94737

Αριθμός τεύχους

4656

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

4/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χ"
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ. ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  εΐησΐα Μραι 3
  Ιξάμηνο, Β
  ΆμβρΐΜ,ς
  •τί] σία δολ, 1Β
  εξάμηνο; » Β
  Τ.μή
  ιαΐά φύλλον
  Δρ. Ι
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  4
  .ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΤ
  1937
  ΓΡΔΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  0101 ΜΙΝΟΤλΥΡθν
  ΤΙΠΠΗΙΙΤΙΤΜΙΙ1 ΘΡ. Β. ΣΤΑΤΡΑΚΗΙ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — Ε*ΟΒ ΙΙβ"
  ΔΡΙΘβ. ΦΥΔΑΟΥ 4656
  Ο ΟΡΙΖΟΝ ΘΟΛΟΥΤΑ1
  Παρ' όλας τάς κιθησυχαστικάς διαβεβαιώαεις τάς
  οποίας λφειβώς παρέχει ή γλώβσα τής βιπλωμα-
  τίας υπέρ τής ειρήνην, τό φάβμα τής πολεμικής συρ·
  ράξεως τής Εύρώπης έξακολουθεί να περιΐπταται ά-
  ηειλητιχόν. Είς ι ούς τορπιλλισμούς τής Μ,εσογείου
  τούς σημειωβέντας τάς προηγουμένας ημέρας, άλλοι
  προβετέθηβαν **ό χ,θές βια νά διαπιστωθη άνίομη μί
  σιν φοράν ότι αί δύοπυρκαϊαί πού ή«άφθησαν είς την
  ψυχήν τής Εύρώπης άπό ϊτθυς κ«1 είς την "Απω Ά
  νατολήν ηροβφάιως ου τε τυχαϊαι ήσαν, οΰτε ξέναι
  πρός τόν αυνεχιζόμενον μετ» τόαης εντάσεως ανταγω
  νιβμόν των πολεμικών έξοπλιαμών μεταξύ των ισχυ¬
  ρότερον Εύρωηαϊκών κρατών.
  Ή ανθρωπότης παρακολουθεί έν πάση περιπτώ-
  βει μετά δέους τα γινομέναι. Κανείς ασφαλώς δέν θβ
  ήθελε την γενικήν σύρραξιν, πρός την οποίαν φέρον
  ται τα ίσχυρότερα κράτη τής Έύρώπης διότι κανΐίς
  όπουβήποτε ίστάμενος βέν έχει την δύναμιν να υπο
  λογίβητα έρείπια «αί τας συμφοράς πού θά κατέλιπε
  όπίβω τού ενός νέος πόλεμος.
  Εντεύθεν καί αί γενικαί άνηιυχίαι πού βυβσω·
  ρεύοντνι άπό ημέραις είς ημέραν άνα την Έύρωπαΐ*
  κήν ήπειρον έφ' όσον ο όρίζων έξακολουθεί νά θο
  λούται, έφ' όσον τα πράγματα άρχίζουν νά όμιλούν
  άφ' έαυτών βιά τό ότι άπό την βιεθνή κατάστασιν
  Κλειψαν ολοτελώς τα βημεία της ήρεμί*ς καί τής
  νηφαλιότητος.
  Πάντως ή έπανάληψις των τορπιλλισμών καΐ άν
  βέν άποτελή τόν πρόλογον της πολεμικής συμφο¬
  ράς την οποίαν άπειλούν να έξαηολύσουν χατα τού
  κόβμου ώρισμένοι βιπλωμάται, αποτελεί όμως τό
  προανάκρουσμα της φιλοπολέμου βιαθέβεως ή όποία
  ύψώνεται 4πό στΐγμής είς στιγμήν θρασυτέρα· 4πει
  λοΰσα να συντρίψη κάθε φιλειρηνικήν τάσιν των έχον
  των συμφέρον νά «.ποτρίψουν την παγκόσμιον πολε
  μικήν αύρριχξιν.
  Καί αί άνηβυχίαι κβ.ί οί φόβοι περΐ ενός νέου
  πολέμου βέν δύνανται νά είνε εντελώς άβάβιμοι
  καί άβικαιολόγητοι.
  ΤΩ ΖΙΤΙΙΗΑ Τ1Ϊ ΦΜΟΙ
  ίκτσς τής κέλ**»ς άνιγΐιρσ
  «·ν Χ«. μέι Ακ·ρύ
  ν·ν άπό ·τβν ΜτΑριον τβν
  νένν κυλετΜβν.
  Όριβμ<ν»ς μί τϋν νέαν ύγικ κατεύθυνσιν Α ·κ·{« δ ή »·Βιι ήίηύπ· τ·δ βχσνς ·1( ϊ· ζ τ δύκατβΐ τις β« 0<Κ**>{ να χρ·οδο»ά ότι β·
  λήϋθ μ·1 τ· π·λ«θρύλητ·ν
  ζήτημα τ6ν αυλακβν ύ
  •1 οποίαι , 4<ηυχΙίλ·ζον τ·ν π·λιτι·μ·ν μκς βν·«·ν·ρθ! τ ως Μκΐ ίν«φβ.νιζ·ν ιήν κρ τινήν μ«( Ώκ·ρξιν αθλίαν, ηείτθρνηον μ«ι σύδσλνς πρ· οαρμοζ·μ<ναν πρός τνς Φ»ρ # ηρκγμειτι λ β Ικερνοϊ άδβινβν στε·εο»Κα(, δ μϊΐίμτρφ··, ΙργοχΙντ,ται χ>1 χιυ
  ■ααΐιχ·(. 'ϊχτ]«χε χΐιι τό οχίσι
  μί χ»Ι τέ ανΐα»ίν είς τί έγκό
  οιιιοι. Ένφ χά «/Θινβπβκνΐ ού4
  νιφχ έΒιναν άκβ ψΐ)λ4 Ι αν νέ
  «ν «ΐίθμέν χχΐ μίαν νέχν ή
  είς χά πρΐγμκτα..
  —Τβ ο6»νεφχ, ?<ρή τρέχουν Βιτβς χ£κ·ΐες λεκτές, εδ γενι»έ?, φιλειρηνικάς χ3ι ανθράκι νες οχίψιΐς κου Σιν μπορβθμε ν» σ^γχβαιτ^ωμι. "Ερχοντα; μί τή σ^ιι^ίχ τ^ς ιχλλνγτ,ς: θιμ*.ζ«υν χειμβνα «λλά ουγχρίνως θ-ια'ζοιιν χα.1 χίσ: κρ)ς αλλαγήν μεθίίβν. Σίας μ·Ηίί·ι/ς αοιΐς, χανουν νά «Λ; κ·9ν, έ ψ Βιαπλάβοΐνται 6x8 μΐαιΊβς χαΐ αλλάαευν αχ^μαι, Ιγχει ται τ) α&γή ι%ί χχλυ'έρχς ι υ,5ΐ·ν ίί τ) δηιιιουργία έ'Ις κ>ρ<ντος μι Νοφιρτδτερα Βεϊομινα. Έξ 4λ λοο χαΡώ: φ<οχΕζοντ«[ κκ· χ) φως ΐς ώ ιιομίνες απγμις, μ*; ϊίδει<« ιε ΙβιαΙτε·*) έ'Αργεΐ* τέ συναΕ β Σβζ ΐ Ή βνκΜθΐΐσις τ·Β ματ·ς τ«ν ΈλληνΐΜβν ««- β ύκό ι·δ ώποΐίργεΐο» ο6)(, ήκείοΒΐϊ μ>τα
  κοΛλϋί Ιχε»νοπ·ιήσΐΜί έχ μέ
  ρονς ιΒ( ΈλληνιχΒί ίημο-
  ο(«{ γνύμης. ΕΙ{ τιις &λλ«ς
  ίκπολιτιστιχετς μ·ρ<μν·, τιις Α βημιρι«*α Μΐ-βερνησις ήτο κ·λύ «νσΐΜέν %■ πρεσΒίβο μβΙ βύτίίν, ιής ινΐγΙρ·ΐΜί λΐιτ·νργ<"( οε,φρβνιβπ *Ι ς κΐ,ς ργ «( κ·ι έ*·ς το γμ ηβλιτιβμίνο». Τ· ζήτημα τ·δτ· 4νδι«ϊί ρει |&ι·ιτ<ι;«ς μ·1 χ ήν ηολιν μ*ς Ικου τό ηαλαιόν κρκτος ■φηχε τί»ν ββρι1«ν κλήρον ο μίαν τβν λ·γ·μί*«ν Εκτμ Φυλνκβν, είς τ» »·«τρΐΜήτ« ρ·ν αβμ·Ι·ν τβδ ΉρακλεΙευ ηαρ' ·λ»ς το-ς ύκ·οχι·ΐ>ί «·«
  λδ!δ ηΐρΐ τ·δ ·τι τ· ««ό
  ψ
  ■ύτ* - ·
  κκί Θά Κΐλ.χΐ πβντελϋς μίβν
  Ημέραν, ·1 £1 *ν βύ ώ οιβ-
  βιβδντΐς ύ*· ίβλιΐοτβιβς ινν
  θήκβς *βτβδι«·ι »βί ύκβδι-
  μοι θβ μ»τεφέρβντ· είς τό
  « ών χρ
  Καί τ* νέαν κρ«τ·ς
  ββς τϋν ένιόπωαιν 4π·
  φς>ι ήδη ·«« κνπτρεφρ
  κρ·οΒ<τον είς τίς άλλας ες» γιαντικνς τ·υ ηρ·σπβθ·1·ς κ·ϋκ·(νιιν τής ■ οωφρονισΐ ηριακβν καΐαατη μαΐων ·π·?ύτ.Ν$ αυγχρβνι βμένων κνανχι χβν ανθϋγιΐ «6ν μβι 4Βλ(»ν (ρΐιηίων τ· έηοία Ματιρρε<ΜΜν·ν τέ γ· ητρον τοδ ΟΠΩΣ Δ1ΛΒΜΝΕΙ Η ΖΩΗ ΦΘ1Ν0Π0ΡΙΗΑ ΣΥΝΝΕΦΛ... Όμβλεγοϋμένβς ή Ιμφίνΐσι |ήχ««ν φθιν«η»ρινβν ααννέ καν δΐν γΐνιτβι άφορμή.ν* πρβ χλν,θαθν ·Ε αίώνιοι κρΑχοι φθινο ηβεινοΐ οχοχκομβΐ. 'Αχριβέοχερκ ■ροΧΒΐλοθνχοκ χαΐ αυτιί οπο χά κελύ ρωμβνχικά ίχβμαι, χιιρΐβς Β με*ς ίϊΐ έξ ίφ·ίμ«]ς τ·ν ουννίφβν. —Ή γνίμυ μευ ι [μ Ιλιγε χρεχβΐς Ινοτς δχι Ια»( κελυ ι» μανχιχίς Βχι χβ πρ·« ούννιφα ιΐ ναι «αράγβντις χ*[&ς. —Χ«(βς μβν·νΐ... —ΚαΙ «(μ·ν!β(, άν Ιχιχι χβι ρ·ν ν Α λϋβοχελιΐοθι μ! βδφ ι.ς «Ιν »·«λ·ν %τ|ς ς δ κκολογΐ|χής τβν οοννί Φ«ν έοανέχιοι χήν ανάπτυξιν χ*)ι γνώμας τού μέ κβλλήν κειϋώ. Έν νοιΐΐαι δτι ή κειίώ βιΊτή κεριε χεΐο ιίς την αηό&ε ξ-ν τβν βυοτα χιχβν χβν συννίφων ώ: καραγέν- την χα^βς χκΐ 4?μ»νΙας. Ή έκ τοΒ «υαιχιθ Βιδααχαλΐα ήτο ή χαΐ έκειδή άχριίβς ή εγένετο έν δκβΐθΐφ, ίέν Ιχρειάζιτ· έξαιρετιχή ατατιχέτης. Τα ουννιφάχιοι, βίθέ- ριι; τ·)ύ«ις, Ιφευγκν κρός τκ ανατίλΐχόΊ κβΐ Ιέν ιίχαν ε Ε δμο τράκεζοι κηικ να τα καραχολον ϋΐβοαν οτέ ήββχβ τβν. Καί χά κβρ«χ·λιύθΐ|σ«ν εί χαρίοτ·ς. ΜκοριΙ νέι *% χανεΐ ιιάλιο«α Βχι |>Ι χέ νά
  τα οόννιφβ Ιχαναν την
  Ββϋλεια έχε(η τή οχιγμή: Δεί
  δ*«)ρχε βλέκιτε τΐκβτε γύρα» χ««ς
  αίιον κ·βοβχτ)(. ΟΙ οανήθιις τύ
  κοι %ι "
  χν|ς χα^αί: Σ^μ6^λ(ζ·»ν χΐς
  ο<οχεινές χαΐ ακιεΐές «Ιψιις, π·ύ έξουΐετιρώνει ώιτίοο ϊί βτϊς οκλπιέχερες σΐιγμές ττΚ Ιιοκίλης, Ι»»ς χτΑδββλας «»(ΐι Ό έκΕλογβς «ϋιΐς έΐτ,μιιήθ*, πί τέν. .. βυννεφοκιρ»έ'εν. Καϊ «Ε ουιικχιακαθ^μενοι Η* τέ 6*3 καν ίιχιιμεν. Ή κ»μον(α χβν ουννένβν Βέν χει μόνον χερΐεχδμινον Βι-ν·τ}τΐ κοθ ή κνευμχτιχοϋ ιύτβυ. 'Βχει εί Ι έξαΐιριχά έφφέ αξιοκνρχττ) ητα. Πλράζινι; κ;«:οτίξιι<ΐ| ναλέια ι*»6ίΐνει ϊκ· τδ 0ψ)ςτο9 Στρούμ πβϋλβ. ΚΕιιαζιι καιραμ<ιθέ«ιο χ» »άδι κτδ δδιύιι κρίς τέ νΐ)θΙ τβν δνΐίρ»·. Στή κουκχβτή τοη αν· βιχχτεβχΕνουν ·τταα!ες Κ'ρΕιογες κο5 θυμίζοον μυθολεγικ* διτ». 'ΑλλΙ τέ ενδιαφέρον είνε είς την σκιάν κ·δ Βίδει ή γκλέρκ ατή Θβ λ«33ογ·αφ!α ττ]ς οτιγμής χαΐ γε νικχ οτέ χοηεΐο οι·δ ξιδικλώνι- Τίΐ ακικάτιο: Φβτεινές χαΐ οκι τεινές πλευρές πχντεθ χκΐ χ£κε»- κακβιι φβτοικτάσεΐς κοδ αυγκεν τρώ»»:ιν οχεδΐν Βλκ -χ χρύμιτα ττ]ς ιριΒες 4κ· τή ϊιάΒλααι χ·ν ήλιακβ» ακτΐνβ' μέΐ' άκέ τδ ά ναε«β χαρίίι ταθ οδρανβθ. Δέν χ»ει£ζετ«ι μίτι χχλλιτέ χντ, διά νά ανακαλδψη χαΐ έ** > ιδγένεια τβν αβννέφβν. 'Δι
  χιΐ νλ είνε χχνεΐς ·»9ΐολαϊ·ηί καί
  νβ ξίβη ανδ ένοιαντανέ θέκς. σχε
  ΒΕ·υ, χράμχτβς χαΐ γενΐχά ώμιρ
  —Τδ συ<νιφι έλεγεν άλλοτε Ι νχς τέτοιος άνθρακος είνε δ φυοι χ·Μρος χά Ι χαλλιτιχνιχώτιρος | τινος αχήν αιιμμετρΕα τ·0 ούμκαν τος. Ό κε»{»ημ·ς Έλλη«ικές ·δ ρανλς μπιρεΤ νλ ι[νε 1<α 4«έ»αν το γχλχνδ χελάεο. Πί*τω; χ»! ρΐς βύννεφο Βέν μπορεΐ νά μπαΐνη μέα* είς την οφχΤραν το3 ένΐια φίροντος Τέ τ·κ«Τ· τού μέ'ει νέ χρέ. Δέν χοθ λιΐκαυν Ακλβς ώρι αιιέ^ες έμκηαιονιαχινές κινελιές. ΤϊΟ λεΕκει ή ζ«ήΙ "Ας μην κα·α«ονβ9νται λεικδν οί βΐώνιοι τρ·6>δο9»οι «βν φΔλ·
  λ·ν πϊδ κΕκτουν χ»1 τβν ανθέβν
  κου μαρχΕνοντβι». Τα α&·νενχ
  μέ την κολύττυχι. &;μ·ν(αν χ»Ι
  άι>·ρφ:ά τους μκορεΐ νά χχμοιιν
  έξαιρεχιχά δκεφερτδν χαΐ τδ ΕΒι·
  χέν τβν φθινΐκβρεν]
  ΟΙ ΕΡ1ΝΟΙ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Μβ ταν Ιδιον Ιιρσν
  αιαβμόν «βδ ήΐχιοκν ««β
  μηνβν σ«νΐχ»ζοντ«ι μ«ι τ&ν
  βτιγμΑν ταύτην οί ίρανσι
  ύκερ χδς ίνισχύσεως τής 'Ελ
  λβς άιο·ιιορ(βς.
  ς τ*ς &{ι·λ·γ·υ{ ΚΒβον·
  ρς τβν μεγβλων ·Ικ·ν·μι
  κ&ν όργκνιαμβν, τβν έφ··
  κλιοτβν, τβν βισμαχβνων
  ποοβτΐθΐνχαι χββι τσαον κκί
  αί κατρι^τικκί καί κ«β4ς β-
  («Γσενς β δι «ι χειρσνομικι
  ΚλΐΙβΤΜΥ 'Ελλήνων Κ«ΤρΐΜ
  τ Ον βιοκαλκιβχβν πβΰ ν«ί
  μέν δέν Ιχσιιν την δύναμιν
  νΑ δι>ΘΙα·βν κολλκ, |χ·ιιν
  •μως την κδγινιΐ δι<8ιβιν νβ δίδουν «κό τέ ύσ;Ιρημί των, Ιχ·ην ίλ·ν χον ψβχι κ·ν αύΒορμητιαμίν νβ «ία· φέρουν >α| βΐαφΐροιιν ·λ«ς
  τη ν τ·ς ·ΐΗ·ν·μ(«ς δκέρ τ·0
  ίιροδ αύτοΰ ακσκοθ.
  Τ· κράγμα είνε κιτ· πί-
  σης κλΐοράς ευχάριστον καί
  έδραιάννι την πεποίθησιν δ
  τι δ Ελληνικάς κκτριντι-
  βμός δβν ίλειφε «βτέ, ·ύΐε
  καί ΙμΐιβίΒη. Φ9βνει δέ μέ
  νόν νβ εδρη τίς κβτβλλή-
  λ·»ς κεριιτββΐις διβ νβ Ικδη
  λω99 ζ*)ηρ·( κβί μΐγβλΐι·.·
  δη{.
  ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΛ'ϊΜΟΙ
  Η ΣΙΝΟΙΑΠΩΝΙΚΗ ΡΗΞΙΣ
  ΚΑΙ Ο Κ1ΝΕ-ΙΚ0- ΛΑΟΣ
  ΓΙΤΑΦΙΔΙΚΟΝ.
  φρονοθμβν δ τι βέν είναι έ
  ποχή γ Ο τε καΙ συμφέρον ού
  δενός νά οηαιουργοθντβι ζή
  τήαατα πέριξ τής σταφίδος.
  ΚαΙ θά ίηρβπε ίμποροι, πάτρα
  νωγοΐ κα( έογάται νά είναι
  ελαστικώτεροι καΙ νά συνερ
  γάζωνται έν «ομον'α διά την
  εξασφάλισιν καλυτέρας χύχης
  τοΟ πολυτίμου ποοΐόντβς τ«0
  τόπου μας. Πάντως είμεθα β!
  }όΐιοι δτι τό ζήτηαα πού άνένυ
  ψβν έκ τής προχθκσινΙΙς άπολό
  σ?ως των σϊαφιδεργατων καΙ
  τοΟ κλεισίματος των σταφιδβρ
  γοστασ'ων θά διευθετηθή χά
  ρις είς την αθτοπρόσωπον κα!
  ένεργόν έπέμβνβιντοΟκ.Νομάρ
  χου <α( των δλλων (ρμοδΐων άρχων. Είς τό σημερινόν α Χ. λωστε κοάτος παρόμοια ζητή ματα Ρέν έηιτρίπεται οδτε νά δημιουργοθνΐαι, οθΐε καί νά χρονΐζουν. [Ή χυρΕί«Τβάγχ Κίϊ Σιν, ή οβζνγος χ·0 ηρωθ«π·υργ·Ο χ»Ι ίρχιατραιήγου χ«]ς ΚΙνβς, ή μι· «ροτίρα έκ τβν πιρΐφήμβν τριβν ίΒελφβν Σιύγκ, 4 δκ·(β απιχε- λιΐ αήμερεν χον ίΡύνβντα νοθν χτ)ς ίνκγεννβμένιις ΚΙνβς, Ι^ψι χέ χάτβθι ζβνχβνίν 2·θρον πε?1 χβν Τ* μόνον κακόν, «'ύ Ιχβι κάμη 6 κινβζικος λαός, είνε δτι αγωνίζεχαΐ νβ ζήση έν (Ι ρήν- καί να μβταμορφώση είς τάξιν χήν χσ65η Ιπούοι όν τής έτΐανοσ'άσεως. Ή ώ μότης τ_ν σφαγδν, ο( όποΐ αι έγιναν είς διάφορα ση- μεΤα της Κ1να( δπου ό (α πωνινός στρατός καί τό Ιβ·^ πωνιχΑν ναυτικόν έπιδιώκουν] νβ κυριαρχήσουν κα( καρά·| δειγμα τ©ν οποίων είνε ή τβ· ρατώ'ηί καταστροφή τής ζω· ής καί τής περιουσίας πού συ νεχΐζετβι είς την Σαγκαην, τιρονσλΐτ τόν Λποτροπιασμόν όλοκ>ήαου τοΟ κόσμου. Είς
  τό ΝανκΙν, κβές την νύκτα,
  <ο6ώς καΐ πρό ήμΐρών, εΤβα θανα-η^όρους βομβας να π! ιι χούν άπό τόν σεληνοφώτι στον ουρανόν χβ', ΑφοΟ έκβ- σκΑφθην τΑ σημεΐα, δπου Ικε σαν 34^βόμβα·, άνεχώρησα β'ς τό μέτωπον χ(1ς Σιγκά· ητ. δπου βΐβα δτι ό οόρα· ν*ς ήτο πλήρης άπό την σα τανικήν όρνήν τοΟ σημερινοθ «ολέμου, δα ή νΟ έξβμοθσε Φλόγβς κα( εΤχε ραντισββ μέ ανθρώπινον ε ΐμσ—-4νβρων, γυναικον «αί παιδίων—καί εΤ χβ καλυφθβ μέ την χέφραν χον σπιτιΑν ~ο6 εΐχβν πυρ ποληθΒ. Ή Ί««ων(« Αρνίΐται είς τόν πτωχόν λαόν τής ΚΙνβς τό δικσίωμα νβ ζ(| άκόμη καΙ χ*ν σκληρόν Ιδικόν τού βίον. περισσότερον δι· ως φθονιΐ διότι ή Κίνα άποκ- 9 τό κα θεσ*ώς ενός ήνωμένου Ιθνους καί ενός οικονομικάς Αργανω μέν ου κράτους. Ή πρόοδος χτΐς Κίνας είνε καχάρα δι· την Ιαπωνίαν, ή όπ·Ια λυσοά μέλις την σκέπτεται. "Οτβν ^ ΊαπωνΙβ λ*γπ ε(· τόν κόσμβν βτι έπιζητεΐ μβνον ο(κον·μι κήν συνιργ««Ιον μ* την ΚΙ ναν, έννοκΤ οικονομικήν κυ ριαρχΐαν. Ή πρόθβσ(« τη; εί νέ νά Αμφανίσβ την Κίναν ώ5 προσβαλλουσαν την [απωνι- «ήν αξιοηρέιβΐαν ή ώς παρα Βα(νουσαν διαφόρους δηθβν συμφωνίας, αί οποίαι Βέν ϋφΐ σΐανται ή τάς οποίας ή Ίιχπω ν(α εχει επιβάλη είς τοπικάς άρχβς. Άναμένει δτι τό κι νεζικόν £9νος θά ύποδουλω Θ0 μέ τας συμφωνίας αύτάς καί μέ άλλα μίχροτ, τα οποίαι δύναται νά λάβρ, διά νά στη ρΐζη τόν Ισχυρισμόν της δτι βΐνβδικαιολογηαίνη ή Ινοπλος έπιδρομή της. ΚαΙ ένφ κατα λβμβάνβι κινΐζικόν εδαφος ό κόσμος παρακολουθή τό θε αμα. Ή Ίοιπωνΐα συνεκέντρωσε τελευταίως Ισχυρόν στόλον Είς «όν ποταμόν ΒαγκποΟ, ό οποίος σνηματ'ζει τόν λιμ* να τής Σαγχαης. "Ε6ω<ε δια ταγσς είς τα σκάΦη^τοΟ στό λου ούτοθ νά δράσουν καί δ ταν ή δι*.αιολογ(α εθεωρήθη έπαρκής, τα έχρησιμοποίησεν, ύτιο την βσπΐδα των ξένων πό λεμικων, διά νά βομβαρδ(σ|) εκατοντάδας χιλιάδων άθώων Κΐνέζων κα( νά προκαλίση την φυγήν χιλιάδων ξέ>ω> ά
  πό την δΐϊθ>η ζώνην. ΚαΙ—ι*
  σημαντικώτερον—ό! αρχαί τ(5< διεθνοθς ζώνης θά ίκρεπε ν· γνωοΐζουν—ή πρέπει νά όμο λογήσουν παραξβνον λησμο ην—Βτι ή ΊαιττωνΙα ήσχο λεΐτο άπό τό 1932 ιίς την ά νέγερσιν ε(« διάφορα ση εΐα η συνοικίας Χόγκ ΚιοΟ τίς Σαγκάης, όχυρωματικΔν Ιρ νων άπό μπκτόν, έξαιβετικής βντοχής κσΐ βάθευς- '^πό τα όρα αύτά οί Ίΐπωνες στρα τιωται πυροββλοθν τώρα τούς Κιν/ζους. ΑΙ προπαροσχευαΐ ύαΙ έσυνεχ'ζοντ· έκΙ Ιτη. Ή ΊαπωνΙα παρίσχεν οθ'ως α φθονα δεΐγματα τΛν άπαισΐ ών σκοπόν της δπω« χρησΐμο τιοιήση την Βιεθνή ζώνην ώ; βάσιν διά τόν πόλεμον της καχά της ΚΙνας. ΟΟτω δέν είνε δύσκολον είς τβ« Αλλας δυνά μεις νά χατηγορήσουν την Ία πωνΐαν δι' β,τι συνίβη είς τού» ύπηκόους των τάς περιουσίας κ·'ΕτΑ συμφέροντά των »ΤΗ Κίνα μάχείαι επί τοΟ ΗΕΝΟΠΟΙΗΖΙΖ ΤΒΝ ΕΦΕΔΡίΝ. Υποθέτομεν δτι βντακο- κρΐνειαι ιΐζ τό κοινόν συμφέ¬ ρον τον βφίδρων ή ένοπο'η- σις των όργανώσβών των. Μέ χρι σήμερον καί άπό ωρισμέ¬ νων έτΛν συγκεκριμένως οί εφεδρικοΙ σύλλογοι γενόμενοι εκάστοτε αργανα τοΟ κρβτοθν τος κόμματος δέν κατώοθω- σαν νά άνταποκριθοθν είς τα γενικώτ«οα έφεδρικά συμφί- ροντα. Σήμερον διά τής επιζή τουμένης ένοποιήσεως ή χωρι στή κατεύθυνσις ι(ς τό έργον των έφβδρικών συλλόγων θά έκλιίφο καί ΘΑ καταστή δυ¬ νατόν νά έξυκηρεταθνται 6νι- α(ως καί άποτβλεσμαχικώς τα έφεδρικά συμφέροντα άδι- αφόρως των τοπικών έπιρρβαν καί τβν διαφόρων ά- ευθόνων έπεμβάσεων. Ο Ι ΟΙΝΟΙ ΚΡΗΤΗΣ· ί ' έδάφους της όπερ βωμων καΙ έστιον διά την τιμήν της, δ- ττως πάν ίθνος, πού σέβεται έαυτό, εχει τό δικαΐωμα «αί τό καθήκον νά πράξη καΙ?&? φοββΐται. Ή Ίιπωνΐα ήμπο ρεΐ νά «Ινέ ωργανωμένη ώς μ'α πολεμική μηΐανή.. ή Κίνα δμως, έπανεθρε την ψυχήν τη; κοΐ θα προασπίση τόν λαόν καΐ τ* δίκαια της. Ή Ίαπω ν(α έξ^σ|ΐσε μί περιφρόνησιν συνθήκας καΙ έφερθη μ έ έσχά την καταφρόνησιν πρός τβς βΐίθ'ϊΐς ϋπο)(»8ώσε'ς καί άν τιλήψεις. Ή Ίαπων(α ένήργη σεν ίθ'ω διά νά κάμη μβρι κούς νά νομΐσουν δτι ή Κ'νσ, έπιθυμοθσα νά τούς άπαλλά ξη άπό οιανδήποτε ανωμαλίαν καί ζημίαν, θά ήτο διαιεθειμέ νη να παραχωρήση ε(« την Ιαπωνίαν τόβικαΐωμανβ υπο νομβόση ολόκληρον τό εθνικόν συγκρότημα τής ΚΙνας, Ιδρό ούσα αύτονόμους βήθβν περι οχάς μέ νευρόσπαστα επί κε¬ φαλής αύτΑν καί βτι θά ήΐ· κεΐτο νά ακολουθήση τάς βπι ταγάς των άσυνβιβήτων χαΐ τραχέων στρατιωτικών ήγετων καί συγχρόνως νά προσφέρη τούς φυσικούς πόρους της καί τάς οικονομικάς δυνατότη τάς της >(ς την Ιαπωνίαν διά
  νά τάς εκμεταλλευθή πρός (δΐ
  ς σκοτκύς. Ουδείς λαός μέ
  έθνικάς βλίψΕΐς ήτο δυνατόν
  νά ύποκόψο έστω καί πρό«
  στιγμήν, είς τα ανωτέρω. Ή
  Κίνα παρεχώρησε πάρα πολ
  λά κατά τό παρελθόν. Ύιέ
  φερε1 έπροττηακ[σθη' εδέχθη
  πολλάς ταπεινώσεις- ή 'έχθη
  καί ού την άκόμη την άρπαγήν
  χής Μανιζουρ(ας."Ολα, δμως
  αύτά, διότι επεθύμει νά τα
  κτοποιήση τόν οίκον της, νά
  πραγματοποιηθή μίαν εθνικήν
  ένότητα εΐρήνην καί ευημερίαν
  ποό ασφαλώς θά είχον τόν
  αντίκτυπόν των είς ολόκληρον
  τόν κόσμον,
  ΑΥΡΙΟΝ: τ-όβ'μέροςτοθ βρνρου
  Ο
  ί ς Δης φ,ιρ
  Βας έξαΕρεχοκ ή οιι*οί<χ τοθ Είριι θένχ·ς πρό τίνες Ίΐτιηύίου Ο! νού έν σχίοκ ΙΒΕω; κρός ττ,ν τη κοκβΕτ]9ΐν τεΐν ελληνικήν οΐνβν. Είνε βέβχιον Βτι χκΐ έν Κεήχη 5 π·υ ν) καραγβγή χ»ασι6ν είνε μΙ« 4κ· χας μάλλον κλουχοΚΗ^αγβγΐ κ*ς άκεΐέσεις «Ο τδκοο κ«1 έν ΑΛλη 'Βλλάϊι ή έκεξιργααΕκ τεΟ 11 νού ακό κχθαρβς έκΐατ«μονικί)( απίψιβς έχιι καρκμελ«]θ| Ή5η μέ τίς νέας χυδερνηχικίς προοτχ θιίας χαΐ την ακμβολήν τίν Οίνα κοιε(«·ν Κρήτης ι| χατίοιοιαΐς ο έ τή θκ βελτινθΙ 43φ»λίς χι( αυν τίμω; θά Ιοθ·9ν »1 χαλύτερχι κα χΐϋθύνβεις είς φ έν γένβ: ηαρχ γωγ^ν χαΐ ι!Βιχβς την βιν τβν χραοιβν μχς. *** Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΖ· Ή ξ ή έγχύχλιες δ«·ίαν άχ^ύθυνι κιές τίς στκας ί?χ*ι τ·0 κρίτοιις δ δπαυργές χ^ς Διχβιοσυ^ς χ. Λ» γοθίτ—ς πρδχιιτοιι νά κροα^έρι μεγΕοΐατς 8ο ι ν χ«1 ανκμ»;ιοβΐ]τή- τους υκτ,ρεοΕας είς χέν χρεβμέ νόν χόομον χαΐ θε Βιευχολύνι αανκλβς την πιοφ έ»χρμβγτ|ν τοΒ νδμο» περΐ ουθμΐοεας χ·ν χρεβν βύ>»»να κρές χέ ηνεθμκ
  χβθ νομ·θίτ«υ. Ήτο Βέ κράγμκ
  τι «νάγχι; νά έχ8·θ| ή έγχύχλι
  ος αυτή. Διίχΐ εΐχαν ίηιιΐουρ
  γΐ|θς ηαρανιήαιις χ?1 ([χαν 6ο-
  81 ερμηνεΐαι είς τδν νόμον, κου
  ϊεν έφχΕνοντε τουλάχυΐιν άκο
  τέ γράμμχτου. Ένφ τήρχ τΐθεν
  ται τα κρ&γμχτι ιίς την θίοιν
  την χαΐ Βικιχβλΰνεται ή ταχεΐα
  ΒιχαΕα ΒιεκκερκΙβοις τβν σβ
  νιφβν κρός την ρύθμιαιν τβν
  χριβν δκοθέοεον.
  Η ΣΤΑΦΙΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  Ως έγραφομβν χθβς, ή
  σταφίς Ιεραπέτρας ύκέστη σο
  βαρωτάτας ζημίας έκ τής σή
  ψΒως των σταφυλθν. ΟΙ παρα
  γωγοΐ ζητοθν την αρωγήν τής
  ,γροτΐχής Τραπέζης. ΚαΙ ·Ι
  ναι δίκαιον ή 'Αγροχική Τρα¬
  πέζα νά μελη90 άμέσως τής
  έξακριβώσεως των ζημιών, ί¬
  να επί τβ βάσει ταύτης προ-
  ββ ε[ς τάς δυνατάς διευκο-
  λύνσεις οΐΐινες θά άνακουφΐ·
  σβυν τούς παθόντας παραγω·
  γοός. ΚαΙ τό σπουδαιότερον
  θάκ άποσοβήσουν τάς συνεπεΐ
  άς πού θά έχη έν έναντ'α πε
  ριπτώσει τό γεγονός είς την
  Ιδιωτικήν κ«1 εθνικήν α(χονε)
  μίβν.
  ■;
  ΑΝΟΡΘΟΙΙΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον Ενα
  ερωτικό μουσικό ρωμάντζο: «Ένώ
  καΐ ή Λύτοκράτειρα» Μέ τόν Σ4ρλ
  Μτιουσγιέ καΐ την ΛΙλιαν Χάρβεν,
  Έκτός «ρογρομματος σινεάκ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (ΘερινόΟ— Σήμερο
  ό αΐσθηματικός κολοσσός ΣαΙξπηρ:
  •Ρωμαϊος καΐ Ίουλιέττα». Μέ πρω
  ταγωνΐστρια την Νόρμα Σί)ρερ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ,— Σήμερο
  Λ μεγαλη δημιουργΐα τού διασήμοι
  Ούάλλας Μπήρρυ «Όταν ή ποία
  κοιματσι».
  Σημ. Κάθβ Κυριακή είς τας 7 1)1
  άπογευματινή.
  ***
  81ΥΑΑΚΑΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  βΕνα ύπέροχο έρβ>
  τικό μουσικό ρωμάν-
  ΕίΟ ΚΑΙΗ
  ΑΥΤΟΙΡΑΤΕΙΡΑ
  Νέ τον
  κ* Ι τίιν
  ΣΛΡΛ
  ΛΙΛΙΛΝ ΧΑΡΒΕ Υ
  Μβυοιχη ΟΦΦΕΝΜΠ %Χ·
  Παραγάγη 6ΥΦΑ.
  Ταινίαι ομιλο5σα Γαλλιστί
  Έχτές κρογραμματοι:
  ΟΥΦΑ Ζουρνάλ
  ΤΗΝ ΔΒΥΤΒΡΑΝ
  Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ
  Μέ τβν
  ΧΛΙΡΚ ΓΚΕΙΜΟΑ
  κ· Ι την
  Κ1ΡΟΛ ΑΟΜΠΑΡΑ
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ:
  ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θβλβρηνό» ά)τ
  * Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου έκαστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράβυ
  κ·«' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ 6ρ«·
  (υ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, _0ρο«, ΤΗ-
  Ν·Ν, Πάρον, Νάξον.
  ΠοαΜτοριΙειν «νΐΜΛΡΑΛΚΜ
  ΤιΜ*. 1-41
  ΜΛΝΙΙΑΙΣΤ. ΙΒΝΙΟ!
  ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-νΥΧΙΑΤΝΙ
  ΤΗΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΜΙ
  ΑΝΜΟΙ. «γχΐΑΤΡΕΜΥ ΑβΝΝΙΝ
  Αρχεται Ιν τβ ΙατοεΙ*
  «ο·. Μοί Πειραια, 171
  ΑΘΗΝΑΙ. Τ«λ 13479
  ΛΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΙΙ
  ΟΑΣΙ»ΙΣΣΙ=
  203ο»
  ΣοΥν μαΐνόμβνος ταθρος, πό
  >ύν χαιρό κλβισμένος μίσπτ σ'
  έναν στενδ σταθλο, ώρμησε
  μίσα στόν σ*Τβο ττ}ς έπανα
  σΐάσ?ω?, καί μέ τα πρώτσ
  «τυχήματα, συνετρψι τού< σάκιους φραγμοός νού 0 ζαν τίς τρείς τάξεις. Ή έ θ'οσυνελευσις έτρόμαξε διον γιά πρώτΐ) φορά, ακουσε ν* ή φωνή τού—χα( |σκυ ψ< κάτω άπό τον αόταρχικί» ζυγό τού. Πνεθμα Ν,ΙΧιγγιοδβς μβγάλος αυγγραφίύι:, φοβε¬ ράς βουλβυτής, ό Μραμτώ εχάραξε σέ λΐγες στιγμ&ς «άνω σέ χάλχινες πλάκες τού; πιό .δυσκόλους νόμους τα πιό τολμηοβ δάγμαχα. Μ* τή φλογερή ίόγλωττια τού ύ· πέτνσσβν δλη τ6 συνέλευσ σ*ή θέλησ! τού. Καί αν δέν ήταν τό θολό παρελθόν τού «αί ή ινστικτώοης αμυνα τοθ πνεόματος της τάξεως έναν τίον τοθ αποστόλου τοθ χά· ούς, ή γσλλική έθνοσυνέλευ σις οί ν Θ4 εΤχε σττ)ν αρχή πά οβ μιά μόνη «φατλτ) άντ! χιλ(· ών Λιαχοσΐων, ίνα μόνον άβ χηγΑ μέ άττεριόριστη δθναμι Άλλά 6 στέντωρ τίς ελευ¬ θερίας 'έ' ήταν ελευθέρας ά θραηος ό Ιοιος. Χρέη τόν έβα ραιναν, βνα ΒΪκτυο οΐσχρ&ν βικών τοθ "δενβ τα χίριοτ. "Ε- νας Μ ραμπώ ίέν μποροθσ: ν* Ορβση «αρά σπαταλβν τας. Έχρειαζ^ταν ξενοιασιβ, πολυτέλβισ, τσέπες γεματες χρυσάφΐ, τραπΐζι πάντα στρο μένο. 'Εχρειαζόταν νραμμα τεΤί, γυναΤ<ΐς βοηθούς κσΐ ύτΐηρέτβς. Τό βΐναΐ τού ίέ» μηοροθσε νά ξανοιχθθ όλό χληρο παρα μίσα στήν άφθο νΐα. Καί γιά .νά εΐνβ ίτσι £ λεύθβρος, 6 ά^θρω«ος αύτος όχοΓον /κυνηγοθσαν οί δανεισΐ&ς προσεφέαετο νοολημα σέ δλους: στόν Ν* χερ, στόν βοθκα τί)ς Όρλεά νης, στόν ΑΒελφό χοθ βασ ληα καί τελευταία, στήν Ι&ισ την βύή. Ή Μβρΐετ—'Αντου-ίνέττα β μως, ή όπβΐα 8έν έμισοθσε τί ποτε δσο τούς άποστάτες Αριστοκρατΐας, επίστευεν, δσο ήταν στίς Βερσαλλιις, είχεν άνάγκη τής (Ιιοτβ λρθς ιεροσΐασΐας αύιβθ τβθ «ΐέρατος» Δέν θά φθάσωιιε,τΐισΐεύω, σέ τόση ουστυχΐα, ωστε νβ πβσωμβ στά χίρια τ·οΟ Μφ«μ , είνε στόν κόμητα ντέ τόν μεσαζοντα. Τώρα δμως εΤχαν μτ)νες επέρασαν κα| ό Μκρού ((^απο'ηατε τόν ντέ Λα Μάκ δή ή βασιλισσ* ήταν Ι τοιμη νά διαπραγματευθή μέ τόν Μιραμκώ, οηλαδή νά τόν η. ΕύτυχΛς ίέν γ] τα ν άκόμη πολΰ άργά: Εύθύί μέ την ποώτη προσφορά ό Μ οαμτώ 4&άγ«ωσ< τ* χβυσω μ*νο δόλωμα. Τα μβτια τού "ν μόλις ίμαθεν δτι ό Λου&ββΤκος 16 -ς εΐχε στι) διά θεσ! τού χίσσερα γρσμμάτια όναγραμμένα άπό τόν Τδιον, δΐακοσ'ων πβνήντα χιλιάβω" λιρων τό καθένα τα—όποΐα θά τοθ πορβδ(δοντο στό τ* ος τ|)< συνόδου ι<]ς συνελεύ σεως. (συνεχ(ζβται) ΑΒΕΔΙΣ Νέαι ηβραλαβαΐ. Νία ύφβσηατα. Νί·ι μοδέρνοι χρν|Μ- τι*|>·(.
  ΑΙ τιιικΙ |ΐκ( ιΐνι ·|
  καλΰτκρεη.
  λΒΕΙΙΣΙΙΙ
  Μ·νί
  ΕΥΑΓ. Ι ΚΑΡΟΥΖΑΙΗ.
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ-ΟΑΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
  Δέχεται καθ" εκάστην θ—Ι
  «, μ. καΙ 1-7 μ. μ.
  ΈτιΙ της όδοθ 'ΔιιαλθβΙαι
  (ΟλατΟ ,Σοκκακι).
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  Ζπτβδ»σειι μία ή Οοο οΐκότροφοι
  ίμαβήτριβι) ναρΛ καλής οΐκογινεΐ
  ς. ΠληροΦβρ'αι παρ' ημίν,
  Ανατολή ήλΙ·κ 5 λ. 46 Δ53·.ς 7 λ. 12
  Η ΠΟΥΔΡΙΒΡΑ — ΑβύνΐιΒες πιριεχβνενον
  Είς τό δρδμα ή τή« κωμωδΐαν
  τίίς εξαφανίσεώς τής 'ΑλΙκης—καΙ
  τα δθο αυτώ έπαΐχθησαν έδώ έκ
  τοθ φυοικοθ—ρόλον Ετταιξε καΐ
  μ(α χρυσή ττουδριέρα μέ μττλέ
  φοθντα.
  'Ανεφίρθη πολλάκις είς τώ ρε-
  τιορτάζ, κυρΐολβκτικθς «Ιστορήθη»,
  άνβπτώχθη καΙ οπεοημειώθη πθς
  ευρίσκετο στσ. χέρια τής συμπα*
  θοθς ήθοποιοθ. τΐνος ήτο δωρον
  καΙ νιπτ'. «αί ούτω καθ* έξί)ς. "Ε-
  τσι στή σκηνοθεσία τής περιφήμου
  εξαφανίσεώς απέκτησε θέσιν καΐ
  τής ϊδωκε μίαν ηερισσότ·ρον μόν*
  τέρναν καί., άοτονομικήν μορφήν.
  Είνε γεγονος Οτι είς την σόγ.
  χρόνον ζωήν το τΐράγματα άηο
  κτοθν μεγαλυτέραν σημασίαν άπό
  τα πρόσωπα. 'λοκεϊ τα πρόσω·
  πά νΛ τώ παρουοΐασαν είς τό πο-
  λύ κοινόν την κατάλληλον ψυχο
  λονικήν στιγμήν. Πάει τελεΐωσε,
  τότε. Τώ πρόσωπον μετατΐθετσι
  ούθωρεΐ είς την σκιάν καΙ δ,τι μέ
  νει άηό 6λην την Ιστορίαν είνε
  Ενα κομψόν, αψυχον δμως ΑντικεΙ
  μβνον. ΕΤμοι βέβιιιος 8τι αυτήν
  τής ' στιγμήν βλες οί «φαμόζες»
  Άτθίδες ΘΑ Εχουν προμηθευθή τίς
  Τδιες χοΐ'σές ττουδριέρες υέ μπλέ
  φοθνταΐ
  Άλλα μήπως ΘΑ είνε κατΑ β4·
  •ος Ασΰμφωνβς μέ την πραγματικό
  τητσ; Καθόλου. Ή δημ^σιογραφΐ
  κή διαφήμισις £χει σήμερον άκρι-
  βϊις τοθτο τό προσόν: Ότι επιζή·
  τεϊ μέ μαεστρΐαν νά βρί] τό χρώμα
  δσο καί τό νόημα μιας συχρόνου
  διαφημΐσεως. "Αν Ελειπεν έδώ ή
  γοργόνσ τοθ παληοθ ΊσπανικοΟ
  καραβιοθ πού βρΑκε ή ΆλΙκη στό
  οπΐτι τοθ κ. Καζαντζάκη καί ή χρο
  οί} πουδριέρα. τό δωρο τής κ. Κυ
  βέλης, ή διαφήμισις θα εστερεϊτο
  κοί χρωματος καί «οήματοο. Ένφ
  τώρα τα ηράγματα αίιτά παρέμει
  ναν δΰο Εκ9ηλοι καί ϊντονοι σταθ-
  μοΐ—δυό δυνατές χαρακτηριστικές
  πινελιές. Πρό πάντων δέ ή πουδρι
  ίρα ή ·πο(α εοτυχώς ή Ρυστυχώς
  αποτελεΓ αντικείμενον κοι»ί|ς χρή¬
  σεως Ι
  Ό -Αλλος
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή οίκϊγίνΐΐα τοθ ίίτρ·Ο χ.
  Ι Δραχοη«υλ«υ κωλιΐ ή έν·ιν.ιά
  ζ«ι την βί«1αν ι-ς χκμέ^ν ιίς
  ν ό54ν 'Δ·ιίδνΐ)ς καρά τό ίίια
  9·!·ν. αλ-ρ·κ>«ρ(«( π>·« τί Ι
  Είς τέ Τ,ίί^.ν, τ«[ς Νίας Τερ
  οίτ,', 1'βς ιαχυΐρβμΐχές 6κ£λ)η
  λρς ίταν έκτίνΐ νά άνοίξ) Ι»α τ»
  χκδΒβμΐχέν κιβώτιον, ν|Όυ μέγα-
  λ·υ ι6<τ·ϋ, ·ίδι τΐεβς μεγάλην τού δτι αιταξό τ*. Ιχιαι·- καιϋχι .Τή ξήγη μ] τέ 15ιε το καιΒΙ Τβ όπβΐον ήΒ τ: ι Ψ Ι«αιζ«ν είς τ«ν δ·4(ΐ«ν π*?«τήιη3εν ϊτι ή θιιρΐς άκέ τ^ν ίπβίαν ΚΒβαλαμδίνβνται β! ί*ιοτελαί II* ή» χλειαμίνη κάλι. 'Απέ κεειέργιιαν ήνοιξε τ^ν θυϊΐδα χαΐ έϋύφθΐ)ΐε δι* νά Ι5ΐ( τί «εριεΐχι τό χιβήΐιον. "Ε· ξαφνοι 4) θκρΐς {«λιιαΐν |}μΐ)ΐι· κβ(. Τέ μιχ·· καιδΐ *«ό τ»ν τ#όαον τ·υ ήϊχισι νά ζη'1 6εή· θιι«ν, 4λλά αί φωναί τ.·» ΐ*ν ή χοδβντα λόγν τ»0 8·«ύ69Β «Ο δρο μ«υ. "Κ;αι ήν»γχία8ΐ} «ά με(ν« αΙχμάλ·χ·ν μΐχκ τ^ς ώ>ας π<υ Ιφθΐοιν ο ταχιιδ··μιχέ{ >ος.
  ***
  —Ή ταχύτη{ τβν
  αστέρων.
  Ό χ»Ετ)ϊΐ}τή: Φ,έντ Γ.ίϊπλ.
  τβθ άοτερΐθίβπείευ τ«9 Σιρβκρντ,
  νααύρθβοε νά μβτρήσιι την ταχύ-
  ιΐ)τβ τβν ίιαττίνων άστέρνν. Κα
  τα την γνώμη' ιβυ βί βιάττ«ντες
  *ί ξίύ έ 6
  9 Ι·( 50 μιλλίβν τέ
  πτον. Διά νά έκιτδχι ά
  άκ·τιλίομβτβ( δ Άμΐριχανές χά
  θΐ)Υΐ|τ*)( ΐχενοΊ)3ΐ μίαν πρ»τ2τυκ·ν
  αυικιυήν ρέ χαλυδίΐνας ηλάκας
  λΙ ότχ»Ται οιιέ^εντκι κρέ τοθ φχ
  καθ φ·!ογραφ(Χτ]ς μΐ|Χ<*ντ]ς την δ«βΙα» ·ί χαρατη ηταΐ χ^οιμοΐΜΐ •Ον ιΙΙιχβς ίιά νά φ»τ·γ·αφτ}οο<ιν ττ^ν φωτεινόν ΒικΒρομήν τβν διατ τίντων ίσ'ίιω'. Αί κλ<κ«ς. διαχί κτβυν ιήν φοιτογρκφΕαν ιΐχοστ φ· ρ4ς τα Βιυτερολεχτ·ν χαΐ τό γιγο· ν4ς τβΰτβ παρίχΐι είς τεϋς μαθΐ)· ματιχβο; τα απχραΕιτ,τα ατοιχεΐβ Ιηί τ#ν όιτβΓΐβν ίκαΐζβυν τοΰς δηο λβγιαμιύς την· -Π-ίί—» ΝΚΟΑΑΟΣ Σ. ΓΙΑΛΕΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ Πλατείαι Κορνάββυ (Βχλιδέ Τζαμί) τηλΒφώνοο 305 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΕΙΣ ΤΙΙβΑΧ ΕΐςΤΟΧ Τ—ΙΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παραεχα ταθήκαι διαρκώς «.νανεούμεναι. ΆντιπροαωπείαΈργΓστασίωνΤσ- μέντων. Σ Ι Α Η Ρ Α Διά Μπετόν είς όλας τάς δια· βτάσεις. Β Υ Λ Ε Ι Α Οίκο&ομών,Έπιηλοποιΐας,Ά μαξοποιΐας. Κέραμοι—Τοΰβλα — ©ηραϊχή Γή, Γαιάνθραχες—Κώκ —· Άνθραχίτης. »% Λ Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τού με- γάλουΚυλινδρομύλου «Εύαγγε λίστρια» Καλαμών έν διαρκεϊ παρχκαταθήκη, είς τιμάς 8ιατι- μτσεως Ηρακλείου. Άντιπρο ηεΐαΚυλιν&ρομύλου είςΝομούς Ηρακλείου χα.1 Λασηθίου. ΑΟΟΙΚΙ%Κ% Όλων των είΒών. ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ: ΕΛΑΙΑ Άπό παραγωγούς είς τιμάς έξαγωγικού έμπορίου. Έξυπηρέιησις πβλατϊΐας μος 'έ τάξιν «αραδειγμα- ήν χαΐ τσχότητα ίκ λ έργον ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕνΡΩΠΑΊΚΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΑΩΝ ΒΑΙΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Τολ*». 6-03 ΓΑΙΛΝΘΡΛΚΒΧ Άν· -ΐλεβίετς,-ΚΑΡΔΙΦ •ΡΑΚΙΤΗΖ 'ΔννλΙαι. ΝαμμΑνη—Ε·ιιοβ{νλ> —
  ς
  Τ·6{1λα Χιροβνάσβυ Ιργββταιβίβ»
  &οβυοτ*|,-·α|ΜΐΤιια-«οιμεντα κ.λ.<ι, ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΓΙΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ Ι ΙΙΣ ΤΟΠ Σ ΣΙΥΡΟΙ >7ον
  ΤΟΥ Ρ. ΓΓΕΒΕΗΙΟΝ
  —-Τζΐιΐ μοθ Ιβεεαις την ζ·τ)
  ΔΙ' θά τα ξιχάα» ΒΙία τόν για-
  τοο νά οβθ χάνκ νέηιια ν* φύγ^ί.
  ΚχΙ χά»* Χϋίηιΐ ν« «β ιι ν*
  βρκθμι χον θ^αχυρί. Κινχά ί Ι
  νας αιέν 2λλ·ν θί αώίίυμι χήν
  ζ·*ΐ μακ χι' Ι«ν·ι» βαυ.
  ΈχιΙνΐ] την οτιγμΐ χάχοι·; ά
  «4 Τεϋς πιιρατάς μβ; ίφώναΕεν
  βτι τέ φαγτ,τα ήτ»ν !τ·ιμο. Κα
  Ρώ; ιχχθήοχΐΜ 6λ·ι αχέ γθρο
  χρώγοντνς £ Σ(λβι· |η··οηαθοΟ
  αι νά τ·ας χατιυνάοη Τ υ; ι[κε«
  Βτι ι·ε χτ)ν αυμφ»ν(α ηιύ έκαμε
  χά! Τ2 ηαιχνΙΒι κου έ*»ιξ·
  νι. Βί6«!α βΐ 2λλ·ι ιίχπν τέ χά
  ρά61 αι* γέ»ια τβυς. Π·9 χΑ ι[
  χαν »ν τ]ξι»ΐ. άλλβ χι' βύτό θά
  τα μάββινι "ϋ3· για μένβ ββ μ.
  οέρνανι μ·«ζι το«ς ίεμένο μ' Ιν»
  οχοινοΐ χι9 βταν ββιοχίϊ*νι δλ·ι
  τοιις οΕγβϋεοι άκάν· στΐ χαρί
  μέ τόν θηααιιρ^βοφΐλιομέν·, τ<- τι θά κλή»βνα γιί Βλ* κου χβ Ιχτμα Αύτα χά λίγιβ δίδχιβ ούχι σιν χιίις χιιρκτΐς άλλ' Ι?- χιοχν νά άνιαυνοθν έμίνα. 'Βαχι «τόμοκν Εχι δ Σ'λβερ ήμ^βρ·Οοι χάλλιοτα νά κρ·Βώ3~ χι' έμίνα Κ*1 την άν^υυχΕα μεο την έμι- γάλε»νιν άκίμη π»ισ9ί(ΐ?ον < καβά&Ν· χι Ι &νιξή(ΐ;τ^ γι* μ«. να ατάσις τ6ν φΕλ»^ μιυ. 'ΔνςΟ έγχαΐέλι ψχν ^ τα φρούριον, 15» οαν χκΐ τέν χοί·τ-ν οταν Σίλδερ. Ηιτά τό φχγ~τ6 μ»ς έξεχινή ααμε κρός τέ μιοος 8η·υ &κέθ· χιν 6 Σ'λβι» ούμφννα μέ τβν χίριψ Βτι τ,χαιν χρυαμέ^ς δ 8η οαιφές. Οί πιιραταί ήα»ν φ·ρτ<ε μέναι μέ βξίνις «β! φτυάρια Πρβ τ» Ιηήγαμι χρές *ήν παραλΕ» Β κοβ δρισκίτανι ·( Β»} βίρχις. 'ΑκΑ έχιΐ μέ την δι^θιια χ·0 χαρ τί] έξιχιντίαχμι κρέ; τό 1α»(ερι χί«. Έ ώ αχ·λ·υθβΟοχ δεμένο; μ' Ι «χ αχαινΐ κ»ϋ τέ Ισυ'νιν δ Σίλβιρ. 'ΒχΙναμι Ι.αι αρχιχ) βρΐμο κένχοχε Ι«άν« αχ&ν γάίοτ- κβυ χεαχοθοι 4ν·ιχτλν δ Σ'λίιρ ώς κκύ έφθίααμι σ' Ι'α οτ)μιΙβν ίυ·υ ήΐβν τ* τρ'α Βέ«Βρατ, κρο· φχνβς έχιΐνβ ηβύ έσν,μει#*βνχβ στόν ϊίρτη. —Ν» χά τρΕα μιγίλοι ΒένΙρ», ιΐχιν 6 ΣΕλβιρ. 'Ακο δ* χ*! «έ ρκ χον θ-σκυ·· θά χ4ν βιοθμι κια μέ χλιιαχά χά μίκα. Έκεΐνΐ) τ%ν οιιγμή άχριββς 4· χοδοτΐ)χεν ΙαΛ .μέσχ «κέ χά ϊέν· ί»α μιά «αράξινιο »«νή νά χρμ Δεκαπέντε νομστοι σέ μιΛ κάσα π«θαμένου -Ωχ! ώχΐ ώχΐ καί μια μποτΐλια ροθμι... Πβτί μιυ δεν είδα άνθρώ*ου( ο,ιν τ«»αγμίνοι»ς δα· χ»ϋ{ χιιρατίς ΙκεΕνην την ατίγμή.στί 2<ουαμχ τής μυοτη?ιώ!ους φ» ντ,ς. Έχαοχνι τέ χρβμά χου(, α» σηιιρωθίχανι δ Ινΐς χοντά ο (έν άλ· χι' δ Μίργχαν έ<ιιλ[α.ΐ|κε χαμ» αφΐ τέν τρέμ· τ·κ. —Ό ΦλΙνχ Θ1 ιίι, «Αν-ζιν Ινας ά"λ·ς. —'Βλατι, καμιΐ ιίτεν δ 2ίλ· βιρ χάνονχχ μιγΐλ- κροβκίθιιοι ν Ι βγί&λ- χήν μιλιά άκέ χά χλ» μά χ«Ιλ- χου. θ* ίϊ·δμ» χΐ χρέ χιι Δι* ΙγνΑρΐοχ 4χ?μΐ) την »;«- άλλά ·?*<■ ΒΙχβς άλλο χκνένας «β» θέλιι νά χορεΓϋψχ^. Οί πιιρβτοιΐ φχινδχαν σΐν νά τ] («ν χ»ρφ»μίνοι α τέ —Έλαΐι, φΐάνιι, ι(κι κλμι! (ουν·χ(ζ·ται| ΑΑϋ. Γ ΣΤΕΦΔΙΙΔΐ: ΙΑΤΡ02 - ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ Τέους Ιατρός ΕόαγγελισμοΟ σττουβάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τώ νέω Ιατρεΐφ τού όβός (Πλαϊβιά— Στράτα) Ιναντι ΦαρμακβΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος ίκ τί)« όβοθ Καγιαμιΐη, 'ΟΙραι ετπσκέψεων θ—12-4-7. Ι ΧΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΩΝΗ. ΕΜ. 00ΑΙΔ11Ι. ΕΙδικευΘεΙς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήμαΐα Στομαχου έντέ- ρων καί Ηπατος, οέχεται το6« ιχαοχοντας έκ τοθ πβπτι κου συστήματος έν τω Ιατρείω τού (οΐκΐα κ. Χϋ,ΛΔνη) ΤρβΙ< Καμαρβ·, 'Αριθμ. τηλ 7—Μ 'Βνοικιαζιται οίκία εθάερος καί κατάλληλος βι' οικογένειαν ηαρα την Θέσιν Πβρβόλα. Πληροφορίαι ποιΡ.β ;Φ "· Έμμ. Κουναλακη πιλο ποιφ. Όβός ΚαλολαιρινοΟ (Πλα τιισ ϊτρατΒ) ΚΟΙΓΗΩΓίΙΚγΑ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφίκετο οΐκογενιια κθς είς την πόλιν μας ό κ. Κα νέτσιος διευθυντής τοθ Ύ)ματος τί|ς Έθνικής Τρατιείη* Ζακόνθβυ. — Μετ1 ολιγοήμερον καοαμονήν ανεχώρησε δι" Αθήνας ό κ. Έμμ. Πλατάκης βΛΝΛΤΟΙ — "Απέθανε καί έκη βεύθη προχθές {ν συρροη' κόσμου είς Καστέλλι Πββιάδος ή χοηοτή <αΙ ένάρετος δέοποινα Μαρία Ε. Χαραλαμιτάκη. Τούς συννενβϊς καί οίκεΐους της συλλυτιοθμιθα. Μ. Φ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Τοθς όττοϊσ δήττοτε συμμβτθΐυθέντας τό ττένθος μας έττΐ τι] άπωλε'α τοθ πβφιλι,μ* νού υίοθκαΐ άδελφοθ μας Γιάγΐου εθχαριστοθμβν θερμ»ς. θΐκβν'νιικ Ζίη ♦** Γύρω στήν πόλι μας. Ο! ΘερινοΙ καύσωνος έξακοΐου- Θοθν καί τταρα τώ Οτι εισήλθομεν είς τόν πρώτον μήνα τοθ φθινοτιΔ ρου. —Μόνον οί νθκτες δροσΐζουν καί μάλιστα παραπάνω ά π* τό πρί. πον. — ΟΙ προνοητικοΐ συμτιολϊται <|ο χιοαν μετά τίς τελβυταϊις Ιδίας λβπτεμβριανές ύγρασΐες. — Να προφυλάσσωνται τα βρ«. δυα, τιροτιμωντες τα ύπήνεμα μ«· ρη καί άποφεύγοντες τα ρεΰματα καί τούς άνοικτούς χώρους. —ΣυνβχΙζβται πυρετώδης ή μβτα Φορ6 των έξαγομβνων είς τό έξε» τερικόν σταφυλων. — Έκ τούτων πάλιν τα 'Αρχανι ώτικα κρατοθνται είς 1περ·χήν, λό γω τοθ Οτι δέν παρουσιαζουν τας βλΛβας εΐλλων πβριφερειων καί δι ότι 6έν επαθαν άπό την τόσο κα· ταστρεπτι«ή σαπίλα. —Τεσόστιοΐ ποσότητ&ς ξυλ·(ας καταλαμβάνουν μενά μέρος τΑν αποθηκων τοθ τελωνςΐου μας. — Ή ξυλεία αυτή προορΐζβτατ, ώς γνωστόν δια τα σταφιδοκιεΔτια της έφετεινθς σταφιΒικτ]ς *1 Υ1ϊ. - 'ΕξακολουΘοΟν να καταφβα- νούν είς την πόλιν μας πολλοΐ ξί νοι τβριηγηταΐ καί αρχαιώφιλοι. —'ΛρκετοΙ έξ αυτόν ιταρατβΐνουν την παραμονήν των καί Ετσι τα ς» νοΒοχεΐα σημβιώνουν άξιόλογον κΐ νησιν. —Προχθές τό εσπέρας τα φωτα των τριών Καμάρων έσβύοθησαν Αποτόμως άηό πολύ ένεο^Ις. —ΚαΙ ό κόσμος τον πβριπατ^- τ*ν καί οί Θαμβνβς των διοιφόρεεν χέντρων τής πλατείας έσ<ολ!ασαν ποικιλοτρόπως τό γεγονός, - ΦαΙνετσι δμως δτι επρόκειτο περΐ βλάβης τής γραμμάς διότι τα φωτα ηνοψαν έκ νέου την Ιην μιτα μεσονΰκτιον. —Ενεφανίσθησαν (6 πρωτα μ1 λα Λασηθίου είς την αγοράν μας —Ώραιότατα καί πρακλητ κθ καΙ σχετικάς ΐύθηνά. —Τα Λασηθιώτικα μή"λα 84 βΐνε εφέτος παμηολλα καθώς καί τα *· Χλαδια. —Διότι ή παραγάγη των «Ιν» Βλουσιωτάτη. —Άπό τίνων "ημερών Ιληζ«ν ή Ιπέκτασις τοθ κτιρΐου τοθ ήλεκτρι κοθ ίργοστασΐου. —Άιτομένβι ίκόμη ή έγκαταστ« σις τοθ ναραληφθενΐος δευτέρου ήλεκτρικοθ συγκροτήματος δια ν* γίνη πραγματικότης η άναγγελβεΓ οα ενίσχυσις τ·0 φωτισμοθ τΓ]ς πόλεως, —Ή Μβοαρχΐα Κρήτης τΐροβκή ρυξε διά την 30 Σίπτβμβρΐου δια γωνισμδν διά την κατάταξιν στρα τιωτικων νσσοκόμων ανεξαρτήτως φύλου. —Λεπτομέρειαι παρβχονται υπό των στρατιωτικών άρχων. —Τό περιοδίθον στρατολογικόν συμβούλιον Ήρακλε'ου έπκράτω οβν άπό προχθές τάς εργασίας τού. —Σχετικώς πληροφορούμεθα βτι σημαντικώς άριθμος έκ τον προσελ θόντων πρός εξέτασιν ευρέθη Ι χον άνάγκη* χορηγήσεως άνο(Ιο λ^ς, συνεπεία: καχβκτικότητος. - Λόγω των άντιμβτεεπιζομβνων κατ' αύτάς παρά τοθ ΠανανεΙου ΔημοτικοΟ Μοσοκομείου, έξαιρβτι κώς έπιτακτικών άναγκών, —Απεφασίσθη καθ* α πληρο φορούμεθα ή βιβνέργεια έράνθυ πρός ενίσχυσιν τον πόρων τοθ Ιδρύματος. , —Ιδιαιτέρα ίκχλησις πρός Τόν σκοπόν τοθτβν άπηυθύιθη υπό τοθ κ. Δημάρχου πρός τ·ύς ·ΐετ φιδοπαραγωγούς. Ι Ρέκορτι· ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΦ Τό καφενειον Πατιακαλιατά*η τΐαοουσιάζει άπό σήμερον τό ιορευ τικόν καί ά^ροβατκόν ζεθ/ος Μτΐα στιάνωφ. Τό ζρθγος τοθτο άπό τα καλυτέρα τοθ ιΤ5ους τού Θά έκτβ λρ καθ' εκάστην σειράν ωραίον Ι πιβεΐξεων οί οποίαι βά οημειοσουν καί νέες πιέννες είς τό «αλόν κέν τρον >ό1 Θά τέρψουν τούς πολυπλυ
  Θεΐς Θ-μώνας τού.
  ΠΡΑΚΤ1ΚΑΙ 111 αΦΕΑΙΜΟΙ
  ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
  1) Η ΒΙΕΝΝϊΙΙΕΗ 2&ΗΗ
  κοθ άντικβτέστηοΐ τάς «νβυ
  γιΐινάς κοινάς ζώνβς κ«Ι τι
  ρί
  2) Η ΕΟΛΛΛ ΟΡΙΖΙΝΑΛ
  πβδ κοιτΐιργηο· τα άκβλβί
  σβπτα μηβλώμιχτ* μ«1 μ«ντ«
  ρΐαματα ·1ς βλ« τ« βφάβμα
  τ* κβΐ βέρματ».
  3) Η ΕΟΛΛΑ ΚΟΛΜΠ
  Αι· «Αν ϋθλλαβιν «κντ·| 6
  *λ(ν·» Α «κ μεταλλΝν άντι
  κειμένου 1. β·χ·1β« κβ& /ιιρι
  •χει ν·ρβ κ*» μ««ίνιι βτίι
  ΒΗΤΐά.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άντικρθαΐΜΐ·! ίι'
  4λβ{ τ«( «έΑιιε τ«ί ΝΑββιι.
  Γεν»»! '#ντι«ρ*σ»»ι»βι οί* τ*ν
  &·4τ«ν
  •·ΥΙΤΑ«Α»ΗΙ-ΙΥΛβΥΡΗΙ
  ΑΝΟΡΘΟΧ
  II
  ^~-
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  „ — ■ 97ον
  ΠαραλβΙποντες πλείστα* άλλας άτΐοββΐξεκ, Τνβ
  μή κολυλογφμεν, βλέπομεν δ τι τέσσαρβς μάρτυρε«
  τόν άναννωρΐζουσιν. Ίϊβέρηί. 6 άκέραιος άστυνο
  μικοο έπόπτης Ίαβέατις, κοΐ τρείς τΛν παλαιών ου-
  νβταΐρων νού έν όνεΐβει, οί όνομαζόμβνοι Πρεβετας,
  Ψιθομάννας «αί Βοωμοσπιτάκης. Αύτάς Βέ τί άντι
  τάσσει προ* τβς όμοφώνους καταθίσβις ταύτας:
  'ΑρνεΤται. απολύτως *ονΕΪταΐ. ΌποΙα πώρωσις καρ
  Μαςΐ Όθεν οί κόριοι ίνορκοι οικαΐως θα νράξωσι
  ι>ηρόττο*τες βνο«ον κτλ. κτλ.
  Έ· ώ έλάλει δ εΙσαγγβλεόΓ, 6 κβπηγΓρούμβνος τ)
  κουε κ·»ηνώς τ6 στόμα ώς κβτεϊόαβνος ύ«6 άπορΐ
  άς, μετεχβόσης *β' θαυμσσμοθ Έεβπλήσσβτο Γσως
  πβς ηδύνατο ανθρωτος να δμι»(| οθιω πως. Ητο
  &Ί)λον βηβλενβκαθ' εαυτόν, «Τί δαΐμονα «κει μέσα
  τού ού<·ς 6 ανθρωκος;» Έκ διαλειιιμάτων κατά τα ραγβαιονβρα τής κστηγορΐας, δταν ή ρητορβΐα, άκά θικτος γινομέν η, πλημμυρ", βπιθέτων άτΐμωτικθν, καΐ ώς καταιγΚ καταβΑύζη τ·ν καιηγοροΰμβνον, ούτος έκΐνΐι βςιαδέως την κεφαλήν τού δεξιώθεν πρε* τα άριστερα καΐ άριστεροθεν πρός τα οεξιά, Αρκοθμενος είς την σιωτΐηλήν καΐ θλιβεράν τούτην διαμαρτυρίαν κατά τ()ς χαλαζης ΙκεΙ'ης. Δίς ή τρΐς ο( ηλρσΐίστεβον αύτοθ καθήμενοι τόν τμβυσαν είπον τα χβμη^Β τβ »«νβ· —Ν*, τώρα τί Εχει νέ» εΐββ, δτιου δΐν έρωτοθν τ6ν κορ Βαρλούπη, να τούς δώση Ικεΐνος να κατα Αάβουν Ι Ό »(σαννΒλ'ύς παρΐο'ηαεν είς τούς Ένθρκβυς βτι τΑ βλακΑοες τοθ καιηγορουμένβυ δέν ήτο Φυσι κ6ν είς αυτόν, άλλά πονηρά 6π6κρισΐΓ, βι* ής ή9ελβ να εξαπατήση την δικαιοσύνην έξ κ. δ καΙ υπήρχεν αύταπό&ειχτος ή βαρυτάτη καΙ οΜατος τοθ άνθρώ πβυ τούτου διαφθορα. Επέρανε Γ έ τβν λόγον προ σβε'ς τάς έπιφυλοξβις τού διά την όπόθβσιν τοθ Μι χαλάκη, καΙ έξαιτούμενος αυστηράν καΙ παραδειν ματικ,ήν τιμωρίαν κρός τό καρον, δηλαδη την 3ι6 βΐου κάθειρξιν είς τό κΛτβργον. "Ηγέρθη Ακολούθως ό συνήγορος τοθ κατηγορου μ Α νού, καΙ ήρξατο μέν συγχβιΐρων «τώ ν κύριον ίΐσαγ γελάσ» διά την «θσυμασΐαν αύτοθ αγόρευσιν», α πήντησε δ* Ιπειτα είς ύ^ ά * έ Αλ λόγος τού έξησθβνιΐ, δυνάμεις τού. αύτθ αγρι, ύ^ κατά τ* έ νόν, Αλλ' ό καΙ προΦανΛς Απεχώρουν οί II ιι ί Μ Ι'. Τβ άρνητιχβν αναταμα. "Ηννικεν ή &?<* νά δοθβ πέρας είς τάς συζη τήσεις, Ό πρόεδρον εΐκεν ε(ς τόν κατηγοροόμενον νέ) εγερββ, κοΐ άπέτεινε πρός αυτόν την συνήθη ε¬ ρώτησιν. —"Εχεις τί νά προσθέσας, πρβς υπεράσπισιν σουΐ Όρθιος Α κατηγορούμενος, καΙ κεριστρεφων ■1ς τάς χΐΐχτς τβν έλεεινον σκοθφβν τβυ, εφάνη ώς ουδόλως νοήσας τί ό πρββδρος τοθ βΐπβν. "Ο πβόβ&ρας ««ανέλαβε την ερώτησιν. Τό δεύτερον τοθ το, ό κ·~)νορούμενος ήκουσε κσΐ εφάνη νοήσας. ΜορΦάσας &έ ώς Ανθρωπος άνανήφων έκ τοθ δ· «νού, περΐέφβρε τό βλίμμα τού, εΐ&ε τό δημόσιον, «ύς χωροφύλακας, τόν συνήγορόν τού, τβύβ δικα¬ στάς, καΙ προσηλώσας τέλθΓ, τό δμμα επί τβθ εΐσαν γιλέως, ήιξβτο νά όμιλβ. Ένόμισες Βτι ήλθεν είς Ικρηξιν. *Βκ τοθ τρόβου καθ" 6ν «ξεφευγον ο( λέ ξβις άπο τοθ στόματός τού, λοθρο'· άσυνάρτητοι, συγκρονιόμενα.ι ή συνθλώαβνσι, έψβΐνοντο ώς εί #σΐ« νο^ωροθντο Βλαι όμοθ, ίνα δλαΐ^συγχρόνως έκΒρό μωσιν έκ τοθ Ιρκους τον όδόντω^του. —-Έχω, «Τνε, νά ε(χώ αύτό. Έν© τροχούς έκο τασ«ύτζ« σΐό ΠβρΙσ-, τροχοΑς, νά τοοχούς, εΐδες τα άμάξια τα φορτηγί; βι' ούτό. ΚαΙ αν θέλης, *ρώ τα καΙ τόν μάστορή μου· κύρ Βαρλοότη τβν £Λε γαν, νά σοθ εί τή, βνου ήμβυν κοντά τού «ι' έΒού λευα. Βαρεία ΐβχ>η εΤσαι πάντα στά Ανοικτά. βίς
  ταΤς αΰλοΤς μεσα. Κάπου »απού, Ιχουν καΙ σΑν
  κάτι στέγαις, είς τούς κολούς μσστόρους αύτό,—καΙ
  ΑκεΤ άπό κάτω εΐσαι άπό την βροχή πρβφυλαγμέ·
  νος. Τόν χειμΛν· βμως κρύθ' σπβθν τα βόντια Από
  την ιουρτοθρα τους.
  (ουνβχΐζβται)
  ! ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΑΡΥΜΑ
  ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΡΩΜΗΣ
  ΙΙ5ΜΙΙΙΙΟ ΙΙΛΖΙΟΝΑΙΕ ίΐίίΐ Δ88ΙΕΟΗΑΖΜΝΙΙ
  Ο ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ
  Α5ΦΑΑΙΠΙΙ0! ΟίΓΑΚΙίΙΙίϊ ΙΗΙ ΙίΙΙίΙΡΙΙΙΙΙΙί ΕΪΡβ
  Κεφάλαια κ»ί«ποθεματικβ την 31 12 1936:
  ΕΙκοσι πέντε δισεκ)μύρια δρ. (25.000.000.000)
  •Αβφαιλιστήρια έν ίβχύΐ κ*τ· την 31—1»
  —»β 1.891.449.
  Δια Κεφάλαια ορ»*· βΤ.βΙΒ.ΟΟΟ.ΟΟΟ.
  Έχ&οθέντα άσφαλιστήρια κατά τό 1936
  Κ83.1Ο».
  Δια Κεφάλαια. δραχ. 1 4-β»3.Τ4Ο.ΟΟΟ.
  ΠληρωθεΙσαι αποζημιώσεις τό 1936 βραχ.
  1.ΒΤΤ.Β4Ο.ΟΟΟ.
  Κέρβη οιανεμηθέντα είς τούς ησφαλιομένους
  Βιά την χρήσιν 1936 Βρχ. 140.000.000.
  Τ* μετ· τ·δ Ίβρύματβς ονναητομκν· &οφαλιστπ
  ■ια >υμμετέχ·νν Δ&ΡνΑΝ πΐς τ« μ·Ρ*Ο &τιν« Μ»*&*λ·
  λονηιι κατ' ϊτβί μΙ| μετρατβΐς.
  Πρ·κτορεΚοι καΙ &νταποκριταί είς δλ»« «άς
  πόλεις της Κρήτης.
  Γι«ί«*, ΠράΜτενρ Εράτας
  ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
  _:__:_;
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΊΕΙΝΗΣ
  Περιττόν βάρος
  Β'.
  Δύα οιύνά κ-λβ-χεχ Ιχουν 140
  ΘεβιιΙοες, μ(α δμιλέττα 8μα>ς χιυ-
  μίνΐ) ακό ούε Ικΐαης αυγί, Ι
  χει τ>ς Ιΐίτλ«οΙας αχεΒέν βιρμΐ-
  Βκςΐ Τ·ώγετι τέ «ανΐταελ» σας
  «νατύ;>, χαΐ 2χι «κανε» (!ΐνε·—
  ονΐτοι)), κροτιμβΐε τίς κατάτες
  βκς βραοτές άντΐ κβιι;έ μέ 6·5-
  τυρεν, χαΐ τβ κρνΐ «νχΐ μαιμιλά-
  τας χ«1 μιλιςθ, ϋροτιμάη λϊγ-
  φρββη. 'Κπκ'Βλ«μ6ίν·μιν: Π··-
  β», Εοιι ένΒοφΙρεαθε γιβ ττ)ν
  λ·«έττκ ο*ί, άι.λ*}ν έλκφράν
  τρβφφ». ΟΕ οαλτοι^, τα ββύτιιρκ,
  τί λίπΐ), »[νε Ινα κ' Ι** γιά
  τί τιίχος. Γιβ νά χαταλαβιπ τί
  αυμΡαϊνει, οη^ιιώοατΐ Β (ι Ινα χι
  λέ ώ>έν χ«ιχς Ιχει κιρΕκ·υ 1300
  θιρμίδΐί, ψτ,ϋένο δμ«ας μέ τα 6τύ
  τυρκ χαΐ τα ζ·υμιί τού, ΐχιι 2000
  θβμΐίις! "0<ι μίνιναί λικαραΐ τ^οφαΐ ε&νοοθν «έ κίχις, αλλά χ«1 τέ «Χάτι. Διότι δοιν κιριο- αΐτερκ άμ«ρά τιώΓιτι, τέοεν πι ριοαότερον νιρέ κίνιτε: Τ» νερδ ουοοΐΜΐυιται είς τ·υς Ιοτιυς χ*1 Ιτοι α&ηματως αύξάνει τί βίρας ο«ί. Πίντι γραμμάρικ ά£τι τν^ν Ημέραν, ιΐνε Β,τι χρειάζεται <ι>
  τίς άνάγχβς τεθ διγανιομοθ. "Ε
  χετε ϋδη' 5ψ.» δ» Ι^α νραντζ·
  λάκι ψ»»μι ηιριίχΐί ήίΐ) ϊνκ γραι»
  μ<ρι·ν άλάττ, χαΐ 1*λ χιβτο οιθ κ* τρΐα ή κ «Ι χιριοοέτιιια γρχμ μαρία. Προοέχοντις είς α&τά 81 Ιχιτι κάντοτε χβιιψΊν βιλουΐτται, χ«(ίς νά τυρκνντ]αθε ακΐ τ^ν 4- οθΐνεΐαν ττ]ς πείντ,ς. ΚαΙ επί εΐρήνη... Ό διγ«νισμ.ες τοθ &νθ·ήιιου τ·ν ζ«»ν, Ιέν πβραμίνιι αΐφ ρ·ς ενώπιον ττ]ς ΐΙοβ«λ1|ς μιχρ·β( «ν. Κινΐ)τ·«·ΐιΙ αμίοα); την οτρα τιάν τβν λιιιχβν αΕμιβφΐχιρΕβν ϋίΰ Ιξ·ντών·αν τα μι«ρέ*βια χαΐ μετα6άλλ·νϊαι ΐ!ς θέατρον ενός «είομονβς κολέμιυ «ι α άλλοτε κατίλΐ)γΐν είς τ^« ή <ταν ) α ιοτε βμως χαΐ είς νΙκΐ}ν τοθ ιίοδβλί- »ς. Τέ μιχρββια γενιχβς είνε δ μ{γ«( έχθ?4ς. Έν τοβ·6τφ, Επβς άπ·Βιιχνύΐται απέ νεοτερας έ· ριύνκς, δπίρχβιιν κεριπτώαεις πβυ τ) φδαις οχλπΐζιι τα μέγα οδνθη- μχ τ«]ς &νκχβχτ}ς τβν πκθβν, χά! κχέμη χαί τα μιχεόβιβ μι- ταβάλλεντκι είς φΐλβος. Β!ς >ολ·
  λ* Ιη»μ% Χ. χ. ι5ιέβτ]3«ν, ιί(
  Βιάφαρα μέοτ] τοθ αώμ&τος την,
  ώρισνένα ϊ?γανα χαί άνατομιχαί
  λεκτεμέρεεκΐ ιιβΰ ώς σχβιιίν τβ»ν
  Ιχβυν ακοχλειοτιχβς τέ νά φιλβ
  ξενοθν μιχρέβια. Τα μιχρίβιοι Β
  μως αδτα, είς τα οποΐα ηκρΐχεΐβκ
  φιλοξινία, πκραμένουν χατϊ χκ
  νί»« είς τα ωρισμένα βδΐα ατ|-
  μιΐα τ·ϋ ο4μ»τ·ί, ώς είς βπκρά
  6ατ·ν ζΑψ. Δε< ΒιαβίΒβνται χά Ι είς τό 3λλο αβμαι. Πβς ίηετιύ- χη αδϊέ τί βη·τέλιομ»; ΜεριχοΙ Ι»ευνΐ)ταΙ Ιξίφρασχν την γνώμην Βτι είς την περίκτβαιν τβν έντίμβν β&τβν εδϋΐακίΐιεθχ ενώ¬ πιον μΐΛς άναχνχ^ς, Οβιερκ άκό άμείλιχτεν πίλεμον κβλλβν χιλιά δών γενεβν. 'Από ηολλβν χιλια- βε»ν γενεβν μετ«(υ τβν Ιντίμβν αδτβν χαί τβν μιχροβίων Βιιξν)γε τε Ιν—ς άμεΐλιχτβς πίλΐμις, χω· ρΐς χκνεΐς έκ τβν έμη·λέμ«ν ν* έπιχρβτήοι τεΧιχβς. Είς το τέ λος «Ε κολέμιρΐ &πκυΒτ)β9(νιες π*ο *5λθον είς μίαν «νκχβχήν. Δυνά¬ μει τβν Βίω» τ^ς άν«κ»χίΓ, γιά να λήξη δ έξοντιοτιχες &ώ* τα ί'τβμχ άνέλαώαν τρίκον τινά την δπ·χρέ»οιν νά κχραχΜρήαευν είς τ«ύς ιίιβ·λιΙς ώριομέ'ας θέαεΐς επί τβθ οώμϊτός ταν, τα ίε μιχρδ 6ι«.,. ανέλαβον την δπβχρένοιν, άρκοδμΐνα ιίς την ϊατίχπ)θΐν αδ την, νά αή έπιχειρτ)9·ϋν νά Ιιεια Β63·υν είς τα ένδοτερα. "Εχει Βέ κρεχηρήοει τίοον πολδ τέ χνεθ· μχ ττ|ς συμφιλιέσιως τ»ν χθεοι αινβν ϊμειλΐχτβν Ιχθρβν, ώιιε τ4 Ιηομκ νά μην άνίχωντβι κ κλβς τί μιχρίίια, αλλα νά τα περιπιιείντκι χαί νά τα δκ·θάλ ηοιιν με χίθε τρίκβν. "Επκιιβκν κρό πιλλοθ νά τα θκοριθν ώς π· λυτίμοιις φίλους των. Ή έμκιοτ· 0&νΐ| χαί ή φιλία φθάν·υν μίχρι τοθ ατιαιΕαυ. ιδσϊε χάθε Ιντομεν κ·α φΐλοξενεΐ έπίνω τβιι τίχοικ .. φιλιχά μιχρόβια νά φροντΐζι μέ χάθε τρέκον νά τα κκρκΒ»οι χαΐ είς τοδς άπογίνους τού. Ή φιλ.οι τβν χθΐβινβν έχθρβν Ιχει γίνη κβράΐιαις Βιά τάς νεωτέρας γενε¬ άς. "Αλλα έκ τβν έντομον αύ'.ω* Ιχουν είΒιχά 5;γανα μέ τα δκοΐι άλεΕφουν χάθε αΰγό τους μέ τα μιχρόίΐα κοδ βιλοξενοθν, διΐε είς χάθε των άκίγονον νά μεταβι δαοθη" τί μιχρέβκν, άλλαι πίλιν λες χαί κροβκΕνοιιν είς ένέαεις Ι τβν μιχροβίαν αδϊβν έκΐ τβν άκο γίνων τω11 ΡΕΘΥΜΝΟΝ Σιπτέμβριος.—Ό Ρίθδμντ^ς χ. Κρεββκτβς ή λαμβάνων έχ τβν πρεεε- ων αυλλογβν έλ«ΐ9χβρπ·υ τ·0 κατ' εξοχήν έλβιακβραιγωγιχβ» ν· μ·0 το» έθέσκιοε άγρονβμιχ^ν διά άξιν απ<χγ·.ρεύιυακν αδβτηρβς ήν συλλογήν ταότ~«. Δ ά,τ^ς διατάξεως ταύτ-ς θεακΐ ζοντκι ουγχεχριμένως: Ιον) 'ΔπβγορεΔετκι ή έχ τβν ίλαιοιένδιων βϋλλογτ) δι* μιΙ(· ματβς ή ρκβΒΕομχτος Ιλαι·χ£·κου καθ* ίταντβ τόν Ν υμίν Ριβΰμν-ς π»έ τ<|ς 25 ΣιηχεμβρΕου. Κατ' ρ έκιτρέκετκι είς ώ^αμέ- όν μέρος κβολν τβν άγρετΐχβν περιοχβν. 2·ν) Ή |«θλ ψ:ς (δλι· ομν) κρΐ τίς 25 Σιπτεμβρίβιι «Ο κΕκτοντος έλκιοχάρπου έικτρέπε- ται μόνον κατόπιν άΒεΙας το9 ί »· μ·8(ου 'Δγρ·ν»μ·ϋ ή 'Αατυνομτ- χεθ αΐαβμίρχου, χ·ρηγοκμέ<Ί]ς (ουνεχίζεται) ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΟΠΟΙΕΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΡΟΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗ ΗΡ Κ ΛΕΙΟΝ-(Γ« νΐ-Τζ«ιι)) Πρβς τ·ύ; κ. κ έμπορ·υς { ·1δ3ν, Γεωρ Φέρομεν «Ις νν&σιν 6μΒν ίτι, «Ις τβ κατ«ατπμα μ«ς ε&ρ( βκονται κλβΛίυτηρια (τβ»πράζι«) (Ις μεν^λπν «αί δι>ρΜϋ
  παρακαταθήκην τπϊ γ ν «στής μ«ρχαι< (Γ. Φ.) «νώτΐρχ 2λ«ν ■Ις ίι*φορ« *ΐ5π κκΐ οχέδια χ«1 <({ τιμ«ς λίβν σογπ«τ«Ρβ τικάς Πώληβις χβνοριχίι κ«1 λικνικα. Έ«ι(οπς ί-Μονίζονται τααΛ,ράζιιχ μέ μΐν^λην ({δικότατκ ώς έιΐίσηϊ μβχβίριβ, ν«1 δι«»ορ« &λλκ γινργιχέι έρνκλΐΐικ. ΙΗΗ. 'Βκιιδίι Μυκλοφοαβθν ϊ«νβ τοβπράζιβ μέ μάιρκκν (Γ. Φ ) διά να μην γ'λασθήτπ τ& Ιδικί μκς φίρ«υν την σφρα γίόβ μ«ς ·1ς τό χερβθλι μέ έλέκληρβν την διεύθυνσιν μας. Διεκπεραιώνετε τάς εργα¬ σίας σας τό ταχύτερον ρέ μίαν γραφορτιχανήν ΚΕΜΙΝ6Τ0Ν ΕΥΑΓ 4Ν1Η1ΑΗΑΚΒΣ ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ Ή συλλογή έλαιοκάρπου είς τόν Νομόν Ρεθύμνης. χατεχιν έξκχριβάβιιος τβθ πεαοθ χ«1 χ<5: προελεαβιως τοθ δ «έ |χ- Θλΐψν έλ»ι·χά»π·α. Ή ίγρενομι- χή διάταξις θέλει ίσχύαει χαθ' ί«αντ« τβν Ν «μέν μεθ'ημέρας 3· χτώ απ· τ*]ς Βτ,μΒθΐεύοινς αυττ|ς Βιά τοιχοχολλ^υι»; είς «ό Βΐ|μο· σιάτερον μέρσς. Έκιτρέπετβι *) ουλλογή 2—3 δ<άϊω» παρ' Ι «ά ατβυ οίχογενειάρχοιι άνά Βεχαήμε ρον Βιά τσίχιβμχ χαί χκτέπιν άχι τιχτ,ς άΙεΕκς τ·0 άγροφ6λκχος ή τοθ *ροίδρ·Η Κβινίιητες ή τοθ Σιβθμίρχευ. Οί κ>ρβιβάτ«ι τ1|ς
  καιρ·ύ3ΐ}ς διύχκντκι χκΐ τιμοροθν
  τ»ι βυμνώνος πρίς τάς δια
  τίξεις τ«0 ν<μοιι 5274 <Κβδΐχβς 'ΑτΡ·νι>λαιχτ]ς Κοτ)τΐ)ς».
  Διά ττ,ς 8ι«ίξι·ς ταδΐ-ς έλπΐ
  ζειαι νά περιορισθή ή 'ΐρίωρος
  οκλλογή έλκιοχίρπου έκ* ώρε
  λείκ ολοκλήρου τοθ έλαιοκαραγω
  γιχβθ χίσμευ Ριθίμνΐ];.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κκτίπιν
  Σ.ροιτιωτιχβν ή γ ΜεραρχΕα ή
  της θε ένεργήαΐ) βια/βνιβμίν διά
  ^ χατίταξιν είς την Στρατιωτι
  δκηρεβΐαν γυναιχβν άΒελφβν
  Ν»αεχδμ«ν χαΐ αρρενων νβα·χί·
  ΐιων.
  ΉμερβμηνΕβ διαγωνΐσμιθ ή 30
  ΙεκτεμβρΕου ήμιρ» Πέμπτι;.
  Οί έκιθνμιθντες νά χκτΐλταιγβ·
  σιν δέον νά δηοβάλωβιν είς " την
  ΜεραρχΕαν τα αχιτιχά Βιχκιολο
  η«χά μέχρι ι*)ς 25ης Σ)5ρίβϋ το
  βραδύτερον.
  Πλ)·οφορΕκι τΐιρΐ τβν άκκιτβυ
  μένων πρεοίντων, έξεταοτέων μα-
  θΐ|μάτκ·ν χτλ. θά παρέχωνται δπέ
  ττ]ς ΜερκρχΕβις χ-1 τβν λοιπβν
  χχτά τέκοας στρατιωτιχβν άρχβν
  χαί άρχβν Χωροφυλακην.
  Χκνιά τί 31 Αδγβδατου 1937
  Ό 'Εκιτελάρχιις
  Χ. £ακέρ«φος
  Άντ)χης ΠεζΐΝβυ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Πλιι·Β·τιχτ}ς Δ^μοκρχοΕβις
  Έν·ιχιάσι»ς
  —Τβ ταμείον «ρτβηβΐε,ν.
  Πληροφορούμεθα ίτι αφιχθη
  προχθές ενταύθα β 'ΒπιβεΜρητης
  τβϋ ταμείβυ άρτβποιίάν χ. Μα·
  Ό χ. Μβράντης σ»ν·χάλ«αε γε¬
  νικήν συνέλευσιν τβν «ρτοκοιΒν
  τής πόλεώς μας είς τπν,βιΐβουοκν
  τοθ Έπαγγβλμ*τιχοθ χά Ι Βιομη-
  Κ«νιχοϋ 'βπιμελητηρΐου Ήραχλεί
  ου χκθ' ην ωρίσθησαν οί άρτο-
  πβιοΐ ΰ'ίτινΐ; θά τάχουν άποζημι
  ώσβς, συντί{εβ»ς χλπ. Ό χ
  Μ«ράντης μειέβη είς Ί·ρβπ·τρ«ν
  άνοχιιρϋν δέ έ{ Ηρακλείου θά
  μεταβή εις Ρέθυμνον διά τβν «ύ-
  τβν σκοκόν.
  Τέ Γΐωργιχέν Τχμιΐον Ήρκ
  χλεΕβυ γνωβτοποιεΐ Βτι έχθέτει
  ΐίς πλειοδοτιχήν 6-μοηραιαΙοιν έ
  νοιχικβεως ελαιόκαρπόν 30 *εο(
  π·υ έλκιοίένΒρων χειμένων έν Κα
  τακμπβ κκρά τώ ΜετοχΕφ Σ«υλια
  νάχη, Βΐενε»γηθΐ]9ομένΐ|ν έν Ήρ«
  χλεΕφ χαί έν τ«Τς ΓρβφεΕοις τοθ
  Γεωργιχοθ ΤτμιΕου χατά την 10ΐ)ν
  Σ)5ρΕοκ 1937, ημέραν Πχρααχευ
  4ν συμφώνως τοίς οχετιχ·Γς Βροις
  ϋΐνες είαΐν χχταιτεθιμένοι είς τί
  &νω Γ. Τ. δπ οί ένΒιβφερόμενοι
  Βδνοινται πρβοερχίμενοι νά λαμδά
  νεβοι γνββιν χκθ' ίκοΐβτ—ν 12—2
  μ. μ. είς το Λϊγιοτήριβν.
  Ηράκλειον τί 1 Σ)6ρΕου 1937
  ('Εχ τοθ Γεωργιχοθ ΤαμεΕου
  ΉρκχλεΕου)
  Ο ΟΔΟΝ ΠΑΤΡΟΣ.
  ■Μ. Κ ΑΛΕ5ΑΚΗΣ
  'Βχκαιδευθεις είς Πβριαίβυς
  άναλ«μΡ«ν«ι βίανοήτβτΐ 8ί
  ρακείαν νοαημάτων τοϋ ατό
  ματος (οΰλΐτιδβς. χακβσμΐαν)
  συμφώνως μέ την τελευταίαν
  εςελιςΊν τής Ιηιατήμης. Επί
  σης οδοντοστοιχΐας χαί χορβ
  ν«ς έχ διβφόρων μιτάλλ«ν—
  χορννες έχ ποροελ&νης. Έηχ
  νανορά ηλεικς ανΝδύν«>ς
  τϋν στρεβλοφυ&ν όδβντυν είς
  την κανονικήν αΰτΑν θέσιν
  Τηλέφιιναν 6-91.
  ε—■———εε——εΜ—α—επ—
  "Βνσηυα γενικώς χαρτόοημα καΐ
  γραμματόσημα θα ευρίσκεται είς
  οιονδήποτε *ρσν τα ζητήσετ* είς
  τό καφφενείον Έμμ. Κουμαντάκη
  Πλατείαν Βενιζέλου.
  —Ή βΐ3ΐαι$ τβν χιλιααιβν.
  Ύπ6 όργάννν της Χωρβφυλοι
  κης Χανίων συνελήφθη β Γεωρ,
  Βενιεράχης διότι κατελήφθη δια
  νίμων χιλιαοτιχ* ϊντυπα.
  —Δι* ζωβκλβκήν.
  Υπο τβθ Σίταθμου Χνρβφυλα
  κης Άσκύφβυ "φακίκν συνελη
  φθη & Γεώρ. 'Αλ. Καηριδάχηΐ κα
  τηνβρούαβνβς διά ζΝοχλοιτην είς
  ζημίαν τοθ Σπύρ, Μανωλάχη ί{
  'Βμιτροβνίρου Άκοχορβινβυ.
  ■Μΐτε>τ«(ΐις α(ι«μ«τι«βν.
  Μετατάοσονται οί χάτΝθι ά{ι·ι
  ματικβΐ τβδ Οΐκονομικοϋ £»>μ«
  τος. μέ τβν 2ν χατεχουαι βαθμβν
  πρός πλήρνσιν δύο θέαε·ιν βΐκο
  νομιχβν έπιβεΜρητ&ν: £υνταγμ«
  ταρχαι: £χορβάκη« Δ. χ» Ι Τοακί
  ρης Ηλίας Έπίαης μετατασβον
  ται ·1ς τό α&μα τής Έηιμελητιίας
  μέ τόν βαθμόν τοθ ταγματαρχοιι
  πρβς πληρώσιν δβχα θ(σΐΝν οί
  Κρήτες τανματάρχαι τβδ βΐχβνομι
  χαυ σίιματβς Οολιταχης Ανδρ.,
  λουκάκης Α., £τρ«τηνΒ**η( Β.
  χά! Τσιστράχης Α
  —Ή (κιταβπή τής βΐΗβνβμι
  -ΙΙβ Αμύνης.
  Υπο την κροεδρίαν τβθ πρνθυ
  πουργοϋ συνήλθε κροχβές έν Ά
  θηναις ή έπιτροπή της βΐχβνβμι
  κης αμύνης και ήαχβληβη μέ δια
  φβρα ζητηματα της άρμοόιβτητβς
  της.
  —Ό χ«ραχτηριαμ·$ τβϋ ύ
  παλλήλβ» ή ύιιιρέϊβΗ.
  Ό ύφυπβυργίς τής Έρναοίας
  χ. Δημητρκτος άποόθυνε κρβς τας
  έκιθεειρησεις ίργβαίας. διοικηβεις
  χωρββκλβκής προίδρους ηρντβοι
  χ&ν. εΐρηνοδιχεΐα χαι την "Ενω
  αιν τ&ν Έλληνιχ&ν Τοαπεζ&ν έν
  χυκλιον έν ή παρατηρεΐ βτι ή
  ουλλογικη σύμβασις της 29-6—37.
  πρβσδιορίςβι χατα τρόκον βαφή
  «πΐ τα βάσει τίνων χριτηρίων δέ
  αν να γί*»ται έκ·στοτ« β χ«ρα
  χτηρισμός ένβς μιαβωτοδ είτε ώς
  ϋκαλληλου, είτε ύιτηρβτου. Άνα
  λόνωςίβίν τού γενονβτος αν β
  μισβωτβς τής Γραπίζης α) μεταβι
  β>ςο έντό», η έκτβς αυτής έπιστο
  λ«ί χαΐ ένγρ«Φ* &σχολήται είς
  πρόχειρον χαθαριότητα τϋν γρα
  Φΐίων. χχθοδηνό τβ χοινβν χτλ.
  η β) τηρο βιβλία ή λογαριασμούί,
  <αμνο ύπολογιαμους, διαχειρΐζε ται χρθματα ή χειρΐζεται γρχφθ μηχοινην κλπ, θα χαρακτηρίςε ται ώς ύππρετος η υκαλληλβς αι πβ τής αναθέβεΜς ε!( α&τβν τής τοιαύτης ίργαβία;. Πάσα άντΐθε τος κρίσις αύβπιρέτΜς θεαπιςβμε νη είνε αντιχρυς πρβς τβ ανευ μα τήί ουμβχοε»( χά Ι τιμνρεΐται. ΛΑ'ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚλΤλΣΤΗΙλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Ε. Ύποκοταστήματα •ίς τάς κ»ρι·τέρας πόλεις 0 1 νο§ 'Ε4§ Ταμιευτηριον κοιΐ έ«» χρ··εβμία. ▲<εν·ι· έν ·5φει Έχτ|λι·ΐ( ΐ ύλ Ι Η
  "Ηράκλειον— Κρήτης
  Γραφεΐα ίναντι Παλ. ΝομσονΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββύτου
  4 Σεπτερβρίου 1937
  ΜΕΤΙΞΥ ΙΚΥΡΟΥ ΚΙΙ Ψ.ΡΡΟΗ
  ΚΙΤΕΒΥΒΙΣΕ ΔΕΧΟΜΕΝΟΝ
  ΕΚΕΙΘΕΝ ΡΟΪΙΙΚΟΝ ΦΟΡΤΗΓΟΗ
  ιηιιοιηοσει^Γκυοεριιιισεοσ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπιεμβρίοου (τού
  άνταποκριτού μας).—· Σήμερον μεταξύ
  Σκύρου καί ·4*αρρών διερχόμενον έκεϊ
  θεν Ρωσσικόν φορτηγόν υπέστη έπίθε
  σιν υπό Ίσπανικού 'Έθνικού ύηοβρυχ
  ου καί κατεβυθίσθη. Έκ τού πληρώ
  ματος εφονεύθη εις.
  Έκ κυβερνητικής πηγής εδόθη αχε
  τικώς μέ τόν τορπιλλισμόν ή ίναχοίνω
  σις ότι ούτος εγένετο έχτός των χωρι
  κων Έλληνικών ύΐάτω*.
  ΕΒΥΦ1ΣΟΗ ΑΥΤΑΝΔΡΟΝ
  ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΦΟΡΤΗΓΟΝ
  Ή Αγγλία όά συγκροτήση ειδικόν
  στόλον εναντίον των ΰποβρυχίων.
  Κατά τα έκ τού έξωτερικού νυκτερ
  νά ραδοοτηλεγραφήματα *ίς τας Ίσπα
  νίκας ακτάς εβυθίσθη τό Αγγλικόν φορ
  τηγόν «Γκοϋντφορν». Ύηάρχουν εί-
  δήα*ις ότι τό Φορτηγόν τούτο έτορπιλ
  λίβθη υπό ύποβρυχίου αγνώστου έθνικό
  τητος τό οποίον αναουθέν είς την επι
  «βάνειαν «ιαρηκολούθησεν άπαθώς την
  καταβύθιαιν τού «Γκούντφορντ» καί τόν
  πνιγμόν των έπιββινόντων μέχρις ενός
  προφανώς 8ιά νά παρεμποίκίθή ή ο
  απίστωσις τής εθνικότητος τού.
  ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΜΟΙΡΑ ΛΓΓΛΙΚΩΗ
  ΝΔΟΛΕΥΣ11 ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτέμβριον (τού άν
  ταποκριτού μας)·—Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι ι ό Αγγλικόν ναυαρχεϊον
  οιιταξε την 19ην μοίραν των άντιτορ
  πιλλικών νά πλεύση είς Μεσόγειον «ρό< ενίσχυσιν τού στόλου ταύτης. Λέγετα ότι η μοίρα αυτή αποτελούμενη άπό 9 — 11 άντιχορπιλλικά θά πλεύση πρός συνάντησιν τού Αγγλ ι* ού στόλου το εύρΐσχομένου είς τα Έλλην ιχ ά ϋδατα ΑΙ ΗΡΟΙΙΙΙΟΕΙΙΙ ΤΟΝ II Ο00Ο II ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙίΚΑΙΝ ΙΡΟΤΪΓΧΙΐΜΟΪΗ ΑΦΗΝΑΙ 3 _ιπτΐ|ΐβρ(·ιι (τ·9 «ντκκβ κβιτεδ μ*{) — Νεώτεραι πληροφορίαι έ» ΣκγΧ'η. φέρ·»ν Απ·τυγχεινεύ3«( τας κρ·ο κα8ε·«ς τϋν Ίαπ»ίνβ.ν ·π«ς κυρΐ(όα·»ν τ· (ρε(αμ«.τ.α τβν Κινέζνν . β·ριι·δ»η κβς ιϋς £«γχβης. Λνοαάδιις (πιθεσΐις μβ λιοτα διΐνεργηθιϊβεη μ«τκ τβ τελευταίον ι1κ·οιτιτρ·Μρ·ν βκΐκρεύσΒΐιααν μέ β ■κ«λιΐ~«{ τ6ν έκιτΐβέν.νν Ί«κοίν»ν· ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΞΗΤΑΣΕΝ ΤΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑβΗΝΑΙ 3 Σεκτιμβρί·» (τ·δ άνταπβ χριτοθ μ«() —£»νϋλθι εήμερον τό Μαθιε ρυμένβν υπουργικόν ονμβ·ύλ<βν ύχ· την ηρ··6ρ(αν τ·8 κ. Πρνθυπβυργοδ. Τέ» βυμ βουλιον «ικιοχολήθη μέ ύπηρ·αιε.κ« ** ν·μ·θ·τΐΜβι ζή ΔΙ ΜΙίίΊ ΙΣΦιΛΪΪΕΙΣ Β ■ΠΙΒΑΒΘΕίΣ ΚιΊ,ΟΝΙΣΜΟΣ 3 Σ)βρίου(τοΟ άνταπο κριτού μας).—Τροποποιηθιίς ύηό τού ύφυπουργεΐου Εργασίας εδημοσιεύθη είς την εφημερίδα τής κυβερνήσεως ύηό τού διοικητικόν συμ6ον>λ(ου όργανι
  σμού των Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων υπο
  βληθιίς κανονιομός περί τού τρόπου
  ύπαγωγής είς την άσφάλιαιν των διαφό¬
  ρων μισθωτών. Έπίσης ο τροποποιη
  θείς κ«1 δημοσιευθείς κανονισμός ά πό
  βλίπει είς την είσπραξιν των διαφόρων
  εισφορών τού οργανισμόν των κοινωνι
  «.αφαλίοεων.
  ΊτηατΐΜθΗΤΑΐ ιηαειρλ ηι ι λποσ
  _(<ς ιήν ιοηέ;αν συνήλθεν είς ουνεΒρΙησιν ή Ίηιτριηή Διβτιμήοιβν ΰπο6ι6<ίσιοβ την τιμήν τβν Αλιυιβν χ»1 τβθ ί>ιου Αμφοιέιων τβν χοιβτή
  τβν ώς ·ΐ*,{'· "4>λΐϋ·α λιυχά *«' βκβν Ι··χμ.
  11 90, κιηριθχα 10 55, *Α·«β( }ηχΙ( Ιραχμ.
  ^0,90; »·«»|^Χ·ί »»10' _*. - ,
  ι
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σε«εμβρίου.
  —Τηλεγράφηματα έκ Λον-
  61νου Λγγέλλουν δτι τούς
  έκεϊ έκσήαους κύκλους ά
  ■ασκολεϊ «υρετ«6·ς τό
  ζήτημα των τορνιλΛισμβν
  είς την Μεσόγειον. Λτγε
  ται δτι ή Αγγλικη κυβδρ
  νησίς θάι κινητοποιήση «.Ι¬
  δικόν στόλον εναντίον των
  ονοβρυχίον καί άεροβλά-
  νι»ν δστι« θάι ένέρι,εται ά
  ρκγός είς «ά» «λοΐον, ά·
  •ιακρίτως σημαίας, τό ό-
  «οϊον θα υφίσταται έκίθε
  σιν.
  Ραδιο γράφη μα τοθ στοα
  τηγιίου τής ^Σαλαμ&νκας
  βεβαιοί δτι δ κΐνδυνος τής
  Σαραγώσης έξέλιβε» όλο
  τελβς καί δτι οί «ρυθροϊ
  ύβεκώρησαν είς βάθος άρ
  κιτΔν ιιιλιομέτρω* «έραν
  τής «όλεως.
  Κατ^τ τάς εκ Τόκιο «λΐ)
  ροφορίας ή Ία««·νική κυ
  βέανησις έντείνει τάς «ο
  λεμικάς αυτής «αρασκευ
  άς. Έν τώ μκαξΰ καθυστε
  ρεΐ ή ά«άντησις «ρός τϊιν
  'Αγγλιιιήν κυβίρνΐϊσιν ίν
  σΜέσιι »ΐ τόν τραυματι
  σμόν τοθ "Αγγλου «ρ«
  σβευτοθ. Ή καβυστέρησις
  αύτη όθ*(λιται κατ' δλ·
  λους μέν είς Οιαφωνίας με
  3» ΙΙΡΟΤΝΙ
  τβν μ«λ·* τοθ Ία
  «ωνικοθ ΟτΐουργινοΟ συμ·
  βουλίου, κατ' βλλους Βέ
  είς τή* Ικιμονήν τής Ία
  ■«■νίας νά μην έκτιί
  νη την «ρδς την Αγγλίαν
  Ικανοποίησιν πέραν τής «κ-
  Φράαε«ς λύιης ήτις εγένε¬
  το ήδη. Ι
  Έκ Ρώμης αγγέλλεται δ
  τι έξακολουθοθν τα σχό
  λια τοθ Ιταλικού τύνου
  γύρε· 6«ό την συνάντησιν
  Μουσολίνι—Χίτλιρ τής δ
  ■οίας Ιξαίριτοι ή συμβολή
  είς την ενίσχυσιν καί ά«ο
  τελεσαατικότητα διεθνβς
  τοΕάξονοςΒερολίνου Ρώμης
  Ή λειτουργία τού λαχείου
  των διαδοχικών κληρώσεων.
  Συμνληρωματικΰς «ρς ν
  σινήν τηλεγραφικήν μας ηλη
  ροφοοΐαν μανθάνομεν Οτι ή
  διεύθυνσις τοθ νέου ΈθνικοΟ
  ΛαχεΙου πορακολουθεΤ μ έ [Λι
  «πέραν Ικανοποίησιν τ 6 κοθ
  σιάμενον όλον εν καί ζωηοότκ
  οον ίνοισφίρον τοθ κοινοθ
  διά τό μέλλον νά κυκλοφορή
  ση κατα τόν προσέχη* μΐ[·α
  νέον λαχεΐον δια&οχικΔν κλη
  ρώσεων.
  Συμφώνως «ρδς τάς όττβρ
  γς πληροφορίας ή όπερ
  κάλυψ.ς τής πρώ^ηο έκδίσβ
  ω-, ή όποΐα θα πβρ'λ^βη 50
  000 μόνον ακέρσΐα γρσμιια
  τια οιά «έντβ κληρώσεις «Τνβ
  άκολόω; βεβαία.
  Ή έναρξις τής χυκλοφορΙ
  άς των γρσμματΐων κ«θω
  ρΐοθη οιά τάς άρχθς τοθ
  προσβχοθς μτγός, ή 84 τττώ
  τη κλήρωσις θά γϊ'π την 19ην
  Νοεμβριού.
  Μαζ( μ έ τα γραμμάτΐα τοθ
  λαχεΐου ΘΑ διανεμηθ^ δωρε
  άν ι(ς τούς αγοραστάς ιου
  κοΐ ι(Αικθν κεοιοδικόν καλλι
  τεχνικής «μφανίσΐωΓ, τ6 «Πβ
  ριοΛιχβν τοθ ΛαχβΙου» τ* 6
  ποίον θά νΐεριένη δλην την
  κίνησιν των κληρώσβων, τιλη
  ρβφορΐσς σχετικάς μέ τό λσ
  νεΤον, μελέτας, έπισ·ημονικά
  άοθρσ, λογοτεχνικήν ΰνην,
  εΐκόνας άπό την ελληνικήν
  ζωήν, οικονομικήν σΐήλη ·,
  στατιστικάς κλπ.
  ΥΠΟΥΡΠΚΗ
  ■ΥΑΡΕΖΚΕΙΑ
  Τβ υπουργείον Άβρο*ορ(α(
  άτΐηόθυνβ πρός τΛν ΝομΛρ
  »ην Ηρακλείου κ. Μάρκελλον
  Εγγραφον διά τοθ όπο'ου έ»
  φράζβται ύπουργιιή εΰαρέ
  σκεια πρός τούς Οημοσΐους ύ
  ιΐαλλήλους Ηρακλείου συγ
  «βντρώσαντος έξ έΡάνου Β
  νεργηθίντος μετσξό "ών τό
  ποσόν των ορχ. 48 235 40 τό
  οποίον καί οιεθεσσν Ουέρ
  Βισιλι«ής άβροπορΐας.
  ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΝ
  «ΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ αΙΚλΐαΜΑΤΟΝ
  Δι" άηοφάσιως τοθ χ όπουρ
  γτθ ιής άγορανομ'.ας κοινο
  ποιηθβΐοης ά;μο&(ως ωρίσθη
  ανώτατον ποσοστόν ά>ωνστ
  «Αν οικσιωμσιων κατβ ιή'
  τρίχ. ά>ωνιστι«ήν νερΐο&ον
  μέχρις Π ί^ο Οιά την Μακβ&ο
  νΐαν, Πβλοτιόνν ησον κβι'Ηηε
  οον καί 9 ο(οοια την λοιιήν
  'άλλάδα.
  Η ΠΑΡΟΧΗ ΙΥΗΤΑΞΕΩΣ
  ΕΙΣ ΤΙΥΣ λΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΣ
  Ύββ τοθ όπβυβγεΐου Έργα
  σΐας εκοινοποιήθη άρμοδΐω;
  έγχόκλιος έψηνΐυτιχή ττ]ς
  ιΐαρ' 3 τοθ άρθοου 5 τγΟ Βια
  ΐάγματος τής 3(14 Μο ΐ ·υ 1935
  €«ερΙ διαδικοσιας παροχήν
  συντάξεως είς τούς ούτοχινη
  στάς>.
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΙ
  ΓΕΟΠΟΝΟΥ
  άποφάοτως τοθ
  γεΐου ι ής Γεωργίας καρά τ.β
  '.ντσθθα ΓίωργικΟ 'Υκηρΐσα
  ίτοποθειήθη άναλοβω/ άπο
  ίθές τα καθήκοντά τού ό γιω
  ηόνβς κ. Γ. Σαράντης.
  ΟΙ ΔΙΔΑΖΚΑΛΟΙ
  ΚΑΙ ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΤΩΝ 7ΧΓΛΕΙΩΝ
  Τβ όπουργιΐον τής ΠαιδεΙ
  αβ δι* έγκυκλΐου τού πρός
  τούς έτιιθββρητΑς ,τΑν δημοτι
  σχολείων έφ σ β την προ
  σοχήν των επί των νέων δια
  τάξεων τβθ νόμου περΙ έγγρα
  φόν. Δα τής (δΐσς έγκυκλΐου
  πσραγγίλλονται άπαντες οί δι
  δασκάλοι νά μβριμνήσουν ο
  στε κατά την 14 τρέχ. νά ιύ
  ρ'σκωντβΐ είς τάς θέσεις είς
  Ας Ιχουν τοποθετηθθ·
  ΠΑΡ'ΝΟΜΟΖ.
  ΝΒΤΑΦ6ΡΑ ΑιΑΤΟ£
  Συνελήφβη κβ( παρεπέμφθη
  αρμοδίως δ ότι μετίφκρε πά
  ρανόυως 75 όκ. ούτοτιήκτου
  άλατος ό Ιω. 'Δνδρβυλάκης
  Καβτιρ·0, '< ΤΑ ΓΕΟΡΠΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Σήμερον την μεσημβρίαν θά συνβοοιέστι προκβιμένου ν* ά οχοληθή ρβ Αιάφορα ίττηοεσισ <ά καί τρεχΓύσης φύσεως γβ ωργινά ζή ήαατα ή ΔιοικοΟ 'σα Επιτραπή τοθ Γ'ω3γικοθ Επιμελητηρίου Ηρακλείου. ΜΕΤΑΘΒΖΒΙΧ ΕπΐΘΙΟΡΗΤΩΝ Κατόπιν βισταγής ιο"ι ύ πουογεΐου τής Παιδβ'ας ό Έ· πιθε«ρηττ)<~ τΟν δημοτικήν σχολκίων Πβ5ά*ΐος κ. Γοόνηο μεται Ιθεται βΐς Μβσσην'αν άν τί τοθ έπιθβωρητοθ κ. Π Στβ φανάκου μετατιθεμένου έν ταθθα, ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑ ΖΩΟΚΛΟΠΗΝ Παρ' όργάνων χ990Φυλσ κης συνελήφθησαν ο( Νικόλ. Τζιράκης κάτοικος Άβρακόντε οιά κλοπήν πένιε αΐγοπροβά των ίΐς ζημίαν τοθ 'Δ&σμ Μβ λισουργάιη έξ Έμπάρου καί Ίο. Βατσάκης διά κλοπήν ενός τράγου άξίας 600 δρχ. ανήκοντος ε(ς τόν Έμμ, Πευ κιανάκην έκ κά*ω Καστελλια νΑν. ΤΟ ΝΕΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΌΝ ΕΝΣΗΜΙΝ Πρός τάς τβλωνειακάς ά· Κ εκοινοποιήθη πρός έφαρ μογήν Β.Διάταγμσ« ««β! ιύτου τοθ νιου τελωνβιηικοθ ένσή μου δι' ού ιίσπράττοντσι ο( τε λωνειακοΐ δασμοΐ είς τα όπέγ γυβ τβ ύηηίεσ α τοθ βημο σίου χρΐους τβλωνϊΐί τοθ κράτευ; καί περΐ θέσεως ιΐς κυκλοφορίαν τοόκυ». ΠΑΡΑΝΟΜΟ1 ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ Η ΑΙ'ΒΡΓΧΗ ΤΩΗ ΕλΑΌΝ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΣΣΟΥ Χθές τέ ακίγικΐκχ δια Γίργερΐ)ν χαΐ διαηΐοτηΐΐν τ«ν τβν &ιηργι;θεΐοβν έ»1 τβν έλαι· 8ένΒ((ι>> δΐαδ^βχβν δ διευθυντάς
  τ·9 έλβιι·ταμε(οϋ 'Η·»;χλε(·υ χ.
  Φρ. Ν^ΐερά«ΐ|ς. Σχιτιχβς ανι<«[ νώθΐ) δΐι Ην χιιιαοΡη θ> διατοι
  χθ| χαΐ αΛλΐ) Βιαβροχή τβν έληι
  βν χατά ΐ
  ΟΙ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ
  ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΙ
  Τέ &ιχοϋ·γεΙον τ«]ς Γιββγίοΐί
  πρεκΐιμίνβϋ νά π·ςδΐ είς την λ«]
  ψ:ν διαφόρων μίτρβν κβές οαντβ
  μβτίραν καιραχολβδΒηιιν τβν Γυ
  νιτκιριαμβν 'Δηβ>αΐϊθτίσιβς ά
  χΐημβνβν χχλλ.εβγητβν, 4ηη69ι#
  νεν ί/χυχλιον κρές τίς γε»·γι«α{
  δπηρεαΐβί. διά ιτ}; δκοΐκς ζητεί
  ην δκοβελήν οΐςιχιΐων αχιτικβν
  μ* την άχ·'(τ] ιί«ν·μικήν χιτά
  αΐβοιν ίκάοτ·» Συνεταΐ|Ηαμ·9.
  ΟΙ «ΓΡΒΤΙΚΙΙ ΚΛΗΡΙΙ
  Τέ υκοιΐΒγιΙβν τ«]ς Γιβ»·γΙας
  Βιβ Ιιβταγ«)ς τοϋ πρΐς τάς πιριφε
  ρειακάς &ηΐ|ρ·οίαις γνβρΕζει βτι οί
  έκιβυμοθντες νά κνοεξοφλήββοι
  δίοιν τινά ή χαΐ ίταοιΐν τή» αξίαν
  τ·0 χλή··υ τ»^ Βέβν ,νβ άχευθύ
  νβνται ι&χΐ ηρ4ς τ^ν 'Αγροτΐχήν
  Τράκεζοιν «λλα πρΐς τέ 6«·ιιρ
  γιΙΊν μίνον ά μέΒιεν έν πρ·χει
  μίνφ.
  ΕΠΙ ΑΙΙΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ
  ΟΙ Ανδρ. Σφηνιάς έ« Πρι
  ν ά, Γεώργ. Κσρά'ζης έκ Μβ
  λιδο,ωρΐου, Μιλτ Φ^αγ*άιιης
  |κ Βισταγής καί Έμμ. Ζ;ρβί
  κη« έκ Β άννου συνελήφθησαν
  καί παρεπέμφθησαν βΐς την
  ένταθθα ΐΐσαγγβλ'αν διβτι κα
  τελήφθησαν όπλοφοροθντεςπα
  ρανόμως.
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ
  Κατά πληροφορίας έξ 'γ
  ου Νικολάου «Οριον τελοθν
  ται έπιβλητιχώτατα τα έγκαΐ
  νια τοθ νέου μεγαλοπρεποθς
  ναοθ Έξ» Ποτάμων. Είς τα
  έγκαΐνι· θά προσέλθουν ο(
  πλεΐστοι των κατοΐκων τέΐν
  χωρίων,
  Κατηγγέλθησαν άρμοο'ως
  έ«( οΐσχροκβρεεα οί Ίω·
  Μβλαθιανάκης διότι 'χρησιμο
  πό!βι έλλιποβαρή σ:αθμά, καί
  Έμμ. Στρατιίάκης.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζ&Η
  ΑΙ έν τβ ά·γορ? μσς κυμανθεΐσο»
  χθές τιμαί των διαφόρων ίνχωρ(
  όν προΐόντων είχον ώς κάτωθι:
  Χονδρ. Δια»
  "Ελαια Β βαθμων 40. 46.
  „ κοινά 86,
  Μ ραφινέ —
  λιυκοΐ α' «7. Β0.
  Ρ' 84. 88.
  α' §8. βϊ.
  Ρ'
  II.
  80.
  „ ρουργίλ, α' ΙΒ. ||,
  Ν Ψ ·1- Μ
  Σουλτανίναι α' 80 21
  » Ρ' 19.
  »
  V
  18.
  6' 16.50 Π
  ·' 13. 14
  Ταχτάοεε] α' 9
  Α* ο
  Κουκούλια Ιεβ"
  θΐνοι 'Αρχαν. τό ρΐοτατον 08
  „ ΜαλεβυζΙου α
  Δίκταροα 1^
  Δέρροτα βιΛίλα 10
  Μ
  ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ
  ΕΟΙΑΡ1ΜΟΝΤΙ ΕΒΟΜΒΙΡΔΙΣίΝ
  ΠΑΡΑΑ10ΥΣΠ0ΛΕΙΣΤΗΣΙ4Π0ΝΙ4Σ
  Η ΙίΠΟΝΙΑ ΕΨΗΦΙΣΕ ΠΙΙΤΟΙΕΙΣ
  2112 ΔΙΣΕΚΙΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ΓΙΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπνεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας),—Τηλεγραΐίρουν έκ
  Λονδίνου ότι κινεζιχά άεροηλάνα έπέ
  βοαμον σήμερον είς την Ιαπωνίαν καί
  έβομβάρΒισαν ωρισμένας πόλεις. ' Υπάρ
  χούν ζημίαι καί θύματα.
  Κατά τα έκ Τόκιο τηλεγραφήματα
  ή Δίαιια (Ίαπωνική Βουλή) βυνελθού
  σα σήμερον έκτάντως ήκουσε την είαήγη
  σιν τού πρωθυπουργόν πρίγκηπος Κο·
  νόγιε διά τό Κινεζιχόν ζήτημα καί έψή
  φισε μεγάλας πολεμικνς πιατώσεες. ^ί
  πιβτώαεις αυται ύποτίθεται ότι Θά ύηερ
  βούν τα 2 1)2 δισεκατομμύρια γιέν.
  ΜΕ..λΗΕΞ.τΙΣίΝ!ΓΓΛΙ< III ΤΟΥΠΟΡηΐΑΙΙΣΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Καθ* «. αγγέλλε¬ ται έκ τού εξωτερικόν είς την Άγγλί· αν έπικρατεί μεγάλη έξαψις διά τούς τορπιλλισμούς κ«1 ίοία των Αγγλικών πολεμικών καί φορτηγών άτμοπλοίων. Ή Αγγλικη κπνή γνώμη ζητεί άποφα· σιστικά μέτρα άπό την κυβέρνησιν. Κα τα τα αύτά τηλεγραφήμαται οί έργατι· κοΐ θά συγχροτήσουν οιαοήλωσινστρε φομένην εναντίον τού φασιβμοΰ τόν όπο( όν Θεωρούν ύπεύθυνον διά τούς τορπιλ¬ λισμούς. ΙΧΠΒΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΕΚΑΜΑΝ ΧΑΡΑΚΙΡΙ ΑΘΗΝΑΙ άνταποκριτού 3 Σεπτεμβρίου ( μας).—- Πληροφορίαι τού πρακτορείου Χαβάς άν«φ<ρουν ότι είς την Σαγχάην είς Ιάπων «ξιωματι κός καί 5Ο στρατιώται έκαμαν χαρα κίρι. Οί Ίάπωνες ούτοι λέγεται ότι ηύ τοκτόνησαν διότι απέτυχεν ή επίθεσις είς την όποιαν προέβη τό τμήμά τα» εναντίον των Κινίζων. ΣΎΗΓΡΧΕΤΑ1Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΣΟΗ ΣΥΜΦΟΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπτεμβρίου (τού 4ντα«οκριτού μας). — ♦ Αγγέλλεται έκ Λονδίνου ότι συνέρχεται προσεχώς ή διάσκεψις ή μέλλουαα νά άπασχοληθή επί τής συνάψεως Μεσογειακού συμ· φώνου. Είς την διάσκεψιν ταύτην θά μετάσχη κληθεΐαα επισήμως ε»αί ή 'Έλ λάς. ΘΑ ΓΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΚΙΙ ΔΙΑ ΤΟ Η(ΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 3 Σ)βρίου (τού άντα- ταηοκριτού μας).— Έκ των πληροφο¬ ριών των σχετικών μέ την διάσκεψιν τού Μεσογεια*οΰ σύμφωνον γίνεται φα νερόν ότι ή διάσκεψις αυτή θά άσχο- ληθή μ έ τό Λΐεσογειαχόν ζήτημα καί μέ τα μέτρα έκείνα μέ τα όποία θα καταστή Λ δυνατόν νά περιορισθή ή έκ τάσις τού έμφυλίου Ίσπανικού πολέμου είς την θάλασσαν τής Μεσογείου. ΊΒιαι τέρα συζήτησις θά γίνη διά τούς τορ¬ πιλλισμούς- ΦΙΛΕΠΟΛΕΜΟΙ ΔΗΛΩ Σ ΕΙΣ ΙΛ Π-Η ΩΝ ΤΠΒΥΡΓΡΗ ΑΘΗΝΑΙ 3 Σεπιεμβρίου (τού άν τακρτ,τού μας).— 'Έκ τού έξωτερικού αγγέλλεται ότι Ίάπωνες ύπουργοί προ έβησαν σήμερον είς άνακοινώσεις πρός «όν τύπον δι« των οποίων τονίζεται ό· «ι ή Ίαπωνία θά αποδυθή ευχαρίστως είς μ»«ρόν πόλεμον, ίποφασισμένη νά κατανικήση καιΐ ν* έϊΐίβάλϊ, όπωσβηπο