94777

Αριθμός τεύχους

4664

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

15/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έί λ
  λίραι 8
  Τιμή
  κατά φύλ?ον
  Δραχ 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  15
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - Ι1 ΓΟλ 22ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4664
  ιΠΕΥβϊΚθΣ ΣίΝΓΑΚΤΗΣ ΘΡ
  Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝ1ΗΣ- ΑΝΔΡ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Εϊκοσι δύο έτών συνεχεΐς, άδιάκοποι, σκληροί πολ¬
  λάκις, άλλ' ώραΐοι πάντοτε άγώνες έσφυρηλάτησαν διά
  την «Άνόρθωσιν», ώς ήτο φυσικόν, άκαταλύτους δε¬
  σμούς μέ Ινα κόσμον εμπνεόμενον άπό τα ιδία μέ
  αυτήν ίδανικά, παλλόμενον άπό τόν αυτόν ενθουσια¬
  σμόν, οίστρηλατούμενον άπό την Ιδίαν πίστιν, θερμαι-
  νόμενον άπό την Ιδίαν φλόγα τού έθνικοΰ Ιδεολογιαμού.
  Καί αύτούς τούς δεσμούς, αυτήν την στενήν ψυχικήν
  καί πνευματικήν επαφήν μέ τούς αναγνώστας της, πι¬
  στεύομεν ότι άναδιπλώνει πλήρως ή νέα προσπαθεία
  την οποίαν άναλαμβάνει άπό σήμερον μέ την νέαν
  εμφάνισιν της.
  Ή «Ανάρθωσις», έκδοθεΐσα είς μίαν κρίσιμον διά
  την εθνικήν μας ζωήν εποχήν, έθεσε ένα καί μόνον
  σκοπόν: Νά ύπηρετήση την Μεγάλην ίδέαν τοΰ έθνους,
  νά βοηθήση είς τ© τραχύ έργον τού τόν ένσαρκωτήν
  τής ίδέας αυτής. Νά ενισχύση κάθε προσπάθειαν τείνου¬
  σαν είς την πραγμάτωσιν των όνείρων τής φυλής. Νά
  μοχθήση διά την εξύψωσιν τής στάθμης τού πολιτισμοΰ
  μας. Νά άγωνισθςί διά την προαγωγήν των συμφερόν-
  των τοΰ λαοΰ. Καί άπό αυτόν τόν σκοπόν, άπό αυτήν
  την γραμμήν, πιστεύει ότι δέν παρεξέκλινε ποτέ.
  Καί σήμερον, μετά εϊκοσι δύο Ιτη άπό τής πρώτης
  εμφανίσεως της, πιστή πάντοτε είς τάς αρχάς της, άκλό-
  νιζομένη καί σημαντικώς ένισχυομένη ώς δημοσιογραφι-
  κός όργανισμός, την Ιδίαν υπόσχεσιν δίδει είς τόν κόσμον
  των πιστών καί φανατικών φίλων της, είς την μεγάλην
  πλειάδα των αναγνωστών καί συνδρομητήν της: Νά συ¬
  νεχίση μέ την ιδίαν ορμητικότητος καί θερμήν τούς αγώ¬
  νας της. Νά εξακολουθήση μέ την αυτήν πίστιν την προ¬
  σπάθειαν τής εξυπηρετήσεως τοΰ τόπου. Διότι διά την «Ά¬
  νόρθωσιν» αποτελεί την μεγαλυτέραν ικανοποίησιν νά
  μάχεται συνεχώς τόν καλόν άγώνα, νά άναλίσκη όλας
  της τάς δυνάμεις είς την εξυπηρέτησιν τοΰ εθνους καί ν'
  άποβαίνη συμπαραστάτης τοΰ λαοΰ καί συντελεστής τής
  προόδου καί εύημερίας τής ιδιαιτέρας μας πατρίδος.
  * * *
  Εϊκοσι δύο ένιαυτοί άνέτειλαν ήδη καί έδυσαν, διά
  την άνά χείρας εφημερίδα, ώς μία ήμέρα συνεχοΰς ίδεο-
  λογικοΰ παλμοΰ καί σταθεράς προσηλώσεως είς τό καθή¬
  κον, είς τάς φιλίας, είς τούς δεσμούς ποΰ προείπομεν. Καί
  μετ' αϋτούς τούς ένιαυτούς, Ιδού ή «'Ανάρθωσις» σταθεράς
  καί πάλιν βραχίων τοΰ τόπου άλλά καί μαχητής περισ¬
  σότερον άπό ύπολογίσιμος είς την γραμμήν των γενι-
  κών καϊ έθνικών συμφερόντων...
  Εξωτερικόν δελτίον
  ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ! ΤΗΣ ΝΥΟΝ
  ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
  Αίθριάζει ό όρίζων;
  Αί εργάται τής διαίκεψε»;
  τής Νυον εληξαν χθε; επελθου-
  σης ώς γνωστόν πλήρους συμφω¬
  νίας μεταξύ των μετασχόντων
  αυτής κρατών, ώς προ; τα μετρα
  ασφαλείας καί περιφρουρήσεως
  τής ελευθέρας ναυσιπλοια; εις την
  Μεσόγειον. Μόλις δέ έτερματισε
  τάς εργασίας της ή διάσκεψις αυ¬
  τή ήρχισεν έν Γενεύη υπο την
  πρβεδρίαν τού πρωθυπουργόν.
  τής Βαλενθίας κ. Νεγκριν η
  ουνδιάσκεψις τής Κοινωνίας των
  Εθνών, θϋτω ή έκδηλωβεισααπβ
  τής παρελθούσης εβδομάδος εξαι-
  ρετικη διπλωματική δραστηριότης
  συνεχίζεται εισετι με τβν Ιδιον
  ρυθμόν άλλά-οφείλομεν να το
  έμολογήσωμεν-με κάπως ολιγω-
  τέραν νίυρικότητα.
  Ή εκδηλωθείσα είς Νυβν έμβ-
  βωνία των Μεσογειακών δυναμε-
  ων έτόνωσε τό α'ίσθημα τής αίσιβ-
  δβϊίας καί άνεπτέρωσε τας ελπί¬
  δας των είλικρινών φίλων της εί-
  ρανης. εδημιούργησε ί* ?τΗό«?*'
  ρπν αίβριωτέραν έντο; της οποίας
  ειμπορεί ηδη καί κινήται με με¬
  γαλυτέραν άνεοτν και ελευθερίαν
  ή διπλωματία. Καί τουτο πρεπει
  νά θεωρηθή αναμφισβητήτως ως
  οημαντικη έπιτυχία εις την προσ¬
  πάθειαν τής περιφρουρήσεως της
  παγκοσμίου ειρήνη^·
  •Αηομένει ομως να ίδωμεν εάν
  8α κατορθωθή νά επιτευχθή καί
  έν Γίνευη παρομοία συμφωνια με
  εκείνην τής Νυον. Και ακέμη
  «οίαν στάσιν θά τηρηαουν ή Ιτα¬
  λία καί ή Γερμ«νία έναντι των
  άποφάσεων των συνδιασκεψεων
  αυτών άπό τάς οποίας «πουσια-
  σ«ν τόσον επιδεικτικώς. κοα «5
  πρός μέν τό πρώτον ύπαρχουν
  ήδη άρκετά σημεΐα κ«ί εν-
  δβίΕίΐς ποΰ δημιουργουν την
  έλπίδα τής επιτυχίας. Διότι ναι
  μέν άπουσιάζουν «ηό την Γενεύ¬
  ην ή Ιταλία καί ή Γερμανια, αλ-
  λά τβ γεγβνός αϋτβ αποτελεί ι-
  σ*ις την άοφοιλεστεραν προϋπόθε¬
  σιν διά μίαν συμφωνίαν βλων των
  αλλων κρατών.
  Ήδη αλλωστε εξεδηλώθη πλη-
  ρως κκί κατά τρόπον πκνηγυρι-
  κόν ή στενή συνεργαοία της Αγ¬
  γλίας καί Γαλλίας. Έηίσης κατέ¬
  στη φανβρόν ότι αί δυ© αυται δυ¬
  νάμεις ίχβυν την συμπάθειαν κα:
  την ενίσχυσιν τόσον τής Λμεριι
  κης ίσον *«ί των Σοβιετ. Επί
  πλέον δέ, χάρις είς την έπιταχυν-
  βιν τβύ ρυβμβΰ των τϊραοτιων ί{«
  πλτσμών των άνβδείχθησαν καί
  πάλιν αί πρωταγωνίστριαι δυνά¬
  μεις, αί ίκαναί νά έπιβάλλουν
  τάς άπόψεις των καί νά κρίνουν
  επί τής τύχη; τής ειρήνη; καί τής
  ανθρωπότητος. Καί ολοι αύτοι οί
  λόγοι είναι αρκετά ΐσχυροί διά
  νά στρέψουν κπί πάλιν την φιλί¬
  αν όλων των μικρών κρατών πρός
  τό Λονδίνον καί τό Παρίσι, δπου
  ευρίσκουν ίσχυρά έρείαματα καί
  άσφαλή προστασίαν. Τούτο δέ τό
  γεγονός προδικάζει καί την στά¬
  σιν την οποίαν θά άκολουθήσουν
  ή Ιταλία καί ή Γερμανία έναντι
  των άποφάοεων τή; Νυόν καί τής
  Γενέυης καί δίδει την απάντησιν
  είς τό δεύτερον έρώτημά μας.
  Πιστεύομεν λοιπόν ότι ή Ιτα¬
  λία καί ή Γερμανία θά άποδε-
  χθοΰν έστω καί σιωπηρώς τάς απο¬
  φάσει; των αλλων κρατών, άρκεΐ
  βεβαίως νά εξευρεθή η χρυσή γέ-
  φυρα τή; άξιοπρεποΰς ΰποχωρήσε-
  ώς των. Άλλ' αύτην την ίκανοποί
  ησιν, είναι βέβαιον]ότι θά την πά
  ράσχουν εύχοΐρίστω; ή Αγγλία
  καί Γαλλία. Ήδη μάλιστα εση¬
  μειώθη ή πρώτη υποχώρησις. Ή Ι¬
  ταλία δέχεται τάς άποφάοεις τής
  Νυόν, άλλά ζητεί ώς άντάλλαγμ*
  την αναγνώρισιν τής αύτοκρατ©·
  ρίας της. Καί ή Γερμανία προσ-
  φέρεται νά μεσολαβήση είς την
  διευθέτησιν των σινοϊαπωνικών.
  Απόδειξις καί τουτο υποχωρητι¬
  κότητος οχι μόνον τή; Γερμανία;
  άλλά και τής Ίαπωνία; ποΰ ήρχι¬
  σε ν' άντιλαμβάνεται ότι έπιχει
  ρεϊ επικίνδυνον παιγνίδι εί; την
  •Απω Ανατολήν.
  ψιιαικά, δέν πιστεύομεν ότι πά
  ρήλθεν ή κρίσι;, οϋτε καί είμεθα
  τόσον άφελεΐ; ωστε νά νομίζω-
  μεν ότι έξουδετερώθησαν οί κίν-
  δυνοι τού πολέμου. Αντιθέτως
  αντιλαμβανόμεθα πλήρως, ότι
  διερχόμεθα την πλέον κρίσιμον
  καμπήν τή; μεταπολεμικης περιό-
  δου. ΚοΛ κανε'ι; δέν ειμπορεί ν-
  άποκλείση δυατυχώ; οϋτε τάς πλέ¬
  ον δυσαρέστους έκπληξεις. Άλλά
  τάς έκπλήξει; αύτάς που θά ηδύ¬
  νατο νά δημιουργήση τό όνειρον
  τού Φύρερ νά ήγεμονεύση τοΰ
  κόσμου ή Γερμανία καί τό Μου
  σολινικόν σχεδιον τη;άναβιώσβως
  τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίκς,
  κα1ιοτι? ήδη άπιθάνους ό έπανε-
  ΣβΛλιομός τής Αγγλίας καί Γαλ¬
  λία;· . ,
  Δεδομενου δέ ,,οτι τόσον ό Χί-
  τλερ βο«.ν καί έ Μουσολίνι θεώ-
  Ή έθνική εύεργέτις
  κ. Έλ. Βενιζέλου είς Χανιά.
  Τό μνημόσυνον της Κυριακής
  υπέρ τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου.
  Διά τού θαλαμηγον «Άκρόπολις» έφθα¬
  σε την πρωΐαν τής Κυριακής είς Χανιά
  ή μεγάλη έθνική εύεργέτις Κα "Ελενα
  Έλευθ. Βενιζέλου.
  Την Καν Βενιζέλου συνώδευσαν κατά
  τό έκ Πειραιώς μέχρι Χανίων ταξείδιον
  της ό παλαιάς καί έπιστήθιος φίλος τοΰ
  αειμνήστου συζύγου της κ. Βασ. Σκουλάς,
  ή κ. Φλωρεντία Καλούτση» ό Διευθυντής
  τής «Άνορθώσεως« κ. Ανδρ. Ζωγράφος,
  ό κ. Τάσος Κεραμιανίδης· ό κ. Κουφογιαν-
  νάκης καί δύο μέλη τής Ιδιαιτέρας της υ¬
  πηρεσίας.
  Ή κ. Βενιζέλου θά παραμείνη είς Χα¬
  νιά περίπου ένα δεκαήμερον προκειμένου
  νά τελέση την προσέχη Κυριακήν είς Ά-
  κρωτήρι άρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ ά-
  Ο Γολγοθάς μιάς καρδίας
  ναπαύσεως τής ψυχής τού αειμνήστου συ¬
  ζύγου της Ελευθερίου Βενιζέλου. Τό μνη¬
  μόσυνον τουτο κατ' έκφρασθεΐσαν ήδη ε¬
  πιθυμίαν τής σεπτής συζύγου τοΰ έκλιπάν-
  τος μεγάλου τέκνου τής Κρήτης θά έχη αυ¬
  στηρώς θρησκευτικόν καί οίκογενειακόν
  χαρακτήρα, μή έπιτρεπομένης ©ύδεμιάςπο-
  λιτικής εκδηλώσεως κατά την τέλεσίν τού
  καί δή διά τής έκφωνήσεως λόγων οιουδή¬
  ποτε περιεχομένου.
  Την άφιξιν τής μεγάλης έθνικής εύερ-
  γέτιδος Κάς Βενιζέλου είς Χανιά ανέμε¬
  νον είς την αποβάθραν πλήθη κόσμου,
  σπεύσαντα άμα τη άποβιβάσει της νά τής
  κατασπασθοΰν τάς χείρας καί νά τής ύπο-
  βάλλουν τα σέβη των.
  = = ΕΑΙ2ΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικης
  αύτοκρατείρας.
  «... ©ά ζήαη στόν θ,ρΰλο, όχι
  στήν ίστορία...»
  Λόγια τής κομήσοης φόν Φύρ-
  στενμπεργκ για την αύτοκράτει-
  ραν Έλισάβετ, τής οποίας ήταν
  κυρία έιτί των τιμών.
  Ένας ξένος "δΈασχίζει τοΰς
  δρόμους των Αθηνών τής Ιποχής
  τοΰ 'Όθωνος. θά ήμποροθσε άν
  ήθελε, νά τραβήξη κατ' ευθείαν
  πρός τα άνάκτορα. Ό βασιλεύς
  των Έλλήνων είνε ανεψιός τού.
  Άλλά δέν ήρθε γι' αυτόν. Ή αύ-
  λική ζωή των Αθηνών οέν τόν
  ένδιαφέρει, άφ' ου καί είς την
  πατρίδα τού ή αύλική ζωή τόν
  άφινεν αδιάφορον. Είνε ό πρίγ¬
  κηψ Μαξιμιλιανός τής Βαυαυρίας
  έκ ΐής οικογενείας των Μπίρ-
  κενφελντ πού συγγένευε με την
  δυναστείαν των Βιττελσβάχων
  τής Βαυαρίας. Ήταν Ιξάδελ-
  λφος τοΰ βασίλειος τής Βαυα¬
  ρίας Χουοοξιίχου τοθ Α,, μιά
  άπό τίς έ:εροθαλεΤς άδελφές
  τοΰ δποίνν εϊχε πάρΐί) γυναΐκα.
  Ήταν χειμώνας τοΰ 1837. 'Ά-
  φησε την γυναΐκά τού, γιά τή·ί
  όποία δέν έσκοτίζετο καί πολύ
  καί φίλος των ταξιδίων, εφυγε
  γιά την Ανατολή. Είς 'τήν κλασ-
  σικήν γήν τής Ελλάδος δέν τόν
  έφερεν τόσον τό τυχαίον γεγονός
  3τι επί τοΰ ()ρ6νοΌ τοΰ νεοπα-
  γοΰς βασιλείου έβασίλευεν ό α¬
  νεψιός τού 'Όθωνν, δσον τα φιλελ-
  ληνικά τού αΕσθήματα. Ό φιλελ-
  ληνισμός ήταν παράδοσις γιά την
  οικογένειαν των Βιττελσβάχων καί
  τόν συγγενικόν των κλάδον των
  Μπίρκενφελντ. Ό φιλελληνισμός
  τού είχε κινήση Λουδοβΐκον τόν
  Α' τής Βαυαρίας νά δώσΥ; τό
  1Κ52 είς τούς Έλληνας ώς βα-
  σιλέα τόν δευτερότοκον υϊόν τού
  "Οθιονα. Καί ή συμπάθειά τού
  πρός τόν ελληνισμόν, τόν Ικαμε
  νά παραχωρήση μιά άπ' τίς τι-
  μητικώτερες θέσεις τής περιφή¬
  μου Πινακοθήκης τού των Καλ-
  λονών στό πορτραΤτο τής ωραί¬
  ας Έλληνίδος Κατερίνας Μπό-
  τσαρη.
  Ό φιλέλλην βασιλεύς τής Βαυ¬
  αρίας θά έδικαιοΰτο νά περιμένη
  άπό τόν έξάδελφόν τού πού είχεν
  επισκεφθή τάς Αθήνας,^ έντυπώ-
  σεις άπό την αύλήν τοΰ υίοΰ τού
  'Οθωνος Άλλ' ό πρίγκηψ Μαξιμι¬
  λιανός ήταν εας παράξενος τύ-
  πος. Άπέφευγε νά θυμίζη καί
  νά ενθυμήται 2τι ήταν Ινας έπί-
  ροΰνται καί είναι πολιτικοί κατ
  εξοχήν ρεαλισταί, δέν ΰπάρχει
  ά μφιββλία ότι 8ά έδηγηθοΰν εις
  τάς πράξεις καί τάς περαιτέρω ε-
  νερ γείας των από τόν ορθολογι¬
  σμόν καί την αντικειμενικήν άν-
  τιμβτώπισιν των πραγμάτων καί
  βχι άπβ τβν «υρβτβν τής φαντα-
  σί«ς χ«ί των παρ«ιοθήσ«ων.
  σημος. Τοΰ ήρεσκε ν' άναμιγνύε-
  ται, είς τάς χώρας δπου τόν έ"φερ
  ναν τα συχνά τού ταξίδια, μέ τό
  πλήθος καί νά μβλετα την φυσιο-
  γνωμία τοΰ λαοϋ. Εις τάς Αθή¬
  νας άπέφυγε τό άνάκτορον, ανήλ¬
  θεν είς την Ακροπολιν, κατέβηκε
  είς τα κέντρα καί ανεμίχθη μέ τόν
  λαόν. "Υστερα άθέρυβα δπως
  ήλθεν, εφυγεν άπό τάς Αθήνας.
  Έπήγεν είς την Αίγυπτον, καί είς
  τό Κάϊρον άγόρααε τέσσαρα Ά-
  ραπάκια πού βάφτισεν, 8ταν γύρι-
  σεν είς τό Μόναχον.
  * *
  Μακρυά άπό αυτόν τον πατέρα
  πού άπέφευγε την οϊκογένειά τού,
  πίσω είς την ιδιαιτέραν βαυαρι-
  κήν πατρίδα, μεγάλωναν τα παι¬
  δία τού. Έκεΐνο τόν χρ^ο—1837
  —είχεν έλθη στόν κόσμο τό τρί¬
  τον τού παιδί— ενα κοριτσάκι—
  άφ' ού τό 1831 είχεν αποκτήση
  τόν πρώτον υϊόν, τόν Λουδο¬
  βΐκον, καί τόν Απρίλιον τοΰ 1834
  την πρώτη τού κόρη, την Ελένη,
  ΐό τρίτο τού παιδί είδε τό φώς ά-
  νήμερα τα Χριστούγεννα στίς 10
  43' την νύκτα. ΟΕ υπουργοί πού
  είχαν ορισθή ώς μάτυρες, εισή¬
  χθησαν είς τό λευκόν μπουντουάρ
  τής πριγκηπίσσης. Τό δωμάτιον
  ήταν γεμάτο άπό κυρίας καί κυ-
  ρίυζ. "Ολοι θαύμαζαν τό νεογέν¬
  νητον πού τοΰς εδειχνεν ή μαΐα.
  Ιδιαιτέρως έσχολιάζετο τό γεγο¬
  νός ότι τό βρέφος είχε κι' δλας—
  πράγμα πού άναφέρεται καί γιά
  τόν μεγάλον Ναπολέοντα — ένα
  δόντι στό μικρά στόμα. Οί αύλι-
  κοί έσχολίαζαν τό σπάνιον αύτό
  φαινόμενον ώς ενα ιδιαιτέρως ευ¬
  χάριστον οίωνον, τοσοΰτον μάλλον
  δσον τό παιδάκι είχεν ε'λθη είς
  τόν κόσμον τα Χριστούγεννα, καί
  Ιπί πλέον τα Χριστούγεννα έκεΐ¬
  νο τόν χρόνο είχαν συμπέση μέ
  Κυριακήν. Αί γυναΐκες, τ^ρολη
  πτικαί £πως πάντοτε, έπέμεναν
  είς έρμηνείας τοΰ τριπλοΰ οίωνοΰ
  καί έ"λεγαν γιά λογαριασμόν τοΰ
  βρέφους:
  — βά έχη εξαιρετικήν τύχην
  Κάποια στιγμή εζήτησε τό παι¬
  δί της ή υψηλή μητέρα. Τό πήρε
  είς την άγκαλιά της. Τό κύττα
  ξε στά μάτια. Άπό τα βάθη τής
  μητρικής της καρδίας ηύχήθη
  στό παιδί της νά σταθή στή ζωή
  τού εύτυχέστερο άπό την Ιδία
  Διότι ή πριγν.ήπισσα Λουδοβίκα
  δέν ήταν εύιυχής είς τόν γάμον
  της. Είχε πάρη τόν Ιξάδελφόν
  της, άλλ' δχι άπό Ιρωτα. Την Ε¬
  νωσιν των είχαν αποφασίση οί
  γονεΐς των, δταν άκόμη ήσαν μι¬
  κρά παιδία. Αί σχέσεις των δύο
  έξαδέλφων πού ήνώθϊ;σαν μέ
  τα δεσμά τοΰ γάμου, ήσαν ψυ-
  χραί Συνεχίζεται
  ίίς την 2αν σελίδα)
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΖΩΝΤΑΝΕΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ...
  Ό άνθρακος τοΰ λαοΰ θέλει
  πρό παντός νά έχη την εφημερίδα
  τού. Άκόμα καί δταν... δέν φορεΐ
  τα γυαλιά τού. Δέν ουσκολεύεται
  βεβαία νά τα φορίσ^. Άλλά συμ-
  βαίνει νά τα ίχη λησμονήση κά-
  που. Ή εφημερίδα ώστόσο πρέπει
  νά διαβαστή.
  —Οί άπό μηχανής θεοί πληθύ-
  νονται είς κάθε υπόθεσιν... ελεγε
  ρογβΐς Ινας πού παρακολουθεΐ
  συστηματικώς τα καθημερινά
  πράγματα. '
  "Αν λάβωμεν υπ' δψιν καί τόν
  ΰρωπον πού θέλει την εφημε¬
  ρίδα σχεδόν δπως καί την τρο¬
  φήν, ή παρατήρησις είνε άκριβε-
  στάτη Κα! αύτδς άκόμη 2χει τόν
  άπό μηχανής θεόν τού! Ό θεός
  αύτός θά επέλθη—είνε ή κυριολε-
  ξία—άπό τό Ιδιον τραπέζι. Έκεΐ
  ύπάρχει πάντοτε ό χωρίς πρεσβυ-
  ωπίαν άναγνώστης. ΑΙ λοιπόν...
  Εκεΐνος θά αναλάβη νά μεταδώση
  —άφοΰ ένν"/εΐται τα διαβάσει μέ¬
  χρι τελευταίας λεπτομερείας—τα
  νέα τής ημέρας στό διπλανό τού.
  Προχθές παρηκολούθησα μιά
  τέτοια σκηνή εξω άπό Ινα φουρ-
  νάρικο. Συμβαίνει βλέπετε καί τό
  φουρνάρικο, δπως συνηθέστερα
  καί τό φαρμακείον, νά άποτελή
  τόπον συγκεντρώσεως πληροφορι-
  οδοτών, πληροφορουμένων, σχο-
  λιαστών, κριτών, έπικριτών καί
  γενικώς όμηγύρεως άπό πάσης
  απόψεως άξιοπροσέκτου καί σεβα-
  στής.
  —Τί λέει ή εφημερίδα σήμερα;
  ..Ιρωτοΰσεν άνυπομόνως τόνδιπλα-
  νό τού ό καταπλεύσας συνταξιοΰ-

  —"Ωστε θέλεις νά σοΰ τα πώ
  πάλι...
  —"Αμ βεβαία άφοΰ· ξέχασα
  τα γυαλιά μου.
  —Μά τα ξέχασες καί χθές...
  Άλλά ή Ιπανάληψις τής λησμο-
  σύνης δέν εχει σημασίαν. Σημα¬
  σίαν έ"χει 8τι ό διπλανός δέχε¬
  ται καί τώρα νά γίνη ζωντανή
  εφημερίδα Τα τοπικά ζητήματα
  πρώτα-πρώτα άναλύονται άπό τοΰ
  άρθρου μέχρι τοΰ επικαίρου. "Ερ¬
  χεται επειτα ή σειρά τής β' καί
  γ' σελίδος Ά π' έκεΐ συνοψίζον-
  ται, αίτιολογοΰνται καί ύποση-
  μειώνονται έκτός των συνεχειών
  των μυθιστορημάτων καί μερικές
  —θά τό πιστέψετί; — άγγελίες
  καί ρεκλάμες! Ή τετάρτη σελίς
  πάλιν είνε τό φόρτε τοΰ μεταδί-
  δοντος. Τα διεθνή γεγονότα άπο-
  τελοΰν την μαεστρίαν τού. Ένάρ-
  γεια είς δλα καί κριτική είς δλα.
  Είς τό τέλος άναπτύσσονται αί
  προβλέψεις διά τόν πόλεμον ή την
  3ίρήνην. Είς τόν έπίλογον δμιος
  αυτόν 1 συνταξιοΰχος είνε πάν¬
  τοτε κατηγορηματικός:
  —Πάλεμος παιδί μου θά γίνη
  2πως σέ βλέπω καί μέ βλέπεις!
  Ώστόσο ή κατάστασις άπομένει
  άξιοθαυμάστως... είρηνική: Ά-
  κροατής καί όμιλητής χωρίζονται
  σάν δυο καλοί φίλοι: Ό πρώτος
  εύχαριστημένος διότι Ιμαθε τα νέα
  χωρίς νά ·χ.ο<αρχο^ τα μάτια τού.Ό Ήράκλεια Ό κ. Γεν. Διοικητής. Άπό προχθές ευρίσκεται είς Αθήνας ό ύπουργός Γενικάί) Διοικητής Κρήτης κ. Σφακια¬ νάκης μεταβάς είς την πρω¬ τεύουσαν πρός νοσηλείαν. Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ό κ. Σφακιανάκης άναρρωνύων θά έπωφεληθή τής παραμονής τού είς την πρωτεύουσαν διά νά συνεργασθή μετά τού κ ΠρωθυπουργοΟ καί των αρμο¬ δίων ύπουργών διά την διευ¬ θέτησιν καί την οριστικήν λύ¬ σιν των εκκρεμούντων κρητι- κών ζητημάτων. Τό έκδηλωθέν μέχρι τούδε ενδιαφέρον τοΰ κ. ύπουργοΰ διά την θεραπεί¬ αν των άναγκών τής Νήσου μας αποτελεί άσφαλή περΐ τούτου εγγύησιν. Μάζαρυκ. Είς βαθΰ γήρας απέθανε χθές ό μέγας Τσέχος έθνάρ- χης καί πρώτος πρόεδρος τής Τσεχοσλοβακικής Δημοκρατί¬ ας Μάζαρυκ. Ό αποθανών υπήρξε μία πνευματική κορυ- φή καί μία φυσιογνωμία διε- θνοϋς κύρους. Δι' αύτό καί τό πένθος επί τώ θανάτω τού εκ¬ δηλούται είς δλον τόν κό¬ σμον. Ιδιαιτέρως δμως βαρύ είναι τό πένθος τοΰ Τσεχο- σλοβακικοΰ λαοΰ πού χάνει ήδη τόν έλευθερωτήν καί όδη- γόν τού. Καί τό πένθος αύτό συμμερίζεταιέξ ολοκλήρου τό Ελληνικόν έ'θνος τοΰ όποίου ό μεταστάς υπήρξε μέγας φί¬ λος καί πολύτιμος σύμμαχος καί είς τάς πλέον δυσκόλους στιγμάς. Ή Νεάπολις. Μέ γοργόν ρυθμόν συνεχί- ζονται αί εργασίαι πρός έξω- ραϊσμόν τής Νεαπόλεως. Τό πρώτον τμήμα τοΰ Τουριστι- κοΰ μεγάρου άποπερατθΰται ήδη. Αί παλαιαί οίκοδομαί τής κεντρικής όδοθ κατεδαφΐ- ζονται διά ν' άνεγερθοθν ώ- ραΐαι, μεγαλοπρεπεΐς, μέ σύγ¬ χρονον αίσθητικήν εμφάνισιν. Τό πρόβλημα τής υδρεύσεως λύεται ήδη χάρις είς την το- ποθέτησιν μεγάλης άντλΐας ε¬ πί τοΰ άνορυχθέντος φρέατος. Καί έκ παραλλήλου γίνεται σκέψις διά την ανέγερσιν είδι- κοΰ μουσειακοΰ οίκήματος διά την στέγασιν των άρχαιοτή- των. Κατ' αυτόν τόν τρόπον ή Νεάπολις έξελίσσεται είς μίαν πόλιν άξιόλογον άπό πά- δεύτερος εύχαριστημένος άπό τόν εαυτόν τού είς τόν οποίον ανεκά¬ λυψε έξαιρετικά προσόντα ζων- τανής εφημερίδος. Υπήρχεν άκό¬ μη καί ένα τρίτος εύχαριατημέ- νος: ό άγράμματος. —Έθιάβασα κ' έγώ εφημερίδα σήμερα, άν καί είμαι άγράμμα- τος.. Ό προορισμός καί ή σημασία τοΰ τύπου δέν μπορεΐτε νά πήτε δτι δέν έξυψώθησαν Ιδώ. Καί μέ τόν καλύτερον τρόπον ♦ * * Είνε ή πλησμονή των σοβαρών γεγονότων πού κατέστησαν τα τε¬ λευταία χρόνια την εφημερίδα απαραίτητον; Είνε ή ανάπτυξις κάθε κοινωνικοθ άτόμου ή όποία επιβάλλει την γνώσιν δλων των γεγονότων; Είνε ή θέσις τοΰ οϊ- κονομικοΰ παράγοντος ώς κεφα- λαιώδους σημασίας ζητήματος, Δέν μπορεΐ νά καθορίση κανείς ακριβώς. Έν πάση περιπτώσει ή ζωντα¬ νή εφημερίδα είνε μία έξήγησις... Ό λαός στό βάθο; τού παραμένει ο·ί][ΐερο—πρ^ παντός σήμερον— φιλομαθέστατος. Ί1 θετική ψυχο- λογία τού καί ή νοητική τού πρόοοος είνε ζήτημα γεγονότων. Έκεΐ καί μόνον Ικεΐ, είνε δυνα¬ τόν νά άσκηθή —καί νά άποδει- χθή—τό κριτικόν τού πνεΰμα. Ή ζωντανή εφημερίδα ποΰ συναντάτε στό καφενεΐο δπω; καί σέ κάθε μαγαζί είνε μία γενικωτάτη περί τούτου άλήθεια. Άλλά καί μία" άψευδής διαπίστωσις τή; μότητος τοΰ τύπου ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Ι;,
  2
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον διά τε¬
  λευταίαν φοράν ή θαυμασία ται.
  νία: «Τΰψεις τοΰ παρελθόντος».
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον ^Τό λα-
  χεΐον τής άγάπης·
  σης απόψεως. Λαμβανομένων
  δ' ύπ' δψιν καί των ψυσικών
  της καλλονών, ή διαμονή είς
  αυτήν καθίσταται πλέον ίδεώ-
  δης.
  Ή Έλληνογίρμανική.
  Μεταξύ της Γερμανικήν Κυ¬
  βερνήσεως καί τής έν Βερολί¬
  νω 'Ελληνικής άντιπροσωπεί-
  ας υπεγράφη προχθές νέα έμ-
  πορική σύμβασις. Διά τής συμ¬
  βάσεως αυτής μειοΰνται ση-
  μαντικά, διά λόγους συναλ-
  λαγματικοΰς προφανώς, αί είς
  Γερμανίαν εΐσαγωγαΐ μσς.
  Πάντως ελπίζομεν δτι είδικώς
  διά τα κρητικά προϊόντα οί
  περιορισμοί των είσαγωγών
  δέν θά ('εΐναι πολύ μεγά-
  λοι. Διότι ώς γνωστόν ή με-
  γαλυτέρα άγορά καταναλώσε¬
  ως των προϊόντων μας υπήρ¬
  ξεν άνέκαθεν ή γερμανική
  καί δέν είναι εΰκολον φυσικά
  νά την αντικαταστήσαμεν μέ
  άλλην.
  Προνοια.
  Τό υπουργείον τής Προνοί
  άς έλαβε μίαν απόφασιν ά
  ληθινά πολιτισμένην: Νά όρ
  γανώστ) την περίθαλψιν τού
  κοινοθ' καί ιδία των άπόρων
  καί ένδεών προκαταβολικώς
  διά την περίπτωσιν των θεομη
  νιών καί των άπροόπτων δυ
  στυχημάτων. Καί πρός τόν
  σκοπόν αυτόν θά προμηθευθή
  σκηνάς καί κλινοσκεπάσματα
  καί θά οργανωθή παντοϋ συ-
  νεργεΐα περιθάλψεως καί σω¬
  τηρίας των κινδυνευόντων. Ευ¬
  χόμεθα νά μην πσραστή ποτέ
  άνάγκη χρησιμοποιήσεως των.
  Άλλ' είς Ινα τόπον πού πλήτ-
  τετοι κάθε τόσον άπό σει
  σμούς, πλημμύρας καί άλλας
  θεομηνίας, ή λήψις των μέτρων
  αυτών ήτο πράγματι δπωσδή-
  ποτε έπιβεβλημένη.
  Τό Μουσείον.
  Έντός όλίγου άποπερατοΰ-
  ται τό πρώτον ' τμήμα τοΟ τε¬
  ραστίου οίκοδομικοΰ συγκρο-
  τήματος πού θ' αποτελέση τό
  νέον μέγαρον τού Μουσείου
  μας. ΈλπΙζεται δέ δτι μετά
  Ενα μήνα θά καταστή δυνατή
  ή μεταφορά των άρχαιοτήτων
  είς αύτό. Κατ' αυτόν τόν τρό¬
  πον οί θησαυροί τοϋ Μινωϊκοϋ
  πολιτισμοϋ θά έξασφαλισθοϋν
  άπό παντός κινδύνου καί ή
  πόλις μας θ' αποκτήση, έ'να
  Μουσείον άπό πάσης απόψε¬
  ως μοναδικόν είς τόν κόσμον.
  Διά τό νέον Μουσείον δμως,
  τοΟ όποΐου ή δαπάνη διά την
  ολοκληρωτικήν αποπεράτωσιν
  προβλέπεται δτι θ' ανέλθη είς
  30 καί πλέον έκατομμύρια
  θά γράψωμεν λεπτομερέστε
  ρον είς προσεχές φύλλον μας
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρβλόγβς—Ψυχί ατρβς
  Τμημκτάρχης Ίατρός
  Δημβσ. Ψυχιατρβίου Αθηνών
  Δέχεται έν τω ϊατρείφ τού
  όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  Ό
  Έμμ, Ι. Αλεξάκης
  ΈκΐϊαιδέυθεΙς είς Παρισί¬
  ους ανβλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έττιστήμης.
  Έπίσης όδοντοσΐοιχίας κα'ι
  κορώνές έκ διαφόρων μετάλ
  λίον— κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώουνσς των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91,
  Ίΐιιιιιιιιθιιι··!·
  Α1γβκτι·νπΐ$ "Ελλην άνεξάρτη
  τος οΐκονομικώς ζητεί ννά έργα
  σθ(| παρά σοβαρώ μόνον οίκω-
  άμισθεί, επί συμμετοχί} κέρδη. Ά,
  νωτέρας μορφώσεως 'πείρας έμ
  πορικής, βιομηχανικής. Μεώτερα
  μέθοδοι οργανώσεως, ίκανώτατος
  άλληλογράφος Γαλλικής, 'Αγγλι
  κη λογστής Σγέσ έν Αΐγύ
  άλληλγράφ
  κης. λογιστής
  πτφ, Εύρώπη.
  έξ
  Γαλλικής, Αγγλι
  Σγέσεις έν Αΐγύ
  Ευχέρειαν ταξιδί
  Άθέ ΑΒ
  πτφ, Εύρώπη. Ευχέρειαν ταξιδί
  ών έξωτερικον.Άπευθυντέον: Α.Β
  «'Ανόρθωοιν»,
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναϊκα τοϋ θρύλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Τραβοΰσαν ό καθένας τόν ΖρόΐΊ
  τού. χωρΐς αύτό νά τούς ίμποδίσγ;
  ν' άποκτήσουν πολλά παιδία.
  Ή πριγκήπισσα Λουδο^ίκα δέν
  ηϋχετο στήν κόρη της την τύχη
  την δική της. Τυχηρότεραι άπό
  αυτήν στάθηκαν αί δύο μεγαλείτε-
  ραι άδελφαί της: Ή θεληματική
  ν.αί φιλόδοξος Σοφία ποϋ τό 1824
  είχε νυμφευθη" τόν άρχιδοθκα
  Φραγκίσκον Κάρολον τής Αυστρί¬
  ας, καί μιά ήμέρα είχεν ελπίδας
  νά γίνη αΰτοκράτειρα Ή ά"λλη ά-
  δελφή της, ή Μαρία έ'γινε [ίασίλισ-
  σα τής Σαςιονίας. Των άδελφών
  της την τύχη, καί δχι την ιδικήν
  της, ηϋχετο είς την μικρά της κό¬
  ρη. Ποιό όνομα θά τής έδιδε; Την
  βάφτισεν ή βασίλισσα τής Πρωσ-
  σίας Έλισάβετ καί τής Ιδωσε τό
  οικό της δνομα. Ή μητέρα της δ¬
  μως καί έν γένει οί οΙυ,ιΧο'ι της
  οέν" την φώναζαν Έλισάβετ. Την
  ώνόμαζαν χαϊδευτικά Σίσι.
  Τα χρόνια περνοθσαν. Ό πρίγ¬
  κηψ Μαξιμιλιανός τόν περισσότε¬
  ρον καιρό λείπει στά ταξίδια τού.
  Άλλά καί δταν ευρίσκεται είς τα
  Μόναχον κατορθώνει νά είνε άπο-
  μεμονωμενος άπό την οΕκογένειά
  τού. Περιστοιχισμένος άπό την
  παρέα των φίλων τού πού διάλε-
  γε κατά προτίμησι άπό την άστι-
  κή τάξιν, γλεντοθσε σέ άτέλειυ>τα
  συμπόσια.
  Είς στιγμάς νηφαλιότητος έ'γρα-
  φε στίχους πού άλλωστε ήσαν
  μέτριοι. Καμμιά ψορχ θυμόταν
  πώς είχε παιδία. Τδτε πήγαινε
  καί τα εύρισκε, τα ξεσήκωνε ά-
  πά τα μαθήματά τους, καί κα-
  τέβαινε μαζί τους ν.άτω στό ωάρ-
  κο τοΰ θερινοθ τού άνακτόρου
  στήν έξοχή, στό Ποσσενχόφεν,
  κοντά σέ μιά λίμνη περιστοιχι-
  σμένη άπό λόφους σκεπασμένους
  μέ δάση, είς απόστασιν 28 χιλι-
  ομέτρων Ιξω άπό την Βιέννη.Έ-
  παιζε μέ τα παιδία τού κυνηγητό,
  κρυφτό, ή τα άφινε καί σκαρφά-
  λωναν στά όπωροφόρα δένδρα ά-
  πογυμνώνοντας άπά τίς ώριμες ί-
  πωρες τα κλαδιά των. Ή άγαπη-
  μένη τού ήταν ή Σίσι, γιά την
  οποίαν έκαυχάτο πώς τοΟ ώμοίαζε
  περισσότερον άπδ δλα τα παιδία
  τού είς τόν χαρακτήρα. Ή άλή-
  θεια δμως ήταν πώς ή Σίσι ήταν
  ή εύνοουμένη δλων. Είς ηλικίαν
  έννέα έτών κάθε άλλο ήταν παρά
  ώραία, άλλά είχε μιά άκαταμά-
  χητον γοητείαν. Τής Ικαναν δλα
  της τα χατήρια, γιατί κανείς δέν
  μποροθσε νά τής αρνηθή τίποτε.
  Τόσον ήξερε νά γίνεται συμ,παθη-
  τική. Κάθε ψορά. πού τα άδέλφια
  της ήθελαν νά ζητήσουν άπό την
  μητέδα τους μιά χάρι, αύτήι ϊ-
  στελλαν νά μεσολαβήση.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  [ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ


  2 Διά τελευταίαν φο-
  . ράν ή θαυμασία ται-
  ■ νΐα:
  ΙΤΥτΕΙΣ ΤΟΥ
  Σ
  ■ Μέ την
  ■ 'Ελίζα Λάντι
  ■ Καΐ τόν μεγάλον καλλι-
  ■ τέχνην:
  ■ Κ. Τέηλορ
  ■ Μιά κινηματογραφικπ άπο-
  ■ κάλυψις.
  2 'Εχτβς προγρκμματος ΟΥ-
  ■ ΦΛ Ζουρνάλ.

  ■ ΑΥΡΙΟΝ
  ■ Ή έμιλοΰοα 'Ελληνική
  ■ τοηνία:
  ΪΒΟ1ΝΙΑΚΟΙ
  ΕΡΩΤΕΣ
  2 Τραγοΰίια τού ζ«υ
  ■ 'Επιτροηάκη
  ■ Μουσική:
  ■ Σπάδη Λάβδα
  ίί.
  Ή Ζωή ττού ττερνα
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Σκεφθήτε ήδη την έπιστροφη σας
  είς την πόλι. * ******* *
  Μόδα καί έποχή.
  Άϊτό τού βρόνου
  είς την λαιμητόμβν.
  ΝΙΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙίίΑ --
  Είμεθα ήδη στήν έπάνοδο απο
  την έξοχή γιά τόν περισσότερο
  κόσμο! Μην κλάψετε τίς χαμένες
  διακοπές -- πρός τί; — σκεφθήτε
  μάλλον:
  Γέλος θά μτΐορέσωμε νά ζήσωμε
  στήν πόλι, Ιπειτα άπό μιά μακρά
  άνάπαυσι μέ νέας δυνάμεις.
  Έπωφεληθήτε λοιπόν κυρίες
  άπό την άνανεωθεϊσα δραστηριό-
  τητά σας διά νά πάρετε ωραίας
  άποφάσεις κα'ι κυρίως φροντίσετε
  νά είσθε χαριτωμένες
  Σας χρειάζετε έ'να φόρεμα πού
  θά φορέσετε άμέσως, £να φόρεμα
  άρκετά έλαφρά άκόμη διά τάς ω¬
  ραίας ημέρας τοΰ Σεπτεμβρΐου,
  πού θά είναι έν τούτοις φθινοπω-
  ρινό μοντέλλο.
  Εάν είσθε άρκετά προβλεπτι-
  κή διά τό μέλλον θά μπορέσετε
  νά τό χρησιμοποιήσετε γιά δλη
  τή σαιζόν.
  Στή γαρδαρόμπα σας είνε άπα-
  ραίτητο ένα ταγιέρ ή Μνα ντέ——ι-
  ές. Όσο γιά ύφάσματα, δχετε την
  έκλογή μεταξύ δλων των ελαφρών
  μαλλίνων ύφασμάτων. Ή φανέλλα
  έλαφρώς ριγέ, τα γνωστά κρέπ—
  ντέ λαΐν καί τα λοιπά. Γιά χρω-
  ματισμούς, θά προτιμήσετε μάλ¬
  λον φωτεινούς, τα γκρί, τα μπέζ.
  Σέ άπλό κόψιμο, άρκετά σπόρ.
  Γιά στολίδι μία έσάρπα, μία ζώ-
  νη ευθύμου χρώματος. Ή φοΰστα
  μπορεΐ νά είνε πλισσέ, αϋτό θά
  τής προσδώση καποιο νέο τόνο.
  Στό πρώτο κρύο ρίψετε στούς
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επανήλθεν έξ "Αθη¬
  νών ό Έπιθεωρητής τής Άγροτι-
  Κής Τραπέζης κ. Πδνος Κοκκέβης,
  —Αφίχθησαν είς την πόλιν μας
  οί κ κ. Άριστομένης Μιστίλογλου
  "Ιωάν. Σταφυλάκης καί Έμμ. Φι-
  λιππάκης- ,
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Ό κ. Λαμπης Πα-
  νιαδάκης άνεδέξατο προχθές τό
  άγοράκι τοΰ κ. Ανδρ. Φλουρή ονο¬
  μάσας αύτό Δημήτριον.
  —Έπίσης την ίδιαν εσπέραν ό
  κ.Γεώρ. Κανάκης άνεδέξατο τό χά
  ριτωμένο κοριτσάκι τοϋ ίδίου ο¬
  νομάσας αύτό Χρυσοθλαν. Νά τοίς
  ζήση. Μ· Μ·
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Απεβίωσεν αιφνιδί¬
  ως καί εκηδεύθη προχθές έν συρ-
  ροή πολλοΰ κα'ι έκλεκτοΰ κόσμου
  ό "Εμμανουήλ Δημάκης έκ των
  παλαιοτέραν έμπόρων τής πόλε¬
  ώς μας.'Ο μεταστάς έξετιμάτο υπό
  των συναδέλφων τού καί γενικώς
  τής κοινωνίας μας κα'ι διά την έ-
  » ™υ » ι^^ ^ΡΨ-..... , ■ , , , η νΓί , παγγελματικήν τού δράσιν καί
  "Αλλο πολυχαριτωμένο μοντέλ- σθουμε για τα γεγονότα κα-, &ιά την καλωσυνην τΟυ. Η_-Ανορ-
  λο γιά τή περίστ'ασι είναι ενα ά-1 θοδηγοϋντες την πορείαν θωσις» συλλυπειται θερμώς τους
  ώμους σας έ'να γουναρικό. Μπο-
  ρεΐτε μάλιστα νά χρησιμοποιήσε-
  τε αύτά τα έλαφρά σΰνολα καί
  210ον
  τόπειό χρήσιμ'ο καί πρα'κτικό άπό ι τες: ή ψορολογία,
  αύτά τα · τρουά—πιές» ταγιέρ καί Ι π[αι 6 στρατός, ό
  έπανωφόρι, πού δέν εΤσθε διόλου
  ύποχρεωμένες νά είνε άσσορτί,
  κα'ι πού έν τούτοις συμφωνοΰν.
  Άλλά μπρός σέ μιά τέτοια
  παρατολμία, μπρός στήν ώ-
  «τέσσερες
  καλπσζαν-
  ή χρεωκο-
  χειμώνας»
  Κοινωνικά.
  δτι «πρέπει
  άπόφασι...
  νά πάρωμε μίαν
  νά προετοιμα-
  πογευματινό φόρεμα ποϋ θά φο-
  ρεθή τώρα μόνο τού καί αΰριο θά
  τό κρύψετε κάτω άπό τό γουναρι-
  κό περιμένοντας νά τό χρησιμο¬
  ποιήσετε δλο τό χειμώνα μέσα
  άπό τό παλτό
  Γιά νά τό κάμετε άπογευματι-
  νό θά τό κόψετε άπλό, άλλά πάν-
  τοτε μέσ' τούς δρους τής τελευ¬
  ταίας μόδας.
  Γιά ύψάσματα £χετε τα έλαφρά
  μάλλινα καί ιδιαιτέρως τα κρέπ—
  ρομαίν μάλλινα, ποθ είνε ύπέροχα.
  Γιά τάν χρωματισμό σκεφθήτε
  άπό τώρα τό συνδυασμό μέ τίς
  γοΰνες σας κα'ι τό έπανωφόρι σας.
  Ωρισμένα, μπλέ, γκρενά τ] πρά-
  σινα συμφωνοΰν μέ δλες τίς άπο-
  χρώσεις των γουναρικών.
  "Εάν άμφιβάλλετε, ύπάρχει τό
  μαΰρο ποΰ άν καί κρΐμα νά φορε-
  θή άπό τώρα στόν ήλιο—διότι πρα-
  σίνίζει ή κιτρινίζει—σάς έξασφα-
  λίζει δμως πάντοτε μιά πολύ μο-
  δέρνα έμφάνισι
  ίί Ντιστεγκέ
  των», «δτι ό έμφΰλιος πόλε-
  μος είνε βέβαιος καί ϊσως ά-
  ναγκαΐος», ή καρδιά τής Μα¬
  ρίας— Άντουανέττας έχτυποΰ-
  σε δυνατά.
  —Πώς ό Μιραμπώ ή κάθε
  σκεπτόμενος άνθρωπος μπο¬
  ρεΐ νά πιστέψη δτι θά έλθη
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 1.
  123456 7
  13 14 15
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) Κενόν φυσικόν ή τεχνιτόν.
  2) Στοιχείον τοϋ ανθρωπίνου
  οώματος.
  3) Σΰνδεσμος ΰποθετικός— Προ-
  τρεπτικόν μόριον.
  4) Τό αστυ τοΰ Δ,ονδίνου— Ό¬
  ρος βιβλίχόν.
  5) "Αρθρον—Μέρος τοΰ προσώ-
  που— 'Αθηναϊκή <5οός. β) "ΟπΧον αμύνης ωρισμένων έρ- πετων. — Άρχαία θεά. — Θάλασσα (άρχ(. 7) Μία των Δωδεκανήαων (αίτ.). —Στενάς απάγονος (κλητ(. — Χρο¬ νικόν έπίρρημα. — Μόριον προ- ζασαύμενον ό'ρκου των άρχαίων. 8) ΣνμπερασματΐΗΟς αννδεαμος. —Δεύτερον μέρος ηροοταγής των Ααχεδαιμονίων γυναιχών. — "Ονομα γυναικείον (ξεν.(. — Τρέχω. 9) Θε Ας τής Αίγυπτον. — Παγώ· νει κανείς σ' αυτόν (ξεν.). — Κάθε γυναίκα θά ήθελε νά είναι. — Προ- τρεπτικόν μόριον. 10) Τίχλος Λίθιοπικός. — Ψάλ- λε (καθ.(. — Χρώμα (ξεν.). 11) 'Ερωτηματικός σύνδεσμος.— Περίφημος έταίρα. — Γράμμα τοϋ '^λληνικοϋ άλφαβήτου. 12] ΕΙδιχή κατοικία των φυτών (ξΐν.). — Άρχαία θεά. 13) Άνθη (πληθ.(. — Προτρε- πτικόν μόριον. 14) Έποχη τον ίτονς. 15) Τοΰαΰτοΰμεγέθους [πλη&.). ΚΑΘΕΤΩΣ 1) "ΑγγΙος ναϋαρχος. 2) Χρονιχη μονάς. Μ■■■■■■!■■*■■■■■■■■*—■ ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Νέο ι μοδέρνοι χρωμα- τισμοί. Αί τιμαί μας είνε αί καλύτεραι. ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Όύός Άγίου Μηνά. 3) Έρωτηματιχήάντωννμΐα.—Αι'- γυπτιος θεός. 4) Ίρλανδός συγγραφεύς. — Άρ¬ χαία έταίρα. 5( "Αρ&ρον. — Βάσις της τρο- φής μας. — Έρωχηματιχός σύνδε¬ σμος. β) Νότα μουοιχής. — Έποχή τον ετονς. — .Προτάσσεται πολλών δνομάτων ξενιχων. 7) Μονάς ήλεχςριχής άντιοτάσε- ως. —Τρόπος ανγχροτήσεως. — Συμ- περασματικός αννδεαμος. — Ύπο- θετικός σύνδεσμος. 8) ΈχΙάπη άπο τόν Προμη&έα. — Όρι>εον μν&ιατορηματιχόν.— Έν-
  θυμίζει κάθε τι ευχάριστον. — Ά-
  παραίτητος είς νυκτερινάς πομπάς'
  9) Άναφοριχή άντωνυμία. — Ζώ¬
  ον ο'ιχόαιτον. — Άρι&μητιχόν
  (δοτ.). — Θεός τής Αίγυπτον.
  10) Γαλλιχή λοντρόπολις [ξεν]
  — Ή χαραυγή. — ©εά τοΰ "Ολύμ¬
  που.
  11] Ύπο&ετιχος αννδεαμος. _
  Πρώτον μέρος όνόματος τέως πρω¬
  τευούσης. — Λεπτόν νήμα ζωϊκόν ή
  φυτικόν.
  12] Άόριστος άντωννμία. — "Αλ¬
  λοτε διευθυντής τής αατυνομίας των
  Παρισίων.
  13] Έπίρρημα χρονικόν. —
  Γράμμα τον ΈλΧηνιχον άΧφαβήτον.
  14] "Οτι ερωτώμεν νά μά&ωμεν.
  — Ή ροδοδάχτνΧος θεά τής Αννης.
  ΣΗΜ. Τό χαϋ·αντό σταυρόλεξον
  άποτελοϋν τα λευκά
  τραγωνίδια.
  και μαυρα τε-
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός Εΰαγγελισμοΰ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω
  ίατρείφ τού όδός (Πλατειά-
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ
  τής όδοθ Καγιαμττή.
  τβραι έπιοκέψεων 9-12 4-6.
  Πωλεϊται είς τιμήν εύκαιρίας ό-
  όκληρος ή σειρά τής έγκυκλο-
  αιδείας Μακρή. Πληροφορίαι
  λόκληρος
  παιδείας
  παρ' ημίν.
  Κητοϋνται μία ή δύο οίκότρο-
  φοι (μαθήτριαι) παρά καλής οΐκο-
  γενείας. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ρεΐ νά πιστέψη δτι θά η.φρ
  ποτε ή στιγμή νά προκαλέση , ν^του τόν^
  ρ ίαεΐΓ τόν έαφυλιο πολεμο ι *
  οίκείους τοΰ έκλιπόντος φίλου της
  εύχομένη αύτω την γαϊαν έλα-
  Φράν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Αίσθάνομαι
  την υποχρέωσιν νά εύχαριστήσω
  καί δημοσία θερμότατα τόν διακε¬
  κριμένον έπιστήμονα ιατρόν κ.
  Έμμ. Μανδαλενάκην ό οποίος μέ
  επιστημονικήν πείραν καί βαθΰ
  ενδιαφέρον, έ'σωσε έκ βεβαίου θα-
  καταδικασθέντα
  αε εμείς τόν έμψύλιο πόλεμο;
  άπαντοϋσε μέ τρόμο.
  Έχαρακτήριζε τό σχέδιό
  τού «τρελλό άπό την μίαν ά-
  κρη στήν άλλη». Ή δυσπιστία
  της έ'ναντι τοϋ άνθρώπου, ό
  οποίος ήταν ε/τοιμος νά χρη-
  σιμοποιήση δλα τα μέσα, ά¬
  κόμη κα'ι τα ποιό φρικτά, έγι-
  νόταν σιγά-σιγά άκατανίκητη.
  Άδικα ό Μιραμπώ ηϋχετο
  «νά πέστι έ'νας κεραυνός ττού
  νά ξυπνήση τόν θλιβερό λή-
  θαργο τής Άύλής». Δέν τόν
  άκουαν. Σιγά-σιγά ή όργή τού
  εναντίον αυτής της άδρανεί-
  ας έσμιγε μέ περιφρόνησι πρός
  τό «βασιλικό κοπάδι» πού έ-
  περίμενε καρτερικά νά έλθη 6
  μακελλάρης. Εΐχε πιά κατα-
  λάβη πώς ό αγώνας τού ήταν
  μάταιος. Άλλά ή πάλη ήταν
  τό στοιχεΐό τού. Χαμένος άν-
  θρωπος ό ϊδιος έπολεμοΰσε
  γιά μιά χαμένη ύπόθεσι. Καί,
  καθώς τόν παρέσυρε τό κθμα,
  έξαπέλυσε γιά τελευταία φο-
  ρά πρός τό βασιλικό ζεΰγος
  μίαν άπεγνωσμένη προφητεία.
  —Βασιληάς αγαθάς, άλλ'
  άδύνατος βασίλισσα άτυχη!
  —έλεγεν ό Μιραμπώ. Νά ή
  φρικτή άβυσσος δπου σας ω¬
  δήγησεν ή ταλάντευσις μετα¬
  ξύ μιάς τυφλής έμπιστοσύνης
  καί μιδς ύπερβολικής δυσπι¬
  στίας! Μιά ύστάτη προσπα¬
  θεία μάς άπομένει. Είτε ά-
  δρανήσωμεν, είτε άποτύχω-
  μεν, νεκρικός πέπλος θά κα¬
  λύψη τούτη την αύτοκρατο-
  ρία. Ποία θά είνε ή συνέχεια
  τού πεπρωμένου της; Ποθ θά
  πάη αύτό τό σκάφος, κτυπη-
  μένο άπό κεραυνό καί δαρμέ-
  νο άπό τή θΰελλα; Δέν τό ξέ-
  ρω. Άλλ' άν τυχό γλυτώσω
  έγώ άπό τό γενικό ναυάγιο,
  θά λέω πάντα μέ ύπεηρφά-
  νεια στό καταφύγιό μου: «'Ε-
  κινδύνευσα νά χαθώ γιά νά
  τούς γλυτώσω δλους. Δέν τό
  θέλησαν».
  Δέν τό· θέλησαν. Άλλά ό
  Μιραμπώ έπωλεμοΰσεν Μως
  την τελευταία στιγμή—τόν έ-
  κέντριζαν ή άγάπη τού πρός
  την πάλη καί ή παράτολμη ά-
  λαζονία τού. "Υποπτος στόν
  λαό, στήν Αύλή, στήν έθνοσυ-
  νέλευσι, ήταν μέ δλους καί
  συγχρόνως εναντίον δλων. Μέ
  τό σώμα ρημαγμένο άπό τα
  πάθη, τό αΤμα άναμένο άπό
  τόν πυρετό, έσερνόταν μέσα
  στόν στΐβο γιά νά εξακολου¬
  θήση νά επιβάλη τή θέλησί
  τού στά χίλια διακόσια μέλη
  τής συνελεύσεως. 'Έπειτα,
  τόν Μάρτιον τοΟ 1791—επί ό-
  κτώ μήνες ύπηρετοΰσε τόν βα-
  σιληά καί την έπανάστασι—
  τόν έκτύπησεν ό θάνατος.
  Πρό όλίγου είχεν έκφωνήση
  ^ναν μεγάλο λόγο, τόν τελευ-
  ταΐο, οί γραμματεΐς τού έ-
  γραφαν, όπως συνήθως,
  ής, ς
  τη νύχτα δσα τοΰς ύπηγόρευ-
  εν. Ό ϊδιος επέρασε την τε¬
  λευταία τού νύχτα μέ δυό
  τραγουδίστριες. Κ' επί τέ-
  λους ή καταπληκτική δύναμις
  τοϋ γίγαντος έ'σπασεν. Ό
  δχλος έμαζεύθηκε μπροστά
  στό σπίτι τού γιά νά μάθη
  αν ή καρδιά τής έπαναστάσε-
  ως έχτυποϋσεν άκόμη. Τρια-
  χόσιες χιλιάδες άνθρωποι η¬
  κολούθησαν τό φέρετρό τού.
  Διά πρώτη φορά τό Πάνθεον
  άνοιξε τίς πύλες τού γιά νά
  εΰρη έκεΐ μέσα 6 νεκρός την
  αιωνίαν ανάπαυσιν. Αιωνίαν!
  Μετά δυό χρόνια, δταν ανε¬
  καλύφθησαν αί σχέσεις τοϋ
  Μιραμπώ μέ τό βασιληά, άλ-
  λο διάταγμα ϋσυρεν άπό την
  κρύπτη άλυωτο άκόμη τό
  πτώμα καί τώρριξε στά σκυ-
  λιά...
  (συνεχίζεται)
  Ι υϊόν
  ο,ου πάσχοντα έκ πλευρίτιδος μετ"
  έπιπλοκών βαρυτάτας μορφής.
  Ό ευγνωμονών πατήρ
  Μιχ. Α. Τζανάκης
  Γύρω στήν πόλι.
  Ένώ πρό ημερών έπεσεν ή πρώ-
  τη φθΊνοπωρινή[ βροχή ώς δάκρυα
  άποχαιρετισμου τοΰ Θέρους, άπό-
  τομα ενέσκηψε ό λίβας την Δευ¬
  τέραν καί μετέβαλεν είς φλεγο-
  μένην ζώνην τής Άφρικής τόν τό¬
  πον μας.
  —Τό θερμόμετρον εσημείωσε
  τό ρεκόρ τής έφετεινής ζέστης ά-
  νελθόν είς τούς 40 βαθμούς.
  —Καί οί συμπολίται έ"θεσαν κα'ι
  πάλιν είς διαθεσιμότητα τα χει-
  μερινά ήδη πού εΐχαν άνακαλέσει
  έν όψει τοΰ χειμώνος.
  —Ή άφιξις των Γάλλον καί
  Αγγλων έκδρομέων μέ τό τουρι-
  στικόν ^Πατρίς» ϊδωκε πάλιν προ¬
  χθές όψιν κοσμοπολιτικήν είς τό
  Κάστρο μας.
  —Έννοεΐται δτι δέν λείπουν
  ποτέ οί ξένοι άπό την πόλι μας
  την εποχήν αυτή, έντός των ημε¬
  ρών δέ άναμένεται καί ίχλλο του-
  ριστικόν μέ πλήθος ξένων περιη-
  γητών.
  —Χιλιάδες κόσμου, ιδίως έκ τής
  πόλεως συνεκέντρωσε χθές ή έκ-
  κλησοθλα τοΟ τιμίου Σταυροΰ ή
  γνωστή ώς «Σταυρωμένος·.
  —Δέν έ"λειψαν δέ κα'ι οί «τασι-
  μάριδες» ιΐού μετέβησαν ώς έκεΐ
  πεζοί καί...ξυπόλητοι.
  —Άλλά κα'ι κίνησις μεγάλη πα¬
  ρετηρήθη είς την αγοράν μας χθές
  καί κατανάλωσις μεγάλη έπίσης
  σαρακοστινών.
  --Καί γάρ ή ήμέρα τού σταυ¬
  ροΰ έχει καθιερωθτϊ ώς ήμέρα νη-
  στείας καί προσευχής.
  —Άπό προχθ&ς ήρχισεν ή άσφαλ-
  τόστρωσις τής δδοΰ 1897 άπό
  πλατείας Κορνάρου (Βαλιδέ Τζα¬
  μί) πρό την πλατείαν Νικηφόρου
  Φωκά (Μεϊντάνι).
  —Ή -Ανάρθωσις* δέν εξεδόθη
  χθές λόγω των γενικών άνακαινί-
  σεών της.
  — "Ηδη άπό σήμερον μέ την νέ¬
  αν αρτίαν εμφάνισιν της, δίδει είς
  τάς άναγνωστρίας καί τοΰς ανα¬
  γνώστας της £να άκόμη υπέροχον
  ιστορικόν άνάγνωσμα την «Έλι¬
  σάβετ, την γυναίκα τού θρύλου»
  ε"να πραγματικόν άριστούργημα
  τοϋ όποίου την παρακολούθησιν
  συνιστώμεν ιδιαιτέρως.
  —Μία άλλη καινοτομία τής ε¬
  φημερίδος μας είναι καί ή καθιέ-
  ρωσις καθημερινού σταυρολέξου.
  —Τα σταυρόλεξα αύτά γραφό¬
  μενα άπό εκλεκτόν ειδικόν συνερ
  γάτη μας θά χρησιμεύουν καί είς
  τό νά περνοθν εύχάριστα τίς ώ-
  ρες των οί αναγνώσται άλλά καί
  είς τό νά πλουτίζουν τάς γνώσεις
  των μέ τάς λύσεις των.
  —Ό Δήμος μας απεφάσισε νά
  διαθέση συμπληρωματικήν πίστω¬
  σιν 50 χιλ. δρ. διά τό πράσινον,
  την φύτευσιν νέων δενδροστοιχι-
  ών καί την συντήρησιν των κή-
  πων.
  —Έκ παραλλήλου τό δημοτι¬
  κόν συμβουλιον πρόκειται νά έγ-
  κρίνη καί νά θέση είς εφαρμογήν
  έντός όλίγου τό όλοκληρωμένον
  πρόγραμμα έξωραισμοϋ τής πό¬
  λεως.
  ■ ■■■■■■■■εί ·*ειπ ■«■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο ερνον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  105βν
  Έπεφώνησε δέ τουτο άδιαΦόρως, καΐ ώς έχων
  είς άλλό τι ένησχολημένον τόν νοΰν άλλ' ή καλο-
  γραΐα έπάγωσε προαισθανομένη έκ τούτων δλων
  άγνωστον τι απαίσιον.
  —Είμπορώ νά την ίδώ; ηρώτησεν ό κ. Μαγδαλη
  νής.
  —Δέν θά φέ,ρετε τό παιδί της, ετόλμησε τέλος
  νά ερωτήση ή καλογραΐα.
  —Βεβαιότατα, άλλά χρειάζονται δύο ή τρείς η¬
  μέραι τουλάχιστον.
  —Τότε, νομίζω, κύριε δήμαρχε, δτι κάλλιον θά
  ήτο νά μή μάθη δτι έπεστρέψατε, διότι εύκολώτερα
  θά την έκάμναμεν νά 'έχτ υπομονήν. 'Όταν έλθπ τό
  παιδί, τότε παρουσιάζεσθε μέ αύτό, ώς νά τό έφέρα-
  τε ό ϊδιος.
  Ό κ. Μαγδαληνής έσκέφθτ] ολίγον.
  —"Οχι, είπεν είνε άνάγκη νά την ίδώ, διότι ΐ-
  σως βιάζομαι.
  Ή καλογραΐα εφάνη ώς μή δώσασα προσοχήν
  είς την λέξιν «ϊσως», έξ ής άπέβαινε σκοτεινή ή
  τού λόγου έννοια.
  —Είμπορεΐτε λοιπόν, εΐπε, νά έμβήτε' αυτήν
  την ώραν άναπαύεται.
  Ό κ. Μαγδαληνής άπέτεινεν είς την όσίαν Σεμ-
  πλιτίαν παρατηρήσεις περί θύρας τινός μή κλειομέ-
  νης καλώς καί ής ό τριγμός ένεδέχετο νά έξυπνή
  την άσθενή, επειτα δέ εισήλθεν είς τόν κοιτώνα τής
  Φαντίνας έπλησίασεν είς την κλίνην, καί ήνοιξεν ο¬
  λίγον τα παραπετάσματα. "Εκοιμάτο. Ή άναπνοή
  της ανεδίδετο έκ τοΰ στήθους μετά τοΰ πενθίμου έ-
  κείνου θροΰ, τού ίδιάζοντος είς τάς τοιαύτας νό-
  σους, καί ραγίζοντος την καρδίαν των άθλίων μητέ¬
  ρων, δταν αδται άγρυπνώσι την νύκτα πλησίον τέ-
  κνου καταδεδικασμένου είς τόν θάνατον καί ύπνώ-
  τοντος έν τώ μεταξύ. Άλλ' ή δΰσπνοια αιοτη δέν
  διετάρατε την γαλήνην τού προσώπου της, ούτινος
  ή ώχρότης κατέστη λευκότης. Αί παρειαί έν τούτοις
  ήσαν ροδοκόκκινοι. Αί μακραί της βλεφαρίδες, ή
  μόνη καλλονή ήτις της έμεινεν έκ της παρ-
  θενίας καί τής νεότητός της, έκινοθντο, καίτοι κλει¬
  σταί καί τεταπεινωμέναι. Όλον της τό σώμα υπέ-
  τρεμεν ώς επί πτερύγων άοράτων, άναπτυσσομέ-
  νων "ίνα την έπάρωσι. Δέν θά έπίστευες κατά την
  στιγμήν εκείνην, ότι ή άσθενής αυτή δέν είχεν έλ-
  πίδα ζωής' θά έλεγες δτι μάλλον νά άναρπαγή δ
  εμελλεν έν νεφέλαις ή ν' αποθάνη. Τό κλαδίον τοΰ
  δένδρου, δταν ή χείρ τό έγγίση, ίνα κόψη έ'ν άνθος
  ____. «____.■>_/_,.. Α^νίτΐΓ- τ/νι ^ί~/νΑΐί? ί /—Ο Λ"ΤΤ ί" ίΓ Ε ΜΝίΡΙ Ιί ΓΥΙ
  και
  τού, ύποφρίτει, φαίνεται ώσανεί σέ άποφεύγει
  άμα σοϋ παραδίδεται. Κα'ι τό ανθρώπινον λοιπόν
  σώμα, δταν έγγίζτι, ή στιγμή, καθ" ήν θά δρέψωσι
  την ψυχήν τού οί μυστικοί τού θανάτου δάκτυλοι,
  τοιοθτό τι άνάνευμα διαδηλοΐ.
  Ό κ. Μαγδαληνής έμεινεν ικανήν ώραν άκίνη-
  τος πλησίον της κλίνης έκείνης, άλλοτε παρατηρών
  την κατάκοιτον, άλλοτε δέ τάν σταύρον, ώς δταν
  πρό δύο μηνών είχεν εισέλθει "ίνα ίδη αυτήν κατά
  πρώτον είς τό νοσηλευτήριον. Πάλιν έτυχον οί δύο
  είς τάς αύτάς θέσεις, καί πάλιν ή μέν εκοιμάτο, ό
  δέ προσηΰχετο' διέφερεν ή περίστασις μόνον καθ"
  δτι τώρα μετά παρέλευσιν δύο μηνών ή μέν εΐχε
  την κόμην φαιάν, ό δέ λευκήν.
  Ή καλογραΐα εΐχε μείνει £ξω. Ό κ. Μαγδαλη¬
  νής "ίστατο πλησίον τής κλίνης δρθιος, καί έχων τε-
  θειμένον επί τα χείλη τού τόν δάκτυλον, ώς άν ετύγ¬
  χανεν έν τώ δωματίω καί άλλος τις πρός δν ένευε
  νά μή κάμη κρότον.
  Αίφνης, ή νοσοΰσα ήνοιξε τούς οφθαλμούς, τόν
  εΐδε καΐ μετά γαληνιαίου μειδιάματος.
  —Ή Τιτίκα; εΐπε πρός αυτόν.
  Β'.
  Φαντίνα εύίαίμων.
  Ή Φαντίνα ούδ' ελάχιστον έποίησε σχήμα άπο-
  ρίας ή χαράς. Χαρά ήτον αυτή αύτόχρημα. Την α¬
  πλήν της ερώτησιν «Ή Τιτίκα;» προέφερε μετά τοι¬
  αύτης πεποιθήσεως καί βεβαιότητος καί άπαλλαγής
  άπό πάσης ανησυχίας ή άμφΐβολίας, ώστΕ( ό κ.
  Μαγδαληνής έμεινεν άλαλος, δέν εύρε τι ν άπο-
  κριθή Ή Φαντίνα έλαβε πάλιν τόν λόγον.
  —"Ηξευρα πώς έστέκεσθε κοντά μου· έκοιμου-
  μουν, άλλά σάς έβλεπα. Είνε καιρός πολύς άψοΰ
  σας βλέπω' δλην την νύκτα σδς άκολουθουσαν τα
  Ιΐάτια μου. Εύρίσκεσθε ώσάν μέσα είς άκτΐνας, και
  εϊχετε τριγύρω σας πλήθος ούρανίων προσωπων,
  καθώς ζωγραφίζουν έκεΐνα των Χερουβίμ.
  Ό κ Μαγδαληνής ήγειρε τούς οφθαλμούς τού
  πρός τόν έσταυρωμένον. -τα
  —Τώρα είπέτε μου, σδς παρακαλώ, που είνε η
  Τιτίκα; Διατί νά μην την βάλετε είς τό κρεββάτι
  μου, νά την έβλεπα, έξαφνα, δταν θά ξυπνουσα;
  Αυτόματον τίνα λόγον τής άπεκρίθη είς ταυτα,
  λόγον δν ουδέποτε ηδυνήθη έ'πειτα νά ενθυμηθή. Ευ-
  τυχώς, ήλθε κατ' εκείνην την στιγμήν ό ίατρός, 6γ-
  ΚΓ' εΐπε, μή ταραττεσαι. Ή μικρά
  ·Αΐέλαμψαν οί όφθαλμοί τής Φαντίνας, καί τό
  φώς των ηΰγασεν έφ' δλου τού προσωπου. Συτηψε
  τάο νεΐράς της είς σχημα έκψράζον παν δ,τι δύνα¬
  ται ήΧΙκΐσΙα νά περιλάβη έπεϊγον καί όμοϋ γλυκύ.
  —"Ω' εΐπε, δώσατέ μου την!
  Συμπαθέστατον μητρικόν δνειρον! Εΐχε πάντοτε
  βϊςτόϊ νοθν της τήν' Τιτίκαν ώς βρέψος βααχαζό-
  ιιενον είς τάς ώλένας.
  —-Οχι άκόμη, άπεκρίθη ό ίατρός· δχι αυτήν την
  στιγμήν. Έχεις άκόμη ολίγον πυρετόν. Άν ίδής τώ¬
  ρα έξαφνα τό παιδί σου, θά συγκινηθή πολυ, καί
  αύτό θά σ' έ'καμνε κακόν. Πρώτον πρέπει να
  Υΐν Ή Φαντίνα διέκοψεν έν άδημονία τόν ιατρόν.
  _Μά εΐμαι καλά, άνέκραξεν. Άφοϋ σας λέγω
  πώς εΐμαι εντελώς καλά! Άστεΐος ίατρός και
  αύτάς! Έγώ δέν εΐξεύρω άπ' αύτά τιποτε θά μου
  φέρετε νά (δώ τό παιδί μσυ, » (συνεχ.ζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Φαινόμενον
  τοθ χειμώνος.
  Γ'.
  Οί παλμοί τής καρδίας φαίνε-
  ται άποτελοθν τό απαραίτητον μί-
  νιμουν πού άπαιτεΐται διά νά μή
  σταματήση ή ζωή. Οί πνεύμονες
  μπορεΐ νά παύσουν νά έργάζωνται,
  τό στομάχι μπορζϊ νά άπεργήσβ
  καΐ αύτό, ό έγκέφαλος μπορεΐ νά
  άποναρκωθή, άλλ' ή καρδιά Ιστο)
  καί άσθενώς, πρέπει νά Ιξακο-
  κολουθήση νά πάλλτ] γιά νά συν-
  τηρηθη ό σπινθήρ τής ζωής. Ό
  δρ Νικολάϊ Μποροντίν τοθ μ,ου-
  σείου συγκριτικής ζωολογίας τοΰ
  πανεπιστημίου Χόρβαρτ, τό απέ¬
  δειξεν εις διάφορα ψάρια βο-
  ρείων γεωγραφικών πλάτων, πού
  άντεΐχον είς τάς χαμηλοτέρας θερ-
  μοκρασίας, μέχρι τής στιγμής.
  πού πάγωνεν ή καρδιά των. ΕΓνε
  γνωστόν δτι οί βάτραχο: συνέρχον-
  ται άπό την χειμερίαν των νάρ-
  κην καί άν άκόμη εχει σχηματι
  σθή πάγος μέσα είς τό αΐμά των
  καΐ είς Ινα μέρος των λυμφοει-
  δών άγγείων των, καί τό ίδιον
  συμβαίνει καΐ μέ τα Ιντομα, πιύ
  άπό τό ξεπάγιασμα Ιχουν φθάση
  είς τοιούτον σημείον άκαμψίας,
  ώστε είς τό παραμικρότερον άγγι-
  σμα σπάζουν σάν εύθραστος γρα-
  φίτης. Μέ τδ νά Ιρευνίί την χει-
  μερίαν νάρκην πού περιορίζει 8-
  λας τάς ζωϊ/άς λειτουργίας είς
  τό ελάχιστον καΐ ώς έκ τούτου
  τάς άνάγει είς τάς άπλουστάτας
  μορφάς των, δέν άποκλείεται ή
  I-
  πιστήμη νά προχωρήσ^ είς τόν
  δρόμον της τής βαθυτέρας κατα-
  νοήσεως ενός μεγαλειτέρου άκόμη
  μυστικοϋ τής ζωής!
  Οί έχθροί των μικροβίων
  Α'.
  Ή σημερινή ανθρωπότης έλαχί
  στην έχει συναίσθησιν τοΰ γεγο-
  νότος δτι την κατά τάς τελευταί¬
  ας δεκαετηρίδας εξαιρετικήν της
  αύξησιν την όφείλει είς Ινα με-
  γαλειώδες έπιστημονικόν κατόρ-
  θωμα, είς την ανακάλυψιν δτι αί
  μολυσματικαϊ άσθένειαι προκα-
  λοΰνται 6πό όργανισμών. Αλη¬
  θής εύεργέτης τοΰ ανθρωπίνου εί-
  δους υπήρξεν ό Λουοοβίκος Πα-
  στέρ, ό'στις διά των μεγαλουργών
  τού άνακαλύψεων συνετέλεσεν είς
  τό ν' άπαλλαγοΰν οί λαοί τής
  Εύρώπης άπό τάς άληθεΐς μάστι-
  γας, πού υπήρξαν δι' αύτούς, ε¬
  πί μακρούς αίώνας διάφοραι έπι-
  δημίαι. Διότι πρώτος ό Παστέρ
  ανεκάλυψεν δτι κάθε μολυσματι-
  κή άσθένεια προκαλεϊται άπό
  είδικά βακτηρίοια ή μικρόδια.
  Μόνον ΰστερα άπά την ανακάλυ¬
  ψιν τοΰ Παστέρ ή ίατρική κα¬
  τώρθωσε νά οαμάσΐί) αύτάς τάς α¬
  σθενείας, καΐ νά νικήση ιδίως
  την πανώλην καί την χολέραν,
  πού £ως τότε, μίαν φοράν τουλά¬
  χιστον έκαστον αίώνα άπεδεκάτι
  ζεν μεγάλα τμήματα τοΰ παλαι-
  οΰ δόσμου. Επί μακράς χιλιετη-
  ρίοας Ιβασίλευεν ή άμάθεια καΐ
  έπιστεύετο δτι αί μολυσματι/αί,
  λοιμώοεις νόσοι, ώφείλοντο είς
  την μολυσμένην ατμόσφαιραν. Ώς
  Ιξήγησις τής καταπληκτικώς τα¬
  χείας διαβάσεως των άσθενειών αυ¬
  τών, ίφίρετο ή υπό των ρευμάτων
  τοΰ αέρος παντοΰ διαδιδομένη «μι-
  ασμένη» άτμόσφαιρα. Ή μετάδο-
  σις ενός μολύσματος άπό άνθρώ-
  που είς αθρο)πον δι' άπλής Ιπα-
  φής, άναφέρεται καί είς την βί¬
  βλον ώς πρός την λέπραν. Οί άρ-
  χαϊοι Έλληνας Ιγνώριζαν δτι ή
  φυματίωσις δύναται νά μεταδοθή
  άπό τοΰ ενός ά,^ρώκου είς τόν
  άλλον. Διά τάς πανδήμου δμως
  χαρακτήρος έπιδημίας ΐσχυεν ή
  θεωρία των μιασμάτων, ή θεωρία
  δηλαδή τής διαδόσεως διά τής μο-
  λύνσεως τής άτμοσφαίρας. Έως
  πρό εκατόν έτών έπρεσβεύετο ή
  θοξασία αύτη, παρ' δλον δτι τό
  1659 ό σοφός Ίησουΐτης Άθανά-
  σιος Κέρχερ ώς πρ&τος είχεν άνα
  καλύψη κα'ι υποστηρίξη είς τα
  συγγράμματά τού, δτι αί μολυσμα-
  τικα'. νόσοι προκαλοΰνται υπό ζων
  τανών όργανισμών Σήμερον γνω¬
  ρίζομεν έπακριβώς τα ζωντανά αύ
  τα σωμάτια, τούς φορεΐς των δια¬
  φόρων μολυσματικών άσθενειών,
  γνωρίζομεν τό σχήμά των χάρις
  είς-τώ μικροσκόπιον, καί τάς ίοι-
  ότητάς των χάρις είς τάς καλλι-
  εργείας αυτών: Είνε τα βακτηρί-
  δια ή βάκιλλοι, τα μικρόβια.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■«■«■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■ι
  'ϊϊ
  ΚΟΛΑΟΣ Σ. ΓΙΛΑΕΡΑΙΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  Πλατεϊα Κορνάρου (Βπλιόέ Τζαμί)
  Άριθμός τηλεφώνου 305.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  ΤΣΙΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακαταθήκαι
  διαρκώς άνανεούμεναι.' Άντιπροοω-
  πεία Έργοστασίων Τσιμέντων.
  Σ 1 Δ Η Ρ Α Διά Μπετόν είς δλας τάς διαστάσεις.
  Ξ Υ Λ Ε Ι Α Οίκοδομών, Έπιπλοποιΐας, Άμαξο-
  ποιΐας.
  Κέραμοι— Τοΰβλα— θηραϊκή Γή,
  Γαιάνθρακες—Κώκ—Άνθρακίτης
  Α Λ Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τοϋ μεγάλου Κυ-
  λινδρομύλου «Εύαγγελίστρια» Καλα¬
  μών έν διαρκεΐ παρακαταθήκττ,, είς τι¬
  μάς διατίμησεως Ηρακλείου. Άντιπρο-
  σωπεΐα Κυλινδρομύλου είς Νομοΰς Η¬
  ρακλείου καΐ Λασηθίου.
  ΑΠΟ1ΚΙΑΚΑ Όλων των είδών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  ΕΛΑΙΑ Άπό παραγωγούς είς τιμάς έξαγωγι-
  κοΰ έμπορίου.
  Εξυπηρέτησις πελατείας μας μέ τάξιν παραίειγματι-
  κην καΐ ταχύτητα εκτελέσεως.
  ■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■ ■■■■Ι
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  ^»ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!Ι1
  |§ Αγγλικη Άσφαλιστική 'Εταιρία ||
  | Ένωσις λονδινου, Ι
  Β Ή άρχαιοτέρα πυρασφαλιστική έται- |§!
  [Β ρία ιδρυθείσα τφ 1714 μέ κεφάλαια =
  ■ £ 8.0ΟΟ.ΟΟΟ. ΐ
  ^Ξ Πράκτωρ έν^Κρητη ϋ=
  Μ Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης
  Ή άλλη Κρή
  Οί γεωργοεργάται
  εις τόν νομόν Ρεθύμνης.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Σεπτέμβριος.—
  Είς την επαρχίαν Αγ. Βασιλείου
  ήρχισε κατ' αύτάς νά παρουσιά-
  ζεται ζήτημα έργατίδων (μαζωχ-
  τρών) διά τάς Ιλαίας, δημιουργου-
  μένης άσκόπου μετακινήσεως τοι¬
  ούτων άπό τοΰ ενός είς τό ίλλο
  μέρος.
  Κατά την γνώμην των τοπικών
  κύκλων, τό ζήτημα τουτο πρέπει
  νά ρυθμισθή άπό τάς ένταΰθα γε-
  ωργικάς αρχάς, δεδομένου μάλι-
  στα δτι τό υπουργείον Γεωργίας,
  συνέστησεν ήδη δι' έγκυκλίου τού
  όπως οί προ'ιατάμενοι των Γεωργι-
  κών 'Υπηρεσιών άναλάβουν την
  ρύθμισιν τοΰ δλου ζητήματος τής
  μετακινήσεως των γεωργοεργατών,
  οί όποΐοι κατά την εποχήν τοΰ
  θερισμοΰ, τής συλλογής των Ιλαι
  ών, τής συλλογής τοΰ καπνοΰ,
  τοΰ τρυγητοΰ κ. λ. π. ταλαιπω-
  ροΰνται άσκόπως μετακινούμενοι
  ΙπΙ ημέρας άπό τόπου είς τό¬
  πον. Άλλως τε ή είκή καί ώς
  I-
  τυχε μετακίνησις των έργατών
  τούτων καί ή συσσώρευσις αυτών
  έπιφέρει ώς είνε ευλογον τόν υπο
  βιβασμόν των ήμερομισθίων είς
  ζαρός των. Αντιθέτως Ικεϊ δπου
  δέν είσέρχονται γεωργοεργάται,
  τα ήμερομίσθια αύξάνονται είς βά
  ρος των παραγωγών.
  Ώς γνωστόν οί προϊστάμενοι
  των ύπ/)ρεσιών Ινετάλθησαν δπω;
  πρός διακανονισμόν τοΰ ζητήματος
  ζητοΰν άπό τούς προέδρους των
  Κοινοτήτων, οΓτινες καΐ διετάχθη¬
  σαν ήδη σχετικώς, τόν αριθμόν
  των αναγκαιούντος είς την Κοι-
  νότητά των έργατών καΐ τό ανώ¬
  τατον ημερομίσθιον κατά εργάτην
  ή Ιργάτριαν. Είς Ικείνας τάς πε¬
  ριφερείας είς τάς οποίας σημει-
  τοΰται ϊξοοΌς γεωργοεργατών οί
  πρόεδροι κοινοτήτων θά λαμβά-
  νουν πίνακα δσων σκοπεύουν νά
  μετακινηθοΰν πρό; τόν σκοπόν
  τοΰτον.
  Διά τοΰ τρόπου τούτου έξυπα-
  κούεται δτι θά είνε δυνατή ή ά¬
  μεσος λύσις τοΰ ζητήματο; τό δ-
  ποϊον τόσην ανωμαλίαν έπιφέρει
  αυτήν την στιγμήν είς τόν νομόν
  μας καί την περιφέρειαν συγκε¬
  κριμένως «Κάτω Μέρια» Αγ. Βα-
  σιλείου, δυσχεραίνουσα την άπρό-
  σν,οπτον καΐ ταχείαν συλλογήν τοθ
  έλαιοκάρπου.
  —Λοχαγός τής Έπιμελητεί-
  ας.
  Κατά τα έκδβθέντα άπβτελέ-
  σματα τοΰ ένεργηθέντο; προκα-
  ταρκτικοΰ διαγωνισμόν διά δώ-
  δεκα κενάς^θέσεις λβχαγών της έ-
  πιμελητείας επέτυχε μεταξύ άλ-
  λων καΐ ο έκ Κρήτης Σ. Κβγ-
  χυλάκη;.
  — Ή σπορά σίτου καί κριθής.
  Υπό τβδ ύπουργοΰτίί; Γεωργί-
  α$ ανεκοινώθη δτι π διανομή
  σπόρου σίτου είς τούς αγρότας έ-
  ξακολουθεΐ μέ γοργόν ρυθμόν.
  Κατά την Ιδίαν ανακοίνωσιν ήρ¬
  χισεν άπό τής τρεχούσης Εβδομά¬
  δος ή σπορά τής κριθή; είς τα
  περισσότερα διαμερίσματα τή;
  χώρα;.
  — Εύαρέσκεια είς άξιωματι-
  κούς.
  Πρό; απάσας τάς στρατιωτικάς
  όφΧκς εκοινοποιήθη έγκύκλιος
  τοΰ ΰφυπουργοϋ των Στρατιωτι¬
  κών κ. Παπαδήμα διά τής ο¬
  ποίας έκφράζεται ή εύαρέσκεια
  αΰτοΰ είς τού; ύγειονομικού; ά-
  ξιωματικού; τοΰ Β'. καί Γ'. σώ-
  ματο; στρατοΰ διά την αποτελε¬
  σματικήν σύμβολον αυτών είς
  τόν άγώνα κατά τής έλονοσίας.
  —Ή χωροφυλακή Ρεθύμνης.
  Είς την Διοίκησιν Χωροφυλα-
  κής Ρεθύμνης ετοποθετήθη ώ;
  ΰπασπιβτής έ άνθυπασπιστής κ.
  Νικόλαος Βιλλαντζάκης.
  —Δι' αύτοδικίαν.
  Έμηνώθηοαν καί κατεδικάσθη-
  σαν εί; φυλάκισιν επί αύτβδι-
  κίι^ αί Ρηγίτβα καί Εΰδοκία Δημ.
  Τζώρτζ η κάτοικοι Μαρουλά τοϋ
  νομοΰ Ρεθύμνης.
  Ένσηπμμπ γενικώς χαρτόσημα
  καϊ γραμματόσημα θα ευρίσκετε
  είς οιανδήποτε ώραν τα ζητήσετε
  είς τό Καφενειον Έμμ Κουμαντά-
  κη, Πλατεϊα Βενιζέλου.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  —Τα χρέη των έπαγγελματι-
  ών καί οί πλειστηριασμοί.
  Πληροφορούμεθα ότι ή γενική
  βυνομοσπονδία των έπαγγβλμα-
  τιών δι' ύπομνήματός της πρός
  τόν υπουργόν τη; Δικαιοβυνης ε¬
  ζήτησεν όπως μεχρι τής ρυθμίσεως
  των έπαγγελματικων χρεών δια-
  ταχθοΰν οί κ. κ. Πρόεδροι των
  Πρωτοδικών δλης τής χώρας καΐ
  άποφεύγουν νά έκδίδωσιν άπβ-
  φάσεις κατασχέσεων καί προ-
  γραμμάτων πλειστηριασμών κα¬
  τά των έπαγγελματββιβτεχνων,
  διότι όϊ δανεισταί επί τή προό-
  ψει τής ρυθμίσεως των χρβών,
  κοινοποιοΰν εσπευσμένως άγωγά;
  κατά των έπαγγελματιών καί βι-
  βτίχνών.
  —Αί έξετάσεις τοΰ Γυμνασί-
  ου αρρενων.
  Κατ' ανακοίνωσιν τοΰ ενταύ¬
  θα Γυμναβίου αρρενων αί έξϊτά-
  αεις των μαθητών τοΰ Γυμναοί-
  βυ των παραπεμφθέντων είς μερι¬
  κήν η ολικήν εξέτασιν θά ενερ¬
  γηθώσιν άπβ τής 16—Ι^πς,Σβπτβμ-
  βρίου. Αί δέ εΐβιτήριοι έξβτάσβις
  των μαθητών των προερχομένην
  έκ τής Δ'. καί ΣΤ. τάξβως των
  δημοτικών σχολείων θά ενεργη¬
  θώσιν άπό τής 20—26ης Σεπτβμ-
  βρίου. ΟΙ μπθηταί, οΐτινες θά ύ·
  ποστώσιν είσιτήριβν εξέτασιν, βΐ-
  ναι άνάγκη νά υποβάλωσι μέχρι
  τής 19ης Σεπτεμβρίου οί μέν τής
  Δ'. τάξεως ενδεικτικόν τή; τάξε¬
  ως ταύτης, οί δέ τής ΣΤ'. τάξβως
  απολυτήριον ταύτης τής τάξεως.
  —Έγκαίνια ναού.
  Ή 'Ενβριακή Επιτροπεία τβΰ
  χωρίου Κουτουλουφάρι Πεδιάδος
  ανακοινοί δτι την προσέχη Κυ¬
  ριακήν 19ην Σεπτεμβρίβυ θά Τ6-
  λεσθώσιν έκεΐ υπό τβΰ Μητρβπο-
  λίτου Κρήτης τα έγκαίνι* τοΰ
  άνοικβδβμηθέντβς Ί Ναού των ί-
  σαποστβλων Κωνσταντίνου καί
  Ελένης. Ή ένοριακή έπιτροπή
  παρακαλεϊ τβύς φιλβόρτβυ; δπως
  προσέλθωσιν εί; την Ιεράν αύ¬
  την πανήγυριν.
  ■■■■■■■■■■■■Ι
  ΛΥΚΕΙΟΝΟ'ΚΟΡΑΗΣ,,
  Ι. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
  1. Έξατάξιον Γυμνάσιον καί μικρόν πλήρες:
  [ΕΙ; την Α' τάξιν τού θά εΐσαχβώσιν εφέτος, όπως
  καΐ κατά τό επόμενον έτο;, άποφοιτοι τής Στ' τά¬
  ξεως των Δημοτικών Σχολείων].
  2. Όκτατάξιον Γυμνάσιον Αρρενων καί ©ηλέων
  χωριστά. (Εφέτο; θά λειτουργήση ή Λ' τάξις βΐς
  την οποίαν θά είσαχθώβι μαθηταί ϊχοντες ενδει¬
  κτικόν δ' τάξεως τοϋ Δημοτικοΰ Σχολείου).
  3. Πλήρες έξατάξιον Δημοτικόν Σχολείον.
  4. Νηπιαγωγεΐον.
  5. ΟΙκογενειακόν Οίκοτροφεΐον. ό Διβυβυν-
  τής τβΰ Λυκείβυ κ. Έμμ. Λ. Πετράκις μβτά
  τής οικογενείας τού, κατοικεΐ καί διαιτάται μ<τ« των βίκοτρόφων. Άπό τοΰ έτους τούτου θά λβιτβυργήση έν τώ Οίκβ- τρβφίίω τβΰ Λυκείβυ ιδιαίτερον τμήμκ θηλέων υπό την άμεσον εποπτείαν τής κ. Μαρί Πετράκΐ. Είδικός Καθηγητής, διαμένωνέν τω Οίκοτρβφείω ύπο- ββηθεΐ τα παιδία είς την μελέτην καϊ τα έπιβλβπει' κ«τά τάς έξόδους των έκ τοΰ Σχβλείου. Ξέναι γλώσσαι. Έκτός τής Γαλλικής οί μαθηταί δύνανται νά διδαχθώσι καί Άγγλικά καΐ Γερμανικά. Μόρφωσις άρτία Χριστιανική—Έλληνική, ούμ- φωνος μέ τάς έθνικάς μας παραδβσεις καΐ την ύπερτρΐ- ακονταετή δράσιν τοΰ Λυκείου. Διά την ψυχαγωγίαν των μαθητών καί Ιδιαιτέρως των θΐκοτρβφων σχολικός κινηματογράφος καί ρα- διόφωνον. Σύμφωνα μέ τβν Α. Ν. τβν ρυβμίζβντα τάς έξβτάσβις των τελβιθφβιτων είς τα ίδιωτικά βχβλεϊα: Τα άπολυτήρια τοΰ Γυμνασίου τοΰ Λυκείου είναι ίσότιμα πρός τα των Γυμνασίων. Εγγραφαί ήρχισαν. Πληροφορίαι καθ' εκάστην έν τδ Γραφείω τοθ Λυκείου Τηλέφωνον 504. 1
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  15 Σεπτεμβρίου 1937
  1
  Ι
  Ώρα
  Ο ΠΡΟΕ&ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  ΤΩΝ ΕΟΝΟΝ κ. ΝΕΓΚΡΙΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ^ΔΥΣΧΕΡΕΙ)·:
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Έσπερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Γενέυης άγγέλλουν ότι
  ό κατά σειράν Πρόεδρος τής Κοινω-
  νίας των Εθνών όστις είνε σήμερον ό
  ΙΙρωθυπουργός τής Βαλενθίας κ. Νεγ-
  κρίν εξεφώνησεν επί τή ενάρξει των ερ¬
  γασιών τής συνελεύσεως μακρόν λόγον.
  Ό κ. Νεγκρίν αναπτύξας την διεθνή
  κατάστασιν ετόνισε χαρακτηριστικώς ότι
  αί σύγχρονοι περιστάσεις έν Ευρώπη
  είναι έξαιρετικά δυαχερεΐς, έξέφρασεν
  όμως την έλπίδα ότι ή ζωτικότης τής
  Κοινωνίας των Εθνών Θά υπερισχύση
  τούτων καί ότι ή ειρήνη θά σταθερο-
  ποιηθή.
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΑΛΛΟΤΕ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣΜΑΖΑΡΥΚ
  ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγράφημα έκ
  Πράγας αγγέλλει ότι ό πρώτος πρόε¬
  δρος τής Χηεχοσλοβακικής Δημοκρατί¬
  ας Μάζαρυκ προσβληθείς τελευταίως
  έκ βρογχοπνεαμονίας ύπέκυψε σήμερον
  είς τό μοιραίον. Επί τώ θανάτω τοΰ
  προέδρου Μάζαρυκ εκδηλούται γενι¬
  κόν πένθος είς ολόκληρον την Τσεχο-
  σλοβακίαν.
  Σ. Σ. Ό ©ωμάς—Γκάριγκ Μάζαρυκ εγεννήθη
  τ&» 1850 έν Γκέντικ τής Μβραβίας. Υιός πτωχοϋ
  σιδηρουργοΰ κατώρθωσε χάρις είς την ισχυράν
  θέλησιν καί την έπιμελειάν τού να τύχα πλή¬
  ρους σχολικής μορφώσεως, έργαζόμενος συγχρό¬
  νως είς τό σιδηρουργεϊον τοΰ πατρός τού. Βρα¬
  δύτερον, έν μέσω ατερησεων, παρηκολούθησε καί
  πανεπιστημιακά ' μαβήματα. Τω 1882 διωρίσθη κα-
  θηγητής τής φιλοσβφίας είς τό Πανεπιστήμιον τής
  Πράγας, άπω δέ τού 1834 έξεδιδε καί διηύθιινε μέ-
  χρΐ τού 1893 τό τσεχικόν περιοδικόν «Άθήναιον»
  όργανον επιστημονικήν διδασκαλία; καί κριτι-
  κής. Υπήρξεν είτα ήγέτης τού κόμματος των
  Ρεαλιοτών άναμιχθεϊς ένεργως εις τόν άγωνα των
  Τσέχων υπέρ τή; άποκαταστάσεώς των. "Ιδρυσεν
  έπίσης τό 1900 τό Τσεχικόν λαϊκόν κομμα. Τό
  1907 εξελέγη ββυλευτης διαπρέψα; είς τβ κοινο¬
  βούλιον ώς εύφραδής ρήτωρ. Κατα τόν παγκό¬
  σμιον πόλεμον μεταβάς είς Αμερικήν καί αλλα¬
  χού έπροπαγάνδισεν την αποκατάστασιν των Τρέ¬
  χων. Μετά την ειρήνην εξελέγη πρόεδρος τής άρ-
  τισυστάτου Τσεχοαλοβακικής δημοκρατίας. "Εγρα-
  ψε πλείστα Ίστορικά. πολιτικά κα'ι κοινωνικά έρ-
  γα έξαιρετικοΰ περιεχόμενον
  ΑΠΩ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΠΥΜΦΩΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σχετικώς μέ την
  εφαρμογήν τού Μεαογειακού συμφώνου
  αγγέλλεται ότι αυτή θά αρχίση άπό
  αύριον (σήμερον). Τα διατιθεμενα ει¬
  δικώς ώς πρός την εφαρμογήν ταύτην
  Άγγλογαλλικά «ολεμικά ευρίσκονται
  κατά τάς σχετικάς πληροφορίας είς την
  Μεσόγειον έτοιμα πρός εκτέλεσιν τής
  άποστολής των.
  Τό ενδιαφέρον τού κ. Πρωδυπουργοΰ
  διά την κάδοδον της κ. Βενιζέλου.
  "Αφιξις τού άναπληρωτοΰ
  τού Γενικοϋ Διοικητοϋ Κρήτης.
  Επί τή αφίξει της Κάς Βε¬
  νιζέλου ό άρχηγος τής Κυ¬
  βερνήσεως κ. Μεταξάς εξε¬
  δήλωσε ιδιαίτερον ενδιαφέ¬
  ρον, επισκεφθείς μάλιστα αυ¬
  τοπροσώπως την κ. Βενιζέλου
  ολίγον πρό της έξ Αθηνών
  αναχωρήσεως της.
  Είς συνέχειαν τοΰ ένδιαφέ-
  ροντος τούτου τού κ. Πρωθυ-
  πουργοΰ διετάχθη ό έν Αθή¬
  ναις ευρισκόμενος Γεν. Γραμ¬
  ματεύς τής Γενικής Διοικήσε¬
  ως κ. Ίππόλυτος δπως επι¬
  στρέψη είς Χανιά ινα. άνα-
  πληρών τόν άσθενοΰντα υ¬
  πουργόν Γενικόν Διοικητήν
  Κρήτης, αντιπροσωπεύση την
  Κυβέρνησιν είς τό μνημόσυ¬
  νον τής προσεχούς Κυριακής
  Κατόπιν τούτου ό άναπληρω-
  τής τού Γεν. Διοικητοϋ κ.
  Ίππόλυτος συνανεχώρησε διά
  τής «Άκροπόλεως» έπιστρέ-
  φων είς Χανιά τεθείς είς την
  διάθεσιν τής ταξιδευούσης έ-
  θνικής εύεργέτιδος.
  Καθώς δυνάμεθα νά γνωρί¬
  ζωμεν αί ίδιαίτεραι οδηγίαι
  τοΰ κ. Άναπληρωτοΰ συνοψί-
  ζονται είς την παροχήν πά¬
  σης δυνατής διευκολόνσεως
  της Κάς Βενιζέλου πρός τέλε-
  σιν τοΰ οϊκογενειακοΰ της
  μνημοσύνου, δεδομένου δτι ή
  κυβέρνησις θεωρεΐ φιλοξενου-
  μένην της την μεγάλην εθνι¬
  κήν εύεργέτιδα Καί είς τό ι
  δτι, είς τό μνημόσυνον τής
  Κυριακής θά παραστοΰν άπα¬
  σαι αί τοπικαί αρχαί, παρι-1
  σταμένου μάλιστα καί τμήμα-'
  τος στρατοΰ πρός απόδοσιν'
  των κεκανονισμένων τιμών.
  Σημειωτέον δτι ή κάθοδος
  καί παραμονή τοΰ άναπληρω¬
  τοΰ τού Γενικοϋ Διοικητοϋ κ.
  Ίππολύτου δέν πρόκειται νά
  παραταθή πέραν της ημέρας
  τοΰ τελουμένου μνημοσύνου
  μεθ' ήν ούτος θά επανέλθη
  είς Αθήνας πρός συνέχισιν
  Ί των ένεργειών τού επί διαφό-
  1 ρων ζητημάτων τής Μεγαλο-
  ινήσου.
  Ή Άμερική διά τα έν "Άπω Ανατολή.
  Σύλληφις ύποδρυχίου είς Μούδρον;
  Η ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΙΝΟΤΑΠΟΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατ' είδήσεις έκ
  Γενέυης οί αύτόθι κύκλοι φρονούν ότι
  ή έκκλησις την οποίαν θά υποβάλη ή
  Κ ίνα επί τή βάσει τοΰ άρθρου 1 7 τοΰ
  διβθνοΰς συμφώνου θά τύχη πάσης υπο¬
  στηρίξεως ύφ* όλων των κρατών καί θά
  άπαοχολήση πιθανώτατα άμέσως τό
  συμβούλιον τής Κο&νωνίας των Εθνών.
  ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας )-—Άπό χθές είς την
  πόλιν μας καί την γείτονα εσημειώθη
  σημαντική αύξησις τής θερμοκρασίας.
  Λόγω τής ύψώσεως ταύτης ήτις εσυ¬
  νεχίσθη σχεδόν άμείωτος καί σήμερον
  παρετηρήθη ζωηρά έξοδος εών Άθη-
  ναίων πρός τα παραθαλάσσια τού Σα-
  ρωνικοΰ.
  ΜΠΑΡ1 (ραδιοφ.).— Τηλε-
  γραψήμστα έκ Νέας Υόρκης
  άγγέλλουν ότι ό Πρόεδρος
  των Ηνωμένον Πολιτειων κ
  Ροΰζβελτ εκάλεσε διά σήμε¬
  ρον (χθές) έκτάκτως τό υπουρ¬
  γικόν συμβούλιον διά νά ά-
  πασχοληθή αποκλειστικώς μέ
  την έν "Απω Ανατολήν κα¬
  τάστασιν
  Κατά τάς ιδίας πληροφορί¬
  ας, τό συμβούλιον τουτο θά
  λάβη άποφάσεις έξαιρετικής
  σημασίας
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιοφ )— Ό
  άγγλικός τύπος πληροφο-
  ρεΐται δτι ή κατάστασις είς
  την Βαρκελώνην καθίσταται
  άνησυχητική. Τα τρόφιμα σπα-
  νίζουν καί οί κάτοικοι έκδη-
  λώνουν διά συγκεντρώσεων
  την δυσφορίαν των. Λέγεται
  | δτι την κατάστασιν ταύτην
  | έκμεταλλεύονται καί πάλιν
  οί άναρχικοί εναντίον τής αό-
  ' τόθι κυβερνήσεως.
  — Έκ Σαλαμάνκας αγγέλ¬
  λεται δτι τό Στρατηγεϊον τοΰ
  Φράνκο ανεκοίνωσεν δτι τα
  έθνικά στρατεύματα προελαυ-
  νουν πρός τό Γιχόν τοΰ ό-
  ποίου ή κατάληψις χαρακτη-
  ρίζεται ώς άναπόφευκτος.
  —Αί αγγλικαί έφημερίδες
  γράφουν δτι υπό αγγλικών
  πολεμικών συνελήφθη ύποβρύ-
  χιον αγνώστου εθνικότητος
  Κατά τάς είδήσεις ταύτας τό
  ΰποβρύχιον συνελήφθη άνοι-
  κτά τού Μούδρου (Λήμνου)
  ΝΥΟΝ (ραδιοφ ) — Χθές τό
  εσπέρας εληξαν αί εργασίαι
  τής Μεσογειακής Διασκέψε¬
  ως. Την λήξιν εκήρυξεν δ Γάλ
  λος ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών κ Ντελμπός, δστις καί
  ηύχαρίστησεν τούς άντιπρο-
  σώπους των συμμετασχου-
  σών χωρών διά την είλικρινή
  συμβολήν των είς τό φιλειρηνι-
  κόν έργον τής Διασκέψεως
  Μετά τόν κ Ντελμπός ωμίλη¬
  σεν ό ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών τής Αγγλίας κ ΤΗντεν
  έκφρασθείς αίσιοδόξως διά τα
  μέλλοντα νά προκύψουν ά-
  ποτελέσματα τής Διασκέψεως.
  Ή είσαγωγική και έξαγωγική
  κίνησις παρελδόντος μηνός.
  Υπό τοΰ τελωνείου Ηρακλείου
  κατηρτίσθη ή στατιστική τής εί-
  σαγωγικής καί έξαγωγικής κινή¬
  σεως έμπορευμ,άτων κατά τόν μή-
  να Αυγουστον.
  Συμφώνως πρός την ανωτέρω
  στατιστικήν κατά τόν μήνα τούτον
  εισήχθησαν έμπορεύματα συνολι-
  κοΰ βάρους 2.483.695 χιλγρ. άξίας
  δρ. 15.614.323. Έκ των έμπορευ-
  μάτων τούτων τα 531.960 χιλγρ.
  άντιπροσωπεύουν την είσα/θείσαν
  ξυλείαν άξίας 2.045.100 δρχ.,
  τα 889.858 χιλγρ. τόν σΐτον, άξί¬
  ας δρχ. 5155.580, τα 3 404 εϊόη
  αυτοκίνητον άξίας δρχ. 286.050,
  τα 51. 012 δρυζαν άξίας δρχ. 320.
  600, τα 14.662 κχφεν άξίας δρχ.
  382.210, τα 88.239 ζάχαριν άξί¬
  ας δρχ. 505.650, τα δέ λοιπά
  διάφορα άλλα βιομηχανικά ειδή.
  "Εναντι των είσαχθέντων εξή¬
  χθησαν εντεύθεν έγχώρια προϊόν-
  τα καθαροθ βάρου; 2.095.045 δκ.
  καί 1 473 330 χιλγρ., συνολικής
  άξίας δρ. 38.059.169. "Ητοι ή έ¬
  ξαγωγική κίνησις παρουσιάζει
  υπέρ ημών διαφοράν άνερχομέ-
  νην είς δρχ. 22. 444.846.
  Άναλυτικως είς Αγγλίαν έξη-
  γάγομεν έμπορεύματα άξίας 20.
  877.410 δρχ., εϊς Γερμανίαν 600.
  193, είς Σουηοίαν 386.8ΟΟ,είς Τσε-
  χοσλοβακίαν 767.830, είς Αύστρί-
  αν 2.090.150, είς Έλβετίαν 115
  200, είς Αίγυπτον 6.814.652,
  είς Πολωνίαν 1.055. 534, είς Ρου¬
  μανίαν 124 300, είς Ούγγαρίαν
  518.200,είς Γιουγκοσλαυία 3.186.
  300, ε^ Μανίαν 291.400, είς Φιν-
  λανοίαν 337.200, είς Νορβηγίαν
  5000, είς Όλλανδίαν 71.400 καί
  είς Ιταλίαν 27.600.
  Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΫ ΔΙΟΙΚΗΤΟΫ
  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  Κ.
  Άπό τοΰ παρελθόντος
  Σαββάτου αφίκετο είς Αθή¬
  νας ασθενών ό Γενικός Δι-
  οικητής Κρήτης κ. Σφακιανά¬
  κης. Ό κ. Σφακιανάκης επρό¬
  κειτο νά είσαχθή είς τό θερα-
  πευτήριον «Εύαγγελισμός»
  πρός εξέτασιν τής γενικής
  τού καταστάσεως καί νοση¬
  λείαν.
  Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ
  ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
  Τό Υπουργείον των Οίκονομι-
  κών δι' αποφάσεως τού κοινοποι-
  ΐείσης αρμοδίως γνωρίζει δτι
  προκειμένου περί μεταφοράν Ιλαι-
  ολάδων είς τό εσωτερικόν επί των
  οποίων είχον καταβληθή είς τό
  παρελθόν συνεπεία ετέρας μετα¬
  φοράν οί νόμιμοι φόροι, ή έ/, νέ-
  ου μεταφορά τούτων είς τό Ισο>τε-
  ρικόν δέν 6πόκειται είς φορολο¬
  ίαν.
  ΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ Γρα-
  είου τοΰ Έπιθεωρητοΰ των Δη-
  μοτικών σχολείων Ηρακλείου αί
  ουλόμεναι διδασκάλ'.σσαι νά με-
  τατεθώσι πρός πληρώσιν των Ιν
  ή £δρα υπαρχουσών δύο κενών
  θέσεων δέον νά ύποβάλοισιν έμπρο-
  θέσμως σχετικάς αίτήσεις πρός
  τό κεντρικόν Εποπτικόν Συμβού¬
  ιον, μέσω τοΰ ενταύθα Έπιθεω-
  ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΙΑ
  ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙΜΗΣ
  Κατά πληροφορίας ίν. Ρεθύμνης
  είς τόν συνοικισμόν Άγία Παρα-
  σκευή τής Κοινότητος "Αδελε ό
  Γεώργ. Συμβραγουδάκης Ιφόνευσε
  προχθές διά λόγους τιμής την ά-
  οελφήν τού Κατίναν Δ. Μιχελιου-
  δάκη πυροβολήσας αύτην διά πε-
  ριστρόφου. Ό δράστης μετά την
  πράξιν τού παρεδόθη είς τάς αστυ¬
  νομικάς αρχάς.
  ΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
  Υπεγράφη απόφασις τοΰ 6-
  πουργείου Έθνικής Οίχονομίας
  διά τής οποίας καθορίζεται ή
  είσακτέα ποσότης Ίαπωνικών ει-
  δών μέχρι τέλους Δεκεμβριού. Αί
  αίτήσεις των ενδιαφερομένων δέ¬
  ον νά ύποβληθοΰν μέχρι τέλου;
  Σεπτεμβρίου μέσω των οίκείων
  Έπιμελητηρίιον είς την παρά τί]
  Τραπέζη τής Ελλάδος ειδικήν
  Επιτροπήν.
  ΤΑ ΓΕΟΡΠΚΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ
  ΔΓ Ιγγράφου τού πρός τό Γε-
  ωργικόν Έπιμελητήριον τό τελω¬
  νείον Ηρακλείου γνωρίζει ότι κα¬
  τά τόν λήξαντα μήνα εξήχθησαν
  τα κάτωθι γεωργικά προ'ιόντα: Κί-
  τρα έν άλμη 12.500 χιλγρ., στα¬
  φίς σουλτανίνα 1.387.768, ξανθή
  41.301. Είσήχθγ/σαν δέ άντιστοί-
  χιο;: Σϊτος 390.085 χιλγρ, δρυ-
  ζα 52.012. σάκχαρις 80.867.
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ ΔΗΙΥ1ΑΡΧ0Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου κ.
  Μηνάς Γεωργιάδης απηύθυνε
  πρός την κ. 'Έλεναν Βενιζέ¬
  λου τό κάτωθι χαιρετιστήρι-
  ον τηλεγράφημα επί τή προ-
  χθεσινή αφίξει της είς Χανιά.
  Καν 'Έλεναν Βενιζέλου
  Χανιά
  Χαιρετίζοντες ύμετέραν επί¬
  σκεψιν ευχόμεθα παρήγορον
  διαμονήν έν μέσω άλησμονή-
  των άναμνήσεων.
  Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μήνας Γεωργιάδης
  ΟΙ ΔΙΗΜΕΡΟΙ
  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΟΙ
  Είςτό υπ'αριθ. 17(! Β' τεΰ-
  χος τής^ εφημερίδος τής Κυβερνή¬
  σεως εδημοσιεύθη ύπουργική από¬
  φασις δτά τής οποίας τροποποιοϋν-
  ται τα δίμηνα διαστήματα λει-
  τουργίας αμβύκων διημέρων οί-
  νοπνευαατοποιών.
  ΕΝΑΡΞΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
  Κατά τηλεγράφημα τοΰ ύφυ-
  πουργείου των Τ.Τ.Τ , πρός την
  Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης διετά¬
  χθη ή έντός τοΰ τρέχοντος μη¬
  νός κάθοδος είς Ηράκλειον όπαλ-
  λήλων διά την έναρξιν τής λει-
  τουργίας τοΰ Ραδιοτηλεγραφικοΰ
  Σταθμοθ Νέας ΆλικαρνασσοΟ.
  3Η Πρωϊνή
  ΕΝΕΡΓ0ΥΝΤΑ1 ΙΣΧΥΡΑΙ
  ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ Β. ΚΙΝΑΝ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΣΑΤΚΑΗΣ
  ΑΟΛΟΣ ΚΙΝΕΖΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Αονοίνου άγγέλλουν νέας ισχυράς *Ια«
  πο.»νικάς έπιθϊσεις τόσον είς τούς κυρί-
  ως πολεμικούς τομεΐ'ς τής Βορείου
  Κίνας όσον καί είς την περιοχήν τής
  Σαγκάης. Τηλεγραφήματα έκ Τόκιο
  βεβαιούν ότι έπιτυγχάνει πανταχοΰ ή
  εφαρμογή τοΰ στρατηγικοΰ «χεδίου των
  Ίαπώνων καί ότι οί Κινέζοι βαθμηδόν
  κάμπτονταΐ.
  Τό πρακτορείον τοΰ Νανκίν «Κεν-
  τρικά Νέα» διαψεύδει αντιθέτως τάς
  πληροφορίας ταύτας, αγγέλλει δέ ότι
  Κινεζικόν άεροπλάναν κατώρθωσε νά
  βυθίση σήμερον εν άπό τα ίσχυρότε-
  ρα 'Ιαπωνικά καταδρομικά τοΰ πρό
  τής Σαγκάης εύρισκομένου Ίαπωνικοΰ
  στόλου.
  ΟΙΙΤΑΕΡ ΕΔΗΔΩΣΕΝ
  ΟΤΙ ΒΑ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολίνου ότι ό Χίτλερ ύπαινισσόμε-
  νος ωρισμένας έπιθέσεις τοΰ Γαλλο-
  ρωσσικοΰ τύπου, εδήλωσεν ενώπιον ε-
  θνικοσοσιαλιστικής συγκεντρώσεως, ότι
  οιαδήποτε επίθεσις εναντίον τής Γερ-
  μανίας θά συντριβή. Αέγεται ότι ή ά-
  πειλή τοΰ Χίτλερ δέν είναι άσχετος καί
  μ έ τάς άποφάσεις τής ΜΙεσογειακής έν
  σχέσει μέ την χρησιμοποίησιν τοΰ Σο-
  βιετικοΰ στόλου.
  Ο ΠΡΩ6ΥΠ0ΥΡΓ0Σ Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΝΕΒΑΛΕ ΤΠΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη σή¬
  μερον ότι ό Πρωθυπουργός κ. Ί. Με¬
  ταξάς άνέβαλε τό ταξίδιόν τού είς
  Θεσσαλονίκην χάριν τής έκεϊ λειτουρ-
  γούσης Διεθνοΰς Εκθέσεως. Ή άναβο-
  λή αυτή σχετίζεται μέ τάς διασκέψεις
  τής Νυόν καί Γενέυης είς τάς οποίας
  παρακάθηται ή Ελλάς, παρίβταται δέ
  άνάγκη τακτικής έπικοινωνίας τού κ.
  ΙΙρωθυπουργοΰ έν τή ίδιότητί τού ώς
  ύπουργοΰ των ^Εξωτερικών μέ ταύς έ-
  κεΐ άντιπροσώπους τής χώρας.
  ΑΡΙΣΤΕΡΑΙ
  ΤΟ
  ΓΛΑΛΙΚΑΙ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  Ζ Η Τ Η Μ Α
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Μ,αθ» α αγγέλλε¬
  ται έκ Παρισίων αί άριστεραί γαλλι-
  καί έφημερίδες ήρχισαν καί συνεχί-
  ζουν σφοδράν εκστρατείαν εναντίον πά¬
  σης άνακινήσεως τού Ίταλοαιθιοπικοΰ
  ζητήματος μέ σκοπόν την αναγνώρισιν
  τής Ίταλικής αύτοκρατορίας έν Αίθι-
  θπία.
  ΗΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  ΚΑΙ Η ΓΑΑΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ή δημοσία γνώμη έξα-
  κολουθεϊ νά σχολιάζη είς βάρος τής
  κυβερνήσεως καί τής άστυνομίας των Ηα
  ρισίων την γενομένην έκεΐ προχθές έκ-
  ρηξιν καταχθονίων μηχανημάτων έκ τής
  οποίας κατεστράφησαν τα κτίρια τής ό-
  μοσπονδίας των έργοδοτών καί εφονεύ¬
  θησαν δύο άστυνομικοί.