94802

Αριθμός τεύχους

4669

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

21/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ-
  ΑΙ γι'ιπ
  έτησία
  εεάμηνο$
  'Λμερικϋ
  έτηαία/"^
  έξάμηνι
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Λραχ 2
  ΤΡΙΤΗ
  21
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΛ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ -ΠΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ϊΒΕΪΟΥΝΟί ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ©Ρ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ιΊΟλΕΜΟΙ ΕιΊΙ ΘΥΡΑΙ!;
  Αί τελευταίαι έκ τού εξω-
  τερικοΰ είδήοεις παρουσιά-
  ζουν καί πάλιν την διεθνή
  κατάστασιν είς άκρον τεταμ
  κανά στοιχεία τό γεγονός
  τής απομακρύνσεως έκ τού υ¬
  πουργείον των Οίκονομικών
  τού δόκτορος Σάχτ, τού ό
  μένην. Άκόμη καί οί μέχρι|ποίου η 'διάφωνία πρό; τα
  πρό τινος έκφραζόμενοι μέ
  απόλυτον αισιοδοξίαν διά
  την τροπήν των εύρωπαΐκών
  πραγμάτων ήρχισαν ήδη ν'
  άποθαρρύνωνται καί ν' άνη-
  συχοΰν σοβαρώς. Καί όντως
  δέν είναι αδικαιολόγητος η
  άνησυχία πού εκδηλούται ή¬
  δη τόσον είς την Γενεύην ό¬
  σον καί είς τάς πρωτευούσας
  φιλοπόλεμα α'ισθήμκτα των
  αδιάλλακτων στοιχείων τού
  έθνικοσοσιαλιαμοϋ, ήτο άπό
  καιροΰ γνωοτη. 'Η ανάθεσις
  δέ τοΰ ύπουργείου τούτου είς
  τόν στρατηγόν Γκαΐριγκ, ο
  όποΐοςέχεισυγχρόνω; καί την
  πρωθυπουργίαν τής Πρωσσί-
  ας καί τό υπουργείον τής
  'Αεροπορίας καί την διεύ-
  τών εύρωπαΐκών κρατών, ώς '| θυνσιν τοΰ τετραετοΰς αχεδί-
  πρός την εξέλιξιν τής κατα- | ου στρατιωτικής παρασκευής
  στάσεως. Αί άποφάσεις τής
  Νυόν, των οποίων ή έφαρμο-
  γή ήρχιοεν άπό χθές, άντί
  νά βελτιώσουν την κατάστα¬
  σιν, φαίνεται ότι θά την έπι-
  δεινώσουν περισσότερον, έφ'
  όσον η Ιταλία άρνεΐται την
  αξίαν καί την έγκυρότητά
  των. Καί τα πειρατικά ύπο-
  τής Γερμανίας, ένιοχύει έτί
  μάλλον την αντίληψιν ότι
  καί ή Γερμανία έχει άπο-
  φασίσει τόν πόλεμον καί ο
  τι παρασκευάζεται πρός τού¬
  το άναθέτουσα είς τόν έμπι-
  στότερον καί πλησιέστερον
  συνεργάτην τοΰ Φΰρερ την
  οικονομικήν καί στρατιωτι-
  βρύχια πού απέβησαν τόν τε- | κήν διεύθυνσιν, ώστε, ό ά-
  λευταΐον καιρόν ή φοβερά , γών, ό οικονομικάς καί στρα-
  ..-'.___κ _ϊ. - νε__-.._.'-.., Χ... _______.ν. ..^, _».._. Λ—-ι.'._...
  μάστιξ τής Μεσογείου όχι
  μόνον δέν άπεσύρθησαν καί
  δέν έπανέπλευσαν είς τάς
  τιωτικός νά είναι απολύτως
  συντονισμένος. Είναι λοιπόν
  γεγονός πλέον ότι ή Εύρώ
  βάσεις των όπως ειχε πι-' πή ζή καί κυριαρχεΐται πά-
  στευθή καί είχεν έξαγγελθή "'--■ ---- ----— --'·—- ---
  πρό ημερών, άλλ' έξακολου-
  θονΰνά αύλακώνουν την Με¬
  σόγειον καί νά παραμένουν
  διαρκής καί άμεσος κίνδυνος
  είς τάς θαλασσίας όδούς. Αύ-
  τό τουλάχιστον άποδεικνύε-
  ται έκ τοΰ γεγονότος ότι
  προχθές μόλις είς τα χωρικά
  τής Τουρκίας ϋδατα συνελή¬
  φθη υπό πολεμικών τής γεί¬
  τονος αυτής χώρας ύποβρύ-
  χιον τού όποίου ή έθνικότης
  δέν εδόθη «Ίζ Την δτΤμοσίό-
  τα, διά νά μην περιπλακη
  έτι περισσότερον, ώς ανακοι¬
  νούται, ή άρκετά περιπλεγ-
  μένη κατάστασις.
  Περί τού πόσον βαθεΐα ό-
  μως είναι ή ένταθεΐσα άπό
  καιρού κρίσις έν Εύρώπη καί
  είς πόσον επικίνδυνον σημεί¬
  ον έχουν αχθή τα πράγματα,
  μαρτυροΰν νομίζομεν μέ ε¬
  ξαιρετικήν εύγλωττίαν τα
  λαμβανόμενα τάς τελευταίας
  ημέρας έκτακτα μέτρα υπό
  των τριών μεγάλων δυνάμε-
  ων τής Ευρώπης, Αγγλίας,
  Γαλλίας καί Ιταλίας. Ούτω
  καθώς ανήγγειλεν χθές ό τη-
  λέγραψος, ο 'Άγγλος πρωθυ-
  πουργός κ. Τσάμπερλαιν ε¬
  πέστρεψεν έκ τής Σκωτίας
  είς Λονδίνον, συνεργάζεται
  δέ συνεχώς μετά των
  ύπευθύνων ύπουργών διά
  την λήψιν μέτρων πρός
  περιφρούρησιν των συμφε-
  ρόντων καί τοΰ γοήτρου τής
  Μ. Βρεττανίας.
  Ταυτοχρόνως ή Γαλλία ά-
  πειλεΐ ν' ανοίξη τα σύνορά
  της είς τα Πυρηναϊα καί νά
  παράσχη έκ τού έμφανοΰς
  όλην την ύλικήν καί ηθι¬
  κήν συνδρομήν της είς τούς
  Κυβερνητικούς της Βαλενθί-
  ας, έφόσον ή Ιταλία δέν ά-
  νακαλεΐ τόν έν Ισπανία μα-
  χόμενον στρατόν της» ένώ
  έκ παραλλήλου ή Ιταλία άν¬
  τί άλλης απαντήσεως δηλοί
  ότι άποκρούει τάς άποφάσεις
  τής Νυόν καί ένισχύει ό¬
  λας τάς ναυτικάς καί στρα¬
  τιωτικάς βάσεις της. Ιδιαιτέ¬
  ρως ομως χαρακτηριστικόν
  κρίνεται τό γεγονός ότι ή
  Ιταλία ένισχύει τάς άποικι-
  ακάς φρουράς της καί έπι-
  ταχυνει δι' ολων των δυνά-
  μεών της τόν ρυθμόν των
  εργασιών πρός οχύρωσιν των
  βάσεών της είς την Λιβύην
  καί την έρυθράν θάλασσαν
  καθώς καί είς τα σύνορα
  τής Αίθιοπίας πρός την Σο-
  μαλίαν καί τό Σουδάν. Τα
  γεγονότα δέ αύτά δίδουν
  την εντύπωσιν ότι ή Ιτα¬
  λία θεωρεΐ πλέον τόν πόλε¬
  μον ώς αναπόφευκτον χαί
  προβαίνει είς τάς τελευταί¬
  ας έτοιμασίας της πρός αν¬
  τιμετώπισιν καί διεξαγωγήν
  τού. Την αντίληψιν δέ αύ-
  λιν τάς ημέρας αύτάς άπό
  την έξαψιν πού δημιουργεί
  ό συνεχώς αύξανόμενος πο-
  λεμικός πυρετός. Καί δεδο-
  μένου ότι ό πυρετός αύτός
  αύξάνει έτι περισσότερον
  καί έκ της τεραστίας πυρ-
  καΐάς τής "Απω 'Ανατολής,
  ύπάρχει φόβος δυστυχώς νά
  μην αποφύγωμεν τελικώς την
  παραφροσύνην τοΰ νέου πο¬
  λέμου.
  Φυσικά, ύπάρχει άκόμη
  λί: Ή συνένω-
  ίλ δά
  σις των είρηνοφίλων δυνά-
  μεων όλου τού κόσμου πρός
  άναχαίτισιν τού φιλοπολέμου
  ρεύματος πού άπειλεΐ νά κα-
  τακλύση την γήν ολόκλη¬
  ρον. Καί την έλπίδα αυ¬
  τήν ένισχύει τό έκδηλούμε-
  νον ενδιαφέρον της 'Αμε-
  ρικής διά τα εύρωπαΐκά καί
  τά παγκόσμια ζητήματα καί
  κυρίως διά την περιφρούρη¬
  σιν τής είρήνης καί ή πρό¬
  σκλησις πού τής έγινε νά α¬
  ποτελέση μέλος τής Κ.Τ.Ε.
  Εάν μά'λιστα συμβή τό τε¬
  λευταίον τουτο, ό θεσμός τής
  Γενέυης θά αποκτήση νέον
  τεράστιον ηθικόν κΰρος καί
  κολοσσιαίας υλικάς δυνάμεις.
  Καί ΐσως δυνήθη τότε νά ε¬
  πιβάλη τάς αρχάς τού καί νά
  επιτύχη τούς σκοπούς δι' οΰς
  συνεστήθη.
  ο διαφορά: "Οτι ή ψυχολογία
  ου δέν είνε δλω; διόλου άρνητι-
  .ίή... Τουναντίον είνε κατ'. τό ά-
  πόλυτα σχετικά μέ τή βαθύτερη
  ^νώσι τής ζωής, την άντικειμ,ε-
  ική της άνασκόπησι καί τό ξύ-
  πνημα τή; ψυχής πρό; μερικά
  ώραία καί γενικά ϊοανικά τη;.
  --'() νεοσύλλεκτο; έλεγεν άλ¬
  λοτε Ινα; στρατιωτικό; προπαι-
  ευτή; άξία;, δέν είνε μόνον μιά
  σκιαγραφία—άπό τί; χαρακτηρι-
  στικώτερες—τή; έθνικής ζωής..
  Είνε Ινα γενικώτερο σύμβολο
  Λθΐνωνική; συμπνοίας καί κοινω-
  •ική; πειθαρχία;...
  Βυμοϋμαι αΰτό τόν όρισμό κα-
  θώ; παρακολουθώ τού; νεαροΰ; 2-
  ρεσιβίους πού κατεβαίνουν στην
  πόλιν άπό τα πέρατα τή; οίκου-
  μενη; —δέν είνε ύπερβολή—«γιά
  /ά ύπηρετήσουνε στρατιώτε;». Κα-
  τέχουν μέσα τού; τό αίώνιο άττα-
  βιστικό παράπονο... Είνε ώστόσο
  βέβαιο 3τι εχουν τόπο στήν ψυχή
  τού;, γιά μίαν, ίκανοποίησι ήθική.
  Συναισθάνονται διι πρωτίστω; ά-
  κοθνε τή φιονή τή; ΤΙατρίδα;—τή
  φωνή τοΰ ώργανωμένου συνόλου
  πού τείνει παντοΰ πρό; την εκτε¬
  λεστικήν άρμονία καί την Ιξίσϋ)σ'.
  των καθηκόντων...
  —Ή φαμφάρα, ή σημαία, ό κα-
  νονισαός τού στρατώνος, ή τάξις
  καί ή αύστηρότης τού, παρουσιά¬
  ζοντα-, γιά τόν νεοσύλλεκτο τοπο-
  θετϊ,μένα μέσα εις Ενα συναισθη-
  ματικό καί ίδεολογικό πλαίσιο
  ανωτέρας πνοής.
  Άλλος όρ.σμός αύτό;. Πάντω;
  είνε 2πω; καί ό πρωτο; δικαιολο-
  γγ/μένος. Ή ψυχολογία τοθ νεο-
  συλλέκτου μέ τί; πρώτε; άκόμη
  θεωρίες άποδεικνύεται δτι είνε γι-
  μάτη άπό την άπήχησί τού. «'Υ-
  γιαίνω καί έπιθυμώ καί δι* υμάς
  καλήν υγείαν...» γράφει καθ' ύ-
  παγόρευσιν ό γνωρίζων ανάγνω¬
  σιν κα'. γραψή-ν. Κ«1 ύί
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ
  ΤΟΥΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥ
  Τά στενά τοΰ Ηρακλείου άντη-
  χοϋν κατ' αύτάς άπθ ντέρτια καί
  κατ/μούς. Είναι οί νεοσύλλεκτοι
  τοΰ' 193Η—τά άμούστακα παιδία
  τοθ βουνοθ πού έρχονται νά κα-
  ταταγοθν στρατιώται, θά «τό φο-
  ρέσουν λένε τά χακί» γιά^ ά
  μή τού;... ξεσυνορίζεται ή Έκεί-
  νη! βά πβνε στό στρατώνα γιατί
  Ιτσι τώφερεν ή μοϊρα καί ή ά-
  πονιά τη;
  Παρανόησις θά πήτε.. Άλλά
  παρανόησι; έσκεμμένη. Ό νεο-
  σύλλεκτος πάντοτε ή σχεδόν πάν-
  τοτε θέλει νά περιβάλη την προ¬
  σέλευσιν τού είς τόν στρατόν μέ
  κάτι τό παθητικόν. Άπό μικρός
  ,ίλέπετε μπαίνει στά βάσανα τό-
  αον τοΰ στρατοΰ δσον καί τού
  I-
  ρως Καί θέλει τά βάσανα αύ¬
  τά νά τά έναρμονίζη όπωσδήποτε
  ώστε νά τού; δίδη την πνοήν τής
  θυσίας. Ό πατροπαράδοτος το-
  πικό; λυρισμός, είς τόν οποίον
  είναι τόσον έπιρρεπεΤς οί μεσημ
  βρινοί λαοί καί σήμερον άκόμη
  δημιουργεί γύρω άπό τό ίστορι
  κόν χ«κ'< ολόκληρον έρωτικόν δραμα. '() νεοσύλλεκτος Ιχει καί στη "ΐλολογία τή θέσι τού άν λάβωμεν ύπ' £ψε' τά ώραΐα διηγήματα τοϋ Ντέ Άμίτσις καί μερικά με· την φαίνεται οτιέχίυνσχη- ταπο/εμικα !ργ«. Και θέσι αν* ματίσεικαί οί έν Βερολίνω, λογη πρό; την σημερινή ψυχο- Καί περί τούτου παρέχει ι- λογία τού στρατώνος. Μέ μια μό- έπίσης καθ' ύπαγόρευσιν: «Καί άν δή-ίε την άρραβωνιαστικιά μου τή Μαρία νά τής πήτε δτι δέν την ξεχνώ στό στρατό δπου είμαι καλά σάν στό σπίτι μου...» Άρχή υποχωρήσεως, θά Ιλεγεν Ινα;... στρατηγό; ποΰ θά ένοιαφέ- ρετο οιά τόν νεοσύλλεκτον ακρι¬ βώς δπω; καί διά τάς Ικβάσεις των στρατηγικών σχεδιον/. Άλλά τό παράπονο τοΰ νεο- συλλεκτου έχει καί καλύτερο άν- τιφάρμακο: Τίς άφηγήσεις των παληών... νεοσυλλέκτων. Ό υπο¬ φαινόμενος όπως καί κάθε παλαι- ότ&ρος εχει τίς προσωπικέ; τού. Καί είνε δλε; πλαισιιομένε; άπό χιοΰμορ, πάλλονται δέ ταύτοχρό- νω; άπο ζωήν στά ωραιοτέρα ΐσο- ζύγιαμά τη;. Ό στρατάς είνε μιά συνέχισις των μαθητικών θρανίων. Συνεχίζεται γενικώτερα ή φυσική άγυ>γή. Κυρίω; δμο); τά βιβλία
  διαδέχεται μιά μάθησι; κοιν»ονι-
  κή άπό τίς πειά βαθυστόχαστες
  καί τίς πειό Ικδηλες. 'Γπάρχει
  άκόμη στό σύγχρονο στρατιωτικά
  πν»0μα ό φιλοσοφικός τρόπος τοθ
  νά γίνωνται δλα ύποφερτά... 'Η
  άλληλεγγύη είνε έκείνη πού άοελ-
  φώνει τού; πάντας καί τού; δη¬
  μιουργεί τά μάλλον άκατάβλητα
  ψυχίκά έρείσματα.
  — Ό στρατό; δέν είνε άπλώ; πη-
  γή »άναμνήσεων γιά μενά. Είνε
  πη|ή... εύθυμίας, αύτοσαρκασμοΰ
  τρόπον τίνα, μέ βάσι τό κοινό
  αΐσθημα καί τό κοινό ίδανιν-ό.
  Οί παραπονούμενοι σήμερον είς
  τάς) ρύμας καί άγυιάς νεοσύλλε-
  κτοι δέν εχουν παρά νά προσέ-
  ξουν την όμολογία αυτή τοΰ πα-
  ληοΰ στρατιώτη. Καί νά ψρονζί-
  αουν νά αύτοδημιουργηθοΰν τό
  γρηγορώτερο μέσα στό τόσο γόνι-
  μο πνεϋμα τού.
  -* ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ο Γολνοθάς μιάς καρδίας
  ΣΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικής
  αύτοκρατείρας.
  Στά γράμματά, στά ποιήματά!
  της, δέν άνέβλυζε ποτέ ή χαρά,
  άλλά πάντοτε ή άγάπη καί οί εΰ-
  γενικές νοσταλγίες στή καταχνιά
  των πιο γκρίζων ψυχικών το-
  πίων...
  Συχνά στο λεύκωμα των στί-
  χων της πού φύλαγε σάν τό ιε¬
  ρόν ευαγγέλιον, τά ποιήματά της
  τά Ιγραφε μέ κόκκινο μελάνι.Ά-
  πλή σύμπτωσις—ή έτσι ή μικρά
  ποιήτρια είχε περισσότερον την
  συναίσθησιν πώς τά πονεμένα
  τραγούδιά της τά Ιγραφε μέ τό
  αΐμα τής καρδίας της;
  Ήταν οέκα πέντε έτων, δταν
  εγνώρισε είς την Αύλήν Ινα
  νέον πού τάν εβλεπε καθημερι¬
  νώς, καί πού ευθύς άπ' άρχή;
  τής είχεν αφήση βαθείαν εντύ¬
  πωσιν. Κυρίως την είχαν συναρ-
  πάση τά μάτιά τού. Δέν τά ξε-
  χνοΰσε ποτέ ίκεΐνα τά μάτια, τά
  είχε διαρκώς μπροστά της, σάν
  έ'να ουνατό φώς πού καίει...
  «'Ώ Ισεΐς μάτια μέ τό βαθύ κα-
  στανό χρώμα ! Σάς κύτταξα πολ-
  λήν ώρα. Καί τώρα μένετε βα-
  θειά χαραγμένα μέσα στήν καρ-
  διά μου...».
  Ή Σίσσι, δταν δέν ήταν κοντά
  στό κιγκλίδωμα τοΰ κήπου, στε-
  κόταν πάντα κοντά στό παράθυρο
  καί παραφυλοΰσε την ώρα πού
  θά περνούσεν ό νέος.
  Ήταν λοιπόν Ιρωτευμένη;
  Είς τό τέλος την πρόσεξαν οί
  δικοί της. Ή παρακολουθώσι;
  τής μικρά; πριγκηπίσσης είς την
  οποίαν άπηγορεύετο νά ερωτευ¬
  θή τόν πρώτον τυχόντα, κατέστη
  άγρυπνος. Κα'. τό ρωμαντικόν εί-
  δύλλιον έτερματίσθη γρήγορα.
  Είς τό ποιητικόν της δμως λεύ¬
  κωμα ή πρόωρος ποιήτρια έμπι-
  στεύεται την κραυγή τής πληγω-
  μένης καροιόίς της. Θρηνεϊ τό ί-
  νειρο πού Ισβυσε...
  «Τρυφερέ μου, νέε μου ερωτα,
  άνθιζε; σάν τό Μάη. Ήρθεν δμως
  τό φθινόπωρον καί δλα πέρασαν.
  Τώρα έκεϊνο; είνε μακρυά μου
  καί δέν τόυ βλέπω πειά. Πόσο
  θάθελα νά πετοΰσα κοντά τού, άς
  ήξερα μονάχα πού καί πώς...».
  ΕΓχε γίνη δ,τι γίνεται πάντοτε
  είς τί; Αύλές, δταν Ιρωτεύωνται
  κοινούς θνητοΰς μικρές πριγκή-
  πισσες. Ό νέος είχεν άπομακρυν-
  θή υπό τό πρόσχημα κάποιας ά-
  ποστολή;. "Γστερα γύρισε, άλλ'
  άρρωστος. Είς την Σίσσι δμω;
  δέν είπαν τίποτε. Δέν ξαναΰρε
  την υγείαν τού. Ό νέος πού υπήρ¬
  ξεν ό ηρ&τοί άληθινά; Ιρω; τή;
  ξανθιάς πριγκηπίσσης, απέθα¬
  νεν ΰστερα άπό λίγον καιρό. Ό
  τάφος τής μικρής καρδίας εκλει-
  νε σέ τόσο μικρά χρονικό οιάστη-
  μα, τόν 5ζύτερ^ προσφιλή νεκρό.
  "Ολο πένθη, δλο δάκρυα...
  «Οί κΰροι Ιρρίφθησαν, άχ! ό
  Ριχάρδο; δέν είνε πειά στή ζωή.
  Ή καμπάνες σημαίνουν πένθιμα.
  "Ω λυπήσου με, Κύριε ! Στό μι¬
  κρά παραθΰρι στέκεται ή κόρη μέ
  τίς ξανθειές μποΰκλες.Ό θρήνοςτής
  καρδίας της κάνει καί τά πνεύμα-
  τα νά σπαράζουν...».
  Είς την ϊδια σελίδα τοΰ λευκώ-
  ματος πού είνε γραμμένο τά σπα-
  ρακτικό αύτά τραγουδάκι, τό χέ-
  ρι τής μικράς πριγκηπίσσης έχει
  φιλοτεχνήση Ινα πένθιμον σχέ¬
  διον. Άπό την πόρτα ενός σπι-
  τιοΰ βγάζουν Ινα νεκρό. Δεξιά
  καί άριστερά τοΰ φερέτρου σάν
  μολυβένια στρατιωτάκια παρα
  τεταγμένα άπά τό χεράκι ενός
  παιδιοΰ, στέκονται θλιμμένοι άν-
  θρωποι...
  * *
  *
  Ή μελαγχολία τής Σίσσι άρ-
  χίζει νά εμπνέη ανησυχίας είς
  την μητέρα της. Ή χαρά λές καί
  είχε σβύση γιά πάντα άπό τήι
  μικρή της ζωή. ΙΙολλέ; φορέ;
  στά καλά καθούμενα, έκεΐ ποΰ
  τής μιλοΰσαν τά μάτιά τη;
  πλημμύριζαν δάκρυα.
  (Ή συνέχεια
  είς την 2αν οελίδα)
  Πεταχτά
  οημειώματα
  ΣΤΑΦΥΑΙΑ
  Άπό τό ΣΙτυ μδς ήλθαν ε¬
  φέτος εύχάριστα μηνύμα-
  τα: Άνάρπαστα έγιναν τά
  σταφύλια μας. Καί τά ξανθά
  έγγλεζάκια έμειναν ένθουσια-
  σμένα άπό τόν ύπέροχο καρ-
  πό τής Κρητικής γής. Τά κρη-
  τικά σταφύλια κατέκτησαν
  την αγοράν τού Λονδίνου καί
  των άλλων πόλεων τής Αγ¬
  γλίας. Έπίσης έπροξένησαν
  αρίστην εντύπωσιν στΐς Σκαν-
  διναναυϊκές άγορές δπου δι-
  είσδυσαν.Οί Σουηδοί καί Νορ-
  βηγοί εδειξαν ίδιαίτερη προτί-
  μησι στό γλυκόχυμο προϊόν
  τής Κρητικής αμπέλου. Καί
  δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι
  δλοι αύτοι οί λαοΐ θά γίνουν
  καί είς τό μέλλον οί καλύτε-
  ροι πελάται μας, οί μεγαλύ-
  τεροι καταναλωταί τοθ χρυ-
  σοθ καρποθ πού άστράφτει
  κάτω άπ' τόν ήλιο μέσα στά
  καταπράσινα άμπέλια μας.
  Ετσι ό τόπος μας άποκτά
  μίαν νέαν άστείρευτη πηγή
  πλουτισμοθ, μΐα νέα βάσι
  γιά την δημιουργία τής εύτυ'
  χίας τού. Καί θά έπρεπε νά έ-
  ξαρθή τό γεγονός αύτό άνά-
  λογα μέ την μεγάλη σημασία
  τού. Όπως θά έπρεπε ν' α¬
  ποδοθή καί ό δίκαιος έπαινος
  είς τούς δημιουργούς καί
  τούς συντελεστάς αϋτοϋ τοϋ
  ευχαρίστου γεγονότος. Γιατί
  ύπάρχουν βεβαία καί οί συν-
  τελεσταί, οί πρωτοπόροι καί
  δημιουργοί αυτής τής νίκης:
  Είναι οί γεωργοί μας άφ' ε¬
  νός καί οί εμποροι έξαγωγεΐς
  άφ' ετέρου. Αύτοι οί δύο πα-
  ράγοντες τής προόδου τής ύ-
  παίθρου, οί γεωργοί πού μέ
  τόν άγιο μόχθο των άνασκα-
  λεύουν όλοχρονίς τή γή, ποτί
  ζουν μέ τόν τίμιον ίδρώτά των
  τ' άμπέλια, τά γονιμοποιοΰν,
  τά άναπτύσσουν καί τούς δί¬
  δουν τή δύναμι νά τρέφουν
  τούς ώραίους έλκυστικούς καρ
  πρύς πού λάμπουν σάν χάν-
  τρες κεχριμπαριοΰ. Καί οί
  εμποροι ποϋ άνήγαγον τή
  συσκευασία των σταφυλιών
  σέ άληθινή έπιστήμη.
  Παρακολούθησα αυτή την
  έργασία τής συσκευασίας των
  σταφυλών στήν άποθήκη Βο-
  ρεάδη, αύτοΰ τού νέου πού ά-
  φιέρωσε νειάτα καί γνώσεις
  καί δραστηριότητα καί κάθε
  ζωϊκήν ίκμάδα είς την άνά-
  δειξι καί την έπιβολή των
  σταφυλών μας στήν Εύρώπη.
  Κι' όμολογώ δτι μοϋ εκίνησε
  τό θαυμασμόν ή συντελεσθεΐ-
  σα πρόοδος είς τό κεφάλαιον
  αύτό. Γιατί αύτη ή έργασία
  δέν ήταν πιά συσκευασία έμ
  πορεΰματος. ΤΗταν άληθινή
  μυσταγωγία. Ήταν μία έρ¬
  γασία μέ αξιώσεις καλλιτεχνι-
  κής, αίσθητικής δημιουργίας.
  —Σκοπός δέν πρέπει νδναιή
  διατήρησιςμόνον τής έξαίρετης
  ποιότητος των σταφυλών μας.
  Πρέπει συγχρόνως νά παρου-
  σιάσουμε τό προϊόν κατά τοι-
  οθτον τρόπον ώστε νά διεγεί-
  ρωμε τό ένδιαφέρο καί την δ
  ρεξι των εϋρωπαίων πού δέν
  είναι μόνον καλοφαγάδες,
  άλλά καί άνθρωποι πολιτισμέ-
  νοι, μ' αίσθητικήν διάθεσι
  καί φυσικά φίλοι τής απολύ¬
  του καθαριότητος δπως καί
  τοϋ καλοϋ καί τοϋ ώραίου,
  μδς εΐπε σέ σχετική συνομι-
  λία ό κ. Βορεάδης. Καί άσφα
  λώς ό σκοπός αύτός επέτυχε.
  Τά σταφύλια μας άρχίζουν
  νά έπιβάλλωνται στή Εύρώπη
  δχι μόνο χάρις στή φυσικήν
  ύπεροχή των άπό απόψεως
  ποιότητος, άλλά καί χάρις
  στήν έξαιρετική συσκευασία
  των. Αύτη ή πολύχρωμη ζελα
  τίνα μέσα στήν όποία τυλίσ
  σονται τά τσαμπιά, καθένα
  χωριστά καί μπαίνουν στά
  κιβώτια, δέν ώφελεΐ μόνο στήν
  διατήρησι τής ποιότητος. Προ
  σθέτει κι' α'ίγλη, δίδει έμφάνι
  σι πολιτισμένη στό σταφθλι
  Καί προσελκύει τόν πολιτι
  σμένο καταναλωτή.
  Καίθάπρεπε αυτή τήνέργασία
  τής συσκευασίας νά την πά
  ρακολουθήσουν δλοι. Θά έ
  Ήράκλεια
  Οί διδασκάλου
  Καθώς πληροφορούμεθα έν-
  τός τής εβδομάδος πρόκει-
  αι νά ένεργηθοΰν αί μεταθέ-
  σεις των δημοδιδασκάλων.
  Δέν αμφιβαλλομεν δέ δτι είς
  ήν λήψιν των σχετικών ά-
  ποφάσεων θά ληφθούν ύπ'
  3ψιν αί οικογενειακάς άνάγ-
  <αι των έκπαιδευτικών λει- ουργών σύμψωνα άλλωστε <αί πρός τελευταίας δηλώσεις ου κ. ύπουργοθ τής Έθνικής Παιδείας. Διότι είναι βεβαία άδικία προκειμένου περί ϋ- πάνδρων διδασκάλι ν νά ευ¬ ρίσκεται ό είς έκ των συζύ- γων είς τό £ν άκρον τής χώ¬ ρας καί 6 άλλος είς τό έτε¬ ρον. Άλλ' ανεξαρτήτως τής άδικίας ποΰ γίνεται είς τούς άνθρώπους αύτούς, ζημιοϋται <αί ή έκπαίδευσις έκ τής κα¬ ταστάσεως αυτής. Διότι εΐ- αι γνωστόν, δτΐ( έ'νας διδά- σκαλος πού ευρίσκεται μα¬ κράν τής οικογενείας τού καί είς περιβάλλον ξένον πρός αυτόν ψυχολογικώς δέν ειμπορεί νά διδάξη μέ ευχέ¬ ρειαν, μέ ζήλον καί άνεσιν καί δέν άποβαίνει όσον πρέ¬ πει άποδοτικό'ς. Αί όφειλαϊ. Συμφωνοϋμεν απολύτως είς τό δτι οί όφειλέται τής Άγρο- τικής Τραπέζης πρέπει νά φροντίσουν μέ κάθε τρόπον νά έξοφλήσουν τά χρέη των τώρα όπότε είσπράττουν χρή- ματα έκ τής πωλήσεως στα¬ φίδος καί αργότερον δταν θ' αρχίση ή συγκομιδή καί τού ελαίου. Διότι διά τοΰ τρόπου αύτοΰ έλευθερώνονται άφ' ε¬ νός έκ των δεσμών τού δα- νε*σμοΰ καί άφ' ετέρου άνα- νεώνουν την πίστωσιν των είς τόν τραπεζιτικόν οργανισμόν πού έχει προορισμόν την ιδι¬ κήν των εξυπηρέτησιν. Λόγοι συμφέροντος λοιπόν, αποκλει¬ στικώς ίδικοΰ των, έπιβάλλουν είς τούς γεωργούς νά τακτο- ποιηθοϋν άπέναντι τής Άγρο- τραπέζης. Άλλά διά τά δά- νεια τής Άγροτικής θ' ασχο¬ ληθώμεν άργότερα άναλυτι- κώτερον. Ό έλευθερωτής. Σήμερον κηδεύεται έν Πρα¬ γα μέ τιμάς Ανωτάτου "Αρ¬ χοντος ό πρώτος Πρόεδρος τής Τσεχοσλοβακίας Δημο¬ κρατίας, ό ίσοβίως εκλεγείς διά τό άξίωμα τοΰ Προέδρου, Δόκτωρ Θωμάς Μάζαρυκ, ό έπικληθείς Πρόεδρος ό Έλευ- θερωτής. Τό επί μίαν ολόκληρον έβδο- μάδα κηρυχθέν επίσημον πέν- θος καθ' δλην την χώραν των Τσέχων καί Σλοβάκων καί τό βαθύ πένθος τού λαοΰ τού¬ του όστις υπό την πνοήν καί τάς όδηγΐας τοϋ έκλιπόντος ΆρχηγοΟ τού άπετίναξε τόν ζυγόν τής δουλείας τού, ώρ- γανώθη είς Κράτος καί καθεΐ- ξε λαμπρόν θέσιν μεταξύ των λοιπών κρατών τής Εύρωπαϊ- κής Ηπείρου, κράτει νεκρόν την ζωήν καί την κίνησιν τής σφυζούσης άλλωστε κινήσεως τής πεπολιτισμένης ταύτης χώρας. Ό έκλιπών μέγας πολιτι- κός σημειωτέον υπήρξε θερ- μός ψιλέλλην άπό των νεανι- κών αύτοΰ χρόνων καί βαθύς γνώστης τής Έλληνικής Φιλο- σοψίας. Φίλος πάντοτε τής Ελλάδος υπήρξε καί στενός φίλος τοϋ αειμνήστου 'Εθνάρ- χου Ελευθερίου Βενιζέλου. Ή συμπάθεια τής Ελλάδος στρέ- φεται σήμερον πρός τό φίλον Τσεχοσλαβακικόν έ'θνος είς τοΰ όποίου τό πένθος συμμε- τέχει ολοψύχως. συμφωνοθσαν ασφαλώς δτι άν είναι δίκηο ν' άνεγερθή μνημεΐο στόν 'Έλληνα άγρό- τη γιά τίς ύπηρεσίες τού πρός τό έ'θνος δέν είνε λιγώτερο έ- πιβεβλημένο νά τύχη κάθε ύ- λικής καϊ ήθικής ικανοποιήσε¬ ως καί ό εμπορος έξαγωγεύς των σταφυλιών. Μ.— ίίΐ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμερον ή μόν
  τέρνα βιεννέζικη μουσική φάρμα:
  'Παντρεύω την μαμά μου».
  ΑΠΟΛΛΩΝ.- Σήμερον: «Ό άν
  θρωιτος πούδέν γνωρίζει έπμόδια
  θερινός ^ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμεροι
  «Σπασμένες άλυσσίδες>.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  1ΙΛΕΙΣΤΗΡ1ΑΣΜΟΥ
  Νικολάου Γ. Καρυωτάκη κα
  Έρακλή Φράγκιαδουλάκη καχοί-
  κων Καστελλίου Πεδιάδος.
  Κατά
  Άντωνίου Ιω. Νιργιανάκη κα
  τοίκου θραψανού Πεδιάδος.
  Διά τής υπό χρονολογίαν 10 Ί
  ουλίου 1932 έπιταγής μου πρός
  πληρωμήν γενομένης δυνάμει κα
  πρό; εκτέλεσιν τής ύπ' αριθμόν
  1809 τής 10 Ιουλίου 1932 έκ
  θέσεως κατακυρωτικής περιλήψε
  ως τοΰ συμβολαιογράφου Καστελ
  λίου Πεδιάδος Γεωργ. Ν. Τσιρι
  γώτη νομίμως εκτελεστής ν.εκη
  ρυγμένης έπετάξαμεν τόν καθ' ού
  τό παρόν μας δπως εμπροθέσμω;
  μας πληρώση τό έν αυτή πι
  των δρ. 104(5.50 έντόκως έκτοτε
  καί έπετάξαμεν ωσαύτως τόν αύ
  τόν όφειλέτην διά τής υπό χρονολ
  15 Αύγούστου 1937 κατασχετηρί
  ου έπιταγής μας οι' ής έπετάσσο
  μέν κα'ι αύθις τούτον όπως ί^ι.Γ.ρ'ί
  θέσμω; μας πληρώση τό άνω πό
  σόν ώς καί τα Ιξοδα κατασχετη-
  ρίου έπιταγήςμας δρ. 30(5 καί ταύ
  τας Ιντόκως καί έπειδή άπέσχε
  νά εξοφλήση την ώς άνω οφειλήν
  τού μέχρι σήμίρον.
  Διά ταυτα
  Επί τί) επιφυλάξει παντός αίλ-
  λου δικαιώματός μας. Πρός είσ¬
  πραξιν των άνω ποσών των τό-
  κων των άπό των σχετικών έπιτα-
  γών καΐ των γενομένων καί γενή
  σομένων έξόοων μέχρις εξοφλήσε-
  ως, έκτιθέμεθα είς δημόσιον αναγ¬
  καστικόν πλειατηριασμόν τα έπό-
  μενα άκίνητα κτήματα τοθ όφει-
  λέτου μας κείμενα έντός τού χω¬
  ρίου θραψανού τοΰ οήμου Καστελ¬
  λίου Πεδιάδος καί Είρηνοδικεια-
  κής περιφερείας Καστελλίου Πε¬
  διάδος ήτοι 1) έντός τοΰ χωρίου
  Ηραψανοΰ Πεδιάδος τό 1)2 έξ ά-
  οιανεμήτου οίκοπέδου εκτάσεως
  ώσει (ϊ οκάδων σπόρου <3)Ίρ κτήμασι Γεωρ. Ε. Γιουλάκη, Κ. Ι. Μανιουοάκη ν.αί δρόμφ καί 2) έντός τοΰ αΰτοθ χωρίου καί κατά την συνοικίαν Κάτι») Μερά τό 1)2 έξ άδιανεμήτου έρειπίου αποτε¬ λουμένου πρίτερον ές 1 ϊσογέίου, 1 άνωγείου ήρειπωμένου καί αύ- λής συνορ. κτήμασι Κ. Γ. Στρα- τάκη,Έμμ,. Α. Μαυραντωνάκη καί ορόμψ. Ό πλειστηριασμό; των κτημά- των τούτων γενησεται την 31 Ό- κττυβρίου 1937 ημέραν Κυριακή καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοΰ συμδολαιογράφου Καστελλίου Πεδιάδος Έμμ. Ιδομενέως ή τοθ νομίμου άναπληρωτοΰ τού καί έν τώ έν Καστελλίω Πεδιάδος κειμέ νω δημοσία) γραφείφ τού ένθα καί δτε καλοΰνται οί πλειοδόται Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ έ- νεργησάτω τα νόμιμα. Έν Καστελλίω τή 2 Σεπτεμβρί- ου 1937. Ό -ληρεςούσιος όικηγόρος των έπισπε-οδόντων καί παραγγελλόν- των καί οί ϊδιοι. Έμμ. Καρυωτάκης λο; Καρυωτάκη; Φραγκιαδουλάκης ■ ■ : ΕΚΤΟΣΤΡΑ ΣΤ ϊ ■ ■ ■ ■ 2 Τό θαλαμηγόν ά)ιτ 2 ■ ■ ■ Αναχωρεί έξ Ήρα- ■ Ζ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ- ϊ ■ ΚΗΝ βράδυ κατ' εΰθεΐ- ι ■ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■ ■ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ■ ■ ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον, ■ 2 ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ϊ ■ ■ ■ Πρακτορείον ■ ■ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ■ ϊ Τηλέφ. 5-41 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■»■■■ ■■>■■■■■■■■■■■
  Ζπτοΰνται μία ή δύο οίκότρο
  φοι (μαθήτριαι) τταρά καλής οικο¬
  γενείας. Πληροφορίαι παρ' ήμΐν-
  Ζπτϊϊται ύπάλληλος διά περί-
  τττερον πωλήσεως σιγαρέττων.
  Πληροφορίαι ιταρ* ημίν.
  Πωλεϊται είς τιμήν εύκαιρίας ό-
  λόκληρος ή σειρά τής έγκοκλο-
  τΐοιδεΐας Μακρή. Πληροφορίαι
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναίκα τού θρύλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Μόνον στήν ίππασία έξακολου-
  θοΰσΐ νά ευρίσκη ευχαρίστησιν
  Τό ξεκίνημα, ό άγριο; καλπασμός
  ή ?υϊή' ή αίώνια φύγη, γινόταν
  μουσική πού λίκνιζε την πονεμέ-
  νη ψυχή της... Άλλ' ήθελε νά την
  άφήνουν νά φεύγη ϊφΐππος μόνη.
  Ή μητέρα της δμως ΙΛοβείτο νά
  την αφήνη χωρίς συνοδό, χωρίς
  συντροφιά. Τόν πρώτο ιδίως και-
  ρό ή Σίσσι δέν μποροΰσε νά βγάλη
  άπό τόν νοΰ της τό νεκρό. Γρή-
  γορα δμως νέαι έντυπώσεις πα-
  ρεμέριααν τίς παληές. Ήταν νέα,
  τόσον νέα ! Ή νεότης θύμιζε καί
  προέ,^αλλε τα δικαιώματά της.
  Τό καλον.αΐρι έκεΐνο — τόν
  χρόνο τοΰ έρωτικοΰ πόνου της—
  ήταν μέ τόν χαρούμενο κόσμο
  τού — τόν κόσμο τής ζωής πού
  έθρ:άαβ;υε μέ χιλίους βόμοους,
  μέ χίλια σκιρτήματα, μέ χίλια
  χρώματα στήν πλάσι — άνυπόφο-
  ρον στήν πονεμμένη καροιά της.
  Τό φθινόπωρο χάρισε καταλλη-
  λότερη άτμόσφαιρα στήν ψυχή
  της. Τής άρεζε νά παίρνη τίς
  δενοροστοιχίε; πιύ ήταν σπαρ-
  αένες μέ τα κίτρινα φύλλα των
  δένδρων. Πεσμένα φύλλα — πώ;
  τής εν.αναν την εντύπωσιν φύλ-
  λων σελίδων, πού είχαν άποσπα-
  σθή άπό τό βιβλίο τής ζωής της,
  σελίδων πού εΐχαν υπάρξη μά-
  ταιες !...
  Καί βστερα ήλθεν ό χειμώνας
  καί τό χιόνι άπλωσε παντοΰ τό
  λευκό τού σά,ίανο. Τό χιόνι δ¬
  μως λυώνει ευκολα, καί .είς τό
  λεύκωμα τής μικρής ποιητρίας
  ευρίσκομεν τού; άκολούθους στί-
  χου; πού είχε γράψγ) εκείνην την
  έποχή:
  «Καί ή άγάπη περνά... Περνα
  γρηγορώτερα άπό ο,τι λυώνουν τα
  χιόνια...».
  "Αλλες φορΐς κατακτοΰν θέσι
  στή ζωή καί στήν ν.αροιά τής Σίσ¬
  σι. Είς την αύλήν των γονέων
  τη; έμφανίζεται ό νεαρός κόμης
  Φ. Ρ., καί στό κρυφά λεύκωμα
  των στίχιον ή πριγκήπισσα των
  δέκα πέντε χρόνων μέ τα χρυσα
  μαλλιά, έμπιστεύεται έ'να νέον
  της μυστικό.
  «'Άφησα τό βλέμμα μου πολλήν
  ό>ραν νά θαυμάση τό πρόσωπό
  σου. Καί τώρα εΐμαι θαμβωμένη
  άπό την λάιιψι τής ώμορφιίίς
  σου...».
  (συνεχίζεται)
  ΙΠΟΥΑΑΚΑΚΗΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή μοντέρνα βιεννέζικη
  μουσική φάρσα:
  ΤΗΝ
  Μέ την Λβυΐζα Οϋλριχ ■
  τόν "Ερμαν Τίμιγκ και τόν εί
  Τέβ Λίγκεν. ■
  Έκτός προγράμματος: ■
  ΖΟΥΡΝΑΛ. ■
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ■
  ΚΑΙ
  ΤΟ
  ΛΕΤΟΣ
  ΓΕΡΑΚΙ!!
  ^η^Γ >ρΓ ^φΓ Τκ^ ^^
  Τάς Κυριακάς άπογευμα-
  τινη ώρα 7 μ. μ. ακριβώς.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ■
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης |

  Τέως ίατρός επί τετραετί' ■
  ' αν των ΝοσοκομείωνΈρυθροΰ
  • Σταυροΰ καί θεραπευτηρίου ·
  ■ ό «Εύαγγελισμός» Αθηνών. ■
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού *
  όδός Άγίου Μηνά παραπλεΰ- ·
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν. ·
  . "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ. ^
  4-7 μ μ.
  Ή Ζωή ττοϋ ττερνς:
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μάσκες ώμορψιάς.
  Τά προίόντα κα'ι αί μέθοδοι ώ-
  μορφιδς ηκολούθουν έξ ίσου τή
  μόδα: πρός τό παρόν, την τελευ¬
  ταία λέξι έ'χουν οί αάσκες καί οί
  κομπρέσσες. Μάσκες χορταρικών,
  μάσκες αϋγών, μάσκες ραδιενερ-
  γείας, μάσκες κάθε είδους.
  Διά τίς περισσότερες γυναΐκες,
  οί μάσκες φαίνονται μεγάλη ιτο-
  λυτέλεια Ή έ,φαρμογή, είς τα ίν-
  στιτο3χα καλλονής, είνε πολύ ό-
  χληρή Καί επί πλέον σας ζητοΰν
  νά μείνετί: μισή ή μία ώρα άκίνη-
  τες, χωρίς νά μιλήτε, χωρίς κάν
  νά σκέπτεσθε. Συμβαίνει λοιπόν
  νιά τίς γυναΐκες ιδίως ποΰ έργά-
  ζονται νά είνε ιΐολύ δύσκολο νά
  διαθέσουν αυτή την ώρα.
  Άλλ' δμως σεΐς, μόνες σας,
  μπορεΐτε θαυμασία νά κατασκευα-
  σετε ΰπέροχες μάσκε^ ΡΙνε πολύ
  καλό γιά τό δέρμα ν' άλλάση κά
  γτοτε τροφή Μπορεΐτε λοιπόν νά
  κάμετε χρήσιν των συνταγών ποϋ
  σδς παραθέτω.
  Μάσκτς κομπρέσσες καί κατα-
  πλάσματα έ'χουν τό μεγάλο πλΓθ-
  νέκτημα νά μποροΰν νά έπιθίτων-
  ται θερ,ιά επί τοΰ προσώπου. Ή
  θερμότης ζωηρεύει την κυκλοφο-
  ρία τού αΐματος. Έξασφαλίζει
  μιά καλυτέρα διείσδυσι των φαρ-
  μάκων πράγμα ποΰ αύξάνει την
  άπθΓελεσαατικότΐιτα τής θερα-
  ί
  Κατάπλασμα γιά
  ν' άναπαϋσετε τό πρόσωπο.
  Κάνετε χρήσι πρό τής έξόδου
  σας γιά νά είσθε φρέσκες καί ώ-
  ραΐες. Έτοιμάζετε £να άαυλοϋχο
  χυλό μέ γάλα, άρκετά πυκνό, εν-
  νοώ πηκτό. Κόπτετε όκτώ δέκα
  φύλλα* μαροΰλι (σαλάτα) καί τά
  προσθέτετε στό χυλό Όταν έπι-
  τύχετε την απαιτουμένη θερμο-
  κρασία άπλώνετε τό μΐγμα επά¬
  νω σ' ε"να λεπτό ϋφασμα καί τό
  οιπλώνετε είς δύο. Τό έναποθέ-
  τεττ πολύ θερμό επί τοΰ προσώ¬
  που καί τό άφίνετε ϋνα τέταρτο
  τής ώρας ένω θ' άναπαύεσθε. Ά-
  φοθ περάση ή καθωρισμένη ώρα,
  βάζετε στό πρόσωπο μιά τονωτι-
  κή ή στυπτική λοσιόν καί κατόπιν
  την ποΰδρα.
  Μάσκα γιά την
  συστολή των πόρων.
  Μέ τό μϋλο τοϋ πιτΐεριοΰ, μετα-
  βώλλετε είς ποθδρα ξηρούς πεπο-
  νόσπορους, κολοκυθόσπορους καί
  άγγουρόσπορους. Πέρνετε μία
  κουταλια άπό κάθΓ Εΐδος σκό-
  νης καί την ρίπτ?τε σέ μία 5ρο3ΐ-
  στική χρέμπ' έπιτυγχάνετε 2τσι
  μία ζύμη άρκετά στερεά, την ό-
  ποία διαλύετε μέ γάλα ϊως δτου
  άραιώσει καλά. Προσθέτετε όλί
  γες σταγόνες λεμονιοθ. Ή άραιά
  αυτή ζύμη τίθεται άπ' εύθείας στό
  πρόσωπο, καί την άφήνρτε επί μι¬
  σή ώρα κατόπιν δέ πλένεσθε μέ
  χλιαρό άνθόνερο.
  ή Ντιστεγκέ
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΪΣΑ =
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καΐ. τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 6.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  πτπ
  13
  ΟΡΙΖΟλΤΙΏΣ
  1) Μαγευτΐκόν καί μεγαλοπρε-
  πές Θέαμα.
  2) Πληροΐ τό συμ—αν καί λα-
  τρεύεται άπό έκατομμύρια άνθρώ-
  πων.—Μέ την λές'ιν αυτήν άνέστη-
  σεν ό Ιησούς τόν Λάζαρον—Κτη-
  τικόν επίθετον.
  3) Κτητικόν επίθετον—ΆρχαΤ-
  ος κάτοικος τής Γαλλίας—Κτητ,ι-
  κόν επίθετον.
  4) Δεύτερον μ'ρος ^όμ.-χ.τ^; με-
  λίόν μεγάλη; μυστική; οργανώσε¬
  ως (γαλλιστί).
  ό) Όρυκτόν όπως προφέρεται
  είς την γαλλικήν καί περίπου εί;
  την ελληνικήν ΣΜΝ—Κοινή όνιο-
  μασία πρωιναΰ ίχιρτγιρίο·3 σαλτίί-
  σματο; έκ τοΰ γαλλικοϋ.
  6) Μεγάλοι σωροί άμμου εί;
  τάς έρήμους—Γάλλος ίστορικό;
  λογοτέχνης.
  7) 'Ωρισμένη οενδροφυτεία—
  Διεθνή; οργάνωσις κοινωνική καί
  ήθική γνωστή έν Ελλάδι ώ; ό-
  μώνυμος δμιλο;.
  8) Άσφαλίζουν τά καταστήμα-
  τα—Αποθήκαι είδών εί; χΰμα
  πλησίον λιμένων (ξεν.)
  9) "Ηπειρος—Μεγάλη νήσο;
  τής Ώκεανία; (λείπει τό τελευ¬
  ταίον γράμμα)—Άγιο; (γαλ.)
  10) Έπαρχία τής Άβησσυνία;
  γνωστή έκ τοΰ Ίταλοαιθιοπικ|4ΰ
  πολέμου.
  11) Ναυτικόν πρόσταγμα—Ζη-
  τιάνα.
  12) Μέγα Κρητικόν όρο;—"Υ-
  πατος, θεός τοθ Ρωμαϊκοΰ πανθέ-
  ου—Άθηναϊκή διαφημιστική ορ¬
  γάνωσις
  13) Είδο; κινητήρο; (δοτ.)
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Διαοίδεται όλονέν περισσό¬
  τερον καί τείνει νά καταργήση
  τοΰς ίατρούς.
  2) Τουρκικόν ονομα—Δέν φο-
  ρεΐται σχεδόν καθόλου—Κατοικία
  των νεκρών κατά τού; άρχαίους
  (κλητ.)
  Λύσις προχθεσινόν;
  ϋπ' άρ.4 σταυρολέξου
  3) Εΰκτικον μόριον (άρχ.)-
  Περίφημος είναι δι' αύτά ή Βε-
  νετία—Τά δύο πρώτα γράμματα
  άρχαίας Θεάς.
  4) Τουρκικόν γυναικείον δνομα.
  5) Τό πρώτον θΰμα τής γυναι-
  κεία; πονηρίας.—Άνέπαφος καί
  άκεραία—Καρποί δενδρου (ήμικα-
  θαρεύουσα).
  (Ι) θαυμάσιον φωτεινό φαινόμε¬
  νον παρατηρούμενον παρά τούς
  πόλου;—Βιβλικόν πρόσωπον.
  7) Μόλυσμα (έλαφρώς άνορ^ίί-
  γραφον)—Μικρός άλήτης έκ τοΰ
  γαλλικοϋ.
  Η) .....καί θεαματα— Ευκολον
  είς την διάβασιν.
  9) Είναι Ιπικίνδυνο; διά τή;
  γυναΐκες (αίτ.)—Ό στρατάρχη;
  τής Νίκης είς τόν παγκόσμιον πό¬
  λεμον—Έργαλείον μηχανουργι-
  κόν.
  10) Ό εί; εκ των δύο ήγηθέν-
  των έν Μαραθώνι συναρχηγών των
  Περσών.
  11) Αίγυπτιακή θεότη;—Άπ'
  έκεί παρηκολούθησεν ό Ξέρξη; την
  έν Σαλαμίνι ναυμαχίαν—"Ο,τι κά¬
  θε δν.
  12) 'ϊ-^ρ^ οηλητηριώδε;—Τό
  άκραΐον σημείον— Άγγλικό; τί-
  τλο; εύγενείας.
  13) Οί έχοντες σχέσιν μέ την
  λειτουργίαν των πνευμόνων.
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ..ΓΑΛΛΙΑ"
  Είνε τό έντευκτήριον δλων των Ηρακλειωτών ιΐοθ με-
  ταβαΐνουν είς Αθήνας,
  214ο ν
  'Έπρεπε νά είνε ό βασιλη-
  ας έλεύθερος γιά νά αντιμε¬
  τωπίση τούς ύπερεπαναστά
  τες καί τούς ύπεραντιδραστι-
  κούς, τούς άδιαλλάκτους τής
  πρωτευούσης καί τής μεθο-
  ρίου. Καί γιά νά είνε έλεύθε¬
  ρος ϊίττρεπε νά προσφύγη στό
  πιό όδυνηρόν μέσον: τή φύγη.
  Ή βασίλισσα ανέλαβε την
  έκτέλεσι τοΰ σχεδίου. Καί ό¬
  πως ήταν απολύτως φυσικό,
  ένεπιστεύθη δλες τίς υλικές
  προετοιμασίες στόν μόνον άν¬
  θρωπον άπό τόν οποίον τΐπο-
  τε δέν έκρυβε: τόν Φέρσεν.
  - Δέν ζώ παρά γιά νά σας
  ύπηρετώ, ττ)ς εΐπε μιά μερά,
  ένώ τό βλέμμά τού ελαμπεν
  άπό άφοσΐωσι, ό μονάκριβος,
  6 μεγάλος «φίλος».
  Καί τώρα έκείνη τοΰ άνέ-
  θετε μιά αποστόλη πού απαι¬
  τούσε νά βάλη δλη τού τή δύ-
  ναμι, νά διακινδυνεύση άκό-
  μη καί τή ζωή τού.
  Οί δυσκολίες ήσαν άπειρες.
  Γιά νά βγοϋν άπό τό παλάτι
  πού ΐ,φρουρεΐτο άπό τούς έ-
  θνοφρουρούς, δπου σχεδόν ό
  κάθε ύπηρέτης ήταν καΐ κατά-
  σκοπος, γιά νά διασχίσουν
  τό έχθρικό Παρίσι καί τά προ-
  άστειά τού, έχρειάζοντο προ-
  φυλάξεις έξαιρετικές. Γιά νά
  διασχίσουν τή χώρα καί νά
  φθάσουν Μως τά συνορα ε-
  πρεπε νά συνεννοηθοϋν μέ
  έμπίστους στρατιωτικούς άρ-
  χηγούς. Καί ό μόνος πού ενέ¬
  πνεεν έμπιστοσύνη ήταν ό
  στρατηγός Μπουγιέ. Κατά τό
  σχέδιο, αϋτός επρεπε νά στεί-
  λη άπό τό φρούριο τοΰ Μον-
  μεντύ δπου εΐχε τή στρατιά
  τού άπόσπασμα ίππικοΰ Μως
  τή μέση τοΰ δρόμου πρός τό
  Παρίσι γιά νά προστατεύσουν
  άμέσως την βσσιλικήν σμαξα,
  άν οί έχθροί την άνεγνώριζαν
  ή την κατεδίωκ-αν.
  "Αλλη δμως δυσκολία πα-
  ρουσιαζόταν: Οί στρατιωτικές
  αΰτές κινήσεις κοντά στά σύ-
  νορα δέν θά έπερνοϋσαν ά-
  παρατήρητες' έ'πρεπε νά δι-
  καιολογηθοΰν. Ή αύστριακή
  κυβέρνησις λοιπόν θά συνε-
  κέντρωνε ε'να σώμα στρατοΰ
  στήν μεθόριο γιά νά δώση
  σιόν στρατηγό Μπουγιέ την
  εύκαιρία νά εκτελέση τούς έ-
  λιγμούς τού.
  "Ολα αύτά Επρεπε νά συ-
  ζητηθοΰν, νά κανονισθούν,
  νά άποφασισθοΰν μυστικά, μέ
  άνταλλαγή αναριθμήτων έπι-
  στολών, μέ άκραν προφύλα¬
  ξιν. Τά περισσότερα γράμμα¬
  τα άνοίγοντο καί, δπως λέει
  6 ϊδιος ό Φέρσεν, «δλα θά
  έπήγαιναν χαμένα, εάν ή πα-
  ραμικρή προετοιμασία έκινοΰ-
  σεν ύποψία».
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■ι
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  έφ. Ν? 5-50
  Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  • Μανώλης Γ. Κωνιός :
  • ■
  . Νευρολόγβς— Η'υχίατρος Ι
  - ■
  Τμηματάρχη5 Ίατρώς

  • Δημοσ. ΨΊ>χιο«τρείο« Αθηνών ■
  • ■
  • Δέχεται έ*ν τώ ιατρείω τού ·
  ί όδός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ. ·
  Τηλέφ. 52.379. :
  '■«■·«·*■·*·■■»«·■■»*
  Κοινωνικά.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησε προχθές
  δι' Αθήνας μετά τοθ υιού της Άν-
  δρέου ή κ. Χρυσή Γεωρ. Κατε¬
  χάκης
  - Έιανήλθεν έξ Αθηνών ό κ.
  Γ. Καρούζος δικηγόρος.
  —Αφιχθη άπό ημερών έξ Αθη¬
  νών καί εγκατεστάθη ενταύθα μο-
  νίμως ό Ίατρός κ. Ί. Χ Άλμπαν¬
  τάκης
  Γύρο στήν πόλι.
  "Οψιν μεγαλουπόλεως παρου-
  σίασε τό Κάστρο μας προχθές Κυ¬
  ριακήν.
  - Ιδίως τίς άπογευματινές καί
  τίς νυκτερινές ώρες ή κίνησις ή¬
  ταν πρωτοφανής.
  -Τά κέντρα ήταν κατάμεστα
  καί είς τούς δρόμους ή κυκλο-
  φορία έδυσκολεύετο άπό τόν πο¬
  λύ συνωστισμό
  —Ή ίδέα ότι σέ λίγο φεύγει τό
  καλοκαϊρι. ή γοητεία πού έδιδε
  στήν ήρεμη, γαληνεμένη νύχτα τό
  φεγγάρι, ηταν βλέπετε στοιχεΐα
  ίκανά νά ξεσηκώσουν δλο τον κό¬
  σμο είς ομαδικήν έξοδο
  —Άπό τής χθές ήρχισαν αί εί-
  σιτήριοι έξετάσεις είς τά διάφο-
  ρα σχολεϊα, συνρχίζονται δέ συγ¬
  χρόνως αί εγγραφαί των μαθη-
  ΐών.
  -Έτσι γονεΐς καί κηδεμόνες
  καί μαθ.^τόκοσμος ευρίσκονται έν
  συγκίνησιν
  -Ιδιαιτέραν δμως συγκίνησιν
  καί βαθυτάτην απογοήτευσιν εδη¬
  μιούργησεν είς τάς ύποψηφίας διά
  την Παιδαγωγικήν "Ακαδημίαν ή
  είδησις δτι άπαγορεύεται ή ίγ-
  γραφή καί φοίτησις μαθητριών.
  —Πάντως δημιουργεϊται ίι ελ¬
  πίς δτι ή απόφασις αυτή θά τρο¬
  ποποιηθή καί θ' άναθεωρηθη.
  ΟΙ συμπολίται πού μετέβη¬
  σαν την Κυριακήν είς Άρχαναις
  καί παρευρέθησαν είς τόν χορόν
  έμειναν ένθουσιασμένοι κυριολε¬
  κτικώς.
  —Ή έπιτυχία τοϋ χοροΰ υπήρ¬
  ξεν έξαιρετική. Γενική δέ είναι ί)
  εντύπωσις δτι ό χορός αύιός απε¬
  τέλεσε τό σημαντικώτερον κοσμι-
  κόν γεγονός τού θέρους,
  —"Ηρχισε χθές καί συνεχίζεται
  ή κατάταξις των κληρωτών είς
  τό ενταύθα 43 Σύνταγμα πεζικού.
  —Έν τω μεταξύ αυριον θά συ¬
  νεδρίασιν τό Διαρκές Στρατολο¬
  γικόν Συμβούλιον προκειμένου νά
  αποφασίση επί τής διορθώσεως
  ήλικιων άδηλώτων επί άπαλλα-
  γών, άνασιολών κλπ.
  —Ή ίδρυσις νυκτερινάς σχολής
  Άναλφαβήτων είς Χρυσοπηγήν ά-
  ποτελεϊ πράξιν μεγίστης σημασί-
  ας, θά συντελέση δέ θετικώς είς
  την καταπολέμησιν τής άγραμμα-
  τωσυνης.
  —θά ήτο λοιπόν εύτόχημα εάν
  Ίδρύοντο παρόμοιαι σχολαί καί
  είς αλλα μέρη καί ιδίως είς τάς
  κωμοττόλεις καί τά μεγαλύτερα
  χωρία μας.
  — Κάποια κατάρα βαρϋνει φαί-
  νεται την λεωφόρο άπό πλατείας
  είς Νεκροταφείον.
  —Άλλέως δέν έξηγεϊται αυτή
  ή έγκατάλειψίς της είς την σημε¬
  ρινήν άθλιότητα.
  — "Ας ελπίσωμεν δμως δτι θά
  ενδιαφερθή προσωπικώς πλέον ό
  κ. Δήμαρχος καί δτι θά διατάξη
  την έπίσπευσιν τής έπισκευής της
  πού £χει διακοπίϊ πάλιν άπό και-
  ροΰ.
  — Χθές τό εσπέρας, επρόκειτο
  νά συνεδριάσει τό Δημοτικόν Συμ¬
  βούλιον διά ν' άσχοληθή μέ διά-
  φορα ζητήματα, κυρίως "δέ μέ την
  εφαρμογήν τοϋ ρυμοτομικου σχε¬
  δίου είς διαφόρους κεντρικάς ό-
  δούς, καθώς καί μέ την έγκρισιν
  τοϋ νέου όργανισμοΰ τής μηχανι-
  κής υπηρεσίας τοϋ Δήμου.
  —Τό σινέ Πουλακάκη προβάλ-
  λει άπό τής χθές την χαριτωμέ¬
  νην βιεννέζικη φάρσα 'Παντρεύω
  την Μαμα μου- πού εσημείωσεν
  εξαιρετικήν έπιτυχία τόσον είς
  την Εύρώπη δσο καί είς Αθήνας,
  ό Ρέπορτερ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  21-9-37 θεοδ. θεοδωρίδη, θε-
  οδώρου Γεωργιάδη.
  ^•••••■■■■••■■■••■■.^
  Ό όδοντίατρος ·
  Εμμ. Ι. Αλεξάκης

  Έκπαιδευθείς είς Παρισί- "
  ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε ·
  θεραπείαν νοσημάτων τού "
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ- ■
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ■
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί ζ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ ■
  λων—κορώνες έκ πορσελά- ■
  νης Έπαναφορά τελείως ά- ^
  νώδυνος των στρεβλοφυών ό- ·
  δόντων είς την κανονικήν αϋ- ·
  των θέσιν. .
  Τηλέφωνον 6-91. ·
  !■■■·«■■■■'
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ·
  Κων. Ε. Πολυδάκης :
  ΕίδικευθεΙς έν Γερμανία είς ·
  τά νοσήματα τού στομάχου
  έντέρων κα'ι ήπατος, δέχεται ■
  τούς πάσχοντας έκτοΰπεπτι- ■
  κου συστήματος έν τφ Ιατρείω [)
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς ■
  Καμάρες. "
  Άριθμ. τηλ. 7—92 Γ
  'Αλ. Γ. Στεφανίδης :
  ΙΑΤΡΟΣΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ;
  Τέως ίατρός Εύαγγελισμοΰ
  σπουδάσας έιτί πενταετίαν έν ■
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω ·
  Ίατρεί'ω τού όδός (Πλατειά— .
  Στράτα) έναντι φαρμακείου ■
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ ·
  τής όδου Καγιαμτΐή. *
  'Ώραι έπισκέψεων 9-12 4-6. ·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ΠΟ* ν
  Ό Ίαβέρης έκρουσε τόν πόδα κατά γής.—Τώρα
  καί ή άλλη! εΤπε. Θά οιωπήσης διαβόλισσα καΐ σύ!
  Μωρέ, τί τόπος! οί κατεργαραΐοι νά γίνωνται δή-
  μαρχοι, καί αί πόρναις νά βρίσκουν περιποιήσεις
  ώς νά ήταν κοντέσσαις! Ά, πλήν έτελείωσε! Θά άλ-
  λάξουν πλέον αύτά δλα" ήταν καιρός πλέον!
  Ίδών δέ άτενώς την Φαντίναν, καί συλλαβών
  πάλιν τόν Άγιάννην άπό τοθ λαιμοδέτου μετά τοϋ
  χιτώνος καί όμοΰ τοΰ περιτραχηλίου, εϊπε πρός αυ¬
  τήν—ΣοΟ λέγω δτι έδώ δέν ϋπαρχει πλέον κύριος
  Μαγδαληνής, καί οΰτε κύριος δήμαρχος, ΰπάρχει έ'-
  νας κλέπτης, ε.νας ληστής. £νας άπό μέο' άπό τα
  κάτεργα, Γιάννης Άγιάννης όνομαζόμενος, καΐ εί¬
  νε αύτός δπου κρατώ! ιδού τί ύπάρχει!
  Ή Φαντίνα ηγέρθη μετά πόνου επί των άγκώ-
  νων της καί των χειρών αμφοτέρων, ήτένισε πρός
  τόν Άγιάννην, ήτένισε πρός τόν Ίαβέρην, ήτένισε
  πρός την καλογραΐαν, ήνοιξε τό στόμα ώς θελήσα¬
  σα νά λαλήσρ, άλλ' άπό τοϋ βάθους τοϋ λάρυγ-
  γός της άνεδόθη ρόγχος μόνον οί όδόντες της ί-
  βρυξαν, ετεινεν άγωνιωδώς τούς βραχΐονας άνοί-
  γουσα σπασμωδικώς τάς χείρας καί ζητούσα τι
  περΐ αυτήν, ώς άνθρωπος πνιγόμενος, έπειτα δ' έ-
  πεσε πάλιν διά μιάς επί τοθ προσκεφαλαίου της.
  Ή κεφαλή της απήντησε την άνω τοϋ προσκεφαλαί¬
  ου πλευρόν τής κλίνης, καΐ έκυψεν επί τοϋ στή-
  θους της. Τό στόμα έμεινεν ανοικτόν τα όμμα¬
  τα έστυλωμένα καί έσβεσμένα.
  Ήτο νεκρά.
  Ό Άγιάννης τώρα έθεσε την χείρα τού επί τής
  χειρός τοΰ Ίαβέρη, κροτούσης αυτόν, καί ταύτην
  ήνοιξεν, ώς θά ήνοιγε παιδίου χείρα, καί—Έθανά-
  τωσες την γυναΐκα, τού εΐπρ'
  — Δεν ξεύρω έγώ άπ' αΰτά! άνέκραξεν ό Ίαβέ¬
  ρης ώς μαινόμενος' έγώ έδώ δέν ή*λθα διά νά ά-
  κούσω σύ τί θά μοθ είπής. Οί στρατιώται είνε
  κάτω καί περιμένουν έμπρός γρήγορα, ή κράζω
  καί σοΰ δένουν τα χέρια.
  Είς μίαν των γωνιών τοθ θαλάμου έκείνου έκει-
  το παλαιά τις κλίνη σιδηρά, χρησιμεύουσα είς
  τάς καλογραίας, οσάκις συνέβαινε ν' άγρυπνώσιν
  είς έκεΐνο τό δωμάτιον. Όρμβ ό Άγιάννης πρός
  την κλίνην ταύτην, ής αί κλειδώσεις, ήσαν σχε-
  δόν παραλελυμέναι, άποσπά ολόκληρον την κεφα-
  λίδα της, πράγμα εΰκολον είς μυώνας όποΐοι ή¬
  σαν οί τοΰ άνθρώπου τούτου, άρπάζει την κυριωτέ-
  ραν των σιδηρών αυτής ράβδων καί άτενίζει πρός
  τόν Ίαβέρην.
  Ώπισθοχώρησεν ό Ίαβέρης πρό- την θύραν έ'μ-
  φοβος.
  Δέν άφίνει ό Άγιάννης την ράβδον, άλλά πλη-
  σιάζει ησύχως είς την κλίνην τής Φαντίνας καί εκεί¬
  θεν στραφείς πρός τόν Ίαβέρην.
  —Σέ συμβουλεύω, τοϋ εΐπε διά φωνής μόλις ά-
  κουομένης, μή μέ διαταράξης αυτήν την στιγμήν.
  Βέβαιον είνε δτι ό Ίαβέρης Μτρεμε. Τοϋ ήλθε νά
  καταβή, νά κράξη τοΰς στρατιώτας, άλλ' έφοβήθη
  μή λάβη καιρόν ό Άγιάννης καΐ δραπετεύστι,. Έ-
  μεινε λοιπόν, έλαβε την ράβδον τού έκ τής άκρας
  της, καί στηρίξας την ράχην τού επί τής θύρας,
  ιτροσεΐχεν είς πάσαν τσΰ Άγιάννη κίνησιν.
  Ό Άγιάννης έστήριξε τόν άγκώνά τού επί τής
  κεφαλίδος τής κλίνης, τό μέτωπον επί τής χειρός
  τού, καί έμεινεν όρών την Φαντίναν άκίνητον, καί
  ήπλωμένην. "Εβλεπεν άφωνος, σΰννους"μέν, άλλ'
  ώς ουδέν αναλογιζόμενος των τής παρούσης ζω-
  ής πραγμάτων. Άλλο αΐσθημα δέν ένέφαινε τό
  πρόσωπον τού, ειμή άνέκφραστον οΐκτειρμόν. Με¬
  τά τινάς τοιαύτας στιγμάς, κύψας πρός την Φαν¬
  τίναν, έλάλησέ τι μυστικώς είς τό ώτίον της.
  —Τί τής εΐπε, Τί δρά γε ό άποκεκηρυγμένος ού¬
  τος άνθρωπος ηδύνατο νά είπη πρός την νεκράν
  ταύτην γυναΐκα; Τί οί λόγοι τού έσήμαινον, Ου¬
  δείς των ζώντων τούς ήκουσε· τούς ήκουσεν δρά
  γε ή νεκρά; Οί άνθρωποι έχομεν πλάνας τινάς
  άξίας συμπαθείας· ϊσως είνε αυται καί αλήθειαι
  ύπερφυεΐς. Τουτο δμως ύπάρχει βεβαιότατον, δτι ή
  όσ(α Σεμπλιτία, ό μόνος αύτόπτης μάρτυς τού
  πράγματος, διηγήθη πολλάκις δτι, καθ" ήν στιγμήν
  ό Άγιάννης έλάλησεν είς τό ώτίον τής Φαντίνας,
  αυτή διέκρινε καλώς μειδίαμα τι άνεκλάλητον, έλ-
  θόν είς τα ώχρά έκεΐνα χείλη, καί είς τα όμματα
  τα πλήρη θανατηρας έκστάσεως.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπαιδείο^|Ή
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεβς των.
  'Από ολα δι' όλους.
  Πλάσματα άθάνατα.
  ανακοίνωσις
  Φέρεται είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι σύμ-
  φωνα μέ την τελευταίαν εγκύκλιον τοϋ σεβ. ύπουρ-
  γεΐου τής Έθνικής Παιδείας:
  Υ ΐον Αί είσιτήριοι έξετάσεις (δια την Α^τάξιν
  όκταταξίου καί διά την Α'. τάξιν έξαταξίου Γυμνα-
  σίου) θ' άρχίσουν «Α1 ™ντας συγχρόνως τού; υποψηφι-
  βυς άνυπβρβέτως την 20ήν Σεπτεμβρίου.
  Μέχρι τής 26ης ίδίου μηνός θά εχουν εκδοθή και
  τα άποτελέσματα.
  Μέχρι τής 19ης Σεπτεμβρίου οί υποψήφιοι όφει-
  λουν νά έχουν καταθέσει είς τα Γραφεΐα τού
  Λυκείου τούς τίτλους των (ενδεικτικόν Δ . τάξεως
  ΔημοτικοΟ Σχολείου οί μέν, καί απολυτήριον Δη-
  μοτικοθ Σχολείου οί άλλοι).
  2ον Οί μεταξεταοτέοι θά ύποστώσι την εξέτασιν
  άπό 16ης μέχρις 20ής Σεπτεμβρίου.
  Άλλαι προθεσμίαι δέν δίδονται.
  ί έό ύ έξαξίου κ«ι οκτκταξίου
  Τα παρθενικά αύτά κύτταρα εί¬
  ναι έξ ίσου άθάνατα μ! την άμοι-
  βάοα: Διαιωνίζονται διά οιχασμοΰ
  έπ' άπειρον. Παρόμοια άθάνατα
  κύτταρα ευρίσκονται καί είς τό ί¬
  διον τό σώμά μας: Είνε τα γενε-
  τήσια κύτταρα, τα σπέρματα. Δι-
  αιροΰνται καί αύτά έπ' άπειρον
  ώς ή άμοιβάς, ή τα κύτταρα τής
  καρδίας τής όρνιθος πού συντη-
  ροΰντα; άπό μιάς 25ετίας, χάρις
  είς την Ιμπνευσιν τοΰ Καρέλλ.
  "Οταν τα κύτταρα αύτά τοΰ άν-
  θρώπου ένωθοΰν κατά την γονιμο-
  ποίησιν, διαιροΰνται πολλαπλώς
  σχηματίζοντα Ινα νέον άνθρωπον.
  "Ένα μέρος αυτών μεταβάλλεται
  είς μΰς, Ινα άλλο είς νεΰρα, άλλο
  είς άδένας, είς όστά καί είς ίλλα
  δργανα "Ενα άλλο 2μω; μέρος
  αυτών παραμένει ώς παρθενικά
  γενετήσια κύτταρα.
  Έξ αυτών σχηματίζεται ή νέα
  γενεά. "Οπως μία συνεχής, άίιάλ-
  λειπτος αλυσις συνεχίζονται τα
  κύτταρα αύτά διά μέσου των γενε¬
  ών έκ τοΰ προπάτορος, παρεχοντα
  ζωήν είς νέας σχεδον γενεάς. Εί¬
  νε Ινα άθάνατον μέρος τοΰ άνθρώ¬
  που. Έξ αυτών σχηματίζεται βε¬
  βαία καί τό θνητόν μέρος, άλλ' Ι¬
  να επιμελώς διαφυλασσόμενον υ¬
  πόλοιπον φροντίζει διά την αιω¬
  νίαν ζωήν τής γενεάς, τοΰ είδους.
  Τό κύτταρον, τό σπέρμα έκ τοθ
  όποίου ήλθαμεν εις τόν κόσμον,
  περιεϊχεν άκόμη κάτι άπό την
  θυσίαν, έκ τής οποίας πρό έ/.ατό
  καί πεντακοσίων καί χιλίων έ¬
  χων εϊχε σχηματισθή ό γενάρχης
  μας...
  Τα μάτια σας.
  "Ωσπερ κόρην όφθαλμιΰ! Καί
  μόνον άπό την παρο'.μίαν αυτήν
  πού ύπάρχει είς δλας τάς γλώσ-
  σας τοθ κόσμου, είνε φανερόν τί
  πολύτιμον πράγμα είνε ή δράσις.
  Καΐ μόνον ή ίδέ* πώς μίαν ημέ¬
  ραν μπορεϊ ν.ανείς νά ευρεθή τυ-
  φλός, ν.αταδικασμένος εις αιώνι¬
  ον σκοτάοι, είνε άρκετή γιά νά
  προξενή φρίκην είς κ/θε άνθρω¬
  πον. Καί δμως, ένω ξεύρομεν τί
  πολύτιμον πρίγμα είνε ή δράσις,
  ελαχίστην προσοχήν αποδίδομεν
  συνήθως εϊς την προστασίαν τού
  όργάνου της άπό ολων των κινδύ-
  νων ποΰ τό άπειλοΰν. Τα μάτι 2-
  χει κατ' επανάληψιν χαρακτηρι¬
  σθή ώς «Ινα μικρόν θαΰμα μέσα
  είς Ινα άλλο θαθμα μεγα¬
  λειτέρον: Τό ανθρώπινον σώμα».
  Είνε σάν Ινα; λεπτός μηχανισμάς
  ώρολογίου πού μέ την παραμι-
  κράν αφορμήν μπορεΐ νά σταμα¬
  τήση, καί πού αί ζημίαι τού, ό-
  σονδήποτε μικραί καί άν μας φαί¬
  νωνται, είνε πολλάκις άνεπανόρ-
  θωτοι. Επί πλέον, τό μάτ: είνε
  αλληλέγγυον μέ^τόν όλον οργανι¬
  σμόν. Έ τροφή λ. χ. πού ε,ίσάγε-
  ται είς τό σώμα, εχει τόν αντίκτυ¬
  πόν της καί είς τό μάτι: Τό άσ,ίέ-
  στιον λ. χ. εύνοεί υπό ωρισμένας
  συνθήκας, τόν καταρράκτην. Ή ά-
  ναιμία, ό διαβήτης, τό λεύκωμα,
  ή έκ τής νικοτίνης τοΰ καπνοΰ
  δηλητηρίασις, ενζργοΰν είτε επί
  τοΰ οφθαλμού, αύτοΰ καθ' έαυτοΰ,
  είτε επί των έγκεφαλικών κέν-
  τρων πού δέχονται τάς όπτικάς
  εντύπωσις. Έξ όλων αυτών άπο-
  δεικνύεται πόσον εΰθραυστον είνε
  τό μικρόν αύτό θαΰμα, καί μέ
  ποίας φροντίδας θά έπρεπεν αό¬
  κνως νά τό περιβάλλωμ,εν. Άν
  είμεθα διορατικοί καί προνοητι-
  κοΐ πρό παντός, θά επρεπε
  νά Ιπισκεπτώμεθα δύο τουλάχι¬
  στον φοράς τό ετος τάν όφθαλμί-
  ατρον, δπως παμε στόν όδοντοϊα-
  τρόν. Αί παθήσεις τοΰ οφθαλμοΰ
  έκδηλοΰνται βραδέως: Τό όργανον
  τής οράσεως Ιχει μεγάλην άντο-
  χήν, κάνει ό,τι μπορεί διά νά προ-
  σαρμόζϊται είς έλαττωματικάς συν¬
  θήκας. "Επειτα εχομεν ουό μάτια
  καί ή κακή, ή πλημμελής λειτουρ-
  γία τοΰ ενός άντισταθμίζεται άπό
  την συμβολήν τοΰ άλλου.
  Ή σκυρόστρωσις
  τής πλατείας Νεαπόλεως.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Σεπτέμβριος (άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατόπιν διατα¬
  γήν τής Γενικής Διοικήσεως Κρή¬
  της ήρχισε άπό προχθές ή σκυρό¬
  στρωσις τής πλατείας Νεαπόλεως.
  Ή σκυρίστρωσις αυτή άνελή-
  φθη &πό τοΰ εργολάβου τοΰ ένερ-
  γοΰντος την σκυρόστρωσιν τής, ό-
  δοΰ Παχείας "Αμμου Ιεραπέτρας.
  Ή χορήγησις έπίσης τής απαι¬
  τουμένης -πιστώσεως διά την σκυ¬
  ρόστρωσιν τής πλατείας μας, συμ¬
  φώνως πρός την σχετικήν διατα¬
  γήν τής Γενικής Διοικήσεως, έ¬
  γινεν έκ τοΰ συνόλου τής πιστώ¬
  σεως τής χορηγηθείσης διά την
  οδόν Παχείας "Α;α.μου—Ίερχπέ-
  τρ*;·
  Ώ; γνωστόν τα χρ^σιμοποιού-
  μενα σκύρα είνε προϊίν τής τ.ρο-
  σωπικής εργασίας των κατοίκων
  Νεαπόλεως, την οποίαν μετά τό-
  σης πανηγυρικής προθυμίας ανέ¬
  λαβον άπαντες. Τό Δημόσιον ήοη,
  έκτιμών τό φιλόπονον καί φιλο¬
  πρόοδον των Νεαπολιτών, ανέλα¬
  βε την εργασίαν τής σκυροστρώ-
  σεως καί είτα τής πισσοστρώσεως.
  Άποπερατουμένου όσονούπω καΐ
  τοΰ Ξενώνο; τής "ήμετέρας πό¬
  λεως, είνε βέβαιον δτι ή κατα-
  σκευασθησομένη πλατεΐα θά απο¬
  δώση είς την Νεάπολιν νεαν πο-
  λιτισμένην δψιν έν συνδυασμώ
  μέ τάς άλλας προόδους της, ούτω;
  ώστε ή τουριστική της ανάπτυξις
  νά αποβή έν καιρώ πραγματικάς
  π^ράγων τοπικών αγαθών.
  Οί Νεαπολΐται άλλω; τε, είνε
  άποδεδειγμένον δτι ουτε κόπων,
  οίίτε δαπανών φείδονται, προκει-
  μένου νά καταστήσουν την πόλιν
  των άνταξίαν τ?]ς ίστορικής της
  σημασίας καί τελευταίως τής άρ-
  χαιολογικής τοιαύτης, ήτις Ιρχε-
  ται νά έπιστεγάση καί δικαιολο¬
  γήση εύρέως τό ομόθυμον ενδιαφέ¬
  ρον των διά τόν έξωραϊσμόν της
  καί την τελειοποίησιν των έν αυ¬
  τή μέσων φιλοξενίας καί διαμονής.
  ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  Καθίσταται γνωστόν είς τούς 0-
  πηρετήσαντας κατά τόν μεγάλον
  πόλεμον είς τόν Γαλλικόν στρα¬
  τόν, δτι έν Παρισίοις Ιδρύθη σύλ-
  λος Έλλήνων ΰπηκόων τοΰ Γαλλι-
  κοΰ στρατοθ, παραρτήματα τοΰ
  ότΐοίου Ίδρύθησαν καί έν Αθήναις
  καί αλλαχού. Σκοπός τοΰ Συλλό-
  γου τούτου είνε νά ενεργήση δια
  την χορήγησιν είς τα μέλη τού
  χρηματ·.κοΟ βοηθήματος υπό τής
  Γαλλικής Κυβερνήσεως συμφώνως
  πρός τούς Γαλλικούς νόμους προ-
  στασίας των παλαιών πολεμιστών.
  Τόν σύλλογον θά έκπροσωπεύση
  έν Ηρακλείω ό κ. Γεώρ. Μαγρι-
  πλής πρός τόν οποίον δέον ν' ά-
  πευθύνωνται οί ένδιαφερόμενοι
  κα'ι δστις θ' αναχωρήση πρός τού¬
  το είς Αθήνας την προσέχη Κυρι¬
  ακήν. 1—2
  —Δωρεαι τής κυρίας Έλε-
  νας Βενιζέλου.
  Κατά την παραμονήν της είς
  <ανία καί έπ' εύκαιρία τοΰ τε- ιβσθέντο; έκεϊ μνημοσΰνου τού ιειμνήστου 'Εθνάρχου 'Ελευθβρί- ιυ Βενιζέλου ή κυρίχ "Ελενα Β. Βενιζέλου, κατέθεσεν άνά εντηκοντα χιλιάδας δρ. είς τό 'αμεϊον 'Ελεημοοΰνης καί τό 'ηροκομεΐον Χανίων. Τό Πρακτικόν Λύκειον Αγ. Νικολάου. Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι τό Πρακτικόν Λύκειον Αγ. Νικο- λαου θά λειτουργήση καί έφέ- ος ώς καΐ προτέρον ήτοι θά δε¬ χθή μαθητάς κα'ι μαθητρίας κα- *ά τα κεκανονιομένα εις τάς χετικάς ποτλαιάς διατάξεις των κπαιδευτικών νέμων. Απωλεσθη βραχιόλι χρυσουν ά¬ πό τού προαστείου "Αγιος Ιωάν. νης μέχρι τής πλατείας Καλλερ¬ γών. Ό ευρών παρακαλεϊται νά τό κομίση είς τα γραφεΐά μας καί άμειφθήσεται. Ό έν Πόρω Ίερός Ναός τοϋ Άγίου Γεωργίου τοϋ προσέχη Κυριακήν 26ην Σεπτεμβρίου. όποίου τα έγκαίνια τελοΰνται την ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■ι ΤΟ «ι ΒΗΙ Ι Ι»(ΜίΙ!ΙΙ ΤΗ νΜΙΗΙΗ Κάθε κύριος πού ξέρει τό συμφέρον τού ττρομηθεύεται τα ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΤΟΥ .ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ1 ΠΛ ΑΤΕΙ Α- ΣΤΡ ΑΤ Α. ■Τ ■ ■■■■■ειειειειεΐΒεΐει ■■ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ Είς τό Πρατήριον ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ε—| ■■■■■■■■■■■■■•■■ι Άριθμός 21145. Είδοποίησις άναβληθέντος έκου- σίου πλειστηριααμοΰ άκινήτων. Ό Συμβολαιογράφος Καστελλί- ου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ιδομε¬ νέως. Ειδοποιεί 8τι, Άναβληθείς νομίμων λόγων I- νεκεν ό διά τού ύπ' αριθμόν (20. 470) είκοσι χιλιάδας τετρακόσια εβδομήκοντα τής οεκάτης ογδόης Νοεμβριού χίλια έννεακόσια τριά- κοντα Ιξ προγράμματός μου, δημο¬ σιευθέντος είς τό ύπ' αριθμόν 4429 τής 22 Νοεμβριού 1!);5() φύλλον τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης ε¬ φημερίδος «Ανάρθωσις», προκη- ρυχθείς έκούσιος δημόσιος πλει- στηριασμός των έν τώ προγράμ- ματι τούτφ άναφερομένων καί πε- ριγραφομένων άκινήτων κτημά- των τής Ένορίας Καλλονής Πε¬ διάδος, γενησεται ανυπερθέτως ού¬ τος, υπό τούς Ιν τώ είρημένω προ- γράμματι δρους, ενώπιον μου ή τοΰ νομίμου άναπληρωτοΰ μου καί είς τό δημοσιώτερον μέρος τοΰ χωρί¬ ου Καλλονής Πεδιάδος την 17ην Όκτωβρίου 1937 ημέραν Κυρια¬ κήν καί ώραν 10—12 π. μ. 2τε καί δπου ν.αλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν. Εγένετο έν Καστελλίω Πεδιάδος καί έν τώ Ινταΰθα δημοσίω γραφείω μου ίδι- οκτησία τέκνων Γεωργίου Λαγου διανάκη κειμένω κατά την συνοι κίαν Πολεμάρχη σήμερον την δέ —Συνεταιριστικά Ηρακλεί¬ ου. Ό Πρόεδρο; τή; Ενώσεως Συ- .'εταιρισμών κ. Γ. Βαρούχας με¬ τά τού έ πό π τού συνεταιρισμόν κ. (δεοδωροκοπούλου μετέβησαν είς Ρογδτιχν καΐ Φόίελε πρός επιθεώρησιν των έκεΐ συνεται¬ ρισμόν καί ίδρυσιν πρατηρίου κοινής πωλήσεως λαχανικών. —Οί Τραπεζιτικοί ύπάλλη- λοι. Ό νομικό; σύμβουλος τού ΰ- πουργείου Έθνικη; Οϊκονομίας τ. Παπαύημητρόπουλος έγνωμά- :ευσεν ότι όλαι αί έκδοθείσαι ερ¬ μηνευτικαί έγκϋκλιοι τοΰ ύφυ- πουργείου " Εργασίας αί σχετικαί μέ την προϋπηρεσίαν των Τραπε¬ ζιτικήν ύπαλλήλων είναι νόμιμοι άνταποκρινόμεναι πρός τό πνεΰ- μα τής συλλογικής συμβάσεως των τραπκζιτικών ύπαλλήλων. 'θ κ. ΰφυπουργός τή; Εργασίας ε¬ δήλωσεν ότι κατόπιν τή; ανω¬ τέρω γνωματεΰσεω; τό άναφυέν ζητημα δύναται νά θεωρηθή λή¬ ξαν. —Παράνομος όπλοφορία. Συνελήφθησαν προχθές οί Έμμ. Μ. Μαυρόκωστα; καΐ Έμμ. Α. Χαιρέτη; κάτοικοι Ανωγείων δι¬ ότι κατεϊχον παρανόμω; οπλα. —Έκτοπισμός ύπόπτου ζωο- κλέπτου. Υπό τή; οίκεία; Χωροφυλα- κης απηλάθη έκ τοΰ νομοΰ Ρε¬ θύμνης ό Βασίλ. Ί. Κλάδο; ώ; υποπτο; ^ ζωοκλοπή;. Ό Κλάδο; έκτοπιζόμενβ; επί εξάμηνον, ά- πβστελλεται είς 'Αμοργόν. —Προσκοπικά. Πληροφορούμεθα ότι τό Κοι¬ νοτικόν Συμβούλιον Μαλλών "Ι¬ εραπέτρα; εψήφισε πίστωσιν 8. 000 δρ. πρό; ενίσχυσιν τή; ύπβ ίδρυσιν έκεΐ Προσκοπικής ομά¬ δος. Γ. Α.Άγαπάκης Δικηγόρο; ΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ι-ΑΘΗΝΑΙ ΆναΧαμβάνεί την διεκπε- ραίούοιν πάσης υποθέσεως Δικα στικής, Διοικητικής, Φορολογι- κής καΐ Στρατολογιχής. Ύπόσχεται ταχείαν καί επι- μεμελημένην αποπεράτωσιν. κάτην έβδόμην Σεπτεμβρίου ημέ¬ ραν Παρασκευήν τοΰ χιλιοστοΰ έννεακοσιοστοΰ τριακοστοΰ έβδόμου Ιτους, δι' είσπρακτέα τέλη καί δι¬ κα ιώματα δραχμαί εκατόν πέντε καί υπεγράφη παρ' έμοΰ τοθ Συμβολαιογράφου. Ό Συμβολαιογράφος Εμμανουήλ Ιδομενέως Ι
  ίί .
  Ηράκλειον - Κρήτης
  ΓραφΡΪσ έναντι Πσλ Νομσρχιας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωια Τρίτης
  21 Σεπτεμβρίου 1937
  ΗΡΧΙΣΕ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  ΕΝΤΛΤΙΚΩΣ Π ΕΛΕΓΧΟΣ
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΤΑΙΤΑΛΙΚΑΥΔΑΤΑΕΞΗΡΕΘΗΣΑΝ
  ΙΑ ΟΤΕ*. ΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφαΰν έκ
  Παρισίων ότι ό έλεγχος ό οποίος
  συμφώνως πρός τάς άποφάσεις τής Μι·
  σογειακής ήρχισεν άπό προχθές νά εκτε·
  λήται είς την Δυτικήν Μεσόγειον έπεξε-
  τάθη άπό σήμερον καί είς τάς εντέυθεν
  τής Τριπολίτιδος άνατολικάς ακτάς τής
  Μεσογείου. Τόν Ελεγχον διενεργοΰν
  μοΐραι * Αγγλικοΰ καί Γαλλεκοΰ στόλου
  υπό κοινήν διοίκησιν.
  Πάντως ώς προαπεφααίσθη τα ίτα-
  λικά ϋδατα έξηρέθησαν τοΰ έλέγχου τού¬
  του, έπιβλεπομένων μόνον)τών δι* αυ¬
  τών έξερχομένων είς την Μεσόγειον σ*α-
  φών.
  ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας.—Διά διαταγάς τοΰ
  Ύπουργείου τής 'Εθνικής Ηαιδείας αί
  έξετάσεις των σχολείων τ/,ς ΛΙ&σης έκ-
  παιδεύσεως αΐτινες επρόκειτο νά διενερ-
  γηθοΰν άπό σήμερον, άνεβλήθησαν διά
  την προσέχη Πέμπτην (μεθαύριον).
  ΑΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΟΙ ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ
  ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν εκ
  Κωνσταντινουπόλεως ότι ή τουρκική ε¬
  φημερίς «Κουρούν» άναγράφει την πλη¬
  ροφορίαν ότι τούρκικα πολεμικά συνέ-
  λαβον ύποβρύχιον αγνώστου εθνικότητος
  άφοΰ προηγουμένως ήχρήστευσαν τούτο.
  Έπίσημος έπιβεβαίωσις τής πληροφορί¬
  ας δέν ύπάρχει μέχρι τής στιγμάς.
  ΑΠΑΝΤΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ τοΰ Ύπουρ-
  γείου τής ΙΙαιδείας ανεκοινώθη σήμε¬
  ρον ότι άπαντες οί άδιόριστοι δημοδι-
  δάσκαλοι πρόκειται κατά ληφθείσαν πα,ρ*
  αυτού απόφασιν νά διορισθούν είς ^ κενάς
  ή κενωθησομένας θέσεις. Ή απόφασις
  αυτή τοΰ ύπουργείου λ&γεται ότι θά
  πραγματοποιηθή συντόμως.
  ΚΑΙ ΝΕΟΝ ΔΡΑΜΑ ΤΙΜΗΣ
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Καί άλλο δράμα
  τιμής ελα£ε χώραν σήμερον είς Περιστέ-
  ρι Αθηνών. Είς τόν συνοικισμόν τού¬
  τον ο κτίστης ΪΙΙπούκουρας ίσχυριζόμε-
  νος ότι ό έ*>εϊ έπίσης διαμένων χωλός,
  ονόματι Τριανταφυλλίδης, παρηνώχλει
  την σύζυγον τού έφόνευσε τούτον.
  Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΖΑΝ ΖΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ Μόσχας αγ¬
  γέλλεται ότι ή «Πράβδα» γράφουσα επί
  τής προβφάτου επισκέψεως τού ύπουρ-
  γοΰ Ηαιοείας τής Γαλλίας κ. Ζαν Ζαί
  είς Μόσχαν, εξαίρει την σημασίαν ^ της
  διά την Γαλλοσοβιετικήν φιλίαν αύτην
  καθ' εαυτήν καί την ηθικήν ενίσχυσιν τοΰ
  άντιφασιστικοΰ μπλόκ των εύρωπαϊκών
  κρατών.
  Τό μνημόσυνον τής Κυριακής
  υπέρ τού Ελευθερίου Βενιζέλου.
  ΧΑΝΙΑ 20 Σεπτεμβρίου (άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Μετά πά¬
  σης έπιβλητικότητος εγένετο
  την 11 ην πρωϊνήν τής Κυρια¬
  κάς τό προαγγελθέν άρχιερα-
  τικόν μνημόσυνον υπό τής Κάς
  Έλενας Βενιζέλου υπέρ ανα¬
  παύσεως τής ψοχής τού μεγά-
  λου συζΰγου της καί αειμνή¬
  στου Έθνάρχου Ελευθερίου
  Βενιζέλου
  Την γενικήν διεύθυνσιν τής
  οργανώσεως τοθ μνημοσύνου
  τούτου, καθόσον άψορα την
  κρατικήν συμμετοχήν, είχεν α¬
  ναλάβη ό έκπροσωπήσας την
  κυβέρνησιν άναπληρωτής τοΰ
  Γενικοϋ ΔιοικητοΟ Κρήτης κ
  Ίππόλυτος. Κατά τό μνημό¬
  συνον ώς εΐχε προαποφασι-
  σθή δέν έπετράπησαν ο'ιασδή-
  ποτε μορφής πολιτικαί έκδη-
  λώσεις, ουτε εκφωνηθείς λό¬
  γων. Παρά τουτο ή συμμετο-
  χή τοϋ λαοΰ τού νομοΰ των
  Χανίων καί των άλλων περι-
  φερειών τής μεγαλονήσου υ¬
  πήρξε άθμόα, σεμνοπρεπής
  καί έπιβλητική.
  Είς τό μνημόσυνον παρέ¬
  στησαν έντολή τής Κυβερνή¬
  σεως άπασαι αί πολιτικαί
  αρχαί Χανίων, τμήμα στρσ-
  τοΰ τό οποίον καί άπέδωσε
  τάς κεκανονισμένας τιμάς, ή
  στρατιωτική μουσική Χανίων,
  ό άναπληρωτής τοΰ Γεν. Διοι¬
  κητοΟ κ. Ίππόλυτος ώς έκπρό-
  σωπος τής κυβερνήσεως, ό Μέ-
  ραρχος Κρήτης στρατηγός κ.
  Λελάκης, ό άρχηγός πεζικοϋ
  κ. Άμπατζής, ό έπιτελάρχης
  κ. Σακόρραφος, ό άνώτερος
  Διοικητής' Χωροφυλακής, έκ
  των παλαιοτέρων φίλων τοΰ
  αειμνήστου Βενιζέλου οί κ. κ.
  Σοφούλης, Σκουλάς καί πλή-
  θη λαϊκών άντιπροσωπειών.
  Έμ μέρους τού Δήμου Η¬
  ρακλείου παρέστη ό Δήμαρχος
  κ. Μηνάς Γεωργιάδης Ωσαύ¬
  τως έξ Ηρακλείου παρέστη¬
  σαν ό Διευθυντής τής «Α¬
  νορθώσεως» κ. Ανδρ. Ζω¬
  γράφος, οί κ. κ. Κρασαδάκης,
  Γ. Σκουλάς, Δημ. Μαλαγαρ-
  δής, Άλ. Σκορδύλης κ. ά.
  Μετά την έπιμνημόσυνον
  δέησιν γενομένην άνωθεν τοϋ
  τάφου τού αειμνήστου μεγά-
  λου τέκνου τής Κρήτης Ελευ¬
  θερίου Βενιζέλου, έν μέσω βα-
  θυτάτης συγκινήσεως, κατετέ¬
  θησαν πλεΐστοι στέφανοι έν
  οΐς των Δήμων Ηρακλείου,
  των Χανίων καί τής Ρεθύμνης.
  Είτα ή μεγάλη Έθνική εύ-
  εργέτις κ. Έλενα Βενιζέλου
  εδέχθη υπό τό κράτος ζωηράς
  συγκινήσεως τα συλλυπητή-
  ρια των κρατικών εκπροσω¬
  πών καί των παρισταμένων
  φίλων τού αειμνήστου συζύ-
  γου της. Ή δλη τελετή τοΰ
  μνημοσύνου πρέπον είνε νά
  τονισθή δτι εσημείωσε πρωτο-
  φανή τάξιν καί έπιβλητικότητα.
  Ή διαίρεσις τής πόλεως εις τομεΐς
  εις ούς δα άναλογοϋν τα Δ. Σχολεΐα.
  Διά τό άρξάμενον σχολικον
  έ'τος ή πόλις ώιηρέθη είς όκτώ
  Σχολικά; Περιφερείας μέ κεντρα
  τα Δημοτικά Σχολεία ώ; περιγρα-
  φωνται κατωτέρω. Είς τα σχολεΐα
  ταυτα θα φοιτοΰν υποχρεωτικός
  οί κατοικοϋντες έντό; τής καθορι-
  ζομένης άκτϊνος έπάστης περιφε¬
  ρείας μαθηταί καί μαθήτριαι των
  δημοτικών σχολείων:
  1) Σχολική Περιφέρεια Αου
  Δημοτικοΰ Σχολείου Ηρακλείου
  (Γενί—Τζαμί). Αυτή περιλαμβά-
  νει τό τμήμα τής πόλεως άπό Χα¬
  νίων Πόρτοις μέχρι Καμαράκι.
  Τάς πρός Ν. τής λεωφόρου 'Ανδρε-
  ου Καλοκαιρινοΰ συνοικία;, με-
  χρι τής όδοΰ Μονής Καρκαδιιιτίσ-
  σπξ. Μονής 'Απεζανών καί Σπί-
  να — Λόγγας μεχρι λεωφόρου Μο¬
  ροζίνη καθώς κα'ι τα τετράγωνα
  Β. τής λεωφόρου 'Ανδρέβυ _ Κα-
  λοκαιρινοΰ, άπό Καμαράκι, όδού
  Μαστραχά Άρμενική; Έκκλησί-
  ας, όδοΰ Στράβωνος μέχοι Χανί¬
  ων— Πόρτας. Πρός τούτοις καί
  τού; έξω τής Χανίων Πόρτας συ-
  νοικισμούς, Οερίσσου, Καμίνια
  κ.λ.π.
  2) Σχβλική Περιφέρεια Γ'. τοΰ
  Δημ. Σχολείβυ ('Αγίας Τριάδο;).
  Λϋτη περιλαμβάνει τό τμήμα τής
  πόλεις άπό Χανίων Πόρτας, Λεω¬
  φόρου Νόελ, μεχρι τή; ©δβϋ
  Σκορδυλλών, καπνοκοπτηρίου
  Λήμνου, μέχρι 'Αρμενική; Έκ-
  κλησίας. 3) Σχολικη Περιφέρεια
  Ι Β' Δημ. Σχολείου. Αυτή περι¬
  λαμβάνει τό τμήμα τής πόλεως
  άπό τή; όδοΰ Σκορδυλλών, Νόελ,
  Χάνδακος, Αΰγενικής, λεωφόρου
  'Ανδρεου Καλοκαιρινοϋ μέχρι
  Καμαράκι.
  +) Σχολικη Περιφΐρεια Η'.
  Δημ. Σχολείου. Αυτή περιλαμ¬
  βάνει τό τμήμα τής πόλεως άπό
  τής όδού Μονή; Καρκαδιωτίσσης
  'Απεζανών, Βικελα, Μονοφατσί¬
  ου, Πλατείας 'Αρκαδίου, όδοϋ
  1821 μεχρι πλατείας Νικηφόρου
  Φωκά, όδοϋ Ίδη; καί λεωφόρου
  'Αδρέου Καλοκαιρινοϋ. 5) Σχολι¬
  κη Περιφέρεια Ε'. Δημοτ. Σχολεί¬
  ου. Αυτή περιλαμβάνει τό τμήμα
  τής πόλεως άπό τή; όδοΰ Σπίνα;
  Λόγγας, όδοΰ Βικέλα, πλατείας
  Κορνάρου, όδοΰ "Εβανς, Καινούρ-
  γιας Πόρτας, συνοικισμού; παρά
  τή Νέα Ποιιδαγωγική Άκαδημία
  μέχρι τή; όδοΰ Ηρακλείου—Πε-
  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
  ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διά την προσέχη Παρασκευήν
  εκλήθη ενταύθα είς έκτακτον
  συνεδρίασιν υπό τοθ Μητρο-
  πολίτου Κρήτης, ή Ίερά Έπαρ-
  χιακή Σύνοδος προκειμένου
  νά προβή είς την πληρώσιν
  τής χηρευούσης θέσεως τής Ί-
  ερδς Έπισκοπής Κισσάμου καί
  Σελίνου.
  ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
  ΤΟΥ ΦΘΙΣΙΑΤΡΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Τό Φθισιατρεϊον Χανίων ε¬
  ζήτησε δι' έγγράφου άπό την
  Δημαρχίαν Ηρακλείου πληρο
  φοριας περί των τυχόν υπαρ¬
  χουσών κενών κλινών είς τό
  ένταΰθα παράρτημα τού φθι¬
  σιατρείου προκειμένου νά α¬
  ποστείλη εκείθεν έν καταφατι-
  κή περιπτώσει ίσαρίθμους ά-
  σθενεΐς διαιτουμένους ήδη είς
  τούς διαδρόμους καί τούς ε¬
  ξώστας τού σανατορίου ελλεί¬
  ψει κενών κλινών.
  Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Την παρελθούσαν Κυρια¬
  κήν ανεχώρησε διά θεσσαλο¬
  νίκην μέσω Πειραιώς ό Νο-
  μάρχης Ηρακλείου κ. Ανδρ.
  Μάρκελλος,άνταποκρινόμενος
  είς σχετικήν πρόσκλησιν τής
  Έπιτροπής τής Διεθνοΰς Εκ¬
  θέσεως Θεσσαλονίκης.
  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ
  Κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοΰ
  Νομικοΰ Συμβουλίου τοΰ ύ¬
  πουργείου Δικαιοσύνης, κοινο-
  ποιηθείσης αρμοδίως, αί εγ¬
  γραφαί τώνκατασχέσεων κατά
  άγροτών ώς αφορώσαι έκτε-
  λέσεις ύπόκεινται είς τόν αυ¬
  τόν περιορισμόν είς δν καί ή
  ίσχύουσα νομοθεσία περί εκ¬
  τελέσεως κατ' άγροτών καθ'
  ήν μειοΰνται είς τό ήμισυ με-
  ταξϋ των άλλων καί τα τέλη
  καί τα δικαιώματα των ύπο-
  θηκοφυλάκων.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  Καραμττ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  β'
  γ'
  α'
  β'
  Υ'
  α'
  Ρ'
  γ'
  2.70
  40-
  38.
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν ττ άγοράί μας τιμαί των κατωτέρω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α' δρ. 21.— 21.50
  20.- 21.-
  18.- 19.50
  12. -16.
  14.-
  12.50
  11.50
  11.50
  10.50
  9.50
  9.
  έγχω
  Χαρούπια
  "Ελαια 5ο
  » κοινά
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  » β'
  Πράσινοι α' ποιότ. »
  β
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ.
  24 -
  22.-
  21.—
  19.50
  45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΐρ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  20ης Σεπτεμβρίου 1937
  Ζυρίνη
  Παρισιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25 35 - 25.60
  3.70 3.80
  546 550
  11Ο- 111,—
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.55 61.15
  28 10 29 35
  3.71 3.75
  20.75 21. -
  Η ΠΛΗΡΩΝΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΝ
  ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έκ μέρους τοθ Ταμείου Η¬
  ρακλείου ανεκοινώθη δτι παρα
  καλοΰνται οί κ. κ. προιστάμε-
  νοι των ΰπηρεσιών δπως τα
  χρηματικά έντάλματα των μι-
  σθών των ύπαλλήλων άποστελ
  λωσιν είς τό μάλλον είς τό Τα¬
  μείον μέχρι τής 10ης τοϋ προ-
  ηγουμένου δν άφορώσι τα έν¬
  τάλματα μηνός πρός έλεγχον
  καί πίστωσιν έν τοίς σχετι-
  κοΐς μητρώοις καθόσον πδσα
  καθυστέρησις άποστολης των
  ένταλμάτων είς τό Ταμείον πέ¬
  ραν τής ώς άνω προθεσμίας
  θά συνεπάγεται καθυστέρη-
  σιν πληρωμής τοθ μισθοΰ.
  Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  ΤΗΣ κ. ΕΛΕΝΑΣ .ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Καθ" ά δυνάμεθα νά γνωρί¬
  ζωμεν διά τής σημερινης θα-
  λασσίας εϋκαιρίας αναχωρεί
  είς Αθήνας συνοδευομένη υπό
  : τής κ Καλούτση, τοΰ κ. Βαο.
  Σκουλα καί τής λοιπής άκο-
  λουθίας της ή έθνική εύεργέτις
  ι κ. "Ελενα Βενιζέλου. Έξ Α¬
  θηνών ή κ. "Ελενα Βενιζέλου
  θέλει αναχωρήση δι' Ευρώπην
  την προσέχη Δευτέραν.
  ΤΗΣ
  ΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΙ
  ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗΣ ΑΚΑΑΗΜΙΑΣ
  ΘΑ ΑΜΕΙΒΩΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ
  ΟΙ ΦΥΤΕΥΟΝΤΕΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ
  Τό υπουργείον Γεωργίας
  δι' έγκυκλίου τού · πρός τάς
  γεωργικάς αρχάς ϋπομιμνή-
  σκει τάς διατάξεις είδικοΰ νό-
  μου προβλέποντας την παρο¬
  χήν 25 δράχμου δι' έκαστον
  έλαιόδενδρον είς γεωργούς
  φυτεύοντας άνω των πεντή¬
  κοντα τοιούτων.
  Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 72
  651 έγκυκλίου διαταγάς τοΰ
  ύπουργείου Έθνικής Παιδείας
  απηγορεύθη ή έγγραφή θηλέ¬
  ων είς την Παιδαγωγικήν Α¬
  καδημίαν "Ηρακλείου κατά το
  άρξάμενον σχολικόν έτος.
  Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Ώς γνωρίζεται είς την Νο¬
  μαρχίαν, ή κοινότης Καστελ-
  λιανών εψήφισε διαχιλίας
  δραχμάς υπέρ" τής* Βασιλικής
  Άεροπορίας.
  δΗ Πρωϊνή
  ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ ΤΑ ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ
  ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΒΙΣΤΑ
  ΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΝΕΑΣ ΙΣΧΥΡΑΣ
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΣ ΟΑΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ άγγελλουν
  ότι πυρετώδεις αύτόχρημα πολεμικαι
  προετοιμασίαι τής Ιταλίας ήρχισαν πα-
  ρατηρούμεναι τάς τελευταίας ημέρας.
  Οϋτω είς Λωδεκάνησα μεταφέρον-
  ται στρατεύματα καί άφθονον υλικόν, αί
  έκεΐ δέ α&ροπορικαί καί ναυτικαι βάσεις
  ένισχύονται δι* είδικοΰ πυροβαλικαΰ.
  Έξ άλλου είς Τριπολίτιδα γίνονται
  μεγάλαι όχυρωματικαί έγκαταστάσεις
  τόσον είς τα πρός την Αίγυπτον όσον
  καί την Τύνιοα σύναρα. Άποστέλλον-
  ται έπίσης καί έκεΕ μεγάλαι δυνάμεις
  στραταΰ. Γενικώς ή Ιταλία έχει έπιδο-
  διάδος.
  6) Σχολικη Περιφέρεια ΣΤ'.
  Δημ. Σχολείου. Αυτή περιλαμ-
  βάνει τό τμήμα τή; πολενι; άπό
  τή; όδοϋ Χάνδακο;, πλατεία; Κα-
  λεργων, Άγίβυ Τίτου, όδβύ Μα-
  λικούτη, μέχρι τή; 'Εμπορική;
  Σχολής, Λεωφόρου Δουκός Μπο¬
  φώρ, λιμένος, κα'ι Λεωφόρου Νό¬
  ελ. 7) Σχολικη Περιφέρεια 7ου
  Δημοτικοΰ Σχολείου. Αυτή πε¬
  ριλαμβάνει τό τμήμα τή; πόλϊ-1
  ω; άπό πλατεία; Νικηφόρου Φω¬
  κά, πλατεία; Καλεργών, όδοΰ 'Α-
  γίου Τίτου, Μαλικούτη, Λεωφό¬
  ρου Δουκός Μποφώρ, πλατεία;
  Έλευίερία; και όδού Μίνωος.
  8) Σχολικη Περιφέρεια Δ'.
  Δημοτικοΰ Σχολείΐυ Αυτή περι·
  λαμβανέΐ τό τμήμα τής πόλεως
  άπό πλατεία; Ελευθερίας, πλα¬
  τεία; Δασκαλογιάννη, όδοϋ 1821,
  πλατεία; 'Αρκχδίου, όδοΰ Βικέ¬
  λα, πλατεία; Κορνάρου, καί ό¬
  δοΰ "Εβανς μέχρι Καινούργια;
  Πόρτας. Πρός τούτοις τούς Συ-
  νοικιαμούς "Ακ—Ντάμπιας, Βίγ-
  λας κα'ι τούς παρά την Λεωφό-
  ρον Κνωσού μεχρι Νεκροταφϊί-
  θή αυτήν την στιγμήν είς συστηματικάς
  παρασκευάς καί είς κάθε πεδίον τής πο-
  λεμικής τέχνης, ώς νά ευρίσκετο κυριο¬
  λεκτικώς είς παραμονάς πολέμου.
  Ο
  ΙΑΠΩΝ ΑΡΧΙΝΑΥΑΡΧΟΣ
  ΟΤΙ Β Α ΣΥΝΕΧΙΣΗ
  ΤΟΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα
  έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι ό * Ιάπων
  άρχιναύαρχος είδοποίησε ότι θά επανα¬
  λάβη τόν βομβαρδισμόν τής κινεζικής
  πρωτευούσης διά των άεροπαρικών δυ-
  νάμεων τάς οποίας διαθέτει. Εις τό
  Νανκίν κατόπιν τ*ς ίαπωνικής προειδο-
  ποιήσεως ελήφθησαν έκτακτα μέτρα
  πρός περιφρούρησιν ιδίως τοΰ παραμ€-
  νοντος έκεΐ άμάχου πληθυαμοΰ.
  ΜΕΓΑΛΗ ΑΕΡΟΜ ΑΧ1Α
  ΙΥΙΕΤΑΞΥ ΝΑΝΚΙΝ ΚΑΙ ΣΑΓΚΑΗΣ
  ΚΑΤΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ ΠΕΡΙ ΤΑ ΔΕΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τοϋ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Σαγκάης τη¬
  λεγραφοΰν ότι μεταξύ τής πόλεως ταύ¬
  της καί τής Κινεζικής πρωτευούσης Ναν
  κίν συνήφθη σήμερον μεγάλη άερομα-
  χία.Ίαπωνικά άεροπλάνα τοΰ ναυτικού
  καί Κιν&ζικά τής βάσεως Νανκίν συνε-
  πλάκησαν είς πολύωρον σκληρόν άγώνα.
  ΈρρίφΟησαν έκατέρωθ&ν φλεγόμενα περί
  τα δέκα άεροπλάνα. Ή ά&ραμαχία ύπο-
  τίθεται ότι έξακολουθεΐ &ίβέτι καθότιύπό
  τοΰ Ίαπωνικοΰ στόλου έξαπεστάλησαν
  καί άλλα άεροπλάνα πρός ενίσχυσιν των
  μαχομένων.
  0 ΝΤΟΥΤΣΕ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  Τ0 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποχριτοΰ μας).—Νεώτεραι ιταλι¬
  και άνακοινώσεις βεβαιούν ότι ό Ιταλός
  δικτάτωρ Μουσολίνι αναχωρεί τό^προ¬
  σεχές Σάββατον δι» άεροπλάνου είς την
  Γερμανίαν. Τόν Μουσολίνι θά προΰ-
  παντήσαυν άνωθεν τοΰ γερμανικοΰ έδά-
  φθυς σμήνη άβροπλάνων. Ή συνάντησις
  Λΐουσολίνι—Χίτλερ θά γίνη ώς γνωστόν
  είς Μπερχτεσγκάντ&ν καί θά περιλάβη
  όλα τα ζητήματα τα άπασχολοΰντα τε¬
  λευταίως τόν συνασπισμόν Βερολίνου—■
  Ρώμης.
  ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΤΗΡΗΣΙΣ
  ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤίΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑβΙΙΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έξ Ούασιγκτώνος
  αγγέλλεται ότι δύναται νά θεωρηθή όρι-
  στική ή απαγόρευσις τής έξαγωγής πολε-
  μοφοδίων έξ Άμερικής την οποίαν έπέ-
  βαλε κατά νεωτέραν απόφασιν ή Άμερι-
  κανική Κυβέρνησις. Ή απόφασις μάλι-
  ατα ήρχισεν έφαρμοζομένη μετά πάσης
  αύστηρότητος, ούδεμιάς ποσότητος πο·
  λεμοφθδίων έξαχθείσης έξ *Αμερικής,
  ώς βεβαιούται έξ επισήμου πηγής.