94697

Αριθμός τεύχους

4648

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

25/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγίπτοβ
  ■τησία λίραι 3
  εξάμηνος Β
  'Δμβριχι,ς
  Ιτησία δολ, 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμϋ
  ■ατά φύλλον
  Δρ, 8
  ΓΡΑΦΕΙΑ Τ/ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  0401 ΜΙΝΟΤΑΥΡθν
  ΤΙΕτΙΐΗΙ ΣΤ1ΤΑΚΤ11 ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΒΑΚΔΕΙΟΗ ΚΡΗΤΗΣ — Ε*ΟΙ (|ΘΝ
  ΑΡΙΘ», ΦΥΔΔΘΥ «648
  ΙΣΙΜΕΡΙΝΗ ΕΙΕΤΕΙΟΣ
  Μ* την ΡββεΙαν αυγκ(νη
  αιν π·ύ κρβκβλκΐ 4 ώ ν ά ι» ν η
  αίς τβν γεγ·νβτ»ν π·ύ λ
  ■οίτΊσβν μ« τι)ν τραγικήν
  λβμψιν τ«ν τβν δρίμβ* τής
  Ιβνικης μας βκ«λ«εΗρύαε«<;, ■■ έορτααβυν αήμκρβν ·1 Η ρβχλκι&τβι την «κέτΐιβν Τβν α·αγβν τβδ 1893. Συμ χληοββντβι ήδη 39 ίτη β κβ τίς ημίρβς Ικιίνης κβύ τ* Ηρακλειον κβριδ.δΐτβ είς την οργήν τβν μκΐνβμί νυν βκβ τ»φλσν φυλΒτικβν μΐα·{ ατινβν τ·δ κβτβχτη τοδ ιΐς τίς «λίγας τ·δ έμ κρηαμβδ «βΐ *ΐ£ τβν αίδη ρ·ν. Καί κίς τβν ακΐψιν τβν κβλαιβτ«ρ»ν καί την φαντβαίβν τβν νΐΝΤβΓΗν β νβζ·δν >λ«ι Ικιΐνβι αί είκβ
  ν«ς της φρΐκης κβι τβδ τρ·
  μβυ κιύ «ΐιτυλ.χβηοβν είς
  την ·1μβτ6βρ««τβν χίλιν
  μας αλλβ χβΙ «λα τα *κ«ρ*
  μιλλα Ματ·ρΒ«ίμ«ΐ», οί ηρ«
  Υ«μ·(, «Ι «δ(·Β»αΙ«ι χαί τβ
  όλβκαυΐείματα κου ίδ»α«ν
  την ελευθερίαν κίς την _ρη
  «ην.
  Την 25ην Αϋγβΰατβυ 1898
  τβ Ηρακλειον Ιζησΐ τίς τρ*
  γιΚΜτέρας στιγμάς της μ«
  κρας Ιαιβρ.νς τ·υ. ΑΙ ύη·9η
  ρινμέναι όρδαί τβθ {ί νβ» χ«
  ταχτητβδ δικτβχβησαν βκβ
  τ·ν δυναοτην τ«δ τ*κβυ νβ
  ί{·ντύα·»ν τβ ,χριατιβνιχβν
  ατβιχκΤ,βν κβύ ίζίτει νβ θρκύ
  00 τβ δ«ομβ της δβ»λ«|·ς
  τ·υ χβί ν' βνβχτη·ο την
  εθνικήν τ·« «λβυβερίαν «αί
  την βνθρωκίνην άςΊβκρέκιι
  βν τ·υ· Μέ τα μβχαΐρι είς
  τβ ββντιβ χβί τέ ΐκλον «Ας
  χΐΐρνς «Ιεχύθηααν ιΐς τβύς
  Φρβμους της κ4λ««ς κβί λ
  κιδββηαβν είς θ·αν*ς χ··
  λκηλαα.ας. Δ«ν έδίιτασιν
  ν· βκιτ«Ββδν Μαί χβτβ τβν
  Άγγλιχβν αγημβτνν κου «1
  χβνΙ£έλβκι ιΙ( τβν λιμένα
  ■άς χαΐ ν* φβνβΰαβυν υπέρ
  τβύς δέχβ κΐντι ναώ τας κου
  ηθΗηαβν νβ κρβστβτιύαβυν
  τβύς β·κλαυς κβ. βνυκβρβ
  οπίστβυς Κρήτας- Κ«1 «1ς δι
  αβτημβ βλίγβν ώρβν, ή κ4
  λις αύτη μετεβλήθη «1ς φρι
  χτην χβλβσιν, χατεοκαρμέ
  νην βκβ πτώματα καί ο»ν
  χλ·νι(βμ!νην Ικβ τίς βίμω
  γ«ς τβν ηληγωμίνκν χαί
  τβν χαιομέννν χριστιανόν
  Τβ Ηρακλειον κΐχιν ίρη
  ?0 τΐλΐ'ωί χά» ιιχ« μβτα
  ■!{ η«Ρ·τεχνημα
  'Αλ-λ' ·1 φλογΐς τομ κου »ψά
  θηχκν 2«2 ιΐς τ·ν ουρανόν
  ώί πύρριναι ρομφαΐχι χ«
  τρβγιχβς α«ρνααμ·β χκτβ
  τ·δκ·λιτισμ·δ,έθίρμ«ναντην
  ψυχήν τβν πολιτισμένον λ«-
  βν χαιΙ έφώησκν τβν δρέ
  μ·ν πρός την ελευθερίαν
  τ^ς Κρήτης. Κ«ϊ ·| βν>ν«1
  κ*! «Ι πυρκσληβκις τ·δ 'Η-
  ρκχλκ(·υ χ«τά την ημΐρκν
  εκείνην «κιτέλεβχν την τι
  λκυταΐαν Κ[άτιν τβΰ μνκρκΐ
  ·»ν·ς χρητιχ·δ δρκμ«τ·(.
  Ή έ.έγΐροις τ·ϋ 1898 είπε
  τίλει την τελευταίαν πλέον
  Ιάβιν, τ·ν έπίλσγον τ&ν μ«
  χρβν χαί ΜλλΐκκλλήλΗν λ·
  πανααταβεων τ·δ κρητικού
  λαοδ κου ι1χ«ν ζυμάσΐι την
  κρητική ν νην μέ οίαν Κ«ι
  δβίκρυκ. ΟΙ ύκ*ρή·κν·! «ε
  Τβί της Κρήτης .ίββι Ιίζ
  β«ν κατόπιν τάσυν
  χαί τ·α»ν
  κκΐ τίβ·ν Βυβιβν, ε&ριακον
  κλ|«ν την ελευθερίαν τ«ιν.
  Ή κΐαης ιι<ε θρινμβτύβιι. Ή Ιδέα της Π«τρΙο·Γ, τ· Ιδ·νι«(Κ της φυλή?, τα Ιδιύ βη χρητιχοδ λ«·δ είχον δι 0ζ, Ιλκμκ·ν μΙακ «Ις ί χ«κν·ύς κα! τίς «λ· γκς ώς φΗτκινός ηλιος κου £ «•α* τ·ν λυτρΝμέν, Ή Κρητη εΐχκν κρ·οφΐρ 89 θυσια καί ·λ·κ«ΰτΜμκ *1ί*τ·ν βωμόν της «λΐυθερί «ς. Άλλα «Νέρδιακ την *λΐυ Βιρ(«ν της αύτην κεύ «νεκή δησ« λαμκοκοκοδβ*, γλυκεΐβ καρθενιχη μΐα* βκ· τίς «λ·ν«ς τβν έρΐικΐνν χαί τ* ολ·κ«υτώματακα) τό νωτιαμέ ειΙμ« κρητικόν χβ ^ Βτ« κ«ρ·δον 39 Ιτβν, ημείς ·Ι ίλεώθερβ» κλέσν Κρήτες, ατρΐφβμιΒει κρσς τσύς ίΊρωβς χκΐ τ·ύς μάρτυρκς τβν «νώνων αύ τδν ε«1 ακ·θ*τ·μ·ν 1{ ύς όλοκκυτνθέντας χκί θυα>«
  αβέντας τβ αίοβήμκτα της
  κύγννμοσύνης χαί τβδ ββΒυ
  τβτου αεβκσμοδ μ«ς
  Κ«1 ζητ·6μΐνν_ άντλήα»
  μέν δύναμιν χαί κίατιν 4
  κ· τί καρβίδιινμΒ των χα|
  να γκλβκνίαωμεν τ· φ
  μ« είς την φλογα κ·ύ
  η την ελΐυΒερίαν κΐς την
  Κρήτην- Καί μέ «ύΐην την
  ααβεατη φλάγα τοδ κκτριω
  τιομοδ ώς φλΐτεινόν όδγ
  Ββ κρ·χ»ρήθΜμΐν ιΐς τβν
  δράμβν τβν ώρβ(«ν ίβνιχβν
  καραδάβΐύν μας.
  χ!» τρ5ΐγω?ιβν. Κιί ιθ
  ωιτε νβ κχοκουαΜλλωΙοΒ*
  γιχβν θρύλοπν—· Ι «κ ι[ίες ΙφιαΧ
  τιχβθ ΤίαραμυθΐοΟ, π·ϋ
  * (6
  Ή·«κλιί·ϋ
  ή
  καί φαιι** ιγγ&τιβι κείς
  αλήθειαι. Τ«τ]·χεν
  (α πι·Εκΐβσις
  ^μ( πιιό
  την άλήθιιοι α&ιή: Ή
  έλβ
  μμ] ς
  μτ; κρχγμ«χοΐι·:·υμένΐ] Ιπάνβδος
  άπέ τα χαρίμΐοι ΐτ]( ΆοΕβί, «'·
  &1 ώ5«!ας ε2«·ίιβκ>!νης τοθ Ή
  ρβχλιΕθΗ την ίποίαν ι [χον άπ»·
  γίγκ οί αφϊ'εΐς χαΐ ιϊ)ς διτ·Ε
  «ς 2« δέ» άκκτΑιι
  8ίν ι!α ι δ :■ οήμιρον
  ν·ν
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΜΙΡΦΕί ΚΙΙ 21ΜΙΙΟΜ
  ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙ»
  Ό "Αγιος Τίτος, γράφει ό Μπευ
  νιβλίί, θ* γενΐ <Μετζ(τι χβΐ £μα ΐ8ο» χαί «πλιέίέιΐχει ΙλκΙϊοο. Πχραχάτο 6μ·ς ο Εοτββΐχος αΰ- ·»ς οτιχ«υι»γος άναβίπι Βιι Ιο»ς «χαμμιά φορ* θέλει γυρΐοιι πάλι οτά χίρΐκ «*» ·*ν ώ;ιζ«ν, νίχΐ 43 «ρ·μεγ43ί». Πρόχειτβι «ρΐ τ«]ς τταραίίοΐ «ς τβθ «γημισμΐνου Κάοτρβν» ατδν Κιβκρβυλΐ; ι· 1669, έκότ( €ΐ«6·χ·ψει»ΧΗΐ β "Αγιις ΤΕτος— ή ώ·αία ίύιΐ τβπιχΐ Ιχχλτ,οΙβ—- μετατ·βκεΙα« είς Τίμενβ(, τ* Βι ζί»ρ Τζβμ', τβθ διιο(βυ θυμ·ύμηστε •χίμη τδν ψηλ*. Ιηιβλ-τΐχθ μιν« ρί. Κ.-1 χάΒε χρίνο, άν^μερα τοβ Άγιον, 4 Είτεριχή ανκμντ,οι, ■λβιβινμένΐ) οΊιιο τιυς κονεμένβυς χαί προφΐ)τιχ.υς οτίχους τοθ Μκου νιβλ*), βυγχινιΐ τ·υς καλαι·τέρου( ή άηβχιλ γενιχώτιρα μίαν Αξιο κρΐοεχχη οιβμβοΐκ. 'Δη* τα ίοΐοριχ* γεγονέτβ πΐ) γάζεκν τίς «ι·ιβαέτερες φιιές χαΐ ·ί ββΓυΐερες άλήθΐιις τ-Ι,ς ζω «)(: Ό «Ιώνκς γθρος τΐ)ς μ| τίς δμοιογενιΓς χάθε τίο· «ραγματιχέ ι-»;, Ακέ ϋβ γΐνεταιι αμϊββς νο ΐ|τ<(. Πάριτε Λ«ΐ· «ο χρβνιχο ι«]ς Ιχχλ-οίβκ τφΟ 'Δγίου Τίτου χά! 84χιτε μκρεατά οας ιή γινιχπτε η Ι·ν·ι«, ιΐτι 4«λ·ί ϊΐΛρβγματι χί την Ναιτι, ιΐιε ή τ·θ θλή ή ττ]ς θείας 81» η γ, Βικγρίφιτοιι Βαυμίοιβ χάκοτε χβΙ ατο μιχρ* τερον [οτοριχέ γεγονέ{>.
  Αδτο ΕοχυρΙζεται χά! ϊ^ας Εατβ
  ρι·δίφης φΕρμοτς· Καί ιΐνε ν·μΙζ»
  μεοα οτά κράγμοιτα. Μιά χριοτικ
  νιχτ) έχχλΐ)β[α κου χαταχιβια
  χ: Ι αλλάζει μ) τή 6(κ μορντ}, γΐ
  νεται οδμββλι ίταν άβΙ
  τακ. 'Δλλβ μίηβς είναι μίν·ν ι ί
  έκχλΐ]α(ις κτϋ έχκροοβκοθν την
  (ατοριχή χβΐ χοινβνιχή ·ι6αν(
  Γενιχά, κρΒθακκ χ«1 κρϊγμοιτοι
  τέηοι χβιΙ μν~ν·εΐα τ*]ς (βτορΕας
  οχιτΐζονται μ ε τή 6αθ6τιμΐ| κν·ή
  ΒιχαΐΕθΰ^η: κευ διέηιι τ* άθΑ
  π ινα χά Ι μα; κάνουν νά ηκτ ύβ
  μέν ίχι δλα πλΐ)ρών·νται
  'Αλλά χοιΐ Βταν 8εν συμβάσει αυ
  τέ, μκοριΐ «ίλιν να δκάρχουν ώ
  ρισμένοι λίγ·ι κροερχέμενοι χά
  αΰΐοί άκέ μιά λογιχή χαί ΒΙχαιιβ
  ένατένισι τβν έξιλΐχτιχβν πραγμ*
  τ»ν. 'Γκάρχει λ. χ. ή κερΐκτωα
  πευ ή έχχλ^σΐα ή μιτατραπιΐυοι
  οέ ιζομί 2εν ξανάγινεν έχχλΐ|σ!α
  γιαιτΐ Σιν Ιπρεκιν έθνολογιχβ ί)
  ψκχβλβγιχα νβ ξΕ
  } θέσι μέσα οτή οΐ)μερινή
  τοΐιιχ* Ιορνή, ιΐνε ή ή )
  25*1 Αδγεύοτβυ 1898.
  ΠϊΐδΙ άχβ)>η άκουκ τίς
  βεις ·ΐ|ς κια τίς κναουνέδιι τρομα
  χτιχά ή φκνταοΐα χαί οτήν τέλει*
  τκΐοι τευς λεκτβμέρειν. Τητ2ρχ«
  γορ» μου *Ε οοτΐκταΐ μί·τυρ·
  τ«|ς σφΗγτ,ς 1»ι(νΐ)(. Καί ή
  κάντοτε, κρέθυμβι νά άφτ,γβθντα
  γεγβνίτβ μ) Ινάργεικ χβΐ 8
  ή Ιξβ,ρσι. "Δλλβί.τε
  ι* γιγ·νίιί» ^
  ικ μχς γιβ τή ζ»τ) τ·υς. Κ%1
  χαμμ·α ο^μννρΐ ί χ»
  ρΐς ν* Ιχουν &κιβληβ{ αε χαμ
  μιά θιυία. "Δλλοι κου έκέικ-
  σαν μκίρες χαί μ«4ρις χ«1 άντΕ-
  χ»ϋ33ΐν άκέ χοντβ τέ θίνατο εί
  ν«ι αήιιερα β{ νιςναλιώτιρβι τΑν
  ανθρώικβν. ΚτΙ είνε ν·μ!ζω »«οι
  χ» ούιί, Ή ζ«ή ώ: άξία δέν εί
  νέ δυνατόν να εννοηθή χω»!ς τή,
  αντΕληψ τ·0 μιγάλου χινϊύ/οκ ί)
  το9 μιγίλβυ χαμοθ.
  Αυτή θ* π<)τι ι!νε ή Βέβι τής ο»«γτ]ς τβθ Ή;αχλι!οϋ μίοΐ στϊ ο«ναιοθ»)μοιτιχό κκΐ Βιανοητινό %6 σμ?; "Βπίν» χάΐ», ναΐ. Βίδ»ΐα 8μ«ς δέν λεΕκει άπέ ιή» τρκγινή τη; άνίπίλτ^οι χκΐ 6 βυΐινατικά τΐρυς κ*ρκδιιγμχτιαμός: Τΐν γήν κ»α κκτοθμι Ιχει π·τΙοι άρθον» ήρΑαν χ>1 μτρτύρτβν οίμ». "Ας
  φρβντΕοαμιν Ιμ«ΐς οί μιτιγενΐβτε
  ρβι νά την υψ&α·μιν ο' Ινα επί
  ηιΐο άνάλβγ· μέ τέ βεμνέτατχ άν
  ττινο τής θυαίας τβυς.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
  ΓΑΖΙ ■ ΚΡΟΥΣΩΝΟΣ
  Ή είδησις την βΐτβΐαν βη
  μββιεύβμιν «Ις άλλην στη·
  λην κΐρί χορηγήσεως κιβτώ
  α·»ν ίνβς ΐκατβμμυρίβυ
  δρκχμβν δι« την αυνέχι·ιν
  τβν ϊργκβιβν μέχρις «κβκι
  ρατύσεως τής βδοθ Γβ.ζι—
  Κρβυαθνβς 9« «Μβυαθΐΐ «αφ«
  λβ( μβ ΐύχβρίβτησιν «πβ Ι-
  λβνς γενιχ&ς μ«1 β* κββ(ι-
  ή εια9ημα β«θι(«ς Ικ«νβ
  ί ύ &
  ΓΕΩΡΠΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΙ
  Η ΣΐνΐΣ ΤΟ1ΣΤΑΦΥΛΩΙ
  ΙΑΙ Ο ΤΡΟΟΟΣ ΙΑΤΑΗΟλΕΜΗΣΕΗΣ
  [Σχετιχβις μέ τή^ αήψν τβν
  αχανιιλβν Ιξε64θΐ) δπο τοθ Φ^τ·-
  παθβλβγιχοθ ΣταθμβΟ τέ χαιωθι
  άΒΙ ]
  Έπβιδή πολλοΐ των άμπε-
  λοπαραγωγών ύττέστησαν με
  γάλας ζημίας έκ τής σήψβ-
  ω; ήρχισαν νά Λτΐοβΐδουν τάς
  ,ηαΐας αύτάς είς διάφορα
  αϊτια χαί συγκεκριμένον; είς
  αΐηα μ τ*} Ιχοντα ουδεμίαν
  σχέσιν μέ τα πραγματικά τοι
  αθτβ. Διά τόν λόγον ούτον
  ό Φοτοπαθολογικός Σταθμΐς
  θβωίβΤ Αναγκαΐον όπως χβ
  ταστήστ) Ανηαέρους τούς πά
  ραγωγτύς των προγματικών
  "τ(ων τοθ κακοθ.
  Ή σζψ ς Ιχιι ώς βασ κήν
  αΙτΙαν την προσβολήν των
  σταφυλών άκό τάν σκώληκα
  μιάς μικράς νυκτοβ'ου πετα
  λούδος ή όποΐα ό 'ομοζεται
  Εύ5εμ(ς. Ή ζημΐα «τ Ο η είναι
  μβγολυτέρα είς τα πλέον εύ
  τραφή σταφύΧια^καΙ ΐΐς έκεΤ
  α τα όποΐα Γ Αν Αερΐζονται
  ) Ευρίσκονται κεκαλυμμένα&ιά
  πολλών φύλλων κοΐ έφΛπτον
  ται μέ τό εδαφος. Ή καρά
  τηρουμένη σήμερον καί όοη
  μ·ραι αυξανομένη ζημ(α βέν
  όφεΐλβται έξ ολοκλήρου είς
  την ΕύδεμΤδα, άλλά καί
  ϊΐς μικροοργανισμούς οΐτινες
  κατ' Αρχάς ζοθν ώς σαπρό
  φυτα καί μετά ταθτα παρα
  σιτοθν. Πάντως την άνάπτυ
  ξιν των σαπροφυτικών αυτών
  οργανισμόν ηύνόησβν ή προσ
  βολή της Εύδεμΐδος καΡώς
  χαΐ ή παβατηρηθεΐσα κατά
  τόν τβλβυτοΐον καιρόν ΰγρα
  σία. Μεταξΰ των δευτερβυόν
  των μικροοργανΐσμών παρετη
  ρήσαμεν δτι μβγάλτ) ζημ(α Α
  πιφίρκι ΒοϊΓγιίβ Κΐιί^ο ηαβ
  88ς[βΓϊΐ11α3 καί το ρβηίείΐ
  Ιαίη κβί οιάφορα αλΑα.
  'ΙΙκεΐ Βπου ή ζημΐα είναι
  μεγαλυτΑρα ήτοι 40—70 ο)3
  παρατηοοθμιν 8τι οβιη όίε(
  ίται ι(ς τόν Βοτηϋβ κυρ(
  ως, τόν όπο ΐον παρβτηρήαα
  μέν Αναπτυσσ^μενον είς οΐσ
  αυλάς μή ο Οσας κροσβεβλη
  μένας Οπο τής Εύοβμΐδος «αί
  κατά δεύτερον, λόγον ε(ς τόν
  ΚΗίζοραα καί τέλος Ανακτύσ
  >ντΜΐ οί διάφοροι α^λοιμι
  κροοργανισμοΐ.
  ΚβτβκβλΙμηοις: Ή κατα
  πβλέμησις των Ανωτέρα· γΐνε
  ται κατά διαφόρους εποχάς
  χαί μΑ διάφορα μέσβ.
  1) Τόν χεΐμθνα πρέπει νά
  άποφλοιώσωμεν τό πρέμνον
  (κουρμοόλο) δηλ. νά άφαιρέ
  σωμεν τ>ύς ξηροΰς φλοιούς,
  διότι κάτωθεν αυτών μετα·
  μορφοθται καί διαχειμάζει ή
  Εύδεμΐς. 2) Κ3τά τίιν άνοι¬
  ξιν, δτε, άρχΐζει ή βΐάστησις
  των Αμπέλων καί δταν τ·
  σταφύλι εμφανισθή υπό μορ
  Φήν μούρων φβκόζομιν διά
  βορβιγαλλβΐου πολτβθ (μπλά
  β-ς κΑτρα<) Αντόε; τοθ όκβΐ ου προσθΑτβμεν καί ))μισυ τβΐς Α «α τόν Αρσινικβν μόλυ- βδον, Τβν |εκασμόν β υϊόν * παναλαμβίνομεν άκόμη μ' αν φοράν πρό της άνθήσΐως. Κατά την άνθησιν δ*ε Ακαγο ρεύεται ούατηρώς ή έφαρμο γή των ψκσσμών, διότι αί στνφυλαΐ ?εν γονΐμοποιοθν ται, ίφΐρμόζομεν μίαν £λα- ΦοΛν ίπινον(ασιν &ιά ηΐοορθη άΓβ ή νΐχοτινοόκου θβΐου ή άλλης τινός κόνβως πβριεχού σης θίΐον καί νικβτΐνην. Τα όλικά αύτά δέον νά £>7ΐν νω
  πότατα.
  Μ«τά την γονιμοκοΐησιν
  σταφυλών έφαρμόζομεν
  καΐ Ετεοον φβκασμόν διά βορ
  διγαλλΐ(ου πολτοθ κ«( άρσι
  νικικοθ μολύβδου. Μετά ταθ
  τα καί μέχρι τ()ς εποχάς τοθ
  νυαλΐσματος Βηλ. μέχρις ό¬
  του οί σταφυλαΐ άρχ(
  ζουν νά καθαρΐζουν τόν
  γρωματισμόν των ψΐκά
  ζομεν μίαν &φς τρείς φοράς
  οιά θ« ι ής νικοτΐνης, Αναλό
  γως τής ΑμφανΙσιως τοθ έν
  τόμου. ΟΙ φικοσμοΙ τδτοιγΐ
  νονται ώς εξής: Είς 100 οκά
  δϊς Οδατος διαλόομεν κα
  λώς μίαν οκάν κοινοθ σά»ω
  >ος καί κατόπιν προσθέτομεν
  120 δράμια θ» ΐ<ής νΐκοτίνης πυκνότητος 40 βοθμών ί| ά -^ λην θϋΐ<ήν νικοτΐνη» ή όποία πσρουσιάζβται είς τό έμπόρι όν μ Α διάφορα όνόματα ΐΐς Αναλογίαν άντιστοιχοθσαν μέ τόν βαθμόν τής πυκνοτη τος αυτής. Καττά,τήν εποχήν τοθ γυ3- λΐσματος καί Αντβθθεν καόει ή έφαρμογή των ψκκασμών κα' έφαρμόζομεν τάς έπικονιά σεις ι έ νωνοτάτβς κόνβις νι κοποΰορ, νικοτινοθχον θιΐιν ή άλλην τινά χόνιν περιεχού σης πρό παντός νικοτΐνην, καί ή ό ποία νά είναι έηΐσης νω ή- 'ΒκΙσης δτε θα πλησιάζη ή Β«οχή τή« ώριμάνσεως κρέ· πει νά ξΕφυΚσωμεν τα βα θβιά καί πυ«νά άμπέλια τ* β ποία 8έν άβρΐζονται, (Ις τρό¬ πον ώστβ, δλα τα σΐαφΰλΐα νά άερΐζωνταΐ κβλώς χωρΐς νά έκθέτωμβν τα Ο τα απολύ¬ τως είς τόν ήλιον. "Ινα οί ανωτέρω έφαρμοζό· μοναι διά την καταστολήν τοθ καχοθ εργασίαι, επιφε· ρουν καλά άνοτελέσματα, κρέπει οδται νά διεναργοθν· ται καί είς την κατάλληλον Α ποχήν, καϊ οόδέποτβ βραθύιε ρον ή κα| ενωρίτερον διά πολλοός καί διαφόρους λό· γους. Την κατάλληλον Ακο χήν άνευρΐσκομεν μόνον .διά των φατεΐνών παγΐΡων τάς οποίας θά παρακολουθοθν Γεωπόνοι έξησ»ημένοι οΐτινες καί θά κροσδιορΐζουν καί τόν χρόνον τής Αφαρμογθς μ1 άς Α χάστης των άνωτΑρω Αργασι· ών. 'Επειδή 6 άβσενικικός μόλυ βδος είναι άδιάλυνβς,κα! Απει δι) κατακάθιτβι. διά τοθιο εί ψεββσμβΐ δέον νά διενερ- γηθοθν δχι πλέον μέ κοινοός ψεκασιήρας άλλ« μ* τβιβύ ής ς ; μ ρβν ένδικνΐρομένβυς. Ή ό ββς ΚρβυβΒνβ;, κριββοιζβμέ- νη νά έ^ΗΚκριτηαα Ι»α κκβ τβ κλβυαιύτΐρκ διαμεο(σμα , τ« τβθ νβμβδ μα;, ηρχιαΐ νά χαταβκευίζ·τ«ι «κβ κβλ·; λβν (τβν χωρΐς >μ»{ χαί ν'
  έκβκερκτβδται δυβτοχθς. Κ«ί
  έκΐ Ι» βΐ Κρβυοχνιθται £·
  μεινενν χωρΐς τα «νε>Β« της
  δι' αυτοκίνητον αυγκοινωνί'
  αί, άκβμονωμένβι τΐλκ(Νς
  Καθηλωμένβι. Ιδ^α κατβ τβν
  χειμ&να. «κιί εί; τάς ύΐϊωρΐί
  «ς τβΰ Ψαλβρΐΐτη, χωο'ς να
  εΐμκβρβ&ν νβ ΐκικβινωνή·
  αβυν μέ τ* αλλ« διαμΐρί
  αμ«τα
  Κκί έμειναν μέ τβ πικρόν
  ««ρ«κβν·ν ίτι τβ Κρκτβς
  τβύς ήγνάει, τβύς κκρηγχώνι
  ζ« τβύς ή&ίχΐι χαταφέρως
  Ητβ δέ βμβλβγβυμένως ύκ·
  ,ύτνς δίκαιβν τβ καράκβνβν
  τβν Κρβιιβκνια·τ&ν. Δνίΐι
  1ώ «λλα δινμκρίαματα κτω
  χβτερκ κκί &λλ« χωρία μι
  ράτΐρα βκκλαίμβκνβν ·κβ
  έτβν τ« Βν*θ« τβν συγχρά*
  νων βΗγκβινωνι&ν, β Ερβυ-
  αβνας, κου ΒΐΗρΐΙται κκί εί¬
  ναι Ι #α εΐκβ τα κλβυοιύτερ»,
  τβ μιγαλΰτκρκ καΛ «■ κ«ββ
  δΐυτιχάτΐρο» χυριβι της —ρή
  της ΐΐχΐν έγκαταλ·ιΐρβί3 είς
  την λκβμ4νβ>αιν, ΐΐχΐ χηρυ·
  χβδ είς άγνβι«ν. Ή χακάτης
  κ«ί τβ «Ιιθημα της (χδ.κη
  αΐ»ς κβύίρρόθμιζε ι ά κάντα
  είς τβ κβμματικβν κρκτβς
  δέν αφηναν νά ΒΚβκερατν
  θή η βδός κου είχεν βρχΐβκι
  άκό έτβν. Ε«· «νω βΙ Κρβ»
  ακνιβτκι μετέβκλλβν χαί τ*
  β?η «κάμη «Ις κηκβνς, <νδ ηυ^η·«ν την κκρανννην τνν χ«τακληχηκ>, Ινω ϊδριι
  ααν κράτυκα αυν«τ«ιρκά τ»·
  ρβκβμεΐ· χαί χατέβκλλβν μ{
  αν «{ιβΒκύμ«>τβν ομβλβνβιι
  μένω<; κρββκκθιικν κρβάδβυ χ«ί Ιχκβλιτιομβδ ώρθβίνκτβ έμιΐάδιβν ιΐς την κρβσκββει ■ν αύτην αύτό τβ έκΐαημβν Κρύχ·ί χβί *νίκβκτ« την κρίβδβν τβν ήρωΐκβν ·ύ τβν ανθρώκΜν διά τβΰ α»ν κοινωνιαχβδ κηβχλειαμβΰ ■Ις τβν βκβΤβν τβύς χβϊκ&Ι ς·ν! Αλλ' ηδη τ« τεΐχη της 4 κβμβνοίβενς 8κ χρημνιαθβθν. Ή κίβΓΜβις τβδ ένβς έκατβμ μνρΐβυ δ^κχμβν τίν βκοίαν ϊχ·ρήνηα«ν ό Γεν. Διοιχη· της χ. Σρκχικν«Μης θκ Ι κκρχέαα κιβτεύβμιν οι« την διάνβι(ιν της έδοΰ ώβτε ν* κτασΐή δυνατή η αβιξις βύτβχινητβϋ μέχρι τβδ Ερβα α&νβς. Κ«ί έτσι μιτ' ολίγον ή ηρΗΐκη χωμέκβλις θβ Λ κβκτήβο τακτικήν αμκφιτην βυγχοινωνΐαν χαί Θμ δόνβ ται έλΐυθέρως κλέβν νει 6η μιβυργι) την κρββδίν της. 'Αξίζει βμβλβγβυμένως νβ χ«ιρκτιβΒι3 τβ ν>Υ·νάς, *κ«ς
  «ςΊζιι κβΙ ν« ί5«ρθ6 η ·υμ
  βολή τβδ Κ. £φα»ΐι«νβκη «Ις
  τβδτβ.
  Ή «ΆνβρθΜβΐί» δ& κβύ Ι
  κρντββτβτηακ χκί ήγωνί
  αθη βκβ έΐβν διά την κβ
  τααχκυήν τϊ}ς βδβδ «ύΐηςβΐ
  οθβνκτβι αήμερβν Ιδιαιτίρβν
  χαράν χαί ίκβνβκβίησιν δι
  ά τι βλΐκιι διχβιβύμενβν Ι
  νβ βκβ τβύς ώραιβτέέβυς
  4γ8νβς της ύκβρ τβν σ»μ
  ν«ρ<ντεαν χαί της κρβάδβυ τβδ τίκβΐί, «Ις την έζυκηρέ τη·ιν τβδ βκβΐβυ {θΐοιν λ νίκβΒεν τ·ς δυνάμεις της· ΟΑβΛΗΤΙϊΜΟΣ· Μέ Ιοιαΐίέραν εύχαρΐστη σιν διαπιστώνομβν δτι τόν τε λευταΐον καιρόν κατσβαλλε ται Ιδιαιτέρα όλως φροντίς δ>ά την σωματικήν άγωγήν
  κ«( τόν ψυχικόν φρονηματι
  σμόν τής νεότητος. Ό άθλητι
  σμός είς δλας τάς Ακδηλώσεις
  τού καΐ ό προσκονισμός, έΐυ
  χαν τής Απαιτουμένης προσο
  χτ]ς έκ μΑρους τοθ Κράτους.
  Ηδη δ Α <(ς δλας τάς πόλεις χώρας κατασεευάζονται στάδια καί γυμνασχήρια καί δθύονται προσκοπικαΐ όμά δες χοΐ ΑθλητικαΙ όργανώσεις. Καί φυσικά Α«ό την κίνησιν αύιήν όπερ τοθ Αθλητι σμοθ καί τοθ προσκοπισμοθ δΑν Α ποτελεΤ εξαίρεσιν ή πόλις μας. Είς τό Ηράκλειον κα( ό άθλη τισμός καΐ ό προσκοπισμός έ χούν Απιτελέσει σημαντικάς προόδους. ΚςιΙ θά άναπτυ χθοθν περισσότερον—·τούλάχι στον ό Αθληησμός—Βταν Αηο περατωθτ) τό κατασκευαζόμε νόν ήϊη γυμνσσΐήριον. *** Η ΤΑΞΙΣ· Μβτ' Αξαιρετικίΐς βθχαρι σιήσεως διεπιστώσαμεν την ά πόλυτον τάξιν πού Απεκρΐτη σε κατά την προχθεσινήν επι θεώρησιν των προσχότΐων 6πό τους μετ* ΑναδευτΙ)ρος τούς όποίους εύρ σ^ομεν είς τό έμ. κόριβν. Έκΐοΐ)ς αί ίπιχονιά. σεις δέον νά γίνωνται είτε δι' Απΐνωτίων θειοτήρων είτε διά φυσερβν, καί οώδΑποτι μέ τοΰς κοινούς άπειβιολό τοθ διαδόχου Παόλου κσΐ την Απαχολουθήσασαν κατάθβσιν στεφάνου ιίς τόν Αγνωστον στρατιώτην καθώς καί κατά τούς Απογευματινάς ναυΐι κοός Αγώνας των ναυτοπρο σκόαων, παρά την συρροήν χι λιάδων κόσμου. Καί όφεΙ,λο μέν νά ομολογήσωμεν δτι ή παραδείγματι*!) αυτή βύταξΐα •ΦβΙλβται κυρΐως καί πρωΐ( στως <(ς τα μέτρα τα όποΐα 1 λαβεν Ο Διοίκησις Χωροφυλα κης κσί είς την αύτοπρ·σωπον Ιπΐβλ'ψιν [ί)ς εφαρμογήν των υπό τοθ Διοι»η:οΟ Αντισυντβγ ματάρχου κ. Νιχηφοράκΐ). *** Τ Ο ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ. Χθεσινον εξ Αθηνών τη λεγράφημά μας Ανήγγειλεν δ τι εδημοσιεύθη Αναγκαστιχός νόμος διά τοθ όποΐου καρά τεΐνεται τό Ανοικιοστάσιον ΑπΙ έν είσέτι Ετος μέ βάσιν τα ύ φισΐάμενα σήμερον μΐσθΔμα τα. ΧαιρετΙζομεν την Απόφα σιν αύτ^ν τί)ς Κυβερνήσεως καΐ Απικροτοθμεν .τό , μέτρον. Α Αξυπηρετηθοθν δι' ούτοθ οί επαγγελματιαι καί οί βιο τΑχναι καί ο( μΐκρέμκοροι καί οί βιθΊΐαλαισΐαΙ γενιχά των πόλεων, πού ήιειλοθντο σήμε ρον μ Α έξώσεΐς είς εποχήν τό σης κρίσεως. Ελπίζομεν 8Α 6 τι ή Ισχύς τοθ ενοικιοστασίου θά Ακεκτεΐνεται καί ε(ς την πό λιν μας, δπως εΤχε ζητήσει τό έπαγγελματικόν μας έπιμε λητήριον καί δπως κατ' έπα νάληψιν είχομεν τονΐσει καί ή μεΤς. Όπως έπΐσης πιστεόω μέν δτι είς τό διάστημα τ()« Ι σχΰος τοθ νέου ένΐαυσίου ένοι κιοστασΐου ή κυβέρνησις θά φροντίση νά λύση οριστικώς καί ριζιχώς τό ζήιημ· τής έ π·γγελματικ()ς ΙΙ' Ι ^
  ΑΝΟΡΘΟΙΙΙ
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό κι
  νηυατογραφικόν άριστοοργημσ:
  . Νέα ΆτλαντΙς» (ή Φλόγα τής ζω·
  Γ)ςΐ. ΑΟριον «ΑΛΛΟΤΡΙΑ».
  θερινός. ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  ίνα 6ργο Γκάν Γκιν.όλ: «Φαντσ
  σμα τού τρόμου», 2 παραστσσει
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός) — Σήμερο
  τό άεροπορικό Εργο: «Νυκτεοινι
  πτήσις». κατάλληλον καΐ βι' άνηλ
  κους. Μέ τούς 'Εκλϊν Χέηζ. Κλάρι
  ΓκέΤμπλ, Λιόννελ Μπάρομορ.
  ΑΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΙΟΙΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Έν« [,γ«ν«ντιβΙβ οημιούρ
  ΙΕΑ ΑΤΛΛΗΤΙΣ
  II
  «1111 Τ» ΖΗ!)
  ·***,
  ΕΑΛΕΝ
  Μέ
  ΓΚΑΧΑΓΚΑΝ
  Τό αθάνατο μυθιστβρη
  μα ποθ έ&ημοοΐευβ πρό
  καιροβ ή «Άνόρ6α:σ!Γ».
  ΣΝπνοβΐβΙα βνίΐρώδης-
  Νουσιχή έςΉτικΑ.
  Μπαλλέτα προίΤΐφανή.
  ΑΥΡΙΟΝ
  Μέ την Ρενάτε Μύλ
  λερ, την Τζέννυ Γιοΰγ
  χο, τόν '-Αντόλφ Βόλ·
  πρικ καί τόν Χάνς Ρύ
  μαν. Σχηνοθεσία:
  ΒΙΛΛΙ' ΦΟΡΣΤ
  ώρ* 7 μ. μ.
  : Ά.πβγ<υμ«τινΐ) ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό ΘαλβΒηγό» <*)ίι Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην Κ Υ- ΡΙΑΚΗΝ βράβο ηα.%* ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά- ου κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ, -.Ορον, ΤΗ- Ν·Ν, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον 4ΙΝΑ1·ΑΛ_Η Τ*λ1«. 1-41 Ο 6ΛΘΝΤ1Α.ΤΡ0£ Β IV. ». ΑΛΕΞΑΚΗΣ Έχπαιδβυβεις ·1< Παρισίους βνοιλαμβανει οΐχνοάηβτ* ίϊ ραπΐίαν νοσημ'τνν τβυ βτο μοιτβς (ούλΐτιθβς, ΜΚΧβομΙαν) ανμφ««νΜ( μέ την τελευταίαν ε{·λι{ιν τής έπιβτήμπί· 'έβπί βπς *6©ν«βτοιχΐ«$ ΜαΙ κορΒ ν·ς εκ οιβφβρκν μέταλλον— Χβρ&νΐί έκ πορσΐλένη,. Έκ* νκφβρκ τελ«ΐι>( κν*)δύνΝ(
  τε»ν βτρεβλβφυίιν βδέντνν ·Ι(
  την κανονικήν ·ύτβν βέοιν.
  ΤηλΙφκνβν «3-91.
  ΜΙΙΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Ανατολή ήλίβο 5 λ. 46 Μοΐί 7 λ. 12
  1983·
  ΙΙΚβΝΟΜΙΚΟΙ ΑΟΓ01
  άνω δθθβθν τίτον ό Λδτοκτον'αι Βι' οΐκονομικούς λό
  . . .- Τ ν γους οημειώνονται κάθε τόσο· ΕΙ
  ΐαΐ η αιοουσα Οποοο οικος £ς οίτΐας μ δς τελευτα'σς
  ΤθΟ βΐσιλίως, Ινα θωμά αύτοκτονΐας είς την ττόλιν μας, βι'
  τιο γιά την αοελφή τού, ενα οΐκονομικούς λόγους ώς λέγεται, ά
  γιβ Τ6 «άθε ϊΐαΐδΐ τού καί. νβκινήβη συζήτησις,
  ενα σαλονάκι. Στό (σόγειο ί
  ης.
  ξευρε φαίνεται τή βαθύτερη οημσ
  οίσ τον λόγων αυτών.
  Έν τούτοις ευρέθη Ενας δλλος
  να τόν άντικρούση ΎτΐΛρχει περΐ
  πτωσις. ύττεστήριξε, πού οί οίκονο
  μικοΐ λόγοι άντιμετωπΐζοντσι έττσο
  κως. Τό να όδηγήβουν είς την αύ
  τοκτονΐαν οί λόγοι ούτο', αποτελεί
  συνήθως φαινόμενον άττοοΐας: Ί
  οως ό σύτοκτονθν να ί)το έξαιρε
  ό
  τικα ελαττωματικόν
  ά ΐ Β
  ρ
  απόθεμα
  δό
  ταν η κρβββ^τοκάμαρη ττ1<:|τη παρετήρησεν ό ττρώτος πού ή Μαρ'α<—Άντουανέττας μ' £ να σολονάκι, Ινα καλ>ωπι·
  σ^ή.ηο, μ!α οΓθουσα μιΐιλλιάρ
  βου κα( την τρατΐϊζαρίσ. Τα
  δοο πατώματα έσυγκοινωνοθ-
  σαν μέ μιδ ιιβγάλη οκάλα
  πού 6πτ]ρχεν ή**}η καί μιά μΐ
  »ρή ιΐΓύ προσετέθη καί συ·
  νίδεεν άτι' ίύθβΐας τό οιαμβ
  ρισμα ι ής βασιλίσσης μέ τα
  Οωματια «0 ΔκλφΙνου κα
  τοθ βασιληά—τ©ν οποίων μ«
  νάχα ή βασιλισσα καΐ ή νκοι
  ββρνά,ντα των ταιοΦν βΤχα
  τα κλει&ιά.
  "Ετσι ή ΜΐρΙσ—Άντουο
  νέττα βρέθη<ί—θεληματιχώ—. άπομονωμίνη άπο την άλλ ο[ι·ογέ>εα. Έιιβνβ κ" ίκοψ
  ταν μονάν,η. Ή 6έ κριββατ
  καμάρα της καί τό σαλον
  τΠζ ιΤχαν τέτοια οιάταξι
  ώστβ μττοροθσε νβ δεχββ
  σ*'ψ?ις Οποτε&ήποτε,
  εί ίτΐισκέτττες νά είνε ύποχρ
  ωμένοι να περάσουν άν6 την
  έπίσηαη σ<άλα κα( τή» κυρία Γ ΟΙ λ α —_«νείς δέν (έρει ποίος «Ι ν< ο ζβν κ·! κοΐος ο φ·νκυ Κια κρβτοφανήί Ιρντική τρ» γβϊΐα 8ι·Β#—ΐλ«τ[ο*?— κατ' ιίς Νιένδερ Κ»λορ4ν— ιτ|ς 'Δϋεΐ κί)(, Βΐ3 τ»0 ίγχλε'ομοθ είς τ φ·ΐνο«εμ«Τ9ν έ Ας τΑ» 6 αοΐ)μ»τί κβν 5ι>ηΓίββν ττ]ς κίλιως. Δ
  Βώ Β ά ξ
  ή
  ΟΙ λογοι κοΐ τα πλ
  ονεντήματα οΟτγ}€ τής Οιορ
  ρυθμίσεωε {έν άργησαν να
  φβνοθν. "Εν ' 9 μεταξύ ή Μο
  ρίσ—'Λντουανεττσ ήτο» προ
  φυλαγμίνη άκό κάθε Γφ
  σμ.6 έ< μέρους τ_ν ύπηρβτΛν των κατασιόττωγ, των άνδρών ί) έθν^φροι^^αΓ, ϊσως κα τοθ βσσιληά. Άκβμη καί στήν σΐχμαλωσία ήτσν άποψασι σμίνη να υπερασπίση μέχρ τελευτοίας ηο(]ς β,τι τής ά τιέμενεν άπό την προσοπική ιηο ελευθερία. Τό παληό τΐαλάτι μέ σίθτβΐνούς τού Βιαδρόμους νού έφωτ ζοντο νύκτα καΐ μίρα άπό.θο^μκβ πολύφωτσ,μέ την οιβρκή ταρουσΐαν τφν εκπροσωπών ίΓας λ&(«τ]ς παν- τβν βθνοφρου ρών, ιιοό ί|τσν άκοΐμητοι (V σμο«ύλακες, ?έν ί|ταν πο>ύ
  εόχάριστη διομονή. Κ αί δμως,
  πβρισφιγμένη άπό τό ρ
  μίνον, ή βασλΐϊή ο(κογ£νβΐα
  έθ έ**
  ή β
  έπερνοθσεν
  ή
  μια «ι· τιυ
  Ι

  πιό ο[«ογενειακή, Ισω;
  <α! κιό άνσπσυτική πσρα στό πα>άητΔν Βερσαλ
  ζωή. Με^ά τώ πρωΐνό
  πρίγευμα ή Μαρία—Άντβυ·
  ανέττα έκσλοθσβ τ# παιοιά
  ής χοντώ ιη^,βιιβιτα έτιήγαι
  νβ στή λειτουργΐο κ' Ιμβνε μο
  η στο δοίμάτιό της εως ιήν
  ώρα
  ος
  τοθ κοινοθ τΐρογεόμσ
  (συνβχζεται)
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι καραλαβαΐ.
  Νία ύν«σ|ΐατα.
  Ν<·ι μοδέρνοι χρ«|>··-
  τιΐρ·(.
  ΑΙ τιμαί μ«( ■!*/■ ·Ι
  κβλύτβραι.
  ΑΒΕ.ΙΣΙΑΙ
  Μεινβ
  ΜΑΝΟΑΒΣ Γ Κ Ο ΜΙΟΣ
  ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-ΠΥΧΙΑΤΡΟΙ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΜΙ
  ΔΗΜΟΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΙΥ λΟΗΝΙΝ
  Λεχεται
  το>, ·*·
  Α·ΗΝΑ0.
  Ιν τφ ΐΒΤ·εΙ«
  Πειραι&ι 17|'
  Τβλ. 1X179
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  ΜΠΑΤΤΑΡΙΟΝ
  "ΦΙΛΙΠΣ,,
  'Βββαοαν τ* ν«κ μβντέλα 8
  λυχνίβι £λ« τα Μ6μ«τ«.
  Μία» μονον μπατβρί* Ηγβα Τ6ν
  (, Ρβλτ ο τελειΦτερ·( »Μτα« τ*ο
  μ ς μ
  ψυχικάς κοΐ Βιανοητικής δυναμικό
  τητος. Ώστόσο είς την μεταθανά
  τιον φήμην παρέμεινε μειωμένος.
  Φανταζομαι δτι ό τελευτοϊος ού
  τος συζητητής Βέν είχεν άδικον.
  Προσωπικάς θυμοθμαι μερικές
  μέρας μέ τό οικονομικόν πρόβ'η
  μα άνσκινοόμενον τραγικώτατσ
  χωοΐς καμμίαν κακωοΰνην έναντ
  όν τον ημερών σδτων. Ή κοινος
  ίπονομοζομένη άδεκαρία έδημιούρ
  έό Ε λόλ ό
  μμη
  γει έντός μοο Ενα
  σμόν Θι μοοοφΐας ή
  εί ί ή
  μ
  ολόκληρον κό
  όποία μέ την
  ΐ
  μφς ή μ η
  ενίσχυσιν καί τής φαντασΐος, ττροε
  κάλει &να συναίοθημα πίστεως
  πρός την ζωήν. 'Αλλά καί άλλο
  πολλοΐ άοφσλως χωρ'ς να κατέ
  χούν την όντότητα τοθ μποίμ, έν
  Θυιιοθνται *άτι τέτοιες ήμέρες μέ...
  ευγνωμοσύνην. Συμβαίνει μόλιστα
  πολλαί να άρχΐζουν νσ δροθν ά
  κριβως δταν Οΐσρχουν °' ττερΐφη
  μοί καί δρσματικοΐ αύτοΐ οΐκονομ
  κοΐ λόνοι! Καί είνε μυστήοιον, Ε
  στω καί αν έομηνεύεται ψυ,οιτσ
  Θολογικως, ή ιθχολος απόφασις πε
  ρΐ αύτοκτονΐας διά λόγους τοιοΰ
  τους. ή όποία Βυστυχας Εεν ηαύε
  να οΐτιολογη ε|ί τώ σχετικόν ρεπορ
  άζ ί άλ ό ύ
  γη
  τάζ ίνα μεγάλον
  κτονοΰντων.
  χ ρρ
  ποσοστόν αύτο
  Ό Άλλος
  ΑΛΕΞ. Γ. -ΤΕΦΑΝΙΔΗ.
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΑΟΓΟ2
  Τέως ίατρός ΕύανγελισμοΟ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω
  Ιατρείω τού όδός (Πλατεια—
  Στράτα) Εναντι Φαρμακείου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος 4κ
  τ/(« δδοθ Καγιαμπ/).
  'Ρ έπισκέψεων 9—12-4-7.
  ΕΝΟ'ΚΙΑΖΟΝΤΛΙ άπό 1 Αύγού
  ότου 1937 οΐναποθήκη χωρητικότη
  τος 70.060 οκάδων περίπου οίνου
  μέ πατητήρια, αύλή καί έργαλεΐα
  οΙνοποιΓας καί συνεχομενη ίλαισ
  νοθήκη μέ δέκα σιδηρα έλαιοδο
  χεΐα χωρητικότητος 30,000 οκάδων
  ελαίου. ΑΙ αποθήκαι εϋρΐσκον
  ται ε(β την οδόν
  οίον τβς πλατείας
  μητρίου δύνανται δέ
  σθοθν καί χωριστώ (
  καί ή ελαιαποθήκη.
  Πληροφορίαι ααρά τοίς κ. κ.
  ΐ{ΐ)8Λι«ι~Τβιλί»Τ) καί Χια.
  θαλήτα πλη
  'ΑνΙου Δή
  νά ίνοικισ
  οίνατΐοθήκυ
  ΈνοΐΜΐάζοντκι δύο δωμάτια με
  τα κουζίνας ήλεκτροφώτιστα καί
  με δλα τα χρειώβη κατάλληλα
  δι' άνδρόγυνον. Πληροφορίαι παρ'
  η Βμβς νά
  1ά» κρέκΐΐται πεΜ .τβθ ΈρρΕχοι
  «δελφ«0 τού Τίμ
  >Ε άΒ«
  »ν χαταπληιτιχ* εί; οί)
  μιΐον ώϊτε «ά μή τεΰς ξΐχωρί
  ζεο! Έκ Ι μΕ«ν δλοχλΐ)»·ν τριβ
  χβνταετΕαν ε Ε Βύι άϊελφαί αυνειρ
  γάζοντ· άΐμανινάτατα, Βίαν τι
  Αευτοΐϊ έγ>ώ?ισ»ν την ώιαΕα'
  Μπεσΐΐ Μπίρς,
  ενίς (πκο&ρομΕθΗ. ΟΙ ϊόι ά
  ΒελφοΙ »ι«ετεύΗηα*ν εαμανας
  αμαζένος. Τέ ορα
  ] 7
  μβτικί,ν Βυ·4 «!μπρίλι«>
  (κΙ «ιλλούς μ<5νας χ»}1ς οΕ πρ»τβγι»νιαταί τού νά ΧΗΐβρθώ οουν νά ι5;ειιν οιΐξο&αν. Τε λιυταΤα ή ώ·α(α έμχζώ' χά! ίΐ,ίκτβνϊύι άδείφβ» ιδρέθΐ] ααν νικρεί δηλ μυοτν,ρΐύδεις συν θήχρς Ό Ιτερις άίΐλφ'ς παρΐ Φίέντρι. Π.Ιοζ έχ τβν ίώο άίΥ «βν 11 νι έ ιηιζήβχ; Ό Τ4μ, 'β·κΙχο(; ΚανεΙς ϊέν ξιύρει.. *** —Τα βκμμΐνα χεΐλη ν·ιιν Ιχ«ει ιΐ; τ τηρ·ν. "ϊνβς "Δγνλος ΙφημΙοικ;, ο α διαιμώ'βτβς Ούΐλλταμ Πίριτ ι«] η τοθ Τοΐκλιϋ, είς χομητιίαν χ*)ς Νέΐς 'Υίρ»η·, έγε ριι σιαυρβφβρΐβν χατά τ&ν β α μ μίνκν χιΐλίβν τΛν γυνκιχΑν. Π ριτίζρησιν Βτι πβλλαί γκνβΐχΐ κροαίίχ·ντπι μέ δαρμΐνχ χείλΐ) Κια νά λ*βίον καοά αί}: ίλ,' την ίιράν μετάλτ,ψιν. Τί 6αμμί"β χεΐλιι τ»ν ααήνουν Ιχη ιί( τ ο'ιοχ·ιιο'τΐ|Βονι χαΐ αδτβ ό "Αγ γλβς Ιερΐυς τό οιιςλιτιΰε> διχα!·
  εος ώ; άνΐβρβν. Λΐ γιιναΙν.ΐ( μπβ
  ροθν νά Γηγβίνουν >ί βαμμένα
  χιίλς είς τό μκάρ, ίλλ' δχι »1
  ε'χαν τβΒ .θιβθ.
  0 {ΤΟΗΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΟΟΑΥΑΑΙΗΣ
  ΕΙδικευΘεΙς έν; ΓερμανΓα είς
  τα νοσήματο Στομαχου έντε-
  ρων καί Ηπατος, δέχεται
  τοος Ήαοχοντας έκ τοθ πεπτι
  κοθ συοτήματος έν τφ Ιατρείω
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμάρβς,
  Άριθμ. τηλ. 7—98
  ΈνοΐΜΐ&ζπτοη μαγσζεΐον Ισόγει
  ος μετ* άνωγείου ί) καί κε^ωρισμέ
  νως κείμενον είς την οδόν , 1831
  Πληροφορίαι πσρά τψ κ Ε. Χρυ
  οφ δικηγόρω.
  ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ^
  ΥΠΟΚλΤλΣΤΗΜλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύποκοτοστή·ιατο κ«1 ρ
  ίς τάς κυριωτέρας πόλβις «§« ΈλλΑ-
  κ·1 ΐοί Έξ·ν·ρικ·§.
  Ταμιευτηριον κατοιΗοειβ έν <3·)<ι 1 ίί βί Α4ν·ι«ι ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΛΦΙΜΡΑΙΩΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ Στό Κατάβτημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΈΡ- ΤΙΕΛΑΚϋ όδος 1»ββπαρά τα κρεοπω λεϊα πωλεϊται χονδρικώς καί λιανικώς είς τι· μάς ασυναγωνίστους -ιο εκλεκτόν έλαιόλα&ον τού χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας, Ή έξαιρετιχή ποιότης τού «ιροσδίΒει είς την σταφιδα ό χρυσουν χρώμα κα,ί την κβ,· θιβτά άληθώς περιζήτητη. Ή ευχάριστος γεύβίς τού καί? «6 άρωμά τού άντικατέστηβε τό βούτυρο είς την μοιγει- ρικήν. Άϊΐαγορεύεται δια νόμον» ή ηώλησις σπο ρελαίου. (Έμ ιοβ ΙεΙαΐτκοτήμ«ιο«) ΕΝΑ ΠΐΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕΙ ΕΡΓΟ Χ Η ΠΝΙΙΪ- ΤΟΙΒΗΣΑΥΡΩΗ ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΣΟΝ 79ον —Νέ οοθ κ* ϊΐβς. μιά χβντίή γτύιενοτ, κΐ)γα(νεΕ οτό άντίθετο μΐρβς άκέ ΙχεΙ κιϋ χει καθ'ας τέ χχρββι χαί τ^ν Β νεις ο' ϊ'3 ίέκδβα. "Κπεΐΐα νέ» νεις την άΧλη^ά^τ} οΐό καράβι χλΙ «ήν ίίνεις οτέ δίνται. Σίν κά ροκν τα νερά πρός τα μέσ», Υ»· •Ιζεις τό ίΐντσι χαί τό χαράδ τρβδιίιαι πρός τα Ιξ«ε ΚιΙ τώ ρα τό νοθ οου. ΕΙμΐατε χ·ντβ ατδ μίρος π·» θά χ«θ!«υμΐ ν¬ τέ χα·άβι κρβχ»Β|ΐ μΐ φίρα. Γ 9ίθΐ τιμίνι Ιεξιά, άνιατερά τώ ρ- χαΐ χράτα τ· 1«νβτα. Έχράχ^αχ τέ τιμανι μ' δύναμΐ μπορβθβκ χαί τό χαράί εχάθΐοε ατή" άμμι. ΕΙχα οί τρώθφ Ι«((ν— τ^ν ώ?« Βλτ] την προο·χτ) μου σΐίν χεΐριαμέ τοθ τιμβνΐβθ χι' Ικκυσα νά Βλες τίς χινήβεΐς τ·0 Χΐνδ,', τον έκιτι;ροϋθΒ πάντοτε. ττΌ?ν άπβρροφτ/μίνε; μ* τό χά βισμα τιΟ χαραβιβθ, ώιτε έλΐ) σμίνιβοοι οχεϊον τόν χ(ν8υ>ο τβι
  «ε'ροπών κευ μέ αηειλοθοε πίν
  τοτε χι' είχν οκίψι Απβ την κ·
  «ιχσΐή χιΐϊΐάζεντε ς ηρίς τα Ιξω
  θ*< πτ)γκινα άοφαλβς σ3ν τ ακΐίλλΐ αι" άμτιέλι &* Ιέ» μ' Ικΐοι νέ Ιξβφνα *) Ιγνοια χαί ίέν ένύρΐ ζ« Απδτομ* τΑ ν-εφίλι μου κρί τα ό<ίσω. Ίυος μ' ϋομε νά γυ ρίσω χάηει· τ,β'ξ'μο κι6 ί*»υαα κ(οο μ·υ. "Ια«ς άκίμη χαί τέ Ι'ατιχτ· κιΰ φωληίζιι μέοχ μας. III τό γοβ'ομοι τ·0 χεφαλκΒ μ·» ε(6χ τέν Χ»νΒ( νά Ι»χι»ι πρό τέ μίρβς μ·υ χρατβντβς τέ μα χαΐρι στέ ΒεξΕ τβκ χίρι. Κ ι" ο ίαύ μας έβγάλαιμε ταύτοχιόνω μιά χρακγή, έ ώ τρίμοιι χι' έ χ«Τνος λύααας. 2ϋγχρί«ς ΙχιΙ νοο ««ον,ώ^σε χατά κκνε» μβυ χι' έ ώ ΙτρεζΊχ «ρίς την πλώ ίη άφίνβντας τό ξθλο τβθ τι μπνιοθ Βΐύ χρΒΤΐΟίΒ. Αύ:έ ή ταν τ) 0»τ1|ρ(β μόν, γιατΐ κα Γώ; ένύ?ισε πρίς τλ ϊλβ μέ ρβς μέ ίρμ$ Ιχτΰπ^βε χά τία ηθΒ τί ν Χίνδς. Έν ι ώ μ* τπξύ έ',ώ έτράβΐ)ξοι άηό την ταέ'τ] μου «έ Ιν» ποτίλι χι' έπΕεοα αχκνδάλ^. Τέ πΐοτόλΐ ΕΙν έηαρε χίνειαι 9 <5>; τ· μηΒ(«Οτ
  εΐχε πάρι δν-ραοΐα κη& τ<ν θά Χβοοβ χά Ι ίέν ίνσβς. Ό μολονότι πλϊ)γ«υ*ος, οε μέ θβΗμβατή «& «[ντ|σΙ—. Ίύ κρίαωπό τού ή -«ν ξαναμίνο άκο τον θκμί. Δέν είχα χαιρέ νά Βεχιμάοαι ΐο Βιύτερο κιστίλΐ πευ χι' αυτόν 2ε Ρίυαιρνε ^βπ*. ήαουν 6ί6αιο( ΚίίϊγμΒ Ιμενε έχ«(νΐ) τ*]ΐ οτιγμ^, χοΡώ; βρισχί μουν «χουμπιομένος οτέ χαταρτ πλώ»-ς, νά οχαρφκλώί», ά πάν» Εαο μτορβθσ» γρηγοράτε χβ(ώ; έαχεπτέμουν βί χά, τό χαβάδι Ιγει»»ν τα πλίγιί τβυ ίγγιξαν νερό. Μι ττ^ν άπίτομην «6ιή χ! >ΐ)αι χι' β Γ. δΊιί μας έχυλιβΐή«α
  με οτό χατάοτΐομοι. Σ' αύττ| τί)
  θίοι χανεΐς άπό το&ς δυ4 μκς ΕΙ
  μπιριθοε νά τμίίη. Ή οχίψ ι
  νά οχ«ρφα>Ααω οτέ χατίοτι (έ
  μέ είχον άβίοη. Κι' Ιφί Χ4νδζ
  έπάλευεν ά«έμΐ| νά ατ)χ·8|, έ ώ
  έοβρϋΐ|ΧΒ Επνς.'μκορΐΌΐ χι' Ιφθιχ
  σα οιήν ρίζα «Ο μιαΐΒν«9 ίοτβθ
  Ισυνβχίζεται)
  ΠΡΑΚΤ1ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΦΕΑΙΜΟΙ
  ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
  1) Η ΒΙΕΝΝΕ21ΕΗ 2ΩΝΗ
  κοθ «ντιχβτεοτησε τάς άνβ»
  γιεινάς κοινάς ζ»ν«ς κ«1 τι
  ράντες
  2) Η ΚΟΛΛΑ ΟΡΙΖ1ΝΑΛ
  κο& κατΑργοο· τα &καλ«Ι
  οβοτα μηβλύματΜ χ«ι μ«ντ«
  ρίβμοιται αίς βλα τ« «φββμα
  Τ« κ1 βέ
  Τ« κ«1 βέρμκτα.
  3) Η ϋΟΑΛΑ ΕΟΛΜΠ
  δι* την Μόλληοιν ι»ντ·« υ
  ΐλίνβυ Α έκ μέταλλον αντι
  κιιμένου ή δοχιίου ηβ6 ιχερι
  ίχει νερβ καΐ μηαΐνει βΐή
  •ΗΤΙΒΙ.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άντικρβσιιιιοι βι'
  ίλχς τ*« πόλεις τής Νήσου.
  Γενικβΐ 'Δντιηρ6αΗπ·ι διά την
  Κρήτην
  ΦΟΥΧΤΑΝΑΚΗΙ-ΪΥΑΟΥΡΗΙ α, Χ>·
  ΨΑΡΙΚΑ
  Είς ΒοχεΤα μικρά κα| με
  Υάλα είς τό κατάστημα Έμ.
  Κρασάχη (Ι»αντι τιαλα.βς Μβ
  μαρχΐας) Είς τι μ α·, άσυναγω
  (στου«.
  ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΙΟΑΝΝΟΥΜΑΑιίΑΡΑΗ
  |κθΙΠΩΙΊΙΚί
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Ή βαρυττεν.
  θοΓ· ι οίκογένβισ τοθ προσφιλοθς
  μας συζόγου καί πατρός έκφρά-
  ζβ,ι θεομοτ&τας ευχαριστίας ττίός
  τους ττολυνληθεΐς σογνβνβΐς καί
  φίλους έξ Ηρακλείου. "Αγ. Μόοω.
  νος, 'Ανω καί Κάτω Ασιτών, Βλα
  χιανα, Αϋγενικής, Ββνεράτου. 2.(β.
  βας, Δαφνών. τοΰς συνοδεύσαντας
  καί παρακολουθήστντας την κηδιί.
  αν. πε·; την κοινότητα Κερασών.
  καταθέθ7σαν στέφανον μετά ηροσ
  Φωνήσ«.«ες υπό τοθ Προέδρου αύ·
  τής, πρός τούς έ'φωνήσαντας έιτι
  κηδείους λόγους κ. κ. Ί. Ζαογρσφά
  κην καί Έμμ. Στρατάκην (ατροΰς,
  Ή βαροπενθοθσα οΐκογένεια
  ΓΐΝρ. Χ Βλκχαιχη
  —Δέν δυνάμεθα άκόμη να συνίλ
  θωμεν έκ τής πληξάσης ημάς ·Βυ
  νηεδς συμφοράς τοθ άπροσΒοκή
  τού θανατου τοθ άγαπητοθ μας
  Μιχαήλ Ζ Άνδρουλάκη καί αΐσθα
  νόμεθα βαθότατα την υποχρέωσιν
  Οπως καί δημοσ'α εύχαοιστήσωμβν
  τούς οπωσ&ήποτβ συιιμερισθέντας
  τό βαρύτατον τΐενθος μας. ΊΒιαιτί.
  ρως εύχαριστοθμεν τούς καταθβ
  σαντας στεφάνους κ. κ. Καθηνητας
  των εκπαιδευτήριον Νεαπόλεως,
  τας σχολικος έφορΐας τούς κ. κ. έκ
  Βραχασιου καθηγητάς καί τούς ίκ
  Φβνήσαντας έπικηδείους κ. κ. Ιω,
  ΐανθάκην Βικηγόρον, Μιχάκη», Έ
  λευθ. ΐΊλατακην, Σωτήριον Πρα
  τσινήκην. Έμμ Φαϊτάκην καθηγη
  τάς. ΈπΙοης εύχαριστοθμεν τούς
  συμμετασχόντας ·1ς την έπφλητι
  κωτάτην κηδείαν τού, κατοκους
  Βραχασιου, Μιλάτου Νεαπόλίος
  κλπ. Έν ΒοαχασΙφ τϋ 21,8)1137
  ΟΙ εϋχαριοτοίντες
  Ή ούζυγος ΜαρΙβτ, ώ πατήρ Ζε»
  χβοιας, ή Λδελφή Αίκατερίνη.
  ΘΑΝΛΤΟΙ.— Απέθανε καί έ«η·
  δβύθη έν συρροή πολλοθ καί έκλε-
  κτοθ -(όσμου είς Άγιον Μύρωνα ή
  Ανάστα*'α Τοαγκιά μήτηρ τοθ Έ
  πιθεωρητοθ Γόρτυνος κ. Τζάνου
  Τοαγκιδ Ή μβταστδσα ίκοσμεΓτο
  διά πολλων άρετων καί διά τοθ τ ο
  δικαΐως Ιξετιμήθη 6 π ό τής κοινβ
  ν(ας ΆγΙου Μύρωνος ναρ' 1 ύηη
  ρετεί εύδοκΐμως Από έτων ό υ(ός
  της. Πρός τόν φίλον κ. Τσαγκιβν
  ή «"Ανάρθωσις» άπευθΰνβι- θβρμα
  συλλυτιητήρια.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Στιγμάς 4θνικί)ς συγκινήσεως
  καί πατοιωτικων έξάρσεων θά ζή
  οη πάλιν σήμερον ή πόλις μας.
  —·Η ΒΒ Αύγοθστου ίχει βιτίήν
  σημασίαν, Θρησκευτικήν καί εθνικήν.
  Διότι είναι ή έπέτειος τ(]ς Λλοκαυ
  τώσεως τοθ Ηρακλείου.
  —Καί αυτήν την τραγικήν ήμ·
  ραν τοθ 18$ε την ένθυμοθνται οί
  παλαιότεροι των συμπολιτων διότι
  την Ιζησαν μέ Ολον τόν τρόμον
  καί την φρΐκην τΟν οφαγων καί
  πυρπολήοεων,
  — Είς πυρβτώΒη κίνησιν εύρΐοκον
  ται οί Νίμρώδ της πόλεώς μας τίς
  μέοες αύτές.
  —Άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου θ'
  φεΘΗ ελεύθερον τό κυνήγιον καί
  ΘεΛουν νά είναι καθ* Ολα Ετοιμοι *
  πρός..,. βνρ«ν Θηρσμάτ·ν.
  — Έξ αίτίας τής συνεχιζομένη^
  λειψυδρΐας είς τα Βημοτικά ούρητη
  ρια δΐν τηρεΐται ή απαιτουμένη κα
  θαριότης, ι
  —'Αλλά δέν Θά ήτο δρογε δυνα
  το.ν νά χρησιμοποιείται πρός τ·ν
  σκοπόν αυτόν Θαλβοσιο νβρό; Ή
  μείς τουλάχιστον τό νομίζομεν εθ
  κολον.
  —Έπανβλήφθησαν άπό προχΘΙς
  αί εργασίαι θιά την σκιρόστρωσιν
  τής λεωφόρου άΐιό πλατεΐας πρός
  "Ακ Τάμπιαν.
  —Δυστυχώς δμως Ε4ν Ιγιν» καί
  ή εύθυγράμμισΐβ της πρός δόξαν
  τί)ς οΐωνΐσς κσστρινί)ς αθλιότητος,
  — 'έ,ντής διμήνου έλπΐζεται δτι
  Θ« Ιχη άποπβρατωθβ τό Μουσείον
  μσς ώστε νά κατοστβ δυνατή ή μβ
  ταφορά των άρχαιοτήτων είς τάς
  νέας αίθβίσσς.
  —Πιστεΰεται 64 δτι ή Κυβέρνη·
  σις Θά χορηγήση *α! την άπαιτου
  μένην εΐσέτι πΙστο»σιν διά την άπο
  περαίωσιν καί όλοκλήσκβιν Ολου
  τοθ οΐκοδομικοθ συγκροτήμστός
  τού.
  — Νομίζομεν δτι Ιφόσον τό τέν
  νις καί ό Δημοτικάς κήπος τής Και
  νούργιας Πόρτας χρησιμοποιοθν
  ται γιά Βεξιώσεις καί γεόματα Θά
  ϊιτρεπε τουλάχιστον νά λήφβϋ μέ
  ριμνα νά ίξωραΐσθοθν οί πέριξ
  αυτών χωροι.
  —Τό «Εθνικόν», τό εξαιρετικόν
  αύτό κέντρο πού αποτελεί Ενα
  πραγματικό δεΐγμα πολιτισμοθ μβς
  έτοιμαζει δι' αυριον μίαν μουσικήν
  Ικπληξιν μί τίς πβρΐφημες χαβά
  γιες τοθ συγκροτήματος τοθ Κοριν
  θΐου. Καί Ετσι οί πολυηληθεΐς βα
  μωνβς τού Θά δοκιμάζουν μαζΐ μ·
  δλα τ' άλλα καί την απόλαυσιν
  τής γλυκει&ς χοβανβζικης μουσι
  κης.
  —Είς τό σιν£ Πουλακάκη προβάλ
  λβται βήμεοον Βιά τελευταίαν 0·
  ράν τό Θαυμάσιον Φΐλμ «Νέα Ά
  τλαντΐς» άπό αυριον δέ «ρχΐζει ή
  προβολή τοθ άριστουογήματος «Άλ
  λότρια» τιού Θά γοητεοστι καί Θά
  συνετρπάση κυριολεκτικά.
  ο Ριχβρτερ
  —Ή «Δρθρος>,
  ΈξεΒόθη καί ίκυκλοφόρησε τό
  δεύτερον τεθχος τοθ μηνιαΐου λο
  γοτεχνικοθ περιοδικοθ ή «Δρί)οος>
  τής Νεαπόλεως μέ πλοθτον Ολης
  έκλεκτί)» καί μέ ωραίαν εμφάνισιν.
  Είς τό περιοδικόν ουνεργαζονται
  πλεΐστοι έκ των διανοουμένων τί|ς
  'ΑνοτολικίΙς ΙΒΕεΐ Κρήτης.
  ΕΥΑΓ. Γ, ΚΔΡΟΙΖΛΚΝ!
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ-ΟΑΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
  Δέχεται καθ" εκάστην Β—Ι
  ■· μ. καί 8-7 μ. μ.
  "Επί τής όδοθ
  (Πλατύ Σοκκάκφ
  'ΒνοιΚΐάζεται Κατάστημα είς το
  ροάστειον Κσμίνιά Οπου ΔκριβΑε
  πρώην στρατιβτικός κλΐβανος.
  Πληροφορίαι βαρα τφ >,

  ΑΝ ΟΡΘΟΧΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  Ήάγογή των Νέον
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  88βν
  ΉΦϊντΙνα απέθεσε την χεφιλήν της επί τοθ
  υροσ<βφ«λαΙου, «αί εϊιΐε χεκρατημίνη ·ωνβ—Ν*{, πλάγιασε' Εσο Φρόνΐμη, άφοθ μέλλβις νά ίββς τό -αιδά«ι σου. Καλά λέγει ή 6σία Σβμ*λιτ(α· Εχει . Όλοι έββ ιιίσα Εχουν β'χηο. Ουδόλως ίέ πλέον μεταχινουμένη, ήνοιξε τούς _ ,Ιαλμοός της μεγάλοος, χαΙ τοος πεοιίφιρν *αν τσγσβ, β λέπουσβ μόνον χαί ουδέν λέγουσα. Ή καλγοαΐα έίλεισε τα παραπετάσματα τής κλ.ί· νη< έλπίζουσα 8π ή άσθβνής Εμελλε ν· άποκοι- μτϊθτι Μετσζύ έβδόμης και ε-νδόης Λοοτγ, ήλθεν ό (α τρός.1 'ΙΡών 6<ραν ησυχίαν, ενόμισεν δλι ή ΦϊντΙ- να έκοΐ|.α-ο- εισήλθεν αθορύβως *β| άκροβατταν έπλυσίσσβν είς την κλ!> η-' της. Ήνοιξεν ολίγον
  τα παραπετόσματσ, *λλ' είς τ6 Φό&ς τής νυκτολυχνΐ
  0ος εΐββ τα μενγάλα χαΙ ήτυχο της Φαντίννς δμμα
  τα άνκργμένα καΙ βλέποντα αυτόν.
  — Κόριβ Ιατρ*, τοθ λέγει, β*ν είνε άλτ)θεια πβς
  θά νέ άφήοουν νά την βάλλω νά κοψβται σιμά
  μου. <(ς Ινα μικρό κρεββατάκι; Ό Ιατρός Ιξέλοβεν δ π ή ΦοτντΙνα παρελαλβι. —Κοττάξατε προσέθεσεν ή νοσοθσα. Ίσα Τσα είνε τόπος, 8σος νρειάζεται. Ό (οττρβς Ελαβε χατβ μίρος την μοναχή", εθτη δέ τβθ έξήγησβ τα ηράγματα- δτι ό κ. Μαν&αλη ντ)ς Εμελλε νά .παρατείνη ι ήν άπουσΐαν τού επί μί¬ αν ή Βόο ημέρας, αα( δτ', έν τΒ αμφ βολ σ, ένομι σαν καλόν ν* άφήσωσι ι ήν ά όθεν β να φρ·ν β 6 τι ό κόριος δήμαρχος έκθγε είς ΜορφερμβΙλιον τέ- λος βτι πιθανόν ήτο χά Ι να" έμανβυεν ή Φΐντΐνα τ6 άληβές. Ό Ιατρός έτήνεσβν επλησίασε πάλιν Ιπβιτα »1ς την κλΐνην τής νοσοίση-, τ] άς άττοτεΐνα- σα #« ν·°υ τόν λόγον πρός ούτον. — Ξίύ?ΒΤ»; είπεν δταν ΘΑ έξυπ β τό προ.! το ΠΓυλακι μόν, θά τής λέγω καλημέρα· κσ( την >ί-
  κ*α έγώι ήτ>ς δέν κοιμΓθμσι, θά την άκο6ω νά
  κοψθτσι. Ή μΐκρή της άναπνοή θά μοθ νάμ'η
  καλό, (ατρέ.
  —Δός μου τό χέρι σου, της είπεν ό (αττβός.
  "Ετεινε την χείρα σμίσως καΙ άνέχραξε γελβσα.
  —"Λ Ι άλλά &Ιν ξεύρετι Ι έ> ώ τώρα πλέον Ιατρεύ
  θη<α. Ή Τιτίκα ΘΑ Ελθη οδριο. Ό (ατρος ήτόρησεν. ΆληθΛς, ή άσθενής εΤχε κάλλιον ιυρε την άναπνοήν της έλευθερωτέααν ταν αφυγμόν ιύίτωστότεΓ όν. ΕΤδος ύγείας, οΓ·νη έπολθεύσηι*, άνιζωογόνησε τβ ταλαΐτωρον τοθτο έξηντληαένον σΑμα. —Σάς εΐπβ, κοριβ Ιαΐρ* ι) όσία όδελφή, βτι ό κυριος βήμαρχος έπ(3γβ ν· ζητήση, τή μικρή; Ό Ιατρος συνίσησβ σιωπήν κε Ι αποφυγήν ά πβ πάσης λυτη.άς συγχι>ήσ*ως. Δϋτοξβ νά τ<1ς &οθΟ χινΐνη, καί, εάν τζς έπαν ήρχετο 6 πυρετΑς &ιΑ νυκτός, φάρμακον τι πρ' ϋντικόν (ο&ΙγπβπΙ 'Δνσχωρών &#, εΤπεν βΐςτήν καλογροΐαν.— *&1νε καλλίτερα. "Αν ιύΐυχίς ήρχετο ο&ρ.ον ό κόριος βήμαρχος μέ τ· πβιβ', τίς οΪΒγ; Πολλάκις Εγιναν τόσον παράβοξοι κρΐσειβ ιίς τάς όσθενεΐας, &· στε τάς ίκ' ψ<*ν βμ«σ«ς· Γνωρζω βτι ή προκει μένη νόσος «Τνΐ όργανική, μβλιστα ίέ καΙ πολΰ προχ«ί ημένη· αλλβ τόσον μυστήριον έχ υπάρχει ι ςύτά ΰλ,ς 1 "Ισως κα( νβ σωθ(|. Ζ' Νβλιΐ Ιφβαοε, πάλιν άνεχύρπσεν. Ήτο ν όγβ^η ώρα σ/εβόν ι ής εσπέρας βίαν τό καλοθΔμοξον, βπερ όφήσαμεν «αθ' οδόν, ε!στ]λ· θβν είς την ο ύλην τοθ ξενβοοχεΐου τοθ Ταχυ&οο μεΐου, μέχρι τοθβε, κα( τόν ι. έν δεύτερον Υ>-
  πον βν εΤχβ προσλόβει, άκίπεμψ», τέν δέ μικρόν
  «αί λευκόν εκείνον ήγσγε μόνος ε(< τόν σταθλον Βπβιτα ώθησε την θθραν μ άς οΐθούστκ, δπου τό σφαιρισ<ή3ΐον, καΙ έ άθησε π)ησ!ον ν άς των τρα>
  πίζΛν. Έλεγεν δ τι θά διήνυε τόν δρόμον Από Μ
  επί Μ .. είς τόν "Αρρασον έ>τ«ς 6ξ ώρών, κ< Ι εχρε>
  Ασβησαν δεκατέσςσρεΓ &>αι. Ή συνείδησιν τού
  Γέ^ τόν Ετυπτε διά την βραδότητα ταύτην, ώς μτ)
  προέλθη Οσα έξ ού τοθ, άλλά κα τα βάθος δέν ήτο
  δυσηρεστημένος δ τι εβράδυνε.
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΦΑΛΕΙΙΙΝ ΡΩΜΗΣ
  (Ι5ΤΙ11ΙΙ0 ΝΙ2ΗΙΝΑΙΕ ΗΙΙΕ Λ5«Α2ΙΟΙΙΙ]
  Ο ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΣ
  λΙΦΑΑίΣΙΙΚΟΣ ΟΡΓΙΝΙΣΜδΣ ΤΗΣ «ΟΕΙΡΟΙΙΙΗ! ΕΥΡΟΩΗΣ
  Κεφάλαια καΙ άποθιματικά την 31 1» 1936
  ΕΙκοσι πέντε δισεκ)μύρια δρ. (25.0Ο0 ΟΟΟ.ΟΟΟ)
  •"σφ»λιστΒΜ« έν Ιοχυΐχ«τά τΛν 31 12-36 1,831.449.
  ΔΙ*. ΚΕΦ'ΛΑΙΑ δραχμάς 87615 «Ο ΟΟΟ.
  'Βκοο8έντ« άσροΐλιστη?ι« χκτα τό 1936 553102,
  ΔΙ
  V
  ΚΕΦ^Λ&ΙΑ δρ»χμ«ϊ 14^23 740 000
  Πληρ*ι9εϊ3»ι άαοζημιωοεις τβ 1936 δρχ. 1 577 540.000
  είς τβυ; ήβφκλιβμίνους διά τ4ν
  χρήσιν 1936 δρ«χμκι 140ΟΟΟ.ΟΟΟ.
  Τα μετ* τ«δ Ί£ρύματ·€ συναπττόμΐν* άβνκλιστή
  ρικ συμμΐτίχουν Δ_Ρεαν ·1ς τ« κερδη «τιν* χβΐβββλ·
  κβτ' Ιτβς τής μΐτρητοΐς.
  Ηρακτορεία καί ανταποκριταί είς όλας τας
  πόλεις τής Κρήτης.
  Γινικσς ΠρκΝΤΗΡ -ρρ|τΐ|(
  ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
  Ο ΠΡΟΣΚΟΠ1ΣΜΟΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΑΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΟΥ
  Μετ* τ^ν, «ρ·χ9εσΐφ 6π1 ττ]ς
  Α. Β. Γ. τοθ Διάδοχον Πιύλοα
  γενομένΐ)* Ι'ΐΘιή^ακν τβν Π··9χί
  κβν είς την ΠλχτιΤβν 'ΒλιιιθιρΙας
  ο γινιχές Ιφοβος τ6. Π?·9Χ<πον Πέ ό τ«5ς ι!«ι τα Πρέαχοηεΐ χαΐ Λ ινέπουλβ. Π»δ ίξβμήνου ιΐχκτε την ιύτα νά έκιαχιφθ| την ώΐαΐαν χ% ν«]β6ν α»ς ή Α. Μ δ Σι ητος ήμβν "Δ«αξ χαΙ Γινιχόςί , ν* αίς έηιθιβϊήοη χκΐ νά ακετιλέοτ)τι την τιμητικήν Αύ τοθ φρουράν. Σήμερον Ιχιτι την ιύΐυχ'αν νίς οβ; έιιισχεφθζ χαΙ οας Ιπιθβεορτ^α- ή Α. Β Γ. ο Δι άδοχος δ ΛιτιεΗΤές 'Αρχηγός μας 6 ί πό Τος αφιέρνοε την ζ«τ|ν τού ·({ τ^ν δκηριοιαν τ«]ς ΠχτρΕΙβς ιίς την δπβριοΐαν ττ)ς Νεολαίας α&ττ]ς δ'έτι έκ' ρυι»)ς οτΐ)»(ζιι Άναγίννΐ)οιν τ«|ς Ελλάδος μνς. Έξ έ'ίμβτβς τής Λ. ' τος τ·0 ΔιαΜχου χαί έχφράζ» την κλ*,»ΐ| ιδαρέ ο«ειάν Τ·ο κρές τέν Πιοΐφερεια χον αίς Ένορον χ. Κατιχά'η', τέν τοπινόν Ι^·ρον χ. Βχρβιρά· χτ,ν, ιά μί'η τοΒ ΤβπιχεΟ Προ- αχακιχιθ 2υνίέομοιι, τιυς 'Αρχη γι υΓ, βαθμοφβροικ, κροοχίκους χαί ΛυχΒΚουλα δι* τέ Έθνιχέν χαί Κ·ιν«βνιχόν Εργον τέ ίκοίίν επιτελείται διά τβθ Πρ·αχοικσμ·0 Ιιά τι Ο δπβΐβιι χαί μόνον τ) νέα γιννια θ« 8ιδαχ6ϊ χαί θά μάθη τάς μεγάλας αρχάς έκΐ τβν δη·1 «ν οτκρ(ζ·ντ«ι τα Ιθνη χβί μεγ» λουργιθν ι Ε ?αο£. Ή λατριία κρές τέν θιέν, ή πίστις χβΐ &ν»οί»9ΐς κρός ττ)ν ΠχτρΙΒα χαί τέν Βαοώέα, τ) *γ* πτ| κρές την *(κ·γίνιιαν, ή τή(τ) αίς τ·ν νίμκν, δ βιβασμίς κρές τοδς ' ονεΐς, Βιδβακάλους χκΐ κρο ϋαΐΒμένευς, ή κρές δμο(ους φιλαλ λτ|λ£οτ, ή αγίχη κρός τα ζΑα χ«1 τα φιιτά χαι ή έξυηι;^έτ«σις τής ΚοινβνΙας Ιξιψυνουν τέν Προοχο κιχίν μας θεσμόν ι ι; μοναδιχέν ούυτΐ)μα δτ/μιουργΐας χά λ Αν χαί τιμΐβν κολιτΑν χαί ιδίρχαν χαΙ γινναίων ατρατιιβτβν, ίι·!μ·ν νά βυαιαοθοΒν διά την Πκτρίδκ χκΐ τέν ΒχσιλέΗ τ«ν. Πρέσκβηοΐ Κρήτης Μ (α ρββοΐκχτυλος δροαερή . τείνη Έλλκνιχτ; ιύγή άνέτειλεν είς τέν ωραίον Εθνικόν δρΐ ζβντα. Ή Αύγή α&χτ] είσθε ο Ις. ϋιΐς.θά φωτΐοιτι χαί θά θιρμά νετε κιέ π·'ύ, θε δώβε'ΐ νέαι ζντί μεγΐχ'ύ ερη—-χαλμέ ι&εότερο ιίς τ«ν δρ!ζ·ντβ %ί Πατ»Ιδ·ς μ»ς. θε τέ κατορθώσητ', ίταν χαλυ· δβώσιτι την ψ4χή< αίς μέ τα Πχ τρΐντιχά Ίδανικά Θ1 τέ χατορ· θώοητι μέ τέ φβς το9 κνιύματίς 3ϊζ ίταν μιΐνι ίοχυρά 'Βλλ^νι χδν. Μέ ττ>« δύναμιν την άχκτβ-
  γώνιβττ] χι Ι ββάνατ- τ«)ς Έλλην ι
  χ«]ς σας ψιχής. Μέ φ ,ώμη τοθ
  χορμιοβ οαΤι τοΒ καλνοθ άθλητι-
  χιθ χορμιιθ *)ς ηίβν'ας άθανά
  τε» ΈλλάΙος.
  νά γιννηθ^τι ·ίς
  Ινα τόπον ιίς τέν δΐί·ΙΌν εγεννήθη
  οαν βι»1, ΉμΙθιοι χ*! ανεδείχθη
  οαν ιίς ίλβς τάς εποχάς ή»*ις
  θρνλιχοί. Ή Δίξτ. κιρκχτβντας
  μονάχη ίατιφίνβαι το μ
  νο ν-αΕ οχς χαΙ τέ 'Αρχκδι θά πά
  ραμείν^ έθνιχέν μιτίυριν χοντά
  οτέ Μΐ9ολότγι Υ(ά νά μ3ς δεί
  χνουν τόν Βρομον τ«ς τιμ^ς κ»ι
  τοθ χαθή'κοντος. Σκεφθήτε τάς ί·
  στορίχΐς α«ς ι&θύνας, στβθμΐαατ»
  τάς Ιθνιχάς αχς δποχρεύσε'ς χαΙ
  κροχ»>ρτ)9χτε αταθερά χ«1 άχλδνη
  νοι είς το ώρ»!·ν χά! ιδγινές 1$
  γεν τέ δκβΐεν μιχροΐ άχόμη άνε
  λίβκτι διά τ> 0 ΠροσκοπιαμοΒ. "Ο
  ταν βρκδατεοον τ} Πατρίς χαΐ δ
  Χορήγησις έπιδόματος είς
  διδασκάλους Λασηθίου.
  Είς την Εφημερίδα τ«]ς Κμ6ιρ
  νήοι»ς εδημοσιεύθη άκίφχσις τού
  Νΐμάρχου ΑιβηθΕου διά ττ]ς ο¬
  ποίας χορηγιΤτχι έκίδομα, λίγφ
  ιΰΐαχίμαυ καραμοντ]ς είς τέν αυ·
  τέν βαθμόν ιίς τούς:
  βιίπιαΐον Μΐυροιιδ^ν δημοδι-
  —τέ δκοΐον τ4ο·ν τιμίως φέριτε
  —πριστάζιι, ι
  Μή λη9μβντ}τε Βτι ή
  »ν αίς
  Χώρκ χ ΰ Εχιι την
  το9 «δσμί
  τέιος β' τάξΐας άκέ τ«]ς 16ι;ς Ί
  ου 1932. Είς την Χριισά*
  μ«τέ«*ς β' τάΕενς άηέ τ^ς 19ης
  Είς τέν Νικ
  δχι μένον
  Τ Ά ν 'ΚλλτινικΙ άλλά
  ^ν ν νΗει*.«ν^ν ν ■ ^^ ^^ ^ιντ*ινε
  σμοθ £λοχλτ)ρου ττ]ς άνθρνπό-
  τηΐος. Κλιΐοατε β&ΐέ μέσν σΐην
  Ψ-ΐχή β>ς ίίθιιά χο Ι ϊίβθκνθτ]-
  τε οιινιιϊητά την οκερηφάνιιβ
  κ·0 η8; άνήκει Βτι έγΐννήθητι
  , έγεννήθτ,ι
  διά νά
  Α' τάξιβ(·. ϊίς τέν Ι.
  χην, δημοδιδάοχαλιν Λιμνβν χά
  μέ
  'Επίσης έχορηγήθη έκ(δομα 5
  Ιημεδιβασκάλβϋς: Κ.
  τοθ Δ' ΖηιιοτιχιΟ
  αχολιίον Ιεραπέτρας, Μιρίαν Αι
  ουΙά«η τοθ Β' δηΐιοτιχεθ οχολιί
  ου Ίιραιπέτρας, Ε. Σϊαυρκχάχην
  τοθ 5ιυ δημοτιχοθ αχολείοιι 2η
  ΐε(«(, Έμμ. Ι. 'Αναγνβστάχην
  τεθ 2ου βημοτιχοθ οχελιίου Χ«-
  μαιζΐβιι.
  Έκΐβιβς έχαρηγτϊδη έκίδομχ
  λδγφ ιύΐ·χ!μο» καραμοντ]ς είς
  ταν α&τέν βαθμέν ιίς τέν Βημοδι
  δίίσχαλον Άγίοιι Ίοίννου Νικολ.
  Κλ*ντζ·χν, ιίς την Σ;φ!αν Δκβκα
  λάυη, ΒιΒοιακβλιαααν τοθ 5ιυ 8η
  μοτιχοθ αχολιΐιυ Σητείας, ιίς «ήν
  ΧνυΓώ Πιρβιλαριίχη ΤοΟ δημοτι
  χοθ σχ·λι!·ϋ Μχλλβν είς τέν
  Κ. Σνυβκλάχη δηΐιοΒιΒΪβχβλον
  Μ·κλιαν§ν, είς τόν Γ. Κουρουπά
  χην βημ·βιδάσιιαλ·ν 'Αγίου Στε
  φανού, ε>ς τ^ν ΜΐρΙαν Καραβι
  λάκη, Βΐ)ΐι·δι·ασχάλισσαν Σψί*ακ,
  ιίς τέν Κ. Φιβτεινίχην ΙημεΒιδά
  αχαλον Καλαμί6*ας, είς τέν Ι.
  Μιχιλιναχην δηυεδΐδάοκαλόν Ίι
  ραπέτρα{, ιίς (ήν Μχρίαν Μΐυρο
  φέρου Ιημ·6ιΒχοχάλιβοχν ΠινΑν
  χαί ιίς την Πολυμνίαν Σϋμινελίιτη
  τοθ Α' (ημετιχοθ σχολιΕοκ Νιακί
  λιβς.
  πα'έκβν μας διά νά φέρ»μΐν &·|
  κερήνννοι τέ ό/ομα τοθ "Ελλη-|
  νος χίί Βιά νά ιΐμιθχ *«λιΙ
  Πρίβχοκοι είναι άνβγχη νά ά·'
  χοδαητε κκρ' έμοθ χβί νά Βιδα-
  χθήτε Β» έχιΐνοι κεθ θέλ·υν)
  νά διοιχήσβυν μίαν ημέραν δ-κί-'
  λουν νά πι θχρχοθν χκΐ νά δ
  κ«χού*υν τυφλβς χαί Βτι τα "Ε-1
  θνη κροοδιύΐΐιν χαί , μιγαλοκρ·.
  γαΒν δταν *Ε άκοτΐλοΒντις αυ·|
  τα αίαθΐνονται τα ο διά Ίΐανΐ-
  χά, τους ο οτοϋς παλμ«υ(, τί βυ|
  ιά βίοθήμβτα χά Ι Βίαν Ελοι &■
  πβτάσαουν τα άτομιχά σκμ«έ·!
  ροντά την πρέ τ·0 5κερτατ·υ
  συμφΙροντ·ς τής , Πατρίδος. 'Δ-
  χολουβήβατε χαί τη?η~τε κιατά
  ϋΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙ1Σ
  Βνβοις Πεζΐν ζητιΐ προ-
  1) Δ.ά 280 τό«ι« Κίμποτ.
  -) 10 000 «εμ«χιοχ ηιαοίλευ;
  ^4^
  3) Δ«», πλίβ.ιγγβς τ§ν 1000
  4) 1000 μΐΐροι οβλτΐνις ΐ·ς μι·
  ή
  τα μιγάλα
  ΒιΒάΎματα.
  Δΐαδίδετε
  Κοινβνιχίς
  τοθ Πρβοχοκιομεθ
  τάς Έθνιχ#ς χ»1
  αρχάς μας μετά ςρα-
  νατΐσμοθ χ-1 χκηαΐτ]τε αξιοί
  τ^ς κίοτενς χαί τής βτοργής
  κοθ τιέφουν κρ'ς διΛςδ Σΐπτάς
  μας Βχοιλιΰς χβΐ Γενιχίς 'Δρχη
  υ6γ, ό Αντρευτές μας Διάδοχος
  χαί 'ΑρχηγΙς χά Ι δ Έθνιχίς
  μας Κυβιρνή'ης.
  Μέ την πεποίθησι μου δτι
  αιΐς ιΐιθε ή χρυαή ελπίς τοθ
  Έθνους ϊιά μίαν χαλυτέραν 15-
  ρι·ν χαί 6πε?ήφκν·ς Ιιέτι ήγο8·,
  μαι δμ»ν αλς χβλβ νά άνα»·ν»)
  9ΐτ« μ( ζ' μ·υ. Ι
  Ζήτ·ή Α,Β Υ. 6 Βτσλ.ύ; Γι-'
  νιχίς 'Αιχγίί. Ι
  Ζή-» ή Α Β Γ. δ 'Αρχηνδς]
  οατοχινήτου 12 000—
  15 000 λιβρβν.
  Οερισσβτέρας κληροφορίκς άπέ
  την "Ενωαιν.
  Κκλλονή 18 Αογιΰΐταυ 1937
  Ό Πεβιδρος
  Μιχ. ΟΐκονομΙδης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Είς'έφημερΙΙα τ:θ
  άνιγράνη Βτι ή Β. Ο. ίί. χαί εί
  Βιχϋς δ Πρέεδρος
  ατάτηαε χατά ι
  έ·ρτ«ν τής 15
  πανήγυριν τή: Μ. Παναγίας Νιαπδ
  λι»(. Τέ τοιοθτον ^έ< είναι άληΒέ( χκθίββν δ ήμίτερβς "Ομιλβς χχ( εφέτος Βιιιος χαί χατά τέ παριλ- θον άνέλαβεν έξ δλβχλήρβυ την δι- οργάνωσιν τβν Ιβρτβν τούταν χαΙ μίνον την άθλοθέτησιν «α Β' Δ'η δρδμου άνέθεβεν ιίς τέ 'Α· Ζή τω της». δ Έθνιχος Ευβιρνή- Ζοτοδντκΐ κσμαριέραι τιαρα τφ ξενοβοχείψ "ΜΙνως,,. Πληροφορίαι υαθ' έκαστην. Ι 'Βνβιχι&ζΐται οΙκΕα εύΑερος καΙ κατάλληλος δι" οικογένειαν τιαρα την θέσιν Πιρβόλσ. Πληοοφορίαι τιαρα τφ κ. Έμμ. Κουναλακη ταλο ττβ'φ. Ό8<ς ΚαλολαιρινοΟ (Πλα· Μΐα Στρατα). Νε*άκ·λις 20 'Αύγβέοτου 1937. (Έχ τβθ γρκφείου τοδ Τονρ. Όμ(λου) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή Δ)3ΐς ΈπιμιλητιίΓς - Με ραρχΐας γνηοτεποιιΐ Βτι δ διανη ρυχθιΐς διά την 26 Αυνβυοτευ ί. Ι. διαγωνισμος Βιά την άνάδε ξιν ϊργολαδοϋ ά'ίαΐως χαρβυπΐου ατρατ. δπηβισίας μ«ται·9ται. Ο&ιβς ένεριηβήσεται την 30ην 2)5ρί·υ ημέραν Πίμπτην. —Ή μελΐτη τάς ίν οκνδρ·κομ(«ς. *Αφ{χοντ« την «βρ«Χθβΰσ«ν έ* βδομάδα «1ς Άνιον Νικβλαον βΐ χ Μ. Πβρακ^ίκης ΈίΐιβΐΜρπτίις της Γ«Νργί«ς κβΐ Π«η«Βεοδώρου ■Ιδιχός όίνδροΜόμος πρός μιΜ την τής δΐνοροχομΐκς έν τφ γ«1 τβνι μβΙ υιτ66ει{ιν τ6ν ένδεικνυβ μέννν μετρνν κρός ανάπτυξιν βύ τής. —Σωμκτετακά. Γκνομένων άρχβιιρΐσι&ν τοΒ Χυλλόνο» Κυνηγ&ν Λααπβίβυ ι'Αρτίμις» έ£«λ4γηοκν αί κ. κ. Τιμολένν Έ, Παη«δ«Μης πρό» όρος, Μιχ. Καργιωτάκης άντιπρόβ δρβς, Κκνστ. Γ. Μαρχόπβυλος Τ« μΙ«ί, Ίπιτοκρ. Ά. £φ«Μΐκν«Μης γραμμοιτεϋ;, Ί. Γρυμ&νης καΈ. Άννφκντακης μέλη. —Ή διεθνλς ενωαις Φ·ιτΐι τβν Είς Ψυχρσ. Τ« έσΐτίροις τής παρελθούσης Κ» ρικΜής άνειιΐνοντο είς "Αγ. Νικό λ» β ν τ« μέλη τής δκθνοΰς έν^σε *ις Φοιτητ&ν μ·τ«0«ίνοντα έκβΐ μέσω ΔΙκτη;, μίοοτ Κβββρβδ, Ερη «άς. ________ —ΤΑ ενκα(νι« τ·δ νβ·δ Χ·υ μεριβκσυ. Είς Χουμΐρι&Μο τοδ γείτονος { Τϊλέσβησβν την ηκρελβευσαν Κ υ ριακήν έπιβλητιχώτβτ* τα έγκβί νικ τββ έχεΐ άνιγΐρθέντβς ηρντο ββυλ'ίχ τής ΈνβριαΜής Έηιτροκης Μαΐ τ&ν φιλοπροόδων χβτοίχων. ώρβίβυ ναοδ τοθ 'ΑγΙου Νικο λάοβ. —Τ* κντΐφνματικέν τμϋμ« τοδ Ύγΐι·νομΐΜ·δ Εί ν τρ·ν Χοΐνίνν. Είς τβ άντιφνμκτιχβν τμημ· τβδ ΎγειονονΐΜοΰ χίντρβ» Χ«νί νν εγκατεστάθη βηβ ιΐδιχου μη χανΐΜου καινουργές μαχκνημκ ά- ί Ραΐντιγχιν. Ζητΐΐται οτιαλληλος ΑλικΙας 16—18 έτών είς τό ΚαταΟΤΓμα Νι κ.ολάου Σταυρακάκη όΡός Φαιστοϋ, Πληροφορίαι παρά τφ ίδΐφ. ΟΙ Π σ α π α α α 10 (Π αι αι αι ια 01 Άττό αυριον Πέμπτην ΕΙΣ ΤΟ ΝΙΚΟΝ,, 111 Η ΠΕΡΙΦΗΜΕΣ 8 Π ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΑΤΡ10Μ ΑΛΛΟΤΡΙΑ']
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα ϊναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετότρτης
  25 Αύνουστου 1937
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΧΟΕΣ
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΗΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
  ΜΙΣΟΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤίΙΝΕΤΑΙ
  ΕΠΙ ΕΝ ΕΤΟΣ ΕΙΣΕΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 34 Αύγούατου (τού άν·
  ταποκριτού μας).·—Είς την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σήμερον
  ό νέος νόμος τού ενοικιοστασίου.
  Διά τού νέου ενοικιοστασίου ή ίαχύς
  των υφισταμένων μιαθώσεων παρατείνε-
  τβ ι χάριν διευκολύνβεως τού κόσμου
  των ένοικιαστών καί ιδία των έπαγγελ-
  ματιών χαί βιοτεχνών. Ή παράτασις αϋ
  τη όρίζεται*οι' 'ένέτο*,, κανον.ζονται δέ
  καί άλλα αυναφή ζηιηματα αφορώντα
  τάς μιβθώοεις χαί την πληρωμήν τού
  μιοθίου.
  ΕΦίΑΣΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  132 ΓΑΑΑΟ-Ι ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΙ
  ΑΙΙΚΟΟΥΜΕΝΟΜΙΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν
  ταηοχριτού μας).—-Σήμερον αφίχθησαν
  είς Αθήνας 132 ξένοι οιανοούμενοι
  χαβώς καί καθηγηταί πανεπιστημίων τής
  άλλοβαπής. Οί πλείστοι έκ τούτων εί¬
  ναι Γάλλοι καί "Αγγλοι χατερχόμενοι
  είς Έλλάοα κυρίως χάριν επισκέψεως
  των αρχαιολογικήν τόπων.
  ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΕΝΑΥΑΓΗΣΑΝ
  ΛΥΟ ΚΟΤΚΡΑΊπΕ ΕΚ&ΡΟΜΕΙ.
  ΕΠΚΙΓΒΪΑΗ ΕΒΑΡΜΗΚΟΗΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24Αύγούστου (τού άν
  ταποκριιού μας).—-Τηλεγραφ ού ν έξ 'Α.
  λεξαν&ρείας ότι βύο κόττερα. πλήρη έκ
  δρομεων εναυάγησαν λόγω ένσκηψάσης
  θαλασοοταραχής.
  Έκ των έπιβαινόντων, εβδομήκοντα
  έκ15ρομείς εύρον τρβγι»όν θάνατον. Ή
  κοινωνία τής Άλεξανορείας, είς την ό¬
  ποιαν «ημειωτέον ανήχον πλείστοι έκ
  των πνιγέντων, κρατεΐται έν διαρχιί συγ
  κινήσει έξ άφορμής τού πολυνέκρου αύ
  τού ναυαγίου.
  θΤΐΜΑΡΧΡΙ ΚΙΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
  ΚΟΙΚΟΤΗΤΡΗ ΙΡΙπΚΑΛΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Α ύγούστου (τού άν
  ταηοχριτού μας)-—Την πρωΐαν σήμε¬
  ρον 6 πρωθυηουργός κ. Μεταξάς εδέ¬
  χθη τΐίύς Δημάρχους, πρόεδρονς *οι-
  νοτήτων χαί άλλους εκηρϋαώηους των
  λαΐχώντάξεωντού νομούΤριχκάλων. Οί
  Ανωτέρω επέδωκαν είς αύτονψήφιαμαδιά
  τού όποίου ούτος άνακηρύοσεται εύερ-
  γέτης. Τό ψήφισμα τούτο προεκλήθη λό
  γω ιοθ ένοιαφεροντος τό οποίον ή κυ
  (5ε.ρνησις επέδειξε πρός τα γενιχά χαΐ ι
  οια£τ·ρ» βυμφέροντα. τού νομοΰ τού·
  τού-
  Η ΧΘΕΣϊϋΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΑΙΑ_1Α ΪΙ^ΙΗΙΚΛ ΖΒ1ΗΜΑΤΑ
  24 Α ύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας)—Σήμερον ό πρωθυ
  ηονργός μ. Μεταξάς συνειργάβθη μετά
  των ύηηρεσιων τού Γεν ι» ου Λογιοτηρί
  ου επί οιαφόρων οίχον-ομικών ζητημά
  των τής χώρας.
  π Ι.ίϋιΙΛ Μ ΒΑΡΑΙΙΟΝΑ.
  ίΕΜΙΚΗ-
  Αύγούατου (τού ά»
  τβ>ηοχΐ<ιτοΰ μ»Ο· — Νεώτεραι πληροφο ρίαι έκ Μ ό» ι ο βεβαιούν τάς κυκλοφο ρούσας φήμας περί γενικής έηιοτρα,τεύ- βεως έν Ίαηωνίοτ. Αέγεται ότι τό σχετι κ όν οιάταγμα είνε έτοιμον πρός υπο¬ γραφήν υπο τοθ Α ύτ-οχράτορος είς περί πτώσιν καθ* ήν ή ΚΙνα. θά εξακολουθή βη β,ντιταοσομένη είς τάς 'Ιαπωνικάς ά^ώ Αί πιστώσεις όδικών έργων καί ή όδός Κρουσώνος. Το ζήηαα των πισϊώσ?ω· των ό*3ι<Ον Ιργω* τοθ νομ·0 μας καθώ; κα( των λο'π *ν νο μΑν τ<)? νήσου άπηβγόληΐϊ* χββ: τόν υπουργόν Γενικόν Διοικητήν κ. Σφακι<ανά<ην προ κειμένου νά γίνη ή κατανομτ) των πιστώσβω» τούτω * κατά περιφερείας. Πρός τόν σκοπόν αάλισια τοθτον δ κ. Γενικάς Διοικητής ίκάλεσι μετά τή' χθεσινήν μετάβασιν τού είς τα Νομαρχιακόν κατάστηαα τό* Γενικόν Γραμμΐτέα τής Γεν Δ οικήσεως κ ΊτπΛλυτον βΐ τηΧεΦωνχκήν συνβογ ασίαν, έν συνενε'α δέ τό« Έπιθβωοητήν των Δηαοσ'ω* "Εργων < Ξ τνθόκουλον κατανε'μαςΐπ' τή βτσΐι των δοθεισών πιστώ σβω* τα οιαφορα ποσά α τίνα 94 χθοηγηθίθν είς τα «λίαν έΐίΐγ^ύσης φύσεως οδικά ερ γ». Ό <.Ύ(ΐουργ»ς προίβλιψϊν «Ις την γενομένην κατανομήν οι« τας (ν τφ νοτώ μας έ3 γοΧαβίας Μον"^ Έτάνω σήφη, Γουρνφν Μαλιβ ζΐοϋι Βαρβ&ρων Πίδιάδος, Άθανά τω* καί ΒΙρρον. Ίναιτέρω; δ* δΧως *με Ι μνησε ο.α ιήν συνέχισν της β<τελ£σβω; τής όοοθ Γάζ — Κοουσδνος, δρΐσπς τδ σχετι κδν κονδύλιον «Ις 1 έ<ατομμύ 3» ΠΡΟΊ'ΝΗ οίον δραγμων. Διά την συνέχι σιν τής 6*)οΟ ΚρουσΛνΓς, άκ ννωστόν, Ιχει κατ' Απανάλη ψ ν άσχοληθβ ή «Άνόρθωσιο καθότι άποτελβΤ ίνα τβν 'ζωτικωτέρων ζητημάτων τής επαρχίας ΜαλββυζΙου, ή προ κεψέ»η Λ" απόφασις τοθ κ. ΓενικοΟ ΔιοικηΐοΟ Ασφαλώς θά έκτιμηθή οεόντως 6πό των άμέ σω: ενδιαφερομένων, | Κατά την ανωτέρω σημειω τέοντηλεφωνικήν συνεργασίαν καθωρΐσθησαν καί αΐπιστώσεις τΔν λοιπων νομων αναλόγως τ Αν άναγκον έ<άσιου. Πώς δα λειτουργησουν εφέτος τα γυμνάσια καί άοτικά σχολεία. Τέ δπβιιεγιΐβν τή: Πΐιδιία; πχ(έβχε τάς Ιξ<1ς οιβτοΐφήοκς οχιτιχβς ι. έ την «ροοεχτ] Ι·αρξιν 1 λιιτουργΐαν τβν οχ·λι!ων: Όοχ γυμνίοικ ηα^βμιινβυν θά ιΐνε 4 «αταξία. Είς την πρώτην τάξιν τβν ό<τβ'αί(»ν γυμνααίων θά φΐιτήβαυν ι Ε μ»6τ;τ»1 κ·ϋ Ι χούν τελειώβι τ^ν τιτί' την τάξιν Β^|ΐ·τικβν οχολείβν. Ή ίΐυιέρα τάξις τβν γυμνΒθ!«ν ίφίτες θα ίβγήοη. ΕΙζ την τρίτην τάξιν θά φοιτήσουν <Σ μαθηταί %ί !«ιη- τάξε»(. Είς την τετάρτην τάξιν θ έγγ·αφο9ν ίοβΐ (,αΒητβί Ιχεον προαχβϊ εφέτος αηέ νήν ίψ τα ξιν τοβ έξ«ταξΙ·υ γυμνααίευ. Είς (ήν 5ψ τάξιν θά φ·ιτ^αουν Ε Ο9ΐ μαθηταί πρβήχβηβοιν όικα την 2*ν τάξιν τοθ γυμνκαΕου. ΑΙ ιίξεις 1- χα{ 5τ) θά λιι τουρ^ήιβυν οδμβονοι |,έ τέ νί·ν πρέγραμμι. τέ ίκ·Τον ή!ΐ) χβτήε τ σε τέ εκκβιίευτιχέν συμβούλιον. Ή 2 χ ώ£ Ιλιιτοδργτί οόμν» νχ μέ τέ καλκιέν κρίτ>αμμα. Ά
  ηα τ·0 ηροοεχο9ς Ιτους τί νίον
  κιέγροιμμχ θά Ικ·χταθ$ χά Ι είς
  την 4ηλ ααν ·φ χ·όνφ
  II
  χάθε
  Ιτ·ς θά *αταργΐ)ται τό χαλαιόν
  κ*ογ·αμμχ είς μ(αν τάξιν, μέχρις
  ίτευ |φχρμβαθ| ·ό νέον είς 8λας.
  'Ακί τα ίημβτιχά σχολεία ιΐ
  μϊθι^τβΐ θά Ιχβυν την ευχέρειαν
  νά ίξί?χ»νται άκό 8δ· τάξεις Βιά
  νά Ιγγράφβντκι ιίς τα ό «αταξία
  γυμνάοια εί ε άηβ την 4ην τάξιν
  ι!ΐι ακέ ιήν 6^ν. Διά νά έγγρα
  >;·0ν ιίς τα γυμνάα α ε Ε μαθηταί
  τβν ίημιτιχβν οχολ«(«εν θά θκο
  2ς έξετάβεις γρα«τίς
  «βΐ «ςοφορΐχίς. Αί λεητομέρει
  αι θά χβνονιοθεθν Ιΐά Βιβτίγμα
  τος. Πάντως θά εξέρχονται μίνον
  60 ΙκΕ τς βαοει τ,ν|ς οεΐ|4ς έκιτυ
  χίβς τβν.
  Διά τι υ: άπβφο(τους ττ]ς 6ης
  τάξιβς τβν ίι;μοτιχβν θά είνε ϊυ
  αχο?ωιέρα τ) έγγραφή είς τα γυ
  μνίσια. Δ ίΐ', Χβτά *Λ3«ν κιθα
  νβ;-τ», 6ά ιΝ« ουμηλΐ]ρ0μένος δ
  άριθμίςτβν 60 ιΐΐαχτίββν. Είς ώ
  ριομένας πόλεις θά 6κάρχο»ν ηιν
  τατιίξια γυμνάοιβι λεγίμινβ: *Κ*
  ιώχερβι )υ<λ·ί, γομναοΕ·υ>. 'ΕκΕ
  οης χά Ι ν έκ άοτιχά αχολεΐα τε
  ίξα χαΐ πεντατίξια με κρα
  ιίϊιχ^ν έχηαΐίΐυοιν, κ.χ.
  ήν γεβργικ^ν, βναλίγβς
  τ·9 μίεους δ*ου δπάρχει
  ΗΕΚΑΡΟΜΗ ΤΟΥ Δ1ΙΔ9Χ0Υ
  ΑΠΙΠΑΕΕΙ · ΣΤΙΛΟΣ
  Χθές την εσπέραν
  ψεν έκ της ε(« τό δσσος Ραο
  βα ΒιορναναθεΙσης έκορουή:
  ή Δ· Β. Υ δ Διθδοχοΰ ΠαΟ
  λος. Σήμερον την «ραΐ ίν δ
  Διαοοχος θά ναραχολουθήση
  την θείαν λειτουργίαν Ίς τόν
  "Αγιον Τίτον. Την εσπέραν
  θβ αναχωρήση δια τοθ στ»ο
  νλέο·τος δια Στέτσας σΐόλου
  Έ« Στετσον καθ' ά πληροφο
  ρούμβθα δ στόλος θα κατβυθυν
  θθ είς Θίοσαλον(>ην τΐβός συ
  νίχισιν τον γυμνασίων.
  ΪΥΛΛΗΨΙΧ
  ΦΥΓΟΠΟΙΝΩΝ
  ^] ι Ε φυγεκ·ινοι
  Κβνοτ.ιΣπ. Σ β6άχ*):, Μ χ. _«».
  Β,ίνιζβς, Γ. 'Α>δ|». Βλ«χα»ΐ)< 'Αλ. ΚβρΒβιίάχΐίί! 2ά66ας'Αρχ*· βίαν, Οερ. Ηιχβιΐ)λίδψ· Γ. Γεβ» τΐμάτ*^, Γ. Π. 11»{&*·Ηί χβΐ Ν. Γ ΟιτεχΛΚ-ς Απαντις ο νκ^μενβι 'υνάμει κη«φ«οε«ν τ*0 έν.αθθα λ ί>πό τ^Ο ίιιοίου
  ] ίια
  άξιοκοίνβυς πραξιις.
  Τλ ΚΥΚΛΟΦΙΡΙΥΝΤΑ
  ΑΥΤΟΚΙΝ ΗΤ Α
  Τό Ύφνηβυρνειβν ηαρ* τφ κ.
  Πρϋέδρν της κυβερνήσεως είς «
  ποιντησιν άρβριοΐβυ μα( διά την
  κβτάοτοισιν τιιν κυκλοφορβύντων
  βντοΜΐνήτιαν μας διββιβάζιι προ·
  χΑηβεϊσβν πβρ' αυτού ίιατβγήν
  το» ΎπβυργεΙου £ΐ0ηροόρ6μιιν
  πρός το Γραφείον Ληχβνολβγι
  χών έγκοιταβτάβεΜν Χανίων έν
  Τ(λλβμ·νον νά βιιχτά{υ τ« *«1 τοβ
  πρβκειμενβ» μέτρη.
  ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
  ΙΝΣΤΙΤΙΥΤΟΝ ΟΙΝΙΥ
  Κατ' βίδήσεις έξ Αθηνών
  τδ Ύκουργιΐον Γεωργίας κα
  τίλχιξβν ιίς την ^άϊόφασιν 6
  τιως^ουοτοΕΒ Ινστιτεθτον οί
  >ου καί άμπελου σκοπβς τοθ
  δποΐου θα είνε ή μελέπη των
  ποικιλών ιτ)ς έληνι»ής άμ
  πέλςυ, των έλληνιχΛν οΐνων
  ή καλλιτέρευσις κα( τυποποΐ
  ηο(ς των κ.λ.π.
  ΔΙΑΝΥΚΤΒΡΕΥΟΝΤ Α
  ΦΑΡΜΑΚΙΙΑ
  Σήμερον θβ διανυκτερεύ
  σουν τώ φαρμακΐΐα Άριστ.
  Χολ»ια6ά»η καί Σωκρ. Χανΐω
  τάχη. ^Οριον {έ τα φσρμακεΐα
  Ίαΐ. Λογιάδου καί Κωνστ. Κα
  ΟΙ ΥΠ1ΛΛΗΛ0Ι ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΙΠΙΡΙΙΣ
  Πρβς τάς οικονομικάς αρχάς
  εκοινοποιήθη καρά χοθ ϊκβϋργεί
  τβν ΟΪχβναμιχβν έγχΰκλιος.
  Διά τ«όττ)ς χοινοποιεΐΐαι αυγχα
  ρη'.ήειος Ιπιοτελή τ·0 ν.*; Π>οί
  δρου ττ]ς Κκβερνήστιος πρός τιύ.
  δπ»λ)ήλους χ»Ι τΐΰς ά'ϊρ»ς τ1[ς
  Τλ«νεφυλακ«]ς ίλοκλήροιι ττ](
  Τε>ωνειαχ«]ς περινερε(ας Πειροκ
  Ας θΗγχεντρώοαιντας ποαεν έ* 8*χ,
  48.300 ιΊπέρ τ1|ς ΒΛθΐλιχής Ά«
  ΑΙ ΠΑΡ/ΒΙΙΕΙΣ
  ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΞΕΟΝ ΠΕΡΙ ΚΙΠΝΙΥ
  'Υηδ τοθ ύτιουργεΐου ι ής
  ΓϊωργΙας έξεβόθη έγ»ό*λιος
  «ρός τάς οσσικάς αρχάς δα
  τής οποίας συνισχάται δττως
  οί ύπαλληλοι άν κατά τβς
  πβριοοβΐσς "ών άντιλαμβάνω>
  ται τισρςβΐσεις των τιερΐ φο
  ρολογίσς κακνοθ βιατόξβων
  άναφΐρουν τοθτο ι(ς τας κο
  πνικβς ή όστυνομικσς αρχάς.
  Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ
  Δ' ύιιομιμνησοιής πρός
  τούς Νομάρχας έγκυ»λΐβυ
  τού τό υπουργείον τΛν Έσω
  τβρικΛν παρακαλϊΐ νά έκδο
  θβσι πρός τούς Αήαους καί
  τάς κοινθητας οί ϋεουσαι ό»
  ?ηγΙαι ϊ·α την άλίηλογρα
  φΐαν ούτφν ύ«οβάλλωσν τ υ
  τοι άπαρ-γκλιως οιά τήςάμε
  σως προΐ,σισμκνης ούιων άρ
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΥΠ1Ρ ΤΟΝ ΑΓΓΛΩΝ
  Τιτΐ τ·0 Δήιΐο» τελεΐΐαι σήμτ-
  ρβν «ερΐ ώ;αν 5,30 άκβγευμβτινην
  μνημόσυνον δκε· τβν σφϊγιαοθέ«·
  των χατά την 25 άυτεΰστευ 1898
  "Αίγλβν ατρατιωτβν χχτά τίς
  οναιγάς τβ5 Ή?αχλεΕ·υ. Εί; τέ
  μνημόσυνον θίλει καρΒθτΐ δ
  Π,όξεν.ς ·Κ)ς Αγγλίας κ. Ήλιά
  δης χά Ι οί αρχαί τ^ς κ6λιως.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΒΙΖ
  Παρ' όργάνων Χοροφυλα-
  κ()ς συνελήφθησαν επί άλι·'α
  διά δυνσαΐτιβος οί Κωνσ<. ΓλΙνας, Ν.β. Μανώλάς κοΙ Ευστ. Τσατάλογλου. Έξ άλ λου κατεμηνύθησαν οί Ζχχ. Χαραλαμπ&κης οιά παράνο μόν κατοχήν κατινοθ, Γεώργ Ζε(β3κηΓ, Στ. Κολινάιη; καί Έμμ, Σ<ολινάιης οιά ναράνο μόν κατοχήν πολεμικήν δ πλώ ·. ΠΟΔΟΧΦΑΙΡΙΚΑ Κατά τή» προχθεσινήν πό οοσψαΐρι.ή» συνάντησιν έν Ρι θύμνρ των δμάίων «ΈθνιιοΓ» Ήρακλε'ου κ αί €%Αβλητικο0 Όμ'λου Ρεθύμνης» νικήτοια άνεη?6)(βη ή πρώτη έπβ θεΐσβ διά τβρμΛιων 2—0. ΔΙΟΡΙΣΗΙΣ ΓΡΙΦΕΩΣ Η ΕΙΙΑΓΟΓΗ ΛΒΥΚΟΕΙΔΗΡΟΥ Τό 'ΥιΐουργβΤον τής Έθνι κης Ο(κονομ(ας γνωρΐζει δι" ι έγγράφου τού πρός τα έμπο' ρικά κα( βιομη^ανικά Έπΐμε λ,ητθρια ότι ηβΐσα·>ωνή λευε,ο
  σιΒήρου έκ ΓερμανΙας βΤνε Βυ
  ναιή Έπ(οης γνωρΐζβι Οτι ή
  εΙσα>ωγή, λευκοσιοήρου θά
  βτιιτρετιεται μόνον έκ χωρΑν
  μεθ' ών ουνΒιώμβθα δια συμ
  βάσεων τραηιζτικών κλη
  ριγκ.
  Η ΣΚΝΕΡΙιΊΗ ΑΡΓΙΑ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τί)ς
  Διοικήσεως Χωροφυλακής οή
  μιρον θέλουσιν έφσρμοοθβ ο(
  θιατάζβις τοθ περί Κυριακάς
  άργΐας νόμου βσον ά·θ(φ τό
  άνοιγμα καί κλείσιμον
  «ατ«στημάτων«
  ΟΙΚΟΗΟΗΙΚΗ ΖΟΗ
  Διωρίσθη γραΦεύς παρά τώ
  ένταθθα παραρ:ήματι τοθ
  ΚρατικοΟ Χημβίου ή Κωσταν
  ιζα Πολιΐά»Ί) πρωκεΰσαοα
  Είς Τ6ν Β ενβρνηθβντα κρδ μη
  νών σχετικόν Βιαγωνισμόν.
  ΥΠΕΡ ΤΒΝ ΑΠΟΡΒΝ
  Τβ πρβσΐχές £·ββ«τον Μ Αύ·
  νβύατβυ οΐδετβιι ί»«ο τοθ οΐκβνβ
  μικο» συαοιτΐβ» ΧανίΜν μ*ν«ς χο
  ρ*>( είς τό τερρβιΐν τής ΧτροιτΐΗτι·
  Μή» Λέσχπς ηκραχειρηβέν επί τβύ
  τ* υπό τα» Μ. Μερβιρχβ». ΑΙ ε(α·
  πρ«{εις θά οικτκθοβν υπέρ ένισχώ
  οιν( των σνοοιτΐΝν τβν βκβρΝν.
  ΑΙ έν τβ άγβρςΙ: μας κυμανθείσαι
  χθίς τιμαί των διαφόρων ενχωρΐ
  ών τΐροΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Λίαν
  "Ελαια Β βαθμόν 40. 46.
  „ κοινα 36.
  ,. ραφινε _
  Σουλτανίναι α' 90
  » Ρ' 18.50 19
  ■· Υ' 18
  η ο' 17, Π.50
  ·· ε' 16. 17
  α' 8.
  Ταχτάοις
  7,60
  ΟΙ ΙΑΠΩΝ'Σ ΕΞΑΠΕΛΤΣΑΗ
  ΧΟΕΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ
  ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΣΛΓΚΑΗΣ
  ΑΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ
  ΑΜΥΗΟΗΤΑΙΕΠ1ΤΪΧ0Σ ΕΙΣ ΤΙΝΑ 2ΚΜΕΙΛ
  ΛνΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν
  ταποχριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  διαφόρων ξέν«αν πρωτευουσών άγγέλ·
  λου ν ότι είς Σαγχάην οί Ιάπων» ς έξα
  πέλυσαν γενικήν επίθεσιν εναντίον των
  Κινέζων. Τα πρώται ραδιογραφήματα
  έκ Τόκιο φέρουν τούς Ίάπωνας κατα-
  λαβόντας νέα αημεϊα πέριξ τής πόλεως
  την οποίαν άποβλέπουν νά Μυκλώσουν
  χαί νά καταλάβουν έξ ολοκλήρου.
  Έξ άντιθέτου οί Κινέζοι ΐσχυρίζον
  ται ότι άμύνοντβι επιτυχώς είς πλεί-
  στους τομεϊς τής παρατάξεως αυτών χκ
  τωρθώσαντες μάλΐατα νά βυθίαουν χαί
  μίαν κανονιοφόρον των Ίαπώνων.
  ΙΒΟΜΒΑΡΑίΙΒΗ ΑΓΓΛΙΚΟΝ
  ΑΤΜΒΒΑΒΙΡΜ ΥΗΒ ΑΕΡΒΠΛΑΜΒΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούατου (τού άν
  ταποχριτού ε*»ς)-—Καθ' ά αγγέλλεται
  αγγλικόν ατμόπλοιον έβλήθη είς την
  Μεσόγειον υπό άεροπλάνων αγνώστου έ
  θνεχότητος. Κατόπιν τού γεγονότος
  τούτου οί βιεθν·ίς Βιηλωματικοί κύ·
  κλοι οέν άποκρύπτουν τούς φόβους των
  περί των άπροόπτων χινδύνων πολέμου
  οΐτινες έγενικεύθησαν τελευταίως είς ό¬
  λην την λεχάνην τής Μεαογεΐου.
  ΧΙΑΙΑΔΕΣ ΤΑ 8ΤΜΑΤΑ
  ΤϋΝΒΟΜΒΙΡΑρΐΙΕΝΣΙίΚΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Πληροφορίαι» πρός
  τό Αθηναϊκον Πρακτορείον έκ Σαγχά
  ής άναβιβάζουν είς αρκετάς χιλιάδας τα
  Θύματα έκ των ένεργουμένων βομβαρτΐι
  σμών είς Σαγχάην. Τό μεγαλύτερον
  μέρος τώ> ξένων ύπηκόων έγκατέλειψεν
  ήδη την πόλιν. Έκ παραλλήλου ένεχρώ
  θη πάσαι έμπορι*ή κίνησις.
  ΟΙ ΕΘΝ1ΚΟΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ
  ΕΥΧΕΡΟΣ ΕΙΣ Σ Α Ν ΤΑ Η ΤΕ Ρ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγουστον) (τού «ν
  ταποκριτούμας).—Έκ Σαλαμάνκας τη
  λεγραφοθν ότι τα έθνιχα βτρατεύματα
  συνεχίζουν την προέλααιν αυτών πρός τό
  Σαντάντερ των έρυθρών ύποχωρούντων
  σχεοόν άνευ άντιστάσεως.
  Κατα τα αύτά τηλεγραφήματα σήμε
  ρον τα έθνικά στρατιύματα κατέλαβον
  νέας θέσεις επί τής πεοιάοος τοθ Σαν< τάντερ. ΕΒΕΑΘΗΣΑΝ Υ Ο Ο Β Ρ V ΧΐΤ ΑΝ Β1 II ΤΑ ΤΒΣ ΜΥΤΙΑΗΜΗΙ: ΑΘΗΝΑΙ 24 Αύγούατου (τού άν ταποκριτού μας)·—ΆνεπΙσημος ηληρο φορία έκ τού έξωτεριχού άναφέρει ότι «. νοικτά τής ΛΙυτιλήνης έθεάθησαν έκ της Μικρασιατικής άκτής βύο μυστηριώδη ύποβρύχια. Ή πληροφορίαι αυτή ούδα μόθεν έηιβεβαιούται. ΒΙΙΠΑΝΙΚΒΣ ΠΒΑΕΜΒΣ ΒΑ ΕΙΝΕ ΑΚΟΜΗ ΜΑΚΡΑΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ. Α 34 Αύγούστου (τού ί<* ταποκριτού μβς).—-Είς «άς Άγγλικάς εφημερίδας Βημοσιεύεται χριτική "Αγ γγου ατρατηγού έπισκεφθέντος εσχάτως την Ισπανίαν. Είς τό άρθρον τούτο άναφέρεται ότι συμφώνως πρός τας ύ« παρχούσας άκριβείς στρατιωτικάς ένδεί ξεις ό πόλεμος έν Ισπανία θά Βιαρχέ· ση επί μακρόν εισέτι θά παρέλθη οέ χαί ό έφετεινός χειμών άν·«ονοι>·)«ΐΜης (
  των Αν(«ΐ(λ τρ«τών
  .