94757

Αριθμός τεύχους

4660

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

9/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡ.ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε1ΔΗΣΕΟΓΡΑΦ1ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγβητοα
  Ιΐησία λΐραι 8
  εξάμηνον Ι
  Άμβριχι,ς
  Ιτησία δολ. 16
  ξά 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. Ι
  ΠΕΜΠΤϋ
  9
  2ΕΠΤΕΜΒΡΙ0Τ
  1937
  ΙΓΡΔΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΤΡΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — Ε·ΟΒ
  ΑΡΙθΒ, ΦΥΑΑΟΥ 4660
  ιΙΕτΗΜΙ ΗΙΤΜΤΙΙ ΘΡ. Ι. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΕΦλΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 8ΕΣΜ0Υ
  ΤΙ!
  Είναι αναμφισβήτητον Ι
  τι Α είσκγων* *«ί έφαομογδ
  καί καρ' ήμΤν τ·ϋ θι·μ·6
  τής αποκεντρώσεν{ καί τής
  αύτ·διβΐΜάαε»ς ίδωχΐν ηδη
  αρκετα εύχάριατα αηοτελ*
  αιιατα. ΠλιΤατα Ιβκ ζη'6μ«
  τα πού έχρανιζαν επί μ«
  ιιραν Βαμμένα ιΐς τ« χρόνον
  'ύλ β ύ·ί *λό
  ρ μμ
  'τβύλακα τβν ρ
  •ιΐααν ήδη κατα τρόπον
  Εί έ λ
  1««
  ΐ ή ρ
  ν·κ·ιατικ·ν. Εαί έν πολλαίς
  μ* τβν κρ»τοβ·υλΙαν «αί
  τΐ»ν εύριΐαν δικαιοδοσίαν
  , κ·ύ έδίθα είς τ·ύς Γΐνικούς
  Διοιχητας καί τβύς' Ν·μαρ
  χ·ς 4 ΈλληνικΫι έκαρχία α
  ηηλλαγη. «τι· τα δκαμα τας
  καΐ ήλευθιρήθη ακ· την δβυ
  λείαν καί τΐΐν ύκοτέλΐιαν Λς
  νλν ίκβίαν την κΐχΐ χαταδι
  καβΐι αόδρβκέναλος τής κρν
  ύ ΔΙν είναι δέ ύκΐρ
  ββλίί ·ύτ· πλάνη,
  μΐν ότι είς την
  έ«ν
  ύπαιθρον,
  ■Ις Την επαρχιακήν Έλλαδα
  ήρχισε να κνέη. .«(·£ αν·
  μβς αναδημιουργίας χ.αί ανα
  κλααιν,.
  Χωρίς βμφιβελίβν δέ ή
  κρόο&ος τής επαρχίας 9α λα
  βΒ γ·ργοτ«ρ·ν ρυθμόν καί
  έςέλφν είς τ· μίλλον, Ι
  τβν * Βΐαμος τής αποκΐντρώ
  ί ύδή< φρ ανα τβν * ·κ»ς κ«ί μ·ββϋ κλήρ«ς. Είς 6(ΐμι·ΗρνΐΜήν ο* 8 ίζ 6(ΐμι·Ηρνή ρ καοΊιαν 8α ηαίζβΐιν ασφβλβς αημαντικύτατον κοινόιητΐς Ι ρόλβν αί θα αβμβίλ ,λα»ν τα μέγιατα ΒετικΒς.Διό Τί ·1 κατ»ίτΐε·ι αύϊβί οργανι αμ·ί τίς αύτβδιβικπΙβΐΜςλόγω τΙ,ς νύβκής τ«ν καί της «μ* ε)·)» Ιπαφης των κροςτ4«ΰι.αι Ιβ·ν, νν«ρίζο«ν καλύτερον δι* ν« δπμισυργήσα μΐγαλυ τίρας μκ κ·ρ·υς 1κα«·ύ; δι' εκτέλεσιν συγκ·ιν»νικΜ&ν |ργ»ν χαί χαλυχέρκν εξυιτπ ρέτηβιν τβν αναγκθν της κερινΐοείβς τ«ν. ΦαΙνεται έμως ·τι δίν ΙηερβτΝβεν εί σίτι την σχετικήν μελέτην καί δι' αύτ· δέν Ιθΐβεν είς έφκρμβγην την άκάνασιν εκείνην. Έν τώ μκτα(ύ <ρρ! φβη κ«ι η ΙδΙκ τής αυμκήζΐ «ς ένιίβΐΗν κ·ιν·τητ«ν κα τα κκριφερείνς η κατ' «καρ χ(α?, «κάμη Καί κ«τα να μ·ύ{ ώβΐκ είς ώριιμένα τού λ«χισ:ον ζητηματα η βράσις τβν κ·ινοτητ»ν νβ έκ&ηλιί νετβι κοινη, έ «ότε Ββ είναι κβί κιριαοάτκραν βκατιλε αμβτιχη- Κ«ί ομολογούμεν ότι η ίδίβ ιΐναι Ββυμναία. Θε {χη δι κβί αρίστα βπ·τ« λΐαμβτβ. Εβί θ# κρέκει να ΙνιιχνΒβ η ηρααηβθειβ αύτη τής δημιοΐιρνΐβς ένώσεων ΕβινοτητΜν, ί&ίνς είς κΐρι •ερΐΐνς σκο» οί όργβνιβμ·! βύτοί ιΐνβι μικρ·· κβί ίχ·υν βλίγβ Ιβ·δβ. Τύρβ μβλιοτβ ·κ·τκ ·ί χνρικοί μβς κροθν μοκοιοδντειι νβ ΙλΙ διβ··ρβ κργβ κ·ινής φ βς διά προΐΜΚΐκής τ*»ν βργβ ■(β;, βΙ ένώαεις τβν _·ιν· τή τώ ν ββ διΐδρκμβτιζ«ν ακ·» δ»Χον ράλβν. Διότι Ββ ήμ πβρ·8σ«ν νβ βναλββουν κ·λ λβι κοινστητες «κέ κβινοδ την έπτέλεβιν τ&ν ίρν«» βύ τβν ·Μτ» κβΐ ύλ< πλέον «α4μ«ντος *λλ' ακε ρίβκκκΐος ενεργεια καί Α γ λ«>σί τής γής βνί
  βγωνιύδη ίνυκ·
  δέψ
  Ιβν, νΡ(
  τ#ς «ν«γ«·ς τής περιφερείας
  τε**, είναι ·ύ*·λώτ·ρβν να
  βδ μβ τ«ύς κα
  ΐ
  συνεννοποδ μ ς
  τβίκβυς των Μ. ΐΐμπορβδν
  ν* αναλβββυν την πρ_τββου
  λίαν Μ«. την καΒβδήγασιν
  ρια «ήν Ικ,έλΐσιν χλκ(βτ«ν
  ΐσ»ν ίρν·*ν «·*ιτιβμ·δ καί
  προβδβυ έ.ί τας επαρχίας
  αμβί»ύϊο, ·ί χοινβτηΐες δα
  λαδή, να ένΓοχυββδν, να »α
  [ηίβυν, ν' αναδιβργβνω
  #ηί $γΐ|βτι]ρίίν χ·1 αΐα
  Κνβέρνη
  •τι
  έκρΟΜΒΙΙβ
  βη τας μικρνς
  κ·ινοτητ·ς
  ς
  β«ρ«θρ·ν τοθ
  λΐθρσυ, ΐίς τον κκιβδβ τ·0
  θανατον.
  Εβί ταύτα κβΒ' ήν ατιν
  μην ή κροαοχη τ·δ κοσμσυ
  ατρέφιτβι πρός την Γενεύην
  •ηου συνέρχετβι η Ε.Τ.Ε
  κβί η Μΐββγΐιβκη Διβακΐ
  ψις κ«ί ·| λί
  μενον μέ γ
  μονηβίβν βκσ τ«ς διβακέψιις
  «ύτβΊς την λήψιν τβι·ύτ«ν
  βκβφάαεων, ώατε ν* κρολη
  ■Β& κβί νβ ^κστρβκή η διβ
  πράξις τ·δ έγκλημ«τ·ς τ·δ
  πολέμου. Έν τούτοις κβί αύ
  την την τιλκατβΐβν στιγμήν
  ίέ» έχαθη κ«Βε έλκις ΐΐρη
  νεύσΐως τβν.ηνΐυμέτννκβΐγβ
  ληνιόβΐΗς τ·δ κέσβου Ύιιίρ
  χι βεβαία πίντατε έπικ(ν&υ
  νας βκΐιλη η βρμηηκ·τη(
  την οκ·(βν χβρβυαιβζουν βΙ
  δό· βντΙιιβλ·ι Ιδεολογίαι τ·6
  φβαιαμ·Β κβί τ·δ κ·μμ·υνι
  σμοδ έξ «ΙτΙ«ς τβν ·κ·Ι«ν
  κβί ώβεΐτβι πρ·ς τ·ν κάλι
  μ·ν Α κ#β7·(.
  Άλλ' βνίμεα» εΐςτβύςδύβ
  αύτούς ίντιπβλσης κσβμσυς
  τής Σνβιετιχης ένώαενς *»'
  ένσς κβί τβν άκανταχαδ
  τής γής όκβδβν της κβί τής
  ΓιρμβνΙβς κβί Ιταλίας βν'
  έτέρον,ΰηάρχει κάντοτε η τι
  ρκστίβ δύναμις τβι τριβν μι
  γαλων δημοκρβηκβν χωρ&ν,
  τής Αγγλίβς, τής Γ«λλ(«ς
  καί τής Άμκρικής ηβύ ·χι
  δέ ΔΒ ί
  Β* ητ· η ««ίλεβις τβν ίρ
  γ»ν βύτβν κ«ί όλ<γύτΐρ·ν δβκβνηρβ βλλβ κβί κιρια ((βηηρετικβ Β' 4π4 β«ιν·ν τβ Ιργβ. Επί ηλέ •ν δέ Ββ ήτ· δυνβτέν νβ διβτ(θιντβι χβί ΐΐδικ·! μη χβνικοί κβί Ιργβδηγ·· ί διβ την μελέτην κβϊ διβ την επίβλεψιν τής <κτ·λέυε οΐς των. Εβί κβτ' βύτ·ν τ·ν Ιβ κβΒΙατβτ· βκ·λύ ς ίννβτη ή βκΒμιβΚβ β νβδημι·υργ(β τής Έλληνι κης β».«ΡΧ«·ς Χ-Ρΐί μ»γβλ«ς •κιβεφύνσεΐς τ·6 Εδ πρ·ΰκ·λ·γιαμ·Ο. Β# |αηβτ«λ·θντ·, Κβί δίν π«2 τί παρελθόν, τέααι δυνάμεις καί τόαα ημερβμίαΒια τβν κατοίκ«ν τβν διαφόρων κ·ι νοτάτ-ν, χ«ρίί κανέν ούβια βτικόν ακβιέλιομα. ς μ μ·ν·ν δέν ■ν βκό τ«ς 1δ{ ρς χ ιΔν··Βν καμμί βντικβλονς βύ λλ ί Β' ς ς τβς 1δε·λ·γ{βς, αλλ* κβί Β' βντιτβχβοδν έβφαλβς είς την κοοακβΒιιβν των νβ έηκντβ· θοδν κβί νβ κ»ριβρχηβ·»ν δια τβΏ πυρβς καί τβΰ ιιδή ρβ» τβΰ πολέμου εΐςολον τ·ν κόσμον. Καί ή βέεις αύτη την οποίαν λκμβννβυν αί τρείς Μεγαλαι δημοχρατι αι είναι 4 μόνη ελπίς κου «ηέμεινΐ πλέον είς αύτην την γεμάτην απο αγωνίαν καί δέος τραγικήν δια την ανβρνκότητα ώραν. Φα χατορΒάαβυν }μ«ς αί δυνάμεις αύιαί να κυριαρχή αουν χαί ν* ουγκρκτήοουν την «νβρΜΠΟτητ· κΐς τβ χΐΐ λας έστω τβς άβυσσον βκου ευρίσκεται «5η χαί να την άναχκιτίαβυν καί να την στρίψουν πρός έρνα χά, πρ·ς έπι&όβΐις αμ·ν; Φιχηκί, ΐΐνβι λ·ν ν' τα Βετικάτητος, α«·λ(β «Ις την ύ Ι είρηνι χ·λιτι δύακ· χανβις μι Εαί η δ» απάντησιν ΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ. Ώς γνωστόν 6λα τβ> &τ)
  μόσια φυχιατρεΐα έ<ου* ε(&ο ή δ αύτην έγκειται είς τα ίπ «Ι δημοκρατικαί δυνάμεις ά «εδιίχβηααν βραδυκίνητβι καί ανΐκαναι να λαβσυν ρνΐκκς καί ταχείας *ακβι_ σεΐΓ, ένΰ έβ αντιΒέταυ αί "δι κτατορίαι καρουαιαζονν μι γίβτην δραατηριβτητα χαί κκραυνββόλβν ταχύτητα «1$ την λήψιν χαί την ι έκτέλ* σιν τβν α·βνααΐείν των εύχάμιθα νβ αυ Μ χαί την τελευ Π«ντΗ( νέλθουν η ταΐαν βτιγμην οί ταγοί τβν έΒνβν αηβ την καρανροα» νην τβδ κ·λέμ·υ πού τού, έκυρίΐυβε χαί ν' ακ·ύα·υν την φωνήν τής ανθρνκΐνης συνΐιδήβενς πβύ ύψννΐται β κα καντοδ τβδ κσβμσυ έκι τβχτικη καί ζητεί την έκβ ν·δ·ν ΐίς την όδ·ν τής «Ι ρήνης χβί τβδ κραγμβτικβδ κ·λιτιβμ·δ Ο Σινοϊαιτωνικός ΟΙ ΚΙΗΕΖΟΙ ΑΠΟΒΑΕΠΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΙΑΠΒΝΙΑΣ ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ΙιΤΙΙΙιΤΙΣΐΑΙΙΟΡΙΠΟΤΙΤΟΣ, Έαν «Ι μΐτβδιδέμκναι δια τβν ραδιββωνικϋν αταΒμβν είδάβεις τβν δϋ· «λ·«τ«ί»ν ημηβν ανταπβκρίνυνται έζ όλβκλάρβυ πρός τ« πραγμα τ», τοτΐ Ββ πρίπ»! ν« πι οτεύ·»μΐν βτι εύριοκ*μ»Βα πρό ραγδαίαν έΐΐλίξινς της καταστάσεως- Γβββν ραγδαΐ άς μαλιατκ. ίσον ϊβ»ς δέν ανέμενε κανκ<(. «5δΐ- *■ Ρ« κ{βι. «1 Γερμανικαί απβι* ανηγέλθη Ρ«οβ(α < χρ, ότι η £·βικτικη έβ ύ ΤΟΚΙΟ, μΡ^ Άφ' βτουή Ιαπωνικ^ σύτο κρατορΐα αντιμετωπίση την πσλαιΛν σύτοχβατορίαν τ(]ς ΡωυσΙας 4π11 ών τΐεβίων μά- χης τίς Μαν»ζουρ(σς, οΰοέκο τε ή χώρα ςυτη ευρέθη άντι μΑτωνος κρίσεως τόσον σοβα¬ ράς δσον ή σημερινή, ή 6· ποία έξ^σιιασε μέ μίαν ανταλ λ α γήν ιτυροβολισμάν μβταξύ ολίγων ΚινέΓων κα( Ίατιώ- νων σιρατιωτών ουχί μακράν των τβΐχον τβθ Πβκίνου κα· τα την νύκτα τής 7 Ιουλίου. ΚαΙ 6 ά^·» Γεν θα οιαξαχθβ πρωτΐστως 4"« τΛν μαχομέ νω.ν στρατκυματων, αλλά ύ π Α τβ)ν οικονομικόν^ βυνάμΐ ών. Βάαιμος ·όρ"ος άηοφασιστι ής ήπης ιΐϊς Ίαπωνίας έτ,Ι οθ ιιεδΐου ττ3« μάκ,ης ε έ ν ύ κάρ,βι. Ύιιάρχει βμως σοβα ρτάΐη πιθανόιτς δπως ή σόρ ραξις μ έ την ΚΓναν άποββι θή τόσον «ολυδάτΐανος, ώ στε νβ εξαντλήση τό ίθνος οικονομικάς κβί νά τ· έκτο η Ιτσι Αιι· τ6ν στίβον τον ανταγωνιζομένων μέγα >ων έμνορικβν έθνΑν τής 6
  χβές ότι ιΐί την Νυριμβέρ-
  γπν, είς τ· τοβον δι·|*ΐμι-
  σ&εν συνέδριον τβΰ έβνικβαβ
  αιαλιεμον, Ι καγ««λ*ριβς
  καί Φύρερ Άδόλφβς Χίτλιρ
  θέτει ώμβς τβ ζητημκ Τβί
  αμέοβυ έκιατρβφΰς τβν
  καικιβν της
  νιβιν, η-----
  «1 να έλΒο ιΐ. ·ύβ»μΙ«ν βυ-
  ν.νν.πβιν ή *ιιει»ην καί ο»
  νεργαοίαν μέ την Αγγλίαν
  χαί την Γάλλον >ρ·ί βϋΐίΒί
  τηαιν τβν βι»·νβν ζητομα
  ϊυν,
  τρ·φής τβν
  -ε·1 ·<>* ώί
  πέδνκΐ βύβΐηρβτατην νό
  ταν ι.ς την Ρώμην δια της
  •ποίας έπιρρίπτει τον τβρπιλ
  λισμβν τβν βκαφβν της έν
  Αίν'» »·ί την Ιταλίαν χαί
  ζητεί αμΐσβν απόδοσιν ήβι-
  κης Ιχανοποιήβινς χ«ί ύλι
  χίϊς ακβζημι»,οε«ς. Βαί προ
  βτίΒίται ότι άκοτέλιβμ· της
  νατας αυτής ύκηρδεν ή αν ι»
  ουζητη·*«ς ίπόρριψίς της έκ
  μέρους της φαοιβτικης Ιτα¬
  λίας κβί η διακοπη <βν δι κλνματικβν οχέαινν Ίταλ( άς *«ί Ρνβοίας αναχληθέν τνν η(η καί τβν διπλ**μ«· τικβν τ«ν αντικρβαείπνν. ΕύριοκόμιΒα λβιπόν, έ«ο β·ν επαναλαμβάνομεν αί ■Ιδηοης ·δται αηοδΐδουν την ηραγματιχόιητα χαί ·α(ν· χαι δυαΐυχ*?ς ·ΐι έτσι έχουν τα πραγμβτα, κρό μικς κατα ( ς β "Εν· Ρημβ βχβμη, μΐα {(« χ·ιρ·ν·μίβ μία Εάν συμβί τοθτο—λέγουν οί ΚινΙζοι—ΚΙνα καί ΊαπωνΙα θ' άρχΐσουν σχεδόν από την τήν^&μιλλαν τής άνοικο δόμήσεως τής οΐκονομικής καί βιομηχανικής (σχύος των καί ο( Κινέζοι ΙχουντήνπεποΙθησιν δτι θά κερδΐσου» κ(ς μίαν τοι αύτην αμιλλαν.Ίσως ο ΰ.η νά βιαρκίση επί μίαν γενεάν πΐ δόο γενεάς1 άλλά οί οΐκο νομιχος σκεπτόμενοι Κινέζοΐ οί όποΐοι περιλαμβάνευν τούς ύπολογσμούς των τούς άπογόνους των καί τό μέλ λον, «Ινε βίβαιοι περΐ τής έκ Βσσβώς της· Όλόκληρος ή ΚΙνα φλέγε ται υπό μ'σους καί καχυπο ψΐας εναντίον τής ΊαπωνΙας Τό άντΓ(α*ωνικόν ούτω ρεθμα όφεΐλιται κυρ'ως είς την κολι τικήν την τηίηθεΐσαν υπό τοθ Τόκιο <αΙ ύ«ό τοθ έν Ι"" ~ («τωνικθθ στρατβθ ιατ* τελευταία ίιη, Ιδίως δέ είς τάς μεθόδους β Ι οποίαι σΐμοποιήθησαν διά την μογήν αυτής τής πολιτΐκής. Τό άντιίατΐο?νικόν «άθος άνερ ριπΐσθη υπό τής κυβερνήσεως τοθ ΝανκΙν ώς άποτελεσματι κόν όργανον διά την πραγ ματοποΐησιν τής έκ ν<ου 4νο ποιήσΐωςτήςΚΐνας'Η ΊαπωνΙα δέν άγων'ζβται πλέον διά νά διατηρήση την οικονομικήν καΐ πολιτικήν εξουσίαν της έτΐ τής Βο,ρβΙου Κΐνας. 'ΑγωνΙζιται νά διατηρήση την θέσιν της ώς μ1 άς των κυριωτ^ρ&ν συμ μβτοχων είς τόν οικονομικόν κόσμον τ&ν ημερών μας, ΊΓό «απωνΐκόν χράτος άσφα λος δβν έχβι, πρός τό παρόν, άνάγ«ην περισσοτέρων έδα- φ&ν επί ττς άαιατικής ή.ΐ6ΐ< ρβυ. "Εχει ήση περισσ^τβρα παρ" 6,τι δύναται κανονικάς νά έ<μβταλλευθ0. Έκεΐνος τοθ όποΐου Ιχει ανάγκην ή Ί· απο^νΐα είνε ό κινεζικός λαός φς έμπορική πελατείαν άλλά καί ό Ιαπω,νικός στρατός κατε όησε πλέον δτι πελάται βέν είνε δυνατόν νά άποκτηθοθν διά τής χρήσίως τβν τυφεκΐ ών καί τον πολυβόλων. Ό πό λκμος δέν ημπορεί νά είς τάς ίαπωνικάς τραπίζας τα περισσά κεφάλαιον των ο¬ ποίων εχουν ανάγκην. Άποκλεισμός των παραλί άπΛ καιροθ δτι Ιχουν ρωθ(| καί δέν εΐμπο ροθν νά δεχθοθν άλλοις άσθε νεΤς πλέον. Ύκερπληθώοα λβιπόν ψυχοπαθον καί είς την ■ώραν μας. Τόση μαλιστα ο στβ ή κυβέρνησις απεφάσισε νά διαθέση άρκβτά έκατομμό ρια δραχμον διά την αύξησιν τον κλινον τοθ ψυχιατρεΐου Αθηνών κατ' αρχάς και των αλλων «αρεμφΐρον (δρυμά των τα ν έιταρχιον αργότερον. ΚαΙ είναι β!β«ι« έπαινεττ) ή κυβεονητική αυτή μΙοιμνα.'Αλ λά 84ν γνωρίζομεν άν πρεπει νά εΤμκθί* Εύχαριστηαενοι ά πό την σΰζησιν αυτήν των κλι νών τΟν ψυχιατρε'ων. Διότι τό γιγονός βφ«ια σημαΐνει πρόο δόν τής Κοινωνικάς μας προ νοΐας άλλά άποδεικνύει καί επικίνδυνον οθζησιν τον νκυ ροπαθον. Πραγμ« πού πρέ βΐβαια νά μάς άνησυχή κάπως καί νά μας λυπβ μάλ λον. *** ΗΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ. 'βπεκτεΐνεται λοΐπόν τ>
  κλείσιμον τ·ν καταστημάτων
  καθ' δλην τή» ημέραν-τής Κυ
  οιακής καΐ βϊς^τήν πόλιν μας.
  ΚστΙ τό μέτρον εΰχαριστεΐ τούς
  καταστηματάρχας πού θά ήμ
  ποροθν ν* άναπαύωνται καί
  αύτοι ώς καλαί χριστιανοΐ τάς
  Κυριακάς. 'Απομένει μόνον
  νά έκδοθβ έν καιρώ χϋΐ ή σχε
  τική διάταξις ώστβ νά γνωρί¬
  ζη ό κόσμος εγκαίρως άπό πό
  τε θ' άπαγορεόεται τό άνοιγ
  μα κατσστημάτων κατά τάς
  Κυριακάς. 'Δλλά κα4 τβθτο
  θά γΐνρ άσφαλος, δϊαν επι
  σΐ« ή ωρα. ΑΙ τοπικαί αρχαί
  αλλωστβ φαΐνοντβι πάντοτε
  προνοητικαΙ είς τοιαύτας κβρι
  πτώσβις. ΚαΙ βυθμΐζουν' τα
  πράγματα κατά τρόπον πού
  νά μην έπέρχεται ποτέ καμ
  μία άνωμαλία είς τάς συναλ
  λαγας καί την κίνησιν τής
  άγοράς μας.
  ***
  Γ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ.-
  Ό έρανος τόν δαοΤον ή
  νοιξεν ό Δτ)μός μας πρός ένΐ
  σχυοιν των τΐίρων τοθ Πανα
  *ε(ου ΝοσοκομβΙου συνεχΐζβται
  μέ επιτυχίαν. Τό κοινόν προθυ
  μοποιεΐταΐ νά δώση την συν
  δρομήν τού, μικράν ή μεγάλην
  αδιάφορον, Ι <αστος προσφέ ρβι αναλόγως τον δυνάκιεον τού, έν τ{] συναισθήσει δτι έκ πληρώνβι μίαν όψίστην κοινω δοτήοη την σύρραξιν της νέ την Κ(ναν έκ τον εσωτερικόν της πόρων, Τοθτο όλονέν σημαΐνει έ βαρυτέρων ών τής ΚΙνας πολεμικον θά υπό (απωνικον έζημΐωνε πολύ την Κ(ν«ν, άλλα ή ζημΐα αυ¬ τή ? έ* είνε τΐποτε εν συγκρΐ σει πρός εκείνην πού ΘΛ ί1*1! στατο ή ΊαπωνΙα έχ μιάς πλή ρους διακοπής τοθ έμπορίου μέ την γαιτονικήν της χώραν. ΑΙ δαπάναι τής διιξαγωγής τοθ πολέμου χαί τής δΐαιηβη σιως στρατιον έν έκστρατε'α εΤνε πολύ μεγαλεΐτεραι δια την (απωνικην αύτοκρατορΐαν παρά διά την ΚΙναν. Περισ σεόματα ή θέτει. Είνε 'ΙαπωνΙα δέν δια άμφίβολος ή πΐ στις της δια την εξεύρεσιν πό φΑρων έκΐ ενός ύπερβ'βαρυμέ νού ήΌη καί παν αλλο ή πλου σΐου λαοθ καί έκδοσιν έσωτε μικόν γραμματίων μένρι ση μεΐου κατά πολΰ ύηερβαΐνον τος τό βριον τον δέκα δισεχα τομμυρΐων γιέν—τριών πβρΐ που δισεκατομμυρΐων λιρβν. 'Υποχρεωμίνη νά άνορβζη άπό τάς εξωτερικάς άγοράς μέγα μέρρς τβν υλικόν τα ό ποΤα χρειάζβται διά την συνέ χισιν τοθ πολέμου καί διά την καθημερινήν συντήρησιν της· ή ΊαπωνΙα θά τεντώση βλα τα νεθρά της διά νά κρατήση τό νόμισμά της είς την σημερινήν άνταλλακτικήν αξίαν τού. Έ άν δμως ό πόλεμος παρατα ΘΟ επί μακρόν, τβθτο θά κατσ στβ πιθανώς αδύνατον καί τότε θά επακολουθήση ό πλη θωρισμός μέ δλας τάς δυστυ χΐας πού τόν συνοδεύευν. Βΐβαΐως ή (απωνΐκη κυβέρ νησίς άντιλαμβάνεται τοθτο πλήρως, βεβαίως οΙ_ Ιαπωνι καί μάζαι τό αΐσθάνονται. Διά τόν λόγον ούτον, αν δχι δι" αλ λον, εάν ανοιχθή ή όδός τής ύποχωρησεως έκ τής σημβρι νής τού θέσεως καί τοθ τβρ ματισμοθ τοθ πολέμου τής ΚΙ νας, δύναται νβ βπαρηθΒ, ώς βέβαιον Βτι τό Τόκιο θά ε(σελ θ την οδόν αυτήν. «ιχήν υποχρέωσιν. ΚαΙ πρέπει οντωζ ν' αποδώση πολλά ό 6 πέο τοθ νοσοκομβΐου Ερανος- Διότι πολλαί καί μεγάλαι «Τ ναι καί «Ι άνάγχαι τοθ Ιδβύ ματος βύτοθ, δπως είναι καί άνεκτιμήτως μεγάλαι β( ύπη·ε σΐαι τάς οποίας προσφίρβι είς την κοινωνίαν κα( Ιδία είς τούς ένδεεΐς καί τούς πάσχον τας πτωχούς. Μβτά τάς τελευ τβΐας μαλιστα συμπληρώσεΐς καί άνακαινΐσβΐς, τό Πννάνει όν Νοσοκομείον καθΐσταται έφάμιλλον πρός τα μβγαλΰτβ- ρα καί τα καλυτέρα θεοαπευ τήρια τής χώρας. ,ΚαΙ είναι ά νάγκη νά ένισχύεται άπό την κοινωνίαν, έφ' δσον οί πόροι τού δίν έπαρκοθν, διά ν' άν ταποκρΐνεται πλήρως είς τόν μεγάλον κοινωνικόν προορι¬ σμόν τού. *** ΟΑ·ΛΗΤΙΣΜΟΣ· Είς τούς Βαλκανικούς ά· γβνας τοθ Βουχουρεστΐου ή έθνική μας ομάς εκέρδισαν άβ κετάς νίκας, τΐρχετο δβυτέρει μέχρι τής χθές καί ΰπάρχουν πιθανότητες ν' άναδβιχθβ τε· λικος πρώτη. Διοπ'στώνεται λοιπόν δι' άλλην μίαν φοράν ή τεραστία πρόο&ος την όπο(· αν ίχβι σημϊΐώσβι ιΐς την χώ ραν μας ό άθλητισμός. Κο( Ι πρεπβ πρανματικά νά κβρδΐζω μέν νίκας παντοθ. Ό άθλητι¬ σμός ώς (δέα Αξβπήγασε καί έξβπορεύθη άπό ττιν χώραν αύ την, άπό τάς 'Δθήνας καί την Σναρτην καί πολύ πρΐν άκόμη άπό την Κνωσόν ,τοθ ΜΙνβ- ος. Δυστυχος βμως, βέν εΐχε οοθ|] δσονίπρεπε τα τελευταία 6τη προσοχή καί ενίσχυσις είς την ανάπτυξιν τοθάθλητισαοθ· Έδώ μαλιστα »1ς την Κρήτην Ιδιαιτέρως ό «θλητισμός καί μαλιστα ό χλασικός εΐχε πά- ραμεληθ{| τελείως. Εύτυχος καί ώς πρός τό σημείον αύτό τα ποάγματα άλλάσσουν τώ ρα. Τό σημερινόν Κράτος ένι σχύει δι' δλων τού τβν δυνά μεων την οργάνωσιν τοθ ά- θλητισμοθ. *** ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ· Μβταξύ τοθ Άρχηγοθ τοθ Τουρκικοθ "Εθνους κ. 'Ατα- τούρκ καί τοθ Έλληνος πρω θυπουργοθ κ. Μβταξα αντηλ¬ λάγησαν νέα βερμότατα τηλε γραφήματα Απ' ϊύ<·ιρίο: τής διελεύσεως τοθ Τούρκου ύ· πουργοθ τβν Εξωτερικόν κ. 'Αράςέξ 'Αθηνών. ΚαΙβέν ά- ποτβλοθν απλήν Ενδειξιν φΐλο φρονήσεων τα τηΧεγραφήματα αύτά. Τό θερμόν καί παλλό μενον άπό ιΐλικρινή ένθουσια σμόν περιεχόμενον των, άπο τέλει την καλύτερον άπόβει ξιν τής εγκαρδιότητος τβν σχίσβων καί τής στενότητος τής συνεργασίαν των βύο φϊ λων εθνών. ΚαΙ είναι ευτυχή μα μέγα δτι είς αυτήν την τό σον άνήσυχον καΐ ταραγμένην εποχήν τα δύο γειτονικά Κρά τη ή ' &λλάς καί ή Τουρκία εΰ ρΐσκονται είς τόσον αγαθάς σχέσεΐς καί ιίς τόσον στενήν συνεργασίαν. **♦ ΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΙ ΟΔΟΙ· Μέ εξαιρετικήν εθχαρΐστη σιν πληροφορούμεθα δτι οί χά τοιχοι τοθ άνατολικοθ διαμερΐ σματος τής επαρχίας Μονοφα τσΐου απεφάσισαν νά κατα- σκευάσουν διά προσωπικής των εργασίας άμαξιτήν οδόν άπό ΆρκαλοχωβΙ,ου ιίς Σχοι· νιβ. "Ηδη μαλιστα έργάζον· ται πυρετωδος κα( Εχουν κα τοσκευάσει μέγα τμήμα τής β λης όδοθ. Παρομοίαν προσπα¬ θεία καταβαλλουν ο( κάτοι- λιμικβν δσνείων είς τό έξωτΐμβρβμοιβν ΐνβ,χβμινον Βέν *Ι ρικόν. Ή ΊβπωνΙα λβιπόν ·1·ΙνΒ μέχρις ώρας έν δψει νέ ΐ)ναγκα.σμένη νΓ------------------------ κοι τής Ιδίας επαρχίας καί είς τό δυτικόν τμήμα. Κα( εχουν διανβΐξει μέγα μέρος τής όδοθ Άν* θωμά—Λαράνι—ΆκρΙων —Σταβιών. "Βτσι. χάρις είς την πρωτοβουλίαν τ·ν Μόν· φατσιωτών, γατικότητα χάρις είς την έρ καί την προοδευ τικότητά των λύεται τό συγ ■οινωνιακόν πρίβλημα τής μεγαλειτέρας επαρχίας τοθ νο μοθ μας πού ευρίσκετο μέχρι τοθδε είς νλήμη άπομόνωσιν. 'ΑξΙζει κάθε έπαινος είς τβύς άνθρώπους αύτούς, δπως άξί ζιι καί νά ένισχυθΒ ασφαλώς άπό ,τό Κράτος ή ώρβιΐα αυτή «ροσπάθειά των.
  χ.
  ΑΝΟΡΘΟΙΙΙ
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  λαοφιλές μυθιστόρημα τοθ Γάλ
  λου συγγραφεύς- ΛοόΤ Φεγιάντ:
  •ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ».
  Έκτός νρογράμματος σινεάκ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  ή|θαυμασ(α όΐερεττα «*Η Πρινκή
  ττισσα διασκεδάζει». Μ έ την Ζαι
  νέτ Γκέΐνορ καΐ των Άνρύ Γκαρα
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινός).— Σήμερον
  «Ή μικοα έτταναστάτις» μέ την
  ΣΙρλεϋ Τεμπλ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΠΛΕΙΟΑΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠ)2Ι%2
  Ή Λιμενιχή Έ«ιτρ·ηή
  χλιίου χρ·χη?ό9οει φανεράν πλε
  οβοτιχήν Βυιι·«·ασίβν την 9 Ό
  κτεοβνΐβυ 1937 ημέραν Σάββ
  καΐ ώιαν 11—12 κ. μ. δια τ.ήν
  )
  ) Τε>·χ(-(·υ δλιχ·0
  ενός μέτ··υ (ΐΒλβ-τεκίμενα
  γε*»νιιε, βαγώνικ όγχολίθβν χαΐ μ«
  )
  )
  2) Σιβΐ)εοδοομιχής γρνμμής ({ι
  κ·ιβυμίνΐ)ς ώς καλβιες α£δΐ)ρ·ι
  χά! ώς οτίηροδραμιχή γραμμή δ
  τιλή μιχα ατρατήρην άναΐγμκτβς
  1 Η)
  )
  3) ΧαλιιβδΙνωΥ φιρεΐαν διά μι
  ταφβράν πετ·»ματ«ν.
  4) Δ6ο έΕατρίχω* άτμβμηχι
  ν·ν.
  5) 2000 χ«λ)μο»ν χαλχίνονι ού
  μ«·ς.
  6) 1000 χΐΑ)μ·ν «όοι»ν πά
  λαιαν χ»Ι μιβς γραφομηχανάς μ!
  άγγλιχά οτοιχιικ.
  Ή αυγγραφή δπβχρεώαΐων διοτ
  την εκποίησιν τβν υλινεεν τού
  των εα·ίσκετκ< είς τα Γ*»φΐΤ τ,τ,ς Λιμενιχής Έπιτΐοπής εί( την διάθεσιν παντός ένδιαφιρεμέ νού. Έν Ήραχλιίφ % 7 Σεχΐιμβιί •υ 1937. Ό Ορβιβρες τής Λτμενιχής Έ κιτροκής. Γεώργ. Μιτ·οτ«κη( ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Κβλοθνται ·( χ. χ. Μίτΐχη «ής 'Κνώαιβς Σουλτανοπαρανω γ»ν Κρήτης Δ. Β. ί«»ς προοΐλ θ·»ν είς τέ ·ντ.»0θα 1Υ«βχ«τ4οττ) μ» τής "Αγροτιχήι; Τραπέζης τής Ελλάδος πρες εΐοπραξιν τ·0 αν» λογιθνης βδτοΐς μερΐομχτος έκ «εβδβν τής ληξαοης Έταιριχή( χρήαιβκ, αυμφώνβς πρές την αχ* τιχνιν άκένοιοιν τής Ταχτιχής Γ» νιχής Σ»νιλιύαΕ·ις την Μετέχ«ν ϊή< 25-9—37. Ή πληβωμή γενησεται άπί τής 5-ς μέχρι 25ης Σπτεμβρίβϋ Ι. Ι. χαΐ χατά τας συνήθεις έργαι βίμ·«ς ώ?«ί τβν νρβ»εί»ν. Ή?άχλΐιον τί 4—7—1937 Ό Π·ίε6>βς «Β Δ. 2.
  Μιχ Κ«6ΐμ«τΐι< ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ή Έλ?ηνι>ιή Εταιρίαι διά την
  εξ«γ«γήν Νβη*ν χαρπβν χ: Ι Λ*
  χανιχπν Α. Ε- πρ·ο««λιϊ έχΒντκι
  τ·υ( |χ·ντκς δοοιληψ'βς μετ" αϋ
  τή( ή έχχριμίνητνς ή &παιιήΌεΐ(
  πίσης αβσεαις ίπβς απεοαειοι χά
  Βι«χαν·ν!σ·σι ταύτας μέχρι ιήι
  12ης τρέχοντας.
  Παιΐλθεδαης τής χρ«θεομία(
  τβδτης (6δεμΙ« άπαίτηοις θά γίνι
  ται δεχτή π'ήν τής πλν»μής
  τβν παραιΐογβν, ήτις θά συνεχι
  οθ| χανονιχ#ς δκ· τής Άγρβτιχήι
  Τραπιζης ΙπΙ τή προοχομίοεΐ τβν
  δελτίων ηαραγαγής ν» Ι μενά την
  διβλΐίσίν τβν 2υνεργε(·ν τής έξα
  Ο κρτΓοτιίμινβς
  τι Ο Κίτ»·υ ΙΕβγιβΥτίς Κΐήτΐ}(
  Ά β, Γάδ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό
  Αναχωρεί έξ4Ήρα-
  κλείοο εκάστην ΚΥ·
  ΡΙΑΚΗΝ βράΐο
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ..
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά-
  1ο κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, ΧΟρον, ΤΗ-
  Ν·Ν, Πάρον, Νάξον.
  ***
  Είς τό πρώτον φύλ¬
  λον των άνακαινίβεών
  τηςί
  θά δώση είς τάς άνα-
  γνωστρ£ας χαΐ τούς α¬
  ναγνώστας της, &να ά'
  κόμη «ριστούργηΛα:
  ΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ΤΗΝ ΓίΙΑΙΚΑ
  ΤΟΥ 1ΡΥΛΟΥ
  ■ινκι 6 νολνοβάς μιάς χ«ρ
  ίιχς. Εΐνβι ή Ιοτορία τής ζιι
  ής τής μιλκνχβλικής Αύτο
  κρ«τ({ρ«ς κβυ έπ*ρ«οι τ« π*
  ρισοότ«ρ« χρόνι· της ■!{ τ*
  ρνμαντικόν Άνάκτβρον της
  Κπρκύρχς «Άχίλαιβν» κ«1
  κβν Α άνάμνησΐς ι της Αικτη
  ρΐΐται αίς δλον τβν Μοομον
  ώς ενβς ώροιϊος βρόλο(.
  Η ΕΑΙΣΑΒΕΤ
  Η
  Είναι Ινα Ιστορικβ άνά
  «νΝσμοι γροΐμμένο είς άπβρ*
  μιλλο νλ«φ»ρ« υφοςβιηο οί*
  οημο ΙστβρΐΜβ σ»γγο*φέ«.
  πού ,:8« ίγβητΐύβη. 8ά ου
  νααπάαο μ«1 Θκ ΜρειτΑση &
  βιετκτΜτο τβ ένδιαφίρο.
  Είναι τό τρυ«·ρώτ*ρο ρν
  μάντζβ, έ γλυκύτΐρβς υμνβς
  πρός την νυναΐχα κνύ βυτ»
  • Βρβνβς, βύτ· τβ στέμν» μι
  ·>« κρ«—ι«ς «υτοκρκτορίεις
  ίέν «έθηκαν ίκοινά να τπί
  δύοουν τή χαρ* να τής άπο
  μακρύναυν τη λύπη πό υ τής
  ΙοΊ·χπ το φΜΤοοτίφβτνβ τοΰ
  μαρτορίβυ, το& ό^ί
  τής λί
  Ι
  ΐΐνβι τβ νέον νμ
  κβΰ θ' κηοηλέσο τό ίντρώ
  φημ* μ&Ο* βύαίσβητης μ«ρ
  ώιάς πού θά συνχινηοη βββώ
  τβτ« η* Βαβ φέρη 6άΝρυ«
  είς τ« ματι*.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  Ι)
  Ο ΟΔΟΝΤΙΛΤΡΟΣ
  ■ Μ. Ι. ΑΛΙ5ΑΚΗΣ
  ΕχπβιδβυθεΙί ■!( Πβρισίους
  άν«λειμβαινιι οΐανβηπβτε βι
  ραηβΐβν νβαηματΗν τοδ στό
  μκτος (ούλίτιοος, ΜβτχβαμΙοιν)
  ουμφώνεις μέ την τιλιυτκίαν
  έ{·λι{ιν τής επιστήμας· Έηί
  σης οββντβοτβιχΐας καΐ κβρβ
  ν·ς έκ οηφβρΗν μιτάλλΜν—
  κβρ&νις έκ κβραελβΐνης. 'Ειτβ
  ν«φβρ« τιλιινς άνειδύνεις
  τ&ν οτριβλβφν&ν «ββντνν είς
  την κανονικήν «ύτβν θέσιν,
  Τηλέφκνβν 6-91.
  ΒνοΐΝΐΑςεται οΐκία εθάβρος καΐ
  κατάλληλος δι* οικογένειαν ηαρα
  την θέσιν Πβρβόλα, Πληροφορίαι
  καοά τώ κ. Έμμ, Κουναλάκη τΐιλο
  #. Ό6ός ΚαλολαιρινοΟ (Ολα
  ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ
  ήλ!·« 5 λ. 46. Δ5ο;ς 7 λ. 12
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ Π0ΑΕΙ9Υ
  ΤΑ μάρμαοα τοθ καφενείου τρα·
  βοθν τό διάβολό τους κατ' αύτάς
  μέ τας έτταυξανομένας πολεμικας
  είδήσεις καΐ τα όλονέν συσσωρευό
  μενά νέφη τοθ πολέμου. ΚαΙ εΤνε
  τόση ή μανΐα των ουμπολιτών να
  σχοΧιάζουν στρατηνικβς τα γεγο-
  νότα πού δταν δέν όπσρχει μαο·
  μσρο ζητεΐϊσι βπειγόντως χσρτΐ,
  μολοβι ή κουτΐ σιγαρΐττων
  Τα στρατηγικα σχέδια βλέπϊτί
  Δπαιτοϋν σαφή διαγράμματα διά
  να δικαιωθοθν είτε ώς σχέδια είτε
  ώς αντίληψις υπέρ τοθ ενός ή τοθ
  σλλου αντιτΐάλου ΎττΑοχει άλλως
  τ· Ετοιμος καΐ ό καυγδς έβθ. 'Α·
  ■παιτεϊται ·νσ μουΐΐοη» κατα την
  κοινήν φραοΕθλογΕαν καΐ κυριολε¬
  κτικώς ή μ(α ή ή ετέρα «λευρα τθν
  έφημέρων στρατηγόν. Πραγμα ώς
  γνωστόν δύσκολον σήμερον.
  Άλλ' ανεξαρτήτως των στρατη.
  γικων σχεδΐων καΐ των καυγάδων
  των. τό αξιοσημείωτον εΤνε τοΟγο
  46©: Ότι ό ττόλεμος ήρχισε νσ. γΐ
  νβται στοιχείον άναττόσπαστον τί)ς
  κσθημερινής ψυχολογΐας. Άπό
  τούς ττερισσοτέρους κατσντα νΛ
  ■παρουσιάζετσι ώτι μΐα άνάγκη κοι
  νωνικίι καΐ οΐκονομική. ΚαΙ ή ε (δι·
  κή άτομική βύτή ·περΙητ<οσις εΤνε βέβαιον δ τι άνταττοκρΐνεται καΐ είς την γενικήν, την διεθντ]· Όλα, δσο,ταρέρχωνται αί ημέραι, γ(νον- τσι τΐαντοθ ώριμα δια πόλεμον. ΚαΙ τοθτο διότι τό έτΐιβΛλλουν ά- ριββς οί παγκόσμιοι οίκονομικο! καΐ κοινωνικοΐ 6ροι. Συμτΐέρασυα: ΟΙ στραιηγοΐ τοθ καφενεΐου είναι ανθρωποι άξιέτταινοι καΐ κάθε £λ λο παρΛ άργόσχολοι. Τοΰς έμ· πνέει—κσΐεΐς την ττερΙπτ<ΓΌ«ν άκό μη τοθ κσυγσ—ή πραγματικότης τοθ πολέμου, ή κυρΐα ττραγματι- κότης των ημερών! Ό Άλλβς ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχεται καθ* έκαστην θ—Ι «, μ. καΐ 3—7 μ. μ. Επι της δδοθ 'ΑραλθεΙας (□λ,στύ Σοχκάκι). —Ή μεΐναις χ·& Άγγλιβοδ ηληθυαμ·3. Είς μίαν διάλεξιν τ·υ γενβμί νην πρό ήμ«οβν ί< Λ«δίνφ δ κα θητής ίέ? Λιεναρδος Χίλλ ίτίν: βε τβύς κΐνδονους τ»ύς όποίβυς δια τκέχει ή Ηεγαλη Β ίεττβνία έκ τής ουνεχοΒς μειώ3»»ς τ·0 αριθ μ·9 τβν /ΐννήαεαν. Κατά τόν ίμιλη την έ*ν ή Ιλί«βα'ς τβν γεννήαε συνεχισθή μέ τ^ν Ιδΐβν ρυθιιέν, Αγγλία «ντ»ς ένίς αίβνβς θά κε< νά Ιχη πληθυσμόν πέντε έ<ατ«μι»υ»ί»ν χβτοίχω'. Μέ τδ' με'ωιιένεν αΰτέν πληθυαμέν, βυνε κίρονεν ό *Αγγλ·ς χαθηΤηχήι:. ή Βιεττανιχή Α5ι·κροιτοβΕα αά '"" νατβ τελιχβς νά έξ«φ>ν<ο*)ή ή Αγγλία νά μεταβληθ| είς !ν μικρόν χαΐ ιυτιιχισμίνον Ιθνας Β ««ς ή ΣΐυηδΕκ. ή ή Ελβετία. Άλλά—είπεν—βί βΙ«νομι*·1 χ«1 χοΐνβνΐκοΐ χίνΙκν·ι π·ο ζβνταιι Ιχ τής μειΑσεας τοθ αριθ μ«0 τβν ηαιβιβν Ινκντι τ·3 αριθ· μ·0 τβν γερόνιον είνε τρβμχχτι· «ίς. *** —Ό Ούκλλεις Μηϋρρν ύιχό Ό Β(άβ~μας ήΐοηοΐος τοθ 'Δμε μΐριχβνιχοθ χιν^ματογράφ»ιι 0& Ηιτ^ρρκ διαμίνην ρίς τέ 'Δντζελες φρουρεΐται κπ·* νος *πρ 2αχυ·χν φρ·υράν άαιβνβ- μιχβν. Ό Ο&άλλβς Μη«ρρι* ίλ»5ε πρό «ίμιρβιν έκιστελήν διά τή οικίας 2τ^»αιοι χαχοηιιοΐ χον α«ιιιλ·Ον δτι θά απαγίγιυν «ήν θετήν τού νάαψ &* ϊέν τβυς βκο ατΐίλι ώ; λόιρα 10 χιλιάδας δ·λ λί^ια. 'ΕνοικικζΐΛαι δωμάτιον καταλ ληλον δια γραφείον παντός εΐβους ίργαστήριον ρϊπτικής, κατΐέλλων κτλ. όδός ΣεΛΐνου παρά τη Άγρο τικβ. Πληροφορίαι παρά τω κ. Ιω, Τζανάκη. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕΓΑΛΗ 501ΠΕΕ ΟΕ ΟΑίΑ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΝ ^ ΕΛΛΑΔΙ,ρΤΡ ΙΔΡΥ@ΕΙ£Α ΤΟ 1ΤΤΟ£ 1839 Ύποκατάατπμα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: δψεος καΐ ^ ΑΔΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ , ΘΗΣΔΥΡΟΦΥΔΔΚΕΙΘΜ 'Βν βυρΐβιβν ησανρβυλ( Τβ άοφκλεοτερον. χρημ«τβ)·ιβ·>ΐιβν.
  άνκηληρι>νει
  Εκτέλεσις πάστ4ς έν γένει τραπβζι-
  τικης εργασίας υπό τοϋς πλέον σο|ΐφέ-
  ρο»τας δροος,
  ΠΟ ΤΟΥ «ΡΟΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ
  ΜΙΑΤΡΛΓΙΙ1
  ΟΑΣΙΛΙΣΣΑ
  207ο»
  'Αλλά ή άχαΐανίν.ΐ)τι,
  ς ααχημ'δς «ου τίς Ι
  χοτώρθω,ι ίέν ««βίαν έχεΐ
  φί6» νά τέν μετκΤΒΐφ) αέ κα
  λφ χεχΙ την χατί«ληξι σέ θ*υ
  μοιαμό χαΐ «ίοΐί «αρές χον θ«ιι
  μααμδ αέ Ιξ-λλ· π^θβ£ Ι
  Γιά τί μίληααν, τί ί[««ν ή Μ*
  ■(α ΆντβϋανίττΒ χ«1 6 Μι»ιχμ'Γώ
  Ιμεινι αϋατικί. Μίρτυρες δέ» δπήβ
  γ«ν. Τα μ{να «ού ξίϊβα» ιΝι δτι
  δέν ϊπίταξΐν δ Μιρ«ι»ττώ τή βααΕ
  λιαοα. *λλ« ή ίασίλιαο* τόν Μ<· •αμπώ- Ή χλΐ)ρ·νο»ιχή ΐογένειά τ^ς μ»ζΙ μέ την αΙ^Χη τής β λεΐαΐ, ή «ρυαιχή τ^ς άξι·κρ(κιι« χαΐ τό ζ»νταν< της πνΐθμα Ιηί δραοαν μΐ μίαν άχαιανίχητη γοτ) τεία ατήν δλίθιρμτ) Ιίιεσκστασΐα τοθ Μιραμπώ Το θάρρος τΐ)ς Ι£ύ κντρε μέθΒ τ·ιι τή αι«μκάθειαι. Κα νημίνβς ακίμη, χαΡώ: έ άπέ τέ καρχ·, ίκιααε τέν ,ψ τοο άπέ τέ μκράταο χαΐ τοθ είπε μέ τή θΜν-θΐβμΙνη δρμή τ·υ: —Είνε κολυ μιγάλϊ), πολϋ εΰ γινιχή χκΐ κβ>ύ Βυοηχιβμένη, άλ
  λ» θά την οώσω.
  Σέ μίαν ώ»α μέβοι ή Μχρ'α Άν
  τευιχνέττα μετ(6α>« τόν άιτατβ
  α·<θρ«ειιο μέ την Ιλχατική πυνιΕδ οι οί χαραιτ^ία ά«εφ»αιστι«δν. —Τ<κ·τε ϊέν θά μ! μήι θ) ακ·τ»θ& καλλίτερα καρά νά καρα6· τάς οηοχέιεις μοκ. Ι'ε γεν δ Μιραμΐιώ ατβν ντέ Α Μ Ή βαοίλιοαα Η» αφήκε χκμμιά γρακτήν άφήγηοι αδτής τής β»ναν τήσεβς. Καμμιά Ιχφρασ'ς ι&γνω μοούνΐ)ς ή Ιμπιατοοον^ς ϊέν Ι6γ<5· «εν άηό τα χιΕλ- της. Π··έ ϊέν Θ4λ—αα νά ξ-χνοΓΪ^ τέν Μιραυτώ, πβτέ δέν τ·0 Ιγρνψι διιό λίγΐα. Σχή ουνβμιλία το«ς Ι«<Ε«- Ιένβ^έ λχβε καμμιά δισμευαι άηίναντ! τού· ακλβς εδέχθη τή διαβεβαίαυΐ τής «φιοιώοεώς τού. Δέν τσ9 έκέ τριψΐ καρά νά θυοιααθ| κρός χά Ό Μιραμτώ ϋ»νι μίαν 5«ίσ<ε αι ί) μβλλιν δυ·. '_9κ(οθΐ| η(οτι ατ,ό δαοιληί χαΐ στ* Ι9»·ς. Επί νβ τκύ εΐχε άνίψ^ ή μΐχι?, ούτίς ήταν ΐαυτοχΕονος Ικιτελάρχης ««Ι τής μΐόΤς χκΐ τής αΧλης καρά <αξι«ς Π·νέ πολιτικάς δέν άνίλα 6ε δυοχβλώτερ· Ιργο. πβΊ χανείς ϊέν Ιπαιξε κιο 6ηέρ·/ο μίχρι τί λβυς καρέμ·ι· ρέλ·. "Ηϊτ, ά*· σω ματιχής άηίψκβς ή πρβανάΊειοι «ι υ χβτίδίλλιν δ^Μΐραμιΐα) ΙχεΤ- νες τίς δραματΐϊέ: ε5δβμαϊ·ς χ αί ΐεας μήνις ήΐα,ν ί«)θϊαΐΐ(, '&^α ναθοε μνημεώδιις άγβριύβεις οιή θϋνίλιοοι χαΐ οιΐς έκκνοιβτατι *ές δργανώσΐις, έουζητβθοε. διε- πρκγμκτιύετο, Ιδβχόταν Ικισχέ- ψεις, έδιάβϋζεν, έδ·ύλ«ιιε, ουνέ τααοε, τέ άκόγεκμβ, ιίο^γ^τιχΐς έχθέοεις χαΐ κροτάαεις γιά την έθκ·οινέλειιοι χά Ι τό βραδιι, μκατι «»ς Ιχθίαιΐς γιά τ4 δαοιλη». 'Β χρειαζίΐιν τρείς χαΐ ι;Ιαοιρε( γραμματεΤς μαζ( β! δ«·ίει μ| χύκ· ε«αρΒΧ·λβϋθοΟααν τέν χείμκρρ· ΐ·0 λέγ·υ τβϋ, άλλ' αδτ* δΐν (χά νβπβΐοθσε την άνΐξ&ντλητη Ιραοτιι ·ιέτΐ|τά τού. "Ηθελε κεριααδιερΐ) δοιιλειά, χεριοαέΐε·ο χΜυν·. άχι μη μεγαλδτερες ι&θδνες καΐ ακγ χρβνως ήϊιλε νά ζήαΐ| χαΐ νά ά- π·λα6οη. 2ίν ά^ρββάτης έπρβοπκ- θ·0 νά χρκτήβι την ίΐορροιιία, πίΐε κρ! τα διξ^, πό τε πρό* τα ά ριοτερά. Άφιέριβνε ονήν 1ξ«ικ—»ί- τηοι τίν δ6ε &ντιμ>χ·μ|νων οπβ
  θίοιων τίς ΙιιΙ δανάμεις τής έξ>ι
  ριχιχής «μ «ύ«»ς: την ηβλιτιχή
  τοη Βιορχτΐχίτνΐαι χαί τέ
  (συνεχ(ζεται)
  ΑΑΕΙ Γ. ΣΙΕΦΑΝΙΑΗ!
  ΙΑΤΡβΙ - ΠΑΘΟΛΟΓβϊ
  Τέως ίατρός ΕοαγγελισμοΟ
  σπου&άοας επί ττενταβτίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω
  ΙατρβΙφ τού όδός (Πλατβιά-
  Στρατα) Εναντι Φαρμακεΐου κ.
  Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τί]« όδοθ Καγισμτΐη",
  Όραι έπισκέψεων θ—12-4-7.
  ΚΟΙ!ΊΩΜΙΚγ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ά·(χθη τιροχθβς είς
  την πόλιν μσς ό, κ. Στ. Μακράκης
  Γενικός Γραμματεύς της 'Αγροτι
  τίς Τοαπέζης.
  ΜΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.- Ό κ.
  Στυλ. Χριστοφοράκη ίκ Σταβιβν
  δοθς τάς νενομισμένας εξατάσεις
  ίλο βε τό δΐπλωμα τής ίατρικής μβ
  επίζηλον βαθμόν.
  Ευχόμεθα καλήν σταδιοδρομίαν,
  —Έπσνήλθβν εξ 'Αθηνβν ό κ.
  Ιωάν. Τζομτΐανάκης Λρχιτέκτον,
  ♦**
  Γύρω στήν πόλιμας.
  —Μετ* δίμηνον περΐπου θα τε·
  θοθν είς χρήσιν τα νία λε<οΦορβΤα ποθ ΘΛ έξυπηρβτοθν την συγκοινω νΐαν τόσον τής πόλεως βσον ΚαΙ τής ύπαίθρου, —"£τσι χάρις είς την σχετικήν απόφασιν τοθ υπουργείον των Σι. Βηροδρόμων, ρυθμίζονται τα συγ. κοινωνιακώ ζητήματα τοθ τόπ·υ μας καΐ Αποκτοθμβν συγκοινωνίαν τακτικήν, «νετον καΐ άςφαλή. —Συγκίνησις μεγαλη είς τόν μα· θητόκοσμον πού έτοιμάζεται να κλεισθή καΐ πάλιν είς τα σχολεϊα, —Καθώς 8 μ ως εγνώσθη τό Λνοιγ μα των σχολείων θ' άναρληθπ εφβ. τος επί πέντεΛ ημέρας, προφανας λόγω των εκπαιδευτικήν μβταρρυθ μΐσεων. —Έν τώ μεταξΰ έτοιμάζεται χαί ή έκτΰπωσις των νβων σχολικήν ΒψλΙων. —Ώς γνωστόν 8ε, τώ νία β βλΐα θά διαφέ(.·υν κατα πολύ εις τό τιε« ριεχόμενον άπό τα παλαιά. —Διότι καΐ είς τό ΟχοΙεΓον «ίοά γεται τό πνεθμα τοθ νέου Κρα- τους. —ΨοχρΙτσα άρκβτή τώ τβλβυταΐα βραδυα καΐ ώς έκ τούτου άραίο· σις τθν θαμώνων των οπαιβρίβν κεντρων. — "Ερημα έπΐσης ήταν καΐ τ' ά. κρογιαλια χθες καΐ προχθβς. —ΚαΙ τοθτο έξ αΐτΐας τής τρικυ μΐας πού ενέσκηψε μαζύ μβ Τα ττρωτα φθινοπωρινα συννεβα. —Άκόμη νά άρχΐσουν α( έργα σίαι τοθ έξωραϊσμοθ τής παραλΐας τοθ ΜπεντενακιοΟ. —Όφεΐλεται δέ τουτο καθως πλη ροφορούμεθα είς κοθυστέρησιν τή4 έγκρΐσεως τή« σχβτικής δημοπρα οίας. —Πάντως πιστεΰεται βτι πρΐν Ελθη Λ χειμώνος θβχουν άρχίβει τα εργα. — "έκαμαν την έμφάνισΐν των είς την αγοράν μας τα πρωτα λαση θιώτικσ μήλα. —ΏραΙα, μεγάλα ροδοκόκκινα καΐ οΐιλπνά εθγεβτα καΐ προκΐυτι κα ώσβν τ'ά μάγουλα ΟραΙων τΐαρθενων των δρυμών. —ΚαΙ οί τιμές τού δέν είνε σχ< τικώ πολύ άκριβές. —Δέν ϊχομεν άκόμη καμμιά πλη· ροφορΐα άν Εγιναν προσφοραί βΐς τόν διαγωνισμόν πού έπροκηρυξ»ν ό Δήμος διά την αποπεράτωσιν τής Λόγγιας. —Έν τώ μεταξΰ α Δήμος μαλβτα τόν τρόπον τής άνεγβρσεθς τοθ Δή μοτικοθ θεάτρου. —'Υπάρχουν δέ σχετικώς πληρο Φορΐαι δτι Εχουν γΐνβι προσφοραί από διαφόρους επιχειρηματίας ν' άναλο ·ουν την άνέγβρσιν τοθ θεΛ- τρου Εναντι τοθ προνομΐου τής έκ μεταλλεύσεώς τού επί ωρισμένα Ε τη. — θά ερωτήσωμεν διά μίαν άκό μη—πολλοστήν φοράν: —Διατί *ραγε οιβκό-οησαν καΐττά λιν αί εργασίαι τής σκιρροστρώσε ως τής λεωφόρου πρός τό Ηεκρο ταφεϊον; —Φαΐνεται δτι ίλησμονήθη ή Φ πόθεσις τής αποπερατώσεως τοθ δικαστικοθ Μβγάρου τής «όλεώς —Άλλέως δέν έξηγβΓται ή διακο πή των έργα «π Ον επί τόσον ναι ρόν. —ΚαΙ δρ ως είναι άνάγκη, άμβ οος καΐ χαριν τής καλής καΐ ά προσκόπτου λειτουργίας καΐ χάριν τής αξιε-τΐρεποϋς στεγόοεως τής Δικαιοσύνης" νά τελειώορ τό συν τομώτβρον τό οίκημα αύτο. —Τώρα όπότε. άρχΐζει τό σχολι κόν Ετος γΐνεται πάλιν καταφανές ή Ελλειψις καταλλήλου οΐκήματος πρός στέγασιν τής Παιδαγογικής Άκαβημΐας. —Πιστεύεται *μως γενικώς βτι ή Κυβέρνησις θά χορηγήση τΐΊν α ναγκαιοθοαν πίστωσιν διά την α ποπβράτωσιν τοθ άνεγειρομένου 'ρίς τοθτο είς. Καινοΰργιαν Πόρ ταν μεγθρου, ώστε άπό τοθ μ»θβ πομενου τουλάχιστον ετους τώ ά νώτερον σύτό έκπαιδευτικόν ΐ&ρυ μα νά στβγασθί! ανέτως καΐ αςιο πρβπώς. —θαυμάσιον άνό πάσης άπόψβ εις βΤναι τό Εργον τοθ Πουλακα κη πού θά προβληθβ άττόψε «Τα δυό χαμΐνια». —Είναι Ε*α φΐλμ ,μεγάλης πνσ ής, βυνατής τέχνης, έξαιρετικοθ κοινωνικοθ περιβχομίνου πού «ρ4 πει νά τό Ιβοθν δλοι. φ Ρίκβρτερ „«.„_______,.ΣΤΑΦΥΛΙΑ 'Η χοι>ά·>η( Βι^βχιβϊν διαιθινκ
  χιλ. όκϋις ο:αβύΐαι έξαΐ
  ρ.ιι-ζς πβιότη(·(. κρβίδαχίνας
  τσαρ8*«ωμι«ης, χειμΐνης είς θε
  οιν Χ·.λια»να>ι παταμέ.
  Ι ΙΤΟΗΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ
  ΙΟΙΣΙ. ΕΜ. ΙΟ1ΙΛΔΚΝ!
  ΕΙβικβυθβΙς εν ΓερμανΙα εΐα,
  τα νοσήματα Στομαχου έντί·
  ρων καΐ Ηπατ^ς, βίχεται
  το6< .«αοχοντας εκ τοθ πββτι κοθ συοτήματος «ν τώ Ιατρβΐω τού (οΐκια κ. Χ.λ,οώνΐ]) %(*1% Καμάρεε, "" ~ 'ΛριβΒ. τηλ 7-Μ ΜΑΗ1ΑΪΗ. ΙΙΝΙϋ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ-·γχΐΑΤΡ·ΐ1 ΤΗΗ1ΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΝΙ 4ΗΜ02, «ΥΧΙΑΤηΕΜΥ ΑΙΗΝ1Ν Αβχετειι '.·* Τ·: Ι>«ρεΙ<3 τ·«. όοοι ΟειρειιΗ 17|' ΑθΗΝΑί Τβλ. ΙΙ.Π· "ΖΗΤΕΙΤΑΙ' μικρός ύκΑλληλο« διά ΦαρμονιΓον. Πληροφορίαι*»»
  ην
  «ρ*
  εί
  Ι»|Ι
  ο·
  Ιί
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Κΐον
  Ό ποόεδρος άπίτβινε πρός τοθτον σχεδλν χά
  αύτΑ, α είχεν ανοτβΐνει κ«1 πρός τόν Πρ»β·τθν.
  Ό Βρωμόσπιτάκης έκάγχασε—"Αν χον γνωρΐζω
  λέγει! άμ' πέντε κθόνους ήααστε βεμένοι καΐ ο* βόο
  ι.έ χήν Τ&ι« την άλυσΐδα. ΤΙ οέν σέ συμφέβει σύιό
  βηου λ«γω, κουμ-άρεΐ
  ' —■*Υπαγε, χάθισε, είπεν Α ηρόεδρος.
  Ό κΧητήρ είοήνβγε τβν ψΛθομμΛνσν, χαΐ τοθ
  «όν διά β ου «ατομικόν, καΐ τοθτον έν&ΒΒυαέναν ώ-
  6 πρόαύτοθ, δρειναν έκ τ_ν Πυβτ)"α(ων, άνθρωπον
  8ως έ«·Τ επάνω. Α ρ ΙΌ Ο 8 α, χαχά τ6ν κοινόν λό
  ■γον. Ήτο ποιμήν είς τα βουνβ, καΙ ά*ό ποιμίνος
  ιΤχε γΐνει λησ*ής. Ό Ψαβομάννας 8έν ήτο 6λιγΔ·
  τερον τοθ χαίηγορουμένου ϊθήθή;, ά>λ' εφαίνετο
  ΐύηθίστερος καΙ ούτβθ 'ΕνΙ λόγω, ·ΐς έκ τΛν ου-
  στυχ&ν εκείνον άνθρωπον, ίθς ή φύσις προσχεοια
  ζ«ι θηρΐα, καΐ ή κοινωνΐβ τοός τελειοποιεϊ ώς τοι-
  αθτα.
  Ό πρόεορος ηρώτησε κα( τοθτον, ώ; τοός άλ-
  λβυς 86ο, 4 ν έπέμενεν άοστακτως λέγων, β τι έγνώ
  ρισε τβν κβτηγοΡοόμενον—.'Δμ' βΐνβ ^τος, 6 Πάν»
  ντις Άγιάννης, ιΓ*εν 6 Ψαθομάννσς. Τόν ελέγαμεν
  κά( ΚρΙβη, «Ας εΤχε _ μΒγάλη 8ύναμΐ.
  Έκίσττ) επι βεβαία σις τθν τριών τούτον άνβρώ·
  «ών, Βεωρουμένων ώς βΐλικρινάν. οιήγβιρεν έν ι ώ
  άχροατη0'ω ψ θυρισμού-, ουδέν καλόν β'ωνιζομέ
  γβυ« ύνερ τοθ κατηγορουμένου' ι διός 8έ ή*<ουε τούς καταμαρτυροθντας μετά τοθ σύτοθ έκιΐνου θαμβους ·περ κάτά «όν δημόσιον κατί}γορον, ήτο τό κυριώ¬ τερον μέσον ττΚ.θπερασπΙσεώς τού. Μβτά την πρώ ΐή' μαρτυρίαν, οί ττλησΐον ούτβθ Ιστάμενοΐ χωροφύ λακες τόν έιχον άκουόβι βΐποντα έντθς των Ο5όν· των τού «Ό ίναΓ. ΚαλόΙ» ΜβτΟ τί}ν δευτέραν, εί τΛν ολίγον τι δυνατβ,τβρον, κβΙ σχεοβν ώς >Λ Ιχά.
  'ρη* €Ό"δΤ'λος. Γιβ σου καΐ σόΓ»"Με«β την τρίτην,
  άνέκοαξε. «Σ'α καΙ άρσξσμιΙ» ' ·'·'·
  — Ό'*πρόε6ρο« απηύθυνε τόν λόγον πρός ού*
  Τβν, * ■:>■-·'·-
  —Κατηγορούμενε, ή*<ουσες. Είς αΰτΑ τί Ιχεις ν«) •ΙιιΒ<; < *5'Ο καηηγοροΰμενος άπβκρίθη. —*_χβ νβ (Ιπόδ πας «σία κα' άράξαμΓ». Ήνερθη τβτ§ μεταξΰ τοθ πΧήθους μέγας θορυ¬ βή, ΠροψανΛς, ό ανθροπος τίτος ήταν ή?ανι· αμένοο ' »* *—Κλο*1)ρες, ιΤπεν ό πρόβδρος, άποκαταστήσατε ο ωτΐήν. Κτ)βύττομεν περαιουμένην την διβδικασΐαν. Κατ' βύτήν εκείνην την στιγμήν, 6νιν* «ληοΐον χβθ προέδρου βιαία τις κίνησις κα( ή<οόσδη φωνή ά- ϊΰ&ξ Βρωμ·σπιτάκη, ΨαθομάνναΙ κϋττά- ξ««> κοττά ΛΛ. -
  11 ■ *Όσοι ί)<6υσαν ταύτην την φων^ν, έμειναν κατά «λη^τοΐ' τόσον θρηνώδης καΙ αμ« φοββρΑ ήτο. Πάν τονΎά δώματα ίστράφησαν πρός τό μϊρος, οπόθεν ή «,ωνΛ άνβδοθη. Κύριός τις μεταξύ τΑν προνβμιού χον, οΐτινες εκάθηντο δπισθεν τβν 'δικοστον,.είχεν ■*γιρβϊ|; βΤχεν άνοΐζβι την Ιοραν «Αν δρυφράκτων, άτινα έχώριζον τίύς δικαστάς άπό τ&ν ύποδίνον, καΙ Ιστατο έν μέσω ΐτ,ς αΐθοόσης. Ό πρόεδρος, ό εισαγγελεύς, ο ν. ΓομσριαβηΓ, κΤκοσι άλλβι &»θρω *ολ λ« τφν τβθ άκροαιηρΐου, άνεγνώρισαν ούτον . καΐ ουγχρόνω; Ιλοι, άνέκραξαν. ι —*Ο κύβιος Μιγβαληνβς! Ό Γιαβτβυοαΐ επ» μάλλον κκΙ μάλλον Ιειθοιμβος *Ητον αύτός 'φΐντι, ώίρότατος, ύποτρεμων. Ή επί τίς άφΐξεώς «ου είς τ**Αρρασον 6τι φαιά κόμη ► «ΜΐΜπορΔοβη 6λη λΓ«;ή. Έ»«υκάνθη έντός μ άς ώ¬ ρας έν *φ δικαστηρ'ο. "Απασαι αί κεφαλαΐ έστρά- 4ησβν πρ·€ οΔτόν- Ή ουγ«(νησίς έκεΐνη δέν πβρι- %»ρΑφκαι. Κατ' αρχάς τό ακροατήριον εδίστασε τό αον^γαλήνΐος εφαίνετο ό ανθροπος €δτος, ι<φ ή φωνή «ου ηκούσθη σπβρογμώδης, ώστε τό «λ()θθ( Γε» ή.νόει άκρβθς τί διέτρεχεν. Ήρώτα ό ·Τς τόν Αλλον τίς προέφβρβν έκβίνθίς τούς λόγους. Δέν επ) βτειον βτι οδϊος.ό ήσυχβς ανθρωπρς Εβοιλεν έκε(· νη# τΛν κραυγήν. ...... · «ν***» ■ (συνεχΐζβται) - — - - - --ι π πγ-ι ο ΓεΓ->ι εΓ1_ηε~>_Ι~ε_û÷εη/'
  ΑΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ *--*
  ^^%Γ*τΤ10ΚλΤαΣΤΗΙ!α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύποκοταστήρατα κ«Ι άν«τιοκριτ·Ι
  •Ις τάς κνριοτέρας πόλκις ν|« 'ΒλλΑ-
  »α κ«Ι τοϊ Έ4·ΐ··?ικ·§
  Ταμΐϊυτιιρι·ν κβταΒέβίΐί έν
  Εχτέλεβις κύης ·»·ε«ί τρακεζικΙ,ι |ρ-
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  (ΟΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚ-Ν
  ΚΑΥΣΙΜΩΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΩΜ
  ""■ΑΙ.Λ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  ΓβΜΑΝ·ΡΑΚΙΖ '
  'ΑΥΥλΙ**,
  η»
  ΧιλεβΙας.-_ΑΡΔΙΦ-
  - «βλ*>ν·ε«Μ(ι
  Χεβββνάο·» ϋογΜτετοί·» Εανάια»—
  Ι Χ
  ΕΙΣ ΤΙΣ ΑΟΠΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ
  | 11 Χ3Ε__-Ι2ί
  Η
  Α /2ΐ._[ £1 ^ ^ £1 £Χ Δ Δ.
  ΧΗΧ ΖίίΗ£
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Τότιαραρθθι τήςκινίντίς
  Δ'.
  φβ>ές, διαν β!οθανΒ*]ΐ«
  λίγο ά·ιάθ«»ς, λΐγ· κΒ»ολογτ||·Λ-
  ν·ς, τάιρα Ιδίως χεϋ χέρνιται ή

  η
  λ!γα χΐνΐνο....
  τε. Ξι6·ετετε την ίατ··!α τ.—(;
  ΕΙνεάηό τίς Μΐέ ·Μμκντιχές...
  Μοιάζει μέ κ«·αιυύ9(...
  ΕΖ τέ ηΐλάτι τοθ άντιδβσιλίβς
  τ·Β ΟιροοΟ έηινρατβθαι μιγάλΐ)
  ουζήτηοις. ΟΙ Ίαπαν·1 ΙκτμΙ ϊέν
  ήξ τ( νά ·1*·9ν ■(< τέν ήγι- μέν*, τέν ίέν Τζΐ·ίν»μ» Φε·- έΒ ΐ Καμπρένα Β*ντοιμκ(λ· λ<χ υ Μΐντοζα, χβντι ν έ Κινκίν. οχν δΐτ ίέν μηιρ·Βαχν ν* κκρίσχβυν καμμίαν δηι^ρεοΐαν *1ς τήν' άοθεντ] „ άντΐβασίλισββν. Ό μκοϊΐ(π[ώϊΐ)ς κυριτβς π·υ ι»)ς είχεν ΙλΘχ; άκέ ιριΑν τΐμερνν, ή'βν ·!γ·ν μιά άπέ τίς μιιοτηρι ώΒεις έχεΐνες άοθένεΐΐζ, π·υ ιΐ- χ»ν την έοιΐαν τβν εΙς"*ά παρθί νκ 1&<η τοθ Πΐ·ρβ0. Τδ*ι ί«· φ] έκνΐιιον τ«0 «ντιδιχσιλί· τβς Ινας 4χέ ττϋς [θανινΐΐς έρυ- θΜβέρμβυς δ*ΐ|ΐίτα|. 'ΰ'εμΑζετο Λδιί^χαΙ ή:*ν βφ·αιε·μέν·ς είς τ$ν Βντιβκο(λΐθ9ΐν οχν αχλάβ·(· Είχ» ·£α«τ:σ8ϊ χρί τίνων έτβν, άλλ' έν τοαΐύτφ «ερνοθαε γΐβ εί1«·λολίτρΐ)ί, κεΰ ήΐχεολιΐΐο' μέ ηαγιίαν. Είς αθλίαν (ακκ- νίκην γλβοοαν χάτι είπεν είς τβν ντον ΤζεφΙνΐ'μ». Μιλςθοιν δλοένκ είς ζβϊ)?ίτε·ον τδνον έξέρχιζι τ·ν τίγιμένα' κιοφινβς τεθ ζη· (βθαε χίποιαν χάριν. Ό άντιβχ 9'λιύς α»γχατιτέθΐ|. 'ΑφβΟ ·ί Ί- ΐ ΙκτρβΙ ώμ·λβγοΒθΒν ι-^ν & ΒκνκμΕαιν ϊ<(ς έπίοτ^μης των, για πβαχτι τί νά μή Βεχιμάαι την «ήν [«τριχήν τοθ έθρμ π·ι) ΙιχυρΙζετε τώ; μέ χκηειο 6ί τανο μχ·ρ·Ε}αι ν* οώοη την &■ χυ·(οιν τού; Ό Αουΐζ, δ έρυθρ«ερμε(, ίϊ«- γε. Ταν εΙΒαν νά έξανκνίζιτβιι μέβχ είς τέ κχρθένιν Βίβις. 'ΕγΔριαι τέ βράΐυ. Τυλιγμί*η μί αι είς Ι/α παν!, ϋφιρε λΒ ι<ός κγνάβτου βένίρου. τή φλ·Οδχ μέοκ είς Ινχ γ·»8Ι. Ι· βραβε την ο«<ντ] τ*)ς φλίύδκς χαΐ άπέ τέ ζ«ιιμ! ττ,ς ϋοιοι οτήν άντι6ασ(λ(βοχ^ «■( ήκιε τρείς ψο •έ;. Ό.τι Ιμεινε άπέ τέ ζουμί, τέ (.«υαε» είς την άμμον, ώΐτι νά είνε 6ί6αι·ς Ετι 61 άπερρο φηθ| τελείως. Ή άντιβχοΕλιοακ παρεπβνέΒΐ) ίτι τλ π·τέν π«ύ την έκϊτιοιν 6 έρυθρίΒτρμες ήιαν πι- χρίν, φαρμάχι. Έν ταοεΰτω την ίλλη» τ)ι*έρκν δ κυρετός δκεχύ- Διά πρώτην φεραν !·β( ος ττ]ς λεκχτ}ς φυλ^ς 4· οπο απβ τ«υς έλώβεις Ή θβκματοοργος φλεθΒα ώ (ο μάζετ· «χΐνοι» ιίς τ^ν γλΑοακν τ§ν Ιθαγενων. Έ φλ·Οδα είνε βκέ τέ α[ων(»ς κράοινον ΒίνΒρον κευ «ύιται είς την περιοχήν Λί ρα τ·0 ΠιριΟ, χά Ι είς δλόχληΒον την περιοχήν τΑν ΚορΒιλλιερβν. Είς ανάμνηαιν τής ΑντίβααιλΙο ατ|ς τοΘ Περροε*. τής ΊαηηνΙΒος χομήβ^ης Κινχδν, τό ΒένΙρον ώ- ν·μάο9η άργίτιρα «κινχίνα». 'Α· π* τρ &>«μα , «χινχένβ^ έβχι,μκ·
  τΕαθ- ο 6ρ·ς €φλοι·ς τίς χίνας»,
  χ«·Ις έχνοιϊτκι τέ Βίνδρβν, ι ι;
  χό 6«οι>ν άνήχει ή φλ·08α, νά
  έχη τΐπετΐ τό χοινσν με την ΚΙ
  ναν. Κ«Ι απα τάν «ρλιιέν τής
  ΚΕνκς—ώ/βμάαθ- ή χινίνη «ιχί
  ντ] τής χβμήθ3Τ5;π— πίλβι ντέ λ!
  χεντέαβΐ— ά» όμβζιν ή Β&λή τή(
  Ίσ«αν(ας τό θ»υμ«ϊ·Βρ ί4ν μέββν,
  Βτβν ί κντιβκσιλευς τ·0 ϋενροθ Ι-
  ρτειλεν ιίς ΜαΒρΙτην τα πρ»τα
  ΒεΕγμχτα τής θαιιμοιτοιιργεϋ φλ«6
  8«ς μ| μίαν |χθε«ν περΐ τής α»
  τ-^Ιας τής οκζύγου τβυ.
  ■ - (συνεχΐζεται)
  Σ Σ. ΓΙΑΑΕΡΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  ΊΐλατεΐΒΐ Ιΐορνάοου (Βοιλιοέ Τζαμί)
  τρλεφώνοιι 30$.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  ΕΙΣ ΤΙ]«ΑΣ ΕΚΤΟΣ
  ΤΣΙΜΕΝΤΑ Όλων των σημάτων. Παρακα-
  "ταθήχαι διαρκώς «νανεούμεναι.
  ΆντιπροαωπείαιΈργοστοτσίωνΤσι
  μέντων.
  Σ Ι Δ Η Ρ Α Δια Μπετόν είς όλας τάς Ζιά·
  "~""~~—~""~~ βτάσεις.
  Ξ Υ Λ Ε Ι Α θίκοβομών,'ΕπιπλθΗθΐΕας,'Α-
  μαξοποιΐας.
  Κέραμοι—Τοϋβλα — Φηραϊχή Γή,
  Γαιάνθραχες—Κώχ — Άνθραχίτης,
  Α Λ Ε Υ Ρ Α "Αρίστης ποιότητος, τού με-
  γάλουΚυλινβρομύλου «Εύαγγε
  λίστρια» Καλαμών έν βιαρκεϊ
  παρακαταθήκη, είς τιμάς διατί¬
  μησεως Ηρακλείου- Άντιπρο
  . πεϊαΚυλινδρομύλου είςΝομούς
  Ηρακλείου καί Λασηθίου.
  ΑΠΟΙΚΙ%ΚΑ "Ολων των είΒών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  ΕΛΑΙΑ Άτιό παραγωγούς είς τιμάς
  έξαγωγικοΰ έμπορίου.
  ΈξυπηοΙτησις πβλατιίας μας μέ τάξιν παραδείγμα¬
  τι* ήν καί ταχότητα
  Δι* κποφ&σι,Νς τ·δ υφυηονρνοθ
  τΐΐς ΈρνοσΙκς κ. Δημητρβτο» βΐΜ
  ρ(οβηο«ν τ«χτΐΜβ μίλη «ής πρΗτο
  ίικεικκίΐς έπιτοοπης ΆΘηνβν είς
  έκτίλΐοιν τβυ νόμου ηβρΐ πάλαι
  6ν πολιμιστών οί εξής: Ν ΟΙκο
  νομέκουλος πρόΐδρος Πρντοβι
  Ν&ν ώς πρββδρβς. Ήν. Ζάρρβς δι
  ενθυντής ύφυκβυρν·(ου Έργααί
  ς. Ανδρ. Ζτρατος βιχπν6ρβς
  τβΰ βυνοέσμου τβν έν Έλλ^βι
  'ΛνΝνυμνν Έταιρι&ν. Λ. Ζ^ννος
  άντικρόθΝκβ( τοθ Εμπορικον »«!
  Βιβαηχβνικοδ Έπιμβλητηρίου Ά
  θηνων, Ά. ΧτρΑτβς άντιπρύσν
  ς της ΈνώσϊΜς Τρ«κΐζ&ν, Ο.
  ΠεταιλΙδοις γενικάς δκυθυντίις Δή
  μου ΆβηναΙειν κ«1 Μιχ. Μυριδά
  κης πβλαιος πολεμιβτής.
  ΤΟ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
  Σ Α Ν Τ Ε
  II
  ΕΙΝΕ ΓΛΥΚΟΠΙΟΤΟ ΚΑΙ ΑΒΛΑΒΕΣ
  Ή ρύθμισις των σοβαρόν
  παραγωγέων ζπτημάτων.
  ΧΑΝΙΑ ΣΐΗΐτέμβριε(.—·Κ«τ< πλΐ|ρ·ε>βρΕας κρ·ς ταυς έδΑ άβμο
  •Ιοι#ε χύκλοΐίί τβ ανώτατον Οίκον·
  μΐχαν Συμβούλιον 81 άβχοληθή
  χκτ' «δτάς Ιιεξοίχβς με τ* μί
  τρα «.ινκ πρίκειται ν» έξβοφχλΐ
  οβ«ν την βελτΐωαιν τής έγχωρΐοιι
  αρκγωγής χ«1 τίο οιταρχε(ας.
  Ε*1 τβν μίτβων τβυ^ων ώ; γνω-
  ατέν διετνπώθΐ) χκΐ αυγχεχριμέν·ν
  έώτη^β π»*ς τέ βκμβεύλιον οκά
  το9 χ. Πρωθϋ«·ϋργοΟ.
  Έν ιφ μεταξϋ 81 Ι^βιιν δκβδλη
  ιίς την ίλβμίΐιΐαν τβθ Ανω¬
  τ·» ΟίχονομιχεΟ Συμδβϋλ1·ιι χΐ ίχ
  ΐις την ε2βΐ|γΐ|τβν χβΐ μελβν
  τιθ Σ^μ6·ολ!θϋ χ. χ. Νεύροιι Βιέ
  τ# ζήντ,μχ τής οιτκρχεΐας, ΜχτθΕαι
  Ιι4 τέ ζήτ^μχ τής οτκφΙΒες χκΐ
  έλχΕευ χχΐ ΚαρϊμάνβΜ διά τέ ζή
  τη ιί χ τοθ χακνοϋ.
  Μετ* την λε«τ·μ«ρή εξέτασιν
  τβν ανωτέρω {«θέβιωντέ 'ΔνΑτα
  τ·ν ΟΕχβνομιχον βκμβοΰλιον θχ Βι
  «τυπώβι τίς γνώμας τού επί τ·Β
  ζητήμχτβς τής βελτιωαιως τής έγ
  χωρΐαυ πκραγωγής γενικώς χαΐ ε!
  Βιχως επί Ι»·ς ίχάστου ο·6«ε·α
  ζΐ)τήμοιτ·ς, δΐ)λαϊή τοθ οίτε». χά
  πνοθ, αταφ!5·ς χκΐ ελαίου, ,
  Α? 4ί τ«0 ΟίχονομιχοΟ
  χαθ' 2 τβνΕζιται θβ Ι
  ,|| δΗμιακν κκΐ ω·ι-
  ομϊνων παραγ»γι«ων ζητημίτων
  τής νήα»» μας χατ* μέγιοτον λί·
  γον έη' ώ(ίελε-α ηι&των έφ' Βοεν
  έκ' β&των &πάρχει κάντοτε ή Λ»
  χν·ς επίβλεψις τής Γενιχής Διοι-
  χήβεβς Κή
  —Ή (μγ
  κκρι πκλκιβν
  τβδ νέμου
  κβλιμιβτβν.
  —Ή δ«σβπ·ν(«.
  Διετάχθησαν οί έΊιιβΕΗρητκΙ
  μοί Ι ·{ οασάρχβι τβ8 Κρ&τουγ, 2
  πη{ διά την αρτίτν χβττάρτιβιν
  τ&ν οιαχκΊριστΐχ&ν έκββσβΜν διά
  Τ&ν δκβΐΗν 6ρνβ>νβυτ*ι Α. δ«σο
  ηονΐα τ&ν βηιιοάΐΝν καΐ μή δπμο
  οίοεν ΔΌιαΒν, ίχουν Ολ' όψει ώοι
  ομβνα στοιχιΐκ τα όιτβΙ« ηοο τοίις
  β08
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι «αραλβιββΐ.
  Νέα ύφιέσρκτα.
  ΝΙ·ι μ·6έρν·ι χρ·»ΐ«α-
  τιβμβί. -
  ΑΙ τιμ«Γ
  ΑΒΕ1ΙΣΙΙ1
  —Τβ Ιδρυίμΐνκ βχσλεΤκ Μί·
  βη; Έ«*αιδΒύ9ΐ»ι>.
  Συμφώνως πρός το δημοοιευέμε
  νόν οικείον διάταγμ« άπό τβθ
  προσεχούς οχολιχοδ ετους βά λει
  τουρνήοουν τα κάτνθι σχολεΐα με
  σης έχκαιδευσεαις έν Κρήτα: Ό·
  ΜτατάςΊ* Γτιμνααια άρρενυν: Έν
  είς Ίερ&κετοαν καΐ εν είς Νεά¬
  πολιν [©ηλίων: 'ΒνεΙς'Ηράχλειον.
  Αρρέ ν» ν μετά τμπμ«τος Πρακτι
  κοθ Λ»χε(οι>: "Εν είς Ρίθυβνον.
  Αρρενων μετά τμημάτειν Έμπο·
  ριχοθ χαΐ Πρ«χτιχο& Λυ«ίβυ:"Εν
  είς Ηράκλειον χκΐ ίν είς ΧανΙβι.
  ΠενταταςΊα άστιχά σχολεΐα άρρΑ
  νειν; "βν είς Άνιον Νικόλαον,
  έν «{{ Καστέλλι Κισοάμου και ίν
  είς Καστέλλι Πεδιάδος. Πεντατά
  ξι« άστιχά σχολεΐκ Θηλέων: Έν
  είς Ρεθυμνον χαΐ £ν εΙ( Νεάπο¬
  λιν. Κατώτεροι χύκλοι Γνμνααί
  ιιν έκ ηβντε τά{βυν: "Εν είς Βά
  μόν, <ν είς Πόμηηαν. ϊν είς Οα· λαιοχνραν κ«1 έν είς Σητείαν. —Ή Εΐσκραφς τβν φ#ρ«ν. Τβ ταμείον Ηρακλείου μάς ά- κέατειλε χ9ές την χάτΗθι άνακοί νΝβιν*. ·Νη επιθυμούντες νά έιιι βαρύν&ιμεν δι' έςοδΝν πλειβτηρια αμοδ τούς όφειλέτ«ς εχείνονς είς β&ς Εχουσιν επιβληθή χατααχε σεις καρκκαλοδμεν τούτους δκεις σιτεΰοεΐσιν έντος οκτώ ήμερ&ν κρός ταχτοκοίηαιν τ&ν φορολογι κ&ν τοιν υποχρεώσεων κρός ά«ο φυγήν κοινοποιησισ; προγρκμμά των κλειστηριασΜθ&. 'Κκΐσης κα ρκκ·λοθμΐν τοΰς όφειλέτας έκ φύρον έ«ττηδε6ματο<, οΐχοδβμ&ν χαΐ λοικ&ν φέριιν της χρήσεως 1937—1938 β>Νς απίύοωσιν ηρος
  καταβολήν τδν φόρων τνν. καθό
  οον διετάχθη ηδη ή εκδοαις ένταλ
  μάτειν κροαώκιχης.κρατησεοις τ&ν
  οκοίαιν Α χοχλβφορία θά είναι λί
  αν κροαεχης.
  'Βν Ήρβκλείω τό Ι Σ)βρίου 1937
  Ό Διενθυντης τοθ Ταμείον Ή
  ραχλείου
  Μιχ. Τζανάκης».
  —Τβ Μαυρβγένχβν βρνβεΐ-
  βν.
  ΠληΡ'φοροόμεθα £τι * χ. Νο
  . μάρχης Λβσηθίβυ χατά την επι
  ; στροφήν τού έ{ ΆΘηνβν θά διέλ
  Κ*Ι έκ Χανίων ^να λάβη μέ
  ? ( βθ Η κ γ λβη μ
  Ζητουντ«ι μΐα ή &οο οΐκότροφοι ρος είς την συνεδρίασιν της Κ·ν
  μαθήτριαι) τταρα καλΓ]ς οίκογενεί τριχής Έπιτροπής τής άπονομης
  άς. Πληροφορ'αι παρ' ημίν. τού Ν«υρογβνι(ου Βραβείου.
  ΜΑΝΑΟΛ1ΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Υπό την προστασίαν τής «Άθηνά?κής
  ΜανΒολινάτας» χαΐ την Διεύθυνσιν τού:
  Κου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ
  "Εναρςΐς την Ιην Όκτκβρίου 1937. Δίδαχτρα 50 δρχ.
  μηνιαίΗ( μέ πλήρη χαταρτιαμον είς 2να όργανον ΗαΙ
  Θεοίρητιχά. Δεκτβί νΐοι χαΐ ΔεσπβινΙόες.
  Τακτικαί συναυλίαι, έκδρομαί καί Ένε-
  τικαί έορταί.
  Βρβδύτερον θά Ιλβο χ«1 Βοηθος Καθηγητάς.
  «ΧΟΡΩΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
  'Εηίαης άκβ 1ης ΌκτειβρΙβ»— φοίτησις δΝρεάν, μέ Αι
  χαίΝμα μονον έγγραφης. Χορνοία άνορ&ν, χορνθν» Δε-
  σπβινιδνν,
  Χ0Ρ&ΔΙΑ ΜΙΚΤΗ
  Εγγραφαί είς αμφότερα άπο 1η{ £εητεμβρ(ου £ιρα 6
  7— μ. μ. καθ* εκάστην.
  τ
  ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΟΠΟιΈΙΟΝ
  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΡΟΧΕΙΟΝ
  « ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗ
  ■■■■ίΙΐΑΐΗί ΗΡΑΚΛΕ1ΟΝ-(Γεν1-Τ£αμ»
  Πρός τεύς κ. κ. έρκορονς γΐνργικβν ιΐδβν, Γ·να
  γβύς κ«1 ΚτημειτΙας.
  Φέρομεν είς γν&σιν υμ&ν ότι, είς το κβτάστπμά μβς ΐθρί
  οχονται χλαδευτηρικ (τοακράζια) είς μεγάλην καί διβρχή
  παρακαταθήκην τήι γ ν «στής μάρχαΐ (Γ. Φ,) ανωτέρα ολνν
  είς διάφορα ειδή κ»Ι οχ*βια καΐ είς τιμάς λίαν οτιγχαταΒα
  τικάς. Πώληβις χονδρικη καί λιανικη.
  ΈπΙβηβ βνχβνίςβνται τοαηρά-ζια μέ μεγάλην εΐδικοτητα ως
  έηίαης μαχαΐρια, χαΐ διάφορα &λλα γενργιχά έργαλεΐα.
  ΖΗΜ. 'ΐΜΐβή κυχλβφορβυν (ίνα τααηράζια μέ μάρκαν
  (Γ. Φ.) ίΐά νά μην γελααβϋτε τα Ιδιχά μας. φερονν την ββοα
  νίβα μ«ς ·1$ τβ χερβδλι ιιί ολόκληρον την ΑιεΜννοίν μαεΤ
  κ
  Ηράκλειον—
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠροΙα Πέμπτης
  9 Σεπτερβρίου 1937
  Ο ΧβίΗΪί ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤλΕΡ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΝΥΡΕΜΒΕΡΙΗΜ
  ΕΤΟΝΙΣΕΝ ΟΤΙ Η ΓΕΡΜΙΝΙΑ
  ΙΑ ΑΙΕΚΑΙΚΗΣΗ ΤΙΗ Α Η Α Κ Τ ϊ ί ΙΗ
  ΟΑΟΝ ΤΟΝ ΜΙΙΟΝ λΟΟΙΚΌΗ ΑΥΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεητεμβρίου (του{
  α,νταποκριτού »ι,ας).--Τηλεγραφήματ*«
  εκ Βερολίνον» άναφέρουν ότι ό Χίτλεο
  είς τό συνελθόν ήδη έθνιχασοσιαλιατικόν
  συνέβριον τής Νυρεμβέργης εξεφώνησε
  μακρόν έναρχιήριον λόγον έξαιρειικής
  σημααίας.
  Είς τόν λόγο" τούτο* ό Χίτλερ έτό
  νισεν έχτός των άλλων ότι ή Γερμανία
  άντιμετωηίζει πολλάς οίκονοι*.ικάς δυ¬
  σχερείας. Αί δυσχέρειαι αυται
  ό ί όίλ εί α
  Οί Αγγλοι καί π Μεσονειακη.
  Έκτακτος σύσκεφις είς Παρισίους.
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Σετκεμβρίου.
  —Τηλεγραφοθν «κ Λονδί·
  νού δτι οί αύτόθι «ολιτ,ικοΐ
  κύκλοι ήρχισαν συζητοθν
  τις ««ί τοΟ καλυτιρου τρό
  ή 6εραιώσε»ς
  8«ιβαλλόμ«να μΐτρα Ιν τπ
  Μεσόγειω καΐ οΰτωςώστβίκ
  τής έφαομογϊ,ς <γ'--" έ«έλθουν θετικα σματα, νά Μισο 'Αν- εις τη θά «ρυτανΐύση τπμ αλληλεγγύης καί δτι θα καταστή δυνατόν νά δια γραφοϋν ά«ό συμθώνου *ά Έκ φοθν σιν οΙασΒήνοτι έχθρικής ,λώσινς τής Σοβιΐτι Ρωσσίας «ρός αυτήν. Τηλιγβαγ,οθν έκ Παρισί ,ων δτι ή Γαλλικη κυβερνη ΒιοολΙνου τηλΐγρα σις συνήλθεν ικτ.<χκτ«ς σή δτι σ.ολιάζεται δυμεοον καί εξήτασε την 6ιι - _ -'0ν5| κατάστασιν ώς αθτη Βιαμορφθΰται μιτά την ικ τράχυνσιν τΑν Ρωσσοΐα «••νίκων καί την εαίΒοσιν π ρα ι ν η σμενως ή ΙιΙβοσις τ|ς Ρ«σ σι*ής διακοινώσεως «ρος την Ιταλίαν, τονΐζεται II δτι τι Γΐρμανία «Ιν« ετοίμη νά παράσχη ι1<· «*■· '|ταλί αν βλας τάς β«βαιώσ·ις ά μοφαιότητος «Κ «ρί«τω τελευταίας διακοινώσεως Ιταλίαν. Ρωσσικής ρός την κατά σχερείας. Αί δυσχέρειαι αυται τόν Χίτλερ όφείλοντ»ι είς την απώλει¬ αν των άποικιών, τάς οποίας ή Γερμα¬ νία θα Βιεκβικήση έν εύθέτω χρόνω καί είνε βεβαία ότι Θά τας άνακαταλάβη, συνεχίζουσα τό άναδιοργανωτικόν έργον καί την άποκατάσταισιν των έθνικών της αξιών επ* άγαθώ τής Έύρώητ,ς. Ή ελευθέρα έξαγωγιί είς Γερμανίαν έκ τής νήσου άμυγδαλόφυχας. έμπορον Η ΛΕ1Τ0ΥΡΓΙΑ ΐϋΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕ0ΚΚΙ1Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΘΗΝΑ.Ι 8 Σεητεμβρίου (τού άν ταποχριτού μ·«)-—Σήμερον δ πρωθυ- «ουργός κ. Ι. Μεταιξάς συνειργάσθη με τα τού ύφυηουργού Εργασίας χ. /Δή μητράτου. Ή συνεργασία αφεώρα την λειτουργίαν τού Θεσμού των κοινωνικών άσφαλίσεων διά την ταχυτέραν έναρξιν «ής οποίας ένδιαφέρεται ή Κυβέρνη ΈΪΛΝΕΑΗΦΒΗ Β ΤΕΜΐΐΜθΊ ΤΟΥ ΑΒΔΝ1ΙΟΟΒΥΛΟΥ... ΑΘΗΝΑΙ 8 Σ)βρίου (τού άντ» ηοκριτοβ μας).—Στυγερόν έγκλημα ά νεκαλύφθη σήμερον ένθυμΖζον είς τάς λε πτομερείας τού τόν συνταράξαντα πρό έτών τας Αθήνας τεμαχισμόν τού Ά- θανασοπού)ου υπό τής πενθεράς τού Κάατρου καί τής συζύγου τού Φούλας. Ό ένιατάτης μεγαρον τής ό*δοΰ Πανε πιστημίου Πρελαρέ-ιζος έσφάγη υπό τού έξαδέλφου ΐου, τεμα,χισθείς βέ χά τόπ ι ν ετάφη είς τόν κήπον αυτού. Ώς εξηκριβώθη τό έγκλημα έλαβε χώραν πρό τεσσαραχονθημέρου. Ο ΜΛΥΡΟΥΔΗΣ ιίΝΕΧ&ΡΗΣΕ 111ΤΒΗ ΜΗΝΙΝ. ΛΙΑΣΗΊΊΝ ΑΘΗΝΑΙ »* Σ)βρίου (.τού άντα- ποκριτού μας).—Σήμερον ό 'Υφυπουρ γός των Εξωτερικών χ. Μαυρουοής α¬ νεχώρησε έξ Αθηνών, προχειμένου νά συμμετάσχη τής έν Γενεύη ουνερχομέ· νης Μεαογειακής ·5ιαοκέψιως. Εις την διάσκεψιν ταύτην ώς γνωστόν θά γίνγ, εισήγησις επί μέτρων &φο{.ώντων την πε ριφρούρησιν τής ελευθέρας να>σιπλς
  είς την- Μεσόγειον.
  ΟΙ ΙΑΠ.ΝΕΣ ΑΠΕΒ1ΒΑΣΑΗ
  ΚΑΙ ΑΑΛλΣ ]ΙΔΙΔβΊΙ! 2ΪΡ4Τ0Υ
  Α «3 ΗΝ ΑΙ 8 Σεπτέμβριον (τού άν
  ταποχριιοθ μας).—Έκ Τόχιο αγγέλλε
  τ»ι ότι οί 'ϊάηωνες &πεβίβασαν περί
  τάς είκοσιν επί πλέον χιλιάδας στρατού
  είς Σαγκάην. Καί ά τα αύτοι τηλεγραφή
  ματα τα Ιαπων ιχά στρατεύματα. πρού
  χώρησαν έν Σαγκάη βορειοουτ'χώς χά
  ταλαβόντα πλεΐστοι όσα έρείσμβ,τα τής
  Κινεζικής παρατάξεως.
  ΕΒΑΝΔΑΛΜΒΙΝΟΝΤΔΙιΤΐΜΙΙ
  καί ίζαγωγέων -ι«ρβς
  ό**βΧήΘη τΐοθζ τώ
  ν Έθηκής Οίκονο
  μ ύ'όμνημα δια τοΟ 6*οΙου
  ζητεϊται να έκιτρα«8 ή
  θ*οα Ιξανωγή το° ** «
  ς τής νήβου μος βΐς την
  Γερμανίαν.
  Κατβ τώς πβρασχεθιΐββς
  σχετικώς πληροφορίας ή έξ<* >ωνή τοθ προ?£6ντ·ς τούτου
  είς Γερμανίαν έ«ιβαλΚβτ.αι δια
  τοός κάτωθι λόγους: 1$ Δ ότι
  ή όλιν,ή παραγωνή τής νήσου
  δέν θα ύτΐΒρβδ εφέτος τοθς 30
  τόννους καί κατθ συνέπειαν
  ή ίζαγωγή αυτής ?έ* πρ<5κν ται νά αυξήση σημαντικάς τ6 Οπερ τής ΈβΑβοος *ιστωκόν υπόλοιπον τοθ Έλ^ηνογερμα κλτ]ρ<νκ κα 2) διότι άν νιιτοθ κλτ]ρνκ κ ) τιθέτως ή ««αγόρευσις τής δ. αθέσεώς τού ΐΐι τή* γεομβνι κήν αγοράν δπου άπβκλβ. στι κώς ϊτατη'αλίσκετο καχά τα τιαρβλθόντα Βτΐ) θα βΤχεν ώς συνέπειαν νά «αΛηββ τοθτο είς τιμήν κατά 40 ο))πβρ(π<:μ λε παίς σοβαράν ζηαΐσν χής Έθνΐκί)ς μας Οίκο Πτντβς έϊ* ή ίξανωγή α νευ τιεριορισμών ι(ς Γβρμανΐ αν τοθ ι Τ δούς τούτου Ρέν είνε έφΐ<τή ύηοβάΧλεται ή εύχή να ρ^ τοόλάχΌΓθν ή έξ-χ γωγή 20 "τόννων οια να μβιω Θ5 ή ζημ'α των κσΐ έμνόρων ττ] χας οΤανβ« πρ6 τής λήψωο των τιβριοριστκβν μέτρον εί χον η"Μ) τιροβή .βΐς σημαντικάς άγορβςμέ ξ# Η ναυτιλιακή μας κίνησις καχά τοΰς παρελδόντας μήνας. Κ»ϊ* άναχοΐννοιν ΐτ]ς ο'ατΐστι ... .. . δποιιργιΐθϋ Έ θνιχ^ς Οίκ·ν·ι»ίΒ(, ή νακχιλιαχή ντ)« ΈλλάΒ«ς< μετ* ϊ»Β έ- ___,._οΒ χαχά τόν μφοι Ί<6Χιβν Ιχιι ώς ακολούθως: Κατέπλευσεν 4ν ϊλψ κλοΤα Ια· «εβτα 284 ν«Β«τιν.·η*τκ 512. 726 726 κίΓΒν, 1( ^^ οημιχίβήο»ν 93 κλιΤκχνρ 78 611 έ ΙέλΓκλ ήβαν μ* ξένας η κέ§·ν ΐ ήο»ν 93 χρ τβ Ιέλ·Γκλ ήβαν μ* ξένας 'Ακέιιλευοαν ίέ 205 2μφο·τ« χω{ητι»ίχΐ)ΐοί 35.677 χόρβν, τα δέ δκόλοιηι» Υ)9«ν δηε ξένας α«]μ>4«$. Κοΐά τί
  - ΟΤβ άνχΙθΤθΐχον ίΐΒΟ1^}4Κ ϊ» Ο
  1936 «( ώς ί»« άριθμοί είχεν
  ώςακελβ66ως: έλ
  409 263, ίί &< δ«Δ σημαίαν ήοβν 90 94 977. ίπίπλευο 168 χοιρ~χ[»6τ~ΤΕς χό· ιββν .316 088, ϋ ώ< &πί έλλην ι· χ*,ν οιμκίαν Λσβν 42 χ(0^τ*τΐχε>-
  τβς 35 967. "Επι »»?* χέν μήνα
  Ίίάλιβν χβθ 1937 Ιν βϋγκρΐρει
  «είς τέν τοθ 1936 πβναχιΐριϊΐΗΐ
  οδ^ηοίς <|ς χ«ΰ( χαταηλενς χαχά 51 πλιία χβΐ ί^(ΐ|θ'ς είς χ«;η χιχδτΐ]» χκτά 103.463 είς II τιυς άηίπλευς ι ριθμΐθ νατα 37 πλιΐα «βΙ αίς ιίς χβιτ,χιχέιι,τκ χβτ* Κβχβ ι^ν 8βρ!»δβν «νο 1 100 Ί» «ουβρΐίΐ—31 ΊιυλΙβυ 1937 χ«χέ ίΐλευοβν έν δλψ πλ*1α 11. 1.730 χ)?»τ)χιχίιιιτος 2 923 946 χέιννίξ ώ< 6α» μη μοιΐαιν ήιβν χά 631 χ»ρΐ)χιχέχΐ) τβι 548 640 δπέ ξένας ϋ τ» οηϋλ·ιπ« 1099 ηλίΐχ χ» Γΐ!τι*έ·ητες 2.275 306 χέρεεν χαΐ ακίηλΐΗσαν 1245 πλοΤα χά 2 545.103. Ιί ών χά 260 χ»<^τιχει?)τος 229,236 ή οαν οη' έλλ^νιχήν χαΓχΑ πά 986 χνρΐιτιχέττ,χος §67 6η» ξένας ακμαίας. Κ«τά τ» ανιΐσ'*(5(*« χ?βνι»ρν δΐΒθΧημα «Ο 1935(1 Ί»ν·υΒρ(οι,-. λΙοι)»ί ώς άν· ΑριβμβΙ ιΐνκι ΑΙ ΑΙΤΗΧΕ!- ■ΕΓλθΕΖΕΟΣ ΑΗΜΟΔΙΑλΙΚΛΑΟΝ Καθ" δκιυργιχήν χΐ|λιγραφι »ήν «ναχοΐνβοιν χρ'ς χιυ; 'Βκι ϋιοετ,χ^ς τ^ς !*^ιοχΐ)ιτ]ς Έκπαί 6ιόσι«ες ή Ιναΐξις τβν έγγρα^ρίν τίν ρχ·ΛΐΙων ακιφαοΐοθΐ] διιί τ^ν 21 χ?ίχ άφ' ής χαΐ 11 ϋιΒάθΑβλοι ^δέον να ιί ιίς τάς θέαεις των. Ή τ·ν έγγραφον" χροι»ληθή ϊ·& τώ μιτβίΐ» διινιργηββθν. α Ε Ιβκι μεχ»εέβιις χίν λβν, έν ΑΙ ΕΙ2ΠΡΙΞΕ1Σ ΤΙΪ ΤΕΑΟΝΕ10Υ ΪΠΕΡ ΤΟΥ ΓΕΩΡ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩ ΗΤΙΝΙΚΗΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΑΥΤθΚΙΝ)ΧΤΟΝ Χ6ες χήν μιοτ,μβρΐκν Ρκνιχιν ΤίώΒηοίν ιΐς χέ έκκγγελμαχιχαν έκιμιλΐ)νή?ιβν τ«]ς ηόλιώς μας . χά ηρ·ιδρ·!« χ&ν βυχοχινιβχιοιι | «βν έργανΑοεβν χαΐ διάφοραι μέ λΐ) βυιβν, χαΐ ^«ϋββν τΊς άκο ιιις,βΕ 4κ»1ι»ι έλήφ6η3«» διά δίγβντβοιν χί{ς άπογραφ^ς χϊν βυχΐχινηβχβν τοθ ΝβμβΟ Ή ρανλΐΐβυ. Είς την ουγχένχρχαι» ώ^Ελΐ|οιν βντιηροονχος χοθ Τιμείου ουνχί ξινς Αύτοχινηΐΐοιβν. Βυχις £ν{ ϋτυξι χέν 0Η*κόν χτ)ς άιχογβαφ^ς χ»Ι χήν δ>γά.ο>αιν ού τ}(. Κ>χα
  Αί ιίοπραξΐίς χιΰ τελοο'Ίίου &
  ..ιρ «Ο Γιαργιχεβ 'Κκιμιλτ^χι,ρΙ
  •υ άνΐ,λθον χαχά τέν λήξαντα μτ)

  Αυγ«ιθ(ον ιίς δρχ. 8.882 80
  ΤΙ ΣϊΙβϊΑΙΙΟΓΡίΦΕΟΝ
  ΑΠΟΪ ΜΥΡΟΝΙΣ
  Διά δΐ}μ·αιΐϋ6έ»ιος είς τί διι'
  ίριο. 340 φύλλον τ*)ς εφημερίδος
  τ]ς χκΝΡ' ήοε»ί ?)χ·ς διβιηρειχαι
  μεχα(υ Αλλην Χά Ι χ· ΰφιατβ μΐν·ν
  ιίϊοόν θ«μ6ολΒΐ·ΥΒΒφ«Ιβν 'Δγί·υ
  Μύί»*»; μεχά την χιιιχάρ^ηαιν τβθ
  ΙχιΙ Κίρΐ|νοδιχιΙβυ. Τέ αυμβολβι
  •γραφείον χβθχ· υπαγιχκι ι(ς χ^ν
  κεριφίρειβν χββ Μί,ηνβδιχιΐβκ Ή
  ρκχλιΕοιι.
  ΑΙ ΒΜΠΟΡΙΚΑΙ
  ΒΠΩΝΥΜΙΑΙ
  Κ ΑβΗΝΑ 8 Σεπτεμβ^ίου (τού ριχςβ
  άντοιποχριτού ί*ας).-Τηλεγραι»ήμβ.ται »ι*«
  έκ τού έξωτερικού αγγέλλουν όχι κυχλο %*£
  φορούν ευρυτ»τ« φήμαι όϊ ι η Ί»««. &
  θα
  οπλ». Άνεξαρ
  ρ
  μ Ι5ι« τού
  ρς
  όποί
  άνκχβΐνβιοιν έχ χββ Έμπο
  ^ γ χ·ν !μ
  .ν ,ί,Τ !
  τ.ν ,Ις
  ^ψ ) φ|
  Πάντες «Ε Βυτ·χινηιιοτ»1 εί δ
  ηοΙ·ι ανήκβυν ιίς χά σβμαχεΐβι αυ
  χβκινητιοτβν να αηογραφΐθν διά
  χβν σωματΐΐιβν κϋιβν, Βλαι 11 οΕ
  ίλλ·ι α&τοχινΐίτιοταί, οί άποίοι
  ίέν β>ήκβ(ΐν ιίς 9<0μαιχιΙ« νά ακ· γρκνβθν ακο μιχχϋ^ς έηιχρβηΐ|ς ύχέ χήν πρβιδρεΐαν χοθ διιυβυντοβ τροχ*ίας χινήοιβς χ. Ί. Ποελι βϋ>»χΐ|. Μίλη ττ)ς μιχτ«)ς τ«6τς
  έηιχρολτ]ς ώ^ιοΒηοαν ·[ κυΐιχινι;
  χιαχαιΐ χ. χ. Λ, Βχοιλαχτ,ς, Γ.
  )(, Γ. Βλάσσης, Γ. Το
  ΟΙ αΰ(βχΐνΐ)ΧΐοταΙ ιίμκο
  »(0 * να άκβγρκφουν χαΐ νά ηά
  •βυν π?η»οφ·ρίας είς Ιν αηέ χά
  ά'· μέ*η νής έηιτροηΐςς. Ή απο
  γρφη * /ήξμιτά Ι,χ μ^να δκ6
  χε Β* άρχίο, ή άναλ·γιοΐι*ή μΐ·
  λέιτ) Ιιά χέν χβΒιριομέν τίν αιιν
  τίξιων.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΑΙΡΟ1
  ΑΙ ΒΙΣΦΟΡΑΙ
  ΪΠΕΡ ΤΗΣ ΑίΡΙΠΟΡΙΑΣ
  Μίαφ «]ς ΝφαρχΕος ΉραιχλιΙ
  άπιστίλΐ) χθΐς ιίς χον Γινιχέν
  •ικΐϊφ Κΐή«ΐ|ς ϊ*ΐαλμα 100
  000 Βρχ. άνχικροοηκιθιν %1οψβ
  ραν τοθ Γινργιχαθ '£—ίμ·λ-ΐ]ΐτ,ρ>1
  ιυ Έρκχλει·» δπίρ τ<]ς Βχοιλι Η ΕΦΕΤΚΙΝΗ ΠΑΡΑΓΟΓΗ ΟΙΝΟΥ Πλιιρκφβρεδμεθα ά;μ·2[«ις 5 π τ) ϊφ»τιι>ή ?ΐΒρΐ»ιυ>ΐΐ) ςΙ*ου είς
  χέν νομόν Η^αχλι(·υ 6κ·λογ!ζε
  τχι Βτι θά ΛνίλΗτ) ιίς 4000 μ «ό
  τοις Ιναντι 11 000 <)ς 1ΥΑΛΗΨΙΕ ΚλΚΟΠβΐαΝ ΕΙΣ Χ1ΝΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΝ θλ ΜΕΤλΣΧΗ Κ Α Η Ο ΕΙΣΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΚΑΙ Η ΡΩΣΣΙΑ ΟΕΟΡΕΙΤ.Ι ΒΕΒΐίΐ Η ΑΡΝΗΣΙΣ ΤΒΙ ΙΤΑΛΙΑ. Κ ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙ4Σ ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίοο (τού άνταπο*οι«ού μας).—Τηλεγραφήματα έκ τού έξωτερικού 4γγέλλουν ότι είς την Μεσογειακήν διάσκεψιν θα συμμετάσχη επισήμως κληθεϊσα χαΐ ή Σοβιειικη Ρωσσία μετ ά τής οποίας καί θά λη¬ φθούν άπό κοινού άποφάσεις βιά τα εν τή Μεσόγειω μέτρα. Ή πρόσκλησις τής Ρωσσίας Θεωρεί ται βέβαιον ότι θα παρεμποδίση την συμμετοχήν εις την διάσκεψιν τής Ίτα« λίας κ αί Γερμανίας δεοομ^ου μάλιατ* ότι αί σχέσεις τής πρώτης (μετά την τε λευταίαν ' γνωστήν διακοίνωσιν) «ρός τα Σοβιέτ έξετραχύνθησαν έπ»«ιν1>ύνα>ς.
  Ώς έ* τούτου ή Ιταλία χαΐ ή Γερμα
  νία άναμένεται ότι καί καλούμεναι θα
  άρνηθοΰν νά μετάσχουν τής Μεσογει«-
  κής διασκέψεως.
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΠΕΤΡΕΛΙΙΟΦΟΡΟΝ
  ΥΠΕΣΤΗ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΥΠ0ΒΡΥΧ10Υ
  ΠΑΡΑ ΤΑΣ_ΑΚΤΑΣ ΤΥΝΙΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Σ)βρίου Ι,τοΰ άνταπο
  κριτού μας).—Ραβιογράφημα έχ Πα¬
  ρισίων ίγγέλλε!. Οτι καί άλλο Αγγλικόν
  υπέστη καρά *ήν Τύνιδα ^«ίθ^βιν ύ'η|ι
  ύποβρυχίου. Τό ατμόπλοιον τούτο ή¬
  το πετρελαιοφόρον καί βιηυθύνετο
  ώς λίγεται πρός τας Ίσπανικάς ακτάς.
  Πάντως τό πετρελαιοφόρον Βιέφυγε τόν
  τορπιλλιβμόν.Έπί τόπου έσπευσανΆγ
  νλικά πολεμιχά.
  Ή ΡΩΣΣΙι. ΕΤΟ1ΜΑΖΕΤΜ
  ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
  ΙϊίΚΕΝΤΡΟπίΊ ΙΤΡΛΤίΥΜΑΤΛ
  Ι ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτεμβρίου (τοβ
  ανταποχριτού μας).—-Πληροφορίαι έχ
  Μόσχας μέοω Βερολίνον φέρουν τούς
  έ«εϊ ατρατιωτικΐιύς κύχλους συσκεητομέ
  νους περί τού τρόπου χαί τού χρόνου
  επεμβάσεως τής Ρωσσίας είς την *Ά«ω
  Ανατολήν ύηερ τής Κίνας. Καθ' α βε
  βαιούναι ή ρωσσία, είνε ηδη ετοίμη δ
  «ως επέμβη «υγχενιρώααβα ικανόν β-*ρ*
  τόν είς τα λΐατζουριανά αύνορα. Ή ά·
  νάμιΕις τής Ρωσσίας χρίνεναι άναπόφευ
  χτος ιδία χ«'όπιν των προθέαεων τής Ί
  απωνίας να χαταλάβη «ήν Μογγολίαν-
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ Ι2ΧΤΡ1Ζ0ΜΤΑΙ
  ΟΤΙΒΑΑΠΟ1ΥΧΗΗΜΕΙ0ΙΕΙΑΚΗ
  Κ(ς Χ*νιβ ο»νελήφ8τ,9οιν β Ε
  Σκ. Π. Κ.εικναχτ]ς Ιια χλ·ιφ ί
  ώλ( Γ Κ Ρ
  Ό πιθβνες χαιρές οήμερβν πρβ
  6λέ«τ«ι έν γένει άβταχβς χβχ' βρ
  χά ί ίιομή' Χ»ί χ«Θ άηαοβιν την νρ)ο·ν, μι-
  ' χινβν χαταιγΐ
  Ή θιρμοχρα
  ί»ν»μ« . ς μ
  ·Κ«,μ,?,χ ,,.ν ,ϊτ,ί,ν λνΜΗ
  ί«ν«νάχά ρμρ
  οί» Β. οημε.ώθ! χβχ' άρχίς μ
  »ίχμίχ.ί
  Τίίχ,νχ.ς μνί( «ΜβιομΙ«
  β. Ικιβλτ,Θ.Ον &νΛογοι ηιί«.μ«
  μ,τΙπειχ» ί ι 6* «οί.
  μϊ ϊί η..(«ο«. Οί/",
  μο» Βά κνέβυν &η·
  * 24,5,

  νός χευοεθ ώρ·λ·γ(·υ, Γ. Κ. ΡΛ
  λά^ης έίΐ έ*6ΐαομΰ τ·0 Λ. Κάλι·
  |)ριχ«χΐ|χιΙ Έλΐϋθ. "Ανδρ. Τοι.
  ραντιονβκ^ς έκΙ έμηρτ,ομφ έξ άμι
  Λιίας
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΑΙΦΑΑΤΟΥ
  'Υ*έ χ·0 'ΥΛβιιργιίου 'ΚΗνιχ^ς
  Οί«·νβμίι»ς έ>εχρΙΒΐ) ή έκΐιοις ά
  διι&ν ιίθ3»γωϊής άοφαλχοκ Ίΐβλι
  χτ]ς κριοιλιΔοιως μέχρι ουν·λι
  χοθ κβοβθ 2500 τόννων, ουμκιρι
  λ«μβ«νιμ|νηιώς χώρας κρεελεύ
  α·ς χ»ι νί]ς Α(ΐ6κτ·υ.
  ΦΙΛΑΚΘΡΟΠΙΣ
  Έ βίχογένιια τβθ χ. Σκ. Τβυ-
  πογιαννη κοπέΒιοιν ημίν δρβχ.
  δΟΟ δπέρ χεθ ΠκχριωΐιχιΟ Ι5»6·
  μβιτις κροοτβαΐας χβθ πκιβιιθ ιίς
  μνήμην τοβ 3Λ»6ιΑα«*τ»ς Κ«νστ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπτέμβριον (τού
  «νταηο«ριτού μας).—-Έ* Ρώμης *γ-
  γέλλεται ότι οί Ίταλιχοί. κύχλοι φρο¬
  νούν ότι ή Μεσογειακή διάσκεψις θά ό
  δηγηθή πιθχνώτατα είς «ποτυχιαν λόγω
  τής μελλούσης νά εκδηλωθή έν αυτή ·-
  συμφωνίας πρός τάς προθέσεις ιδίως
  τής Γαλλίας «ποβλεπουσης να εγκατα¬
  στήση είς την Μεσόγειον Σοβιετικήν
  Ρωσβίαν.
  ΡΟΣΣΟΙΑΕΡΟΟΟΡΒΙ ΦΒΑΝΟΥΝ
  ΚΑΒΗΜΕΡιΜ_ΕΙΣ ΝΑΝΚΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Σεπιεμβρίου (τοθ
  4νταποκρ«ού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  ΛονΒίνου ότι κατά πληροφορίας έκ Ναν
  κίν χατέφθασαν έχεί προχθές χαί πρόχει
  ται νά καταφθάσουν καί σημερον Ρώσ-
  αοι στροιτιωτιχοΐ άεροπόροι οίτινες καί
  θά τεθοβν ιίς την διάθεσιν τής Κινεζι·
  «ής κυβερνήσεως.Έξ άλλον μέσω Μογ
  γολίας, αφίχθησαν είς Νανκίν έτεραι
  τριάκοντα αεροπλάνα είς τεμάχιοι άτινα
  χαιί θ» συνβρμολογηθοθν «.μέσως πρό*
  Ινοπλ«ν Οράβιν εί^,τό μέτ«*πον της Σ·νχ