94792

Αριθμός τεύχους

4667

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

18/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ρξάμηνος 2
  ΆμΓρικής
  ρτησια 8ολ. ΙΓι
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  18
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑνΡΟΥ
  Ι1ΡΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕιΓθΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4667
  ΥΙίΕΤυτΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ ΕΞΑΓΟΓΑ
  ΤΑ
  Τό αυριανόν
  ΚΥΒΕΡΝΗ1Λ ΜΕΤΡΑ
  Είναι γνωστόν ότι διά τόν! λων χωρύν καί αί καταστρο-
  ---- ---- -ι-..—ι-ΐ ιά.— Ι-,^ αταφυλών λόγω τής εύ-
  εμΐδος καί τής ' σαπίλας,
  τόπον μας αποτελεί ζήτη-
  μα τεραστίας σημασίας καί
  μεγίστης σπουδαιότητος ή
  οργάνωσις των έξαγωγών των
  σταφυλών μας είς Ευρώπην.
  Καί είναι παγκοίνω; παραδε¬
  δεγμένον ότι τότε μόνον θά
  αποβή ή άμπελοκαλλιέργεια
  συμφέρουσα είς τούς γεωρ*
  γούς καί άποδοτική διά την
  εθνικήν οίκονομίαν όταν
  κατορθωθή ή συστηματική
  καί είς σχετικώς,τούλάχιστον, ί πράξουν και
  υψηλάς τιμάς πώλησις των Ι λουν, αν δέν
  πού προσβάλλουν εφέτος τάς
  σταφυλάς μας, έγιναν άφορ-
  μή νά ύποστοϋν κχί εφέτος
  οί αταφυλοεξαγωγεΐς σημαν¬
  τικάς ζημίας. "Ηδη μάλιστα
  ακέπ'τοντα» εάν θά πρέπη
  νά αυνεχίσουν πλέον κχί είς
  το μέλλον την έργασί»ν αύ¬
  την. Ασφαλώς δέ θά ευρε¬
  θούν είς αδυναμίαν νά τό
  άν άκόμη θέ-
  δοθή άμέσως
  Αλλ' είμεθα βεβαιοί ότι
  Κυβέρνησις ποΰ τόσον έν-
  νωπών σταφυλών είς τάς Εύ-)τό «πρίμ» τού όποίου ή κχ-
  ρωπαϊκάς άγοράς καταναλώ- | ταβολή καθυστερεΐ δι* έντε-
  σεως. Είναι δέ έπίσης αύτο- ί λώς τυπικούς ώς πληροφορού-
  νόητον ότι ή αύξησις των έ- ί μεθα λόγους.
  ξαγωγών νωπών σταφυλών ·*Ϊ11' -'■■■■-ι
  θ' άποτρέψη οριστικώς καί
  επί μακρόν κάθε κίνδυνον διαφέρον δεικνύει διά την
  κρίσεως τής σταφίδος μας., τόνωσιν των έξαγωγών, διά
  Αί αλήθειαι άλλωστε αυταί | την " προστασίαν των γεωρ-
  εΐχαν κατανοηθή πρό πολ-! γιχών μας προϊόντων καί
  λοΰ άπό τούς τότε κυβερ-' δια την ενίσχυσιν των πα-
  νώντας καί είχεν άρχίσει ι ραγωγικών όυνάμεων τού
  μία σημαντική προσπαθεία τόπου, θά σπεύση νά διευθε-
  διά την οργάνωσιν τού έξα- θετήση τό ζήτημα αύτό τό
  γωγικοΰ μας σταφυλεμπορίου.' συντομώτερον, διατάσσουσα
  Καί οφείλομεν νά όμολογή-; την άμεσον καταβολήν τοΰ
  σωμεν ότι είχον επιτευχθή | δώρου είς τούς έξαγωγεΐς.
  άξιθσημείωτα άποτελέσματα.
  Δυστυχώς κατά τα έτη τού
  προσφάτου παρελθόντος, ή
  προσπαθεία αυτή είχεν άνα-
  κοπή καί αί έξαγωγαί των
  σταφυλών είχον σημαντικώς
  άτονήσει. Τό χειρότερον δέ
  είναι ότι είχον έν τω μετα-
  ξύ έπωφεληθη τής Ιδικής
  μας άδρανείας άλλαι σταφυ-
  λοπαραγωγικαί χώραι πού
  μας συναγωνίζονται καί κα¬
  τώρθωσαν νά οιεισδύσουν είς
  όλας τάς χώρας τής, Εύρώπης
  νά κατακτήσουν όλας τάς
  καταναλωτικάς άγοράς καΐνά
  μας έκτοπίσουν άπό πολλάς
  τελείως.
  Κ«ί θά τό πράξη ώς εχομεν
  απόλυτον πεποίθησιν, τοσού¬
  τω-μάλλον καθόσον γνωρί-
  ζει' ότι λόγω τού περιορισμοΰ
  τής χορηγήσεως πιατώσεων
  υπο των Τραπεζών, οί σταφυ-
  λέμπ , δυσκηλεύονται σή¬
  μερον νά συνεχίσουν τάς ερ¬
  γασίας των εάν δέν λάβουν
  την ενίσχυσιν τοΰ έξαγωγι-
  κοΰ δώρου έκ τοΰ άναγε·
  γραμμένου πρός τουτο πο-
  σοϋ των πέντε έκατομμυρίων
  δραχμών.
  'Αλλά καί δι' Ινα άλλον
  άκόμη λόγον, ελπίζομεν ό¬
  τι θά είναι άμεσος ή Κυβερ-
  νητική ενεργεια επι τού προ·
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον έ- κειμένου. Διότι γνωρίζει ή
  δημιουργηθή ό κίνδυνος τοΰ
  πλήρους άποκλεισμοΰ των
  σταφυλών μας άπό τάς εύρω-
  παΐκάς άγοράς, δεδομένου
  ότι καί οί έμποροι έξαγω¬
  γεΐς σταφυλών έδίσταζαν
  καί έφοβοϋντο νά συνεχί-
  ζουν μίαν προσπάθειαν, χω-
  ρίς την ενίσχυσιν τοΰ Κρά-
  τους άπό την οποίαν μό¬
  νον ζημίας ηδύναντο ν' ά-
  ποκομίσουν.
  Εύτυχώς, την κρίσιμον αύ¬
  την κατάστασιν αντελήφθη
  ή σημερινή κυβέρνησις καί
  έν τω έξαιρετικω ένδιαφέ-
  ροντί της υπέρ των έθνικών
  προϊόντων απεφάσισε νά πα-
  ρέμβη αποφασιστικώς καί νά
  ενισχύση αποτελεσματικώς
  τό έργον τής έξαγωγής των
  σταφυλών. Καί πρός τόν σκο¬
  πόν αυτόν εφρόντισε διά την
  προμήθειαν ψυγείων, βαγο-
  νίων, παρέσχε διαφόρους άλ¬
  λας ευκολίας καί τέλος ά-
  νέγραψεν είς τόν προϋπολο¬
  γισμόν πίστωσιν πέντε έκα-
  τομμυρίων δραχμών διά νά
  χορηγηθή υπό μορφήν δώ-
  ρων είς τούς έξαγωγεΐς.
  Τα μέτρα δέ αύτά τής κυ¬
  βερνήσεως είχον πράγματι
  άμεσον ευεργετικήν επίδρα¬
  σιν. Οί έμποροι ανεθάρρη¬
  σαν. Έκινήθησαν μέ περισ¬
  σότερον ζήλον, μέ μεγαλυ¬
  τέραν £ωτικότητα. Ένέτει-
  ναν τάς προσπαθείας των
  καί παρ' όλας τάς υπαρχού¬
  σας δυσκολίας λόγω των
  κλήριγκ καί των άλλων οί-
  κονομικών καί νομισματικών
  διαταραχών καί παρά τόν
  άακούμενον υπό των άλλων
  σταφυλοπαραγωγών χωρών
  άγριον συναγωνισμόν, τόσον
  είς τάς τιμάς όσον καί είς
  την συσκευασίαν τοΰ έμπο-
  ρεύματος, κατώρθωσαν νά
  διεισδύαουν παντοΰ καί νά
  «πλασάρουν» τάς σταφυ-
  λάς μας είς όλας τάς άγοράς
  Δυστυχώς όμως, οί σταφυ-
  λέμποροί μας έζημιώθηοαν
  καί πάλιν. Ό άνριος συνα-
  γωνισμός άφ' ενός των άλ·
  Κυβέρνησις ότι εφέτος ή άμ-
  πελουργία μας υπέστη ζημί
  άς λόγω τής μικράς παραγω-
  γής. Καί μόνον εάν πωλη-
  θοΰν είς καλάς τιμάς αί στα-
  φυλαί θά καλυφθή μέρος
  των ζημιών αυτών καί δέν
  θά δοκιμάσουν οί παραγω-
  γοί' τάς συνεπείας καί τα
  δεινά νέας κρίσεως.
  σημειωματα
  Πεταχτά
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Ξένος έπισκέπτης τής πόλε¬
  ώς μας, άνθρωπος κοσμογυ-
  ρισμένος πού άρέσκεται
  μελετά τις
  κοινωνικής
  νά
  έκδηλώσεις τής
  ζωής των διαφό¬
  ρων λαών καί ταξιδεύει
  συνεχώς άπό πόλι σέ πόλι
  καί άπό χώρα σέ χώρα, μδς
  έ'λεγε προχθές σέ ενα φιλι¬
  κόν δμιλο:
  —Φίλοι μου έχω γυρίσε
  σχεδόν δλο τόν κόσμο. Καί ε-
  χω γνορρίσει πολλές χώρ
  καί λαόύς. Καί φυσικά έ'χω
  μελετήσει δσο πού έπιτρέπουν
  οί δυνάμεις μου, τα ήθη, τα
  έθιμά τους, τίς συνήθειές τους
  τίς έκδηλώσεις γενικά τής
  κοινωνικής τους ζωής. Πι
  στέψετέ με δμως δτι ό μό
  νος τόπος στόν οποίον συ¬
  νήντησα τίς πιό μεγάλες κα
  κτυπητές άντιθέσεις είναι ό ί
  δικός σας. Αύτό τό Κάστρο
  σας μοΰ είναι αί'νιγμα ά
  νεξήγητο! Παραπονεΐσθε δτι
  σδς έφαγεν ή κρίσις. Καί δ
  μως παρουσιάζεται είς τα
  κέντρα σας τόση κίνησις,
  ση δέν εχει καμμιά αλλη έ
  παρχιακή πόλις τής Έλλά
  δος. Συγχρόνως τό Ήράκλειο
  είναι έ'να μωσαϊκό ρυθμώ
  καί είκόνων.
  Στούς δρόμους σας κυκλο
  φοροΰν έκπρόσωποι δλων τώ
  φυλών τού Ίσραήλ. Έχετ
  κΐνησι κοσμοπολιτική. Καί δ
  μως διατηρεϊτε ταύτοχρόνω-
  μνημόσυνον.
  Ό άείμνηστος Έθνάρχης
  ΕΛΕΥΘ. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  τοθ όποίου τέλει αυριον είς Άκρωτήρι οίκογενειακόν
  μνημόσυνον ή Κα "Ελενα Βενιζέλου επί τούτω αφιχθείσα
  πρό ΙΟημέρου έξ Εύρώπης.
  τν άνυπόφορο, καταθλιπτι-
  ν έπαρχιωτισμό. Χιλιάδες
  ώμορψες γυναΐκες, ζωντανά
  λουλούδια τοθ τόπου σας, κυ¬
  κλοφορούν όλημερίς άνάμε-
  σά σας. Κι' δμως άρκεϊ νά
  μπή μιά ξένη είς Μνα κέντρο
  ή νά εμφανισθή στό δρόμο,
  διά νά γίνουν δλων σας τα
  βλέμματα πΰρινα βέλη πού
  στρέφονται κατεπάνω της
  καί νά συντελεσθή άληθινή
  έπανάστασις έντός σας. Έ-
  πειτα οί Ήρακλειώτισσες εί¬
  ναι ετοιμες νά μιμηθοθν ά¬
  κόμη καί την πλέον έξωφρενι-
  κή μόδα. Καί δμως χαλάει
  ό κόσμος άπό κουτσομπολιό
  μόλις μιά ξένη σημειώση κα-
  ποια τολμηρήν έμφάνισι. Τό
  σπουδαιότερο δμως είναι του¬
  το: έχετε τόση κίνησι, τόση
  ζωή, σάς έπισκέπτονται τό-
  σες χιλιάδες ξένων, τό καλο-
  καΐρι ιδίως, καί δμως δέν ε-
  χετε έ'να κέντρο θερινό, πα-
  ραθαλάσσιο, μέ μουσική, μέ
  πίστα χοροθ, μέ κήπο, μέ δρο-
  σιά, δπου νά βρίσκουν άνεσι
  καί εύχάριστη διαμονή οί ξέ-
  νοι καί δπου νά διασκεδά-
  ζετε σεΐς οί ϊδιοι την άνία
  σας.Είναι δέ άπορίας άξιο πώς
  δέν μαραίνεται άπό πλήξη
  δλος αύτάς ό κόσμος καί πώς
  τα καταφέρνει ν' άνθή- τό
  γέλιο τής χαρδς καί νά ά-
  στράφτΓ) ή εϋθυμία στά πρό-
  σωπά τού δταν ίδρωκοπδ άπ'
  τό στρίμωγμα στά κέντρα ή
  λαχανιάζει άπ' τό πήγαινε-
  έ'λα, ώρες όλόκληρες. Μά πέ-
  στε μου παρακαλώ πώς συν-
  ταυτίζονται δλες αύτές οί άν¬
  τιθέσεις, πού δέν άποτελοθν
  βεβαίως άρμονία καί πώς μπο-
  ρεΐ νά εξηγήση κανεΐς όλον
  αυτόν τόν κυκεώνα τής κοι¬
  νωνικής ζωής σας;...
  Νά είποθμεν δτι οί παρατη-
  ρήσεις αύτές ή"ταν πολύ αΰστη-
  ρές; Βεβαία δχι. Άλλά δέν
  είναι δμως καί αί'νιγμα καί
  μάλιστα άνεξήγητο ή ζωή τοθ
  Ηρακλείου. Απλώς ή πόλις
  μας περνδΓ μιά μεταβατική
  περίοδο, πού τίποτε δέν βρί-
  σκεται στή θέσι τού, τίποτε
  δέν είναι κατασταλαγμένο.
  Όλα είναι έν τώ γίγνεσθαι.
  Καί είναι άνάγκη νά έπισπεύ-
  σωμε την διαμόρφωσίν των.
  Καί πρό παντός πρέπει νά έ-
  πιδιώξωμε την ταχτοποίησι,
  τή μορφοποίησι τής κοινωνικής
  ζωής μας, άν θέλωμε νά δη-
  μιουργήσωμε πολιτισμό. Γιατί
  πολιτισμός, σημαίνει τάξις,ση-
  μαίνει ρυθμός άλλά καί χαρά
  στή ζωή. Μ.—
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΝΟΙΚΟΚΥΡΩΣΥΝΗ
  ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
  Μαζύ μέ τό πνεΰμα τής άποτα-
  μιεύσεως πού έμπνέει τόν κοσμά¬
  κην, είνε άναπόσπατον αυτή την
  :ποχή καί τό πνεΰμα τής έποι-
  /.ίσεως —αν ό όρισμος θεοιρήται
  άκριβής. Μικραί μεγάλοι, ιδίως
  μικραί καί μικρές, θέλουν έν και¬
  ρώ νά Ιχουν σπίτι. Τό «σπιτάκι
  ή καλυβοσπιτάκι» τής γνωστή;
  αριιμίας, είνε είς ημερησίαν
  όιάταξΐν. Διότι κάτι τέτοιο τΑ-
  νε νά άποκτήσουν... Τούς ένβιαφέ-
  ρει όπωσδήπτε ό τίτλος τοΰ Εδιο-
  κτήτου, τούς άρκεΐ δμως ό γωροζ
  ολίγων μέτρων.
  "Ετσι σέ πολλά σΛ;μεία των
  περιχώρων τοΰ Ηρακλείου τα
  οικόπεδχ των πίντε ή δέκα τ.ψ
  χεων άγοράζονται συνήθως μέ
  συγκατάβασιν άφ' ενός καί με
  προπληρωμήν άφ' ετέρου. Μετά
  τό οικόπεδον, τό σπίτι είνε ζή¬
  τημα ολίγων μηνών.
  —Ό Ελληνικάς λαός άρχ/.σε
  νά γίνεται νοικοκύρης τώρα καί
  κάμποσα χρόνια...
  Αύτό ακούεται παντοΰ. Είνε δέ
  ■/.αί άκριβές καί εύχάριστο. Μπο-
  ρεΐ νά πή κανε'.ς ότι προέρχεται
  κατ' ευθείαν άπό την εθνικήν πα¬
  ράδοσιν. Ή νοιν.οκυρωσύνη είνε
  άρετή Έλληνική. Καί δχι άρετή
  απλώς... Στό πλαίσιό της άνα-
  πτύσσεται καί ή τόσο ένδιαφέ-
  ρουσα κα'ι άντιπροσωπευτική λαϊ-
  κή τέχνη. Πάρετε ενα ^ρο τα
  χωρία μαί. Στά σπίτιά τους, πού
  είναι Ιργα συνήθως των χειρών
  των ένοίκων, άνακαλύπτετε τίς πε-
  περισσότερες φορές, ϊχνη ρυθ-
  μών καί ρυθμών. Μιλεΐ έδώ τόσον
  ή χέχνη δσον καί ή ίστορία.Άφή-
  νω δτι είς πολλά μίργι τής, Ελλά¬
  δος ύπάρχει τό άτόφί'ο, εξωτερι¬
  κώς καί εσωτερικώς τοπικό σπίτι
  —σπίτι δημιουργημένο και αύτό
  άπό τίς «φοβερές» οίκονομίες δσο
  καί τό κληρονομικό γοΰστο των
  κατοίκων.
  Γύρω λοιπόν άπό τό σπιτάκι
  τοθ Ήρακλειώτη βιοπαλαιστή
  δέν είναι δυνατόν παρά νά ά-
  πλωθή στοργικά τό μάτι τοΰ οιερ-
  χομένου. Άλλως τε μέ τό σπί¬
  τι αύτό δέν πλουτίζεται μέ οικο¬
  νομικόν κΰρος άλλά καί... φαν¬
  τασίαν ό πτωχός Εδιοκτήτης. Δή-
  μιουργεϊται ή άρχή ενός συνοι-
  κισμοΰ πού θά προβάλλι^ μιά
  μερά μεσ' άπό πρασινάδες καί
  ώραίους ζρομία-κοΐ)^. Τό σπιτάκι
  Ιτσι άργότερα θά ζητήση καί
  νερά καί ηλεκτρικόν φώς... Καί
  τό γενικό πνεΰμα τής νοικοκυ-
  ρωσύνης θά επαναληφθή ϊσως
  είς μίαν καθαρώς τοπική εκφανσί
  τού, άπό τίς ώραιότερες.
  • *
  Άπρόσκλητος συζητητής ήλθεν
  έδώ Ινα άπόγευμα ή πολεοδο-
  μική. Ό Ικπρόσωπός της, Ινας
  αίσθητικός Έρακλειώτης έτοπο-
  θέτησε ώς εξής τα πράγματα:
  —Καλά τό απιτάκι τοΰ συμ-
  πολίτη θά γόντβ. Άλλ' επί τή βά¬
  σει ποίου σχεδίου έμπειροτέχνου;
  Έξ άλλου θά τηρηθή έδώ 2νας
  Ήράκλεια
  Ή Μεσσαρά.
  "Ανεμος πραγματικής προ-
  όδου καί άληθινής άναδημι-
  ουργίας πνέει εσχάτως είς την
  Μεσσαρδν, οί Μοΐρες, ή Πόμ-
  πηα, οί Βόρροι, τό Τυμπάκι, ή
  Σίββα, τα Πιτσίδια, ό Πλάτα-
  νος ό Άμπελοθζος, οί Στά-
  βιες, τα Β. Άνώγεια, ό Πυρ¬
  γος καί ό Χάρακας, δλα έν
  γένει τα χωρία, μικρά καί με-
  γάλα, παρουσιάζουν μίαν ση¬
  μαντικήν πρόοδον μίαν αξιέ¬
  παινον τάσιν έκπολιτισμοΰ.
  Παντοΰ κατασκευάζονται έ'ργα
  κοινοτικά, παντοΰ ή γεωργία
  προοδεύει. Εσχάτως ήρχισε
  ν' άναπτΰσσεται καί ή συνεται
  ριστική ίδέα. "Ετσι ή Μεσσα-
  ρδ ευρίσκει τόν δρόμον πού
  θά τής φέρη την ευτυχίαν μί¬
  αν ημέραν. Έφόσον μάλιστα
  θά έχη καί την ενίσχυσιν τοθ
  Κράτους, ό τόπος αϋτός πού
  εχει την θεϊκήν εύλογίαν, θ'
  αποβή σύντομα πραγματική
  γή τής έπαγγελίας.
  Ενας χάρτης.
  Ή έταιρία χημικών προϊόν¬
  των καί λιπασμάτων κατήρτι¬
  σε καί έξετύπωσεν είς θαυμά¬
  σιον όμολογουμένως έ'γχρω-
  μον έκδοσιν, τόν πρώτον έδα-
  φολογικόν χάρτην τής Κρή¬
  της. Πρόκειται περί έργου με¬
  γίστης -αημασΐαζ καί δνΐως
  έξαιρετικής άξίας άπό πάσης
  απόψεως. Διότι ό χάρτης αύ-
  τός πρόκειται ν' αποβή ό θε-
  τικώτερος καί ό ώφελιμώτερος
  σύμβουλος είς τάς νέας επι¬
  στημονικάς κατευθύνσεις των
  καλλιεργειών μας. Καί άπό
  τής απόψεως αυτής άξΐζει κά¬
  θε έξάρσεως. Άς σημειωθή δ¬
  τι είναι ό πρώτος έδαφολογι-
  κός χάρτης Έλληνικής περι¬
  φερείας διά την έκπόνησιν τού
  όποίου έδαπανήθησαν έκατον-
  τάδες χιλιάδων δραχμών.
  ρυθμός στήν κατ' αρχήν γραφική
  έπέκτασι τής πόλεως, άν υποθέσω-
  με δτι τό σπίτι θά γενή διπλό ή
  τριπλό;
  Ιδού πράγματι τό μέγα Ιρώ-
  τϊ/μα. 'Ωστόσο καί τό έρώτημα
  ζηϋτο Ιχει τεθή άπό πολλοΰ ε¬
  νώπιον των αρμοδίων άρχόντων
  μέ την φιλοπόλιοα πρόθεσιν. Δέν
  άπομένει συνεπώς παρά νά λάβη
  σάρκα καί δστά εγκαίρως ή πρό¬
  θεσις αυτή.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ό Γολγοθάς μιάς καρδίας
  4·ον
  = = ΕΑΕ3ΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελανχολικής
  αύτοκρατείρας.
  Στίς κρίσιμες αύτές στιγμές ή
  άρχιδούκισσα άτενίζει στόν μεγα-
  λείτερο υίό της, τόν Φραγκϊσκο:
  "Ιωσήφ. Το ξανθό τού κεφάλι τής
  θύμιζε τό ήλιο πού προβάλλει έ¬
  ξαφνα διαλύοντας τα σύννεφα,
  ΰστερα άπό την καταιγΐδα. Στή
  μοναξιά της ή φιλόδοξος μητέρα
  εκανε τολμηρά δνειρα γιά τόν υϊ¬
  όν της. ΪΙόσο θά ταίριαζε στό
  ξανθό τού κεφάλι τό στέμμα τής
  αΰτοκρατορίας.
  Ήταν βεβαία βαρύ αύτό τό
  στέμμα καί ή άρχιδούκισσα τό
  ήξευρε πώς θά ήρχοντο στιγμαί
  πού γύρω άπό τό κεφάλι τοΰ υί-
  οΰ της τό στέμμα θά εσχημάτιζεν
  Ινα άκάνθινο στέφανο. Άλλά χω-
  ρίς τόν πόνο καί τό μαρτύριο
  είνε αδύνατον νά συντελεσθοΰν είς
  αυτόν τόν πλανήτην οί μεγάλοι
  προορισμοί.
  Έξ άλλου τα δνειρα πού Ικα-
  μεν ή φιλόδοξος μητέρα γιά τόν
  υϊόν της Εσοδυναμοΰσαν γι' αυτήν
  μέ την μεγαλείτερη θυσία. Στό
  στέμμα είχε δικαιώματα ή Ιδία.
  Πόσον καιρόν άκόμη θά μποροΰ-
  σε νά κρατηθή είς τόν θρόνον τής
  Αυστρίας ό άβουλος, ό άνίσχυ-
  ρος αύτοκράτωρ Φερδινάνδος; Α£
  κρίσιμοι περιστάσεις τόν άπέ-
  κρουαν. Ή γοργή εξέλιξις των
  γεγονότων τάν κατεδίκαζεν. Ή
  άρχιδούκισσα τόν περιφρονοΰσε.
  Μπορεϊ νά ήταν γυναΐκα, άλλ' αυ¬
  τή τούλάχιστο είχε ισχυρόν χα-
  ρακτήρα. Καταλάβαινε πώς αί έ-
  ξαιρετικαί περιστάσεις ζητοθσαν
  ίνα δαμαστή. Βίαιοι άνεμοι
  I-
  πνεαν εις την αύτοκρατορίαν καί |
  θά παρέσυραν δλα τα κάρφη τοϋ
  &γβρου. Πρώτον μεταξύ αυτών
  τόν άβουλον, τόν πνευματικώς α¬
  νάπηρον αύτοκράτορα. Τότε ό
  δρόμος πρός τόν θρόνον θά διη-
  ^οίχεζο πρός τόν σύζυγον της
  καί άναγκαστικώς πρός αυτήν.
  Άλλ' ή άρχιδούκισσα ήταν μιά
  δυνατή γυναΐκα πού ήξευρε τί ή-
  θελε. Ό σύζυγός της άρχιδούξ
  Φραγκΐσκος Κάρολος ήταν τίμιος
  καί καλοπροαίρετος άνθρωπος,
  άλλ' ασθενούς χαρακτήρος καί
  δέν τής ενέπνεεν ιδιαιτέραν εμ¬
  πιστοσύνην. Έχρειάζετο εις αύ¬
  την τή γυναΐκα έξαιρετική δύ¬
  ναμις ψυχής γιά νά παραιτηθή
  των επί τοΰ θρόνου δικαιωμάτων
  της, πρίν τα αποκτήση. Ή αο-
  τοκρατορία, τό μέλλον τής δυνα-
  στείας έχρειάζετο Ενα αύτοκράχο-
  ρα, δχι 2να άνδρείκελλον. Ε¬
  νόμισεν δτι τούς τόν Ιδιδεν, άν
  παραμερίζουσα τόν σύζυγον της
  καί τόν εαυτόν της, οιήνοιγεν είς
  τόν υϊόν της τόν δρόμον πρός τόν
  θρόνον. Είς αυτόν είχεν εμπιστο¬
  σύνην. Πρώτον γιατί ήταν σάρξ
  έκ τής σαρκός της καί ΰστερα ό
  υιός της ήταν νέος. Άναγκαστι
  κώς θά υφίστατο την έπιρροή'
  της. θά ποδηγετοθαε τα πρωτα
  τού βήματα ώς αύτοκράτορος ό¬
  πως τόν είχε μάθη νά κάμνη
  τα πρώτά τού βήματα εις τόν κό¬
  σμον ώς παιδί. Ή άρχιδούκισσα
  είχεν εμπιστοσύνην είς τόν υϊόν
  της, γιατί ήταν άποφασισμένη πί-
  σω τού νά σταθή αυτή. Καί εί¬
  χεν εμπιστοσύνην είς τόν εαυτόν
  της.
  Μέσα είς τάς φιλοδοξία; αύτάς,
  μέσα είς τα τολμηρά καί μεγαλε-
  πήβολα αύτά σχέδια. τί θέσιν
  μποροΰσε νά καταλάβη είς την
  προσοχήν τής άρχιδουκίσσης τό
  είούλλιον τοΰ νεωτέρου υίοΰ της
  μέ την μικράν τού Ιξαδέλφην;
  Μόλις την είχεν άξιώση τής τζρο-
  σοχής της την μικράν άνεψιά. Αύ¬
  τό τώρα Ιλειπε! Σάν νά μή ευρί¬
  σκοντο ξεσπιτωμένοι καί έξόρι-
  στοι καί σάν νά μή είχαν σοβαρώ-
  τερες μέριμνες νά τούς άπασχο-
  λοΰν! Έξ άλλου καί άν άκόμη
  ή άρχιδούκισσα έβαζε μέ τόν νοΰ
  της ποία θά ήμποροΰσε νά είνε ή
  προνομιοΰχος κόρη πού θά Ιτοπο-
  θετεΐτο παρά τό πλευρόν τοθ
  υίοϋ της—τα σχέδια αύτά τα εκα-
  νε μόνον γιά τόν μεγάλον της υϊ¬
  όν τόν Φραγκίσκον Ιωσήφ καί
  δχι γιά τόν έρωτάληπτον νεώ¬
  τερον. (Συνεχίζεται
  είς την 2αν σελίδανί
  ΜΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμερον ή Γερ-
  μανικής παραγωγής όμιλοϋσα
  Έλληνική ταινια: «έρως είς την
  Βοσνίαν>.
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον:
  σμένες άλυσσίδες-.
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναΐκα τού θρύλου
  η
  ■εεειιιεεΐιεεεεεεεει
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ή Γερμανικής παραγωγής
  ομιλοΰβα Έλληνική ται-
  νία:
  ΕΙΣ
  Τ1ΙΟ1ΙΑΝ
  Πρωταγωνιβτοΰν;
  Μπργκίτε Χόρνεϋ
  καί
  Βϊλλυ Αΐχμττερτκερ
  Τραγουδια τού ζεύγους:
  'Επιτροπάκη
  Μουσικι'ι:
  Σπάθη—Λάβδα
  ΣΗΜ. 'Η διεύθυνσις τού
  κινηματοθεάτρου λαμβάνει
  την τιμήν νά γνωρίστ) είς
  τού; φίλου; θεατάς ότι τό
  έργον όπερ θά προβληθρ δέν
  είνε ελληνικόν καί δεν άν-
  ταποκρίνεται πρός τα έλληνι
  κά έθιμα καί τα; ελληνικάς
  παραδόοεις.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΆΑ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ΐατρός Εΰαγγελισμοΰ
  σπουδάσας έττΐ πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχετσι έν τω νέω
  ιατρείω τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έ'ναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τής όδοθ Καγιαμτιή.
  Ώραι έτασκέψεων 9-12 4-6.
  Ο ΠΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης :

  ΕίδικευθεΙς έν Γερμανία είς ·
  τα νοσήματα τοΰ στομαχου ^
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται ■
  τούς πάσχοντος έκτοΰπεπτι- "
  κου συστήματος έν τφ ιατρείω "
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς ■
  Καμάρες. ·
  Άριθμ τηλ. 7 92 Γ
  (Συνέχ'εια έκ τής 1ης σελίδος)
  Ποία θά ήταν ή σύντροφος τοΰ
  πρεσβυτέρου της υΕοΰ είς τόν δρό¬
  μον πρός τόν θρόνον; Γιά τόν με¬
  γάλον αυτόν ρόλον ή Σίσσι ποΰ ή¬
  ταν άκόμη ίνα παιδί, οΰτε υπε¬
  λογίζετο. Έξ άλλου 2λα αύτά ή¬
  σαν πρόωρα. Έκείνο πού προεϊ-
  χεν ήταν ή εξέλιξις τής καταστά¬
  σεως.
  Κ' έξαφνα, την 2 Δεκεμβριού
  τοΰ 1848 επήλθε τό μεγαλο γε-
  γονός πού ή φιλόδοξος μητέρα
  τόσον καιρόν έπερίμενε. "Εγινεν
  δ,τι προέβλεπε καί 8,τι ηϋχετο.
  Την 2 Δεκεμβριού 1848 παρητή¬
  θη ό Αΰτοκράτοιρ Φερδινάνδος.
  Εις τόν θρόνον τής Αυστρίας ά¬
  νήρχετο ό υΕός τής άρχιοουκίσ-
  σης πού ολίγους μήνας πρίν, την
  1Η Αύγούστου τοΰ ίοίου ετους εί¬
  χεν ενηλικιωθή. Ό Φραγκίσκος
  Ιωσήφ άνήρχετο εις τόν ^ρ6'^ον
  είς ηλικίαν 18 έτών. Έκεί κάτω
  είς την Βαυαρίαν ήκουσε καί ή
  μικρά έξαδέλφη Σίσσι την είδησιν
  τής αναρρήσεως τοΰ μεγαλειτέ-
  ρου έξαδέλφου της. "Ολοι, καί
  οί μεγάλοι, άνέφεραν έξαφνα τό
  ίνομά τού μέ σεβασμόν. Ήταν
  ό αύτοκράτωρ. Ή διαφορά τής
  ήλικίας πού τούς χώριζεν, έκα-
  νε πάντοτε την μικράν πριγκή-
  πισσαν νά αίσθάνεται είς από¬
  στασιν τόν πρωτότοκον υϊόν τής
  θείας της, τής άρχιδουκίσσης
  Σοφίας. Τώρα ποΰ τόν ήκουεν
  αύτοκράτορα, τόν ησθάνετο άκό-
  μα πϊ'.δ μαν.ρυά της. Τόν Ισέ|3ε-
  το καί τόν έφοβείτο. Μέχρι τοΰ
  Μονάχου έφθανεν ή ήχώ των
  δραματικών γεγονότων πού διε-
  δραματίζοντο άκόμη εις την αύ-
  τοκρατορίαν. Έφθασεν ή είδησις
  δτι είς την Ούγγαρίαν είχαν του-
  φεκισθή έν ονόματι τοΰ νεου αύ-
  τοκράτορος, οέκα τρείς στρατη-
  γοί ποΰ είχαν λάβη ένεργόν μέ-
  ρος εί; -ήν επανάστασιν. Είχε
  φθάση ή είδησις περϊ τής θανα-
  τικής καταδίκης καί αύτοΰ τοΰ
  οιατελέσαντος πρωθυπουργοΰ τής
  άποσχιθείσης Ουγγαρίας κόμη-
  τος Υουδοβίκου Μπατιάνι. 'Η-
  ταν παράδοξον γιά Ινα κοριτσά-
  κι τής ήλικίας της, δτι άκούου-
  σα ν' άναιιιγνύεται είς δλας αύ¬
  τάς τάς φοβεράς είδήσεις τό δ¬
  νομα τοΰ έξαδέλφου της, ή μι¬
  κρά πριγκή-ισσα Σίσσι τόν έφαν-
  τάζετο σχεδάν ώς τουφεκίζοντα
  μέ τό ΐδιο τού τα χέρι τούς δε-
  κατρείς στρατηγοΰς καί τόν πρω¬
  θυπουργόν; Την πρώτην
  πού ήκουσε δλα αύτά δέν μπό-
  ρεσε νά κλείση μάτι την νύκτα.
  Κα'. ό φόβος της πρός τόν μεγά¬
  λον έξάδελφον ποΰ είχε γίνη αύ-
  ■/.ρχτΐύρ ηΰξανε
  'Η άλήθεια δμως είνε πώς πί-
  σω άπό τόν νεαρόν αύτοκράτο-
  ρα ίστατο ή μητέρα τού. Είς την
  ένεργητικήν καταστολήν τής έ-
  παναστάσεως άνεγνωρίζετο ο θε-
  ληματικός, ό άκαμπτος χαρα-
  κτήρ της, ή σιδηρα της πυγμή
  Ό νεοπαγής %ρδ^ος τοΰ υίοΰ της
  έπρεπε νά στερεωθή, έστοο καί
  άν ή έπανάστασις έπνίγετο μέσα
  είς τό αίμα.
  (συνεχίζεται
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
  Ό Στρατηγός κ. Αλεξάκης ένοι
  κιάζει την πλησίον τής Άγροτικής
  Τραπέζης ευρισκομένην οικίαν
  τού. ΤΩρα επισκέψεως 4—6 μ. μ.
  ■■■ ■■■εΐΒββΒ»ΐι»Β·ΒΒεΐΒειειπ
  ΛΥΚΕΙΟΝ ΌΚΟΡΑΗΣ,,
  Ι. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
  1. Έξατάξιον Γυμνάσιον καί μικρόν πληρες:
  |Εΐς την Α' τάξιν τού θ« εΐσαχθώσιν εφέτος, όπως
  καί κατά τό επόμενον 'έτος, άπβφοιτοι τής Στ' τά-
  ξβως των Δημοτικήν Σχολείων].
  2. Όκτατάξιον Γυμνάσιον Αρρενων καί ©ηλέων
  χωριστά. (Εφέτος θά λειτουργήση ή Α' τάξις είς
  την οποίαν θά είσαχθώσι μαθηταί Εχοντες ενδει¬
  κτικόν δ' τάξεως τοϋ Δημοτικοϋ Σχολείου).
  3. Πληρες έξατάξιον Δημοτικόν Σχολείον.
  4. Νηπιαγωγεΐον.
  5. Οίκογενειακόν ©ίκοτρβφεϊον. ό Διβυβυν-
  τής τούΛυκείβυ κ. Έμμ. Λ. Πετράκΐς μετά
  τής οικογενείας τού, κατοικεΐ καί όιαιτάται μετά
  των οίκοτρόφων.
  Άπό τού έτου; τούτου θά λϊΐτουργήση έν τώ Οίκο-
  τροφείω τοϋ Λυκείου ιδιαίτερον τμημα θηλέων υπό
  την άμεσον εποπτείαν τής κ. Μαρΐ Πετράκι.
  Ετδικός Καβηγητής, διαμένωνέν τω ΟΊκοτροφείω ΰπο-
  βοηθεϊ τα παιδία είς την μελέτην καί τα έπιβλέπει κατα
  τάς έξόδους των έκ τοΰ Σχολείου.
  Ξέναι γλώσσαι. Έκτός τής Γαλλικής οί μαθηταί
  δύνανται νά διδαχθώσι καί Άγγλικά καί Γερμανικά.
  Μόρφωσις άρτία Χριστιανική—Έλληνική, ούμ-
  φωνος μέ τάς έθνικάς μας παραδόσεις καί την ύπερτρΐ-
  ακονταετή δράσιν τοΰ Λυκείου.
  Διά την ψυχαγωγίαν των μαθητών καί ιδιαιτέρως
  των Οίκοτρόφων σχολικός κινηματογράφος καί ρα-
  διόφωνον.
  Σύμφωνα μέ τόν Α. Ν. τόν ρυθμίζοντα τάς έξετάσβις
  των τβλειοφθϊτων είς τα ίδιωτικά σχολεϊα:
  Τα άπολυτήρια τού Γυμνασίου τού Λυκείου
  είναι Ισότιμα πρός τα των Γυμνασίων.
  Εγγραφαί ήρχισαν. Πληροφορίαι καθ' εκάστην έν τω
  Γραφείω τοΰ Λυκείου. Τηλέφωνον 504.
  !■■■■■■■■■
  Ή Ζωή ποΰ περνςί
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Γιά νά άφήσετε καλάς άναμνήσεις
  τώρα ποθ μάς άποχαιρετά τό καλοκαΐρι
  Σεβασθήτε τάς προλήψεις
  Νέες γυναΐκες, ντυμένες μέ ττο-
  λΰ κοντά φορέματα, πόδια καί
  κνήμες γυμνές μέσ" τα σαντάλια.
  σκεφθήτε καλά δτι ή άκροθαλασ-
  σιά ή τό χω;ιένο μές τό πράσινο
  χωριό δέν είνε ίδική σας κατά¬
  κτησις. "Εάν μτΐορούσοίτε ν' άνα-
  μετρήσετε τό βάθος τοΰ βλέμ-
  ματος ποΰ ρίχνει ή χωρική στή
  γύμνια σας, θά άιιφιβαλλατε ίσως
  γιά τούς εαυτούς σας: Αϋτό τό
  βλέαμα σας κρίνει οχι επί τί)
  βάσει των προλήψεων άλλά έπ'ι
  τη βάσει των αίσθημάτων τα ό-
  ιτοΐα, τΐαρά τόν μοντερνισμό σας,
  βρίσκονται κρυμμένα σέ κάθε γυ-
  ναικεία καρδιά.
  Αυτή ή άπλή χωρική, δέν μπο-
  ρεΐ νά καταλάβη δτι ή μητέρα ή
  ό άνδρας σας σας. έττιτρεττουν
  νά έκτίθεσθε κατ' αϋτό τόν τρό-
  πο. Προσκρούετε στήν αίδώ της,
  ή όττοία μυστικά συνέοεεν επί πο-
  λύ δλες τίς γυναϊκες τοϋ κόσμου.
  "Οταν έττιδεικνΰετε ττερισσότερο
  τοΰ δέοντος τα πόδια σας, είνε
  σάν νά την προδίδετε: ζήλεια, θά
  οκεφθήτε, θά ήθελε πολϋ πιθα¬
  νόν νά. κάνΓ) δπως εμείς .Όχι. Άλ¬
  λά έκείνη διετήρησε την τΐαράδο-
  σι τής πρώτης γυναίκας: τής κρυ-
  μένης.
  Λατρεύω τόν καθαρό άέρα,
  τα σπόρ, τα πρακτικά φορέματα
  Αντιλαμβάνωμαι την χρησιμότητά
  των διά την υγείαν. Δίδουν άξία
  στό νέο καί καλοφτιαγμένο κορμί.
  Εάν βρίσκεσθε σέ άκροθαλασσιά
  ποΰ δέν ύπάρχει έκεϊνος στοΰ ό-
  ποίου την αΐδώ θά προσκρούσε-
  τε δέν σκέπτομαι νά σδς κατα-
  κρίνω. 'Υπάρχουν καταφύγια δπου
  ή μόδα τού γυμνού δέν φοβδσθ»
  νά σκανδαλίση κα,νένα.
  Άλλά πηγαίνοντας ο' ίνα χω¬
  ρία μέ τό πολύ έλαφρό φορεαα
  τάκι τής πλάζ, θά προκαλέσετε
  τή δυσαρέσκεια των άφελδν γι>-
  ναικών ιΐού Θ3ναι καθισμένες στό
  κατώφλι των γραφικών σπιτιών
  τους. Γιατΐ νά τίς σκανδαλίσετε;
  Μιά σεμνότερη φουστίτσα θά σδς
  προστατεύση άπό την δυσαρέ
  σκεια αυτών των συμπαθών έ'
  τούτοις ΰπάρξεων
  Σκεφθήτε τα δλα αύτά. Προ-
  σπαθήστε νά μή τίς σκανδαλίζε
  τε. Αύτό δημιουργεΐ γύρω σα
  μιά δυσάρεστη άτμόσφαιρα γιά
  την όποία, γυναΐκα προικισαένη
  μέ εύαισθησία δέν μπορεΐ ν' άδια-
  φορήση
  Εάν έπιθυμήτε νά πλησιάσετε
  τούς απλούς αϋτούς άνθρώπους
  πού όέν άφησαν ποτέ τόν τό
  πο τους, εάν έκτιματε την ώμορ
  φιά τής υπάρξεώς των, εάν θέλη
  σετε νά γευθήτε την ποίησι τω
  ένασχολιών των, ν* άπολαύσετε
  τό ίδιαίτερο άξάν τους είνε άπα
  ραίτητο νά σδς μεταχειρισθοθν
  σάν φίλους. Δέν θά έπιτύχετε την
  έμπιστοσύνη των εάν καμμιά φο
  ρά έθίξατε τή συστολή των.
  Γίνετε λοιπόν καταληπτές κα
  μείνετε λογικές στήν κοκκεταρία
  σας. Άποφύγετε νά συντρίψετε
  κάτω άπό τα φίνα σανδάλιά σας
  τίς εΰγενεΐς προλήψεις πού μια
  μακρά παράδοσις έκαμε ν' άνθί
  σουν είς τα χωρία μας.
  ή Ντιοτεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 4.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) Μάς άπασχολεΐ την νύκτα
  άλλ' όχι σπανίοίς καΐ την ήμέρα
  (καθαρ).
  2) Κ Ε; μεγάλον βαθμόν.
  ;5) Συχνά αποτελεί την τελευ¬
  ταίαν λέξιν είς κάθε αίτησιν—"0-
  νομα διασήμων Άγγλων πολιτι¬
  κών καί ρητόρων.
  4) Πρωτεύουσα δορζίο» κράτους
  τής Εύρώπης.
  5) Φυτικόν προιόν μεγάλης βι-
  ομηχανικής χρήσεως—δνομα δια-
  σήμου εύνοουμένης Γάλλου βασι¬
  λέως.
  0) ΑΖ. —Μονάς μετρήσεωςάγρο-
  τικών έκτάσεων—Μόριον βεβαιω-
  τικόν (άρχ).
  7) Σύνδεσμος.—Μόριονδεικτικόν
  (δημοτ.)—Γράμμα έλληνικοΰ άλ-
  φαβήτου.
  8) Περίφημον διά την πολιορ-
  κίαν τού.—"Ο,τι σοφόν ή μή ελέ¬
  χθη καί είναι είς κοινήν χρήσιν
  9) Ίδανική άμοιβή.
  10) ΙΙερίφημος διά την υπομο¬
  νήν τού.—Μάρκα αύτοκινήτων.
  11) Άθλητής ωρισμένου άγω-
  νίσματος (κλητ).
  12) Αόφος τής Ίερουσαλήμ, Ιφ'
  ού ό ναός τοΰ Σολομώντος.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Άναμένεται πλουσία ή συγ-
  κομιδή τού.
  2) Τό ε'ν των κυρίων προσώπων
  (γυναικείον) γαλλικοΰ μεσαιωνι-
  κοΰ θρύλου άποτελέσαντος καί έρ¬
  γον τοΰ Βάγνερ (2πως προφέρε-
  ται γαλλιστί).
  ',)) Ίσπανικός τίτλος εύγενείας.
  Λύσις προχθεσινόν
  ύπ' άρ.2 σταυρολέξου
  —Τελευταία έπίκλησις τοΰ Ίησοΰ
  Χριστοΰ επί τοΰ σταυροΰ.
  4) Κορσικανικόν όνομα.
  5) Όπός φυτικός κατ' εξοχήν
  ναρκωτικός—Πλωτός ποταμός τής
  Ρωσσίας.
  6) Μόριον εύκτικόν (δημοτ.)—
  Σύνδεσμος ύποθετικός—Κινεζικόν
  νόμισμα καί μονάς μ,ήκους, επι¬
  φανείας καί [ϊάρους.
  7) Σύνδεσμος ύποθετικός—Αί-
  γυπτιακή θεότης προσωποποιοΰσα
  τόν "Ηλιον—"Αρθρον (όοτ).
  8) Άκαθαρσία (αίτ)—Ράλλος
  ίστορικός συγγραφεύς τοΰ βίου τοΰ
  Ίησοΰ.
  9) Ένθουσιώδες έπιφώνημα.
  10) Αί δύο κυρίαι λέξει; πολε-
  μικοΰ άποχαιρετισμοΰ των Αακε-
  θαιμονίων γυναικών.
  11) Τό βρεγμένον καί μή στε-
  γνώσαν (δημοτ).
  12) Εύγενές άέριον άλλά -/.αί
  νέον την ηλικίαν.
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ..ΓΑΛΛΙΑ"
  Είνε τό έντευκτήριον δλων των Ηρακλειωτών ποθ με-
  ταβαΐνουν είς Αθήνας.
  Άπό τού θρόνον
  είς την λσιμητόμον
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ =
  213ον
  »Ξέρετε πώς ή γνώμη μου ή
  ταν, δσο μπόρεσα, νά χρησι
  μοποιήσωμε ιδία μέσα, νά
  κερδίσωμε καιρό, νά κατευνά
  σωμε την κοινή γνώμη. Άλλά
  σήμερα δλα άλλαξαν: ή πρέ
  πει νά χαθοθμε ή πρέπει νά
  πάρωμε μίαν άπόφασι, τή μό
  νη πού μθς μένει. Δέν έχομε
  βεβαία τυφλωθή τόσον οστε
  νά πιστεύωμε πώς καί ή άπό
  φασις αυτή δέν έχει τοΰς κιν
  δΰνους της. Άλλ' άν πρό
  κείται νά χάσωμε την ζωή μας
  θά την χάσωμε τουλάχιστον
  μέ δόξα καί άφοΰ θά έχωμε
  κάμη τό πάν γιά τα καθήκον
  τα μας, γιά την τιμή μας κα
  την θρησκεία...Πιστεύω πώς
  οί έπαρχίες είνε λιγώτερο δι
  εφθαρμένες άπό την πρωτεΰ
  ούσα. Άλλά τό Παρίσι δίνει
  πάντα τόν τόνο σ' δλο τό βα
  σίλειο. Οϊ έπαναστατικές όρ-
  γανώσεις άπλώνουν τα δίκτυά
  των άπό την μιά άκρη τής
  Γαλλίας στήν άλλη. Οί τίμιοι
  άνθρωποι καί οί δυσηρεστημέ
  νοι, δν καί είνε πολλοί, ή
  φεύγουν ή κρύβονται, γίατ
  δέν είναι οί πιό δυνατοί καί
  δέν είνε συνησπισμένοι. Μο-
  νάχα δταν ό βασιληδς μπορέ
  ση νά παρουσιασθή ελευθέρα
  αί μίαν ώχυρωμένη πόλι, τό
  τε θά μείνη κατάπληκτος ό κό-
  σμος μπροστά στόν άριθμό
  των δυσηρεστημένων πού θά
  εμφανισθούν καί πού κρυφο-
  στενάζουν Μως τώρα. Άλλά
  δσο περισσότερο άργήσωμε
  τόσο μικρότερο στήριγμα θά
  έχωμε. Τό δημοκρατικό πνεϋ
  μα κατακτα καθημερινώς δ¬
  λες τίς τάξεις" ό στρατός είνε
  άνάστατος καί, άν άργήσωμε
  άκόμη, δέν θά μποροθμε πιά
  νά βασισθοΰμε σ' αυτόν».
  Άλλά δέν ήταν μόνον ή έ
  πανάστασις, την οποίαν τόσο
  πιστά καί παραστατικά άπει-
  κόνιζεν ή Μαρία-Άντουανέτ-
  τα. Καί όλλος κίνδυνος άπει-
  λοΰσε τόν βασιληά καί την
  βασίλισσα. Ό κόμης τού Άρ-
  τουά, ό πρίγκηψ τοϋ Κοντέ
  καί οί άλλοι φυγάδες, δειλοί
  ψευτοπαλληκαράδες, έστέκον-
  το στά σύνορα κι' έφοβέρι-
  ζαν την έπανάστασι. Έμηχα-
  νορραφοθσαν καί, γιά νά συγ-
  καλύψουν τή φύγη τους, έ-
  προσπαθοΰσαν νά παραστή
  σουν τόν ήρωα έκ τού άσφα
  λοΰς. Πηγαϊνοντας άπό πρω¬
  τεύουσα σέ πρωτεύουσα ήθε
  λάν νά έξεγείρουν αύτοκρά-
  τορες καί βασιλείς εναντίον
  τής Γαλλίας χωρίς νά νοιά-
  ζωνται άν μέ τίς κούφΐες δια
  δηλώσεις των εμεγάλωναν
  τόν θανάσιμο κίνδυνο ποΰ δι-
  έτρεχαν ό Λουδοβΐκος καί, ή
  Μαρία—Άντουανέττα. Μέ
  πολύν κόπο ή δυστυχισμένη
  γυναΐκα κατώρθωνε νά τούς
  έμποδίζη νά διαπράττουν τίς
  πιό τερατώδεις καί έπικίνδυ-
  νες βλακείες. Έπρεπε νά έ-
  ξουδετερωθοθν καί αυτών οί
  ένέργειες.
  (συνεχίζεται)
  εειεεεεεειεε.......εειε
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■ ■.....■■■■■■■■■■■■■■
  ΜΑΡΙΚΑ ΕΙΣ ΔΟΧΕΙΑ
  ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ
  ©ά βρήτε είς τ© κατάστημοι Έμ.
  Κροτοακπ, (έναντι παλ. Νβμαρχί-
  βς). Τιμαί «Ι καλύτερετ».
  Κοινωνικά.
  ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ.-Ή Δνίς Όλυμπι-
  άς Πάνου Κοκέβη άνεδέξατο είς
  "Αγιον Γεώργιον Σεληνάρι τό θυ¬
  γάτριον τού κ. Γεωργ Σ. Πετρά¬
  κη ονομάσασα αύτό Μάρω.
  Νά τοίς ζήση.
  —Ό άντιπρόσωπος καπνοβιομη-
  χανίας Παπαστράτου κ. Εύαγ.
  Μαρτάκης άνεδέξατο είς Άσήμι
  τής κολυμβήθρας τό θυγάτριον
  τοϋ κ. Κωνστ. Καλιτσουνη ονομά¬
  σας αύτό Ελευθερίαν.
  Νά τοίς ζήση.
  —Ό φίλος κ. Κωνστ. Στρατά-
  κης άνεδέξατο είς Σάρχον τό θυ¬
  γάτριον τοϋ κ. Νικήτα Στρατάκη
  ονομάσας αύτό Κατίνα—Μαρίαν.
  Ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  —Την ημέραν τοϋ τιμΐου Σταυ¬
  ροΰ είς Καμάρες ό κ. Παΰλος Γ.
  Κουλεντάκης ύφασματέμπορος έ-
  πιστρέφων έκ τοΰζψηλορείτη, εβά¬
  πτισε τό άγοράκι τοϋ κ. Κυρια¬
  κού Κουτεντάκη δώσας είς αΰτό
  τό δνομα Νικόλαος.
  Ευχόμεθα νά τοις ζήση. Φ.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. — Ό κ Ηλίας
  Ζουλφάκος καί ή δνίς Εύαγγελίο.
  Τσαγκαράκη έδωσαν αμοιβαίαν υ¬
  πόσχεσιν γάμου.
  —Ό κ. Έμμ. Μοδάτσος Προι-
  στάμενος Τ.Τ.Τ. γραφείου Άγιων
  Δέκα καί ή δν'ις Μαρίκα Άθανα-
  σάκη Ιδωσαν αμοιβαίαν υπόσχε¬
  σιν γάμου. θερμά συγχαρητήρια
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. -Ιεράν υπο¬
  χρέωσιν θεωρώ δπως καΐ δημοσί-
  ως έκφράσω τάς απείρους μου ευ¬
  χαριστίας πρός τάς μικράς μαθη¬
  τρίας τοΰ 8ου Δημοτικοϋ Σχολει-
  ου Νόρμαν Μανουσάκη καί Ευαγ¬
  γέλιον Καναβάκη αΐτινες μόλις
  εύροθσαι τό ύπ' £μοΰ άπολεσθέν
  ποσόν έκ δραχ. δύο χιλιάδων δια-
  κοσίων πεντήκοντα (2.250)ϊσπευσαν
  νά παραδώσωσι τουτο είς τόν Δι¬
  ευθυντήν των καϊ ακολούθως είς
  εμέ. Τυγχάνουν όμολογουμένως
  αξιοί συγχαρητηρίων τόσον οί δι-
  δάσκαλοί των καί ό διευθυντής
  αυτών κ. Γεώρ. Βέργης, δσον καί
  οί γονεΐς αυτών, ούς αμφοτέρους
  τιμοΰν, διότι φροντίζουν τοιαύτην
  ανατροφήν και κοινωνικήν προ-
  παίδευσιν νά παρέχουν είς τάς
  μαθητρίας των.
  Ηράκλειον τή 17—9—37
  Ό ευχαριστών
  Εύαγ. ΐακάκης
  Γύρω στήν πόλι.
  Είς τό Δημαρχείον συνήλθε προ
  χθές είς συνεδρίασιν ή έπιτροπή
  των Δημοτικών Συμβούλων πού
  εΐχε καταρτισθή διά την σύνταξιν
  των καταλόγων των άπόρων τής
  ■πόλεως.
  —"Ηδη οί κατάλογοι είναι καθ'
  δλα ϊτοιμοι επί ιη βάσει δέ αυ¬
  τών θά οργανωθή ή κοινωνική
  πρόνοια είς την πόλιν μας.
  —"Ελπίζομεν λοιπόν δτι συντό¬
  μως θά περιστείλη ή κοινωνική δυ-
  στυχία καί θά εξαλειφθή τελεί¬
  ως τό αΐσχος τής έπαιτείας.
  — "Αφθονα ψάρια τίς μέρες αύ-
  τές είς την αγοράν μας. Καί
  οί τιμές των άρκετά συγκατα-
  βατικές.
  — "Οσο γιά την ποιότητα, αυτή
  έξασφαλίζεται απολύτως χάρις
  είς την παρακολούθησι καί τόν
  6λεγχο τής άγορανομικής ΰτΐη-
  ρεσίας πού καταστρέφει άμέσως
  τα άκατάλληλα γιά φάγωμα.
  —Αί οίκοδομικαΐ εργασίαι πού
  εΐχαν διακοπή τελείως κατά τό
  παρελθόν έτος είς την πόλιν μας
  έπανήρχισαν πάλιν τίς μέρες αύ
  τές.
  —Προοιωνίζεται μάλιστα δτι
  εφέτος θά σημειωθή ο'ικοδομι-
  κός όργασμός, καί χάρις είς την
  ύπαρξιν σχεδίου τής πόλεως καΐ
  χάρις είς την βελτίωσιν τής οΐκο-
  νομικής καταστάσεως τοΰ τόπου.
  —Άπό προχθές έληξαν οί θερι-
  νές διακοπές των δικαστηρίων
  καί οί δικασταί μας πού είχαν
  φύγει άλλοι είς την ιδιαιτέραν
  πατρίδα των καΐ άλλοι είς μέρη
  παραθερισμοϋ έπανήλθαν είς τάς
  θέσεις των.
  —θ' αρχίση λοιπόν κα'ι πάλιν
  ή θέμις το δύσκολον καί μεγά¬
  λον έργον της, άλλοτε μ" αυστη¬
  ράν βλοσυρότητα καί άλλοτε μέ
  κέφια, δπως την θέλει Άθηναΐος
  συνάδελφος.
  —ΑΙ εργασίαι διά την επισκευ¬
  ήν των λιθοστρώτων δρόμων τής
  πόλεως συνεχίζονται έντατικά ά¬
  πό τα συνεργεΐοτ. τοϋ Δήμου, έλπί-
  ζεται δέ δτι πρϊν έλθη ό χειμών
  δλοι οί δρόμοι θά Ιχουν ριζικά
  έπιδιορθωθή.
  —Ό έρανος υπέρ τής έθνικής
  άεροπορίας συνεχίζεται εισέτι
  είς την πόλιν μας μέ εξαιρετι¬
  κήν επιτυχίαν.
  —^Ιδιαιτέρως δμως συγκινητι-
  κή υπήρξεν ή προσφορά πέντβ
  χιλιάδων δραχμών έκ μέρους
  τοΰ συνδέσμου των κρεοπωλών.
  — Πρωτοφανής κοσμοπλημμύρα
  είς τό σινέ Πουλακάκη προχθές
  πού ήρχισεν ή προβολή τοΰ Έλ-
  ληνιστί ομιλούντος φίλμ «"Ερως
  είς την Βοσνίαν». Τόσος υπήρξε
  μάλιστα ό συνωστισμός ώστε ή
  άστυνομία διέταξε τό κλείσιμο
  τοϋ ταμείου καί των θυρών άπό
  τής 10ης ώρας.
  έ Ρέπορτερ
  —"Αφιξις καλλιτεχνών.
  Αφίχθησαν είς την πόλιν μας
  οί διακεκριμένοι καλλιτέχναι τοΰ
  Έλληνικοΰ Μελοδράματος κ. Τοΰ-
  λα Λώρη κα'ι Κωνστ. Σάμιος
  οΐτινες καί θά δώσουν την προ¬
  σέχη έβδομάδα ρεσιτάλ μέ εκλε¬
  κτόν πρόγραμμα άπό ε"ργα τοϋ
  Χέντελ. Σοΰμπερτ, Δονιζέττι, Βέρ¬
  ντι κα'ι των Έλλήνων συνθετων
  Σπάθη, ^.ανθοπούλου, Λάβδα _κ.
  λ. π. Πρόκειται ττερί γνωστών
  καί φιλοτίμων έργατών τοϋ σο-
  αροΰ μουσικοΰ θεάτρου πού ά-
  ίζουν υποστηρίξεως άπό τό κοι¬
  νόν μας.
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ·
  8—7—37 Αριστείδου Χαλκιαδάκη
  — Σωκρ. Χανιωτάκη.
  Ζηταϊται ύπάλληλος διά περί-
  τΐτερον πωλήσεως σιγαρέττων.
  Πληροφορίαι τταρ' ημίν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  *» ΙΟδον
  Άλλ' ό εισαγγελεύς έν τούτοις εΐχε χρείαν ενός
  Γιάννη Άγιάννη, καί μή έχων πλέον τόν Γιαστού-
  ραν είς χείρας τού, εδραξε τόν Μαγδαληνήν. Λοι-
  πόν, άμέσως μετά την απόλυσιν τοΰ Γιαστούρα, ε¬
  κλείσθη μετά τού προέδρου έν τώ δωματίω τού συμ-
  βουλίου, ένθα, μετά βραχείαν τινά σύσκεψιν, εκρί¬
  θη ώς έπάναγκες ή προσωπική κράτησις τοΰ κυρίου
  δημάρχου τής Μ. επί Μ...
  Ό πρόεδρος δέν έστεργε τουτο μεθ' δσης προ-
  θυμίας ό κύριος εισαγγελεύς, άλλά, τέλος, έπρεπε
  ν" ακολουθήση, ή δικαιοσύνη τόν δρόμον της. Έξα-
  πεστάλη λοιπόν -καρά τού εισαγγελέως ή περί συλ¬
  λήψεως διαταγή πρός τόν αστυνομικόν έπόπτην Ί¬
  αβέρην δι' έκτάκτσυ ταχυδρόμου, άναχωρήσαντος
  είς την Μ. επί Μ.,.κατεσπευσμένως.
  Γινώσκομεν δτι ό Ίαβέρης, άμα καταθέσας την
  μαρτυρίαν τού είς τό δικαστήριον, είχεν έπιστρέψει
  είς την Μ. επί Μ...Την στιγμήν καθ1 ήν ό ταχυδρό-
  μος παρουσιάσθη ινα έγχειρίση, είς αυτόν τό ενταλ-
  μα τής συλλήψεως, ό Ίαβέρης' είχεν εξεγέρθη τού
  ϋπνου, καί ένεδύ&το. Ό ταχυδρόμος ήτο καί αύτάς
  άνθρωπος τής άστυνομίας, εμπειρος είς τά τοιαΰτα
  ώστε έν δύσι λέξεσι περιέγραψεν είς τόν Ίαβέρην
  τά έν Άρράσω διατρέξαντα. Τό δέ ένταλμα τοΰ
  εισαγγελέως διελάμβανε τά εξής. «Διατάττεται ό
  αστυνομικάς έπόπτης Ίαβέρης νά συλλάβη προσωπι-
  κώς τόν λεγόμενον Μαγδαληνήν, δήμαρχον τής Μ.
  επί Μ..., άναγνωρισθέντα κατά την σημερινήν συ¬
  νεδρίασιν ώς τόν Γιάννην Άγιάννην, πρώην κατά-
  δικον έν τώ κατέργω καί απόλυτον».
  Εάν τις, μή είδώς τόν Ίαβέρην, έβλεπεν αυτόν
  δταν είσήλθεν είς τόν άντιθάλαμον τοΰ νοσηλευτη-
  ρίου, ουδόλως θά έμάντευε τί διέτρεχεν. Έτηρεΐτο
  ψυχρός, άτάραχος καί άδιάψορος. Άνέβη την κλί-
  μακα βραδέως. Άλλ' δστις έγίνωσκεν αυτόν κατά
  βάθος, θά έφριττεν εάν τόν παρετήρει μετά προσο-
  χής. Ή χαλκίνη πόρπη τοϋ περιλαιμίου τού, άντί
  νά φαίνρται επί τοϋ αύχένος, ευρίσκετο υπό τό ώτί-
  ον του' σημείον τουτο μεγάλου έσωτερικοΰ άναβρα-
  σμοΰ.
  Ερχόμενος εΐχε παραλάβει έκ τού πλησιεστέρου
  στρατιωτικοθ σταθμοΰ ε'να λοχίαν καί τέσσαρας
  στρατιώτας· καί τούτους' μέν άφηκεν είς την αύλήν'
  έρωτήσας δέ καί μαθών ποϋ έ'κειτο ό θάλαμος τής
  Φαντίνας παρά τής θυρωροΰ, ουδέν κακόν ύποπτευ-
  θεΐσης, έπειδή συνήθως ήρχοντο καί εζήτουν τόν κύ¬
  ριον δήμαρχον άνθρωποι των έν άρχή, δ Ίαβέρης
  εισήλθεν είς τό νοσηλευτήριον, ήνοιξεν την θύραν
  ησύχως, ώς νοσηλευτής, ή ώς κατάοκοπος, καί ει¬
  σήλθεν είς τόν θάλαμον.
  Αφήκε την θύραν ήμίκλειστον, καί έκεΐ έστάθη
  ούδ' άφαιρέσας τόν πΐλόν του' εΐχε την αριστεράν
  χείρα έντός τοϋ έπενδύτου τού, κουμβωμένου μέχρι
  τής σιαγόνος, άπό δέ τής πτυχής τοΰ άγκώνός τού
  προεΐχεν ή μολυβδίνη κεφαλή τής βαρείας ράβδου,
  ήν συνήθως έκράτει.
  "Εμεινεν είς την θέσιν ταύτην σχεδόν ε"ν λεπτόν,
  καί ουδείς τόν εΐχε παρατηρήσει. Αίφνης, άνήγειρεν
  ή Φαντίνα τούς οφθαλμούς, τόν εΐδε, καί έβαλεν ε¬
  κείνην την φωνήν, μεθ' ήν έστράφη πρός αυτόν ό
  κύριος Μαγδαληνής.
  'Όταν τό βλέμμα τοΰ κ. Μαγδαληνή απήντησε
  τό τοΰ Ίαβέρη, ούτος, καίτοι ούδε τότε έκινήθη, ου¬
  δέ έπροχώρησε τελείως, κατέστη φοβεράς. Ουδέν των
  άνθρωπίνων αίσθημάτων κατορθοΐ νά γίνη τόσον
  φρικώδες, δσον ή χαιρεκακία. "Εβλεπες τό πρόσω¬
  πον δαίμονος, έλθόντος είς ανεύρεσιν ψυχής κολα-
  ζομένης ύπ' αύτοθ. Ή ταπείνωσις ήν ησθάνετο, δτι
  εΐχε πρό όλίγου τά ϊχνη τού Γιάννη Άγιάννη, καί
  δτι άλλον έξέλαβεν άντ" αύτοθ, άπηλείφετο υπό τής
  άλαζονείας δτι καλώς κατ' αρχάς έμάντευσε, καί
  δτι επί τοσούτον χρόνον εΐχε την προαίσθησιν όρ-
  θήν
  Ό Ίαβέρης κατ' εκείνην την στιγμήν ήτον είς
  τούς ούρανούς' γεγηθώς έν τή όργή τού, έκράτει υ¬
  πό την πτέρναν τού τό έγκλημα, τό κακούργημα,
  την άνταρσίαν, τόν όλεθρον, τόν άδην, καί ήκτινο-
  βόλει μειδιών καί έξολοθρεύων άναντίρρητον εΐχε
  τό μεγαλείον τού ό τερατώδης οδτος Μιχαήλ άρχάγ-
  γελος!
  Δέν εφαίνετο ούτιδανός ό Ίαβέρης, παριστάμε-
  νος ούτω φρικτός. Ή άκεραιότης, ή είλικρίνεια, ή
  πεποίθησις, ή ίδέα τοϋ καθήκοντος, είνε πράγματα
  άτινα δύνανται μέν νά φανώσιν άποτρόπαια, δταν
  ύπόκεινται είς απάτην, έχουσι δέ τι μεγαλείον δταν
  άνακαλύψουν την αλήθειαν.
  (συνεχίζεται)
  ΛΥΚΕΙΟΝ «Ο ΚΟΡΑΗΣ!
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι σύμ-
  φωνα μέ την τελευταίαν εγκύκλιον τοΰ σεβ. ύπουρ-
  γείου τής Έθνικής Παιδείας:
  Ιον Αί είσιτήριοι έξετάσεις (διά την Α'. τάξιν
  όκταταξίου καί διά την Α'. τάξιν έξαταξίου Γυμνα-
  σ(ου) θ' άρχίσουν δ«* πάντοτς συγχρόνως τού; υπβψηφι-
  βυς ανυπερθέτως την 20ήν Σεπτεμβρίου.
  Μέχρι τής 26ης ίδίου μηνός θά έ'χουν εκδοθή καί
  τα άποτελέσματα.
  Μέχρι τής 19ης Σεπτεμβρίου οί ύποψήφιοι όψει-
  λουν νά έχουν καταθέσει είς τα Γραφεΐα τού
  Λυκείου τούς τίτλους των (ενδεικτικόν Δ'. τάξεως
  ΔημοτικοΟ Σχολείου οί μέν, καί απολυτήριον Δη-
  μοτικοϋ Σχολείου οί άλλοι).
  2ον Οί μεταξεταστέοι θά ύποστώσι την εξέτασιν
  άπό 16ης μέχρις 20ής Σεπτεμβρίου.
  "Αλλαι προθεσμίαι δέν δίδονται.
  Έν τώ Λυκείω, έκτός τοϋ έξαταξίβυ καΐ βκτβτταξίβυ
  Γυμνασίβυ αρρενων, θά λειτουργπση καί Γυμνάσιβν ©η-
  λέ«ν δια τι»ν Α'. τάξιν ©κταταξίβυ χοα Α . εςαταξιου.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' ολους.
  Ό άρτος ό έττιούσιος.
  Γ'.
  Βεβαίοις τό ψωμί πού παρα-
  σκευάζεται άπό άλεθρι παραγόμε-
  ν»ν κατ' αυτόν τόν τρόπον, εΓνε
  λευκότερον καί γενικώς περισσό¬
  τερον ευχάριστον την δψιν. Αί έ-
  ξωτερικαΐ δμως αυταί ϊοιότητες
  πληρώνονται μέ ελάττωσιν τής
  Θρεπτικότητος τοΰ ψωμιοΰ. Είς
  την εσωτερικήν εμφάνισιν, θυσιά-
  ζεται ή ούσία. Άν £μως τό ση¬
  μερινόν ψωμΐ παρ^υσιάζει ώς έκ
  των προί^ΐύ^ τής τεχνικής, αύτά
  τα μειονεκτήματα, παρουσιάζει
  όμως καί άναμφισ,5ήτητα—άπό ύ-
  γιεινής απόψεως—πλεονεκτήματα
  έν συγκρίσει |ΐΐ τόν άρτον πού
  παρεσκευάζετο άλλοτε. Ή άρτο-
  ποιΐα διακρίνεται είς τρείς φάσεις:
  Είς τό ζύμωμα πιύ διά τής προ-
  σθήκης άλατιοθ καί προζυμιοΰ
  μεταβάλλει τό &λζ»ς>ον είς όμοι-
  ογενή ζύμην. Τό μηχανικόν ζύ¬
  μωμα άντικαθιστα σήμερον την
  προσπάθειαν των βραχιόνων τοΰ
  άνθρώπου, καί αύτό είνε ασυγ¬
  κρίτως προτιμότερον. Άφ' ενός
  άποφεύγεται ό κόπος των εργά¬
  την, καί άφ' ετέρου έςασφαλίζον-
  ται καλλίτεροι οροι υγιεινής. Έ
  μόλυνσις διά τοΰ ίορ&τος, καθώ;
  καί τα σηπτικά σταγονίδια πού
  ξεφεύγουν άπό τό στόμα ενός αρ¬
  ρώστου έργάτου, άποφεύγονται
  κατ' αυτόν τόν τρόπον. Έ ζύμωσις
  γίνεται σήμζρον μέ προζύμια άν-
  τικαταστήσαντα τό προζΰμι πού
  εχρησιμοποιείτο άπό Ινα κομμάτι
  ζυμης προηγουμένης φουρνιά;. Σή-
  μερα χρησιμοποιοΰνται αί ζύμαι
  τής μελάσσης. Όσον άφορα τό
  ψήσιμον, το^το γίνεται εις θερ-
  μοκρασίαν 245 ε"ως 250 βαθμών.
  Είς τό εσωτερικόν ή ψύχα υφίστα¬
  ται μίαν θερμοκρασίαν 101 £Ό>ς
  103 βαθμών. Ή θερμοκρασία αυ¬
  τή ά,ρχζϊ διά νά φονΐύωνται τα
  μικρόβια. Τό ψωμϊ μολύνεται
  σήμερα έκ των ύστέρων, άφοΰ ψη-
  θή, κατά την παράδοσιν αύτοΰ, δ¬
  ταν τα χέρια τοΰ α,ρχοπάιλο^ εί¬
  νε άκάθαρτα, ή δταν έκτίθενται
  είς την σκόνη καί τις μυΐγες. Τό
  σημερινόν ψωμΐ δέν περιέχει παρα
  σχεδόν μόνον άμυλον. Δΐν είνε
  πλήρης ζρογη, άλλ' αύτό δέν ση-
  μαίνει πώς πρέπει νά τοΰ φορ-
  τώνωμεν καί έγκλήματα εντελώς
  φανταστικά. Δέν προκαλεΐ—2πως
  ελέχθη κάποτε—τό σημερινό ψω-
  μ'. οΰτε επιθυμίας. Εκτέρου, ουτε
  βλάπτει είς τούς βιργανισμούς ποΰ
  Ιχουν προδιάθεσιν πρός την φυ¬
  ματίωσιν. Απλώς προκαλεΐ εύ-
  κολώτερα άνωμαλίας είς την πέ-
  ψιν. Καί τουτο δχι τόσον διότι
  είνε πλούσιον είς άμυλον, δσον
  διότι στερείται ζυμών βιταμινών,
  καί ωρισμένων όρυκτών. Τα στοι-
  χεΐα αύτά πού τοΰ λείπουν, αΰ-
  τά— άν υπήρχαν—θά τα καθίστων
  έξαιρετικά θρεπτιν.όν. Τό άποτέ-
  λεσμα τουτο ο!ν θά επιτευχθή
  παρά μόνον διά τής τελειοποιή-
  σεως των τεχνικών μέσων, λαμ¬
  βανομένων ύπ' δψιν ο'λων των
  γνώσεων πού Ιχομεν σήμερον έκ
  τής βιολογίας.
  ......
  ■ ■■■■■■■ππΒΒΒΒΒειειει
  ■■■■■■■
  μμμβΛμμβμβμλμ»
  ΝΙΚΟΑΑΟΣ Σ, ΠΑΑΕΡΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  Πλατεΐα Κορνάρου (Βπλιδέ Τζαμί)
  Άριθμός τηλεφώνου 305.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  ΤΣΙΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακαταθήκαι
  διαρκώς άνανεοΰμεναι. Άντιπροσω-
  πεία Εργοστασιον Τσιμέντων.
  Σ Ι Δ Η Ρ Α Διά Μπετόν είς δλας τάς διαστάσεις.
  ΞΥΛΕ1Α Οίκοδομών, Έπιπλοποιΐας, Άμαξο-
  ποιΐας.
  Κέραμοι— Τοΰβλα— θηραϊκή Γή,
  Γοίΐάνθρακες—Κώκ—Άνθρακίτης
  Α Λ Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τοΰ μεγάλου Κυ-
  λινδρομύλου «Εύαγγελίστρια» Καλα¬
  μών έν διαρκεΐ παρακαταθήκην, είς τι¬
  μάς διατίμησεως "Ηρακλείου. Άντιπρο-
  σωπεΐα Κυλινδρομύλου είς Νομούς Η¬
  ρακλείου καί Λασηθίου.
  ΑΠΟ1Κ1ΑΚΑ Όλων των είδών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  ΕΛΑΙΑ Άπό παραγωγούς είς τιμάς έξαγωγι-
  κοθ έμπορίου.
  Εξυπηρέτησις πελατείας μ«ς μέ τάξιν παραδειγματι-
  κήν καί ταχΰτητα εκτελέσεως.
  Ι—■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■πειεΐΗειειπιπειειειειεΐΒΒεΒΐ
  ■ ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ■
  Μ ί
  ΕΝΩΣΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ,
  ~| Ή άρχαιοτέρα πυρασφαλιστική έται- ^
  Β ρία Ιδρυθείσα τω 1714 μέ κεφάλαια ||
  Β £ 8.000.000. (
  =ϋ Πράκτωρ έν Κρήτη =
  Β Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης |
  "ΤΑ ΗλΕΪΤΟΤΪΕΡ Α Κ Ρ ΑΣ ΙΠ
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  !■(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  Ή άλλη Κρήτη
  Τά έργατικά ζητηματα
  τοΰ νομο3 Χανίων.
  ΧΑΝΙΑ Π Σεπτεμβρίου.—Την
  παρελθούσαν Τρίτην συνήλθον είς
  τό Εργατικόν Κέντρίν Χανίων
  οί άντιπρόσωποι των Έργατικών
  Σωματείων Χανίων είς τούς όποί-
  ους άνεγνώθησαν υπό τοΰ προ¬
  έδρου αύτοϋ κ. Μαρκουλάκη
  διάφορα εγγραφα καί άνακοινώ-
  σεις. Τά εγγραφα ταυτα, προερ¬
  χόμενα πάντα έκ τής Γενικής Συ-
  νομοσπονδίας Έργατών τής Ελ¬
  λάδος, άφεώρων την συμ,μεΐοχήν
  των έργατών είς τό συγκληθησό-
  μενον έν Αθήναις την 24/]ν Ό-
  κτωβρίου 8ον Πανελλαδικόν εργα¬
  τικόν συνέδριον επι τοΰ όποίου
  καί ή προχθεσινή άνταπόκρισίς
  μας.
  Είτα μετεδόθησαν υπο τοΰ κ.
  Μαρκουλάκη διάφοροι συλλογικαί
  συμβάσει; καί άνεπτύχθησαν παρ'
  αύτοΰ αί ενέργειαι τοΰ Έργατι-
  κοΰ Κέντρου δσον άφορα την ε¬
  φαρμογήν αυτών καί τά άναφυό-
  μενα έκ τής έφαρμογής των έργα¬
  τικά ζητηματα.
  Μετά την είσήγησιν τοΰ κ.
  Μαρκουλάκη ελήφθησαν έν πλή¬
  ρει έμοφωνία των συνελθόντων
  αί εξής άπίφάσεις: Νά είδοποιη-
  θώσιν εγγράφως τά Έργατικά
  Σωματεΐα διά την συμετοχήν των
  είς τό 8ιν Πανελλαδικόν Συνέ¬
  δριον. Έπίσης νά λυθώσιν δλα
  τά ζητηματα τά προκύψαντα έκ
  της έφαρμογής των συλλογικών
  συμβάσεων, πρωτοβουλία τοΰ Έρ-
  γατικοΰ Κέντρου.
  "Οσον άφορα την ελάττωσιν τής
  τιμή; τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος
  κατά κιλοβάτ καί την άπαλλαγήν
  τοΰ "(νώμονος τοΰ είσπραττομένου
  ένοικίου, τό Εργατικόν Κέντρον
  έτάχθη αλληλέγγυον μέ την Όμο-
  σπονδίαν Έπαγγελματιών καί ώ¬
  ρισε δικηγόρον ώς πληρεξούσιον
  τοΰ Κέντρου διά τάς διαφόρους ύ-
  ποθέσεις τού.
  —Ή ποινική δικονομία.
  Είς την εφημερίδα τής κυβερνή
  οεως εδημοσιεύθη ό άναγκαστικός
  νόμο; «περί συμπληρώσεως καί ά-
  ποκαταστάσε^ς άρθρων τίνων τής
  ποινική; Δικονομίας».
  —Ό Δήμαρχος Χανίων πα¬
  ρά τη Κυρίαι Βενιζέλου.
  Ό Δήμαρχος Χανίων κ. Ν.
  Σκουλάς επεσκέφθη προχθές την
  παρεπιδημούσαν εισέτι έν Χανί¬
  οις σεπτήν δέσποιναν κ. "Ελεναν
  Έλ. Βενιζέλου είς την οποίαν
  καί υπέβαλε τά σέβη τού.
  Ό όδοντίοιτρβς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Έκτΐαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οίανδήττοτε
  θεραττείαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έτΐιστήμης.
  Έττίσης όδονιοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νωδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  —Οί παλκιοί πολεμισται Κρή¬
  της.
  Την παρελθούσαν έβδομάδα η
  "Ενωσις Παλαιών Πολεμιστων Χα¬
  νίων συνελθούσα εις γενικήν συ¬
  νέλευσιν εξέλεξε τό Διοικητικόν
  καί Εποπτικόν της Συμβοΰλιον-
  Διοικητικόν συμβούλιον εξελέγη¬
  σαν αρχικώς οί κ. κ. Γλαμπεδά.
  κης Εύτύχιος, Άνδρουλιδάκης
  Χριοτόφορος, Περατσάκης Σπυρί¬
  δων, ΙΙυροβολάκη; Διονύσιος,
  Πρωτοπαπαδάκης Δημ., Αρχοντά¬
  κης Νικόλαος, Σαρρής Γεώργιος.
  ■■•ι
  ■ ■■■■■■■ι
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  Α Β Ε ΔΙ ΣΙ Λ Ν
  Όδός Άγίου Μηνά.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νίυρολόγος—Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοσ. Ψυχιατρείου Αθηνών
  Δέχεται έν τφ ιατρείω τού
  όδός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  Ζητεΐτοτι καμαριέρα διά τά ξενο-
  δοχεϊα Κνωσός—Πάλλας.
  — Άγορά καπνών υπό τής
  έταιρείας Παπαστράτος.
  Πληροφορούμεθα ότι π έταιρεία
  Παπαστράτος, ήρχισε την βαθ-
  μολογίαν των καπνών τού Νομοϋ
  μας προκειμένου καί εφέτος νά
  προβή εί; αγοράν μεγάλων πο·
  σοτήτων καπνών έκ τής. Νήσου
  μας.
  — Ό αύριανός χορός είς Άρ¬
  χαναις.
  [4 - Αυριον ώ; έγράφομεν,καΐ χθές,
  είς Άρχαναις δίδεται μέγας χο¬
  ρός υπέρ τής'Εθνικής Άεροπορί-
  ας. Ό χορός διατελεί υπό την
  προστασίαν τοΰ Νομάρχου καί
  Δημάρχου Ηρακλείου καί γενι¬
  κώς των άρχών τοΰ τοπου. Ή έπι-
  τυχία τοΰ χοροΰ προμηνύετοα έ-
  ξαιρετική διά την ωραίαν κωμό-
  πολιν.
  —Ποδοσφαιρικόν μάτς είς
  Χανία.
  Αύριον Κυριακήν θά δοθ(ί είς
  Χανία ενδιαφέρον μάτς, τής επι
  τούτω κατερχομένης είς Χανιά
  ισχυράς ομάδος τοϋ Όλυμπιακοΰ
  Πειραιώς καϊ τής ομάδος τοΰ «Τά
  λω» Χανίων.
  — Ή Έμπορική Σχολή Χα¬
  νίων.
  Κατά πληροφορίας έκ Χανίων ή
  έκεΐ έμπορική σχολή θά λειτουρ-
  γήση καί εφέτος όπως καί είς τό
  παρελθόν, ήτοι ώς έξατάξιος.
  —Ή Παιδαγωγική Άκαδη-
  μία.
  Κατόπιν «νεωτέρας» διαταγής
  ΰπουργείου Παιδεία;, δι' υποψη-
  φίους Παιδαγωγικής 'Ακαδημίας,
  όρίζεται ίίψος άναστήματος δι'
  άρρενας 1,60 καί θήλεις 1,50.
  —Μονιμοποίησις άγρονό-
  μων.
  Διά διατάγματο; έμονιμοποιή-
  θησαν είς τόν βαθμόν δν κέκτην
  ται οί άγρονόμοι γ' τάξεως κ.
  κ. Νίκανδρος Φραγκιαδάκης τοΰ
  άγρονομεϊου Ηρακλείου καί Βα¬
  σίλειος Ξενάκης τοΰ άγρονομεί-
  ©υ Αρχανών.
  "Ενσημ« γενικώς χαρτόσημα
  καί γραμματόσημα θά ευρίσκετε
  είς οιανδήποτε ώραν τά ζητήσετε
  είς τό Καφενειον Έμμ. Κουμαντά-
  κη, Πλατεϊα Βενιζέλου.
  15"
  ■ ■■■■■■■■ εί ■■ εί ι
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■Ι
  'Υιτοκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοΰ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί. επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάση; φύσεως τραπεζιτικης εργασίας υπο
  συμφέροντας ορβυ;.
  >■*■■■■■■■■■■■ ΒΒειεΐεΐΒεΐΜειει ■■■■■·]■■■■■ ■··■■■■■■
  ·■■
  ί ί
  ιΐ
  Μϊ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓρσφεΤσ έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  18 Σεπτεμβρίου 1937
  Η ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΝΥΟΝ
  0Μ0ΙΑΖΕ1Μ Ε ΛΛΗΟΙΝΗΝ
  ΣΥΜΜΑΧΙΑΝ ΤΗΣ ΓΑΑΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΑΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Μ1Α ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμδρίου (τοΰ
  άνταπακριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα
  έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι μία ήμιεπί-
  σημος αγγλικη εφημερίς δημοσιεύει
  άρθρον επί τής Μεταγειακ/,ς συμφωνί¬
  ας άπαδιδόμενον είς έ«ιφανή πρΐιαωπι-
  κότητια τϊ»ς άγγλικής πρωτευού-σης.
  Είς τό άρθρον τουτο έξαίρεται ιδι¬
  αιτέρως ή «ύμπνοια ή όποία απεδείχθη
  έν τή Λΐεσογειακή Διασκέψει ότι έμπνέ-
  ει απολύτως τάς σχέσεις καί την πολιτι¬
  κήν τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας. Πε¬
  ραιτέρω τονίζεται ότι ή ϊΊΙ&σογειακή
  συμφωνία όμοιάζει μέ καθαυτό συμμα¬
  χίαν τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας μέ
  αντικειμενικόν σκοπόν την περιφρούρη¬
  σιν τ?(ς είρήνης καί της ήσυχίας είς την
  Μεσόγειον.
  ΕΡΥ8Ρ0Ι ΤΗΣ ΑΣΤΟΥΡΙΑΣ
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΝΑΤΙΝΑΣΣΟΝΤΕΣ
  ΤΑΣ ΕΚΧΑΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ» α αγγέλλε¬
  ται έκ Σαλαμάνκας τα ερυθρά στρατεύ-
  ματα τής "Άστουρίας ύποχωροΰντα πρό
  τής όρμητικής έπιθέσεως των έθνικών
  παραδίδουν είς τό πΰρ τάς άγροικίας.
  Έξ άλλου αί όμάδες των δυναμιτέρος
  αί οποίαι παρακολουθοΰν τα στρατεύμα-
  τα άνατινάισουν συστηματικώς τάς έκ-
  κλησίας καί τα μοναστήρια. Οί τυχόν έ-
  ναπομενοντες είς αύτά ίερεϊς ή καλόγη-
  ροι φονεύονται άνευ οΐκτου.
  ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΕΞΕΥΡΟΠΗΣ Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΠΕΤΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (ταΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Ανεκοινώθη σή¬
  μερον ότι έπιστρέφει περί τα τέλη τοΰ
  μηνός έξ Εύρώπης ό πρίγκηψ Πέτρος,
  υιός τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου. Ό πρίγ¬
  κηψ θά λάβη μέρος είς τα τελούμενα
  κατά τόν Όκτώβριον μεγάλα στρατιω-
  τικα γυμνασια.
  ΗΑΜΕΡΙΚΗΚΑΙΗΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΣ
  ΕΞ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έξ Ούασιγκτώνος άγγέλλουν ότι
  ή Άμερικανική κυβέρνησις άπασχολεΐ-
  ται εισετι μέ τό ζήτημα τής ούδετερότη-
  τος των Ήνωμένων Πολιτειών έναντι
  τής Κινεζοϊαπωνικής αυρράΐεως. Σχε¬
  τικώς άναφέρεται χωρίς νά έπιβεβαιοΰ-
  ται, ότι έξεδηλώθησαν διαφωνίαι μετα-
  ξύ τοΰ Προέδρου Ροΰζβελτ καί τίνων
  έκ των ύπουργών, τοΰ πρώτου έπιμένον-
  τος είς την ούδετερότητα, των δευτέρων
  δέ ύποστηριζόντων ότι ή Άμερική δύ¬
  ναται νά έφοθιάση την Κίναν.
  ΑΙ «ΟλΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι αί περιπολίαι των Άγ-
  γλογαλλικών σκαφών είς τα ϋδατα τής
  Μεσογείου συνεχί'ςονται κανονικώς. Κα-
  τά τα αύτά τηλεγραφήματα αί περιπο-
  λίαι αυται ούοαμοΰ έξηκρίβωσαν μέχρι
  τής στιγμής την παρουσίαν ύποβρυχίου.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΗΣΧΟΑΗ8Η ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  ΑβΙΙΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τό συνελθόν σή¬
  μερον έβδομαδιαΐον υπουργικόν συμ¬
  βούλιον υπό την προεδρίαν τοΰ κ. Με¬
  τ α-.ά άπησχολήθη αποκλειστικώς μέ ζη-
  τήματα ύπηρεσιακής φύσεως καί νομοθε-
  τικά τοιαΰτα»
  Ή έναρξις τοΰ έλέγχου έν Μεσόγειω.
  Επέκτασις διατάξεων τοΰ συμφώνου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιοφ.).— Αί
  κυβερνητικαί έφημερίδες σχο-
  λιάζουν μέ ενθουσιασμόν την
  έναρξιν τού έλέγχου είς την
  Μεσόγειον, τονίζουσαι δτι
  δι' αυτής δίδεται ε'να κα¬
  λόν μάθημα είς τάς μηχανορ-
  ρσφίας τοΰ σξονος Βερολίνου
  —Ρώμης
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιοφ,).—
  Αγγέλλεται έκ Γενέυης δτι
  οί άντιπρόσωποι των ύπογρα-
  ψασών τό Μεσογειακόν σύμ¬
  φωνον δυνάμεων συνήλθον
  σήμερον είς σύσκεψιν κατά
  την όποιαν εξητάσθη τό δυ¬
  νατόν τής επεκτάσεως τοθ
  συμφώνου άνευ αναθεωρήσε¬
  ως των άποφάσεων τής Δια¬
  σκέψεως. Εγένοντο δεκταί Ι
  τροποποιήσεις τινές τοϋ σχε- [
  δίου ύποβληθεΐσαι υπό τού ι
  άντιπροσώπου τής Ελλάδος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιοφ.).— Αί
  αγγλικαί : έφημερίδες άνα-
  γράφουν άνευ σχολίων τάς
  έκ Σαλαμάνκας πληροφορίας
  καθ" άς επίκειται ή ύποβολή
  στοιχείον είς τό Βρεττανικόν '
  Ναυαρχεΐον άποδεικνυόντων
  δτι τούς τορπιλλισμούς είς
  την Μεσόγειον έχουν ένερ-,
  γήσει δΰο ϋποβρΰχια τής έ-1
  ρυθράς-κυβερνήσεως μέ μι-1
  κτόν πλήρωμα Ίσπανών έρυ-
  θρών καϊ Ρώσσων
  — Ανακοινούται δτι κατό¬
  πιν τής ΰπογραφής τοΰ Μεσο-
  γειακοΰ ή Γαλλία καί ή Αγ¬
  γλία διέκοψαν τόν νέον έ¬
  λεγχον είς τα ίσπανικά ϋδα¬
  τα
  ΡΩΜΗ (ραδιοφ.).— Έκ Πα¬
  ρισίων αγγέλλεται δτι ή άστυ-
  νομία*δέν ηδυνήθη νά συλλά-
  βη τούς ένόχους καί συνεργούς
  τής προχθεσινής δυναμιτιστι-
  κής αποπείρας καθ* δτι ούτοι
  άμέσως μετά την απόπειραν
  έφυγαδεοθησαν υπό τοΰ έν
  Παρισίοις γραφείου προπα¬
  γάνδας των έρυθρων.
  Οί κληρωδέντες ένορκοι Ηρακλείου
  τοΰ προσεχούς μηνός Όκτωβρίου.
  Είς τό Πρωτοδικεϊον εγέ¬
  νετο χθές ή κλήρωσις των έ-
  νόρκων τής συνόδου τοθ κα-
  κουργιοδικείου'Ηρακλείου, μη¬
  νός Όκτωβρίου.
  ΟΊ κληρωθέντες είναι οί ε¬
  ξής: Α' Δωδεκαήμερον. Τακτι-
  κοί: Ανδρ. Μιχ. Ζγ γράφος,
  Έμμ. Ν. Μανδαλενάκης, Ιω.
  Δ Μουρέλλος. Γ. Ν. Αλεξά¬
  κης, Ευστρ. Έμμ. Καλογερί-
  δης, Στ. Ζ. Μηλιαράς, Χρ. Ι.
  Παπαδάκης, Κων. Δ. Παΐζης,
  Θεοδ. Ι. Κουφάκης Εύάγγ. Μ.
  Χρυσός, Μιλτ. Γ. Άνδρεαδά-
  κης, Μιχ. Κ. Καπαρουνάκης,
  Γεώργ. Έμμ. Γιαλυτάκης,
  Στυλ Ν.Κωνσταντινίδης, Γ.Μ.
  Διαλυνάς, Μιχ. Κ. Τζουλά¬
  κης, Νικ. Σ. Σωτηρίου.Άρ. Ά.
  Ι Μιχελιδάκης, Ίωσ. Γ. Χατζη¬
  δάκης, Ιω. Ε. Καλιατάκης.
  Άναττληρωματικοί: Άπολ.
  Ι. Μελισσείδης, Γεώργ. Στ.
  Δακανάλης, Γ. 1. Μιγάδης,
  Κωνστ. Ε, Καρυωτάκης, Γ
  Μ. Φωτάκης, Στ. Σ. Σαριδά¬
  κης, Στ. Ν. Μάνθος Ήρ. 1.
  Κοσμαδάκης, Σπ. Ε. Λεοντά-
  κης, Μιχ. Ν. Βασιλάκης.
  Β'. Δωδεκαήμερον. Τακτι-
  κοί: Γρηγ. Δ. Ζερβουδάκης,
  Έμμ. Ν. Σπινθουράκης,
  Γεώργ. Ι. Άδάμης, Κων. Ε.
  Γαλανάκης, Κωνστ. Γ. Κοκ-
  κινάκη-, Νικόλ. Ν. Καρέλ-
  λης, Γ. 1. Περδικάρης, Ιω. Χ.
  Παπαχαριλάου, Γ. Έμμ. Α¬
  ληγιζάκης. Σγγ Κ. Δαφέρμος,
  , Γ. Θ. Γερωνυμάκης, Θεαγ. Α.
  ι Θεοδωρίοης Ευστρ Θ Γαρε¬
  φαλάκης, Έμμ, Γ. Βορεάδης,
  Γ. Ι. Σουργιαδάκης, Στ Χ.
  Γιαμαλάκης, Κ. Μ. Μαθιου¬
  δάκης, Κωνστ, Έμμ. Δρεττά-
  κης, Νικόλ. Άρ. Καζακίδης,
  Σπ. Δ Αλεξίου.
  Άναπληρωματικοί: Κωνστ.
  1 Ε. Λιανάς, Γ Ν. Μπρουλι-
  'δάκης, Έμμ. Μ. Γαλενιανός,
  ,Γ. Άρ. Βρέντζος, Γ. Ι. Ία-
  |τράκης, Έμμ. Γ. Ζαχαριά-
  'δης, Έμμ. Γ. Άκράτος, Χρ-
  , Άθ. Αθανασιάδης, Νικόλ.
  Ι Δ. Άλικιώτης καί Εύάγγ. Κ.
  1 Χατζάκης.
  ΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  ΑΡΤΟΥ ΚΑΙΑΛΕΥΡΩΝ
  Ή Έπιτροπή Διατιμήσεων
  καθώρισε χθές τάς εξής τι¬
  μάς άρτου καί αλεύρων: 'Ά-
  λευρα λευκά 11.33, άλευρα
  πιτυροΰχα 10.11, άρτος λευ-
  κός 10 50, άρτος πιτυροΰχος
  8.80.
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
  Είς την επίσημον εφημερί¬
  δα έδημοσιεύθησαν τα κάτω¬
  θι διατάγυατα: «Περί χρησι¬
  μοποιήσεως σιγαροχάρτου πα-
  ραγωγικοΰ». Περί τροποποιή¬
  σεως καί συμπληρώσεως τού
  Δ)τος των περί άρμοδιότητος
  τελωνείων γ' τάξεως κα'ι ύ-
  ποδεεστέρων τελωνειακών άρ-
  χών ίσχυόντων διαταγμάτων»
  κα'ι «περί τροποποιήσεως τοθ
  διατάγματος περί άποβάρου».
  Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΔΑΣΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  δρ.
  Ταχτδς
  Μαύραι
  Υ
  α'
  21 -
  20-
  18.—19.
  10. -15.
  14.50
  12.70
  11.—
  11.50
  10.—
  9.
  9.
  Χαρούπια
  "Ελαια 5ο
  ΑΊ κυμανθεισαι χθές έν τρ άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  2.70
  40.-
  » κοινά » 38.
  Σάπωνες.
  Λευκο'ι α' ποιότητος δρ. 24.-
  β' » · 22.-
  21.—
  19.50
  Στοΐφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  ποιότ.
  Πράσινοι
  θΐνοι.
  9 50 Αρχανών τό μίστατ. · 45.
  ί Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  17ης Σετπεμβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25 35- 25.60
  3.70 3.80
  546 550
  110.30 11130
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.60 61.20
  28.10 29.35
  3.70 3.80
  3.71 3.77
  Εδημοσιεύθη άναγκασπκός
  νόμος διά τού όποίου προβλέ-
  πεται ή εκμετάλλευσις δημοσι-
  ων δασών άπ' εύθείας υπό
  τοϋ κράτους ή διά πολυετοθς
  ενοικιάσεως ή συμβάσεως.
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Δι' άναγκαστικοΰ νόμου
  δημοσιευθέντος είς την επίση¬
  μον εφημερίδα καθορίζεται ό
  τρόπος τής οργανώσεως τής
  σποροπαραγωγής διά τής βελ-
  τιώσεως άπόρων μικρών σιτη-
  ρών, κτηνοτροφικών φυτών
  καί όσπρίων.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
  Είς τό ύπ' αριθ. 357 α' τεΰ-
  χος τής επισήμου Εφημερίδος
  εδημοσιεύθη νόμος διά τού ό¬
  ποίου πσρατείνεται μέχρι τέ-
  λους Σεπτεμβρίου 1938 ή προ-
  θεσμία ή άφορώσα την υπό τοΰ
  Προέδρου αναστολήν εκτελέ¬
  σεως πρός είσπραξιν των ά-
  παιτήσεων είς χρυσόν.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Παρ' όργάνων τοθ σταθ-
  μοϋ χωροφυλακής Γαράζου
  Ρεθύμνης συνελήφθη επί ά-
  ποπείρα άναιρέσεως των ομο¬
  χωρίων τού άδελφών "Ιωάν¬
  νου καί Σπυρίδωνος Σκου-
  ραδάκη ό Ιω. Χ. Τσικαλάς
  έξ Όνάλας,
  ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΠΕΡΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
  ΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως άναδημοσιεύεται,
  ώς δημοσιευθείς εσφαλμένως,
  ό άναγκ. νόμος ύπ' αριθ. 771
  «περί τροποποιήσεως καί συμ¬
  πληρώσεως τής περί προστα-
  σίας έφέδρων παλαιών πολε-
  μιστών νομοθεσίας καί αύ-
  θεντικής έρμηνείας ενίων δι-
  ατάξεων αυτής».
  Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Είς τό κυκλοφορούν σήμε¬
  ρον έβδομαδιαΐον δελτίον τοϋ
  Έμπορικοϋ Έπιμελητηρίου
  περί των τιμών.καί κινήσεως
  τής άγορθς κατά την λήξα-
  σαν έβδομάδα, άναφέρεται
  χαλαρότης επί τής έξαγωγικής
  κινήσεως. Αί πραγματοποιη-
  θεΐσαι έξαγωγαί άνήλθον είς
  390.000 χιλγρ. σταφυλών, 1.
  400.000 σουλτανίναι 55.000
  ταχτάδων, καί 23.000 οΐνων.
  Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
  Ώς γνωρίζη ή "Ενωσις των
  Δήμων καί Κοινοτήτων πρός
  τούς Δημάρχους την 4 προσε¬
  χούς Όκτωβρίου θέλει τελε¬
  σθή καθ" άπασαν την χώραν ό
  προσήκων έορτασμός ό άπο-
  σ κοπών είς την εμπέδωσιν τής
  πρός τα ζώα καλωσύνης «καί
  τής έκ ταύτης περαιτέρω ήμε-
  ρώσεως καί των άνθρωπον».
  | Κατόπιν διαταγής τού ύ-
  πουργείου Έθνικής Οΐκονομί-
  ας την 22αν καί 23ην τρέχον¬
  τος θά διενεργηθή είσιτήριος
  διαγωνισμός διά την πρώτην
  καί δευτέραν τάξιν τής ενταύ¬
  θα δημοσίας Έμπορικής Σχο-
  λής. _____________
  τί ΤΤΟΡΕΙΑ
  ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Κατά πληροφορίας έκ τού
  Έλαιοταμείου ή προφύλαξις
  των ελαιών άπό τοϋ δάκου
  εξησφσλίσθη απολύτως είς δ-
  λας τάς παραγωγικάς περι¬
  φερείας. Είς τινάς μόνον έ-
  ξακολουθεΐ νά παρατηρήται
  πυρινοτρίτης περιωρισμένης
  πάντως εκτάσεως. Κατ' αύτοϋ
  ελήφθησαν δλα τα μέτρα έξου-
  δετερώσεώς τού.
  ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ
  Διά διατάγματος ό τρόπος
  διορισμοϋ δικαστικών είς συμ-
  βούλια καί κρατικάς έπιτρο-
  πάς ρυθμίζεται υπό τοθ κ. ύ-
  πουργοθ τής Δικαιοσύνης, με¬
  τά γνώμην τοϋ προέδρου τοϋ
  οίκείου δικαστηρίου. Έντός
  διμήνου διά πράξεως τού κ.
  ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης θέ¬
  λει άναθεωρηθή ή ήδη ύφιστα-
  μένη κατάστασις.
  ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΠΤΩΣΙΣ
  Κατ' είδήσεις έκ Ρεθύμνης
  προχθές κατέπεσεν έκ τινος
  δένδρου ό ύπερεβδομηκοντού-
  της Γεώργ. Ν. Καλοειδάς
  έκ Μέρωνος Άμοφ,ίου τραυ-
  μαχισθεΐς θανασΐμως.
  3Η Πρωϊνή
  Η
  ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΙΕΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤαΠΟΝ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ
  ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΑΜΥΝΤΙΙ(Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖ1Ν;
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Σεπχζμβρίου (τού
  άνταπακριτοΰ μας).—Ραδιογραφή'.ι.ατα
  τής νυκτός όμιλοΰντα διά την πραγμα-
  ταπι>ιηθε!σαν έντός ταΰ τελευταίου είκα-
  σιτετραώραυ μεγάλην κινδζικην επί¬
  θεσιν είς τό μέτωπον τ^ς Σαγκάης
  [Ιεβαιοΰν ότι αυτή Βεν έπέτυχεν ταϋ; άν-
  τικειμδνικΓίύς της σκοπ >ύς. Τα^ναντίαν
  οί Ίάπώνες ηνάγκασαν τού; Κινέζους
  νά ύπ»χώρήσΓ»υν πρΐίτρ^πάδην διά τ»ΰ
  δραστικαϋ πυρό; των μυδραλλιο>β:ίλων
  των.
  Λέγβται ότι καί ή δευτέρα κινεζική
  γραμμή κινδυνεύει νά διασπαβθή άπό τα
  ίαπωνικά στρατεύματα τα όπ.ιϊα σημει¬
  ωτέον ένιαχύΓ>ν5αι όλον£ν.
  ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣΥΠΟΔΟΧΗ
  ΕΙΣΜΕΟΙΣΤΡΕΨΑΝΤΑΣΧΟΕΣΑΟΑΗΤΑΣ
  •ίΛΙ 1 7 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ^ μας).—Είς τούς αφιχθέν¬
  τα.; σήμερον έκ Βαυκαυρεστίου "Ελλη¬
  νας άθλητάς εγένετο ένθουσιώδης ύποδο-
  χή υπό άπείρου πλήθους φιλάθλων.
  Τοΰς νικητάς των έν τή Ρουμανική πρω-
  τευούση τελεσθέντων Βαλκανικών άγώ-
  νων, έδεξιώθη ό Δήμαρχος Άθηναίων
  κ. Πλυτάς, συγχαρείς άμα αύταύς διά
  την μεγάλην νίκην των. Ίδιαιτέρων ένί-
  δηλώσεων έκ μέρους των χιλιάδων φι¬
  λάθλων έτυχεν ό νικητής τοΰ Μαραθω-
  νείου κ. Κυριακίδης.
  ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΔΕΚΤΟΙ
  ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Οί έπιστρέψαντες
  είς Αθήνας "Ελληνες άθληταί εγένοντο
  δεκτοί καί υπό τοΰ πρωθυπουργοΰ κ.
  Ι. Μεταξά όστις τοίς εξέφρασε την ικα¬
  νοποίησιν τού καί τα θερμά τού συγχα-
  ρητήρια.
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΡΙΤΗΝ
  Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΖΑΡΥΚ
  ΑΘΗΝΑΙ < 17 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριταΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πράγα'ς ότι ή κηδεία τοΰ έκλιπόντος έ- θνάρχου τής Τσεχοσλοβακίας Μάζαρυκ ωρίσθη διά την προσέχη Τρίτην υπό τοΰ επί τούτω συνελθόντος έκτάκτως υ- πουργβκοΰ συμβουλίου. Έν τώ μεταξύ ό νεκρός τοΰ Μάζαρυκ έξετέθη είς προ- σκύνημα είς τό οποίον συρρέουν χιλι- άδες λαοΰ άποτίοντος φόρον τιμής πρός τόν άποθανόντα έλευθερωτήν τής χώρας. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΠΗΝ Β. ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού άνταθοκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Λονδινου ότι αί μαχαι είς την Βόρειον Κίναν καί ειδικώς παρά την σιδηροδρο¬ μικήν γραμμήν Πεκίνου Χανκάου συνε- χίζονται. Οί Κινέζοι προβάλλουν διαρ¬ κώς ννυσσώδη άμυναν ή όποία παρεμπο- δίζ«Χ σοβαρώτατα την προέλασιν των Ίαηώνων. ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝ ΙΑΠΩΝΙΚΘΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΛΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγράφημα κι- νεζικής πηγής αγγέλλει ότι εβυθίσθη υπό των Κινέζων καί άλλο ίαπωνικόν πο¬ λεμικόν. Έκ Τόκιο αντιθέτως ανακοι¬ νούται ότι τα αντιαεροπορικά πυροβόλα των Ίαπώνων κατέρρεψαν ολόκληρον σμήνος κινεζικών άεροπλάνων. *.;