94797

Αριθμός τεύχους

4668

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

19/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΜ:
  Αιγυπτου
  έτηπι'α λίραι "
  ίξά μηνός Ί
  'ΑμΓρικής
  ρτησια δολ. 10
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατα φύλλον
  Λραχ 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  19
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Γ-ΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΛ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  Σ¥ΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΡ0Τ0ΥΤΑΦ0ΥΤ0Υ...
  Συμπληρούται σήμερον έν δράσεώς υπέρ των ίδανικών
  καί ήμισυ έτος άπό της ήμέ- τής φυλής, πηγή φωτός καί
  ρας έκείνης καθ" ήν είς την] φρονηματισμοΰ. Σφριγών ά-
  πολυκατοικίαν τής όδοΰ Μπω, κάμη νεανίας ώρθώθη έκεΐ
  ζόν υπό τόν βαρύν καταθλι-1 είς τό Άκρωτήρι δπου σή-
  πτικόν ουρανόν των Παρισί- μερον άνεγείρεται έπιβλητι-
  ων έκλεισαν διά παντός τα κόν τής Ελευθερίας τό Ά-
  όλόφωτα μάτια τού Υίοΰ τού γαλμα, άντιμέτωπος πρός ο-
  έλληνισμοΰ, τοΰ Ελευθερίουι λον τόν κόσμον καί διεκή-
  βενιζέλου. Καί σήμερον τό' ρυξε την απόφασιν καί τό
  έθνος ολόκληρον στρέφεται δικαίωμα τής Κρήτης νά δι-
  πρός τό Άκρωτήρι καί δέε-
  ται επί τού λευκοΰ τάφου δ-
  που άναπαύεται νεκρός πλέ¬
  ον ό γίγας τής σκέψεως καί
  τής ενεργείας. Ή έθνική ψυ-
  χή> «ροσερχεται έν κατανύ-
  ξει πρό τοΰ άπερίττου τάφου
  καί άποθέτει μέ εύλάβειαν
  επί τοΰ λευκού μαρμάρου
  τού τόν φόρον τής βαθείας
  εύγνωμοσύνης της καί τοΰ
  άπείρου σεβασμοΰ της. Έκεί
  είς τό Άκρωτήρι δπου ευ¬
  ρήκε την γαλήνην τής αίω-
  νίας αναπαύσεως, ό άνθρω-
  πος πού δέν εγνώρισε ουδέν
  στιγμής ησυχίαν καθ* όλην
  την πολυκύμαντονζωήν τού,
  την οποίαν αφιέρωσεν είς
  την πραγμάτωσιν των σκο-
  πών καί των πεπρωμένων
  τού εθνους, στρέφει την σκέ¬
  ψιν σήμερον ό ελληνικάς λα-
  ός όλόκληρος καί πρό τοΰ
  λευκοΰ τάφου
  εύλαβικά.
  κλίνει γόνυ
  Διότι είς την συνείδησιν
  ' Ελευθέριος
  τού εθνους ο
  Βενιζέλος δέν
  είναι πλέον
  ό άρχηγός τοΰ κόμματος.Ύ-
  ψώνεται ώς φωτεινόν σύμβο¬
  λον παραδειγματισμόν, ώς
  ύπόδειγμα ενεργείας κ«1 Νεκρσΰ. '
  εκδικήση την ελευθερίαν
  της. Έξεπορεύθη κατόπιν ώς
  φωτεινός πύραυλος πού διέ¬
  γραψε την λαμπροτέραν τρο¬
  χιάν είς τοΰ έθνικοΰ ορίζον¬
  τος τα πλατή καί έφώτιαε
  τόν δρόμον τής Ελλάδος
  πρός την δόξαν καί τό με¬
  γαλείον. Καί έξέπληξε τόν
  κόσμον ολόκληρον μέ τάς
  άστραπάς τής πνευματικάς
  τού άκτινοβολίας.
  Υπήρξεν ό Ελευθέριος
  Βενιζέλος, πρωταγωνιστής είς
  την ώραιοτέραν καί μεγαλυ¬
  τέραν εθνικήν προσπάθειαν,
  Καί δέν επαυσεν ύπηρετών
  την χώραν μέχρι καί τής
  τελευταίας στιγμής τής ζωής
  τού. Υπήρξε τό έργον τού
  τεράστιον. Άλλά δι' αύτό
  καί ή μνήμη τού διατηρεΐ-
  ται είς τάς διανοίας καί τάς
  σκέψεις δλων των Έλλήνων.
  ΔΓ αύτό καί τό "Εθνος όλό
  κλήρον στρέφεται μέ ευγνω¬
  μοσύνην σήμερον πρός τό
  Άκρωτήρι καί συμμετέχει
  ψυχικώς είς τό μνημόσυνον
  τό οποίον τέλει ή κ. "Ελενα
  Βενιζέλου υπέρ τοΰ Μεγάλου
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΙΡΥΣΑΝΙΕΜΑ
  Έφούντωσαν πάλι στούς
  κήπους καΐ τα παρτέρια των
  αύλών τα ώραΐα χρυσάνθε-
  μα κι' έδωσαν τή σφραγίδα
  τους στήν εποχήν αυτή πού
  φέρνει τό προμήνυμα τοθ φθι-
  νοπώρου. Κι' είναι άληθινά
  χαρά Θεοΰ καί
  των ματιών αύτό
  πανδαισία
  τό θέαμα
  πού έμφανίζουν. Πυκνά, σγου-
  ρά τα φύλλα των. Καί οί χρω-
  ματισμοΐ των άπαλοί, σ' δ-
  λους τούς τόνους, στίς πιό
  λεπτές κι' ώραϊες άποχρώ-
  σεις. Καΐ τό άρωμά των έλα-
  φρό, εύχάριστο, έλκυστικό.
  Δέν ξέρω άν είναι μονάχα
  οί θρΰλοι πού συνδέονται μέ
  τό λουλοΰδι αύτό, πού δί¬
  δουν στήν υπαρξι καί την έμ-
  φάνισί τού τόση γοητεία, τό-
  ση συμπάθεια, τόσην άγάπη.
  Καΐ βεβαία θά βαρύνουν οί
  λόγοι αύτοι. Μέ τα χρυσάν-
  θεμα είναι συνδεδεμένοι τόσοι
  θρθλοι τής μακρυνής Άνατο-
  λής, τόσες ρωμαντικές ίστο-
  ρΐες τής χώρας τού άνατέλ-
  λοντος ηλίου καΐ τόσα δράμα-
  τα καρδίας. Βεβαία ή τρυψε-
  ρή ίστορία τής «Κυρίας χρυ-
  σάνθεμον τού Λοτί πού έδω¬
  κε τή βάσι γιά την περιπαθέ-
  στατην δπερα τής «Μπατερ-
  φλάϋ», δέν ειμπορεί παρά νά
  έπιδρα καί νά καθιστά συμ-
  παθητικώτερο τό ώραΐο αύ¬
  τό λουλούδι. Άλλά θαρρώ δ-
  τι ό κυριώτερος λόγος πού
  τρέφομε τόσην άγάπη σ' αύ¬
  τό τ' ώραΐο λεπτόκορμο λου-
  λοϋδι μέ τα λεπτά, σγουρά
  καΐ τρυφερά τού φϋλλα είναι
  όλωσδιόλου άλλος. Είναι έ'-
  νας λόγος πού πηγάζει άπό
  τό αΐσθημα τής αίσιοδοξίας
  πού κρύβεται σ' δλων μας τίς
  καρδιές.
  Άνθεΐ σέ
  μιά έποχή πού
  φθίνουν δλα. Άρχίζει άπό τόν
  Σεπτέμβρη καί διατηρεΐται κι'
  δλο τό Νοέμβρη. Καί ένώ δ¬
  λα πεθαίνουν την εποχήν αύ¬
  τη, άκόμη καί οί έφήμερες ά-
  γάπες, τό χρυσάνθεμο είναι
  τό μόνο ποΰ άντιστέκεται στό
  θάνατο κι' αποτελεί ωραίαν
  έκδήλωσι ζωής καί σφρίγους.
  Κι' ένώ τα γκρίζα σύννεφα
  πέφτουν ώς πέπλα πένθιμα
  καΐ σαβανώνουν την ναρκωμέ-
  νη φΰσι καί τα σφυρίγματα
  των ψθινοπωρινών άνέμων ά
  κοΰωνται ώσάν έπιθανάτιος
  ώδή πρός την κουρσεμένην
  άπό τόν θάνατο γή. Καί ένώ
  οί πρώτες ψιχάλες τής βρο-
  χής πέφτουν άπό τόν ούρανό
  ώς δάκρυα λύπης, αύτά τα
  άνθη μέ τούς λεπτούς χρωμα-
  τισμόν καί τό έλαφρό άρω-
  μα ύψώνονται ώς μόνος τό
  νος ζωής, ώς έ'να χαρούμενο
  τραγοθοι άγάπης κι' αίσιοδο¬
  ξίας. Γι' αύτό καΐ δσοι άγα-
  ποΰν πραγματικά την ώμορ-
  φιά τής ζωής, δσοι είναι στα-
  θεροί είς τα αίσθήματά των
  δσοι δέν μεταβάλλονται έσω-
  τερικά, ψυχικά, μαζί μέ τίς
  μεταβολές των έποχών, δσοι
  αίσθάνονται τόν έρωτα σάν
  έ'να άμάραντο ώραΐο λουλοΰ¬
  δι πού δέν πεθαίνει καΐ δέν
  ψυλλορροεΐ οΰτε καί δέν μα-
  ραίνεται καί δέν φθίνει μόλις
  ψυσήξουν οί πρώτες φθινοπω-
  ρινές ριπές, αίσθάνεται ιδιαι¬
  τέραν άγάπη καί συμπάθεια
  πρός τα χρυσάνθεμα. Αΰτά
  τούς μένουν οί μόνοι σΰντρο-
  φοι ποΰ τούς τονώνουν καΐ
  τοΰς ένισχύουν τό αΐσθημα τής
  αίσιοδοξίας.Είναι ή απόδειξις
  δτι ΰπάρχουν καί δντα ποϋ άν-
  τέχουν καί στίς μπόρες καί δχι
  μόνον δέν πεθαίνουν, δταν δ¬
  λα γύρω των ξεψυχουν άλλά
  καΐ διατηροΰνται ώς οί ώραιό-
  τερες έκδηλώσεις τής ζωής.
  Μ.
  δέν ήτο έξαιρεττκή.
  Τα δράματα καί τα θέματα των
  χωρισμών είναι πλείστα δσα. Μέ
  αύτά δέν άπασχολοθνΐαι οί ποίη-
  ταί άλλά πιλλέ; νορϊ; καΐ οΐ'...
  καραβυ/.ύρηδες. Τό κατάστβωμα
  καί συγκΐκριμένω; ή γέφυρα Ιχει
  πολλά νά πή γιά συναντήσεως μΙ
  νεαρί; κυρίες ποΰ χωρίζονταΐ...
  άτμοπλοϊκώς ή καί ριζικω; καί
  έπιβιβάζονται μέ συστάσεις πρός
  τόν πλοίαρχον καί τού; άξιωμ^ί-
  τικούς.
  -Αυτή δμως είνε ή ε3υυμη
  πλευρά τής υποθέσεως, ετόνισεν
  ενας συμπολίτας.
  Τό πλοίον έφευγε Ικείνή τή
  στ:γμή δπω; ν.αί την παληά.
  Καί άπο τα άκρομώλιον Ινα
  μαντήλι έχαιρετοΰσεν Ινα άλλο.
  πού έσειοΰνταν άπό τή γέφυρα
  στά χέρια μιά; λευκή;, άδιόρατϊ];
  σχεδόν σιλουέττα;. Εμεσολάβει
  Ιτσι αύτουσία ή δραματική ατιγ-
  μή. 'ΒΙν πάση περιπτώσει υπήρχεν
  καΐ ή φαιδρά, την οποίαν οίν ά-
  πέκρ^υεν ουτε έ έμπνευαμένο;
  στιχουργός:
  ΤΩ μαντήλι μοιραΓο ποΰ νψώνίάαι
  στό άγέρα! "Ομως κ' ίΐοι εύχυχίζω
  οαονς φεύγοντας ξέρονν πώς Λίαω
  /τους
  αντονς κάποια
  [μάχια.
  Ιδού λοιπόν πώ; ή τραγική
  στιγμή τοΰ χωρισμοΰ άν δέν εγί¬
  νετο όλωσδιόλου ευθυμη άποκτίθ-
  σιώνει τό παν μέ μιά φιλοσοφία
  ώφελιμιστική, πρωτότυπη ίσο
  καί χαριτώμένη...
  Τό έπιχείρημα τοθ συμπεριπα-
  τητοΰ δέν ήτο άβάσιμον. Καΐ αύ¬
  τά άκόμη τα περίφημα δράματα
  των χωρισμών Ιξουδετερΐΰνται ά-
  ριστοτεχνικα μέ τα δϊδομένα τής
  τεθλασμένης μέ τα όποΐα ή έπ>
  χή μας άντιτάσσεται «αίσθηματι-
  κά» είς τόν ώμόν ρεαλισμόν. "Κνα
  ταξιδάκι άν δέν είνε όλωσδιόλου
  ταξιδάκι άναψυχής ή άποθεραπεί-
  ας είνε ή άρχή μι«ς καινούριας
  ζιοής. "Αν ό ταξιδεύων χωρίζε-
  ται διά τόν ενα ή τόν άλλον λόγον,
  Ιχε; ϊσως άφορμές νά μην είνε καί
  τόσο δυσαρεστημένος. Είτε κλαί-
  ουν είτε δέν κλαίουν γι' αυτόν δυό
  μάτια στήν ξηρά, παρηγορεΤται μέ
  την επικείμενον άναψυχήν πού
  δάκρυα χύνονν γι
  σε ενα τονο παρηγορο.
  Άπό
  [ ίγίνονταν κομεντί. Τα μοιραϊα
  μαντήλια είχαν τό... γνώθι σαύτόν.
  Καΐ έκείνος άπό τό λιμάνι καί
  έκείνη άπό τή γέφυρα Ιφειιγαν
  μέ την Ιλπίδα—άν δχι την πίστ,ι
  —άμοιβαίας εμπιστοσόνης. Άλλά
  κα'ι αμοιβείας... παρηγορίας.
  Έ-
  μεναν ό ϊνας γιά τόν άλλον, του¬
  λάχιστον διά τόν κόσμον των ά-
  ναμνήσεων καί ποίος ξέρει καί διά
  τάς έκπλήξεις τοΰ μέλλοντας.
  —Ή άντίληψι των πραγμάτων
  τής ζωής άπό τή 3ίοσμοπ«λιτί*ή
  τους πλευρά—άς την ποθμεν έτσι
  —Ι'χει τουτο τό καλό: "Οτι πλαι-
  εϊνε
  καποτε μια φαντασμαγο-
  ρία. Άλλά /.αί είς την περί¬
  πτωσιν πο-ύ χωρίζεται οριστικώς
  πάλιν παρηγορεΐται. Αυτή είνε
  σήμερα ή κοινή ψυχολογία των
  χωρισμών. Ή ποίησις συμπληρώ-
  νεται άπό την πραγματικότητα.
  Καί δέν μπορεΐτε νά πήτε δτι ή
  συμπλήρωσις αυτή δΐν είνε ή...
  πρέπουσα.
  Έκεΐνοι ποϋ φεύγουν χωρίς ν.%-
  νείς απολύτως νά νοιάζεται γι' αύ-
  τοΰς είνε λέγει δυστυχεϊς. "Ετσι
  τουλάχιστον ύπεστήριζαν οί παλαι-
  ότεροι. Μάλιστα Ιδώ τό δραμα τοΰ
  χωρισμοΰ είνε πού είνε δραμα.
  —Ή μόνωσις ώστόσο κρίνεται
  κάτι τό ώφέλιμο σήμερα...
  Αύτό θά υπεστήριζεν Ινας συγ-
  χρονισμένος. Καϊ δέν θά ελεγε
  τίποτε τα υπερβολικόν. Τό νά
  ζής μόνος καί φυσικά τα νά τα-
  ς μόνος είνε υπό ωρισμένας
  πρίϋποθέσεις δχ: ώφελιμότης ά-
  7ττ.ωτ7""θτλλ±" σωστή εύδαιμονία.
  Άς μή σέ χαιρετα κανένα μαν-
  τήλι άπό τό μουράγιο.,.'Έχεις άλ-
  Ό Γολγοθάς μιάς καρδίας
  ~Ζ = ΕΑΙΪΔΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ήζωή τής μελανχολικης
  5ον
  αυτοκρατειρας.
  Τα πρώτα άνήσυχα καί δύ-
  σκολα χρόνια επέρασαν. Εις τάς
  ΗόΒ τό καθεστώς τοΰ
  μικρές άνεψιές τής Βαυαρίας...
  αρχάς τοΰ
  έ
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η _ΖΒΗ
  ΑΡΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΕΣ
  ΧΩΡΙΣΜΩΜ
  "Ενα τραΐνο φεύγει καπνίζον-
  τας, ενα πλοΐο σηκώνει την αγκύ¬
  ρα... Καί δμως κανείς δέν μαν-
  τεύει τί σημαντικό κρύβει αυτή ή
  άπλή θεαματική στιγμή.
  —'Υπάρχουν τάσα δράματα χω¬
  ρισμών δσες Ικαί άναχωρήσεις
  τραίνων ή πλοίων.
  Ή βεβαίωαις άνήκει είς ϊνα
  παντογνώστην τοΰ παρελθόντος.
  Τό πλοΐον Ιφευγεν καί αύτός—
  αίώνιος παραμένων— τό *]παρηκο-
  λούθει... Ή γνώμη τού άλλως τε
  ρχς
  νέου α.)το%ρίτορο^ εφαίνετο νά
  είχε στερ;ωθή. Τα νέφη είχαν
  αρχίση νά οιαλύωνται. Επάνω
  άπό τα αί'ματα καί τα πάθη τό
  στέμμα άκτινοβολοΰσε σάν τόν
  ήλιον πού προ^άλλει μέσα άπό
  τα σύννεφα. ΊΛό στέμμα στό ξαν-
  θό νεανικό κεφάλι... Ό Φραγκί¬
  σκον Ιωσήφ ήταν 2ϋ έτών.
  Τότε, δταν αί στιγμαί ξανάγι-
  ναν ηρεμωτέρα·., ή άρχιοούκισσα
  σκέφθηκε γιά πρώτην φοράν, σο-
  βαρώτερα, ποία θά μποροΰσε νά
  διαλέξη γιά νά την τάξη σύντρο¬
  φον παρά τό πλευρόν τοΰ νεαροΰ
  αΰτοκράτορος. θυμήθηκε τό κα-
  λοκαΐρι στό "Ινσμπουρκ, την ά-
  δελφή της Αουδοβίκα, τίς κόρες
  της, καί αί άναμνήσεις της, όπως
  ήταν φυσικόν, σταμάτησαν στήν
  μεγαλείΐερη... Ή κόρη τής αδελ¬
  φής της θά την άγαποΰσε κι' αύ¬
  την σάν μητέρα. Ή άρχιδούκισσα
  δέν ξεχνοϋσε την ιδιαιτέραν πα-
  τρίδα της, την Βαυαρίαν, καί εί¬
  χεν ισχυρόν τό οίκογενειακόν α?-
  σθημα. Ό .γάμος τοΰ υιοΰ της μέ
  την μεγαλείτερη κόρη τής αδελ¬
  φής της θά συνέσφιγγε τούς δε-
  σμούς τής Βαυαρία; μέ την αύ-
  τοκρατορίαν. Στό διάστημα πού
  είχε περάση άπό τό καλοκαΐρι έ-
  κεΐνο στό "Ινσμπουρκ, οί κόρες
  τής αδελφής της Ιπρεπε νά είχαν
  ξεπεταχθή. Ή μεγάλη, ή Νένε, 8-
  πως την έλεγαν χαϊδευτικά, Ιπρε¬
  πε νά είνε πιά μιά σχηματισμένη
  γυναΐκα. Δέν τής άνέφερε, τής
  άρχιοουκίσσης, ή άδελφή της
  Λουδοβίκ* σ' ίνα της γράμμα
  πώς ή πρώτη της κόρη ήταν πιά
  μιά ώραία, σοβαρά κοπέλλα, πού
  ήξευρε τί ήθελε;
  Καΐ ή άρχιδούκισσα τής Βιέν¬
  νη; ήρχισε ν' άπασχολη την σκέ¬
  ψιν της κάπως εμμονώτερα μέ τί;
  * *
  *
  Καΐ είχαν άλήθεια ξεπεταχθή
  οί κόρες τής πριγκηπίσσης Αου-
  δοβίκας.Ή μικρή ιδίως, ή Έλισ-
  σάβετ—ή Σίσσι—είχε γίνη άγνώ-
  ριστος. Είχεν αφήση πίσω τη;
  την άχάριστη γιά τα κορίτσια ήλι-
  κία Τί μεταμόρφωσις; Δέν ήταν
  πιά τό ροδοκόκκινο κοριτσάκι πού
  ετρεχε, κυνηγώντας πεταλοΰδες,
  στίς έξοχές τοΰ "Ινσμπουρκ, καί
  πού Ιμοιαζε σχεδόν μέ χωριατο-
  πούλα. Οί γραμμές τοΰ προσώπου
  τη; είχαν αποκτήση μιά λεπτότη-
  τα, τό πρόσωπον της μιά τρυφερή
  έκφρασιν πού έξαΰλωνε τό μελαγ-
  χολικό βλέμμα των δειλών μα-
  "Εμοιαζε τόσον μέ τό
  τό περίλυπο βλέμμα
  τιιον της.
  φοβ'.σμένο,
  τής έλαφίνα; τό βλέμμα τής με
  λαγχολικής πριγκηπίσσης! Τα
  μαλλιά της πού είχαν άλλοτε μιά
  άπόχρωσιν πρός τό καστανό, ά
  κτινοβολοΰσαν τώρα σάν τό χρυ
  σάφι. Λές καί ή φύσις είχε βάλΐί,
  τα μαλλιά σάν ε"να άκτινοβόλ'
  χρυσό στέμμα στό μικρό της κε·
  φάλι. Ήταν'άκόμη παιδί — άλλ'
  είχε την μελαγχολική καί βαθυ-
  στόχαστη έκφρασιν πού εχουν δ·
  λ* τα παιδία, των οποίων Ιχει ώ
  ριμάση προώρω; ό Ισωτερικό
  κόσμος. Τό βλέμμα, των μελαγχο-
  λικών της ματιών ήταν δειλό —
  άλλά δέν ήταν καθόλου δειλή ή
  άδάμαστο; ψυχή της. "Εκανε εν¬
  τύπωσιν μί τό Μρρος της, εις τό
  περιβάλλον της, ή μικρή αυτή
  πριγκήπισσα. Πόσον άφοβα πή-
  δοΰσε στό άλογο, άπ' τα πρώτι
  κι' 8λα; μαθήματα τής ίππασίας
  Δέν ήκουε τάς συμβουλάς των έκ-
  παιδευτών της. Περιφρονοΰσε τού
  κινδύνους. Τής άρεζε νά φεύγη σέ
  φρενήρεις καλπασμούς, σάν μιά
  μυθική Άμαζών. Τής |άρεζε τό
  ξεκίνημα, ή φύγη, ή διαρκής φυ
  γή... ΓΗ συνέχεια
  εί; την 2*ν σελίδα)
  ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
  Άπό δυο ήδη ημερών έτέ-
  ησανείς εφαρμογήν α'ιάποφά
  σεις τής συνδιασκέψεως τής
  Νυόν. Οί στόλοι των κρα-
  ών πού ανέλαβον την φρού¬
  ρησιν των θαλασσών των
  καί την εξασφάλισιν τής ε¬
  λευθέρας ναυσιπλοΐας είς
  ήν Μεσόγειον συνεκεντρώ¬
  θησαν ήδη καί άπέπλευσαν
  διά την άσκησιν τοΰ δυσκό-
  ,ου έργου πού τοίς ανετέ¬
  θη. Καί εύτυχώς, μέχρι τής
  στιγμής δέν εσημειώθη κα¬
  νέν θλιβερόν επεισόδιον είς
  την Μεσόγειον, έξ έκείνων
  πού θά είμποροΰσαν νά έπι-
  δεινώσουν την κατάστασιν.
  Τα πειρατικά ύποβρύχια δέν
  ενεφανίσθησαν πλέον τάς τε¬
  λευταίας ημέρας είς κανέν
  σημείον τής Μεσογείου, ύ-
  πάρχει δέ ή αντίληψις δτι
  μετά την εφαρμογήν των ά-
  ποφάσεων τής Νυόν, τα ύ¬
  ποβρύχια αύτά ηναγκάσθη¬
  σαν νά έπαναπλεύσουν είς
  τάς βάσεις των.
  Θά ειμπορούσε λοιπόν
  νά φαντασθίί κανείς δτι ή
  κατάστασις ήρχισε νά βελτι-
  ώνεται σημαντικά. Καί ύ-
  πάρχουν πράγματι πολλοίπού
  πιστεύουν δτι επήλθεν βελ¬
  τίωσις έν Εύρώπη· Έν τού¬
  τοις ή στάσις τής Ιταλίας
  καί ή άρνησις της νά δεχθή
  τάς άποφάσεις τής Νυόν, στά¬
  σις την οποίαν έπιδοκιμά-
  ζει καί άκολουθεΐ καί ή Γερ-
  μανία, δημιουργεΐ δυστυχώς
  νέας προσθέτους περιπλο-
  κάς καί ειμπορεί νά οδηγή¬
  ση μοιραίως είς ρήξιν.
  Ό Ιταλός δικτάτωρ (δέν
  φαίνεται διατεθέιμένος ' να'
  διακόψη την παροχήν ένι-
  σχύσεως είς τόν Φράνκο.
  Καί τα αίσθήματά τού συμ-
  μερίζεται απολύτως καί ό
  Γερμανός Φΰρερ ό οποίος
  καί διεκηρυξεν άλλωστε φα-
  νερά δτι ή Γερμανία δέν θά
  επιτρέψη κατ' ουδένα λόγον
  επικράτησιν των έρυθρών έν
  Ισπανία, έννοών ώς έρυ-
  θρού; τούς κυβερνητικούς
  τής Βαλενθίας.
  Έτσι καί μετά την,διάσκε¬
  ψιν τή5 Νυόν, τό 'Ισπανικόν
  εξακολουθή νά παραμένη
  πάντοτε μία έπικίνδυνος έ-
  στία πολέμου πού άπειλεΐ νά
  άπλώση τάς φλόγας της είς
  ολόκληρον την Ευρώπην καί
  νά μεταβάλη τ* πάντα είς
  σωρού; έρειπίων. Ή κοινή
  δσον καί άποφασιστική εμ¬
  φάνισις τής Αγγλίας καί
  τής Γαλλίας άκολουθουμέ-
  νων καί άπό δλα σχεδόν τα
  μικρά εύρωπαϊκά κράτη φαί¬
  νεται δτι δέν έπτόησεν δσον
  έπιστεύετο δτι θά έπτόει την
  Ιταλίαν καί Γερμανίαν. Ε¬
  άν δέ είς την διάσκεψιν τής
  Κ. Τ. Ε. δέν εκδηλωθή έντο-
  νωτέρα καί περισσότερον ό-
  μόθυμος ή απόφασις των με-
  τασχόντων είς αυτήν Κρα-
  τών νά περιφρουρήσουν την
  ειρήνην, πολύ φοβούμεθα δ¬
  τι ό πόλεμος »θά καταστή
  πλέον άναπόφευκτος. "Ηδη
  έχομεν δύο άντιπάλ,ους συ][
  νασπτσμούς: Τής Ιταλίας,
  Γερμανίας καί Ίαπωνίας
  άφ' ενός πού φαίνεται καί
  μάλλον αποφασιστικώς καί
  φιλοπόλεμος καί τής Γαλλί¬
  ας καί Αγγλίας άφ' ετέρου
  πού'ύποστηρίζει την ειρήνην.
  Ποίος άπό τούς δύο θά υπο¬
  χωρήση; Πιστεύομεν ό πρώ-
  τος, έά'ν τόν δεύτερον άκο-
  λουθήσουν καί ή Άμερική
  καί Ρωσσία καί τα περισσό-
  τερα τουλάχιστον εύρωπαϊκά
  Κράτη, ώς φαίνεται πιθανόν.
  Θά έξελιχθοΰν δμως έτσι τα
  πράγματα; Φυσΐκά δέν ειμ¬
  πορούμεν νά προδικάσωμεν.
  Πάντως, έντός των ημερών
  θά έκκαθαρισθή οριστικώς ή
  κατάστασις, τουλάχιστον ώς
  πρός τό σημείον αύτό.Έξ αυ¬
  τού δέ θά κριθή καί ή περαι
  τέρω πορεία των γεγονό-
  των.
  ν-
  λα μαντήλια...μεταξωτά πού θά
  σκουπίσουν άπαλά τα δάκρυά σου.
  Η θάλασσα ή μεγάλη θά σοΰ μουρ-
  μουρίση τόσα πράγματα γιά τή
  μεγάλη ζωή ένφ τό πΚοΧο^ θά τρέ-
  χη άνεμπόδιστα τό δρόμο τού!
  θά σοΰ λείψουν ΐσω; μεριχά δή-
  θεν φιλικά πρόσωπα, θά σδΰ γε-
  λάσουν δμως νέες γνωριμίες. Πα-
  ρέμεινες άγνωστος μέσα στού; γνω-
  στούς,θά παραμείνης άγνωστο; καί
  μέσα στούς άγνώστους. Μπορεϊ καί
  νά μή ρίχν(;ς πέτρα οπίσω σου.
  Πάντως δέν εχεις χίποτε νά ζη-
  λέψη; άπό τό παρελθόν καί τίπο¬
  τε διά τό οποίον νά λυπηθης...
  Φεύγεις 8πα>; ήλθε;. Χωρίζεσαι
  όπως πάντοτε. Τί άλλο θέλίΐς;
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ών αποβλέπει «είς την εμπέ¬
  δωσιν τής πρός τα ζώα καλω¬
  σύνης καί είς την έκ ταύτης
  περαιτέρω ήμέρωσιν καί των
  άνθρώπων», όπως πληροφορεΐ
  ή ένωσις των Δήμων καΐ Κοι-
  νοτήτων είς σχετικήν εγκύκλι¬
  ον της. "Ας ελπίσωμεν λοιπόν
  δτι ή ήμέρα προστασίας των
  ,ώων θ' αποτελέση σταθμόν
  καί αφετηρίαν νέας περιόδου
  άγάπης καί ήμερώσεως καΐ
  των άνθρώπων, καί δτι θά λη¬
  φθούν μέτρα προστασίας καί
  υπέρ αυτών. Ύπάρχουν άλ¬
  λωστε δυστυχέστερα ζώα άπό
  τούς άνθρώπους, καί μάλιστα
  είς την εποχήν αυτήν δπου τό
  φάσμα τού πολέμου καί τής
  καταστροφής πλανάται καί
  πάλιν είς δλον τόν κόσμον,
  Ήράκλεια
  Ή συγκομιδή.
  Άπό τής αυριον θά επιτρα¬
  πή έλευθέρως ή συγκομιδή τοθ
  έλαιοκάρπου καθ" δλον τόν
  νομόν. Καί μετ" ολίγας ημέ¬
  ρας θά παραχθή τό νέον έλαι-
  όλαδον. Ό κόσμος θά παύση
  πλέον νά τρώγη τα άθλια
  σπορέλαια καΐ ό τόπος μας
  θά αισθανθή μεγάλην ανακού¬
  φισιν έκ τής συγκομιδής τοθ
  έλαιολάδου. Εύτυχώς ή παρα-
  γωγή θά είναι πλουσία. Τό
  έ'λαιον γίνεται καί πάλιν τό
  χρυσοφόρον ύγρόν, όπως εί¬
  ναι καί απαραίτητον διά την
  διατροφήν μας στοιχείον. Θ'
  αντιληφθώμεν δμως τουλάχι¬
  στον την αξίαν τού ώστε νά
  άποδώσωμεν την αρμόζουσαν
  προσοχήν καΐ σημασίαν είς
  την καλλιέργειαν τής έλαίας
  Τό ευχόμεθα καί τό ελπίζο¬
  μεν.
  *Γ* φ 31»
  Ζώα κα! άνθρωποι.
  "Ωστε λοιπόν, ό έορτασμός
  τής διεθνοΰς ημέρας των ζώ
  Ή Γυναικεία Στήλη.
  Μιά άναμφισβήτητος έπιτυ-
  χής καινοτομία τής άνακαινι-
  σθείσης «Ανορθώσεως» ύπήρ
  ξε καΐ ή καθιέρωσις είδικής
  στήλης διά τάς κυρίας. Ή
  στήλη αυτή ή όποία γράφεται
  άπό ειδικήν συνεργάτιδα είς
  ϋφος έξαιρετικά γλαφυρόν,θά
  έρευνδ δλα τα γυναικεΐα ζη-
  τήματα, θά αποβή δέ ό καλύτε
  ρος σύμβουλος καί ό τερπνό-
  τερος σύντροφος των άναγνω
  στριών μας. Διότι έκτός τοΰ
  δτι θά τάς κατατοπίζη είς δ,τι
  ένδιαφέρει την σύγχρονον γυ¬
  ναΐκα καί τάς έκδηλώσεις τής
  κοινωνικάς ζωής, θά παρέχη
  συγχρόνως καί την εΰχαρίστη
  σιν ενός τερπνοΰ, συναρπα-
  στικοΰ, καλογραμμένου γυναι-
  κείου άρθρου. Διά την στήλην
  άλλωστε αυτήν καί την αξίαν
  της, έχει έκφρασθί) ήδη μέ εν¬
  θουσιασμόν δλος ό ώραιόκο-
  σμος των άναγνωστριών μας.
  »·;γ
  ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ-Σήμερον ή Γερ-
  μανικής παραγωγής όμιλοΰσα
  Έλληνική ταιν'ια: «Μρως είς την
  Βοσνίαν».
  ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον
  σμένες άλυσσίδες*.
  θερινός «ΑΛΚΑΖΑΡ». —Σήμερον
  «Τό λαχεΐον τής άγάπης .
  ■■■ ■■■■■■■■■■ εί ■■■■■>■ «εί
  ΪΠΟΪΛΑΚΑΚΗ!
  Ή Γβρμανικπς παραγωγής ■
  εί όμιλοΰσα
  " νία:

  'Ελλπνική
  ται- ■
  ΕΡϋϋΙΣ
  ΪΤΗΗ ΒΟΣΝΙΑΝΪ
  ε*________________ , _*...______ Μ
  ■ Β
  ■ Πρωτκγωνιατοΰν: ■
  5 Μπργκίτε Χόρνεϋ ϊ
  : :
  ■ Βίλλυ Αΐχμπερτκερ ■
  εί Τραγούόια τού ξβύγους: ■
  ■ υ
  ϊ 'ΕπΊτροπάκη .
  ■ ■
  π Μβυσική: ■
  ■ Ιπάθη Λάβδσ .

  Ή
  ΑΥΡΙΟΝ
  μβντέρνα Βιεννέζικη
  ■ μουοικη φάρσα:
  ΤΗΝ
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναΐκα τοϋ θρύλου
  ■ Μέ την Λουΐξα ρχ
  ■ τόν "Ερμαν Τπμιγκ καί τόν
  5 Τέβ Λίγκεν.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■εί
  ■ ■■■■■■■«^■■■■■■«■■■■■ει
  5ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤΪ
  Τό Θαλαμηγόν ά)π
  ■ Αναχωρεί έξ Ήρα-
  2 κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ-
  ■ ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ-
  ■ αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  " ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  5 ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον, ■
  ' ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  α
  ■ Πρακτορείον
  ■ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ! Τηλέφ. 5-41


  ■ ■■■■■■■(■■■■■■■■βημββ:
  ε—
  II
  ■ ■■■■■■■■■■■»■■■ ■!
  ΙαβεαισΙ
  (Συνέχεια έκ τής 1ης οελίδος)
  Σπα- — Πώς μοΰ άρέσει νά φεύγω !
  ελεγε, χωρ'ις καί ή Ζδια νά μπορή
  νά καθορίση τί ακριβώς ησθάνε¬
  το την στιγμήν τού ξεκινήματος
  ή ψυχή της. Ήταν μιά ψυχή εύ-
  αίσθητος ποΰ έκραδαίνετο μέ 8-
  λας της τάς χορδάς, εις την πα-
  ρχιιικράν κίνησιν.
  Κ'.' ΐταν γύριζε σπίτι της Ιτρε-
  χε στήν καμάρα της, καί στό μι-
  κρό γραφίΐόν της. Κανείς δέν ή¬
  ξευρε, τό είχεν άπό ό'λο τόν κό-
  σμο κρυφό, πώς έσυνέχιζε την παι-
  οική της συνήθεια: "Εγραφε στί-
  χους. Κανείς δέν μποροΰσί νά 0-
  ποπτευθγ]) στήν άτρομον άμαζόνα
  πού έδάμαζεν άνήσυχα άλογα,
  την μικρά ποιήτρια πού ί'ππευε
  τόν Πήγασο. Ξεκινοθσε γιά τα πα-
  ραμυθένια βασίλεια τής φαντασί-
  ας ή μικρά, άφανής ποιήτρ-.α, καί
  γ Γ αΰτό ή στιγμή τοΰ ξεκινήμα¬
  τος ε£"χε πάντα γι' αυτήν, τόσην
  ποίησιν !
  ΤόνΆπρίλιον τοθ 1853, ντυμένη
  στά λευκά, σάν μιά νυφοθλα επή¬
  ρε την πρώτην της μετάληψιν. Τό
  γεγονος αύτό ή οίκογένειά της τό
  εώρτασε μέ ευχάριστος Ι/.δρομές,
  μέ θεατρικές παραστάσεις καί μέ
  άλλας τερπνάς οιασκεδάσεις. Στή
  χαρά δμως της ξανθής πριγκηπίσ-
  σης, έ'πεσε ςαφνικά μιά βαρεία
  σκιά. Ό (ιικρός άδελφός τής στε-
  νής της φίλης, τής Είρήνηςό Δαυ¬
  ίδ Παουμγκάρτεν, χαροπάλευε
  προσβληθείς άπό φθίσιν. Γιά πρώ-
  τη φορά ή μικρή πριγκήπισσα
  σκέπτεται κάπως σοό'αρώτερα, ε¬
  πάνω στό πρόδλημα τής ζ")ής· Τί
  είνε ή ζωή; Τί είνε ό θάνατος;
  Ι'ιατί αΰτό τό αίώνιο κράμα τής
  χαρας καί τής λύπης; Γιατί ό πό-
  νος νά είνε ή μοίρα τοΰ άνθρω¬
  πον.»; Καί οταν μέ διαφόρους περι-
  στροφάς τής άνήγγειλαν την εί¬
  δησιν τοΰ Ίανάτου τοΰ μικροΰ
  στη(»ικοΰ, ή ξανθή πριγκήπισσα
  έθρήνησϊ τόν άτυχή παιδικό της
  φίλο μέ τόν οιν.ό της τρόπο: Τοΰ
  άφιέρωσϊ στίχους. Γιά πρώτη φο¬
  ρά ή καροιά της έγινε τάφος πού
  ίκλεινεν Ινα προσφιλή νεκρόν. Ά-
  θώοι, άφελεΐς, παιδικοί, άλλά πό¬
  σον συγκινημένοι στίχοι! 'Άνθη
  τής εύλαβείας, ραντισμένα μέ δά-
  , στόν τάφο ενός προαφιλοΰς
  νεκροϋ...
  «Πέθανες τόσο νέος... Καί ή
  ψυχή αου 2φυγε τόσο καθαρή γιά
  νά πάη ν' άναπαυθή. "Αχ, άς εί-
  χα μαζί σου κΓ έγώ ξεψυχήση—
  στόν ούρανό, δπω; εσβυσες έσύ...».
  Ξαφνικά, άσυναίσθητα, άπό
  την ψυχήν τής μικράς πριγκηπίσ-
  σης περνοΰσε ή λαχτάρα γιά τό
  Οάνατο. Καϊ δμω; ή ζωή κυλοΰ-
  σε τόσο εύτυχισμένη είς τό πα-
  τρικό της σπίτι ! Καί τα πιό ά-
  σήμαντχ γεγονότα τής καθημερι-
  νής ζωής μεταξύ τοΰ Μονάχου
  καί τής άγαπημένη; άγρεπαύλε-
  ως έ'ξω είς τό Ιΐοσενχόφεν, ε-
  παιζαν γι' αυτήν σπουδαίον ρό-
  λον, άποκτοΰσαν μεγάλην σημα¬
  σίαν. Πώς τό κατώρθωνε ή μικρή
  της καρδιά νά είνε παντοΰ καί
  πάντοτε άνήσυχη καί ταραγμένη!
  Ή δροσερή παιδούλα πού δέν εί-
  χε άκόμη γνωρίση καμμιά καται-
  γϊδα τής ζωής, ευρίσκετο, άκόμη
  καί στίς στιγμές τής εΰτυχίας,
  πάντοτε κοντά είς την πηγήν των
  οακρύων. Καί 8ταν άκόμα, στά
  λει,ίάοια πού έ'παιζαν, δονοΰσε
  την άτμόσφαιρα τό δροσερό γε-
  λοκάπημα των παιοιών τής ήλι-
  κίας της, αυτής ή ποιητική τη;
  ψυχή έπλανατο στίς 2χθες τοΰ
  ποταμοΰ των δακρύων καί γύ-
  ρευε νά δρέψη τό κόκκινο λου-
  λοΰδι τοΰ πόνου.
  (συνεχίζεται)
  Ή Ζωή ποϋ περνφ
  Ή οτήλη τού ώραιόκοσμου.
  καϊ μία άναπαυτική φόρμα άποτε-
  λοΰν την ώμορφιά των.
  Ή μόδα είς τα πόδια.
  Τί σά φορεσή τόν χειμώνα.
  Τα ττρώτα σας βήματα πρός τό ] κλασσικού τύπου. Καλό δέρμα
  φθινόπωρο θά τα κάμετε μέ ύψη¬
  λά, κλειστά παπούτσια Άντίο
  στσ σανδαλια Γιά τις βροχερές
  ήμέρες θά είσθε εΰχαριστημένες
  νά α'ισθάνεσθε τό πόδι σας ηρο-
  φυλαγμένο
  Μπορεϊτε νά έκλέξετρ, γιά τάς
  πρωϊνάς έξόδους ί^ γιά τα σττόρ,
  μοντέλλα μέ τακούνια άρκετί< | Αύτύ τόν τίτλο ά£ίζει νά δώ χααηλά καί στερεά. Τόκού-ντέ σωμε στό ίδεώδες έπίσης πορτραΐ- —πιέ είναι σκεπασμένο κάποτε το τής τελείας γυναικός ποθ έ- μάλιστα καί τα σφυρά. Αύτά δέν σκιτσάρισε γιά νά διασκεδάση λέγονται πειά Τίαποθτσια, άλλ' τ5ν έαυτό τού καί άπογοητεύσιι οϋτε καί σκαρπίνια: λέγονται μάλ- τΐς γυναϊκες ενας μεγάλας Άμε- Γυναΐκα ή ίδεώδης. 'ΰπως θά μάς ηθβλαν. λον μττοτίνια. Τό άιτόγευμα, σδς είνε άπαραί-1' Άλλ ρικανός καλλιτέχνης. 1 Α Ί * Χ»»/1^^ ί-Τ ·/Τι ιΊ τητα πατιούτσια τουαλέττας, γιά να συνοδεύσουν ά ώραΐα σας φο- ιέματα. Είς αυτήν την περ'ιπτωσι χετε την έκλόγή τής γόβας άκό- γ'λύπται τής άρ- χαιότητος, ό καλλιτέχνης αύτάς έδανεισθηκε στοιχεϊα άπό τα τέσ- σερα σημεΐα τής γής. διά νά πα- ιουσιάση την τελείαν γυναΐκα. Ί· ■ Νέαι παραλαβαί. Η Νέα ύφάσματα. 2 Νέοι μοδέρνοι χρωμα- ■ ■ τισμοί. ■ Ζ Αί τιμαί μας είνε αί Β 2 καλύτεραι. ■ ■ ■ ! ΑΒΕ ΛΙ ΣΙ Α Ν! ■ Όδός Άγίβυ Μηνά. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■εί ^■■•••••■•••■••■•■•■^ ♦ » : Μανώλης Γ. Κωνιός : ■ ■ ■ Νευρολόγος—Ψυχίιχτρος Ι ■ ■ ; Τμηματάρχης Ίατρός || ■ · • Δημοσ. Ψυχιατρείώυ Αθηνών ■ ■ ■ φ ■ ■ Λέχεται έν τω ιατρείς) τού « ■ όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. ; Ι Τηλέφ. 52.379. '. « ■ * * καμαριέθα διά τα ξενο- Χννσός—Πολλάς. ^ μη, καί πάντοτε τής γοβας. Άλ- δού την λοπόν: μάτια σκοτεινά, λά ΰπάρχουν χίλιες μεταλλαγές ' πλαισιωμένα μέ βλεφαρίδες καί στήν κλασσική αυτή φόρμα. Γλώσ-1 φρύδια: αύτά των μοντέρνων λα- σες, ντεκούπ, ένκρυστασιόν με τίνων. Σϋνθεσις των παρειών έμ- χρωματιστό δέρμα, στολισμένα ττνευσμένη^ άπό τίς γυναϊκες των άπό γαζιά μέ ττολύ λετττή έργα- Ίνδιων, των οποίων η γραμμές ει- σία Τακούνια άρκετά ύψηλά δι- ναι συγχρόνως ευγενεις και ωρι- δουν μιά λεπτή καΐ έλεγκάντικη σμένες. Μυτη ελληνικη, κλασσι- γραμμή στήν κνήμπ. κου τύπου. Στόμα τραχζως λα- _, ν, , Ε , .. ,, „ , ι ζευμένο και στογγυλο: στομα κέλ Το βράδυ, τό σανδάλι 6χει πάν-, ^ Μαλλια &' -ζ ^ ο0τε τοτε τη θέσι τού, μονη «ναμνήσις των ημερών τού θερους Ή γοβα έ βδ ^ μ -ζ ^ ο0τε - μεσης άπΟχρώ- κσοτον£ μςέ μάν?αύγειες ό Σό θ ημρ ρς γβ ^ κσοτον£ μέ άν?αύγειες ό φοριεται έττισης τα βραδυα αλλα Ι ρειΛλκινες Σαγόνι «θτοκρατο- άπό πολυτιμα ύφάσματα, με στο- ρικ0. 2ώμα των σπορτγοϋμεν άγ- λίδια άπό δέρματα χρυσά καΐ ά- γλοσαζώνων, κοντό μποϋστο, γόμ- σημένια Κάθε ελευθερία έχει δο- φοι στενοί, μακρυές γάμπες. Έν θή στά τακούνια πού μποροΰν νά ! όλίγοις, το πρότυπο τής ϊδεώδους είνε δσο ύψηλά σας άρέσουν. ι αυτής γυναίκας δανείσθηκε άπό Τα παπούτσια των άνδρών άλ- όλόκληρο τόν κόσμο έκτός άπό λάσσουν λίγο, άιό χρόνο σέ χρό- 'Ι'Πν Αμερική. νο. Τα καλυτέρα είνε παντοτε ' ή Ντιοτεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας καί τούς αναγνώστας μας. Χταυρόλεξον ιίπ' αριθ. 4. Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ■ ■ '. Ι. Χ. 'Δλμπαντάκης ". ■ Τέως ίατρός επί τετραετί" ■ αν των ΓΗοσοκομείων'ΕρυθροΟ " ΣταυροΟ καί θεραπευτηρίου · ό < Εύαγγελισμός» Αθηνών. · Δέχεται είς τό ιατρείον τού ' όδός Άγίου Μηνά" παραπλεύ¬ ρως Άβεδις Άβεδισιάν. "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ 4 -7 μ. μ Ό οδοντίκτρβς · Ι Έμμ. Ι. Αλεξάκης | ■ 'Εκτιαι&ευθείς είς Παρισί- *| ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε · θεραπείαν νοσημάτων τοϋ · " στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί " ■ άς) συμφώνως μέ την τελευ- ■ ■ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. " " Έπίσης όδοντοστοιχίας καί 2 κορώνες έκ διαφόρων μετάλ ■ λων—κορώνες έκ πορσελά- ■ νης. Έπαναφορά τελείως ά- ' νώδυνος των στρεβλοφυών ό- ■ δόντων είς την κανονικήν αύ- ■ των θέσιν. ϋ Τηλέφωνον 6—91. ■ ΖητεΤται ΰπάλληλος διά περί- τερον πωλήσεως σιγαρέττων. "ιληροτκ>ρ1αι ηαρ' ημίν, Ι
  Άριθμ. 21,144.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΣΜΟΥ
  Ό Συμβολαιογράφος Καστελλί-
  ου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ιδομε¬
  νέως.
  Λαβών ύπ' δψίν μου 1) την ύπ'
  άριθμ. τριάχοντα έπτά (37) έν£-
  νεστώτος Ιτους απόφασιν τοΰ Εί-
  ρηνοοικείου Καστελλίου Πεδιάδος
  επί μικροδιαφορών δικάζοντος
  περιβε^λημένην νομίμως τόν έκτε-
  λή ύ έξ
  Κοινωνικά.
  ΓΑΜΟΙ.— Έμμ. Γ. Τρυγωνάκης
  Μαρίκα Χ. Κοκκινάκη ετέλεσαν
  τούς γάμους των. Παράνυμφος
  παρέστη δ κ. Νικόλ. Κρασαδά-
  κης δικηγόρος. Συγχαρητήρια.
  ΑΡΡΑΒίϊΝΕΣ.— Ό κ. Μονού-
  σος Μανουράς έξ Ανωγείων Μυ¬
  λοποτάμου καί ή Δνίς Μαρίκα Δ.
  Κουνδούρου £δωσαν αμοιβαίαν ο-
  γχρητήρια.
  .- Την παρελθού¬
  σαν Κυριακην είς Γεράκι Πεδιά¬
  δος ή πρεσβυτέρα Π" Γεωρνίου
  λεστηριον τύπον ές η; οεικνυται ι κ ωιΤάκη α^δ^^ μ κο
  2τι ύπεχρεώθη ό Δημήτριος Κο- λυμβήθρας τό χαριτωμένο άγορά-
  φινιοάκης ν.άτοικος Καρο^υλια-' κι τού Π" Αλεξ. Μακράκη όνομά
  νοΰ Πεδιάδος νά καταβάλη είς τόν σασ0( αύτό ΜίΧατ'|λ. Νά τοίς ζήση.
  Έμμαν. Τζανακάκην κάτοικον
  Καστελλίου Πεδιάδος δραχ. δια-
  Μ. Σ
  κοσίας εννενήκοντα όκτώ καί πεν ι Η"Μ ν
  Γίιρω στήν πόλι.
  τήκοντα λεπτά (29^,50) έντόκως
  άπό τής οεκάτης όγοόης Δεκεμβρι¬
  ού παρελθόντος ετους μέχρις έξο-
  φλήσευ)ς καί διά δικαστικά Ιξο-
  οα καΐ τέλη δραχμάς δεκα Ιπτά
  (17) 2) τό ύπ' άριθμ. 4010 τή;
  δεκάτης όγοόη; Αύγούστου ένε¬
  στώτος ίτου; έπιδοτήριον τοΰ δι-
  /.αστικοΰ κλητήρο; Χαριδ. Χαλκι¬
  αδάκη έξ ού δείκνυτα: ότι δυνάμει
  καί πρός εκτέλεσιν τή; άνω άποφά
  σεω; έπετάγη ί όφειλέτης διά τής
  άπό 1(5 Αύγούστου ένεστώτο; Ι¬
  του; έπιτα'ί'ής νά καταβάλη τώ εί-
  ρημένω δικαιούχω διά κεφάλαι¬
  ον καί τόκους κα'ι ξςοδα μέχρι
  τής έπιταγής δραχμάς 395,50
  3) την ύπ' αριθμόν (197) εκατόν
  εννενήκοντα έπτά τής έβδόμης Σε¬
  πτεμβρίου ένεστώτος ετους έκθε¬
  σιν τοΰ δικαστικοΰ κλητ//ρος Χα-
  "Εξοδος γενική προβλέτεται δτι
  θά σημειωθή σήμερον στίς διά-
  φορες έξοχές καί ιδία είς τ' ά-
  χρογιάλια δπου οί φίλοι τής θολάσ
  σης θά δεχθοϋν τα τελευταΐοι χά-
  δια τού ύγροθ στοιχείου.
  —Πολλοί έπίσης έκ των συμπο-
  λιτών καί ιδία νέοι καί νί,ες
  θά μεταβοΰν είς Άρχαναις διά
  νά λάβουν μέρος είς τόν μεγά¬
  λον χορόν πού οργανούται υπέρ
  τής Άεροπορίας.
  —Καθώς δέ προβλέπεται ό χο-
  ρός αύτός θά σημρ.ιώση εξαιρετι¬
  κην επιτυχίαν καί θά' παραταθή
  μέχρι των πρωινών ώρών
  —Άπό τής 15 Σεπτεμβρίου ήρ¬
  χισαν αί εγγραφαί των μαθητων
  καί μαθητριών είς τό Ελληνικόν
  Ώδϊϊον. άπό τής 1ης δέ Όκτωβρί-
  ου άρχίζουν τα τακτικά μαθήμα-
  τα.
  — Παρατηρεΐται δέ εφέτος ά-
  θρόα προσέλευσις μαθητών είς
  ... τό Ωδειον είς τό οποίον ώς
  ριδήμου Χαλκιαδάκη κατατεθεϊ- γνωστόν ή διδασκαλία γίνεται
  σάν μοί κατά την ύπ' αριθμόν 21.
  120 σχετικήν πράξιν μου την δε¬
  κάτην Σεπτεμβρίου ένεστώτος Ι¬
  τους έξ ής εκθέσεως δείκνυται δτι
  ό οικαστικός ούτος κλητήρ παραγ- . .
  γελία τοΰ δικαιού/ου Έα,χανου- Χ^ Κ?τα έκατοντάδες οί νέοι
  ι, ,;,^ , , , ,' ' , κληρωτοι και οί δρόμοι της πύ-
  ηλ Κανακάκη και ουναμει και χεως εγέμισαν καί άντηχοϋν άπό
  πρός εκτέλεσιν τής άνΐο μνημο- τα τραγούδια καί τους ηχους των
  σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τοθ
  Έλληνΐκου Ώδείου Αθηνών.
  —Αυριον άρχίζει ή κατάταξις
  των κληρωτών τής κλάσεως τού
  1937.
  — "Ηδη μάλιστα ήλθαν άπό τα
  13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Νύμφη τής θαλάσσης.
  2) 'Υγρά φλέψ καί προσφορά
  πρός τέλεσιν Εεροτελεστίας.—"Ο-
  χι πρό π^λλοΰ.
  3) Συμπερασματικός σύνδεσμος.
  — 'Αναφ^ρικός σύνδεσμος.—Έπο-
  χή τού ετους.
  4) θεός των Ρωμαίων — Μέ¬
  σον υδρεύσεως.
  5) Ειδικόν φωτογραφι/.όν φίλμ.
  υ") Κατάφασις.—Σύνδεσμος συμ¬
  περασματικός.
  7) Δηλωτικόν μόριον (δημοτ.)
  —Δει/.τικόν μάριον (δημοτ.)
  8) Γενείχλογικόν δένδρον (δημ.)
  —Κινοϋμαι (επί ύγρών).
  9) Άναφορική άντωνυμία. —
  Έλλειψις συνειδήσεως.—Προτρε-
  πτικόν μόριον.
  10) Μένει κανείς, δταν έκπλήσ-
  σεται (κλητ )—Μάς παρέχει την
  περίθαλψιν τού (κλητ.)
  11) Μάς επι σκέπτεται εν είδει
  νιφάδων (ξεν.) Έκδικητική έπί-
  κλησις.—Ή κάτοικος άρχαίας έλ-
  ληνικής χώρας τής Άσίας.
  12) Έπίρρημα τροπικόν.—Ά-
  βησσυνός βασιλεύς καί τελευταία
  κατοικία μας.
  13) Νύμφγ; των δρυμών,
  ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΣ
  Ι) Άρχαία έταίρα περίφημος
  διά την γυμνιστικήν χειρονομίαν
  2) Άρχαία έταίρα.— Αρχαίον
  ύποκοριστικόν ονομα.
  'Λ) "Ο,τι καΐ τό 'ό όριζοντίοις.
  — Μάρκα αύτοκινήτου.— Τό πο-
  λύ... δέν βλάπτει.
  4) Παθολογική κατάστασις καί
  Λύσις προχθεσινόν
  ύπ' άρ.3 σταυρολέξου
  σϋνήθως έν ώρα θυμοΰ. — Προ'ιόν
  τής γή; συνιστώμενον άπό τού;
  φυσιοθεραπευτά;.
  5) Προτρεπτικόν μόριον.— Μι¬
  κρόν σάρκινον έξόγκωμα.
  6) Άναφορικόν επίθετον (δημ )
  —Άρχαία Ηεά.
  7) Γράμμα τοΰ άλφαβήτου. —
  ρχ
  8) Μέθυσος (γαλ.)— Άπαντά-
  ται συχνά εις τίτλους έταιρειών.
  9) Κτητικόν επίθετον (πληθ.)—-
  Δένδρον (ϋελονοφόρον.
  10) Σχηματίζεται καί άπό βρο-
  χάς ν.αί άπό άνέμους. — θεα κατ'
  εξοχήν προστάτις τοΰ οϊκου.
  11) "Αρθρον (αίτ.)— Αρχαίον
  γυναικείον δνομα.—Τίτλος αϊθιο-
  πικός.
  12) Βεά έκ τής οποίας ώνομά-
  σθησαν τα 7 χρώματα. —Τα χρη-
  σιμοποιοΰμεν συνήθιος δΓ ΰποθέ-
  σεις.
  Ναυτικόν άμυντιν.όν καί έ-,
  ό ϊλ
  )
  πιθετικόν ϊπλον.
  Ιϊ'
  11.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ειειειειειειεΐΒειειειειεΐΒειπειειειειειειπα
  ΤΑ ΕΚΑΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ ι
  Είς το Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  ■ ■■■■■■είΒειειειεΐΒειειειειεΐΒειειπειειεΐΒεΐΒΒΒεΐΒειεΐπειπεΐΒ
  ..α
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  νευομένης αποφάσεως τ.ρηϊ^Ί^ είς
  κατάσχεσιν άσυγκομίστου έλαιθ-
  κάρπου των έπομένων έλαιοφύτων
  τοΰ καταδιωκομένου δφειλέτου κει-
  μένων εις την κτηματικήν περι¬
  φέρειαν τοΰ χωρίου Καρδουλια-
  νοΰ Πεδιάδος τής Κοινότητος Κα-
  έγχωρίων όργάνων.
  —Προχθές ■παρεΚτφ&τ(3αν τα
  δύο αύτοκίνητα— καταβρεκτήρα
  τοϋ Δήμου μας, έντός των ημε¬
  ρών δέ θά τεθοΰν είς χρήσιν.
  — Είναι δύο θαυμασία αύτοκί¬
  νητα τελευταίου μοντέλου χάρις
  είς τα όποϊα τό κατάβρεγμα των
  δρόμων _θά γίνεται είς τό εξής
  στελλιου και όμωνυμου Είρηνοοι- ανελλιπώς καί ή σκόνη θ' ανήκη
  κειακής περιφερείας ήτοι 1) Εί; πλέον είς τό παρελθόν ώς μίά
  θέσιν «Λιάτικο ή Γρόσπηλο» έ- Και<ή άνάμνησις. λαιοφύτου εκτάσεως ενός στρέμμα- τος περιέχοντος Η5 ελαιόδενδρα Επίσης αναμένονται καί τα αύτοκίνητα τής μεταφορδς των σφαγείων όπότε θά εκλείψη τό φε£ω μου την 2(> Σεπτεμβρίου
  1937 ημέραν Κυριακήν καί ώ¬
  ραν 10—12 π. μ. τόν άνω κατα-
  σχεθέντα ελαιόκαρπόν, δτε καί
  όπου καλοΰνται οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσιν. Άρμόδιος οικα¬
  στικός κλητήρ ένεργησάτω τα
  νόμιμα έν προκειμένο,). Εγένε¬
  το έν Καστελλίω Πεδιάδος καί
  έν τώ ένταΰθα δημοσίο) γραφείω
  μου Εδιοκτησία τέκνων Γεωργίου
  Λαγουοιανάκη κειμένω κατά την
  συνοικίαν Πολεμάρχη σήμερον την
  δεκάτην Ικτην Σίπτεμβρίου ήμέ;
  ραν Πέμπτην τοΰ χιλιοστοΰ ένε-
  ακοσιοστοΰ τριακοστοΰ εύθυμον Ι-
  ρ ^^
  τους, δι' 2 είσπρακτέα τέλη καί
  δικαιώματα οραχμαί εκατόν πεν-
  τε
  μοΰ
  (105) καί υπεγράφη παρ' ϊ-
  τοΰ Συμβολαιογράφου.
  Ό Συμβολαιογράφος Καστελλίβυ
  Πεδιάδος.
  Έμμ. Ί. · Ιδομενέως
  ♦* " ■•■«•■■■■■■^
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *■
  Κων. Ε. Πολυδάκης :
  *
  ΕίδικευθεΙς έν Γερμανία είς ■
  τα νοσήματα τοϋ στομάχου Ι
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται ■
  τούς πάσχοντος έκ τοϋ πεπτι- ·
  κου συστήματος έν τώ ιατρείω ϊ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς ■
  Καμάρες. ■
  Άριθμ. τηλ. 7-92 Γ
  «
  ΨΑΡΙΚΑ ΕΙΣ ΔΟΧΕΙΑ
  ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ
  Ο* βρήτε είς τ© χοιτάστημα Έμ.
  Κρασάκχ), (έναντι π«λ. Νομαρχί-
  (χς). ΤιμοτΙ αί καλύτβραι.
  μεταφορας των κρεάτων δι' άκα-
  λύπτων αύτοκινήτων.
  —Άξιέπαινος ή έπίχρισις των
  στομίων των ύπονόμων δι' ασβέ¬
  στου πρός εξουδετέρωσιν τής κα-
  κοσμίας καί των κινδύνων πού
  δημιουργοΰνται έκ των άναθυμι-
  άσεων.
  —"Ας ελπίσωμεν δμως δτι γρή
  ρα θά ΜλθχΊ ό χειμώνος νά μα
  ς
  γορα θά
  αλλάξ
  μ μς γρή
  ό χειμώνος νά μας
  δλ ύά α δά
  καί συνορευομένου κτήμασ: Κωνστ. | σημερινόν βάρβαρον θέαμα' τής
  Μακαρώνα, Γεωργ. Αιονάκη, Γε-' '<"'·"Ληη"'· —-■-«--..... «··■ +■■- ωργ. Μαρκάκη καί δρόμω, ών έ- λαιοδένδρων ό έλαιόκαρπος έξετι- μήθη είς (450) τετρακοσίας πεντή¬ κοντα οκάδας άξίας δραχ. (1200) χιλίων διακοαίων καί 2) είς την αυτήν θέσιν ελαιοφύτου 1 στρέμ- ματος μέ 25 ελαιόδενδρα συνορευ¬ ομένου κτήμασι Έλευθ. Χαλκια¬ δάκη, κληρονόμων Χατζή Αδαμ Δημήτρ. Μητσοπούλου ν,αί ορόμω δόν έλαιοδένδρων 6 έλαιόκαρπος έξετιμήθη είς (450) τετρακοσίας πεντήκοντα οκάδας άξίας δραχμ. (1200) χιλίων διακοσίων δπω; έκ- ποιουμένου τοΰ Ιλαιοκαρποΰ αυ¬ τών άναγκαστικώς είσπραχθή τό έν τή άνω έπιταγή ανα¬ φερόμενον ποσόν μετά των έκτοτε τόκων καΐ έξόδων μέχρις έξοφλή- σεως. Ίδών καί τα άρθρα 33Κ»καΙ £- πόμενα τή; Κρητική; Πολιτ'Ί- κής Δικονομίας τοΰ 1880' Εκτίθημι είς δημόσιον αναγ¬ καστικόν πλειστηριασμόν γενησό- μενον ενώπιον μου ή τοΰ νομίμου άναπληρωτοΰ μου καί έν τώ Κα- στελλίω Πεδιάδος Δημοσίω γρα- ί η 2 Σβί ρ χΊ χμς ά μας απαλλάξη άπ' δλα αύτά τα δεινά τοΰ καλοκαιριοθ. —"Ενα χαριτωμένο φίλμ θά προβληθή αυριον είς τό σινέ-Που- λακάκη, «Παντρεύω τή Μαμά μου·. ό Ρέπορτερ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε δι' Α¬ θήνας ή δνίς Ριρικα Κουμπενάκη μοδίστα πρός παρακολούθησιν τής νέας μόδας. ΕΚΔΟΣΕΙΣ.- Εξεδόθη καί έ- κυκλοφόρησε πρός χρήσιν τής Δ'. τάξεως τοθ Δημοτικοΰ Σχο· λείου Άναγνωσματάριον τοϋ συμπολίτου κ. Έμμ. Γ. Παντελά¬ κη. Γό άναγνωσματάριον τουτο εκδοθέν υπό τοθ εύδοκίμως λει- τουργοθντος έν Αθήναις έκδοτι- κου οίκου τοϋ έπίσης συμπολίτου κ. Γ. Κορνάρου, αποτελεί έπιμε- μεληιαένην έκδοσιν άπό πάσης α¬ πόψεως μή άπολειπούσης οθτε τής θαυμασίας είκονογραφήσεως. Τό περιεχόμενον τού έπίσης διευ- κολύνει τα μέγιστα την ηθικήν καί εθνικήν άνάπλασιν ή όποία κυρίως ευρίσκεται σήμερον είς χείρας των λειτουργών τής δη- μοτικής έκπαιδεύσεως, διά την ό¬ ποιαν καί προεκρίθη υπό τοϋ ύ- πουργείου διά μίαν τριετίαν (1937 -1940). ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ- 19—9—37 Ιωάννου Λογιάδου, Κων. Κανακάκη. 20-9—37 Λάμ. Κανα¬ κάκη. ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ 19—9—37Γεωρ. Γεπεσάκη, Χριστ. Ζουράρη, Κων. Κανακάκη. Απωλεσθη βραχιόλι χρυσουν ά¬ πό τοΰ προαστείου Άγιος Ιωάν. νης μέχρι τής πλατείας Καλλερ¬ γών. Ό ευρών παρακαλεΐται νά τό κομίσΓΐ είς τα γραφεϊά μας καί άμειφθήσεται ΧΟΡΗΙΉΣΙΣ ΑΙΗΑΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Κατά τόν λαβόντα χώραν μει¬ οδοτικόν διαγωνισμόν τής Άγρο- πκής Τραπέζης τα λιπάσματα «Ταΰρος» καί τό Νίτρον τής Χι- λής έγιναν, έπίσης, δεκτά καί θά χορηγοΰνται εί; τα μέλη των Γεωργικών Συνεταιρισμών καί τούς μεσονωμένους πιστούχους επί πιστώσει υπό τή; Άγροτική; Τραπέζης καί εφέτος, ώς καί κα¬ τά τό παρελθόν. Ή είδησις αυτή ηκούσθη μετά μεγάλης ευχαριστή¬ σεως άπό τούς παραγωγοϋς κα¬ θόσον θά δύνανται νά προμηθευ- θώσι καί εφέτος τα καταλληλό- τερα διά τάς διαφόρους καλλιερ- γείας των λιπάσματα μέσω τής Άγροτική; Τραπέζης.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Δ'.
  Ή έξβυαία άνακτ? τα έαυτή; δικοαώματα
  Ή Φαντίνα δέν έπανεΐδε τόν Ίαβέρην άψ' ής
  ημέρας ό κύριος δήμαρχος τήν είχεν άποσπάσει ά¬
  πό των χειρών τοϋ άνθρώπου τούτου "Εφάνη είς τόν
  άρρωστόν της νοΰν δτι ήλθε δι' αυτήν, Ίνα άπαγά-
  γη αύτην. Διά τουτο £κρυψε τό πρόσωπον είς τάς
  χείρας της, καί άνέκραξεν έν σπσραγμώ καρδίας·
  —Κύριε Μαγδαληνή, σώστέ με!
  Ό Άγιάννης (διότι ούτω πάλιν θά τόν όνομά-
  ζωμεν τού λοιποθ) ηγέρθη καί είπεν είς τήν Φαν-
  τίναν μετά πραότητος.
  — Ήσύχασρ. Δέν ήλθε διά σέ.
  Άποταθείς δ' έπειτα πρός τόν Ίαβέρην,
  —Γνωρίζω, τοϋ εΐπε, τί θέλεις.
  Ό Ίαβέρης άπεκρίθη·—Παμε, γλήγορα!
  Ό τρόπος δι' ου προέφερε τάς δύο ταύτας λέ-
  ξεις εΐχε τι θηριώδες, ή μάλλον φρενιτικόν. Ό Ία¬
  βέρης δέν εΐπε, «Πάμε γλήγορα»!» εΐπε, Πάμγλγρα!
  Δέν γράφεται έκείνη ή φωνή του' δέν ήτο ανθρωπίνη
  λέξις- ήτο βρυχηθμός.
  Καί τουτο ειπών, δέν προέβη, άλλ' έρριψεν επί
  τού Άγιάννη τό βλέμμα έκεΐνο, δ έρριπτεν ώς άρ-
  πάγην, καΐ δι' ου συνήθως προσεΐλκε βιαίως πρός
  εαυτόν πάντα αθλιον. Τό βλέμμα τουτο είχεν αι¬
  σθανθή ή Φαντίνα πρό δύο μηνών, είσδϋσαν καί τό¬
  τε μέχρι μυελοθ των όστέων της.
  Άκούσασα τοΰ Ίαβέρη τήν φωνήν, ήνοιξε πά¬
  λιν τοΰς οφθαλμούς της' άλλ' ήτον ό κύριος δήμαρ¬
  χος έκεΐ παρών ή Φαντίνα τί εΐχε νά φοβηθή;
  Ό Ίαβέρης προεχώρησε τότε έ'ως είς τό μέσον
  τοΰ θαλάμου, καί άνέκραξεν.—Έσένα λέγω! θά
  έ'λθτις;
  Ή Φαντίνα, ή δυστυχής, έστράφη καί εΐδε γύρω
  της. "Αλλος ουδείς ήτον έκεΐ, ειμή ή όσία Σεμπλι-
  τΐα καΐ ό δήμαρχος. Πρός ποίον άπέτεινεν ό Ίαβέ¬
  ρης τοιαύτην επιτακτικήν καί βάναυοον κλήσιν;
  Πρός μόνην αυτήν. "Ηρξατο νά τρέμτ).
  Τότε δέ εΐδε τι άνήκουστον τόσον άνήκουστον,
  ώστε ουτε έφαντάσθη πώποτε παρόμοιον τι, ούδ' είς
  τάς δεινοτέρας τοθ πυρετοΰ της έξάψεις, δτε συνέ-
  βαινε νά φρενιτιφ. Εΐδε τόν Ίαβέρην συλλαμβάνον-
  τα τόν κύριον δήμαρχον άπό τού τραχήλου' εΐδε τόν
  κύριον δήμαρχον κλίνοντα τήν κεφαλήν. Τής εφάνη
  ότι ό κόσμος άνετρέπετο.
  Ότι πραγματικώς ό Ίαβέρης εΐχε συλλάβει τόν
  Άγιάννην άπό τοΰ τραχήλου.
  —Τόν κύριον δήμαρχον! άνεκάγχασεν ή Φαν¬
  τίνα.
  Ό Ίαβέρης άνεκάγχασεν έ'βαλε τόν φρικώδη τού
  εκείνον γέλωτα, καθ" δν έξεχώνοντο δλοι τού οί ό-
  δόντες.
  —Δέν Εχει πλέον κύριον δήμαρχον έδώ μέσα
  εΐπε.
  Ό Άγιάννης δέν έπειράθη ν' άποσπάση άπό τοΰ
  τραχήλου τού τήν χείρα, τίτις έκράτει αυτόν. Μόνον
  είπεν,—Ίαβέρη.
  Ό Ίαβέρης τόν διέκοψε —Κύριε έπόπτα νά μέ
  λές.
  —Άκουσε, ύπέλαβεν ό Άγιάννης· ιδιαιτέρως ή"-
  θελα νά σοθ όμιλήσω.
  —Δέν έ'χει ιδιαιτέρως! λέγε μου δυνατά! δυνα¬
  τά! άπεκρίθη ό Ίαβέρης- είς εμέ φανερά όμιλοθν!
  Ό Άγιάννης, πάλιν χαμηλή τή φωνή,—Μίαν
  χάριν Ιχω νά σοΰ ζητήσω...
  —Σοθ λέγω νά όμιλής δυνατά!
  — Άλλ' αύτό δπου θά είπω, είνε χρεία μόνος σύ
  νά τό άκούστις...
  — Αδιάφορον! δέν άκούω τίποτε.
  Ό Άγιάννης εκυψε πρός αυτόν καί τοΰ εΐπε τα¬
  χέως καί χαμηλή φωνή.—Τρείς ημέραις χάρισέ μου!
  Τρείς ημέραις, διά νά ύπάγω νά φέρω τό παιδί τής
  δυστυχοΰς γυναικός! Νά πληρώσω δ,τι έ'ξοδον άπαι-
  τεΐται. Καί συνώδευσέ με, άν θέλη,ς.
  — ΤΙ! μέ τα οωοτά σου; άνέκραξεν ό Ίαβέρης.
  Δέν σέ εΐχα διά τόσον άνόητον. Νά σοΰ δώσω τρι¬
  ών ημερών καιρόν, διά νά ψύγης! Νά πάς διά τό
  παιδΐ της! αυτής! αυτής! Χά! χά! Αύτό δα είνε
  καί άν είνε!
  Ή Φαντίνα άνεσκίρτησε.—Τό παιδί μου! άνέ-
  κραξε. Δέν είνε λοιπόν έδώ τό παιδί μου! Όσία
  μου άδελφή, ποΰ λοιπόν είνε ή Τιτίκα μου, Θέλω
  τό παιδί μου! Κύριε Μαγδαληνή! κύριε δήμαρχε!
  (συνεχίζεται)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι σύμ-
  ψωνα μέ την τελευταίαν εγκύκλιον τού σεβ. ύπουρ-
  γεΐου τής Έθνικής Παιδείας:
  Ιον Αί είσιτήριοι έξετάσεις (διά την Α . τάξιν
  όκταταξίου καί διά την Α'. τάξιν έξαταξίου Γυμνα-
  σίου) θ' άρχίσουν διά πάντας συγχρόνως τοϋς υποψηφί-
  βυς ανυπερθέτως τήν 20ήν Σεπτεμβρίου.
  Μέχρι τής 26ης (δίου μηνός θά ϋχουν εκδοθή καί
  τα άποτελέσματα.
  Μέχρι τής 19ης Σεπτεμβρίου οί ύποψήφιοι όφεί-
  λουν νά έ'χουν καταθέσει είς τα Γραφεΐα τοΰ
  Λυκείου τούς τίτλους των (ενδεικτικόν Δ'. τάξεως
  Δημοτικοΰ Σχολείου οί μέν, καί απολυτήριον Δη-
  μοτικοΰ Σχολείου οί άλλοι).
  2ον Οί μεταξεταστέοι θά ύποστώσι τήν εξέτασιν
  άπό 16ης μέχρις 20ής Σεπτεμβρίου.
  "Αλλαι προθεσμίαι δέν δίδονται.
  Έν τώ Λυκβίω, έκτός τοΰ έξαταξίου κ«1 βκταταξίου
  Γυμναβίβυ αρρένον, β* λίΐτουργήση καΐ Γυμνάσιβν θη¬
  λέων Διά την Α'. τάξιν οκταταξίβυ καί Α'. έξαταξίβυ.
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ηοΰ βέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' δλους.
  Πλάσματα άθάνατα.
  Α'.
  Ένώ ή άθανασία παραμένει Ι¬
  να άπραγματοποίητον όνειρον διά
  τούς άνθρώπους—ή θρησκεία πα-
  ραδέχεται μόνο τήν άθανασία τή;
  ψυχή;—ύπάρχουν, ίσον παράδο-
  ξον καί άν φανή, άθάνατα ζώα
  καΐ άθάνατα φυτά. Μέσα εί; τήν
  λάσπη λόγου χάριν ζή ε /χ άσχη¬
  μον, ίχαρο πλάσμα, πού όνομάζε-
  ται άμοιβά;. Δεν Ιχε; κάν ουτε
  ίνα ώρισμένο σχήμα, καί παρα-
  τηρούμενον διά τοΰ μικροσκοπίου,
  σέρνεται μέ τρόπον άκανίνιστον.
  Ένώ τήν παρατηρεί κανεΐ; μέ τό
  μικροσ/.όπιον, ή άμοιβάς; Ιξαφνα
  χωρίζεται εί; τήν μέση! Ή μία
  άμοιβά; έδιχάσθη εί; δύο αύτοτε-
  λή πλάίματα. Είνε τό θαΰμα τή;
  διαιρέσεω; των κυττάρων—Ινα
  φαινόμενον, ποΰ δσον παράοοςΌν
  καί άν ;ια; φχίνεται, τελεΐται συ-
  νεχώ; έν τή φύσε:, καί μάλ'.στα
  εί; τό ίδιον τό σώμά μας. Ή ά-
  μοιβά; δμω; άποτελεϊται άπό Ινα
  μόνον κύτταρον, άντιθέτω; λόγου
  χάριν πρό; τόν βάτραχον, τό λου-
  λοθοι, τόν άνθρωπον, ποΰ άπο-
  τελοΰνται άπό χιλιάδας καί άπό
  έκατομμύρια κυττάρων. Διά τόν
  λόγον αυτόν ό διχασμό;, ή διαί¬
  ρεσις ε!; τήν άμοιβάδα είνε ταΰ-
  χρί^ηοί καί διαιώνισι; τοΰ εΓ-
  δου;, ένώ εις τα τελειότερα ζώα
  ή διαίρεσις των κυττάρων δέν εί¬
  νε οιαιώνισις, άλλ' απλώς ανάπτυ¬
  ξις τοΰ πλάσματος. "Ας επανέλ¬
  θωμεν δμω; είς τήν άμοιδάδα:
  "Αν παρατείνωμεν ολίγον άκόμη
  τήν παρατήρησιν μας μέ τό μι-
  κροσκόπιον, θά ιδούμε σέ λίγο
  τάς ούο άμοιβάδα; νά γίνωνται
  τέσσαρες, όκτώ, καί ούτω καθ' ε¬
  ξής, Ιπ' άπειρον. Ή έπ' άπειρον
  αυτή οιαιώνισις δι' άλλεπαλλήλου
  σειράς γενεών, ετυχεν έπιμελοϋς
  παρατηρήσεω; μέσα εί; τό έπιστη-
  μονικόν έργαστήριον διά νά εξα¬
  κριβωθή μήπω; εί; τό τέλο; Ινα
  άπό τα ήμίση είς τα όποία διχά-
  ζεται ν.άθε άμοιβάς, δέν Ικλεί-
  πει συνεπεία γεροντικής έξαντλή-
  σεως! Δέν εσημειώθη δμως ουτε
  Ινα; θάνατος. Ή μονοκύτταρο;
  άμοιβά; οιαιωνίζεται έπ' άπειρον.
  Είνε άθάνατο;, δχι βεβαία άπό
  τή; απόψεως ό"τι δέν ΰποκύπτει
  εί; τήν ενέργειαν ενός δηλητηρίου
  ή τή; φωτιάς. Άλλ' άν έξασφαλι-
  σθοΰν εί; αυτήν καλοί 2ροι ζωής,
  ή άμοιβά; δέν πϊθαίνει ποτέ! Εί¬
  νε άθάνατος!
  Ά; αναφέρωμεν τώρα τό άλλο
  παράδειγμα: Ό τιμηθείς μέ τα
  βραβείον Νόμπελ Ιπιστήμιον Ά-
  λέξιος Καρέλλ άπεμάκρυνε πρό
  25 έτών άπό Ινα Ιμβρυον δρνιθος
  τήν καρδιά ποΰ είχεν αρχίση ν'
  άναπτύσσεται καί την ϊβαλε, πρό;
  διατήρησιν, μέσα εί; Ινα θρεπτι-
  κόν ύγρόν. Έκεΐ μέσα ή καρδιά
  Ιξακολουθεϊ νά ζή, καί φαίνεται,
  πώ; έφ' δσον τής έξασφαλίζονται
  εύνοϊκοί 'όροι ζωής, ουδείς λόγο;
  ύπάρχει διά νά μή συνεχίση -ήν
  ϋπαρξίν τη;. "Αν ή καρδιά αύτη,
  άντΐ ν' άφαιρεθή άπό τό εμβρυ-
  ον, αφίνετο είς τό όρνίθιον καί
  άνεπτύσσετο μέ αύτό, θά ζοΰσε
  τό πολύ έπτά χρόνια, διότι τόσον
  ζή μιά δρνιθα.^ Διατί δμω; ή
  καρδιά μέ τήν οποίαν πειραματί-
  ζεται ό Καρέλλ είνε άθάνατο;;
  "Αν άπεσπατο άπό μίαν δρνιθα
  ή άπό ενα έκκολαπτόμενον νεοσ-
  σόν τη; ή καρδιά, ή καρδιά αΐτή
  δέν θά μποροΰσε νά γίνη ποτέ ά¬
  θάνατο;. Τό μυστικόν τή; άθανα¬
  σία; τή; καρδίας μέ τήν οποίαν
  πειραματίζεται ό Καρέλλ, έγκει¬
  ται είς τό δτι άφΥ/ρέθη άπό τό εμ-
  Κιξυον είς άνανάπτυκτον κατάστα¬
  σιν, εντελώς νεα.
  Τα κύτταρα πού τήν άποτελοΰ-
  σαν, δέν είχαν άκόμη διαφοροποι-
  Υ^θή έν τή άναπτύξει των εις μυ-
  ϊκά ή νευρικά κύτταρα, ήσαν κύτ¬
  ταρα, πού δέν εφαίνετο άκόμη ή
  μελλοντική είδικότης των
  (συνεχίζεται)
  Ι.....................................ΒΒΒΒΒ.Ι

  0
  ! ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ |Τί1Ν ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1839
  ■ Ύποκατάστημα Ηρακλείου
  ■ -------------------------
  ■ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: δψεως καί επί προθεσμία
  -------------------- ~~~
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  — ■
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
  Έν θυρίδιον τού θησαυροφυλακείου μας άναπληρώ-
  νέ ι τό άσφαλέστερον χρηματβκιβώτιον.
  Εκτέλεσις ιτάσης έν γένει τραττεζι-
  τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμ-
  φέροντας δρους.
  Ιί..........................................
  |—.ΒΒΒ..ΒΒΒΒ.ΒΒΒΒ..ΒΒΒ.Β.ΒΒ.Β..ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ.ΒΒ
  ίΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ!
  > ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  2 ΠλατΕΐα Κορνάρου (Βπλιδέ Τζαμί)
  2 'Αριθμό; τηλεφώνου 305.
  | ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  2 ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  5 ΤΣΙΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακαταθήκαι
  ■ διαρκώς άνανεούμεναι. Άντιπροσω-
  ■ πεία Εργοστασιον Τσιμέντων.
  ■ Σ Ι Δ Η Ρ Α Διά Μπετόν είς δλας τάς διαστάσεις.
  ■ Ξ Υ Λ ΕΙ Α Οίκοδομών, 'Επιπλοποιΐας, Άμαξο-
  2 ποιΐας.
  ϊ Κέραμοι— Τοϋβλα— θηραϊκή Γη,
  ■ Γαιάνθρακες—Κώκ—Άνθρακίτης
  ■ Α Λ Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τοΰ μεγάλου Κυ-
  £ λινδρομύλου «Εύαγγελίστρια» Καλα-
  ■ μών έν διαρκεϊ παρακαταθήκΓ), είς τι-
  . μάς διατίμησεως Ηρακλείου. Άντιπρο-
  2 σωπεΐα Κυλινδρομύλου είς'Νομούς Ή-
  ■ ρακλείου καί Λασηθίου.
  ■ ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ Όλων των είδών.
  | ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  ■ ΕΛΑΙΑ Άπό παραγωγούς είς τιμάς έξαγωγι-
  ■ κου έμπορίου.
  Έξυπηρέτρβις πϊλατβίας μ α; μέ τάξιν παραύβιγματΐ-
  κήν καί ταχύτητα έκτβλεββως.
  ■■■■•■•■■■■■•■■■■■ι
  ■■■■■■■■'■ ■•■■■■■■■■■■Ι
  Ή άλλη Κρήτη
  Αι πρόοδοι είς Λασηθι
  καί ή ττροσέλκυσις ξένων.
  ΤΖΕΡΜΙΑΔΩ Σεπτέμβριο; (άν-
  ταποκριτοΰ μα;).— Παρά πάντων
  όμολογεΐται δτι εφέτο; ή κωμόπο-
  λί; μας άπετέλεσεν έπαρχιακόν
  σταθμόν κινήσεως καΐ ζωής άσυ-
  νήθους μορφής. Ιδιαιτέρως πρέ-
  πει νά έξαρθτ) ότι τό Τζερμιάδω
  συνεκέντρωσει ξένου; διαβατικούς
  καΐ μή. Κυρίως δέ διά τής πυ-
  κνής αυτής συγκεντρώσεως απεδεί¬
  χθη 'ύτι ήρχισεν άποδίδουσα τού;
  καρπού; τη; ή συστηματοποιηθεΤ-
  σα εί; την επαρχίαν μα; κίνησι;
  πρό; προσέλευσιν ξένων.
  Άναφορικώ; μέ τό τελευταίον
  τοθτο είναι νομίζομεν δίκαιον νά
  ξρΗ-% ή συμβολή τοΰ Τουριστι-
  κοΰ Όμίλου Τζερμιάδω. Διότι
  καΐ ή σημερινή δρόϊσι; αύτοΰ είνε
  Ιντατική καί συγχρονισμένη καί
  έν γένει τό πρόγραμμα εύρύτατον
  άπό απόψεως μελλοντικών έξωραϊ-
  σμών καί βελτιώσεων. Ούτω τζρο-
  βλέπει διά τήν περιφέρειαν Τζερ¬
  μιάδω ρυμοτομήσεις, άναοασώ-
  σεις, όοοστρώσεις κ.λ.π.
  Άλλά καΐ τό Ιργον των άλλων
  δμίλοιν οί όποΐοι έργάζονται μέ
  σκοπόν τήν βιομηχανίαν των ξέ¬
  νων καΐ τόν έκπολιτισμόν τοΰ τύ-
  που δέν είνε εύκαταφρόνητον ιδία
  εί; άναδασώσεις, γενικούς έξωρα-
  ϊσμούς κ λ.π. όπως λ. χ εις ^υ-
  χρό καί άλλα χωρία τή; περιφε¬
  ρείας μα; Πάντω; άπομένει εισέτι
  πολλή έργασία διά νά αποκτήση
  τό υγιεινόν καί εξαιρετικόν είς
  φυσικά; καλλονά; Λασήθι δλα τα
  δεδομένα μια; άνέτου άτομικώ;
  καί ευχαρίστου διαμονή; Διά τήν
  εργασίαν δέ ταύτην ακριβώς γί-
  νονται σήμερον πολλαί σκέψεις
  δραστηριωτέρου συντονισμοΰ προ-
  σπαθειών καί γενικωτέρα; δράσε-
  ω;, έφ' δσον τα άναμενόμενα ά-
  γαθά θά είναι κοινά δι' ολόκλη¬
  ρον τήν επαρχίαν μα;.
  —Τα οίκονομικά ζητήματα.
  Κατ' είδήσει; έξ Αθηνών συ¬
  νήλθε προχθές υπό την προβίρίαν
  τοΰ κ. πρωθυπουργόν ή Έπιτρο-
  πή Οικονομικάς αμύνης άσχολη-
  θΐΐσα μέ ζητήματα της άρμοίιο
  τητό; τη; έπειγοΰαης φύσε*ι;.
  —Μετάθεσις άντεισαγγελέως.
  Ό άντεισαγγελεύς πρωτοδικων
  Χανίων κ. Γ. Κουντούρης μετετέ¬
  θη είς θεσσαλονίκην.
  —Αί μεταθέσεις των εκπαι¬
  δευτικήν τής στοιχειώδους.
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ ΰφυ-
  πουργείου τής Παιδβίας χθές
  Σάββατον θά εύημοσιεύοντο είς
  την εφημερίδα τή; κυβερνήσεως
  αί μεταθεσει; των λειτουργών της
  στοιχειώδους έκπαιδεύοεως.
  —Ή φορολογία τοΰ οίνο-
  πνεύματος.
  Υπό τοΰ σταθμοΰ χωροφυλακής
  Περάματο; συνελήφθη ή Μαρία
  συζυγος Π. Καλυβιανάκη »«ί β
  Μάρκος Ματθαιακάκη; έκ Μελι¬
  δονίου Ρεθύμνης κατηγβρούμενοι
  διά παράβασιν τοΰ Νόμου περί
  φορολογίας οΐνοπνεΰματο;.
  ΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΙ
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. ΛΓ? 5-50
  Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΙ
  Ζητοΰνται μία ή δύο ο'ικότρο-
  φοι (μαθήτριαι) παρά καλής οικο¬
  γενείας. Πληροφορίαι παρ' ημίν
  —'Αποπερατοΰται ό ξενών
  Νεαπόλεως.
  Έκ Νεαπόλεως αγγέλλεται ότι
  φερεται πρός αποπεράτωσιν τό έ¬
  κεΐ άνεγειρόμενον Μέγαρον τής
  Μοναστηριακής Επιτροπεία; (ξε-
  νών) διά τοΰ όποίου θά έξυπηρε-
  τβΰνται οί ξένοι καί γενικώς ή
  τουριβτική κίνησις ή| έντα-
  θβΐσα τελευταίω; έν τή πόλει
  ταύτη. Κατά τάς ΰπαρχούσα; πλη-
  ροφβρία; ό ξκνών ούτος και εξω¬
  τερικώ; καί εσωτερικώ; αποτελεί
  κάτι τό άρτιβν.
  —Ό Όρειβατικός "Αθηνών
  είς Κρήτην.
  Πληροφορούμεθα ότι τό τμήμα
  Αθηνών τοΰ «Έλληνικοΰ Όρει-
  βατικοΰ Συνδέσμου» διοργανώνει
  άπό σήμερον 18 Σεπτεμβρίου ά-
  ναβάσεις εί; τα Κρητικά Βουνά
  (Λευκά "θρπ—Κορυφή "Αγ. Πνεϋ
  μα 2135 μέτρα, Ψπλορείτην 2498
  μέτρα καΐ Δείκτην 2168). Κατά
  τήν διαδρομήν έξ Ηρακλείου οί
  όρειβάται θά επισκεφθούν τού; ο-
  νομαστου; άρχαιολογικου; τΰπου;
  τοΰ Νομοΰ μας.
  —Ή άστική σχολή Νεαπό¬
  λεως.
  Τό Γραφείον Άστική; Σχολή;
  θηλέων—Νεαπόλεως, μά; απέστει¬
  λε την κάτωθι ανακοίνωσιν:
  «Καθιστώμεν γνωστόν ότι κατά
  τό σχολικόν τουτο έτο; θά λει-
  τουργήση ή πρώτη τάξι; τή; 'Αστι-
  κης Σχολή; θηλέων τή; μόνης έν
  τω Νομώ Λασηθίω. ΑΙ εΐσιτήριοι
  έξετάσει; θά διεξαχθώσιν τήν Ιην
  Όκτωβρίου θά συμμετάσχωσι δέ
  εί; αύτάς αί μαθήτριαι αί έχου¬
  σαι ενδεικτικόν προαγωγή; έκ
  τή; Δή; τάξεως πρό; τήν Πέμπτην
  τοΰ Δημοτικοΰ Σχολείου. Μετά
  την άποφθίτησιν έκ τή; Σχολή;
  δύνανται νά συνεχίσωσι τα; σπου-
  δά; των έν τή Στη Ζή καΐ Ηη τά¬
  ξει τοΰ Γυμνασίου θηλέων».
  | ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
  | ΕΝΩΣΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, |
  Ή άρχαιοτέρα πυρασφαλιστική έται- §
  ρία Ιδρυθείσα τω 1714 μέ κεφάλαια ||
  £ 8.000.000. . Μ
  4 Πράκτωρ έν Κρήτη ^
  Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης |
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ■ ■■ι
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α^
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■
  Ύττοκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καΐ επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάση; φύσβω; τραπίζιτικής εργασίας υπό
  συμφέροντας όρους.
  ■■■■■■■■•■■■■■■■■■|||||ΙΙ|ΙΙ|||||Β||||||Ι||Ι||
  ινν

  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεϊσ έναντι Παλ Νουσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  19 Σετττεμβρίου 1937
  Ιί>
  12Η
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΒΓΕΤΑΙΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ
  ΕΙΣ ΑΓΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ
  ΥΠΕΣΤΗ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΗΓΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγράφηματα έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ άγγελλουν ότι είς την
  Β. Κίναν διεξάγεται ό ^αίματηρότερος
  αγών έξ όλων των συγχρόνων πολέμων.
  Οί Κινέζοι έμπεσόντες είς εύρεΐαν
  κυκλωτικήν κίνησιν των Ίαπώνων άποδε-
  κατίζονται. Αί απώλειαι των είς νε-
  κρούς. τραυματίας καί αίχμαλώταυς εί¬
  ναι τεράστιαι.'
  II
  παράτασις τοιν συγκε¬
  κριμένως υπέστη τρί% ρήγματα. Οί Ίά-
  πωνες προελαύνουν ήδη όρμητικοί, υ-
  ποτίθεται δέ ότι εάν δέν άναχαιτισθοΰν
  υπό τοΰ σπεύοοντας αυτοπροσώπως
  στραϊάρχου Τσάν—Κάϊ—Σέκ θά κατα-
  λάβουν ολόκληρον την Βόρειον Κίναν.
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΕΤΑ8ΕΣΕΙΣ
  ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΗ Τ Η Σ 2ΤΟΙΧΕΙΟΔ0ΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας.—Είς την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως πρόκειται νά δημοσι-
  ευθούν σήμερον αί μεταθέσεις των λει-
  τουργών τής Δημοτικάς 'Εκπαιδεύσεως
  έγκριθείσαι υπό τού ύπουργοΰ την Έθνι-
  κής Ηαιδείας. Έπίσης Οέλουν δημοσι¬
  ευθή καί άλλαι μεταθέσεις λειτουργών
  τής Μέσης 'Εκπαιδεύσβως.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΠΤΙΚΟΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ι. Μεταξάς συνειργάσθη σήμε¬
  ρον μετά των ύπηρεσιών τοΰ 'Υπουρ-
  γείου Στρατιωτικών επί διαφόρων ζη-
  ζημάτων στρατιωτικάς φύσεως έφ* · ών
  ήκουσεν εΐσηγήσεις των ενδιαφερομένων
  διευβυντών καί έλαβε διαφόρους άπο-
  φάσεις.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ
  ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΤΟΥΣ ΑΟΛΗΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό ύπουργός τής
  ΙΙαιδείας κ. Γεωργακόποι»λθς εδέχθη
  χθες τούς νικητάς τοΰ Βου»ουρεατίου
  "Ελληνας άθλητάς. Ό κ. ύπουργός συ·
  νεχάρη Οερμότατα τούς άθλητάς καί ι¬
  διαιτέρως τούς πρωτεύσαντας κ. κ.
  Μάντικαν, Άρβανίτην, Γεωργακόπου-
  λον καί Κυριακίδην «υατήσας όπως
  προαπαθήσουν νά επιτύχουν καλυτέρας
  επιτυχίας.
  ΑΊ
  ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣΜΕΤΚΝΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός
  κ. Μεταξάς προήδρευσεν είδικής υπουρ
  γικής συσκέψεως απασχοληθείσης μέ τα
  ζητήματα των συναλλαγών μας μέ την
  Γερμανίαν. Επί των ζητημάτων τού¬
  των εγένετο διεξοοΊκή συζήτησις καί δι¬
  ετυπώθησαν αί ρυθμίσεις αυτών επί τή
  άβσει των συμφερόντων τοΰ τόπου καί
  των υφισταμένων συναλλαγματικάς νό-
  μων.
  ΤΟΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Κατά πληροφορίας έκ Χανίων έξαιρετική
  κοθμοσυρροή προβλέπεται σήμερον είς Άκρω-
  τ,ήρι ί'νθα τελεΐται υπό τής κ. "Ελενας Βενι¬
  ζέλου μνημόσυνον τοϋ έθνάρχου Έλευθ. Βε¬
  νιζέλου. Είς τό μνημόσυνον θά παρευρεθοϋν
  έπίσης οί τέσοαρες Δήμσρχοι Κρήτης κ. κ.
  Σκουλάς Χανίων, Πετυχάκης Ρεθύμνης, Μή¬
  νας Γεωργιάδης Ηρακλείου κσί Έμμ. Σκί-
  βαλος Αγ Νικολάου οΐτινες καί θά καταθέ-
  σουν στεφάνους. Έκ τής πόλεώς μας ανεχώ¬
  ρησαν χθές την πρωΐαν μεταβαίνοντες είς Χα¬
  νιά ό Δημαρχος κ. Μήνας Γεωργιάδης, ό Δι-
  ευθυντής τής «Ανορθώσεως» κ. Ανδ. Ζωγρά¬
  φος κ«1 άλλοι συμπολίται,
  Πάντοτε έπιδετικοί οί Ιταλοί,
  Ήπτοσις τοϋ φράγκου καί οί δεξιοί.
  ΡΩΜΗ (ραδιοφ.).— Αί Ιτα¬
  λικαι έψημερίδες έσυνέχισαν
  καί σήμερον την άρθρογραψί-
  αν των εναντίον τής Μεσογει-
  ακής, κατηγοροΰσαι συγκε¬
  κριμένως την Αγγλίαν διά
  την στάσιν της. 'Ισχυρίζον-
  ται έπίσης 8τι ό ύπουργός
  των Εξωτερικών κ. ΤΗντεν έ-
  φαρμόζει επί προκειμένου λί¬
  αν επικίνδυνον προσωπικήν πό
  λιτικήν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιοφ.).—
  Καθ' α ανακοινούται άπό ή-
  μιεπισήμους κύκ'λους γενική
  πεποίθησις είνε σήμερον τό¬
  σον έν Γερμανία δσον καί
  Αγγλία δτι αί άποφάσεις
  της Μεσογειακής διασκέψεως
  έπεδείνωσαν άντί νά βελτιώ-
  σουν την διεθνη" κατάστασιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιοφ ) —Ό
  πρωθυπουργός κ. Τσάμπερ'
  λαιν προήδρευσεν σήμερον συ¬
  σκέψεως διά την εξέτασιν τής
  έν γένει διεθνοΰς κατσστάσε
  ως. Λέγεται δτι ό κ. Τσάμπερ
  λαιν ένδιεφέρθη διά την έναρ
  ξιν των Ίταλοαγγλικών συνεν
  νοήσεων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιοφ.).—-Ό τύ
  πος τής δεξιας ήρχισε σήμερον
  κακίζων δριαέως την κυβέρνη
  σιν διά την οικονομικήν πολι
  τικήν της τονίζων δτι ή πτώ
  σις τοΰ φράγκου έγκυμονε'
  κινδύνους διά την πίστιν τής
  Γαλλίας.
  Ή άνάγκη έξοφλήσεως των όφειλών
  των άγροτών πρός την Άγροτικήν.
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητήρι-
  ον Ηρακλείου απηύθυνε χθές
  πρός τοΰς Προέδρους Κοινο-
  τήτων, τοΰς ίερεΐς, τούς αγρό¬
  τας καί δλους τοΰς διδασκά¬
  λους τής ύπαίθρου,μακράν εγ¬
  κύκλιον αναφερομένην είς τάς
  σχέσεις των άγροτών πρός
  την πιστώτριαν αυτών Άγρο¬
  τικήν Τράπεζαν.
  Διά τής έγκυκλίου ταύτης
  γίνεται σύστασις πρός τούς!
  όψειλέτας τής Άγροτραπέζης
  νά μεριμνήσωσι διά την έξό- |
  φλησιν των ΰπ' αυτών όφειλο- 1
  μένων πρός την Τράπεζαν διά '
  νά έχωσιν καί πάλιν οδτοι τό
  δικαίωμα νά δανεισθώσιν έν
  καιρώ καί διά νά άποφύγω-
  σιν έξ άλλου την διά δικαστι-
  κής όδοΰ αναγκαστικήν εξό¬
  φλησιν των συναφθέντων χρε-
  ών των.
  Καθ' ά σχετικώς πληροφο¬
  ρούμεθα τα χρέη των άγρο¬
  τών τοϋ νομοϋ Ηρακλείου
  πρός τό ενταύθα ύποκατά-
  στημα τής Άγροτικής Τραπέ¬
  ζης άνέρχονταιείς 87 έκατομ-
  μΰρια περίπου έκ καλλιεργη-
  τικών δανείων
  Διά τό ποσόν δέ τουτο,
  τό οποίον άναλογεΐ μεταξύ
  τοΰ σεβαστοΰ άριθμοΰ των ό
  φειλετών άγροτών τής Τρα
  1 ζης, δέ φαίνονται, οί περισσό
  τεροι τουλάχιστον, διατεθει-
  ι μένοι νά τό έξοφλήσωσι δι
  δ κσί ή έκδοσις τής ανωτέρω
  έγκυκλίου τού Γεωργικοΰ Έ-
  πιμελητηρίου, ήτις σημειωτέ¬
  ον καταλήγει μέ δήλωσιν τής
  Άγροτικής Τραπέζης δτι αΰ
  τη θά έξαναγκασθή έκ των
  πραγμάτων νά μή χορηγήση
  είς ουδένα πλέον νέον δάνειον
  εάν δέν έχη έξοφλήση τό πα¬
  λαιόν.
  ΔΙΠΛΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
  ΕΞ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
  Αγγέλλεται έκ Ρεθύμνης
  δτι είς τό χωρίον Μουρί ά-
  πεβίωσαν αιφνιδίως μόλις ει¬
  σήλθον είς τόν ληνόν διά νά
  φράξουν την όπήν έξ' ής έ'ρ-
  ρεε τό γλεϋκος προκειμένου
  νά συνέλεγον τουτο, οί Ιω.
  Κοπάσης καί Νικόλ. Καβρός.
  Ήμιλυπόθυμοι έπίσης κατώρ¬
  θωσαν νά διασωθώσιν χάρις
  είς εγκαιρον προσέλευσιν χω-
  ρικών άντιληφθέντων τό ου
  στύχημα, οί Νικ. Παπαδάκης
  καί ή θυγάτηρ τοΰ Νικ. Κα-
  βροΟ οΐτινες είχον σπεύση νά
  παράσχωσι βοήθειαν είς τούς
  πρώτους.
  ΙΔΡΥΣΙΣ
  ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τή άγορα μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Διά Β. Δ. ιδρύθη Κρατική
  Νυκτερινή Σχολή άναλφαβή-
  των είς τό προάστειον Χρυσο-
  πηγή, ίσότιμος πρός τα έξα
  τάξια Δημοτικά σχολειό καί
  λοιπάς άνεγνωρισμένας νυ¬
  κτερινάς σχολάς. Γίνονται δε-
  κτοΐ πρός έγγραφήν οί υπέρ
  βάντες την νόμιμον πρός φοί¬
  τησιν είς τα Δημοτικά Σχο-
  λεΐα ηλικίαν, ήτοι οί συμπλη-
  ρώσαντες τό 14ον έτος τής ή-
  λικίας. Αί εγγραφαί άρχονται
  άπό αυριον, λήγουν δέ την
  30 τρέχοντος.
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Διά την προσέχη Τετάρτην
  ωρίσθη συνεδρίασις των με-
  λών τής Διοικούσης έπιτρο
  πής τού Γεωργικοΰ Έπιμελη-
  τηρίου πρός συζήτησιν καί λή¬
  ψιν άποφάσεων επί ζητημά¬
  των τρεχούσης φύσεως.
  ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΗ
  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΕΛΑΣΣΑ
  Υπεγράφη κοινή απόφασις
  των Ύπουργών Οίκονομικών
  καί Έθνικής Οίκονομίας διά
  τής οποίας έξηρέθησαν τής
  άνταλλαγής καί επετράπη ή
  καθ' υπέρβασιν έξ Αιγυπτου
  είσαγωγή υπό τοϋ ύπουργεί-
  ου Γεωρίας έτέρων 1500 τόν¬
  νων μελάσσης σακχαροκαλά-
  μου έντός σιδηρών βαρελίων,
  συνολικής άξίας λιρών Αιγυ¬
  πτου 4.000 καταβληθησομέ-
  νων είς ελεύθερον συνάλλαγ-
  μα. Ή( ανωτέρω μέλασσα προ-
  ορίζεται διά την καταπολέμη¬
  σιν τού δάκου τής έλαίας.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΚΩΝ
  Ανεκοινώθη αρμοδίως δτι
  ή έ£αγωγή σύκων δι" οιανδή¬
  ποτε χώραν θά διενεργήται
  έλευθέρως.
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  Καραμπ.
  Ελεμέδες α'
  Ρ'
  γ'
  Ταχτδς α'
  β'
  Υ'
  Μαύραι
  δρ.
  21.—
  20.-
  18.- 19.
  10. -Γ>
  14.50
  12.70
  11.-
  11.50
  10.-
  9. 9 50
  9.
  2 70
  40.—
  38.
  Χαρούπια
  "Ελαια 5ο
  » κοινά
  Σάπωνες.
  Λτυκοί α' ποιότητος δρ 24.—
  » β' - 22.-
  Πράσινοι α' ποιότ. » 21.—
  β' » » 19.50
  θίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  18ης Σεπτεμβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρισιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25 35- 25.60
  3.70 3 80
  546 550
  110.- 111
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.55 61.15
  28.10 29.35
  3.71 3.75
  20 75 21.
  Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΛ)ΛΩΝ
  Ώς πληροφορούμεθα με¬
  θαύριον αφικνείται είς την πό
  λιν μας προερχόμενος έκ Χανί
  ών ό Έπιθεωρητής Σχολία-
  τρος κ. Χατζηγρηγοράκης διά
  την εξέτασιν τής ύγιεινής κα¬
  ταστάσεως των ύποψηφίων
  σπουδαστών τής Παιδ. Άκα-
  δημίας. Ό κ. Χατζηγρηγορά¬
  κης θά δεχθή έπίσης πρός ε¬
  ξέτασιν καί τούς επιθυμούν¬
  τας ν' άποκτήσουν πιστοποι-
  ητικόν ύγείας πτυχιούχους Δι-
  δασκαλείου ή Παιδ. ΆκαδημΙ
  άς πρός διορισμόν των ώς δη-
  μοδιοασκάλων Ή έξέτασις
  των ενδιαφερομένων θά αρχί¬
  ση άπό τής 23 τρέχ.
  ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΕΙΔΩΝ ΕΞ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Δι' ΰπουργικής αποφάσεως
  εξουσιοδοτήθη ή παρά τή
  Τραπέζη τής Ελλάδος Έπι-
  τροπή παθητικών ύπολοίπων
  κλήριγκ, δπως χορηγή αδεί¬
  ας είσαγωγής έξ Ιταλίας κό-
  νεως Βερμούτ καθ' υπέρβα¬
  σιν των είσακτέων ποσοτή-
  των, είς βιομηχανίας χρησι-
  μοποιούσας τό εΐδος τουτο
  ώς πρώτην ύλην καί μή
  κεκτημένας εισαγωγικόν δι¬
  καίωμα.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΩΝ
  Υπό τοΰ τμήματος Ασφα¬
  λείας εξεδόθη χθές πρόσκλη¬
  σις πρός τούς επιθυμούντας
  νά έργασθώσιν έν Μακεδονία
  ώς χωματουργοί, ξυλουργοί,
  λατόμοι, κτίσται καί εργάται
  μπετον, δπως προσέλθουν είς
  τα γραφεΐα αύτοΰ προκειμέ¬
  νου νά τοίς άνακοινωθώσιν
  διάφοροι σχετικαί πληροφο¬
  ρίαι.
  Ανακοινούται αρμοδίως δτι
  τό Πρακτικόν Λύκειον Ηρα¬
  κλείου θά δεχθή συμφώνως
  τώ νομώ είς εισιτήριον εξέτα¬
  σιν διά την Α'. τάξιν αύτοΰ,
  μαθητάς καί μαθητρίας έχον-
  τας απολυτήριον ΣΤ'. τάξε¬
  ως Δημοτικοΰ Σχολείου. Αί
  είσιτήριοι έξετάσεις θά διενερ-
  γηθοΰν άπό τής 20ης μέχρι
  τής 26ης Σεπτεμβρίου.
  ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΕΦΕΑΡΩΝ ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΙ
  Δι' άναγκαστικοΰ νόμου
  δημοσιευθέντος είς την εφημε¬
  ρίδα της Κυβερνήσεως προβλέ¬
  πεται ή χορήγησις άναστο-
  λτ)ς προσελεύσεως έφέδρων έν
  έπιστρατεύσει, άπασχολουμέ-
  νων είς κρατικάς υπηρεσίας
  καί είς πάσης φύσε< ς βιομη- χανικούς, γεωργικούς, κτηνο- τροφικούς,έμπορικούς καί λοι- πούς όργανισμούς άπό τούς άπαραιτήτους διά την ζωήν τοΰ "Εθνους. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ Τό Διαρκές Στρατολογικόν Συμβούλιον Ηρακλείου θά συνεδριάση την ερχομένην Τε¬ τάρτην διά την διόρθωσιν καί καθορισμόν ήλικιών άδηλώ- των, άπαλλαγής κληρωτών υί- ών πολυτέκνων κ.λ.π. ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Καθ' άρμοδίαν ανακοίνω¬ σιν οί όδηγοί αύτοκινήτων χαρακτηρίζονται ώς ίδιωτικοί ύπάλληλοι καί κατ' ακολου¬ θίαν αί θεσπισμέναι υπέρ των Ίδιωτικών ύπαλλήλων διατά- ξεις ίσχυουν καί διά τόν κλά¬ δον των δδηγών αύτοκινήτων. 3Η Πρωΐνή Ηο7γ]ταΤ1ια1γΟϊε σοβαρα η εξελιξισ ΤΗΣ 1«ΟΤΑ!1«!ΕΙ!2 ΑΕΝ ΕΞΕΛΙΠΟΗ Α II Ο Μ Η Ι ΚΙΝΔΥΗΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 18 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Λίυκτεριναί πλη¬ ροφορίαι έκ των Εύρωπαϊκών πρωτευ¬ ουσών χαρακτηρίζουν πάλιν ώς σοβαράν την εξέλιξιν τής διεθνοΰς καταστάσεως. Κατά την γνώμην των , διπλωματι¬ κήν καί δημοσιογραφικόν κύκλων ή κα¬ τάστασις ουδέ επί στιγμή έπαυσεν νά παρουσιάζη κινδύναυς γενικβύσεως των πολεμικόν* συρράξεων τόαο.ν έν Ευρώ- πη όσον καί ένΆνατολή.ΙΙάντως άποσα- φήνιιις τής καταστάσεως δέν πρέπει νά άναμένεται συντόμως καί πρίν ή λη¬ φθούν όριστικαί άποφάσεις επί των με- γάλων διεθνών ζητημάτων υπό τής Κοι- νωνίας των Εθνών. Η ΤΟΥ ΕΑΕΓΙΘΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—-Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι κατ' επίσημον ανακοίνω¬ σιν ό διενεργούμενος είς τα Ίσπανικά ϋδατα ναυτικός έλεγχος τής Αγγλίας καί Γαλλίας διεκόπη όλοκληρωτικώς ά¬ πό τής χθές. Ο ΔΟΚΤΩΡ ΣΑΧΤ ΠΑΡΗΤΗΘΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Βερολίνου αγγέλλεται ότι ό ύπουργός των Οίκο¬ νομικών τής Γερμανίας (οίκονομικός δικτάτωρ) δόκτωρ Σάχτ παρητήθη τής θέσεως αύτοΰ ώς ύπουργός των Οίκονο¬ μικών βίς εκτέλεσιν προειλημμένηςάπο- φάσεως καί προκειμένου νά επιληφθή ά- περίσπαστος σοβαρών ζητημάτων τής Ράϊχσμπάνκ τ>Ίς οποίας είνε καί γενικός
  Αιοικητής. Τόν Σάχτ διεδέχθη είς τό
  υπουργείον των Οίκονομικών ό πρωθυ¬
  πουργός τής ΙΙρωσσίας στρατηγός Γκαί-
  ριγκ.
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΑΗ
  ΥΠΟΔΟΧΗ [ΙΠΟΜ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Βερολίνου
  αγγέλλεται ότι είς τόν αφικνούμενον έκεί
  Ίταλόν πρωθυπουργόν κ. Μπενΐτο
  Μουσολίνι προετοιμάζεται μεγαλειώ-
  δης ύποδοχή υπό τοΰ Γερμανικοΰ λαοΰ
  καί τοΰ Φύρερ. "Ηρχισαν μάλιατα με¬
  γάλαι προετοιμασίαι τής ύποδοχής ταύ¬
  της.
  Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΠΑΡΑ ΤΩ κ. Π Ρ Ο 6 Υ Π ΡΥΡΓΠ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό έκ των μελών
  τής'Ελληνικής άντιπροσωπείας έν τή Δι
  ασκέψει τής Νυόν πρεσβευτής τής Ελ¬
  λάδος έν Λονδίνω κ. Σιμόπουλος αφι¬
  χθείς ενταύθα επεσκέφθη τόν πρωθυπουρ
  γόν κ. ν1Ιεταξαν τόν οποίον καί κατετό-
  πισεν επί των εργασιών τής Διασκέψεως.
  Ο
  Λ
  ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΣΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτερα τηλεγρα-
  φηματα έκ τής γερμανικής πρωτευού¬
  σης άγγελλουν ότι ό άφιχθησόμενος έκεί
  Ιταλός δικτάτωρ Μουσολίνι θά ομιλή¬
  ση Γερμανιστί πρός τόν λαόν τής Γερ¬
  μανικής πρωτευούσης.