94752

Αριθμός τεύχους

4659

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

8/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ* ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ιΐησία λίραι 3
  ξά Β
  ξμην
  Άμβοιχι,ς
  Ιϊησία 8ολ. 15
  έ|άμη»ο; » 8
  παΐά φύλλον
  Δρ. Ι
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΪΎΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΚΡΗΤΗΣ — ΜΟΙ (|ΟΝ
  ΑΡΙθβ, ΦΥΔΔΘΥ 4659
  •ΙΕΤΙΤΙ4Χ ΗΙΤΛΚΤΙΙ ΘΡ. Β. ΣΤΑΥΡΑΚΗΙ
  ΑϊΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ε&αΤΒΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Σ ΤΕΛΙΚΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ
  ΤΙΣ ΔΙΕΟΙΟΥ! ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  Λ
  ρς ύκερβ·λήν, ή έβδβ-
  μ·, ·ύτ»ΐ την βκβΐβν διβνύ
  •μΐν ιΐμκορΐΐ νβ 8κ«*ρε|8τ3
  ώς μ(· ·κβ τ«ς πλέον κριοί-
  δί βς μιτακβ
  μιης ζς μ
  «' βκβτιλίσρ τερασπβν στβΒ
  μβν ιΐς τπν Ιίτβρίβν χ6ς άν
  Β>ε*χοτητβ£. 'Αλεπαλλιιλα
  *ΐγβνοτ« τ* βΐχοΐβ Ιλβββν
  χΐαβν τ·ν τελευταίον και¬
  ρόν ήγ·Ϋ·ν την καταστασιν
  είς τβ ««ρ·χ»ίρητ·ν χ«ι εδη¬
  μιούργησαν ββΐνκτβν την ■
  νεΐνκην τβϊ βμίαβυ Ικ*«Ββρ(
  αΐύς της. -«μπίκτΐι ο! την
  έβδβμνοα αυτήν ν* λαμβί
  ν»ινται τόσαι βκοφίσιις ««1
  ν* διαδραματίζΐίνται τ*σα
  νέα γΐγβνβτα κου νβ γεννα
  ται δικαίας 4 αντίληψις ·τι
  •Ισιρχβμιβα ΐΐς τ· κρΐσιμύ
  τβρον στάδιον τΒ· εΧιλ((«Ν|
  ΤβνδιΐΒνβν κραγματων.
  Εε.1 ·ν πρώτοις, *«Ρώς β-
  νέ,γνΐιλΐν λ τηλΐγραφσς, «Ι
  δι>ν·μιις η·ύ ίνδιββέρβ»
  «■ι δια την κατάστασιν τα,
  Ά«« 'Ανατολβί ήτοι 4 Άν
  γλί·, Γαλλία, Άμΐρικ* κ·)
  ΡνασΙ», *ι*·ΐ>βσια«ν'ν« ί«αρ
  μίαουν Ιμκβρικέν Ακοκλει
  σμόν «ής Ίβκε*ν{β( ώς αο(
  μμ( ΙκιτιΒεμ.νης κβτβ τής
  ΕΚνβς Ββ κ«λίσβ»ν δβ β»γ
  χρ·νν( κβΙ τ« -λλ« «Ιρη»··
  •ιλα ΚρίΐΠ νβ χροαχ«ρη-
  σβνν ιΐς την ενέργειαν αύ
  την. Συγχρόνως ο μ ως, 1*6
  Α κατάστασις είς την Ανα
  τβλάν, εΐοίρχεεαι είς κρΐοι
  μόν ••β.ν «βτβιπν τοδ μέ
  *ρ«ο β-ύτβδ, π Ρβσβΐβ *κ.81
  βιι είς 4ντ·ν·»τε.τ·ν ϋ·βί δι
  ■μαρτυρίαν είς την Ι:«λ(αν
  την βκβίβν Μ«τ·ιν·ριΐ ώς έ
  νιργβδ·«ν τούς τβρκιλλ»
  βμούς τ6ν Ρνσαικβν «χά
  ·6ν είς την Μισβγετβν, κα
  τηγορίαν την οποίαν βπ·
  χρβύει «αί άρνείΐαι φ
  4 Ίταλικη Κι.βίρνη·ΐί
  Δεύτ*ρ·ν εχομεν την ε
  νΐργε.αν της Αγγλίας κ«1
  Γαλλίβς την αν·ρ6σαν την
  βύγχλησιν ΜεσβγΐιβχΒς δια
  σκέψεως ·ν Γΐνιύη τβύτβχρβ
  ν», ύοδβν της
  Ε. Τ
  κλιβΒαδν οί ηττημένοι
  •Ι νέαι ίυναμεις π·ύ έζεκο
  λίπτβντ», «Ι ΙμπκοιαλιατΐΜα)
  δικτατ·ρ(αι τής Ιταλίας μ«)
  τΐίς Ίχηωνίας. Άνηγ«γ·ν
  την «δρανειαν είς Βΐίτητ«
  «1ς *ην έη·(αν κΐχαν δοίοη
  τ· ί*·μ« £άνκαι;. Ε«1 δέν
  'ντκλ«μβ«ν·ντ· οη αύτι, ή
  ύ
  μΐν ημείς θε ήτο κκρακεκιν
  δυνΐυμένσν ν« προβαμιν
  είς προβλίψεις Π«ντ«ς φρο¬
  νούμεν >τι «εν 1χ«θα «χσ
  μη Ν«Βε έλη'ς *κοΓο·«ής τσΰ
  ησλέηου. Εαί κιβ?(ύ·μΐν δ τι
  ύπ«ρχΐι δυνατοτης ««τεισβΙ
  σΐνς τβν έβτιδν η·ύ ΑναδΙ
  δ·ιιν τκρνοΗκς χαΐ άηηλητι
  ««( τας «Χόγκς των ακό τί
  δόσ α«ρ« τσδ βίίζονΐος
  'Αλλβ κρός τουτο θ* ήτο
  κκ«ρ«(τητος α αυνένναις
  καί 4 κβινβπρβξίβι Ιλνν τβν
  εΐρηνοφίλων δ
  Εοβΐι·»·
  μ τοΰ
  ήτο δέ κυρίοις
  ς χ
  μ* την βύνοδβν της
  Ε. Τ. Ε. δια νβ λάβη μίτρ«
  χρ·, «ρμβτισμβν τβν τβρκιλ
  λβ 9 Μ«ο·ν·ΐ¥ ■
  ρ,
  λιομβν
  ίλ Ι
  ρμ
  ·ν
  ρ
  — ■»
  λιομβν · 9 ν¥
  τίλσς Ιχ·μ·ν την σύνκλησιν
  ΤΒ, Ε. Τ- Ε· ««ι ΤβΜΤβχρ·
  νε»ς την σύγκλησ.ν τ·ΰ ΙΒνι
  Μ·αοβι«λιοτ·κ·υ συνεδοίβυ
  τής Νορε»βιργηί τ·δ 4«·ί
  ■υ ·1 άκοφ«οεις κιατιυΐτ«ι
  Β« ρ«ρύν·ΐ)ν
  τος διεΐνοΰς
  ■■•6 δι* «ύΐβν ρ
  •15 α «ωτερικη ΐϊ·λιτικη
  β Γερμεχνί.ς. Έκ τβν α»
  βν λ·ι«·ν τάς έ«·ί«{
  Ιχβυν «■ ληφθέντα η5η
  λρμ·*ν« μ*τρ« »««
  Μεοβγειακή διί
  τ· Ε·
  εΐνβοθν Α
  Φ 4
  οκΐΦΐΓ, 4 Κ- τ
  αβνΐδρι·ν της Νυρεμβίργης
  ^βΒ0 κ«· 4ν*γ
  ργς
  ^Π6·*βΒ0 4ν*.γ
  ·π·»«β στικενς η βή
  τ.στς Χ.Ι Μ λ.ρη
  έριστικήν τβ4
  «·ρ·ν &ν ιΐνεη κρός
  λύ η ηρ·ς τρικνμι
  τίναγβς
  τ· ύη«ρχ·ντει
  οτβιχιΐ. κβί τ· ίζ
  οτβιχιΐ. κβί τ· ίμ·ζμ
  ν. εημιΐβχ ίέν «ειρΐχβΐίν η·λ
  Αί ΙλΙδ δ« »« Κ»»
  ■»
  ΤΜΐΜν τβν νι»η μ
  γ«λ·» πολέμου διΐοπβοΡη
  πολλοθ. ΑΙ δημ·Νρ>τι
  της δύ
  ί
  ς {
  ολογοΕν ιιλίβν μγ
  βήτα εΙαι·δ·ξ(·, Τ·
  τβν νι»ητβν τ·δ
  δ
  ς
  ν«κ««βμενβι είς την ρχ
  ί ιΐιοτΐδ·»»·» ·δτ·«Ι
  άδ
  Τ«ν Μαί ιΐιοτΐδ»
  ατικβ( Ι οβν κ·Ι άδι«««·λ·
  νητ«( ιΐς την «λ' «η·ιρ·ν
  διειτηρηαιν ι ής ϋ
  έφρ·ντιθ«ν ιδτβ
  0Μΐ«ειαΙ·δν 1ο·ν
  >ΐμι«45ί, ·δτ· »·
  ΐ »Ινδΐ)ν·ν τ·6
  ν* »«Ρ«
  Ικρΐκι π·
  τΐοβιιν ι·ν
  χολέμον Ιταν ήτ·
  λ 'Α·η>««ν «
  $ η
  1α«δαναμ·δαι κρσς
  • ύτοκτονΐας. Τβίρετ
  Κθ «κ· τούς ήχς
  τβν τηλ*ρολ«ν κ«ί τβν τορ
  ηιλλβν κειί <βν βομρβν κου έκρηγν»ντειι ιΙ( την ΊρΊιοι- κην Μαί την χήραν τ·δ ·ύ ρανΐσ» κρατους. Καί άνη λα»βάν·ντ«ι Γάλλοι καί *Λγγλ·<, «κέμη κκΙ οί 'Αμΐ ρικαν·Ν ίτι 4κειλοϋνται ά κ· τ·ν χ(τριν·ν χείμαρρον τοδ ίαηννινοδ Ιμπΐριαλιαμ·9 είς την "Απω Ανατολήν χαί ■ησ τ« μιιδρκ βΐλη Τ·δ νααισμοδ είς την δύσιν. Επί ήρχισαν ν β βκϊητωνται τ·ν τρ·κον της αντιδράσεως Άλ λλ βλέ 1 κινη Β·Ον μέ κκ·φκ«ιν κ αί σταΒΐ ρστητ·. δικίρχΐι αμΐαος κίν δυνος ν· κρ·καλέ··υν κ·λκ μ·ν. Εκί κρσ της εύίύνης «ύ της τρομβζθΒν κ·1 μέν συν φά 'Α«τιλ·μβί νσνται δμως ουγχρσνως ϊτι •υνέχιαις τής ακσλσυβηΒεί •πς μ<χρι βήμερσν τα ·ημ«Κν·ι ρ>βμι·1·ν,
  βέβκισν Βείννατσν. ΤΙ Ββ ηρύ
  {•«ν >οιπσν; Εαίπρσς ποίας
  (λΙί 8 η διί
  ρς
  άπ«ρ«{τητ·ς 4 ενιαΐα ίμψά
  νΐβις ΐΐς κ·ιν·ν μέτ-ϋον
  τίς Αγγλίας, τίς 'Αμερι
  «ής. της Γαλλίας μκ! της
  ΡΙ λ9ί
  τβν
  δβρΒφ*ρωντ«ν
  β ίβ
  είς τβν οιε
  ( ύ
  ρφρ ς
  β·η στίβον. Μ(α τοιαύτη
  εμφάνισις. Ββ έδαμιθύργει ύ
  σφαλβς τβ διός χα τβν σκ
  β«σμβν. Εαί κν «κέμη τα
  ( λλ λ Ε
  βμ
  τρ(« αλλα μιγ«λ«
  της γβς, 4 Γβομ«νΚ«,
  λ(α ί 4 Ί
  κ«ί
  μ
  Ερατη
  μ, 4 Ίτ«
  4 Ί«π«νίβ ηΐΐλον
  είχον ίκβφβσίοη τβν
  θε ή
  χ φ
  κολεμβν, θε) ήναγκαθντ·
  ιΐς δκοχάρησιν. Δ*τ« Β· η
  τβ ηαραφροαύνη «αί άσφκ
  λ έ ύί
  λης
  4
  τβν
  φρ φ
  «κέφκσις αύτβχτβνίας
  θελήββυν ν« Μηρύξβον
  κβλΐμον έναντίβν βλβ
  τβδ κάσμβυ.
  ®α Ματβρθνβη Ιμ»ς 4 ου
  νίντσις τβν τΐσσ*ρων μέγα
  λων δυνβμευν χεύ βνβφέ
  βομεν; Μέχρι τη. ατΐγμηί,
  βναφαίνβνται μ'ρικαί κιββ
  νβΐητες. 'Λλλβ «ν 11/αι
  βέβ*ιβν, μβλβνβτι λίγβι χβι
  νβν συμφεράντων τάς ώίββν
  πρβς τβδτβ Πάντως εντβς
  τβδ λίαν πρβαιχβδς μέλλον
  τος Β« καταστή τβδτβ βπωσ
  δήκβΐΐ φανεράν, βκβτ· «βί
  η «αγκβσμιβς κβτβατασις
  Βνησ καταστασίς; Βιβκίως αύ'λαβα την αριστικην διαμέρ
  την την στιγμήν κβί μέ τα'φνσίν της.
  στβιχεΐα τ· βπβΐβ διβθίτβ
  V
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΛΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΚΑ ΝΤΑΔΑ
  ΚΑΙ ΚΜΜΔΟΡΟΙ
  Σφ ηιβτιώο^ο» θά γίνη Ιντός
  τοθ Σιητεμδρίοϋ μΕα ώ^βία Ι·ρ
  ιτ): Ή άν»6Ιβοις χν|ς καλαί£ς 'Α
  6χ«)ς χανΐάβκς. θε 4»γαν»
  ιίδιχαΐ ίμάΐις μαββιχβν, α!
  λθλ
  χους ευιβ ιΐχε Βίοι μέαα ο τή λυρι
  ή ΐ ίθή ΕΕ
  ή χχΐ νυίοθΐ)μα(τιχή
  χαντϋας. 'Αλλά χαί
  ή
  ΕοτβρΕαι %ς
  την ιΖλιχρί
  ρ
  νειί %ΐ|ς ίπέ βοβα·ωτέ·Β(—χοι
  νά πβθμι—
  άλ
  μψ
  —•Τι φάλταβ οτέν χ»ι»ί μοιι, έ
  Α δ ώ ω
  μ
  δίΐ.Ιχι θχ διΐλθβυν—·ϋκο οιλψα
  φα>ς—τ!( κ«λ$*ς αυνοιχ!ΐ( αΐν
  φς
  χκνταίβροι τ·0 κροπολεμιχοθ χαι
  •αθ. Θ1 τεθοα* ΙηΙ τάηΐ|χ·ς ή
  μβλβν έηΙ... μ-ντολ£ναιι χαί χιθί
  είς
  τα ίίοι» >υ ε τ,βν «χοόνεο' 1<ΐί- ν»ν» οί όκβΐιι πάντοτΐ κν·τ)·χαν τ· χαί καθότι ήβχν ζή ΐ)μ» ττ]ς τ] χαλΰΐερα. ι^ς νυχχίς, Β λά ΈλλΑ φ βρονηφΑνΐ]οιν δ π·ν χκΐ νρτγμκ χεΕνι^ς, Ϊ4ν ή «ν —'ΑλλΑ τί ή —."Ηην... άχ χαί ! γνώαττ,ς ων ΐτ|ς έ φάλιοι! μ πρόσω έ βίχ. ΝϊτΙ "Ολοι έγέλκοιν. ΚηΙ Βμ»ς ο α!αθΐ]ματιχος «Ο άλλοτε εΐχε 81 χατβν. Ό έιυτιχές οτίναγμίς. αιίφιες ψιιχιχίς οπαραγμίς, τό πρΗγμνχιχο πάθβς μκοροθαε τόχε Ι τ* χάιιη θάλασοβ. Τε 'κν χό βλιγήτιρο. Τό χβτβ—χά τ» γΐατΐ ν» μτιν ηραχλΐ|θ{ Βίαν χο ι χλειαχέ ητίς ά» έκτ«λτ)αεΐ£ τβθ πβώιοο Μΐ Μέ χΐ χαβδιά, 8ηβς τό ώ μ'λβγοθοι άλλας η, 61 έίγαζεν δ 4»θρβπος τίς ψτ^λές νίτις; * · Ή άϋήχηαι τ^ς παλαιβς Κ* χαντάαας, Ιχει 8π«ς χά! χβυς θ«μκατ|ς τ—ς, ι η 'ϋι^(ίξ«ν χλΙ Χίντα54|,3ΐ φίρμας υέ χΐς χη έ; φβνίς τους ίαο χαί χά... φάνχβ» χευς. Ο£ ψ^λές νοτες. ε Ε ίύιχιλες χορβνεΓ, β! τιχνιχέ; μβυοΐϊίς μιταητΑοιις, ήιαν ηρϊ πάντες έ&ν, ζήτιιμν.... ίίιβαυγκρα αΐαζ. "βνα γιβοιμί, 1*λ χέχχτνε 1<ας υίκινθβ;, ή χδ ίηαραΐ η:· χριανχβφυλλϊκι χαί χλ μπΐϋχέτο χτ}ς γοζϊας, ή:ο χατ" |βιμ·ν οχεΒέν ή ρεβΐνς χοθ χαλβθ ή "Οττ,ν Ιλειπε. Ισ»ς δια λδγους &νεΕαρχήχ·υς χτ]ς θέλη αιως τής φιλ·8(βρ«υατ)ς, χο χέφΐ ϋεικε» χκΐ ουνεηβς Βΐν.. Ιλιικιν τέ φίλτοί. —Ύιι«»χοιιν μουβιχοΐ κ ύ μ«· βιΐ ΐ βνκλββιιιν χαί βτό Ή· ράκλιιε μια πρ»τιδ·υλΙα γιά τή κ χκλλιχεχνιχτ) κνκΕΕνυι (·9 π«λαι·Ο τοπικοί μ*ς τραγού¬ διε^. Αΰΐέ έκρδχεινεν έν σχέσει μέ την βνακίλΐ|αιν *1>\ χχΐ φ^αιχά
  χ^ν πλΐ)ρ·φ·ρΕα τΐν Άθ^νΑν, Ι
  νας ν·βικλγός χβν χ*ρκκτ*)ρ»ν
  ιω Ι τ<|ς άΐρ^ς ζωτ]ς τβν καλαιο τέραν Ιτβν. Κ-Ι II* ήταν νβμΐζ» έ ΚαΙ 4πέ μευοι ΊΜΉ ρ χτ|ς χαθαρβς απίψκβς χαί άκέ γε νιχτοΐέρας Ό καλαιβς χέομις χρβ. ιΐ μέσα χβΐ σιέν τΐπβτέ χβ» αχόμτ), ΒιΒάγμβχ». ^Βίβκια δλλ- ΐ[νε αήμιρα τ) μβιιθική ·ιβ χαί ή ήίή ίί Ό Ε μ ) μ ήίιχή τ Ο ί,ίμου. Ό »>έχθος χ·0 μ·ι!ρ—ή
  τ«0 μΐ|χανιχ·Ο κνε6μ«χος, δ νε·
  χχΐ δ ονομκιομίΐς ιμ>
  χ»1 χό οτερνέ λουλβθϊι μΐβς
  &πέ τίς γρβ·ι
  κ|( τ·5 «αιροθ χτ]ς οιρενάτας. Έ
  μάρανβν Ιμκς χαί χβ πνιθμα χέ
  χβχ' εξοχήν αντιπρ·σ»Μυτιχέ
  χ·9 τδπ·ϋ. Καλόν Ιββς είνε χλ
  κνιθμχ αυτβ νΐ αφιμειαηετκι μ!
  τέ γενικό κνιθμα χν)ς προέΒειι.
  'Αλλκ μέχρις ίνές σ-μ«(ου: Αι»
  έκεΐ χά Ι πέ»α ί κρδοΒος άκοβαΐ
  νιι ζτ,μΕα Ή ίναβ'ωιι χτ]ς πάλαι
  Αί μεοοικτ,ϊ πιυ βρχ(ζ«ι άϋέ τέ
  Ιθμβ τής ΙιμβοΕας έξντιριχΐύβι
  ως ιίνε ϊ&α χό χρήσιμον. Ή ά
  ?ηθινή χανχάΒκ Βεν είνε μίνον
  στ* βάθας ι~ς χοηιχλ χραγοΒΒι, χβ
  κιχό μοτ(6ο χαΑύΐιρ», άλλ* χαί
  χαραχττ,ριστΐχή χεκιχ^ ζ«τ). Κ»Ι
  έδβ είνε ιίΐιχιχ, χβ έ
  Ή κατάστασις 6ί^ "Απο Ανατολήν.
  ημρς ] ^ς
  λ> τ* παλαιά Έλλ-νικΑ τραγιύ
  Βια.
  —Οί ΆΒψαΙ,ι Ιτοι θα α«ύ
  9·υν χκντάβαν χω>Ις νά κλ^ιώ
  σο«ν... ιΐκεν έν έικλέγφ δ μιτα-
  ϊώοας την τθτ)ρϊ»βρ1αν.
  Άλλβ μήκβς έηλήιωοαν κοιέι
  Τέ χβαο τρβγοΒΒι καντΐθ τβθ %6
  ομ·κ χ?ΐ)·ώνιται χά Ι μάλιοτα ά-
  «ριβά- Καί άκΑ ιθνι»τ)ς άτκ'φΐβς
  —άς ια κοθμιν Ιτοι—-δπίρχει *-
  Ββ ^ ΧβΡ' κΐίΐριοτΐχτ, καράϊοοις:
  Τέ τραγοθΒι τβθ κε»ι«ήμ·υ Β:·
  ζαντινοθ ψίλ:η, χιθ ΚουχουζΗη,
  «λ έηλή;»θί, λίγκ, αύΐή $ Βιβ-
  ίκος χκί μάλιοτα. ιΐς χρυοέ Ι
  ΰηέοο οίήν ΈλλάΒοι κολλοΐ λά
  ΔΙΑΤΙ ΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΕ1ΤΑΙ
  [Η ΜΟΓΓΟΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΠΟΝΑΣ
  •κγγες &ξ(ας ίοώππσβν πβρβγνβρι
  ομινοι χ» Ι κερΐφΒονΐ|μένοι στέ μι
  αεοκέταδβ *ύ»ιος βΙΒε πβιβς βυνοι
  τ»6έ·νοτς ΚβνιΙς Ι έν ένδιι
  ' & 0(
  «ρη Υ
  μιλνΒοΙ «Ο 4λλ·τε
  νβ χλι(β*»ν έ Ι
  β
  |μ |
  Ιη»ς τί Βιέγροψχν
  Ή
  ννς
  οχά τρβγβοΒια τευς: Ή η
  ΐτ]ς μιοέχλκοης γρΙλλΐβΓ, Θ1
  νος έγχκνέλεικ», τέ ήξερβν. "Η·
  ξιιβν ίε»ί Βτι χβΙ ή ζωή οτο τέ
  λ·( ώς ούνολον, θα^τΐυς α>ΐ|νε ρέ
  ΟΤβΗ(.
  Κΐίκ·ιος »ίλ»ς τβν
  «ντιζέΓ» δνχενΒόμισεν:
  —-Διΐομβνιίς τα απιρΕγρακτα
  «άλτοα τ·ν 8
  Ίαβί νΙ
  τι
  ίχι·
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Σεπτίμβριος.
  — τΗΐο γνωστόν ά τι ό πολλβν
  τΊμερΑν δτι τα (απωνομον
  ζτουριονά στμστίόματσ καί
  τό μογνολικθν ΙΐϊπικΑν τοθ
  πρΐγκηνος Τί—Βίγκ νροήλα
  σαν Ικ των βορβιοανατολικον
  πρό* τβ Καλγβάν. Έν χοότοις
  Ο ιΙΡησις περ( κατσλήψεως
  τής πρωτευούσης τοθ Τσαχθρ
  6νο των Ίΐΐιώνβιν προεκάλε
  σε κάποιαν κατάπληξιν. "Ηδη
  ι) 13η κΐν<ζ. στραχιά, ή ότιοΐα ιίχεν άναχωρήσει έκ Καλγ» κάν, βσβ'ζουσα πρός την δΐο 6ον τοθ Μανκίου φέρεχαι ιΐς ίξαιρετι»φς Βόσκολον θέσ>ν
  καί εύρισκομένη μεταξύ ούο
  ττυρών θά άνογκαοθβ νά βπο
  συρββ ττ^ός >βτον, έκτος εάν
  οί Ίάτωνες προλέβουν καί
  τ()ς κόψουν την όποχώρησιν.
  Ή στραιηγική σημεσ!· τοθ
  Καλγ*άν ιΐνσι τεραστία, διό
  τι ή νόλις ο Οτη είναι ι Τς έκ
  'ών σημαντΐιωτέεων συγκοι-
  νωνΐανΑν νόμβων ιη« ΒσρεΙ-
  ου ΚΙνα*. Είναι τρόπον τινά
  ήθόραιΐσόβου τ ής ΜογγολΙ
  α«. Μ1« κάλι) άμαξιτή 68ός
  καί μΐσ σιίηροβ^ομιιιή ΥΡ«μμή
  θ άτίό τό Καλγκαν
  * ί
  χ
  δι· ιήν
  ΣοιΤγιουΑν καί εκείθεν, διά
  τής παλαιάς «δοοο τοθ τι Τού»
  —αύτην την όΒ6ν ηκολούθουν
  άλλοτε τα χαραβάνια πού με
  χέψεραν τό τσοί ίίς την Εύ
  ρώτιην,— φθάνουν ιΐς την
  «ρωτβθουσαν τής εξωτερικάς
  Μογγολΐας, χβ ΟύλΑν Μπα
  τορ.
  Προβλένΐται 6α ο( Ίάτιω
  νες θά άκολουθήσουν τάς 6
  ίΓύς αύτάς κοΐ δτι θά
  προελάσουν πρός τσ ΣοιΤ
  γιουάν καί χ6 Τσαχάρ, διά ν*
  άποκόψουν τάς συγκοινωνΐας
  τής Κΐνας πρός την σοβιεχι
  κήν Ρωσσίαν. ΜΙα τοιαύτη
  προέλασις των Ίατώνων θά
  £θιγε οηααντικωςτά συμφέρον
  τα τής Ρωσσίας καί δι· τοθτο
  Γσως 6 στρατάρχης Μπλόχερ,
  «ρχηγος ιοθ ρώσσικου στρα
  τοθ τής "Αιΐω '^ναχβλο»;, έπε
  σκεφθή, ώς εγνώσθη την -ρω
  τιύουσβν τί]ς εξωτερικάς Μογ
  γολΐας.
  Παρ' δλον 6τι έτΐΙ οΐονας
  ίΐ Κινΐζοι καί οί Μογγόλοι
  ευρίσκονται είς εμπορικάς σχε
  σεις βΐ ίόο βύτοΙ λαοΙ δχι μί
  νόν (έν Ινουν καμμίαν όμοιο
  •ΐ^α άλλ/επί τιλέον βιάκειν
  άλλ
  χ«ι
  μ
  επί τιλέον βιάκειν
  των·
  ΙΑΕΙΤΟΥΡΓΙ1ΤΟΙ1ΜΗΥΙΟΙ
  ΚΑΙ 1ΣΙΠΙΛΑ ΤΩΗ ΣΤ1ΦΥΔΟΙ
  Τβ ζήτιιμα τ5ς λειτβυργΐ
  άς τβν βμβύΝων έχει κα
  βοριαβι) δια νάμββ λκσ τή*
  σημερινήν Κιιβϊρνηιιν Μαβ'
  ϊν τρ«5πβ» α&η έκοινε «αλύ
  τερβν «αί δέ ν κρά κείται «υ
  σΐΜβ νβ έκιλϊίσωμεν 4π* «δ
  τβθ σήμιρβν. Φβ ηθέλαμεν
  <μ«ς ν« μα; <κιτρ«κ|| ν* ΒΙζνμεν τα ζήτημα #κβ μιάς αλλης ηλευρά; τβν, κκ· μι άς «χΐτέφεω;, κου έμφκνίζιται βλί*ς έΕαιρεηχβς <β>έτβ; δια
  τβν τ*κβν «άς. Π« ή &
  πβψις αύτίι ««ρορά τας ιιρβ
  θεσμίας τϋς Ιναρ{ι»ς τϋς
  λιταυργίας τβν εΐμβύ«ων.
  Ώ; γνωστόν, είς τβν νβ
  μέν μκς καί ίδίωί 11; χΐι
  βορείας επαρχίας η Ιν«9, (
  τής λειχβυρνίας τβν αμβύ
  «ών γΐνεται αυνήθ»ς αρ^ι
  λίγω Τβδ ίτι β τρυνητός μκ
  θυστερεΐ κένΐατκ. Έφέτβ; ί
  μνς, λέγω τβΰ 4τι ή ώρΐ
  μανσις ίγινε ηί ί.μβς υφ'
  ένβς και λβγω τβδ 2 η τα
  ύλ σνιιΐζονν' 4φ'
  ο·η> παρίστατε» αναγχη */■
  έκιτρακΙΪ α λ«ιτ·υρν(« τβν
  βμβύΗων ΙννρΙτιοβν τβδ α»
  νήθβυς. Διβτι εΤνβιιβέβ«ι«
  άμαρτΐα να χαθβδν έ{ *λβ
  κλήρβ» τ* σταφύλια Πβύ Β«
  είμκβροδααν ν»} χρηβΐΜβκοι
  ηθβδν τβύλβχιντβν δι· την
  παρκνωγην αούμκς, δι· τη
  κικβύ; ένχΛλΟς ΧέγΦυς.
  Άλλ' σ«ς 4 κυβέρνησις
  δέ ν γννρΐζει Ιη χά βεβΚα
  μενά στ«ι>ύλικ πβ» Φβν *.*■
  τρέκκτΦη να έζνχθοθν, ιΐμκα
  ρ·δν κβλλιστα νά χρησιμβ
  κβιηθοίν είς την έζαγωγίΐν
  σούμα;, βκάτκ ή ζηβΐα τβν
  άμκκλβυρνβν δεν Β« είναι
  μκγάλη, ή μάλλβν Ββ μετριν
  αβά σημβντικβ. Είμεθα βμ»κ
  βέβκιβι (τι βτβν Β« γίνβυναΙ
  σχεακαί είσηνάσΐις Β* σκιό
  ση νβ χβοηνάβη την «δκιβν
  τη, ένβρξενς τής λειτβυργΐ
  α; τβν αμβύκων ΐνωρ(τεοβν,
  έφέσβν δ- ι τβδ τρβπβυ βύτβδ
  •β ί£υΐιηρΐτήσρ τβν Λμη*
  λβυργικίν μβςκβσμβν.
  γλώσσαι των Μογγόλων βέν
  δμοιόζβι μ έ την κινεζικήν,
  *αΙ οί κοινωνικαί ?ων άντιλή
  ψϊΐς διαψβρουν ριζικώς. ΟΙ Κ
  νίζοι είναι κυρ'ως γεωργοΙ
  καί βιοτέχναι, πρότυπα άνθρώ
  πων υ έ μόνιμον κατοικίαν έ1 ώ
  οί Μογγδλοι είναι παιδία τίς
  στέπκας. Δέν ξίύ^ουν άλλην
  τί χ ι ην ά* ό τΑ κυνήγι καί την
  κτηνοτροφΐαν <αΙ οί σκηναΐ των ήατιορεΐ νά (ύρ'σκωνται ωρες μακρυά ή μΐα άπ6 την άλλην. ΚαΙ είναι φυσιχ6ν τό γεγονος δτι εί Κινέζοι πού ε( σέδυσαν κ αί εΐσαύουν άκόμη είς την Μογγολίαν ώς Αηπ κοι βιοτίχναι καί ίμποροι συ ναντοθν άνχΐσΐασιν έκ μέρους των Μογγολων. ΟΙ Μογγόλοι καταστρΐφουν χά κτήμαχα χών Κΐνέζων καί τοό? συλλαμ βάνουν σάν αγρια αλογα με χΐς θηιές των, ποΰ σχερεώ- νονται στό &«ρον χ(|ς άγχλΙ τσιις των. Την Ιδίαν αντίστασιν φΙ οουν οί Μογγόλοι είς τούς ΡώσσουΓ, καί δ» 6 Λ.θουα νός ΟΟνκβρν Στέρνμπεογκ συνεκένττωαεν Είς την Μογ γολΐαν στρατεόματα διά ν' άν ταιθθ είς τούς Ρώσσους, οί Μογγόλοι προσεχώρησαν κατά χιλιάδας είς χον στρα τόν τού, όνειρευόμενοι να & ναστήσουν την παλαιάν μογ νολιχήν ΑύτοκρατορΙαν οθ ΤζιγκΙζ—_4ν. 'Απο τΑν άγώ να σύνόν^ ό μπολσεβ κισμός έζήλθϊ νικητής καί έπεβλή θη είς χήν ΜϊγγολΙαν. 'Αλλβ χιλιάδες Μογγόλοι 6«»υγαν τόχε ώ( πρόσφυγις ιΐς την Μαντζουρΐαν. Όσοι έμειναν είς χήν Μογ γολΐαν σΐβναζουν Γ)*5η όπό τ*ν Ρωσσικόν ζυγόν, διόχι, κα Ρώ; Εχουν χβράστια κοπάδια —ΰπάρχουν Μονγόλοι τσβλιγ κάδες μέ 5 000 «Κογσ, 10.000 πρίβατα καί 1000 βώδια—& χσρακχηρΐσθησαν ώ? κουλά «οί, ώς πλοδσιοι αγρόται. Ή πεβιουσΐα των διενεμήθη καί αύτοΙ ηναγκάσθησαν νά προσ χωρήΌουν ϊΐς τακολχόζ, ν& όποΐςί είναι άσυμβίβασια πρΑς χό μογγολιχβν (δεώδες ^ς στέππας. Κατά τθ«ους ή έξωτερική Μογγολΐα άνήχβι δττω? καί η ίσωτερική είς την Κίναν. Ε(< χήν πραγμαχικότητα δμως εύ ρ'σκεχαι ύτΐβ χην έπικυριαρχ! αν τής Ρα>σσ[«ς καί εκτελεί
  πιστώς τας 6ποδε(ξεις χί]ς Μό
  σχας.
  Όταν ο( Ί*πωνες έγκατβ
  σχάθησαν εΙ« χην ΜαντζουρΙ
  αν, ή όποΐα άνή<εν ιίς την σφαίραν έπιρρο<]ς χ()ς ΡωσσΙ άς, τ6 γόητρον των Ρώσσω υπέστη βαρυτάχην μείωσιν. Ό τι ως λέγουν οί Κινέζοι κα( οί Μογγόλοι «{χασάν τ* πρόσω κόν των». Ή ΊαπονΙα ήρχισε χβχε νά κ«λλ(έργθ την φιλίαν τΑν Μογ ΤΑ ΓΕΒΡΓΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ· Δβν εχομεν καμμίαν πλη¬ ροφορίαν οΟγβ καί εξήγησιν ο^ετιι > μέ τούς λόγους χ(]ς
  ματακΐ^εως ν.ής συνκλήσβως
  τοθ Δ' Παγ«ρτιτΙου Γΐωργοσυ
  οίΐκ^Ο συνε^οίου β(ς
  "Αγιον Νικόλαον. "Οπως έπΐ-
  σι)ς ίβ» νϊ»Ρ».°μβν ** θ*
  VI
  Ε Τ) δχι—καί διατί #χι—ή γε
  ωργοκτηνοτοοφική ίΛθβσις της
  Ρε&ύμ>ης. ΚαΙ β μ ως θά "πρβ·
  πβ νά δοθή" μ(α έξήγησις σχε
  τικβς. Ή Κυβέρνησις όποβοη
  θεΐιή» οργάνωσιν των συνεδβ!
  καΐχώνέκθέσ ονγεω^γΐκών
  ώ; μ των εξυπηρετήσεως ττ)ς
  νεωργικής μας αναπτύξη»1:.
  Θί ίπρεπε λοιπον νά έπωφβ-
  λ 3νται οί «ομΑδιοι όργινι·
  Ομ, τΛ ν Κυβκονηηκβν αύτβν
  8κ, )έσ ών. ΊΊιαΐτέρως τό
  Γεωργοσυ ταιριστικόν Συνέ-
  βριον θα ίκραπε νά συγκλη90
  όνωσδήποτε άφοθ καί σχόπι·
  μόν καί ωφέλιμον κρΐνεται.
  ***
  ΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ·
  Ή Γίηκοις αχολβν Νοοιχέ·
  μόν έν 'Αθήνκις κειί χτ]ς δκοΕκς
  έγρανκμιν χ* ηρέ ιζμερίν έν έκ
  τϊοιι Ιημιοιιργε! μετιξΰ χ·9
  χιίβυ χέσμοιι ΙΊίβς μ(«ν ίγ
  μκχιχήν χϊΧΐύΒυναιν άκέ τβς ώ·
  ρκιοιέρκς χΐΐ 6χθ4ι«τα &«Βη·νι
  "Αλλως χί χιΐ ώ: έκ>γ
  γελμ«(ας τ) ναοοχόμ·ς Ιχιι ο^μι
  ■·ν χκΐ άναλόννς τ*]ς έκιΐοαιώς
  ττ§ς χαί ή1ΐΓ)ς χ* Ι δλιχοις άπ·-
  λακας δχι Ης τυχιύοας. Δ|« θά
  ή λβικέν ίυίε ίιχοκος ή 5πόβει
  ςις είς κιλλβς ^ργατι>^ς γι,καΓκας
  μίσων ταξιβν νΐ μ^ παραβλέ
  χήν ευκαιρίαν ταύτην. Ήδΐ]
  δια χ«]ς ΝομκρχΕας Ή^αχλείοα
  έδέθΐ) χαί ε&ρυτϊ·α Β~μββιάντ|ς
  είς χ» αφορώντα χήν έχπαΐβιυα-ν
  χβν νέβν νβο·χίμ·ν ώ)» α( ένβι
  αφιρίμιναι άχκνχαχεθ χοθ νομβΒ
  νά πλ'>ρΒφ·ρΐ|θββι χαθτα χβί να
  χά μιλιΐήαιοαιν έπ'άγαθψ τβθ συμ
  φίβ»ντίς χβν.
  γόλων. ΠολλοΙ Μογγόλβι
  πρΐγκηπες £λοβ3> ανωτέρα ά
  ξιώματα ε<ς χην Αθλήν τοθ Αύτοκράτβρο« τοθ Μβν τζουκουό καί παρά την άνχ( δρασιν των Κινίζων χί)ς Μαν τζουοΐας σ( κατοικοόμβναι ΰ πβ Μογγόλων περιφέρειαι τ(}ς δυτικήν καί χθς νοχιοβυτικτ)ς ΜαντζουρΙας Ιιυχον κ α ποίας αύτονομΐας· Δβν ύπάρχει άμφιβολ'α δτι μεταξύ χΑνχριώνδυνάμεωνπού διεκδικοθν ήδη την κληρονομΐ αν τοθ ΤζιγχΙζ—Χον, ή Ίβτίω ν(α Ιχβι τβς μεγαλειτίρας πι θανόχηχας επιτυχίας. Πάντως έν περιπτώσει νΐου ρωσσβΤα πωνικοθ πολέμου, τβ μεγαλεΐ τερον μέρος τΑν Μο^γβϊων βά ταχβ(| Οτέρ τεΐν 1ατ.ανων. ι Ι Ι
  «■'■*<· :* * ανορθωχιχ ΒΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ή τ λίυταία δημιουογία τοθ Κλάρκ Γ'έημπλ. τής Καοόλ Λομπάρβ κσΐ τής Ντόροθυ Μακ Κέηλ: κό Χαρτο παΐκτης», Έκτός προγράμματος σινεάκ θβρινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον ■Ή μικοα έπαναστάτις» μέ τή ΣΙρλεϋ Τέμτΐλ. / ΑΛΚΑΖΑΡ (βερινός).— Σήμερον Λ μεγσλη δημιουργία τοθ &ιασήμου Ούάλλας Μπήρρυ «Όταν ή πόλι κοιματσι». *♦* ΟΟΙΛΑΙΑΙΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή τελευταία δημιουργή τού; Κλάρκ Γ«έημ«λ, τής Καρόλ Λομπάρδ, κκΐ της Ντόροθυ Μάκ Κέηλ Ο αΆΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ "Βν« λεητ* βίαβημιχ κου έί«ννιΐ(ΐ την χολοβμίνην ψυχη ενός χαρτοιταΐκτη· Ή έχδΐΜηαις μιάς ένκχτκλεΐφοβι αης συνβνοχβυ πβδ ηερινρέ νοσ» την άγίπην της Έκτός προγρίμμα . τος Παραμάουντ (,ζουρ νάλ). ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΤΙ Τό λαοφιλές μυθιστό ρημα τού Γάλλου συγγραφέως: ΑΟΥΙ ΦΕΠΑΝΤ ΣΗΜ. Τάς Κυοια ' κάς άπογευματινή ώρα 7 μ. μ. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό Αναχωρεί έξ&*Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ* ΡΙΑΚΗΝ 6ρ6·τ>
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά-
  1ο κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ-
  Ν·Ν, Πάρον, Νάξον.
  Τ·λ·«, 1-41
  ΜΙΗΟΑΙΗ. ΚΙΝ
  II!
  ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-·ΥΧ1ΑΤΜΙ]
  ΤΗΝΜΑΤΑΡΧΝΙ ΙΑΤΜΙ
  ΑΜΊΙΙΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΜΥ ΑνΗΝΙΝ
  έρχεται |ν τ». !■«■·(·
  «··, οΜ| Πειοαιβι 171'
  Α·ΙΝΑΧ Τε* Μ.Ι79
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΟΑΣΙΛΙΣΣΛ
  206ο»
  Μίαν άκοΑασι, μιά μοναχο
  ή ΦιλαυτΙα τού τόν εμβ
  θοθσβ μέ την Ιδία ττώ: 8β
  ΘΛ ήταν ή τελευταία. Όατοι
  »όν έπλησΐσσαν 8ε ν· μκοροθ
  οχν πια να Ατιαλλαγοθν
  την νοητεΐα τού
  Ή Μ-ϊρΙα — Άντουαν·~α
  4ντισΓάθηχβ ιιολο καιρό.
  τέλος βμω: Οκβχώρησβν, 4φοΟ
  δλοι την έπΐιζτιν, κ" Ιβήλωσ
  κώς ή>αν ϊχοιμη νά οβχθβ τόν
  ^ηαΐϊγωγό στό παλατι τοθ
  ΣαΙν — Κλού, σ»|ς 3 Ίου-
  λ'ου.
  Ή συναντησις αότή φυσικά
  εκρεκβ να τηρηθΒ βλως οιό
  λου μυσηκή Άλλόκοτη είοω
  νβ'α ττ}ς 'ύχηο' ή εΰνοια την
  όκοΐαν βϊχβν όνβιρευθί) ό
  χος κσοβιναλιος ντέ ΡοΑν ιτ«
  ρεγωρήθη σ^όν Μ ραμκώ Ή
  συναντησις βγινβ μίοα ι(ς £
  να κυκνΑ σόοβνβρο. Τό
  χο τοθ Σ^Ιν—Κλοο ι»Τκτιι πολ
  λούς κριψ^νες. Τοός ίΐ
  χβν Αναιαλύψη τώ Τδιο έκεΤνο
  «αλοκαΤοι 6 Φίρσεν.
  —Εύρη«α ίνα μερο$, Ιλεγβ
  ή ΜοτρΙί-—'Ανχουανβττα στΑν
  Νερού, λ(ΐ άνετον βββαιη,άλ
  λά καταλληλο νιβ νά τόν
  I-
  *>Λ κα[ νια νά γλυτώσωμε ά
  πό τα άτοτΐα νο6 παρουσιά'
  ζουν οί κτ}ποι καί τό πα·
  Κάτι.
  Έβιάλβζα·» την ΚυριακΑ τό
  προοΐ στΐς ό «τώ Τβεοια ώρα
  ή αύλή έθίμώταν ά«όμη κα
  οί φρουροί δέν όπέθβταν κώς
  μποροθσβν νά έλθουν επ σ<έ κτβς. Ό Μιραμττώ ταραγμί νβΓ, επέρασε τή νύχτα στϊς ά οελΦήο τού. στό Πασσθ Πρωΐ πραΐ ίνα άμβξι τόν μβτέφβ οβ είς τό ΣαΙν—Κλο6. Ό άνβ ψ'ός τού ιιβτημφ βσμένος δκα >β κρίη άματξιλατου. Τό
  ξι έσ<άθη«ε χβπου Απόμβρπ, ό έκ βάτης έχαμήλωσβ τό κα πέλλο τού ?ως τα μάτια ά τόν γιακβ τοθ επάνω φοριοΟ τού σσν συνωμότη; κ' Ιχώθη<β μέσα στό πάρκο μ>ά εΐλοΐ ή πορτοθλα κου
  χβ μ«(νη |π(τη^ες άνοιχτή.
  Σέ λΐγο ά Όοσβν 1 *α έλα
  φρό τΐβρκάτημα έκάνω στόν
  αμμοστρωμένο βρομάκο. Ή
  βτσΐλίοσατ ίπρόβαλβν—-ή-αν
  μονάχη. Ό Μιρσμττώ έ«τ]γβ
  νά ύποκλιθβ, άλλ' έκβίνη, τή
  στιγμή -ού διέκρινβ, πλαισιω
  μένο αν* την άχτένιστη
  τού, τό βΧογκ; κομμένο πρόσω
  κο μέ τίς ριθε'ές γρι
  τοθ τιίθους, μέ την ώιή κβΙ
  μαζ[ ΙκφρασΙ τού,
  μπίρβοβ νά καταστβΐλη
  άνατρΐχιοσμα. Ό Μιραμτώ
  τό αντελήφθη — ή :αν πολύς
  κσιρός τιοό είχεν αντιληφθή
  σύ?ό ΤΑ Βέος κου ενέπνεεν.
  Τό ήξβίε ττε»; 6λβς ο( γυναΤ
  κες. δταν τόν ΐκρωτόβλβκαν
  αθβλα βκαναν μιά κΐνησι νά
  φόγουν. ;
  (•υνβχΐ(βται)
  Ο ΙΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ
  ΚΟΝΗ. ΕΜ. ΟΟΑΥΑΑΙΗΣ
  ΕΙδικευθεΙς έν Γερμανία βΐς
  τα νοσήματο Στομαχου έντέ·
  ρων καΐ Ηπατος, δέχεται
  το6« ν.ασχοντας έκ τοθ τιβιιτι
  κοθ συστήματος έν τώ Ιατρείω
  τού (οΐκΐα κ. Χβλιοώνη) Τρβΐε;
  Καμαρες,
  ΆριθΒ. τηλ 7—01
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ.
  ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
  Τέως Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ
  οττουΒάσας επί τιενταετΐαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τώ νέω
  Ιατρείω τού όδός (Πλαΐεια—
  Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος ίκ
  ττ]< όδοθ ΚαγιαμπήΊ "φραι «πισκέφβων 9—12.4-7. ΨΑΡΙΚΑ Είς οοχβΤοτ μικρά καΙ "με νάλα ϊίς τό κατάστημα Έμ Κραοάκη (βνανΐι παλειιάς Νβ ΐ) Είς τιμάς άβυναηρο βιδοποιησισ; Ή βΐκιγίνιι» τοθ ί*τ*·σ χ. . Διαχβκιόλ·» κ«*Χι! ί) Ιν·ινα ζΐι την ·ίκ(βν της κείμενον ε!ς ήν όϊεν 'Δ»ιάΒ»ΐ|ς ΐΐβρά ίί Μσ» οεΐβν. αλτ|··φε·(βι ιιβ·ά «| Ι- ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ?ΕΠΤΕΜΒΡ1ΟΥ τ)λ(Ν 5 λ. 46 Δδοις 7 λ. 12 Ο Ν1ΟΣ ΙΚΑΡΟ1 Ό νέος Ίκαρος τβν Χανίων Βέν τα καταφερε καλσ είς την πρώτην τού τττήΌιν. Πσρ' «λίγον μαλιοτα να επαναλάβη έν εΐκοοτώ αΙΟνι τό πάθημα τοθ προκατόχου τού— λ ν «ννο·Ιται πρό τοθ παθήματος κατωρθωνε να πετάξη ·πότε τό ττάθημα τού. όπως έκεΐνου, δέν θα έστερεΓτο δόξης, —'Υποθέτω δτι ό νίος "Ικαρος τΟν Χανίων ηετα μάλλον μβ τα... φτερα τίΐς «αντασΐας εΤπβ καποιος κακεντρεχής. Ώστόσο τό έπιχεΐρημα δέν δι· καιολογεΐται κοΐ πολθ Βεβαία αί έφευρί·εις Εκαμαν άνέκαθιν νά παρουν τα μυαλά τθ>ν Έλλήνων
  άέρα. 'Από τόν τετραγαανιομόν τοθ
  κΰκλου Εως τό άεικΐνητον οί έφευ-
  ρεται απετέλουν Αλλοτε υλικόν ά-
  ζιοπεριίργου Οσον καΙ εύθυμογρα
  φΐκοθ οεπορτάζ σελΐδων καΐ σελΐ
  δών. ΚαΙ σήμερον δέ άκόμη ή αττό-
  κτησις κερδοφόρου εύρεσιτεχνΐας ·
  δηγεϊ τόν "Ελληνα πολλάκις είς
  κωμικάς άττοτυχίας.. έτιιστημονι
  κοθ περιεχομένου. Όσον *Φορ$ *ν
  τούτοις την αεροπορΐαν καΐ τθς
  τΐροόδ >υς της, τα πτερά δέν βΤνε
  ή τουλάχιστον δέν πρέπει νά εΤνι
  τώρα Α όλΐνον άργότερα άττοτυχΐα
  Οπως ή προχθεσινή .. πρώτη τοθ κ.
  Λυραντωνάκη.
  θσ πήτε: Μά τό άβοοπλάνο» δέν
  είνε σθτό καθ* έαυτό ή Εννοια «αί
  ή ίπιβοΐή τίιν άνθοωπίνων πτερον;
  Μπορεΐ. Πάντως κσΐ τα πραγματι-
  κά πτερά δι ν πςέ^ει νά λεΐψουν.
  Ό "Ικαρος ήοχισεν άπό τα πτερά
  αύτά διά νά Ελθη καΙ είς τόν αίδ·
  να μας τελευταίας!... Διότι τα πτε·
  ρΑ ούσισστικώς ήσαν και τότε καΙ
  οήμϊρον τό πτητικόν απαντον. Άνβ
  ξαοτήτως το3 άεροπλάνου μέ τό ό·
  ποίον πετωμεν σήμερον, πρέπει νά
  πετωμεν καΙ μόνοι μας. Διά νά κα
  ταρρΙπτ»μεν ευρύτατα καΐ ποαχτι-
  κώτατα τα ρεκορ τ Ών άποοτάοεων
  αλλά κα! διά νά λέμε Οτι επί τε-
  λ·υς κατεκτήσσμεν έν τ§ ττραγμα
  πκότητι τόν ίέρα κο( την Εννοιαν
  τοθ.., Οψους τής εύτυχΐας.
  Ό Άλλος
  ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΙΟλΝΝΟΥΜΑΑΑίΑΡΔΗ
  —Τα κλοιίτη δέν α»ντΐλ·δν
  είς τή» εύτΗχΙαν;
  Είς τ* ΔινΕ!<·ν ή *Α·τυ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΡΔΕΧ ΕΡΓΟΝ Η Η ΗΣ ΟΣ' ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΤΟΥ Ρ. ΙΤΕΒΕΡΚΟΝ βίον τ·ϋ "Αγγλ·» ξδλιμπίεβυ χαΐ ανι ψι* τβθ τιλ««τ»!β« λίίδίΐ» Γιλιν άβλ πρ·«εΐυ*Λθίΐ νά έκλίξ^ μι έξ μ τέν γμ η 5ι<αιωμ«ι»ν της. Ή μ'( Μ «έν ένιιμνιδθΐ] ιέν νιαρέν ΑύιτρΐΒΧΟν βχρ&νον Νΐίοζνυ ««( μΐτ* τβν γίμον νη; ΙΒήλοοε κρές νιΐς ίτ, μΐ9ΐογράν·υ(: «Δέν δπίρχοιιν «λα6 ττ) είς τέν χέομεν μέ τ» ί ήμι«ο·ιΙ χαινεΐΐ νά 4γ·ράοΐ| ευτυχίαν θ· ζή ή έ ί μ —Παντίτβκον ίπλ·ν Ινβν τίον χβν «κεργιΒν. 'Κνα *ε«ν ηί»τίτιιη·ν Βκλβν ή» γιοι νά χρΐ(θ:μ·Ββι1)τιχι ιί( τας Ή·«·μΙν3ς Πίλ:τ«!βς χαιικ τάς διε νίξιις μιτα(ΰ Ιργοδοτβν χαΐ ί»γα χβ>: *) γ»μν<ΐΐ)ς. ΟΒτ» μ(α & Ίαιβία γα(Βνθ·αν»ϊΐιχι(»ν είς ττ^ν «•λιτΐίβν Κεντάχυ διά ν4 έμπαΪΕ αη τιΰς έιγάτας ττ|0 νά λάδιυν μιβος είς μίαν οΐίγχίντρτβαιν χ·μ μουνιοτΑν, Ινάλεσε ιίς τα άνθρα χωβΗχεία Ινα... μκ«λλέ;·. Κ*Ι ιήν ω?χν πτϋ είχεν ίριαθ) βΐά ■φ οΐίγ»ί«·τριβοιν ήμΐγυμνοι αί χ· ριύ:ρΐ5ΐι ώ,χοθντο πρό τβν έργχ τβν οί δίΐοϊιί κρέ τοθ θεάματες αφί«αν χ»ι την οκγχίντροβαι» χά Ι τα ζυτήμ*τά ϊ-ς. ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΜΠΑΤΤΑΡΙΟΝ "ΦΙΛΙΠΣ,, Έφβαοβν τα νίβ μοντέλ· υχνΐαιι ίλ« τα χυμκτκ. ΝΙει μόνον μκατ«ρΙ« &νρ* τβν βολτ 6 τιλΐιότιρβς οίΜτης τβδ τί τιλι«Τ3ΐτ λί γιβ το3 ΦλΙνχ, Ιψ θδιιβεν δ Μί· νχαν. Τα τιλεβχκϋ τ·α λίγιβ κρΝ κιβ^>ν.
  Μ4ν·ν δ Σ'.λίερ δέ-
  ινΐ χ»·μκγι*ίνος. μολβνίχι έ
  κιίοιξχ δ π χχ«ιιβ9οαν τα βέντιχ
  χευ
  —Σ5νχρ·»·ι, χοϋί ιΓκΐ, ί' ώ
  τ*ν θ*9
  χαί >έ» Θ4μέ βγάλη άηο
  τέν δ»ίμ· μ·κ &<% α>θρ»πος οδ
  τι αΊ£β·λο( Π»χί μευ ΪΙ' έν·
  βήθηο τ·ν ΦΜντ ζ«νταν4 χά Ι οε< Βπ τέν φ·βητϋ ι υ ■< κιθχμέν·. Σι λίγη άη<βτααι *«έ ΒΑ διιίρχίυ1 εκτανέσικ χιλιάίΐς λ(·ες ΚκνεΙς βμ»ς ίε< Ιχβιρνι χοιι ράγιβ με τ* λ4γι« «οίά. 1Ιβλα>
  πιέ τρομιγμινοι γιΊ
  «ροοβΦλή ΚΦα /ινίχανΐ ο' Ι
  να κνεθμκ «π* μ
  χίρια πάντβτε μβ: Ικα ε χον
  γέ. 'Βκιτέλους ίρθάιβμι είς τβ
  μέρ·ς χο3 θ^σχυ»·!!. 'Αλλά πρό«
  μιγάλ-ν κατάπληξιν 6;ι8ήχαιιΐ
  (μκροατά ο' Ινκ λαχχ·, κβυ Βέ
  ήτανι φρεοκοοχΐμίΛος γιαχΐ ατΐς
  'πλυρίς τβϋ χ»1 οτό βάθας
  φυτρβοΐΒ χβρτ». Γο»β ή:αν
  , υια χεμμάτιν, άηδ χάσβες οκκ
  ομένις ποϋ Ιφερχν 5»ιοτιΐΛ«μίνβ
  'τά γράμμκτα τοθ ί»·μ«τος τβθ
  .6απορι·8 τβδ.ΦλΙντ «ΒΙλονς»
  Ι Δέν χρειαϋδτβνε Ιξηγτ)οεΐ(.
  Κίκοιος είχε βρ| «έν χρυμμέν·
  θηααιιρέ. ΟΙ ϊιιταχίαιες χιλιίβις
  οχιρλΐνις εΐχαν χάνη φτιά
  ] Ό χαιβιΐς φΜνηάζυχβι «ήν χαχά
  οταοι τ,βν ΗνθιΛχβ» Ι«ίν«ν. "Ο
  λοι εΐχαν μι'ν) &η«αβ«λημ)νο
  Ό 2(λ6ιρ Βμ»ς α«ν«}λθεν άμέ
  α·ς.
  , —ΤζΙμ, μ·0 είκι. κα«ι κ&τέ
  χβΙ χον ν·0 βο» ο' Β,τι ουμβ|.
  !________________(συνβχΐζεται)
  Ζατοβντκι καμαριβραι παρά τφ
  ξενοδοχεΐω "ΜΙνως,,. Πληρο·ορ(ια
  καθ" Ακάστην.
  ΜΗΝΥΤΩΡ
  Είνε κάτι πού έχη τόν Γδισ αριθμόν
  όλΑα δέν μοιάζει στό χρώμα
  την Ιδία ράτσα και την Ιδία τιμή
  άλλα δέν έχει την [δια δύναμι
  •V
  Είναι:^ή διαφορα μεταζύ τού Ν0 7 άοηρσ
  κουτί που είναι έλα'φρό',
  ', γευοτικό καί άπαλο,
  ΚαΙ τοΰ^Ν0 7 κόκκινο κουτί πού είναι
  χορταοτικό καί γΛι ,ίοο^ρτι^ό
  τα δύοοιγαρίττα βΐνοι των υ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Διήλθε προχθέςς δι1
  Αθήνας ό έν τώ γεΙτο»ι έμπορορ
  ράπτης κ Μιχ. Κου*ουράκης.
  —ΈπΙσης διήλθεν διά Χανιά ή
  δνΐς Ελένη Κσσιμάτη καί ό κ. θε
  όδωρος Κασιμάτης εμτορος,
  ΓΑΜΟΙ.— Την παρενθοθσαν Τβ
  τάρτην ετέλεσαν είς Βουλ>σμ6νην
  τούς γαμους των ό κ. "Αντώνιος
  Παπββογιάννης μετά τής δίδος Σο
  φΐας Γραφτνσκη αδελφής τοθ κ.
  Ιωάννου Γραφανάκη δικη>όρου.
  ***
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Ή νέα πΐστωσ ς των 409 χιλιά.
  δών δραχμβν διά την κατασκευήν
  τοθ γυμναστηρΐου τής πόλεως μας
  διεε βασθη είς τό ίνΐαθθα ύποκα
  τάστημτ τής Τραπέζης τής Έλλά
  δος σήμερον δέ Θά πσοαληφθ^, ά.
  πό την ΈΦορΙαν τού ΓυμναστηρΙ.
  ου.
  —Δέν άπομένει λοιπήν καμμίαν
  άμφιβολΐα πλέον διά την ταχείαν
  αποπεράτωσιν τοθ σταδίου είς τό
  οποίον Θά άσκήται ή άθλουμενη ν«
  ότης καί Θά τβλοθνται μέ κάθε ά.
  νεσιν οί άθλητικοΐ άγβνες,
  —Έντός των ήμβρών πρόιβιται
  «ά νΐνπ ή τοκοβέτησις κοΐ ή ίναρ
  ξις τής λειτουργΐας τοθ αφιχθέντος
  τεταρτου ουγκροτήματος τοθ ήλβκ·
  τρικοθ έργοστασΐου. όπότβ καί Θά
  Β λτιβθη σημαντικό ο φωτισμος
  τής πόλεως.
  —Φΐίνβται δμως Οτι τό συγκρο
  τημα αύτό {.χά πολλήν... γρβυ
  σσυζιά. 'ΑλλοιΟς βέν ίξηγεΐται τό
  νεγονός Οτι κατά την έκφόρτωοιν
  Ειτεσε στή θάλσσσα, κατά την άνίλ.
  λυοι δέ καί τή μεταφορά τού κα
  τεπλάκωσεν ίνα δυστυχή εργάτην
  τόν οποίον καί αφήκεν ίπΐ τόπου
  αττνουν,
  —'Αλλεπάλληλοι μιτροσεισμοΐ Ι
  σί)μειώθησαν τίς τελευταίας μίρβς
  είς την πόλιν μας ΚαΙ ώς έξυπα
  κούίτσι εδημιούργησαν άναστβτ·
  σιν είς τούς πάσχοντα»; Από σ»ι
  σμοφοβΐαν.
  —Εότυχως ήσαν έλαφΓ&« μορ
  φής καί μικςας εντάσεως καί Οί
  αρκείας καί Ιτσι Ελ«ζαν χηρΐς ·
  δυνηοάς συνεπείας.
  —Φθινόπωρο πραγρατικό έγΰρι.
  σεν άπό τίς χθές.
  —Πυκνά ούννεφσ έπλαισΐωοαν
  τόν ουρανόν κι' έκάθηοαν βαρεία
  είς τίς βουνοκορφές κι' ό Ανεμος
  κάπως δριμΰς έφ'σΓ,ξε κι' έπβρί
  συρε τα πρώτα κιτρινιασμένα θθλ
  λα των δένδρων.
  —Ή πόλις μας κατεκλόσθη πά
  λι τίς μέρες αύτές άπό ξίνους
  κάθε εθνικότητος καί φυλής.
  — ΚαΙ οί δρόμοι καί τα κέντρα
  παρουσιάζουν εΐκόνα κοομοπολι
  τικής κινήσεεες καί ζωής, ίψιν *υ
  λετικής πανσπερμΐας.
  — Μεταξύ δέ των «λλων ξένον
  συγκαταλέγονται καί οί Γάλλοι έ
  πιστήμονες — τταρασιΐολόνοι «ού
  ήκ.Θαν νά μελετήοουν είς χον χ·
  πον μας τούς διαφόρους παρασιτι
  κοος όργανισμοΰς.
  —Άλλ' οί εύλογημίνοι 84ν ίπή.
  γαιναν καλότβρα είς την πρωτβύού
  •αν.
  —Έκβϊ είς τόν ύδροκέφαλον. Θά
  εϋρισκαν ασφαλώς μεγάλην άφε)ο·
  νΐαν παρπσΐτων ΰλων των εΐδων.
  —ΆνΓ,συχητικήν αθξησιν ·μολ·.
  γουμένως παρουσιάζει ή έγκλημα
  τικότης είς τόν τόπον μας.
  —Ιδία είς τόν νομόν Ρεθύμνης,
  οί φόνοι. οί τοαυματισμοΐ, α( αθτο
  ΚΛονΙαι καί αί έξαφανίσεις Εχουν
  πληθθνβι τα τβλευταία Ε τη.
  —Αότόο μάλιστα ό προχθεσινός
  άπαγχονισμός μιβς γραΐας 88 έτών
  είς τα φοαντζεσκιανά μετόχισ, είτβ
  περΐ έγκλήματος είτε περΐ αύτοκτο
  νΐα ποόκβιται αποτελεί γεγονός 4·
  ξιον Ιδιαιτέοας μελέτης.
  —Τώρα όπότε πρόκειται ν* άρχΐ
  ση ή οκιρόστρωσις τής λεωφόρου
  Κουντουριώτου, φρονοθμεν Οτι Θά
  επεβάλλετο ν* αρχίση έκ παραλλή
  λου καΐή ρυμοτομησις καί ή όριστι
  κΛ διαρρύθμισις της νά γίνη μιά
  καί Κ3λή, οπότα καί τα Ιξοδα Θά << σαν ολιγώτερα — Άπό προχθές αί τιμαί των ·τα φΐδων τόσον τής σουλτανίνας Οσον καί τοθ ταχτδ σημειώνουν Οισοχθς τάσιν πρός ΑνοΒον. —Ήδη μάλιστα αί έξαιρβΐικαΐ ποιότητες Εφθασαν τάς 123 δρ. τιμή βεβαίως έξαιρετικως Ικανοποιητική —Ώραΐο τό ίργο πού ποοβάλλιι διά τελβυταΤαν φοράν άπόψε τό σινέ Πουλακάκη, ό «χαρτοπαίκτης» τόν οποίον ΟποΒόετ^ι μέ έξαιρετι κήν έπιτυχΐα β Κλάρ Γκέΐμπλ. —Τό Εργον Βμως ποό Θ αφήση, εποχήν, είναι τα ιΔυό ΧαμΙνια» πού Θά προβληθοθν αυριον στό Τ« Βιο σινεμά. • Ρεηορπρ ΕΥΑΓ. Γ, ΚΛΡΟΥΖΑΟ! ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡβΙ Δέχεται καθ' εκάστην θ—Ι «. μ. καί 1—7 μ. μ. Επί τή€ όδοθ 'ΔριαλθεΙαε (ΒλατΟ Σοκκάκι). 1ΗΙΤΙΗΙ III αΦΕΑΙΜΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ 1) Η ΒΙΕΝΝΕΖΙΕΗ ΖΩΝΜ κοδ «ντΐΜκτεοηιοε τ*ς άνβιι νι·ιν«( κοινάς ζών«ς καΐ τ| βάντβί 2>;Η ΚΟΛΛΑ ΟΡΙ21ΝΑΛ
  κοθ ΜκτΑργηοε τ* ΑκαλαΙ
  οβητα μη«λ6ματ« νμΙ μαντετ
  ρ(βματ« είς βλα τα νφάομετ
  τα ΜαΙ βερματα.
  3) Η ΕΟΛΛΑ ΚΟΛΜΠ
  οια «Αν Νθλλαειν ηβντβί 6
  ελΐνο» Β έκ μετάλλΗν Αντι
  κειμ*νβν Ι. ββχεΐβ» ποβ μοί
  Ιχει νερέ> κ«Ι μηαΐνει οτ!)
  ά
  Νεη.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνηκροβειΐΜΐ βι'
  Μ«Ι ται «·λεΐ| τβ| Ναβον.
  ΓενικοΙ '4ίν«ιι»οβΐΜΐ·ι «ια «*«
  Α Ν Ο Ρ θ Ο Σ
  IX
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  ΙΟΟον
  Ό εισαγγελεύς εΐχε μεΐνει δρθιβς. Στρέφεται καί
  λέγει πρός τΑν πρόεδρον—Κόριε πρόεβρε, ενώπιον
  τον συγκβχυμένων μέν, άλλ' έπιτη^ε'ων άρ'ήτεων
  τοθ κατηγορουμενου, δστις προσηαθεΤ νά καρασιή
  σρ εαυτόν ώς ΐύήθη, άλλα Γεν τό χατορθοΤ, βύαββ
  στήθητε μετα τΛν νυρ'ων βικσστ&ν ΐ*α κολβσητε έκ
  νλου έντοθθα τού; χαταδΐκους Πρίβε'βν, Ψαθομάν
  ναν χαΙ Βοωμοσκιτάκην, ώς κ»! τόν Αστυνομικόν
  Ιποπ'ην Ίτβίρην, καί διά τελευταίαν φοράν έρωτή
  σα*ε αθτούο περΐ τής ταυτότητος τβθ κατηγ»ρουμέ
  νού μ* τΑν Γιάννην Αγάπην.
  —Ό «στυνομΐ«ος έκοπ^η; ΊββΙρης, ίΐπεν δ πρό
  εδαος, προσ<αλοόμενος οπβ τής δημοσίας υπηρεσί¬ αι τού, Ανεχώρησεν έκ τοθ δικαστηρΐου κα( έκ τής πόλεως ταύτης ευθύς μετά την κατάθβσΐν τού, λα¬ βών παβ' ήμΛν αυτών τή» αδειαν, την οποίαν τβθ ϋώοα^κν τή σογκαταθέσΐι τοθ τε κυρΐου ιΊσαγ· γβλέως και τής ύπερασκΐσβως τοθ κβτηγορουμέ· —"Εχετε δίκαιον, είπεν ό εισαγγελεύς. Έν Α- πουσ α λβΐπόν τοθ μάρτορος Ίοβέρη, όφεΐλω ν' άνσμνήσω είς τοος κυρΐους ένόρχους β,τι αύτάς 6 Τθιος είπεν ένταθθα πρό ολίγων ώρΑν. Ιδού τί κα «τέθίσε. —«ΓνωρΙζω ναλλιστ« τ4ν κατηγοροόμβνον. Αύ< τος όνομάζεται Γΐαστού?·Γ, άλλ' είνε ό άλλοτε κα ταθικος- τοθ κατίργου Γιάννης 'Δγιάννης, βνθρω· τίος λ(αν κακοποιός καί επΐφοβϊς. Ό τα ν ληξάσης τ()ς τιμωθΐας τού τον άττίλυσαν, ίφοβτθντο μή I- μελλεν Ακόμη να τοαπβ είς έγ^λήματα. Είς τό κά- τέργον εΤ^ε μεΐνει δβχαεννία Γη διά κλοπήν. Άπε «ειράθη τι ε ν τα «ις ή έξάκ ς να οραπετεύσο. Έκτός ιτ)ς κλοτής τοθ παιβίου τής Σοβ Τας κα( τής τελευ ταΐας Ιχω είς ού:*ν όποψ'ας καί οια μίαν Αλλην κλοπήν, πραχθεΐσαν είς την οΐκΐαν τοθ επ σ<οπου Δ,.Τ*ν εΐδα πολλάκις, δ τα ν ήμην ι(ς ττ)ν ύπηοεσΐ· αν έν τος τοθκατέργου τής Τουλωνος. 'Εναναλαι β 4 τω βτι τόν γνωρΐζω κάλλΐστο Μ«τα τοθτο, εΙσήχθη ό ΠριβϊθΓ, άθρωπος έως έξηχοντοότης, αλλα παμπονήρου βψεως. —Πριβι ά, λέγει πρός ούτον ό -χοόβδρος, έπει- οί) όπέσ.η; καταδκην άτψωτική*, βρκος β&ν σοθ πΐπτει. Ό Πριβΐ'βς έταπιΐ'ωσι τούς οφθαλμούς. —'Δλλ' βμως, έξη<ολσόθησ>ν ό πρόεβρος, καΙ
  είς άνθρωπον τόν οποίον έσπγμάτισεν ό νόμος, Β6·
  ναται νά ύιολιΐπεταΐ οΐσθημα τιμής καΙ οικαιοσό-
  νης, οπόταν ιύ&οκΐμεΤ τό θιΐον Ιλεος —Σή'ω δ.θι-
  ος χανηνβρβώμενε.—Πρϊβε^β, ΙΒέ ούτον τόν Ονθρω
  πον, σκ'ψ^υ καλώς καί ε!πέ μαο έν συνειδήσει· άλη
  ΘΑς τόν άναγνωρ'ζΐις ώς τόν Γιάννην 'Δγιάννην
  έ«ιΤ*ον, μέ τβν όπιΐιν εύρΐσκεσο είς τό κάτεργΐν
  τΓς ΤουλΛνβί;
  ΌΠρΐββχας ή·ένΐσε πρός τόν κατηνορούμενον,
  Ινειτα (έ στραίιΐς πρός τούς δικαστάς·—Μάλιστσ,
  ν-όριε πρόεδρε, είπεν. Αύτός είνε ό Γιάννης Άγιάν
  " νη<;· μτιήκε μίσα 'ς τό κάτ'ογο τοθ Ταυλον ιίς τα 1796 καί βγη>8 είς τα 1815. Έ>ώ ίχω βνθ Ινα χρό
  νο υστερώτερα. Τώρα μοιάζει σαν παλοβΐς* ΦαΙνε-
  ται τιώς ί( χρόνοι ιόν έκαλοβωσΐν είς τό κάτεργο
  ή"ταν παμπόνηρος. Τόν άναγ^ωρΐζω είνε ούτος β
  •'λος καΙ βλος.
  —"Υιιαγε, κάθισε, είπεν ά πρόεδρος. Κατηγορ<-ύ μενε, μεΤνε βρθιος. Είσήχθη ό Βχβμοσιητάκηΐ, καιάβίκος «δ'ος είς κάτεβγον διά β:ου, ώ« εφαίνετο καί έκ τής κοκκΐνης καζάκας κοί τοθ πρασΐνου σκοόφου τού. Έξεμέτρει 8έ την ποινήν τού έν τώ χατέργφ τής Τουλώνος, ό -όθεν ί|ίθη διά την προχειμένην υπόθεσιν. τΗτο μι κρβσωμός τις ανθρω-ος, 8»ς πεντηκοντοόης, ^ζωη ρος. πλήρης ρυτΐδων, (σχνός, κΐτρινοο, χίναιδος, ' δ ' τινος τέ) μέν σύνολον ένέφαινε νοσηράν τίνα ΑΒυνα μίαν. το δ* βλέμμα άπερΐγραιιτόν τίνα δύναμιν. Ο έν ·φ κατέργφ σονέτεηροΙ τού έπωνόμοζβν ού (όν θιομπαίκτην. (ουνεχΐζιται) ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΑΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙ-Ν ΡΩΜΗΣ ΙΙ8ΙΙΙΟΤΟ ΝΑ/ΙΟΝΑΙΕ ΟΕίΙΕ Α88ΙΕΟΟΑΙΙΟΝΙΙ Ο ΜΕΓΑΑΕΙΤΕΡΟΣ ΗίΜΙΠΙΙο; ΙΙΡΓ1ΙΙΙΙΙΟΣ ΤΗΣ ΗΠΙΙΡΟΤΙΚΙΙΙ ΕΥΡΒΠΗΣ Κεφάλαια κ»14»χοθεμ*τικά ·*ήν 311* 1936: ΕΙκοσι ττέντε δισεκ)μύρια δρ. (25.0Ο0.000.000) Άβφαλιστήρί* έν ίβχύ« κ«τβ την 31—1* —3β 1.Α31.44Ο. Δια Κεφάλαια βραχ. 87.βΐ 5.ΟΟΟ.ΟΟΟ. ΈκΒοθέντα άβφαλιβΐήρι* κ*τ* τό 1936 ΚΚ3.1Ο2. Δςά Κεφάλαια δραχ. 14.6*3.740.000. Πληρωθείσαι αποζημιώοεις 10 1936 »ρ»χ- 1 .ΚΤΤ.84Ο.ΟΟΟ. Κέρβη βιαινεμηθένται είς τούς ησφαλιομένους α τξν χρηβιν 1936 βρχ. Ι^Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ Τ· μετ* τ«0 Ί β ρ ύ μ « τ β ( ο»ν«ΛΤ*)μ«ν· «οφαλιστή- »ια ·ν»μετεχ·«ν ΔβΡΒΑΝ >ις τα Μ*βοα «τινβτ »*%«(1*λ-
  λβντ«ι Μ**· Ιτε>ί «βΐβ μετρατβΐς.
  καί ·ντα«οκριταί είς όλας τάς
  πόλεις τής Κρήτης.
  Γινιχ·( Πρ^ΝΤΜΡ Κρ4ηις
  ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Κύματ,α πού Θεραπευουν
  Β'.
  μίν«ν, ·( Βροι
  β
  στανταιι ·&νβτ}τ·[, ΒεΙ·μένου Βτι
  τα «6μ»« π·ύ χρΐ}αιμ·πβι·Ονχαι
  είς τή* ίχιριχήν είνι αί3θ-τ»ς
  βραγΰτι»- τ·ν χιιμίτω' τεθ ·»Ιι
  •φώνου.
  ΟΕ κεβτοι ΐΓ«ραττ):ήα«ντες
  τάς Θιρ««ιυ;ικ4ς [Β(6τ-τας τ*ν δ-
  ηοβιαχέην «υμίτβν, οί 1*χρ·1 Έ
  οχ·υ χηΙ Σλΐκχαχι, ιίχαν κατ'
  αρχάς π»»κττ)ρήσΐ0 ττ)ν φανιχ^ν
  (8ιίτΐ)τοι παρ·μβ'»ν Ιχκβιικίν ί·
  «Ι ώ?ισμίνβν Ιντομβν. Τβτιια
  κκα μιριχά κε>·*>ματα Κιΰ ιΐχι
  ά είς τέ Ιργιχατήιιίν τοη, δ
  ΣλΙττχακ·, αηΐφαοιοι νά
  μΐ Ικάνβ τ·υ την |νέ·γετ-
  βν τβν δ«·6ρβχίβν χυμίταν. Τ*ν
  έκβιήν έκε(νι;ν υπέφερεν ακ· ι
  να ίοθ<)νβ είς την μΰτην, χαΐ τον έν·χλτ)τΐχ4ν αυτόν «ολίγι$- ψ»» ηροοιιιάΡηίΐ νά τόν θιρκ πείοι τ·π·θΐτ·6μΓ ρς είς χβνονι- χ* χρ·νι»4 Ιιΐ^^' «τα έντ»ς ττ*ς ϊκνΝος ττ]ς *.ΐί*πιας τ·0 κ·ιιτιεΟ τβν χυμά*»ν. Μιτά τινάς τ)μέ·κ(, 4 Βίβ<|ν είχεν Ιξχνανι- α%\ Ή κιριιργοτέρα παρβιήρ») αίς κιΰ έκαμε χατά την διάρ¬ κειαν τ§ν καρ>ι«ρήσΐ«ν βδτβν,
  ήιαν ή θ··μίιης π·ΰ ήιθίνιτβ
  Βίαν υκεβάλλιτο ■!( την ένέργει
  αν τ*ν β»αχέα»ν κομίτβ^, κ<αβ% αίς κτϋ) έν πάοη «ιειπτάσει Βεν ■ ΕκετΙποτε τό άφορΐ)τβν. 'Κν- θαρρυνθιΐς απέ το απΐτέλισιια τοθτε ό σοφίς, άττιφάσιοι νά θε- ρακιίση ίι* μέοου τβύτ·υ Βικφί- ρους -φλεγμννά;, ι»ιρι·ριοΒι!ς χ»1 αρχάς είς Ιξντεριχάς πιθήίκς διά νά λλ|γν~ ιδχελύτερβν τβ 3· π·τίλιομβ. Βτθρν^διν έκιξέτιινι την θιραπι(>ν χαΐ είς Ιοοτερΐ-
  κάς φλιγμονάς. Ιγκαινιάξβν ι Ο μ
  την χαριβτένκν έ·>ρμ·γήν τ*)ς
  θιρα««1ας διά τβν ίραχίβν χυμί
  των. Τέ μέγα τελεονέκΛτ,μοι τβν
  α«ιν«βιραπιιβν αύ^ών ι [νέ Εκ
  Ιίτιτρίπ·«ν την ακγχέντρβαιν ιΐς
  μίαν χ«θ«·ιβμένη4 ν<*(·χήν τ·9 οώμ«τ·ς. Π·οηγοί*μένης χαμμΕα »πο τάς έν τ( χρήαει έν τ) τ«τρι *ΐ μιβοΒβυς Βεν έηΐταιχι την α¬ νάπτυξιν έντές τ·0 βώμβτοΓ, είς «ά Βιά«·ρα βιγαναι, θερμ·χραα(βν δφνλβν ώ; β δ ι* Ι κ·υ έηββχβλοΒν τα είς την έξ«τε·ιχήν επιφάνειαν τ·0 ο·μχτ·ς. Ου ΐι βύίή τ) Βια 8«φίβ ή» Ε««νή κρός τοθτο, ΒιδομΙνοιΐ Βΐι ίχιι άνάγκΐ)» έ/»ς άγωγβθ τβν θερμαντιχβν άχτίνον χαΐ ουνιπβς είνε δπ·χρι»μίνΐ| ν' ά«·λ·ιιθ| την κυκλοφορίαν τοΒ οΓματος. 'ΚπΙ κλέ·ν καρε'τρτίθτ, Βτι ή θιρακιίαι Βιά τβν δρκχιβν κυμίτβν Βέν άπκιτιΐ θιρμβκραοΕ- ας δψΐϊλάς, άλλ' άντιθί^ω;; κα ριτηρήθι; Βτι άκοτελιαμαιτιχηιέ· ρα είνε μ!α θιρμ·χ»αοΕα μιτρΕκ χβί ιδχαριστες. "Δπό νΰΐο απι Ιειχ6ιτο Βτι έκτός ττ}ς καθ* &χυ· τό θΐ'μιχριιοΙαΓ, έ^ήργιι χαΐ μία λλλ— ίίίίιης τβν δηββρβχίω* χ» μάταν. 'Ακϊ μίαν οιΐράν κιιρκ μίτβν γενομένην επί βχκτ-ριΚ- »ν άηεϊε(χθτ) Ετι Ιιτ» χαΐ μέ χκμ^λήν ΒιρμοκρΒαΙαν, β! μιχρι- οεγανιομιΐ βδι·1 !εν άντέχουν ιίς την ενέργειαν τβν δκιβραχέ- «*ν χυμίτοβν. Ταυτοχρίνβς άκ· κειράματβ «ίϋ έγιναν είς την Β Ιννην άκεβε(χθτ] Βτι τα Βιάφο ρα μικρόβΐΒ ήιαν ·αη(σβ—τα ιΙ( ΒιαφβριτΐχιΟ μήκοιις χδματα. " Ή χυρπβιέραι χρ^αιμικο^οις τβν 6ραχέ»ν χυμάτων χρές θιρα «ευτιχιΰς α«οκ·δς αοχιΐτοιι είς τάς φλεγμννάς. Ή ίραχιΐκ δι άρχιια τ$ς θιραπιιαις χβΐ τέ τι- λι'ος άνβίυνον αΰτ^ς, έξ(|9φί· λ:οχν είς τν)ν βιρβπιυτιχήν «δτην μέΒοΒον μεγάλην επιτυχίαν. Π·λ λακλβς χΓηιιμ«π·ι·Ονται τα 6ρκ χέα «δματα χαΙ είς τάς έσωιι ριχάς καθήαιις. Είς την πλιυρ! τιΐα λέγπι χάριν, πευ δκάρχιι κάντοτε χΙνΒκνος αχιΐμαιτιομοθ κύου, τα άκ·τελέομιτοι είνε ουχνά άνέλπιστα. Παιοφχτνς, κειράμα- τα γινέμινα Ιπί άοβινβν κροοβε βλϋμίνβν «κό πνιυμονίας, έστέτθΐ) οαν δπέ επιτυχίας. Τα 6π·β ύ χια >6μ»·α έκτ,νείζβιιν ιδμινβί
  χ«1 βδιήν την φυμττίβσιν. Ή
  θιραπιιιτιχή β δ τή μέ9·Β·ς 6«έοχι
  τα ι νά χαταοτ! ϊ'α ιίϊ·ς τέλει
  •πό -μέν-« ΒιηθερμΕας, ένΒιΒιΐγ
  μέν—ς ιίς Βλας τάς κεριπτώαιις δ
  ξά φλεγμονβν.
  (συνεχΐζεται)
  !. ΓΓΑΑΕΡΑΙΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  Πλακΐ» Κορνάαου (Βαλιοέ Τζαμί)
  Άριίμ&ς τπλκρώνου 305
  ΠΩΛΟΥΝΤ.ΑΙ:
  ΗΙΧ ΤΙ1ΒΑΧ ΕΐςΤΟΧ ί
  ΤΪΙΜΚΙΙΙΤΑ "Ολων των σημάτων. Παραχα-
  ~™"————— ,α«^κβις διαρκώς άνανεούμεναι.
  ΆντιπροσωπείαΈργο στασίωνΤσ'.
  μέντων.
  Σ Ι Α
  II
  Ρ Α Διά Μπετόν είς δλας τάς βια·
  "~ στάσεις.
  Β Υ Λ Ε Ι Α θί«ο8ομών,Έπιπλοποιΐας,Ά
  "~~~~™~" μαξοποιίας.
  Κέραμοι—Τοϋβλα — Θηραϊχή Γη,
  Γαιάνθραχες—Κώχ — Άνθραχίτης.
  Α Α Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τού με-
  γάλουΚυλινδρομύλου αΕύαγγε
  λ£β«ρι*» Καλαμών έν βιαρκεΐ
  παρακαταθήκη, «ίς τιμάς διατί¬
  μησεως Ηρακλείου. Άντιπρο
  πεϊαΚυλινδρομύλου είςΝομούς
  Ηρακλείου καΙ Λασηθίου.
  ΑΠΟΙΚΙ» Κ«λ. "Ολων των είΒών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  ΕΛΑΙΑ Άπό παραγωγούς είς τιμάς
  ~~~~™~""~~" έξαγωγιχού έμπορίου.
  Έξυιτηρί'ηοις πελα^^Ιατς μσς μ έ τόξιν παρβΒειγμα
  τιΐιή» καΙ τσχότητα ίκ*»λ'στως.
  ΤΟ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
  ~* ΔεΤ~. ν~ε*1 ■ ΙϋϋϋϋϋϋϋϋϋΗ
  ΕΙΝΕ ΓΛΥΚΟΠΙΟΤΟ ΚΑΙ ΑΒΛΑΒΕΣ
  ΓΑΝΤΕ
  Τό πανεργατικόν
  συνέδριον καί ή Κρήτη.
  Χ4ΝΙ4 ΣΐΛΐένιδΒΐβς.—Τ» ά«ό-
  γενμχ ττ]ς πα»ιλθ#δα^ς Κυριακάς
  νικλήθ^οΐν είς ιίίιχήν ούακι-
  ψ.ν «Γ, άντικρέσβικ·! τοθ Έργατι-
  χοϋ Κέντριυ ΣϊνΓω»
  Σ<·κβς τ^ς ουβκέφιβς ταύτας ή» ή ά»αχ»ίν«αις τί]ς αυγχλήοι- άς τβθ 8 >υ Πχνελλ«(ιχο9 1Ιαν«ρ
  γατιχοθ Σινιΐρίοιι. 'Βηικοι·οαέτ·ς
  καρά τν)ς Διοινήακβς το9 Έργα-
  τιχοΒ χέντΜΗ ΙΒέθ-39ΐν είς τ·»ς
  οκνιλθίντοτς ώ»ιομιναι δΒν,γίαι.
  Αί όίτ,γί-ι ιυαΐακνΐσταντ· ιί(
  ν ανάπτυξιν τ·α τρίπιυ ττ]ς έ*λ·
  Υτ]ς άντιπρβαώιβν «δΐβς ωιτε νά
  άτικρρβιοπευθς χατά τή» χβθιοβι
  σμίνΐ}* ήμέρκν είς τε Συνέδριον β-
  λέκλκοις ή δύναμις τ·9 'Βογαιι-
  «οθ Κέντρου Χϊνίβν, χκτ' ιίίιχβ·
  Τέ Πϊνιλλαδΐκόν Πχνεργατιχόν
  Συνέδριον θί Οϋνίλθη έν ΠεΐροκιΙ
  <«1 είς τα γρ9>φ·1χ ττ]ς Γ·νικτ}ς
  ς ΐβν έρνντβν ττ]ς
  ή 24ΐ)ν Ό«τ»βρ(α«
  1937. Κατ' «δΐέ θέλ·υν έξ·τασΗ|
  γινιχά έργειτικά ζ^ΐτί^ατα χαΒώς
  χ*1 ιίδΐχά ταιαΒτ,κ ·1(ε κρές βκμ·
  πλτ)ρ·3ΐν ιΐτι πρές ρδθμΐοιν αδ·
  τβ> έν ιφ πλβιο'φ χτ}; έργκ«ιχτ]ς
  νομβθιοΐας άλλά χΐΐ τ·9 ιδιέοις
  φιλιργατιχρθ ένΒιαφέροντβς τ«]ς
  βΐ]μ·ρΐντ]ς χαβιρντ)αιας.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ή 'Βλλτινιχ*; 'Κταιρίκ Βιά την
  Ιξαγαγ^ν Νηπβν χαρπβν χβΐ Λ»
  χχνιχβ* Α Κ. κρ·αχαλιΙ Χταντας
  τ·δς Ιχιινΐΐς δοο»λ^ψ!ας μι?' βδ·
  ττ]ς τ) έ<χριμέττ]τας ή άκαπήοκς πίσ^ς φδοι«ς Βκ«ς οκεδαειοι χαϊ Β«χαν»ν!υ·οι τ»δϊας μέχρι ττ]ς 12η; τρέχοντος. Πχριλθεδαΐ|ς ττ]ς πρβθεομΕας ταοτΐ]ς οδϊιμί* άπκίτΐ)9ΐς θά γίνι τα» δεχτή κ>ήν τ«]ς κλ«ρ«μτ2ς
  τβν κκρβγιογβν, ·ρ)πί θά ουνιχι-
  θ) χανονιχβς 5π« ττ]{ Αγροτικάς
  Τβ*π.ζτ)ς επί τ^ κροοκομίοιι τβν
  Βιλτίβν παραγ<ογ<(ς χά Ι μιτά την Βιάλυο!ν τβν Σ«νεργιΕ«ρν τ«}ς έξκ· γ»γι*<ί<·. Ό πρτΓβτάμινος τοθ Κέντο·Η ΙξνγβΥτϊς Άβ, Γεεΐργιάδαβ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Κβλοθνται εί χ. χ. Μίτ#χιι %{ Ένώαιβς Σ·υλτανοπαραγω γβν Κρήτας Α. Β. Βπως προοίλ θβ»ν ιίς τα έντκθθκ 'Υ(ΐοκ«τά(ΐ·η μχ τ^ς "Αγροτικάς 1>ακέζης τ«]ς
  Ένλΐδος πρές ιΐβκραξιν τ·0 4ν«
  γς αυτοίς μιρίοματος Ικ
  χερΒβν τ«|ς ληξάοΐ)ς Έτκιριχτ]ς
  χρή, βϋμφϊνιρς πβές την άχι
  τιχτ,ν άπδφααιν τής Τακτικάς Γε
  νιχ*)ς Σχνιλεΰηβς τβν Μιτδχιον
  τ«}ς 25-9-37.
  Ή πλιιραμή γιντ/αιται άπο
  )ς 5ΐ)ς μέχ·ι 25ης Σκτεμβρίου
  έ. Ι. χαΐ χατά τάς συνήθεις έργα
  Ιμ ώ;ας τβν γρκνείην.
  Ή;βχλΐιον τί 4—7—1937
  Ό ΠροεΒρβς τοθ Δ. Σ.
  Μιχ Καοιμ&τας
  Ο ΟΔΟΝΠ%ΤΡΟ£
  ΗΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  'ΒχπαιδευθιΙ; ιίς Παριαίβυς
  άναλαμβάνιι οΐανδήηβτ* 6*
  ρκκιί«ν νοοπμάτνν τβθ ατό
  μκτβς (βύλίτιίβς, κ«κβσμΙ«ν)
  συμφώνως μέ την τ·λ·ντ«ίκν
  έ{*λι{ιν τής έηιστήμης. "Επί
  οης έίο» .οστοιχί«ί χ«1 Μβρ&
  νις έκ διαφόρβιν μετβλλκν—
  κβρ&νες έκ πβρσ*λάνη«. Έκ*
  νκφορά τ*λΐ(Νς άνΜδύνι»ς
  τβν ατρεβλβφβ&ν οδβντοιν είς
  την κβινονΐΜίιν «ύτήν βίσιν
  ΤηλΙφΗνον 6-91.
  —Ό 8«.νατ·{ τβδ
  Ό κ- Κ. Φουμης ώς κρόεδροβ
  τής 'Βηιτροκής το& Άν>λμοιτος
  τή{ Ελευθερίας σονΐλυιτήθη τηλ»
  νραφΐκ&ς την ·1κονέν·ι«ν τοθ β
  ποβιώοβντος έν Αθήναις δι«πρε·
  π·ύς νλύκτβυ Φαιμοιιβύλου Ααμι-
  ουργοδ τού Κτάλμκτος. Ή Ιδί« 1
  πιτροπ6 χβτίθηκεν βαρύτιμβν στί
  φανον «Ις την σβρον τοβ έκλιηόν
  τβς καλλιτέχνου.
  —Ή Έπνρχιαική έίθπο ϊ*
  Κρήτης.
  Υπο τβδ ϊίδιχβθ Τ«μ«(ου Β·
  καρχικχης ·δβπβιΐ«ς ΧβνΙων προ
  εκηρύχθησαν βί κάτωθι διαγ&ινι-
  σμβΐ: £υντήρησις Έπαοχι«χή« ό-
  δοΰ Καλου6ι«ν&ν Τβπβλ(«ν—Κου
  τοομηταδβ άντΐ δρ. 230,000. Συν
  τηρησις τής οδ©ο Μεγάλην Χείρα
  φΐνν—Ζτύλβυ—Νιοχωρίου άντΐ
  δρ 200.000 χάί χατασιιευη γεφύ
  ρ*ς άνοΐγμκτβς πέντε μΐτρων Ι
  πΙ τής βββδ ΧΜΡβφκκίων Άκρν
  τηρίου άντΐ δρ. 100,000
  Ό Πρέ<βρο( τ«δ Έργ«τΐΝο& Κίντρο» Χανίων κ. Μαρκόυλε κης &ν>χ«ίρηοε δια ΡίΒνμνβν προ
  κειμένου νά συζητήση έ «εί μ·τ«
  τβΰ Σωμ«τ·1ου τ&ν Άρτεργαιτ&ν
  Ρ(βύμνη« επί διαφόρων «ρτ(ρν«
  τικβν ζητημάτβιν. Ό κ. Μάρκου
  λάχης ΐιλήβη έ«1 τούτω είς Ρέβυ
  μ νόν υκβ τοδ Χυλλόγου Άρτ·ρ·
  γατβν.
  —Νί·ς Γενικος Γρκμματιύς.
  Δι* Άναγχαατικοΰ Νβμου δή
  μοακυομένου είς την κ'ΒφημερΙ
  δα της Κυ0ερνΑσε«{» συνιβτκται
  'πκρά τ$ ί>ΐτβυρν«ίω Έθνιχης ΟΙχο
  νομΐοχ θέσις Γενιχοδ Γραμματίυς
  ■Ις την βποίβν τοποθετεΐται ο χ.
  Ε, Καρανίχαΐ.
  —51 έτΐΓΗχβντες <«ςΊ»μ*τι- Ι κβί τής 4ερβπ·ρί«ς. | Κατά τβν 1νεργη8έντ« διβγιινι σ.»όν «{ΐϊΐαχτικνν της Σχολής '*» ιρβκορΐας επί τυχόν οί χλταιθι Κρήτες: Α Μαραγκουδάκης, Ι. Χ« τζάππί, Ι Κλεμ4χη(, Κ Κκρτα λ^Μας. £ Στ*.φνν£κη;, Γ Τζαμβυ ραικης, Δ. ΒρεοτάΜης, Τζαχκνά 'ΒνοΐΜΐάζιτκι οίκία εοαερος καί κατάλληλος δι* οικογένειαν τταρα την θέσιν Πβρβόλα, Πληροφορίαι Ιτταρσ. τώ κ. Έμμ. Κουναλακη πιλο ποιφ. Ό6ός ΚαλολαιρινοΟ (111α Σ) ΛΥΚΕΙΟΝΟ'ΚΟΡΑΗΣ,, Ι. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΠΈΡΙΛΜΒ1ΝΕΙ: 1. Έ(«τ«{ι·ν Γυμνείαιβν χκΐ μιχτ·ν κλϋοες: (Είς τίιν Α' τ«(ιν τού Βά είαβχβώοιν εφ·το<, ίπως μ«1 κ«τ« το επόμενον ϊτο{, «ιτόφοιτοι ής £τ' τ* ξια% των ΔημοτΐΝΜν £χολεΙ«ιν). 2. Ό«τ«τά(ι·ν Γυανββιβν Άρρένκν Μαΐ βηλε «ν χ»ριατ4. ('Βφίτος βχ λιιτουρνήση ή α,' τ«ίι$, ■Ις την οποίβν Β« «Ιβχχθ&αι μ»βητβ» έχοντες έν δειπτΐΜθν ύ' τά{εΗ( τού Δημοτικβΰ Σχολιίου). 3. Πλή;ϊίς εξαιταξιον Δημοηκσν £χ·λ«1ον. 4. Νπ·.ι«Υ»ν···ν. 5. ΟΐΝ·ν*νΐιε.Ν·ν 01«·<οε*·ΐ1ον. Ό |Διε»Ουν«ης τοδ Λυκΐίβυ κ. Έμμ Λ. Πίτράιπϊ ι,μετβι τής ο!χβγενε(«( τού χ«τοιμ«Ι χ«1- δι«ιι«τ*ι μιτά τ6ν βΐχοτρβφων. 'Ακο τοΰ ϊτους τούτου β» λειτουργήοα έν τό> ΟΙχο
  τρβφείν τοθ ΛυΝΐΙου 15ικΙτερ·ν τμϋμ« οΐ,«·*ν
  ύηό την άμεσον έιτοπΐιίαν τής χ, Μαρΐ Πετράχΐ-
  Βΐβικός Καθηγητάς, ΔιαμίνΜν έν τώ ΟΙκοτροφείν υπο
  βοηθιΐ τα παιδία ·1( την μΐλέτην χαΐ τ« έπιβ<ε πιι χκτά τας έ{οδο»ς τ«ν έκ τβθ Χχολείου. Είν-«ιι γλβαβκι 'Βχτος τής Γαλλικής β! μαθηηΙ δύνανται νά διδαχθΗβι χ«1 Άγγλιχα χαι Γερμ« νικ* Μορφωβις αρτΚκ Χρισηκνιχή—'£λληνι«ή, οώμ φΐινβς μέ τάς έθνιχ«{ μας π«ρ«δοοιις χαΙ τή ν ύ· κερτριακσνχαετη Οί ά αι» βα Λ^*4(·« Δια την φυχαγνγίαν των μαβητ&ν χά Ι Ιδιαιτέρως τ&ν καί ρκιφν 5ύμφ«ν« μέ τβν τελευταίον Α.Ν. 717 ρυθμίζβντ* τάς έ{ετάβει$ των τελειοφοΙτ··ν είς τα ΙδΐΜτιχά βχβ λ>1«. τα βτπτλυτήρΐΒ τβδ Γυμνβσίβυ τβδ Λυχειβυ
  είναι Ισβτιμα π««( τα τβν Αημβοινν Γ»μναοΙε»ν,
  504.
  II
  Ι
  Ι 5
  τ*0 Λικιίβϋ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφβΤα Ιναντι Παλ. Νομαρχίαν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Τετάρτης
  8 Σεπτερβρίου 1937
  ί*.
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  Η ΧΘΕΣΙ.ΝΗ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ
  ΠΡϋθΥΠΟΥΡΓΟΥ κ, ΜΕΤ...
  ΚΔΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΔΕΝ ΕΓΙΝ.νΊνΛΚΟΗΣ
  ΔΙΙ ΤΟ ΒΕΜΗΗΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΔί
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον εγένετο 6ε
  κτός παρά τού ηρωθυπουργού κ. Μετα
  ξά ό ενταύθα πρεσβευτής τής Ιταλίας.
  Ό Ιταλός πρεσβευτής συνωμίλησε με¬
  τά τού χ. Πρωθυτίουργού επί άρκετήν
  ώραν.
  Επί τού θέματος τής συνομιλίας
  ουδέν ανεκοινώθη. Πάντως λέγεται ότι
  ή ουνομιλία αυτή σχετίζεται μέ τούς
  τελευιαίους τορπιλλισμούς ώς χαί την
  συμμετοχήν ι ής Ελλάδος είς την προ¬
  σέχη Μεσογειακήν διάσκεψιν.
  ΑΦΙΧΘΗ ΧΘΕΣ Η κ. ΕΛΕΝΑ
  ΕΑΕΥΒΕΡΙΟΥ_Β Ε ΝΙΖΕΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σ)βρίου (τού άντα-
  ποκριτοβ μας).—Σήμερον έφθασεν είς
  Αθήνας ή χ. "Έλενα Βενιζέλου γενο¬
  μένη δεχτή υπό πολλών φίλων καί πα¬
  λαιών πολιτευτών. Ή χ. Βενιζέλου ώς
  γνωστόν θέλει μεταβή είς Χανιά όπου
  καί θά τϊλέση μνημόσυνον είς τόν έν Ά
  χρωτηρΓφ τάφον τού συζύγου της.
  ΣΥΝΕΡΓΛΣΙΑ ΤΟΥ χ. ΜΕΤΑΞ4
  ΚΑΙΪίΥΥΒΟΥΡΙΟΥΑΙΚΑΙΒΣΥΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού άν
  τακοχριτού μας).—Σήμερον την ποωΐ
  αν ό Πρβαθυπουργός χ. Ι. Μεταξάς έ
  δεχθή τόν υπουργόν τής Δικαιοσύνηςκ
  Λογοθέτην. Μετά τού χ- Λογοθέτου ό
  κ. Μεταξάς συνειργάσθη έπ' αρκετόν
  επί ύπηρεσιακών καΐέκχρεμών νομοθετι
  κων ζητημάτων άφορώντων τό Υπουρ
  γεϊον Δικαιοσύνης,
  ΣΫΣΚίΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΒΜΥ ΕΜΠ0Ρ10Υ
  ΑβΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβιίου (τού
  άνταη%ετριτού μ*ς).—Τό άπόγευμα σή¬
  μερον ο πρωθυπουργός χ. Μεταξάς
  προήδρευσεν «ιδικής συσκέψεως άπασχο
  ληθείσης έξ ολοκλήρου μέ τΑ ζητήμ^τα
  τού έξωτερικού έμπορίου. Επί των ζή
  τημάτων τούτων έγιναν διάφοροι είσηγή
  αεις ιδίως όσον άφορά τα ζητήματα της
  τρεχούσης έξαγωγικής περιόδου.
  2ΥΜΙΙΑΒΕ ΧΘΕΖΚΑΙΗ ΕΟΙΤΡΟΠΗ
  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝυΜΗ] ΑΜΥΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού άν
  ταηοχριτοΰ μας).— Σήμερον συνήλθον
  είς σύσκεψιν ή 'Έπιτροπή οίκονομικής
  ' Αμύνης ήτις χαί συνεζήτησενέπΐμέτρων
  αφορώντων την επαύξησιν των έπιβαλλο
  μενων περιορισμών είς την έξοδον ου-
  ναλλάγματος καί την συστηματοηοίηνιν
  έν γένει των άποφάσεων διά των οποίον
  πΐριφρουρεΐται ή οίκονομική «αί ίμπο
  ρική θέβις τής χώρας.
  ΟΙ ΙλιΊΒΚΕΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΟΤΙ ΕΟΙΙΙΡΑΤαΥΝ^ΕΙΣ Σ1ΙΚΑ.ΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τού
  άντοπονριτού μας).—Τ ηλεγρα φηματα
  έκ Τόκιο άναφέρουν ότι έληξα,ν οί πρώ
  τοι άντικειμενικοί σχοποί τής έξαπολυ·
  θείσης άπόξηράς, θαλάσβης χαί αέρος
  έπ.θέσεως των Ίοϊΐώνων έν Σαγχάη. Κα
  τα τα αύτά τη>εγραφήματα οί Κινέζοκ
  φέρονται έγκονταλείψαντες τα κυριώτερα
  ερείβματα τής αμύνης των τα οποίαι κα
  •(έλαβον οί Ιάπωνες, οΐτινες ούσιαστι·
  κώς Ι χούν ήδη είς χείρας των την πρω
  }
  Οί Ρώσσοι διά τούς τορπιλλισμούς
  Αί μαχαι είς την Άπω Ανατολήν.
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σ)βρΙου.—Τη
  λεγραθοθν έκ Παρισίων δ-
  τι είς τάς εφημερίδας τής
  Μόσιιας δηιιοσιεύονται δή
  λώσιις τοΰ συγγραφβως
  Αλάξη Τολστόϊ, διά τβν
  οποίων οθτος ζητεί την λή
  ψιν συντόναν μιτρνν «αί
  αντι-ο(ν«ιν κατά των τορ
  ■ιλλισμβν. «Είς τούς τορ
  ■ιλλισμους αύτούς—τονίζει
  & κομμουνιστής συγγρα
  •εύς οφείλομεν ν' άναντή
  σωμεν κατά τοιοθτον τρο
  ■όν, ώστε ο Μουσολίνι
  V
  Αντιληφθή, βστ» κ«1 άργά,
  τό σφάλμα τού. > ΑΙ βυνά
  Ιΐιις μας «αί τα μισα,
  άτινα Ιιαθίτομεν είναι ά
  νεξάντλητα>. Συνε|(ζων 6
  Τολστόϊ ετόνισεν, δτι τα
  Σοβιέτ Ε|ουν ανάγκην Ι
  σκ,υροτάχης ναυτικί,ς Βυ
  νάμιως «"Ηδη, εΐβεν, είς
  χά ναυ«ηγεϊά μας κατα
  σκευάζονται «υριτ«·6·ς
  νία «ολιμικά καίδΐον ου
  «« θά διαθέτωμεν τόν μι
  γαλύτερον στόλον τοθ κό
  σμου» (;)
  Τηλεγραφοθν «κ Σαγκά
  ής δτι «αραλλήλυς «ρός
  την κατά τής Σαγκάης γι
  3» ΙΜΊΊΙ
  νίκην («(θέσιν, δ Ια«Μνι
  κός στρατός ανέλαβε* ά
  «ό σήμερον τό «ρωΐ έβί
  θέσιν καί είς τό 66»ιιον
  μετωπον, «ροσβχλώτ τό
  Ματσάνν καί άνακτυσσό
  μενος ««ιθετικώς κατά μή
  κος τήε; σιδηροδρομικώς
  γραμμάς ΤκντσΙν—Νανκό
  ου. Κατ' άνακοινώσεις τοΰ
  ΙαΐΜνικοΰ ναυτικοΰ ένιτε
  λ·(ου, τα Ιανωνικά άερο
  ■λάνα ιβομβάρ·ισαν ιε,θές
  Κυριακήν τούς στρατώνας
  τοΰ Χαϊτσδου, διου είνε ή
  άθετηρία τ|ς σιδηροδρο
  μικής νρομμης Χινγκάϊ
  Επέκτασις τής Κυριακης άργίας
  είς τα καταστήματα τής πόλεώς μας.
  τοθ εΥϊουργεΙου Έρ
  γασίας κατηρτίσθη διάταγμα
  διβ τοθ 6πο(ου όΛζεται δτι
  αί βιατβζεις π»ρΙ Κυοιακή: σ
  ναπαύσβως κα( καθορισμοθ
  έιρτασμοθ ημερών ίπβκτεΐνον
  ται ε(ς ορισμβνατ πόλεις καί
  χομοπόλεις, ί(ς άς έφαρμοζον
  ται οδται μερικάς ή όλοχλη
  Είς Ηρακλειον
  νως τα παντοιτωΧβΤο', λαχανο
  τ-ωΧεΤα καί ό ιωρολαχανοκω
  λΐΐα θά παραμένουν κλειστά
  Βλην την ημέραν της Κυρια
  κης.
  ΠΐραιτΙρω διά τοθ 8'ατάγ
  μο'ος όρ'ζβται δτι τα καφβ
  νβΐσ, ζαχαροττλσσΓβΤα, ζυθο
  κωλεΤα, γαλακτοπωλεία μι
  κτά γαλα>:το»ωλ»Τ3 καί κ
  τρα έν γένει δλων τ©ν πόλβ
  ών «οί κ»α πόλεων κσ( χω3(
  ών της 'Ελλάβοο, ίζιιρουα*
  νω» των |ν Αρθρφ 16 ίβ. 3
  τοθ Δ) ος ττ}ς 8ης ΜαρτΙου
  1930 «τερί κωδικοποιήσεως
  τοθ νόμου περΐ Κυρίοις άνα
  παύσεως» περιτιτώσίων, ΘΑ Α
  νοΐγουν τό θέρος ά πό τής 9
  1(2 πρωϊνής &3ας, πλήν άν ή
  θβία λβιτουρνΐα πβοαιοθται 4
  νωοΐτιρον. Τα άω'Ιρω βέν
  Ισ^ύουν είς δσα μέίη κατα
  τ*ο Κυριακάς καί εορτάς τβ
  λεΐ€«ι εμποροπανήγυρις ή Α
  γοο<5, Τβ κατσσ''ήαατα των όρ(ζο ιΐέ'ω» πόλεων <α1»ωαβτιόλϊων θβ παρσμένουν κλειστα κα! «βτα τσς έε«' εορτάς: 1) Γβν νήσ ως τοθ Χτστοθ, 2) Εύιγ γβλισμοθ. 3) Δΐυ τέραν ήα« βαν τοθ Πάσχα. Άπανοοεόετσι ι(ς τα κατα στήματα ή τα πρατήοια τβ ιιβ νοντα &πωσ^τΐοτε άνο>κτ« ώς
  ίπίσης κα' ΰπ» πλανοβίων πω
  λητΛν ή πώλησις είδον ττω
  λουμένων συνήθως είς «ατσ
  στήματα κ«( πρατήρια «-ινα
  «ατά τον ού-όν χρόνον Ουνά
  μβι τοθ οιατάγματος παραμΙ
  νούν κλεσιά.
  Κατα τα λοιπά έφαρμόζον
  ται «αί τα εΐβικά τυχβν βι* 6
  χάσ η« πάλιν βιατάγματα βι'
  α/ καθ.βροθνχβι έορτάσιμοι ή
  μίραι καί Κυριακή ανάπαυσις
  καί επί άλ>ων καταστημάτων.
  Η ΡΟΣΣΙλ ΕΠΕΔΩΚΕΝ
  ΑΥΣΤΗΡΑΝ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΝ
  ΕΙΠΗΝΙΤΑΑΙΚΗΝ ΚΥΒίΡΗΗΙΙΝ
  ΑΠΟΑΙΑΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΓΑ! ΕΥ1ΥΗΙΣ ΑΊΙΤΟΥΣ ΤΟΡΠΙΛΑΙΣΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σ)βρίουΐ.τοΰ ί,νταπο
  χριιου μας).—Νυκτερινά τηλεγραφήμα
  τα έκ τού εξωτερικόν άναφίρουν ότι ή
  Σοβιετική κυβέρνησις έπέοωκεν είς την
  Ιταλίαν διακοίνωσιν αίς έντονον υφθς.
  Διά τής Βιακοινώαεως ταύτης έπιρρίπτε
  ται είς την Ιταλίαν ή εύθύνη διά τούς
  τελ«υτα(ους τορπ·.λλκαμούς Ρωσσικών
  πλοίων καί ζητείται ή καταβολή άποζη
  μιώσεως.
  "Α-μα τή λήψει τής *β«ακοινώσεως ταύ
  της, ήτις σημειωτέον προεκάλεσε κατά·
  πληξιν έν Ρωμη, λέγεται ότι ό Μουαο
  λίνι εκάλεσε παρ' αύτω τούς ύηουργούς
  Στρα-ιωτικών, Ναυτικών, Εξωτερικών
  καί των Άποικιών μετά των όποί*·ν
  καί συνεννοήθη «πΐ τής 8ηι*.ιουργουμέ·
  νης μετά την επίδοσιν τής Ρωσσικής νό
  ταίς καταστάσεως.
  Η ΡΩΜΗ ΑΠΕΡΡΙΨΕΝ
  ΔΣΥΖΗΤΗΤΕΙ Τ« ΡΟΣΣΙΚΔΙ
  ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΟΠΒΛΣΙΜΟΥΙ
  Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΧΙΧ
  ΙΓΡΟΤΟΝ ΠΡΙΙΦΥΓΟΝ
  Καθ' ά»μοδ(αν άναχοΕνβαιν &
  ι*}ί Άγρβτιχτ]ς Τρακέζ^ς ά
  νααίοθΐ] Βκως χαχά τβ ί' έξά
  μηνβν τι Ο τ»ίχ Ι:·υτ &ι»τιθ·α>< <ν σιινθφ πισιώσικ 40 000 000 8·χ. Βιά την όλϋκλήρηχιν ήΐη τ<)ς βκιχκτααιάοιω; τεΐν άγιο Άν η·οαφογ(ον. Αί |ν λόνψ ηι ατώσιις θά Ηατανιμι;θβθν δι' Ιρ V* δδιεόσιβς άποοτρβγγιαπχΛ χαί άρδΐυτιχά. β( πιοώβιις Ιξ λ·Η Βιά τ^ν οΐέγαοιν τδν ία έ γβν βγρβτίν πριαφύγον θλ χβτα νιμΐ)θ·0ν καρά τβν χατά τί «»ιις δηαχαταοτημάτον ιτ]ς 'Αγρο ιικ1)ς ΤραπΙζης δίοει τβν αχιτι κβν δκ·δι!ξι»ν τίν Κρκτιχβν 5 ΤΑ ΖΧΟΛΙΚΑ Β'ΒΛΙΑ ΕΤΟΥΖ 1937-1938 ΤΑ ΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΖ ΠΡΩΤΟΝ ΥΛΩΝ Τ«έ τ·0 δποιιργιιβϋ τβν Οί £ο νβμι*βι< έξιδίθι; άχέφααις οχετι- κβς μέ χον τρόπον ι*]; Ιξοφλήοι»; ίύ κ^ώτ»/ ΰλίν κρι κρβς μετακβΐηαιν. ϋμν ενέκρινε τα Βιδαχτι χ! βιδλία κ»ό( χρήσιν τ «ν μα βηιβν τβ* δυτικήν αγαλιΐιβν κτνά τέ αχ*λΐχέν |τ«( 1937—38. Ή Ιπιλογήι χαί δ χαθοριομβς τβν αίθΒκτίβν ιίί Ιοοτβν οχολεΤ •ν β.βλίαν ΘΑ γ(νΐ &Π· τ·0 αυλ λίγ·υ τβν 8ιίποχαλ·ν ίντές τ·0 β' διχβκινθημίροΐί τβθ τρέχοντας ί Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΦ'ΛΛΓΩΡΑΣ ΑΟϋΆΙΝ·Υ ΑΙ ΑΝΑΡΡΩΊΊΚΑΙ Ι&ΕΙΑΙΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δι' άπβφαοινς τοθ οκουργι'·» <βν Οίιβνομικβν ό>!ζ·ται δτι ή
  ίτΐντβιτία Ινχίς χ^ς δΐιβίας ?»< ϊύναται νά 'ύχι άναρ·«ετιχτ]ς ά· 5ΐ!οτς δ δπά^λΐ)λες ίαιις Ιτυχι ιβΐβύΐβν αδιιβν 6£οιι ττ]ς δκ' 4ρι8. 24 κ. Ι. Ιγχυχλίίυ έφχρμ· ζβμΐνκς ίρμννιΐας θά θε»»«]ται ίρχο'έ·τ) άπο τής λιζξιβς τ«]ς τε λΐυταΕας άναρρβτΐχ^ς αδείας τού χαί ίο/Ι 4π« τής χ»·νολογΕας τ<5ς λήψι·ς τΐ,ς αν·'έε· |γχ«· χλΐευ. ΤΟ ΚΠΙΔΟΜΑ ΕΥΔΙΚ1ΜΙΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τβ υκονρνεΐβν τβν Οΐκονβμι κβν έϋοινβποΐηοκ πρός 2λ«( τοις βπμοοίας Αρχάς εγκύκλιον ηιρΐ τού χρένβυ ένάρ{«*»ς τη» Μαηιβο λης το& έπιούματος «ύίοχΐμβυ πά ροΐΗβνης είς χον «ΰτβν βαθμόν Γννρίζιταιι όικ τβύτηί, 2τι συμβ ννς ηρίς την διάταξιν το& άρθρον 5 τ»δ ■ νομόν 1201936 τή* οιΐρβυ σ«ν το »πβχρειιτιχέν τή{ γνωμβ οβτΑσΐΜ( τ&ν ουμβουλΐκν δια τβν υπουργόν, ονσταηκβν στοιχείον τής πετρβχπΐ τού ώς άνω έκιββμα τος άπβτ«>«1 ή πΐά(ΐ( τοθ νπβυρ
  νού περΐ παρβχης τβν έΐΊδβμα
  τβς, Είς ην πΐρΐπτΝΟΐν β υπουρ
  γ«( <έν έγκρΐνει την παροχήν τοβ έπιββμ«τβ{ άπβιτείται ή εκδισις (ιπβνργιχήϊ πρά(*Ν(. Δύναται β μ«( ιιιτβγινεοτέρν', τπρβυμένηϊ τήί οί* τβθ βνιιβόνλΐου οιαδικειοΐ ■«. β νπβνρΐ·! ν« ΙνκρΙνο την κβροχΑν Ιπιο«|ΐ«τ·$. ΑΙ ΑΙΤΗΖΒΙΖ ΠΡΙΣ ΕΞΙΙΡΕΧΙΝ Δ ΚΑΣΤΟΝ Δια 'ηαοσιευθίντος άναγ καστικςθ νόμου τροποχοιεΤται ή σχβτική οιάταξ'ς ι ής ηολιτι «ί]ς Δκονομίας >ία! Δρ ζ«ται
  δή οί αΙτίσΕΐς πρός εξαίρεσιν
  οικαστον δέον να όποβάλ>ων
  ται πρό ό< ώ ημέραν άπό της ημέρας τής οικασ'μου πρός τΔν σκοπόν δνω; μτ) ματαιοθνται αί. δΐκαι. Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΘ1ΡΤ0Υ ΠΕΤΡΕΛλΙΟΥ Πρ*« τάς τβλω ειαχβς άρ χβς έκοινοποιήθησαν έγ«υ«λ( ως υπό ι ής Γβν. Δευθΰνσβως φορολογΐας Ο6ηγ αι περ! τοθ τροπου έϊΒίσβως τβν α&βιον προμηθείας ακαθάρτου πετρε λαΐου. ΟΙ ΜΥΝΗΤΑΙ ΑΙΘΡΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΟΜ τάς γεεεργικάς αρχάς έκοι . ι τέ τελευταίαν ΙελτΙον τίν Γινινβν «π·8η«β* ττ]ς "Κλλά 5ες κΐίΐ ιής χινήυιβς τί]; οτβνι- Βαγοιβ; Αινδίνβυ χατά την λήΓα οαν ^ΒομάΒα. Έν τφ 8ελτ(φ & ναφίειται δ τι ή κίνησις ΙπΙ τβν Αίθ'ρϊλιανβν οουλτανίνον καρβυ σ άζεται ζωτ,»βτί»« μέ τιμΐς 44) — <βί 2»». Αί Κ^τιχαΙ ΙακΐΜΐ βο*ν «τοτΐμηιιν άχέ 54) —55) —. Ϊ3(· Ιφβαααν ιίς 48)-50) —. Αί τιμαί βνάγονται είς σελ λίνια κ«τά οτατ^ρα αγγλικόν. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Σ.ΥΜΟΠΚΗΣ Δ/ έγγοάφου τού πρός ταμΐος τοθ κράτους τ6 "Υ πουργιΤον των ΟΙκθνομικΑν παραγγέλλβι την άμεσον έζό Φλτισ.ν τον προσκομιζομένων ένταλμάτων τον άφορώντον άμσιββς μηνυνον λαθρεμπορι κον πράξβων. Η ΙΒΡΑΤΙΚΗ ΙΧΟΛΗ Κατ' άνα«ο(«0βνν έκ τής Ίιρα τικτ]( Σχβλ^ς ΧβνΙβν αΕ ιίαιιή ριοι χααΐΜΐτ^ρι·ι έξιτ^οιις α α τί)ς θέλουσι 5ιιξαχΟ| ακέ ^ 24 ριχρι τής 29 Σικτιμδρίευ. Οί δευλίμενοι να ιΐβαχθβαιν είς ιήν Σχολήν Ιέον νά όκιδάλβοι μιτ' «ίττ)3··ς 1) 'Βνδει«ιχέν Β ή Γ ταξινς Γκι»ναο[·υ ή ΠραχτιχιΟ Δοχείον, 2) Πιβΐοχ·ιΐ)τιχον ήλιχΙ άς Δήμοϋ ή Κ·ιν·τ-το(. 3) Π ι ο<·ΚΒΐΐ|τιχ·ν ίατροΓ, χαλ^ς ογιιι. ν«]ς χατβοτίοι·ί *«Ι 4) Βιβαίβ αιν έφτ,μιρΐειι κιεΙ άμΐμικευ ί, Πρός τας Ένιθεωρήσεις έργσσ.ας καί λοιπάς άρμοΒΐ άς Αρχάς εκοινοποιήθη πρός εφαρμογήν ή νυρωθιΐσα συλ λογική ούμβσσις καθορισμοθ τΛν αποδοχΑν των μηχο δηγών καί οιπλωματοόχων πρακτικθν μηχανικόν. ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΩΝ Αί τιμαί τβν στβφΐϊων «οαν χθέ; τας χατωιίρ» διακυ ϋάνοε'(: ΣιυλτβίΙνβι λ' ακέ 21— 22 8». κατ' ο αν, ί' ΒΚ« 20— 20 50, ί' 19 50. Κα·αμπο«ςέδες ««ο 14-17. Ελεμέδες λ' 13.50, V 11 50, ί' 10. Ταχτάδες β,' 11, 50, Ι' 10, ν' 8.50. ΜκΒραι 8. Έ κια—ς αί οταφυλαΐ ίπβλοθντο χ6ές κρός 5 δρ. κατ' ο «. αί ι! ■ούς οουλτανί, 3 50—4 τέ εΙΙος τβχ-β, 4—7 50 *« ραζακιί, 3 λΙ φιάουλαι »α! 2 50 α £ ·!νοβταφυ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ Παρ' ίργάνβν τ·0 Σ(αθμ·9 χ» ••(οι>λοιχτ}ς Κρουοβνος ουνελήφβι
  διά παράνομον δκλεφορΐαν δ Νικ
  ίυ. Γω»ιανβχΐ|ς Ι (Αν 17 χ£χοιχος
  Κρουοβνες.
  Ο ΚΟΝΟΗΙΚΗ ΖΩΗ
  ΑΙ έν τη άγορα μας κυμανθεΓσα
  χθές τιμαί τον διαφόρων ένχωε
  ών «ροΐόντων βΐχον Δς κάτωθι:
  Χονβρ, Λίαν
  Ίλκια Β βαθμόν 30. 35
  ·. κοινα 83.
  ,. ραΦινε _
  λΐυκοΙ α' |«, ΐβ,
  Β'
  II,
  α' ρι, Ν|
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τοθ
  ανταποκριτού μνς).—Έκ Ρώμης άγγέλ
  λεται ότι ή έπιδοθείσκ Σοβιετική νότα
  έχαρακιηρίσθη ύ«ό τής Ιταλίας ώς κα·
  κόπιστος καί άνόητος καί απερρίφθη «-
  συζητητεί.
  Ό Ίταλικός τύχος αναγράφων τούς
  ίσχυρισμούς τής Ρωσσίας περΐ ύποβρυ-
  χίων τονίζει ότι ούτοι ένεπνεύσθησβν
  έκ Παρισίων. Περαιτέρω καλεΐ την
  Ρωσσίαν όπως λάβη μόνη της παρά της
  Ιταλίας την αίτουμένην αποζημίωσιν.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΗΡΧΙΣΕ
  ΠΕΡ1ΠΑΕΚΟΜΕΝΗ ΕΠίίΧίΝΔΥΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτεμβρίου (τοθ
  άνναπο-ριτοΰ μ*ς).—Τηλεγραφήμα να
  έκ των Έυρωπαΐκών ηρωτευοοιών άνα
  φέρουν ότι κατόπιν τής έπιβόσεως τής
  Ρωσσικής οιακοινώαεως πρός την Ιτα¬
  λίαν καί τής στάσεως τής Ιταλίας ή κα
  τάστασις πορΐπλέκεται έπικιν8ύνως *οια
  την Εύρωπα'ίκήν ειρήνην. Ύπάρχουν
  μάλιστα είοήσεις έκ Λονϋίνου ότι ό
  ♦Αγγλικη κυβέρνησις άνησυχήβασα έζή
  ττ,σε απο τούς πρεσβευτάς Ρωσσίας κοιϊ
  Ιταλίας νά έκθέσουν είς αυτήν σαφώς
  τό οημιουργηθέν μεταξύ των ούο χω·
  ρών ζήτημα καί τας πιθανάς συνεπείας
  τού.
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  II
  ΜΕΣΡΓΕΙΔΚΗ ΔΙΑΣΚΕτΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Σεπτέμβριον (τοθ
  •νταποκριτού μας).—Ανεκοινώθη σήμε
  ρον έξ επισήμου πηγής ότι ή Μεσογεια
  κή διάσκεψις είς την οποίαν εκλήθη ώ«
  γνωστόν νά παρασταθή χαί ή Ελλάς θά
  συνέλθη την προσέχη Παρασκευήν. Οί
  αντιπρόσωπον των Μεσογειακών κρατών
  Θά άκούσουν τάς άντιλήψεις τής Γαλλί
  άς «αί Αγγλίας, πε·1 των μέτρων τάξε
  ως έ» τή Μεσόγειω καί θά κληθοΰν νά
  έγκρίνουν ταύτας. Ή σημασία της δια¬
  σκέψεως έξαίρεται υπό τού Άγγλογαλ
  λικ»ύ τύπου ώς μέλλουσα νά σημειώση
  σταθμόν διά την εξέλιξιν τής καταστάσε
  ως είς την Μεσόγειον·
  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΑΕΙΣΜΟΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΑιΊΩΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 _)6ρίου(τοΰ άνταηο
  χριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ ΑονΒΐ
  νού ότι κατόπιν τού άποχλεισμού των
  Κινεζικών άκτών υπό τής Ίβπωνίας, ή
  Αγγλία, Γαλλία χαί 'Αμεριχή θά κη,
  ρύξουν εμπορικόν «ποΝλεισμόν τϊ,ς Ία}
  ί