94707

Αριθμός τεύχους

4650

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

28/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑ1 ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΪΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ιτησία λ(ραι 3
  εξάμηγο£ Ι
  Άμβριίη,ς
  Ιτησία δολ. 10
  εξάμηνο; » 8
  πατά φύλλον
  Δρ. 8
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡ ΑΦΕΙΔ
  ΟΑΟΧ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟί ((ΟΝ
  ΑΡΙθΒ. ΦΥΔΑΘν 4650
  ΤΙΠΠΙίΙ ΣτΙΤλΚΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΝΕΑ
  ΕΜΠΟΡΙΚ» ΣΥΜΦΟΝΙλ
  κρ·αιι«βει« πρός την κ«τΐύ-
  8υνο«ν αύτ4ν Σήμερον &λ-
  είναι εύχσλύτιοον να
  ϊτι δκν
  Χ·ΐβιν·ν
  λιγρ6·ημ«
  η
  { 'ΑΒπνβν τη-
  ·ημ μ*( μΐτέδωχι
  ι.οηοιν <τι έρχεται είς την «ιρ»τ«ύ«υβ«ν βντι- κρ·σ-πε(α τής ΤονρκΐχΕ,ς Ε» βερνήσεως δια ν* διαΐτραγ ματιυθρ την σύναψιν ν{ας Έλλην· τούρκικα έμπ·ρι 'ζ *ίς θμβς φ δέ αχΐτιχβς ή γνύμη *τι ■Ι διακρ«γματεύαει( δκν Βα πεδίον. Τ· χΐρδος έκ τής τοιαύτης ουνεργααΐας β* ήτο δι" αμφοτέρας τεράστιον. Δι ότι Α μοί ν ά βμπορι«ι π·λιτι ή κ«ι Α εμφάνισις τβν προ τβν &ύ· χνρων ιΐς 8 χρ ς την δι·θν>4 αγοράν 8κ εοή
  μαινκ χον τερματισμόν τ·0
  ΰ ί 8
  μ
  γμ καί 8β αΤχεν
  ώς αμεοβν δκοτέλισμν την
  αυτόματον &ψ»σιν τβν τιμβν
  τφδ* χ}
  <β·ν κβί τβν ■υναντήαο»" η·λλ·ς δυαχε τααον τβν Ίτε<ν(δων χαί ριΐβς χαί ·τι αυντομνς θ',τβν «ηολήζοκν είς την ύπογρ ■ην τίς νέας αυμν&ινιας. ς μς δίν γνωρίζομεν «· ( βό ! γρζμ μ ίπΙ κ·(ας βόαενς !■ διΐ(«χθ·0ν ■! διοικρκγμ*- τιύσεις. Ου τι καί ίχσμεν ύκ' 4ψ»ν μκς «·ία ιύρύτης 8& ί ί | μ είς ς ρς τί·ν ν|«ν αυμφω ύθ ομ»ς · νίβν- μ μς τικρο Καιρ·δ είχεν «ναχοι ν·»ΒΘ ίπιαΑμως ·π μκτ*{ύ Ελλάδος καί Τβυρκίας &ιε{6 ν·ντ· αιαπραγματκύαεις δι* στ« .____ πολιτικάς. Κ«ί «χά μη, δέν ληαμ·νβμΐν σιι χαί ■Ις τ· κ«ρ*λ8·ν ιΐχι χ«τ« βλϋθό κρ·αηαβκια δια την χκΒιέρΗθΐν χοινβς κε.πνιχϋς πολιτικάς τδν δΰ· χωρβν χ» ρϊς ·μ«ς τ·τ» να βχβδ είς ■ΐβισν έηοϊέλΐομκ Α κρ·- οκκθειει έχιίνη. Έηί τβν ζατνμΒΤΜν λσικαν αύτβν, δΐν ύηαρχκι Αμνιβ·λ(α ότι 0* διΐ,αχθοδν μ«ι τώρκ δια χραγμκτεύβεΐί καί ίη' χύτβν Β* |ΐά{ ·ηιτρκ*ΐ9 ν' ·οχ·λ<ι Β6μ«ν σήμ*ρ·ν ϊν γενικαίς γραμμαίς. Μ· τ*ν ΤουρχΙαν, 4 Έλ έχει κεηνα ·Ικ·ν·μιΚΒ Ιχΐι χαί χοϊιναν πολιτικήν. ΑΙ δύο χβραι ηαρ«γ·»ν τ* ϊδι αχιδον βκοχλιιατικβς κρ·Υ •ντβ: Ε«πν·ν, ατβφίδετ, Ι λβιει, οδκε. χαί δι·Φ·ρα αλ λα πρ.ϊβντα. Ακριβώς Βέ δι« τ·ν λόγον «ύτον ·Ι 6ύ· χβρετι ΐύρ(·χ·ντ· &λλ·τι χά ™- · ...» _·_ ίβ.ι__ 4ντ»ν τβν δύβ χνρδν. Κ«1 έκ τής «νατιμαβιως «ύτήί θετ ώνΐλ·δντ· καί οί "Ελλιΐ νΐς χαί Τ·6ρχ·ι ικρανΝγ·· χεεΐ τα δημ<βι« οικονομικαί τβν δύ· χυρβν. Τβδΐ· άντιλαμββνανται χαλβς χ«ί «Ι κνβερνήαεις τβν ΆΒανβν χαί τας 'Αγκύ ρ·ς χκί δι" «ύτα ακριβώς χκΐ 4ντιμ«τ«ηΙζ·«ν το προβλημα τβν εμπορικον σχέσεων των 4π· τίς κλκυράς «δτΒς. —αί δέν ύκαρχει βμφιβ·λ(« >τι
  χ} νμ
  κοιήθη είς τ· καρελβέν. ΠοΟ
  τ«ν διά π Α πολιπχϊ» τβν δύβ
  ί
  ρ είναι α4μερ·ν
  κιρΐααοτκρον ρΐκλιαακΑ π«·
  ρ·ι πβΐέ άλλοτε. 11*1 δεύικ
  ρσν διατί Α χοον·ς κου ίχει
  μΐαολκβάσει ύκιβ·άθηαΐν 4
  λβ οημ«ντικΜ κΐς την
  ]Α τβν λ
  ρ
  βν μ«ι τβν κυβκρνάβινν
  τβν 2ν· χκρβν.
  Όδή
  ϊμως καί αν
  μ δέν Ι«ΐιτιι*χθί3 κατ*
  τ*( κρχομένας δι«πρ«γμ«τεύ
  οεις βομφε>νΙ« κ·ι«ί|ς έμκορι
  ί) λί ί ώ
  φ ς μρ
  κί)ς κολιτικί,ς είς τα κοοίώτε
  ρα 1
  τβν τΐχνικβν
  δσκολι&ν «ού θ'
  χρόνον μκκρον δια νά δικυ
  θΐτηθβδν, βίβ«ι·ν κάντ»; Βΐ
  στι «Ι δικπροΐγμκτεύ
  αεις αύταιί Β' ·ΐϊ·λήίο»ν είς
  την ταχείαν δκ·γρ«φ&ν νέας
  ίμη·ρικϋ; βυμβχβΐυς κου Βέ
  ί,υκιιρκτ}) τα αυμφέροντα
  λμφοΐέρυν τβν χωρβν.
  •πό τίς 4ΐϊ·ψΐ«ς
  ζΐι νβ χαιρκτιαθό μκ
  αι«ομ·ν χαί χαρ «ν Α
  αίς τής Τσυρχικϋς «ντικρ·-
  βωιτι(«ς ιίς την Έλλιινιχήν
  ΐϊρ»τ«ύ·Β·βν.
  κΓ άκτϊνες καμωμένσ
  άργοκυλοθν άτι' τοθ βουνοθ ' τα
  (ττλΛγια στοθ χωριβθ
  τ' αότια τα εΰτυχισμένα,....
  —-Μω, έ τί «ιύτυχισμίνα «ύ
  τιθ» μας λές. «ετάχτη<βν ά Κ λος άπω την τιαρέα. Δέν βλέ ΚαΙ 65ιιξβ ίνα γωοικό, πού «ΧαλοοΟσ<» Ινα γάΐδαρο φορ τωμένο τάβλε. Τό ζοο θυ μΐζβι τό «μεθυσμένο καρσβ >
  τοθ Ρ μττώ κι' ό χωοικκς προσ
  παθοθσε νά σχηρΐξη τό ζΰο,
  έν ώ ο( πέτρες Ιφβυγνν κάτω
  άπό τα πόδια τού, καί γλυ
  στοοΓσβ βκαστημοντας το
  σύ^παν ..
  Κι' δμως ί'ας άααξιτός δρό
  μος απα τό λιμανι ΣητεΙαο
  στή Ρούσα Έκκλησιά Βέν ίΤ
  ναι πολύ δύσκολο πράμα. Ή
  Απόστασις είναι μικρή κι' ό πό
  ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΩΝ
  ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΡΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΑ
  Β', (τελευταίον)
  —ΕΙδυλλισκοΙ, λοιτχάν, κι'
  ίμεΐςι Κάθε άλλο. Άλλβ εί¬
  ναι κάα ιι «ό «αράξβνο κοί
  χό άιιΐσΐευτο, ν& βλίπχ) κανεΐς
  στ'ς άΉομονωμίνβς κο
  «χάβγβχβι», κατά την χ
  κτηριστικήν 6ημώΑη λέξιν, ότι
  τόχοι καί παρουσιάζει ΰστερα
  έ
  τ« τό καρκλθον
  τον οίκσνομικσν
  είς οζύτ
  ■νταγωνι
  ομίν. Καί 'ήγΜνίζοντο μιτα
  (ΰ των «·ί« νβ βχτοκίβ^ την
  άλλην από τΑν διεθνή «γ·
  ρ*ν κ«ί νβ ίκιβ«λα τβ προ
  •·ντ« της είς β«ρ·ς τής κν
  τπγκνιατρίας της· ΤακτικΑ
  αΑιθρΙα πού ωδήγει είς ζπμί
  εις κ«ί ·ίκ·ν·μικ»ς κ «τ·
  ατρ·ιρ·ς. Έκί κλ<·ν £έ καί τκμτικΑ «δι«εη·λσγητ·ς. Δι •τι ώς ι>π·6ιικνύιτ«ι ίη τβν
  ΚραγμΒτνν σΑμιρσν, ύκκρ
  χούν τβ περιβώρια τϋς κβτβ
  νβλιίβκνς τβν ηροΐίντων ίμ
  φοτέρνν τβν χωρβν είς την
  διιΒνβ βγ·ρ«ν. Ε·) Ββ ήτο
  ιύκ·λύτιρ·ν νβ ίπιτινχββ
  τ·&τ· διβ βτινϋς ουνβργασΐ
  άς καί Μ·ιτΒς έμηορικής κο
  λιτι>ιΒ( κβρβ διβ τον οι>ν·
  ν«νιαμ«δ. Ή ο«νεργεσία
  *ύτ* «έν 86 ητ· επίοηί
  ρυφές ιής Σητείας, τέτοια πρί
  οδο καί τετοιον πολιτισμόν.
  Τή στιγμή πού στά χωρία ποΰ
  πλαισ ωνουν τάς πόλεις, βλέ
  πομε μονάχα άθλιότητες καί
  κιθηκισμούΓ, οεβαροφάνεΐες
  καί «ψυχικόν κενόν» άτβλείω
  τ», είναι μιά παεηγοριά, μιά
  έλπΐδα νά συναντοθμε ψυχκές
  όμορφ ές χά Ι δυνάμεις, έκεΐ
  πού βέ» έπβριμέναμε,
  Ποίος έτιβρΐμβνε—γιά νά μι-
  λήσωμβ πιό συγκεκριμένα—νά
  συνανχήσρ στό Παλα(καστρο
  κοινοτικό ΐ&ρυμα, κτισμένο μέ
  δλους τούς δρους χής σύγχρο
  νης Αρχιτεκχονΐκής «αί τής Ογ
  εινής,δπου νά πλύνουν ο! χωρι
  κοί τα ροθχά τους, νωρΐς τ' ά
  κάθαρτα νεράνάκληαμυρίζουν
  τό χορ'ό, δνως συνήθωΓ,δπου
  νά ποτ'ζ^υν τα ζΛα τους
  σέ κοθσρότατες τσιμεντένιβς
  «γοθρνε(» κοί ποίος έτιβρΐμβ
  ρ
  έμετοός των μΐμήσβων,
  πού σοναντοθμε συχνά στά
  χωρία μας: κορΐτσια 5
  έ
  χρ μ η
  κουρεμμένα καί βαμμέ*α καί
  ντυμένσ, χραγού&ισ, 8τιου άνβ
  κατώνβται ή δωρικτ) κρητική
  νδχα μέ τίς λιγωμένες φφνηη
  κβς διακυμάνσεις χής Βίμπο
  καΐ καφβνβΤσ, δνου δ*ν άκού
  γβται τΐποτε άλλο παρά μιά
  μιξοβΛρβατρη κουβλντα σχετι
  κή πάνχοχε μέ χά «ραντεβοΓ»
  τ()ς ημέρας...
  Είναι βαίύ χό δράμα τοθ
  χωριχβθ μας καί χοειάζεχαι
  χόθαρσιν 1
  θ->ς χων κατοΐκων
  Έ<κλησιβς μέγας. ΠατΙ δέν βΤνοΐ μόνο ηΔο ό ά χαξ τύς α υιός δρόμος θά βνακουφ'ση τό φτωχό χωρικό( πού είναι άναγκασμένος νά «ΐουβολρ» άπό τό Λμβνι 6,τι τοθ χρβιάζ« ται μέ χό γ2'ί\ουρά<ι, μά θά δώση άκόμη στό χω^ιό τή ζωή πού χοθ άνή<8ΐ' κι' άκόμα θά δώση στό λιμανι τής Σητείας μίαν εδχολη έζοχική άπό λαυση. ΟΙ χαλλονέ; τής Ρούσας Έκκλησιάς είναι, άληθινσ, σπάνιες. Μαγευτική θέα, ψη λά καί βαθύσκια δένδρα, νέ ρά ύπεράφθονα καί τέλος κένχρα διασκεδάσεως μοναδι κά. "Ενας προοδευτικός Ρ^υ κκλησώτης, ερχόμενος τώ ρα χελευταΤα άπό την 'Δμε ρική (τ' δνομά τού θά ήτο ά ξιομνημόνευτο μά δυστυχως δέν χό θυμάμαι χώρο) έχει κχΓσει ίνα καφενειον έστιαχό ριον, πού λ(γο διαφέρει άπό Α' τάξεως καφενεΐα χοθ Ηρακλείου: Πολυτελέσΐανο, «ύρόχωρο (ιιπορεΐ νά χωοέσο ό*;εχά 100 βελάτε<), καθκρό καί πλαισιωμένο άπό βρόσβς καί δένδρα. Μά τί θά βγή; ΕΤ ναι ίρημο. Έ1ώ θά μποροθσε νά άποβτ] (ίνα (Βανΐκό «έντρο ά τοϋς Λιμανιθχας, άν 6- δοομος. Πάντως Ακΐχνει κι' αότό, μα ζ( μέ τ' αΚλα, την πρόοΒο τοθ κωρ»οΟ. ΚαΙ φΐνβθώνβι πβς ό χωρικός μ«ς ίχβι άσυν κράτητη δυναμικότητα, πού αν κρ-σιμοποιηθ|) δπως πρέ πει ΘΑ γίνη άφβτηρΐα θατυμά των. ΕΤπαμε στήν άρνή γιά τή Ίωνική χάοι τίς Ροΰσας Έκ κληοάι: Πραγματικά στ* χω ριό ούχό «σ<όλη—καθηαβρινή» Βιασκβ&άζουν.Όογανα ξίρουν σχεδόν δλοι καί ό χορος εΤ ναι Ενα εΤ&ος ,. «ρώτης άνάγ "ής γιά τούςνΐους καί τίς νέες. Τα κορΐτσια βένέκευντήνδιΐου Χονσεμνόιητα, ποούμνοθχμέν οΐποητσΐ. μά εμείς ξίρομβ πας κρόβει «κολλά χά δβι νά». "Εχουν χό άρρενβ»πόν δ φός τής σονχοονης γυναίκας, ύ άντικρύζει τή ζωή μέ βλβμμα εύθό καί καθαρό, πού έ'φ?άζεται μέ ειλικρίνειάν, πού μιλεΐ μέ φωνήν έλβυθβ ρωμίνη» άπό την πίεσιν τήτ συστολήν καί ποΰ Βέν... σκον ταφτβι βταν περνά μπροστά ά τι ό τούς ανδββς. "Οσον άφορβ την φιλοζκνΐα πούσυναν^ά κανεΐς σιή Ροό σα Έκκλησΐα δέν μποροθμε νά ηοθμε τΐτιοτε. θϊ τή μιάνω με, Γσως· μέ χά χιλιοτριμμένα έ*Ιθβτα . ΈαβΙναμε μιά μ*ρα ο' αύτό τό νωριό κ/ έφΐλοξε νηθήιΰμε, αννωσχοΐ εμείς, σάν παλαΐοΐ προσφΐλεΐς γνώ ριμοι. Έτσι μβς εδόθη καί ι) εΰχαιρΐα νά θαυμάσωμε χήν έσωτβρική διακόσμηση χον σπιχΐον. καί χούς πολιχισμέ νους τρόπους τβν κατοΐκων. Μ* αύτούς τού; άνθρώπους ή κουβίντα ξβφϊύγει άπ· χούς ψυχρούς συνηθισμένους κύ πους <α( παΐρνει τή θερμότη χά μιάς εΐλικρινοθς ψυχικάς έπικοινωνΐας... Μέν. Πκρλ«μ«ς Τ6 Ίσπανικόν δράαα ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ ΤΑ ΥΔΡΑΥΑΙΚ* ΕΡΓΑ. ΕΓμιθχ Ρίβιιοΐ 8η αί Γε «ργικαΐ υπηρεσίαι θά σνεύ- σουν νά παράσχουν τά« ζή τουμένας άπό τό υπουργείον τής Γεωρνίας πΐηοοφορΐας σχετικάς μέ χά άγροίΛραυλι* κά ίργα πού πρέπει νά κα- χασχευασθοθν είς τάς περιφε οε(ας των. "Οπως έπΐσης πι¬ στεύομεν Βτι μετά χήν συγχέν τρωοιιν δλων των άπαραιχή των πληροφοριών θά καταρτι σθθ πλήρες πρόγραμμα έκχελέ σεως των Εργων αΰτ&ν. Κατ' ού (όν Βέ χον τρόπον θά λεΐ- ψ >υν είς τό μέλλον ζημίαι χαί
  καταστροφαί χον γεωρνικθν
  αλλιβργειον έκ πλημμυρον
  αί χβιμάρρων καί θά κατα-
  τοθν άρδίύσιμοι αρκετάς ση
  αντικνΐ ίκτάσεις. ΚαΙ τό κέρ
  4ος θά είναι μέγα καί διά
  ούς αγρότας καί διά χήν έν
  ένβι εθνικήν ο(κονομ(αν μας.
  ***
  3 ΟΔΟΙ ΣΗΤΕΙΑΣ.
  Μέ Ιδιαιτεραν βλωϊ χά.
  άν πληροφορούμεθα δτι σ(
  ργασΐαι διά την κατασκευήν
  ής όΒοΟ (Ταχείας "Αμμου—
  ΣητβΙαΓ, τΐροχω?ο0ν (κανοπαι
  τιχως «αί μέ ίρχβτήν χαχύ
  ητα. "Ηδη χό αυτοκίνητον
  ής Σητείας φθάνβι μέχρι
  ουρλωτής τής οποίας καί έ
  Ιυπηρεχοθνται κανονικάς αί
  συγκοη ω *ιακα! άνάγκαι. Πι
  στεύεται βέ δ (ι θά συνεχισθή
  άκροσ<ότΐΓως ή χορήγησις ών απαιτουμένων πιστώσβων μέχρι χέλους <*4>3τβ νά άποηε
  ατωθΐ) ή καχασχευή τής ό·
  ΐοθ αυτής είς τβ συντομώτε
  ρον δυνατόν χρονικόν διάστη
  μα κα( νά συνβεθθ άμαξιχος
  καί ή ΣητβΙα μέ την λοιπήν
  Κρήτην. ΠερΙ αΰτοθ δέ έγγυά
  ται άρκού »τως τό ενδιαφέρον
  τόσον χοθ Γενικοθ ΔιοικητοΟ
  κ. Σφακιανάκη δσον κα[ αό
  τοθ τοθ πρωθυπουργοθ κ. Με
  ταξα.
  β»
  *ύτ* «έν 86 η
  βΝ·λ·ν «β «ριιγματοπβιηβι)
  ύιιστίς βημιρινβς ο«*8ήκβ<. Μ έ την Γ·»ρκ(αν «ύριοκομ» Ββ ιί{ 4ν·Β·τ«τ«ί γεΐΛ·νι Μκς οχέοεις. Μάς β«νδίβ»ν οτενβί δεομ·1 είλιΚρινβδ$ "Ε οτνβί δεομ ρ »ιλί·ς κκί οιμμαχίας. "Εχ· μ ΐν κ·ι«Αν ι<ωτ·ρι*Αν πό λιτικΑν. Είς »Αν Ε. Τ. Ε Ι»«ς έκκροονπΐΐο Τ·δρκ·{ ύκ·νρν·ς ϋΙρβ κβΙ ιΐς κ·λλβ οννέδριβ α»«διιβχ<φΐις «ι Ιύ· χβραι βντιηρ·0Μΐΐΐύ·ντβι ύηβ ενός μονον «οίνου δι* ·μφοτέρ>(
  ίκηρβοώηβυ. ΊβΗ( μβλιστα
  Α Έλλ·ςΜ·ΙΑ Τουρκία ν
  4π·τ·λβδν οήμιρον μονκδι
  κ όν ·ο·ν κβί β(ι·ζήλιβτ·ν
  χειρείδιιγμα στ·«ήι1 καί έγ
  δ( ι»νΐργ·ο(βς Ερβ
  < λ ί τβν. 'Εφίοον λοιπσν είναι τέο·ν άτινα Λ ■»νΐργβοΙ« μ·ς μέ «ην Τ·«ρχ(βν έκί τ ο& η·λιτΐχ·Β ίηιηί6·η βέν »χ#ρχ« έμφΐβ·λ(ει «τι Ββ η τ· ϊ»νειτ·ν ν«ΐ ί χαί 4 βιητΐΒ •Ιΐ·ε/·|ΙΐΚ·β καί έσχάρες στβ βουνά αθς Σητείας, τή στιγ μή πό 6 β( όχβτο! ιτ]ς Αθήνας βρ'σχονται ακόμο σ ό ο^έ&ιο; Θ4 ίπρεπε νά μττορΛ νά ϋημοσιεύοω φωτο γραφ'α ούτοθ τοθ Ιορίματος, >ιά νά «βισθοθν δσοι μέ δια
  βσεουν, τιώς οέν λεω ύνερβο
  λίς.
  Μά πώς έγιναν, λοιπόν, &
  λα ούτ<5; ΘΟ ρωτήση κανένσς Όχι βΐβαια μόνο ιουςΐ Ή 8η μιουργική διαθέση των Πάλαι κοστριτβν έκαλλιεργήθηχι καί καθοεηγήθηχε άτΐό τό Δα σκαλο, άπό τόν Πρόεδρο— ά>θρώπους (ξαιρετιχά νροο
  οευτικούς κς( ΙκανΓύ'—-καί ά
  πό δλους έκεΐνους τΐΓύ κάτι
  μιιορϋθσαν ν ά συμβουλεώ
  σουν. Μά «ρό ιιβντός συνετέ
  λΐσεο' οΰΐό, βνως είιΐα καί
  πσρατά>ω ή δρεξη καΐ ή έρ
  γαοΐσ, ιιού είναι χά αΐώνια
  ^σρακχηριστικά των ίημιουργι
  κβν άνθρωπον.
  Σχήν άπλ(5β ούτή σκιαγρα
  φεθ Παλαιχόστου κρύβε
  χαι τό ψυχΐκό. ιό βα6ύδ(:άμα
  τοθ χωρικβθ μος. άύτός έρ
  γί ζεχαΐ πάντοτε κι' άνσζητιΐ
  θΐ ά ΰψθβ ί δ
  νά ΰψωθβ καί διαρ
  ς ογωνΐζίται. Άν βριθοθν
  ςΐ όΕηγοΙ, ιΐ «ωτισμένβι άνυ
  ψών*ται κα( πρεοβεόει. Άν δ
  χι μέ ι ήν ββυλΐμ(α τοθ πβλιτι
  9μο0 ύ »ν Κ«κτΙζ·ι
  Άπέναντι
  * ·
  στό
  Λιμανι τής
  μ ή
  Σητείας πρός Ανατολάς, οέ
  μιά κοιλάδα δροσερή μέσα,
  ίχει χωσμένβς χΐς όμορφιές
  της ή Ροθσο—'Εκκλτΐσιά. "Αν
  γιά χό Παλαΐκαστρο μπο¬
  ροθμε νά ποθμε πας έν«ι ?ω
  ρικήν όμορφιά, γιά τή «Ρούσα
  Έκκλησ,ί» θά λέγαμε τ ώς
  εχει μ(α Ίωνική χάρι.
  ΆνιβαΙνοντας κανεΐς άπό
  χήν παραλΐα πρός χό χωοιό
  τουτο περνφς Ενα δρόμο άντ)
  φορινό καί πεχρώΒη, μά {έν
  κουρέζεται. Είναι μιά όλόκλη
  (τ όκτική πανδαισΐα εύτό πού
  άνχικρύζε': θάλασσα, βουνά,
  κοιλάδες, χωριε>, ποΰ λές κι'
  είναι έπΐτηδες ετσι τοποθετή
  μενά, γιά νά εθχαριστοθν το
  μάτι κχο0 λεπταίσθητου θε-
  ατή.
  Μ" σύτά μπορεΤ νά 'ναι ώ-
  ραΐα γιά τόν (ωαανχικόν επι
  σκέπτην, δχΐ Βμως γ,ά τό χω
  ρικό πού άνεβοχατϊβζΙνΕΐ Ο¬
  λην την ήμέρα. Τονε βλέπβις
  σχυφτό >άι «λαλ{[» τό ζθο
  τού κι'δταν χον
  καταλσβαΐνεις άπό χήν
  χισμένην άπάντησΐ τού τα βα
  σανα πού τραβά.
  Κάποιοβ άπό την παρέα
  μας, βταν άνεβαΐνσμε πρός
  τή Ρούσα Έκκλησιά, μανιώ
  6ης «ιναδρομάρης» τοθ στΐ
  χου, γοητευμένος άπό τα φοσι
  κά κάλλη τοθ τόπου,στομάτη-
  σε πάνω ο' Ινα χαράκι κι' ά,
  πήγγειλε:
  Ήλιος γλυκϋς καί μυρωδιά βα
  (ρειά φσσκομηλι&ς
  καί των πουλιών χαροθμενο «ε
  (λά5ημα
  καί των προβάτων βέλσσμα καί
  ΐτοθ βοοκοθ λαλιΛ
  καί τώ σκυλιΑ τό
  Όοαν τρσγοόοια
  Ό ραδιβφωνιχός οτκθμβς τής
  Σχλαμϊνχας άνεχβΐνβοε, Βτι τα έ-
  θνιχά ατρβτιώματα χατέλαβον τέ
  Σκνχάντερ. ΤΙ θά πράξν ήδη δ
  οτρατηγός Φ#ίνχ· μετά την πτβ
  οιν τής πόλεως ταύτης χαί την
  χκτάρρευαιν ολοκλήρου τ«Β μετώ
  που τι Ο ΣχντίνχεΓ;
  Τβ βίρειον μέτωπον τβν έπιχεΐ
  ξοεβν περιελάμβανε την Βιοχ^ΐ
  «ν, τό Σαντάντιρ χαι τάς 'Αοΐου
  ρί?ς. Μιτά την πτβοιν «Ο Μπιλ
  μπάο κοί τοθ Σαντβντιρ ίέν βπο
  μένει άχίμη ιίς τιΰς χκίερνητι
  χι ΰς ιίς τέ Βόρειον μέτηκον ή ή
  επαρχίαι τκν 'Αβτουριβν. 'Δλλ'
  είνε αμφίβολον Βΐι δ Φράνκο θ' ά
  ναλ46τ| ήίη αμισβν έκΐθισ,ν χκτά
  τβν 'Δοτ·υρΙβν. Πρββλέηετκι ώς
  χιθκνώτεραν, ΒεΒ·μένου Βτι έν τώ
  μιτιιξϋ θά Ιχη ποιρέλθι ή 6περ6ο
  λιχή ζίοτη κευ άπο τεοοίρων έ
  βδομϋβν παριχώλυε τάς Ιπτχειιή
  οιιγ, Βτι δ οτρατηγές Φράνκο θά
  πρ·τιμήοη νά ουγχεντράοη τις
  δυνάμεις τβυ έξ» τής Μαδρίτης.
  Είς τέ μέτνκον τοθ Σχντάντερ οί
  ίπβναοτάτβι εΐχαν συγκεντρώση
  ίΑίχληβΐν σχεδεν την άεροπορΕαν
  'ω', ισχυράς δυνάμεις πυρ·6·λι
  χοθ χαί τάνχς. "Ολην αυτήν την
  δύναμιν έλευθερουμένήν μετά χήν
  πτβαιν τ»Ο Σννχάνχερ, 6 Φ»ίνκο
  «ριβλίπετκι Βτι θά χήν μιτβφέρι
  ή»ΐ| χκτά τής Μαδρίτης Βπβυ άν«
  μέν·νται σφιδραί μαχαι έντές τοθ
  ΣικτεμβρΕου.
  ΚαΙ Ι τα ι συνεχΐζεται δ πόλ·μ«ς
  έν Ισπανία, χ»ρ!ς άχοαη νά Ιια
  φκΐτετκΐ 4πά στρκτιητιχής από
  ψιβς, τιροοεχές τέ τέρμα τού.
  'Αλλ' ι Οτε 4κέ διπλοματιχής χλευ
  (Ας φκΕνεται λογιχέν νά άνβμίνε'ψιν"τής δράσεώς τβν άγνώστ»1
  ται μιά θαρραλέα πρβτ·ββυλία ή οηβδρυχίβν Ιξω τβν ΔχρδανελλΙ
  δποΕκ θά επέφερε την έπΐσπιυσιν: «ν. Ίλλά ιίνε ζήτημα, &ν χά
  τβθ κβλέμου. Διπλωματιχβς ή πε'μεβλκ βιυτά τα έκειαίδιν, «Ε με
  ρΐ τέ Εαπκνιχέν ζήτημα χατάοιβ γβλαι Δυνάμεις είνε ω*ιμ·ι δι
  βάοιιος έν Ίβκκν'α. Κ«τ' αρχήν ή
  σιμρβνΐα α&τή, χαΙ μεχά την α
  δράνειαν τής έπιτροκής χοθ Λ«νδί
  νόν κκτέκιν χής αβυμφννΕοις τβν
  δυνάμΐων έκ. τοθ ονμβιβκβτιχοθ
  οχεϋευ τής "Αγγλίας περΐ άπβ
  χαταοτάοιας χ·θ νκυχιχοθ έλέγ
  χου είς χά Εοκκνιχά 05ατα, ανα
  γννρίοιως τής Είΐδτΐ|τ·ς τοθ έμπο
  λέμβυ ιίς τάς ίύβ μερίδας τ·9 ί
  οπανιχοθ κολέμο» χαϊ τής άν«χλή
  οι»ς τβν ξί»ω» έθελοντβν, Ιιβχτ)
  •ιΐΐοκ. 'Αλλ' ιύΐιΐς ένΐιαφέιετα
  πλέον Ιιά χήν Ιφαομογήν της. Τα
  ηραγματα αφέθησαν είς χήν χ6
  XV
  των. Ό Ιλεγχος ιίς χά χερ
  ααΐα ούνορα ίέν άοχεΐτκι πλέον
  6κέ την διεθνή τ·υ τβυλάχΐατον
  μβΓφήν. ΚβΙ χαχά θβιλββοκν—-κ
  χίμη χαί είς χήν ανατολικήν Με
  οίγειον—-τα έπειοοΐιοι τβν χορκιλ
  λιομβν χίί 6ομ6«ραιομβν χβν ξε
  ν»ν έμποριχβν ηλ·Ε«ν δλεέν πολ
  λαπλαοιοζ·νται.
  'Βν τώ μεχηξυ ή αγγλικη χυβέρ
  νναις, μετά την χθεοινήν χεντάα
  ρ·ν αύϊχεψιν, τβ3 έκίτηδες πρές
  χοθτο έπανελθίντος έκ ΑονΙΕνου
  έκ τής Σκωτίας, Βπου παραθιρΕ
  ζει, πρ»θι«πουργοθ χ. Τσάμπερ
  λβιν, μετά τβν ά;μ·δ'ων δκουρ
  γβν τού, απεφάσισε νά διατηρήση
  τάς ναυτιχάς δυνάμεις που Ιχε
  είς την Μιαέγειβν. Τα άγγλιχά
  αυ(ά π«λεμικά πκραμένιντα μονί
  μνς είς την Βυτιχήν Μεσδγιΐον
  θε προοτκτεδβουν τα έμπεριχά
  α κάνη κ<^ φέρουν αγγλικήν σημα «ν. ΌμοΙνς ή τουρχιχή χυβίΐνη σις ίέι* είνε άποφασισμένΐ| ν' άνε άπκθής χαί άΐρανής έπανάλη ρ ήημ γ μ οιςέχει περιίλΒη είς άπβτελμάτε» | μΕ»ν ουμφωνΐαν Τ Σέβ λθ η Δθ μ γβλ6ανΙζ·υ ή ςχ ρη ς μ | μ μφ γβανΙ οιν. Τέν Σεπτέμβριον οιιμπλτ,ρεθ α* την Διιθνή Επιτροπήν μή «μβ<ίσ.·ς τ.ϋ Ι θά ΐγισμα,ρΐτβν μεγάλβν Βυνίμεβν κατ' άρ! νβτβ νά Ιιχβιβλβγήοι την έλπΐΙ ανόκοσμα μ'Ιχήν Ιπιλθοώοτ,ς συμφβτνΕχς κερΓ μιλς έκισπευβε·ς τής λύσινς το καί μυρ6>βιβ«|τΐ)·ή9ΐ·| μΐ«, «·Αίτ»Μς μή έκεμ ίαΐΜνΐΜ» Ιρ«μ«τες,
  ΝΕΑΝ ΑΝΟΔΟΝ·
  Ό μβίβωρολογικός σιαθ
  μος τής πόλεως μας προβλέ
  πει νέαν ανοδον τής'θβρμοκρα
  σ(ας. ΚαΙ πράγματι χθές ή ζέ
  στη ήτο ^μεγαλυτέρα των
  προηγουμένων ημερών. 'Αλλά
  νομίζομεν δτι είναι καιρός πλέ
  όν νά σταματήση αυτή ή &
  νοδος τής στήλης τοθ θερμο
  μετρου, Διότι ευχόμεθα μέν
  νά μή μάς Ιλθη άκόμη ή βρο
  χή καί νά συνεχισθή ή καλο
  καιρΐα έφ4σον τουλάχιστον
  συνεχίζεται καί ή συγκομιδή
  τής σιαφΐδος. 'Αλλά χοθτο
  Βέν σημαΐνει δχι πρέπει καΐνά
  ψηθοθμε ε(ς την ζέστην. ΌλΙ
  γος φθινοπωρινός δροσερός ά
  ερας εΤναι βτι ακριβώς χρειά
  ζεται χήν έκοχήν αυτήν.
  Τ Ο ΛΑ3ΕΗ9Ι.
  αίς τό οροπέδιον χοθ Λα
  σηθίου θά συγκεντρωθοθν ού
  ριον χιλιάδες κύσμου έκ χων
  νομόν Ηρακλείου καί Λαση
  ΘΙου, έπ' εύκαιρΐα χής πανηγύ
  ρεως χοθ 'Αγ. Ιωάννου. 'Αλ¬
  λά καί καθ' δλον τό καλο
  καΐ·ι είς χό Λασήθι παρέμει
  νβ πολύς κόσμος πρός παρα
  θερισμόν. ΚαΙ ασφαλώς θά
  μετεβάλλετο τό θαυμάσιον σύ
  τό οροπέδιον είς (δεώδες κέν
  τρον παραθερισμοθ καί τόπον
  μβγάλης χουριστικής κινήσεως,
  έ31 ν διβθετε χά μέσα τής άν·
  τού διαμονής των ξένων. Εύ
  χυχΑς οί Λασηθιωται συμφω
  νοθν ή5η δ τι θά πρΐπει νά δια
  τβθθ μέρος χον περιουσίαν
  χον μονον Κρουσχαλλένιας
  καί Βιδιανής πρός χοθτο, δ
  πως υπεδείξαμεν πρό καιροθ.
  ΚσΙ πιστεύομεν δτι Βέν θά ί
  ΧΟ άντιρρήσβις καί χό έκκλη
  σιαστικόν ταμείον Λασηθίου.
  Ημείς μάλιστα φρονοθμβν β
  τι ούτή αδΐη ή μονή τής Κρου
  σταλλένΐας θά πρέπει νά με
  τατρατιβ διαρρυθμιζομένη είς
  ξενωνα. Συγκεντρώνει δλ· τα
  άπαιτούμενα πρός τοθτο *ρο
  σοντβ.
  Α ΝΟΡΘΟΙΚ
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τώ κι
  νηματογραφικόν άριστοΰργημσ:
  «ΛΛΛΟΤΡΙ>», μέ την Ρενάτβ Μολ
  λερ, την Τζέννυ Γιοθγκο. τόν Άν-
  τόλφ Βόλμπρικ καΐ των Χάνς Ρο
  μαν, Σκηνοθ.σΙα ΒΙλλυ Φόρστ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ - Σήμερον
  δ αΐσθηματικός κολοσσός ΣαΙξπηρ:
  •Ρωμαΐος καΐ Ίουλιβττα». Μέ πρω
  ταγωνΐοτρια την Νόρμα Σήρβρ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός) — Σήμερον
  ίνο Εργο Γκάν Γκινιόλ: <Φοντσ. σμα τοθ τρόμου». 2 παραστάσεις. ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΒΡΙ4ΣΗΟΓ ΒΐαιλιΕου Μ«ε*ετάχη χαιτοίχου ΐαβ χα·ρ{·υ Β»σιλΐΐ«ϊς Τεμένβιις. -«χά Σ«κ?!8»νβς Στεφανάχιι χατβΕ- χ·υ τβθ οοτςθ χεεριΌυ ΒΐοιλιιαΙς Τεμένους. Δυνάμει χ«1 «»4ί ■«**.- λεοιν ^ί &«' *?<θ. 1394)1054 τοθ 1936 δβιοτιχή: χαΐ τελισιοΊ κου άπον&σεας τοΒ ΕΙβι,νβοΊχΐΕου Ηρακλείου νβμ!μ»ς εκτελεστής χι χΐ]ρυγμενΐ|ς ίπεταΎη δ χαθ9 ι ΰ χο καρδν μ»ι» !κ»ς έντϊς τής ν·μ!μου κροθιομΕας μοί π5τ)νώ3ΐ διά μέν ΐτ]ς δ*β χρονολ. 13 ΊκνβΐΐίρίΌ» 1937 άϋλ<)ς έκΐταγής μ·κ «ρ*ί «λ—ρεομήν δι* «ιοράλκον χ»! Ι ξβδα δρ 4270 20 εντίχβκ τίς μέν 8». 3360 α«α ιτ}( 16 2)5βΙ- ου 1936 τίς ι*έ δρ. 910 20 α πό τ*]ς 21 Ίχναυαρΐβ» 1937 δι! ίέ ττ)ς δκέ χβονβλ. 2 ΙΙϊρτΙοιι 1937 χατβαγε.ττ,ρΐοιι επιταγ^ς μ*υ Β». 1686 30 έ.τό*«»ς βπδ τ*ς επιταγής μοιι ταύτας μέχρις ξλ^ φ^ Έ«ει8ή δ χαθ' ι υ «ό κάραν μ«υ άκέοχε μΐχρι τ·08ι ν4 μοί «αΐαβάλΐ τα ά*<»τ*>αι κραϋι χαί·
  τοι κα^λθΐ πρό πολλοΒ ή κρίς
  Καταβολήν ούτβν νέμιμος κροθε
  ομία τβν άναπίρ» επιταγβν μ?υ
  Διά τηθΐκ
  Π·ίς είσπραξιν τβν άνκτί-ε.
  «οαβν ήτβι α.) τβν δρ. 4270,20,
  τβν τβχιον βδτβν τβν μέν δβαχ.
  3360 *κέ 1υ*2)5ρ!ου 1936 μέ¬
  χρις Ιξοφλήσεως τβν Ιέ 8ρ. 910.
  20 άπέ τν]ς 21 Ίτνουκρίβυ 1937
  ■πία«ς μέχρις έ(ονλτ)βε«ς χαΙ
  ί.) τβν δ». 1686.30 ■ντοκος ά
  κέ χί)ς 2 ΜαρτΙου 1937 μέχρις
  έξΐφλήαινς χβΐ τβν γεν^αομέναν
  Ιξίϊαον μέχρις Ακβκλτ^αμ*]; έ»!
  8τ;μ[ είς δημίοιην ά'ΒγκβαΊχΐίς
  έχποιήοιβς ϋλιιοτηριααμίν τό ί
  (τ}ς κχΕνν,τον *«1 διά τα «ρβχεΐ-
  μινβν χεέος ένυκέθηχον χτ*]μ«
  τοθ χα6' ι δ τό κάραν μ«υ χι!μ·
  νόν εί; βέοιν «Πχτέλαΐ(» %ς «ε
  ρΐνερεΐας τ»Β χωρίου Β.<ο<*ειβ>
  Τιμένους Ττ}ς ουω ΰμ·υ Κοΐνί
  τ—τος χχΐ '<ίς ΕΙρΐΐνεδιχεπχϊί περιφερείας Ήβαχ/είπι ο»γ>.εΐΊ»·ι
  νόν έξ αμκίλβυ «5 ιΙ5β«ς αβιιλ
  τρνΐ έχτάοιοκ κέντ* χερΐπιυ 1ρ·
  Υ,αιβν ο«νο?ΐυόμεΛον πρίς ντήα·»
  τα χλΐ)βονόμων Ν χολάου Τρετιί
  χτ|. 'ΑνΒβέ·» Σ*ριδίκΐ) χαΐ δεί
  μόν άγροιιχον.
  Ό πλειστΐ)οιασμ»ς τοθ χ'ήϋ*
  το «ύΧϊΐι γ«·ήσιτ«ι την 24ην Ό
  χχ»6ρί·υ 1937 ήΛίραν Κυριακήν
  χαΙ ώραν 10—12 κ. μ. έ>ύπι
  όν τοθ Σιιμβολαιβγράνου 'ΗρανλιΙ
  ου ΕύατρατΕου Π. Βιυ?δουμπ5ντ)
  χά Ι τ«6τ·υ χβλυομίνου ενώπιον
  τοθ νομ(μ«υ ού:οΟ άναπληρντβθ
  χαΙ Ιν τ© δΐ)μοο'ω γραφείω τοΕ
  ΐΐρημένο» Συμίολβΐογραφΐιι «ειμέ
  νφ έντβς τ!]ς κ·λιως Ήίαχλείευ
  χαΐ χαηά τιζν 45δν Καντανιλίοκ
  ότε Χ»ι Ινθχ χαλοβνχαι βΕ δ»ο
  λίμενοι νά γΐνβοιν 6κιρθιμ«τι
  οταΐ.
  Βιχκοτικος χλητή»
  τα νίμιμ* έκΐ τρΟ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙ- ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ
  ρ
  αν
  ρμ
  Ήιάχλειον 30 Ίιυλ!ου 1937
  Ό τοθ ιπ:α*εοδεντος χαΐ καραγ
  γέλλβντβς πλη^ΐξίίσ «; δ
  Ν. Γ. Κιφβιλβνκϋννης
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΧ
  ■ Μ. Ι. ΑΛΙΒΑΚΗΣ
  ς 1« Πβρισίβυς
  αναλαμβάνη οΙ«νβαη«τ> ίι
  ραηείαν νβοημάταιν τοθ στό
  ματος (ούλΐτιοος, χβκβσμίβν)
  συμφώνΝς μέ τίιν τ·λ·υτ«ίαν
  έ(ιλι{ιν της εκιστπμης. Επί
  οπς βδοντοστοιχΐας καΐ Μορβ
  ν«ς έκ βιαφόρΝν μιτάλλνν—
  κβρ&ν·ς έκ ποροΐλανπς. Έκ«
  ναφορα ηλεΐεις άνΜδώνκς
  τβν στρΐβλβφυών οδέντκν είς
  την ΜβινονΐΗίιν βότδν Βίσιν
  λΑ 6-91.
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΜ1ΑΗ.
  ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
  Τέως ΙΙατρός ΕΰανγελισμοΟ
  οττουβάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία- Δέχεται εν τφ νέω
  Ιατρεΐφ τού όβός (Πλατειά—
  Στράτα) Εναντι ΦαρμακβΙου κ.
  Ζαχαριάβου. Ή βΐβο&ος εκ
  ττ]« όδοθ Καγιαμπί).
  "ί?ραι ίπισκέψεων 9—12-4-7.
  Βνβΐ^ Κατάοτημα είς τό
  προάστειον ΚσμΙνια βπου ακριβώς
  ο «ρώην στρατιωτικός κλίβανος.
  Οληρο·ορίσι «αρα τφ κ, Δνσ·
  φ ΦΤΦ
  199ο»
  Έπειτα Βπαιζε μι*
  οα μπιλλιάββου μέ ϊ
  δρά της, 6 οποίος" εΤχε
  τή μονα&ικτ) τού τέεψ: τό κυ
  νήγι. Κατόπιν τ) βασίλισσα ά-
  -?σόρ«το παλι στα διαμεοΐ
  σματά της· κ* ένφ 6 βτσιλη
  άς ίβιάβαζβν τ) έ^οιμώχαν, συ
  νεσίέτιΐβτο μέ τού; τελβυτα!
  ούς πιστούς φΐλους τ~ς, τ6ν
  Φέρσεν, την ντέ Λΐμταλ— ή
  όποΐα δσπευσβν αόλ
  κοντά της την ώ?σ τής βυστυ
  , γεμάτη άφοσΐωσι καΙ α6
  η—ή αλλος. Μβτά το
  *)βΐτινον δλη ή οί<ογένβΐ3 Ι μσζβυοταν σΐο μβνάλο σ«λο νι: ό Αδελφάς τοθ βασιληβ, 6 κάμης ιΙ)ς Προβηγ*'ας καΙ ή γυνοΐίά τού, ς( όχοΐοι 6αε· ναν σΐ6 -ολΑτι τοθ Δουξεμ βοοργου. ο! θβΐες καΙ μεοκο άλλοι. Στΐς δνοεϊα βσβυνα τα φΔτα 6 βΐσιληας καΙ ή β 3 σΐλισσα άπβσύροντο. Αυτή ή ήιυνη κ«Ι κανονική μικροαστ κή ζοτ) ίέ'βΤκβ πε οιθώριο γιβ ψυχαγωνΐες, έορ τέο, πολυτέλειες. Ή Μκερτέν ή διάσημη μοΜστα, δέν έκα. λβΐΐο ποιέ σχεδδν σία Ανά κτο9α, ο( κοσμηαατοιΐβΧες έ- κ'σης. Ό Λϊυοοβΐ<ος 16 3ς ο κονομος «άντσ, έχρησ μοπο ιθσε τβ κρήαατά τού γιά ά λ λα πρΑγματα σιιουΒαιοτερα γιά τούς μυστικούς ποΧιτικούς τού πράκτορες. Τα χαροθυρα ίβΧεπαν πρός τ6ν κήτιο, δηου τα φύλλσ τιοο βηβφταν καΙ ή θλΤψ ς τοθ φθ νοττώρου ί^βιχναν πόσο γορ γ* έκβρνοθσβ τώρα ό καιρός «ού άλλοτε έφαινόταν άΐελβ ωτος στή βαο(λισσ3. ΚαΙ νύ Ρω της «τλωνόταν τιιό βα θειά ή σιγαλιά—ή σιγαλιβ κου κάντα 4φοβ6ταν. Τώρ« (] ί δΐββτο ή εύκαιρΐα νά σκεφθβ σοβαρά καΙ να άναχαλΟψΓ τ*ν έατυτόν της. ν Τώοα γιά πρώτη φορά εκα ταλοβαινβ κώς ή μβγσλβΐτβρη συμφορβ πβύ τ({ς εΐχε λάχη ήταν τα άμετρα Λώρα μέ τα 6 την βΐνβ τιροικ'ση ή μοί οσ. Ή ύψηλή της καταγωγή, τα άκοαη ΰφηλότερο άξΤωμα βτιου την άνίβ^σβ ή τύ*η, τ· ιιλοώττ), ή ττοΧοτίλβισ, 6 θαυ ς την είχον κάμο νά πι στίψη τώ; Θ3 ίζοθσβ πάντα νωοΐς την παραμΐκρή ά θβια. "Οπως κα| νά έζοθσεν, β, η κέφι κοΙ νά τ!)ς έρχόταν —Βλα ήΌιν Εθ«ολα, δλα τής (φαίνοντο φυσ*κΑ. (συνεχΐζεται) ΟΟΥΛΑΙΑΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ 'ΑΛΑΟΤΡΙΑ, ΑΑέ την Ρενάτε Μύλ λερ, την Τζέννυ Γιοΰγ κο, τόν Άντόλφ Βόλ· πριχ καί τόν Χάνς Ρύ μαν. Σκη οθεσία: ΒΙΛΛΥ ΦΟΡΪΤ II ΑΛΛΟΤΡΙΑ,, Το μοναδιχό, το άαύνχριτο διαμαντι τής Μΐνημ«τογρανι κης τέχνης. 'βκτός προνράμμκτβς; ΜΠΔΒ%ΡΙΑ (ζουρνάλ) ΤΗΝ ΔΙΥΤΕΡΑΝ Ό &ρχβιν τοθ γέλντβς ή ππνή τής χβράς ν«1 τϋ{ «ύ· βυμίβς, ο «μ(μητβ(: ΕΝΤΥ ΙΑΝΤΟΡ Στην πιο έ{ΜφρΕνιχή τβ» δημιουργή: Ανατολή ήλίευ 5 λ. 46 Δδοΐς 7 λ. 12 ΤΙ ΚΡΑΤΙΣ ΚΑΙ Η ΚΑΡΑ» - Ένα ώραΓο χρονογράφημα άφιε ρώνει ό βιακεκριμένος συγγραφεύς καί χρονογοάφος Μυριβή»ης, στή χιρήγησι συντάξεως στόν ποιητή Κωστί) Παλαμδ. *Ητο καιρός όμολογουμένως να αττοκτήΐθυμβ καρδιΑΙ Νά άφήσου με κατβ μβρος την τυπικήν προγο- νοπληξΐα, τό σχολαστικιβμό, τόν α νευ ϊοματος δασκαλισμό καί νά κυττΛξοομε Αιγακι καί τα πραγμα τα. Ό κυβερνήτης τής πρωτευου· οης μέ τή χριρονομΐα τού μδς Εκα με να τό ΘυμηΘοΟμε ούτό ΚαΙ νά τό συναιοθανθοΠμε Γσως, έστω καί τή δωδεκάτη ώρσ. μέσα στΐς στεΐ ρες καί απογοητευτικές άσχολ'ες μας. Λόγιο το3 άέοος ή τιοΐησι τοθ Παλσμα, "Εστω! 'Αλλα μέσα σ' αύ τα «όση Έλλάδα, τΐόση Ρωμηοσΰ νη, πό·η άνάτοσι οίκουμινική. μέ ΙΒασι ττάντα τό Έλληνικό (δκωδες, άπό την 'Ελλάδα τοθ Περκλή1 ώς την "Ελλάδα τού Καποδΐστρια καί πέοα άκόμη ώς την τελευταίαν Έλ λάδα των ωραίαν έθνικων καί πό λιτικοκοινω νίκων άνατάσεωνΐ Μιά φαντασιοηληξΕα μέ,.,.κΐνηβι, ζωή καί σκοπό—μέ δρδσι έκπολιτιστική καί έθνική. Τό Κράτος, τό «ψυχρό τερας» τοθ ΝΙτσε, άρχΐζει άλήθεια νά μπα· νη μέσα στό νόημα τής πλατύτε- ρης άνσδημ ουργΐσς κσΐ τής εύγε νεστερης 'Ελληνικότητας. Κάη τέ τοιο τούλαχιστο διαψαίνεται στή Θέσπισι συντάξ:ως για τό μενά» ο μας ποιητή, Είνε μιά άρχή άπω την οποίαν δέν είνε δυνατόν παρά νά πηγάσπ καί νά έπιβληθβ μ ιω μερά ή κυοιαρχΐα τής πνευματικτΤς ςωής ΚαΙ είνε βέβαιο 6τι οί ϋμνοι μπρο στά στό ώρ^ΐο φώς τής άοχής ού τής δέν είναι οθτε όιτερβολικοϊ, ου τε δσκοποι. ΚοΙ ό ποωτος καί ό τε λευταίος των έργατών των γρσμ· μάτων ττοθ αίσθάνεται άντικειμενι κά κοΐ είλικρινα ΐήν πνευματικήν πρόοδο, ?έν μπορεϊ Φαντάζομσι παρά νά χαρή γιά την πρώτη αύ τή σημαντικαί ύποχώρησι τής Ολης πρός τό πνεθμα. Ό Άλλος μ«. "Βνα νί«ν χαταπληττικλν μη χάνι;μχ, «:έ μαατιχό ιιίτο, ηβυ μκβριΐ %λ βλί~κ καί Αατι άπέ χά καχνίιερα ούννινα χαΐ ηυκνοτένζν ίμ'χλυν, («ιαρέθη, χαιά τόν «Ήχβήΐιαν ΤηΧΙ (φιν> τβθ Λινίίνβα. άκο !<χ "Αγ γλ·ν. Δ * μίσ3« τβθ ν ϊοθ χβθίαΐανϊαι όριτά ά*ρο «λάν» κ·ΰ η«τ·5ν 3*ίΐ4Τ) χβΐ είς ·φ πιικνατέΜν ίμΐχλην, χαΙ επί*» ά«έ «ά οί 'νε μ- χαΙ μίαα οί" απόλυτον α «β τάΐι %ί νυχτΐς. Τό Ιΐΐον ίύ χαΙ ίι' ατμόκλβΐΒ, «βυ ώ; έχ τ«]ς «ϋ*ντ3ς δμΐχλης — τί}ί δμΕχλτ,ς κου χέβΐται μ! τα μαχαι»!, χαιά την χ«ρακτΐ)ίΐαιική^ {φ τβν ναυτικόν -— ΐέ" είνε πλέον ό;ατ διά γυμναθ *** —Λίβχπ τδν! <χθρ6ν τής ΓΚάρμκ·. Ο! πι»ιεργ6«·ίς λέαχες Ιχουν Είρυθΐ «ίς την Νέαν 'ϊίρν.ην: 'Β χτίς τ«« λί^χ^ς τβν Ε εζτυγμέ ν«εν ο«ιζ6γο»ν, τίς λίβχ-ς τβν έ χ θρΑν τ6ν ηηθιοπν ή τΑν εχθρ* τβθ γ,άμου, Εδ ύθ~ τιλΐϋΤϊί^ χαΙ μ'α άλλ») ηερΐΊργβς λέβχ~: Ό σόλλβγες τβν ΙχθΜΙν τής λατ»·1 ζς τβν χινημκτογρχφινΑν ααιί ρ»ν. Ή 8ια?**ς διαφήμισις τοθ 15:ο»:ιχε5 6Ε·υ τβν γεηααβν χ«1 τβ< γτφων. τ) διαρκώς Αχααχί λ-αις μ έ τα «εΐαίματιχ χκΐ τίς ίδιοτροπΐας τω', δπερέβΐ), χατΐ Ι ; ς χ δλα τα 8ρια. Ώ; τΕτλος ττ]ς λί "Χ^ί εξελέγη τ) χαρΜΐιΐριατι^ δ>ομιοΕβ τβν «Ιχθρβν τής Γχβέ
  τα Γ<λρμκο Ή λέβχη τ*ν φ τιγχαομηιστΒν» άριθμιΐ ή^η άρκι τα μίλη ΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΗΣ κ, ΝΤΕ ΡΟΖΕ Είς τό δροσόλουστον «Πανελλή νιον» συνβχΐζβι καθ" έκαστην έσπί ραν τάς καλλιτεχνικόν της έμφαν! σεις ή μοναδική καλλιτέχνις τοθ & σματος χ. "Ελένη ντέ Ροζέ. Ή κ. Ντέ Ροζέ συνεκέντρωσε τό βας συμπαθείας τοθ κοσμικοθ Ήοα κλεΐοο άφ' ότου ήλθε δσας ού6εμ[α &λλη>τιζβζ, δι' ούτό δέ καί αί κα
  ΘεβραουναΙ έμφανίοεις της σημειώ
  νούν πάντοτε αληθή κοσμοουρροήν
  καί χσιρετίζονται μέ ένθουσιώδη χει
  ροκροτήματσ των όθρόων κοσμοσυγ
  κεντρώσεων τοθ «ΠανβλληνΙου»,
  ΜΑΝΑΟΛΙΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Υπό την προστασίαν τής «ΆθηναΖκής
  ΜανΒολινάτας» καί «ήν Διεύθυνσιν τού:
  Κου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ
  Έναρϊις την Ιπν Όκτ«βρ(ου 1937. Λ(δ»κτρει 50 5ρχ.
  μηνιαίαν μέ πλήρη χατβρτισιιόν αίς "έν* όργανον κκΙ
  οΐΗρητικά. ΔεκτβΙ νεοι καί Δ«σποινΙ6·ί.
  Τακτικαί αυναυλίαι, έκδρομαί καί
  τικαΐ έορταί.
  Βραδύτβρον βά ίλθο μ«1 βοπβος Καθηγητάς.
  Ένε«
  «ΧΟΡΩΔ1Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
  Έπίοης άκο 1η{ Όχτκβριου—φοίτησις ονρΒβιν, μέ δι
  Μ«(Νμ* μόνον έγνρ«φ<1ς Χβρωοί» «νδρ&ν, χορωβία Δ·· οηοινίδ»ίν, ΧΟΡΟ&ΙΑ ΝΙΚΤΗ 'ΒνΥΡ««κΙ είς αμφότερα αηβ 1ης ΧεητεμβρΙβυ ωρ« 7 —8 μ. μ. μ«0' έκβστην. Διεκπεραιώνετε τάς εργα¬ σίας σας τό ταχύτερον μέ μίαν γραφομηχανήν ΒΕΜΙΝ6Τ0Ν ΕΥΑΓ. ΑΗΟΓ£ΙΑΗΑ«Ζ ΓΙΡΟΧΕΧΩΧ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΊΑΣ* Ι ΝΗΣΟΣ >1ον
  ΤΟΥ Ρ. ΪΤΕΒΕΝΪΟΝ
  Ά μ χ
  τό τία», 8α9 *) σνίψ ς πώ; ακ·
  οτιγμή σέ στιγμή ήι«ιρ·8οι νά
  Λΐ3» χι' |<|ώ βϊή θκλααατ χαΙ νέ βρβ την Πιβ τύχτ) μέ τέν ικ'βιττ) ΚβατιώμοΜν οϊο χβτΐρτι χι' Ι«λ«ε «α τα τα μίτι* μ«κ γιά ' νά μή δλίπβ τλν χΝοΊινα. Ή η*6<ΐ] μ»« ανίψ ( ή(«ν νά μκορέβο) νά <ρχ ίήξβ) το μχγαΐρι ακο τ) αβμί μβυ. άλλά ιΐτι ήταν^ μκηγμένα κολΰ βχθειά. ιΐ» τ* ν«ϋρί μ·υ Ζϊ>
  ήμιιιρβΟοΐν νά. βχαίΐξβυν
  κόν· οτήν ίδί» τ·0 «ίνου
  α1 Ικιααι μιά δκνατή τριμ«ύα.
  Άχϊί μιά αιαιΊΐγΐΒ βυγχυρΐα ττ]ς
  τοχ^ς άκβιββς βυτί) ή τρεμ·ύ
  λ·» κου μ' Ικιααιν ήι»ν ή σητΐ,·
  ρ(α μοί*. Πβάγματι, τό μνγαΐρι
  λίγο ακίμΐ) χαΙ 8έ< Βά μ' ιθΐι- ακε χίθόλου. Μ' έκρχτοΒβι μο νάχ» 4πο τ$ν ά<ρΐ) τεθ 6έ·μα- τες χι' αδτή ή (Χκρ—, χ«Ρώ - ιιέ Ι πιαισε τ) τρεμεθλα ί«4ηΐ(. Ένλδ τωοχ ά«έ τό μκχχ,Τρι χ»! τό β Ι μι Ιτβιχι μέν .τώρα κερισαοτε·ο, άλλ ήΊιουν κια Ιλεύθερος. Μ' Ι<« τίναγμα Ιτρίίηξ* χαΙ το μ*Λ· χι «0 φιρέμκτος χιΐ τοθ κου «Βμίαου μβυ ποΰ ήίαν άχίμι; χαρφαμένα α<ό χαταρτι χοιί χά τ«6ΐ]χα. Ή κρε»τη μ·υ Βοιιλειά ήι«ν νά χκττάξ» την κληγή Μ" έπβνοθσι αρχιτά «αί τό οί ι» Ιΐρεχε άικέμ-, άλλ' άντβλήςρθτ,ν βτι {έν ήίοιν σβίκρή χι' βδτι μ' ΙμνοΒιζε νά χβ»νβ τί χί»ι υου. Τα νιρά έν τ& μιταΕΰ τραβιώϊοι· νέ χκ! γδ*« άκό τό χ«»ά6ι φ»ι νότανε τ) 5ι*μος. Ό ή^ι·ς χαν- τεο-ι νά δαβιλίψΐ· Κατίβ«)<3ΐ μέ προαηχή. 'Κηιτέλους δριοκίμβυν Ιξα> άκ· την θαλασσζ χ«1 ίέ^ έ
  γ5»ιζ·χ μ' αδιια τα χέρΐα. Βϊχα
  μ»ζ( μ«υ χ«1 την γολέτη έλιιιθε-
  οωμένη άχό τβώς πΐιρβτ»;, Ιΐε.ι·
  Ιΐη βιΐς ίινταγές μ«(. Στή βχέ
  ψι μοιι ή έκ&εΐες ο:ό φοβύριί
  μας «αινέταρε τί ιυνολώτεβ·
  τβν π«ινγιΐάταν χι' ά*ο τλρχ
  ήμβυν Ιιβιμος νά χοιμϊρβο» για
  τέ χατίρ««ιι4 μ·υ.
  Μ'αύι^ την αχΐψ. έκ»9χή·ΐ|σχ
  κρός τέ μί«·ς ίκ«υ βτέθετα ν ώ
  ήχαν το φρούριβ. Σέ λ(γ· βρέθηχκ
  υτέ μέ»·: Βκου ε(χα ο»ναντΐ)β|
  μέ τβν Μκέν Κοδν χ»1 έκροχ»ροΟ
  93 μέ πρβοβχή χυττίζοντχ Βεξιά
  χι' αριατερά. ΕΙχι αχβχιινιάοη
  καί ατέν ·ύ·ανέ μ^νάχ* φχινίτ*-
  νι μιά *νταόγεΐ5« άκο φωΐια. "8-
  νοντας γιά οημίβι τβν λίφβ το9
  ^λεσκοπίου που 8ιέ«ρινα άμυ
  βρβς έκανένιζ« άναλόγ«κ τα 6ή
  μ»τά μιυ. Β»τυχβ( οε λ'γα 6γτ|
  χε το (ραγγάρι χι' Ιτσι μκοοαδαχ
  νά χινοθμ-χι μέ ίααι μιγ«λε(τε
  'Κπερκά^υ» άιχετά ηί»
  χοντας άκ* άνυκβμονΐίυία νά
  φΒία» ταχύτερον χαΐ κίτΐ άργβ
  «Μ.γιά νά Ε*π·Ό:α9<0, ώαιβι τέλες ίιίχρινα τέ 8χβ·ς ««υ 6ρ'· αχέικνε Ιξ« βκλ τέν φβάχττ, τοθ χχΐ ψΐ)οτιρα. τ^ν χά Μέ ηιριέ·γιια ίμως μγ χαΐ μέ χάκ·ιο τρδμ« Β έ«ρινα «!αο) άκέ την χαλύίτ τα δ πό- λιΐμμΐτ» τί)ς «ρεβτιβς *0χ «ν |φθ* αχ οτλν φραχτη μ! πρβοοχή μεγϋ λί) μήκως χτνιΐς άκϊ τβυς δι «6ς μ«ς μέ άντιλη^θΐ χαί μέ τ^ο·6βλήαη κρΐν μέ άναγνβρΐβι, ♦ζή 'Τΐσ» τί χιλ οχ·-|;ν4τΐρ5 μ( »ος χ' έκ*)Τη3> μιοα.
  (συνεχ(ζεται)
  ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ6 θαλ«πη-6-
  Αναχωρεί έξ Ήρ«·
  κλείου έκάοιην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβο
  ευθείαν ΠΈΙ-
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά-
  βυ κατ' ευθείαν ΠΈΙ
  £^ΙΑ» βρο·*, ΤΗ-
  , Πάρον, Νάξον.
  41ΝΑΡΑΑΚΙ
  | ΚΟΙΜΩΜΙΚί.
  ΚΙΝΗΣΙΣ-,ννετα πολυβτή παρα
  μονήν ίν Γαλλία καί άτιοπεράτω
  σιν τής ΘητεΙας τού ώΐ στρατιωτι
  κοθ (ατροθ Αφίκετο ££ξ Αθηνών ό
  συμπολΐτης παθολόγος (ατρός κ.
  Κΐμων Ά. Εύγενής, ττροκειμίνου
  νσ έγκατασταθ^ ένταθθα.
  —Επανήλθεν έξ Αθηνών ό νευ
  ρολόνος Ιατρος κ] Γρηγόριος Ζβ·
  βοτδσκης.
  — Ανεχώρησε προχθές δι 'Α
  Θήνας · Διβυθυντής τοθ ένταθ.
  Θα ύποκαταστήματος τής Τρη.
  πίζης Αθηνών κ, ΝΓκος Παντατο·
  σακης.
  — Λιήλθε προχθές δια τόν γεΐτο.
  να ό κ. Κωνστ. Δαβράδος συνταγ
  ματάοχης έν άποστρατε(«.
  ΕΥΧΑΡΙΣΓΗΡΙΟΝ.- Μόλ^ς ου.
  νελθά' έκ ιής πληξ^σης με συμ·ο
  ρ&ς δια τοθ Θανατου τής «ροσφι
  λοθς μου μητρός Άναστασίσς
  σπεοδω νσ έκφρ^σω πρός δΐους
  τούς Φΐλους καί συναδέλφους τοθς
  παντοιοτρόπως έκδηλώσαντας καί
  συμμε,ησθέντας τοθ πίνθους μοί.
  τας Θερμοτάτας μου ευχαριστίας
  Ιδιαιτέρως πρός τόν ήμερήσιον Τύ.
  πον Ηρακλείου, τούς «αταθίσαν·
  τας στεφάνους, τούς συνοδεόσαν
  τας την έκφοραν έξ Άγίου Μύρω
  νος <αΙ Ηρακλείου, τό προσωπι¬ κόν τοθ σχολ»(ου 'ΑγΙου Μύρω νος, την κ. 'Κγ. Ψυχαοβκη καί τόν κ. Περτσελάκην δια την προ ΘυμΙαν, ήν επέδειξαν πρός άνακοθ φισιν τοθ πόνου μου. Ό ευχαριστών Τζ«ννβ( Τοβνκιέτς 'ΕπιΘεωρητής Δημοτ. σχολείων Γόρτυνος. **♦ Γύρω στή ν πάλι μας. "Οψιν μβνάλης κοσμου«ό1(·ς παρουσιαζει πάλιν αύτές τίς μίρβς τό Ήραΐτ*λειον. —Είς ιούς δρόμους καί τα κβν- τρα συναντδ κανεΐς ΰλβς τίς φθλΐς τοθ .Ίοροήλ καί άκοΰει Ολες τίς γλωοσες τοθ κόσμου. —Πρανματική πανσπερμΐα φο· λών, άληθινή Βαβυλωνΐα γλωο οΔνΙ —Έν τώ μβταζύ ή πόλις μας καί αί αρχαί έτοιμάζονται να ύποΒβ- χθοθν τούς Γάλλους διανοουμί- νους έκβρομεϊς πού ΘΑ μδς Ελθουν στΐς 9 τοθ Σβπτέμβρη μέ τό τουρι στικον «Ελλάς» καί μέ επί κεφα- λής χον 'Ακαδημαΐκό 'Λμτιέλ 'Ερ μαν. — Μίαν χορευτικήν Εκπληξιν έτοι μάζει δι' αυριον 6 σύλλογος κυρι ών καί Δισπο νΐδων Αρχανών. —Ό χορός Θά δοθ{) είς την με γάλην αίθουσαν τοθ κινηματογρα φού καί Θτ διαρκέση μέχρι πρωΤας ύιτό τούς ήχους άρτιας *5χήστρας. —Ή άπαγόοευσις τής χρηοιμο ποιήσεως παλαιάν εγγράφων τοθ δημοσίου διά τό περιτυλιγμα τρο ψΐμων αποτελεί μέτρον απολύτως έττιτυχές. —Διότι τα χαρτια σύτα άποτε λοθν πολλάκις έστίας μικροβ'ων κ^Ι φορεΐς ασθένειαν καί μολύν σβων. —Άπό καιροθ Εχουν διακοπή αί εργασίαι κρός αποπεράτωσιν τοθ ο(κή ματος πού προορίζεται δια την στέγαοιν τοθ ·ρφανατροφ£(ου τ,ών αρρενων. —ΚαΙ 6μεες Θα Επρεπϋ νά τελϊΐ ώορ, ττ'ά τό οίκημα ούτ^ διά να λειτουργήοη συνίμα τό τδρυμα. -ΟΙ φ<λοι τής Θαλάσσης έπωφβ λοθνται τής τελευταίας καλοκαιρ άς διά νυκτερινές βαρκάΒες μ' <κ δρομές. —Κι' είναι άληθινή μαγβΐα ή βά λασσα τίς νύχτβς μέ φ«νν<*<ρι καί άγαπημένα πρόσωπα γιά συντρο· φιά. —Κόσμος πολύς έτοιμάζεται για Εξοδο σήμεαο. — Ιδιαιτέρως ίμως ό "Αη Πάν νης «ά ουνκεντρώσρ πλήθη κόσμου άπόψε -(αί αθριο λόγω τής εορτής. — "Εννοεΐται βτι δέν βΤνε λΐγοι καί εκεΐνοι πού έτοιμάζονται νά >κ
  δράμουν είς τό Λασήθι βπου ώς
  γνωστόν νΐνεται τό όνομαστό πά
  νηγυρι τού *Αη Γιαννιοθ μέ ουμμε
  τοχή χιλιάδων κόσμου.
  —Κι' βπου στήνβται Οστβρα χο
  ρός μέοα στόν ώΐαΐοκάμπο μέ τίς
  χιλιάδες τοίς άνεμομάλους. χορός
  πού κράτει ώς τό βράδυ καί συνε
  χΐζεται ολη τή νύκτα στά διάφορα
  χωρία.
  — Μέ μεγάλην κοσμοουρροήν συ
  νεχΐζεταΐ είς τό σινέ Πουλακάκη
  ή προβολή τοθ Θτυμασίου φίλμ
  «"Αλλότρια» μέ την Ρενάτβ Μΰλιρ
  καί τ* άλλα φωτεινά άσΐέρια τής
  όθόνης. '
  ο Ρέκορτιρ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΔΡΜΔ
  ΚΕΙΑ.— Σήμερον διανυκτερεθουν
  τα φαρμακβϊα θεοδ. Γεωργιάδου
  καί θεοδ. θεοδωρίβου.
  ΠΑΡΟΡΑΜΜΑ
  Έν τή ΰπ' άριθμ. 21(99 προσκλή
  σει μου την δημοσιευθείσαν είς
  τό ύττ' αριθ 4649 φύλλον έσφαλμβ
  νως άναφέρεται ή κατοικΐα τοθ
  πιστωτοθ Έμμ. Μορφιαβάκη καί
  τοθ όφειλέτου Γ. Κατβργαράκη τό
  χωρίον 'ΑσΙταις άντΐ τοθ πραγμα
  τικοθ τοιούτου 'Ασκων Πεδιάδος,
  Καστέλλι 27 Αόγούστου 1937.
  Ό ^.υμβοΐαιογραβος Καστέλλι
  ου Πεδιάδος.
  Έμμ. Ιδομενέως
  Ο ΙΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ
  ΙΟΝΠ. ΕΜ. ΟΟΑΙΑΑΚΙ!
  ΕΙ&ικευΘεΙς εν^,ΓερμανΙα είς
  τα νοοήματσ Στομαχου έντέ·
  ρων καί Ηπατος, Οέχεται
  τοθς ,.ασχοντας έκ τοθ πβπτι
  κοθ συστήματος έν τώ [ατρβΐω
  τού (οΐκία κ. Χβλιδώνη) Τρείς
  Καμάρις,
  Άριθμ, τηλ 7—01
  'Βν«ΗΚΐ·ζ·ται οΐκΐα εύσερος^καΐ
  κατάλληλος δι" οικογένειαν παρΑ
  την Θέσιν Περβόλα. Πληροφορίαι
  παρα τώ κ. Έμμ, Κουναλακη πιλο
  ποιφ, Όδός ΚαλολαιρινοΟ <Πλ·* Τ«ι6 Στβατα),
  Α'ΝΟΡΘΟΣΙΖ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  91ον
  ΘΜβεται πάντοτε ή καρδΐα τοθ άνθρώκου βλέ¬
  ποντες τούς μελανεΐμονας άνθρώκους έκεΐνους τοθ
  βικαοτηρΐου, συνηγμενους είς όμΙλΓυ;. καΐ λαλοθν
  τας ιιυσιτ)θ·ωδώς πρό ττ)ς θόρας τβν οωματ'ων ττ)ς
  θίμΐοος. Σιαν'ως άκοόβτοίΐ έξ αυτών φιλανθρωπ'σ
  καΐ οΙ<τβφμός, άλλο συνήΡω? κρορρήακις καταοι- κβν. "Ολοι έκεΐνοι ο( δμιλοι φσ(>Όντ«ι ΐ(ς τόν τιοο
  σ«ρχόαενο» θβατήν ώ: *ίσ» σ«οπιν& σμήνη, οποι.
  τινεοματα β-ΐμβ Ο ντα, βυσσοΒομβθουν άτιό κοΐνοθ
  «αντοΐΐ ζοψΒρ* σχέδισ.
  Ή οΓβουσα α Ο τη, καίτοι Γύρυτβτη, έφωτΐζβτο
  ώφ' 4νός μονου λσμπτΐΐρος, διεχώοιζβ 8ε σύτήν 4πό
  τοθ Οώματος δτιου ιύρίσιθντο οί "Ενορκοι θόρα δ!·
  φυλλοο, ήτις κατ' εκείνην ιήν ώραν Αφαίνβτο κλβι-
  οτή. Τόαη σκιά υπήρχεν είς την οΐβουσαν, ώοττε
  αφόβως άπετάβη είς τόν πρώτον δικηγόρον, δ» α
  πήντησε, κα(—Κύριβ, τοθ «Τπε, παρακαλώ, -οθ ευ¬
  ρίσκεται ή ότόθεσΐςΙ
  —Έτελε'ωσεν, άπεκρΐθη ό δικηνόρος.
  —ΈτβλεΙωσβΙ
  Διβ τοιούτου τόνου π»οέφβρβ ιήν λέξιν ταύτην,
  ©ότε ό διιηνόρος έστράφτ) πρός «ΰ^όν.—Μέ συγ
  χωβεΤτ», κόριε, είσθε ϊσωο συτνβνής;
  —•"Οχΐ' έβώ βέ» γω?Ιζω κανένσ. ΚαΙ χατε&Ικα-
  σαν οί οικασΓα'ι
  —ΈννοβΤταΐ· πβς άλλως ήτο δυνατόν!
  —Είς «άτβργον;...
  —Διά β'ου·
  —■"Απεδείχθη Κοίνον ή ταυτότης; ηρώτησε διά
  ·ων1)ς μόλις άκουσθεΐοης.
  —Ποία ταυτότης, κοριέ μου; Δ*ν επρόκειτο νβ
  άποδεΐχθβ ταυτβιης κσμμία. Ή υπόθεσις υπήρχεν
  άϊλουστάτη Αύτη έθανατωσε τώ Ιδιόν της τέκνον,
  ή παιδοκτονία α-εδεΐχβη- άλλ' οί "Ενορκοι 8εν -α
  ρι&Ιχθησαν την προμβλέτην, χαΐ ούτω κατεδικάσθη
  διά βΐου.
  —Γυνή λοιπόν ήτο ή
  —Βεβαία, 4 Λιμούση λεγομίνη. Άλλα -ερ'
  τΙνος λοιπόν μ έ ερω ά «ι
  —"Ο*ι τΐποτε- άλλ' 4φοΟ ετελείωσεν ή δ(χη, δια
  τί «εριμίνει ά*όμη ό κόσμον;
  —Δ<4 την άλλην υπόθεσιν, ή-ις ήρχισε σχεδόν πρό βοο ώο—ν. 4 —Ποία ν Αλλην υπόθεσιν ηαρακβλδι —"Ω! καΙ ούιή είνε έπ'σης σα^ήτ. Ένας μινβς, Ι«σς έκ τοθ κατέρνου, ένάγεται επί Οπο τρβτχβ, 4*ειδ.ή Ικλιψε. ΤΑ δνομά τού Ρέ» ένθιομοθ· μαι, άλλΑ καΐ μόνον έκ τη"ς δψεώς τού αυτόν τόν άνθρωπον έ") ώ αμίσωβ. θα χον εστΐλλα ιΐςτώ κβτεργ·)ν. —Παοακαλ©, κόριε, είνε τρόπος να ΙμΒο κα νεΐβ ΐ(ς τ(|ν αίθουσαν τώ* σιονεβριάσεων; —Δεν τϊ'στϊόω' νβ εΤνε ιΟ<ολον. 'Υκάρχκι πλη" θος «ολύ. Δοκιμασατε δ*ιως, έπβιδή διεκόπη -ρόΓ ώραν ή συνεδρΐασις κ«1 εξήλθαν ΛρκετοΙ θεαταΐ. —Πόθεν έμβαίνβι τό δημόσιον; —Δ' έκεΙης έ«εΐ τής μ*γΛ*η<; θύρας. Ό 6ι»ηγ4ρας ανεχώρησαν* οί λόγοι τοθ άδια Φόρου τούτου ανθρώπου διειΐΑρων την καρδίαν τοθ ξενου, ότβ'έν ώο βίλόνες καγβρα', 6^6 Γ έ ί>ς ρομφαΐοι πύριναΐ. ΆνβσΙν τίνα ησθάνθη μα
  θών ότι οι>> έν έτβλβΐωσβν, αλλά Ρέν ΘΛ ήϋύνατο
  νά «Ιπο &* εχσιςεγ ή βλυπβΐτο.
  Έπλτισίασεν «Γς τινάς τΛν όμΐλων καΙ Ιδωσβν
  Ακρόασιν. Ελέγετο βΐι άνθρωτιός τις 6<λίψι μήλα, άλλά τοΓτ) δέ * εφαίνετο καλβς άυοοε^βιγμένον απεδείχθη ?ε μόνον δτ* ήτο ποτβ σότώς β(ς τό %&· τεργον τής Τοι,λβνος· ΐξ τ δ καΙ έηιβιρύνβτο πό λο ή θβρις τού "Αλλως τρ, είχον ήδη άκουσθβ οί ά «ολογΐαι τοθ καιηγορευμ*νου, ώς καΐ οί καταθέ>
  σεις των μαρτύρων, Ιμβναν ?έ νά άγοριύσωσιν
  ό συνήγορός τού κσ( ό Εισαγγελεύς. Τοθτο θα δι
  ήρκει μέχρι τοθ μϊσονυκτίου. Ό κατηγορούμενος
  Εμβλλε κατΑ τασαν π θανότητα νΑ καταδικασθ{|·
  έ* εισαγγελεύς ήτο δεινότατοο κοΐ ού5έ«οτβ τοθ
  διέφυγεν ύπόδικος' ήτο δέ<δ:οςνεος τις νοημονέ στατος, δσας κα( ίσΐικοόργει μαλισΐα. (συνεχ(ζεται) ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΑΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΡΩΜΗΣ (ΙδΤΙΤυΤΟ ΙΑΖΙΟΝΑ1Ε ΟΕΙΙΕ Α53ΙΕΙΙΒΑΖΙΙΙΙ1) Ο ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΑϋΜΤιΚΟΣ ΩΡΓΑΝίΙΜϋΙ ΤΗ! ΚΩΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κεφάλα,ια καίίποθεματικα την 31 12 1 936: Εΐκοσι πέντε δισεκ)μύρια δρ. (25.000.000X00) έν ισχύϊ κατά την 31—12 -3β 1.ί>»1.440.
  Διά Κεφάλαια δραχ. 87.Ο1 Κ.ΟΟΟ.ΟΟΟ-
  Έχ'δο'ίί.ντΛ άβφαλ«ατηρ»α κατά τό 1936
  Κ53.1Ο2.
  Δια Κεφάλαχα. δραχ. 14.6»3.Τ4Ο.ΟΟΟ.
  Πληρωθείβαι αποζημιώσεις τό 1 936 βραχ.
  1.577.540.000.
  Κέρβη διανεμηθέν^α είς τούς ησφαλιομένους
  διά την χρήσιν 1936 βρχ. 140.000.000.
  Τα μίτβΐ τ·& Ί6ρύμ«τ6< ο»ν«ητβμιν« άαφκλιστΐι ο» συμμετέχβυν Δ&ΡκΑΧ ·1( τ« χΐρόη &τιν« Μ^αβάλ- λβντ·· μλτ' ίτος τβϊί μετρατβΐς. ΠρακτορεΚα. καί ανταποκριταί είς όλας τας πόλεις τής Κρήτης. ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ! Γ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τά ρικρά μυστικά της καλλονης Α'. Διά ν' άκαχτ^σβυν τά χίρι» ο>ς
  ν λειιχέτΐ|τα τ*)ς ·κιοε·μ(&·ς,
  ϋχο)θ«ν μιτά χβ«£·«ιι&{; ιΙ%ι.
  ή ϊργαοίβν δοχιμάαχτε το ίξής
  μεαβν. Είς !»α κο«1|ρι χλιαρό χά
  μομ«λ£νε»βν ρΕκτεΤΗΐ 5 οτκγίνβς
  6βροχλ»ριχον οί» χαπνΐζβν χά ι
  χοκταλάκι τβθ χα«| 6άμμ»
  6ενζί-ς· έκιβοέχετε χά χέρια μέ
  βαμβάχι ■·» βαιιιαΉ είς τέ δγ·»ν
  α&ιέ χαΐ τ' αφήνιιι νά στιγνώ
  ο·ιιν χβρΐς νά «ά οηογγΕοιτι.
  Διά νά απβχρΜματιοθΐ τέ χνοθ
  δι τΑν βραχιόνην τέβον ωιΐε νά
  ^ φκίνιονται οί λεπταΐ τρίχΐς
  «εριτυλίοαετε μερικάς ω;ας την
  ημέραν τςυς βραχΐονας μι χομ·
  πρίοσΐς κου βρίχετι ε^ μΕγμχ ο
  ίυγ.νίόχου δίατβς (ίϋκζενλ βχίτβ)
  μέ Βεχακλίβιον ριδίατκγμα.
  'Δπλιύβτατα χ» ι ιδχολα χαλ·
  λϋντιχα χ·0 κροσΑκειι ιΝι: δ χυ
  μ)ς τ·0 ν»η·Ο ΑγγνυοιβΟ ν&πας
  οκηριααμένου —-ί χυμος ττ|ς φρά-
  •ΐίλβς—-ί χνμΐς ττ]ς ώ?[μο« τομά
  τας1—ό ίφρίς ττ}ς μκύρας (Λ τόν
  δκβΙ·ν ένΐπτβνιβ αί άρχαΖαι Γα·
  λάτιδις χα( τάς έζτ)λιυαν Βιά το
  θαυμάσιον χρβμά την α Ε πατριχί
  αι α·*5ς Ρώμΐ]<)—ιό γαλακτιομα ηιυ οχηιιατΐζΐϊβι άκό πρνζθμι Ι ταν δ'βΐλυβ) είς τό νέ; ό —γάλα Ιΐέ 6λίγ· λιμίνι'—Ιβ γΐαςθρτι (<τ·ο μΐτΐϊκρΐζβντ· βλληε αί δ», ΙξκλεΕφιι II χκί τ»)ς δψιν. Ίίς κάτωθι τβν οφθοιλμβιν ρυ· τΐϊαις ϊύνααθι να έΕηλι^ψΐτε 2' ένΐρίβετε έλκφρΑς χίθι η·»ΐ με¬ τ* τέ νΐψιμβν τβ μ<ρ- μέ οΧΕγ-ν εκλεκτον καλλοντΐν.ήν κρέιιαν (ώς λίγου χά?ιν τ) οτάτηε 3ϊ_ιοη) έλν έκΐ «καλοθ φρς τρ Διά νά ίροοΐζονται τα χ·βρ«· ομένα μ&τια χυί ίϊίβς βταν ιΙ«ι χίχ«ΐνα τά βλέφκρα χαΐ έρεθισμε ν·( οί χανθοΐ τβν δ^θβλμβν, έξαί ρετον μέαον είνε κλύιιις ΒΙς ι«]ς ημέρας υ έ χλιαρΐν Ιγχκμχ χ«μ« μ-λτοθ ή ρ·δ·γύλλ»ν (κέτοιλκ ιβθ ) Πιτυρένερεν χλιαρέν μέ ·Μγας σταγίνας δάμματπς βενζίτ^ς άπα- λύνει χαΐ λιυχαΐνιι ιήν έπΐδε·μ( ΉιΑπβ·«1« νά δώαιτε ξκβήν χροιάν είς τ* μαλλΐά μΐ τά έξ«]ς μέσ«: τ) ϊφ·ψι;μβ ξύλου Ποιναμβ' ή Ιίχυκα χαμαιμήλου γερμανιχοθ (βοχΐμάβτε χαΐ τέ έγχάνιεν). Κ» ρίως ξανΒβΙνςυν τά μαλλια α* τα έπιβρίχεϊ· Ιλαφρά μ} ναθαραν θφθΚΓγαΓάχι 6ρ·γ<μινον *1ζ δξυ γονοθχιν Οϊωρ (ββπ Οχγ&έπέβ) μετ* δλΕγοις ήμί?«ς έπβν«Αβμ(3ίνι τε τί α&το ναΐ (5:β χαθεξής μΐ ριχας φοράς (ϊδϊίπβτ» χκτά οεΐ- ράν επί βυνεχιΐς *}μέρκ() ίβς ι ο λάβοιιν τα μκλλιά την ζτ)ϊουμίνη>
  χροιάν* βι;μΐ'«τέον δα ή χατάχρη
  αίς χ«1 τιθ 6γροθ βδ«3 βλάκτεΐ
  τάς τρΐχας.
  Τέ άριβτβν χατβαταλχτιχΑν τί)(
  κτώοεβς τα)* τριχβν τ<|ς χίι»τ;; ■(νέ νκρμαχιυτιχόν φυτόν λΐγέμε ν·ν ίΐβαράνδνς χ»1 π·έ πάντων το ένε»γ·ν οδτβΒ οιιοτβτικον (4λ καλβειίέ()· ή πιλβχιιρηΕντ,. Τολεμανΐ ίκαλανιι χά Ι λιυχαΐ νει την Ιπιϊι»μίδα χά Ι μάλιοτα ά νάμιχτον μέ <Χλλτ]ν ιόοψ γλυχερί ψ. Μέ το λιμίνι έκίοης έξβλεΐ φινται χβί β Ε υερΐαοίτεραι τβχβΤ αι χιβλΐίις τβν χειρβν χορΐς να χατβφύγετε ιΐςτο σ»η«Ονι. Εάν μίλΐατβ άναμΕξιτε μέ τό λιμένι χά! ολίγον χβινόν 2λας χκί τρίψι τε τά χιρΐα μέ τέ μίγμ- υυΐί, κα θ«ρ{ζ·νται άχέμι; λέ τ* χέρικ. (σονεχΐζεται) ΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΛΦΙΑΟιΊΛΡΑΠΊΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ Στό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΈΡ- ΤΧΕΛΑΚΗ όδός 1866παρα τα κρεοπω λεϊα πωλιϊται χονδρικώς χαΐ λιανικώς είς τι¬ μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαδον τού χωρίου ΛΑαλλών Ιεραπέτρας. Ή έξαιρετική ποιότης τού προβδίβει είς την σταφίδα τό χρυσουν χρώμα καί την χοχ- θιστά άληθώς περιζήτητη. Ή ευχάριστος γεθβίς τού καί^ τό άρωμά τού άντιχατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει- ρικήν. Άπαγορεύεται δια νόμου ή πώλησις βπο ρελαίου. (Έκ τού Καταστήματος) ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡ0Π01ΕΙ0Ν ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΡΟΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗ ΗΡΑΚΛΕΙθΝ-(Γ«νι-Τς«Μΐ) Πρός τ«ύ{ χ. μ ίμκέρης γΐνρνιχβν κΐδβν, Γινρ γ·ύς ηιΙ Κτιιμ«τ(εις. Φίρβμβν ιΐς γν&αιν υμών ίτι, είς τβ κοιτάστημά μκς ·&ρ{ οχοντβιι κλααιντήριοτ (τσβιηράςι«) είς μΐνόλπν καΐ διαρκή η«ρ«καιτα8ή«ην τπϊ ν ν «στής μάρκ«« (Γ. Φ.) ανωτέρα 2λνν ■<{ διάφορα «Τοη καΐ οχεοικ χ«1 είς τιμβ( λίαν συγχκταιβκ τιχάς. αώλποις χβνδριχίι καί λιεινιχα. 'Βττίσπί άχονΐςονται το«κρ*ςι« μέ μενάλην (Ιδικβτπτοι ώς εκΐσης μαχαιρικ, χ«1 δι«νορβι βλλ« γΐΝρνιχα έρν«λΐΙ«. ΖΗ Μ. 'βκβιδή χνχλΦφορονν £ίν« .τσοιηράζιι» μέ μάρκαν (Γ. Φ,) δικ νά μην ν'λααβητ* τ» Ιδιχα μοις φερουν την σφρκ γίο« μ«( (Ις τβ χεροδλι μέ ολόκληρον τί>ν διιύθυναΐν μβς.
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΡϋΠΑΊ ΚΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΟΝ
  ΚλΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 0ΙΚ0Δ0Μ1ΚΟΝ ΥΛΟΝ
  ΒΑΙΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  Τπλεφ. 6-03 ΛΐΜφορος Κο»ντουοΐείΐΜΒ.
  Άνε·
  ΓοΜΑΝ·ΡΛ-Ι2
  • ΡΑΚΙΤΗΧ Αγγλίας.
  Ονρ4να χαμμενη-Ι
  τ**
  Τβδβλα Χερσόνησον ϋργββταοίβυ Καναχα.-Άο{νΙατη(
  -ΐλιοίετς,-ΚΑΡΔΙΦ —
  — Β»λάν0ραι»|, Αιγνΐ
  ΑΓΙ1 ΓΑΑΗΝΗ Αυγοιιατος (υ
  νεργάτοιι μα«).—Μ4 έξ«ιριτιχήν
  έλήθ
  ηφή)
  απέ την «Ά ίρθωοιν> 5ΐι δ δ·
  κευργές Γεν. Διοι»ητί)ς χ. Σφχ-
  χι«νάχΐ)ς ή'χολήζη χατβ τό διά
  τής έ* Ήΐαχλιίφ να
  ?*μον<5ς τού μέ τό ζήττ,μκ %ί μ^ς τΑν πΐοτώιεην τάς δ κοίας έχβρήπβαιν τ) ΚιιβΙρντ,αις, διά την Ιχτέλεοιν ΙικφΙβυν 45ι· χ·ν Ιργην Ιν Κϊήϊΐί. Σχιτιχβς είδομεν 5<ι χορηγιΐ Ι* έ<ατομμδρ:«ν 5ιά την δϊέν Κρβυαπνσς χκί διΐφιρα αλλα κο αι δΐΒπλιΤατα ίλλα Ιργα. ΤεΟ τε δέ «χρίββς μβς χίνει νβ πΐ· ατιδβιμιν Βτι χα( διά την μκς δδβν θα έκορήγ^βιν φ Ας νέαν ααμπ^ηΐωμβτΐχήν >Ε·
  στβοιν, ώ3ΐι νά χαταοτ| διινκτή
  άκβπιράΐοοΐς τΐ)(. Ή δδίς β&
  <), ή δκοΕα, κροωθιιιμένη άκέ ΤκμκνχΕου—ΚιχχΙνευ—Πδργβιι— Αγ. Γαλήνΐ)ς μέχρι Μιλάμηβν, θά ένβυι 4πέ νίτοιι τέ Ήρβκλιι όν μΐ τό Ρ]θυμνον, θά προβφέ- Ρ1 κνυκιλβγΕοτβιις διπ)ρΐο!ας εί; ήν εμπορικήν χαΐ γινργιχήν —Τ· νέον Εθνικόν λ«χ·ΐ·ν. Κατ' ΐΐδησιΐϊ έ{ Ά8ην&ν ικρΐ τα τέλη τοθ προσεχβδς μην·; 6ά τιββυν βΐς «υκλβφβρίαν τα νραμ ματια τβ& νββυ ΈθνιχοΟ Λ.«χΐ( ου «ικδοχικ&ν χλτιρώοΐΗν, π·ροτ τουμένας κατ' αύτάς τής σχΐτι κης κροηαρασχευκοτικης έργααί «{. "Ηδη ή Διοιχονβ» έπιτροπή τ·δ Λαχιίου διώριοε τβύς&να την χώραν πραχτοραις χα πρββαίνει νβν βΐς τας έγχρισβις Αιβριομ&ν άντιηρβσώ/ΐΗν. Έν τψ μετα£ΰ τά ραχτβρΒΐα τβν μεγβλνν χένΐρκν πρχιααν ύργανβύμενα. ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΓΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ 6 Η κατασκευή τής όδού Τυμπακίου - ΜεΑάμπων. ανάκτιιξιν τοθ τί «Μ» χαΐ θά ) ριτήιη 4μίο«ς με· τέβοχρβις έκαρ χ(ας τας βκιίας θά Ινώοη ά^αξι Τεΐς, ή :·ι Κίΐνβυρΐοο. Π^ργι»· τ'οο^ς, 'ΑμχρΕοκ χαΐ '&ήοα Β» οιλε(·ιι, έμίοως δέ δλί«λϊ)·βν χ^ν Κρήτην χαΐ Ιδίως τή<« Πι· διάδχ τ«]ς Μιοκι^ας χαΙ τά δντι χά διαμιρίσμβτα τ%ς νήβ·υ. Την μιγάλη' ώφΐλιμίϊΐβτα ττ]ς δϊβ3 αυ;τ2ς άνιγνύρΐοαν άλλιβατε τί· σ·ν έ χ. Γινΐχβς Διιιχητής Β- αβν χαί δ πρβθυπβυργβς χ. Μι* ταίβ: χοπά Γ,τή» έκΕακιψ!ν των ■!ς Μιααχ^β*. ΔΙν αμφιβαλλομεν λβιπόν δϊΐ δ τοοον φιλοκρέβδος δποϋργος χ. Σφαχιανάκΐϊς, ίνα γνωρΕζαν την ανάγκην τν}ς τβχυ τέρας άκοκεραιτΑαεΜς τ<ίς δδοΒ «5ττ]ς δχι μίνον θά χο»ΐ)γήΐϊ την άναλογοθακν κ'οτοαιν ;άλλά χαί θά εΕσΐ)γ^θ|ί είς την Κυβέρνησιν την διίθισιν δλβχλήροιι <οΒ άκαι τοιιμένου πρός άπικιράτωβΕν της χονδυλ(·υ, πρός ταχυχέ·αιν συν- διαΐν δι' αΰΐβχινήτου τβν νομβν Ήιιαχλεΐβυ χαί Ρεθβμντ,ς ά,κο τής νοτ{«ς αυτβν πλιυρβ;. Μ. Βαοΐλάχη( —Ό διαγ»νιομέ>£ Τρκκτκπ
  κβν.
  Κατ' άν«κβ(ν·Μΐν έκ τού υπουρ
  νΐίβυ τής ΣυγχοινεΐνΙα;, ό διαγω
  νιαμος ηροηαραακιηαατικής αχο
  λης Τ.Τ,Τ έν Οεββαλονίκη άνε
  βλήθη οια την 20ίιν ΖικτεμβοΙου
  αντΐ τής 9ας δικ την όποίκν είχεν
  δρισβή.
  αΡΟΚΒΡΓΞΙΣ
  Ή χοινότης Βίρραν η
  οιι Βϊι τΕθετβιι είς διαγβνιομΐν
  μυοτιχτ}ς μειοδατ[χτ]ς δημβχρ»
  οίας δι' |νφραγίο·ω/ κοβαφορβν ή
  ρμ)θ α·λτ|ν»ν ιί!(χ«ν «μ«
  χίαν χαί Ιξαρτ^μάτβν ΒΙάνεσμνν
  χαλϋδδΐνων διά τό 5δραγ«γειΌν
  ΐτ]ς χοινδτητβς την 20^ν Σΐπτεμ
  θρί·υ έ. Ι. ημέραν Δευτέραν χαί
  11—12 κ. μ. Παράβολιν
  αυμμεηχτ]ς ΔρκχμαΙ 8,500.
  Είς την διβμοπρηοίαν γΕνονται
  δνππρέσωκβι «Ο Γιρμανι
  έβγ·ο:ααΕβυ Μ^νιααβν χαί μί
  νόν. Τά οχετιχά τ<{ς μνλΐτης ιΐ αΐν χατατιθειμένκ είς τ* γραφείον *]ς. Κίΐνίιηϊος, χά Ι ι!ς τί γρ» τν|ς Μΐ|χ«νιχ9ς 6πι;ρεοΕας ή ΝβμιΟ ΉρχχλεΕου έν θα προοΐίχίμινβι.·! 6»υλίμινβι χκθ' ί*ί<ηψ χαί χαχά'τάς έργααΕ μ·«ς ώΐας δάνοινται νά λαμβάνωσι γ·ββιν. ' Βί·9·Γς τ| 27 Αυγβύβτβ» 1937 Ό 1Ι·ίιδβος 5 Β. Πβλυχρονβιχης ΜΑΝ0ΑΙ1Σ Γ ΙΟΗΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ-νΥΧΙΑΤΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΙΙ λΗΜΟΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝ1Ν Αΐχεται *·β, έ·δ* Α·ΗΝΑί εν τβ Πιιοαιβι Τηλ. 13.179 —-Ή χκρτοοήμανσις τβν βΐ- βκιύαενν τβν ΙιρΙνν. Πρός τού{ οΐκονομιχβύς 4φβ· ρους τοϋ Κράτβυς έκοινοποιΑθη ίγκύκλιος τοδ ύηουργεΐου θΐκονο μιχΰν. δια της οποίας ορίζηται. & τι » ίγγρκφοι Ανακοινύβιις η άκλαϊ βΐβαιύαιις τ&ν ίερέων ηρβς τούς ληςΊέρχους. πβρΐ των γάμνν, γιννήσκβν, βανατιιν κα) βκκτΐσβ ■ «ιν, Βάσει των χιιμβνειν νθμιιν, δέν χ«ρτοσημ«ίνοντκι. έφ' ίσον γΐνονται έντθς των νομ(μβιν προ θεσμι&ν. Μετ» την πάροδον ίμβς των κροββαμιβν, τ« ώς αν« έγγρα »α ύπέχεινται «Ις τέλβς χαρτοαα- μου δρ. 20- Μόνον «Ι πιστβποιή· σιις επί συντ«£ιοδοτικ&ν βιβλια ρίοιν καΐ αί κρός σχολικήν χρήσιν όπερ τβν «πόρων οΐκογενηακβν β«ρ&ν (διά τόν αυνθετικόν φό¬ ρον) εκδιδόμενα! καρά των Ιερβ νν ββββιώαβις η κιατοκοιητιχά α παλλβσοβνται τβν τελδν χαρτο οήμου, —Ή κβν ΔΓ ίγκυκλίου κρός βιτάβας τ«ς γΐΗργιχβ>ς ύπηρεσίβς τό νκουργιΐ
  όν τής ΓΐΝργΙας παραΐγγελλει 5
  πκς το ηληροφοραβονν επί τ&ν ετ
  ναγκ&ν εκ&στης Λ«ριφ·ρ*ί«ς είς
  Αγροΰδραυλιχά ίργκ χββώς καΐ
  πβΐβι ίΜΤάβεις ηροσβάλλβνταη υ¬
  πο κλπμμνββν χαί χιιμαρρβιν. 'Β
  πιηροοθέτΗς αί έν λογ¥ ύηηρκσί
  αι έντέλλβντβι νά ί»πρβ«λο«ν πί
  νακα των δνν«μ*νε«ν νά Ιχτελΐ
  σβοδν αίς έκαστην περιφέρειαν μι
  χρβν άγρε υδραυλικόν Εργιιν προ
  τασαομβν»»ν τβν ηλεον έηβιγον
  των.
  —Τά δκαικβ Ικθέμ«τα.
  Έ(·ο6βη Ιγχύχλιος τβθ υπουρ
  γβίου Γβο—γίβς προ; τά δαοαρ
  χεϊα καί τά δκσονομεΐα τού χρά
  τους διά της οποίας καραιγγιλβν
  τ»ι ταυτα νά μιριμνασονν διά
  την βγκβιιρον άκοστολην (Ις την
  δκθνη Ικβεσιν Φβσσ»λβνίκης
  πρός τοποθίτηαιν «Ις τ6 δαβιχόν
  περίπτβρβν αυτής απάντων των οα
  σιΧΜν έΗθεμάτων της διαλνθιΐσης
  α' Πανβλληνίο» γκωργικής έκβέσε
  Νς. Τού{ έκθέτας βά βαρύνονν τά
  ίςοδα συοχιυασίας χαί μιταφόράς
  Τ&ν βκβεμάτιιν τειν.
  —"Ιδρυσις Πρβτηρίσιι.
  ιΐληροφορούικβ»: ίτι ·(( "Επι
  σχοπήν Πεδιάδος Ιδρύβη πρατηρι
  βν λικβσμβτων «Πετεινου» διά
  την καλλιτέραν εξυπηρέτησιν τού
  κγροτιχου κοσμου ίΤήι πιριφβριί
  α(. Τό ηραταρΐον τουτο άνιτίβη
  (Ις τοΰςχ. χ. 'Βμμ. Νιαούλην και
  Βκα. Βχρδάκην.
  ΟΙ άδιλφβΐ Μιλτιάδης χά Ι Ά
  Βανάσιος Παπαδάκης χατεθισαν
  δρ. 500 υπέρ τοϋ Όρφανοτροφ(1
  ου άντΐ μνημοβυνου τοΰ άλησμο
  νήτου άβελφουοιύτβν'Βμμανονήλ
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -»
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Υποββτοστήραχα ρ
  •ίς τ*« κνριοτέρος πόλιις τής Έλλβι-
  § Έ{|«ιΐ·ρικ·§.
  Ταμιΐυτήριβν
  ίν
  Ήράκλβιον—Κρήτης
  Γραφβΐα Εναντι Παλ. Νομαρ*1<*« ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ Πρωία Σαββάτου 28 Αύγούστου 1937 ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ ΕΙΣ ΣΙΝΑΊΆΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΛΙ Τ ΗΝ ΒΕΥΤΕΡΒΗ Η Μ. Αί έπιχειρησεις είς την Β. Κίναν. Οί Ιταλοί καί ή πτώσις τού Σαντάντερ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΝ ΟΛΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΔΤ.ΜΣΙΝ ΚίΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΙΤ4 ΤΩΝ 1ΡΙΛΟΥΝ1ΒΕΙΟΝ ΧΩΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (,τοϋ άν ταίτοκριτού μας).— Τηλεγραφούν έχ Βε λιγραβίου ότι την προσέχη Δευτέραν 3Ο φθίνοντος συνέρχεται είς Σινάϊαν τής Ρουμαν(ας τό συνέδριον των υπουρ γών των Εξωτερικών τής Μ. Ά,ντάντ. Είς τό συνέδριον τούτο θά εξετασθή ή δλη δι&θνής κατάστασις καί τα ζητή· μα,τα των ηαρααουναβείων χωρών.Είο κώτερον θά συζητηθή ό τρόηος καλυτέ ρας περιφρουρήσεως* τής έν τή κεντρική καί λοιπή Εύΐ. ώπη είρήνης καΐ ιδία διά τής ένΐσχύσεως τού θε ομού τής Κοινω νίας τώ* Εθνών. ΤΟ ΧΒΙΣΙΜΟΜ ΥΠΟΤΡΠΚΟΗ ΕΞΒΤΑΣ Β Η Σ Α Ν Ν.ΜΩΟΕΤΙΚΛ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ^ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού άν ταποκριτού ι*ας).— Σήμερον συνήλθι τό έβοομαδιαίον τακτικόν υπουργικόν συμβούλιον υπό ι ήν προεδρία,ν τού πρω θυπουργοΰ χ. Ι. Μεταξά. Τό συμβούλιον άπησχολήθη μέ θίά- φορα νομοθετικά ζητήματι καί άλλα ύ πηρεσιακά τρεχούσης φύσεως, βφ' ών ε¬ λήφθησαν αποφάσεις. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Ω ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ βΤΒ» ΕΝ ΚΙ11Α ΑΙΓΛ6Υ ΡΡΕΪ3ΕΥΤ0Υ ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού άν ταποκριτού μίς).—Σημερινά τηλεγρα¬ φ ήματα έκ Λονοίνου βεβαιούν τόν σοβα ρόν τραυματισμόν τού "Αγγλου έν ΝανκΙν πρεσβευτού υπό βόμβας Ίαπω ν ι κου άεροηλάνου. Πάντως αί συνέπε «.ι τού επεισοδίον τούτου άγνοοΰντα μέχρι τής ώρας, τής Άγγλικής κυβερ¬ νήσεως αναμενούσης ί'σως έντός τής σή¬ μερον τηλεγραφικήν έκθεσιν περΐ τών,αυ νεπειών υφ' άς τό επεισόδιον τουτο έλα βε χώραν. ΙΛΙΙ1 ΚΡΥΠΤΕΤΑΙ ΕΙΣ Ι11Ν1Σ ΑΟΙΙΙΥΣ ΟΙ1ΟΙΕΝΕΙΙΧΟ1Σ ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύνούστου— Τηλιγραθήαατα Ια«*»νικής «ηγ"Κ έκ Τιιν Τσίν άναφί ρουν δτι ή αρξαμένη νενι· κή («(θέσις είς την βόρει¬ ον Κίναν διετάχθη μέ τόν σκονόν να: έ«ιστ.ευσθ§ 6 τιρματισμός τής συρράξι- »ς. Τα Ια-«νικά οτρατεύ- ματα κατέλαβον κατ& μ*ή κος τής σιδηροδρομικώς νραμυής ΠεκΙνου—Χανκέ· ου τό Φάγκ—Τσάγ, δυτι κβς τοθ Λιάγκ—Σιάν. Κα τα μτ)κος τής σιοηροΐρο μικής γραμμάς Τιέν—Τσίν —Ποϋ—Κάου κατέλαβον έ «Ισης τό Τσάγκ—Κάΐ. «Ις 45 Μΐλιομέτρυν ά«6στασι? ά«ό τοθ Τι*»—Τσί». Καθ" ά εγνώσθη αί ία-«*. νικαΐ δυνάμεις συνεργαζό ι μεναι μέ τάς μογγολικβς,Ι Εθΐραν ιΐς βέρας τή* έ«ι' ΐςείρήσιν κατά τής στενώ, ■οθ τοθ Νανκέου ·ιά τΐ,ς καταλήψενς ττ,ς ό«ο(ας 4 νοίγεται ή μΐα έκ των τρι Αν θυρών τής Κίνας. Τηλεγρα«οΟν έκ Ρώμης δτι 6 διπλωματικάς σο»ερ, γάτης τοθ Πρακτοριίου Στέφανι. <*να·>ερόμινος7«1ς
  την «τέΐσιν τοθ Σαντάντερ
  λέγει δτι ή κομμουνιστΐκή
  εΐσουσις έν Ισπανία; ήό«οία
  ήθικεΐς κατεδικάσθη ήδη
  μετά τάς ανηκούστου*] ώ
  μδτητας τβν ερυθρά) ν ΐΐς
  βάρος τοθ εύγενοθς Ισκανι
  κοθ εΐνους, έδέ|θη είς τό
  μέτΜ«ον τοθ Σαντάντιρ Ι
  οχυρόν «λ^γμα «ροΜοισμέ
  νόν νά: έ«ισκεύσ[] την άβο
  θασιστικήν εξέλιξιν τ·ν
  στρατιωτικών ενεχείρησε
  «ν.
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (.τού άν¬
  τ αποκριτού μας).—Εξηκριβώθη δτι«ή
  «ρερομενη ώς εξαφανισθείσα ήθοποιός'Α
  λίκη Μουσούρη ευρίσκεται είς Αθή¬
  νας, κρύπτεται δέ διότι απεχωρίσθη τοθ
  συζύγου της Μουσούρη τού όποίου επι
  θυμιϊ νά αποφύγη τάς άναζητήαεις.Πάν
  τ ως τό κρησφύγετόν της ·εν άνεκαλύ
  θ εισέτι.
  Ο
  ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΧΗΙΚΟΙ
  ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΥΟΑΑΑΗΑΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού άν
  ταποχριτού μ·ς>·—Την προσέχη Τρί
  την 6 πρωθυπουργός κ. Μεταξάς θέλει
  ομιλήση πρός τούς τεχνικούς ύπαλλή
  λους συγκεντρωθηοομένους επί τούτω.
  Ήέμιλίατοΰ κ. Πρωθυπουργόν θά
  σχετίζεται μέ τό έργον κοιΐ την βημερι
  νήν αποστολήν των τεχνικών ύπαλλήλων.
  ΓλΗΦΟΗΣΑΝ ίΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ
  Μ ΤΗΗ ΟίΡΜΗ ΤΟΪ ΤΥΦΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Α ύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—"Υπό τού Υπουρ¬
  γείον Διοικήσεως τής Πρωτευούσης έ·
  ξεβόθησαν σήμερον έχτενείς οδηγίαι ί·
  φθρώααι την περιστο>ήν τού τύφου είς
  την πρωτεύουσαν καί συνιστώσαι αμεσα
  καί έίΐείγοντ» ογειονομικά μέτρα-
  Κρούσματα τύφου έχουν εμφανισθή ή
  δή Αρχεται είς την συνοικίαι «Τυρρή,
  τής οποίας κυρίοις οί κάτοικοι χαλούν-
  τα-ι ν» συμμορφωθώσΐ πρός τ» ύποτΐει
  Ή εξυπηρέτησις των άστικών
  λεωφορειακών γραμμών Ηρακλείου.
  Πρός την Νομαρχίαν Ήρα
  κλβ(ου καΐ τας βνδιαφβρομ*
  νας όιιηοβοΐας τοθ νομοθ έ
  κοινοποιηθή 6*6 τοθ όιιουρ
  γεΐου Σ δηροορόμων κσΙ αότο
  <ινήτων άποψ^σις δια της & ποίας κοθορίζοντσι λβιιτομβ ρειακώς τΑ τ()ς δση«Τ)ς λεωφο οβιακης πβριοχ^ο της πόλκως έντός άκχΐνος 4 5 χιλιόμετρον Αττ6 ττ]ς πλατεΐας ΈλθΙ ου Ββνιζβλου. Δια τής αποφάσεως η ττοοβλίπβται ή τοτιοθίτησις Αν τος τετραμήνου ϊξ αρχικώς καί Αργότερον έ Γέρων τεσσα Γων λεωφορείον είς την »ξυ ττρΐτησι,ν τίο γραμμτΐς ΧινΙ ών Πορτας—Στοατώ- ών άντΙ των άγορσίων ού'θχινήτωνδιβ των όπο'ων τ)*η ί) γοβμμήοΰ| τη έζυτϊηοβτίΤτοι. Ό τύιοβ των έν λογφ λεωφορε'ω·1 α6 τοχιντ)ιων θα καθορΐσθθ ό-' αύτοθ τούτου τοθ ίττουργίίου Έντβς τοθ αθτοθ χρονιχοθ δισσ^ήματος «ροβλΐπεται επί οης ή τοποθίτησις ιΐς την ά στκιήν λεωφορειαχίΐν γρσαμήν Ηρακλείου—Φορτέτσατς 3 και νουργον λ^ωφορε'ων των 20 θΐσεων καί Ισαρίθμων ρείων είς την αστικήν λεωφο οκιακήν γραμμήν ιιλατΒ[ας Δϊοκαλογιάννη — 'Ατσαλένιο —Μασταμπά. Έπ'σης διά τής Ιδίας ά τι ο Φάσεως καθορΐζονται ο( έν διάμεσοι στσθμοΙ των λιωφο ρβΐων κσΙ τα τιμολογια των (ίσ ττιρΐων τον ένιβατον. Τα ιΐσιτήρια τσθτο σημειωτέον είναι ευθηνοτερα των ή^η Ι σχυόντων νυμαινομενα άκβ μ<ας δραχμάς βιΛ τας μικράς άνοστθσεις μέχρι τβσσάρων καί ιιέντε βιθ τάς μβγαλυΐέ Ρας. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΧΘΕΣ| Η ΛΒΙΤΟΥΡΓΙΑ Ον. ΓΕΝ. Α1ΙΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ _θις την κρβΐιν άνιχά έντεΒθεν έκιατρέβω· είς την τού ο 'ΓκουργΙς Γενΐχϊς Διοιχΐ)· τϊ^ς Κρήτας χ. Μπότης Σφαχιανά ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΙΤΑΘΜΟΙ Γ»ΑΚΚΤ8Κ»!ΛΣ—ΤΥΡΟΚΟΗ'ΑΣ τ«]ς 'Βλλάδις Ιδ·6θΐ}9αν χ«1 άκε ΒλΒηβχν είς ν υ; •{χιίους ουνιταιι ριομιύς κ·βΤηιι·ι οτ»θμ«1 τΐ··ς & νίϋτυξιν %ί γαλαχτβχεμϊΐς χαΙ τυρ·χ·μ(ας· Τβιβθτοι οταθμοΐ ίβρύ θ-ααιν εΐ« τα χίτβθι μέρη τ«]ς Κ^^ί'. Ζίχρβν Σητείας, Καθ» ρόν Κ|>-|τοοΐ4 Μεραμβέλλου, Γ»
  νιες Μαλ·β»ζ(βυ, ΚρεαθεΙν·, Βί·ν·
  τήοι·ν Καιν·υίΙοϋ Βιρρ'ζια Π»ρ
  γιοτΐσον, Ζνμύθεν Άνβγιίβν
  Μυλακοιβμ·υ, Τ?ΙοΙον, Ί^αν,
  ΆρχάΒι·ν Ρεθύμνης. Βιοΐανήν Ά
  μαρΐβυ. "Ανα μΐβις Άμιρίοκ, Ρ*
  ?άχιν·ν 'Δγίου Β>οιλε(ου 1Ιυ?ι·
  χίφαλ·ν Ριτάμνηί, Σερχ(·ν Σ»«
  , Άποιιΐ|γάΒ> Σίλίνου χκΐ ,Ρε
  Κιοοϊμ·ο.
  τ·α χ. Νίμά»χου
  χλείβκ ένκνρΐθ- ϊατκνομική διά
  τάξις δι* ή; χαθερΐζονται ·ί Βροι
  6πέ τ«υ; ώ«[·υς θα |πιτ»ί«ιται
  έφΐξτ]ς ή λΐΐΜϋργΙα θεάτρβν χ»
  χινΐ)μϊτ·γραφων έν τ) πόλει.
  Η Φ1Ρ0Λ0ΓΗΤΕΙ ΙΞϋ
  ΤΩΝ ΕΛΛ10Δ0Ν ΠΡΟ ΓΙΝΤΟΧ
  ΖΥΝΕΔΡΙΑΖΙ^
  Τ·Υ ΕΙΠ0ΡΙΚ8Υ ΕΠΙΜΕλΗΤΗΡΙΙΥ
  Δ ' άκ·φίοι»ς τοθ 6η·ιιβγε(·υ
  τβν ΟΖκονομιχβν ή μίοη
  τιμή τ·ν έλκιοδΐν κββΓίντβν
  εθχθτρομένβ» έκ Κοήϊΐϊς χ«τχ
  τέν μ^να Σιπτίμίυιον χαθω^'
  είς δ?χ. 37 χ«τ' ί*&ι Βιΐ τδ
  λαιον, είς 32 διά τλ οκορέλοκον
  χ»Ι ι?ς 30 Βικ τα πυρ-νέλ»ι·ν
  ΝΕ 41 Δ1ΑΤΙΜΗ2ΜΪ
  ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥ
  II
  ΥΠΟΧΡΕΟΙΕΙΣ ΤΟϋ ΕΡΓ0Δ1ΤΟΝ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗΝ ΕΣΤΙΙΗ»
  Κατόπιν &ιαταγτ}ς τ·0
  γεΕου Εργασίας εΐϊικβιιθνται β
  Αν Ηρακλείω 6ιεμήχα·οι, βιοτέ
  χν«ι, έκαγγελματΐκι, |μκ·ρ·ι
  'Ανώνυμοι εταιρείαι καΐ πάντες
  Αν γένει οί απααχβλιθντες έργατ
  «έν κροβ»πιχέν Εκως τλ ταχό
  «ερον χαταθίσωαιν είς την 'Βθν
  Τράπεζαν είς κίσταοιν τοθ λογα
  ρΐΒθμαΒ^«Έ»γα«ιχ^ Έστία» άνβ
  πίντΐ δρχ. δι' ίίοοτον έργίτη
  χαΙ^δκάλλτ]λον υιυτβν. Ο! &νατέ
  ρ» ΐργοϊίτβι χαλοθντβι
  »β χαταθέοηοι τί τυχέν
  τα ή κρατείμενα πρίοτιμα έξ έρ
  'ατικεϊν' ιΐζμερβμΐαθίβν, ιί{ π!α:«
  αιν «Β ίϊΐοο λογαριαβμ·0. ΟΙ χα
  ε»6άται οπίκειντοι ιίς κοινάς ά
  π* 5—50 000 δρχ. ουμνέ
  πρός τάς Βιατίξεις τβν δπ' αριθ.
  273 χ—Ι 675 αναγκ. νέμνν.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΖ
  Τ·Υ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ «ΑΡΗΣ»
  Καθ" & πληροφορούμεθα τ^ν 10
  Σικτεμβρί·» χαταπλίει είς χον λι
  αίνα μας τό έχκαιδιυτιχαν τ·0 ΙΙβ
  λιμιχςθ ΝΐΐιτΐΗθΟ «"Ά>τ];> μέ μ«
  θητας χτ{ς —χ·λ^ς ΝχυτιχεΙν Δ«χ(
  μόν έχτιλβθντας έχκαιΒευτιχέν
  κλοθν 4ν4 τ$ν Μιοίγιιον.
  Ο ΛΗΕΝΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Ανεχε·ρΐ|οε ίιβ Χανιά χατίπιν
  ηοκργι><5ί εντελώς ίκνς κιρΕοτα αι ίατβ την είς 2ί68αν ιιροοέρ μηοιν ΐτ]ς μοΐροτς τ·0 'ΑγγλιχοΒ 2τόλεβ ο λιμενάρχΐ)ς 'Η·Νχλι.·¥ Κτιτά την χθεσινήν της συ νβδρΐασιν ή ίπιτροπή επί τ διατιμήσεων «ροέβη είς τον καθορισμόν των νέων τιμ των αλεύρων κα( τοθ άρτου άχ· σήμερον ώ: εξής: "Άλβυ ρα λκυ<ά κατ' ό*βν δρ. 12 48 1)2, πιτυροθχα 11,04. "Δρ τος λευχός δραχ. 11 40, τι τυροθχος 9.60. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΟΝΟΥ Είς Μο05ρο Ρεθόμνη; κειράθη προχθές να φονεύση έξ ίνέ^ρας τβν καθηγητήν κ Μ. Σ ΐσμαθιου·ϋκιν 6 ΉλΙ άς Μαρνιεράκης. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΝ. Β!ς Ρέθυμνιν αφίχθΐ) κροχθές δ Άνώχι··ς Δισιχητής Χβρβ %%%ί Κρήτης χ. Σταιιρέκοιιλες κροτιθίμιν·ς νέένεργτΐβη έκιθιώρτ, ν τ<|ς ΒϋΐίΘι Διοιχήοιης Χβιο ΑΡΧΑΙΡΕΖΙΑΙ Γενομένον άρχαιρΐαιΑν ττ]ς Ένώβεβς κτιιχιεοχνν χραχτιχβν χϊνιχβν Ηρακλείου έξελέγτ,· οκν οί, χκνβθι: ΠρδεΒρις Χ«ρ. Πΐπχδέπουλος, 'ΑντικρδεΙεες Νικ. Κνριηχβκουλος, ,Γιν. Γραμματεύς Μιχ. Γκελίμτΐ Ταμίας Γεέιργ. Μίργιός. Μέλη: Νικ. Καλεγήροιι Αντ. Χ. Κι·μ^(, Έμμ. 'Ιεοα κιτριτά»ΐ){, 'βμμ. ΓιβννκχουΒέ- Διά χθές τέ Ιιαέρχς ή^ είς συνιδρΕαοιν τ· Διοικητικόν Σιμ δούλιβν χ·0 9Κμκο·ικο0 χαί Β ομτ, χανιχοθ Έκιμιλΐ|ΐΐ)?(·υ ΠΜΧεΐμέ νού νά άοχβλΐ)θ1 ΙπΙ δί έμκεριχίν ζά ΣΥΛΛΗΨ1Ζ ΔΥΝΑΜΙΤΙΖΤΩΝ Παρ' όργανον αγροφύλακος συνελήφθησαν χθές οί δυναμι τιστα! Ιω, Στ. Μαθιουδάκης καί Μιχ. Φοσαρά<ης· Ο0:οι μετηνέχθησαν ένταθθα «αρα δοθέντβς ά ?μοδ'ως. Η ΔΙΕΝΙΡΓΕΙΑ &ΙΗΙΑ1ΣΜΙΥ ΚλΙ ΑΝΙΔΙΜΛΛΙ11ΙΎ Τί ΤΛ0(ΐργεΙ·ν Κβατικτ)ς 'Υγι εινβ,ς καί "Αντιλήψιβο δι* μ*χιο α<ελοΟς έ^χυχλίου τ»0 κρός τάς ά· μιϊίας αρχάς δίδει δδηγίας ίοιν άφοΐί τ^ν διενέργειαν εφεξής Βα μαλιαμοθ χαί κναδαμαλισμοθ _τ·0 «ληθιιομοθ. ΖΥΛΛΗΨΕΙΣ Διά κρομελετηιιέναι τραέματα οκν(λτ|«θΐ| δηέ τοΒ £«αθμ·0 Χ«· ρ·φκλκκτ]ς Λιιίαδίβν Ρεθύμνης δ Έμμχν. Α. Πιλυμίλτ); χάχ·ινβς Αγ. Ί»χ·ν·υ Μυλαπ·τά|ΐβυ. Επί τι—ς 5π6 τοθ Σ(χθμο3 Ά αιποποΰ λου ο«νε>ή|ΐθ») δ Νικ. Ί. Ζ ιλαχ»;ς
  Μ«τ~γαρούμινος Ιιά τραυματισμίν.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  ΑΙ έν τί] άγορςΐ μας κυμανθεΓσαι
  χθέ« τιμαί τΔν διαφόρων ένχωρΐ
  ών τχροΤόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Δία ν
  "Βλαια Β βαθμόν 40. 46.
  „ κοινα 36.
  ,. ραφινβ —
  Σουλτανίναι α' 90 21
  Ρ' 19. «Ο
  Υ' 17-60 18.50
  0' 16.50 17
  ·' 13. Η
  Ταχτάδες α 9.
  Ρ' 8
  Μεταξα 600
  Κουκοόλια ΙΜ
  ΖΑιηινεΐ λπυκοΐα' 87. 80.
  .. .. Ρ' 84, 88.
  „ «υρηνβλ. α' 88. Β7.
  .. β' 81. 80.
  „ ρουρνίλ. α' 88. 87.
  - Π' ·ι. η.
  θΐνοι 'Δρχαν. τό ■(—ατον 08
  160

  Μ
  88
  40—80
  ι§-εε
  80-00
  ιβ
  ΔΙκτακος
  ΔΑρειατα βιΒίλα
  ι. Ρσκετα
  βαρεία
  Δί·νοΜρ|ΐα«« «'
  V
  Οροβατο&ερρατα
  ΆίΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑ1 ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
  ΛΥΣΣΩΔΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΛΜΤΝΟΝΤΑΙ
  ΕΙ! ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΗΓΚ.ΗΣ
  ΗΤΙΣ ΒΟΜΒΙΜΖΡ ΔΙΙΡΚΩΣ
  ! ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγουστον (τού άν
  ταποκριτού μας).—,Καθ' ά αγγέλλεται
  έχ τού εξωτερικόν είς την Κίναν αί
  συγχοούσεις Κινέζων κ*ί Ίαπώνων συ*
  νεχιζονται λυσσώβεις.
  Είς τα πέριξ τή* Σαγγάης οί Κινέ
  ζοι ίμύνονιαι χρατερώς μολονότι οί
  Ίάπωνες διαθίτουν ήδη μεγαλύτερα τε
  χνικά μέσα καί πολυχριθμότερον πυρο*
  βολικόν καί άεροπλάνα.
  Έν τώ μεταξύ ή Σαγκάη βομβαρδί
  ζεται διαρκώς υπό των 'Ιαπωνικών ηο
  λεμικών προσπαθούντων ν* ανακόψουν
  ιδίως τάς εναντίον τής υπό των Ίαπώ¬
  νων κατέχομενης βιεθνοΰς ζώνης έηιβρο
  μας των Κινεζικών άεροηλάνων.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΚΙΝΑΝ
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΠΟΟΟΥΝΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ —^ Αύγούσιου (τού ί*·
  ταποκριτοΰ μας)-—Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έχ Τόκιο μέσω Βερολίνου άγγέλ
  λου ν ότι τα Ίαπωνικά ατρατεύματοχ ά·
  πώθησαν τούς Κινέζους έκ των κυριω¬
  τέρων αυτών θίσεων είς την Βόρειον
  Κίναν προχωροθντα ηβη «οτιοΒυτιχώς.
  Υπό των Ίαπώνων έφαρμόζεται αύτό
  θι εύρύ κυχλωτικόν σχέδιον, τούτο βέ έ
  ξηνάγκασε τούς Κινίζους νά συμπτυ-
  χθ^σιν.
  ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΝΤΙΟΡΟΣΩΟΕΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τοθ 4ν-
  ταποκριτού μας).—Σημεριναί τηλεγρα-
  φήματα έξ Άγκυρας άναφέρουν ότι άν ε
  χώρησαν εκείθεν δι' Αθήνας τα μέλη
  τής έμπορι*ής«ντιπροαωπείνς. ήτις μέλ
  λει νά διαπραγματευθή την σύναψιν νίας
  εμπορικάς συ>θήχης μεταξύ Έλλάβος
  καί Τουρκίαν. Δια τής βυνθήκης ταύ¬
  της θά ρυθμισθώσι κατά τόν έπωφελέστε
  ρον τρόπον τα αφορώντα τας μεταξύ
  των βύθ χωρών άνταλλαγάς.
  ΟΙ ΊίίΙΰΙίίΤίϊΚΐΓΤΕΣΤΗΣΛΝ
  ΕΛΕΓΧΟΝ ΕΙΣ ΣΑΓ ΚΑ ΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 97 Αύγουστον (τοθ άν
  ταποκριτού μ·»ς)·—Κατόπιν τής λη-
  φθείσης αποφάσεως υπό τής Ίαπωνίαον
  νά α,ποχλείση διά των πλοίων της τούς
  Κινεζικούς λιμένας έμηοο'ζο υσα νυρί
  ως τή ν μεταφοράν πολεμοφοδίων είς
  Κίναν, έφηρμόβθη είς Σαγκάην Ία«ω
  νικός έλεγχος. Διά την εφαρμογήν τοθ
  έλέγχου τούτου διεμαρτυρήθησαν έντό
  νως πρός την Ιαπωνίαν αί κυβερνήσεις
  Αγγλίας καί Άμεριχής, αΐτινες καί
  βέν τόν άνεγνώρισαν
  ΔΥΣΧΕΡΗΣ Η ΘΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΙΝίΖΩΝ ΕΝ Ι.ΓΚιΊ;
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγουστον (τού άν
  ταποχριτού μας).—-Νυκτερινά τηλεγρα
  φηματα έκ τοθ έξωτεριχοθ παρουσιά-
  ζουν ώς ουσχερή την θέσιν των Κινέζων
  έν Σαγκάη. Πλείστα τμήματα Κινεζι·
  κου ατρατοΰ ήρχισαν ήδη ύποχωρούν-
  τα έκτός τής πόλεως ελλείψει ασφαλών
  έρεισμάτων.
  ΟΙ ΙΙΝΙΖΥΜ80ΥΑΙ0Η ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΛΙΛ ΤΗΙΜΊΊΟβ;
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Αύγούστου (τού άν
  ταποχριτοΰ μ»ς).—Τηλεγραφούν έχ
  Λονδίνου ότι ό ΤΗντεν συν6ιελέχθη σή
  μερον δία μακρών μετά τού πρωθυπουρ
  γού τής Αγγλίας κ. Τσάμπερλαιν διά
  Άγγλοϊαπωνικόν επεισοδιον τού τραυ
  ματισμοΰ το^^Λγγλου έν Κίνα πρ«σβευ
  τού. Ό δύτερος θά συναντηθή έντος
  τής σήμερον χαί μέ τόν βασιλέα Γεώρ
  γιον. ΠιθβνολογεΙται ότι 810, τό έπεισό
  Βίον τοθτο θέλει συγχληθβ συμβούλιον
  ιοθ οιέμμοιιοε; έν Αγγλία.»