94747

Αριθμός τεύχους

4658

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

7/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕ(Χ?ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  ΙΊησία Μραι 3
  Ιξάμητοί Ι
  'ΑμεοΐΜΐ,ς
  ετησία δολ, 16
  Ιξάμηνος » Β
  Τ.μή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. ϊ
  ΓΡΑΦΕΙΔ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  Ο&ΟΙ ΜΙΝΟΤλΥΡθΤ
  ΤΙΠΙΤΙβΙ 1ΤΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΡΙΤΗ
  7
  ΪΕΠΤΕΜΒΡ10Υ
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΕΤΟΒ Ι|ΟΜ
  ΑΡΙΘβ, ΦΥΔΔΟΥ 4658
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
  ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
  ΜΙ τλν ά?ιι·ζ·υβ«ν έαιβλη
  τικβτητκ κ«ι μέ βλβν τβν
  τ·ν·ν τβς ιιτιαημάτ(ΐτ·{ έάρ
  τααε πραχβές τβ 43»ν £ύν
  ταγμ· την επέτειον τής μ«-
  γαλικ μβχης χ*5ϊ Δβϊρανικ,
  την έκβΐαν κνθιέρωοΐν ώς
  ημέραν βυμββλΐζβυααν τή*
  κβλεμικαν δράϊίν τ·υ. Προ
  τ·0 κιν·τ«β(·ΐ) τβ βκβϊβν Ι
  ατήβη είς την πλατείαν Τ£ς
  Ελευθερίας καριταχβη τβ
  ΐώνταγμα ·λ·Μλπο·ν καί α
  κέδ*·κε τον βφειλάμΐνβν «β
  ρ·ν τιμϋς είς τ·ύς νιχρβύς
  ήρωας τβ» οί βκβΤ,βι έτίμη
  βαν την σημαίαν τ·β χά)
  την εστεφανωααν μέ δαφνας
  νικβν καί θρίαμβον τας 4
  η·1ας έηβ>ιααν δια τ·0 άγΙ
  εηι τη ν αΐματβς. _αί είναι
  όντως μακρβς β καταλβγβς
  τβν ένδβξως κΐοονΐκν είς
  τίς διακ4ρβυ( μάχας ανδρβν
  γ·0 αυντβ|γμ«τ·ς. Δ»·τι τβ
  43·ν Σύνταγμα, ευρέθη κβν
  τβτ», ιίί τίς πρβφυλαχβς τοδ
  ■ν&νβί,ιίς την πρώτην γραμ
  μην τ·Β κυρίς. Καί καντβ
  τι, μ* τα έπιχα κατβρΐιίμα
  τ« τ·υ έχέρδιζε μαχαρ, κρα
  σέθετ* νέας νίκας είς τα Έλ
  ληνιχβς ·κλ«. Χνρίς δκ ύ-
  περβολήν ολίγαι μβνέδες
  τοθ Έλληνικσδ ατρατσδ
  I-
  χο»ν ν« έκιδΐ<£·»ν τσβην πβλεμιπ&ν δράαιν, τάσβν λαμ πραν Ιστορίαν ββ«ν τβ βύν ταγμ« αύτβ. Όϊ·ι ευρέθη* α«ν κΐς την προχθεσινήν σε μνην τκλιτάν, ίαβι μέ «αι» νφν αλλα χά! βαΒκΙιν σ»γ Μ(«ιΐαιν η>ιβ»βαν δια μίαν
  ιίοέτι φβραν έκφβνβύμινα
  τί ονσματα τβθ μακρβΒ μκ
  ταλβγβυ τβν ν»«ρβν χαθ βυν
  τίγμντβς κα··§«β» ύηηρέτη
  ααν ύκβ την σημαίαν
  τ·υ καί Ιίηααν την μιγά
  λην τ·» ΙοτβρΙβν καί έλα
  ββν μέρος είς τ·ς μ*
  χ«ς ιτ·ύ διε{4γαγκ, ήσβαν
  βιισαν βεβαία χο ονγκινιιτι
  κβν ρΐγος π·ύ φέρκι ή ίνα
  μνηοις τοα»ν χαί τ·)β«ν γΐ
  ν·ν·τ«ν αλλα *·■· ανεμνή·
  οΒησαν κβοα Ικη. η*σ· κα
  τορθύματα, πάσαι λαμπραί
  οελίδες της νΐβταραβ «θνι
  Νε|{ Ιατορίας μας καί κ«σ·ι
  ακαρκμιλλοι ηρ«·α 1
  ■ύτ·6υα(«ι ίΐν ι ι ««ι
  ς κ
  43·ν £ύνταγμ«.
  Φυβικα σήμερον ι) Έλ
  λ*ς δέν τρίψη νιλ·πάλ·μα
  ΐβή. Δέ ν {χΐι βλεψεις
  ύδά Δέ < ς Βυμΐΐ τ(η·τ« &λλ· κιι· την εΐρήνην. Έκομ.ννς σύτι καί • στρατος τηί δέ» διακνέι τκι *λ· φιλ·κ·λέμ·υς διαθέ βκις. €&ΐι καί «Ι κ·λιμικ«1 έορταί ίχ·ιιν σκοπόν χ·1 κρο θεβιν να έξοίκτουν τό η·λβ μικόν μένος τ·0 λββδ καί τβν ένσχλΜν Βυνάμενν. Ά ρα κκ η καλιμικη έ·ρτη τ·8 431» Σνντβνματος δΐν έβλικκν είς χαλλιέργΗΐαν ατρατ·Ηοαετικ·δ η φιλοκβλέ μου κνκύμ«τ·ς. Ή Ελλάς ομ»ς άκ·τελεΙται «η· Ι «κ λα •ν τοδ β ποίον η φιλοπκτρια ^ ηρ«»ομόί, καί η κρ·αήλ» αίς είς τα ί*ΐκύδη τβς φυλϋις κκί τ* ί&ανικβ τβδ £8ν·»{ είναι ννυατί είς 4λ·ν τ·ν κέομον. Καί λ λαος αύνος ίχει βη<φ«οιν να ζήβη Ιλεύ Βερ·;, άπερίσκαοτειρ, κνε{«ρ τητβ£. Κ·ί &ν έηιθνμι) την ΐρήνην δίν ««ύΐιίκσ τβδ ν κ π«ρ«αχ!»*ζ!Τ«ι καί δι« νβ είναι είς θέσιν ν' αντιμε Κ(βο κ«βε δναάρεατον, κβ θΐ κκρσοπτον, καθε {ενικην κρ·ββ·λην. Επί πλέον 4 έλ ληνιχος λκός Ιχε» βκθώτατα ριζνμένον τέ αΐαθημ* τίς εύγνωμοούνης καί τοδ σεβα ■μ·δ ηρσς τού; εόκργέτας καί τ·ύς λλινΒΐρ«τ«ς τού Δι άχι γννϋΐζΐι ίτι μονον οί λαοί κι« δέν ληομ·ν·δν ν' μ ταν χρ·«βτ·δν, ζ·6ν, ύΑ λ γβθν. Κ«ί κύτην την έννοιαν ί χουν αί κ·λΐμ«καί έορταΓ Καί αύτην την αημαβΐαν αύ τ·ν τ·ν χ«ρκκτϊ.ρ« ειχε καί πο·χθεβι«η έορτη τβδ 43 εν £»ντ«νματ·{. κ*ρ«αχ> την
  ■άκκιρΐάν ν'άωοδοβς είς τ·ύς
  νΐκρβύς ίίρωοις 4 ν·ρ·ς τ·δ
  όφΐιλεμένου οιβκσμβδ κ«ϊ
  χκ§ς ιύγνωμ·σύνης χειί
  να διιι{ηλε.6ί3 ονχροναις η
  ■τπσνκαις τοδ λαοδ μας νβ
  ζήοη έν κΐρήνη βλλβ κ«ί νβ
  μην επιτρέψη ούδιμΐαν απσ
  πκιραν ιίοβολήί {{«Βκν.
  ΙΕΒΙΑΙΟΙΙΣ ΤΗΣΑΥϋΣΕΟΣ
  ΤΒΣ ίΓΕΟΡΠΙΗΣ ΚΑΡΑΓΟΓΗΣ
  Εειτακιν έντβλί,ί της Ευ-
  βΐρνάοεω; τ· 'Ανώτατβν βί
  ■·ν·μικσν Σ«μβ·ύλι·ν ακε-
  ίαινκ ενεργήση ΐύρείαν
  κειΐ ίμπ«ρ»οτατ«μί*ην
  ί^ΐ»ν«ν της νκ»ρν·»ηί »««
  τ*·τα.βΐΜ( τηί χώρ«ί· Πρός
  Τ·ν βκ·πέν δί >ύτ·ν κα> *
  πηύΒννι πρ·. τ« Γενργικί
  Έπιμιληΐίίρια ίνγρ·?·* δ**
  τοδ οκ·1·υ ζητιί *« τβδ δβ
  Ββδν ·1 έ,ΙΚ πληρβφβρίβι:
  1) Π·ΐ«ι εί Ι χβτβι περιφΐρΐίβί
  καλλιέρνιιαΐ καί κβία η μέ
  αη οτρΐμματΐΜηβπβδβοίςτων.
  2) Άν είναι δυνατη η ·»ΪΠ-
  αις της ηβρ»γ_γ95 »■· **-
  ηβ{«ν μέακν: Διβ τϋί έκτι-
  λ<αενς κ*ραγ»γικ·.ν έργων, διβ χρπσιμβπβιήαΐΐίς «βλυ- τίρων βκβρΜν, διά τΙΐΕΐΙοβ Υ»*γΰς νέαν ίβΐοτημβνικβν ΡίΒββνν κβλλιεργΐίβς. 3) Άν είναι ίυναιη η ·δ·Π αίς τής αυνολι>ής βπβδβ
  τικβτητβς τβν καλλιεργβνμέ
  νυν έκτίοίΜν δι'. βντικατβ
  οχβαΐνς τβν ήδη ύγιιτβμέ-
  ννν κκλλιΐργιιβν βι' &λλε*ν
  καί 4) Πβΐβ ίΐνβι τ- κ
  οτρέμμα κ·ί ' Ι
  δ λλ
  ρέμμ κ
  δβ καλλιεργεία;,
  «ής τής Αν8
  ά' έ
  ■τς
  4
  εί;, τψμ
  ής Αν8ρ·*χΙνηί έργβαΙ
  ' ένβ( κβΙ τβν αλλ»ν
  έψ' Μφ·ν, λιιιβ·μ*
  4
  ο-μ«ν τίς βντιλήφΐκ μβς
  •ββν ίν·{ό(. τβ γεωργιχβ ζή
  τήμκτ* τής Κρήτης είδικβς
  κ«ί ιδιαιτέρως μ«λιβτ« τβδ
  νβμοδ μας.
  Είς την Κρήτην ίέν ύκβρ
  χκιβμφΐβ·λ(β Ιτι ΐΐνβι ίπβ
  λύτβ»ς δηνκτη η ·ϋηβ'{
  μ>1 εί; το δι«λ«α;·ν β«*μη
  τής γκνργική; καρκγωγής «ρ
  κεΐ νβ κβτββληθβ ή πρός
  ιβδτβ πρβακνθΐιβ. ΕίμκβρεΙ
  «έ χβί κρέκ** νβ έπιδινχΒι)
  ή βδΕηβι, τβς κβρβννγίίς
  διβ τής εκτελέσεως ε>φ' ενός
  τβν παρβγυγικβν έργων
  κβ διά τής εΐσκγωγής επι
  ατημονικ&ν μ«θβδ·»ν κβλλι
  <ργε(«ς Αφ' έτέρβυ. Τβ πβρβ γωγικβ έργα, αόμφΗνβ μέ τβς ύχβρχβύβκς μελέτας Β* βπβδβσουν πΐρί τάς έκβτβν καί κλέβν χ»λιβδβς οτρέμμβ τβ γήί, πβώ χβλύιιτοντβι ιή μΐρ·ν βκό ελη κβί τέλμβτβ. «ρβς παντβίας κβλλιεργε(«ς. Ή ιΐββγκγη ίέ νέων μεΒβ δών κβλλιΐργεία;, α*ω; τής βκαλΐοτΐΜής είς τβ αιτηρ·· Ββ διηλαοιβσα ϊσως την χβτα ατρΐμμβ βπ·δβ·ιν. Δτβ τη·* χρήσιν λικναμάτων 6έν βμι λβδμΐν, διίτι είς τβν ν·μ·ν μ«ς χαΐ είς την Κρήτην γε νικβς ή χρήβι( λικαβμίτων «ΐνβι ΐύρυΐβ'τη Εΐνβι ίμως «νβγκη νβ εΐσβχββδν κβί νβ χρησιμβπβιηθβδν κνλύτΐ οβι οκβοβι είς τβ σ»τηρ·, *5ιιμ£ εΐνβι 4νάγκη νβ ΐντι κβτββτβββδν κβί τβ βμπέλιβ βπβ Άμερικβνικβ κλήμντβ διβ νβ έ(δΒ& { Τό ζήτημα · τής ημέρας βπβοβίοΐ-ν έγκβτβστβοΐ^ν κβί μηχανημβτων κλπ. Ύκβρχιι λβιηόν ή βιβκιβ της *τι τ· γεωργικβν μβς πρββλημν θβ μελΐτηβϋ μέ όλην την κπαιτουμένην οβ ββρβτητβ κβί ίη· τβν πλέ •ν άρμβδιβν οργανισμόν, τβ Άνάτβτβν βίχβνβμικβν Συμ ββύλιβν. Κ«ί ύπβρχει έπ( ο ής ή ελπίς ·τι τβ Γενργι Ηβ Έπιμιλήριβ ίχι μβνβν θί οηεώοβυν νί πβρ#αχβ»ν Τίς ζητβυμένας κληρβφβρΐας άλλβ κβί θβ φρβντίσβυν ώ βτΐ ■ Ι κληρβνβρίβι των ν· είναι βκριβιίς, κλήρΐις, διβ κ»τιβτικβ), ίπβλύτΜς βββι μβι ίββν καί χρήσιμβι. Φβ ΐνχιλαμβανωνται &λλωατ· τβ Έπιμκλητήριβ πβοην α((αν ββ έχβυν αί πληρβκο ρίβι πβυ θβ δωαβυν *φβδ βάσει κύτβν τβ Οίκβνβμικβν £υμβ·άλι·ν Βί ονντί(η την έκθειίν τ·» κβί Βί εισηγηθή ιίς την Κνβέρνηαιν την π· λαϊκήν την οποίαν Βί πρέ κιι *>' ίκολβνθήση διί την
  αναγέννησιν τής Γεωργίας
  καί την γι·>ργικήν ίνίπτ»
  (ιν τβν διββέρων πιριβιριι
  βν της Χ·ίΡ·ί· βΑ
  { Ι Βί μ&ς
  κα. νί
  διί ιτβντός καί ν' αιιβτρ«κή
  βρισηκΒς κβθε κ(νδυν·$ φυλ
  λ·{ήοβς. 'ΕπΙιης δέ ε!ν«ι
  βνάγκη νί έφιυγκνιβΒβδν
  ■Ις πολλάς πιοιβερεΐβς καί
  •Ι ελαίαι μας καί νί έπιδιν
  χββ η παρασχεθή έπιτραπΐζί
  «ν έλβιβν πβύ βιιβδίδβυν
  σημαντικβ κέρδη·
  Κυρίως >μ«ς είς τβν τάπβν
  μβς Βί πρέπκι νί ενισχυθή
  η δενδρβκβλλιέργκιβ π·ύ ·ύ
  δβκιμιΐ Ιδιβιτέρνς καί ίκβδί
  δεί παρί κβλλβ κβί ν' βπβ
  •««Χβδ «ίίτβ μέλλον τβύλί
  χιστβν η μβνβκαλλιέργκιβ
  πβύ απεδείχθη τελείως βντι
  βικβνβμική κβί »1ς πβλλίς
  π^ριπτώσεις βλεθρΐβ.
  Ή Κρητη, >π»ς κβί βλί
  χληοβς η χώίβ, χίμπβρεΐ ί
  !«βλβς ν' ίκβδύση πβλύ πε
  ριαιβτβρβ β «β Ιαβ βπβδΐδκι
  σήμερβν. 'Αλλβ χρειβζιτκι
  βέβαιβ νί βυστηματβπβιηθή
  ή γΐΗΡγινή μας πβλιτικο. νί
  διββντιβθή Α αγρβτικάς μας
  κάιμβς νί μβ?«ωθή καί, πρό
  παντός νί ενισχυθή είς την
  πρββπαθηίν τβυ απβ τβ Κρί
  τβς. Κβί εύπιχβς τβ αημΐρι
  νβν Κρβτβς έστρΐψΐ την πρβ
  ββχήν τβ» πρός την υ «αι
  θρβν κβί χβρηγεΐ την συν
  δρβμήν τβυ είς τβν βγρά
  την. Ή έρε«ν« δέ την βπβί
  βν έκιχειρκΐ ήδη τβ Άνάτβ
  τ·ν βίχβνβμΐΜόν Συμββύλι
  βν, παρέχει μίβν επί πλέβν
  έπβδει(ιν 1η τέ πράβλημα
  τής γεωργικής μας >νβ
  δημιβυργίας μκλΐτκτβι κβί
  βντιμετωπίζετβι β·βαρβς.
  Η ΥΠΟΒΡΥΧ1ΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
  ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΜΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ. 2 .Σειΐτβμβρ'ου
  —«'Υποσταν έτιΐθβσιν ύηοβρυ
  χΐου, τό πολίμκόν «Χ^βικ»
  άνχετιείέθη διά βομβ»ν βυθοθ
  συμφώνως «ρΑς τας ήοη δο
  θεΐσσς διαταγάς Κ00< τ6ν στόλον» Μέ την λακωνίκην αυτήν ανακοίνωσιν τοθ ναυ αρχβΐου *γν ωστοΗοιήβη είς το βρεττανικόν κοινόν τ6 γβγο νό< τό οποίον άνεστάτωσε η βοβΐτανικήν βημοσΐαν γνώ μην Ανευ διακρΐσ.'ων. Ή ύ πουργική σύσ«Εψ,ς ή όποία Ανηγγέλθη ευθύς βμίσως, αί συμπλη^ωματικα! πληροφορ! αι των έφημερΐββν, ή έντο νωΐβη άρθρογραφΐα των -α οέχουν την *ντό»ωσιν δτι ή άνωμαλΐα ή όηο[α ίβηαιουρ νήθη *Δν τελβυτοΐον καιρόν ι[ς τή» Μεσόγειον εΐσϋλθεν ( φάσιν πολύ κρισιμωτβοαν. Δα τιρώτη» φοράν, άφ' 8τού ηροίκιψίν ή 'στανική πβρι- -λο*Τ), όαιλιΤ τόσον άπερΐφρά στως ό βιβττανιχός τόιος. Ό βιΐχλωματικβς συνεργαιης τοθ «Νΐαίηλυ Τέλεγκρβ·» άναγ' γέλλει δή <ή άτιότιβιρα το»| κιλλισμοθ τοθ άντιτορπιλλιοθ «Χκβον», έκακολουΐοθσο έ«( τοθ σόνεγγυς την καταβόθι σιν ρωσθίκοθ φορτηγοθ οκά φους κατι υθυνομίνου άπό( ΚάρΒιφ ΐίς Πίρτ ΣοΤγ, θα{ βαρόνη πιθανώς επί των ά ποφθσεων τής βρεττανίας κυ βρή δχι Ολιγώτερον α η* τάς επανειλημμένας γαλ λικάς έκκλήσεις τ,ον τελευταΐ ών ήμερβν υπέρ τής άναλήψβ ως κοινήν δράσεώς εναντίον των έιιιθίσεων κατα τφν σκα φΛν. Μολονότι ?βν ύπάρχει έν(- σημος έτιιβ'βαΐοισις αύττ]ς τής θεωρίας, ού6βμ(α ύπάρχει διά θέσις {^αμφισβητήσεως της και θά κριθβ «ιθανος ότι ο( σαφΐΐς ττροβιδβποιήσβι Βέν είνε τιλίον δυνατόν νά άττοτρατιοθ' ».ΤΑν €Τόΐμ(» 6 διπλωματικώς συνερ γάτης ότιβνθυμΐζβι δτι αυτή ■Τνβ ή δευτέρα επίθεσις 'ή>
  οποίον ύκέσ'η τό «Χββον>
  τβν Φεβρουάβ'ον εΤχε βο^βαρ
  ίιοθβ ότιό έΐταναστατικων άε
  ροτιλάνων έ' φ 6«λεεν άπό Γι
  βρβλταρ είς Μαλταν. Τβν Τδι
  όν μί)να τρείς βόμβαι ίπεσαν
  «αρθ τβ Ροόσγιαλ'Ωακ είς ιβ
  Γιβραλτάρ. Τόν'ΑιιρΙλιβν έ
  ββδ(β τ» ΐΐρλΑΐ
  νόν «Γ<άλλαντ> Καί ό αριθ
  μος των εμπορικον -λο'ων
  τα ό«οΐατ όττίσησβν άπρόκλη
  τον επ θίσιν είς την Μβσόγει
  όν βαΐνβι σταθερ&ς αύξανόμε
  νος. Μόνον κατά τόν τιαρελ-
  θόντα μΤ|να ανεκοινώθησαν
  βΐκοσι τουλάχιστον ένιθκσεις.
  Έν συνβχε'ο: ό συνβργάτης
  των «Τβϊμί» ομιλεί περΐ της
  ούξοόοης ανησυχίας τής βρετ
  τανΐκής κτβίρνήσεως διά την
  έν Μβσογε'ω Βημΐουργηθβΐσαν
  κατάςτασιν, -πβρΐ της άκοφά
  σεώς της δνως ενισχύση τάς
  ναυτικάς δυνάμεις τη; είς την
  δυτικήν Μ?σόγβιον, τΐερΙ των
  δραστικον διαταγων οί ότιοΐ
  αι εδόθησαν είς τόν στόλον.
  -Ή δμόθυμος γνώμη ένταθθα
  έναντι των βπιθέσβων—τον'ζβι
  —Βτΐ:ό νέος ούίβς τορ*ιλλι·
  σμός Γέ' πρόκβιται νά τ6«η 4
  νοχής. Ή αποστόλη τοθ β»ετ
  τανικοθ ναυτκοθ Ιχβι καί μΐ
  αν Αλλην πλευράν καί ού&εΐς
  θα ύκάρξη δισταγμός δκως
  έπιδβιχθβ ή σΛλη αυτή τιλίυ
  ρά έν περιπτώσει άνάγκης.
  <Τό έκεισόδιον αύτβ ΘΑ Ε· ΧΟ πιθανώς σοβαράς συνεπεΐ άς—τηλβγραφΒΤ ό έν ΛονδΙνφ άντατΐβκριτής τοθ «Χρόνου». ΟΙ Άνγλοι ΟπουργοΙ φαΐνον ται ήδη πεπεισμένοι δτι ή 'Α.γγλ(« β&ν βχβι τΐποτε νά κεςδ'ση καί δτι πρένει νβ ά ποΦασΙση νά ομιλήση κβθ« ρσ»· Καί άναγγέλλβι ώς π θα νόν Ινα κοινόν γαλλοβρεττα νικβν διόβημα, καθόσον «ή ύ πόθβσις τοθ «_άβον»|6πβγράμ μισβ την σοβαρόιητα των προ ειδοποιήσεων τάς οποίας ά πηοθυνεν ήδη είς Λον?ΐ»ον ή γαλλική κυβίρνησΐΓ». Ή όμο φων(α των άγγλιχβν όργανων είνε χαρακτηρισθή δπως είς βλας τβς κρισίμους στιγμάς Μόνον ό τβνος διαφΐρει. Τό εργατικόν βργανον «Ντσίηλυ ΧέβαλΡ» τονΐζει δτι ^ μή έπίμ βάσις δ β ν λειτουργΐΤ πλέον καί δτι καν' θυσίαν ό πόλε μος έχει ηδη έκταθθ είς δλην την Μεσόγειον, ζητεί δέ ,τήν Ινωσιν δλων των στβλων «ρος αμοιβαίαν Αμυναν κατά των τορπιλλισμων. 'Ακόμη κοΐ τό «ΝταΙηλυ Μαΐη)», τό οποίον, ώς γνωστόν, υποστή •ίζιι άναφανδόν τόν Φράνκο, αξιοί 6Ίευ<ρ(νιο·ιν τοθ αΐνΐγ μ«το< τγ)^ μεσογει«κ()< δράσε ως. έ-· ώ τό €ΛΊόρνΐνκ Πόστ» 4 ξαγγέλλε· σημαντικήν ένΐσΐυ σιν τοθ β·>εττανι«οο στόλου
  ε'ς τΛν Μεσόγειον. Τό «Ν>αΙ
  ηΧυ Τ£λεγ*οαφ», τό οποίον
  θεωρβΤται ώ: Ιδιαιτέρως συν
  δεόμβνον μέ τόν προΐστάμε
  νόν τοθ ΦΑριΐν Όφφις,εΙς έν
  τονώτατον κύριον Αρθρον τού
  γραφει δ τι «ή άποχελεσματι
  κή απάντησις είς αΰτά τα έ
  ιΐΒΐσόδια θά είνε ή σύλληψις
  έ'ός σκσφους διότι τοιουτο
  τοτρόπως πρέπει νά λυθβ Ι
  να μυστήριον. Οδ-β ό στρατη
  γόο Φράνκο οδτβ ή (σπανική
  «ι β άρνησις εΐχαν κατά τάς
  αρχάς τοθ πολέμου τοιούτον
  στόλον £ποβ;υχ(ων ωστβ νά
  ιΐνε δυνατόν νά άποδοθοθν
  είς ού:όν α( έπανβιλημμέναι έ
  κιθέσες εναντίον ούδετέρων
  σ<αφων άπό τοθ ενός Α<ρου τής ΜβσογεΙου είς τ* ΑΚλο, τα ύιοβρύχια δέ *έ« γεννων ται αυτομάτως... Κάθϊ ούδκτβ ρ* δύνοα'ς όφϊ'λβι να Ανδια φβρβΒ έξ Τσαυ, διά την άνα χαΐτισιν τοθ πνεύματος λυα σοντος κυνός, τό ότ,οΐβν έ «δή λοθται είς έπθϊσεις καθισΐώ σας την Μεσόγειον έπισφαλή δι* οιαδήποτε σκάφη έττιδιβόμε να είς την νομιμωτεραν έμπο ρ(αν. 'Π'ως ή Ιταλία Θ4 Επρβπε νά έπιθυμθ Ιδιαιτέρως δ-ο: απαλλαγή τής ύπονοΐας δτι τταρέχεται βοηθεία είς τόν φράνκο κατά θΛλασσαν, δ κως καί κατά ξηράν. Ε(ς την Εκκλησίν της πρός την Κοΐνω νΐαν των Εθνών ή (απανική κυβέρνησις διατυτιώνβι την ά προκάλυπτον κατηγορίαν δτι τα (ταλικά πσλεμικά ανεμίχθη σαν είς την καταβδ&σιν πίν τε κατονομσζβμένων πλοΐων. Εύχαιρΐα άιοδβΐξεως τής άνα κριβΐΐας τοθ (σχυρισμοθ θά «Ι— την συνέλευσιν τής ΚοινωνΙας μετά μίαν έβδο μάδα. Δέν εϊνβ δυνατόν νά άπορρΐφθβ μετ1 έλαφρδτή«ο<». Ό άρθοογράφος έν συνε 'ο: τονίζει την έξημμένην δυ σφοοΐαν ή όπσΐα έπικρατεΐ έν ΓαλλΓα Την δυσφορίαν αυτήν εξηγεΐ είς κύριον 4? θρον τού ό άποψινός «Χοό ό όκοΤος έπαναλαμβά νει τάς ανωτέρω κατηγορϊας, άναφέρβι την επισήμως πλέ όν διατυτΐωθεΤσαν ΰπ' σΰτρθ τοθ κ. Μουσολίνι καί τοθ (· ταλικοθ τύπόυ παραβίασιν τής πολιτικτΐς μή έπεμβά ΟΑΡΤΟΣ· Ή επί τον διατιμήσεον σεως. Καί συνβχΐζβι χαρακτη ριστικως: «Τό ζήττμα τίθεται δι' βλον' τδν κόσμον Αν οί άρ χαΐ τής μή επεμβάσεως έφαρ μόζονται βΐλικρινως ύφ* δλων των ενδιαφερομένων δυνάμε ών, διότι εΤνβ σύτονόητον β τι ιΤνε Απαράδεκτον σΐ μέν νά συμμορφοθνται αύστηαος πρός τάς άπό κοινοθ ληφθβΐ σας άποφάσεις, έ>ώ Αλλαι
  δβν διστσζουν νά άναλάβουν
  την ευθύνην οοβιρΛν παρα
  βίσεω» των υποχρεώσεων
  των. Την ημέραν καθ' ή > θά
  εξη<ρ<βοθτο δτι τό σόστημα τής μή επεμβάσεως ιΐς τα Ισπανικά πράγματα Ρέν δόνα ται πλέον νά λειτουρνήση χανονΐκω«, θά η~νοντο φυσικά είς «έπανεξέτασιν τής θέσεώς τωτ». Τό πράνμα θά ήτο σο βαρόν, διότι μετά την έγκα τάλειψιν τής μή.έπεμβάσεως, θά εόρισκώμβθα πραγματικάς πρό καταστάσεως κινδυνωδε στέρας καί τής νΟν ύφ σταμέ νης, καθόσον τό σύνηθες κα θεστώ; τής ού&βτερότηιος με τα ή Ανευ επισήμου άναγνω ρΐσεως τον δικαιωμάτων έμπο λέμου, άφήνβι την θύραν ά νοικτήν είς πρτωτοβουλ(ας αί οποίαι θά επέφερον έξαιρε τικήν έπιδεΐνωσιν τον γενικής φύσεως κινδύνων τούς όπο( ούς συνβπαγεται ή (σπανική κρίσις... Είνε φυσικώτατον οί δυνάμεις των οποίων ή έμμο νή ε(ς την πολιτικήν τής μή έ πβμβάσεως ίΐνε άνωχέρα πά σης ύπονοΐας νά προβαΐνουν είς άντσλλογάς γνωμον καί νάμεριμνοθν πεβΐ τβν ένβε βειγμένων μ#σων διά την ά νογκαΐαν έπανόρθωσιν. Πρέ πβι νά βιαπιστωθβ βτι ώρι σμένβι έκδηλώσβις έπ' εΰκαι ρία των προσφάτων στρατιω τικβν «-κιτυχΐΑν «Ο στρατη Ιπιτροπή απεφάσισε κ <τά την προχθεσινήν της συνεδρίασιν την σημαντικήν μείωσιν τής τι μή: τοθ Αρτου Άς ελπίσω¬ μεν λοιπόν δα *[ς τό εξής 8έ» θά άνΐιμετωπ'σωμεν πλΐον ζή τημα άνατιμήσεως τοθ Αρτου. Εύτυχως ή σιτοπαρανωγή μας υπήρξεν εφέτος πλουσιω τα τη εάν δέ επιτύχουν καί τα πβιράματα προσμΐξεως πατά* τας μέ όλβΰρι διά την παρα σ«ευήν Αρτου Γσος κατορθω θβ ή λύσις τοθ προβ.ήματο< τής σιταρκείας μας. Φυσικά *>έ είς την περίπτωσιν αυτήν ή
  διατήρησις τοθ Αρτου είς χά
  μηλά σχετικός επΐπεδα θά κα
  β απολύτως εφικττ). Καί
  πρίπει νά τεΐνωαβν συνεχος
  βΐς τ6ν σ:οπ4ν αυτόν: Είς την
  εξασφάλισιν βηλαδή τής αΰ-
  ταρκβίας τής χώρας είς &>·>
  τον, χωρΐς την άνάνκην τής ε(
  σχγωγής σΐτηοον Εξωθεν.
  ***
  ΑΙ ΣΤΑΦΥΛΜ ΜΑΙ-
  Διχ χ%ς 1<«|αι«; τ·0 κ. Τε 'Η?α*λι{·υ, % πς &κιβλήθΐ| πρέ τ)μι·Μν άνα?Ιρ·ντ,α<ι ■( αν τιλίψΐ ς ί; έαχ-μάτιβι Βι^ ή καλήν τοκβθί ΐηαιν τλν οΐαφιι λίν μας αίς Αίγυπτον έκ Ττ)ς ΙκιΙ μβέΰς τ·υ. ΒΓνε βέβιιον Β τι έκ τ«]ς ΙκΒίοιως τκΰτνς τ) Ν· ΐ μχς θκ οχημιιΕθ) την χά ΐί<4να αχετιχβς Λατΐ να δίδτ^ χκΐ τή* χαλυτέικν χα,τΐύ θαναιν το9 λ·ιποΟ είς τα έ<άο«·τι ηή έκ* αγαθφ τ·0 τδπ·ϋ αλ λα χχΐ χκν ((<ον·μιχΑναυμφΐρέ'ν τβν ατ»φΐίλοπϊρϊγ«γ*ν, τ* δκβΐχ πολλαχδς ίικιμίζιντβιι οή μερ·ν. *** ΦΙΑΟΔΑΖΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ Έ πρβχοιαιν<( 6 Ι είς Ιέχλάξΐ)ς _*ν(.«ν ή" πς λ0 Λ ίίβ λ«0 τέ«·«αεν δίνϊρβν "0 κβλ- η φ ακΐ· χιλιάΐας άκοδειχνύιι πάλιν φ ρ «δχε: "0([ τ* (άοΐ) ίέν άπίκτΐ) αχν α*ίμΐ) ιΕς την αυνΐίδηοιν τοβ χοιν·θ πρό παντός την άπκιτουμέ ψ Ικτίμηιιν τί)ς άξίοις ι«». Καί Ιξαχολβκθοϋν νά χαίωντίΐ ιΐϋ δι ίτι ί πρϋιβς 6βο«ίς πι ψ μίοχ είς τάς βυατβΒας τέ άνΐ|μμ·ν·ν βι γα;έΐτ·ν τ·« ■!(« ίί4τι τέ θέλουν δλλβΐ, άλλας... Ή χιιβΐινηβις μέ τή 4 σ»ατ^μ«τιχ^ν φιλοδαοιχήν πολιτικήν της έγχαινΕαοιο,τι ώραΐ •ν χαΐ Ιφήιμιαεν Ι,τι ά»θρβ»«(νως Ιια τν^ν φρ^ αιν ι«0 δίνδρβυ. Άπομινιι τώ·κ τέ ήιιχέν μέρος χ%ς κ·λιτιχ«]ς β υ ^ς νά χαινστ) πραγιιχιιχδτ^ς &· κόΐβνφΐλιδααιχβν ουλλέγβν ΙίΕεις ίήίλ ] φής γς π·ΐς τα Βένδρον χ»1 αθτ·ς ώατ· βιιγχεκιιμέννς νά Ανοιχβκ) Ιχ τπν ένίντων ή «Κΰψίλβοις τής 'Βλλί δβς ή·ις ουνιχΐζιται δυατυχδς μη .. εϋιιοοκέπτως. λΰνουν το έργον τό οποίον έν τούτοις έπιβάλλβται . χά ριν κ Ο γβνικοθ καλοθ. 'Υπάρχει φόβον μήπως τα έπεισόδεια τής ΜβσογεΙου δή μιουργήσουν έν τέλει άτμο σφαίραν όσημέραι 4ιγώτβ ρον ιύνοί^ήν διά μίαν διεθνή σύμπραξιν χωρΐς την οποίαν ήΕύρώπη άπειλεΐται νά έξοκε( λ)]. Ή συγκίνησις τής άγγλι μής δημοσίας γνώμης εΤναι εΰ νόητος. Δέον νά ληφθοθν κα τβπβιγόντως μέτρα διά την χατάπαυσιν των πράξεων σύ των. ΡΤναι πιθανόν οί (θύνον τες, οί όκοΐοι θά συναντη θοθν προσεχός έν Γενεότ] νά προβοθν είς σχετικάς ά ντα λ λαγάς γνωμον είς τ* πβριθώ ριον τον ΚοινωνΙας πει ή άσφάλειά δι* δλους ε(ς την Μεσόγειον νά οργανωθή έμπράχτως διότι άλλως α( ση μαντικαΐ διαπραγματεύσεις αί οποίαι προσχβδιαζονται διά τάς πρώτας εβδομάδος τοθ φθινοπώρου θά καταδικασθοθν προκατοβολικος είς άποτυχΐ ■ν, τής οποίας εί άνχΐκτυποι θά είνε σοβαρο( δι" όλόκλη- συνεδριάσεων τής τον Εθνών. Πρέ γοθ Φράνκο ού&βλως &ιευκο|ρον την εύ^παϊχ,ν τάξιν».
  IV*
  ΑΝΟΡΘΟΙΙΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ή τε
  λβυταΐα δημιουονία τοθ Κλάρκ
  Γ'έημπλ. τής Καοόλ Αομπάοδ καΐ
  ττ]ς Ντόροθυ Μακ Κίηλ: «ό Χσρτο
  παΐκτης»,
  'Εκτός βρογρσμματος οινεσκ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  ■Ή μικοά έπαναστατις» μέ την
  ΣΙρλίυ Τέμπλ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός).— Σήμερον
  Λ μεγσλη δημιουργία τοθ διασήμου
  Ούάλλας Μπήρρυ «Όταν ή πόλις
  κοιματσι».
  Ι3ΡΟΙΤΑΜΜΑ
  ΠΔΒΙΣΤΒΡΙΑΣΙΙΟΓ
  Μιχαήλ 2 Π·>έν- διχ«;γο>·υ
  ΧΒΐ·Ιχ·υ "Αγ Β<ο:λι!ου Β ίνν·ιι Καιά Νιχολίοϋ Ι. ΚαρΒ«»ναταντά«ΐ| χαταΐχβυ ΚιΐδβϊΤα Β.άννου. Έπκβ^ ^καίτοι έκετάγη ναα! μβς χαΐ πτοοΐ)χίνιο>ς ί χβ&Ίυ
  τα ηβρέν μοα κρίγρΐμμ» διά τβν
  Απ) 29 Μοΐη 1937 άτλ^ς χγ,Ι
  τίς βπί 21 Ίίΐι·1·ιι 1937 ««τα-
  σχετικόν έπιταγ«ν μευ εναντίον
  τοη ώς ΒΐΙκνκΜΐ Ιχ τβν δκ' ίριθ
  2453 επιδ»τι$ρ!·« τ Λ ΙιχαοτιχβΟ
  κλ-τ^ρ·ς Παλιιχρ. Ίν.βχαχΐ) χ-1
  7711 χαΐ 7788 τοκύτβν τβθ Γε
  βργ(·υ Χλι·»νίχΐ| ΐ'« δυνάμει
  χαΐ πβ*< ίϋτίλεοιν ττ|ς δκ' αριβμ. 40)1937 δαΐαΐιχ«}ς χά! κβκ3»?ί· νπς ("«τέλη ?ς «Π3ϊά3ΐ»ς τβθ *** Γ ΠΠΥΑΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή τελββταΐα δημιβυρνΐα τοθ: Κλάρκ Γκέημπλ, τής Καρόλ Λομπάρδ, κ«1 της Ντόροθυ Μάκ Κέηλ Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ Έν» λεκτβ «·σβπμ« ποθ έςβννίζΐι την χολβσμινην ψυχη ενός χαρτοπβΐκτη. Ή ίκδίκησις μιάς ένκβτβλίΐφβει οης συνπνβχβυ κο& πιριφρό νασ· την &γβ<ηην τας. Έκτός προγράμμα- τος Παραμάουντ (ζουρ νάλ). ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ »η μΐμως κιριδε6?ημί ι;ς τον Ιχΐΐλε θΐ*)·ιβν τόπον μοί πλΐ|»(β?ι &'Λ χεφάλαιε» χαΐ |ξ«δχ μέχρι ττμ καΤΒθχιιΐ]?(βυ έκιτ,βγΐ,ς Ιν 8λφ δ?χ. 2237.70 Ιντίϋβς τβν μέ. β·αχ. 1860 4π« χ*]ς η^ώιΐ)ς επι ταγ^ς τ§ν II λοικβν 4κ· τ«]ς &ιυτί·3ς τοιαύιη;, κλ^ν βπίσχε κρές τβθτο. Διά ταυτα Π·ος εΐοκρβξι» τιθ άΝ» ««Ο3θ τΑν 2237.70 τβν νβμίιιω» τίχω τβν ώς άν· ώς χαΐ τ*» ίξίϊβν ("κτελίαιας έχτΐθιιμι είς δημίαιβ·. άνχγναοιιχέν πλ|ΐστΐ}?ιαομβν τα χάΐωθι χατεαχτ,μινα κχ(νΐ|ΤΒ «τή αατα ττ·Ο ·>ιιλέΐ»υ μου τ·ΰ:οιι
  ήτοι:
  1) Άγρέν είς θέαιν «φ*6ά» κ·
  ριφεριΕας ανα> Βιάννου -τέως Δήι»·υ
  Βιαννιιι ώβιί 10 οτρεμμάιβεν μέ 40
  έλαιας, 25 χαρβυηίας χ»1 !> μιτό
  χιον (<ξ·χιχήν «(«(αν) συν··. $ μααι Κ«·νατανιΙν·ΐί Α Έμμ. 'Δγγελάχιι, Έμμ. χβναΐκντά»*} χαΐ Γε·ργίοιι ' Αίχΐ). 2) "Ετερον άγρέν ιίς **¥ Ιδί« ΘΙοιν 6 οτριμμάτε·. με 16 ελαίαι 5 έ ΐ ΔΥΟ «Ι 15 „ Παυλ.υ Ά/γελάχη, ΊΤμμ. Άγγε· λάχ-, κλήρον. Έμμ. Ζβί>η χαΙ
  3) "Ετιιβν «γρέν είς την ϊδ£-ν
  θέσιν 5 ατρεμμκτβν μι 6 χκρου-
  κέας «οί 3 ελαιόδενδρα οινβ?.
  χν&μηβι Ματθαίου Άγγιλα»η χλΐ(
  ■•νι'μων Ι. Κοι·Ηχα>νοΐαντ4χτ, χ«ί
  «•τβμφ.
  4) *"Κτε»βν άγρέν είς θίο:ν
  «2χ·ιν·κλίγια ηεριφε·ε(βς Βα
  χοθ τέης Δημ·» Βιάννου, 7 ατ»·μ
  μαΐων μέ 50 έλα(ης χαΙ 2λλα
  ΕένΒρα βυν·ρ. χττ]μ«αι Ι- Ε. Κα
  ■αχ^ονοΐαντίκιι, »ύβ«ι χαΙ δ^ίμφ,
  Ό πλείοτη?ιαομές τβν β»ινή
  Τβν τςόταγ γενήιετβι ίνώηΐβν
  «•Ο Σ^μββλτΐογράνιυ Πι6χοϋ Βι¬
  άννου ΓεβργΝυ Ι. Τζκγχοιρίκΐ] ή
  «Ο νβμίμου άναπλ^ριοτβθ τ«κ
  χαΙ έν ^Φ έν Πιύκφ γ·3ο»ε!φ τού
  την Πψ ΌχτωβρΙο» 1937 τ)***
  ραν Κυριακήν χαΙ ω?αν 10—12
  κ, μ. χαΙ ώ?αν 10 —12 τι. μ. δτι
  χ» ί δπε« χαλοϋνται «Ι κλειεδοτ^
  β·ντες.
  Ειΰχα τ| 1ι Σ·ητεμδ·Ε·Β 1937
  Τό λαοφιλές μυθισιό
  ρημα τού Γάλλου
  συγγραφέως:
  ΛΟΥΪ ΦΕΠΑΝΤ
  ΣΗΜ. Τας Κυοια
  κάς άπογευματινή ώραι
  7 μ. μ.
  ΕβΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ύποκ«τ»στημ* 'Ηρ«ΝλεΙου
  Ύη)μ« ΛιαχιρΙσιιις Μτημ«τ*ιν
  εί Άλλή
  χρς
  Άνταλλβγήι
  ϋροχΐιρνίις
  σθ«σεε·(
  εκμι
  Ό
  λβν
  έ»ΐο«ι6Ι»ν χαΐ ηαραγγίλ
  Μ. Πβλένης
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Β. Δ. ΧΑΜΑΡΑΚΗ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Ν° 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Νέ έ{ποφαλιαμένην τκχύ-
  τπτα 14 μιλλίϋν,
  Άν·χ»ρε. έκίοτιιν
  ΤΡΙΤΗΝ κ. μ.
  £ι> Ρέθνρνον, Χανιεί,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλΜίδα, ΑΙ-
  δϋψ·ν, Βέλ·ν,
  νΐΜΐιν.
  Έκτίβ·ντ«ι είς δαμ·ηρ«οίανέν<ρ γηθηοομιναν την 22 Χβητεμβρίου 1937 ημέραν Τετάρτην μοί Τ ώρβν 11-12 κ. μ. έν τζ. Ύη)η τής £ΤΙ ή μβνβΐτής έκμισΒιιοις τ*»ν μ* τηΘι κτημαιΤΜν μέ τάς κατηΘι τι μ»Ι «Ιί . δραχμάς τραπΐζικάς έ πί μφς ρ{ ς ρ$ τήί νκ' Αριθ. 17 τής 3-9-937 οί ύ Ενοικιασταί οΙκ(α εόάερος καΐ κατόλληλος δι" οικογένειαν ηαρα την θέσιν Περβόλσ. Πληροφορίαι «αρα τώ κ. Έμμ. Κουναλάκη πιλο «οιδ. Όβός ΚαλολαιρινοΟ (υλα·! Ι Ιΐ4 Σ«·«β), ί ηρ;ς 1) ΆτσιηάδΝν ίρβχ. 21€β, 2) Α λητςανής δρ. 2100. 3) 'ΑρΜαλαχ» ριον δρ. 1500. 4) ΆρΗαλοχΜριον £Τ Κ87 ορ. 2010. 5) Αρκαλοχωρι ο» Εί 3640 δρ. 150». 7) Άρχοΰί ου δρ. 2000. 8) Άποΐνι δρ. 350Ο. Κ) Άίΐοοίλομ» δρ. 5000, II) ΆκρΙ *ιν Άναι δρ 3θυθ, 12) Άχρίιιν ΚήτΗ δρ. «Ο&, 15) Ββλοδλι ορ. 3500, 16) Βώνηί ορ. 2500, 17) Β« κιίιτκς δρ. 3Ο;Ο. 18) Βορρηά ορ 4ΟΟΟ, 19) Βουτβυφβος ορ. ΙϊΟΟ, 20) ΓαλυΜ ορ. 2»ϋ, 22) Δι«β*ΐδ( δρ. 4ίΟΟ. 24) Δβϋλι δυτικη ΠΑβυρα δρ. 2ΚΟ, 26) Αουρμπουτζη ορ. 1«0. 27) 'Κμιτάρο» ορ. 2500, 29) Ζήντας Α , ομάς δρ. 5000, 31) φοράν δρ. 15ίΟ. 32) Ίνι δρ. 1500. 33) Κ«λ«ΰ Χωρίου δρ. 9ΟΟΟ. 34) Εαλβυ ΧνρΙου έλ«ιοτριβΐΙον δρ. 2ΟΟΟ, 36) Κεραμοϋτσι δρ. 2ΟΟΟ. 37) Κ,ελλίων δρ. 1160 40) Κουτκς δρ. 1500. 42) Μ«χαιρ«( δρ. 20 Οί)Ο, 44) Μ·ναοτηρΚΜι, δρ. 5000. 45) Μ« Τοϊχον δρ. 6ΓΟΟ. 46) Μβυργιβ δρ 2000. 48) παναγίας Πεδιάδος δρ. 4.0 λ 49] Πύργου Μονβφ δρ. 5θςθ, 50) Πύργου ΜονοφπτοΙου δρ. ΙΟ.ΟιΟ, 51) Οιτσιβερου δρ. 2ΟΟΟ. 521 ϋοΐτοιδέρου Κ Τ 7728 χλη. δρ. 1500, 54) ΡΜΤβσι δρ. 15«3, 56) Ρουοοχώρι» ΒΓ 325ΐ κλπ, δρ, 10 οοβ, 57) Ροκσβχωρι» ΕΤ. 7751 δρ. 46:Ο, 58) Ρβνοοχ»ρι« ΒΤ 8122 χ«1 8129 δρ· 1500,59) 1.1 ββ«« δρ. 4000,(0) £«««ρ« δρ. ιθϋθ, 61)£φ«νδύλι δρ. 1500. 62) Φορτετβαΐς δρ. 10000. 63) Φβραγκιοΐν&ν δρ. 5000, 64)Φαραγ Μΐβνίιν ΕΤ 7968 Δρ. 1270, 66) Χαν βοών δρ. 3000, 67) Χανδρον ΕΤ 7919 κλπ. ορ, 1500. 68) Χεραβνή σου δρ. 4000, Χ»νι«λΐ τικέ δρ. 3000.41) Μηλιβρίσι δρ. 7000, 6«) ΧκροΐΜθ( δρ 1 500. Έκ το& 'ΥπβΗκτοιατήμιχτβς ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ήλΐευ 5 λ. 46 Δύο;{ 7 λ. 12 ΤΕΧΧΗ ΚΙΙ ΕΜΦΆΝΙΣΙΣ ΜΑΝΒΑΙΣ ί. ΙΒ ΗΙΘΣ ΝΕΥΡΟλΟΓΟΙ-νΥΧΙΑΤΡΙϋ ΤΜΝΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡβΙ ΑΗΜβΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΙΙΥ ΑβΗΝΙΝ Δέχιτ«ι |ν τ*. Ια.τρ·1ερ τβ·. ·*«| Πειραιεί, ΙΤΙ' ΑΘΗΝΑΙ. ΤεΛ. ΟΜ9 Ζητοθντβι καμαριεραι τισρα τώ νοβθϊ»1φ ••ΜΙνως ϋλη·( Τό ρ4σο Βέν κάνει τόν παπά λέει ό λαός. Ώστόσο προχθές Εγινε πό λύς λόγος δια τό αντίθετον, Μερι κοΐ νέοι κριτικσροντβς £να κοστοθ μι, προσφάτως κοστουμαριοθένΐος ουμπολίτου, ύπεγράμμισαν τάς ά- οετάς τού, δυσαναλόγως πρός τό άνάστημα καΐ την σωματικήν γενι κά διάπλασιν τοθ .περΐ οί ό λό· γος. —Μα έδώ άχρ,βδς είνε ή τέχνη τοθ κόπτου: Νά περιστείλη τα σ^ ματικά έλαττώματα καΐ να έξωραΓ ορ σχεδόν Θσυματουργικα (ό ού. νολον. ΕΤπεν ό προτος τής όμηνύρεος. Άλλ* ανεξαρτήτως τής ορθότητος τί)ς ποτρατηρήσβωΐ;, άλήθεια έδθ είνε Οτικαποτε τό ώραϊο κοστοθμι κάνει καΐ «τόν μυλωνα έπίσκοπο». "Ενας αέρος Λνοτερότητος τριγυρΐ ίτ) τό δτομον. Τοθ δίδει άρετας τας οποίας πιθανόν δέν κατέχει έξ ολοκλήρου ©α Ελεγα μάλιστα δτι από τής άπόψτως αυτής τό κοστοθ μι άσκεϊ κάποιαν υποβολήν. —Τό ρΛσο δηλ. κάνει τόν παπ&Ι.. συνεπλήρωοεν συμπερασματικως ό τελευταΓος τής συντροφιας πού Κκουσβ άναπτυσσομένην καΐ την * ιτοψιν αυτήν. Φανταζομαι δτι καΐ τό καθωρι- σμένον αύτό συμ-πέαασμσ εΤχε την όρθότητά τού. Όπωσδήποτβ δέ πρός τιμήν καΐ τίΐς τοπΐκής βιοτε· χνίας καΐ των ενδιαφερομένων έμ- πορορραπτίΐν ·1 όττοΐοι κατωρθώ· νούν έδώ νά άποβαΐνουν παράγον τες πολιτισμοθ. 'Αρκεΐ έννοεΤται να.,.έπληρώθησαν τό κοστοθμι διά νά κατέχη τόττ'δγμα καΐ βαθυτβ· ραν κοινωνικήν σημασίαν. Ό 'Αλλος ΑΒΕΔΙΣ Νέαι φβ Νέ« ύφάοματα. Ν#·ι μούέρν·! χρκμα- τι·μ·{. ΑΙ τιμαί μας είνε «Ι ΚΒΕΙΙΣΙΙ1 Νε)«β —ΑΙ μέλιββεη την κΑ&ββπ*! Μί* χλβοαϊΐ— γράφιι ή αίς «Σίντιϋ Έξιι έ.> τοθ
  ϊίνου <ψ5φΐ}σ«ν ιΐς Ι·α χλτΙιμ χ·ν «ά ιϊ; Φ .'εΐΜΤρΐαχίδι* τ<ίς ΔίνΙας. Ή ϊλβΐασΐ ίττώϊζιν ίννίβ α&νά. Ό «ϊΐ|μΐτίαις δ«ν ι!χ«ν 4λλτ^ν δ ι νιθχ κρύχιιριν. γιά ν* 1«τελί3η τα κχθήκντα τ^ς μ>)τί?β<. Έν % αηολκιο'* ϊο», χ» Ι βύτ6ί δέν ξεύ?ιτ ΚΜς^τβθ ήρθι, ϊίΐλε τα ο&ίί μίβι είς μΙ«ν χκψίλ»)ν μΐλιαοΛν «ιύ εΐγεν είς *& %^ τεκ. Ά«* «ήν θεβμί η·α «Μο « νέχτυοοχν αί,, μέλλιοοβι, τα 1« • ίϊ βίιγα έξ«χθλά·8ΐ|9!ΐν μ·σ» *ί« την χιψΐλΐ) 1 *** —Λημβφιλτίς ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ Κια ) •ΙτοιλΙβε. ή ΝΝα 2ϋρΜ, τέν ατΐ6·ν χ«ΐ χαιίνιινιν είς . ΚανεΙς ΐ μ Λ ι λ «ου Ι κυαν την νιτρλν &■ 6λήτρι«ν ν« κ'ψι ιχ ΐΜΐλλιά της α ν» «εριβ>ηΗ| ιό ράο·ν. Κεύ
  βει ή ά*ρ4§τπ·ς άκδφαοΐς ά
  όν &«υχί) Ι#·*τα; Κα«ά τίνα έκ-
  βοχήΛ Ιλ αυ*οχινΐ|^χο« ίιιαώ
  χτ)ι* με ηολλά Θ6|ΐχτ», τοΒ ί
  «οΙ·η ή Νίνα ΣΙιρι κα.ρέοπι μαρ
  , ιήν οανεχλονιβε χαΐ την χ>
  άλλον
  —Οί δύο υΙ·ι τ·0
  φνμά Έδιιον.
  Ε&>ιοκίμέ^ είς Λίνινγχρβδ 4)
  χή»« ίοθ περιφήμου Άμ«βικανοΟ
  "Αλβ "Εδ
  «ρβ£βΐ| «ίές την «ΊσίέοιΐΒ» είς
  ς 4χ·λοβθ·υς άναχβινήοιις:
  «ΑΙ Ι·γ«9ΐβι χ*5 θαμβ "Αλβα
  "Βϊιαβν ουνΐχΐζβνται οήμειον &·
  τ»» υ{Αν τού βειΒώιο» χβΐ
  Οί υ(·[ μακ 6«.ηθββντ.βι
  γ«οί«ν τε*ν αηέ Βλονς
  τβΰς ιίϊικεύί, ττ·δ ιΙχ«» ώ; α»·
  νεργάτας το« 6 "Β8"»ν, εις τρδ-
  η·ν ωΐτι α. έκιχετ»ή«ΐς τ·8 μκ-
  χα·1τ·ο βυζδγου μου νά 5'εξί
  γ 8η»ς κβθτπ». Ή χή»»
  τ·0 "Κίιοιν Β* μεταβΐ χχΐ εί;
  Μίοχαν, έκΐχειρβθοα ταξ'οτον
  μιλενβν ανβ την Σοβιετικήν Ρ«9
  οί«ν.
  ΤΟ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
  II
  ΓΑΝΤΕ
  II
  ΕΙΝΕ ΓΛΥΚΟΤΤΙΟΤΟ ΚΑΙΑΒΛΑΒΕΣ
  ι
  Σ !. ΓΙΑΑΕΡΔΙΒΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Κ ΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  Πλ«τεΐ« Κορνάοο» (Βκλιδέ Τζ«μί)
  τπλιφώνου 305.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  ΗΙΧ ΤΙ1ΗΛΧ ΒΐςΤΟΧ
  ΤΣΙΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακα-
  ταθήκαι διαρκώς άνανεούμεναι.
  ΆντιπροσωπείαΈργοστασίωνΤσι
  μέντων.
  Σ Ι Δ
  II
  Ρ Α Δια Μπετόν είς όλας τάς δια-
  στάσεις.
  Β Υ Λ Ε Ι Α θίκοΚομών,ΈπιπλοποιΙας,Ά
  μαξοποιτ,ας.
  Κέραμοι—Τοΰβλα — ©ηραϊχή Γή,
  Γαιάνθρακες—Κώκ —■ Άνθρακίτης.
  Α Λ Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τού με-
  γάλουΚυλινβρομύλου «Έύαγγε
  λί«ιρια» Καλαμών έν Βιαρχεί
  παρακαταθήκη, είς τιμάς διατί·
  μήσεως Ηρακλείου. Άντιπρο
  πείαΚυλινδρομύλου είςΝομούς
  , Ηρακλείου καί Λασηθίου.
  ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ Όλων των εί«>ών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  ΕΛΑΙΑ
  Άπό παραγωγούς εί« τιμάς
  έξαγωγιχού εμπόριον.
  •Βξυ™ηρ*ιησ.ς ηβλατ.Ιας μας μέ τάξιν «αρ-δεινμα
  τ,,ην ,αΐ ,αχοτητα Ικ^οεω^
  ΜΙΑΤΡίίΙΠ
  ΒίίΙΛΙΜ
  205 "
  ΟΙ βαιμονι*Ις ύιτσοε«ις *μ·
  τινέουν κάντα στού; αν,λους
  μίαν ίνστκτΛβη Βυσβιστΐα
  κα! ή Μϊρΐα—'Δντουανέ"α
  ήταν ΑνΚσνη να κατβλάΡπ
  την ή^ικτ)ν άναισθησΐα έκβ(-
  νης τής αεγαλοψυΐϊς, τής
  —»ώτΓ}ς καί τής τβλευταΐας,
  πού συνήπη'ϊε στή ' ζωή τηο-
  Τα έκηληκτικΛ τολμήμβτβ αύ
  τοθ τοθ άνβρώηου την Λνησυ
  »οϋσιν. Ό φλογερΑς «ταν,
  άντ· νά την θέλνπ, τί* *»»βι-
  ζβ. Γι' αύτα κρυΦός της πβ·
  θος ήΐαν να ξβψορτωθβ το
  ταχύτερον ού<6 τό ΰομητικό, τΔ ΤίβιμαρρΛοβς, τ· άσυγκσα τητο τιλάσ^α καί να τ6 &ιώ ζπ βτιβ κοννά της μολις οβν θβ τό *ϊοειαζότσ;ν. Τον είπαν άγοοάστ·). ΚσΙ αύτάς β(ς αντάλλ'&γμα τ©ν χρημβτων κου εΙσέπρ«ττΐ'1 θ^ «αρβΤχε τίς ύηηο·σ[β« ποΰ εί ν.»ν 6ποσχαθ|{. ·ΐ Ιδινε συμ βυλ6<—ν»«»τΐ ήταν έξυιτνος κοΙ έηιτήβϋΐος—τίς όττοΤ,εο Θ4 ίζύγ ζεν σύ'ή νέ τοός βικβΰο της. "Αν οί συμβουλάς τού δέ ή^αν πάρα τιολό έ<«βντοικ!ς <αΙ τολμη έ;, θϊ τίς ίφήοαο ζε. Στήν ίθ»οσυν*λβυσ ν ό τα ριξΐας αύτάς Θ4 ήταν χ^ή7ι· μος πράκτωρ, έπι&ΐξιος οια ιιραγματευτής. Θ > μποροθσαν
  να χ :ησιμοιιιήσου·» αύταν
  τ*ν ΒιβΦθατραένον γιά νά δια-
  φθιΐρη κβΐ αλλους. "Ας έβρυ
  χβτο ό λέων σήν εθ οσυνέ·
  λευσι. Ή σώΧή θά τόν Ακρα·
  τοΓσβ κάντα Λεμίνον ο έ Λ πό
  στασι. Έτσι Ιβλνπεν ή Μαρία
  Άντουβνίττα τόν ανθρωιτο
  καί τό πνεθμβ τού. ΤΑν ενερι
  φρονοθσε καί τόν Ιψ β)ταττ —
  καΐ πρό χαντος έουσπιστοθ·
  σεν.
  "Ετσι Ισβυσε γρήγοοα ό
  τιβφτος ένθουσιασμός. Ό Μι
  ραμττί, εΤοβ δτι τα γράμαστά
  τού έγέμιζαν «τλ&ς τό βτσι-
  λικό καλάθι των άχρΛστω ' Αν
  τί νπ κεντρΐζουν κα( νά καρο·
  σόρουν. Άλλά εί τε αι* μα
  ταιοοοξίϊ, είτε άτιό τιλεονε
  ξ(σ, ίξακολουθοθσε μ Α την Ι·
  5ια έκΐμονή νά &ιαβιβάζ]] ό
  πο5«1ξβις κο{ γνώμας- στήν
  σύλή. ΚαΙ δταν βΐδβ ιιΛς ο!
  γραπτές «ροτάοεις τού Μν έ-
  καρτΐοφοροθσαν, Ικαμβ α<ά τελευταία προστιΛθεια. Άκο την τιολιτική τού τΐκΐρατ^ άπό τίς γυναικβΤές τού ·πβρΐΊΐέτ*ιες ήξβρβν βτι ή μβγΛλη, ή βληθι νή τού Βόνααις δέν συν[στα- το στό γρίψ.μο, άλλά στον λονβ τόν τιροΦοβικό. "Ηξ«ρΐ κώς «ό τιρόσα>τ.ο τού έξέκεμ-
  τιε ιδαοια βύναμι πραγματι-
  κά μαγνητική, Γι' αύτό ένίε
  ζε ου εχΛς τόν μεσσζοντα,
  τβν κόμητα ντέ Λ β Μάκ, νά
  τοθ προετοιμάση επί τέλουΐ
  νΐι« συνάντη-π μέ τή βαισΐλισ
  9β. "Αν έκουβέντΐαζβ μίαν 6
  ?α μαζΐ της, ή δυσιισιΐα της
  )ά μετεμοοφώνετο σέ θαυμα-
  τμσ—τό ΓΑιο εΤχε συμβθ καί
  σέ αλλες γυναΤκες·
  (ουνεχίζεται)
  ΚΟΙΜΩΓιΙΚΡ
  ! ΚΙΝΗΣΙΣ —Επανήλθεν Ιί; Άθη
  νΛν · οιευθυντής τοθ ένταΐθα υπο
  καταστήματοα τής Τραπέζης Άθη
  ν ών κ. ΝΙκος Παντατοσάκης,
  ! —'Ανεχώρησε δι" "Αθήνας ό δικη
  γόοος κ. Έμμαν. Λουλακάκη;.
  ΘΑΝΑΓΟΙ.—Άτΐέθανΐ καί έχη
  δεόθη προχθές έν συροοίΊ ττολλοθ
  καί έκλεκτοθ δόσμου ό Κωνστ. ■)< ρουβάκης τΐαλαιδς Εμπορος έκ των ιύδοκίμος δρασαντων κοΐ τέ«ς γραμματεύς τοθ έντσθθα Έμπορι κοθ ΈπιμελητηρΙου. Συλλυττοόμεθο τούς οίκεΐους τού. - "Απέθανε καί εκηδεύθη πβονθβς έν συρρορ κόθμου ό Γεώργιος 1ου ρεξάκης ή Πεχλιβανης πατήρ τοθ φίλου δικηγόρου κ. Δ Βουρεξά—. Ό μβταστάς ήτο γνωστάς δια τί|ν ποτβ έθνΐ'ήν 6ράσ(ν τού δι' δ καΐ έπονομασθη Πβχλιβανης £λκων τό γένος έξ όνομοστής οίχογενβΐας πολλαχβς Λραοάθ'·ζ επί τουρκο κρατΐας Ώς πολίτης καί έπαγγβλ ματίας ο μεταστσς έξετιμ&το έιΐΐ- σης δ α τάς πολλάς άρετάς τού. Στεφάνους επί τής σοροθ τού κσ- τέθεοαν ό ΣΟλλογος των κτηνοτρ· φω' καί ό άρχηγός τοθ Ποβοσφαι ρικοθ τμήματος τής Ε. Γ. Ο Η. κ. Συριτάκης. Την οικογένειαν τοθ μ« τασταντος καί Ιδιαιτέρως τόν δικη γθρον καί δημοτ. Σύμβουλον κ, Δ. Βουρεζάκην ή «Άνόρθωσιςε ουλ λυπεΐται θερμώς. *** Γύρω στήν ττόλι μας. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Αναχωρεί έξ4 Ηρα¬ κλείου έκάβτην ΚΥ' ΡΙΑΚΗΝ βράΐυ κατ' ευθείαν ΠΒΙ- ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά- •υ κατ' ευθείαν ΠΈΙ- "Ι»Λ-«ΡΟ^ ΤΗ- , Πάρον, ΨΑΡΙΚΑ Είς Βοχεΐα λ ί Μέ εξαιρετικήν έπισημότητβ έ*»ρ ταοθη «ροχθές ή πολεμική ήμερα τοθ 41ου Συντάγματος. —Ή παρουσΐα δέ τοθ μεράρχου Κρήτης, καί Ολυν των άλλ ών αρ. χον καθώς καί βλων τβν «ποτα· κτων, άποστράτων, εν διαθεσιμότη. τι καί εν έφεδρεΐ·; Αξιωματικόν τοθ νομοθ [μας, προοέδωκε μέγα. λύτερον τόνον ίπιστιμότητος βΐς την εορτήν. —Ιδιαιτέρως συγκινητική υπήρξεν ή ·ηνμή τής βκφωνήσεως τον ·ν· μΐτων των νεκρων τής Δοι'ράνης, —Στ γμή κατα την οποίαν τα 64 κρυα άνέβλυσαν είς τούς οφθαλ¬ μούς πολλων έκ τ·ν π"ρευριοκο. μένων. —Ρεκώρ κινήσεως καί είοπράξεων Φυσικά, εσημείωσαν τα διπφορα ύπαΙΘρια κέντρα την Κυριακήν, —'Λλλα καί είς την πόλιν παρου σιάσθη άσυνήθης κίνησις. —ΊδΙ«ς τα κέτρα τής πλατβΐσς Ελευθερίας ήσαν ναταμ'στα. —Κθμστα δέ κόσμου έπηγαινοήο χοντο μέχρι καί των πρωΐνον * ρων. —Είναι βλέπετε ή τελβυταΐες α ναλαμπές τής Θερινής κινήσεως καί ζωής. —Κάποια κατάρα βαρύνει φα(ν· ται την λ&ωφόρον άπό πλατεΐας πρός τό Νεκροταφείον, _ —Άλνοιώς 66ν Ιξηγεΐται ή 1κ νέου διακοπή τΔν εργασίαν τής σκιροοστρΔ—ως της, —Έν τούτοις νομίζομεν δτι εί ναι καιρόν νσ τελειώση πλέον ον· τή ή υπόθεσις πού έχρόνισεν ύιτερ τό Βέον. —'Εξοδος γενική των συγχρό νων Νεμρ*Β, έσημβιώθη την Κυρια κήν. - Καί ή Οπαιθρος μετεβλήθη 6(ς πολεμικόν πεδίον δτιου ήχοθσε «αθ' 6λην την ήμερα τό ντ·υφβκ(δι — Φαϊνεται δμως βτι τΐαΓβ την αφθονίαν των θηοαμάτων, Θα Θύμα τα των συμπολιτΑν των κιινηγων ήσαν έλάχιστα. —Ένφ άντιθβτεες χωρικοΐ Ιφερ«ν χθές άφθονο κυνήγι πρός πώλησιν. —Εδημοσιεύθη ό κατάλογος των σχολείων πού Θά λειτουργή σουν καθ* βλον τό Κράτος μβτα την εφαρμογήν των νβων Ικπαιββυ τικών μβταρρυθμΐσεων, —Καί εύτυχως είς την πόλιν μας διν καταργεΐται κανένα σχο Ιεΐον οθσιαστικως. — Ωραίαν εντύπωσιν έπροξένη. σεν ή μουσική μπάντα τής Μερβρ χίας Κρήτης πού έπαιάνισε την Κ υ ριακήν είς την πλατείαν. - Ηέα καραβανια ξΐνων τιεριηγη τώ ν αναμένονται τος ημέρας αύ τος είς την πόλιν μας. —Λαμβάνει δέάχό τώρα ή ·ιτη ρεσία τουρισμοθ σειράν μίτρων δια την παροχήν κάβε ευκολίας καί ά νέσεως *(ς τούς επισκέπτας μας αύτοΰς. —Πβτεύεται δμως δτι ή τουρι στική κΐνηοις Θ' αΰξηθί) ϊτι ηερισ σότβρον βταν άποκτήσωμβν τα υ! σα ττού θα διευκολύνουν την κ(νη σιν καί ϊτήν ευχάριστον διαμονήν των ξένον είς τόν τόπον μας. —Χαριτωμένο είναι τό φΐλμ τοθ σιν Α Πουλακακη ό «ΧαρτοπαΙκτης» μ* τόν Κλάρκ Γκεϊμπλ, πού ήρχι σε νά προβάλλεται άπό χθίς «ν μέσω κοσμοσυρροής, • Ρίκορτ·· ΖΗΤΕΙΤΑ1 μικρός ύιτάλλπλος διά Φαρμακείον. Πληροφορίαι παρ' ημίν. —Το 2ον φύλλον ττϊς Εόρώ Μ* συνεργσοίαν τΔν κσλυτέρων διανοουμένων τής χώρας, έξεδό·η τό υπό την διεύθυνσιν τοθ συμπο λίτου μας κ. ΜΙνου Ανδρουλιδάκη περιοδικόν ή «ΕΟρώπη· τό δποϊ·ν τόσην κυκλοφορίαν Εσχεν είς τηντιό λιν μας καί είς δλην την Έλλάβα, ώς μανθάνωμεν. Περιέχει διηγήμα τα, καμπάνιες σπαρταριστις, άνέκ δοτα, ξένα χρονογραφήματα καί πολλά ποάγματα, Γρσφουν οί κ. κ, Μ. "Ανδρουλιδάκη (ΜΙα συκίντευ· ξις μέ την ΆλΙκη) Στάθης θωμά» πουλος (οί μικρότεροι Κακοθργοι), Κώστα Στούρνης (τσιγγανοποόλες καί Τσοπάνης, Ή Δημσρχοπθθλα (διήγημα) κλπ. κλπ. Στό έξωθυλλο τής «Εόρώττης» δημοσιεύετσι Ινα •λοοελιδο σκΐτσο τής 'ΔλΙκης, ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΑΝ ΟΡΘίΥΧΐ'Χ
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  ΠοΛτον, άνέβης, νβΐ ή Λχι, είς τόν τοΐχον έκ·τ>
  νόν, Ισ*ασΓς τό κλωναρι τοθ οεν&ρου κο( ε.λιψις
  τά μ()λσι Με ί&λλους λόγους, Ικραξες τ* ίγ<ληαα »Αο«1|ς β»* άναβάσΐοκ; Δ ύτερον, ιΐσ«ι ναΐ ί| Λχι, 6 άϋθλυθε'ς άπ6 τα κατεργα Γιάννης Ά π Ό καϊηγορο6^18νο^ ίκ'ησε την ικφαΐήν, ^ς άν θ?ωιος χαΐ καλΏς νοήσας, καΙ καλώς γι»ώσ«ων τ| εΤχι ν* απαντήση. —Πρώται καΐ αρκή ..ιΤιιεν· Ιηβιτα Ρβ εΤβε τόν σκοΟφΑν τού, ιΤββ την όοοφφν, κοί έσιώτΐησβ. —Κατηνοροόμΐν», «Ττιβ ιιρος ούτον ό ε'σαγγε- λεθς αόσ·η:>ώς· «ρίΌίζβ καλόν ?έν άκοκρΐνισαι ιίς
  Ρ,τι οέ έρωτοθν. Αυτή ή άμηχανΐα σου οε καταοι-
  καζει- είνε φανερόν δτι Γεν όνομάζεσαι Γιαστούρας
  βτι «Τσάπ 6 Ράντης ΆγιΑνιης βκεΤνθΓ, τοθ κατίρ-
  γον, ότι κατ' άρνβς. έκ*ύπτβσο υπό τα ψ'υβώνυμον
  της μήτρος σον, Γι<4ν%ης Στοόρσς ονομαζομένης, βτ» έκήνες ιΙ< την Ώβέρνην, δτι έγβν>ήθης ιίς τας
  Φαβερθλλοκ, δτιου ήσουν κλοδευή;. Είνε ΑναντΙρ
  ρητόν, 8π ού εΤσαι Βστ'ς ώνέβης ε(ς «όν «οίκον εκιϊ
  νόν καΙ Ιχλΐφΐς τα μήλα- ΟΙ «οριοι διχαστοΐ μέλ¬
  λουν ν* άκοφανθοθν.
  Ό κα·.ηγοροόμενο« όλ'γον μ«τ' ολίγον ιΐχβ κα-
  θίσθβ ίκ νίου· άφοθ ό εΐσαγνβλβος εσΐώπησεν, πά
  λιν άνωρθώθη αύτάς άμέσως κα( ανεκραξνν—>Μ4 ή
  ούβεντιά σου εΐοοι κακόΓ, τΐολύ κακάς σ' εμενΗ
  £ϋτ© ήταν δ «ου η"9ελα νβ ΐΙιΑ νοοτήτερσ, ««Ι Γ έ»
  τό ιθο.οχα. Δέν |<λ.>ψΐ τΐποτα έγώ, έ·)ώ ιΐμσι Β-
  νετς άϊθρωποο, δ β ου ίρχονται ήμίραις κα( δέν Ι ιω
  τί να Φάγω Ήοχόμουν άπω τό χωριί». έκκρνοθσα
  τούς κάμττους, υστερα άνό μιά ραγδαΐα βροιή, Εν·
  κ«τακλυσμό, δ»ου «Ιδις την έζβχή καΐ βΐχε γΐνει
  κατακρΐτρινη κ«( «ν θέΐλ-ς κα( τό άλλο νά σοθ ε(
  ~έ>· οί βαλτοι εϊχαν ξεχειλΐσει καΙ μόνον ι(ς τα «Χά
  για τοθ βρόμου ίβλεκες τ* χορνάρι καΙ Ιβγαινε την
  κορφή τού μέο' άπο τόν 6μμο. Έκιϊ χάμου Γ,ϋρα ι
  να κλωναρι σπασμίνο1 ήταν άκο τόδένδρο, κα( εΐχε
  μήλα έκάνω τού ίσιαψϊ κο( «Α «τ)ρσ, δπου κάλ-
  λιο ν&σκυβε κα( να μ* Ικαιρνε ό διάτανοςΐ "Εσ>υ
  ε>3 κ4( τ· ~ί|οο άκ© χΑμου, Αι-οθν. Πό Ο νά ξεόρω
  1·) εο τό κακ· κοθ θά ι ώρχουνταν Ι Είνε τώρβ τρείς
  μήνις 8*ου ιι' Ιχουν ι(ς την φυλα>ήν κα( ,ί τρα
  βιλογοθν. 'Υστερ' άκ' αύΐθ, άλλο δλν £Ί°ω νά εί¬
  πω Έσηκώθηκαν δλοι κατεπάνω μου Άποκρίσου
  μοθ λέν, <ΐς αθΓ«, 64α. ΚαΙ καλά νά ά«οκρι60 Ό χωροφύλακας άιι' έδΛ, καλο παιδΐ. άς είνε καλά μοθ σιεουνια τόν άγκΑνα, χα( μοθ λέγει σιγανά. 'Δ,κοκρΙσου, ά«οκρ(σου. 'Αμ' τί νά ·(«*! -έν εΐμτΐβρβ έ>ώ νά έξηγΑ' έ"ώ δέν έ
  β«ο6βασζ' έν ώ εΐμα( Ι»ας πτ«χ6ς ανθρωπος.
  "Βχουν μ«γάλο α5ικο «ά μην τβ στοχσζονται αότ·.
  Έν* - β' 1<λιψ2· έ>ώ «ήρα ά-κό χομου «ρβγμσ
  βτιου ήταν ριγμινο χαμου Μοθ λ έν, 6 Γιάννη; Ά
  γιάννης βΤσαι* 6 Γιάννης Στούρας ιΤσαι. Δέν εΤμαι
  δλν «Ιμσι. Δέν τούς γναψ/ζω αΰτοός. Αΰτο'
  ■Τν« άϋό τα χωρία. Έ ώ δούλ'υα ιΐς τοθ »ύ?
  Βαρλ«ύιιιΐ· ά«βθς· σΐάσου νά Ιδής καΙ τ·ν βρόμο λ
  κ·Τνο τισ>ς τ·» ·λεγαν.. όδος Νοσοκομιίου. Κάθισθβ
  ■ο ( μ* έ(ωτΑτε «Γύ γβννήΒηχα. Αύό «'έν το ξίύρω
  "ΟΧοι βσοι Ιοχονται είς οΰτΑν τόν κόσμο, μήτως |·
  χούν σηΐτΐι Θί ή'αν καλή δουλειά νά *ΐχαν σκΐτι 8
  λοι τους! Μοθ φαΐνεται ηΔς 6 κΰρις κ' ή μάννα μου
  θά ήταν Ανθρωνοι τοθ δρσμου, Κάθου γόρϊυβ. Έ
  μσνσ, μικρό με Ικραζαν Π αι δι · τώρσ, μέ κροζουν
  γάρ·» Αύτ· είνε τ· όνόματά μου. ΠάρετΑ το δκως
  •Ιλετε. Πηγά, λέγει, ·τς τή» Ώβΐρνρ,· ιήγα, ναί, πή
  γα κα( ·Ι« τοΐί, Φαβιρόλλαις· αΙΙ 1 βγαΐνει άπ' αύ
  τ·ΐ ΔΑνεΙμκορεΙ Ινας α θρωιιος νά -4γο είς την
  Ώβίρ ην καΐίίς ταΤς φ;βιρόλλαις, χωρΐς να ήταν
  •Ι* τ* κάτεργ-; Σας λΙ>ω δ·ν Ικλεψχ καΙ σας λέγω
  ■Ιμαι 6 γερω—Γιβστοόρας. 'Αμ' τί άλλο να σας εί.
  %€; Νί Ηθτ ό μάστορής μου ο κύ? Βαρλο6πης.
  Μοθ βγάζετβ, την ψυχή μοθ β/άζβτε. ΔνβτΙ αύ(βς ό
  κόσμος τα ίβαλε μ' έμένα;
  (ουνιχ(ζιται)
  II
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΑΡΥΜΑ
  ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΡΩΜΗΣ
  ΙΙ3ΤΙΙΟΙΟ ΝΑΖΙΟΜΙΕ ΟΕΙΙΕ Α38ΙΕΟΝΛΖΙΟΝΙΙ
  Ο ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ
  ΑΙΦΛΛΙΣΙΙΚΟΣ ΟΡΓΑΐΊΣΜΣ ΤΗΣ ΒΡΕΙΤΙίΤΙί—ι ΕΥΡΟΝΝΣ
  Κεφάλαια κ»ίάποθεματικά ιήν 31 19 1936:
  Είκοσι πέντε δισεκ)μύρια δρ. (25.ΟΟΟ.ΟΟΟ.Ο ΟΟ)
  Άσφαλΐβτήρια έν ισχύϊ κατά την 31—19
  —3β 1.1*31.449*
  Δια. Κεφάλαια βρ»χ- 8Τ.61Κ.ΟΟΟ.ΟΟΟ.
  ΈκΒθθεντοι άα«α.λιστήρια κατά τό 1936
  ΒΚ3.1Ο9.
  Δια Μεγάλαι» δραχ. 1 4.633.74Ο.ΟΟΟ.
  ΠληρωθεΙσαι αποζημιώσεις τό 1 936 βραχ.
  1.ΒΤ7.Κ4Ο.ΟΟΟ.
  Κέρβη Κιανεμηθέντα είς τούς ησφαλιομένους
  Βι« «ήν χρήσιν 1936 βρχ. 1 4Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ4
  Τα μετ» τ·Ο Ίβρύματοι βυναητομενα άοφκλιοτπ-
  Μα ·υμμ·τ*Χ·υν ΔβΡκΛΝ (Ι{ Τά Μβοβα *τινα Νααββιλ-
  λβντβι κατ' Ιτ·| τοίς μετρατοΐς.
  Πρακτορεία καί α.νταηοκριταιΙ είς όλας τας
  πόλεις της Κρήτης.
  ΓΐνΚλβ. Πραχτνρ Κρήτΐις
  ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  Τά ζώα ώς Ιατροΐ
  Β'.
  Μίαν άλλην τ)μέρκν δ Ώ!Χ* κβ
  ρ·τ*μτ)9εν |^« μικολ γεράχι «οο
  είχε νέσ- είς μίαν καγίδα κ·»
  τ·3 ιΐχε αττ)αι Ινβς χυ>ΐ|γβς. Τέ
  πόβι «ου κιάοθτ,χε μίοΐ είς «ήν
  βτ,λειά χαΐ δέν χατβρθεινε νά ξε
  φόγΐ. 'Β«1 τέλους «έ κ·υλί Ι·
  καυβε ν' άγβνΐζιται νά ξεφδγ^
  καί κόττιζε «έν χέμβον. Μετ* ο
  λΐγον Ι«α> έλαβε τίς άκελευθεΡΜ
  τικετς κροβχαθείας «βν, άλλ' ού·
  «ήν την φοράν μέ μέθοΒον, «ρβ·
  ακαβοθν νά χαλαρήοη τέν Ιεαμβν
  ΚχΙ «έ χατώρθβοε. μίοα είς δλ(
  γ* λε««ά τ·ς δ?ας είχεν άνβχιή
  σει την ελευθερία* «ου. Πέταξε
  χ» Ι ε>υγε.
  Βίς κ·λλά θ^λαβτιχά κ·λλοΙ
  φ ης
  κ·οφ<ελαχτιχάς μεΒέΒ·»ς κελκτιμι τίβας Ιια την 6γεΙαν ακέ την θι- ραβεϋτικί/ν τέχνην· Οί χ·ιικ·1 νβΐ ι Ε χυι»ίγβΙ γν»ι'ζ·>ιιν 5τι
  τά ζώι χρ^οιμοιΐϋοβν τέν ο(ελ<ν ιειν ώς καινάχιια 1 Τά οχυλιά χαΐ οί γάτεί ίΙ(·ς γλύ^ειιν τάς ηά τ·ν, χαΐ χό »>βν χ#μν·»ν
  γιβ χά μικρά τββί, χ»Ρώς χαιΙ
  γι« ΐοος χυρ(·κς τε»». Χ·η3ΐμ·
  κειοθν τέ οίλι· τ·ν ώ; άκοτιλι
  ομιτιχέν ανχιοτ}—«ι«<ν. Ορίγμκτΐ »έ κρίοβττει έργαβ'αι άκέΒιιξαν Β» δ ο!ελ·ς τί)ς γάτΐς χά Ι τ·β ο»6λ·ι», Ινει μιχροβιοχτί ν·ν ΙΒΐδτ,-τ». Ο( γάτες κ·& οάν νά κλέ>ε·νται χάθε
  θε ««γοιιν. ξεδρουν «ο
  ?υ ηαλά τί χαμνοιι-: Πβ·νκλαθ3·ν
  ται ά" ό μ·^ ά ο««·. Μκά τέ ψ»
  ηΐ είνε ταιτΐχβτέρχ τ) Ι
  οις τ&ν οΐίλογόνίβν αβέ'βν.
  Ή €ΐκτ·ιχτ, έ·!ΐ3τήμη> τ·ν
  Εέν κεριιρΐζεται είς τάς δ
  νβς οίιτίς οτινΐ)θι'βς. Τέ
  γη ξ
  ρετοι χερ·8ργοι. Πελλάχις κ«ρε
  τΐ|ΐτ)βτ] Β:ι έ ώ οκχνά σΐιμ6*1< νει είς τά ηονλιά ν* τοιχιΌιυν τέ «·ϊι ή την φτιροθγά τε*ν, ι ιια ί'«, οχανΐώτβτα άηαντνθν μεταζυ τ«ν κττ,νβν άνάηηροι κ·υ θά ή"9ϊν χβταΐιχβομίνει ιίς την πιΐταν. Μίλ'ς το—>μ«τΐο(πΐ
  Ι'α κο«λ!( άκ·ούιετ«ι ιίς Ινα μέ
  ρ·ς Βκοιι αίοθάνεται Ιΐατύ κ*·
  •κλιγμένο άπέ «έν έχθιίν. 'Βχπ{
  5ι«γει ζβήν ήΊιιχβν κ υ ίέν άκαι
  «ι! πολλάς χινήαεις, χ*Ι Ιται εδ
  9(σκ« τέν χκιρέν νά βεραΐιει»θ|.
  Τά &>εα λ. χ., Βτκν τρβΜματι-
  αθ·0ν, βρχεΒνται χατά «ήν ϊνίρ-
  5β»3ίν τβν νά οτβίφβντβι μ) ακ<- •ιιις κι5 Β τβν είνε χαλί, τβύς πε «ΐφρονοαν. 'ΒτΐΙ πλέιν περΐιιβΐοθν τ«ι «ά τρζύμιτα «εεν μέ .τίν τρί- ηβν των χαΐ έ«ι8ίΙεντ«ι είς Υυ· μνάβμττοι κ·5 ίέ» είνε καρά προακάθειθιΐ πιριορ'3μ«0 των θλά βιβν. Τέ καταηϊηχτιχήτιρον εί¬ νε Β«ι «ά κ·μΧ(_ χβτβοχιΐίάζβϋν κ«1 έκιοεβμους άκό ίιγιλλον χ»Ι χολλ^μίνα κιΐλα. Οί φΐλει «Αν χβτβιχι81·ν ζώον, ίϊίβί τ»ν οκΐιλΐεΐν, Ιχιιιν κολλάχις «ταρατΐ] ρήσει Β<[. Βην Ιιχ βχυλί ΒΙν ίίοθίνιτβι χαλά, χένει σάν «έ «ρελλέ νά βΠ :ΐξ· νά ψίη χδρ «χ, «άγριάΒν». Σιιχνά ηαρ«τΐ)ρ·Ομεν δγΐί ζωχ κερΐκ·ΐφ6μενα χαΐ πρεοτατεύϊν τα 2λλα ζ·« «οθ ιΙΙενς «βν, κου είνε 1>ρ«οια. Οί νοφΐτοις χ«!
  β( άχιΓίες (Β(«ς Ιχειιν άλΐίθίνέ
  Ταλέντ· νοοεχδμο», χβΙ «ά «»ρ»
  ■εΐγμκαι α&τοθυσίας χΐί β»·σι
  ώ3ΐ»ς κεο δείχνουν «ά
  είνε &λ-θΑς
  Κύματα πού θεραπεύουν
  Α'.
  Ή · 'βμβοΐει «βραχέ» χύματα»
  ι [νέ Ι?ας «εχνιχές Βρ·ς «·0 άουρ
  μά(·υ τηλεγραφ·». Οί τεχνιχο!
  ιί άαχελεύμενοι μέ «ήν ρ«Ιι·«;ω
  ν(«ν δκήρξβν ·ί πρΑτοι κ·υ έ-
  μελέτηιαν χαΐ έχρηοιμοιι·[ΐ)β«ν
  β6 ά «ά χ6μΐτ«. Τέ μ<(χ<{ τ»/, ακβ 6 ίως 30 μέτρα, ιθιη'αι έ- χεΤβεν τοθ χατϋΐάτου δρΐευ «εΟ μήχους «Αν χκμέταν κο» χρ-αιμ· «•ιοθνται είς τάς ρϊδιβφβνιχΐς μι- (•υνβχΐξετσι) Ό Νομάρχης Λασηθίου μεταβαίνει είς Αθήνας. 4ΓΙ0Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Σιητίμ- δρι·ς.—Διά χτ]ς π»οχθεαιν*]ς β«- λασα'βς ιϋχκΐρίας άνεχ·ρ«ιαεν είς Αθήνας χιΐ εκείθεν Ιιά θιαυχλο ί δ Νιμάρχΐ|ς δ χ. Χβρδης. Ό Νευίρχη; Λ«ηθί·ϋ μεταβιί νΐι είς θ*3ίΛλβνίχΐ), κρο3*ΛΤ)9ε!ς δηδ τ«ίς έκιτ··ητ]ς «τ]ς θν0'Β8ίϊ ς( { «ΐύτΐ|ν χά Ι έ<ιβλΙφι είς ή τ·κβθίτΐ)3ΐν έν τ| 'Β*θίβκ «Αν κρ(ϊίντ»ν τοθ ΝιμβΟ μ-ς. ιβριΓΓβι δίίβι·ν Βιιέκ'ιδχαι ρ'α ττ}( 8ιεΧε6αιύ{ τι« έξ 'ΑΘ«· δ χ. Νΐμίρχιις θά βυνιμΐλή- μειά «Αν α>μ·Β(ον δκβιιργΑν
  «·6«ου «·0 χ. χρε»θ«
  Ιιά την ρύθμισιν «Αν έν-
  χρεμΑν ζ^τν,μάιβν «εβ ΝιμεΟ Αι
  η. Σχε«ιχΑ( δ χ. Φλ·ρίβ*ς
  καιέατ— τελιίχς Ινήμερος τΑν
  ί τούτων ε< τ%ί λ «ς ηερΐοΒε.ας ««Μ άνά τάς κερι- φερείαις μκς, μικράς χαΐ μεγάλβς χαΐ μίχεη βϋγκεχριυίνης «·0 «ε· λευταίο» χ&ρΐ·». 'β; έ< τ·ύτβα θε το9 ιί«ε «ύ<ολ·ν νά κροβ' έ· ξενιχκστιχΑς ιίς «ήν ανάπτυξιν τΑν ζτ)Π}μ<τω< «·0 νε|ΐ·9 χ«1 «Αν ΙκεΐγοιιοΑν έν γένει άναγΐΑν «δ- «εθ. "Δλλ·ς «ε ή Κνβέονηβις έξεΒτ] θ μέχρι «·Οβε ευνετ«4 Ιιά *>«
  οχν ιίβτ)γΐ]9ΐν «ο0 χ. Ν*μάρχον
  Λτσι,ΘΙβα έκιλ^φθίντος μετ* !Βι«ι«
  «έρις βτ·ργ·ς «τ]ς βΐλ«ιόβε»ς «Αν
  έν γένει «οκιχΑν σκνθ-χβν, βκεδ
  σχαΐ μίλΐ3τα νά κρ·6| «| ίδιαι
  τέΓα φυοιχά μνρίμν- τβϋ δκβυρ·
  γ·0 ΓενΐχοΟ ΔιοινηιβΟ Κρήτας χ.
  Σφϊχιβίνίχη ιίς έμηράγμβτα μί·
  τρκ δκέρ οοι«)γ. Ου;· δέ χαΐ «ε
  λιχΑς χαθΕοταται ηλέεν ή ϊίίβιον
  Βτι «δ «αξίΒιιν τοθ χ, Ν»μ<ρχ·ιι θά άκιβς έξαΐρετιχΑς γδνιμεν Ιιά «όν νεμδν μας : ΠΡ0ΚΗΡΓ3ΙΣ Δτ;μ»ε$ρ·»α!α.ς Τέ ΓεοργιχΑν Ταμείον Ήρα- χλείειι γν(ββΐ·π·ιεΙ Βΐι έκβέτκ είς κλειΒ·«ιχτ]ν 8ΐ|υο«ρ>οΕαν ένοι·
  χιάοεβς Ιλαι·χά·«·Μ 30 κερίιΐθ'4
  έλκι·8έ''8·ον χεΐμένην έν Κιτοΐμ
  κ| καρά τώ ΜετβχΓφ 2<κλιανί«ι? δθί | Ήλ' Ο ΟΑΟΝΤ1ΑΤΡΟΖ ■ Μ. Ι. ΑΛΙ8ΑΚΗΖ '|Μΐιαιοε»8εΙ( ·1ί Παρισίους ατναλαμβανει βΐβνίβυβτ· β« ρ«κι(αν νβοημέτΝν τοθ στβ ματβς (οΰλΐτιβο;· κβκοσμΐβν) αυμφώνΜς μέ την τιλενταίαν έίελιςΊν τής έπιστήμιΐς. 'Βηί αης όβοντοβτοιχίοις καΙ κβρϋ ν·( Ικ 6ιαφόρ«ιν μετ*λλ·>ν—
  κβρϋνες έκ ηοροελάνης. 'Βκα
  ναφορά ηλι(Μ{ άνι»ούνε»ς
  τϋν στρΐβλβφυϋν ββοντειν (1{
  τίιν ΜοΐνβνΐΝΐιν βΰτΛν Βεαιν.
  ΤοΜφννβν (ό-91.
  χαΐ έν τ·ΐς Γραφείοις το9 Γεειργ'
  χεθΤχμιΙου χκτά την ΙΟΣεβτεμίρΐ
  •υ 1937, τ)μέραν Οαρασχιυ^ν, αυμ
  φάνιος ταίς βκετιχεΐς Βροις εΓτινις
  εΐοΐ χατατεθκμίνβι είς «έ άν· Γ.
  Τ. <*< ο! ΙνΒικφερδμενοι Ιύναντακ κρ·βε*χδιι<ν·ι νά λ»μ6άνε»σι γνΑ- οιν χβθ' έ«αοτΐ|ν 12—2 μ. μ. είς «έ Λιγιατήριον. Ήιάχλειον τ| 1ι Σ)(?Εοιι 1937 (Ε< «οθ Γεε»ργ(Χ»β Τβμεΐοιι ΉειχλεΕου). ϋΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ | Ή οΐχβγένεικ τοθ ίιτροθ χ.! Ι Δεαχοχεύλ·» κβλε! τ) ένοιχιά ζει τ^ν ε [«(αν της κείμενον είς! «ήν δΝν 'Αριά8·ΐ|ς καρά τ δ Η·η| σεΙΌν. ΠΧ«ριν·ρ(αι π>ρά τ| ί·]
  ί'α ·
  Κβλοθνται οί χ. χ.
  τής 'Βνώηνς
  γΑν Κβήττ); Α. Β. Βκνς
  θοιιν είς τί εντΒθθ» 'Υ«ο·<ττά3 η μ> τ*)ς '4γ9οτιχτ}(ί Τρακεζη; ^(
  Έλί8ος πρός ιΐβκραξτν «·0 άν*
  λογοΟν«·ς αυτοίς μερΐσμχτος έ< χε»8Αν ««]ς λ-ξάβιςς Έταιρΐϊ^, χρήαεβΡθ, αυμφβνεκ κβές την αν« «ιχί|ν άκδβαβΝ τ«]ς Τακτικάς Γ« νιχ«]ς Συνελιύ38ΐ»ς Αν Μιτδχβν «·ς 25-9-37. Ή κλΐ|ρ»μή γενησεται άτι* ΐτ]ς 5ΐ|ς μέχρι 25ης Σκτεμβρίου Ι. Ι. χβΙ χΐτά «άς ουνή9εις έργα οίμ·«ς ώ>ας τΑν γρανείην.
  Ήιάχλΐιον τί 4—7—1937
  Ό Πείείρβς «Β Δ Σ.
  Μιχ Κααιματας
  ΜΗΝΥΤΩΡ
  Είνε κάτι πού Εχει τόν ίδιο αριθμόν
  άλλα δέν μοιάζει στό χρώμα
  έχει την (δια ράτοα και την Ιδία τιμή
  άλλα δέν έχει την (δια δυναμι
  Είναι ή διαφορα μεταζύ τού Ν0 7 άοπρο
  κουτί που είναι έλαφρο,
  * γευστικό και ά'ταλό,
  κα( τού Ν° 7 κόκκινο κουτί πού είναι
  χορταστικό καί γΑυ'.
  καί τά δύο σιγαρέττα είναι τώ.· 13
  είς
  —Γ«λλ·ι
  την.
  Δια τής «Άκββπόλειις» &φ(Μον
  το την πβο«λθβδσ«ν Κνρικκαν
  ■Ις Χανία ο! χαβηνητιχΐ τού Πει
  νικιατημίαυ «βν α·ρια(ο»ν κ. κ.
  Μπρούμπτ κ« Κβτΐλκΐν μέ αχο
  πόν να πβριοίεύθΜβι την νήσόν
  ρας προβ*ίνβντΐς ΐΐς έηιβτημονι
  κάς μιλίτεις σχετικώς μέ την πά
  ραβιτολογΐαν, Ύιτό τού υπουρ
  γιίβυ τής Ύγιΐινής άπεοτίιλη τη
  λεγράνημκ ·Ις τέν ΝομΙατρον
  Χβτνΐ&ιν κ. Π«π«νΤΝνάκην οηυς
  συνοΔΐύσα τούτους κββ' κηβιβκν
  τΑν άνα την νήσβν όιβδρομίιν
  Ν«1 παρατμονην τ»ν.
  —Ό φβρ·?κύχλ·« έργκβιβν
  «αί τ« βιομι,χανιχ* προϊ
  θ¥Τα.
  Πρός τβύς οΙκβνομΐΜβΰς έφ6·
  ρου< τοΰ Κράτους εκοινοποιήθη ενΜυΗλιος τοβ ύπουρνβίου ΟΙκβνβ μΐΜΗν πβρΐ άηαλλβγής έκ τού φό ρου κόκλβυ έργ·βι6ν των ακ«Β>
  ρΐστειν έβ63«ν τβν βιομηχανικβν
  έαιχ«ιρήα(»ν τβν προιρχομινκν
  έκ της Μ»λησ(»ς των κρβϊόντΗν
  ΤΝν μ«1 έ£«νΜ»η( «<ί την &λλ·- δ«κήν. Διά τής εγκύκλιον ορ(ζ(· τ«ι δτι άκ«λλ«αββνται έκ τού φ6 ροβ κύκλον. έρνβτσιΑν δχι μόνον τά ε(«γβμενα άη' εΰβε(«ς ύκο των βιβφοριιν βιομπχβινικβν έπιχειρΐί ββνν αίς τέ έςΉτποικβν ηρβΐβνται, άλλά καί τα πΜλούμινα είς τρϊ τβυς κρός τον α<οπόν ίπυς έ£« χίοθν *1< τέ) ί£*>τ«ρικβν. Διον β
  μ»ς νά έ{>σχήτ*ι ϋλιγχος «ύβτπ
  ρβς. *>βτ· νά δικπιατουται ίτι
  πρΑγυατι τά |ν λόγω ιτρβΐόντ» Ι
  {πχβησαν ιΐς το <(«τερικόν. —ΑΙ αδειαι κυνιιγΐ·». Υπο τού ΔαοονομεΙβυ Ρεβύ· μνης ανεκοινώθη δτι μίχρ» τής 1ης Λΐητΐμβρίου είχον ίκύοβτ) 0- »ο τούτου 900 έν α»νόλ«> βώ«ι«ι
  κυνήγιον.
  Δι' άκοφβοΐΜς τοθ Α' Τμημκ·
  τος ΆνΝταιτου Δικαστικου £υμ
  Ρβυλΐου μετετέθη είς Λαμίαν 6
  ΠρΜτοοΐΜης Ρεβυμνου Κ Ζάγχβς.
  άντ! τββ Λ. ΊΜβννου μκτατιθεμ*
  νβυ *1( Ρέβιιμνον.
  κλειοτϋριασμοδ
  Μιχοιτ)λ Σ. Πιλέ.ι, ςγρ
  χα«ο(χου 'Αγίου Βϋβιλείοιι Βίαν·
  νόν ώ; έχδ·χέ»& «Αν Βιχαιβμά-
  ΐ·ν «τ]ς θειγνββΕκς Ι. Κκνάχι;
  χατοίχειι Βιάννου.
  Γ. Καραγιανάκη χά
  «ο(χ·υ Άν» Βιάννου.
  'Λναβλτ,θεΙς ένεκεν νιμίμβν
  λόγ·ν δ διά «Ο άκέ 7 -χριλΕου
  1936 κρογβάμμβ«ές μου κλειατ*,·
  ρΐΗομοθ χαχά «·0 χαο' ι δ προ»η·
  ρνχθεΐς κλειοτηιιαομδς, είδοκβιεί
  8χι ιατος γενησεται ενιαίον «οθ
  οκμδολι»ι·γρά«βΜ Πευχου Βιάννου
  Γ«(Μγ(·υ Ι Το/γχαρίχτ] 4) τοθ
  ««μΐμβυ άνακλ^ρβτβθ τι» «ΐ|ν 3ψ
  Όχτ·6»(ο.ι 1937 ημέραν. Κυρια¬
  κήν χαί ώ;»» 10—12 κ, μ. χαΐ
  ίν ώ έν Πεύκφ Γ^αφείφ «ου έν*
  θαε χκΐ Β (ε χ.ίλ',0νΤΛΐ «Ε κλειοΒο-
  «<)βον«ες. 'ΔΒμδβιος διχϊβτιχός χλητήρ ένιργ^οατεε «ά νβμΐμα. Οεθχβς 2 ΣικτεμβρΕβυ 1937 Ό είδοπ·ι6»ν χά Ι Μ. Πολένης 0 ΖΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ ΚΟΝΗ. ΕΜ. ϋΟΑΥΑΑΙΒΣ ΕΙΒικευθεΙς έν Γερμανΐα είς τά νοσήματα Στομαχου έντβ- ρων καΙ Ηττατος, δβχεται το6« ιιασχοντας έκ τοθ ττ&βτι κοθ συστήματος έν τφ ΙατρεΙ^ τού (οΐκία κ. Χελιδώνη) Τρεΐσ, Καμβρε», 'Δριθκ. τηλ. 7-η * ι ] ΖηΤβΟνσειι μΐσ ή δΰο οΐκότροφοΐ 1 (μαθήτριαι) ναρα καλ^ς οΐκογινπ! άς. Πληροφορίαι ιταρ' ήμΓ
  (,5*
  1
  Ηράκλειον--Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Παλ. Νομσονΐοις
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Προΐα Τρίχης
  7 Σεπτερβρίου 1937
  τ^!^^1™
  βΙπΚΟΣΙηΙ ΧΙΛΙΑΔΑΣ
  ΚΙΝΕΖΩΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΜΤΡΟΟΗ
  ΔΙΔΝ1ΔΝΙΣΤΕΙΑΟΥΝΕΙΣΒ.ΚΙΜ.Ν
  ΤΗΝ ΕΠίθΕΣΙΗ ΤΟΗΙΑ Ο Ο ΝΟΝ
  ΟΙ ΙΚΠϋΝΕΣ ΟΧΎΡΟΝΟΥΝ
  ΤΑ-Β£_£Ι. ΤΟΝ ΕΙΣ ΝΙΝΚΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ β Σ)βρίου (τού α,νταπο
  «ριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ Λον
  δίνου «γγέλλουν ότι έφεδρείαι Κινεζι-
  κου ατρατοΰ υπερβαίνουσα! τάς διακο¬
  σίας χιλιάδας άνδρώ' έχουν συγκεντρω
  θή είς την Βόρειον Κίναν προκειμένον
  νά άνκλάβουν επίθεσιν εναντίον των προ
  ελαυνόντων είς την Βόρειον Κίναν Ία
  πώνων.
  Έν »ώ μεταξύ οί Ίάπωνες όχυρώ-
  νουν τας θίσεις αυτών, ιδία είς τα ηερί
  τό Νανκόου σηυλεία προτιθίμενοι φαίνε
  ται νά έπ&ναλάβουν την πρότασιν άμα
  τή αφίξει νέ ών ένισχύσεων αΐτινες χαί ά
  ναμένονται έκ Τόκιο.
  Η ΧΘΕΣΙΚΗ ΣΤΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΟΥηΡΟΟΥΙΙΟΥΡΓΟΥΐι.ΜΕΤΔΞΙ
  ΜΕΤΑ Τ1Ν ΣΪΡΑΤΙΒΤΙΙΟΝ ΥΟΚΡΕΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Σήμερον την πρω
  ΐαν 6 πρωθνπουργός χ. Μεταξάς αυνειρ
  γάοθη μετ ά των ύπηρεσιών τού υπουρ¬
  γείον των Στρατιωτικών. Ή συνεργα
  σία αυτή περιεστράφη αποκλειστικώς
  είς στρατιωτικά ζητήματα τρεχούσης
  φύσεως έφ' ών ό χ. Ηρωθυπουργός είση
  γήθη διαφόρους άποφάσεις.^
  ΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ ΤΔ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΪΒΣ ΕΚΒΕΠΡΣ ΒΕΣΣΔΑΟΝΙΚΒΙ
  ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτέμβριον (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—-Την παρελθούσαν
  Κνριαχήν ετελέσθησαν έν Θεσσαλονίκη
  τα έγκαίνια τής αύτόθι Διεθνούς Εκθέ¬
  σεως. Είς τα εγκαίνια ταύτα παρέστησαν
  έκ των επισήμων καί οί ύπονργοί χ. χ.
  Νιχολούδης *«1 Παπαβαοιλείονοΐτινες
  χαί ωμίλησαν διά την πανελλήνιον καί
  βαλκανικήν ιδίως σημασίαν τής εκθέσε¬
  ως καθ ώς κοί την συμβολήν αυτής είς
  τάς τελευταίας Ελληνικάς προόδους.
  II
  ΕΛΛΒΝ.ΙΚΔΙ ΕΊπΓΔΟΓΕΙΣ
  ΕΙΗΒΥΣΑΙΩΝΔΣΒΟΥΚΟΥΡ™
  Α β ΗΝ ΑΙ 6 Σβπτεμβρίου (τού άν
  ταττοκριτού 1*·»<) — Τηλέγραφον έκ Βουκουρεστίου ότι είς τούς εκιϊ τελου μένους Βαλκανιχούς αγώνας & "Ελλην άθλητής Παπαγεωργίου ήλθε πρώτας είς τόν άκοντισμόν. Έξ άλλον είς το α,λμα είς μήκος έπρώτενσεν ό "Ελλην Λαμπράκης. Ό άθλητής Γεωργαχόπου λος ήλθε οεοτερος ιίς τόν δρόμον των όκτακοσίων μέτριβν. Ή ΕΛΛΙΙΣ Σ1ΚΙ:ΚΕΝΤΡ_ΣΕ [«ΕΙΠΗ ΕΙ Β.0ΜΡΥ1 ΑΘΗΝΑΙ β Σ)βρίον (τού άντα- ποχριτοΰ μα.ς).—Καθ* ά αγγέλλεται έκ Βουκουρεστίου ή Ρουμανία προηγεί ται είς τα ουνολικά **τοτελέσμα.τα των Βαλκανικών αγώνων. Ή Ελλάς συνεκέν τρωαεκατά τάς αύτάς πληροφορίας, εί χοσι τρείς έν συνόλω βαθμούς. ΕΙΣ λΡΑΓΒΝΙΙ ΗΤΤ&ΝΤΑΙ ΣΥΗΕΧδ^_0] ΕΡΥΒΡΟΙ Αβυλ^Ι 6 Σεπτέμβριον (τού άν τακοχριτού μας).—Τηλέγραφον έκ Σα. λαμάνχας ότι ή επίθεσις των έθνικών είς ■»ήν περιφέρειαν τής Σαραγώσης καίτοθ Μπελχ'τε ουνεχίζεται μέ ικανοποιητι· κώταταάποι»λ·σμαιβ. Οί έρυθροί υπο χωροθν προτροηάδην έγχαταλεΐποντες ηολεμοφόδια καίαίχμαλώτους.Τό στρα ιηγεΐον των Έθνικών ηιστεύει ότι έντός ολίγων ημερών όλόχληρος ή περιοχή ιού$ ίρυθρούς ΤάΡωσσικά γυμνάσια είς" Απω' Ανατολήν Ήάπάντησιςτοΰ Τόκιο εΐςτούς'Άγγλους ΑΘΗΝΜ 6 Σιντιμβρίου. Νεώτεραι «ληροθορίαι έκ ΛονΙίνου βεβαιούν δτι ά «ο δίδεται έξαιρετική σημα σία είς τα γυμνάσια τοθ σοβιΐτικοθ στρατοθ τα 6- «οϊα διεξάγονται ήδη είς ην "Α-ω Ανατολήν. Ή "Αγγλικη εφημερίς «αρατη ριϊ δτι δέν θα είνε δύσκο λον «Ις τα σοβΐετικά άερο νΐλάνα, τβ μετ«υ.οντα τβν γυμνασ[«ν, νά κατευθυν θοθν είς Κίναν έκ τού Ίρ κούτσκ. Ό Ιδιος άντατΐοκρΐτής «ροσθέτων δτι είς τάγυανά σία ταυτα μετέιερυν «ολλοΐ αξι«ματικοΙ καί στρατιώ ται έκ Κορέας καί Μογ γολίατς άναφέρει Φήμας καθ* άς τοιοθτοι άξιε*ματι κοΐ καί στρατιώται θά κα ταταγοθν ΑθελονταΙ είς τόν στοατόν ττ)ς Κίνας. Αγγέλλεται «κ Λονδίνου δτιή Ια-Μτιχή απάντησις είς την αγγλικην διαμαρ τυρίαν Ην ελήφθη ά κάμη έν Λονδίνω ΟΙ δινλωματι κοί κύκλοί «,αρατηοοΰν δ τι ή αγγλικη κυβέρνησις δέν είνε διατιθιιμένη νά «ροβ| είς Ιιάβημα «ρός έ«1σ«ευ?ιν τής Λβαντήσε ••ς τής κυβερνήσεως τού Τόκιο. ΑΙ αγγλικαί έφημε ρίδις «ροβλέκουν δτι ή ό; πάντησις θάτ>οθ§ κατά
  τάς «ρώτας ημέρας τής
  εβδομάδος ταύτης.
  3" Π ΡΟΙΗ Η
  Ή προχδεσινή πολεμική έορτή
  τού 43ου Συντάγματος Ηρακλείου.
  Μέ πολΛήν β
  ίτελίβθη την τιαρβλθαθΊ
  σαν Κυριακήν είς την τΐλιτϊΐ
  αν Ελευθερίας ή νβνομ σα**η
  έοριή 4 τι Ι τβ επετε'ω ^«1: μα
  χης της Δοΐράνης κοθ' ή ώ;
  γνωστόν βδοσσβ νικηφορως
  43ον Σ)νμ« (Ή>ακλε(ο<) Περ ξ τη £.—1 τοο·ω στηθεΙ σης ίξέΒρας είχον παρατα Ο άπδτων πρώτον «ρωΐνΛν ώρ<&ν τα τμήματα ττΐο Βιαθβ σΐμου δυνάμεως τοθ Συντάγ αστος μβτά τΛν αξιωματικών κοΐ |ν κολεμικβ πβρ' . Είς τ6 ΓΜον οηαβΤον ι Τ < άνεγερθή σημκ'ωτέον καί μεγαλονοΒττέ; κενοτάφ'ον φί οον τβ όνόματα των πβσόν των τοθ Συντάγματος κα( δι ακεκοσμημένον &ι' δτΐλων καί μυρσινβν. Τό κενοτάφιβν ε φρούρουν τιμητικβς 4 ύπαξιω ματιχο'. Την 10 15 π. μ. αφέθησαν <αΙ ΒλΓβ3« θίσιν είς την ίξ* δ Μίοορχος κ. Λΐλακης ιιετά τοθ ύιασ-ιστοθ τού, ό Διοικητής τοΟ Συντάγματος κ. ΝικολόπουλοΓ, 6 Διο,χητής χ» ροφυλακής κ. ΝικηΦοράνηΐ;, ό Λ μενΛοϊης κ. "Αγγιλος Σ'^ οου, οί έ*ιτβλβΙς τοθ 43 Συ τάνιιατος κ«1 ονλω" Κοη' τικΛν Συνχανιιάτω^. οί ί.'τιοο σανπαι των ξένον θρησκβυμά των κλπ. Πΐρΐ ιήν 10 30 ββ χοροστατοθ ·>τος τοθ Σίβασμΐ
  ωτα τού Κρή'ης κ- Τιμοθέου
  ί|^ισεν ή έβιμνηιιίσϋνος 8<η σ^. Μ«τά την λήξιν ταύτης β γίνετο προσ<λη ήριον τδν -ε σόντων, δηότε κα( Εβαλον τι μητικβς ριτιάς χά έν τβ Νο μαρνΐα καί Β!γλα ίσιηΐένα τΐολιβΐλστοθ Συντάγαατος. Μβτά τό τιροσχλτ,ι ήριον τιε ρατωθέν τή11η» ιτβοΐιτο» Λίαν 6 ύισστ»ισΐτ)ς τοθ Συν)ΐος κ Σ^ραυμακά'ης έξεΦώνησΒ μα κρόν έμτινίυσαένον λόγον έξά ρας την σημασίαν της θυσίας των όηλιτον καί άξωματικον τοθ Συ· )μαχος καί άνατιτόξας ειδικώτερον την Βράτιν αύιΛν Ιν τή τιολεμικβ έποποιΤα, έν τβ όττοία 4 μάνη τής Δοΐρά νης Ανοτελΐΐ φω'βινόν σταθ μόν. Έηηχολοόθησε ή κατάθεσις των στβφάνων ι(ς τό κενοτά φιθν μβταζύ τΟν ότοΐων συγ κατελέγθη τοθ κ. Μεράρχου, τοθ χ. Νομάρχου, τοθ κ. Δή μάρκου, τοθ κ Δ'θΐκητοΟ Χω ροφυλακτΐς, τοθ 43 υ Συντάγ αβτος, ττ1^ ν Μο'ρας Όοει βατΐΌθ Πυροβολ.ικοΟ, τοθ Σώ ιιατος Πΐοσκοκων καί άλλων όργανώσΕων κα( συνλόγο* τοθ νομοθ Ηρακλείου έν οί; ο( ΈφΒορικοΙ τοιοθτοι καί ή Έθνική Έργατική Νεολαία. Μβτά την κατάθβσιν τον σΐβ φβ»ων έγένβτο ιιαρέλασις ΐον άνδρών τοθ Συντάγμ-ϊτος μέ επί κβφαλής την μουσικήν τού Είς την τβλετήν ^* παςηκο λοόθησαν πλήθη κοσμου τό σον έκ των παρακΒΐμένων δ δών δσον καί τ£ν κέντρων καΐ τοθ λβφ:υ τής Β.γλας συμ μβτέσχβν καί ή Μουσική τή ΜβραρχΙας Κρήτης ή ιβ καί ά νεκρουσβ -(νθιμα έμβοί'ήοιβ κατά την ώραν τοθ προσκλη τηρΐου τον «Βθόντων. Έ«1 τβ εύ«αιρ'α τής εορτής τοθ Συν τάγματος ή πόλις έΦωταγωγή θη διατηρήσασα μέχρι τον τε λευταίων νυκτεοινον ώρδν έ ξαιρβτικήν πανηγυρΐιήν κΐνη σ,ν. Η ΠίΡίΧΩΡΗΙΙΣ ΚΤΗΒΛΤΟΝ ΕΙΣ ΑΚΤΜΜ8ΝΑΣ Είς απάντησιν σχετικάς άναφ·· <&ί %ί Νεμαρχίας ΉραχλεΙ*Η τέ δκοΜργιϊβν τ,τξς Γεωργίας Υ'» •ίζιι άρμ·ϊίνς ίιι ή πκρηχή^· αίς ιίςαχιήμονας ιξ Ηρακλείου ηε ϊ^τιυμέ(ω< άντβλλαξΐμβν χ'.ΐ)μα- ΐ·ν Ηί ιίνι Ιΐ Ι τςθ παρέντΐς διι ναή διδεμίνιυ Βτι ϋν έχΐι αχο· ιιΐ) υΚογρΒφΐ ιυΐε Ιπικϋΐο)8| ή τροποκβ ητική Σίμβασις μιτά ττ)ς Ο ΚΑΤΑΡΤΙΙΜΟΣ ΤΝΣ ΔΑΣΙΚΜΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΝ Ι ΑΦΙΞΙΣ ΖΙΝΟΝ ΕΠΙΧΤΗΜΟΝΩΝ Άπΐατάλη κρός τούς δ«σ*ρχ«ς| Άφΐκρντβ χΒΐς ένταθθα π»ές Η. ΠΡΟΧΤΑΙΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τβ Οπβ»ργεΙ*ν τής Γεωργιος & ηίοτιιλπ πρός τάς γ«»ργιχοις ΰ«ο ρια(«( εγκύκλιον δια της «ποίας εντέλλεται ι{( αυτάς όπως *>εργπ
  σουν α»«τόμ«ΐ( έρίτινκν. εκάστη
  ί την πβρΐφ&ρειαν τηί. μβΙ γν»»
  βτβποιηοο «Ις τό ύπβκργβΐον την
  υιτβρίιν (ΙβΐΝΜν 2 Μμ«τ·ίΜν ή Ί
  όρνμάΤΜν ένδιανβρβμεναίν δια
  την βΐλτίοίσιν τ6ν ίρων τής ζωής
  τβΰ 'Βλληνβς άγροτου ή της α
  νροτιδβς και έν νίνβι είς την έ(υ
  φναιν τοδ οΐκβνβμικοΰ έηιπεδ«υ
  τοθ Έλληνος χνρικου. Είς την έ
  νέργΐιαν τβιύτην «ροέβη το υπουρ
  γιϊβν ίνα αυγκ*ντρ(Ιίισο τα βχιτι
  κα οτβιχϊϊ» κ«» ενιοχυοη τα οχε
  ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ
  ΣΤ/Φ1ΔΒΣ
  Κατ' (διωτικας τηλεγραφ
  <βς κληροφο' (άς έξ 'Διβούχ νθυ χθές ανεγράφη ή μεταξΰ Γβρμανίας καί Τοορ&Ιας συν θήχη διά την τοποθέιησιν τον σμυρνοΐκον σταφίδων ιίςτάς γερμανικλς άγορβς. προζκοπικα Ό Γεν. Έφορος Προσχό «ών κ.Πτέρης ο.Ίγγράφουτου πρός τόν Νομάρχην ΉρακλεΙ ου κ. Δ. Μΐρκελλον έκφράζβι (άς ιύχοριστΐας τού διά το ιαβγάλο ένδιαφίρον τβ οποίον υπό την Ι&ιότηΐά τού 6 κ. Ν« μ^ΡΜης έκιδβιχνύβι διά τόν «ροσκοπισμόν τοθνομοθ. ΤΑ ΑΙΑΝΥΚΤΕΡΕΪΙΝΤΑ ΦΙΡΜΙΚΕΙΑ θ*λουν Βιανυκτε ριύσει τβ φαρμακεΤα Γεωρ. Γινιοάκη καί Έμμ. ^ όπως αί εκβεοικ τκναιΙ άφορϊισ.ι μ την γενικήν στΗτιοτικην τβν δ« ν. χ· Ηηρούμκι χαΐ Κοτιΐέν ηειί σδν σ»ντ4οσΜντ«ι λικτομερβ;, κ«'Τ6ν ίπι!»ν γράφομιν βλλαχβθ, ου την οΐκονοηικην ««οδβαιν τίς Χβ1βν * -Μαντβνβχν ΕΕς τεύς ουνβήκβς εργασίας, μεταφοΕέις (ένιυς Ιπιοτ^μενας καρΐ'ίίίΐϊ ϊθΐς έκμιτοιλλιύοΐΜς »λη. Ι τί εσπέρας γιθμκ δκο τοθ Δήμβο κ«τ*ρτιο«ν τής σχ.τικής στατιστι «ομ^ντ,ν τβν (Ε *.%. Μπρούμκτ ΧΒ1 κης πίριληφββθν ολ« τα χράοι Κιτιλεν ίκτίς τβν ίηιαττ)ϋ·νιχ6ν μ« στβιχΐΐοι άτινα 8ά χρηβιμοκοι μι)ετΑν τβν ϋχ έπωφΐλκϋβΰν τ«; αηαα ^νλ[ϊιντΐνΤφ « τίϊί ^ςμ τοθ δαοΐΜβδ πλούτου Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ Λ1ΜΕΝ.1Κ0Χ ργ {ς γ κρός τάς λτμενιχάς ί- χαί τίς τεληνειακ^ς αρ- Χ( γγρτ διά τ«0 δηοΐοα γνβι,ΐζιι Βτι χά ίχτβς τοθ Κ?α· τίος μεταΐφΐρόμινα μττά ί «τε λ «ν ι ομέν ελΐόΒϊβα π·ιΐ4*ταίλλβδιηί}; ί)πίχιιντβι ιίς τέ τρ[τ·ν τοθ λιμε νιχ»Ο φίψου 8 < β! κατέβαλλεν τα ε υ ά >Π- εάν ή»ν ίγχβρια. Επ!
  οης γιορ(ζΒΐ Ιτι ϋν θκβρβθνται
  άλλοδϊπί τα έκ σίΐ3« άλλοΒ«ητ]ς
  Ιν Ελλάδι άλΐ(ι0βκ·ιΐ|θέ«τβς κχ
  ρ»χ84νΐα δλιιιρα χαΐ πΐτυρβ.
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ &ΙΑΚΥΙΑΝΣΕΙΣ
  ΤΩΝ .ΤΙΗΩΝ ΣΤ/Φ4ΪΣ
  ά·χαι·λογιχ·ΐ)ς χώροκς.
  ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ
  ΔΥΙΤΥΧΗΜΑ
  Συνβηε'α 4τιοτόμου τιτώσβ
  ωϊ μηχανηαάτων κατά την
  έ'φδρτωσΐν των είς φορτηγΐ
  |&3 έτραυματίσθη τιροχθές Θϊ
  νατηφόρως ύίονόψϊς μβτ' δλΐ
  γον δ λιμβνβργάιης Βασίλειος
  Κολοόρης.
  ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ
  &1ΙΧΕΙΡΙΣΤ0Ν Τ·Υ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  ΑΙ σημβιωθιϊσαι νθές αίς
  την αγοράν μας πράξεις έπ(
  τβν σΐαφΐδων περιεστράφη-
  σαν γύρο άπω τάς 21—22 δρ
  «αι* ό ά» διά τάς σουλτανί
  νας ποιότητος &', 20 50 &ιά
  την ποιότητα β' καί 19—19 50
  Βιά την ποιότητα γ'. Ο( καραμ
  πουζβ&ες έιιωλοθντο άτιό 14—
  17 ορ ΟΙ ταχτάδες ήνορθζον
  το έπΐσηβ πρός 11 50 &ρ ή β'
  ποιόΐτις, 10 ή β' καί 8 ή γ', οί
  δέ ελεμέδες πρύς 13.50, 11 50
  κα[ 10. ΑΙ μαθραι σταφΙΒες
  ήγοράζοντο πρός ορ. 10.
  Ο ΠΡΟΧΘΙΣΙΝΟΣ
  ΣΒΙΖΜΟΖ
  Την 5,25 μ. μ. τής Κυρΐα
  ■% εσημειώθη ■(« την πόλιν
  μικράς Βιαρκεΐας σεισμό*. Ό
  σεισμές εγένετο α(σ8ητ·ς κο(
  ΠΛΗΡΗΣΣΥΜΦΩΝΙΔΤΗΣΔΓΓΑΙΙΙ
  ΚΙΙΓΙλλΙΙΣ&ΙΠΗΠΥΓΙΙλΗΣΙΝ
  ΤΗΣ ΜΕΣ0ΓΕΙ1ΙΗΙΜ
  ΔΓΝΟΟΥΝΤΔΙ ΕΙΣΕΤΙ ΔΙ ΔΙ.ΒΕΣΕΙΣ
  ΤΗ! ΙΤιλΙι! ΚλΙ ΓΕΡΜΙΝΙΔΙ
  ΠροεκηρόχΘη οιαγωνισμος
  διά την κατάταξιν 20 οιόνον
  έθελοντών οιοχειριστΰν. Ό
  οιαγωνισμδς θί λάβη χώραν Ι
  την 25 Ό<τωβρίου έν Άθή' ναις. Διά την συμμετοχήν ά Ι παιτϊΐιαι ήλικΐα άκό 18—25 έτ_ν καί ενδεικτικόν γ' τάξε ως έξαταξ^υ γυμνασΐου. ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ Δι' άΗθφάσ,·»; τοθ ύφυ κουργοθ Αργοσιας βημοσιβυ θίΐσης είς την εφημερίδα της κι ββρνήσιως ο ελύθη ή συνβρ γατική ένωσις τεχνιτόν άρβυ λοκοιον «"Αγιος Νικόλαος» έ δρεόουσα έν Σητβ'ςτ· ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ Καθ" άρμοδΐαν ανακοίνωσιν τα λιθογραφημένα οιαφημι στικ« Ιντυτια τβν κι>ηματο
  γροφΐκβν ταΐνιων δέν ο ΐά
  γονται ι[ς τάς άπαγορευτι
  κάς Βιατάξιις τ(|ς ύκ' αριθ
  27257)37 ΒιαΐαγΙΐς τοθ ύκουρ
  γιΐου 'Ββν Οίκβνβμίας,
  ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτέμβριον . _.
  ανταποκριτού μας).—Ννκτεριναί πληρο
  φορίαι έκ Παρισίων θεωρούν πλήρη κ*1
  οριστικήν την συμφωνίαν μνταξύ Άγγλί
  »ς χαί Γαλλίας διά την σύγκλησιν τής
  Μειογειαχής διασκέψεως ήτις πρόκειται
  νά θεσπίαη άποφασιστιχά μέτρα εναντίον
  των ύποβρνχίων.
  Ή στάσις τής Ιταλίας άπέν«»τι τής
  διασκέψεως θεωρεϊται μέχοι τής στεγ.
  μής άδηλος δεδομίνου ότι ούδεμία
  σχενκκή πληροφορία ύπάρχει έ* Ρώ·
  μης. Αναφορικώς μέ την στάσιν αυ¬
  τήν ύπάρχουν άνεπ£σημοι πληροφορίαι
  ότι ή Ιταλία σνεννοείται ή'βη μέ τό
  Βερολίνον, καθ* ά δέ φαίνεται πιθανόν
  ή Γερμανία μολονότι μή μεβογειακή
  δύναμις θά ενδιαφερθή διά τό σύμφ—·
  νόν τούτο, ταυτίζουβα όπωσδήποτε την
  στάσιν της μιτά τής Ιταλίας.
  ΠΡΟΚΑΗΤΙΚλΙ ΔΗΑ&ΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΙΑΠΟΝΟΣ ΠΡΟΘΥΠ0ΥΡΓ0Υ
  ΒΔΚΤΥΙΙΗΙΟΜ1ΝΤΟΥΣΚΙΝΕΖΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα
  έκ Τόκιο άγγέλλουν ότι 6 πρωθυπουρ·
  γός τής Ίαπωνίας πρ(γ«ηψ Κονόγιε είς
  σημερινάς δηλώσεις τού τονίζει ότι ή
  Ίαπωνία έπιβιώκει νά δώση καίριον χτύ
  πημα είς τόν Κινεζικόν στρατόν καί την
  κυβέρνησιν τού Νανχίν. Ό Ιάπων πρω
  θυηουργός προσέθεσεν ότι ή κυβέρνησις
  τού Νανχίν άντιβρα είς την φιλειρηνι·
  χήν συνεργασίαν Ίαπώνων καί Κινέζων
  χαί είνε έχείνη ή όποία «τροεκάλεοε τα
  τελευταία, αιματηραί γεγονότο. είς βάρος
  τής ζωής καί τής περιουσίας των έν Κί
  να Ίαπώνων.
  ΣΦΟΔΡΑΙ ΜίΧΛΙ ΣΥΝΕΧΪΖΟΝΤΔΙ
  ΕΙΣ ΤΰΗ ΒΕΡΙΟΪΗΗ ΤΚΪ ΣΑΓΚΑΒΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Σεπτέμβριον (τού άν
  ταποχριτού μας).—Καθ' ά αγγέλλεται
  έκ Λονδίνον είς την περιοχήν τής Σαγ
  χάης συνεχίζονται άπό τής προχθές λνσ
  σώδεις μαχαι, των Ίαπώνων επιτιθεμέ¬
  νων μέ μηχανικα μέσα εναντίον των Κι·
  νεζιχών θέσεων. Έχτός των «σφνξιογό-
  νων οί Ίάπωνες ήρχισαν νά χρηαιμοποι
  ούν χαί φλογοβόλα. Οί Κκέζοι πάν
  τως άνθίστανται έορωμένως έναντίοντώ*
  έπιδρομέων. κατώρθωσαν δέ κχί νά ίνα
  κχήσουν τινάς των άπολεσθΐιβών θέσειβν
  αυτών έν Σαγχάη.
  ΒΔ ΕΙΟΠΑΙΖΙΙΝΤΙΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ
  ΤΙ ΣΟΒΙΕΙΙΚί ΕΜΗ.ΡΙΚΑ ΣΗΦΙ;
  ΑΘΗΝΑΙ β Σεπτέμβριον (τού
  ανταποκριτού μ·ας).—Έχ Μόσχας μέ¬
  σω Βερολίνον αγγέλλεται ότι ή _οβιε·
  τική κυβέρνησις μελέται, τόν έξοηλισμόν
  των έμπορικών σχαψών τής Σοβιετικής
  Δημοκρατίας οϋτω^ώβτε ταύτα νάβύναν
  ται νά άμύνωνται είς περίπτωσιν έπιθέ-
  αεως εναντίον των ύποβρυχίιβν άγνωστον
  εθνικότητος η δρώντων πειρα,τικως. Α4
  γεται ότι είς τό προκείμενεν διεξάγον
  ται ήδη σννεννοήσεις τής κυβερνήσεως
  τής Μόσχας καί τού επιτελείον τού αο
  βιετικού στόλον.
  1 ΚΙΝΕΖΟΣ ΒΡΕΣ1ΕΥΤΪΣ
  ΝΑ [[ΙΑ[ίΑΐΊΨϋ_ΤΙ ΤΟΚΙΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Σεπτεμβρίου (τοθ
  άντ*πο*ρ«οΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  τού εξωτερικόν ότι ό Κινέζος πρεσβευ
  τής όστις παραμέκει εισέτι έν Τόκιο
  πρόκειται νά εγκαταλείψη τούτο καθ* ό
  τι ή θέσις τού άπέναντι τής Ιαπωνικής
  κυβερνήσεως καθ.αταται δυσχερής, άνω
  φ*λεϊς δέ «ί προσωπικαί τού προσπάθει
  α,ι διά την επίτευξιν οίασβήποτε συνΐννο
  ήσεως- Ή είδησις πάντως τής άναχωρή
  σεως τού Κινεζου πρεσβευτού έ» Το«
  κιο βέν έπιβ·β»ιοΰτοιι έξ Ία,ηΜνιιιή·; π»
  τη»