94742

Αριθμός τεύχους

4657

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

5/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγΐπτοα
  Ιτησΐα Μραι 3
  Ι£άμηνο£ Ι
  ΆμβαΐΜ
  μα,ς
  εΐησία δολ. 15
  Ιξάμι,νος » Β
  Τιμή
  ■ατα φύλλον
  Δρ, 9
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  5
  -ΕΠΤΕΜΒΡΪΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  Η*ΑΚΛΕΙΟ1Ι ΚΡΗΤΗΣ — Ε»ΟΙ 1|ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΔΑΘΥ 4657
  ΤΙΠΗΗΙΣΤΙΤΑΙΤΙΙ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΒΟΤΒΡΙΚΟΝ ΑΙΑΤΙΟΝ
  II
  ΜΑΣΚΕΨΙΣΤΒΣ Μ. &ΗΤΑΝΤ
  ΙΑΙ1 ΣΥΝΟΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
  ΤΙ ένακεηνΜβίν τί βΓΐβΙβ*
  η ϊ
  .{εδόθη μετ*
  |ργ·οιβν τ·δ
  ί Μ
  λαϊιν των
  Συμβουλιον
  ά ύ
  καίχον ηίλκμβν καί ίρνβδν
  ται ν« συμμιτείσχουν Είς
  τίς Μικράς Άντάντ «ού ου
  νΒλΒενείς 2ιν·ϊ«ν «νέχει α
  ν«μνι·βητ4τ»ς δι· την *πο
  χάν μ«| Ιδιαιτέραν <λως αα· μκαΐαν. Δι* «ύ:ο κ«Λ ή κα ρπχβιΐακ έκ τοθ 4ν«κο»νω Βέντος αύτοδ «ντύιιωαις είς (λην τ4ν Εύρϋπην ύκϋρ(ι βαρεία (αόν κβί *.ς*αιρ·.τΐΜή Ίδιαιτίρβν >μ»ς Ιλως 4,(αν
  Ιχΐι το σημείον Ικεΐνο τββ
  ανακβιν^&ΐνιβς «Ις τ· βκβΐ
  •ν τβν.ζΐτ«ι 4 Ιμμβνή τβν
  τριβν κρβτβν τής μικράς α»
  νκννβάαεως 11; τό Ιδιβδκς
  Τίς ιΐρΐετηί. είς τ*ς αρχάς
  καί τβς μιθβ&βυςτής ουλλβ
  γικϋς βοφ«λ«(βς καί 4
  κρβββλναίς των, είς χον δ»»
  Βνϋ ·ΐρηνιστικσν θεβμβν τής
  Γΐνΐύας. Διότι κατ' αυτόν
  τέν τρόπον γίνΐται κεριβαό
  τιρβν Ικίηλβς 4 βριατικ4 β
  κσβαβις τβν μικρβν κρκτβν
  τβς Κ«ντρι«ϋς Εύρβίπικ, επ»
  Μβνρβυμίνι*ν χαί ύκβ τβν
  Κρατβν τϋς Β«λ¥ΐινικϋς Συ
  νιννβάαινς, πού Ιχοιΐν τ4ν
  Ιδίαν κβλιτιχ&ν καί τίς ·ύ
  τ#ς ίκιβυμΐας, ν* ίργβσΒβδν
  6ιβ τ4ν γαλήνην καί την 4
  ρ«μ(βν τβν >λαβν *τ«ν, δι·
  την απβτρβηάν ιβν κινδιί
  «Ήν τβθ πολέμου καί δια
  τ4ν ΙνΚαχυβιν τβθ Βισμοδ
  τϋί Ε.Τ Ε. καί τ4ν 4ναοτ4
  λ*ϊαιν τοδ κλονΐοΒέντ·ις γβά
  τρβ» της. 'ΕκΙ κλίβν ίπβδει
  Μνάιτοη λ» τ* Ερβτη
  τίΐν Ε. Τ. Ε κβί ν*
  ουνιρ
  κν«ιτεη *τ τ· Ερη ϋι
  Μικράς Άντνντ. ηβρ' ίλβς
  τίς β»ντελΐβΒ·ίβ·5 τ·ν τι-
  λ»τ·ιβν χαιρβν διπλ«μ«τι
  κάς Ε«ιμιία«ΐ{ καί μΐτββολ·;
  κειρ·μέν·νν καντοτι πιατβ
  «Ι, τ«( κ«λ·ι#ς φιλίας καί
  ·»μμ«Χ·«ί ϊ».ν ακολ·υβ·δν
  τ« τ·ν εΙατκρι·μ·ν τβν φι
  λκιρηνικβν Ερατβν *κ. «··
  λΒς τβν οποίων ευρίσκεται
  Γαλλία. Ή «.«νηγυρική
  διακήρυίις των χρατβν
  Ι
  «διβν
  •υ
  Ιη Ιμμένοην χιατ·
  τής συλλβν»
  κ«· είς την
  Ε.Τ - πιστιύετα» ότι θ> χο
  εεγειΒεε «κ·τιλ*,αματ« κβί αη
  μκνχικ4ν ίκίΑραβιν έκί χβν
  •ργεΐσιβν χϋς μιχ* «λίγας 4
  μ·ρ«ς ουνερχβμέναί α»ν·
  6·» τϋί Γενεώιις. Δι·η ύκβ
  χ·»ν ε>κ·μα πβλλβΙ ·1 ό «οί
  •ι 4λ«ι(ζ·«ν λ π εν«« δυνα
  τίν.ν· 4ν«διβργα%/«βί3 4 Ε.
  Τ.Ε. ν* λκοκτήοα νί·ν γ·α
  χρ«ν κειί νίαν Ισχύν κ«ΐ ν
  •κββδ βργανιομ·ί Ικανός νκ
  ρυβμΐςθ τα διεβνή ζητάματα
  κ«Ι νβ διινθιτϋ ιΐρηνικβς
  χ·ς μΐχ·(ύ χβν διαφόρων
  κραχβν 4νβ·Β·μέν«ί διαφ·
  Ρ·»ί·
  Έν τβύτοΐί, 4μ«·(
  φ·β·υμ>θα «τι *λα .ύτει
  ίίν |χ·»ν καρΐι
  μόνον α{Ι«ν· Τσ *νκκ·ιν»
  βΐν τής Σννίιαί,
  ν* «ποτελί μίαν ευχάριστον
  διαχήρΜζιν, μίαν διβυγή
  καί διε>τ·ρ·ν κραυγήν υπέρ
  τής εΐρήνης. Αλλβ δ<ν »Ι ν«ι β.βιια «ρκετόή κραυ γή »ύτή δι· V άναχαΐτί οο χ·ν κ·αμ·ν ίπό τσν δρ· μ·ν χ·6 ολέθρου τον έπ·1 •ν άκολ·»Βιτ μλ Ιλιγγιάδ καραφοραν. ΚαΙ ίέν ίχ« Ιανς κκμμΐκν άλλην *Ο« 1κ· ι· σχι καρΐχει μίαν «π ηλ<·ν 4κ·Βΐι(ιν Ιχι ·Ι μι κροί λα·ί &εν βκιΒ»μ·& καχ' ·ύδέν« λόγον τσν «σ λιμσν, >αί Ιχι &ν αυρθσδν
  ■Ιε χ« κι&Ια χβν ανανΒν, Β·
  αίηνηΒσΒν &κ·ντες ακσ
  τιύ£ Ιοχ«ρ·ύς τής ν ής ηού
  ιΐεΐρΒβιιΐνέζ·Ην τσν
  ησλιμσν ))Ι ο·διαχικ4ν μανΙ
  •ν κκί 4δ·ν4ν, διστι λλΙ
  ί·»ν ν* ΑησΚ·μ(α·υν
  λη Αχ· τ4ν νέαν Αρ
  •■■γ4ν. 'Εφέσβν £1 ύκίρ
  χ·«ν οήμιρσν μιγίλειι 6ν
  ν·μιΐ( κεύ ώί·6ν χ4ν κβ
  τής Ρ&ιααΐας ϋκσ κειρκτι
  κβν ύΐτοβρυχινν «4γνώοτ·»
  <Βνΐκέτατο{» είς χ4ν Μΐσο νεισν. ΟΙ τελευταίαι μάλιστ* <·Βϊΐιλλιβμ·ί 'Αγνλΐκ&ν Αν χιτσρκιλλικβν είς τβν δ«π κ4ν Μεσόγειον ««Ι 4 ηο· χΒιαιν4 ««ϊαβύβιαις κβί &λ λ Σβιεακ·ΰ ίμχορικοθ χΐς τσ Α'νειϊον, μι ταξύ 2<ύίο»ί καί ψ«ρρΒν έκι γασβοδν δια την είοηνΐΜ^ν διευβέτηβιν τβν Εύρνχαϊκβν κ>1 τβν κ«γκβαμων Ιν γί
  νΐι ζηπΐμβτων. καί αί φιλει
  ρανικοΐι βΐ«κΐιρύ{ιις τής £«
  νάϊας καί ·| έργαβίαι τοδ βι
  βμβδ τίς Γενέυης δέν θ« 11 β8~ ·|ς 2* μονον σπΗΐΐβν. «λ
  χούν κανέν βιτικόν βπβτελέ ιβ Βα λπικταβί) αύτονιάτνβ
  Πβλύ μκλιατβ «οβεύ Β|{ «Χον τόν χοβμον. ®*
  ξ ρρ
  χείνΐι |τι κΐοισσέτερσν χ4ν
  κρίσιν κβί βημΐουργεΐ μιγ(
  0Γ·Βί κινδύνσνς ίκτροπή,
  τβν κρβγμΑχ«ν κρός ησλεμι
  κ4ν ρή{ιν. Ή δράσις ίμ«ί
  χβν ύχοβρ»χ(Ην είς τα Αί
  γβΐσν ίχει κβί αύτη* Ακίμπ
  την σημασίαν: Άπβδΐικνύει
  •π σ κολιμο;, δέν Β«
  σμα. μ
  μιΒα δ» «αν 4 Ε. Τ. Ε.
  ρ κβτβ χ4ν κροαιχή
  σύνσδσν χης νΑ λίβρ κ&καις
  41Α( Ακσφβσεις δέν Β*
  κΑμο χΐκβχι έ.λλ· ηβρβ νΑ
  ύχογράψα τ4ν κβχβδΐκην
  τας. Άλλβ}, φ»ιικβ, δ Βι
  σμός Ι Α«ιιληβ5 μ« διΑλν
  σιν καί αν Αναβάλη την
  λήψιν 09<σηκβν Ακσφάσεων Α ζΑ Ι{ ίί ιω» αίτίβς Δά ζμ { ς χβν οποίων συνίρχιχαι. Διά χι ίν χοιαντΐ) χιρικχιίσιι 8Α μΐινθδ Ι τι κιρισσσχΐρον το κδρος τ·η καί δκν θα χοδ μ·ί*α χαρΑ 4 κιριβράνη αίς χαί έ χλιυνσμος ιχιίννν κού («νεαν ήδη νΑ χρ4 9·ιιν ΐκτίμησιν καί λμηιστο ύ ύν 9 μ σύνην κρός 4 κατ«στα·ις δλ ς ς Ακο τής Απίψ»ως της διχλωματι κης δράσεώς καί τής σ»λλβ γικής κρ·ακαΒι(ας χβν είρη λ Κρατβν. έ{ιλ(σσε υ δέ Α φ ρ { χβι καί Α τροκον κου δέν Α φάνει κεριΒκριβ διΑ χ4ν δή μΐσϋργΐβν μιγΑλκν έλκΐ καί χολλβν αίσιοδέζνν αί οΒίΐμίτων. 'Εί Αντιθετβυ χΑ Βλιβερα Ικεισσδια |{ Αφορ μής τοδ Ίσιιανικοδ. πλοβιί νονται καΒιιμιρινβς Εαί κν πρ·στεβ·δν είς αϋτα καί οί κίνδννοι κου βημισυργιΐ χο ήααίατΐιον της "Αχ« 'Αναχο λής, τστι ΘΑ χρΐκιι νΑ φο βούμεθα σιι δέν ιύρισκομι θα χλίον μακρΑν τίς 4μ< ρας καβ' ήν ΒΑ έκσκασα ή θόιλλα χο» κολΐμσυ. Την καχΑσ τάσιν δέ έχιοεινύνουν {τι κιρισβδχιρον ·Ι συνιχιζσ ι·· ν οί τορκιλλισμοί Ιμκορι κβν καί χολιμικβν σκαφβν Τή. Αγγλίας, τής ΓαλλΙας ναι χσλιμος κανιΐς μ ! κ«θολικος Δ) βίβ«ια δκν Αρνιΐιβι «τι καί σήμερον Ι χομεν «ύσιαστικβς πόλεμον» ύχοβριιχιακον τούλάχιβτον, καί ιίς χό ΑΙΥ'Ιον, Αφοδ οί χορχιλλιαμοί Εγιναν καθημ* ρινβ» σχιδον καί Αφοδ ό '^γ γλικέ; ατσλος διετάχθη ν Α καταδιάς'α, ν' Ανιύρο κβί νΑ κατ«β»βΓσα τα καρανάμνς καί κΐιρατικβς δρβνχα ύιβ βρύχια. 'Αλλ' Ακρ·ββς χο γιγονος ί, δή βνας νΐος χολιμος ΒΑ πρβαλάβο Ικ^αιιν καί μοραϊν οΐκουμινικής κατα ατροφής δημιοιιργιΐ ιίσίτι μεριΚΐς Ιλχ.δα;, τιλιχής Ακο Δδ των έφ' δσον μ(α βονομι«, ίμ πνβομένη άπό έπιθετΐκΑςδινθί σεις ΘΑ επεθύμει την πάτρα β'σσίν τον· Πο4ς τούς λαούς της Γής οασω 8τι ή Κίνα ΘΑ δ, τι ή ι-αορβΤ δι Α ν Α Α μυνθβ κα( νΑ διασώση την τι της. Ή ΚΙνα ΘΑ προστα νβ άνθέξη. βδιάφορβν έ ττί πόσον καιρόν, Ιω; δτου έκ δικηθθ καί Αναχτήσο τΑ εδά των προγό' ο» ' της Από τεριστάς. Γνωοίζ*ι είβ ποίας θυσίας ΘΑ κληθ*] νΑ ύ ποβΚηθβ άλλβ πρίπβι νΑ πό λεμήση διΑ νΑ ση ωθή άπό υποδούλωσιν* πρίπΐι νΑ μήση χάριν έκιΐνων οί οποίαι Ιπεσαιν ΐ[ θά πέσουν υπέρ πά τρΐδος. Ή ΚΙνα γνωρΐζει δρ1 στα τάς φαικαλεότητας πο6 θ' άντιμετοπ(σ|] καί τΑ δεΐνΑ πού την άναυΐνουν. Ή Κ(να· δμως δέν φοβείται. φη τούς 9»γής τοη Διδχι ϊτι οί λαοί κου τ4ν ειρήνην κβί ΐ χιατιύιται ικιθομοδν την 6αβχ( ί λ 4 ρήη η χ αν των—καί ιΐναι οί κολυα ριθμίΐιροι—-ΒΑ ΑνηδρΑαουν ϊστν καί την τελευταίαν σπν μην καί ΘΑ ματ«ιύσουν χΑ σχι&ια χβν Ι{*λλων καί φι λοκολΐμκν κυβιρνηχβν χβν λΐ Ιβ μ βρη •λΐγκν Ιβχιφβν χον κεριρρ* θ ιή δ γ χφ ρρ νοθν την ειρήνην χοδ κο α κου. ΠΑντ»ς, 4 κατάστασις ιίβήλθεν ιίς χο Ακοφασιβχι κβν στάδιον τής πλήρους ·κ καθαρΐβιάς χης. Πιστεύιται δι δχι Ικτος χβν &λλ«ν ιίς τ4ν τηί οριστικήν διεθνοδς καχαβχάσιν{ θ« ουντκλΐαο τα μίγιατκ κκί 4 προσεχές μΐτείβιβις τοδ Ίταλβδ δικτ«τορβς κ. Μόν αβλίνι είς Γερμανίαν κβί 4 ουνάντησίς τ·μ μιτβ τοδ Γεο μανβύ συνάδελφον χον κ. τλΐρ. ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΛ«ΜΟΙ Η ΣΙΝΟΙΑΠ-ΝΙΚΗ ΡΗΞΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΛΑΟΣ "Α ρΒρον ΤΓ»ς Κ«ς Τοάγκ ΓκΑΤ Σέκ. Ι2ον τίλευτοΓον) Ι ιΤνβ άβρβνωπός «οί θά πολβ ΤΑ θαυμασία άΧματα, τβ | μήο-. Ιχει Ανάγκην άρωγ(]ς, Ικαμνβ βιβ νΑ ΦθασηΙκοΙ ίλπΐζβι νΑ χατορθώση νά '"*" πσρασθρη δλλα έθνη όπως σπβύσουν {(ς βοήθειαν της «Ις τόν σκοπόν αυτόν, έφΑ νησαν ώστόσο Λ ϋπβρβολικΑ είς τ^ύς Ί&πωνας στρατιωτι κούς άρχηγούς, οί οποίαι εΤ- δόν βτι ή ωργανωμένη ΚΙνα ΘΑ άνθίστατο άποτελεσματι· κως είς την άπό μακροθ χρό νού ύ άρ
  γά. Ή ΊαπωνΙα (σχυρΐζεται
  βτι ή Κ'να παρ/βη συμφωνίας
  *αΙ (ΰτω πρΑπει νΑ τιμωρη-
  θβ διώ »ϊς βΐας' οί (σχυρισμοΙ
  ούτοι είνε τίσον ψευβιΐς, δ
  σον 6Ϊν« αληθής ή »σρΑ ι ής
  τη-ς Ίατ»ων(ας τΐσροβ'οσις «ο
  σης οιεθνϋθς συ>βή*η?, άρκιΤ
  νΑ έζυττηρβιηθοθν οί σκοποι
  της. Ή ΟλογβρΑ προσπαθεία
  της νΑ τιβΐοη έκεΐνους, οί 6
  τοΐοι ο επ θυμοθν, βτι μάχβ
  ται κατΑ τοθ κομμουνισμοθ, εί
  νι βυκολοβική καί ματαΐα.
  Τώβσ, 6τι ή Ίανωνία Ανικά
  * άβΐ 6 ε
  λι,ψε
  άβημονΐαν ότι 6
  ΘΑ *νθυμηθ||
  βή
  βια να συντρίψο ^τήν χώραν
  μα«, ώστβ νΑ ιήν λεηλστήσυ
  δι Α λογαριασμόν της Ό, τι
  πράττει ή ΊαπωνΙα, Αποτελεί
  παράβασιν τοθ θείου κοΐ Αν
  θρωτΚνου νόμου. ΈΑν η δι
  καΐοσό' η εχει ίξαφανισΐρ ά
  πό την πολιτικην, έ#ν ςι" ύνο
  γραψΐντβς έπισήμους συνθή
  κάς ήμπορεθν ήρεμως ν Α έ
  νατβνΐζουν ιήν οιεζαγωγήν πό
  λέμου εναντίον ενός δ8ώ?υ
  καί άσθενοθς λαοθ, χω·(ς νΑ
  β.σμαρτόρωνται ή νΑ άν τι
  βροθν, έν τούτοις ιΤμαι βε
  βα'α βτι έν και^ώ ΘΑ τιμωρη
  θοθν έκιΤνοι, ο( όποΐμ ένσπβ
  Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
  ΑΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  Ή τελευταία Ικθβσις τ()ς|ρουν κατΑ κόρον οί βιάψοροι
  Κ Τ.Ε. ή σχετική ιί την οΐαΐπολιτικοΐ καί κοινωνιολόγοι
  τροφήν των διαφόρων λαβνμας ποθ έθεώοουν την πείναν
  χής γ()ς χάμνβι μίαν θλιβεράν
  διαπ(στωσιν. Οί πβοισσότεροι
  λαοΙ, λέγβΊ διββιοθν κακώς.
  Μένουν είς ΑνθυγιεινΑ οΐκή
  αατα καί τρέφονται Αθλ'ως.
  Ύποσιτίζονται μέ δλην την
  κυριολβξιαν. ΚαΙ είς τούς λα
  ούς ούΐοΰς τής έλλειποθς δια
  τροφί)ς, συγκαταλέγεται καί
  ό έΧ,ληνικός. ΟΓΈλληνες, τονί
  ζβι ή έπίσημος διαπΐσ-ωσις
  τρέφονται χεΐριστα. Τροφη όλί
  "γη. ΚαΙ επί πλέον έλλΐιπής
  από άπέψ3·« θρεπτινων στοι
  καΓτάς στερήσεις τοθ '· λαοθ
  μος ώς την μεγίστη ν... εθνικήν
  Αρετήν. Διότι λαός «ού δίν
  τρέφεται καλΑς, λαός ποό 6
  ποσιτΐζβται, ποο ζή μι ξερ*
  μαθρο ψωμ( κα( έλη· κα( κρε
  μθδι, φθεΐρεται, γΐτεται καχε
  χτικός, μαραίνβται σωματικάς
  καί πνευματικώς, φθΐνει καϊ
  βϊβΐζεΐ πρός τ*ν Αφανισμόν.
  "Εποβπε λοικόν άντΐ νΑ έξυ
  μνοθμεν τ6 λιτοοΐαιτον, νΑ
  φοοντίσοοαεν νΑ δόσωμβν τΑ
  μέσα τ()ς καλυτέρας διαβιώσε
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΜΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΨϊΧΟΛΟΝπ
  ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  ————— ι
  Τα δκοδρύχια επί τάπητος
  χθέ(: 'Δναμνήαιις ηου προιχλή
  θησχν άπα τ·»; τιλιιιτβίους τ·ρ|
  Βΐλλισμου; σΐό ΑΙγαΐον χχΐ πού
  άνιστορήθηβαν έπιχκίρως· άπιιέ
  λισχν έοΜ τόν πρ·τβν σταθμόν.
  Οί χαΐέχβνχις 1>γ» χαί λέγφ
  τάς άνβμνήσιΐς αυχάς πιριιστρά
  στον τβρπιλλισ|»*ν τής
  ^ ρ
  λββοννήθίΐι» ανοιχτά ^
  Μπέδαιν«ν τοθ τραγιχοϋ ΙχεΙνιυ
  6αιΐο·ι·0 κολλβΐ συμπολίται α*
  χείων. Δι' αότό καί παρατηρεΤ ως τοθ λαοθ αας καί ν* Ανα
  ται τόσον μιγάλη νοσηρό'ηςΙλΑβομεν άγωνα καί σταυρο
  καί θνησιμότης είς την χώ'φορΐον κατΑ τοθ ΰιοσιτισμβθ
  ραν μας. τβν εργαζομένων Ιβ'β; τάξβ
  ΆλλΑ Γέ' ήτο άνάγκη ψρο ών.
  νο"μβν νΑ βλ,θπ ή βιαπΐσ^ωσιςΐ Εύτυνος, ή ε (θέσις τής Κ.
  τη3 Κ. Τ. Ε. διά νΑ μάθωμεν Τ. Ε. έρχεται νΑ μΑ« ύπενθυ
  πόσον κα«Λ τρέφετσι ό λοτόςίμΐσπ τ6 καθή<ον μας αύτό. Ή μας. ΚιΙ ή^εΐς κατ' έπανάλη σημβρ.νή δέ κυβέρνησις φαΐνβ ψν έίάμαμεν την διαπΐστω ι ται άποψ^σισμένη ν' Ακολου σιν αυτήν. ΚοτΙ έτονΐσημβν θήσπ άλλην άπό τΑς προη- την άνάγ η* τ()ς βι-λτιώσεως, γουμένας τακτικήν καί είς τό τΑν βωΐ«ων συνθηκον τωνσημιΐον αύ?ό. ΤούλΑχιστον ό έογαζομένων ίδ « τάξεων. ΚαΙ κ. πρωθυπουργός διε<ήουξβν 4νΕτττύξαμ'!ν<κ«ι οπΐστηρίξα,βτι πρωτίσιη μέριμνα τοθ νέ μέν δ τι αποτελεί ίγκλημα β α ου Κράτους ΘΑ εΤναι η ββλτΓω ρύ βΐς βΐρος τής φυλτς καΓσις των βωτικον συνθη«δν τί)ς ίθνικη'ς κα! τής Κοατικτ];' τοθ έργαζομένου βόσμου ΚαΙ μας ύϊοστάσεως ή έξομνησις ούτό άποτΒλβ! έζαιρετικβς βύ τοθ λιτοδιαΐτου τοθ λαοθ μας, οΐωνον σημείον δ.Α τό μίλλβν έζύμνησις την * οποίαν έηεχε] τής φυλτ)ς. μ Κ»1 καλλβΐ 1πλή?«αχν μέ την τ·ν τό ον>λμ* την ν* ηι·
  σβυν ΐιρπτει οτϊ| θίλαοΜ.
  —-ΣΙ κΐτι τίχβιις πινιατασιις
  χοιικζιται ίλιγγΐώΐης Βυχδχρημ»
  ταχύτης σκ'ψκβς έ«χός τή( &κλΊ]ς
  ψ ιχραιμίας.
  Α λ «Ι υπενθύμισεν ο πρντος
  «'ύ ήθιλι νά διχαιώ^ΤΒ την »νή·
  τίν πνιγένΐων. ΚαΙ ίέν ι[
  χιν αϊικοίΐ. ΙΙήκως βλ« έχιΤνο τέ
  μέ τα τίσ» θύματ» ίέ" εί
  χ«ν ώς βάσιν χαί την Ιλλιιψν
  ψίχραΐιι?!ΐς «οί την {Χλκψ'ν σκέ
  ψιβ(; Τ^ 6κ&6;αχιον Ιΐν ιΐχι προ
  Οέσιις κακάς εναντίον τοθ Έλλη
  ατμοπλοίου —•βή'μιρον τάς
  κροθίαιις αυτάς Ιχ·»ν ή μβλλον
  Χ( χάχανα νά Ιχουν Βλα τα ϋποβρδ
  χΐκ εναντίον... παντός αχμιπλιΐουΐ
  —εάν ί&β «ιολιμοχαρι!(> χωρο
  φδλαχες οΐν ΙσπιυΙον νά δάλλουν
  μι τα γκιΛ των ένα^τ'βν το».
  'Αλλ' άνιξαρτήχως τίν άναμνή
  σιων α&ΐειν ή «λήθΐια ι[νι ίτι ο
  ταξιδιύων υπο χβΘιο ώς δπβδρυ·
  χιαχοθ κβλέμβυ ίρείλιι πρβτα
  χαΐ πρΐν συγχιχριμ^ως ά
  3| νά αχηνοθιτ) Ι^α τορ
  πιλλιοΐίίνΐ ΟΙ χθισινοΐ αυζητητ
  χάτι χέχοιο έκή~γαν νά κάμουν τι
  λιχά- Δέν Ιλλιιψιν έΒβ ιδ?·
  φορά τής τορπίλληΓ,^ ιυΐι ή ταχύ
  της τοθ πλβΐβυ, ιϋπ τέ ιΕΒος
  των σωσφΐων χκΐ ή ιίδιχή χο
  "Εγινιν έπ(σης χαί
  άπ* ιίδικέν σ(ο
  φημ
  μά>μ*·ο τοθ τραπιζιβθ.
  —ΆχριΙαβΌ νά είνε, ιΐκι χά-
  ηβιβς «αραχολιυθίν π«·απλιό
  ΐνς την ουζήτηοιν.
  Κα! (Κχι* τ) ΐυχη Βύΐτ] ϊ*
  ίυσκριοτιΐ χανίνα. Έν πάοτ|
  κιριητώβει ιίς τον α?·νά μας τίν
  ίπ·1·ν έξ άνατελ'ς χβί &δβι«ς
  Ιικτρέχβυν αυτήν την οτιγμήν π»
  λιμιχαΐ ΙαχαΙ χαί τ) ιΙΒιχή αυτή
  ΙγχοχλοπΒΐδιία ϋν δλάπτιι. Ά
  «εναντίας ώρΐλιΐ Εκ»ς χ«Ι ή αι
  ράμονκ—ίλήθιια γ μάη
  οκν έίβ) αί 8ι8ασχβλ!«Γ;—-χ«1 βη
  μιουιγιΐ Βιά τί (Χτ·μκ πεδίον &
  μ(λ?ης 4π4 τα μβλλον ουγχρινι
  ομίνα. Σήμεριν ή παλαιά παλ-
  τόν θάνατον είς την
  ούιήν. Δέν άξζει τόν κόπον
  ν Α ι ίπω τό παρσμΐκρόν διά
  την ίκπληκτικήν θυσίαν ι ής
  (ερότητοςτων συνθηκών, ιΐς
  την οποίαν συγκατατΐθεται 6
  ΑλλΑ λέ>ω δή έβν
  ρουνσήμερα τόν δλβθρον κα|·?ηΧβΒΙίι 8|ν' άποτελι!
  ' " μα. Δέν οημαΐνιι Βτι
  οχι... ΈχιΙν· πιυ χριιάζιται 11
  νι χ» ι νά μή φ&ίβιαι χαί νά
  βγαίν^ς ζωντανίς άπό Ελοτς
  πιριπτωβιΐς τοθ φέβοιΐ Κ»Ι τέ
  τιλικτΒΐεν οοτο ίέν έπιτυγχάνι
  τβι παρά μέ την σπουΒήν, έστω
  χαί την οτοιχιΐλίη, ττ]ς σημι·ι
  ϋί πβλιμιχτ]ς τέχνης, ή
  οτά χυριβτιρά της έπΐπιίβ,
  ομΓ, >
  πσρόμοια πρΑγματα είνε δυ
  ό Α ί ό Α
  νατόν ν Α γίνωνται, τότβ άπο
  τελεΤ υπερτάτην παραφροσύ
  ι·*&· Αε ι μι Α ν λ» *
  ν ην δι* βλας τβς δυνάμεις νάχθβρβς έπιστημονική ή δλωοδιό
  ΰνογράφουν είς τό μέλλον
  σίνθ(κας ή σύμφωνα καί ν'
  την έΦβρμογήν
  στιγμή πιί» τ)»χιο»ν
  χαοακνμΑτον; ΙΙν
  η τΕπατε οχιτιχο κου νά μή
  τ! μάθη τ) νά μή τέ ΐξβνυχιοω μέ
  τή βοήθιια φυαιχά τ*ν πιπιιραμί
  ν«ν. ΚαΙ ο«ς δμολβγΑ, χ»»1ς χαμ
  μιά «ιιιαυτβλβγία χαΐ έκίβιιξι
  ιχέτητας, ότι τή ζ«ή μου
  «ήν ίφι(λ« οήμιρα οιή μίθηοι
  ύή
  ή
  Βιοι Βιήνθιοε τή συζν)τ«.αι
  «βλαιές Ι^ιΒρος αξι»μ»τιχός. ΚαΙ
  ήί· χκΐ βύιίς μίαβ ι(ς τό θέμν.
  'ϊπΐρχιι έίί χαί χάτι αλλο
  ξι·οημιίβτ·: Ή χβινατέρβ ψ^χο
  λβγΐβ τ·0 χινδύνοϋ. Ή στάσις τοθ
  (.[•κδήποτε 4τ6μ»υ μέαχ είς αΰΐεν.
  Ή αύθίρμητις φιλΐσβφΐχή χαί χ·ι
  νωνΐιή τοη θίαις, βίιβχρΐτως μίλι
  σία φδλοιι.
  —Θ1 τ6 πιοϊΐϋοιτΐ χύ?ιθ'; Ιλι
  γε μ(α νε«ρά γυναΤχκ ο τέ Βι
  ■υέριαμ* Ι^ές «Ιξβπλιομίν·ι>
  'ΚλληνιχοΒ ατμοπλοίου χατά τα
  τιλευταΐχ ϊΐη τοθ παγχ·αμ(«υ
  κ·λΙμβυ· Δέν φεβιθμαι τ·ν χ(ν
  Βιινι! Τέν Ιχω συνηθίση. "Αν
  Ιλθ- χαλΑς νά ΙλθηΙ
  Θ^μο8μxι την άποχίλιψν ού
  την χ»Ι ιΐμαι βίδχιος χιΐ αήιΐι
  ρα Β τι 8ιν ή» έπ!πλ«οτος. Σ^
  μιρα β&οιαατιχβς τρΐμομιν χαί
  τέ δκοδρόχιον χαΐ τέ άιροπλανον
  Βιέτι τα έληβμινήαΐμιν. Εάν
  Β μή γένοιτο πιριδινιθβμιν πάλιν
  άπ* παλιμΐχΐς πιριπιτιΐας 8» τα
  βυνηθΕβιομιν. Μ·λον4τι τα 6πο
  δρύχια άλλοτε ήσαν καθημερινόν
  σχεΒέν γιγονΐς χβΐ ιίς τί τιλι»
  ταΐβν ναυτιχίν ήιιΐρβλίγιον, οί
  πλο(αρχοι ΪΙν Ι&ιΒαν πιντάρα.
  Κάκοτι μάλΐσΐα, 5(ως ουνέβη ιί(
  γνωστήν πάλιν είς συμπολίτας
  πιρΕπτειαιν μιταφ·ρΛς στρατιυοί
  μην, δ πλοίκρχος ίνδς ατμοπλοΕ
  ου έγχατίλειψι την αυνβΒΐΙην.
  ΚαΙ δχι μονον ϊδι4... Έγχκτέ
  λιιψι χαί την γέφυραν γλενχοχο
  πΑ* χαθ' ίλον τέν πλ·θν μ| Ινα
  έλαφρόν ΘΙσσβν δ δκοΐος έιβξΐ
  Ιευε μέ τό Ιδιον ατμόπλοιον: Καί
  δ ήμΐχοσμος—-βδτίς πρό πκντές
  —-(Γεν ήθιλι νά οχίπτιται τέν κίν
  Βυνβν πβχί. Ή ι· άλλως τε λαμ
  πρά ιύχαιρΕα νά μή τέν σχέπτι
  ται... Βχκάναΐς αλλβν.
  θί πήτι: ΌχΙνΒυνος διαν ιί
  νι διβχιος ή σχείδν, χίμνιι τευς
  «νθρώποιις «·Λυ γαλ«νχ6μου(. Κα
  ταλί»μβάν·νται 6)·κιτι Ιλοι απέ
  τέν πυριτίν τής ζβής την δποίκν
  θέλουν νά βΐσθανθοθν μέ Βλβς τάς
  ΒΐαθήοΐΓςξτων δλίγην ώραν πρέ
  τοθ χινίύνου ή έντές α6τοθ τοθ
  χινΒόνου. 'Αλλά μήπως χβΙ αυτή
  ή οτιγμή ίΐν ι ίνα π·λύτιμ·ς διά
  νά σιΛηθίσωμιν ιυχο^ώχιρον ιΐς
  τ«ν άντΐμιτβπίβιν τοθ χινδονου;
  "Ας την δοΧιμάζωμιν λοιπέν χ'
  ΙμιΙς τώρα Ισχω χβ1...ίξ δποδο
  λΙ ΒΙνι χβΙ αυτή .β·ς προωρι
  α υ Ας χβηβΐμι6σ«|.
  ΑΧΝΰΑΑΙΟΧ
  ΓΕΑΑΙΟΝ.
  Είς μερικάς περ'φβρβΐας
  τοθ νομοθ μας καί (β α είς τΑ
  χαμηλΑ κα! ύγρΑ βιαμβρΓσμα
  τα ενεφανίσθη τόν τελευταίον
  καιρόν δάκος επ Ι των έλαιΛν.
  ΚαΙ τό έλαιοταμβΐον έπανήρ
  χισβ τάς διοβροχΑς των έλαι
  οδένδρων δια μβλάσσης. ΚαΙ
  Επραξε φυσικΑ αρίστα. Ή κα
  τακολέμησις δμως τοθ βάκου
  πρέπβι νΑ γίνη συστηματική
  καί αδιΑ<οπος. Ή βλαιοπαρα γωγί); πού προβλέπβται έξαι ρετικος πλουσΐα πρέπβι νΑ ε¬ ξασφαλισθή όκωσδήποτε, μέ κάθβ αέσον καί μέ κάθε θυσί αν. Τό Ικ,αιον, μετΑ την κα τασφθφήν τοθ μεγαλυτέρου μίρους τΑν ΑμπεΧουΡγΐκ&ν μας προΐ·ντων Αποτελεί την μοναδικήν έλπΐδα διΑ τόν τό πον μας. Καί είναι Ανάγκη νΑ εξασφαλίσωμεν όπωσδήπο τε την πλουσίαν παραγωγήν τού. Ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΆΣ ΤΥΠΟΙ· Είς την σΛλην ΈλλΑδα καί Ισία την Μακββονΐαν πά- ρατη κείται ζωηρΑ κίνησις διΑ τόν έπαρχιαχόν τόπον υπό τβν ενδιαφερομένων Διευθυν τβν χαί τοθ έμμΐσθου πρόσω πικοθ των 4φημβρ!Βω«. Ώ; θρυλβΐται, ό νόμος τβν όποτ όν καταρτίζβι ή σημβρινή Κυ βΐρνησις πιθανώς νΑ είνε είς ▼Ας γβνικΑς τού γραμμάς καλός, δβν περιέλαββν δμως είς τΑς διατάξεις τού μέτρα δυνάμενα νΑ δικαιώσουν ού σιαστικώς τούς πολυετιΐς σίληρού; Αγβνας τοθ έπ·ρ>
  ϊΐακοθ τύπου υπέρ των τοπι
  κβν ζη'ημάτων τής χώρας
  άλλά καί τοθ έθνικοθ συνό-
  λου- Διότι ό ίπαρχιανός τό-
  πος κ«1 οί πχωχοί εργάται τού
  ο Ο τε συντάξεως τινός έβικαιώ
  θησαν ποτέ, οΟ?β άλλης νομ(
  μου άμο βής πραγματικώς Α
  πορρεούσης άπό την δλην νο
  μοθΐοίαν την προστατεύουσαν
  τάς έργαζομένας τΑξεις είς
  την οποίαν τόσην σημασίαν
  αποδίδει σήμερον ή κυβέρνη¬
  σις. ΚαΙ κ·θ' ή'ν στιγμήν γ(
  νονται Ανελλιπώς κ«1 είς την
  επαρχίαν αί κρατήσεις βπ(
  τβν ϊίσπράξεων των πωλουμέ
  >ων γενικώς φόλλων τβν Ιφη
  μβρΐΡων. Δι' βλους σΟΓθύς
  τούς λόγους είμεθα βεβαιοί
  6τι ή κίνησις τοθ έπαρχιακοθ
  'ύιΐου ύτερ τβν δικαΐων τού
  βεν ΘΑ μείνη ανευ θετικοθ Α
  νοτιλΐσματος.
  ΑΝΟΡΘΟΙΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμβρον ίνα
  έροτικό μουοικθ ρωμάντζο: «Έν"
  καΐ ή Αότοκράτβιρα» Μέ τί», ΣΛτρλ
  Μπουαγιέ καΐ την ΛΙλιαν Χαρβε»,
  Έκτός νρογρσμματος σινεάκ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός).— Σήμερον
  ό αΐσθηματικός κολοσσός Σαΐξπηρ:
  ■Ρωμαϊος καΐ Ίουλιέττσ». Μέ πρω
  ταγων'στρια την Νόρμα Σήρερ.
  θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  Λ μεγαλη δημιουργΐα τοθ διασήμου
  Ούάλλας Μπήρρυ «Όταν ή πόλις
  κοιματοΊ».
  ΑΥΡΙΟΝ: «Ή μι««<ά έττσναστά τις» μέ την ΣΙρλευ Τέμπλ. Κ—————————— Βασίλειον τήί Ελλάδος ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ . πρβτ. 10.165. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αχι^ήι υ τβν δφειλετβν τ·8 Δή μααΐβυ Ιον) Γεωργ.1. Μκβντβυδ: »η Βι* έίκτΐν χαί ώ; χλτ,ρσνέμ?ν χ$ς &κοοΊωσχο«,ς συζάγου τε» ΑΙ χκχεεΊνης ΜκαινχβοβχΐΊ] τέ γεν»; Μαν·υοάχΐ|. 2εν) 'βμμα». Γ. Μηαντουδίκΐ}, 3 λ) Ίωχννοα Γ. Μκκντουδΐχι;, 4ν) Ζ«χα·!βυ Γ, Μπαντουβάχΐ], 5»<) Μαρίας ( γοα Ζιχ. Κίπιδίκη τέ γένες Μ«*ντ·ϋ61χΐ) χαί Ο κ Πχραακκυ^ς οκζύγου '1<ο£ν. ΧίΓοάκιΐ τέ γίν»{ Γ. Μπανχ««6»χΐ|. Ό Διευθιινχής χοΒ Ταμείον Ή ραχλεΕου Δηλοηοιβ, (£>θρα 21 χά Ι 41
  ΝΚΔβ).
  Ό» «Ε δ ωχέαενβΐ ο;ειλέ<αι τοθ Δηι»οο!οιι 1ο ) Γεώργιος Ι. Μαϋνΐοοβίχΐ] δι* ειυιίν χ*1 ώ, χλτρονέμις χ^ς αποβιωσάσης ολ ζάγοκ τού Αίκατερίνη Μκ*ντ·« 6ίχη τε γέ.ες ΙΙχνβυαίκΐ|Γ, 2-1· 'Βμμχν. Γ. Μ«.βν««6*Μ)ί. 3? ) Ίαίννι,ς Γ. Μβλ ■τβυδίχΐίς, 4=·) ΖχχαρΙας Γ Μη.»ντ«ιι6ά<τ)ς, 51 ν) Μχρία οίζιγος Ζ%χ, ΚβπιΒά τ* γέ ος Μιΐαντοοδί»»), χαί Ο ϋανααχιιιή ο&ζιιγος 'ίβίηοα Χ* ν»άχΐ] τό νένις Γ. Μκαντ·υβ£ιιΐ] χίτειχοι *Α ω Άιιτβν, Ήιαχλεϊ ου χά! 'Αγ. Σύλλα 4>ε!λει»ν
  έΐΐ άμίσων φόρον δ·αχμίς δέ
  χά τρείς χιλιάδας πενταχα
  οίας ένεν^κοντκ έ .ιώ 70)>ο (13
  598.70) χα( η»*ς Ε*βν·ΛοΙηΊΐ
  χοθ ΙημοοΕου έχθέτ» είς άναγχα
  ατιχεν πλειοτΐ)ριαομΑν τέ κχ(>η
  χον χτΐί,μα των ώ: κεριγραφεται
  είς χάς4κϋ3-5-37 χαί 1-6—
  33Ι»6έβεις «ναγχβστιχη'ς χαταοχέ
  οί ως τβν χαταοχεχβν Μ«8*1οι
  Μιχελινϋη »«1 Γεε»ργ!·Μ Κεφά
  χΐ| έκιμε/ητβν Ταμιϊευ Ή?α
  χλεΐ·».
  "Ητοι Ιβν) μ(κν άμπελον εΙΒευς
  χαχτα χειμένν ιΖς την αγρ·τιχήν
  περιφέρειαν "Ανβ 'Αοιτβν Μχλε-
  βυζΕου χαί παρά την Βίο-.ν «Δ«ι
  βαδιβ» χαί συνορευμένην χτήμααι
  χλΐ)ρονβνων Γεβργΐου, Μπαντ·ιι6ά
  χιΐ, Έμμαν. 'Αχρονβκΐ), Ίνίννου
  Μ. Κβπιδάχτ), δίγγαν χά Ι Βρίμιν
  άγροχιχέν, έχτ[μΐ|θεΐ9βν Βιαχμας
  6.000 ώς κράιτιιν κρςοφοράν ί?ί
  ζ«μ·ν τέ κεοόν τβν Βραχμβν 4
  000.
  2ον) Μίαν ιίιΐβν ένχ&ς τοθ χ β
  ρΐθβΐ "Ανβ 'ΑοΙχες Μβλεδκζίου «αί
  καρά την θέσιν «ΜάνΒρο» οιινι
  βχαμένΐ|ν έχ Β6β Ιαβγε'βν, μίαν
  χεκζΐναν,ΐ/ ηίρτεγον με β ύλην, Ινα
  βχαθλον χά Ι άχυρβνα ακνερευβμέ
  νΐ)ν χιήμαοι Ζΐχαρ'ου Μπαντευβά
  χι;, Δράχ·υ ΗοινοΐΌί·ΐ], Γεωργ.
  Μ. ΚβκιΒά*»). χαί 8ρίμ»ν, έχτψη
  θεΤσχ βξ(α 20,000 κρπτην προ
  οφονά ορΐζομεν το κβοέν τίν
  Ιοβχμβν 12.000
  Καΐ Βια»73ρ6ττβ
  "Οτι χό ώς ιΙ?ηϊαι χτΐ)μα έχ
  κλειο Τ)»ΐάζιτβι την Κϋρΐ«χ*ν ιί
  χιαΐ^ν πρώτην τ·α μ—ν#ς Νίΐμ.
  6ρ(ου «Ο έηυς 1937 χίλια Ι* ε·
  χέοια τριίχινΐ» έπιά ΧβΙ &ρ»
  Ιί*ίφ (10- ) πρβΝήν χ«1 ττε
  ■ατιθται τ^ν ΒβΒεχάιΐ|ν (12- )
  μεοτ)ΐιδρι>ήν εΰβημερβν (£>ϋρο>
  43 ΝΕΔΕ).
  Ό κλειοιηριβομίς γενησεται έ-
  νώπιεν τοθ έκΐ χοΒ κλε>οιΐ|ριαι
  ομεΒ δπαλλήλβΰ Εμμανουήλ Κα
  λυτεεάλΐ) Σνμβςλακγράφου χατοΐ
  χεεΒριύΐνχες έν Αγ. Μύριονι ή
  χ«θ νομίμσυ Β«5βΟ αναπληροί»Β έ*
  'Αγ. Μυρεινι χά Ι έν τφ ΙημβοΙφ
  γραφεΐφ ' χου. ουντ)θΐ| των Βΐ)
  μεκραοιβν τόπον 6κΑ χβυς έξτ]{
  Βρους:
  Αί κρβοφοραΐ γΕνοντβι είς
  ΟύϊιΙς γίνιτβι Βεκτές κρέ(
  ίΐν ίέν χατεθΐσ)
  Βρχ. τέ 1)4 τ^ς έχτιμΐ)θειΌΐ)ς β
  ξίβς Βι' Ι» £<«ίοτ·ντ6ν βχινή-β' είς μιχιητά. Αί χβτατεθιΐβαι έγ γοήοΐΐς διά την κλει·Βεσ(αν έκι- στρέφονται άμέβνς πλ»Ίν ΐν!<:του 6«ί»Ηίμβτιαι·0 (ίβθρεν 44 § 3| χ.Ο ΝΕΔΕ) Ή χβταιύ;βσις γΐνεχαι είς τέν «ροοβ/έρεντα χά κε·ιοβέ·ερα (Ο. Δ. 974). Ό πλει·Ιότΐ)ς υποχρεοθϊαι νά κρεοφέιι λξιβχρεβν έγγοητήν, { οι»νκιι·γρίψΐΒ την ί*θιοιν τιθ %*1 κάντα «α ΟΟΥΑΑΙΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Όραιι 7 κ«ι 10 μ. μ. 'Ενα ύπέροχο έρ· τικό μουσικό ρωμάν- τζο; ΕΓΩΙΑΙ1 ΑΥΤΟΚΡΙΤΕΙΡΑ Μέ τόν ΣΛΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ χά ι την ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕΥ ΑΥΡΙΟΝ Ή τελευταία οημιουρνΐα τβδ: Κλάρκ Γχέημπλ, τής Κκρόλ Λομπάρο, ΜβτΙ τής Ντόροθυ Μακ Κέηλ Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ "Εν« λειττ· «ΙσΒημ» κοθ έϊ«γνίζ·ι την κολκσμίνην ψυχίι ενός χαρτοπαιΊιτπ. Ή έκδΐΜησις μιάς ένκατταλιΐφθΐι οας σ»νενβχο« κου κιριφρέ νασε την αγάπην τας. ΠΡΟΣΕΧΏΣ: ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ Ιξ·Β« βα^ύνουοι χίν δ*εροιμ»τι 6 δηερθεμβτιοτής ή 6 άρνΐ)Β| νά " .. „ την Ιχθεβιν κλιιβτ.τ|ηιαιαμο8 γΐνε ται μνείοτ, άλλά α Ε 5κ·χριώβεις καραμένβυν η! βδτβί ώς νά υκέ γρβψι. Ί44ν ή τελευταία είναι μίχρβτέοα χοΒ ^μίαεος Ιξΐας τοθ αχινήτου δ ίύ^αται χατηβάλλβν άμέο·ς τ» Ι ξοΒ», νά ζνήο^ Τ4ν άνακΑειοχη ?θραν 4. ΝΕΔΕ). Ή έχκλειοτΐ)·(ααις τελεΐ έ κΐ 15 ημέρας δχο την έξουοΐαοτι χήν αΐριοιν τ^|ς χαταδολί)ς τβν έρειλομίνβ» 6κα χ·α Βι»χ·μένοι>
  ίφιιλίτ.» (48 χο9 ΝΕΔΕ).
  Ό οπερθεματ?οχής δκοχρε
  •Οχαι δνιυ 2?η; εΙΒεκοι^οεως να
  χατίδί)^ είς τβ Δημόσιον χαμιΤβν
  το έχηλειστΐ]ρ(αισι*9ΐ έντ·ς 25
  μΐί-ν (45 χαί 48 τιθ ΝΒΔΚ).
  Ή μή 1>π;όθεομ·ς χβταιβο
  λή τεθ έχκλεοτηριάσμβχος ου/ε
  παγεται άνβπλΐια'ηβιβομόν χοΙ
  τίς αυνεπεΕας χεθ δρθρβκ 47 ~
  Ιτ, χβθ ΝΕΔΕ χκτβ χ·0 5κιρθεμκ
  τιβχοθ.
  Ο«ί άνβγγελθεΐς
  χος χαΤΒδάλ/βν τα ίξ&δα πρΝ χ»
  τ»οιί τελεσΙΒιχες ή έχπλειαΐτ^βΙ
  αοις Ιΰναται νά ζΐ|ττ)9ΐ (ΙκΙ 18 α
  χευ εΰθύν- Βια χ* άπετέλεβμα)
  πχρά τοθ επί τοθ κλεισΐΐ|ριασμιθ
  5>ιαλλήλου άναπλειατ»)ριαομον
  (5,θ(,εν 47 § 3 χοθ ΝΕΔΕ)
  Καχά χιι λεικά έφ«ρμοζονται
  αί Βιατάξεις τ·0 ΝΕΔΕ χβΙ αί
  τϊΐς Π·λ. ΔιχονβμΙας 8πβ« {έν
  άντΕνεινχαι πρές α&τόν.
  Νά κοινοποιηθή, χοιχ·χολλΐ|θΐ
  ναΐ ίημοαιευθ|, &«βυ χαί 8κ«ς
  ί Νίμβς πιρΐ ιίοπβάξεως Βημο
  αίων έο*Β»ν όρίζει.
  Έν ΉραχλεΕφ χ| 4—9—1937
  Ό έκιβϋΐύϊβν Διεοθκντής «Ο
  Ταμείθϋ ΉρακλεΤοιι
  Μιχαήλ Τζανάκης
  Ο ΟΛΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ■ Μ. Ι. ΑΛΒΪΑΚΗΧ
  ηο(υθεΙ( «1( Πβριοίβυς
  «ναιλβιμβανει οΐανβΐιιιοτε βε
  ραηεΐαν νοσημάΤΜν τοθ στό
  μ«το( (ούλΐτιοβς, καιιοομΐβιν)
  ουμφώνεις μέ τίιν τελευταίαν
  έ{·λι(ιν τής έπιστημης. Επί
  σης οοοντβοτοιχΙκ( κ*1 κβρβ
  νες έκ οιαφβρεΐν μ·τ*λλ»>ν-
  κβρ&νε( Ιν πορσ*λάνη(. 'Εικ»
  νκφορκ τ«λ((νς άνε»όύν»»ς
  τ6ν οτρ·βλ«φυ«ν οοοντΗν είς
  την ΜνβνΐΜήν «ύτ6ν βίσιν.
  Τηλε·Νν·ν 6-91.
  'Βνβικιάςεται οίκΐσ εοσερος καΐ
  κατσλληλος Βι' οικογένειαν παρα
  την θέσιν Περβόλα. Πληροφορίαι
  ησρο. τώ κ. Έμμ. Κουναλακη πιλο
  τιοιω. Ο&ός ΚαλολαιρινοΟ (Π»α
  «εια Χτρατοί ^
  ΚΥΡΙΑΚΗ 5 -ΕΠΤΕΜΒΡ1ΟΥ
  Ανατολή ήλ!·« 5 λ 46 Δϊθίς 7 λ. 12
  Ι ΑΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  Ι ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΓΗ
  ΙΛΣΙΛΙΣΣΔ
  || ΚΟΙΓιΩΜ!ΚγΛ
  Η ΧΑΡΤΙΝΗ
  Λόγος τιολΰς διά την πετσέταν
  των έστιατοοΐων είς τόν Άθηναί·
  κόν τύπον γΐνετσι κατ' οϋτβς. Ό
  μιλοθν έ6ω οί σοβαοοΐ, όμιλοθν
  καΐ εί ΕύτρΛιΐελοι. Όμιλοθν δμως
  καΐ τα ληφθέντα μέτρα τα όποϊα
  είναι άπό πάσης απόψεως αξιέ¬
  παινον
  —Διά μέσου χί^ς πετοέτας τΛν
  εστιατόριον ήοπάζβντο αλλήλους
  από αΐωνος 6λοι γ·νικθς οί ·£λ·
  ληνες!
  Αυτή είνε μ(α εύτράτΐΒλος όμο
  λογΐα, γοσφεΓοα εσχάτως καΐ κατέ
  χουσα Αστόσο Ολο τό «σοβαρόν»
  βάθος τής υποθέσεως. Κατω λοι
  πό ν ί| τιβτσέταΙ "Η μδλλον ζήτω ή
  χάρτινη πετσέτα. Ά πό ι ολλοθ δλ
  λως τε την καμαρώνωμεν καΐ είς
  άρκετά Ιθικά μας κέντρα. ΕΤνκ πρα
  κτική καΐ συγχρόνως άβρά είς την
  άΦήν καΐ την δρασιν. Ή γενΐκευσις
  σύτ^ς έΐτομένως έπιβάλλεται. Διά
  λόγους καθαριότητος άλλά καΐ 6ιΛ
  λόγους πολιτιομοθ. Διά τό τβΐευ
  ταΐον θά έλένσμεν 6τι ό πολι-ι
  θμός αύτάς αποτελεί κοΐ μίαν συμ
  παθεστάτην μορφήν προόοου πολ
  λά σημαΐνουσαν καΐ άπό γενικωτέ
  ρας απόψεως,!
  θυμΓθήτε την «άνινη πετσέτα Ι)
  παραβάλλετέ την μέ την χάρτι
  νην. ΤΙ διαφοραί Καθαρά μέ την
  Εννοιαν, την σχετικήν, δχι τή·» άπό
  λυτον, τίς κοθαοιότητος, ήτο σπά
  νιον νά εύρε&η. ΣτΙγματα βνεξΐτη
  λα, κηλίδες άπροοδιόριστοι, άπο·
  τυπώματα χειλέων βρον καΙ.,,δα-
  κτυλικά άποτυπώματα απετέλουν
  όλόχληρον Ιοτορ'αν ύποπτον όλο
  νυκτιων καΐ πβνδαισιων είς την £
  πιφάνειάν της. Ή χαρτίνη ήλθε τώ
  ρα νά διαλύση δχι μόνον τό· γίθ
  γραφικόν χάρτην αυτόν τής πετσέ
  τας τοθ παεελθόντος άλλά Ισως
  Τσβ>ς καΐ τα μικρό($ια ποΰ έπβκά
  θηντο ώς «αφέστεροι στσθμοΐ υπο
  ψιών καΙ κΐνδυνοι. "Ας εΤνβ λοιπόν
  εθλογημένη,
  Ό Άλλος
  Ή ο(κ·γένεΐΒΐ τβθ ί*τ»·0 χ.
  Ι ΔραχοΛίύλεϋ ικβλι! ί) έν·ιχιά
  ζιι τ·^ν ',ίϊίβν της χειμί'Τ)-/ ιίς
  ίίίν 'ΑρΐάΒντ,ς καρά ι ό Μ ου
  Πλ( πχρα τ| ί
  —'Υκε.ρχουν «Μ·μη ν·μα·
  οις κου τρ«ίγ·ι>ν τ· κ«ι
  βι«.
  ΤΙ άγγλικά βτρχτεδμκβ ηοα
  χ ές>κ«9<αλ1 «ίις χελιυταΕ β»ς μ<)·»ς Βιά νά χ«.τ«κν(ξ·υν «Ί)ν Ιςεγεβοιν τ·ν (θαγενΑν τιθ Βίζιριατόιν είς τάς βοοιιοδοτιχτς 'ΓΒΙατς οιινήν—α«ν κοιτά την δι· 4·χ«ια ττ]ς 1<ατβ»τε!ας τ·ν 4- γνώοτ·υς τινάς φυλβς. Πρδχεΐ- ται κερΐ νβμ&Β«ν, ιΓηνες έο«ει ραν τίν τρέμ·ν μΐΐαξύ τβ* ίθΐ γΐνβν. Β(ς ώ:ας κου β( μιγίλοι χκευβΐοζτν είς ττϋς άγβιύ;, ·ί »ααά8ες βυ»1 Ιμηαιναν είς τάς χά /ύίΐς χ*1 βνή^πϋζ'χν τα ΚαιΒιά "£ναι αγγλικόν απίυπαομχ χ«ώ» θοεαε νά περιχιιχλώΐη υ,Εοιν ίμάί» χβν νιμάϊβν βδΐπν, (Γ ανες έζ*4· είς «αράΒββιν. ΟΕ τ»ν καρεκέμνΒΐ|9*ν έ>ώ·
  κιεν τεΒ α<ρ«τ·Βι«εΕ·υ, Βιατΐ έ· -ξε,χρ,ιβπθΐ], Ιί οί ν ιμαδες ουτοΙ έιρβγαν τφ πχιΐι» κιυ ανήβκχ- ζβν. *** —"Ενεις μεινιύδιι, ·<λ·{ Τβν βε ο εΊιι·ι·λχχτικές είκβνί «Πε τίν ί ικδ τού έλευ θερ»μΐν·ν ά«4 τα χ·|- χεο, κβοι χταμένον μέ μΐ)ν[βΐ«ν ΙκΙΒεμα Ιΐκ λί»ν λιρβν, δ ά'νθεηΐιος χιυ χρόνιιΐ έ:ολβ·λογιΟΜν «κ» τβυς Βιχαοΐΐχβυς χλυ(|ρις «αί τβυς δανειαΐας, «αρείίβη ο' Ινα θ3 ύΐ ξώ Ό έν Ρύμ^ πρεαΐειιτ^ς ττ]( Αγγλίας κηΐ ηψάψ γενιχβς γραμ ιττεί»ς τ<5ς ΚεινβνΙας τ&ν 'ΒΘ<*ν οί» "Βριχ Ν^οάμιντ, κενθεΐ τόν θανκεν τ·0 ί?ε·ο1αλ·0ς άΒελφεΟ τού χομνΐος χοβ Πέ#θ, τοθ δ«οΕ- ο» χαί έχλΐ)βονίμΐ|σε τέν τίτλον Ό »χχαρΕτΐ)ς ίφημ'ζεϊβ- ώ; χά Τέ 1910 |βήλΐ|σε 8 ! η η τού άντΐ 127 000 λιρβν χβΐ τρ χιαε νά έκιχειρ^ μαχρανά τα";ί· Βια. Κατ' έκανάλνψ ν έβιορήθη ώς έξχ««νιοθ·(ς :2ς τολμτμάς ό ρειβχαίαις, διότι έκΐ ημέρας δΐν ά<ευρ'β<·«τ· χά Ιχντ| χον. 'Κχα χβντϋες χιλ^μκρα Βι^ αιν είς τα έκχνειλΐ|ΐιμινβ τού τοξίΒια. Ό 84ν»τος τόν ι δ ε' είς Ροκίν, είς χά ΤΟ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΧΑΝΤΕ II ΕΙΝΕ ΓΛΥΚΟΠΙΟΤΟ ΚΑΙ ΑΒΛΑΒΕΣ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΑΡΧΛΙΟΤΒΡΑ ΤΟΝ ΕΝ ΒΛΛΑΔΙ^ΤΡΑΡΕΖΟΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΓΤΟΣ 1839 Ύποκατάστημα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 6ψεος καί επί ττροθεσμΐα ΑΑ 1 ΚΟΝ ΓΑΜ1ΕΥΤΗΡΙΟΑΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ "■ν βυρΐβιον τού βηοαιυρββ;υλοΐΜε(ο» μα( άναπλαρείνει τβ άοφαλέατερον χρπματθΝΐβύτιβν. Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι- τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμφέ¬ ροντας δρους. ΜΑΝΑΟΛΙΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ •Υπό την προστασίαν τής «Άθηναΐκής Μανβολινάτας» καί «ήν Διεύθυνσιν τού: Κου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ *Βν«ρ{ΐ( την Ιην ΌΜΤϋβρίβυ 1937. Δίίοτκτοβ 30 ίρχ. μηνιαίνς μέ πλάρη χβτβρτιομον είς ίνα όργανον χά Α ΒεΝρητικα. ΔεκτοΙ νέαι καί Δεσποινίδος. Τακτικαί συναυλίαν, έκδρομαί καί Ένε· τιχαί έορταί. Βραδύτερον Βά ίλ8~ κκΐ ββηβές ΚαΘηγητά(. «ΧΟΡΩΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΈηΙσης «πό 1ης 'θΜΤϋβρίβυ—φβίτησις βειρεάν, μέ δι μκίΝμ« μονον έγγρβφής. Χορ*>6ί« άνβρβν, χορνβΐα Δε-
  αηοινΐοϋν,
  ΧΟΡΟΑΙΑ ΝΙΚΤΗ
  Έγγρβφβιΐ είς άμνοτερα «ηβ 1ης ΧεητεμβρΙου &ρ» 6
  7— μ. μ. καθ' εκαιατην.
  ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ
  χ ξώρ
  καί τ«υ( χιο Βιχοδς τού. Μ* τέ
  φλογερ! κάθες με τέ δ«β!αν Ι «εί
  θε παντί 8λ»ν χέν χίσμ». έκεΕαθτ)
  κρβτα δ Πιες Βπ μόνος »υ:ες
  κοριΒοε χ»! ήθελε νά σ6βφ χά»
  ·χρ<να»ς τό» βχαΐλ^β, την Ικα νάσυσ: χ*Ι τή χωρ». Άπο τή ατιγιιή π«υ τέ χφυι&φΐ έ<υλυΟο· αχ,Ις τοέκες χ«υ, δ Μιραμ^ ώ έ9ιι μή8η:ε ξαννιχά Β «ι, οτ* 6ίθε<, ό, δ βουχώαε,νβς λέον χ«]ς έ- ή»ν κάνττ |»θε« μος διοιλίφρων. 2·ί: 10 11<ΐ«υ δττέγρβφι την άκίΒε ξι τ^ς ιτβλή αια: ττ]( ο»νειΒ^9ει»ς τβκ χαί ά νελαίε την δποχβέαιι νά 6κ~οι ήη χον 6χαιλτ»<% ιμι ν·μ<μ9*ρο οδ Τ)Λ ζ^Χ·ν, Βραιατΐ|·ιΙτΐ|τ· έ ερ ά Ι θί 'ΕννεεΙτ^ι τώ; χ· κ&το ΙΙν ήταν Ινΐιμη δ«4θεσ ς 'Αλ λεΕμανον ϊ* έρχόιαν αχο φ»; τ^ς 4μέρ>0. Γι' αυια αυ^εφν·τ|θΐ( βιι
  ηοτέ ό Μιβαμΐώ !έν Θ4 κα·«υ9ΐα-
  ζ<τ«ν κ&ΐοκροαΑη«*ς οΐδ κΐλίτι 1<ί μόν·4 γ#«πΐβς θχ ΒιεβΙ- . χ>( ουμδουλές τευ στβν βχαι
  ληΧ. Ό Μιραμπώ Θ1 ^'ΐν έ«ανα-
  ατατης γιά χέν ·;λ?, άλλά αφ
  έθνοο^νέλι»αι θά έργαζόχαν γιά
  τέν €»9ΐλτ)ιΧ 2έ τέτ·ιες αυναλ
  λαγέ; ήτο φχνεθον δ νάθε ο.«μβχλ
  λόμενες νά δαοΛΐβτ! π»ές χον Αλ¬
  λον,
  Ό ΜιραμκΑ ιατοώθικεν άυέ
  σνς α τή Βουλειά. "Βστελνε τέ Ι «κ
  γράμμα έκάνα» οιό άλλο σιόν βασι
  ;, άλλβ ί «εα Γ-μχτιχος παοκ·
  λ*)πτΐ|ς ^ΐαν ή βαοίλισΜ. Ά τέ
  ήλπιζι νά τόν χαταλ*βι
  γιατΐ πο>6 γρήγ··α αντελήφθη
  β*α:λΐ(βς ήϊαν α*[χαν·ς νά
  204σ»
  —Τ«Ι χον Βρον δ τι θε ιιβθ πι
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε μφ
  Αθηνών δια Βιέννη* ή κ. Ελένη
  Άντ. Άνεμ""γιάννη.
  | —Ανεχώρησε τιροχθές θι' 'ΑΘή
  νας ή ΔΙς Έλπ'ς ΧαραλαμττΙΒου,
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ Άντ. »(.
  κος κσΐ ή ΛνΙς ΦιλΙα Τζανάκη αν
  τιΊλλαξαν αμοιΒαΙαν υπόσχεσιν γά
  μου.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την παρελθοθοαν
  έβδομβδα ή κ. Έρωθΰλη Π. Νικ.
  Κλώντζα άνεβέ<ατο είς Σεληναρι τό άγοράκι τοθ κ. Έμμ. Δερμιτζα κη σωφέρ ονομάσασα αύτό Γεώρ γιον. —Την Ιην τε έχοντος ό ϊμπορος εώργιος Δαμιανάκης εβάπτισε τό χαριτωμένο κοριτσΑκι το· Γ?·ρ. Φθενάκη έμπόρου είί "Αγ. Γβώργι όν Σεληναρι ονομάσας αύτω Μί) τσον, Τοίς Ευχόμεθα να τοίς ζήση· ♦♦* Γύοω στήν πόλι μας. μΐ ή —Ό 6Β0ΐλΐ)βς Ιλν Ιχει ■•Ό ά>Β»αΐ, ττ) γυνκΐνά τ·«—Ιλι-
  γεν δ ΜιραμτΗσ:· Βιύιεροχι'ϊ
  λβς οχιμιΕβιιά τού. ΑΙ» δπά»χ«ι
  43φ4λεια γι' ααττ,ν καρά οτήν κη
  χαχάοτιχοι ττ]ς 6«οιλικί)ς έξοκαΕ
  άς. Πιοτεύ» κ«·ς Ιιν θά ήθελε τ»,
  ζ»τ) χωρΐς χά αιέΜμοι. Παντός ■[
  μκι άπβ)ύ»ς βέβχιβς δχι 8έ·
  διατΐίρήαη τ^ι ζβή ι—ς έ.ν ίέ' Βια
  ήη τέ οτέμμα της. 'Αλλ' ά;
  μή νομίαι τ ώ; θά μκορέσ^ ·1ΐ υ έ
  τή, βοηθεία τ<|ς τδχη:, ε!«ε μέ ή βοηθεία δίΒφίΊΐΰ' ουνίκβσμ*» νά 6ί% άιτέ μίαν Ιξαιρετ'χήν χβ(ο μέ ν.·ΐν·υς ά>θ;Ακους χαί μέιχ
  Ό έξαιρετΐχίς α»θρ»ιτος τέν δ
  «οίαν επρότεινεν Ιιαι άκιοχάλυ
  «τα δ Μ:»βμ'ώ ήι« δ 15ι·ς. 'Β
  ηΓοτιυε» ίτΐ μέ την χρΐαιν» τοθ
  λέγευ τού θά έγκλήνευε την μοινια
  ιμέ»*) θίλασο» μέ ττ,ν 15ιι ε&χι
  λ(« «ιίιφ άναχίραζε Ιϋοχοιή'
  «λχζονία το^χίί την |ζ«ρα! τού
  έβλεκε χι' Βλας χον έτυτόν τού
  πρίεδρον ττ]ς έ8ν·ουνιλιύίε»ς χά
  κιηθ^καυΑγε τβθ διαιλ^β «αί χτ,
  δκοιλΓοοτ):. 'Αλλά χον καοέουνε
  τ) βϋταπάτΐ). Ή 1|χ·(« —' Α"τ·υ
  έ ύ!έ ή
  «ινέν
  μή ν|
  την Ιζ·»α!α ο'·αύτ· τέ «Ιλ
  (συνεχ((εταθ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό
  •Αναχωρεί έξ. Ηρα¬
  κλείου έκάατην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βρ«1«
  ευθείαν ΠΕΙ-
  ΤΕΤΑΡΤΗΜβρ.-
  βτ> κατ' ευθείαν ΠΕΙ-
  "ΙΑ. -»ΡΟ», ΤΗ-
  , Πάρον, Νάξον.
  Η άλλαγή τοθ καιροθ άπεβεΐ.
  χθη άπό χθές περισσότερον πραγ.
  ματική.
  —*Η δροσισ Εγινεν άρκ&τά οΐοβη
  τΛ καί τό πρωϊ—τιρωΐ κοί γενικώς
  μ&ς εδόθη να καταλοβωμβν Οτι εί
  μεθα ίγγος πλέον πρός τό Φθινό
  πωρον.
  —Έννοεϊται Οτι τοθτο ώμολογή
  θη παρά την γνώμην πάλιν των*,
  φημέρων καιροσκόπων οί Αποΐοι *■
  πεμενον Οτι θά Εχωμεν καί.. Φθινο
  •πωρινούς καύσωνας.
  —Ψάρι αφθονο καί σχετικώς εθ.
  Φθηνό αύτΑς τίς ήμέρβς είς την ά.
  γορΛν μτς.
  —Έληξε βλέττετε ή έτησΐσ άττα
  γόρευσ ς <αΙ τα ψαροκόΐκα έπα,νήρ χισαν την δρδσίν των. — Ζωή καί κίνησις Λοιπόν. ήτο Φυ σιχώτστον νά «ημειωθβ αίς τα (χθυ οτωλεΐα καί τίς λαχταριστές ου. χνά, εμφανΐσβις των μπάγκων των. —Ό ΔΛμος διέταξε τή* άντικα τάστασιν τϋν παλαιών όχημάτων των μεταφβρόντων τα βοάγια «(ς την πόλιν. —Διά ΐοθ χρόπου τούτου 4ξοτ· οφαλΐζεται τοθ λοιποθ ή βύκο>ιτα
  στΐρα καί υγιεινοτερα μβταφορα
  των σφαγΐων <«' άγαθω τοθ κατα ναλωτικοθ κοινοθ καί των βημοτΑν γβνικθς. —Έκ Χανίων άφ(χθη χθές την ( σ πέραν Λ μουσική τής Μεραρχίας Κρήτης δια την σημερινήν πανδη μόν εορτήν το3 43ου Συντάγματβς. —Ή μουοική έκτός τί|ς κυρΉς ουμμιτοχί|ς της είς την εορτήν, θά ποιανΐοη σήμερον καί ώραν 6 μ.μ. είς την πλατείαν των Τριών Καμα ρων. — Μέ την Ισοπέδωσιν τ(|« ριφθεΐ σης αμμου είς έπισκευαοββντας Ι σχάτως άσφαλτοστρωμίνους 8ρό μοος οί πβζοΐ άποκτοθν βθχαρΐστη σιν ε'ς τό βΐδισμα. —"Ωοτβ νά δΊευκολονεται 4ιτ1 τό άνετώτβρον καί ή γενική κυκλο|· ρ(α των, —Έν τω μβταξύ ή ίπισκβυή των άσφαλτοστρωμβνων κεντρικόν ό- δων μας συνεχίζεται. —Έντασις πάλιν είς την εξαγω· γήν σταΦΐλών κατ' ούτως. —ΚαΙ συνεττως κίνησις καί ι(ς τάς σταφυλαποθήκας καί μάλιοτα έκβΐνας ττοθ άπασχολοθν πολύ προ σωπικόν. —Άλλά καί ποΰ προσπαθοθν οί Ιδιοκτήται των νά ουσκευάζονν κα τα τρόπον εντελώς ίββώβη τό ιιροΐ όν των. —Παρά την οροσερότητα τοθ και ροθ ή νυκτεσινή ζωή συνεχΐζιται καί πέραν τοθ μεσονυκτΐου. — Τα κέντρα τής πλατιΐας βΐναι κατσμιστα κόσμου συνήθως. —ΚαΙ γβνικώτβρον χάνουν καλΐς δουλειές τα έξοχικά ναΐ οχαΐθρια (■έντρα, —Όπως γράφομεν καί αλλαχού ζωηηά κίνησις παρατηρεΐται αίς τΛν Αλλην ΈλλΊΟα πρός ηθικήν καί ύλικήν ενίσχυσιν τοθ έπαρχια κοθ τύπου. —00τος ώστε οδτος νά βυνηθβ τοθ λοιποθ νά ανταποκριθή είς τόν προορισμόν τού τόν οποίον 4κτ· λεϊ μέχρι τοθδε έν πολλοΐ; μέ τα Ιδικά τού μόνον οΐκονομικά μέσα καί χωο'ς νά Εχη κανέν ηθικόν άν τίκρυσμα έν άπωτέρω μέλλοντι —Ώς Εχουν σήμερον Αλλως τε) Ολαι αί έπαγγελματικαΐ καί έργα ζόμεναι τάξεις τής χώρας, —Ή δράσις τΟν συγχρόνων «Ου ναμιτέρος» εξελΐσσεται είς μόθαν Αν λίβωμεν ύι' *ψιν την προχθ·. σινήν βυναμιτιστικήν άπόπει:αν των Χανίων. —ΟΙ ΟυνσμιτισταΙ τής θαλάοοης άρχΐζουν φαΐνβται νά μετσφίρων ται Είς την ξηράν. —Πρός δόξαν τών.,.νίων Ιβεών Οπως εσημείωσεν κάποιος μή νεω τεριστής. —Ή χαριτωμένη φιλμοπερεττα «Έγώ καί ή ούτοκράτβιρα» πό Ο προβάλλει ό κινηματογρ4ψος Που λακάκη βίδετσι σήμερον δια τελ«υ ταΐαν φοοάν. "Ας τό Ιχουν ύτι' · ψι« των οί Φΐλοι τοθ κινηματογρά •ου. ο Ρέκορτερ ΖΗΤΕΙΤΑΙ.-ύπάλληλος βεοποι νΐς Ιχουσα μικράς γνώοβις γαλλι κης. Πληροφορίαι: Γ ραφείον Ανδ. Ζβη. • ΙΤΟΙΙΑΧΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ ΚΩΚΠ. ΕΜ. ΟΟΔΪΔΔΚΗ! ΕΙδικευΘεΙς έν ΓερμανΙα ι(ς τα νοσήματσ Στομαχου έντέ- ρων καί Ηπατος, σέχκται τοος ,.ασχοντας έκ τοθ πβντι κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείω τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) Τοε(· Κά Άριθρ. τηλ. 7—01 ΨΑΡΙΚΑ Είς ΛοκβΤα μικρά καί αε νάλα είς το κατάοτημα Έμ. Κρασβ<η (!·3χη παλαιάς Γ1· μββχΐεις) Ε1< τιμ#ε ά (
  Α Ν ΟΡΘΩΣ Γ*
  -*< ι* ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ Χο·ιςϊζον,ται να καχαλββΐκ. αόλαΐς μεγάλαις. οιΑ νΑ χορθ «ρβγμα «ολό θίλω νά σΚοΟ, νά «ο λεμοθν τβ χΐριβ σου υέ τ6 σΐδεοο, δνΐας είνε 8ο -άγοΰ ή αόληΙ Την -βΐνβι ό διάτανος τί) ζωή ίκεΐ νη ΣαρΛντα ϊρονΛν 8νας άνθρωχος κατα&Οεται, Κ' 4>ώ ήμουν πβνηντα τριών εΐμπορεΐς νβ στοχα
  φς ΈχβΚ καΙ τ' άλλα τα παιδία, κ' ίκβΤνα μέ
  κακ'σ τ ούς. Σέ βλίτιουν βτιου νερασβς κο( κάθε
  σινμή «*Αΐ νερο "* συχώρεσι· ά, «.' έγέρασε το
  μουλάρι μας! γλήγορα θά μβς τ'νάξη τα «Ιταλοί»
  Ένάμισυ φράνκο μνρβκάματο, ιώβναζβ, 8£ν-ώ3να
  ζα τριάντα σολδΙα.'Ε βΧβκαν την ηλικίαν μου κα! οί
  μαθΓΟοοι χαταλαββςΐ καΙ ήθελον καΐ απ' ούτό νέ»
  κερβΐσουν τάχα τώ; Βέν έοοόλβυα κι" έν ώ οΛν τ'
  άλλα παιδία. Το συμφέρον τού ο καθενας. ΕΙχα
  καΐ την κόρη μου, νά καταλόβη,ς, -λοστρα ήταν
  είς τόν ποταμον. Κ4τι κ' έκείνη κοψΐνέροιζε' ε(κι
  Βώς 4«ερνούσαμε. ΤΙ οαΐμονα ιροβοθοε κι' |κε(νν,
  μή ;ω φν.1 δλην την ήμέρα μίσα σία νερά, ώς έ&ώ
  πάνω. (.έ συνχώρεσι, ,μίσα στή βροχή καΙ μίσα
  αΐ6ν πάγο· καΙ ό άβοας νβ σοθ ξυρ'ζη τ· πρόσω
  «ο. ΠαγΏμίνα καί άν εΐνβ τα νίβα, το ϊδιο, ποέκει
  νέ) νλόνρ άλλοιΑς, τ()ς φεόνουν
  V
  αύθεντικα. Μου·
  σκ(&ι τα ροθχά της. Βλσσ<ήμ«το1 ξερεις τί Ιχει να ((··]; οέ «βΡ' ^ *«*·· τό νερό Ιω; το κόκχαλο. ΕΤνε κακαιβ μέρος οπου έρχεται τό νερό άπ6 βρόσαις είς την αρά&α «ολλαΐς, κ' έ«βΙ, γρο,ικβς, ίχει γοόρναις, «αί 84* στέκεσαι §1ς τα νερά μεσα, βμωςκ' έ«ΐ θβέ μου, νά φυλάγη^Ι Ήοχουνταν 1(7 τα σχΐτι τβ βς·ά- ου Μτά ή «δρα, κ' ευθύς την ίναιρνβ, την τσΰμένη 6 Οπνος, αγοκαμαμένη ά πό την κοόρασι. Την εοερ νέ καΙ ό άνδρας της, ξόλοΐ θίέ μου νά φυλαγη^Ι Βναα^ματα, Απέθανε δα κι' 8λα ή συχωρεμένη., · Μ V **β( *<·>: *4ν βχαρή^ο"-18 ού την την ζωή, Κάλι),
  Ι) τσαμίνη ε»α μάλβμμα· ή"τυχη άηόκριες τάχουν
  ταν, χά Ι μήτε σέ χορό πήγαινε, μήτε τΐποτε, Ή β Κ
  λαις νύριζαν, όλοθθκ. Μ α όσ'-βρνή Κυοιακή τή; ά
  κοκριάς, θυμοθμαι δλος 6 κόσμος ξεφάντωνε· αυτή
  κλαγιασε είς ταίς όκ'ώ ή δ?α, νά ξυπνήση την αύ·
  νή, στή οουλειβ της."Αν σάς λέγω αλλο άιι' ϊκεΤνο
  Βτιου βΤν«, ρωάτβ κοΐ μαθα(νετε>"Λν καλά, ά^β ν ά
  θου γόρευε. στό Παρΐσι μέσα· πο»βς ίχασε μέ συχώ
  ρερι, το γαΐ^οθΐ)! τού, νά γν,ωρ'ζη ΤΑ νέρο Γασΐού
  ρο>1 Όμως σοθ εΐπα* ό »ύ? Βουρλούηης, ό μάσνο-
  μου* άν* αύΐ·ν κύΐταζε Αύτό ξ>ύ?ω «αί ούΐο λέ
  γω' δλλο άν* αότό, τί γυρεύουν ά«6 μένσ, βέν ξβύ
  Γ

  II
  £ΒΑΙ£
  Τ1-ΓΧ
  ΚαΙ επί
  είρήνη...
  Β'.
  Το κ«ταπλη«ιχ<·ϊΐρ·ν διιω:, ώς βκεδΐίχθ^ ακέ Βιάφορκ κιικά μτ««, εΝε Β «ι Ιντομχ απέ τβν δκοΐνν Βιά τεχνΐχ*)ς Ιπεμβάαΐω; τβθ άνθ·ώκ·υ άπομ«χ»ΰν·ντκι έ μικρέβιοι ίζ ρο) τ(οτα· Ό κα«ινορούμβν<"ς έσιώτησε καΙ έμεινεν δρθιος. ΕΙ*ΐΒ· ίε. ταυτα πάντα. άΦβλΑς μέν, άλλά διά φω ν()ς γεγωνυΐας, βιαίας, βροιγκώδους κα{ τβαχυτά- της. ΣυνΙβη νά 6ιακο*0 μ«ταξ6 λόγον κ«| νά χα>
  ρ«τ(90 τινά μεταζύ τοθ νλήθους. Τόσον άγΔνα κα
  τ4βαλλεν είς τινετ« τβν διοβΐβαιώσΐών τού, ώίτβ
  Ιβασχεν δτι 6 ξυλβσχ4στης·, δκόταν καταφέρη τύν
  πΐλεκυν. ΆφοΟ Ιηαυσε τόν λίγον, δλον τό άκροα
  ιήρ«ον Ιβαλε γ4λ«τας άκρ«τήτ·υς· «αριτήρησε δέ
  τότ· τό γελών δημόσιον ό δυστυχής, κ«1 μή έννοβν
  «ΙτΙαν, ήρξατ* καΙ ίύιό< νά γ&λά. Π αγμ«ι ά- (οίον Ι Ό «ρόεδρος, άνήρ φιλανθ?ωπος κσί συνετός, Ι Α0Ρ τ4ν» λόν«ν. Άν4μ>Γ|0»ν είς τοώς Ένάρκους. δ
  τι 6 όνόν«τι Βαρλοοπη;, οδηνο« πλησίον Ιλβγεν ό
  χατηγακβόμενος βΐι ειργάσθη ιοτί, ιΐ^ε χρεωιοπή
  σ« άκθλούθθίβ καΙ ζητηθβΐς δέν ευρέθη, στραφβΐς β"
  1η«ΐτα πρββ τόν κατηγοροθμΐνον, τόν συνεβούλευσε
  ν* προοέξο είς δτι Ιμελλε νά τοθ εΐηρ, καΙ τότ« προ
  σέθεσε — Εύρ(σχεσχι ε(ς μίαν ττβρΐστασιν, βκου είνε
  χρβΐα καλά νά συλλογισθή. ΕΤσβι υπό τ· βϊρος
  καΐ &λλ«ν Οποψιών πολύ σνομδαΐον, Ικβνών νά Ι
  χούν φοβεράς συνεπείας. Διά τό καλόν σου λοιπόν
  σοθ λέγω, τελευταίαν φοράν, νά έξτ)γηθβς καθαρά
  επάνω είς αότά τα δόο πράγματα.
  (συνεχΐζεται)
  Γίνονται
  τάς χινήβιις τε»*·, χ3| Ικλι!««υν
  Γιά ν* είνε τέαβν ά·
  τβ μιχρίδια ηββ ψι-
  λοξινοθνται δπβ δικφίιω* έντ<· μβν, βιά την ζαφ ΐβν τιλευταΕ- αν βδτβν. σΐ)μχ(νιι 8τι κάποιαν μιγάλν,ν &-—ι»·α!βιν τοϋς πκΐέχβιιν. ΠεΕαιν άχριββς; Τέ άπίδτΐξι 1^ ένΐιοιφέρον πι'ααμα π»5 Ιγινι τι- λιυταία έκΐ ίνές ιΐϊιυς κανθάιβ», άνήχονχβς είς την χορεΐκν τβν έ*· έ εώ φιλοξιν·9ν έ«1 «Ο των άπ·ικ/αΐ{ ^ι/ιχών μι- χρ·6!ιον». Οί πειεβμΐτιοθέντις έπιοιήιβνις ΒιεκΕστβαβιν δτι τ) «δ α!α π«υ >ιαιη*ο6οιν αχμαΐβν τόν
  Ιλλέ νά θχρβν ήτ*ν τ) 6ι
  τ«μ(ν- Β. ΤεΟ ΙΒιΙαν τίτοια 6ι-
  ταμΕνιΐν, χ«1 δ άχαλλχγιΤς τβν μι
  κ·*6(«ν χάνθχρος Β(«τ~ροθαιν 8-
  Ιψ τού την άχμήν. 'Δλλ' άκρι
  ββς την κχ»ραι{ττ)τον α&τ^ν δια
  την ζαή» τού ούο!«ν, τ+» βιτχμ(·
  νην Β, τ·0 παριΐχαν καΐ τί μι·
  κρέβικ, τα δκβΐχ συΜήθιβς φιλβξι·
  νι! έηίνβ είς τέ ο©ι»ί τ·ιι. Δ*ν
  Ιχβμιν, ιί( τ^ν. πιρίατααίν α&ιήν
  ι{]{ αιινιργαοΐας χκΐ ττ]ς οκμφιλΐώ
  οίας άυπίνδβν Ιβχ χβές Ιχθρβν,
  Ι «οί διιί>·χβν πχοβδειγμκ ^ανακβ-
  χ)'Ι θΜν,*νιλ(ας χ«1 οανερ
  γβσ[»ς έν τί φοσΐ'; ΔΙ· δηάρ-
  χβ»ν μάνον ουνθήμχτΐ χκΐ Πα»οι·
  βιΐγμϊτα ποϊίΐΑβυ χαΐ έξοντΑοι*
  »ς είς ι^ν φδιιν. Τιιάρχ·υν χκΐ
  6κέροχα καραδιΙΎμαΜ αυμφιλιΑ-
  «ως, 6οΐ|θε(ας χαΐ ουνεργαοΐβς.
  Κ«1 ούΐβ ιΝκ πάντντε χαλεν νά
  τα ένθιιμβδμιθκ χάηοτε.. Διν δκί
  χιι μίνβν κολεμ*( ιίς τ%> φύ
  οιν «βΐ δέν είνε μδνον δ κδλιμος
  νβμ·ς ττ)ς ζ»τ]ς. 'Γ'ίρχιι χΐΐ
  τ) ιΐίήντ). ΚχΙ ή Κια τ) φββις
  π·ύ κχρέιτει τα θεάιΜΤβ τβθ «·
  λέμου, ή 15 ιλ ^ φύσις, μλ ηερι·
  άςι ώ; ααΐή κιύ ίιιΐρκγμβ
  τιΔΘ-μ«ν οήμιρΐ, άκοΒεΐχνύιι πό¬
  σον άληίινέν ιΕνι τε αϋνθΐ)μ«:
  επί γ«]ς Ι^
  Τα ζώα ώς Ιατροί
  Ό "Αγγλος ό·νιθβλίγος ΚάΓδι.
  ΠίΓ< έϊηιΐΜΐιυαε προσφίηβς μί¬ αν έξαιρειιχά πιρ[ι*γ·ν μβλ(τ-ν πε·1 τ<|ί ββΐ|θε!βις που πκρΐχχιν άναμιταξύ τω« τ« κτηνά έν πεοι πτώαει βιιατυχήμαιχος ή άοθενΐΐ· «(■ 1ί«ρΐ«αΙ α«ην«1 κου χαριττ) ρ-3·ν 6 Ιίιος δ έπιατήμην χαϊ χΗ α^γιΤται είς «έ βιβλίον τού ιΐνε ίξβιρΐϊΐχά οιιγχινΐ]«ιχ*(. Ί ίεα μιριχά παβαδιΐγμκτα. Μί «ν ήμέιαν ήιίλ^σι νά ν» τογ·»»;^ Ινα 8ηλι»κέ χοτβίφΐ μέ τ«υ; νειααβύς τού. Εύι μΕ «ν ««λίαν μέ μιχ·ά χοτσύ^ι» π<5 έν πάση πιριπτώΐκ ήιαν ή 8*) είς Βίοιν νά πιτ·0<. Τέ πε ρΐοιριβιν έντβς ττ]« φ«λιβς τβν χαϊ έκερΕμενε ττ)ν έπΐσΐρο^ν ττ)ς μηιί»ας τβν. Πρχγμιτι ή μ-τ! ρκ δέν έβΙρΑΒυνε νά γυρΕθϋ χ»Ι μέ οφαρΕγμκτκ 1}αχιοε νά κάλι τα μικρά τη;. Πιριορΐοιιίνα Β μ«»ς δκέ «Ο παιρατΐ)ρτ)τοΟ—·Ικι ατήμονος έντές τ«]ς φβλιβς τ«ν» τα μικρά χοτσόφΐοι Ιέν χατώρ θβνκν κκρ' Βλοις τίς πριοχαθιΕας τ«ν νά πιτάξουν. Ή μη ΐέρκ έκλΐ] οΕκαι τόϊΐ την φ·λεάν χαϊ άντι ληφθιΐσα δ« τα μικρά τ^ς ήι»ν οιίχμίλωίβ, ή?ϊΐοι νά προοπαθφ νέ τα ράμνος τ-ς νά λδθ) τα δι σμι τ·ν. Μιτ' ίλίγ·ν ή οΐκιγένεικ ιΓχιν αναχτήση την έλιιιθιρΕαν τ-ς χαι ·Ε νεοσαοΕ, χ«ρ·ύμιν·ι, φτεροΰγιοκν. (συνεχΐζεται) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Σ)5»ι·ς·—Ής"*! ι ξβίρετιχΐ ζβτ,ιότςϊΐ ΒιιχρΕθτ,αχν δχ«)ρξΐν ή έκιτυχ(Β_ τοθ κ! Ι1οες Γβρεφίλίκΐ), Μιχαλβχΐ], Δισνεάχΐ), Π·ι>λτ}. Δτσολ^κν],
  :ί«τ), Μχατο
  ΚκργΊΜτάκκ;, ΦΊλινίκΐ),
  Γικννιχάκι;· α! χ»»1«ι ΠϊΧ«14·
  χτ)ν πίοταν είς το Α'. Δημβτιχλν χι, '■ Σι·ιΒάχι,, Βιχχλιάρο»
  ) )ρ ή χ
  «θέν ΐ·{ την πκριλθοθο χν Κυρίαι-
  χήν χ·ρο9 δ«6 χοϋ Τουρΐ9τιχ·9
  ϊ Ίιρχκέΐνοις είς την έχΐ
  δΐασχ·οοιο8εία»ν χαριυτι-
  Ή έπΐτυχΕαι αθ:~ ονιΕλιται &φ'
  ενός είς τάς &ακν·υς «νοιΐκχβιΕαις
  τάς δεκίας ιΐχε χαταδίλη αχιτι-
  χβς τέ Διοικητικόν 2υμ6»ύλιον
  τοΒ ΣβματεΕβιι τ·δι*υ, βκοτιλοθν
  ΐβς μίαν άπέ τάς ¥ΐλ·χρ··δ·υς δ
  μ«λογ·υμέν»ς τάσιις τάς ίκδτ^λ»
  θείας χΐν τιλ«ιιτ«1·ν χβιρέν είς Ί
  ρρν, 4φ' ίίίρβν ίέ ιΖς την
  οιτβοτήριξιν τν,ς ΚβινβνΕας Ίιρχ
  ηΐτρις.
  Κ«τά τόν χερέν τ»3ϊ·ν Ββχις
  Ιιήρχιαι μΐχρι πραΐις, έν έ
  ΛΑ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚλΤΑΣΤΗΜιΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε.
  ΎποΒβτβστήρατα β«1
  τέρας πόλ
  Έ4·>·βρικ·§.
  Ταμκυτήρι·ν
  καί *«1 «ρ··ιομ(α.
  έν Ιφιι
  κ«·ας
  Ιρ-
  Η τουριστική κίνησις
  είς την Ίεράπετραν.
  ημ διι δ Τευριακχος
  Σ&λλογος Ίΐρχπέτρχς ένίιοκριρίμι
  νος ζωΐϊρίς δι* τ^ν έν Ίιρβκέ·
  τ;α ανάπτυξιν τής ζ»τ]; χχΐ κι·
  νν)9ΐιος ΙπΐνοιΧιμδίνΐ! χχθ' 16)·
  μ<δ* τ·ι»ύΐαις οίγκιντρώικς. Έ< πχρκλλήλου χκτΐχιι ο«{φιις πελ λάς οΓίΐνις έχΒηλιΰμινχι έν χ»ι ρφ ιίς δλλα πιΒΕ« θά τ·ν·ο·υν χ»ί κρεχγάγοιιν τ·ν ώ·»1·ν βχο· πδν τβυ έιΓ 4γ«9φ ττ]ς 'Ιιρχκέ- τρ«ς χ«1 τ&ν χ«τ·(χ»ν της, ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Λ. ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Νο 5-50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Μέ τητ« 14 μιλλ(«ν. Άνε«χ»ρεΙ ΤΡΙΤΗΝ κ. μ. δια Ρέθυμνον, Χανι6, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλχίδα, Αί· δϋψον, Β·λ·ν, Φκαααλ·- νΐκΐιν. Μ1Ν0ΑΗΣΙ. ΙίΝΙΟί ΝΕΥΡ0Λ0Γ0Ι-"ΥΧΙΑΤΓ·ΐ1 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ2 ΙΑΤΝΙ 4ΝΜ0Ι· «ΎχΐΑΤΡΕΙΙΥ ΑβΝΝΐΝ ΑΙχεται ·« τλ) 1«τρεΙ· ιο·, ββ·| Π·ιρ«ιβ< Πβ' • ΑΘΗΝΑΙ. Τηλ 13.179 Ζητο6να*ι μΐα ή δόο οΐκότροφοι (μαθήτριαι) παρα καλί)ς οίκογενεΐ άς. Πληροφορ'αι παρ' ημίν. ΜΗΝΥΤΩΡ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΑΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΡΩΜΗΣ ΙΙ5ΙΙΙΟΤΙ ΝΗΗΙΝΑίΕ ΒίίίΙ Λ35ΙΟΟΒΗΙΟΙΙ) Ο ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ Κεφάλαια ν»ί4«οθεματικ» την 31-19 1936: ΕΙκοσι τΐέντε δισεκ)μύρια δρ. (25.ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ) έν ισχύϊ κ*·»» την 31--1* α» Ι* Δια Κεφάλΐΐα βρ*χ- 87.β1 8.ΟΟΟ.ΟΟΟ. ΈκΒοθέντα άσφαλιστήρια κατά τό 1936 553.10». Διά Κεφάλαια δρ*χ. 1 4.β*3.Τ4Ο.ΟΟΟ. Πληρωθείβαι αποζημιώβεις ιό 1936 Βρνχ. 1 .ΒΤΤ.Β4Ο.ΟΟΟ. Κέρβη βιανεμηθέντα είς τούς ησφαλισμένους Βιά την χρήσιν 1936 Βρχ- 140.000.000. Τλ μετ· τβδ Ί β ρ . μ « τ β ι ονναητβμ/να. «σφοιλιατή· ρι« «υμμιτεχοβν ΔΩΡΒΑΝ (Ις τ* Μ*ρδπ &τινκ χ«τ«0«λ· λονται κατ' Ιτβ( τβΐς μετρατο!(. ηρακιορεΐαι καΙ α,νταποκρΐ'ταί είς όλας τας πόλεις τής Κρήτης. Γενιββί Πρ4χτ*»ρ -ρήτη, ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ Είνε κάτι πού ίχει τόν ίδιο αριθμόν άλλά δέν μοιάζει στό χρώμο έχβι την Ιδία ρότσα καί την Ιδία τιμή άλλα δέν έχει την Ιδία δύναμι είναι: ή βιαφορά μεταζύ τού Ν0 7 άοπρο κουτί πού είναι έλαφρό, £ γευστικό καί άπαλό, ΚαΙ τού Ν° 7· κόκκινο κουτί πού είναι χορταοτικό καί γλυκοσέρτικό 1 καί τ* δύο σιγαρέττα είναι των 13 δραχμών. —Ή ιτ«ρ«ν>γά είς Χ«ν(«.
  Κβτα οχετικίτς άνακοινώσ«ι« ή
  παρ«γ»ΐγη «1ς ΧανΙα π*ρβυσι«ζ·ι
  την κατυθι άπόδβσιν: Τβθ αίτβν»
  κατβ 40 επί τβΐς εκατόν, Τής χοι
  θής 35, τής βρύμης 50. τβν φυχαν
  θ&ν 20 (έκτβς τβν κυαμυν ύηο
  λκιφθένταιν κατα 15) τβν γεωμα
  λυν 35, τής έλ«(ας 100. τής αακί
  λου 30, τβν βκΝροδένδρΝν 30 βως
  50 (τβν κ«αταν«βν καί χκρυβν υ
  κολεΐφθΐιοβν) καΙ τβν έσπεριδοει
  ν 15. Είς την κτπνβτροφίαν έ
  ηίβραβεν βυαμενβς 6 χαιρος κχΐ
  ώ; έκ τούτου ή γαλαχτβιιαρ*γΝ
  γή παρουσιάζκται μειωμίνη.
  —"Εναοξις πιιρχχΐά; εΙ| δ«·
  ρχ την νύχτβ *1ς την κ*·
  τνΘι τής Μαλές'ης Χβνίων όκαώδη
  Ι έ{άί 6 ΐ
  ρ
  β1μ*τ τριύρονςκρβο
  π«θβΙ«ς Ισχυράς δυνιχμβΜς χ«ιρο·
  φλή κ«1 στρατ*βΰ ΑΙ ζημίαι
  υιτολογίζονται είς πολλάς χιλιάδας
  δρχ ΈκτΒν διβ$»»θ·ισών άν«κα4
  σεων πρβχόπτΐι ότι η κυρχκΐί
  κροΐχλήβη έκ σιγαρίττβυ.
  —Τ· κρ»τ«9λημ« πο5οσφχ(
  ρ·υ είς Χ«ν(α.
  Χήρερον Κυριακην ·1{ Χ«ν(«
  θ« γίνη κοδοορκιρικη αυν^ντηαις
  μιτα{ύ τδν έμ&δνν («ΤάλΜς» κβΙ
  τηί νικητρι«( τοβ χυιτέλλβυ ν"θ·
  μιλος Φιλαιθλων». Ό αγών θ« ΐ{
  νι προκριμ«τΐΜθ{ τβν άγώννν
  θλή
  Έ««·
  —Ό ελνισχκοκοί
  δ?ικδν Ταμΐίνν.
  γ«β τής ΓινΐΜής ς
  Κρήτης διετάχθη β Έπόκτης 'Α.
  ~θφυλο(>(ή('χαΐ ή ΔιοΙκηοι; Χη
  ρφυλαχΐΐς Χκνίνν 2κη( ένΐργή
  ση την νέμιμον δ(»ς°ιν εναντίον
  παντός συλλίγοντβς έλαιόΗαρκβν
  της ιιιριουαΐας τβν έφΐβριχβν τ«
  μΐί*ιν.
  —Έγχριτιχνί
  Υπο τής Γβνιχης Λιβιχήαεεις
  Κρατης ένιχρΙΘη Α απβφ»αις τβθ
  Ταμιίβυ Έφίδρνν Ρεθύμνης διον-
  την διάθεσιν 200 χιλ δρ. υηΐρ
  τής 'Αΐροκβρ(«ς μ«1 το& ΤαμκΙου
  'Βφέδρων ΧανΙβιν κερΐ διαβίσι
  «ν 300 χιλ. δρ. δια τον αυτόν ακο
  πό ν. Έπίααί ενεκρίθη ή κηόφασις
  Τβδ Ταμβίβυ '£φί5ρων Ήρακλ*(
  ου υπέρ διαβέβ(»ς 5Ο.ΟΟ0 δρ. πρός
  πρβικοδότοσιν 10 βυγατίρΜν όρ
  φαννν έφ. πολιμιοτβν.
  —Ή πώλησις τβν «λ«ύρ»ν.
  Ή Γΐνικη 'ΒκοκτιΙ* άγορανο
  »1α{ έκοινοποίηα* κρός τας ένδικ
  Φ«ρομ*νας αρχάς πρβς έφαρμο
  γήν αγορανομικαν διάταξιν τλ
  ρΐ τβδ τρόκο» πΜλήσΐΜίϊ,τδν α
  λιύρνν τύπβυ 165 β)ο παρά των
  χιλυνδρομΰλΜν ι!{ ,ιχλιυριμιτό
  ρβυς.
  'Βθνικη Τραηεζα τής Ελλάδος
  Ύηοκατάατομα Ηρακλείου
  Διαχειριαις χτηματνν έ{ άνταλ·
  λ«γΑς.
  ΠΑΡ0ΡΑΜ4
  Είς την δημοσιευθείσαν τιροκήρυ·
  ξιν δημοποασΐας πωλήσεως σντσλ·
  λα£(μων ντηιιάτων είς τα ύη' άρ.
  4646 χοΐ <647 καί ήμερομ. 22ας κσί 24ης παρ. μηνός, φόλλα της έφημβ ρΐδος «Άνόρθωσις» έκ πτραδοομής· εδημοσιεύθη ό άριθμός τοθ κτήμα- τος Ε.Τ. 732 άντΐ τοθ όρθοθ Ε.Τ. 2732 καΐ κατα τοθτο διορθοθται. Ι'Εκ τοθ Γραφε(ου) ΑΒΕΔΙΣ Νί«ι ρρ Νίει ύγααιιατα. Νί·ι μοδέρνοι ( ΑΙ τιμβΐ Μβ| ιΐνι «Ι ΝβΜτιρεη. λΒΕΙΙΣΙΙΙ Μεινβ }1 II

  τ
  Ήράκλβιο»—Κρήτης
  ΓραφβΤα Εναντι Παλ. ΝομαονΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωϊα Κυριακήν
  5 ΣεπτεμβρΙου 1937
  ίοβμ
  Η Χ8ΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
  ΤΟΥ ΤΟιΡΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΑΣ
  ΣΥΝΗΝΤΗΘΗ ΜΕΤΟΚ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥηθΥΡΓΟΗ
  ΜΕΤΔΞΛΝ
  ΕΞΟΤΕΡ1ΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑ.τ 4 Σεπτεμβρίου (τού ί
  ταποχριτού μας).— Σήμερον τό άπό
  γευμα αφιχθη είς Αθήνας ό ύπουργό
  των Εξωτερικών τής Τουρκίας κ. Ρου,
  σβή Άράς.
  "Ο κ. Άράς συνηντήθη μετ» τού
  πρωθυπουργοΰ κ. Μεταξά χαί τού ύ
  φυπουργοΰ των Εξωτερικών κ. Μαυ
  ρουοή μεθ' ών συνωμίληαεν επί μακρόν
  Ή συνομιλία καθ* α εγνώσθη Αφεώρα
  την εξέλιξιν τής οιεθνούς καταστάσεως
  καί την θέσιν των βύο συμμάχων χω
  ρών άπέναντί της·3 Ή βυνομιλία αη
  μειωτέο* διεξήχθη είς εγκάρδιον τόνον
  καΐ είχεν ίκανοποιητικώτατα άποτελέ
  σματα.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΟΙ 1ΘΛΗΤΑΙ ΜΪΣ
  ΕΙΣ ΤΟ .ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ <4 Σ^βρίου (τού άντ α Αθ«ριτού μας). —Σημερινόν τηλεγρά φήμαι έχ Βουνουρεατίου αγγέλλει ότ αφίχθησαν έχεί οί "Έλληνες άθληταί ο μέλλοντες νά αυμμετάσχουν είς τούς έ κεϊ τελουμένους Βαλκανικούς αγώνας Οί άγώνες*ούτοι πρόκειται νά άρχ£ σουν αύριον (σήμερον) παρουσία τού Βασιλέως τής Ρουμανίας. θ'ΡΟΥΣΑΗ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣΤΗΝΣΥΝΟΑΒΝΤΗΣΚΟΙΙΙΩΜΙΑΣ Α β ΗΝ ΑΙ 4ί Σεπτεμβρίου (τοθ άν ταποχριτού μας).—Ό αφιχθείς σήμερον ύπουργός των Εξωτερικών τής Τουρ κίας χ.Ρουσδή Άράς αναχωρών έντεύ θεν θέλει μεταβή είς Γενεύην όπου ώς γνωστόν συνέρχετοιι έντός των ημερών ή Σύνοβος της Κ.Τ.Ε. ήτις Θά συζη τήση επί σοβαρωτάτων βιεθνών ζητη μάτων. ΔϋΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΤ1ΤΜΙ ΑΙ. ΤΑ ΒΚΤΑΤΙΞΙΑΙΥΜΝΔΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 4 Σεπνεμβρίου (τού α-νταποχριτού μ»ς).— Ύπογραφέν υπό τής Α. Μ. τού Βασιλέως άποστέλλε- ται πρός Ιημοα(ευσιν είς την έφημε· ρίοα τής κυβερνήσεως τό οιάταγμα διά τού όποίου βάσει τοθ περί σχολείων μέοης έκπαιδεύσεως νόμου χατατάσ- αονται τα γυμνάσια είς όκταταξία ή' πεντατάξια άστικά ή πεντατάξια, γυμνά αι» ανωτέρων κύκλων. Η ΕΑΛΒΝΙΚΗ ΑΝΤΙΟΡΟΙΟΙΙΪΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 4 Σεπτεμβρίου (τοθ άνταποχριτοΰ μας).—Ανεκοινώθη επι αήμως ότι την εσπέραν τής προσεχούς Κυριακής αναχωρεί διά Γενεύην 6 ύφυπουργός των Εξωτερικών κ. Μαυ- ρουοής υπό την ήγεσίαν τού όποίου διατελεί ή 'ϋλληνι»ή άντβπροσωπεία ή μέλλουοα νά συμμετάσχη των εργασιών τής προσεχούς σύνοδον τής Κοινωνίας των Εθνών. θΓκίΝΕΖΟΙ ΑΠΕΧΟΥΣΑΝ ΝΕΑ ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ό αγών έν Σανκάη συνεχίζεται. Κατάληφις έρυδροϋ ατμοπλοίου. Α 4 Σ)βρίου ΐτοβ α,νταπο κριιού μβς).— Τηλεγραφήμβ,τ* Κι- νεζικής «ηγης 4.ν*ίρέρουν ότι οί Κινέζοι άηέκρουσαν είς Σαγκάην νία σώματα "Ιαπωνικού στρατοΰ άποβιβαοθέντα έ- κεΖ. Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα αί άπώλεινι.τών Ίαπώνων είναι μεγάλαι. Έξ αντίθετον» τό Τόκιο ΒιαψεύΒει τας πληροφορίας ταύτας τονίζον ότι οί Ί* ηωνες ηροχωροΰν τόσον έν Σαγκάη ο »«Λ «ί« «ήν Βόρειον Κίν»ν. , ΑΘΗΝΑΙ 4 Σεπτ«μβρ(ου. Κατά ραδιογραφΐκήν άνα- κο(ν»σιν τοθ Ια-ννικοΟ στρατηγβίου τα Ια«·»νικα στρατεύματα κατέλαβον τα λιγόμενα «Φρούρια τοθ Λέοντος», κείμενα βορειο δυτικβς τής; Σαγκάης. £«1 τοθ «οταμοθ Γιάν—Τσί, ά ■οκατασταθεντος ο Ο τε* νυν δεσμου μεταξύ τΩν έν Σαγ »χάτ) ία«»νικ·ν ναυτικ&ν Γδυνάμεων καί τοθ «εζικοθ τό 6«οϊον ά«εβιβάσθΐ) είς ΒοΟ—Σούνγκ. ΟΙ Βιεθνιΐς κύκλοι «ρο- βλίβουν δτι η («βάσις τής Κάς Α«ιθΙσ««ς κατά σιδηροδρομικώς γραμ¬ μάς ΝανκΙν—Σαγκάης, « ξαρταται α«ό τάς «νισχύ« σεις τάς 6«οΙας θά λά- βουν. 'Αννιλλκται «κ ΤονιΒος δτι οί ΊσεχανοΙ 4θ»ικισταΙ κατώρθωσαν: νάάκαγάγουν τό έρυθρόν Ισκανικόν ά τμόβλοιον «Μ4ρ Νέγκρο», τό όκοϊον -ροερχόμινον έξ ΌδησσοΟ, εΐχεν'άγκυροβο- λήσει είς χον Γαλλικόν λι· μβναΜκόν.Ό «λοίαρΜος,βο ηθοομενοο, ο«δ Ίσκανβν β θνικιστων, βροιλθόντων έξ ΆλγερΙου, ανήλθεν ι«1 τοθ σκάθους καί Ι««··εληθε1ς τής άβουσίας τοΰ «λιΐβχου μίρόυς τοθ ■ληρώματος, καί άκιιλήσας τούς <*«ο μείναντας είς τό κλοϊον, ανέσυρε τάς άγ«ύρας καί άνέλευσεν λκ Μτ»όν. ΎιοτΙ θιται, δτι τό άκαιιθεν βλοΐ όν κατευθυνται είς Σαρδη νίαν. Τό φορτΐον τοθ «Μβρ Νέγκρο» (χνοτιλιϊται ώς λΐγιτβι, άβό τάνκς καί Α ■ό Αιρο-λάνα. Νεώτεραι «ληροθορίαιδι αψεύβουν τήνκυκλοφαρήσα σαν φήμην δτι τό τορπλλι σθέν ύ-ό Αγγλικήν σημαί αν Ελληνικόν άτμόκλοιον «Γούντφορντ» Ανωλέσθη, μιθ' ολοκλήρου τού κληρώ ματος. Τό «λήρ»μα Ιιεσώ θη σχιβόν Ιξ όλοκλ|ρου. Ή έπιβολή έν τώ μέλλοντι προσδέτων κοινοτικόν φορολογιών. Κατόπιν σ^βτικίς οιατσντ)ς τοθ Οπουργβΐου των 'Εσωτβρι «ών ή Νομαοχΐα Ήρακλβΐοΐ- 4ίκτ]ΰθυν> χθές πρός τόν κ
  Δήμαρχον καΐ τούς -ροί
  δρους τΟν κοινοτήτων κ Ο νο
  μοθ έγκόίλιον διά ττ)ο οποίος
  «αρΐνονται οδηγίαι όσον β
  φορ ^ την επιβολήν μέλλοντι
  κβς προσθέτων ή ούτοτβλΛν
  προαιρετικΔν φορολογίαν.
  Συγκεκριμένως όρΐζβται ;διν
  έφ' δσον διβ βιατσγής τοθ ύ
  ■ητουργβΐου τβν 'ΕσωτβοικΛν
  καρβτάθη Λ θητβΐα τή» ή^η ύ
  περ«τούνΐων δημοτικήν καί
  «οινοτικΑν συμβουλίων, ταθ
  ια δύνανται ιιροκειμέ>ου ττε
  ο( φορολογι&ν μή δυναμένων
  <αιά νόμον νά Ισχύσωσι νέ οον μ βς δημοτικάς καί χοινο νίκης πβριόΚου νβ «ροέλθω σιν έ» καΐΓφ είς την επιβολήν των ανωτέρω ρηθεισ&ν φορο λονιΛν. Πκραιτέρω ή ΝιμαοχΙα γνω ρΐζει Β τι νροκΒΐμένου «βραλ λήλως περ! φορολογι&ν, τε λάν δκαιωμά'ων έιΐιβαλλομέ νων δ'ΐυ χρονικοθ -ιριορι σμοθ ώς π. χ. τοθ προοθέτου φδρου &—Ι τον κ ληρονομΐον, «Τνε δυνατή ή όποτβδήποτβ έ τιιβολή τοιούτων υπο των δή μοτικον κοΐ κονοτικο> Συμ
  βουλίωΥι
  ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΧΜΟΙ
  ΑΓΡΙΩΝ ΔΕΝΔΡΟΝ
  Ή Γιββγιχή πιριφέρεικ Ήρχ
  &πΐ|θθυνε πρός τόν έκαρ
  χιαχόν γιωκένβν Μονοφατσίου χ.
  Χ Σϊχιλλαρ1δΐ)ν ||-γ·αφ·ν δια
  τ·Β έη·Ι·υ συνιο'βται τ) ενεργεια
  εμβολιασμόν άγρΐβν ίίνδιβ» είς
  έλόχλτ,ρον την έκκρχ(«ν. ΟΕ ίμίο
  λΐΒομοΙ θά γΐΗοσ.ν μετά «έν κ··
  οεχτ] Ίανιυαριβν χκτοι·τιζ«μέν»ν
  άναλίγων ουνεργείαν διτε νά
  έξακοΑ·υ6ήο«οιν ιυΐ·ι χαθ' &λ-ν
  την κρβοιχΐ| άνοιξιν ώαλδ',ω;
  ττ}ς φοοε·( τβθ ϋν&ρ·υ χαΐ χτ)ς
  1κβχ«]ς χαθ' ή* ίέον νά έμβολΐα
  α8|. Ταδτ·χρ·ν»ς θά ενΐριη^Ο*
  ώς κλΐ|πβφο·ιύμεθοι χ»Ι ά ίμδ»
  λιαομβΐ ιίς τας άλλας πιρΐφιρι
  βς «Ο ΝΐμοΟ.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΣΥΝΤΆΞΕΩΣ ΕΡΓΙΛΗΠΤΩΝ
  Ή Νομβρχία Η>βχλείου δι*
  χθιοιν1|ς Ιγχυχλΐου της πρός τας
  ενβιαφΐρ'μίνας αρχάς χοινοηοΐι
  {^γράφον τ·Β υη·υργιΕ·κ τβ
  'Εοοτεριχίν Βιά τοθ ΐη·!ου επι
  ξ-γιΐται έ τιίπες τβν Ιιενιπγιυ
  μίνων χιαχήοινν οκέρ τ·0 Τ.μΐ
  •υ οιινιάξιως Έλ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΒΥΟΝ Τ Α
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  Σήμιρβν 1>ψ ΣειττιμδρίοΗ Ρβ
  8ιΐ(μι»·ύαβϋ* τβ φα»μαχιΐ> Έμμα
  νο&τ,λ Ζχαειαδΐ), θι·6ώρ·υ θιο
  Θ Γδ
  8ια*ιιχτειιυοουν ϋ τα
  ψΛ μ»*ιΐΒ Θεοδ. Θ«»δ»ρΙίΐ) χά
  θί»δ. Γιαι»για&~. ΔΒ;ι·ν 01 δια
  υκτεριύοιαν τα φαρμαχιΐ* Έμμ
  Μα ζ«κε<άχΐ] χαί Μιχ. Τζομπ» Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΠΟΡΒΛΑΙΩΝ Διά νιωιίρας άκοφίοκβς τβν ;βϋργβν Οίχονομικ&ν χοΐ ΈΒη χτ]ς Οί*·ν*μ!ας τροηοηοιιύβης προ γινιοιίραν έκετρκηΐ) δια λογαρΐα ομον τοθ δφιιηβιιργιιοκ Άγβρανε μ(ας ή ιίοιγηγ^ 1150 τόννον οκο λαίων έξ ώ< ·[ 150 θά είοα χθ·Ον βποχλιιοχ χ»ς Ιχ ρΐας χαί β[ 1000 έξ ' άλλον χβρβν. ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΧΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΡΗΑΤΕΜΠ·ΡΟΝ Πείς τας αοτυνομιχας 4ρχ4ς έχβινοκοιήθΐ) κρβς εφαρμογήν άγ· ρανεμιχή Ιιάταξις διά ττ]ς ίιτβίας ■ντες βί δερμοιιέμκοριι θκβχ»ι οδναι νά μιτρβοι καί οφραγΐζβ οιν ανιξιιήλβς τα δχ' αϋΐεΐν πά» λεόμινβ έγχώριβ χβτΐιιγαομένα Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΞ4ΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦ'&ΟΝ ΚλΙ ΣΤΑΦΥΛΩΝ Κατά πληοοφορΐβς έομοδί ως ττσρσσχεθείσας α( έντεθ θε, 'ξαχθεΐσαι μέχρι τοθδε στσφΐ&ις ϋκολογΐζονται κ(ς 15ΓΟ.Ο0Ο περίττου όίθοας. Έκ τούτων χά 3)4 τιβρΐχου έξη Κθησαν ι{ς Αγγλίαν καί αί οπόλοιποι ιΐς Ιταλία*, Πολω νίαν, Όλλσν&Ιαν, Τσβχοσλο βακΐαν καί ίΐς την λοιπήν Έλ λάδα. Έπίσης αί έξαχθεΤ σαι σταφυλαΐ ύκολογΐζονται ε(ς 2 500.000-3 000 000 όκ. Κατα ιήν λήξασαν έβίομΛΒα εσημειώθη έντατικωιατη έζα γωγή. Ώς άναγραφεται είς τα έβδομαδιοΐον δελτίον τοθ ΈμτορικοΟ «αί ΒιομηχανικοΟ Έτιιμελη ηρΐου ή ίξαγωγή σταφυλ&ν ανήλθεν ιίς 1.190. 000 ΐιλγο. των σουλτανΐνων ε(Γ 1.123.000, των ξα>θων βΐς
  26 000 καί τον οΤνων ε(ς 140.
  000.
  Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΧΧΟΛΗΧ
  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΙΣΙΚΟΜΩΝ
  Ή Νομαρχ(α Ήρακλβΐου έ
  ϊθΐνοποίησε πρός τούς προέ
  δρους τον χοΐνοτήτων διατα
  νήν δια τί)ς οποίας, γ^ ωρΐζει
  δτι προσεχές Ιδρύβται ι(ς Ά
  θήνσς σχολή νοσοκομων είς
  την οποίαν θα γίνωνται Αεκταί
  γυναΤ'βς ήλικΐας άπό 20 μΙ
  χρι 40 έτβν, Ή φοΐτησις ι(ς
  την Σχολήν θά είνε μονοβτής.
  41 έζβρχόμβναι νοσοχόμοι έκ
  ττ)ς Σχολη'ς ταύτης θά ό«ομά
  ζω*ται βςηθβΐ θα ιύρΐσ'ωσι
  ί έ εργασίαν μέ 1<ανοποιητι κσς άποδοχάς με^ίμνο τοθ Κ Η ΕΞΑΓΟΓΗ ΔΑΜΑΧΚΗΝΩΝ Ι Καθ* ά?μ·8ίαν άνβχιΕνΜθΐν γή 8αμαβ«4ν«»ν ΧοΙ χορομή θά έκιτΐέκιται ιίς χώρας α»ταλλκγ*]ς μ.νιν χατοηκ αδείας τοθ εΊιΙ τής '8Βνικτ|ς ΟΕχονομίκς ττ)ς μ η) κ ό; τα Νίμικβ ηρίο«η« Δημβ3(ου ΔικαΙοκ χαΐ τας λΐιτβυρ γβύβχς έ* ιω ν·|ΐφ Τρ9)χέζ«(, 1/ γράφον Βιβ τ«0 ίποΐο» γνβρίζΐται δίΐ ιίς τας π?βκαλ·ι»μίνας δη' ού τ6ν άκανιήαιις τβν ηρ·|δρων Κβινοιήτβν Ην πβρέχιται ταχυ δρομΐχή ατέλιια χαΐ ουνιπβς τ* ταχυ!ρ·μιχβ ι!>τ| βαρ6ν·υοι
  τιϋς δ;γανιομ<υ( τεΰτιυς. 00:· κροκειμένου ■( α »<έρ· νά αί τοθντκι εφεξής πλΐ|ρβφ·ρ{Βς καρά τβν κροέδρβν τνν χοινοτήίων δί όν νβ Ιπιουνάκτβοΐν άηαρβΐτήτως μιτβ τοθ οΕ>ε!ο» έγγράφβυ χβΙ
  τ* γραμμοιτίβ^μον τής αηβντή
  οεοις.
  ΤΙ ΕΙΣίΓΟΠΚΙΝ &ΙΚΑΙΩΗΑ
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  ΒΠΙΘΒΟΡΗΤΟΥ
  ^χ έκ τ^ς μ-νΐ
  αίβς αδείας τβιι 6 'ΒπιΒΐβρηχής
  τβν Δημκινκν οχβλιΐβν Ή·β
  χλιΕ«υ χ. Δ. Βίλίργας.
  Πρός τάς τελωνίΐακβς άρ
  χάς εκοινοποιήθη άτιοφοοίς
  διά ΐτ]ς οποίας γνωριζβτηι β
  τι ιίς περίπτωσιν καθ* ή;ή
  όριστΐιή κατανομή λήξαντος
  εξαμήνου έκΐ έμπορευμάτων
  τίνων ιπραγματοτιοιήθη μβτά
  ιήν 31 ΜαρτΙου έ. Β. ή ίσχθς
  τοθ εΐσαγωγικοθ θικαιώματος
  ' ήξαντος έξαμήΌυ επί τον
  Ρφν τούτων Βύνσται νά να
  ραταθθ μέχρι τής 30 τρέχ
  μηνός.
  ΛΛΛΗΛΙΤΡΑΐΜΑΤΙΙΜΟΣ
  Χθές ιμη
  δια ξώλβν ι!{ διάφορβ μέμ- «0
  οβμβτός τβν εί Γεώργ. ΚβζβχΙ
  δΐ)ς χβ Ι Ίτβ. ΡβΚττ,ς ακμχλαχέν
  τις Ινεχβ κ··ΐ)γβυμέ»·ν άφβρμβν.
  'Κχ ίΛψ τρακμ«ιοθέ»τε»ν δ κρβ
  τος μετεφέρθη ιΙ{ τό ΠβνΑνιΐεν
  Η ΔΙΒΝΕΡΓΒΙΑ
  ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΩΝ
  Διά χ·ιντ]ς ακιφίοιως. τβ» &
  γ ΟΙεονομιχπν κ»Ι 'Κθνι»*]ς
  Ο1»ονομ(ας χβιΐ]»ιήΒη ν) δπ' άριί
  53599)37 βχέφασις «ηΐρ( Βιενερ
  γε(ας «ναχ*ταν·μ«]ς χαι* έπιμιλη
  τηριαχβς (
  ΑΦΙΞΙΣ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ
  ^Μιτπι^
  Ο Σ0ΒΙΕΤ1Κ0ΣΤΤΠ0Σ ΖΗΤΕΙ
  ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΔΝΤΙΠΟΙΝΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΡΟΙΑΑΙΣΜθν: ΦΟΡΤΙίΟΝ
  ΤΟΥ ΕΜΒΟΡΙΚΒΥ ΣΤΟΑΙΙΥ ΤΙΣ ΚΟΡΙ!
  ΑΙ ΙΤΑΑΙΚ4Ι ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΚΙΙΑΙΑΝΤΙΙΤΙΑΙΚΑΙΕΠΙΟΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποχριτοθ μας). — Τηλεγραφήματα
  έχ Μόσχας άγγέλλουν ότι ό Σοβιετ»
  χός τύπος είς έπιθεικώτατον ΰφος ζή.
  τεί την εφαρμογήν άμίσων άντιποί·
  νων διά τούς έν τή Μεσόγειω τορπιλ¬
  λισμούς Σοβιετκχών σκαφώ». Οί Σοβι
  ετικοί δημοσιογραφικοί χύχλοι τονί-
  ζουν ότι άν τα άντίποινα ταύτα δέν έ«
  φαρμοσθούν υπό τής Αγγλίας καί Γαλ
  λίας θά τα εφαρμόση μόνη της ή Ρωσ¬
  σία.
  Τηλεγραφούν έχ Ρώμης ότι αί ιτα¬
  λικαι έφημερίοες άσχολούμεναι ^έ
  τούς Γαλλορωβσικούς ίαχυριαμούς ότι
  τα ύποβρύχια τα βρώντα έν τή Μεσο-
  γείω είναι ίταλικά είρωνεύονται τού*
  τους. ^^__^_________^
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΞΕΤΡΟΧΙΑΣΑΝ
  ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΝ ΠΛΗΡΗ
  ΙΑΠΩΝΙΚ|Υ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποχριτού μας).— Καθ' £ άγγέλλε
  ται έκ., τού έξωτερικού οί Κινέζοι έξε-
  τροχίασαν μίαν άμαξοστοιχίαιν επί τής
  οποίας έπέβαινον αυντάγματα όλόκλη
  ρα ΊαπωνιχοΘ στρατοΰ. Έκ των Ίαηώ
  νων εφονεύθησαν χαί ετραυματίσθησαν
  πλείστοι μεταξύ των οποίων αρκειοί
  άξιωματικοί.
  ΆρΙχιΐβ ιίς ιήν χίλιν μβς
  κρ«ς έκθιώρτριν τεθ ένταΟΘα Μι
  τι»»ολ·γιχιΟ οιαθμεθ δ τμχματάρ
  χτ$ς «0 οπβκργιίβυ Άιρ·κερ[Βς|
  μιτε«ρβλόγ·ς χ. θεάκλ. Φιντι
  »λ<1<· Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΙ έν τβ άγορρ μας κυμανθείσα χθές τιμαί των διαφόρων ίνχωρ ών «ροΤόντων είχον ώς κάτωθι: Κονδρ. Δΐαν Σουλτανίναι α' 20.60 » Ρ' 19. .· V* 18 β 17.50 «' 14. 15 ΥαχιάβΗ α' 9 Β" 8.50 Ίλαια Β βαθμόν 30. 35 κοινα Βϋ, ραφιν* — α' >4. Ϊ8.
  ρ; ιι.
  η »νκντ··· α Μ), μ,
  ΚιΒΗΜΕΡΙΝΔΙ
  II
  ΕΚΤΕΑΕ.Ε1Ι
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΐρΝ ΡΩΣΣΙΔΝ
  ΕΙΕΤΕΑΕΣΟΗΣΙΗ ΙλλΒΙ 48 ΤΡΟΙΣΧΙΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Σεπτεμβρίου (τοθ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έχ
  Βνρσοβίας βεβαιούν ότι αί εκτελέσεως
  Τροτσκιχών είς Ρωσσίαν συνεχίζονται
  καθημερινώς. "Ηδη κχτά τάς Βύο τε¬
  λευταίας ημέρας κατεδιχάσθησαν είς θα¬
  νατον χαί εξετελέσθησαν μετά οίωρον
  48 άτομα χατηγορούμενα ότι άνήκον
  είς την προπαγάνδαν την παρασκευάζου
  σαν την επάνοδον τού Τρότσπυ είς την
  Ρωσσίαν. Ή πληθώρα αυτή των έκτε·
  λέσεων λέγεται ότι &νταηο«ρίνεται είς
  την Ιιαταγήν τού Στάλιν όπως όλαι αί
  δίχαι εναντίον Τροτσκικών τερματι·
  σθούν όηωσοήποτε πρό τής λήξεως τοθ
  Νοεμβριού έ. ε.
  ΤΙ ΕΖΗΤΗΣΕΝ Ο ΑΥΤΟΙ»
  ΤΗΣ1Α00ΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΑΙΤΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Σεπτεμβρίου (τοθ
  άνταποκριτού μ-ας).—Έκ Τόχιο άγγέλ
  λεται ότι 6 αύτοκράτωρ τής Ίαπωνί·
  άς είς λόγον τού τόν οποίον εξεφώνη¬
  σεν είς την προχθεσινήν έκτακτον β6νο-
  βον τής'ΐαπωνικής Διαίτης ετόνισεν ότι
  είνε ίνάγκη νά σιαθεροποιηθή ή κατά¬
  στασις έν Ανατολή έπιτυγχανομένης
  συνεννοήσεως μεταξύ Ίαπωνΐας καί Κί
  νας. Ό λόγος το« θρόνου θεωρεΐται υπό
  των έν Ίαπωνία οιπλωματικών κύκλων
  χαραιχτηριστιχός των έπικρατουσών έν
  Ίαπωνία άνησυχιών διά την τελευταίαν
  εκστρατείαν έν Κ ίνα καί τα άποτελέ·
  σματά της άπό Ίαπωνιχής απόψεως.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΝΕΤΑΘΗΣΗΗ
  ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ_ΓΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Σεπτεμβρ(ου (τοθ
  άνταποκριτοΰ μας).— Έχ Παρισίων
  τηλεγραφοΰν ότι εις την Ισπανίαν καί
  είς όλα γενικώς τα μέτωηα αί μαχαι
  ένετάθησαν. Σφοδρότερος κρίνεται ό α¬
  γών είς τούς περί την Σ»ρ*γώσαν το-
  μείς καί τό Καραμπαχέλ έν Μαβρίτη
  οπου οί κυβερνητικαί ένήργηβαν λνα
  αώοεις έ«ιθέσεις 4ποκρουσθέντες
  ιηροτατα.