94702

Αριθμός τεύχους

4649

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

27/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΜΟΙ
  ΤεΠΙΤΗ'ΣΊΤ1ΙΤΙ. ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ιτησία λΐοαι 3
  Ιξάμηνοξ Ι
  ΆμΒθΐΜΐ,ς
  ετησία βολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τ.μή
  πατά φύλλον
  Δρ. 1
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΙ (1ΟΝ
  ΑΡΙΘβ. ΦΥΔΑΘΥ 4649
  ΑΒιΥΤΐθΝ
  Ο «ΕΣΜΟΣ ΤΙΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
  III
  ΤΑ 1ΙΕ1ΝΗ ΟΡΟΒΛΙΜ1ΤΑ
  Έντος τοθ κράτου δεκαή¬
  μερον τβθ κροβεχβθς μηνθ(
  Σικτιμβρίου αυνέρχεται Ιν
  Γενεύα τό Συμβούλιον τής
  -οινυν.ας τβν 'Εθνβν. Καί
  δέν Ιχβυν μέν καθορισθή α-
  κο τοθδε έκακριββς «4 θέ-
  ματα μέ τ* ·κ·1α Β' ααχολη
  0$, ααΐνεται ομως πάντως
  ίτι μεταζύ τΒν αλλων θ«
  βυζητϋθοδν τέαβν τ· ΑΙβιο-
  αικον, οαον καί τα τελιΐι·
  ταΐα θλιβερα έπεισέδια τβν
  τορκιλλιαμβν έμηορικβν οκά
  φβν είς την Μεσόγειον. Ά-
  οβαλβς β|, κί; τα παρβσΝη-
  νια τΚ· Κ Τ.Ε. ββ αυζητηβ$
  καί τ· σινοϊ«π«νικβν κα·
  Βώ; καί ολα τα αλλβ μέγα
  λα ηρ·βλ<|ματα κου «κ·σχο λ·0ν την αηγμην αύτην την ανβρωκίτητα. Δυβηιχβς ομ»ς αί ύκαρ- χ·υοαι μέχρι τίς ατιγμηί έν δι(,ΐις καί τα οτ·ιχ·ία δέν καρέχουν κολλνς ελπίδας •τι 4 ούγκ)ηβ ς τ·0 Συμβοιι λ(·υ τοδ «ίρη«ιοτικ·0 θε ομοδ «Ας Γενέυης, θα χ;ηαι μιύοα ιΐς την γαλιΐνιυβιν τοδ κοομου «αί είς την κατα καυοιν τού πυρος «ού έρη· μύνιι τβ αανια ιίς τα δύο & κρα,τοδ κβαμβ» κβί ακιιλιΐ ν* έ{βπλι-Βξ, είς όλην την γ6ν. Άπβ τάς ««νιδριβαΐις Τ·Ο Συμβουλιον Βα ακουαια- αονν αοααλΒς αί τριΐς Με αάγιιοι δυνάμεις Γΐρμκνί*, Ιταλία καί Ίαηωνία. Ή Ιταλία μαλιοτα 4κββ»(· δι* τοδ ιτοματ·! τ·0 κ. Μουσολίνι τηνκλήίη χρεω¬ κοπίαν τοδ θισμοδ ααί έζη τιιοι κροχβές ακίμη την κλη ρα διαλυσιν τού «καί τ·« έντβφι«ομον Τ·Ο είκτροθ κτύματος το» δια να μη δή λητηρια,η τ·ν κέσμον». Οί* δηλοί ι λαϊκόν συζηΐηοις κβί απόφασις τής Γενιύης έιιί το& Αίθιοηικοβ ίέν θά έχη καμμίαν οημβοΚαν δια την'Ι ταλΐαν καί δέν θά γίνη δι- κτη, ίκτβς νυαικα έβν ίνα γνωρίζη καί τυκικ6( κα! ού •ιαατικβς την κροοαρτησιν τίς Χ··Ρ«ί τοδ Χ· .λέ Σε> κ
  αι! «Ι, την Ιτ·λικήν ·ύτ·
  κρατορίαν. Τοιαύτη ίμως α
  ηέψηϋς Βα είναι καηνς δύ
  οκολον ν* λη*80 είς την ού
  ν οδόν αύτην της - ΤΕ. Διο
  τι ·.■! αν αχομη ηοβν διατί
  Βιιμέναι η Αγγλία κβί ί
  Γαλλία να ·τέρ(οιιν είς τοι
  βύτην , 4«αγ«ε5ι?ισιν, η*λιν
  δέν θα ήτο δυνατόν να λη
  φ?6 η οχιτικη βπίφαβις
  ΐιρίν διακανονιοθοδν τα έκ
  ιο&ντα #πβ μακροδ μ*
  ι ·ύΐ&ν καί της Ιταλίας
  καί λββονν π«ρα
  τΊίς τ·λι»τ·(ας τα ανάλογα
  ανταλλαγματα ώς πρές την
  αονάλΐιαν τβν θαλαοοΐνν ο
  δβν τίς Μιβογιίο» καί τη*
  λίοιν τβθ ΊοκανΐκοΒ. Δι»
  Τόν Ιδιον Ιμνς ΒΜΡ·βί£ λό¬
  γον ίέν ηιβτκύομΐν δχι θ·
  ■Χ9 ο·β«ρα αηοτΐλίομ
  καί οημαντΐΜ>( ωφελεία ί
  καί εΐαΐηκοτι Αηοααβις της
  Γενέυης ώς κρός τ·ύς τορ
  κιλλιομεύς τβν ίμηορικβν
  οκακβν έν Μιοογΐ'ωκαί μα
  λιοτα είς την .ανατολικήν
  αυτής λ·*βΛην. Διοη καί η
  λκέφειοκ,οιύΐη Βα είναι μο
  νομης ικαί {έν ββ ιΐνβι
  έκ τ&ν ηραγματνν δννατη
  η ονλλογικη έφορμογη της
  Ό,τι £έ σ»}>β··ν·ΐ μέ τί
  (ητηματα της ΙύριίΓη{,
  οχύει καί μέ τό κρέβλημα
  κου έ<Τημιοι·ργηβη έκ τη, οΐτο Γ·ηε>νιΐής ριΊίΐως. Εα
  ■οναλβς έηί τοδ ζητήματοι
  •ύτοδ εδτ» 6ά θνςηταοα έη
  οήμενς ή Ε.Τ.Β. ο·εΒ βλλνο
  «ι η 'ΙκκννΙεΐς Ιχιι Ακοχκ
  ρήοιι κβ· κολλοδ έκ Γε
  νιύης·
  _αί αν Ιμνς ύ«ββ<αινμ§ν Ιτι ιβ £ν|ΐβοΐ)λιον Ια ή ηρ·ς τβ ΕύβΜΚΦιΐκΒ κράγμα τ», πάλιν Βα έδίβταζκ κρός τουτο. Εαί π·λύ ηΐριοβέτΐ οον θα έδίστ«ζ«ν είς την <««ρμ·νην τβν άκ·βαακ«ν «ύτβν. 'Η αποτυχία τβν μ» 6ώ0ΐ»ν κατ^ της Ιταλίας |· κλβνιαιν ^Β«ιτα τ· γόητρον τοδ θεβμοδ καΐ διέσΐΐσεν 1. βχυρβς την έμκιαισαύνη» πού ίτρΐφθν ·| φ(λ·ι τής ίΙρη«ης κρ·ς «ύτίν. Μία δ* έυί πλέσν καρομοία κερίκτ» βις καί μία εΐοίτι ακοτυχί», ΒΑ Ιφΐριν «νακ·τρΙχτνς τόν θάνατον τ·δ θεαμοδ Καί ίχειδη η ·μα&ικη δία· αίς καί ενεργεια τβν Κρβ- Τβν της Γενέυης είναι α{ύ νατβς οήμερον, β" άκσκιυ- χΒ9 νσφΐλϋς ή ληψις «ριατι χβν καί οιζικβν ΒΚβφϋοιυν πβύ Ββ είχον αναηοτρέκτως ο&υνηρας αυνικεΐας 4ιι1 τής ;«ής Μ«ί τής ύκαρξΐνς της Εοινκνίας τ6ν 'ΕΒνβν. Τ· θλιβερόν δέ ιΐναι ίτι ι*ώ η δύναμις τηί Γ«νΐύη( •{αβθενεί καΒημιρινβς «αί έ ώ ό θισμβς της Ε. Τ. Ε. αη·&ΐικνύιται, ώς Ιχοον αή μΐρσν τί κραγματα, ίν.κα νος να έκιβάλη τσν αΐβα ομ·ν κίς τβ διΐΒνϋ νέμιμα κ«1 να φΐρη την γαληνιν σιν είς τ·ν κόσμον, τί Βλι βερα έκειαοδια κληβύνονται καΒημερινβς καί οί κ(ν&» ν·ι ϊκρήζινς τής κβλιμΐΝης θυέλλης ΜαΒΙατανται οαημέ ραι καί μ«γΒ«ότ«ρ·ι «αί α κΐιλητΐΜθίτιρ·ι. Ε'ς την "Α Ανατολήν · ακήρνκτβς κίλεμος ίρημύνΐι τα κάντα καί μετοβαλλιι την χήραν τοδ ούρανίου Ερατσιις είς •ρικτην χολαβιν <κ·ιι πλα «άΐαι ο βάνατ·(, η φρ(κη καί η αηίγνκβις. Εαί οέν αραίνιται ίτνχβς η δύναμις έκιίνη *·ύ Β* ιίμποροΒβε να ατετματάσα αύτην την αυμφοραν καί τ·ν όλεθρον. Διέτι η μΐββλάβηαις τβν Μεγάλην 6»ν#μΐΗν, είς την •ηιίκν ήλκιζαν οί ιίλικρι νεΐς φ(λοι της ΐΐρήνης κ οί λογικιίτΐΕον οχΐχτομενσι, ακββαίνβι ΒΚ*ρκ·ς ίφοδ γΐ ται χατα τρσκον χ>ικρσν
  χά} ανακο·ααιατ·ν. Καί αύ
  Τ· κΤνκι τ· πλέον θλιβερόν
  καί απ·καρδΐΜΤΐΜ·ν σημκΐ
  •ν: ίτι ·1 μεγαλαι δυνάμει;
  ■ίς χ*Ιρ«ς τβν όποίνν εύρΐ
  ακκται η τύχη της 4νΒρ«π·
  ηες, ί*ν χρηοιμ·κ·ι·δν
  είς αύτην την τραγικβς κρί
  ο·μόν οτιγμϋν την Ισχύν
  τνν μ Ι ·οην θκ ϊπρεπε
  επ β·λην καί ακ·Β«οΙΟΠκ·
  τητα καί ίέν Βίτ·ι>ν την
  ίύιαμ.ν την είς την είυηη
  τη οί ν της ε*Βρβ»π·ιητ·ς καί
  τοδ ίδΐβί&ενς ϊής ιίρηνης.
  Τβδΐο {β διότι καί «Ι δυά
  μος αύται |χβ»ν τας μιτα{ύ
  Τ«ν 6ι·β·ρνς, {χούν αντκγ
  νισμούς καί αντικρ·»άμΐνα
  μφίροντα πεύ ίίν αφη
  νονν να κροχωρήοβΗν >Ις
  ςυλλ·γι*ην δράοιν.
  Είς την ΕύράΓην ο >»·
  σμος παρΐοταται <χί 13 ηδη μήνας ββατης τ·δ ηλίβν οηαραχτικοδ καί ακ·τρ·ιιαΙ •υ δρνμ·τ·( πεύ Ιγνώριβαν •Ι αίβνις* Εαί ομνςίέντ·λ Ι«« α ερνκοΕό μ έ αηβφΐΌΐν δια την λύ·ιν τ·δ δραματ·( ■ ύ:·δ. Εαί βχι μάν·ν τ·δτ·. 'Αλλα κα) δλαι ·1 1«<ργιιαι πεύ Ιγιναν οχιτικβς »Ιχ·" ώς αη·τέλΐομα να πΐριπλέ ζ«»ν ίτι ηε(ΐοο·τερ·ν τα ηρβγμ«τα μαίνα βεηθηβ·υν ιίς ιην πειραταοιν τοδ δρα ματ·ς· ΤΑ ΕρΑτη ιϋς Εύρη πηί, χνριοΒίντα κίς £ύ· ίν τίηαλα μέρη βεηβεδν μ Ι ό¬ λας ««ν τίς δυνάμεις αμφο τέρονς τεύς ·μκ·λ«μ·νς. Κ« ίίν ιΐνεη «ύ» ύκε^βσλη εδτ« καί Α%ακρΐβιιν, &ν ιϊ κη καν*ίς ·τι Βκΐ τ·0 Ίαχκ νικεδ εδα··«ί γίν·νται ήδη δοκιμαί Μ»! «ιρ·μ·τι#μοΙ, (ιβ τ·ν κροοεχη γμ •ν κάλεμσν Εαί «ύιέ α κο>β3ς οημειείνει μίαν τρο
  μέραν κατακτνβιν τοδ χ·
  λιτιομοϋ μκς.
  Τ· γενονός δέ ·η Μ«ι
  τοοπα τ·δ (λέγχου τ·δ Λον
  δίνοΒ δΐν τολμά να ουνέλΒα
  πλέον, ένώ μετα χ·ύ; τελ·«
  τϋίοος τορπιλλισμούς είς
  την Μκβόγειον δλα τα κρα
  τη λαμββνσι»ν Ικτβκτβ μ< τρα καί δίδουν «ύι·χρημ« κολεμικάς διαταν*ς κίς τούς στίλους τ«ν, είναι νομίζο μκν αρκκτα ίνδιικτικον τής κριοιμστητος τβν ημκρβν π·ύ δκρχέμεθα1 Ό κσλεμος ναΐνιτεη κλίον έγγύ;, Εαί Π ·>κρη((ς τού καΒίαταται α
  ναποφευκτος <αν δέν αονέλ θουν Ιογμ καί την τελευταί αν στιγμήν οί κνβιρνηται τβν λαΟν καί δκν λίββυν γκαΐΓνς μ<τρα κρός απ· τροπην τ·»· 6πινθύμΐοιν II ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΛΙΝΕΙ Η ΖΩΗ "Ενας 'ύκοςκια δμολογοκμένβς Ιξέλικεν ή έχλεΐπει 6χθμ-δέν α πδ τόν λαογραφιχέν α«ς οβΐζβντοι, είνε τ) π·οξε>ήτροτ. "Ηρχισε μίλι-
  στα >κί τινος νά χνούιται άκό
  Τ(ύ; ιυαυνΐίδήτοϋς χρονεγράφβυς
  χαΐην τοθ χιν?ύ/βυ:
  —Ε(«ε έθνιχτ/ α-ώλεΐα φ»να
  ζουν ή έξαφΐνισις τβθ τύκου χκΐ
  τοθ ρίλου ίυΐεί!...
  Καί ?ε> κρόχεΐ'αι >ε·1 άβτιιδ
  η τος. Ίί γραφιΐα κια ϊξ*οφχ
  λΐζουν νβμνας χαΐ «ριΐκας μΙ
  τή αέοιυλα τ) »χια« νά κλι;8ανον
  ται έπιχινίύνως. Φ^αιχά ?έ είς 64
  ρος ττ)ςέθναί)ς ουνειίήιε
  χβί τ) 5ια6ίΐ)τβς «ρ·ξενήτρα
  χεν άρχ<βι τβ Ιβγ«ν τ«κ· ρον κ·;, μ έ βάβι τέ άΓν4 '£λλ~ νιχο Ιθιμο. ΓύρΜ αηέ τίς ααχ· λίες τ«ς έξ«ντλε*ται χοΐ ή Ε~μώ ίης μοΕίοχ χαΙ ή ίη>6Βι;ς κπ^ζν,
  &* λίβημεν &π' ϊψιν μας τεΰς χά
  λ&τερβυς ουλλέχτες ήθιγρκφιχιθ
  &λιχ·Ο.
  θ^μΐ)Βτ]τε τέ τραγοθϊι τ*)ς γει
  τ·νοκ·ύλας τη υ άηε'έΐει άλλοτε
  χυρΐαν μεληίικήν &καοχάλ~αιν
  ο τα χαντείνΐα ττ]ς ουνοιχ(α(:
  Τρελλαΐνομαι μανν^ Ολα μου
  γιά τή γειτονοποθλα μου...
  Ό ί.χ>Λ έρβτευμένβς «ντελιχα
  <)(» έξβμολεγιΐτο μέ τ2ν ι ίλιχρΐ ν!ατιρ·ν τρέκβν το βίίθημα τού ιίς την μι;τέροι τβυ. Καί έπρ< ίλιχρινέατατα δτι «έντρέκε το νά ττ]ς τέ κ|». Κ>1 ή μάννβ
  «Ο τίτί, ηαράγβν χά Ι αυτή αί
  οθτ]ματιχτ)ς ε&ουνιιΒ—βΕας· ίσκεο
  ίς νά τόν συμβουλιύΐτο,:
  Σόρε ττσιΒΙ κοί πέ τση το
  γλυκά κουβέδιασέ τετη το.
  'ΪΝτ}»χεν εί» α3φο.λτΐ| < γική ηΐρα. Τπτ)ρχεν Εμας έ« <*ν παραοχιινΐνν χαΙ τ) κροξεντ) τρ», ή ίκ·Ια έχανονιζε τα λοιπά ή ι!χε ηρ·β{ τ)Β~ στάς άη·τελιομκτιχας 6ολι8ο Δν β ΗκαλζιΙχ σΐέ «Μκβιοιό (; τιθ γίμοκ». χβρβχτηρίζνν τίς χα:ν»νιχας ιάανς τιθ πβρελ θίντος οΐβνες, έιθΜθετβΟοε ηΧ την κρ·ξινήτραν τέν οκμβ λκιογρα?·ν, ξιχβρΕζαιν (51» τί ροΒινο οόννιφο ΐτ}· δ'ΐιροηολήοι ως άκέ τόν ιίίονομιχίν 6πολ·γι σμόν, ήτο αλλο ζ^χ—μ~. Σ 'Ιϊλληνιβή χοΐΐβνΐα βέβαιο ή δΐι τ! ρόΒινο ούννιφβ Ιχυ«ιάρχΐΓ: Όκ6λϊ)αις άλλά χαΐ &(<ι6χα κρβθέοιων κνντοθ ΚαΙ οκνηθίοτα τα χ&Ι μιλλβντιχή ιύημιρΐΊτ, έπ' γ %ς «ροκγ»γτ}ς τ·0 οί«γι νιιβχοθ θισμβθ. Σ' δ?η την 6πέθε αι |ϊ(δ·ντο Βυτ·μί'»ς οχιϊόν, οί θιτιχώτιραι χατικΒΰνσιΐς—·γε»4 ψκχικά βιμίλια καέ καντό(. 'Β άχοοτβλή %ι πριξινήτρος ή<· ώς επ! τέ ηλιΐοτον ά«·ατολή ή4ΐ»ή. Είχε ηαρατΐ): ηθ| Β» ρέλος ιτ,ς ?έ' ή« διέλβυ Ικαγ γιλματιχίς ή χ*ΐ}ματ·λ·γιχές Τ(υλίχΐσην είς «ερικ^ώοιΐς ώ ρισμίνσς. ήτο ρ<λ·ς ψ^χνλογιχί καί χοι^»>ι»ίς. 'Η «ϊιογέ«ιια
  τιθ «α;ελθόντες έφι'λιι κολλά
  οχήν έηέμββοι ττ|ς Μροξεν^το
  χοΙ είς δκ·6ίο·(ς γίμβν οΐαθ-μαι
  τιχίς τ«)ιιβμένβί. κκρβυοιαζεα
  οας ίμβς ίλλβ 'μ-οδιοι, χά Ι ιίς
  οηβθέαιΐς χβρΐς Ιμκίίιβ μΐν ιί
  χονιμιχί, αΖαβτ]μο.Τ(ΧΒ>β Βμνς αρ
  θί
  χαιρΙ, Λλλβ
  μη
  διχαΐβς. Ό μ
  καρχγτβν {<υρια·γΐ)9ΐ οήϋρον. 'Β ατόΐβ ΙΐΧΛ'ΛχΛΐ: "Ββ>ς «ότε ή μί-
  χρι χοΐβιι ιτημι'·υ θχ χυρ(α·χ|;
  Δ δΐε ΙΙΑ ακΐβχει το ένίικφέρον
  χ» Ι καραλλήΐβς 6 χίνδυνος.
  * *
  —Καταν^ λιγάχι Ιμκβριον
  ι*}ς λιυχ|ς οιρχός ή γενιχεκομέ
  »ΐ) μίδ» έν Έλλϋι τβν γρα»εί
  «ν γάμβν. Προσφίρω νύμφΐς
  αγγέλλει ί ηρβτος μισΐτης. Μέ
  χβΐίω<ι>ή» θίαιν Ι ως άλλ* χβΐ
  μέ «ριΐκαν ίίίβς. Φ4θΐχά 6ε χαΙ
  μέ «αλήν μιαιτι(«ν...
  1ύ:α δ«·γρβμαΙζΐ[ δ άν»
  χινήοας το Βέμκ. Πό} υ δ;θ»ς ίέ
  Μέ τή χβθιίβιβαι χβΙ τβν Βοχι·
  μιαι χ»ν γάμην τβΰς δπβ'ους
  πεΐϊίιύίϋν δχι μδνον πελλϊΐ άλ
  λά χά Ι πολλαί...πελλα φίρηαχι,
  δ χαραχττ,ρισμος βυ?ός διΐυχελύ-
  νιχαι άμβιβαΕνς. Έν·ιΙ:αι Βτι κρβ
  το χά Ι χαλΔτειε Ιιευχολδνει ί
  δβ τβ πεάγματκ τί χρτ2μχ. Έ*
  ϊν κιιιητώσιι δπϊρχει ώ;
  σταθεράς καράγων χά Ι ή γνωΐτή
  |«ι>ι·λ»[ίττ)ς χά Ι τ) αηίρανχες ά-
  ηθίη ή δπ·ία μιταπολεμιν&ς
  Ιχιι πιριτκλίξιι τιύς άνθρώπνιις.
  Οχι λιγάχι λβιπέν άλλΐ κ·λα
  έμκδριον ιίς την δκδΐεβιν αυτήν.
  Ή κρβξενήτρ» τοθ χαλοΒ χά ι
  ρβ3 Θ1 έβταυροχοιιιΐ» ά
  προ τ«]ς οτ)αι·ιντ]ς &]
  —Ις την πούμεν Ι»σΐ—-διεχκερ»
  ώοιως τβθ γάμοο 'Υηίρχουν ί
  λ»; τε τόυαι κερικτάαΐΓς τρκγι
  χβν αυ:δχ»ΐ]μχ αποτΐλισμΐτων
  α«ό τα ΐ[!ος ιν)ς Βιεχκερ«(·οι
  »ς βδτη!... Α[ κλίον ανίμβιαι
  τ»ν ίβιοοκγχροιοιβν χ»1 εί πλέον
  ΒιαφερετιχΐΙ τβν χαρακτήρος 11
  νέ βκνατδν ν_ Ιλθοον χκΐ νά φ&
  γευν... Εκανοκει«|μέ'·ι κκλ τέ ιί
  δ ι «έν γραφιΐεν κευ δέ ν κρονθίνει
  νά («ανοκειΙ γενΐχώΐερκ ταςχροο
  ΤΙ οκμ
  ΓΙΠΟΡΕΛΑΙΟΝ.
  Π,
  στίόομβν δ :ι βΐς τό
  μέλλον θ' άκαγορευθθ ή ε(
  σαγωγή σκορελα'ων καί βτι
  μβτα την τελβιοταΐαν άδειαν
  τής εΐσαγωγης χιλΐων τόν>ω·,
  ηού έπαρκοθν Ασφαλώς διβ
  τος ανάγκας τής καταναλώ
  σεως μ*νρι τής νέας έσοδβΐ
  άς, Ρέ» θά χοοηγηθθ πλέον
  νέα ά5βιβ. Την Αναγόρευ
  σιν αυτήν άλΧωστβ, την όκοΐ
  αν εζήτησαν καί αί γ«ωργικα(
  όώ Κή θ Α
  όργανώσβις τής Κρήτης, θά Α
  ποφασ'σο ή Κυβέρνησις διά
  νά προστατεύση την Έλληνι
  «ήν ελαιοπαραγωγήν, ή ό ποία
  προβλέπεται εύιυχως πλουσι
  ωτάτη κατά τό τρέχον Ιτος.
  **♦
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΣΤΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΩΝ
  ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
  Γιά τεύς «ΙφανϊΤς» δπως
  λέει 6 Θίυχιδίδης, είνε στρω·
  μένη «αντα μιά κλΐνη, πού
  τούς τίβριμίνει. Έκίΐ μνοροθν
  νά βροθν κι' αύτοΙ την σΐορ-
  γή κα( την άνάπαυση, «ού
  τοός εστέρησεν ή βψάνειά
  των. κι' |«ΐΤ, στήν (δανικήν
  σύτή »λΙνη, σύμβολον επ βαλ·
  λομένης Ανταποβόσεως—δικαι
  οθται 6 άδικημένος. Γιά ττύς
  ασή'μους καί ταπεΐνούς τής
  ζωής 6 Χριστός ΰποσχέθηχε
  την μεταθανάτιον μακαριότη·
  τα κι' 6 Ντοστογιέφσκη εγρα-
  ψβ τίς πιό παθητι» ές σίλΐδβς.
  'Αλλά ποίος ίσκέφθηκε πό
  τούς περήφανους, «ύς
  σιωπηλούς, τούς άληθινά «ε
  ρήφανους, πού γ έ σφΐγμένα
  χβΐλη άγωνΐζονται καί
  πέφτουν, άνασταίνοντσι καί
  προχωροθν μοναχο), πάντα
  μοναχοί, χωρΐς ένθάρρτνσι καί
  στό τίλος πεθαΐνουν, δπως οί
  ΙοανικοΙ έκεΐνοι στρατιώται
  τοθ ΤυρταΙου, €χεΤλος ΔΒοΟσΙ
  βακόνχεο; Μιλοθμβ κα( γρά-
  ψομε πολλές φορές γιά τό χά-
  ρικό, γιά τεύς πβθου·, καί
  τίς χάρις τού, γιά ιήν έργα·
  τικότητα καί γιά την λιτή τού
  ζωήν, μά δλβς σύΐές ο( κου-
  βίντες κα( τβ γροψ ματα εχου
  νέ τή σφραγΐοα τοθ άπριορι· [
  σμοθ, ττ)ς τυπικόιητος-, χτ)ς
  κβνότητος ούσιασηκοθ ένδισ-
  Φέροντος. Όλοι—οί περισσό-
  τερο — βλέπομε τ4 χωρικό, σά,
  μίαν άΦηρημέντ4 Εννοια ποΰ'
  γεννήθηκε στή σκ/ψη μας Αιχοί
  οιαβάσματα τυφλθν στήν
  κραγματικότητα λογοτεχνΔν,
  άπό εΐδυλλιακούς στΐχους
  καί άπβ είκσνβς βαμμίνβς μ έ
  το μπογιά τοθ ψεύδους γιά
  νά φοΐνων ται ώραΐες, δπως
  Ακριβώς βάψονται γιύ νά ΦαΙ
  νωνται ώ)ςΐβς οί άσχημες.
  Μά ό χωριχβς βέν είναι μο
  νοκόμματος ψυχικσ, βπως μας
  τ6ν παρουσιθζβυν οί Κρι σΐάλ
  λησες κο( δέ ν «ιοψάται μέ
  τοθ Υ'ΐώνη τό ποράπονο, ου
  τε «ξυπι ά μέ τοθ κορυδαλοθ
  τα γέλοιο» δπως θέλει ό Βι-
  κέλας Απ· τό ΛονΓΐνοΙ Είνε
  ϊνας άνθρωπον υ έ Ασχολίες
  πολύπλοκες, πβύ ζή υπό συν
  θή<ες οιαρκβς μβταλλασσομε ν(?, πού άγαπά κα( έλπΐζει. πού κλαιει καί γελά, ποθ Α- γωνΐζεται καί πίψτβι, πού ζή, τίλος πάντων μια ζωή, πλού σία σβ συγκο ήσεις κα! διδάγ ματα... Αυτόν χον άψανή Αγωνΐστή, άς τΑν παρακολουθήσωμε μ ε Απροκάλυπτο μάη, χωρ(ς πο( ησι κα( χωρΐς μεταφυσική, κι' Ισως διδαχθβθμε πολλά πράγ ματα εμείς οί άστο', νού «πολλά ^έν έπιστάμεθα, κα κ©ς δ' έπιστβμεθα πάντο», σάν τον Όμηρικο Μαργΐτη. Σία άνατ·λικ*τ·ρο «βτρά- «ερας χαΙ τάς ζτ,ττ)αεις. 6«ινει Οιιεροι, αύτό είνε έ»&ι«νέρ·ν 8<ι μένον τέν Ιιχΐ)γο ρον άλλα χάκ·τε χά Ι τέν άναχρι την—κου πλοϋτΐζει μέ νέ ι βέμχ τα κ ι! την ιύθυμογρκν(«ν χκΐ ττ)ν δραμϊΜγβαφίαν. Έν ιή> μι
  τβξύ ο νΕοαΒήποτε νΰριβς τιθ με
  βιτιχϊθ γρχφεΙεη,τρΕβει τα χίρια >■ ΛΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ,
  τ·». 'Η οικογένειαι φθίνεΐ ά^μα Ο Άπό ποοχθές εύρίσχον
  τα-ίβς. Τ* παιίιά χβταοτΕέφϊν ται είς τόν Ν^μΊν Λ·χση9[ου ό
  τβι—4ν έλθουν ίννειΓτιι είς φ·ς Έπιθβωρητής τής Γεωργίας κ.
  ακέ Τϋούτβϋ ι15οκς γάμο»;, και Πβρακάκη: μβτά τοθ βίδικοθ
  διά. Δύΐόν δμω; τ( τόν ένδιαφί δενδροκόμου κ. Πχπαθεοδώ
  ρε'; "Ας είνε χ»λ* τέ εμπορίαν, ρου πρός λήφ.ν μέτρων διά
  την ενίσχυσιν τής δενδρονομΐ
  άς. Είς τόν Νομόν Λασηθίου
  δνως καί είς ολόκληρον την
  Κρήτην ο( κλΐματολογικοΐ κα{
  έδοτφολογιΐίθΐ βροι έπιτοέπουν
  την μεγάλην ανάπτυξιν τής
  δενδροκομΐας κο( βύνοοον έξαι
  ρετκτά την χαλλιέογειαν δλων
  των είδων των δένδρων. ΟΙ*
  άμυγδαλι*ο οί φυστικιέϊ, οί
  μηλιβς, οί καστανιές, οί άχλα
  διές, τα έσπεριδοειδή, οί μπα
  νανιές, εόδοκιμοθν έξαιρετικά,
  Δέν γεννάται λοιπόν Αμφ βα
  λΐα δτι έαν καταβ>η9ή ή δέ
  ούσα προσοχή καί ΦροντΐΓ, ή
  δενδροκομία θά άναπτυχββ
  σημαντικά έντός έλαχΐστου
  χρόνου καί ό πλοθτος τής νή
  σου μας θ* σύξηθβ αρκούντως
  χωρΐς μάλιστα μεγάλους κό
  πους κα! θυσίας.
  *♦*
  Γ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ.
  11ρωτοβ·>υλ ςτ τοθ Δήμθυ
  έτελέσθη κα( εφέτος είς τό νβ
  κροταφβΤοντό καθιερωΡέι* έτή
  σιον μνημόσυνον υπέρ των φο
  νευθέντων *ατά τα τραγικά
  γεγονότα τής 25 Αύγούστου
  1898 Άγγλων ναυτβν, μέ δ
  λην την αρμόζουσαν έπιβλητι
  κότητα κα( {ήν συγκΐνηηκήν
  κατάνυξιν. ΚσΙ άπετέλεσεν τό
  μνημόσυνον αθτδ την άπότι
  σιν έλαχ(στου φόρου τΐμής
  καί την άκλουσΐέραν έχΟήΧω
  σιν τής βαθυτατης ΐύγνωμο
  σύνης των Ηρακλειωτών καί
  τον Κρητων γενιχώτερον πρός
  τού θυσιασθέντας χάριν τής έ
  λευθερΐας τής Κρήτης "Αγ
  γλους. Εδωσε δέ συγχρόνως
  την ευκαιρίαν νά εκδηλώση ό
  Κρηηκός Ααός δι* άλλην μίαν
  Φοράν τα αίσθΛματα τής φιλ(
  άς κοί τής μεγάλης άγάπης
  καί βφοσιώσΓως τού πρός τό
  εόγβ<έ; Άγγλιχόν Εθνος. *** ΤΑ ΚΡΑΖΙΑ· Μέ εξαιρετικήν εΰχαρίστη σιν επληροφορήθημεν την Τ δρυσιν (νστιτοΰτου οίνου κοΐ αμπέλου μέ σκοπόν την μελέ την των άμπελουργικων ζή τη μάτων καί την βελτίωσιν τής ποιότητος των έλ,ληνιχβν κρα σιων διά τής τυποποιήσεος των, Ήτο ·?ε καιρός νά γίνη τοθτο. Τα έ^ληνΐίά κρασιά χαΙ Ιδιαιτέρως τα κρηακά, θά εΐμποροθσαν νά είναι περιζή τητα τΐαντοθ ώς έπιτραπέζια λια τής Κρήης, ποό τα στ(- ζουν μονάχα τα έρεΐπια αρ· χαΐων ένδόζων πόλΓων, στόν αύχένα μ άς ξερής κα( άγρ(· ως ωραίας όροσειράς, άελώ- νει τα σπ(τΐα τού Ινα χωριό. Άφανές κι'ούτό, μά περήφα- νο καί σ ωττηλό, άγωνΐζεται σάν δλλος Ροβινσωνας, μ έ τή μοναξιά τού. Τό χωριό σύ(ό είναι τό Παλαΐκαστρρ. "Οσοι τό ξέρουν, τό ξέρουν μονάχα γιά τα άξιόλογα άοχαιολογι κά τουεύρήματα, κι' λδσοι τό έπισ^εφθοθν, το έπισκέπτον· ται, γιά νά δοθν τα άρχιτεκτρ νΐκά έρεΐπισ, ποό σώζονται στή γειτονική παραλΐα. ΚλεΙ- νουν δλοι τα μστια στΐς ζων- ΐανές έκιφάνειες καί τ* άνο(- γουν μονάχα γιά νά δοθν τα ίρεΐπια, πού Αν είναι ένδοξα καί διδακτικά δέν πρέπει πό 'έ ν' άμαυρώνουν τή σύγχρο νη ζωή. Τ' ά «ούσα χι' ό Γδιος ούισ, δταν χάποτε εΐχα την βύτυχΐα νά πσω στό ΠαλαΙ- κσστρο, άπό έναν έξυπνόΐατο χωρικό, τόν πρόεδρο τής κοινό ΐητος Π ΐλαικάσιρου. ΚαΙ θυ μήθηκα τόν «'Δρχαιολόγο τοθ Καρκοβίτσα, Ινα βργο, ποΰ έμσστΐγωσε ούτή τή συνή θιιά μας, νά.κλεΐνωμβ τα μά τιά μας στή σόγχρονη ζωή καί νά παρατηροθμβ μόνο—χω ρΐς πολλίς φορές νά καταλα βαΐνωμε τΐποτε—τα άρχαΐα, δπως ή ξβπβσμένη θεατρΐνα παρατηρεΤ τα χοσμήματα, ποό συμβολζβυν κα( άναμιμνή* σχουν τα περασμένα τη% με γαλιΐα... Τό Π ϊλ,αΐκαστρο είνε ίνα καινουργιοκτισμένο χωριό, χω ρΐς Εΐδυλλια» ές όμορφιές, σεμνά δμορφο καΐ πολιτισμέ νο. Πρό παντός πολιτισμένο! ΚαΙ δέν έννοΔ τόν ψβυτοπο λιτισμόν π~ύ εΐσρέει στ4 χω ριά άπό τάς πόλεις, υπό μορ φήν κακερραμένων μεταξω ' φορεμάτων καί βραχνων γραμμοφώνων, μά τόν άληθι νό, τόν πηγαΐσ. τόν άνθρώπι νο πολιτισμό, πού τόν χαρα κτηρίζει ή τάσις τής άνόδου κοί ή διαρχής καί άθορυβος έργασΐα. Έκιΐ, στό άπομονω μένο αότό χωριό, βασιλεύει καί νά πωλοθνται »[ς Ιξαιρετι μία έκπληκχική καθαριότης—]κος («ανοποιητΐκσς τίμάς. ΚαΙ σωματική καί ψυχική. ΣπΙτια δμως λατανα νά πωλοθνται καινοόργια, άοβεστωμένσ, 6 γιειν·, ανθρωποι καλοντυμέ· νοι, καθαροΐ καί — ποθ βρ[ σκουν τόση οΐσιοδοξΐσ;— γέλαστοι. ΚαΙ μέσα σ' ούτό'κο' συσκευασΐα των. τό σπάνιο ψυχικό κλΐμα, άν-|βΤΙον μέϊρι σήμερον τυποποι μόνον ώ; πρώται ΟΛαι κα( διά νά χρησιμοποιοθνταΐ ώ; βαφή μόνον των ξένων κρασιων, τοθ το Ρέ διότι εΤχε παραμεληθθ έξ - ή έπισΐημονική έπεξεργασία 1 καί συσκευασΐα των. Διότιβέν άς, τό Αληθιν· γνώρισμα χά θβ φυχικής καλλιέργεΐας .. Μέν. Π«ρλ«μ«( (ουνεχζεται) 5 έ την Ιδρυσιν τοθ [τστιχοό τού οίνου, θά αρχίση μία νέα ιερΐοβος διά τα κρασιβ καί τούς βμπιλβυργοθς
  ΑΝΟΡΘΟΙΙΙ
  «.ΟΥΛΛΚΑΚΗ.- Σήμερον τό κι
  νηρατογραφικόν άριστοθργημσ:
  «ΑΛΛΟΤΡΙΑ», μέ την Ρενάτβ Μύλ
  λβρ, την ϊζέννυ Γιοθγκο, των Άν·
  τόλφ Βόλμπρικ καΐ τόν Χανς Ρύ
  μαν, ΣκηνοΘισΙα ΒΙλλυ Φόρστ.
  θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον
  ό αίοθηματικός κολοσσός ΣαΙξττηρ:
  •Ρωμαϊος καΐ Ίουλιέττα». Μέ πρω
  ταγωνΐστρια την Νόρμα Σήρερ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός) - Σήμερον
  ίνα Εργο Γκαν Γκινιόλ: «Φάντα·
  ομα τού τρόμου». 2 παραστάσεις,
  ΠΟΥΛΑΚΑΙΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  'ΑλλΟΤΠΙ,
  Μέ την Ρενάτε Λ·ύλ
  λερ, την Τζέννυ Γιοΰγ
  κο, τόν 'Λντόλφ Βόλ'
  πρικ χαΐ τόν Χάνς Ρύ
  μαν. Σκηνοθισία:
  ΒΙΛΛΥ ΦΟΡΣΤ
  ,.ΑΛΛΟΤΡϋ),,
  Το μβνβδιχο, το άαύνκριτο
  διαμάντι της χινημ«τογρ«φι
  Κης τέχνηϊ.
  'Κκτος προγράμμειτβς:
  ΜΠΑΒ4ΡΙΛ (ζονρνβ»
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ό ό-ρχιιν *οδ γέλωτος ή
  πηνίι της χ«ρά{ κκι τή{ εΰ·
  βυμ<«(, « άμΐμητος: ΕΙΙΪ ΙΑΝΤΟΡ Στίιν ηιβ ίςΌΐφρϊνΐΜΐι τβυ δι,μιονρνίο.: 1 9 Μουσινίι τρανβύδιβι. μ«1 τα ΓκέΑοονΐν Γχίρλς. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράβυ κατ' ευθείαν ΏΚΙ» ΡΑ1Α. ;ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά- βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗ- Ν·Ν, Πάρον, Νάξον. ΠραΝτοοε·" ΑΙΜΑΡέιΑΚΗ 1-41 ΑΒΕΔΙΣ ΝΙαι παραλαβαι*. Νίπ ύφααΐιατα. ΝΙ·ι μοοκρνοι χρ·*|Μ- Τΐ·|··Ι. ΑΙ τιμαί Μ·, ιΐνι ■! κειλάτιρεη. ΙΒΕΙΙΣΙΙΙ '·Ιοε/ΛνΙο· Β«β(λ··βν τής Ελλάδος ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. 9246 0Ρ0ΓΡ4Ι1Η4 άναγχιατικοθ η ή τ&0 5ρΐιλίι·ιι τβ8 Δ*) μιβίοιι Νικ·λα·υ '£λ. Γιαννακάκη Ό Διευθυντάς χ»!» Ταμείον Ή ραχλε'ο». Δι;λ·ι.ειν, (ΙρΘρα 21 χαΐ 41 Ν8Δ8), Βιι δ Β'οίεμενος £>ειλέ
  ΐΐ)ς τοΒ Δημοσίου Νίχίλαες'ΒλευΘ.
  Γιαννακός κάτβιχβς Κ·υνά6»ν
  δ»ε!λει έξ «μέβαν φέεων δραχμάς
  δέχοι τρείς χιλιάδας δ:αχ·οίοις «ο
  οχεέκοντα Τ»ε1ς, χαΐ Πίός !«κν·-
  ποίτρΐν ι«0 Δημοσίου έχβέχβ ιίς
  &*Ίχγχαοτιχ·ν χλειατκριαομαν τό
  3χ[νη»ν χττ]νιά ΐ·υ ώ; ηΐιιγρά-
  νιται ιίς την &ηο 3—12—1936
  έιθβαιν άναγχάοχι>4]ς χαχααχέη-
  ωζ τβθ χκχαοχέχσυ Νιχολάαυ Κ·
  φαλί*ΐ|Ι«ιμελΐ)'<«ϋ ιίβκρίξεβιήΜΐ μίαν Αμπελον ιΐββυς ΑογάΒο χειμέ ν-ν καρά την θίαιν «Κυκαρΐσαβ· νχ» περιφερείας Κουνάβων Εί?η· νοοίχιιαχτ]ς περιφερείας Κβοτελ· λ!» Πείιίϊίς έχχάοιβς πΐρΐκο» πέντε οτρεμματ·ν χαΐ οιινορευομέ νην κρΐς β·ί[ό^Σ5φι« Πϊνχατβοϊ κ-, ηνίς κναχολβς μέ Δί«|νΗΐο. μεοημβρίβιν Εΰθ. Καμαράχβιι, χά Ι «ρις Βόοιν Έμμ. "Ι. Τζ«γ*«ι»«> Ή
  χ*1 τέ ίπβΐον έξετιμήθη είς ίρ»χ
  μ*ς 25000.
  Κο ι Ιΐαχι,εδττ»
  Ό» τέ ώς είρηται χιήμα έ*>
  πλεια(*|ρ[άζεταΐ[ την Κυριακήν
  χρικχοαχήν ι»&ψ μ~ν·ς Ό κ»
  βρΐευ «Β Ι ·υς 1937 χΐλιβ ίννε-
  ανέαια τριάχ·ντκ έκτά χαί &?βν
  ίεχίχι,ν (10η1) πρβΓνήν χβΙ ηερα
  μΟϊλι ττ|ν ! «δεκάτην (12~ν) με-
  αηΐ»6ρινήν αυθημερόν ($θρ. 43
  Ν «ΔΕ)
  Ό πλειό ηιιααμίς γινήοιται
  ένώηιον ι«]ς έκΐ τοθ κλειοτΐ)ρια
  ομβθ δπβλλίλθΒ ν. Έμμανιυήλ
  Ίδβμινέβς Σι μβ·λ«ιογράφευ χα·
  τοιχ·ιδρΐύ5ντος έν Καοτιλλίφ ή
  «Ο νομ!μ·κ αυκθ ,αναηλΐϊρβτοϋ
  {ν Κβοτΐλλ'φ χβΙ ·2ς ΐαν σκνή8ΐ|
  τέη·ν ΰό £
  ς
  1) Πβήιτ] κρβαφιρά διά λ·γα
  ριαομον τ·Β Ετ,μειαΙου Ιχει όριοθ)
  δραχμάς 16 000 ίέχα έ£ χιλιάδας
  2) Α[ ηροοφιραι γΐνονικι ιί(
  μ
  3) ΟΰΙείς γίνκτΒΐ ϊΐχτβς κρός
  πλ*!§δοο!αν έϊν ϋν χαΤΒθίο^ τέ
  1)4 έξ αδ κνιμήχευ τής ίχιψη.
  θΐίο^ς αξίας ι'ς μΐχκητά. Αί χκ-
  τατι^Τοαι ΐγγυήοκς διά ττ|ν κλει
  β&οοΐαν έηιατι>Ιφοτ»( αμίαοςηλήν
  τ]ς τοθ δπει,θιματιστιθ (αρθρον
  44 § 3η τοθ ΝΕΔΕ).
  4) Η κατα>ιύ?»οις γΐνεται είς
  τέ* κροοφέρ·ντβ ιβ κεριαοδτερα
  (Π. Δ. 974).
  5) Ό ηλΐϊβ>£τ-ς 6κ·χρεεΒτΒΐ
  νάηροοφίίΐ ίξιέχρεον έγγυΐ|φ
  Γν« σιινκκογι άψι την έκθεσιν κθ
  ηλειοτΐ|ριαομβϋ·
  6) Χά 5"τ)ρ6χιι« χκΐ κάντα τβ
  Ιξβδα βαρυνβυοι τέν 6χερθιμΒΤΐ·
  Οϊήν,
  7) Έ4ν 6 δπιρθιματιο^ς ή δ
  ΙγγυΐΙ'ΐής άρν%6| νά δκ·γρ4ψι
  την Ικθΐοιν πλιιο»)ριαομιΟ νΐνε
  τβι μνείκ, 4λλά αί 6ηοχριώαεις
  παραμΐνουν »[ αύ[αΙ ώς ν» &κέ
  γρεψι.
  81 Εάν ή ιΐϊιυταΐΒ κρβθφορά
  είναι μιχροτέρα τ·Β ήμίοιως τ1{ς
  άξίβς τ·Β βχινήτβυ δ ίφιιλέτης
  χαϊ»β«λλ<0ν «μέοος τβ ί· ξιδα, να ζΐ)ΐή9ΐ τέν άλ ριοσμίν (<£ ϋρεν 45 ΝΕΔΕ). 9) Η εχκλιιονηρΐαοις 15 ημέρας &** ι^ν έξευή ίΙ?εο'ν ^ί χΒταβολ^ς τ(εν οφιι λαμί> ών &—ά τεϋ ίι«εκομένου 4?·ι·
  λίτευ (48 τβθ ΝΚΔί)
  10) Ό δπερτΐεμΒτιοτής 6π·χρε
  ά άΛλΐ|ς εί5οποιήο»ως νά
  Π)ΣΚΕΥΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Ανατολή
  5 λ. 46 Δίοις 7 λ. 12
  ΑΓΙΙΣ ΦΑΜΙΪΡ1ΒΣ
  Ό σπμερινός αγιος κατέχει Ινα
  χαρακτήρα ρωμαντικόν, Τοπικως
  οά Ελεγα ό ρωμαντικός ούτος χσ·
  ρακτήο Ιχει σχέσιν καΐ μέ οοτό
  τουτο τό έκκλησάκι τοθ Άγΐου Φσ
  νουπΐου. ΕΤνβ ρωμσντικώτστον.
  'Αλλ' α πό γενικωτέρας άπίψεως
  διατί ή λατρ>εΙα_τοϋ σημεοινοθ άγ(
  ου εΤνβ λβτρεΐσ συμπαθητική; Ά
  πλοθστατα, θά Ελεγβ κανεΐς, διότι
  ίνδιαφέρει τίν ώρσιόκοσμον. Ό
  'Αγιος Φανοΰριος βΤνβ καθαρθς
  συνοικεσιακός ώγΐος. Ή γραφική
  παράδοσις άλλα κοΐ ή... γραφικωτβ
  ρα καΐ άναλλοίωτος «νεντρική> έ
  πιθυμΐα τοθ θήλεος, ττβρΐ ούτον κι
  νεϊται, ττροκειμένου περΐ τής άρΐ
  στής πραγματοποιήσεως τοθ τιοθου
  μένου ή άκριβέστερον περί τής γα
  μηλίου τθχης.
  Είς την εΐκόνα τοθ άγΐου κολ
  λωνται ώς γνωστόν βεκαρες αί ό
  ττοΓσι εάν μεΐνουν έκεΓ σημσΐνει δτι
  ή πραγματοποΐήσις είνε επί θύραις,
  έαν δέ, δέν σταθοΰν| βτι εΤνβ *&ή
  λος—κβΐ απροσμέτμητος Ισως—ή
  οχετική προθεσμΐα.
  Γΰρω, λοιττόν, άπό τόν πανηγυρΐ
  ζοντα αγιον θά οημειωθοθν φυσι
  κά σήμερον, πολλοΐ εΰλαβείς χρι
  οτιανεΐ κο) τιολλοΐ τακτικοΐ ψιλέορ
  τοι* Θα σημειωθή βμως καΐ πολύς
  Κοριτσόκοομοθ. ΚαΙ Από τα ττέρα
  τα μάλιστα ,των συνοικιών οποο
  ουνήθως μττορεΐ νά υπάρχη ή ε(κό
  να τοθ ΆγΙου άπουσιάζει Ομως ου
  οτηματικθς τιλευταΐως, ό τΐερΐφη
  μος 'Υμέναιος. "Ενας £τοι φΐλό
  θρησκος αλλα καΐ καττως σόγχρο
  νος έοευνητής θά Εχη ν ά προσέξη
  έδώ άρκετά πράγματα καΐ άρκε
  τούς χαραχτή'ρες. Πρό παντός 61
  έτιαναλαμβάνω πολύν ρωμαντι
  σμόν, άπω εκείνον ποο δέν Επαυσε
  οθτε θά παύση νά διέπη τάς λαι
  κάς συνηθείας.
  Ό Άλλος
  ΧΒΤαβάλι είς τό Δςμίαιον ΤαμεΙ
  •ν τό έχηλιισιι,ρΐααμχ έντβς 25
  ^με·Βν(45χα( 48 ιοΒ ΝΚΔϊ)
  11) Ή μή έμχρέθεομος χαταοε
  λή «0 έχΓλειοιτ,ριίομΒΐβς ουνε-
  παγιται βναιιλειθΐηριαομέν χαί
  τας σβνιπεΐβς «0 α^θΐέιι 47 §
  1-{ «0 ΝΕΔΕ χαί» τςθ δκιρο»
  ματιοΐεθ.
  12) Πβς άναγγελθιΐς ίνυηδθ-
  χβς χατκίίλλων τα Ιξβδα κρΙ>
  χαταατ) «λιαίδιχος ή έχπλειο**,
  ρίααις ίΰναται να ζηήοΐ (ΐχΐ (δ ο,
  τού ιοϋένη διά τό άκ&τίΑΐομι.)
  παρά χεθ ικΐ «8 πλειόιιιρικομεΐί
  6κΒ/λ^λθυ ανακλειοχΐ|ρΐασμίν ί<» θρβν 47 § 3 τ·Β Ν£Δ&) Κβτβ ια λοιπά ίφΒρμίζβνται αί διάταξις τοθ ΝΕΔΚ χαί β£ ι^ς, Πολ. Δ.χβνεμΐας Επβυ δέν αντίκεινται κρές βδϊόν. Νχ χ·ινοποιηθ|, τ·ιχοχ·λλΐ5θ|ι χά Ι Ιΐ)μίαιιυ6|, Βπβυ χαί δκως Ι Νίμβς κιρΐ ΐίοπρίξειβς Ι~μοα(α»ν έοέίιβν δρΐζιι. Έν ΉρΒχλε'φ τί 10 Δϋγούοχβιι 1937 Ό Ιπυπιύϊων Διΐκθυντής τβθ ' 'ΒραχλεΕ·ν Μιχκηλ Ο ΟΔΟΝΤ1ΑΤΡΟ£ ■ Μ. Ι. ΑΛΙΞΑΚΗΣ Βχπαιδευβεΐς είς ΠαριοΙβνς άναλαμβανΐΊ οί«νώππ€τ· ϊε ραη(1«ν νοοηματνν τού στο μκτος (ούλΐτιόβς, χαχββμΐαιν) συμφώνως μέ την ηλεντκΐαν έ(·λι{ιν της έπιστήμπς. Επί οπ{ όόοντβοτοιχΐοις μκΙ Μβρ& ν«ς έκ οιβτφόρΝν μέταλλον— & 4 λ* 'Β ρί νβιφβρά τ·λεΐΜ( άνΝδύνιις τ6ν οτρεβλ«Φ»&ν 6ο6ντ«ν (1{ την ΝβινβνΐΜίιν αύτ&ν θέσιν. ΤπλΙφΝνον 6-91. —Ή 'Ιταλία £ΐλ«αιέ. Τό έβδιμιδιαΐον άγγλιχβν πε· ριοιιχίν «Ρίϋ/ολντς Ν'ΐΰ;» είς τα τελευταίαν α5τ§0 τεθχ·ς γραφει 8τι Ιξβυοΐαϊοΐήβτ) &χέ τβθ Νιγχοας νά διεψιύα^ χ"ΐ;γ·ρΐ|μιιτικεις τ^ν εΙϊΐ)θΐν χαο' ή ^ Ιταλιχή κιιίί·- νηαΐί Ιζή^αε δ<]Βιν από τ4« Χ» ι)έ Σελααιε νά 1«αέλθι είς ιόν Θκ5·ί·ν τ·υ ώς ύκοτελής είς την Ί'βλίαν. «λΐ φ«/μκΐ ού «ι γράνει τί αγγλικόν κιρΐ·βιχον, |χο«ν ώ; φαΐνεται την «»)ιή' των είς τέ γι Υ·ν·ς Βτι ή Ί.αλΙα δβχιμίζιΐ με γάλκς Καοχιριίας δι* νά έκιτύχν ην δποτανήν τβν Α1θιδκ»ν ά·χΐ| ι«ν 11; ΖΪ Β&τοχράτ»· έχτελβν τίς επιθυμίας κ Ο χ. Μ·υα·λΕνι θ» έκέΐρεπεν είς «Οτβν ν* δπιρ νιχήοη την ίυβχίρειαν ταδιην». —Τ* ■κοκαλυικΐΐρικ ένβς μνημείοιι. Είς την Β λλα Μπβργ>ίζΐ τ«]ς
  Ρώ'ής εγένοντο κρδ τινος τα βκ·
  χχλκκτήρΐα ίνές μντ;μι(ου έγ«ρθ(ν
  τος πρες τιμήν 1<«ς ζ*τϋ. Πρ·κ«ι ται πιρΐ ·ν6« ό;ιιχαλχ!ν·κ Ιρνου δ^ειλομένου ι ι; ιόν Βιβπριπτ] Ίϊβ λέν γ'ύκνην Κανόνιχα χαί παρι- οτκντος Ινα ήμΐονβν τβΒ ίταλιχ·0 ατραηΒ φορτωμένον μιχρέν πυρο Είλεν. Τδ μτ|μεί«ν εγένετο πρίς τιμΐν τβν ήιαΓχνν »6τβν ζώ τα δπεΐα, άχ·ΰραςτχ προοφέρβυν τας άΜχτΐμήχεος δκιιρεοΐας είς τίν οτρατέ,ν χαί μάλ ο^α είς ηιριπτηοεις πτυ εί*αι πράγματι «ναντιχατίοτατα, δπβς π. χ. πρ· χιιμένου κερΐ ίΐιινβν πιρΐφΐ ρειίν. ΑΛΕΞ. Γ. ΗΕΦΑΗ.ΔΗ. ΙΑΤΡ02 — ΠΑΘ0Α0Γ0Ι Τέως ίατρός ΕΟαγγελισμοΟ σπουδάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω Ιατρείω τού όδός (Πλατειά— Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή εισοδος βκ τγ]< όδοθ Καγιαμπί). "φραι ίπισκέψεων 9—12-4-7. ΗΑΚίΛΐίΙ. ΚΟΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ-νΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΗΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΙΙ λΗΜΟΙ· «γχΐΑΤΡΕΙΙΥ ΑΘΗΝΐΝ Τββ, Ιν τε) ΙειτρεΙ· Πει··ιβ| 17·' Ταλ. ΙΜ79 ΕΥΑΓ. Γ, ΚΑΡΟΥΖΑΙΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχεται καθ* εκάστην θ—1 β. μ. καΐ 3—7 μ. μ. "Επί τής ό&οθ Άραΐθεΐας (Πλατο Σοκκάκι). ζ Κατάοτημα είς τό προάστειον ΚσμΙνια Βπου ακριβώς ό πρώην στρατιωτικός κλίβανος Πληροφορίαι ηαρά τφ κ, Αγσ. φ Φωτάκο. ΕΜ ΠΕΡ'ΠΕΤΕΙΒΔΕΙ ΕΡΓΟ·< Η ΝΙΣΟΣ ΤΗ1ΟΗΣΑΥΡΟΙ εθον ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΣΟΝ Την οτβιΐ)ϊ!α μ·υ έκεΕνι; την στιγμή την δ^εΐλ· αΐήν τβχύτηι» μέ την δκαΕαν έξε^έλεοχ τβ οχέ&Ίδ μακ, γιατΐ δ Χ*ν|ς μοΟ εΐχι πε· τάξ— τί μχχαΐρι τ·ο κβυ χαρν«- θχι αΐό ΧΛτίρτι λίχβ π«ραχάτω άπο τό μέρβς πβο εΙχ« ««τβρθώ- ι νά οχαρναλύοα. Ό ΧχνΒς ά¬ πο χάτ» μ' έ—τταζε μέ τ* οτί- άνοιχιό χι' έφβινΐτανε ή Π|ί·- πο'ηβΐς τ*]ς έχπλήξινς χαΐ τής άμηχιχνίας. "Εχοντες Ιτοι χά· ποίον καιρόν ιξαοχΐας έφρέντιοχ νά γεμ'α» τα «ιοτίλια μ?υ μέ χαι νιύργιο μπαροΒτι Α5τέ 1<αμ«ν έντ6«ωαιν ατλν Χΐνδς κου ίίλεπε τώ; τα πρίγμαται ένΰ>ιζαν &*Ί
  μα γι' αυτόν, "ϊβτε·* άπό λίγοτ
  λικτ* ΙιαταγμιΟ, Ιβαλε τβ μα
  χαΐρι ατά δονια τ·υ χι' &ιχιοι
  χι' α&τβς ν' άνεβϊΕ*^ οιί Ιδία τέ
  χατα'ρτι. 'Αλλ' αυτέ τόν έχβύρα
  οί πολΰ χά Ι δίβνε μέ ΒυοχολΙα
  μιγάδη γιατΐ δέν ή ικορ«0σε νά
  6(,η χ>λά τό πλτ,γωμλν· πίδι
  τβιι. Έ·.ώ έν τφ μιταξϋ» εΐχα τε
  ιώοι τε γέμιαμχ τΑν πιθΜλιΑν
  » έ»φ βδΐίς δρΐαχίτανε άρχε
  τί χάτω ακίμτ) Τό« χρατβντας
  τβ ίνα πΐοτβλι οτίι διξί χέρι το8
  —'ινα 6ήμα κχέμτ], Χ4νΒς χβΙ
  αΐΒ
  ψ
  ι ε Ακδτ·μο αΐβ άνίδα-
  ομβ τού. 'Δπο τ^ν ε*«νρααι τοθ
  προαάικοιι τού εΐδα «ώ; προοβα-
  θβθοι νά οχεφθ) τί νά χάμι· Πέ
  ρβοβν άρχετά λεπτα χαί ο (α τέ·
  λβς, πάντα μέ την Ιδιαν έκφραβι
  ττ|ς άμηχανΐας μβθ «ίπι:
  —Τζ'μ, βλέκ» τώ; 6ρ:αχίμα·
  σιε σ' άΌχ,ημα δείμι χαΐ τέ καλ¬
  λίτερο βΛτανε ν» χάνουμε μιά
  μφΕ. Βλέηω »ώ{ πΐέιιει νά
  δββταχθεΐ μ' Βλο που αύτέ είνε
  )η6 γιά Ινα λ<οΐϊίμ» σάν χι' έμένα μπρ^οτά ο' Ινα μ·0τα·. Τα λδγια τού μ' έγίμ ζ*ν άπ. απεριΐφάνεια χι' έκορδώϋΐ(χα, δ- π»ς Ι»ας πετεινό1 ς έπάνβ οτέν τ·1 χο, Βίαν έξαφνα δ _4νΒς Ιφε ρε το χέρι τού πίοη οφ πλάτι; Κίτι έοφ6ριξε οιίν αέρν, οάν 6ί λος χι' άμεσος Ινβιβσα χιύηΐ) μα χαί μαζΐ Βυνχτέ) πδνο. "Ημ»υ>
  χαρφομένος οεο Ματΐρν μέ τβ
  μαχαΐρι π·υ μοΒ πέταξεν δ
  Χίνδς. Ττ)ν Ιδία ατΐγμή ΒΙχβς χαί
  νά τόρνοι*»» κ§ς. τα Βυδ μου
  κιοτέλια ^%ψ^%αΛ■* χαί μοΟ Ι-
  πεοαν χβΙ χά δυό απέ τα χέρια.
  'Δλλά ΒΙν Ικιοχν μδνον »υιά
  Μέ μιά πνιγμόν*} χρβυτή δ δευ
  τερες λβοχρδμος έχυλ(οτΐ)χε χά
  τβ» χι' Ικεοε οτα νερά.
  ΚαΓώς εΐχε γύ^η τέ χαράβι
  χά χαχβρχια χου 6ριοχδτανε οί
  θίαιν οχεϋν δρΐζβντίβ έπανβ) ά
  κέ την θάλαοοα. Σΐ4ν κυθμίνΒ,
  μδλις ήβύχααχν τα νερά διέχρινα
  χΑ πίβμαι τοΒ Χίνδς. Ήιβν νε·
  χρές. Καρφαμένος μέ τό μαχΐΐρι
  χαβ πειραχοθ οτέ χαχάρτι ή-
  μ·υν ο έ χαχά χάλια. "Ενβιβθϊ
  τέ βΐμα νά τρίχη ζ«αχό ότι)»
  πλάτ*, χαί σχβ οχ«]θ6ς μ·υ· Τ
  μβχκΐρι μ' Ικαιγε.
  (συνβχΐζβται)
  ΨΑΡΙΚΑ
  Είς οοχεΐα μικρά «αι μ>
  γάλα είς τό κατάστημα Έμ.
  Κρασάκη (ίνανχι παλθιβς Ν<- μαρχΐβς) Είς τιμής άουναγω νΐσΐους. ϋΐ υι II —Ποραΐηρήσατε ότι τό τσιγαρο οάς πειράζει και γι αύτό Η| ποφασίσατε νά τό μετριάσετε; III ω ιη υι 1ϋ III III 01 ιιι -Δέν νηάρχει λόγος γι αύτόΙΙ ΚΑΤΤΝΙΖΕΤΕ II ΣΑΝΤΕ II ΚΑΜΕΤΕ ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ |» ΈνβΐΜβζβνται βΰο δωμάτια με «6 κουζΐνας ήλεκτροφώτιοτα καΐ μέ βλα χά χρειβδη καχάλληλα) δι* άνδρόγυνον. Πληροφορίαι ηαρ', υι οί III 111 III 111 111 111 υι υι ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΓΑΜΟ1.—Κος Μιχαήλ Κ. Τζομ«α νάκης φαρμακοποιός Αίς Στέλλα Γ. ΜαμσλΛκτ). έτέλρσαν τούς γάμους των. Παρανυμφος τταρέστη ό Ια· τρός κ, Ν. Μαρ·<ομιχβλακης, Γόρω στήν πάλι μας. Άπό τιροχθίς ήρχισεν ή βξβτο. σις τΰν κληοωτώο τή"ς πόλεως τί)ς κλάσεως 1938 υπό τοθ πκριοδβοον· τος στρατολογικαι) συμβουλ(ου θά συνεχιοθη δέ καΐ σήμερον. —Είς τόν Νομόν Λασηθίου επί· σηςκσΐεΐςτήν Οτταιθρον τοθ νο· μοΟ μας συνεχΐζεται ή έξέτασις καί ή κατάταξις είς τα διάφορα δπλα. —Καθώς πληροφορούμεθα Ομως πλεΐστοι έκ των κληρωτων εκρίθη· σσν ανΐκανοι καί δΑ,λοι Ελαβον σ· νσβολάς ενός καί δύο έτω* λόγω άδυναμ'ας καί καχβξΐας. —Απόδειξις καί τοθτο τής θλι· βέρας καταστάσεως είς την οποίαν όδηγεΐ τό περίφημον λιτοοΐσιτον τοθ ΈλληνικοΟ λαοθ, αντίληψιν την οποίαν καταπολεμεΐ ίύτυχως οήιιι-ρον ή κυβέρνησις. —Στό φόοτε τής δουλει&ς ευρί¬ σκονται την εποχήν αυτή οί οταφι δαποθήκες καί τα σταφιοεργοστά- σία τής πόλεώς μας. —Χιλιάδες δέ έογάτες κοΐ έργά- τριες άπασχολοθνται είς αότβ χω· ρΐς έ» τούτοις νά βΤναι άνάλογος ή ζήτησις εργασίας πρός την τιροσ· φοράν. —Σήμερον εορτήν τοθ 'ΑγΙου Φανουρίου έορτάζει τό γνβστό φβ ρώνυμο έκκλησάκι τοθ Κατσαμιτ&. —Έορταζει δέ καί δ σόνβεσμος ίλβιοχρωμαΐιστων καί τέλει λβι τουρκίαν μετ' άρτοκλσσΐας. —ΑΙσΘητοτβρα καθίσταται καθ1 ημέραν ή ϋφισις τής θερμοκρασΐας είς την πόλιν μας. —Τα πρωτα μάλιστα .Φθινοπωρι νά νέφη ενεφανίσθησαν άπό προ- χθές χαιρετισθέντα Ιδιαιτέρως άπό τούς .. χονδροτέρους χον συμπολι των. —Τό έσπίοας προχθές άπέπλευ οε δια ^.πετσας νό 1ος οχολΐσκος άντιτορπιλλικθν. επί το3 όποΐου ώς γνωστόν έπιβαΐνει ή Α,Β Υ. 4 Λιάδοχος Παθλος. —Κατά τόν άπόπλουν των ιτολ« μικών κόσμον πολύς εΐχε κατβλθει είς τόν λιμ νοβραχΐονα όπως άπο· χαιρέτη ση τα έθνικά μας σκάφη. —Άρκετά ζωηρά ή κίνησις ττκρί την εξαγωγήν εγχωρίων προϊόν των Ιδίως τάς τελευταίας ημέρας. —ΈτιΙσης ό λιμήν μας παρουσια ζει δψιν διεθνοθς έμττορικοό λιμ* νος μέ τα καταπλέοντα καί άποκΑβ οντα διαφόρων έθνικοτήτων άτμό πλοια. —"Ηρχισαν άπό ημερών αί σΐαι επενδύσεως διά μαρμάρου προαυλΐου τοθ μουσε'ου. —Έκ παραλλήλου Εχουν σχεδόν ιτερατωθό αί έσωτερικαΐ διαρρυθ μίσεις ώστε νά μην άπομβνουν εί οέτ^εΐμή συμπληρωματικαΐ τίνες, εντελώς λεπτομερειακαΐ εργασίαι διά νά μεταφερθοθν είς τό νεον οί «ημα οί άρχαιότητες. , —Μεθαύριον Κυριακήν ίορτάζβι ό είς τό προάστειον "Αγιος Ιωάν νης φεοώνυμος'ναός. —Υπο τής ^ένοριακής έπιτροπής τού ναοθ καταβάλλονται Ιδιαίτεραι φροντΐδες δια τόν αρτ ιω ιερόν έορ τασμόν τής μνήμης τοθ Άγίου. —"Ενεκα τούτου προβλέπεται ουρροή έορταοτδν καί έκ τής πό λεως. - Διαπισΐώνομεν ευχαρίστως 4τι χάρις είς (Λ υπό τής άστυνομΐσς λαμβανόμενα μέτρα ή μάσχιξ τής ίπαιτείας §χ«ι τιερισταλβ σημαντι κώς. —Καί ήτο «μολαγρυμένως έπιβε βλημένον νά εκλείψη καί ή Λσχημία αυτή. —Ή (σοπέδωσις των έκτάοεων Ενθα θά κατασκευασθή τό αεροδρό μιον Εχει προχωρήση σρκετά, —Πάντως χρόνος πολύς θά απαι τηθβ άκόμη μέχρι τής ανεγέρσεως Των ύποσιέγων. —Είς τό «'ΕΘνινόν» ίκαμεν άπό χβές Εναρξιν τό περίφημον μουσι¬ κήν συγκρότημα Κορινθΐου, — ΟΙ γλυκειές δέ καί παθητικες χαβάγιες τού κατβγοήτευσαν κνρι ολεκτικα τούς άκροατάς. —θρΐαμβο άληθινό εσημείωσε χθές βράδυ τό σινέ Πουλακάκη μί τό Θαυμάσιο φΐλμ «'Λλλότρια» ποο αποτελεί πραγματικά £να διαμάντι τής κινηματογραφικης τβχνης, —Είς τό καφενειον Άντωνούσα συγκεντρώνβι άπό προχθές πολύν κόσμον Α καραγκιοζοπαΐκτης Χαρ! τος. —Καί διότι είνε άμ'μητος είς τα εΤδος του,άλλό καί διότι οί θαμώνες τού βκτός τής εύθυμΐας πού τούς προξενεΐ τό παίξιμο τοθ Χαρίτου ευρίσκουν Ακεί καθαρόν άβρα καί Ακρον περιποίησιν. ο Ρίηβρχκρ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Άφ'χθτ) προχθίς ό Εμπορος γ·υνσρικών κ. Γκιάτας κο μΐσας πλουσίαν συλλογήν γουνων διά τή» επί Θύραις φθινοτιωρινήν καί χειμερινήν περίοδον, Ο 2Τ0ΜΑΧΟΑ0ΓΟΙ ΙΑΤΡΟΧ ΙΙΙϋΙ. ΕΜ. ΗΑΙΙΑ1Ι! ΕΙδικευθεΙς ίν,,Γερμαν'α είς τα νοσήματα Στομαχου έντί· ρων καί Ηπατος, δέχεται το&ί -καοχοντας έκ τοθ πβητι κοθ συστήματος έν τφ Ιατρβΐφ τού ι,οίκία κ. Χελιδώνη) ΤρβΙ« Καμάρας, Άριθμ.τηλ 7-91 ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΆΓΑΡΑ» ΈνοΐΜάζετνι μαγαζείον Ισόγει ος μεχ' άνωγεΐου ή καί κβχωρισιΐα νως κείμενον &1ς την οδόν ^1811. Πληροφορίαι παρα τφ κ. Ε, Χον φ Οικονόρ^
  Α Ν Ο Ρ θ Ο Ζ 11
  1
  ΤΟ ΜΕΓΑΑΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Θ4
  89ον
  Εισήλθεν ή γυνή τοθ ξβνοβοχεΐου.
  —'Αγαηφ ν««λαγιβση *οΛ 6 κόριο<; ΈδΛ ΟΒΐπνήσεχε; Ό όοοιτιόρος Ινευσεν άρνηηκβς. —Ό οπηρετης τοθ σταολου λέγει, κύριε, δή εί ν> «ε»λθ κουρασμενο τό άλογό σας.
  —ΚαΙ ίηΧαοή. εΐιιεν δ όοοικβρος, ς Οριον οεν
  θα ή αποροθσεν πάλιν *'αναχωρήση;
  —Ώ! »ό?ι« μου, τοθ χρβιάζεχαι βύο ημερών α¬
  νάπαυσις, το ολιγώτερον.
  —Δέν βΤν' έδ& σιμα τό γραφείον τοθ Ταχυδρο¬
  μειον;
  —-Μάλιστσ, είς την Ιδίαν αυτήν «ύλην.
  Ή ζενο&οχος τόν ωδήγησεν είς τό γραφείον τοθ-
  το· έ«εΤ ούτος ίδβιξβ τ· διαβατήριον τού, καΐ ήοώ
  ττισΐν άν ηδύνατο να έπιστρι'ψο εί« την Μ. έηΐ Μ..
  κατ' αυτήν εκείνην την νύκτσ, λαμβάνων θέσιν είς
  το τα)υΛρομικόν δχημα. Εύτυχβς, ευρέθη ή πλη¬
  σίον τοθ τσχυΒρόμου θέσις βιαθέ,σιμας* βκράιηΗν
  αύιήν κοί έκλήρωσι τό άγώγιςν.
  —Προσέξατε, «ύριε τχθ εΐνβν ό διευθυντάς τοθ
  νρσφϊΐου, να ιύρβθΊΙτβεδΑ Ανριββς «Ις την μίαν
  &ρν* μετα τό μεσονύκτιον, δτε θά ανανωρήσετ,ε.
  ΤοΟ»ου γενομένου, εξήλθεν έκ τοθ ξκνοοοχι'ου
  ε(ς τίς άγυιβς τ()ς «όλεως, ήν ήννο ι μεχρι ιοΟΒε.
  ΟΙ Βρόμοι ήσαν σχοτεινοΐ, ούτος δέ επροχώρει τυ·
  χαίος, άνοφεθγων νά Ιρω'φ τούς οιοβατας πρ0ς
  όοηγΐαν τού. Τέλος, είδεν ότι άπειΐλανατο έντός
  ιοθ λοβυρΙΛθου τΔν ό&Δν, καΐ μετά τίνα βιστογ-
  μόν άκιφάσσε ν' άποταθβ είς τίνα διοβατην, κρα·
  χοθνχα ανθ χείρας φανόριον.
  —Κόριε, λέγει πρός αυτόν, άφοθ είδεν οπίσω
  τορ, ώς φοβούμενος μή τις β»$ρ6ση ττ)γ ερώτησιν
  τ.ου, πορ Κίϊαι, οας κοφακαλβ, τό δικαστήριον;
  —θά είσθε ξένος, *ύριν, άτιεκρίθη 6 πολίτης
  έκβΤνος. βνήρ μέστ)« ήλικίας. Έλθετε μοζ( μου,
  Αν άγατδτί, διότι ■>' έ·) ώ πάγω «ρος έκιΐνο το
  μέρος. ΑΙ δί,καΐ τώρα γι>ονται είς τ* ομσρχεΐ·
  όν, πρός τό παρόν, ««ειδή ένισκευαζβται τό κτΐ-
  ριον τοθ δικοσΐηρΐου.
  —ΚαΙ αύτοθ συνβοριάζουν καΐ ο( ενορκο';
  Ναί, μάλ'οτα. Στοχίζβμαΐ δι ως δα ΘΑ είνε ό
  λΐγον άργά, άν ό κύριος Ιχυ σκοπόν λ Α ναρευρκθβ
  είς καμμίαν Οί» ην. Συνή6ως οί συνεδριασεις τβθ
  κακουργιθδικεΐου τελε,ιώνουν είς τάς εξ ώρας ιτ)ς
  εσπέρας.
  'Εν τούτοις Εφθασαν άμφ^τΐροι ε'ς την μεγά'
  λην πλατείαν, 6που Ικειτο τό νομαρχεΤον, χα'
  ό «ολΐιης, δειξας ιΐς τόν ίένον 4»Ι ι ής προσό
  ψΐως μεναλης τινός σκοιηνης, τέσσαρα, ιταράθυ·
  ρα επι» ή<η πε,φωτιομέγα — Ί5οό, εΤπε, παρατη- ρεΐτε τίι τέσσαρα έκιΐνα παράθυρσι Λύτβ είνε ιής ο (θε όστις τ Αν Ένόρ*ων. "Εχετε τύχην, »ύριβ· βλιπω μέσα φθς. καΐ ώς φαΐνβχαι άκόμη Γεν έΐελιΐ«σβν ή συνεδρίσσις. Είνε καμμΐα βΐβη, β(ς την οποίαν βνδιαφέρεσθ*·; ϊτως μέλλετ,ε ,νέΙ ναρου σιαοθί)τε ώς μοοχυπ —Όχι, υ* Ιρχομαι βια καμμίαν υπόθεσιν· £ χω μόνον να αμιλήσω μ' ενα δικηγόρον. —Ιδού λοιπόν ή θύρα- ιΤνε έ»ε!ιη έΐεΤ, δπου στακει ό στραχιώ'ης- θ' άνσβήτβ μίαν μεγάλην κλΐμακβ, καΐ θά εόρεθ()χ« άμέσως είςχό δικασιή· Μετά τινβ λεπχα, ό ξένος ευρέθη ιφόντι έντός τινος οΐθούοης, δπου ύπθ,ρχε κόσμος πο>ύ:, καΐ τθ-
  δβ κακεΤσβ συνηθροισμένοι άνθρωποι συνομιλοθν-
  τις χαμηλ|) ι β φων{, μεταξύ δ* ούτΛν καΐ δ
  μανδΰας τυΐοι φοροθντες μέλανας.
  (συνεχΐζβται)
  !. ΠΑΛΕΡΑΙΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  (Βοιλιΰέ
  ταλ«φώνου 305
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  ΗΙΧ ΤΙΙΗΛΣ ΕΐςΤΟΖ
  ΤΣΙΜΈΝΤΑ "Ολων των σημάιων. Ηαρακα-
  ταθήκαι διαρκώς άνβνεούμεναι.
  ΆείαΈργοσ·ασωνΤσι
  ρ
  μέντων.
  Σ Ι Α Η Ρ Α ΔιΟ. Μ.τ»·ν«όν είς όλας τάς δι»·
  Α
  ■Κ,
  V
  Λ Ε 1 Α θίκοβομών,Έπιπλοηοιϊας,Ά-
  ..... ·'»·«-' μαξοποιΓας.
  Κέοααοι-Τοΰ3λα -- ©ηραϊχή Γή,
  ^-Κώχ - ΆνΘραχίτης,
  Α Λ Ε Υ Ρ Α 'Αρίβτης ηοιότητος,
  --------------------γάλουΚυλινβρομύλου «Εύαγγε
  λίστρι»» Κ.β.λ«μ.ών έν διαρκεϊ
  ηαρ»κ«ταθήκη, εις τιμάς δι«τι·
  μί.σεως Ήρ·*λ*ίο»· 'Αντιπρο
  π|ί»ΚυλινΒρομύλου είςΝομούς
  Ηρακλείου Ι Λοιΐθίθί
  ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ -Ολων ι«δν είβών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  ΕΛΑΙΑ.
  *ργ
  έξαγωγιχού έμι»ορίο>
  είς
  Έξυιιηρί,ησς ιιελατιΐας μας ,4 *<»*" «αραδειγμα- ΙΈξυτιηρίιησς τιελατιΐας μας ι έ τ**1 τι»ήν κοΐ χαχύιητα ικΐελίσιως. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Τά κατά τοθ τύφου προφυλακτικά μέτρα Β'. —>'Δηοφΐ&γειε τα ώ,ι* λαχανι
  χά χαΐ τα άκίθχρια φϊοΒτβ, δι4-
  τι πνλλαχις κ·τ(ζ«νικ> χαΐ «λύ·
  νεντκι μΐ αχάθαρτα χαΐ μολυομι
  να νιρα. Π8ν β,τι τρΑγιτΐ χαΐ κ|
  νετι ιίς τοιαύτας ηεβιοτάοεις χά
  λλν είνε να Ιχΐ κιδτιβον &κ·οτει
  ■οοθς μ έ τέ βράοιμον. Όκαιρΐχα
  η«ο ίΐν χά εμαζεύοατι βπ' ιυθιΐ
  κς άχό ιο ίένίιην, Βροτψώΐερον
  νά τα τρεΐτΐ ψΐ)μίνα ή 6·αομϊνα
  με ζάχαριν (κ·μιιίοτ»(.
  ■—ΌμβΙ»ς άηβφιύχετι χά Ι «1 &
  δραοχςν γίλα, Βιοτι ένίέχιτε νά
  ιίνι μολυσμένον άκέ ΙβχιΙκ «ι υ
  έκ7ύθΐ|9αν μ ι βχίθβιτιν νικ6.
  —Τα φ·μ( χαΐ χάθι &λλ· τρέ
  φΐμον μή μαγιΐριυίμΐνιν ιΐ|έπει
  νά φιιλίττβνται χβλβς ακ· τάς
  μυΐοτς. τίν χονιεριεν χηΐ^τ^ν έκβ·
  ή αχαθάρτβν χειρ&ν.'Έν άνάγ
  ] τόν δπίκΐομ κροελιύοενς &ρ-
  χον ή^ββριΐται προχιΕρος νά χίν
  &κ·οτει;ώατ)τε |ξ·8εν &* ι4ν. 64·
  λετε Ιΐτάν» είς κναμμέν· φβκγίρο
  ι«}ς χ·ϋζΙνας χ«1 χέν οκικάοΐτι ά
  νβθιν με μ(αν χ»Χ*1ψ χάΐρβιν
  &9Η νά 0χ«,ματΐοθ| μικρβ πρίχιι
  ρ« φουρνάχι* έντίς έΐ,ΐγων λι·
  πτβν &■· τ·ιαθΐϊ)ν (ϋρμανοιν τ)
  ά.τ·στιί(ΐοο[ς γ[»ιται τιλιία.
  —11οι Ι μή χάθΐαθι ιίς τέ τρα
  πέζι &* ίίν σαπβυνΐαετε πρβΐ)γ·ϋ
  μένος τα χέιιβ χαΐ κλ6νΐ|τε ατδ
  μ» χβΙ ίόντιοτ, ιθτβς ώιτ» νά μή
  δπάρχι χ!ν6υν«ς νά παρΒ0ΐιρ6|
  μ! την τριφήν τέ τυχόν επί ιβν
  χΐιιών ή έ» ι© οιίματι μδλυομκ.
  ΈκΙοΐ|ς χαΐ χ» Ικιτικη4ζ<α οκ»ώΐ) α* ΪΙν φυλάττβνται χκλβ(, πρέκει νά χαθαρΐζωνταΐ κ>«ΐ|γουμένεις με
  ζιματιοαο νιεο ίμίββς Πρό ττ]ς
  χεήοιως
  —Τέ
  νά δι^ρ Γ
  τητι, Ια:ω χ«1 &* ΙΙι υκάρχι &■
  ρεεοτις ιίς τδ σηΕτι, ν' άκολυμαΐ
  νεταΐ Ιέ ταχτιχά ρικτομένβυ έν·
  τίς β&ιβΒ άφθονον γάλακτος ασβέ
  σΐβυ (Ι μέρος μή έαβιαμένικ άοβέ
  9Τ·υ πρϊς 4 ΒΐατοΟ· Τβιουτοτρέ-
  κνς άπαλλάσαιχι τέ οκΐτ. χαΐ ά
  «ό την ενόχλησιν ιώ< μυιβν, α( δκβΐαι έχι! χυρΕβς χά Ι ιΐς τα ά οχιηΐ Β·χιΙα ίχαθαραιβν, ώιτο- χ·0 χαί ηολλακλαοιάζβνται· —Τι ακουΒαιβτιρβν Βμ«ες απδ Βλα κροφυλαχτιχον μέτρον ιίνι νά Βιαιη»| κα'-ιΐς τάς δυνάμεις χαί την ιυκξΐαν τβυ ακμαίας την χαθαράν χά Ι τακτικήν τροφήν, την τακτικήν Ιοχΐ)οιν, τάν έκαρ· ί Οχνον χαί τέν δγΐιινέν βίον χαί νά μή έξαντλή την αντίστασιν τ·0 δργανΐσμοΟ μέ χαταχιφιις, οκιρχέηωοιν, α/,ροκνΐας χαΙ τα τοι αΒτν, Βιίτι αχριβίς τιυς αδυνά- τευς χαί έξΐ|ντλΐ)μέν·υς ό^γανι- ομ; ϋ{ προοβάλλιι ιυχελώτιρα δ χ6 φ·ς. —'ΒννεεΙται Ετι Ελα βδχά τα ηρβφυλαχχιχά μέτρα έκιβάλλονται α&αΐηρίτιρα δταν {χ) τις τε 6α· ατ&χημα νά νβο^λιύη κατ' ·1κον ή νά ουγχατβΐχΐ μέ τκφιίντα. Ή καθαριότης τίτι τής ε!χ(ας χ«1 ή άπολομανσις τοΒ άκικάτβυ δη»ς έ πίσ~ς χαί χβν έ^Βυμάτβν, οχιυβν χαί χλινοαχιυής τοΒ άριώατου κρέκιι νά Βιινεργβνταΐ ταχτιχβς χαϊ Ιπιμΐλίοτατα. —"Αν χαί ίΐιΐ ιίνι τίοβν ίμι- σες 6 χΙνΒυνες τής μιτκδοτιχβιι;- τ·ς χαλίν είνε νά γίνι »£ποια ά κεμέναοις τ«0 άρρειοτου. δβοι Η τβν βίχιΐων τόν κιρικειιΒνται νά κρεοέχουν ηολυ νά μή τιώγ·υν μή τι νά πΕνουν τΙη·τι έντες τοΒ χοι τβνβς τεΒ άριώσκυ, ν' άκολυμαΕ νούν βυχνά, χαί δοίχις Βά φαγβυν τα χέρΐα των ^έ οαικύνιομα χαί •Ινοπνιυμα, νά π? ύ«υν ουχνά το βτίμα την μ! διάλυσιν 6οριχ·0 νά άχθλ»μα(ν«υν την |.ΰιτ,ν μ· βαζ«- λΐν-ν κοΐηέηοΐέβ χαί νά ηρο- οίχβυν να μή Ιξαντλι^θβθν άκο ά ΰ κ ν Εάν χαί άοιτΐαν διά νά Ιχβυν άχμα'ας τάς Βυνά'μι'ς των. Τα έν ίαματα Τβθ τυφιχεΒ θά βράζονται μ! οαπβθνι, δηίΐι χαί άκολυμαΕ νοντα^ χαλλιοτα. Μιχά την άνάρ ρνοιν τ·Β άοθενεΒς, δ κοιτών χαί Βλα τα έν αδ'ω κιέπιι ν' ίκολυ μανθιΒν χαλβς. Τού Ιατρου Ι, Α. Γ. ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΚ ΕΛΛΑΔΙ 6ΤΡΑΠΒΖΟΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΠΟΣ 1839 Ύπβκατάατπμα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕ1Σ: δψεωςκαί επί ιτροθίσμία ΑΑΙΚΟΝ ΓΑΜ1ΕΥΤΗΡΙΟΝ , ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΘΝ •Βν βυρΐίιον τβδ βποβυρβφβλαχΐίββ μκς άναπληρώνει τβ «οφαλέστΐρον χρηματοκιβώτιβν. Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι- τικτΐς εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬ ροντας δρους. Ε Διεκπεραιώνετε τάς εργα¬ σίας σας τό ταχύτερον ρέ μίαν γραφορυχανην Η Ε ΜΙΗΟΤΟ Η ΕΥΙΠΝΟΠΙΙΝΑΚΗ! ΓΙΡΟ--ΧΩΣ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ Ο προσκοπισμός είς την έπαρχ. Πεδιάδος. ΚΑΣΤΕΛΛΙ Αυγειιοτβς.—Χ* ιίς την κρ»τοβουλ(αν χ·0 Βρα- χαί νιλ·κρ·οΊβιι &«ομ«ι χ. Καναβάνη Δΐοι*ητ·0 δη)««ς Χ»ί)'ή. ΠιΒιάβος, έοτ,μιιειθτ] τέν τιλειιταΐον καιρόν ένταθθα μΐα χΙνΐ)βις κ»·ς Γϊροαιν ηρ·βκοκιχτ]ς δμκΒος. Ή κίνησις α Ο ΐΐ) έκρέχιιχ· νά καταλήξη είς θιτιχόν άηοχέλιβμα 8ιά τής πρό ή μι·§ν έν τ| χνμοκίλιι μας έχΒρε μής χαί επί Βιήμιρνν χατβοχΐ)νβι· σιως τής δμάδ·ς 'ΑβΒοΒ 6κό τόν 4 τ*,ς *Βφ»ρβν χ. Ν. Φ>αγ
  χάχην, τον ά·χηγίν τ.-ς χ. θ. Πι
  ναχ·υλά*ην χ«ί τέν βοΐ)θλν «Ο χ.
  Πρ. 'Κφοροκ Π9·αχ<η»ν Ήρα χλιΕ·ιι χ. Στυλ. Φίςράχτιν. Τίαον 4 έκιτυχΕκ τής χατασχΐ} νώοιιος χβν κρβαχόκων 'ΑβΒεΟ, Β ο·ν χαί τ) ηειθαρχΕα χαί τδ έν γένει θέαμα τέ δκςΐον καροιιαΐα ααν, συνειΐλΐσαν ιίς τί νά πιιοθ| π)ίον δ χέομος έϊβ άκο7ύτβς π·1α ή άγαθή έκΕΒραοις τοθ ιιρο ακοηιχιθ θιομ·θ επί τής Βιαπαι ΒαγηγήΌιπς τής νε·λα<ας. 'ΒπΙλικτα μ^η τής χοινιονΕας μας, αυγχιντνηθένται άπεφάοιοβν την ΐίρυοιν ΤβκιχοΟ ΠροαχοκιχοΒ Σ«νδέεμ·υ Κ«στιλλ!οϋ χαί δ«έ Βιιξαν ώς τοκτχον "Βνερον τόν χ. Μιχ. 'Βργαζάχιιν χαΡηγητήν τοΒ ΓαμνααΙου. Ώ; άρχηγίς τή; δμχ 8ος εξελέγη δ χ. Π^παιΐΐκχης ΒιΒί α«αλ·ς χβΙ ώς δηαρχτ}γ·1 αί χ. χ. Άν. Φίαγχιαΐίχ^ς χ«1 Γ- —αμ πάνης Βιχηγίροι χά Ι δ χ. Καρυε· τάκΐ)ς. Έν τώ μιταξ6 ήεχιοι άχι τιχή έργααΕα κρ·ς λιιτβκργΐαν τής "Ομάδος Ή χοινδτης ΚαατιλλΙεκ, χά τα ν·ήβαοα κλήρα>< την οημκαΕαν τής (δρ6αι·ς τής ΌμάΒος θά ένιβχδοι χρηματιχβς την χΐντ,βιν ταύτην ιίς την δποΕαν πάντες απ·1ΕδθΗν Ι Βιαΐτέραν βΐ|μαοΕαν. ΔύναταΕ τις μίλΐοτα άκό τοθΒι »·τά κιιηιθή σι»ς νά πρ·6λίψη δτι ή Γϊβκαις δμάΒες έν ΚαοτιλλΙφ θ' άποτιλέοι δμ·Ο μιτά τής δμΑ&βς 'Δ6Β·Β, την καλήν αρχήν έκιχταοιβς το9 κρβ οχοπ'ΧοΒ θιαιιοΒ ιίς δλβχλΐ)ρ·ν τον Ν»μόν Ή?αχλι£βυ. 'Βχ παραλλήλβυ πρές την Προ οχβπιχήν δμϋα, Βιν θά Κϊύιη λ κβ τβθ νά λιιτουργη" χαί 6 άθΑΐ|τι χβς δμιλβς ή «ΙΊιδιάς», ίοτις χαί θ' αναλάβη «ήν αιβματιχήν «γωγήν τβν νέ·ν μ»ς. Σίυνιλήφθα είς Χ«νί« β έκ Κε ρκμει&ν Μιχ. Κ. Δρακάκης κκτπ νορούμενβς διά κλοπήν βύο προ β& ·1ς ζημίαν τβθ 'Βμα· Ο. λ κατοίχο» βΐρίοοου. Άριθμ»; 21098. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό βυμβιλαιιγράφβς Καστέλλι ου Πιϊΐάδος 'Βμμανουήλ ΊΙομίβς κροαχαλβ. Τιυς έγγιγρκμμένους κιστωτάς 1) Γεώργ. Κ. 'Κογαζάχι,ν χάτοι χον Ή»χλ·1·υ 2) 'Βμμβν. Ί«ίν. ορφΐαΒάχιΐνχΒτοΐχον Ασιτών Πι Βιίδβς 3) Τα Έλ^νιχίν Δήμισι όν χαί 4) Την έν Αθήναις ε3ρε6 ουσαν Άγροτιχήν Τράπεζαν τής 'ΒλλάΒος ώς χαί πάντα ετιρεν Ι χοντα τυχόν διχαιώματα ι) άξιώ σιις επι τοθ έκ δναχμ. δκτώ χιλι άδον ίχατέν (8100) έχηλειατΐ(ριί οματος «Β ένώπιίν μου σήμιρον χατά την βχιτιχήν δπ' Αριθ. '21 094) ιΐκοσι μίαν χιλιάδας ένινή χοντα τίσβαρα ΙχθιοΕν μ·υ άναγ χαστιχβς τ) έπΐσιιιύσιΐ τοΒ Νικο λά·υ Ζ. Τβμπαχίκΐ) χατοΕχου Κα βτελλΐου Πι>ιάδ*ς
  ακινήτου κτήματτς τβθ
  Γιω>γ. Ί». Κατιργαράχΐ] χατοΐ
  «οιι 'ΔαιτΑν ΠιδιάΒος Βπβς έντβς
  τής νομΓμ·υ προθΐομίας κρβαχγΐ
  γ«βι πα·ά 'ώ ά?μοϊ'φ β ι χά 9 τη
  ρ(φ καρ' ώ γινήβεται ή χατάτχ
  Εις χαΐ Βιανβμή «Ο έχι*λειβτΐ|ριά
  οματ·ς τεύς τΕτλους τβνχαΐχάλοικά
  Βιχαιολογΐ|χιχά τβν εγγρκφα χαθ'
  δαβν τι «3κ έχπρίθ'σ,ιβς προσαγ»
  γή Ιβχαι άκκράδεχτος. Εγένετο
  έν ΚαοτιλλΓφ ΠιΒιάΒος χαί έν τφ
  Ινχαθθα καΐ χατά την συνειχΐαν
  Πολιμάρχι; Βτ,μισ'φ γραφιΓφ μου
  (Βι·χτηβΓκ τέκνον Γιηρ. ΔιγουΒι
  αν«*Τ] σήμερον την ι2<οατήν Βιυ τέιαν Α&γιΰοτου ημέραν Κυριακήν τοΒ χιλιοοΜΒέννιακβσιοατεΟ τρια χοοτοΒ ίδδίμου έτ·υς Βι' ήι έλή »θτ;οϊν τέλν, χαί διχοαώματα Βρ. εκατόν πέντι (105) χβΙ δπεγράφΐ) καρ' έμβΒ τ·Β σκμβολιιογράφιυ. Ό ϋνμβολαιογράνος (Τ. Χ.) Έμμ. Ιδομενέως Ζητοδνται καμαριβρσι παρα τω ξενοδοχείφ "ΜΙνως,,. Πληροφορίαι καθ* έκαστην. Ένοιχΐάςεται οΙκ(α εύίερος καΐ καταλληλος βΓ οικογένειαν παρα την θέσιν Περβόλα, Πληροφορίαι παρα τφ κ. Έμμ. Κουναλάκη πιλο ττοιω. Όδίς ΚαλολαιρινοΟ (Πλα- τ«ια Στρατσ). 4 —Εύχνριατίαι τ·9 χ κ«ί τ·0 'Αρχηγοθ τής μ·Ι Ρ«5· Ή Α Β.Υ. « Διάδοχος Παθλος κ«ί 6 'Δρχηνός της Μβίρκς τβϋ στόλβυ ιιοις ίίης έιησκεφθη τον λιμένα μ«ς άπίβτειλαν πρός τέ)ν Δήμαρχον ν. Μηνκν Γεωργιάδην τα χάτνθι ραδιοτηλεγραφηματκ: ■Ευχαριατ& λγκαρδΐΗς υμάς κ«ι λ«βν Ηρακλείου δια γενομένην ύποβοχήν. , >
  Ο,ΛΥΛΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ·.
  «Παρακ«λ& ίεχθϋτε θερμάς ιΰ·
  χαριβτΐαις μβοώς κ«1 κυ&ΐρνητΜν
  έπιτιλΐίων ΗβΙ πληρΜμάτειν ατο·
  λίσκβυ διά τάς έ{βιρ·τΐΝάς π«ρι-
  ποιήαεις κ«1 τ« «δελφΐΗά οτΐαβή·
  ματ« δι' ών ο λαβς της άν*πη·
  της πόλεως Ηρακλείου περιϊβαλε
  ημάς κντατήν αύτόθι προαβρμοσίν
  μοΐς. Έπίαπς διαβιβάοατε πρθ(
  τοΰς αυνδπμβτβς σ«ς τόν άδιλφΐ-
  χον μας χαιρετισμόν κ»Ι την δια
  ρΊβαΐΜβιν ότι 4έν θά λπομβνήσΜ
  μέν, πβτέ τα αΐσβήματά το», βμεΐς
  δέ δεχθήτε προβνπΐΗώς βερμοτ«
  τας μας ·ύχ«ριστΙ«ς χαί διαβε
  Ρβίωσιν της οιαρχοΐς άναμνήσε
  *»Ι μ«&
  Διοικητης ατολΐσχου
  Πλοίαρχος Δελαγραμμάτικαςη,
  —Προσέλευαι, φυγοπ·(νου.
  ύροοϋλθε χαΐ «αρεδόθη είς τάς
  άατυνομιχάς αρχάς ό Ζαχ. Άντ.
  Γιαννουλης χάτοιχος Νάλνν Ρε
  θύμνη. ηρος ϊκτισιν 4 μηνβν φ»
  λαχίσενς, Έ{ άλλον οννελαφθη
  6 φυγόποινος Γβάρ. Ί. Άλΐβυζ*
  χης χάτοικος 'Αργνρο»η6λεΝ( τοδ
  141ου νομοΰ πρός ϊκτιβιν κοινής
  φυλαχΐσΐως 4«1 αΰτοβιχΐκ.
  βς τρε>»μ«τιβμ<{. Είς Χανιά «ροχβές ό Εύοτρ, Ρ. Παντζελουδάχη; εκιτεθεΐς ένβιντί όν τού Γε&>ρ. £τ. Παντζελουδ*
  χη ετραυμάτισεν αυτόν οοβαρϋς
  δια μαχαίρας είς την Μοιλιακαν
  χώραν. 1α αϊτια τοθ τραυματι
  σμόν δέν εγνώσθησαν.
  —Ό Ιλΐγχ·, τ&ν διδακτιχβν
  ββλ(
  Τό 'Ανύτατον 'ΕχηαιδευτΐΜόν
  Συμβούλιον είς τό οποίον άνετ·;
  6η ό ελεγχος τ«ν διδαχτιχ&ν βι
  β ΑΙ ών τής Μέσης καί Δημοτικης
  εχκ«ιδευσ(»{ επρότΐιν* να έκιφβ
  ρβυν «Ι αυγγραφιΐς διαφόρους
  τροηοκοιηθϋ{ είς τας Ίοτβριαςχηί
  ϋτ' Δηνοτιχοα κα) τής Α χαι ί*ϊ
  ΓυμνααΙου. είς τα Νεοελληνιχά
  άνοιγνωαμιχτ» ίλνν των τ«{εειν
  τού ΓυμνααΙου χβΐ την γεκγρα
  φί«ν της Α'. ΓυμνασΙου. |>ατόηιν
  τούτου οί συγγραφ>ΐ( των έν λβ
  γν διδακτικήν βιβλΐΜν είναι υπο
  χρ·ωμενοι νά συμμορφΗθουν πρός
  τάς άπβφάσεις τού ΆνΗτατου Έκ
  καιδευτιχοΰ £υμβουλΙου,
  ΜΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Υπό την προστασίαν τής «Άθηναΐκής
  ΜανΒολινάχας» χαί την Διεύθυνσιν τοΰχ
  Κου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ
  "Εναρξις την Ιην ΌχτκβρΙου 1937. Δίδαχτρα 50 δρχ.
  μηνι«ί»ς μέ πλήρη καταρτισμόν είς ενα όργανον χαί
  ΘεΜρηχιχα. Δεχτοΐ νίοι χβί Δεσηοινιδες.
  Τακτικαί συναυλίαι, έχδρομαί χ«1 Ένε·
  ιικαΐ έορταί.
  Βραδύτερον 6ά ίλβο καΐ ρΌηθός Καθηγητάς. :
  Ι
  «ΧΟΡΩΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
  'ΕπΙσης άκό 1ης Όχτν βρίου— φοίτησις δκρεάν, μέ όϊ
  κα(ε»μα μονον Ιγγραβης. Χορνθία άνδρ&ν, χορωδΐα Δε·
  σηβινίδλΐν,
  ΧΟΡ0Δ1Α ΝΙΚΤΗ
  Έν¥Ρ«φ«1 είς αμφότερα κκβ 1ης Σεπτέμβριον ϋρα 7
  -8 μ. μ. Μαθ' ίκάβτην.
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφβΤα έναντι Π«λ.
  ανορθωσισ:
  ΠρωΙα Παρασκευήν
  27 Αύγούστου 1937
  1Π0 ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΙΣ ΣΤΙΓΜΗΝ
  ΑΝΙΜΕΚΕΤΑ1Η ΚΔΤΔΔΒΨΙΣ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 1Υ Σ1ΝΤ1ΝΤΕΡ
  ΟΙ ΕΒΝΙΚίΣΤΔΙ ΠΑΜΗίΥΡ·ΖΟΥΝ
  ΗΔΗ ΤΗΝ ΚΔΤίΛΗΨΙΝ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας)—Εσπερινοί τηλεγρα.-
  φηματα άγγέλλρυν ότι τα έθνικά βτρα.·
  τεύματα είαέρχονται άπό ατιγμής είς
  στιγμήν είς Σαντάντερ.
  "Αλλα τηλεγραφήματα έκ Σαλαμάν
  κάς Α,ναφέρουν ότι τόΣαντάντερ χατελή
  φθη καί αί πόλεις β ί κατεχόμεναι υπό
  των έθνικοφρόνων πα>ηγυρ(ζουν.
  Σημειωτέον ότι την άπελπιστική
  θέσιν τού Σαντάντερ όμολογεί χαί ί
  Μαδρίτη είς νυκτερινόν της ραδιογρά
  φημα.
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΙ1ΣΙΑ
  ΤΟΥ ΠΡΟ8ΥΠ0ΥΡΓ0Υ ι. ΜΕΤιΞΔ
  ΔΙ. ΤΔ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΝ
  Α«ΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (.τού ά
  ταποκριτού μας).— Σήμερον ό πρωθυ
  πουργός χ. Μεταξάς συνειργάσθη 'χα
  αύθις μετα. τού ύπουιγού των Δημοβί
  »ν έργων χα.1 ακολούθως μετα τού ύφυ
  τουργού των Σιδη? οδρόμων.
  Α ί βυνεργασίσι αυται τού χ. Μετα.
  ξά μετά των χ. χ. Οίκονόμου χαί Σπυ
  ρΐίωνος άφεώρων ουγχοινωνιχα ζητήμα
  τα καί διάφοραι υπό κατασκευήν δημό
  σία. έργα.
  ΒΦΔΝΙΙΒΒ ΗΥΣΗΩΣ
  Η ΚΒ.ΙΙΩ1.Σ ΙΑΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΗ
  ^•ΒΝΑ 26 Αύγούστου (τού άν
  ταποχριτοθ μας).— Υπό μυστηριώδεις
  όλως συνθήκας εξηφανίσθη άπό διημέ
  ρου ή γνωστή ήθοποιός κ. Ά λίκη Μόν
  οούρή χόρη τής κ. Κυβιλης. Ιϋολονό
  τι »αταβάλλοντ«ι ούντονοι ενέργειαι
  οιά την »νεύρεπν ι ής ήθοποιού υπό
  τής αστυνομίαν, ένφράζονται υπό τι
  νων σοβαραί &νησν>)ίοι διά την τύχην
  της.
  ΔΚΛΔΙ0ΠΑΙΙ0ΥΤ1Ι
  Η ΥΒΚΡΕΙΙΠ1ΙΙΙ
  ΙΥΡΙΒΣ
  ΑβΒΝΑΙ 36 Αύγουστος (τού άν
  ταποκριτού μας)..— Άναχοινώβεις έ*
  τού ύηουργεΐου Δικαιοαύνης φέρουν ώς
  γεγονός α ήν άνα δι οργάνωσιν τής υ ν ήρε
  οίας των φυλακών Πρός τουτο μάλιστα
  έχδΐδετα. απόφασις τού ύηουργού τής
  Διχαιοούνης διά ι ής οποίος μετονομα-
  ζεται είς Διεύθυνσιν σωφρο>ιστι«ής Δι
  οιχήσεως.
  ΕΞίΤΙΖΟΝΤΔΙ
  II
  ΑΙΤΗ.Ε1.
  ΜΕΤΔΒΰίΩΝ ΕΚΟΔΙΑΕΠιΪΒΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού άν-
  ταποχριτού μας). —1ό Κεντρικόν Ε¬
  ποπτικόν , Συμβούλιον τού υπουργείον
  τής , Παιοεΐας ήρχισεν ήδη εξετάζον
  τάς αίτήαεις μετα.θεσ>ων των έχπαιδευτι
  χών λειτουργών. ΌριστιχαΙ άποφάσεις
  θά ληφθούν χατα τας άναχοινώσεις των
  αρμοδίων μέχρι τού πρώτου δεκαημέ-
  ρου τού Σεπτέμβριον.
  ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΪΡΙΔΕΣ
  ΚΑΙΗΝΙΚΗΤΟΥΙΑΝΤΑΜΤΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 6 Αύγούστου ιτού άν
  ταπο»ριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Ρώμης ότι οί Ιταλικαι έ^ημερΐδες έ
  ξαΛρουν ίΐανηγυρ«ώτ»τ· την νίκην την
  οποίαν εκέρδισαν είς Σαντάντερ τα Ί
  ιαλικά έθελοτιχά ιάγματα χαί τό σώ
  μα των έπιλέχτων φασιστών (μαύρα βέ
  λη). Οί άρθρογράφθΐ ίσχυριζονται ότι
  όλόχληρος ή περιοχή τής Βιοχαίας μέ
  Χρι Όβιεντο περιέρχετβι εις ιούς Ί
  βπα,νούς έθνιχόφρονας 6}ά. τής άλώσεως
  το» ά
  Ίαπωνικαί νίκαι είς Κίναν.
  Δέ ν έγινεν άπόπειρα κατά τούΣαλαζάρ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου —
  Τηλεγραφήματα έκ ΒερολΙ-
  νου αναφϊρουν 6τι τα ϊατΐ»
  νικά στβατευματα ενετέλε
  σαν Μ,Θες σημαντικάς «ρο-
  66ους κατά την επίθεσιν
  τ«·ν «ρός ολοκληρωτικήν
  κατάληψιν τής βιαβάσεως
  Νάν—Καου.
  Ή «όλις ΤσοΟ-ΓιοΟγκ
  —Κουάν ή όκοία ευρίσκε¬
  ται έντός τής Ιισβάσιως
  κατελήφθη ύ«ό των Ια««·
  νιν&ν στρατευμάτ«ν. Έξ
  δλλου τα Ιανωνομαντζου-
  ριανά ά«οσ·σσματα μΐτά
  την κατάλλϊΐψιν τού Κολγ
  κάν «ρουκώρησαν κρός χά
  νοτιοανατολικά έ«ί τής σι
  6ηρο6ρομιΜ)ς ά
  χοθ ΠΙγκ—Σουΐ καί ά «ε ι
  λοθν ν' ά«οκόψουν την ο!
  ■οχώρησιν «έντε κινιζικΑ*
  μιραρχιβν. 'Αλλα Ια«ε*νι
  κά άβοσπάσματα «ροχ··
  οοΰν κατά μ^νος τοθ μέγα
  λου τ,ιίκους.
  Αγγέλλεται έκ Νίας Ύ
  Αρκης δτΐ οί «Τάϊμς τής
  Νίας Υόρκης» σιιολιάζον
  τις τάς δήλωσις τοθ Ά
  μιρικανοθ ΟβουργοΟ τΑν
  Έξντερικεΐν κ. Χάλ σχιτι
  κάς κρός χά γεγονότα τής
  "Λ·« Ανατολάς «αρα-η
  Ο
  —Είνε αδύνατον νά έ ο
  μηνευθοθν αί βηλώσιις τοθ
  ϋ-ουργοθ Αλλας «αρά ώς
  «ροειβο«ο(ηστς. Ό κ. Χάλ
  βέν μετέβαλε την στάσιν
  χου αναφορικώς «ρός την
  τήρησιν χ·ν ϋκο,ιοιώσΐΜν
  αί &«οΐαι άνελήφθησαν ύ
  ■ό τ·ν κρατών διά χοθ συμ
  φώνου Μκριάν—Κέλλογκ
  καί 5ιά τ*4ς συνθήκης τ^ν
  εννάα Βυνάμιων τοθ 1922.
  Ή άνιξαρχησΐα καί ή άκι
  ραιότης τ|ς Κίνας «αραμί
  νούν δ άνχικειμινικός σκο
  «ός τής άμΐρικανικής 5ι
  «λ«·ματίας.
  Ένιίνοντα τηλιγραφήμα
  τα εκ Λισσαβωνος διαψεύ
  δουν τάς φήμας «ιρΐ άνα
  κα«ύψε«·ς νίας 4νο«ε(ρας
  είς βαρος τοθ Πρωθυβουρ
  γοθ τής Πορτογαλίας κ.
  Σαλαζάρ.
  Ήέφαρμογή των έργατικών νόμον.
  Έγκύκλιος Ύφυπουργείου Ασφαλείας.
  ς Γενικούς Δ'ο·»η
  τίς Νομάρχα^1 Είσαγγιλΐϊί
  καί αστυνομικάς άρχβς τοθ
  Κράτους έκοινοττοιήθη όττοτοθ
  ΰφυπουργοθ '«{ι<: Δή ΐοσ.'ας Ά οφαλεΐαο 'γ ύχλιος ττεριίχου οα τα εξής περίτΐίυ: €*Η Κι βέρνησ ς Ιν ώ ιιβ βίφ ιή"ς ίργατιι ί)ο κο( κοινω νχης πολΐτΐιης ίλ€ β«ν ύτιίρ ιτΐς τάξεως τ Λ ν μιοθω'Ανιήν νώρβς έργαιών κ α! ΰκαλλή λων, οιάφορα μίτρα ώστε σ(| μερθν ν' άνομολογήται κσρά παντός κολ^ς π'στίως άνθςώ πό ο 8τι διά αής κατα το άπό 4ης Αύγοθστου ~ Ι. καί ίντίθ θεν άκολουβηθβίσης κοΙ οκο λοιθοι/μένης οταΡβ^άς φιλβρ γατι·τ]ς πολιτικάς ίζυτιηρετοθν τα ι *Φ ενός μέν τα γενικώτε ρα Έθνΐκα καί κοινωνικά συμ Φέρονχα ιτ]ς χώρας, σφ' έ τ* ρ(υ ϊέ «ρογματοθτοι ή ωσις τίς οΙ«ον γ μιι τ}ο ών ίργοζ<·μ«ιων. Οδώ ι· Κράτος σήμΐρον μέ χσροκιη ρο έθνχον Ισταται άμερίλτιΙ «τον, ανετιηρέοστον καί βίχσι όν άπένβνχι β?ων τβν κοινω νίκων τάζιων,κσΐ τβν τισραι γονιων τεθ ττλούτου τής |ώ| ρας, μερΐμ· ^ ύκίρ ^0 'Ργά( τού, άλλα *αΙ τούτοχΓΟνως ιτΓοστατίΟ?ι τ6 κεφάλαιον, τίς τΐκονομικάς δυνάμεις τοθ "Εθνους κοΙ ι ήν ησυχίαν ΐτ]ς Κοινωνΐσς. Μετο ξο τβν «ολλον ό'έ? τον έργεζομέ'ων ιύεργβτι ■Αν μέτρων κεριλαυβάνοντοι ο( Βόο Έθνι>ο' Συλλογικα'
  Συμβίσβς ιης 12η« >ΰγού
  στβυ 1936 «κερΙ όρισμοθ κο
  τωτόίων 6ρ ών μιοθοθ (6 ωτι
  νόν όττολλή' ών κα' ήιΐ'ρομι
  σθίων έν ι β βιομτινα> ο·» κα
  Ρώς καΐο'ώφοροι αλλοι μετα
  τα>βνισ έ(ως ύπερΐκστονμερι
  νώτΐραι ουλλογικοί συμβίσβ'ς
  ΕΤναι ΙπΙ τί 6τοις τοίς τασι
  νατόΐηλον δτι ή όξία τβν λη
  ίθένων όττ4ρτ©ν((.γαζομέ>ων
  έν γένει τόξεων μέτρων Εγκει
  χαι έν ιβ ούσττκ φ'θύτων ίφαρ
  μογβ Έπει&ή 6μως εί επ! τοό
  •ών βντεταλμενοι ότιΛλληλο
  τ1)ς ά?μοοΊ6τητος τοθ
  νβ'ου ατ)ς εργασίας 'έν
  δυνατόν ν α έπσρκίοωσιν σπο
  τβλβσματικίς ιίς τος ιιο>λσ
  τι) άς άκαΐτήοεις τί)ς ότηιβσ!
  άς των. Παραγγέλομεν:
  πως άπασαι οί Αστυνομικαί
  'Δογ,σ', κατανοοθσαι κοΙ Ικτι
  μβσσι δεόντως την σ<οπΐμότη τα ιβς τταρίύοης έγκυκλΐου Θιωρήσωσιν ώς εν έκ τΛν κυ ριωτάτων ούτΛν κοθη»όντων, κατα την σημερινήν (ο α περΙ οβον ΐΓΐς Έθνιχης Άναγβννή σ«ως, την ς ύστηράν κοΐ ά»ρι βο&ικαΐαν εφαρμογήν των έ κσστοτε Ισχυουσών βιαταξβ ών τής ΈργανικήΓ σς. ν α συνσιοθανθΛσι Γ έ τες δτι έποκτΐύοντες είς εφαρμογήν τ£ν συλλογικών συμβάσβων προσφίρΓυσι ιήν λαττμ-ροτέραν όπηρϊσΐαν ε(ς την ΠατρΙβα ματ». ΕτΧΑΡΙΖΤΙλΙ ΤΟΥ ΔΙΙΔΓΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥ ΚΡΙΚΛΕΙΙΥ λΤρίς τέν Νομάιχην «υ χ. 'ΑνΒιΙαν Μάρκιλλβν απ» ατάλ- χΟές <χ Χ»νίωντέ >ατ»^έ
  ■» τΐ|λιγΐέ«ΐ]μα ι ής Α. Β. Γ
  ι·Β Δΐαδίχοιι Ββύλβι: «'&
  βίίΐς ι&χα·ιοτ(ας μου &ια
  μέ»ην δποδοχήν.
  Παθλος
  'Κηίο^ς πβιρά τβΟ
  οθ οΐελίοκευ πλβΐάεχοι» χ. Δι
  λβ/ραμμχτΐλΜ &κιοτκ?η το χίιαθ
  ]ΛΐγράφΤ5μα δια
  ώς πρες χά ηλιιιώμβιτκ ηΐ]>ιπ·ιή
  οιις τ*Ο λα·0 Η;αχλε(ο»:
  Ήρα«λιΕ·υ
  ϊιχΐίήτι θερμάς ιύ
  ΙμβΟ, >ι>Ειμΐ|ΐΗν χβΙ
  •κιτιλιΐβν οτβλίοχοϋ 5ια Ιξαΐε.·
  ηιριπβι^αιΐς ύμέόν χαί ιίν
  τοθ νβμιθ ούς ών την άνά
  ιΐνςοιν βά δικ;ΐ]·ήο»μιν ζω-βοτά;
  Ο ΔΙΑΓΩΝΙΙΜΟΣ
  ΤΩΝ Κ0*ΩΚΙΚΩΝ ΑΙΦ1ΛΙΣΕΩΝ
  Μεταξθ ι ών έπιτυχοντων
  ί(ς τόν 8ιε*βργηθίντα βιανω
  νισμβν προσ) τ1 ψ?ως ύκαλλή
  λων τΰν Κοινωνικήν Ίσφσλι
  Οί ών συμπεριλομβανονιαι
  κοθ' α ιιληροφορςόμεθα «σ
  οί ναιωθι Κρήτες: Δ. Παπά
  ιδαιης, Γ. Λϊονταραχης, Γ
  ΚαμπουρΛκηι,, Μο,Ια Μίΐμο
  ρά> η, Γ Βσβουρά·η(Γ, Μαρία
  Καισουλόχη, Κ. Κουφθιης,
  Δ. ΣτρατΛοης, Γ. Μαντωνο ,
  κάκης, Ήκΐσς ΠατιαΒάιη-
  Ευαγ- Διακάιηχ, Ε. Χά ζή
  δάκτκ, Ν. Μασοθρος, Δ. Δή
  μάιης, Γ. Ίνΐωτα»ηΓ, Έμμ
  ΜτιραουΒακης καΐ ϋ. Γαλό
  Η ΕΝΙΙΧΥΙΙ.
  ΤΩΝ ΜΙΜΗΤΙΚΟΝ ΥΠΜΡΕΣΙΟΝ
  ΣΥΣΤΗΜΑ
  Εκτετΐκΐιτ
  ., . , ι Ό υπουργβς τής Γ«»ιργίβς δι
  σΐ·λ(οχιυ πλοΓαρχ»ς ίγχυκλΐου τβ« πρώς τοΰς «ρμοβΐ
  ο»( έκ·β(Μρητ«( εντέλλεται ι να
  &ν«χΝρτ,οο»ν βυ.τβι «μέοΜς δια
  τάς έηβρχΐας ίνα δ·αφΗΤ(ββ»ν
  τόν άνροτιιιον πληβυσμβν επι τη
  έφαρμβγής τοθ ουστΑμκτος .τή
  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΝ
  .ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ή θερμο«ροσία σήμερον
  έν σχέσει μέ την χθεσινήν ΘΑ
  σημειώση μικράν άνοδον. ΟΙ
  άνεμοι θά πνέουν Απω βορε
  οδυΐικων διευθόνσιον μέτριοι,
  εως ΙσχυροΙ. Θερμοκρσσία χτ]ς
  ΐθές. 8ης ώρας 26,0ο, 14ης
  28,0ο, έλαχσΐη 22.7.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ
  Τό άγρονομίΤον Μοιρών
  ροσΒιώρισε τας κατωτέρω
  οικασΐμους άγροζημιον οια
  τόν ερχόμενον μήνο: Την 9
  'ΔγΙους Δίκσ, την 10 είς Πό μ
  τιηαν, ιήν 13 είς Γίργβρην,
  ιήν 14 «(ς Ζαρόν, ιήν 16 ιίς
  Μβΐρβς, την 17 είς Πλάτανον
  την 20 είς Άνώγιια την 21
  είς ΜιαμοΟ. ΈνΙοης τό άγρο
  ομεον Χβρσονήσου καθώρι
  σε οιά τον αύτθν μήνα τ*ς
  ξής δικσσμους! Την 11 ιίς
  Λιμένα Χ^σονήσου, την 13
  είς Κ·ξ«ρη. την 15 είς 'Ανώ
  ηολΐν την 18 είς Μοχβν κ«(
  ιήν 20 ιίς ' "
  Η ΕΚΔΙΣΙΣ ΙΠΘΙΠΑ2ΙΑΤ0Ν
  ΤΙΜΟΛβΠΟΜ ΕΜΠΟΡΙΥΜΑΤΟΝ
  Διά χ·ιντ)ς μ|μ^ς
  άχιφαοιβς τεεν 6π·»ργ·ν Οίχβνβ
  μιχνν χαί ΊΕΒνι»τ|ς Ο1χ·νομ(ας
  1ξουθίθΒοττ)θΐ|θΒν αί επιτροκαΐ
  λίγχου τ μβλβγΐβν ν ά ιχΒΙ&ουν
  άντΐγραφ» ή αιτιαπαοματα τιμβλ·
  γΙ»ν Ιμκβριυμάτοΐν ιυ·ιοχ«|ιέ>ω>
  ή έ
  ΑΠΟΠΛΟΥΖ
  ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΠροχθΙς περΐ ώραν 6 30' μ.
  μ. ύπέπλεοσε τιθ λιμένος
  μας κρός συνέχισιν τον γυ-
  μνασΐων 6 1ος στολισβος άν τι
  τορτΐίλλιιον ίφ' ςδ ένιβαΐνει
  ώς γνωστόν 6 Διώδοχος ΠρΙγ
  »ηψ Παθλος.
  ΓΑ ΑΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ>ΙΙΤΑ ΦΑΪΪΓαΚΕΙΑ
  Σήμερον διανυκτιρεόουν τα
  φαρμακεΤα θεοδ, Γεωρν.Λδβυ
  κοΙ θεοδ. θεοβωρΐβη.
  Ό νηο»ρός των
  *πηυβ»ν« ηρβς τε'.. ----------
  κβιΐ έηβιρχε,υ; εγκύκλιον δι' ής
  ανακοινοί δτι προαεχ&ς θέλει κκ
  ταοτό δυνβτίι ήένΐσχυαιι τβΰ προ
  ΟΜπικοϋ τ&ν βιοΐΜατιχ&ν νιτηρΕ
  σιδν. Μέχρις 2μω{ τίς λήψεως
  τβθ μέτρον* ουνισι» Ιπως μ«τοι
  βληβό Μκβε ηρ·σπάβ·ι« έκ μέ
  ρβνΐ τού ηρβσΜκΐΜβδ διά την τ·
  χ«Ι«ν £ιεκποιιραίΜβιν τδν διοι
  κουμίνοαν κ α Ι ίπβε-εΰνουν πάσαν
  περι την λύσιν «ύτ&ν βραδύ
  τητβ.
  Η ΚΑΤΑΙΚΕΥΗ
  ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΥΛΩΝ
  Δι* αστυνομικάς
  Ιγχριθεΐσης ύπα τοθ Νομάρ
  χου Ηρακλείου ν. Άνβρ.Μαρ
  κ|λλου απηγορευθή ή χρησΐμο
  ποΐησις ενιόπαιν γενΐκβςττθ
  Δημοσίου κα( οιουδήποτε αλ
  λου μεταχειρισμένου ή άκαβάρ
  τού χάρτου, πρ4ς κατσσκβυ
  τ)ν' χαρτοσακκουλον ή περιτύ
  λ ξιν έμπορευσΐι,ων ΐΐοαν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΖ
  ΔΙΑΓΩΝΙΖΜΟΥ
  Υπό τβΟ οφυτΐουργε'ου Έμ
  πορικτ^ς Κουτιλΐας προεκτιρύ
  χθη βιαγωνισμος διά την 13
  Ό<τωβ?1βυ πρός κατάταξιν έκτά οοκΐμων σημαιοφόρων λιμενικον. Είς τύν διαγωνι σμόν γίνοντοΐ δεχχοΐ «τυχιοθ χοι άνωτάιης σχολής νομικον, πολιτκον ή εμπορικον στου δόν ήλικΐας (έ ουχί μεΐζονος των 26 έτον. ΟΙ ΙΑΠ&ΗΕΣ ΑΠΕΚΑΕΙΣΑΝ ΤΑ Κ1ΝΕΖΙΚΑ Π ΑΡ Α ΑΙΑ ΑΙΑ ΤΟΥ ΠΟΑΕΜΙΚΟΥΙΤΟΑΟΥΤΟΚ Η1ΜΕΡΙΚΗ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ Οί ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΕΝ Ε ΡΓ ΕΙΑΗ 1 ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τού άν ταποκριτοθ μας)· — Σημερινά τηλεγρα¬ φήματα έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι κατ' είβήσεις έκ ΝανχΙν χαί Σαγχάης οί Ίάκωνες απεφάσισαν ,τόν πλήρη ά- ί ποκλειβμόν των Κινεζικών παραλίων. "Ηδη ό 'Ιαπωνικός στόλος ηεριπολεΐ είς τάς κινεζικάς θαλάσσας, τοποθε τεί δέ καί τορπΐλλας καί νάρκας έξω τ ών μεγάλων χυρ^ως κινεζικών λιμένων. Ή ενεργεια, αΰ.η των Ίαπώνων, γνω¬ σθείσα. έπροξέ>ησεν είς όλον τόν κόσμον
  ζωηράς ανησυχίας. Σχετικώς αγγέλλε¬
  ται έκ Νέας Υόρκης ότι ή Άμερική
  Θεωρεϊ την ενέργειαν αυτήν τής Ίαπω-
  νίας ώς εμπόλεμον ενέργειαν. .
  ΣΦΟΔΡΑΙ ΣΤΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  .ΥΝΑ&ΤΟΝΤΑΙ___ΕΊΣ ΣΙΓΚΔΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »« Αύγούστου (τού άν
  ταηοκριτοΰ ' μας).·— Ραδιοτηλεγραφ
  ματα έχ Σαγκόης άγγέλλουν ότι πέριξ
  τής πόλεως συνεχίζονται σφοορόταται
  συγκρούβεις *Ιαπώνα>ν καί Κινιζων μέ
  χιλιάδας θύματα εκατέρωθεν. Έπίσης
  οί έν Σαγκάη ξίνοι ανταποκριταί τη-
  λεγραφοΰν ότι ή πόλις ευρίσκεται υπό
  τόν συνεχή καταιγισμόν τού ,πυρός καί
  ότι έχει μεταβληθή είς κόλασιν.
  ΟΙ ΚΙΝ.ΖΟΙ ΑΗΤΕ ΠΙΤΙΒΕΝΤΑΙ
  ίΙΣ ΡΑΑ ΤΑ ΜΕΤΒΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Α ύγούοτου (τού άν
  ταποκριτού μοις).— Νεώτεραι εί*οήσε(ς
  έχ Σαγκάης χαί Λανκίν άναφέρουν όν»
  οί Κινιζοι ανέλαβον άπό τής σήμερον
  την πρωτοβουϊ ίαν είς όλαι γενικώς τα
  μέτωπα. Αί δυνάμεις των ένιαχυθεΐσαι
  καί άπό άλλας άκόμη στρατιωτικάς μο
  νά&ας καί ηυροβολιχόν «ξαπέλυσαν σή¬
  μερον σφοδράς καί έπιτυχεΐς άντεπιθέ·
  σεις κατά των Ίαπώνων τόσον είς τα
  πίριξ τής Σαγκάης όσον καί είς τό μέ¬
  τωπον τού Πεκίνου.
  Ο ΠΡΕίΒΕΪΤΗί ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΕΝ ΚΙΝΑ Ε8ΛΒ8ΙΙ ΪΟΟ ΙΑΗΟΚΟΐΊ
  Α«ΗΝΑΙ »β Αύγούστου (τού άν
  ταποχριτού μας).— Ραοιοτηλεγράφη
  μα τού ΐπρακτορείου Ρώυτερ άναφε
  ρει ότι χθές περί την 5 μ. μ. 6 έν Ναν
  χίν "Α γγλος πρεσβευτήν σέρ Γιούντ με
  ταβαίνων μετά τής συζύγου τού έπ' αύ
  τοχινήτου είς Σαγκάην εθήθη είς άπό
  στάσιν ογδοήκοντα χιλιόμετρον άπό
  ταύτης υπό βύο Ίαπωνικών άεροπλά
  νων ««τ* αρχάς διά μυδραλλιοβόλων εί
  τα ·έ διά βόμβας. Θραΰσμα τής βόμ
  βας εύρε τόν πρεσβευτήν τραυματισθέν
  τα θανασίμως.
  ΕΑΑΗΝΙΚΟΗ ΑΙΙίϋΠΛΟΙΟΝ
  ΕΒ
  II
  Η ΒΑΡΑ12ΘΗΑΠ0 ΑΕΡΟΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζ8Η
  ΑΙ έν τή άγορςϊ μας κυμανθεΓσαι
  χθές τιμαί των διαφόρων ενχωρΙ
  ών νροΤόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονορ. Διαν
  Ιλαια ο βαθμόν 40. 46.
  κοινα 'ύΰ.
  ραφιν* —
  Σουλτανίναι
  Ταχτάδες
  Μέτα&χ
  Κουκοβλια
  α'
  80 21
  19. Ϊ0
  17.50 18.50
  1650 17
  Π. Η
  9.
  8
  600
  ΑΘΗΝΑΙ *β Αυγουστον (τοθ ά*·
  ταποχριτοθ μας).—Σήμερον κατέπλευ¬
  σεν είς τόν λιμένα τού Πειραιώς τό έλ
  ληνΐΜόν ατμόπλοιον «Ρομφόρντ» τό ο¬
  ποίον είχεν υποστή επίθεσιν έξω των
  ίαπανικών υδάτων. Σχετικώς ανέφερεν
  είς τό λιμεναρχείον 6 κυβερνήτης τού
  ηλοίουότιή επίθεσις εγένετο μακράν
  τής Βαρχελώνης ΰπ' αεροπλάνου χγνώ·
  ότου εθνικότητος- Εναντίον τού σκά·
  φους έρρίφθησαν πολλ«ί βόμβαι άνεπι·
  τυχώς όμως.
  ΠΟΤΕ ΕΒΡΑΓΜΑΤθαθ&ΗΟΗ
  Η Κ.Τ1ΑΚΨΙΠΟΥ 1ΑΝΤΑΝΤΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Αύγούστου (τοθ άν·
  ταποκριτού μας).— Επίσημον ίνακοι
  νωθέν τής Σαλαμάνκας αγγέλλει ότι οή
  μερον την πρωΐαν καί ώραν 11 ·4δί'
  μ. τ» έθνικα στρατεύματα εισήλθον
  τί» Χ»νι*ντ·ρ.