94722

Αριθμός τεύχους

4653

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

1/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ιτησία Κίραι 3
  Ιξάμηνοξ Ι
  Άμβρυη,ς
  •τη σία βολ. Ιβ
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φΰλλο»
  Δο. Ι
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — Ε1ΟΙ Ι (ΟΝ
  ΔΡΙθβ. ΦΥΔΑΟΤ 4613
  ΤΙΕτΙΤΗΙ ΗΙΤΜΤΙ! ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΟΡΟΣ
  ΤΙΣ
  ΗΣ ΙΑΤ1ΣΤΜΕΟΣ
  Άλλκχαλληλα 8λιβ<6Β γ·· γβνότβ έκιβυμβαντα τβν τε¬ λευταίον καιρόν έιιεδείν»- αβν την βιιΙνΑ κβτββτββιν καί έκηύΕηβαν την ανΐ,αυχί- βν καί τβν αγννΐαν κ·ύ κβ τρύχκ. την καγκίομιον κοι¬ νήν γνιίμην. Φβίνκτβι δέ, έαν κρίνωμεν απβ τας δι«βι βκζομένβς έκ τβν κύρωΐ,βϊ κβν «ρΑίΤίΐίουββν (ίδήσκις & η ιΐαχρχομεθα ήδη είς νέαν κΐρΐβδβν μΐγαλνν ζυμύΐκΜν κβί έ,Β'ρΐτικϋς διπλωαατι· κης δραστηριότητος πβύ θε* βύαουν Βκαβααιατικην τρο- κην (Ις την ακαβοριβτον κβί συγκεχυμένην διιθνΐ κβτί •τάσιν, "Ηδη οί κ.κ. Τακμκερλβιν καΙ τΗντκν έγχβτβλκ'ψαντκς την ΣκντΙβυ βπο» κβρεθέρι- ζβν έκιδιδάμκνβι είς τβ φα· ριμμ», έκέατριψκν κΐς ιό Λονδίνον ίκβυ καί Ιβχον μακράς καί επανειλημμένας ·»νκργβσ(βς μ·τβ τβδ ύκβυρ γ·6 τβν Νβυτιχβν κ. &βδ· κερ καί τβδ Βνβκληρ» Τβδύκβυργβδ τβν Έϋωτκρι Κβν λάοοβυ οβρανιδβφύλα- κ·( κ. Χαλιααξ κβίώς κβ! μΐ «λ τβθ έν Ρωμη ηρεοβΐυτβδ βερ "Ερικ Ντρβμβντ ΑΙ α» νιργααίαι β έ αυταί αιρκώρων ΜβΒώς βνκκβινιίΒη τβν καθο ριαμβν τας α*·0Μ»( Μκγβλης Βρκττβν'ας Ινβντι τβν γΐγβ νβτνν τίς Άκμ Άνβτβλβς ' δικμβρανΒησβν Ιδία μκτβ τρβνμβΤΊβμβν τβθ "Αγ ....β κριαβκατββ έν Εί ν α ύ ■· τβν Ίακιίννν κβί ϋνβντι τβν κύρ«»κ«1»βν έκΐβιις κρεεγ ΒΒτ*»ν ώς έζκιλΙχΒησβν μΐτα την νίκην Τβδ Φράνκο ϊίς ΣβντΒντιρ τι} σΐίνδρβμβ Ί «βλικβν ιτρατΒυματων καί τούς βλλκκαλλήλβυς τβρπιλ λισμβύς έμκβρικβν ακβ»βν •ν Μεσβγΐίω κβΙ Ι,·, μβλι •ΤΒ τβν Δβρδβνκλλίων ύκβ βγνείστβυ.θνιχίΐητος ύκοβρ» Χ··*ν. Έκ καραλλήλον, χα?ώ; α νβφέρβυν β Ι έκ Παρισίων κίδήσκ.ί, η Γαλλία, δασβρΐ βτημέ«η έκ τίς βνβηβφββΐ •τού κβΙ τβλαντκυβμένηκ πβ λιτικϋς τβδ Λονδίνον, βχέ κτκτβη ν' βνβλαβα πρωτοβου λ(βν δρβοΐως Τβββν ώς κρός τβ Ίακβνιχβν οσβν καί ώ{ πρβς δλβ τβ ιύρΜΚίϊκα καί χά κβγκίσμιβ ζητημβτ·, έλ- «Ιζουοβ κρβφβνβς ότι ιΐς τβ&τβ θα έχη , κβ. την «βι κην τβύλβχιστβν αυν&ρβμην τη( "Αμερικήν τής ««οίας ο ιτρβΐδρβς κ. Ροδββιλτ, »αί- νκτβι διατκβκιμένβς νβ ένι- •χύαρ κββκ πρωτ·βο»ίλίβν κβί κρβοηβΒειβν τκΐνβνσαν κΐς την έζβμβλυνβιν της δι ιθν·6ς κβτββτβσιως κβί την κβγίΗβιν τϋς κΐρηνης ι·ς *- λβν τβν κάβμβν. Έ, ίντιβέτβ», έκΐβημβι ηρφ ί ? β«ι·δν >τι · κ. Μ·ι>ο·λΙνι
  •β μιτκβί ««τ *3λΙν«ς 4ρ
  ρας είς Βερολίνον ίπβυ Βα
  0»ακι«Βι) μΐτα τ·δ -»Υ*«
  λβρ.·» Χίτλερ κβ! τβν &λ
  λυν ύ«ε»βι1ν«ν κβλιτικβν
  »β· ατρΒτιϋτΐκβν η«ρ«γ·ν
  τ*»ν της ΓερμβνΙνς 6ι*β την
  ΙνΙαχΐΜΐν την *η·ίαν ·Ιμπ·
  ροΒν μβΙ λκιβιλλιτΒΐ νά κβ
  ρΑαχουν αί £ύ· χβ, βι ·1(
  τσν ατρΒτηγσν Φρ<νκ· διά την τελικήν κβΙ ·λ·κληρ»τι κην έκΐΝρΒτηνΙν τ·» κβί διβ την κιρΒΐτέρ» αχβαιν τθ{ Ί ΤΒλ(Β( κβί ΓερμΒ«(«{ ίνβν τι τβν διΐΒνβν ηρεβλημβ τυν ώς έ*,κλ(ααοντ«ι ήίη τβΟτβ. €&:«{ ·ρχ{ςΐι μ δ·ς δραα«Μ{ τϋς δι κ·ύ είναι &γν» βτ·ν βκάμη χ·Β βή ΚΒτβλιη {Ο κβι κεΐν ληοτΐλΙομΒΤΒ Ββ Ιχο διά την ΐίρήνην τβν λββν κβΙ την τύχην τή{ Αν 8ρΜη·ιηχ·{. Ό ίβΗοακλέ·ς ·μ·»£ χνρισμ·, τβν μιγβλνν δννκμιιιν τ·)ΐ Εύρύκης ιΙ| δ»· Λντίκβλβ .£ ίδεολβγι Λ δ | Ι κβν κβί ατρατηγικ&ν ουμφε ρίντων οτρβτοκκδα, δικαιβ λβγιΐ βλβς τας ανηβυχΐκς κου έκδηλβδνται ήδη κάντα χοβεν οιβ τ· μέλλβν τβδ κί ·μ·ν. Αύτ·ς οκ Α Βαναβιμββ χΗρισμος δέν κβρέχει δυατυ χβς έλπ(&βς <η Βα δυνηβή τβύλΒχιβτβν η «ρχβμένημβτ' ολίγας ημέρας αόνβδος τβδ Συμβουλιον τϋς Κ.Τ Ε. ν« δικυΒετησυ τα ιύρΜκοΙκα κραγματα «αί ν' ακομακρύ να τβύς κινδύνους τβδ ηβλέ μβυ κου κρβββλλβυν ήδη τ* βον βμΐαοι καί ακκιλητικβΐ Ύκβρχβυν μβλιατα φέβοι έ άν χαί είς την κκρικτναιν βύτήν έκιδΒΐχΒϋ 4 ·δΙβ χλι ■ρβτης «β» άνβκβνκοιατΐχβ της έκ μέρβυς τβν λΐγομέ νυν είρηνοφίλων ίννβμεων να οημκιωΒι} χατά την βόνβ δβν αύτην ή κλήρης χριω κοκ(α καί ό βριβτικβς Βίνα τβς τβδ ΐΐρηνιοτικβδ θεσμβδ τής Γκνιύης. Παντνς, έβν κρΐνωμιν τα πρβγμβτα μέ β<βιν τβν ψυ χρβν βρββλβγιβμβν κβί χω ρις βυνβιβΡημβτικβτητβς κβ! ρωμβντισμού;, βα κρέκΐι νί κιοτιύσνμιν δή έντόςτβθ φθι νβιτάρβ» Β4 έκκαθαριαδι) ί Ηοοηκβτι ή χατάατβοις κβί θβ λαβα την οριατινην τρβ κήν τη;, Αδιάφορον αν Β* #χθΐ) είς λιμένα γβλήνης η είς πέλβγβς τρικνμΐβς κβί κβ λιμικϋς δίνης· ΟΙ κΐνδννβι βΙ λιτβΐβι 2η μιονργοδντβι διά την Γβλλΐ βν κβί την Άγγλίβν έκ τϋς ρ( ρ έν Ισπανία καί έκ τής χυρ κκ ι άς της "Ακν 'Ανατολης ιΐναι τσσ·ν &μΐβ·ι κβΙ τα α·ς μκγαλβι ώατι μ*ν·ν έ«ν έχ·ιιν αηογααΐοει «ριοτικβς την «ύτ·*τονίαν τκν α! δάσ αυταί δυνάμεις θά τεύ; καρά βΧψοΐιν καί Βα τ·ύς ά*;ή ο·νν χ«Ρ>ς άπαντηβιν. Ή
  Γαλλία, ίχονβα Καθι
  ρβν μβι έξ Ιδιβλβγικϋς βιιγ Ή κλείς της Μεσονείου
  γενε(«ς κρός τέ χαθκατώ:
  τϋς Β«λκνθ(ας χ «Ι έκ στρβ
  ς ρ
  τηγικβν καί οΐκονομικβν
  αυμφΐρσντνν τερ«ατί«ς έκ
  ί, να μην έηικρατή^ο
  • Φράνκ· έν'Ιβχανία κιατιύ
  ιται ίχ» 8α αναγκααθΐ) κλέ
  •ν να λάβη ένιργ·ν καί έκ
  τ·δ <μβαν·δς αέρος είς τέ Ιαματικόν οράμα. Κ«ί η Αγγλία, κύ?ιακ·μένη κρ· τ·0 διλάμματος ν* κρΐνο μΐ ζύ της (ΐτικρΒίησΐως τίς ίριατεριζούαης ΒκλΐνΒΙας καί τϋς ααφαλε(«ς της ύ υ Β φς ης Λ Κρατσρίας κου Βα τε8ΒΪ έν κινδύνω διά τής διεισδύβεως τής ΊςαλΙας καί Γερμανίας έν Ίακανία κ«ί τής νίκης τής Ίαπωνίιις έν τή "Αιιω Ανατολή, βοηθ·»μένης κ«1 ύ-τ· τής ΓερμανΙβς, ιραΙνΐτΒΐ βέβαιον ·τι Θ«^κρ·τιμ4·ο τ· κρβτ·ν, *τφ·Β έ(ασφαλ(αη έ δ κρβηγβυμένεας τον δημβκρα τικβν άκλβς χαί όχι κβμμου νιοτικβν χαραχτϋΡ*, τβς Ι σπβνικϋς κνβερνήβι«ς. 'Αλλ' (Ις μίαν τοιαύτην «ρνβιαβΐιβν τϋς ΆγγλΙβς κβί Γβλλιβς κΐνβι φβνκρβν βτι β' βντιδρβαβυν η Γερμα νία καί Ίτβλιβ. Εβί ίξ βύ τής βκριβ&ς τϋς ίνιιθίσιωϊ είναι δυνβταν νβ έκηβρκυΒϊί ο βκινΒηρ τβδ κβλέμου, κου θα μκτβδιίαο την ηνρκοϊνν ιΐς δλβν τβν χίαμον. Έν τβύτβις ύκβρχβυν Αχέμη έλ κίδις ίτι Ια«» κβί την τκλευ ταίβν βτιγμην θε· έ(κυρκθ& τράκος βυμβιββομβδ χαί βυν διαλλαγϋί, Πρβτβν διίτι κανκίς δέν είναι βέββιβς διβ την Ιχβα βιν ίνβς ηβλέμβυ. Εβί δκύ τιρβν διατί δβον κβί &ν φβ! νννται φΐλβκάλεμβι η Ίτβ λίκ κβί η Γκρμβνΐα, ύκβλβ γ(ζβΗ0Βΐ έκί τής μη βνμκλη »ώ«ε»ς «Ιαέχι τβν 'Αγγλβγβλ λιχβν έξβηλιβμβν, κΐναι γκ γβνβς Ιτι ββ οκκφΒοδν κολύ νβ χηρύξβυν τβν πάλ(μβν ένβντίβν δυνίμιων αί β κβί μ αι οκ«οδήκ·τ>
  την ύκΐρβκλίβν
  ύό ή
  διατηροδν
  καί έχουν
  ρ χ
  την κατοχήν τ»ν τβν μι
  γβλύτιρβν κλβδτβν τβδ
  σμου.
  κέ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΙΙΤΑΙΖΥ ΚΑΙ
  ΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ
  Τα δνίμβτοι τβν βαηεοιβν ι!
  νηι ίπβς χαΐ ι& ίνόματα ι ών «τί
  μων: '£>Βιαφέρβνη. ΊίννοιΙται Βτι
  «Α ίνί(Βφέ··ν ούιό ττβρβυοΐά
  ζιται δια ν τβ ί'ομα ι[νι άΐαίρι
  Βοχς—-Βτβν δκάρχει μιγάλι, Βιαφ·
  ρβ μετβξυ ονβματος χκΐ ίν·μβζ·
  μέν·ιι.
  Β^ίηιτι λ. χ. 1*α ίακεβάχι κκ
  λβιοθ χοντίβχςμμίνου τδκιυ νά
  όβμάζιτβι «Νταΐζυ»—· Ινα δ/ΐμα
  κ·υ θκμΐζιι μαλβν μιά ούγχρεντ)
  σκλνΙΒα έ ώ καίζιι μέ το χθμα
  χαΐ μέ τίς .. λέξει<: Ό κολυμββν καρβκλΐ6ί»ς τΐ)ς είνε αυνήθως Ι/ας μκρ«ύιζινο( ϋαηβεςντερνιε χ·1 πιϋ Ιχει μιταβέρει τ*)ν χοβμιχή συζή «ν,οιν Ιντές ΐτ]ς Βιχ)άοσΐ)£. Κκί ή ΝιαΙζϋ έ>ν·ιΤ ιϋηβ φ χοζι·1 αυΐ^
  ν* βγκΐνι «αντ·6 χαί κίντβχε
  ϊ*χ ρίδινο βκρογ ίλι—
  χαί Ινα ρόδινβ κρέ
  σωκ»· Σ'ύ κβητβ χακηλειβ Θ4
  ίνβζητήοουν τί κβόΌακον ού<έ. ΐι άλλοθ νά δπάρχουν χο»!τοια ο τα χ«κΐ|λ(ΐά τβν λιμχνιβν. Άλλβ καί ίταν μ δκαρχουν Β Μ μή Πιναέν ϋλ ά ϋ ρχ ή η μή τβθ ΒΕθμοι ι [«ε ιϋχολο νά τιϋς ΐ λλ η β θυμΐση αρραβωνια έ 'Δλλ' 5ς έκανέλθβμε οτό δ-εμα ιιθ μιχρ·οχικικοΟ δβκοριβθ. Ν-μΙ ζιτΐ Βτι είνε &τκ2ρΐΗθτο, Ιιοι χ» ■Ις λέγΓ-, Τό ββκορι χβΐ 6 ώ;αιί κοσμρς χ·(ν·ντ0Ί άνέχαθεν κρκγ ματαά?λΐ|ΊνΒιΤΗ. Λιμονι χ·ι Ις ατπχασμέ ιθρβ ακό Ινα ζιυγάρι ώ^βιφκ μάτΐοι, Ι^α ξβνθέ ή χά οτβνέ χΐφάλι, μίαν βλλίγεα οιλουίττα, οχιδέν ϋν έννβιΐται. "Ας έχΐ λοικΐν άφιοιν «μκρ τιβν 6 ονβμάοας «ΝΐαΙζν» «έ β» κεράχι τού. Τηίρχοϋν άλλβς τε χαί ύγν ώ6~ υκιτωχείνεια μ ε το δ.ομα μ &ς χ«·ιι«μένΐ|ς €γ»»ρ?» ή μ Ας άλλΐ}ς ·1αο!ήκοτε χαρ"· μΐνιις γ«ν-1χ«ς. Οί νβυτιχεΐ χιϋ ξιμκαρχαριυν οτά λίμανια καθ· τίκ·ν ζητοθν παντός την Ιννειαν ι<|ς τρο τ»)τ·ς. Ή ψΛή τ·ιις μ«]νες μΐτβξ θβλ«σοΐ|ί χά Ι οδρανοθ Ιχει 4κ·οχειρ·βΐ άκο χαθε «νθίώκινβ β. Μίλ.ς Βιαγ·α·1 βϊ*» ατιχιβ τ·υ(, κιύ τε ύς προομίνΐι χρίνιιχ οτή μαχρυαμΙη κατρίδα. Ό ΡΙιτεμκαχ θέλει τι υ; ναυϊΐ χβυς οχεχτιχιύς. Κυρίοις «κντά ζομαι γιά τόν λόγον βδτέ: Γι*»με νβι οιήν χουπαοτή άναπολβθν κκ λτ,ές χαί ΧΗΐνβύρΐες γυναχιΤις μβρφές. "Η τό χβτ» χάτ» γυ·ιύ βυν νά δρεθν τί δ '·μα Βα ατέ νίβ χαΐάβι π«ιι (τβιμίζιται γιά τλ καρθενιχό τού τβξιΐϊι. ΜκοβιΙ νά ιΐνε το βοχ^μίτβρβ έξωΐιρικβς. Έσ»τιριχ*ς κβέκει νά Ιχη χίποΐΒ ώ>βρφιά. 'Αχριβ·(
  δίτως ή «ΝιαΙζυ» κ<ΰ έλιχνΐζιτβ μέ τέν έαβτιριχί της ιόιμο κρβ φανίί, καβά μέ τό αχαρι σχκ ρ[ ττ)ς, οτά γαλήνια νερα τοθ λι μανιβθ μας. Μιά «υσαρμΒνιΧΜ 4χβ τέ χατά οτββμα τβθ ΆγγλικβΟ φβρτηγβθ Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΠΟΛΕΜΟΥ (Μιταφερομιν χατωτέρυ έν!ι ■φΐρρν & «Ορον τοθ Γάλλον Βι, λί Μλέ Βιά διώρογα τβθ Σουέζ): Άκό τής έποχής τοθ ΔΙΘιο ικοθ πολέμου κα( τον 'Αγ γλ(ιταλικόν αντιζηλίαν πολ λαΐ άνακρ'βΕΐαι Ιλίχθησάν καί εγράφησαν σχετικώς μέ την «Ίθνικότητο*» τής διώρυ- γος τοθ Σον'ζ. ΜερικοΙ ΰπβ στήριξαν δτι ή Αγγλία θά ή ούνατο οιανδήποτε στιγμήν νβ κλβ ση 'οήν διώρυγα. ΕΙ ναι άνάγκη έν τούτοις νβ γνωσθή η άλήθβια Αφοθ ή 6 ΒατΙνη ο Ο η λεωΦόρ^ς άποτε λεΤ την κλεΤδα τή< ΜεοονεΙ ου. Όλοι θβ σας βΤπουν, 6 η διωρυξ τοθ Σοιέζ είνε δι εθνής. Ή συτθήκη Κωνσταντι νουπόλεως (1888) βΤναι έπ(ση μος: έν εΐρήνη καθώ^ καΙ έν πρέπει νβ παραμείνη άνοικτή είς πάντα τα πλοΐα, είς οιανδήποτε έθνι κότητα καΙ αν άνή^υν. Δλν ΰπβρχουν 4δο αίσθήματα. Τό μόνον τό οποίον ή διορυξ ά ναννωο'ζκι (Τναι τό χρβμα. Τό 1905 ό ρωσσιχός σ'όλος ό οποίος εξήλθεν δπως κτυ πήσο τοΰς Ίΐνωνας, διέσχισε τόν Ιαθμόν, όηηγούμενος υπό κλοηγων τής έταιρΐας. Κατά διάρκειαν τοθ , βύρωπαΐ κοθ πολέμου, ουδέποτε ή διβ ρυξ έ<λβισε. Τβ Ιμπορικβ τβ φοβούμενα επίθεσιν έκ τοθ άέ ρος εθετον επί τοθ ' καταστρώ ματος πρός προφύλαξιν των σάκκους κλήρεις άμμου. Ή 6<Αριΐξ λοιπόν βέν είναι παρά δπως ή σιδηρα πεοιστρο φικ*ή θύρα είς ΐοος ύπογβΐους σι&ηροδρόμους ή τΑ θεαματα, ή ό ποία οας έπιτρέπει νβ τι β ράσετε εάν Ιχετε π)η?ώσει τό εισιτήριον. Δέν λεΐπει μόλ στα καΙ εοο ό κόρ'ος μέ τό πιλή κιον ό οποίος θα ή είς τόν έπισιτέπτη» «πληρώσατε πά ρακαλβ». Είς ποίον άνήκει; Είς οιονδήποτε ό οποίος θα ήνόραζε μετοχάς ι(|ς έΐΌΐρΙας βίς το χρηματιστήριον τον Παρισ'ων. Αύτα θΐωρητικος Ισω:( διότι «(ς την κραγματι κόττιτα τΑ κραγματα δ4ν εΤ ναι τόσον άπλα. "Οσάκις Ικαμα τό ταξΐ&ι αύ τΑ κατόπιν μακράς άπουσί· άς, πρΐν βΐσέλθω ϊίς τό Σου • ζ, έ $ τό ά(μό*λοιον έστα μάτα βιά νβ Α—ιτρίψο νβ πλΐυρ'ση β(ς ούτβ τό πλοι άριον τοθ πλοηγοθ, μ έ [διαι τέραν χαράν ή'ουα τούς ύ- καλλήΧους νβ όμιλοθν γαλ· λιχά. 'Δλλ' α» ή Γαλλία ΙϊΟ κυριαρχοθσαν θέσιν είς Ερνον τΑ όνοΤ,ο κατεσκεύασεν αυτή, δέν ίχβι έν τούτοις στρατιω τικήν διοίκησιν. ΟΙ στρατιΛ ταΐ κου βλέκετε είναι "Δγ γλοι. Κατβ τόν πόλεμον τής ΑίθιοπΙας, οί "Αγγλοι άζιω ματικοΐ παρηχολούθουν έι»1 θκρο μΐβς βυνοιχιβχΐ,ς ηρ γύριβ ηκο τό άγχυροδιλιί τ·»ί. ΚαΙ είναι οί £«θ·»κ·( χ«1 μΐοκ ατλ φανταατιχί τους χίομ· αλλβ μίοχ οτά κράγμβτβΙ Τί στιμαίνιι άν 6ρ{ανωνται στό Ήρβχλει· χκΐ $χι οΐό Λ16ερκ·υ>;
  ουνΐρβφιά «χ* Ήεαιχλειιοη-
  ΆλΙβ, ήλι·χαμ
  ί
  μελ»8ιχιΰ{!κ«Ολΐς, οιβο'ΐς γγ ήμ
  ώ,α κ ύ τέ <)λιβ· μίνεί, ξ«χαλτο·τ»ς, κιταχτίς, κιρ χαΐ(μ·ύς _ βοσΐλιμμκ ρΐχνει μινιξι!ί»ιβυς'νοΟν έχε(νΐ) την ω>« οάν δκτκοΐαι
  Ιοχιους οττΊ Βάλαοοα. Τβ δ*ομα|τέ μ«υ»άγιο. Ή φυοαρμένιχα άπδ
  τβθ βακβριοΒ μκοριΐ χοί βυτΙ— τέ ΧΒτάοιρωμκ άντηχΐΤ τίχι χ»θΐ)
  κοιός ξίρΐί— να αντοπβχρΐνβται τιχώιΐρα. ΟΙ ναθτες χαμογελβθν.
  οτήν όμβρφιά μ:άς μιχροόΛας Ί* ΜεριχβΙ μαλιαΐα μέ τα μχβνιιρά
  2τ)ς ^ την ίχοΐβν δ κλβιβχτ^ς το«ς Βπ«βς είναι,
  )ς ^ η ^) ς ς , ν ή
  ιΐχε μιά κιρικέΐεικ ο Ιςέξωτιχί; λαοαα χαί κλέβυν κρές τέ αχρο
  χβιις. Ός τίο· χβραχτήρας χ' μώλιβ Εκ·» ίιιυθανιτκι το γχβευκ
  ϋ έ ) ΙΙ ΐψ θ β β
  ϊκομένει τ) ΙΙιβ οχ(φΐ τβθ τβν χοβιτοΐεΐν·
  νβοτιχβθ: | —Ίδιίι τέ αίώνιο λιμένι χβί ή...
  Ναθτες χβΙ μηχανιχβΐ αχονμκι κ!·νΙα γκναΐχα, φβνάζιι χάκοιος.
  ομένοι οτά χάγχελβ ττ)ς Κ(ύμνης) Καί οχαεώνιι τέ χηΑύηιο έκί
  αχοθνετή μββοιχή με χακοιβΐ Ι*·γρΒμμ«. Νβκτιχός χ»·!ς τραχύΐΐ)
  οτασι. Το τραγβθδι ιΐνε άχειββς τβ Ββο χαί χωρίς ί!οΒΐ)οι τνυφι
  β.τι βέλοκν: Πεταχιές χβριύΐρΐες, ράτ-τ·ς, % άχριβέοτβρα χω»!ς οκμ
  ουμκοιθ»)τιχ1ς τρβτέζις, τρυφε§*ς κύκνασι υκβοτάοεας ο' Ινα χαρα
  τής Ακτβς έξ αποστάσεως (Τ
  κοσι βημάτων, μέ τβς Βιόπ
  τρας των, τούς όρμαθούς
  τΑν μαϋροχιτώνββν, νού ήσαν
  κρΐμασμένοι είς τοΰς (στούς
  ώ ο σμήνη μελισσων.
  Δυστυκβο τό πρόβλημα
  Ρέν σταμ«*9 έδώ Τ* ΙΑαφος
  ττ)ς διώρυγος είναι α(γυπτια
  κόν καί σήμερον μβλιστα κ β
  οισσότερον καρά κοιέ άφοο
  ή Αγγλία κρό τίνων μηνον
  ανεγνοοισε την ανεξαρτησίαν
  ί Αιγυπτου. Επί πλέον τΔν
  πεντήκοντα έτβν ή Αγγλία
  Ευρίσκετο επί τοθ ΝϊΙλου χω
  ρΐς καμμίαν συνθήκην, άιλού
  σιατα διότι εΐχβ χατορθώσει
  α βΐσδόσπ ι(ς την ΑΤνυπτον.
  Ήτο μΐα άπω τβς τκαταστά
  σεις έκεΐνας, τάς οποίας μό
  νόν ή βρεττανική πολιτική
  γνωρΐζβι νά Βημιουργβ, βατσι
  ζομένη βΐς τό διπλωματικόν,
  άξ(ωμα καθ" 6 € μόνον τό κρο
  σωρινόν καραμένει», Πολιτι
  κή κολΰ διάφορος έκεΐνης την Ι
  οποίαν οί Γάλλοι φαντάζον;
  ται δταν έκψένουν, πιστεύονι
  δτι ή μακιαβελική 'Δγ)
  γλΐα παΐζει έκιστημονικό μκιλ'
  λιάρ&ο, έκτελοθσα κινήσεΐς
  τάς οποίας επ Ι κολύ έμελέτη
  σβν έκ τον προτέρων, έν ώ
  άντιθίτως ή πολιτική ττ)? 'Δγ
  γλΐας συνΐσταται είς μικράς
  €καρ·μπόλας» άπό πολύ κον
  α
  τα.
  ΟΙ Αίγόπτιοι ή=(ουν μέ τό
  ση» έντασιν την ά«ελιυθέρω
  σΐν των, έαστε οί "Αγγλοι ό
  πεχώρησαν. 'Αλλβ προσέξα·
  τΐΐ ΚαΙ είς την περίπτωσιν ι
  ταύτην οί καλοΐ μας γεΐτονεςΐ
  άποδεικνύουν βτι γνω?(ζουν{
  πως πρέπει νβ συμπβριΦεβ
  θοθν. Υπέγραψαν μέ τούς ΑΙ
  γυπτΐους συνθήκην συμμαχΐ
  άς διά τή? οποίας άπεδέχον
  το νβ φογουν. Νβ φΰγουν
  καί νβ μβταββθν ποθι Ε(ς την
  διώρυγο Ι
  Άς ίδωμεν τώρα πας θβ
  ήν>νατο ν' άπβιληθθ ή 8ιΛ
  ρυξ. Άπό τής θαλάσσης Φα(
  νεται, βτι οί Άγγλοι Ρέν φο
  βοθνται την θάλασσαν, άφοθ
  είναι πάντοτε νύριοι αύΐής.
  Έκ τοθ αέρος ό κΐνδυνος εί
  ναι πραγματικός. Ή διβρυξ
  δμως Βέν θβ γίνη ποτέ όχυ
  ρόν καί συνεπως τί θβ κατα
  τ' άεροπλάνσ; Τβ«
  ξυλΐνας οΐκΐας τοθ Πόρτ—
  Σαϊδι 'Απομένει ό άπό τής
  ξηρά« κ(νδυνος, ό οποίος φα(
  νεΐαι δή είναι καί ό σπουδαι
  ότερος. Κανείς Βέν έφαντάζε
  το τβ 1916, β π οί Τοθρκοι θβ
  Εφθανον μέσφ τής έρήμου μέ
  χρι των ό{θβν τής Βιώρυνος,Ι
  "Ο (αν ό (βρεύς Γιάνσΐν, προ
  ερχόμενος έκ Παλαιάτΐνης ήν
  θε νβ ειδοποιηθη τούς Συμμά
  χους 24 ώρας πρό τής άφ!ξκ
  ως των Τούρκων, βτι €δτοι
  έφθανον, τβ επιτελείον έμβι
  βΐαραν εΐρωνικος, διότι ήσαν
  βεβαία δτι τοθτο ήτο άδόνα
  τον. Την επομένην ό εχθράς
  φθάσει καί Ιστησε μόλν
  μ
  Υ«νβιχι1ες
  Ιξ
  ς φ ς χρ
  κρββάλλβκν χτΐ|ριοτιχο γ»ν«ιχιΙβ Βρβμα, ·βν
  Τ άδάξ
  Ιξαφναμεο1 «κέ τους χβκνβυςχβ μκβριί νάδπά|ξη.
  νβνέί μκάρ Κ Αχέ το κ··μ καρά
  στα καί μέγα τηλβΒόλον τό ό
  ποίον κατώρθωσε νβ μεταφέ
  ΡΒ διβ τής έρήμου.
  Σήμερον τβ πραγματα ήν.
  λαξαν. Ό κΙνΒυνος 'έν προ
  έρχεται άπό τούς Τούρκους,
  βλλ' άπό τοΰς'ΐΓαλοΰς· Δέν
  έλτισμόνη?αν ϊίς τό Λ^νδΤνον
  τάς τρείς Ιταλικάς μεραρχΐας,
  οί οποίαι είχον συγκεντβωθ*]
  είς την Κυρηναΐκήν 4πΙ τβν
  αΐγυπτιακων συνόρων. Μόνον
  ή άνυδρος ίρημος ίσωσε πιθα
  νος την Αίγυπτον, διόνι οί
  Άγγλοι, είς τάς αρχάς, δέν
  είχον παρβ 15 000άβρας. "Δν
  ό Ίιαλικβς στρατός κατώρθω
  νέ νβ βΐσ&ύση «Ις την Δΐγυ
  πτβν, ή Αγγλία θά ύπεχρεοθ
  το νβ εκκενώθη) την ναυτι
  χήν »ης βάσιν είς Άλεξάν
  δρειαν καί νά πολεμήοη ι
  την διώρυγα.
  Ή ΜσμαηλΙα ή μικρβ γαλλι
  κή πόλις τής διά>ρυγος, ή ό
  ποία όμοιάζκι κρός λουτρόκβ
  λιν βνσμένουσα ματαίω; κκ
  θβ κατασΐθ βάσις διβ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ -ΑΛΕΞ ΑΝΑΡΕΙΑ.
  Καί ά^λοιΕ ετονίσαμεν
  την επιτακτικήν ανάγκην τής
  προσεγγίσεως ε'ς τόν λιμένβ
  μας τοθ ατμοπλοίου τής άκτο
  πλοΐας ποθ εκτελεί την {συγ>
  κοινωνίαν Πβιραιος—Άλβξαν
  βρεΐας. ΊΜαιτΙοως μάλστα
  την εποχήν αυτήν τής έντατι-
  εής έξαγωγής των σταψυλον
  μα« ε(ς Αίγυπτον θβ ίπρβπε
  τούλάχ στον δκαξ^τής έβδομά
  δος νβ Βιέρχεται έκ τοθ λιμ!
  νος μας τό ατμόπλοιον τής
  γραμμής Ελλάδος— ΑΙγύπτου
  άφοθ καί ίμπορεΰματα πρός
  παραλαβήν ΰπάρχουν καί χ(
  νησίς επ βατΐκή σημειοθται ζω
  τρά. Δυστυχος, ή Άκτοπλοΐα
  άγνωστον διατί, άποφεύγει
  προσεγγΐσεις είς Ηράκλειον
  καί άφήνει την διεξαγωγήν
  τής συγ«οινων(σς καί την πά
  ραλαβήν τον έμπορευμάτων
  είς τα Ίταλικά τής γραμμής.
  Άλλβ πιστεύομεν δή θά έπεμ
  βη τό Κράτος καί θά ρυθμίση
  τό ζήηια τοθτο σύμφωνα μέ
  τβ ύλικά κα! ή9ικβ έθ ικβ συμ
  ψέρο ντα.
  ***
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ,
  Νεον αύτοκινητιχόν δυ-
  στύχημα εσημειώθη προχθλς
  β(ς την γραμμήν "Ηρακλείου—
  Ρεθύμνης μέ άποτέλεσμα τόν
  σοβαρόν τραυματισμόν σχβ-
  Βόν δλων τον έπιβαταν τού.
  Δυστυχος Ιέ' είνε τό πρώ¬
  τον Βυσιόχημα ποϋ συμβαίνη
  τόν τελευταίον καιρόν, Τβ αύ
  τοκινητικβ άτυχήματα ,σημειώ
  νονται συχνά. ΚαΙ δπως έτο·
  ν(σαμ«ν κα! άλλοτε βέν όφεΐ
  λονται συνήθως είς άδεξιότη
  τα των ό&ηγον, άλλ' είς την
  ο[<τρβν κατάστασιν κου βόρ! σκονται οί δρόμοι καί τ Α πλβΤ στα των αύτοκινή'ων. θά έπε βάλλετο λοιπόν νβ έπιθβωρη θοθν δλα γενικάς τβ αύτοκΐ νητα άπό εΙΒικόν μηχανολό- διβ ν' άκοσυρθοθν τής κυκλο· φορΐας τβ πεκαλαιωμένα κα! ν ά επισκβυασθοθν ο( δρδμοι μας. ΚυρΙως 8έ θβ ίκρεπε νβ κατασκευασθοθν προφυλακτι κά στηθαΐα είς δλα τβ έπικΐν βυνα σημιΐα των. ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΕΛΘΗ. Με:' όλ,ιγας ημέρας λοι πον θά Ελθη είς τβς Αθήνας πιθανώτατα δέ κα! ΐΐς την πό λιν μας ό περ'φημος Γάλλος συγγραφϊύς Κ>ώντ Φαρέρ
  πού μβς τα εΤχε ψ*ιλη άλλοτε
  δταγ περΐϊβ'λβ την Τουρκίαν
  ■έ δλα τβ αΐοθήματα ιής άγά
  πης καί τής συμπαθείας τού.
  Άλλά φαΐνεται δτι αυτήν την
  Φοράν Ερχεται εί; την ^οραν
  μας μέ καλάς διαθέσεις· Κα¬
  λώς νά Ελθη λοιπόν. θι τόν
  ΰποδεχθομβν μέ βλην την πά
  τροπαράΒοτον φιλίαν μας. Σή
  μερον άλλως τε βέν ημπορεί
  παρβ νβ ιΐνβ φΐλος μας, έφό
  σον είνε φΐλος τον Τούρκων μέ
  τούς όΐοΐους δχι μόνον βέν
  μβς ΐωρ'ζει πλέον τΐποτε άλ
  λβ κα! μάς συνβέουν τβ ε(λι
  κρινέσιβρα αίσθήματα άγά·
  πης κα! οί σΐενότεροι δοσμοΐ
  συμμαχίας.
  την βρεττανικόν αεροπορΐαν.
  Έργασΐήρια,προκυμαΐα, σΐρα
  νες. βρχΐζουν νβ κτ ζωνται
  υπό τα Ιχπληχτα όμματα τον
  Ββδοι Τνων κα! τβν καμήλων
  των. Ή όδός τβν Ίνδιον όχυ
  ροθται ίσκευσμένως έ&οκαΡββζ
  ΛαΙ ένεΤ κάτω είς την εΐσο&ον
  τής '&ρυθρβς θαλάσσης είς τό
  Άντεν.
  Δέν ύπάρχει άμφΐβολΐα δτι
  οί Άγγλοι είς περίπτωσιν πό
  λέμου θβ κλεΐσουν την διώρυ
  γα ή ό ποία άλλως τε θβ ήισ
  Ακρηστος Βι'.δλα τβ πλοΐα έ
  κτεθειμένη β(ς τόν βομβαρδι
  σμόν έκ τοθ αέρος. Ή βρετ
  τανική σύτοκρατορ(α θβ ύπε
  χρεοθτο νβ επιστρέψη δπως
  τό 1850, είς τή ν ' Ατλαντικόν
  οδόν διά τοθ άκρωτηρΐου τής
  Καλής ΈλπΙδος. "Ηδη πολλβ
  έμπορικά πλοΤα, έγκατέλειψαν
  την όΒόν διβ τής διώρυγος
  τοθ ΣουΙζι διότι Ε έ ν ήμποροθν
  ν* άντεκβξίλθουν ι έ τβ βζο
  δα των διοδΐων.
  ΛΝΟΡΘΟ-Ι-
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ό βρ
  χον τοθ γέλωτος, ή πηγή τίς χ*
  ράς καΐ τής εύθυμΐας, ό Λιιίμητος
  Έντυ Κσντε»3 στήν πιό έξωφρενι
  κή τού δημιουργή: «Γοθπη».
  "Εκτός βρογρθμματος οινεάκ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (Θερινός) — Σήμερον
  ό αΐσθηματικός κολοσσός ΣαΙξττηρ:
  •Ρωμαϊος καΐ Ίουλιίττα». Μέ πρω
  ταγων'στρια την Νόρμα Στ]ρερ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον
  Από τό περΐφημο ρωμάντζο τού
  Σβμερσετ: ·Ή νήσος των χσμένων
  άνθρώπων». Έκτός προγράμματος
  έπίκαιρο Σινεακ.
  —:
  ΟΟΥΑΑΚΑΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό αρχ«ν <©ϋ γέλντβς Α πηνή τπς χαρ&ς χ«1 τής εύ· ΟυμΙας, β άμιμητβς: ΕΝΤΥ ΙΑΝΤΟΡ Στήν πιο έξνφρβνΐΜΑ τβυ Δημιουργια: Μουσικίι τραγβόδια, κ* Ι τ* Γκόλίβυϊν Γκίρλς. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ένα υκέροχο έρΗΤΐνο ρβ μ&ντζο: ΕΓΟ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΙΡΑΤΕΙΡΙ Μέ χον ΣΛΡλ ΜΠΟΥΑΠΕ Μ· Ι την «ΙΔΙΑ! Ι1ΡΙΕΤ ΠΡΟΣΕΧΏΣ: Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΚΙΛ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θβ_α|ΐ.ηνό- Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην κν· ΡΙΑΚΒΝ 6ρέ*τ>
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά-
  β υ κατ' ευθείαν ΠΈΙ
  ΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗ-
  Ν·Ν, Πάρον, Νάξον.
  ΛΙΗΑΡΑΑΚΗ
  Τ«Μ*. Ι—«1
  ΜΑΝΙΑ1Ι2 Γ ΙΒΗΙΟ!
  ΚΕΥΝΑΟΓΟΙ-νΥΧΙΑΤΝΙ
  ΤΜΜΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΜΙ
  ΑΗΜ02. πγχΐΑΤΙΈΙΙΥ ΑβΝΝΙΝ
  Λΐχεται Ιν «0
  «··, *β*| ΠειοαιΒε. ΠΙ'
  Τε)λ.
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΛ ΤΡΑΠΐΐ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ
  Ή Μαρία·* Αντουανίττβ 4«α
  βεν άργ6 όΑλά 6ως τΛ
  τοΐσβαθβ τίς ψυν,ής της, δτι
  ήταν τιοοωρισμένη νβ γίνη.
  (στορινή μορφή καΐ ή συναί
  σθησις αοτοθ τοθ ρόλου έμε-
  γ&λνε χαταπλη«Τ(κά τίς δυ¬
  νάμεις της. Ό τα ν Ινας άν-
  θρωτιος κατιβαΐνη ίως τβ μβ
  γαλβ βαθη τοθ είναι τού, σί-
  σΗανβται να ξυπνοθν μέσα σ*6
  ^ Τμα τού «Ι μυστηριώδβις ου
  ναμβκ δλων των κρογβνων
  τού. ΤΑ γεγονδς 8ίι ήταν γό
  νος των "Αψβούργω", ενδς με
  γάλου βοσιλικοθ οΐκου, κλη
  ρονομος, ενός παναρχαΐου
  ο ύ ΐοκρατορικοθ μεγαΧεΙου ·
  κα| χόρη ης Μαρίας ΘηοβσΙ
  άς, ϋψωσε μονομας έκάνω
  καΙ Από τόν έίυτίν της, ώ:
  οιθ μανε'ας, τ* άβόνατο ού
  τό πλσσμα «ού οέν βΐχβν έ'»ς
  τότβ ο Ο β Ινα ψυχικο στήριγ
  μα. Αισθανθή*» την θκοχρί
  σι να Φα»β «αξια της Μαρίας
  θηρεσ'ας». αξια τής μητίρας
  ι ής. καΙ ή λέξις «9αρροτ» εγι
  νέ τό λσΐτ μοτΐβ τής τραν1
  κης καΙ θλιβ«ρτ)ς συμφωνίας
  'ηο.
  —Τιποτε Γεν μιιορβΐ νθ κλο
  νΐστ] τ6 θάρρος μου, έπανελάμ
  ββνβ & αρκθ<(. ΚαΙ δταν άπό τή Β έν>η ιής
  ήλθεν λ είδησις βτι ό άββλφός
  της ΊωοήΦ, παρ' βλη την τρο
  μερή έκιθανθτιον αγωνίαν
  τού, διετήρησε μίχρι τέλους
  την άντρΐκΐα καΙ άποφοτσιστι
  «ή στάοτ τού, αΐοθανθχκε τβν
  θανάτω τού σβν 8να προΦηπκό
  κάλεσμα καΙ άκοκρίθηκε μέ
  τα κι6 ύτιιρήφανα λόγια ττ]ς
  ζΐ
  ΐ η
  —Τολμβ νά ε(ηβ δτι έΦβ
  νη Αντόξιός μου.
  Έτσι έ^ειχνόταν, άφοβη, ά
  τττόητη, ύικρτ^Φανη, στού; &Χ.
  —χωΒΐς κ αν νβ έλτιΐζη
  ττώ; θα ηύχοντο καλλίτερο!
  κσιροΐ. 'Δλλα μόλις έκλιινό
  ταν μονόχη σία ϊωμάτΐό της
  τα χέριά της Επεφταν άιτο
  την κούρασι,'. έν φ μτιρο
  στΑ στόν κόσμο 4«ράδσι
  ναν ιήν σημα'β τής ύ
  πβρηφανε'ας. Ό Φίρσεν σχι
  66ν πάντσ, «ήν ιθ3 σκε ν·
  χλο'η, ΈκβΤνες οί ώ.^ες τ(]ς
  άγάτιης μ6 τόν μονάκριβο, τόν
  νιλιοαγατιημένβνί φίλον της,
  βέν εμοισζαν διόλου υ έ έρωτι
  β πσιγνΐβια. *Απεναντ(ας ' 6
  α δρος ούτος, συγκινημένος
  ό ΓδιθΓ, έΜΡειοζόταν δλβς τού
  τίς δυνάμεις για νβ άποστφ
  την Αγατΐημένη τού άν6 τίς
  έξαντλητινϊς φροντΙΒες, τούς
  σκοτεινεύ; Φέβους κα( τίς ά
  ν*χφροσ;ες μελαγχολΐβς της.
  Ή δυστυχία της έξυννοθσε
  μίσα τού τ ό βαθότερο άπΑ τα
  συναιοθζματα.
  ΟΙ τελευταΤοι καΐρβΐ ήσαν
  ιΐολύ σίληοοΐ γιά την τρυφε-
  ρή καρΒιά της. «ΕΤδε τίστ)
  φρ(κη καΙ τόσο ο ΐαα ώστβ Γ έ ■
  μκορβΐ κια νά ξαναγΐνη. μια
  μίρα ηραγιιαιικά βότυχής»—έ
  ό Φίρσεν στήν άδβλ-
  φή τού. Άλλά τό μϊσος ίξσ-
  κολουθοθσβ νά μεγαλώνη ε¬
  ναντίον αυτής τής γυναίκας
  ή οποίαι βέν είχεν άλλον 6«ε
  ρασκισιήν παρά τή συνεΐίησ!
  (συνβχίζεται)
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαΐ.
  Νίβ ύφβσρατα.
  Νί« μ·δ<ρν·ι χρ«|Μ- τι·ΐι·Ι. ΑΙ τιμαί ιι·ς ιΐνι ■! ΝΒλύτιρεη. λΒΕΙΙΣΙΙΙ ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡ0ΥΖ1ΚΗ2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-Ο&ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχεται καθ'^εκάστην 9—1 β. μ. καί 3—7 μ. μ. Επί της όοοθ ΆΜαλθβΙας (ΠλατΟ ,Σοκκακι). ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ •Ανατολή τζλίεο 5 λ. 46. Δίοΐς 7 λ. 12 ΤΟ ΑΦΙΟΝΙ ΤΗΣ Τή αύτοκινητικά δυατυχήματα ποθ ήρχισαν πάλιν να συμβαΐνουν συ,χνα ιτυκνσ. βημιουργοθν έρωτή ματα: ΦταΙει ό σωφέρ έδω, φταΐ- ουν οί πεζοΙ, Εχουν τό μέρος τους στό «ταΐξιμο αί τυχαΐσι περιπτΛ- σεις καΙ τα άττρόοτΐτα των διασταυ ρώοεων; —Μιτορεί να φταΐουν δλα αοτα εΤττεν δνας ηαληός παθός κσΐ ν4 νροκαλοθν τΑ δυστυχήμοτα π6τε την μια μ£οα καΙ πότε την δλ,λη καΙ πότε κατά την μια καΙ πότε κ α τα την βλλη&φορμη.,,ΚυρΙως δμως έδω φταίει καΙ θα φτσίη τό άφιόνι τής ταχύτητος. Άτιό τό βολάν κα- ταλαβαίνετε δτι τό άφιόνι αΰτό εί νβ κάτι άθεράπευτο καΙ άπολέ- μητο. 'Υτΐοθέτω δΐι ό παθός είχεν άπό λυτα δΐκηο. Άφ' Οτου ηκούσθη τό «διαρκώς γρηνορώτερα» τής Άθη να'ας κυρΐας. ή ταχύτης άπομένει •Γ|μα κατατεθέν. Ό σωφέρ τό έΦαρ μόζει έξ Ιδίας πρωτοβουλίαν καπο τε, αλλα καΙ διότι τό πνεθμα τοθ αιώνος, πτΰ τό ίκπροσωποθν πολ λές φορές κσί ούτοι οί έπιβαΐνον τες, τόν άναγκάζει να τό έΦαρμό ση: Βιάζονται να φθάσουν είς τόν κρός Ον Ορον οί ανθρωποι ή βιά ζονται διότι τούς Λρέσει να βια ζωνται! Είνε πρόσφατος ό ίήλος μερικθν «παξιμσδώ* τής τΐρωτευού σης οί «ποΐοι Ετρεχαν δια λόγους ...Ιοιοσυγκρασίας, δπω1: εδήλωσε μία άπό αύτές, είς βαρος κάθε δή μοσίας άκεραιότητος —Τρέχα παιδΙ μου τρέχσ, .Σόρω νκ έμπόδισ, κόβε ανθρώπους, σπά ζε βιτρίνες καΙ μ-^αΐνε Απρόσχλη της σία μαγαζπά Οπως Αλλοτε ό Μουροΰζης επί κεφαλής τής Ιλης τουΐ Αότό τό παραγγελμα Εχει διά τόν σωφέρ, κυρΐως δμως δια τόν πρώτον Θνητόν τςϋ αιώνος τής εθ Θηνής δόξης, τό καθημερινόν πνεθ μα τής ζοοής. Σάν άλϊος χορευτής δερείσης βλέπει δνειρα επικρατή¬ σεως καΙ έπιβολής, μέσα στό άδιά κοπο φευγιό των έναλασσομένεεν Ιντυπώσεων πού Ρέν προφθάνη οθ τβ κ*ν να τίς προσέξη! Μεθα νέ τό ψέμα ναΐ είνε στιγμές πεύ θεώ ρεϊ τόν έαυτό τού κοσμοκράτορσ. ΤΔρα αν στό τέλοςτρακορη ή" ντβ Ιαπάρπ κσ' στιάεει Ολως διόλου ταμοθτρα τού, αύτό είνε δλλο ζή· τημα Ό "Αλλβς —©ίλ«σο« μέ ιδγεατ· νΐρ·! ΠβΙας ΗχΜαι^ς τέ νιεο είνε τέ. . «ι* ιυ'ΐυοτον; Κ» Ι ού τέ τέ ΘΙμχ ήιειινήθΐ) κρίς αηίδειξιν τ4|ς ίίΐ»5«ατιρ»ς ηλίζ τ·0 κδ· ομού. Άτχο τάς ι;ιύ»οις Κ'ΰ Ικε χ·ίρΐ|αι τό ώ<(*ν·γ»αφιχον ίνοτι- το9τ·ν τ·0 Σ4ν Φ)«¥κ!α«β, »ΐ«η τίς άνιϊιίχθ») £ Ί«8ιχές '&λχ νώς! ΟΕ είδίκβΐ ΐκιαιήυονκ, γι4 ένφράαβυν γνώμην ήκιαν α· ηε Ινΐ ηοτ<5·ι γιμ&τ· νέ·· 4«4 τάς ϊιαφί»·ιι: ϋΐλάαβχς τοθ κδ· αι«υ! Πϊρ' 1ψ τ V μΐγάλτ,ί ιίς «ΐ{ ηεριε«τιχοττ|τά τβυ, τό νιεέ τ·0 Ίνϊιχϋθ 'ϋ (ΐαν·Ο, χάρις είς δΐα^οροι Αλλαι α»αΐατικ4 τ·ιι, Ιχΐι γεβοιν ·δχά·ισι·ν. Δε6ηρ·ν κατβ αιιραν είς την κ·<ίι^<χ των Β«λ»οο!<βν υδχΐον, Ιρχεται τβ νερβ τ«]ς Μ>δρ-€ Β ίΧίαί^ί
  '_; τα χειροτέραν Βλ»ν &πε5ε(·
  χΗ«| τ· νερβ τ·0 Β·ρ·1·(ΐ Π«γ»μ< ν·υ Ό ««νού. —ΒρΙακσνται εΐκομιι κιατίς δί ΕΝΑΠΟΊΠΕΤΕΙΒ&ΕΙ Ε»Τ0Ν ΗΝΗΣ ΤΒ1Ο ΣΑΥΡΟΙ Ι κοιμωπι 84ο ν ΤΟΥ Ρ. ΓΓΕΒΕΜΙΟΗ Πρό Ιέχα έτβν δ Ρ·βέ»τος Ντά β ς, Ινας "Αγγλες 25 έτβν άκέ τλ Φλίνισ^ρ, ακιχαιρίτιςσ» την άγακοθσι, την 19ίτιία ΙΙ4»ρυ, χκΐ 4ν .χωριόν είς ΚανκΙδ', είς αναζήΐκσιν χκλ λιχίρας τύχης 'ΒηΙ Ιί*χ Ι'.η Ιγραφε χάθι έίϊοιϋί είς την Ϊγαηημ1νΐ]ν τβυ, ή δηεΐα τβθ *■ ηαντβθοι. ΔΙκβ Ιιτα παρετάθη ή Ιρωτική άλλ^λεγραφΐκ τ«ν. 'Β πΐ τέλοϋί, πρό ίμερβν, ΒιααχΙ- αίς ά«£οτααιν 3000 μιλλΐων, δ Ρ«6<ρτ«ς Ν:ά6ις ΙηΙαιριψι. ηλιύ οιες ηλϊβν, είς την κατρΙΙα τβυ για νά Π3νί?ευΒΐ την <ό»*) π·6, Βλα τα χ;ίνια χβΐ π*ρ' δλΐ)· την ΑκΙοιαοιν, τβθ καρέμεινε πΐοτή. ΈνοΐΜΐκζβνται δύο δωματια μβ τα κουζΐνας ήλεκτροφώτισΐα «αί μέ δλα τα χρειΔΒη καταλ,ληλα δι* άνβρόγυνον. Πληροφορίαι παρ' ημίν. =1,5 ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΑΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΡΩΜΗΣ [Ι3ΤΠΜΪΟ ΝΑΖΙΟΝΑΙΕ ΒΕΙΙΕ Αυ3Ι£0ΒΑΖΙ0ΙΙ») Ο ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΙ ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΒΣ ΡΡΓΑΗίΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΠΕΙΡΩΤ1ΚΗΙ ΕΥΡΩΠΗΣ Κεφάλαια ναίίηοθεματικά την 31 12 1 936: Είκοσι πέντε δισεκ)μύρια δρ. (25.000.000.000) Άβφαλιστήρια έν ισχύϊ κατά την 31—12 —36 1.831.449. Δια Κεφάλαια δραχ. 87.61 5.000.000. ΈκΙΙοθέντα άσφαλιστήρια κατά τό 1936 553.1Ο2. Διά Κεφάλαια δραχ. 1 4.623.74Ο.ΟΟΟ. Πληρωθείσαι αποζημιώβεις τό 1936 6ραχ- 1.577.54Ο.ΟΟΟ. ΚέρΚη διανεμηθέντα είς τούς ηβφαλιβμένους βιά την χρήσιν 1936 6ρχ. 140.000.000. Τα μιται τβϋ 'Κρύμαιος ουναητέμ«« άαναλιοτή ριοι ουμμ«τίχο«ν Δ12ΡΚΑΝ ·1ς τα χέρόη &τιν« καταβάλ¬ λονται κατ' ίτος <ο!{ μετρητβΐς. Πρακτορεία καΙ ανταποκριταί είς όλας τας πόλεις τής Κρήτης. Γενικάς Πράκτωρ Κρήτης ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΝΑΟΛΙΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Υπό την προα|»σ£αν τής «Άθηναΐκής Μανβολινάτας» καί την Διεύθυνσιν τοϋ: Κου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ "Εν«ρ{ις την Ιην Όκτϋβρίου 1937. ΔΙδβχτρβ 50 δρχ. μηνι«1βις μέ πλήρη κοττβρτιβμύν είς ϊν« έρν«νον Κ«Ι ΟεΝρπτικαι. ΔϊμμΙ νίβι κ*Ι ΔεσιτοινΙβε(, Τακτικαί συναυλίαν έκδρομαί καί Ένε- τικαί έο>ρταί.
  Βραδύτερον βά ΙλΒο χά ι βοπβ^ί Καβηγητάς. ;
  αΧΟΡΩΔΙΑ ΗΡΑΚΛΈΙΟν»
  "Επίοπς άιιο 1ης 'θΜτειβρΙου—φοίτπσις βΝρεάν, μέ δι
  Η«(Μμ« μβν·ν έγνρβφπς Χορψβί» «νδρβν, χβρνβΐ* Δε·
  οηοινΙδΗν,
  ΜΙΚΤΗ
  Ένγρ*τ«ί είς άμφβτερβι άκέ· 1ης Ζεητεμβρίβυ 'ώρ*(>
  Ί— μ. μ. Μ«Β' εκαατην.
  —ΧΘΙςτβ κ·«ΐ, >ύ?ιε Χ*«ινς
  ν αϋγή. ήίθε οτβν χαταυλισμβ
  μας δ γιατρες μ' αΊπρτ) παντί ■
  ■« χβί α&: ε!πε. «Τέ χ«ράβι Ι
  φ^γε». Μπβριΐ τ*.ν νύκτα με·ι·
  χ>1 ακο μβς ν* ηΊίΐβν «εοιοοίτε-
  ρ· βέν τί ά·νο8ι»Βΐ. 'Ωβτέαι χα-
  νεΕς μας ϊέν έπΐ}εε χ46β κώς τό
  χαοάδι Ιφαγεν απέ τέ μίρος Τβυ
  «Α*ιηιν>, μας είχεν δ νιατρές
  «'βς κροτεΕνβε Ινα βυμ5ι6»ομί>
  Τέ χοββεντιάααμι ·( Βιιί μ*ς
  χαΙ νόΙ πβΰ βριοκέμαοτε τΑρατ έ-
  ΒΑ. Μ8ς αφτ,χανε τ^ν μπτράνχ*
  μ' Βλες τίς ποομή°ειες η:ΰ εΐχα
  τε χ·(ΐβαλή3η χι' έ«ιΙνβι φ£γ«νε
  δέ χ ξέρβ γιά «δ. Πίβοι εϊατε
  τόν έρήτηοχ. Τέαααρες, μεθ εΐκε,
  τΐ3θ»«ς γερ«1 χι' Ιν«ς λαβω
  μένβς. "Οοε γιά χεΐν· τΐν ιιαθ
  τα·, κ·υ νά τέν πάρη δ Βιάβι-
  λες, ϊέν ξέε» πεθ είνε χι' Οιτε
  ρα δέν Β(νε* διάο·» κια γι' αύ·
  τί«. Άρνετχ έχραβήξαμε γιά χ< τ^ εί τ·υ ώς τώρα. ΑυτΑ μοθ εί* ■ε^ £ γιατιϊς. —ΤΕηοτε ίλλο; —Αύτα είνε δτι κΐέιιιι νέ μά· γ, ίιέ«ψιν ΒΚβτεμι ι ΣΙλ- βερ. —ΚαΙ τώρχ κρίπει νά Βΐακ- ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ —-ΚϊΙ ίίίαια, η»ίπει νά Βιτ* ξ —Λιιηέν, νά οοθ κβ: ΔΙν εί· μαι τΐοβ χουτές νά μή βλέπη τί αέ περιμένει- 'ΑλΧά Ινα πραγμι Ιχ» νά οβθ π·. Β?(οκεοτε σέ νερά. Χίοατε τί χαρίδΐ, χάβατε τάν Θηιβ»ρ6, γάοβιτι Τίϋς άνΒρώκβιις οχς. Κι' άν θε λετε νχ μάθετε χαΐ χάτι άλλ·, έ Κ ώ εΐμαι ή άφββιιή Βλ»ν τΑν χ» χβν π»υ έτρκβήξττι. 'Βγώ ο& βταν τα οχεδιάζατι ακά ν» ατο χκράβι χβΙ τ> είπα ο<«ύς Βιχιΰς μοιι. Έ ώ Ι«οψ« τίς γ·ύ μενες ΐ·0 χνρκβιοθ χι' έγώ έβχό τβοα τους φύλαχις κου εΐχατε άπαν». Κι' ^ ώ έκτ)γα τί χαραβι οέ μέρας κευ χβνείς α»; μπιρεΐ νά β>). Σ3ς φοβίμαι.
  Βαο θα φοδ{5μ·υνα μια μυΐ/α.
  2«οτβο.ί με ή $χι Βκ»ς θίλετε
  ΈσεΤς μιλ«]οτε τώρα. Σκοτΐατε
  με, Αλλά ϊεν θαΎ,ετε κανέν» διά-
  φορο. ένφ άν μλ άν^σιτε χάπατ
  •ν θάχετε νά μιλτ|αη χ«1 νά σ«ι
  γλυτώοη άπέ την χρΐμιλα.
  —-θλ πμ χι' έ^ώ χά (ι, είπεν
  εχεΐνος π«υ ε!χε μιλήοη, ποβτα,
  «δτές κνεγνώριαι ιέν Μχθρο
  Σκύλλο οτ«^ν ταβέρνα οου.
  —Κι' έτώ θά πεβοθία», φά
  ναξεν δ _'.λβ·9 γι« νά (έρετε, Β
  τι βϋτέ τ& καιΒΙ έκτ]ρε τέν γάρττ,
  άπ· τί οιντ·Βχι τεθ Μπίλλκ
  Μπίνες- Γιά παώχΐ) χκΐ χκΐ τελευ
  τκΕα »9ΐά Ιχ·υμε οτα χέρΐκ μβς
  τ·ν ΤζΙμ Χβχινς.
  —Νί τ&ν ξεκερΒέψοιιμε
  ώρα «ρχήΐερο', είπεν ι αλλ·ς χι'
  ίπετάχθτ^κεν επάνω μέ τα μκχκΐ
  ψ[ τού γυμνβ.
  —"Ε, τοθ λίγ·υ 050, οτίβευ,
  ·ώΜ«ξεν δ ΣΕλβερ, Π·ι»ς ιϊοχι έ
  ου, Τ4μ Μίργχαν, Σ«0 πιραοι
  πίς είοαι 6 χακετάνι·(; Κάτοι
  ή'»Χ« γιατ,Ι ο' Ιοτειλα χι' έοίνα
  νά 6»|ς τευς ο
  Ό Μόργκαν έσώπιοεν, άλλί
  κίποιβς ψ'.θυρβς Οκοπτ·ς 4χοό
  οθηνεν απο τλ μερίς Βπ·υ «α
  θίταν· ■( άλλ·ι πειρβταΐ. Ό Σ!λ·
  βερ κου Ινοιωοε την αημαοΕα τοΒ
  ψ θύ;ο« βυτβθ Ιβχυφι χά Ι μ·0
  ε!πε σιγανί:
  (ουνβχ((εται)
  -------------------- ■
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΛΟΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΙΙέΣ
  Ή Ένβριαχή 'ΒηιτρβπεΙα Βιυ
  3μίνΐ)ς Μεραμβέλλου Κε·^τ—ς έ
  χτΕθηαιν ιίς μυοτιχτιν ά «ι υ δρΐου
  μειοδοτικήν βνμβκραοΐαν τή« άνα
  χ«(νιοιν τοδ ΊεροΒ ΝχοΟ Ιέετα-
  »ς τοθ Σ»τ?]ρ·ς. Ή δι)
  μβπραοία γενησεται την 26ψ Σε
  πτεμβρΕοιι έ. Ι. ημέραν Κυριακήν
  χ«1 6»αν 10—12 κ. μ. ένώπιεν
  τ«]ς ΈνορΐΗΧ«)ς ΈπιτριπεΙκς χαΙ
  έν τω Γρ»φε!φ α&(«]ς ι!ς τό 4-
  παίεν ε*)ρ(αχετ«ι χκτχτεθειμένΐ) ή
  μέλέΐη χαΐ λοιπά τοθ Ιργβυ δ·
  πίθεν δύνανται οί βιιιλίμινβι νά
  γνβοιν.
  ΤΑ έργον πριϋτελβγίοθΐ) ιίς
  Βρκχμάς 350.000.'Βγγ6ΐ]9ΐς δ»1ζε
  τ»ι Βια την οιιμμιτοχΑν ΐβαχμκΐ
  2.000.
  Γίνβντβι ΙιχτοΙ λνεγνβρισμένοι
  έ^γελίβοι.
  Έν ΒκιλισμΙνν τ« 27ν
  1937.
  Ό Διεΐ)Ρύ<»ν Π«Λ« ΨΑΡ1ΚΑ Είς βοχ«Τα μικρά καί " μβ γάλα είς τό κατάστημα Έμ Κρασα»η (|·αντι παλαιάς Μο ί) £(«, τιμάς ΘΗΑΓΟΙ.—Όλως αιφνιδίως ίξεμέτοησε χθές τό ζήν ό συμιολΐ. τπο Ιωάννης Ζ<ης, διβυθυντής των ξενοδοχεΐων Κνωσός— ΠσλΧας Γήν κηδείαν τοθ μεταστάνΐος πα>
  ρηκολούθήσε κόσμος ποίος τιυον
  την μνήμην αθτοθ. Είς τούς άοβλ·
  φοος τοθ έκλιπόντος συμπολίτου
  ή «Άνόρθωοις» απευθθνβι συλλυ
  πήρια.
  ■*—Άπεβΐω^ε ποοχθες Α Γεώργι·
  ος'Ασσσριώιης, έκ .τίίς γνωστί)ς οί
  κονενείας των Μαλλ'ων. Την κη.
  δε(αν τού παρηκολούθησε άρνετός
  κόσμος.
  Τοΰς συγγενεΐς καί οΐκιΐους τού Ι
  οιαιτέοωο δέ τόν αδελφόν τού "Ιω
  άννην'Ασσαριώτην. ουλλυποθμεθα.
  ***
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Μέ τόν (ρχομόν τοθ Σβπτβμβρΐ
  ου εΐσερχόμεθα αίσ'ως, «λησΐστι·
  οί είς τό φθ νόπορον.
  —-ΚαΙ Ετσι Οσοι έβιάζοντο να πβ
  ράση τώ κσλοκαΐρι εΐμποροθν να
  πανηγυρΐοουν.
  —Ιδιαιτέραν Βμως χαράν αΙ·θά
  νονται οί κυνηγοΐ, των οποίων ή κυ
  νηγετική...νηστβ1σ Ιληξε χθές.
  Τό κυνήΎι έπιτρβπεται έλευθε
  Γως Από σήμερον κσί πλεΐστοι έ< των συμπολίτην νεμρώδ, *οματω Θέντες άπό χβ*ς εξήλθον είς άγραν θηρααάτων. —Συγκίνησις είς τούς μαθητι. κούς καί διβασκαλιο0ς κΰχλους ίφόσον πλησιάζει ή ήμίρα τοθ ά- νοίγματος των σχολείων. —Εφέτος βλέπετε ΘΑ ίφαρμοοθζ διΑ πρώτην φοράν τό νέον έκπαι δευτικόν σόστημα των όκταταξΐον ΓυμναοΙων καί των Αστικόν σχο λών κι' ούτό έπαυξΑνει τή» συγ<1 νηο ν πού έκδηλώνεται πάντα την εποχήν αυτήν. —Κβποτε *ν δέν Απατώμβθα «Τ χε σχηματισθΒ μία έπιτροπή ΒιΑ κρίνη ποία Από τα παλαιΑ κτΐρια τ()ς πόλεώς μας έπρβπε να βιατηρη Θοθν ώς ΙστορικΛ καί αρχαιολογι κΑ μνημεία. — θα ί Θέλομεν λοιπόν να μάθο μκν, έσυνεδρΐσσε καθόλου; Κι' Αν ναΐ, είς ποίας Αποφάσεις κατβλη ξεν; —Φσίνεται δτι δεν εξευρεθή κα· τσλληλον οικόπεδον είς Κεντρικόν μέρος δισ την Ανέγερσιν τοθ μεγ* ρου τοθ έμπαρββιομηχανικοθ έπιμι λητηοΐου, —"Ετσι καθώς πληροφορούμεθα ίπικρατεϊ ή σκήψις νά άνβγερθβ τό μέγαρον ι ίς τό ίδιον μέρος δπου Εχει Θεμελιωθη καί τό μέγαρον τής έμπορικής σχολής. —Άνώρπαστα γίνονται τΛ στα φύλια μας,εΐς τό ΛονΒϊνον καί τάς άλλας 'ΑγγλικΑς καί βύρωπαΤκΑς έν γένει άγοράς, καθείς άναφίρουν αί μεταβιβαζόμεναι εκείθεν ττληρο φορίαι. —Είς τοθτο δέ συντελεί ή έζαι ρετική ποιότης κσί ή Θαυμαστή συ σκευασΐα των. —ΠρΑγματι δέ καθώς διεπιστο σσμεν τουλάχιστον είς τας αποβή κάς Βορεάβη. >ή συσκευασΐα γΐν»
  ται κατΛ τόν πλέον Αοψαλη·, επι
  στημονικόν καί πολιτισμένον τρό
  πον.
  —Άπό ημερών ευρίσκεται είς Ά
  Θήνας, ειδικώς πρός τοθτο στα·
  λεΐς 6πό τής έφορΐσς τοθ νβου Γυ
  μναστηοΐου, ύ Αρχιτβκτων κ. Τζομ
  πανΑκης διΑ να μελετήση τό στα·
  διον καί τΑ διΑφορα γυμναστήρια,
  προκειμένου να εκπονηθή τό σχέβι
  όν τής οριστικάς βιαμορφώσεως
  τοθ ΙδικοΟ μας Γυμναστη;1ου
  «Χάνδαξ» ώστε νσ γίνη κΑτι τό
  Αρτιον.
  —Ελπίζομεν λοιπόν δχι μόνον
  να τελειώση σθντομα τό γυμναστή
  ριον αύτό Δ»λά καί ΘΑ γίνη κατά
  τοιούτον τρόπον ώστε καί είς τούς
  σκοτούς τού ν' Δντ^ιτοκρΙνεται πλή
  ρως καί αΐσθητικως νά είπη *ρ
  τιον.
  —Μετά είκοσαήμερον ΘΑ προ·
  σέλθουν πρός κατάταξιν οί κα·
  λοΰμενοι κληρωτοΐ τής κλάσεως
  1937.
  —ΚοΙ ή πόλις μας ΘΑ γεμ(οη
  Από κληρωτάκια «ού Θδρθουν νά
  καταταχθοθν στό σθνταγμα, μΑ λ*
  ρες, μέ βιολιά καί μέ τραγοόΒια,
  —Ή ίττίστρωσις των όδων Φαι
  στοθ, ΚαλοκαιρινοΟ. ΊΒης καί τής
  πλατείας Νι*ηφόρου Φωκά τελειώ
  νβι πλέον.
  —Καλόν βμως ΘΑ ήτο νά έπισκευ
  αοθοθν χαΐ οί βρόμοι των πρ·α
  οτείων μας, τούλΑχιστον οί κεν
  τρικώτεροι, διότι Αν μεΐνουν ώς
  ίχουν σήμερον ΘΑ είναι τόν χ··
  μωνα τελείως άδιάβατοι.
  —Ή ΊερΑ Σύνοοος τοθ ■Πατρι
  αρχ»(ου Απεφάνθη καΐΛ τής καθ·
  σεως των νεκρών. ΚαΙ πρός την
  Αποψιν αυτήν συμφωνεΐ καί ή ε< κλησΕα^Κρήτης, ΑφοΟ άλλωστβ ό· πάγεται είς τό κλΐμα τοθ Οίκουμε νικοθ Πατριαρχε'ου. —Ώραΐο τό Εγχρωμο φΐλμ τού σινέ ΠουλακΔκη «Γούπη» μί τόν Έντυ Καντώρ ^πού προΡάλλετσι βιΛ τελευταίαν φοράν σήμερον. 'Από αυριον θ' Αρχίση ή προβολή τοθ μεγαλουργήματος τής τεχνης «Έγώ καί ή Αύτοκράτειρα» μ>
  τόν ΣΑρλ Μπουαγιέ, ίνα Ιργο
  πούθΑ μείνη Αλησμόνητο.
  έ) Ρίηορτερ
  ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΗΙΟΦΕΑΙΜΟΙ
  ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
  1) Η ΒΙΕΝΝΕΖΙΕΗ 212ΝΗ
  κου αντικατέστησι τας «νθ»
  γιεινάς κοινάς ζώνβς κ«1 τι
  (
  2).Η ΚΟΑΛ ΟΡΙ21ΝΑΛ
  κοδ Ματαρναβε τα άχαλαΐ
  αβητβτ μηαλείμκτχ κ«1 μβντ«
  ρίσμ«τ« είς ίλβ τα ύφίβμ*
  τ» κ«Ι οέρμ«τ».
  3) Η ΚΟΛΛΑ ΚΟΛΜΠ
  οια τίιν Μθλλαβιν ι»ντε>ι &
  ελινβυ Α έκ μετάλλε*ν «ντι
  κείμενον 6 οβχείβ» κοθ Λερι
  Ιχει νερβ **ι μκ«(νει βτίι
  *«τι·.
  ΖΒΤΟΥΝΤΑΙ άντιιτροβεΜΐβι βι'
  «λ τ*ί «βλεις τ«ί ΝΑ
  Ι '4έ
  ν«ΙΙΙΒ
  ΚρΑτ
  ταν
  ♦βΥΠΑΝΑΙΜΪ-ΙΥΑΟΥΓΗΙ *
  ΑΝ Ο Ρ θ Ω Σ Ι
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ι
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  94βν
  Τέλος. ίκλινβ (ήν Χβφαλή". εστέναζεν" έκ βαθε·
  ών, κοί μΙ κοβμαμένας χεϊοας επανήλθεν είς τ* δω
  ματιον των οικασ'Δν, τό Ιδιαίτερον, ώ; &ν τόν εΐχε
  συνΧαβει τις φβόγοντα καί τόν έπανήγαγε.
  ΈκεΤ πρΛχον προ. γμα παρουσιάσθη είς τγο; οφ¬
  θαλμούς τού ιΑ μί)λον 4<εΐνθ τής θύρας, στρογγό Χον, στιληνον ώ; άστρον Απαίσιον. Έστάθη πά¬ λιν κα( τ* Εβνεπεν, ώς θά έβλβπε τον όφθαλμον τΐγρεως Β* άονΐον. Αίφνης, ο*ν σύτβς γινώσ<ων πΛί·. είρέθη πλη οίον τΙ}ς θύρας καΐ έλαβε σπασμωδιχ&ς τό μήΧον Ή Θ6ραή'θ(νθη, ούτος δ* ευρέθη έντός τής αΐθού- οης, δ*ου οί δικασταί ευρίσκοντο έν χβ λειτβυργα θ· Όηου βχι»ματιζ·νται «Ι κεκοιΒηοεις Προέβη εν β()μα, βκλεισε νάΧιν την θύραν οπί¬ σω τού ώϊ αυτομάτως, καί έμειναν δρθιος βΐέπων δ. τι Ιβλεπε. Μίαν ιύρόχωρον οϊθουσβν «Τβε, μόλις φωτιζομ* νην ότε μέν πλήρη βορθβου, ότε ?έ σιντ]ς· κοί έδώ δικαστάς άλλαχοθ μέν τόν νοθν Εχοντος, σοβτρούο δμως, μ·λανε(μονα< ι τρώνωντας τοθς Ονυχας ή Ε χονχας κλβιστοος. τοΰς οφθαλμούς των έκεΐ 86 πλτ)9ας Ανθρωπον ρακενδΰ'ω»· &ικηγ4ρουβ παντοΐ άς έπεχοντας θΐσεις, στρατιώτας χαλήτ; μέ», άλλ' αυστηράς φυσιογνωμίαν* παλαιά σανιδώματα κατ· σιιλωμένσ, 030ε)ήν ρυπαρόν, τραπίζας σκεπασμέ- νας ύτιό μαλλΐνου 6φάσμαιος κιτρΐνου μάλλον ή πραοΐνου, βορας έρρυΐωαένας έ< ττ]ς έκαφής τ.Φν χβνρών άπ· μεγάλον ηΛων έμπεμπηγμένων είς τόν τβΐίθν έξηρτηιιένους λαμπτ()ρας. έξ &> βλέπει
  τις ε(ς τα ο(ν οπωλεΐα, πλείονα καπνόν άναδΐδον-
  τας || φΛς· έ τι Ι των τράπεζαν ά>βιμματ«κτ)ρια έ
  «Ι κηροκηγίων όίειχαλ,κΐνων, ένΐ λόγω σκιάν, α¬
  σχημίαν, καχήφειαν, καί «κ τούτων δλων όμοθ έν
  τόττωσινσββασμοθ· έπβιδή Εκνσΐος έν τβ πεβιοχβ
  τούτο ή-ϊθΛνβτοτό μέγα έκιΐ/θ ανθρώπινον π? α ν
  μα, τό καλούμεν·» νάμος, καί τό μέγα θίΐον -(Αγ
  μα έκεΐ'θ, τό καλούμεν©ν διχαιοσύνη.
  Ουδείς ταν τοθ πλήθους Ε&ωσεν είς αυτόν προ
  σοχήν δλων τα βΐέμματ,α καιηυθόνοντο πρός Εν
  καί μόνον σημείον άριστερόθεν κθπροΑδρου· πρός
  Ινα άνθρωπον επί ξυλΐνου έδολίου καθήμενον, έν
  μ£σω 66ο χωροφυλακην-
  Ό ανθρωπος ουΓος ήΐον ΙκιΤνος. Δέν τόν ά»β-
  ζήιησεν ιΤ&εν άμέσως δτι ούός ήτο, διότι είς
  τοθτον· είδεν εαυτόν γκγηρακότσ, βχι μέν βλωΓ
  δμοιον κ,ατά την μορφήν· αλλβ παρβαφερτ). καθ"
  5 απαίσιον σΐτ)μα εΐχε «αί α υιός, έν ή ήμ*ί χΛ πρόσωπα εΐκον'
  ζετο περιέργειαν τις σκληρΑ. Είχεν [οβ ταθτα χα(
  Αλλοτε, πρό εΐκοσιεπτα έτων έπανέβλεπε ταθτ·
  κοί νΟν, πρΑγματα Αποτρόπαια, έκεΤ παρόντσ,
  -αλεόοντα σσλεθοντβτ, ύπαρκτά. δλα άπέναντΐ τού
  κενηνότα. "Εφριξβν Εκλεισε τούς οφθαλμούς τού ά
  βό^Α έ*Λότερβ τ^ς ψυχής τού·—Ποτ<| (συνβχΐζεται) ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΥποΒατβστήρατα μιΙ τ*« κβριβτέρας πόΐβις τή* ' κβΐ § Έ^· Τακμιεντηριβν κβταβίοΐιβ έν Ιφ·ι καί ε»1 0 ■κτίλΜΐς κύης φ$η*ί ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΊΚΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚλΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΉΝ ΥΛΟΝ ΒΑΕΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Τί>λ*».'6-03 Λιιιφορ·{ Κουντουριώτου.
  ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΙΧ ·Αν·ι £ιλεσΙβί,-ΚΑΡΑΙΦ.—ΑΗ-
  •ΡΑΚΙΤΗΖ ΆννλΙαε,
  Πνρ«να κβιμμένιι—Καβββςυλα - βίίλ-νίΐ»»»», Αιγνΐ
  τα·.
  ΤοβΙλ· ΧερβονΑεβυ (εργοστασιον Εαν·Να.-Ά(ΐΙ4στοΐ
  ι—·αε«Τιιει—τ* Κ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΠΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  Πβςΐέξελέγχεται ή
  ανάπτυξις τοθ βρέφοος
  Β'.
  Τίς κράιβς μΐτά την γέννναιν
  ήμίρ»ς ΐο καιΒΙ έιιειδή Ιέν λαμ.
  βάνεΐ σχεΒλν ΤΜ»*ν %% έκβίλλει
  ^9βν« ίύ;β χιΐ μτ)«*νι·ν, γάνει
  αηι τέ ά·χιχ·ν τού βάρος 150 1
  ιος 200 γεο,μμάει3. Άλλ" απέ
  ] ά ήέ άέ
  ] «ς ήμς, ρ
  πάλιν τό 6ί>ς τοθ παιδιεθ
  πι·1 τέ τέλος τ|ς πρ»ττ)ς ε5Ιι·
  ν»ίϊ·ς Ιχιι αν«χιη'ί| ακν^θης τι
  αιχιχόν βίιβς, χ>λΑς Ιχίντοαν
  τ,βν πεκγμίτβιν.
  Άλ' εάν ή τρεφή τε Ο β·έν·υς
  ·[«■ ανεπαρκ»):, εάν τί γαλ« «ο»
  εΝι χκτάλλΐ)λ·ν, Ιάν π*θη δι
  ΧίθυοτιειΤ ή άνάχτνυις
  τ·Β άρχικαθ 6ίρ·υς κε·ιθ9<τε··ν δή χαΐ επί 15 ήμίεο,ς π·λλά χΐς. *0ί»« Βμοος τέ καιΒΙ γαλουχτ] «ι χαλβς χλΙ χαθ' ιυ; χανένκς ξ ΚΜΐ|ΥβιιΙ·ένβΐ(, Βύξίνετβι μ «αί χΐνβνι«»ς χαχά βά- •ες, χιρδίζιι δέ χαθ' έχάοιν α ριθμον τίνα γρχμμνρίω', τ·ν β- κεΐβν δυνάμιθχ νά 6κελ·γΙο·ν ώς Κα6' Ικκατον μτ)να τ« παΐίΐ αυ ξίνιτχι χαχά 700. 750 Ε·( 800 γραμμάριν, δπλαδή κνά 25 Ιβς 30 ίραμμίρια τί,ν ίμίριν. Ή ή , ή·ις ιαι νά κατέλθη μίχρις 20 χβΐ 15 γρΗμμ*»[»ν, ή χυί νά οκερβ) ένι" ότε τι 30 γραμμαρια, καρκιη*ιΙ τ«ι μόνον χατα τ·υς τί8βοιρ«ς ηρώ τοκς μτΐνας. Άπ* τεθ 5>« μ-νός
  χχΐ πέραν άργ(ζει νά γΐνεται μι-
  «■•τίρα ή (ΰΐηΐις, ήϊοι χατα 20
  ή 15 μίν·ν γραμμίνια ήμειηιΐβς
  τέ καιβΐ δηλαΐπ ούζάνεται πλέ¬
  ον μίνβν χβχ4 600 ή 500 γρ»μ
  μαρία τέν μτ)ν». Τον 4ιν μ<|"ί». Ιάν τε 6ρέφ·ς II* ιΐχε γεννη9| δ. έϊ ΐΑ Ιέβν ι&τραφές, Βιινβιέν νά Ιχι Βιπλασιαοθί τέ άρχιχόν τ·υ 6άρ·(, έ<φ«ι έγενν4)θΐ| εύτρα ψϊ(, τα άρχιχέν τού 64·ος Ιιπλα αΐάζετακ μδλις τέν 5». ή χαΐ τέν 6 >ν μτ]νχ.
  Έν γένει χαχά μέαον Βρεν 4
  ήμιρηοΕα »Οξ-οΐς τβθ δίρους ιΐνι:
  15-30 γραμ. τέν 1 χ«1 2 μτ]νκ
  20—35 > > 3 χ»ί 4 »
  15—20 » » 5 χιΐ 6 >
  10—15 » » 7 χ«1 8 »
  10 > » 9 »
  5 » » 11 χαΐ 12 »
  Είς ηλικίαν ενός έχοκς το 6·ί·
  ■·ς παλλκχΐς Ιχιι τριηλκοι«βθ|
  ίχϊ τέ βρχιχέν τοιι έχ γενεΐτ]ς
  βΐΜ( ο»νρ·ς δέ ή χαχά βέρος
  ΐδ^αις χβν δ<'ώ τιλιυχαΓων μτ) νβν τεθ πρύχιυ Ιχαυς είνε πιρϋποο έν οννύλφ Ιαη πρός την δλιχήν α Ο ξηαιν τΑν 4 κρήχβν μ^νβν. Κα· τί τ& Βεύχερβν Ιΐ·ς, τ·υ( μέν κρΑ χο»ς μ1|νβς ή μηνΐαία α&ζ-αΐς τοθ 6α»ο»ς »θάνιι μέχρι 800 γραμμα •(ιρν, τβ»ς ίέ τιλευταίους ουμπο βοθτκι περ(η·ο είς 150 γραμμα ΡΙΒ. Στ)μιι»χέ·ν βχι χό πκβτεν τέ¬ κνον γεννάται ουνήθβς ήχχ·ν ανε ■χυγμένον καί έλιγΑχερβν αύξάνει παρ' 8αόν Ι«ιΤνβ>· τοθ ί«ο£·« ή
  μι^τέραι £θ··φιν ή5η ηολλά. Τα ά;
  #ενκ είνε,'ββεύτερα χβν θνλέιον
  χιτη την γέννηίΐνχαΐ μάλισχα &< ίέν είνε πρωΐίτβχα- Μή λΐ)9μονε<χε δτι α< χαθβμε βιναΐ ζυγίοιις κελλλχις δειχνύυν αριθμ«υς άκέκοντβς κβλυ άπΐ τεΰς Ιολ οΐϋΐειβθέηκς μέβευς άριθ- μ«βς. Αύτέ κρέκιι να τό γν»>[·
  ζ·κν οί μΐ'έϊΐς χαΐ νά μή α·ηιυ·
  χο3ν. Δυνβχέν νά οαμβς λόγο» χά
  ριν το βεέφβς να ζυγΐζη δλιγώτε-
  ρεν ττ)ν μίαν ήιιέρχν ακέ την κρ·
  τ,γουμένΐ]" χεερΐς νά είνε άδιΐδε
  χον, ή Ιλλοχε ή ε&ριαχ·μΙνΐ) Β&ξκ
  αίς ν* είνε διπλαοία ή χά ι τρικλα
  σία χί)ς χανονιχ*)ς. Τ·Οχ· έξαρτα
  χαι απο το 4# είνε μβλλιν ή ή"?
  χβν κλήρΐ) χά απλάγχνα χ·3 παΐ
  ΒιοΒ (ατδμαχο;, Ιντερεν, οδροΒέ
  χ·ς χ(»3Χη) χαΐ έηομίνως α Ε τυ-
  χαΐαι κυΐκΐ ΒιαφβραΙ τ»ν χκθΐ|με
  •ινβν ζκγίοΐτβν δΐν Ιχβκν χαΐ π·λ
  λ%ν ατ,ιΐΗθΕκν. Σημασίαν Ιχει οκευ
  ΒχΕαν μόνον 6 μέοες Βρβς κολλβν
  χβχβ οιιρβν ζ«γΙοι»ν.
  (συνεχΐζεται)
  Ο 0Α0ΝΤ1ΑΤΡ02
  ■ Μ. Ι. ΑΛΙΞΑΚΗΣ
  'Βκπ«ιδι»ΒεΙς «Ις Παρισίους
  αναλαμβάνη οΐκνβακβτκ ββ
  ρβιτ«1βν νββηματΗν τοθ στό
  μκτος (οΰλΐτιββς, καικοσμ—ν)
  σομφάνΝς μέ τίιν τιλευτκίαν
  ΙςελιςΊν τής Ικιστήμηβ· Επί
  σης οβοντβστβιχΐας κκΐ χβρ&
  ν«ς έχ διαφοράν μιτάλλνν—
  χβρ&νες έκ ηορσκλανικ· Έκ»
  ναφορκ τελ((ε>ς άννδύνΜς
  τ&ν στρπβλοφυβν οδβντΗν ·Ις
  ην κβινονΐΝίιν βύτδν βίαιν.
  ΤηλέφΗνβν 6-91.
  2ατο&ντ«ι κσμαριέραι τταρα τφ
  ξενοδοχεΐφ "ΜΙνως,,. Πληροφορίαι
  καθ* εκάστην.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦϊΔΟΠλΡΑΓΩΓΟΥΣ
  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙλΦΕΡΟΜΕΝΟΝ
  Στό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡ-
  ΤΣΕΛΑΚΗ όβός 1 §66 παρά τα κρεοπω
  λεία πωλείται χονδρικώς καί λιανικώς είς τι¬
  μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαδον
  τού χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας.
  Ή έξαιρετική ποιότης τού προαδίΒει είς
  την σταφίδα τό χρυσουν χρώμα καί την κ«·
  θιστά άληθώς περιζήτητη.
  Ή ευχάριστος γεΰσίς τού καί τό άρωμά
  τού άντικατέστησε τό βούτυρο είς την μαγει·
  ριχήν.
  ♦Απαγορεύεται διά νόμου ή πώλησις βπο
  ρελαίου.
  (Έχ τού Καταστήματοβ)
  Διεκπεραιώνετε τάς έργα-
  οΐας σας τό ταχύτερον ρέ
  μίαν νροφ°1»Ι0ΧανΤΐν
  «ΕΜΙΝ6Τ1Ν
  ΕΥΑΓ. ΑΡΙίΕΙΑΝΑΙΙί
  Ή Άγροτικη άσφάλεια
  είς Καστέλλι Πεδιάδος.
  ΚΑΣΤΒΛΜ ΠεΒιάΒβς Αύγευ-
  οτ·ς (τοθ κνχαπβχριτεθ μ*<) — Καιχ' Ιξϊ)χρι6ωίίν*ς άκολύχοας πλΐ)··φ·ρΕβς είς όίχληβ·ν ττ^ν περιφέρειαν τ·0 Άγ··ν·μι(οιι Κ»· σχελλΕβυ ΠιΒιΙΒες έκΕχρχχει ζή- λεκχή αγροχιχτ} βιφίλειοι. Είναι γναοχέν Βχι ή κεριφέ·ε(α χο9 β- γρονομεΕο» χούΐιυ άιχ& άΐχίψΐως ·»γΐχτ]ς χβεδ!·», π·ιχίλΐ)ς χαλλιεργεΕας, έκχααεως χαι πλΐ}· ΘκομιΟ είναι έκ τΑν ακευΒιιοχέ· ρ»ν χ*]ς Κρήτης Βι' 8 χαΐ έρεΐλο μέν να έξλρβμεν το γιγονίς του¬ το Βιίχι Β* ο«νχελί3ΤΒ είς χ^ν ιύημερίαν χβν άνροχβν ιΐ)ς κερι φερεΕας τα6χ»ς ιΓανες Ικβκ- τής Ιργατιχίχΐ)χίς χβν έμηνεδ«·ενο( χαΐ απδ τί αΐβθ^μκ τ^ς κοφνλεΕ άς χβν ηεριουβιβν χβν 61 έπιΒ·· Θ&31 μεχ> μεγαλυτέροιι ζήλβκ είς
  ΐν έκμετίλλευβιν τν,ς
  ς τβν.
  Ή ζ-λιυτή «Ο τ* άγροχιχή 4·
  οφΑλιΐβ. δφιΐλεχαι είς τβν λγρε
  ν<μ·ν τοθ ΆνρονβμεΕβυ τούχου χ. Ίβίν. Βχ9ΐλά«ΐ)ν Εβΐνς χα· χ»; χαΐ ΒΕχιιος π»*ς ηθιν χχχεδθυνβιν Βέ> φεΕΒετκι χδκβν
  πϊραχολβυθβν την έ«εχ«μίνΐ)»
  περιφέρειαν τευ, έιΐψίχώνβν χαΙ
  ■χθοΒΐ|γ·ν χο χατώιερεν προαβτιι
  χίν τευ χά Ι «κιδΕΒβιν πρβγμαχι
  χήν Βιχαιισύνην.
  Χάρις είς τις προσπαθείας ταδ
  χας δύναται ν* βε6αιβθ| Βχι τ| ά-
  γρ·ζ«μ!κ περιεοιάλΐ) είς τό χ«χώ
  τέραν δοναχΐν Βριον χ«1 ένεπνεύ-
  αθ- είς χού£ αγρότας τε αΐβθ-μχ
  χ*!ς αΐφχλιΕας χί|ς περιουσίας τ·ν.
  Δι* Β χ«1 δαθύ είναι τέ σιινα(αθΐ)
  μ» τεθ σι5»σμ»0 χ«1 ττ]ς «γσΐπ—ς
  τβν χαχβίχβν ττ]ς περιφερείας χβί
  τ«,ς πρές χέν εύθϋνεΕΙητβν χ«1 άξι
  •πρεπίσΐαχβν τοθχβν δπίλληλον Β·
  οχις βθιβ χιμγ την 6κΐ9ρεαΕαν
  τοιι χκΐ τιυς κρ«ΐ9»μένεβς τού.
  "Ενωβις Γεωργικών
  Συνετσιρισμδν ΜομοΟ Ηρακλείου
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΠΟΔΟΣΙΑΣ
  13ην ή
  Δευτέραν κιΐ ωροτν 11 π. μ,
  ε(ς τα νοαφεΐα τ1)ς Ενώσεως
  ι Άγροηκής Τραπέζη;
  γενησεται ιΐβιοδοπκός διαγω
  νισμός δι* ένσφραγΐστων προσ
  φορών δια την προμήθειαν
  χΑν κάτωθι ϊΕ^Ον:
  1) 1 000—1,200 τόπια πβνΙ
  κθβοτ.
  2) 160—200 χιλ. όκ. σΐτου
  3) 120—150 » » κριθησ
  4) 40— 50 »» β?ώμης
  5) 10— 12 » » κουκι-
  Αν καΑθς ποιότητος.
  6) 4— 5 χιλ. ό τ. φασο-
  λ[ων μικοβν καλης ποιότητος
  7) 8— 10 χιλ ό*, φσαό
  μεγαλις καλτ]ς ποιότητος
  8) 4— 5 χιλ. ό<. ρε(3ύ· θια καλής ποιότητος. Καί καλοθνται οί βνδΐΐφΕρό μενοι Βττως ΰηοβάλώσιν προ σφορβς ΟΙ μβιοδόται δύνανται ν· προσφίρωσι κΤτβ όλόκλη Οον είτε μέρος των σιχηρΔν καί όσπρων. Λ1 προσφοραί διον ν Α συνοοει'ω ται καί μέ δεΐνμ°· Παράδοσις τσ'φ μέ χρις 20 Ό<τωβοΙου. Πληρω μή τοίς μετρηΓοΐς. Έν Ήοαχλβ'φ τβ 28 Αόγβύ στου 1937 Ό Πο*βδοος Γ. Βαρούχας —Ή οδβς Χανίων— £»ύδ«ί. Προχθές τίιν ηρκΐβν ένύηιον τήί οΐΜΐίκς 'Βκιτοοκής διΐνηργά· Βπ είς τ« Γρ««ΐΙ« τής Γεν. _ιοι· κήβεΗς π μιιοβοτΐΜίι δπμβιτρκαία δια την δικρρύθμιβιν κ«1 έ«1· βτρΗβιν τής 6βοδ Χ«νίι»ν—Ζοό· δας δια μονίμβυ βδοατρύματος. Τιλΐυταΐος μκιοβότης άνικηρύ· χθη ο κ. Γ. Βοΐλβ:« μέ Ιχιττωοιν 5 β)ο Τό ίρνον ίχκι κροϋιολονι οββ είς 8 έχατβμμύριαι έ{ ών τ« 4 Βίλιι κ«τ«0«λει τ» ταιιιΐον Μ·· νίμ&ιν ΌβοοτρΗμαιτΗν. τα δέ £τ« ρ« 4 ή Αιμενΐϋτι έηιτροηίι Χ« νίειν, —Υπέρ τής 'ΑΐρβίϊβρΙα{. Υπο τοδ άναπληρωτοϋ τού Γεν. ΛιοικητοΟ κ Ίκκολύτο» άηεατ* λη ηρβ{ τον έν Χβνίοις Ίχοικον Σύλλογον εννραφον δι' βύ ένκρΐ νιτειι κ·β·ν II έν συνόλω χιλ δρ. «<ιο μέρους τού συλλόνου χ«1 ε£ πΙβ«ρορ&ν τ&ν ΙατρΒν υπέρ της Έθνιχης ΆκροπορΙας εκφραζομέ νυν αυγχρβνΝς πρός αυτόν βερ μ&ν σηγχαρητηρΐΗν διά τίιν π« ή χειρονομίαν τού. Γλ_ΣΤΟΠΟ1ΗΣΙΣ Τέ Ίίαλίκς ΠάΒ&βας γβσμ με( χβν έχ γενεττ)ς Έλλήνβν χσΐ χχλιΐ χους 6*υλο|ΐέκ·ιις νά σκμμε- θέΕβαι τβθ διαγωνισμϋθ. Είς ϊθ5 έχ χβν έπιχυγίντβν έ« χβν σπουδααχβν θέλει Ββθξ έτηβία έ*ιχ·ρτ)γτρΐς 1250 λιρεχτβν δ.' Βλον χό 8ιίοτΐ)μα χβν σποοδβν χον. Λεκχομέρεικι χτ]ς Βιιξ*γωγτ]ί Τί Ο Β»γωνΐ9μο9 ευρίσκονται είς ην εΙδικήν ηράοκλ*;οινι ή< Β6 νανται νβ συμβουλευθβοιν β ι έν Βιηφερέμενοι αχεοθυνΐμενοι είς χτ^ν ΓραμμχτεΕαν τοθ Δήμ·υ. Έ» Ήρκχλείφ χ{ 1 Σεκχεμβ»Εου 1937. Ό Δήμ»ρχ·ς Ήροχλε(·υ —Ή ε^ιΠβι, τβν τού ΪΑ.ΕΕ Υπό τοθ ΛιοΐΜητικοδ Σίνμβο» λΐου τού ΤΑΚΕ ανιτέβη >($ βυ
  νεργεΐον. τή έποπτβια τβθ κ«βη
  γητου τβ& ΠανειτιοτιιμΙου μ. λ»
  ΜΐλλαρΙου, ή «ηολογιβτΐΜή έργα
  σία δια την αιν(ααιν τ&ν παρεχο
  μίνειν υπό το» ιΛ&Ε συντβςεων,
  βαοβι τού ποσοθ τ&ν δυο έκοιτομ.
  τβ όκβϊον διατεθή πρός τόν οκο
  πόν τούτον. Τό αυνεργΐϊον αιιν·
  χΐς«ι τ»ι εργασίας τού, Οπβλογΐς»
  ται ίέδτι β« τ>(ΐτερατώοαέντό( 15
  -20 ημερών. Ή βύ{ποι, ητι$ ύχ
  δβθό υπολογίζεται «τι θά ανελβο
  ■Ις 20—25 β)β. είίς την Βΰ£ησιν
  θ« πβριληφββδν οί σημερινο συν
  τοφουχβι τού ΐαμεΐβυ, ίσον καί
  έι»ΐνοι οΐτινες θά τύχουν ο»ντ«·
  £{ «1$ το μέλλον.
  —Τέ συνέδριον ίμκ·ρικίίς Ικ
  ύ
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΑΛΕΞ. Γ. ΗΕΦΑΝΙΔΗΖ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
  Τέως 'Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ
  στιου&άσας έτΐΐ πενταετίαν εν
  Ιταλία. Δέχεται εν τφ νέω
  Ιατρείω τού όδός (Πλατεια—
  Στράτα) Εναντι Φαρμακείου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τί)· όδοθ Καγιαμτιίΐ.
  "φραι επισκέψεων θ—12*4-7.
  Ο ΪΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΩΝ!!. ΕΜ. ΟΟΑΥΔΔΚΗΣ
  Είδικευθεΐς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματσ Στομαχου έντέ-
  ρων καί Ηπατος, δέχεται
  τοΟς πάσχοντος έκ τοθ πβ«τι
  κοθ συστήματος έντφ ίατρεΐφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρείς
  Καμαρβς,
  'Δριθα. τηλ 7—08
  .
  ^,'ΒνοιΚΐάζετκι Κατάοτημα είς τό
  Ι προάστειον Κσμΐνια Οπου ακριβΔι
  1 δ ηρώην οτρατιωτικός κλΓβανος
  Πληροφορίαι βαρα τφ ι, Δ
  τφ Φοτάκι
  —Ό 'ΑγγλΐΝ·, σΐέλος είς
  Κράτην.
  Ν'ώτιροιι ηληροφορ{αι οχκτι
  χ&ς μέ τόν Νατ«<ηλουν τού Αγ γλτκου στόλου «Ις Κρήτην βεβαι οθν δτι ε({ τόν χόλπον Μεραμβέλ λβυ (Έλούντ«{) θέλει καταηλεύβο την ^δ-30 λικτεμβρίο» ό 1ος •τβλίσκος τορηιλλοβολιιν ίστις θά ο έκεϊββν την 23αν Ό όιά Σβώδβν. Την 23αν βρ θέλει χαταηλεύοο «Ιί τόν ΐίιον Μόληον ό 6βυτερθ9 ατο λ(σκβς άντιτορηιλλικ&ν, μοΐρκ ύ ποβρυχΐων Μαΐ τό βοηθοτιιιόν ■Κύκλειψε. Ό αύτός σΐολισκος θά (ΰρίβΜβτβιι ·!( Σούβαν την 25ην Όχτωβρίον. ΑΙ εργασίαι τοδ ουγΜληβέντος έν Αθήναις ΔΐΒθνο»« ϋ,ννεόρΐο» βρ τής 'βμπορικης 'Β*ιιτ«ιδ>»β< ί ελη£*ν οια της εκτσκεψ(Ν(ϋιτο τ&ν ΚλλήνωνκβΙ {ινειν ουνεβρων ν βιομηχπνικ&ν κκΙ πιχρκγωγι χ&ν Νΐντραιν της χωρ«ς, α ς·ν·ι αυνεδροι ίμιιναν κατκνθουσιαβμ· νοι Ϊλ της <ν 'Κλλαδι πκραμονης ν μ·ι τνν περιποιησεΗν τνν ό πό ιω ν έτυχον έκ μερονς τ*» ν 'ίλ ληνων ουν«ίέλφοαν των. Ίδικιτ· ρ«ς ί£»φρβοαν ιην (««νοιτοΐοοΐν των δια το .ενδιαφέρον τό «ποίον εκεδειςεν ή κυβέρνησις δια τας έρ γαοί>{ το» ουν (βρίου,
  Φίρ*ται είς γν&βιν τ&ν ένβια
  φρομΕννν ότι απβ 1 Χ)βρΙο» έ.β·
  εκανκΑαμβ*ν·τ«ι δυνάμει της υκ'
  αριθ- 271517 έ. εί. δι«ΐαγης υπβυρ
  γειου £νγκοινϋν1α( ή ύπηριβΜΐ
  μιχά δποηλΝμενη« άςιας, εηιστβ
  λ&ν μετα τού ί(Μτ·ριηού μίχρι
  ποσου ορ 10.000. ϋρός τό η«ρβ«
  τβιβΗτου είθους βπιατολβί θα «ε
  χνντοιι τα γραφεια Αθηνών, θεσ
  οειλονΐκητ, ιΐβιραιω;, ακτρων, Χ«
  νΐων, Ήραχλ«1ου, Ρεθυμνη;, Κερ
  ύ, £υρου, Νυτιλπνης. ΧΙο».
  μυ, Άλε(ί«ν6ροι».όλε»ι, ϋα
  βάλλ«ς, Ββλβκ, Καλαμων.
  Γ·χ. ΉρβΜλείο»
  Ο. Βονροουμηακης
  Ένοικιάςεται μαγαζείον ίσόγει
  ος μβτ' άνωγβίου ή καί κβχωριομ·
  νας κείμενον είς την ό&όν ΙεΗΙ.
  Πληροφορίαι ααρα τώ π. Ε,
  II

  Γ
  *.■ ♦»
  Ι
  "Ηράκλβιον—Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Παλ. ΝομαονΙαχ
  II
  ΥΟΟΓΡ.ΦΕΙΣΑ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΜΕΤΙΞΥ ΣΟΒΙΕΤ ΚΙΙ ΚΙΝΑΣ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
  ΔΙΕΒΝΕΙΣ ΟΕΡΙΟΑΩΚΑΪ
  ιΝΙΣΥΧΙίΊΕΝ ΕΥΡΩΠΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τού άν¬
  τ αηοκριτού μας).—Άποψινα τηλεγρα-
  φήματα έκ των διαφόρων εύρωχα'έκών
  πρωτευουσών μεταΒίδουν λεπτομερείας
  τής ύπογραφείβης νέ άς συμφωνίας φιλί-
  ας καί συμμαχίας μεταξύ Σοβιέτ καΐ
  Κίνας καί κρίβεις τού εύρωπαΐκού τύ·
  που έπ' αυτής.
  Οί πολιτικοί καί δημοσιογρβφικοί
  χύκ?οι τής Εύρώπης άσχολούμενοι μέ
  τ ήν υπογραφήν τής συμφωνίας αυτής α
  ποφαίνονται ότι αυτή άντί νά βελτιώση
  τ ήν κατάστασιν είς την "Απω Ανατο¬
  λήν θά την χειροτερεύση Ιτι πλέον. Γε
  νικώς πιβτεύεται ότι ή Ρωσσοκινεζική
  συμφωνία Θά περιηλέξη επικινδύνως την
  οιεθνή κατάστασιν ύηάρχουν 6έ φόβοι
  ότι θά ώθήβη τα πράγματα είς όδυνηράς
  έκ-ροπάς καί είς πολεμικήν ρήξιν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωία Τετιϊρτης
  1 Σεπτερ βρίου 1937
  Αί έπιχειρησεις είς την Κίναν.
  Ή σημασία τής Σινοσοβιετικης.
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου.—
  Αγγέλλεται Ι κ ΝαντΙν δτι,
  αί κινεζικαίδυνάμεις 0«ιώ
  ρησαν «ρ6ς τα νοτιοδυτικο
  2γκαταλι(ψαισαι τάς διαβά
  σεις τοθ Νανκεου καί τού
  ΤσοΟ— Γιοϋνκ—Κουάνδνως
  4«ο·ύγουν τήνκύκλκσιν συ
  ν«··(α τη"ς καταλήψενς τοθ
  Καλγκάν 0«ό τ©ν'1α«ώων
  ΟΙ Κινίζοι σκέτκονται νά
  ΙγκατασταβοΟ» είς υ,αρα
  κώματα κατό: μήκος τής
  σιδηροδρομικώς γραμμάς.
  Πικίνου—Χανκέου. "Αλλαι
  τηλεγραφήματα έκ Νανκίν
  αναφερουν δτι τό κινεζι
  κ&ν υπουργείον των Έξ«-
  τερικβν ανεκοίνωσεν ικι·
  σήμως είς τό διΐλωματι
  ΚΔΙ ΤΕΧΝΙΤΑΙ
  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞ4
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Α ύγούατου (τού άν
  τα«οκριτοΰ μας).—Είς την αίθουσαν
  Τής Βουλής, είς τα,Παλαιά άνάκτορα,
  συνεκεντρώθησαν σήμερον οί πολιτικοί
  μηχανικοί,οί άρχιτέκτονες, οί ήλεκτρο-
  λόγοι χαί μηχανολόγοι καί οί τεχνικοί
  έν γένει ύπάλληλοι προκειμένου νά βι
  α*6η)ώσουν την αφοσίωσιν των *»ρός την
  Κυβερνησιν καί τό νέον Κράτος. Πρός
  τούς βυγκεντρωθέντας ωμίλησεν διά μα
  κρών ο πρωθυπουργός κ. Μεταξάς καθο
  ρίβας αόν ρόλον των μηχανιχών χαΐ τε
  χ νίκων έν γένει ύπαλλήλων είς την ίνα
  δημιουργικήν προσπάθειαν καί καλέσας
  αύτούς νά παράσχουν την συνδρομήν
  των είς την επιτυχίαν τής Κυβερνητικήν
  προσπαθείας.
  ΝΕΑΙ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ Τ.ΡΪΓιΙ
  ΕΙΣ ΤΗΗ ΒΑΑΑΙΗΙΝίΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τού άν
  % αποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ
  Λονβίνου ότι είς Παλβιστίνην έλαβον
  χώραν νέαι αίματηρά γεγονότα.
  Τα γεγονότα ταύτα, προεχ>ήθησαν έκ
  τής ίντιθέαεως χυρίως των Άράβων είς
  ι ό γνωστόν σχέδιον δια.χωρισμόν τής
  Παλαιατίνης. Ύπβρχουν πολλοί νεχροί
  καί τραυματίαι.
  ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΙ
  ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑΒΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγουστον (τού άν
  τ αποκριτού μας).—-Νεώτεραι πληροφο
  ρ(αι διά τα γεγονότι τής Ηαλαιστίνης
  άναφέρουν ότι πρό χαί μετά τα γεγονό
  τα εγένοντο αρκεταί δολοφονίαι σημαι
  νόντων Εβραίων καί Άράβων έπηχο
  λούθησαν δέ αντεχδιχήσεις Εβραίων
  είς βάρος των Άράβων.
  ΟΙ ΠΡΩΤΟ1 Κ-ΡΔ12ΜΕΝ0Ι
  ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΧΕ10Υ
  Γενι·μί> ής νΙ,ς »)τμώοι»ς τιθ λαχείου τεΌ έβντ
  χεθ οΐΐλιΐι ί^ηχΐίτ,οαν Ιχ της χληιβιΐββς ι. χ*
  ιωσι ΛριΒμβΙ, χει&ιζοντις τα έναντι βΰτβν οημει
  •«μενά πιοβ:
  41641 _'. 500 000, 40297 Β'. 300 000, 4795
  100 010, 999 80 0X0, 14957 δυ.000, 36887 30.
  000 Α>» 10 (,00 ·1 α(.ι6|.βι 9098, 22019. Άν»
  6000 χιλ. δρβχμβς χερδιζβιιν »1 αριαμ·1 40139,
  2(6009. 23879, 22924, 48572. Αν* 3000
  Ιβ»χμβν χεροιςςι»ν ι,Ι αριθμοΐ 35654, 35727, 16
  133, 41487,23648, 41337. 526. 19407, 15805,
  27045. Ά» 20υ0 χΐΑ. 6»αχμεον χιρβΐςουν «ι Λ
  ,,ομ.Ι 28684, 48829, 48668, 42565, 12787, 27.
  255, 23695, 11018. 3Ο7()9, 6952, 19880. 13
  $26, 12269, 21228^ 14178. 10605, 82643. 42473,
  κόν σΑμα την σύναψιν σι·
  νο—σοβιετικοϋ συμθώνου
  οιονραμμίσαν δτι «ό συμ
  Θανον τουτο δέν «εριέχει
  μυστικούς δρους.
  Τηλιγραθοθν Α« Παρισί¬
  ων δτι αί «φημερίδες τής
  Βιξιας άσχολοθνται σήμε
  ρον μί την ύ«ονρα·ήν τοθ
  σινοσοβιΐτΐκοθ συμφώνου
  ΐιή *«ιθβσεως. Ή «Μικρά
  Έθημΐρΐς» «αρατηρεΐ:
  «Άν τα Σοβιέτ ήθελον δια
  κηρύξα δτι οί Ίά«*»νΐς εί¬
  νε οί |-ιτιθβμ«νοι, ίέν θ<* ήσαν ύκο|ρ«Μμ*να νά «α ράσβ,ουν την βοήθειαν των είς την ΚΙναν; Βλί»«ι τις άμεσος τούς κινδύνους καί τάς συνεπείας μιας «αρο Π ΡΟΙΗ μοΐας 4«ιμβιχσ«ως>
  Ή «Ζουρνάλ> «αρατηριΐ
  δτι ή ονονραθεϊσα συμθ-
  νΐα ά«οτ«λ«ΐ; πρόκλησιν
  κρός τή» Ιαπωνίαν. «Ή ΚΙ
  να λέγει ή εφημερίς, Ισας
  νά είνε Ικανο-οιημάνη βλι
  ■ούσα μίαν μεγάλην Δύνα
  μιν νά τι)ς καρίΜ,τι βοήθει
  αν θεωρητικής μορφής.
  ΈκΙ τοθ παρόντος δβν «ρό
  κείται «ιρΐ Λλλου τινός
  ■ράγματος, Άλλά γν«·ρ(·
  ζιι τις μέίκρι βοίου σημιίου
  δύναται νά Θθ&στ] ή βοή
  θεια δταν τεθ| ό 6άκτυ
  λος; ΕΙνΐ άληθές δτι οί Ί
  άνυνΐς Εχουν σοβαροϋς λό
  γους ν' άναμιτρΑσι τούς
  κινΒυνους».
  Ή συνέχισις τής έξαγωγης
  νωπών σταφυλών είς Ευρώπην.
  Καθ" α»μ·6Εαν άνανβΕναιοιν >ξ
  'ΑΒηνβν ή Ιξκγνγή »πβν οτοφο
  λεΐν ουνιχΐζιτΐι κανονιχβς, χατί
  πρβτον λόγον είς την Αγγλίαν
  χά Ι χατά ϊιύτερε» λόγον είς Πό
  λωνΐαν, Τσεχ^ολββαχ'αν χαί Αίι
  σιρΐαν. 'Κξαιιετιχθς ίκαν·ηοιΐ)τι
  1 Κ^ ΐ
  τα ι είς ιήν ΔΙγυκτεΛ', μικραί !έ
  ποσίτητες λόγφ τβν σκνχοινιβνΐΒ
  χβν βκοχΐριιβιν ιί( τα Σ<ανδινβιι Γχά χρίττ). Είς ττιν Γι< μανίαν έ ξάγονται Ιλάχισται κοσίιη'ες, μό νόν δι' έλλ-νΐχβν ά.ΐμ·ηλ·(αν, τα ίκ·Τ« δίχ·νται νά λώ τβ&ς νεύλευς ιίς δραχμάς. Ή Ιξα Υ»γή ιίς τ^ν χώραν αυτήν χαθυ ατι·ιΐ γενι*6(·, λόγψ ΐτ]( ίιηφ» {Λ', τβν Γ«βμκνβν Ιμκίραιν ναΙ τβν 'Βλλήνβν εξαγωγίων, τ·ν πεώτων οίτιύντβν Βηνς τέ βιεΐίν ηαραίΐδεται ιίς 9ύ«ύς μέ ηλ*,»» μέν» τα μεχαφοριχά ι ι; τί Γερ μονΐκα οδ'ορα. ν Συνβλιχβς ή Ιξαγβγΐ νωκβν οτΒφκλβν μέχρι χ·Οδι βνήλθιν ιίς Ιύε χιλιάδας τέννον, ίηβοδήκοτε Ιϊ αί ίξϊγβγοί εφέτος θά εΝαι μιχρέΐεραι χ*ιν χε·υοινβν διότι μίρος ιή; πβ»αγιι>^{, λίγφ «Ο
  Ιξ»'ριτικ»5 χαϋοωνος ιίχε κρβα
  δληθ^ άπ4 Μρβνίσπ«ρονΐοδιμίδ*ς
  ΑΕ τιμαί 6π<5ρξ»ν {«ανοηοι^χι- χ»Ι, βνελθοθαοιι είς 6 50—7 δρ*, χατ' ο«β' διά τ4 ΐοζΐχιά χαί 4 —5 Β»χ. διά τα λοιπά. Ή 'βλλν,νιχν, έΕαγβγ* Οά έν ΐ«6ν] νιι·(ας τέν Όχτώδ»ι·ν. Κατά λι;νθε!οιχς έξ ίνλβκ είς Αθήνας ηλ^ΜφερΙας άπέ τ<]ς 1ης Σιπ«μ6β[ου ά^χ'ζιι χαί θά ουνι- χιοΒς επί Ι'Λ μτ]να τ) ίξαγβγ^ νηκεΐν ατκφυλΑν τ<|ς Β'υλγαρΕ <*ί Βκοιι χαί έλτ)*θτ]99ΐν έξαιρετι χά μέιρκ διά την ένΐαχυσΐν της Η ΥΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΔΙ ΤΙΜίλΦΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΙΓΝΩΣΤΙΣ ΕΠΙ&ΗΜΙΑ Ε'Σ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ Δι' άβ*υνβμιχτ]ς Βιατάξευς έγ χ·ιθι!οης δηέ τοθ χ Νά ΉραχλιΙ·ϋ άηαγβρίύΐΧΒ ή βγορβ ««ρ* χιυαβχίβν ίήποτε άλλαν άτέμων μφ άντιχειμένων εάν ι Ε πω^ταΐ «ύ· τον ίιν Ιχωαιν ΙφβΙ<αιοθ| δι" ιίδι χ^ς ηιοτοκοιήαιιος κιρί ττ]ς χυριβ τι§τος τι ύτων έκβιίομΐνης 5κΙ τβθ τμήματος Ασφαλείας. _ρϋθ·χίθ', βργκρβμοιδςΙ, ώρ· λογοηοιοΐ χβΙ ιίβιϊήιιοτ· αλλ·ι άγςραστβΐ τιμαλφπν ανΐιχιιμίω' δπβχρΐβδνται νά τιρίοι τα *ί· χιΐβ οημιώματα »«Ι «αρβνοΐαζα ο: ταΟΐΒ εις τ«ν α;μ·!(αν άοτυ νομΐκήν αρχήν εάν »0ιη ήβιλε τα ζή Είς «βααν λλην «αθ' ^4 ιΐ πωληταΐ ίέ' Ιχνβι τοιαθτοι οημιιέιματα καρβχκλοΒν ται (Ε χρυοοχίβι χ. λ. κ. νά ιίδιποιΐθ' οχιτιχβς την Αστυν· μίαν. Δι" εΐέραζ «ατιινομικτ)ς διατάξι βς άπαγβρεύϊντβί αυιτ^ρβς αί δλασφημϊαι χά Ι «Ι &6(·ιατΐχ«1 έν γένει έκφράοιις χβτά τίν θιίων, τβν Εεςβν άντιχειμέννν χ«1 «αν τίς χοιθιερνμένβυ είς την θείαν λατρείαν. Διά τν]ς ιδίας διατάξεως άκοιγπ ρεύονται αΕ {ημαβ'α γενόμεναι ί βρεΐς χκθ' «(·υ!ήηατι άτίμνιι Ιφ' δοον. άηοτιλοθοι κροοβολήν τ&ν δΐ ήθν ή ■κτΐ|ς ^ί Κκθ1 α" μ»Βκ είς Χεροίνΐ|σ»ν αΎν»οτος εΊΐιδημία ττ}ς οκβ.αζ ,ρΐώτεββν ούμηταμ» «Νέ ή ι " , αίς ίοχυρβν πίνβν χε»1 τβν , λ·ν Μίχρι τ·ΟΙε ίσημεΐά .,. . ,Ιύβ θάνατοι. ΕΙΒοκοιηθεΙχ μετέβη έ«Ι τό*οι» ό Νομίατρος Ήρκχλεί- «ιι χ. Νικολακάκης {[* την 8ια πίοτβσιν τη"ς Η ΔΙΒΘΝΗΣ ΚΚΘΒΖΙΧ ΘΕΖΣΑΛΟΝΙΚΗΖ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΛΑΙΑΙ Κατα πληροφορίας κρός τίς Τελωνειακόν «αί τος άλ- λ*ς ά;μο81σς βρχβς ηυξήθη διά νόμου τό νοσςστΰν επί ίλτΐου καί έλαιβν έτιΐ τοθ 6η μοσ'ου φίρου υπέρ τοθ Ταμεΐ ου Έλαιοποραγωγης Ήρα «λεΐου &«ο 40 ο)ο είς 60 ο)ο. ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΙΤΡΙΚΗΣ ΙΧΟΛΗΣ "Υπό τοθ ύιουργΐΐου Γεωρ γΐας προε»ηρύχθη οιαγωνι σμός κρός αποστολήν Βέκα ύ ιιοτρόφων στιουβαστών είς την Κτηνιατρικήν Σχολήν Βρυξβλ. λ©ν. Ό Βιαγωνΐσμος θά λά βη χώραν ιίς τ6 ύαουργιΐαν Γεωργίας ιήν 11 ΌχιωβρΙου έ. £. Ι χ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ Χ«?ές την προ ΐ^ν Ανεϊώρη σε διά Καστέλλι Πεθιοδος ό Νομάρχης Ηρακλείου χ. Άν ορίας Μάρκελλος. Ή μετόβα σις τοθ κ. Νομάρχου είς Κα στέλλι σχβτΐζεται ώς πληροφο ροόμεθα μέ Οτηρεσιακοθς λό γους. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Κατα τόν παρελθόντα μ()να ιίς ιόν λιμένα Ηρακλείου *α ιέπλευσαν 79 έν δλφ άτμό πλοισ: Έκ τούτων τα 49 ή σαν Έλληνιχσ, 13 ^Ιγυητίσ «ό. 5 Ίϊαλικσ, 6 ΆγγΑικά, 2 Σουτ,βικά. 2 Γερμανικά, 1 Γι λ καί 1 Δανικόν. ΤΙ ΤΙΞΙΑΙΟΝ ΤΙΥ *· ΤΕΛΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ Χθις επανήλθεν ·ξ Άλιξανίριί άς δ τελώνης Ήρκχλιί·» χ. Δα- μαλβ;. Ό, αχετιχβς ανιγρ^ψ»μεν προ ήμιρκν οχνκες <)ς μιταΰάσε- «ς τ.Ο χ. Τελώνβυ είς 'Αλεξαν- δρεικν ή(· ή έξιΐησις τοθ Βλου οτκφ»λιχ·0 ζηιη'μκτβς διά την λ<;ψ.ν βυντελεβτιχπν μέτρον διά την καλλιτέραν τβηβθίτηοιν τβν χεητιχβν σταφυλΑν είς τίς αίγυ κτικχάς άγ·ρϊς. Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Κατβ τόν διβνεργηθβντα πρόσφατος έν ιω νομώ Ή ρακλεΐου Ερανον τον φορτη γβν αύ(οκι>ήτων υπέρ τής
  Βασιλιχής &;ροπορ(ας είσβ
  πράχθησαν «ν 8>φ 44 200
  Ορχ. έναντι 40 806 ε(σκρα
  χθεισον «ατά ιών κροηγούμε
  νόν έρανον. Αμφότερα τα ά
  νωτέρω νοσα κατετέθησαν
  είς την Έθνκήν Τράπεζαν.
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ 1ΡΥΘΡΟΥ
  ΣΤΑΥΡΟΥ
  Προχειμέν·» νά διενεργηθή χκΐ
  χατά ΐΑ Ινιαι ώ. έΐ·ς χαθ' <κνβοιν την χ*ρ«ν 6 Ιι^οιος &ηέρ τ·σ ΈλληνιχβΟ 'ΚρυθΜβ Σταυρ·0 I- ρανος ίξεδέθηοβν &κέ τεθ δκουρ· γεί·ϋ τβν Έοοτεριχβν ίΐηγίαι κρες τι ώς Νομάρχας π«ραχαλβι«μέ νοιις Εκμ( θϋθ'ήαβσι ιίς τίς δή ματικάς χαί χ·ινοτιχ4ς αρχάς νά έκιδεΐξνοι τί πρ·ο^χ·ν έν κρ·- χιιμένφ ενδιαφέρον χαί πρεθκμί- ■ν κρός ιοίΐεισιν τεβ έοίνοιι τβέ- ΙΜε Σϋμε·βν τή. μεαηιιδρίαν αναχ» £«1 ιΐςθιβοαλονΐχη» δ έκ τβν με· λ&ν τής τοπικάς έηιτρ·η<|ς Διιθνβθς Έκθίοιως χ. Ι. Σ χη(, είβηγητης τ|ς ΝιμκρχΙας.Ό χ. Σεργίκης θΐ έκακτεΰιη είς την τοποθίνριν χ«ν έχθεμάταιν Ήρα· χλεΐου είς τβ κενίητιρον Κρήτης, θά άντιπροοΊοκεόοη 21 καί τέν νο μόν μΐς χβιά τό στ^οιγμα τής Ι* θίοεως. ΜΙΑ ΒΥΓΒΝΗΖ ΑΠΟΦΑΣΙΣ Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ Ταμεΐου Έφέορω' Πολε μιστΔν ΝουοΟ Ηρακλείου επί τβ άφ'ξει τής Α. Β Υ. τοθ Δι α&όχου Πσυλουμετ· τοθ Στο λΐσκου Άντιτορ-κιλλικών /ψΊ Φισβ δραχμάς βέκα χιλιάδας (10 000) πρβς προίχισιν Βόο κορΑν όρΦανΑν τΐατρος, 'ΕΦέ δεων Πολ^μιστον τοθ ΝομοΟ ΉρακλΧου έκ των οικαιουμέ νων τής Αντιλήψεως τοθ Τα μείου, κλήρω έκλεγησομένων. ΤΑ ΗΠΑΡΧΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ φ τού πρός ά «ίντα τα ϋκουργιΐχ δ οκουργές τβν έοβ τεριχβν χ. Δβυρέντης κα»αχ*λιΙ νά Βοθβαιν αί Βέουοαι δΐηγίαι είς τάς ά?μ·δίας &ηηρεοίοις Ιη μη βύ:αι χρονοτριβιθν ιίς την χά τα νέμον ?6α;ν τ&ν &πη*εαιαχβν ζ ηιρΐ ών ο Ε νομάρχαι ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Διβ βιαταγμάτων εκηρύχθη σαν ώς |8ιατηρητέα (στορινα μνημεΐα τα ψραγκικΑν φροό ριον τής Νΐξου, ή ένετική λέ σχη Ρεθύμνης καί ό «αλαι*ς πυργος τοθ βοεβόοα Άρναοό τογλου των Καλαβρύτων. ΔΙΑ ΖαθΚπΟΠΗΝ Χ»νελ(Ί·Βη κ«1 ηρβΐφυ είς Χ«νΙ« * Νικόλβιος η ΑράΜβε Νποτέινηΐ χ&τοΐΜβς Οαλαιοχύραις Ιτβν 17δι«τι έν ουνιννοαοει »εΐ' &λλΜν ίπ»·ψι μίαν «Ινα «νπχου οαν ·1{ τον Νικ- "Αντ. Περβικ* 6 Η ΓΑΛΑ1ΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ Ν' ΔΝ1ΑΙΒΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑΙ» ΔΡΛΣΕΟΣ Η ΕΠΙΛΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγουστον) (τού 4ν ταποκριτού μας).— ]υκτερινα τηΧεγρα- φηματα έκ Παρισίων έηιβεβακούν την κυκλοφορήσασαι είδησιν καθ* ήν ή Γαλ λική κυβέρνησις απεφάσισε ν' αναλάβη πρωτοβουλίαν οράσεως είς ό.τι άφορα τα μεγάλα σύγνρονα διεθνή ζητήματα, χωρίς νά έπηρεάζεται από την πολιτι¬ κήν τού Αονδίνου. Τα αύτά τηλεγρα- φηματα άναφέρουνότι ή Γαλλιχή κυβέρ νησίς φαίνεται Βυααρεστηκ-ένη έκ τής ί· ναποφααιστιχότηχος τής Άγγλικής κυ· β«ρνήσεως καί της ταλαντευομίνης έξω· τερικής πολιτικάς τής Μ. Βρεττανίας ήρχισε δέ νά φοβήται ότι εάν οέν κινη« θή εγκαίρως χαί δραστηρίως οέν θ' άρ γήση να ευρεθή ή Γαλλία είς πλήρη απομόνωσις περιββλλομένη^ πανταχόθεν υπό αουσωπήτων δσον χαί ίσχυρών έχ· θρών. ΣΥΝΕΡΤ.ΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑ ΤΟΚ ο. ΚΟΤΖΙΑ-ΚΒΡΥΖΙ ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου ΐτοΰ 4ν ταποχριτού μας).-— Ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τούς ύ· ηουργούς τής Προνοίας κ. Κορυζήν καί τής Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιάν μετά των οποίων χαϊ συνειργάσθη επί μακρόν οια ζητήματα τής άρμοδιότη τος των, «πι*βείξας ιδιαίτερον ένδια φέρον Κια την ταχείαν καί ίκανοηοιητι χήν επίλυσιν των. ΡΥΒΜΙ2ΟΝΤΙΙ ΤΑ 2ΗΤΗΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγουστον (τού άν ταποκριτού μας).—-Είς την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σήμερον απόφασις τού ύπουργείου τής Συγχοι· νωνίας οια τής οποίας ρυθμίζονται ό- λα τα αφορώντα την δι' βιύτοκινήτων συγκοινωνίαν τού νομοΰ Ηρακλείου. Διά τής αποφάσεως αυτής όρίζονται αί γραμμαί χαί τα τιμολόγια των είσιτη· ρίων χαθώς χαί ό τύπος των λεωφορεί· ών πού θά έξυπηρετούν την συγκοινω¬ νίαν- ΤΑΡΑΧΑΙ ΤΩΝ ΑΡΙΠΕΡΩΝ ΕΙΣ Τ Ο ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούατου ι τού άν ταποχριτού μας).— Καθ* α,αγγέλλεται έκ Βελιγραδίου οί άριβτεροΐ προεκά¬ λεσαν θορυβώΐεις έκοηλώσεις κ«θ* άς εσημειώθησαν χαί γενικώτερα έκτρο πά. Ή άαιυνομία διέλυσε βιαίως τούς άριατερούς, προέβη *βέ καί είς πλεί¬ στας συλλήψεως σημαινόντων έξ αυτών οΐτινες Μαί παρεπέμφθησαν άμέσωςείς τό ειδικόν δικαστήριον ασφαλείας τού χράτους. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙ! _ΓΒΗ_1|11 ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Αύγούστου (τοθ άν- ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Σαγκάης ότι είς την "Απω Άνατο λήν συνεχίζονται λυσβώδεις μαχαι. Είς την Βόρειον Κίναν ί&ίως αί μαχαι αυ· ται προ «έλαβον μεγάλην Κχτασ.ν διεξα γόμεναι μετά πείσματος. Αί έ«ατέρ<α θεν απώλειαι νεχρών καί τραυματιων ανέρχονται είς πολλάς χιλιάδας. Ο ΚΑΡΗΤ ΦΑΡΕΡ [ΪΠΟΗΜΣ ΑΘΗΝΑΙ 31 Α ύγούβτου (τού άν ταποχριτού μα·;).—-Ό γνωστός Γάλλος συγγραφεύς Κλώντ 4>αρέρ αφιχθη σή¬
  μερον ενταύθα κοί χατέλυσεν είς τό
  ξενοδοχείον τής αΜεγάλης Βρεττανί·
  α«».Ό χ- Κλώντ 4>αρέρ θα παραμείνη
  έτι' ολίγον είς την πρωτεύουσαν άχο-'
  λούθως Βέ θά επισκεφθή τας *ι·ριβαοι6«
  ρας ελληνικάς λ
  ■/