94782

Αριθμός τεύχους

4665

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

16/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίρηι 3
  ίξάμηνος 2
  ΆμΓρική;
  ε'τησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη_
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  16
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ6Υ
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4665
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ϊΐΕιβιΊΙΟ! ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΟΙ ΕΠΑχΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  Πληροφορίαι ^ έξ Αθηνών | βιοπαλαιστών των πόλεων,
  άναφέρουν ότι ό νόμος περί' την τάξιν πού αποτελεί τό
  ρυθμίσεως των άστικων χρε- στερεάν βάθρον επί τοΰ ό-
  ών είναι σχεδόν έξ όλοκλή- ποίου στηρίζεται ή κοινωνι-
  ρου έτοιμος καί ότι δέν ύ- ι κήμας συγκρότησις,
  πολείπεται ειμή ή τελική ■ "ΙΙδη μάλιστα έλαβε τό
  λον τοΰ δημοψηφίσματος μέ-
  νει πανίσχυρο, άκατάλυτο, ά-
  διάσειστο. Είναι ή περίπτωσις
  των εφημερίδων. Αύτές ύπό-
  κεινται σέ καθημερινό δημο-
  πό την άέναη προσπαθεία, ά-
  πό την άδιάκοπη έργασία. Ξέ-
  ρει δτι θά τρέχη. συνεχώς άσ-
  θμαίνοντας νά κυνηγά την εϊ-
  δησι, τό νέο, τό κάθε τι πού
  φασίζει ν'
  ζωή του κι
  αυτοκτονήση,. Ό
  έγκρισις του υπό τής κυβερ¬
  νήσεως διά νά δημοσιευθή
  είς την επίσημον εφημερίδα
  καί νά τεθή είς εφαρμογήν.
  Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία
  ότι αί πληροφορίαι αύται θ'
  άνταποκρίνωνται πρός την | Αργότερον
  ξεως αυτής διά τής συστά-!
  σεως τού ταμείου συντάξεως
  έπαγγελματιών. Τώρα θεσπί-
  ζει καί τόν νόμον περί ρυθ-
  άλήθειαν. Ή Κυβέρνησις υ¬
  πεσχέθη νά έλαφρώση άπό
  τα ύπερβολικά βάρη καί ν'
  παλλάξη άπό τα δεσμά τής
  δουλείας τάς τάξεις των ερ¬
  γαζομένων πολιτών. Καί
  ελπίζομεν νά
  λύση καί τό ζήτημα τής έ-
  παγγελματικής στέγης καί
  τής κατοχυρώσεως τοΰ έπαγ-
  γέλματος, ζητήματα τα ό¬
  ποία καθόσον τουλάχιστον
  γνωρίζομεν, μελετώνται ά-
  πραγματοποιοΰσα την υπό-! πό τάς αρμοδίας υπηρεσίας
  ί υή έδί ί έά
  ργμ
  σχεσίν της αυτήν, έδημβσί-
  ευσε τόν νόμον περί ρυθμί¬
  σεως των άγροτικών χρεών
  ί έά
  ς ρμ
  καί έπιτροπάς.
  ψήψισμα. Κόθε πρωΐ θά περά- ένδιαφέρει τό κοινό. Κάποιος
  σουν άπό τό λαίκό κριτήριο. "—~η— -ι *'-■'■ --.....' Λ—
  Θά σχολιασθοΰν, θά κριτικα-
  ρισθοθν, θά έπαινεθοΰν ή θά
  κατηγορηθοΰν. Καί θά ύπο-
  στοΰν άμέσως τίς συνέπειες
  τής αποφάσεως τοΰ άπαιτητι-
  κοΰ κοινοΰ Έχουν την ευ-
  νοιά του, θά έξακολουθήσουν
  νά έκδίδωνται, νά κυκλοφο¬
  ρούν, νά συνεχίζουν τό έργο
  των τό τόσο τραχύ καί άχα-
  ρι πολλές φορές, νά δροΰν, νά
  ζοΰν, ν' άναπτόσσωνται Έ-
  πεσαν στη δυσμένειά του, θά
  άρχίσουν νάίφθάνουν, νά φυλ-
  λορρουν νά μαραίνωνται, ώς
  δτου άποθάνουν καί άποσυρ-
  θοΰν τελείως άπό την κυκλ,ο-
  φορία. Τό κοινόν εϊπαμε εί¬
  ναι άμείλικτο.Δίδει τό δίδραχ-
  Είναι δέ πραγματι επιβε-1 ό ^ κάθε . Καίτάθέ
  ημενονκαί δίκαιον να; £ . . .χ£ .Αοθοο τη
  βλημε
  καί έπροστάτευσε παντοιο- προστατευθοΰν οί έπαγγελ-
  τρόπως τούς αγρότας, ένώ ματίαι καί οί βιοτέχναι κ«ί οί
  έκ παραλλήλου έλαβε καί μικρέμποροι. Έπιβεβλημέ-
  σειράν μέτρων υπέρ των ερ-,νον εκ λόγων γενικωτέρου χ π^λ'έμουςι είρηνη, τραγού-
  γατών δια τής λειτουργιας κοινωνικου και εθνικου συμ- &ια Κα· ^χ-^/ ' ρά τκαί
  λει μ'αύτό δλα. Άρθρο, τη-
  λεγράφηοα, χρονογράφημα,
  μυθιστόρημα, μόδα. τέχνη, έ-
  πιστήμη, κοινωνικά, σκάνδα-
  τών Κοινωνικών Άσφαλίσε- ι φέροντος. Δίκαιον έκ λόγων' ατμα. "Ένα δίδραχμο! Κι' δ
  ών, διά τής καθιερώσεως τοΰ εξυπηρετήσεως μιάς τάξεως μως το δίδραχμο αύτό είναι
  θεσμοΰ των συλλογικών συμ- έξαιρετικά συμπαθούς, μ_ιάς τρομερ5 ·■--·* · -
  βάσεων, διά τής θεσπίσεως! τάξεως ή όποία συνεισφέρει
  τοΰ νόμου περί κατωτάτου ό-, περισσότερον πάσης άλλης
  ρίου μισθών καί ήμερομισθί- , είς τό Κράτος καί ή όποία
  ών. "Ελαβε δηλαδή σειράν' δέν παρουσιάσθη ποτέ μέ
  προστατευτικών μέτρων διά οπερβ0λικάς αξιώσεις καί δέν
  τούς αγρότας καί τους εργα
  τας των πόλεων. Καί φυσι-
  κά δέν ήτο δυνατόν νά λη- ; «λλα
  προσέφυγε ποτέ είς τα άκρα
  παρέμεινε πάντοτε
  σμονήση τούς έπαγγελματί- προαηλωμένη είς την Ιδέαν
  άς καί τούς βιοτέχνας, την τοΰ Κράτους καί πιστή είς τα
  μεγάλην αυτήν τάξιν των ίδανικά τής φυλής.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕ1 Η ΖΟΗ
  ΠΑΛΗΑ ΣΠΙΤΙΑ
  ΓΛΕΣΑ ΣΤΟ ΦΘΙΝΟΠΟΡΟ
  Οί ώραίε; φθινοπωρινές ήμέρες
  ?χουν αύτό τό έλάττωμα: "Οτι έ-
  ξαίρουν περισσότερο τα φθινοπω-
  ρινά πράγματα. Ή άτμοσφαιρική
  τους διαύγεια καί ή γενική καλω¬
  σύνη τους οέν μπορεΐ νά παρεμ¬
  ποδίση μερικούς στοχασμούς πού
  είναι καί αύτοι διαυγεΤς άλλά καΐ
  καθαρώς... φθινοπωρινοί.
  Προχθές λ. χ. μέσα στό ώραϊο
  φθινοπωρινόν ήλιόγερμα άντίκρυ-
  ζα ε'να γνώριμο, παληό σπίτι.
  Κ αί εϊχα την εντύπωσιν άόμεσα,
  τής άντιθέσεως αυτής. "Η άκρι-
  βέστερα άντιλαμβανόμουν ότι τό
  παληό αΰτό σπίτι ήτο άψορ).-η
  νά πλαισιωθ-3 τό γαλήνιο βράδυ
  τοθ φθινοπώρου μέ τούς στοχα¬
  σμούς έκείνους πού δίδουν Ινα
  βαθύν Γσκιον μελαγχολίας στήν
  πορφύρα τοΰ ηλίου. Άρκεί νά
  I-
  χη πεθάνη στό ήμερολόγιο τό κα-
  λοκαΐρι!..
  —ΙΙαληά σπίτια μέσα στό φθι-
  νόπωρο... έψιθύριζεν άλλοτε Ινας
  αίσθηματικός συμπολίτης Είνε
  ε'να νόημα λυρ-.κό καί λογικό^ μα¬
  ζύ πού πέρνει κάτι τό βαρυσήμαν-
  το δταν τό συνδυάσης μέ τό βα-
  Ηύζερο δσο καί άπλούστερο νόημα
  τής ζωής.
  Κυττάζω τό παληό σπιτι και θυ-
  θμαι τόν όρισμό. Ή λατάνια
  μοθμαι τόν όρισμό
  οέν' ύπάρχει πειά πλάι στήν πόρ-
  τα τού άνωγείου πού άποτελοΰ-
  σεν άλλοτε σωστή κυψέλη ζοής:
  Χαρούμενες φωνές κοριτσιών ά-
  κούονταν κάθε τόσο. Ήσαν τρία
  ή τέσσαρα άν θυμοθμαι καλά κ'
  εΐχαν δλα τού;... μυθολογικά 6-
  νόματα: άπό την Δανάη ώς την
  Άφροδίτη. Τώρα κι' αύτά έξενι-
  τεύτηκαν, έταξίδεψαν, έθαλασσο-
  δάρθηκαν. Τα περιάρπαξε μιά
  μοΐρα, καλή ή κακή οέν ξέρω α¬
  κριβώς, πάντως καταστροφική
  γιά τή μνήμη των μεταγενεστέ-
  ρων. Ποίος ξέρει ποθ βρίσκονται;
  Μήπως μάς λέει τό παληό κλει-
  στό σπίτι;..
  Έοώ ξανασυμβαίνει τό δράμα
  τοΰ Τζακόζα:«Σάν τα φύλλα».Άπό
  την .πολυάσχολη δσο καί «εύφρα-
  δή» Όίκοδέσποιναν πού άνεβοκα-
  τέβαινε την έξωτερική σκάλα κ'
  έπότιζε τα λουλούδια τ' άραδια-
  σμένα στό μεσότοιχο τής αύλής—
  έ(ος τόν οικογενειάρχη. "Οταν έξέ-
  ά δεύτερος επήραν φύλλα
  ποτέλεσμα: Τό σπίτι παρουσΐά-
  μ'.ά. μερά κλειστό καί σιω-
  μΓδλ^χ δι* τΑ-έτΗλοι¬
  πά τής" Εστορίας του δέν μάς Ιλε-
  γε τίποτϊ, οΰτε «διά ζώσης», άν
  υποθέσωμεν 2τι μποροΰσαν νά ύ-
  πάρχουν νέοι Ινοικοί του, την
  ατιγμή αύτη.
  Τό ^λιο[3ασίλεμμχ σούνει. Οί
  σκιέ; πληθύνονται. Τό παληό
  σπίτι άρχίζει νά σκοτεινιάζη.
  Είνε τό ϊδιο σάν νά εξαλείφεται
  τελείως άπό τό βι^λίο τής^ ζωής,
  μιά σελίδα ή άκόμη καί Ινα κε-
  φάλαιο όλόκληρο.
  Ένας Εστοριοδίφης ποΰ ζοΰσε
  κυριολεκτικώς τα κιτρινισμένα
  χειρόγραφα καί τοΰς παληούς πα-
  ώο·^ Ιγραφε:
  Ολα Ιφήμερα άλλά καϊ δλα αΐ-
  ώνια μέσα στήν ίστορία...
  Έκρυ,3ε θά πήτε κάποιο σαρ-
  κασμό γιά την ανθρωπίνη ζωή
  τό άπόφθεγμά του; Μπορεΐ. Ώ-
  στόσο τό παληό σπίτι ηρχετν
  μέσα στό ήλιοβασίλεμμα νά μάς
  πή κατ'. καλύτερο: "Οτι αϊώνιο
  Ιμ'εινε καί θά μείνη τδ δράμα
  τήί ζωής.. Είτε δταν πνεύσουν
  άντίξοοι άνεμοι καί ναυαγήση τό
  καράβι, είτε ό'ταν πνεύσουν εύ-
  νοϊκοί. Ό κύκλος των ώρών τοΰ
  Ιτους δέν είνε τίποτε άλλο άπό
  μιά βαθυστόχαστη, άπλή άντιγρα-
  φή τοΰ κύκλου τής ζωής, είτε ά-
  τομική την φαντασθοΰμε, είτε οΐ-
  κουμενική...
  Τό σπίτι θά γίνη κάποτε πα¬
  ληό καί θά φιγουράρη μίαν φθι-
  νόπωρινήν ίαπίρχ σάν κάτι τό πε-
  ρασμένο καί έξωφλημένο. Γιά νά
  δώση μίαν εννοια πεσσιμιστική
  γενικής ίστορικής μορφής, άν Βυ
  μηθοΰμε τόν άείμνηστο ιστοριοοί
  δπλο. Είναι τό 6-
  στρακο τής άρχαίας πολιτεί-
  ας των Άθηναίων. Μ' αύτό
  μπορεΐς νά έξωστρακισθής,
  ά έξουθενωθής, Μ' αύτό μπο¬
  ρεΐς νά πάρης ψτερά καί δύ-
  αμι καί δρμή θριάμβου...
  Καί δμως ποίος μπορεΐ νά
  είπη δτι δέν είναι δίκαιο τό
  δημοψήφισμα αύτο; Ποίος ειμ¬
  πορεί νά ΐσχυρισθή δτι είναι
  ύπερβολικές οί άπαιτήσεις
  τοϋ κοινοΰ; Καί ποίος θά δι¬
  καιολογήση μιά έ'λλειψι
  μιά καθυστέρησι, μιά παρα-
  τιμονιά, έ'να μικρό έλάχ^στο
  λά'θο'ς τής "εφημερίδας, Μιά
  μερά καθυστέρησε έξ άνάγκης
  ή «Ανάρθωσις» την εκδοσί
  της. Κι' έ'σπασε τό*|τηλέφωνο
  άπ' τα κουδουνίσματα.
  —-Γιατί δέν έξεδόθητε, Γιατί
  νά μδς άφήσετε χωρίς έφημε
  ρίδα, χωρίς εΐδήσεις; Άνακαι-
  νίσεις,;Καλά, μά ξέρετε χωρίς
  «Άνόρθωσι» μάς φαίνεται α¬
  δειανή ή μερά μας.
  Παράπονα δσα θέλετε γι
  αύτό. Καΐ δμως τα παράπο¬
  να αύτά είναι ή μεγαλυτέρα
  ίκανοποίησις γιά τόν δημοσιο-
  γράφο. Τό ξέρει άλλωστε, δ
  τι γι' αυτόν δέν είμπορεΐ
  νά υπάρξη τΐποτε άλλο ά-
  ψη. "Αλλως τε καί στόν παληό
  προμαχώνα πηγαινοήρχονταν μιά
  ψορχ άγέρωχοι Εππότες καί κομ-
  ψές πυργοδέσποινες. Ένώ τώρα
  φυτρώνουν πλήθος τα αγ ρια χόρ-
  τα καί δέν ακούεται παρά μόνο
  τό σύρσιμο των έρπετών.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  /.ιπεν
  καί φτερά οί κόρες καί οί γυι-
  οί .. Έμπήκε στή μέση ή μοντερ-
  να ζωή καί ή .. φυματίωσις. Ά-
  Πεταχτά
  ειώματα
  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
  Τό σύστημα των έκλογών
  στά όλοκληρωμένα Κράτη κα¬
  τηργήθη· Τό καθεστώς των
  δημοψηφισμάτων κατελύθη
  καί ό κοινοβουλευτισμός έξω-
  βελίσθη Καί δμως ύπάρχε
  μιά περίπτωσις δπου τό κα¬
  θεστώς της έκλογής, ή μδλ
  ή
  δημοσιογράφος πρέπει νά ζή¬
  ση,, βεβαία, άλλά καί νά τσα-
  κισθή σπεύδοντας νά τό α¬
  ναγγείλη. Ό Έδουάρδος έγ-
  κατέλειψε τό θρόνο του διά
  νά ζήση μέ τή γαλήνη τοΰ
  έ'ρωτος τής κ. Ούώλλις. Ό δη¬
  μοσιογράφος πρέπει νά ζή
  πάντοτε έν άνησυχία καί νά
  τρέχη άσθμαίνοντας διά νά
  παρακολουθή τό ζεϋγος στό
  ίλιγγιώδες ταξίδι τοθ μέλι-
  τος σ' δλο τόν κόσμο καί
  νά δίδη περιγραφές είς τό
  κοινό γιά τη ζωή των ύψη-
  λών έρωτευμένων. Γίνεται πό-
  λεμος καί δλοι σπεύδουν νά
  κρυφτοΰν είς τα άντιαεροπο-
  ρικα καταφύγια. Θέλουν δμως
  τό δημοσιογράφο είς την πρώ¬
  την γραμμήν τής μάχης μέ τό
  στυλό καί τό κοντάκ στό χέ-
  ρι γιά νά τοΰς στέλντι είδη-
  σεις καί ψωτογρσφίες άπό τό
  θέατρον τοθ πολέμου καί τοΰ
  θανάτου. Ό κόσμος μπορεΐ
  νά γίνη καρναβάλι καί νά
  ριχτή σέ βακχικά γλέντια καΐ
  ξεψαντώματα. Ό δημοσιογρά¬
  φος πρέπει νά μείνη, νηφάλι-
  ος, άμέτοχος, διά νά δώση
  την περιγραφή. Πρέπει νά μέ¬
  νη αιωνίως «θλιμμένος θεός»
  ποϋ δημιουργεΐ χαρές, πού
  έρμηνεΰει λύπες, πού φέρνει
  τό ψώς ένώ ό ϊδιος μένει στήν
  άφ'άνεια, πού άνοίγει τό δύ-
  σκολο δρόμο τοϋ πολιτισμοΰ
  γιά νά περάσουν οί άλλοι μέ
  την άνεσί των. Καί ή εφημερί¬
  δα είναι ή άπρόσωπη εμφά¬
  νισις δλων αυτών, των άφα-
  ^νών πολλές φορές, έργατών,
  των πραγματικών ήρώων τής
  άενάου εργασίας, τής άκα-
  ταβλήτου προσπαθείας. Αυ¬
  τή ή εφημερίδα έμφανίζεται
  κάθε πρωΐ έμπρός είς τό κοι¬
  νόν καί δίδει έξετάσεις. Καΐ
  ένεργεΐ δημοψήφισμα. Καί νά
  είποθμε την άλήθεια: Τίς πε-
  ρισσότερες τούλάχιστο φορές
  αί κρίσεις καί αί άποφάσεις
  τοΰ κοινοΰ είναι απολύτως δί-
  καιες. "Ισως μάλιστα θάπρε-
  πε νά είναι αύστηρότερες αί
  άποφάσεις τού, έστω καί
  άν επρόκειτο νά βαρύνουν καΐ
  την παροθσα στήλη.
  Είς την Θεσσαλονίκην συ-
  εκροτήθη προχθές Γεωπο-
  ικόν συνέδριον, τοΰ όποίου
  :ί άποφάσεις καί τα πορίσμα-
  α, άπαύγασμα τής έπιστή-
  ης καί τής πείρας μακρών
  των, έχουν χωρίς άμφισβή-
  ηοιν μεγάλην αξίαν δι' ό-
  ιόκληρον την χώραν. Διότι
  ό συνέδριον αύτό δέν ή-
  ιχολήθη μέ τα γεωργικά
  ητήματα τής Βορείου Έλ-
  .άδος μόνον, άλλά έπεξετά-
  η είς την έρευναν τοΰ ολου
  ^εωργικοΰ προβληματος τής
  Ελλάδος. Καί φυσικά κατέ¬
  ληξεν είς τό συμπέρασμα
  τι θά πρέπει ν' άποβλέψω-
  εν κυρίως είς την άλλα-
  ήν των συστημάτων καλ-
  ιεργείας,νά χρηβιμπποιήσω-
  μεν επιστημονικάς μεθόδους
  αί συγχρονισμένα μέσα, νά
  ίγκαταλείψωμεν την μονο-
  «αλλιέργειαν είς την οποίαν
  τεριωρίσθηοαν οί γεωργοί
  :λείστων περιφέρειαν καί νά
  τραφώμεν γενικώς πρός νέ-
  ιυς προσανατολισμούς.
  Είναι λοιπόν καταφανής ή
  ηιμασία την οποίαν «ροσ-
  ι^αμβάνουν αί άποφάσεις τοΰ
  ΐυνεδρίου αύτοΰ. Καί θά ήτο
  ύτύχημα εάν παρόμοια συ-
  νέδρια ώργανοΰντο καί είς
  άλλας περιφερείας διά νά με-
  λετηθοΰν καλυτέρα τα ζητή-
  ματά των, διά νά έξαχθοΰν
  συμπεράσματα διά τάς κατά
  όπους καλλιεργείας καί νά
  'Ηράκλεια
  Μ.
  Ό Γολγοθάς μιάς καρδίας
  = = ΚΑΙΣΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ' ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελανχολικης
  αυτοκρατειρας.
  "Οταν ϋφευγαν άπό την Βιέννη
  γιά νά έγκατασταθοΰν είς την εξο¬
  χήν, είς τα θερινά άνάκτορα τοΰ
  Πόσσενχόφεν, ή μικρά Σίσσι έπα-
  νηγύριζε. Τό Πόσσενχόφεν, τό με-
  γάλο πάρκο του -Λ —'—■ ;~"""
  τα γυρω οαση,
  ό παράδεισος
  ί^ταν γ ι
  Έκεϊ μποροϋσε νά περιποιήται
  μέ δλη της την άνεσιν τα άγα-
  πημένα της ζώα. Καί μόνον Ινας
  θεά; ξέρει πόσα είχε! Ένα έ-
  ξημερωμένο ζαρκάδι, πού έπλη-
  σίαζε καί ετρωγε μέσα άπό τό
  μικρό χέρι της, Ινα σγουρόμαλ-
  λο πρόβατο, γύρω άπό τόν λαιμό
  τοΰ δποίου Ιδενε μιά μπλοΰ χορ-
  δέλλα, μικρά κουνέλλια, καί ορ-
  νιθες καί φραγκόκοττες. Ή παι-
  δαγωγός της βαρώνη Βοΰλφεν,
  ίβλεπε καί πάθαινε γιά νά την
  συμμαζεύη. Τής τώσκαζε διαρκώς
  καί εχάνετο στό απέραντον πάρ-
  κον. Ή Σίσσι ήταν άεικίνητος
  καί μόνο ή άγάπη της πρός
  μ ή γη η ρ
  σχέδιον την κάρφωνε πότε-πότ
  σ' Ινα πάγκο γιά νά «ζωγραφί-
  ση», δπως ελεγε. Τότε έσχεδία-
  ζε τα ζώά της, τα δένδρα τοϋ
  πίργ,ον, την μακρυνή όροσειρά
  των "Αλπεων, τό άγαπημένο της
  Πόσσι, όπως άπεκάλει τό Πόσσεν¬
  χόφεν. Καί χωρίς νά τό θέλη πα-
  ρζαύρεχο άπό τό ταλέντο της είς
  παράτολμα πραξικοπήματα: 'Εκα-
  νε καρικατοΰρες! Γελοιογραφοΰσε
  τό περιβάλλον της, κατά προτί
  μησιν την παραγωγόν της. Τό
  προσφιλέστερον έν τούτοις θέμα
  της ήταν τό τοπζιον. Την τραβοΰ
  σε κι' αυτήν ή κληρονομική σ
  λη της την οϊκογένεια άγάπη
  πρός την φύσιν, άγάπη πού ά
  ωρισμένην ηλικίαν καί επειτα ε¬
  νέπνεεν είς τα περισσότερα μέλγ
  τοΰ οΐκου της την αναζήτησιν τήί
  μοναξιας.
  Ή παιοαγωγός της την υπο
  χρέωνε νά φυλακίζεται μέσα εί
  τό δωμάτιον γιά νά μελετήση κα
  λίγο πιάνο. Δέν είχεν δμως κλί
  σιν είς την μουσικήν καί τα μάθη
  ματα τοθ πιάνου τα θεωροΰσε μι
  τυραννία.
  Άπό τα περίχωρα ήρχοντο κα
  τούς έπεσκέπτοντο στό Πόσσενχό
  φεν παιδία καλών οίκογενειών
  Ιδίως τα παιδία τοΰ κόμητος Πά
  ουμγκάρτεν, μέ την μικρή κόρ
  τοΰ όποίου, την Ειρήνη, ή Σίσσ
  είχε συνδεθή ιδιαιτέρως. Ή μ
  κρά κόμησσα ήταν κάπως όνειρο
  πόλα, είχε καμμιά ψορά. πολί
  παράξενες ΐδέες, ξεχώριζεν άπ·
  τίς άδελφές της, καί αύτό ήρ
  σκεν είς την μικρή πριγκήπισσα
  Στά κρυφά ή Σίσσι είφεν άρχίσι;
  νά γράφη στίχους, άδέξιους κ;
  άφελεΐς. Ή μικρή της φίλη δ
  ΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ
  "Εργα πολιτισμοΰ.
  Κατ' επίσημον ανακοίνωσιν
  μετ" ολίγας ημέρας πρόκειται
  ' αρχίση ή λειτουργία τοθ
  σταθμοθ άσυρμάτου Ν. Άλι-
  λικαρνασσοΰ. Μετ" ολίγον έ-
  πίσης θά είναι έτοιμον καί τό
  κατασκευαζόμενον παραπλεύ¬
  ρως αεροδρόμιον. Καί ή πόλις
  μας θ' αποκτήση δύο μέσα
  τής συγχρόνου συγκοινωνίας,
  θά κάμη δύο νέας κατακτή-
  σεις πολιτισμοΰ. Είς την Ν.
  Αλικαρνασσόν δμως ύπάρ-
  χουν ώς γνωστόν καί οί 'στρα
  τώνες, άνεγείρονται δέ καί
  αί νέαι φυλακαί. "Ετσι τό μέ
  ρος αΰτό γίνεται ό καθρέπτης
  τής πόλεως, ό καθρέπτης τοΰ
  πολιτισμοΰ μας. Έπιβάλλεται
  μως τούς εύρισκεν αριστουργημα-
  τικούς καί την Ινεθάρρυνε νά
  γράφη. Ή μικρή ποιήτρια έξακο-
  λουθοΰσε πάντοτε νά κρατη' τούς
  στίχους της ·χ.ρ)φοΰ^ άπό τούς
  μεγάλους — σάν νά είχε οιαπρά-
  ξη έγκλήματα. Καί δμως πόσον
  εύτυχής θά ήταν ό στιχοπλόκος
  πατέρας της άν μποροϋσε ν' άνα-
  καλύψη τό τάλαντον τής κόρν/ς
  του! Τότε, άλλη μιά φορά θά έ-
  καυχάτο πώς άπό £λα του τα παι¬
  δία ή Σίσσι ή Έλισάβετ, τοΰ
  I-
  μοιαζε περισσότερον!
  Ή ζωή είς τό Πόσσενχόφεν,
  δσον καί άν έδιδε στά παιδία με-
  γαλείτερες έλευθερίες άπό την
  ζωή στήν πόλι, τόν χειμώνα, ή¬
  ταν ρυθμισμένη μέ την άκρί^εια
  ρολογιοΰ. Στάς όκτώ τό πρωΐ,
  ακριβώς, τα παιδία Ιπρεπε νά
  είναι Ιτοιμα γιά νά προγευματί-
  σουν μαζί μέ την μητέρα των.
  Μετά τό πρόγευμα, Ιως τάς δύο'
  είχαν μαθήματα. Ή Σίσσι δέν
  μποροϋσε νά συγκριθή εις έπιμέ-
  λειαν μέ την μεγαλείτερη άδελ-
  φή της, την Ελένη, καί κάθε
  φορά πού ή διδασκάλισσα περιε-
  σπατο άλλοΰ, ή Σίσσι έπωφελεϊ-
  το γιά νά γράφη στίχους ή κύ-
  ταζε άπό τό παράθυρο εξω στό
  ύπαιθρον. Δέν εβλεπε την ώρο
  πότε νά τελειώση τό μάθημα κα
  ν' άνακτήση την ελευθερίαν της
  Τότε θά μποροϋσε νά πεταχθή ά
  πέναντι, στήν άλλη όχθην τοΰ πό
  ταμοϋ "Ισαρ στό κτήμα ποΰ εί¬
  χεν ό πατέρα; της είς Μπόγκεν
  χάζεν ή όπουξήποτε άλλοΰ στή·
  έξή Συνεχίζετα
  εί; την 2αν σελίδα
  οργανωθή καλύτερον τό έρ¬
  γον τής διαφωτίσεως των ά-
  γροτών μας.
  Όπωσδήποτε ομως, έφό-
  σον έχομεν σήμερον ωρισμέ¬
  να συμπεράσματα ύπ' όψιν
  καί έφόσον έχομεν άκόμη
  τα δεδομένα τής πείρας τοΰ
  παρελθόντος έτους, δέν εί¬
  ναι φρονούμεν δύσκολον
  νά διακρίνωμεν τόν δρόμον
  πού οφείλομεν ν' ακολουθή¬
  σωμεν ώς πρός την γεωργι-
  κήν μας πολιτικήν. Καί ή
  πεΐρα μάς διδάσκει ότι ή Έλ-
  ληνική γή είμπορεΐ κάλλι-
  στα ν' αποδώση όσα χρειά-
  ζονται διά την διατροφήν
  των κατοίκων της, άρκεΐ νά
  καλλιεργηθή έντατικά, άρ¬
  κεΐ νά πλουτισθή μέ νέας
  καλλιεργείας καί νά εκμε¬
  ταλλευθή επιστημονικώς. Ή
  πεΐρα έπίσης μάς διδάσκει
  ότι οί γεωργοί μας δέν θά
  δυσκολευθοϋν νά έφαρμό-
  σουν επιστημονικάς μεθό¬
  δους καλλιεργείας, άρκεΐ νά
  διαφωτισθοΰν καί ν' άποκτή-
  σουν συγχρόνως καί τ' άπα-
  ραίτητα πρός τουτο ύλικά
  μέσα. Αυτήν όμως την κα-
  θοδήγηοιν καί την χορήγη¬
  σιν των υλικών έφοδίων εί¬
  μεθα βεβαιοί ότι θά θε¬
  λήση νά τα παράσχη τό
  Κράτος πού τόσον ένδιαφέ-
  ρεται καί μοχθεΐ διά την α¬
  νάπτυξιν τής γεωργίας μας.
  λοιπόν ό άμεσος έξωραϊσμός
  των" πέριξ χώρων. Καί κυρί-
  ως έπιβάλλεται νά συνδεθή ή
  πόλις μέ την Αλικαρνασσόν
  διά μιδς ωραίας, άσφαλτο-
  στρωμένης,εύθείας καί δενδρο-
  φυτευμένης λεωφόρου.
  ΑΊ άνακαινίσεις μας.
  Ένθουσιώδους όμολογουμέ-
  νως ύποδοχής ετυχε τό χθεσι¬
  νόν φύλλον μας μέ την νέαν
  εντελώς εμφάνισιν. Τα δέ
  σχόλια των πολυπληθών φί-
  λων καί αναγνωστών τής ά-
  νά χείρας εφημερίδος ύπήρ-
  ,αν πραγματι ιδιαιτέρως κο-
  λακευτικά καί εύμενή. Αισθα¬
  νόμεθα βαθύτατα την αξίαν
  των συγκινητικών αυτών έκ-
  δηλώσεων τοθ κόσμου των φί-
  λων, των αναγνωστών, των
  συνοδοιπόρων καί συμμαχη-
  τών μας. Καΐ έκτιμοΰμεν πλή-
  ρως την σημασίαν τής ήθικής
  κυρίως συνδρομής πού μάς
  παρέχεται διά τοΰ τρόπου αύ
  τοθ, είς την συνέχισιν τοΰ
  σκληροϋ έργου μας. Καί ύπο-
  σχόμεθα, συνεχώς βελτιούμε-
  νοι άπό πάσης απόψεως, ν'
  ανταποκριθώμεν πλήρως είς
  τάς προσδοκίας τοθ κόσμου
  πού παρακολουθεΐ καί ένι-
  σχύει την προσπάθειαν μας.
  Ή βελτίωσις.
  Άπό την δημοσιευθείσαν
  είς τό χθεσινόν μας φύλλον
  στατιστικήν τής κινήσεως τοΰ
  τελωνείου μας κατά τόν Αυ¬
  γουστον, διαπιστώνομεν μίαν
  σχετικήν δραστηριότητα είς
  τάς εμπορικάς συναλλαγάς
  τής πόλεώς μας. Όφείλεται
  δέ τό ευχάριστον αύτό γεγο-
  νός είς τάς έξαγωγάς κυρίως
  των άμπελουργικών μας προ ι
  όντων, πού δσον καί άν ήτο
  μικρά ή έφετεινή παραγωγή
  των έδωκεν έν τούτοις νέαν
  ζωήν είς τόν τόπον μας. Έλπί
  ζομεν δμως δτι ή κατάστασις
  θά σημειώση μεγαλυτέραν
  βελτίωσιν κατά τούς χειμερι-
  νούς μήνας, όπότε θ' αρχίση
  κα'ι ή έξαγωγή ελαίου, τού ό¬
  ποίου προβλέπεται πλουσία ή
  παραγωγή, είς τρόπον ώστε
  νά άνατείλουν καί πάλιν διά
  τόν τόπον νέαι καλύτεραι η¬
  μέραι.
  III!
  ΙΙι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  Ι ♦· -
  Ι**
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Σήμερον ή Γερ-
  μανικής παραγωγής όμιλοϋσα
  Έλληνική ταινία: 'Βοσνιακοί έ'ρω
  ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον: Σπα-
  σμένες άλυσσίδες*.
  θερινός «ΑΛΚΑΖΑΡ».- Σήμερον
  •Τό λαχεϊον τής άγάπης».
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ_ΤΗΣ_ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  Αριθ. 1365)705
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Ό Πρόεδρος Κοινότητος Ση
  τείας διακηρύττει ότι:
  Την 26ην Σεπτεμβρίου έ. έ.
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  11 —12 π. μ. έν τώ Κοινοτικώ
  Καταστήματι Σητείας καί ενώ¬
  πιον τής αρμοδίας έπιτροπής
  ενεργηθήσεται φανερός μειο-
  δοτικός διαγωνισμός διά την
  σκυρόστρωσιν καί άσφαλτό-
  στρωσιν όδών τίνων τής κωμο¬
  πόλεως Σητείας ώς έν τη ύπ'
  αριθ. 126 έ. έ. αποφάσει τού
  Κοινοτικοϋ Συμβουλίου Σητεί
  άς καθορίζονται, τής δαπάνης
  προϋπολογιζομένης είς δραχ.
  220.000.
  Ή εκτέλεσις των εργασιών
  τούτων θά γίνη συμφώνως
  πρός τούς δρους καί τάς τι¬
  μάς μονάδος τής υπό τοθ Μη
  χανικοΰ Κοινοτήτων συντα¬
  χθείσης μελέτης.
  Ή εγγύησις έχει ορισθή είς
  δραχμάς 12.000.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον-
  ται δεκτοί έργολάβοι οίας δή-
  ποτε τάξεως δι" έργα όδοποι-
  Ίας.
  Ή διακήρυξις καί ή μελέτη
  ευρίσκονται έν τώ Γραφείω
  τής Κοινότητος κσί τώ τής
  Μηχανικής Υπηρεσίας ΝομοΟ
  Λασηθίου δπου δύνανται οί
  βουλόμενοι νά λάβουν γνώ¬
  σιν.
  Έν Σητεία τη 11 Σεπτεμ¬
  βρίου 1937.
  Ό Πρόεδρος τής Κοι¬
  νότητος
  Ι. Πλατανάκας
  ΕΠΑΝΑΛΗΨ1Σ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Κατατεθείσης μείζονος προ-
  σφορδς έπαναλαμβάνεται ή
  δημοπρασία ενοικιάσεως τοΰ
  Δημοτικοΰ φόρου ίχθυαλιείσς
  τό προσεχές Σάββατον 18η.ν
  Σεπτεμβρίου 1937 καί ώραν
  11 —12 π. μ· ενώπιον τής Δή
  μαρχιακής Έπιτροπής καί έν
  τώ Δημοτικώ Καταστήματι.
  Έν Ηρακλείω τή 15 Σε
  πτεμβρίου 1937.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■ϊι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ή Γβρμοινικής παραγωγης
  βμιλοϋοοτ Έλληνική ται¬
  νίαι:
  Πρωταγωνιστούν:
  Μπργκίτε Χόρνεϋ
  καί
  ΒΙΑΑυ Αϊχμπερτκερ
  ΐραγιίύίια τού ζΊύγου;:
  Έπιτροπάκη
  Μβυβικη:
  Ιπά&η Λάβδα
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Ζπτβΰνται μία ή δύο οΐκότρο-
  βοι (μαθήτριαι) παρά καλής οΐκο-
  γενείας. Πληροφορίαι τταρ" ημίν.
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναϊκα τού βρύλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Τα χρόνια διαοέχονται γρήγο-
  ρα τό έ'να τό άλλο, τα παιδία
  I-
  χουν ξεπεταχθη. Ή Σίσσι ποΰ έν
  τώ ',ιεταξύ εχει αποκτήση καί
  άλλα άδέλφια είνε ήδη ενοεκα
  έτών. Οΰτε ιχνος ώμορφιάς πα-
  ρουσίαζε τό στρογγυλό, σάν
  χωριατοπούλας, μουτράκι της.
  Ή πριγκήπισσα Λουοοξίκα, μη-
  τέρα πέντε κοριτσιών, σκέπτεται
  μέ τρόμο πόσο δύσκολη θά είνε
  ή αποκατάστασις των. Άλλ' άς
  είνε. ΐό κορίτσια είνε άκόμα μι¬
  κρά. "Εχουν καιρό νά χαροΰν
  την ζωή τους. Τό καλον.αϊρι ή
  πριγκήπισσα παίρνει τα μεγαλεί-
  τερα παιδιά^της μαζί της σέ μι¬
  κρά ταξίδια στά βουνά. Καί ε-
  τσι ή Σίσσι, μαζί μέ τήνάδελφή
  της Ελένη καί τοΰς δυό μεγαλεί-
  τερους άπό τοΰς άδελφούς της ευ¬
  ρίσκεται είς την βαυαρικήν πο-
  λίχνην τοΰ Όμπεραμμεργκάου,
  3που οί χωρικοί άναπαριστάνουν
  τα πάθη τοΰ Χριστοΰ. Ή μητέρα
  τους τούς παίρνει καί είς την Αυ¬
  στρίας. Πηγαίνουν στό Άχενζε,
  στό Γιένμπαχ, στό "Ινσμπρουκ.
  Έκεί φεύγοντας την έπανάστα-
  σι πού μετά τό 1848 είχεν έκ-
  ραγί] είς την Αύστρίαν, είχε κα¬
  ταφύγη καί ή θεία Σοφία, ή
  γυναϊκα τοΰ Αύστριακοΰ άρχι-
  δουκός, μέ τούς τρείς υίούς της
  — τόν Φραγκΐσκο Ίωφήφ, πού
  ώνειρεύετο νά τόν ιδή μιά ήμέρα
  είς τόν θρόνο, τόν χαϊδεμένο της
  Μαξιμιλιανό, καί τόν συμπαθητι-
  κόν Κάρολον Λοουοοβΐκον. Δέν
  τούς είχαν δή ποτέ τούς Ιςαδέλ-
  φους των τής Βιέννης οί μέ
  πριγκήπισσες τοϋ Μονάχου...
  Ε1ΔΥΛΛΙΟΝ
  Άπό τούς τρείς υΕούς τής άρ-
  χιδουκίσσης Σοφίας τής Αυστρί¬
  ας, ό μεγαλείτερος, ό Φραγν.ΐσχος
  Ιωσήφ, ήταν έ"νας σοβαράς νέος
  δέκα οκτώ ετών. Δέν ήταν αύτός
  μέ τόν οποίον σχετίσθην.αν περισ¬
  σότερον οί μιν.ρές τού έξαδέρ-ρες.
  Ό Φραγκίσκον Ιωσήφ, πού ή φί-
  λόδοξος μητέρα τού είχε μάθη νά
  θεωρή τόν έαυτό τού ώς οικαιω-
  ματικόν διάδοχον τοΰ αύστριακοΰ
  θρόνου, είχε στρέψη 8λη τού την
  προσοχ)] είς την παρακολούθησιν
  τής εξελίξεως τής καταστάσεως
  είς την Αύστρίαν. Καμμιά γορά,
  τό αύτί των μικρών πριγκηπισσών
  Ιπ,αιρνβ άκρες-μέσες άπό τίς μυ-
  στηριώδεις συνομιλίες τοΰ μεγά-
  λου Ιξαδέλφου των μέ την μητέρα
  των καί την θείαν των. Μιλοΰσαν
  περ'. τής έπαναστάαεως. Πόσον ά-
  κατανόητα ήσαν όλα αύτά γιά τα
  μικρά τους μυαλουδάκια! ΤΙ θά
  πή Ιπανάστασις; Δέν ήξευραν καί
  οδτε ένδιεφέροντο νά μάθουν.
  Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ δέν ε-
  παιρνε στά σοβαράς τίς ξαδελ-
  φοϋλές τού πού ή μεγαλείτερη ή¬
  ταν δεκατριών, κα'. ή δλλη 2νδε-
  κα μ,όλ'.ς έτών.
  Μέ τόν μικρότερο δμοος άπό
  τούς τρείς έξαδέλφους το)ν, τόν
  Κάρολο Υουδοβΐκο, τα πράγματα
  οιεφεραν. Ήταν δέκα πέντε έιων
  —καί συνεπώς πλησιέστερα πρός
  τίς παιδικές καροιές των. Άπό
  τίς δυό τού ξαοέρφες, ευθύς έξ
  άρχής, εδειξε προτίμησι γιά την
  μικρότερη, την Σίσσι. Δέν ήταν
  βεβαία ώραία, άλλ' είχε ν.άτι τό ά-
  ξιολάτρευτο στό βλέμμα. "Αν 8-
  μως, τόν έρωτοΰσαν τί ακριβώς,
  δέν θά ήξευρεν ουτε αύτός νά κα¬
  θορίση.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■Μ
  ϊΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ:
  ■ ΤΑ_ θαλαμηγον ά)χ
  ■ Αναχωρεί έξ Ήρα-
  2 κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ-
  ■ ΚΗΝ βράδυ κατ' εΰθεΐ-
  ■ αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ■ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ■ ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  . ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-*1
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
  Ό Στρατηγός κ. Άλεζάκης ένοι-
  κιάζει την πλησίον τής'Αγροτικής
  Τραπέζης ευρισκομένην οικίαν
  τού. ΤΩρο επισκέψεως 4—6 μ. μ.
  1-10
  Ή Ζωήποϋπερνά
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  ΤΙ θά φορέσετε, κυρίες,
  τόν χειμώνα. ******
  Άπ' ότι μοϋ γράφουν
  καί άπ* ότι διαβάζω
  Αί ττρώται κρεασιόν διά τή χει-'
  αερινή μόδα καθιστοθν τή γυναΐ-1
  κα περισσότερο γυναϊκα. Ξεύρετε '
  τί θέλω νά πώ: Ώραΐες καμπυλό-
  τητες, γλυκύτης, έκτιλήξεις. "Ενα
  φορεμα τής νέας σαιζόν είναι ό¬
  πως £να γάντι για τό σώμα σας:
  άπαιτεϊ καλοφτιαγμένες τίς γυ-
  ναΐκες.
  Άλλ άς μιλήσω πρώτα διά την
  τάγια Ποΰ θά είναι; Δέν θά σάς
  άτταντήσω μέ άκρίβεια δτι είναι
  χαμηλοτέρα ή ύψηλοτέρα. Ή τα-
  για δέν είναι ένδεδειγμένη άκό
  μιά γραμμή διακρινομένη άτό την
  ζώνή, είναι άνάγλυφος ατΐό ΐ,να
  κενόν ώραΐα καθωρισμένο υεταξϋ
  τής καμτΐυλότητος μοϋ μττοόστου
  καί τής καμπυλότητος των γόμ-
  φων. Σάς έπαναλαμβάνω πρέπει
  νά είσθε κολοκαμωμένες.
  Άιτό τα νέα μοντέλλα ωρισμέ¬
  να εχου,ν κατι άπό τή μόδα τοΰ
  1900, καί έπειδή πολύ συχνά τό
  μποθστο είναι ντραμπαρισμένο μέ
  όριζοντίους πτυχάς—μή ξεχάσετε
  αΰτό τό ξεχωριστά ώραϊο ντρα-
  πάρισμα— τα μοντέλα Μχουν έπί-
  σης κάτι άπό τό 1880, κάτι άπό
  τό θέλγητρο καί τα ρωμαντισμό
  τής έποχής έκείνης. "Επί άλλων
  μοντέλλων ή τάγια όια<ρίνεται άπό μιά άπαντα μαζεμένη ποΰ έν- θυμίζει κορσελέ. Ή μό5α των έκπληξεων! Εμ¬ προσθεν τό φόρεμα είναι μάτ. άπό ντρά π. χ. έκ των όπισθεν γυαλι- στερό, άπό σατέν, ή καλυτέρα τό άριστερό μέρος, πράσινο, άγνοει δτι τό δεξιό είναι κόκκινο. Είναι αϋτό ποθ οί ε'ιδικοί όνομάζουν δι- πλές έμφανίσεις. Καί ϋτάρχει με- γάλή ποικιλία. "Εάν σας όμιλήσω για τας λε¬ πτομερείας καί τίς γαρνιτοΰρες, εχω πολλά νά Σας πώ. Είναι σπουδαΐες, διασκεδαστικές, άν μπορώ νά πώ Ετσι, καί τέλος πο- λυτελεϊς: κεντήματα, άπλικασόν, ντεκούτ, κορδέλλες. Γιά τό βράδυ παγιέττες,άραβικά κεντήματα. Τέ¬ λος άν9η! πρωτάκουστο γιά τό χειμώνα. "Επριτα καί μιά σπουδαία λεπτο- μέρεια ή γοθνες. "Α! Δέν θά κρυ- ώνετε αυτόν τό χειμώνα κυρίες μου. Σειρές άπό ρενάρ καί ττλη- θώρα άστρακάδων. "Εν όλίγοις, έχετε ύπ' δψει σας γιά φορέματα κλασσικά σπόρ, οί χρωματισμοί τής μόδας είναι δα- μάσκηνο, μπορντώ,πράσινο, μπλέ — βερ. 'Η τουαλέττες £χουν ώς βά- σΐν τό μαθρο καί είνε ϋπέροχες σέ χρωματισμούς. Ντιστεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Ζταυρόλεξον ύπ' αριθ. 2. ΟΡΙΖΟΧΤΙΩΣ 1) Τύραννος τής Κορίνθου. 2) Τό γάλα των φυτών ή καρ- πών. — Προστακτική τοΰ ^ήμα- τος τοΰ δποίου κάμνομεν κατά- χρησιν. .'}) Κινεζική μονάς μετρική καί νομισμαακή. — Μόριον προ- τρεπτικόν (δημ.). — Έπίρρημα τροπικόν καί χρονικόν. 4) Ναρκωτικάν (πληθ.). 5) Αέγεται διά τόν φέροντα βάρος πραγματικόν ή μή. (Ι) Δίφθογγος. - Έκεΐνος πού θά τραγουοήση. 7) "Ετσι όνομάζεται έκείνη πού βαπτίζει. 8) Άναφορική άντωνυμία. — Δεικτικόν μόριον (δημ.). 9) Λέγεται δταν εκτελή τις μόνος. — Όχι ό μισός. 10) Πηγή ίαματικοΰ ύδατος (αίτ.). ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Κύχλωψ τιμωρηθε'.ς σκλη¬ ρώς υπό τοΰ Όδυσσέως. 2) Όνομασία τοΰ Απόλλωνος ώς θεραπευτοΰ θεοΰ. 3) Ελληνικόν γράμμα. — Α¬ κούεται πρώτον είς χά τηλεφω- νήματα. 4) Είδος κλωστής φυτικής ή ζωϊκής. — Έπίρρημα χρονικόν. — Άρνητικόν μόριον. 5) Ναυτικόν πρόσταγμα. β) Είς των δώδεκα άποατόλων (α!Γ.). 7) Σύνοεσμος (άρχ.). — Άθλη- τικόν σωματείον των Αθηνών. 8) Έπιδιώκεται ή άποξήρανσίς των. 9) Είδος δενδρων. 10) "Ονομα διαφόρων Βασιλέ¬ ων τής Αιγυπτου. ■■■■■■■■■■■■■■■ι «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ■■■■■■■■■■■■■■Β Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τοΰ Έξωτερικοΰ. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψει και επι προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Εκτέλεσις πάσης φύσεως τρκπαζιτικής εργασίας υπό συμφέροντας ορους. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■αι ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΩΣΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, Ή άρχαιοτέρα πυρασφαλιστική έται- ιδρυθείσα τω 1714 μέ κεφάλαια 8.000.000. Πράκτωρ έν Κρήτη Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΛΤ ΑΓΙΚΗ ΣΑ 211ον "Ετσι έσβυσεν ό τελευταΐ- ος όνθρωπος πού θά μπο- ροΰσεν ϊσως νά παίξη τόν ρόλο τοθ συμβιβαστοϋ μεταξύ τής μοναρχίας καί τοΰ λαοϋ. "Οταν αύτός πέθσνεν, ή Μα¬ ρία— Άντουανέττα καί ή έπα- νάστασις βρέθηκαν άντιμέτω- πες. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4«ν Κοινωνικά. Ή φύγη —Παίρνω μαζί μου τό πέν- θος τής μοναρχίαο. "Οταν έ- γώ λείψω, οί άλλοι θά στή- σουν καυγδ γύρω άπό τα | κοορέλια της. | Αύτά ήσαν τα τελευταία' λόγια τού Μιραμπώ στόν φί-! λο τού ντέ Λά Μάκ. Οί έχ- θρικές καί θορυβώδεις έκδη- λώσεις εναντίον των βασιλέ¬ ων ήσαν σχεδόν άδιάκοπες. Οί τσπεινώσεις ήσαν καθημε- ρινές. «Δέν έχομε φασαρίες όκτώ ήμέρες τώρα» — έγραψεν ή άδελφή τοθ Λουδοβίκου σέ μιά φιλή της τόν Φεβρουάρι¬ ον τού 1791, σάν νά επρόκει¬ το περί έξαιρετικοΰ γεγονό- νος. Καί ό Μιραμπώ, πρίν πεθάνη, έβλεπε καθαρά' δτι γιά νά αποκαταστήση τό κθ- ρός τού 6 βασιληδς έπρεπε νά απαλλαγή άπό την κηδε- μονία πού τοθ επέβαλλον στό Παρίσι. Ένας δεσμώτης δέν μπορεΐ νά· δώση μάχη. Γιά νά μπορέση νά παλαίψη, πρέ- πει νά έχη τα χέρια ελευθέ¬ ρα καί νά αίσθάνεται στέρεο έδαφος κάτω άπό τα πόδια τού. Γι' αΰτό εΐχε προτείνη στό βασιληδ νά φύγη. "Οχι κρυφά. «Ένας βαοιληδς δέν φεΰγει παρά ήμέρα μεσημέρι». Εΐχε προτείνη στόν Λουδοβΐ- κο νά κάμη έναν περίπατο μέ άμάξι στά περίχωρα, δπου Ινα σύνταγμα ίππικοΰ πιστό θά τόν έπερίμενε. Καί τότε, έφιππος άνάμεσα στούς κα- βαλλάρηδές τού, θά επήγαι¬ νε νά σμίξτ] μέ τόν στρατό τού καί άπό έκεϊ θά δι&ιιραγ- ματεύετο μέ την έθνοσυνέλευ- σι σάν έλεύθερος άνθρωπος. Τα ιδία ελεγε καίόΦέρσεν. Ό βασιληδς τής Σουηδίας τόν είχεν έπιφορτίση νά παρα¬ κολουθή άπό κοντά τα γεγο- νότα καί νά τόν τηρή ενήμε¬ ρον. νΗταν άπό τούς πρώ- τους πού διέκρινε τή σοβαρό- τητα τοϋ έπαναστατικοϋ κι- νήματος καί τούς κινδύνους πού διέτρεχαν δλοι οί θρόνοι. Τό μεγαλεπήβολο σχέδιό τού ήταν νά συνασπίσΓ) δλες τίς δυνάμεις τής Εύρώπης εναν¬ τίον τής έπαναστάσεως. Ό Φέρσεν ήταν ό επί τόπου παρατηρητής τού. Ή άγάπη τού γιά τή βασίλισσα καί ή αποστόλη ποΰ τοϋ είχεν ανα¬ θέση ό Γουσταΰος τόν υπε¬ χρέωναν νά βλέπη, νά έρευνδ, νά βγάζη συμπεράσματα. (συνεχίζεται) Άλ. Γ. Στεφανίδης ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως Ίατρός Ειόαγγελισμοΰ σπουδάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω Ίατρείφ τού όδός (Πλατειά— Στράτα) Εναντι φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ τής όδοΰ Καγιαμπή. ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6. ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησε δι' Α¬ θήνας δ ύφασματέμπορος κ. Νικ. Πατμανίδης. ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ή δ'ις Άμαλία Παπά Σπόρου Ποντι- κάλη καί ό ίατρός Έμμ. Μιχ. Χα¬ τζάκης έξ Άγίου Βασιλείου Βιάν¬ νου ηρραβωνίσθησαν, θερμά συγ- χαρητήρια. ΓΑΜΟ1.—Γεώργιος Μ. Κουτεντά- κης, δνίς Άρχοντοΰλα Γιαννακάκη ετέλεσαν τούς γάμους των. Παρά· νυμφος παρέστη ό κ. Κ. Παπαδά¬ κης ή Καπνής ήλεκτρολόγος. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ή δίς Μαρία Γερ- μανάκη άνεψιά τού Μητροπολίτου Κρήτης κ. Τιμ_οθέου_ άνεδέξατο τόν έγγονον τοΰ παπά Γεωργίου Κριτσωτάκη ονομάσασα αυτόν Τι- μόθεον. —Ό ίατρός κ. Γεώργ. Νεονάκης άνεδέξατο είς "Αγιον Γεώργιον Λασηθίου τό θυγάτριον τοϋ κ. Ιω¬ άννου Μπίμπα άποστράτου ονο¬ μάσας αϋτό Πόπην. —Την παρελθούσαν Κυριακήν έν Μοχω Πεδιάδος άνεδέξατο τής κολυμβηθρας ή δνίς Ιωάν. Άθ. Άνυφαντάκη τό θυγάτριον τοθ κ. Δημ. Παπαδογιαννάκη άποστρά¬ του άξιωματικοΰ ονομάσασα αυτό Ευαγγέλιον. Νά τοίς ζήση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ—Ό κ.Ί. Καλ- λιπολίιης προσέφερεν είς τό Πτω- χοκομεΐον εκλεκτόν φαγητόν είς μνήμην τής θείας τού Φωκαδοπού- λας άντί μνηαοσόνου "Επίσης ό κ. Έμμ. Λασηθιωτά- κης συμβολαιογραφος καί ή άδελ¬ φή τού δίςΜαρίκα προσεφέρον είς τό ίδιον ΐδρυμα εκλεκτόν φαγη¬ τόν άντί μνηιιοσύνου διά τα έν- νεάμηνα τής μητρός των "Αννης. Οί τρόφιμοι καί τό προσωπικόν τοΰ ίδρύματος τούς εύχαριστοΰν θερμότατα. Γύρω στήν πόλι. Άπό σήμερον άρχίζουν αί κα¬ ταθέσεις των ένδεικτικών των μα· θητών πού πρόκειται νά δώσουν είσιτηρίους έξετάσεις είς τα Γυ- μνάσια. —Άπό τάς 20 δέ τού μηνός θ' άρχίσουν τακτικά αί εγγραφαί είς δλα τα σχολεΐα. —Έν τώ μεταξύ 6 μαθητόκο- σμος ευρίσκεται έν συγκινήσει καί άδημονία. —Φαίνεται δτι τό Ηράκλειον κατήντησεν ή πόλις των μεγάλων άλλ' άπραγματοποιήτων σχεδίων -Άλλοιώςδέν έξηγεΐται πώς εγκατελείφθη ή ώραία ιδία τής διαρρυθμίσεως τοθ μεγάλουΚοϋλε είς ναυτικόν κέντρον καί τής ιδρύ¬ σεως ναυτικοϋ σταδίου παραπλεύ¬ ρως. —Ηύχτες γαληνεμένες πλημμυ- ρισαένες άπό τ' άρώματα των φθι- νοπωρινών λουλουδιών, νύχτες γεμάτες μυστήριο καί γοητεία μάς χαρί^ει ό Σεπτέμβριος. —Κι' αυτή τή θεία νυχτιάτικην άρμονία διατονίζουν πολλές φο- ρές μέ ήδυπάθεια, οί πονεμένοι έραοτές πού μεταβάλλονται σέ τροβαδοΰρους. —"Ήρχισα' νά άνθΐζοιο» τα χρυ- σάνθεμα στούς κήπους στίς αυλάς καί στά πορτέρια. — Σέ λίγο δέ τα ώραΐα λουλοΰ- δια θά στολίζουν δλη_ την πόλι, δλα τα βάζα, σέ ώραια, σέ σαλό- νια καί σέ ώραΐα μπουντουάρ κυρίων, πού θέλουν λίγοΛπολύ νά παριστάνουν την «κυρίαν Χρυσάν- θιμον» καί νά μιμοΰνται τίς Ίαπω- νίδες. —Μία άπό τίς καινοτομίες πού έγκαινιάζει ή «Άνόρθωσις* είναι καί ή καθιέρωσις καθημερινής στή λης γυναικείας μόδας. —Είμεθα δέ απολύτως βεβαιοί, δτι ή στήλη αυτή ποϋ γράφεται μέ εξαιρετικήν έπιμέλεια σΰμφω- φωνα μέ τίς τελευταΐες σχετικές πληροφορίες πού δίδουν τα είδικά παρισινά περιοδικά τής μόδας καί τής κοσμικής κινήσεως, θά εξυπη¬ ρετήση θετικά τίς άναγνώστριές μας καί θά κινήση Ιδιαίτερο τό εν¬ διαφέρον τοΰ ώραιόκοσμου. —"Υστερα άπό λίγες μέρες θ' άρχίστι ή λειτουργία τοΰ άσυρμά- τού τής πόλεώς μας. —Χάρις δέ είς τόν ασύρματον θά καταστή επί τέλους δυνατή ή τηλεφωνική έπικοινωνία καί τοΰ Ηρακλείου μέ τόν άλλον κόσμον. —Πολλοί έκ των συμπολιτών μας έτοιμάζονται νά μεταβοΰν την Κυριακήν είς Χανιά διά νά παρευ- ρεθοΰν είς τό μνημόσυνον ποΰ θά τελέση είς τό Άκρωτήρι ή κ. "Έ¬ λενα υπέρ τοΰ Μεγάλου νεκροϋ συζύγου της Ελευθερίου Βενιζέ¬ λου, καί νά άποτίσουν επί τοθ λευκοΰ τάφου τόν φόρον τής τιμής καί τής εύγνωμοσύνης των. 6 Ρέπορτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - 16—9—37. Γεωργ. Μαδαριωτάκη, Άποστ. Ζαφειρίου. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ εε— ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι™ Η ΑΡΧΑ1ΟΤΕΡΑ |ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1839 Υποκατάστημα Ηρακλείου ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: δψεως καί επί προθεσμία ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ "Εν θυρίίιον τοΰ θησαυροφυλακείου μας άναπληρώ- νβι τό άσφαλέστερβν χρηματοκιβώτιον. "Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι- τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμ¬ φέροντας δρους.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ΙΟέον
  —Βλέπεις, ύπέλαβεν ό Ιατρός, πώς σέ παίρνει ό
  θυμός; Ένόσω εΐσαι ούτω πως τεταραγμένη, θά έμ-
  ποδίσω νά σοϋ φέρουν τό παιδί σου, διότι δέν άρ-
  κεΐ νά τό Ιδής, πρέπει καΐ νά ζήσης δι" αύτό, νά
  τό χαρής. Όταν σέ ίδώ φρόνιμον, έγώ θά σοΰ
  τό φέρω μόνος μου.
  Ή ταλαίπωρος γυνή έκλινε την κεφαλήν.
  — Ίατρέ, είπεν, ίατρέ, σας ζητώ συγγνώμην ώ!
  πολύ σδς ζητώ συγγνώμην. "Άλλοτε δέν θά ώμιλοΰ-
  σα καθώς σας ώμίλησα' έπαθα τόσα, ώστε ένίοτε
  ουτε ξεύρω τί λέγω. ΚαταλαβαΙνω" φοβεΐσθε μή-
  πως μέ βλάψη ή λαχτάρα μου ή πολλή' κάμνω λοι-
  πόν ϋπομονη· κάμνω δσην θέλετε' δμως σάς ό-
  μνύω πώς τίποτε δέν θά έπάθαινα άν έβλεπα τό
  παιδί μου.
  Έγώ μάλιστα τό βλέπω" έγώ άπό χθές βράδυ
  δέν σήκωσα τα μάτια μου άπ' επάνω τού. Σθς βε-
  βαιώ! τώρα νά άν μου τό έφεραν, Θά τού ώμιλοΰσα
  οιγά, πολύ σιγά. Δέν σδς φαίνεται φυσικόν, τό νά
  έπιθυμώ νά ίδώ τό παιδί μου, άφοθ έπήγαν είς τό
  Μορφερμεΐλι έπίτηδες, νά μου τό φέρουν; Δέν εΤ-
  μαι ταραγμένη διόλου. Αίσθάνομαι πώς θά μοΰ ε¬
  γίνετο άναψυχή. "Ολην την νύκτα εβλεπα σάν πράγ-
  ματα λευκά, καί σάν πρόσωπα δπου μοθ χαμογελοΰ-
  σαν. Είνε είς τό χέρι οας, ίατρέ, νά μοΰ φέρετε τό
  παιδί μου, άν σεΐς θελήσετε. Έγώ, τίποτε· τίποτε
  πλέον πυρετόν δέν έ'χω' εΤμαι καλά, εντελώς κα-
  λά. Μένω δμως είς τό κρεββάτι, ώς νά ήμουν άκό-
  μη άρρωστη. Όταν ίδουν πώς εϊμαι εντελώς ήσυχη,
  θά είπουν,—άς τής δώσωμεν δα τώρα καΐ τό παι-
  δάκι της.
  Ό κ. Μαγδαληνής εΐχε καθεσθή πλησίον τής κλί¬
  νης. Ή Φαντίνα έστράφη πρός αυτόν, καΐ προφα-
  νώς έβλεπέ τις, δτι κατέβαλλεν, ή δυστυχης, άγώ-
  να δπως Φανή ήσυχος καΐ «φρόνιμη», ώς έλεγε παι-
  δικώς διότι παιδίον καθιστα πολλάκις τόν άσθενή
  ή άδυναμία τής νόσου. "Ηλπιζεν δτι, δταν την έβλε¬
  πον, ούτως ήσυχον, θά τής έφερον τό τέκνον της.
  Καί έν τούτοις έξηκολούθησε ν' άποτείνη, μυρίας έ-
  ρωτήσεις πρός τόν κ. Μαγδαληνήν.
  —Έκάματε καλό ταξεΐδι, κύριε δήμαρχε; 'Άχ!
  πόσον είσθε καλός νά πατε μόνος νά μοΰ την φέ¬
  ρετε! Τουτο μόνον είπέτε μου, σδς παρακαλώ, πώς
  είνε, Την έκούρασε πολύ ό δρόμος, Δέν θά μέ γνω-
  ρίσπ, βεβαία! Τόσον καιρό, ποΰ νά μ' ενθυμήται!
  Τα παιδία δέν έχουν μνημονικόν, είνε σάν τα που-
  λιά σήμερον βλέπουν έ'να πράγμα, αυριον άλλο,
  καί δέν μένει έντυπωμένον είς τόν νούν των τίπο¬
  τε. Ποίος ξέρει! εΐχε άρά γε άσπρα ρουχάκια, Κύρι-
  ος γνωρίζει άν οί Θεναρδιέροι έπρόσεχαν νά την
  κρατοθν καθαρά! Πώς θά την έτρεφαν! Άχ! νά ή-
  ξεΰρατε πόσον ύπέφερα, δταν έσυλλογίζουμουν αύ-
  τά δλα μέσα στήν δυστυ,χία μου! Τώρα πλέον επέ¬
  ρασαν. Εΐμαι δλη χαρά. "ΩΙ ττών;-τ|θελα νά την έβλε¬
  πα! Κύριε δήμαρχε, την ηυρετε ευμορφη; Δέν είνε
  άλήθεια πώς είνε ευμορφη ή κόρη μου! Φαντάζομαι
  πόσο θά έκρυώσατε είς τό άμάξι. Δέν ημπορούσαν
  νά μοΰ την φέρουν νά την ίδώ μιά μόνον στιγμή;
  Καί πάλιν ευθύς άς μοθ την πάρουν! Είπέτε μου!
  σεΐς, δστις έδώ μέσα όρίζετε, άν τώρα ήθέλατε...
  Καί έλαβε την χείρα τού.—"Ω! εΐν' ευμορφη ή
  Τιτίκα, είπεν ό κ. Μαγδαληνής' καί είνε πολύ καλά.
  Θά την ιδής" θά την ιδής έντός όλίγου' ήσύχασε δ¬
  μως. Όμιλεΐς πολύ ζωηρά καί έ'πειτα βάλλεις τό
  χέρι σου έξω τής κλίνης, καί έκ τούτου βήχεις. Πά
  ρατηρεΐς πώς βήχεις;
  Τωόντι, σχεδόν είς πάσαν λέξιν της ή Φαντίνα
  διεκόπτετο υπό βηχός. Ίνα μή σκληρύνη τόν κ. Μαγ¬
  δαληνήν διά τής έπιμονής της, τότε ήρξατο νά τού
  ομιλή περΐ πραγμάτων άδιαφόρων.—Ευμορφο χωριό
  τό Μορψερμεΐλι' δέν είνε άλήθεια; Τό καλοκαΐρι
  πάγουν έκεΐ μέ συντροφιαΐς καί διασκεδάζουν. Κά¬
  μνουν καλαΐς δουλειαΐς οί Θεναρδιέροι, Δέν περνα
  δμως άπ' έκεΐ πολύς κόσμος. Ξενοδοχείον δα τό
  λέγουν τό κατάστημά των, άλλά είνε μάλλον ε'να
  κρασοπωλειό.
  Ό κ. Μαγδαληνής εξηκολουθεί κρατών την χεΐ
  ρά της, καΐ παρατηρών αυτήν άνησύχως· είχεν ελ-
  θει "ίνα είπη πράγματά τίνα, νυν δμως έδίσταζεν
  Ό ίατρός είχεν άναχωρησει, άλλ' ή όσΐα Σεμπλι
  τία διέμενε πλησίον των.
  (συνεχίζεται)
  ΛΥΚΕΙΟΝ^ΟΚΟΡΑΗΓ
  ανακοινωσισ
  Φέρεται είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι σύμ-
  ψωνα μέ την τελευταίαν εγκύκλιον τοθ σεβ. ύττουρ-
  γείου τής Έθνικής Παιδείας:
  Ιον Αί είσιτήριοι έξετάσεις (διά την Α . τάξιν
  όκταταξίου καί διά την Α'. τάξιν έξαταξίου Γυμνα-
  σίου) θ' άρχίσουν δ«* πάντας συγχρόνως τβυς υποψηφν-
  βυς ανυπερθέτως την 20ήν Σεπτεμβριου.
  Μέχρι τής 26ης ίδίου μηνός θά έχουν εκδοθή και
  τα άποτελέσματα. , ,
  Μέχρι τής 19ης Σεπτεμβριου οί υποψηφιοι όφει-
  λουν νά έχουν καταθέσει είς τα Γραψεΐα τοΰ
  Λυκείου τούς τΐτλους των (ενδεικτικόν Δ'. τάξεως
  ΔημοτικοΟ Σχολείου οί μέν, καί απολυτήριον Δη-
  μοτικοΟ Σχολείου οί άλλοι).
  2ον Οί μεταξεταστέοι θά ύποστώσι την εξέτασιν
  άπό 16ης μέχρις 20ής Σεπτεμβρίου.
  "Αλλαι προθεσμΐαι δέν δίδονται.
  Έν τω Λυκβίω, έκτός τβΰ έξαταξίβυ καί οκτατοιξτου
  ο______ιυΐ—ι υ ι ^"ΐ1 'ΐΐ111111 ........" ιιη"......' ^
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι' έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' ολους.
  Οί έχθροί των μικροβίων
  Η άλλη Κρήτη
  Ή δενδροκαλλιέργεια
  είς τόν γείτονα νομόν.
  Β'.
  Έως τό 1917 δέν ήσαν γνωστά
  ^ωντανά πλάσματα μικρότερα των
  μικροβίων. Μήπο)ς καΐ σημερον
  άκόμη τα μικρόβια δέν έξακο-
  λουθοΰν νά χαρακ'τηρί^ωνται είς τα
  σχολεϊα, είς τόν τύπον, είς διαλέ-
  ξεις, ώς οί μικροσκοπικώτεροι έκ-
  πρόσωποι τής ζωής; Καΐ είς
  την επιστήμην, μέχρι τοΰ 1917,
  ήμφισβητεΐτο δτι μπορ^ΰσε νά ύ-
  τζχρξοον μικροσ/οπικώτερα ίντα
  των μικροβίο^ν, διότι εθεωρείτο α¬
  πίθανον δτι είς μικροσκοπικώτερα
  οντα μποροΰσαν νά έκδηλωθοΰν
  δλη ή διαδικασία, δλα τα φαινό-
  μενα τής ζωής. Πώς νά παραδε¬
  χθή κανείς δτ: μποροΰσαν νά ύ-
  ϊρξουν πλάσματα μικροσκοπικώ-
  τερα, δταν καί αύτά άκόμη τα
  μικρότερα βακτηρίοια μόλις οια-
  κρίνονται διά τοΰ μικροσκοπίου;
  Τα σφαιρι/.ά βακτηρίδια πού τό
  σώμά το>ν Ιχει διάμετρον ενός ε¬
  κατοντάκις χιλιοστοΰ τοΰ χιλιο-
  στομέτρου έθεωροΰντο ώς μικ.ρο-
  σκοπικώτεραι μορφαί τής ζωής.
  Τό 1917 δμως ό Γάλλος ντ'
  Ερέλ εξέδωκεν ε'να σύγγραμμα
  είς τό οποίον εξέθετε τάς παρα-
  τηρήσεις καί την πείραν τοο έκ
  τής υπάρξεως ζωντανών, σφαιρι-
  κών σώματιδίων, μικροσκοπικωτέ-
  ρων καί άπό τα μικρότερα των
  μικροβίων, καί ώς αί έκ τούτου
  μή όρατών διά τοΰ μικροσκοπί-
  ου. Τα σωματίδια αύτά εψίροντο
  ώς Ιχοντα την ίδιότητα νά Ιξον-
  τώνουν τα μικρόβια, ήσαν δηλαδή
  έχθροί των Ό ντ' Έρέλ·ώνόμα-
  ζε τοΰς άοράτους αύτούς έχθρούς
  των μικροβίων βακτηριοφάγους.
  Κατάπληξιν εδημιούργησαν διά
  τούς επιστήμονας οί ισχυρισμοί
  τοΰ Γάλλου σοφοΰ Ή κατάπληξΊς
  ήταν εϋλογος, δεδομένου δτι έ'-
  ως τότε τα μικρόβια έθεωροΰντο
  ώς τό τελευταίον δρ ι όν τοΰ μι-
  κροσκοπικοΰ, κάτω τοΰ όποίου ή
  φαντασία τοΰ άνθρώπου δέν ήμ-
  ποροΰσε νά συλλάβη ζωντανάς μορ¬
  φάς. Διά τόν λόγον αυτόν περισ-
  σότεροι ήσαν έκεΐνοι πού εδειξαν
  δυσπιστίαν, άμφιβ^ίδίς, καί έπι-
  φυλάςεις ενώπιον των βεβαιώσεων
  τού ντ' Έρέλ παρά οί πιστεύσαν-
  τες. Σήμερα δμως, χάρις είς τάς
  εργασίας άλλων έρευνητών, ή ά-
  νακάλυψις τοθ ντ' Έρέλ εχει έ-
  πιβεβαιωθή. "Εχει άποδειχθή 8τι
  οί βακτηριοφάγοι αύτοι ήμποροΰν
  νά ζοΰν μόνον ώς Ινα είδος πα-
  ρασίτων των μικροβίων, μή δυνά-
  μενοι οίότε νά ζήσουν, ουτε ν'
  άναπτυχθοΰν άνευ αυτών Είς μίαν
  καλλιέργειαν τελείως απηλλαγ¬
  μένον μικροβίων, οί βακτηριοφά-
  γοι δέν ήμποροΰν νά εύδοκιμή-
  σουν. Ευθύς δμως ώς είς μίαν
  τοιαύτην καλλιέργειαν ριφθοΰν
  μικρόβια, π. χ. βάκιλλοι τής χο-
  λερας, ή τοΰ τύφο-υ, καΐ ακολού¬
  θως ριφθοΰν βακτηριοφάγοι, τότε
  δέν θά έχη παρέλθγι πολύς και-
  ρός, καί οί βακτηριοφάγοι θά ϊ-
  χουν τελείως εξοντώση τα μικρό-
  βια. Έ καλλιέργεια θά είνε ά-
  πηλλαγμένη τελείως μικροβίων
  καΐ ενας άνθρωπος ή ε'να ζώον θά
  Ίΐμτ.οροΰαζ νά την είσαγάγ^ ά-
  κινδύνως Ιντος αύτοΰ. "Ολα αύ¬
  τά έπιστοποιήθησαν διά πειραμά-
  των επί ζώων. Έν Γερμανία καί
  Σουηοία ο:άφορ3ΐ έπιστήμονες κα¬
  τώρθωσαν νά καθορίσουν τό μέ-
  γεθος των ίορίχων αυτών βακτη-
  ριοφάγων. Οί άόρατοι αύτοι έχ¬
  θροί των μικροβίων είνε ώς επί
  τό πλείστον _ μικράτεροι τοΰ ενός
  έκατομμυριοστοΰ τοΰ χιλιοστομέ-
  χρο). Πυκνούμενοι εις μεγάλας
  ποσότητας προδίδουν την παρου¬
  σίαν των διά μιας κυανολεύκου
  θολής μάζης. Δέν Ιχει δμως ε¬
  πιτευχθή συμφωνία μεταξύ των
  Ιπιστημόνων άν οί βακτηριοφά-
  γοι αύτοι είνε πράγματι ζωντα-
  νοί όργανισμοί ή μία είδική μορ-
  φή των ζυμών ή ΐών. Υπέρ τής
  εκδοχ-ής δτι είνε ζωντανοί όργανι¬
  σμοί συνηγορεί τό γεγονός ότι
  τρέφονται, πολλαπλασιάζονται,
  καί εχουν άπό γενεάς είς
  γενεάν τό ίδιον μέγεθος καί την
  αυτήν οργάνωσιν Σημασίαν εχουν
  οί βακττ/ριοφάγοι καί ώς απόδει¬
  ξις ότι ΰπάρχει ενα μεταβατικόν
  στάδιον μεταξύ άργανικής ή ζων-
  τανής καί άνοργίνου ή νεκρας ΰ-
  λης. Έτσι άτονεί ή μεθόριος πού
  ΙΌις τώρα έτάσσετο^ μεταξύ των
  2ύο κόσμω1;... -
  "Ενσημα γενικώς χαρτόσημα
  καί γραμματόσημα θά ευρίσκετε
  είς οιανδήποτε ώραν τα ζητήσετε
  είς τό Καφενειον Έμμ. Κουμαντά
  κη, Πλατεΐα Βενιζέλου.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ 14 Σεπτεμβρίου.—
  Σχετικώς μέ την οενοροκαλλιέρ-
  γειαν οί έδώ γεωργικοί κύκλοι
  παρατηροΰν δτι αυτή πρέπει όμο-
  λογουμενως νά τύχη έντατικής υ¬
  ποστηρίξεως άπό μίρο^; τής Ά-
  γροτικής Τραπέζης.
  Τό φιλοτουριστικόν πνεΰμα τό
  οίον εξεδηλώθη τόσον ένεργώς
  έν Νεαπόλει, συνετέλεσεν ώστε ή
  δενοροκχλλιέργεια νά ένταθή, έν
  συνδ'οασμώ μέ τάς δημιουργουμέ-
  νας διά τόν τόπον έςαιρετικάς ω¬
  φελείας άπό καθαρώς παραγωγι-
  κής απόψεως.
  Άλλά δενάρκεϊ τιΰτο. Οί πρω-
  εχουν ανάγκην
  ό άί
  ρ γργ χ
  είς τό σημείον αύτό άμερίστου
  ύλικής ένισχύσεως. Βεβαία χιορίς
  νέζ δένδρα παραμένουν ίν τώ
  νομώ μας ολίγα μόνον διαμερί-
  σματα. Έν πάσγ] περιπτώσει είνε
  άπόλυτος άνάγκη νά ενισχυθή
  οικονομικάς πολλαχοΰ ή φιλο-
  πρόοδος τάσις τοΰ γεωργοΰ δσον
  άφορά την δενοροκαλλιέργειαν
  διά νά αποδώση αυτή εν καιρώ
  πλουσίους τούς καρπούς της.
  'Υπάρχει έξ άλλου καί ή άνάγ¬
  κη τής ήθικής Ινισχύσεως τοθ ά-
  γρότου έν σχέσει μέ τό δένδρον
  τοΰ όποίου ή ανάπτυξις τόσην ση¬
  μασίαν έσχεν είς τό παρελθόν καί
  εχει καί ατ^,ζρον διά τόν νομόν
  Λασηθίου. Πολλάκις άσυνείδητοι
  τινές ποιμένες, εύτυχώ; έλάχιστοι,
  καταγίνίνται άκόμη είς τό νά
  έκριζώνουν αδικαιολόγητος τα
  οένδρα είς πλείστας περιφερείας
  καί είνε άνάγκη νά περισταλοΰν
  αί καταστροφαί τάς οποίας προ-
  ξενοΰν, διά παντός μέσου. Ό εξυ¬
  πηρετών τό δένδρον καί την δεν-
  δροκαλλιέργειαν φιλοπρόοδος ά-
  γρότης πρέπει νά έχη άπ'ναντί τού
  άνευ ουδενός άπογοητευτικοΰ έμ-
  πίδίου (καί άπά τής πλευρίς ταύ¬
  της) τόν ωραίον κα'. ωφέλιμον
  ορίμον τού, τόν ο~ρ6ιον τής άνα-
  πτύξεως καί τοΰ λύ
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Φίλε κ. Διευθυντά,
  Παρακαλώ δημοσιεύσατε είς τό
  Ιγκριτον φύλλον σας δτι ό συλλη¬
  φθείς ώ; ένεχόμενος είς την κλο¬
  πήν τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  Γ. Σκουλάς, ουδεμίαν σχέσιν ή
  συγγένειαν εχει μέ την γνωστήν
  έξ Ανωγείων Μυλοποτάμου οικο¬
  γένειαν των Σκουλάδων.
  Μετά τιμής καί ευχαριστών
  Γεώργιος Σκουλάς
  Δικηγόρος
  Ό οδοντίατρος ■

  : Εμμ. Ι. Αλεξάκης
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί- Ι
  ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε ■
  θεραπείαν νοσημάτων τοϋ ·
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί .
  άς) συμφώνως μέ την τελευ- ·
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ■
  Έπίσης όδονιοστοιχίας καί .
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ ■
  λων -κορώνες έκ πορσελά- «
  νης. Έπαναφορά τελείως α- ,
  νώδυνος των στρεβλοφυών ό- ·
  δόντων είς την κανονικήν αύ- ·
  των θέσιν ·
  Τηλέφωνον 6-91. ■
  —Αί μεταθέσεις των δικα-
  στικών γραμματέων.
  Κατά προκληθείσαν γνωμάτευ¬
  σίν τοΰ άντειααγγελέως τοΰ Ά-
  ρείου Πάγου οί δικαστικοί γραμ-
  ματεΐς γ'. τάξεως των Έφετείων,
  Πρωτοδικείων καί Είσαγγελιών εί¬
  ναι ΐσόβαθμοι πρός τούς γραμμα-
  τεϊς Ε'ιρηνοδικείων β'. τάξεως καί
  κατά τό άρθρον 18 τοΰ Νόμου 128
  διορίζονται τοιούτοι. Έκ τοϋ άρ-
  θρου έξ άλλο υ 78 έπιτάσαοντος
  τίιν υποχρεωτικήν πληρώσιν των
  κενών θέσεων των γραμματβων
  Εΐρηνοδικείων β'. τάξεως διά διο-
  ρισμοΰ δικαστικών γραμματέων
  ν'. τάξεως, έπεται ότι ο διορισμός
  ούτος είνε υποχρεωτικός. Συνε-
  πώς ό διορισμός δικαστικοΰ γραμ¬
  ματεύς γ'. τάξεως είς την ΐσόβαθ-
  μον θέσιν γραμματέως ΕΙρηνοδι-
  κείου προσέλαβε τόν χαρακτήρχ
  καίαρά; μεταθέσεως εί; την όποι¬
  αν άν δέν ύπακούση β μετατιθέ-
  μενος δύναται καΐ νά παυθίί-
  Α
  % Ψ, ... καί γευστικό. Είναι έχα ί
  σιγαρέττο των δεκατριών
  δραχμών, πού δέν ένοχλεϊ,
  Οτε προκαλεΐ βήχα, κάμω-|
  μένο γιά τόν πειά εύαιοση-
  το όργανιομό. "Οσοι δέν;
  τό έκαπνιοαν, άς τό δοκι-
  ,Μ μάσουν θά εύρουν, χωρΐς^
  ύΑ
  αμφιβολίαν, πώς τό Ν0 1

  άσπρο κουτί είναι τό μονα-
  δικό οιγαρέττο τής τιμής
  των δεκατριών δραχμών.^
  —Προαγωγή καί άποβτρα-
  τεία Στρατηγοϋ.
  Διά Βασιλικοΰ Διατάγματος ό
  :υμπολίτης ύποστράτηγος κ. 'Α-
  (.εξάκης προήχθη είς Άντιστρά-
  ΓΠγον καΐ συγχρόνως άπεβτρατβΰ-
  θη. Οί συμπατριώται καί συμπολε-
  μισταΐ τβϋ άντιστρατηγου κ.'Αλβ-
  ;άκη μέ χαράν είδον την έπα-
  ;ίαν άνοδόν τού είς την άνωτά-
  ην βαθμΐδα τής στρατιωτικής ίε-
  ραρχίας.
  —Οί Γάλλοι καθηγηταί είς
  "Αγιον Νικόλαον.
  Οί αφιχθέντος είς Κρήτην Γάλ¬
  λοι καθηγηταί τής παρασιτολογί-
  ας κ. κ. Μπροΰμπτ καί Κατελαίν
  μετέβησαν προχθές συνοδεία τοΰ
  Νομιάτρου Χανίων κ. Παπαντω¬
  νάκη καΐ τής συμπολίτιδος μικρο-
  βιολόγου Δίδος Λυδάκη είς "Αν.
  Νικόλαον πρός συνέχισιν των ε-
  ρευνων των έν Κρήτη, αΐτινες ά-
  ποβλέπουν ώς γνωστόν είς την
  αναζήτησιν διαφόρων παρασίτων
  παθογόνων καί είς τόν άνθρωπον
  και είς τα ζώα. Τοΰς διαπρεπεϊς
  Γάλλου; επιστήμονας ΰπεδεχθη
  ψιλθφρόνως όλόκληρος ο έπιστη-
  μονικός κόσμος τοΰ γείτονος νο-
  μοΰ όστι; καΐ τοϋ; ΰπεβοήθηβεν
  εί; τό έργον των.
  ΠΑΠΔΣΤΡΑΤΟΙ
  —Ή προχθεσινή έορτή.
  Εί; τού; Έξω Ποτάμου; Λαση¬
  θίου εγένοντο προχθές έπιβλητι-
  κώ; τα έγκαίνια τοΰ έκεΐ άνε-
  γερθέντο; ναοΰ τοΰ Τιμίου Σταυ-
  ροΰ, συγκεντρωθέντο; πλήθου; φι-
  λεόρτων έκ τοΰ χωρίου τούτου
  καΐ των περιχώρων.
  —Ή Παιδαγωγική Άκαδη-
  μία.
  Κατά νεωτέραν εγκύκλιον τοΰ
  ΰπουργείου Παιδεία; οί ΰποψη-
  φΐοι σπουδασταΐ διά την Παιδα-
  γωγικήν Ακαδημίαν δέον νά £-
  χούν ϋψο; οί μέν άρρενες 1,έ5 μ..
  ο δέ θήλεις 1,55 μ. άνευ ύποδη-
  μάτων.
  —Μειοδοσία χημ. λιπασμά-
  των.
  Μάς παρεσχέθη ή πληροφορία
  ότι είς την υπό τής 'Αγροτικής
  Τραπέζης προκηρυχθείσαν μειο-
  δοσίαν Λιπασμάτων διά την νέ¬
  αν καλλιεργητικήν περίοδον 1937
  —1938, ανεδείχθη τελευταία μβιο-
  δέτι; ή Έταιρία Λιπασμάτων «Πε¬
  τεινου».
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολόγβς—Ψυχίοιτρβ;
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοσ. Ψυχιβιτρβίου Αθηνών
  Δέχεται Ιν τώ ίατρείφ τού
  όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  -Ι;

  Ηράκλειον - Κρήτης
  Γ ραφεϊα έναντι Παλ. Μομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμιττης
  16 Σετΐτεμβρίου 1937

  Η ΙΤΑΛΙΑ ιΟΜΕ
  ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΝ
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ
  Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι;» Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Νυκχερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Παρισίων καί Αονδίνου
  φέρουν την Ιταλίαν άρνουμένην κατηγο¬
  ρηματικάς νά προσχωρήση είς την Με¬
  σογειακήν συμφωνίαν. Περί τούτου εδό¬
  θη ώς άναφέρεται είς τα αύτά τηλεγρα-
  φήματα καί σχετική ανακοίνωσις τής
  Ρώμης.
  Κατόπιν τής αρνήσεως τής Ιταλίας
  θεωρεΐται βεβαία ή ενίσχυσις των ατό-
  λων Αγγλίας καί Γαλλίας ύποχρεου-
  μένων νά έπιβλέπωσιν την ναυαιπλοΐαν
  την διενεργουμένην καί διά των ίταλι-
  κών υδάτων συμφώνως πρός τάς άποφά-
  σεις τής Μεσ»γειακής Διασκέψεως.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΡΑΤΔΑΙΑ Η ΟΡΟΕΑΑΣΙΣ ΕΙΣ ΣΑΓΚΑΗΗ;
  ΑΘΗΝΑΙ 1Κ Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται ή γενική επίθεσις των Ίαπώνων είς
  την Σαγκάην αυνεχίζεται σφοδροτάτη.
  Κατά τα έκ Τόκιο τηλεγραφήματα οί
  Ίάπωνες προελαύνουν ήδη πέραν τής
  Σαγκάης διά μεγάλων δυνάμεων. Έξ
  άλλου είς την Βόρειον Κίναν καί την
  περιοχήν τοΰ Καλγκάν ό Ίαπωνικός
  στ,ρατός διά ταχείας ενεργείας τού έξου-
  δετέρωσε την άμυναν των Κινέζων καί
  κατέλαβε νέα έδάφη τα όποΐα όχυρώνει
  έσπευσμένως.
  Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΘΗ
  ΕΙΣ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ Α Π Ο ΧΟΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έπίσημοι πληρο
  φορίαι έκ Παρισίων άγγελλουν ότι ή
  Μεσογειακή συμφωνίαι ετέθη είς πλήρη
  εφαρμογήν άπό τής χθές κινητοποιηθει-
  σών των ναυτικών δυνάμεων των Μεσο-
  γειακών κρατών των άναλαβόντων την
  τήρησιν αυτής είς τα Λΐεσογειακά ϋδα-
  τα. Ό Γαλλικός στόλος άπέπλευσε ήδη
  έκ Τουλών πρός εκτέλεσιν των περιπο-
  λιών τού αΐτινες θά περιλάβουν καί την
  Ανατολικήν Μεσόγειον-
  ΤΟ
  ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑ[ ΡΩΣΣΙΑΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 1ϊ> Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Άνεπιβεβαίωτοι
  πληροφορίαι άγγελλουν ότι φέρεται
  πρός θιευθέτησιν τό ίαπωνορωσσικόν ε¬
  πεισόδιον τής συλλήψεως άλιευτικών των
  Ίαπώνων είς τα χωρικά Σοβιετικά ϋδα
  τα. Πάντως ή οξύτης ;ών σχέσεων με»
  ταξΰ των ούο χωρών δέν ιταύει ύφιστα-
  μένη συνεπεία τής συνθήκης Κίνας καί
  Ρωσίας.
  ΟΛ ΔΗΜΕΥΘΟΥΗ ΟΛΑΙ ΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΙ
  ΤΟΝ ΙΑΠΟΝΟΗ ΕΙΣ ΤΗΗ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ϊ> Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Αονδίνου έ»
  πιβεβαιούται ή είδησις ότι οί Κινέζοι
  διανοούμενοι εζήτησαν την δήμευσιν ό-
  λων των έν Κίνα Ίαπωνικών περιουσι-
  ών καί την διακοπήν κάθε άποζημιώσε-
  ως άπορρεούσης έκ τής συνθήκης των
  Λϊπόξερς τοΰ 19ΟΟ. Αγγέλλεται μά-
  λιστα ότι ή κυβέρνησις τοΰ Νανκίν υίο-
  θέτησεν την αίτησιν αυτήν.
  ΓΕΡΜΑΝΟΪΤΑΛΙΚΑΙ ΕΚ&ΗΛΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ί> Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολίνου ότι είς Νυρεμβέργην έξακο-
  λουθούν νά σημειώνωνται ένθουσιώδεις
  έκδηλώσεις μεταΐύ των έκεΐ αφιχθέντων
  Ίταλών καί των Γερμανών έθνικοσοσι-
  αλιστών, τοΰ στρατοΰ καί γενικώς τού
  πληθυσμού τής Γερμανικαί; ταύτης περι¬
  φερείας.
  Ή πορεία των γεγονότων άτονεί
  την ούδετερότητα τής Άμερικής.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιοφ.) Αί έφη-
  μερίδες σχολιάζουσαι την επί¬
  δοσιν τοθ κειμένου τής Μεσο-
  γειακής συμφωνίας είς την
  Γερμανικήν κυβέρνησιν, προε-
  ξοφλοϋν την άρνησιν τής Γερ-
  μανίας νά μετάσχη τής Μεσο-
  γειακής, έφ' δσον ή Ιταλία
  άρνεΐται τουτο.
  — Έξ Οΰασιγκτώνος αγγέλ¬
  λεται δτι ό Άμερικανικός τύ-
  πος έξακολουθεΐ νά κατακρί¬
  νη δριμύτατα την Ιαπωνίαν,
  τονίζων δτι ή προσφύγη τής
  Κίνας είς την Κοινωνίαν των
  Εθνών πρέπει νά προκαλέση
  μέτρα άποτελεσματικά υπέρ
  αυτής καί χωρίς τό σύνηθες
  είς τοιαύτας περιστάσεις δι¬
  πλωματικόν πρωτόκολλον. Κα¬
  τά τάς κρίσεις των άρθρογρά-
  φων ό νόμος περί ούδετερότη-
  τος τής Άμερικής ούσιαστικως
  άτονει συνεπεία τής πορείας
  των γεγονότων
  ΓΕΝΕΥΗ (ρσδιοφ.) Τινές
  των κύκλων τής Έθνοκοινω-
  νίας ανέγνωσαν σήμερον τό
  ύπόμνημα τό οποίον υπέβα¬
  λεν ό στρατηγός Φράνκο είςτό
  συμβούλιον τής Έθνοκοινωνί-
  ας καί εζήτησαν παρασκηνια-
  κώς δπως τουτο είσαχθή ε ίς
  την ημερησίαν διάταξιν τής
  συνελεύσεως Τα περισσότερα
  μέλη τού Προεδρείου δέν φαί-
  νονται διατεθειμένα νά συζη-
  τήσουν την πρότασιν αύτην.
  Είς την συνέλευσιν ωμίλησε
  σήμερον διά μακρών ό άντι-
  πρόσωπος τής Κίνας.
  ΑΓΚΥΡΑ (Πρακτορείον Ά-
  νατολής). — Ή Τουρκική Βου-
  λή συνέρχεται τό προσεχές
  Σάββατον προκειμένου νά κυ-
  ρώστ) τό Μεσογειακόν σύμφω¬
  νον
  Ή έφετεινή παραγωγή
  σταφίδων εις τόν νομόν μας.
  Κατ' επισήμου; πληροφορίας
  αρμοδίως παρασχεθείσας ή έφετεί¬
  νη παραγωγή σταφίδος σουλτανί-
  νας ανήλθεν είς 4.668.600 οκ.
  των δέ έλεμέδων εί; 1.545.200.
  Κατά κοινοτικά; περιφερείας τα
  ανωτέρω ποσά κατανέμονται ώς
  ακολούθως:
  Κοινοτική περιφερεια Καβρο-
  χωρίου 1.000.000 οκ., Καλεσσών
  500.000, Μπαμπαλή 400.000, Δα-
  φνών καί Βουτών άνά 300.000,
  Σταυρακίων 150.000. Κορφών 120.
  000, Κανλι Καστελλίου 100.000.
  Σκαλανίου. Αΰγενικης, Τυλίσσου
  καϊ 'Εληάς άνά 80.000, Μοιρών
  70.000, Πετροκεφάλου καί Άγίου
  Μύρωνος άνά 60.000, Πύργου 55.
  000, Κάτω Ασιτών, Έπισκοπή;
  καί Επάνω Βάθειας άνά 50.000,
  Βενεράτου 40.000, Μελεσοών 35.
  000, Αστρακών, Ρογδιάς, Βώνης,
  Παρβάρων, Πόμπηας, 'Αγ. Παρα-
  ακιών άνά 25.000, Βόρρνιν, Σίβ-
  βας, Άρκαλοχι>ρίου, 'Ανωπόλε-
  ως άνά 30.000, Πέρι, Κερασσών,
  Σγουροκεφάλι άνά 20.000, Χ,ερσο-
  νήσου, Καλλονής, Καινούργιου
  Χωρίου, 'Αστυρακίου, Σάρχου,
  Λουτρακίου, Πενταμοδίου άνά
  15.000, Ν. 'Αλικαρνασσοΰ 16.800,
  Καστέλλι Πεδιάδος, Βαγιωνιας,
  Καστέλλι Καινουρίου, Νιπηδη-
  τοΰ, Πλατάνου άνά 10.000, Πιται-
  δίων, Σταβγιών, "Ανω Άκρίων,
  Σωκαρά, άνά 8.000, Ποταμιών,
  Άγίου Βασιλείου, Σίββας, Χου-
  στουλιανών, Πχτσιδερου. Γερακί-
  ου, Τεψελίου, άνά 5.000. Έμπά-
  ρου, Γέργερης άνά 6.000, Κατα-
  λαγαρίου 7.000, "Αρχανών 11.580,
  Μοχοΰ, Καμηλάρι, Γρηγοριάς,
  Γαλύφα; Πεδ. άνά 2.000, Άμπε-
  λοΰζου 4 000, Κουσέ 3.500, ' Αγ.
  Δέχα, Γαρύπας, Λιγορτύνου,
  Γκαγκαλών, Φόδελε άνά 3000,
  Γαλλια;, Σμάρι, Καλυβίων, Ά-
  μυρά άνά 1000, Κασταμονίτσης
  1500, Άβδοϋ *00, Μηλιαράδω
  500, 'Ασκών 200, Νιβρήτου 600,
  Καλοΰ Χωρίου 800, Αγ. Βασιλεί-
  ου Βιάννου 300 καί "Ανω Βιάν¬
  νου 200.
  Ή παραγωγή έλεμέδων είς τα
  κυριώτερα ιταραγωγικά κέντρα
  κατανέμεται ώσαύτω; ώ; εξής:
  300.000 έκ Καβροχωρίου, 202.000
  έκ Δαφνών, 130.000 έκ Βουτών,
  άνά 100.000 έκ Καλεασών, Αγ.
  Μύρωνος κα'ι Κορφών, 75.000 έκ
  Κάτω Ασιτών, άνά 50.000 έκ
  Σταυρακίων καί Πετροκεφάλου
  καί άνά 40.000 έκ Πύργου;, Έ-
  ληάς κα'ι Γουβών.
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΥΣ
  Κατ' είδήσεις έξ Άγίου Νι-
  κολάου τό έκτελοΰν την συγ¬
  κοινωνίαν Ψυχρού—Άγίου Νι-
  κολάου φορτοεπιβατικόν αυ¬
  τοκίνητον «Άτρόμητος» συνε-
  κρούσθη προχθές παρά τό χω¬
  ρίον "Εξω Ποτάμων μέ έπι-
  βατικόν αυτοκίνητον. Έκ τής
  συγκροΰσεως ετραυματίσθη¬
  σαν κατά τό μάλλον καί ήτ¬
  τον σοβαρώς είς διάφορα μέ-
  ρη τοϋ σώματος οί έπιβάται
  Ευστρ. Παπαδάκης λοχίας,
  Γεώργ Φιορέντζης καί Γ. Λαμ
  πίρης παραγγελιοδόχος. Έ-
  λαφρότερον ετραυματίσθησαν
  οί Κ. Άτσαλής, Νικ. Μυλω¬
  νάκης καί Ι. Κατσιδονιωτά-
  κης.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ^(ΙΝΗΙΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορς: μας τιμαί των κατωτέρω εγχω¬
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταψίδε;.
  Σουλτανίναι α'
  β'
  Υ'
  Καραμπ.
  Ελεμέδες α'
  δρ.
  ΟΙ ΕΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΙ
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  Ή Γενική Διεύθυνσις Δημοσίου
  Λογιστικοΰ απηύθυνε πρός δλας
  τάς οικονομικάς αρχάς τοΰ Κρά-
  τους έπεξηγηματικήν εγκύκλιον
  των διατάξεων περί καταστάσεως
  διαθεαιμότητος των οικονομικήν
  ύπαλλήλων.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ
  ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  Τό Άγρονομεΐ'ον "Ηρακλεί¬
  ου προσδιώρισε τάς κάτωθι
  δικασίμους άγροζημιών έν τή
  περιφερεια τού διά τόν ερχό¬
  μενον μήνα "Οκτώβριον: Την
  Ιΐην είς Φορτέτσαν, την 12ην
  είς 'Επισκοπήν, την 14 καί 23
  ενταύθα, την 15ην είς Δα-
  φναΐς καί Άγιον Σύλλαν,
  την 16ην είς ΚανλΙ Καστέλλι,
  την 19ην είς Ρογδιάν, την 20
  είς Μάραθον, την 21ην είς
  Γωνιές καί την 22αν είς Τυ-
  λισσον.
  ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ταχτδς
  Μαύραι
  Υ
  α'
  21 ^0
  20.50
  19.-
  12. -16
  13 50
  12.20
  11."
  11.50
  10.50
  9.
  9.
  Χαρουπια
  2.70
  "Ελαια 5ο »
  40.
  -
  » κοινά ·
  33.
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος
  Γ, .' ^
  Πρασινοι α' ποιοτ.
  δρ.
  24.-
  ">9___
  £.£?·
  21.-
  β' .
  19.50
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ.
  45.
  ρχ μ
  Μαλεβυζίου κατ' όκδν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  15ης Σεπτεμβρίου 1937
  -Αγορά Πώλησις
  25.35 - 25.60
  3.90 4.—
  546 550
  110.30
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  111 30! Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.60 61.20
  28.10 29 35
  3.71 3.75
  20.75 21.—
  ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ
  Διά τό προσεχές Σάββατον
  ωρίσθη συνεδρίασις τοΰ έλαι-
  οταμείου Ηρακλείου πρός συ¬
  ζήτησιν επί ζητημάτων ύπηρε-
  ακών καί τρεχούσης φύσεως.
  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  προβλέπεται αϊθριος ί| έλα-
  φρώς νεψελώδης Οί άνεμοι
  θά πνέουν άπό δυτικών διευ-
  θύνσεων ώς μέτριοι καθ' δλον
  τό 24ωρον. Ή θερμοκρασία
  θά παραμείντι περίπου στάσι-
  μος μέ μικράν ανοδον τής ε¬
  λαχίστης. Θερμοκρασία τής
  χθές: 8ης 23.1ο, 14ης 26,7ο,
  ελαχίστη 17.8ο.
  Καθ' α πληροφορούμεθα αί
  έπαναληπτικαί έξετάσεις τού
  Γυμνασίου θηλέων άρχίζουν
  άπό σήμερον θά διαρκέσωσι δέ
  μέχρι τής 19ης τρέχοντος. Αί
  είσιτήριοι είς τε τό όκτατάξι-
  ον καί έξατάξιον Γυμνάσιον
  άρχίζουν άπό τής 20ής μέχρι
  τής 26ης. Αί έπιθυμοΰσαι νά
  ύποστώσιν εισιτήριον εξέτασιν
  ! δέον νά προσκομίσωσιν έκτός
  τοΰ απαραιτήτου ένδεικτικοΰ
  ή άπολυτηρίου καί δήλωσιν
  περί τής πόλεως ή κωμοπόλε¬
  ως, συνοικίας, όδοΰ καί άριθ-
  μοΰ τής πατρικής οικογενείας
  ή ελλείψει τοιαύτης τής τοθ
  κηδεμόνος αυτών. Πέραν των
  ώς ανω προθεσμιών δέν έπι-
  τρέπετσι ούδεμία έξέτασις. Αί
  εγγραφαί λήγουν την 30ήν
  τρέχοντος.
  ΙΔΡΥΕΤΑΙ
  ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΟΙΝΟΥ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη ό νό¬
  μος τής καταργήσεως τοϋ οί-
  νολογικοθ χημείου καί τοΰ Έ-
  θνικοΰ Συνδέσμου Άμπελοκτη
  μόνων. Διά τοΰ ίδίου νόμου
  συνιστδται άντ'αύτών ίνστι-
  τούτον οίνου καί αμπέλου τό
  οποίον θά άσχολεΐται μέ την
  μελέτην, την έρευναν καί έν
  γένει την καλλιτέρευσιν τής
  άμπελου καί των οΐνων.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΙ
  ΛΥΝΑΜΙΤΙΣΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ
  Μή γενομένης προχθές ά-
  παρτίας ή συνεδρίασις τοϋ Δη-
  μοτικοϋ Συμβουλίου ανεβλήθη
  διά την προσέχη Δευτέραν.
  Αποφάσει τής Έπιτροπής
  Δημοσίας Ασφαλείας Ηρα¬
  κλείου έκτοπίζονται οί άλιεΐς
  Μιχ. Τσιγάρας καί Δημ. Δι-
  σεάκης είς Μήλον ό μέν πρώ-
  τος επί εξάμηνον, ό δέ δεύτε-
  ρος επί έ'ν έτος καί Νικόλ.
  Μανωλαράς επί έ'ν έ'τος είς
  "Ιον διότι συνελήφθησαν άλι-
  εύοντες διά δυναμίτιδος. Επί
  σης εξετοπίσθη επί δμηνον είς
  Μήλον, ό Κωνστ. Χ. Τζουλια-
  δάκης διότι έκακοποίησεν ά-
  γροφΰλακα έν τή έκτελέσει
  των καθηκόντων τού.
  ΕΚΦΡΑΣΙΣ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝ
  Τό υπουργείον Άεροπο-
  ρίας δι' έγγράφου τού πρός
  τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Ά-
  νωπόλεως Πεδιάδος έκφράζει
  τάς ευχαριστίας τού πρός
  τούς συγκροτοΰντας αύτό καί
  έν γένει πρός δλους τούς κα-
  τοΐκους τού χωρίου διά την
  χορηγηθεΐσαν υπέρ τής Βασι¬
  λική^ άεροπορΐας προσφοράν
  έκ 5000 δραχμών.
  Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ
  Κατόπιν ένεργειών τοΰ Συν¬
  δέσμου Παντοπωλών Ηρα¬
  κλείου πρός την Κυβέρνησιν
  διά την εφαρμογήν τής όλο-
  κληρωτικης Κυριακης άργίας
  έν τοίς παντοπωλείοις καί λα-
  χανοπωλείοις της πόλεώς
  μας, τό ύφυπουργεΐον Εργα¬
  σίας δι' έγγράφου τού πρός
  τόν Σύνδεσμον γνωστοποιεΐ
  δτι ελήφθη σχετική μέριμνα
  ΙΓχϊϊσΤη η Ίεπαηοδοσ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΒΕΡΜΗ ΥΟΟΔΟΧΗ ΑΥΤΟΥ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΚΑΙΤΟΥ ΕΝΘΟΥΣΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ Ιίί Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον επέστρε¬
  ψεν έκ Κερκύρας η Λ. Μ. ό Βασιλεύς
  ληξάσης τής θερινής περιύδου καθ* ην
  ώς γνωστόν παρέμεινεν εί; την έκεΐ έπαυ
  λιν λΐιμπέλι.
  Είς την Α. Μ. έγένετι» έν ^αλήρω
  θερμή ύποδαχή υπό το>ΰ επί τούτω κα-
  τελθόντος έκεΐ ΗρωΘυπηυργοΰ κ. Με·
  ταξά καί άλλων επισήμων. Πλήθη έπί-
  σης ένθουσιώντος κόσ.ι.ου έπευφήμηιαν
  κατά την άποβίβασίν τού τόν Βασιλεα.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΟΣ
  ΚΑΙ ΠΡΩ8ΥΠ0ΥΡΓ0Υ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΕΠΙ ΓΕΝ1ΚΠΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ΐ:> Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό Βασιλεύς ανελ¬
  θών έκ Φαλήρου είς Αθήνας εδέχθη είς
  τα άνάκτορα τόν πρωθυπουργόν κ. ΙΜε»
  ταξάν μετά τοΰ όποίου συνειργάσθη. Ό
  κ. Ηρωθυπαυργός κατετόπισεν τόν "Α-
  νακτα τόσον επί των εξωτερικών
  καί των εσωτερικήν ζητημ.άτων.
  όσι.ν
  ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣ ΙΑ
  ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθΗΣΟΥΝ
  ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Α1ΜΑΤΙΚΟ1
  ΑΘΗΝΑΙ 1·Κ Σεπτεμβρίου (ταΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Είς τα τελούμενα
  προσεχώς μεγάλα γυμνάσια τοΰ γερμα-
  νικοΰ στρατοΰ εγνώσθη ότι θά παρα-
  στοΰν πολλοί άνώτεροι "Ελληνες άξιω-
  ματικοί ίνα παρακολουθήσουν ταύτα, δε-
  δομένου ότι είς αύτά θά γίνη εύρυτάτη
  χρησιμοποίησις των νεώτερον πολεμι-
  κών μέσων.
  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ κ ΠΑΠΑΓΟΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΕΡ81ΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—-Ό Άρχηγός τοΰ
  Έλληνικοΰ Έπιτελείου στρατηγός κ.
  Παπάγος Θέλει παραστή είς τα παλεμι-
  κά γυμνάσια τα όποΐα Θά εκτελέση ό
  Γιουγκοσλαυϊκός στρατός.Είς τα γυμνά
  σία ταύτα Θά παραστοΰν έπίσης καί άξι-
  ωματικοί έκπροβωποΰντες τούς άλλους
  αυμμάχους Βαλκανικούς στρατούς.
  Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΓΥΜΜΑΣΙΑ ΤΟΝ ΣΕΡΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1£; Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Αναφορικώς μέ
  τα άγγελθέντα ήδη γυμνάσια τοΰ στρα¬
  τοΰ μας είς Σέρρας εδόθη σήμερον ή
  πληροφορία ότι είς αύτά θά λάβουν μέ-
  ρος μηχανοκίνητοι μονάδες, βαρύ πυρο-
  βολικόν καί μοΐραι άεροπλάνων. Τα γυ-
  μνάβια είναι πιθανόν νά διαρκέσουν καί
  πέραν τοΰ δεκαημέρου.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΑΓΩΝΑ
  ΑΠΟΒΑΙΝΟΥΝΥΠΕΡΤΩΝΕΟΝΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 125 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Σαλαμάνκας ότι τα έθνικά στρατεύματα
  απειλούν είς Ούέσκαν τα νώτα των έρυ-
  θρών. Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα εί¬
  ναι προφανής η άπογοήτευσις έν Βαρκε-
  λ ώνη διά την άποτυχίαν τήςέ κστρατείας
  εναντίον τής Σαραγώσης.