94787

Αριθμός τεύχους

4666

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

17/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΠ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΜΙΝΩΤΑΥΙΌΥ
  ΥΙΙΕΥβΥΝΟΣ Σ,ΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ·
  Αιγυπτου
  ετήσιαι ) ίροι 3
  ίςάμιινος 2
  'Αμερικής
  ίτησια δολ 1ό
  ιςαμηνός » 8
  Τιμη
  κατά φΰλ? όν
  Λοαχ 2
  ΠΑΡΛΣΚΕΥΗ
  17
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4666
  ίΐλ ΤΑ ΑΝΤΑΛΑΑΞΙΜΑ
  Ύπάρχουν έγκυροι πλη¬
  ροφορίαι έκ τής πρωτευούσης
  κατά τάς οποίας υπό τής κυ¬
  βερνήσεως καταρτίζεται νό-
  μος διά τοϋ όποίου ρυθμίζον-
  ται τα ζητήματα των όφει-
  λών έξ άγοράς ανταλλαξί¬
  μων περιουσιών. Αί ϊδιαι
  πληροφορίαι άναφέρουν ότι
  έπέρχεται μείωσις των τόκων
  κοΕτ των κεφαλαίων των όφει-
  λομένων πρός την υπηρεσί¬
  αν διαχειρίσεως των ανταλ¬
  λαξίμων καί λαμβάνεται σει-
  ρά μέτρων διά την ανακού¬
  φισιν των όφειλετών. Διά τό
  ζήτημα μάλιστα τουτο λέ-
  γεται ότι εξεδήλωσε τό προ¬
  σωπικόν ενδιαφέρον τού καί
  ό κ. Πρωθυπουργόν υπό την
  κρίσιν τού όποίου καί ευρί¬
  σκεται ήδη τό καταρτισθέν
  σχετικόν νομοσχέδιον.
  Πράγματι, τό ζήτημα των
  όφειλών έξ άγοράς ανταλλα¬
  ξίμων περιουσιών, είτε άστι-
  κών, είτε άγροτικών, έχει
  προσλάβει την μορφήν καί
  την αξίαν κεφαλαιώδους κοι-
  νωνΛκού προβλήματος. Ά-
  π-σχολεϊ καί βασανίζει δε-
  κάδας καί εκατοντάδας χι¬
  λιάδων πολιτών, οί όποΐοι
  ήγόρασαν περιουσίας ανταλ¬
  λαξίμου; μέ την προϋπόθε¬
  σιν ότι θά τάς έπλήρωναν μέ
  όμολογίας πραγματικής ά-
  ξίας 400—420 δραχμών καί
  σήμερον αί όμολογίαι τεί-
  ..Υβ»ν..νο$ φθάσουν τάς&ΟΟ δρχ.
  "δπότχΊίΊπλάσιαζεται τέ τΤμη-
  μα τής άγοράς. Λαμβανομέ¬
  νων δέ ύπ' όψιν καί των ά-
  νατοκισμών,τής κεφαλοποιή-
  σεως, των ύπερημεριών έν
  περιπτώσει καθυστερήσεων—
  καΐ καθυστεροΰν σχεδόν ο-
  λοι οί όφειλέται δόσεις λόγω
  τής οικονομικάς κρίσεως των
  τελευταίων έτών καί τής
  στενότητος χρήματος—γίνε-
  ται άντιληπτή πόση τεραστία
  υπερτίμησις έχει επέλθη^ έν
  τί» ούσία, πόση μεγάλη αύξη¬
  σις τής όφειλής έχει συντε¬
  λεσθή αυτομάτως, είς πόσον
  δύσκολον θέσιν εχουν περι-
  έλθει οί όφειλέται καί πόσην
  άδικίανθά υφίσταντο εάν δέν
  έρρυθμίζετο τό ζήτημα των
  όφειλών των κατά τρόπον
  λογικόν καί δίκαιον υπό τής
  σημερινάς κυβερνήσεως.
  Άλλ' έκτός τούτου, έκτός
  τής αύτομάτου υπερτιμήσεως
  ποΰ άποβαίνει φυσικά είς βά-
  ρος των όφειλετών, συντρέ-
  χει καί αλλος λόγος ρυθμίσε-
  ως τοΰ ζητήματος αΰτοΰ καί
  ανακουφίσεως τοΰ κόσμου
  των όφειλετών. Καί ό λόγος
  αύτός είναι ό εξής: Διά τής
  ρυθμίσεως θά ώφεληθοΰν οί
  άγορασταί. "Η μάλλον δέν
  θά άδικηθοΰν απλώς διότι θά
  άπαλλαγοΰν άπό τα πρόαθε-
  τα βάρη τής υπερτιμήσεως,
  ένω συγχρόνως δέν θά υπο¬
  στή ζημίας οΰτε ή διαχειρί-
  στρια, Τραπέζα οΰτε καί τό
  Κράτος. Διότι καθώς έξάγε-
  ται έκ των ύπαρχόντων ατοι-
  χείων, ή διαχείρισιν τής αν¬
  ταλλαξίμου περιουσίας άφη-
  νει ενεργητικόν, τό οποίον
  έπιτρέπει άνωδύνως την μεί¬
  ωσιν των είς την υπηρεσίαν
  αυτήν όφειλών.
  Καί άν όμως επρόκειτο νά
  υποστή μικράν ζημίαν είτε
  τό Κράτος, είτε ή ύπηρεσία
  διαχειρίσεως των περιουσιών
  αυτών καί πάλιν θά έπρεπε
  νά ρυθμισθή τό ζήτημα καί
  νά επέλθη μείωσις των όφει¬
  λών. Διότι τό κέρδος πού θά
  προέκυπτε διά τόν κόσμον
  καί ή ανακούφισιν πού θά
  υφίσταντο οί όφειλέται θά εί¬
  χον άμεσον επίδρασιν επί τής
  οικονομικήν ζωής τοΰ τόπου,
  θά άπήλλασσεν ένοτ ολόκλη¬
  ρον κόσμον άπό τό κατα-
  θλιπτικόν βάρος ύπερόγκων
  χρεών, άκουσίως καί αυτομά¬
  τως αΰξηθέντων καί θά έδη-
  μιούργει νέαν οικονομικήν
  δραστηριότητος έξ ής θά ώφε-
  λεΐτο γενικώτερον ή έθνική
  οικονομ ία.
  Διότι πρεΐτει νά όμολογη-
  θη ότι ή οΐκονομική δυσπρα-
  γία, έδώ ιδιαιτέρως είς τόν
  τόπον μας, εχει την αιτίαν
  της καί είς αυτόν τόν λό¬
  γον: Είς τα ύπέρογκα χρέη
  πού εδημιούργησεν ή άθρόα
  πώλησιν ανταλλαξίμων πε¬
  ριουσιών. Έφόσον δέ έρρυθ-
  μίσθησαν τα άγροτικά χρέη
  καί έφόσον διακανονίζονται
  ήδη καί τα άστικά, ακριβώς
  διά νά επιτευχθή ή οίκονο-
  μική άνάρρωσις, δίκαιον καί
  ορθόν καί επιβεβλημένον βε¬
  βαία ήτο νά ρυθμισθοΰν καί
  τα χρέη έξ άγοράς ανταλλα¬
  ξίμων. Καί αύτό ακριβώς έ-
  πιχειρεί ήδη ή κυβέρνησις.
  "Οφείλομεν δέ νά ομολογή¬
  σωμεν ότι ή ενεργεια της
  αυτή έναρμονίζεται πλήρως
  πρός τάς έπιδιώξεις της νά
  λύση όλα τα μεγάλα κοινω-
  νικά προβλήματα καί άντα-
  ποκρίνεται έξ ολοκλήρου
  πρός τάς άπαιτήαεις των γε-
  νικωτέρων συμφερόντων τής
  χώρας.
  μα Τώρα είναι ή μόδα των
  σπορτγοΰμεν καί δποια δέν
  παραδοθή στά χάδια τοϋ η¬
  λίου μέχρι καβουρδισμοΰ καί
  δέν γυρνά μισόγυμνη καί ξυ-
  πόλυτη στίς πλάζ καί τα λε-
  γόμενα κοσμικά κέντρα εί¬
  ναι άπολίτιστη καί καθυστε-
  ρημένη! Άλλά παρά την αλ¬
  λαγήν αυτή ή πόλις επήρε πά-
  λι νέαν ωραίαν όψι. Απέκτη¬
  σε ζωή καί χάρι καί ώμορφιά
  Την ώμορφιά πού έπρόσθεσε
  ό γυρισμος τοϋ κόσμου. Τοΰ
  κόσμου ποϋ έξεκίνησε πρό
  δΰο μηνών γιά τό κυνήγι τής
  χαρδς καΐ τής ύγείας καί τώ¬
  ρα έγύρισε πάλι στήν παληά
  φωληά τού. Καΐ φέρνει τόσες
  χαρούμενες άλλά καί τόσες με-
  λαγχολικέςσκέψεις ό γυρισμος
  αύτός Άλλά μήπως δέν ση-
  μειώνεται ό γυρισμος αύτός
  είς δλες τίς έκδηλώσεις τής
  ζωής; Γυρίζουν τα πάντα έ-
  κεΐ άπό δπου ήλθαν, έκεΐ άπό
  δπου έκίνησαν, είτε άφοΰ έκ-
  πληρώσουν ίνα σκοπό, είτε ά¬
  φοΰ πεισθοΰν δτι είναι χιμαι-
  ρικοΐ οί σκοποί πού έκυνηγοϋ-
  σαν. Μ —
  ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
  ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ
  Ό άνα-ολίτης είνε πάντοτε ά-
  νατολίτης Γύρω άπό Ινα τραπέζι,
  ΐΓ.ρο·3τχ σ' έ'να μαγαζάκι τής
  Πόρτας των Χανιών, ό τραγουοι-
  στής Ιθυμήθηκε— καί φυσικά
  I-
  τραγούοησε—επί λέξει τούς στί-
  χοος αύτούς:
  Άνάθεμά σε Ανατολή!
  Όσα άγαθα κι' άν ϊχη ή Δόση,
  σέ σενα μέ τραβςί ή ψυχή,
  όπως τό διψασμένο ή βρυση
  Νομίζετε πώς ήταν μόνο τρα-
  γοθδι οί στίχοι; Διαφωνώ! Ήτο
  άληθινό ψυχικό ξέσπασμα. Δέν
  εσήμαινεν 2τ: Ιρρεεν άφθόνως ό
  οίνος. Οοτε Ιβάρυνεν έπίσης 2τι
  «καρσί» Ινα μπουζοΰκι έφιλοτέχνει
  τόν μακρόσυρτο άνατολίτικο σκο¬
  πό! Ή άλήθεια ήτο δτι ή ψυχή
  είχεν έδώ τόν λόγον. Ό άνατολί-
  τη;, είτε νηφάλιος είνε, εΓτε...
  έξημμμίνος, ξεσπα μιά στιγμή
  μέ όλην την εσωτερικήν τού υπό¬
  στασιν επί τάπητος! Άς κοπιάζη
  ό κ. Δήμαρχος διά νά απαλλά¬
  ξη την πόλιν μας άπό τό τελευ¬
  ταίον ΐχνος καλντιριμιοΰ. Ό άνα-
  τολίτης ποθεΐ βαθύτατα μιά στιγ¬
  μή νά πατήση γερά τίς πέτρες
  τοι> κι' άπ' έκεΐ ψηλώνοντας νά
  πάρη —2πως καί τόν εύτυχισμέ-
  νο καιρδ —άπό τό μπαξέ πού πε-
  ρίζωνε τό... έπίμαχο κιόσκι, τόν
  βασιλικό καΐ τό δυόσμο.
  —Μιλεϊ έοώ συγκεν.ριμένα ό
  αϊώνιος άτταβισμό; ή ό άκατανί-
  κητος Όμηρικός νόστος;
  Αυτή την ερώτησιν διετύπωσεν
  ό συμπεριπατητής. Άλλά τί τα
  θέλετε, Καί τό ενα νά συμβαί¬
  νη καί τό άλλο—χωριστά ή μαζύ
  —ό έπίλογος Ιδώ είνε τό πάθος.
  Καί τό πάθος συνήθως ώμορφαί-
  νει. Δίνει εκφρασι στούς χαρακτή-
  ρες Ζωντανεύει τίς φυσιογνωμί-
  ες Καί πρό παντός παρουσιάζει
  άδρή καί σπαρταριστή τή καθη-
  ^ιερινή τραγικότητα, διά την οποί¬
  αν ένοιαφέρεται μόνο έσωτερικά,
  λεπτά, δαντελλένια μιά ώραία σε-
  λίδα τοθ Μαίτερλιγκ
  —Κάνει καΐ κάτι άλλο ό άνα-
  τολίτης: Νικ* την πεζότητα τής
  ζωής καί την ψυχρότητα τοΰ πε-
  ριβάλλοντος.
  Τό κάτω-κάτω γιατ'ι νά μή τό
  πιστεύσωμε κι' αΰτό, Ή έπιστρο-
  φή τού πρό τό βασικό ψυχικό
  πάθος, ή άδρή πινελιά τής ζωής
  τού, δέν έρχεται μόνον ώς ά-
  πλοΰν ενδιαφέρον. Προκαλεΐ καί
  Ό Γολγοθάς μιάς καρδίας
  Ξ = ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΑΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικής
  3ον
  αυτοκρατειρας.
  Πεταχτά
  σημειόματα
  ΓΥΡΙΣΜΟΣ
  Καράβια μέ κστάλευκα
  πανιά πού έφούσκωσαν μέ τίς
  ριπές των φθινοπωρινών άνέ-
  μων καΐ σκάφη άτμοκίνητα ε¬
  πέρασαν άπ' τα νησιά καί τ'
  άκρογιάλια καΐ αύτοκινητα ά-
  νε'ρριχήθησαν ώς τα άπρόσιτα
  βουνά, ποϋ είχον χρησιμοποι-
  ηθή γιά παραθερισμό κι' έπή-
  {Ιαν κΐ' εφεραγ ΐιΐσω είς την
  Ι^ολι τον κόσμο πού τήν' εΐχε
  έγκαταλείψει μόλις ένέσκηψαν
  τα πρώτα καύματα. Τα ά¬
  κρογιάλια έρημώθηκαν κι' άπ'
  τούς άφρούς τής θαλάσσας
  £|έν άναδΰονται πλέον οί σύγ-
  χρονες γεράιδες τού γιαλοϋ
  Καί τα ψηλά χωρία εχαραγ
  τίς ώραΐες ρυγτροφΐές τρΰ θέ-
  ρους καί στρυς δρυμοΰς κρί
  ■τ,Ις παχύσκιες ρεμματιές δέν
  Ακούεται πλέον ί> άντίλαλος
  τοϋ τραγουδιρύ τής ωραίας
  νεότητος πού έ'ζηρε έκεΐ μέ
  είδυλλιακές σκηνές τοΰς μή-
  νες τοΰ καλοκαιριοΰ. Τώρα ή
  ζωή έκύλησε πάλι σάν κΰμα
  πολύβουο στήν πόλι. ΣπΙτια
  πού έμειναν έρημα δλο τό κα-
  λοκαΐρι, λές καί ή φλόγα τοΰ
  ξανθοΰ πυρπολητή πού έοελά-
  γιζε ρτοΰ ούρανοΰ τα πλατή,
  εΐχε σκοτώσει κάθε ζωικήν
  έκδήλωσι, ήμέρεψαν καΐ πάλι,
  άντήχησαν άπό φωνές Κι' οί
  γειτονιές πού εΐχαν ρημάξει
  λές κι' εΐχαν κουρσεψθη άπό
  Σαρακηνούς πού ήλθαν καί
  πήραν γυναΐκες καί λουλού-
  δια, εγέμισαν καί πάλι άπό
  φωνές, άπό τραγούδια, άπό
  ώραΐες σιλουέττες μέ πολύ-
  χρωμα φορέματα, άπό μπου-
  κέττα κρριτσιώγ, ώ,αά.ν λεπτό-
  μισχα λουλούδια. Καί στά
  φρυγμένα πρίν παρτέρκϊ έ-
  φούντωσαν ξανά βασιλικοΐ
  καί ήνθισαν γαρύψαλλα καί
  ρόδα καί χρυσάνθεμα.
  Βεβαία, δέν έχει πλέογ ή
  γειτονιά την δψι πού εΐχε τα
  παληά τάχρόγια Τώρα έγ-
  κρεμιστήκαν τα κρφάρια πίσω
  άπ' τα όποί;α έρτήλωγε ή ρω-
  ικχγτική κοπέλλα τα ώραΐα
  μεγάλα άμυγδαλωτά μάτια
  της κι' έπαρεδί&ετο σέ ρεμ-
  βασμούς κι' έμενε ώρες θλιμ-
  μένη καί άκίνητη προρμένον-
  τας νά περάση τής καρδίας
  της ό έκλεκτός Τώρα άλλα-
  ξσν ρί συνήθειες καί οί δροι
  τής ζωής, τα ήθη καί τα ίΐθι-
  "Οποο καί νά πήγαινεν ή Σίσ-
  σι, ό ξάδερφός της αΰτός την
  I-
  παιρνεν άπό πίσω. Τής πήγαινε
  λουλούδια καί φροΰτα, καΐ όταν
  ή θεία τού ή πριγκήπισσα Λου-
  δοβίκα ανεχώρησε μέ τα παιδία
  της άπό τό ' Ινσμπρουκ, ήταν ά-
  παρηγόρητος. Τί κρΐμα νά μή εί-
  χε γίνγ; έπανάστασις καί είς τό
  Μόναχον, ώστε νά μή μπορή καί
  ή θεία ουδοβίκα νά φύγη άπό
  τό * Ινσμπρουκ καί νά τοΰ πάρη
  την άγαπημεντ, τού ξαοερφοϋλα
  την Σίσσι! Δεν την ξέχασε. Τής
  εγραφε—την βομβάρδιζε μέ γράμ-
  μ,ατα. Την είχε ερωτευθή την μι-
  κρή πριγκήπιασα τοΰ Μονάχου.
  καί αύτη— ά! τό διαβολάκι των
  Ινοεκα χρόνων έκολακεύετο τό¬
  σον πολύ άπό τάς φιλοφρονήσεις
  τού !
  Ό έρωτευμένος έςάοελφος ΰ,-
  στερα άπό λίγο καιρό ,οέν ήρκεί-
  το μόνον είς τα φλογερά καί πε-
  ριπαθή γράμματα. Λέν περιωρίζε-
  τ.5 νά τής γράφη «Σίσσι, σοΰ στέλ-
  νω λουλού,δια, άλλά τό ώραιότερο
  λουλοΰδί τοο— έσένα—τό εχασε
  τό "Ινσμπρουκ». "Αρχισε νά στέλ-
  λη καί οίΐρα, των οποίων ήταν
  έμφανής ό συμβολ',αμός. Τόν Ί-
  ο'ύ,νιο τής Ιστειλεν έ'να ώραϊο δα-
  κτυλίδι καί Ινα τριαντάφυλλον,
  καΐ αυτή δχ^. μόνον τόν γ^ύχ-αρί-
  στχ(σεν, άλλά τοΰ Ιστειλεν είς άν-
  ταπόδοσιν Ινα δακτυλίδι. Δυρ τρυ-
  φερές παιδικέ; ψυχές άντήλασ-
  σαν λοιπόν κατ' αυτόν τόν τρό¬
  πον, πάνω άπό τα βουνά πού τοίίί
  χώριζαν άρ/ραβώνας; Σέ μ.:» μα¬
  κράν επιστολήν πρός την μικράν
  έςαδέλφτΐν τού ί Κάρολος Αουδο-
  ξίκος, πλήρη; ένθουσιασμοΰ, την
  διεβεβ»ίωνεν δτι δέν Ιβγαζεν άπό
  τό δάκτυλό -ου τό δακτυλίδι της,
  κα'. μέ αφέλειαν ή Σίσσι τοΰ απήν¬
  τησε πώς καί αυτή φοροΰσε τα
  δακτυλίδι τού, «Γιατ,ί δέν Ιρχεσαι
  στό Πόσσι», τοΰ εγραφε. Καί τοΰ
  θίτ^ζϊτο τάς ένθουσίώδεις έντυ-
  πώσεις της άπό μιά παράστασιν
  άκροβατών καί ίππέων πού ϊκα-
  ναν άπίστευτα παιγνίδια μέ τα ά
  Λογά τους. Τόν Σεπτέμβριο, τόν
  ΑΟγουστο, την έποχή πού μαραί-
  ρονται οί έρωτευμένες καρδιές μα-
  ζί μέ τα φύλλα των δένδρων πού
  στρώνουν τίς δενδροστοιχίες, τα
  γράμματα τοΰ έρωτευμένου έξα-
  δέλφου ϊγιναν συχνότερα καί πε¬
  ριπαθέστερα. Τί τρχγιν,ϊιν απήχη¬
  σιν επαιρναν άνάμεσα στίς τρυ-
  φερές έξομολογήσεις τού α[ επι-
  κλήσεις τοΰ προσφιλοΰς, εις την
  καροιά τοΰ όνόματός της! Σίσσι
  Σίσσι! τής εγραφε. Καί τό όνομά
  της, καταντοΰσεν ή άπεγνωσμ,ένη
  κραυγή τής καρδίας τού,. Τής
  I-
  στειλε ζαχαρωτά — γιατί ποιό
  ποντικάκι έίν£εκα χρόνων δέν άρέ-
  σκεται νά ροκανίζη γλυκίσματα,
  καί τής έστειλεν Ινα ρ,ολογάκι μέ
  καοένα, άποσιωπών την ε3»χήν πού
  εκανε στά κρυ,φά ή καροιά τού:
  «Άμποτες ν* οημάνη ή εύλογη-
  μένη ώρα ποίι θά ξανασυναντη-
  θοΰμε!». Έ/.είνη δέν παρέλειπε
  ποτέ νά τόν ευχαριστήση, χωρίς
  όμως νά τοΰ μιλή ποτέ γιά τόν
  εαυτόν της. Ήταν τόσον άθώα,
  τόσον παρθίνική ή καρδιάτης! Έ-
  κεΐνος λαχταροΰσε νά τοΰ γράφη
  γιά τόν εαυτόν της, κι' α·!»τή τοΰ
  Ιγραφε γιά τό άρνάκι τκιι» τής
  χάρισεν ή μητέρα της, καί την ε-
  παιρνε άπό πίσω, πϊχντοδ οπ,ου καί
  νά πήγαινε. Τότε έκ,εϊνος τής ε¬
  γραφε: «Ιΐόσο ήθελα. νά ήμουν τό
  άρνάκι!». Άλλά καί πάλιν ή ά¬
  θώα καρΛΐά της δέν ίδιδε καμμιά
  π^νηράν έρμηνείαν είς την άπρο-
  κάλυπτον έξομολόγησίν τού. "Ο¬
  λα της τα γράμματα άπό εκείνην
  την εποχήν διαπνέονται άπό την
  ιδίαν άθωότητα, Μέ τόν άσχημ,ά-
  τιστον άκόμη γραφικόν χαρακτή-
  ρα τοΰ παιδιοΰ, τοΰ εγραφε πό¬
  σον εύχάριστοι ήσαν οί περίπατοι
  στόν κάμπο, στά ποτάμι καΐ στή
  λίμνη, καί τί ώραΐα πού θά ήταν
  άν μποροΰσαν νά είνε μαζί της
  καί οί έξάδελφοί της.
  Άλλ' αύτός είχε την αξίωσιν
  νά τοΰ ζητή μόνον τή δική τού
  συντροφιά Συνεχίζεται
  είς την "2αν σελίδα]
  ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΟΠΕΙΟΝ
  ΣΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΚΙΘΑΡΙΑΟΣ
  Ή μετάβασις τού κ. Νομάρχου.
  Προχθές έξέδραμεν είς Σάρ-
  χον ό Νομάρχης κ. Ανδ. Μάρ¬
  κελλος διά την έπιτόπιον με¬
  λέτην καί διευθέτησιν ωρισμέ¬
  νων ζητημάτων πού άπασχο-
  λοΰν την περιφέρειαν αυτήν.
  Καί δέν ϋπάρχει άμφιβολία
  δτι ό κ Μάρκελλος, μέ την
  οξείαν αντίληψιν, μέ την λε-
  πτήν παρατηρητικότητα καί
  την μεγάλην διοικητικην τού
  πείραν, θά κατετοπίσθη πλή-
  ρως έφ' δλων των άναγκών 1
  τού τόπου καί θά εσκέφθη τάς
  πλέον πρακτικάς καί άποτε-
  λεσματικάς ενεργείας διά την
  θεραπείαν των. Ειμπορούμεν
  λοιπόν νά πιστεύωμεν μετά
  βεβαιότητος δτι έντός όλίγου
  τα προβλήματα πού άπασχο-
  λοΰν τούς κατοίκους τής πε¬
  ριφερείας Σάρχου—Κιθαρίδος
  θά εχουν ριζικώς λυθή
  Άξίζει όλλωστε ή περιψέ-
  ρεια αύτη, πού τόσον κατα-
  φώρως ήδικήθη, παρημελήθη,
  ήγνοήθη εντελώς, δλης τής
  κρατικής μερίμνης καί στορ-
  γής. Διότι αποτελεί μίαν πε¬
  ριφέρειαν άληθινής παραδει-
  σιακής ώραιότητος, μίαν πε¬
  ριοχήν μοναδικήν είς γονιμό-
  τητα εδαφών καί είς πλούτον
  φυσικών καλλονών, μίαν πε-
  προσωπικέ; συμπάθειες !
  *
  Κάποιος τρίτος, χωρίς νά είνε
  τερατολόγος άλλ' ουτε καί γνή-
  σια... άνατολίτης, έγενίκευσε κο-
  αμοπολιτικά τ,ό .π,ίΐΐ^ς . ζοδΛελευ-
  ταίου.
  —Τί νά ζηλέψωμε άπό την
  Δύσι σήμερα, Την στασιμότητά
  της, την έλλειψιν θεληματικότη-
  τος, την πολιτικήν των μηχανορ-
  ραφιών, την χωρίς ένάργειαν -
  καί ειλικρίνειάν— δράσιν,
  "Ετσι ωμίλησεν έπικαίρως ό
  κάποιος Καί δέν είχεν ουτε αύ¬
  τός άοίκον. Ή έπιστροφή νοΰ
  άνατολίτη, ανεξαρτήτως άν τό
  φώς έρχεται πάντοτε . έξ άνα-
  τολών, μπορεΐ νά άπασχολήση
  καί τόν άδιόρθωτον οιεθνολόγον.
  Ό κίτρινος κίνδυνος επί παρα¬
  δείγματι τί σάς λέει αυτήν την
  στιγμήν; Λαμβάνει Γσως τάς ορι¬
  στικάς τού διαμορφώσεις καί κα-
  θίσταται περισσότερον σαφής! Άλ¬
  λά καΐ χωρίς τόν κίνδυνον αυ¬
  τόν μήπως ελλειψαν ποτέ τα κύ-
  ρια στοιχεΐα ένόιαφέροντος, διά
  νά μένη πάντοτε ή Ανατολή,
  κίνδυνος καί . μεράκι διά την
  Δύσιν , "
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Ήράκλεια
  Τό ίνστιτοϋτον.
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη ό νό-
  δρς περί ιδρύσεως ΐνστιτού-
  του οίνου καί αμπέλου Ειμ¬
  πορούμεν λοιπόν νά ελπίζω¬
  μεν δτι συντόμως θά οργα¬
  νωθή καί είς την χώραν μας
  ή παραγωγή το.0 οίνου επί έ-
  πιστημονικών δεδομένων Κυ-
  ίο;ο, άναιιένομεν δτι θά επι¬
  διωχθή ή τυποποίησις των οΐ¬
  νων μας ώστε νά διατίθενται
  είς τώ εξωτερικόν ώς οΐνοι έ-
  πιτραπέζιοι καί δχι νά έξά-
  γωνται ώς χρωστική ούρία, ώς
  πρώτη ϋλη διά τόν χρωματι-
  σμόν των ξένων οΐνων Πρός
  τόν σκοπόν δ" αυτόν θά ήτο
  ϊσως έπιβεβλημένη ή συνερ-
  γασία τού ίδρυομένου ίνστι-
  τούτου μετά των συνεταιρι-
  ρτικών οίνοποιείων Κρήτης
  ριοχήν είς την όποιαν ή φύσις
  έχει συνθέσει τα γοητευτικώ-
  τερα τοπεΐα, τούς γραφικώτε-
  ρους νατουραλιστικοΰς πίνα-
  κας. Δάση όλόκληρα σχημα-
  τίζουν τα κάθε λογής καί ποι-
  κιλίας όπωροφόρα δένδρα. Ά-
  πέ,ραντοι οί έλαιώνες μέ. τα
  αίωνόβια δένδρα πού κλίνουν
  την εποχήν αυτήν άπό τό βά¬
  ρος τοϋ καρποΰ ποΰ άστρά-
  φτει ώσάν άσήμι. Καί οί άμ-
  πελοφυτεΐες έκτεταμμένες στίς
  πλαγιές. πλούσιες είς από¬
  δοσιν, έκλεκτές είς ποικιλί-
  ας. Καί άνάμεσα ή ώραία
  ρεμματιά δπου κυλοΰν μουρ-
  μουριστά, κρυστάλλινα, κρΰα
  ερά ποΰ γονιμοποιοΰν καί
  τρέφουν τα περιβόλια μέ τίς
  κερασιές, τίς καρυδιές, τα έ-
  σπεριδοειδή, τίς κυδωνιές καΐ
  τίς ροδακινιές καί τ' άλλα ά-
  φθονα καί έκλεκτά όπωροφό¬
  ρα δένδρα. "Ισως κανένα άλ-
  ο διαμέρισμα είς τόν τόπον
  μας δέν ειμπορεί νά συγκρι-
  θή είς γραψικότητα, είς πλού¬
  τον, μέ την περιφέρειαν αυ¬
  τήν, ποΰ θά ειμπορούσε νά
  εξελιχθή είς έ'να ίδεώδη τό¬
  πον παραθερισμοΰ μέ εξαιρε¬
  τικήν κίνησιν ξένων, εάν εΐχε
  συγκοινωνίαν, εάν έπλουτίζε-
  το μέ τα μέσα καί τάς άνέ-
  σεις τοϋ συγχρόνου πολιτι-
  σμοΰ.
  Άλλ' ή προχθεσινή μετάβα¬
  σις τού κ. Νομάρχου είς τόν
  Σάρχον, πιστεύομεν δτι θά
  σημειώση την- έναρξιν νέας πε-
  ριόδου διά την περιφέρειαν
  αυτήν. Διότι είμεθα βεβαιοί
  δτι ό κ. Μάρκελλος θά πρά-
  Τ| παν δτι έξαρτδται έξ αΰ¬
  τοΰ διά την πρόοδον καί τόν
  συγχρονισμόν, διά την θερα¬
  πείαν δλων των άναγκών τής
  περιφερείας Σάρχου καί Κιθα¬
  ρίδος.
  δέν υπερέβη συνολικώς τα έξ
  έκατομμύρια οκάδας. Καί ό
  ταχτάς είναι ζήτημα άν φθά¬
  ση τα δύο έκατομμύρια. Ή
  παραγωγή δηλαδή δέν έφθα¬
  σε ουτε τό ήμισυ τής προβλε¬
  πομένης, ουτε τό τρίτον σχεδόν
  τής κανονικής. Τό γεγονός εί¬
  νε βεβαία θλιβερόν Καί άποδει-
  κνύει δτι ή άμπελοκαλλιέρ-
  γεια δέν είναι τόσον συμφέ-
  ρουσα όσον ένόμιζον έκεΐνοι
  πού έξερρίζωναν αίωνοβίους
  τλαίας διά νά ψυτεύσουν ά-
  μπέλους. Λογικόν δέ συμπέ-
  ρααμα δλων αυτών είναι, δτι
  θά πρέπει νά έγκαταλειφθή ή
  μονοκαλλιέργεια τής αμπέλου
  καί νά ρτραφώμεν καί είς
  άλλας καλλιεργείας καί Ιδία
  τής έλαίας καί των όπωροφό-
  ρων δένδρων.
  Συμπεράσματα.
  Άπό την δημοριευθεΐραν
  είς τό χθεσινόν φύλλον μας
  στατιστικήν τής έφετεινής κα
  τα περιφερείας παραγωγήν
  τής σταφίδος καθ" όλον τόι
  νομόν μας, διαπιστοθται κα
  πάλιν επισήμως ή εντελώς πε
  νιχρά έσοδεία της αμπέλου
  Ή παραγωγή σουλτανίναι
  Άδριάντες.
  Ή Κεντρική έπιτρρπή έρά-
  νων διά την άνέγεραιν αδρι¬
  άντος τού Δασκαλογιάννη
  πρόκειται καθώς είμεθα είς
  θέσιν νά γνωρίζωμεν, νά ζη¬
  τήση κατ' αύτάς άπό τόν Δή¬
  μον μας, νά καθορίση τό μέ-
  ρος δπου πρόκειται νά στηθή
  τό άγαλμα τοΰ μεγάλου αύ-
  τοϋ πρωτοπόρου καί μάρτυ-
  ρος των Κρητικών έπαναστά-
  σεων. Δέν αμφιβαλλομεν δέ
  δτι ό Δήμός μας θά προθυμο-
  ποιηθή ν' ανταποκριθή είς τόν
  όρισμόν τοΰ μέρους καί νά
  συνδράμη την επιτροπήν είς
  τό έργον της. Επί τή εύκαι-
  ρία δμως θά είχομεν νά κά¬
  μωμεν μίαν σύστασιν. Τώρα
  όπότε ύπάρχει άκόμη καιρός,
  νά γίνη μίσ έπιτροπή ποΰ νά
  έπιμελήται τής ανεγέρσεως
  μνημρίων καί άγαλμάτων είς
  την πόλιν, σύμφωνα μέ τάς
  άπαιτήσεις καΐ τής ίστορίας
  καί τής αίσθητικής. Καί του¬
  το διά να μην έπαναληφθοΰν
  τα λάθη πού εχουν γίνει καΐ
  είς τάς Αθήνας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμερον ή Γ?ρ-
  μανικής παραγωγής όμιλοϋσα
  Έλληνική ταιν'ια: *=ε"ρως είς την
  Βοσνίαν».
  Σπα-
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον:
  σμένες άλυσσίδες».
  θερινός «ΆΛΚΑΖΑΡ· —Σήμερον
  * Γ ό λαχεΐον τής άγάπης».
  Αριθ. 7435.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος
  Μοιρών
  Εμμανουήλ Ά. Κονιωτάκης έν
  Βόρ'ροις Πυργιωτίσσης κατοικοε-
  δρεύων προσκαλώ 1) τό Ελληνι¬
  κόν Δημόσιον, 2) την Άγροτικήν
  Τράπεζαν τής Ελλάδος, 3) τόν έ-
  I
  ραπε^αν
  πισπεύόοντα
  Φίλιππον Κουκουρ'.-
  τάκτιν Ιμπορον κάτοικον Μοιρών
  καί
  στριαν
  4) την άναγγελθεΐσαν δανεί-
  αν έν Χανίοις έδρεύουσαν Ά-
  νώνυμον Βιομηχανικήν Εταιρεί¬
  αν υπό την έπωνυμίαν ή «Άνατο-
  δων Ιννεακοσίων (9.900) έκπλει-
  στηριάσματος των ενώπιον μ ο υ έν
  δημοσίιρ άναγ/.αστιν.ω πλειστηρι-
  ασμίο κατά την ·!>π' αριθμόν 74?>·2
  προχθεσινήν έκθεσιν μου έκποιη-
  θέντιον κινητών άντικειμένων τής
  Κί Ιϊύ
  μ
  Κοκκίνω Ιϊύργο:
  Β
  όφί'.λέτιοος έν Κοκκίνω
  έδρευούσης Άνωνύμου Β'.ο
  Μ
  Γ"" Ι- , ....
  κης έταιρϊίας Μεσσαράς τή επι
  σπεύσει τοΰ Φιλίππίυ Κουκουρι
  τάχη έμπόρου κατοίκου Μοιρών
  έν ή περιγράφονται τα έκποιηθέν·
  τχ κινητά άντικείμενχ ίνα έντάί
  τής νομίαου προθεσμίας προσαγά
  γωσι τοϋ; τίτλους και λοιπά δι
  καιολογητικά των άπαιτήσεώ'
  των έγγραφα ενώπιον τοΰ ίρχο
  δίθ'θ δικαστηρίου άλλως πασά έκ
  πρόθεσμος προσαγωγή έσεται άπα
  ράοεκτος. Παραγγέλλω δέ την
  ■νόμιμον διά δικαστικοΰ κλητήρος
  ςπίδοσις αντίγραφον τής παρού¬
  σης είς Εκαστον των ως άνο) τιρο-
  σκχλουμένων. Εγένετο σήμερον
  την δεκάτην τετάρτην Σεπτεμίρί-
  ου τοϋ χιλιοστοΰ έννεακοσιοστοΰ
  τριακοστοθ έβδόμου έ'τους ημέραν
  Τρίτην έν Ηόρροις Πυργιωτίσσης
  Κρήτης καΐ έν τω Συμβολαιογρα-
  φείφ μου ΐδιοκτησία Μαρίας λ.
  Κρασαγάκ,η καί υπεγράφη παρ'
  έμοΰ ληφθέντΐον τελών καΐ δικαι-
  ωμάτων δραχμών εκατόν πέντε.
  Ό Συμβολαιογράφος
  (Τ. Χ.) Ε. Α. Κβνιωτάκης
  Άκρφέ. άντίγρφον.
  Έν Βόρροις αυθημερόν. Ό Συμ-
  βολαιογράφος Μοιρών.
  Έμμ. Α. Κβνιωτάκης
  ΙϋΜΑΪΗ]
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναϊκα τού θρύλου
  (Συνέχεια εκ της 1ης σελίδος)
  Καθ' δλον τό φθινόπωρον, την
  ποχή ποΰ καΐ τοθ άνθρώπου ή
  ιαρδιά είνε εύαίσθητη /.αί με-
  Ι.αγχολική, ή άθώα έρωτική άλ-
  ί,ηλογραφία ήτο πυ/νή ν.αί τα-
  «ιτική. "Υστερα τα γράμματα
  άρχίζουν ν άραιώνο'ον. Ή Σίσσι
  ^ τότε νέα! Τό ετος έκεΐνο—
  1849—ήταν μίλις οώδεκα Ιτων.
  Η φωτία πιάνει εύκολώτερα στά
  ξερά κλαδιά—καί ή καρδιά της
  γύρω άπό την οποίαν μόλις πρω-
  τάναοαν οί πρωτοι σπινθήρες
  τοΰ έ'ρωτος ήταν ά/όαη τόσον
  νέα, τόσον παιδική, τόσον χλο>-
  ρή! Δέ ν κινούνευε νά πιάστ] άμέ-
  σως φωτία καί νά μεταβληθή
  σέ στάχτη. Τό 2τι ό ξάδερφός
  της τής εδειχνεν άγάπη καί συμ-
  πάθεια, τό εύρισκεν εντελώς φυ-
  σικό, γιατί ήταν τόσον σινηθι-
  σμένη νά την συμπαθοΰν καί
  νά την άγαποΰν 2σοι την γνώρι-
  ζαν.
  "Οσον περνοϋσε ό καιρός καί
  αυτή άπαντοΰσε άραιίτϊρα, τό¬
  σον άραίωναν καί τα γράμματα
  τοϋ έςαοέλφου της. Την -ρωχο-
  χρονια 5μως τοϋ 1850 δέν ςεχα-
  σε την ξαοερφούλά τού. Τής ε-
  στειλεν ενζ ,ίραχιόλι. Με τόν μι¬
  κροσκοπικόν, λεπτόν γραφικόν
  χαρακτήρά της ή Σίσσι τοΰ απήν¬
  τησε γιά νά τόν ευχαριστήση
  Σ κόλλα χαρτιοΰ πούχε τό
  ύ ί έλ
  Ή Ζωήποΰπερνά
  Η στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Τα ψρύδια, ό τόνος τού βλέμματος
  Λιορθώνετε τή γραμμή άνάλογα
  μέ τόν τύπο σας. * * * * * *
  Άτιό κάμποσα τώρα χρόνια, τό Γπυκνότητα τοϋ φρυδιοϋ σας. Ό-
  αάδη ια των φρυδιών αποτελεί μέ- ταν τέλος τα φρυοια σας γίνουν
  ρος των φροντίδων τής γυναικεί- μιά γραιαμή κανονικη, είνε άρκε-
  ας καλλονής. Είναι άναμφισβήτη- τό νά φροντίσετε την^ διατηρησι
  τον δτι τα περιποιημένα τοιου- της άφαιρωντας καθ ημεραν_ τις
  τοτρόπως φρύδια καθαρίζουν τό μικροσκοτικές τριχιτσες που φυ-
  πρόσωπον καί δίδουν είς τό συ-1 τρώνουν.
  νολον των χαρακτηοιστικών μιά Έπιιιενω έκ νεου στή ουσχερεια
  νεότητα, μιά φρεσκάδα πού δέν' τής άποψιλώσεως της οφρ^ακης
  θά εΐχαν χωρίς την άποψίλωσι. Ι άψΐδος ολοκλήρου. Έαν_ αφήσετε
  «ε·™ τ^,,,α,, τα ,,Λ^ν,,,^ -τ-„, Ι νά φαίνεται ή κόγχη τού οφθαλ¬
  μού είναι καταστρεπτικό, έπειδί]
  ή βλεφαρίδα μοιάζει £τσι άκανό-
  νιστη, τό δέ ιιάτι μικρότερο ένώ
  συγχρόνως χάνει άπό τή_ λαμπρό
  χ χρς η ψ
  Ετσι λοιπόν τό μάδημα των
  φρυδιών καταντάει σημαντικής
  σπουδαιότητος: ή καθαρή καί άρ-
  μόζουσα στόν τύπο σας γραμμή
  θά δώση στό πρόσωπό σας την
  Σέ μια
  χρώμα τοΰ ούρανοΰ, καί έπλαι-
  σιώνετο άπό μιά γιρλάντα κόκ-
  κινων λουλουδιών, άράδειασε
  λίγες ξερές, τυπικές γραμμες.
  Τα άνθη, αλλοίμονον, ίιπήρ-
  μονον
  η, ^Αλοίμονον,
  είς τό πλαίσιον
  νεται
  ναρισαένης γυναίκας
  Τό φρϋδι χρησιμεύει γιά πλαί-
  σιο στό μάτι μέ σκοπό νά τοΰ
  Άπό τού ©ρόνοϋ
  είς την λαιμητόμον.
  ΙΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ —=
  έντύπωσι τού περιποιημένου. Γί- τητάτου Γιά τόν λόγο αύτό φρον-
  ετσι διακριτικό τής ραψι-1 τίζετε νά άποψιλώνετε δσο τό δυ
  νατόν όλιγώτερο την όφρυακή ά-
  ψΐδα.
  Πράπει νά βοηθοΰιιε την φϋσι
  ωρϊς μ' αύτό νά τή διαστρέφωμε.
  προσδώση" άξίά. Αύτό σημαίνει | χωρίς μ' αύτό νά τή ΰιαστρεφωμε.
  δτι θα έργασθήτε τό φρϋοι σας | Πολλές γυναΐκες μαδοϋν τα φρΰ-
  μέ απόλυτον συμφωνία πρός τό | δια τους σάν γιά νά διασκεδά-
  μάτι. σουν, χωοίς νά σκε(("α^"" "* ""Ά
  Δέν ίχετε δικαίωαα νά κακο- τρόπο νά κάαουν
  ποιήσετε την φόσι πού άπαιτεϊ '
  οΰν μέ
  .,____ ... . αύτη τή δου-
  λειά, καί προπάντων χωρίς ν' ά-
  σκιά υπεράνω τοΰ βλέμματος και νααετρήσουν την σπουδαιότητα
  δχι μία άνθρακώδη γραμμή ποΰ ι τοϋ φρυδιοϋ άπό φυσιολογικής κα-
  ϊρπε., ούτως ειπείν, κάπου έκεΐ ι θώς καί άπό αίσθητικής άτόψεως.
  ρπε
  πρός
  τόν κρόταφο. Πρέπει α¬
  πλώς νά έπιδιώξετε την έτιδιόρ
  θωσι πού καθαρίζει, άφαιρεϊ καΐ
  πειθαρχεϊ τα φρύδια σας.
  Μπορεΐτε θαυμασία νά κάμετε
  Μή φαντάζεσθε 6τι τα μάτια
  σας μποροϋν να περάσουν χωρίς
  τή γειτνίασι καί τή βοηθεία των
  φυσικών φρυδιών, περισσότερο
  άπό τή βοηθεία καί την παρου-
  βλεφαρίδων. Μονάχα ή
  μόνη σας αύτη τή δουλειά: άρκεΐ ! σία των βλεφαρίδων. Μονάχα ή
  νά μή ξεριζώσετε μεγαλη ποσό- μερική άποψίλωσις είνε ένδεδειγ-
  τητα σέ αία καί την αύτην ήαέ- μένη. "Ενας καλοδιατηρημενος
  τοΰ
  τητα σέ μία καί την αύτην Λμέ-1 μένη.
  α. Έπαλείψετε την όφρυακή αψΐ-1 κήπος μένει πάντοτε κήπος. Φρ6-
  α μέ βαζελίνη, καί μέ μιά είδι- δια καλοφτιαγμένα γίνονται τό
  ή τσιμπίδα χαταλήγουσαν σέ Ι στόλισμα καί ό τόνος τοϋ βλέμ-
  χαρτιου. Τό περιεχόμενον της ε-
  πιστολής ο;ν άνέπνεε τό μοσχο-
  όλη;ια τής έρϋπευμένης καρδι-
  Τό εΐδύλλιον πού είχεν άρχί-
  δύο παι-
  Ή Γερμανικήξ παραγωγής ■
  ομιλοΰσα
  νία:
  Έλληνική ται-
  ΤΙ 11ΙΑΝΙ
  Πρωταγωνιατοΰν:
  Μπργκίτε Χόρνεΰ
  καΐ
  Βίλλυ Αΐχμπερτκερ ■
  Τραγούύια τοΰ ζεΰγους:
  Έπιτροπάκη
  Μουαικι'ν
  Σπάθη—Λάβδα
  ΣΗΜ. 'Η διεύθυνβις τοΰ 5
  κινηματοθεάτρου λαμβάνει Β
  την τιμήν νά γνωρίαη είς ■
  τού; φίλους βεατάς ότι τό *|
  έργον όπερ θά ηροβληθιί δέν
  είνε ελληνικόν καΐ <5εν άν- ταποκρίνεται πρός τα έλληνι ■ κά εθιμα καί τα; ελληνικάς παραδόαεις. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΗΝ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί ΕΝΟ1ΚΙΑΣΕΙΣ Ό Στρατηγόςκ Αλεξάκης ένο κιάζει την πλησίον τής'Αγροτική Τραπέζης ευρισκομένην οίκία τού. ?Ωρα επισκέψεως 4—6 μ. μ, 1—10 Ζητοώνται μία ή δϋο οίκότρο φοι (μαθήτριαι) τΐαρά καλής οίκο ν*νίίας. Πληροφορίαι πβρ' ημίν νά πλέκεται μεταξύ κον εΐχε ξεψυχίση μαζ'. μέ τα ουλούδια τοΰ καλοκαιριοΰ καί ό κελάδημα των πουλιών. Τα ύλλα είχαν κιτρινίση, τα λου- ούδια είχαν μαραθή, τα πουλιά ϊχαν φύγ·((. Δύο άθώες καρδιές πήγαν νά κελαδήσουν τάν αίώνιο ;κοπό τοθ ϊ^ωτος —άλλ' υστερα ώπασαν. Τοτραγοΰδι τους κόπη- ε ξαφνικά στή μέση. Δυό παιδ:ά εΐχαν άνακατέψι;] όν Ιρωτα μαζί μέ τα άλλα τους παιγνίδια καί έκεΐ πού πήγαινε 'ά πλεχθή τό είδύλλιον, άπεδί- (θη πώς τα δυό παιδία απλώς ε- παιζαν... * * * Ή μητρική καρδιά τής άρχι- ουν.ίσσης Σοφίας μαντεύει τό εΐδύλλιον. Άλλά δέν τοΰ άποδί- ει σημασίαν. Δυό παιδία Ιπαι- |αν. Ποίος εΓχε καιρό καί νοΰ νά τα προσέξιτ); "Ολη ή προσοχή τής άρχιδουκίσσης είνε έστραμ- ιένη είς την εξέλιξιν τής κατα¬ στάσεως είς τό εσωτερικόν τής ύτοκρατορίας. Τί γεγονότα! Ή θύελλα προμηνύεται φοβερά. Είς την Ουγγαρίαν ρέει τό αΓμα. Την 28 Σεπτεμβρίου 1848 εδολοφονή¬ θη εις την Βουοαπέστην ό ν.όμης ί.άμπεργκ άρχιστράτηγος των αύτο'/.ρατορικών στρατευμάτων Οΰγγροι ϊχουν έπαναστατή- Ή άνησυχία μεταοίδεται καί είς την Πράγαν καί είς την Βιέν- νην. Ποΰ θά κατέληγαν 2λ αύτά; (συνεχίζεται) ■■■■■■■«■■■■■■■■■■■«■■■ ■ ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤί Διά τάς άναγνωστρίας καΐ τους αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 3. ■ Αναχωρεί έξ Ήρα- [ ϊ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ Ν ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ- ■ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ι ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ■ 2 ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον, ■ 5 ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. . ■ Πρακτορείον ; ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ϊ Τηλέφ. 5-41 ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ειειειειει Έναημα γενικώς χαρτόσημ καί γραμματόσημα θά εύρίσκετ είς οιανδήποτε ώραν τα ζητήσετ είς τό Καφενειον Έμμ. Κουμαντά κη, Πλατεϊα Βενιζέλου. Π&ιλεΐται είς τιμήν εΰκαιρίας ό λόκληρος ή σειρά τής έγκυκλο •παιδείας Μακρή. Πληροφορίαι τταρ' ημίν. τρογγύλη, κατά προτίαησι, άφαι ματός σας είτε καθ' ήμέρα ολίγα άπό την ' ή Ντιστεγκέ 13 ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ, 1) Θεος της φναεωζ διαμένων έξ ΐ'σου παρά τη Άφροδίττ) καΐ τή Περ¬ σεφόνη—Περίφημος διά την πυρα- ίβα τον. (γεν). 2) Συνήϋ·ως ξαναπανδρεύεται,— Άγέρωχος, θρασύς (χλητ). 3) Δενδροστοιχία (ξεν.) Άηο.· ραίΐητος είς ζήν πομπην τίΰν ΈΧεν σινίων χαϊ άλλας νυκτερινάς τελετάς. 'Άσιατιχόν κράτος. 4) Τό 6'πον ωρισμένων έρπετώ* — Διαγράφεται είς τάς έχβολάς ώρι- σιιένων τνοταμων. "Ο,τι καΐ τό πρώτον τοΰ 3 όρι* ξοντίως, άλλά ξενιχώς προφεράμενον 5) Άναφορική άντωννμία—Ό- μηρικός ηρως γνοΛοτος διά την σύνε¬ σιν τού (αϊτ.(—ΧΓρόθεμα ϊΐροτασσό- μενον πολλών Άραβιχων όνομάτων. β) Τετράπουν χατοιχίδιον (άρχ.) — Έπίρρημα τροπικόν. — Διαζευπ- κόν. 7) "Ο,τ ι δέν είνε πρέπον (πλη&) — Άπανταται είς τό φως των προ- βολέων καί είς τό σχότος τον οτερε- ώματος. 8) "Πρόθεσις—Τίτλος γνωατοϋ μυϋιατορήματος τον ΖοΧά (ΓαΙ.) 9) 'Επΐ&ετον χαρακτηρίζον κυ¬ ρίοις τόν Άχιλλέα (ονδ). 10) Πόλις τής Άσίας κατακο)θίϊ α μετ" ά'λλης τινος νπο τον Μ. Α¬ λέξανδρον (Ζλλεΐπονν τα δύο τελευ¬ ταία γράμματα).—ΓυναικεΓον τουρ¬ κικόν ύ'νομα (αίι.) — Τίτλος ευγενεί· άς Άγγλικός. 11) Άρχαία (αϊτ)—Κτητικώί' λιμένος (αίτ). νομισματιχη μονάς ειιί&ετον— Τμήμα 12) Ενφραίνει καρδίαν. — Τα ίδι¬ ον υπό εΰρυτι'ραν έννοιαν (δημ) 13) "Ηρως τού Σαίξηηρ άιτιπρο- αωπεντιχύ; ωρισμένης φυλής— Επί¬ θετον διδόμενον καί είς τϋν άγνω¬ στον στρατιώτην. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΣ 1) Μυθικός γενόρχης διά τό δνο- μά χον είς πάντας τούς "Ελληνας.— Γνωστή παραλία τοΰ Σαρωνικοΰ δια τα μπαΐν—μϊξ της. 2) Ή πατρίς τής Άρτέμιδος «αί Λύσις προχθεσινόν ύπ' άρ.1 σταυρολέξου ίθίπΙΗΙ ΐΜ|Υ|Σ« Καί εΐδε κι' αύτός δτι ή μό¬ νη όδός σωτηρίας ήταν νά σπάση ό βασιληδς τα δεσμά τού πρίν τόν σφίξουν περισσό¬ τερον, νά φύγη άπό τό ΠαρΙ- σι, νά σιγουρευθη κάπου κον- τά είς τα σΰνορα κσί συντο- νίση μέ τίς ξένες δυνάμεις στρατιωτικές κινήσεις ποϋ θά έπτοοΰσαν τούς έχθρούς τού. Καί οί δυό, ό Μιραμπώ καί ό Φέρσεν, έπίεζαν τόν Λουδο- βΐκο καί την Μαρία—Άντου- ανέττα νά πάρουν μιά άπό- φασι. Ή Μαρία—Άντουανέτ- τα δμως έφοβόταν ν' άναλά- βη την ευθύνην μιδς τόσο απο¬ φασιστικώς ενεργείας χωρίς νά πεισθή ό βασιληάς. Άλλά πιό άναποφάσιστος άπό τόν Λου- δοβΐκον ήτον δύσκολο νά βρε¬ θή. Μήνες καί μήνες εζύγιζε τα υπέρ κσί τα κατά τοΰ σχε- δίου' καί στό τέλος έπροτίμη- σε την ήσυχία τού άπό τή ζωή τού. Όταν πέθανεν ό Μιραμπώ, ό Φέρσεν έπέμεινε άκόμη πε- ρισσότερο. Ό καιρός έπερνοθ- σεν, ή κατάστασις έχειροτέ- ρευεν, ή φύγη έκαταντοΰσεν ή μόνη διέξοδος. Καί ή Μαρία Άντουανέττα, άποκαμωμένη ιά άπό τούς καθημερινούς έ- ευτελισμούς, επήρε την άπό- ασιν. Οί κίνδυνοι μιάς φυγής έν την έφόβισαν. Άπεναντί- ς οί κίνδυνοι πού διέτρεχεν άνδρας της καί τα παιδία ής έπνιξαν μέσα της τούς δι- ταγμούς τής ντροπής. —Βλέπω όλοΰθε γύρω μας ράγματα τόσο φρικτά, εγρα- ε στάν Μερσύ, ό οποίος την οίσιμη έκείνη περίστασι εΐχε εταβή στίς Βρυξέλλες, ώστε ΐνε καλλίτερα νά χαθοϋμε ναζητώντας Μνα μέσον σω- ηρίας παρά νά αφήσωμε νά άς συντρίψουν όλότελα μέ¬ σα σέ μιά παντελή άδράνει- αν». Ό πιστός συμβουλάς της απήντησε μέ δισταγμούς καί όβους. Τότε αυτή τοβ·ε"στει- εν ενα γράμμα πιό έντονο πού δείχνει μέ πόσην άμείλι- <τη διαύγεια καί διορατικότη- α ή γυναϊκα αυτή πού ήταν άλλοτε τόσον έπιπόλαιη, έβλε- πε την πτώσί της νά έπέρχε- ται: — Ή θέσις μας είνε φρικτή καί τέτοια πού δσοι δέ είνε κον- τά δέν μποροϋν νά την φαν- τασθοϋν. Δέν ύπάρχει γιά μδς έδώ παρά μιά διέξοδος: ή νά <άνωμε τυφλώς δ,τι άπαιτοΰν οί έπαναστάτες ή' νά κοπή τό :εφάλι μας άπό τό λεπίδι πού είνε διαρκώς κρεμασμένο ά¬ πό επάνω μας. Πιστέψετε δτι δέν έξογκώνω διόλου τούς κιν- Κοινωνικά. ΚΙΝΗΣΙΣ.-Ανεχώρησε χθές 6 Φίλος κ. Γεώρ. Χατζηδάκης Πρω- τοδίκης έπανερχόμενος είς την έν Πάτραις θέσιν τού. —Διά τοϋ ατμοπλοίου τήςγραμ- μής έφθασε χθές ενταύθα ό συμ- ■πατριώτης μας ίατρός κ. Σπύ¬ ρος Κασσαβέτης διευθυντής τού δερματολογικον τμήματος τοϋ ΓαλλικοΟ ΓΗοσοκομείου "Αθηνών. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ.Άντ.Έ.Μαρ- κάκης δημοδιδάσκαλος Μητροπό λεως και ή Δνίς Μαρίκα Άντ. Μαυραντωνάκή διδασκάλισσα Πα- τσιανοϋ ^δωσαν αμοιβαίαν υπό¬ σχεσιν γάμου. Ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν. Φ ΓΑΜΟΙ.- Την _ παρελθούσαν Κυ¬ ριακήν είς Άνώγεια Μυλοποτά¬ μου ετέλεσεν έν στενωτάτω τοιός γάμους τού οίκογενειακω κύ- τοΰ Απόλλωνος—Γυναικείον ρωσο χον ό'νομα. 3) Προσπα&ονμε νά τής οχοτώ- αονμε όττωσδήποτε—ΙΙρό&εσις μετ' ώρθρου κατά ανγχοπην (ονδ. πληθ( —Π,άρα πολύ (άρχ). 4] Τό λογικόν όργανον τον αν θρώπου (αΐτ)— Έπίάετον είς μή βλέ ποντα καλώς (αίτ.)—νύτα μοναιχής. 5] Λεπτόν νήμα—τίτλος άνωτέρου θρησκευτικοΰ άρχοντος (χλητ.) ό'νθ' μα "ΑγγΧον ονγγραφίως. 6] Άρνητιχόν μόριον. Μέρο τον πρόσωπον ίάνορ&ογραφιχά). 7] Νήσος της Μεσόγειον. Προ· οταχτιχή ρήματος εν &ρα κίνδυνον 8] Σύν&ετον προ&έαεως καί άρ &ρον είς την δημοτικήν. — Ρωυαιχό πρακτορείον (άνορθογρ.) 9] Σύνδεσμος ύ^ιοθεΐικός, τα τί λειον, εχδηλώνει δυσφορίαν. 10] Μέρη τον οώματος, πολύτι μα ΰργανα— Άραβιχόν Άχρυοτήριο άχι πολλαί. 11] Άρχιΐος Θεος (κλι?τ.) στοΐ' χείον τής φύσεως απαραίτητον δ την ζωήν. Τό ανέπαφον, τό άζημίω τον. 12] Τα ανευ εμποδίων καί κινδΰ ν<ον. Έλαφρά άσπίς. 13] Άρχαία θεά μήτηρ τον Διο ννσον—τό οίχάοημον. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ .ΓΑΛΛΙΑ" Είνε τό έντευκτήριον δλων των Ηρακλειωτών ποθ με ταβαίνουν είς Αθήνας. κλω ό ίατρός κ. Νικήστρατος Βο- για'τζής μετά τής Δίδος Ελένης Ί. Καλλέργη. Παράνυμφος παρέ¬ στη ή κ. Λούλα Μ. Σκουλα. Ευχό¬ μεθα κάθε ευτυχίαν. Ν. Ν. ΘΑΝΑΤΟΙ.— Απέθανε προχθές είς Πετροκεφάλι Καινουρίου καί εκηδεύθη έν συρροή πολλοΰ κύ· σμου έκ των πέριξ χωρίων ή χρη- στή καί ένάρετος δέσποινα ήΈλέ- νη Έμμ. Μιχελινάκη. Την οικογέ¬ νειαν τής μεταστάσης καί ιδιαιτέ¬ ρως τόν γαμβρόν αυτής κ. Αλεξ. Μουντράκην φαρμακοποιόν Μοι¬ ρών συλλυπούμεθα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Καθήκον ε¬ πιβεβλημένον θεωρώ, όπως καί δημοσία έκφράσω τάς ευχαριστί¬ ας μου,' είς τούς διακεκριμένους ίατρούς Βιάννου Γεώργιον Μηλια- ράκην. Νικόλαον Κονδυλάκην καΐ Ιωάννην Παπαμαστοράκην διά τάς δλως έξαιρετικάς περιποιή- σεις των, πρός την άσθενήσασαν κόρην μου κατά τό μακρόν δι- άστημα τής ασθενείας της. Εμμανουήλ Γρηγοράκη; ίατρός — Είς τόν άγροφύλακα τής Κοι¬ νότητος μας (Πρινιά Μαλεβυζίου) κ. Μιχαήλ Στεφανάκην έκφράζο- μεν τάς θερμάς μας ευχαριστίας διά την δραστηριότητά τού πρός εμπέδωσιν τής άγροτικής ασφα¬ λείας είς την Κοινότητά μας. Πρινιας τή 16 9—37 Έξ όνόματος των κάτοικον Ιωάννης Πδριατέρης Γύρω στήν ττόλι. δυνους. (συνεχίζεται) ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Αριθ. 1365)705"" ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Δ1ΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ό Πρόεδρος Κοινότητος Ση τείας διακηρύττει ότι: Την 26ην Σεπτεμβρίου έ. έ. ημέραν Κυριακήν καί ώραν 11 —12 π. μ. έν τώ Κοινοτικώ Καταστήματι Σητείας καί ενώ¬ πιον τής αρμοδίας έπιτροπής ενεργηθήσεται ψανερός μειο- δοτικός διαγωνισμός διά την σκυρόστρωσιν καί άσφαλτό- στρωσιν όδών τίνων τής κωμο¬ πόλεως Σητείας ώς έν τή ύπ' αριθ. 126 έ. έ. αποφάσει τοΰ ΚοινοτικοΟ Σομβουλίου Σητεί άς καθορίζονται, τής δαπάνης προυπολογιζομένης είς δραχ 220.000. 'Η εκτέλεσις των εργασιών τούτων θά γίνη, συμφώνως πρός τους δρους καί -ιάς τι¬ μάς μονάδος τής υπό τοΰ Μη χανικοΰ Κοινοτήτων συντα¬ χθείσης μελέτης. Ή εγγύησις έχει ορισθή" είς δραχμάς 12.000. Είς την δημοπρασίαν γίνον¬ ται δεκτοί έργολάβοι οίας δή- ποτε τάξεως δι' έργα όδοποι- ΐας. Ή διακήρυξις καί ή μελέτη ευρίσκονται έν τώ Γραφείω τής Κοινότητος καΐ τώ τής Μηχανικής Υπηρεσίας Νομοϋ Λασηθίου δπου δύνανται οί βουλόμενοι νά λάβουν γνώ¬ σιν. Έν Σητεία τή 11 Σεπτεμ¬ βρίου 1937. Ό Πρόεδρος τής Κοι- Μέ τό τουριστικόν ατμόπλοιον «Έλλάς^ αφίχθησαν χθές είς την πόλιν μας άρκετοί Γάλλοι διανο- ούμενοι καί επεσκέφθησαν τό Μουσείον καϊ την Κνωσόν. —Έν τω μεταξύ καί μέ τα άτ- μόπλοια τής γραμμής έρχονται καθημερινώς διάφοροι ξένοι, Γάλ- λοι, "Αγγλοι, Γερμανοί, Αυστρία- κοί, Σουηδοί, Νορβηγοί, Τσεχοσ- λοβάκοι κ. λ. π. κΓ έτσι ή πόλις μας παρουσιάζει πάλιν όψιν ά- ληθινής Βαβέλ. —Ό Δήμος απεφάσισε νά στρέ- ψη τό ενδιαφέρον καί την προσο¬ χήν τού είς τα προάστεια, άρχί ζων άπό την σκυρόστρωσιν των δρόμων. — "Ηδη έντός των ημερών θ' αρ¬ χίση ή σκυρόστρωσις τοΰ δρόμου Μασταμπά— θερίσσου, άργότερα δέ θά έπιδιορθωθοΰν ολοι οί δρό- μοι γενικώς. —Πάντως καλόν είναι νά έπι- σπευσθή ή έργασία πρίν £λθη ό χειμώνος. -Πάμπολλοι συμπολίται, ιδίως άπό την τάξιν τής χρυσής νεότη- τος, έτοιμάζονται νά έκδράμουν την Κυριακήν είς Άρχαναις καί νά λάβουν μέρος είς τόν χορόν πού οργανούται έκεΐ υπέρ τής άε- ροπορίας. —Φαίνεται δτι οί διευθύνοντες τα τής έκκλησιαστικής περιουσί¬ ας δέν συγκινοΰνται οΰτε καί έ- νοχλοΰνται καθόλου άπό την ά- άσχημίαν-θγος πραγματικόν— πού έμφανίζει ή πλατείβ τής Ά- γίας Αικατερίνης. —Άλλέως θά εφρόντιζαν α¬ σφαλώς ν' άποκαθάρουν τόν χώ¬ ρον αυτόν καί νά διασκευάσουν τό τέμενος είς Βυζαντινόν Αου- σεϊον ώς ειχαν άλλωστε άποφασί- σει πρό πολλοϋ καιροϋ. -"Ηρχισαν οί έκτοπισμοί των δυναμιτιστών των θαλαααών είς τα άγονα νησάκια τού ΑΙγαίου. — "Ας ελπίσωμεν λοιπόν δτι τό μέτρον αύτό θά συντελέση είς την έξάλειψιν τής άλιείας διά δυ- ναμίτιοος πού αποτελεί καί κίν¬ δυνον καί εκδήλωσιν βαρβαρι- σμου. κη -Έν μέσω κοσμοσυρροής ί)ρχι- χθές είς τό σινέ Πουλακά- ή προβολή τής ωραίας γερ- μανικής ταινίας «"Ερως είς την Βοσνίαν μέ έλληνιχά τραγούδια τοϋ ζεύγους Έπιτροπάκη καΐ θαυ¬ μασία μουσική των Σησθη—Λάβ- δη, πού ϋπερήρεσεν. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ — 17- 9 37 Χριστοδ. Ζουράρη, —Γε- ωργίου Σφακιανάκη. Ζητβϊται καμαριέρα διά τα δοχρΐα Κνωσός-Πάλλάς. ξενο- νότητος Ι. Πλατανάκης Ζητεϊται ύπάλληλος διά τιερί- πτερον πωλήσεως σιγαρέττων Πληροφορίαι πα,ρ' ημίν. Μανώλης Γ. Κωνιός Νίυρβλβγβς— Ψυχίατρος Τμηματάρχης Ίατρός Δημοσ. Ψυχιατρείβυ "Αθηνών Δέχεται έν τώ ιατρείω τού όδός Πειραιώς 17δ' ΑΗΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΟΙ "Αθλιοι
  10/βν
  νο
  Έν μέσω τής σιωπής έκείνης, ή ΦαντΙνα βάλλει
  αίφνης φωνήν.
  —Την άκούω, Θεέ μου! την άκούω!
  Εξέτεινε την χείρα της νεύουσα νά σιωπήσουν,
  έκράτησε την άναπνοήν της, καί ήκροάσθη μετά
  παλμών εύφροσύνης. Είς την αύλήν έπαιζεν παιδίον
  τι" τό τής θυρωροΰ ή άλλης τινός έργάτιδος. Καΐ
  τουτο έκ των τυχαίων έκείνων συμπτώσεων αΐτινες
  ϊσως άποτελοΰν μέρος τού διαοραματισμοΰ των
  θλιβερών τοθ άνθρώπου περιπετειών Μικρά τις κό-
  ρη εΐτρεχεν είς την αύλήν τοΰ καταστήματος, γελώ-
  σα καί άδουσα μεγάλη τή φωνή Ταύτην είχεν άκού-
  σει ή Φαντίνα.
  —"Αχ! είπεν, είναι ή Τιτίκα μου1 Νά την! ή φω¬
  νή της!
  Τό παιδίον άπεμακρύνθη, ή φωνη έξηλείφθη ή
  Φαντϊνα ήκροάσθη έτι ολίγον, έπειτα έσκυθρώπασε,
  καί ό κ. Μαγ&αληνής την ήκουσε λέγουσαν καθ1 ε¬
  αυτήν - Κακος άνθρωπος αύτός ό ϊατράς. νά μή
  μέ άφίνη νά ίδώ τό παιδί μου! Φαίνεται έκεϊνος
  άπό τό πρόσωπό τού πώς είναι άνθρωπος κακός!
  Ό κ. Μαγδαληνής εΤχε παραιτησει την χείρα
  τής Φαντίνας καθώς άκούει τις τόν άνεμον δταν
  φυσά έχων τοΰς οφθαλμούς τεταπεινωμένους πρός
  την γήν, τόν νούν βυθισμένον είς άχανεΐς σκέψεις.
  "Οταν ησθάνθη δτι ή Φαντίνα έπαυσ&ν αίφνης νά ο¬
  μιλή, ήγειρε πρός αυτήν τοΰς οφθαλμούς αυτομάτως,
  καί τότε είδεν δτι ή άσθενής ήλλαξε θέσιν είχεν άνα-
  καθίσει" ή κάτισχνος ώμοπλάτη της εξήρχετο τοΰ χι-
  τώνος γυμνή' τό πρό μικροΰ ίλαρόν πρόσωπον της
  κατέστη έμφοβον τα όμματα της έφαίνοντο προση-
  λωμένα είς πράγμά τι δεινόν, ίστάμενον άπεναντί
  της είς τό όλλο άκρον τοθ θαλάαου.
  —Φαντίνα! τής λέγει ό κ Μαγδαληνής· τί είνε;
  τί επαθες,
  Ή Φαντίνα μή άποκρινομένη, ουτε άποστρέφου-
  σα τα όμματα άπό τοΰ πράγματος δ εφαίνετο πα-
  ρατηροΰσα περιδεώς, διά μέν τής μιδς των χειρών
  ίίψατο τοθ βραχίονός τού, διά δέ τής άλλης τοθ ένευ-
  σε νά στραφή καί νά "ίδη οπίσω τού
  Ό κ Μαγδαληνής έστράφη καΐ είδεν άπεναντί
  τού τόν Ίαβέρην.
  Γ'.
  Ό Ίκβέρης ίκανοποιιιμενος.
  Ιδού τί εΐχε συμβή.
  Έσημαΐνετο είς τό "Αρρασο ημίσεια ώρα μετά τό
  μεσονύκτιον, δταν ό κ Μαγδαληνής εξήρχετο τοϋ
  δικαστηρίου. Επέστρεψεν είς τό ξενοδοχείον τού α¬
  κριβώς καθ" ήν στιγμήν ήτοιμάζετο ν' αναχωρήση
  τό ταχυδρομιον δχημα, έψ' ου, ώς ενθυμούμεθα, εί-
  ' χε κρατήσει την υπάρχουσαν μίαν μόνην θέσιν "Ο¬
  λίγον πρό τής έ'κτης πρωϊνής ώρας, εΐχε φθάσει είς
  την Μ. επί Μ..., καί πρώτον εφρόντισε νά ρίψτι είς
  τό ταχυδρομειον την επιστολήν τού πρός τόν τραπε-
  ζίτην Λαφίτην, ϋπειτα δέ εισήλθεν είς τό νοσηλευτή-
  ριον πρός επίσκεψιν τής Φαντίνας.
  Έν τούτοις, μόλις εξήλθε τού δικαστηρίου, καί
  ό εισαγγελεύς, συνελθών έκ της πρώτης τού εκπλή¬
  ξεως, έλαβε τόν λόγον, καί πρώτον ώκτειρε την πα-
  ραφροσύνην τοθ έντίμου δημάρχου τής Μ επί Μ .
  έπειτα δέ απεφάνθη, δτι ουδόλως μετέβαλε πεποίθη¬
  σιν έκ τής πσραδόξου ταύτης περιπτώσεως, μελλού¬
  σης ακολούθως νά σαφηνισθή, καί έν τοσούτω εζή¬
  τησε την καταδίκην τοθ Γιαστούρα. ώς άληθοΰς
  Γιάννη Άγιάννη. Ή έπιμονή δμως αυτή τοΰ εισαγ¬
  γελέως αντέβαινε πρός τό αϊσθημα πάντων, τού τε
  δημοσίου καί των δικαστών, διό καί ό συνήγορος τοθ
  Γιαστούρα δέν εδέησε νά καταβάλη κόπον πολύν δ
  πως άντικρούση την πρότασιν τού εισαγγελέως, καί
  παραστήση. δτι συνεπεία των φανερώσεων τού κυ-
  ρίου Μαγδαληνη, δηλαδή τοϋ άληθινοθ Γιάννη Ά¬
  γιάννη, ή δψις τής υποθέσεως άνετράπη άρδην, καί
  δτι ό ενώπιον των Ένόρκων κατηγοροΰμενος ήτον
  όλωσδιόλου άθώος Ό πρόεδρος εκηρύχθη υπέρ των
  λόγων τής ύπερασπίσεως, καί οί δικασταί άπήλλα-
  ξαν τόν Γιαστούραν πάσης καταδιώξεως.
  (συνεχίζεται)
  ΛΥΚΕΙΟΝ,ιΜΟΡΑπΤ
  ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι σύμ-
  ψωνα μέ την τελευταίαν εγκύκλιον τού σεβ ϋπουρ-
  γείου τής Έθνικής Παιδείας:
  Ιον Αί είσιτήριοι έξετάσεις (διά την Α . τάξιν
  όκταταξίου καί διά την Α'. τάξιν έξαταξίου Γυμνα-
  σίου) θ' άρχίσουν δια. πάντας συγχρόνως τού; υποψηφι-
  οος ανυπερθέτως τήν 20ήν Σεπτεμβρίου.
  Μέχρι τής 26ης ίδίου μηνός θά έχουν εκδοθή και
  τα άποτελέσματα.
  Μέχρι της 19ης Σεπτεμβρίου οί υποψήφιοι όψει-
  λουν νά έ'χουν καταθέσει είς τα Γραφεΐα τοθ
  Λυκείου αούς τίτλους των (ενδεικτικόν Δ'. τάξεως
  Δημοτικοΰ Σχολείου οί μέν, καί απολυτήριον Δη-
  μοτικοϋ Σχολείου οί άλλοι).
  2ον Οί μεταξεταστέοι θά ύποστώσι τήν εξέτασιν
  άπό 16ης μέχρις 20ής Σεπτεμβρίου
  "Αλλαι προθεσμίαι δέν δίδονται.
  •Εν τώ Λυκείω, έκτό; τού έξαταξίου κ«1 όκταταξίβυ
  Γυμνασίου αρρενων, θά λειτβυργηση καί Ιυμνασιον ©η-
  λέων διά την Α'. τάξιν βκταταξίβυ καΐ Α'. έξοτταξιου.
  _Β2^ΗΒΒΕ~ί^ΐ!_1(—--—-3ΒΙΕ^=£
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  πού τρώγουν σήμερα οί περισσότε¬
  ρον άνθρωποι είς τήν Ευρώπην.
  «Τό σημερινο ψωμί—γράφει δέν
  είνε καλόν Είνε ολιγώτερον θρε-
  πτικόν άπό άλλοτε, καί μετά πα¬
  ρέλευσιν εικοσι τεσσάρων μόλις
  ώρών οεν τρώγεται! Οί ίατροί
  συνήθιζαν νά συνιστοΰν τό ξερό
  ψωμί είς άνθρώπους ύποφέροντας Ι σκινον ήτο λεπτόν, τό κοσκινιζό-
  άπό δυσπεψίαν. Σήμερον δμως
  δέν μποροΰν νά προβαίνουν είς
  ιδίαν σύστασιν. Έ κόρα τοΰ
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  ΑΓ έκείνους πού Οέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* ολους.
  Ό &ρτος ό έπιούσιος.
  καί τα περισσότερα έδώοιμα ε-
  άρθρόν τού λαια. Έ ελάττωσις των γεννήσε-
  ό Γάλλος ίατρός δόκτωρ Σάρλ Φισ- ών δέν εχει καμμίαν σχέσιν μέ
  σενζέ, άσχολεΐται μέ τό ψωμί τήν ποιότητα τοθ ψωμιοΰ. "Αλ-
  Α'.
  Είς έ'να ενδιαφέρον
  λοτε τό άλεσμα εγένετο μέ μυλό-
  πετρες. Τό κατ' αυτόν τόν τρί-κον
  παραγόμενον περιεΐχε 8λα τα
  συστατικά τοΰ σπόρου. Τό κόσκι¬
  νον άπεχώριζεν ακολούθως άπό
  τό δίλζνρον δλα τα ύπολείμματα
  καί τάς ά/.αθαρσίας πού εβγαιναν
  στό άλεσμα, καί έφ' δσον τό κό-
  σπασιμο!
  μ'ι δέν
  την
  ψωαιοΰ Ιχει καταντήση 2να ε?-
  δος μαχαιριοΰ μέ άνώμαλα χείλη
  καί μυτερή άκρη πού πληγώνει
  τα οΰλα. "Οσον άφορά τήν ψύχα,
  είνε ϊνα συγκόλημμα ψιχούλων
  πού κονιορτοποιεΐται στό τ.ρώτον
  Άληθινά, τό ξερό ψω-
  εινε τροφή κατάλληλος
  γι' άνθρώπους ύποφέροντας άπό
  δοσπεψίαν. Είς μίαν πρόσφατον
  μελέτην τού ό δόκτωρ Ροσαί τής
  Λυώνος αποδίδει τήν χειροτέρευ-
  σιν τής ποιότητος τοθ ψωμιοΰ
  έν μέρει τουλάχιστον είς τήν ά-
  παγόρευσιν τής νυκτερινής εργα¬
  σίας πού επέφερε βαθείας μετα¬
  βολάς είς τήν άρτοποιητικήν τε-
  χνικήν. Δέν πρέπει δμως νά ύπερ-
  βάλλωμεν Τό ψ,ΰμ'. πού τρώμε
  σήμερα στερεΤτα: ωρισμένων θρε-
  πτικών στοιχείων. Ή στέρησις
  μως αυτών άπό τό ψωμί, εχει
  σήμερα πολύ μικροτέραν σημα¬
  σίαν άπό δ,τι είχεν άλλοτε, πρό
  ενός περίτ.ο^ αιώνος. Σήμερα,
  καί στό φτωχότερο τραπέζι, παρα-
  τηρεΐται ποικιλία φαγητών. Είνε
  δύσκολον νά παραδεχθώμεν ότι
  ργ^ σήμερα ίνΰρωποι πού
  είς όλην των τήν ζωήν δέν τρώ¬
  γουν τίποτε άλλο, παρά μόνον
  ψωμί. Γι' αύτό ή απομάκρυνσιν
  τοΰ σπόρου είς τήν παρασκευήν
  τοΰ σημερινον ψωμιοΰ, δέν συντε¬
  λεί, μέ τό νά στερή τόν άρτον
  τής βιταμίνης Ε, είς τήν ελάττω¬
  σιν των γεννήσεων, ώς ισχυρίζετο
  ϊνας άλλος επιστήμων, ό ΓκΛ«3£-
  τυσώ. Ή βιταμίνη Ε ποΰ λείπεΤ
  άπό τό ψωμί πού τρώχομεν σήμε¬
  ρον, ευρίσκεται έν άγ%·Λ<χ. είς άλλας τροφάς πού τρώγομεν συ- χνά: Είς τό κρέας, τό βούτυρον, τα μαρούλια, τό λάδι, τίς εληές μενον άλευρον περιέκλειεν δλα τα συστατικά τοΰ σπόρου, τα ορυν.ττ. Ιλαια, τάς ζύμας, τάς βιταμίνας. Καθ' δλην τήν άρχαιότη ϊα, τό ά¬ λευρον παρεσ/.ευάζετο κατ' αυτόν τόν τρόπον Ό δούξ τής Όρλεάνης, υίός τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου-Φι- λίππου τής Γαλλίας μεταβαίνων είς Βιέννην τό 1836, έμεινεν Ιν- θουσιασμένο; άπό τήν ποιότητα των μιν.ρών ψωμιών πού παρε¬ σκευάζοντο έκεΤ. Τα τελευταία αύτά 1·(ίνοντο μέ λευ/όν άλευρον τής Ουγγαρίας, ά¬ λευρον δηλαοή πού δέν ήταν προ- ϊάν άλέσματος μέ μυλόπετρες. Αί τελευταίαι αύται, είχαν άντικατα- σταθή άπό τό άλεσμα διά κυλίν- δρων (κυλινδρόμυλοι), πού είνε έν χρήσει παντοΰ σχεδόν σήμερα. Κατά τό άλεσμα δμως αύτό, ό κόκκος τοΰ σίτου σχίζεται, καί φεύγει ό ατ.όρος, πραγμα πού άπό θρεπτικής απόψεως αποτελεί με¬ γάλην απώλειαν. (συνεχίζεται) ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ΠΒ| ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Νέοι μοδέρνοι χρωμα- τισμοί. Αί τιμαί μας είνε αί καλύτεραι. ΑΒΕΔΙΣΙ ΑΝ Όδός Άγίου Μηνά. Η άλλη Κρήτη Ή Μονή Τοπλοϋ και οί έφεδροι Σητείας. ΣΗΤΕΙΑ 15 Σ)βρίου (άνταπο- κριτοΰ μας).— Εδημοσιεύθη πρό ημερών διατριβή πολλών άκτημό- νων τής περιφερείας Ηαλαιοκά- στρου Σητείας ήτις βεβαιοί, δτι ενδιαφερομένου το3 κράτους διά τήν καλλιέργειαν καί προστασί¬ αν τής μεγάλη; περιουσίας τής μονής Τοπλοΰ, θά είνε δονατή έ¬ κεΐ ή εγκατάστασις άκτημόνων κατοίκων έκ των χωρίων Καρυ- ζί^^^, Παλαιοΰ Μιτάτου καί Πα- λαιοκάστροο. Οί άναφέροντες τα ανωτέρω, συμφωνοΰν απολύτως μέ τήν έκ- δη'λωθεΐσαν γνώμην περί τοΰ I- ποικισμοΰ τούτου, κυρίως διότι ή μεγάλη περιουσία τής Μονή; Το¬ πλοΰ άφ' ενός μέν δύναται νά προαχθή οι' Ιντατικής καλλιερ- γείας έπ' άγαθώ τής γενικής^πα- ραγωγής τοΰ τόπου, άφ' ετέρου δέ νά διαθρέψη πλήθος άκτημό¬ νων έφέδρων καί δή οίκογενειαρ- χών πολυμελών οικογένειαν, δια- θεσάντων άλλοτε τα πάντα υ¬ πέρ τής πατρίδος καί ήδη στε- ρουμένωνι κα'. τοΰ έπιουσίου Τα ϊοιον μέτρϊν άλλως τε ελήφθη πρό Ιτών υπέρ των έφέδρων ά¬ κτημόνων Φουρν/,ς χϊ άγαθά ά¬ ποτελέσματα. Βεβαιότατα, έπιλέγουν οί αί- τοΰ/τςς, ή Μονή Τοπλοΰ καί με¬ τά τήν τυχόν πραγματοποιουμένην άγαθοποιόν ταύτην ενέργειαν, θά παραμείνη πλήρως ύφισταμένη ώς χώρος Εστορικός μέ κειμήλια μεγάλης έθνικής σημασία; κα'. μέ τήν θρησκευτικήν όντότητα τήν οποίαν διατηρεΐ καί σήμερον καΐ τήν οποίαν ασφαλώς δέν θά ζη- μιώση ή δίανομή ωρισμένων κτη- μάτων αύτη;. Ημείς προσωπικώ; δέν γνωρί¬ ζομεν ποίαν γνώμην διατηρεΐ έν προκειμένω ό οΐγ,εΐος Μοναστηρι- ακός όργανισμό; καί γενι/.ώτερον ή Έκαλησία Κρήτης. Έν πάση περιπτώσει, φρονούμεν δτι θά ή¬ το καλόν νά εξετασθή έν πνεύμα- τί εύμενείας ή πρότασις α5τη των έν λόγω άκτημόνων Ιφ' δσον Ιννο- εϊται δέν τ.ροαγ.ρούζ>. εί; νομι-
  κάς διατάξεις ή άλλας σοβαρά;
  όπωσδήποτε δυσ/ολία;.
  Έπαναληπτικίι Δημοπρασία μι-
  σθώσεω; έλατοκόΐρπου μετοχίου
  Δρακουλιάρη, Σκάλα; Μύλου καΐ
  των είς τάς άμπελου; Φοινικιάς
  καΐ Σταυρακίων.
  Τα «Φιλανθρωπικά Ίδρύματα
  Άνδρέαυ καί Μαρίας Καλοκαιρι-
  νοΰ» εκθέτουσιν είς φανεράν επα¬
  ναληπτικήν δημοπρασίαν ήτις
  θά γίνη τήν 21ην Σεπτεμβρίου
  ημέραν Τρίτην καί ώραν 11—12
  π. μ. εί; τα Γραφεΐα αυτών, τήν
  μίσθωσιν τοΰ έλαιοκάρπου έφετει-
  νής εσοδείας των ελαιόδενδρα»/ αυ¬
  τών τοΰ μετοχίου Δρακουλιάρη,
  τοΰ 1)2 εξ άδιαιρέτου τής Σκάλας
  Μύλου, των ίντός των αμπέλων
  αυτών εις τήν περιφέρειαν Φοινι-
  κιας κειμένων, ώς καί των ελαι-
  οφύτων αυτών είς Βρυσίδια καί
  είς Κανακαρά Σταυρακίων.
  Πλν^ροφορίαι περί των δρων
  καί υποχρεώσεων των ένοικια-
  στών δίδονται εί; τα γραφεΤα Υ&-
  τά τάς εργασίμους ώρας καθ' εκά¬
  στην
  Έν Ηρακλείω τιϋ 15 Σ)βρίου
  1937 !ΞΤ
  (Έκ τοΰ Γραφείου)~^
  ί>$· ...καί γευστικό. Είναι ένα ''■
  , · . * - Ι
  ¥Λ σιγαρεττο των δεκατριών |
  δραχμών, πού δέν ένοχλεί, |
  οΰτε προκαλεϊ βήχα, κάμω-|
  μένο γιά τόν πειά εΰαίσθη-
  το όργανιομό. "Οσοι δεν,,
  τό έκαπνισαν, άς τό δοκι-ί
  μάσουν' θά εύρουν, χωρίς
  αμφιβολίαν, πώς τό Ν0 7
  άσπρο κουτι είναι τό μονα-;
  δικό οιγαρέττο τής τιμής^
  των δεκατριών δραχμών.
  ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
  —νΑφιξις Έπιθεωρητοΰ Δημ.
  "Εργων.
  Αφίκετο ηρβχθές είς την πόλιν
  μας ό επιθεωρητής Δημοσίων "Ερ¬
  γων κ. Εανθοπουλος προκειμε-
  νου νά άπασχοληθή προσωπικώς
  με ίιάφβρα τβπικά ύιτηρεσιακά
  ζητήματα.
  —Διώξεις διά νοθείαν.
  Είς Χανία έμηνΰθηοαν οί καφε
  κόπται Κωνστ. Νανωλικάκης καΐ
  άδελφοί Τζεδακη επί νοθεία κα-
  φέ. Έμηνύθησαν έπίσπς οί άρτο-
  πώλαι Νικολ. Παρόαλάκπς, Λάζα
  ρβς Πακτϊκος καΐ ©. Καβουκίύης
  διότι επώλουν άρτους κακής ποι¬
  ότητος.
  — Ό επαρχιακάς τύπβς.
  Κατ' εΐδησεις έξ Αθηνών τώ ά-
  όγευμα τής παρελθούσης Κυρια-
  κής οί έκεΐ ευρισκόμενοι διευθυν¬
  ταί πβλλών έπαρχιακών εφημερί¬
  δων^ οΐτινες καΐ έ'χβυν έξβυσιβδο-
  τηθή καΐ υπό τοΰ λοιπού έπαρ-
  ςιακοΰ τύπου νά διαχειρισθώσι τα
  ζητήματα τού συνήλθον είς σΰσκε
  ψιν, διετύπωσαν δέ τάς απόψεις
  αυτών είς μακρόν ύπόμνημα. Το
  ύπόμνημα υπεβλήθη δι' έπιτρο-
  πής είς τόν Ύφυπουργόν τύπου κ.
  Νικολοώδην είς τόν οποίον άνε-
  πτύχθησαν καΐ προφορικώς τα έν
  φ υπομνήματι. Ό κ. ύφυπβυρ-
  βς παρέσχε την διαβεβαίωσιν ό-
  ι τα αίτήματα θά περιληφθοϋν
  ίς τό υπό καταρτισμόν νομοσχέ¬
  διον περΐ τύπου.
  —Οί κρεοπώλαι Ηρακλείου
  υπέρ τής Άεροπορίας.
  Ό Σύνδεσμος Κρεοπωλών Η¬
  ρακλείου κατέθεσεν είς τό ενταύ¬
  θα ΰποκατάστημα τής Έθνικής
  Τραπέζης δραχμάς πεντε χιλιά¬
  δας προερχόμενα; έξ έράνου με-
  ταξύ των μελών τού πρό; ένίοχυ-
  σιν τή; Έθνικής Άεροπορίας.
  —Τα πολυτεκνικά ζητήμα¬
  τα.
  Είς έκτακτον σύσκεψιν συνήλ¬
  θον προχθέ; εί; Αθήνας τα μέλη
  τή; διοικήσεως τή; Συνομοσπονδί-
  άς Πολυτεκνων είς τήν οποίαν
  παρέστησαν καΐ οί άντιπροσωποι
  των έπαρχιακών ουλλογων έν
  οί; καΐ τοΰ Ηρακλείου. Είς τήν
  σύσκεψιν διεξήχθη κυρίως συζή¬
  τησις διά τό ζήτημα τού Ταμεί-
  ου Προνοίας καΐ τής άποκατα-
  στάσεως των άκτημόνων πολυτέ-
  —Ύποχρεωτικοί είς τα πλοΐα
  οί χάρται των ελληνικήν
  άκτών.
  Παρά τοΰ ύφυπουργείου Έμπο-
  ρικής Ναυτιλίας διετάχθησαν συμ
  φώνω; πρός τόν ΰφιστάμενον οι¬
  κείον κανονισμόν, οί "πλοίαρχοι
  των άκτοπλοΐκών σκαφών νά ά-
  ναρτήσουν εί; περίβλεπτον θέσιν
  των διαμερισμάτων τή; Λ' καΐ Β'
  θέσεως χάρτην των έλληνικών
  άκτών έμφαίνοντα καί την δλπν
  πορείαν τοϋ πλοίου.
  Ό όδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  στόματος (οϋλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορα τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυων ο¬
  δόντων είς τήν κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6- 91.
  ρν*
  ι
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Παρασκευής
  17 Σεπτεμβρίου 1937
  Ι'Μΐ
  ι
  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑχΙΐ
  ΤΟΥΚΙΝΕΖΟΪΑΠΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΗΡΧΙΣΕ ΚΑΙ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΧΟΕΣ
  ΝΟΤΙΟ&ΥΤΙΚΩΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΝΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΥΣΣΩΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έσπερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Λονθίνου άναφέρουν ότι
  νοτιοουτικώς τού Πεκίνου διεξήχθη
  χθές ή μεχαλυτέρα μάχη άπό τής ενάρ¬
  ξεως τοΰ άκηρύκτου Σινοϊ<απωνικοΰ «»■ λέμου- ΛΙολονότι κατά την μάχην ταύτην οί Ίάπωνες ούσιαστικώς επεκράτησαν, οί Κινέζοι διατηροΰντες άκόμη ωρισμένας Θέσεις άμύνονται λυσσωδώς καί διεκδΊ- κοΰν τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθα Σημειωτέον ότι αί εκατέρωθεν απώ λειαι κατά την μάχην ταύτην είναι έξαι ρετικώς δαρεϊαι. ΚΑΤΕΡΡΙΦΟΗΣΑΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΙΛΠΩΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΛΝΑ ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληρο φορίαι διά τάς διεξαγαμενας είς την Βόρειον Κίνν/,ν μεγάλης έκτάσεοις πο- λεμικάς έπιχειρήσεις, άγγέλλουν ότι οί Κινέζοι κατώρθωσαν νά^ καταρρίψουν σήμερον τέσσερα μεγάλα άεροπλάνατών Ίαπώνων. Τα άεροπλάνα ταύτα άνή- κον είς σμήνος τό οποίον παρηκολούθει την προέλασιν τοΰ Ίαπωνικοΰ πεζικοΰ καί έπήνεγκεν τρομακτικάς καταστροφάς είς τάς κινεζικάς γραμμάς. ΕΤΟΙΜ ΑΖΕΤΑΙ Υ Π Ο Δ ΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΒΛΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Είς την άφικναυ- μένην αύριον (σήμερον) έκ Βουκουρε- στίου όμάδα των 'Ελλήνών άθλητών ή¬ τις έκέρδισεν ώς γνωστόν τό Βασιλικόν κύπελλον είς τούς έκεΐ αγώνας έτοιμά- χή η μος Άθηναίων καί Θά συμμετάσχουν χι λιάδες φιλάθλων Ι ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΑίίΔΙΙΥ ΕΒΙΪΕΤΡΑΜΜΕΝ8Υ ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τ.»ΰ άνταποκριτοΰ μας).—Σήμεραν τόν πρω¬ θυπουργόν κ. Μεταξάν επεσκέφθη ό νέος "Αγγλος επιτετραμμένος όστις καί συν- νωμίλησε μετ* αυτού επ* αρκετόν. Πι- ■θανώτατα ή αυν&μιλία- αυτή αφεώρα τάς ■άποφάσεις τής Μ8βΓ»γει%κής καί τάς λε¬ πτομερείας τής εφαρμογήν των μέτρων «λέγχου είς την Μεσόγειον. ΤΑ ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΗΣΑΝ Ε1ΙΤΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 16 Σετϊτεμβρίου (τού άνϊα,κοκριτοΰ μας).—Τηλεγραφαΰν εκ Παρισίων ότι Οεωρεΐται γεγονός πλέον ιμβταξύ των διεθνών ναυτικών κύκλων,ό- ό. ή Μεσογεοακή βυμφωνία ήρχισεν ήδη νά «ποδίδη τα άγαθά της άποτελέσμα- ■τα. Ούτω "κατ' έγκύρους βεβαιώσεις τα -χαρ*χτηριζόμενα ώς «ειρατικά, αγνώ¬ στου .εθνικότητος ύποβρύχια, έπανέ- ■τΛευααν είς τάς βάσεις των άπό^ τάς ό- πβέας ασφαλώς "δέν πρόκειται νά £ξαρμή· •ηουν έφ* «όααν ό "Αγγλογγαλικός βτόλος κυριαρχεί είς την λεκάνην τής λΐεβο- •γείου. Κ ίΕΡΜΑΝΙΑ £Π1ΚΡ9Τ£1 ΤΚΝ ΑΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτέμβριον» (τού άνταποκριτοΰ μας).—-Έκ Βερολίνον τηλεγραφοΰν ότι ό γερμανικός τύπος έ- πικροτεί πλήρως την άρνησιν της Ιταλί¬ ας νά μετάσχη τής Μεβογειακής, υπό τούς όρους τούς όποίους ενέκρινεν ή Δι¬ άσκεψις αυτή διά την εφαρμογήν τού έ- 'λέ έν τή Μεσόγειω. Οί Ιταλοί και ή Μεσογειακη. Όέφοδιασμός των Ίσπανων έρυδρών. ΡΩΜΗ (ραδιοφ.).— Ό Ι¬ ταλικάς τύπος συνεχίζων την άρθρογραφίαν τού επί των ά- ποφασισθέντων είς την Μεσο¬ γειακήν Διάσκεψιν, τονίζει δτι' ούδεμία μεταβολή εξεδηλώθη είς τάς Άγγλογαλλικάς άπό-, ψεις δυναμένη νά προεικάστ] ' αναθεώρησιν των ίταλικών ά- ποφάσεων Αίέφημερίδες έπιλέ- γουν καί πάλιν ότι ή Μεσογει-1 ακή συμφωνία αποτελεί μονο-, μερές σύμφωνον άνευ σημα- ( σίας διά την ειρήνην τής Εύ- ρώπης. , —Οί ίταλικοί ήμιεπίσημοι | κύκλοι έκφράζουν την έλπίδα δτι ό Άγγλογαλλικός στόλος δέν θά θελήση να εισέλθη είς τα ίταλικά υδστα υπό τό πρό- σχημα έλέγχου τής ναυσιπλο- ΐας ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιοφ ) — Είδή- σεις έξ Ούασιγκτώνος ψέρουν ώς βέβαιον τόν άπόπλουν τοΰ μεγάλου Άμερικανικοϋ φορτη- γοΰ «Βιτσίτα» μέ ψορτίον άε- ροπλάνων προωρισμένών διά τόν Κινεζικόν στρατόν. Διά τόν άπόπλουν αυτόν συνε¬ κροτήθη σύσκεψις υπό την προεδρίαν τοΰ κ. Ροΰζβελτ ή όποία φαίνεται δτι δέν έξεΰ- ρε τρόπον παρεμποδίσεως τής αναχωρήσεως τοΰ φορτηγοΰ τούτου. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιοφ.)—Τη- λεγραφοθν έκ Σαλαμάνκας δ¬ τι οί κύκλοι τοΰ έπαναστατι- κοΰ στρατηγείου προέβησαν είς δηλώσεις επί των άποφά- σεων τής Μεσογειακής, τονί- σαντες δτι ή έθνική Ισπανία θά εξακολουθήση παρεμποδί- ζουσα διά παντός μέσου, τάς Σοβιετικάς αποστολάς είς την Ισπανίαν. Οί εγκριθέντος πίνακες μεταδέσεων λειτουργών μέσης έκπαιδεύσεως. Υπό τοϋ κ. ύπουργοΰ τής παιδείας ένεκρίθησαν οί πίνα¬ κες των μετατιθεμένων λει¬ τουργών. μέσης έκπαιδεύσε- ως. Αί μεταθέσεις των ύπηρε- τούντων έν τώ νομώ Ηρα¬ κλείου καθηγητών διενηργή- θησαν ώς ακολούθως: α')Έν- τός τής πόλεως μετατίθενται οί κ.κ. Έμμ. Παπσδογιάν- νης είς τό Ανώτερον Παρθε- ναγωγεΐον, Γ. Παπαδάκης καί Μαρία Κωνσταντινίδου είς τό Γυμνάσιον θηλέων, Μ. Σεργάκης είς τό Πρακτικόν Λύκειον, Εΰγενία Σεργάκη είς την Παιδαγωγικήν Ακα¬ δημίαν β') Είς τό Γυμνάσιον Πόμπηας: Οί κ. κ. Χ. Σαουνά- τσος,Γ. Δρακάκης Ί. Τζα- νακάκης καί Μ. Χατζηζαχα- ράκης. γ) Είς τό γυμνάσιον "Ανω Βιάννου: Οί κ.κ. Ε. Μάστωρας καί Γ. Φθενάκης. δ') Είς τό αστικόν σχολείον Αρρενων Πεδιάδος: Οί κ.κ. Β. Καλαϊτζάκης καί Δ. Νεο- 1 φώτιστος. Ι Αί διενεργηθεΐσαι είς τούς | άλλους νομοϋς μεταθέσεις έ¬ χουσιν ώς εξής: ! α') Λασηθίου, Κ, Τυράκης είς τό αστικόν σχολείον Άγίου Νικολάου, Ε. Βαγιωνάκης είς τό έκεΐ πρότυπον Λύκειον, Άνδρονίκη Όκουμοϋσογλου, Γ. Τσιριγώτης, Μ. Σουλαδά- κης Ι. Καφετζάκης είς Ίε- ράπετραν, Κ. Λαρετζάκης καί Δ. Τράκας είς Σητείαν, Δανάη Σταυρουλάκη είς Νεά¬ πολιν β') Ρεθύμνης: Στέψ. Μου- ζουράκης, Π. Πλαγιαννάκος, Κ, Δρακονάκης, Σπ. Θυμια- νός, Α. Παπασπύρος είς την έκεΐ Σχ. Μ. Έκ. γ") Χανίων: Είς τάς διαφό¬ ρους σχολάς τής πόλεως καί των έπαρχιών. Στ. Σουργια¬ δάκης, Άλ, Κονταδας, Άλ. Λάριος, Έλπινίκη Κλωνάρη, Ι. Ροζακέας, Έμμ, Νυστεράκης, Ι. Κλωναρης, Ι. Μπάμιας, Έμμ. Χουρδάκης, Μ, Χρόνης, Άντ. Σηφάκης, Ν, Παπαγρη, γοράκης, Π, ΚουρπάνηςΕ. Βε- νικάκης, Ι. Χλαμπουτάκης. Έμμ, Βασιλάκης, Αναστα¬ σισ Παπαδάκη, Στ, Χριστά κης, Ι, Μαθιουδάκης, Δ, Κο- τζιάς καί Χρυσή Λερμιτζάκη, Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΣ ΑΝΤΛ)Μί1Ν Κατά προσωπικάς διαβεβαι- ώσεις τού ύπουργοΰ τής Προ¬ νοίας κ. Κορυζή πρός τόν πρόεδρον τού ενταύθα Συνδέ σμου άγοραστών άνταλλαξί μων κ. Μηλιαράν, μεταβάντα προχθές είς Αθήνας, διετά χθη ή έπίσπευσις τής καταρ τίσεως τής νέας συμβάσεως τής Έθνικής Τραπέζης διά τής οποίας προβλέπονται πλείστα εύεργετήματα υπέρ των άγοραστών ανταλλαξίμων Κατά τάς σχετικάς πληροφο¬ ρίας ή έν λόγω σύμβασις είνε ήδη κατά πάντα ετοίμη πρό¬ κειται δέ νά δημοσιευθή έντός των ημερών. ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΩΝ Κατηρτίσθη υπό τοΰ Άγρο- νομείου Αγ. Μύρωνος τό πρό- γραμμα δικασίμων άγροζη- μιών μηνός Όκτωβρίου καθο- ρίζον αύτάς ώς κάτωθι: Την 11 είς Βοΰτες, την 12 είς Κορ- φές, την 13 είς "Αγιον Μύρω- να, την 15 είς Βενεράτο, την 16 είς "Ανω Άσίτες, την 18 είς Κρουσώνα, την 20 είς Δα φναΐς. Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Τό υπουργείον των 'Εσωτε- ρικών απηύθυνε πρός ^ούς Νομάρχας καί τοΰς επόπτας άγροφυλακής εγκύκλιον δι' ής γνωρίζει δτι αί διατάξεις ΐοϋ νόμου περί παλαιών πολε- μιστωχ αί άναφερόμεναι είς την μιαθοδοσίαν των διοριζο¬ μένων £ΐς δϊ^ο,σίας Θέσεις ά- φορούν κοιΐ Τ9 ©ργανα',καί τούς ύπαλλήλους έν γέ-νει τής άγροφυλακής. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ Κατόπιν διαταγής τής άστυ- τηνιατρικής υπηρεσίας κατε- ίτράφησςχν χθές περί τάς 3φ ■κάδας ίχθύων εΰρεθέντων ά- αταλλήλων πρός βρώσιν ΠΑΝΟΛΟΣ ΤΟΥ κ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ Διά τοΰ ατμοπλοίου ΐής ,/ραμμής επανήλθε χθές εκ ;ής αδείας τού ό Εισαγγελεύς Ηρακλείου κ. Δ Βελλίνης. — Έπίσης επανήλθεν ό Πρω- οδίκης κ. Πλέτσας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τη ιίγορόί μας τιμαί των κατωτέρω ρίων τΐροίόντων είχον ώς ακολούθως! Σταφίδος. Σουλτανίναι α' Ρ' γ' Καραμπ. Ελεμέδες α' Ρ' Υ' Ταχτάς α' δρ. Μαύραι Υ 20. —21, 19.50-20, 18,50 10. —15, 14 00 12,70 11.50 11,50 10,50 9, 9. Χα,ρούπια » 2,70 "Ελαια 5ο » 40,- » κοινά » 38, Σάπωνβς. ΛϊυκοΙ α' ποιότητος δρ, 24.— » β' - 22, - Πράσινοι α' ιτοιότ, » 21,— β' * » 19,50 θΐνβ». Αρχανών τό μΐστατ. » 45. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ 6. ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ Ζυρίχη Παρισιοι Λονδίνον Μέα Ύόρκη ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 16ης Σεπτεμβρίου 1937 ■Αγορά. Πώλησις 25.35— 25.50 "Αμστερδαμ 3.90 4.- Στοκχόλμη 546 550 Βρυζέλλαι 110.30 111.30 Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 60.60 61.20 28.10 29.35 3.70 3.80 20.75 21.- ΤΟΛΙΝΙΗΝΟΝ ΛΙΑΣΤΗ,νΐΑ ΑΠΟΣΤΑΞΕαΣ ΣΤΕΝΙΦΥΛΩΝ Δι' άναφορας τού πρός την Νομαρχίαν τό ένταϋθα παράρτημα τού ΚρατικοΟ χη- μείου γνωρίζει δτι δυνάμει διατάγματος ή διάρκεια τοΰ διμήνου διαστήματος άπο- στάξεως στεμφύλων ωρίσθη άπό τής 20 τρέχ. μέχρι κα'ι τής 15 Νοεμβριού καί άπό τής 21—26 Ιουλίου 1938 ή διάρκεια άποστάξεως των μού- ΑΜΟΙΒΑΙ ΕΙΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ Κατά την προχθεσινήν τού συνεδρίασιν τό Εποπτικόν Συμβούλιον Άγροφυλακής έ- χορήγησε χρηματικάς άμοι- βάς είς τοϋς αγροφύλακος Ιωάννην καί Ζαχαρίαν Χαρα>
  νιτάκην, Έμμ. Άνδρουλάκην,
  Έμμ Χουρδάκην καί Δημ.
  β^αυραντωνάκην διά προσψερ-
  θείσας υπηρεσίας έξυπηρετού-
  ς τό γόητρον τοΰ σφματος
  Άγροφυλακής.
  ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
  Τό νπσνργεϊον Κρατικής 'Υ-
  ειγΐϊς κα,ί Αντιλήψεως δι'
  έγκυκλίου τρυ πρφ τάς διοι.-
  κητικάς αρχάς ζητεί νά πλη-
  ροψορηθή την ένεστώσανν δι¬
  αμονήν των έκ Ρωσσίας προ¬
  σφύγων Μαρίας, Σοφίας καί
  Γεωργίου Ίσαάκ Πολυχρονιά-
  δου καί τής έκ Κωνσταντι¬
  νουπόλεως "Ελένης Χρ. Τα·
  τάκη καί τού υίοΰ της Νικήτα.
  ΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ
  ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
  Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
  ας εζήτησε δι' έγκυκλίου τού
  άπά τα Γεωργικά Επιμελητη¬
  ρίω τής χώρας πληροφορί¬
  ας περϊ τοΰ τρόπου καθ" 6ν
  έχουσι διορισθεΐ οί άπαρτί-
  ζοντες τάς διοικούσας αυτών
  έπιτροπάς, περί των όνοματε-
  πωνύμων τούτων καί άλλας
  συναφεΐς τοιαύτας.
  ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
  ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Κατόπιν τηλεγραψικής έντο-
  λής τοΰ ύπουργείου των Οίκο-
  νομικών ό μισθός των Δημο-
  σίών ύπαλλήλων θά κατα-
  βληθή την 21ην τρέχοντος.1
  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓ|ΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  προβλέπεται αϊθριος ή έλα-
  ψρώς νεψελώδης σχεδόν παν-
  ταχοΰ. Οί άνεμοι θά πνέουν
  άπό διαφόρων διευθύνσεων
  ώς μέτριοί. Ή θερμοκρασία
  θά παραμείνη περίπου στάσι-
  μος. Θερμοκρασία τής χθές:
  8ης ώρας 25,2ο, 14ης 27,2ο,
  ελαχίστη 19,2ο.
  ΤΟΓ)ΟΘΕΤΗΣ|Σ ΓΡΑΦΕΩΣ
  Ραρά τώ ενταύθα στρατο-
  λογικφ νΡαΦΡίω ετοποθετήθη
  ό ίδιώτης γραφεύς Γ Σταμα-
  θιουδάκης μετατεθεΐς έκ τοθ
  Στρατολογικόν γραφείου Ρε¬
  θύμνης.
  3Η Πρωϊνή
  ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΦΕΡΕΤΑΙ
  ΑΝ Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΞ
  ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΕΧΗ ΤΗΣ
  ΜΕΣΟΤΕΙΑΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Σεπτεμβρέου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται έκ τοΰ έξωτ&ρικοΰ οί διπλωματικαί
  κύκλοι ήρχισαν πάλιν έκδηλοΰντες ανη¬
  συχίας διά την εξέλιξιν τής έν τή Μεσό¬
  γειω καταστάσεως.
  Εις τούς κύκλτνυς τούτους προξενεϊ
  εντύπωσιν ότι ή Ιταλία εμμένει είς την
  άρνησιν αυτής νά μετάσχη των άποφά-
  αεων τής ΛΙ&σαγειακής διασκέψεως καί
  δέν φαίνεται κάν διατεθειμένη, ούτβ είς
  προσεχές μέλλον, νά μεταβάλη την στά¬
  σιν της. 'Εκδηλοΰνται μάλισςα υπό των
  διπλωματικών κύκλων ζωηροί φόβοι ό¬
  τι ή Ιταλία συνεχίζουσα την ιδίαν στά¬
  σιν πάνεοτε, είνε δυνατόν νά προκαλέση
  έπ&ιβόδια όπότε ή κατάστασις θά οδη¬
  γηθή αναποφεύκτως είς λίαν επικίνδυνον
  περιπλοκήν.
  ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΟΗ ΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ
  ΑΓΓΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΑΑΛΙΚΟΥ ΙΤΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλε-
  γραφήματα βεβαιούν ότι είς την Μεσό¬
  γειον συνεπληρώθησαν αί συγκεντρώσεως
  των ατόλων Αγγλίας καί Γαλλίας οΐτι¬
  νες θά άναλάβουν την επίβλεψιν τής κι¬
  νήσεως των πλοίων καί Θά ύποστηρίξουν
  την ελευθέραν ναυσιπλοΐαν τόσον είς την
  δυτικήν όσον καί την άνατολικήνΜεσόγει
  όν. Βάσεις των στόλων έκτός τής !%1άλ-
  τας καί τής Τουλών είνε πιθανόν νά ό-
  ριιθαΰν καί άλλοι λιμένες.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ
  ΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Αονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι τα κινεζικά άεροπλάνα ε-
  βομβάρδισαν σήμερον καταιγιστικώς
  μοίρας τοΰ Ίαπωνικοΰ στόλου περιπο-
  λούσας είς τα κινεζικά παράλια. Ά-
  γνοοΰνται τα άποτελέσματα τοΰ βομ-
  βαρδισμοΰ τούτου. Έ ξ άλλου σμήνος
  κινεζικών άεροπλάνων λεγεται ότι βομ-
  βαρθίζ&ι τάς βάσεις των Ίαπώνων εί;
  την νήσον Φορμόζαν.
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  ΥΛΙΚΟΥ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Τόκιο ότι αί ήμιεπίσημοι Ίαπωνικαί έ-
  φημ&ρίδες σχολιάζουν δυσμενώς την α¬
  πόφασιν τής »Λμερικανικής κυβερνήσεως
  νά επιτρέψη έμμέσως την αποστολήν πο-
  λεμικοΰ ύλικοΰ είς Κίναν. Αί έφημερί-
  δες προσθέτουν ότι τό Ίαπωνικόν ναυ-
  αρχεϊον ειδοποιηθη ήδη, ή κυβέρνησις
  δέ τοΰ Τόκιο άπεκδύεται πάσης ευθυνής
  διά τα μέλλοντα νά συμβοΰν δεδομένου
  ότι Οά παρεμποδισθή ή άφιξις των μετα-
  φερόντων πολεμικόν υλικόν πλοίων είς
  Κίναν, τινά'τών οποίων ώς ίσχυρίζωνται
  αί ίαπωνικαί έφημ'ερίδές, ευρίσκονται ή1*
  δή έν πλώ.' ·
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΚΑΙΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).-—Ό πρωθυπουργόν
  κ. Μεταξάς εδέχθη την πρωΐαν τόν ύφυ?
  πουργόν των Στρατιωτικών κ. Παπά;
  δήμαν μβτά τοΰ, όποίου καί συνειργάσθη
  επί γενικής φύσεως ζητημάτων. ?Αβγό;
  τερον ό κ. Μεταξάς εδέχθη τόν ύ«ο,υρ·
  γό,ν. τ>Ίς Έθνικής Οίκο,νομίας κ. Άρβα·
  νίτην συνεργασθείς καί μετ' αυτού 4πί»
  ζητημάτων τής άρμοδιότητος τού ύ¬
  πουργείου τού.