94692

Αριθμός τεύχους

4647

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

24/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ» ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον,
  ■<ησία Μοαι Β Ιξάμηνος 1 ΆμβριηΓ,ς ιτησία δολ. 15 Ιξάμηνος: > 8
  πατα φύλλον
  Δο. 9
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΛΟΣ *ΗΝΟΤ»Υ»Τ
  •ΙΠΙΊΙΟΙ ΙΤΙΤΜΤΙΙ ΘΡ, Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣ1ΑΣ
  ΤδΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
  Ό κ. κρε*Βυκβυρνβς βνε-
  Μ·(νν-ι κρβχθές ■!( δημ··!
  αν βμιλίβν -εί» Ιΐι Ιχει βρι
  στικ&ν «κίνησιν νβ λββ0
  ουράν μίτρων πρός ενίσχυ
  αιν Τβν έ'κβγγΐϊμβτιβν μ«.
  βιβτΐχνβν. Κ«1 «Ι κρνβϋ
  κσυργΐΜαί αυταί Αναχοιτώ
  αιΐ( Ικρ·Β<ναο«ν «ρίιτην εντύπωσιν κ«ί β.σΒημα «να κβυνίσεως »1ς τίς χιλιαίκς τβν Ιι.αγν»λμβτιβν καί βι· τΐχνβν, τβν βιβπβλβιστβν τβν κβλευν γενικβς. Διβτι •1 «νβρωκβι «ύτοί κβύ 4κβ τΐλβδν τ4ν σκβνδυλικϋν ·τή λάν τ·δ κβινωνι*βδ μβς όρ γκνιβμεδ, κκριήλΒβν ι.ς δει¬ νήν θέαιν «ατβ τα τελευ- Τβΐβ ίτΐ,λβγωτής κλά*·υς έγκαταλι^ψιως «β» τβδ καρά γκΜνιαμ·& τ«ν υπό τβΰ μ·» ματιχβδ κρβτβυς. ΚαΙ ί>ω
  *ποτιλβδν <^ν κιριασίτΐρον κβραγωγικ&ν Μαί έογ«ζβμ< νι,ν τ*(ιν καί έ* ώ οννει σνέρβυν κίντβτε πιριααστε· ρβν καντβς Κλλβυ καί ιΤς ιρβρβυς χβί είς Βιιαΐβς »*·««. ς Μ«ί ήΒικβς ««Ι Αν ώ ιΐνβιβί κλέον νβμβτβγιΐί., »»λί·» χ·ι χβί φΐλοκατριδις «·λΙ τε», έν τβύΐβις πβρίΐμΐ.λβίγ τ·. κβρϊννωρΐζβντβ καί κβλ λ«κΐ( ήδιχβ&ντβ καταββρως. Καί 6»' βύτεύς άχριβ&ς τβύς λίγβυς 4 τάξις ·»ύτ4 τβν 4 ρνΐκϋιν βιβκβλβηατβν ύκ! ατησαν κεριασβτΐρβν τ*ν «ν «(χτυκβν καί τίς συνεπείας τβς τρβμακτικής βΐχβνβμι- κης κρίσεως τβν τελευταίαν έτβν χαί κβλλβί Ιφθββαν είς «Αν χτύχινσιν χαί τί,νχρε- χβκίαν αλλβι δέ, μέγα μέ ρ·ς δυβΐβχβί, δι4ρχοντβ στιγμάς ίζαιρκτικβ ουσκβ λβυ£ καί .βντεμΐτείπιζβν τ·ν κίνδυνον τής ·1κ·ν·μι Μβς χαταρρεύσΐως. •Η ακβνααις λβ.κόν τής Ενβ>ρν4αενς ν« ενισχύση
  τούς «καγγΐλματΐας κα) βιβ-
  τέχνβς κβΐ μικρεμπβρβυς,
  Αι* τήςκβρβχής διαφόρων ·1ς
  αύΐούς δϋυκβλύνσΐων, δι·
  τίς »·Ρ·λ·γι*ίς ·νακ·«φ!β·
  ε*ς,*ιβ τής έμπβριχής ακβκα
  τ*στάσεως ΐβν πτωχευσβν
  των, δι* τίς ίπαγγΐλματικης
  Τ«ν κατοχυρώοΐωι δια τή;
  δημιουργίας ίκαγγλματΐκής
  στέγης, δια τής λιιτβυργίας
  τβδ ταμΐΐ·« τβν. εΙβφκλίσΐΜν
  των, είναι Βκσλύτως δικαία
  καί ό^θή κβΙ ίκπηνίζει ««
  βαιΒυτέρκς κ·ιν«νική( ανάγ
  κης κ«ι έκ τής κντιλήψιωΐ
  ής ·ύέ «αί
  ρ(
  τβν μεγκλων κβινννικβν
  μ«ς πΡ·β!πμ«των. Κ«1 δ»'
  ε»ύϊ* ή<(ούσ?η τέ τσβιιν εύ χαρίβτασιν καί «κρο{Ιί«ηακ τ·β·ν βιιθύοιιοθημ· βνεικ·» φίαενς. Ή κυβέρνησις «λλνβτσ ί· λαβιν ή5ΐ| αειρκν κροοτα- τΐιιηκβν μέτρνν ύκΐρ τβν &ύ· αλλων λργαζομέν»ν τα. (■Ην: Των ερνε,τβν καί τβν ■γροτβν. Δι· τούς ίρν«τ«ς έή ί # ρμ ς ί ■αφα.λ(αη(. τ·ν νίμ·ν ηερι ώρβν Ιργκαία;, τ«ς ουλλονι κ*ς αΐίμβχβιις καί έηί «λίβν εμΐρ.μνηοκ δι* τ·ν ηιριβοι ομσν τής άνκργίας. Δνβΐ τβύ£ ίγρέί έζέδι τ·ν νσμ·« πΐρί ρνθμίαιως τβν χοιβν καί λαμβ«ν<ι διΒφ·ριι μέτρα «Ρ·ί «δίοοιν καί κρ·ατ«οί·ν τίς κκραγωγής κ·, τβν κκλ λιΐργειβν των. Φυαικόν λσιπόν κκί δ(και •ν ητ· νβ βχιφΒι) καί τ·ύ; Ικανγελματίας καί νβ τ·ύί κροσΐατεύση καί νκ τ·ύς λ- νιοχόορ νά ύηερνικήβουν δ»αχκρε(«( πρός τβς οιιο(«( καλα(·υν αά μέραν καίνάκρο χωρήο·ι·ν πρός την ·1κ·ν· μικήγ ιιιριουλλογΐιν κ«ί ά- νάρΒεΐτίιν των ρ< κ«ριθ9·τΐ- ρ·ν 1«ρρ·{ καί οαμιβυργι κ·ν ζήλον Δίν 04 ήτο Κλλ» ατκ όλοΜΛηρουμένη ή κολιτι πρβστααίβς τβν μ Ιβν τ> κροσΐα
  ΤΐβΤΐκβ μ<τρα τής {ρρζς ςρν τας κα! τούς αγρότας μονον χωρΐί νβ βυμκΐριλ·β·νν καί τ·ύ{ έιιαγγελμκτ(Β( κ.«ί βιο τέχνας. Καί ή κνβίρνηαις δίν φκΐνιτπΐ ν« «ρ<·χετ«ι ■Ις ήμ(μΐτΓα, ·&τε καί «γν· ■Ι τ· κ«Βίκ·ν της κκέναντι ολων γΐνικβς τβν κοινωνι κβν ( >ΡΘΡΑ
  Η 25Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Τ·0
  Ζφ«χί«ν.
  Τβ ιΐκοσΐβ βέμπτη Αόγοό
  Οτου μ>ήμην έκιτβλοθμβν τοθ
  'ΑγΙου ενδόξου 'Ανοσΐόλου
  Τίτοο καΙ μνημόσυνα των κο
  τα την ημέραν τούτην καΐ χά
  τα καιρούς υπέρ Π.στιως καί
  Πατρίδος^ έν Κρή'ϊ) οφαγια-
  οθέντων, 6λοκαυτωΗΑντων καΙ
  «Βσόντων αδελφόν ημών. Τόν
  έορτασμών τοθτον Παγκρήτι
  όν ώρισεν ή Ιβ(ά έκσρχιακή
  Σύνοδος Κρήτης Βια τής Ι^.'
  ηροξεως οΰτ()ς ά πό τοθ 1900
  ΚαΙ συιφ&α %0 πράξει ταύ<0 τΐλήρης 1*ρα ά*ολουθΐα χαριν τΐΐς επισήμου τούτες εορτής ης έν Κρήτη Έκβλησΐβς συνε ταχθή 6το τοθ άοιθιμου Επι οιόκοϋ Ρεθ6μ>ης καί Ιύλθ
  κοιθμου κυρΐου Διονυσίου
  «αια 16 1901 έ&δοθιΐσσ. Τί
  έγινεν δμως Οϋό ι6τ*τ; ΚαΙ τί
  γΐνεται μβχρι σήμερον ι Δ ατΐ
  ηαρεμιρισθη ^6 έΐρτασμός ού
  τος; ΔιαιΙ πιριωρίσθη καΙ >1
  νιται τυκικβς μονον ΐ[ς Ήρά
  κλειον καΓΑγΐους Δέκοΐ Διατί
  ή άβιοφορία αυτή καί ή -αρα
  μέλησις νενονότος τταγκρητΐου
  οημασΐαςι Διατί δέν εκαλλιερ
  >ήθη είς την. συνείδησιν τοθ
  κλήρου καΙ τοθ λαοθ ή συναΙ
  σθτΐσις δια ιήν αξίαν καί ση
  μασΐαν ι()ς Οράσΐως ιοθ Ά
  νοστόλου Τίτου έν Κρήτρ, διθ
  την βιβργάνωσιν κοΐ ηροαγω
  γήν τοθ «ρώτου Αν αο»0 Χρι
  στιανισμοΓ; Πβς «·ρ·γ>ωρ(
  σθη ή δύναμις ιήν ό«οΐαν
  Ι δια τβν, ·ρονημα»ισμ·ν
  «λήρου καΙ λαοθ ή (στορΐα
  «αί τα γεγονότα ιί)ς ε
  ύΗ
  Η;
  Ή ΙστορΙα διδβσκει, έμ
  ΦρονηματΙζει, μεταρ
  σοΐ, άναμορφώνει, καιδαγω
  γιΐ, ζωντανβύβι τα τρόσαπα
  καί τα κράγματα δταν τα βλί
  ιιη τις μ& την καρδίαν καί
  την ψυχήν. Δέ^ είναι νεκρο
  τα ττρόσωτια τής Ιοτορικής δρο
  σεως, &έν ιΐναι νεκρά τα γε
  γονώτα τα Ι^τορικά καί τα
  μνημιΤα τής 6ημιουργι»Γ)ς πνο
  ής ναρα μόνον ιΐς τ^ύς πνευ
  ματικΑς νεκρεύς καΙ σψοχοικ
  ζωντανοός. Παρήλθεν ό και
  ρος τής νεκίολογΐας χά Ι των
  νβκροτιομπών. .Σήμερον τβ
  πάντα άνβζ<:0ν. Τα πάντα ζωντονεύουν. Τα τάντα άνσ β ώνουν. Ή Κρήτη άκ' Ακρου ι(ς άκρον Ίΐρ«-8ΐ να ένωτιοε(| τώ σώλπισμα τής άίυτΐνΐσεως Τό ούνθημβ τής άνασυντάξβ ως είναι γενικόν· Πρέτιβι νβ άνοσυνδέοωμεν την σημερινήν μας κνοήν καΙ ζωήν πρός τ»)ν ζασαν Ιστορίαν των -ατέρω μας. Τό θρησκευτικόν αΐσθη μα δέον να γίνη ζωηρόν πραγματικόν, θερμόν κοΐ δή μιουργικόν. Τό πατριωτικόν ψρονημα πρέτιει να είναι γνή σ όν, ίδανικον, άξιοιΐρεηές καί άν&ρικόν. Θ4 ύψώφωμε βλοι άνω τβς χεΤρας. Θ3 συνεργα οθβμεν, θα κινηβώμεν δια να άποκατασιήοωμΐν θρησκευ τικήν ζωήν καΙ εθνικήν δρασιν ποονααχικβς κα|·ννησ'ως Έλ λη»·«ή» Χοΐσηα ι'κήν. Μρά ή μοιοολατοιία καί Λ 6Χ(οπ»ή ίπιΒΙωζ ς «·σΙ μβτνΐα Ή θ^ησκβυηκή «αί Έθ'ΐ><ή ά ναβημ ουργΐα κο-Ι άνασύντα- ξ άπαιτεΤ καΐ θυσ'.αο. Άιΐσι τβΤ έμψύιωσιν καί ούτοθυσΙ σιν καΙ ού:α«άρ ηιιν. Έ«ι- καί χαραμϊρισμοός β καί ταττεινΛν έ· πιβιώξΐων «αί ύιολογι^ Ό Κλήρος ολό«ληοος τήΓ της δέον ν<1 αποτελέση Π αγ «ρήτιον Σόνδΐσμον Ί«ροτη«6ν έ.*1 Ονόματι τοθ 'Λκοστβλου Τιτου τοθ Πρωτοθρόνου Επι· σ<όπου Κρήτης. *Απ6 τοθ Προ στατου καί Π&τρωνος τούτου τής Κρή-ης πρίπβι να έμπνέ§ ται καί να καθοΡηγήταΐ ή Ί ρά μσς τισρατοξς. Την επι¬ στολήν τοθ Αποστόλου τβν Εθνών Παύλου πρβς των Τί¬ τον πρέΐβι να Εχωμεν ώς έγ κόλπιον καί συνέχοημον δια την διαμόρφωσιν ιής.Ίερατι- κης μας συνβιΡήϊβως κβ| ό 5η γόν διά την δρασιν καΙ Βιακο νΐαν ημών έν ώ άμπελωνι τοθ ΧριστοΟ. Περιοδικόν θρη σχευτικόν μέ το Όνομα τοθ Δλ Τίτου θα έκδοθθ ίνα καλλιβργήσο κοινόν φρό «τιμαί καί ουνεΐβησιν Ιερατι «ής (βρανοστο)ή; καΙ κατβυ Ό Ιστορι»6ς έν ρ Ίε 6ς Νϊός τοθ «ρώτου Ίε ρκβυ Κρή ής Τίτου πρέπει <οιβ βςΐτιάνη καί προνο'α Παγ«ρητ((υ βύ^εβεΐας καΙ Πί σΐ'ως είς μέγα κτ'σμα να ά νεγ*ρθ0 καί οΐγλήης κ«1 με γαλοπρεπής να αποκαταστα θ() ώς ήτο κ «Ι πρΐν ΑπΑ τοθ 8<του ο[Ανος μλχρι τής έρη μώσεω; καί καταστροφής ύ «ό των Άρόβω» κατά τΑ 824 «Τα Ο τα εστι τα καλα «οί άφέλιματ τοίς ,άνθρώποι<>
  γραφβι 6 "Αγιον Π «Ολος πρός
  Τίτον δια να τα υποβάλη,
  πρδς τοός χρισιιανοός τής
  ρήτης «Τούτου χάριν κατέ
  Κιτΐόν Σε έν Κρήτ{] ίνα τα λε'
  ποντα έτΐιδιορθώσος καί κατα
  στήσης κατβ πόλιν Πΐΐσβυτί
  ρους ώς έγώ Σοδιεταξάμη ».
  Ή Έκκλησία μας κατβ τό
  πσρβγγελμα καί ύπόδειγμα
  τοθ Χ?ιστοθ καΐ των Άποστό
  Κων π( έ*βι να γΐν η ζωντανός
  όργανισμό?, μέόγιά στελέχη,
  μέ ζωήν, μΙ δρασιν κσΐ 'ίΐρα
  ποσΐολήν, μ έ πΐσην κα( άφο
  σ ώσιν είς την διακονΐαν τοθ
  ΧριστοΟ. θχ είναι τοθΐο πρ»ς
  τιμήν δλω/ μας, Πρός δόξαν
  ήμον καί των προγόνων μας.
  Έμπρός λοιπόν βλοι πρός
  ά/ιον τοθτο κα( Ιερόν ίί
  γον. Πιΐος θα κοθυστερήσπί
  Ποίος θα αρνηθή την συ^ β >
  λήν ού:οθ; ΚαΙ Οιατ';
  Στήλι 'Δγΐου Βΐσιλεΐου Α β
  γβυσιος 1937.
  Τ Ό Λβμιτηΐ καΐ £β«ιι(Μν
  1ΥΜΕΝΙΟΧ
  αΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ
  ΑΣ Α_Ρ£ΗΣΗ
  ΟΙ ΆθηναΤοι συνίδϊλφοι έ
  χαιρέτισαν μέ άλλαλαγμόν
  βνθουσιασμοθ την εμφάνισιν
  των πρώτων νεφον είς τόν
  'Αττικόν ουρανόν. ΚαΙ άπήν
  γειλαν τό άποχαιβετισ;ήΓιο
  τραγοθδι τοθ καλοχαιριοθ.
  Είς τόν τόπον μας Γεν ένεφα
  νΐοθησαν άκόμη τα φθινοπω
  ρινά σόννεφπ. Έν τούτοις κα
  νεΐς ?έ/ «Τνρι βυσαρεσιημέ
  νος άπό την αργοπορίαν καΙ
  την καθυστίςησιν τής έπισκέ
  ψεώς των. Προτιμομεν να και
  γόμεθα βπό τας πυρρίνβς
  γλώσσας ποΰ ίξαπολοεΐ βτΐό
  τόν φλεγόμενον όλόγυμνον ού
  ρανόν ό μέγας ξανθος πυρπο
  ληιής ποΰ πλανάται έ«ιΐ έπά
  νω ώς άπόλυτος κυρίαρχος,
  παρα νθ δροσιοθομεν άπό τα
  φθινοπωρινα δάκβυα πςύ θά
  μβς άφήσουν τυχόν έν εΐόει
  έπισχιπτηρίου τα προτα συν
  νεφα πού βα κολόψουν μέ
  τα γ*ρ!ζα κέτΐλα ·ω/ τόν ού
  ρανόν. Καί δεχόμεθα μέ ιύ
  χαρίστησιν να κολυμββμεν
  είς τβν Ιδρωιά μας, Αν πρό
  κείται ν« ραντιοβοθν τα προ}
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΩ!! ΚΡΗΤΗΣ — ΜΟΙ (|ΟΝ
  ΑΡΙΘβ. ΦΥΔΔΟΥ 4647
  όννα τοθ όλοχρονίου μόχθου
  καί τοθ (Κρ&τός μα« έστω «αί
  *τΐΑ όΧ'γες ψ χάλες βοοκής.
  Διότι ή Βί>θ(η ούτον τόν και
  ρόν δέν άποτελϊΐ Βρόσον δια
  τόν τόπον μας. Θι είναι ύ
  γρόν πθο πού θα καταστρ'ψη
  τα παντ« καΙ Θ4 μας φέρη
  την θλίψιν κοΐ την άπόγνω
  σιν. Καί τα σύννεφα πού θα
  καλύψιυν τόν ουρανόν μας
  Ρέ* θά είναι «έπλος ώραιό
  τη'ος άλλά σάβχνα πένθους-
  Ας μ5ς λε'ψ^υν λοιτβν ού
  ές οί φθινοττωοινές ώαορφές
  καί οί ρωμνντισμοΐ των ποιη
  τθν.
  Γιατί αλλωστε ν*> βΐμσστβ
  τόσο άνυπόμονοΐ; Καί γιατί
  άποζητοθμβ τόσο πολύ τόν
  γειμονσ; Μήπως Ρέν μας άρ
  *βΤ ή βνρυχειμωνια τής καρ
  διας μας πού τή ζοθμε συνβ
  χος χωρις διαχοπή, ν,ωρίς
  μα<: στιγμής ήν>ο κσί φδς ά
  νοίξεωο; 'Αλλα μάς φέρνει τό
  σες μοθρες σκ/ψβις τό καθημβ
  ρινό δΓβμα τής ζωής μας, πού
  δέ» μας είναι νομ'ζω άπαραΐ
  τητο τβ γίρίζο μελαγχολικό
  φόντο τοθ φθινοπώοου. Ου·β
  ί ιό μουνιόβαρύ ώσάν μο
  λόβι καί φουρτουνΐασμένο
  πλαίσιο τοθ χειμθνα για να
  «ίσθανθοθμε τή συγκίνησι πού
  φέρνει ή έναλλαγή είκόνων
  χι' έντυπώαεων μσζ( μέ ^τήν
  άλλογή των καιρικων έπο
  Χ-ν-
  Βφϊΐα Ιχει καΙ τ· καλοκοΐ
  ρι τίς ασχημΐες κα( τα βάσανά
  τού. ΚαΙ δέν είναι καθόλου
  ΐύχάριστο να ζβ κανεΐς μήνβς
  όλόκληοους τΑ μαρτύριο τής
  ζίστης, νά λυώνρ καί να χαίβ
  ται μέο' στό πετσΐ τού νά πά
  ραλόη καΙ νο χάνη κάθε Βύ
  ναμι για δίασι χοί δημιουρ
  γία καί να κυριαρχήται άπο
  τα νεθρά τού πού βρίσκονται
  σέ διαρκή ότΐ8Ρέντ«σ "Οιτως
  ν &1«αι «ύχάριστβ κι' αύτό
  τ* θέαμα τοθ επιδεινκυομέ
  νού γυμνισμοθ πού περιφέρε
  ται παντοθ κι' ύψώνεται συμ
  βολο πρβχλητΐκό δσο κι' άντι
  αισθητικό τής τέας θρησκείας
  πού φουντώνβΐ τα τβλευτσΐα
  καλοκαίρια μόλις Αρχισουν
  τ4 πρωτα κυνικα καύματβ.
  Κι' αΐναι σπγμές πβύ Βέν β*
  σ α κανείς καί καταριέται αύ
  τόν άδιόρθωτο ξανθό δια
  φθορέα πού σελαγ'ζβι ξαν
  Θ6ς κι' δΧόγυμνος στά πλά
  τη τοθ ούρανοθ κθί γίνεται
  αίΐΐα νά όκοφίρη δλα αύΐά
  τα τρομερά δβινά καί τ' άπο
  «ρουστκά θεαματα τής γύμνι
  άς. Άλλα καί πάλι δέν είναι
  λόγοι αύτοι να έπικαλούμα
  σΐβ την Ελευσι τοθ χϊιμΛνα
  <αί τής βροχής ώσάν άπό μη χανής θεοθ. Θάρθουν αΚλωστε όπωοδή ποτε καί τα σύννεφα. θϊ πλαισιώσουν τίς βιυνοχορφίς, γίνουν κατακόκκινα γαρύ φαλα σέ η^βμα γαληνβμένα φθινοπωρινα ήλιοβασιλέμμα «α. Θ4 γίνουν κροκάτες γά ζ·ς τής αύγής δ^τσς δ ήνιος άναπη*3α ώσάν ήφαΙσΓεο άπ' την "Ανατολή. Θ3 γίνουν πάλ λευκα καί γκρ'ζα π|πλα πού θα καλύψουν τό παρθενικό ψύχσμα τής φύσ:ως στό τέλος τοθ καλοχαιριοθ. Καί τότε δταν ή γή κσί ή φύσι οίσθανθοθν τα πρωτα ρΐγη πού φέρνει τβ φθινόπω ρο καί την άνάγκη να καλύ φουν τή γύμνια των, τότε θά νοιοσουν Εστω «αί αθελά των κι' οί άνθρωττοι την άνάγκη να καλίψ)υν τίς τβσες άσχη μΐες πού ιΤχαν εκθέσει σΐό φός καί σιΐς θωπεΤες τοθ χά έ,οχαιρινοθ ηλίου. "Ας μην τόν προσκαλοθμεν δμως νά· θυ τόσο πρ^ωρα. Δέν πρό κβι ται να μας προσφέρη, δωρα πλούσια. ΚαΙ θα μάς άφαψέ σο άντίθετα τόν ήΆιοκαΙτα φω τεινά τού παιγνιδίσματα. Τσως καμ]] βαρύιβρη την κα ταχνια πβύ Ιχιι καθίσει σχίς καρβιές μσς Μ· ΕβαΤΒΡΙΚθΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΥΕΑΑΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ! ΚΑΤΑΙΠΣ ΕΙΣ ΤΝΙ ΔΥΣΙΝ Τας τελευταίας ημέρας 4 διεθνής καταστασίς Ιλαβι τβι αύτην τρβκήν κβύ αρχΐζΐι νβ δαμιβυογϋ τβ αΐσθημβτής ίπογβητβύσιύς χαί είς τβύς πλέβν αίσιβδάςΌυς. ΑΙ έβτί αι τβδ κβλέμβυ κεύ βναδί δβην τεραστίας «λίγας άκβ Τ4ν Ίβηριχήν χαί την ΕΙ ναν, ϊνχί να περΐβρΐζωνται καί να σβΐσΒβδν έπεκτεί νβνται χαί αναδίδβυν β «ι ν -. 1 «Ρ·ς ϊλας τβς χατκυ θύνβιις. Είς τ4ν ΊσκανΙαν 4 κβταιγίς τβδ έμχυλίβυ σ<(αραγμβδ έρημάνει τα κβν τ« κ«ί ακΐιλΐΐ να; έκικτα 81) είς όλην τ4ν Ευρώπην. Κ«ί είς την Άκν 'Ανατβ ' Ίν μαίνΐται ακβ 4μΐρβν Βύΐλλβ τβδ σινοϊκκωνικ·δ μ Κβΐ δυβτυχδς βέ>ν κβρβνβι
  κζβντβι βαμεΐκ πού νβ δημι
  βυργβδν την Ιλη'δ* >τι θβ
  κοκκσα συντόμως αύτβςλ α
  νκιιβς τβδ κβλέμβιι κκί Ιτι
  ββ επέλθη 4 νηνεμ(« κκί 4
  ν«λήνη είς τβν κβομβν Αντι
  θέτως μαλιβτα ώριαμένκ ν1
  γονάτβ τβν δύβ—τριών τκ
  λευταίων 4μ*>ρ5ν διχβιβλβ
  γβΰν κβ.τβς μεγκλυ:έρ«ς β
  νηβνχΐβς διά τ4ν τύχην τής
  ειρήνη; κ«ί τ4ν ησυχίαν
  τβν λκβν τής γής.
  Ο καθ* ά βνήγγειλαν
  Τβ τελευταίκ τηλεγραφήμα
  τα είς τ4ν ΤβυρκΙαν έκδΐι
  λβδτβι έ|«ιρβτικ4 νευρικβ
  της λξ βΐτΐβς τβν τβρπιλλι
  αμβν τβν ΙβκεινΐΜβν άτ,μ·
  κλβ(«ιν !{» τβν βτκνβν τβν
  Δ«ρδβνΐλλ(νν«ΰιι' βγνώβτβυ
  λθβί» ύ«ββρυχίβυ κ«1
  της εμφανίσεως τβδ ύκββ^υ
  βδτβδ Καί έντός τής
  Πρβπβντΐδβς ΚβΙ συνικλήθη
  κρός τβδτβ ίιιτάκτως τβ δ
  πβυργικβν £υμβ«ύλιβν ύιβ
  τ4ν κροΐδρίαν τβδ Προέδρου
  τϋς Δημβ«ρατ(α$ κ. Κχμνλ
  Άτβτβύρχ διβ νό λάβη μί
  τρβ κρβς άντιμΐτύκιαιν τϋς
  καταστάσεως ήπς έδημιβυρ
  γήβ έκ τής κκραβιέσιυς τβν
  τβυρκικβν ύ5«τ»»ν.
  'Ε« καραλλήλβυ, ίγνέλλε
  τβι Ικ Παρισίων ότι καί 4
  Γαλλική _ΗβΙρνησ·$ διέτ«ϊ«
  τβ κβλΐμιχά τας νβ αονβ
  δεύσβυν τβ Γβλλικβ Ιμκβρι
  Μβ σκβφπ κβυ τβζειδιύβυν
  ιΐς ΊακβνΙβν χβί νβ πρββΐα
  τκύσβυν μέ κΑθκ αέββν μ4
  διβτβζσντβ ν' άνβ((·υν πδρ
  ένβντΐβν βίβυ&ήπβτε κβλι
  μικβδ η ύκββρυγΚβυ κβύ θβ
  τβ καρηνύχλει ή θβ έκετΐθε
  τβ έναντΐβν των. "Κατ' βύ
  τόν τβν τρίκβν 4 βτκβις
  τβν διβνβρΜν Ε,ρβτβν Ινβν
  τι τβδ Ίσηβνικβδ ^ρχΐζβι
  νβ γΐνεται κκριισβτερβν ά
  ηβνκαιβτΐκ4 κ«ι έντβνβς.
  Τβδτβ δέ λκριββ, καί δημι
  οιψγεΐ τβς βνησυχίας διβ
  τ4ν εξέλιξιν τής Μβτβσΐύακ
  ως. Διότι ΐΐμκβρΐΐ νβ συμ
  β& *δ ·ίτίας τβν μέτρνν αύ
  τβν ί" θλιβερόν έκεισβ&ι
  βν κβύ θβ βίανήσν μβι
  ρκίως κο.1 βνεικβτρέκτνς είς
  τ4ν χήρυξιν τβδ κβλέμβυ.
  Κ,«) «Ι «νη>υχ(βι αυταί ένι
  βχΰονται κβί δικβΛβλβγοδν
  τ«ι κκριββ·τκρβν έκ τβδ γε
  γονοτβ; τής βύσΐΒστικτ)ς διβ
  λύβΐως τήςέκιτρβκϋςβύ&κΐρά
  τη τβς τβδ Λβνδίνβιι 4 βκβ(«
  δέν τβλμά κλέβν β&τκ νβ α»
  νέλβα καν κειί νβσυζηϊήσο
  τ4ν ίντιμΐτάκισιν τβδ κρβ
  βΐήματβς διβ την λύΐιν τβδ
  οποίον σ»νΐατή~9η.
  Είς τ4ν Δύ·ιν. λβιπβν βΙ
  κίνδυνβι τβδ κβλέμβυ βύ{6
  νβυν κβθαμΐρινβς έ(αίτ(«ς
  τβδ Ίσκβνικβδ. Επί είς τ4ν
  "Ακη 'Ανατβλ^ν 4 χβτΑατβ
  αίς χειρβτεριύΐι ^κβ 4μέ
  ρκς είς 4μέρβν. 'Εφίσβν δέ
  παρέρχεται β καιρβς Ιςασθε
  νβδν Μαί αί έλκΐδες είρπνι
  κης διΐυθκτήσΐως τάς βινβϊ
  απΜνικης 2ι·φβρ«ς. Ουςω ό
  Μάαμβς εύρίσκβται έν μέν»
  τβν τκρασιίων φλογϋν δύβ
  έατιβν Κβλίμβυ. Καί βΐ^λββΐ
  τής γής 4ντιΗριίζβ«ν τβύς
  κ.ναύνβΝς «ύιούς κβύ κρββίλ
  λβυν ώς θλιβιρβ βΐΗΐλΐΐ κβτβ
  τής £νθρΗπάτητβς. 'Αλλ' έλ
  πίζουν ίηέμη ϊη δέν θβ
  ««τβληφΒβδν βί ύρχηγβί
  τβν Ερβτβν άπβ την καρά
  «ροσύνην τβδ κβλέμβυ καί
  β π 8* άκβμβκρυθβδν τελι
  κβς βΙ κίνδυνβι νέκς
  κβαφβγϋς.
  ΗΑΜΥΓΔΑΑΟΨΥΧΑ.
  Τβ ύκουργιϊον τής Έθνι
  κης Ο'κονομΙας έλαβε φρον
  τίδα καί έβρύθμισε τό ζήτη
  μα των ίξαγωγΛν τής άμυ
  γδαλόψυχας. Ελπίζομεν λοι
  πόν 8τι κατόπιν τούτου θά
  σημεωθβ μεγαλυτέρα ζήτη¬
  σις τοθ προ (όντος αύτοθ καί
  έομένω; ανατίμησις τού.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον, θά
  πωλήσουν οί παραγωγοΐ την
  αμυγδαλέψυχαν είς συμφβρού
  σας τιμ·ς καΙ {έν θα υπο;,
  στοθν ζημίας καί οΐχονομι
  κάς καταστροφάς, δπως ύπήρ
  χε κίνδυνος κατόπιν «ής με
  γάλης άζητησίας χαΙ τής συνε
  πε'α ταύτης μειώσεως των
  τιμων κατά τόν τελευταίον
  καιρόν. Ώς γνωστόν δέ ή ά-
  μυγδαλ^ψυχα αποτελεί 6» έκ
  των κυριωτέρων προτ,όντων
  των άνατολικών (δ'α έπαρχι
  Αν τής Κρήτης.
  ***
  ΗΥΔΡΕΥΙΙΣ ΤΗΖ ΛΑΤΙΙΔΑΣ·
  Ή Λαΐσιοσ, το ώραΤον
  αθ-ό χωριό τοθΜεραμβΐΑλου,
  ύπεφβρεν ώς γνωστόν πάντο
  τε άπό {λλιιψ.ν Οατος καί
  έμαστζβτο υπό τοθ τύφου δι
  ότι τό χι ησιμοποιοόμβνον υ
  βωρ ήτο μολυσμένον. "Ηδη
  β^ως ανεκαλύφθη μ(α πηγή
  μέ άφθονον, διαυ>έ; καί ύγιει
  νόν νβρό. Καί οί κάτοικοι
  ανέλαβον την μεταφοράν τού
  δια προσωπικής εργασίας έκ
  τελέσαντες μάλιστα χα( τό
  μεγαΐύτερον καί δυσχολώτε
  ρον μέρος τοθ Εργου. 'Δλλά
  παρουσιάσθησαν διε<δικητα( τής πηγής αυτής ολίγοι (δι ο ται κα! ίτσι ή κοινόΐηςδέν δύναται νά διαθέση τό α¬ παιτούμενον κονδύλιον δια την κατασκευήν τοθ ύδραγω γείου καί την διοχέτευσιν των υδάτων ώστε νάλυθβτό πρ4 βλημα τής υδρεύσεως τοθ χωρίου. Έν τούτοις νομίζο¬ μεν δτι δέν πρέπβι γΟγβ νά μα ταιωθή οθτβ νά χρονοτρ βήση ή δδρευσις τής Διτσΐδας διά «υπκούς εντελώς λόγους. Δι ότι υπέρ πάν αλλο προέχεί ή ύγεία καί ή ζωή των κατοι κων τοθ χωρίου, την όποιαν ΰπονομεόει ό τθφος πού έ;· δημεΐ έκϊΐ χαί πού θά έξα λεΐφθβ μόνον δταν λυθβ τό πρόβλημα τής υδρεύσεως. ΗΟΔΟΣ ΔΑΦΝΒΝ. Μβι' βύχαριστήσΐως έ· πληροφορήθηαεν δα ή όδός Δαφνών έκαραχτηρίσθη ώς έ παρχιακή καί Οτι άνεγν«ρ[ σθη ή ανάγίη τής ταχυτέρας έπισ*ευή« της. ΚαΙ ελπίζομεν δτι τό έργον τής έπιδιορθώσι ως τής όδοθ αυτής θά. έκ τβλεσθή συντόμως καί μάλι στα πρό τής ελεύσεως τοθ χειμώνος ώστε να μην βιακο Πθ Μέ την πτώσιν των πρώ των βροχών ή δι* αύιής συγκοίνωνία. Τβ έπαβχιακόν ταμείον πιστεύομεν βτι θά χο ρηγήσο προθύμως καί έγ<α( ρως την πρες τοθτο απαιτου¬ μένη» χρηματικήν ποιωσιν. Διότι πρόκειται π·ρ| όδοθ έξυ πηββτούσης μίαν την περιφέρειαν,
  Α ΝΟΡΘΟ-Ι*
  ΛΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό κι
  νηαατογραφικόν αριστοοργημσ:
  «Νέσ Άτλσντΐς» (ή Φλόγα τΡ|ο ζω·
  <|ςι. Τή* Πέμπτην «ΛΛΛΟΤΡΙ'λ·. θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ— Σήμερον ίνα βρνο ΓκΛν Γκινιόλ: <Φάντα· σμα τοΰ τρόμου». ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός) — Σήμερον τό άεροττορικό Εργο: «Νυκτβοινή πτήσις». κατάλληλον καΐ δι' άνηλΐ κους. Μέ τούς Έκλβν Χέηζ. Κλάρκ Γκέΐμτιλ, Λιόννελ Μπάρυμορ. ΙΟΥΑΛ1ΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ γιγαντιαιο βημιουρ Έν* γημ«: ΝΕ* ΙΤΛΔΝΤΙΣ III ί«Ι Μέ την ΕΛΛΕΝ ΓΚΜΑΓΚΑΝ Τό Αθάνατο μυθ στόρηΙ μα ττοθ «δημοσΐευβ προ [ καιροΓ ή «ΆνόοΡ&στ» 2Νηνββια(βι όνκιρώ3ης Μονσικτι έςΌιττκά. Μπαλλέτα ιτριιτοφοίνίί. Ι ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Μέ την Ρενάτε Μύλ λερ, την Τζέννυ Γιοΰγ κο, τόν 'Αντόλφ Βόλ· «ρικ χαΐ τόν Χάνς Ρύ μαν. Σκηνοθεσίν: ΒΙΛΛΥ ΦΟΡΣΤ ΑΥΡΙΟΝ: « 7 μ· μ. Απογευματιναί ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τ6 Θαλβπηγότ Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλειον εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράβυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ €ρά- •υ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗ- ΝΦΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΑΙΝΑΡέλΑΚΚ Ο ΟΛΟΝΤΙΛΤΡΟΧ ■ Μ. Ι. ΑΛΙ1ΑΚΗΣ ΕΜποιιδιυΘ«1ς *1( Παρισίους ανελάμβανε» οΙ«νδήηβτ« ί« ραπεΐαν νβοημαιτβ.ν τβδ οτβ μ«τος (οΰλΐτιοβί. χακοαμίβν) ουμφΜνκς μέ τΛν τελευταίαν ε{βλι{ιν της επιστήμας. "Επί βπς ·ββντ€ατβιχΐ«$ μ«1 κβρϋ ν·ς έκ βΊαφβρειν μέταλλον— χορ&νες έκ κβραελαναΐ. Έκ» ναφορκ τελεινς ανιιοΊ»νι»β τβν ατρεβλοφυ&ν οοοντΝν είς Την κανονικήν «υτ&ν Οεοιν. ΤηλΙφΝνον #-91. ΜΙΛ ΤΡΑΓΙΙΗ ΟΑΣΙΛΙΣΣΛ Ι96ο« Είνε πολύ μβγάλο τό βάρος κσΐ άν ή κσροιά μου ?εν ή^αν τόσο γερά δεμένη μέ τόν άν. δρά μου, τα παιδία μου, τούς Φίλους μου, θα ένροτΐμοθσ» νά οποχι,ψω». ΓυναΤ<α σνΐκανη «Αν τα νά "~λ*ς τΐςίτιΐοημες σβρΌτσμοΟ, 8** μπο· ■> Όσε, ?έν ήθελε νά ξεχάση.
  Είχεν ύποσιβ τόσες θανάσι-
  μες προβίλές. Την εΤ*αν ού·
  οη διά τής β άς στ* ΠατρΙσι.
  Ό «χλος είχον εΐσβάλη. έξ
  βψόβου σταν ιΐαλάτι ιη-, (ΐχε
  ο Ότώσ{) τούς σωματοφΰλα-
  κάς της, άναζητοθσε την Τοια
  γ>ά νά ττ)ν Οςλοφοήσς, χω
  ρΐς ή εθνοσυνέλευσις, χωοΐς
  ή έθνοφρουρά, χωρΐς ο( ά
  λοι βκίσημοι νά κου>ήσουν τό
  οακτυλάχι,τους· Την β«λεισαν
  Ι π είτα στό Κβραμεικό, ό οποί¬
  ος δσα κα( νβ τή"ς ίλεγαν, ή
  τον γι' αύνήν δχΐ καλάτι άλ·
  λά φυλαιή.
  ΟΐούλΛκοΙ δμως Γ)9ελον ή
  φυλακή αυτή νβ είναι τούλα
  χιστον βασιλική.Ευθύς άπό τίς
  προ>τες ήμερες κελώρια οΛήμο
  τα έκουβαλοθσαν εκιτιλα άκό
  τίς Βερσαλλίβς, μαραγκοΐ καΙ
  ταπετσιέρτνδες έδούλευαν μέ
  ρσ—νθχτα. ΚοΙ αί λΐγο οί πο-
  ληο' άξιωματικοΙ τί|ς αθλ(]ς,
  6σοι 6έν εΐχαν φύγη κατέφθα
  ναναν δ»ας ϊνας στό νεο πα·
  λάτι ΚαΙ μοζ{ μ' αύΐού« δλο
  τό πλςθος των θαλαμηπόλων,
  τβν λαχΐοων, τβν άαβξηλα*
  των, των μαγείρων. Οί παλη
  ές λιβρεες έγυάλιζαν σ:ούς
  οιαδρόμους, τα πάντα έ'οθρέ
  φι ζαν τίς ΒβρσαλλΕες. ΚαΙ ή
  έθ μοτυκΐα αποκατεστάθη καΐ|
  σύΐή άνέναφος. 'Υη()ρχεν ώσ-Ι
  τόσο μιά μικρή διαφορσ: οί
  ΦρουροΙ πού έΦρουροΟσαν τίς
  κόρτ«« τοθ παλατιοθ βέν ή
  σαν ίύνενβΐς σωματοφύλακες
  άλλά άτημίληοι ανορες τ()ς
  έθοφυλαιιτ)ς τοθ Λά Φαγιέτ.
  Άπό την άπίρανιη σβιρα
  διαμϊρισμάτοβν τοθ Κε
  ραμεικοθ καΙ τοθ Λούβρου ή
  βασιΛΐκΐ) ο(κογένεια Βέν κατοι
  <οΟσε παρά λίγα δωμάτια. Ή Μαρΐς —Άντουανέιΐα πού Βέν Ιβγαινε νά πάη ηουθενά, ϊέ,| ήθελεν ο Ο ε μεσα στό παλατι γιορΐές, χορούς, άνώφελη λαμ π^άτη'α κα( οΓγλη. Μονάχο πτέρυξ τοθ ΚβραμεικοΟ πού πρός τβν κ!)πο—4νάη τύ1&70 άτιΑ την Κομμοονα καΙ £έ^ ^ίξαναί·(1σθη<£—έπεσιευά σβη καΐ έπιπλώθη. (συνεχΐζε-ται) ΜΛΝ0ΛΗΣΠ1ΗΙ0! ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-ΠΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΗΗΙΑΤΑΡΧΝΙ ΙΑΤΡ·Ι λΗΜΟΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑβΗΝΙΝ _Ιχεηι Ιν «9 Ιατριίβ τοβ, βο·| Πιιραιβι Ι71' Α·ΗΝΑί Τηλ. 1X179 ΤΡΙΤΗ 24 ΑνΓΟΥΣΤΟΥ Άνατολτ) 5 λ. 46 Δ3οις 1 λ. 12 ΙΕΝΑ ΠξΡΙΠΠΕΙΟΔΕΙ ΕΡΓΟ" ΙΝ Η ΣΟ Γ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΙΙ ΕΥβΥΝΗ ΉΓαλλΙς δημοσιογράφοςΤυταινά Εγραψεν άλλοτε πολλά είς βΊρος των Κρητών, έξ άφορυής μιας πά ραξηγήσεως—φυσικωτάτης τότε— ΘΟμα τής οποίας Εττεσε τό αερο- πλάνον της. Έν σχέσει μαλ στα μέ την γενκαλονΐαν μας, ώργ'αοεν £■ 6ώ δυσφημιστικώτατα Λ έξημμένη φσντασία τής Γαλλΐδος δημοσιο- γράφου. Ή Βημοσιογράφος έκείνη εΤνε βέ βαιον Οτι μετενόησεν άογότβρο·. ΤΙ θα πήτβ δμως οήμερα ότιότε πάλιν ϊνας άπό τούς λεητοτέρους ίκπρο σώπους τοθ ΓαλλικοΟ ιινεΰματος, ό Κλεμαν Βωτέλ, κάνκι φιλολογίαν είς βάρος μας, μέ βάσιν &να τε¬ λευταίον κοινωνικόν δραμα των Σερρών; Είς τό δρδμα αΰτό Ενας εραστής —Αρμένιοι:—καΐ ή έρωμένη τού— Έλ·ην!ς ο ύτή—εφόνευσαν τόν σύ ζ^γον διά να καρττωθοθν εύνόητα «φελήϋατα. Συνήθως αύτά τα πρΑνματα συμβαίνουν καΙ είς Πά ριοίους. Ώστόήο 6 «εύουνεΐδητος* "Ελλην άνταποκριΐής έθεώρησε κα λόν νά ηροοθέση έδω ώς ρεφραΐν καΐ τος άσυστάτους Φήμας των τριόδων, κοθ' άς ό έραστής καΙ ή έρωμένη δχι μόνον έσ'ότωσαν τόν σύζυγον άλλα τόν.,,έμαγείρευσαν καΙ τόν Ιφαγαν ΚοΙ ό Κλεμσν Βω τέν ακριβώς ώς λεπτός έκπρόσω πος τοθ πνεΰματος, δέν,.,διέφυγε τόν πειρσσμόν! Ή Ανωτέρω περίπτωσις τής ά σκήοεως τής ςένης φαντασΐας είς βάρος μσς Αμολογουμένως δέν ε χει έδω ώς βάσιν καμμίαν άνεοθυ θυνον πσρεξήγησιν. 'Οφείλεται έξ ολοκλήρου είς τό σΰστημα ιτού £ χούν πολλαί έφημερίδες νά μεταδί βουν σ«ξετάστως εΐβήσεις 6ι.«φη μοΰσας τό Ελληνικόν αΐσβημα καΙ την Θέσιν μέσα είς τον πολιτισμόν των σημερινον Έλλήνων. Άς βλ τιίσωμεν Οτι τό πάθημα θά τούς γΐ ν- μάβημα. Ό Άλλβς —Τριίντα κΐντΐ λ<{εΐ( τ·6 στραταρχου Φίς. Είς μίαν ϊ»)μοπβαα'αν μιβζ ηι ριβημνυ βιβλιοθτ,κτΐς είς τ· II* ΐ ΐ ί ί ρ μ }μ μ τ·υ στ»ατά»χο« Φ^ έκ 35 έν λιΕ«»ν, ΐηο,-.ή°η άντΐ 3 000 ! Ή Ιλήθειβ ·Νε Βιι ή η "χεΐν- τοθ Φ ς ηαρου οιίζ«ι ΙΤα.ρΐϊΐκίν ενδιαφέρον, Ί ίιΰ τό χιΐμινβν ττΤ|ς οτ^μΐιήβεν τοϋ Φ5(: «Ή άπιλιυ6ί;τβοις ττ] Γαλλία ς Ην θ> λήξι μέ τέν πδλε
  μόν. Ή νεβλβία Κ(έκ« νά κρβ
  ετοιμάζεται ν' άγ«*νισθ| χαχά
  τοθ χ·ιν·0 έχθεςθ, ιίς !λα τα κε
  δία τ^ς ΒριίοΐΜί, νά έργαοθ)
  χρις τςΒιβ κβ)υ χ>1 άπό «05ι»
  τ·0
  78ον
  ΤΟΥ Ρ. ΣΤΕΒΕΝΣΟΝ
  ΔΑΕΙ. Ι. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ!
  ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
  Τέως Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται ίν τφ νέω
  ΙατρεΙφ τού όδός (Πλατεια—
  Στράτα) Εναντι Φαρμακείου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τή« όδοθ Καγισμπή.
  "Ρραι ίπισκέψεων 9—12-4-7.
  ***
  —Φύλλει
  φύλλον
  Τέ κερ[«7]μιν «φύλλον οηχτ](»
  άντιχα' έαττισεν ΙκΙ τβν ήμερβν
  μβις τέ |ύλ?ον «0 χακνοθ. Εί
  τάς «Ιίρτας τοΒ »αιτ>ν·Ο> Π(
  ώ >γά μ3βν ε ( χαπνβκα·*γβγο
  «αί χαπ^βιβμήχανοτ νή; 'Αμερ
  έν Βιατώνι .ξελέιη ^ <μ'ς . 'ΰ; «μ!ς ΝιχοτΙη» έ ! | Μϋριάννα Τίμψ»ν μ (α «ΐριχαλλ^ς νεάντς χαταγομΐνΐ) ά πό την πόλιν Νιϊνβιλλ ι*,€ π·λ τεΕας Βιριζίνια. Ή «μΐς Ν χ·τ ντ,» ίνιφανΐοθ^" ντυμένΐ) μόνον μΐ 84ο μιγάλα φδλλα χαπν·0. *** —-Δίδονται αδειαι Μαί είς &λ1 Έφ' 6ο·ν ι{ α·θ(βκοι καίρ ν·κν άΒειβ χά Ι άναχορβΒν είς θε ρινας <ιακοηα(, γιατΐ νά μί) χο »-γτ)ται αΐεια χβΐ είς τΊ... ί γο, "Εισί Ιο*έφ6ΐ| μίαν ώ?α(αν κιοίιν ο Βήμαεχβς τ^ς ΦΐλβΒελ «ε(άς, χαΙ &^ Ιηες <ϊ> Ιργβ>:;
  (ϋ·αε Ιιάτιγμΐ, βιινάμει τ·0 δ
  κοίβυ τέ χαλβχοΤΐΐ ίλα τα ίλ·γ«
  πβθ χρΐ)θΐμβηοιο6ντκι άκό τας 6
  ριαΙας τι Ο Εήμ·υ τ<]ς Φιλαίελ φε(ας, θά οτίλλωνται έκ περι τρ·κτ]ς νά παραθερΕζουν ΙπΙ 8ε πεΐθίμΐρβν είς τα λειβάδια. ΚΑ θε πιβί, ίφ' δ3·νδΐα»χεΙ ή άΊειά ταιν', θά «ϋς χβρι;γτ]τχι κρέΌθε τ·ς μερίς αχν·Εΐ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ εισ το «ΕΘΝΙΚΟΝ" ΟΙ ΠΕΡΙΦΗΜΕΣ ΧΑΒΑΓΙΕΣ ΚΟΡΙΝ —Κι' ί>ώ θΐ ο·0 πβ χάτι. Δέ
  Ιχ· ανοκό ν* γκρίαβ πάλιν ότι
  μϊρ·ς τι·ΰ ιΐχκμε άγκυροβ
  Λ^γκριάζν νά φθίοη ώ; τό μι
  χρό χέλκο κου ι[νι οιί βι^ειν
  χαΐ νά χ»θίο«ε το χχράβι ατά ρτ,
  χά έ «εί.
  —-Ιϋει χαλά, Βέν Ιιη χαχή
  χή έγώ. Τό μιιαλί μο« είνε
  Ρίσι τ·υ χοΐ βλέκεε τα χάλΐα μοί
  "βπαιξοΐ τό καιχνίδι μου χαΙ
  χαα*. Τώ:α |βι> ιΐαΐ' δ χε·5(
  οιιένβς θίΐε-ς νά κ^; στβ 6·ρ«
  νέ λιμένι; Πχει χαλ*, έ ώ ϊε
  Ιχβ» καμμιά χροτΕμΐ)αι.
  Ή οιιμφω'ία μας Ιχλειαιν ά
  μέ?»(. Σέ ·νΕγ« λεκτά
  νιίλβ» Ικλεε μέ τέ» άνεμο
  ηρδμνΐ) χαιά μτ]Κίς τ^ς
  τοθ ντ,αιοθ χι' ΐλκίζβμι »ώ; ητ)
  γαΐνοντοτς Ιτοι Ηά πεονιύιαμε
  πρΐν άκο τό μιοηυιίρι τό άχρβι
  τ«]ρι κςΰ ή αν μκρ«α:ά μας χά
  8ά φθάναμε ώς τβ βορεινο λιμίνι
  προτοθ πάροκν τα αντΐθετα νε·ά
  χι' Ιτοι 81 μιιερςοοΐμι νά χαΒΕ
  •ϋκμε ιδχολκ οτά ΐηχά χαΙ νά
  6γ·0με στή οτεκιά ΧβρΙς μεγί
  λΐ) ΒυαχολΙα ίφθΐοχμε στήν ιΐοο
  Βο τοθ μιχροθ βοριινεθ λΐμανιβθ
  Έχε! τα κράγματα γινέτβ'ε λίγο
  δαακολα γ:ατΙ τ) ι.ββΒές τού έ
  οτένιυε χά! ή» δχι βο)υ βαθεΐά
  Μπ·ρΑ νά κβ Βμαος τώ; τα έ «α
  φέρη κ·5ύ χαλά κάντα μέ
  ίϊηγία τιθ ΧίνΒς κίΰ,έφΐνι
  Ι'βς ίξαΐεετιχος ηιϊίτος Μίλις
  έκεράααμε την ι!ο)οΒ· το9 λιμ»-
  νιο3 βρεθήχαμε χυχλνμενει άκ·
  ατερ'ά. Μκρςατά μ«ς παραχάτβ
  «αινέτανε δ ακελετίς Μς, χαρ»
  βιοθ ««ο θάχε ναίβγήοΐϋ άπό κο
  >υ χαιρό γικτΐ ήΐαν
  άκέ «>6«ια ο τα μ#*>τ| κβΰ
  —ΈΜ, βλέκεκ, μοθ ιΐτεν 6
  Χΐνδς, τό ,μέρος ιίνε χκχάλλι,λο
  νιά νά χαθΕοουμι τό χαιράβι. Ή
  £>μν{ είνε ϊεκτή αάν άλεΟρΓ, δέ
  Ιχιι χανίνα βράχο χι' βλχ γύρβ»
  είνε ή«χ».,
  —Καλά, ηαρετ.ίρϊ)θϊ, άλλί
  κβς θά μπορέβφ χ«ν·!{ Ουτερί
  νά τρ»Ρήξΐ| τα χβιάίι ο (ά 6*
  θειί;
  |συνεχ((βται|
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Β. Δ. ΧΑΜΑΡΑΚΗ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Νο 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ έίηβφχλισμένην τβχύ-
  τητκ 14 μιλλ(·ιν.
  Αναχωρεί &Ν«ατιιν
  ΤΡΙΤΗΝ η. μ.
  δι* Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χβλχίδα, ΑΙ-
  βηψ·ν, Βολον, Φεαβαλο
  νίκην·
  ΕΙ
  10
  ΙΠ
  ιυ
  ιιι
  αι
  η
  ιιι
  αι
  ιιι
  ιο
  ιο
  — Παρατηρήσατε ότι τό τσιγάρο σάς πειράζει
  ποφασίσατε νά τό μετριάσετε;
  ■Δέν ντνάρχει λόγος γι αυταί Ι
  ΚΑΤΤΝΙ
  II
  ΣΑΝΤΕ
  II
  ΚΑΜΕΤΕ ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ
  α
  α
  α
  α
  10
  ω
  οί
  III
  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
  » ΚΙΝΗΣΙΣ Άνβχωρησαν δι' 'Α-
  θήνας ό κ. καΐ ή κ. Άντ. Καστρι¬
  νάκη.
  —Αφίχθησαν τιροχθές έξ 'ΑΘη·
  νων ♦ κ, καΙ ή κ. Έμμ. Χσλκιαοα
  : κη ΙατροΟ μκτα των Θυγατέραν
  Ι τού βιομηχάνου Αθηνών κ. Ίωα*.
  Σταφυλακη Μσρΐκας καΙ Λΐλας,
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ— ΠροχθίςεΙς τό χ«ε
  ρΐον Έτιισκοπή ή κ. Γεοεο>ία Χϊΐλα
  δακη έΐάπτισ· τό χσριτωμένο κορι
  τσάκι το3 κ. ΒαυιλβΙου Βαρδάκη
  δώσασα είς αΰτό τό δνομα ΕΙρήνη
  Ευχόμεθα να τοίς ζήση.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ —Ό Τουριβπ
  κός "Ομιλος Νεαπόλεως βθχαρι
  οτεί Θιρμως άπαντας τούς «ροοβΛ
  Θόντας είς την πανήγυριν Ττ1« Μ.
  Παναγίας κατά τή» Γήν Αθγού
  ότου ώς καΙ τούς παρευρεθέντας
  είς τας ύπ' αθτοθ διοργσνωθεΐοας
  εορτάς Ι&ιαιτέρως δέ τάς έφημερι
  Εας αί οποίαι συνίεαλον είς τα< προσπαθείας τού δια την λαμττπα τέραν εμφάνισιν τής μοναδικής έν Κρήττ] Θρησκευτικάς ταύτης έοβ της. Νεάπολις τβ 19 Λύγοοεπου 1937 Ό Πρόεδρος Κ. Λογκρι«σΐ&ΚΓς Ό Γεν. Γραμματεύς Ίει. ΠλοιταΐΝης ©ΑΝΑΤΟ1.—Την παρβλθοθοαν Τετάρτην απέθανε <αΙ εκηδεύθη Ιν ουρροη πολλοθ κόομου ό έκ Κερα σ£ν όπλαρχηγός Γεώργιος Χαραλ Βλαχάκης ανεψιός τού άϊΐμνήστου Δ. ΖοοβιανοΟ. Ό Γεώρ. Χ. Βαχα κης μετέσχε των άπελευ&ερωτικών τής πατρίδος μας έπαναστάσεων εκλεγείς πλερεξούσιος άντιπρόσω πος παρά τβ έπανο·τατική έπιτρο. πβ υπό την προεδρΐαν τοθ Ί. Ζφα κιονά·ιη, ηκολούθησε τόν στρατη. γ*ν"Αριοτοτέιην Κόρακα παρά τφ όποΐφ ήτο σύμβουλος καΙ συνανωνι στής. Λιετέλεσεν κατ' ΐττανάλη·ιν κοινοτικός άντιπρόσωτΐος, τιροε. δρος δημ, συμβουλΐου. βπΐτροπος, μέλος των πολιτικόν συσκεψβων. Παρα πάντων τιμώμενος καΙ άγα· ιτώμενος υπήρξε χρηστός καΙ ένβρε τος τΐολΐτης. άγαθός οΐκογΐιαρχης καΙ εύσεβής καΙ Φιλάνθρωπος χρι στιανός. Ή «Άνΰρθωο ς» εθχεται νά είνε έλαφρόν τό χώμα κου ίοκΐ πάσβ τόν μεταστάντα άγωνιστήν. Γύρω στήν πόλι μας. Ενώπιον πυκνοτάτου άκροατηρΐ. ου εδόθη τό εσπέρας τοϋ ί,αρΡΛ τού ή ηρώτη συναυλΐα τής χορο δΐας τοθ Πανεπιστημίου Αθηνών, είς τό "ΐνηματοθέατρο»·"Λλκαζάρ». —"Υπήρξε 64 ή επιτυχΐα τής ου ναυλΐας έξαιρβτική. Καί είς τοθτο συνίτέλεοΒ καΙ τό πβριβάλλον, τό Οτΐαιθ.ο καί ή νύχτα μί τό φβγγος των δστρων καί τής «ελήνης, —Ήμέρα γενικής έξόβου πάλιν ή προχθβσινη Κυριακή. —Χιλιάβες κόσμου έξεχύβηκαν σιΐς ίξοχίς είς αναζήτησιν λιγης δροσιας καί άνοψυχής. —Καί Οσοι βμως Εμειναν σΐήν πόλιν κατήλθον τό άπόγβυιια ·ΐο λιμάνι δπου ετελέσθησαν μί ηοΑ. λην βπιτυχΐαν οί Γ' έτήσιοι νσυτι κοΐ άγώνβς των ναυτοπροσκόπων μας. —"Ετσι εί δρόμοι καί οί συνοι κ!ες τής πόλεως ίρημώθηκαν. ΚαΙ τό Ηρακλειον ένκφανιοεν τ* άπό γευμα 4ψιν νεκρουιτόλβως. —'Επ' εύκαιρΐα τής παραμονής τοΠ στόλου βΐς τόν λιμένα μας η πόλις μας φωταγωγεΐται καθε ρρά δυ τιλουσίως ιίς Ολους τούς κβντρι κοος της δρόμους καί τόν μεγάλο Κοθλε. —Την Κυριακή τ* βίάδυ 6έ έψω ταγωγήθη φαντασμαγορικώς καί το τέννΐι. ΰπου έβόθη δεξίωσις πρός τιμήν τοθ ΔιαΒόχου· —Λθμιον εορτήν τοθ 'ΛγΙου ΤΙ τού καί πρώτου 'Επισκόπου Κρήτης έορτσζει ό ψερώνυμος ναόι, τής «ό λεως μας, —"Εορτάζει Βμως καί ή πόλις ό· λόκλη^ος ϊήν ήμίραν αύιή/ ώς το πική» εθνικήν εομτήν είς ανάμνησιν των μεγάλων σφαγών τής 25ης Αύγοΰστου 199·, πού Εγιναν ά·ορ μή τής άπελευθςρώρβως τής ·$ρη της. —Σήμερον ό διάδοχος Παθλος Θά βπΐχεΐμήση «ρειβατικήν εκδρο μην ·ργανω(3£Ϊοαν πρός τιμήν τού άπό τα μεΐη τοθ ενταύθα ·ρει·α τικοθ Ζυλλόγου, είς τό δρος τοθ Ροθβα, —Είς τό σιν* Πουλακάκη προ βΐλλβται άπό τής ιθεςτό Αοιστουρ γηματικό φΐλμ .Νέα ΆτλαντΙς. γυ ιυμενο επί τη βΐσιι τοΟλ άθανα :ου μυθιστορηματος που Ιδημοσί υσε πρό καιροθ η «'Ανόρθωσις» μέ τόν τίτλο «ή φλόγα τής ζωής». Όσοι τό πά. ηκολούθησαν Ιμει ναν καταγοητευμενοι. * Ρέκ·ρτιρ 'Βνοικιάζετβιι οΐκΐα εύάερος καί κατάλληλος δι" οικογένειαν παρά την Θέσιν Πβρβόλα. Πληροφορίαι παρά τώ κ. Έμμ. Κουναλάκη πιλο ποιφ. Όδός ΚαλβλαιρινοΟ (Πλα- ηιά Στρατα). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Έ Δ)»ς Έκιμελτ,τειΌς ν Μι αρχΐα· γνβΟΜΚοιεΙ βτι 6 6ΐακτ)· ιιχθιΐς Βιά την 26 ΑΟνεύοτ·» ε. . δΐΛγβνισμδς Βια την τρατ. Ου:βς ;)5ρ(εϋ «ήν ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ άπό 1 Αύνοθ ότου 193/ οΐναποθήκη χωρητικότα τος 70.1Μ0 οκάδων περίπου οίνου μέ νατητήρια, αύλή καί βργαλεΐα οίνοποιΐας καί συνβχομβνη ελαια ποθήκη μ* δέκα σιδηρβ έλαιοβο εΐα χωρητικότητος 30,060 οκάδων ιλαΐου. ΛΙ αποθήκαι εύρισκον αι >Ι< την οδόν θαλήτα ηλΐ] οίον τ(]ς πλατβΐας ΆγΙου Δ>
  μητρΐου δύνανται δέ νά Ινοικια
  σθοθν «αί χωριστά Ο 9ΐνα«ο9τ)ιΐ9
  αί ή ίλαιαποβήβη.
  Πληροφορίαι παρά τβΐα. κ, κ, Χά
  ίς»α«ι-?οιλί»| καΙ Χμ
  Γ
  Α Ν ΟΡΘΩΣ Ι Ζ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  . ~~~8ββν
  Τότε δ' Ιιεεσε βάΧιν, ίβοήθησβ καί αυτή την
  καλογραίων ν Α τής οιορθώση τό -ροσχέο)αλον. χΐΙ
  ήσπασθη μικρόν τίνα σταύρον αργυρούν, 6στι« |·
  ξήρτητ· Ακ τοθ λαΐμοθ της- τοθτον τΐ]ς εΤχβ χαρΐ·
  σ« ή μοναχή
  —Π*ιδί μου, είπεν ή ό σία ΣβμκλιτΙσ, κοοσ«α-
  θησβ τώρα νβ ησυχάσπς, κα( τώρα πλέον μή όμΐ-
  Ή ΦχντΙνα βλοβε τότε εΐϋ τάς υπό «Ο ΙορΛτος
  νοτισμένας *ιϊρ*ς της την τής κσλογραΐας, καίτοι
  εί< ο ό ήν ή Αφή «*εί>η ύ*(αν* δυσανοσ^ετος, κοΐ
  —Λοκον. εΤ«ε σήμερσ τό πΓ«ΐ ά εχώρησβ διά τ6
  Παρ'σι. Άνκαλα Γεν ήιαν άνάγκη καΐ νά κεράση
  άνό τ* ΠαρΙσι «ο ΜορφβρμβΤλι πΐτΐτβι ολίγον πρός
  τα άριστβρσ, δταν έρχεσαι. Ενθυμείσθε χθές τί μ'
  Ιλεγβν, δταν τβθ άνίφΕβα 6ι* την Τιτίκα; «Όγλή¬
  γορα ΘΛ «ήν £χ-ς, όνλήγορο. Ηθέλησε ν4 μοθ
  την φέρθ έξαφνα Ξ&ρβκ; μ' Ιβωσε καΙ οκεγρα
  ψ3 Ινα γοάμμα διά τοθς ΘβναρΒιίρους. Δέ ν Ι
  χούν τί ν' βπολογηθοθν ψΐόματσι θά τοθ &ώο^υ< άμίσως «ήν Τιτίκα μου, άφοθ 5λ,α τους έπληρώ θησσν. Ό νόμος &λν λπιτρίπει νά κραι(] κονεΐς Ινα ξ*νο «αιβ', άφοθ «ληρώνεται δι· τα ίξοδά τού Μή, όσ,Ια μου άδελφή, μή μοθ κάμνετε νβθμα .πας ί«ν πρεαει νά όμιλΔ. Αίσθανομαι τόση άγαλ- λ(ασιΙ κίααι πολό καλά* τΐπο-Έ (έν εχω' θά (δα Οοιΐερ' άπό «όσον «οηρό «Ον Τιτίκα μου" μάλ'σΐα κεινΛ· Ιχω πολλήν δ?εξι. Κοντεόουν -«ντε βτη σ- φοθ βέν «ήν βΐβα. Δίν βχετε σ»ϊς [ββα, χά παι &ιά «ώς τόν & θρωτο τον κρατοΟ>1 ΚαΙ εκειτα, θ&
  είνε κα( νόσον ιθμορφηΐ θά «ήν Ιδήτβ. Τα χεράχια
  τη<·, μικρά μικρά, μέ τ6 χρΑμα τοθ ρόοοι Ι Ώ! χέρια πρό πάντων θά ΙΐΓί λαμπρά. Ότον ήτο ν ενός χρόνου, ήτο ν νά τα βλβ*ης καΐ νά Υ«>9?. Το«
  σούτσικο! Τώο« θά είνε μεγάλη. Είνε... ς' τα έ·
  «τα Ιΐπί,χε. Τώοα καΐ ούιή οεσκοινίς. Την λέγω
  Τιτίκα, δμως
  V
  δνομά <ης είνε Εοφροσόνη, Καλά 4>ώ Ιλεγα τό ιττθύι, εΐβα σκόη επάνω είς τώ μΛρ
  ααρο ι(]ς έστΐας, καΙ «Ττισ, γρήγορα θά (βο την
  Τιτίκα μου. θΐέ μου, θ«έ μου! πόσον αϊικο κά¬
  μνουν τοθ έαυτοθ των βσοι μένουν χρόνους χωρΐς
  νά [Βοβν τα παιδία ·ωΊ ώς νοητόν ο(ων(α αυτή
  ή ζωτΊ "ΩΙ τί καλάς β κόριος δήμαρχος, νά ση
  κωθβ νά πάγη μέ ούτον τόν καιρό; Κάμνει κρόο
  Ιξω τ'; νάμνει πολό κρό
  Χον τοοιι·ν, Τ(υς όπ·!ους ίίν Ιχε-
  τε βεβαία τ^ν άξ'ωαιν νά έ*Βίαβ
  έδβ, διίτι οαάχις πράγμχτι ο»β«-
  ■Ις λίγ·ς δγιΐας άηαγο»ι6ν %1ί
  μίαν γ«νβΙκ« την άγνήν χκΐ β/ίαν
  χ«·άν ι«|ς μητρίτιΐίος, ι[νι είς θε
  σιν δ Ιχχρίζ αίς έρητΑμενος νά
  δκβΐεΐξι μερικά, κβοίκναατχ άλ-
  λβοτε βήμΐριν, μιβυι σχετιχά χαΐ
  έκΐ τ| δ*·βί3·ι ίτι Ιχΐτι «ιπβΙ·
  θτ,αιν ιίς την ίκοτελιομηικίιητά
  τον.
  Τέ κακόν μίνον είνε Βτι 8λ«ι
  αυταί ■( χβτά Ττ]ς φύσιβς λαθρο
  χ«'»ίαι, ακοπίς τβν ίιχοίων είνε
  νά γΕνΐ| »εχνητ§ς ατιΐρκ. ή* γυνβΐ-
  %», αη«6αίν«ϋν ιίς βαρείς χτ|ς δ·
  γ«!»ς ιΐ)ςι ίΐίτι προχαλοθν βχεΐέν
  ηάντ·τι συμφβρήυεΐς καΙ φλβγώ
  ή 8λΙή
  τα. Ή μτ,τρέτηΓ, ίλ*3ΐι, έφ' Β
  9·ν ϊέν την άκβγίριύικν «βλυ οο
  Βιχβο' λέγ·( δγε(ας Βιά Την γυνα!
  «» ή έφ' δοον Η* είνε η·λυάριθ·
  μοί χκΐ &λλεκάλ1η·( οί τονετο!
  «ίν· μΐα χατάατβιαις τέβεν φ«σι··
  λογική Βιά χάθε γυναΐκα δγιαΕνβυ
  οΐν ο«μ«τιχβς χά Ι Ιο«ρροιιΐ)μέ·
  ν*Ί¥ ψ'Χ'κβΓ, ιοΐτε ή κ·Βγμιιτιχτ)
  2νθΐ)3ΐς τβθ γυναικείον 5 >γ«νιαμοΟ
  ουμτιΕ-τιι αιινήθβς μι ττ,ν κερΐβ
  Βεν ττ}ς φυσικάς γαλοοχΐας τβθ τέ
  τΐ}ς. _________
  κατά τοθ τύφου
  προφυλακτικά μέτρα
  Α'.
  Είς τάς τβφιχάς 1πι?ηΐ4!ας. Β-
  κβς έν γένει είς Βλα τα λοίμώΐη
  ναοήμχτν, το μ«γαλεΙτε»ον μέρβ;
  τ»ν κρεφυλβχτιχβν χβΐ έξκγΐαν
  τοίίν μίτρβν χαΙ ένεργιβν άηύ
  κείται είς τάς έ?μ·δ(«ί άρχάΓ, α(
  όκιΐαι χαΙ θά φιοντίαβυν νά έκι·
  ΒιορθνθΙ άμέβ·ς κ&ολ κιραιιτέρ»
  τυχόν 6λά6~ τ·0 δΒραιιλΐχοΟ Βιχτδ
  ου τ*]{ ιιίλεως καί άκ·σββΐ)θ| κβ
  ακ ττΐίαιτίριο μίλυνοΐζ τοθ ποσί¬
  μου 05α»ς· ν ά διαττίζβυν έκιμε·
  λ<] χαθΐριομΐν χβί ακολδμαναιν Βλαν τ·ν άκκθίρτβν 45§ν χαΙ ·ί χοτ|?»ν χ—Ι πρό πάντων έντελτ] χαθαριομβν τΑν δκον<μ»ν νά έ κΐβάλλουν χαΙ δκεχριιβτικεΐς έν ά νίγ«ι είς χάθε οικογένειαν τόν χ«8αρισμέν αίχιβν χά Ι αδΛΒν ι φ λύ καί την άπολύμαναιν άκοχωρηιη ι βόθρων, χαιιφ τυφιχής έκιΐημίιχς φή σεις τ*|ί μήτρβς, 8ΐ)λΗΙή μτ,«»(τι | ίχ, α! όποΤβι ιίς τό τέλβς έξο»8ε) τε·βθν φ γονιμό'.ηΐϊ τ«ς ι ιινβΐ μ^ ρ χ»( χά Ι «ην &κ<μτ| βΐλήβιβ νά τι ν4 κ|νϊ ΚΒ,νιις ν,ρ4 6ραομ|ν· ή χν·τ»ιή3ΐ "Οίβν ίι άρχΐοευν ί Β (Α.σμίνεν άπο Β ϋιοτν νΐΒ> ΚΟϋ |μΐ[ν( {νιβ( κ(θ·ο ά
  λά«ίς ά·ευ άηο«)έίμβτβς θιραηεκ κιν1)Μν Ι π Ι 24 ώι«ς χαΐ έξ βδτοθ
  τΐχάς έιτεμβίαεΐς. ΚαΙ Βλα βυτά μ{ν.ν ,4
  Βιά νά αιερ*)8ΐ ί«ριαν ή γυναϊκα * 4
  την «φθ>στ·ν χυράν ,χλ! τόν
  ραΐ.ν β·(αμβαν τ*]ς μ^τροτ^
  την έκπλήρ»9ΐν Βτ|λ-βτ> ί<·ς ·ο9 θή μ τρίτον, 8π»ς χαΐ ά „. ,* 4 ω ηρι1ιι μ£ν·ν τβθ νεροθ ,«( βτάμνας. Έν άνάγχΐ) με 3 1 ,ατβι ν" ά«ο μεγάλο κετϋρι νερο ίΐ- αΐειρω9| Ινα μεγάλο κετϋρι νερο ποες την φύσιν βεοπτβν Ιντίς ί-ίς τιτίρτ.υ ΐ*}ς τό |?γον τ^ς δηιιι- ωιας. βιι»γ!αί καΐ κ·ας την ανθροπβτ- (σονβχζεται) Διεκπερσιώνετε τάς εργα¬ σίας σας τό ταχύτερον ρέ μίαν γραφορΐΐχανήν ΚΕΜΙΗΒΤΟΝ ΕΥΑΓ ΑΝΟΓΕΙΙΝΙΙΗ! ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τό συμφέρον οας επιβάλλει νά προτι μδτβ τα έλαστικά: ΝΤΑΝΛΟΠ Ή.;πεϊρα [τόσον έτβν άπέοειξβ >ή
  εξαιρετικήν τον ποιότητα καί την ρ·
  γάλην τβν Γίαντοχήν.
  ΕΙνβ τα σομΦβρώτερ· λόγ·
  λ άδό*
  'Αντιπρόσ·ΐ[βΐ:
  Κ. θ. ΚΘΥΦΔΚΗΒ ι*1 £(«
  ΝΤΑΝΛΟΠ
  ζητήματι τοθ 8ι·
  .011.
  ΈκΙ τοθ χωοΊχος τβν Βικηγό-
  Χ4ΝΙ4 Αύγουστος. —-Πρός τΐνΐτίζει τα {ατοριχόν τοθ
  ένταθθα Δικηνοριχέν Σύλλογον καρέχει την πληροφορίαν Βτι ή
  την Γενικήν Δ'οίκησιν έκοι· έκιτροκή είς την οποίαν παρεκέμ
  οτΐβιήΒ- έγκΰχλιος τοθ Διχηγορι φθ— τέ ζτ)ττ|μ-, Ιχει ή"ίη Ι «Ι-
  μην την σχετικήν εργασίαν. Τέ
  χαταρτιοβεν δπΐ τής έπιτρβχής
  οχέΒιον άφΕοΐατκι ΤοΟ άοχιχοθ
  οχεϊίου τοθ Δ'.χη/ορικβΟ Σιιλλό-
  γο», μή κκρκδεχέμενον τα αίοε·
  τόν τής διοικήσεως τοθ ΤαμιΕ·«
  κβΙ τέ αύΐιΐ|μα έλέγχου έκ μέ·
  ροος τβν μετέχην. ΈκΕοης έν©
  κρββ)έχεται ή αυξι,οις τβν κατά
  τάς καρβιαιιάαεις κβταδβλβν τβν
  Βιχηγδραν, δέν »Ε«θετεΙ:αι ή* κλή-
  »ης ΐΕΕοωαΐς τβν ιίαφορβν τβν
  έμμ'οθβιν μεχίχων πρός τάς τβν
  άμίαθων.
  Τέ μέτρβν πε·1 άντικαταατάοε-
  ΤΟ
  χβΐίρτισε βχίδι·ν Βιάφιρον
  χ0ς τ·0 χκταρτιαθέντες δηέ
  «ΐροοώΐτβ» τ§ν Δι«τ]γοριχ·ν
  Ό κ. δπ·υβγ4ς ττ}ς
  ί ϊ
  έκ·
  χαιοοόνης Βμως είς γενομένην οδ
  ακιψίν ίπεδίχθΐ) τάς πλείστας
  τβν άνίψινν τοθ δικηγ·βιχοΟ %6-
  ομού, χατηετίσθη ίε ιθ;βι νέον
  σχέδιον, Βιά την τελικήν διατΰκβ
  αιν τοθ όΛοΙβϋ δ χ. οκουργίς τής
  ΔΐΧΒΐοσύνΐ)ς θά σιινε·γ«οθ| μετά
  χ. κροέίροκ τής Κυβερνήσεως.
  Ώ; πρίς τΑ νομοονέδιον
  ; ρ μ
  Ταμεΐου Συντάξεως Νιμιχβν δ
  Διχι;γορικος Σδλλβγβς, άφιθ έξε
  Τα εκκρεμούντα ζητήματα
  τού Δικηγορικου κόσμου
  έκιτροκή
  ε»ς το9 φρ ημ
  δικΐιν, ώζ γνωστόν, 6ά
  θ *
  μ
  αθ$ μετ* άπίφααιν {βν Διχΐ)(··ρι
  χβν Σύλλογον, ένεχρΐθι; ( τελιχβς
  δκέ τοθ δπςΐιβγείου τΑν Οίχβνομι-
  χβν, ϊέν Η δραδύνη δέ νά ΐ
  νίμις τοθ Κ«άτ·υς·
  ΠΡΟΓΡΑΜΜ4
  ΠΛΕ1ΣΤΗΡΙ4ΣΜ0Υ
  Τής έν Πειραιεί ϋρευΒύβης
  έταιρε(ας &κα την έκηνυιιΕαν
  Χ»ή3τβς Χ-ηαιίδης χαί Σία»
  «κροαβιιβυμέντκ δπο ΐβθ Διεϋ*
  βυντοθ αυτής
  χατοίχου Πεΐρακβς.
  Κατά
  1) ΒΐοτλεΙβυ Β. Τζανάκη κα!
  2) ΚωνοΕαντΕνου Κ. Τζκνάχη έμη< ρων χκταΕχιον Ήραικλε(ου. ΈκειΒή οΕ χαθ' ών τέ «αρέν κρόγρβιμμχ κλειαιηριαομεθ εκειά γηοχν νομίμως ώ: δεΐκνιιτβι έκ τβν δή1 αριθ. 7441 χαί 7442 κοίς Ιέ τβν υχ'άριθμβΰ: 7974 καί 7975 ΙπιδατηρΕον τ·0 ΒιχαοΐιχβΟ λητήΐος Δή ι*. Ηχχραχη διά τβν κ* χβον·λβγίαν 16 ΜχρτΕοιι 1937 άιλήςίτΐιταιγής μου χκ( 2 Ίου- ίο» 1937 συ^πληρωματιχής τοι¬ αύτης χαταοχετηνΐο» Βπβ>ς δυνάμει
  καί ,,πρβς έκιέλεαιν τής &κ'
  ά»ιθ. 1680 τβθ 1936 άπβφ. τοθ
  ΠρωΐοΒικεΙου Ήρκ«λε(ου νομ!μ*κ
  ηεριδεβλημένης τέν εκτελεστικόν [
  τδκον έν δ^ϊματι τοϋ Βασιλέως
  μοί χαταδάλωο'ν αλληλιγγύως διά
  ρέλαιον τόχους χκΐ Ιξβδα μέχρι
  τής τελευτ«[ας έκΐΐαγής έν ίλω
  Βρχ. 22.21895 άλλ' άηέοχον νά
  μβΐ χατβδίλωσι τ! «βαόν τουτο
  μέχρι οήμΐρον.
  Διά τχθτα
  Πρές ιΐαπίαξιν τβν &4» Βραχ·
  μβν 22.218,95 τβν τίνων τ·0 κο
  Ι τούτου (πλήν τβθ χονδυλΐβυ
  τβν τίνων) «πβ τής τελευταίας έ-
  κιταγής χχΐ τβν έξοδων κεραι^έ-
  ρ« έχτε^έαεως εκτίθημι είς Βημέ-
  σιον άναγχαοΐινόν κλε'σίηριαομέν
  τε νάτωθι χατεαχημένον άκΐνητον
  91 ϋα τοθ έκ τβν δρεΐλετβΐ μοιι
  Β-αιλιίου Ε. Τζανά«η κείμενον έν
  τίς ιήςηόλε»(Ή}οιχλε(ουτβΟ Δήμβυ
  κβΙ ΕίρηνοΙιχεΙου χαί Τη·>θη<οφυ λαχεΐβυ Ηρακλείου ήτοι έιτΐ τή( £5«α Χιΐτάν ΌγλοΟ «αί είϊιχβτε- νόν τής οδοθ 1881 Ι' χκτάατημα άηοτελςύμενον ΙζΙνος ΙαογεΕου μετ* άνωγεΐου έχτάοεως μέτρνν τετρα· γωνΐχβν 39 ουνορ. χτήμααι 4να- ιολιχβς χαί ίβρρείβς Έμμ. Μπα μιεΒάνη Βυιιχβς δρίμφ χαί νβτίβς Ιωάν. ΧνυβοΟ. '0 «λειατηρικβμός τοθ χτήμα- τος ΤΓύιου γενήοΐται ενοίκιον τοθ ιμδολοιιβγραφιυ Ή;αχλε(ου Μ>χ.
  ΓβλενιανοΟ ή τοθ νομίμνυ αΰτοθ
  *ν*πλη»ωιο3 χ«1 έν τφ έκΐ τής
  43ο0 Σιλίνου Σ^μδολαιβγρανινφ
  αύίοθ γραφείω την 26ην Σιητεμ-
  δρΕευ 1937 ημέραν Κυριακήν χκΐ
  ώραν 10—12 κ. μ. Βτι χαί Βκου
  χβλεθνται αί κλε:οδ·τή9οντε(·
  Άρμέΐιος ΒιχαβΐΐχΙς χληΐήρ
  εριηαάτω τα νέμΐμα.
  Έν Ηρακλείω τ) 9 Α&^ύιτου
  1937
  Ό πληρεξ ύιιος Βιχηχδρος τής
  έκιοκιυδβύοης
  Ήρ. Μ. Πβλεμ«ρχ·ίκη$
  —Ή
  Άγροφϋ-
  Κκτβκιν συν«ρν«σί·{ τοδ 6·
  πουργοδ τ6ν 'ΒαΗτερΐΝβν κ. Α·α·
  ρέντη μετ» τοδ οΙκ·Ιο» διΐυβυν
  τοϋ άπεβκσίσβο Α Ιηίκτασις τοθ
  θεβμοδ τής ώρν«νω»ένης «νρονιι
  λβκής (1( ολβν τβ Κρκ«β(. Τ*
  ϊ£οδ« τής είτε «ταισΐΜς τβδ βεσμοδ
  τής ώρν«ννμ|νης κγροφυλαχης
  θά Ρ«ρύνοον τό Γενικόν ΤαμΐΙ
  όν Άνρβφυλ«κης καί συνειτΒς ού
  δαμΐαν επιβάρυνσιν αίς τβν «ρβ·
  ϋπβλονιομόν βϊίτΐ φθρολβνιχην
  τβικύτην βιά τβν λκβν οπμι·νρ·
  γβδν.
  Ζατβδντκΐ καμαριέραι παρά τφ
  ξενοΒοχείφ "Μίνως,,. Πληροφορίαι
  κα6' έκίστην.
  βυ Τβμ·ίου^Ήρ«χλ((βυ ε
  {εις τ&ν Ο. Πολέμου θ« Ματαββλ
  λ«ντ«ι πκρά τού Ταμείον Ήρα
  κλείου άπβ της 23 τρίχ. τ&ν δέ
  λοιιτ&ν ουντα{ιβύχ·ιν βκβ της 1
  £)βρ(βυ 1937. Κειτβ την πληρ»
  μην των συντΑί·Μν πολιτιχ&ν
  συντκ{ιούχΜν Ρ«λ«» πε>ρ«χρ«τ<ΐ' τοιι ποσοστόν 10 )οο υπέρ της Βκ σιλιχής «ερβπβρ!α(. —Διβ Συνελήφθη παρα τβδ Έν&>μ·
  ταρχου Β«σ. Κυριαχάχη είς Ρεθιι
  μνβν β Χκράλ. £τρ«τήγπς η ΐς«
  γιάτ·; έϋτοπιζόμινβς ιΐ; Άμορ-
  γόνώς ίΐπβπτος ζωοχλίπτπς·
  —'Η έναρξις τ·8
  Ανεγράφη βΐς τινάς Ιφημερί·
  δκς ότι άηό της 22 «ΰνούατοτι
  έκρβχΐιτο νά γΐνο £ν«ρ(ις τβυ
  ιιυνηγίου. Ή είδησις δέν ·1ν· κ
  Μρι(ΐή{, διότι τό υπουργείον Γ«
  ΜργΙκς εμμένει είς παλαιάν άπο
  φπβΐν τού οκν( τβ χυνήγι άρ
  χΐσα την Ι ην ϋ·ιιτ·μβριοι> ·
  κνς «ρίζει ό οχετικέ; νόμος.
  —Αί εϊκοδοχαΐ τβν Γεωργι·
  χάν
  Πρός τάς γΐΗρνιχάς . »ηηρεοΙ«(
  τ6ν νομΰν , εκοινοποιήθη βπο
  φ«αΐ( τ»ιν &κουργ&ν Γ«&ιργιιχς
  χ» Ι ΟΙχβνομιχοίιν, χαθορΐζουβ^
  τόν τρβκον πληρνμή; των μισθΜν
  ώς ΗβΙ τί»ν ένοΐΜΐ«ν τ«ν οημοβί
  μ ν χ«ταοτημάτ·»ν. Δια. τής «ηοφ«
  σΐΜς.άν«τΙβ<τ>ι ή πληρωμή τύν
  αποδοχήν: 1) Δια τβύς υκηρετβνν
  τας ιΐς τα γραφεΐα τ6ν Υ·«ρ
  γ ιχ6ν ϋκηρεοΐΜν τ*ιν νβμ&ν ιΐς
  τβύς ΛρβϊατΛμίνβυς τ&ν γρκαΐί
  κν γιειργιχης ϋπηρεβιας. Μ δια
  τβΰι υκηρετοβντ>( ■(( τα γ««ρ
  γικκ ταμεΐα . τνν νβμΚν ·1ς τβν
  ύΐενθυντην τ&ν γεΝργιχών ταμεΐ
  ών, 3) δια τβυς υπηρετβδντβχ
  αίς τβς υπηρεσίας μηχ«νιχή( κ«λ
  λι·ργ(ΐ«Γ. ■>{ τους προΐσ»μ·
  νβυς τϊίν υκηρεβΐΗν μηχ«νιχή(
  »-χλλι·ργΐιε»( κ«Ι 4) δια τβύς ύπα
  ρ*τουντας είς τα π«ρ« τοίς γρα·
  φιΐοις γβΜργικής ϋκηρισΐαις ΤΜννβ
  μϊιν λιιτουρνουντι» τμηματα ε
  ποικισμον, είς τβϋς πρβΐβταμ·
  νους τ»ν γραφίΐων γενργΐΜήι β
  ηαρεβιας τνν νομ&ν.
  ΕΦΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖ ΤΗ£
  ΥΠ)Μ4 ΗΡΑΕΛΚΙΟΥ
  Διαχΐίριοις
  Άνταλλειγί|$
  ΈκτΙθβνται είς α' καί >' επαναληπτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
  ίνερνηθησομένην την 15 ΣετιτεμβρΙου 1937 Ημέραν Τετήρτην καί ώόαν
  Π-12 π. μ. είς τό Ύπ)μα τής 1:.Τ.Ε. η έκτιοΐησις των κάτωθι κτηαΛ.
  των. ιμ
  Αριθ. Κτήμ. ίΐίος Κτήμ. βίοις κτήματος "βχτοισις α' ΠροοεΜρα.
  381 ΟΙκΙσ ΚιζΙλ Τομπια 77,50 τ.μ. 52 000
  ηΙ . „ 0Ικίθ Κ.ζΙλΤαμτιια 116 τ.^ ββ*
  " Κ.ΐ1μαΙΟς ή *ημοπΡ<*οία βσεται γ' έπαναληπτική Ελαιόφυτον Χανιαλη Ιεκε 22 στέμ 381 «Ό ΟΙ άναλυτικτΐ βροι ιΤναι κατατβθεψενοι βΐς τό Ύπι'μα τ«ς ίι 1 ί; Ιν·α δύνανται προοερχόμενοι οί ίνβισφερόμενοι να λορωσι γνώσιν.' ' Γ—χ τοθ Γραβεΐοι;^ —Ή <ξ«γ·.γίΐ γρ»μμ«τ··ή- ' ί μ«ν. ψ Ι ΔΓ άηβφάσεως τ&ν Οπβυρνδν 'Βθνικης Οΐκονορίας χαί θΐκβνο μικ&ν οΐπηνορεύθη ή έςαγΝνη μοί Ι έκιβτροφη δΐιγυάτων γραμ ματβσήμΝν, μέχρις *ίΙοις 1000 δραχμβν. %* —'Η κληρνμή τδν β»ντ*ί(·· «ν. Εκτ' άν«κβίν*»αιν ιοθ ΔημοοΙ- •ί -3. V
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓοσφβΤα Εναντι Παλ. ΝομαονΙαο
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  ΠρωΙα ΤρΙτης
  24 Αύγούστου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
  ΧΙΛΚΙΑΟΣ ΥΠΠΟΥ<■ ΜΕΤΑΞ4 ΟΜΡΟΟΥΟΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ΙΑΛΗΑΕ..ΥΗΝ ΒΙΟΜΙΧΙΝΟΝ ΚΙΙ ΕΡίΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Χθές Κυριακήν ό «ρωθυπ.υργός χ. Ι. Μεταξάς «αί τίνες των ύπουργών μετέβησαν ιίς ΧαλκίΒα προκειμένου νά γίνουν τα έγχαίνια τής έχεί Πανευβο·ι-κής Εκθέσεως. Ό χ. ΠρωθοΛουργός έγχαινιάζων την Πανευβοΐκήν "Εκθεσιν έξεφώνησε&ς εξοδικόν λόγον περιατραφέντα είς την σημασίαν τής εκθέσεως καί την έπιβαλ- λομένην ένότητα των παραγωγικών τα- ξεων τής χώρας. Ό κ. Μεταξάς συγκεκριμένως έτόνι αεν τα άγαθά άποτελέσματα τα όποΐα θά έχη ή βλληλεγγύη βιομηχάνων καί έργατών χαί κατέληξε συστήσας θερμώς την αλληλεγγύην ταύτην έπ' άγαίώ τής χοινής Έλληνιοής Πατρίδος. ΗΕΒΝΙΚΗΝΕΟΛΛΙΑΤΗΣΛΙΓΥΗΤΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΩΡΩΒΪΠΟΥΡΙΒΥ ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούοϊου (τού «ν- ταπο*ριτοΰ μας).—Σήμερον εγένοντο δεχτοί ενώπιον τού κ. Πρωθυπουργού οί παρεηιδημούντες ενταύθα νέοι τήςΈ Θνικής "Οργανώσεως ι ής έν Αιγύπτω νέ ολοτίας μας. Όν. Μεταξάς άποχαιρετών τούς νέ ούς τής Αιγυπτου είπεν ότι μεταβαίνον τες είς Α ΐγυπτον φίρουν μαζί των την ανάμνησιν τής νέας ήνωμένης Ελλάδος άϊΐό την οποίαν έπείοθησαν αύτοπροαώ κως βιά την άναγέννησιν,τής φνλής νατΐ την όλην εθνικήν της προσπάθειαν. ΙΟΖΕΥΙΟΣΚΕΚΠΙΗΑΥΜυΊΙΝ ΚΙΤΙΚΩΑΡΝ ΚΙΙ ΜΕΣΒΑ8ΙΠΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Α ύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας).—-Ό Δούξκαί ή Δού κισσα Κέντ επεσκέφθησαν έχ Κερκύρας τό Κατάχωλον. Τό Βουχιχόν ζεύγος α¬ νεχώρησεν ήΊ!η Κι' Όΐυμπίαν καί βχο λούθως διά Μεσολόγγιον.Έκ Μεβολογ γίβυ ό Δι ύξ καί ή Δούκτσβα τοθ Κέντ είναι πιθανόν νά έλθουν είς Αθήνας- ΣΥΚΕΡΓΙΣΙΙ ϋΡΩΒΥΠΟΥΡΙΟΥ ΚΙΙ ΥΦΥΗϋΥΡίΟΥ 1ΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛβΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τοθ άν ταπόκριτού μας).—Σήμερον ό Πρωθυ πονργός χ. Μεταξάς εδέχθη τόν μόν ι μόν ύφνπουργόν Εξωτερικών ν. Μαυ ρουδήν μετά τού όποίου χαΙ βυνειργά* σθη έπ' αρκετόν επί των εξωτερικών ζη· τημάτων. Η ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΤΟΥ τούμνημείου τού Αγνώστου καί οί προχδεσινοί ναυτικοί άγώνες. Αυιιεν Τιτάρτ(ν 2ί>ψ ΐιέχ·ντ<χ. ειρτί,ν τ·0 Άγιου «αί ενδόξου Αποστόλου Τίτου καί πρώτβκ Ίιρββχοϋ Κρήνη;, εορτίζει £ έν τ| πόλει μβ£ έπ' δνέματι βδτ·0 ιιμώμενος Ίείβι Ναές. Ό Μέγας εαηερινΐς βρχε'αι ηιιΐ ώ?βν 7 μ. μ , χαο' 8< βέ λετ γίνει τ) ι&λογία τβν β>τ<ον 6κέ «Ο χορ·οτα- τοθντες Σιβαομκοτάτου ΜητιβπβλΕτευ Κιή ής χ. Τιμββέου. Ό Ν*βς Θά παραμείνη βνοιχτός μίχρι τοθ μεαο>κχτΙ·Β διά ιό πρ·σ>ύ ημα τβν ε£»3*6*ν
  Χριοτια>βν. Ό "Οβθΐος άρχεται ηι*1 ώραν 6 1)2
  κ. μ. μιΒ' Βν θέλει τιλιο6$ ή ιίθΐ3με>η ΛιτανεΙβ
  χά Ι ή ιυλ*γ'α ι ών ίριβν χαΙ μετ* βοττ)» ή θι!β
  Λιιτί,υργΐΓ», Ίιρουργβθντις ιοΒ Σ·5αομιητάτ·υ Μη
  τρ&π·λιτου Κεήιης. Ιΐιτά τό «έιας τ^ς θιίβς Διι
  τευηΐας θά ψΐ>1 Ιηιμ>~μέσυνος βΐησΐς, οτέ? τβν
  υκέρ κΐοΐΐνς «αί ΟατρΙΙος ι* 25Αύγ&0οτευ 1898
  αφΟΛέντων χαΐ ό λ»χαυτ·θέν'ών αδελφβν ήμβν. Τ*ιν
  θιΐαν ΛιιτοιιργΙαν θέλει καραχολουβήΌΐΐ ή 1. Β
  ϊ. ό Δι&Ιοχοζ Πχθλες.
  Οί ΈχχληοιαοτιχβΙ χερ*1 δπό τί,ν διεύθυνσιν
  ι·0 κρ»τψ4λτ·ϋ τοθ Ι. Ν«ϋΊωαννου Βί«τοιβ θά
  ψΐιλβΡν ιίς Ιχλεχτόν Βυζαντινήν μίλο(. ΠαραχοιλοΒν
  «αι δπέ ττ)('Κνοριαχ^('Κικτρ·»τ|{ »1 φιλέβρτοί, Βπας
  κρβοέλθβαιν ιΐς ήν Ιεράν τούτη* Πανήγυρΐν. Ίϊι
  αΐιέιβς παρΒΧβλβΟντβι δ χ. Νομαρχηο δ ν. Δή
  μαρχος μετά τιθ ΔημοτιχβΒ ΣκμβουλΙ·», δ χ. Φρι6
  ραρχ((, δ χ. Διοΐ»ΐ|χτ>ς «Ο Συνταγμβτβς, δ χ. Δι·ι
  »ΐ)^ς τ<5« Χ«ροβΗλαχ*]Γ, εί χ. χ. ανηκρέοακ·ι Τΐθ Τίυικ, »1 χ. ν. Διευθυνταί τβν ένταΒθα Τ?α «ιζιτιχβν Κβταβιτ,μάτεεν, β Ι ΠριοχοχιχβΙ ΌμάΒες χαΐ Ακανιαι ιά ϋ··ιΒριί> τ·ν ΊφιδριχΑν χαΐ λοι
  4 'βλ Ζ
  Τ«ίΰ 1ΙΧ·.
  κ«]ς ή Α Β Γ δ Δ κ~χ<>.
  χ»1 τα κλ-·Αμ μ
  «λ·'·ν καρηκολοδθιιοιν την θε!
  «ν λιΐτβυΐγΐΌιν ιΕς τόν Ητ]νροκ«λ(
  «ΐχόν ναόν τοθ Αγ. Μη-3, μιθ'
  ήν ΙγΙνιτβ Ι» 1ηιαΐ])ΐί'.ητ! ή αί
  (ίις τβθ μντ)ΐϋ(·» τ·9 αγ«ώ3του
  ώ. 'ϊ«ατίβ»θ«ν τ,οΒ μνη
  μιίβϋ είχον κα >ατ«κ8| οί αξιοί,»*
  τικ·1 χαΐ ■( δκαξΐΜ^κτιχβΙ ΐ·9
  Β. Ν. Ή Α Β Γ. δ Διά5«χβς 6ι
  τ)λθ· διά μίαϊ» «βεατάξεβς ναιπΐ
  χ·0 αγήματες χά Ι ατ·α<::«τ:χοα τμήμ»τος γενίμενςς οεκτός ·!{ η ε(3«3ον τβθ Δ το9 δηεο»γ·0 ϊοθ Κ?τ)τΐ(( χ. Μ«. ] χ»1 6 π ό τοθ ν«μά )χβ» ΉρχχλεΕβ» χ. Ά Μιρχίλλ·». Η ΕΠΙΘΕΒΡΗΧΙΙ ΤΒΝ ΠΡΟΙΚΟΠΒΝ Μετά την χατίθεαιν τιθ οτεφ νού είς ιέν · ίγνβοτον ο<ρατιώτΐ)ν ή Α Β Γ δ Διάδογος δ νος δπ4 τ-εΐν Ιηιοήμν τιυς ΐ>ρ?οχ·ηους εί 6%ιϊβι είχ·ν
  χί χβθ' δμίδας ιίς η*
  οάταξιν έκΐ Ιύι ζυγ&ν βπο τ^ς
  μχς μίχρι τ·θ χβφενεΕβυ
  Πβπαχαλιοιτάιη Ό Διάδοχος χ>
  «ά «ρπτον έλαβεν αναφοράν βτι ή
  δύναμις" τβν 7 ίμάίω< κοί υ 4; άγέλι;ς Λ)χο»ίοολω^ είναι 323 Κατόπιν διήλθεν Ιμπρεαθιν έ<ί οιευ ιβν ηροοκίπων κοί έιιιθιώ ρ-οι λε«τ·μ·β*ς τούτους. Μετά την Ιϋΐθιώ, ηαιν δ τοπιχίς Ιφβρες κ. Βχρβεράχι;; Κ. κραΗφΑντρε χαταλλήλας ι·ν Διάδοχον ώ; 'Αο χηγίν τβν Πρεαχόηιβν. Κατίπιν 6 Γ«ν. Ιφοεες τΑν Πρβαχδκαν χ. Α Πέρς άπβυθυνίμεν·; κρός τ·ΰς Πρβαχδκβυς άντβκήηηθϊ έχ μέ ρβυς «Ο Διαϊίχοι». ( 'Δχ·λ«ύθιος δ Αιαδεχος άν ηλ θεν είς την Νομαρχίαν Ι»θ« χ«1 Ι ίέχβΐ) τέ Δημοτικόν Σ6ύλ ««■«υΐιααθέν &ηβ τοθ Δηιΐ^ργ^ϋ Ηρχχλε'αυ χ. ΜΊ)να" Γεβργιάί^, Τΐΰς κ·οΤ9ταμ(νο«ς τ&ν διαφόρβ* δπηιιαιβν χ. $, 'Βκ χτ]ς Ν*ϋ«ΒχΙ*ς δ ποΐγχιςφ Πιθλος αεϊίβη ο!; ττ]<ι Δίβϊη' Ιΐ9«0(ϊηα>*. 'Β^εΙ άν-Ο (ξέφρχαι
  ϊβίοχειαν τού εί; *ο προ3<· κκέ σίμχ Ιπίίτικ^ν ίϊιβχιΐβως εί; τεν χ. Κ. Β<ρ6«ρά»η< μιτίλ λιον ι£ίΐακ[μ·υ δ*τρεβ!»ς Ό χ Β<ρβε»άνΐ]( εαχαεαιΑν ά(«ε τα τ*)ς "Κρο45»ϋ το9 ιίς τή* κέλιν μις. ΟΙ ΝΑΥΤ1ΚΟΙ Τέ αποΎιομ* πΐρουο'α τοθ Δ αΚέν,ευ χΐΐ τβν λοι «β ν Ικιαήμβν έλαβον χΑραν β[ ναιιτιχοΐ προοκο πιχ(ί α^βνες. Τ·δτο»ς παρηχαλοδ η ή) μ «α χυριολεχ«ι«(ος την ΤΙ άποτιΛιαμχτ* τπν αγώνβν Ι χοκοιν ώς εξ^ς: Μ) Κολαμβΐ)9ΐς 100 μ Ιλευθί •α: 1ες Ίωα^φ Ηιγάίη:. 2«ς Γ. Σϊχελλϊρΐδ^ς, 3;ς Κτβνοτ Μανχά κΐ)ς. Είς τ·ν κ·ΜΤβν νικηφ άκι νιμήθη χρυοοθν μέταλλον μιτά Ιιπλώματος, ιίςτέν β) άργυ»·0ν μιτά διπλώμΐτος χαΐ είς τέν "ϊ) ΪΕπλωμι. Β) Κελώμ6τ)ΐις 50 μ ά» χαρΐω1: 1ος Έλευσ. Καοτρινα«ης, 2>ς Μ χ. Μτρχάχη(, 3>ς Κ. _<ρ ΐά;. Είς τ«υ( νικητάς τΟ ά άγννίομχτο; άπινιμήθηααν μετά μιταλλίου είς τον πρβτβν, Γ) Αδι-οχολό,ιδησις 50 μ. πιταθίβ: 1ες Έμμ. Καχου λίκης (ΙργυρβΒ*· μιτάλλιον μι«ά διπ)ώ(ΐοιτ.ι). Δ) Κολύμβηΐ-ς 100 μ. δπτ[»ς έφήβων: 1»ς Γαβρ. Μ. χοηλΐδης (ιιτάλλιον μιτά διπλώ ματο(), 2*ς ΠχιΙουλάιης Ί« καί 3;ς Φ Χ*λκιέπουλ·ς (ΐιτιλώμα τα) 17) Διελχυνοΐ1νδ»: Ν χήτρΐα ^ β' διΐάς αηαρτιζβμίΐη ιχ II Μχρχάνη, 'Βλ. Έμμ Χτλχιο«ούβκ, Μ , Έμμ. Βιγιατζΐκη, Κ, Π«| . 'Α. Τα «γχβοαχ»;, Μ Τα . ΣΤ) Κολ6μβηο(( 100 μ. ι»ΙΪ»': 1ος Γ Βιρυυδχκης (ιιι τίλλιον υ«τά Βΐπλιβμχ»;, 2?ς Μ Ζ) : Ν «ήτ»ι« ή γ' δμίς. Κ!ς άκενεμτ)Ηη »ύ«ιλλ·ν μιτά Η) Αιμβαϊρομίαι: Τα 1«ν αχάφος Ιιυχεν χυηίλ λου μιτά ιιιτ»λλ(»ι» χ«ί Βικλ«α4 την, θ) Κνλΰμβηαις 50 ιιιτο. ελευθέρα πκΐϊτβν: 1ος Γ Πχπχδογιάννη; (κιυαοθν μιτάλ λιον μιτά Βι«λώμ«·ι), 2ες Γ. Καμιιαχλτ]ς -αί 3>ς Έμμ Χχλχιί
  ποϋλος (ίιπλώμοιτο) Ι) Κολδμβη
  αίς 100 μ. μιι' έμποΒΕ»·: Ιβ
  Γαβο. Μιχατ)λ!δτ)ς (Ιρνανοθν α»
  ιάλλι·ν μιτά Βικ>ώμα«ο(), 2<( Κ. Φΐΐιντάχης χαΐ 3-ς Ί#. Κακιτα νάχ«( (ϊικλώμιτθ Ι Α) Κο)ύμί αίς 50 μ. δκτίβς παίδων: 1ος Κ Πβρφυράχη; (χργυρεΒν μ«τάλλι·ν μιτά ΒιπλΑματος), 2>ς 'Βλ, Κα
  ατρινάχη; χοί 3ς Κ. Χ%φ*ι·ά
  χης (ΐΐπλνματο). ΙΒ) ΔεμβοΒρ·
  μ! β ι 500 μ. μονοχώκον: 1ος Κ
  Καμπαχλτ]ς (χρυθΐθν μιτάλλιον
  μιτά διπλ(οιιχτο() 2;ς Νικ. Μιχι
  λίχης χ«1 3 ς Ν Σβγιας (ϊιπλώ
  μ·χτο). ΙΓ) Μιχτ*) Οίυταΐοϊρομΐβ:
  Ν.χή ρια ή λ δ^άς Ιχ τβν Π*ι
  Ββυλίκη. Καιρναμουράχη, Μ«λω
  νάχη, ΒιριυΒάχη ΙΔ> 'ίπΐϊιιξις
  Βιαοώΐιης «νιγομίνευ: "Βλαβεν
  μίρ·ς ·Ε Ν. Σάγιας, Έ. Χτρυι·
  λίχ^ί, Ι Βι&λγαρηο Στ. Φ.λ*ρ«
  τ·ς, Σι. Καζιντζιάν, Κ. Φβυντά
  χης. Π) ΚϊΤίδ6αιΐ{.· 1«ς Κ
  Μχρχί«ης ((ρυοΐθν μιτΐλλιον μι
  τάδιπ'ώ>ϊτοί) 2>« Ί
  χης, 3ις Γ. Μιχαήλ»*;
  μντ») ΙΣΤ) Γ*»βτιρ_δλ»: Νιχή
  τρια ή λ ίμίς.
  Ή δεξίωσις τής Α. Υ. τού Διαδόχου
  είς τό γηπεδον άντισφαιρίσεως.
  Τέ άηίγιομΒ %ς Κκρια>«]( ί
  λβ,ίι χήραν ιίςτέ κερΕπ*ιρ·ν Άν
  τισφκιρΐοιως ή ίιξ'ω;ις τ]γ Νΐυ
  τιχής ΌργΒΜβσι-ς Β Γ Ο Η.
  —ρίς τιμήν ιη~( Α. Β ϊ. τοθ Δια-
  Ιίχεκ.
  Ή δ;γαν«τιχή ίκιτροηη έν
  Οϋνιργβσ'κ · έ μΐλη ΐι»ς ώ
  οί ως Τίννις Βιιχίομηαι χο
  Ι·ν άντιοφαιρίοιβς χαΐ γινιχίς
  παριυοΕασι τοθτβ άπέ καοης 4πί·
  ψιως ίπιίίητιχέν. Ό Δτ]μ·ς έμι
  ρίμνηαιν ΙκΕεης Βιά ι έν ήΧιχτρ··
  φωτιομίν τβυ ιθΐως ώοτε νά έμ-
  «ανίοη τοθτ· θέβμΒ φανταομαγο»!-
  χδν.
  Οιιί την 7ην Ε3ΐιερινην ήοχι-
  σκν πριοιρχ4μεν·ι ι Ε κεοοχιχλημ
  μένοι μιτβξύ τβν δκοΕων ου^χα
  τιλίγοντ· έκΕλεχτα μίλη %ί %·ι·
  Μβνίβς κάς ·ξ αμφοτέρων τβν
  Φ'λων. "Ολίγον κργδτιεον πιρκτω
  θέντω' τβν άγάνων τβν ναυτ·ιιρα
  αχίπων ίϊίκοντο ι Ε χ. «. 'Υκβυρ
  γίς Γιν. Δ οκητης, δ Νομάεχης,
  δ ΔήμαρχοΓ, δ οΐρανηγος ν. Αιλά
  »τβ(·, & Φ^βύρορχις, δ Διοιχητης
  Χω»οφυλα»τ]ς δ Αιμινάβχης χλπ.
  Την 7 1)2 μ. μ. * Μοιισΐίή αγ
  γέλλιι την ίφιξ.ν %«1ς Α. Β. Γ
  τοθ Διβϊίχειι ίοιις α»ν«ιδιΰιτβ δ
  η· «α άρχηγοθ τοθ ίρμεθντβς 12ς
  τέν λιμένα μας οτολΐαχβυ χ. Δι-
  λαγραμμά'τιχοι χαΐ τ< Ο δηοαηιατ*0 τ.ιι. Την Α. Γ. δκεϊίχΒησαν δ χ. Ι. Τζβδε^ής Πίίιϊρος της ι. Γ. Ο. Η. >αί λοιπά μ.λη χ^ς ναιιπ
  χη~ς 3,γανβσι·(, δ χ. Γ. Β.ΐλας
  πείιΒρος τ^ς δρνανάαιως 4ντι·
  οφαιρΐοΐως χλπ· Την άφιξιν τβθ
  Δ.Βδόχοο έχαιιέτηαιν ένθουβιν
  δ*ς χοί δ «ιαριστάμινος χοΌμος
  Μετ' ολίγον ^χιοιν δ χορβς
  δκο τ ι», ήχους τε Ο ραδι·γ·αμμο
  φώνευ τιθ Τίννΐς χαΐ %ς Μουοι
  χήί τοθ Δήμικ. Πλούσιον χιιλιχι!
  όν δπό την έπίβλιψ ν δΐ3Π3ΐνίδων
  ουνιπ?ήιωνιν τ$ν αλ~ν δργάν»
  αιντβθχορΐθ. Έχορι ύ3τρ«ν :ύν
  τοΓς άλλοις δ Κρητιχδς, ΚαλαμΒ
  τιαδ(, Πεντοζάλης δ δπιΙ:ς χαΙ
  Ιχαμε έξακρετιχην Ιντύπωοιν είς
  την Α. Γ. Είς τ,·ΰς χορευς ση
  μΐΓ(β'.ί·ν ίιιχρίθηοαν χαΙ ι Ε πβρι
  οταμινοι «ξ'ωματιχοΐ τοθ οτδλιυ
  ι Γιινις πρβσ^λββν μττά τβν άλλων
  Ιποήμβν. ΤΪ,ν 11 μ. μ. δ ΔιάΒοχβς
  χαΙ «Ε ουνβδβί τού ανεχώρησε
  δκό τάς Ιπιυφημίας τ·0 χδομβυ
  χαΙ ή ώ^αΕκ ίιρτη έληξεν.
  Η .ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΙΙΣ
  ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΣΙΤΟΥ
  Υπό τής έπιτροπ()ς συγκεν
  ρώσως έγ^ωρΐου σίτου κα
  θωρίοΡησαν οί ττο.όητες έγ
  χωρίου σΕτου έφετΐΐης πσρα
  ωγης ιίς όκιώ. Ή τ>μή &ι6
  την ττρώιην κα'ηνορΐαν ώρί
  οθη είς Βραχ. 9 50 και' ό
  «αν Αναλόγως Ι* έ ο Ι τιμαί
  λοιπον κατηγοριον.
  Ν Β ΑΙ ΔΙΑΤΙ ΜΗΖΕΙΣ
  ΤΟ ΓΕΥΜΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΝ
  Ή 'Ειιτροτΐή διατίμησιν
  καθώρισε τος έξή< τ.μάτ: "Α λευρα λεικα 12 5$ 50, άλευρα πιτυροθχα 11,11. * τος λ·υχίς 11,50, πιτυροθ χος 9 50. Η ΠΡ6Χ6Ε2ΙΝΗ ΜΤΙΚΤΙΝΙλ- χ τ,ΰηχτένησιν ιίς Ά το>λέ«ια βληϋιίς Βιά οφαΕρας κι
  •ιβτρίφβυ είς ττΐν κεφαλήν δ παν
  τοηώλης Σιέρ. Φ.λ. Φ.λιππάχης
  έτβν 50. 'ΰί απιδιίχθη έχ τβν
  Ιιιξαχβιιοβν άναχρίοιων δ Φι
  λιππίχης ηδτοχτένηαι Β/ ·Ιχ·νΒ
  μιχιυς λδγβυς.
  ταΤελη ιαειον κυνηπου
  Κατά τηλεγραφικήν άνακοί
  ώσιν κρός τα ΔσσσρκεΤα
  το έκαχοντά&ραχμον τέλος
  ν άΒβιβν κυνηγ'ου οΑν προ
  σαυζάνεται κατα τό προσθε
  τον όκερ τ·Ο άναγκαστικοθ
  ίςνεΐου «οορστον 4) |
  Χβές τίιν μεσημβρ(«ν η«ρ·τέβη
  6 το& Δύμου είς το «νΡβιΑηι·
  όν νεΰμα κρός τιμήν της Α.Β,Υ.
  τού Διάδοχον Παύλαν. Βΐς τβ
  γεΰμκ καριιιάθησαν * Νητροπο-
  λΐτης Κρήτης ν. Τιμόβκς, ο νο
  μ*ρχη« κ, Ανδρ. Μβΐρκελλος ό
  ΝΙραιρχβς Κρήτης Χτρατηγός κ-
  Λιλάνης. ό Φρούρκρχος άντιουν
  τ>νματάρχη( κ ΝΐΜβλοη€»λθ(. ό
  & (της ΧΝρββυλαΜής μ, Νικαφβριχ
  κης, ολόκληρον τβ Δημβτιχον
  Συμβούλιον κα· ε! άνώτιροι ά(ι
  ΗμοττικοΙ τού στόλον Προκοσιν
  ϋνειριν 6 Δήμαρχος κ. Μη%«(
  ΓΐΜργιίίπς έϊ«ρ»ς την ουμβο
  λ*ν τού Διάδοχον είς την χαθό
  λεν οι«πβι4«γώνηοιν τής νεολαί
  ■{ χά τέλη {* δέ διά θερμοβ χβιιρι
  τισμοδ κρός τό Ελληνικόν Νβυ
  τικον, Ε(( την ιτρέκοσιν τοδ μ. Δή
  μβρχβν απάντησιν ιυχ«ποτβν ·
  Διάοβχο(, Διβρκοΰντις τοβ προ
  γεύματος ή μονοι»ίι τβθ Δήμον
  έπαιάνιζι Μ«τ« β* το γεϋμβ έ
  λήφβηοβν «νκμνηοτΐΝβιΙ *ε>τονροΕ
  φίαιι
  Κοιθ' & πληρβφορβνμΐβοι η Α
  Β. Υ. ο Διάδοχος α «Ολος οτπίνε
  μέν είς τόν Δημ«»χον ΉραΐΜλι
  όν Ν. Μην άν Γεωργιάδην το μι
  τάλλιον «τβθ φΐλβν τβν Προοχό
  Ο! λΣΥΡΜΙΤΙΙ ΕΙΕ ΤΑ ΠΛΟΙ»
  Είς την εφημερίδα ττ]ς Κυ
  βιρνήσεως έδηαοσιεοθη τό διά
  ταγμα τΐβρΐ κανονΐσμοθ τής
  ραδιοιηλβγραφινή: υπηρεσίας
  τον Ααποοικον πλοΐων. Δι'
  ούτθ δ,,Ιζίται ούν τεΤς άλ
  λοις δτι ίπιβαιτικά έκτβλοθντο
  την συγχορ ωνΐαν τον γραμ.
  αον θισσαλονΐκης·, Κίρκύρας
  Κρήτης, Μυτιλήνης κ« Ι πλοΐα
  τίς τρΐτης κα^ηγορΐος δέον
  ν Α εχουν: Κύριον πομιόν,
  τοθ όποΐου ή ίσ^ός δέον να
  εξασφαλίση συνεννόησιν μέ
  χρι 50 νουπκων μιλλ(ων τού
  λβκ οίον έν ήμίτςΐ κα( ύη·
  κανονικάς συνθήκΓς μβταΓύ
  Ρύο ΐλο'ων καί με<Α δέκτου κρυσταλλικοθ Ανευ πολλαπλα σιασμοθ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ Τέ 4γρονεμεΙ·ν Κβοτιλλί·υ Πι ΒιίΒ·ς πρΕθί,ώριοε τάς χίτοθι ίι χαοΐμους άγρβζημιβν έν τ) πιρΐ 9ΐ[ ι'κ τ·υ διά τον έρχέμινον μ«} να: Την 10 είς Καοιέλλι, τ^ν 13 •ίς Άγιες Οαραβχιες την 15 είς Άποοτέλοκς, την 15 είς 3πϊβ, την 17 είς 'Αμχριαν·, την 20 ι(ς θ^ψχν», την 21 είς Γε·άχι, την 22 είς Πχνκγιά, χα( την 29 ι{( "Εμπβρεν. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΒΗ ΑΙ έν τβ άγορ? μας κυμανθεΓσαι χθές τιμαί των διαφόρων ένχωρΐ ών «ροΐόντων είχον ώς κάτωθι: Χονορ. Δια* *Βλαΐα Β βαθμόν 40. *£. „ κοινα 36. ,. ραφιν* - Σουλτανίναι α 30 » Ρ' 18.50 19 Υ' 18 ο' 17. 17.50 ε' 16. 17 α' 8. Ταχτάδες β' % 7.6Τ Μίταξα 600 Κουκοόλια 9Ν Χάκε.νε| λευκοΐα' 17, ΒΟ. η V, >». 88.
  α' §8, |ϊ(
  3» ΠΡαΊ'ΗΗ
  ΤΑ ΓΑΑΑΙΚλ ΠΟΑΕΜΙΚΑ
  ΔΙΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΝΑ ΒΑΑΑΟΥΝ
  ΚΑΤΑ Π ΑΗΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
  ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΤΥΧΟΝ ΗΘΕΛΕ
  ΗΙΡΕΝΟΚΑΗΣΕΙ ΙΑΗΙΗ ΑΤΜΟΟΑΟΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ %3 Αύγούστου (τού ά*.
  ταποκρικοΰ μας). —Καθ* α αγγέλλεται
  έκ Παρισίων τό υπουργείον των ναυτι-
  κων τής Γαλλίας έκοινοποίηαεν διατα·
  γήν πρός τούς στολάρχους καθ* ήν ιά
  Γαλλικά πλιία τα έπιβλέποντα την ναυ
  σι«λοίαν έν τή Μεσογείψ .δύνανται νά
  έπιτίθενται αμέσοος κατά παντός ύηοβρυ
  χίου τό οποίον ήθελε παρενοχλήαει
  πλοϊα υπό Γαλλικήν σημαίαν.
  Ή βιαταγή αυτή τού Γαλλικού Ναυ
  αρχείου βιδομένη ατμέσως μενά την 1ο
  θεϊβοιν εντολήν παρομοίου περιεχομέ·
  νού καί πρός τα 'Λγγλικά πολεμικά
  πλοία «ποδετκνύει την ένότητα τώ< αν¬ τιλήψεων ♦ Αγγλίας—-Γαλλίβτς επί τής «νκγκης τής διά παντός τρόπου περι· φρουρήσεως τής ελευθέρας ναυσιπλοΓας ϊν τή λεχάνη της Μεσογ*ίου καί τής έ· ξου&ετερώσεως πάσης αδικαιολόγητος ύποβρυχιακής δράσεώς. ΛΐΙΪΧΪΚΙΝΕΖΟΝ-ΙΔιΊΩΝΩΝ ΕΑ1ΒΡΝ ΜΕΓσεΑΗΝ ΣΦΡΑΡΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγουστον» (.τού άν ταπόκριτού μαςΐ.—Τηλεγραφήματα έκ Λον^ίνου καί Βερολίνου άναφέρουν δ τι αί μαχαι Κινέζωνκαί Ίαπώνων έλα βον μεγάλην σφοορότητα ιδίως είς Β. Κίναν. Οί Ίάπωνες ένιοχυθέντες καΐ διά βύο άκόμη σωμάτων ατρατού έρρι ψαν εναντίον των προελαυνόντων Κινέ- ζων όλον τόν όγκον των στρατευμάτων των καί κατώρθωσαν νά ανακόψουν την προίλοσαν αυτών είς όλα τα έπ(μαχα αη μεία. Υπό τού Ίαπωνικού ατρατού γ£ νεται μεγάλη χρήσις είδικών όβιδοβό- λων καί βομβοβόλων των οποίον στε· ρούνται οί Κινέζοι. ΕΤΫΦΕΚΙΣΘΗΣΑΝ 8 ΑΚΟΜΗ 2ΗΜΙΙΜ0ΝΤΕΣ ΤΡΟΤΙΚΙΙΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγουστον (τοθ άν ταπόκριτού μας).—Κατά τάς έκ Ρωσα! άς τηλεγραφικάς πληροφορίας όκνώ άκό μη βημαίνοντες φίλοι τού Τρότσκυ έτυ φεκίσθησαν χθές κατηγορηθέντες καί κα ταδικασθέντες επί εσχάτη προΒοσία έ· ναντίον τού Σοβιετικού καθεστώτος'. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΡΡΙΨΑΝ ΟΒΙ&ΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Δ1ΕΘΝΗ ΖΩΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού 4ν« ταπόκριτού μας).—-Τηλεγραφοθν έκ ΣαγΜάης ότι Κινεζικά άεροπλάνα έρρι ψαν βόμβας «ίς ι ήν βιεθνή ζώνην τής Σαγκάης την οποίαν κατέλαβον μέν οί Ί άπωνες δέν έξεκένωσαν όμως οί ξένοι ύπήκοοι έξ ολοκλήρου.Έκ των βομβαρ οισμών εφονεύθησαν άρκετοί έχ των τε λευταίων τούτων- ΕΝΒΟΥΣΙΟΑΗΣ ΠΡΟ ΠΟΜΠΗ ΤΟΥ - ΜΕΤΔΞΠΙΙ ΧΙΑΚΙ&Δ ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τοθ άν- ταπόκριτού μας).—Νεώτεραι πλτροφο ρίαι έκ Χαλχί&ος άναφέρουν έν πάση λε πτομερείατάτής ΰποοοχής τού χ.Πρω θυπουργού είς την πρωτεύουσαν τής Εύ βοίας, ήτις υπήρξεν άποθεωτική. Έν- θουσιώοης ^έπίσης προπομπή εγένετο είς τόν χ. Μεταξάν χατά την έχ Χαλκί τίος αναχώρησιν αυτού. 1ΪΗΕΡΙΑΣΙΙ ΗΕΪΙΞΙ- ΡΙΜΗ8ΜΙΪ ΑΘΗΝΑΙ 23 Αύγούστου (τού άν ταποχριτού μας).—Σήμερον ό πρωθυ πουργός κ. Ιω. Μεταξάς συνειργάσθη μετά τού ύπουργού τής Συγκοινωνίας χ. Οίκονόμου. Ή αυνεργβσία αυτή α¬ φεώρα, έϋκρεμή ζητήματα τώνΔιιμοσίΜν "Έργων. *