94767

Αριθμός τεύχους

4662

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

11/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙΈΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  γ
  εΐησία λίραι 8
  Ιξάμη»θ£ Ι
  Άμβρυη,ς
  ετησία δολ, 10
  Ιά β
  Τ.μή
  ■ατά φύλλον
  Δρ. Ι
  ΓΡΔΦΕΙΔ ΓΥΠΟΓΡΔΦΕΙΔ
  ΟόΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΤ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ — ΜΟΙ
  ΔΡΙθΜ. ΦΥΔΔΟΥ 4662
  ΤΙΕΤΠΙίΙ ΙΤΙΤΗΤΙΙ ΘΡ. ■. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
  ΤΟΝ ΠΑΡΑΓαΠΚΟΗ ΕΡΓΟΝ
  Είς Τ·ν «·μαν Χανίων
  αρχ(ζ·νν έντ·ς τβν αμΐρβν
  εί δ έΉίλ
  ρχζ ς
  ■Ι εργασίαι δια «ε»
  αιν τβν παραγ»γικβν έργων.
  Ε«· όκ·λ·νΐςιτ«ι ίτι χάρις
  είς τα ίργα «δτ« β' «πβδ·
  Βοθν «ρ·{ ε.«λλιβργ·ιε.ν «ερί
  τίς 12 χιλ. βτοέμματκ ιύφο
  ρυτβτης γϋς είς τ«ς κερΐφΐ
  ΐ Κολυμπαρι καί Μβλε
  δ!
  ρΐΐς μρ
  μβ. Άργατιρβ δ! δια τής
  ·κτ·λία·Μς καί τβν χαραγω
  γικβν— «π·ξηο«ντι«βν Ερ
  γνν τ·δ Ε·Μρνδ 'Αποκεφιί-
  ν·ν, Β' αη·ΜαλυφΒ·δν ..««Ι
  νέετ γανιμΰτειΤΒ έδαφη «αί
  Β' αύΕηθοδν ΐημκντικα «Ι
  καλλιιργήσιμοι ί«τ«σεις είς
  Τ·ν νομόν τβν Χ«νΚ»ν·
  ν·ν.
  'Λλλ' 4 κνβίρνηεις δέν
  χρβΚεΊτεη αα·ε.λ&, ν* ι»ρι·
  ρίαη. τ· ενδιαφέρον της «·ς
  Α Δυτικήν Κρήτην μ·-
  ατρέφα βα»«λβς
  την χρ·α·χην ««ι την βτορ
  γι|ν της ««. «*ί την "Ανατο¬
  λικήν Κρήτην καί ίδ'α είς
  τ·ν νομόν μ«ς. _«1 β« έκτι
  λέαα κ·ί βδβ τα ακαραίτιιτα
  ΚΒρετγΗγικεΐ κβί ι{υγι«ντικα
  Ιρνα. "Ηδη μαλ<«« εζεδά λωβΐ τ* Ινδι«φίρ·ν της »«· Ι««μ* την κρήτην «ρχην καί ενέργειαν κρός τ·ν ·μ· κ·ν αυτόν. ΆνΙΒιαιν ώ; γννατίν *ν νί·« την μ»λέ- την τβν κβραν-γΐχβν ϊρ γκν της Μΐοββράί ιΐς την έταιρίαν Μιιβύντ μ* την ίν τολην ν* γίνη ιΐς ·α·ν τ· θάνατόν α·ντ·μώτ·ρβν χρ· νικσν διαατημ·. Έκ «αρβλ ληλ·» λκκρΐμνηβι *«· δια την χρημ«τβδ·τηαιν τβν γ«ν αύτβν ύ«· της Άγρ·η κης Τραπέζης, -αι απεν«ίσι αι την ϋμεαον σύναψιν δα¬ νείον 50 έΐβτ·μμ»ρί«» δραχ μβν δια την Ινετρ.ιν τβν ίρ γ«ν- ΎΐΓ·λ·γΐζ<τε» ΑΙ ·τι η όλιχΐ) οαηανη, ίλκν ίν γί ν«ι Τβν ηαραγβγικβν Ιργων •ν Κρήτα θ' ΒνΙλθα είς 170 <κατ·μμάρια. Είμ«·ρ·0μεν λοικον μετ* να 89 η ευτυχία κκΐ η εύημερΐα. Ότκν δ> |β παράλληλον ίη
  τελεοΐοδν χκί τί &λλκ ίκ·
  (ηρκντικί ίργα ΐΐς
  Φαινιιηίν καΐ ΐΐς Γάζι—Κκ
  δια τί β».·ϊ« κρ·
  τ· Μ»βΐρνητΐΜ·ν
  νρκμμε, *■· έφιδηλνβιν ηδη
  ώς ιΐμιθα είς ΒΙαιν νί γνν
  ρίζνμΐν, ενδιαφέρον «αί ή
  διί τβδ ένταθ
  Βε> υχ·ΝΒταοΐΐιμ«τος της, τί
  τι τί καρκγ»γΐΝί {ργκ τ·0
  ν·μ·6 μ«( Βί ϊχσυν αλσκλη
  «Ι κρ·ΰιι·θί·ΐις βιί
  την «δξηαιν τής
  μας Βί ύη«ρχ·ιιν καί «Ι βα·
  οιις διί την δημι·»ρν(ε»ν ε¬
  νός καλύτερον μίλλ·ντ·ς θί
  ίχ·«ν τιθ&.
  δ τι ίν ιω μΐταζύ Βί Ιχα λν-
  θβ καί τό συγκοινωνιανσν
  κροβλημ* καί Βί κχα ολοκλΐι
  τ· δ{κτυ·ν τβν
  ίρτηριβν τ·0 ν·μ·5 μκς, οί
  ϊρ·ι καί «Ι πρεϋΊισβΐβεις διί
  μ(«ν ανιτσν ϊ
  πολιτιβμένην ζωήν θ· Ιχ·υν
  Άρκιί
  •ί ·ργ«αί«ι διί την
  αιν ϊλνν αύτδν τβν Ιργκν
  ν' ίρχ(α·»ν καί , νί αιινΐχι
  σβοΰν μέχρι τ<λ·»ς μέ γ·ρ γεν, ίδι«κ·κ·ν καί δημι·»ρ γικον ρ»Βμ·ν. Σι«τ·μ6ρΙςα—ιαΑιψ τβθ φθινο ηώρου—να παρσυοΐάζιο τέ σοιλί νι ττκ μέ τ* κειό φ;ίιχα λβυλ·ό διβ. Τέ στόλΐαιιί τβν κ»τανχοΟοι «λτ,θινα αχ4νδ»λ«! —·Κ»Η Ισιίς μβς «Ι·νι«ι «ήν ά<·ιξι Βιι» φερίς... ττ)ς Ιλεγε 6 αίΑνι·ς ιίχογινιΐαχίς φΐλος. έχκμ.αγελο9θΐ χ τέ χαμίγΐλί χ*ς * Τέ κάτν-χάτ» τ* στιγμ^ γιατί νά ηα·»πβν·ύμιθ« διά τάς χρονικάς μιτβοίίΒμΐύοικ; Στέ χ6 λ Ι 6 ζ χ χλ· τβν μ χ«1 6 ζ·φι··ς θ ί φ χεΐμώ' τβν χρΐ)3ΐομϊθιι6ν, είνε Ι'α άλΐ)θινό διαμάντι! Ό Μιλβικά χ«1 δ ΒΐρλαΝ μκο ί £ Ε 8ΐβ·1« «ού μ£ς άνβητυξιν α! χύκλ· φιλιχέ,μΐα οβφριΐ ζ«τ(ζ·υθϊ έκιοΐ^μνν έ ί ή ά ,ς τΕας χαΐ ιήν άνυψηβι «1)ς γυναί¬ κας είς χυ·ι«·χ·0ντ« χοινβ.ιχό καράγ·ντα. —·Πβίκει να είσθε τυφλβ!, μ«£ ιΐπε, για νά μην δλίπιτε ίχι ϋ« είμη·ρεΙ ν' Ικαρχέαη έη* άπειρον τ) *νο>εχ·ιτί« οχς. 'Αλλ' β
  ρ
  εΐαθε 2.Βρες, δΐ)λβίή δ «α
  ιιιύ 6ρ!σ«ονται α! κάραν μ^, (ι
  χαιολογιΓίτε χάπβς νά μην αντι
  λαμβίνεοθε κδττ, την Ιξελικτιχτ)
  παρεία ττ,ς 4νθρι»ηίτητ·ς, Καί
  Βμ·( τί τλ θέΧετε. Ο( ίνΐρις λί
  γφ τ*]: μιγίλΐ]ς ίρκαεας ηου Ιχ·ον
  βνακτΰξει τίαιυς αίίνε;, Ιχουν
  φθκρεΐ, άρχ(ζ·υν νά άζ
  Ι ΐ ψ
  ■εί νά χρίνβενται άκέμη οΕ ποι
  ηχβί τβν ·έ·ν. Έν πάσι περι¬
  πτώσει οί νέ·ι 8ιαιφίρ·υν άκέ
  «ύς... νέοικ άνθρώποος. 'Κνφ τό γβΒν Βλη
  φβς χαμηλώνει οτήν χαμα-οθλα καραφ?·«ανες τ§ν παλέμνν
  τους—χαί σχήν περίπχνα' άχέμη 1Ην άλλαν ολεθιίβν
  κου είνε ή ο·φίτ* τοθ ΡβΒέλφοβ ξιω< χβ οφ α«(μΜΟΐ %Λ τβν «Μκ<έμ>—οχδτοΐ χαταφεύγβυν ,.,.,^ ·α«,γβ.«. ,(
  οβματιχα χαί ψ*χιχά χαί δια
  Κ«ί τέ χειοδτερο, 05η
  Ανθρωπόχηια μέ τίς
  χαί
  πρί
  τοιις
  «0 Β·βμ·ιι. 'Η
  είνε
  «ρώτι
  γβνιβ
  &
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΜΝΕ1 Η ΖΩΗ
  εν·«ν ^^ι ΐδΐεΒβΜ &^4Μΐιυ
  'η ΤΟ ΤΕΑΟΣ
  ζβή. "Οποβ έρχεται χαΐ Βπως Ιρ
  χε«ι.·
  Στέ μισέφεετα τοθ ααλονιο9
  πάλιν ο νέ·ς άνθρακος χαταρθβΐ-
  νει νέ φαιΒρδν) χαί τή· πειβ με-
  λαγχολιχή ΒεαποινΕΒα. 'Αναπχύβ-
  οει μέ μχεστρΕαν τ* άγαθά; τη"ς
  μ!
  με Ιύ^αμι, μέ εωμαλίβ
  χαΐ τό αϊμκ κκΐ τα φρένημ»
  χ«1 τΑ πνευϊια. 'ΑκολβυθεΟνε την
  «κιοθσΐ. Ένψ οεΐς ·ί 5*·ρις. δα
  δίζιτε ουνεχβς τέν χατήφορ·.
  Είναι οβς λέγη νόμ·ς ττ|ς βι·
  λ·γ(ιχς β&τίς. ΚκΙ έβυνέχιοε Ινώ
  τί Ορος της έγινέτχνε σ»νεχίς χαΐ
  κεριααΐτερο &κερτ)ν»να χαΐ θριαα
  δί "Α ΘΙλ άλ ώ
  "Αν ΘΙλετε. μάλιβιβ, ίγώ
  πιοτεδω, εΐμβι δηλοιδή άπιλδΐκς
  βιβχΕκ ντ' «δια, 03ΐερκ βπλ λΐγα
  χρένια, 8<ι μινάχα θκ Ιχουν 4ντ: οΐραβρΐ οί χοινωνιχοΐ δροΐ, άλλ« χαΐ θκ βρΕαχηνται οέ πλήρη χά ταητΜοι οΕ 4ν$ϊΐς. ΟΕ γυνβΐχες ΘΙ χυ6ιον·0» έ( ολοκλήρου τέν χοΌμ·. Έ·ψ βί ι2«Βρες Βά είναι μενίχοι γιβ «Ις Βιίφερες βκρειες κμΙ τακεινωτικές Ιργαοίες, πλήν •λίγων έχλεχτΑν πεο θχ Ιχ·υν δ λίγα διχαιώμ«« Ικειδή θα είναι γι» την βνακαρο»γ»γή τοθ εΙΒοιις. Διίπ καί τΑ ζήτκμα· αδΐο θα τί ρυβμΐβιι ασνκλβς χκτβ χαλέ τρο πό ή··· γυν«ιχοχ·ιν*νΕα. —"_)τε, λοιπήν. άπή«τΐ|θεχα Ε ( π·ιος, είναι δ χίτρινας χίν μ&Έ απιιλεΐ, άλλά δ γυναιχεΐος. Άλλά χ(ν8ιινο€ τέχοιος (έν δ π«ρχει. Διότι *) γυναΐκα Βεν εί ναι χίνδυνος. Σ' αυχή την ι*όρα μίλΐσΐα την τρνγιχη*· ίρχεται ώς (Γεναιά έλκίς- ΓιατΙ είναι βέβ>ιο
  Βτε ή ανάμιξις ττ]ς γυναίκας είς
  τα χοινά, μβλλον ωφελεία θε »ί
  η. Χΐυλαχιστι τέ αΐάιθημα %ί
  μηχρδχηχος, ή τ?υφεραδΐ, ή οτερ
  γή της 6πα·χει ελπίς νέ είναι Ι
  οχυρϊ άντίίοτα χαχά τής κα·α
  φροοδνης τοθ πολίμ·υ κου Ιχει
  χιιριεδοει τ·υς περιοοδχερους &■*
  Βρες.
  Μ.
  ΟΙ ΟΙΝΟΙ.
  Ή Αφετεινη ναραγωγή
  οΐνων ποοβλέπεταιίξαιρετικΑς
  μΐχρά β(ς τόν νομόν μας. Ύ·
  πολογΐζεται μάλιστα δτι μο-
  λις θά φθάσο τό 8» τρίτον π·
  ρΐπου τής «ερυσινής. Καί ό φεΐ
  λεται ή μεΐοσις αυτή βίς την
  έλλειπή καρποφορίαν άφ' ενός
  των άμπελον κα( Είς την σα-
  πΐλαν τον σταφυλον άφ' έτέ
  ρου. Προβλέκβται δμος βτι α(
  τιμαί τΑν οΐνων κατα τό ερ¬
  χόμενον ίτβς ΘΑ είνε έξβιρε-
  τκβς ύψηλαί καί ένομένος Ι¬
  διαιτέρως ΙκανοποιητικαΙ δια
  τού; παραγογοός: ΘΑ ετΐρεπε
  μόνον νά καταβληθθ προσπά
  θεια δα την παρασκευήν κα·
  λβν ποιοτήτων καί διά την τυ
  ποποΐησιν τΑν κρασιΑν μας,
  όπότβ θά ήτο «αί περισσότε¬
  ρον «υ (Ολος καί είς («ανοποι
  ηηκοτέρας τιμάς
  τον είς την διβθνή
  τικήν αγοράν.
  πόλερος
  ιί<ε γι' ούτον γίλ^μα νε«ρίν. —θ^μδηε τίν περασμϊνο χ«ι- ιί ώιαΐχ πεύ περάοχμιΐ.. Τέ ρενραίναυΐΑ είνε ή <*)ύτι- ρη ψ^χολογιχή θέοις. Ή φχντα ομαγορία πλουχίζιται μέ τέ πλέον δ»ειράιΙη χβώματα. Τέ ααλονάκι αρχίζει νά γίνεται... ζιατέ χαί δ ΑΙ ΝΕϋΤΕΡπΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Σεπτέμβριος. νέος άνθρωπος τρΐβιι τα χέρια χ-κΐ |_Τά σηαβρινά Ή θλΤψι« χαί ή άνία τ·βχειμ»νβ«[ι>α έξ Ίσ«αν(ας άγγέλλουν β
  Ιχοιιν &π·χτήαει ήίη, τό καλυτέρα
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  βμ
  κα. νβ «ιστΐύωμιν ίΐι λίαν
  αυντ·μ»ί θ' αρχίοβυν Ικτε
  λούμενα κ«ι τα ίργα αύτα
  τβ όιτβϊβ προκειται ν" α κ 3 λ
  λα(·»ν την νηαέν μας ακ·
  την μβστινα της έλονβσίαί,
  ν' 4ποδώβ·Μν πΐρί τα, βκα
  ταν χιλιάδας βτρΙμμ'ΤΒ γης
  πρός καλλιέργειαν «αί ν' «ό
  ή
  II
  ΤΗΣ ΕΠΟΚΙΣ
  ΨΥΧΟΑΟΓΙΑ ΤΟΥ
  Τέ ιέλος ι«]ς εποχάς εΝε ζή-
  ημ πρβτιιϊβν αδΐή τη οτιγμη·..
  'ϋλες χβΙ Βλοι τβ Ιχοκν. είς τέ
  χείλη χιυς. Δΐν βπομΐνει οΐλίνι.
  ιδτε οαλονάχι. πιί» να μή ποιχίλ
  λεταΐ μέ άνκοτενβιγμβυς νεαιαλγΐ-
  άς χαΐ μελαγχολίας.
  —Ι&νμένο χαλβχαΤρι!.. άχεδε-
  ται νά πρβσφέρι ή πρώιη τρυφε
  ρή ντεμουαιζΙλλΗ μκροβιά οχέ με·
  ΠΕΤΑΧΤΔ
  ΣΗΜΠΩΜΑΤΑ
  £η0·υν την πβραγωγήν μ«ί
  αΐιμβντιΐιβ...'Ιβΐε.ιτέρι»ί τ« Ιρ
  γβ της Μεοα«ρ«ί τ* ·*·!■
  Β*, .κτελεαθβϋν τ·βον ΐΐς
  τϋν επαρχίαν Μ·ν·»·ΐβί·ι>.
  κιρι «»ν 'Ανβηβδβρην *α·ν
  καί (1ς τας επαρχίας. Εειιν·»
  ρΐβ» κ«ι Πβργΐ-ϊ·
  τ·ν Γ4ρ» Π·τ«μ·ν
  τεραστίαν
  ίβ6
  γάλο παράϋυρο, τοΒ έκοίοιι ·Ε μα-
  6ιΙς χουρτίνες, έπιτείνουν τό οκο
  τείνιαομα ταιν β)θινοκαιρινο)ν οιιν»
  νίφβν.
  —Άλλα γιατί χβϋμέν·;... έρ»
  τ β αυνήΗως £ πρβτος έγπυχλβπαι
  οικίς τ·0 περιφήμοκ «φέν ντέ λ'
  έκόχ».
  Οί χβομοπολίΐαι τη"ς Ριβιέρας
  Ιχουν Αλλην «νιίλτ,ψ.ν διά τέτέλος
  τ<|ς έποχ«ΐς. Άλλ* χαί γενικάς χαϋι λογιχές άνθρβπος. Βεβαία τ* χαλοχαΐρι φ*ύγοντας πέρνει μα ζβ χου μεριχές πολύτιμες οτιγμέ(· Τέ ΒπαιΒρον—·<) θάλαοο», τέ Γ νδ, ή λκγκιχΒιί, ·ί 6α(ίύοχιες ΓΤΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑ ΟΕ σου»·»ζέιις χαΐ ·( άπαντα χεθ τοθ χίομβιι φιμινίατ^ΐις είμ πορβθν νά πανηγιι»ίο·ϋν την πρώ την μεγάλην Βιεθν· νίκην τού. Τα ζηχήμβΤΗ την, ή ξί έ ό ·6ν .ΪΜρΐ τιμ* Διότι 4κτ·ς τ·8 *τι Β *κ·καλύψ·υν κερί τ*ς *0 χιλ στρίμματα «εύ κ«λύητ·ν«ι οημιρ·ν τ* η·ριβο*τ·ρ·» *»· ημ- τ·Β Ιτ·»ί ·η* ϊλη. *«τ«0τη··ι>ν
  μ·»ς τιρειοτΙ·ς
  ΐ ώ β« μ·τεφληβ·ί>*
  ρ »λίνΒιατ« «»
  λια. Καί *κλ πλέον, Β. *ί·
  λιΙψ·»ν την 4λ·ν·β»βν, αρ·
  θ £·»ν τ·ν ηληβ»
  χροποταμιές
  οόχερβ την αΐοθηματιχή
  έξίσηβις πρές τόν ανδ»α, Β,τι τέ
  λος πάντων περιλαμβάνεται είς
  γ«ναίχα(» θ» έ
  ξεταοθοθν μέ Βλην την άπαιτουμέ
  νη» αοβαρϊτητα είς την ίεχάτην
  σύνοδον τ«ς Κιινννίας
  Έθνβν. ΟΙ ουνανραομένοι
  ίιπλβμίχαι χαί χοιν«νιολδγοι
  Γενέυης, άηΐΐαομίνοι χα'ώ;
  φάίνεται απέ τβ άνΒριχά ζ-τήμ»
  τα Ιλκβαν την απόφασιν ν' άσχο
  ληθοθν μέ τέ ωραίον «Ολον. Κ»ι
  ίέν οπάρχεΐ άμφιβιλία βχι θ«
  φαν·0ν δχι μόνον αδροί, λεπτοί,
  τρκφιρβί, ιύγενεΐς χαί Ιίχαιοι άπέ
  ναντί τού, άλλα χαί Επποτιχβς &
  ποχνρηχιχοΐ είς δ,τι αφ·{β τέν
  μαχρέν κατάλογον τβν αίτ«μ£
  -Ιτην τοθ ουγχρένοΗ «εμινισμβθ.
  τι είς το μΐτωπον των 'Δστου
  ριΛν ^εξήχθησαν χθές αί
  πρθται μαχαι μεταξο των
  πβοελαυνοντων έκαναστατι
  ■Ον τμημάτον καί τβν Άστου
  ρ(ων. ΑΙ μαχαι οιβξήχθησαν
  είς την μεγάλην όροσβιράν
  Πέντα ντέ Έουρόπα—ιί|ς ο¬
  ποίας ή Οψηλατέρα Κορυφή ε-
  Κει Οψος 2452 μέτρον—ι) 6
  ποία έκτεΐνεται άπό τής ΐο-
  ραλΐας σχβδον, δυτινβς τοθ
  καταληφθέντος «β* τριημ*
  ρβΔ πβρΛ τβν έκονασΐατών
  λιμένος Λιάνες, μέχρι την *-
  καρχΐαν τής Λεώνης, βπου
  συναν? βτδ παλαιόν μέτω
  μ
  νεριοΙ'Η κπογοήτεβσις άλλβ»οτε κεδ Βη
  χαί χοι
  έπαυσε σχεοόν να υπάρχη, τό
  νοτιον μέτωπον
  άπο τα ζωτικα
  να έπιτρέψο
  άτΐέχει πολύ
  κΑντρβ &σχκ
  χρ]
  Μαδρίτης έχει
  β(ς απέραντον
  αποφασιστικας έ
  τ* μέτωπον τής
  μ-ετσμορφωθΒ
  φρούριον, τό
  οποίον μόνον μέ μ'αντρομακτι
  κτ)ν συσσώρευσιν δπλων μέγα
  λης ουνάμβως θβ ήτο βυνατών
  ν· καταληφθή. ΤΑ μέτωτΐοντήί
  'Αραγωνος δμως μ έ τας εόρβΐ
  άς ίκτάσεΐς τού, παρέχει την
  Βυνατότητα επαναλήψεως τοθ
  πολέμου έλ,ιγμβν καί περιλαμ
  βανει άντικειμενικούς σκοκοθς
  κεφαλαιώΒους σημασΐας.
  Κατ' Αλλα τηλβγραφήματα
  έκ Σββίλλη;· ό στρατΐ)γο« Κ*
  ι πό ντε Διάνο—τοθ όποίου ό
  παν. ΑΙ διεξαγόμβναι μαχαι Ι όμώνυμος ανεψιός εφονεύθη
  ... _„.-------α.. _....„. Α-Α Ι 4 έτ (| ·Αώ
  θα γ
  σμίν, Β« τ·ν
  «·ριοβ·τ·ρ·ν
  ίργ«αί«ν, περισσότερον κειρει
  τσν
  γΙϋ
  Κατ' «ώτ·ν τ»ν τρ*«·ν ·1ς
  ώ*ν Μίμ
  ε%θικτ·ν οώτ μ
  Μν. π.ύ δΐΝεΗ», π«Ρ·Ρίλλ·
  τ-1-.,τηνγηντηί·»**·
  λ( ' * ο«μ·Ρ·ν κά¬
  κ μβ'
  μνει Βρ·Β·ιν η
  «1 Ιλβγΐνκΐ, *·Ννιι«ι,
  μ.
  νβνιχη έλιυθερία. Μ' αύΐό Βμως
  Βέ οημαίνει Βχι μέ τ* χαλβχαΐρι
  έξοφλεΐται ή Ιλεκθερία β&τή
  —•Έ ανθρνπΐνη
  γ6ε«> αηέ τον ώ^ελιμιοτιχόν ατο
  χαομέν,πευ θεβρεΐται οήμερον 6
  Α(βν τϊ|ς ζ»τ)ς, κ^έπει να ένιοχί
  •ται άχριββς τη οχιγμή πιυ ή έ
  ποχίι άλλαοοει...
  έ υ ι* ουνισχοΒοε πρ·οφατ·ς Ι
  νας δ'θιοπος ιβν περιοχάαεον
  Καί *)χβ
  μα ι%ί
  Χη π«ΰ
  μέοα βτό πνεΒ
  *λλβγτ]ς. "Κοτβ: ι| έπο
  ά>λάβοει ίημιουργιΐ
  χη π ημργ
  ο«ν«1οοημα χβΐ τοβ χεδνοΗ πιυ
  φεδνει. 'Δλλ' δ χρόνβς πεύ νεδ-
  γει είνε οκχνβ χαί δ χρόνςς ποδ
  ξνβνειώνει Κβίώί βλλίοσει
  χρ
  . . ξανβνειώνει. Κβίώί βλλίοσει
  τ) Ιπ·χή—επιβάλλει ν|α οχίίι»·
  νέας δ»ειρβπολήοεκ· νίαςιέλπϋας·
  Τβ λεγίμεν» μεγάλχ μΐοκ τίθενται
  είς έβ»·μβΥ^ διά νβ βναοτεί
  ί χκΐ χίποχε νβ
  νιή 6κάρχειιν τέ
  αα χβΙ ιέοβΙ... Κ»Ι είς ιήν β«α(
  ρκν τ<|ς ψΜχ·λογ(βς χά Ι είς ιήν οφβΐρβν %*]( χειθβΐιτό ζ·^(. |ΐ* ίχ·Μρη·νει ΐββ ΐαλαιοι! ες λουν τέν χρίνβν τέν ή μιουργεΖ Ι] θλιβερά κατάστασις είς την οποίαν εχει «έρει «έν κόσμον ή άνδροχραΐία, ή άπβγνα) αίς πβύ γενΜ^ τ) γεμάτη άγβνία χβΙ Ιέ·ς έποχή ρας, ειμπορεί καλλισχα νά Ιιχαιολβγ^ση χάθε παραχώρηβι πρ«ς τή γκναΐχα ίοτε» χαί «^ ή παραχωρήση α&τη αη μαίνει χρι«χοπ(α «Ο άνΒροχρα χισμοθ. "Επειτα εΕ γυνοΐχες Ι χούν χάνει τέοες χαταχτηΌεις ο* Βλους τευς τβμεΤς χ^ς άνθρβχίνης Βράσινς χαί ενεργείας .χαί Ιχοκν άναπτοξει τελευταία τόσην «ξ<ο θνύμβοχη Βρβσιηριέιητν, πιυ δέ» μποριΐ χανεΐς *ά άρν%θ| χυί νά μην άναγννρίσι τή θέσι «δ Ι χουν.πίΜΐ βτή ζβή. "Ας μην βα λοιπέν πβράξενο άν Οβτερα ά πέ λίγ» χρόνια έχομε χβινβνία γυνα χιχρατούμενη. "Αν μΐλιστα είναι άλήθεια Εκ οί αΕβνες άντι γράφουν αλλήλους θά πρέπει νά το κεριμέ' ωμε ώς βεβαία. Γιατί {έν πΐέκει νά ξεχνοθμε Βτι τ) πεαχη μ·ρ«ή »<|ς εΐχογενιίας χαί χά Ι τ·ς χοινονίας ήταν ή ΐ(ς την πεοιοχήν αύτην άτιό η χθές είνε σκληρόταται, ή δέ Σαλαμάνκα αγγέλλει δτι αί ταξιαρχΐα της Ναβαρρας έτοιμβζονται πρός γενικήν έ. ζόρμησιν δια ν' άνατρέψαυν την άμυναν των Άσΐουρίων Είς τό μέτωπον τής 'Δραγώ- νος οί μαχαι συνεχ'ζονται, άν- λά μάλλον μέ ταπικόν χαρα- κτηρα πλέον, οί δέ άντΐπαλοι φαΐνονται προεΐοιμαζόμενοι δια την νέαν φάσιν τοθ αγώ¬ νος. Οί κυβερνητικο! στρέ- ψουν ήδη τας προσπαθείας των είς νόν τομέα τ()ς Πουέμ πλα ντέ 'Αλμπόοτιν, νοτιοανα τολικθς τής Σαραγόσσης δ που ευρίσκονται οί προκεχω ρημέναι γραμμαί τής αμύνης των επαναστατΔν. Βορε'ως τής Σαραγόσσης, αί μαχαι οιεξάγονται τιάντβτε είς τόν τομέα τής Θουέρα, δπου οί επαναστάται εύθυγράμμισαν «άς προκεχωρημένας κα( πό λύ έκτεθειμένας θέσεις των 'Από χό επιτελείον τοθ στρατηγοθ Πβντε, βιοικητβθ τοθ έπαναστατιχοθ 5 ου θώμα τος στρατβθ πού έδρβύει ε'ς την Σαραγόσσαν, άνακοιν·0ν ται τα έξτ)<: «'Μ επίθεσις τΑν κυβερνητικόν είς τό μέτωπον τής ΆραγΛνος, είς την οποί¬ αν Εχουν έμπλακ·] εκατέρω¬ θεν οημαντικώταται δυνάμεις μετατοπΐζει οριστικάς τό έν βιαφέρον τοθ ίσπβνικοθ πολέ μου. Τό μέτωπον τής "Αραγώ νος, πού μέχρι τοθδε ήτο θεα τρον 8ΐυτερευουσο« έπιχειρή στων—Βπως >Ττε τώρα α( 'Α
  στουβΐαι—γΐνεται ήδη τό ώη
  αριθμόν 1 μέτωπον, αθτό δή
  β θ· δξθή ί
  μητριαρχ.χή
  όΑλλ*
  ή
  χαί ριΐΐιαι δι.Χογιχ», χά
  ρμ
  λάβη
  μ ή
  θ· διεξαχθή χωρίς
  ό ό
  η ν ξχή
  αμφιβολίαν ό ·ποφ«σιστικό
  άά Τ β έι«·
  Το
  μέι»«·ν
  μέτωπον
  ίος δπου ύπηρέτει
  γός—εκάλεσε «ούς
  ώ; λοχα
  έκιΐ ξέ
  ους ανταποκριτάς καί Ιδήλω
  σεν είς αΰτβύς βτι «*) κβτάλη
  ψις τοθ Μπελχ(τε, β έν ίχει κα
  μίαν αποφασιστικήν σημασίαν.
  Καί τοθτο διότι τό ΜπελχΙτε
  6χι μόνον δέν εΤνε „ ή κλεΐς
  τής Σαραγόσση« χαί ή κατά
  την πλέον σύγχρονον τέχνην
  τοθ πολέμου ώχυρωμένη πόλις
  τής Ίσπανΐας δπως (σχυρΐζον
  ται οί κυβερνητικαί, άλλ' άντι
  θέχως κεΤιαι είς την πρώτην
  γραμμήν τοθ μετώπου καί κα
  τέσΐη ό άντικειμενικός σκο
  πός τής δράσεώς ·0.000 άν
  δρΑν, οί όαοΐοι διετέθησαν
  διά την κατάληψιν μιας τό
  σον ασημάντου θέσεως». Ό
  όμιλον κατόπιν διά τόν βομ
  βαρδισμόν. τής. Πεναβόγια ά
  πό τό κυβερνητικόν πυροβολι
  κόν, ό σιραχηγός Κίϊπο ντέ
  Διάνο εδήλωσεν δτι πράγμα
  τι-ή πόλις αΰττ), κέντρον τής
  όμωνύμου
  περιφήμων
  περιφερείας τβν
  ανθρακωρυχείον,
  έβομβαρδίσθη, δχι όμως έξ ά
  ποστασεως 4^νιλιομέτρων, ώς
  (σχυρΐζεται ή Βϊλένθια, '
  άκό τηλεβόλα τα όπβΐα
  λουν έκ 14 χιλιόμετρον
  Βέ
  βάλ
  καί
  μ
  τΛν οποίων Βέν κατέστη δυ
  ή.διάθεσις
  καταναλο».
  ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΙΦΑΛΙΖΕΙΙ·
  Ό πρωθυκουργός κ. Μβ
  ταξβς βσχε προχθές μακράν
  πολύωρον συνεργασίαν μετά
  τοθ ύΦυπουργοΟ τής εργασίας
  κ. Δημητράτου. Καθώς δέ άνε
  κοινώθη ή συνεργασΐα άφεώ
  ρα την ταχυτέραν λειτουργίαν
  τοθ θεσμοθ των Κοινωνικήν
  άσφαλ(σ?ον. Δέν ύπάρκει λοι
  «όν Αμφιββλΐα βτι ό θεσμός
  θα λ^ιΓουργήση κανονικ&ς
  παί άπροσκόιχτος είς <ό εξής παρέχων την προστητσΕαν τού είς τόν εργατικόν κόσμον, Ό πος έκΐσης δεν όπάοχβι άμ φιβολ(α δτι συν τψ χρόνω θά όλοκληρωθ{| ή κοινονική μας πολιτικη κα( θα ΙτΐΒΚταθοθν τα ταιιεΤ,α άσφ«λ(σεως καί είς τοθς αγρότας πού άποτελοθν τό έτερον σκέλος τοθ «ργαζ« μένου καί δεΐνοπαθοθντος κό σμου τής χώρας. *** -Ά ΟΑΙΚΑ ΕΡΓΑ· ι Κατά την τβλευταίαν βπ( σκβψΐν τού είς την πόλιν μας, ό κ. Γενικος Διοικηχής Κρήτης εΤχε κατανείμη τάς πιστώσεις πού ετέθησαν είς την διάθεσιν τού διά την εκτέλεσιν διαφό¬ ρων όδικον έργον είς τόν νο¬ μόν μας. ΚαΙ ό κόσμος έπλη· ροφορήθη μέ αΐσθημα ευχαρι¬ στήσεως καί βϊθεΐας άνακου- φ(σ?ος δτι συντόμως θά έ«α νήρχιζον αί εργασίαι διά την όλοκλήβοσιν τοθ όδικοθ μας βιχτόαυ. Πιστεύομεν λοιπόν δ- τι Θ9 εδόθησαν ?( Βέουσαι συστάσβις είς τάς τεχνικάς ύ πηρεοίας δια τόν καταρτισμόν τον μελετον καί την βημαπρά τησΐν τβν έργον οστε ή έρ· γασ'.α ν' αρχίση πρΐν ίλθη ό χειμών θ' αποτελέση τοθτο μίαν επί πλέον υπηρεσίαν τοθ σηαερινοθ Κράτους πρός τόν τόπον μας. *♦* ΗΠΑΙΔΕΙΑ· Το υπουργείον τής Παι θείας προέβη είς μακράς άν« λυτικσς άνακοινώσεις έν σχέ σει μέ τόν τρόπον τής λειτουρ γίας τον σχολείον είς τό εξής κοί τάς έπιδιώξεΐς τον νέον εκπαιδευτικήν μεταρρυθμ'σε όν. ΚαΙ έπραξε φυσικά άρι στα. Διότι διά τΛν «νακοινώ σεον αΰχφν θά κατατοπι σθοθν καί οί διδάσκαλοι καί οί μαθηταί καί οί γονεΤ,ς καί κηδΒμόνες τον επί τής νέας έκπαιδευτικής πολιτικής. Εύχό μεθα δέ νά δικοιοθθ καί έκ τής πράξεος ή αίσιοδοξΐα την όποιαν έκδηλονει τό υπουρ γβΐον έκ τής έφαρμογής τβν νέον νόμον. Διότι είναι και ρός όμολογουμένος νά βίσίλ θη καί ή έλληνική ποιδεία είς στάδιον γαληνβόσεως καί δή μιουργικής πράγματι εργασίας έπ' άγαβφ τής έθνικβς μας προόδου καί άναπτύξεος. νατή άιόμη ή Τοθτο δμως έπισήμανσις. δέν οημαΐνει προσέθεσεν βτι ή Πεναρόγια τελεΤ υπό την απειλήν χον κυ βερνητικθν». Κατά πληροφορίας έκ Βα λένθιας, ι) κυβέρνησις έξήτα ο*· κατα τό τελευταίον ύ πουργικόν Κρονΐσαν ζήτημα τής ένΐαίας στρατιοτιχής διοικήσεως, άνε κοΐνοσε δέ δτι επίκειται ή ρύθμισις τού. "Ολαι οί πληρο φορίαι συμφωνοθν 6τι ό στρα τηγός Μιάχα σινικέντροσε τήν.παμψηφίαν 6«ο< διορισθή
  * Ν Ο ΡΘΟ*ι*
  ΒΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  λαοφιλές ρυθιστόρημα τοθ Γάλ
  λου συγγραφίως ΑούΤ, Φεγιάντ:
  «ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ·.
  Έκτός προγρσμματος σινεάκ.
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  ή θαυμασία όπερέττα «Ή Πρινκή
  τΐισσα διασκεδάζει·, Μέ την Ζαν
  νέχ ΓκεΤνορ καΐ τόν ΆνρΟ Γκσρβ.
  ΑΛΚΑΖΛΡ (Θβρινός).— Σήμερον
  «Ή μικοά έπαναστάτις» μέ την
  ΣΙρλεϋ Τεμπλ.

  ϊ
  ΟΟΥΛΑΚΑΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό αριστούργνιμα
  τού Αουί' Φεγιάντ:
  .ΗΤΟ
  Τό λαοφιλές μυθιστό
  ρημα τού Γάλλου
  συγγραφέως:
  ΛΟΥΪ ΦΕΠΑΝΤ
  Μέ τούς κορυφαίους
  τής Γαλλικής β«η*ής
  '^νίς Χισώ, Μωρίς
  Έσκάντ, κ*ί ή μικρά
  Κλώντ Μπάρζον.
  Μουσικήΐ Μωρίς 'Υ-
  βαίν.
  Έ«τός προγράμμα·
  τος Παραμάουντ (,ζουρ
  νάλ).
  προσέχη έβδβμ&ο'α
  ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΛ
  ΒΟΣΝΙΑΚΟΙΕΡΟΤΕΣ
  Ταινία βμιλονοα ΈλληνιοτΙ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό Θβλβρητότ ά)π
  Αναχωρεί έξ^ Ηρα¬
  κλείου έκαστην ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ βράΐτ»
  κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά-
  1ο κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗ-
  Ν·Ν, Πάρον, Νάξον.
  ■■■Μτοριΐον εΥΙΜΑΡΑΑΚΙ
  1-41
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαΐ.
  Νίει ύν«α|ΐατ«.
  Ν*οι μοδίρνεη
  τιβΐε·!.
  ΑΙ τιμεΗ !·*■ ···*· «Ι
  ΜελΐΗιρεη.
  ΙΒΕΙΙΣΙΙΙ
  Μα«·
  ΕΝΑ ηΐΝΠΕΤΕΙΒΑΕΙ ΕΡΓΟΝ
  Ι ΚΗΣ
  ΤΩΝ!
  ΙΣ
  ΙΣΑΥΡΟΝ
  <9ον ΤΟΥ Ρ. ΠΕΒΕΝΙΟΝ Κ«ί αοθ Ι8β3ε Ι*χ Βίχαννε κι οτίλι. Λΐγοντας «ύτά κοοχω>·0
  οε χαΐ ΜαζΕ τββ χι' Ιγώ κου ή
  μ·υν βεμένες άκέ τέ ογ,οινΐ κ·ί»
  μ' Ισιρνε, είς τρόπον ωστε νά μας
  δ λλχκβς από^τιύς αΛλους
  κί«ε. ΜοΟ Ικχνε νδτβμ- κώς την
  είχαμε Αβχι,μα. κιβγμα «·α Ινεΐ
  «θ» χι' έγώ. Άλλά την Ιδία οτΐγ
  μή ·Ε κειρατκΐ Ιπιακν μέαα οτλν
  λάχχ· χι έρχιαχν νά οκκβουν
  τα νοχΐα.
  Ό Μόργκαν 6ι«|χιν
  νίμισμα χαΐ τέ έκΐ,ρε
  τβς. ΑδτΙ ϊέν έβαυταξε κελδ, γιβτΐ
  «ι* εί πίντε στ]ν»θτ)*ανε αμίαως
  & Ιϊΐιιι χι' Ιΐβιμοι νά μβς ριχθοθν
  Αί* κροφθάβκνε Βμω; γιατΐ άκοό
  ατηκαν τρείς κυρββολιομβι1. Δυέ
  *πέ τ·υς κειρατας έκέοανε
  ατδ λά«χα νε«ρ·1 χαΐ ·1 4λλ·ι
  τρείς ι ώ5*λ«ν οτΑ κδβια χκΐ χά
  Θ-κε ί μέοκ οτο Βίαβς. ίυγχρίνβς
  χκε μέακ άκό τό Βκο·ς εΐϊαμε νέ
  κρ·6άλλ·«ν δ γιατρβς Λ<6εροΐϋ, δ Γκρέϋ χι' δ _«εν Κεύ». —Έμπρός, μβς εφώναξεν δ γι· έμκρός κκιΒιά γρήγοιο οτίς δίβχες μή μα*ς τίς «άρ·υν. —-Γιατι,έ, πκρετή ιτ,αεν δ ΣΙΑ βερ, Ι έ * είνε καμμιά ανκγκΐ) νά τρΐχουμε, κβ'ε ουτοΐ τ&ρ?1 ΚαΙ ο£ς εοχαριοτοθμε γιατΐ φαινέαχανε αΰιή τή οτιγμ^ ι .μ ι ατι χομίνβτ, β Χβχΐνς χι' Ιγώ. "Α! ί?4 ·1«ιι κι' έσυ Μηεν ~ Ν* οϊΟ κί μ£ς τή/ Ιφερες μι>
  χ«Ρά'
  Κα6ώ( χατεβαΐναμε
  βά^χαι, δ Μ«εν Κίύι μβ: έξήγΐ(3ΐ
  μέ λΕγα λίγια τί εΐχε α«μ6|. Γυρ
  νβντας μέακ ·τ· νησΐ χ«τάμεν»ς
  δρήχε τέν Βη3β»ρ*. Σιγά-οιγά
  χαΐ μέ χτ5κους| μιγάλβϋς τέν ίξέ-
  θ:ψι χαΐ τέν μετέφεη οέ μιά
  β«ΐ|λ[ά. "0>·κν δ <ΐατρές ταθ έ κτ]ρε τί μιιοτιχο ΐκεΝ· τί άκδ- γευμα κου Ιφΐιγεν βκέ την χοιλύ δα χωρΐς νά κ% τΐπβτε χι' Ιπτ,γε ν* τόν οιιναντήοτ| χαΐ οάν εϊδε «ώ: ή γ·λ|«α (έν ήΐαν κια ατέ Χιμάνι, ϋβ»ε τόν χαρτη ατέν Σ!) βερ χαΐ «Ο (2φΤ)3ε χαΐ τίς κρ· μήδεΐις γιατΐ ήξιβε δτι δ Μ*.εν Κςυ>εϊχε «έ ακήλαιέ τ·υ βρχε
  τές κρομήθειες άκό αλατιομΐνι
  νψί»ί νατοΐχοις.
  —Όβο γιέ οένκ, ΤζΙμ, μεθ
  εΐκε, Ικλκΐιε 4 χ«ρ!ιί μ«υ άλλ'
  Ικρεκε νκ χάμω Β,τι μκορβθοα
  για χεΐνρκς κευ Ιμειναν κιατοΐ
  οτα κοιθτ|κ£ν τευς. "
  ις έγώι
  Τέ κρβϊ Βταν μβς εΐβαν άκδ
  μχχρυκ ν« τρβδεθμε πρές τέ
  τοθ θΐ)9ικιιρ·0 άφΤ)9ε οτέ
  ιο τό» Τίίλνιϋ νά φυλ*π
  τέν πλ-γ«ομένο κλρίαρχ· χι' Ι
  οτειλε τϊν Μηέν Κοδν νά τρ·
  _ κυς πειρατΐς μ' έχεΐνο τό
  τραγεθΒι, ωοπβο νά φβααΐ8 αυτές
  μΙ τέν Γχριίϋ.
  —Ή τ.Δχ~ μ·0 τ ώ (ε
  νάχ» σία κλιυρδ μευ τέν
  γιακΐ άλλβιώτιχα θάμβυν τειρα
  χι' Ι'ώ κεθ«μέ.·ς.
  —'Δ«ρι6βς Βπως τα λέ{, τεθ
  είπεν δ γιατρίς.
  ίοο Ιφθϋο^με οτήν καρά
  λ(α, χαταατβέψχμε ιή μιά δίρ
  χ«. Ιμκήνκμε οτήν αλλΐ) χι' έ
  . ,:ιμε ηρος τ* μ.ρες τ«|ς
  καρ«λ(«ς τεβ ν—αιοθ κου ήιαν
  ή οπιιλιά τοθ 11>ίν Κοβν.
  Σ(τ)ν ιΙιοΒο τ·9 μιχρβθ χέλκεκ
  κ*υ ιίχε χαθΕθ) οΐί)ν <Σκανιδλπ» την βρήχκμε νά «ιλϊ~ ατ' άνβιχτά.. Τα νερά κου εΐχιν οΐ|Χο)θ| την οτήν έκιφκνεια; χι* ίν λίγο δϋνβτίιτερβς ϋ° ρκς θά την χίνβμε. 'Ανιβήκοιμε βμέοος άκάν», εδρήχαμε μιά αγχυρΐ, την έφβιιντβρκμε χι" ά ι τέν Γφΰ νά την «υ· Έκειτα τραδήξβμε πρές τέ μερίς τ<|ς οηηλιΑς. Ό πρβτος π·υ οκν«ντήο»μι ήιαν δ Τρέλνευ ~~ με» φάνηκε έγχάρδιεζ, άλλ' 6 τα ν τ6ν έχαιρέτιοεν δ 2ίλ6ιρ τεθ άκ<)ντι;αε οιίαρά: (Έπεται τό τβλος) ΜΙΝΙΙΙΗΣΙ. ΙΒ ΗΙΟΣ ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-ΠΥΧΙΑΤΡΙΙ] ΤΜΝΗΑΤΑΡΧΝΙ ΙΑΤΡίϊ ΑΗΜΟΙ. «ΥΧΙΑΤΡΕΜΥ ΑΘΗΝ1Ν Α*%εται ΙΊΛ' Α9ΜΗΑΜ. Τ.λ. 1147· ΪΙ'ΒνβΐΜΐεΓζιτοη δωμάτιον κατάλ ηλον διά γρσφεΓον παντός εΐθους. ίργαστήριον ρβτιτικίΐς. καπίλλων κτλ. ό&ός Σελίνου παρύ τβ 'Ανρο «κβ. Πληροφορίαι παρά τφΗκ. ιω. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ *♦* Ανατολή ήλί.υ 5 λ. 46. Δδοις 7 λ. 12 ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ό ρέτορτεο τοθ φρικισστικοθ έγκ?.ήματος τής όδοθ ΟανεπιστημΙ- ου, σημριώνει είς την σχετικήν πε¬ ριγραφήν τα εξής διά την μνηστήν χοθ θομ<»τος· «Ή Πηνελόπη ή Πόπη Περσντζά κου. έτών 26, είνε ό τϋπος τής υπηρετρίας π·ύ είς δλην ^της την ζωή» Αναζητεϊ των βνβρα · ότιοϊ· ος θα παραβλεψη την ταπεινήν ο· τιόστασΐν της, θά συγχωρήση τό παρελθόν της—αν Εχη—καΐ Θά τί|ν άπαλλάεη άπό την άνυπόφορον ζωήν τοθ δουλικοθ». Ό Ορος περΐ ηαοκλθόντος είνε ό περισσότερον άξιοσημε'ωτος είς την ανωτέρω χαρακτηριστικήν πά ράγροφον. Όοοι είς τάς μεγαλου πόλεις παντρ&ΰωνται άπό τάς μέ σας1 τ) κατωτέρας τσξεις πρέπει νά εχούν σχεδόν κατά κανόνα ύπ' δ ψίν των αότό τό παρελθόν. Άλλά μήπως τό Τδιο δέν συμβαΐνει ου νηθέστερα κοΐ είς τάς λεγομένας ανωτέρας τΑξεις; Τό παρελθόν έ δω είνε έκεΓνο πού πρέπει πρό παντός νά συγχεορηθη,... Σέ μερικά ψυχογραφικά μυθιστο ρήματα άποκαλύκτεται συχνά τό δρέμα τοθ παρελθόντος αότοθ. Διότι δρθμα καταντά μέ φινάλε μάλιστα τραγικώτστον. Καΐ δχι μόνον στά μυθιστορήματα άλλά καΐ σ' αυτήν την ζωήν καΐ εΐδικώ· τβοα την ζωήν τής έηοχη'ς. 'Υπαρ χούν σήμερον σύζυγοι πού ένδια φίρονται νά μάΘουν ><αταλεπτώς τό παρελθόν τί]ς συζΰγου των[ Κ κάποτε διά νά μή τό συγχωρήσουν ... Συγκεκριμένως υφίσταται στής ουζυγικσς σχέσεις 6να εΐδος σα δισμοθ αναφορικώς μέ τό παρελ Θόν αότό: Ό οοζυγο·, θέλει νά τα μαθαΐνη δλα διά νά ΒιατονΙζτ) την «Θυετΐαν τού» καί νά επιβάλλη ωρισμένας αξιώσεις ή καί δια νά υφίσταται μίαν νοσηράν ζή λοτυπΐαν. Τό παρελθόν Ετσι, κα ταντα σοβαρόν κοινωνικόν ζήτη μα «αί χατά τρόπον μάλιστα άρ νητικόν είς την εξέλιξιν καί άποτε λεσματικότητα τοθ ΘβσμοΟ Τής οί- κογενεΐσς. Έ ν ν αντιθέτως νομΐζω Θα ϊπρεπε διά τω» άμοιβαΐων έξη γιΊσεων καί ,τής ίδεολογικής τρό πον τι»α άναητύξεως των γεγονό των. νά προαγάγη τόν Θερμόν αό τόν. Ό Άλλος τόν «ίβανετν ατ' άληθινα .. "Εχπλη«τ·ς δ 36ιτής Ιιιπ·ρ·( 'Αηε·νΐ«νι είς ΙΙ&αιιαν χ%ς Ι¬ ταλίας έβιάδϊζε μίαν ωραίαν κρ«ΐ«ν είς τπν έφηνερΕΒα τήκ... τού. Έξη«»1βω3εν Βτι έκρδχειτο κερΐ κ<λ«]ς ουνβνιΐ»!- «{: Είς τέ νοοεχομεΤον ττ,ς κδ' λε»ς εΐχε κεθ4η κρ^γμα1» κ« κοιος Ά*τ»νιίνι. χαΐ έχ λάθοκς Ιγράφΐ] Βΐι άπεδΐβοεν δ': Ιμκορκ 'Αντονιάνι. Ή ο&νηξκ ·τ]ς Ι«η μερίδος προέβη είς Ικανδρθ»- αιν, άλλά διάφοροι φίλει τού ένδ μιοαν Βτι ή μ·ιραΙα ο6μπτωαις τιϋς ΙϊιΒε την ιυναιρΐχ νά «ί¬ δουν κνεθμκ. Δέν άφιναν τίν Ιμ- κοραν οέ χ/»90 χλβρί. Τοθ Ι οτειλαν οτεφ*«υς, «8 Ιχαναιν μ'ηΐίίοκ<'α. Ό 'Αντεενιάνι έκτ]ρε τα άΎαρμκ» βδιά χω»κτά χά τάχαρΒοτ, Ιγινε μελοιγχβλιχλΐ χαΐ μίαν ήιιέραν άκεράοιαε νά πεθάνη... ατ' άλΐ|θινά. Τέν τ,ΰίοΐν κρεμκαμένο μίο» είς τέ 8βμ4- τιδν τού. —ΤΙ κανει είς τόν «νθρ» π·ν · κανιχ·ς. φαροερ έγινεν ήΊης χ» έκειοοΒΕου ι Εί 1<ο το9 ΔανΒΙνου. Ι1ηΐ)«εν χαΐ άοθμαΕννν είς τδ χουρεΐαν, χαΐ χλησιίοκ !·α πε λ&χψ κ·υ έξϋρΙζ·τ« χαι τδν δ· κοΤον >ϋΐε χάν εγνώριζε, τεθ ε¬
  φώναξε: «Κΰριε Νιάγκε·τι, χό
  ριε Ντάγχερτι, τρίξετι! Τέ οκΕτι
  α«ς κ*]·ε φωτία χαΐ χαΐεΐαι!»
  'Αλλέφρβν δ κελάτιις, μέ τίς αα·
  πιυνάϊες τ·0 ξυρΕοματας οτο
  κρίαβπυν, κειάχθΐ]χε άκλ τή*
  χαρέχλκ τε» χκΐ βγήκεν Ιξν
  είς τέν Βρδμεν χατιυθυνε'μενες
  Βρομα(»ς ακΕτι τ·υ. Ταΐερα Ι
  μ»; άκο ίλίγβν οτάβηχε καί έ-
  ακ|φθ«): «ΓιβιΙ τρίχβ; Ίϊώ δέν
  δ»·μάζ·μ«ι Ντάγχερτι Ι» Γ6ριοε
  στ* χουρεΐον, άλλ' δ άκαΐοιος
  Φκρολρ ιίχε γίνη έν ιω μεταξυ
  ίφβντβς...
  ΜΑΝΑΟΛΙΝΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  •Υπό την προστασίαν τής «Άθηναΐκής
  Μανβολινάτας» καί «ήν Διεύθυνσιν τού:
  Κου ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ
  "Ενβρίις την Ιην ΌκτνβρΙβυ 1937. ΔΙδοτχτρβ 50 βρχ.
  μηνιαίαις μέ πλήρη Μ«τ«ρτια»ον είς Ιν« ·ργ·ν·ν χεοΐ
  ΟεΗρητΐΜά. Λεκτβΐ νίοι καί ΔεαπβινΙοες.
  Τακτικαί συναυλίαι, έκδρομαί χα.1 Ένε·
  τικαί έορταί.
  Βρκοάτερβν Ββ ίλβο μ«> ΒοηΒβς Καθηγητάς.
  «ΧΟΡΩΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
  Έπίαης άκβ 1ης Όκτιιβρίβυ-φβίτησις οειρεαν, μέ βι
  καιειμα μονον έγγραφϋς. Χβρωβίβι άνδρ6ν, χβρνβΐα Δε-
  βηβινίδϋν,
  Χ0Ρ&ΜΑ Μ1ΚΤΗ
  Ένγραφαΐ είς άμφβτερα άηβ 1ης ϊεπτεμβρίβυ &ρα 6
  7— μ. μ. καθ* εχέοτην.
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΥΡΩΠΑΊΚ-Ν ΓΑΙΑΝΘΡΑΚ-Ν
  ΚλΥΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΥλΟΝ
  ΒΑΖΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  Τηλε>76-03 ■?> ΛπΜφ«)ρο{ Κι»ντ·υοΐείτο>.
  ΓΑΙΑΝ·ΡΑΚΙ£ ΆνΗ ΧιλπβΙετς.-ΚΑΡΔΙΦ -,
  •ΡΑΚΙΤΗΖ 'Αγνλίαι.
  Πυρηνκ Μκμμίνη—Καοββςυλα — ΚυλανβρεΐΗει, Αι«νΙ
  της.
  Το&βλα Χεροβνηοοβ (ΙρνβατααΙοβ Καν&κα.—ΆσΜοτη{
  •ΙυαμενοςχαΙ «σϋυοτβί.—·ηρα1κει—τοιμίντει η.Χ,λ.
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΓΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΦΙΔΟΙΊΑΡΑΙΟΓΟΥΣ
  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ
  Στό Κατάστημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡ-
  ΤΣΕΑΑΚΗ όβός 1 §66 παρά τα κρεοπω
  λεϊα πωλείται χονδρικώς καί λιανικώς είς τι¬
  μάς ασυναγωνίστους τό εκλεκτόν έλαιόλαβον
  τού χωρίου Μαλλών Ιεραπέτρας.
  Ή έξαιρετςκή ποιότης τού προσδίΒει είς
  την σταφίοα τό χρυσουν χρώμα χαί την χβχ-
  θιστά Λληθώς ηεριζήτητη.
  Ή ευχάριστος γεύσίς τού χαί τό άρωμά
  τού «,ντικατέατησε τό βούτυρο είς την μαγε»·
  ρικήν.
  Άπαγορεύετα,ι 8ια νόμον ή πώλησις σπο
  ρελαίον.
  (Έκ
  Είς τό πρώτον φύλ¬
  λον των άνακαινίβεών
  της:
  Ι
  θά δώση είς τας άνα-
  γνωστρίαις καί τούς α¬
  ναγνώστας της, Ινα ά-
  χόμ,η άρισΐούργημαί
  ΤΗΝ ΕΛΙΣΛΗΠ
  ΤΗΝ ΙΥΙΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΟΡΥΑΟΥ
  Βΐνοι β γολνοβάς μικς χκρ
  Λιας. Είναι ή Ιοτοοΐ» τής ζει
  ής τής μβλβνχβλικτΐς Αύτο
  κρατιίρας πβϋ έηίρααΐ τα η>
  ριασότβρκ χρόνι* της αίς «ο
  ρνμβιντΐΜΟν Άνάκτβρον τής
  Κ Ι 1
  ρ( Αχ
  ηβ* η άνάμνησίς της βιαιτη
  ρεϊτβιι είς ίλβν τον Μόβμβν
  ώς ενβις ωραίας βρβλβς.
  II
  τ
  Ι ΓΜΑ
  Είναι Ινα Ιστορικο «νά
  νν«αμ« νβ«ΐ*Ι>ένβ είς
  μι>λο ν^βφνρβ ΰ
  σημ« ίστοριχβ γγρφ
  κου Βά [γβητβύστι, βά συ
  ναΐβκειβη *<χ Θ* χ··τη08 α οιάκτΗτο τβ ένδι«φ*ρο. Είναι τ« τρυββρϊτβρ· ρ« μΑντζο, ό γλυβίτερος ϋμνβ{ πρός την γυναΐχα κβΰ^οΰτι • βρόνος, βυτε τύ σ'έμμχ μι •ς χραταικς αύτοκρατβρΐαα. 5έν σταΟηΜκν Ικανά να τϋ« 6ί ιοβν τη χαρα ν* της άκο μαΝράνονν τη λύκη κβύ της ϊδ»ν« χβ φιιτβστεφκνβ τβδ μνρτυρίου, τβδ κόνου^ κα1 τής μελβγχβλίεις. Η ΕΑΙΣΑΒΕΤ Είναι τβ νέον άνβγνεισμα ποΰ β' «πβτελίσο τβ έντρύ «ρημ* Μββε εύοι'ΐθητης χαρ βιάς κου 8α ονγχινησα βΐύ τ«τ« χά! βά φέρη είς τα μάτια. ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ II Ι! Μγυπτιώτης Έλλην άνεξσρτητος οίκονομι-ως ζητεί νά ίογοοθ{ίπαοσ σοβαςω μόνον οίκω, άμισθεΐ, επί ουμμετοχβ κέρδη Άνωιέοαΐ μορ φώσιως πεΐρας έμπορικθΓ, βιομη χανικί)ς Νεώτεοαι μέθοδοι όρ^α νώσβως. Ικανοτατος άλληλονρά •ος Γαλλικής, Αγγλικήν, λογι στής. Σχέσεις έν ΑΙγΰπτω, ΕΟρώ πή Εύχέίειαι ταξειβ'ων έξωτβρι κόν. Απευθυντέον: Α. Β. «Άνόρθω σιν». ,.^-^__^___ Ζητοθνται μΐα γ) βόο οΐκότροφθ' ^μαθήτριαι) παρά καλΑ,ς οίκογενεΙ άς. Πληροφορ'αι παρ' ήμΓν. Ίνοηνα γενικώς χαρτόσημακαΐ γρσμματόοημα Θά ευρίσκεται είς οιονδήποτε ώραν τα ζητήοβτε είς τό καφφενείον Έμμ. Κουμαντάκη Πλατείαν Ββνιζέλου. II— Μ *τών «Ι, τό ΚαταστΓμα Ν. . ΖΗΤΒΙ κολβου Σταυρακάκη δΑός ΦάιατοΟ, ξ·>ββ·χεΙ«
  ΗΙηρροορΙα, ηαρβ ^ ιΒίν ^
  | ΚΟΙΜΩΝΙΚΤι
  ΓΑΜΟΙ.—Την παρβλθοθσαν Κ«
  ριακήν ιΐς Καλλονην Πεβιαθος «
  τΕλέσΘπσαν οί γαμοι τοθ ίκ Παπά
  γιαννώδη Σητείας β)λου κ. Μιχαήλ
  Γ, Παπαδακη μετά τής δίδος Έρ
  μιόνης Φβρτσετσανάκη.
  ίοός νυμφικούς στεφάνους άν
  τήλλαξεν ό κ. Έμμαν Χου&βτσα
  νακης.
  ίυγχαρητήρια.
  — Ιήν παρελθούσαν Κυριακήν έ
  τελεσαν τοΰς γάμους των έν Ήρα
  κλείω ό κ. Τίτος Χριστοδουλάκης
  Ιστρός μετά τής δίδος Άλκυόνης
  Η. Μαμαλάκι. Παράνυμψος τιαρε
  • τη ό Ιατρός κ. ΣαριδΛ«ης. ΕΟχό
  μεθα ■ όν άνβόσπαρτον.
  ΕΟΡΓΑΙ.—Μεθαύριον έορτΊν τοθ
  άγίου Κορνηλίου δέν Ιορταζβι ο·τ«
  δέχεται έπισ^έψεις ή ·1ς Κορ»ηΜα
  Μ ηλιάδου,
  Γόρω στήν πόλι μας.
  Αί εργασίαι διά την κατασκευήν
  τοθ άεμοομομΐου μας ουνεχΐζονται
  έντατικ&ς και προχωροϋν κατα τρό
  ττον Ικανοποιητικόν.
  —Μα ελπίσωμεν λοιπόν δτι τοθ
  λάχιστον άπό τάς αρχάς τοθ 1»3ί
  Θα Εχωμεν καί ημείς τακτικήν α&-
  ροπουικη* συγκο.·ων1αν;
  —Τθ ευχόμεθα καί τό πιστβΡα·
  μέν.
  —Παρ' δλον βτι ή ίσοβεία τής
  σταφίδος ήτο πενιχρά έφΜβς, εν
  τούτοις ή άνορά μας ήρχιο» να
  κινήται κβπως άπο μέοβι,.
  —ΟΙ χωρικοΐ μας Λΐγο-πολύ 4·
  πήραν χρήματα από ^τήν πώλησιν
  <"^)ς στοφιοος καί των σταφυ«ον καί κάνουν τώρα ταίς προμηθείας των άπο όλα τα εΐοη. —_6 ^.άριστον δ* βΤναι Λτι γίνβν ται κο.1 μεγαλαι σχετικώς προμη. θειαι οΐκοοομικων ΰλικβν. —Πραγμα τιοΰ άττοΰ,ικνθβι ·τι ΘΛ άρχ,σουι» οί ι,Ικοδομέ^ άμα βά £ίί(.ο-ν εργασίαν οί εργάται οΐκο οομοι πού Οπέφεραν περισσότερον άπο άνβργΐα τα τ·λβυταΙα χρό. νια. — βέμα γενικής συζητήσεως καί είς την πόλιν μας το νίον άποτρο πιαστικόν δγκλημα των #Λθηνβ>ν
  τοθ όποίου λεπτομερείς περιγραφάς
  δίδουν πΐ έφημεμδί,ς τής πρεντβυ*
  υύσης.
  —Άλλά φρονοθμεν δτι άθτή ή
  έκτετομένη καΐ άναλυτική . έγκλη.
  ματολογία Θά 6ιΐρβπ« νά λεΐπτ) τού
  Αάχιστον ώς.,,άνωφελής.
  — Πρό καιροθ ποΑλοΟ &Ιχ«ν άρχΐ
  σει ή ανοικοδόμησις ενός καταστή-
  ματος παραπλΕύρως τοθ έστιατο-
  ρίου «Λιεθνές»,
  -Αποτόμως βμως διεκόπησαν
  αί εργασίαι διότι λέγει, τό οΐκόαε·
  δόν δέν εΐχβν βκτάσεις οΐκοβομησΐ
  μου χωρ ου καί Εισί παραμίνιι μΐβ
  φρικτή άσίΓμία είς τό κέντρον τής
  πόλεως
  —Επιβεβλημένον «Ιναι λοιπόν νΐ
  νπ κάτι τέλος πάντων διά νά λείψη
  αυτή ή άσχημία.
  —Π/.ήΘη .συμπολίτην κατήλθον
  χθές καί π, οχβίς είς. χό λιμανι βιά
  ν άποθαυμχσουν καί νά καμάρα·
  σουν τό ηατάλευκο Ιστιοφόρο 4κ
  παιββυτικό •'Δρης» ποό λικνΐζβται
  στά Κ· ητικά νέ /ά.
  -Έν τφ μ^ταςθ οί βόκιμοι τούς
  όποΐους Εφερε έξήλβον είς την π*
  λιν καί Εδωσαν στούς δρόμοκς καί
  τα κέντρα μας τ* ναυτι,ό -ων
  χρωμα.
  —2.έ λίγο οιάστημα ύπολογ^ετ«ι
  βτι θά τιΐναι καθ" 6λα Ετοιμο τό
  πρωτο κρηπίθωμα τος λιμένος
  μας.
  —Τα φΘινοπωρινά σύννεαα δ*ν
  μδς Εφβραν άκόμη τή βροχή, μί»ς
  ΙφεΓαν βμως πΙ·ω τούς παραβερι
  στάς ποΟ είχαν ένκαταλεΐψε* την
  πόλι τό καλοκαϊρι.
  —Γυρίζουν τώρα πΐσω βλοι α*
  τοΐ οί ανθρωποι βπως τα χβλιβό
  νια Θά γυρίσουν σ4 λΕγο πΐσω σιΐς
  χειμε,νιάτικβς Φωληίς τ0υς.
  — Μβ τή βιοφορά βτι τα νβλιβό
  νια γυρίζουν μέ τραγοοβια βνω οί
  βνθρωποι έπιστρίφουν συνήθως μα
  γκρΐνιες καί Φων4
  — Μ έ πρβτοφανή κοσμβαυρροήν
  συνεχίζεται είς τό σιν* Πουλακάκη
  η προβολή τοθ Φΐλμ «τα βύο Χαμΐ
  νια». Γ
  —ΠρόΛειται γιά Ενα Εργο ·ν«λ
  μίνο άπό τό όμώνυμο μυθιστόρβ
  μα, βξαιρβτικής πνοής καί μενΐστου
  «οινωνικοϋ ένδιαφίροντος.
  « Ρέκορτερ
  ΠϊΐλΐΙται είς τιμήν εύκαιρίας «
  λόκληιος ή σειρά τής έγκυκλοπαι
  θείας Μακρή". Πληροφορ'αι παρ' ή
  Γν. 1—10
  Ο ΟΑΟΝΤ1ΑΤΡΟΧ
  ■ Μ. Ι. ΑΛΒ2ΑΚΗΖ
  « είς Π«ριο(·ι>ς
  άνβιλαμΡαινει βΐβνίηποτε β«
  ρακεΐαν νββηματιιν Τβδ οτβ
  μβτβς (ούλιτιοβς, καΜβσμΙαν)
  σύμφωνον μέ την τελευταίαν
  ίςελι{ιν τής έκιοτήμηΐ- 'ΕκΙ
  βης όόβντβατβιχίας μ«1 κβρβ
  ν·ς έκ οιβφβρϋν μετάλλειν—
  κβ|ιΜν«{ Ι* κβραελανηϊ. 'Εηα
  ναφβρα τπλαΐεις αν·ιδύν·ΐ(
  τ«ν στρεβλβφυϋν βόβντειν εΙ(
  την κκνονΐΜην «ΰτ&ν Ηαιν.
  Τηλίφΐινον 6-91.
  ■ ΙΤ0ΜΑΧ0Α0Γ02 ΙΑΤΡΟΙ
  ΙΗΠ. ΕΜ. 901Ι111Ι1
  ΕΙΒικευθείς έν ΓβρμανΙα εΐε
  τα νοσήματα Στομαχου έντί-
  ρων καί Ηπατος, οεχεται
  το£ι< «ασχοντας έκ τοθ πεοτι κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείω τού (οΐκΐα κ. Χελι&ονη,) ΤρεΙ« Κ 7-η Ζητεΐται Οκβλληλος ήλι«1ας ΖΗΤΒΙΤΑ, ^^^ |ιβ τ4 " ' ' " * 1-Οάλ.ς,
  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  103ον
  Βλΐνω τ·ν κύριον βΐσβγνελέει να κινβ την κβφβ
  λήν νά Χίνη βεβαία, 6 κύριος Μαγδαλτιντ}ο *τρελ< λαβηκβ. Δέν νέ -ιστεύουν, καΙ τοθτο είνε λυπηρόν άλλα προσέξατε τουλάχιστον μή κατα&ΐκΛσετε αύ τόν »β» άνθρωπον. Πώς! αότοΐ 4οβ (έν μ* ΐνθυμοθν τ«>1 "Ηθβλα να ήτο ν 6 Ίΐβερης τιαρών. ΈκεΤνος θά
  μέ ΑνεγνΑριζε.
  Στροφβ'ς Βε τότβ ποός τούς τρείς έκεΐνους μαρ
  τυρας.—Μωρέ Πρεβετα, λέγει κρός τόν «ρΑτον
  6·ν ιΤσαι ού δπου είς τ* κάτεογο έπωνόμαζα> Βρά
  κσι Δεν μΙ γνορΐζβΐς, μωοέΙ Δβν θυμασαι; θυμα-
  σοη ταίς τιρανταις έκεΐνβις τοίς βαμβακβραΐς, ταίς
  ■κλεκτατς-, μ| τιτραγωνα επάνω -ΧουμΙδια, δηου
  κρατοθσατ τ* πονταλ·νι σου, δταν γ] σου ν είς τό
  κάτιαγοΐ
  Έκθαμβος 6 Πρεβετας καΐ Εμφοβος, «αρετήρβι
  τα» -ρος αύτΑν λαλοθντα Ανδ κεφαλής μεχρι «ο-
  6Λν. Α6τος &' εξηκολούθησεν.
  —'Αμ' σό. ιιωρέ Β?α»μοσκιταχη, ού δ«·υ έπωνο
  μάζουσουν θεομπαΐκττκ, ίέν ε»εις δλην την οεξια
  σου ώμονλάτη κοϋμένη βηθεια· ατΐβι&ή ή^έλησες
  μι*ν ήμέρα νθ έξαλε'ψη,ς «π' αυτήν τα Ιγκαυστα
  ι«άνω της τρΐα άρχικά γράμματα, μ έ τα όκοτα ση
  μειώνονται οί καταδικαι τΑν κατέρνων, καΙ β.' αύ·
  τΑ επλ3γιασβς επάνω είς μΐα σιδήρινη πυροστιθ;
  "Ομως τα γράμματα πάλιν φα(νοντ·ι. Άποκρίσου-
  ιΐνΐ αότό Αλήθειαι
  —'Αλήθεια, είπεν ό Βρομηανιτάκης.
  'Λτΐβτάθη τβτε -ρό« τβν Ψαθομάνναν.
  —Ψοι·ομμάνβ, Απάνω βΐς τόν βραχΐονά σου χον
  αριστεράν ίχεις γροψιΐ μέ γαλίζια γράμματα άνε
  ξάΑειπτα κομωμένα μλ κοϋΛ'νο μναροθτι, την ήμε
  •αν ι(]ς έ-ιστροφής τοθ Ναπολέοντος είς την Γαλ
  λίαν·—«1 Μαρτΐου 1815» Σήκοοε τό μ«ν(κΐ σου
  Ό Ψαθαμσΐννας ανέσυρε την χειρΐοα τού. «άν·
  των τΑν «8ρ( αύχ*ν «Ι όφθαΑμοΙ Ικλιναν νά Τβωσι
  τ·ν ναμνωθΑντα αύτοθ βραχΐονα. Είς οέ τβν χωρο¬
  φυλακην 4-λτ,σΙασεν Ινα λθχνον* ή χρονολογΐα ευ
  ·*βη αληθΔς έντετυκωμένη επί τής σαρκός.
  Ό Βύσττίνος Μαγβ«λη*{|ς έστβάφη τβτε πρός τό
  Ακροατήριον κ«1 τούς δικαστάς μετ* μει&ιαματος,
  Τοθτο τ· μιιδΐαμβ, καΙ εβς σήμεραν βσοι ενθυμοθν
  τ«ι, βαγΐζεται ή καρ&ια τβν μειδίαμα θριάμβου καΙ
  αμα άιΐελπισΐας.
  —ΠατρβρηοεΤ,τε, είπεν, δτι βγώ βΤμαι 6 Γιάννης
  '^ν· άννης!
  Δέν ύ«1)ρχον κλβον είς ίκεΤνον τόν π«ρ'βολον οθ
  τε δικασταί, οθτε κατήγοροι, οθτε χωροφολακες' 6·
  κ(|ρχον μονον όμματα άτενή κ«1 καρδίαι νάλλουσβτι
  • πό συγκΐνήσεων. Ό εισαγγελεύς έλησμόνησεν δτι
  ήτο έκεί ίνα ανακρΐνυ, δ «ροε&ρος ίνα «ροεΒρεύι—
  δ συντ)γορος Ινα υπερασπίση. ΠαράδοξονΙ ούβ' έτΐε
  ρώτησις Ιγινεν, ούβέ έξουσΐα τις ένενίβη. ΤΛν μέγα
  λων θιαμάτων Ιδιον είνε ν* συναρ**ζωσι τάς ψυ-
  χθ« βλαα, καΐ δλους τοθς «εριεστατας ν« καθιστθ-
  σιν άνλοθς 4εατάς. >
  Κατέστη άναντ'ρρητον δτι δ ένώπιαν αυτών ήτο ν
  αύτ«< 6 Γιάννης 'Αγιάννης. Ηλίου προφανέστερον. *Η εμφάνισις τοθ άνθρώηου τούτου Ιττλησβ φωτός τ· τέως σκοτεινότατον ζήιημα. Δέν έχρειβσθη πλέον άλλη έξήγησις- βλον έκβΐν· τ· πλτ]θβς, ώς δι* άποκα λύψεως ήλβκτρικής, |γ> &» «άραυτα »ήν άιιλτ]ν βσον
  καΙ μεγαλοβρεπη" Ιστορίαν Ανθρώπου τιαρσβΐβοντος
  εαυτόν, 6π»ς μή καταδικασθΒ άντ* αΰτοθ άΧλος άν
  θρωνος,
  --Δ*ν Θ4λω νά βιβταράζω περιπλέον τό βικβ-
  στήριον, «βοσέθεσιν ό 'Αγιαννΐ)ς. "ΑνβχωρΛ, ά*>οΟ
  ο*ν μ* κρατοθν. Πολλάς !χ&> έκκρεμεΤς ύνοθέσεις
  να τελιιΑσω. Ό κόριος εισαγγελεύς γνωρΐζει «οΤ·
  •ς εΐμαι. καΙ «οθ ύκάγω· δταν θέλη, βιατάττει την
  κράτησιν μου.
  Κοΐ ταθτα βΐνών, καιηυθύνθτ) «ρβς την θύραν
  τής ΙξΑοου. Δίν ήγίρβη Φ«νή. β»ν ή-λώθΐι χεΐρ β·
  ■ως τ·ν 4μποβ(οΐ]. "Ολαι μαλιστα τοθ ήνοιξαν τ*-
  «ον β» ως διοβθ-
  (συνεχΐζβται)
  ΑΥΚΕΙΟΝΟ"ΚΟΡΑΗΣ,,
  Ι. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
  ΠΕΡΙΛΑΝΒΛΝΕΙ:
  Έζατ*ϊι·ν Γ<ια««3ΐον μ*1 μικτλν ηλ (Είς την Α' τ*ςτν το» Β» πιοαχβ&οιν έφ>το«, ίπ«ς
  μκΙ κ«τά τβ (ηομενον Ιτ·{, άπύφοιτβι τής ϊτ τ*
  {ε«Η τβν Δημ·τικ6ν ϊχβλ«ί»ίν).
  2. ΌΜΤ·>Τ«Ε«·ν Γ«»νασΐ·ν Άρρίνυν μ« Οπλέ
  Ην χ**ιατά. ('Β»*τβς Ο- λ«ιτβ«ρνήσο Α Α' τ«{κ,
  ■1ς τίι* *Λβ»«ν «αι «ΙββιχΒ&οι μ·βοτ«ι Ιχβντις έν
  βει«τιιιέ<ν Α' χά{ΐΝ( το& ΔαμοτιχβΟ £χβλείου). 3. Πλείρες ί.αταςιον Δημοτικόν Σχολείον. 4. Ν·!··* Γ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Φαινόρενον τού χειμώνος "Ενβ περίεργον φ«ινόμε*·ν πευ βυνΒεετβι με την ψ<χρ«ν έκαχήν τοθ Ιτοκς είνε ή χειμιρΕ» νάρχΐ). Αί γνήοιις κ·υ Ιχομεν οήμιρον βχετικΑς μ* τή» χειμερΐαν νά» V τβν θηλκατικβν οτΐ)·!ζιτβι ρΕβΗ είς την παρατήρησιν ζ«· «ν έν τί αΐχμαλωο'α, ουνεκβς 6κο τιχν-τας οκνθή«ι»ς. Είνε Ι- χτός άμφιβιλϊας διι αίτΕα ττ]ς χεΐ μι·ϊκς νάρχΐ|ς εΐνι τί έξβιρετικον φΐχος χαΐ ή Ιλλειφις τροφάς. ΚαΙ Βμω; |[ς την πιρΐπτοοιν κολλβν ζ*·ν φαΝεται νά μην 6κά·χη χαμμίκ άμεσος αυνίφιια μιταξυ ττ]ς Ινάνξβεβς «Ο <{υχρι9 χαιροθ ■αί Ττ}ς άκ·χ«*ρήαι4ς τ·ν ·Ες τα τανύγια, Βκοη 6^θ£ζ·ντ5ΐι είς ην χιιμιρΐαν τ·ν νάρχΐ)ν. 05ι», χκτ' Ιτε(, άνιξαρτ^της τοθ χκι· ρ·Β «βίι χίνιι, *ί άσπάλαχις έ- ξβφανΐζβνχο» κιιΐ τ^ν 12ΐϊν Σι· τιτεμβρΐου. "Βνας αοκνήθβς ψυ· χρ·ς ίνΐμ·ς (έν Ικιτυγχίνιι την έξβφάνιβιν «δτήν, :βικ*ς Βέν την Ικιβρβδόνιι έΐΰκ βουνήβης θερμές Σι«τίιι6ρι·ς. "βνκς βιβλέ- γος έΒεχ(μ«αε νβ κβραχιν^αι ψΐ Βια είς «ήν χειμερΕαν νάρχην χα· τι τί... 6έρ·ς, δποβ«7ώι ο&τι ι!ς τ·χνηΐ*ί θερμοχραο!αΓ, τάς δ,τ·Ε- •ς Ιρρψι οχεΒονμιχρι τ·0 αη- μ·(·υ τ*)ς κήΙε«*ς. 'Κν τεοούτψ, καρ' 8λ·ν τέ Ιΐ)μιβϋργΐ|θέν ψϊ· χος, τα φϋια ώυχν ν' Αντελήφθη βκν τέ τίχνασμΐ, &εν έβυβΐοβτ]· βαν είς χιιμΐρΐαν ν£ρχΐ|ν. Τέ «θ^νίκωιεν Βμβς. δκ<τε είνε ■ι* κυτά ή νυοιχή πε·ΕοΒ·ς Βιά *ν χεΐμερΐκν ν«*χΐ|ν των, 16Μ- οθΐ)9αιν ιΓς οιύιή», κκρ' Βλον Β» Β·ν Ικκμε ιδιαίτερον ψΐχος. Π·λλ4 ζφχ τ·ν τροπιχβν κερι πΙκτ·ϋν ιίς νάρχην χατά την κε- ρΙοΒον ττ]ς άν·μ0·ίας, ΒηλβΒή τί χαλοχαΐρι, χαΐ ή θερινή αυτή νά χΐ) συν·Βε6ιτοιι άηέ τα 15ι« οχε Ιέν ουμκτβμκτβι κρβς την χιι μιρΕαν. Ό χ»θηγΐ)τής "Ομ»)Μς ΣμΙβ τοΒ βιολογιχοθ έ·γαοτι;ρΕ·(ΐ το9 «Βνεπιοτι;μΕου τ*)ς Νίας 'Υέρ χΐ|ς, ιί«ν 8χι χ«τα την θερινή» τού νίρνην Ινα ψίρι τβν Χρικι- χβν χάνει τέ Ικοι τετκρτον πιρί- κοη τ·Β 6ά··«ς τού, έξτ,γεΐ Β1 Τ'Οτο 6 Άμΐριχανές βιολέγος διά ττ]ς Ακ·ρρ·φήοι»ς θρεκτιχβν ού οιβν έχ τβν χϋττάειον τοθ ο4μ«- τίς τ·ι* π·5 χβριολεχτιχβς χ«(ον· τ-ΐ, Ι«»ς έξβχολβυβήβη Ιβτ« χκΐ είς ρυθμλν βτ·νώιιρβν, ή ζ·ι**ή λεΐτηργΐα τιθ ίχθίις. ΙΙαιρι5μ·ι>
  φκνέμινα πκρετηιήθηβχν χκΐ είς
  διί.φ·ρ« ζβι τοθ Βιρρβ χατα την
  χεΐμινινήν νίρχ^ν τιον. "Βνβ ζβ
  όν κου βιιθ'ζττκι είς χειμερΐαν
  ρτην ιΝε χ«1 ο αχκνθόχοιρις,
  κου βχ-ν τα «θινβκ«ι»·ν Ιξνφχνϊ
  ζιτκι δι* να παρ»δβθ| ιίς την
  χιιμιρΕαν τού νάρχην είνε οτρ·μ·
  κουλ&ς—-βΐρομκουλίς, μιά αφϊΐ·*
  ακέ λΤκας, χκΐ Βίαν ξ«κ« * την ί-
  νειξιν, είνε τό κετβΐ χ«1 τ4 χ4χ
  καλαί Ό Οκνβς τού είνε έξαιρετι
  χά βχθΰς. Ό «ν Βιγΐ Ι*ας ι(ς χιι
  μερΕαν νίρχΐ)» π«ρο>ΒιΒ·μ|νος *·
  χκνθίχβιρος, καΐρνιι βΐθειβ «ήν
  άνκκνοήν τού χ«1 άρχΕζιι νά «να
  έι χκνονιχί. Γρήγορα Βμ«ες
  ή αναπνιή τού γΐνετβι πάλιν ά·
  οθενής χαΐ τέλος φαΕνιται ο έν
  νά τιλιΕεοι. Πρές πειραματισμόν
  Ιερψχν Ινα ακανθίχοιρον μέ αι
  είς Ινα Βοχιΐον μέ νε»ί. Τέ χκ·
  λοχαΐρι, δ άχαΐνθΒχοιρος κου είνε
  ξκνΐος, ίκνΕγ- μίαα ιίς Βιάοτη·
  μ« τριβν μίνον λεκτβν. Τό κεΕρκ
  μκ επανελήφθη τέν χιιμίνα μέ Ι¬
  να 4χ«νθέχ·ιρ·ν πκρβΒεΒιμένον
  είς την χειμερΐαν νάβχην. Κ«1 αυ¬
  τήν την φβρλν τέ ζβεν έμεινεν εί
  χ·οι τρΐα δλέχληρκ λικτά μέαι
  είς τό νερό χβρΐς ν* κ£8ί§ ακο
  (συνεχ(ζεται)
  01χ·τρ·ν·1αν. Ό,.,....,..,,
  τβθ Υυκείβυ κ. "Εμμ- Λ· Π«Ρ-*«6 μετά τής
  οικογενείας τον χατβικε! καΐ διαιιαται μετ* τβν
  βΐΝβτρβφΝν.
  Άκβ τβδ ϊτβυς τούτου Βά λοιτβυργήαο Ι ν τ ν βΐκβ
  τρβφ»(« *β6 ΛβΜΐβ» 15ι«·Τ«ρ··* *μ*μ« βΐ|λίε*ν
  υπο την άμεσβν Ιηβκτιίαν τή( κ· Μ«Ρ» Πΐτρβκι.
  ■Ιβικβα Καβηγητης, διαμίνειν «ν τω θΐκβτρβφεΐν υπο
  ββηβεΐ τα «αιβιί είς την μελέτην καί τα επιΒΧ*
  ηει κατά τας έ(βδβυς των «ν τού Ζχβλιίβο.
  Βάνε» νλβααειι. Έκτβς τής Γαλλικής βΐ μαθηταί
  δύνανται νά διδαχβώβι καί Άγγλικά Ναι Γερμα
  νικά
  Μόρφωσις 4ρτία Χριστιανιχίί-'ΙλλιινΐΜή, αύμ
  φκνος μ* τάς εθνιχαβ μαβ «τ*ρ*δ«β«ις καί ΤΟ¥ ύ-
  «•ρτριαχβνταετίι οραοι» τβδ Λυκείβυ
  Δια την ψυχαγ»»¥ίαν τβν μαθητβν καΐ 1βιαιτίρ«( τβν
  ©Ικβτρόφων βχ·λΐΜ*( κινημβτβγρβφβί χαι
  ρ«δι·»β*ν·ν.
  Ϊ6ιι·»»να μέ τβν Α. Ν. τβν ρνβμίζβντα τάς έ{ετά
  Αβμ»"ντβί τελειοφοΙτε.ν «1« τβ Ιβι«τι»ι* βχβλεΐα.
  4π·λΐ)τήρι· τβδ Γυμνα·(βΜ τβδ Λυχείβ»
  ■Ινειι ίίβημβ πρ·ί τ* τβν Δ»ΐμ·0,»ν Γβ-
  , Ολΐ|ρο>ορ(αι χαβ' έ*4οϊΐ|ν έν τφ
  τοβ ΔϊμΙμ. Τηλ4φ·νεν 504. Ι
  Σ Σ. ΓΙΙΛΕΡΛΙΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  Πλ«τ«ΐ« Κορνάρου (Β«λι6έ Τζ«μΙ)
  Άριίμός τρΧιφώνβυ 305.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  εισ τιιιασ εΐςτοΣ
  ΤΣΙΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παραχα·
  ταθήκαι οιαρκώς άνανεούμεναι.
  ΆντιπροσωπείαΈργοστασίωνΤσι
  μέντων.
  Σ Ι Δ Η Ρ Α Δια Μπετόν είς όλας τάς δια-
  "" στάσεις.
  Βί Υ Λ Ε Μ Α θίκοβομών,ΈπιπλοποιΓας,Ά-
  μαξοποιΐας.
  Κέραμοι—Τοϋβλα — Θηραϊκή Γή,
  Γαιάνθρακες—Κώχ —· Άνθραχίτης.
  /%. Α Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τοβ με-
  '~~~~~~" γάλουΚυλινδρομύλου «Εύαγγε
  λίστρια» Καλαμών έν διαρκεί
  παραχαταθήκη, είς τιμάς διατί-
  μήσεως Ηρακλείου. Άντιπρο
  ηεϊαΚυλινδρομύλου είςΝομούς
  Ηρακλείου καί Λασηθίου.
  ΑϋΟΙΚΙΑΚΑ Όλων των είβών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  Κ Λ Α Ι Α
  Άπό παραγωγούς είς τιμάς
  έξαγωγιχού εμπόριον.
  ηη τιελατβΐας μας μέ τάξιν καραδειγμα·
  τικήν καΙ ταχύτητα ίκτβλέσϊως.
  ΙΤΟ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
  II
  ΣΑΝΤΕ
  11
  Η ρύθμισις των εργατικόν
  ζητημάτων έν Ρεθύμνη.
  ΕΙΝΕ ΓΛΥΚΟΠΙΟΤΟ ΚΑΙ ΑΒΛΑΒΕΣ
  ΧΑΝΙΑ: Σ)5ρ'ο..—Έκ 8&
  μνης έπέσΐοιφιν προχΘΙΐ 6 Έηι-
  θεβρητής Έργαοΐας χ. Γιώρ. Πά
  Κβνΐχβλάειι.
  Ό χ. Π.*Π9·ν(χ·λ«ου έκελήφθη
  είς Ρέθυμνον τής τιχτοποιήοεβς
  τ·0 τϊδκβΗ άμοιβής τβν ΙχνΑρ
  τεργκτβν Ή Τ9χτοπ·(ηαις βΰιη
  εγένετο επί τ| βάσει το9 τρ·**·»
  πληρνμής χά Ι είς τάς άλλας πό¬
  λεις τοθ Κψ&χηζ.
  'ΒπΙ τοθ &*η ζηχήμ«·ς δ Έ
  πιθΐΜρητής ΈογβαΕκς είοηγή'θη
  τα δέ·νχκ είς την έντκβθβ άρμ··
  δΐαν επιτροπήν ήτις χαΐ τα άπε-
  Βέχθι, ΙπιφυλαχβιΖβκ νά τα κίοθε
  χήοΐ ι(ς πρώτην «υτ|ς οχετιχήν
  θιινιδεΕβθΐν.
  Μιτά τής «ιμ·ΒΕας ΐχιτρ·κ*ς
  δ χ. Έπιθεβρητής οιινειργάββη
  χαΐ επί τής ρυθμ(αεε*ς τβν φορτο
  ■χφβοτιοτιχβν χαΐ είΒιχβς Ββον ά
  φΦΐ{ την αναθεώρησιν χαί χοΒΐχο
  πιίηοιν τοβ Ιοχύβντος τιμβλογΕοιι
  χαΐ χκνονίβμιθ τβν φορτοεχ·ορται
  τΐχβν έργαοιβν είς τβν λΐμίνβ Ρε·
  βύμ^ης.
  Ό χ. Πχκανιχολάοιι ή"«ιιοι χά Ι
  επιτροπήν τβν οκαλλήλαιν έβτικ·
  τ·ρί«εν Ρεθύμνης ΙκΙ ζητήμκτος 4
  φβρβνχος την αμοιβήν αδτβν. Τό
  ζήιημ» θέλει χ«ν·"ΐσβΐ έντεθθιν,
  έπιτυγχανομΐνης ΐθΐαι τής δλοχλη
  ρώοιος τής άνϊιλήψιβς τ·0 χρά
  τ·ι#ς επί τβν έν γένει Ιογατΐχβν
  ζηχημάχβν τοΒ νομ·0 Ρεθύμνης.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Δήμος Ηρακλείου
  κοοκηρύσσει δημοπρασίαν
  διά την μεταφοράν <κ τού Τελωνείου Ηρακλείου 650 —700 τόννων σωλήνκν κυ τοσιδηρβ* καΙ καλυβδίνων καθώς καΙ είδικβν τιμα|ί «ν καί ίξαρτηωάτων. ΟΙ δροι τξς δημοκρασί άς ευρίσκονται ίν τη σ|« τικ^ διακηρύξιι «άρτι χ% ιΜιι^ανικ^ Ύνηρεσία τοθ Δή μου καί δύνανται οί βου λόμενοι νά λάβΜσι γνβ σιν. Ή δημοπρασία ενεργηθή σιται σήμερον Σάββατον καί «ερί ώραν 11—12 «. μ. Ανώπιον της Δημαρχιακης Έ«ιτρο«{)ς καί έν τω Δή μαρχιακώ Καταστήματι. Εν Ηρακλείω τη 11 Σε ■τε μ βρίου '1937 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μανάς & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΩΝ Τα «Φιλανθρεοτΐικά Ί6ρυ ματα 'Λνδρβου καί Μαρίας ΚαλοκαιρινοΟ» ικθέτουσιν είς φανιράν «λιιοδοτικήν δημοπρασίαν, ήτις ·α γίντ] είς τα γραβεία αύτΑν την 16ην Σιντιμβρίου ημέραν Πέμεΐτην καΐ ώραν 11—12 ■ μ. τφν Ενοικίασιν των έ ■ομέν«·ν αστι«·ν αύτΑν: 1) Τοΰ καρά την «λατιί αν 'Ελ. Βενιζέλου καταστή ματος δπου τό Βιβλιο«Μ λεϊον κ. Ν. Άλικιώτου. 2) Ενός καταστή αατος «αρά τό ΜπνΓενάκι 3) Μιδς οίκίας αύτΑν είς την όΒόν Μεΐιζανίου 4) Μ ι άς οίκίας είς την ό •όν Γάζι. Έν Ήρακλιίφ τ| 9 Σιντΐμ βρίου 1937 (Έκ τοθ γρα·«ίου) □ΡΑΚΤ1ΚΑΙ ΚΑΙ 0ΦΕΛΙΜ01 ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ 1) Η ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΗ ΖΩΝΗ κο& άντικκτκστησΐ τάς ανθυ ν»»νάς κοινάς ζώνας χαΐ τι ρ*ντ«ί 2) Η ΕΟΛΛΑ, ΟΡΙΖ1ΝΑΛ ηβδ χατΑργβοε τα άκαλαί σβπτα μπαλώακτΒ κ«1 μβΐντα ρίαματ* «Ις βλκ τα ΰφάομ* τκ χαΐ δέρματα. 3) Η ΚΟΛΛ* ΚΟΛΜΠ διά την Μβλλαβιν παντός ΰ ■λίνου π έκ μιτάλλιιν άντι κειμένου 6 δοχιίου κου Λ·ρι ίχει νιρβ καΐ μκαίνιι ατα ««τι·. ΪΗΤΟΥΝΤΑΙ άντιπρόοιιιιοι δι' βλα< τοις ιιβλεις τϋ( Ναοο». Γινικοΐ ΆντικρόθΜκοι βια ταν Κράταν ΦΟΥΙΤΑΝΑΚΗΙ-ΚΥΛΟΥΡΜΙ 4 Υ 9 V. Πρ^ς τβν κ. ΠρΝθυπουρνον ■«« ατκλη χβές έκ Χκνΐνν το κ&τμ' θι τηΧκνράφιιμ«: «Ή ΈνβΜΐς τ6ν εΐνβκοιητικβν Συνεταιρισμ&ν Κυ οεινΐκς Χανίων έςΌυσιοδοτηβεϊαει &κό βέχ« ε{ £»ν*ταιρισμοΰ( χ«1 ή Κοινβτης Μ*λ·μϊ Ρβτά τ6ν Κοι νβτήτων Βρυα&ν. Μοβΐου, Γιρκ νΐβο, Κοντομβρ(, &*μουδοχ·)ρ( ου, Βλ*χ«ρΝνιτίσση;, Πολιμαιρχί ου, Τβυρ&ινΙτου.ΧΜβυτΐλιαν&ν μκΙ Κολυμβ*ρίου έκφρίζουν μετ" ά· νβκλαλπτου χαιράς την άφβαί»ί· σίν των πρός την Λ. Μ. τον Β»· σιλβα ώς μκΙ τον εθνικόν κυβερνή την '<ω«ννπν »««τβ{άν διά την αρχομένην εκτέλεσιν άρββυτΐΗών έργων Πατελάρι, Κολυμβαΐρι, δι' ών έ{υ'ηρετηθήσ>ται Ιπί αΐ&ναις
  ΪΗταοις 12.000 οτριμμβτΜν».
  είβκρκζεις.
  Είς την εφημερίδα τής χ»0«.ρ·
  νήβ(«ς εδημοσιεύθη πίναξ |μφ*(
  νυν τάς πραγματοποιηθείσας τ«·
  λυνειακά< *Ισπρά{εις άκο της 1ης Ίανουαρίου Ηβχρι τής 30ής Ίοο>
  νίου 1937 Οΰτνς αυται άνήλθον
  είς 989 243.321 δρ. ϊναντι 896 301.
  797 δρ. αίς δς άνήλθον κ«τά τβ
  αύτό διάστημα το& £τβ«ς 1936, ή¬
  τοι έσαμε(«ια«ν αύξησιν 92 941524
  δραχμβν.
  —-Ό5πνΙ«» ΐ»ρ·( τ ούς
  δί
  Τέ) ύφυπβυργεϊβν Τύπβυ κεΐι
  Τουρισμβυ ανακοινοί έτι «πιιδή
  τελιυταΐεις καααιτηρεΐται ΐξαιριτι
  κ ό έπιβατικη κίνησις «Ις τα άτμό
  πλβια τβν νρ«μμ&ν τού έξωτερι
  χοδ ο! ταίιδιβται όφΐίλβυν νά
  προσίρχ«ιντ*ι αίς την αποβάθραν
  λίαν ϊγ»αΙρΝς ώίτΐ νά καθΐβτα
  ται ευχερής ο ελΐνχβς διατυπύσΐ
  «ν θΐΜρήσβεις διαβιτηρΐων κλπ.
  α διευθυνταί των ςενοδβχι(«ν
  κκΐ των τα(ιδΐΗΤΐκ&ν νραφ>(ε»ν
  καρακαλο&νται (διαιτέαω; δπ·*{ &
  ποιιιμνησκουν «Ις τοΰ( πελάτας
  τιιν τα ανωτέρω.
  —ΑΙ κβιδικαί Ιξβχα) Χοενίνν.
  Την πρκΐαν -τής καρελβοΰσης
  Τρίτης επέστρεψεν ι(ς Χανιά έκ
  της θίαεεις Άνιβι Άπβστβλβι ή
  τελευταία αποστόλη των παιβι
  κων έξοχΰν αποτελούμενη έξ 140
  π«ιδι6ν, ΚαΙ ή ακοστβλή αυτή
  παρουαίααιν απ* ύνκινής άπόψε
  νς ίκανοποιητΐΜά άΐ»βτ·λίομ«τ«.
  —Έφεδρικ».
  Πρβχθές συν ήλθε είς σύσκεψιν
  τό συμβουλιον τού Εφεδρικόν Τα
  μιίου Χανί*»ν κρός συζητησιν έκ!
  ϊκκριμϋν ζητημ«τ»ιν άφοράντειν
  τβ τ·μ«1βν χαΐ τβΰς εφεβρβυς
  τβδ νομοδ.
  —Ή Γενιχδ Διοίκηοις Κρή
  τας.
  ΆναχΜρηβαντος ιΐς Αθηνά;.
  ΟισοολονΙκην τβν αναπληρκτβδ
  Υπβυργου ΓΐνΐΜβδ Διοικητβΰ κ.
  Ίπηολΰτου τα χαθηκβντα άναπλη
  ρντοΰ άνίλββΐν καΐ άσχεΐ · Δι
  ■υθυντης τής Γεν. ΔιοΐΗησιοις μ.
  Ορ. Μ·λλης.
  ΨΑΡΙΚΑ
  Είς δοχεΐα μικρά καί με
  γάλα είς τό κατάστημα Έμ.
  Κρασάκη (Ιναντι «αλοιιας Νβ
  () Ε1« τιμ*ι
  ΜΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύιΐοκβτβστήροΐα β«1
  * τβρος πόλ
  Έ1·ιβρικ·§.
  Τ«μιε»τάρι·ν
  χαί ίκ) χρ··εαμ(α.
  Ιν
  Μ< ΙΊ>Ί
  ^ϊ.-

  Γ*
  χ
  )
  Ι '
  ',ϊ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Πσλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  Πρωΐα Σαββάτου
  II
  ΣεπτερβρΙου 1937
  ΤΟΥ ΜΕΣ0ΗΥΚΤ10Υ
  9*0
  ΧθΕΣ ΘΑ ΕΞΗΤΑΖΕΤΟ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΝ
  ΤΟ ΑίΓΑΟΓΙΛΛΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
  &ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΠΓΡΗΣΙΗ
  ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΝΔΥΙΙΟΛυΤιι
  • "-
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Σεπτεμβρίου (τού
  •νταηοκριτού μαθ·—-Καθ'α αγγέλλεται
  έκ Νυόν τής Ελβετίας ή συνελθούσα
  έκεί Μεσογειακή Διάσκεψις θά συνεζή·
  τει σήμερον επί τού σχεοίου τό οποίον
  κατήρτισαν ή Αγγλία καί Γαλλία δια
  την περιφρούρησιν τής ναυσιπλοΐας είς
  «ήν Μεσόγειον.
  Έκ τής συζητήσεως τού σχεΐίου τού
  τού θά εξαρτηθή καί ή περαιτέρω πό
  ρεία τής Διασκέψεως κ«ί τα μέλλοντα
  νά προκύψουν έξ αυτής θετικά άποτελέ.
  σμαια δια την εξυπηρέτησιν τής έμπορι
  κης ναυτιλίας καΐ την περιστολήν των
  κινδύνων έκ τής δράσεώς των ύποβρυ-
  X*-»-
  ___________________________
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  «0ΑΗ9Η ΜΕ ΪΜϋΚ»
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Σεπτεμβρίου (τού
  αντακοκρκου μας).—Τό συνελθόν σή¬
  μερον έβοομαδιαϊον υπουργικόν συμ·
  βούλιον άπησχολήθη αποκλειστικώς μέ
  νομοθετικόν καί ύπηρεσιακά ζητήματι».
  ♦ Επί των ζητημάτων τούτων εγένοντο
  διάφοροι εΐβηγήσεις καί ελήφθησαν άηο·
  φάσεις. "Αλλαι ζητήματα παρεπέμφθη
  ο αν είς λεητομερεστέραν εξέτασιν.
  ΚΟΜΚΕΥΤίΚΑΙ ΛΗΛ-.ΕΙΣ
  ΑΙΑΤΒΗ ΕΛΛΙΑΑΤΡΥκ ΜΑΚ ΒΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Σ)βρίου (τού άντα
  «ιοκριτού μας).—Ό ευρισκόμενος νυν
  είς* Αμ·Ρ»ήν πρεσβευτήν τής'Αμεριχής
  έν Αθήναις χ. Μακ Βή προέβη κατά
  σημερινόν τηλεγράφημα είς Βηλώσεις
  πρός τόν τύκον των Ήνωμίνων Πολι-
  τειών δια την Έλλάδα χαί την σημερι¬
  νήν κυβέρνησιν.
  Ό «. Μάκ Βή εξήρε τας ^ Έλληνι.
  κάς προόδους, ετόνισε δέ ότι ή χυβέρνη
  σις τού κ. Μεταξά συνεχίζουσα την α¬
  νορθωτικήν αυτής εργασίαν έμερίμνησε
  Κια την προπόνησιν τής νέας γενεάς, έκ
  «αραλλήλου δέ έτόνωσε καΐ ένίσχυσε
  την εθνικήν άμυναν όχυρώσασα τα σύνο-
  ρα καί έπανεξοπλίσασα τόν στρατόν τόν
  στόλον καί την αε;οηορίαν. Περαιτέρω
  ό κ. Μακ Βή άνεφίρθη είς «ήν ενίσχυ¬
  σιν των μηχανικών κλάδων καί τής Γε
  ωργίας ϊφ' ών έπισης επήνεσε τας προσ
  παθείας τού χ. Μεταξά καί των συνερ
  γατών τού.
  ΟΙ &ΙΙΤΗΡΗΒΗ ΤΟ ΛΔΧΕΙΟΝ
  ΤΟΥ ΕΒΝΙΚΒΠΙΙΣ ΗΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Σ)βρίου (τού άντ»
  ηοκριτού μας).—ΈπεΛή εκυκλοφόρη¬
  σαν φήμαι ότι «ρόκειται νά καταργηθή
  όλως οιόλου ιό /Υ»χ«ίον τού Στόλου
  εδόθησαν σήμερον έξ αρμοδίας πηγής α
  ναχοινώαεις καθι άς αντιθέτως τό λαχεϊ
  όν τούτο θά διατηρηθή.
  ΟΙ ΓΕΡΜλΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  1ΗΣ ΜΰΟίΕΙΔΚίι ΔΙΑΣΚΕΨΕΙ!»
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Σεητεμβρίου(τού&ν
  ταποκριτο* μας).—Έκ Βερολίνον αγ
  γέΐλεται ότι ό Γερμανιχός τύπος έπιτέ-
  θετο ι κατά των όργανωτών τής Μεαογει
  ακής Διασκέψεως υπό την αίγΐΒα ώς ά·
  ναφέρει είρωνι»ώς, τή^ μπολσεβικική*,
  Ρωσσίας χαίτονΐζει ότι αυτή έν σχέσει
  μέ τα έν τή Μεσόγειω ηράγματα θά χά
  ταλήξη είς τό μηβέν, έπαυξάνουσα μά-
  λιστα τάς μεταξύ των χρατών αντιθέσει*;
  έπ' ώ,φ·Χ«(α των ανατρεπτικάς αχεοίων
  ή Μό
  Ό κ. Ύπουργός της Παιδείας καί ή
  δήδεν διαταραχη τής Έκπαιδεύσεως.
  Συμπληρωαατιχώς πρός χθε
  σινόν μαο ιηΧενράφημα μαν
  θάνομβν 8τι ό ύκουργΛς τής
  Έθνίκης ΠαιβεΙβς χ. Γβωρνα
  κόπουλος, ομιλών έ τι Ι τής 6η
  μοσιβυθβΐσης λβπτομβροθς βγ
  κυκλΐου τοθ ύπουρνεΐου τής
  ΠαιδβΙας, σχετικώο μέ την έν
  γραφήν των μαθητών κατ**
  τ» αρχόμενον σχολικόν Ε τος,
  έδήω« τα εξής *π! λίξει:
  «ΜΙχρι οή^βοον ένειτοθο
  νούν πβρΐ τα 400 σχοΧβΤσ Μ§
  σης Έκπαιδβόσϊω;, ή^η δμως
  θά λβιτουογήσουν, κατά χον
  νέον νόμον, 120 όκτατάξια
  γυμνάσισ, 105 ό<τατΑξ'α γυ μνάσια μβ νόκλον πρακτικών σπουδών καΐ άσηκαΐ σχολαί καί 50 σ<ολβϊ3 κατωτέοου κόκλου σνουδών. Είς τα σχο λεΤο ταθτβ β 3 «γγραφοθν, κα τόπιν «(σιτηρ'ω" έ€«τάσ*ων ϊΐς τ»5ν Α' τάξιν άνά 60 μάθη ταΙ, άτιό τοός άποφοπήαταν τας κβτα το λ⣫ν σκολιχόν βτος ττ]ς Δ' ΔημοτικοΟ ΈιιΙατμ: Θ5 έγγραφπ άπβθΐόιιιστοςάριθ μδς μάθη των, κατόπιν βΐσιτη ρ'ων βξβτάσβων των άκοφοι τησα;των τής ΣΤ' Δημοτι«0 οχολβΐου ώ: κα( των μελλόν των νά άπβφοαήσουν κατά την λήξιν τοθ άρχομένου νέου σχολικοθ βτους. •Είς τα ΙδΐωτΛκά σχολϊΐ* θά έγγραφοθν έπΐσης· κατόπιν πάντως εΐσιτηρΐων έξετάσεων άπεριόοιστος -τριθμος μάθη των, είς δσβ ίγουν τό δικαΐ ωαα νά διβτηροθν γυμνάσια ή άσηκάς σχολαί- »Οδτω ύϊολογΐζβται, δτι ΘΑ έγγοαφοθν βφίτοο *(ς τα σχο λβΤττ κβρΐ τ4ς 3 1)2 χιλιάδας μαθητήν,- ό άβιθμός δέ ςυτος άντβιΐοκρΐνβται ~·ος τβν αριθ μόν τβν μαθητθν οΐτινες έ νέ νρβφησαν κατά τό παρελθόν Ι τος. Συνβπώς, ού^βΜΐα διατα ραχή ίπβρχβται «Ις τοΰς 'ΕΧ ληνβνβι&ας, οί ότιοΐοι κρόκβι ται νά Φβιτήσουν ε(<: τα σχο λεΐ<9 τής Μίσης Έκναιδεό σβως. Έκθεσις τής Γεωργικής Υπηρεσίας επί τής πορείαν των καλλιέργειαν. Είς τό υπουργείον ΓβωογΙ α< επεβλήθη μακο· £<θ>σις
  Γ'Υ
  Ηρακλείου έκ Ι τής καταστά
  σβως των καλλιέργειαν τοθ
  νομοθ καχά χον μήνα Α. ο νού
  στον.
  Έν τθ εκθέσει ταότη άναφβ
  ρεται αεχαξθ άλλον δτι έν 10
  άγορά τ Αν έπαρχιαχών χέν
  τρών τοθ νομοθ α( τιμαί των
  σιτηρών κατά τόν ανωτέρω
  μ!)να ήσαν α( έζής:
  Σΐ«>«? 8 30—9 καχ' ό<άν, κριθή 5 60-5.70, Βοώμη 5, «ό αιιοι 10, φάθα 10, έ£«βυνθοι 12, φακές 12,," ν'ώυηλα 3, τυρβς έγχώριθΓ 48, Ιρια μαο ρα 60, λευχά 40—50, Σχετικός μ! την καπνοχαλ λιέονειαν άναφέρβται δτι Ο ποι ϋνολονιζομενη πβοαγωνή θέλβι άνέλθβι Είς 200—220 χιλ. ό<άδβς §"αντι 250 χιλ.της πβρυσιντ]ς. Ποιοτικώς ό κα πνός εφέτος χαρακτηρΐζβται ανώτερον λό>ω των εύνβΐκών
  καΐρικών συνθηχών. Ή συγ
  κομιβή τοθ καπνοθ εχει ήδη
  σ^ββόν συντβλεσθι].
  Άναφβρ^αβνη περαιτέρω Λ
  Γεωρνική 'ΥιιηρβσΙα β(ς τα αί
  τια τής σημειωθεΐσηο σήψ'ως
  τβν σταφυνίκων προϋντω» ά
  ποδΐδει τα0τα βΐς τάς εύνο
  ΐ«άς συνθη<ας τοθ χλΐματος καΐ δή είς την ζωη?·ν καί μβ νάλην ανάπτυξιν τοθ φυλώ ματος των σταφιδαμ^ίλων καί λοινΑν ποικιλιον ήτις ή* το τιρωτοφανής εφέτος ό*βι λομένη είς την -ερυσινήν ξη θασΐαν. Α( έπενβϊθϊΐσςίΐ είς βλον τόν νομόν ζηιιΕαι ύπολο γΙζο>ται είς 40 000 000 δρχ.
  συνετέλεσαν (έ είς την τρο
  ποποΐησιν δχι μόνον ποιοτΐ
  κώς των προβλ/ψ»ων διά την
  βπιτόπιον παραγωγήν τβν άμ
  «βλουργικών προΐόντων άλ
  λά κοΐ ποσοτικας. Ου ιω
  μετά τάς τελευταίας κατα
  στροφάς ή παραγωγή κατα
  τάσσβται ώς έζής:
  Σταφΐδες σουλτανίναι 9—
  10 χιλ. τόννοι, ταχτά 3—4,
  επιτροηίζιαι σταφυλαΐ 6—8,
  οΐνοι 9—10 χιλ οί. |
  Ή κατάστασις τής ελαιοκο
  μ!ας χαρακτηρΐζεται αρίστη
  τής παραγωγής παρσμβνΰύ-
  σης ώς κροββλιφθη ΑρχικΑς.
  Ή παραγωγή των χαρουπ(«ν
  ότιβλογΙζβται^έΗΐσηο είς. 1000
  τόννους. βναντι 2000 κβρυσι
  νής καί 3000 έν βτβι παλαιάς
  εσοδείας.
  Τα έσπβριδοβιβτ) χάρις ε(ς
  τάς (ώνοίκάς συνθήκας κ·1
  τα βοθέντα (κσνοποιητικά ά
  ποτελέσμαΐα άναπτόσσονται
  κανονικώς. ΑΙ ζημίαι τοθ άν
  θοτρύτου καί τής κορυφοξή
  ρας ίχουσιν άνασταλ*]. Ή
  συλλογή των κΐτρων ήρξατο
  άπό τοθ τέλους Αόγοόοτου
  Ή παραγωνή αυτών ύκολο
  γΐζβτα· βίς 400 τόννους Εναν
  τι 2 *00 βλΐ)ς τής Κρήτην καί
  350 τόννων τής πε^υσινής πά
  ρανωγής τοθ νομοθ.
  Κατά τόν μήνα Αυγουστον
  ή κατάστασις τής κτηνοτρο
  φ(ας χαρακιηρΐζβται έηίσης Ι
  κανοποιητική χάρις είς την
  υκαρξιν τροφήν κβ( ποτιστι
  κοθ ύδατος.
  Η ΚΙΣΑΓΩΓΗ
  ΜΕΛΑΣΖΗΧ
  Άποφσσϊΐ τοθ ύπουργοθ
  Έθνικβς ΟίκονομΙας ενεκρίθη
  βιτως ό διακανονισμος τής ά
  ξΐας της εκάστοτε παραλαμ
  βανομένης υπό τοθ ύπουργεΐ
  ου Γεωργίας έξ Αιγυπτου μβ
  λάσσης ένβργεΐται άμέσως,
  χών σχετικών διά την ιΐσσ
  γωγήν στοινβΐων προσαγομέ
  νων είς την Τράπεζαν ι ής Έλ
  λάδος υπό τοθ έν λό>φ 6
  πουργεΐου έκ των Οσιέρων.
  ΚΑΤΑΤΤΛΟΥΣ
  ΠΙΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ
  Είς χον λιμένα μκς χατέκλευοε
  χ6»ς τέ &πβ ιταλικόν οι,μβίαν
  πι»ιτ)γτ)τιχίν τΚΰπρο(> φέρβν Βώ
  οιχα Γάλλοος ηι·ι~γητάΐς χρβς
  έκ{οχιψιν &ι «ρχβιβιήιβν.
  ΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ
  Διά αυμιΐλΐ]ρωμοιτιχτ]ς ϋπουργι-
  άηοφΐαιιος έχεχρΐθΐ] ή έλειι
  θέραι έξαγβγή οκό ξένβν αιρο·
  οχαφΑν «ναχ»ρο6νχ·ν Βιά τέ έξ»
  (εριχέν τβν χαρ* αύιβν ιίααγομέ
  ν«ν ιΐβιχβν ολιχβν Λ<ίί βχιτιχτ]ς άίεΐας ηρεα«γ·μένΐ|ς καρά τ χι'α τιλβνιιαχή αρχ) &πέ τής έν6ιοτφερ·μένΐ|ΐ έίβιριΐβς έντός Βέ χ« έργαοΐμβν τ)μι»εΙν άη· χΐ,ς κραγμαχ«χ·ιήαινς χτ] ΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΞΥλΑΚΘΡΙΚιΊΝ Ό ΠοΙβδρος χοθ Συνδέ σμου * Παντοιιωλών ,'ΗρακλεΙ ου βι' αΐιήσεώς τβυ πρός την Γεν. Διοίκησιν Κρήτης παρακαλΕΪ δτιω« άναγορευ θβ ή ελευθέρα εξαγωγη των ξυλανθρακων καθόσον παρα τηρεΤται άπό πολλών Ημερών μεγάλη Ιλλειψς τοθ 4 τούτου έν τη" πόλει μας. Μ-ΤΑΘΕΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Διά διτίγματος μιχαΐίθεχαι είς θ/άχην ί ΒΪατ,γΐΐΐ^ς τ«2ς Ν·μαρ χίκς Ή?βχλεΙ·ϋ χ. Ι. 2ιργάχΐ]ς. Η ΕΞΑΓΟΓΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΗΣ ΙΙΝΟΝ ΑΙ ΝΙΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΥ Κατ' απόφασιν τής έκ( των διατιμήσβων έπιτροπής συνε οριασάοης χ6ές β( ιΐμ«( τ&ν αλεύρων κα! τοθ δρχου κανο νΐζονται άπό σήμερον ώ; ε ξτ]ς: "Αλευρο λευκά κατ' ό«άν &·χ. 11 88, πιτυροθχ· . 10,53, άρτος λευκός Οβχ. 11,50, πιτυ ροθχος 9.20, ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ■ IX ΡΕΘΥΜΝΟΝ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΒΡΟΧΙΙΕΤΡΙΚΩΝ ,ΣΝΘΜΟΝ ΕΙοηνήσβι ιτ]ς ένταθθα 6πη ςιεσΐας ,χοθ Μετεωρολογικοθ ΣχαθμοΟ συνεστήθησαν δύο εισέτι βροχομετρικοΐ σχαθμοΐ ε(ς Βοθιες «αί Άρχαναις διά •ήν καλλιτέραν μελέτην τοθ λΐματος καί εξυπηρέτησιν ^ς Γεωργίας· Η ΘΕΡΗΟΚΡΑΙΙΙΧΘΕΣ Καχ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταθθα Μετιωρολογικοθσταθ μοθ 4 θερμοκρασΐα ^τής χθές ήτο της μέν 8ης πρωϊνάς 24,2?, ι()ς 14ης ώρας 2$ §;>, έ
  1·χ(σ.η ί* ι^·1·
  Κατόπιν τροιοποιητικής ά
  ποφάσΒως τοθ επί τής Έθνι
  «ής ΟΙκονομΙας ύπουργοθ ή
  Οποστάθμη οΐνων θ· ϋπάγε
  ται Εφεξής ε(ς την κατηγορΐ
  αν χών ύποπροΐόντων καϊ ά
  πορριμμάτων πάσης έν γένει
  ηχανΐας. Διά ητήν έξαγω
  έπομλνως αυτής είς χώ
  ρας άνχαλλαγ()ς θά άπαιτη
  ται προηγβυμένως βϊεια τοθ
  ΙβΙου ύκουργεΐου.
  ■ΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
  Ό υνκκβιιργές χ^ς Π«ιΒε(κς χ.
  Γε«ργβιχβη·υλβς οιινιιργάοθΐ| μιτα
  τοθ ·1<ονβμιχ·0 έκιτΐέκοΐ) ,χφ ΤαμιΙφ 'ΔοφαλΙοιβ χ. Δ>μαο«ην·0 χαΙ χ·0 8ΐιυϋυνχ·Ο
  χ·0 χαμιΐου χ·Νιχβλ(χακ κροχεψέ
  'νικ ν* ■«•θμΐασοθν Βιάφοροι χεριβυ
  οικχα ζτ,ττ)μχχα χ<)ς έχχλτ,α.βς. ΤΙ ΚΙΙΘΟΛΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΝ -------- Κατ' εΐβήσεις έξ 'Δθηνών υπεγράφη προχθες ή νια ουλ λογΐε,ή σύμβασις μισθολογΐ ου οι' ο Ο ρυθμΐζονται χά μι οθολόγισ πάντων χών έ*( Ελληνικόν εμπορικον πλοΐων έβγβζομένω* λψιν·ρν«<ΐν, Υπό τοθ άρμοδΐου δικα- στηρΐου Ρόθθμν ής κατεδικά σθησαν «Ις φυλάκισιν μέχρι ενός μηνός διά παράνομον κα τοχήν καπνοθ καί πυροβόλων δπλωνοΙΜ Γ.'Αρχαγγέλου, Κ. Χαρ. Πετυχάκη, Μαρία Έμμ. Νόκταρη, Βχσίλ. .Έμμ. Παν τάλος κ«| Ιωάν. Χαρ. Τσουχα λάς. __^^^ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ .ΣΤΑΦΙΔΩΝ Δ( τιμαί χών σταφίδων δβν ένβφάνισαν κθβς «Αλαγήν πά ραμβΐνασαι ε(ς χάς σημειωθεΐ σας προχθές διακυμάνσβις. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΘΝΤΑ ,ΦΙΡΜΑΚΕΙΑ Σήμερον θί διανυχτιβεύ- σουν χά φαρμακεΐα χών κ. κ. Ιω. Λογιάδου καί Κωνστ. Κανακάκη. ΤΙ ΕΚΠΑΙΑΕΥΤΙΚΟΝ <ΑΡΗΣ>
  ΧΘΙς την ύ«τα Ιπρέχειχο νά
  άκ·ηλιδαη δι* Σπέ'αβς χό έχκκι
  διβτιχόν «"Διτ]^. Οί τακτιχοΐ δέ
  χιμοι χά τα τν ένχβθΒα καραμο
  νή« χον έκεακέφθηααιν χάς άεχαιέ
  χΐ)τας χτ]ς —"ΐαββα χαί χοθ
  οιίβ».
  3> Π Ρ ΟΙΝ Η
  ΟΙ ΤΑΪΜΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
  ΟΤΙ Η ΡΩ»Ιλ 01 ΕΠΕΜΒΗ
  ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΙΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΗΔΙΊΟΝΙΙΙ
  ΜΕΤΔΦΕΡΕΙΔ11ΡΚ0ΙΔΥΝΔΜΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Σεπτέμβριον (τού
  άνταπο«ριτού μας).—Καθ1 α. μεταδίδει
  αήμεοον τό Πρακτορείον «Ρώυτερ» οί
  «Τάϊμς» είς σημερινόν αυτών άρθρον
  ύποστηρίζουν ότι δέον να θεωρήται γε·
  γονός ή επέμβασις τής σοβιετικής Ρωα-
  α€ας είς Κίναν εναντίον τής Ίαπωνικής
  κατακτήαεως.
  >%ί αύται πληοοφορίαι άναφέρουν δ-
  τ« ή επέμβασις αυτή πιστεύεται ότι θα
  είνε βύντομος λαμβ**ομένης ύπ' όψιν
  τής μετ β φοράς υπό των Σοβιέτ είς τα
  σύνορα τής ΙΜαντζουρίας όλονέν κ*ί νέ-
  ων δυνάμεων στρατού καί μηχανοκινή·
  των μέσων- Έκ παραλλήλου είς τό
  Βλαοιβοστόκ έχουν συγκεντρωθή έν τώ
  μεταξΰ αρκεταί ναυτικαι μονά*6ες καί ί·
  β(α ύποβρύχια.
  Ο ΛΓΓΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΟΣ
  ΣΤΟλΟΣ Βλ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΗ
  ΤΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ Π Α ΟΙΑ
  Α·ΗΝΑΙ1ΟΣ)6ρίουΐτού άνταπο
  κριτου μας).—Νεώτεραι είβήσεις διά
  την έν "Απω Ανατολήν κατάστασιν αγ
  γέλλουν ότι επί τή προβλέψει Ρωσσοϊα
  πιβνικού πολέμου, «Ι κυβερνήσεως Παρι
  αίων χαί Αονβίνου αυνεννοούνται προ
  κειμένου νά ετοιμάσθη ίσχυρός ατόλος
  πρός «πόπλουν είς την "Απω Ανατο¬
  λήν δια την προστασίαν των ούοετέρων
  πλοίων.
  ΠερΙ τού σιόλου τούτου όστις θά &
  παρτίζεται άπό Άγγλικά καί Γαλλιχά
  μόνον πολεμικά σκάφη έχουν ληφθή ήβη
  ώς λέγεται όρΐστικαί άποφάαεις.
  ΟΥΔΕΜΙΑΤΟΥίλΙΙΙΟΩΥΙΙΙΑΝϋΣβ
  ΒΔ ΛΙΛΕΤ4Ι_ΕΙΣ_ΤΗΗ ΡΟΙΣΙ.Η
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Σ)βρίου(τού άντα
  ποκριτού μας).—>Τηλεγρβφούν έκ Ρώ
  μης ότι αί'Ιναλικαί έφημερίοες γράφοτ
  σαι επί τής νέας Ρωσσικής οιαχοινώαε
  ως άφήνουν μέν αυτήν ,άσχολ(αστον τονί
  ζουν όμα>ς ότι τού λοιπού αί Ρωσσικαί
  Οΐακοινώσεις θά μένουν άνευ θύθπμιάς
  απαντήσεως έκ μέρονς τής Ιταλίας.
  ΤΟ ΠΧ
  011 [Β
  Ν ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΠΑΛΙΝ
  ΜΒΑΡΔΙΣΒΗ ΣΦΟΔΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Σεπτεμβρίου ν-__
  «.νταποκριτού μας).—Έκ τού 'Κξωτε-
  ριχού αγγέλλεται ότι ό λιμήν τής Γι·
  χον πρός τόν οποίον προελαύνου* τα έ
  θνικα ατρατεύματα λέγεται ότι καί πά
  λιν έβομβαροίσθη σφοδρώς υπό έθνι-
  κών άεροπλάνων τα όποΐα επί πλέον Ιρ
  ριψαν χαί προχηρύξεις χαλούσας τούς
  κομμουνιστάς νά παραδώσουν την πόλιν
  είς τόν Φράνκο.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΗΡΙΑΝ ΚΙΝΟΥΪΓΤΑΙ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΟΙ ΕΜΟΓΙΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Σ)6ρ£ου (τού άντα
  ποχριτού μας).—Άνεπίσημοι πληροφο
  ρίαι μέσω Τσεχοσλοβακίας άγγέλλουν
  ότι είς την Αύστρ(αν οημειούται πάλιν
  έθνικοσθσιαλιστικη κίνησις εύρυτάτη καί
  ότι αί άρχ αί λαμβάνουν Ιχτακτα μέ-
  τρα.
  Είς Βιέννην φημολογείται ότι έκυ-
  κλοφόρησε καί μυστικη εφημερίς προ
  παγανβίζουσα τό «ν^νβλους> καί ίσχ»
  ριζομένη ότι μόνον μέ την ένωσιν μετ»
  τής Γερμανίας θά σωθή ή Αυστρία.
  ΟΙ ΪΑΠΩΝΕΣ ΑΠΕΙΑΟΤΗ
  ______________ΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΠΗΪ Μίϊ
  ΑΙ έν τή άγορψ; μας κυμεΐνΘ&Ισα Ι _ Λ—,-ι· - - , Λ _. ο , ,
  χθές τιμαί των διαφόρων ίνχωρ' ΑΘΗΝΑΙ 10 Σεπτέμβριον (τοθ
  ών νροΐόντων είχον ως κάτωθι: ι άνταποχριτού μας).—Τηλεγραφήματα
  Κονδρ. Διαν| έκ Τόκιο άναφέρουν ότι 6 Ίαηωνιχός
  20.60! τύπος έπιτίβεται κατά τής Ρωσσίας 8ιά
  ί|· Ι τάς έχθρικάς πρός την Ίαπββνίαν πράξει·^
  17,60 ***>ΐ'ΐί» **^ τονίζει ότι ή Ίαπωνία προ
  14, 19 κβ,λο»μ*νη ββν 0« *βΊ«ιάβΥ) νά
  ^ ? ' ·Αν η9λ«Ηεν°ν **"" τΐ·< Ι*ωοβίας<, Ο1ΚΟΝΟΗΙΚΗΖΒΗ Σουλτανίναι •ι Ν ε'