94772

Αριθμός τεύχους

4663

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

12/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ;
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΓΠΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟ. ΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΤΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγΐπτοα
  ετήσιαι λίραι 3
  Ιξάμηνοξ Ι
  ΆμβρΜΐ,ς
  ετησία Βολ. 15
  Ιξάμηνο; » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δα. 9
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  12
  ΙΕΠΤΕΜΒΡΙΟΪ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ νΥΠΟΓΡΑΦΕΙΔ
  ο&οΐ
  ΤΙΕΥΠΙίΙ ΙΤΙΗΙΤΝ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΙΣΗΜΙΣΙΑ ΤΩΗ1Π0ΦΑΣΕΙΝ
  ΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΙΗΣ ΔΙΛΣΚΕτΕΟΣ
  ΕΙ( την νρβφΐκην λβυτρβ-
  αβλιν τής Ν»·*, ι!{ την ό
  της ρ»μβ*τ.«ης Έλβ»
  ί Λ ή
  χ ς ρμς β
  Τΐκ!|$ λίμνιτς Λ«μ«ν, ήοχι-
  αβν *κ· κροχΒβς «Ι εργασίαι
  τη£ αΐ)νδι«βΝ<ψεΜ( τ6ν Με αογειεικβν Ερκτβν, π ·κ·(α λήθ β ρ ή ηρ«τ·β·υλ(α της ΓαλλΙας κβί Αγγλίας μετ* λ( λλ τ#; τ λ·υς τορπιλλιβμούς αχ«φ&ν έν Μεοσγιίω. Κ«ίώ{ οβ ανα βέρβυν τα Εκείθεν δ.«βιβ«ζ· μινκ τηλεγραφήμβτα, «κηλ Βΐν ήδη αυμφωνΐβ χβΐ έλη βΐη *ιι·φβαις ·πμ$ ·Ι κσλεμι κ·ί στβλσι της Ελλάδος, Ι έγχαΐνιεταθεΐαχ §1ς την Νο«ν 1 έ γ ς 1<ει βυνέχειαν Κκΐ ιΐς την Γΐνΐύην. Έ«ν δηλαδη έ «.δή λω8$ Νειί είς την συν&ιβαχκ ψιν της Κ.Τ Ε. «ναλ·γ·ς αυμ φωνία μ«τκ(ύ τβν. μετιχον Μρ·τ6ν, πρός ταν Ιδ Ρωβοΐας περι κβλβδν «βΐ κρβοτβτιύουν τβ 6ιερχ·μινα έκ τβν υδάτων τβν ,χνρβν την έαποριχα ακβνη, κβταδΐΗκοντβ κβί ρβΜζβντΒ παν ύκοβρύχιον Τ* ·κ·1·ν Ββ ένεφβν«ζ«τ· κβί ββ ηρ·ίβ«ιν»ν είς πειρα τικ·ς ενεργείας- Κατ' αυτόν τβν τρόπον, η Σϋνδιβσκιψις της Ν»βν. της βκβΐββ η οΰγ κληβις ήκιιληβη νβ ματαίω Ι| λβγν της μη «»Γ είς αύτην της Ιταλίας , ρς δη λ»Βεΐααν είς την Μΐα·γ«« κην διοίβκιψιν, τστε θ« «{μ π·Β«·δμιν ν* έλπίζΜμεν β χ αΐμνς οη ·| κ?νδι>ν·ι τ·ϋ κα
  λέμο» Β' αιτομακουνΒοΟν βρ
  κιτβ κκΐ Κν δλν 4π·τρ««βδν
  •ριαηχβς. Διατί θν ·η·υα>«
  ζουν μκν καί άκ· την Γ·
  νιύη* η Ί τβλ(« α Γερμανία
  κβί ή ΊακΜνίκ μ«1 έηομένως
  «Ι τ»χ·ν βηοφααΐις της θ«
  ί
  λ·δν α<τ·υδ«Ι·ν έμκέί&ιαν κ·ύ δνβ<«λ«ύΐι την ΐϊοοβίγ νιαιν, την αυ«ΐννέΐΐ9ΐν μβ) αιιν«ργαα(Βν. Πβντ^ς βίβνια δέν «κοιιλιΙκτΒΐ, τκλι«6( να έ α αύνΐσις οί κ*» α βν τεραστίας Β | ς Ββ |χ·υν ρί«ς χαί κναλογιαβο&ν τάς ευθύνας τ«ς βκ·( κσλιτιβμαδ τάς έ ίβ4 μ •νΒρωκεηητος έκ της ί βε«ς της κβτΒατββΐως είς ρη ζιν κ«| πόλεμον. Έν τ·ιαύ τη δέ ηερικτιίβΐι Β* ποέκει ν*ι ι»βτιό»μκν ίτι βιιντ·3μ«ς Ββ κατορθωθή κ«1 λ τΐρμβη βμ·ς τοαον τ·& ΙακανικοΟ >
  σον κ«1 τ·0 ·ινε)Ι*η«νικ·δ
  τβν δύο η·λ*μικβν έβτιβν
  τΒν οποίων αί ·λ«γΐς βκει
  λβδν αήμβρβν νβ μΐτοιβίλ
  λο«ν τσν κάομον ΐΐς ίρΐι*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  στρατιώτην της είς το Μβν
  -σοοκοθο, βταν φαΐνεται 6>ι
  6<βι περισ^οτΐροτν Ανάγκην αότΛν «(« την Βόρειον Κ( ναν «αί την Σαγκάπν; Ή β *ά.νττι—ς βΤνε βιττή: ο φίβ·)ς τής Ρωσσΐσς κα( ό φόβος εξεγέρσεως τοθ "ΐνΕζικβΟ πλτ] θυσμοθ ΗΒλΚΑΕΙΟΙΙ ΚΡΗΤΗΣ — ΜΟΙ ({ΟΝ ΑΡΙΘ», ΦΥΔΑ0Υ 4663 Μαντσουκοθη 'Αχω τ©ν 96 ο)ο τοθ *κ 30 000 000 κληθυσμοο τοθ Μόν τσουκοθο εΤνβ Κινίζοι. Πι οτεόβται βτι 6 σοβιβτικος στοα τος δέν ΘΑ *πιτεθί—ίάν ίπι τρΘ3—«ατσ τοθ Μαντσουκοθο πρό τοθ χβιμΛνβς, βτβ παγώ 'Δ νούν ο( ποταμοΙ 'Δμ°ΟΡ καί Σουν«άρι καί εΤνβ ι δ «όλος ή τχ ηοφααΐς ης θ« εί νειί μσνάκλευροι. Άλλ« α ί 8>«ν των αλλων
  ς ς
  ΠρμκνΙας κβί
  χην της οκ·{ας
  λνβηβκν φ·β·ι
  ς καΐ
  δια τί» ,τύ
  τοα·ι έ,ιδη
  καί ανασυχί
  ■ι, χατβρβείνει νβ τερμβτ'οα
  τεςεργασίας τη; μέ μ·βν*
  κββαοιν η ·κβ.β βν μη τι
  βλλ·, φκνερώνει τούλβχί
  •τβν την διββεοιν τβν κιρια
  Ερβτβν της Εύρε)
  Μΐέρ ρ
  πας καί 1&(α τβν Με·βγει«
  80 ιΐς
  κβν
  ( τ γ
  οι>νεργβ·8·0ν ιΐς
  κ ργ
  την πρ··κ·βειαν της ηιρι
  «ρ·νρηαεν« της «Ιρηνης-
  Άλλ· η «κ·υα1« της '·τ«
  λίας καί Γερμανίας έκ της
  •Ην&ΐΜΝ<φ>νς αυτής καί η
  έλλειψις της ύ«·γρββης τ·»ν
  (κ της έιιΐλβ·ιίαηί α»μν»ν1
  άς κε,Ιιατκ ·α*βλβς λίαν αμ
  «(βολον την «ραπτικήν βςί
  ■ν τη, αιιμκννιβ, αυτής. _βί
  £έν γνωρίζομεν κβτβ π·α·ν
  «Ι λη«θιΐ·« «ι.βαβαιι, 86
  α»ντιλ*σ·υν πρβγματικβ ιΐς
  τβν τΐρμιιτιομβν τβν τβρπιλ
  λιομβν, είς την μη έκβτβλη
  ψιν θλιβ·ρβν^λκκια·&(»ν κβί
  >1ς την απομάκρυνσιν τβν
  βκΐιλητικ&ν κινβύνβν Τ·δ
  κ·λΙμ·».
  Αντιθέτως, ύπάρχει βββοί,
  ■ έφβρμογά <βν *ιΐ·Βαοΐε.ν «ύτβν ν* ίημι·»ργηβη νέβς κερικλοΗβς κβ! έηαιι',ηαα τβ η&η ύηάρχοντ· βϊτιβ τοθ κ· λβ μφ δυνβμενν ρμ ν«ν χαί υπο τής Άμερικας έναντι τβν πανκ·αμ(νν προ βλημ«τ«ν ·β φέρη ιΐς ύκ· μνννεπν τας τρείς «ύτκς δβ νάμεις μβΙ 8« τ«ς άναγκααα νβ βναΒενρήβουν. την κολι τικην τ«ν καί ν·ΐ γίνουν ολι γ»ί ιερόν κρ·κλητικα). όλιγιί 2| γ ρ ρη γ τ«ρ·ν *2η«ιτητικα| χαΐ κιρια αοτΐρον μΐτρι·η«θιΙρ, βυνι ταί καί όλιγαρχεΐς. κ«τ·ρȤ ομως ν>
  Βς ήΐ
  γμς ^μφ
  αυτή, την «Μίαν ΐϊβθσδν σ
  λ·ι οί ιΐλιχρινιΐς φ(λ·ι της
  είρανης τόσον δΐακαβπ Δ»
  β ύ
  ατηχβς
  π
  τ·αα (ητη
  λ·γ·ι ύ
  λβ
  μβτβ κβΙ τβαβι
  μάς χβνβυν ν'
  μ«ν αοββρβς Δ; κρός "τουτο
  Ό κυριώτερος δέ λίγας κ!
  ν αι βτι μΐτα{ύ τβν χρβτβν
  «•4 8* μΐτββχ·»ν της συν
  »ί της Κ Τ.Ε. ύφ(
  μΐγβλαι βντιΒέοιις
  ύλιχΒν οΐίββερβντων κα4 Ι
  δελβγικβν κατεΐ)βύναε«ν.Ε«ί
  αύται οί αντιΒέοιις βπβτε
  Κ1Β
  Μένη δμνς ·κάμη τ· μυ
  ■τηρι·ν ^ης ρνααικης πολιτι
  κης, κσΰ ϊ*·ν καί &ν διβκη
  ααεΐ έκιαημιις ίτι έκιββμιΐ
  την εΐρηνην έν τούτοις βέν
  κατορθείνει νβ κΐΐβη τ·ν η*
  ομον πκρΐ τεύΐβν. Δι·η γνν
  ζ λ έ ί 4
  τα»ν, βτβ ό παγωμέ
  νβς Ανβμος <αθιστ$ την λά στΐην τον μαντζουριανών πβ Αιάδων κατάλληλον ,,διά κινή¬ σεως πβζικοθ καί β τε έπέρνε ιταΐ τ* δριμύτατον ψθχος, είς 'τό 6«οίον οί Ροσσοι εΤνε συ νηθισμβνοι καί τό οποίον βν σιεΐρει,τήν θανατηφόοον πνευ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Σήμερον κατέρχεται είς Χανιά βιά νά τελέβη μνη¬ μόσυνον επί τού τάφου τού μεγάλου νεκρού συζύγου της Ελευθερίου Βενιζέ¬ λου, ή σεπτή δέσποινα καί μεγάλη εύεργέτις τού "Έ θνους κ. "Ελενα Βενιζέ λου. Καί επί τή εύκαιρέα τού μνημόσυνον αυτού, η σκέψις των Έλλήνων βτρέ φεται πάλιν σήμερον πρός τόν «περιττον τάφον τού μ ρ γ ρ(ζ«ι ·λ·ς ο κέοη·ς ίτι 4 μς δά ώ Φ βχριβΐς έκ της βνκ οτβτείαε»ς κου θα δημιουργή ϊ έ λ ρζ ς κομμουνισμος έλ β νέ·£ κόλεμος. Δι' αύιό κβί γίνετβι τέ •ςΐλογβν ηΐρί έκΐμββαινς τβν Σοβιέτ έν "Ισπανία χ«1 «ερί έτοιμαζομένας οτραπ» τικης αυνδραμης των κρός την ΕΙνβν. Πβντ»;, βρονοδ μέν ότι δια λάγους έαωτερι χβύςδέν β« έπιθυμεΐ ού τε «αί η Ρωεσίβ τόν πόλεμον είς βύ την την εποχήν. Διατί β* σφ«λύς δέν εΐνΐ εξ όλοκλά ρ·ιι έτβΐμη νβ τβν ίντιμΐτν πΐαη κβί να τβν δικζάγο νι κη··ρνς· —βί αύτ· βποτελεΐ μίβν άπέμη έλπΐδ* (τι »σ»ς «πό την κρίσιν π·ύ δικρχόμ· Ββ τώρβ έξέλβη ένισχυομέ νη η ειρήνη τ·& χοαμου κβ ριβΐοτερον άπβ ότι ειμπορεί νβ κιβτιύη κβί β κλέβν βΐβι μονίαν είς τούς Ίΐνωνας. Έν μέρει ώς πρβηβρασκβυή κατά παρομοΐου ίνδεχομένβυ Ανΐσχύσεις κα πρός τό Μαν συγκέντρωσις α! (απωνικαΙ τευθόνονται τσουκοθο. Μικοοτέρα Βυνάμεων διενββγβΐται ήοη ή είς το νοτιον τμ()μα, τής σου ΣβχαλΙνης, τα 6«οΤον ή ί η Ίΐ νή χη Α είς την Ίανωνΐαν. Τώ βόρειον τμημα της νήσου τ· ό «οίον «ιστεόιται 6*ι εΤνε πλούσιον είς πετρέλαιον, Αντ) κει είς την Ρωσσίαν ή Βέ. Ί ακωνΐα θα ήθελε να τ6 κατα λάβη αμα τβ ενάρξει ίχθρο -ρσξ.ων κατά τής Ρωσσ'ας. Ύπάρχει κα( ετεροο φόβος Α«6 την Σοβιετικήν Ρωσσίαν καί αύτΑν κυρίως άναγνωρΐ- ζει φανερά κ·Ι άπρβκαλΰιιτως ή Ίϊττωνίσ: ό φόβος τΐ)ς κομ μουνισπκής προπαγάνδας. Οί Ί&πωνας πολιτικοΐ κατ' έ~ανά βεβαιοθν βτι οί Κινίζοι τολίγβι χ«1 οΕ χοιν·1 ρ μ χβ ατ,μιΐα. Ή φ«σ:αγνβμιχή εΝε ο«εαιή χκΐ ΐίς τήχ μ'.αν «αί ιΐς ν <£λλτ)ν κενΕκτβιοιν. Ό έγχλτ, μοιτΕας δέ* μκβριΐ νά διαφύγη τί μάτι χανενβς. 'Αλλ πάς θά τέ Νίΐι'ζετε δτι τοΒ ·Ε^ε Έΐοι θά μΐλεθοε Ινβκ π«ρ>τΐ|-
  πεΕροτς- Ή φκοιογνβμιχή
  θά οκνεπλτιρώνετβ: Αί έγχλιιματι
  χαί φ69εΐ(, είτε ποιθολ·γιχβ(, εί¬
  τε δχι, είναι πρέ παντός .. ε!λι«»ι
  νεΐς. Τα Ινοτΐχτά τοας Βιαβάζον
  τκΐ χυριολεχτικβς σία χ«·>χιΐ|
  τ1[ς φκοιογνωμΕοκ. Ταατο
  6μως δέν δ«άρχει ουιε
  πκρκμιχρΐτεριι χρέθεοι νά δια
  μέ τέν Ινα ι) τέν ίλλο τρδπα
  —ιϊδιχΔτερα μπροστά ατο
  τ·0 φατογρβφου. Παραμένειιν
  έχεΐ 8.τι είναι: 'Βγχλιιμκτιχά
  μάακοτς λοΐκον
  Σοβιέτ κ«1 Ίάπωνες
  «Ι ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΤΒΝ ΙλΠ&ΝΟΝ
  ΑΙπ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑ-
  ΤΟΚΙΟ. ΑΟνουστος— ΑΙ
  6π ρωσσικής κα
  ής σιβατιωτικά άερο
  κλάνα -αρεδόθησαν, διά τίς
  ΜογγολΙας, ϊΐς την κεντρικήν
  κινεζικήν κιβέρνΐ)σιν τοθ Ναν
  κΙι> χστά την καρελθοθσαν έ
  β ή^
  μ
  μΐν ύχ' ·ψ(ν μας την ©ςυτη-
  τα την οποίαν Ιχ·» κρ·αλ«-
  βιι τ·ν τιλι»τ«.·ν καιρόν
  * μεταζύ £·βι·τικης Ρ»0β(-
  ■ς καί τβν δύ· μΐγβίλίνν »«-
  οιοηκβν δυνβμΐΝν, Ίτ-λΙ-ς
  κ·! Γ·ρμ«νίβ£,
  ρμ
  οιιβ;, τίτε δέν εΙμ«Ρ·ύμεν
  καρ« να είμιθα λίαν βικιφ»·
  λα«τικ·ί ώς πρός τίς χρΐβιις
  μας δια την ·Λ·τελεομ«τικ·
  τητ« τβν βπ·φ«αΐων της Ν»
  •ν καί την εΕέλι{ιν της διι-
  Βνοθς κ«τασΐ«οε«ς. Ό α..βι
  •ς λοιπον τερματισμ*ί ή
  βΒομάδσ, έπιβιβαιοθνται ή
  καί έτΐσληθβύουν τούς χβιροτέ
  ρους φόβους της (απωνικ<)ς κοινάς γνώμης. Μολονότι ή σινοΐατωηκή ρίξις ιΐνε ήδη σοβαρά καθ* εαυτήν, εν τού τοις το νρανματικον νΐφος. πλανάται £«εράνω τθς Ίαιτωνΐας καί σκοτεινιάζει τάς καρδίας καί τάς σχίψβκΊ είνε 4 σ«ιά ιΙ)ς Ρωσσΐας: αής «ιθ«ν|)ς εχθράς τ()ς ΊαττωνΙσς 4κΙ Ενα ο(Δν«, ϊνεργοθ ίέ εχθράς κατβ διαφόρους ηερι όδους. ΟΙ ούδέτεροι παρατηρήται πΐστεύουν 6τι ή Σββιετική θά ό εή μέτρα μέ την πρί υπόθεσιν δ τι δχι μόνον χινεζικο(, άλλά κα( ρωσσιχαΐ στρ«τια( είνε Βυνατόν νά συναντηθοθν ε(ς το πεδίον τ(]ς μάχης, ότι βωσ σικά αροπλάνβ ενδεκεται νά ένιτεθοθν κατά τ(]ς Ίαττωνΐας άπό τάς παρά τό Βλα&.βο στοκ βάσεις των, δτι ρωσσιχά στρατΐόματα είνε δυνατόν νά κατακλυσμόν τό Μαντσου κουό, δΐ€βαΙνοντβ ιόν ποτα- μόν Άμούρ. Κο(πράγματΐ| α ϊημιθυργΐα μιάς τεραστίας «Γλεμικθς αη χα>τ]β είς την ρωσσικήν Ά
  κω Ανατολήν καί ι) όχθρω
  κομμουνισταί
  άντιΐαττωνικόν
  διβγΕΐρουν
  αΐσθημα
  τΑ
  β(ς
  την Κίναν. Μολονότι τοθτο
  ϊΐνβ άληθές μονον έν μέρει,
  είνε ώσΐόσο γεγονός Βτι διά
  την πλειονότης τβν Ίαπώ-
  νων κάθε κινεζικος άνταγωνι-
  σμος πρός την Ιαπωνίαν ά«ο
  τελβΤ κομμουνσμόν. Διά τούς
  Ίάπωνας, «ΚινΑζος κομμουνι¬
  στήν» σρμαΙνΒΐ «Κιν έζος άντι
  τιθίμβνος είς την (απωνικήν
  πολιτικήν έν Κίνο».
  «Έφ' δσον ίχομεν θετικήν
  υποστήριξιν είς τα νΑτα καί
  βέν δημιβυργοθ.ται ανωμαλίαι
  είς την Ιαπωνίαν, είμεθα £τοι
  μοί νά προχωρήσωμεν όσον
  δήποτε έν τή Απιτελέσει *
  χαθήκοντός μας». ΑύτοΙ ι Τ νέ
  οί λόγοι τοθ άντιστρατήγου
  Κιγιόσι Κατσοθκι, διοικητοθ
  τθν [απωνικων στρατευμά'ων
  είς ,τήν Βόρειον ΚΙναν. Ό
  στρατηγός Κατσοθκι τοός εί
  πβν είς τοθς Αν Τι έν ΤσΙν Αν
  ταποκριτάς. Ό οτρατηγός Κα
  τσοθκι έξήγησεν δτι ή "ννοια
  τβν λάγον τού ήτο τό δυσά
  ρεστον άποτίλεσμα τής κομ
  μουνιστικ()ς προπαγάνδας είς
  αυτήν την Ιαπωνίαν.
  γμή
  Τέ οιιμπ|·«αμ« θά διιτυπώνετ·
  άπό έχιΐνβν πευ θά ίντελβμίανΐ
  το χβθαρβ ιήν χαταοΐααιν. Ό χκ
  χιθργβς μένει ι««ντ·Ο χαχ·Βργβς.
  Ό αλλος 6 έξ &τ·γ«ίς είνε ουαχ·-
  νβ χββ·ριαθ| χαί
  θ Ό θ
  νά άπβχαλυφθΐ. Ό βνθραπος «υ
  τος έν πρώτοις είνε πολιτιομένος.
  Κατά διδτερβν λόγον χατέχει είς
  μίγιατον βκθμλν τα
  τοθ οε··0: Δεν άφ^νει ουδέποτε
  την μααχαν τού. Ή καλυτέρα
  την έγχαταλεΐπει διά νά πάρη
  άλλην.
  Γάρ»
  • *
  *
  χο
  άπέ
  χάποιος
  χαρτοκαιχτιχ·
  (αχυρ(οθΐ) Βτι
  εί φάχοις—χαλύτιροι ·1 μάοχες—
  τ«ν παιχτβν άποτελβθν οειρά»
  κβινβνιχίν οκμβίλ»». "Ιοως τέ
  παράδειγμκ αΰτα νά εΝε4 τέ χά
  2 ύ ΐ·ρ· μέαα οΐέ ζήτΐ)μ4 μας.
  Διότι κρκγμοκι χ«1 Ιιάφορες εί¬
  ναι ιχεΐ β( μάαχες χαί ΙιΜγμοι
  ζ ί ά ά
  πάντες
  Ό
  μ
  άπο
  σις
  ρωσσικής
  ς ής
  τής μαντζουριαντ]ς
  πλευράς
  μεθοριΌυ,
  Ρωσσία θά
  μως «Ις
  ή
  μετόσιτι
  πόλεμον
  β
  επισή¬
  μεταξύ
  ' δ
  μως ς μ μ
  Κΐνας καί ΊαπωνΙας, άλλ' δτι
  ■ άλλον ή Μόσχα θά περιορι-
  είς την δ(άσιν, την ό*οΙ·
  ΜΐββνειβΕής διβοβίψββίς δέν σθβ είς τή» βίάσιν, την όποΙ
  κβΒέχιι διιατνχβς βταιχΐΐ·» Παν τΐροετΐμτισε καί ε(ς τόν Ι
  ϊΧ νΐ ϊρΛβλέ·!) Ιΐςτ·ν σπαν.κβν *μ·όλ όν τ,όλεμον.
  β«Β..λ.νημ*ν·»ς Ή Ρ"°™* Ρ·ίβ·'« 'Ρ*
  Ικαναν κατ' αρχήν τό 'απωνι
  κΑν όπουργεΤον των Στρατι
  ωιικών νά άναθεωρήσο την
  πολιτικήν, την οποίαν ήσχει έ
  πΐ τής ήνβιρωτικής ΆσΙας.
  Πρό τίνων έτών, ή Σοβιετική
  Ρωσσία, ι(ς περίπτωσιν πό
  λέμου θ' άντεμετώπιζβ την
  Ιαπωνίαν κατά πολό δνισον
  τρόπον ι(ς την "Ανω 'Ανατο
  λήν* σήμερον τα «ράγματα
  Ι άλλξ Έ' ί
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΜΝΕΙ Η ΖΩΗ
  μ
  τ·ύλίχι«·ν, μς
  Ή εηελββεοα »μ«ς έν Τ§ δι
  «οκέψει ουμνννΐΒ 4κοτ·λ·1
  ύ
  «οκέψει ουμν
  »ύχ·ριοτ·ν γεγβνβς βηό τηι
  έ *ψ
  έ,ης -.... .
  Αποτελεί μίβν καλήν .
  χην βυνεννβήοικς κβί έκβ
  την Κΐναν θά είνε κεκολυμμέ
  ν τ], όλλά θά ιΤνε Γύσιαστι>ή
  Τοθτο δ ότι, εάν ή Ρωσσία με¬
  ΐ η ξ ά
  Τ
  τ άσχη ιΐς την
  θά
  :
  χη
  τόιε θά
  πον είς
  φανερά,
  Τβν μΐθ·γΒΐβκβν|λθκληρβνιον κόσμον.
  βέρνησις
  δ
  προκαλίσΐ) άντΐκτυ-
  - -- ■ ό όπβΐ-
  ιίς ό-
  Ή «υ
  Τόκιο πιστεόει
  θ' αν<5ψΠ πυρκοΤάν ϊηνΊτ.λΙβν'ΐβϊ'ΪΑοΒΓμΙ·; επΐοης δτι οότή θά είνε ή πι έκόδε 5ιν *τι τβ ηεριοοότερβ θα>ωτέρα εξέλιξις, τ. ίαπωνι
  ι·ύλβί»ατ·ν ·*ρ·τη οχέκΐβν κόν βμβς 4πουρ>*ΐον των
  Τβι ν" Αντιδβίββϋν Ιοτε* κβί Στρατωτικβν κ α Ι τό γενικόν
  την ΤΒ*Β»τβΙ·ν «ιγμην »1, έπκελ.ΐον ίέν βόνανται νά
  την πρ·αΐιί··ιβν το« τ.ρπιλ ίξαρΐηθοθν^άπό αυτήν την 6-
  ψ ■ ' 'πέθεσιν. ΕΐνβάνανΐΜ, ν· *η
  ή μ
  Ιχουν άλλοξει.
  ί δ
  γμ
  Έφ' ίσον
  χ
  είνε δυνατόν νά γνωρίζη "α
  νεΐς έπακριβας, πεντε μεραρ
  χΐσι Ιχουν αποσταλή μάχρι
  τής στιγμάς άπό την Ιαπων!
  αν ι(ς ιήν Κΐναν. Φοΐνεται βί
  βαιβν δτι τό ήμισυ τής ,δυνΛ
  μεωβ ούιής καιηυθότθη ι(ς
  ιό Μαντσουκοθο, διά νά *
  »ισχύση την τ)δί) Ισχυράν (α
  ««νίκην στρατιάν τοθ Κβαν
  ή ό έδΰ 4
  ΦΥΣΙΟΓΝ&ΜΙΚι·
  ΠΑΡΑΔΟΞΑ
  μ
  τιχ άπ·χ·μΙζβΒν εί
  φπβιχιλίαν τοκς μή
  δ ο«ντΐ|ρητιχδ(, δ Ιμκορβς, δ ά-
  φελής, δ προλιβπτιχίί, δ δλββς Ιιο-
  λου μκχιιτιχός χαί άκρ·χκλ»κτος.
  άκ·τελ·Ον έδβ είχίνας έναλκοοο
  μένχς. Τέ Ιδιον αυμβκΐνει χαί
  είς την ζ«φ. Ή βι.πίλ- χ»
  τκντα π·λλάχις πόλεμ·ί... φααιο
  γνβμιβν.
  Πάντως τα Βπλα έδβ ανήκ·»ν
  είς «ϋς «ντ)θ{χ·Μς. Α&ιοΙ τα χρΐ)
  αιμεκοιεθν χαί αδχαΐ τα έ«ιδίλ
  λοιιν είς βυΐεΰς χβί, άλλήλ·«ς.
  —θά Ιπρεκε νά &κάρχι εΐδι-
  χλν γρκφεΐβν οημάνοεβς διά με
  ριχευς βρρι6ιο·ά°(!
  Το μέτρον βύτβ ιΐχε κροτεΕνει
  άλλοτε Ι/«ς φΐλος τ«]ς χβινβνίας.
  δίλ ίξ6
  Άκρωτηρίου όπον 4να
  πηύεταινεχρό< -λέον τής νεωτέρας 'Ελλάδος ό Μέ γας Βημιουργός. "ΕνΒακρνς 6 Έλλην.κός λαός διά την απώλειαν τού Μεγάλου Κρητός πού ωδήγησε τό^ έθνος είς τό σας νίκας, είς τόσους θρι άμβους είς τόσα απαρά μιλλα χατορθώματα καί ή ρωϊσμούς σταματά σήμε ρον μέ συγκίνησιν 'καί έν κ*τα»ύξει δεκταί υπέρ τής ψυχής τού. Κ,αί άπό όλω* τα χείλη μία έξιρχεται εύ *ήϊ Αίωνία ή μνήμη Τού. Ένω ταυτοχρόνως δλοι προαπαθούν ν' άνχλήσθυν θάρρος χαί φρονηματισμόν άπό τόν τάφον «υϊόν όπου άναπαύεται της άχα«αβλή τού οράσεως καί δημι ουργιχότητος ό άπαράμιλ λος ηρως. *** ΑΙ ΝΕΑΙ ΖΥΜΒΑΙΕΙΙ. ΑΙ Οπο /ραφβΤσαι τβ έπβμ βίσβι τον αρμοδίων ο*ηοεσι- ον τοθ ύτιουργεΐου τής Έθνΐ- <ής οΐκονομΐας νέαι συμβά- σεις διά τον οποίων ρυθμΐ- ζονται ο( δροι εργασίας κα( τα μισθολόνια των ναυτΐργα- τον καί όΑηγον ούτοκινητών, παρέχουν μίαν άκόμη απόδει¬ ξιν τής φιλεργατικής πολιτι κης της κυβερνήσεως. Συγχρό¬ νως δμος θέτουν τίομα είς μίαν βκκρεμότνμα -ού &λν ά- πέβαΐνε βεβαίως είς δφελος τον συγκοινωνίαν μας, θα>
  λασσΐων χοί χερσαίων. ΚαΙ
  γεννάται ή βιβαιότης δτι με.
  τα την υπογραφήν τον συμ*
  βάσεων αυτών θά τβθβ όρι-
  στικος τέρμα είς τάς διβνέ
  ξεις έργατον καί έργοδοτον
  πού εγένοντο άφορμή είς τό
  παρελθόν νά διαταράσσωνται
  κα( νά διακόπτωνται πολλάκις
  επί ημέρας ολοκλήρους οί συγ
  «οινωνίαι. Άλλ' εΤπομβν: Τό
  παρελθόν κατεδικάσθη ΚαΙ
  βεν θά τό ζήσωμεν πλέον.
  ***
  ΗΒΚΙΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΕ&Χ-
  Τ υ ί,ήιημα ης οημιουρ-
  γίας βιομηχανίας
  δι· τής χρησιμοποιήσεως
  χαρουπΐων ώ; πρώτης Ολης ά
  νεκινήθη πάλιν τελευταίως
  άπό τοός εΐδικοός. Υποστή
  ρΐζβται δέ ίτι ή βιομηχανΐα
  αύ<ή θά καταστή δχι μόνον απολύτως βιώσιμος άλλά Χ3ΐ έξαιρετικά συμφέρουσα καΐ ά πο&οτική κα( άπό έθνικής ά- β γ, ή όποΐα έδρεΰει 4κιΤ Ή στρατιά τοθ Κβαντοόγν. πιστεοετσι δτι άριθμιΤ περ( που 120 000 Ανδρας, μολονό τι ή άκρ βής δύναμις της τηρεΐ ται ώς στρατιωτικόν μυστικόν ή ΊΙ ' ρ Διατί ή ΊοΐωνΙα κ«Ι ν' άπο Γδρ· άπό τέ φωτογραφιχεν ρι· κορτάζ τοθ οιινταραχτικοθ έγχλή- μι«ς τβν 'ΑΒηνβν. «Ελβι νομι- χεΐ είχεν κρβχβΐς χον λόγον. —-Πιό.υκον τοδ Α·μκρόζς δ Ιράοιι,ς.. είχεν δ πρβι·ς κειΐ Ι- θιοε νά «εθμι^ φκοΐεγνβμιχβς τα πράγματκ. Καί τ) ααζήττίοις έοιινεχίοθ») χέ χαθκρΑς έγχλΐ(μβτ·λ·γιχ
  χ* *
  ΝΑ ΠΕΡ1ΠΕΤΕΙ&ΔΕΙ ΕΡΓΟΝ
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  λαοφιλές ρυθιστόρημα τοθ Γάλ
  λου συγγραφεύς- ΑοόΤ Φεγιώντ:
  «ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ».
  Έκτός ττρογρσμματος σινεάκ.
  «ΝΗΣ
  ΤΟΠ Ι
  θερινός ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον
  ή θαυμασία όττερέπα ·'Η Πρινκή
  πισσα διασκεδάζει». Μέ την Ζαν
  νέτ Γ«έΤνορ καΐ των Άνρΰ Γκσρβ.
  ΑΛΚΑΖΑΡ (θερινόθ.- Σήμερον
  ■Ή μικρά έτταναστάτις» μέ την
  ΣΙρλευ Τέμπλ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριβτούργημα
  τού Αουΐ Φεγιάντ:
  Τ. Μ
  Τό λαοφιλές μυθιστό
  ρημα τού Γάλλον
  συγγραφέως:
  ΑΟΥΪ ΦΕΓΙΑΝΤ
  Μέ τούς κορυφ«ίους
  τής Γαλλικής β«ηνής
  Άλίς Τΐβώ, Μωρίς
  Έσκάντ, κ*1 ή μικρά
  Κλώντ Μπάρζον.
  Μουσική: Μωρίς Ύ-
  βα€ν.
  Έκτός προγράμμα-
  τος Παραμαουντ (ζουρ
  νάλ).
  ΑΥΡΙΟΝ
  Ένα έξαιρετ,ικδ έρ
  γον:
  ΤΥΨΕΙΣ ΤΟΥ
  ΟΑΡΕΑΟΟΙΤΟΣ
  Νέ τΑν ΒΛΙΖΑ ΛΛΝΤΙ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό ΘβλβΕηγότ «*)ίγ
  Αναχωρεί έξ,,Ήρα-
  κλείοο έκαστην Μ.*?-
  ΡΙΑΚΗΝ βροτ·«
  κατ' ευθείαν ΠΈΙ-
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά-
  Βυ κατ' ευθείαν ΠΕΙ¬
  ΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗ-
  Ν·Ν, Πάρον, ΝΑξον.
  ■ρ«κ·οεΙον
  1-41
  Ο ΟΛΟΝΤ1ΛΤΡΟΧ
  ■ Μ. Ι. ΑΛ-3ΑΚΗΖ
  Έκπαιδβυβεις ιΐς Παρισίους
  άναλαμβανει οΐανδακβτπ Βι
  ρακεΐαν νβοημ«τβ·ν τβθ στβ
  ματος (βύλίτιδβς, κακβσμ—ν)
  ανμφώνΗ( μέ τίιν τελευταίαν
  έ{ελι{ιν τής Ικιοτημης. Έκί
  οπς βββντβατβιχΐας καΐ κβρβ
  ν·ς έκ βιαφορΝν μίτάλλβιν—
  Μβρ6ν>( έχ κβραελανη(. Έκα
  ναφορα τ·λει·ις άνε»βύνε»ς
  τβν στριΡλβφυ&ν βόόντειν είς
  τβν κανονικήν «ύτβν βίαιν.
  ΤαλεφΗνβν ·—91.
  ΤΟΥ Ρ. ΠΕΒΕΝΣΟΝ
  Ι9ον (τελευταίον)
  —Τζώ< Σ!λ6ι·, ιΙοϊι δ μεγ»· ΐΐτερβς Κϊλι»νΘ·βπος ι»ο Ι- γ·«·ιοβι ώς τβεο. ΙΙεΟ >Ικκν Β-
  τι δ*ν κρίηΐι νά οί οτεΕλ» οτ*ν
  χρεμίλα. Δε« β* τό χίμ». Οί
  χιθαμίνΐΕ δμνς θ« χρίμωνίαι
  «άντ» ά** τ» λαΐμί α·υ.
  —Σ&ί ίί»χαφΐ9ΐΛ κβλυ, χόριβ.
  Σ πχνβρευ» ν* μ1 ιυ·
  . Νχ μή σέ βλίηω
  Βμπήκμι μΐα* αιήν ακ^λιά
  1Ικ«οατλ οί μιά φωτία, άναμμε·
  νΐ) Ι«ιίτΐ)δεΓ. ή'αν ξ*«λ»μίνβς δ
  «λ·!ιχ·χβς Σμίλλΐτ. 2έ μια γ»·
  νικ ήταν οαρες χά νομ'σματα
  χαΐ τα χβμμβτΐΒ ακ,έ χρυσίβι
  χ«1 κατίμι Αύτ»ς ήΊ«ν δ Βφχν
  ■βς πςύ ιΐχαμε ξ«χινήση Ακέ
  μαχρυ* γικ νέ 6«·0μι, π·υ έ-
  αιοΐχιοΐ την ζ«ή Βεχβιπι* άν¬
  θρωπον ακέ τέ πλήρβμβ τ%ι
  «Συονιίλοις» χά Ι] κόοβν άλλαν.
  ς θιος ξίιιΐ, ίι4 ν« ζ^
  επί τβδς κΐιρατάς.
  αρκιτες
  ΣΑΥΡΩΙ
  ΚΥΡ1ΑΚΗ |2 ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΥ
  χαλό,
  γ ήμ
  •ό οτέ ΧΒϋίδι. *Οπ«ν
  με οχε^θήκαμε τοος τρείς «ιι-
  κου έμειναν. Ν) το«ς ηά-
  •οκμε μ«ζŠ컀 ήτ«ν έκιχ(ν!υ-
  νβ χι' {κείται 81» θε τ·ι)ς χίνχιΐι·
  γΐατΐ θ* τ«ΰς παροιδί-
  στή Βΐκαιεβ5ν~ χ«1 Ην Η
  την ιίΗμάλη. Τ·υς κ
  φή &Γνιτή χοοΐτητκ μκ«
  ρβυτι·0, βηλ», τροφές χαί ένΒ&'
  μ Όιαν (εχ(ντ/99ΐμε, τβΰς
  ιΐϊομι βτήν ηββαλ'α νά μ&ς η«·
  •αχαλβθν μέ τί χέ»ια οικαρν·
  ν·ϊ ν« τιυς η«ρ·ομε.
  Τό ταξεΙΒι τ^ϊ έκΐατρο^ο Γεν
  ήιαν Οΐ*ν βρχή χ«βέ*λου ιύιβ·
  λο, χαΡώς ιΐμαιατε έλάχιοτβΓ,
  δβκεα ν4 «θίαευμε α«· κρ&τα
  λιμάνι τ«]ς ίαπανι*ΐ)ς Άμεριχΐϋ
  «αί νά ουΐΜΐλΐ|ρώ9ουμε ΙκιΤ τ*
  ηλήκβμα. Την ήρωαι νύκτα δ
  Τρέλνιϋ χι' δ γιβτρίς μ' έη^
  χαΐ έμείναμι ιίς την ξηράν.
  ΙγυρΙσχμε τό πιΐίΐ, οτέ
  ρβ βρήχαμι τέν Μ«1ν Κβυ*
  ν) μάίς «·ριμένΐ| χι' ί»χιαΐ μέ
  ις πεοιφίΐαεις' νά μίς λί·
  ΥΤΒ 2τΐ δ ΣΙλίερ Ιδρακέτιααε. Ή
  4>ήΒειαι ήΐιχν κώς χι' αθτίς τόν
  ) οκεκχέμινβς, χαθώ:
  ι[π·. 8τι ήι«ν ΙκιχΕνΒκνβ νά
  χβιμισ'ό χαρίβί. Την νύ¬
  κτα Ιχυγι νέ μι* β£·Χν, δχι
  ίμω; χα( μέ £5§.ι« τα γί?ιβ. Κί·
  χι «νοί£ι ϊ/α αιχχΐ χι' ιίχι
  ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙ
  'ΥττΛρχει στό πρωτοβρόχι κακοια
  νλυκθτης όποστηρΐίουν πολλοΐ.
  Καί Εχουν δίκαιον. Χθές μαλιστα
  τό ιτρωτοβρόχι ποθ μδς ήρθε άπό
  την σύγή ήρεμο κοΐ συνκραΤΓμενο
  «Τχβ ασφαλώς τό χαρακττϊρα *α
  τόν τόνο αύϊό.
  ΟΙ σταγόνες ττ)ς βροχής Ετιεψτσν
  σάν άληθινα διαμαντάκισ Τό χθμα
  έμΰρισε. Ή φθινοπωρινή νοσταλγΐσ
  ίξύπνησε. κσχιμοθς δτΐως καί ττό-
  θους. Κάτι τό κσινούργιο έιτλανή
  θηκε στήν άτμόσψσιρο. Μεταξύ
  χαρβς κσΐ λόπης ή σκεψι ΙσογυζΙ-
  σθηκε καί βρή»ε στό τέλος ηως τό
  ίσογΰζισμα αύτό εΤ,νε 'κάποτε καί
  τό κσλύτερο για νο ρυθμίζη κανεΐς
  άποκαταστατικθς τα ψυχολογικά
  καί νενικα τού προβλήμστσ,
  Τα πρβτσ γκροθπ πολιτών ποθ
  εσημειώθησαν πρωΐ—πρωΐ κάτω ά
  πό τίς. γουρλΐδικες όμπρέλλες
  συζητοθσαν—για τί αλλο;—γιβ τή
  βροχή.
  — Χρυσάφι, γιβ'τΐς εληές ή |»ρο·
  χή άγατιητέ μου.
  —Για τίς εληές ναΙ άλλσ. γιό: το
  σταφθλια δχι!
  -θέλεις να ττ0ς γιά ώρισμένες
  κατηγορίες σταφυλιών.
  —Κατι τέτοιο.
  Ουδέν καλόν άμιγές κσκοθ κσΐ
  τάνάττσλιν. Ώοτόσο δισφορετικά
  τΐποτβ Ισως δέν θά ήταν κσλό! Καί
  αβτή άλλως τε ή «αυμένη θβία
  Πρόνοισ πάιι να πελαγώση μαζύ
  μσς. Δίν ξέρει ττώς καί πόχε να
  μβς εΰχσριστήοη καί μάλιστα μέ
  τίς άλϊηλοσυγκρουόμενες τελευ·
  ταϊα άτΐα'τήσεις μας. Καί είνε ά·
  νάγκη να επικρατή καί ίδ2> ό μέσος
  δρος-ό καί δικαιότερος—είς τάς
  κρΐοεις ή έπικρ'σεις μος.
  Ό Άλλβς
  _Τ6ν... καταβιώχει μία
  σχανβαλώβης «ύιη.
  'Υκίρχουν δνβρβηβι κβύ χατβ.
  χοχται ίπ* την άτυχίαν. Μέ
  Σι>βαν ΜΐρΐΙν Χ,ίχζ, Ινα
  Π»χ4ν έργάνη» άκέ την Ρ νχ{-
  ια», αυμδαίνει τό αντίθετον: Τέν
  χ«τβ1ιβ«ε: ή τύχη, μΕ« οχβνββ·
  λ*δϊ^ τόχη, χ*·ις είς τή» δ«!οιν
  χιρ?1ζ«ι χά«· τίοβ1» τβν κρπην
  ά»ιθμ4ν τβθ λ^χπ1·!!. Πρό τινος
  Ιχιν 4γοριίαΐΗ Ι<« λβγΐΤϊν, 4λλ* ί^ ι&ρΕοχιν είς «1<·>ομΐν»ς
  Ό μιτειιώλησιν Ό
  δ λΤ * λ
  τβν ·χλ*»ώ) Κ·.
  γνΐς τβιι πβύ είχεν ή^η κε«ΐιλθΐ|
  ιίς χοΐης «ν·ς άΧλευ, ένίρΒισε
  τ4ν π»βτβν άριθιΐβν. Ό ΙΙββτΙν
  Χί:ς είς την κρήτην ιύ<Βΐρ!*ν ήΐδρββ! χ*1 «άλ-ν Ινα λ«χιΐ3ν Καί αδφ την φ>ράν ίίίίϊισ»
  τίν κρ*τ·ν αριθμόν χά Ι έκλού
  ιι βι.
  ***
  —Δ*κα κιλά κοσμήματα
  «Αν Τσάρων
  πάρη τριαχίοιις ώ; τετραχίοιες
  οτεαλΕνις.
  έ«εΙ ώς τέ ΜκριΌτβλ τέ
  χβί
  ριις τού
  β
  μ»μ ^
  χβθίνβς έ«*);ε τέ μί
  Ό χλβΐαρχος 2^όλλετ
  χ! *ηά την θάΛαο
  α». Ό Γ<ρίυ Ιγινι νακτιχις κι' έξώηλιοΐν Ι»κ χαράβι δκοιι ή· τκν δ Βιδτι··ς χατιιτάνιας. Ό Κ«ύν Ιξώϊιψι τέ μΐρΐδιό τού χίλιΐς ιιιρίκ·» στιρλίνις, οέ ιΐ χβαι μέρες χβΐ την είκοοτήν κρώ την ίγδριοε δίχως διχίρα. Ό Τίέλνι· τβίί Ι6»οι μιά θίσι θϋ ραροϋ. ΐΛ τίν Σίλδερ ίί» έμ£- θΐμι χΐϋοτε 'βνα μ!ρ«ς τοθ θη 93κρ·Εί μένιι άνίμη έχιΐ π«ο τέν ■Ιχι θίψι 6 Φλίντ. 'Ακό μίρβυς μακ μη·ρεΐ νά μίνη έη' άκιιρον ΐχιΐ γιοτϋΐ ο 5 τι μέ τ« σχβινιί π ιά ϋν ΘΑ ϊιχίμβκν νά μέ τρκ 5τ)ξβυν πρές τ* χοπβρπμίν· υδΐέ νηοί. ΤΪΔ02 )ς ]ς ) μιρΙΒβς τ«;ς 12ης ώρϊς» τεθ Βε ρβλΕνβυ Ιχ Ρήγ«ί. τα Σ.δ έτ ε¬ ξήγαγεν χαΐ «ίλιν οημ«ντιχά( χβομημίτων «8 κα- Ρ η λαιβθ ατιμμχτβΰ ΐτ]; η*βς πώλησιν είς το ίξ»«ριχίν Τί χοθίίήιιιτβ μκεφέρθηοχν ί«· τος χκλυβΒΕνη; χαοαετ'.νοκ μέ ! νκ βΐροηλάνβν ι Ε; Λονδίνον, ! πό» παρελήφθησαν 6κ· οκαλλή- λων -.η"ς χρατικής Τ?α«ίζης τ«ν 2*6 ε: πρ·ς ϊιάθεοιν είς την ά γ·ράν τβν κιλυτΕμβν λίββν τ»α ΛινδΝ·ϋ χ»Ι τ«|ς Άμβέροκς- ΤΙ χοομη'μχτα ζΐίγίζβιιν ϊί<α χιλιδ γραμμχ χαι αντΐκροσωπεύιυν α¬ ξίαν κολλβν έ <ατ-μμυρ!(υν ββη • ΙΤΟΜΑΧΟλΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ ΚΟΝΗ. ΕΜ. ΠΟΔΥΔΑΙΙ» ΕΙβικβυθεΙς έν ΓβρμανΙα β[< τΛ νοσήματσ Στομαχου βντί- ρίον »ςσΙ Ητΐατος, δέχβται το6< τ»αοχοντσς έκ τοθ πβητι κοΟ συστήματος έν τ$ Ιατρείω τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη) ΤρβΙ« Κά "Αριθρ, τΐ,ν. ν-Μ ΈνοΐΜΐ&ςΒΤβι δωμάτιον κατάλ ληλον δια γραφείον παντός εΐδους ίργαστήοιον ^Βτΐτικί)ς. κατιέλλων κτλ. όβός Σελ,ΐνου παρο τή 'Αγρο τικβ. Πληροφορίαι πσρά τφ κ. Ιω. Τζανάκη. ΐ(| """ ΤΊΡΐ" ο· ...καί γευοτικό. Είναι Ινα / - ! δεκατριωνί - «~ δραχμών, που δεν ένοχλεί, | '<^ ούτε προκαλεϊ βήχα, κάμω- ' ΙΐΥΐΙΙμένο για τόν πειά εϋαισδη- το όργανισμό. "Οσοι δεν; τό έκαπνισαν, άς τό δοκι·^ μάσουν' 9α εύρουν, χωρις '■ '%/Μ0Μ. άμφιθολιαν, πώς τό Ν0 7 άσπρο κουτι είναι τό μονα-; _ δθο δωμάτια μ·,1 τα κουζΐνας ήλικτροφοτιστα κα μ| βλα τα χρειωδη κατάλλαλα οι' άνορόγυνον, Ηλαροβορΐαι οαρ" δικό οιγαρέττο τής των δεκατριων δραχμών. ΠΑΠΑ Είς τό πρώτον φύλ¬ λον των άνακαινίσεών της: Η. θά δώση είς τας άνα- γνωστρ£ας καί τούς α¬ ναγνώστας* της, ενα ά· κόμη άριστούργημα: ΤΙΙ ΕΑΙΣΑΘΕΤ ΤΗΝ ΓΥΙΑΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΥΑΟ1 Εΐνβι έ γολνοβάς μιάς χαρ διάς. Είναι ή Ιοτορίβ* τής ζ*>
  ής τϋ« μ·λ«νχ*λ»«ηί Αύτβ
  κρατιίρκς «ού έ«·ρ»σ« τ4 ι»
  ριοοοτ«ρα χρόνι« της «Ις το
  ρνμαΐντικόν Άνάκτβρον τής
  Κερκύρας «ΆχΙλειβν» κ«1
  «ου Λ άνκμνησΐς της διατη
  ρΐϊται ·1ς ίλβν χον Μόομον
  ώς ένβις ωραίας βρύλος.
  ΙΕΑΙΣΑΒΕΤ
  Ι
  Είναι 'ένκ ΙοτορΐΜβ «νά
  ννωβμα γρκμμΑνβ είς <4π«ρόι ριλλο γλβφυρβ ΰφβ(&κ*> διά
  οη»β Ιατορικο συγγραφ·*.
  ηβί» 8ά Ινβητιύσο. 8« α»
  νββηάσο καί β« κραιτΑσο ά
  διάπτωτο το ένδικφέρο.
  Είναι τβ τρυ·«ρώτ«ρ· ρν
  μάντζο, ο γλνικύτβρος ΰμνος
  πρβς τίιν ν»ν«1κ« ΐιοΰΑ·δ«ι
  ό βρβνος, βΰτε τβ άτιμον ρτ
  »ς κρατ«ι«ς «ΰτβχροιτορΐβς
  δέν στάθηΝ«ν ίκβνά ν« τής
  δίιαβυν τί» χ«ρβ ν* τής άπβ
  μκκρύνουν τη Χύιτη «ού «ής
  Ιβνχε τβ φκτβστεφβινβ τοθ
  μ«ρτορί·υ, τβθ ηβναν'ΙιεαΙ
  τής ϋΐλαγχολιας.
  Η
  Ι
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  II
  ΚΟΙΝΩΙΊΙΚΗ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Μέγιστον
  μου καθήκον θεωρω Χνα καί δημ·
  σ α εύχαοιστήσω τόν διαπρβπή στο
  μαχολόγον Ιατρόν τής πόλεώς μσς
  κ. Κωνστ. Ε. Πολυδάκην Οστις μέ
  έθεράπευσεν έντελβςπάσχουσα άπό
  δεκαετΐας έκ στομαχικοθ νβοήμα
  τος θεωρουμένου βνιάτου. Την δ*
  κόρην μου Έλένην λέκ χρονίας χο
  λοκυστΐτιβος. Τοιοθτοι έπιστήμονβς
  τιμώσι πραγματικάς την κοινωνίαν
  μας.
  Ή εύχαριστοθσσ
  χάρα Μαρ(« Γχβύνη
  —ΟΙ κάτοικοι των κοινοτήτων
  'Ανω καί Κάτω Ασιτών θεωρο·ν
  υποχρέωσιν των νά έκφρασωαι καί
  διά τοθ Τύποο την εκτίμησιν καί
  τάς ευχαριστίας των πρός, τόν Α
  γροφύλακα τής περιφερείας κ. Δ.
  Μ. Κοττιδακην β(ς την δραστηριότη
  τα τοθ βιτοΐου ·θβ(λβται ή έμπέδα
  σις τής άγροτικής ασφαλείας είς
  την περιφέρειαν.
  Διά τούς κοτοίκους.
  Έμμ. Γ- Μ«νβυα«χης
  θ ΑΝ ΑΙ ΟΙ.—Άπίβανβ κ Ι έκηββο
  θη προχθές έν συρροπ κόσμου ·
  Κωνστ. Ψαλιδάκης είς τό χεβρΐον
  Βοολισμβνη Μεραμβέλλου. Την κη
  θείαν παρηκολούθησε πολύς καί
  έκλεκτός κόσμος έκ Βουλισμένης.
  Νεαπόλεοοϊ χαΐ ΛατσΙδας, Τούς οί
  κβΐους τοθ μεταστάντος καί ίδιαιτβ
  ρως τόν φίλον κ. Ιωάννην Ψαλιβά
  κην ταχυδρομιον καί τόν κ. Ιω.
  Καμαρβτον βιβλιοπώλρν βλλ«
  ποθμεθα.
  *♦*
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Είναι τέ) νέον γμ
  κου 8' άπβτΐλίοο τβ έντρύ
  φημ« μβιΟι ιύαΐσθητης χ«ρ
  δι«( κου β* συγκινηθή β«βό
  τατα κβτΐ βα^, ςρέρο ο6μρ««
  (Ις τ* μάτιει.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  Μ
  ΑΙγυητιώτης Έλλην άνεξάρτητος
  οΐκονομινως ζητεί νά ίργασθΑπαρά
  σοβαρφ μόνον οΐκφ, άμισθεΙ, επί
  συμμετοχΒ κέρδη. "Λνωτέοα« μοο
  φώσ&ως πεΐρας έμπορικΐο, βιομη
  χανικί)ς. Νβωτεοαι μέθοδοι όργα
  νοσβως. Ικανωτατος άλληλονρά
  ♦ος Γαλλικί|ς, "Αγγλικίΐς, λογι
  στής. Σχβσβις έν ΑΙγύπτω, Εβρώ
  πή Εύχέρειαι ταζειδΓων έξωτερι
  κόν. Απευθυντέον: Λ. Β. «Άνόρθω
  σιν».
  Ζπτοθνται μΐα ή δόο οΐκότροφοι
  (μαθήτριαι) παρά καλί)ς οΐκογβνβ!
  άς. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Ίνοαΐια γενικώς χαρτόσημακαΐ
  γραμματόσημα θά εθρίσκεται είς
  οιονδήποτε ώραν τα ζητήοβτβ βΐς
  τό καφφενείον Έμμ. Κουμαντακη
  Πλατείαν Βενιζέλου.
  —"Ηρεμα, έντβλος άθόρυβα, χά
  ρΐς θυμοϋς καΐ άστραπόβροντα
  ήνοιξε τούς κρουνοθς τού ό οόρα.
  νός χθές.
  —Κι' Εγινβ ή βροχή άσήμι στοώς
  κλάδους των έληαν κι' έγινε δρ*-
  σος καί άρωμαγιά τή φλογισμίνην
  άπό τόν πυρετό των περιπτοξ^ων
  τοθ καλοκαιρινοθ ηλίου, γή
  —Κι' ευθύς επήραν βλα νέαν
  δψι, νέαν ζωτ), νέαν εοχάριντη έμ
  φανισι.
  —Ζωηροτάτην τουριστικήν κΐνη
  σιν παρουσιάζει πάλιν τίς μερίς
  αότές ή πόλις ματς.
  —Ή κίνησις δέ θά αύξηθΗ «κόμη
  περισσότερον αυτήν την έβδομά&α
  που θά μας Ελθουν δυο τουοιστικά
  άτμόπλοια μέ ξένους «τού ένδιαφί
  ρονται κυρΐως για τίς αρχαιότητάς
  τοθ Μοΐ/σεΙου καί τής Κνωσού.
  — θαυμασΐαν όμολογουμένως έμ
  φάνισιν παρουσιάζβι ή νέα λιωφΰ-
  ρος άπό Καινοΰργιας Πόρτας είς
  Νεκροταφείον μβτά την διαπλάτυν
  σιν, την εύθυγράμμισιν καί άσφαλ-
  τόστρωσΐν της.
  —Δέν θαταν δμως ίραγε δυνα¬
  τόν νά έπισκευαοθρ καί ή όδός πού
  όδηγεί είς Άτοαλένιο πού μβτββλη
  θη είς τέλμα απροσπέλαστον μέ τή
  χθεσινή βροχή;
  —Ελπίζομεν 6τι ό Δί|μος θά
  Φροντί·!) δια την επισκευήν 6χι μ·
  νόν αυτής άλλ' δλων έν γένει των
  όδων των προαστεΐων.
  —Έχομεν λοιπόν Ελλειψιν ξυλ«ν
  θράων «Ις την πόλιν μας;
  —Λθτό τουλάχιστον ΙσχυρΙζον
  τα ι ι,Ι παντοπαλαι.καΐ ζητοθν την
  άπογόρβυσιν τής έξαγωγής των.
  — ΚαΙ πράγματι θά είναι αληθής
  όΐσχυρισμόςιαοτός, διότι εφέτος ε
  σταματησεν ή άνθρακοτιοίησις των
  έλαιοδένδρων τοθ Μυλοποτάμου,
  τα *ιΐοϊα εΰτυχως ϋστερα άπό τό-
  σα χρόνια άγονΐας κλΐνουν άπό τό
  βαρος τοθ πλουσΐου καρποθ.
  —ΜΙ λύπην έπληροφορήθη, ή κοΐ
  νωνΐα μας καί Ιδιαιτέρως ό κόσμον
  τβν συναλλασσομένων μέ την Νο
  μαρχΐαν την μεταθεσιν τοθ βίσηγη
  τοθ .κ. Σεργακη , είς την θράκην.
  —Την λθΐην δμεες τής στβοήσι-
  ως τοθ αρίστου αύτοθ ΰτταλλήλου
  καί άνθρώπου. μετριάζει τό γβγο·
  νός τής έπαξΐας προαγωγής τού
  βίς τμηματάρχην. είς έπιΒρϋβιυσιν
  των εξαιρετικόν Ικανοτήτων τού.
  —Αυριον πρόκβιται να συνίλθη
  τό Δημοτικόν Συμβούλιον διά να
  οί.ζητήση διάφοτα θέματα μετα<Α των όποΐοον καί τό ζήτημα τής ε* φαρμογής τοθ ρυμοτομικοθ σχ·· 61ου. —Ελπίζομεν λοιπόν Οτι θά άπσ φασΐση κατ' αρχήν κοΐ την άμΐσον ρυμοτομισιν τής λεωφόρου Κουν¬ τουριώτου καί Ούο—τριών καθέτων όδων πρός την θάλασσαν ωστ» νά άναπνβΰση ή πόλις άέρα καθαρ·ν καί Ιώδιον. - *Η χθεσινή βροχή Ιγινεν άφορ μή νά ματαιωθοθν οί έκδρομές πού έτοιμαζόνταν γιά οήμβρο. —Κι' ίτσι ή κίνησις εις την πό λιν καί τα προάστεια θά βΐν» Ιξαι- ρετική. —Είς τό τέννις εδόθη προχθές τό βράδυ δεξίωσις μέ εξαιρετικήν επι τυχΐαν χάριν των αξιωματικών καί των μαθητων τής σχολής δβκίμων πού εΐχαν Ελθη είς την πόλίν μας μέ τό εκπαιδευτικήν •Άρης». -Διήρκεσε δέ ή δεξίωσις μίχρι βαθβΐας νυκτός μέσα είς πβριβαλ- λον στενής εγκαρδιότητος καΐ μ·· γάλης εύθυμΐας —Άπίψε προβάλλετσι διά τελβυ ταΐαν φοράν είς τοθ Πουλακάκη τό φΐλμ «τα Βυό χαμΐνια» ποο τό·ο α, εσε. —Άπό οβριο δέ άρχΐζει ή προρΚ>
  λή τής ωραίας ταινΙας«Γύφεις τοθ
  ααρελθόντος»
  ο Ρέηορτερ
  Ο&ΔΟΓΝΤΑΙ ΣΤΑΦΥΛ1Α
  Ή χοιιρτης Βχρβχρειν
  8έκα χ>λ. ·κι*.ΐες ο
  ριτι«τ)ς ηοιδττ,τ·(,
  Τ3«ρί3««μίνΐ|ς, χειμένης ι!ς
  οιν Σιλιωνάρι πιταμό.
  Ζητεΐτεπ δπάλληλος ήλικΐαα
  11—18 ίταν ε(ι τό ΚατάατΓ,μα Μι
  κοΐνάου Σταυρακάκη ό»ό< φάιστοθ, ΓβΙηροίορΙα! οσρβ τ* 161 Ή βΐκβγΐνειοι τοθ Ι«νρ·0 χ. Ι. Δραχο*ΐ·6λ·υ κβλ·14] ένοιχιά ζει ττ,ν ·ΙκΙαν της χιιμέντ,ν είς ιήν δδέν 'Δρι48»ΐ|ί Λάρα το Μ·η οεΐβν. Πλ^ρ«···(αι κ*ψά χ% 1· 8!α. Ί ΖΗΤίΙΤΑί καμ·ρ(ίεα Ιι. «# 'ξι>αΙεχΐΙ« Κ*·βαΙ{--ωΑ.ί,
  Α Ν Ο Ρ β Ο Χ Ι Χ
  ι

  ΤΡ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
  ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ
  Κ4ον
  ΕΤχβ τβ θεοεΐκελον έκεΤνο, κρο τοθ όκθ(ου τα
  κληθή όκιοθοχωροθν καΐ άνοΐγονται. Διήλθε διά βη
  μΑτων βρα&έων. ιύΒε'ς ποτε βμ«θε τίς ήνοιξεν ι(ς
  ■ότΑν την θύραν, άλλ' εΤνβ βίβατιον, 6τι ή θόρα εύ
  ρέθη άνεωνμενΐ). δταν «πλησίβσεν είς αυτήν. ΈκεΤ
  σταθϊΐς, ιστρΛ*η κα( εΐκβ.
  —Κόριβ είσογγβλβθ, οιατελΔ πάντοτε 6«α τάς
  διαταγάς σας.
  '^κοταθε'ς 8' Ιεβιτα πρός τ6 βημόσ.ον.
  —Π·στεύω, εΐνβν, βη οί ηαοδνΐβς βλβι με θεώ-
  ρβΙτβ αξιον ο Ι «τού. Καΐ ομως Βταν συλλογισθή τ(
  ί|λ^1 την βκμφν νά κάμω, θίωρ& τόν έττοτόν
  ^μάλλον ώς άξοζήλβυτον. Όπως καΐ Αν είναι
  θα έηρΑκρινα ν* μή συνέβαινεν αότο τ6 πρβγμα
  καθώς συνίβη.
  Έξήλβρ, καΐ ή θύρα έ*λεΙσβη καθώς εΤχιν άνβι-
  χθβ, διότι οί -ράτνονος ίψηλα τίνα Ιβνα κθντοτβ
  είνε βφαιοι 8τι μεταζο τοθ ιιλήθθυς ευρίσκεται 6 ΰ
  «ηρβττ)σων αθτοθς-
  Δεν παρήλθεν ώρα, κα{ ο( δικασταί ήθώωσαν
  ■τί* πάσης κατηγοοίας τόν λεγόμενον Γιβστοόραν
  ακολυθίΐς ο' τΰτος π&ραυτα, ανεχώρησεν εκπλυ·
  κτος. ολους τβθς άνθρώπβυ« τρβλλοος θεωαφν καΙ
  οΟοΙν <«>ν <4)ς όκτασΐας ταύτης «ατανοΑν. Α ΝΤΙΙΙΙΦΟΡΑ "■ν τινι κβτοκρν ο χ. Μννδβληνης Την χομην τβυ Ύκ1φ«σ<ι« ή αύγή Ή Φαντίνα διήλθε την νύ¬ κτα Αν ΐυρβ ώ κ<χΙ έν άθτιν'ρ. πλήρει βμως τείψ- καρδίαν β(κο>ων. Πρός τό πραΐ είχεν αποκοιμηθβ.
  Ή όσΐα Σεμπλιτΐα, η/ι<τ ήν1 ύτοησε πλησίον τηο, α¬ πήλθε τβτε νά ετοιμασο νέαν δόσιν κινΐνη: ,&ι' αυ¬ τήν. Έν ώ ένησχολεΐτο βΐς την παρασκευήν τούτην, οτράφει την κεφαλήν κοί βαλλει αΐφνιδ'ως μικράν ·ω νήν τίνα. Εΐδβ τόν κ. Μ*νδ·λη>ην ενώπιον της. Οδ
  τος βΐνπν εΙσέλθει άθοούβως.
  —ΏΙ 6 »ύριος {ήμαρχοςΐ ανέκραζβν ή καλο
  γραΐα·
  —ΠΔς είναι ή ταλα'τΐωρβς ίκεΐνη; έρωφ (ν:ος
  —Δύτήν την ώοαν είναι καλλίτερα. 'Αλλά μην
  ερωτάτε πόσον μάς κατβφίβσί!
  ΚαΙ τότε τοθ ληνηθη τα οιατβΐξαντα δτι τ
  προτιραΐαν, ή ΦϊντΙνα ήτο πολύ κακβ, τώρα δμως
  επήλθεν είς ού την βελτ'ωσΐς τις, έπβιβή ένόμιζβν Ο¬
  τι 6 χόριος δήμαρχον έττήνε νά φέρη την κόρην της
  άπω τ· ΜορφερμεΙλιον. Ή καλΰνααΐα δέν ετόλμησε
  νά ερωτήση τόν κ. δήμαρχον, φλλ' είδεν έκ τοθ ή
  θους τ*0 προσώπου τού, βτι 64ν ήρχετο εκείθεν.
  —"Εΐβι καλνδς, είπεν ό Μαγοαληνής, Ικαμβς έ-
  ξ«ΙρΒ*α νά τή,ν Αφήσης νβ νομίζη καθώς ένόμζβ.
  —Να', απήντησεν ι) καλογραΐ», άλλά τώρα κό·
  ρΐΒ δήμαο,χε, δταν βά σάς Ιβ(| κα( δβν θά (δβ, τό
  «αιδΐ τη?. 11 θά τής εΐποθμβν;
  Έμειναν .ό κ. ΜαγΒαληνής περ'σκεπτος-
  —Ό θβός βά μας ότιαγορ'ύσ|, βΤτιβ τβλος.
  —Εί ν β δτι (έν ΒΐμπορβΤ κανβΐς νά ε(π13 ψΐθμα.
  έψιθορθιν ή μβνβ^ή^έντιΚ τΛν χ«ιλΙ»ν της.
  "Η*η »Τχι ν'νβι ήμέρα έντόί τοθ θαλθμου £κβ(
  νού. Τα παράθυρον εκβιτο άπέναντι τβθ *·. Μ«νδα
  λη»ή. Ή καλβγραΐσ, τυχαΐως στρέψασα τοός ό^θα
  μούς της πρός σύϊθν'—Σ&σον, ΚώριβΙ άνλκραξε
  τί έπάθατε. κύριε δήμαρχε; Τα μαλλιά σας είνε κά
  χασπροΐ
  —Πβς βΝβ κότασπροΐ είπεν ό Μβγβαληνής,
  Ή όσΐβ Σεμπλιΐΐα δέν ·Τχ· Μάτοπτρον, άλλ' έ
  ρευνήσασα ίντός ένβς θύλακος, εξήγαγε μικρόν τι
  τοιοθτο, άνήκον είς τόν Ιατρόν, δστις τό μετεχειί
  ζβτβ οσάκις ήθβλβ νά βεβ«ιωθθ άν άσθενής τις ήτο ν
  άκνβυς κα[ τεκρός. "Ο κ. Ματγδαληνής Ιλοβε τό κά
  ταιιρον τοθεο, παρετήρησβ την κόμην τβυ λντός αΰ
  τοθ, κα( («·ε)ώνησε.
  —ΠβρΙεργο π( Λ γμα Ι
  (συνβχΐζεται)
  ΛΥΚΕ1ΟΝ Ο1 ΚΟΡΑΗΣ,,
  Ι. ΠΕΡΑΙΚΑΡΗ
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
  1 'ΕΙα<ε>£··ν Γυμν«αι·ν ««1 μικτόν
  ' (ΕΙί την Α' τά$ιν το» 0« ■Ιοαχβ&οιν έφίτβι, ϋ
  μκΙ κ«τβ τέ) βκομενον ίτβς, «ηόφβιτοι τής £τ <· {■ν« των ΑπμοτΐΝβν ΧχολεΙνν). 2. Όκτε>Τ(κ{ι·ν Γαμναίιιβν 'ΑρρΙνιιν μ» «ηλ*
  •ιν χ«ριοτ«. (Ίφίτβς 8« λειτβυρνήοο ή Α' τ·{ΐί,
  ■1( την *«οί«ν βά ιΙοαχΒ&οι μ·ββ»» ε*™"* *ν
  βεικτίχον β' τά{εΐ)« τ·0 ΔαμβτιχοΟ ΣίχβλεΙβν).
  3. Πλήρες ίξαΐάςιον Δημοτικόν £χ·λ·1·ν.
  4. Ν»1ΙΜειΥε*Υ·»·ν.
  5. ΟΐΜ·ΥΐνΜε,Κ*ν Ο1*4·ΤΡ·«·Ι·ν. Ό Δίΐυβυντήί
  «οδ Λ»*·*» «· "■■»■»· Λ· ΠβΤρίεΐΐΐς μιτί. τ«ς
  οΐκβνενεΐαις τβ» Ματοικε! καΐ διαιιατοιι μ·τ« τ6ν
  βΐκβτροφων.
  'Αηβ τβδ Ιτββί τβότβ» «■ λ·ιτβ»ργήσο ίν τώ θΐκβ
  "ρβφεί* τοβ Λ»κείβυ Ιδι«Ι«ρ·ν τμίμ· οπλίε,ν
  &κέ> τΑν «μεσβν έηβητΐίαν τήί κ. Μ«ρΙ Πκρβκι.
  ΕΐΛΐΗόί Κ«βηνητίΐί. βι«μενε.ν έν τω ΟΙκοτροβειν ύπβ
  •βηοεΐ τϊϊκ«ι*»« ·»β *»ν αελβταν η«1 τα επ. β λ·
  £, κ«τ* τ% 1{Μ·« τβ«τ Ι» «8 ΖχολεΙο».
  ήί ΓαλλΐΝϋ( ·1 μαβαταΙ
  ^ 'λ«« »· Γερμ.
  νικέ.
  ίρτΙ" Χρ«Τΐ«%»>««.—Ίλλΐ|ν«ί, συμ
  τ*ί εβνιιεαί μα« η«β«δ«οεΐ| *»1 ΤΐΙν 0-
  ρρ^ «ρίαιν τοδ Λ»ν·Ι·».
  Αια τίιν φ«χα»β»1αν τβν μειβητβν νβΙ Ιδι.ίτέ.κς «βν
  βΙκ·τρ*>»··ν βχ·λΐΝ·( «ιιτ»ϊμ««·ΥΡ*··δ »«·
  ρ«διθ·«**·ν.
  Χνρφ«ν« μέ τ·ν Α. Ν. τβ» Ρ'Λμ,δ!,.* ?
  5«ι τβν ~λει···Ιτ·.ν «Ι» «*. Ιόιυ«»ι« αχολεΐα
  Τ« έΐη·λιιχ4ρΐ- τ·& Γυμν«·ί·« «·Β Λ»ν·.·
  ΙΜ* β Δβμ·αΙ·»ν Γιι
  Ι»
  ί·Χ·β«ν. Πλ«·.»..1«ι ««β*
  504.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Φαινόρενον
  τού χειμώνος
  Β'.
  "Ενας
  βιιθιομίνκ *ίί την χΒΐκερΙαν τ·υ
  νάρχτ,ν, ιΐοτίχθ- μέαΐ είς Ινα
  ίΐαμέριομα γεμλΐο Ιιοξείδιον τβθ
  άκθ»αχος. Τέ χαλιχα?»ι—ίπίτι
  τε ζ··ν είνε ξ6κνι·ν—ΗΙ τ)»χιι
  ν« παραμείνη λ!γα λεκΐκ μίαα
  ιΐς τέ Κ(·ξι(Ιι·ν τοθ 2»θ·κχος,
  Ιιά νά φ]»;τ)9|. Τέν χιιμΑνιι δ·
  μ·ς Ιζτ^αε μίβα είς τέν χβρον μέ
  ττ|ν 8ηλτ)ί»)·ιαομίνΐ)ν ατμόσφαι¬
  ραν τΙοοαιρΗ( ολοκλήρους ώιας,
  2λλ· ζ«αν ηου 6υ·
  ΘΙζιται είς χειμερ[«ν
  ·ιβρΌ8η Ιντίς ένές
  χλιιατεθ >·χι(αιι γε,ιλτ·» μέ 4-
  είς &κχοτν}α- 54χ« δ-
  ή τό ιί( 5ί«γ4ν·ν
  κερΐεχίμε«ον τοθ Ι·χε(βυ νάμεια
  «1 ατΕαθ-χβς. Ι ώ ή {ΒΕκ νυχτε
  ρΐς ιίοιχθεΐοα ξδπνιβ είς τα δο-
  χεΤον, «ατ«νάλ(0Μ είς Ιιάβτημβ
  μιβς ώβοις 80 κκ6ι«α εκατοατί·
  μετρα δξυγόνου. "Ολα ο&τά εί¬
  νε μιρικά απέ μίαν όλένλιιρον
  αειράν «ειραμίτβν, ίιά τ·ν οκιΕ
  α»ν άηβδεικνόιϊαι β«ΐ τςν χειμβ
  ν»·, είς ώειο^ίνα ζΑκ κΐΰ 6«θί
  ζβνιαι είς χιιμιρΕαν νάρκνν, ίξα
  οθινιΐ οχεΙΑν τελείβς ή άνακνβή
  τβν. Έξ 2λ>«ν χεΐρκμίτιον ά«·
  Ιειχνδιται Εκ χαΒ' δμβιεν τρ<κβν «ρι··ίζιτ«ι ή κΐψ ζ. Τέ ο·μ« τβν ζ4·ν β&ΐ&ν, χατά την χει μιρίαν τβον νάρντ]ν, τρΐφετβι διά ι*)ς κλήρ·υς άκορρβφήοιης τβν είς χύπαρα &«·Βεμάτ«ν τ«ν. Π4- αβν Βιιης δύναται νά π«·ατ«{)ϊ τέ ιΤ8·ς τ·Οτο ττ)ς ζβ<]{·. Τ* φθι νίποορον τοϋ 1933 έργάικι ττ}ς «Γενικάς Έλεκτρΐχ^ς ΈτκιρεΙ- β(> ττ]ς Ταενικταντι τίς 'Αμερι-
  κ«)ί, ΙκεΙ κβο Ιοκαβκν, ι»ι·ν μέ-
  αα ιίς τ^ν γν|ν είς 6ίθ·ς τριβν
  μΐτρβν, μΐαι είς λαβηβΒες Ι
  δαφνς, κέντε βοιτράχευς. κ·υ Ι
  μοιαζκν μ| άκαμβυμιημϊναι λείψχ
  ν« β«τράχ«ν κεύ ιίχαν ταφ|
  πρό έτβν. Δέν τ«υς άιιέδριαιιν
  καμμίαν Ιδιαιτέραν κ»οα«χήν. Δεν
  τιΐραιβεν Βμνς μιο^ ύρ& ι*λΙ ο!
  «(ντε βίτρκχβι τ)·χιακν νά κη
  2·0ν. Ήα«ν άβύνατιτ χ«1 μ! Ιυ
  οκ·λΙαν ίχραΐβθντο είς τβ κόΊιαι
  τβν, αλλ' έν τοοβΰτφ έζνθαιχν! Ό
  χμη
  τ! περίεργον γεγονος μετά τρείς
  ηέρας, είχεν ήϊι άχϊύαι αχι-
  οτιύτους !οχ·ρΕας κερΐ δατρίχβν
  ΰ είχαν ταφ{ ζβνϊανοΐ χίτβ α·
  κ» τ« έγερβέντα θεμέλια. Ήβέ·
  λησΐ νά 1ξ*«ριβ6α- τ* γεγβνίς.
  ϊοηΐι* ζβντ»ν4ν 6άτρ»χον. Έ-
  φ»λ·μίτ·ηοι τέ 4»χεΙ«ν ττ}( ί·
  τκιρεΐας κκΐ έ «εί ιυιεν δτι ή
  κεριοχή 5ϊχ·μ ·ίχεν αρχικβς κτι-
  οβ) τέ έργοατ·οι·ν, ήτο Ι·κς 6ίλ
  τες ιιιο εϊγε χατ«κ«?υρθ| μέ χβ
  μ« τό 1899, τό Ιτος π·υ έκτί
  βθτ^βχν τβ χτίρΐα. "Βκτοτε δέν
  εΐχΐ γίνη χαμμΕα έχακυφή. 2υ
  νεκβς δ 6£τραχας ·1<ε ζήαι θχμ μένος χάτβ ϊπό τα θιμέλια τρι- ίντα τέαανρα χυίνιβ, ίαΒιομένις είς χειμερΕαν ναρχτ,ν! ΟΙ βι·λ<- γβι ακεφ&νθτραν δτι τ·3το ήίο Ιυνβτίν, άλλ' δ<ι χαΐ &λτ|ϋο- νανές. βίλ»ϊααν νά Ιξετάαοιιν τέν δίτβαχβν, άλλ* πβΐν πρΐφθιίυι νά δχββλΐ|θ| είς εξέτασιν, δ χβΰ μένος δ βαΐραχις Ιψίφηΐι. Τέ ητβμα τού έζκγίοθΐ), έμετρήθη, ΙκεΒείχθ- _·Ις τέ άμφΐθέαιτρον το9 *ανεκΐ3τΐ(μ!οΐί ιίς τ·υς φ»ι (συνεχΐζεται) Σ. ΠΑΑΕΡΑΙΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΠλατεΙα Κορνάοε.» (Βαλιβέ Τζαμ» τηλεφώνου 305. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΕΙΣ ΤΙ]ΒΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΣ1ΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακα-, ταθήκαι οιαρκώς άνανεούμεναι. ΆντιπροσωπείαΈργοστασίωνΤαι μέντων. Σ Ι Δ Η Ρ Α Δι« Μπετόν είς όλας τάς δια- ~~"~~™~~—" στάσεις. 81 V Λ Ε Ι Α θίκο&ομών,Έπιπλοποΐΐας,Ά- μαξοποιΐας. Κέραμοι—Τοΰβλα — ©ηρκϊχή Γή, Γαιάνθραχες—Κώχ —- Άνθραχίτπς. Α Λ Ε V Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τού με- ' γάλουΚυλινορομύλου αΕύαγγε λίατρια» Καλαμών έν οιαρκεϊ παρακαταθήκη, είς τιμάς διατί¬ μησεως Ηρακλείου. Άντιπρο πεΐαΚυλινδρομύλου είςΝομούς Ηρακλείου καί Λασηθίου. ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ "Ολων των είβών. ΕΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ: Άηό παραγωγούς είς έξαγωγικού έμπορίου. τιμάς Εξυπηρέτησις πελατεΐας μας μέ τάξιν «αρβ&ειγμα· τικήν κα[ ταχύτητα εκτελέσεως. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡ-ΠΑΊ'Κ-Ν ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚαΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΉΝ ΥΛΩΝ ΒΑΖΙΛ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΑΙΑΝ·ΡΑΚΙΧ 'Ανε* ϊιλεοίβί,- ΚΑΡΔ1Φ - ΑΝ- •ΡΑΚΙΤΗΧ 'ΑνγλΙαε. ΟνρΒινβ χαμμένη-Κβυοοςυλβ — ΒνλβνΙρβχει, Αιννί τε* ΤβΟΙΟα _εοα·ν6αοβ ΙΙργβστββΙου Κβνβχα,-'ΑαΜατειι ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΟΠΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΙΑΣ Τα έκπαιδευτικάζητήματα τού Νομοΰ Λασηθίου. ΔΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σικτέμίρι Ι »ρ»ΘέντοΓ«λλ«χοΒ νέ* γυμνάοια' ς·— Την κοινωνίαν μας χαί γε- είτε είς την Αστικήν σχολήν άρ ΐχ»( την κοινωνίαν ολοκλήρου ρένβν Αγ. Νικελάβκ ιΐιειίς τε οθ ΝομεΟ ΛχοηθΙοιι ΑπχαχολεΙ χκτήτιραν γυμνίαιβν (Σΐ)τε(α(). χ«τ' «υτ*ς τέ έχπαιοιυτιχέν ζήιΐ) Δκβχολίαι έκΕβΐ|ς πκρουσιιίζοντοκ ;. (καΐ διά τάς μαθητρίας β{ ° Παρτ)γβ··ν θιωρεΐταιι δκ* κ«ν· ν Βϊι το Οκουργιιβν Π«ιδε(«ς κβΤαι έτελείβσαν την 4ΐ)ν Δημ· τικοθ α Ε 6κ«1«ι είναι &«οχρε«·μΙ βνίοτειλε κρασνρινβς την κβτάρ-' ναι νά Ιλθουν είς Ηράκλειον τ·9 Π;ακτιχ·0 ΑκχεΕοκ Βεδομένου Βτι είς τόν Νεμβν τοθ ΓυμναοΕβυ Λασΐ)8ίειι (έν Ήιιιγυμνααΐου όν θηλέων. ' 'Κν ■ ΑγΕοιι Νιχολάεϋ, Σητείας χαί τβθ Τζερμιάδιον τα δκ·1« θά λειτεϋρ χκι |νέτ·ς Βκβς χαί «έ θ οβνβήχας, θά θε μετκβάλι «ύβιτχ ιβυς μαθητάς έχεΕνους' ·Γ«νες 4-, οκχϊΐς τλ νέον έχκαιΐειικχεν Μ τελείβσΐν εφέτος την 4ην «Β Δΐ).|ΥΡ*Ι*μ« ν* Ι»»βΐ*ϊθΐ ~ «ροχόκτον μοτιχοβ Σχολε(ου κβί θά «·ιτή τα ζητήματα έπ' βγβθφ τ«]ς έν οιιιν 6η·χρε»τιχβς είτε είς τα τώ Νομφ ΛχαηβΙφ έχκοιιβεύηαις. βκάρχει Γκμνίοι πιρικτώαει βκ* τευς ν Ηβ χύ«λοκ£ εί δκοΐιι χαί αναφέ . ΟΟΐβ δι* τους μαθητάς χαί ι .ιυν τα Ινβτέρ» ώς βίβιμα. έλ μητρΐα,ς έχεΙν.»ς ·Γ«νες έ«λε£ 1ζ,Μί 8ί[ ή »9αν την βψ τ.Ο Διιμβτ.χ.9 Σχο ^ ^ ^ δ1 ^ ί —Φιλ·λ·γικ·ν μνημ·βυν·ν τοδ Κ·νδιΐλ«κιι. ΠρΝτοβουλ'α τβδ'Φιλολβγικοϋ Συλλονου Χ«νί«ν ό «Χρυαόοτβ· μος» βυνιστήθα έκιτροκίι έκ των Χ. Μ. Ν. Β, Τωμβδάκη Δ»«»β»ντοΟ τβθ ΊατορΐΝθδ Άρχΐίβυ, Ε· Κκλε μικέρη άντικροέδρβ» τβδ Συνδε- βμβυ ΚαλΟν Τΐχνών, Νικ. Χνου μλλλα προίβοβυ τής Έφορεΐας Βιβλιοθΐΐκης. Γϊ«ρ. £αρρΑ κροέ δρο» τοδ Αικηνβρικοδ Χυλλύγου κλπ. ύκβ την κροεβρικν τοδ κ. Εμμ Γβν«ρ<*λη> κρβίδρβυ τοδ
  ■Χρνσοατόαου· πρβς διβογάνΜ
  σιν έν Χανίοις νιλολονικοδ μνη-
  μοβύνβυ τοθ «■ιμνΑοτο» λονοτέ
  χνου Ί«εινν·υ Εόνβυλακα.
  ΡιθυμνΕνν.
  Σήμερον Κυριακήν 8« έκδρά
  μα «·ς Ηράκλειον δια φιλοτουρι
  στικοΰς λένους ύμβς ΡεΒυμνΙνν.
  οις·
  Το Ύνιιονομικβν κέντρον Ρε¬
  θύμνης ένιρνΑσκν επιθεώρησιν
  Ματεμήννβϊ τον - ν*λ«κτοηώλην
  'Ανδρέαν Κουρτιδάκην κκΐ τον
  παντοπώλην Ιωάννην ΛουκΑκην
  διότι τ* χκκχστημαιτβι τνν ησ«ν
  αχ*8κρτ«.
  Δηαοτΐρασία
  Ήλικτρικής Έγκατ)σιως
  Τα «Φιλανθ·»-ικά Ί6ρύ
  ματα Άνδρχου καί Μαρίας
  ΚαλοκαιρινοΟ» «ροκηρύσ
  σουν μειοδοτικόν Ιιαγ»
  νισμόν δι» Ανσφραγίστνν
  «ροσφορεΐν, γινομέτων 6ι
  κτών μ«ϋρι τής μεσημβρ!
  άς τής 17ης τ.μ. «Ις τώ γρα
  φεΐα αυτών, διά την ηλεκ¬
  τρικήν εγκατάστασιν ·»τι
  σμοθ τής α«ο§ήκης αύτΑν
  λεωφόρου Νόελ, δ«ου νθν
  Ινοικοο δ κ. Γεώβγιος Σερ
  «ιτσιδάκης, 6Γ δσα ε>Ατα
  νυν ΰιάριουσι ιίς την «υν
  άθισταμ|)ν||* βγκατά-
  στάσιν.
  •Ηράκλειον τα 11—9-37.
  (Έκ τοθ Γραφείον)
  —Ή λ«τ·ι>ρν(« τβν ■¥■
  την χώραν Ώδΐίων.
  Ύ«β την πρβεδρίαν τοδ δι«υ
  Βυντοδ ΓρβμμβτΜν, ••^τρβυ κ«1
  Τιχνβν τοβ υπουργείον Παιδεί
  άς ν. Κ. Μπκστια συνήλθον κρο-
  χθές βίς σώακεψιν οί βιιηθννταΙ
  βλ«ν των εν Αθήναις ώδι(Ην.
  ϋατά την σύσκεψιν ε{ητ*0θησ«ν
  τα «φορ&ντ» γενικώς τα ώδ«ϊ«
  της χωρ«ς ζητήματβ, συνιζηταθα
  3κν βέ ΐΐδΐϋύτερον τ* ζηταμ«τεΐ
  κροοοντΝν τ&ν δι«υβυνόντ«ν τβ
  ώίεΐβ, ένιαίκς διδ«οκ«λ(β>( π«ρο
  χη( διηλκμβτων, κλπ. Κατά οχιτι
  κάς πληροφορίας, ό Διευθυντάς
  τ6ν Γραμμάτνν. ©εβιτρβυ καί Τε
  χν&ν ΜκθβρΙζει ϋδα τα ένδιικν»
  ομενβ μετρκ δικ την έποΐνν ρυθ
  μίζοντκι ολα τβ άνκτέρΝ ζηταμκ
  τβ κβΐ γΐνικώτερον Α μουσιχη
  Μίνηοις.
  —Ή 4ν>ρμ·γϊ, τάς αυλλ·νι
  «ϋς αΐ)μβέ»αΐΜ$ τβν τρακΐ·
  ζιτικβν.
  Κατόπιν έντολής τβδ υφυκβυρ
  νοβ τής Έργ«αίαις ήρχισεν ή έ
  νερνιιβ έλίνχο» τοοον ιΐς τάς
  έν Αθήναις Τραπέζα;, δσον καί
  (1$ τβ έν τοιΐί έηβρχΐβις οκοΝβτβ
  ατημβτβ »ΰτ&ν διά νά έ(ακριβ«
  Βό άν έφκρμόζετβι ή ουλλο»ιχ*>
  βύμβάσις των τρβπβςιτικ&ν &κβλ
  λήλαιν. Κβτά τβν ^ίλινχον διεηι
  στώθη δτι δύο &κβκβτβοτήμβτβ
  Τρβηεζ&ν τ&ν Κβλβμ&ν δέν ου
  νεμορφνβααβν μέ την αυλλογι
  Μην αΰμβαοιν, εναντίον δέ βό
  τβν ύπιβλήθηβκν μηννβεις. Μην»
  αίς ίπΐσης ύπ«βλήβη καΐ Μβτά ώ
  ρισμενης Τρβπβζης ή οποίβ δέν
  ■φπρμβσε την προβλΐηομενην &
  ηο τηςβυμββσβνς δθθδραχμον αι
  οθοδοσΐβν τβν Μβθβριατριβν. Ό
  «λϊγχβί θά έπικτβθό είς ολους
  τους τρβηεζικούς δρνβνιομοϋς
  ή Χώρας.
  ΜΛΊ....ΣΓ. 11Η
  III
  ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΙ-νΥΧΙΑΤΠΙί
  ΤΜΗΙΙλΤΑΡΧΜΙ ΙΑΤΡ1Ι
  λΗΜΟΙ· ■ΥΧΙΑΤΙΈΜΥ ΑβΗΝΙΝ
  ΔΙχετβι
  το·, *οο
  Α·ΗΝΑί
  |ν τ*. ΙβτρεΙ*
  Πειραιβι 17|'
  Η.Ι7»
  ΑΙ αυνδρομα. των ίμη·ρ
  Ε1« το νη' αριθ. 345 φύλλον τής
  εφημερίδος τής κυβερνήσεως έδη
  μοσιπυθηαβν τα διβτβγμβτβ διά
  τβν 6ηο(*ιγ ΜβθορΙ£βνται αί έτη
  βιαι συνδρομβ! τ&ν Έηιμελητπ-
  ρΙ»ν Πύργου, Τριπόλεως Ίειβννί
  ν»ν, ΉρακλιΙον, Γυθείου. Τριχ
  ιιαλΗν, ΚορΙνθου κβΐ Αθηνών.
  Ό έκ τβδ χωρίου Κβλέβββ χ.
  Νικόλ. Πλβΐτης χβτέθεσεν «Ις τό
  ΤβμεΙον τβυ ιιανβνκΐβυ Δημοτ.
  ΝοσοκομεΙβυ δραχ ηενταχβοια;
  (500) «Ις μνήμην τοΰ άκο0ιε.οαν
  Ι τος ηβνθερου τού Κυριακού 0α
  "ηαδίχη.
  —Ό χ. Κίμ»ν ΔουκβυμετζΙδηβ
  Ιατρος κατέθεσεν ημίν υπέρ τβυ
  Φιλανθρνπιχου λυλλογου Κυρι
  βν (τβ»ις ΟίκονομΐΜβϋ ΐυοαιτΐβυ)
  δραχμάς τριακοσίας (300) αντ!
  οτεφ*νβυ «Ις μνθμην τού Κβνατ.
  Πνλΐίτβι είς τιμήν εύκαιρΐας ό
  λόκληρος ή οειρα τής έγκυκλοτται
  6ε(ας Μσκρί). Πληροφορίαι πσρ' ή
  μϊν. 1—10
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ Τ-Ν ΕΝ ^ ΕΛΛΑΔΙ. ΤΡΑΠΕΖΑΝ
  ΙΔΡΥ0ΕΙ2Α ΤΟ ΕΤΟ£ 1839
  Ύπβκατάστημα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑΘΕΣΕ1Σ: ΰψεος καί Αέπί τΐροθΕσμία
  ΔΑΊΚΟΜ ΓΑΜΙΕΥΤΗΡ1ΟΜ
  , ΘΗΣΑΥΡΟΦ ΥΔΑΚΕΙΦΜ
  1ν θνρίβιβνΒτου θΐ)ο«υροτυλαχείου μβ| ανακλαρΗνει
  τέ) άβφαλεοτερβν. χρηματβχιβήτιβν.
  Εκτέλεσις πάσΐ]ς έν γένει τραττβζι-
  τικ$ς εργασίας υπό τους πλέον ονρφέ
  ροντας δροος,
  Ήράκλβιο?—Κρήτης
  βναντι Παλ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κοριακης
  Σ
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥιΙΤΙΟΥ
  ΑΝΕΚ1ΑΥΦΒΗΙΙΝ ΟΙ Ε Ν Ο Χ01
  «ΟΟΝΗ8 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ
  ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΗΣ ΣίΙΕΐΡ.Σ ΗΤΟ
  Β ΔΝΟΤΕΡΟΣ ΥΠΑΑΑΗΛΟΣ ΓΔΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Σεπτεμβρ£ου(τούάν
  ταποχριτο* μας).—Κατόπιν οραστηρί-
  ων βνεργειών τής Άσιυνομίας Αθηνών
  ανεκαλύφθησαν σήμερον οί βράσται τής
  χλοηής των 1 8 έκατομμυρίων έκ τού
  διαμερίαματος τής Τραπέζης τής Ελ¬
  λάδος είςτό Α'- Ταμείον πληρωμών
  παρά την οδόν Λ,ΐωχάρους-
  "Αρχηγός τής σπείρας των κλεπτών
  ήτο ό άνώτερος ύπάλληλος Γάτος, τό
  «ρημ&τοχιβώτιο* δέ ήνοιξε βι' άντ»·
  κλείβος ό ίατρός Δουλγεράχης.
  Τέ κλαηέντα χρήματα ανευρέθησαν,
  λέγεται δέ ότι ταύτα, είναι ανέπαφα.
  0ΚΓΛ0ΣΕΠ1ΤΕΤΡΑΜΜΕΗ0Σ
  ΘΤΜΑ ΑΥΤΟΚΙΜΗΤΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Σ)βρίου (τού άντα
  τιοχριτού μας).—-Τραγικον αύτοκινητι
  κόν Κυατύχημα έλνβε χώραν είς την Έ
  καλήν μ έ θφματα τόν ενταύθα "^γγλον
  επιτετραμμένον Ρότζερς χαί τόν παρεπι
  δημοΰντα είς Αθήνας "Αγγλον ύπο-ρό
  ξένον έν Βαγοάτη. Αμφότεροι ούτοι
  εφονεύθησαν.
  Τό αύτοχινητιχόν ουστύχημα όφείλε
  ται είς σύγκρουσιν τού αύ»ο<ινήεου τού "Αγγλου έπιτετραμμένου έφ' ου έπέ· βαινε καί ό φιλοξενούμενός του.Ή κοι νοονία Αθηνών χρατείται έν ζωηρά συγ κινήσει διά τό άοόχητον τούτο δυστύ- χημα όπερ έστοίχισε την ζωήν είς δύο •πιλίκτους Βιπλωματικούς ύπαλλήλους τής Μ. Βρεττανίας. ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΒΑΝΕΙ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Η κ, ΕΛΕΝΑ ΕΛιιΥΒ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 11 Σεπτεμβρίου (τού •νταποκριτού μας).—-'Απόψε δια τής «'Ακροηόλεως» αναχωρεί είς Χανιά ή Μ. "Έλενα. Έλ. Βενιζέλου.Ώς γνωστόν ή^Σεπτή δέσποινα πρόκειται νά τελέση είς Άκρωτήρι όπου καί ό τάφος τού μ* γάλου σύζυγον της μνημόσυνον» μεθ' ό θέλει έπιστρίψει είς Παρισίους. 01ΙΣΠΑΝΟΙΕΡΥΘΡΟΙΑΚΗΣΥΧΟΥΝ ΕΚ ΤΙ! 1ΙΙΗ_ΤΙηΊ ΜΕΤΑΦΟΡ1Η ΑΘΗΝΑΙ 11 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριιού μας).—Πληροφορίαι έκ Βαλενθίας μέρω Βερολίνον άναφέρουν ότι ή «χεϊ έγνατεστημένη ερυθρά χυβέρ νησίς ήρχισε νά άνησυχή σοβαρώς έκ τής διακοπής των μεταφοράν έκ Ρωασίοες είς Ισπανίαν ουνετιεΐα των τελευταίων τορπιϊ'λιρμών. Ώς γναΐβιόν ή κι βερ νη¬ σίς τής Μόσχβς Βιέταξε τα έμπορικά της «λοία νά συγχεντρωθώσιν άπαντα είς τόν Εύξεινον Οόντον μέχρι νεωτέρας διαταγής χ«ί έν άνομονή τού άποτελέ- σματος τής Μεοογειαχής οιασχέψεως. ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΗΕΑ ΕΒ1ΒΕ11, ΕΜΑΜΤΙΒΙί ΤΒΣ ΣΑΓΚΑΗ- ΑΘΗΝΑΙ 11 Σ)βρίου (τού άντα- τιοχριτού μας)·—Τηλιγρβφηματα έχτού έξητεριχοθ άγγέλλουν ότι οί Ίάπωνες έτοιμάζουν σήμερον νέαν γενικήν έπίθε. σιν εναντίον των κινεζιχών Θεσ>ων είς
  Σαγχάην. Έν τώ μεταξύ τό Τόχιο αγ¬
  γέλλει ότι 6 Ίαπωνιχός στρατός «ροή-
  λααε πολύ πέραν τού Καλγκάν κατανιχή
  σας τα πρώτα τμήματα. τής έρυθρας χι
  νεζιχής στρβ,τιάς ήτις συμφιλιωθείβα
  μέ την κυβερνησισ τού Νανχίν ανέλαβε
  νά τούς έχτοπΙσν1 έκ τού στρατηγικωτά-
  του τούτου σημείου.
  ΣΦΟΔΡΑΙ Μ.ΧΑΙ ΕΙΣ ΗΑΑΡΙΐΒΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Σεπτεμβ( ίου (τού
  άνταποκρι-ϊθΰ μας).—-Τηλεγρβφοΰν έκ
  Παριβίων ότι είς τό μέτωπον τής Μα¬
  δρίτης βιεξάγονται άπό προχθές σφο-
  Βρα.1 μαχαι. Τα έθνιχά στρατεύματα πε
  ριορίζοντβιι είς κρατεράν άμυναν, οί κυ
  βερνηνιχοί δέ οίτινες φέρονται ώς έπιτε
  Θέντες είς τας έγγύς τής Μαδρίτης προ
  Ίς ιΛν έθνινών &π·χρούβθη9αιν νη'
  μΙ ·ημΛνι»χά^ "
  Ή κατάληφις των κινεζικών νησων.
  υπό των Ίαπώνων καί ή Άμερική.
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Σεβτΐμβρίου
  —Κατά τηλεγραφήματα Ικ
  Τόκιο, τέ*» Ια««*νικόν ββιτε
  λ«ΐο« εκήρυξεν ■■ικθδυνον
  ζώνην χ6 τρίγωνον Σαγκά
  ής—Χοχνκβου— ΝανκΙν, ώς
  υποκείμενον είς βομβαρδι
  σμούς.
  Ό ανταποκριτάς τοϋ «Ή
  μιρησίου Τηλ.εγ·άφου» «λη
  ροφορεϊται ικ Χανκιου δα
  τό αϋτό·ι Ιαβωνικόν Αρκή
  γεϊον διάταξιν δβ«ς διακο
  ■β «άσα κίνησις είς τόν το
  μβα τού με||ρι τΙ)ς «χνριο
  Κ&ς *<ής Σανκάης, καθόσον ■ροφανώς δΑ,αι αί διαθεσι μοί Ιαβωνικαί δυνάμεις ά «οστ,έϊΛονται £σ«ευσμίν«ς είς την -ιριο|ήν εκείνην Έκ Παρισίων άνγίλλ,ι ται δτι ή κατάληψις τ·ν νησίδων Πράτας «ροκαλει ανησυχίας είς Ούάσιγκτ·»» καί ώς «ρός τδν Λντίκτυ «όν τόν όβοΐον ήμποβεϊ νά §111 «ν Άι>ερικπ, 6ε δ ο αί
  νού δτι θέτει είς κίνδυνον
  τάς >ά.ιιρικανικάς Φιλι««ί
  ναΓ, «ρικλκιομινας κατ'
  αυτόν τόν τρόνον έξ όλο
  κλήρου ά«ό Ι3««·νικάς τή
  σους,ίυναμενας νά ΐρησιμο
  «οιηθοθν ώς βάσιις σοβα
  ρώταται ΰ«ό τοΰ Ια«»νικου
  ναυτικοθ.
  Τηλιγραφοθν Ικ Γενέυης
  δτι »*ΐρι τής στιγμτ,ς δέν
  κγνώσθη, δν κατά την «α
  ροθσαν σύνοδον τ||ς Κ Τ.Ε
  ό άντιν,ρόσυνος τής Κίνας
  θά ζητήση δπκς ίξετασθΒ
  ή σινοϊααΜνική διαφορά.
  Εάν ΰκοβληθ^ τοιαύτη άξί
  «σις, ή γαλλικη άντικρο
  σ»«ε(α ·ά ,ΰ*οστηρίξο τή ν
  £«&μβασιν τής Κ.Τ.Ε . 5«**ς
  τουτο συνέβη κατά την μι
  ταξϋ τ·ν Βύο χυρΑν σύγ
  κρούσιν τοθ 1931
  Τό άνοιγμα άνεκκλήτων πιστώσεων
  διά την εισαγωγήν έποχιακών είδών.
  Πρ6ς τα Έμηορικα καί Βιο
  μηχανΐκα 'Ρ.πιμελητήρισ βκοι
  νονοιήθη έγγραφον ττ)ς Ένώ
  σβως τΛν Έπΐμβλητηρΐων &ιβ
  ιοθ όνοΐου γνωρζεται 5τΐ οί
  ΐτρος διακανονισμόν συναλ
  λάγματος «ξουσιοδοτημέναι
  Τράπεζαι δο«σντβι να πθΓβιΐ
  νωσιν βΐς τίάνοιγμα άνβνχλή
  τού πισιώσεως 8ιβ τό διπλά
  σιον τής Αν -ώ προσκομζομέ
  κβΐ (σχύοντι σχετΐΐφββλ
  βΐσαγωγικοθ βικαιώμστος
  τςθ ένδΐαφερομένου εΐσαγωγί
  ως άναγβγραμμενης εΐσαγω
  γι<ίΓ]ς βυνσυικότητος, έφ' ίσον ομως τό παραγγελθέν ή πσ ραγγβλθησΐμενον έμνόκυμπτ, Βτΐβρ άφορφ ή Α νέκχλητβς πίστωσις, ή· τ6 άνοιγμα ζητβΤται. πρό^ειτα' νά βΐσαχθίΐ έντος τοθ εΐσαγω γικοθ εξαμήνου καθ' δ (σχύβ' το έν λογφ δελτίον ε(σαγο>
  ΥγΚ·
  Ωσαύτως οί αυταί ΊοάιΐΒ
  ζαι δόνανται να άνοΐγωσ.ν
  άνέκκλητον πίστωσιν δια τό
  «όσον τοθ ταχτικοθ ΐΐσαγω
  γικοθ δκσΐώματος δπβρ κέ
  «τηται 6 ένδιοφερΑμβνος εί
  σαγωγίύς κατά τ* ΐ(σαγω
  γι«6ν εξάμηνον χαθ* β ζητβΤ
  τ6 άνοιγμα τής -ιστώσΐως,
  ώς καί δια τΑ υπόλοιπον το
  άπαιτούμβνον πρός συμνλή
  οωσιν μιας ακεραίαν μονά
  δος έμπβρβόμοτος μή ίπιββϊο
  μένης μβρισμόν.
  Τ* συμτΐληρωματικόν τοθτο
  ποσόν δέον ν* μην βΤ.νβ ανώ
  τβρον τής βυναμικότητος τοθ
  ϊίσαγωγίως τοθ νροσεχοθς έ
  ξαμήνου.
  Έπΐσης τώ εν λόγφ έμπΑ
  ρευμα δέον νά «ΙσανθΙ) έ«τός
  τοθ ΕΐσαγωγιχοΟ εξαμήνου
  καθ' δ (σχόβι το τακτικόν ε(
  σσγωνικόν βικα'ωμα, β4σ»ι
  τοθ όνοΐου ζητιϊται τ* ανοιγ
  μα ιής πιστώσεως.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΦΙΑΙΤΟΡΑΣ ΤΟΥ .ΟΝ»
  ΚΛΤΑ ΤΟ ΤΕΑΕΪΤ1ΙΟΝ ΑΕΚΙΙΜΕΡΟΗ
  Πρίς ιτίς γεναγιχές ά^χας έ
  κ·ιν·κ·ιτ)θΐ| τό τελικτβΐεν δίλτί
  αν τ&ν τιμβν τ<1ς οτΐφιδαγβτας Λ»νδΙν·Μ περιέχον τάς χκτατε·» Ε ηφ Κατά τάς πρΑχας ^μ£»~ς τβΒ χΗΐίμέρβΗ ή «γ·ρ* ΐπινυλακτί χή έν κναμ«ν| νίίς Ιο·8ε(κς. ΙΊρεοφοροιΙ επί νικς έβοίε^ας μ8λ λ·ν χαλβραΕ. Ίγνώοθ^ααν κράζιις Π5»γου χ·ές 25)9 τοίφ, Πχτρβν κρές 27)6, χαί 28)—. Βοατΐτβ-ς πρές 36 χαΐ ψ:λβν κρός 34)6. ΜεμενομΙναι ηωλήιιις Αυ 3τρ«λι«ν·ν ιΐς άαηιιίντοκς ηβοέ τΐ)τ«ς πρ#ς 29)—, 30)— χκΐ 33)—. Σίκλτανΐνχι· ΊϊΐχναΙ π»ί ξος έκΐ Αυοτρκλικν&ν ι!; τιμίς άκό 44)— καί άνω. ΑΕ κιοοφβ ραΐ έκΐ νέας Ισοδΐία; χρ·δΙδοιιν νεκριχέχΐ|τα τΑν χβραγωγβν χ (,θα λόγφ ττ]ς ί6ι6αι£τΐ|τβς Βιεχ την, έη»ά>ηψν τίν ϊμηβριχπν
  οχίσ.βν ΤβυρκΕας χαΐ Γερμανί
  Σ { ύ
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΖ
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
  μ φ
  »ιι> τβν 37)— 6ί* τέ Νί 9 χαΐ
  31 διά τό Νο 7 Αί Κ·τ|«(κ-1 αν»
  θιρκΐ γύρβ τβν 48). Α Ε Πελοκιν
  νιιοιαχαΐ χατά 1)6—2)— 5κε·
  β»Ενει το»ν Κρΐ$τικ*·ν. Τ* Ιμπδρι
  όν έμφινΐζΐΐβι μίίλον έπιφυλα
  χτιχίν ίνΊβντι τβν άνβτ,ίρ» προ
  οφ·ρβν. ΔΕ ΚαλλιφνρνιαχοιΙ χι
  νοθντβι ζβιηρίτεριν λόγφ τ<ίς ε& θτ|νΕαις χά*. ΔΕ άνβτέβο τιμ*1 νβ·0νται είς άνάλβοιν χβτλ οϊ» «γγλικίν. «Φ'ΞΙΣ ΝΟΗΙΚΙΥ ΣΪΪΒ1ΥΜΥ ΤΗΣ ΛΕΙΧΗΣ ΑΗΜΙΣ. ΥΠλΛΑΗΑΟΝ Ποβχιιμίνου ι Λίοχη Δ-μοοϊ ωΐ 'ϊηαλλήλων (διγανιομές γινι «&() νά θίατβ ιΐς ίφαρμβγήν χον Άνβγχ. Νόμον 337 «κιρί διιοχο 5 &λλή? ) ή 5ΐΒ ήν πρ·μήθειαν ιίδβν* χκΐ {ν ι% κέλει Ήραχλε(·ϋ χροοχ» λιΓ αηχντας τε ώς ένδιαφιρβμέ ο^ς Ι»ιχορ·ας χκΐ χατκβτιιμαιτκρ χαςιΕιινις έκιΒυμ·δοι νά χοιη γίαι τβ ιΚη τΐν χβιαοϊΐ)ματ»ν ιύτβν είς τοΰς ένταθθα δ^μβοίί ίπαλλήλβκς ιπΐβμίσφ ηλ^ω τής αξίας τ·ν καρά τ«)ς ΑΙοχης, 5π«ς πιοσίλΒωοι κρίς ρόνοψιν ιχιτιχτ]; ΟΒμβάοιως μετά το9 έν ταθθα αφιχθέντος βνχιπρβοώχβμ <«]ς Λίαχΐίς χ. Ν. Παναγ·κ·ύλου ίηό ατ)μιρον μέχρι ι<ξς Τιτάρχ 15ΐ)ς τρέχοντος έν τώ ίενβδβχείψ "Ολκμκος χαΐ ώρα 10—12 η. μ. χκθ' ί*άαιψ. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΑΓ ΙΘΗΝΑΣ Ο κ. ΓΕΝ- ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ Κβτίηιν ιηλεγραφικης χρο σκλήσεως ανεχώρησε προ ,θές δι' 'Αθήνος 6 ΰπουργός Γενικάς Διοικητης Κ( ήτης κ. Μπότης Σφακιανάκης. Η ΦβΡΙΛΙΓΗΤΕΑ ΤίΜΗ ΤΩΝΕΛΑΙΟΔαΝ ΠΡΘΊΙΗΤΟΝ Συνβλθοθσα ή καρά τώ τβ λωνε'ω Ηρακλείου αρμοδία επιτραπή -ροέβη «Ις τον κα θορισμόν της μέσης αγορσΐ άς τιμτ]ς τβν έλαιωοων προΤ- όντων των έξαχθησομένων έκ ρή'ηΰ κατΛ τ·ν μήνσ Όχτώ βριον ώς ακολούθων "Ελαιον ρχ. 36 κατ' οίαν, «υρηνέλοι όν 32, σπορέλαιον 32 καί μβυργίλαιον 30. ΑΙ, άνωΐερω τιμαί ένανοκεινιαΐ ε(< την Ιγ κρίσιν ι«0 ο·τ·υργι(ου Οΐκβ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΤΗΣ ΠΕΣΟΥΣΗΣ ΒΡΙΧΗΣ Κατά κσρασχεθεΐσας άρμο δ(ως πληροφορίας ή χθβσινή μβταμεσονΰ<τιβς βροχή έκάλυ ψβ σχεδόν ολόκληρον τόν νο μόν ανελθοθσα είς την περιφέ ρβιαν Μεσσαράς είς 6 χιλιο στά ϊΐς Πκδιά&α τερΐ τα 4 κοΐ ιίς Ήίχΐκλΐιον ιΐς 5.1. Ήβρο κη άπίβη εθεργετικωτάτη δια τάς βλοίας καί τέΙ έσχΐεριδοβ δ^. Ού»1 ήττον δμως ζημίαι, περιωρισμένης πανως έκτ<3σβ ογ, έπροξβιήθησβν κα( είς ώ ρισμένας περιφερΒΐας ιίς τάς Οποίας δέν εΤχβ συλΑ,εχθεΙ ακό κόμη ό σταφιδόκαρηος. Η ΚΑΤΑΣΤΑΖΙΖ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΙ&ΙΣ Είς την χυλλβφορήοαοβν έδΐο μανδικ'αν χατάοταβιν ι*)ς Τραχί ζΐ)ς τής Ελλάδος άνβγρΑφεται 8 τι τό είς χευοέν χβί θϋνίλλαγμα χαλυμμα τ«|ς Τραπλζ-ς μετά τπν συναλλαγματικάς γραμματΕαν ά νίεχεχαι ιϊς 4 497 871 083 Βρχ. ήϊβι έακμεΐωαι μεΐνβιν 22 809 935 Βρχ. 'Κξ ίίλλ»Μ τό χριβς χβθ Δΐ|μ·ο(εβ ιιρές την Τ»άπιζαν ά νέρχετβι ιίς 3 849.896.970 8ρχ., ένφ την 31Τ)ν νύ πα,ελθόντος μη νβς α>ήρχετο είς 3 849.104.758
  Βρχ, ή«ι έοΐ|μεΐε*σεν &£
  792 212 Ιρχ.
  ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΣΤΡΑΤΙΛΟΠΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  Υπό αρμοδίων ύ«αλλήλων
  τοθ ΣτρατολογικοΟ γραφεΐου
  επ αν ήρχισε διενεργούμενος 6
  Ιλεγχος τβν κιστονοιητικΑν
  στροτολονικ(]ς καταστάσεως
  των εργαζομένων είς ήπβσας
  τάς έκιχειρήσεις καί ,ιά δια
  ·ορ· >ρα·»Ι·, ~
  Δυχον καταπλέβι βΐς τόν
  λιμένα μας τό ελληνικόν τού
  ρισακΑν «ΠατρΙς> μέ πβριηγη
  τάς κατβρχομΐνους πρός έκί
  σκέψιν τ&ν άρχαΐολογικών
  μας χώρων.
  ΑΙΒΙΖΠΡΑΞΙΙΣ
  Τ·Υ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  Κατά τό λήξαν α' δβκαήμε
  ρον τρέχοντος μηνός α' βΐσχρα
  ξβις τοθ ένταθθα τβλωνϋΐου
  άνηλθον είς δρχ. 3 873 707,
  60.
  ΟΙ ΦΟΡΟΙ
  ΤΩΝ ΙΛΙΩΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Τό ΎιιουργεΤον τόν Ο1<ο νομιχ.Αν διά διαταγάς τού κρός τάς κατά τόπους άστυ νομικβς αρχάς παοπγγίλλει δπως έφαρμόσουν ούται μετά πάσης αθστηαότητος τάς δια τάξεις τοθ νόμου περΐ φορολο γΐας (διωτικον αύτο<ινήΐων. Μεταξύ ά.λων οί άστυ*ομι κπΐ αρχαί θά κατάσχουν άπό 15ης κάν [διωτικόν αύτο«(νη τα ν πολυτελείας τό ό «οίον τυ χον θά κυκλοφορή ανευ κατα βολής τοθ φδρβυ χρήσεως 1937-38. ΟΙ ΑΓΥΜΝΑΖΤΟΙ ΒΦΕΔΡΟΙ Έκ τοθ στρατολογικοθ Γρα φεΐου Ανεποινώθη χΡές διά τβύς ενδιαφερομένους δ(ΐ δέν Εχεται αληθείας ή διάδοσις πε ρΐ προσκλήσεως όϊό τα δπλα άπό 20—22 τρέχ, τθν άγυμνά στων ίφέδρων. ΕΞΙΓΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ £χυχλ·φδιΐ)οε χ6ές τέ Ι66·μ« διβΙ·ν ΒελτΙον τ&ν τιμίν χά Ι χι νήοιβς Αγοιβί, τιθ 'Κμ«·ριχ·Β χχΐ Β ομιιχανικοθ Έπ(μελτ}τη»1 βιι. 'Κν >& ώ.βνβαίρετΒΐ μεταξ»
  άλλην Ετι >{ χ(>ΐ|οις τ<)ς οταιφι ΪΛγο(βς Ιξαχ&λβυϋε! κάνηχε ζ« χρά. Ου τω χατβ ι*)ν Βιβρρεάαα σαν Ι6β·μί1α ΙξήχΗ^οαν 675. 000 χιλγρ. οβυλτβνιν&ν, 200.000 ξανϋβιν, 780.000 στβφυλ·*, 65. 000 »1ν·ν, 60 000 γΑεύχευς χαΐ 10 000 ί ΑΙ έν τβ άγορ$ μας κυμονθεΐσα χθες τιμαί των διαφόρων ίνχωρ αν βροΐόντων είχον ώς κάτωθι: Κον&ρ, Δια* Γ,, κοινα Ο», 3» Π.ΡΟ.ΊΊΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ζ_Η ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΝ ΕΟΗΑΒΕΚ&Τ' ΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΙΙΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΝΔΥΣΙΠΑΟΤΙΣ ΟΑ ΣΥΜΠΡίΞΟνΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΙΜτΟΣΣΙΚΙ ΗΟΑΕΜΙΚΙ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Σ)βρίου (τού άντα ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Νυόν τής "Ελβετίας ότι ή συνελθούσα έκεί Μεσογειακή Διάσκεψις συνεφώνησε επί των ληητέων μέτρον διά την περιφρού¬ ρησιν τής ελευθέρας ναυσιπλοΐχς είς την Μεσόγειον. Κατά την συμφωνίαν ταύτην 'Έλλη νικτ, Τούρκικα χαΐ Ρωσσικκ πολεμιχά Θά άναλάβουν νά έπιβλέπουν τα χνρικά των ΰδατα, προστατεύοντα κάθε έμηορι κόν σκάφος τό οποίον ήθελε καταφύγη έκεϊ καΐ παρεμποβίζοντα διά παντός μέ σου την Ιράσιν των ύηοβρυχΐων. Τιϊ ΙΑΠΟΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚπ ΕΠΕΰΡΑΗΟΝΑΠΟ ΤΗΣ ΧΘΕΣ ΕΙΣ Τλ ΣΟΒΙΕΤΙΚλ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 11 Σεπτεμβρίου (τού ανταποκριτού μας).—Έ« τού έξωτε- ριχού τηλεγραφούν ότι πολυάριθμα Ία πωνιχά πολεμκκα «πέΐιραμον άπό τής χθές είς τα Σοβιετι«ά παράλια- Κατα τα αύτα τηλεγρβφήματα μία μοίοα έκ των πολεμικών τούτων μετ«ξύ των ο¬ ποίων βύο ντρέντνωτ χαΐ εν άεροπλανο «όρον εσημειώθησαν άνοικτά τοθ Βλα βιβοστόκ- Ή έπιδρομή αυνη των Ία· κωνικών πολεμικών Ιγινε εβιόιι ή Ρωσ σία δέν άπηλευθέρωσεν εισέτι τα αυλλη φθέντα Ίαπωνικά πλοίν. Η ΜΟΣχΓΤλ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ϋΠΟΝΙΚΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ; ΑΘΗΝΑΙ 11 Σ)βρίου(τοΰ άντα, ποκριτού μας).—Κατά τινάς πληροφο¬ ρίας έκ Μόσχας ή «ΠράβΚα» γράφου σα περί των Ίαπωνικών απειλών τονίζει ότι ή Σοβιετική Ρωσσία είναι ετοίμη ν ά άπαντήβη δι* όλων της των δυνάμε· ών είς τας Ίαπωνικάς ηροκλήσεις. ΠΟΣ ΘΕΟΡΟΥΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΤΑΠΟΡΙΪΜλΤΑΊΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 11 Σ)βρίου (.τούάνταπο κριτού μας).—Έκ Ρώμης αγγέλλεται ότι αί ΊταλιχαΙ έφημερίοες κρίνουσαι τάς έν τή Μεαογειακή συζητήσεις ά«ο- φεύγουν νά κάμουν,λόγον διά την αγό¬ ρευσιν τού Λιτβίνωφ, θεωροθν όμως τα πορ(σματα αυτής ώς μή λυσιτελή βιά μίαν πραγματικήν ασφάλειαν των έμπο ρικών ακαφών είς την Μεσόγειον. Επί σης ίσχυρίζο.ται ότι δράσις Ρωσσικών πολεμικών είς την Μεσόγειον σημαίνει πόλεμον. ΕΤΟΡΠΙΑΑΙΣΟΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝ ΡΟΣΣΙΚΟΝ ΟΑΡΠΟΙΑΙΕΡΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 11 Σεπιεμβρίου (τοθ άνταπο«ριτοΰ μας).—Καθ* ά τηλεγρα¬ φούν έκ Ρώμης τό ύπ' «ριθμ. ϋ4^Ε¬ θνικόν Ίσηανιχόν ύποβρύχιον έτορπίλ- λισεν ίνοικτά τοΰ 'Αλγερΐου 1>ωσαΐχόν
  φορτηγόν. Ό τορπιλλισμούς εγένετο *·
  φού τό πλήρωμα αποτελούμενον άπό
  39 άτομα «ατήλθεν είς τάς λέμβους
  παραλαβόν καί τα απαραίτητον τρόφιμα.
  Τό πλήρωμα τού ΡωσσιχοΟ άνεχώρη>
  σεν ήβη έξ'Αλγερίου οί* Γαλλίαν. Έκ
  ί αγγέλλε-ιαι δ™ τό εροριηγόν