέ παΐηίηραμμχ, ι&* βλέ
  «εις, ι[ ι κεθαμένες γιά καλά,
  "Γοκεραι, νά οοθ κ», καλυτέρα
  γιατΐ δίν ήϊ»ν χαλίς ναύιΐ|ς. Έ
  Ου Βμ»ς κκ* ηβθ ή»θΐί;
  —Ήρθ* γιά νά λ4βω χχτ·χ4
  τεθ χαραιβιβα χ«1 αι) θά μ·.Ο φίρ
  νεααι οάν νά τ) ι·ι*ν χιπιτϋνιβ;
  μίχρι νε·τί>ας διαταγάς.
  Μ' έχδηαξε λ>ξά, άλλι ?έ Ι
  βγιχλε μιλιά.
  —-Ιύΐΐ τ) θτ}ΐι>χ(βι, τβθ εΐηϊ
  Οαηρει. !έ* μ' ά»έο«ι «αί μ! την
  άβειά β·υ ήν χβτΐίΐζω* χ&ρ» β-
  μίαβί.
  Στ)χώ8τ)<α, Ιτριΐοι πιίς τ4 χα- τάρτι χαί την έοτέβχουι. •—Ό Θΐις ο·ζ·ι τον βΐθ'λίβ, φώναιξβ βγάζοντας τέ μ«υ. Πίΐι πιά δ χβτιεΐί Μ' έ«ό:τ«ξΐϊπ?οθΐ«!κά χ»1 *· νηρά κάντ« Ιχοντας τέ τ«ι» άκουμκιομένα σιδ οτΐ το». Τέλος μ·0 «[«ι: —Καπιτάν Χδκιν(, α4ν νά φ«(νεται ηώς τΑ μίνο αχέδιο ο&'ή τ^ν αΐιγμή ιΐενά ηίμΐστή (ατε»ΐά. Γιά νά τα Α* θ€λ-(. ) —ΝϊΕ, ν«1. ο' «χοββ. ΈκτΙΘενΤαι είς α' κοΐ γ' επαναληπτικήν πλ"ΐο6οτικήν δημοπρασίαν ενεργηθηαομένην την 15 ΣεπτεμβρΙου 1·37 Ημέραν Τετάρτην καί 4>ααν
  11—12 π. μ είς τό Ύπ)μα τί)ς Ε.Τ.Ε. ή έκποΐησις τθν κάτωθι κτημά·
  των.
  'Δριβ. Κτήμ. ΕΙ3ος Κτήμ. Φίσις ΜτΑμ«το$ "Εκτ«βις *' ΠροβφορΑ
  381 ΟΙκΙα ΚιζΙλ Τόμπια 77,50 τ.μ. Βί.ΜΟ
  732 ΟΙκΙα ΚιζΙλ Τάμπισ 116 τ.μ. 184 000
  Τ/οΰ κάτωθι κτήματος ή δημοπρασΐα Εσεται γ' επαναληπτικιΊ
  8084 Ελαιόφυτον Χσνιαλϊϊ Τε* Α 22 οτέμ. 381 5Γ0
  ΟΙ άναλυτικοι βροι είναι κατατεθειμένοι βΐς τό Ύπ|μα ττ)ς Ε.Τ.Ε.
  Ιν·α δύνανται προσερχόμβνοι οί ένδιαφερόμβνοι ν^ λάβωσι γνώσιν.
  ΐ'Εκ τοθ Γραφείου).
  ΚίχΙ <ξ-ν«λβδθηαχ τέ μιυ. —*Δ <·« με τί θά οοθ κ&.'βου θά μ·0 5ύ9||( νά φίω χαί νΐ π:6 γιατΙ Ιται Βικ»ς ε!«ΐ3ΐ δέν μ«9ρΑ νά τ» χουνήαω άιτλ Β& χ>1 κινέ
  νκ χομμάτι πκνΐ γι* νά Είοω την
  κλΐ|Υ4 μου· Α&ιέ θά χίν^ς έαϋ
  Χι' έ ώ, Ιννοιά σοκ θά αοθ π6ε τί
  χρΐΐάζιται νά χάν^ς γι* νά χ·η-
  μκντάρ^ς τα χαράβι- Πιατριΐιέ(
  χβυίένχες, Ι;
  (συ—χΐζβται)
  οί
  ΑΉ
  01
  01
  -ΙΓΑΡΕΤΤΑ. ΖΑΝΤΕ
  Έν·ΐΜΐα>ςεταΐ μαγαζείον Ισόγει
  ος μβι' ανωγβΐου ί) καί κβχωριομέ
  ν ως κείμενον είς την οδόν ,1881,
  Πληροφορίαι παρα τφ κ. Ε, Χρι>
  οφ βικογόρω.
  'ΒνβΐΜΐάζονται δόο δωματια μ« _^_
  Τα κουζΐνας ήλεκτροφώτιστα *ο1 ϊ Ι
  μΑ ολα τα χρειωβη κατάλλολα 1*1
  Βι' άνβρόγυνον. Πληροφορίαι πατ' ΙΓ3Ι
  ί Ι5|
  01
  αι
  αι
  ΗΊ
  Προστατεύσετε την υγείαν σας, χωρις νά στερηΰήτε την άπό-
  λανσιν ενός καλοϋ σιγαρέττον:
  αι
  ιι ια
  III
  αι
  αι
  III
  Χαρμάνι άπό χαπά τεχνικώς άπονιχοτικοποιημένα καί Κι
  καπνά φι σικά, έκλεκτών προελεύσεων. Δίπλωμα ενρεσιτε- Τβ
  χνίας ύπ' άρ. 20522. (Π
  ΙΒ5-
  Των Δραχ. 15.— τό μεγάλο
  » » 7.6Ο » μικρό
  Καθ* * πληροφορούμεθα ή Γβνι
  κή Διοίκησις Κρήτης έπβκθρασ* την
  βιενβρνηθεΐσαν πρό καιροθ δημο¬
  πρασίαν διά την ανέγερσιν το9 νί
  ου συνοικισκοΰ είς «Πατέλες».
  —Δέν απομίνει λοιπόν πλί·ν εί
  μή ή εγκατάστασις τού άνσκηρυ
  χθβντος έργολάβου δια να άοχΐ
  οουν άνεγειρόμβνα τα ν*α οΐκή
  ματα.
  —ΚαΙ ελπίζομεν Οτι τοθτο 84ν
  Θά Ιοαδΰνη.
  —Έκ τοθ ύγειονομικοθ κίντρου
  μανθάνομεν δτι ή όγιβινή κατά·τα
  αίς τοθ νομοθ είνε αρκούντως Ικα
  νοποιητική.
  —Είς τουτο συνβτέλϊσεν ή συμ
  μόρφωσις αφ' ενός τοθ κοινοθ πρός
  τάς εκάστοτε όδηγΐας τού άλλα
  καί αί καταβαλλόμβναι προοτάθει
  αι ΤΓ]ς *:μοβ(ας υπηρεσίας δια
  την έξουδετέρ·σιν των μολυσματι
  κων έστιων,
  —Κατσ την διαρρεοσασαν έ|Ιβο
  μαβα εσημειώθησαν σημαντικαί &(
  οαγβεγαΐ σταφίδος είς την πόλιν.
  —Ύπολογίζβται δτι αί βΐσαχθεΐ
  σαι μέχρι τοθδε, νοσότητβς άνίρ
  χονται είς 1,000 τόννους περΐπου
  σουλτανίνας κάΐ είς ΙΟΟ,ΟΟΟ όκ τα·
  —Έκ «αραλλήλου εσημειώθη ·ελ
  τΐνσις των ιμων κυμαινομένων
  ήδη ποιοτικβς άπό 17-21 δραχ.
  — Τό περιοδεθον στρεττιωτικόν
  συμβουλιον διά την εξέτασιν των
  δικαιολονητικων των στρατευσΐμων^
  συνεχΐζει τάς έογασΐας τού είς διά*
  φορα μίρη τοΰ νομοθ.
  — ΟΙ μή παρουσιαζόμενοι «κ των
  στρατευσΐμων ενώπιον τού ύπόκειν
  ται είς χρηματικόν πρόστιμον συμ
  φώνως τε> νόμ»
  —ΟΙ σημερινοΐ Γ. ναυτικοΙ άγώ-
  νες των ναυτοπροσκόπων μας ποο
  βλέπεται δτι Θά οημειώσουν Ιξαιρ*
  τικήν επιτυχίαν.
  —Είς τούς αγώνας Θά παρευρε
  θοΰν *αΙ ό Διαβοχος Παθλος υπό
  την προστασίαν τοθ ·πο(ου καί 1
  τέθησαν, αί τοπικαί άοχαΐ καθφς^
  καί οί άξιωματικοΐ τοθ νσυλοχοθν
  τος είς τόν λιμένα μας στόλου.
  — θί ηθέλαμεν νά μάθωμεν. Πρό
  κείται νά αποπερατωθή εφέτος ή
  λεωφότος πρός την *Ακ—Τάμπιαν
  ή Θά μείνη καί τοθ χρόνου είς αθ
  την την άθλιότητα ποΰ καθιοτβ α
  δυνατόν την δισβα·1ν της;
  —Έν τούτοις ή λβωφόρος αθτή
  αποτελεί τό μοναδικόν μερος πβρι
  πάτου των συμπολίτην.
  —'ΕπΙ πλέον δέ καί την μοναβι
  κήν άοτηρίαν κρός την Κν·σόν
  καί Θαπρεπε καί χάριν τ»ν συμπο
  λιτών καί χάριν τ·Ο τουριομοΰ καί
  τής αξιοπρεπείας μας νά άοφαλτο
  οτρωθό επί τέλους.
  —Πλήθη συμπολιτων ίγκατέλβι
  ψαν χθές βράδυ την πόλιν διά νά
  πιράσουν είς την εξοχήν τό ΣαΒ
  βατοκύριακο.
  —'Αλλά δέν ·ά είναι ολίγοι καί
  έκεΐνοι πού ΘΑ κατεβοϋν οήμερο
  στή ΘΛλασσαι καί Θά πιράοουν την
  ήμέαα των στ* άκρογιάλια τής τρυ
  πητής, τοθ Πόρου, τοθ Καρτεροβ ,
  καί (οθ ΚοχκΙνη.
  —ΣυμπολΙτης φ'λος πού π&ριώ
  δευσεν εσχάτως όλόκληρη ι ήν 'Ελ.
  λάδα μας ίλεγε ποοχθέ* 6τι ή εή
  θηνότερη πόλις είνε ή Ιδική πας.
  —Νά τό πιστεύσωμεν; 'Αλλά δια
  τί δχι; ή βββαΐωσις προέρχεται άπό
  πρόσε>ιο άξιόπιστο καί είδικό νά
  κρίνη επί τοθ ζητήματος.
  —Τό κυκλοφοριακόν ζήτημα τής
  πόλεως παρουσιάζεται πάλιν αό·
  την την εποχήν μέ Λλην τού την
  όξύτητα.
  —Καί τοθτο έξ πΐτίας τής έλλ>1
  ι>βως αρκετόν δρόμων καί πλα-
  τειών διά την στάθμευσιν καί την
  κυκλοφορίαν [των αύτοκινήτων.
  — θά πρέπει λοιπόν ν' άντιμε,τ»
  σθρ, καί τό ζήτημα αύτό τώρα
  πού πρόκειται ν' αρχίση Ί έφαρμο
  γή τ°0 ρυυοτομικοθ σχββίου.
  —Διά τελευταίαν φοράν Θά προ
  εηβη σήμερον είς τό σιν έ Πουλα
  κάκη τό φΐλμ «Πρίγκηψ των δολλα
  ρΐωνε.
  —Άπό αυριον Θ' αρχίση 4 προ
  βολή τοθ φΐλμ «Νέα ΆτλαντΙς»
  παομένο άπό τό άθάνατο μυθιστό
  ρημα πού εδημοσίευον πρό καιροθ
  ή «Άνόοθωσις· μέ τόν τΐτλο ή
  «Φλόγα τής ζωής». Πρόκειται γιά
  ίνα υεγαλειώδες ϊρνο άπό (ά οπα
  νιώτερα νού *15αμε μέχρι οήμερ·.
  ό Ρίχορτΐρ
  Λιηκεριυοντα μ« ρ
  •ντ* φαρμ«ΜεΙ«.—*ήμβοον Θέλουν
  Βιημερεύοη τα φαρμακεΓα Ιω. Λο
  γιάδου. Γεωρ Σφακιανάκη καί Α.
  Ζαφειρίου, θά διανυκτερεύσουν δ*
  τα φαρμακεΐα Γ, Γβπεσάκη καί Ε.
  Ζαχαριάδου.
  Αυριον 23 Αΰγούστου Θά Βιανυ
  κτερ&ΰσουν τα φαρμακβϊα Γ Μαν
  δαριωτάχη καί 'Απ. Ζαφειρίου.
  Ο ΙΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΧ
  ΙΟΙΣΙ, ΕΜ. ΟΟΑΙΔΑΙΙΙ!
  ΕΙδικβυββΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα Στομαχου ίντί·
  ρων καί Ηπατος, δέχεται
  τούς τιασχοντας εκ τοθ πεπτι
  κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείω
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμάρες.
  Άριθμ. τηλ. 7—01
  ΨΑΡΙΚΑ
  Είς οοχεΐα μκρβ καί α·
  νάλα είς τό κατάστημα Έμ.
  (Ιναντι ~αλα άς Νβ
  &(« τιμίς
  Α'ΝΟΡΘΟΙΙΙ
  Ι
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  «7ον
  Έσήαανε τ6 ωρολόγιον ώρβν Ικτην. 'Η Φΐντΐνα
  εφάνη ώς μή ακούσασα. Εφαίνετο μχ) -ροσίχουσα
  είς ουδέν των κιρΐ αυτήν. "Η καλονραΐα Ιστειλε μ(
  αν θβραπαΐνΐβα νά ερωτήση την θυρωρδν τοθ έργο
  στασΐου δν επέστρεψεν 6 κ. βήμαρχος κσΐ άν §.μβλ
  λε νά άνοββ άμίσως είς τό νοσηλευτήριον. Ή θε-
  ρακ'τινΐς έ«έστρ«φβ μβι' ολίγα λβτΐτά,
  Ή Φϊντΐνα Εμιτο άχΚητος τιαντοτε καΙ ώς £.
  χουα-χ τον νοθν βλον (Ις τάς Ιβέας «ροοη> ωμένον.
  Ή θεοατιαινΐς δηγήβη «ροψ'ως είς τό ώ ιον της ό·
  οίας ΣβμττλιτΙοκ, δτι 6 χόριος Βήματρχος ανεχώρησε
  τΐοο τθν ϊξ ώρβν τής τττωΐτς έκεινη<, βτι έπΐβηεΐς #ιημά τι ελαφρών καΐ άσκετΐές, μεθ' δλον «κβΐνο τό ψΌχος· Βτι .είς τό δ»ημα ήτο <ζβυγμ·νον ε1 ν λευκόν άλογον* βτι ςθτβ αμαξηλατην επήρε 8 π άγνωστον ποίον δρόμον έλαβε, καΐ άλλοι μέν έλεγον δτι τόν είδον νά στραφή «ρό« την οδόν τοθ Άρρασου, &ν λοι δέ δτι τ·ν απήντησαν είς ιήν δδόν τών,Παρισίων Οτι αναχωρών, ηΊον φσυχότατος, κατΑ τ* σόνη θβς μόνον Ι έ είπεν είς ιήν θυρωρόν νά μην χον περιμί'ωτιν ·οτήν την νύ«τα. Έ> ώ οί δοο γυναΐχες συνωμΐλουν κρυφίως, ε
  χουσαι χά νώτα έστρσμμένα κρός την ΦαντΙ-
  ναν.. τ!]ς μέν καλογραΐας έίωώσητ,, ι ής 8 Α θερα
  «αίν ής άποιτρινομένης, ή ΦαντΙνσ, δια τί}ς δυνά¬
  μεως
  V
  ο?γανι«αΐ τίνες νόσοι παρέχουσιν έκ δια
  λειμμάιον είς «ος πάσχοντος, ιΤχβ κατορθώσβι
  νά λγερθθ είς τ* γονατσ, επί τ1)ς κλίνης της, καΙ
  στηρΐξσσα τ·ς χίΐρσς επί τοθ προσκεφαλαΐου, εΐ
  χεν έκφέριι ιήν κεφαλήν διά τΛν παραπβτασμσ-
  των, καΙ ήΐροάτο. Αίφνης βάλλει ?α»ήν.— Όμι-
  λεΐτε διά χον κ. Μβγ6αλη»ηΛΙ διατί όμΐλιΐτε σνγβι
  τί τοέχε ; διατί δέν Ιρχβτα ;
  Τόσον Β' έπιτακτική κα> βροχνώβης ήτο ν ή φω·
  >ή τηΓ, οστβ οί δόο γυνοΐ&ες ένόμσαν δτι τ]
  κουον φα»ην Ανδρας* έστρά^ησαν^λοιπον εμφοβοι,
  κοΐ είδον μορφήν τίνα λιπόσαρκον, φέρουσαν 8
  λους «ύς χαρακτήρος τοθ θανατον.
  —Σάς έρωτδ ! άνέκραξεν < ΦαντΙνσ. 'Η θεράπσινοι άτιεκρθη 6ποτρσυλ(ζουσα ■ — Ή θυρωρός λέγει πΔς 6 κύριος Βήμσρ,ος Γεν θα ή πορέοη νά έλθη οήμερα. —Ήοόχσσε, παιΒΙ μου. προσέθεσεν ή καλο» γροΤα- πλβγιασε, «λογιασε. Ή φχντΐνα ούδβμος μετοβσλοθσα θέσιν, προ σέθβσε ι έ δυνατήν φωνήν μετά τόνου έπιτακτι κοθ καΙ άμα σπαραξικαρΜου· —Δέν θ& ήμπορέση νά ίλθτι; Διατ'; ΣΐΤς την οΐτΐαν την ξεύρετβ. ΤΑ λέτε σιγά. θέλω καΙ 4^ώ νά ιήν μάβω την οΐτΐαν. Ή θεράτιαινα έσπευσε νά ψιθυρίση είς τό ώ Ι όν τίς καλογραίας. —-ΕΙπέτε της δή εχιι βουλειά είς τ* δημαρχείον «ώο είνε συμβούλιον. Ή 6σ(α ΣεμπλιτΙα ή ιυθρΐασεν' ήρυθρΐσσεν £—αι ίή ή θεροπαινα τ(]ς έκρότεινε νά είπη ψίθμα. 'Αρ' τερου δμωε. ίβλεπεν δτι, β* Ελεγ'ε την αλήθειαν ιΐς την άοθενη, θά την Ιβλαπτε Ββιν&ο είς εκείνην την κατάστασιν της. Τό έρόθημα διήοκεσε ολί¬ γον. "Ηγειρεν ή καλογραΤα πρός την ΦαντΙναν τό γαλήνιόν της δμμ« καΙ μόνον ιΐκβν —Ό κ. δήιιαρχος ανεχώρησε. ΉΦαντΙνα έκΑΘ σεν επί τη"ς πτέριη; των πο- δβν της. Τα δμματά ιης Ιλαιψΐν. 'ΔπερΙγραπτός τη; χαρά ή θησεν επί τοθ περιαλγοθς προσώπου της. —Ανεχώρησε-1 εϊ«β. θ) κ()γΒ νά τι άρη την Τ. τΐκα μοί Ι "Υψωσβ δέ τότε κρός τβν ουρανόν αμφοτέρας τάς χείρας κα( ή μορφή της Ελαβε ήθός τι άκε ρΐγρακτον. Τα χβΐλη της έκινοθντο· βροσηύχετβ σκβτιηλώς. 'ΑφοΟ έτελεΐωσβ την προσευχή»,— Όοΐα μου 4· βελφή, εΤκβ' πλαγιάζω τώρα ευθύς· κάμνω *,τ σεΤς βελήσετε. Π?ό ·(γου εΤχτ» γΐνβι κτκή' ζητ® συγχώρησιν τι ώς ώμΐλησα τόσον Βυνατά· τ6 γ ω ρΐζω, οσ;α μου άβελφίι. τό γ'ωρ!ζω άλλ' βΤμαι, ►ίβίώ- μέ βλέπετε, τόσον ιύτυχής. Ό Θ'.δς εΤ'6 καλός, ό κ. Μαγδαλη>1)ς είνε καλός· φαντασθήτβ
  ν ά πά>υ ό ϊδιος είς τό Μορφερμβίλι νά ζητήσρ
  τό τεαιδΐ μ ου Ι
  ΕΛΑΣΤΙΚΑ
  Τό συμφέρον σας επιβάλλει νά προνι
  αάτβ τα έλαστικά:
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Ή.πεΐρα .τόσον έτβν άπέδειξβί
  Εξαιρετικήν τον ποιότητα κοΐ τ^ν ρ·
  νάλην χ·ν Γ 'άντοχήν.
  Ε1ν· «ά σοϋψβρώτερβ λόγ·
  'Δντιπρόσ·ιΐβΐ:
  Κ. θ. ΚΘΥΦΔΚΗ- ■*! Εί·
  σ? #^ β? 'ΛϊΓ
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  Γ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Μαλθουσιανισμός.
  Β'.
  "Βιΐειται (Ιλλαβΐε καΙ 6 χ»τα
  Ιίαλθ·ν 6η·λ·γιομΙς τ*)ς α&ξήιε-
  χ τοθ κλι;θυομ·0 »«ν φαΐνεται Α
  ριβή;, ίιέτι χαΐ 2/ αχέμΐ) άφή
  αομεν »ατΑ μέ·ο( τάς |*άο«τε ά
  άξ «'ς τόκ κλτ,θΗθμέν τβν
  φ έθνβν άπέ κ·λέμ·υς, Ι
  ιι8ημί»ς χβΙ έν γένει οϋξι,οιν
  θ Τ)3ΐμίΐΐ|τ·?, ή έκ καραλλήλ·υ
  έλάττοοιν γεννήβιων, πάλιν τ) ατα
  τιατιχή ι6β(οι»( δτι μίλις ιΐς Βτ
  άημ 40 τ) 50 έτβν Βικλαοιά·
  ζιται χαΐ τό ηλίον διαχρινίμινβν
  έκΐ γονΐμίττίΐι Ιθνος, χά Ι ίχι έν-
  τίς 25 μίνον Εκ·ς δπελόγιζΐν ί
  Μϊλθες. Όαβν ίια την &>ΐ)οαχΕ
  αν κιύ ίχίτ9λών·υν πβλλ·1 χ«1
  ημίν μήκως ή χατ' Ιτβς πα·
  ρ]?μίη 5ξϊ)σΐς τβθ ηληθιι·
  ομβθ μας χκτά 90 ί«ς 100 χιλι-
  άΐβς ψ^χας
  V
  Ας ?έβη *5κ·τι ιίς
  τέ άπρ·χώ^τ·ν έφ' βοον ή έκάρ
  χιΐα ιβν κο>»ν ι%ς χώρας Π*
  κρεάγεται έκ ττ«ρ»λλήλβυ, Ας μοθ
  έπιτρβ!*! ν» τ«)ν θεαρβ δκιεδολι
  κτ|ν, διίτι χοΐ 2» ακόμη 5ποτεθ|
  Βτι φθ£ννμεν γρήγ·ρ«ιίς τό 2Βε&
  6ες νά έχωμεν τοιαύτην αρτίαν &
  γειονομιχήν 4ργάνω3ΐν &πε νά έ
  θς οΐ{μ«ντικβς ή μΐγίλ»)
  αχετιχβς θνΐςοΐμδνκς τΐθ πλΐ)θα-
  σμ»0 μας Ιχ δια»ίί»ν βίΐίβν,
  ηί&ίμ* η ύ άμφ ίάλλω 3* θε χά
  τορθβθ) κ*'έ, πάλιν ή χρτ,αιμβ-
  κοιήσΐμβς Ιίταοις %ί χώρας μζς
  νκΐ τ) παβαγωγιχ^ της δαναμικί-
  της τίοβν τ) γεΜργιχή !οον χαΐ ή
  6ιβμΐ)χοινΐ)ιή χκ( νΒυτιλιβκή Ι
  χούν, δπβθίΐω, άρχετά ΐυρί» πιρΐ
  θώ»ιον ώ3τι νά άνχ«πβχριθ| χβΙ
  ιί; ακώ^ΐΜν μίλλ»ν κρός την χ»
  ή δξ λθ
  6κέ τ·ν Βρον, έννεεΐνκ, νά μή
  ή είς τέ τέλος. μΕα
  )
  φ|μγρφ χβΐ κ·λιτΐ«βμί.
  νβν, ίκίτι, φ»βιχά, Ιχιι ΒΙχαιον
  κβΙ ί Μ4λθ»ς χ» Ι όιιοιοβΒήιι·τε
  Αλλας ίιάβϊλες.
  Άλλ' αδτός «υλάχιατον δ Βυ
  ατυχής είπεν μίαν αλήθειαν, Ι
  οτω χαΐ κιλυ μιγ«λοπ·ιι;μένΐ]ν,
  το ϊΐ φίρμαχβν κ·» ιίχι ουατή
  οί χκτά τ*)ς ά«ιιλουμίνης χουνε
  λοκβιτϊοιβς τβν «νθρΜΐιΕνων μιχ.
  ζβν ήτο ακλβς τ) πέραν ώ?ισμι
  νιιι άριθμβθ τέχνην μιτατροπ^
  τβν μιταξα τβν Βδ« φδλαιν οχΐαε
  «ν χατά τρίκεν δυτΐ οΕ γιννήτο
  ρις νά ζ·αν είς τέ «ξτ,ς ώ: έΒιλ-
  φοΐ χβΐ δχι ώ( οΰζυγοι. Έπρότιΐ
  νέ ϊηλαί*, νά έγκ«ταοτ8θ$ ή ά»ι
  τή τής έι*χρατι(οις χαΐ μιαχ ι(ς
  την αυζυγικήν παατάδα άχέμΐ| έν'
  !οον αθ— είχεν ήϊη νέρ) !ε.ς
  φβς ΙΛ δύ·, τέ κ·λυ τρΐα τΐκν».
  πρίταοις πιί» μκοριΐ νά εΐχε
  την ποιι·ιτανιχήν αφέλειαν τβν
  αντιλτ"ψι»ν κκροχτ,μέντ,ς έπ»χί)Γ,
  ?1ν έκλήγβνεν Βμνς τα άνθρώπινχ
  »ίοθ<αα.τα (υτι τβ ήιικέν Ινοΐι· χτον Βπως ή νέ* ϋαι ούγχρονος εξέλιξις τ<|ί Βιαδεήτ·ϋ «υ«τ)ς θε»- ρΕας κιο Α/βμάαθη Νεομαλθουοια νισμός. Φ^ιχά, Ινα χαχέν Πίϋ τελιιο κείται γ[νεται άχίμτ, χει*£τι· ρεν. Ή νία β υ τή μΐρχοι τβθ μαλ- θεΗθΐαβισμβΟ φΐο«ιλ*ν»ι μεγαλο- πρεπβς χαΐ μέ γενναίαν ΒΪοιν χυ· νιομοθ χάθε 16έχν κερίπρβκιριτι χ*|ς έγχρατεΐας χαΐ χηιύΐτει το κατά Μαλθον βντιανθριοπιοτΐχόν εδχγγέλίβν είς ίΧψ γλββοαν πλί·ν άντιλΐ)πτή· χκ( πλέον ευάρε ατον είς τα %'ψΑϊη Ινοτιχτα χαΐ τάς πρητογενεΐς δ»μάς, ί) τ&υλά· χιοτβν 6κ4 τύπ·ν συ»ριδ»ζόμιν·ν χίλλιβν μέ τέ πραχτιχέν πνεθμ« έ. Τί π»οβλημ* λύΐται χκτά τρίπον κολδ ΐύχολώτερβν ακόχήν οχ·λαοτ.ιχίτηΐα ττ]ς έγ- χρατε!ας, «κλ.ύίΐατχ χά τα την γνβθτήν μέθοδον τ«]ς ο»3ϊτ|ς πήτ τβς^χβΐ τθΟ χορτίτευ σνύΧλου. (συνβχ(ζεται) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΛΦΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ Άτιό τό άριοτοόργημα αΗΕΑ ΑίΑΑΝΤΐΣ» ί) »Φλόγα τής ζωής. τιοθ προβ^λλει οθριον τό συνεμά Πουλσκάι-η. (Τό όμώνυμον μυθιστό· ρημα ποθ εδημοσίευσεν ή «/Ανάρθωσις». ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α, Ε. ΎποΕβτεΐστήρατα -«Ι είς τ*ς κνριβτέρας πόλεις ΐο§ Έι1··«ερικ·§. ρ Έλλ4 Ταμιΐυτήριβν κβταβίβειβ έν ίφει ΚβιΙ ««· κρ··»θμίβ. ΔΑνειει ΑπΙ ·ν·χίρ· Έκτέλιΐις ΐ ύ νύ·ΐΝ, τι>ακεςικ*,( Ιρ-
  Χ4ΝΙ1 Αδ/βΜβτες.—Την ηχ-
  ρΐλθ·Οοαν Διυτίρχν άνεχώρηοι
  κ&τβχινήταν, ίΐβτεθίντω^ δπΐ
  ττ|ς Νβμιρχίας ή γ' «ποιιβλή τ&ν
  ΠχιΒιχβν 'Βξοχβν ΧννΕων.
  Δίγφ τας πρβαελεύΐεως π·λ·
  λ&ν παιϊιβν Ιχέντνν άνάγχι,ν
  πρκγματιχής εξόχως—ή αποατολή
  Ο '—ιπαιρεχιαΕαιαιν τ|ύξ—μ^νον αριΗ
  μόν άντΐ τ·0 άρχιχβς χαθιρριβθέν
  τβς 100—110, ή·οι 95 άγέρια
  χκΐ 53 χορ(ταια (148 έν σιινέλφ)
  Τπέ τοθ ΕβτροΟ χ. Γε»ργ·κδ£-
  χΐ| έντεταλμένοϋ κρ&ς τβθτο, έ^ένε
  τα έ(έηαις τβν παιδιβν χκΐ Ιιε·
  γνώ9θΐ)9χν τα άσθενιχα έχ τοδτων
  των, τα δη·Τχ χαΐ έι·ποθετήΒ»)3ϊν
  είς ίίιβΕτερον θάλαμ^ν Βπβυ χαΐ
  θά παραχολουθβντοιι έντατιχβς δπέ
  τ*9 Διευθι»ντ·Ο ττ|ς ΠαιΒιχτ]ς Έξο
  χτ]ς. Γενιχβς χαΐ διά την άποοτο-
  Τό έργον των Παιδικών
  Έξοχών Χανίων.
  λήν τβύΐτ,ν Ιλτ,φθ-οαν χά ένΒειχνο
  δμενα δγει·νομιχά μέτρα χαΐ Β,τι
  4λο συντελεί είς την άπρδοχβ·
  κτ·ν χαΐ δμαλήν λεΐτουργΕκν τΐ|ς.
  'Υκδ τ*]ς χ·ιν«·ροι
  παιδία άπβ τα χχτ' {τος μέχρι
  τβθδε άποατελλδμεναι.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Είς εφτμερΕΙα τεκθ Ή»αχλεΕ·υ
  «νεγρά»») δτι ή Κ Ο. Ν. χ»! ε!
  Ιιχβς ό ΠείεΙρες ίύΐής έκροηε
  ατατηαε χατ» τ^ν ϊιαργίνβηιν τβν
  ίβρτίν ττ)ς 15 Δύγβδατ·» 5(4 την
  υριν ιής Μ. Παναγίας Νι»π4
  λε»(· Τέ τοι·9τον ?έ' είναι «λτ)Βέ(
  χβθίοβν δ ήμέτερβς "Ομΐλ·ς χχΐ
  εφέτος Ιηως χαί χκτά τέ παρελ¬
  θόν ανέλαδεν έξ ολοχλήρου^ν ϊι-
  οργάνωσιν τβν έ»ρτβν τούταν χαί
  μίνεν τ$ν &0λο8έτΐ]9ΐν ταθ Β' Δ;η
  φιΐου Ββδμ·υ ανέθεσεν είς τέ 'Α«
  θλιιτιχέν Σ»μ»ηΤον «Δ»ΐ]»·ς».
  Νεάπολις 20 Λυγ»6στ·υ 1937.
  (Έκ Τβ8 γραφείον τοδ Τουρ.
  Όμίλο»)
  ϋΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΚΙΟΔΟΣϋΣ
  'Η "Ενβσις Πεζβν ζητεί προ·
  —Ή
  Χ«ί
  Κατ' ΒΐναΜβΙνεΜΐν ηρβς τ« Έ»·
  ηοβικβι Έπιμιλητπρικ &Λ«φ«αίοβπ
  Α έί·γωνπ 380 τόννων άμυγδ«λβ·
  φ Α' έ( 6Ί
  φχς Α (νΥ ρνμ
  ηοιηθο&ν (Ις Γαλλίαν δια 250 τέν
  νους, «<ς Ρουμανίαν δια 50, ιΐς ΓιουνκοσλκυΙαν διά 40, είς Ρωσσί ■ν δια 30 κα (Ις Γερμανίαν δια 10 τόννους. —Ή ραδιοτηλ(γρα»ΐΜΪί ύι«ι· ρεσία τβν έμηορΐΝβν *τΐ*ο λ( 1) Διά 280 τδηΐα Κάμπβτ. 2) 10 000 τιμάχια καοσίλους έ τ ιιπετέν—άρμί. 3) Δυ* πλίοτιγγΒς τβν 1000 χοιλβν ίχίβίΐ). 4) 1000 μέτρ» 9ωλτ]νες ττ]ς μι· 5) Ενός ίδτοχινήτιυ 13 000—· 15.000 λιβρβν. ΠΐΒΐοοιτέραις πληρ»φορΙας άπό Καλλονή 18 Αύγ.ύηου 1937 Ό Π·όεο·ος Μιχ. ΟΙκονομίδης ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Β. Δ. ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΤΗΑΕΦΟΝΟΝ Ν" 5~5Ο ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Μέ έξησβκλιαμένην τ»χύ· τητα 14 μιλλίνν, Άναχνρΐί έκάατπν ΤΡΙΤΗΝ κ. μ. διέΐ Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, ΑΙ δπψβν, Β·λ·ν, <Βΐ·ακλ· νίκην· Ζατοθνται κσμαριέρσι παρα τφ ξενο6οχείω "ΜΙνως,,. Πληροφορίαι καθ* εκάστην. ■Ις το ύη' αριθ 285 φύλλον τής εφημερίδος τής χυβ·ρνησβ«ς έδη · μοβιεύθη διάτανμ* «κιρΐ κανε<νι σμοθ της ρκβιοτηλενραφΐΜϋς »κη· ρ«σ(α^ .των Έλληνιχ&ν ϊμηορικ&ν ττλοί»ν»' ΔΓ αυτού όρΐζεται, βτι Ματαταιοοονται τα βμπβριχά κλοϊκ ·<ς καταγορΐας ώς πρός τίιν ύπβ- χρίνσιν αυτών πρός έγκ«τόιστ« σιν οταθμοΰ άσυρμάτου τηλεγρά φόν χαί την διιξαγΝγήν της διε· βνβΰς νκαρβαίας τής χοινής «ντα ποκρΐαενς. 'Η έγΗ«τ*στασις κκΐ λειτουργία ραδιοτηλενραφικοβ βτ«θμ·& έιτΐ των εμπορικον πλβΐ Μν ίκιτρΐκετβιι μόνον κατόπιν ιΐ δικής αδείας, χορηγουμίνης υπό τής Δ.Ρ Υ.Ν., προτάσβι τοδ 6φ» πονργείον 'ΒμηορΐΜή( Ναυτιλιας. ξρ «ά Χανίων. Άρμοδίαις καρεαχέβη ή πληρο φορΐα ϋτι «ο Δκουργιΐον τής £υγ κοινΗνίας εχορήγησεν είς ταν έ ταιρείαν «Μ«ιουντ»την αναγκαιοΰ οαν πίστωσιν διά τίιν εκτέλεσιν τ&ν «κο{ηραντικ&ν £ργι>νΧαν(Ην.
  Κατόπιν τούτου, δεβομένο» ότι
  αί μελέται τής εκτελέσεως τβν
  εργκν είνε ετοιμοι, θά «ρχίαουν
  κατ' αύτάς αί εργασίαι. Τό αύνο
  λον τής δαπάνας βα φθασα τα δέ
  κα πβρίπου έκ«τομμύρια δραχ
  μ&ν. Τα ίργ* είναι ώ{ ΑνεκοινΜ
  θη κυρίοις πρβο τβιτευτΐΜά.
  —ΑΙ διομολογησεις έν ΑΙ-
  ύ
  Είς τήν;έφημερίδα τής κυβιρνη
  σεως έδημοβιεύθη β άναγκχστικος
  νώμος δια το& οποίου χυρουται ίι
  έν Μοντρέ υκογραφεΐβχ διεθνής
  σύμβαιοις π«ρΙ ΜαταργήσΐΜς των
  διομολογησΐεΐν έν Αΐγυπτω. Δικ
  τής συμβάσεως ταύτης όρίςετ»ι δ
  τι άηο τής 15ος ΌχτΗβρίου 1937
  ούβεμια άγκγή θά ασιήται (Ις τα
  κροςενιχά δικαατήρια. Τό μικτόν
  εφετεΐον ΆλεΕανβρείας διατηρεΐ
  ται κ-χβώς χ*1 τα τρία μιχταπρΜτβ
  δικεΐα Εαΐρο», Άλε{ανδρείας χαί
  Μανοούρχς.
  —Τ· σημερινον ποδβαηκιρι
  «έν ρ«τ(.
  Ώς γνκστον σήμερον Κυριακήν
  θά λ*βα χώραν είς Ρεθυμνον ή
  κοδοοφαιαιχη ουνάντησΐί των ομα
  ίυν 'ϋθνικου Ηρακλείου καΐ τοδ
  άθλΓΤΐκοΟ ομΐλου ι-εθύμνης. Ή
  οννάντηαιβ αναμένεται Ινβιαφέ
  ρουοα λόγω της χαλής ουνθέοεϋς
  αμφοτέρων των όμβίων. Τό ματς
  θα ηαρακολοιιθασο»ν καΐ πολλοί
  φίλαθλοι έξ Ηρακλείου.
  ΓΙΡΟΣΕ^ΟΣ
  ΔΥΟ ίνΙΑΓΚΕΣ
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΝ ^ ΒΛΛΑΔΙ »ΤΡΑΠΒΖΡΝ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΙΤ©_ 1839
  II
  II
  Ύποκατάατπμα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: δψεοςκαί έπΐπροθβσμία
  ΑΑΓΚΟΝ
  ,Θ-ΣΑΥΡΟΦΥΑΑΚΕΙβΗ
  Έν θυρίδιον τοδ θησανρβνυλακείο» μα| άναηλαρείνει
  ι ααφαλέοτερον χρηματβκιβεηιον.
  Εκτέλεσις πάσ·(ΐς έν γινει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬
  ροντας δρους,
  «5 ?
  ί ΐ
  ρρ
  Γρσψεϊα Ιναντι Παλ. Νομαονΐοκ
  ΑΝΟΡΘΩ.ΣΙΣ
  Πρωΐα Κοριακής
  22 Αύγούστου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΙΟΗΥΚΤΙΟΥ
  ψ^ '^^'^^^^^^^^
  Ή πορείατών έπιχειρησεων έν "Ισπανία
  Αί κινεζικαί αρχαί διά τα ξένα σκάφη.
  Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΗΝ ΧΡΙΝΕΤΛΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΑΛΟΝ
  ΕΟΟΙΚΟΑΙΙΜΗΤΙΚίΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΟΙ .ΓΓΛΟΙΘΕΟΡΟΥΝ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ
  III
  ΠλΡΕΧΕΝ ΕΑΙΦΟ! ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ,
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Αύγούστου (-ίού άν
  ταηοκριτού μας).—ΤηΧεγραφούν έκ4
  Παρισίων ότι ό γαλλικός τύηοβ, ίβΓα'
  αί εφημερίδος τής αριατεράς, βέν χρί·
  νούν έποιχοδομητικόν βιά την ειρήνην
  τόν λόγον τού Μουσολίνι είς τό Πά
  λίρμαν. Γενικώς αί «φημερίδες καχί
  ζουν τόν όρον τού Ιταλού πρωθυπουρ
  γοΰ σχετικώς μέ την αναγνώρισιν τής Ί
  ταλικής αύτοκρατορίας έν Αίθιοηία υ¬
  πό των εύρωηαΐκών βυνάμεων αΐτινεςθά
  έηεθύμουν νά συνεργασθούν μέ την Ίτα
  λίαν.
  Κ*τά τα έκ Λονδίνον *ηλ·γραφήμα
  τα 6 Άγγλικός τύπος *ρίνει ήηιώτερον
  τόν λόγον τού Μουσολίνι, τονίζων ότι
  ούτος ηαρέχει έβαφος συνεννοήσεως τό
  σον της Αγγλίας όσον καί τής Γαλλίας
  μέ την Ιταλίαν.
  ΤΑ ΚΒλΗΤΙΚΙΙ Σ-ΜΑΤΕΙΑ
  ΕΝ9Ι1Ν ΤΟΥ, Χ. ΗΕΤΑΖΑ
  ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ,·< ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 21 Αύγούστου. —-Αγγέλλεται «κ Σάλα- μάνκας δχι «ατά τό ανα¬ κοινωθέν τοθ στρατηγείου τα: έθνικά στρατεύματα έ ξηκολούθησαν υθβς την -ρο έλασίν των είς τό μβτωκον τοθ Σαντάντερ. Καίτοι οί κυβερνητικαί «ροεβαλον είς τίνα σημεϊα αντίστασιν αί ■■αναΌτατικαΙ δυνάμεις κα τέλαβον σημαντικάς στρα τηνικάς θέσιις μεταξύ των δ_οί»ν είτε αί «ολί|ναι Καρασκάλ, Σάν Μιγκουΐλ, Σάν Πέτρο ντέ Ρομιράλ, Λοακαράζα καί Μναραγ. κοΐτα Ροζάριο. Άρνά τό ά «όγευμα τα επαναστατικαί στρατεύματα βιέβησα* την __Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μας).—■Άντιπροσωπείοι των Άθλητικών Σωματείων τής Έλλά 6ος επεσκέφθη σήμερον τόν πρωθυπουρ γόν χ. Ιω. Μεταξάν τόν οποίον καί ην χαρίστησε δια τό ενδιαφέρον τής Κ υ βερνήσεως υπέρ τού αθλητισμού. Ό χ. Μεταξάς απαντών άνεφέρθη είς τό όλον έργον τής 4 Αύγουστον τού όποίου ε¬ ξήρε την προσπάθειαν υπέρ τής άναπτν· ξεως όλων των φνισικών καί ήθικών βυνά μεων τού Έθνονς. Η ΒΜΕΝ6ΙΑ Α Ν Η Σ Υ Χ ΕΙ ΑΙΑ Ι1Ν ΪΪΠΠΙΪ ΣΑΗΤΑΝΤΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 21 Αύγουστον (τού άν τατιοκριτούμας)-—Τηλεγραφούν έκ Πά ρισίων ότι ή κυβέρνησις τής Βαλενθίας φαίνετα.· ίνησυχοθσα βιά την τύχην τού Σαντάντερ προσπαθεϊ δέ βι' «ποβτολής ένισχύιεων νά άνακόψη την προέλασιν των έπαναστατών. Κα.τά «α ούτ» τηλε γράφη ματα τό υπουργικόν συμβούλιον τής Βαλβνθίας συνέταξεν ανακοίνωσιν διά τής οποίας έπιρρίπτει επισήμως τούς πρό των Δαρβανελλίων τορπιλλι σμούς είς ι ούς Ίταλούς. ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠλΝΕΥΒΟΤΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ »1 Αύγουστον (τού άν τα,ποχριτοΰ ιμ.»ς).—Αύριον (.σήμερον) ό Πρωθυηουργός χ. Ιω. Μεταξάς θε λει έγκαινιάση την Πανευβοΐκήν έκθεσιν είς Χαλχίδα. Έη' νεύ*«ιρία τής εκθέ¬ σεως έχουν κατέλθη είς Χαλκίβα αντι¬ προσωπείαι καί αγρόται έξ όλης τής Εύ βοίας· Γενικώς δέ ό λαός τής Χαλκί- δος καί Εύβοίας προετοιμάζει είς τόν χ. Μεταξάν ένθουσΐωβεατάτην ύποδο· Χ*)ν· Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥΑΙΑΑΟΧΟΥ ΕΙΣ ΦΑΙΣΤΟΝ ΧΘΙς ιήν κρωΐαΐν έξέοραμβν ιΐς Μ σσα ράν, ώς βΐ^βν ά*ακοι·νοθ|), ό Διά&οχος κρΐγ ■ ηψ Παθλος, συνδ·υόμε*ος ύ*ο τ<0 κ. νομάρ χου. τοθ τλο>άρχςυ κ.'Δβλαγραμμάτικσ, τοθ
  λιμενάρχου Ηρακλείου καί αξιωματικών τής
  όρμούοης ιΐς τόν λιμένα μας μοΐρας τοθ
  στολου. Καθ* όλην την βιά των ένοιαμέσων
  χωρίων διαδρομήν τού ό ΠρΙγνηψ Π-Ολος Ιΐυ
  χ β ν ίνθουσοοβδν έκίηλώσιων από μέρουςτών
  κατο(*ων. Είς Φαΐστόν ή Α.Β.Υ. ό ΔιάΒοχος
  Παθλος παρέμεινεν βη' αρκετόν περιελΐαν
  δλους τοΰς όρχαΐολογικοος χώρους. Είς την
  πόλιν έ«έστ(εφεν κερΐ την εσπέραν έκρόκει
  ιο £έ νά τιμήοη Βιά ΐτ]ς κσρουοΙΌς κυ ιήν
  συναυλίαν ι ής χορω?1σς·
  Σήμερον ώς γν ωστόν 6 Διάβοχος θά καρά
  κολουθήοη ττ)ν θείαν λειτουργίαν μεθ' Β θά
  γίνη οτιψις ΐοθ Ήρώου, κοΙΈκιθεώρηαις των
  Προσ.ότω^. Τό άκόγιυμα ίέ θά καρασή
  είς τίος ναυτι.οθς άγβνας των ναυτοκρο
  6Ιόν ή δκοΐα συνοέει τό
  Βέγκα ντέ Πας μέ χο Όν.
  τανιρο. ΈρυΙρα τίνα τάγ
  ματα άκεκειράθησα» μα
  ταΐως νά ΙμνοΚσουν τή» 4
  «χαναστατικήν «οοίλασιν
  ■Ις τό σημείον τουτο. "Εν
  τΛν ταγιιάτων τούτων Λ«
  δεκατίσθη κατά τή* μάχην.
  Τα έβα»αστατι«ά στρατεύ
  ματα συνέλαβον 0««ρ τους
  βκατόν σΐχμαλώτους κσΐ
  μιγάλη «οσότης «ολνμικου
  ΰλικοϋ «εριήλθεν είς υ«ϊ-
  ράς τ»ν.
  Αγγέλλεται Ικ Τόκιο δτι
  κατά βληροθορίας Ικ Σαγ
  κάης τΛ Ια«ωνικά άερο
  «λάνα έβομβίρβισαν σήμι
  •όν την νρΗΪαν τό Χανκέ
  ου. Τό αεροδρόμιον τής
  «όλ««ς καί τό βρνοστάσι
  όν «υ·ομα]|ικ·ν ύκέστη
  σαν σημαντικάς ζημίας.
  ΕΙδήσεις έκ Σαγκάης άνα
  φλοουν δτι ό 4ντι«ρ6σω*ος
  τοθ κινεζικοθ ΰκουαγιίου
  τΑν Εξωτερικόν Ιξβφρασε
  την κύχήν δ«ως αί Δυνά
  μιις Ικιτύχουν την α«ο
  μάκρυτσιν τ·ν Ια««·νικ£>ν
  «ολκμικων.
  ΑΙ κινεζικαί στρατιυτι
  καί άρ^αί ζητοθν δκως τα
  ξένα «ολεμικά <χ«οσυρθοΰν είς (Ινόστασιν «έντε μιλλί ωνλκιΐθνν τής Ινικινδύνου ζώνης. Ή ζώνη αύτη τής άσφαλιΐας «εριλαμβάνιι δ λας τάς ξένας έκχωρήσιις. 3» Π ΡΟ ΙΗ Απηγορεύθη διά διατάξεως ή συλλογπ έλαιοκάρπουπρότης 20 Σεπτεμβρίου. Έκ τ^ς Ν3μ»ρχ!ας ίδίθη χ κρός οι;ΐ·οα(ιυοιν *) χάτνθι άκϊ φβοις δι* ή; χαθοίΐζιται ή ήμι>ο
  μηνία ένά·ξικ)( συλλογ^ς τι Ο ίλ«ι
  θχ&·κ·ιι είς δλίκ«)τ)β·ν τόν νομίν;
  Ό Νβμάρχης Ηρακλείου,
  "Εχοντΐς δπ' ίψιι τέ ά-.Ορον 12
  ιοθ κπό 10 Φ(Ίβυ 1918 Β
  Δ(γματ·ς, «νιρΐ έκτελΐοΐιβς τ·0
  Νό|ΐοιι 1140 κ«·1 Γ«νχβν Διβιχή
  οιην έν ταίς Ν.αις Χώι»'ς>, τέ
  άρθρον 4 τοθ Ν4μοο 1322 τ·0
  1918 «ηιοΐ αυμπλ-ρΑαεως τ·0
  Ν 1149 6 ηε·1 ΓενιχΛ. Διοιχή
  οίον έν ταίς Νίβις Χώρ>κ>, τόν
  δπ' αριθ. 130 Άνκ^χηοτιχόν Ν4
  μόν τ*0 1936 «περΐ ίπΐ«τααε»ς
  &Βί τβν Νί
  δπ' αριθ. 3369 11- αναφοράν
  Γ
  ΠεριφερεΙβς Ήραχλι!ο»ι ϊι' ή;
  έ ίλλλί ί
  φρ χή
  0»λλ·γΙ]ς τοθ ιλαιονίρκαυ ιΐνκι ά
  πά Ιι,ς Ό*(ίρίοιι κβΙ έηένεινα
  κατ' έξχΐρια:* ίέ είς ώιιαμιένας
  κεριφιτε(α( δκοκ εΐοι κράΐμβς ή
  ώ>(μϊας βύνβνται νά γίνη Ηχ*
  νμέιας έ<ω?(τερ·ν «αί διι έχ χν|ς προΐ>·« ο«λλογτ)ς μέγα ηοο·ατίν
  τ·2 ηεριεχομί»οι» έλα.ι·λ45·υ &ηα
  λυταΐ, χά Ι βτι ιΐς τη άς ηιρι^ρε
  ριΐας τ·0 Ν^μοΟ ήρχισεν αη· τ·9
  !ε νά ενεργειαι ουλλογή έλαιιχάρ
  ηευ η:ΐζ χαχά τάς πληϊβ^ερίβζ
  μαις ί«£ίχιται ν* Ιιιιχιαθ| χκ!
  ι!( εδρυτίραν χλ(μχχα έηΐ νι
  α ζ^μ'α τ*]ς έθνιχ«]( οί «ο
  νομΐκς.
  'ΑκβφχαΕζνμεν.
  'Αποιγορι6·μεν την αχλλογήν
  τ·0 έλχοχάρκοιι^έν ι) πιρΐφΐρι'α
  τ·9 χαθ' ^μβς Νομ·0 πρό ιί]ς ·ί
  χιαττ]: Σ(ιίδρ!οΐί έ««α»ϋ Ιτ·υς.
  Ένΐιλλίμεθ* ιή« χοινοη·(ΐ|θ!ν ττ]ς
  κχρείΐη;, ιτ}ς δκρΐκς «( βά
  ται θ» 6ιή(»νχ«( χατά τά (
  τοθ α,θίο^ 4 τοθ Ν. 3122, ιίς
  την Αι·Εχΐ]3ΐν τ*]ς Χ«((<«]ς Ήρχ κλεΐου, 8ιά την δηιιοοΐΐυοιν ρυττ)(, χαχά «ά πιρΐ άα(υνβμιχ6ν Δ·ατί ξΐβν ίβνύιντβ. Ό ΝιμνρχΑν Δ)ντ^ς. Γβώργ. Η ΚϋΠΝΙΜΗ ΤΩΝ ΕΞΙΚΤΕΟΝ ΙΒΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΣΙΥΛΤΙΝ1Ν0Ν Ή καρά ιω 'Βμπρριχφ "Επι- μελη'Τ)ρ(φ &?μ·8Εβ Ικιτροη^ έκε ράι»οε ιήν κατανομήν μετα(υ τβν ένταΒθα έξαγ«ογέ»ν ι ής χβθβρι οθείοης είς 2.714 τίννβκς ιτβοίνΐ) τις αιυλτανΕνας τής έξαχιέοκ έξ ΉραχλιΙρμ ίιχ Γερμανίαν χατά την αρ{βμίνΐ)ν βτβγΐϊικήν κιρΙ· Βον. Σκπιχή άκέφβοις Ιχβινβηβΐ τ)θτ) χθές κρις την Τράπιζαν ι<]ς Έλλΐίος, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΧ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ 1ΙΔΩΝ Η Α.Β.Υ. Ο ΛΙΑΛΟΧΟΣ Ε1£ ΟΡΕΙΒΛΤΙΚΗΝ ΕΚΔΡΟΝΗ κοηή απόφασις χον υπουργόν Οικονομικόν «αί Έθνιιής Οίί/βνομΙας Βιά οποίας πβριορΙζΒται ι,Ις 900 μόνον τόννουο ή Βιά τ(}( ίίτΐ' αριθ. 50 480)37 άποφασ-ως κοθοριοθεΐσα εύξησς κατά χιλίους υώνν£ΐυς τίς εΐσακτέ άς έξαμηνιαίας.χο^όι^τος λΐ «ου, καννόβεως καί Ιοό'*);:. ΤΑ ΡΜΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Δια την κροσε,ή* Πέμπτην ωρίσθη συνεΒρΕασ ς τοθ Διοι .•ηηκοΟ Συμβουλΐορ τοθ Έμ τΐορικοθ Έβιμελητηρΐβω «ρός συζήτησιν έκ Ι ζητημάτων τρε ιόσης φύσεως. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΖΙΜΟΙ ΤΑ 'ΔγρονομίΤον Αρχανών προοδ ώρισε Βικασΐμους άγρο ζημίαν βι« χον μήνοΣβκτίμβρι όν τί)ν 15 είς Κνωσον καί ιήν 16 ιίς 'Δρχάνβς. ΑΙ ΒΙΙΠΡΑ2ΙΙΕ ΤΟΥΤΕΛΩΝΒΙΟΥ Κατά τό β Βεκαήμερον τοθ μηνός Αύγούστου β Ι εΐσπρά ξιις τοθ ίνταθθα τβ>ωνε(ου ά¬
  ν ήλθον είς Βρ. 2,036,399,10,
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑ
  Διά τΐ()εγραβήματίς τού «είς
  τ·ΰς Έηιθι»(ητ4ς Τα δκοϋβγιΐίν
  ττ]ς ΠβιδεΕβς γν··Ιζ·ι Οτι ·(
  Ιΐ)μβδιδάοκολ·ι καί ο Ε 8ΐϊ)ιαι
  ιί έκιθκμίΒντες μιτάθεσιν εντές
  Ι) έχτίς ιτ]ς Ικΐιαιι8ιιιτιχ*1ς «ιρι
  φΐΜΐ°>( Βι·ν νά δκ·6άλβοιν α!
  «έ τβχύΐιρβν κρ«ς τέ Κ»ν
  τριχέν 'Ββικτιχίν Συμβούλιον
  ΣτειχιΐώΙβΒί 'ΒχκβιίεβθΜΐς ΙΛ
  τεθ ·Τχ·(·μ 'Κ
  Πρός τιμίιν τής Λ. Β Υ. τοθ
  Διαβοχοιι Παύλον έηιτΐμου Προ*
  , ορβυ τοθ ΈλληνΐΜβδ Όριιβ*τι
  ' κοθ ΣννδίομοΒ όρνανοδται τίιν
  Ι πρβσεχϋ Τρίτην 24ην τρέχοντος
  ' &νβΐβασΐ( ■!< τ* οάοβς το& Ρούββ νπο τβθ έν τδ πόλει μ«( τμήμα τος τβθ ΧυνοΙομου. "Μ Α.Β.Υ. 6 Δικβοχος Π«βλ·{ «ύηρ·στπβη ν* βηοβιχββ οκβ){ τιμασο ίιά τίις π« ___, τον τίιν ϊνώββσιν. Τό ηρόγροιμμκ τής έΜδρομης Ε χ« & χατ^βι: ΧνγκεντρΝσις είς λιμεναρχείον Μβί όναιχΝρηοιΐ τίιν 330 ηρΐίϊνήν «Μρι@Νς οί* Γ*ρ γιρπν 6Γ αΰτοκινΐιΤΗν. «.' ·μά(; Ά νκχθρησις η·ζη κ«1 δια Μιτ* τού Κ«τοαι»α<να (ανοδος 1.30 ωρ) Μββοδος «Ις Άγιον Ιωάννην Ροδ βα (κάθοβος 40 λικτων), Β. Όμάς: Άννχώρηαις δι' ήμιοννν άπβ Γ*ρ νκρήί *Ά δϊ« τής Ιδίας ώς άνιι δΐ·δρομης «Τς Άγ.ον Ίϋαιννην 2 κο» συνΑντηοις της *' «μ«δβ^ Προγιυμα· ' Άναχώρησις Όην κ«1 τ&ν δόο ^μέίδιΗν διαβχιοις τού δάσονς (50 λ*κτα) μ«1 ί'φιϊις ■?$ θέσιν Μ·σο Μβμινος οτβσις ίίμΐνρβί. ~Έ«ε?β?ν &νοβος «Ις Δι«σ«λο (άνββασις Ι ώρας) καί διά τής φκρκγος Βρον τ<οίθϋ Μάθοδος είς Βββντίσι (κο ρ»ίκ 2 ώρδν) ίπβυ διημ·ριυοκ,Έ Μ«Ιβ·ν ιΐς^χειβΐ^ν Ζβρό (30' ώρ) κ«1 δι' «υτθΜΐνήτΝν' 'έι>ι§τρβ®ί!
  μέσν Νιβρύτοο μ* ι Γίργ«ρηςι(ϊ
  ΉράΜλειον. Συνολικπ πορ·1* *>■
  30' υρ6ν, ΆρχιινοΙ: Α ής ομάδος
  χ. Φέφος Περβικογι*ννη(, Β«ς
  κ. Ί»«ννης Χ«ΜΐλαρΙδα{>
  *-*■'" " υ βζ»τ?1 μόνον μ(λβν.
  συμμετοχής" "
  ΕΙΙΑΓΟΓΗ
  Κ00 ΤΒΝΚΟΝ ΙΠΟΡΕΑΙΙΟΪ
  Επετράπη ά^μο&ίως κατ' λ
  ξσΓρεσιν τοθ 6ρου ΐτ]ς άνταλ
  λο>ί]ς ή ιΐσανωνή ο'β λονβ
  ριασμον τοθ όφυπουργβΐου Ά
  γορανομΐας μέγρι 1000 τόν
  >ω« σπορΕλαΙου ττ]ς άξΐας ού
  τοθ κοτοβληθησομένης είς ι
  λϊύθβρον συνάλλαγμα·
  ΠΩΧ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ
  Η ΕΞΙΓΟΓΗ ΑΜΥΓιΜΛΙψΥΧΙΣ
  Διά συμνληρωματικ()ς άνα
  κοΐνώσκως κρός τάς τβλωνει
  α κώς αρχάς ορΐζβται βτι διά
  την εξαγωγήν άμυγοαλίψυ
  χας ϊίς Γαλλίαν, Ρουμανίαν.
  ΓιουγκοσλαιΤαν, Ρωσσίαν καί
  Γερμανίαν ά«αιτ«Τται *τΐα
  οαιτήιως ι(5ική Λδβια τί|ς Τρα
  ηέζης τής Ελλάδος. Δ'ά τβς
  άλλας χώρας άπαιτβΐται μό
  νόν τ*»0 #κΙ ιί)ς !Ι2θν. Ο
  μ(ας ϋπευργοθ α^εια.
  ΕΙΣ ΣΑΓΚΑΗΗ ΓΕΝΙΚΕΥΟΝΤΑΙ
  ΑΥΣΣ-ΔΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
  ΚΙΙ Ι.ΓΡΙΟΙ Β0ΜΒ1ΡΔΙΣΜ0Ι
  ΟΙ ΞΓΝΟΙ ΑΠΕΡΧΟΗΤΑΙ
  ΚΔΟΝΜΕΡΙΝΩΣ ΕΚ ΤΗΣ Ο&ΑΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Αύγουστον (τού αν
  τιποχριτοο μα,ςι.—■ Τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίνον έγγέλλουν Οτι είς την Σαγ-
  κάην γενιχεύονται λυσσώβεις μαχαι χαί
  βομβαρδισμοί.
  Ό Ίαπωνιχός στόλος ενισχυθή διά
  νέων μονάδων. Έξ άλλον τό Ίαπω·
  νικόν ναυαρχείον διέταξε σήμερον νέας
  «ποβάσεις ναυτιχών άγημάτων, άτινχ
  εγκατεστήσαν είς τας *1απα>νικάς έχχω·
  ρήσεις άντιαεροπορικα τηλεβόλα μέγα·
  λης ολκής. Αί συγκρούσεις εσυνεχίσθη·
  σαν λυσσώδεις καθ* όλην την ημέραν.
  Την μεσημβρίαν ή *Ια«ωνική ναυαρ·
  χΐς «Ίτζούμη» έβαλε δια, των μεγά-
  λων της τηλεβόλων εναντίον τού σταθ
  μού τού βορρά τόν οποίον χατέχονν οί
  Κινέζοι. Ό β^μβαρδισμός εσυνεχίσθη
  αγριος μέχρι τήςννκ.ός.
  Έ* Σαγχάης ή άναχώρησις των ξέ
  ν ών συνεχίζεται άθρόα. Ιδίως έγκατα
  λείπονν την πόλιν οί Άμερικανοί ύ
  πηκοοι έπιβιβαζόμΚνοι ύπερωχεανείων
  τ 4 όηοία συνοβεύουν Άμερεκανιχά πό
  λεμικά.
  ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΡΗΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 91 Αύγούστου Ι τού άν
  τα,ποκριτοθ μ«ς).—· χό πρακτορείον
  Ρώυτερ αγγέλλει ότι όλως άπροόπτως
  έφθασεν έκ Θράκης είς Κωνσταντι-
  νούπολιν ό Πρόεβρος τής Τονρχΐχης
  Δημοκρατίας Καμάλ, «ννεκλήθη δέ
  4 δια. την εσπέραν τής σήμερον (χθές) με·
  γάλη «νββρνητιχή συσχεψις είς την
  οποίαν θά μετάσχουν άπαντες οί χα·
  ταφθάσχντες μετ ά τοΐ Καμάλ Άττ»
  τούρκ ύπονργοΐ χαθώς χαί οί αρχηγοΐ
  τού ατρατού χαί τού «.στόλον. Ή σύ-
  σχεψις αυτή θά συζητήση τα ληητέα
  μέτρα κατόπιν των γενομένων είς τα
  Τούρκικα χωριχά ΰδατα τορπιλλισμών.
  Τκινεζοι ι.χυριζοκταΓ
  οτι νικουν τουσ ιδπονλσ
  ΑΙ ΒΑΖΕΙΣ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Αί ΠΕΡΙΠΤΟΙΕΙΣ Χ3ΡΗΓΗΣΕΩΣ
  ΕΙ2ΑΓΟΠΚ0Υ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τίς
  Έ»-σιως τΛν Έμτίορικών Έ
  πιμβλητηρΐων ι /α τύχο τις
  άναλόγου είσαγωγικβθ βικβΐ
  ώμστος είς ξ^νην έπιμίλη
  ιηριβχήν πβριφίρβιαν βύνβ
  το> νά χρςσιομΐση τα δικαι
  ολονητικά τού ιίσαγωγθν
  προγματοποιηθεισθν διά τε
  λωνεΐων Βιαφίρων έπιμβλητη
  ριακΑν τιεριφερειβν κατ· τό
  ιΐσαγωγικόν Ι τος 1934.
  ΖΥΛΛΗΨΙΧ
  ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ
  'Υηο τής Χωροφυλακην 'Αρμέ·
  νυν ΡιΒυμνης ουνελη^βη 6 £τυλ.
  Ζβ»λ*κας έκ Κβστ·λλ«« τοθ Ιβί·
  ου νομοδ χατηγορούμινβς δια
  λή
  ΑΦΙΞΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
  Ι Ι ΤΟΥ
  ΈκομΙοθη έντοϋθα «Ις να
  ρολσβήν τί|ς β»ομηχαν(ας ά
  8ελφΔν Καστρινάκη φοριΐον
  σΐτου έκ Ρ00 τόννων «ρβελ«ΰ·
  ω ρουμανία^,
  Δι' ότιουργικης άποφσσβως
  ιιαοβτάθη μέχρι ναΐ τί]ς 30 Σΐ
  πτεμβρΐου έ, Β. ή προθβσμία;
  των οαβμ. κλ. 2^6 & 1 ν,ρβώ
  σει τοθ »1σαγωγι»ο0 οιλαιώμα
  τος λήξαντος εξαμήνου.
  ΔΑΖΜΟΑΟΓΙΚΑ
  Εκοινοποιήθη πρΐς τάς τε-
  λωνεΐακάς άΡΧ^ς τρονοποιη
  τική προγβνεστίρας απόφασις
  των ύπουργών Έθ νίκης οΐκο-
  νομίας καί Ο(<ονομικων οί* τη: οποίας ΘΛ ονάγωνται έ- φβξης <(ς τ6ν εΙσαγωγικΑν κ( νακα Γ- μόνον τ· ανευ νολυ τίμων λΐβω» κοσμήματα κα{ τα λιθοκόλληταίκ χρυσοθ ή Ικ λβυκον,ρύσου κοσμήματα οί έ· η| των οποίων λΐθοι Βέν είνε τιολότιμοι, ΑΘΗΝΑΙ ^- Αύγούστου (τού ά*- ταποκριτού μα<),—^ Τό Κινεζκόν επί «ιημον πρακτορείον ίσχυρίζετα,ι ότι οί Κινέζοι είνε κύριοι τής καταστάσεως έν Σνγχάη καί ότι ουτΐεμίοι πρότασις άνακωχής εγένετο είς τούς Ίάπωνας άνιό μέρους τού στρατηγείου των. Έ« «αραλλήλου τό ίδιον πρακτορείον άγ· γέλλει επιτυχίας των Κινεζικών ατρα- τευμάτων καί είς την Βόρειον Κίναν. Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ ΟΑ Ε0Ι2ΚΕΦΒΗ ΤΗΝ ΡΟΣΣΙΙΝ ΑΘΗΝΑΙ »1 Αύγούστου (τού *ν· ταποκριτού μας).— Έπιβββαιοθται έκ Κωνσταντινουπόλεως ότι ό Τουρκικός ατόλθς θ« επισκεφθή προσεχώς -τοννς Ρωασικους λιμένας τού Εύξείνου αντα- , ποδίοων την επίσκεψιν τού Σοβιετικο» ατόλου. Είς τόν Τουρκικόν στόλον έτοι μάζετα.1 υπό των Σοβιετςχών άρχών .θερμή ύποΒοχή. ΑΝΛΧΟΡΗΣΙΣ Τ·Υ χ. ΤΕΛΩΝΟΥ Σήμερον άναχωρβΐ &ι' Άν ε ξάν&ρβιαν κρός εξέτασιν τοθ σταφυλινοθ ζη'ήματος, κερΙ ο δ σχετικώς έγροψο-μεν προ χβές, ό τελώνης Ηρακλείου κ. Δ. Δαμαλάς. Η ίΐϊοίΐΐ ΔΛΜΙΣΚΟΥ-ιΊΔΡΙΣΙΙΙΝ ΠΡΟΗΓΟΥΗΤ4Ι ΟΙ Ι Τ. Λ ΟΙ ΤΐμβΙ Συναλλάγμβτος _____ "Αγορά Δολλαρ,ον ωβ Κ ηε ΠΟ.Ι0 Ν,ΙΙ ΗΜ ΑΘΗΝΑΙ 91 Αύγουστον (τού άν ταποκριτοΰ μ-ας).—Τα άεροπλάνα τα διελθόντα έξ Αθηνών βιά την πτήσιν 1 Δαμασκού—Παρισίων μετέβησαν ήδη ' β(ς δαμασκόν χαί ανεχώρησαν εκείθεν έ- Ι πισ·»ρέφοντ« είς Παρισίους. Μέχρι τής σ-ιγμής τα Ίταλικά άεροπλάνα προη· ^γοθνται των άλλων, φαίνετα ι βέ ότι θά ,6 «τή.