94762

Αριθμός τεύχους

4661

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

10/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟί ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΗΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγίΐκοβ
  Ιτησία Κ(ραι 3
  Ιξάμηνο; Ι
  ΆμβθΜη
  μ,ς
  ιΐησία δολ. 10
  Ιξάμηνος » 8
  Τ,μή
  ■ατά φύλλον
  Δα. 8
  ΓΡΔΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  Ο*ΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — "ΟΙ Ι|ΟΜ
  ΑΡΙθΜ, ΦΥΔΔΟΥ 4661
  Ϊ1ΕΪΗΜ1.ΤΙΤΐΚΤΙΙ ΘΡ. Ι. ΣΤΑΥΡΑΚΗ»
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Ι ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  ΤΟΙ Ε
  Συνβδιλνβς τβν Άθηνβν
  ■σχβλουμένη έ·χβτ»ς μέ τα
  χβραγ»γικβ ζητημβτβ θ(γει
  ■Ις τ·λ*»τ«ΐ·ν φύλλον της
  Ιν ίητημβ »*· *β βκβϊβν κβΐ
  ημιΤ,ς κβϊ' έκβνβληφιν ήσχβ
  λαθημεν. Τβ ζήτηνιεΐ τής ■-
  κβατβλης τ·0 διδβσκβλβιι κ·!
  ΤβΟ ρέλβ» τβν βκβίον κίμκβ
  ρ«Τ νβ κβ({α «ύ:βς ΐίς την
  δκβιθρβν Ιδ'α.
  Πρβγμβτι, έ διδασκαλβς,
  δν«ς »ι«ί βλλβτι κατ' ·κανΒ
  λψ ύξ ί
  λήψ βνικτύξβμιν ιίμκσρεΤ,
  Μαί κρέκει νβ βκ·βο β ρι
  γβλύτερβς αυντΐλκστηςτής
  ·νΐΜβί£ μβς βνβγιννη·Ε»ς
  μβΙ βνβδημιουογίβς βκβ κα
  αης χλιοράς. Ό διδβσ καλάς
  ιΐμκβριΐ χβΐ κρέκΐι ν* εί
  νβι β κρωτβκόρβς ιίς πάββν
  ώρβΐβν κρβακβθειβν,
  δηγητης ·1ς κββΐ ένέργειβν
  τιΐνβυσβν είς τί·» κρόβδβν
  χ«ί τ·* έκκβλιτισμβν τής χύ
  ρας. Διατί λ διδβσχνλβς >ύ·
  ρίακιται, Ιδία ιίς Τβ χωρία
  ιίς διβρκή χβί βμιαβν ιΐκι-
  Κβινυνΐβν μβ τβν λβόν, μέ
  Ιλα Τβ ατρύματα τβδ κληθυ
  αμ·0· Εβι κβτ' βνβγκην δέν
  χεριβρΐζιτβι είς τβ έκκ«ιδι»
  τιχα, τ* έσωσχολιχ* τού κβ
  βηκβντβ.' μόνβν- Έχΐι κβί
  τΐ·ν έ{*ισχβλικην δράσιν. Αύ
  Ν ΐ ί ί ύ
  τΐ,ν δοάειν τβν διδκανβλων
  κερινρΐσβη
  οαμΒντΐΝΒ 4 β
  ΕΙοι,χθηαειν
  έ !
  ■Ις την ύπαιθρον νέβι μέ
  θβδβι Ικ<α τη αβνίκης κβλλιιρ γι(«ς. 'ΑνικτόχΒη ή σονι τβΐριοτικη ίδέβ. Ήρχισεν ή κροσκβθΐιβ τής γι»ργικής μας αναδαμιβυργΐας. Ηΰζα Εβτΐβκιυ βαβησβν κλεΐστβ έργβ αα μννπκής χβινής ωφελείας. Εβί έν ένΊ λόγω Ικνιΰσΐν ανεμ·ς τή; κρβόδ·» είς χύρβν. "Ανιμβ| τβν β κοΤ,βν βύτβί ένεφύιησβν. Οβ ιΐμκβρβΰαβμιν μβλι βτα ν» βνβφέρωμεν ^.κλιίετβ εκοιμένβ καρβδιΚγμβ τβ διδκσ καλών κου ιΐργβ σΒησβν, κου έμόχθησβν, έδβ ιίς τβν τόκβν μβ;, ιίς χλιΐ χωρ(β μβς κβί αννιτί χρ μς λεοαν διβ τβδ λ<ίγ·υ, &ι« αυνκχβθς διδΒανκλΐΒ;, διβ διβλέξεων χβι δι' ΚΒρΒδιιγματιομ&ν. ς τβν χνρ(ων ί είς μμρν χρ είς τβ βηβΐβ ύκηρίτπβαν είς τάκους κβλιτιβϋβν, ιίς χ«ρ{« κου καί βκ· τάς Ν η ρ τβ νία είς τβύ{ ύ έ β τς Ν ο ς { χωρικβύς. Αύΐβς θα έχη β« ρύνουσβν γνώμην διβ τβ κο λιτικ* χβί τβ έκιατημβνικτ; ζητημβτα. Άπό αύτβν θβ ζή τηα«ι>ν ·Ι χνριχβί κληρονο
  6ίας κβΐ συμβουλάς δια κβ·
  -·» χεάγμ* π·ύ αχκχΙζιτΒΐ
  μ* τις ΜΒΤΒΝτήσΐις τ·δ οιιγ
  χρόνβυ κβλιτισμβδ κβί τής
  έκιστημης.
  Ό 6ιδβσ»βλβς λοικον γΐ-
  νΐΤΒΙ ΜΒΤ* λνΒγΜΠν β βΚΟ
  στβλβς τής κρβόδβ» είς την
  υχβιθρβν, β ατινός σύμββν-
  λ·ς τ·δ χνριχοδ. Ε«Ι ·τ«ν
  αντιλβρβανιτβι κλήρνς χον
  χρβοριβμόν χά, τ*ΐν μ*Υ«-
  λαν βκοστβλην τού, ίταν
  είναι άνθρακος φωτιιμένβς,
  βκοβ«(νΐι β κρβγμβτικβς
  ύ τής Α& Ι *
  νΐσΐω;, χβθβριβτητβ;, κβι
  νωφΐλβν Ιργνν χβί βκβ β
  κόψιως γινργικβν χβλλιιρ
  νειών ΙνΒ»μΙζβι.ν Ευρώπην.
  ΦνσΐΚΒ βμνς, δέν κρέκ»
  νβ τβ κΐριμένωμεν ©λβ βκο
  την «ρ*ίτ·ββ«λ1βν τβδ διδβ
  σκβλβυ. Πρέκει Αντιθέτως
  νβ ένιβχύσ»μεν Ιλβι τβν
  διδββκαλβν ιίς την βνβλη
  φιν «ύτβδ τβδ μκγβλβυ έχκβ
  ηιι ν* κνντριυτοδν. Μκ9ρι* νέ θε
  λουν τΐν γυναϊχκ μίνον ώ; χ6
  αμημβ ή μι*α»ν έπιΒεΙξιβς. Ώΐϊ*
  30 οτή» α*ρι6ογαμπρι1 γΐνον
  τ« «αιιίν»; ϊικτο!.
  —Χάρις στή Γλυφίδτ 1<»μ» 1*2 θουμΐαιο γάυο!... ατήν άηοβχθακ Ι/αν χίκβιος τέ'οιβς τβξιδιδβν φ(λ·ς τού. Στειχη^ιτΐζ» βτι ένρονειτο «ε ?! 4κτ«γυ·ΙΌτρ»ςΙ 'Αχοιββς μ4λι α ΐοι διά τα πρδανχτο ού τέ γεγο νίς, τοθ δπβΐοιι ηαρίαχψ αδιέ- πτης μάρτυς, υπιοτ,μεΐοιβκ την έ ξ«[ριβιν... Τίπιχβς ακλρχει χβί ή ίλλΐ) {«Βάσις ττ]ς άχτογυρΕβτρας Ό 8ΐ} ΐιιοιογρβνιχές φχχίς την άνεκάλυ ψι χχΐ αδτήν κρ· ήμιρβν αιήν Μίβχ ο' Ινΐ χ6(λο έφιγπδρκρε οτρουμηικλή «αί λκχταριαττ] ατ· μχγιΑ τ«ς. Ώγ03· τί έκιζητεθσι καιτα 6£θκ; Ί5·5 τί ήικν τό έεώΐηιι» Ττ]ς οιιγ μ*. Ή άχτ«γυ»ίοτρ» Ν) 2 ψΐλλΕ ζΐι λ(γ« γκλλιχί. Ξιριΐ Ιιβς άπΐ χαί ΒιαχεΙριατ. "Κ χαΐ χοιν» 'Β«ιΐνο Εμ»; φχ χε< χάκοια γ νιχή ήι*ιμίίφ»3ΐ. πιΰ ζ^τιΐ ιΝι δ φΐλβς είς τβν κλΐ)θυντιχ<ν. ΘΙΧιι φΐλβκς, προ κκντές φΐλους! Καί 8ι* νβ Βεχιμά ζή το χαταχτ^τιχίν της Ιβιμόνι ■ν κλλκ χ«1 δι* νβ χαταχ'2, χ«- β!ς κ··9·ντα, τ4ίν ζ«ή*. Νβ ·&»( θίοιν χαΐ θίοιΐΓ· Διά νβ 11% χκΐ τ·ααλ·ιτις —'Αλλβ μ} ποία ώ διβ 1 φοράν δ 4- γηατ·ς πιΐβας σ«μπολϊττ)ς. . Είνε άνίγχη νβ τέ Ιχαιν-λάβω μιν χαί βυτέ; Τα ανταλλάγματκ τής τβ ΒΙΒεΐ τέ μχγιώ χ»ί ή α χίτ|. ΜΙαα οτήν ε&ακρίδιχτη έχεΐ 4τμβ9ν»ι"ΐΗ τ^ς γ«*ϋνΐχ^|ς έθιμοτυ Η(«ς, ή παμπίντρτ) ουΐή άχταγκ τα νατβφέρνιι θ«μάοια. ι δλ«ν την α«μοι β(κν τ*)? λέξΐ»(Ι Άνριύει, ψχριδ εί χαί αυτή χαλύϊΐρ*. έν τφ πλβι ο?φ βέβαικ τβν έπιΐιβξΐών τ.-ς. ΚαΙ Ιϋΐτυγχίνει (χ»»1ς έξοιιρέ οεκ) &π» τή» έννοιαν τβν έηιδιώ (1ε·ν α&τβν. Κάκαιος έ<βνΐοιν Β» ή έγχάριβς αυτή άκτεγυρΕατρκ χατέχει κιρισαίτερεν ένΒιανέραν Ι ΚΡΙΣΙΜΟΣ -ΜΕΡΑ ΔΙΑ ΤΟΙ ΣΥΓΙΡΟΙΌΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ Είς τϋν Νυβν αυνέρχΐτβι αήμιρβν Α Μιοβγΐιβκή ααν δφ ή λΒ διββκεφις ή κρ»»τβββ»λία ς «β· Γβλλίβς δια τα ν πρβς γ βυγκληΒκΙαβ ί| Άγγλίνς λβφ ρς μ βιν τθς κρίαΐκς την βκβΐβν «δημιβύρνΐβκν βΐ τβρκιλλι βμβί έμκβρικθν κβί ηβλιμι Μβν ακβφβν ύκβ ύκββρυχίων ίί Ιθά έν Μισογείω. Δυβτυχβς δμνς, βί ύΐιίρ- η % >
  ^έν ιΐχΐν ΧΒιχον Μέ την
  ράν μίνβν Βτι τε ίνϊιαφίρβν αυτδ
  ίέ» οιιμβιβάζιτκι μέ τάς ά«α:«ή
  βιις μερικβν χβ.θυοϊερΐ]μίνων ήιι
  χβλίγων.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Έτΐίκαιρα άρθρα
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΚΑΙ ΑΙ ΙΤΑΑΟΓΕΡΜΑΝΙΚΙ.Ι ΣΧΕΣΕΙ!
  δκ({εις δέν κβρέχβυν βτβι·
  χιΐβ α1βιοδβ{(βς κβί μκνβ
  λ«ς έλκΐδββ ώς κρός την Ι κ
  β «σιν τθν έργβαιβν τής συν
  γ
  φ ύτϋς. "Ηδη μΐ
  Τβ τΐ,ν έκίδβαιν τήΐ Σοβκτι
  κης νίτας ιίς Ράμΐιν η Ίτ«
  λική κυβϊρνηαις εδήλωσεν ·
  τι δέν θκ μκτάσχρ τής σ«ν-
  διβσκέφΐως διίτι
  δέν δεχεται νβ
  ώς ίλέχβπ
  οομκβρβΝΒ
  ακΒΚΒνκύς τής .ρ
  ληθής ίνβμ·^9ΗΤίις τίς «βνι
  "Ιύΐυχβς
  διδ^ακαλβ^,
  ·ί
  ιίς
  την μιγίοτην κλιιεφαφίβν
  τ»*ν, Ιχβιιν κβρβιχει βπβδιΐ
  (ιις ϊτι αντιλβμββνβντκι
  ΚλΗ|ρΜ( Τβν ρίλβν ΚβΙ Τβν
  χρββρισμάν των. Χβρις ιίς
  μγ
  φ , Ιογβιι Ενβ
  δέ Ββ κράκει 4 ενίσχυσις
  τη νβ δβΒι) έκ μ>ρ·υς τβδ
  Τβυς. Κβί εύτυχως δ(δι
  τβι. Κβί δΐδιτβι άχι μάνβν
  λλ ί βδΙ
  Ό κ. Μουσσολίνι, λέγουν,
  παΐκειται νά ίπισκεφθβ· την
  ΓβομανΙαν. Ώ; ήμβρομηνΐα
  τής άνανωοήσεώς τού φέρε
  ται ή 20ή Σ«πτΒμβρ(ου. Τό τα
  ξΐδιον κοτβ »ασαν τιιθΛνό'η
  τα ΘΛ άνοβληθή Βια μερικΑς
  ή Ιθ
  χ
  ενίσχυσις βλλβ χβί
  ΥΠβις Τβ νέον Κρβτβς θε
  λιι τβν διδβσκβλβν βκέστβ
  λβν Μβί κήρυκβ κβί κρωτβ
  γωνιστήν Μ«ί βδηγβν διβ
  την Αναγέννησιν τϋς.χάρβς,
  δλ την μιγβλβ»ργ(βν τής
  ΕβΙ κρβς τβν σκβκβν
  βύτβν φΒίνιτΒΐ βκ·φ«σισμέ
  νβν να καρβσχυ δλβ τβ μέ
  σβ. Τβ ιύχβμιθβ βλεφύχως
  €1 έκπβιδΐΗτικβί Ββ Μβτβρ
  Βάββιιν τίτί νβ &νβδκιχθοδν
  κρβγμβτικβί διδαβΜΒλβι μβί
  κρωτβγϋνίστβί τβδ {θνβυς
  ιίς την μεγβλαν βνβδημι
  ή β
  ς
  βυργικήν
  μ
  κρβσκββειβν.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΜΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΟ ΠΕΡΑΣΗ*.
  ΤΗΣ ΑΚΤ0ΤΥΡ1ΣΤΡΑΣ
  ΚαΙ άχέ τί Ήρίχλειο έηίρασιν
  ή «χΧΤογκρΕοτριι»; Α&το 46»6»(β-
  νεν χ·ομιχίς >6βιβς «ιβχθίς.
  —'Αλλά τί οΐ}μαΙνιι βκριβ§ς
  ίχτογβρίοτρί; ήβπτηοεν Ι»»ς ο«μ·
  ηβλΕτ.ΐ|( βηο κθς μκχαρΐιυς έχε(·
  νευς ι Ε 6λοΙ·ι Ιχβυν μιοάνκχτοι
  μολενέτι γύρω τβος οφδζιι ή μεν-
  χίρνβ ζβή.
  Οί ιΰουνιίδητθΐ χρ·νβγραφοι έ-
  1 εές τέν ί;ι
  φΐλιξινουμένη έΒβ χβΐ μίαν
  αν «{«ι*ν έθιάβΐ] σφ '
  •τι*π κλάζ. ΧΙλια. μάτια φ έ-
  "" . ι. ΚκΙ πλ^βοςδ
  γιμβροΐ «ΙτααΐτΕοθτ,χαν>
  άπο τ«ος μή &η< ψτ,φίους: —Κα?έ ΪΙν τ)ν πέρνιιι;... ΤΙ η ρφ κβνΐλαβεν χρ.1 εφέτος τέν ί;ι ομό». 'αατέαο τον νδριομ1ν ουτέν τ*ν ξέί,οιιν 4η' Ιξ« χβΙ άναχατ·· ι* βί χεομιχοΐ »6ρι·ι. Η βχτογο •ΌτίΗ «Ινε έκ<(νΐ| «ιυ... χάνει τίς αχτλς—-χβϊβ την γνβοιήν γβλ λβφΐρνβιιοαιν εκδοχήν. Πέρνει τα Ρ·Βνβ καΐ τίς θάλβσσες—τίς Έλ· καραλΓις βκ' άχρι» ιίς Α έδβϊ χαί «αοΐ· 'ΒφαιΙΐΒβμένιι ί χρ·ν διά νά χβ νβ... ψβρίψΐ β νβ ψρψΐ μέ κΐιζάμκ, μαγ ώ χαί χαικτοιυ χένιβ γιβάχιν, μΐ χρομαιτΐοτί 4μ κρελλΐνο κιυ ρΐχνιι ατό δίρμκ τ^ς Βλες τίς άκοχιιίιοιις ττ]ς Ιρι Ββς, είνε πάντοτε τα χαραχτΐ)ριοτι χΑτιρο Ινστ«τΝε τβν λιυτρακί λι«ν ή ακλβς τβν βχτβν. —-Ι_~1 ιΐραοεν χκΐ στβς χβς αχτας ή βχτογκρΙοτρΒΐ ξ«νβ —'Αχεθ( ζς ρφ Ίδρβοι μ| τ» 6 Ι ♦Ι Ιτ.1 ( ιι ρ μ . ΤΑ μέν· Ι«σι6χΐ|ΐ·Β ιΙ ^ψΚΐΚλ9ΐν »# Ή βχτ·γυρ(οχρβι Βλο χαί έλάμ 6κνε κέζις έ> ώ χ· χθμ·» τβ,ς ΙχίΓ
  Βιυι τό ίψιγο χαρμί· Κάτι «6ζις
  μΑλΐβτα μ! πλείστα Βακ 5κον··6
  μενά, ήβαν ιίς ήμκρΐ{ο!αν Βιίτοιξιν.
  'Δλλά ν Ι τβ θΐλε.Γ, 0( γοιμβροΐ
  ζ 1 Έκλτ,οΕβζαν, Ιχαναν
  γνβριμΐαν τ*)ς άχτογκρ(οτρβ{
  ζλ ζΐ ) ά
  βηή
  ήιιίρας. Δέ* 8» ή«ο
  νον να άνσχωρήσυ 6 κ. Μου
  σολΐνΐ &ια Γερμανίαν κατα
  την διάρκειαν τΛν έρν·σιΑν
  ττ]ς Κ. Τ. Ε. Φ ιΐνεται δμως
  δτι θά περιμβΐνη να Γδη τί
  θά συμβθ είς την Γενεύην. Το
  σοότω μβ'λον δσω είς ττ)ν
  Γενεύην θα συζητηθή τ6 κινε
  ζικ6ν ζή ηαα δ Ε έ χ. Μουσο
  λ(νι βέ* εΤναι τόσον στενώς
  συνδεδβμένος ι έ τ* ΒΐρολΤ·
  νόν. Β-βα(ως ή ΓερμανΙσ,
  Φίλη τής Ίτα> [άς, Ιχβι στβ
  νας φιλικάς σχέσεις υ έ τη
  Ιαπωνίαν «αί κατ' άχολουθΐ
  αν τας ού τας σχέσιις πρέπει
  νΑ &ιαιηρ() >.έ ίήν Ιαπωνίαν
  Α Ιταλία, βέν βΐναΐ δμως
  άννωυτον δ τι τ6 Τόίΐο άιΐοτε·
  λ εί σπουδαίον εμπορικόν άν
  ταγωνιστήν τ(]ς Ρ^μης είς
  την 'Αφρικήν. Ό κ. ΜουσσολΙ
  νι, έξ άλλου, &έν θέΧβι να ύ
  ηαΡΧϋ μτΐολσεβικισμός είς την
  Μεσόγειον Ό Οτε «ίς τα Δαρδα
  νελλισ, άλλά πρίπει νά τ·
  πιστεύσωμεν δταν (σχυρΐζετα
  δτι οέν πρόκειται ν· «χόρ
  να τα βάλς» υΙ την Μόσχαν
  μέσα «Ις την Μαύρην θάλοσ
  λάν. "Αλλως τε αν τυχόν Π*
  θελε νβ έπιχϊΐρήσο τοιοθτο τι
  οβν θα τ6 έπβτόγΐίανε.
  Τό ταξΐοιον οΰτό, έν
  περιπτώσει, δύναται να
  ρηθ{| ώς έπιθυμία τόσον τ(]ς
  Ιταλίας βσον καί της Γερμα-
  ν(σς να έκ*3η>ώσουν την στα
  θεροτητα τ()ς φιλΐας των. Ββ
  κτ)ς συνβννοήσϊως 8ε" φ
  ται πλέον καί διά τοθτο, έξβ
  οζων τ· αύτό θ·μα από τής
  Βιχης τού σκοπιάς ό χ. Μουσ
  ολΐνι, άπβφάσισϊ νά πραγ
  ατοποιήση τό τσξ'οιθν τού.
  την έτερον εκδοχήν τ*
  τβ έτΐξοΓωξε 6 ΜΐρΟ
  σε, «υρίως μέ τβν σκοπόν β
  πας πείση τόν Φύρερ νά συ
  βχΐση την ενίσχυσιν των Ί
  σπανών έθνικιστθν την όπο!
  αν ί) Γερμανία δέν ηαρΐχβι
  π' έογάνων τόσον & φθόνον
  ίσον άλλοτε.
  Άλλά μήπως ό κ. Μουσο
  λ!ν·, μετΓβαΙνων ήδη είς Βερο
  ,ΐνον έπιΒιώχβι την επίτευξιν
  ΰρυτέρων σκοπωνι
  Ύπεστηρΐχθη δτι τΑ ΒερολΤ
  νόν, ή Ρωμη καί τό Τόκιο ά-
  ποτελοθν μίαν Τριπλτ)ν Συνεν
  νόησιν χοΐ 6τι οί τρείς μέγα
  λαι δημοκρατικαί δυνάμεις;
  ~Αγγλία, Γαλλία καί Ήνομέ
  ναι Πολιτειαι άποιβλοθν τό
  αντίβαρον ττ]ς Συνεννοήσΐως
  αυτής, την οποίαν κατορθώ·
  νουν> νά Εσορροπήσουν. Άντι-
  λαμβανίμβνος τα ανωτέρω &
  κ. Μουσολίνι θέλ ββ
  νά έμπεδώση
  η Γ
  ή γρμ )
  έκαιζογιλβΒοαν μοζΐ τΐ)ς
  λ £
  άμ
  μο άλλβ Ιμενκν... κ«αει στέ οιινει
  χΐοιβχο πΗΐγνΙΙι-
  —-Ή μιΐρα τ«]ς αχτ·γυρΐΌτρβς
  τανί κβντε,Ο ή Ιίιοι, ίπβνέλα
  βιν δ <νθ(ακος τβθ χέβμευ.'ΔνοΙ γετβι οτ* ««ιγνΙΒι χβρ'ς οχεδέν νά Οί γρζι επιτυχίας χοϋμένη ούγχρον·ι νέοι χβτκλαιββΐναυν έκΐ Υέλ·»ς τέ τις. Κ«1 οκιύδειιν νά 3ιοχο?ηθ·0ν άλλ' χη βΠ6«Βθΐστιχ« ««ν τέ δίλβμβ. ΤΙ νά χόμ» έ; μοθ έλεγεν ή άχτα γκρΐοτρα Βταν τέ... μαχ&Ιρι Ι»Β« λ ίλ Μξ* έ«βρ τ·Γ, μ'νο χόμ» έδ»?; την στέγην βΰι<1 Ί'αλΙα όπολογΐ αι βτλ χΐβ. Ί μ χίχχβλ·. Μβναξι*. θ* %<>{·. ΚαΙ
  έλ
  έ«βρ
  χΐβ. «ΐξκΐ %{ φγ
  ΊνναεΙτΗΐ Βιβ νβ έκοιν«λ«6η τα
  «ιγνΙΒι «λλβθ.
  Φρενβ σοββρβς Βτι δκάρχ·ιιν
  έξβιρέσεις στ· .61» χα> την κελι
  τεΐβ «3 ΐ
  τεΐβ ι«3ί ρρς
  τέ βγχΐοτρι «ιάνι Ι ΊΒΙβς μετβξύ
  ί β 6ά ί 6
  τοΒ
  μ
  ·ί 6·
  βα'ως υπό
  τής ψιλΐας
  ζει νά συνεχίση χαί νά
  ΐ(ς πέρας τό έν Ίσπαν'α εύ
  ρΰτατον έγχεΐρημά της, έπ'
  π)έ«ν Γ έ νά έξαναγχάοη
  την Γαλλίαν καΐ την Αγγλίαν
  νά άναγνωρΐσουν την έν Α'
  θιον'α κατάκαησΐν της.
  '&ρωτάται 8μω<: Ποίος ε νέ έκεΐνος ό όπο ΐος έσχε την πρωτοβουλίαν τΤς συναντήσ ως τοθ Ντοθτσε ι έ τόν Φ βερ; ΑΙ γνωμαι επί τοθ προ κειμένου ν,ωρΐζβνται: ΟΙ λέγουν δτι ό κ. Χΐτλβρ κα γ Ι συμβουλαί τού, έπειδή *' τελήφθησαν την τάσιν τήι Αγγλίας κα( τής Ιταλίας πρό συνεννόησιν, ηθέλησαν νά όρ γανώσουν την τερΐ ής ό λ' γος συνάντησιν πρός τβν ο* πόν βπως πείσουν τόν (ταλι κόν λαόν βτι ή Ιταλο—γεβμα νι»ή συνιννόησΐς παραμένι . άδιατάρακτος. ΦαΙ^εται βμως •τι ενδεχόμενον άγγλοΐταλ Βήββ »βί μίλιβτβ "ώ{ κβτη γβρβνμένη είς την ίδίβν τρβ ΐϊ«ζ«ν μέ την Σοβιετικήν Ρ«σσ.βν ώς κβτήγβρβν- Φ«< νιτβι δέ ίτι κβί η Γερμβνίβ ίλύ αυζητιιτί την κβτϋγβρΐβν βύ την, χυρΐς δμως κβί νβ θέλρ ν' ίκσδΐ((α Την Αβωέτητβ τη;, βί αυζητάβεις θβ έκτρβ κβδν κβτ' βνβγχΐιν ιίς βν τεγκλήαεις ί«βΙ Ιριδας. Εβί δπμιβοονιΐτβι δκ(νδ»νβς νβ έχη η £»νδι«βΐιιφις βύτά τβ βντ(Βκτβ ίλνβδιβλ·» ίκβτ* λέσμβτβ βκβ τβν ακβκβν δι" δν συνκχλήβη. Διδόμεναι· δέ δτι έκτβς τβν τβρκιλλι σμβν μβ τβν αλλων Βλιβε ρβν γιγβνάτων έ{ βΐτίβς τβδ Ίσκβνικβδ, ύκβρχβνν χβι τβ τρβγΐΝβ γεγβνάτβ της "Α κ» Άνκτβλτϊς χβί τάββ αλ λβ μεγβλβ ζητημβτβ κου έ γ ζ κβιιξβνανν την Ηβί βφβιρβδν την ψυχρβιμ( βν 4π· τβύς ύκιιιΒύ »β»ς χ«ι ρισιβς τβν τνχβν της ιΐρή νης κβΐ τίς βνθουπβτητβς,βΐ κΐνδυνβι τής ρήξεως κβρβιι σιβζσντβι μΐγβλβι δσβν κβί αμισοι. Πολύ δέ φοβούμεβκ δτι η βιτβτυχίβ τής μισογειβπής διβσκέφΐνς θβ κρβδΐΜάση κβί την βκβτιιχΐβν τής συν* η ρμ έκδηλννβυσκ την ίλληλβγγύ | δβο τής Ε. Τ. Ε. Δ«βΓ την θέλει ββ την φιλίαν τού ην της ηρβς την Ίΐβλίβν, δεν Β' ΒκβσςιΙλη έκΐαης βν τικρέβΗκβν ιίς την διβικε φιν τής Νιιίν. Έτβι η αυνδι βσκΐψις Ββ εΐνβι μονβπλΐυ ρβς, βίνιδηηβτι δέ ΐκβφββιις της δέν Ββ Ιχβυν κβλλην β ξίβν, τβύλάχιστβν βκό τής ά κέφεως τής ίξβσφχλΐαεως τής είρηνηί, ίφβσβν δέν θβ φέ ρβυν κβί την ύκβγρανην τβν [δύβ μεγβλων δυνάμει»* της Εύρήκης κου θεωρβδντβι καί εΐνβι βί σύμμβχαι χαΐ βί δ κοστηρικτ«.ί τβν Ίακβνβν Έθνικιατβν. ΆλλΒ κβί άν την τελιυτβΐβν έστω βτιγ μην κβτβρθωθβ νβ ΙζιιιριΒΟ τρόκβς ,βυμμκτβχής κβί τής ΊτβλΙβς κβΐ Γιρμβνΐβς είς την σΐίνδιβσκιψιν κβί κβλιν δέν έλκ(ζβμκν ίΐι βί ουζη τησΐις της βή Ιχβιιν κβλυτέ ρβν τύχην βκβ <κε(νβς τής έκιτρβκης βύδιτΐρβτητβς κου έδρεύΐι έν Λονδίνω. Διότι έ νόσον θβ κβτηγβρό η Ρ«σ σίβ την^Ίτβλίβν ν; ένιργβδ σκν τβύς τβρκιλλισμεύ; έν Μεσβγείω, κβτηγβρΐβν την όκβΐβν φβ'νιτβι δτι κβρβδέ χιτβι κβί συμμιρΐζιτβι κβί η Γβλλ(· επισήμως κβί έό βον η 'ΙτβλΙβ Β' βρνήτβι βκβτυχίβν μβλιατβ τής αν νβδβυ τής Ε. Τ. Ε- συντρέ χβυν κβί αλλβι βκόμη λβ γβι. Πρβτβν τβ δ τι κβτόκιν ιίτήσιως τηθι) κβί τβ Ε<νβς θ>
  σινβΐβπωνικόν.
  Εβί δεύτερον διότι τβν έρ
  γββιβν τής ιννβδβιι 8* κρέ
  κ*ΐ νά κρβιδρΐύσα β κρω
  Βυχβνργβς τής Ευβΐρνητικής
  'ΙακβνΙβς χ. Ντΐγκρ.ν. ΕβΙ
  εϊνβι βμφΐβολβν βέββιβ αν
  θβ διχθβδν τβ τβιβδτβν
  βί βντικρόσΗΚβι τβν Ερβ
  τβν κου διβχεινται βιλιχβς
  κρβς τβν Φρένχβ.
  Άΐϊβτυχίβ ϊμ»ς τής Μιββ
  γιιβχής δ.βακέφβνς κβί τής
  συνόδου τής Ε Τ. Ε Ββ ση
  μαϊνο αχβτυχΐαν καίτης ύ
  στβτης κρβακα8ι(ας κρβς δι
  βα«σιν τής κβγκβσμΐβ» ιΐρή
  νης.
  "Οκναδηκβτ·, σάμκρβν,
  ιΐμκβριΐ νβ ιΐκα «βνείς, χω
  ρίς δόσιν ύκΐρβολής,κρΐνεται
  η τύχη τβδ κόσμον χβί η τύ
  χη τβδ κβλιτισμβδ Εβί ιύχό
  μεθκ^,νβ κρυτβνεύσο η βόνι
  βις δια νβ σωΒή η βνθοωκό
  της χβί β σημιρινβς κβλιτι
  σμός της.
  η
  μ έ την Γερμανίαν.
  Διά νά άκρ> βολογοθμεν 8
  υω? τβ Ιταλικόν ενδιαφέρον
  Βέν πβ»ιοο(ζβται ε(ς τοθτο μό¬
  νον. Ή Ιταλία καί ή Γβρμα
  ν(α έξοπλ'ζονται άλλ' Λρκιΐ
  νά λεχββ,δτι ο( "Αγγλοι ίίουν
  υπό ναυτήνησιν πέντε θωρη
  κτά τβν 35.000 τόννον, <1 Γάλλοι αλλα τόσα καί «[ Ά μβρικανοΙ περισσότερβ Βιά νά ναστΒ άντιληπτόν δτι εάν ή ΓερμανΙβ θελήση νά συνεχί η τ) Ιταλία πάντως ?έ/ θά βυνηθβ νά την ακολουθήση ε(ς ην ναυπήγησιν νέων πολεμι χον μονάδων καί είς άλλας στρατιωτικάς δαπάνας. Τό χρήμα βεβαίως δέν εΤνε τό τ άν, άλλβ δέν ειμπορούμεν παρά νά άποδώσωμεν κάποι αν σημασίαν είς τα 150 Βισε κατβμμόρια φράγκων, τα ό πβΤα θά διαθέση ή Αγγ διά την εθνικήν της Αμυναν (διά νά αποκτήση δηλαδη ένα στόλον έκ τεθωρακισμένων πλοΓων συνολι«τ]ς χορητικότη τος 700,000 τόννων, την στιγ μην κατά την οποίαν ό (ταλι «ός (έν θά οπερβθ το£>
  ■■*«-'^όβΡ"
  4*
  5».*
  ϋ*
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  λαοφιλές μυθιστόρημσ τοθ Γάλ
  λου συγγραφέως- ΛοόΤ Φβγιά*τ:
  «ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜ1ΝΙΛ».
  Έκτός προγρώμματος σινεάκ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ — Σήμερον
  ή θαυμασία ό*ερέι·τα «Ή Πρινκή
  πισσι διασκεδάζει·. Μέ την Ζσν
  νέτ Γϊέΐνορ κοΐ τόν ΆνρΟ Γκαρά.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (ΘερινόΟ — Σήμερον
  «Ή μ ι τ ά. έπαναστάτις» μέ την
  ΣΙρλεϋ Τέμηλ.
  ΟΟΥΑΑΙΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριστούργνιμα
  τού Αονΐ Φεγιάντ:
  ΤΑ ΔΥΟ
  Τό λαοφιλές μυθισχό
  ρημα τού Γάλλου
  έ
  ΛΟΥΪ ΦΕΓΙΑΝΤ
  ΙΜέ τούς κορυφβίους
  τής Γαλλικής β*η·<ής ΆχλΙς Τΐσώ, ΜωρΙς Έσκάντ, κ<*.1 ή μικρά Κλώντ λΐπάρζον. Μουσική: Μωρίς 'Υ- 6α£ν. Έκτός προγράμμα τος Παραμάουντ (.ζουρ νάλ). Τή» προσέχη ε»δομ«6« ΧΒΡΙΣ ΜΕΤΑΝΒΙΑ ΒΟΣΝΙΑΧΟΙΕΡΟΤΕΣ Ταινία ομιλονο* Έλληνιοτΐ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θΐΑ,βφηγότ ά)π Αναχωρεί έξ& Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥ¬ ΡΙΑΚΗΝ βράΐυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρΑ- βο κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬ ΡΑΙΑ, Σύρο*, ΤΗ- ΝβΝ, Ηάρον, Νάξον. Α1ΜΑΤΑΑΚΜ Τ>λ·«. 1-11
  ΠΡΑΚΙΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΙΜΟΙ
  ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
  1) Η ΒΙΕΝΝΕΖΙ&Η ΖΩΝΗ
  κου άντιχατεστησε τάς άνβυ
  νιΐινας κοινάς ςβινας χαΐ τι
  ρ·ν«ί
  2).Η ΕΟΛΛλ ΟΡΙΖΙΝΑΛ
  καθ κατηργησε τα «καλαί
  αβητα μηαλ6ματ« μ«1 μαντα
  ρΐβματα είς όλαι τα νβαομα
  «μ κ·! βερματα.
  3) Η ϋΟΛΛΑ ΚΟΛΜΠ
  δια την Μβλλαβιν παντός υ
  ■λ·νβ» η ·μ μέταλλον αντι
  κειμένου π όβχε(βυ ηοθ <ιερι ■χει νερο χαί μιταΐνει στα ■κηι·. ΖΒΤΟΥΝΤΑΙ άντικροαΐΗΐβι ίι' ολαε τ«ί κολεις τ4( Νέιαον. ΓΐνΐΜοΙ '«ντιιιρο·εΜΐ·ι οί* 4 Κό Α Ν ΟΡΘΟ-» Τ ♦•ΥΙΤΑΗΑΙΗΙ-ΙΥΑβΥ·. ΗΙ · *»· ΑΠΟ ΤΟΥ βΡΟΝΟΥ £Ι£ ΤΗΝ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΝ ΗΙΑΤΡΑΓΙΙΗ ΙΑΣΙΛΙΠΙ= 208ο» Απέκρουσε" χαΐ χατέφερε τα ήΛ μέ τδβ— γοργα—τα1 έ οιρ'»»νύ»ιζ· τό ακβθΐ τού μέ τ4 βη ίεξιβτεχνία, ώιτε χβ*β(ς ϊέ' ή ξ<ρ« χ«λ*·χαλ4 κειίς ή-βν δ αΐ6 χος τβιι. 6 βαθΐλ^β; ή δ λ«ίς, χο η*λΐ|0 ή τί νί« χοιοΐθΓώς· ιοας, α'ίς ατιγμέ: τ«0 ένθ·υοιαοιιβΟ τβυ, νά μην τ·ν ήξιβΐν «υ;ε 6 .διός. 'Αλλχ μιΛ ιέϊοΐα δίκλοκρϊθ» ττίοι £έ> μκαρβθαε νά βαστάξη έκ'
  άπειρον. Τικψ'ις α;χιοαν ν£ γεν
  νι·Β«ται.
  —Είααι κ·υλΐ|μ|νο(1 τοθ
  ναξε μιά μΙ·κ δ Μ*ρά
  —Θ1 α! οτείλβμΐ αιή* χρεμ'
  λ»! συνειτλήραοΐν ί Φ?«ρίν.
  —Πεβΐσοΐτΐοι; οτβετ^ χά Ι λιγ«·
  τιρο ταλΐντβΐ τ·0 ΙφΑνβζαν β λ
  λοι οττ)ν έθνβσανελιυαι.
  'Αλλ' β&ϊές, π»«γματιχ* μιθ«.
  οΐίίν»ς, ίέν εγνώριζεν ι5?ε φίδο
  υ:ι ταραχή. Ξιν·ια)οτ·(, ίΌχίρκι
  ζι χά κλ«άιΐ| τού, 1 ώ 5λβ τέ Π τ
  βίαι έβούΐζε Υΐί τ* χρέτ} τ·υ. ΤΙ
  τβν Ιν·ι»ζιν &* 6 κίομος Ικβιρα
  ξ*ν«ϋί"ν, |χρυφοαοορμ«ύ;ιζι χαΐ
  δι^ρβόίίβ κΐθ ιθ^ιαχε τα μ
  κου τβϋ Ιπί?ρΐκαν ξαφνικα νά νρχ
  τί ϊ/α οηΐτι κριγχΐ|ΐΐ[«έ νά
  θίτχ} —ολυτβλ<5 ίιΐκνκ, νά ή βθλθή Μ χαρίζη διαμχντιχ σέ ναγ·ϋδίαΐρι Κ «·Β μ*λοΙρ£μχτ«( χκί αέ χοχί- τΐ'! ΣΙν Ζΐός Ικρβχβιροθοεν ά ητοΊρος μία» ατήν κατκιγίίΛ, για (Ι ήξΐ'ΐ η»ς ήΐαν 6 μαΌτορι,ς Β λων τίν θυιλλβν. Άν τ·0 έπετΕ θιντα συνίτριβι τϊϋς Φιλΐατ«(·»ς οΐν αλ?ς Σ»1 ψώ', μέ τό ρίκαλα ] &% ό ί ιίχβνΐας. Έ» 6 μκρβοΐά τού ... . γέταν ή α'βιισοες. Ι φ ίλβθθι τέν ίϊύθωναναν οί δ« ψ'·(. ή γιγβν- τια δόναμΓς τευ αίαθβνέταν επί τί λους "ώς βρΐσχέταν στό οιοιχιΐ"» τ,—ς. Τίς χρΐοίμις έκεΙ«ες ήμέρες ά<ρι6ί: ηρίν νά οβύσΐ|, ή «ού/,χρί τι; Ινεργητιχίττ,ς τβυ εκατ]χε δψώ νεντας μιχ τεραστία ,φλίγα, μιά τρμιρή λάμψι. 'ίπί τέλ.»ς ίξχε λαχη οτ6ν 5 θρ«πο αυτόν μιά άκο οτολή &ι% τής μΐναλβφοΐχς τού. Έπρόχειτβ νά άνκχαιτίθΐ ϊδ «»«· χίνεϋχτο, νά σ :αμ*τήαη τέ κεκρω μίνβ. ΜΙ Βλτ) τή ίύναμι τβθιί «( τβυ έρρΐχθηχε μέσα οτά γεγονότι», 4γβνίσ8ΐ|χε μόνος εναντίον χιλιάδ νά γυρΐθΐ "«ατά κια» τέν τ>οχ4
  χ% ϊπανΒαταοεβς π«ί> 6 Ιδιος ιΐ
  χε βίση ·ί( χ(νΐ99ΐν.
  Ή χατακλτ,ιιτιχή τίλμη α&τν]ς
  ττ}ς κϋλιβς 6«έρ τβν δδ· άντιπί-
  λάν, ·Ε διαδςλιχίς αυμβευλές κ«υ
  Ιϊινε βΐήν αδλή έΐίίμοζ'χν Βλβ
  χά Ι πε|ΐβ3<τερο τή ΜχρΕβ—Άν· τοιιανέττκ. Ή !8έ« κ Ο ΜιραμΓώ ήταν νβ Βιώξουν το χ»χ* με το χειρίτερβ, ν* χατΒθϊβίψικν την ιηβνίστοισι διά ττ,ς άναρχΕας. Αα χή ή:αν ιζ κερίφν,μή τού «κελιτι· χ^ τβθ χΐΓρβτίρβϋ». 'ΑφεΟ ίίκ ιν νβ βιλτιώβευν τ^ν χά- , Ικρεπε νά κροοηαβήαουν έηιδεινώανυν, !κε*ς θά £χ« νεν ο γΐΒΤρίς κ«υ γΐβ νϋ ίκίοκεύ αΐ τή θεραπιί», θά έπρβχκλοθαι μιά χρ(οι μέ τή ββήθεΐκ ίιεγερτι- <βν. Μ μην άπεχρςύσω,ιε τέ λαί- «έ χίνημ», «λλβ νβ τό διοχετεύ ' νβ μην πολεμήαιβμε την έ- θνβουνέλευσι χατά μίιωιιβν, άλλά ν> έξεγεΕ·α>με χρυφχ τέ λα· γιβ
  ,ά ιήν Βιώξι ι Ι!ι·ς· νβ μην έλκΕ
  ζαμε φ έπίνεΒ· τής ή»ιμίκ(χ«1
  νη;, βλλ' άκεναντΕας νά
  Ιξιοθή'βωμεν Ι·ς τβ ί*ρ* την 48ι·
  χ(« χαί τή 8«σφ»ριαι τής χώρας
  κ' ίτοι ν' άνογχίσωμε τέν χέΌμβ
  νά ξανβζητήση τάξι, την τβξι την
  νά μην δπ ο9οχω;ή9«με
  «■ό ίϋϊενές, «5ϊέ χρέ τε9 έμκ/ιι
  λ[·υ ηελέμ·» — αυτις ήι«ν «Ε κ·
  νήθιχες άλλά ηολιτιχβς σχέκμι;
  ηροτίσεις πιϋ 5κέ0οιλλεν 4 Μΐ-
  ραμκή.
  (συνεχίζεται)
  ***
  • ΙΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΧ
  ΚΩΝΗ. ΕΜ. ΟΟΑΥΑΑΚΗ.
  ΕΙβικευΘεΙς έν ΓερρσνΙα είς
  τα νοσήματα Στομαχου βντί·
  ρων καΐ Ηττατος, δβχεται
  το6< -ηασχοντας έκ τοθ —.«τι κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείω τού (οΐκΐα κ. Χβλιδώνπ) Τρα(« 'ΛριθΜ. τηλ. 7—91 ||κοΐΓΐο.ηικη Π)ΣΚΕΥΗ 1Ο ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ "Ανατολή ήλίευ 5 λ. 46. Δδβις 7 λ. 12 ΟΙ ΤΒΜΑΧΙΕΜΟΙ Μέ τό φοικαλέον ϊγκλημα τής Κάστρου άττησχολήθη ίιλλοτε όλό κλήρος ή Ελλάς. Ή συνοικΐα βου Τζει άκόμη άηό τα σχόλια καΐ ε16ι κώτερον τούς άναστεναγμούς καΐ κατάρες νέων καΐ γέρων. Ύτΐάρχβι μ" ίνα λόγο άκόμη ζωντανή ή άτιή χησις τοθ τρομακτικοθ έγΐ'λήματος: —Καστρου Εγινες εΰλογημένη' . τίς προάλλες μια άγαθή ί —Τό ν!·ν Γερμανικόν _1κ· ηΐλιν. Τέ νίβν γερμννιχλν Ζίηκιλιν ίδ ίιι·Τον θά αντιχατβατήσΐΒ τό κ «έ τίνες χκτσσιραιαέν είς «ν Ύβριν άε·οκλάν·ν * βοαργκ» θΐ είναι Ιηΐμον τόν Ά κρ(λι·ν τ·θ προοιχεθς 1{»οςι 5«ο τε θά εκβνβληφθϊ Βι' αυι«θ'ή τ» χτιχή Ιίς γ κη{—ΒΐρεΙβυ Άμερικ^ς. Έπειδή ό νίβν άιρακλάνιν θα πλ^»·Οΐοιι οχι δι' δίρβγίνειι άλλί διά β- φλεκτου άερΉκ, τ! ίττοΓον είνε έαρότιρον τι Ο δδρογένοκ χβτββάλ λβνται φρ·ντ(δες οκεες τό άερβ οχαφ·ς Ιχει ίσον το ίυνντέν μι δ π τάς έκ
  δηλώσεις τ·υ.
  Ό Άλλβς
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  6. Α. Χ*ΜΑΡΑΚΗ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ Ν" 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ έςτιβφαλιομενην τ«χύ-
  τητκ 14 μιλλίΝν.
  Αναχωρεί έκκβτιιν
  ΤΡΙΤΗΝ κ. μ
  δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλΜΐδα, Αί-
  δπφον, Βσλον, Οεοακλο-
  Ένοιχι άζκτοΊ δωμάτιον κατάλ
  ληΐον δια γραφίϊον παντόςεΐδους.
  ίργσστήοιον ^ΒτιτιΚΓΐς. κοηιέλλων
  κτλ. όδός Σελΐνου παρά τη Άγρο
  τικη. Πληροφορίαι παρά τω κ. Ιω.
  Τζανάκη.
  ς
  ρβυν ι'ς Ιτβι
  ***
  —Ή μοδ» τβν έξ«ν<ινΙ οιων. Ζ*ΐ)ρ^ν Ιντύπιβσιν κροεκάλεαιν εί( ιή' Β«λτΐμί»τ)ν ή κ>ΐ]·οφβρ{α
  χ«θ' ή' τ) Γ/ίλβΙντυ Ρ.χρέλλεΓ,
  τ·0 πρί τιντς άκοθχνίντος
  γιθ Ιλκβιν άκό την
  ιμ τής πόλεως την ζηΐη-
  ββΤοαν δη' αυΐής κδΐΐαιν γαμ·»,
  Ιξΐ)φα»ίαβτ). Ή οΐχεγένειί της ίέν
  ίγνώ>ιζε π«υ ιΐχε ό ή
  μέ τβν δηςΐβν έιέλιαε τους γά
  ιΐ}{··ί3Ηε Η είς
  την βσ'ονομ'αν. Μετά
  έν τούτοις Ιξ«χρι6ώθΐ( Βΐΐ ή δέ
  Ο3(ΐ>1ς Ρ^χϊίλλερ ιΐχε νομφιυθΐ
  Ινα δτΐίλληλιν τραηεζιτικβθ γρ»
  Ν'.ώντλιϋ Ου«τίρχελλεν, με τέν
  δτβΤ<ν χ»1 άνεχώ;ΐ{9»ν είς μακρυ νδν ι»ξίδ: δια τέν μή α το5 μίΧι «ς. ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΗΣ ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΑΟΓΟΙ Τέως (ατρός ΕΰαγγελισμοΟ σπουδάσας επί ττβνταβτΐαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω Ιατρείω τού Δδός (Πλατβιά— Στράτα) Εναντι ΦαρμακεΙου κ. Ζαχαριάδου. Ή βΤσοδος έκ τή« όδοθ Καγιαμιΐί). "φραι έπισκέφεων 9-12-4-7. ΕΥΑΓ. Γ. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Δέχβτσι καθ" εκάστην θ—Ι «. μ. καΐ 5—7 μ. μ. Επί της όδοθ Άρ.αλθ8ΐα( (Πλατό Σοκκάκι). Ή βΖκ·γίν<(οτ τοθ Ιχτρ«0 χ Ι. Δροίχβκβόλ·» κηλεΐ τ) έν·ικ ά ζΐί ·»*ν ·ί<(αν -ής χειμέντ,ν ι ΐήν ίδίν Ά»ιάδΜ{ί καρ* τ ο Μβκ αειβν. Πλ~ρ»βρ·ρί3ΐι καρά τ) ι Β'α ΤΟ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΖΑΝΤΕ II ΕΙΝΕ ΓΛΥΚΟΠΙΟΤΟ ΚΑΙ ΑΒΛΑΒΕΣ ΨΑΡΙΚΑ « βχεΐα μικρά κο( με νάλα είς τό κατάοτημα Έμ Κρασά.η (|*αν«ι χβλαιας Νβ μβ^Ιβς) 11« τιμ* ά ΛΑΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΙΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ι. Ε. κ·ί Ταμι<υτήρι·ν ««Ι άνιβνονριναί τΐόλβις 'Βλλ § Είς τό πρώτον φύλ¬ λον των άνακαινίσεών της: Ι Ι θά Βώαη είς τας άνα- γνωσχρίας καί τούς ά- ναγν-ώστας της, ενα ά· κάμη άρίστούργημα: ΤΗΝ ΕΛΙΣΑΘΕΤ ΤΗΝ Γ1ΙΛΙΚΑ ΤΟΥ 1ΡΥΛ0Υ βΙν«ι 6 νολνοθάς μιάς καρ £ιά(. Είναι ή Ιβτβρία της ζε. πς τής μ«λ«νχολΐι«ίι« Αΰτβ κρ«τπ(ρ«ς πβΰ έκ·ρ«α* τ« η« ριβσέτΐρα χρόνιετ της είς το ΡΝμβιντιχβν Άνάκτβρον τής Κερκύρας «Άχίλειβν» καί ηβν Α άνάμνησΐς της διβτη ρεΐται αίς ίλον τόν χβαμον ώς ενβς ώραΐος βρύλος. Β ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΗΙΊΧΑΙΚΊΙ Είναι 'ένχ Ιστοριχο άνά ννβιομα γραμμίνο είς βκβρα μιλλο γλαφνρο ΰφοςάκο διά σημο Ιοτβρικο συγγραφε». κου β« Ιγβητπύση, β« α» νκαπάσα καί 8« κρ«τησο & βιακτΜτο τό ένδιαφέρο. Είναι το τρννερύτερο ρ«ι μάντζβ, ο γλνκύτερος υμνος πρβς την γυναΐκα ηετν,βυτε ό θρόνος, ουτε τ* ο τέ μ μ* μι άς κρ«τ>ιάς αύτοκρατορΙ«$
  δέν στβθηχαν Ικβνβ να της
  δώσουν τη χαρα να τής άκο
  Ηαχρννονν τή >υκη ηον τής
  Ιβιιχε τβ φΐίτοστίφανο τού
  μαρτυρίαν, τβθ
  τίς ■
  Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  Είναι Τβ νέον νγχ
  β' αποτελέση τβ Ιντρύ
  φημ« Μάβε (ύαιαθπτης καιρ
  οικς ηβυ βά συνκινησα βκβύ
  τ«τβ ιιαΐ βά , φέρη βαιιρνα
  είς τα μ«τι«>
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  II
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ίάκωΐος Τριχβ
  κης ταμΐσς Λ-ηκή'ς Τρατιέζης Κοθ
  λα Πολυχοονίβου Εοωσαν άμ·ι
  βαΐαν υπόσχεσιν γάμου,
  ΓΑΜΟΙ.— Ό κ. Έμμ. "Αγγελά-
  κης Συμ)φός έκ Σητείας καί ή δνΐς
  Έλλη Κ. Μέροα ετέλεσαν τούς γά
  μους των την παρελθούσαν Κυρι
  ακήν.
  θερμά συγχαρητήρια.
  Ε. Α.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Μόλις ου
  /ελθόντες έκ τής πληξάσης ήμίς
  συμφοράς έκ τοθ Θανάτου τοθ ιΐρο
  σφιλοθς ήμΛν συζύγου καί πατρός
  Γεωργίου Βουρεξάκη ή Πεχλιβάνη,
  αισθανόμεθα την υποχρέωσιν Ινα
  καί διά τοθ τθπου εοχαριστήοω
  μέν πάντας τούς όπωσβί|ΐΐοτε συμ
  μερισθέντας την θλίψίν μας καί 16ι
  αιτέρως, τόν τύπον τής πόλεως,
  τούς καταθέσαντας στεφάνους Πρό
  εδρον τοθ Συνδέσμου των κτηνο
  τρόφων κ. Εμμανουήλ Μπαντου
  β&ν, τόν Αρχηγόν τής ποΒοσφαιρι
  κης ομάδος τής Ε. Γ. Ο. Η. ».
  Σάββαν Σιριτάκην καί τόν ΣθνΒι
  σμόν των Κρεοπωλ#ν καί 6λως
  Ιδιαιτέρως ίνα έκαστον των σανό
  δευσάντων την έκφοράν τοθ λβι
  ψάνου φέροντες τουτο επί τβν χει
  ρών μέχρι τής τελευτα'ας τού κα
  τοκΐας, ώς καί πάντας τούς ίλθφν
  τας έκ των χωρίων των ίνα ά
  ποτΐσουν φόρον τιμής είς τό* ιλΧι
  πόντα προσφιλή ημών σύζυγον καΐ
  «ατέρα.
  ΟΙ εύχαριστοθνΐες
  Ή σύζυγος
  Κνλλιρβη χήρα Γιιιρ
  Τα Τέκνα
  Δημήτριος Β€υρε{>Μη(, ΦεβδΜ
  ρβ( Βο»ρεΕ·Μη(, &«ναταντι«ε·(
  Β{
  ΑΙνυπτιώτης Έλλην Λνεζσρτητος
  οΙκονομι»Ος ζητεί νά έργοσθήπαρά
  σοβαρώ μόνον οΐκφ, άμισθεΐ, επί
  συμμετοχβ κέρδη 'Ανωτέ-Ότς μορ
  φώο&ως πεΐρας έμπορικί)··, βιομη
  χανικής Νεώτεραι μέθοδοι ύρ·γα
  νώσεως. Ικανώτοτος άλληλονρά
  #ος Γαλλικής, Άγγλικίϊς, λογι
  στής Σχέσεις έν ΑΙγΰητω, Εύρώ
  πή Εύχέρειαι ταξειδ'ων έξωτερι
  κόν. Απευθυντέον: Α, Β. «Άνόρθω
  σιν».
  Ζητοθνται μΐα ή δΰο οΐκότροφο
  (μαθήτριαι) παρά καλής οΐκογενβ!
  άς. Πληροφορίαι παρ* ημίν.
  'ΒνβηΐΜ γενικώς χαρτόσημακαΐ
  γραμματόσημα Θά ευρίσκεται είς
  οιονδήποτε ώραν τα ζητήσβτβ είς
  τό καφφενείον Έμμ. Κουμαντάκη
  Πλατείαν Βενιζέλου.
  Ζητειται
  11—18 ετ»ν
  Οπάλληλος ήλι
  είς τό ΚατάστΓμα
  ρακά ό»ό Φ
  ς
  Μι
  1118 ετ»ν είς τό ΚατάστΓμα Μι
  κολάου Σταυρακάκη ό»ός ΦαιστοΟ,
  ΗλαροίορΙαι ώ φ [&(ω,
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Βροχήν προεβλρπε διά την χθασι
  νήν ημέραν ή μετ€«ορολογική ύττη.
  ρεσία.
  —Άλλά ή πρόβλεψις δέν έπηλή
  Θευσε, παρ' 8λο πού δλοι ηθχον
  το νά άνο'ξη τούς κρουνούς τού ό
  •ορανός διά νά δροσΐοο τόν φρυγ
  μένην γήν καί νά άποκαθάρη τ/Ίν
  πόλιν καί τα χωρία άπό τίς καλο·
  κσιρινές ΛκαθορσΙίς.
  —Συγκίνησις είς τούς συμπολί¬
  τας όιταδούςτοθ γυμνισμοθ έξ ά.
  φ-^μής τής νέας σταυροφορΐας την
  όιτοΐαν όργανώνει ό 'Αρχιβπ ·<ο πος "Αθηνών κατά τής άνηθικό τη τος καί τοθ γυμνοθ. — Να είτοθμεν δμως την άλή. Θεια. —Όμολογουμένω» οί γυμνισταΐ τό εΤχαν παρακανει. — ΚαΙ ϊπρεπε νά νχτυηηθό τό κα κό «ν δχι ν»ά λόγους^ήθικής τού λάχιστο γιά λόγους α1οθητιής καί βεβασμοθ πρός τό ώραϊο. —Τα γκρΐζα φθινοπωρινά σόννε φα δέν Εφεραν μόνο τή μελαγχο κια στΐς εύαΐσθητες καρδιές, —"Εφεραν καί την άγνωνΐα καί τόν πονονέφαλο των χειμΐρι νών έξό5ων, βτοΰς οΐχογενειάρχας. —Ή άλλαγή βλέπ»τε τοθ καί ροΟ σημαίν ι καί ά/λαγή κουοτου μιών, τουαλβττων σημαΐνει τταλτα. ίτΐισχευές σπιτιων. σόμιες κι' δλα τα συμπαρΓμσρτοθντα τοθ χε μώ νος. —ΚαΙ δλα αύτά προοτΐοθέτουν άπΐσχνασ ν τοθ πορτοφολΐου άκό μη χαΐ τοθ πΐέον εϋτραφοθς. —Είναι δέ γνωστόν 6τι είς την εποχήν μας τα εύτραφή πορταφό λια σπανίζουν. —Αξιέπαινον τωόντι προσπάθκι αν κατοβάλλει ό Δή ος διά την Επισκευήν τΛν δρόμων τής πό¬ λεως. —'νλλ' επαναλαμβάνομεν, βΐναι άνάνκη νά έπισκευασθοθν καί γΙ βρόμοι των προαςτεΐων διότι αλ λως Θά καιαστοθν άβιάβατοι τον χειμώνα, —Πιστεύομεν βμως Οτι Θά γίνη καί σύτό, —Ή προ^Θεσινοβ ^άδυνη πυρ- κοΐά πού έξερράγη είς τό καταστή σα ηλεκτρικήν είδων τοθ κ. Κα πνή ητείλησε πρός στιγμήν νά λά βη μεγάλην Εκτασιν λόγω τοθ πνέ· όντος σφοδροθ άνέμοο. —Χάρις δμως είς την ίγκαιρον επέμβασιν καί τάς συντόνους προ σπαθείας τής πυαοοβεστικής ύπη ρεσίας κοΐ τής Χωροφυλακήν τΰ πθρ κατισβέοθη πρΐν λάβη άτΐϊΐλη τικάς διαστάσβις. —Ή είδησις Οτι είς τάς Αθήνας Θά όργσνωθοΰν επισήμως ά πό τόν Δήμον την ερχομένην έβίομάδα κα»τ,άο«ς κατά τίς νΡχτ;>. μέ φεγ
  γάρ ι, άνεθΛρρΓ)οΒ, καί τούς δικοθ·;
  μας κανταδόρους.
  —ΚαΙ κάνουν ά πό τωρα αύτοΐ
  τίς καντάδες των καί χωρΐς την
  ένΐσχυσι καί οργάνωσιν βεβαία τοθ
  ΙδικοΟ μας Δήμ~υ.
  —ΌφβΙλομεν βένοομολογήσωμεν
  8τι πολλοΐ τα καταφίρνουν Αρίστα.
  —Άλλ' ύπάρχουν βίβαια καί οί
  Θλιβεροΐ ΘρηνωδοΙ ^καΙ οί φ«να
  σκοΐ τής άπογνώσεως «ου Θα ήτο
  πολύ προτιμώτερον νί Ελβιπαν.
  —ΑΙ εργασίαι διά τΛν «ποπβρά
  χωσιν των νέων φυλακβν τής Άλι
  καρνσσσοθ Εχουν διακοπζ άπό και
  ροθ χεϊρΐς νά έπαναληφθοθν έν^
  πρό μηνθν ή κυβέρνησις είχεν άπο
  φσσΐσει την χορήγησιν ττιστώσεως
  δΰο έκατομμυρίων δρσχμώ·.
  —ΤΙ συμβαίνει λοιπόν καί δέν
  έτταναλαμβάνονται αί εργασίαι;
  —"Λρτιο όμολογουμενως τό νέον
  4ί?μ τοθ Σινέ Πουλακάκη «Τα &ύη
  Χσμίνιο·» πού ήρχισε προβαλλόμκ
  νόν άπό χθές,
  —ΔΓ ο καί δικαιολογεΐται άπολό
  τως ή παρατηρουμένη κοσμοσυρ
  ροή πού ΘΑ συνεχισθή ασφαλώς
  καθ' δλη τβν έβδομάδα.
  έ Ρέπβρτερ
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ.-Ό έκδοτικός οΤ-
  κος Αθηνών Γκοβόστη κυκλοφορή
  έν τόςτων ημερών την ττοιητικήν ου·,
  λογή τοθ κ,Μ,ΚαρσμπΙνη€^ταΘ«ρές
  Φωνές». "Εκαστον τεθχος Θά τψα
  ται δρ. 90,
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
  Ό Στρατηγός κ. Άλεξά»»ς Ινβι
  κιάζει την βλησΐον τής Άγροτική^
  Τραπέζης ευρισκομένην οικίαν τού,
  "Ωρα επισκέψεως 4-6 μ, μ.
  ΑΝ ΟΡΘΟΙΙΙ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  Ρ Ι ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Έν 'ώ μεταξό τούτω ό «. Μαγδ«λην1)ς έπλησΐα
  (τι ττρβς τού* μάρτυραΓ, Ψαιθομάνναν, Πριβιταν καΐ
  Βρωμοοπιτάκην καΐ βΤτιβ πρός αύτούς.
  —Δέν μέ γνωρ'ζβτε;
  Έμειναν καΙ οί τρείς ένκληχτοι, άνένκυσαν βλ
  δια της κεφαλής δτι οέν τόν εγνώριζον. Τότβ 6 κ
  Μΐγ&αληνθς έστραφη πρλς τούς δικαστάς, κσί εΤ-
  τιεν ήοό.ω .
  —Κόριοι δικασταί, οιατΑζατε ν" άπολυββ ό χα·
  τηνβρούμβνος. Κύριβ πρόβ&ρε, οιστοξατβ νά βΐλουν
  Α· έ £τ«ό κράτησιν. Ό άθρωτΐος &που ζητιΐ", ίέν
  εΤνε σύΐος, άλλ' 4γώ. Έ1) ώ εΤμαι ό Γιάννης Άγι·
  άννης.
  Δέ ν ή οόετο έντ»« τοθ οικαστηαΐΌυ οθτε άνα-
  πνβή· των γενικόν θαυμασμόν 8ι εδέχθη σΐγή «άν&η»
  μος. "Ολου< τούς έν τ|) βίβοόοη κατέλαβεν ό θρη οκευτικός έκβΐνος,φοβος, 6ν οΐσθάνβται τό πλ()θο«. οσάκις επιτελείται τι μέν01 «αί σεπτόν. ΤΑ πρόσωπον τοθ προέβρου έν τούτοις περ'βχύ- βη 6«6 συμπαθσθς τινος λόιιης· αντήλλαξεν ςυτος νεθμά τι μετά τοθ ε'σαννελίακ, συνωμΐλησβν ολί¬ γον καΙ χαμηλβ τβ φωνβ μετά των —βρ( οϋΐώνβικα στΛν Ιπειτα ίβ. ατιοταθεΐς κρός τώ δημόσιον, ήίώ τησε μετά ήθους υπο πάντων νοηθένιος-—ΕΟρΙσκε ται *6* κανένας Ιατρό<; Έλο ββ τ*ν λόγον 6 ιίσαγνελεός. —Κοριοι δικασταί, βΐπε· ι δ απροσδόκητον υπο τοθ όποΐου οιαταρΑττεται ι) συνεδρίασιν, φέρει ημάς ιΓς ΐι ς Τσβημσ, 6 περιττόν νά εκφράσωμεν. Πάντες ννωρΐζβτβ, έκ Φήμης τουλάχιστον, τόν αξιότιμον κ, Μβγ6αλτ]νΐ}ν, δήμαρχον ιης Μ. επί Μ .."Αν έν ι ώ * κροατηρ ω ευρίσκεται Ιατρός τις, παρακαλοθμεν β ο τον μβτα ιοθ κ. »ροίδ£ου, 6π«ς ιύαρεσ*.ηθ{) νά ίλ- θ[| παρά τώ κ. Μαγ&αλην{| κοΐ τβν συνοοιύση είς την ' [ %'αν τού. Ό κ. Μαγ&αληντ)ς {έν άφί,κε τόν ε'σαγγελέα νά τελειώση τόν λόγον. —Σβς εοχαριστΦ, ι ύριε είσαγνβλεθ, άλλά βέν εΤμσι φρενοβλαβής ώ* θά ^Οτε. "Ηλθστβ είς την άκμήν τοθ ν ά κάμετε ίνα μέγα λάθος. Άποΐοσατ» ούτον τ4ν άνθρωπον έκπληρα ίνα χρίος Ιερόν ό κατάδικος εΐμαι έγώ. Μδνος ί-νώ βλέπω έ&6 σσ Φ«2ς τα πράγματα καΙ σάς λέγω την αλήθειαν. Ό¬ τι κάμ>ω αυτήν την ώραν, ό Θι<^, έ«εΐ επάνω, βλέ νει, κσί τοθτο άρει ι. Ήμποββϊτε νά μέ συλλθβετε, • φοθ εΤμαι παρών. "Εχαμα δμως δ,τι καλόν έδυνή θςκα. Έκρύφθη«α οπ# εν άλλο δνομο, έπλούτησα, έξελ«χ6η<ο δήμαρχος ήθέλησα νά εμβω πάλιν μετα ξΰ τΟν τιμίων άνθρωπον άλλ' ώς ΦαΙνετσι, τοΟγο •Αν εΐμκορβΐ νά γίνη· Τέλος πάντων, είνε πβάγματα τ· ό» Τ ι βέν δύναμαι έβώ νά έξιστορήσω· δέν θα οας βιηγηθβ τόν (ϋ·ν μου* μίαν ημέραν θά γΐνω γνω στός. "Εκλεψ*. τωόντι Ιχλιψα είς την οΙκΙαν τοϋ έ π σκόπου έκεΐνου· ι Τνε άληθές' ωσαύτως είναι άλη- θές «αί δτι ίκλϊψςι χρήματα τοθ παιδιοθ τής Σαβε Τ άς, τοθΜ'.χαΑ—κη όνομαζομενου. ΔικαΙως σβς είπαν βτι ό Γιανν-ς '^γγιάτνης 6ιι()ρξε κάκισΐος άνθρω- πος. '^λλ' »μως, ίσως βέν επιβαρύνη αυτόν δλον τό πτβΐσμα. 'Ακοόσατί, κΰριοι δικασταί1 δεν κρίπε είς άνθρωπον έξουθενωμένον. οποίος εΤμαι έγώ, ν£ βΐοη συμ βουλήν βΐς μ(ιν κοινωνίαν, άλλ' ή άτΐμω σις ά«ο δπου επροσιάθησα νά έξέλθω είνε λόμη βλ,αβερΑ. Τόν κβτεργίρη τ*ν κάνουν χά κάτεργβ. Λ4βετε, άν θέλετε, ύκδ σημείωσιν βύτό τό πράγμα. ΠρΙν τοθ κατεργβυ, ήμουν Ι»ας κτωχός χωριάτης άν θπωπος μέ πολύ πβρωσμένον νοθν, σχεδόν 8να<, βλβξ. Ήμουν ήΧΐθιθς καΙ Ιγινα Φαθλος· ήμουν ξύλο>
  κα( Ιγινα Βαυλός. Ακολούθως μέ έσωσεν ή βπιβΐ
  κεια.καΙ.ΔγαθότηΓ, ώς μέ είχεν άπολίσει ή αύστη>
  (Ατΐ]«. 'Αλλβ ζτ)ΐΛ συγνώμην δέν είναι δυνατόν
  νά κβταλσβετε αύτούς μου τούς λόγους. θί ιδρετβ
  ι(ς την οΐκΐαν μοί), μέσα είς χήν σΐΑκτηΐί τής έστΐσς
  |, τόμισμα· τό 6'ψρ«γ«ον δπου 6<λεψ3 πρό έ«τά έ τ*ν άπό τό παιβΙ, τόν Μιχ«λάκη· "ΑΙλο ν4 πρςσ- θίσω βέν Ειω. Κρβτήσατέ με. (ουνεχΐζβται) ΛΥΚΕίΟΝΟ'ΚΟΡΑΗΣ,, Ι. ΠΕΡΑΙΚ4ΡΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒείΝΕΙ: 1 ·Είατ«ίι·ν Γυμν«αι·ν χκί μικτόν πλήρες: ' (Βΐί τΑν Α' τ*{»ν το» ββ ·1ο«χβδοιν έφίτβ(, βκ»{ μκΙ Μ«τ* το έκύμβνον ίτο{. «πβφοιτοι ν ής £τ τ* {«Μ( τ&ν ΑαμοτΐΜΝν ΧχολβίΜν) Ό«Τ«ταξιβν Γ«ι«νά*ι·ν Άρρ*ν»»ν ν* Οηλέ «ν χβριοτ*. ('Βφίτοβ β« λ«ιτβ»ρϊήοο ή Α' τ·ϊΐί. ,ΐς τΛν ί>«βίοιν β* βΐαβχβδσι μ-βοΐ«ί «Χβντ·ί *ν
  βειΛιιιον ό' τ*ϊε·»ί τβδ Δομβτιχβυ Σχολείον).
  ϋλϋρβς *ί«ΐ*&·» &ημ·η*** 2χ·λ·ΐ·ν.
  4. Να«ι«Υ-¥···ν·
  5 ΟΙκ·ν·ν]Ι»βκ·ν Οίκ·Τθ·»εϊ·ν. Ό
  ' τβδ Λ»ι«ΐβ» κ. "Εμμ- Λ- Πετρείιιΐιβ μ.τά
  4ί τβ» »»τβιιιεΙ κ«1 διοχιια—
  2
  3.
  τής
  τβδ Λ»ι«ΐβ» κ. Εμμ- Λ- Πετρείιΐιβ μ.τά τής
  β4κ©νεν8ί«ί τβ» »»τβιιιεΙ κ«1 διοχιια—ι μετ* τβν
  ΐβΝν
  ΑΐκβτρβφΝν.
  Άηί» τβδ ίτο»ί τβύτβ» Β4 λειτβυργήσο έν χ$ ΟΙκβ
  Ζ ί Μ> Π
  Ζό τί «μ«βν ίηβ«εί«ν τήί *„ Μ«Ρ> Πενρακι.
  Βΐόιϊβί Ι?«βΐηητίΐί. 6·">μίν·.ν έν ιμ ©ΙκοτροφεΙν ύηβ
  βοηΒεΙ τί ««ιδία είς την μελέτην μ«1 τ« *π,β-ί
  μ, «ατ« τας «·ββ»ί τ«ν έ* τββ Σχολείον».
  £άναι νλϋσθβΐ ΈΜτ£>ς τήί Γ«λλικήβ βι μββπτ.1
  ίύν«ντ»ι ν« βιί«χβ«οι >»1 Άνγλικα μιΙ Γερμει
  νικ»
  « Χρ«βϊΐ«·*ι>««·—'Βϊνιχή, αύ
  έβνιπάς μ*5 ττ«ρ«β*οεΐί Ν«1 Τ»·ν ύ
  Διά
  ρΓ«κντ«ϋ ί
  *»χ«ν»»Υί«ν τδν μαβητβν Ι«»1 Ιδιαιχίρΐίί τβν
  οχ·λι«·ί »ι%ιΐμ«ΐ·ΥΡ«»·ί κ».
  _ύμβ«νβ μ* »*ν Α. Ν. «β» ρ«βμ«·ντ« τας «{«τ*
  «ΐ Λν χελει·»·Ιτ»ιν είς τ* 14ι«τικ« σχολεΐα.
  Τα Λη·λΜΧ·4ρι« τού Γυμναβίου τοθ Λυκείβυ
  είναι Ιαόπμα κρός τα τβν Δ«μ·σΙ«ν Γ».
  μν«·(**ν.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΥΠΕ,ΝΗΣ
  Τό παραρθθι ϊής κινΐνης
  Β'.
  "Οκκος έεήγβινεν ιΐς τάς δκιο
  ής |ς ς )
  θιλε νά Ιχι τέ θαιιματοιιιγ&ν
  φά·μαχον. ΟΙ Ί-οβιΓτβιι κου ιΐ·
  χκν *ντ:λη»8^] την ίξ<«» τ·β φ»ρ μκχικ, ήβχιβϊν νά έμπο·*δ(·ντβι τίν Θβυμβτ·κργ4ν φλβιέν. Ή Ρω¬ μη άηίδΐ) τό χέντρεν τ·0 ίμπο- •Ε·υ τ·0 φλοι·0 ττ)ς ΚΙν«Γ, κεδ ήί«, έκειίή την ίμκ·ριύιντο οί 'ΙηϊβιϊΐΒΐ, ώχ,μααθιι «πόλβο ντέ λ*ς Ζ|ζ·ι/Γ(Β(»—ο«βνΐ| τΑν Ίν θ·αΐβν. Διατί βμβς—■ Ιοχέφθτ] τέ« 18 ιν αΐΑνκ ή ίοκανιχή χ»ϋρ νησίς—νλ ΙκνφΐλήΌι Ιλλος έχ τοθ ΙκκορΕοιι τ·σ -λσι·Ο ττ]ς ΚΕ· να(; Ι1«τέοτ«οε το εμπόριον τ.τ]ς κολυτΕμΐιι φλοδδας τ·0 ίίνΕρευ τ·0 Πιρ·9 χρατιχέν μεΜοκβλιον Δι' βύοτιιρειάΐβν π·ιν*ν χ»Ι αγ·Ε «ν μίτρβν 4η^γ·»ιύ^ είς τεύς ί· Ιιεετας τό εμπόριον τ·0 φλοιοθ ;*)ς χΕνας. Έν τοοαΰτφ χατ' έ«α νίλτ,ψιν έγιναν Αηέπει·αι έξ« γ»γ,τ)ς τ·0 π·λϋτ(μ·υ κκρμακιυ κοτΐ είς άλλαι χράτη, *υ»Ε»ς είς τάς απβιχΕατ-, δκβϋ αη^ιχκν ΑειιχαΙ. Ό ΌλλχνΒΙς ίξεΜυντ)· τής Βεντιλλ χβτβρθβοε τίλ·ς νά έξβγίγη λαβρβΓβς, έχ τοθ ΠΐρεΟ, οπδρους τινάς τοθ ίένΐρβιι Κινχίν. ΜΙ δλ(γ·υς βκίροιις χατώρθωαε νά ίιβφύγΐ την «Μοεχήν τ·ν τε· λβιν·φυλάχ·ν. Ή &ι«μοιρΤΗ»{αι %ί Ίακοινΐοις επήλθεν *·γά. ΜΙοι ακίηιιρα τ«]ς Γ«λλιχτ]ς 'Δχαίη· μ(ας νά ΙγχλΐμχτΕσι τέν σπόρον ιΐς την 'ΑλγείΕβν, άιιέτιιχε. Ό Βίντελλ Ικειαε τίτε φ χ«6ίρ <ν]9ΐν νά Βοχιμβοΐ) ν* έτχλιμβτΕ- οη τ! π·λύτιμ·ν φιιτάν είς Γι· άβκν· "ϊνας μένον άηό τούς οκί· ρ·υς κου εΐχε «Ιρει, έρριζ«βίλΐ) οε. Τέ ««έν κευ ηικρτ'ιχβ- έοτα λΐ| μέ μενάλβ π·οφΐιλ«χτιχ& μέ· οί ι» 1852 ιΐ; Γίίδαν. δ~·υ έ- φυτιύθΐ) |[ς την βετανιχόν χ^πον τοθ ΜηουΙτεντοΙργχ. Έηροοκΐ θησ^ν χαΐ άπέ τέ ΙενΒρυλλΐαν π·υ έβγ1|χε έκτ]·αν Ινα χλαδί κρίς μίαχευοιν. "Γοιερα τα Ιένίρον ξ. ράθηχε χαΐ αίιτί. Τέ χέοχευμκ ! μ»ς Ιπιβιοΐ χαί άπο α υ τέ 6γ<5*αν 8λ- τα (έ«&»Β τ*)ς χ(ν«ς κιΰ 6· πάρχ·ιιν οήμεο« ιΓς τάς ολλανίι· χάς ΊΛΙβς. 'Υκάρχει μάλοτοι ά- χίμτ} τέ 8έν(ρ·ν ούιί. Ή Όλλνν ΒΕα άπΐ|λλάγΐ| (δ:· τβθ Ιοκανι χαθ μβνοπα λ'ς«. Α! φυτεΐαι τβθ «φλειβθ ττ]ς χίνα(» ή^μιζοιν.Γρή γεεα έχΐνηυαν την ζτ|λ·τυπΕαν τ&ν "Δγγλειν, κου ήβχν &«·χρε «μΐνβι νά πληβώνιιιν *χρι6« τό ηολοτιμον φάρμακον. Όηνκ άλ¬ λοτε ι( ΌλλκνΒε. «κ! τό ΠιροΟ, Ιταΐ χ»Ι οΕ "Αγγλ·ι, κατώρθωσαν νά έξαγάγβιιν λ*θ·αι»ς έχ τβν ΌΧλανΙιχνν 'Ινίιβν απόρους τι νίς, Τίϋς όκ·Ε·υς Ιικειρκν είς την Κΐϋϊν-ν. "Εισί άπέχτη*χν χηΙ ■( "Αγγλει τό π·λύτιμ«ν φλ· μαχ·ν. Έηΐφκλάσοετβ Εμείς %1( Ινα Γερμ^νίν. τέν Ροβέρτον Κίχ, νά Ιάιοη ιίς τέ φ*ρμχχβν την τε- λήν αξΕιν τού &πό ττ)ν μβρ· -·£> (εβρομεν ατίμιρκ ώς χινΕ
  νην. Ή θερακευτΐκή ΙΙιοτ*]ς τοθ
  »λ·ιοΟ εΐνε.γνββιή. Έν τεοΐύτφ
  έκένΐρε χάποτε χβΙ έκιχΕνίυνα
  τι>ά φαινόμιν», ώς ένοχλήοεΐς
  τ*)ς ίράοεΜς χαί τ*;ς άκο(|{. Ό
  Ρ.βίρτος Εέχ χατώρθωη να βχο
  μενώοι χαΐ νά αφαιρέση «πέ τέν
  κο)ύτιμ·ν φλοιέν τοθ Περοθ Ελα
  έχεΝα τα συατατιχα. είς τί δ·
  κοΙ> ώρεΐλοντο τα έκιχΕνδυνα
  φαινόμενβ, χαί < χάρισεν ιίς την ίνθ»»ηότΐ)τοι τ^ν κολ&ΐιμιν χινΕ νην. ΙουνβχΙζβται! Σ Σ. ΝΑΛΕΡΑΙΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ Πλατεί» Κορνάοου (Βκλιδέ Τζαμί) τηλεφώνοι» 305. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΗΙΣ ΤΐρΑΣ. ΕΚΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακα· ταθήκαι διαρκώς άνανεούμεναι. ΆντιπροσωπείαΈργοστααίωνΤσ'- μέντων. Σ Ι Α Η Ρ Α Δια Μπετόν είς όλας τας βια- στάσεις. Β V Λ Ε Ι Α θίκοδομών,Έπιπλοποΐϊας,Ά- μαξοποι^ας. Κέραμοι—Τοδβλα — ©ηραϊπή Γή, ΓαιάνΒραχες—Κώχ — Άνθραχίτης. Α Α Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τού με- γάλουΚυλινδρομύλου αΕύαγγε λίανρια» Καλαμών έν οιαρκεί παραχαταθήχη, είς τιμάς διατί¬ μησεως Ηρακλείου. 'Αντιπρο πείαΚυλινδρομύλου είςΝομούς Ηρακλείου καΙ Λασηθίου. ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ "Ολων των είβών. ΕΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ: 'Από παραγωγούς είς έξαγωγικοΰ έμπορίου. τιμάς ΈξυπηοΙτησις πελατϊΐας μ«ς ι,1 έ τάξιν παραβειγμα- τι»ήν καΙ τοχύτητα ίκτβλίσεως. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚ-Ν ΚΑΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΥΛΩΝ ΒΑΙΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Αν* ΓΜΛΚΟΡΛ-ΙΖ •ΡΑΚΙΤΗΧ Π»ρ4να καμμΐνα— «οί. Τβνβλα ΧεροβνΑβον 'έργοοταοΐ·» Εανακει.- ,-·βρ·ΐι«έι—<οιμεν«α κ.λ.ιι, £ιλεο(ας,-ΚΛΡΛ1Φ -5Ν- - βυλανθραχεΐ, ΑιγνΙ ΕΙΣ ΤΙΣ ΑΟΓΙΚΙΙΤΕΡλΣ ΤΙΜΑΣ Τό εργατικόν Συνέδριον καί οί εργάται Ρεθύμνης. ΡΕΘΥΜΝΟΝ -)5|)ΐ·ς.— θ χ(νΐ)9ΐς Βι» η μμ^ τ*ν έργατιχ&ν ο· γ«νώαΐ·ν ι!ς τέ βιν Πχνελλαδι· χέν Πανεργατιχέν Συνέδριον, 'Γκέ τβν έχπ··σώ««ιν τβν Ιρ γχτβν πανατπβιίτκι χβί ένταιθθα 8ιι είνε τ) Κίώη φ*ρά χχθ' ?ι>
  βυνέ·χετ«ι δηέ τάς ίμκλτβτέβας
  τβν αυνθςχβν άλλ» χαί τάς μβλ-
  λ«ν άγβθας πρ·βλ(φιις Ο«νιλλτ)νι
  ος οδαχιψις έργατβν.
  Έξ ίλλοκ ιΝε βέβαιον Βτι το
  Σανέδ·ι·ν τοθτο κΕεθεηύμενον οκέ
  τοθ 'Γφ(ΐκουργε(ευ Εργασίας θα
  ίι είς την αχριβ) τοκεθΙ-
  πλιΐοτβν Εοο*ν έργατιχβν
  ημ χκΐ είς τ^ν έκΐλυοιν
  Ιχχρεμβν Βιβφβρβν εΒτως ωα» ή
  έ»γ«τΐκτ) τάξις νέ σχηματΐοι βχ-
  την αντίληψίν ττ]ς αιιατ-μντι·
  χ«ίς χαί αλ«()·θς 6κβοτΐ|ρ(ξι«ς
  τβν δικαία» αύτ1|ς &κέ ττξς χυδερ
  νήβιος.
  Ή κβροιιο!» ένταθθα τβθ Ποβέ
  Ιρου τοθ ΈργοιτιχεΟ Κέντροο _α·
  νΕβν χ- Μχρχουλβκι σκνετίλισιν
  νέ ΒεθίΟ» «Ι χαλότερκι χατεκθδν
  οεις ι(ς την έ»γ«τικήν χΐνηΐιν ουμ
  μιτοχ*]ς είς τέ Συνέδριον χά Ι νά
  βεβαιβθς ή ώ; άνβετέια έχτεθεΐμέ
  νη θέαις τβν έργατιχβν ζπτΐ|μ4-
  των, νά έμπνεοοθϊ Βέ «νάλογος ζτ]
  λος κρές συμμετοχήν είς τοθτο μέ
  βντιχειμινιχβν βχεκέν την πλτ)ρΐ|
  ΙπιτυχΕβν.
  Διά την εργαζομένων Κνήτην
  ι [νέ κρονκνής $ στμβοΐα τοθ Ιρ
  γκτιχεθ αυ>εδ»Ε·υ έκ Ι κλεΐατβν έ»
  Βιβφιρίντων αδτ^ν ζΐιτκμίτων, χά
  θίοιβται ?έ ώς έχ τοδΐβιι άνβγ-
  χαΡα ή Ιπέχτκοις τοθ βθέρ βυτ·β
  ένΒΐαφίροντος εί( Ιλψ την ντ}βεν
  Ικ' αγαΡφ αοφαλιστάτφ τβν έργα
  τιχβν κριόΐων χ«1 ττ]ς φιλοχβινβ
  νιχτ]ς Βραοεβς τοθ έργβτιχοθ ου·
  νέλου, άκοβαΐνοντος ώς γννστέν λ
  λΐ)θβς έθνΐχοθ κκρίγοντος.
  —Ζΐναι έμφχ«(αΐΜ; χαί είς
  η πόλιν Χ«ν(«ν.
  Ό Ύφυκβυρνβ; Τύίτβυ μκ! Τού
  ριαμβυ κ Ο Νικβλβύδηί ϊδωκβ
  ίντολήν (Ι; την Γβυριατιχην ·Α·
  ατονομίαν δπυς επί τή βάσει τδν
  κιιμίνων 2ιατά{βων π«ρ! τουρι
  σιΐοθ ηρββό β·· τύν καβοριομόν
  ζωνών ίαφανΐσενς είς ωρισμένας
  πόλεις μεταξύ τ&ν 6χβί»ν μκΙ τα
  Χον!». Τβν κ*θβρισμον τνν ζ»
  ν&ν τβύτνν θά ίπαικολουθπση η
  ίχίοσις τ&ν άν«γχ«ί*»ν ·ίπγι&ν
  κρός τάς κβτβ τόιτους αρμοδίας
  δημοτικάς, αστυνομικάς κκΐ λιμ*
  νίκας αρχάς διά την παροχήν επί
  τή βέβει τ&ν κρατούσαν είς το &
  ΦυπουρνκΙον Τουριομοΰ άντιλη
  ψιβιν, χάθβ δυνβτπς διεοκολύνσε
  αίς είς τοΰς έπισ<«πτβμίνου{ τα μέ ρπ ταυτα καΐ διά την εύκρειιη έμ φΑνισιν είς την έφαρμβνην παν τος μέτρου άΐΓθονβπβυντβϊ αίς την εξυπηρέτησιν των τουριατι Νυν κν«νκΜν τ&ν Ιδί«ν ηβριοχ&ν. -ΑΙ έργαοΐνι τδν δικβατη- —Τ β &ύν** είς τούί Κ«τά τόν έκδοίείοαν γβνικήν δικτβΕγην το& δπβοργβΐβΐ) Λιχκιο βΰνης «Ι έργαιαΐοιι τ&ν Δικαστηρί οιν βρχίζουν τκχτΐΜ&ς βκο της 15ης £εκτεμββ(οο έ, έ. ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφαβρατα. Νέαι μ·οίρν·ι τι·μ·1. ΑΙ τιμαί ■«( *Ιν· αί λΰ λΒΕΙΙΣΙΚΙ Γ Κ Ο ΗΙ Οϊ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΠΥΧΙΑΤΡΙΙΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΙ ΙΑΤΡΙΙ , λΗΗΟΙ· «ΥΧΙΑΤΙΈΙΙΥ ΑΘΗΝΙΝ ΔΙχετειι ',Ιν τ*, ΙειτρεΙ· το·, οββ| Πειρβιβι 17·' Α.0ΗΝΑΙ. Τβλ., ΙΜ79 ΟΩΛΟΪΝΤΑΙ . ΣΤΑΦΓΛΙΑ Β ) χιλ. όκίΐες σΐββύλιβ έξαι ρε:ι«τ}( ποιότ-ιβί. χρεββατΐνσς δμέΐς, χειμίνης είς θε Χιλΐωνίρι ί Ή διοίκησις της ΆγροτΐΜίίς Τραπέζης έκοινοποίηαβ κρός τα κβτά τοκους Οπβκ»τ«στίΐΒ«τ« έν Κύκλΐβν. διά της έποίχς παρβχβι λ*πτομ«ρβϊ(οδηγίκς διά τίιν χορπ νπσιν βχνεΐΝν ·<ς τοϋς κτηνοτρύ φβυς. είς ΐϋϊΐτον χβόνβν πρ^ς έ νοικίααιν βοσΗ&ν χά Ι έκκλαρΜ· σιν τ&ν άλΑων παραγωγΐΜων &■ ν*γχ&ν των. Τα βάν·ι« θα χορπ γοθντκι άνβλόγως τής ποσότητος τ&ν χτανοτροφιχ&ν εΙαοδημάτΜν τ&ν χτηνοτρόφΝν. —Τοποθκτιΐαεις τ«μι«Μβν. Είς τό Οπ' άριβ. 139 φύλλον τίϊ{ εφημερίδος της κυβερνήαΐως έδπ- μοσιεύβη ύκουργικη απόφασις π« ρΐ τοκοβϊτπσ·»»ς τ&ν δοχίμων επι μελατ&ν ΐ*5 —Πρ·αχ·κική βχσλή. Δυνάμει άκοφάοεαις τβΰ χ. Γινι κου 'Βφόρου Σώματος Έλληνων ΠροοΜόκΝν Ιδρύεται έν Άν Νικβ λαώ, 1χολ4 ΦοινΙκιιν ι'Ενωμο τ«ρχ&ν χαΐ ΎκβνΗμοτ«ρχ&νι· είς Ην οά φΐιτήσυσιν οί βκθμοφόροι τ&ν κροοΜβκΐΜ&ν όμάδνν τ&ν το ηιχ&ν ίφορειών Νεακόλενς, Άν- Νικόλαον, ΊΕ*ακε?β«{ ν»! £ατ«· «ς, μέ διδακτικόν κροσ»κιχον χαί αρχηγόν έκπαιδβυτην τόν χ. Γχκζιβνην Διηλ»μ«τοίχον Χχο λήί «ρχηγδν το& ϋβιπΰ χ«1 ύκβρ χηνούς τβ»ςχ.χ.Άλ«$άτον χ«· Άν τύΐϊβν. Ή έχκοιιδβυτικη βϋτη άπο ατβλη χβιτα διαταγήν τβδ Γ·νι χο& 'Εφόρβυ χ ατέρη κρβς τον κεριφ. Ιφβρον Ήραχλεΐο» χ. Κ« τεχι>χαν βά ευρίσκεται είς Αγ.
  ΝΐΛθλββν την 12ην τρέχ διερχο
  »ενη εντεύθεν τό κρο~χέ{ £«£
  βατον. θέλει δέ κ«ρ»μεΙνα έν
  Αγ. Νικολάω έκΐ Ι&θημερον. Ά
  κοφάσει τβυ χ. Περιφβρειαχοδ Έ
  φόρον Ηρακλείου άνετέβηααν
  προσωρινώς τα καΒηχοντα τβυ Το
  κικ&υ ίφόρου ΠροσιΐοκΗν είς μέν
  την £ητει«ν είς τον χ. Γεώρ.
  Β»ρβύχ«ν τκγίχην έν άπ. έν δέ
  ϋβστβλλίω Πεδιάδος ι(ς τον χ.
  Μιχ. 'ΒρναςάΜην χβθηγητην.
  —Ίορύονται δίκαπέντε «ρί·
  τιικκ δαικρχεΐα.
  Είς την εφημερίδα τής χυβερ·
  νησενς, αριθ. φόλλου 343. έδημοσι
  ε»βη νόμος, δι» τού όκοίοιι οημι
  ονργουντπι δϊκβπέντί κροτυκα
  δασαρχΐϊβ, 'Η έχμετάλλευοις τ&ν
  β«σ&ν την υκαγομένΝν ι<( τα δα οβρχεί» ταυτα β« γΐνϊται «κ' ιύ θείας υκοτου Κρατουε, είς τρό¬ πον ωβτε ή &λοτόμηαις τ&ν δβν- δρων νβ υκοδεικνόεται ύπβ τού αρμοδίου {,καλλήλβυ ΜαΙ νά άφίε τ«ι είς την εκλογήν τβΰ μιβθκ· Τβθ. —Τα ς Προχϋές τή» ίΐκίρκν ουντ]λθεν ίοχολι,θίν^,μ* Ιιάφοραι τρεχοΰοΐ|ς φύοενς έμκαριχά ζητήμαία τέ Δι βιχν,τιχέν Συμβ.ύνΐον τοθ Έμκε ριχοθ χά Ι Βιομηχανιχοθ 'Κκΐμι- λητΐ|ε·Εον. ΜΑΝΑΟΑΙΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ •Υπό την προστασίαν τής «Άθηναϊκής ΜανΒολινάτας» καί «ήν Διεύθυνσιν τού ι Κου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ "Εναρξις την Ιην ΌχτΝβρΙου 1937. ΔΙδαχτρα 50 δρχ. μηνιαΐνς μέ πλήρη καταρτισμόν είς ίνα όργανον χαΐ Θεεΐρητικα. Δεχτβΐ νεοι χά Ι Δεσκοινΐδες. Τακτικαί συναυλίαι, έχδρομαί χαί Ένε· τικαί έορταί. Βραδύτερον βά Ιλθη κ«1 βοηβος Κββηγητης. : «ΧΟΡΩΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 'Επίοης άκβ 1ης Όχτ»)βρίβυ—φβίτησις δειρεάν, μέ Αι ΜαίΜμα μονον εγγράφως. Χορνθία &νδρ&ν, χορνδΐα Αε· οποινΐδϋν, ΧΟΡΟΔΙΛ ΝΙΕΤΗ Εγγραφαί (|ς αμφότερα *πβ 1η( Χεκτεμβρίου &ρα 6 7- μ. μ. χαβ' εκάστην. II
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφβΐα έναντι Παλ. ΝομαρνΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Παρασκευης
  10 Σετττερβρίου 1937
  ΜΙ
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΑίΝ Ο.ΡΑΔΙΑΟΥΝ
  ΙΥΛΛΒΦΒΕΙΣΑΝΕΙΣΤΑΥΔΙΤΑΤΒΝ
  ΙΑΠΩΝ ΙΚ Μ Ν ΚΙΝΟΝΙΟΦΟΡΟΝ
  ΑΠΕΠΛΕΥΣΕ ΙλιΊΩΚΙΚΟΣ
  ΠΟΛΟΣΑΙΛΝΑΤΗΝΕΛΕΥΒΕΡΟΣΙ):
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεητεμβρίου (τού άν
  ταποχριτο« μας).—Εσπερινάς τηλεγρα
  φηματα έχ τού έξωτεριχού άναφέρουν
  ότι αί Ρωσσοϊαπωνκαί βχέσεις ίξετρα
  χύνθησαιν έτι μάλλον έκ σημει«θέντος βο
  βαρωτάτου έπεισοβίου. Αί σοβιετικαί
  &ρ%αί ήχμαλώτιιαν τελευταίως Ίαπω-
  νίκην κανονιοφόρον είς σχετικόν δέ βιά«
  βημα εδήλωσαν ότι δέν άποβίβουν ταύ
  την ισχυριζομένη ότι ή σύλληψις έγινε
  είς τα ϋοατά των. Κατόπιν τούτου λέ·
  γεται ότι θά σταλή ίβπωνιχός στόλος
  οιά νά άπελευθερώση την κανονιοφόρον.
  Φημολογεΐται μάλιστα ότι μοίοα Ι¬
  απων ικοΰ στόλου ευρίσκεται ήβη έν
  π>ω πρός τα Σοβιετικά πνράλια.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΑΚΡΑ
  ΙΥ ΝΟΜΙΑΙΑ ΠΡ&ΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΚΑΙ ΑίΙΑΟΥ ΕΠΙΤΠΡΙΜΜΕΜΟΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποοριτού μας)·—Σήμερον ό Πρω
  θυπουργός χ. Ί. Μεταξάς εδέχθη τό'
  Ή Ιταλία καί ή Μεσογειακή.
  Νέαι έπιτυχίαι των Έδνικιστών.
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σ)βρ(ου —'Αγ
  γέλλΛ-αι ΙκΡώμης δτικατά
  την «ΠόΒθλο ντ' Ιταλία» ή
  Ιταλία εΙΒοαοίησεν ήδη δτι
  ■ροτΙΘεται νά κρατηθή ι»α
  κράν τής Μεσογειακήν Δια
  σκίψΐΜς συνεπεία τής 6ια(
  κοινώσεως τής Μόσνας, ή
  δβοία θΐΜριΐται «ν Ρώμπ
  ώς «ρόκλησις -ρονρισαάνη
  νά άνατρίψα τό άγγλογαλ
  λικον σχίδιον τής Βιασκκ
  ψΐυς τής Νυόν. ι
  Είς σημεΐωιια 6ημοσι«υό
  μινον 0«ό τοΰ ημιεπισήμου
  δργάνου τονίζΐται δτι ή Ί
  ταλία άβίκρουσεν ήδη τάς
  ρνσσικάς κατηγορίαν. Πε
  ραιχΐρω τονίζνται ·ν Ρωμη
  δτι ή σοβιετική Ρωσσία άν
  τϋρα ευθύς έξ άρ||ής κα
  τα τής συμμετοχήν τής Ί
  ταλίας είς την βιάσκεψιν,
  ίνω ή Αγγλία ούδ' 4«1
  στιγμήν Εφρόνει δτι ή διά
  σκέψις είνε δυνατόν νά συ
  νΐλθυ Λ»ευ τής Ιταλίας.
  Τηλιγραφοΰν «κ Βερολί
  νού δτι τό σημερινόν άνα
  κοινωθέν βκ τής Σαλαμάν
  κάς άναφβρει δτι τα ιθνικά
  στρατεύματα συνβϋΐσαν
  την -ροελοσίν τ«ν είς τό
  μΙΤΜτΐον τής'Αστουρίας. ΑΙ
  «ολίΗναι ιΜνάρο, Ρομβιγ
  κρ>α καί Καμβάντια κα
  θώς καί ή κοουφογραμμή
  τού δρους Τόρκος κατελή
  φθησαν Οκό τβν ιθνικΑν
  στρατιυαάτνν. Ή «ροΐλα
  αίς ιξακολουθιΐ. Είς τό μέ
  τμ-οτ τής 'ΑραγεΙνες τα
  ιθνικά στρατιύματα κατή
  γαγον σημαντικάς ββιτυ
  |ίας.
  Ούτω αί ΙθνικαΙ δυνά
  μεις ένήργησαν ινιτυ||εϊς
  Ιφόδους κατά των θέσΐωνΐ
  των έρυθρων είς Μνοσκου]
  ϊερα. ΟΙ Αρυθροϊ Ανετέθη*
  σαν κατά τ·ν Ιθνινέον Ιυ'
  νάμεων είς Άνταττέρα ντέ
  λά Πρινσίσσα, «Ις Κασίλ
  λα καί είς Μκουινα. Πδσαι
  αί ι«ιθέσεις αυται άκεκρού
  σθησαν μέ μεγάλας βιά
  τούς έρυθροΰς ά««λε(ας.
  Είς τα άλλα μιτωνα ·ση
  μειώθησαν αί Ικιχΐιρήσεις
  δευτερευούσης οημασίας.
  θυπουργός-, — -----------, __ „... - τ
  επιτετραμμένον ·>9,ς Αγγλίας μεθ' ου
  χαί συνομίλησε* έπ' αρκετόν. Ή σονομι
  λία πιθανώς περιεστράφη είς τα ζητήμα
  τα τα «ιροκύπτοντα < έκ τής προσεχούς συγχλήσεως τής Μεσογειακής οιασκέ ψεως- ΔΙΑ ΑΙΑΤΑΙΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΕΗ.ΑΗΣΑΝ ΕΤΕΡΑ 12 ΙίΙΑΙΚΑ ΒΟΑΕΜΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (τού άνταποχριτοΰ μας).—· Καβ' α αγγέλλε¬ ται είς την Μεσόγειον απεστάλησαν έκ Πόρτσμουθ έτερα *6ώ6εχα πολεμιχά μέλλο ντα νά ένισχόσουν τόν στόλον τής Μ.Βρεττανίας.ΠιθανολογεΖτοιιότιό στό λος τής Αγγλίας θά αυξηθή έτι περισ σόνερον έντός των ημερών άποστελλο μέν «ν είς την Μεσόγειον χαί άλλον ε¬ λαφρών χαί βαρέων μονάδων. ΗΝΕΡΓΙΣΙΛ ΤΟΥ ι. ΜΕΤΑΞΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΪΡΑΤΙΟΪΙΚΙΣ ΙΟ.ΗΡΕΣΙΑΣ [ΟΙ ίϊΗΑΦΟΗ ΖΗΤΗΗΑΤΡΗ ΑβΗλΑΙ 9 Σ}6ρίου (τού άνταπο χριτού μας).—Ό ηρωθυπουργός χ. Ί. Μεταξάς συνειργάσθη σήμερον μέ τάς στρατιωτικάς υπηρεσίας επί διαφόρων ζητημάτων γενιχής στρατιωτιχής φύ¬ σεως καί έπιτελιχών τοιούτων. Ή συ· νεργααία αυτή παρετάθη, τού χ. Με ταξά ζητήσαντος διαφόρους πληροφο ρίας χαί χατατοτιισθέντος έ«ί τ?,ς έξε λίξεως των ζητημάτων έφ' ών προυπήρ χον άποφάσεις, «ιροβάντος δέ καί είς «άς βεούββς είσηγήσεις. Η ΧΘΕΣΙΗΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΑΙΑΤΑΑΥΐΒΚΙΙίΐΙΚΑΖΙΙΐίΜΑΤΑ ΙΑΙΕΥΒΕΤΒΥΝΙΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σ}βρίου(του άνταπο χριτού μας).— Υπό την προεδρίαν τού Πρωθυπουργόν χ. Ί. Μεταξά εγένετο χθες την πρωΐα* σύσκεψις διά τα αύτο κινητικαί ζητήμβτα. Ό χ. Μεταξάς οκ έταξε όπως ««ντα νά . ζηιήματα ταύτα *«κλυθώ«ιν οριστικώς μέχρι τέλους τού ____τ Ή προσ. συνεδρίασιν τοΰ Δ ΣυμβουΛίου Ποία δέματα δα συζητηθώσι κατ' αύτό. Τό Δημοτικόν Συμβούλιον |κλή9η «Ις σι»Ε»ρ'σσιν διά την προσέχη Δευτέραν. Κατά την συνεδρίασιν τα ό την τΑ συμβούλιον πρόκβιται νά άσχοληΘΟ μ* τα κατωτέρω Θ·ι>ατα:
  Ψήφισις 4«τβ<του όίγανι σμοθ προσλήψ'ως άοχιτέ,κτο νος. Τρβ-οποΐησις Όργανΐ- σμοθ έσωτβρικτΐς ύτΐΐ)ρβσ1<κ τοθ ΠανανεΙου ΔηαοτικοΟ Ν-» σοκομεΐου. Ύκοβολή τέλους δια την μεταφοράν τβν έν τοΐΰ Δηαοτικοΐς σφαγεΐοΐί σφσζοαβνων ζώων. ΚατβσκβυΟ 65^0 Μασταμπβ καί Μιιεντβ β γ). Έγκρισις δημοπρασίαν έ νοικιαοεως ΙκθυαλιεΙας καί φόρου μβταψϊρομένων ένγω ΓΓων προιΑντων 4*1 (χθύω*. Χορήγησις πιστώσεων οιΑ την ττοοσατρμογήν των έξοΒων διοικήσβως πρός τόν νέον 6? γανισαόν της εσωτερικάς ώτ- ρΐσ(ας τοθ Δήμου. ΈτΓσης βΐς την (βίαν συνβ 6ρ(ασιν ΘΑ ζηΐηθή ή κόρην η σις κιστώσεως 8ι* την έκΐ τοθ έδάφους χαραίιν τοθ ν«ου ρυ υοτομικοθ σκεβΐου κα€ώ; κα[ βιβφόρων άλλον σομτΐλρρω ματιχΛν τοιούτων. Κατά την [Οίαν συνεδρίασιν προβλέπβται έ"1σης ό καταρ τισμός έξεταστικΟς έβιτροτιης διανωνισμοθ προσλήψ'ως νέ ών βηαοτικών ύιαλλήΧ,ων, ή έτιιβϊλή φθρου «ροβλβτιομένου 6*6 τοθ αρθρου 311 τοθ ΚώΒι κος κ.λ,π. . ΚΑΤΕΠΛΕΥΖΒ ΧΘΒΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ «ΑΡΗ!» Χΐς την ιιιαΐχν ιΐς τέν λταίνα μας τ» «έν τ·0 Βιοιλιχοθ ΝίϋτιχιΟ «Ά »ΐ)(» μ» τ>ύς μαθτ|χι>ς τ«!ς Σχβ-
  λτ]ς ΝΐΐίΤΐχβν δ·χ'μ»ν Ιχτελ·Οντα(
  ι«παιΐιυτιχέν πλοθν. Ό χυβιρν*)
  τ^ς το9 οχάφβκς χ. Μ. βι·ναν(
  1η{ ΙκιοχέφΕη χΡές τέν
  λίτ»ν Κρήτης χ. Τιμέθεβν.
  Η ΠΡΙΧΘΕΣΙΝΗ ΠΥΡΚΑΪΆ
  Τάς ηρομισβνοχτ(·υς δϊβς ΐτ{ς
  ηκ>. Τετά(ΐτΐ]( Ιξίρρίγϋ
  είς τό έκΐ ι«]( έϊοθ 1821
  τοθ Β. ΙΙχνκ/ΐΜτάχιι μιτβδοθιΐΐι»
  χβΐ ιΐς .τό κα·Βπλι6ι»ς χατάβ<ΐ) μ» ήΧιχτριχβν είδίν τοθ χ. Γ. Παπαβάχη. ΈκΙ τβκοιι ίοπιυοτν· ή Πϋρβο6ιιτι*ή δπΐ)»εσί* χαί ϊύ χβνρ·φ»λα>ον 6κο τόν Διοι
  χα>»ββυλαντ)ς Ήναχλΐίβιι
  ά ν. Νά
  νόν, ά*ν)χει ΐΐ είς
  Μιτβξαχΐ). Αί έηενεχθιΐοαι
  μΐαι δπ"λ·γ!ζ·νται είς π·λλβς χι
  δρκχ. ΆνκχρΙσεβν έκελτ)
  τμ*)μα Ή
  ΑΙ ΜΒΤΑΘΚΖεεΊΣ
  ΤΩΝ ΔΙΔ^ΣΚΑΛΩΝ
  Κα* εΐβήσεις έξ Αθηνών ό
  πό τοθ ΚεντρκοΟ ΈποπτικβΟ
  ΣυμβουλΙου επερατώθησαν οί
  εργασίαι ώ; πρός τοςμεταθέ|
  σεις των λειτουργΑν ττ]ς μίι
  σηί κα( δημοτικης έκκσιβεόσβ;
  ως. Ό οΙκεΤος πίναξ ύΐίβλή
  ΤΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ
  ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  ΚΛΗΡΩΣΙΣ
  ΔΑΝΒΙΟΥ ,
  Ε(ς το χατάστημα της 'Εθνι
  ής Τραπέζης ιτ)ς Ελλάδος
  εγένετο ή κλήρωσις τοθ Δα
  ε(ου των 300 έ<ατομμυρ(ων. Έκ ττ]ς κληρωτΙΑος εξήχθησαν οί κάτωθι αριθμοΙ κερδιζοντες τα εξής ποσσ: Δ 482863 δρ. 200.000, Α 148981 βο. 100.000, Α 137,302 Α. 198138, Β 173.305, Β. 380 833 άνά δρ. 25 000. Άν α 10 000 δρ. κβρδιζουν οί κάτωθι σριθμο'. Α 207249. Δ 409361. Β 077 917. Β 474217. Γ 051297.Γ 054914, Γ 159783, Γ 325060, καί Γ 178959. ΔΩΡΕΑ Ό Ικρβς χ. Γ. κατέθεσεν ημίν Ιραχμά( 300 δ κερ τ·Β ΠχτριειτιχοΟ, Ίΐρύματις ιΐ άντΙ βτιφάνευ ιί£ μνήμην τβθ Ε. Βιρτυδάκΐ). ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Είς ΚανλΙ Καστέλλι 6 Έμμ. 'Α>μπαντά·ης παΐ Κωνστ. Σα
  πουντζάκης ϊφιλονΐκησαν βι'
  άγ>ώσχους ·όγους. Κατα ιήν
  φΐλβνιχεΐαν ό βΐοτερβς έτραυ
  ματισε τόν πρΑτον βιβ λΐθου
  είς την κεφαλήν σοβσρΛς. Ό
  τβαυματΐας μετεφέβθη έν «ε>α
  > «Ις την κλινικήν( Εύαγγι
  «ιομά*;,
  «. υπουργόν τίς ΠαιδεΙας. 'Υ
  τι* τοθ 'δΐου ΣυμβουλΙου κ λ
  τηρτΐσθη τ* ττρόγραμμα τθν
  μαθημάτων τθν ασ'ΐκΑν σχο
  λιΐων κοΐ τβν τριον ττρώτων
  τάξβων των όκταταξ'οαν γυ
  μνασ'ων.
  ΟΙ ΠΙΝΑΚΊΣ
  ΠΕΡΙΙΡ1ΙΜ0Η ΕΙΣΤΟΓΗΣ
  Ή δΐίκϊρεα'α οιατιοπχ^ς τής
  Ένώοεβς τβν Έμκοριχβν χά Ι
  Βκμ^χανιχβν 'ΒκιμελητιιρίΜν ά
  πΐ|6θ(*ν« πρίς τα( &»μ<&ΐας βρχάς τοθ Κράτους ίγ> ύ Άιβν ίιά ΐτ)ς ο
  κ·(κς άνβχεφαλκιώνονται β Ι έχελ
  θΐθοχι κΒτά τόν μτ)να Α&^ουαχβν
  τρεπεπει^αιις ιίς «5ς η.νβχαις
  τβν κεριορισμβν είοκγβι^ς.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΧΑΡΟΥΤΤΙΩΝ
  Δι* ακΐφίοιος τοθ ύτβκργβθ
  '£θνιχ«2ς ΟίκβνβμΙας ένεχρΐθΐ) ή
  ιίς Γερμανίαν ίξ*γβ»γτ?) μέχρι 250
  τέννω' χαρβ«ιιοοκό·οϋ χατβνιμηθη
  οεμένου εις τΐυ', Ιχοντας άνειλ~μ
  μένας δπ·χΓιώσεις κρ«η·λ
  τβθ ίμχοριύματες τεύτ·υ μέχρι 24
  •Ι.«ν1.υ έ. Ι.
  ΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
  ΙΤΑΘΜΟΙ
  Δ Λ διατάγματος ετέθη είς
  χρήσιν σφρογιστός χβρτη:
  κλάσεως δραχ. τριών ό όπο Τ
  ος τε 0 λοιποθ θά χρησΐμονοι
  ηθβ αποκλειστικος ώς χβρτό
  οημον δι' αΐτήσεις πρός άχά
  οας τβς διοικητικβς κα( λοι
  πβς, πλήν των διχαστικβν, τοθ
  κράτους αρχάς.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ
  ΑΙ τιμαί τβν οταφΐββν
  θησχν χθιςιΕςτ* χά,τβθι έκΐκι
  ί%: Σουλτανίναι *' 21.50—22,
  V
  20 10, ν' 19 70 Κΐρκμηευςέ
  αίς 12—16. ελεμέδες λ 14. ί' 12
  γ' 11. Ταχτϋες β,' 12, 6' 11,
  γ' 10. Αί τιμαί τβν Μάϊον ήυαν
  Ι«ίοΐ)ς διά υΐ» τα χ·ινά 33 Βρχ.
  χοιτ' ί*Λ* ίι* 8έ τα δ^ύιητες 5ι
  ί.χ 35.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
  Πιρατώαας . «ήν έ^
  το9 Ιντβθθα μιτε·ρ·λ·γικεθ αταθ
  μοθ άνεχώρΐ^οι Ιιά τέν Ι5ιον Π
  γον ιίς Χινιβ έ έχ τβν βιεκθυν
  τβν μΐτΐωρελογ(ας τβθ υκευργιΐειι
  άερ·Μρ(αΐς χ. θ. Φινΐιχλτ|ς.
  Τλ Δ>ΑΝΥΚΤΕΡΕΥ·ΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  Παρασκευήν θ*_ ίιανυ
  χτερεύοευν τα φ>·μαχεΙβ τβν χ.χ.
  'Δριοτοιέλβκς ΧΐΑχιηΒάχΐ) χαί
  ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
  ΤΩΝ ΒΙΜΒΙΚΙΠΑΡΟΓΟΓΟΝ
  Κατ' άνβχβίνβοιν έχ Ττ)ς Ά
  γρ·τιχ«]ς Τρβιΐιέζτ,ς ή ««φαοιοβιΐ
  αι Λ··ς αυγχε·*ν ηοιν τβν τιμβν
  «0 6άμ6«χος είς χά φυοιολογιχά
  ο6ΐ*ν Ι-ΙπεΒα . καρ·χ*) , βανι(·ν
  κρές τιυς 6«μββχ·«βρβγ·γ,ιυς
  8* 4*ίρχιχβι μέχρις 4β0 ·|91>|
  Ό κιθανίς χαιρός κροβλέπεταιι
  οήμιρ·ν έν γένει ίαιαχος
  κατ' βρχας χαθ' ί ιαααν την Ν τ)
  οον, μετέκιιτκ έλαφρβς νενελώ
  8ΐ)ς. Ο( ανιμοι 6λ κνέαυν άττέ 6ο
  ρεΐεε» διευθό«οε·>ν αοθινεΐς |»ς
  μέΐριει. Ή θερμβχρρσ'οι θά ατ,μαι
  ώοι μικράν £ν·δβν, ή Ιϊ^ έλβχΐ
  οτη θά καραμιΝι οχάσιμος.
  θιρμοχραοΐΜ τΐ);χβ|ς: ελαχίστη
  23.2*. 8ΐ)ς ώ;ας 24,9β,14^ 26 51.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΝΗΜΑΤΩΝ
  Δι* βκβφάοεως τβν χ. χ. Τ
  κβκργβν Ίθν, ϋ(χο.·μ!βς χά Ι ΟΙ
  χβνομιχβν. έξ·υοΐ6&οτν)θΐ)99ΐν
  οί ΔιοικηπχαΙ Έπιτροκβΐ τβν
  τηεΐων νά χβρηγ·Ον χρεοαρινά
  βΐλτΕα ιίο«γ·γ<{ς %1ς τοίς θφ3ν τουργιΰς τ*)ς ηεριγεβεΐβς τβν (ιά νήματκ χ«ί χλοαχάς έξ έ>[·»
  χαί διά πβοόν Ιβον κρές 60 ς)>
  τβθ αναγνβριοΒέντες είς Ιχαυτιν
  χιδτ,βν &κο %ς έ«ιτροκτ)ς χ9
  ταν·μ<ίς κ·*τβν 6X4 ν 6ι·μ-χβιν1 ■ς ιΐααγβγιχεθ διχαιάμβιτες διά τί τρέχον ιίυαιγβγΐχλν εξάμηνον. ΑΙ κρ·σ»ρινιιΙ ρυτβι άδιιαι δίδον ται διά νά βιευχολκνβεθν ι( ιΐοα τ«Οχβιτά τα Αν· 6νιιγν«.| 3" ΠΡΟΤΝΙ *^|^^^ε^1^^ι*^''^1ε^·^~^ε#'^ε»%#^ΐ1^^1^ΐ·^~·«*ε^ΐ1 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚϋΤΑΣΤΑΣΙΣ Ε0ΙΑΕΙΝ8ΥΤΑΙ ΑΝΙΙΣΥΧΙΙΤΙΚΩΙ ΕΠΕΑΟΘΗ ΝΕ* ΑΠΕΙΑΗΤΙΚΗ «ΙλΚΟΙΝ&ΣΙΣ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ ΠΡΟΣΤηΝ ΙΤΑΑΙΚΗΝΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου ( άνχαποκριτού μας).— Νυκτεριναί πλη- ροφορίαι έ< Παρισίων φέοουν ώς επι· δεινωθείβαν επικινδύνως την βιεθνή κ*· τάστάσιν κατά τό τελευταίον είκοσιτε· τράωρον. Ή έπιδείνωσις αυτή προέρχεται κυ· ρία>ς έκ τής έπιδόσεως υπό τής Ρωσαίας
  νίας άπειληνςκής την φοράν αυτήν διακοι
  νώβεως είς τήν'Ιταλικήν κυβέρνησιν ήτις
  έηανέρχεται έηί των τορπιλλΐσμών καί
  αξιοί αποζημίωσιν δια τα βυθιαθένια.
  Ριοσαικά, έμπορικά σκάφη.
  Είνε άγνωστον ποίαν στάσιν θά τη¬
  ρήση μετά την επίδοσιν τής νότας ταύ
  της ή Ίιαλική κυβέρνησις. Πάντως
  έκδηλούνται πανταχόθεν άνησυχίαι λό¬
  γω καί τής άποφασιστικότηιος των Σο¬
  βιέτ, ήτις έπιτεινομένη ολίγον «κόμη,
  ούναται νά προκαλέση 4νάφλεξιν καί
  νά επιφέρη αναποφεύκτως τόν πόλεμον.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ
  ΝΑ ΜΕΤΑΐΧΗ ΤΙΣ ΔΙΗΚΕΨΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτεμβρίου (θ
  άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έ«
  Ρώμης ότι ή Ίταλική κυβέρνησις επέ¬
  δωκε σήμερον (,χθές) πρό μεσημβρίας
  διακοίνωσιν πρός τούς πρεσβευτάς ' ΑΥ-
  γλίας καί Γαλλίας σχετικώς μέ την Με
  αογειακή* Βιάσκ«ψιν. Έν τή 6ιαχοινώ·
  σει ταύτη οιαβιβασθείση οιά τού ύ·
  πουργοΰ των Εξωτερικών χόμητος Τσι
  άνο ή Ιταλία παρατηρεϊ ότι την «ην
  τρέχοντος έηεβόθη εις αυτήν πρόσκλη¬
  σις νά μετάβχη είς την έν λόγω διά¬
  σκεψιν καί άφ' ετέρου οιακοίνω·
  σις των Σοβιέτ άηοΐίδουσα είς αυτήν
  τούς τορπιλλισμούς έν τή Μεσόγειω.
  Συνεπως οέν δύναται υπό τοιαύτας
  προΆηοθέσεις νά συμμετάσχγ, είς την οί
  «σκέψιν ήτις άλλως τε κρίνεται ύη' αυ¬
  τής περιττή έφ' όσον λειτουργή είβέ
  τι ή ,Έπιτροπή μή επεμβάσεως είς
  την Οποίαν παρίσταται Ιταλός ίνιιπρό
  σωηος.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΠΡΟΞΕΗΟΎΗ
  ΒΡΑΥΣΙΝ [Ιί ΤΟΠ ΙΔΟΟΝΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σ)Ρρ£ου (τοθ άνια
  ηοκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ κινε·
  ζικής πηγής ότι τό Κινεζικόν πυροβο-
  λικόν χαί σμήνη ν«οαγορασθέντων Κινε
  ζιχών άεροπλάνων Ιδρασνν σήμερον έ
  ναντίον των Ίαπωνικών θέσεων «ί«, τας
  οποίας Ι «αμάν κυριολεκτικώς θραθσιν.
  Έν τώ μεταξύ είς την Βόρειον Κίναν
  α.ί έπιχειρήσεις εσταμάτησαν λόγω των
  βροχών, των Ίαπώνων μάλιστα άναγκα
  αθέντων νά ύποχωρήσουν είς θέαεις ολι
  γώτεοον έκτεθειμένας είς τας καιρικάς
  μεταβολάς.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΑΕΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σ)βρίου (τού άντ*-
  ποκριτού μας).— Σήμερον ό υπουργόν;
  τής Παιοείας κ. Γεωργακόπουλος ανα
  φερόμενος είς τάς τελευταίας έχπαιβευ
  τικας μεταρρυθμίσεις ετόνισεν ότι διά
  νού νέου έκπαιΒευτικοΰ αυστήμαιος
  ουδόλως περιοριζεται ή φοίτησις είς
  τα σχολεϊα μέβης έκηαιδεύσεως.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ 0.11
  ΦΙΑΟηΟΑΕΜίΙ ΑΙΑΑΜΑΩΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Σεπτέμβριον (ιοβ
  άνταποχρΐτού μας).—Τηλεγραφούν έκ
  Βερολίνου ότι είς την Ρωσσίαν έλαβον
  χώραν χθές φιλοπόλεμοι Βιαβηλώσεις,
  όργανωθείσαι υπό των κατά τόπους σο·
  βιετικών άρχΛν. Οί βιαβηλωταί εζή·
  τ ήσαν πόλεμον κατά των κεφαλαιοκρατι¬
  κήν χραεών. Αί διαβηλώσεις ύπήρε]αν
  ά ύ λή
  »ά ηγρφήμ γ
  βεις **1 Θορυβωβέσ'οιτβΐί είς Μό·χ«ν