94717

Αριθμός τεύχους

4652

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

31/8/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ΚΑΘΗΙνΙΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟι ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ιτησία λ(οαι 3
  εξάμηνο£ Ι
  ΆμβρΐΜ,ς
  Ιϊησία βολ, 10
  εξάμ»ΐ»ος > 8
  ■ατά φύλλον
  Δο. Β
  ΓΡΙΤΗ
  31
  1ΥΓ0ΥΣΓ0Υ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΜΟΙ ΜΟΝ
  ΑΡΙθβ, ΦΥΔΔΟΥ 4612
  ΤΝΠΠΗΙΙιΐΤεΠΙΙ ©Ρ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΙ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΟΓΗ
  ΑΙ ο»γ»<εντρ·ύμΐνα» έζ ί· λ»ν τβν δι·μεριομ«τνν τ·0 νομβθ μ«ς καί τίς Κρήτης νινΐΜΐίτ·ρ·ν πληροφορίαι δι* την Ιλεη·ιιειρ«νΗΥ^ν εί ν·ι ««ιρΐτικθς ίνθεφρυντι χα(. Ή χαρκβφορ·* Τβν «· λβι&ν χάρις Γΐς τ*ς ·φ84 ν·»$ έ>·ιτιιν«( βρβχβί χ«1
  τί·ν γενομένην καλλιέργει¬
  αν, ώπ6ρϊ«ν ί{«ι0ΐτικ&(
  ηλβιιαΐα. Χάρις δέ ·1ς *«
  μέτρκ «·ύ έλήφθηααιν μβ
  τίς ·λλικ«λλήλ·»ς δι«βρ·
  χ*ς δι* μιλκαση;/ μ* τίς
  δ«κ·Χ«γ·δ"ς μ λ κ, έ &Α*·ς
  χατεκολεμάβι, κ«ντ·Β ·π··
  τ·λισμ«τικ&ς· -αί μέχρι αι)
  μΐραν τουλάχιστον δέ ν ε
  αημηάΒη κ·υθ·ν* οχεδσν
  κκτοΐοτρ··* *«· πτβ·ις έλεη
  οκαρκου ■« τ·0 δάκον η τ·δ
  ρυγχίτου Είς μεριχα χαμειλα
  μονον χαί ύνρ· μερά 4νε·;α
  νίαβπ τ«ς τκλ·υτα(ας ημέρας
  &·χος. Άλλ* 86 χβταπβλε·
  μηΒΘ ■αφαλβ« μ« τάς νέας
  ϊι«βρ·χ«ς κ·ύ έτοιμκζσνται
  «λ βν»ρν*ε0·1>ν Τ* Β«Τΐδ«
  κικ« ιυνΐργιΐκ.
  ΕΙμηορΐι λαϊκόν ν» Ιεο»
  ρκΐται τιλιΐνς βέβαιον ότι η
  ε>αοδκ(α τ·0 ελαίου ·ξησφκ
  λΐοβη πλέον κκολύτνς καί
  ότι Ββ ιΐνκι (£α·ρΐτιχβς
  χλ·υβ(« εφέτος- Ή κ«ρε.γν
  νή το& νβμοθ μας ύκβλβγίζε
  ται ότι 8* »8αοη καί 8* ύ·
  χ«ρβ$ τ« 12 έκ«τ·μμύρια
  οκάδας. Άνβλβγος δέΐΐνβι
  χά! Α παραγΝγ* ιΐς τ·ύ{
  ίλλους «ομού! τής Κρήτας.
  Καί κβτιι τεύί ύκβλβγιαμσύς
  τβν γινργιχβν ύκαριβιβν
  καί τ·δ Φιιτ·κο.Ι·λ·γικοΒ
  αχαθμσδ, Α Ινετεινή κ«ρα
  γυνή ελαίου μβΘ' όλην την
  Κρήτην Ββ φθάση, άσφαλ&ς
  «λ 36 έκατβμ. βχ. Διδόμεναι)
  β* ότι Α τ.μή τβθ ελαίου
  κροβλέκιται ότι Ββ διατηρη
  •8 ι»ς αχβτιχβς ύψηλΒ «κίκε
  δα κ«1 μβτβ τό ΐρχίμινον
  ίτ·ς, λίγω τβν
  φβν τ9ς ΊαηνΐΝΐΙς έλνιοκα
  ρε.γ»ν3ί, 4 —ρήτει 8* ιία
  αρά,η. ύκΐρ τ* διβικΒτομμύ
  ριον άχα τό ίλαιβν. Κ«ί
  ■ ίνα» νομίζομεν άρκιταν
  τοδτο διβ ν· β.νν·ή«ωμ·ν
  χοαην ιημκαΐαν χκί κίσπν
  Κ·ε»ν Ιχΐι διά τ*ν τ·πον
  μας Α *λ«ί«.
  Δνοτυχβς χβτβ τβ τιλι»
  ΤΒΐΒ έΤΠ, 4 ΝΒλλΐ<ργΚ!Β τΒββλβΙβς κατημΐλΐιθιι χά τβ τρ·κ·ν βαυγχύρητον. Κ«ί όχι μάν·« τ·δΐ· ίλλβ χαί τ· ίγκλαμβ τας Βΐνν·β(νν λλβι 6ν δι* τϊεν χαλλιέργίΐαν τ&ς ·»μφ'β·λ·υ βπβδβτιχοτη τος ίμπελβυ Τβ «πβτελέ- βμβΐΒ β β τής ολεθρΐβς ·ύ- της ΤΒΝΤιχϋς μ«5 επλαρώ σβμεν ΐφίτ·ί, ·π·(ΐ πνβγ κάβθημιν νά εισαγάγωμεν οπορίλαιβ |κ τ·0 έυτ·ρι κ«0 δια τίΐν ν* χορηγή ή Λγρατιχη Τρκιτιζα ·φΐι. δβς χ«Λ μέ μικράν, μέ ελά¬ χιστον τ οκάν μκκραχρονια δάνκια προκειμένον γά χρη αιμακαιηθοϋν διά Μαλλιερ γε(ας έλβιβν. Έκΐσης θά ιΐμ πβρ·δ«ι καί θά έκιβκλλιτα νά Ιδρύθη εί; τόν ν«μον μας Ινστιτοδτον έλαΐας μέ κρ·α ριαΐιον τ·ν έςΊγκυνισμον καί την επιστημονικήν χαλλιέρ γιιπ,ν τίς ελαια; καί την τυ κοκσίηβιν τβν κρητικβν έ- λα(«ν ΰστ* νά μην έ (αγων ται χαί είς τα μϊλλαν ώς άνι πεξέργαιτβς κρβίτη ολη. Έ<« τας δέ αύτβν θά Ικρεκβ νά συστα.μ«τοκοιηθ$ η καρ«γα>
  γη ηέχι£κργαα(« χβί βυσχιοκ
  σία έπιτραπιζθν ίλαι&ν χβύ
  •θάνοαν νά κνλβ&νται ιίς
  την Ιδίαν χαί μεγαλυτέραν
  χαλλάχις τιμήν μέ τα Ιλαιαν
  χιιί κου πολλάκις τάς ιΐσνγο
  μΐν ΙςΉθβν ώσάν νά μην
  χβτοιχαδμιν ιίς ταηον ακβο
  τα ελαιόδενδρα άκατΐλαθν
  δκση ίκέρκντα.
  Άλλά τα (λαιβυργιχβ ζα
  ιμκτε» είναι πολλά χβί πβι-
  χ(λα. Καί θά κρέκει νά μι
  άκό πάσης πλιυρα;
  διά νά οργανωθή επί «π<ατη μανιχβν διδομϊννν ή έλαι οβργΐπ μας. Τα Ιλαιον, λόγω τίς προνομιούχον θέσεώς τού, χαί τής μιγάλης τα» κα ρκγυγΒς άκοτβλιΐ τα χαριν) τιρον χαί τα ηολντιμύτιρον πρβΐον τβδ τάπβυ μας. Κ«ί είναι χκιρας νά βτρέψωμιν την προσοχήν χαί τα ενδιαφέρον μας χίς την α δ {ηβιν χαί την κρβστβσίαν Τής χεφε.γα*γΙ|ς τα» χαί ιΐς την σ»ατημ«τοκο[ησιν τϋς χα.λλι*ργι.·ς τίς ίλβΐας. ΠΕΤΑΧΤΑ κ«0 δια τίΐν ρ μ ΧΒΤΒναλυαιν, «φβ«βαμεν ί λλ ____..... ί νά κληρύνΝμιν *· *ΑαιοΑ« δόν πρός 50 μ) 60 δρ. κατ' έναν χνρΐς νά ιύρίσκνμιν. _α) ο μ ως. «ειτβιχβδμιν κΐς μίαν χώραν δκβ» η ·*■·« I- χαί ηβδοχΐμιι ν·ιν χαί θά ϊίμπορβδσι χάλ· λιστα, χαλβς χαλλιεργονμί νη *«· οη μέραν, ν' άπβτελέ •η αατιίρβυτον πηγήν χλβ» τιαμοδ.Άλλ' Ι,η δΐν ίγινΐν ιΐς τό παρελθόν θά ηρικιι νά γί*5 τβύλάχιατον βΐς τα μέλλον. Διά την χαλλιέργιι ειντής έλαίας θ« κρέκβι νά βρ γβννθΒ ολοχΑηρος σταυρονο ρ(«. Εύΐνχβς είς πλείστα μέ ρη Μ«Ι 1*ί* ·>5 <«ν Μιοοβ- ραν κκΙ μάλιιτκ ιίς την Ι κ«ρχ(·ν ΜβνβφβτβΙβν φντιυ βντβι χβτ' Ιτβς χιλιάδις νέ· χον νά ένισχυβι) μ· καθ· τρβκβν η πρβσκίβΐι· * ' ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΙΗ ΓΑΜΟΥ Ίπ* τβν Νί·ν Κίομον, ίπ.υ τα κάντα Ιχβκν άπλ·ηοιηΗ| χΚ1 Ι χ·υν δΐιβ«χθ| ιίς την λογικήν ]ς μ4χ2ς μ« Ι·χετκι Ινα νέον αυνταγολδγιον. 'Αλλά Ηι ά φο α την χατ«π·λίμΐ)οιν τ«]ς χλα κκχσας τβν κρββάτιον ή την 6ιρα κείοιν τής λύβοτ,ς ή τ^ς έγχιφβ λικ<)ς κα»«χ··όοε«ς. 'Δνάγεται •Ις τον γκμον χαΐ δίδει οκμ βουλας έν είδει διχαλίγοϋ Βια την Ιξισφίλιοιν ΐ*|ς αυζυγιχ^ς χΙ Όλδχλΐ)ρος τέμος πολυ οίλιδος χαί πυχνοτοπωμίνες μέ ιίς τ·ν δ*·1ον δ ε λδ κου νε«·Ανει τ* βίοθ^ματα τ1|ς ά- γάκης χχΐ «0 Ιρβια τ·9 νίθε ζ«δγο«{. Ή α;μον(α τ«]; αιιζαγι- «<1ί ζ»ίς αη|»(ζ<Τ3ΐ χωιίς 4μφι· δολία οτό Βκνατό ίεβ^χέ αΐαθΐ) μ», οΐήν άμνιβχία/ άγάη^ χαί ϊχτΐμτ,αι χαί οτήν οτεν<( ψ,ιν,ιχί) έκ»φή τβν ουζύνβν. Κι' 6 Ι·»ς δέν γιννβΐϊΐ μέ π«ραγνέλμ«τα •Οτε *λ ο«ντϊ)»εΙιαι μέ ουνταγές. Είναι Ι >% λεκτο ε&χίοθ-χο λ·υλο9
  δι κευ άνβι! χαί άνακτύΐαιται οί·
  θΐρμοχήκιι ΐτ,ς χαρ* Λς χαί τρέφε
  ται κκα τα πιό ά/ν-> %»[ τ»υφΓ
  »Ι «(αθτ)μοιτ«. Δέν ιΝαι &α?χ-
  λβς (Ο ε τί «λ(μκιν ι» τοθ Φ?τ5-
  ϋ'τ μίνβ, ιυ« χαΐ τ·Β Ο&γχέ 6
  4ο«αομ4ζ τβν ίγγέλ». κ»ές τα
  άιτρα. ΕΝαι λ'υλοθΒι κιύ Ινε< τή ο'ζν τ·υ οχέ αεξβυαλιχέ ΐθ χ*1 Κ6υ ιβ φύλλαι Τβυ άπΐ τί αίβθήακτα. ι4ς φιχτ]ς μας. Γι' α&τό ζή $ ι· γίμα ώς διχαϊ· ωοι. Μ τ Ιχει άνάγ*») «»! τ%ς ψι »«}ς τοον^ς, τ»)ς ίίολτκ %αΙ ί λιπΐτ]ς φιλΕας γιί νά δικτΐ|· θ( αμίβαντβ, ώϊβΐε, μ1 Βλα τα χράμαχα ταΐ τίς ώμιρφιΐς τού ώ( τέ τέλος. Κι' αυΐχ δίδαια ΐϊι τί λ(ζα»ν βιιντκγές Διν τα χαβορΕζει ή λ·γιχή χαί δ ψιχρβς &τολβγι· ομδς. Καθίνας κ·έκει ν* άχοό) τή φβνή τ<|ς χαρδΐβ; «υ. Πϊέκει νβ Β(δη τ»οφή ατβ βΙο9ΐ)μί τε», φτιρί στήν χηρδιά χ«1 ο τή ψιχή τού. Μι πρέηει αϋγχρονα νβ μκε ρΐ νά χβλιναγβγΐ «ούς κέθευς τού, τίς έκιθυμΐες τού, τιυς έγβΐ βμβ6ς το», τα π£θ- τού. Καί νά τα δ«οτάαΐΒ Βλκ ο' Ι·α «νώτερβν α«οκ<, ο' Ι*α ώ*αΙ> ΕΒανιχΙ τής
  ζ»τ}ς· Κ% κρέ κβντλς κρέκει νβ
  ξίβη τί δρεΕλιι νβ 8*0^ χαί τί
  μτοριΐ νά ζ^τήβΐΒ άηέ τβ οάντρ·
  «> τί): ζο(]ς τού. Τ4« μβνάχα θ*
  ) ζοο-ρύ, Βκνβιτο. δ
  σαι ς
  τι«—δκίοημ·ς λδγιος χαί χοηω
  νιελίγοζ—ϊνακτύαοκ τας ιδίας
  τού χβί χάνει τβυς άφβειαμβΰς
  τού. Φ. ϋοΐχί, ϋν ιΐναι ο μέ
  νος κου ή'χβλήΡτ, μι τβ ζήμ
  οδιί. &»1 άλλοι ουγγρ«»ιΤς, Ε»)
  μοσιβγρίφβι, χαλλιτέχνες αφιέρ»
  οαν, 4λ^ο·ι, τβν χαιρίν τβν είς
  «έν καταρτισμόν οκνταγολογΐοο
  κιυ νά ΙξασφαλΙζη την ιυτυχΕαν
  χαί ττ, γαλήνη ΐτ|ς βυζνγιχτ,ς ζω
  «1.1
  Μάταιος χβκβ(! "Ιβως μάλιτιτα
  Βεν 5χά·χιι πιιέ χαμένβς χαιρίς
  κειβ αδιχαιβλόν^ιη οκατβλΐ) κνευ
  ματιχβν βυνίμιβν «κέ έχεΐνες κ·ΰ
  Βικτίθενται γΐά τή 7ύοι ίνδς τέ
  τοιου χρεδλήματες. ΙΈατΐ τέ πρί
  6λ~μ« !ιν λύιται μι γή
  Σιινταγή ουζυγιχ«]ς ζ»ί((ΐ 'Αλ
  λβ τΕ είναι λβικβν δ ί?·ς χ«1 δ
  γίμχ; Καί πβς μκοριΐ νά ρ»θ
  μΐοθοθν ζτ,ιήματα τής χα·ΐ «ί·
  ΒίοΕήματί». κίθβι, άγάκες,
  μ Ι, δλδχλΐ|ρ·ς δ ψυχικές χι' δ οε
  (οαβλιατιχίς μας χδομις μέ ρετοέ
  χκ; Κ»Ι Εεν φ··ν·Ον «Ε χβινω^ο
  λέγοι κβΰ 6έλβυν νβ &π·τάξουν
  τα κάντκ ατή λ.γιχή τ«]ς μ*
  %ς χαί τΑν άριθμβν Εκ αυτή
  τβχτιχή δδιγι! κρός την χαταβτρ·
  φή τ·0 ουναιο8ΐ|ματιχ·0 μ-ς έ", ώ
  τον «φανιομβ τοθ ψκχΐομβθ
  μβ(ΐ
  'Αλλ' 2ς ββήαομι
  κιυς βυτείί βτΐς κρτο^ριλιΐς τιυς
  αβχολΕες. ΰλ Ιίεθν τίς θιβρΐες
  τευς νβ κβταρρέβϋν οάν Λύργβ
  άχύρινβΐ **1 νά Βιβλύωντβι «ήν
  έ Ι»·* ·« ΐ»Υ·ι·β άνίμεν
  χβ, ώ>»1· χκΐ μεγάλβ τί έρωτιχί
  τοιι «Ιβθ))μ». Τί ΐι θ' Αγακΐ]θ|
  κραγμκτιχά. Τέ« |ε»ς θα
  τή »ιλΕ« κ ιΐ την ψυχικήν
  π«ύ άπιτιλοθ^ τέ αιέριβ 64Θ··
  πίνιο σι4 δκοΐε μκβριΐ νά οΐ^ρι·
  Χθΐ 4 ά>μον!α Χ«> ή ε&ΐυχΐα
  τί)ς ζ»»)ς. Τα 4λλα εΐνβι σνντκ-
  γΐς, Βιιγμκτελίγΐβ, χω»1ς χκμμίκν
  βξΐα.
  Πόλβρος καί διπλοματία
  ΑΙ ΠΙ θ ΑΝΑΙ ΕΠ ΙΡ Ρ Ο ΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΝΟΊ'ϋΠϋΗΙΚΗΝ ΡΗΞΙΝ
  "Εκβιτα ά «ό ίνα μήνα μα·
  χών είς την Βορειον ΚΙναν, δ·
  που τβ ξϊνα συμφ*ροντα δέν
  είνε πολύ υεγάλα, Ιδού αί
  φνης δτι ο( έχθροποαξίαι έπβ·
  κτβίνονται βΐς την Σβγκάην, δ-
  που α( Δυνάμεις κατέχουν οί
  νομκάς θέσβις πρώτης τά¬
  ξεως. ΑΙ ξέναι κυβκρνήσβις.
  ΑπαθΐΤς Ιως τόΐβ τουλάχιστον
  Φαινομενικ'ος, συνβκινήθηαιαιν
  η καί εσκέφθησαν. Α» δ/ι
  νβ προσφέρουν την μεσολσβπ
  σ(ν των, τουλάχιστον νά
  ■ροβοθν μ έ Αξιέπαινον σω
  φροσύνην Γ ιί« προτάσεις
  τεινούσας νά περιορΐσουν τάς
  ή*η μεγάλας καταστροφάς.
  ΚαΙ αυταί άχόμη αί άτλοί
  τιροθίσκις, πρίν έρμηνβυθοθν
  βίς λόγους έτυχον ήμ'βπισή-
  μως τόσον σσφοθς ύποδοχής,
  τουλάχιστον έκ μέρους τοθ έ
  >*ς έκ των Αντίπαλον, ώστβ
  εκρίθη προτιμότβρον-νά μή δι
  ατυτωθοθν επισήμως. ΤΑν ίδί
  αν στιγμήν τό Τόκιο ήρχισε
  νά λαμβάνη ο(<ονομικά μέτρα διά μακροχρόνιον πόλεμον, τοθτο δέ εφάνη περισσότερον Ανησυνητικόν, παρά δ «τιόλε μος φθοράς», πβρΐ τοθ όποΐ ου βΤχβ κάμη προηγουμένως λόγον τό Νανκίν. Όλόκληοος ή δίνη ενός μακροθ πολίμου ενεφανίσθη αποτόμως μέ την ένδβχομΐνην ανάμιξιν των στοιχβ'ων, ποΰ βΤνε πάντοτβ οιμα νά έπβφβλοθνται τβν ταραγμένων καταστόσβων. Ό όο'ζων ασφαλώς έζοφοθτο καί ήρχισε νά γεννάται δ φό βος των πβριπλοκον. ΕΤχβ διαδοθβ Δλλωσίβ ή φήμη Βτι διαφωνίαι ίβασΐλβυ ον είς Νανκίν μβταξύ των ( θυνόντων καί δτι δ βρχηγός των έρυθρών σιρατευμάτων, τβ δποΐα είχον κατίλθβι Ακό τό Σούΐ Πουβν διά νά συνερ νασθοθν είς την Αμυναν τής Βοββΐου Κίνας μ έ τόν στρα τόν τοθ άρχ στρατήγου Τσάγκ Κίϊ Σέκ εΐχε βΐαφω ήσει μέ τόν τελευταίον διά την συν έ χβιαν, ή δποία Ιπρβπβ νά δο θβεΐς την ρήξιν ή μάλλον διά τόν τρόπον, (.έ τόν δ πό Ι ον ίπρβπβ νβ γΐνρ δ χβιρισμός τής ύποθέσεων: Ό Τσβνκ Κάΐ Σέκ κα( δ στραιηγός >
  Π ν Τσΐγκ, όπουργός τον
  Στρατιωτικόν ί]σαν—χατά τάς
  φήμας—μβτριοπαθέστβροι καί
  Αφηναν πάντοτβ την θύραν Α
  νοικτήν είς την διπλωματίαν,
  έν ώ δ άρχηγ·ς τον έρυθρον
  σιρατευμάτων άπό συμφώνου
  (ιέ τόν «χριστιανόν» στβατη
  γόν Φέν Γκ υ Σ'θγκ ήθελον
  νβ έξωθήσουν τόν πόλεμον
  ε(ς τβ Ακρα, άνσμένοντβς πλέ
  ον τβ πάντα άπό την τύχην·
  Ή·ήμη βδτη, διβψιυοθβΤσα
  άπό τούς πρβσβευτβς τ()ς ΚΙ
  νας ε[« τδ εξωτερικόν, έφβΐλ
  κυσεν ώστόσο την προσοχήν
  έπ( τβς σιωπ()ς των Σοβ έτ ά
  π4 της ενάρξεως τ<]ς ρήξεως. Κατ' αρχάς είχον Βιατυπω θβ μεριχαΐ όποθέσεις περΐ * νεργειον τοθ σΐρατάρχβυ Μπλθχιρ, άρχηγοθ τΛν ς«σ σικον στρατευμάτων τί]ς"Δττ Ανατολάς, κατόπιν δμως £πη κολούθησβν (άοιαψορΐα. "Ηδη νίνεται έκ νέου λόγος.ΈπΙση; δ τόπος δέν εΐχε σχεββν ση μειώσο τόν κίνδυνον συνεργα οίας τον κομμουνιστικήν δυ νάμκων, αί οποίαι έ τι Ι τόσον καιρόν είχον κβταπολβμηθβ καί άΐωθηθΠ πρός βορράν Α πό τβν Τσβγκ Καί Σ«κ. Καί τίθεται τό έρώτημα: Τα στρ τεύματα τα δνοταή νομιμοφρο σόνη των φέρβι πάλιν υπό την σημαίαν τ^β Κίνας, εδήλωσαν όποταγήν ή ή Κ(να βιβ νά ά μυνθβ, παρέσχεν έγγυήσεις ε(ς τόν κομμουνισμόν καί προ σανατολ ζεται, Οπως. φοβοθν ται ή*η μερικοΐ κύκλοι τοθ έ- ξωτερικοθ, πρός μίαν «*πο&ο χήν τοθ κβμμουνισμοθΐ» ΧωρΙς νά ένιμεΐνωμεν Ιδιαιτέρως επί τοθ σημεΐου τούτου, οιαπιστώ νομεν δτι ή στάσις τον Σςβιέτ είνε άρκετά αΐνιγματιχή. Δι ερωτάται κανε'ς εάν ή σιωπή των 8έν άποκρΰπτει σχέδιον ποΰ έκτβλεΤται. Τηλβγραφήμα τα έκ Τόκιο άναΦέρουν βτι οί [απωνικοΐ διπλωματικαί κόκ^οι είνε σχετικός πολύ άπαισιό δοξοι. Άπό τοθ "Ιουλίου ή*η δ (ακωνικός τύπος εβεβαίωσεν δτι ή Ριοσσΐα είχεν υποσχεθή νβ βοηθήση την Κ(ναν είς πε ρ[τιτω·ιν γενικεόσεως τβν.έχ θροπραξιον ι έ την Ιαπωνίαν Αποστέλλουσα ιίς αυτήν άερο πλάνα καί άεροπόρους.Πνεται πάλιν λόγος περΐ τούτου σήμε ρον. Κατά τβς αρχάς τοθ ^ύ γοϋστου δ σφατηγόςΚατσοΟκι βιοικητής τβν (απωνικον στρα τβυμάτων είς Τιέν ΤσΙν, «ιύρ[ σκβι ρωσσικήν ανάμιξιν είς την Βορειον ΚΙναν». "Οτι Ρήποτε καί Αν συμβαΐ ), δταν ενθυμηθή κανεΐς τάς έ«στρατεΙας τοθ στρειτάρχου Τσάγκ Κίΐ Σέ< κατά τον έ ρυθρον, τάς δηλώσεις τού, ώ; καί τάς δηλώσβις της κυββρνή σβως τοθ Ν χνκΐν, Ιχει την έν τόπωσΐν Οτι καί ή κυβίβνη σις κα( 6 στρατάρχης ύπελό γισαν άσφαλος είς Βλην αύ την την ύτόθεσιν τβ κομμουνι στικβ στοιχεΤα, τβ δποΐα δέ» λεΐπουν κβί Ανευ τβν οποίων α( σι>β'(απωνικαΙ τοπικαί συμ
  φωνίαι τής 11ης καί 19ης Ίου
  λιου θβ εΐχαν τερματ'σεΐ τή ν
  ρίξιν. Ή δπβρξις τοθ πολιτι
  κοθ συμβουλΐου τβν βύο βο
  ρειοσινικαν επαρχίαν Χοπέΐ
  καί Τσαχάρ, (&βυθέντ·ς τό
  ΒΙΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΒΝ·
  ϋΐς τβ θ*ιαοιον κιΒΕον κβρά
  την Έλενα!*» ετέθη τβ καρελθίν
  2ίδ6ατ·ν δ θειιέλιος λΐββς τής νέ
  βς μιγΑλτ,ς οχολ«]; τής κβλιμιχτ]ς
  αιριηβρΕας κκρουβ'α τεθ Πρβιθιι
  κΐαργοθ χ. Μιταξά χκΐ το9 χ. Τ
  φυη·υ»γ·0 τής άερεκ·ρ(βς. 'Ακβ-
  τιλιΐ ίέ ή θεμελΕωαΐς τής βχ·λής
  αυτής γεγενβς μιγΕατ«ς έθνιχής ο»}
  μοοΕ*ς. Ή άιριηορία ώς έξιιλΕ
  χΒη τα τελευταία Ιτ« ακοτιλι! τέ
  νυριώτιρβν Βκλον κου ίύ^χτβι νά
  ΙξαονχλΕαι την άχιρκιέτητα εν·ς
  χράτβυς χκΐ νά φέρι την νίκην έν
  κιριπτώοιι κιλέμου. Καί ιύΐυχβς
  ανάπτυξις τής άιροκορΕας οί)
  1935, εθεωρείτο καί άπό τούς
  Κινίζους άκόμη ώς άνέλπι
  στον κέρδος, άφ}0 έπΐτοεπβν
  βΐςτήν κυβέρνησιν τοθ ΝινκΙν
  νά παραμεΙ' η έκτός τοθ άρχι
  κοθ ΙπεισοΒΕου τον γυμνασΐ
  ών τοθ Λουκουτσιάο, διότι τό
  συμβού>ΐον ανελάμβανε την
  φροντίδι νβ ρυθμ'σπ τό έπει
  σ'διον επιτοπίως μ έ τάς (άπω
  νικάβ στρατιωτικάς αρχάς. Πε
  ρΐ τούτου μαρτυρεΤ τό τηΛ*
  γράφημσ, τό οποίον Απηύθυνε
  δ Τσάγχ Τσού Τσάγ*. βήμαρ
  χος, τοθ Τιέν ΤσΙν πρός την
  κιβέρνησ.ν τοθ ΝΐνκΙν χ«1 δ
  που έβήλωνεν Βτι €&ν δία τα
  προβΧήματα, τβ όποία παρου
  άζουν ενδιαφέρον Βι' Βλην
  την ΚΙναν, πρέπει νβ ρυθμι
  σθοθν Από την κεντρικήν κυ
  βέμνησιν, 6ν τοπικόν έπεισόδι
  ον δύναται Αρίστα νά διακανο
  νισθθ τΒ μεσολαβήσει τοθ πό
  λιτικοθ συμβουλΐου τοΟ^Χοπέ
  —Τσαχάι:»- ΟΙ κομμουνισταί
  Βμως διημψισβή ΐησαιν τήνΐσχύν
  κα( αΰτ^ς τής συμφωνίας τοθ
  1935. Άπό τής στιγμής έχεΐ
  νης, δέν εγινε πλέον λόγος
  περΐ δυνατάς ρυθμΐσι-ως παρβ
  μόνον παρβ τής κυββρνήσε
  ως τοθ ΝχνκΙν. Ή άλήθεια
  είνε δτι τ* ανωτέρω δηαιουρ
  γοθν την σ«(ψΐν Βτι πέριξ τής
  σινθΐαιπωνικτ)ς ρήξβως ένβδρεό
  ουν έπιρροαΙ δυσκόλως βυνά
  μεναι Ακόμη νβ καθορΐσ9οθν,
  τον οποίων δμως τό παιγνΐδι
  θ' Αποκαλυφθ{| ΑναμφιβΑλως
  χάποτε ΑποτβλεσματικώτεΒθν
  παρ' δ,τι νομΐζβται. 'ΛρχΙζο
  μέν δκωοδήποτε νά διακρΐνω
  μβν την πλάνην έκεΐνων έξ ή
  μόν, οί όποΤ.01 πιστεύουν άκό
  μη σταθερΔς δή ήιποροθν
  νβ παρβμεΐνουν άπλοΐ θεαταΐ
  καί μάλιστα κ Α τι καλλίτερον:
  ν ά έπωφεληθβθν μακρυνων
  γεγονότων ώς τβν έξελισσομ·
  νων είς την "Απω Ανατολήν,
  εάν ιύρυνθοθν καί παρατα
  θοθν. 'Η γνώμη μας είνε Βτι
  οί ΕύρωπαΤοι ού'έν ίχοϋν νά
  κερδΐσουν άπό μακράν ρήξιν
  μεταξο Κινέζων κα( Ίζπώ
  ^, οί δποΐοι είς τό τέλος
  θά φανοθν τόσον περισσότε
  ρον διατεθεΐμένοι νβ συνερ
  γασθοθν, δσον περισσότερον
  με(ν|] Απαθής ή Βόρώτΐη ένώ
  πιον τής διενέξεώς των. ΟΙ Κι
  νέζοι, (δ'ως, τον οποίων έπβ
  ζητήθη νβ «παγιωθθ ή Αντ(
  στάσις κατά τον Ίαπώνων» ά
  πό τινάς ξένους νόκλους θά
  έκπλαγοθν τουλάχιστον διδ
  τι κ«τβ τάς κρισιμωτέρας
  στιγμάς δέν παρεσχέθη εξω
  θεν είς αύτούς Αποτελεσματι
  κή βοηθεία. ΟΙ Ίίπωνες, Αλ
  λως τε. είχον προβξοφλήσο
  την σημερινήν στάσιν τον ξέ
  νων. 'Αλλά δέν είνε αΰτοΙ,
  έχβΤνοΐ οί όποΐοι θβ ήΐνοθν
  τβ νβ συνεργασθούν βπο
  κλειστικος μέ τούς Κινέζους·
  δηλοθν, Αλλως τε, βτι αύΐό
  μόνον έπιζητοθν. Ίκπωνοκινε
  ζική προσέγγισις ήθική Απομά
  κρυνσις κΑιος βαθυτέρα των
  κιτρΐνων άπό τούς λευκούς,
  της 'ΑσΙας άπό ιί)ς Βόρώπης.
  (δ«ύ «Ι δυνάμεθα ν' άναμεΐ
  νωμεν άπό την σημερινήν ρή
  ξιν.
  μιιώνετβιι γεργή χκΐ είς φ χα¬
  ριν μ-ς. Δι* νά είναι Εμως Ια·ν
  χρΐιάζ«Τ8ΐ ίοχυρέν χαί άπβτελε
  οματιχέν τέ Βκλ·ν α&ΐο ιΙι*ι ά
  νά.γχ« νβ &κάρχι χαί τό χβτάλ
  λτ,λβν κρεοβηιχον κια θα τό δι
  «υβδνι χ»Ι β! τδ χει·.ζΐται. ΚαΙ
  τέ κροββκιχον βυτό. τ·ύς μορ>·
  μέν·υς;2ΐ]λαΒή άιροπίρ·ι·Γ, θά κκ
  ραοχιυβζη πλέιν ή (Βρυθιΐοα χαί
  θεμιλιοθιΐβχ προχθές νέ» 4ε··«·
  ριχή αχολή.
  ***
  ΟΑΓΓΑΙΚΟΣ ΙΤΟΑΟΙ·
  *Α«ό προχθές ευρίσκεται
  είς τα έΧληνΐκά Οατα δ πολβ
  μικός στόλος τής θαλασσοκρα
  τβίρας. Εκατόν πβρΐπου πολβ-
  μικβ σιάφη, μβγαθήρια τον
  θάλασσαν, ναυλβχοθν είς τβ
  έλληνικβ θ)ατα πρόκβιται δέ
  νβ έπισκβφθοθν λίαν συντό
  μως καί την Κρήτην. Ό Έλ
  ληνικός λαός ύποδέχβται μέ
  συγκίνησιν καί ενθουσιασμόν
  τόν Αγγλικόν στόλον. Μέ συγ
  κίνησιν διότι οέ» λησμονεΤ πό
  τέ την συνδρομήν τή; Άγγλί
  άς είς την εθνικήν τού άπβ
  λευθέρω?ιν. Μέ ενθουσιασμόν
  διότι ΰποδέχβται τόν στόλον
  ποΰ αποτελεί είς την ταραγμέ
  νην έποχή* μας τόν μβναδι
  κόν καί Ισχυρόν φρουρόν τής
  εΐρήνης καί τής ήσυχίας τής
  Εύρώπης.
  ***
  ΗΙΥΓΚΟΙΝΒΝΙΑ·
  Είναι εξαιρβτικώς βύχά-
  ριστον Βτι Απεφασίσθη ή όβι
  στική ρύθμισις τΑν συγκοι-
  νωνιακών ζητημάτων τής πό¬
  λεως καί ή αντικατάστασις
  των πβκαλαιωμένων αύτοκινή-
  των πού έξυπηρέτουν μέχρι
  σήμερον την συγκοινωνίαν
  των προάστειον διά νέον, ώ·
  ραίων, Ανέτων καί στβρβών
  λεωφορείον. Τερματΐζβται διά
  τοθ τρόπου ού τοθ ή συγ«οινω
  νιακή μας Αθλιότης καί έξα·
  σφαλίζβται ή Ανετος συγκοι-
  νωνία καί ή ζωή τον επι β αι
  τον πού εκινδύνευε σοβαρά
  μέ αΰτά τα σαρόβαλα ποΰ ε¬
  ξετέλουν μέχρι σήμερον την
  συγκοινωνίαν. Επί πλέον δέ
  προστατβύονται καί ώφβλοθν
  ται σοβαράς καί ο( αύτοκινη-
  τισταΐ διά τής κατοχυρώσΐως
  τής θέσεώς των.,
  **♦
  Τ0 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟΝ.
  Σχετικώς μβ την διακοπήν
  τβν εργασιών πρός άποπβρά
  τωσιν τοΟ Καπβτανακείου Όρ
  φανοτροφείου Αρρενων, πού έ
  γρίψαμεν προχθές νάς παρβ
  σχέθησαν αί εξής εγκυροΐ πλη
  ροφορία': Τα εσοδα τή; κβρι
  θυσίας τοθ μακαρίτου (ατροθ
  Καπετανάκη, δέν είναι άρχβ
  τα διά την ταχείαν Ακοπβρά
  τωσιν κα( λειτουργίαν τοθ Ι
  βρύματος. "Επί πλέον ϊέν έπβ
  τράπη άπό τό δικαστήριον ή
  πώλησις μέρους τής πβρΐουσί
  άς πρός τόν σκοπόν αυτόν.
  Έξ Αλλου εφέτος θβ άνβγβρ
  | ή μικρά έκκλησία ώς 6ρ(
  ζβι ή διαθή<η, είς την οποίαν καί θά μεταφβρθοθν τβ όσΐβ τοθ δωρητού. Ή κυρία Καπβ τανάκη πάντως, καταβάλλβΐ καθ β φροντίδα διά την άποπβ ράτωσιν καί την λειτοαργίαν τοθ (δρύματος πρός τόν σ<ο πό ν,δέ αυτόν καί επώλησεν Ιν άκίνητόν της έν Αθήναις άντ! 800 χιλ. δραχ. τάς όκοί άς χαί βιβθβσεν τ)5η διά την Αποπεράτωσιν ττ)ς τοιχοποιΐ άς τοθ κτιρίου. Τέλος παρέχβ ται ή πληροφορίαι δτι θβ κα ταβληθβ κάθε φροντίς ώστβ τό Τβρυμα νβ είναι έτοιμον καί νβ λβιτουργήο|) είς Βσον τό δυνατόν συντομώτβρον χρο νικόν διάστημα,
  ΑΝΟΡΘΟΧΙΖ
  1ΑΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΒΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ώ βρ
  χον τοθ γέλωτος, ί| πηγή τίς χά
  οβς καΐ τής εύθυμίας. ό άοΐμητος
  Έντυ Κσντεο στήν πιό έξωφρενι
  κή τού δημιουργίσ: «Γοόπη».
  Έκτός προγρσμματος σινεακ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (Θερινός) — Σήμερον
  δ αΐσθηματικός κολοσσός ΣαΙξπηρ:
  •Ρωμαϊος καΐ Ίουλιβττα». Μέ προ
  ταγωνΐστρια την Νόρμα Σήρερ,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  πω τό ττερΐφημο ρωμαντζο τού
  Σώμερσετ: «Ή νίΐσος των χσκίνων
  άνθρωπον». 'Εκτός προγράμματος
  έττΐκαιρο £ινεάκ.
  'Δ?ιθ. 7380
  Είδ
  άναίλΐ|θίνΐβς
  Ό Σ^ίολαιογρίφος 1Ιοΐ|»βν
  "Εμμανουήλ Α. Κβνκβτακης έν
  Ββρββΐς ΙΙυβγιβτΙαοης «ΐειύαν
  χαΐ χαχοιχβν ώς οκκλληλ·ς έκ!
  τβθ ηλεΐοττμιαομοθ Βηλοηβιβ Βτι:
  Ό ίι* τ·9 δπ' αριθμόν 7251
  Χΐ{ί 10 ΜΛ·ιι ένεοτπτος Ι «ούς 1937
  «ρογράΐΑμαϊός μ·υ δημοσιευθέντος
  είς τ» 6κ' αριθ. 709 τ*)ς 20 Μχ
  Ι»» ένεατ&τος |τ·υς «άλλον τ^(
  έν 'Η·«κλιΙψ εκδιδομένης |φ-μι
  ρΐδις «Κ·τ|τιχά Νέϊ> χρον.ΐ)»υ·
  χβεΐς Βΐ)μ*Όιος α»αγκαοτιχ*ς πλ«ι
  αΐτ,ρΐηομες τ) έπιοκεύΐΐτ τ·9 Φι
  λΕκχευ Κουχ·ϋριτά*ι; έμπάεβο
  χατοΐχοιι Μ·ιρ6ν χατ* τ<5ς οφειλί τιδος έκ Κ«χχ!νφ Ιΐϋρνφ έΐρευ- ■6α«κ Άνον6μ·υ Βιομηχανικώς έτ,αιρεΐας δπέ την έκβνυμΐαν €*Α νΑνυμις Βιεμηχανιχτι Έταιριία Μεοοχ»α> τβν έν ·φ εΕρτ,μένφ
  χρογρϊμματι πλειοτΐ}ριααμοα ««·
  ριγραφομΐΛ»ν χι^τβν ήχ·ι 1) ϊύ*
  χαζανϊα» σακβνβηβΐκ χωρΐ)τί·
  κίτΐ)Τ·ς Ϊ6ο χιλιάδων έίάΐιιπ ά-
  «βτΐμΐ)Ηίνι«ν δραχμάς τρείς χιλιά
  6ας (3000) 2) ε<ίς μηοιιιέτου α» κον·κοιε!« αη·τιΐΛ7)θίντβς δρ«γ- 1~ς χιλΐας κιντακβαΐβς (1500) 3) έ·.ς ώρολαγΐου έχχβιμοβς ακο τΐαΐϊτ;ί«τοε δραχμάς έ £ταχ·ο[ας (800, 4) ·<«£ς δρεπίνβυ (ίρυπάνι) εχτιμΐ|)Βιντος Βραχμίς τρΐϊς χιλιί ίας (3000), 5) ίνίς χρηιικτοχι ίβτίοι» ο:Ι~ρβΒ έχτιμτ,θέντβς δρβχ »ας χριΤς χιλιάδας (3000) χαΐ 6) μιβς Π'έοοας οαη«ν·πο ΐ« Ιχιιμΐ(θιΕοΐ)ς δρκν,μΑς τρείς χιλιά δ«ς (3000), 4ν:»βλΐϊθιΙς Ινινιν νο μίμβν λδ^ον γενησεται ουμφώ· ν«ς κρές «οβς Βροικ τοθ εΙ>ημέ·
  ν·υ χρβν·4μματ·ς ι$ν 12 Σιπτιμ
  βρίου 1937 ημέραν Κυριακήν χαΐ
  ώραν 10—12 χρδ μΐ9ΐ;μβ»[ιχς ε¬
  νώπιον μου ή ν·9 νεμ'μβιι &να
  κλΐ)ρβτβθ μου έν Κ·χχ(νφ Πδί
  γφ Π»ρχι»τ(οατ]ς ΧδΙ Ιξβθι τιθ
  μαγαζείου τοθ Εμμανουήλ Σιφο»
  λάχτ, ίδιβχχΐ|α'ί βδτοΒ, αυνήθΐ)
  χ&ηαα τβν δημοπρασίαν ένθα χά
  λοθνται β Ε δίυλέμινοι νβ γ(ν·υν
  αγορΒοταΙ χβί ·Ε τριτοι ή έ« Χά
  νΐβις έδριιηοοα 'Δνώνυμος Βια-
  μν,χανινή εταιρείαι δ»ό την έκ»
  νυμΐαν «{) "Ανατολή» χαι ή Βΰ
  αγγελΐα Γι»ργ(·υ Οετράχι; ι· γί-
  νος Ήρκχλέοιις ΦναιγχΕθΐΒΑν*-
  χίτ·ιχος Κοχχίνοκ ΠΑργειι Πά»·
  γιβτΐααης εί; χείρας τβν οιιβΕον
  χα«αχ4ϋΐ|03ΐν χαΙ ε&ρίβχοντκι τ>
  ής άκβ χινητά άντιχεΐμινκ να πά
  ρβδώαηαιν ΐαθη πρός έκπβ!ΐ)οιν.
  'Αρμέδιες διχββτΐχές Χλΐ)ΐήρ έ-
  νεργναάχ» τα νίμιμα. Έγίνιτα
  έν ΒΙρροις Πϋργιωχΐοοης Κ»ή·
  τ—ς ο^μιρον τ^ν δβχίτ^ν Ινάτΐ)ν
  Αύγοασηυ «Ο χιλιιβιοθ έννεοιχο
  αιιαΐβθ τρικχοοτεθ ΐ6ϊίμ·ϋ ϋτευς
  ημέραν Πίμχτΐ)ν χβΙ έν ιφ Συμ
  6ολβιογρί»»ιίφ μβυ 1&£οχτΐ)α'α
  Μαρίας Ν. Κραο»γάκΐ) χαΙ υπι
  «ιαρ' ίμοθ τ·Β Συμδ',λτιο
  λ»)ν9έντ»ν τΐλίν χβΐ δι
  χαιωματων δραχμήν ί«ατέν κένΐι
  Ό Συμββλαιβγραφος
  (Τ, Χ.) Β. Α. ΚονΐΝτ&ΜΐΚ
  'Αχριβές άνι.γραφον
  'Βν Βίρροις
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΊ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ
  ΤΡ1ΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  200ο»
  Πατρεμέρισβ τόν βνβρά της,
  τοθ ότιοίου ή αβουλΐα κα( ι)
  &ουνομ(α εΤχβν έκνευρ^ση τούς
  πάντας, κι' αρχισε νά συσκέ-
  πτεται αό»τ) μέ τούς οκουρ-
  γούς κοΐ τούς πρέσββις, νά
  παρακολουθή* την έ<τελβσι των άποψασεων. νά συντάσση 1*1- σημα βγγοβφσ. "Εμαθε την «ρυπτβγραφΐα κσΐ κάθβ ήμέρα βφιύϊΐσκβ τα πιό καταπληκτι- χά τβκνικβ μέσα γιά νά άλ- ληΧογμαφβ κρυφά μέ τοός φίλους τοθ βρόμου μίσα στή Γαλλία χαΙ σιό έξοτερικό. Πότβ κατέφβυγβ σιή συμπβ· θητικφ μΐλάνη, πότβτά'κρυιΐτο γραφήματάτης έπεβνο0σαν τυ λιγμένα μέσα ο έ κβριοδικά ή σΙ κουτιά σοχολάτας. Ή κά· θε λέξις ήταν προσβκτικά μβ- λετημένη ώστε νά είνε άχατά ληπτη γιά τούς άδιακρ[τους, άλλά σαφής γιά τούς μεμυη ηαένους. ΚαΙ βλα αύτά, τα ι χανβ μόν π, χωρΐς γραμματεα πΧοχ τηΓ, μέ κατασιόκους στήν πόρτα της, ά«όμ»ι κηΐ μέσα στήν^κάμαρά 'ης. "Βνα ιιονάχα άπω χά γράμμοτα αύ τα νά άνεκαλόπτετο κοΙ 6 άν δράς της καί τα παιβιά της ίτιήναιναν χαμένοι Ή γυναΤ κα αύττ), πού κοτΙ Ρβν εΐκε πραγματιχβ οουλ^ψη, «ργαζο- ταν μέχρις έ€αντ)ή7εως. «Έ- «ουράοθη<α γρ&φοντας»__ | λβγβ ο' ίνα νράμμα της «Δέν βλέκω κια τί γράφω»— £λεγο σ' ίνα αλλο. Σ(ά χριάντα πέντε της χρό νΐα έκατάλαββν επί τέλους τό νόημα τοθ έξαιρετικοθ ρόλου. ιιοθ τής είχεν έπΐφυλάξη ή μοί οσ; δχι νά οιαμφισβη β άκ6 άλλες ώιορφβς, φιλάρεσχες καΙ έπιπόλαιες γυναΤκες τούς έΦημέρουϊ θριάμβους της μο δσς άλλά νά οει^θθ μνροστά στό άμεΐλιχτο βλέμμα τ^ς (· στορΐας αξια βασΐλΐσσα κσΙ «βρή τής Μαρίας ΘηρβσΙας. Ή ύκερηφάνειά της ι) όποΐα έ'ως τότε Β έν ήταν τίς περΐσσότβ Ρβς φορέ; παρά μιά άνίητη καί -ατ&ιάστιχη φίλαυτΕα κα- κοχαΐ*>ΐυμέν·υ χοριτσιοθ, μετε
  μορφωθή ξαφνικά σέ συναΐ
  σθημα τοθ κοθή«όντος—τοθ
  καθήκοντος νά φχνβ αξια τΛν
  ήοωΐίών χρόνον -οό οιεσχιζβ
  Δέν την άπασχολοθσαν νιά
  κροσωχιχά ζή ήματα, τ* γόη
  τρό της ή ευτυχία της,
  —"Οσο γιβ μάς, έλεγεν, ή
  ευτυχία {σβυσε γιά κάντα,
  ΐήποτΒ καί νά συμβ{). Ξί
  ρω τώ; είνε καθήκον τοθ βα
  σιλέως νά ύποφβρυ γιά τούς
  άλλους, άλλά κ' έμεΐ; έκπλη
  ρώνομεν τό καθήκον αύτόδπως
  πρέιιβι. ΕΓθε μιά μερά νά τό
  άναγνωρίσουνΐ
  (συνβχΐζεται)
  *)λΕον 5 λ. 46. Δίβΐς 7 λ. 12
  ΙΝΙΓΚΗ ΣΕΙΝΙΤΗΤβΣ
  Β. Α. ΚβνΐΝταχπε
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή χαινύχ-ς Βίρρβν ρηρ
  οιι δτι τΐθιτβι εί{ διβγβνιομίν
  μυαιιχτϊς μειοδοτιχΙ]ς δημβκρΒ
  οίας δι" ένφρκγΐα ιον πβοοφορΑν ή
  πριμήθιια οβλήνιον ΐίδιχβν χιμ·»
  χϊβν χαΙ έξκρτημάτβν Μάνισμιν
  χαλαβδΕνιον διά τό 5δραγ«γ·Τ9ν
  τ*]ς χβινίτηιβς «ήν 20^ν Σιπτεμ
  ββ(·υ Ι. Ι. ίμίρβΗ Διυχέραν χαΙ
  δ;αν 11—12 κ. μ. Πα·£6Όλ«ν
  βιιμμεχεχτ]ς ΔρβχμαΙ 8 500.
  Είς «ήν διιμοπίΐκοΐαν γίνονχα:
  δεχχεΐ 4νχιπρίϋ»"0ΐ χοθ Γιρμκνι
  χιθ έ·γ·οΐαοί·ϋ Μίνεορχν χαΙ μο
  νόν. Τα βχεχιχβ ττξς μΐλέΐ~ς ι!
  οΐν κατατεθειμένα είς τ* γραφείον
  ««]( Κ·ινοη«ο(, Χ*1 ·Ις «έ γρα
  «εΐον τ«]ς Μι;χανΐν<ς δπτ)ρεο!βς Κοιν·ττ)χβιν Ν·μ·0 Ή?βχλιί·ϋ έν θα προοε·χίμεν·ι ·( 6«υλόμιν·ι χβθ' Ι«άοχη« χαΐ χαχά «άς έργαο! μ·»ς &·ας δένβνχβι νά λαμδίνεεοι γ«·βιν. '£ν Βί»·βις τί 27 Αύγα6βχ·» 1937 Ό Πρέ·Ι>0( %ι Κίΐνίχΐ)«·(
  Ι, Ι9λ*
  ΕΥΑΓ. Γ, ΚΑΡΟΥΖ1ΚΗ!
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
  Δέχεται καθ* εκάστην θ—Ι
  «. μ. καΙ 8—7 μ. μ.
  'Ετιι της όδοθ ΆραΙθβΙας
  (Πλατθ Σοκκάκι).
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θιλβρτΐνό» ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράΐυ
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά·
  βυ κατ' ευθείαν ΠΈΙ
  Ι* ΑΙ Α, Σύρον, ΤΗ·
  Ν·Ν, Π«ρον, Νάξον.
  ΠραΜτορεΙον
  Τ«Μ«, ·—«
  Άκόμη διν εΐδαμβν τοϋς «Γκά·
  πανς» καΙ ήρχισαν τα τσουτσουρΐ
  υματα είς τας συνοικίας...Πόσοι
  καΙ πότε Θα Ελθουν. Άλλα καΙ πό
  σοι καΙ ποϊοι ίνδέχβται να νυμφευ
  θοθν.
  ΘΑ Ελεγεν, ύποθέτω. ό ηρωτος
  έν&ιαφερόμενος καΙ δια την επι¬
  στροφήν των άττοδήμων τής 'Αμε
  Οΐκτ}ς—την Φήμην τ α) ν δηλαβή—καΙ
  δια των τόπον αυτόν καθ" εαυτόν:
  ΟΙ *μογενεΓς αΰτοΐ καθιέοωσαν Ε·
  να ετήσιον προσκύνημσ είς την γί|ν
  (&ν πατέρων των. ΚαΙ τό πορσκύ
  νημα αδτό Εχβι Ανάγκην Ασφαλώς
  οτοιχειώδους οεμνότητος καΙ έν-
  τεθθβν «'αΐ εκεΐθ:ν. Κατέχει λοιπόν
  την σεμνότητσ αυτήν τό άδιάκοττον
  ττερΐ αύτοΰς συνοικιακόν τσουτσού
  ρισμσ;
  —ΟΙ Άχέπανς ή ΓκΑπανς δίν
  Ερχονται σέ νυφοιτάζαρο καΙ μαλι
  στα κακίΐς ποιότητος. Δέν Ερχον»
  ται κομΐζοντβς δολλ<*οια ή ζητοθν τε» νθμφας βσο δσο. "έ,οχονται δια τό «νόστιμον ήμαρ»—δι» νά ζήσουν μβρικές ώοαΐες στιγμές στόν χόπο πού γεννήθηκαν καΙ να φογουν μέ τίς καλθτερες όνσμνή- σεις γιά τή Θέσι τοθ τώπου αύτοθ μίσα σΐό πνεθμα των μεγάλον προοδον, προόδων ήθικων καΙ προ άδων υλικων, των τελευταίον λαμ βαν·μένων 6πό την καλήν βεβαία σημασίαν τής λέξεως. Ηα ποθμε δτι ό τοποθβτήσας { τσι τα πράγματα ήτο σχολαστικόΓ; Δέν τό νομίζω. Άττεναντΐας ήθελε είλικρινά καΙ σοφά νά Αποκαταστή σρ τούς δεσμούς τής χώρας μέ τοϋς άποδήμοος τής Άμεοικίΐς. Δι ότι κατήντησε τελευταίως έξ αίτίας αυτής τί|ί βισφημΐσεως-μιας βιαφη μίοεως κάθε αλλο παρά εύπρεπόθς —νά χαρακτηρΐζωντσι μόνον... γ»μ* προΐ καΙ μαλιστα Δπό τούς πλέον άφελεΐς. οί δημιουργικοι Έλληνες τής Άμερκής. Ένφ καΙ τό γνωθι ο' αυτόν ίχουν δ τα ν προβαΐνουν είς γάμον, πραναατοποιοϋντες μέ τόν κκλΰτερον τρόπον μίαν λογικήν επιθυμίαν τής ζωήν τους, άλλά καΙ δνθρωττοι μέ πατριωτικά αΐσθήμα τα είναι, γνωρίζοντες καλώς καΙ φιλοτροόδως νά διαθέτουν την πε¬ ριουσίαν των, Ό 'Αλλος —ΑΙ χελ&ν«ι Ιγινκν εΐδος πολυτελείας. ΗΕα νέ* έχχε«χ·ιχ*) μό·« έ λ«νβαρ[οθΐ)<εν είς «β Χβλλυ γ·<ιντ: ΟΕ ν*λβνες ώς ζ·« κα λυχελεΐας. Γ«»ιχβς κριχιαΛτα Ι*» εΗος χελώνης ιΊ,ς Νίτίβ 'Δφριχ^ί *τ]ς ίιοίας τα ίΐτρα χον έχει ώϊϊΐότβια σχέδια. 11 νέ τόο* ή ζήι^οΐς «*ίς χ»λών~ς αυ;«]ς ώϊχι γίΐ)ΐ«ς χβί γίησσχι χεθ Χόλλ«γο«ντ κριανίββιιν χ«1 •Ιχιοι λΕρες γιά «ήν ΜΚόκτιιαιν μιβ; νοχιαφριχανιχ^ς χε>ώνΐ)ς.
  Ή έξχγ·γή χιλβνβν γίνΐϊαι β-
  «έ τινος είς χίοον πρβχβφΐνί)
  ώιιε ή νοχιχφριχχνι·
  χ»βέρνΐ|9ΐς άκεφίβιοε νά
  μέτρα πΐρκρΐζονχβ «ήν ε¬
  ξαγωγήν, ίιίχι άλλοις δπίβχει
  χίνδιινρς νά Ιχλι'ψιυν κ( χιλβ-
  ναι έκ ττ,ς ΝβτΙβιι Άφριχ^ς.
  _Μ«λλι« άλ« γκ«ρβ·ν πρό
  3000 λτδν.
  "Κνκς "£λλΐ|ν άρχαιολίγβς—·
  γρίφΐι τέ κεριβδιχον «Ίο<ι· οχρΕρχε Ηκλάχι» το9 ΒιρβλΕνβκ —·δνεχάλιψιν είς 1<λ μιχιέν χ«ε· ρίον χής Κΐφτκ Ιί% άγαλμ» *■ πέ τή" Ικοχήν ««0 6»σιλίβς Μί νβ·ς. Τέ β/αλμχ «αριοτόΐ χήν *ϊψίφ% χ#ν Κ»τ^χβν». χή« θείν χαθ 0»ου. Ή θεά ««ρεΐ Ινα χΐ- τβνα Πίύ άνΕνει η·λΰ νχεχολτέ «Ιοβ μχήν ράχη, Βττως ο«νΐ)θ!ζ·· χαι οήμερα μέ τίς βρκδυνές χου- «λίπΐς τΑν χυριβν. Ή βε! Ι χ*ι χαΙ τχ μαλλιά «ΐ|ς χ«μμίν« α λά γχαρσέν, 8«»ς ήΐαν χ«< μίδας π»έ δέχκ άχίμη ίΦ: Ή Ι!ΐ« μίδα Ιιχυι χαΙ πρ4 τρυΐν χιλιάδειν έτβν, ιΐς «ήν Κ «·0 ΜΕναιβς. ΜΑΝΑΟΛΙΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Υπό την προβτασίαν τής «Άθηνα'έκής ΜΛανβολινάτας» καί «ήν Διεύθυνσιν τοθί Κου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ Έναρξις την Ιην Όχτι>βρ(ου 1937. ΛΙδ·Μτο« 50 δρχ.
  μηνικΐνς μέ ηλΑρη καταρτισμόν είς ίένβ όργανον κ«Ι
  βΐΝρπτικβι. ΔικτβΙ νέβι χαΙ Δΐσκριν1ο*(.
  Τακτικαί συναυλίαι, έκδρομαί καί Ένε·
  τιχαί έορταί.
  Βρκδύτερον Θα Ιλβο καΐ βοπθές Κ«θηνπτΑ$.
  «ΧΟΡΩΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
  Έπ<σης άκέ) 1ης Όχτιιβρίβ»—φβίτησΐί ονριάν, μέ βι κα(»μ« μονον έγγροιφής. Χρρω&ίκ άνδρβν, χβρωβί» Δε· βκοινίβαΐν, ΧΟΡΟΔΐΑ ΝΙΚΤΗ ΈνγρκφκΙ είς αμφότερα άπο 1ης ΧεητεμβρΙο» ωρ« 6 7— μ. μ. χβθ' εκάστην. ΕΝΑ ηΕΡΙΠΕΤΕΙΒΔΕΙ ΕΡΓΟΝ ΙΙΪΣΟΣ ΤΩΝ ΟΙΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ Ρ. ΠΕΒΕΝΖΟΝ 83ον εΐοχι έΙβ ΤζΙμ Θ4 αοθ ίνο'ξ» «ήν χκρΒιά Πΐνχβ ο' άγκκ*0αΐ γτβτΐ ·0?ί αχυ Γώ: μ*0 Ιμοιζ<( ο2 ή νέ·ς χαΙ βτήν χοηδιά χ«1 ατήν ώ>ορ·ια. Πίνχβ ήθΐλκ νά οέ «χα
  ρ» μέ «Α μέρ·ς μας χαΙ άχη
  χι' έ3« γερέ μιρχιχό άπό «έν β»)
  οχυρο χαΙ νά γΐντ^ς «ΐλιυαιος. Τώ
  ρα νά «·υ ή"?θες. Πρδαεξι χαλα
  γΐατΐ ο( διχο( ο·υ Ιέν θέλ '
  άχαΰββυν πι« χ{πβχα γι« σίνβ
  Δέν μπιρεΐς νά γυρΕονς μχζ
  χοκς. Κι' ί* δέν θίλης νά με!νιι
  μ<νάχ·ς β·υ Ην οοθ άκομένε άλλο καρά νά δΐχβ|ς ν» δαιιλέ ψΐ(ς οχΐς οΊκχαγές «οθ κλβιάρχοι 6 'Ακε Βλα α&χχ διέχρινβ πώ ιΐ φΕλαι μ·κ ήχαν άχίμΐ) ζιβντα· νοΐ χι' >υΐε μ* «νιχίύφι^· μολο
  ν4τι μοθ φκινόχκχε άλΐ|θ3<)α ττώ; δέν θάθελκν^κειά νά μέ βοθνε αχά μίτιβ. —Διν ι!ν« αν£γ«ΐ) νέ σο9 κβ —ΙξηχολοόΒηίεν £ ΣΙλίε» —νώ εΐβχι οχΐ χίριν μας, το βλέπεΐ μβνάχος ο «υ αυτδ. Μ" Αρέαευ ίΐ χ«λ·1 .χροιβι χι' ι (ι ο( ν*βέ ρες. "Αν σοθ κάχ^ νά μι(νης μαιζ μας, «αει χαλά &* ίέν βίλ Ι Ιλδθΐρρς νά η%ς τ· δχι. —"ΰι*ε «ΐρέπει ν« ίώυω μιά ί μ·υ, χανιΐ δέν αέ 6(άζ«ι. Σκιψκι. Κβνεΐς ά πό μίς 6ε<« βιάζιται ν' αχοί την άπάνττϊοΕ οοη. Περν&ί» τίοβ χαλβ μέ ιήν οκντρβφι* αευ. —-Καλά — άπήντηβι «α(ρν·ν τας λ(γβ Θίρρας — μ3 9α πρέκ^ νά δΐαλέξβ), έχα μοθ φ*1νΐτα 5ιχα(«μα νά μάβο τί Ιγινε, γικτΐ εΐατε εί» έαΐΐς χχΐ τί έγιναν οί ίιχοΐ μ·υ. —Ν4 μίθ^ς, νά μίθηί, μοιι» μού^ιοε κάκοΐΓς άπο τοος κειρα τάς, κ-1 κοιές μπερεΐ νά οιθ τέ *%: —Βιύλαΐε τί ατβμι βου έου, * ϊιΐταξεν 6 Σίλβερ. Κι' ϋκειτχ τ)«εμκ χαΙ φιλιχά ουίέχιαε χρές «έ μ><οος μο». [βυνεχΐζεται) *** ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Διεκπεραιώνετε τάς εργα¬ σίας σας τό ταχύτερον μέ μίαν γραφομηχανήν ΒΕ ΜΙΝ6Τ0Η ΕΥΑΓ. ΑΝ0ΓΕΙΑΝΑΚΗ2Ε ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡβΠΑΊΚΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚ.Ν ΚλΥΣΙΜΟΝ ΚαΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΥΛΟΝ ΒΑΖΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΤολεΒ.6-03 Λε*ι»6ρ«)ς ΓΑΙΑΝ0ΡΑΚΒΧ 'Ανε. ΧιλιβΙας,-ΚΑΡΔΙΦ — ΑΝ- •ΡΑΚΠΓΗΖ ΆννλΙεΐ(. ΠυρΙίνκ Μαμμενη-Κ«νβ«(υλ« — β»λαιναρβκε(, Λιννΐ τα!. Τ·6|Οα Χ(ρο·νηο«» έργββτεισί·Η Κειν&κιι. οΙυομενβικαΙ αοβυοτβΐ,-ΦαραΤχΑ-τοιμεντ· κλ«. ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΓΙΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό άοχιιν τβθ γβλΗΤβς η πηνη της χβράς μ«1 τϋ« «ύ· θυμί«(. β ά ΕΗΤΥ ΙΙΝΤΟΡ Στην ΐτιο έ{«φρινικα το» βημιουρνΐκ: Μουοιχίι «ρκνβόδια, χ«1«« ΓκβλδβυΥν Γκέρλς. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ -Εν* υκέροχο έρυτΐΝβ ρο- μαντζο: ΕΓΙΙΑΙ1 ΛΥΤΟΙΡΑΤΕΙΡ1 Μέ χον ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ καΐ την ΛΙΜΑΝ ΧϋΡΒΕί Ο' ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ ΤΑ ΑΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ ΚΟΙιΊΩΐΊΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επανήλθεν «ξ Άθη. νδν μετα τής κυοίας τού δ άλευ· ροβιομήχανος κ. 'Αντών. Καοτρινα κης. ΓΑΜΟΙ.-Γεώο. Ζ. ΦΘβνάκης καθηγητής. Πόπη Γεωρ. Στσμαια κη έξ Αρχανών ετέλεσαν τούς γ4 μους τοον. Παράνυμφοι ηαρΑστη σαν ή κ. καί ό κ. Ιωάννης Κολλια χακης Ιατρός.. Ε. Π. Συγχαρητήρια. *** Γύρω στήν πόλι μας. Ήμβρα γβνικής ίξόδου Ο ττροχθ» σινή Κυριακή —Χιλιάδες κόσμου ίξέ5ραμ·ν 4 πό τό Σαββατώβρα&ο άκόμη στα δι άφορα χωρία καί τα ίξοχ κα μεοη δττου επέρασαν τό Σαββατοκθρΐ' ακο. —Ίδιαιτίρωΐ δμως πολύν κό· σμόν συνεκέντρωσε. τό Λασήθι δ 'Λη Γιάννης καί ό Καρτερός Βποο ώς γνωστόν νΐνονται κάθϊ χρόνο ώραία πανηγθρια τοθ «ριγολόγου». —Άλλά καί Οσοι Εμειναν στήν πόι έξβχώθήκαν τό βραδσκι πρός την πλατείαν τής οποίας τα κέντρα εσημείωσαν μεγάλες π έννες. —Έντατκή συνεχΐζεται παντοτβ ή έξαγωγή των σταφυλων είς την Εύοώπην καί την ΑΙγυπτο. —ΤΔρα καί μέρες μάλι^τα ήρχι σε ή κοπή καί έξαγωγή καί των πι ριφήιιων Άρχανιώτικων ραζακΐ πού βεωροθνται ώς τα καλυτέρα τοθ κόσμου. —Έκ παραλλήλου ήρχισεν κι' ή έξαγωγή τής σταφίδος κι' Ετσι τό λιμανι μας ιΐσρουσιάζει έξαιρβτική κίνησικαΐ ζοεή. —Μέ Ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν 4 πληροφορήθημεν δτι απεφασίσθη ό πό τής Διοικοοσης Επιτροκής των *ιλανθοωττικών Ιδρυμάτων Καλ· καιρινοθ ή προκήρυξις διαγωνι. σμοθ δια την έκπόνησιν σχβ&Ιου τοθ μεγάρου πού Θ' άνεγερθ@ είς την πλατείαν Καλεργον Εναντι τοθ καφέ «Όλυμπος». —Τό μέγαρον αύτό Θ' άποτιλί. ση ίνα άληθινό κόσμημα γι4 την πόλι έλπΐζεται δέ δτι δέν Θα βραδύ νο ν' άνβγβρθη. —ΟΙ Βιαβαται καί οί Θαμονβς των πέριξ τής τΐΐατβίας Βενιζέλου κέντρον εΤδον μέ Εκπληξιν των προχθβς νά τίθεται είς λειτουργίαν τό συντριβάνι. —ΤΑ απολιθωμέ α όπό ..δίψαν λβονταρια ανοιξαν τα στόματά των κου Εγιναν δια μιας κρουιτοί καί ό τΐΐδακας κατέβρεξε τοθς άνυπό πτους πολίτας πού ευρίσκοντο έκεί πλησίον. —'Αλλ' ή αττοαξιόν δ4ν έκρατη σεν επί πολΰ. Τό νβρό έβτε'ρευσε σέ δυό λεπτα. —θαθμα ώμορφι&ς καί νοητεί- άς οί τελευτοΐες νΰχτες. —Τό βροσβρό μελτέμι δροσίζε,ι την πόλι πού φαντάζει μέ τα κβ' στρα της κάτε» απ' τό φβγνάρι κΊ τα δστοα, καί δέν άφήνβι οθτβ Ι. χνος ύγρασίας Από ίκεϊνες πού Ι· μοοσκευαν τα πά ντα ίλλοτβ. —'Εγενικεύθη ό τρυγητός των κρασοοτάφυλων είς Ολον τόν νο. μόν, σέ λ(γο δέ Θ' αρχίση καί ή πά ρασκευή τής σοθμας. — Δεν ιΐ&ομεν δμως άκόμη καμ. γίαν ανακοίνωσιν περΐ τοθ ττως ·α λειτουργήσουν εφέτος οί αμ·υ>
  κβς.
  — Από πρηχθές ευρίσκονται είς
  την πόλ ν μας όπερατβρ μιας 'Ελ
  βετικής κινηματογραφικής έταιοε.1
  άς δια νά πάρουν μίαν ταινίαν
  τής παρασκευής καί συοκευααίας
  τής σταφίδος.
  —"Ηδη έκινηματογράφησαν τόν
  τρυγητόν. τό απλωμα καί την
  συγκομιδήν τής σταφίδος «Ις τα
  άμπέλια τοθ στρατηγοθ κ. Καη
  χάκη.
  —'Εκινηματογράφησαν δ' ίπ(·ης
  την εργασίαν τής βαφής καί τής
  συσκευασΐας είς διάφορα σταε)ιο«ρ
  γοστάσιεΐ,
  —"Ετσι ό κινηματογράφος τΐθ»
  ται είς την υπηρεσίαν τής Οιαφη
  μ'σεως τής σταφίδος μας.
  —Τα ένκαΐνια τοθ πρώτου κρη
  πιβώματος τοθ λιμένος μσς πού
  εΤχαν ορισθή δια την πρώτην Σε
  πτεμβρίου φαΐνεται δτι Θ' άναβλη
  θοθν γιά Ηγο διότι τό Εργον δίν
  άπεπερατώθη «Ιοέτι εξ «λονλήρου,
  παρά τό δτι αί εργασίαι γΐνονται
  μ4 ταχότατον ρυθμόν.
  —Είς τό σινέ Πουλακάκη Θριαμ
  βεθει άπό χθές · αερΐφημος "Εντυ
  Καντόρ στό θαυμάσιο φΐλμ οΓοΟ
  ττη« πού γοητΐύει κυριολεκτικώς
  καί συναρπαζει μέ τή γλυκειά μόν
  τέρνα μουσική τού, μέ τάτραγ.ε)
  δια τού καί τούς χορούς τού.
  6 Ρεκορτερ
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  V.
  Δ. ΧΑΜΑΡΑΚΗ
  ΤΗΛΕΦΒΝΟΝ Η° 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ έ{ηαφαλιομέναν τκχ«·
  χητκ 14 μιλλΐιιν.
  ΤΡΙΤΗΝ η. μ.
  δι» Ρέθυμνον, Χ«νι·,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χ«λΝ(δ«,ΛΙ
  8ηψ·ν, Βόλον, βεαοαλσ-
  νΐκην.
  Έ*βΐκι4ζ*τ«ι μαγοζβίον (σόγει
  ς μετ" άνωγείου ή καί κεχωρισμέ
  νως κείμενον εί« την οθόν Ιϋΐ,
  Πληροφορίαι παρα τφ κ Ε, Χ
  φ ΑθΟ#
  ΑΝΟΡΘΟΖ
  II
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  93ον
  Δαμβαιβι άπό τβν χειρών τ«0 κλητήαος τό δελ-
  τΐον έκιΐ'ο, τα ί,άνοίγβι καΐ άναγΐνώσκβι· «Ό
  πρόβδρος τβν Συνέδρων προσφέρει τό σίβας τού
  είς τ6ν κύριον Μα>6αληνή> >.
  Συνθλ'βη χαΙ παρατρΐββι έντός των χβιοών τού
  τό χαρτ'ον, ώ: &ν είχον πρός αότΛν ·{ λέξβις ε δ
  ται τελευταίαν τίνα γεθσιν κικρβν «αί άνέκψραστον
  άκολουθβΤ τόν κλητήρα καί μβτ" ό(γα« στιγμάς ευ¬
  ρίσκεται μόνος είς θάλαμόν τίνα καττιφτ} όπΛ 8ύο
  ψωτζομένων κηρΐων, Ισταμένων επί τραπέζης ή > 4-
  σκιποζβ τάπης πρσσινος. Εϊχ«ν έναύλους Ιτι ι(ς τα
  ώ;ά τού τάς τελευταίας λίξβις,&ς ό κλητήρ τοθ είπεν
  αναχωρών. «Λύιό έδώ· κύριβ, είνε τ* δωμάτιον των
  συνοιβσκ/ψίων άν μονον στρ/ψηε τό μήλον της
  θύρας έκείνηρ, 8α εόρβθήτβ (Ις την έδραν τοθ 6ν
  κσστηρίου, δκισθεν της καθεδρας τοθ κυρίου προέ
  Βρου·
  Μετά τοθ λόγου Γ έ τούτου έκυκλοφόρβι συγκε·
  χυμένως είς τβν νοθν τού ή μκήμη των στενήν βια·
  δρόμον καΐ σκοτβινών κλΐμάνων, οπόθεν βιέβη έρ
  χόμενος ϊΐς τοθτο τό Εωμάτιον.
  Ό «λητήρ τον εΐχβ «φήσει μόνον. "Ηγγικεν ή
  εσχάτη στιγμή. Εζήτει νά συνάψη τάς ίβέας τού.
  κα( Εέν τό κατώρθωνε. Συμβαίνβι πάντοτε 8τι καθ*
  ήν στιγμήν έχομεν τα μάλιστα χριΐαν νά συνσρμο
  λογήσωμβν τάς ίβέας ημών μιτά των όδυ>ηρών
  τής ζωής πβριο-άσβων, άπαντα τα νήματα τής
  διανοίας τέμνονται έντόςτοθ έγκεφάλου.
  Εΐρ'σκβτο είς τό μέρος βπου ^ο( δικασταί συ·
  σκέπτονται, άποφασ'ζουν χαί καταδικοζουν. Έβλε
  πεν έν ήλιθιΐτητι τό ήσυχον καί φοβερόν τοθτο
  δώμα, δπου συνετρΐβησαν τοσαθται ύπάρξεΐΓ, κοί
  δπου ίμβλλε μετ" ολίγον ν* άντηχήσο " δνομά
  τού. Παρετήραι τούς τοίχουΓ, επβιτα δέ τόν εαυτόν
  τού, «Ι ήπόρει πώς ή'βν ό θάλαμος (διός, καί
  «Ας οΑτίς ήτον έν (ύ ώ.
  Καίτοι νήστις ώρας υπέρ τάς ιίκοσιτέσσσρας,
  καίτοι καταπεπονημένος έκ τβν τοαγμβν τής άμά-
  ξης, δέν τό ησθάνετο, τοθ εφαίνετο ώς &ν μή εί
  χεν αΐοθήσβις.
  "Εν έγγραφον ήτον άνηρτημένβγ έκεϊ, είς τόν
  τοΤχον, έγγραφον πβριβεβλημένον υπό πλαισίου μέ·
  λανος καί προφυλαττόμβνον 6πό 6άλου· έστησβν
  4πούΐοΟ τούς οφθαλμούς τού, χα' ήρξατο νά τό ά
  ναγινώσ»η άπροσέκτωςι έν άγνο α τού. ΆνβγΙνω
  οκεν^ έν ώ δ ενοβΤτο την Φαντίναν χά Ι την Τιτίκαν.
  Έστράφη δ' επβιτα, καί οί όΦθσλμσΙ τού άνήντη·
  σαν τό όρειχάλκινον μήλον τής Ρύρας, ή-ις τβν βιβ-
  χώριζβν απ· τής αιθούσης, δπου ήσαν οί δικασταί
  είς συνεδρίασιν. Σχβδόν εΐχβ λησμονήσβι τούτην
  Την θύραν. Έμβνον τα όμματα τού προσηλωμένα
  είς τό μήλον βκεΤνο τ* όρειχάλκινον, κςί τότβ εφά¬
  νη κυριευθμβνος υπό Φίβου. 'Δπό των τριχών τής
  κεφνλής άνέβλισαν ρανΐδες Ιδρώτος καί κατέρρευ«
  σαν επί των παρβιών.
  "Εκαμεν Επβιτα διά χειρός σκήμά τι, ώς αν 1-
  λεγΐ* «ΜηάΙ κοί ποίος μέ βιάζει;» «οΐέπέστρ^ψβ κα
  τεσπευσμένως είς την θύραν, δι" ή; βΤκβν βίσιλθβι'
  την ήνοιξε καί ανεχώρησεν. Ευρεθή είς διάδρομον
  τίνα μικρόν, στβνόν, διακοπτόμβνον υπό βαθμΐδων
  τρκπόμβνον είς καμπάς παντοΐας, τήδβ κανεΐσβ φω
  τειζόμβνον ύπ· ψαναρίων, όποΤα τα έπιτιθέμενα β[ς
  τα μνήματα* ήτον ό διάδρομον, Ον διέβη κοί 6
  ταν ήρχβτο. 'ΕκβΤ άνέπνβυσεν, (στάθη κβΐ ήτροό
  οθη- ούοβ'ς θόρυβος όπισθεν τού. ουδείς έμπροσθεν
  "Ετράπη είς φυγήν, ώς κυνηγούμενος.
  'ΑφοΟ διίβη καμπάς τινάς τοθ διαδρόμου. πάλιν
  έστάΡη, καί πάλιν Εδωσβν ακρόασιν. Ή αυτή σιω
  πή, ή ούτή σκιά γόρω τού. ΟΙ πόδβς τού μόλις
  τόν ύπββάστσζον κλονούμβνον. "Εστηρίχθη είς τβν
  τοΤχον ή τέτρα ήτο ψυχρά- ό Ιδ(ώ; παγβρός επί
  τοθ μβτώΐΓυ τού.
  Δ<έτρεξαν €δτως Εως ββκαπέντβ λβπτά, καί μέ νος δρθιος έν τ β σκ ά έκβΐνρ, τρέμων έκ τοθ φύ νους, Τοως Ρέ κβΐ δλ*η<τ αίΠας, πάλιν έσκέπτβτο. "Ολην την νύκτβ εσκέφθη, Ολην την ημέραν έσκί Φβη. καί μίαν φωνήν πλέον ή^ουβ, λέγουσαν ε(( αυτόν— 'Δλλοΐμονον Ι (συνβχΐζβται) ΗΠΕΙγΩΤΙΚΗΙ ΕΥΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΑΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕ1ΩΝ ΡΩΜΗ! 1Ι8ΙΙΙΜΙΙ ΝΙ1ΙΒΝΑΙΕ ΒΕΙίΕ Α83Ι0υΒΑΖΙΟΚΙ) Ο ΜΕΓΑΑΕΙΤΕΡΟΣ ΑΣΦΑΑΙΣΙΙΚΟΣ ΟΡίΑΝΙΜ ΤΗΣ Κεφάλαι* καίάϊτοβιματικά την 31 1» 1936: Εΐκοσι πέντε δισεκ)μύρια δρ. (25.000.000.000) Άσφαλιστήρια έν ισχύϊ κατά την 31—12 —3β 1.831.449. Διά Κεφάλαια δραχ. 87.61 Κ.ΟΟΟ.ΟΟΟ. Έκοοθένται άσφαλιστήρια κατά τό 1936 Β53.1Ο». Διά Κεφάλαια δραχ. 1 4.623.74Ο.ΟΟΟ. Πληρωθείσαι αποζημιώσεις τό 1936 δραχ. 1.ΚΤΤ.Κ4Ο.ΟΟΟ. Κέρβη οιανεμηθέντα είς τούς ησφαλιομένους την χρήσιν 1936 δρχ. 140.000.000. Τκ μετβι τ·δ Ίβρύμ«το< ουνακτομινα άακκλιβτη »ι« σ«μμ«τίχ·υν Δ&Ρκαμ ·1ς χά **ροη &τιν« ιη%«β*λ- λοντεη μμτ' ετβς τβΐς μετρητβΐς. Πραχιορεΐα καί ανταποκριταί είς όλας τάς πόλεις της Κρήτης. ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Πβς έξελέγχεται ή ανάπτυξις τοΰ βρέφους Α'. Διά να γν»·Ιζι μία μητέρα 2* τέ νΐ·γνίν τΐ)ς τέκνον ΙνιννήΘΐ) χκ 56; άνεκτυγνένον «Ι α< χκτίκιν κρββιΕν) χανανιιι«( ή ανάπΐυξ({ Τ8υ, ?εν Ιχιι ίλλ· κλί·ν κρέχει χιιραν μίοον άηό τέ ζδγΐαμκ. Ό ζ«Υοί, ΒηλαΒή ή ζυγαρΐϊ. ι ί-ε ά έ δ;γαν·νιίς ττ}ν βρε υγιεινόν, χαΙ μόνον είς την ] Ινίιξιν τοθ βάρους ουνβ μιθα νϊ βαοιαθνμεν ίίάχις ϊχβμεν «βΙ την ελαχίστη* βμ«ιβ·λ(αν άν τίέφετιιΐ έκκρκεις %λ&* άναπτοα σετκΐ Μ«Γώ; πιίπιι τέ παιίί. Ή δψΐς τβθ δείφβϋς ΐν.οτε κπ«ί?, δ ζυγβς Ερως ιοΉη·τε. Τ«άρχ·ιιν έκ Ι τ·δτφ ζυ/βΐ διά ζόιΊαιιοί βριφβν (ρ&ΐαηεβ ρβββ — Οέθέ) ζυγΐζοηίς Ιυ»ς 10 χΐλΐ •γράμμωκ 6ίρ·ς χαΐ τβν δκοίεεν τ) μέ< μία κλάβ«γξ ιΐνε Βπ«ς ττ)ς ζυγαριβί, ιίς την θέβιν Γέ 11νι ιιρεβιικμιβμένον Ικ'μηκις χάνι· οτρον, έντές τ·0 δκ·(·υ τίθεται τέ δρίφβς βταν ζυγίζΐται. Είς τέ πανιράκι αυτέ μένει ΒικρχΑς μία μάλλινΐ) πάν-, μέαα ιίς την δκ·1 αν τυλίοαιται τέ 6ιέ··ς γομνέν ιΐτι κρέ είτε μιτβ τέ λουτρέν τε» έννοιΐτκι Οτε ά* ζ^γΐαβΐ μιτά λ·υ τρίν, κρέκει νά βκογνιβθ| χ«λβς ηρίτιρον. Διά νά ιθ;«μεν τέ 64 ρος τε Ο χαιδιβθ αφαιροθμινι τέ «κίβχρον τ·0 αχιηάσματος έκιΕ- νοιι, κου τέ Ιχομιν <«αξ Βιά κ«ν τος. Διά νά συνημευΰΐ μάλΐθϊα ή δπίθιοΐί, τμκεραθμι* Ι« τβν ήρε τίτβν να 6άλ»μιν είς ττ)ν πλβ· σΐιγγα τβ βάρη ττ]ς τελειιΐαΕοκ ζκγΕοιβς, χαθ' βσον δέ τέ Π*ι81 τ,υξηοιν ή ήΧβττώθΐ) χ«τά βίρες, θίτ·μιν την Ιιαφοράν είς την πλί οτιγγβ ιβΗ ββρβν ή είς τέ χανι¬ ά ΐρον. Τέ «αιδΐ έν κρΑτεις ηβίκει νά ζιιγιοθί *^> ίΛ« γινν-θ^ χαΙ
  λουοθ| οτ)ιΐιιοϋταιι ίέ το αρχιχον
  ΙκιΤν· δίρβς'ιίς ίδιαΐτιριν σηιιιι
  (·μ«Τάιιςν, Βπου θα οΐϊμΐιοθνται
  χαΐ τα χατίοιιν ζκγΐοματα.
  Κβτά τάς κρώτας ημέραις χκΐ
  'δαάνις Βι' βΐβνϊήιιοτι λέγον άπ·
  ίαίνιι έναγκαία ή έηιτήεηαις ττ]ς
  δγεΕνς τ·0 βρέφους, τέ ζΰγιαμα
  «ρέπΐι νά γίνετΒΐ ταχτιχβς καιβ'
  <)μίρ«ν ή χ«ταιλλΐ|λετέ·κ !έ κρές τ·Οτ· ω*α είνε τέ πρβΐ, την ώ ρκν τ·0 λουτΒθΟ ή τβθ άλλαγμα- τος. 'Αργέτερβ, άρχιΐ νά ζ«γΙζ«- τ«ι τέ 6ρέφ·ς κάθε 5 ή 7 ήιιί ρ«ς χαχά κρβτ(μΐ)9ΐν II ιήν αΰ την ημέραν τής ίίΒεμάΒος κάντο τε χαί την βυφ ώραν. Έν γένει ά·χει νά ζ«γΙζιΧΒΐ χκθ' ίνάαιψ μέν έντές ττ]ς πρώτας έίδβμχΒος ναθ' ϋββμάΒ» ίέ μέχρις ήλιχΐας ί μτ,νβν χκΐ χαχά Βεχκκενθτ)με- ριν μέχρις τ)λιχ(κς Ι'ίς Ιτους. Χαθ' Ψι' στιγμήν γενβτ«ΐ τέ βρέν»ς ζ«γ!ζει χβτά μέσον δρον 3000 Ι»ς 3250 γραμμαρικ· μιρι χά νεογνά υΐιειβιίνευν πολΰ τέ βαρείς αδτέ χαΐ φθίνοκν μέχρΐ 35000 ί) 4 χαΙ 5 χιλιογράμμβν (Ιξκιρετιχβ Ι κιρικτΑσειΟ* σιινΐ)θέ στερεν ί>ί«βμΐν βιέε/ΐ] μένοντ»
  χάτα τβν 3 χιλιόγραμμα^ χαΙ μ*
  δπιρίαΐνοντα τα 2 1)2, τα 2 ή
  χαΐ τέ 1 1)2 χιλιόγραμμα. Τι
  τέσον μιχροθ βϊρβυς νεεγνά είνε
  συνήθνς τα κροώρας γιννώμινβ.
  (συνβχίζεται)
  Σ !. ΓΙΙΛΕΡΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  Πλβτεΐβ ΚορνάοΒυ (Β«λιόέ Τζ«μ))
  τηλ«φώνου 305.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  ΗΙΧ ΤΙ1ΒΑΧ ΕΚΤ0Χ
  ΤΣΙΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακα
  ταθήκαι οιαρχώς άνανεούμεναι.
  ΆντιπροσωπείαΈργοστασίωνΤσι
  μέντων.
  Σ Ι Δ Η Ρ Α Δια Μπετόν είς όλας τάς δι*-
  στάσεις.
  Β Υ Λ Ε Ι Α θί«ο8ομών,Έπιπλοποιΐας,Ά
  μαξοποιΐας.
  Κέραμοι—Τοδβλα — ©ηραϊχή Γή,
  Γαιάνθρακες—Κώκ — Άνθραχίτης.
  »% Λ Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τού με-
  "~~~~~~* γάλουΚυλινορομύλου «Εύαγγε
  λΙστρι^Ρ Καλαμών έν διαρκεϊ
  παραχαταθήχη, είς τιμάς Βιατι-
  μτσεως Ηρακλείου. Άντιπρο
  πείαΚυλινδρομύλου είςΝομούς
  Ηρακλείου χαί Λασηθίου.
  "Ολων των είοών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  ΕΛΑΙΑ
  Ά πό παραγωγούς είς τιμάς
  έξαγωγικοΰ έμπορίου.
  Έξυτΐηαίτησις ιτελαίΜας μας > έ τόξιν τιαραΒβιγμα
  τοήν κσΐ τσϊύτητα λί
  ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε.
  Ύποκοτοστήρατα ι·1 ά
  βίς τάς κ»ρι·τέρας πόλβις
  &ος κ·1 το§ Έ^νβρικβί
  ρ
  Έίνλσΐ-
  Ταμκυτήρι·ν
  χβιΐ ««· κρ·ίεσμί«.
  Ο Σερβικός Στόλος
  είς τόν Λιμένα Σούδας,
  ΧΑΝΙΑ 29 Αυγεύβτου.— ΈκΙ
  ς άρχηγ[6·ς τοθ χαταπλιύαχν-
  ΐ·ς ώ; γνηαιέν ηριχθές είς Σο5
  Βκν Γιςυγ«·αλαϋΕ λ(
  αντ)λθον έχτ··ς το9
  ΣΛύ^α χ«1 τβθ χ )
  ΜΐρκρχΙβς χ. ΣϊΚβυράφου χ«1 δ
  απληρωτής τ«0 δηαυι>γαθ Γΐνι
  χβθ Δΐβΐχΐ|Τ·α χ. Ί>τπίλυτ·ς. 06
  τας άντκκέδ»βεν έκίσχιψιν πρές
  τόν, τ·0 'Αργ-γοΟ τ«]ς ΜΐΙρκς.
  Μιτά τ·9 χ. Ίκκολβτου άνν]λθιν
  έκΙ ττ]ς Γιουγ«οσλ«»ΐ«τ]ς ναιικ··
  χΕΒις χαΙ δ θεοφιλέστατος ΈκΕ
  οχεπος Χανίων. 'Αμφίτεριι εγέ¬
  νοντο έγχαρΐίως ΒεκτοΙ δΐιί τε
  «Ο Άρχτ,γοΟ τοθ στ·λ[σχου, τοθ
  έπιτελεΐου χαΙ τβν λϊ
  ΤΑ έακέροκ ττ]ς άφΐξεως ιο9
  ατ·λ·υ ηχρετέθΐ) δΛό τοθ Δήιι·κ
  μας γεθμι είς τέ έν 'ΑγΕφ 1Ι«-
  θαιφ Άχρβττ,ρΕθϋ έξ·χι«έν χέν·
  τρον <Νιρίϊϊΐ» είς τέ δηβΐιν π» ««θΐ)9εν δ Ά»χτ)γ4ς τ*0 οτολΐ- σχοιι χαΙ οΕ άξ'ωιιατιγοΐ ου·ο3. Έκ τβν άοχβν Χ*ν(»ν η«ρεχάθΐ| οαν δ θιΐφΐλέατατος Ίηΐακο πες, δ 'Αναπληρβτής τεθ δπ·«ρ- γοθ Γεν. Δι·ιχΐ]τ.οΕί χ. Ήπίλυτις, οί σιιντκγματάεχαι κ. χ. 'Δμκοι ζτ|ς χαΙ Ποθαυλάκΐ];, οΕ αντ ι συνταγματαρχνι χ. χ. Σχχδρρκ φός χαΐ Κ«τσκρΐ](", δ Διοιχν,τής ς Χ«?βΤ(ΐλαχ^ς Χ«1βν χ. Π« παδίπουλος, δ Διευθυντάς τ·0 Τ γειονεμιχοθ Κέντροιι χ. Πχπαν ις, οΕ Διευθυνταί ΐτ]ς Δι βυιήιεβς χ. χ. Μέλν,ς χβΙ Π»ν τιλιίς, οΕ κρωτ·ΒΕχχι χ. χ. Φίν της χκΐ Δχφέρμες χαΙ ίλλβι. Κα τχ τέ γεθμχ έκεκρίτΐ)σεν Ακρα έγχαρβιέτιΐς %» εγένοντο βερμαΐ κρ·κέσεΐς. Τό άκδγευμι τεθ «αρελθό'ντος Σ»66ίϊοϋ ο! Γιουγχβσλαιθοι άξιβ ματΐχ·1 δίηγαδμεναι δκέ τβν χ. χ. Παντελι·Ο χά Ι Πχ««ντ«ινά«ΐ| περιήλθον τα βςΊοθίατα τβν Χ» νίβν. τέ εικέιας Βέ ττ}ς Εϋκς ίμέρκς δ άνακλΐ|ραιτής τοθ δπιυρ Υ«Ο Γΐ'ιχοϋ ΔιοΐχιιτοΟ χ. Ίκκέ' λυτος έΐεξιώθΐ) τιυς Γιουγχοαλβδ ούς άξιοιιατιχιΰ: είς την _ΐρα ή Αΐσχην Χχν(α>ν.
  ρτιιριστιχέν ττ]ς κ«ρ>μο
  ν«]ς χαΙ φιλβξενίας ένταθΒχ τβν
  άξιωμκιχβν χαΐ δηλιτβν τ·9 κρο
  αερμιοθιντος είς Σιυίκν Γιουγχοσ
  λκιϊχβθ ο'.ίλ·υ είνε ή άξ
  θιρμβΊης χβΙ τέ είλιχρινές
  Τ9ΐώΐ—ς τόσον άπέ μέοους τβν άρ
  χ Αν χαΙ τ·9 Λ<·0 Χ«ν(»ν Βσον χαΐ άπέ μέβους τβν Γιουγκοσλαό •ν οΓπνΐς έξαίρουν τάς Έλλΐ)νι κάς κροδ9·υς χαΙ ζ—τοθν μετ" έν Βιανέβοντος κλΐ)Ροφ·ρΕνς Βιά πΛί σχετιζώμενον μέ την Κρήτην τί)ς δτβ(κς φαίν·νχαι γνβρίζβντις χά λβς χαί την σιιμβαλήν είς την Έλ ληνιχήν ανάτΐΐυξιν !Ϊν παδουν Βέ νά την αναφέ?·υν μιχ* έκαίναν χαί ώ«α[«ν λέγβν. Ένωετις Γεωργικων Συνετσιρισμων ΝομοΟ Ηρακλείου ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΠΟΔΟΣΙΑΣ Την 13ην Σ)&ρίου ημέραν Δευτέραν κα[ ώραν 11 π. μ. είς τα νοαψεΐα τ(}ς Ενώσεως έναντι Άγροτικής Τραπέζης γενησεται μειοοοτικός διαγω- νισμος δι* ένσψραγΐστων προσ ΦορΔν διά την προμήθειαν των κάτωθι εΐ&ών: 1) 1 000—1.200 τόπια πανΙ κάβοτ. 2) 160—200 χιλ. όκ. σΐτου 3) 120—150 » » κριβής 4) 40— 50 »» βρώμης 5) 10— 12 » » κουχι- Αν καλτ]ς ποιότητος. 6) 4— 5 χιλ. όκ. φασο λίων μικοθν κσλτ)ς ποιότητος 7) 8— 10 χιλ. όκ. φασό λβς μβγάλες «αλής ποιότητος 8) 4— 5 χιλ. όϊ. ρεβύ- θια χαλής ποιότητος. ^ Καί καλοθνται οί ένοιαφερό μενοι 6πως υποβάλωσιν προ σφορας Οί μειοοόται δύνανται ν« προσφέρωσι είτε όλόκλη ρον είτε μέρος τ©ν σιτηρΔν καί όσπρίων. λΙ προσφοραί Βίον να συνοοεΰωνται κο( μέ δεΤγμα. Πβράοοσις τσΐψ μί χρις 20 ΌκτωβρΙου. Πληρω μή τοίς μετρητοΐς. Έν Ήοακλείφ τ{| 28 Αθγοό στου 1937. Ό Προεορος Γ. Βαρούχας «Ι ΪΠΟΧΡΕΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗΝ ΕΣΤΙΑΝ» Κατέπιν διαταγτ|ς τεθ δφιικουρ γείου Εργασίας είΐοποιεθνται οΕ έν Ή;«χλε'ν βιομήχανοι, βιοτέ χναι, έκαγγελμιχτΐαι, Ιμκοροι, 'Δνώνκμβι έταιρεΐοιι χκΙ πάντες έν γένει ·Ε άκασχβλ·Οντες έργατι χέν κροσωπιχέν Βκβς τέ ταχΰ τερον χατηθέσασιν είς την Έβν Τράπεζαν είς πίστωσιν τοθ λ·γα ρΐΒομοΒ «Έργατιχή Έοτία» ανά πέντε Βρχ. δι* Ικασΐον ε χαΐ,δκίλλτιλοναδτβν. ΟΕ ρω ίργοδίται χαλοθνται νά καταθέσωσι τέ τκχέν τα τ) χρατουμενκ πρίοτιμα ρ γατιχβν' ήμιρομισθίων, ιίς πίστω σ:ν τβθ ίΒΕου λογκριασμΐθ. ΟΕ πά ραβαται δπίχεινται ιίς κοινάς ά κέ 5—50.000 Βρχ. συμνέινης κρές τάς Βικτάξεις τβν δπ' αριθ. 273 χαί 675 άναγχ. νίμβν. ρη ανωτ. έπίοης έξ έρ Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ ■ Μ. Ι. ΑΛΙΞΑΚΗΣ 'ΒκηαιδΐυθεΙς «Ις Πκρια(ο»( οινβιλαμβάνιι οΙβινδαηοτΒ ϊι ρκηείαν νβοημ«ΤΝν τοδ στβ μβτβς (οόλΐτιοος, κακββμΐαν) ουμφώνυς μέ τίιν τελευτκίαν έμλι£ιν τής έπιοτημπς. "Επί οης βοοντοβτοιχΐας καΐ χορϋ νες έκ βηφβρε.ν μετάλλυν— Μ·ρ6νε« έκ πορσελ*νΐΐ(· 'Βα» νκφβρκ τ«λε1«{ «νε.6Ί#νε>(
  τβν στρ·βλβφ»6ν βδβντκν ιΙ(
  την κανονικήν αντβν Ιέσιν.
  Τηλε««ν·ν ί-91.
  —Ό τβΒριαμος κ«ί τ·
  βιν·ν.
  Το Διοιχπτικον Συμβουλιον
  τοθ Τουριστικβδ ίυλλόγου Άγί
  ου Νικόλαον ή «Λατώ» κατα την
  πρβχθΐβινΐιν «ύτοϋ σι»ν«&ρί«αιν
  ώρισεν είδικίιν επιτροπήν Κης 9ά
  μιριμνήαο δια την προβτκσΐνν
  χαί έξ4πλ«σιν τού πρκσΐνοι» είς
  την πόλιν τ«ύτπν.
  —Πκγ«·αμιος
  ζύ
  ***·>«
  Ή 4η ηροοεχοδς Όχτϋβ,ρΐον β«
  έορτκαθό χαί εφέτος, δια πέμπτην
  φοράν έν Ελλαδι, ώς Παγκόσμι¬
  ον Ήμέρα τβν ΖώΜν μέ την ου-
  ν«ργβσί*ν τβν χά τα τβηους πα-
  ραρτημάτον τής έν Αθήναις 'Ε-
  ταιρΐίας Προβτααίας τ&ν Ζώων χ«1
  τβν άντιπροσώπΜν της. προ(δρ*υ·
  ομένης «χ γνΝστόν.νκό τήςΑ.Β.Υ.
  της Πριγχηπίαιΐης Αΐκοιτιρίνηί-
  *© έορτασμός έ τεθή ύπ· την προ¬
  στασίαν μβναλης έ«ιτροπής προ*
  δρευομίνης άπβ τόν Μακαριώτ*
  τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών χαί
  ηασης Ελλάδος Κον Χρυσόστο
  μόν. άπαρτιζομινης «πβ τβύί χ.
  χ. ΰπουργοϋί Γενργιας, Παιδβίας.
  Κρατιχής Υγιΐινης χαί 'Λντιλη
  ψ*Ν(. τούς χ. χ. Πρεσβιντας-Μοτι
  ~χς. Ιταλίας, Ήννμένων Πό
  λιτΐιϊιν, Μιγάληι Βρ·ττ«νί«<ς, τους χ. χ. Δημ&ρχονς Άβηναί«ν χα Πειραιώς, τόν Πρόεδρον τον 'Βλληνιχου 'ΕρυθροΟ £τ*νροΟ χ. 'Αθαναβακην, τόν Πρόεδρον τού Παρναββον χ. Ίππβχ. ΚαραβΙαν. τής Χ.λ.Ν. χ. α. Οκσηάταν, τον Χννδέσμου 'Ελληνίδων Κάς Ρ. Γε ωργαντά, τού £υλλόγβν ΓΓονβΜν Κ«ς £. Φράγκον, τού Ανκιίον τϊιν Έλληνίδων Κάς Κ. Παρρέν, τόν Δ)τήν τον Κολλΐγίβυ Άθη νών χ Όμηρον Ντίϊβις, .τόν Δ) την τού Ιταλικόν Ίνστιτβύτου, τας κ χ. £. ΝτεμίντΝφ, Α. Χείρα μα—Μπ·νακη. Ρ· Πβκαβοιτουλου, Έβμέ Κρώββ χά Ι τούς χ. χ. Ί. Δρβοόιτβυλον, Α. Μπβνάκην. Γ, 'Εμκεδοχλήν. Ουΐλλιαμ Μΐλλερ, Δ- Γ. Καμκουρογλου. Ουΐλλιαμ Ρηζ, 'ΐΜαν. Άθηνογΐνην «αί 'Λ. λί{«νώρον Ά. Ιΐαλλην, γενικόν Γρκμματέα τής Ε.Π.Ζ. —Ανεύρεσις πτ«ματ·ί· Είς την (£οχικήν θέσιν Λοντρά μι Ρεθύμνης ανευρέθη χατα τηλ» γραφημ» τον σταθμοΰ Χνροφνλα κης 'Κκισκοηης Ρ<θυμνη( πτϋμκ ανόρος αγνώστου ταϋτότητος. -Ή ·£λλας είς τ· ζωοφιλι χβν χΐρΐπτερβν τϋ{ ·κθ< αι»; τβν Παριοΐνν. Είς την "Εκθεσιν τβν Παριαίεΐν ή ©ποία αποτελεί τό γεγονβ^ τής έκβχήί αυτής θα ΰιτάρχη χά ι ςνο φιλικόν Περίητΐρον, ά π© τ© όηοΐ όν δεν θα αηουσιαοη ηλ» ή 'ϋλ λ»ς. 'Εηιμελεια τής έν Αθήναις Έταιρίας Πρβοτααίας τβν Ζώοιν έβταληοαν μετα£υ αΑλνν έκβεμα τνν απ© την ςνοφΐλιχην χΐνηαιν πλήρης σειρά τον ωραίον ηεριοβι χον ό αΦίλος τβν Ζώιιν» βιαφο ρα διαφημιστιχα έντυπα χαί ΚΑή 0ος ακοχομματΜν απ* τόν 'Αθη νειΐχόν τύπον. ς«οφιλιχον κεριι χομενον ΙΟίΜς εχ Τβν δημοοιεν θίντων χατα την Παγκόσμιον Ή μέραν τβν Ζωοαν. · έπιτ«χί>ί έορ
  ταομβς της έ/ιβίας εν '£λλαδι ϋι
  αιτερΜ$ ·ί«τ·μήβη χαί έσχολι*οθη
  «1{ τό έ{Μτ·ρΐχόν, αναμενεται όϊ
  μβτ' ίνοιαφίρβντος χαι ό προβΐ
  χης δια πεμπτην φοράν έβρτα
  σμος της, την 4ην Όκτκβριβυ
  1937 "6θοι λοιπόν θά ίχονν την
  ευκαιρίαν &( επισκεφθούν χά Ι τό
  ΖΜοφιλιχόν αΐρίκτερον τής έκθε
  οενς τβν ΠαριαίΜν.
  Ενοικιασταί Κατάστημα είς τό
  προάστειον ϋσμΐνια δπου άκριβΛί
  δ ττρώην στρατιωτικάς κλφανος.
  Πληροφορίαι καρά τφ «, Α^α*
  - Φοτα·~,
  ^ ν>~
  Ήράκλβιο»—Κρήτης
  Γρβφεία Ιναντι Παλ. ΝομοτονΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Τρίτης
  31 Αύγούστου 1937
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΟΑΕΜΟΣ
  ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΟΙ ΚΙΝΕΖθί ΥΠΕΧΩΡΗΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΗΤΙΒΕΙΟί ΝΙΧΟΥΝ ΕΙΣ ΣΙΓΧΐΊΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας)·—Σημερινάςτηλεγρα-
  φήματβ. έκ τού εξωτερικόν άναφέρουν
  ότι έξακολουθεΐ είς την "Απω 'Ανατο
  λήν λυσαώδης ηόλεμος μεταξύ Κινέζων
  χαί Ιαπωνίαν.
  Κατά τας ιδίας πληροφορίας είς την
  Βόρειον Κίναν οί Ίάπωνες «ροελαύ-
  νουν είς αρκετόν βάθος, τού Κινεζιχοΰ
  ατροκτού ύποχωρήσαντος νοτιοΒυτικώς.
  Έξ άντιθέτου είς Σαγκάην οί Κινέ
  ζοι, κατά τα ανακοινωθέντα τοθ Πρα-
  χτορείου των «Κεντρικά Νέαν, φέρον
  ται κύριοι τής καταστάσεως, τηρούντες
  τάς θέσεις αυτών είς όλην την γραμμήν
  τής παρατάξεως των. Είς τίνα μάλιστα
  σημιϊα άπώθησαν τούς Ίάπωνας πρός
  «ήν παραλίαν.
  Η Χ6ΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΓΚΑίΙίΝΣ Κ ΔΙ ΠΡΡΒΥΠΟΥΡίΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Σήμερον ό πςωθυ
  «ουργός εδέχθη τό προεδρείον τήςόργα
  νώσεως των «Γκάπανς» ό επί κεφαλής
  τού οποίον ίατρός χ.Κυρίτσηςπροσεφώ
  νηβε θερμώς τόν κ. Πρωθυπουργόν
  Είς τόν λόγον τού χ. Κυρίτση, ό μ. Ι
  Μεταξάς απήντησεν ευχαριστών.
  Β κ- ΜΕ»ΞιΣ ΕΔΙΧΒΗ ΧΟΕΣ
  ΤΟΗ ΑΡΧΗΓΟΗ ΤΟΥ ΕΟΙΤΕΛΕΙΟΥ
  Α ΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Ό επανελθών προ1
  χθές έκ Θράχης αρχηγός τού Έλλην*·
  κου Έπιτελείου «. Ποπάγος επεσκέφθη
  σήμερον τόν πρωθυπουργόν κ. Μετ··
  ξάν. Ό χ. Παπάγος έξέθεσεν είς τόν χ.
  Μεταϊάν τας έντυπώσεις ι ου έκ τήςπροσ
  φάτου εκτελέσεως είς Θράκην των μέγα
  λ ών γυμνασίων τοθ Τουρνιχοΰ «τρ«
  τού.
  ΪΥΝΕΡΙΛΣΙ1 ΟΡΟΟΥΐΊΟΥΡίΟΥ
  ΪΦΙΙΟΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΝΙΚίΥ ΛΙΟΙΚΚΤΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου Ι τού άν
  ταποκριτού μας).—Ό πρωθυπουργός
  χ. Μεταξάς συνειργάσθη σήμερον μετ ά
  των ύφυπουργώ», Ασφαλείας χ. Μ αν ι
  α.6άχη, Ναυτιχών χ. Παπαβασιλείου
  χαί Μπουρμπούλη Πολιτ. Γραφείου
  'Επίσης ό «. πρωθυπουργός συνειργά
  βθη μετά τού ύπουργοΰ Γενιχοΰ _.ιοι
  χ ήτου Μαχεδονίας χ. Κυρίμη.
  ~ ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΟΔΜΕΛΛΐθΓ
  ΣΥιΙΙτΊΣ Τ1Ν ΑΠΟΚΙΚΙΙΤΙΣΐΟΝ
  ΛβΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (.τού άν
  τατιοχριπού μας).—Ή Βανε>λήνιος σύ
  σκέψις των ύπει>αστιχ<2ν ούτοχινητιστών ήρχισε, παραστάντων είς αυτήν έχ- τός των ενδιαφερομένων οργανώσεων χαί άρχετών επισήμων. Εγένοντο κατ' αυτήν είσηγήσεις επί των Θεμάτων τής ή μιερησίας διατάξεως χοί επηκολούθησε συζήτησις. Ή σύαχεψις ουνεχίζεται. Η «Ι. ΔΕΝ Δ ΕΙΣ ΤΗΝ .ΙΝΔΙΚΗΝ ΝΟΤΑΝ Α«ΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν ταποκριτοΰ μας.).—Καθ* ά αγγέλλεται έκ το% έξωτεριχού μέχρι των έοπερινών ώρών τής σήμερον ούοεμία. έπίσημος πληροφορία υπήρχεν περί τής μελλού¬ σης νά έπιδοίΐή είς την Αγγλίαν άπαν- τήσεως τής Ιαπωνέας έν σχέσει μέ ·»ήν διακοίνωσιν τής ηρώτης έπί^ τού γνω- στού Ίαπωνοαγγλικοΰ έπε.σοδιΌυ. Φαίνεται ότι την Απάντησιν ταύτην θά σ>ντα.ξη ή Ί»*ωνιχή κυβέρνησις συνερχο
  4 §*» *0*ΐω σήμερον είς Τομκ>,
  Νέαι διενέξεις μεταξύ των έρυδρών
  Ή πολεμική δράσις είς "Απω Ανατολήν.
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Αύγούστου.—
  Άντανονριτής γαλλικής Ι
  #η μερίδος μεταδίΒει συνέν
  τευξιν την όνοίαν Ελαβε
  |ΐ«,σημα(νουσαν ■ροσ»«ικό
  τητα τής κυβερνητικάς Ί-
  σ«ανίας έν σχέσει κρός
  την κατάστασιν «ού £«ι·
  κράτει έν ΜαδρίτΓ]. Ή νρο-
  σεονικότης αύτη ώμολόγη·
  σεν είς τόν ανταποκριτήν,
  δτι είνε ακριβεΐς αί «ληρο
  Φορίαι καθ' άς Ινας στι
  νώτατος #ίιος τοθ ΰ«ρα·
  σνιστοθ τής Μαδρίτης
  στρατηγοθ Μιάιια, 6 συν·
  ταγματάρΜης Όντόν 6 νέ
  λαβε νά ήγηθΒ κινήσεας
  κρός τόν σκοβδν δπως «ερι
  ορίση 'Π* Ισχύν των κομ¬
  μουνιστήν έντός τής κυβερ
  νητικΐ)^ Ίσνανίαο.. Ό Όν
  τόν κατώρθνσε «ράγματι
  νά «ροσεταιρισθΒ τάς συν
  δικαλιστικάς όργανώσεις
  αί ό-οΐαι βαρέως Εφεραν
  την ένικράτησιν τΑν κομ
  μουνιστΑν. Έν τω μεταξύ
  δμως οί κομμουνισταί έξη
  γέρθησαν ένεργοθντες Η«*
  ριστικήν -ροναγάνδαν είς
  τό στράτιυμα.
  Είβήσεις έκ Σαγκάής (λ
  ναθέρουν δτι 12 Ια-ωνικά
  άερονλάνα έβομβάρδισαν
  Μθές 5 ά«όγευματ£ν Ναν
  τάο. Τέσσαρις μεγάλαι έ
  κρήξκις εσημειώθησαν βλη
  οίον τοθ [σΐαθμοθ τοθ Νό
  τού. Φαίνεται, δτι αί
  σιμοτΐοιηβεΐσαι βόμβαι ή
  σαν μιγαλύτιραι τβν
  μ*Μθΐ τοθδε ριφθιισ&ν.
  Ό άντα-οκριτής τοθ Χά
  βάς «αρακολουθΒν την κί
  νησιν των ία-ωνικέΐν βερο
  ■λάν»ν έκ τής στέγης τοθ
  κτιρΐου, είς τό όΐοϊον είνε
  εγκαταστημένον τό γρα
  θείον τοθ Χαβάς, -αρετη
  ρήσιν, κολλά Ίερονλάνα
  μιγάλε·ν διαστάσε»ν, τα ό
  «οϊα 6έν εΐχονέμθανισθ^εΐς
  την Σαγκάην ά«ό τής έναρ
  ξεως τβν έ|θρο«ραξιβν.
  Πολλά Ιανωνικά άιρο«λά
  να έξακολουθοθν νά «ερι
  ΐιτανται ύ«έρ τό Ναντάο,
  ένφ δλλα>άμνύυνέλιγμούς
  ύιιράνι· τοθ ΠοΟ—Τοθγκ.
  3" ΠΡΟΊ'ΝΙ
  %Ι^^|ΐ^~%^^^^Ιε<^^ε^^|Ι^Μβ^^|ε^'~%ε^%#~Ι1|ΜΐεΜ^^ ΕΒΟΜΒΚΡΔΙΣ8Η ΚΑ! ΕΤΕΡΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ Ο ΒΟΜΒΙΡ&ΙΙΜ9Σ ΕΓΕΝΕΤΟ ΥΠΟ ΕΡΥΒΡΟΪ ΔΕΡΟΠΛ1ΝΟΥ ΜΕΤΗΜΦΙΕΣΜΕΝΟΙ ΕΙ.! Ή προσέλευσις των ύποχρέων πρός στράτευσιν κληρωτών 1937. 'Υ «6 τοθ ΣχρατολογικοίΓρσ ψεΐου άτιηυβόνβη χθές -ρές τόν Δήμον ΙιΐεΤγον Εγγραφον ίμφοΤνθν Τ(ύς έκ τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου ύνοχρεουο "ληρω τούς 'ής κλοσΐως 1937 (γεν ν-θέντσς τώ Ιτος 1916) καΐ καλουμβνοΐ'ς ιτρδς κατάταξιν άιιο 20—22 Σβπτεμβρίου |. 8 Οδτοι είναι ο( βπιλεγΐντβς ΙχανοΙ β( κβταγόμβνοι έκ των επσργιβν Τβμίνους ΚαινουρΙ ου, Μαλββυζΐου, Μονοφβτσΐ ου καΙ Πυργιωτίσσης. 2) Οί βοηθηΐικο! ΰπόχρεοι όλοχλή- ρου θητεΐας, ο{ τοιοθτοι έκγυ μνσσ?ω« τ( βγγεγρσμμένοι είς τα μητρώα αρρενων τ«0 Δή υου κ«1 τβν κοΐνοτήτων τοθ 43 στρατολογικοθ ΒισμερΙσμα τος, γ) ΟΙ («ανοΙ ΰπβχρεοι τε τρσμήνου έχγυμνασΐως ώ; ά ττσλλαγένί; 6ι* οίκογενβια κ<ύς λόγους. *>') ΟΙ έν άνοβ)
  λ( λ<5>φ σκουδων οιατελοθν
  τες άσχέτκς κλασεως ών ή
  ανοβολή ε>ηξε την 31 Δ)βρΙου
  1936 ίτιιλεγεντίς'έ οκο τοθ
  πβριοδιύοντος στρατολογικοθ
  ΣυμΡουλΙου 8ιά τ· «ΐζικον ως
  6π>ϊ;αικαΡώς κοί ο( οι' οίον
  Κήιιοτβ λόγον μή τιαρουσια
  σθ*ντβο ίΐί αθτό.
  ι) ΟΙ *ν άνοβολ(| λόγω ά
  ναστήματος ή τΐαοοοικθς άνι
  κανότητος βιστελοθντβς όϊ γεν
  νηθέντίςτ* 1915 ί) κσΐ πάλαι
  ότερα 5>ν ή άνοβολή ίληξε
  ττ)ν 30 ΊιυνΙου 1936.
  οί) ΟΙ έν άνοβολβ λό,φ 6
  πηρετοθντος άδΐλφοθ Βιατβ
  λοθντες ώ^ ή άνοβολή Εληξ·
  μ*νοι τής 31 Δ)β)(ου 1936 καΙ
  ζ) ΟΙ όπωσβήτιοτβ Αποχιή
  σαντες όριστικβς την Έλληνι
  χτ)ν Ιβονίνειαν 4ντο« τοθ Ι
  τους 1935 μβτα τι)ν συμτιλή
  ρωσιν τοθ 21ου ίΐους ^ής ήλι
  κ[ας των καΙ έφ' όσον 8βν 6 τι ε
  ρ/βησαν εΙσέτι τ· 35 ιν τοιοθ
  τον.
  Έκ τΛν ώς ανωτέρω κο
  λουμένων οί ανήκοντες είς το
  πεζιχ6ν θά τταρουσιασθδσιν
  είς τα ενταθθα Συν- αγμ», οί
  άνήνοντες βίς τό όρΐιβατ,ικδν
  τιυροβολικόν ΐ(ς την έν Σι6?α
  V
  Μοίραν τε0 ΌρβιβατικοΟ
  ΠυροβολικοΟ καΙ ο( άνήκον
  τίς είς το Ιπτιιχόν ε(ς τβ
  "Αθήναις 5>ν Σόνταγμα Ίηπι
  κοθ.
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγουστον) (τοθ αν
  ταποκριτού μας).—-Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι χθές έβομβαρ
  δίσθη ά πό αέρος καί έτερον Αγγλικόν
  ατμόπλοιον-
  Ή έθνικότης τού άεροπλάνου 8έν έξη
  κριβώθη. Πληροφορίαι πάντως έξ άλ-
  λης πηγής διατυπώνουν τόν ισχυρισμόν
  ότε καί τό άεροπλάνον τούτο άνήκεν είς
  τούς έρυθρούς, έφερε 8ε τα σήματα των
  έθνίκων βι' εύνοήτους λόγους.
  Ή είδησις τού νέου τούτου βομβαρ
  δισμού Άγγλικοΰ ατμοπλοίου, ηρόκει
  ' ται ώςλέγεται νά άηασχολήση έντός τής
  ημέρας την Αγγλικήν κυβέρνησιν» συ·
  νερχομένης καί άλλης είβικής συσκέψεως
  έν Λονδίνω είς ήν θά μεθέξη καί ό υπουρ
  γός των Εξωτερικών χ. 'Ηντεν.
  Κ.ΓΕΟΛΕΥΗΝ ΕΙΣ ΠΕΊγΓιΛ
  ΤΙ ΣΕΡΒΙΚΑ ΠΟΑΕΜΙΚΔ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν.
  τακοκριτού μ*ς).—Σήμερον χατέπλευ
  ααν είς τα Πειραΐχα ϋβατα τέσαερα πό
  λεμικά τού Γιουγκοσλαυϊκοΰ στόλου
  επί τ ών οποίων έπιβαίνουν οί δόκιμοι
  τού Γιουγκοαλαυίκοΰ ναυτικοΰ. Τα πό
  λεμικά ταύτα ώς γνωστόν έκτελούν έκ·
  παιδευτικόν πλούν άνά τα ' Έλληνικά πά
  ράλια είχον δέ επισκεφθή τινά έξ αυτών
  προχθές καί την Σούδαν.
  Τό χθεσινόν αΰτοκινητικόν
  δυστύχημα είς Γαραζανή Καμάρα.
  Φβ·Τ·ΐ|γίν ούΐ·χ!νΐ)τβ μ
  ν·ν δπδ τβΒ οα»;ε» Ιίύρ. Καλοιι
  ίβ πα;εξετ·άιιΐ| ιτ]ς ιύθείο'ς ίίιθ
  γθΐς ιήν 9ψ πιοιΐν^ν κααά τ,^ν
  θέσιν «Γαια^ανή Καμάρα» ώΧΐαθρ¬
  όαν ιίς καραχεΕμινβν χατ>)φίρισμα
  μέ άηοιέλιομα τίν οββα^όν τβαυ
  ματΐαμίν Βΰο έχ ιίν Ιηιδβινίνων
  ί ιον ίλ«φρίιε?ον. τιοοίρων
  Τό ανωτέρω αύτοχίνι,τον είχεν
  άναχβρήοιι χίΐς την πΐαΐχν έχ
  Ρεθΰμν—ς ι<ε έκιβάτκς τόν ΖΒιο- «τήιιιν τ·0 αατιχιν^τβυ ΆνΒ·. Έλιά»η, τέν άλΐία Ιωάν 2βιρα χάιψ οκνβδιιΐϊμιν·ν 6η* τοθ έννε «ιτ·Ος Ιξβίέλφ·» τε υ Μιχ. Μ«υν χαί τάς 'Αργυ**)ν Λϊΰηβκ» μιτά ι·0 βεέφςιις χκ,ς χ»Ι ΚΛέ ψ Γεωργαντά»») Κκτά %ήν αφήγησιν τβθ ίΒιο χιήτβιι τεΟ ι&;οχιν*ίτςυ Ήλιάϊΐ) τέ δοοτίχτ)μ·χ |πτ)λθ« λίγφ Βια υ;ώοιο>ς κκρά ι ήν
  ζ Κά
  ,ρ ή
  χιι ήτου ΐων μι6' ετέρου φβ[τΐ)γοΟ
  κρΐν ή πρβλαββυ* αμφίιε>οι «Ε
  δίηγοΐ νά άνβχί'ψευν τ^ν ταχύ
  τβν άντι6ίτως έρχ·μί«»ν
  Έχ %ί ¥6(£ς ή^ έ»έκτ~το τέ
  6κέ τιθ Καλΐειία ίίηγιύμινεν
  ίϋΐ·χΙνητον Ιηέκεσεν μεθ' δρ·
  μ«2ς επί ηαρα>ιιμένευ !·νδρ·υ έχ
  τινβχβίνιων τΑν ϊπιίβιβν ίχτίς
  τ·0 «χήματος μΐ βκοιέλεομι όν
  ο:6αρέν τραυμ-χιιομέν τ«0 ίΐιοκτή
  τβϋ (ύ»0 'ΔνΒρ. ΈλιΛ*τ; δκςοΐίν
  τος χάταγμα τ·8 «ριοτεροθ ποΒβς
  χβι τραυμβτ α?ίν«ς ιίς τ^ν χιφβ
  λ*ν χατά το μ Αλλαν χ»Ι ήττον
  Οίβ/ρβς. *£τιΕο—ς οιβαϊβς έτρκυ
  ,"»τ(σθιι ουνεηε'ε; σονθλ'ψιβς «Β
  θώραχσς μετοξυ 26· 6αρ·λ(ι»ν δ
  9ιττ)ς Μιχ. Μευντάχης. όοΐος επι
  ηρβοθέτβς «έιεΐ τραθμοι ιίς τέν ά
  ειοτιρδν δ^θβλμέν. Είς Βιάφορα
  (έ^ΐ| τΐθ σώματοί ώοβύτως χατά
  τό μάλλον χβΐ ήΐτβν αββκίώς έ
  τραυυκτΕοΕη δ &Μΐυς Ί·άν. Σιι
  ρ»γαχί)ί, μαλλ·ν Β' έκικολαίης ή
  'Αργκρ*) Λίοηΐιβταχτ) ιίς ΐιϋς
  πδδβς μετ* τ^θ βρέφβιις ι—ο ιίς
  την κεφαλήν χκΐ ή Ελένη Γεωρ
  είς τδ ηρδο·ρ·ν. Ό σω
  οδϋν Ικαθε διέφυγε Ιέ χά Ι
  αύλλ-φ .ν Ιξχφανιαθείς. Ο!
  χαθοντες νοοηλιύινται είς την Πβ
  λυχλινιχήν Ή;αχλε(ειι.
  Ι κ. ΓΕΝ- ΑΙΒΙΚΗΤΗΣ
  ΕΙΣ «ΙΚΥΦΙΥ ΧΑΝΙΟΝ
  Κατα πληροφορίας έκ ΧινΙ
  ών προχίές ανεχώρησε ι(ς Ά
  σκύφου 6/ ολιγοήμερον άνά
  πβυοιν ό ύτιουργίς Γενικάς
  Διοι»ητής Κ(ήιης κ. Μπο
  της Σφακιανάκης.
  ΖΥΝΕΔΡΙΑΖΙΙ
  Τ·Υ ΔΗΜ1ΤΙΚ0Υ ΣΥΜΒ9ΥΛΙΙΪ
  Διά την ηρισεχτ]
  λήθη είς ουνεΒρίαΐοιν τέ Δή
  μοτιχδν Συμ6ε6λι·ν Ηρακλείου
  κρέ( ουζήτηίΐν έηΐ ζί
  ί φύσεως.
  Η ΠΟΡΕΙΑ
  ΤΗΣ ΕηΙΙΙΠΑΡλΓΟΓΗΣ
  ΑΙ ΕΞΙΤΑΣΕΙΖ
  ■ΝΟΜΟΤΑΡΧΟΝ
  Κατβ τας τελευταίως Βιενεργη
  θεΐαας ιίς Ίθήνβς εΖαΐχ-ρΙαυς Ι
  ξετάοεις Βιβ τε ΐ' τμήμα «0 οχ·
  λε[«υ χωροφυλοιχ^ς έκέτυχον οί
  ίνωμ·τβρχαι χ. χ. Μηλιαράιης
  χαί Μιχ Φρπνιμβίης άνήχβντες
  είς την δύνβμιν τ*)ς Διοιχήοεως
  λ Ήραχλεΐο».
  ΤΑ ΤΑ Μ ΕΙ Α
  ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΝ
  Είς ήν ΈφημερΕΒα τ«]ς κυβερ
  ήαεβς {ϊρ. φύλλιιι 381) ιίημιοι
  όΰΐ) Βιβταγμκ δι» τ·0 όηοί·υ 6-
  ρΐζονται τα τκοεστα τ1|ς προοθέ·
  περιώίευοαν την Μεο
  έ Π^ίεδρες τ·Β 'ΕλοιιοταμεΙ
  ου Ηρακλείου μετά τι Ο γεβπβνοϋ
  χ. Ννατιράχτ] πρός διαπίστ»οιν
  '6» απατελεομάτβν τβν διενεβγΐ)
  Ηεΐο&ν διαίρ·χ&ν χατα τι Ο δάχ·υ
  τβν ελαιών. Καθ' & αχετιχΑς ά
  νεχοινώιΐ] επί χαοβν οχεδον τϋν
  έλαιβν παριτ-ιήθ- ήιΕαις μο·
  φτ^ς κροοβθλή κυρινιτρΐτβυ χοΐ
  λαζιβπτερΐδβς. Έξ ίλλεοείς τάς
  [ελαΐας τβν ηεριφερειβν Ά^Ε
  θ*μ« χαί '£ηαν»αήφη έ>ιφι
  οϋίθβν Γτεμζ ϋχ«υ· Κατα τας
  αυτάς ανκκοινώοεις αΕ έν λίγφ
  προοδολαΐ τβν έλ«ιοδέ«Βρ«ιν ιΕ»ε
  Βλ»ς άοήμαντοι μή έμκνέουβαι ου¬
  δεμίαν άντ,ουχΕοιν. Πάντας διά
  *&* ένδιχόμενιν Βιετάχθτ,οχν τα
  δέίντα.
  ΤΑ ΓΙΩΡΠΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Εκλήθησαν είς συνεβρ'α
  σιν δια τό προσεχές Σοβ
  βατον τα μέλη της Διοικοΰ
  σης Έπιτρο«(|ς τοθ Γεωργι
  κοθ ΈπιμελητηρΙου ΉρακλεΙ
  ΤΟ ΒΛΑΙΟΤΑΜΕΙΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Χθές τό άπόγ'υμα συνεδρΙ
  ασε άσχολτίθέν μέ ωρισμένα
  Ιόπηρεσισχά ζή ήματα τό Δι
  οικητικόν συμβούλιον τοθ Έ
  λαιοταμβΐου Ηρακλείου.
  ΤΑΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΕΠΟΙΚΙΖΜΟΥ
  Είς Ρέθυμνον άφΕχετο την με-
  6ίν τ«]ς χαρελθεΰοης Οαρκ
  δ χ. Κονοτ. ΜανΙτας Διευ
  ϋυν-ε-ς τβθ '&η·ιχιομ·Β καρά ιφ
  6κουργείφ Γεωργίας κροτιθέμενβς
  νά έκιο^ιφθ) την Σχολή» 'Δσαμα
  τω» χά Ι ϊ*λ έξετάοΐ) τ^ ζή
  έκβιχιομνθ τ·β νομ·3.
  Η ΔΙΑΝΟΙΞΙΖ
  ΤΗΣ ΟΑΟΥ ΑΓ. ΘΩΜΑ
  ου.
  ΤΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥβΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  Σήμερον ΘΟδιανυκτβρεύσουν
  ρζ )
  «ο. φορολβγΐβς ,δηέρ τβν ΒιαφβΊτα φαρμακεΤα Γεωργιου Μα
  ρ«ν Ταμείβν Πρ·ν»(*ς Έλαιεποι-Ιβαριωιάεη κα( 'Αιΐοστ. ,Ζαφει
  Σχετικάς μ έ επίκαιρον .^,
  «'έ>νορθώσεω;» επί τ(]ς άνάγ
  κης διαθέσεως έργοοοτων
  βια την οιάνοξιν τής πρός
  τον "Αγ. Θωμβν ό&οθ. το ό
  φυνουργεΤον παρΑ ιφ -ρ0ι
  βρω τής κυβερνήσίως γνωρΐ
  ζβι ημίν διά τοθ ύκ' αριθ.
  41521 έγγράφου τού δα απέ]
  στειλβ το σχετικόν άπόϊοα!
  μα «1« τόν κ. Νομάρχην ή
  ρακλεΐου κρός διενέργειαν Ι
  τον βεόντων ή ανακοίνωσιν1
  τ»ν, άΐΐίψιων
  ΟΙ Ε8ΗΙΚ0Ι ΕίΙΙΤΙΘΕΝΤπΙ
  1Π0 ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΙΔΝΓΟΣΔΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Έ« Σαλαμάνκας αγ
  γέλλεται ότι τα στρατεύματα των έθνι-
  χοφρόνων ανέλαβον άπό τού Σαββάτου
  έπιθετικήν δράσιν εναντίον των ίρυθρών
  είς Σαραγόσαν. Αί έπιθέσεις αυται σν>
  νεχίζονται σφοδρόταται, κατόπιν δέ τού
  των οί έρυθροϊ ηναγκάσθησαν νά ύποχω
  ρήσωαιν είς πολλά σημεία τού μετώπου
  καί είς απόστασιν πολλών χιλιομέτρων
  4πό τής Σαραγόσης. Έκ Σαλαμάνκας
  έπΐσης διαψεύοεται ή πληροφορία τού
  άσυρμάτου τής Βαλεν,θίας ότιδήθεν Βιε
  χόπη η συγκοινωνία μεταξύ Σαραγόβης
  καί Ούέσκας.
  ιΑΝΑΡΧΙΑ ΕΙΣ ΓΙΧΟΝ
  Κ&Ι ΤΗΝ Ε0« ΑΣΤΟΥΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού &ν
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έπαναστατιχής πηγής έχ τού μετώ¬
  που τής Βορείου ΊσπανΙας άγγέλλουν ό
  τι τόσον είς τόν λιμένα τής Γιχόν όσον
  καί γενικώς την επαρχίαν της Άατουρί
  άς έπικρατεί πλήρης αναρχία. ΟύΒεμία
  κυβέρνησις υφίσταται άλλά Βιοικούν χά
  τα τύπους παράγοντες τινές τού κομμου
  νιστικού κόμματος- ΔιαρπαγαΙ σημειώ·
  νονται καθημερινώς ιδία υπό των μεταλ
  λωρ6χων τής Άστουρίας οΐτινες άσχούν
  είς όλην την περιφέρειαν βληθινήν τρο
  μοκρατίαν.
  ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ
  ΔΙΔΤΔΣ ΙΕΡΜιΈΚΔΣ ΕηΐΒΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τοθ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Νυχτερινα τηλεγρα
  φηματα έκ Λονβίνου «γγέλ>ουν ότι με
  γίστη βυβφορΐα έηιχρατεί συνεπεία τής
  συστημ*τικήςάντιαγγ>ι*ήςβρθρογραφί·
  άς την οποίαν συνεχίζει τελευταίως ό
  Γερμανικός τύπος εναντίον τής Άγγλί
  άς καί την οποίαν φαίνετ-αι ότι έμπνέουν
  οί έπίσημοι Γερμανικοί χύκλοι.
  ΑΕΪΤΕΡΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ «ΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αύγούστου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Είς Παρισίους ό
  "Έλλην £θλητής τού αλματος επί κοντώ
  κ. ΘΑνος κατήγαγεν οεντέραν νίκην ««τα.
  έ ύ άγώ