94807

Αριθμός τεύχους

4670

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

22/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι ">
  ρξήμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία οολ. 15
  έίάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  22
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΗΙΆΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - Ε ΙΌΣ 22Ον
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4670
  .ΠΕΥβΥΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙΑΣ
  Αί συγκεντρούμεναι έξ ό-
  λων των μερών τής νήαου
  πληροφορίαι διά την εξέλι¬
  ξιν τώς ελαιοπαραγωγήν εί¬
  ναι έξαιρετικώς εύχάριστοι.!
  Οί κίνδυνοι τοΰ δάκου καί
  τοΰ πυρηνοτρίτου έξουδετε-
  ρώθησαν έξ ολοκλήρου καί
  ή παραγωγή έξησφαλίαθη
  απολύτως. Είς πλείστα μάλι¬
  στα σημεϊα ήρχισεν ήδη ή
  συγκομιδή τβΰ έλαιοκάρπου
  καί η έ'κθλιψις,πβύ είναι κα-
  θώς πληροφορούμεθα έξαι-
  ρετικά άποδοτική εφέτος.
  Κατά τού· ύπολογισμούς
  των αρμοδίων γεωργικών ύ-
  πηρεσιών ή έφετεινή παρα¬
  γωγή ελαίου είς τόν νομόν
  μας θά φθάση «αί θά υπερ¬
  βή ΐσως τα οώδεκα έκατομ-
  μύρια οκάδας* ή δέ συνολική
  παραγωγή καθ" όλην την
  νήοον ύπολογίζεται είς τριά-
  κοντα καί πλέον έκατομμύ-
  ρια, οκάδας! Εφέτος δηλα-
  δή δέν θά έχωμεν απλώς
  έπάρκειαν έλαιολάδου, πού
  θά μάς απαλλάξη άπό την
  ανάγκην τής χρησιμοποιήσε
  ως των άθλίων σπορελαίων,
  άλλά καί θά έξαγάγωμεν τε¬
  ραστίας ποσότητας καί θά
  είσπράξωμεν σημαντικά ποσά
  έκ τής καλής πωλήσεως των.
  Προβλέπεται ότι μόνον ό νο-
  μός μας θά εισπράξη περί τα
  τριακόσια έκατομμύρια δρχ.,
  έφόσον θά διατηρηθοΰν είς
  σχετικώς ύψηλά έπίπεδα αί
  τιμαί, έκ τής έίαγωγη^ έλαι-
  λάδου. Μαζί δέ μέ τους αλ-
  λους νομούς, ή Κρήτη θά εισ¬
  πράξη εφέτος περί τό δισε-
  κατομμύριον μόνον έκ τής έ-
  ξαγωγής τοΰ έλαιολάδου. 'Α-
  ποβαίνει λοιπόν καί πάλιν
  γο έλαιον τό κυριώτερον προ-
  ίόν τής νήαον μαςκαί έν έκ
  των κυριωτέρων ολοκλήρου
  της χώρας δεδομένου ότι
  καί είς τάς άλλας περιφε¬
  ρείας, είς την Μιτυλήγην,
  την Κέρκυραν, τόν Βόλον
  καί την Πελοπόννηοβν, ή
  παραγωγή θά είναι εφέτος έ-
  ξαιρετικά πλουσία.
  Άλλ' ακριβώς αύτό τό ιδι¬
  αιτέρως ευχάριστον γεγονός
  θά έπρεπε νά μάς χρησιμεύ-
  ση είς σοβαρωτέραν μελέτην
  τοΰ προβλήματος τής έλαιο-
  παραγωγής καί ιδία τής έ-
  λαιοκαλλιεργείας.
  Ιδιαιτέρως έδώ είς την
  Κρήτην είναι επιβεβλημέ¬
  νον νά οργανωθή σταυροφο-
  ρία όλόκληρ*ς «πέρ τής έ¬
  λαίας, πού τόσον έγκατελεί-
  φθη τα τελευταία ετη· Καί
  εύτυχώς τό πραγμα δέν εί¬
  ναι δύσκολον. Είς πλείστας
  περιφερείας τής νήσου ή έ-
  λαία ειναχ αύτοφυής. Καίδέν
  χρειάζεται παρά εμβολια¬
  σμόν πρός έξημέρωσιν καί
  καλλιέργειαν κατόπιν. Τα
  άλλα τα εχει άναλάβει ή εύ-
  λογία τής φύσεως. Άλλά καί
  όπου δέν είναι αύτοφυής ή
  έλαία εύδοκιμεΐ ιδιαιτέρως.
  'Εντός ολίγων έτών άπό τής
  φυτεύσεώςτης,άρχίζει ν'άποδί
  δή πλουσίους καρπούς. Καί
  άποζημιώνει γενναιοφρόνως
  τόν καλλιεργητήν της. 'Αρ-
  κεΐ βεβαίως νά καλλιερ¬
  γηταί επιστημονικώς· Αυτήν
  δέ την επιστημονικήν καλλι¬
  έργειαν πρέπει νά έφαρμό-
  σωμεν.
  Τ© υπουργείον τής Γεωρ¬
  γίας διά νά ενισχύση την έ-
  λαιοκαλλιέργειαν θά' χορηγή
  25 δραχμάς δώρον δι' έκα
  στον φυτευόμενον έλαιόδεν-
  δρον έφόσον τα νέα δένδρα
  θά ύπερβαίνουν τα 50 κατ'
  έτος. 'Αναλαμβάνει δηλαδή
  τα πρώτα έξοδα τής καλλιερ-
  γείας τό Κράτος. Καί δέν
  ύπάρχει άμφιβολία ότι θά
  λάβη καί άλλα άκόμη ση¬
  μαντικά μέτρα πρός ενίσχυ¬
  σιν τής έλαιοκαλλιεργείας.
  Χρειάζεται όμως έκ παραλλή-
  λου νά κινηθοΰν καί όλοι οί
  άλλοι παράγοντες τής γεωρ-
  γικής μας άναπτύξεως: Ή
  Άγροτράπεζα, οί συνεταιρι¬
  σμόν, οί αγρόται.Ή καλλιέρ-
  γεια τής έλαίας θά πρέπει
  όχι μόνον νά έπεκταθή άλλά
  καί νά συστηματοποιηθή, νά
  γίνεται βάσει των δεδομένων
  τής πείρας καί τής έπιστή-
  μης. Θά ελέγαμεν μάλιστα
  ότι δέν θά ήτο άσκοπον νά
  ιδρύθη καί ίνστιτοΰτον έλαί-
  ας. Όπως έπίσης θά έπρεπε
  νά ίδρυδοΰν καί διϋλστήρ*«
  είς όλας τάς παραγωγικάς
  περιφερείας. Επί πλέον δέ
  θά έπρεπε ν' άποβλέψωμεν
  καί είς την καλλιέργειαν καί
  παρασκευήν έπιτραπεζίων έ¬
  λαιων πού άποτελοΰν ένα έ-
  ξαιρετικά έπικερδές είσό-
  δημ«·
  Ή έλαία αποτελεί χωρις
  αμφισβήτησιν εύλογίαν καί
  πλούτον καί ευτυχίαν. 'Αρ-
  κεΐ νά την άγαπήσωμεν, νά
  την περιβάλλωμεν μέ στορ¬
  γήν, νάτήν καλλιεργήσωμεν
  επιστημονικώς, μέ μέθοδον
  καί σύστημα.
  σαν αί άδυναμίαι.
  * *
  *
  Ύπάρχει μοΰ φαίνεται μία [ία-
  σική διαφορά είς τόν τρόπον τή;
  τας δέν άνταποκρίνονται είς τόν
  δρον τοϋ καλοζωϊστοΰ. Καί φυσι-
  ϋ.% δέν Ιχουν τό διν,αίωμα νά τόν
  έπικαλοΰνται πρός άφεσιν άμαρ-
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  ζωή; των καλοζωϊστών. Δέν άρ-1 τιών!
  ν.εΐ δτι είσαι τοιοΰτο;... Ιξιοτε-,
  ρικώ;. Έκεΐνο πού Ινδιαφέρει έ-;------------- ■
  δω είνε ή έσωτερική σου διάπλα-! €|ϊ . Α<Λ1_1ΑΙ σις. Ό μπόν βιβάν τοΰ αιώνος-1 ΠΡαΚΛθΙΟ ό άληθινός δχι έ ψεύτικο;—είνε ι ΗΗι1εΗε~ε~ε—ρε—ε—ρεε—ε— Ινα; σοφιστή; καί Ινα; ψυχολό- Ιλι γος. Ζή καλά διότι πρό παντό; ξέρει νά ζήση... Κράτει γερό τι- μόνι. Δέν γνωρίζει άπό στραβοτι- Είς την Μεσσαράν σημει- Όΰταιτόν τελευταίον καιρόν μονιές οίε; ή τού μπόν ^(Ιάν ι μία άξιόλογος δσον κσί άξι- τών Αθηνών. } έπαινος συνεταιριστική κίνη- Οί συμπολίται ποΰ συνεζήτη- σις· Είς πλεΐστ« ΧωΡ'α έ'Χ°"ν σαν επάνω είς τόν δρον Ιλησμό-1 ίδΡυθΠ γεωργικοΐ πιστωτικοί νησαν ουγκεχριμένω: νά κάμουν Κσ1 έλαιουργικοί συνεταιρι- ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝΜΠΟΝΒΙΒΑΝ Ή αφελεία ενός άπό τούς πολ- λούς συνεργούς καί αύτουργούς τής κλοπής των Αθηνών, Ιθηκεν επί τάπητος τούς μπόν βιβάν. —Δέν είμαι έγκληματία;. Εί- μαι ενα; μπόν βιβάν! "Ε:σι κατετόπισε τούς άμαθε- στέρους έ καλοζωιστής τοΰ α' τα- μείου πληρωμών. Καί γεννάται τό έρώτημα : Άπό τόν έγκλημ,ατίαν εΊος τόν μπόν βιβάν ή απόστασις είνε πράγμ,ατι μεγάλη ;..· Ή αφε¬ λεία άς μή ξεχν,οδμε, είνε πάντοτε ή ανεδόν π,άντοτϊ, άξιαπρόσεκτη. «ά Ιλεγβ κανδίς δτι τέρπει καί διδάσκη. Απόδειξις καί ή τοΰ ανωτέρω, μέ τό έρώτημα τουλά¬ χιστον ποΰ έοημιουργοΰσε καί τό πλή'ίος των άπαντήσεων πού προϋ- πέθετε... Καί άλλοτε μία κυρία δικ,α,ιο- λογοΰσα κάποιον υπό κατηγορίαν, ώαίλησε μέ την αυτήν αφέλειαν: %—Τί, τα θέλετε τώρα!... Ό άν- Ηρωτΐος είνε Ινας μπόν βιβάν, ά- •Κλώς. Τίποτε περισσότερον. Μά την αλήθειαν άρχίζει κα- νείς νά σκα.νδαλίζεται μέ τόν 8- ρον. Καί νά δίδη άφεσιν ά- μαρτιών είς δλους τούς μπόν βι- βάν τοΰ κόσμου ! Ό Μπραντόμ στίς «Φάμ γκαλάν» χαρακτηρίζει ώς άνάγωγον τόν ίππότην δ οποί¬ ος διήλθε ενα κατασκότεινον διά¬ δρομον μέ μίαν «βασίλισσαν τής βραδυας» καί δέν υπήρξε... μπόν βιβάν. Ανεξαρτήτως δμως τοΰ μο^ομε- ροθς αύτοθ έπεισοδίου, οί μπόν βι¬ βάν τώ δντι δέν είναι έγκλτ^μα- τίαι. Ζοΰν την ζωήν τους, σύμφω- να μέ τόν δρον καί μάλιστα εντός τοθ κάκλου, τής άκρας λε- πτότητος—φυσικά υπό την εννοι- χν δτι ή λεπτότης αύτη αντα¬ ποκριται ίΖ; δλας τάς μοντερνι- ζούσας προΰποθέσεις. Είναι κοι- νωνικοί άνβριοποι. Σκορποΰν τα λεφτά τους δπως θέλουν καί οπ,οα θέλουν. Δέν δεσμεύονται επ' ούδε- νί λόγω. Αατρεύουν την ποικι- λίαν. Γνωρίζουν την αη,μααίαν πού £χουν οί εύκα,ι^ίες τής ζωής καί έπωφελοΰ,νχα,' αυτών μέ τό... γάντι. —Κατά την γνώμην μθλΐ οί μπόν β'.ράν δέν χάνουν ποτέ. Κερ- δίζουν καί στά χαρτιά καί στήν άγάπη ! Μέ τόν Ιπίλογον αυτόν έτερμα- τίσθη ή έπιχωρία συζήτησις γύρω άπό τόν άτυχήσαντα μπόν βιβάν των Αθηνών. Ατυχώς δμως δέν εδόθη ή θέσις πού έ'πρεπε εις τό ζήτημα. Έξήρθησαν μόνον αί ί- κανίτητές τοα. Καί έλησμονήθη- τήν διάκρισιν αύτην. Αέν άρκεΐ δτι κερδίζη; καί ζής καλά.,.Τό σταί, παντοθ δέ ή συνεταιρι¬ στική ίδέα ήρχισε νά κατακτδ ζήτημ/ έδώ είνε νά κερδίζη; πάν-' εδαψος καί νά γίνεται συνεί- τοτ€. Δέν χάνεις ποτέ, είνε έ'νας λό- γος.Είνε 2μω; δύσκολο νά διατηρή¬ ση; μέχρ: τέλους τόν...λόγον αύ- δησις των Μεσσαριτών. Καί είς τουτο βεβαία συμβάλλει καί τό νεοϊδρυθεν πρακτορεΐ- τόν, άν δέν προσέχη;, έπίσης μέ-|ον της Άγροτραπέζης είς Μοΐ- χρι τέλους. Ο{ μπόν βιβάν σέ' μιχ Ραις θα επεβάλλετο δμως νά στιγμή απολύτου ευδαμονίας είνε ! καταβληθή έκ παραλλήλου δυνατόν νά φαντασθοΰν δτι είναι προσπαθεία διά την συγκέν- ίκανοί διά τα πάντα. Νομίζουν δτι τρωσιν δλων αυτών των συ- Ιχουν μαζί τους τό κοκκαλάκι | ταιρισμών είς μίαν Ένωσιν τή; νυκτερινάς δπω; καί στήν ό-1 Συνεταιρισμόν Μεσσαράς. Θά μώνυμη παλαιή φάρσα. Καί έδώ 1 έξυπηρετοϋνται κατ' αυτόν δυστυχώ; είνε γ.οΟ -τούς περιαρ-1 τόν τρόπον καλυτέρα τα συμ- πάζει δ ποινικό; νόμος. ! φέροντα των γεωργών καί θ' Οί άληθινοΐ μπόν βιβάν όπως | Απέβαινον οί συνεταιρισμοί τούς ίννοοθν οί Γάλλοι είναι δυ. ευεργετικωτεροι. νατότητε; ή δυναμικότητε; έξελισ- σόμεναι. Ζοΰν καλά διά νά ζή^ σουν...καλυτέρα μεθαύριον. Οί μπόν βιβάν τοΰ Μωπασσάν φθά- νουν κάποτε εί; τα πρόθυρα τοΰ μί^άρου των Ήλυσίων. Είναι μέ- σα σέ δλα τα σκάνδαλα καί δλε; τί; λοβιτοΰρε; χωρί; νά...λερώνων- ται. Είνε μπόν βιβάν καί συγχρό- νω; άνθρωποι τής ημέρας...χαίρον- τε; πάση; έκτιμήσεω;. "Εχουν μό¬ νον ίκανότητα; καί στεροΰνται ά- δυναμιών. Οί άλλοι πού τυχόν πα- ρασύρονται άπό τάς άδυναμία; αθ- Ή φυματίωσις. Πασην έξάπλωσιν έχει ή φυ ματίωσις είς τόν τόπον μας έρχεται νά μδς ύπομνήση κα- τά τόν τραγικώτερον τρόπον ή δήλωσις τοθ φθισιατρείου Χανίων δτι δέν δέχεται πλέον άσθενεΐς διότι ΰπερεπληρώθη. Άλλά ελπίζομεν δτι αυτή ή θλιβερά δήλωσις θά έχη του¬ λάχιστον καί τουτο τό ευχά¬ ριστον άποτέλεσμα: δτι θά Ό Γολγοθας μιας καρδίας = = ΕΔΓ-ΑΒΕΤ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ Ή ζωή της μελανχολικης 7«ν αυτοκρατειρας. Αυτή την φορά τα μάτια ποΰ την συνήρπασαν είνε γαλανά. Άλλ' ό νεαρός κάμη; οέν φαίνε¬ ται νά ύπωπτεύθηκε τίποτε άπό τό κρυφό αισθημα πού είχεν έμ- πνεύσττ] στήν Σίσσι... «Άν είχα την τέχνη νά τρα- γουδώ, θάλεγα τραγούδια μονά- χα γιά σένα...». Πρωί" καί βράδυ ή έρωτευμένη πριγκήπισσα θυ- μαται τόν άγαπημένο τη;. Καί στό λεύκωμα πού μοιάζει μέ την φωνή μιας έρωτευμένης καρδίας, έξακολουθεϊ ή έρωτική έξομολό- γησις: «Κάθε πρωί, μόλις μέ χαιρετί- ση ή πρώτη τοΰ "Ηλίου άκτϊνα, την ρο)τώ άν σέ φίλησε. Καί τό άχνό φεγγάρι κάθε βράδυ τό θερμοπα- ρακαλώ να σοΰ πή κρυφά λόγια άγάπη; έκ μίροος μου...». Καί στήν ιδία σελίδα ή μικρη ποιήτρια πού είνε καί ζωγράφος, φιλοτεχνεΐ την είκόνα τοΰ φεγ- γαριοΰ καί τό εύχαριστεΐ, σ' ενα άλλο ποιηματάκι της, πού κατα- οέχεται «άπό τό ψηλά, άφθαστο μπαλκόνι τού» νά κυττάζη μέσα στήν κχμαροδλά τη; καί νά πλέ- κη την είκόνα τοΰ άγαπημένου τη; μέσα στά παρθενικά τη; δ- νειρα... Ό ένθουσιασμό; διαρκεΐ ολί¬ γους μήνα;. Ό νεαρό; κόμη; δέν φαίνεται ομω; ν' άνταπεκρίθη εί; τό αισθημα τή; μικρά; πριγκη- πίσση;. Σέ πικραμένου; στίχου; ή Σίσσι οιεκτραγωδεΐ την νέα πλη- γ/ή τή; καροια; της: «Αλλοίμονον! Δέν μτζορ& πειά νά έλπίζω, πώς θά γυρίσης κάπο- τε νά μέ κυττάξη; μέ άγάπη. Δέν μοΰ μένει καμμιά άμφιβολία γιά την σκληρή άλήθεια. Μοΰ δείχνει; φιλίαν δχι άγάπη...». Καί επειτα δση συμπάθεια καί νά αισθάνεται πρός τάν νέο μέ τα γαλανά μάτια, ή μικρά πριγκή- πχσαα ήταν καί υπερήφανη. "Οχι, δέν θά έταπεινώνετο επιμένουσα ν' άγαπά χωρί; καμμιά^ άνταπό- κρισιν... Καταφεύγει στ' αλογά τη;, σ' έφίππου; περιπάτου; στού; κάμπου; καί στά δάση. Καί ό έ- ρωτικό; τη; καϋμός ξεθυμαίνει. Τριγυρνα έλεύθερη καί άπεριόρι- στη. Οί δικοί τη; δέν Ιχουν καιρό νά την καταδιώκουν μέ την έπι- τήρησίν των. Ήταν τάσα παιδία μέσα εί; τα σπίτι ! Ή μητέρα της δέν ήξευρε ποιό νά γυρίση νά πρωτοκυττάξη. Καί ΰστερα προη- γεΐτο αυτή; ή άδελφή τη; Ελένη, έκείνη πού χαϊδευτικά ώνόμαζαν Νένε. Την πριγκήπισσα Λουδοβί- κα άπασχολοΰσεν ή άποκατάστα- σι; τή; μεγαλείτερη; κόρης τη;. Έκανε γι' αύτην τόσα τολμηρά όνειρα ! Την προώριζε γιά αύτο- κράτειρα! 'Τήν ώνειρεύετο αύτο- κράτειρα τής Αίοτρίας, καί γιατί δχι καί τή; Γερμανίας, πού μίαν ήμέρα θά μποροΰσε νά Ινωθή μέ την ίσχυρά καί πάλιν αύτοκρατο- ρίαν τοΰ Δουνά^ίεως; Τής μάθαι- νε ξένες γλώσσες, χορο, Εππασία, την πήγαινε σ' επισήμου; οεξιώ- σεις, την Ιβγαζε στόν κόσμο. Μιά αύτοκράτειρα πρέπει νά ζίρι,ι πώ; νά φερθή. Νένε άπό δώ, Νέ¬ νε άπό κεΐ. Οί σκέψεις τής πριγ- κηπίσσης περιεστρέφοντο ολες γύρω άπό την μεγαλείτερη κόρη της. Την μικρότερη, την Σίσσι, την είχε ξεχάση κι' άν ύπήρχε άκό¬ μη ! "Ετσι κι' αυτή κρατοΰσε κρυ- φού; τού; έρωτικού; της καύ- μ&ύς. Μόνον είς την παιδική της φιλή, την Ειρήνη Πάουμγκαρτεν τούς ενεπιστεύετο. Καί νά πού ό έξάδελφός της ά¬ πό την Αύστρίαν, ό Κάρολος Αου- δοβϊκος, ό μικρότερο; υίός τής θείας Σοφίας, ξαναθυμαται εξα φνα την μικρή ξαδερφούλα τού καί τή; γράφει πάλι Ινα τρυφερό γράμμα, συνοδεύοντά; το μέ μι κρά οώρα. Τό δνομά τού δμω; δέν ελεγε πιά τίποτε στήν καρ διά τή; Σίσσι. (Ή συνέχεια είς την 2αν σελίδα) Ο ΛΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΙΑΛΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑ1ΗΜΙΑΣ Πρός τόν άναπληρωτήν τοΰ Γενικοΰ Διοικητοΰ Κρή¬ της κ. Ίππόλυτον διεβιβάσθη- σαν χθές όμαδικά παράπονα των γονέων καί κηδεμόνων των ύποψηφίων διά την Παι- δαγωγικήν Ακαδημίαν φοι- ητριών. Καί έξεφράβθη ή εύχή όπως άνασταλη δι' εφέ¬ τος τουλάχιστον ή υπουργική απόφασις δι' ής άπαγορεύε- ται ή έγγραφή νέων φοιτη- ριών είς την Ακαδημίαν. Καθώς δέ είμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν ό κ. 'ίππόλυ- ος άνεγνώρισε τό δίκαιον των άπόψεων αυτών καί υ¬ πεσχέθη νά ενεργήση σχετι¬ κώς παρά τή κυβερνήσει τώρα όπότε μ'εταβαίνει είς την πρωτεύουσαν. Πράγματι, χωρίς νά θέλω¬ μεν νά κρίνωμεν την ύπουρ- γικήν απόφασιν ή όποία ύπη- γορεύθη προφανώς έκ τής ά- γαθής προθέσεως τής μή αυ¬ ξήσεως τοΰ, άρκετά μεγάλου αλλωστε, άριθμοΰ των αδιο- ρίστων διδασκαλισσών, οφεί¬ λομεν νά είπωμεν ότι αί ά- πόψεις των γονέων καί κη¬ δεμόνων των φοιτητριών αυτών είναι καί λογικαί καί δίκαιαι. Αί περισσότεραι έκ των ύ- ποψηφίων αυτών φοιτητριών ηναγκάσθη οχν νά έλθουν έκ των διαφόρων έπαρχιών είς την πόλιν διά νά παρακο- λουθήσουν είδικά φροντιστή- ρια. Καί φυσικά ύπεβλήδη- σαν είς μεγάλας δαπάνας, διά την πληρωμήν των φροντιστηρίων καί την συντήρησιν των είς πό¬ λιν. Επί πλέον ύπεβλήθησαν καί είς την δαπάνην των διαφόρων πιστοποιητικών, των ίατρικών έξετάσεων, των άκτινογραφιών κ.λ.π. τα ό- ποΐα άπαιτεΐ ό νόμος διά νά γίνουν δεκταί είς τάς εί- σιτηρίους έξετάσεις διότι μέ- χρι χθές άκόμη δέν εγνώρι¬ ζε βεβαίως κανείς ότι την τελευταίαν στιγμήν θά εξε¬ δίδετο ή άπαγορευτική από¬ φασις τοΰ ύπουργείου. Δίκαι¬ ον είναι λοιπόν άλλά καί βκόπιμον νά επιτραπή δι' ε¬ φέτος τουλάχιστον ή είσα- γωγή καί φοιτητριών είς την Ακαδημίαν διά νά μή δη¬ μιουργηθή ή αντίληψις ότι τό Κράτος δέν σκέπτεται τα έξοδα καί τάς δαπάνας είς τάς οποίας υπεβλήθη ενας ό- λόκληρος κόσμος καί ότι προβαίνει είς άμελετήτους ενεργείας. Τό κακόν άλλω- στε πού θά προκύψη τυχόν— εάν προκύψη—έκ της αυξή¬ σεως τοΰ άριθμοΰ των άδιο- ρίστων διδασκαλισσών κατά δέκα ή είκοσιν άκόμη» δέν θά είναι ασφαλώς μεγαλύτε¬ ρον άπό τό κακόν πού θά προκύψη έκ τοϋ άποκλει- σμοΰ των γυναικών ,έκ των παιδαγωγικών 'Ακαδημιών καί φυσικά έκ τοΰ διδασκα- λικοΰ έπαγγέλματος. Διότι έκτός τής ζημίας πού θά ύποστοΰν αί προπα- ρασκευασθεΐσαι καί άποκλει- όμεναι ήδη άπό τάς έξετά¬ σεις ύποψήφιαι φοιτήτριαι, θά προκύψη ζημίκ καί διά την Παιδείαν. Διότι είναι γνωστόν καί παραδεδεγ¬ μένον ότι αί γυναΐκες είναι καταλληλότεραι διά την μόρφωσιν καί την διαπαι- δαγώγησιν των μικρών παι- διών, άρα καταλληλότεραι διά τό διδκσκα.λικόν έπάγ- γελμα. Καί φυσικά τοιαύτην αδικίαν δέν ειμπορεί νά διαπράξη ή σημερινή Κυ¬ βέρνησις τής οποίας σκοπός καί πρόγραμμα είναι ή α¬ ποκατάστασις κράτους δικαι- οσύνης είς την χώραν. Δι' ό καί είμεθα βεβαιοί ότι ή ύ- πουργική απόφασις θ' ανα¬ κληθή διά τό εφετεινόν του¬ λάχιστον σχολικόν ετος. γίντ) άψορμή νά έπισπευσθή ή] αποπεράτωσις κα'ι ή λεπ:ουρ-1 γία τοθ Σανατορίου Ίερουσα- λήμ είς τό οποίον θά ευρί¬ σκουν περίθαλψιν καί άσυλον οί άποροι φυματικοί παλαιοί πολεμισται. "Οπως έπίσης εί¬ μεθα βεβαιοί δτι ή ώραία ίδέσ των έν Άμερική Κρητών περί διενεργείας έράνου διά την ανέγερσιν μεγάλου σανατο¬ ρίου έν Κρήτη, θ' αποδώση πλουσίους τούς καρπούς της καί θά μεταβληθή συντόμως είς ωραίαν πραγματικότητα. Οί σπόροι. Ή έκδοσις άναγκαστικοθ νόμου διά τοϋ όποίου λαμβά- νονται μέτρα διά την προμή¬ θειαν καί χρησιμοποίησιν σπό- ρων έκλεκτής ποιότητος, απο¬ τελεί μέτρον έπιτυχές τό ο¬ ποίον θά βοηθήση θετικώς την βελτίωσιν των καλλιερ- γειών μας καί την αύξησιν τής γεωργικής μας παραγωγής. Άρκεΐ μόνον νά γίνη ή άπα- ραίτητος μελέτη έκ μέρους των αρμοδίων γεωργικών ύπηρε- σιών ώστε οί σπόροι πού θά χρησιμοποιηθοΰν διά τάς καλ- λιεργείας νά είναι όντως έκλε- κτοί καί νά εύδοκιμοθν είς τάς περιφερείας δπου θά χρη- σιμοποιηθοΰν. Άλλά είς του¬ το θά έπιβλέψη ασφαλώς τό υπουργείον τής Γεωργίας διά τής εκδόσεως είδικών όδηγι- ών καί έντολών τόσον πρός τούς γεωπόνους των έπαρχι¬ ών δσον καί πρός τούς γεωρ- γούς μας. Είς τα σχολειό. Τώρα όπότε άνοίγουν κα'ι πάλιν τα σχολεΐα δέν νομί ζομεν άσκοπον νά έπαναλά- βωμεν μίαν πρότασιν την ο¬ ποίαν έκάμαμεν άλλοτε: Νά χρησιμοποιηθή ό κινηματογρά- φος διά την μόρφωσιν των μαθητών. Έλάχιστοι φορητοί κινηματογράφοι, μεταφερόμε- νοι άπό σχολεΐου είς σχολεί¬ ον—καί δέν εΤναι δύσκολον αύτό—θά ήρκουν διά νά λαμ- βάνουν πλήρη μόρφωσιν οί μαθηταί διά τής προβολής δι- δακτι*κών ταινιών δπως γίνε¬ ται είς δλα τα πολιτισμένα Κράτη. Ή προμήθεια τοιού¬ των κινηματογράφων δέν εΤ- ναι πιστεύομεν δύσκολος ου- τε καί δυσεύρετα ποσά θ' α¬ παιτήση. Οί άρμόδιοι λοιπόν, οί διευθυνταί των σχολείων καί οί σχολικοί έπίτροποι κα¬ λόν είναι νά μελετήσουν τό Γήτημα. Αί βλασφημίαι. Συνέρχεται λοιπόν καί άν- τιβλασφημικόν Συνέδριον Καί θά λάβουν είς αϋτό μέρος άν- τιπρόσωποι έξ δλων των δια- μερισμάτων τής χώρας. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία δτι δ- λος ό κόσμος ευχεται την εϋ- όδωσιν των εργασιών τοθ συ- νεδρίου αύτοΰ. Άλλ' αί βλα¬ σφημίαι, πού άποτελοΰν εκδή¬ λωσιν βαρβαρισμοθ καί ψυχι- κής άσχημίας, δέν πρόκειται βεβαίως νά έξαλειψθοθν άπό τα χείλη τοΰ κόσμου καί νά διαγραφοθν άπό τό ελληνικόν λεξιλόγιον. Χρειάζεται μακρά διαφωτιστική καί ήθοπλαστι- κή διδασκαλία τοϋ λαοϋ μας. Καί άκόμη χρειάζεται νά δη- μιουργηθοΰν οί δροι τής ψυ- χικής γαλήνης τοϋ κόσμου. Διότι μόνον δταν ήθικοποιη- θοΰν οί άνθρωποι καί δέν έ- χουν λόγους νά νευρώνουν, τότε καί δέν θά βλασφημοθν. Άλλ' αύτό τό έργον υποθέ¬ τομεν θ' αναλάβη καί τό συν¬ ερχόμενον συνεδριον.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ —Σήμερον ή μον-
  τέρνα βιεννέζικη μουσική φάρμα:
  «Παντρεύω την μαμά μου».
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον: «Ό αν-
  θρωττος πούδέν γνωρίζει έπμόδια»
  θερινός «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  «Σττασμένες άλυσσίδες».
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ή Ζωή ιτοθ περνά
  ή γυναϊκα τού σρύλου
  Άριθμ. 7451.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΠΔΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟί·
  Ό συμβολαιογράφος Μοιρών
  Έμμ. Α. Κονιωτάκης έν Βόρρίΐς
  Πυργιωτίσσης κατοικοεορεύων δη-
  λοποιώ δτι:
  Εκτίθημι είς δημόσιον αναγκα¬
  στικόν πλειστηριασμόν τό ακόλου¬
  θον άκίνητον κτήμα κείμενον είς
  θέσιν «Βλυχές» τοΰ συνοικισμοΰ
  Κοκκίνου Πύργου τής περιφερείας
  τής κωμοπόλεως Τυμπακίου τοΰ
  τέως έμωνύμου δήμου τής Είρη-
  νοδικειακής περιφερείας Μν.ρών
  σύνισταμένου έκ μιας ίσογείου οϊ-
  κοδομής διηρημένης είς τέσσαρα
  οιαμερίσματα εκτάσεως τό πρώτον
  διαμέρισμα έκ διακοσίων Ιννέα
  τετραγωνικών μέτρων τό δεύτερον
  έξ 10ό τετραγωνικών μέτρων, τό
  3 έξ 73 τετραγοινικών μέτρο>ν καί
  50 ο)ο καί τό 4 διαμέρισμα ίκ
  315 τετραγωνικών μέτρων έντός
  των οποίων υπάρχουσι έγκαταστά-
  σεις των μηχανημάτων έξαρτημά-
  των καί παρακολουθημάτιον καί
  παραρτημάτιον αύτοΰ πρός κανο¬
  νικήν λειτουργίαν τοΰ δλου πυρη-
  νεργοστασίου,μιας ιδιαιτέρας οίκί-
  ας ΐσογείου καταλαμβανούσης οι¬
  κόπεδον εκτάσεως 66 τετραγων·.-
  κών μέτρων χρησιμοποιουμένης
  ώς γραφειον συνορεύοντος τοΰ δ¬
  λου κτήματος κτήμασι κληρονό-
  μ,ων Σπύρ. Αρετάκη, Έταιρεία;
  Μεσσαράς ποταμώ ορόμω καί θα¬
  λάσσης κατά τό ήμισυ έξ άδιανε-
  μήτου τής άφειλέτιοος Εύαγγελί-
  ας Γεωργίου ΤΙετράκη
  τό
  γένος
  ργ ρι γς
  Ηρακλέους Φραγκιαδάκης τα ο?κι-
  ακά έργαζομένης κατοίκου Κοκκί¬
  νου Πύργου Πυργιωτίσσης τή έπι-
  σπεύσει τοΰ έν "Ηρακλείω ύποκα-
  ταστήματος τής έν Αθήναις έ-
  δρευούσης Έθν.κής Τραπέζης τής
  Ελλάδος έκπροσωπουμένου νομί¬
  μως 6πό τοΰ διευθυντού αύτοΰ κ.
  Αλκιβιάδου Μαρή κατοίκου Η¬
  ρακλείου πρός άπόληψιν τής ένο-
  ποθήκου άπαιτήσεώς τού άνερχο-
  μένης μέχρι τής υπό χρονολ. 22 Ι¬
  ουλίου 1!)Η6τ:«ρίλθ. έτουςέπιταγής
  είς δραχμάς έξακοσίας έννενήκον-
  τα ε'ξ χιλιάδας επτακοσίας τεσσα-
  ράκοντα έννέα (69Η.749) με!ον
  δραχμ. διακοσίων δέκα έννεα χι¬
  λιάδων όκτακοσίων πέντε (219.
  805) καταβληθεισών τώ έπισπεύ-
  δοντι ύποκαταστήματι τής Έθνι-
  κής Τραπέζης τής Ελλάδος στη-
  ριζομένης είς τό υπ' άριθμ. 5767
  τής 10 Νοεμβριού 19Η4 συμβό¬
  λαιον μου, δι' ήν άπαίτησιν έπε-
  τάχθη ή ειρημένη όφειλέτις Εύ-
  αγγελία Γεωργίου Πετράκη τό γέ-ι
  νος Ηρακλέους Φραγκιαδάκη δυ¬
  νάμει τής ώς είρηται υπό χρονολ.
  22 Ί^λίοΐ) 1936 Ιπιταγής τοΰ εί-
  ρημένου ΰποκαταστήματος ώς δεί-
  κνυται έκ τοΰ 6π' άριθμ. 3619 τής
  3 Αύγούστου 1936 άποδεικτικοΰ
  τοΰ δικαστικοΰ κλητήρος τοΰ
  Πρωτοδικείου Ηρακλείου Εμμα¬
  νουήλ Άρκουλάκη.
  'Ο πλειστηριασμός τοΰ ώς άνω
  ακινήτου γενησεται την 7ην Νο¬
  εμβριού 1937 ενώπιον μου ή τοΰ
  νομίμου άναπληρωτοΰ μου ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ.
  καί έν τώ ένταΰθα συμβολαιογρα-
  φείφ μου ίδιοκτησία Μαρίας .
  Κρασαγάκη Ινθα καλοΰνται οί
  βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι.
  Έν Βόρροις τή 18 Σεπτεμβρίου
  1937.
  Ό Συμβολαιογράφος Μοιρών.
  Έμμ. Α. Κονιωτάκης
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Ή άνοιξις πέρασε. Είνε καλο-
  καϊρι. Κι' έξαφνα μίαν ήμέρα ή
  μητέρα της λέγει: «Τόν Αΰγου-
  στο, πρώτα ό θεός, θά πάω στό
  "Ισλ, δπου θά είνε καί ή θεία
  σας Σόφια. "Αν είσθε φρόνιμα κο-
  ρίταια, Νένε καί Σίσσι, θά σας
  μαζί μου ! Μέ προσκαλεΐ ή
  Καί πού νά ξέρετε !
  Ηά είνε1 καί ό αύτοκράτωρ...».
  Ό αύτοκράτωρ ! Ή καροιά τής
  Σίσσι τρέμει. Χωρίς νά ξέρη κ;"
  αυτή καλά-καλά τό γιατί, έφο-
  βείτο τόν μεγαλείτερο έξάδελφό
  της ποΰ είχε άνε4ϊ?) στόν Ηρ^ο,
  καί Ιν ονόματι τού είχαν ·ςυφΐΧΛ-
  σθή τόσίΐ στρατηγοί !
  Ή πριγκήπισσα Λουδοβίκα έ-
  κράτησε μυστικό άπό τίς κόρες
  της τό κυριώτερο. "Ετΐι είχε μεί¬
  νη σύμφωνη μέ την άδελφή της,
  την μητέρα τοΰ Φραγκίσκου Ιω¬
  σήφ, τοΰ αύτοκράτορ3ς τής Αυ¬
  στρίας, μέ την οποίαν δλο έκεΐνο
  τό καλοκαΐρι είχε τακτικήν άλλη-
  λογραφίαν. Τά είχαν μιλημένα
  καί είχαν μείνη καθ1 5λα σύμ-
  φωνες οί δυό άδελφές. Στό "Ισλ
  θά Ιλαμβάνετο ή μεγάλη απόφα¬
  σις. Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ ήξευ¬
  ρε πολύ καλά περί τινος επρόκει¬
  το. Δέν Ιβλεπε την στιγμή πότε
  νά φύγη γιά τό "Ισλ. Καί 3ταν
  ή μητέρα τού τοΰ είπε πώς ήταν
  όεύξουν τά
  των αύτο-
  κρατορικών σταύλων στήν άμα-
  ξα μέ την όποία θά έταςείδευε.
  Πόσο περίεργος ήταν ό νεαρός ή-
  γεμών νά ίδη -ήν έξαθ^λφη πού
  τοΰ προώριζαν γιά γυναϊκά τού!
  ΕΙχζ νά την ιδή άπό τό 1848. Καί
  έν τω μεταξϋ τοΰ την περιέγρα-
  φαν πώς είχε γίνη σωστή γυ-
  ναϊκα.
  Χάρις είς τά έξαιρετικά γρή-
  γορα άλογα π:ύ έζεύχθησαν είς
  αμαξαν ό
  χρειάσθηκε
  μόνο οεκαές ώρες γιά νά φθάση
  είς τό "Ισλ, ένώ συνήθως χρειά-
  ζονται τριάντα.
  (συνεχίζεται)
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Διά τό καρνέ κάθε κυρίας.
  Τά αύτιά σας. Ι Οί Τσάντες.
  Τα κτενίσματα ποΰ άποκαλύ-
  "Ε-
  νά
  ετοίμη, οιέταξε νά
  γρηγορώτερα άλογα
  πτουν τό ττρόσωπο.. καϊ τα αΰτιά
  είνε έκεΐνα ποΰ προτιμοΰμε.
  χούν τό μεγάλο πλεονέκτημα
  καθιστοΰν πολΰ καθαρά την φυσι-
  ογνωμία καί νά την άφήνουν στήν
  άτομι'κότητά της Αύτές πού έχουν
  μικρά αΰτιά, πολύ καλοκαμωμένα
  είνε ττλήρως ίκανοποιημένες..
  Άλλ' ύπάρχουν καί άλλες, ή ό-
  Ή μόδα είνε αυτή τή στιγμή,
  γιά τίς άνετες τσάντες, άπό ώ-
  ραϊο, μαλακό ίμπόξ, φοδραρισμέ-
  νο άπό δέρμα, μέ καταφανή γα-
  ζιά καμομένα στό χέρι. Ό χρω-
  ματισμός τής μόδας είνε τό μπορ-
  ντώ' ενεφανίσθησαν έπίσης τσάν¬
  τες σέ χρώμα ξηροΰ φύλλου καϊ
  είναι πολύ ώραΐες. Τό μαΰρο καί
  .._.,_. τό μαρέν είνε φυσικά έξ ϊσου πάν-
  ποϊες έχουν μεγάλα αϋηάκαί ποΰ! τοτε γιά τσάντες. Τ_ά γαζιά εΤναι
  άνησυχοθν. Εάν συγκαταλέγεσθε
  μεταζύ των τελρυταίων, μην άπελ-
  ■πίζεσθε, ή μόδα, γιά άλλη μιά φο-
  ρά, άρχεται βοηθός σας: ϊνα κλίπς
  είς τό αύτί σας θά τό κάνη νά
  φαίνεται ολιγώτερον σημαντικόν
  κοΐ γυμνόν. Καί μπορεϊτε, χωρίς
  πολλά εξοδα, νά Ιχετε μιά όλό-
  κληρη συλλογή άπό κλίπς, γιατ'
  άλήθεια βρίσκει κανε'ις θαυμασία
  καί είς τιμές πολύ χαμηλές.
  είς την περίπτωσι αυτή λευκά.
  Έξ άλλου, ϋπάρχουν ζώνες άσ-
  σορτϊ μέ τίς τσάντες: ζώνες στε-
  ρεές, μέ μιά μποΰκλα δερμάτινη,
  αέ κέντρο μετάλλινο λ-υκώ ή
  χρυσό.
  Μιά ώραία τσάντα καί μιά ώ¬
  μορφη ζώνη, ιδού τί σδς χρειάζε-
  ται γιά νά δώ.3<:τε, τό φθινόπω- ρο, μιά νέα καί φρέσχη έμφάνισι είς τό σύνολο πού τόσο φορέσαττ τόν περασμένο χρόνο. ή Ντιστεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 7. 12 3 4 9 10 11 την αύτοκρατορικήν ΦραγκΤσκος Ιωσήφ η ■ ■■■ι ■- ΠΟΥΔΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή μοντέρνα μουσική φάρσα: βιεννέζικη ΤΗΝ 11 ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ 1) Μετεωρολογικόν φαινόμε¬ νον παρατηρούμενον είς τάς Ελ¬ ληνικάς θαλάσσας κατά την θερ¬ μήν ιδία εποχήν. Όνομασουλ- τάνων τής Τουρκίας. 2) Γράμμα Έλλην, άλφαδήτου. — Γαλλική πόλις μέ διάσημον στρατιωτικήν ίππευτικήν σχολήν. Δεικτικόν μόριον (οη;ι). :ϊ) Άνευ ■ αύτοΰ δέν ύπίρχβι ζωή. 4) Αίγύπτιος θεός προσωποποί- ησις τοΰ Ηλίου. - Άντιθετικόν μόριον (δημ.). 5) Ό μή δυνάμενος νά λείψη. (5) Έμπόδιον άπρόρλεπτον (αϊτ.). 7) Άναφορική άντωνυμια. — Ιίΰοσμον άνθος (άρχ.). Η) Κτητικόν επίθετον. 9) θεά καί πλανήτης.— ΕΙδος καρυκευμένου φαγητοΰ.— Παν τό ά Λύσις προχθεσινοϋ ύπ' άρ.5 σταυρολέξου Οϋλριχ καΐ τόν ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ■■■■■■■■■■■■■ι ΪΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ: Τό δαλαμηγον ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-41 ι ■ Μέ την Λουΐζα ■ τόν "Ερμαν Τίμιγκ 3 Τεο Λίγκεν. ■ Έκτός προγράμματος: ■ ΖΟΥΡΝΑΛ. Σ ΤΕΡΑΚΙ!!! το Τάς Κυριακάς απογευμα¬ τιναί ώρα 7 μ. μ. ακριβώς. Β ■ ΐιπειεΐΒΐιεΐΒππειεΐΒΒ ■■■■■— Ιαβεδισ! Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Νέοι μοδέρνοι χρωμα- τισμοί. Αί τιμαί μας είνε αί καλύτεραι. χ 10) "Οχι δλοι. —Δέν τοΰ λεί- πει τίποτε. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Τροφή των ίπποειδών. — Συμπερασματικόν έπίρρημα. 2) Άλγεβρική άγνωστος. — Θε- ότης τής Ελληνικήν φύσεως. — Άναφορική άντωνυμία. 3) Γλυκύτης, ήπιότης. 4) Ζώον κατ' εξοχήν άκάθαρ^ τον. — Μονάς επιφανείας. — Στοιχείον νηματοειδές ζώων ι) φυτών. — Σύμφωνον Ελληνικόν. ) Άβλβή ή κα ρεπτικϊν διά τό πράσινον τής ύπαίθρου. — Ή οίκογενεια- κή προέλευσις (δημ.). 6) Χρονικόν οιάστημα. — Γήι- νον Ιξόγκωμα. 7) Τρία πρώτα γράμματα Ιλα- γροϋ άνέμου. — Πληρώνω (άρχ. ελαφρώς άνορθόγραφον). — Πρό- σθεσις μετ' άρθρου (πληθ.). 8) Άπαγορευτικόν μόριον. — Έρωτηματικόν επίθετον. — Πο¬ λύτιμον μέταλλον (Γαλ.). 9) Είδος πολιτικής διαιρέσεως είς την αρχαίαν Άττικ/}ν (έλα- φρώς άνορθόγραφον). 10) Ηρόσθεσις — ΟΣΤ --"Αρ¬ θρον. 11) Άρχαία Έλληνική πόλις τής Ιταλίας καί άκρ-οτήριον.— :ΑΒΕΔΙ ΣΙΑΝ| ■ Όδβς Άγίου Μηνά. ■ 5) Άβλαβής, υγιής. — Ζώον'Μή άπνδοτικόν. βη ■ ■ ■■■■■■■■■■■■ α ■■■■■ μ ■■■■■■■■■■■ εί ■■■ εί ■■■■■ Γ ΗΙΚΟΑΑΟΣ Σ. ΓΙΑΛΕΡΑΚΗΣ ■ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ■ Πλατεια Κορνάρου (Βπλιΰέ Τζαμί) Β 'Αριθμός τηλεφωνου 305. | ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: | ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ϊ ΤΣ1ΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακαταθήκαι ■ διαρκώς άνανεούμεναι. Άντιπροσω- ■ πεία Έργοστασίων Τσιμέντων. 5 Σ Ι Δ Η Ρ Α Διά Μπετόν είς δλας τάς διαστάσεις. ■ Ξ Υ Λ ΕΙ Α Οίκοδομών, Έπιπλοποιΐας, Άμαξο- ■ ποιΐας. 2 Κέραμοι—Τοθβλα—θηραϊκή Γή, ■ Γαιάνθρακες—Κώκ—Άνθρακίτης ■ Α Λ Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τοθ μεγάλου Κυ- ■ λινδρομύλου «Εύαγγελίστρια» Καλα- ■ μών έν διαρκεΐ παρακαταθήκην είς τι- ■ μάς διατίμησεως Ηρακλείου. Άντιπρο- ■ σωπεΐα Κυλινδρομύλου ι.ϊς'> Νομοΰς Ή-
  ■ ρακλείου καί Λασηθίου.
  ■ ΑΠΟ1ΚΙΑΚΑ Όλων των είδών.
  ! ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  είς τιμάς έξαγωγι-
  ΕΛ ΑΙ Α
  Άπό παραγωγούς
  κου έμπορίου.
  Εξυπηρέτησις πελατείας μας μέ
  κήν καί ταχΰτητα έκτελέσβως.
  τάξιν παραδειγματι-
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ =
  213ο ν
  Κοινωνικά.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησεν οικο¬
  γενειακώς είς Αθήνας ό Έττιθεω-
  ρητής τής Άγροτικής Τραπέζης
  κ. Πδνος Κοκκέβης.
  —Έπίσηςυ*άνεχώρησεν είς Αθή¬
  νας ή κ. Ελένη Βερυκοκάκη.
  — Επανήλθεν έξ Εΰρώπης ή κ.
  Χρηστοθέα Ιω. Ανεμογιάννη.
  —Έπίσης επανήλθεν ό κ. Αλεξ.
  Στεφανίδης ίατρός.
  —Αφιχθη έν τή πόλει μας μετά
  τής κυρίας τού ό ίατρός κ. "Ιωάν
  Σταυρίδης διδάκτωρ τού Πανεπι¬
  στημίου τοΰ Στρατσβούργου, γυ-
  ναικάδελφος τοΰ ίατροΰ κ. Ιω.
  Καμινο πέτρου
  "Αλλη άκόμη δυσκολία: ή
  φύγη αυτή άπαιτοθσε με-
  γάλα χρηματικά ποσά καί ό
  βασιλεύς καί ή βασίλιοσα
  ήσαν σχεδόν άπένταροι. Ό- (
  λες οί προσπάθειες νά δα-1 Γθρθ ΟΤην ΠΟλΐ.
  νεισθοΰν μερικά έκατομμύρια |-------------------------------
  άπό τόν Λεοπόλδο, τόν άδελ-1 Μία άξιέπαινος προσπαθεία κα-
  φό τής Μαρίας —Άντουανέτ-! ταβάλλεται υπό τού κ. Δημάρχου
  τας, ή άπόάλλους πρίγκη-1 ^^^^«Τ^' ^ '
  πες, στήν Αγγλία, στήν 1-1 ίδρυμάτων τής πόλεως,
  σπανία, στή Νεάπολι, ή άπό — Ελπίζομεν δέ δτι αυτήν την
  τόν τραπεζίτη τής αύλίΐς, έ-1 προσπάθειαν θά ενισχύση καί τό
  ναυάγησαν. Ό,τως γιά δλα ^«οχαΓ ^°κο"ων1α1 μϊΛ
  τά άλλα, ό Φέρσεν επρεπε —·Αηο προχθές ή σταφιδαγορά
  νά φροντίστι καί γι' αύτό· ! μαζ εσημείωσε νέαν σημαντικήν
  Έδούλευε' γιά δέκα, μέ ] βελτίωσιν.
  καρδιά γεμάτη αΰταπάρνησι.
  — Αί τιμαί των σουλτανίνων έκυ-
  (-ΐάνθησαν μεταζύ των 18 καί 22
  ,,,-,. τ , · ,-', Ι μυινσηυυιν μ& ιυιΐ,υ ιω» ΐϋ κ.υιι α.
  Η άγάπη τού ηταν άνεξάν-, £ρ. λ^γεται δέ ότι τά δλως έξαι-
  τλητη πηγή δυνάμεως. Ώρες | ρετικά ττράγματβ ήγοράσθησαν
  καί ώρες έσυζητοϋσε μέ τή κσΐ 23 δραχμάς,
  βασίλισσα γιά δλες τίς λεπτο-1 -.~κ«τ? πληροφορίας έξ Άρχα-
  1 , „,-.' ^ ^ , , νων έλαχιστες κρεβρατινες με·
  μέρειες. Εμπαινε κρυφα τή νοον άκόμ^η άτρύγη'τες.
  νΰχτα ή τό άπόγευμα στό δι-1 —"Ετσι αί ένεργούμεναι τώρα
  αμέρισμά της άπό ϋνα μυστι-' αποστολαί σταφυλών είς Ευρώπην
  κό δρομακο. «Είδοποιήθην- | εΙναί, «'1 τε,λε-υτ?;?ι τής έφετεινής
  , ^, ^ ι ν « η · - περιοδου ένω άλλοτε έσυνεχκ,ον-
  άφηγειται ό Σαιν-Πριε—πως ' το κα1 καθ· 'δλον σχεδον τ§ν, Ό-
  είνας στρατιώτης τής φρουρδς κτώβριον. »
  συνήντησεν τόν Φέρσεν κατά | ~Τό Εμπορικόν Έτιιμελητή-
  1 Ρ^ Ηρλί αύθ £
  συήτησν τόν Φέρσεν κατά | μρ μληή
  τίς τρείς τό πρωΐ, καθώς Ι-1 Ρ^ν Ηρακλείου απηύθυνεν £γγρα-
  „ ^ .λ λ ^α .' Φον τΐρός τας υπό την δικαιοδο-
  βγαινεν από τό παλάτι, και σίαν Τ0υ έργοδοτικάς έπιχειρή-
  ήταν έ'τοιμος νά τόν συλλάβΓ).
  "Εκρινα δτι επρεπε νά μιλή-
  σω σχετικώς στή βασίλισσα
  καί νά τής ύποδείξω δτι ή
  σεις σχετικώς μέ την καταβολήν
  τοΰ 5 δραχμου υπέρ τής έργατι-
  κής έστίας.
  —Τό τέλος τουτο θά καταβάλ¬
  λεται είς τό ενταύθα ύποκατάστη-
  πσρουσία τοΰ κόμητος Φέρ-1 μα τής Έθνικής Τραπέζης χωρϊ
  σεν καί οί έπισκέψεις τού | στ.σ δι' έκαστον ϋπάλληλον ή έρ
  στό παλάτι ήσαν ϊσως λίγο
  έπικίνδυνες.
  —Πέστε τό τού, απήντησεν
  —Ή έλλειψις ξυλανθρακων άπό
  την αγοράν μας έγινε πλέον ή αί-
  -ί__Λ. _^_ __Λ_____ί__.1..-!.____
  η γρ μς γ ή
  σθητή τάς τελευταίας ημέρας.
  αύτη, αν τό νομίζετε ' σκόπι-1 -Δι'δ καί οί Εχοντες γκαζομη-
  μον. Όσο γιά μενά, δέν λο-'Χ?νά(= εσκέφθησαν νά τάς έπανα-
  ι,-τ . - έ ι Φερουν εις χρήσιν,
  γαριάζω κανεναν κινδυνο. ' - ■
  Καί πραγματικά οί έπισκέ¬
  ψεις τού έσυνεχίσθησαν δπως
  — Πάντως χάρις είς τά λαμβα¬
  νόμενα υπό των άρχών μέτρα πι-
  στεύεται δτι συντόμως θά έξασφα-
  συνηθωο». Ί λισ9Π Ί έπάρκεια των ξυλανθρά-
  τ-! , , , Ι κων.
  Τά γράμματα τού στην ά- | _Κατα πληροφορίας έξ Αθη¬
  νών ή κυβέρνησις είνε έξ ολοκλή¬
  ρου διατεθειμένη νά παράσχη καί
  νέαν πίστωσιν διά την ταχυτέραν
  αποπεράτωσιν τοΰ γυμναστηρίου
  τής πόλεώς μας.
  —Ελπίζομεν λοιπόν δτι συντό-
  αύτές τής άγωνίας καί τής δυ-1 μως θ' αποκτήση καί τό Ήράκλει-
  - · ■ όν Στάδιον ανάλογον πρός τάς
  ανάγκας τής άθλητικής καί γυ-
  μναστικής κινήσεως τού.
  — "Οψιν' άνθρωποκυψελών πα-
  γιέ. Αύτός επρεπε νά διάλε-, ρουσιάζουν τά σχολεΐά μας τίς
  δελφή τού δείχνουν δτι ποτέ
  ή άγάπη τού γιά «Εκείνην»,
  ή άψοσίωσίς τού καί ή συμπό-
  νια τού δέν είχαν φθάση σέ
  τόσα υψη, δσο τίς ήμέρες
  ύέ ή άί
  ή
  στυχίας. Αύτός άλληλογρα-
  φοθσε μέ τούς ξένους πρίγκη-
  πες, μέ τόν στ'ρατηγό Μττου-
  έ
  ρ
  ξη τούς πιό έμπίοτους εύγε- ^Ρζ _ζ ^ : Χζ
  . , - Γο, ', μαθητων που πηγαινοέρχονται καί
  νεις οί όποιοι θά ^ μετημψιέ-| ^ομ|^ίζουν ώσάν' αμέτριγιβ μελίσ-
  ζοντο σέ ταχυδρόμους καί
  θά συνώδευαν τή βασιλι¬
  κή άμαξα ή θά εξετέλουν
  χρέη μυστικών διαγγελέων
  μεταξύ τής πρωτευούσης καί
  των συνόρων. Αύτός συνεν-
  νοεΐτο μέ τόν Μρρσύ, ό οποί¬
  ος ένεργοΰσεν άπό τίς Βρυ-
  ξέλλες, μέ τόν Μπρετέϊγ, ό
  οποίος ένεργοΰσε γιά νά εξα¬
  σφαλίση την ένίσχυσι των έλ-
  βετικών καντονίων.
  (συνεχίζεται)
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέοίς ίατρός επί τετραετί"
  αν των Μοσοκοαείων'Ερυθροΰ
  Σταυροΰ καί Θεραπευτηρίου
  ό «Εύαγγελισμός* Αθηνών.
  Δέχεται είς τό Ιατρειον τού
  όδός Άγίου Μηνα ιΐαραπλεύ-
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
  "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  4—7 μ. μ.
  Μργον έχει κατακυρωθη
  ■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■εί Ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■■■.■■■■^■■ι
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
  Ό Στρατηγός κ. Αλεξάκης ένοι-
  κιάζει την πλησίον τής Άγροτικής
  Τραπέζης ευρισκομένην οικίαν
  τού. ΤΩρα επισκέψεως 4 -6 μ. μ.
  ΨΑΡΙΚΑ ΕΙΣ ΔΟΧΕΙΑ
  ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ
  ©ά βρήτε- είς τό κατάστημα Έμ.
  Κρασάκη, (έναντι παλ. Νομαρχί-
  ας). Τιμαί αί καλύτβραι.
  —Διδάσκαλοι δέ καί καθηγηταί
  ευρίσκονται είς άέναον κίνησιν
  είς διαρκή εργασίαν, μέ τίς εξε-
  τάσεις, τόν ϊλεγχο των γραπτών
  καί τίς έγγραφές των μαθητων.
  —Τί γίνεται δραγε ή υπόθεσις
  τής ανεγέρσεως των νέων όρόφων
  τού Δημοτικοϋ Μεγάρου των άκτά
  ρικων (Ρεγκινάκη);
  —Τό έργον έ"χΕ
  άπό καιροΰ, ή έργασία δμως δέν
  ήρχισεν άκόμη.
  —Καί δμως θά ϊπρεπε νά έπι-
  σπευσθη ή ανέγερσις τοϋ μεγάρου
  αύτοϋ πού θά έδιδε νέαν όψιν είς
  τό κέντρον τής πόλεως.
  —Έντός όλίγου θά τεθή είς
  λειτουργίαν καί τό νέον συγκρό-
  τημα τού ήλεκτρικοΰ ί,ργοστασί-
  ου, όπότε κα'ι θά βελτιωθή σημαν-
  τικά ό φωτισμός τής πόλεως.
  —"Ετσι τό Ήράκλειο θά ειμπο¬
  ρεί νά καυχάται δτι έχει τόν κα-
  λύτερο φωτισμό άπ' δλες τίς έλ-
  ληνικές πόλεις.
  —Εψηφίσθη ττροχθές ό νέος όρ·
  γανισμός τής μηχανικής υπηρε¬
  σίας τοΰ Δήμου.
  — Κατόπιν τούτου, διευκολύνε-
  ται ή έφαρμογή τοΰ σχεδίου πό¬
  λεως θά επισπευσθοΰν δέ καί αί
  ρυμοτομικαί εργασίαι είς τάς κεν¬
  τρικάς όδούς.
  —Διά τελευταίαν φοράν προβάλ-
  λεται σήμερον είς τό σινέ Πουλα¬
  κάκη ή λεπτοτάτη φάρσα «Παν-
  τρεύω τή μαμά μου», άπό αυριον
  δέ άρχίζει ή προβόλή τοϋ έξαιρε-
  τικοΰ φίλμ .-Άετός καί τό Γε-
  ράκι*
  ό Ρίίτορτίρ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-
  22-9-37 Έμμ. Ματζαπετάκη,
  Μιχ. Τζομπανάκη
  ....................
  Κάθε κύριος πού ξέρει τό συμφέρον
  τού προμηθεύετοα τά
  ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΤΟΥ
  ιΑΘΗΝΑΪΚΟΝ'
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΪΤΡΑΤΑ.
  «Ϊ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ΙΠβν
  Ό Άγιάννης έλαβε μεταξύ των δύο τού χειρών
  την κεφαλήν τής κεκοιμημένης καί την διώρθωσεν
  επί τοΰ προσκεφαλαίου, ώς θά επραττε μήτηρ πρός
  Ίδιον τέκνον έ'πειτα έτοποθέτησε τάς άκρας τοθ
  χιτώνός της, καί έκρυψε την κόμην της έντός της
  καλΰπτρας Τούτων γενομένων, τής έκλεισε καί
  τούς οφθαλμούς.
  Ή μορφή τής Φαντίνας κατ' εκείνην την στιγμήν
  εφαίνετο παραδόξως φαεινή. Ό θάνατος είνε ή
  εϊσοδος είς τό φώς τό άπλετον.
  Ή χείρ τής νεκράς έκρέματο έ'ξω τής κλίνης. Ό
  Άγιάννης έγονυπέτησεν, έλαβε την χείρα εκείνην,
  την ήγειρεν ολίγον, καί την ήοπάσθη Έπειτα δέ ά-
  νορθωθείς, έστράφη πρός τόν Ίαβέρην, καί
  —Τώρα, τού είπεν, εΐμαι είς την εξουσίαν σου.
  Ε'.
  Τάφβ;
  Ό Ίαβέρης ήγαγε τόν Άγιάννην είς την φυλα-
  κήν τής πόλεως.
  Ή φυλάκισις τοθ κ. Μαγ&αληνή έπροξένησεν
  είς την Μ. επί Μ... άπερίγραπτον εντύπωσιν. Θλι-
  βόμεθα μή δυνόμενοι νά κρύψωμεν δτι δλοι έν γέ¬
  νει, άμα άκούσαντες δτι αύτός υπήρξε ποτε κατάδι-
  κος έν κατέργω τόν έγκατέλιπον. Έντός δύο ώρών
  έλησμονήθησαν δσα έπραξεν είς τόν τόπον καί πλέ¬
  ον δέν ήτο ό άνθρωπος οδτος άλλό τι, ειμή κα-
  κοΰργος. Δίκαιον δμως νά προσθέσωμεν, δτι ηγνό-
  ουν εισέτι οί κάτοικοι τα διατρέξαντα έν τώ δικα-
  στηρίω τοΰ Άρράσου. Καθ" όλην εκείνην την η¬
  μέραν, δέν ήκουέ τις είς την πόλιν ή όμιλίας ώς
  την εξής:
  —Τα έμάθατε; Ήτο κατάδικος των κατέργων.
  —Ποίος;—Ό δήμαρχος.—Τί μοθ λέγετε! ό κΰριος
  Μαγδαληνής! Ναί.—Άληθινά, —Ναί, καί οΰτε ώ-
  νομάζετο Μαγδαληνής' έ'χει ενα φρικτόν δνομα"
  Άγιάννης, Τηγάνης, Σογιάνης.—Κύριε έλέησον!
  Τώρα τόν εχουν υπό κράτησιν —"Υπό κράτησιν!
  Πρός τό παρόν τόν έ'βαλαν είς την φυλακήν τής
  πόλεως, εως νά τόν μεταφέρουν! Θά τόν μεταφέ-
  ρουν; Ποϋ θά τόν μεταφέρουν;—Θά τόν δικάσουν
  είς τό κακουργιοδικεΐον διά μίαν κλοπήν, την όποι¬
  αν έκαμεν άλλοτε έν μέσω τοϋ δρόμου.—Καλά
  τό έ'λεγα! Τί νά σοϋ είπω; Έγώ αυτόν τόν άν¬
  θρωπον δταν τόν έ'βλεπα τόσον άγαθόν, τόσον τέ-
  λειον, τόσον άνεπίληπτον, έδίσταζα πάντοτε. Δέν
  ήθελε νά δεχθή τό παράσημον τής λεγεώνος, έδιδε
  χρήματα είς τα παιδία δπου άπαντοϋσεν είς τόν
  δρόμον. Ύποπτεύθηκα πάντοτε δτι ύποκάτω άπ'
  αύτά δλα θά ύπήρχε κάποια κακή ίστορία.
  Είς την ανωτέραν μάλιστα κοινωνίαν τα τοιαΰ-
  τα σχόλια επήραν καί έδωσαν.
  Οΰτω διελύθη είς την Μ. επί Μ... τό φάσμα, δ-
  περ ώνομάσθη Κϋριοο Μαγδαληνής. Μόνον τρείς
  ή τέσσαρες ψυχαί καθ* όλην την πόλιν έπέμει-
  ναν είς την μνήμην ταύτην πισταί. Ή γραϊα θυ-
  ρωρός, ήτις τόν εΐχε ύπηρετήσει, ή"τον έξ αυτών.
  Την εσπέραν τής αυτής ημέρας έκείνης, ή άγαθή γυ¬
  νή αυτή έκάθητο είς τό πλησίον τής θύρας δωμά¬
  τιον της, τεθορυβημένη εισέτι καί μυρία σκεπτο-
  μένη θλιβερά. Τό εργοστάσιον εΐχε μείνει κλειστόν
  καθ' δλην την ημέραν ή μεγάλη θύρα τής αύλής
  τού εκλειδώθη έ'νδοθεν ή όδός ήτον έρημος. Έν¬
  τός τής οικίας έμειναν μόνον αί δύο καλογραϊαι,
  ή όσία Περπέτουα καί ή όσία Σεμπλιτία, άγρυ-
  πνοΰσαι πλησίον τού σώματος τής Φαντίνας.
  Καθ' \ν ώραν ό κ. Μαγδαληνής συνείθιζε νά
  επιστρέψη είς την οικίαν, ή θυρωρός ηγέρθη ώς
  αυτομάτως, έλαβεν άφ' ενός συρταρίου τό κλειδίον
  τού θαλάμου τού, έλαβε καί τό κηροπήγιον δπερ
  αύτός μετεχειρίζετο καθ' εσπέραν, ίνα φωτίζη
  την κλίμακα άναβαίνων, καί τό μέν κλειδίον έ-
  κρέμασεν είς καρφίον τι, οπόθεν αύτός τό ελάμβα¬
  νε συνήθως, τό δέ κηροπήγιον άπέθεσεν έκεΐ πλη¬
  σίον ώς εί τόν περιέμεν?ν. "Επειτα έκάθισε πάλιν
  είς την καθέδραν της καί έπανέλαβε τάς σκέψεις
  της. Ή πτωχή γραΐα πάντα ταυτα έκαμε μή έχου¬
  σα την συνείδησιν αυτών, διότι μόλις μετά πα¬
  ρέλευσιν δύο ώρών, έξελθοΰσα των σκέψεών της,
  άνέκραξεν—Ίδέ, ίδέ! Έλα, Κύριε ημών ΊησοΟ Χρι-
  στέ! έπιασα κ' έβαλα τό κλειδί είς τό καρφί!
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α^
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■
  'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοθ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καΐ επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  ■Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζιτικήν εργασίας υπό
  συμφέροντας ορους.
  Β"1
  ε1111.....■■■■■■■■■■■Ι
  ΤΑ ΕΚΑΕΠΟΤΕΡΑ
  II
  Ρ Α ΣΙΑ
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  ■■■■
  ε^
  ^■■■■
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  Έγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πΑουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άτίό ολα δι' δλους.
  Τα μάτια σας.
  Β'.
  Πολλάκις εντελώς τυχαίως, κα-
  Θώ; Ιπιχειροθμεν λ. χ. νά σημα-
  δέψωμε μέ Ινα δπλον, ή σκεπά-
  ζοντας έκ περιτροπής τα δύο μά¬
  τια γιά νά τα δοκιμάσωμεν, άνα-
  καλύπτομεν ^ώς τό έ'ν έξ αυτών
  εχει έςασθενήση. Γενικώς, γιά νά
  άνησυχήσωμεν καί ν' άποφασίσω-
  μεν νά Ιπισκεφθώμεν τόν όφθαλ-
  μίατρον, περιμένομεν νά εξασθε¬
  νή^ είς σημείον αίσθητόν ή δρά¬
  σις μας, περιμένομεν νά βλέπομεν
  σάν Κνα αύννεφο ή χρυσές στιγ-
  μές, ή διπλές τίς εϊκόνες!
  Καί δμω; ή υγιεινή τοΰ ματιοΰ
  ή υγιεινή τής οράσεως είς την ο¬
  ποίαν αποδίδομεν τόσον όλίγην
  σημασίαν, είνε τοσούτον μάλλον
  άναγκαία, δσον ή μοντέρνα ζωή
  διαρκώς δη;ιιουργεΐ νέας αφορμάς
  έρεθισμοΰ καί κοπώσεως τοθ ό-
  φθαλμοΰ.Ό άριθμόςτών άνθρώπων
  πού γοροϋν γυαλιά, όλοένα αύξά-
  νει Ένω άλλοτε γυαλιά φοροΰσαν
  μόνον οί γεροι, ήδη, ΰστερα άπό
  τούς άνθρώπους των γραμμ-άτων,
  ήρχισαν νά φοροΰν γυαλιά όλοένα
  περισσότεροι εμποροι, περισσότε-
  ροι νέοι καί τελικώς περισσότερα
  παιδία. Αΰτό είνε ευχάριστον ά¬
  πό τής απόψεως δτι άπ^οεικνύει
  πώς ήρχισε ν' άποδίδεται είς τα
  μάτια μεγαλειτέρα προσοχή άπό
  άλλοτε. Άποδεικνύει δμως ωσαύ¬
  τως δτι ό άριθμός των ματιών,
  των οποίων ή δράσις εχει ανάγ¬
  κην επιδιορθώσεως βαίνει αύξανό-
  μενος καί δτι χρειάζεται νά γίνε-
  ται επέμβασις έν δσω είναι άκόμη
  καιρός. Τό μάτι τοθ παιδιοΰ, την
  στιγμήν τής γεννήσεως, είνε απο¬
  λύτως υγιές. Δέν ύπάρχουν σχεδόν
  καθόλου όφθαλμικαΐ παθήσεις έκ
  γενετής.
  Τό όργανον τής οράσεως τό κα-
  ταστρέφομεν μόνοι μας άπαιτοΰν-
  τες παρ' αύτοθ περισσότερα των
  δσων είνε εις θέσιν νά δώση καί
  θέτοντες αύτό υπό κακάς συν¬
  θήκας λειτουργίας. Έ σοβαρωτέ-
  ρα Ικ των δυσμενών αυτών διά την
  δρασιν συνθηκών, είνε ό φωτι-
  σμός. Ό λόγος πού είτε σπίτι τού
  είτε είς τό σχολείον, τό παιδί
  πρέπει νά πλησιάζη πρός τα τετρά-
  δια ή τα βιβλία τού γιά νά μή
  χάνη τίποτε έκ τής φωτεινής εν¬
  τάσεως, είτε δτι γράφει ή οιαβά-
  ζει υπό Ινα ελαττωματικόν φωτι¬
  σμόν. Τό άποτέλεσμα είνε ότι ό
  κρυσταλλοειδής φακός άναγκάζε-
  ται είς μεγάλην προσπάθειαν προ-
  σαρμογής, διά νά ανταποκριθή
  εις την δρασιν έπό τόσον κοντά.
  Την προσπάθειαν αυτήν καταβάλ-
  λουν οί είδικοί μικροί μΰς, ό ρό-
  λος των οποίων έγκειται είς την
  λειτουργίαν αυτήν. Συνεπεία δμως
  τούτου οί μθς αύτοι κουράζονται
  κατά Χό μάλλον ή ήττον ταχέως,
  κα'. άναγκάζονται νά καλοΰν είς
  βοήθειαν τα γειτονικά των δρ-
  γανα.
  Ό έφθαλμικός βολβός, υπό τάς
  συνεχεΐς αύτάς συσπάσεις πού έ-
  νεργοθν καθέτως, τείνει νά έπι-
  μηκυνθή, πράγμα πού φέρει κά-
  πιΛ; περισσότερον πρός τα οπίσω
  τόν άμφιοληστρΐειδή χιτώνά τού
  πού ευρίσκεται είς τα βάθος τού.
  Ή εικών ή ττροερχοίίγη έκ τοϋ
  κρυσταλλοειδοθς φακοΰ σχηματί-
  ζεται κάπως πρός τα έμ,πρός τοΰ
  άμφιβληστροειδοΰς καί καθίστα-
  ται «φλού». "Ετσι τό μάτι γίνε-
  ται δπερμετρ:;πικόν, δηλαδή μυω-
  πικόν. Ή μυωπία πρέπει νά κα-
  ταπολεμήται εγκαίρως, διότι ά¬
  παξ γ.τ.1 προκύψγ| μπορεΐ νά προ-
  χωρή εύκολα.
  (συνεχίζεται)
  Ε
  Σΰστημα ποΰ πρώτη φορά έφαρμόζεται είς την
  Έλλάδα. "Οπου έφηρμόσθη επέτυχε τελείως. Δί¬
  δει μεγάλα κέρδη μέ τούς όλιγωτέρους κινδύνους,
  διότι κερδίζουν οί Μ1ΣΟ1 άριθμοί.
  Πράκτωρ "Ηρακλείου:
  ΕΥΑΓ. ΤΖΟΛΑΚΙΣ
  "Εναντι Τραπέζης Ελλάδος.
  "Εγγραφαί ήρχισαν.
  Οί θέλοντες νά έγραφοϋν πρέπει νά σπεύσουν.
  Μόνον 500 άριθμοί ύπάρχουν διά τούς Νομοΰς Η¬
  ρακλείου καί Λασηθίου.
  ΛΥΚΕΙΟΝ 'ΌΚΟΡΑΗΣ,,
  Ι. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
  1. ΈξατάςΊον Γυμνάσιον καί μικρόν πλήρες:
  (ΕΊ; την Α' τάξιν τού Θά εισαχθώσιν εφέτος, όπως
  καί κατά τό επόμενον ετος, άπβφβττβι τή; Στ' τά¬
  ξεως των Δημοττκών Σχολείων].
  2. Όκτατάξιον Γυμνάσιον Αρρενων καί ©ηλέων
  χωριστά. (Εφέτο; θά λειτουργήβη ή Α' τάξις είς
  την οποίαν θά ε'ισαχθώσι μαθηταί έχοντες ενδει¬
  κτικόν δ' τάξεως τοΰ Δημοτικοΰ Σχολείου).
  3. Πλήρες έξατάξιον Δημοτικόν Σχολείον.
  4. Νηπιαγωγεϊον.
  5. Οίκογενειακόν ©ίκοτροφεΐον. ·© Διευθυν-
  τή; τβΰ Λυκείου κ. Έμμ. Λ. Πετράκις μετά
  τή; οικογενείας τού, κατοικεΐ καί διαιτάται μετά
  των οΐκβτρόφων.
  Άπό τβΰ έτβυς τούτου θά λειτουργήση έν τ%» θΐκο-
  τρβφείω τβΰ Λυκείβυ Ιδιαίτερον τμήμα θηλέων υπό
  την αμεββν εποπτείαν τής κ. <Μαρι Πετράκι. Είδικός Καθηγητής, διαμενωνέν τώ θΐκβτρβφείω ύπβ- ββηθεϊ τα παιδία εί; την μελέτην καί τα έπιβλεπει κατά τα; έξόδβυ; των έκ τβΰ Σχβλείβυ. Ξέναι γλώσσαι. Έκτό; τής Γαλλικής οί μαθηταί δύνανται νά διδαχθώσι καί 'Αγγλικά καί Γερμανικά. Μόρφωσις άρτια Χριστιανική — Έλληνική, σύμ- φωνος μέ τάς έθνικάς μας παραδβσεις καί την ύπερτρΐ- ακονταετή δράσιν τοΰ Λυκείου. Διά την ψυχαγωγίαν των μαθητών καί Ιδιαιτέρως των- θίκβτρβφων οχβλικός κινηματογράφος καί ρα- διόφωνον. Σύμφωνα μέ τόν Α. Ν. τόν ρυθμίζοντα τάς έξετάβεις των τελειοφβίτων είς τα ΐδιωτικά σχολεΐα: Τα άπολυτήρια τοΰ Γυμνασίου τοΰ Λυκείου είναι ίοότιμα πρός τα των Γυμνασίων. Εγγραφαί ήρχισαν. Πληροφορίαι καθ' εκάστην έν τω Γραφείω τοΰ Λυκείου. Τηλέφωνον 504. Η άλλη Κρήτη Τα δημοτικά έργα είς τόν γείτονα νομόν. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σεπτέμ- βριος.— Κατά την τελευταίαν αύ- τοΰ συνεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμβούλιον Αγ. Νικολάου απε¬ φάσισε την δημοσίευσιν τή; δη- μοπρασίας διά την άσφαλτόστρω- σιν των κεντρικήν όδών καί πλα- τειών τής πόλεΐϋς. Ή οαπάνη προϋπελογίσθη είς 470 χιλιάδας δραχμάς. Απεφασίσθη έπίσης ή ά,γοροί ταρρεκτήρί; καί πυροσβϊστικής άντλίας. Έκ παραλλήλου ελήφθη¬ σαν άποφάσεις διά την Ιξυγίαν- σιν των Ιντός τής πόλεως φρεά- των. Έπίσης απεφασίσθη ή με- λέτη τής άποξηράνσεως τοΰ ύφι- σταμένου Ιλους. Αναφορικώς μέ την μουσικήν κίνησιν καί τα άλλα προοδευτι- κής καί τουριστικής φύσεως ζη- τήματα, ενεκρίθη ή χρηματική ε¬ νίσχυσις τής ίδρυθείσης Μουσική; Σχολής καί έχορηγήθησαν πιστώ- σεις 6πέρ των Προσκόπων καί τοΰ Τουριστικοΰ συλλόγου Αγ. Νικολάου. Ακολούθως τό Δημοτικόν Συμ¬ βούλιον προέβη είς την εκλογήν ενός μέλους τοΰ Άδελφάτου τοΰ Νοσοκομείου, ούτινος ήτο κενή ή θέσις, έκλεγέντος τοΰ έπιχειρημα- τίου κ. Γεοιργ. Νιωτάκη. ΑΕ συ¬ νεδριάσει; εν τω μεταξύ τοΰ Δη- μοτικοΰ Συαβουλίου πιθανώτατα θά συνεχισθώσι μ* αντικειμενι¬ κόν σκοπόν την Ιπίσπευσιν καί τόνωσιν των έν γένει έξωραϊστι- κών έργων Αγ. Νικολάου καί τή; δλης αύτοΰ προοδευτική; κινήσεως. Ιδιαιτέρα φροντίς θά έπιδειχθγ] διά τα έξυγιαντικά ίρ- γα καί την άπρόσ/,οπτον λειτουρ¬ γίαν τοΰ Νοσοκομείου τοΰ δποίοΐ) ή συμβολή είς την κοινωνικήν πρό- νοιαν τής περιφερείας μα; θε- ωρεΐται έξαιρετική. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθεται είς φανεράν μει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν ή ανά¬ θεσις τής καθαριότητος τής πόλεως καί των προαστείων είς εργολάβον. Ή δημοπρασία γενησεται την 4ην Όκτωβρίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11 —12 π. μ. έν τώ Δημοτικώ Κατα¬ στήματι Ηρακλείου καί ενώ¬ πιον τής Δημαρχιακής Έπι- τροπής. Οί δροι συγγραφής υποχρε¬ ώσεων εισίν κατατεθειμένοι παρά τή Διευθύνσει Τεχνικών ύπηρεσιών τού Δήμου ένθα οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσουν δύνανται νά λαμβάνωσιν τού¬ των γνώσιν. Ηράκλειον τή 20 Σεπτεμβρί- ου 1937. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ "ΔΙΑΒΑΤΗΣ,, ΕΚΚΛΗΣΙΣ Ό Σύλλογο; ημών παρακολουθεϊ μετ' ευχαριστήσεως δτι περί τό ζνομα καί τό έργον τοΰ αειμνή¬ στου συμπατριώτου μας Ιωάννου Δ. Κονδυλακη δημιουργεΐται τε¬ λευταίως έξαιρετική κίνησις. Ό Σύλλο^ος ούτος Ιχων 2δραν την Βιάννον γενέτειραν τοΰ αει¬ μνήστου Ιωάννου Δ. Κονδυλακη, εχει δικαίωμα καί καθήκον διά την πρωτοβουλίαν τής άναζήσεως καί άπαθανατίσεως τοΰ ϊρ^ο> καί
  τοΰ όνόματός τού είς την αίωνιό-
  τητα.
  Τό καθήκον είναι βαρύ καί ιε¬
  ρόν, διά τουτο θά τιρογ^ωρΎΐαωμζν
  μετά περισκέψεως καί σοβαρότη-
  τος
  Έν τή προσπαθεία τού δθεν ό
  Σύλλογος ούτος καί πρός επιτυ¬
  χίαν τοΰ σοβαροΰ τούτον σκοπόν"·
  Ητοι τής ιδρύσεως τής Προτομής
  τού ενταΰθα, τής εκδόσεως των
  απάντων τού καί τής ευρυτέρας
  διαδόσεως τοΰ Ιργου τοΰ αειμνή¬
  στου συμπατριώτου μας, θέλομεν
  καταβάλλει κάθε δυνατήν προσ¬
  πάθειαν.
  Πρός τούτο γνωρίζομεν είς πάν¬
  τας δτι λίαν συντόμως θέλομεν
  ίδρύσει καθ' άπασαν την Έλλάδα
  έπιτροπάς συλλογής έράνων.
  Έπειδή δμως τό έργον είναι
  ανώτερον τής δυνάμεως καί τοΰ
  στενοΰ ημών κύκλου. Έπειδή με¬
  γίστη παρατηρεΐται προθυμία με¬
  ταξύ των διανοουμένων, των φί-
  λων καί των θαυμαστών τοΰ αει¬
  μνήστου συμπατριώτου μας.
  Διά πάντα ταυτα θεωρούμεν
  σκόπιμον όπως παρακαλέσωμεν
  πάντας τούς βουλομένους νά βοη-
  θήσωσι ήθικώς καί ύλικώς εις τόν
  εύγενή αυτόν σκοπόν, δπως Ιλθω-
  σι μετά τοΰ Συλλόγου μας είς μί¬
  αν ένιαίαν καί συστηματικήν καί
  συντονισμένην προσπάθειαν πρός
  επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ τούτου.
  Διά πλείονας πληροφορίας δύ¬
  ναται πας ένδιαφερόμενος νά ά-
  ποταθή είς τόν καθ' ημάς Σύλ¬
  λογον.
  Έν 'Άνω Βιάννψ τή 5 Σεπτεμ-
  βρίου 1937
  Διά τόν ΙΙροοδευτικόν—Τουρι-
  στικόν Σύλλογον Βιάννου
  Ή Διοικοΰσα Έπιτροπή
  Μιχαήλ Παπαδογιάννης
  Άλεξανδρος Ραπτόπουλος
  Νικόλαος Μεταξάκης
  Ζητοΰνται μία ή δύο οΐκότρο
  φοι (μαθήτριαι) παρά καλής οικο¬
  γενείας. Πληροφορίαι ιΐαρ" ηί
  — Ή Ιδιότης των έφέδρων.
  Είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη .αναγκαστι¬
  κόν νόμος «Περί στελέχους έφέ¬
  δρων αξιωματικών τοΰ κατά γήν
  στρατοΰ». Διά τοΰ νόμου τούτου
  ρυθμίζονται τα τής προσκλήσεως
  είς τάς τάξεις τού στρατοό των έ-
  φέδρων αξιωματικών. Έπίσης κα-
  θορίζεται ποΐοι θεωροΰνται έ'φε-
  δροι άξιωματικοί καί ώ; τοιούτοι
  άποκτοΰν τόν βαθμόν τοΰ έψέ-
  δρου.
  — Ή Δασική περιφέρεια Κρή¬
  της.
  ΔΓ αποφάσεως τοΰ κ. Ύπουρ-
  γοΰ τή; Πατδείας ή Α'. δασική
  περιφέρεια είς ήν ΰπάγεται καί ή
  Κρήτη ανετέθη είς τόν γενικόν
  έπιθεωρητήν Δασών κ. Άλ. Γιαν-
  νακοπουλον.
  —Ή καταβολή των Εκπαι¬
  δευτικήν τελών.
  Διά μακράς έγκυκλίου τοΰ Ύ-
  πουργείου Παιδ^ίας πρός δλους
  τους διευθυντάς των σχολείων τής
  Μέση; δίδονται οδηγίαι περί τής
  βΐΑπράξεως καί καταθέσεως των
  έκπαιδευτικών τελών έγγραφής,
  άνανεώσεω; έγγραφής, τελών έκ-
  προδέσμου έγγραφής τελών μετε-
  γραφής ώς καί περί των τελών
  των άπορριπτομένων καί των πα-
  ραπεμπομένων πρός εξέτασιν μα-
  θητών.
  —Οί κατάδικοι καί αί άγρο-
  τικαί φυλακαί.
  ΔΓ έγκυκλίου τού πρός όλας
  τάς φυλακάς τβΰ Κράτβυς τό Υ¬
  πουργείον τής Δικαιοσύνης ζητεί
  την υποβολήν πινάκων εμφαινόν¬
  των τούς καταδίκους οΐτινες έπι-
  θυμοΰν νά έργασθοΰν είς αγροτι¬
  κάς φυλακάς.
  —Ή προχθεσινή ποδοσφαιρι-
  κή συνάντησις τώνΧανίων.
  Κατά τόν ποδοσφαιρικόν άγώνα
  έν Χανίοις τής παρελθούσης Κυ-
  ριακής μεταξϋ των όμάδων Μικτή
  Πειραιώς καί Τάλως, νικητρια α¬
  νεδείχθη ή πρώτη διά τερμάτων
  3—0. Διά προχθές τό άπόγευμα εϊ-
  χβν ορισθή ρεβάνς μεταξΰ των
  ΐδίων όμάδων.
  —Τό Έμπορευματολογικόν
  Μουσείον.
  Προκειμένου τό Έμπορευματο¬
  λογικόν Μουσείον νά προβή είς
  ανανέωσιν των είς αΰτό εκτεθει¬
  μένον προΐοντων εξέδωκε εγκύ¬
  κλιον πρός τα Γεωργικά Έπιμδ-
  λητήρια καί τάς άλλας αρμοδία;
  υπηρεσίας διά τής οποίας ζητεί
  νά τοΰ αποστείλωσι διάφορα έλ-
  ληνικά έκθέματα.
  ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  Καθίσταται γνωστόν είς τοΰς ύ·
  τΐηρετήσαντας κατά τόν μεγάλον
  πόλεμον είς τόν Γαλλικόν στρα¬
  τόν, δτι έν Παρισίοις ιδρύθη σύλ-
  λος Έλλήνων ύπηκόων τοΰ Γαλλι-
  κοϋ στρατοΰ, παραρτήματα τοΰ
  όποίου ίδρύθησαν καί έν Αθήναις
  καϊ αλλαχού. Σκοπός τού Συλλό-
  γου τούτου είνε νά ενεργήση, δια
  την χορήγησιν είς τα μέλή τού
  χρηματικοθ βοηθήματος υπό τής
  Γαλλικής Κυβερνήσεως συμφώνως
  πρός τούς Γαλλικούς νόμους προ-
  στασίας των παλαιών πολεμιστών.
  Τόν σύλλογον θά έκπροσωπεύση
  έν Ηρακλείω ό κ. Γεώρ. Μαγρι-
  πλής πρός τόν οποίον δέον ν' ά-
  πευθύνωνται οί ίνδιαφερόμενοι
  καί δστις θ' αναχωρήση πρός του¬
  το είς Αθήνας την προσέχη Κυρι¬
  ακήν. 1—2
  Ζητεΐται ύπάλληλος διά περί-
  πτερον πωλήσεως σιγαρέττων.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Πωλΐίται είς τιμήν εύκαιρίας ό-
  λόκληρος ή σειρά τής έγκυκλο-
  παιδείας Μακρή. Πληροφορίαι
  ηαρ' ήμΐν.
  II
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  22 Σεπτεμβρίου 1937
  Η'Ωρα
  ΣΟΒΑΡΟΝ
  ΕίΗΜΕΙΩΟΙϋϊ ΤΥΝΙΔΑ
  ΙΤΑΛΟΙ ΝΑΥΤΑΙ ΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ 1(111 ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  ΑΚ11ΦΑΣΙΠΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—-Τηλεγραφοΰν ^ εκ
  Παρισίων ότι αο£ΐαρόν επεισόδιον εση¬
  μειώθη είς Τύνιδα μέ ήρωας Ίταλαύς
  ναύτας-
  Οι ναΰται ούτοι βίσελάσαντες αιφνι¬
  δίως είς τα έκεϊ ύφιστάμενα γραφεία αν-
  τιφασιστικής εφημερίδος, όργάνου ωρι¬
  σμένου άντιφασιστικοΰ σωματείου, κατέ-
  στρεψαν σχεδόν ταύτα. Ί^κ των ευρι¬
  σκομένων κατ'* εκείνην την ωραν^ είς τα
  γραφεϊα τής εφημερίδος, οί φασίπται ε¬
  φόνευσαν τόν γραμματέα τής οργανώ¬
  σεως.
  Αί Γαλλικαί αρχαί δέν ηδυνήθησαν
  νά προλάβουν τό επεισόδιον λόγω της
  ταχύτητος μεθ' ής ένήργησαν οί Ιταλοί.
  Πάντως ή ενεργεια των τελευταίον δέν
  θά μείνη άνευ συνεπειών.
  Η ΡΩΜΗ
  ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι -πληρο
  φορίαι έκ τού έξωτερικοΰ μεταδίδουν &ι-
  δήσβις έκ Ρώμης καθ» άς ή δημοσία
  γνώμη δικαιολογεϊ πληρέστατα την επί¬
  θεσιν των Ίταλών ναυτών καθ' ότι ώς
  ίσχυρίζωνται οί έκεΐ έπίιημοι κύκλοι ή
  άντιφασιστική εφημερίς καθύβριζε καθη¬
  μερινώς καί καπηλικώτατα την Ιτα¬
  λίαν.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΑΑΟΓΙΚΗ
  ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΟΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΟΙΑΡΧΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον υπό τοΰ
  άρμοδίου 'Υφυπουργείου καί των εντε-
  ταλμένων έργοδοτών υπεγράφη νέα βυλ-
  λογική σύμβασις άφορώσα τούς μισθαΰς
  των έμποροπλοιάρχων οΐτινες καί ρυθ-
  μίζονται επί τή βάσει νέας μισθολογικής
  κλίμακος εύνοόύσης κατά πΰλύ τούτους.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΠΙΠΒΝ ΣΕΡΒΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ «1 Σεπτέμβριον» (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον άνεχ«5»τ
  ρησαν μεταβαίνοντος είς Βελιγράδιον
  οί άξιωματικοί μας οΐτινες ώς γνωστόν
  θά παρακολουθήσουν τα έκτελοφμςνα
  μετ- ολίγον μεγάλα γυμνάοια τοΰ Γι-
  ουγκοσλαυϊκοΰ στρατοΰ- Τα γυμνάσια
  ταύτα Θά παρακολουθήσουν ώς γνωστόν
  καί άξιωματικοί των άλλων συμμάχων
  Βαλκανικών στρατών.
  ΟΙ ΕΡΥΒΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΚΑΤΗΙΟΡΟΥΝΪΑΜΙΣ ΛΛΡΑΝΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματ*
  έκ Μόσχας μέσω Βερολίνου φέρουν
  τούς έκεΐ βπισήμόυς Σοβιετικούς κύ-
  κλους διακειμένους έχθρικώς πρός τούς
  έρυθρούς τής Ίσπανίας τούς όποίους
  ούτοι κατηγοροΰνέπί άδρανεία καί στρα-
  τιωτςκή άδεξιότητι είς ολα τα μέτω-
  -η». Κατά την γνώμην των Σοβιετικήν
  παραγόντων οί έν Ισπανία ευρισκόμενοι
  Ρώσβοι τεχνικοί συμβουλαί δέν λαμβά-
  τ»ονται ύπ' όψει υπό των Ίσπανών αξιω¬
  ματικών τής Βαλενθίας.
  ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  ίΙΗίΙΣΑΝ ΥΠΟ ΛΥΣΣΟΣΗΣ ΙΑΤΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ .21 Σεπτεμβρίου {τού
  Ιντατ.οκριτού μας).^—Σήμερον έν Αθή¬
  ναις μία λυσσαβμένη γάτα εδάγκασε πε-
  ρί τα 13 άτομα. «>ί δηχθέντες μετε-
  φέρθησαν άμέιως είς τό Αυσσιατρεϊον
  υπό των προστρεξάντων άστυνομικών
  των συγγενών των.
  Μεναλοπρεπήςή κηδεία τοΰ Μάζαρυκ
  Οί ξένοι φεύγουν άπό τό Νανκίν.
  ΠΡΑΓΑ (ραδιοφ.).—Σημερον
  εγένετο μεγαλοπρεπεστάτη ή
  κηδεία τού αποθανόντος Προ-
  έδρου— Έλευθερωτοΰ τής Τσε¬
  χοσλοβακίας δόκτορος Μά¬
  ζαρυκ.
  Άπό μέ,ρους τής Γαλλίας
  την κηδείαν παρηκολούθησαν
  αύτός ούτος ό άντιπρόεδρος
  τής κυβερνήσεως κ. Μπλοϋμ
  καί άλλαι έπιψανεΐς πρόσω-
  πικότητες των Παρισίων. Πο-
  λυμελής υπήρξεν έπίσης καί ή
  Αγγλικη άντιπροσωπεία. Μέ-
  χρι τής τελευταίας κατοικίας
  τού Μάζαρυκ την κηδείαν η¬
  κολούθησαν χιλιάδες Τσεχο-
  σλοβάκων. Τό φέρετρον τού
  Μάζαρυκ έναπετέθη παρά τύν
  τάφον τής συζύγου τού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιοφ.).—Ό τύ-
  πος τής άριστερδς έπιτίθεται
  σφοδρώς εναντίον των έκδη-
  λωθεισών παρά τή Γαλλική
  κυβερνήσει τάσεων πρός συ¬
  ζήτησιν ωρισμένων άξιώσεων
  τής Ιταλίας νά εισέλθη είς την
  Μεσογειακήν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιοφ.).—Πλη¬
  ροφορίαι έκ Τόκιο βεβαιούν
  δτι τό Νανκίν θά βομβαρδι-
  σθή έκ νέου υπό των Ιαπω¬
  ν ών. Ή έξοδος των ξένων
  ήρχισεν άθρόα πρόο την Σαγ-
  κάην καί την Καντώνα. Είς
  Νανκίν παραμένουν διπλωματι
  κοί ύπάλληλοι μόνον τής Γερ-
  μανίας, τής Γαλλίας καί τής
  Ρωσσία ς,
  Ή φορολογία τοΰ ελαίου Κρήτης
  έν οχέσει μέ τό έλαιον άλλων μερών.
  Υπό εμπόριον Ιξαγωγέων Ιλαι-
  οίοου υπεβλήθη είς την Γενι¬
  κήν Διοίκησιν Κρήτης διά τής
  Νομαρχίας Ηρακλείου μακρόν ύ-
  πόμνημα έν σχέσει μέ την υ¬
  φισταμένην εις βάρος τής Κρή¬
  της διαφοράν των φόρον; επί τοϋ
  μεταφερομένου Ιλαιολάδου τό ο¬
  ποίον ώς γνωστόν φορολογεΐται
  κατά πολύ βαρύτερον έν Κρήτγ] ή
  τό έξαγόμενσν διά των τελωνεί-
  ων των αλλων ελαιοπαραγωγήν
  διαμερισμάτων.
  Τής τοιαύτης άνιαότητος συντε-
  λίσταί είναι, ώς άναπτύσσεται έν
  τφ υπομνήματι: 1) Ό ν.α:ά σύ-
  στημα καθορισμός καθ' έκαστον
  μήνα τής μέσης άγοραία; τιαής
  τοΰ έλαιολάδου, επί τή βάσει τής
  οποίας ύπολογίζονται ό ϊγγειος
  φόρος καί οί πλείστοι των τοπι-
  κών -3ΐούτων ν.ατά 3 καί 4 οοχ.
  άνω-ςέρας έν Κρήτβ τής διά τα
  ΰπόλοιπα ίλαιοπαραγωγιχά δια-
  μερίσματα καθοριζομένης ταύτο-
  χρόνο>ς τοιαύτης, 2) τί γεγονό;
  ότι τό ποσοστόν τοϋ έγγείου φό-
  ρου τό έπιβαλλόμενον έπ'. τής μέ¬
  σης άγοραίας τιμής τοΰ ελαίου
  είναι σταθερώς ανώτερον έν Κρή-
  ττ, τού είς τα λοιπά οιαμερίσμα-
  τα Ιπιβαλλομένου τοιούτου, 3)
  τό γεγονος δτι ΐσχύουν είς τοΰς
  διαφόρους λιμένας τής Κρήτης
  ^αρύταται ε'ιδικαί Ιπί τοΰ έλαιο-
  λάδου τοπικαί φορολογίαι ώς ε¬
  πι παραδείγματι ή φορολογία υ¬
  πέρ τοΰ Τααείοο Προνοίας Έλαι-
  οπαρ,αγωγής άνερχομένη είς δρ·/..
  2,1(ΐ κατ' οκάν μεταφερομένου
  ή Ιξαγομένου, ελαίου, ή Οπερ τοΰ,
  ποτέ Κοινωφελούς Ταμείου Κρή¬
  της, ή υπέρ τής Άγροφυλακής
  καί άλλαι αΐτινες κατά ποσοστόν
  είναι κατά πολύ βαρύτεραι των Ί-
  σχυουσών άντιστοίχως τοιούτων
  εις τα λοιπά διαμερίσματα
  Πρός δικαίαν ρύθμισιν τής φο¬
  ρολογία; ταύτης ύποβάλλεται ή
  | εΰχή όπως τοΰ λοιπού όρίζεται ένι-
  αία μέση άγοραία τιμή τοΰ ελαίου
  δι' δλας τάς έλαιοπαραγωγικάς νή¬
  σου;, νά έ'ξισωθή τό ποσοστόν τοΰ
  Ιγγείου φόρου επί τοΰ ελαίου
  καί νά καταργηθοΰν οί νυν ίσχύ-
  οντες επί τοΰ ελαίου έν Κρή-γ;
  τοπικοί φόροι £φ' όσον έςέλιπον
  οί λόγοι διά ιούς όποίους επε¬
  βλήθησαν, περιορισθοθν δέ οί δια-
  τηρηθησόμενοι τοιοΰ,τοι είς λογι-
  κά έπίπεδα.
  Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
  ΤΟΥ 0ΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΠΕΤΡΑΣ
  κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
  Την παρελθούσαν Κυριακήν
  έτερμάτισε την εκκλησιαστικήν
  περιοδείαν τού άνά την επαρ¬
  χίαν Λασηθίου ό Θεοφιλέστα¬
  τος Έπίσκοπος Πέτρας κ. Δι¬
  ονύσιος χοροστατήσας την
  μέν 17ην τρ. είς Μαρμακέτο,
  την δέ 19ην είς Καμινάκι.
  Ό Έπίσκοπος Πέτρας εγένε¬
  το παντοΰ αντικείμενον θερ·
  μών έκδηλώσεων.
  Επιστρέψας ήδη είς Νεάπο¬
  λιν 6 Θεοφιλέστατος Έπίσκο¬
  πος Πέτρας κ. Διονύσιος έ-
  τοιμάζεται διά την περιοδείαν
  τού άνά την Βιάννον.
  ΤΟ ΖΗΤΗΙΪ1Α ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΝΙΟΥ
  ΤΟΥ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν τού
  συνεδρίασιν τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον άπησχολήθη κυ-
  ρίως μέ τό ζήτημα τής τρο¬
  ποποιήσεως τοΰ όργανισμοΰ
  Τή<ς έσωτερικής υπηρεσίας τοθ Πανανείο,υ Δημοτικοΰ Νοσοκο- μείου τό οποίον τελικώς πα¬ ρεπέμφθη πρός επεξεργασίαν είς την ειδικήν επιτροπήν. Είς τ,ήν ίδιαν συνεδρίασιν απεφα¬ σίσθη ή άναβολή της δημο- πρασίας προ,μηθειας λαμπτή- ρ^)ν) διά την ένί,σχ,υ,οψ τοϋ δημοίΓί*<;οΟ φωτισμοθ. Σήμε¬ ρον τό εσπέρας ή συνεδρία- ,ρις θά συνεχισθή επί τφν ύ- θεμάτο>ν.
  Ο ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
  ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΤΑΜΕ|ΩΝ
  Πρός τα γεωργικά Ταμεΐα
  άπηυθύνθη έκ τού ύτΐουργείου
  τής Γεωργίας έγκΰκλιος διά
  τής οποίας τάσσεται μηνιαία
  προθεσμία διά την τακτοποίη-
  σις των άπολογισμών καί τής
  οίκονομικής των έν γένει κα-
  ταστάσεως διά νά καταστή
  δυνατόν νά τεθή συντόμως είς
  εφαρμογήν ό νέος όργανισμός
  των ταμείων.
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
  ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ
  Δι' έγκυκλίου τοϋ ύπουργεί¬
  ου των Οίκονομικών κατ3θρί-
  ζεται δτι ή απαλλαγή των ά-
  καθαρίστων Ισόδων των πραγ-
  ματοποιαυμένων έκ πωλήσεως
  προϊόντων πρός εξαγω¬
  γήν είς την άλλοδαπήν θά έ¬
  χη εφεξής εφαρμογήν τόσον
  είς την περίπτωσιν καθ" η,ν
  είς την εξαγωγήν ένεργεΐ ή
  παράγουσα τα εϊδη βιομηχα-
  νική επιχείρησις δσον καί είς
  την περίπτωσιν καθ* ήν ταυ¬
  τα έξάγονται υπό μεσολα-
  βούντων
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορδ μα.ς τιμαί τθν κο(τω·ϊέρω έγχω
  ρίων προϊόντων είχον ώς άκολούθω,ς;
  Σουλτανίναι α' δρ, 21. - 21-50
  20.- 20,50
  19.- 19.50
  Καραμπ. ,· 14. --17.
  Ελεμέδες α' » 14,50
  1270
  Ταχτάς
  Μαθραι
  α'
  Ρ'
  γ'
  11,50
  10,50
  9 30
  5ο
  κοινά,
  2,70
  40.—
  38,
  ΛξυκοΙ α' ποιότητος δρ, 24.—
  » β1 < 22.— Πράσινοι α' τιοιότ. » 21.— Ρ' » » 19.50 Οΐνοι, Άρχα,νών τί» μίστατ, » 45, Μθίλεβυζίαυ κατ' όκ^ν δρ, 6, ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ζυρίχη Παρίσιοι Λονδίνον Νέα 'Υόρκη 21ης Σεπτεμβρίου 1937 ■Αγορά Πώλησις 25.35- 3 70 546 110.- 25.60 3.80 550 "Αμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι 111—1 Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 60.55 61.15 28.10 29.35 3.71 3.75 20 75 21.- ΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Αί κυρωθείσαι μεταθέσεις των δημοδιδασκάλου Ηρακλείου, Πε¬ διάδος καί Γόρτυνος Ιχουσι ώς κατωτέρω: 1) Ηρακλείου: Ι. Κουκουριτάκη; είς δημ. σχολείον Συλάμου, Δ. Ζαχαριανάκης εις Γαλένιου, Εύαγ. Γκεραδάκης είς Πλακιωτίσσης, Ι.Φωστιέρης Ν.Άλικαρνασαοΰ καί Εζιάγ. Κουτελιέρης Φορτέτσα; ί- μοιβαίως. 2) Γόρτυνος: Χ. λΐανα- σάκης είς Γέργερ^ν, Γ. ΙΙαπαχα- τζάκης είς Καρδιαμιχγιυν, Ι. Σα- |ς·ολάκης είς Άγίων Δέκα, Γ. Άρμου,τάκη; είς Μακρών, Ε. 'Α- τσαλάκη είς Σίξβας ϊντί τή; 1^. Άθαναόάκη εις Κανδύ,λας. 3) Πεδιάδος: Μ. Μαγριπλή εί; Άστρίτ^ογ, Χαοά Γρι^άχη είς Άστρακού,ς, Ε., ινονδνλάκης εί; Αου.τρακίου. Πεδιάδος. 4) Σητείας; Μ· Σηφά,κη ε?ς Ανα¬ τολήν, Μ, Μανουσάκης είς Αγ, Τριάοα άντί τοΰ Ι. Άπιδιανάκη εί; Άρμένων, Ε. Μυμιακάκης ε!; Ζήρου, Ε. Νικολαΐδης είς Καλύ- (ϋων Περιβολακίων. Ι Βουτυρά- κης Σκοπής καί Ε. Μαστοράκη Παρασπορίου άμοιβαίως, Γ. Λα- βενάκης εί; Ίεραπέτραν. ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΠΛΟΥΣΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Υπό των αρμοδίων ύπηρε- σιών τού ύπουργείου Γεωργί¬ ας καί της Άγροτικής Τρα¬ πέζης ήρχισεν ή ληψις μέ- τρων δια την οργάνωσιν της έξαγωγής των έσπεριδοειδών των οποίων ή πσραγωγή προ- βλέπεται εφέτος πλουσιωτά- τη. ΤΑ ΕΡΓΑΤ(ΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΓ^ΥΚΛ|ΟΣ ΤΟΥ ΥηθΥΡΓΕ(ΟΥ Τό ύφυπουργεϊον Εργασί¬ ας δι! έγκυκλίου τού πρός τάς βιομηχανικώς Κα1 λοιπάς έπιχειρήσεις ρυνιστ^τ την &- μερον άναγγελίαν είς την άρμοδίαγ υπηρεσίαν παντός έργατικοΰ άτυχήματος καί την φύλαξιν δλων των οχετι- κων μέ τό ώτύχημα στοιχείων Η ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΟΥΡΓΕΛΑΙΟΥ Τέ» υπουργείον τής Παιΰείας ύι' έγκυκλίου τού πρός τάς έκπαι- ύευτικάς αρχάς τοΰ Κράτους αυνι- στιχ είς τοΰς διευθυντάς των σχο¬ λείων νά παρακολουθοΰν τούς ά- ποφθϊτους τής Δ' τάξεως των δη· μοτικών. Ούτοι, κοιι έπιτυγχάνον- τε$ εΓς την εισιτήριον εξέτασιν των υποχρεούνται νά φοιτήσουν επί δΰο Εισέτι σχολικά έτη είς τό γυμνάοιον. ΟΊ διευθυνταί ε{νε ύ- ποχρεωμενοι νά προκαλουν την εφαρμογήν των νομίμων κυρώσε- ων. 'Όσοι διευθυνταί παραμελοΰν τό έργον των αύτό θά τιμωροθν- "Υπό τοΰ ύπουργείου των Οίκονομικών παρέχονται πρός τάς κατά τόπους οικονομικάς αρχάς οδηγίαι διά την διάκρι- σιν τού ελαίου άπό τού μουρ- γελαίου πρός καθορισμόν τοθ σχετικοθ φόρου Η ΚΑΠΝ|ΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Τό υπουργείον Γεωργιος δι' έγκυκλίου τού πρός τάς κατά τόπους γεωργικάς υπηρεσίας συνιστδ την έπίσπευριν τής διενεργείας τής καπνικής Ε¬ ρεύνης. 3Η Πρωίνή ΕΠΗΑ8ΕΗ ΛΙΣΟΗΤΗ ΙΑΑΛΡ1ΣΙΣ ΕΙΣ ΕΝΤΑΣΙΝ ΤΗ! ΜΕΣΟΓΕΙΙΚΙΙ! ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ II ΙΤΑΛΙΑ ΗΡΚΕΣΕ ΗΛ ΗΙΣΤΕΥΗ ΕΙ1ΤΗΗΑΗΑΓΗΩΡΙΣΙΗΙΣ1ΤΙΗΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). —Τηλ)φήματα έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι οί διπλω¬ ματικαί κύκλοι είναι σήμερον ολιγώτε¬ ρον άπαισιόδοξοι διά την εξέλιξιν τής διεθνοΰς καταστάσεως. Ιδίως αί έκ Αον δίναυ πληροφορίαι άναφέρουν ότι έξε- τάζεται έκεΐ ευμενώς ή συμμετοχή τής Ιταλίας είς τό Μεσογειακήν σύμφω¬ νον. Κατά τάς έκ Ρώμης έξ άλλου δίδή- σεις ή Ιταλία πιστεύει ότι πρωτοβαυ- λία τής Αγγλίας, θά αναγνωρισθή είς αύτην πλήρης ίτοτιμία προκειμένου αϋ-' τη νά προσχωρήση είς την Μεσογειακήν διάσκεψιν. ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΕΠΑΝΕΛΑΒΟΝ ΤΗΝΠΡΟίΛΑΣΙΝΑΥΤΩΝΕΙΣΚΙΝΑΝ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙΥΠΟΧΟΡΟΥΗ ΑΤΑΚΤΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 5*1 Σβπτδμβρίου (τοΰ άνταηακριτοΰ μάς).—Νυκτερινά τηλε¬ γραφήματα έκ Αονδίνου άγγέλλαυν ότι οί Ίάπωνες έπανέλαβον την προέλασιν αυτών βίς την Βόρειον Κίναν. Οί Ίά- Τϊωνες άποβλέπουν είς πλήρη έξουδε:έ· ρωσιν τοΰ Κιν&ζκκαΰ στρατοΰ τοΰ δρών- τος είς τάς πέραν τοΰ Ηεκίνου περιφε¬ ρείας. Κατά τάς αυτάς πληροφορίας οί Κ:· νέζοι άποκοπέντες καί καταδιωκόμενοι ύπαχωροΰν άτάκτως είς πολλά σημεΐα τοΰ μετώπου. Λέγεται μάλιστα, ότ,ι ά- πεκόπη τελείως υπό των Ίαπώνων ή υ¬ ποχώρησις τοΰ μεγαλυτέρου μέρους αυ¬ τών. ΥΠΗΡΞΑΝ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΙ ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά βεβαιού¬ ται οί ένεργηθέντ&ς βομβαρδισμοί τής Κινεζικής πρωτευούσης υπό Ίαπωνικών άεροπλάνων υπήρξαν πρωτοφανοΰς α¬ γριότητος. ^Οί Ίάπωνες έβομβάροισαν τό Νανκίν επί τρίωρον οι'έναλλασσομέ- νων βμηνών άεροπλάνων μέ έκρηκτικάς ναΐ έμπρηατικάς δύμβας. ΓΓό Τόκιο ί- σχυρίζεται ότι ο βομβαρδισμός ουτο,ς αποτελεί αντίποινα εναντίον ώμοτήτω,ν των Κινέζων είς βάρος αίχμαλώτων Ί¬ απώνων καί όμήρων. ___________________ "^ Η Χ8ΕΣΪΗΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 5*1 Σβπτβ,μβρίου (τού άν'απο,κρι-ςού μ«ς).—-Σήμερον ό «ρω- θυπουργός κ. Ι. Μεταξάς συνειργάσθη μετ,ά τού ύπουργού τής Παιδείας κ. Γε- ωργακαπούλου επί ζητημάτων αφορών- των τάς τελευταίας εκπαιδευτικάς με¬ ταρρύθμισις καί ϊήν εφαρμογήν των νέ- ων έκπαιδευτικοιν νόμων επ* ωφελεία τής σπουδαζούσης νεότητος. ΑΥΣΦΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΑΕΝΟΙΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚίΙΝΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΒΝΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (το% άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τινάς πλη¬ ροφορίας οί Ίσπανςκοί κυβερνητικαί κύ- κλοι δέν είνε διόλου ίκανοποιημένοι ά- ϊϊό την στάσιν τής Κοινωνίας των Έ- θ,νών άπέναντι των ζητημάτων τα όπο,Ια άνεκίνησεν ή Βαλένθια ένώπ,ιο,ν τού σ,υμ· βουλίου. Ιδιαιτέρως οί κύκλο,ι ο,ύτα,ι δυσφοροΰν, διότι απερρίφθη αί'τηαις τής. κυβερνήσεως Νεγκρίν πρός έπανβκλο- γήν τής Ίσ,πανίας των κυβερνητικών ώς μέλους τοΰ Συμ.βουλίου τής Κοινωνίας <|ών «Εθνών.