94727

Αριθμός τεύχους

4654

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

2/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΜΒε^εεεε^εεεε^^^εε—ε-——_____ _____ _ _ ______________________
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝ&ΡΟΜΑΙι
  γ
  λτηαία λίραι 3
  Ιξάμητοξ 1
  Άμβοικι,ς
  εΐησία Βολ. 10
  Ιξάμηνος > 8
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Δα. Ι
  ΓΡΔΦΕΙΛ 1ΎΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΖ — ΜΟΙ ΙΙΟΝ
  ΑΡΙΘ». ΦΥΔΔΘΥ 4654
  ΪΙΠΗΜΙ ΖΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι
  ΤΗΣ ΕλλΙΙΚΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
  Είναι *ν«μ».οβ4ϊητ·ν 8τι
  'μβτβ τι» τελευταία Επι, κα
  ρα την ααΐίγχύρητβν πολλά¬
  κις αδιαφορίαν κβϊ <νκ«τ«- λιιψϊν τη! έκ μ<Ρ·«ί τού Ερατουί, 4 έλληνικϋ εη«ρ- χ(α Εξετέλεσεν «£ι·σημειά· Τ·»; κρ·έδο»( Είς ·λ·νς τ·ύς τομεΐ; «αί ,τ·ς εκδηλώση της Ε«·3ς της. Πόλεις αί βκοΐ ■ι Ενεθύμιζ«ν Ανατολήν μ* όλην την 69λι·τητα καί τας ·καβαΓ·(α( «αί τίς έλ· λΐίφΐις της. έα»νχρ·«>ΌΒα·
  ■αν κλι|ρ»(, βν*δημι·«ρνή
  8ιιο«ν, ΙΒιυρ»ιι·ΐαθιια·ι«._«ί
  Ικΐ κλέβν, ίηλσυτίοΐηααν μ*
  μεγβλκ τεχνΐΜΐΐ Εργκ μέ
  αυγχρσνους λιμένα;, μέινγ
  Μ·ινΗ«ιεΐΜεΐ μ«0», μέ βιομη¬
  χανίαν Μ«ί εμπόριον ■·βκ-
  ;ας εκτάσεως. 'Η Ιδία »
  χραβδ·*, α Ιδία έναίΐιμιβυρ
  «(ε. αανΕΤΐλέαΒι, και είς την
  ύπαιθρον, είς βλα Ιν γένει
  τα διειμΐρίομκτα τής χ·5ρβς
  ΜΕγέλα > καί μικρά χνριβ
  *νΕκαιν·α8αααν, ϋλ·β«ν νέ
  ■ν όφιν, κκέκτηααν δρομους
  σχ·λιΙ«, ύδρΒγνγιΙν. Ιργι
  τ·δ συγχρόνου κ·λιτιομ·δ
  _6μκαι η·ύ ήβαν άλλοτε
  χέέσοι καί δέν βκέδιδβν τίπ·
  τι καί δέν καρ&γβν καρά μ*
  νόν βννφελιΐς χ·ί«ωπβ{·, β-
  κΕςηρένβηβαν. ■.καλλιεργή
  βηααν Μκ· κατέβ'ΐιακν Εβά¬
  φη γίνιμβ πεύ κκλύκτονται
  εήμερον «πό αι»Β*ντβ»ς
  άμκΐλΒνεις, ■»* δβοα Ιλκι
  βν, *χα πβντβίβς
  κπι κβλλιΐργεΐετς
  Εαΐ Ιτιι 6 Έλλβς «ατώρ
  ίωαεν Είς Τ· διάοΐημα τής τι
  λευταίας δκκα·τ(ας νβ τΐτρα
  κλ·βιβ·9 αχιδβν την σιτοκα
  ραγωγήν τπί, νά λύια τ·
  κε)·5β)ημε» τής «ύτ«ρκ·ιβς τας
  είς πατίτες, β«Μβ«κα μ«.
  χλΕΐατβ 4λλα γΕΝργιΚΒ Ειδή
  χε.1 να αύ£4οη ρημαντικΒ
  τίς έ,αγωγίς τβν κ»ρι»τ< ρ«*ν πρεϊοντΜν τηρ, βτβ·Ι- ί·£, κβπνβθ, ·τΒ»ι>λβν, ··
  ννν κβί άλλαν. Είναι δβ «■
  νβμνιοβήτηχον βτι μΐτ' όλ(
  γα Ιτα Α γ«ωργι*ή μ·( κει
  ΡΒγνγα β' · ύ{η6$ Ιτι πιριβ
  ββτιρβν Χ«ρις ·Ις τα *μτε-
  λβύμενα χά. τα εκτελεσθέν
  τ« ήδη η«ροιγ«γικβ ίργ
  κ«ί χ«ρις είς την εισαγωγή
  τβν ν ιω ν έΊΐιοτημβν.Μβν μΐ
  6έδ»ν κκλλΐΒργΐΜς. Όπ«ς
  •Ινειι ίηΐαης β<β«»·ν ίπ ■ ύ{ααις της γινργΐΜίΙς παρα γ»γ6ς θα ίχα ώς άμεσον α κατέλκομκ καί την ε.ν£ψ·.αιν χϋς σταΒμης τε δ β»Μτΐκ·δ ΐκιπεοου τού λ«οδ μ«ς μ την ηνιυματικάν ι·υ Ι,ι,φ οιν καί την 0»μ·τι»ην ί γ(«νοιν. Διίτι ιΐνηι Ιη η ·ίκ·ν·μικη καί «ύημερί* ενός τοπβΜ τελιΐ την αταΒιρκν βάσιν <πί της ·η·(«ς ιΐμηοριΐ ν« βτηρ»χ86 καί να ά καί η ήθΜ*ι κ«Ι μ) εζυγ,αν-σις ενός λαβϋ καί ή ρωτικσν αΰατημν ίγιναν αί (αι τοομνντιχί,ς κειθυβτιρή βενς τής βναπχύϊεως Είς «λεΐ οτα αημιΐκ καί είς πολλάς κδηλιίβΕΐς και τής ·Ικ·ν· μικϋς κ«ί τής κοινωνικάς ζ Διότι ι ι νέ μέν βληβκς βη . Ερήτη ΙχΕΐ μΕτ«βληθζ είς ενα ακέρΒντον περιβολι καί Είς τ* γονιμύτΕρσν καί κλαυ σιώτερβν διαμέριαμα τής χ·. ρας αλλα τβδτβ οφείλεται χε ρισσβτεραν είς τβν Ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν καρά εΙ, την Κρατικήν αννδρομάν καί κρβοκέθΕΐαν Καί «ν σήμεραν τεράστιαι χέριαι έκτάσεις τβς οποίας μβλις πρό ολίγων ίτβν ήγβρασνν βΙ Κρήτες α κβ τβύ{ τβύρκβυς χαί τα ε«Ε δρικα ταμεΐα {χούν μετνβλη Είς ΚΒρΒδιιιιαχεύς Μήκ·»ϊ, τουτο οφείλεται Είς την άκα ταβλϋτβν έργατικέτητα καί εί{ την βζισθ^ύμασΐβν πρββ δκΗΤΐκβτιιτα τβν άνθρώπων βύιων βΙ οποίαι ανεδείχθη, οβν Εν ειρήνη ηρωες τάς έρ γαοίεις όπως υψώθησαν χαί χατα «Ας έκΒναστααεις κρός &ΠΕλε»Βέρωβ(ν των Είς θΕεύς χαί γΐγάντας τού πολέμου. Εύΐυχβς. ομως φαίνεται «τι μ Άλλβ πβρ' ·λ«ς ί τίς ηρ·*δβ»ς τβν τελευταίαν έτβν, η έλληνικα ΙηκρχΙβ {έν ιΐχεν ίσην βά «Ιμπορβδ αι καίΒ* Ιηρΐκιν 4νβητ» {ιν. Εαί τ·6τ· διατί «ι ΥΡ« «ιιοκρατΐα ·1χ«ν ύΐ τ« «ίντα μ αί λ ύδρ·ν<φ>λ·{
  4
  τ!>ςκρΗτιβ·ύσης 4νακτ
  ν·ς δκιρτρ·φΐκ6ς δ έν α^η
  ίυνίμεις Αιεκ «),οι·λ·γΐΗην
  ν««ΐ»5ιν της έκκρχΐεις. Τ·
  ανγκιντρΗΤΐκσν οάοτημ
  κιτΐλιι τ· μιγκλύτΐρ·ν *μ
  ηέδι·ν ΐΐς ι ην κρε*·δ·ν τϋς
  |«·ρχια»·ης ΈλλΒδ·{. Καί
  Ιλλιιφις ιΐλικρινοες κ
  νιχοθς Ι«δι«νΙρ·ντ·ς
  την δίϊ·ιβρ·ν ίγινι
  κις αφορμήν
  ν4 ηνρεΐλύβη κκΐ ν
  τελι(»ς η Ιδ
  ν·τικη .
  βλ(
  αβ
  διιι
  ιύχο
  ιντιχη ν«1 η κ·ι
  ίημβτικη κρ·.τ·
  τ<ι;ς μ*λιατκ «»ί την Κρητην · Ερ«ηκ·ς ■■#ιμι}««ιι|ι«$ ΜΙ ι» αννκι·/ ρς φρς^ Ερατους δΐΒ την έκαρχ(ειν 1η{ δ Τββημερινόνκρβ τος ίκαμεν ηδη μ<βν οαμαν τικην ηρ&{ΐν, μίβν μνγβλην καραχώΒηαιν κρός την έκαρ χΐϋντ την έχΐΥΡΒφΙτηαιΙ Ε« ΒιέρωαΕ τσν Βεομόν τής * κΕντριίστως. Εαί ίΐαι καβί σταται δυνβτη ή διευθέτησις πλείστων ίσων ζχμ ανευ τής μΐαβλαβήσεως καί τής έγκρΙσΕΜς τ·δ Εέντρβυ. Εβί τ·δτ· υποβληθή αημβν τινβ την κρσοδον κκί τ·ν αυγχρονισμόν τής έκ«οχ(α(. "Ο ;«ν δέ κργέτεοα τεΒ6 είς έφΒρμογ^ν χαί · Βιαμός τής αυτοδιοικήσεως είς Ι)ην την έκτΒοΙν τού, τστε Α νειρ*φ{ τηοις τής επαρχίας Β* εΙ*ε κληρης κ«ί ό δρ·μ·β πρός την ηρ··δ·ν θβ Βνοιχθ^ δι «πλατος. Άλλ' έκτός τής χαθιερώ οΐως τοδ θεαμοδ τή, ·π·κιν τράαιως η Ευβίρνηβις φβίνι ται Βκ·φ«αια»ένη νβ ένισχύ σα καί δ»' αλλων μέσων την επαρχιακήν Έλλαδκ. Διά της κατασκευάς μεγάλην τε χνικβν καί. κκραγνγικΒν έ(υγιαντικβν καί συνκοινωνι Βκβν έργων, δια τής αοβτη μΒτ·κ·ιήαΕ«ς τής έιιβγγελμα τιχής μ·ρφαίοΕ«(, διβ τής ου ατηματοκσιήοΐως τβν δι«φσ ρων κλΒδνν τής κΒραγνγής διβ τής ηροσταα'ας τβν γε ωργικβν κρ·'ί·ντε.ν, &ιβ τής μορφείβεως τβν βγρ·τβν δια] τοδ ραδισφωνου κβί τοδ Μΐνηματαγράφον, δι« τής ύπββεηβήσευις τής εΐοβ γωγής καί έκικτααεως νέων καλλΐΕργειβν, διΒ τής χρη σιμοκσιήαΕως καί έκμεταλ λεύαεως <λων τβν κηγβν τοδ πλβύτβυ «υ ΚΕΡΐκλεΙιι η ύηΒΐθρος καί δι* ολνν τέλ·ς τβν μίοων κ«ύ δΐΒθέτει τ· Κρκτος σήΜΐρον. Κ«ί Βζΐζει ·μ·λ·γσ»μένΜς να δοθή η ενίσχυσις βύτη κ<ς την έλλη νίκην υκαιβρβν, Είς την έ παρχ(αν. Ή έκαρχΐκ 4κ·τι λεΐ την #ατΕΐρΕΐ)τ·ν κηγην τοδ πλ·»τισμ·δ. Αύτη ηιρι κλείιι τίς μεγαλυτέρας καί Βκμαι·τ<ρΒς δυν«μειςν τής φυλής. 'Η έπκρχΐκ «κστΕλεΙ την τεραστίαν δύναμιν πβύ τρο*/·δ·τεΐ κβί συνταρεΐ τβ Ερίτος ·λ<κληρ·ν. ΕβΙ αύ τη ηρ«τ·π;·ριΤ είς ηβββν β ρα(>ν εθνικήν κροβιΐήθειαν
  Μ«ί είς κβΒε φΗλΕηκήν έκ
  δήλωσιν. Δικκιοδται έκομέ
  νως κ«ί αναλσγου ηρ·β·χής
  Μαί ένδια«έρ·ντος έκ μέρανς
  τ·δ Ε
  Άπω Ανατολή καί Εύρώπη
  ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ
  ΤΗΝ ΙΑΠΒΝΙΚΗΝ ΠΡ0ΚΛ4ΤΙΚ0ΤΗΤΑ
  ΠΕΤΑΧΤΑ
  ΣΗΜΕΙΩΜΛΤΑ
  ΜΕΤΟΙΚΕΣΙλ
  "Ενοις ίλίχλΐ(Εβς χίομβς ξεοτ,
  »ώθ-χκ κάλι χΡ<; χι' ίλλοξε χατ·ιχ(α. ΏαΧ^Α συνήθιια αυτή ή μετοιχεοΐβ ιήν κΐώττ^ τ«0 Σι πτέμβΐη· Συνήθει» κιυ Ικίηλώ νιται «υρΐνς οτΐς μιγάλες κολι τιΤις ηιυτ) «λλαγή χατοιχΕνς β δ τή τή μερά ποιΐρνει την Ι «τα αι χκΐ τή μο·φή άλτ)θιν*)ς μετοι χιοΐβς Β.βυλβνβς. Άλλ« χλΙ αιΐς μιχ;ές πόλεις χ«1 φυσιχά κι' Ιβ· οτί Κάοτ·ο μ»ί, ή πΐώ ιη ΣικτιμδρΙίυ ιίνκι Ημέραι α νοοτΒΐώμΒ«ς χβΙ λ)λ«γτ]ς χατοι χ[βν οί ιύρΐΐα χλΐμκχα. Μοιά ζειιν χι' ι(ϊνθί»η·ι, ίσ·ι βέβχΐ» (έν Ι χούν ίδ.ίχα^ϊΐί χατ·ιχίι», μέ τβ χιλιδβνΐα κι υ μιτοιχ·5ν ο! άλλες χ*ψν, μέλις φκνο9ν τί πρεΐτα ούννιφα χ' ΗρχιΌιυν ι( ηιωτις ρικβς τ·0 φθινεπωρινεθ 8 νέμιυ χ»Ι ΐτ]ς δροχ«]ς. Κάψρα, ου τ·χ(ντ,τα Βλ- τα μίο» τίς μι χαφβ[&ί Ικιοτρατιύ»νι«ι άη' κΰς άνθρώκους, &ηβς ·ί γε»κνβΙ βηβ τα χελιίένΐΒ, γι* τή μιτβφβρά τοη( ο' βλλις γιιτβνΐέί, οέ νίΐς χιτ·ιχ(ις. Ή διυφιρ* μονάχα 8χι τβ χιλιδόνια φιΰγουν μαχρυά οί £λαιις χόηους Βκ·υ χά πι·ιμίν·υν ζιστΐς φβληές χβΐ 4φθεη τρεφή χά Ι Βκ·υ θά κε· •άοβυν τό χειμβνα μέ τοαγού δια χά Ι χελι ΐ!ΐ|μ·6ς. Έ·φ ιί 4* θρνκοι μένοκν οίαν Ιβι· χόκ·. «λ λάζ·»ν μχ« γιιχ·νιί, Χ«1 φίρ νούν κάντα μ>ςΐ χο ο>βμ« τής
  ζνής τους ηιύτόχκνει 6α?6τε
  ρο χέ δίβμο τής μετ· κΐσΐβς.
  Κβί ϊέν είναι μιχρέ βύχε τό 1(Λ
  μ-, "βχει τ·&ς χ6κ·η£ χκΐ την
  κγωνΕβ τής μεταν·ιας τίοβ»χ
  κραγμάτ·ν, χίοων έπίπλβν, ρ·ύ
  χνν, γυκλιχβν, μιχροπρβγμάτων
  πιυ φαίνονται βοήμαντοι, κεριχ
  τα, χ»·'( χβμμ'κν αξιοί χκΐ Β
  μνς ιΐνα' «λ·(βίί βΓαραίτ»)τ«
  γιά χέ νοιχβχυρΐέ. "ϊχει. τή οχί
  ψι χαΙ τα κ·ν·χιφβλιίβμ«ΤΒ', 4
  ϋ ύ ΐ
  τί,
  «γουρλ·δΒιΧ6> &* τα
  τέ συνηβίσουν έΐν !
  το χειμβνα ί* τέλνς Ι|ν
  6* άναγχβοθοΒν σέ λίγο νά τ' ά
  άφήαουν γιά νά ζητήσιυν σ' 5λ
  λο μέρος ναταβ,υγιο χαί χαχαλΐ)
  μα. Ιίά κιρισσίχερο Ιχει τό
  τής ψ>»Χής. -ήν τρκγβίϊα
  βίρνει δ χωειομδς.
  Γιαιί ά°ν τα παιδία, &<( τα μι χρά χαριτβμένα άγόρικ χι' οί πε τβχτεί ηΐίαλβυδίτσις Εάν σχίπτιον χ«ι πολύ την άλλκγή τής χαχοι χίας χαΐ δν π«λ<ες φ·ρ*ς άλλάα σβυν ι ε χαρά *ή γιιτονιί, μ' χή ήν Ιμνυχη χαρά π·ΰ βέρνει σιινήΒαις > ι; τβος νί·κς ή άλλαγή
  τοθ περιβιΐλλοντοΓ, ιί μιγαΜτι
  ροι χι' ιδίας εί γιρ·νχδτι··ι δ(
  στανται κάντα τέ χωρΐομέ ι
  χατβιχίας μ* ψεχιχέ συγχλονισμο,
  μέ σπαραγμβ χαρδ α~(. ΚβΙ κ·λ
  λις φοιις δ χωρισμίς β υ τίς «έ·
  νει χά Βάνρυα ο τα μάτια. Καί δι
  χαίως. Αΰτό χό απίτι ΐκύ άφί
  νούν Ιΐσι ξαννιχά σχεβόν γιά πί>
  τβ ίχει τάσις ιίκίνις, τάσις άνα
  μνήοιΐί, τάσις οχη^Ις άκ' χή ζαή
  πιυ Ην μπορ·0ν νά ξεχασθοθν
  γιαχΙ ιίναΐ ζυμνμένες μέ τ* είναι
  τβν έν·1ν.ων το». 'Κχιί επέρασε ή
  νοιχοχυρά τα κρβτα ευτιιχιαμένα
  χρένια τήςσκζκγιχήςζβιήςτης.ΊΙ)
  ι(!ε νά χαρπβφιροθν εί χκμβί τής
  νιχνιχής της ζαής. 'ΚχιΙ Ιίη
  δλΐ) την άγάπΐ) της πολ?4ς «βιές
  μι το σύντροφέ της Ι*εΙ Ιπλιξε
  τα ώρ>Ιά της σχΙΒια χαί τα 5*ει
  ρα γιά τέ μέλλο», γιά τα παιδία
  της πιυ τα είΒε ν' άνακχόσσβιν
  τα ι Βπ«ς εί χλάΒοι τής Βάφνης
  χ»! τοΒ γιασιμιεθ κου έ«υ.ιψι Β
  χαν πρωχάρθε νδμνη νά σχήαι το
  νοιχοχυριέ της. 'ΕχιΤ στέ σιχίτι
  α&τέ Ιγεννήθηχεν ή ώ;ιμη κοιά
  χοπέλλα, ΙχιΙ Ιμεγάλβισν, έχεΐ πό
  τΐζοντας τα λουλιυΐια της στΙ(
  γλάστρις χαί σία παρτέρια βίοθαν
  Ρηχι τέ πρβχο ξύπνημα τής ήδι
  χά ΠϊΑτα φχιρ·ΗγΕσματΗ.κιός, τή
  ζ»ή ΈχιΙ κολλές φορές κιρΐμενεν
  ω;ις δλάχληρις πίσω άπέ τέ χά
  φασντέ ή τέ μονχίρνβ κκράθκρέ
  της νά νχνς έ ωραίας νυμ*(ος
  νά την χαιριτίοη μ' Ινα μειΒΕα
  μα, νά την ζητήβη άκέ «ύς γο(
  τέ χ-υοΙ Υ·φ6·ι <·0 νδμεν«Ι·« ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 28Αΰγβύστου· Τό επεισοδιον τβθ τραυματι σμοθ τοΟ'Αγγλου πρεοββυτοθ Ιν ΝανκΙν άηό (απονΐκα άε ρβπλανσ, έξαιτολουθεΤ νά κρα έν ζωηροτάτη συ> κινήσει
  αγγλικήν κοινήν γνώμην
  κσΐ ν' ά-ασχολβ την κυβερνη
  σιν, ή όποΐα εχβι λάβη Ι)5η
  την οριστικήν απόφασιν δ»ως
  ίηιοιώξτ) καί έκιτΰκη τόν άτιο
  λύτως ικανοποιητικόν δια τό
  αγγλικών γόητρον οΐακανονι
  σμ4γ τού. Την αγγλικήν 8υ
  σφορΐαν ίπιτεΐνει ή μετά τβ έ
  πεισόδιον στάσις τής ΊαπωνΙ
  πό, ή όκοΐα θεωρετ ώς ύτΐβΰ
  θυνον τοθ τραυματισμοθ τοθ
  κρβσβευτοβ την ά-εαισΜψ'αν
  τοθ χβλβυχαΐου. Οδτω ώς αγ
  γέλλεται έ< Τόκιο, α( Ιατιωνι κ«( έφηιιερΐδες, μολονότι έκ φράζουν, την βαθείαν λύπην των διά τό γεγονώς, γράφουν έν τοσούτφ σήμερον δτι ή ι ό Βόνη διά τβ επεισόδιον (έν είνε αποκλειστικώς Ιαπωνική Ό "Αγγλος πρεσβευτής—·γρά φουν—(τσζεΐδευεν επί στρατη γικΐ]ς ό^οθ έν καΐΓφ πολέμου ΐ ν.ά προειδοποιήση τάς [ανωηκσς στρατιωτικβς άρ χας, οθτω 8ε έταξ«1δβυβν έ τι Ι [ β'φ κινδύνω Έξ αλλου, οί (α πωνικαΐέφ^μερΐοεςπαρατηροθν δ π οί σημσΐαι τβν &ΰοπβΐσββυ τινών σύτοκινήτων ήσαν πολύ μικραί καί έπομενως ήτο Βύ σκολον νβ θεαθοθν. ΈπΙσης λέγεται δ τι πιθανώς οί έπ,αβ θέντβ<, άεροπόροι να μή ήσαν της Εναντι τοθ έπβισοδΐου. Ό όπουργβς των Εξωτερικών κ. Έντβν, ό 6ποΐο« παρίμιι νβν ένταθθα, οιαχόψ^ς την α ββιάν τού, Εομβ χθΑς κσΐ σή¬ μερον επανειλημμένας καί μακρθς τηΧεφωνικσς συνομι λ(ας μετβ τοθ πρωθυπουργοθ κ. Τσΐμκερλβΐν, Φΐλοξενουμέ· νού παρά τοθ βασιλέως είς τα έν Σκωτία άνάκτορα τοθ Μΐάλμοραλ. Επί τ{| βάσει των συνομιλιών αυτών κα¬ τηρτίσθη ή βρβττανκή οιακοΐ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ! ΑΝΘΡΒΠΟΥΣ; Θ2 έιοτασθί) λ«ιπόν καί έ ΑΙ ανωτέρω οΐχαιολογίαι. τας οποίας συμμερΐζβνται καί ( έπίσημοι χύκλοι τγΟ Τόκιο γνωοθεΤσαι ένταθθβτ, εκρίθη σαν οχι μόνον ώς απαράδε κτοι, άλλβ κσΐ ώςκ έπιδειν* νουβαι την ήΐη σ^βΐρβν κα τάστασιν. ΟΙ &3μόοιοι άγγλι κοΐ κΰκλη τονίζουν δτι είνε τουλάχιστον πρωτοφαινής ή ά ξ'ωσις δπως διπλωμάτης ξέ νης χώρας, ταξιδεύών ε(ς την η χρ ξ χώραν, παρα τβ όηο'α βιαπεπιστευμένος, η βϊνε τρίτον κράτος περΙ τοθ τάξει δΐου τού διά ν' αποφύγη τοός κΐνΒύνους έπθέσεως εναντίον τοι 1 Ή επίθεσις άλλωστε συ νέβη μακράν τοθ θβάτρου των εχθρονρσξιΑν καί ΐΐςοη^ΐον απέχον πολνα χιλιόμετρα Α πό τοθ. πλησΐϊστέρου κινεζι κοθ στρατιωτικοθ κέντρου. Ιδιαιτέρως θλ ββράν έντό «ώσιν έπροξέντσβν, έξ αλ λου, ήήμιεπίοηαος (απωνΐκή διαβϊβα ωσις δτι την γνώμην δτι ό "Λγγλος πρεσβευτάς £ πεσε θθμα τής άπερισκίψας τού, έξήνεγκεν ό άρχηγδς τοθ αγγλικοθ στόλου τοθ ΕΙοηνι κοθ νούορχος Λήττς. Ό "^γ γλος ναόαρχος οπίβαλε σή μερον τηλεγραφικήν άνσφο ράν είς τό ναυαρχβΐον, βεβι Αν δτι ή άνοδιδομέγη ε(ς αυ τόν δήλωσις είνε άποκυημα τής φαντασΐσς των Ίαπώνω Κατά τάς πληροφορίας τον αγγλικών ίφημβρΙΒων—οί ο¬ ποίαι οιεξάγουν ήδη βιαιοτά την πολεμικήν κατά τής Ί%- πωνΐαΓ, πρωνοστατοΰνχων των «Τά'(μ<», τό σημερινόν αρθρον των οποίων είνε έ ξαιρετικώς δρΐμύ—ή αγγλικη κυβέρνησις, γνωρίζουσα δτι δ πισθεν αυτής ίσταται όλόκλη ρον τό αγγλικόν ίθνος ψΰ< ϊραιμον κα( «ποφασιστικόν, καθώρισεν ή*)η την στάσιν αχήν ή θιρμή χοί τέαο πβθν, 'Αϊ ό Ε έ ή ήμ) ρμή , τή πΐατΒδΒ.'ΑϊχιΙ ατό βκΕτι αυτέ χό τβπιινέ ί) μνγάλ·, Αφ ίγιννήΡητΒν χίοιι κέθαΐ, έφεύνχ» οχν τέοες λαχχάρις, έβέριιψχν χί οα βίο6ήμ«τα χβΙ καΐ)μ·(. ΚβΙ χβρα τ' ϊφήνιυν, τέ χβρΕζιντκι γιά κάντα. ΚβΙ μεΐάζιι δ χωιι· ομές ού τίς μ έ τί ξιρΕζβμα άκ' την χ«·8ιά Βλων τβν κΐββι,μχ'την κου ίγιννήθΐ|ο«ν μέσ« οιέ κιριοαλ λον τε0 οπιτιιθ >υτ·0. Πβς νά μην
  είναι λεικον Ιοβματιχή αυτή ή
  μιτοιχιοΐα. χβΙ κβ( Β&τές δ χβρι
  * νά μην φίρνη τα βαχονα
  Κ
  έφβτος παντ·Ο ε(ς βλας τας
  χώρας ή παγκόαυιοςήμΐρατών
  ζώων. Καί θα ό?γονωθβΟν έ
  ορταΐ καί διαλίξβΐς καί θά α
  κουσθοθν είς βλην την γήν κη
  ρόγματα άγάπης «α! προστα
  σ[ας των ζώων. "Εχβι καλώς.
  Καί ημείς έπικροτοθμεν άπο
  λύτως την Ιδίαν τή; ζωοφιλ!
  άς. Δ'ότι ή προστασΐα καί ή
  Αγάπη πρ4ς τα ζαχ σηααΐνει
  πολιτισμόν. Άλλο φρονοθμεν
  δτι δέ» £χουν ανάγκην άγά
  πης χαΐ φιλΐεις μόνον τα ζώα.
  Ανάγκην ιιροοτασΐας Εχουν
  ««Ι ο Ι ανθρωκοι. Ιδιαιτέρως
  μΛλιστα είς αυτήν την τόσον
  νωσις, ή όποΐα έτηλεγοβφή ανώμαλον καί άγωνώδη πβρί
  βη άκόψε πρός τόν έν Τοκιο,οδον ηο0 διερχόμεθα θά ήτο
  "Αγγλον επιτετραμμένον δ-1 ένβεδειγμένον νά γίνουν καί
  πως έπιβοθβ είς την Ιαπω εταιρίαι ποοστασίας των άν-
  νίκην κυβέρνησιν. Ό 6πουρ)θρώτιων. Διότι είναι σολοικον
  γός των Εξωτερικών κ. "Έν|να ένδιαφβρώμεθα νά μή παρα
  τεν ανεκοίνωσε τό άπόνευ,ΦορτωβΒ Ινα άχαμνόν τετρά
  μα δτι άπεφασίσθησαν ήβη ποδον κα( νά ββικνόωμεν τελεΐ
  τβ μέτρα τα όποΤα.θά λάβπ αν αδιαφορίαν διά τή» σφ9γήν
  ή Μεγάλη Βρεττανία, ώστβ 1 εεεχΐ τόν άκρωτηριασμ»ν έ<α νά τύχη πλήρους Ικανοποιή(τομμυβίων άνθρΔπων είς την σεως διά τό επεισόδιον. Μολο| "Ισπανίαν^καί την Κίναν καί νότι ούδεμία ανακοίνωσις βγέ νβτο πβρί των άποφασισθίν των μέτρων, έν τούτοις πά ρβχβται ή έξήγησις βτι τό Αγγλικόν βιόβημα είς Τόκιο θά είνε Εντονον καί θα υπέρ βαίν]) τα δρ»α τήςάιλης δια την ΑΙθιοπΙαν καί τα Λλλα πό λεμικά πεδΐα. *** ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ· Ή ενίσχυσις την οποίαν πβρέχει ή 'Αγροτική Τοάπεζα είς τόν οργανισμόν ΟΙνοποι ·_ Μ. | τα μαρτυρίας. Ή αγγλικη διακοί βίων Κρήτης διά την άνέγερ- νωσις θά βοθβ πρός δημοσί "ιν ν*'Λ" η'««Λ"*«"·«Αν; ν» ευσιν ο Οριον ή την Δευτέραν, πάντως μετα την έιίδοσίν της είς την (απωνιχήν κυβέρνησιν. Έν τφ μβτσξύ τα έκ Τό κιο τηλεγραφήματα άγγέλ λοαν βτι οί (απ«νιχοΙ πολιτι κ·ί, κύκλοι έκβηλώνουν Δνη συχίαν τίνα καί μεταξϋ τήςκοι νη"ς γνώμης έκφρόζονται φό βοι, μήπως τό επεισόδιον ά) θήσ[) την "Αγγλίαν νά έπεμ βη έν τ() συρράξει εναντίον τής Ίαχωνίας. "Οσον άφορβ την κατάστασιν τοθ τραυμα τισθέντος πρεσββυτοθ, οδτη βαι'νει (κανοποιητικώς. Τούς άγγλικούς κόκλους ά- πασχολεΤ γενικώτερον ή κατά στάσις είς την "Απω 'Δνατο λήν, άσχέτως πρός τό έπεισό διον τοθ πρεσββυτοθ. «Ή σο βαρότης τ1)ς καταστάοβως είς την Κ'ναν καταδειχνύεται έν τονώτερον ν& κάθε παρερχο μέν ην ημέραν»— γράφβι ό δι πλωματικός συνεργάτης των «Τάϊμς». Καί συνεχΐζε·: «Κα θηνιββινβς καθίστανται βύκρι νέστεροι οί σκοπο( τ^ς Ίαπω νίας, ποΤαι Δυνάμεις την έξω θθθν βίς την επιδίωξιν των, οί κίνδυνοι που έπικρέμανται ΰπβ ράνω των ξένων συμφέρον των είς την Κίναν καί α< Φροθ δαι έλπίδες περί είρηνΐκοθ δι ακβνονισμοθ την τελευταίαν στιγμήν. Είς τό Ούσΐτ>ώΧλ,
  ιίς τβς πρεσβείας καί είς τό
  Σίτυ, δλοι συμφωνοθν διβ
  τούς ύφΐσταμένους χινδόνους.
  Ή κήρυξις τοθτάποκλεισμοθ
  τβν κινεζικων παραλίαν άπό
  τούς Ίΐπωνας καθισ ςΐ ζοφβ
  ρωτέραν την καταστασιν καί
  άποδεικνύει βτι ή Ίαπω(α
  εΤνε διατβθειμένη νά χρησιμο
  ποήση βλα τα πολβμικα μέ
  σα, χωρίς νά κτιρόζη έκ'σή
  μως τόν πόλεμον, διά νά κα
  θυποτάξθ την Κίναν. Ουδείς
  πλέον ούδαμοθ άμφιβάλλει δ
  τι οί στρατ'ωτικοί,,εΤναι^νύριοι
  τής καταστάσεως είς τό Τό
  χ.ο καί (ϊ γοι είνε κεκηρυγμέ
  νοι όπερ τί)ς δράσεώς ε(( ,τήν
  Κίναν. Ό,τι ένδιαφέρει ,.άμέ
  σως τήν4 Μεγάλην Βρεττα
  νίαν καί τβς Ηνωμένας Πό
  λιτεΐας είνε δτι ή απόφασις
  τής ΊαπωνΙαβ * ά κτυκήση είς
  την Σαγκσην άνευ άναβολής,
  Ιθεσεν.Ιν κινδότφ τό μέλλον
  των τεραστίων ξένων συμφε
  ρόντων, δχι μόνον είς την
  Σαγκάην, αλλβ είς ολόκληρον
  την Κίναν, ίφ' βσον ή Σαγκάη
  είνε τό εμπορικόν κέντρον
  της. Ή [««ωνική δράσις, με
  τα την λίψιν τής αποφάσεως·
  κατέστησε τόν κίνδυνον των
  ζημιών καταστρεπτικόν πραγ
  ματιχότητσ. ΎπολογΙζεται β
  τι βρεττανικά κεφάλ'αια 180.
  ΟΟβ.ΟΟΟ άπειλοθνται ήδη ε(«
  σιν
  ρηηκόχητος δόο έ<αχομμυρί ών όίάδων είναι όμολογου μένω? πολότιμος καί άξίζαι πάσης ίξΑρσεως. Διότι δια τβθ τρόπου αΰτοθ θα ύπα βοηθηθΐ] καί ή συνε?αιριστΐλή οργάνωσις τΑν άμπελοκτημό νων καί ή παρασκευή καί έ- πβξβργασία τβν κοοσιών μας. Επί τβ εύχαρ'α διΐως θά μας επιτραπή νά ρ'ψωμεν μίαν Ιδέαν: Τα συνεταιριστικΑ β(· νοποιεΐα θα πρέπεΐ νά έντεί· νούν τάς προσπαθείας των διά την τυποποίησιν δλων έν γένει των κρασιών μας, ώαχβ νά ειμπορούν νά Ιξάγωνται καί νά καταναλίσκεται ώς Ιπιτραπέζια κρασιά, Ώς πρώ τη ΰλη, είναι αρίστα. Δέν είναι έτομένως δύσκολον νά πραγματοποιηθή ή τυποποΓη σις καί ό έξβυγενισμός των. *** Τ* ΚΙΤΡΑ Δε« νομιζομιν Βτι είναι αο· βαρ·1 οί χίνΒυνοι κου παροοαΐά· ζ«νται ώς κρβς την διάθεσιν τβν μας είς την Βιεθνή αγο¬ ράν ιΰΐι χαί νομίζομεν Βτι Βιχαι βλογοθνται οί Ικφραζέμενοι σχετι χβς ςρίδοι. Τα χίχρα χάρις είς την δρβιιν ι*)ς ϋιτρενάσιβς θά τοκβθιιηθοθν άσφαλβς χαί εφέ¬ τος χαΐ μάλισχα είς καλάς τιμ*ς. Εάν ίε έμφ«νίζ·ντ3ΐ σήμερον έμ- «άδΐί είς την ιξαγβγή* την είς την Γερμανίαν, άσκαλβς τα έμκέ- βια Β&χά θά άρθοθν, θά παραμιοι· σθοθν τ) έπιμβΐσιι τής χυβερνή- οι»ς. Καί πιατιύομιν Βτι συνχέ- μ»ς μς )ΐ »ν1ΐΒ»ίρβν χαί Ββον μ τό Χϋ6ιρνΐ)τιχβν την τύχην τίν χΕτρων μ»ς πβϋ άπετε λ·0ν Ι* απέ τα οπ·υΒαιίτερ« κ·· Γίνχα τιθ τδκβυ μας. ΟΕΡΥβΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αί οκηριοίκι τις οποίας προ σνέριι είς την χοινβνίβν χά Ι ίβι Ηΐτέραις είς Χβύς ΙνΒειΤς χαί τεύς πίοχεντας & Έλλτ,νιχλς 'Κρυθρές Στβυρές είναι τόσον μεγαλαι χβΙ τόσον γνωσταί ώσ« θά ήϊ· περι* τολβγΕα $.4 ίμιλούααμεν οχετιχβς. Άλλ' άκνιβας Βιά τέν λόγον αυ¬ τόν χαΐ είναι έπι6εβλτ|μένον νά έ νισχυθ| ή μεγάλη αυτή χεινωνι· χή 2ργάν·οΐς. Καί Ιι' ο6τέ δ Ι- ρανος χ·υ θά ενεργηθή κρ·σεχβ( δηερ τοθ ΈρυθροΟ ΣΐαυρεΟ πρέ- πει νά πρισλάβη χαραχτήρα χαί Ι«*αιν ϊθνιχεθ συναγερμοθ. 'Δνε ξαρτήτως Βμος δλων αΰτβν, άνε ξαρχήτνς τής Βράσεης τβθ 'Βρυ θρεθ ΣϊακρβΟ είς την κρωτεύια- σαν χά! τάς άλλας πόλεις, φρονεθ μέν Ιτι θά Ιπρεπε νά ίΒρυθ! «« οάρτημα τ·Β λαμπροθ.αυηθ οβ- μαχεΐ·» χαί είς την πόλιν μας. θ^ί κροοέφιρεν άνεχτιμήχοκς 6κΐ) ρεσΐας χαί θ' άκΐβαινε τέ σχήριγ μ« τ·ν ένΙε·ν χαΐ χ«ν άκεχλή **
  Α Ν ΟΡΘΟΧΙΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ίνα
  ίρωτικό μουσικό ρωμάντζο: ε'Ενώ
  καί ή Λύτοκρατβιραι Μέ των ΣΛρ'
  Μιτουαγιέ καί την ΛΙλιαν Χάρβεύ
  Έκτός προγρσμματος σινεάκ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός).— Σήμερο
  ό αΐσθηματικός κολοσσός Σαΐξπηρ:
  •Ρωμαϊος καί Ίουλιέττα». Μέ πρω
  ταγωνΐστρια την Νόρμα Σήρερ,
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμβρο
  τό μοντέονο αριστοθρνημα: «Εί
  τυχισμένις μέρες». 'Εκτόιι κρο
  γραμματος έπίκαιρο Σινεάκ.
  ***
  ΟΟΥΛΑΚΑ»
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα ύπέροχο έρω
  τικό μουσικό ρωμάν-
  Τζθ:
  ΕΓΟ ΚΑΙ Η
  ΑΥΤΟΚΡΙΤΕΙΡΑ
  Ι
  ΣΑΡΛ
  ΑΙλΙΑΝ ΧΑΡΒΕΥ
  ΝβυοΐΜίι ΟΦΦΕΝΜΠλΧ.
  Παραγάγη ©ΥΦΑ.
  Τ«ινί« βμιλοδσα Γβλλιστί
  ΈΗτέ*( προνρ6μμ*το>:
  ΟΙ'ΦΑ. Ζουρνάλ
  Μέ τον
  κ* Ι την
  ΤΗΝ ΔΒΥΤΒΡΑΝ
  Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ
  :
  Νέ τβν
  ΚΑΙΡΚ ΓΙΕΗΜ0Α
  κ* Ι την
  ΚΑΡΡΑ ΑΟΜΠΑΡΑ
  ΠΡΟΣΕΧΏΣ:
  ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝίΑ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θβλβρηγό* ά)η
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου έκαστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβτ»
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά
  Βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, ΣΟρο«, ΤΗ·
  Ν·Ν, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΑΙΗΛΡΑΛΚΒ
  1-41
  4ΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑ1ΜΗΤΟΜΟΝ
  ΚΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΙΑ
  ΠΕΜΓΓΤΗ 2 ΣΕΤΓΓΕΜΒΡΙΟΥ
  'Β«««ιίευβΐ1{ (1( Παρισίους
  ανελάμβανε· οΙχνΔΑηβτ*: ?«
  ρβπΐίαν νβαημ&τΜν τβθ στβ
  μ«τος (οΰΜτιοβς, κακβσμΐβιν)
  ουμφώνκς μέ την τελευταίαν
  έ{·λιςΊν της έπιστήμης. "Επί
  σπς 4δβν«οτοιχΙ«ί κ«Ι κορ&
  ν«ς έκ βιειφόρΜν μέταλλον—
  Μβρ&νις έκ κ«ρσιλ*νπ<· 'βκβ ναφβρά τελείΜς άνΝ<3ύνΜ( τβν ατρεβλββυϋν ύοέντνν ι(ς Αν ΜεινονΐΜΐιν *6τ6ν βέαιν Τηλεβυνβν 6 - 91. 202ο» —Ποο<οΚΟ τ6 σόμιιτΐαν «Α μβθ βρβ Ινα πρσν·»στι*ό α, δι· <ο, ανςχίωνοθσε. Πεβιμένω ά* πό τ· μβλλον μιθ κρ'σι άκρι- βίβΐκαιη καί ούτό μ έ βοηθεΐ ν9 ύπομένω τΛ βάαανά μου φορέ« βμως βϋου ή έξέΦϊυγε μέ β~θό μ άιιο τα κεΐλη της —Μ& τέτοια καρΑιβ ζοθμ σ' β "αν τέτοιο παλρ,οκοσμο. Ήσαν ίοες δπου βέν «Τ* καρά 6,αν ν6($0: ν£ τελειώ ο$ νοήγορα αόιή 4 Ιστβρΐα —'^ν τουλάχιστον τα τω νά Βικβ μας β&σανα μκοροθ ν& κάμουν Γύτυχισμένα τα πα διά μας! Είνε τ) τελευταία βύ χή πού Εκιτα4πω σιβν έΐυτό μβυ ν ά διατυπώση». Ή σκίψ.ς των ταιδιβν τη ή":*ν ή μόνη νού ή ΜαοΙα '&ντουανέττα έτολμοθσβν & κάμη νά συνδίση, με την (δί ύ 'Δνατολί) τ)λΙ·ιι 5 λ. 46 Δ3οις 7 λ. 12 ς —"Αν μνοροθσα νά γ χή, ΘΑ έγινόμουν μέ τί) •ό'υχία τ<δν βύο αυτών γ πλασμάτων, §Λβγβν. «Ότου εΤμαι λυπημένη—6 γραΦβ στόν Φϊρσεν —τιαίρνω τό άγτρΐκι μου κοντά μου» Κ ϊΙ άκβμη: €~Τμαι ολην'τή ήμβρα κλβισμένη μονάχη. Τα παιδία μου βΐνε ί| μόνη μου πσρηγορΐα. Τα Βχω οσο τό δυνατόν περισσότερον χοντά μου» Δυό άπω τα τέσσερα παιδία της εΐχαν πεθάνη. ΚαΙ «ήν ά νάτΐη της, την 6κο(αν άλλοτε άτλωνβ μέ έλαψρότητα σ' Ο¬ λον τόν κέσμο, την «συγκέν τρωνβ τώρα στα βυβ παιδία πού τζς εΐχαν μβΐνυ, Ό Δελ Φΐνος (βΐως—γΐρός, χαροπός εξυπνος, «ύ^Ισθητος—ήταν ή γάλη άγαλλΐασΐς της. €Πότ€ επί τίλους Θ3 αυτή πού -ρογματιχΑς βΐσυι» —ιής έπαναλΑρβανε κάθε τό σον ή μητέρα της. Τώρα, μσζ μέ τα τιρθτα &σηρα μαλλιβ Δσήμωσαν τούς κροτά φοος της, ή Μαρΐα-Άντουανέτ τα ανεκάλυψε ι6ν έ*υιό της ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον Ό λικν τής Στ6ν σβληρότατον άγΑνα Βΐίζήγεν εναντίον ττ]ς έπα ναστάσβως ή ΜαρΙα-'Αντουσ νέττα δέν είχεν Εως τώρα πά ρα Ιναν σύμμαχο: τόν χρόνο. —Μονάχα ή «ύλυγισΐα καί ή ύκομονή μποροθν νά μβς οώσουν έλεγεν. 'Αλλα όχρόνος είνε σόμμσ χς δκισχος καί καιροσκ^νος ιΐο6 πάει τίς ιΐεριοσότερες ψο ές μέ τβ μέρος τοθ πιό; ουνα τοθ κοΐ έγχαταλβΐπει μέ τΐερι φρβνησι τόν αδύνατον. Τό κθ μβ τζς ίιΐοναστασεως δλο κ' φκωνβ· κάθε έβδομάδα ο( όιαδο( της έπλ^θαιναν σιήν τιρωτεύουσα, σι(ς έπαρχίες, σιο σΐραχό. (συνεχίζεται) ΠΡΑΚΤ1ΚΑΙ ΚΑΙ αΦΕΑΙΜΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ 1) Η ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΗ 2ΩΝΗ κβθ άντικατίοτησ· τας &νθ» γιονάς κοινάς ς«ν«ς μμΙ τι ρ«ντ«ς 2).Η ΚΟΛΛΑ 0ΡΙΖ1ΝΑΛ ιιβυ κατάρναο· τ* αχαλκΐ οβατα μπκλύματ» καΐ μαινται ρΐαματα «Ις ολοι τ« νφάομαι %» ** θίρΐΜΤ*. 3) Η ΕΟΛΛΛ ΚΟΛΜΠ δι* την Μόλλαβιν ηαντος » (λινβυ ή έκ μιταλλνν αντι κειμένου π οβχ«Ιου πβθ Λΐρι *χ·ι ν>ρβ Μβε,· μπχίνιι στίι
  φε»τι·.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άντιηρβσιιηβι οι'
  βλκς «άς ηβλεις τής Νήαο«.
  ΓινικβΙ ΆντιηρβΟΗηβι οί· την
  Κρήτην
  ΦΟΥΖΤΑΝΑΚΗΙ-αΥΑΟΥΡΗΧ 4 Χι<* ΜΑΗΟΑΒΠ. Ι0ΝΙ02 ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-ΠΥΧΙΑΤΜΙ ΤΗΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΙΙ ΑΗΜΟΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΙΥ ΑβΗΝΙΝ Λιχιτεπ |ν τ9 Ια«·εΙ· τβ·. Μ·| Πιιραιβι ΠΙ' Τ,λ. Ζητοθντχι κσμαριίραι ηαρα τώ ΜΕΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΟξανονται κσΐ πληθύνοντσι οί φόνοι καί οί τραυμοτισμοΐ εξ αίτΐας των κσρττουζιων καί των πεπονιθν: Για 6νσ ττεπόνι «μέ τή «οθλα»— βουλώνονται σνθρωποι καί ανθρω ττοι. Γιά Ενσ καρποθζι ττετσοκόβον ται «μέ τό μαχσΐρι». Μπορεί να συμ βαΐνούν οΟτ4 τα ποαγματα είς την πρωτεύουσαν. Ή ψυχολογίσ τους δμαος άπομέ- νει κοινή. Ποοχθές πσοηκολοΰ σα έδω Ενα όψωνιστήν. ΤΩοες ώ· νόκληρβς έδιάλεγε καρποθζες. ΚαΙ στό τέλος ίδβησε να εγκαταλείψη τό ττεβΐο» τί]ς έπιλογή'ς απρακτος. —Άκοθς εκϊΐ εφώναξεν ό μα νάβης αμα τόν Εχασε. Μια καί μιά οί καρποθζες μου—μια κσΐ μιά μέ τό μαχαϊρι, ρέ την άπόδειξι κα' να τίς βγα<Τη ό ελεινόα κακέςΐ... Άν εμεσολάβει βδω δΐκαιος κρι τής θα έ8ικαΐωνε έν μέρει τόν αγοραστήν, έν μέρει τόν πολητήν άλλ' είνε ζήτπμα άν ΘΛ άπεσφβει τόν καυγαν. Τό Τδιο συιιβ^Ινει μέ τα μουλκέΐκο πεπόνια. Είνε δυ σκολώτατον ν& άνακαλύψετε ζήν «βούλαν τους» δ ν δέν... βόόλωθΠ τε προηγουμένως άπό τόν μανά¬ βην ή τόν βουλώσετε έσεΐς! Έφέ τος συμβαΐνει ούτό τό ιτραγμο; 'Δγνοώ. Πάντως > Τνβ άνοιμφιοβή-
  τητο δτι ή φρέσκισ, δροσερή, γλυ
  κειά, όνοκόκκινη σάν αΐμττ καοτιοθ
  ζα τοθ άλλοτε σπανΐζβι. Οπως
  κσΐ τό γντΊσιο, ΰττέροχο, άρωμα
  τώδες, «μουλκέΐκο· πεπόνι. Ά ν τί
  τϊ]ς Ιδικίΐς μας, τό χαΐρονται φαΐ
  νεται αί ξέναι άγοραΐ, ΚαΙ είνε
  φυσικόν κσι ή εύσυνε'δησΐα τοθ
  μανάβη να τίθεται έν άμφιβάλω ά
  πό τόν πρώτον Εμπειρον τής αγο.
  οας σΛλα καί τό «μαχαϊρι καί ή
  βοθλα» να μεταφέρωντσι επί αλ
  λου πεδΐου δτσν εύοεθ^ τό πό
  θοΰμενον. Άνέκαθ^ν βλέπετε έκρ(.
  θη—καί απεδείχθη—άΒικαιολόγητον
  δθο ή τρείς "Ελληνες μέ συνειδη
  την την αίσθησιν τής έθνικής παρσ
  δόσεως να όποχρεωθοθν άπό ίνα
  τέταρτον να μην Δπολαύσουν δ
  λοι μαζύ £να προΐόν τοθ τόπου
  τους ασό τα εύγεστότεραΐ
  Ό "Αλλβς
  ΑΑΕ:. Γ ΣΤΕΦΑΗΙΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ
  Τέως (ατρός ΕθαγγελισμοΟ
  σπουβσσας επί πενταετίαν εν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νβω
  Ιατρεΐφ τού όδός (Πλαΐβια—
  Στράτα) Εναντι Φαρμακείου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος βκ
  τή« όδοθ Καγιαμπή.
  'φραι βπισκέψεων 9—12-4-7.
  ΨΑΡΙΚΑ
  Είς δοχεΐα μικρά καί μβ
  γάλα είς τό καταστημα Έμ
  Κρασάκη (ί*αντι παλαιάς Νο
  μαρχΐεις) ΕΙο τΐμα< Ζητιΐται Οπάλληλος 1Β—18 έτων είς τό Κατασττ-μα Νι κολάου Σταυρακάκη όΒός ΦαιστοΟ, Πληροφορίαι παρά τώ ΙδΕω. —Ό λβξος πυργος τ·δ _»- κ«γ·ιι. Ό «έας ν,ίομιβς ίννβεΐ είς ίλβ νά βχζη κάτβ τιν »τ»λΐι6ν Μή άνιχβι».*ος νχ Ιϊμ ι»ίνον ή Εύϊώ Π») 1*% λιΕον πύργαν— χον π«α(· λ ύ τί[ς Πί· ζ4φ ήη αύτ>ς ιέν λ'ξί» πύιγον τού. Ό
  τεθ Σικάγου άηεφίοιοε ν'
  4»τΙ·
  τ»0 ηι^ΐίήιιβιι κδργβκ τ(|ς
  π·ΰ χ»ενβλβγε!ται άκέ
  τεθ 13)« αΐβνη. Ώ: γ<*»«α«βν, έ· «ΐιδή τ» τελευταία 1(1) είχεν αυ ξίβτϋ Ιηιχΐνϊύνβς 4) κλίσις τβθ κύ?γου τήί Π'ζοις, τοθ Ιγιναν «1 νίαεις μ< ιιτητεν άρμε» είς τέ θε μίλιά τ·», ώηε νά ατυεωθ^. Ό νίίς Βιιβς -όε>γ<·ς τ<)ς 111ζ*£ κου 4πβχ « τό Σ *4/ον είς το κλρχον Άλυντςέΐρ, δένδιατρίχει χανίνβ χίνδϋνον. —-Άνίβλίψε χάρις είς τό* κιρειυνον. Οί ί*τ»·ί χ·Β Λινδίνοϋ δέν μ«ο ρ·9ν να λξ-ν^9ουν Ινα κερΕεργον φκινίμενον ά»αχτήί廣 ττ]ς δρίοε »{ κκο !>α τυφλδν. 'Απο π·λ·
  λβν Ιιβν δ Ίαα^φ Σχδΐτ ήΐ· 6υ
  θιβμΐνες ΐίςβίώνιβν ο«·τάδι. Πίδ
  τ)μ«ββν, έ(ΐΤ, κου κήγαινεν είς
  τΐν ϊ»6μ«ν, χαιηλήφβη έξ άκ(·
  νΐ)ς4πο μίαν χαταιγΐδ». "Κνας
  κειαυνές Ι«831 χ·ντά τε». Ό τυ·
  φλος ααιριάοθι,χε χάτβ» «ν«!ο6η-
  τος. "Ο ην Οκερα άι»έ αρκετόν
  ώ»α» αιιν«}λθε, είχεν ά«·κτήσΐ|
  τέ φ§ς ι·ιι. Έβλεπεν. Τέν εΐχε
  6 χειαιινα*ς. Ή Βερ»
  % κραγμκτι χερ««νο6ο·
  λις.
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΗ&ΕΙ ΕΡΓΟΝ
  Ι ΝΗΣΟΣ
  ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ
  ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΝΙΟΝ
  βίον
  —"Δχβιι μ*. ΧΛχινς,
  χεις «όν χΕναυνο νά οέ ο «ο τώ
  υ·ιιν. Δέν μ9 &κ·0<ί «ιά χβΐ 6Ί μέ χιθχιρέαβυν, αλλχ 8,τι χι' * γίνη θι θε δοΐ(9ή3· χι' έβυ Β* π|ς Βυ· λέγια νά με αε*9τς 4«· χ»)* *··μαλα. —Ό,τι μκορΛ νά χά|Μ» »άμ», τοθ εΐκβτ, Σύμ«;ιβ¥·ι. 'Αλλ* χάθε έλπΙοΊ» Τζίμυ. "Εχβ *ίρτ« βνοιχιφ άχίμτ; 'Αλλ*, ίέ» μοθ >·ς, γιχ'ί ό γΐΒ«ίς μ^Ο Ι
  8(03ΐ τέ χΐρτη ηβυ κτ]ρες άκβ
  τ·ν ΜκΕλλυ , 11«{νε(;
  "8μειν« μέ τέ σχΐμκ «νοιχτί
  'ΚχεΝθί έκανέλ«6ε:
  —Κάτι χρ&βεταΐ χληι
  α6χί. Μ* θ« τ* «νοιχαλύψ·.
  ΚΕΦΑΛ^1ΌΝ~Δ«ΪΤΕΡ0Ν
  Ο
  τ! κ»αί «κα μια
  άκα τέν
  —Ή γι"Υ·ει είναι μέν·ν 28
  ίτϋν.
  Ή μΐαβις Λιοίϊς Κλάνιερ Ι (ε
  νεν είς 2ϋ6ίνν«. ι<)ς ηολιτεΐας ΓεοργΙας ι^ς 'Αμεριχτ];, αΐα'β ά;ριν, είς τέ 4«*1»ν έϊόθ») τέ 2 νοιιβ Τζϊϋϋν Ν:«τριχ. 'Η εΰτιι· χής μΐ)ΐί?α εΝε. ^εχκηέντε Ιτβν. Ή μητίεα τυς. γιοιγιΑ τ·9 νε·γ«ν νήτοί, χυρ(α ΓενογΕα Ού»τοον, ί γει τέ είκοστέν 5γδ·»ν Ι τος νί)ς ήλιχίοις ! ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΟΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ Διεκπεραιώνετε τάς εργα¬ σίας σας τό ταχύτερον μέ μίαν νΡαΦομτ)χανήν ΗΕΜΙΝϋΤΙΝ ΕΥΑΓ ΑΝΟΙΕΙΑΗΑΚΙΙ! ΜΑΝΑΟΛΙΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ •Υπό την προστασίαν τής α'Αθηναϊκης Μανβολινάτας» καί την Διεύθυνσιν τού: Κου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ "Ενβρίις την Ιην ΌΜΤΝβρΙβυ 1937. &ίο·Μτοε> 50 ορχ.
  μηνιαίΝς μέ ηλαρη ΜΜΤβρτισιιόν είς ϊν» ·ρν«νον ΜαΙ
  Οενρητικα. ΔεχτοΙ νέαι κ«Ι Δεσπβ»νίό*{.
  Τακτικαί συναυλίαι, έκδρομαΐ καί Ένε·
  τικαί έορταί.
  Βραδύτερον βά Ιλοη μ«1 βοηβός Καθηγητάς ;
  αΧΟΡΩΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
  Έπίβης άη<) 1ης Όχτκβρίου—φο1τησΐ( θΝριάν, μέ Αι ί ό έή, Χορνοία άνββ β Α --------- μονον ίγγραφϋς. Χορνοίκ άνορϋν, χορε/βΜ» _ι σηβινΐδϋν. ΧΟΡ&&ΙΛ ΝΙΚΤΗ Ένγρ«φ»1 εΐβ βμνβτερατ άκβ 1ης ΧεητεμβρΙβ» ωρ« ι 7— μ. μ. Νκβ' έχβστην. —'ΐ, σείς έχεΐ μΐβι! Έ8β β γιατρίς. Ήΐαν ««άγμχτί ^ φ«νή τοθ γικρο9 Δ'βιροιβ Κ*1 μ' Βλον κ·ΰ είς τ^ δ«ουομί χ—ς ή ψιχή μαυ επλτ]|ΐι·υριαεν Απο χαρ*, ί χα*ά «δχή 84ν ή;αν ίίγ·ς ανιά ΈίΐίεΛτίμοϋν την) φυγ^ μου, ιήν λιποταξία μβυ χβί την χαΐάοιαοι, Εκ·υ βριακδμιιιν. —ΤοΒ λέγοιι β»« γιβΤίέ— έ φώναξεν β Σίλβερ κ«ΰ Ιτρεξε νά τόν ηρεϋ,ταντήαη *Όλ·ι ·! 5ο ΐ;ω9(οΕ σοιι είνε χαλά. Κι' Ιχου με χι' Ιιλ γνωοιό οας φιλοξενεΔ μενά. Ό γικτρβς Α'βερβιϋ είχεν ήδη περίοι τέν φράχτΐ) χβΐ ββιαχό τανε χαντά σ«β Σ!λ6»ε. —Μή««ς είνε δ Τζ(μ; —Ό Ιδίας, τοθ *|άιιήηηοεν δ Ό νιατίός έοημάιΐ)3ε χαΐ γ λΐγβ λεητά φαιν4ια·ε αάν νι | μη·Β·θσε ·0:ε νά χινηθ| ο δ (ε ν» μιλήαη. Τέλος ε!«ε: Καλαί χοιλά, αι Ιδούμε πρβιβ τβυς άρρήοτους μις χαΐ 03τε·β τα λΐιιε. Κι' *;χιοε νά ττύ: ίξειάζη 1- ναν-Ινκ, νά «ύ: άλλάζη τίς ηλ γές χά! νά τβδς οΐ·^ ίιάφορκ φίρμκχρτ, ηιο ιά Ιπαιρναν 6π·τα χιιχεΐ βάν μικρ* κκιΐιά. Ό ταν Ιτελε.Μβε την δοολεια τού κρβοέθΐοε: —Γιά αήμΐρα Ηι Ιγβυμε τίπο τε ίΧλο νά χ«νο»με. ΚβΙ τώ»» θίίβελα νά κβ δυό χβυίίντις οτ* ηαιδΐ β&τ4. Κα! μ" ϋειξε μ' άδΐΒφβρΙα.'Ε νκς άηϊ τευ; πειρατα;, ηιυ α τε χίτανι οτ^ν κέρτα φώναξι «$χι» αυνοδιύιντκς την λέξι μέ μιχ βλα σΐήμια. —Σκβκή, ίιέηξεν δ 21λ6ερ χι' Ιπειτκ άποτεΐναμενος πρ·ς ιέν γιατρί: Τέ οχιφθήχχμε α4τί, τοθ ιίπε χαΙ 6ρ<5«« ιόν ϊβ4·ι· νά ιύ χαχσιήο» δλ·ος. Ό Χ*«ινς βάν ναλβ χά Ι χΐμι· ηαιδΐ μ υ είνε 8ά μάς βώαΐί τέν λέγα τ«]ς τιμτ]ς τευ γ ώς ΑΊ» μιλήοΐΒ μαζ( αας Βά γυ· ρίση ηΐσ» χαΙ ϊέν θά τέ α<ίαη. "£δωβ9ΐ αμέαιος τέν λίγο μ·υ ξ|| σεν δ Σίλδιρ, 64 δ^τε ΙΕ» &ηο τλν »·άχτΐ) χαΐ Ιγώ θά α&ί φ(ρω ό «αιδΐ κ«υ θ* μείνη άκο μέαχ. ΈκιΙ μοθ φαΐνεται κ ώ; μκαριΐτε νά χευβεντιϊοετε. 'ΑντΕ· οας γι «τρέ χοεΐ πίοτε χαιρετΕομκτα ατόν χακετάνιο Σμολλιτ χαΙ οτέν χ. Τρέλνιϋ. (ουν«χ((·ται) ΑΒΕΔΙΣ Νίοη παραλ«ρ«ι(. Νίβ ύψύϊΛηχ*. Νί·ι μοδέρνοι χρνιεα- τι·μ·(. ΑΙ τιρβί ρας ιΐνι «Ι τ^ νΒ§τν^Ρ 9 ^Ι^Β^^εϊ V ε) ΑΒΕΙΙΣΙΙΙ 'ΦΜο,ΆνΙο· Ββ·«ά |||κθΙΐΊΩιΊ1ΚΠ ΚΙΝΗΣΙΣ-ΈπσνίΙλθεν ττροχθβς έξ ΆθηνΑν-θεσσαλονίκης · κ. Φ-ΐανοουα Μεβοοοτ μηχανικάς. β^Ν^ΤΟI -Είς νεσρωτάτην ήλι κίαν Απεβίωσεν αίψνιδίως ό Μιχ. Παπαχατζάης υΐός τοθ ΙατροΟ κ. Αλεξ, Παπαχατζακη καί αδελφάς τοθ φίλου δικηγόρου κ, Γ. Παπά χατζακη, Ό μ·ταστας ίξετιμάτο δια την μειλιχιότητα τού ήθους. την ευγένειαν κοΐ τώ δλλα ψυχικα ου χαρίσματα. ή κηδεία τού δέ έ «ενετο έπιβλητική αΐ ένκαταφανβΐ συγκινήσει τοθ παρακολουθήσαντος αύτην έκλεκτοθ κόσμου, 'Η «Άνόρ θωσις» απευθύνβι θβομα συλλυπη τήοια είς την οικογένειαν Παπαχα τζβκη. *** Γύρω στήνπόλιμας. Χθές ά-ΐεσιάλησαν τα νρ&τα προΐόντα τοθ νομοθ μας ίίς θε#- σαλονΐκην δια να έκτβθοθν είς την δωδεκάτην Διεθνί) Εκθεσιν τής Μα κεβονικής πρωτευούσης. —ΈπΙσης χθές ανεχώρησεν ύ κ. Σεργάνης είσηγητής τής Νομαρχΐ- άς πού θ' &ντιπροσωπεύοη τόν νο μόν μας είς την έκθεσιν καί θά έ ποπτεύση ε(ς την καλιτέραν εμφά¬ νισιν τού Ήρακλειωτικο'ν «βριπτβ ρου. —ΜΙα δυστυχής παραφρων νυ· ναΐκα άνεστάτωσε χθές τον κόσμον είς τό κέντρον καί την πλατείαν Καλλεργών μέ τας φ«νάς, τάς λ. βρεις, τάς βλασφημΐας καί τάς α- πε<λάς της κατα τοθ σύμπαντος. — θα επεβάλλετο λοιπόν καί διά λόγους εύταξΐας καί ίξ άνθρωπι- σμοθ να άποσταλί; είς κανέν άσυ¬ λον δια να ήσυχάστ) καί αυτή καί ό κόσμος, —Ήμερα. ,ήσωί<ί]ς έξόδου των νεμρώδ μπορεϊ ν' άκονληθ^ ή χβε- σινή, Κάμποι Βέ καί βουνοπΐαγιές, *γρια ρουμανία καί βαθύοκιες ρ«μ ματιές άντιλαλοθοαν δλη μερά «.π' τώ ντουφεκίδι, ώσ^ν να εΐχε μβτα βληθη μέ μιδς ο τόπος μας σ4 '|. σπανία. —Δέν ίγνώοθη δμως άκόμη Αν εΤχε πολλα θύματα ώ Αγών. —Κρούσματα διαφόοων έπιδημι ών εσημειώθησαν, καθ* ·> πληροοο
  ρούμεθα τόσον είς την οόλιν Οσον
  καί είς διάφορα χωρία τίς τελευταΐ
  ες μίρες.
  —Έπειδή δέ την εποχήν αυτή»
  Ιδιαιτέρως είναι έξαιρετικα βθκο
  λος ή έξάπλωσις κάθε εΐδους επι
  δημΐας, επ βάλλβται να ληφθοθν
  σύντονα καί άποτελβσματικά μετρα
  πρός εξουδετέρωσιν κάθβ κινδονου
  καί καταπολέμησιν των έμφανισθβι
  σων Δσθενειων,
  —Μεγάλη θνησιμότης εσημειώθη
  τόν λήξαντα μήνα Αυγουστον είς
  την πόλιν μας.
  —ΟΙ θανατοι άνήλθαν αίς 65 ϊ
  ναντι 78 γεννήσεων καί 17 ναμων
  ένφ συνήθως τούς,αλλους μήνας
  αί γεννήσβις ήσαν διπλάοιαι σχ«
  6·ν των θανάιων.
  —ΚαΙ δμως ό Αύγουστος βεωρβί
  ται γενικώς ύ μήνας τής ογβΐας
  τας χαρας καί τής εύτυχΐας.
  —Σβ λίγες μέρβς πρόκ*ιται να
  *ΡΧΙ°Π 4 ανέγερσις τοθ νέβυ ουνοι
  κισμοθ είς «Πατέλλες» είς των β
  ποίον πρόκβιται νά στεγαοθοθν δι
  ακόσιαι οικογένειαι άτΐόρων προ·
  σφύγων πού σΐεγ&ίβντσι τ*ρα οί
  τζαμια καί «ποθήκες.
  —Έκ παοαλλήλου θ' άρχΐσουν
  αί εργασίαι καί είς Τό Μπ»ν€ενάκι
  κσθώς κοΐ δια την ανέγερσιν των
  νβων σοαγεΐων καί ϊτσι θα δοθβ
  έργαοία είς εκατοντάδας τβχνιτων
  καί οΐκοδόμων έργατΛν έν γένει,
  —Πάβι λοιπόν! ό Άγγλικός στό
  ος δβν β* τιμήση τό λιμανι μας
  διά τής επισκέψεως τού.
  —Αύτό τουλάχιστον συνάγιται
  άπό τα δημοοιβυθέν πρόγραμμα
  πού Λναφϊρβι έπισκέψεις σ' Αλλα
  λιμάνια τής Κρήτης δέν μνημονεύ»»
  δμω« διόλου τό δικό μας,
  —Ό ϊρανος ύηερ τής άεροπο-
  ρ(ας συνεχίζεται μέ Ικανοποιητικα
  άποτελέσματα τόσον είς την πό
  λιν μας δσον καί είς βλην Την
  Κρήτην.
  —Ήδη συνεπληροθη ό Ιρανος
  των ίστρων, των αύτοχινητιστών
  φορτηγων. των όπαλλήλων άγρο
  φυλακής καί «αρεδόθησαν τα πό
  οσ, ^άνερχόμενα βΐς σεβάστούς α
  ριθμούς.
  —ΑΙ ίργσσίαι δια τήνσκιρρόστρω
  σιν τής λεωφόοου άπό πλατείας
  «ρός τό Νεκροταφείον ουνεχίζον
  ται, πιστεόεται δί δτι θά Απακολου
  θήοη καΐ ή πισόστρωσις άμέοως.
  —θά Επρεπβν Ομως φρονοθμεν
  να ληφθ^ι φροντίς έκ παοαλλήλου
  νά εξωραιυθϋ καί ή επί τής λεωφό
  ρου αυτής πλευρά τής 'Ακ Τάμ
  πιας ώστε νά μην παρουοιάζωνται
  διάφοραι άσχημΐαι είς την λζωφό
  ρον αυτήν πού αποτελεί τόν καθρι
  πτην τής πόλεως.
  —Σχέδιά επι σχβδΐων γίνονται
  δια τόν ίξωραΐσμόν τής πόλεως.
  Κοί φαΐνεται ότι πρόκβιται πράγ
  ματι ν' αρχΐσουν σοντομα αί έξω
  ραΐστικαΐ εργασίαι.
  —θά Επρεπεν δμως *α όπάρχπ
  μΐα πολεοδομική - α(σ·ητιχή έπιτρο
  πή πού νά εποπτβιεη καί νά κατβυ
  θνο καί νά συντονΐζη τάς έργα
  οίας ούτάς,
  —θρΐαμβευιική προβλβπεται ή
  άποψινή πρεμιέοα είς τό σιν* Που
  λακακη μέ τό εξαιρετικόν φΐλμ
  'Εγώ καί ή Λύτοκρατβιρα» ϋιτου
  Βιαπλάσσει ένα άριστουργηματικον
  ρόλον ό διάοημος Σ^ρλ Μπουα
  γι*.
  6 Ρέηορτερ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  ΜΠΑΤΤΑΡ1ΟΝ
  "ΦΙΛΙΠΣ,,
  ΊφΒαοαν τ« νέ* μ.ντ.λ·
  *Ενβπ«« γενικώς χαρτόσημακαΐ
  γραμματόσημα θά εθρΐσκεται είς
  οιονδήποτε ώραν τα ζητήββτβ είς
  τό καφφενείον Έμμ. Κουμαντάκη
  Πλατείαν Βενιζέλου.
  ΈνβΐΜΐβζεται μαγαζείον Ισόγε.
  ος μβι' άνωγείου ή καί κβχωρισρέ
  νως κείμενον είς την οδόν ,1881
  Πληροφορίαι ηαρα τφ κ. Ε, Χρυ
  ου δικονόοω.
  μιηιηιρια »γρ« «Αν
  τελειοτεοβ( οΙμτιιι «*0
  ΊνβΜηείςεται ο(κ(α εύάερος καί
  κατάλληλος δι* οικογένειαν παρά
  την θέσιν Περβόλα. Πληροφορίαι
  παρά τώ κ. Έμμ, Κουναλάκη ηιλο
  ποιψ. Όβος ΒαλολαιρινοΟ (Πλα*
  ΐεια Στρβτα), '
  Γ
  1
  ΑΝ ΟΡΘΩΣΙΠ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Μβν
  ΚαΙ. ώ τοθ τραγικοθ «αιγνΐου τή"« τονηΜ βκεΤ
  έμ«ρθ« τού έκάθητο αύτβς Αλλας τιςΙ Ό άνθσωκος
  ίστις έδικαζβτ·, ώ/ομάζΐτο 6«6 πάντων Γιάννης
  "ΔνΐγΐννηςΙ Τοθτο συνετάραττε πάσας χβς ΙΒέας
  νού* τβν ίφϊΡβ σχεοΑν ρΙο -αραφοοσονην,
  Μ1« χαθέδρα εί ρββη οπίσω τ·υ· κατεκαθ σβ κτο
  ηθε<« 6η6 τοθ στοχασμοο δτι ήΛΰναντο νσ τΟν δια κρΐνωσιν. Έκε!, έεριψΐ την κεφαλήν τού δχισθβν σχιβα&ος τινός δικογράφων, κείμενον επί της τρα- ιιΐζη: τ*ν βικβστΑν, κβΐ <0?ω «ως ή^νβτο νά β4 τι- χωρΙς νά τόν βλέ-κωσι. Τότε οέ συνήλθεν όΜ,- γον' συνήλθεν αρκούντως, 6οτι ν' βκοόη τί έλέγε- ιο. Είς τβν βκαστον ή»ο καΐ 6 κ. Γβμαριάβητ}. Παρετήρησε νά Γ&π &ν ήτον έ*εΤ καί 6 Μ βΐρης. άλλά ?β* χον βΤ&β. Τ* θρανΐον 8~ου έκάθηνχβ οί μάρτυρες έκρύπτετο δτΐισθεν τής τραπέζης τοθ γραμμ«*|ως. "Αλλως τε, ώς «ροεΧ-ομεν, ή οΐθου- σα μόλιο έφωτΐζβτο. Καθ* V στιγμήν εΙσηΑθβν, 6 συνήγοροςτοθ χά- τηγοβουμενβυ (ζετιέραινε την υπεράσπισιν. Ή προ σοχή δ)ω« εΤχε διεγερθβ β(ς βψ στον βαθμόν τριΐς φρας οιήρκει ή 51«η Ό δημόσιος κατήγορος ιΤ· χεν εΐπεΐ'— Κατέκομεν ΰ^ι μόνον τόν κλένχην ολί¬ γων μήλων, άλλ' Ινα τρώη ν κατάδκον χον κα τέργων, πολλάκις αποπειραθέντα δρατέτευσ.ν, Ινα τΑν- κιν.6υνω&εστάτων άλιτηρΐων, ίνα κακοθργον ο¬ νόματι Γιάννην ΆνΆννην^χαν όκοΐον ι) Βικοιοού νη πρό πολλοθ άνιζήτε1, καΐ Βστις -ρΑ ό<*ώ *- χον, μβλις έξβλθώ* άπ6 χό κάτβργον τής Τούλα- νος πάλιν Ικρσξβ κλοπήν μέ ίνόπλοικ χείρας κσΐ Ιν μέσω τοθ Βρόμβυ κσθ' ενθς παι&Ιου έκ τής Σαβίΐ3«, Μιχαλ,άκη όνομαζομενου· ένκλυμα διά τα οποίον έπιφυλαττόμβθα νά τ·ν καταβιώξωμβν ακο¬ λούθως, άφοθ άναγ>ω?;σθί| δικαστικδς ή ταυτό¬
  της τού. Ό ανθ,~ωιο« τ υ τος Επραξε λβιπβν τώ·
  ρα νεβν κλοπήν. τΑρα, Ιναχος επί 6ποτροπ|). Κα
  τα&ικάσατε αυτόν διά τβ νέον κακούργηιιά τού καΙ
  μέλλει βραδύτερον νά δικασθή &ιά χό παλαιόν.
  Ενώπιον τής κατηγβρΐας τού*ης· ενώπιον τοθ
  όμοφώνου χον μαρτύρων, ό κατηνοοούμενος ε¬
  φαίνετο άπορΑν διά ττ,ς κεφαλής καΙ τβν χείραν
  τβυ |<αμνε νεύμαχα άρνηχικά, ή ήΤένιζε πρός την όροφήν. Έλάλβι μετά κόπου, άπβ«ρΙνετο έν άμηχα- ν'α, άλλ' άπό κεφαλής μεχβι ποδών σθμπαν χό σ«Η»ά «ου ηρνείτο, άνάνβυεν. "Ιστατο ώ; βόήθης ενώπιον βλων έκεΐ' ών τβν κολλιβργημένων πνευ μάχων, χά οποίαι Εβλεκε παρατβταγμΐνα είς μά¬ χην τριγοΐω τού, εφαίνετο έν -φ μέσω τής συλλα- βόθσης αυτόν κοι>ων(σς ώς ξενος κα( άλλότριος.
  ΚαΙ Αν τούτοις διέτρεχε χον έσχατον κίνδυνον, διό¬
  τι πιθανόν ήτο ν, αν έπισνοποικΤτο ή ταυτότης τού
  καΙ ά' βραβύτερον ή υπόθεσις τοθ Μιχαλάκη ά-
  πίβαινεν είς νέαν καταδΐ.η*, 1 νά κ«ταγνωσθή αό
  ΧΟΟ ή θανατιχτ) ποινή μ·τά την τοθ καχέργου. Τι
  άνθρακος «Ι»* ούτος! ίλβγβ τό δημόσιον έν άπο-
  ρ'α. *'νβ« φάσεως νά είνε ή άπάθειά τοι·ΐ βλακεΐα
  ν,βΛΐν*. ί| πονηρίσι καχανοεΤ την θέσιν τού κα
  λθίι ή δεν κβτανοεΐ παντάπασι Τάς ·πορ(ας τού
  τας συνβμερ^ζοντο καΙ οί "Ενορκοι.
  Ό συνήγορος τοθ κατηγορουμένου ωμίλησεν υ¬
  πέρ αΰχοθ μεχά 1<ανής ΐύγλ·χχ(ας. ΚαΙ πρΛ· χον περΐ ιής κλο,πής των μήλων. ΚανεΙς βέν εΐδε χον πελάτην τβυ, βν, ώ; ύπβρασπιζόμενος αυτόν, *· πέμΐνε νά όνομόζτ) Γιαστβόραν· κανεΐς Γ έν τόν εί¬ δεν άνοβαΐνοντα είς τόν τοΤχον ή συνχρΐβονχα χον κλοδβν τοθ δενδρου. Έφωράθτ) μέν κρατβν ε!< χιΐρας χον κλάδον τςθτβν, άλλ' Ελεγεν δτι τόν ι δ ρ· χαμαΙ καΙ χον έτιήρβ. Πας ηδύνατο ν' άπο βειχθβ τό έναντίο»; 'Ανανχιρρήτως άνβρωττοΓ, χ(< οίδε ποΤθΓ, άνίβη ΐίς τόν τοΤχον χαΙ άπέκοψε χό κλάδον χοθτον άπό χοΟ δένδρου. 'Δλλά, θβΐς, χον Ιρρψεν Επειχα καχά νής. 'Αναντιρρήτως. ό ανθρωπος αύτός ήτο κλέπτης. 'Αλλά πόθβν ή*ό ναχο νά ύνοστ,ηιηχθβ δχι ό κλέπτης ι υ τος ήτο ν δ Γιαστοόραςι Τοθχβ μόνον, δτι υπήρξε ποιΐ καχάδι κος χοΟ κατέργου. (συνβχΐζβται) Γ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΑΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΡΩΜΗΣ ΙΙΪΙΙΙϋΙΟ ϋΛΖΙΙΙΑίΕ Είίίί Α38Ιίϋ»»ΖΙΟΙΙ) Ο ΜϊΓΑΜΙΤΕΡΟΣ Α1Φ1ΑΙ2ΙΙΚΟΣ ΟΡίίΙΙΜ ΙΙΙΜηΕΙΡίΙΙΙΙΪ ΕΥΡΟΗΗΣ Κεφάλαια κ»1*»τοθεμ*τικβ την 31 1* 1936: ΕΙκοσι πέντε διοεκ)μύρια δρ. (25.000.000.000) Άσφαλιβτήρια έν ισχύϊ κατα ιήν 31—1» —3β 1.831.449. Δι» Κεφάλαι* 6ρ«χ. 8Τ.618.000.000. άσφαλιστήρια κατά τό 1936 κδοθέντ Κ83.1Ο2. > Δια Κεφάλαια δραχ. 14.633.Τ4Ο.ΟΟΟ.
  Πληρωθεϊσαι αποζημιώσεις τό 1 936 βρ«χ-
  1.577.54Ο.ΟΟΟ.
  Κέρβη Βιανεμηθέντα είς τούς ησφαλισμένους
  Κια την χρήσιν 193β Βρχ. 140.000.000.
  Τα μεχα τοθ ΊΑρύματοΐ ουναητέ>μεν« άο*«λιοτή
  ■ια §νμμετ!χ·«ν ΔΟΡΚΑΝ είς τα Μεοοα *τιν* Να%«|1«λ-
  λβντειι Μαχ' Ιχο( τοίς μετρειτβΐς-
  Πρν,κτορεΙαι καί ανταποκριταί είς όλας τάς
  πόλεις τής Κρήτης.
  ΜΗΝ.4Σ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
  Γ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Π·ς έξελέγχεταιή
  ανάπτυξις τοθ βρέφους
  Γ'.
  β* ζϋγΐζετακ
  II
  χ» **Λ τ·
  θεότφ οΐίχνίτιρον, δσφ κλλ·ν λε-
  ββ^ές ιΐνι, Εοφ 'δκαχαλώιεριν
  γαλεοχιΐτοιι χαΐ ίσφ 6βαδδτιρ·ν
  πρβχωηΐ ή άνάΐιτΐίξίς χ·υ. Εάν
  τό παιδΐ, άντΐ νά αΰξάνεταΐ, μι·
  αΐνη χά Ι άν άμφΐβαλλκε διά
  την «Ιτίβν ττ)ς β«αιβτολτ]ς αδΐτ)ς
  ττ]ς άναπτόξιας, αι χρακγάζι »-
  πέρ χλ Νόν, ί* είνε ίιιβχοΐλιον,
  Ιχετε λέγους νά 6κ·Θίτετε 8τι
  τ) χρον'ς τε» ίίν Ιχιι άρχετεν γά
  λα χά Ι Β» χό βίέφβς Ιέν χοε«α(
  νει χαλά. ζυγίζιτ· τοτε τέ καιίΐ
  κρέ χ*Ι με<ά χβν θι^λαουΑν χκΐ βΐ)μειήνεχε την ε6ρ>βχομέ ψ δια
  φοράν φυοινα ή βιαφΐρά
  ρΐα ό> τέ 6άρ·ς τοθ
  53βν Ι^χγε τό 6»έφος.
  βάνετε τό »υτέ χαθ' Ιχχαχον ψ
  λααμόν χαΙ προβθέτετε τάς Βιαφο
  ράς, Ιχιτε δέ τοτε είς τέ *ελ·ς
  ]ς ήι··ρας ΐβ ίλι»ό< π·αέν γί· λαχτος κβΰ Ικιε τέ πκιΒΕ. Δόνα- οθΐ τοτε νά χρΐνετε, έν έκιγνάαει ΐΐ & [ ά ς μ ή χροφος ή 8ΐ)λαζ·υαα. Ένδέχε- ται λίγοΒ χάριν τίτε νά α&ι πβ- ρουβιαοθΐ τέ έξήί «πρέεκτον. Τρ· φός χαλί]ς ίψιως χαΙ με ιιαιατοϋς ικχϋγμένους νά δίίη λίγβκ χά βιν μίλις 300 ή 400 γραμμάριβΐ λνχί χβν 600 ή 700 γ»αμμ«ρ!βιν, 8οα Οιχκιοθσθε νά άκ«ιχτ)3εΐε. Ό ζυγίς λοικΐν μίνες είνε είς θίοιν νά μβς πλί)Ββββ»ή3η διά χί,ν άνε ηάρνειαν α&ιήν χκΐ μ*ς άνβνχά οί νά λάδβμεν χά μίτ#α μκς («λ λή λ , χλπ.) "Ω5τε β ζυγές Ην χρτ,αΐμιύει μόνον νά χκταμετρΐ την άνά«τυ· Ειν χ·3 βρέφους, άλλά μηριΐ χα,Ι τό γάλκ ττ}ς χρεφιθ χαΙ ΰκοβο—■ θε! είς έχι'μτριν χτ]ς έηκρχεΕας δ ς Ή χκτά μτ)<ος ((νάοτηιια) βΰ η τ·0 βρέφββς δυαχολώΐερβν μιτριΐιβι άπέ τό β■ρο^ι βιέτι πρέ «•ι νά χρΗΤτ}σΊ| τις έξτ|κλ»μένον χαλβς τέ καιδΐ έκίνω είς επίπε¬ δον έκιφάνεικν διά νά μετρήβη τέ άνάβηυά τ·«. Τέ χκλβς άνεπΐκγ μένον βρέφες γεννβτκι με άνάση) μα 50 («ατεβτιμέτρυν περίπε» (2 ή 3 έκιχοατίμετρκ δλιγώτιρον ή χεριοοίτερο^) — Μ βϋξηαις χ·0 άνααΐήμχτάς τού χαϊά τί κρβ χον Ι τος είνε χαχά μέαβν 8ρβν; 4 &<9ΐχο3Τ. χέν 1 μ<$4«.....—4 3 » 2 χά! 3. —6 2 » 4 μβ,να... =2 1 » 8 τελεϋΧ... =8 'Βχ,κχνβΐΒμετρα 20 τ]ι·ι 'έ ν/ενν-θέν μέ άνβατημβ 50 Λ χκτοβτομΐτρων βρέφις, Βίαν γίνη & Ιτβυς, θά Ιχι μ«]«·ς 70 ί· χΐχ·σΐομέτρ·ν περΐπου. Σΐ)ν·ειο>τέον δΐι χά μ|ρΐ| χοθ
  οβμχχος Ββ> ήβχν μβλλον άνεκτυγ
  μΐνβι χ««ά την γ·νν-α:ν είνε χά
  διγώ«ρ·ν άναπτυβοίμενα χατί-
  κΐν. 'Κνφ λόγ#υ χάριν ή χεφβλή
  '7 τό τέταρτον χοΒ όλιχοθ Ο
  χ·0 νεβγνοΒ, έκί έ^λικβς
  μβλτς Ισβθται πρΐς τβ 2/δέον τβθ
  Τοδ ιατροϋ Ι. Α. Γ.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΪΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ
  Στό Κατάσχημ» ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΈΡ-
  ΤΧΕΛΑΗΒ όδός 1 866 παρα τα κρεοπω
  λεία πωλεΐται χονδρικώς χαΙ λιανικώς είς τι¬
  μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαοον
  τού χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας,
  Ή έξαιρετική ποιότης τού ηροσδίοει είς
  την συβφίδα τό χε^οσούν χρώμα καΙ την χτχ-
  θιατά άληθώς τ»εριζήτητη.
  Ή ευχάριστος γεΰσίς τού χαΙ τό άρωμά
  τού άντικατέστηαε τό βούτυρο είς την μαγει-
  ρικήν.
  Άπαγορεύεται διά νόμον ή πώλησις σπο
  ρελαίου.
  ('Έκ τού ΚαταστήματοΟ
  Σ !. ΓΙΑΑΕΡΑΙΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  Πλατείαι Κορνάρου (Βαλιδέ Τζαμί)
  'ΑριΒμος τηλέφωνον 305.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  ΕΙΣ ΤΙΙβΑΧ ΕΐςΤΟΧ ΣΥ^ΗΓΉΓΐΙ—1«ΟΥ
  ΎΣΙΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακα^
  ταθήκαι διαρκώς &νανεούμεναι.
  Άντιπροσωπεία'ΕργοστασίωνΤσι
  μέντων.
  Σ Ι Δ Η Ρ Α Δι* Μπετόν είς όλας τάς βι«-
  ατάσεις.
  Β Υ Λ Ε Ι Α θίκοβομών,'ΕπιπλοποιΓας,'Α-
  μαξοποιίας.
  Κέραμοι—Τοΰβλα — ©ηραϊχή Γή,
  Γαιάνθρακες—Κώκ — Άνθρκχίτης.
  Α Α Ε Υ Ρ Α "Αρίστης ποιότητος, τού με-
  ' """"""""" γάλουΚυλινδρομύλου αΕύαγγε
  λίστρια» Καλαμών έν διαρκεϊ
  παρακαταθήχη, είς τιμάς διατί
  μΐ,σεως Ηρακλείου. Άντιπρο
  πεϊαΚυλΓ-δρομύλου είςΝομούς
  Ηρακλείου χαΙ Λασηθίου.
  ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ "Ολων των είβών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  Άπό παραγωγούς είς τιμάς
  έξαγωγικού έμπορίου.
  ΕΛΑΙΑ
  _,...,_ -ΐσις πελατϋΐας μας μέ τάξιν -αραδειγμσ
  τι» ήν χσΐ τσχθτητα /κ:ελίσ«ως.
  —-2ύλληψις
  £υνεληφ8ηβ*ιν χβές οί φυνοκοι
  νοι Μιχ. Καντίρη; καΙ Νικ Ί,
  Γρκμμκτικάκης- Ούτοι κβρειιεμ
  «βηβοιν &ρμοδ(Η( κρ«$ Ιχτιοιν τής
  "Αδεία μεταναστεύσεως
  Κρητών είς Αμερικην.
  ΧΑΝΙΑ Αυί·υαχος.—η
  αδείας ίδρδθκ έντιΒβ»
  κραχτορεΐον μεχανκβτεαβεας διά
  Νοτιον χ*Ι Β.ρειον Άμι·ιχήν,«διι
  Νό χ«1 64·ει·ν Άφρΐχήν χαΙ
  Βκΐ τ|ευ«αιρ'α ταύ
  ι εδόθησαν εΙ( τλν τδκεν »1 χά
  τωθι κληοοφΐρΕαι.
  Π3ς ίηιϋυα χατιυβυνίμινος
  είς 'Αργε»τιχτ(ν οτ·ΐ[λει νά είναι
  έφχδιαιαμένβς μέ θείαν ελευθέρας
  εΐσϋβυ είς την χώραν χαύιψ ά-
  κέ τΐν μιταναοτευτιχήν Έκΐτρς-
  «ήν ί1ρι6·οοϊν είς Μπβυίνος—
  Αϋ>ες, γΐνεΐατ δ* βΟίι χαχά τέν
  ί3χ6·νχαι νέον Νόμον επί τί κρο
  $ ηιστοχοΐητικοθ ουγγινεΕ
  άς έχΐοθένχρς χαΐ έηιχιιρβθέντος
  απέ τέ έν Αθήναις γενιχέν πρβξε
  νεΓβν τ«]ς 'Δργεντ.ν3ς.
  Τέ έν λέγφ ηιοτβ««ιΐ|τιχον €ουγ
  νενε(β(>, χ·ν 'βλλΐίνιχβν άρχβν,
  Βλλΐ)νΐβτΙ γεγρκμμένον ίέιν Βηβ;
  μετκφρβαθΐ είς την Ίακα.νιχν,ν
  γλΑαοχν, θιβρτ)^ ίε χ» Ι έπιχυ·
  ρω9ΐ άηδ χά ΤκουργεΤα χΑν Έ
  ΟΜΐΐριχβν χκΐ ΈΕοτεριχβν. Τα
  ίλιχά Ιξ·Βκ μεταφράσεως, θιωρή
  οι«ς, έκΐχιρώαεως, χα·τοοημίν-
  οεβς χαΐ λβικίν μιχρβεξϋον β»μ
  κ«9βθντ« είς διβχ·οίαις Λΐντήχβν
  τα δ·αχι»»ς (4ριθ 250). Είς χκθ
  τ» δέον νά κροατεθοθν χά Βιχαιάι
  ιιατα χ·0 'ΑργεντινιΟ Πρβξενεΐου
  έκ δραχμδν χιλΐων έννεχχ·0Ε·ν
  κενχήχενχα (4ριθ. 1,950) δι1 Ικκ
  σΐ·ν πρέοοπον χαΙ Βι' 1«αβτ·ν «ι
  βτοηαιτ,ιΐχέν.
  "Οοιν άφβρί τάς άλλας χώρας
  είς Ας έκιχρέχετκι δ «έ δροκς ή
  μεχανάβτευαις «Ε δδηγΐαι χκΐ λοι
  καΙ πληρ·φιρ(αι έιιδδαεως ηιαν
  ποιητιχβν χκΐ διαβχτηρΕνν ΒΕδον
  χαι κκρά χοΒ διευΒυνχοΟ τι Ο Ιδρα
  θένχος ΠραχτοριΕου. Δ'ει»θ«ντής
  τοί ΠρακτορεΙου τιύΐιυ δυνάμει
  ττ]ς δ»θιΙστ)ς άΒΐΕας τ·5 'ΓκυργεΕ
  ου Έθ(βτε»ιχ5θ άνέλαβεν & χ.
  τ«ν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΚΙΟΛΟΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙ **Σ
  Ή 'Κναβικχή ΈκιχραηεΙα Βιυ-
  βμένης ΙίεραμδέλλθΜ Κρήτας έ-
  χχΕθηιιν είς μυατιχήν άνιυ ίρΕου
  μεικίοτιχήν δημοπρασίαν την άνβ
  «αΐνιοιν «Β ΊεροΕΙ ΝΐβΟ ΙΙετβ-
  μ·ρφύοε»ς τοθ Σβτ^ρες. Ή δι;
  μοκραοΐα γενησεται την 26ην Σΐ·
  ητεμβρΕευ έ- έ. ημέραν Κυριακήν
  χβΙ δ»αν 10—12 Μ. μ. ενώπιον
  χτ)ς Ένοριαχίίς 'ΚηιτροηεΙας χαΙ
  έν τψ ΓρχφεΓφ αίϊΐΙ|ς είς χο ί-
  «οίον ευρίσκεται χατ«τεθειμίν») ή
  μίλίττ) χαΙ λοιπά χοθ Ιργου 6
  πόθεν {υ'ανται ο( β:υλ<μινβι νά λβ γ Τό Ιργον πρίϋ<ιελ9γ(α8ΐ) είς Ιραχμάς 350.000. Έγγυηοΐς δρΐζε τ«ι διά χήν βυμμεχβχήν ΐβαχμχΐ 2.000. Γίνανταιι ΙεχχοΙ άνεγνοριβμένοι λάβ Έν Βικλιαμέχΐ τ| 27η Αύγβύ 1937. Ό ΔΐΐυΗύναιν Πακά Μ«τΒ«ΐβ( Χνλλιγκρδέκης Ο 2Τ0ΜΑΧ0Α0Γ02 ΙΑΤΡΟΙ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ. ΠΟ&ΥΑΑΚΗΣ ΕίδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήμστσ Στομαχου έντέ- ρων καΙ Ητιατος, δέχεται τούς «ασχοντας έκ τοθ πεντι κοθ συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ τού (οΐκία κ. Χβλιδώνη) Τρβί« Καμάρεβ, 'Δριθα. τηλ. 7—Μ ΕΤΔΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχεται καθ* εκάστην θ—Ι *, μ. καΙ 8—7 μ. μ. Επί της όδοθ ΆρσΧθεΙας [Πλατή Σοκκάκι). ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή οίχβγένεΐΒ τοθ ίϊτρβθ χ Ι Δρακοπουλου πωλεΐ ή Ινβιχ ά ζΐι ^ν ίί
  αεΐβν. ϋλΐ|ϊ>·φ·ρ[βιι η«ρά τ^ ί
  —Δι* χά «νρ·τΐΜ> χρέη. '
  Υπό τβθ ΰπβυργβθ τϋς Διχαιο·
  σώνης μ. Λογοθέτπ κβτετίβη μκ·
  κροσκβλής έρμηνβυτιιι·ι ΙγχύΗλι·
  ος τού νόμου πϊοΙ άνρβτικβν
  χοίνν, ή έπβίκ κ«1 έκοινοποιά·
  βη πρός 2λ«ς τ«ς αρχάς τοθ Κρ··
  τους. ΑΓ έτέρκς έηίσης εγκνκλιβυ
  τβυ β μ, ϋΐτουργβς της Δικαιοαα
  νης συνιοτά κρός τούς Βΐρπνοδί
  Μ«ς χαΐ πρντοβίκκς πάσαν βιινα·
  τόν έπιμίλβιαιν ΐΐς την έφχρμο
  γήν τ&ν διατίξβΜν τοδ νόμου Μ
  ρΐ άνροτικ&ν χρι&ν, βιδομένον,
  ότι ή Κυβέρνησις αποδίδει Ιχ«ιρ·
  τικην οημκαίαν ι(ς την έφκρμο
  γήν τβύτκν.
  —Ή διοίκησις τής έκκαιιδιύ-
  ϋ« τό ύκ' αριθ. 325 φάλλον τής
  εφημερίδος της κυβερνήσεως έβη
  μοσιιύθη νόμος δια τβδ όπβίβυ
  τροποποιοδνται κ*Ι συμπληροΰν
  ται *ί νέμβι περΐ διοικήσεως έκ·
  παιδευσενς χβιΐ περΐ σχολείων Μί
  σης 'ΕχπαιδεύαεΜβ. Ό έν λβνν νβ
  μβς πιριίχΐι διαφόρους τροποποιη
  βεις χαΐ συμπληρώθίΐς σχετικάς
  «ρ*ς την έκπβίββυαιν.
  —Ή πρ·ατασ(α «ής χαρυδιάς.
  Το νπουρνεΐον τής Γινρνίας
  προ« προστασίαν τ(ίς χαρυδιάς. ίί
  οκοΐα τα τελευταία ίτη υφΐστα
  ται ΙξοντΜτιχον πόλεμον συνε
  κε(« τοδ οποίβυ το πολυτιμότα
  τβν τουτο βίνδρον τεΐνει νά έςα
  φανιαθό, τόσον άπό τα βάση, £
  σον χαΐ άπο τα άγρβτιχα χτήμα
  τα διετοτςε τας δασικας άρχα< τοθ χρατους νά άπανορεύσουν πάσαν υλοτομϊαν αΰτ&ν &<ς μέν τα δή μόσια δάση ανευ ένκρΐαεως α» τοδ, εΙ( δέ τα μη δημοσία βαιαη χαΙ τα «νρβτΐΗά χτηματα. έφ' δ σον δέν λαμβένεται πρόνοια άντι ««τβστάσεως τ&ν υλοτομουμεναιν, δια φυτεύσεΝς διπλασίβυ άριθμοδ νεαρ&ν τβιούτΜν. —ΟΙ κατατνσβομινοι ΐί$ το στρκτευμα. Δι« δημοσιε»Βέντο{ (1( τό ύπ' αρ. 326 ..φύλλον της εφημερίδος της κυβερνήσεως διατανματος χά θορίζιται 6 τρόπος της έ$(τάβΐΗς της σώματιΗή{ ί)««νβτητβς τ&ν μα θητ&ν των στρατΐΜτικ&ν σχολ&ν, τ&ν προοριζομένην διά μονίμους άζικματιχου;. τ&ν όπνβδηποτκ χκ τβτβσαβμβνΜν ΐΐςτά στελέχη^τ&ν μονίμνν α{ΐΝματικ&ν χ«1 ανθυπα σπιστ&ν τοδ στρατΐύματοε,'ΒκΙσιις χβιθοριζιτκι έ τρόκος τή{ εςετάσε Η{ της σειματιχής Ιχανότητος τ&ν στρειτευσΙμΗν χατα την χατ^τα (ιν χ«1 μιτ' αΰΐήν. τ&ν έβεδρΜν α£ΐΗματιχ&ν, άνβυπασπιατ&ν χ«1 όπλιτ&ν χατα την χ«τά δπλα ύιτπ ρισίαν τ«ιν, τ&ν ϋποψπφίιιν δια τας σχολ*« έφίδρνν α{ι·ιμ«τιχ&ν τ&ν μββητ&ν τ&ν βιαφόρΗν προ παρασχιναστιχ&ν σχολ&ν χαΐ τ&ν ίθΐλβυσΐνς . καέ 1 το στράτινμα. ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΒΝ .. ΙΛΛΑΑΐ;|ΤΡΑΠΕΖΡΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΡΤΟ£ 1839 Ύπβκατάστπμα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 6ψεως καί ,έπΐ προθίσμία ΑΑ1ΚΟΝ ΓΛΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ , ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΔΑΚΕΙΘΝ 'Μν θυρΐδιον τβδ ΒκσανροβυλαχεΙο» μας άναπλαρ&νει χο άαφ«λίστ«ρβν. χρηματοχιΡ&τιον. Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπβζι- τικης εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬ ροντας δροος. II Ι
  Ν
  Κ
  •Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓρβφβΤα βναντι Παλ. Νομαρχίαν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Πέμπτης
  2 Σεπτεϋβρίου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  —*0Ο0>*0-
  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΦΟΡΤΗΓΟΝ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ "ΚΑΤΙΝΑ,,
  [ΒΟΜΒΙΡΔΙΙΒΗ ΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΞΩΘΙ ΤΗΣ ΒΔΡΚΕΑΟΝΗ!
  Ό αγών είς τό μέτωπον Σαραγώσης.
  Ίσπανικόν ΰποβρύχιον είς Γαλλίαν.
  ΕΦΟΝΕΥΘΗ
  ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σϊβρίου (τού άνχα-
  ποκριτού μας).—Σημερινά τηλεγραφή-
  ματα έκ Βαρκελώνης άναφέρουν ότι τό
  ελληνικόν φορτηγόν ατμόπλοιον^ «Κατί
  ν«» μετέφερον πολεμοφόοια είς τούς
  Καταλανούς έβομβαρδίσθη υπό έθνι·
  κων άεροηλάνων έξωθι τού λιμένος τής
  Βαρκελώνης ύποστάν σημαντικάς βλά-
  βας.Έχ τού βομβαροισμοΰ έπίσης εφο¬
  νεύθη ό «ιλοηγός τού πλοίου.
  Την εί'Βηαιν τού βομβαρδισμού τού
  έλληνιχού ατμοπλοίου επιβεβαιοί χαί
  τηλεγράφημα των Έλληνιχών προξενι
  κων άρχών καί έτερον τηλεγράφημα λη
  ςρθέν είς τό λιμεναρχείον Πειραιώς.
  Μέχρι τής ατιγμής δ έν εγνώσθη εάν θά
  •διαμαρτυρηθή ή Κυβέρνησις δια τόν
  βομβαρδισμόν αυτόν, ο οποίος έν πάση
  περιπτώσει εδημιούργησε μεγάλην συγ
  κίνησιν είς τούς ναυτικούς ίδίαχύχλους.
  Η ι ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΚΑΤίΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  ΟΙ ΤΕΑΕΣΗ
  ΑβΗΝΑΙ 1 Σ)6ρίου (τού άνταπο
  χριτού μας).—Εγνώσθη σήμερον ότι ή
  χ. "Ελενα Βενιζέλου πρόνειται νά έλ
  θη περΐ τα τέλη τής εβδομάδος είς Ά
  θήνας. Εγνώσθη έπίσης ότι ή σεπτή δέ
  σποινα Θά κ»τέ>θη χαί «ίς Κρήτην χαί
  θά μεταβή είς Χανιά όηου χαί θά τε;
  λέση μνημόσυνον επί τού τάφου τού &
  ειμνήστου σύζυγον της Ελευθερίου Βε
  νιζέλου. Τό μνημόσυνον θά τελεσθή κα
  τα τάσαν πιθβΛΟτητα ι ήν ερχομένην εβ
  δομάδα είς Άχρωιήρι.
  ΥΠΟΧΡίΙΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΝΙ &ΒΜΙ0ΥΡΓΗ2Η ΟΟΛΙΤΙΣΜΟΝ
  1 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας)· — Ό πρωθυπουργός
  χ. Μεταξάς παρέστη σήμερον είς ογ
  κώδη συγκέντρωσιν των ύπαλλήλων Ά
  θηνών χά Ι Πειραιώς χαί ωμίλησε δια
  μακρών πρός τούς συγχεντρωθέντας.
  Ό χ. Μεταξάς ετόνισε μεταξύ άλλαν
  ότι ή Ελλάς έχει μεγάλας ύποχρεώ
  σεις έκ τής μακράς καΐ ενδόξου ίστο
  ρίας της χαί ότι ή_ φυλή μας έχει χρέ
  ος καί άπέναντι τής ίστορίας καί άπέναν
  τ» τού κόσμου ολοκλήρου νά δημι¬
  ουργήση ένα νέον ώρο ίον πολιτισμόν χαί
  νά φωτΐση χαί πάλιν τόν δρόμον τής
  ανθρωπότητος πρός την πρόοδον χαί
  τόν πολιτισμόν*
  ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο Ιι.ΙΡΙαΉΙι) ιΛΕΞι.τϊΡΕΙΜ
  __________1 Σ >■ βρίου Ι,τοΰ άνταπο
  κριτοΰ μας)-—Έτίΐατρέφω» έξ Αυστρί
  άς δπου εΐχε μεταβή χαριν άναψυχής ά
  φίκετο σήμερον ενταύθα ή Α. Έ. Π. ό
  Πατριάρχην Άλεξανδρεέας ν ι Νικόλα
  ος. Είς τας Αθήνας θά παραμείνη έηί
  ολίγας ημέρας καί θά συνομιλήαη μετά
  τού κ. Πρωθυπουργοΰ κ·1 τού ύφυ
  πουργοΰ των εξωτερικών χ. Μαυροειοή
  μεθ' δ θ' αναχωρήση έηιβτρένων είς την
  Αλεξάνδρειαν.
  θΐϊϊ. ΣΤΑΣΙΝ 01 ΙΗΡΗΣΟΫΝ
  ΕΙΣ ΙβΉ ΚΙΗΑΝ ΟΙ ΙΕΡΜΑΙΙΟΊΙΑΑ1Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τοθ
  β,ντβποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Ρώ
  μ ής καί ΒερολΙνου πληροφορίας ή Γερ
  μα>ία χαί ή Ιταλία απεφάσισαν έσχε-
  τοις τού ύηογραφέντος _ίΐνοοοβιετιχού
  συμφώνου νά τηρήσουν αυστηράν ού»
  οετερότητα έν ΚΙνα περιοριζόμεναι μό
  νόν είς την περιφρούρησιν των έχει
  αυμνφερόντων των. Έν Βερολίνω άλ·
  λως τε «α.1 μεταξύ των επισήμων κύ
  κλων εκδηλούται εύρύ χιγεζόφιλον ρεθ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σκτιμβρίου.
  — ΕΙδήσεις έξ Άγίου Σι·
  βασΐιανοθ, άναφέρουν δτι
  Ισχυραί επαναστατικαί Ινι
  σ,ύσεις, Απεστάλησαν είς
  τό μβτω-ον τής Σαραγώ¬
  σης, δ«αυ αναμενεται συν
  τόμως Εναρξις άντεπιθεσε
  κς κατά τβν κυβερνητικών
  «ρδς την κατεύθυνσιν τής
  Μνελχίτβ καίτης θουμερα.
  Αγγέλλεται έκ Σαλααάν.
  κάς δτι κατά τό ανακοι¬
  νωθέν τοθ στρατηγείου τα
  επαναστατικαί στρατεύμα
  τα κατέλαβον κολλά μ«·
  ρία είςτό μέτνκον τοθ Σαν
  τάντιρ.
  Είς τό μέτω-ον τής Ά
  ραγΑνος οί κυβερνητικαί
  έσυνεχισαν την «ίεσίν τ«ν
  άλλ.* τα έιαναστατικά
  στρατεύματχ άκέκρουσαν
  αοτούς είς δλους τού; το
  μ είς. Είς τό μέτωνον τής
  Γοινάδας οί έκαναστάται
  •ξεκαθάρισαν τό ίΐαφος,
  Ιδία; είς τόν τομία Λα»ια-
  ρόν δπου ;οί κυβερνήτικοί
  μετ* την άβοτυχίαν τβν λ
  «ιθέσεών των ά*|καν 1*1
  τοθ «εδίου τής μάχης 200
  νικρούς.
  Τηλιγραθήματα έκ Πά
  ρισΐων βγγέλλουν δτι έ«α-
  ναστατικά άιρονλάνα έμ
  Φανισθέντα κθές την «ρωΐ
  αν ύκιράν» τής Βαλινθίας
  Ερριψαν «ολλας βόμβας κα
  τα τ·ν όχυρυματικων Ερ¬
  γων είς τα όκοϊα «ρούξένη
  σαν σημαντικάς ζημίας.
  Κατά «ληροφορίας τβν γαλ
  λικΔν εφημερίδων, τό κυ
  βερνητικόν Ια«ανικόν ύ«ο
  βρύχιον «Σ 2», τό δβοϊον
  κατ8«λΐυο« υ,θες είς Βρέ
  στην εζήτησε νά τοθ έ«ι
  τρα«η νά έτησκιυαστι τόν
  βλαβέντα κινηχήρά τού ΑΙ
  αρχαί τής Βρέστης Ιζήτη
  σ«ν σχετικάς όδηγίας έκ
  ΠαρισΙ»ν. Τό έν λόγω οκο
  βράδιον φαίνιται, δτι ιΐχιν
  αναχωρήση, έκ Σαντάτερ
  ■ρό τής είσόδου τ·ν, έ«α
  ναστατικων στρατευμάτκν
  είς την «όλιν ταύτην.
  3> ΠΡΟ ΓΗΗ
  ΗΣΥΣΚΕΨΙΣΤ&ΝΥΠΟΥΡΓ&ΙΙ
  ΕΞ0ΤΕΡ1Κ2ΝΤΗΣ ΜΛΝΤΛΝΤ
  ΠΟΙΙ ΚΡ.ΤΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕΝΟΥΝ
  ΠΙΣΤΔ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ
  ΤΗΣ Φ!ΛΙΑΣ ΚιΊ ΜΗ Ε0Ι8ΕΪΕ0Σ
  Πώς δα ρυδμίζεται τοΰ λοιπού
  ή μετακινησις των γεωργοεργατων.
  Ο( τΐρβΐστόμενοι
  γικΔν Οτΐηρΐσιθν τοθ κράτους
  τΐβρβκλήθησαν ύκο τοθ ονουρ
  γεΐου τής Γεωρν'ας δνως άνα
  λσβουν τή ν ρύθμισιν τοθ ζή
  τήματος ιί|ς μετακινήσεως των
  γεωργοεβγατθν, οί δνοΤοι
  «ατ· ττ)ν εποχήν τοθ θερι
  σμοθ, τής έλοιοσυλλονη«. της
  συλλο>τ)ς καπνοθ, τοθ τρυγη
  θ κ.λ.π., πολλάκις πρός έ
  ίεύρεσιν εργασίας ταλαιπω
  ροθνται άσκοπως. μκτακινοό
  μΐνοι επί ημέρας άπό τότΐου
  είς τόπον.
  Ή ε(»0 καί ώς ετυχε μετα
  κίνησις τ4&νΥ{ωργ<"βργατ©ν λό ·>ω συνήθοος ονοοθΌ,ύοΐοΐού
  των έιΐιφέρει ώς έποκόλουθον
  καχβν τόν ότιοβ βσσμβν των
  τ,αερομιοθ'ων ΐ(ς Βάρος των,
  ή τουναντίον ΑκεΤ βνου 8εν
  βΕσέρχονται γτω'ΐγοεργβται
  την αύξησιν τ_ν ήμΐρομιοθι
  ών είς βάρος των παραγω
  γΔν.
  ΟΙ κροΐαχάμενοι των οητιοβ
  σιβ>ν ώς (κ τούτου ένετάλθη
  σαν δ τω; πρός ρόθμ σιν τοθ
  ζηήματος ζητοθ* έκ μέρους
  '* προέδρω ν τβν κοινβτή
  -ών τ·ν Αριθμόν των άναγκαι
  οόντων ε(< την κοΐνοτητά των βργατβν καί το ανώτατον Α μερομΐσθιον κατσ εργάτην ή ίργάτριαν τό όποϊ">ν προσφϊ
  ρευν, ΐ(ς ΙκεΙναΓ ?έ τας περι
  φερβΐας ιΐς τάς οποίας σημβι
  οθταΐ ίξοοος γεωργοβργοτον
  να λαμβάνουν π(νακα έκείνων
  ί ι τίνες σκοπίύουν νά μιτακινη
  θοθν πρός τόν σκοπόν τοθτον.
  Τοιουτοτροττως θά είνε δυ
  νατή ή &ι«υθίιησις ζή τήματος
  τ· οποίον ιξ Τσου άπασχολιΐ
  σοβαρώς καί τούς παραγω
  γούς κσΙ τού; εργάτας.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (
  άνταποκριτού μ*«). — Τηλεγραφούν έκ
  Βουκουρεστίου ότι εξεδόθη ανακοινοί·
  θέν σχετικώς μέ την σύσκεψιν είς Σινά·
  ϊαν των ύπουργών των Εξωτερικών τής
  Μικράς Άντάντ.
  Κατά τό ανακοινωθέν τουτο, είς την
  σύσκεψιν διεπιστώθη ηλήρως ότι τα
  κράτη τής ΑΙ. Άντάντ μένουν πιστά,
  τόσον είς την πολιτικήν φιλίας την οιέ-
  πουσαν τας μεταξύ των σχέσεις όσον κα,Ι
  είς την γενικωτέρας τοιαύτην μή έπιθέ-
  σεως μέ τα χράτη τα ό ποία έκαστον των
  χρατών τής Μ. Άντάντ χωριβιά ή δλα
  ομού έχουν υπογράψη άνάλογα σύμφω·
  να χαί συνθήκας.
  ΑΙ ΒΙΖπΡΑΞΕΙΖ
  ΤΟΥ ΤΗΛΩΝΕΙΟΥ
  Κατα τίν λήξαντα μτ)νβ
  βτον αΕ ιΕβκράξιΐς τεθ Τε>»νεΕ·υ
  Ήοακλιίβυ &ν«)λθ«ν είς 8»χ. 7.
  373.102 40.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ
  ^ υ
  Κατά «έν παριλθίντα
  γιιιοτβν ιίς τα ίνταδθα
  ϋα τοθ ΜενεπΒ)λ!·ϋ Ισημιιώθη ή
  έπ»μένΐ) ιίοχγβγιχή χβ! ίξαγ»
  γιχή χ(νΐ)οΐ(:
  ΚΕθΒγηγΑ άλατος βδδιμία, έξο
  γβνή 91 450 χιλγρ. άξίας Βραχ.
  228.625, είααγωγή ϊΐοριίτβν είς
  χυτΕα 432,000 άξΕνς Ι·αχμβν
  561 600 χκΙ .ξ*γ»γ$ 197 000 α
  ξίβς Βραχ. 256 100 Ώιβύ^ς ιί
  οήχθτ,θΒν 237 δέομαι π«ιγνι«χαα
  ών ιίξίας 6958 Βραχ., 14 400
  ϊΊΐλλάϊια οιγαι·χίριβυ τιρίς χ^τ,
  αιν τβν χαηνβηΒρΒΥαγ§ν άξίβς
  28.800 δρβχ. χ»ί 11 χύλινδροι
  σιγαροχάρτου πρός έκιξι*γαοίαν δ
  κ*' τΐν έντβθθα
  «ξ'Ης Βρβχ. 1056 Τίλ·ς
  βαν χαρτίΓΤί^α ουνβλ. α/ομαβΐι
  *1)ς Αξΐας 500.000 Βραχμβν.
  Ο ΦΟΡΟΣ
  ΟΙΚΟΔΟΜΉΝ
  Υπο τοθ δπ·υργι!ου τί ν Οί
  χβνιμιχβν έχοινβΚΒΐήβι; κρίς
  «άς έφοριαχσς αρχάς μαχρά έγ
  «ύχλιβς Βιά ιν]ς δηοΕιτς ηαρέχαν
  ται αυμπλτ,ροαμιχτΕχαΙ δδτ,γΕαΐ άχι
  π>6ς μέ την δπβλλαγ^ν
  (οθ νβροιι ιΐχιδομβν ττ)ς θ'ρινν,ς
  διαμονήί. τ§ν έλαιοτριβιΕιβν,
  τ&ν 6Βρ·|ΐύ*αν χ«Ι ι&ν
  <ων έν γένει τα £κβΙβ ϋν οιμ·ποιβΟντΒΐ νκο' Ολον τέ Ιχ·ς. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΓΟΝΤΑ ΤΑ Ή »Εΐ|·ΐςτΑν τιμίν τ§ν βμπι λ·ϋργιχ§ν «ριϊίνων ιΐς ι^ν άγβ »άν ίβημιΓβσε χΒΙς τας νάτβθΐ δΐΒΧυμίνσιΐ(: ΣτβφΙδις σουλτανί νβι: Π·ιόης *'. Βρχ. 21—22 «μ* ίκΒΛ (,'. 19-20, ·,'. 18— 19, ΧΒΐαμκβοζϋΐΓ: 13—ϋ Έ λιυίδις οι' 13, ρ' 11, τ' 10. Ί» χτάΐκ: α' 9. V 8, ΐ' 7,50. Καθ ραι 7.50 ΣτΒφυΧβΓ: ΣβυλτανΕνκι Βρχ. 5, τβγ'βς 3.50—4.50, ραι ζα)1 4-7,50, νραευλις 3. Η. ΥΔΡΕΥΖΙΣ ΧΙΝΏΝ Ήρχισεν Λπέ χβΐς οΊενεργβυμέ ν— ιίς Χ»νίβ δκέ 1ημ·τιχ·ν δ κ» λ λή)«ν γινιχή χατΒγρβφ^ τβν έν τί κέλει ε2χοΒεμ·ν. Ή άιογρ* ήδ οχιτΐζιτβι μέ την ΟΙειυ Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ 43οβ ΧΥΝΤΑΓΜΑΤ02 Τί) έντβδβ* 43ον ϊύνταγμβ βά έβρτίσο την προσέχη Κυριβκήν την έηιτειον τής ηολεμιχης «Δ τ·ΰ δρ*αΐΝ{ είς μνήμην τ&ν Ιν βό{»ς ηεοόντκν «{ινματΐΜϋν χ« οπλιτ&ν τβν Μβιτά τού; πολίμους τοΰ 1912 κ>1 1922. Ή τΐλϊτίι θά
  λββπ χώραν είς την πλβτβϊαν 'Β
  λ·νβερ{«{ Ινβα θά Ιχη οτηβή επι
  βλατΐΜβν χινοτοιβιον των πεοόν
  των. Την εορτήν ταύτην κβλ«Ι
  ται νά τιμήση το κοινόν διά τής
  π>ρουσ(οΐς το», Ιδιοητβρ&ίς δέ βΐ
  συννενΐΐς τβν φον·»θίντ»ιν η 6
  πΝσδΑκοτι ίϊ«φ«νισ!«ντων έν πό
  λ·μ«ις κοιΐ ο! τρβ«ματί«ι τβδ Συν
  τβγμοιτβς.
  Συμφώνως πρός το χαταρτιοβέν
  πρόνροΐμμα μιτά τβν χαιριτιαμον
  τής σημ«(ας 8ά έπβκο>β«βήοουν;
  Έηιμνημβσννος δ*ποΐί, ανβφβ
  ρά Συν)ματος μμΙ όνομαοτικον
  προοκληταριβν πεσόντων, πένθι
  μόν ένβκτήριβν. σιγή ενός λε
  πτοθ ιίς μνήμην των πεσόντων.
  πκνην»ρΐΜ^( οΐΐο τοδ ΰπααπιβτοδ
  τβ& Συντάνμβτος. κβτάβεοις στ>
  φ&ννν. Έθνικβς "Υμνβς, πβτρέλκ
  βις πρό τοδ μνημιίβ» πίοόντων
  Κ"Ι ββ((νσΐ{ είς την ΖίτρατΐΜΤΐκήν
  Λέσχην τής βρονρ·>ς.
  Η ΒΠΟΠΤΒΙΑ
  ΤΩΝ .ΓΕΟΡΠΚΟΝ ΙΡΓΑΝΙΙΜΡΝ
  • ΥΠΙΛΙΠΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΡΙΥ
  ΚΥΚΛΙΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Πβές τάς ιιλανειαχβς βρχβς
  έχβινοποιήθτί τΐ|λεγρα.νιχ>ς άπό-
  ΦΒαις τ<{ς κβρά ιφ όηοϋργιίψ Οί χονεμιχβν αρμοδίας έπιτρβιΐτ]ς χβ θβριζβάο^ς ώς χα'ω'ίιβ τ^ν β- ξίαν τβν ιΐίών Κ| ώ της άνίγχιςςΒιά τέν δ«»λογισμ6ν τοθ φίεβυ χύχλβϋ ε χβτά τέν άβξίμενον μ«] &ρχ. 5 90 χ*τ* χιλγρ , ρ^ 3.80. δρώμΐϊ 3.70, β««6ό· αιτος 3 50, φχοίλιβ χοινά 8 40, τοάλΐΒ πβοΐ)ς κρ·ιλιύοιω; 10.50, φχσβλια χονΒρά τύπον τέΐοβας, γικχέβας, έλέφοιντΓς, χαί πλβιιι- φΐρ*5 ιΐίη 14, ζοχχάρεις 9 25, 5 'ϋζα χ«ρ·λΙνα χαί λοιπ» καριμ φιρτ] κ12- 10, λβικα ι15η 4>6ζΐ)ς
  6.30, βΒχβλάνς ξ^ρές 12 50, δγρί
  λ«·ς 11 50 τέίον 82 50, χααέ(
  32.
  ΗΑΙΤΥΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
  ΥΠΗΡΕΖΙΑ
  Πρές τβυς ν·μοχχΐ)νιίτρ·υς χαί
  τιυς έκανχΐΒΧβύς χιΐ)νΐάτρ·ιις έ
  Χ3ΐ>οπ· ήθη έ χ τ·0 δκουργείθΜ
  Γεωργίας έγχΰχλιος διά τας δ
  χοΕβς ζΐ)τεΙτΒΐ τ) 0πο6βλτ) ιίς
  β&ιό Βιαφ£(ΐον ηληρβφοριβν χρο
  κειμένου νά λΐίφτΊ| μέριμνχ διά
  ήν δΐγάναοιν τής άοτυχτΐ|νι«τ·ι
  χ«]ς θηΐ|ε>ιοΙνς ιίς τάς Βέ
  βλ
  Υπό τοθ όιιουργείου ]
  Γεωργίας Ακβστάλη τιρός τα
  ν'ωργικα έτΐιμελητήρια έγκό
  κλιος οιβ ιής οποίας ννωρίζβ
  ται βτι, συμφώνως ποός τόν
  νέον 03γαν σμόν [,τοΓ ύνουργΐΕ
  ου, ήδιοι»ητι«ή χαί βιαχειρι
  στική παρακολο6θησις καί έπο
  τιτ«(β τΛν έπιμβλητηοΓων καί
  έν γένει παντός νομικοθ προ
  σώτιου Οιΐαγομένου είς την
  άρμοδ·,ό·η'α τοθ οκουργεΐ
  ου τής Γϊωργΐας, καΡώΐ καί
  δ Ελεγχος τής νομιμότητος
  των ά«οφάσεων αυτών, άσκβΐ
  ται υπο τής ύπηοβσΐαβ γεωρ
  γικών ό^γανσμΑν καί Ι&ρυμά
  των. Κττα συνέπειαν χά Ι δια
  τόν διορισμόν ύιΐαλλήλων των,
  τα γ?ωογιχβ βιιψελτιτήρια 6ε
  ον^βηως ζητοθν την 'γχοΐσ.ν
  ά«ό τ6 υπουργείον ι!]ς Γεωρ
  γ'αο, τό διιοΤον άλλως θ· άρ
  νηθή την Ιγκρισιν πάσης >ε
  νησομένης δαπάνης. '
  ΑΠΙΛΥΘΗΖΑΝ ΧΟΕΣ
  301 ΣΤΙΦ'ΔΕΡΓΑΤΡΙΑΙ
  ΧΐΤΛΕΡ Κ λ Ι ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μ.«ς). —■ Αγγέλλεται έ«
  Ρώμης ότι δύναται νά θεωρηθή όρι-
  στική ή βυνάντησις Χίτλερ καί Μου¬
  σολίνι είς Γερμανίαν έπ' ευκαιρία των
  τελουμένων έκεϊ μεγάλων στρατιωτικών
  γυμνασίωνκαί τού είβικού έθνικοσοβιαλι
  στικοΰ συνεδρίου. Ή συνάντησις αυτή
  θά πραγματοποιηθή έντός τού Σεπτεμ-
  βρίου.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΩΝ
  ΤΟΥ! Β0Μ8ΙΡΑΙΙΜ0Υ! ΕΙΣ ΣΑΤΙΑΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτέμβριον (τοθ
  •νταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν εκ
  Λονοίνου ότι οί Ίάπωνες συνεχίζουν
  είς Σαγκάην πολυνέκρους ^ βομβαρδι-
  σμούς ά-^ευ όμως θετικών άποτελεσμά·
  των. Σήμερον σμήνη Ίοπωνικών άε
  ροπλάνων έβομβάρδςσαν τάς πέριξ τής
  πόλεως στρατιωτικάς έγκαταατάαεις
  των Κινέζων. Λυσσωθώς έβομβαροί·
  σθησαν τα άεροδρόμια. Οί Κινέζοι
  Απήντησαν είς τό «ύρ δια των άεροπλά
  νων των καί τού πυροβολικού των.
  Έχ τβν 4η·Βΐ)νβ, τ§ν φ
  Βεργοβταοίνν Άχράτοκ χαί Βχοι-
  λάχ^ άκιλ6Θτ]5βν χβέ; 300 οταβι
  δΐργίτριαΐ λίγφ έλαττώοιως τβν
  η·ος έκεξεργααΐαν κεσ·τήτ»ν ατα-
  φΪΒας. 2<ΐτιχβς κκβέχιται ή κλΐ) , ρ·φαρΕΐΐ Βπ ιοθ5ς ώ; ήθιλε παρα ιηρΐ)βη~ ζτ|τ~ο(ς θΓοιφΙδες δηέ τβν ξίνβν χβτιναλαιτριβν ^άγορβν, β( ΗΠολΐίθιΙιαι 91 έκΒνΒηρββλτ)φΒοθν. Τέ παραίεΐγμ» τβν έργοοΐβοίβν 'Αχράϊβυ λέγεΤΒΐ διι θ' Βχολβυθή βουν χβΙ £λχ δά Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗ1ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ 'Υ«4 τ·0 6κουργιΕοα χ%ς Γεωρ γΐας ακεο.άλΐ| μακρά έγχύχλιτς ηρές τού; κριΐβταμένβυς τβν γι «ργικβν δκιιρισεΐν τ§8 χρίτ·υς έντΐλλομίνιυς νά δηοδίλ·ιιν ιίς αύτΑ πλήριΐς ΒενΒροχβμιχάς μιλί τας Βι' ί*4ατΐ)ν κερΐφέ·εΐΗν. ΟΙΚΟΝΟΗΙΚΗ ΖΟΗ ΖΥΛΑΗΨΙΣ ΕΝΠΡΗΣΤΟΝ Είς Χανΐα συνιλήφθησαν χατηγοροΰμενοι ΙτΐΕ Ιμνρησρ ώ «Ε Παντ. Γ. Τσακάκης καί Αί«νδο«ς Α. ΚθΜλογιάννπς, ΑΙ έν τβ άγορ? μας κυμανθεΐσαι χθές τιμαί των διαφόρων ένχωρΐ ών «ροϊόντων είχον ώς κάτωθι: ΧονΒρ. Δια ν ΙλεΐΜ Β βαθμόν 40. 16. „ κοινα 36, .. ραφιν* — Χ·χ·ινΗ λβυκοΐ α' 17. Β0. .. β' 14. 88. «υρον«ν. α' 88. ΒΤ. .. .. β' Η. 80. „ ρουρνελ, α' 18, η, η ψ 11, II ΕΚΤΛΚΤΑ ΜΕΙΡΑ ΤΟΗ ,ΑΓΓΑΟΝ £ΙΣ ΠΔΑλΙΣΤΙΝΗΝ ^ ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τοΰ «.«ταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ Λον&ίνου ότι κατόπιν των αημειωθίν- των νέων έπεισοδίων καί Βολοφονιών έν Παλαιστίνη, αί Αγγλικαί αρχαί έλαβον βρακοντεια μέτρα, κινητοποιή- σασαι τας στρατιωτικάς δυνάμεις της κατοχής καί προελθονσαι είς πλείστας συλλήψεις. Ό "Αγγλος Άρμοαιής δ- στις ευρίσκεται ήδη είς άδειαν Κιέχοψε ταύτην καί έπανέρχεται ήΊ5η έσπευσμέ· νως είς Παλαιστίνην. ΡΟΣΣΙΚΟΝ ΦΟΡΤΗΓΟΗ ΕΤΟΡΗΙλΑΙΣΙΙ ηΐλΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τού άν ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοθν έκ Παρισίων ότι Ρωσσικόν φορτηγόν με ταφέρον πολεμοφόοια είς Βαλένθιαν έ- τορπιλλισθή είς απόστασιν 2ΟΟ περί» που μιλλίων άπό των Ίσπανικών άχτών υπό Έθνίκοΰ ύηοβρυχέου. Περί τής τύχης τού πληρώματος μίχρι της στιγ μής βέν ύπάρχουν πληροφορίαι. ΊΓΐΑΠΟΝΙΙ .ΑΙ.ΦνΡιΙ ΔΙΑ ΤΗΝ 2Τ]ΣιΊΠΗΣ ΛΓΓΑΙΔΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 Σεπτεμβρίου (τοθ άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ. Τόκιο άναφέρουν ότι οί έπίσημοι Ίαηωνικοί «ύχλοι 15έν φαίνονται έπειγό- μενοι νά δώσουν μεγαλυτέρας έξη- γήσεις είς την Αγγλίαν επί τού γνωστού έπεισοοίου τού τραυ- ματισμοΰ τού "Αγγλου πρεσβευτού κατόπιν τής έκφράσεως τής, λύπης τής Ί άπω νίκης Κυβερνήσεως πρός τόν εν Τόκιο "Αγγλον επιτετραμμένον.* Υπάρ χει μάλιστα ή βεβαιότης ότι οί Ά^ κοί δροι έκρίθηοαν άπαράβεχτοι •ής Ίαι««*νίυι«,