94732

Αριθμός τεύχους

4655

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

3/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ, ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Αίγυπτον
  Ιτησία λίραι 3
  *ξάμηνοί Ι
  Άμεριχι,ς
  Ιτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  μή
  ■ατά φύλλον
  Δρ, Ι
  ΠΑΡΑ.ΚΕΥΗ
  3
  ΙΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  Ο&ΟΧ ΜΙΝΟΤλΥΡΟΤ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — £701 ΙΙΟΝ
  ΑΡΙθβ, ΦΥΔΔΘΥ «655
  τιπηιβΐ πιηηιι θρ. ■. σταυρακηι
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΗ
  ΦΙλοςτής «'Ανορβώαι·»:»,
  χατέχνν ύκΐύβΐίνβν βέοιν *1ς
  την οικονομικήν ζ»»4ν τ·δ
  τόπον, μ«ί γράφη βχ«τιχβί
  μέ τβ ·ταφιδιχβν χροιάν, ώ
  ριαμένας παρατήρησις χά»
  ννώμαί, τάς βκβΐβς βέν βα
  ήτο χαθολ.υ φρονιμον ν*
  ΒντΐχαρέλΒνμιν.
  Τβ σταφιδικον ζή'ημ: ύί
  γν«βτβν κλλνς τι ίέν αφβ
  β ά ατομα ή ομ«δας η μίβν
  ωρισμένην μερΐοα χβλιτβν,
  ά έδέ η
  Αφβΐά χαί ένριαφέρΐι
  («ήν χαί τήν&ιταρςΊν όλβ
  κλήρβυ τοδ νβμβδ μας, Αφ·
  ρά κβί ένδιαφέρει «αί πολύν
  ίλλον χάαμβν Αμκελβκτημβ
  ννν χατ«νεμημέν«ν είς δια
  φορους τής νήσου μας χιρι
  φερι(*ς-
  Έχιτακτιχη βρα χαΒίστα
  ται * Ανάγχη νά συζητηταί
  ύς ζάτημ* γενιχβδ ένδιαφέ
  ρβντβς χβί νβ πρβχαλΰ την
  Αμέριστον χρβσοχήν παντός
  δυνβμένου νά κρίνη την 81
  •ιν τοδ χροΐέντβς τβύτβυ
  η νά
  ς
  ρ«ν«γ·Β
  άέ
  ρ ς ς
  ονς ΐκ Γβρμβνΐας
  Έβ« να{, ·ύ&ΐμ(« ^
  ζς Ιτι η αταφ'ς κου
  είς τκς χιΐρκς τβΰ
  Β άώ>ητος Ια ρ
  χαλυτέρ«« τιμάς άκσ
  τας ήδη ύνιβταμίνεις χ«ί τα
  ύιΐσλ·ιχ« τής (φβτεινί.{ χά
  ραγωγής Βκ ααρ«θ·δν χνρι·
  λιχτικϋς κολύ πρέ τίς ϊη·
  χης κατά την οποίαν χραγ
  δ ί λ
  την πβριίαν
  τιμβν τβυ.
  δια την τύχην χβί
  χ
  μ«τ·π·ι·δνται αί
  η·>λαακις ιΐς τ· (
  "Αν βχι >μ»ς: Έ&ν δηλα
  η κβτκ χαρκδοξβν ·ντ(λη
  ψιν δέν χραγμκτ·κ«ιη9οδν
  Ι ύπ·χ»>ρη«εις αυταί τβς
  ΓιρμανΙαρ, Ποία ή τιίχη τβν
  βΤΒνιδιχβν βχ·8εμΒτ»ν μ«ί;
  Έκ! τβν έρΝτημάηιν αύ
  τβν Ββ Ιεχρΐκκ, αονκχΐζιι λ
  Ιλγρφς μ«ί, νβ χ
  ύκΐύθυνον γνύμην η Ένν
  αιςαουλτανοπαραγΜγΒν Ερή
  ιης. ΕβΙ όχ» μίνον τ·δτ· ·λ
  λ* «αί ν« χαθ·ρ(·ο την πό
  ρείβν ββσΐι ί 8 ί
  (λΐζ
  τβν έκβστβτι
  ακβχιάς λβιχβν
  'Αιτό τής
  αυτή;, **·■ άνεκηρεβστβϊι χαί
  Από παρβδβοεων χαί Αρχβν
  φιλοχβραγε.γική;, μ(β γνώμη
  έγκυρβς Κβί άμΐραληπτος
  χαί ·χ«φιλής εΐνι καί έξυ
  Δι' βυτβ κβί δίοβ
  είς τη* γνώνην
  έπιστβλβγραφβυ
  μιν Βίοιν
  αύτην τού
  μβς έφίσβν μάλιστα οί «μέ
  ονς ένδιαφερβμενβι Ιχουν
  χαί πείραν χβί χρόνον νά
  την χρίνβυν, νά την λ,βνυ
  χίσβυν πρβτβδ Απβφβαΐσ»·»
  τα Αφαρβντβ τβ χρβΐον τβν
  βλβχρβνί·.ν μοχθνν χαί φρβν
  τΐδων τβν. Ιδού δέ τί κιρ!
  κου χιριλαμβΑνουν βί κβρβ
  τηρησιις αΰτβΙ.
  «Άκ· *σα βλέπν μέ ιυλβ
  γον λόχην είς την φΐλην «Ά
  ν'ρβυσιν» β Ι αΙσιβ6οςΌι προ
  βλέψεις διά την στβφιδβ «έν
  ■βιχαίιίβησαν. Ούτε αφΒονος
  παραγάγη εσημιώθη, ώς Α
  νεμένβμεν Ιλ·ι, ·δτ« ·Ι κΐν
  δυνοι Αχβΐιλε.βντβι διά τάς
  παραχθείσκς σχιτικβς μικράς
  χς μρς
  στβφΐδβς. Τβ μβ
  βημ·ΐ·ν
  ρχ
  ποσότητας
  νόν
  της φς
  είνε ότι ύκερίχει χ·ι·τΐΝβ6
  τ· οτ·φιδιχ·ν κροϊ·ν, τβν
  χρσην·»μίν«·ν λτβν. Εαΐ τ·
  ότι ά ΙλπττΜθΐςοτηί κειρβιν»
  γπς «5«οφαλΙζει ΐιμίς ·κ_α
  £ήκ·τι Ιχ·νσπ·ιητιχε)5
  •Ιε τβ χαχύτερα πρίγματα
  Άριβββ ίμ«ί *«· τ·8 βα
  «ύτ·Ο διαγρ«φ·νται
  ϊ
  χ(ν£υ«βι τοδ πρβϊβντβς κου
  χρατΐΐται Αχίλητβν. Καί.έ
  ςηγοδμαι.
  Παρ' βλβν τα ίτ» αί
  σεις κρός Γΐρμ«νΙβν
  στηαβν ·«* *·δ χ«Ρ·*τ·ί *·Β
  λΑχιατβν Ανέφικτβι η άγβρα
  τής σταφίδος ηνοι,ΐ
  χβΐ μέ ατβθερότητε» ^
  τβν τιμβν χρ·ί «■ «*»· |·
  φβινβμενον δέν ·ινι Ανι,η
  νπτβν. Ή Άνγλίετ, κβτα
  αύτην· βυνηθη
  ευτυχβς διβ
  »»■«·
  «■
  •ταφίδ ραί
  «ςακολουθεΐ να ζητο
  κια γμα, χ·»ρ., ν« λβ
  «φ τ«ς άλλας *γ·ρ«ί.
  Ιθ|ί
  ρ(
  ύη
  «φιι τ«ς άλλς γρί
  να Ιπηρι«αθ|ί χαιροβχοηβδ
  ύ λλ«γμ«τ
  βα Ακο τεύς συναλλαγμβτι
  κ«υς κεριβρισμούς βλλβν χ»
  ρβν.
  Ή ζήτησις »υτη χβγιώνει
  τιμάς Ικβνοχοιητικάς καί α·
  βαρβ! έλχίδες υκβρχουν, Ιά«.
  βέν στβμβτήσα Ικνς χέρυαι
  νά Ακορρβφηθή μέγα μέρβς
  μικράς σχετικάς καρβγν
  μκς, βπβτι πβρβμένκι
  μικρά ποσότης διά την Γιρ
  μανίαν λχΐσης σοβαρόν χατα
  νβλντην τής σταφίδος μας.
  Αλλ .δυμεν. Ή Γερμα
  ν (α Βά έίαναγκαβίβ νά κά
  μα προσφβριΐς ιίς μιγβλιπί
  οαβ τιμάς κβί νά ένδύοη ο
  ρν
  ς τιμάς
  Γερμανιχός
  χ«ρ4··ις Ινβντι
  γικ·Β μβς μρ
  Αί) ·ρ·βί Μφίμΐινιν
  τ·8
  ·»
  ρβς νειρτβμαντιοιιίς. Ή ς
  μί (ήν όΐτ«ί3ν φΒάνιιΐ ΐίς τέ οίον
  «ήηαιι «Γ«»3ντ Όί,Χ» είνε Ιιιι
  χ«1 τ«}ς «λίαν
  )μ μρφής τβν μέγα
  λφν ξινοδοχΐίβν.
  —-Χβτ)!»!. καΧβπέ»«3ΐ 1] ίίθί
  τι»οι χάτι ηβκαπάν» άκό «ήν ■«
  λ·*«9>αι ν* τί Μ τ, ι α,χΐ6 έδ». Έ
  λ·ιι
  οχίψις *ιψ κΒ.άκοπχ ο*
  οί έκ£ν» ακό τό τιλικταΐο
  λϊύϊι, Ε«βς χχΐ τ»ν
  6{§6·ρ·. Τ(κ·τι
  4ιγώγεο·ν!
  Κ«1 δ γνώβχιις έουνέχιαε μέ
  τβν τρίπβν πιότίν τίς ακοχαλδ-
  ψκ( τού. Έν ιφ μεταξ» Εΐν ιδ
  ρέθη χκνεΐς νά αναπτύξη τα γε
  νικώχιραι κρββλήματα ί'ίς τ·ι
  ·ύτ·υ χ·ινιανιχ·Ο—·χβΙ ·ίχ·νεμιχο5
  —>ξΐχ«·6«λώματος. Ήιαν ίλοι
  γςητιιιμάνοι μ! τα ζ«η>ά χ^ίμα
  μέ τα δκοΤ« τ} άΊιι έπανιλ-
  Ιοθαβ, ι'χε ζ<βγ»Β·'οι τέ νιώΐι ιον «Γπ-ράνι ΌέΧ! ο ί οποίας 8α ί οί χαραγνγοί •Ιτίνες δΐν κ«λ·6ν αημιρ·ν «τ«· Βλιβιρα άπράοκτα, οπ«ς είναι η μεταφορ* τβν τιμβν Β·! χαμηλβτΐρβ έπΐκιδα χράγμβ χβύ θρ Ικληττι χαι ρ(νς την παραγνγιχιΐν μκς ϊ ϊ Αύτάς τάς καρατηρήσιις έν συνίψΐΐ μκς γράν» · Ικιοΐ· λογρανσς μας. Τας νιλοϋΐ νοδμΐν δέ μΐ την κλάρη βί βχΐοτητ* ίτι. οί Ιχοντες &μι βον συμφέρον χαρΒγνγο), Β« τάς μκλιτηαοιιν χαί βάακι αύ τβν Ββ σταθμίαουν τό τί 4ν δΐίκνυται καί τί ιΐνβ τ· κβ λύτιρϊν'νεΐ χ«ςβ»ν ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΛΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΤΟ ΓΚΡΑΗΤ ΟΤΕΑ, ΕΙΣ ΤΙΗ ΠΡΙΙΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ Είνε γνβθϊέ €Γχ·άντ 'Οΐΐλ» μ ών υμιν φιλμ. Ι τέ μυθιοτέ>ΐ)μα
  Βπωςχαίτοδ
  ΔΙ* είνε Ιμα>
  μ μ φμ μ
  γνωοτέ Ισβς χο μ&θΐατ<Βΐ|μοΐ, τέ ϊξ βνιιγραφ^ς, κου έξιλίοαετα ο! χάθε άλλο «Γ*ρίντ Όιίλ». ΗΙα χκρία έξ Ηρακλείου «φη γιΤτο ι ίς οχενίν κύκλον ηροχθΐς τί ιΐϊε τελΐοταίωί ιίς μίαν Έλλΐ) νιχήν λ·υτε>6κ·λ(ν χά Ι ουγχεχρ
  μίν«βς ιίς 1*λ ξενοδοχείον τ*)ι
  λοκτρβπολεος
  Τ ύ
  ρ
  —Τί ιύκ·ι
  μου άλλ«
  ξ 6
  χαί τι Ιΐβφθορό!.. ΜπαΙν μ!ξτ 6ε
  ββιίνς σ»ηθισμένατ, τβχτ απόλυτον
  αλλα χαί ίδιαΐτεραι θΜνβνιήαεις
  (οέ Ι·μάτι« λ·υ()
  χΐομοκολιτισμοθ.
  έτένιοεν έχιΐνο τέ «έξεζι;
  διβ νά τό . έρμΐ)νιύοι
  ,μ . ρμ)
  άργοτερα μ έ αανιΐς βχτ,νΑς άχβ
  τεν βίον χβΙ την ηβλιτείαν τβν
  λουομενβν κου έθύμιζαν τάς 4να
  τομΐας τοθ Ντιχομκρά, τοϋς τ«χ·
  ί 1 ξλΰ
  μ
  δ;ωχτιχςί»ί
  μ χ
  οεξβυιιλιχιΰς τη
  κους τοθ «Γχράντ Όιέλ».
  —Δέν κρέκκ νά έκκληττβμε
  Θβ, είπεν δ κρΑτος κου ή«·κοβ
  την αφήγησιν. Τέ κνεβμ« τ«]ς ζ»
  τ]ς ή αχριβιοιερα, ή «μεγάλιι
  ζαή» τ&ν μεγαλων κέντρον κα
  ρασεριομοθ χαί χίθι γενιχ#ς με·
  γάλβϋ χίντρβϋ, είνε οήμιρον Ι**
  είβος έκΒνκλΗμββνομένης δκοοΌ-
  λ|ς. Γνβοις λρβτεν λεκτομιρής
  τοθ... χαλοθ χβΐ τ·0 χαχοθ χβΙ
  μΐμτ,βις- Τα ίρά Ίλλ^νιχα
  είνε ν«Όΐ>όν νά ϋποχοιροθν. Ή
  τβν ιίχένβν είνε κιλΰ
  χαί μάλιστα μέ την βΐ|με
  έξ ίΐιεοαγχρκοΐας λδιιναμ
  άν τ·ν χβραχτήρβν.
  "Ετοι έθεοε τα κρίγμκτα έ ν,νβ
  σΐΐ|ς. ΚβΙ. τα Ιθιοε φ«νταζβμ«ι
  καλβς. Ή οκηνβγρΒφίκ τοθ
  «Γχράντ Ότέ'* άρχίζει νά έκ
  βάλλιται. 'Ακλοϋβτατα Βιέτι δέ
  ιΐνε τίχνΐ) μόνον. Είνε μιταφορά
  τ«ς συγχρίνοΐί ζβ*3ς είς
  άντ'ιχεόζιτι οχεδέν καντοτι «ί»
  ιδκευς τΐ|ς, ι·τι ΒύτοΒθΙοκς, εί»
  χβΙ ουμκεχλΐ9*Μμένειις· Διά νά
  τι 0. Βσχθΐ ψυχελογιιιΐς 6 κρ»
  τος χβιν·υργι··ερμίν·ς δέν
  εδΐι
  —-Πίοο ήινχβς εΐυκι οτή
  " μοί», Ι«ι( οτήν ίί»υ τοθ
  ή
  μευΙ ΙΧιγι πρΐ μ^νειν ε/άς έκα·
  ιώτυς μίαα αΐο θόιυβε χαί «ή
  Ιαή Ι'ος 'Δθΐ)νβΓ*·8 Β·ίμοα.
  Τα λδγι- τι» α&τά
  ήμΐρα μέ ιΐς έχ[χαιρε(,
  χαί τοιχυιιΐήΐε'ς ε!«βνες
  ς
  τ|ς χβαμικβλιτιχής ζ«<|ς. Έ ·α τώνη τ%ί έκκρχΕας, πεαχιιμίνου β&λάχιοτβν πε·1 τβν μ*ρνε»ν βύ· βν, δέν είνε Ιοως χχΐ τ!ο·ν π» κιριο<ιλλ·γτ}ς χαί π«ιυμ«ιχτ5ί ε&γενεΐας, ΔΙν Ιναι κιθχνβς 10ΐ· χ»1 κραγμχ τιχή ήθι«τ). Είναι δμως τρόπκ ζ»τ}ς, (οορροκημένος χκΐ ίοφχ λής! Ρωτ*)3ΐε τέν κρβτο τυχόντα τί 81 ηίθη εάν άχολουθ) Βΐκοχβς ύή λί | οί τοθ «γαθοθ τ<)£ ζ«τ]ς—χαί τβθ δαθυτέροιι νοήμκτος τοδ άγαθοθ αυ(·θ. Ή ίξύψβοις χ«1 τοΒ τελευ ταίου δλιχοθ ή χττ^ώδοκςίνοΐΐχτευ ιο»εΐ νά είνε Κίβγμκ ιθκολο μ! αχ βτά Βΐδμ*τα, την τριβή χαί τ·ΰς κειραομιύς τβν μεγαλουπόλε ■ν 4) τβν λβυτνοκέλειβν. Ώιχό βο ϊέ» ΐχει ιδΐε 飫ρ~. ιυτε τέλος: Όταν ΪΙν διτάρχουν χ»ή ματβ, ό Ιμφυτος τυχοδΐωχτι- βμβς κροχαλεΤ άενάΊος τάς πλέον Χ9»»αστιχι>ς χαί έκιχινδδνονς έκ ι
  νβήαεις. "Οίαν υκάρχουν πάλιν
  τίθενται έκΐ τάπητος αί ήΒοναΙ
  χαί αί τ^ψιΐς μέχρι τοθ άκωτά
  τού έχφ»λΐα«(χοθ των βρίου. Κοί
  έοβτβΐαΐ: Ή ζω^ κ&τ^ ι Νέ ζ·ή;
  Φ3άνει χβκ·τε είς Ι*α αΐαιον τέρ
  μχ Εκανοκοιήηιος τ) άκοθιιρΐοβται
  χαί χαταπίπτε';...
  Τέ τΓχράντ Όιίλ» Βέν είνε α-
  πλβς οήμΐ·ον Ινα μιιθιστό»ι;μα ή
  Ινα φΐλμ κου έ»8υμοδμεθι ζ»ΐ|οαΐ
  μέ μειΐχές έκιτΐκιες άνιιγραφές.
  Β ι νέ Ι·ας βταθμλς χκραχτηριακ
  χβς μέακ είς την δλιβτιχβπ·(ΐ(οι
  τοθ ατδμοα χαί τδν έξβδελιομον
  τβν ψιχιχβν χαί πνεοματιχβν κρο
  τεκη^την άπδ την ζωήν τού. Ό
  ίατοριχές τοθ μίλλβντβς μίλιοτα
  84 τέ ο»μάβη χαθαιά σταθμόν
  πϊραφ?·ο6»ης άκΐ τον δκοΤον έκή
  γααχν δλϊΐ γενιχβς βί άβυνέκιικι
  τιθ αίίνίς μκς.
  ο£ΜΟΑ-ΙΟΖ
  ΕβαΤΒΡΙΚΟΝ ΛβΛΤΙΟΝ
  ΠΡΟ ΣΟΒΑΡΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΤΡ-ΠΑ
  ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΝ
  Ι'ΚΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ
  Τ6 Ίβηρικόν δράμα
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Αύγουστος
  —Ό έ«1 8ύρ«ις Σεπτέμβριος
  Β' Απβββ, κατά πασάν χιΒα-
  νβτητα, ενας Απβφααιστικβς
  μην διά τα μέλλον τής Ευ-
  ράπης. Ώ; φα(«ιται, β«(νβ-
  μέν αρβς έ{«ιριτιχβς βαρυ·
  σήμαντα πολιτιχά νεγονάτα.
  Δοθέντος ίτι β <άί«ν)» Ρώ μης—ΒερβλΙνβυ έχαραντηρΙ- σβη υπο τβδ χ Μουσολίνι ιίς τβν τελευταίαν τού λί· γον έν Παλέρμω—-κατά την χαροδααν στιγμήν τής Αγγλβ ΐταλικής ύφέσεως χαί κρβσιγ γίσε»(—ώς μ(α ΑδιΑσειστβς χοαγματικβτης. ή βιιβ.α δέν είναι πλέβν δυνατόν νά πα-' παβλέπηται, τό* ζητημβ τής επεκτάσεως τοδ «ξβνβς τβύ¬ τβυ κέχρι ΛβνδΙνβυ είσήλ-) θεν η5η ιίς την χιριοχήν, ιΰν έ(ελ((ε»ν τοδ λ(αν προ σεχβδς μέλλοντες. Ό ρεαλι- [ σμβς χαί ή θέλησις πρός συ νεννάησιν Χ'τλερ—Μβυσολί νι χαβώς χαί τό έπίαης ρια· λιστιχβν κνιδμα τβδ χ. Νέ- βιλλ Τσαμπερλαιν αικαιβλο γβδν χβλλάς ελπίδας υπό την έιτβψιν ταύτην. Επί τβν «παρχουσβν χλη ρβφβριβν θινρεΐτβι ώς βίβαι •ν β τι μιτά τα συνέδριον τοδ έΒνικοαβσιαλιστικοδ χάμ μβτβς έν Νυρκμβέργα τβ ο- ποίον Αρχίζει την (*ην £*■ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Η ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑϋΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Αύγοόστου. Σημβρινβ τηλεγρβφήματα έξ ΊσκανΙας άγγέλλουν δτι ή τιο- λβμικί) δράσις ένβι ένχοθβ β(ς δλα τβ μβτωκσ. Είς τ6 μέτω- κον τοθ Σαντάντερ τα έττα- νσστατικά στρατεύματα συ· νβχΐζοον σ'στηματικώς την ακχαθάΡ'σιν τοθ έδάΦους ά- κό τα λε'φατνα τβν ΒΛσ-ων, αί μηχανοκΐΛητοι <*έ φάλαγ- γες κροχωροθν πρός τα σύνο· ρα των Άστουριών δνου ύ- πολογΐζβται 8τι θα φθάσουν ολίγων ήμερ-ν κοί δπου ή θα συναντήσουν την άντΐστα σιν των ΆατουρΙων. Είς τώ μέτωπον τής Μαδρίτης εί ε¬ παναστάται εσταμάτησαν την επίθεσιν, την οποίαν είχον άρ χ(ση πρό τριηαέρου είς τδν τομβα τής Γουαδαλσνάρσς κα ρα την ΜϊιλλιΑνα. Τβ σημιΐ όν βπου ενηργήθη ή επίθεσις ο Ο τη ήτο έξαιρετικβς άνώμα Χον καΙ όρβινόν χαί ή &μυνα των κυββρνητκών—ώς έξηγβί ή Σαλαμάνκσ— «αθΐστατο λΐ αν ΐύχβρής. ΟΙ επαναστάται ένήργησαν χθές τοπικάς έκιθέ σίΐς καΙ νοτΐως τοθ Τάγου. ΟΙ κυβερνηηκοΙ ομολογοθν σήμβ ρον βτι άπώλβσαν χ6ές το ε δαφος, τΑ οποίον βΐχον χατορ θώση νά κερΒ'σουν κατόπιν τριημέρων μσχών παρα την Γρανάδαν, (σχυρζόμενοι ήδη ηναγκάσθησαν νά επανέλ θουν είς τάς αρχικώς των θί σεις πο6 των οημαντικων 4νι χ τας οποίας ίρρψΐν α( ένβναστάται ίΐς την άντετιΐ θβσίν των. Είς το μέτωχον γΔνος οί μαχαι χθές σχετικήν τος Άρα εσημείωσαν χαλάρωσιν, βιοτι οί κυβερνητικαί περιωρΐ οθησαν είς την παγίωσιν τβν θέσεών των. Σχετικάς ν έ την γενικωτέραν καταστασιν είς τ4 μέτωπον τ{]ς ί τ μ ]ς ργ πληροφορίαι έκ Σαλαμάνχας βεβαιοθν δτι ή γρσμμη τοθ με τώκου Ιπειτα ά«· μάχας εξ ήμερβν, Ιξιτείνετο χθές ώς έ ξής: άρχΐζβι άπ6 τα γαλλοΐ σπανικά σύνορβ, διέρχεται άναιολικο« της Χβ'α, έγγΐζβι την Χουέσκβ β ΐ ζει ήμικύκλιον ό δ γγζ βπου σχηματΐ ζε ήμ στρέφεΐ άποτό μω< ηρό« δυσμάς, καΙ βκολου θεΐ την δχθην τοθ ποταμθθ Γκαλλένκ·· 6 οποίος χύνιται >(« τβν "Εβρον είς την Σα·«
  Είς τόν τομέα ούτον, άπω
  Άλμουδίβαρ μΐχρι Βιλλαμα
  γι*ρ, ό αγών βΤνβ έξ«ιρετικΑ
  πεισματώδης, Ιδίως ποος δυ
  ομάς κα( νότον τίς Θουΐρα.
  "Εκ Βιλλαμσγιορ τ6 μέτωπον
  σχηματίζει νέον ήμι*ύκλιον είς
  Σαρα-γόσσαν, καταρχεται ε(ς
  Ποέμπα ντέ 'Δλμπορτόν, σχη
  ματίζει »ύ«λον πέριξ τοθ
  Μπελ,χίτε—δπου τώ Ισχυροτβ
  ρον σημεΤον ττ)ς έπαναστατι
  »ής αμύνης — κσ( κατόπιν
  νροχωαεΐ πρός νότον, πρός
  την 6ο6ν Μπβλχίτε—Τεοοι,έλ,
  δπου διίρχεται μεταξΰΜπο*!
  χ μ
  να κσί Σάντα Εύλαλΐα
  πρός δυσμας
  χαί
  χ ς τοθ
  Τβρουέλ, μέχρι τοθ Ρουμπά
  λβς, βπου τερμανΐζεται ή στε
  νη λωρΐς τοθ Τβρουέλ, ή ό
  ποία, άπ* τής άλλης πλευρά*
  άνίρχεται δι· τοθ 'Αλμπαρα
  ΘΙν, πρός τό μέτωπον τής Γου
  αδαλαχάρας.
  ΟΙ επαναστάται, οί όποΤοι
  ε ν ου ν συγκεντρώσει έν σπου
  Ρή από τριημέρου είς Σαρα
  γόσσαν κοΐ Μπελχΐτε δλας
  τας διβθίβΐμβυς δυνάμεις των
  κα( μετέφερον ε(< τό μέτωκον αοτό τα έκλβκτότερα στρα τ'ύαατά των,. ένήργησαν το Σάββατον καΙ την Κυριακήν σφο&ροτάτ«ς Αντεπιθέση^, μέ κύριον Αντικειμενικόν σκοπόν ν* άκαλλάξουν παντός άμέ σου κινδθνου την Σαραγόσ σαν καΙ το Μπελχΐτε. Ή Σαλαμάνκα βββαιοΐ Βτι ό άντικειμενικός αύτός σκο πός, επετεύχθη. Πάντως εΐνβ γεγονός δτι μέχρι τ()ς χθές α! μαχαι υπήρξαν ο Ιματηρόταται καΙ σκληοόταται επ Ι μετώπου μήχους 70 χιλιόμετρον άκβ Χουέρα μέχρι πρός νότον τοθ ΜλΙ Ή χθισινή χαλα ρωσις τοθ άγβνο?, όφεΐλεται, κατα μέν τοΰς κυβερνητικούς είς την ανάγκην ν* άναπαυ θοθν ίπειτα άπό συνεχεΐς μά χας Ιξ ημερών καΐ είς την πά γΐωσιν των θέσεών των, κατα 6 έ την Σαλαμάνκαν είς τβς απωλείας των Καταλανών χά Ι είς την ανάγκην τής άναπλη ροσεως τβν κενόν· Ό άξωματικβς τοθ γεν ι κοθ έπαναστατιχοθ στρατηνεΐ ου, ό έπικοινωνΑν μετα τον βημοσιογράφων, προέβη άβνά την νύκτα χίές είς τας έξί|ς άνακοινώσεις: ί«Τ^ν (Οίαν άκριβΑς ήμέρ«ν; χακολοιιθηβοιινι θα παρβυσια αθζ η ιύχΒΐρΙα μιάς χολιτι κης οΜναντηοΐως έκ! γκρμα- νιχοδ λδε.φο»ς ύψηλ&ν προ- ΝττικοτήτΗν της Άγγλ(«;, Ιταλίας χαί Γερμ«ν(ας. Φβί νιται έκ(αη;, ϊτι «Ι φήμαι κιρί χβξιδίου τβδ Ντοδται ιίς Γεομανίαν, βΙ ακοϊκι χβτα τ*«ί παρΐλθβντας μήνας ιΐ χον άχοδιιχΒβ τοοκκις ώς (· σναλμέννι ή ώς κρίκροι, δέν ατιροθνται πλέον σήμι ρον ΒιτΐΜης βίαΐαΐς. £οβκράς τινάς ενδείξεις χιρΙ τ^ς έιτιχειμένης μιτβ ατο·φϋϊ «1( 'την γενι¬ κήν ΒδρΜκαΙκήν πολιτικην Ββ ΧΒράαχο, κιθανΗτατα, ο λ<γο(, τόν όιτοΐον Βιΐ Ικφ»- νήαα έ Φύριρ ιίς τό συνέ¬ δριον τής Νυρεμβέργης λχ! τής έξωτΐρικής κολιτικής τοδ Ρ«ΐχ. Δέν ακακλιίιται μίλιοτα να εζελιχθδ ο &(«ν ΒερολΙνοα—Ράμη;, &βτις β- χϋδιι,ιν ήδη την ιτκρΐάτη τα χαί την νιλΐιρηνιχήν το» τ«αι«». ιίς ένβ κολ«τιχσν αξβνα Βερολίνον—Ρείμης— Λονδΐνου. Είναι ευνόητον, ίη οί έ- κΐαημοι κύκλοι κβ! τβν τρ» βν ίνβιανιρομΙνΜν Δυναΐμι »ν τηροδν άκέμη, κρός τβ χβαάν. βΛβλΜτβν αιγαν έκΐ τβν κιθανοτήτων τού τ»ν. Έν τούτοις α! φήμαι κιρί μι άς ΙςΊλιςΊνς, ώς αδΐη διεγρα φη αν&ιτέρν, χυκλοφοροδν μέ επιμονήν χολλην είς τούς κβλβς χληροφορηιιένους χο λιτικονς χόκλβυς ώρισμέν«-ν ΕύοΗκαΪΜβν χρκτΐΗουβδν. Καί δέν ήμκοροδμιν ν' ακ· χρύψνμιν την Ιντύχ«αιν, ί τι είνε διχαιολογημένη κράγ μ«τι η ελπίς. >τι ό Σνκτέμ-
  βριος τοδ 1937 θκ αημκνη Ι
  α»ς την έναρξιν μιάς νίας
  κολιτιχής έκοχής,
  _βΘι ιΐλικρινης φ(λος τής
  «Ιρήνης δέν ημπορεί, «αν
  τ»ς, ιΐμα νά ιύχηΒή οχ«ς η
  κολιτική χατάατασις εξελιχθή
  πρός μίαν τοιαύτην κατεύ
  Βιιναιν. Διότι μονον κατ'
  αυτόν τόν τρέχον Βα ιδρα
  Ιη τέλους ή ιτολιιχαΒης Εύ
  ρνπη την πραγματικήν είρή
  νην χαί την ησυχίαν της.
  ' παρεδΐ&ετο τό Σαντάν
  έπιστεγαζομένης οθ'ω
  Ι
  καθ*
  τερ η
  τής λαμπροτέρας Ισως
  ρήσε«ος, ή 6κοΙσ, από άπόψβ
  ω? στραιηγικοθ σχεδίου καΙ
  γενναιότητος των έπιχειρησάν
  των στρατευμάτων, ίσημβιώ
  θη κατά τόν εμφύλιον πδλε
  μόν, την παρβλθοθσαν δηλα
  δή Τετάρτην, ό άντΐπαλος ήο
  χιζε τόν μεγαλειτέρον των *
  πιθέσεων πού άπετόλμησβ μέ
  χρι τοθδε κατά τοθ έπαναστα
  τ κοθ μετώπου. 'Δντΐκειμβνι
  κος σκοπός, εντόνως τονισθεΐς
  διά προκήρυξιν πρός τούς έ
  πιτεθέντας Ανδρας, ήτο ή κα
  τάληψις τής Σαραγόσσης, ή ό
  ποία θα επρόκειτο άφ' ενός
  μέν νά άναπτερώσΐ] τό καιρί
  ως τρωθέν διά τής συντρ'βθΛ
  τοθ βαρεΐου μετώπου των ή3ι
  κόν των κυβερνητικόν, άΦ° έ
  τέρου δέ να παράσχη είς αύ
  τούς Ι ν έπιχεΐρημα δια την
  προσέχη συζήτησιν τοθ (σπανΐ
  κοθ ζητήματος ενώπιον τοθ
  συμβουλίου τής Κοΐνωνίας
  των "Εθνών.
  Διά την επιχείρησιν ο*ύΐήν,
  έπ( κεφαλής τής οποίας ετέθη
  ό αιφνιδίως ανασυρθεΐς έ< τής άφανείας τον τελευταίων μηνον μυσΐηριώοης στατηγός Κλεμπέρ διετέθη ό μεγαλείτε ρος στρατος πού παρέταξαν ποτέ έη( τοθ πεδΐου τής μά χης οί κυβερνητικαί. Έμ«ι στευόμενοι δέ είς τάς δυνά μεις αύτάς ο( άρχηγοΙ των έ νόμισαν δτι θά ηδύναντο νά βεβαιώσουν τού; Ανδρας των καί την κοινήν γνώμην δτι ά σφαλος μετά πέντε ημέρας θά κατελαμβάνοντο ή Σαρα γόσσα. 'Αλλά τ* σχέδιον των απέτυχε τραγιχΑς, ό Κλιμπέρ σχεδόν συνετρΐβη, έ>^ τα
  έθνικα στρατεόματα ενισχυ
  θέντα πλευροκοποθν ήδη την
  παράταξιν τού ή δποία παρύ
  την λυσσώοη είσέτι Αμυναν
  κλονίζιται όλ,οσχερος».
  ΗΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΙΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
  Μεσΐΰριβν ώς ,γ»αοιον τέ
  Σύοτκγμκ Ήρβχλείου ίιρτάζει την
  ιηίτειον ττ]ς πολεμιχ^ς τοι» !·ά
  οιως. Ή ίοριΐ) οθ ι-, αφιε·βθτκι
  ΧΒ»ί»ς είς την μνήμην τ&ν κε
  οόνταν χκτά την νιχηνέρον ουμβο
  λτ,ν τοθ 43» Συνταγματ·ς είς
  τους κολέμους, (Γΐινες τυγχάνοιιν
  ΉραχλειπτΗΐ. Σιινεκνς αποτελεί
  καρκλλήλας πρός τ^ν γενιχή» της
  οΐ)μβοί»ν, οεμνήν ν%1 κατρΐαιτιχήν
  τεπικήν εορτήν, είς την ίκο(αν
  ουμμιτέχει ανίχχθεν χαί θε συμ
  μετίοχ) χά Ι εφέτος τέ χοινέν ττ]ς
  κίλε»(. Διά ν* κα»αχολθ(.θ*)θΐ
  μετά τβν οτρκτιοΐιχΑν χαί κολι
  τιχ&ν κρχβν τ! μντ,μέουνον χβί
  το κροαχλΐ]ττ|ρ[ον τβν πεσόντβν
  βκμηολιταν τού, έναμνι,ο8| ίέ με
  τα τβν άνακήεην τβν ίνδόξβν έ
  χιίνων μαχβν, τάς ώραίοις κελιμι
  κάς χβ! έθνιχάς ήμΐρας τοθ &λ
  λοτε.
  ***
  ΗΙΧΟΑΗ ΤΟΥΡΙΙΜΟΥ·
  _«ΐ' αη·φ»οι» ττ]ς Κυβερντ)
  οε·ς ΕΒρδεται χ«1 κρέχειται ν"
  χ(οη λειτουργοθαα κρεσιχ&ς
  αχολή τουριοΐιχβν έΐτ«γγελμίτ«ν.
  Διά την α^μαοίίν Βέ ττ]ς οχ·λτ]ς
  αυΐτ]ς Χ»ί τους οχοπους πΐυ θβ έ
  «ιδιώξι ώ,ιίληαΐ διεξοΒιχβς β
  6φυ*χουργ·ς τοΰ τύκου χαί τουρι
  ομ·9 χ. Νιχβλβδ8ΐ)ς. ΚαΙ κράγμκ
  τι, ή σχολή ρυφ κρέχειται να
  κρεαφΐρι «νιχτιμήτβυς Βκτ,ρεοΙκς
  είς την άνίκτυξιν τ«]ς τουριοτι·
  χτ]ς χινήβιβς είς την χΑραν μκς.
  "Ηιο δέ βΚΗραίττ,τος τ) ΓίριιοΕς
  της. Διότι Βε,ν ειμπορεί να έννο
  ~θς δργάνεοαις τβθ τουριβμοθ χά
  ρΐς νά δπίρχβυν εί χβτίλληλβι
  (Ινθρωκοι χβΰ Θ1 χιρικβιηθββν
  τους ξένους κεϋ θα μ«ς έκΐσκί
  κτοινται χαί χβρΐς νά «κοχτή·
  ο·μεν Βλα τΑ ούνχο·να μέβα τ1)(
  ανέτευ Ιιαμον«)ς τβν ξένον είς
  τόν τέκον μας,
  1!
  Α Ν Ο
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ίνα
  έρωτικό μουοικό ρωμάντζο: «Έγ ώ
  καΐ ή Λύτοκρσ,τειρα» Μέ τό* Σ<ίρλ Μπουαγιέ καΐ την ΛΙλιαν Χάρβε·. Έκτός προγρσμματος σινεάκ. ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός).— Σήμερον ό'αΐσθηματικός κολοσσός Σαίξπηρ: •Ρωμαϊος καί Ίουλιέττα». Μέ πρω ταγωνΐστρια την Νόρμα Σήρερ. θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον τό μοντέονο άριστούρνημα: «Εύ τυχισμένις μέρες». Έκτός κρο γράμματος έπίκαιρο Σινεακ. *** Ι' ΟΟΙΛΑΙΑΙΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ένα ύπέροχο έρω τικό μουσικδ ρωμάν- τζο: ΕΠ «ΑΙ Η ΑΥΤΟΙΡΑΤΕΙΡΙ Νέ τον ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ χ» Ι την ΔΙΛΙΛΝ ΧΑΡ1ΕΤ Μουοιχπ ΟΦΦΒΝΝΠ %Χ. Π«ρο^»ιγή Ο ΥΦ Α. Ταινίαι ομιλοδοα ΓαλλιστΙ 'Εχτός πρβγραιμμντο^: ΟΥΦΑ Ζο,υρνάλ ΤΗΝ ΔΒΥΤΗΡ&Ν Ο ΧΑΡΤΟΠΑτΚΤΗΣ Νέ τβν ΚΑΑΡΚ ΓΙΕΗΜΒΑ Η«1 τίιν ΚΙΡΟΛ ΛΠΜΠΑΡΑ ΠΡΟΣΕΧΟΣ: ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΗΙέ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τ6 θαλαμηγόνά)π * Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράβο κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά Βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ ΡΑΙΑ, Σβρον, ΤΗ- Ν·Ν, Πάρον, Νάξον. ΟρεΐΜΤ·ρι<·ν 1-41 • ΙΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ ΙΟΝΠ. ΕΜ. Ι1ΑΪ111Κ ΕΙδικευθείς τα νοσήματσ καΐ έν ΓβρμανΙα Είς Σ,τομαχου 4ντ4· ρων καΐ Ηπατος, δέχεται τοθς ,ιασχοντας έκ τοθ πβπτι κοθ συστήματος έντφ ΙατρβΙφ τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη.) Τρβΐς ΚαμάρΜ, Άριθμ, —χ 7—01 ΊΒνοηικ* γενικώς χαρτόοημα καΐ γρσμματόσημα θά ευρίσκεται είς οΐονοήποτβ ώραν τώ ζητήοβτε είς Τ,ο καφφενείον Έμμ. Κουμοντακη Πλατείαν Βενιζέλου. ΑΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ 202ο» Ία«ω ΚαΙ ή οργάνωσις τΛν βΐνων, -ού τότβ μολις χ Ιδρύθη, *τιΙεζ« κΑθε ήμβρα ττι ουνατα χον λωστό τιοθ Ιμβλ λβ νά Ανατοίψη την μοναο χ(οτ. ΚαΙ ήΧθβν 6 καηοος 8πο 6 βασιληβς κα( ή βασΐλισσ έκατάλαβαν χον κίνδυνον -ο Φιβτρεχαν άκοτραβηγμβνοι κα ακομονωμένοι μϊσα στο τι λάχι—φυλαχή τους κσΐ άρχ σαν νά άνοζητοθν συμμ< Είνε άλήθβια «ά)ς Ινα σόμμαχος σοβαοός βΐχε |πα ρουσιασθ|) έπανβιληαμένακ στήν αύτ), ποοσφίροντας μ σκβπασμβνα λόγια τ!ο θπηρι σ(ες τού. 'Απ6 τ·ν Σεπτβμ βριο 6 ήγίττις τής έθνοσυν6 λβΰσβως, 6 ανθρωκος πο6 « νβπνββ θαυμασμό καί φίβο, ι κβμης ντε Μιραμπώ, ό λέο τής έναναστασβως εΐχε βεΐξι π6ς ήταν Ιτοιμος νά φάρ στό ~αχν( της μοναρχΐαο. —ΦοονχΙστε λοι-ον &σι νά μάθουν οτβ παλάχι πβς βϊμαι πβρισσότβρο βιατΕθβιμέ. νος ΰνέρ ού των πσρά εναν¬ τίον των. είχεν βΐτιβ σ' βνα μβσάζοντα. •ΑΧλ* δσον καιοο έζοθαβ στίς ΒβρσαλλΙες, ή σόλή α( σθανόνβν πώς ήταν τόσο σΙ· γουρη ώοΐβ βϊν εκαταΜνβηνβ ν* τοθ Απαντήση· Ή υανβττα, άλλωστε,οΕν είχεν ακόμη αναγνωρίση τή σπουδαιότητα τοθ άνθρώπου, ό οποίος ήταν πεοισσότερο *άθε άλλον (κανβς νά ) την επαναστάται γΐα τί ή"ταν ό Ιβιος χόοπνβθμα ♦■πανασϊάσβως, ή ενσάρκωσΐς τοθ τινβόματβς τής έλευθερ) αο, ή προσωκοποΐησις < ττ^ς έ πσναστσχικής δυνάμεως, { ζβσα αναρχΐα. Τα άλλα μίλη χ(|ς συνελβό σεως. καλοποοαΐρβχοι άνθρω ποι τής 4πισιήμης καί χής με λέτης, όξυοερκεΤς νομομαθβΐς τ(μιοι οημοκρατιχο', ήσαν βλθι ($β«3λισταΙ πού ώ*βιρεόοντ< χαξι καΙ άν«οιοργάνωσιν. Έ νώ ούτος Γεν Ιβλεπε μέσσ στό χάος τοθ κρβτους παρά τό μέσον τής διαφύγη^ Από τό ίσωτβρικό τού χάος. Ή ή ιδής δθνβμίς τού—«8 ιω μέσα αου &έκα Ανθρωπον ίλβγβν 6 Ιδιος μέ 6 υερηβάνβια—έχοειαζόταν μιά παγκόσμιαι θόβλλα γιά ν« ά ναπτυχθθ ελευθέρα- Έπ«ιδ< ό Ιβιος εΤχε κλονΐσθβ στήν τ θΐκτ}, την ολιχΐ), χήν οΐκογβνβι ακή κατάστσσ! τού, Αχρειαζό τβν Ινα κοάτος ετοιμόρροπο γιά νά 6ψ«θ{| ούτος επάνω άτπό χά £ρβ(πια. Όλες οί ένρήξβις χής πρω- τ«γεν·0ς (διοσυγκρασΐας τού, λΐβίλλοι, άπαγωγέϊ γυναικ&ν μονομαχΐες καΙ σκάνδαλα,οεν ήσαν ϊως τώρα παρά Ανεπαρ- κεΐς δικλεΤδες ασφαλείας πού Γεν μποροθσαν νά συγκρατή σουν μιά ψυχική τβικυμΐα πού 8λες «Ι φυλα«4ς χής Γαλλία* δέν είχον κατορθώση, νά δα- μάσουν. Ή όρμητική έκείνη ψυχή έ χαειαζοταν Ανλοχωριά, 6 έκ πληγτικός αότβς ανθρωπος έ Κρειαζόταν μόχθους πΐ< χίΐς καί πιο χραχεΤς. (συνεχΐζεται) ΑΒΕΔΙΣ Νία» παραλαβαΙ. Νέα ύφβαματα. Νί μ·δ*ρν·ι χρ»|Μΐ- ΙΙΜΐ. ΑΙ τιμαί μας ιΐνι εκ| ΙΒΕ.ΙΣΙΙΙ Νέ»- Π)ΣΚΕΥΗ 3 ^ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ "Ανατολή ήλ!·ο 5 λ. 46 Δίοις 7 λ. 12 ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ Απηγορεύθη τό ποδήλατον είς τοΰς άνηλΐκους. ΚαΙ επί τη εύκαι· ρΐα ό αΐώνιος σχολιαστήϊ τοθ κα· φβνείου, ήοχισβ πρωΐ πρωτ χθές— τό πρωΐνο σχόλιο είνε Ιδιον των παλαιοτέρων καί συνεπως των την χ»ρίς κ<ντρ(. τελευταίαν αιν βτσεν άνεχοτνββεν 6ττ θχ είναι είς θέαιν νά ε18=ς {ΐελτοιβν χα>1ς
  Α'ϋΐ
  δλ'.γου
  —Παλσιότερα, είνε, τό πο8ήλσ< το ήτο Ενα σπόρ άπό τα χαριέ στερα καί τα πρακτικώτερα, Τό έ χρησιμοποίουν νέοι καί ήλικιοεμέ νοι διά νά γυμναστοθν πραγματι κως βΐς τούς ύποφβρτους ίιγοο τικοός δρόμους ή νά άνταποκρι θοθν σέ μερικές έπεΐγουσβς έπαγ γελματικές άπσιτησεις, Τωοα τό ποδήλατον εΤνβ αποκλειστικώς ίνα ή(θιο καί έπικΐνδυνο παιγνίδι στά χέρια πρό παντός των άνηλΐκων πάσης τάξεως. "Εχ« μάλιστα καί πικράν πείραν τοθ παιγνίδι οθ αύτοθ. Ένας σγυιόπαις επι βαΐνων φρενήρους ποδηλατου μέ ανέτρεψε πέρυσι. Έβγαλα τό χέοι μου καί Εμεινα κλινήρης πάνω ά «ό τό μήνα. ΟΙ παλαιοί είνε βέβαιον δτι Ε χούν ένίοτε ψύχωσιν εναντίον των «νέων», είτε άνηλικοι εΤνσι «Ιτε 6- χι, εΐτβ πρόσωπα είναι, εΤτε ποάγ μα. Έπομένως καί ό κατΛ τοθ πό δηλάτου φιιπ«Γΐκός Επερνε νερό. Έν πάση περιπτώσει άληθές είνε •τι διά νά απαγορευθή είς τούς άνηλΐκους δέν επεβλήθη έδώ καμ μ(οι μεροληπτ κή γνώμη παλαιο· τέρου. "Επεκράτησεν ή αύοτηοΛ λογική... Τα ποδήλατα δέν άπέβαι νόν μόνον άληθινά προβλήματα διά τούς πεζούς πού εΤχαν την δυστυχίαν νά διασΐαυρώνωνται είς στενούς δρόμους μέ ποΒήλατον τρέχον Από... ρυτΡρος άφ' ενός καί Λφ' ετέρου μέ αυτοκίνητον. Ά πό τα ποδήλατα ^κινδυνεύον συ· χνά καί σύτά τ* αύτο«Ίνητα υπο- χοεούμενα »α λοξοδρομώσιν διά νά μή συγκρούωνται μέ τούς άνη λίκους ποδηλατιστάς. Ζήτημα τα ξεως λοιπόν όλλά καί φιλανθρωπΐ· άς ή απαγόρειοις τής χρήσεως τοθ ποδηλάτου άπό τούς άνηλί- κους. 'ΛλλοΟ μανθάνομεν έπικσί. ρως ή χρήοΐς τού έπιτρέπετσι μό νόν είς τοθς ταχυδρόμους καί τοΰς ποδηλατιστάς τοθ στρατοθ. Έδω Εχουμε μικροτέραν κυκλοφορίαν καί φυσικά περισσοτέραν έλευθεοΐ αν. Άλλ' ίφ' όσον ή ελευθερία χρηοιμοποιεϊται κακώς δημιουργεΐ ται ή άδήριτος άνάγκη νά περιο ρισθτ]. Ό Άλλβς λβς χεκτβί. Ή & 'Αμε κα8ΐ)γΐ)τί|ς, θ* ΐΓναι ένχε κκΐ διιναιττ} άκ* η γ^ μελΐβα** χβΙ θά εί- νακ είς θίαιν νά Ιργίζιται %1ς θ>·
  άέ
  | χμη
  ίκΐίνας ηβί» κκβιτοθνταιι οτ)μ··«ν.
  "Η χβίίς χεντρΐ μίλιασα θί άπβ
  τΐλίσιρ μβγάλτιν χατάκττ,βιν, διίτι
  χάθι ί'θ?ΜΠες θί ήιΐπρ| δύ
  ν»ς νά Ιχη είς τέ οβΐτι τού
  χιιψίλΐ)νχοι{ νά Ιξ3βφχλ(ζΐ| τμ
  κου χρειάϋετκι χαΐ τό όποΐεν ■(
  ν«ι δγιεινίτΐρον >κό τ^ ζί
  —Τού
  δριε.
  λο*η·0 ·λα τ*
  ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΒ&ΕΖ ΕΡΓΟΝ
  ΗΙΗΣ
  ΤΩΝ Ι
  Σ
  ΣΑΥΡΩΝ
  ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΜΙΟΝ
  Μόν
  Ό 5«·χ<ες ψΐθκρες χ«11* ΙεΕγ μαιτκ Ιυοχρεαχιίικ κβϋ εΐχβν β- χοηοΘΙ κρ·ηγβυΐίίνβς χαΐ κου «!· χχ<4 αΐΛΐιατήιΐΒ βτή« 'εΊΐφΐνιοΐ τε3 γιατειου, άίχιοίν πιο βυνβτά μ4· λ<ς Ι«εΙν·( ά«ει»^κρ τώρβι κατηγορβΟθΜν ταν Σ^ βτΐ ηαίζ«ι διπλ* καιιχΐιΐδι χβί «ϋττάζει νά α*3η μενάχκ τΐν Ιχιι τί τβϋ χαΐ ν* «ύ; θ^αιάου αδτείις πβϋ ήταν θαμντά τού. Δτ)λ»δ β,τ,κ πρένΐκκι Ιϋΐίχεαο νά χά μι§. Ό Βήμαοχ·ς ι$ζ άγγλιχτ]ς η6· λι»ς Βιντοβόρβ, 1»θει.0(ώ!ΐ]ς πρε· ιγανδιοΐ^ς τΊ)ς εΙ>ή**,ς, ιιιοτεβ-
  εί δϊΐ ή οιιναδιλαβιοις δλων χβν
  ;6ν Θ1 κραγματοι
  μέ ϊέν χορί». Διά ν«
  ς ιδίας χου ή?χια« νά έχισχί-
  ητεται δ:«φί^βΒς πίλεις, Βκοχ δί·
  (εί ίιαλίξιις χ«1 οργανΑνει χορευ
  χιχάς συγκεντρώίεις Ό "Αγγλας
  ίμαρχες Ιχει χήν «ιηιίθηαιν δτι
  τα <φ«ξ·τρέ»> ουνχελιΐ κεριοοετε
  ■ςν άπέ 8λα χκ οββαρά οιινίίρια
  είς τ^ν ίΐρβίΜθΐν ι^ς ε!βτ)ντς χαΐ
  ιίς χήν Βιεθντ] ουνεργβοΕβν. Ό
  Ιδιτς, έξ άλαυ, παρά χά 58 χ?6·
  νικ τ·υ, χερεύει είς βλ«ς τάς κδ
  λεις κβΰ ϊκΐοχίκτιται £[> νά δώ
  τέ χαλον
  ΈνβΐΜΐαιζετεη οίκία εύσβρος κα
  κατάλληλος δι' οικογένειαν τταρά
  την θέσιν Περβόλα. Πληροφορία
  παρά τω κ. Έμμ. Κουναλάκη ττ
  ποιφ. Όδός Καλολαιρινοθ (Πλα
  ηιά Στρατα).
  Αί άττοχαιρετιοτήριοι
  τής Κάς ντέ Ροζέ.
  Κατόπιν έτΐιμόνων παρακλήσεω
  των πολυπληθών θαυμαστων τοθ
  τραγουδιοθ τής κ.Έλένης ντέ Ροζέ,
  ή διακεκριμμένη καλλιτεχνις παρ
  τβινβ την «σραμονήν της είς την
  πόλιν μας επί τρείς εΐσέτι ήμέοας.
  'Απόψε, αυριον καΙ την Κυρια
  κήν ή κ. ντέ Ροζβ, θά τραγουβήση
  καΙ τα νέα μοντβρνα μουσικά τεμα
  χια πού τη°ς βστάλησαν έξ 'Αθη
  νδν, προμηνύεται δέ ότι αί τρβίς
  άποχαιρετιστήριοι καλλιτεχνικαΐ έμ
  φανΐςτειςτης θά συγκεντρώσουν είς
  τό «Πανελλήνιον» Βλο τό κοσμικόν
  Ηράκλειον καί θά σημειώσουν πρω
  χοφανίΐ κοβμοσυρροήν.
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΡβΠΑΊΚΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
  ΚλΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ 0ΙΚ0Δ0Μ1ΚΟΝ ΥλύΝ
  ΒΑΣΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  'Ανυ £ιλεο(«ς.-ΚΑΡΛΙΦ -
  •ΡΑΕΙΤΗΧ ΆννλΙ«|.
  ΠυρΙ)ν« κκμμίνα—Ε«ιιβ6{νλα — ΒνλάνβρκΜΐ,
  τ·».
  ΤβΟΡλα ΧεροβνΑοβν . Ιρνβστβσίβ» Εανάκα·—ΆαΡίστα(
  Α—ταιμϋνη Μ.λ.ιι,
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΓΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ
  ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΟΠΟΙΕΙΟΝ
  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΡΟΧΕΙΟΝ
  ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗ
  ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  1ΝΝ0ΥΜΑΑΑΓΑΡΑΙΙ
  Πρός τβύς μ. ν. <μκ·ρ·υς γ*Μργιχ6ν ιΐδβν, Γινο ν·ύ{ καί Κτπμκτίας. Φέρομεν είς ννβσιν υμών «τι. είς χβ κατάαχαμέι μαβ ε&ρΐ ακονταιι κλβ6ε»τιιριβ( (τσ>ηράζι«) είς μεγάλην ««» βιβρχπ
  πΜρκΜκτοιθΑκην τήί ννΜστής μάρχα' (Γ. Φ.) «νώτ«ρ« βλειν
  είς οιάφβρα ειοη κ«1 αχ*οι« κ«1 ·1β τιμβς λίαν σαηιενταβ»
  χικβς. Πώλησις χονβριιιϋ κ«1 λιβνΐΜά.
  Έηίοης *κονΐςβν«ι τοαηρ«ςι« μέ μεγάλην εΙδΐΜότητβι «ς
  έηΐοαΐ μβχ«ίρι«, η»ϊ βιά·ορ« &λλετ γεϋρνΐΜό εργαλεΐ*.
  ΖΗΜ. 'βιαιβίι κυκλβφβρβθν {Ινα τβακράζι* μέ μκρκβιν
  (Γ. Φ.) βια ν* μ*ν γελασβϋτε «* Ιοιμ» μα« φερουν την αφρα
  γίο« μα( εΙ« τβ χερο&λι μέ ολ«Μληε«ν την οιεύθννβίν Γ
  πε& 81»- ή;ΐπϊ»βί>3α ν*
  ηώ) β» ξΐφεαγε» ακ&
  τόν θυμδ χοιις. 'ΒχεΤ*·ς χ<>υ( ά·
  «ιτ)νχΐ]9ΐ «ώ; ήΐχν χοκηί, χιυ:
  {δειξε χον χ4ρτη χεθ ννβιεϋ ηβυ
  χρηχοθαΐ ατ.4 χέριά Χ·»· χβυς ·1·
  πι 5ΐώ; 6* :*ν μΐίΐλΐ) χευχαμέ-
  9% νά χαλάσουκ χήν α.ιιΐφ«ν{Β
  χήν ήμέραιν ««ριβΑς κου έκρέκει
  χε νά πδνι νά βροϋν χον θηβϊυρ»
  «αί ττώ; θά τΐ,ν έχαλνοθοκν χήν
  οι*μνων(« άλλά ώς χήν χατίλλΐ)·
  λΐ] οΐιγμή Ιηεΐκ» νά κεριπβιοΐν·
  «αι χέ γικτρέ. "Επ«ιτα α' Ιπιααϊ"
  βκό χβν ώ μ χαΐ ξεχινήιαμε π·*ς
  χον φράκχτ, βρΐνεντάς τους αο»
  ιπΐ)«υς άλλά χαΐ χβρΐς νά Ιχβυ'
  | η·ιαθ^|. "Οΐβν έφθάσχμε ο τέ μέ
  'ροί πβΰ ή:αν άη' έξ» δ γιαχρές
  |το9 ΐίπι:
  υβς χ«9
  γι' β&ϊό μοβ έη4*>ν χή>
  οΕ άλλοι. Τώρα δέν «ρέκειται
  νίχβ γιά χή Βιχή μβυ ζ«ή άλλά
  χαΐ γιϊ χή ζ»ή χβθ καιΒιοθ. Σι*
  Ιρβη ή οτιγμή 8* κ^« ικά χαλή
  χοκβίντα γιά νά οβθίε άπέ χήν
  χρειιάλοι.
  θ*
  —Νέ, λοιπδν, κιΰ αε
  π«ε Τζίμ, μ·9 ιΐκεν δ
  "Ο,τι Ιγινε ί/ΐνε. "Κνα
  θά οεθ ηβ>: "Αν ϊέ' ήΐαν
  μίνος δ κλα(«·χα{ Σ,ιδλλετ, Βέν
  θά το1μ*0βις , νά φ4γκ· "Βφαγες
  Βίαν τόν ι!8ΐς άνΐχανε πιά χι' αδ
  χά ήταν πράξις ταπεινή άκε μέ
  ρευς οουΙ
  Μ' έκ<(ρ« χά χλίμμ —Γι«χ·έ, χεΘ εΙ*ι«, με. Πλτ,ρώνβ· ί,τι Ιχαμ« χαί 64 μεον οκοχομένος αι Ιέν ή«αν δ ΣΕλδερ. Κ* 8·* εΐμαι άχεμη ο! γβιιρες γιά χά χενάλΐ μβυ χι' Β,τι χι' άν καθ» μ«ϋ άξΙζΐΐ.'Α.λλ* φε ββμ«ι μενάχβ νά μή μέ οοον. —Τζίμ. . άηήνχΐ)βϊν 6 φωνή π·υ Ιτρεμε άπο χήν συν χ(νΐ)!», Τζίμ, ίέν μκερΑ νά τί αχεφθ* «δ*ί. ϋήΐιιοε-χέν ν?άχηι χα( κΛμε άς φύγουιιε μ>ζ(.
  —Γιατρί μιυ, Ιδ«οχ τέν λίγο
  μοα-
  —Τέ ξί»ω, χ& ξέ,ω Μ1 ίέ> δ
  παρχΐι ίλλ·ς χρδπος. Πχίκνβι |.
  άκάν» μοιι χήν νχρεκή- Δέ'
  μπορβ νά ο' άφήβα» 156. ΙΙήβΐ)
  αι!
  —"Οχι γινιΐ χι'έσιΙ( χι'δ κλοί-
  αρχες χι' δ Τβέλνιϋ Β1« θά χ)
  χάνκτε στήν θέαι μβυ. 1ί< πρέ«<ι νά οβς κβ γβήγερι» β,τι Ιχβ.'Αν μέ βαοχνΐοβυν, μπο·1 νά μιϋ «ύ _ καμμιά λέξις, πο8 είνε χέ χα· εάβι. Χο9 ΒιτΐγήΒ—ν βλ— V χήν ( Κ«1 χαΡώ; ιίχι ηλτ]βιά· οη πάλιν δ Σ(λ6ε· ιίπι «ι6γεν· τας. —ΣΙλβερ, τέ) παιΒΙ χά Ι χ4ν ν·0 βεα χι' ίι τύχι χαι. βρΐθΚ οτήν φώνυξι. Σιν Ιφυγεν δ γιαχοές, δ Σ!λ- βιρ μεΒ ιΐιιι:, (·ονεχ((εχαι| ΚΟΙΜΩίΊΙΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— "Η 1η «ρο· σχοπική ομάς ΆβδοΟ εόκαριοτεί τα τέκνα τοθ Αποθανόντος όμοχω. ρίου της Δημ. Τσιλιγκιρά<η, Ιωάν νην καί Ελευθερίαν διά την έκ ϊραχμων 500 δωρεάν των πρός 4 νίσχυσιν τοθ ταμεΐου της είς μνή μην τοθ πατρός των. *** Γύρω οτήν πολι μας. ΑΛΕΞ Γ ΣΙΕΦΑΗΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ Τέως Πατρός ΕύαγγελισμοΟ σπουδάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τώ νέω ίατρείφ τού όδός (Πλατειά— Στράτα) ϊναντι ΦαρμακβΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ ττ]« όδοθ Καγιαμπί). "ί?ραι «πισκέψεων β—12-4-7. —ΈντατικαΙ συνενΐζονται αί προ κτοιμασΐαι διά τόν έορτασμόν τής πολεμικής ημέραις τοθ 43ου Συν. τάγματος κατά την προσέχη Κυρι ακήν. —Ό έοητασμίις θά λο·{ΐ χώραν είς την πλατείαν Ελευθερίας 8π·» θα στηθρ επιβλητικόν κνοτάφιον πέοιξ τοθ όποίου θά παραταχθβ τό Σύνταγμα. —ΑύτΛ δέ ή έορτή θά φέρη είς την μνήμην των παλαιών πολβμι- στων την έποποιΐαν τής Δοΐράνης πού έστεφάνωοε μέ δά·.νας νίκων τα έλληνικά Οπλα. —Επερατώθη ή άπογραφή των έπαγγίλματιών καί βιοτβχνων καί σέ λΐγο θά γίνη ή ρύθμισις των ζητηιιάτων τής λειτουργίας τοθ ΤαμβΙοο συντάξεως των. — Ενεγράφησαν δέ είς τό Ταμ«( όν έξ Ηρακλείου 2.204 έκ Λαση θίου 1316, έκ Ρεθύμνης 1032 «αί «κ Χανίων 1808. —Ή άνατιμητική τάσις των στα φίδον, τόσων των σουλτανίνων β. σον καί των ταχτάδων συνεχ-ΐζβται πάντοτε. —Καί τουτο πρός μβγίστην χα· ράν τ·ν σταφιδοπαραγωγων μας πού περιμένουν νά καλΰφουν την ζημίαν τής μβιωμένης παρα»ωγής έκ τ·ν ηύξημένων τιμων. —'Λφθονία φρουτικών καί «τζερ τζεβατικών» είς την αγοράν μας τίς μέρες αύτές. —ΚαΙ οί τιμές των διατηροθνται είς προσιτά καί διά τόν φτωχον λα όν έπίπεδα, —Αυτή την έποχή δέ θά εΐχ< κα τακλυσθζ υριολβκτικά ή άγορά μας άπό τα ώραΓα Σητβιακά ρο6β κινα <4ν ύπήρχε δρόμος που νά δι βυκολύνη τή μετσφορά τβν. —Άλλ' άς έλπ'σωμε δτι σΰντα μα θ' αποπερατωθή καί ό δρόμος αύτάς. — Φαίν;τσι δτι τό ΚρΛτος άπεφα σισε νά ενισχύση σοβαρΛς την δενβροκαλλιβργειαν, Καί πράττει •τριστα, — θά ϊιρεπεν Β μ ως «α δώοουν τό χαλόν παρά&ειγμα οί Δ Γ)μοί καί αί Κοινότη,τες διά τής δβνορο- φυτεΰσεως βλων τ·ν δημοτικόν δρόμον κ"Ι έκτάσεων καί μάλιστα μέ καρποφόρα δένβρα. —Έπ' εύκαιρΐφ τής προσβχοθς καθόΒου είς Χανιά τής οβπΐής δέσποινας κ. Έλβνας βενιζέλου διά νά τελέσα μνημόσυνον έκΐ τοθ τάφου τοθ μεγάλου «υζύγου της πλεΐστοι έκ των συμπολιτών έτοι- μάζονται νά μβταβοθν «Ις Άκρεετή ρι καί νά παρευρεθοθν είς τό μνη· Μόσυνον αύτό —,νεθαόριον Κυριακήν ΘΛ μενά Ρή είς Ρέθυμνον ή ποοββφαιρική ομάς τοθ «Έθνικοθ» τής βόλιώς μας διά νά συναντηθη είς φιλικόν άγωνα μέ τόν «Άτρόμητον» τής Ρβθόμνης. —Έπ' εύκαιρΐο: δέ πολλοΐ φίλα- θλοι καί μή θά έκδράμουν είς την συμπαθητικήν πρωτεύουσαν τοθ γείτονος νομοθ. —Πλϊΐστοι σε»φέο συνελήφθησαν προχθές καί παρεπέμφθηοαν είς δίκην διότι εΐχαν φορτώσβι τ' αύτο κίνητά των μέ μεγαλύτερον τοθ *· φελΐμου Ιάροος. —Άλλα Ο ύπερφόρτωσις των αο τοκινήτων ζημιοϊ πρωτΐστως τοος Ιδίους σωφέρ καί τούς Ιδιοκτήτας δεδομένου δτι Ιχει ώς άιτοτέλεσμα την καταστροφήν των μηχανών καί των έλαστικων. ΚαΙ θβπρεπε χάριν τοθ Ιθικοθ των συμφέροντας νά ρ"ά ουν μόνον τ' ωφέλιμον φορτΐον στ* αύτοκΐνητά των. —Πάντως, ή ρύθμισις των αύτο κινητιστικών ζητημάτων 6πό τοθ ύπουρνβίου θά θέση τέρμα καί βΐς τό ζήτημα αύτό. —Είς τος 15 Σ)βρ(ου άρχΐζουν αί εγγραφαί είς τα σχολβΓα σομ φεενα μέ εγκύκλιον τοθ ύπουργβί ου τής Παιδείας, —Άπό τής 1ης δέ ε,βρΐου θ' Αρ χίσουν τακτικά μαθήματα. —Έν τφ μεταξύ συνεχΐζονται αί προκαταρκτικαί εργασίαι διά την εφαρμογήν των νέων βκπαιθευτι κων μεταρουθμΐοβων. —Μέ άληθινά μεγάλην κοσμοσυρ ροήν ήρχισε χθές είς τό σινέ Οου λακάκα ή προβολή τοθ Δραίου ιμ κ'Εγ·) καί ή Αύτοκράτπιρα» μέ τό» Σάρλ Μπουαγιέ καΙ την Λ( λίαν Χάρβεϋ. έ Ρέηορτερ ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡ0ΥΖ1ΚΚ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-βΑΟΜΤΙΑΤΡΟΙ Δέχβται καβ' εκάστην Θ-Ι «. μ. καί 8—7 μ. μ. ,_% 'Επ1 τ,Ίί όδοθ ΆμαλθβΙας (Πλατό ιΣοκκάκιΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή οικογένειαι τοθ 2χτρ·0 χ. Δρκχοκεδλειι πηλεΐ ί) Ινεικιά «» χήν «Ιιίαν της χ([μέ>ΐ)ν είς
  '» κ«*ά %% Ι-
  ΠΡΑΚΤ1ΚΑΙ
  (II
  ΟΦΕΑΙΜΟΙ
  ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
  1) Η ΒΙΕΝΝΕ2ΙΚΗ 2&ΗΗ
  ηβδ ανχΐΜΜτέβταβε τβτς αν·»
  γκινάς κβινκς ζώνας χά Ι τι
  ράντες
  2) Η ΚΟΛΛΑ ΟΡΙΖ1ΝΑΛ
  «οθ κκτΑργααε τα άκαλαΐ
  αβανα μιταλ«μοττ« ΜαΙ μ«ν«ει
  ρίαματα είς βλ* τα »φ«ομοι
  τκ χειΐ όέειματ·,
  3) Η ΚΟΛΛ% ΚΟΛΜΠ
  δια χήν Μόλλααιν πβνχ·» α
  ελΐνβυ ϊι έκ μετ*λλ·»ν «νχι
  κείμενον π δβχεΐου πβθ κερι
  *χει νερέ) κκί μη«ίνει αχα
  φο·τι«.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑνχιιιρέαΝΜΐ Αι'
  ·λ«< χ«ς ηέλεις τής ΝΑεβυ. ΓενΐΜβΙ ΆνχικρββΗΐΐοι βιβ τέιν Κράταν ΦΟΥΠΑΝΑΚΗΙ-ϊΥΑΟΥΡΗΙ ε Χμ ΨΑ^ΡΪΚΑ Είς δοχεΤα μικρ Α καί μΐ γάλα είς τό κατάστημα Έμ, Κρασακη (έναντι ιχαλβιΛς Μ·
  Α Ν Ο Ρ θ Ο 11 π
  ί,',
  41
  «ν·
  μ*
  Ι*
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Ό συνήγορβς Βέν ήονεττο βτι, βυστυχΑς, 6 πε¬
  λάτας τβυ απεδείχθη ώζ 6 Γιάννης Ά γιάννης ίκβΐ
  νο«· Εστω, 6 κατηγοροόμβνο* βιΑυεινεν είς τας
  Φββιραλλας* ότΐ",ρξβ κλσβΐυχής· τ* 6νομα Γισοτοό-
  ρας ένβοέχβτο νά τΐαρήχθη έκ τοθ Γιάννης Στοό-
  ρας* τελος πάντων, τΐσσαρβτ: μάρ'υηβς ώμολό·
  γουν άοιστάκτωΰ βτι 6 Γιαστούρας είνε ό Γιάν¬
  νης 'ΔΥ'βννης, 6ν ανεγνώρισεν βΐς «έ) ιτάτεργον.
  Είς τας καταθέσεις καΐ τ4ς μαρτυρΐβς ταύτας, ό
  συνήγορος αλ*ο βέν «Τχβ ν' Αντιτάξη, εΐμτ) ττ)ν
  άρνησιν τοθ πελάτου τού, άρνησιν άνθρώπου ίνοι
  αΦερομινου, άλλά οεοόσβ» κ«1 δτι σύτ·ς ί|τον β-
  κεΐνος- ήτο τοθτο άπο&αιξις, δτι' ο διός υπήρ¬
  χεν 6 κλΐπτης των μήλων; Τοθτο ήτο μ!α ε(«α
  σία, δχι βμως μ(α ά*ό6«ξις. ΕΤνε άληθές δτι 6
  κπτηγοροόμενος μειεχειρΐζετο κακόν σόστημσ οπε
  ραο«Ισ»ω£?, Δρνοομενος τα πάντσ, την κλοπήν καΐ
  Ινταυ'φ «Αν είς κάτεργον προηγουμένην καταοΐ-
  κην τού· Μάλλον θά ώφελεΤτο β(βσ(ως αν ώμο
  λόγει τα δεύτερον, οιότι πάντως θά ετύγχανε τής
  συγκαιτοβάσεακ τΛν οικαστΛν τού- ό συνήγορίς
  τού τ6ν συνιβούλευσβ ο Ο τ» νά πράξθ' αλλ' 6
  καιηγοραομενβς επέμενε μτ) θέλων νά ομολογήση
  τΐτιοτε· Κβτβ χοθτο^ίτιτσΐίν· ώφειλον βμως οί οικα
  στ«Ι νά λάβωσιν £—* δψ ν την πιριωρισμινηνν
  τοθ άνθρώπου διάνοιαν. ΑΙ μακραΐ εκεΤνεα κακου
  χΐομ τοθ κατέργου, ή πολυχρονίου π>ν(α τού μετά
  «ήν Ιξο&ον Ι« τοθ τ·που έκείνου, τον είχον ά·
  ποκτηνώσε', κλπ. κλπ. *Ηΐον"λοιπήν δίκαιον νά
  κατα&ιχασθ*}, διότι ύνιρησιΐΐζετο έαυτφν κακβςι Πε-
  ρ! 8ε τής αΛλης υποθέσεως, τοθ Μιχαλάκη, 6 ου
  νήνορος β*ν εΐχε νά ζητήση αυτήν, ·πΕΐϊ>ή ύπ^ρ
  χεν άλλοτρΐα είς την παρούσαν δίκην. Ό συνήγο
  οος επέρανε τόν λόγον (κετεύων τούς ένόρκους,
  ίνα, εάν 4 ταυτότης τοθ Γιάννη 'Δγιάννη, τοός ε¬
  φαίνετο άναμφισβήττνιος, Ιφαρμόσωσιν > ε(ς ούτον
  την κοινήν των έκ τοθ κατέργου δΒαπετευόντων,
  κα» Αχι την τρομεράν τιμωρίαν είς ήν ύιοκειν
  ται οί έκ τοθ κατιργον καταδικαι, βταν φωρα-
  θβσιν επί ύποτροκ*].
  "Ελαβε» «"«είτα πάλιν ό εΐσαγγελι ύς τόν λόγον,
  καΐ υπήρξεν άαα οφοδρός τε καΐ άνθηρος, ώς είνε
  συνήθως ο( εΐσαγγελιΐς· Επήνεσε την ύπεράσπι
  σιν διά «ήν ειλικρίνειάν αυτής, καΐ έπωφελήθη
  ταύτην την ειλικρίνειάν. Μβτεχεψΐσθη πάσαν πά
  ραχώρησιν τοθ συνηνόρου, ώ; βπλον κοτά τοθ κα·
  τηγορουμένου. Ό συνήγοροε» εφαίνετο παραββχο
  μενος- βτι ό κατηγοροόμενος ήτον αύΐός ό Πάν
  νη< 'Αγιάννη». Ό εισαγγελεύς Ιλαβε τοθτο ώ? *· πιχε'ρημα. Λβιπόν ούτος ήτο ό Γιάννης 'Αγίαν· νΐ}ς. Τοθτο υπήρξε τοθ λοιποθ άναντΐρρητον. Μ· τα πολλάς ίέ παρεκβάσεις εόφυΐΐς καΙ ,τεχνηΐσ σεια άντομοσΐας. έκεραυνοβόλησε κατά τοθ Για· στ·όρα. ή μάλλον εΐπεΐν κατά τοθ Γιάννη 'Αγι- άννη, έετρώματος, είπεν, ό «οίον ό 45ης μόνος έξεαεογεταη, κτλ. ΚαΙ ιΤς τοΐοθτος λοιπόν άνθρο- πε* κτλ. κτλ. κτλ. άλήχη-, άνΑστιος κτλ. κτλ. ό< -·4·ς «ής κακουργΐας καΙ «όδόλως σωφρονισθεΐς Ακ τής Αν ιέ> κατΑρνω διατριβήν, ώς αποδεικνύη
  ται έκ τοθ Αγκλήματος, τ» οποίον Ιπραξεν Αη( τοθ
  μικροθ έκεΐνου παιΛΐαυ τής Σΐβ^Τας κτλ. κτλ. εΐΐ
  άνθροπος τοιοθτος, φωρώμενος ΑπΙ κλοπβ Αν ιψ
  μέσω Αν4ς δρόμου δημοσίου, είς ολίγων τΐνθν βη
  μάτων απόστασιν άπό τ>0 τοΐχου τ*ν οποίον ά·
  νΑβθ' κα( κρατον άκόμη άν* χείρας τα κλοπιμαΤ
  όν, άρνίΐται τ* πρόδηλον κακοόργημσ, άρνεΐτσι
  την- κλοπήν, άρνεΐται την είς τόν τοΐχον ανάβα¬
  σιν, άρνιΤιαι τα πάντσ, μίχρι καΙ αότοθ τοθ ό-
  νόματός τού, μέχρι τής ταύΐόιηΐος αύτοι Ι
  (συνεχΐζεται)
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΑΡΥΜΑ
  ΑΣΦΑΛΙϋΩΝ ΡΩΜΗΣ
  ΙΙ,ΙΙΤΗΤΟ ΝΙΙΙΟΙΙΑίΕ ΒΕΙ1Ε ΑΜΗΑΖΙΟΝΙ)
  Ο Μ€ΓΑΛΕΙΤΕΡΟΣ
  ΙΪΦΙίΙίΙΙΙί! ίΡΙΑΙΙΜ ΙΙί ΙΒίΙίϊΜ ίΥΡΟΡΙΙί
  Κεφάλαια »αί4ποθ»ματικ» την 31 19 1936:
  ΕΙκοσι πέντε δισεκ)μύρια δρ. (25.000.000.000)
  ♦Λ σφαλιβιγιρτα έν ισχύϊ κατά την 31—12
  —»β 1.881.44».
  Δι» Κεφάλαια Βραχ. 87.61 Κ.ΟΟΟ.ΟΟΟ-
  άσφαλιστήρια κα,τά τό 1936
  Δια Κεφάλαια δραχ. 1 4.623.74Ο.ΟΟΟ.
  ΠληρωθεΙσαι αηοζημιώαεις τό1936 Βραχ.
  1.ΚΤ7.Κ4Ο.ΟΟΟ.
  Κέρ*&η οιανεμηθέντα είς τούς ησφαλιομένους
  Βια την χρήσιν 1936 βρχ. 140.000.000.
  Τα μετα τ<>6 ΊΑρύματ·( ανναητβρενκ άαναλιατή
  ■μ αυμμετεχονν ΛΟΡΚΑΝ Βΐ( τ« κεροα άτινα κ«%«β«λ-
  λονηι κατ' Ιτο« τβΐς μετρητβΐς.
  Προικτορείβι καί ανταποκριταί είς όλας τας
  πόλεις τής Κρήτης.
  Κρήτης
  ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Περιττόν βάρος
  Δ'.
  Γι* νκ έ(κγο6μεΒα: Ή οιλ·α·
  ίττοι ΒΑν είνε ζ^μ» άκλ*)ς φιλα
  ■εακείνς- Πβ|μι νκ Θε«·ρτ}τ
  μάλλον ώς άκαΐτκοις ττ]ς δγιΐας
  χαΐ ττ]ς άκ·8·τιχέτ«τβς τ·0 άν
  θίώκεβ. Είς άλλας εποχάς μηε-
  ροΒοε νά ι »ί«οι·ν σκοπόν τό
  πάχβ(: Σανια«ι>ιύΐτβ είς τέν 5?-
  γανιαμον λΐκος Ιιβ τα Ιττ, τβν
  «ΕοχνΑν άγιλάοΊεν», τβν χιχΑν έ
  ο»βΐ:6ν. Σήμιρ* Βμβς, είς τίς
  ηλιτιομένβς το&λάχιατον χε·ρ«< τί βκιρβολιχέν λΙη·ς αποτελεί μ! «ν κειιτιήν, 8ο·ν χιΐ επικίνδυνον Ιβν τ«0 όίγανιομοθ, είς τ«]ς δγιΐαί. 'ΑΐΐειελιΙ &έ πλάν*]ν Βτι δ 6χιρυιτιομίς χάνει πάντοτε καλόν, ίιι πρέκκ χανεΐς νά καχαΐντι γιά νά Ιχη Βυνάμεΐς είς κερΐκτβεβιν πιύ θε κ·οαβλΐ]9) άπό μίαν άοθένΐιβν. Έκ τ*]ς πιί ρας είνε 4π·δεϊειγμίν·ν Βτι ο! β· Βύνβτοι αντέχευν ηεριοοδτερον είς »άς χερΐοοιτέρας άαθενεΐας κο3Ϊ περιοαέτεΜν τβν καχυοαρκβν άν θΐώπαιν. ΈννοεΙτβι Βτι χρειάζε- ταιι κρεαοχή, δι* νά μή κεριπέο) χκνεΐς είς τί αλλο άκρον. Είς Ι¬ να βάρβς χάτ«* τ·0 χαν·νικ·Ρ. Ό ανθ»»π·ς ϋν Νρέκει νά είνε ι υ τε , ιυη άΒδνβτος, άλλά νά Ι* χΐ τό χαινονιχον βάρες τοιι, χά ι νά πρεαεχη νά τό Βια««ρ|. ΤΑ κβνβνιχόν βάρος τοθ ώρ[· μου άνθρώπ»υ χρίκει νά ΙνΙρχε* ται είς τδοχ χιλιόγραμμα, Εα»ν δκερβζΐνει τό άνάσιημά τού «ϋς ΙχαιΑν πδντ·υς. "Ενκς Ανθρακος κ. χ ««ϋ Ιχει άνάοττ,μκ 1 μέ¬ τρον χβΙ 70 κίντων, κρέπει νά ;υγ(ζΐ 70 χιλά. 'ΕννοεΙτεκ ηβς δέν οηιια(νε< δτι δ να ιΐι< αύτβς κρέκιι νά έφαρμδζετβΐι μΑ μ«θ-- μχτ χτμ ακρίβειαν. ΆνθρΜκαι με χονΒρΑ κδχχαλο κρέπει νά ουνυ· κ·λογ(ζουν ιΙς τό κανονικόν βκ· ρβς τον χά Ι Ινα πέντε τοίς Ι*οι- τδν κάρα πάνω. Όμο(«ς α·θρ«κ·ι μ! ΙοχυρΑν μαΐκΑν αδαΐημκ, χα· Ρώ; έν ίίνΐι χαΐ ε Ε δχε»β*ντες τί τιοβκριιχββιΑν Ιι·ς τής ήλιχίοις τ»ν. Τό χαιλλΐτερον είνε νά ζ«γΙ- ζΐται χανεϊς ταχτιχέ, μίαν «εράν τ^ν έίίβμίΒα, χβΐ μχλιοτα την Ιδίαν ώ?«ν, είς την Ιδίαν ζυγβίριά χαΐ κατά προτίμησιν μέ τέ Ιβιε χο στοθμι. Για-1 χάβε χιλο πάν» άκό τέ κανονικόν 6α··ς, είνε «εριττδν. Μδλις ΒιακιοτΑοι χανεις είς τ* ζυγισμα Βτι καραπάχ«νι, κρϊκει Αε νά χαταπολιμήση τέ κά· Ι χος, άποβλέκβν διά μιβς χα»λ- Ιλήλου Ι(9([τ—ς ν' άκοχχταατήο) τ! Ιοοζΰγιον είς την ανταλλαγήν τν'ς βλ—ς ΠρέκΐΕ μέ άλλκ λίγΐα νά Ικΐτύχη νά,.ίοβοκΐλίοη τέν «ριϋκ·λβγ[ομέν τοθ ί?γβνιομ τού, Ιξκιώνβν τα Ισ·δ· κρές τα Ι ξ·δα- Τβθτο έκιτυγχάνεται δι* ·· λαττΑαιβς τβν εΐβχνομένβν ιΐς τέν διγανιαμλν θερμ(Β·ν ίφ* ενός χαΐ αυξήσεως βφ' &<έρ·υ νί)ς χα- ταναλώοεβς θε^μΐδαν ίιύ τβν χι· νήοιαιν τεθ οώμιτος. Τάς πρώτας έν κάβ) περιπτώσει ήμέιας ττ]ς Βιβίτ^Γ, είς την δκοίκν δκ·6άλλε ται χανεΐς γιά ν' άΐυνατΐος αΐοθί νετβι πείναν. Τοθιο δμος ιυΐίλβς οημαίνει «ώ; δ διγανιομίς δέχε· τα ι όλίγβς θΐρμίδας. Ή «εΐνα π·υ Βΐοθϊνιται δ άχαλοοθβν μΕκν δίβιταν, είνε ψιύτιχ*. ΠροχαλεΙ· τ*ι δέ ή βΐβθτ,βις βύιή ττ}ς ψιύιι χςς πε.νας έκ τοΒ γεγινδτος Βτ: 6ίθμτ)?έν δ δργανιαμές άρχΕζεχ νά χατανβλΐοκΐ} τα Ιϊιβ αοτ·0 είς λΐπος άκοθέματ». Ή αΙο8τ)3ΐς ττ]ς ψιύτικΐ|ς πεΕνας προχβλεΐται έκί· ο»)ς Βίαν δ ιύρανΙσχ·ς «αί τέ οτβ μάχι είνε οκντ,θισμέα είς με γκλας κ·οέτΐ)τας τρ·«τ]ς, χ«1 |ξ« φνα την χάν·ιιν. Ό χαλλίτε*ο( τρδκος χαχβπιλεμήοετβς ττ]ς αΐβθή σεβς αύτ^ς τ«]ς ψεάτικ-ς κε(ν-ς είνε νά τ·ώγΐ| χανεΐς τροφάς, τΑν δκοίβν είνε μέν μιγάλν ή ποαέ τ-ς, άλλά μικρά ή θρεκτιχή άξιαι τβν. Τέτειου ιΙΙοκς τροφκΐ έξααφα λίζβυν με βΐοθτριν κκρατεινομέ· νοκ χδρου, χορΐς νά παχβίνουν. "Ενα έκιτιιχΑς τίχναομα είς τέ νά ξεγελιέται τό ατομάχι, είνε νά τρώγι χανεΐς άλΐγαν χοιτά τα >ύ
  Γΐα γιύματβ, ΙηλαΒή τέ μιοιμ!
  ρι τ) τέ βραδυ, χαΐ νά.χατευνάζν
  την πείναν τοα τρώγενχας έν τφ
  μετκξυ, π. χ. μιοέ χιλό μ«)λα-
  'ΚννοεΚαι Βτι είς βδΐοθ τοΒ εί·
  6·υς την πολιιτέλειαν μκοροθν νά
  έκιδίδονται χιιρίνς «Ε φιλέρεοχοι
  γυναΐχες κου Ιχουν χαΐ τα μέοα
  νά φροντίζουν αυνεχβς γιά την
  τουκλέττα τβν. "Δλ?ως τε β( φτβ
  χβΐ διαοΊλοι Η* χινδυνκδειιν ουνή
  6βς...άκΑ πίχος, ύποχρεβμένοι, ε(
  άτκχεΤς, είς άχνυοΕαν, ώς έκ χ%ς
  πενΐας τβν νηυτεΐβν. Πρέπιΐ έν
  ίοη περιπτώσει νά Ιχετε δκ' 6
  ψιν, δτι τ) βρβΒεΙκ μάβοηαις, «δ
  £άνει την θρεκτιχήν αξίαν τ·ν}ς τρο
  φ*){. "Οβοι λ·ιπ·ν θέλιυν νά χ·ρ
  τβίνουν χβρΐς νά παχαΐνευν, α;
  τέ Ι χούν δκ' ϊψιι τκν. Καλέν ι(
  νέ έκ.ατ,ς νά άρχίζετε τέ γεθμ*
  ο»(ι μέ ώ^ν τροφήν· *■ Χ- μ« ώ
  μην αοκκρβύη, οχλάτα, φροθτα
  χβΐ ζεατ,ή χομπδα»! ΠροτιμΑΐε,
  άν Βέλετε ν' άποφευγετε τέ πά
  χ·ς, ί<λ^|ν τροφήν. Τρώγετε λ.χ. τα αδγά ά·λά·χΑχ ή αφιγχτί, χ«Ι ίχι ώς δμιλίττα.. (συνεχΐζε-ται) ΜΑΝΑΟΛΙΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Ύπό την «ροβτνσΐαν αής «Άθηνα'ι*κής Μανβολινάτας» καΙ «ήν Διεύθυνσιν τού: Κου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ "Ένβρ{ις την Ιην ΌχτΝβρ'ου 1937 Δίοετκτρβ 50 βρχ μηνιαΐνς μέ κλαρη κατβιρτισμόν ιΙς Ινα όργανον καΙ βΐΝρητικαι. ΛεκτβΙ νίοι κβΐ ΔεακοινΙβ·{. Τακτικαί συναυλίαΐ, έκδρομαΐ χαί Ένε· τικαΐ έορταί. Βραδύτερον 0ά ίλβο κ*Ι ββηββς Καβηγητάς. αΧΟΡΩΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Έχίοης άκο 1ης Όκτνβρΐβν—φοΐτηοις δΝρεβιν, μέ δι Μ«τ»μ« μόνον έγγρβφπς ΧβρνοΙα βνδρδν, χβρωδί* Δέ βκβινΙδΗν, ΧΟΡΟΔΙΑ ΜΙΚΤΗ ΈννρκνατΙ είς άμφβτίρα άπό 1ης ΧεκτεμβρΙβν &ρα 6 7— μ. μ Μββ' έκβιβτην. ΛΑΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Υποκαταστήματο κ«ί ανταηΐοΒριΐβ «ίς τάς κυριωτέρας πόΔβις τήβ, Έλ.· &·>ς κ·1 «ο§ Έξ·τ·ί?ικθ§.
  Ταμκυτΐιρι·ν .
  κκΐ *«· κρ··εβμία.
  Αί συλλογικαί
  συμβάσεις είς Χανιά.
  Χ4ΝΙΑ Σικχέμβριος — Τδ &■
  π·Η»γεϊεν ΊργαοΙαΐς Βιά . τ«)ς δκ'
  αρ. 31198 άποφάοεάις τού χκβύβ
  σ·ι έχτελεοτήν την άπο 18—8—
  36 άπέφχαιν τ«]ς 'Ε«ιΐρεκτ]ς Δι·
  αιτησΐας _«ν(βν.
  Διά ττ]ς άπιβίβιως ττ]ς τελευ
  τκίας ρο6ι»(ζ·ντ»ι α( άκεδεχαΐ
  τβν βΐκοδδμβν Χανίων. Έ άπδ-
  φχσΐς αθ(« Ιδ«μ·βιεδθτ) χ«1 είς
  ην ι«*μερ(δα τ*)ς χϋβερνήοεβς.
  Ή Έπιτρ·πή Ιιαιτΐ|β!βς άπε
  τελέαβΐ) έκ τβν χ. χ. Έμμ
  ΒροντίχΊΐ Πρβτοδίχο» Σ. Κ·κν-
  τβδρη μνχχνιχοθ, Άντ. Βλβζί-
  κ-, Γ. Εκσιμάτπ, Δημ. Μ-λιο.
  •Λ χβΙ Ίββννοα θβμβ. Ή έκι-
  αθιη αιινιλθεθακ είς αδ·
  αχιψ-ν την 2 Αύγιύηο» χκθβ-
  ρ:αιν ήμερομΐαθια τβν βίκοΒβ-
  μβν ΧινΙβν ώ; άκολεύββς:
  Διά τεος τεχνΕτας κιΐσχβς χ«Ε
  χανιαβτας Ιρ. 90. Διά τβ&ς ββ
  ηββϋς αδτβν δρ. Τ0 αιά τβύς έρ
  γάτας αύιβν δρ. 60. Διά τει)ς
  έργάης μπετΐν δρ. 70.
  Απεφάσισεν έκίαης Βκβς τα τ}
  μερομίαθΐκ τβν έξαΐρετιχ^ς τί
  χν«ς τεχνιτβν κανονίζβντκι δι11
  διαιτέρας συμνβνΐαις μετβξ» βδ
  τβν καΙ τβν έργβδοτβν. Ή ίσχυς
  τβν άποφάσεβν τοδτβν ήεχισεν
  άπ· ττ]ς 3*|« Δδγούσΐε».
  —Τ« «ύτομχτα
  είς Χ«νί«.
  Τβ τεννΐΜον νρ*»ετβν τοΒ Αι
  πλιιμκτοΰχου Μηχκνικο» μ Στυλ.
  Κυρ«Μη πληροε>βρορούμ(Β« ότι
  ανέλαβε; την κ«τ«ακΐ»ήν τοδ μτι
  ρίοο έςρ' ου θ« ένχκταστκθό το
  νέον Τηλεφιινικβν Κεντρον των
  βύτβμάτων τηλΐφύνΜν Χ«νί»ν.Τό)
  νέον κτίριον θά εΐνβι Ετοιμον π< ρι τα τέλη Δ)μβρΙβυ, αμέβΝς δέ άρχΐβο έν βΰτώ η εγκατάστασις των μηχ«νημα>τΜν τ&ν βότβμ*
  τ«ν τηλΐφάνϋν, άτινα χ«ί θ' άρ
  χΐσουν λειτουργοϋντοι έν ττ3 πό
  λιι ταύτο άπ6 τοθ προσεχούς Ά
  ιτριλίου τού 193&.
  —'Η ταμικνή ύκηρεσΚκ τβν
  —Ζ(ΐμ(αι είς την αταφιδοκει-
  ή Ίέ
  Είς την έφημκρίδ» τής Κυβερ
  ΜΜςέδημοαιεύβη άν«γκβατικβς
  νόμος κερΐ βυστάβεΝς τ«μι«Μί|ς 0
  κηρεβίεις Αημκν κ*1 Κοινοτήτνν
  περιφερείας Διοικπσεως της Προ·
  τευοοσης.
  ΜΛΝΗΪΣΓ Ι9ΗΙ01
  ΝΕΥΡ0Α0Γ0Χ-«ΎΧΙΑΤΡ8Ι
  ΤΜΗΗΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΝΙ
  λΗΜΟΙ. ·ΥΧΙΑΤΡΕΙ·Υ ΑΘΝΝκΝ
  Αεχεται Ιν τβ ΙατρεΙβ
  Τββ. όββΐ ΠειραιΒι 17·/
  ΑΘΗΝΑί ΤαΑ. ΗΛΊ1
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ
  ■ Μ. Ι. ΑΛΒ54ΚΗΧ
  'ΒκκαιδευθεΙς είς Παρισίους
  άναλαμβαινει οιανδήποτε 8ι
  ραηείκν νοαηματε«ν τοθ στο
  ματος (ούλίτιδος. κακοομΐαν)
  ουμφώνεις μέ την τελευταίαν
  έΙελι(ιν τής έπιστήμης. "Επί
  σης οβοντοστοιχΐας καΙ κορ&
  νπς έκ βιαφοβΜν μετάλλαιν—
  κορ&νις έκ ποραελάνης. Έ««
  ναφορά τ«λ»ί·»ς άνΗβύν·ις
  τΒν στρεβλοφυ&ν οδόντκν ιΐς
  τίιν κανονΐΜτΐν αότϋν βίαιν
  Τηλέφωνον 6-91.
  ς
  Βεβχιοθται έ{ Ιεραπέτρας, *τι
  ή ηκραν«να της σταφίδος είς ό¬
  λην σχεδόν την περιφέρειαν »ηβ·
  στη σοβνρΝτατας ζημίας λόγν ση*
  ψεω; των αταφυλ&ν- Ή ΆΥΡβτ»·
  κη Τρ«π»ζ« Ητις Ελαβε γνϋοιν
  τ&ν ζημι&ν έλπίζ·τ«ι ότι βά ηρο·
  βθ τοχεεις είς τα δέοντα μετρα &
  κέρ άνακβυφΐσενς τβν κληγίντ«ιν
  ιταραγκγ&ν.
  —Τέ» Γυμνααιαν £ητε<«(. Κατα την γενομένην «ρβ ήμε· ρβν μειοδοτικήν δημοπρασίαν δια την ανέγερσιν τοθ νεβυ Γυ· μνααιακοβ Μεγαρον Σητείας τε λευταΐος μειοδοτας ανεκηρύχθη ο έ» Σητείας μαχανιχός κ. Χ«ρ. Μαρκάκης —Οί κρ·α«·κ·ι Κοητβάς. Τό προσεχές Χάββκτον το έσκί ρας κρέκειται να δοθζ είς Κρη τσάν υπε) τοθ έκεϊ ΤοπικοΟ ΙΙοβ ακοκικοδ Συνδέαμου ή άναβληθε! ■« χοροεσπερίς κρός ενίσχυσιν τοθ ΤαμεΙου τ&ν Προσκόπΐίν Κρο τσάς. —Τ ο μτ)ν«·ς Είς το υπ' άριβ. 139 τεδχος β' φύλλον τής εφημερίδος τής κυ βερνήσενο εδημοσιεύθη άνορανο μιχη διατα(ι;, διά τής οποίας βρΐ ζεται δτι οί ΝατασκευασταΙ «αί οί πωληταΐ έγχΜρίοίν καΐ ·ύρ*ίπ*ΐ χβν κλνστΰν ραφής παντός εϊββυς καΐ είς ποικίλας συαχευασιας ΰκ· χρεοδνται ν' άναγραφουν 1«' "ΰ τβν το μηκοι τούτων, άπαγβρευβ μενης απολύτω; της ΜυκλοφβρΙας χλνβτΒν μή αναγραφοΗα&ν το μη Ηβς. __________ ί—"Αδικβς έκ(9εαις· * Είς ΧανΙα κατεμηνύθη 6 ΊΜσ*φ Πακαβοκετρος επ Ι αδΐϋφ έιτιβεσει κατα τ&ν Ζήνεινος Σαριδαχη καΙ Μιλτ. ΤσιγγελάΜη —Ό Τελώνης Χκνίνν 'βπανήλβεν προχθές ;Ι>» τής α
  δχίας τού «αί ανέλαβε τα καθη
  Μβντα τού ο Τελώνης Χανίων κ,
  Π. Πακαθανασίοο·
  Ζητεΐτκΐ δπάλληλος Λλιχίας
  15—18 έτών είς τώ ΚατάστΓμα Νι
  [κολάου Στσυρακάκη όΛός ΦαιστοΟ,
  Π-ηοοφορίσι παρα τώ ίδίω.
  ί {. ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ!
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  Πλατεϊα Κορνάρου (Βαλιδέ Τζαμί)
  Άρ'θμος τηλεφώνο» 305
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  ΒΙΣ ΤΙϋΑΣ ΕΐςΤΟΣ Σν^βΓΏ^ΙΣ]«θν
  ΎΣΙΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακα¬
  ταθήκας διαρκώς α,νανεούμεναι.
  Άντεπροσωπεία'ΈργοστασίωνΤσι
  μέντων.
  Σ Ι Α Η Ρ Α Δια Μ;πετόν είς όλας τάς δια-
  ~~~~~~~—™" στάσεις.
  Β Υ Λ Ε Ι Α Οίχοδομών,'Επιπλοποιΐας,Ά
  Κέραμοι—Τοϋβλα — ©ηραϊχή Γή,
  Γαιάνθρακες—Κώχ — Άνθραχίτης.
  Α Λ Έ Υ Ρ Α * Αρίστης ποιότητος, τού με·
  "™~~~~" γάλουΚυλινδρομύλου αΕύαγγε
  λί,στρια» Καλαμών έν οιαρκεί
  παρχκαταθήκη, είς τιμάς διατί¬
  μησεως Ηρακλείου. Άντιπρο
  πείαΚυλινδρομύλου είςΝομούς
  Ηρακλείου καί Λασηθίου.
  "Ολων των είβών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  ΕΛΑΙΑ
  Άπό παραγωγούς είς τιμάς
  εξαγωγικόν* έμπορίου.
  πβλ«τ«(ας .μας μέ τάξιν παραδειγμα-
  η
  τι*ήν κα(
  ΙΡ*
  Ήράκλβιον—Κρήτης
  ΓρβΦβϊα Ιναντι Ποίλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙα Πσρασκευής
  3 ΣεπτεΒ βρίου 1937
  ψ
  ■■£1
  '.ί *
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΙΓΔΑΑΙΙ ΕΤ1ΧΒΗ ΕΜΦΙΚΩΙ
  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΙ ΜΕΐΡΑ
  ΑΙ4 ΤΟΥ! Β0ΜΒ4ΡΛΙΣ Μ Ο ΥΣ
  ΤΙ ΓΙΛΛΙΚΓΠΟΛΕΜΙΚΙ
  ΟΙΣΥΝΕΡΙΙΖΙΝηΐΜΕΤΑΙΙΙΓΛΊΚ.
  ΑΘΗΝΑΙ 5ί Σεητεμβρίοου
  άνταηοκριτού μας).— Τηλεγραφοθν έχ
  Παρισίων ότι ή Γαλλική κυβέρνησις
  ενέκρινεν πλήρως τα μέτρα τα όποϊα ά-
  πεφάοισε νά λάβη ή Αγγλία εναντίον
  παντός ύποβρυχίου ή άεροπλάνου έ-
  νεργούντων τορπιλλισμούς η βομβαρ-
  βισμούς έν τή Μεσόγειω καΐ είς βάρος
  τόσον τής ιδίας όσον καί τής διεθνούς
  ναυσιπλοΐας.
  Ή Γαλλιχή κυβέρνησις ανεκοίνωσεν
  ότι τίθεται άλληλέγγυος είς τα μέτρα
  ταύτα χαί ότι τα Γαλλιχά πολεμικά
  θά συνεργάζωνχαι τού λοιπού μέ τα
  ♦Αγγλικά είς τας ανωτέρω περιπτώειεις.
  ΔΗΛΙΒΕΙΣ ΤΟΥ ΤΠΟΥΡΓΟΥ
  ΤΤΠΟΤ κ. ΝΙΚΟΛΟΤΔΗ
  ΠΡΟ. ΤΟΥΣ ΕΝΑΜΕΡ1ΚΗ ΕΛΛΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ » Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποχριτοθ μας). —Ό ύπουργός τού
  Τύπου καί Τουρισμού κ. Νικολούδης
  δεχθεΐς σήμερον είς τό ιδιαίτερον τού
  γραφείον τούς άοχηγούς τής οργανώ¬
  σεως των ΓΚΑΠΑΝΣ αυνωμίλησεν
  έγχαροιώτατα μετ* αυτών επί μακρόν.
  'Ανανερόμενος ακολούθως ό χ. Νικο¬
  λούδης είς την επελθούσαν μεταβολήν
  το% πολιτεύμα,τος, εδήλωσεν ότι ο'Έλ-
  ληνικός λαός άπολαμβάνει όλων των
  πραγματιχών ελευθεριών ζών απολύτως
  εύτυχής Βιότι γνωρίζει ότι αί τύχαι τοθ
  Έθνους είναι έμπεπιατευμέναι είς ίκ«-
  νβς χείρας.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας).—Σήμερον ό πρω-
  θυπουργός χ. Μεταξάς συνειργάσθη με-
  τα των οίκονομιχών ύπηοεσκών επί ζη·
  τημάτων άφορώντων τα οίχονομιχά μας
  έν γένει. Έκ τής συνεργασίαν ταύτης
  καθ* ά εγνώσθη, ο χ. Μεταξάς έμεινεν
  ίκανοποιημένος διά την πορείαν των οί
  χονομιχών τής χώρας.
  ΜΛΟΥΙΤΛΙ Οί ΚΑΗΡΩΤΟΙ
  ΤΗΣ Β' ΣΗΡΙΣ ΤΟΥ 1937
  ΑΘΗΝΑΙ * Σεπτεμβρίου (τού
  ά,νταποκριτού μας)·— Διά διατα.γής
  τού ύπουργού των Στρατιωτικών κοι·
  νοποιηθείσης πρός τας στρατιωτικάς
  αρχάς τής χώρας καλοΰντειι πρός κα¬
  τάταξιν οί «ληρωτοί τής δευτέρας σει
  ρας τού 1 937. Οί προσχαλούμενοι
  θα προσέλθουν συγκεκριμένως μεταξύ
  τής 2Ο-22ας Σεμπτεμβρίου.
  Σ. £. Διά «υς Μαλονμενβνς έ£ Ηρακλείου έ
  δημοσιιί>σ>μ*ν προχβές εΐβιχάς πληροφορίας καρά
  οχ·β«ίσ«9 »«β τβ» ίνταδβα Στρατολογικόν Γρα
  φ·1ο».
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ.ΜΟΥ
  III
  Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗί ΙΛΕΞΑΗΑΡΕ1ΑΪ
  ΑΘΗΝΑΙ * Σεπτεμβ(ίου (τού
  ανταποχριτοθ μας).— Ό παρεπιδημών
  ενταύθα. Ηατριάρχης Αλεξάνδρειαν
  Νικόλαος εγένετο σήμερον οεχτός πα-
  ρά,τού πρωθυπουργού κ. Ί. Μεταξά
  καί τού ύπουργού τής ΠαιΒείας κ. Γε·
  ωργαχοπούλου.
  Κατά την συνάντησιν τού μέ τόν υ¬
  πουργόν τής Παιδεΐας ή Α. Π. έθιξε
  τα ζητήματα τοθ Έλληνισμοθ τής Αι¬
  γυπτου τα χρήζοντα ιδιαιτέρας μερί-
  μνης δβον άφορα ίβίως τα αύτόθι εκ¬
  παιδευτήριον
  κΐ Β ΛΕΙΤΟΥ ΡίΙΑΧΟ Υ ΝΕΟΥ ΑΑΧΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ * -Οβρίον (τού άντα
  «ιοκριτοθ μας).— Κατ' αρμοΒίαν σημε
  ρινήν ανακοίνωσιν ή λειτουργίαν τούνέ>
  ου λαχείου των βιαδοχιχών κληρώσε-
  β»ν ανεβλήθη δι' ωρισμένους λόγον*; ά
  έ> ) ψ Όώβ
  ι>
  Ή Γαλλία καί ή έπιτροπη έλέγχου.
  "Ο πόλεμος είς την Βόρειον Κίναν.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ΣεβτεμβοΙ
  ου.— Κατά -ληροφορίας «κ
  Παρισίων ή γαλλική Κυβίρ
  νησίς απεφάσισε «ά μή λαα
  βά»Π Αφιξις μέτρα κ,ατ*
  τΑν ε-ΐιιειρούντ«*ν νά Ιια
  βοθν τα γσλλοΐσβανικά σύ
  νορα δα»ς κατατακθοθν
  ώς ιθελονταΐ είς τόν ιρυ
  θρόν στρατόν. Τό μέτρον
  λαμβάνηται κατόπιν τής
  ιμθανοθς ΰ«οστηρ(ξι«·ς
  τοθ στρατηγοθ Φράνκο υ¬
  πό τής Ιταλίας. Τονίζεται
  ■άντε*ς δτι ή γαλλική Κυ
  βιρνησις Αν οοδεμΐφ «ιρι-
  ■τώσΐι θά εγκαταλείψη,
  την 4-ιτρο«ήν μή ένιμβα·
  σεως. Κατά τάς «ληροθο
  ρίας τοθ Ρώυτερ, ιΐναι «ν
  θανόν νά γίνη λόγος είς
  την Έ«ιτρο«ήν μή Έ««μβ<* σεως διά τό συγιαρητηρι όν τηλιγράθημα, τό δ«οι όν ό κ. Μουσολίνι ά«ηυ- θυνι «ρός τόν στρατηγόν Φράνκο ««' εύκαιρία της «τώσΐΜς τοθ Σαντάντερ Κατά πληροφορίας «κ Βΐ ρολίνου τα ία«ωνικά στρα τεύματα τα «ρουωροθντα ■οός την διάβασιν «οθ Μόν κόου συνηνώθησαν μέ τα «λλα Ια-«νικά στρατΐύμα τα τα δ«οϊα βαδίζουν κα τα μήκος τής σιδηροδρομι¬ κώς γραμμάς ά«ό Καλγκάν είς Σουάν-Σούα. Ό άντανοκριτής *ξ δλ λου των «Τάϊμς» τηλινρα •εϊ δτι όλόκληρος ή «·ιο- Ηη μεταξύ τοθ Πικίνου καί τοθ Καλγκάν ευρίσκεται <1ς |«ϊρας τΑν Ια«ωνικΑν στρατ«υμάτ«ν. Καίτοι αί ϋκάριουσαι πληροφορίαι βέν άναβ;*ρουν τί συνεβη ΐίς την κινιζικήν μιραριιί αν ή όνοία τφοήσνιζι την διάβασιν τοθ Νανκόου, •αΐνεται δτι οί Κινιζοι στρατηγοΐ κατώρθωσαν νά άνοσύρουν τα στρατευμα τα των Αν πλήρει τάξει. Ό ανταποκριτάς τΑν «Τάϊμς» ■ροσθίτιι δτι μεγάλαι βρο ■αί δνσκήψασαι νοτίως τοθ Πεκίνου καί τοθ Τιέν—ΤσΙν δέν θά έ«ιτρεψουν νά 4ξ« λιχθοθν μεγάλαι στρατιε· τικαί ι«ιΗειρήσεις είς τό μιρος τοθτο κατά τάς «ρο σ«ι«ϊς ημέρας. 3» ΠΡΟΓΝΙ Ή ένοποίησις των όργανώσεων παλαιών πολεμιστών τής χώρας. Την παρ. Κυριακήν συνήλθβν έν*Αθήναις ή συσταθεΤσαμεγά λη έϊΐχροττή διά την τοοποποΐ ησιν καί βελτίωσιν τοθ νοιιου «ηβρΐ προστασΐος των πάλαι Αν πολεμισται» καί ενέκρινε τβλικβς τώ σ ι ίδιον νόμου χό οποίον εΐχβ καταρτίσο βίδική Ιπιτροπή έξ Αντιπρόσωπον 8 λων των Ο3γανώσεων ιΔν -σλαΐ—ν πολβμσίΛν. Τ6 σχέδιον υπεβλήθη είς τόν πρωθυπουργόν βστις ύττε σχέθη δτι θα τβ μελετήση καί Θά διατάξη αρμοδία»* καβώ- καί είς τοός ύηουργούς τΛν Στρατιω««ών, ΓεωβγΙαΐΓ, Έρ γατσ'ας, Οικονομικήν καί Π ότι Παρβ τής συνελεύσεως τβν πολαιών τίθλεμιστών έξβλΐγη ΛΟμβλής έπιχοοτιή ένοκοιήσβ ως υ έ την εντολήν να ένβρνή σπ^δ.ά την σόγκλησν Πανελ ληνΙου'Ενοπο'ητιβοθΣυνεβρίου μέ σχοττ6ν την ένοιιοΐηον 6 λων τΔν έφε&ρικων όργανώσε ών. Πιστβόεται δτι τα συνέδριον τοθτο θα συνέλθη λίαν προ σβχδς 8εδομ*νου δτι έκ τής πραγματοποιήσϊως ^ής έ «β -οιήσεως ταύτης έξαρτΑται 1) λύσις ζή ηαάτων τινών τβν έφβδρων καθώς κο( ή εύχερι στέρα τοθ λοιτΐοθ παρακολοό θησις των προκυπτουσ&ν έ*ά στοτβ οισφορ&ν σχέσιν βχου σων μέ τ6ν εφεδρικόν κόσμον *ής χώρας. Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤϋΦΆΕΡΓΑΤΡΙΟΝ Πλήν των στοφΐ&Βογοστασί ών 'Ακρβτου—.Βασιλάκη τβ όποϊα -ροέβτ4σαν προχθές είς την απόλυσιν έργατων έπεξβρ γασΐας σταφ'^ος καί τα έν τβ πόλει λοιπά σταΦ δεργο στάσια ηναγκάσθησαν νβ λά β ου ν παρόμοια μίτρα άπολύ σανια χθές σημαντικόν ά ριθμόν σχαφιοεργατριον. Η ■ΠΩΝΥΜΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΙΡΕΥΙΜΕΝΩΝ Και' ανακοίνωσιν (κ τοΟ'Εμ πορικοθ καί ΒιομηχανικοΟ Έ πιμ«λητη?1ου, ή προθεσμΐα πρός άνακαταχώρησιν τής πωνυμΐας των έμπορευομέ >ων είς τα οΙχεΤα μητρώα τοθ
  Έ'θ
  ΟΙ ΑΙΘΕΝΟΥΝΤΒΖ
  ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  μηη
  ίνα βΐσέτι μήνα.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Σήμερον τό εσπέρας θά
  συνεδριάση «Α Δημοτικόν Συμ
  βούλιον πρίς λήψ>ν Λποφάσε
  ως, επί τρεχβύοης φύσεως ζή
  τημάτων.
  ■ΠΙΜΒΛΗΤΗΡΙΑΚΑ
  ϋροχειμένβυ νβ γίνη
  καρά τας Ένώβΐιος Έμκεπιχ&ν
  Έπιμιλτ)χωρίων τοθ χημιχιθ κ·ο
  ϋέντας «φιλχιτάν» χ«λ·9ντ«ι
  Ινδιαφερέμΐνοι 6υρο·!ίψ2ΐ νά 6
  πββάλνυν ίη4ς τ^ς ήμιρ«ς οχε
  τιχάς βίιήοεις ι2ς τέ Ινταθθχ Έμ
  η··ΐχβν '1£ηιμιλτ]ΐήει·ν.
  Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ
  Τ·Υ .ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΙΤ
  'ΑνιχοινΑβτ] κρμείίβς ίτι
  θά ΧΒΤβοιί δυνατβν ν! έφκρμ·οθ|
  έφ4ιι·ς δ ν*«ς δεγβνιομίς τοθ π»
  νεηιατιιμΐου. Τ«0ι· εγένετο γνβ
  οτόν μετά την κρεχθεοινήν αιινι»
  γαοίοιν τβθ 6κ·υργοΟ ττ]ς Παι?ε!
  άς μετ,· ιεθ νέ·υ Ορυτάνι»;.
  ΑΙ ΖΤΑΦΥΛΑΙ ΜΑΣ
  ■II
  ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
  Καθ" α αρμοδίως πληροφο
  ρούμεθα ύηό τε Ο κ. τελώνου
  ΉρακλεΙβυ κατηρτ'σθη ή ί«θε
  σις περ! λήψίως μετρων Βιβ
  την καλλιτΐραν τοηοθέιησι»
  τβν σταφυλβν είς τάς Α(γυ
  κτιαχας άγοράς. Ή έν λόγω
  Ικθεσις θα ύηεβάλλετο θΑ
  ιΐ)ν εσπέραν είς ιήνι Ν
  ■ν·
  Κατ' άνκκ·(ν«εοιν έκ τ·0 οκ·υρ
  γεΙοΗ τβν ΟΐΉνομιχ&ν, («τ.ρ·1
  ΐηια«ΐ«τίμινοι αοβενεθχτα 1ΐ)ΐιί
  αιον 5κάίλλ—λάν, διχβιοδνται έκ
  τίς ττ]ς άμοιβ^ς ι<]ς χαθ·αιζβ νης έ» τ| έτίαήμφ διατιμήβΐι χαί τ»ν ιξ4δ»ν μιΐαβίβεως χαί έκι οτρεφτ|ς είς την Ι5?άν τ«ν. ΤΟΠΟΘΕΤΗΖΙΖ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Παρέ τφ έντχβθα Γ«ι>>γιχφ Τα
  τ·ποθετ*|θΐ)93ΐν άπέ χθές
  χ. χ. Μηΐτσ£κΐ|; ώς χραιτάμε
  νος ιοθ Α·γιοτΐ|ρΕου χαί ΣίΐίμελΙ
  1ης ώς 6«)θ1ς τοθ ΓιαργιχοΟ Τα
  μιΕ·υ.
  ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ
  Δι* δκοιιργιχ^ς
  θί Ι6
  τ·0 8
  «·ιι
  ]
  μ έμ«:>ρΐ(«μάτ»ν χαιιιαβέ*
  των πρότ<3; 7 Ηοΐ» 1932 πά ρατιΐνΐτπι μϊχρι τ*|ς 31 Διχεμβ^Ε ου έ. Ι«υς. ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΑΙΧΕΙΟΝ Ε(ς την 'ΒφημβοΙδα της Κυ ββρνήσεως δημοσιβόεται 6ιά τογμα δια τοθ όκοΐου καθο ρΐζβται «Α προσωκικΑν ή Διευθύνσεως ΚρατικοΟ ΛαχβΙ ου. Κατ' ούτό τΑ προσωιιι κΑν άποτίλβΐτοι ά*ό 1 βΐϊυ θυντήν, 1 ύηοδιε<-θυντήν, 1 £—ι θκωρητήν, 1 άρχιλογιστήν, 1 γρβμματέσ, 1 ταμίαν, 1 προί στάμενον τοθ τμήματος βιαφΐ) μίσεωο, 1 ιΐσηγητήν, 4 λογι στθς, 4 ύκοΚογ σιάς, 1 ΐ[σ πράκτορσ, 2 γραφείς καί 3 κλητήρβς. ΙΙΕΚΤΕΑΩΝΙΣΜβΙΕΒΠΟΡΕϊΙΑΤΩΝ Είς τέ 5π' ά»ιβ. 143 φώλλ.ν τ,τ,ς '£ντ)ΐιι^(δ>ς ττ}ς Κυ6ε)ς
  ίίημοοιεύ4ΐ) ακέαααις, διά τ.τ]ς
  ίκ·(ας ίξ«υαί·δετιΙΐ«ι δ υκουργες
  ^ Έθνικ^ς Οίκονομίας Βπβς
  χρ καράταοιν μέχρι δέχβ πέν
  τε τ! π·)ΰ ήμιρίν έκ! ττ)ς τριμή
  νού κραθεβμιΌις έχτελβνιομεθ τβν
  έμχορευμάτον ίφ' 4τ?ώ δαομώ.
  Ή Ηνωτέρ» παράτααις ϋ» ΒΕΙειαι
  είς χεριπτώοιις, χβτά τάς δκο'ας
  τυγχάνει βκ·λΰτ«ς. Ιιχαιαλογ-μΙ
  νος δ μή Ιγχαιρος έχτΐλβνιαμός.
  ΓΑ Δ1ΑΝΥΚΤΕΡΕΥΙΝΤΑ ΦΑΡΗΑΚΕΙΑ
  2ήμιρ·ν 3 ϋικιιμβρΐειι υ
  χτιρι&ειιν τΑ φιρμαχι!» Ί«εάν-
  ν·υ Αιγι^Ιτ, χαί Κννοι, Κ«ν«
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ
  ΕΜΠΙΡ1ΚΗΣ ΣΥΜΒΙΧΕΟΣ
  Δι* άηβφχαεεος τβν δηβ»ογβν
  02»νβι*ιχβν χά Ι Έθνιχθς ΟΙχονο
  μΐας, δτ)μ5θΐι«·μέ>Τ]ς είς την Έ
  φημεοΕδοι τ«]ς ΙϊκίερνήίεΜΓ, κα
  »ατΐ!ν·τ»ι ί Ιαχία τβν Ιμπορικβν
  αυμβ»σι«ν άνταλλκγν,ς μ«τ«ξ£ι
  Έλλά8·ς—Ο5γγβ·1« χβΙ "Βλλά
  5,ς —ΆλβανΕας επί Ιι Ιιος.
  Η ΔΙΑΡΚΗΣ
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡ1ΊΌΝΤΩΝ
  Τί 6πειιργιΙ·ν τί)ς
  ε!5·π·1»)αε τάς γιωίΥ'κας κερι«ε
  »ιίας χαί τβ Ικιμαλ-χήικ- 8«»ς
  ακ9οτε(λ·ιιν διΕγματβ Βλνν τβν
  έλλι;νιχβν πβεΠντων κρές δια·χί)
  Ιχθεαιν είς τό έ» Πειραιεί
  τιοιήριεν έμκορευμάτβν.
  ΠΡΟΑΓΩΓΗ
  ΑΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ
  Δι' αποφάσεως τ·0 χ. δκοιιργιθ
  τής Διχαιοαύ ΐ)ς μεταξύ τβν προ
  αχθέντον διχαοτιχβν γβαφίβν έκ
  τής 6' *ά£εω; είς την λ 3ϋγ
  λίγ·νιαΐ χ» Ι ε Ε Κρήτες Δ. Κ*οά
  χ-ς, Έμμ. Βχρουχάκης, Ν, Κ«χα
  τολχης χ»Ι Α. Νίχΐ)ς.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΙΧΙΡΕΟΣ
  'ϊ«εγρά«η απίφβοις τβν &π·υ·
  γβν Έθνιχτ]ς Οίχ·νβμίας χ» Ι 0(
  χονομιχβν δρΐζουοχ ίτι έπιτρέχε
  ται ή ιίααγβϊή ζαχάρεας έξ ·(
  «οΒήκοτε χώρας Βι' αηοφάοιας
  τοθ Ιηΐ τί): Έθν. Οί«ν·μ|ας δ-
  χαθβρ[ζ·ντ·ς τβύς
  δ
  ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΜΑ
  Δι' άποφααενς ιβν δπεκργβν
  Έθνιχ^ς Ο!χονεμ.ίΐς χ«1 Οίκον·
  μιχβν χβταργοθνται κνοηγούμενοκ
  απβφίοεις κε(1 μεταβιβίοεοις τοΒ
  είο»γ·γιχεΟ Οιχκιώμκτες.
  ΖΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Π«ρ' βοτβνομιχβν δργά^ων ου
  ναλήφθ- χκτά την άκββΙβαοΕν
  τού ένταθθα δ φιιγίχοινος Άντ.
  Μ. ιΙ"ϋραχης πβραχεμφΐεΐ
  δίως πρός Ιχτιοιν 2 1)2
  φιιλαχίαιος.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΠΟΝΙΑΝ ΕΟΙΚΡΑΤΕΙ
  Ζ0ΗΡ0ΤΑΤ0Σ Π0ΛΕΜ1ΚΟΣ
  ΙΝΔΒΡ1Σ11Σ_Τ0Υ ΛΑΟΥ
  0ΡΥΑΕ1ΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΟΥΡΑΙΣ
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΟΙΣΤΡΑΙΕΥΣΙΣ ΤΗΣ Κ1ΡΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Σ)βρ£ου (τοθ άνταπο
  χριτού μας).—Τηλεγραφοθ* έκ Τόχιο
  ότι καθ' άπασαν την Ιαπωνίαν παρατη-
  ρείται πολεμιχός άναβρασμός, των κα-
  τοίχων αυγκροτούντων πατριωτκάς δια
  δηλώαεις καί καταφερομένων εναντίον
  τής Κίνα?. Τόν άναβρασμόν τούτον
  έπ&τείνει καί ή υπογραφή τού Σινοβοβτε
  τινοθ συμφώνου τό οποίον οί έπίσημοι
  Ιαπωνικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν πρά·
  ξιν εχθρικήν, όνομάζουν βέ ψ«ύστας
  τούς κυβερνήτας τής Μόαχας οΐτινες ά-
  νεκοένωσαν ότι τό σύμφωνον τούτο έξυ·
  πηρετεϊ την ειρήνην.
  "Αλλαι πληροφορίαι, μή ίπιβεβαι.
  ούμεναι όμως επισήμως, φέρουν ώς
  επί θύραις την γενικήν επιστράτευσιν
  τής Ίαπωνίας.
  ΠΡΟ ΕΠΙΒΕΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΟΙ ΕΡΥ8ΡΟΙΟΠΙΣΒΟΧΩΡΟΥΙ
  ΕΙΣ Τ0ΜΕΤΟ00Ν ΤΗΙ ΣΙΡΑίΟ.Η-
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τοθ
  ανταποχριτοθ μας).— Έ* Σαλαμάνκας
  αγγέλλεται ότι οί έθνικοί έξαπέλυσαν
  σήμερον σφοδράν «ντεπίθΐσιν εναντίον
  των έρυθρών είς τό μέτωπον τής Σαρα-
  γώσης-ΐθί έρυθροί έξηνκγκάσθησαν είς
  νέαν ύποχώρησιν έγ«αταλε<'ψαντε« πλεί¬ στα στρατιωτικά σημεία. καί άφθονον πολεμικόν υλικόν. ΤΙ ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ &ΙΑ ΤΗΗ ΪΥΗΑΗΤΒΗΗ ΧΙΤΑΕΡ ΜΟνΣΟΛΙΗΙ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σ)βρίου «.τού άνταπο χριτού μας).— Τηλεγραφήματα έχ Ρώ μης άναφέρουν ότι οί Ίταλικοί κύ· κλοι χρίνοντες την συνάντησιν τοθ κ. Μουσολίνι μετ ά τοθ Χίτλερ ήτις ώς γνωστόν θά πραγματοποιηθή έντός τού Σεπτεμβρίου κρίνουν αυτήν φιλει ρηνικήν. Ή συνάντηαις αυτή έπιλέ- γουν είς ουδέν άλλο αποβλέπει ή είς την παγιοποίησεν των σχέσεων Γ«ρ μανίας Ιταλίας έντός τού πλαισίου τής σολλογιχής ασφαλείας καί τής έπικρα | τούσης ούσιαστικώς φιλίας μεταξύ των περισσοτέρων Εύρωπαΐκών εθνών. ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ ΙΤΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 2 Σεπτεμβρίου (τοθ άνταποκρπού μας). —Αγγέλλεται έχ Λ-ονοίνου ότι βορείως τής Σαγχάης συνεχίζονται πολύνεκροι μαχαι των Ι¬ απων ών προαπαθούντων νά άπωθήσουν περισσότερον τούς Κινέζους χα.ί νά θέ· «ουν έντός βΰο πυρών την πόλιν. Οί Κινέζοι άμυνόμενοι κρατερώς χρατούν τάς θέσεις των βορεΐοδυτιχώς τής πόλε¬ ως καί έν έναμονή μεγάλων ένηχνίσεων έκ Να,γχίν. Η ΑΗΕΡΙΚΗ ΑΕΝ Β Α ΒΟΗΘΗΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚ&Σ ΤΗΝ ΚΙΝΑΗ μηνβν 0ΙΚ0Ν0ΗΙΚΗ ΖΟΗ Σουλτανίναι ι* ι· α Ρ' ί Ταχτάβεε ί 90 21 18.Β0 19,50 17.10 18. 16.90 Π 13. Η α Σεπτέμβριον (τού άν ταποκριτού μας).— Έκ Νέας Υόρκης αγγέλλεται ότι Άμερικανική προ- σωπικότης ετόνισεν είς οημοσιογράφους ότι μολονότι ό Άμερικανικός λαός συμηα-θεί πρός τόν άγώνα τής Κίνας ή κυβέρνησις των Ήνωμένων Ηολιτειών δεσμευομένη υπό τού νομοσχεβίου μή επεμβάσεως θά εμποδίση «ήν αποστο¬ λήν παντός πολεμικον ύλικού είς την Κίναν. Πρός τοθτο μάλιστα β» έκ5·>
  θή καί είβιχή Ανακοίνωσις «ρός τόν λ»
  όν χαΛ τούς βιομηχάνους «ολεμ,ικών ·ξ
  •ών.
  ν