94812

Αριθμός τεύχους

4671

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

23/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ετήσιαι λίραι ίί
  ίξήμηνος ίί
  'Αμρρικί)ς
  έτησια δολ.
  ίξάμηνος »
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  15
  23
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΜΡΚΛ1ιΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- ίΙΟΙ 22Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4671
  νΠΕΥβνΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΝΕΑ ΣΤΡΟΦΗ
  ΤΗΣ ΙΤΑΜΚΗΣ Π0ΛΙΤ1ΚΗΣ
  Μίαν ευχάριστον είδησιν ι
  μάς μετέδοσε χθές ό τηλέ-'
  γραφος. Ή Ιταλία, κατόπιν
  κοινού διαβηματος τής Αγ¬
  γλίας καί Γαλλίας έν Ρωμη,
  εδήλωσεν ότι δέχεται νά έγ-
  κρίνη τάς άποφάσεις τής
  Συνδιασκέψεως τής Νυόν καί
  νά λάβη μέρος διά τού στό-
  λου της είς την εφαρμογήν
  των μέτρον πρός φρούρησιν
  καί εξασφάλισιν τής ελευθέ¬
  ρας ναυσιπλοιας είς την Με¬
  σόγειον. Μετά την δήλωσιν
  δέ αυτήν απεφασίσθη νά συγ-
  κροτηθή σύσκεψις των άντι-
  προσώπων των τριών δυνά-
  μεων, έν Παρισίοις, διά νά
  ρυθμίση τάς τεχνικάς λεπτο¬
  μερείας τής συμπράξεως των
  πολεμικών στόλων έν Με¬
  σόγειω. Καί έκφράζεται σχε¬
  τικώς ή ελπίς ότι είς την
  σύσκεψιν, αυτήν θά διεξα-
  χθοΰν γενικώτεραι συνεννο-
  ήσεις πρός μίαν εύρυτέραν
  συμφωνίαν τών^ τριών δυνά-
  μεων έφ' ολων των εύρωπα-
  ΐκών καί παγκοσμίων προ-
  βλημάτων. Κατ' αυτόν τόν
  τρόπον, έν Εύρώπη επήλθε
  νέα 5ίφεσις τής ^πολιτικής
  καταστάσεως ποΰ είχεν αχθή
  φΐς τό κρισιμώτερον σημείον
  της καί έκινδύνευσε πρός
  στιγμήν άπό οριστικήν καί
  άνεπανόρθωτον ρήξιν.
  Έν τούτοις ή επελθοΰσα
  υφεσιςδεν. παρέχε» αρκετάς
  έγγυησεις δτι θά εξελιχθή
  είς πλήρη εξομάλυνσιν τής
  καταστάσεως. Καί δέν πρέ-
  πει νά περιμένωμεν πλήρη
  άποσαφήνισιν των πολιτικών
  πραγμάτων τής Ηπείρου
  μας, πρό τής μεταβάσεως
  τού Ιταλού δικτάτορος είς
  Βερολίνον καί τής συναντή¬
  σεως τού μετά τού Γερμανοΰ
  Φύρερ, πού θά πραγματοποι¬
  ηθή μεθαύριον Σάββατον.
  Πάντως φαίνεται φυσικώτε-
  ρον καί περισσότερον λογι¬
  κόν ότι την έκδηλωθεΐσαν
  διαλλακτικήν τακτικήν τής
  Ιταλία; θ' ακολουθήση καί ή
  Γερμανί», έφόσον αί δύο χώ-
  ραι συνεργάζονται στενώς,
  όπότε ΐσως κατορθωθή ή δι-
  εξαγωγή εύρυτέρων συνεν¬
  νοησειν μεταξύ των τεσσά-
  ρων Μεγάλων δυνάμεων τής
  Εΰρώπης πρός λΰσιν ολων
  των μεταξύ των υφισταμέ¬
  νων διαφόρων. Την άποψιν
  δέ αύτην δικαιολογεϊ τό γε-
  γονός ότι η Αγγλία καί
  ή Γαλλία χάρις είς την τε¬
  λευταίαν αποφασιστικήν στά¬
  σιν των καί την έκδηλωθεΐ¬
  σαν απόφασιν των νά προ-
  στατεύσουν την ειρήνην, ε¬
  κέρδισαν την συμπάθειαν
  καί την φιλίαν ολων σχε-
  δόν των μικρών δυνάμεων
  τής Εύρώπης καί έφεραν είς
  διπλωματικήν καί οΰσιαστι-
  κήν άπομόνωσιν την Ιταλί¬
  αν καί την Γερμανίαν. Διό¬
  τι είναι γεγονός δτι ή υπο·
  χωρητικότης τής Ιταλίας ό
  φείλεται είς αυτήν ακριβώς
  την άπομόνωσιν της.
  Άλλά πρέπέι νά ίδωμεν:
  Είναι είλικρινής ή διαλλα-
  κτικότης τής Ιταλίας καί
  ή προσχώρηοίς της είς
  την διάσκεψιν τής Νυ¬
  όν, ή είναι διπλωματικάς
  έλινΐ*β£ ■ δια νά κερδίση
  χρόνον καί νά τόν χρησιμο-
  ποιήβη πρός δημιουργίαν φι-
  λιών καί συμμαχιών; Βεβαί
  ως, τό δεύτερον είναι πιθα·
  νώτερον. Καί έν τοιαύτη πε¬
  ριπτώσει η κρίσις θά παρατα¬
  θή. Καί οχι μόνον ·δέν θά
  λυθή άλλά καί θά όξυνθή αρ¬
  γότερον ετι περισσότερον.
  άλλην θέσιν. Αί
  προβέγγερα καί αί
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΤΟ ΘΕΛΓΗΤΡΟΝ
  ΤΗΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ
  Τυχαίως εύρέθηκα μέσα στίς
  φροντίδε; μιας μετοικεσίας... Μ ο Ο
  εδόθη Ιτσι άφορμή νά τίς τιροαί-
  ξω. Βεβαία οί χρονογράφοι εση¬
  μείωσαν άπό ημερών τόν γραφι-
  κόν αυτόν συναγερμόν. Εύτυχώς
  δμω; δέν εισήλθον εις τάς λεπτο¬
  μερείας ή τάς είοικότητάς :ου.
  Καΐ ούτω τό θέμα δέν... έξην-
  τλήθη.
  - Κάθε Σεπτέμβριο έπανερχό-
  μεθα εί; τα ίοια.
  Μέ την σύνηθισμένην αύτην
  φράσιν έχαρακτηρίσθη άπό συμ¬
  πολίτην — συστηματικόν παραθε-
  ριστήν—ή αϊωνία επάνοδος τού
  Σεπτεμβρίου. Μέ ακρίβειαν δμως;
  Ιδού, νομίζω, τό ζήτημα. Διότι
  καθώς αντελήφθην προσωπικάς
  οί μετοικοθντες κάθε άλλο παρά
  έπανέρχονται είς τα ιδία. "Η μάλ¬
  λον καί άν έπανέρχωνται, μέ τάς
  φροντίδας των τουλάχιστον, τας
  τόσον πολλάς καί ποικίλας, δί¬
  δουν νέον περιεχόμενον είς την
  ζωήν των.
  —Τό βάζο αύτό δέν πρέπει νά
  μπήέκεΤ. "Ας τό βάλωμε άλλοΰ...
  "Οχι γιατί τό έβαρέθηκα άλλά δι¬
  ότι* ή θέσι; τού οέν είνε ή κα-
  τάλληλη. Παράμερα δίδει μιά
  Ιντύπωσι άρμονικώτερη.
  Ί1 αίσθηιική τής οϊκοδεσποί-
  νν;ς δέν ήτο αδικαιολόγητος.
  Ώστόαο δέν ήτο οΰτε άψυχολόγη-
  τος. Ή μετοικεσία, & περίφημο;
  φθινοπωρινός γυρισμός, είνε ψυ-
  χικώς άνάγκη νέας πνοής. Ή έ-
  πιτραπέζιο; σιγαροθήκη, τό ά-
  κριβό μπιμπελώ, ή γιαπωνέζικη
  λαμπίτσα, τό κρυστάλλινο ά^οοΌ-
  χεΐο, δλα τα μικροπράγματα τού
  σαλονιοΰ πρέπει νά άλλάξουν θέσι.
  Κάποτε καί αύτά τα βαρεία επι-
  πλα. Γιατί; Άπλούστατα ετσι
  χά θέλουν αι άντιλήψεις—αί
  συναισθηματικαί καταστάσεις —
  τής στιγμής. Ή φρεσκάδα των νέ-
  ων είκόνων άνταποκρίνεται σέ
  μίαν ύποσυνείδητη ψυχικότητα
  "<] σέ μιά ψύχωσι, διά νά είμεθα ίσως σύμφωνοι μέ τούς έπιστημο- νικούς όρισμούς. Ή φασαρία τής μετοικεσίας γίνεται μέ τόν τρόπον αυτόν μία μορφή ζωής άξιοπαρατήρητη. Ή οϊκοοέσποινα καί αι οεσποινί δες τοθ σπιτιοΰ εχουν έ"να σω- ρό έμπνεύσεις ! Άρκεΐ δτι υπε¬ δείχθη ή άλλη τοποθέτησι; τοθ βάζου διά νά κρουσθή έδώ μιά γενική... εύαίσθητος χορΖη. "Ολα σχεδόν άλλάσσουν θέσι. Άκόμη καί ενα φουτουριστικό ταμπλώ στό χώλ πού είχε λησμονηθή έκεΐ εί; πεΐσμα τής... έρμηνεία; τού ζωγράφου χάρις εις την όποία καί ήγοράσθη — μεταφέρεται εις έμφανέστερο μίρο;. —Ηυμαστε τί μάς ελεγαν στήν Αίδηψό; Τα φουτουριστικά ταμ¬ πλώ, ίίνα ή δύο μονάχα, είνα τής μόοας, δχι μόνο στά γρα^ φεΐα ή τοΰς διαδρόμους άλλά καί σ' ώρισμένες γωνιές τω σαλονιών. Αυτή τή διαφώτισι δίδει σχε τικώς ή μία των θυγατερων. Ή βαθυτέρα έν τούτοις αίσθητική τής τοποθετήσεως δέν είναι ϊσω καί τόσον έμπειρική. Αί γενικα ύποδείξεις τοΰ τάδε ή τοθ δεΐνα μπορεί νά παίζουν καί έδώ ρά λον. Μπορεί άκόμη νά γίνετα ή άνακαίνισις μέ τό φιγουρίν εις χείρας... Έν πάση περιπτώ· σει ώ; βαθυτέρα άφορμή παρα- μένει πάντοτε τό ψυχικόν περιε¬ χόμενον τή; μεταβολής. Ή μετοικεσία λοιπδν κρύβε Ινα άληθινόν θέλγητρον διά τό' παρατηρητήν, θά ελεγα μάλιστ δτι το θέλγητρον αύτό ϊχει . κοινωνικάς πλευράς: Νομίζετε δτ ή άλλαγή των πραγμάτων δέν άν ταποκρίνεται καί είς συγκεκριμέ να γεγονότα; Πλάνη! Ή ψυχο λογία τής στιγμής δέν είνε καί τόσο άόριστη. Τα πράγματα ποί άλλάσσουν θέσιν άνταποκρίνοντ: $ι; ωρισμένα πρόσωπα πού άλ άσσουν καί αύτά θέσιν. Ινική, γαλήνια σταυροφορία —Δέν τό ξέρεις; Σέ κάθε μετοι-Ιτών γυναικών γιά την διάδοσι εσία θά βρής ό παρελθόν, τό ζωντανή βάσι Ι τοϋ πολιτισμοθ, γιά τή μετα- παρόν καί τό έλλον, άπεκάλυψεν ό περισσό- ερον πεπειραμένος. —Έγώ νομίζω δχι τόσον τό ιαρελθόν 2σον τό μέλλον. —"Ισως. Άλλά γιατί ίσως; Ή άλλαγή ,ύτόν τόν σκοπόν Ιχεΐ: Τάς νέας :ντυπώσει; καί φυσικά τα νέα -ρόσωπα! Τα παλαιά άν δέν I- ουν σβύση, Ιχουν λάβη πάντως φίξ. τα έσπερίδε; ά; ρ ξεχνοΰμε δτι θά έπαναληφθοΰν ιέσα εις Ινα νέον περιβάλλον. Καί τό περιβάλ'λον αύτό δέν μπο- νά είνε δλως διόλου... δια- «οσμητικόν. ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ Πεταχτά σημειωματα ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Αύτη ή ίδέα νά βγοθν οί μορφωμένες γυναΐκες των πό .εων στήν ϋπαιθρο καί ν' ά- αλάβουν τή διαπαιδαγώγη- σι των γυναικών τού χωρίου είναι όμολογουμένως ώραία καί εύγενής. Άκόμη κα'ι ώς εΐκόνα φαντάζομαι την έ'ξο- δον αυτή μέ ίδιαίτερη γραφι- κότητα καί γοητεία. Μπορεΐ- τε νά σχηματίσετε στή ψαν τασία σας αύτη την άποστο- λική πορεία των μορψωμένων γυναικών των πόλεων στήν ύ¬ παιθρον, Θά είναι χωρίς άμ- φιβολία ή ώραιότερη καί χρη σιμώτερη άλλά καί ή πλέον συγκινητική πορεία πού εχει κάμει ό ώραιόκοσμος είς δλο τό μάκρος των αίώνων. Φαν¬ τάζομαι αυτή την ήρεμη, είρη- φορά τού φωτός τής γνώσεως καί τής έπιστήμης στό άπόμε- ρο ταπεινό χωριό. Γυναΐκες άληθινά μορφωμένες, μέ πλή¬ ρη έπίγνωσι τής άποστολής των, τρέχουν άπό χωριό σέ χωριό άπόστολοι τοΰ νέου πο¬ λιτισμοθ. Πορεύονται μέ την βαθείαν συναίσθησιν δτι έχουν νά έπιτελέσουν καί άγιο σκοπό. τούς άνοικτούς κάμπους ήρεμα, ένα μεγάλο Διασχίζουν μοσχοβόλους χωρίς άλα- ζονίαν. Σταματοΰν δπου συ- ναντήσουν μίαν χωρικήν. Συ- νομιλοΰν μαζί της, ζητοΰν πληροφορίας διά την ζωήν της συμμερίζονται τίς λύπες καί τίς χαρές της. Τής δίδουν συμβουλές ώφέλιμες. Την κα- θοδηγοΰν, την παρηγοροΰν διά τάς πικρίας της καί την τονώνουν είς τόν τραχύν ά- γώνα της ζωής τοθ ύπαίθρου. Φθάνουν είς τα χωρία. Πη- γαίνουν είς τα ταπεινά σπιτά- κια, καί τίς καλύβες. Καί έκεΐ μοιράζουν ζαχαρωτά καί κα- ραμέλλες είς τα παιδία, τοΰς δίδουν τή χαρά μ' ενα γλυκό λόγο, μ' ένα χάδι πού δέν τούς έδωκε ϊσως ποτέ ή μητέ- ρα των. Μιλοΰν μέ τίς νοικο· κυρές. Τίς καθοδηγοΰν στό νοικοκυριό των τίς βοηθοΰν, γιά νά τούς δείξουν πώς πρέ¬ πει νά γίνεται το κάθε τι. Δι- δάσκουν τα καλά τής καθαρι¬ ότητος. Καί γίνονται οί καλοί σϋμβουλοι, οί φωτισμένοι δι- δάσκαλοι. "Υστερα, τίς Κυριακές, μα- ζεύόυν δλες τίς γυναΐκες τοΰ χωρίου στό σχολειό κι' έκεΐ μέ διαλέξεις, μέ φωτεινές προ- βολές, μέ πρακτικά μέσα καί μέ έμπρακτη έφαρμογή, διδά- νκουν τίς φτωχές καί άγράμ- ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ Σ' ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αυριον πρόκειται νά συ- νέλθη έκτάκτως είς τό εν¬ ταύθα μητροπολιτικόν μέγα¬ ρον ή Ίερά Σύνοδος της Κρήτης προκειμένου νά λά¬ βη άποφάσεις διά την πλη¬ ρώσιν τής χηρευούσης θέσε¬ ως τοΰ έπισκοπικοΰ θρόνου Κισσάμου καί Σελίνου πού πά ραμένει χωρίς επίσκοπον με¬ τά τόν θάνατον τοΰ άοιδίμου Χρυσοστόμου. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία δτι ή Σύνοδος θ'άποληξη είς οριστικάς απο¬ φάσει; καί θά έκλέξη τό κα ταλληλότερον πρόσωπον διά την χηρεύουσαν έπισκοπήν. Οί συνερχόμενοι άλλωστε Κρήτες Ίεράρχαι, άντιλαμ- βάνονται καλώς δτι διερχό¬ μεθα μίαν περίοδον κρίσι¬ μον. Ύπάρχει σήμερον κρί¬ σις ήδική, κρίσις ψυχικη, κρί¬ ή ί ι έργον αύτό είναι άνάγκη νά συγκεντρώνουν έξαιρετι- κά προσόντα, μορφώσεως, εύψυχίας, δραστηριότητος, ή- θικής έπιβολής καί κύρους λόγω δράσεώς θρησκευτικής καί έθνικής, διά νά δύναν¬ ται ν' άνταποκρίνωνται είς την μεγάλην αποστολήν των. Εύτυχώς, καθόσον τουλά¬ χιστον γνωρίζομεν, μεταξύ των ύποψηφίων διά τόν θρό¬ νον της έπισκοπης Κισσά¬ μου καί Σελίνου, ύπάρχουν θεολόγοι, Άρχιμανδρΐται μέ δλα τα άπαραίτητα προσόν¬ τα. Δέν γεννάται δμως άμ- Ο Γολγοθας μιας καρδίας = = ΕΔΙ2ΑΒΕΤ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ Ή ζωή τής μελαγχολικής 8ο ν αυτοκρατειρας. Τό "Ισλ ήταν μιά θαυμασία το- ποθεσία. Ή ίαματική πηγή πού ήταν έκεΐ, Ιγινε αίτία νά παραθε- ρίζη κάθε χρόνο στό "Ισλ ή αύ- τοκρατορική οίκογένεια. Στά γύ- ρω δάση ήταν Ζ,φΰονο κυνήγι. Ό νεαρό; αύτοκράτωρ ήταν μανιώ- οης κυνηγός, άλλ αυτή την φο- ρά πήγαινε, δπως ελεγε στοΰς έμπίστους τού, νά κυνηγήση την μικρή τού έξαδέλφη ! Σ' ?να ξε¬ νοδοχείον τοΰ "Ισλ είχαν κρα¬ τηθή διαμερίσματα γιά την θεία Σόφια καί τίς δυό κόρες της. Στί; 15 Αύγούστου έφθασεν ή πριγκήπισσα Αουδοβίκα μέ την Νένε καί την Σίσσι. "Εφθασαν μέ καθυστέρησι μιάμιση; ώρας. Ή θεία Σόφια είχε αρχίση νά χάνη την υπομονή της. Μόλις έπληρο- ρήθη την άφιξιν της, εξέφρασε την πανε νά την τής αδελφής επιθυμίαν νά αμεσω; οί δυό της άνεψιές. Άμέσως; Οί δυό α¬ δελφ!;, ιδίως ή νεώτερη, διαμαρ- τύρονται. Πώ; μποροΰσαν νά πα- ρουσιασθοΰν στά χάλια πού ευ¬ ρίσκοντο άπό τό ταξίδι καί τίς σκόνες τοΰ δρόμου; Δέν είχε φθά¬ ση άκόμη τό άμάξι μέ τίς άπο- σκευέ;. Καί δέν είχαν άλλάξη οΰτϊ φουστάνι. Άλλ' ή θεία τού; έπείγετο, σάν κάποιο; πού στή συνείδησί τού τα Ιχει δλα· ετοιμα, καί εχει λάβη τί; αποφάσει; τού. Τοΰ; στέλνει την θαλαμηπόλο της. Αύτη κτε- νίζει μέ έπιμέλεια καί ζήλο τα μ,αλλιά τή; μεγαλείτερης, τή; Νένε, άλλ' ή Σίσσι δέν έπιτρέπει σ' άλλον νά δαμάση τό ξανθό κΰμα των μαλλιών τη;.Ή θαλαμη¬ πόλο;, δταν εξετέλεσε την εντο¬ λήν πού είχε λάβη, ετρεξε νά προ- φθάση νά π^ τάς έντυπώσεις της εις την ύψηλή της κυρία. Καί τίς δυό της τίς άνεψιές τίς βρίσκει χαριτωμένες. Προτιμοΰσεν δμως άδιστάκτως την Σίσσι, την μικρό- τερη. Επί τέλους φθάνουν οί δυό 4- δελφέ; καί δλοι μαζί πηγαίνουν στά σαλόνι, δπου περιμένει ό αύ¬ τοκράτωρ. Ή παρουσίασι; ήταν κάπω; τυπική. Ό Φραγκΐσκο; Ι¬ ωσήφ, δσο καί νά προσπαθοΰσε νά μή τό δείχνη, ήταν ταραγμέ- νος. Ή πριγκήπισσα Ελένη οέν έξ κατώρθωσε νά ή η την έξαιρε- ς ή ρς ψχ σις πνευματική καί οικογε νειακήν Ή εκλυσις των ή- θών άρχίζει νά είσχωρή καί είς την ύπαιθρον. Καί αί κα¬ θιερωμέναι παλαιαί ηθικαι καί θρησκευτικάς άξιαι καί αρχαί έχουν υποστή τα με- ταπολεμικά ετη ισχυρόν κλο¬ νισμόν παντοΰ. Δι' αύτό καί τό έργον της ποιμαντο- ρίας είναι σήμερον δυσκο- λώτερον καί τραχύτερον ά¬ πό κάθε άλλην εποχήν. Δι' αύτό καί οί άνθρωποι είς τούς όποίους άνατίθεται τό ματες γυναΐκες πώς νά κά¬ νουν τό νοικοκυριό των, πώς ν' άνατρέφουν τα παιδία των, πώς νά κάνουν χα- ρούμενη τή ζωή τοΰ σπιτιοΰ των, πώς νά διατηροΰν την καθαριότητα καί την ύγεία στό σπίτι των, στήν οίκογέ- νειά των. "Ετσι έπιτελοΰν μί¬ αν ίερήν αποστόλη. Κι' έπι- τυγχάνουν διπλό σκοπό. Με- ταδίδουν δ,τι τοΰς εχει διδά- ξει, δ,τι καλό εχει ό πολιτι- σμός των πόλεων. Καί παίρ- νουν κι' οί ΐδιες άπό τό χω¬ ριό την άγγνότητα τής ψυχής, τούς απλούς τρόπους, τόν αΰ- θόρμητο καί πηγαΐον αΐσθη- ματισμό, τόν γεμάτον εύγέ- νεια καί είλικρίνεια, αύτό τό τρυφερό λουλουδι πού μόνο στίς καρδιές των χωρικών μας άνθεΐ άκόμη. Κ>ι' έτσι σιγά-σι-
  γά άναπτύσσεται καί στή
  φισβήτησις
  πρέπει νά
  δτι έξ ολων θά
  προτιμηθή έκεΐ-
  ρ ^
  τική τη; συγκίνησιν. Την τελευ¬
  ταίαν στιγμή, ή μητέρα τη; την
  εϊχε μυήση στό μεγάλο μυστικό.
  Καί εί; αυτήν την περίπτω¬
  σιν, ό αΰτοκράτωρ βρισκόταν
  στή δύσκολη θέσι πού βρίσκεται
  κάθε νέος, τόν οποίον παντρολο-
  γοΰν χωρίς νά πολυζητήσουν την
  γνώμη τού. Άγαποΰσεν δμως έ-
  ξαιρετικά την μητέρα τού πού
  πρός χάριν τού είχε θυσιάση τα
  δικά της δικαιώματα, την δική
  τη; σειρά στό ^ρό^ο. "Ηξευρε
  πώ; ή μητέρα τού ήθελε μόνον τό
  καλό τού, καί ήταν περίεργος νά
  ιδή τί εντύπωσιν θά τοΰ εκανε ή
  έξαδέλφη, πού τόσον καιρό άκουε
  νά τοΰ έκθειάζουν. 'Ί'ήν ευρίσκει
  ώραία, ψηλή, λιγερή, άλλά στά
  χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου
  της είχε παρά την νεαράν ηλικί¬
  αν της — ήταν μόλις εϊκοσι έτών
  — 'κάτι τό σκληρό πού τόνιζεν
  άκόμη περισσότερον ή άμηχανία
  της, Ικείνη την στιγμη.
  Ή μικρότερη άδελφή, ή Σίσσι,
  ήταν άπεναντίας εντελώς ξένοια-
  στη. Καί ναί μέν οέν τής πολυ-
  άρεζεν ό κόσμο; καί οί κοινω-
  νικέ; συναναστροφέ;, ίδίω; δταν
  παρευρίσκοντο ξένοι — κι' ά; ή¬
  σαν καί συγγενεΐ; της — κι' ου-
  τε ήταν βγαλμένη στόν κόσμο 8-
  σον ή μεγαλείτερη άδελφή της,
  άλλ' είχε κατορθώση νά μάθη
  ή έν πάση περιπτώσει νά πάρη
  μυρωδιά τί έτεκταίνετο, καί μέ
  λοξέ; ματιές, κύτταζε πότε τόν
  αύτοκράτορα καί πότε την άδελφή
  της, περίεργη νά ιδή πως θά
  συμπεριεφέροντο.
  (Ή συνέχεια
  είς την 2αν σελίδα).
  χωρα μας
  μερώνεται
  ό πολιτισμός, έξη
  ό πληθυσμός μας
  καί διαπλάσσεται ή συνείδη-
  σις καί ό χαρακτήρας τοΰ λα-
  οΰ μας.
  Μά θά βρεθοθν αϋτές οί
  ψωτισμένες γυναΐκες των πό¬
  λεων γι' αυτή την υψηλήν ά-
  ποστολή; Πολΰ φοβοΰμαι δτι
  θά είναι έλάχιστος ό άριθμός
  των. Έκτός εάν γίντ| καί αύ¬
  τό τό μέγα έργον μόδα. Άλ¬
  λά τότε θά ισχύση πάλι τό
  ρητό «πολλοί μέν οί κλητοί, ο¬
  λίγοι δέ οί έκλεκτοί». Καί αύ¬
  τοι οί «κλητοί» τής μόδας πρέ¬
  πει ν' άποκλεισθοΰν ώς έπι-
  κίνδυνοι γιά μιά τόσο λεπτήν
  αποστόλη.
  Μ.
  νο; ο οποίος συγκεντρωνει
  τα περισσότερα ηθικά στοι-
  χεΐα, την μεγαλυτέραν διοι-
  κητικην πείραν, την πλέ¬
  ον μακράν καί καρποφόρον
  εθνικήν δράσιν, έκεΐνος
  τόν οποίον ή κοινή γνώμη
  θά θεωρή ώς πρότυπον θρη-
  σκευτικοΰ λειτουργοΰ καί
  ώς ύπόδειγμα έθνικόφρο-
  νος "Ελληνος, άφοσιωμένου
  κυριολεκτικά είς την υπηρε¬
  σίαν τής πατρίδος καί είς
  την προαγωγήν των ίδανι-
  κών τής φυλής.
  Άλλ' επί τή εύκαιρία τής
  έκτάκτου συγκλήσεως τής 'ϊ-
  εράς Συνόδου, δέν θά ήτο
  άσκοπον νά ληφθούν άπο¬
  φάσεις καί δι' εν άλλο ζητη-
  μα: Διά την ύπαγωγήν τής
  επαρχίας Βιάννου καί θρη¬
  σκευτικώς είς τόν Νομόν Η¬
  ρακλείου. Τούτο ύπαγορεύε-
  ται καί έκ τής λογικής καί
  έκ τής καλυτέρας εξυπηρετή¬
  σεως των εκκλησιαστικήν
  πραγμάτων. Είς τούτο δέ κα¬
  θόσον γνωρίζομεν δέν εχει
  άντιρρήσεις ούτε ό Θεοφιλέ¬
  στατος Πέτρας είς την πε¬
  ριφέρειαν τού όποίου ύπάγε-
  ται ή Βιάννος, διότι τού εί¬
  ναι έξαιρετικώς δύσκολον,
  λόγω τής ελλείψεως συγκοι-
  νωνίας, νά έπισκέπτεται την
  επαρχίαν αυτήν. Δέν ύπάρ¬
  χει δ' έπίσης καί ουδέν νο-
  μικόν κώλυμμα διά την λή¬
  ψιν μιάς τοιαύτης αποφά¬
  σεως.
  νει τό έξαγόμενον έλαιον των
  άλλων διαμερισμάτων. Πρό-
  κειται περί άδικίας τοΰ κα-
  κοΰ παρελθόντος, την όποιαν
  θά άρτι ασφαλώς ή σημερινή
  Κυβέρνησις.
  Ήράκλεια
  Η άνισότης.
  Τό υποβληθέν υπό των
  έμ-
  πόρων έξαγωγέων ελαίου τής
  πόλεώς μας ύπόμνημα πρός
  την Γενικήν Διοίκησιν, δι' οδ
  ζητοΰν νά έξισωθή ή φορολο-
  γία τοΰ Κρητικού ελαίου πρός
  την φορολογίαν τού ελαίου
  των αλλων διαμερισμάτων
  τής χώρας, στηρίζεται χωρίς
  αμφισβήτησιν επί τής λογικής
  καί τοΰ δικαίου. Καί δέν αμ¬
  φιβαλλομεν δτι θά τύχτι, ιδιαι¬
  τέρας μελέτης καί θά γίνη τε¬
  λείως άποδεκτόν. Διότι θ' α¬
  ναγνωρίση βεβαία καί ή Κυ¬
  βέρνησις δτι είναι άμαρτία
  καί άδίκημα είς βάρος τής
  Κρήτης νά πληρώνη τό Κρη¬
  τικόν έλαιόλαδον, διπλάσιον
  σχεδόν φόρον άπό δτι πληρώ-
  Έξ Άνατολών...
  Είναι όντως άξιοθαύμαστος
  ή ζωτικότης καί ή προσπα¬
  θεία την όποιαν άναπτύσ-
  σουν αί τέσσαρες πόλεις τοΰ
  γείτονος νομοΰ διά τόν άπό
  πάσης απόψεως συγχρονισμόν
  καί την τελείαν άνακαίνισίν
  των. Τόσον ή Νεάπολις δσον
  καί ό "Αγιος Νικόλαος καί ή
  Σητεία καί ή Ιεραπέτρα πα-
  ρουσιάζουν σημαντικήν εξέλι¬
  ξιν. Πλουτ^ζονται μέ νέα έρ-
  γα, μέ νέα μέσα πολιτισμοΰ,
  μέ νέας όδούς καί πλατείας,
  μέ νέα ώραία οίκοδομήματα,
  μέ έ'ργα υδρεύσεως, φωτισμοΰ
  καί καθαριότητος! Καί αί τέσ¬
  σαρες αύται πόλεις έχουν α¬
  ναπτύξη μίαν εύγενή μεταξύ
  των άμιλλαν, χάρις είς την ο¬
  ποίαν καί σημειώνουν συνε-
  χώς ζηλευτάς προόδους.
  Τό Μονοφάτσι.
  Είς την επαρχίαν Μονοφα¬
  τσίου καταβάλλεται τόν τε¬
  λευταίον καιρόν μία άξιέπαι-
  νος προσπαθεία διά την λύ¬
  σιν τοϋ συγκοινωνιακοθ προ-
  βλήματος. Οίκάτοικοι διά προ-
  σωπικής των εργασίας κατα-
  σκευάζουν όδοϋς άπό Αγ.
  Θωμά είε Λαράνι, 'Άκρια μέ
  τέρμα τίς Στάβιες καί άπό
  Άρκαλοχωρίου είς Σκοινιδ.
  Άλλ' ή προσπαθεία αύτη δέν
  θά επιτύχη απολύτως τούς
  σκοπούς της εάν δέν ενισχυ¬
  θή καί έκ μέρους τού έπαρχι-
  ακοΰ ταμείου όδοποιΐας.
  . ,ι.
  ,' ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό τιο-
  λύκροτο έργο τής διασήμου συγ-
  γραφέως ΡΕΚΒξ,Ρ: ΣΟΟΥ ΜΠΩΤ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός). —Σήμερον:
  «Υπό δύο σημαΐας».
  —...................-
  ΠΩ1ΛΜΜΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό τίολύκροτο έρ¬
  γο τής διασήμου συγ
  γραφέως.·
  ΓΕΚΒΕ Κ
  ΣΟΟΥ
  ΜΠΩΤ

  ι
  'Εμψυχωμενο ά«ώ την πεν-
  τάμορφπ:
  ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ
  Καϊ τόν μεγάλον καλλι¬
  τέχνην:
  ΑΛΛΑΝ ΤΖΟΝΕΣ
  Είνε μιά πραγμα-
  τική καλλιτεχνική
  αποκάλυψις ποθ θά
  σας παρουσιάση σή¬
  μερον ό κινηματο-
  γράφος:
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ■■>■■■■■
  ■■■■■■■
  ■■■■■■■(■■■■■εί
  ■■■■■■«■■■■■■■Β
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5—41
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ή Ζωή ποϋ περνςχ
  ή γυναϊκα τού θρύλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Σέ μιά στιγμή ποΰ νόμιζε πώς
  δέν τόν πρόσεχε κανει;, δ νεαρός
  αΰτοκράτοιρ εστρεψε τό βλέμμα
  πρός την μικρότερη Ιξαδέλφη. Ή
  χάρις της, τα ώραΐά της μαλλά-
  κια, ή τρυφερά Ικφρασις τοΰ παι-
  διν.οθ προιώπιν τής, αιχμαλώτι-
  σαν -ςό βλέμμα τού. ΕΣχε μείνη
  εκθαμ/ίος καί διά μιας τόν τριν.ύ-
  μιζαν περίεργα συναισθήμ,ατα. Ή
  Σίσσ: αντελήφθη τόν μεγαλειτέρον
  έξάδελφό της νά την κυττάζη έπι-
  μόνως κι' ϊλο τό αΐμά της τής
  άνέ,ϊηκε στά ν.εφάλι. Σαστισμέ-
  νη κυττάζει πρός την άλλη ά/.ρη
  τοΰ δωματίου, δπου στεκόταν ί
  μικρότερος άδελφός τοΰ αύτο-
  κράτορος, , ό πρίγκηψ Κάρϊλος
  Αουδοβΐκος. Τό πρόσεξε κι' αύ-
  τός καί ζήλευε πού ό άδελφός
  -υ, ό αύτοκράτωρ, κύτταζε μέ
  περισσότερον ενδιαφέρον την Σίσ-
  σι, κ Γ άς τοΰ προώριζαν την με-
  γαλείτερη άδελφή την Νένε. "0-
  ταν ΰστερα άπό λίγη ώρα κάθι-
  σαν στό τραπέζι, δλοι παρετήρη¬
  σε πώς ό Φραγκϊσκος Ιωσήφ
  δέν σήκωνε τα μάτιά τού άπό
  την μικρότερη τού Ιξαοέλφη. Ή
  Νένε τό αντελήφθη καί ή καρ-
  διά της πρέπει νά πόνεσε, γιατί
  αισθανθή/.» τόν έαυτό της ήττη-
  μένο.
  Στήν άλλη άκρη τοΰ τραπέ¬
  ζα ου, ό'που την είχαν βάλη νά
  καθίση ώς μικρότερη, ή ΣΕσσι
  σκύβει πρός στιγμή πρός την
  παιδαγο)γόν της πού ήταν καθι-
  σαένη πλάϊ της, καί τής λέγει:
  «Ή Νένε εχει καιρό πού βγή-
  κε στόν κόσμο καί εχει συνηθί¬
  ση. Έγώ τα Ιχω χαμένα, καί τό
  φαί δέν μοΰ πά»; κάτω !».
  Ηριοΐ-πρωΐ, την έπαύριο, ό Κά-
  ρολος Λουδοβΐκ.ος, ό μικροτέρας
  υιός τής πριγκηπίσσ/,ς Σοφίας,
  Ικεΐνος πού δταν ήταν έςόριστοι,
  άγάπησε την μιν.ρή τού Ιξαδελ-
  φοθλα, την Σίόσι, καί τής εγρα-
  φε γράμματα τό Ινα πάνω στό
  ο,λλο, καί τής εστελνε δώρα, λέ¬
  γει στή μητέρα τού, μόλις την
  βλέπει: «ΜαμμαΊ ή Σίσσι άρεσε
  περισσότερο στόν Φράντσι (Σ.
  Μ.—'Υποκοριστικόν τοΰ Φράντς,
  πού σημαίνει Φραγκϊσκος). βά
  δής ποΰ άντί γιά την Νένε, θά
  δ'.αλεξη την Σίσσι !».
  —Πού τό φαντάσθηκες πάλι
  αύτό Ι άπαντα ή μητέρα τού καί
  κόβει άπότομα την κουβέντα.
  Ή Σίσσι ! Μά αύτη ήταν άκό-
  μα γιά νά παίζη μέ τίς κοΰκλες.
  Δέν τής γιόμιζε τό μάτι.
  Καί ομως ό Κάρολος Λουδοβί-
  κος δέν είχε άπατηθή. Γιατί ά-
  γαποΰσε....
  (συνεχίζεται)
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  . Ι. Χ. Άλμπαντάκης ]
  • Τέως ΐατρός έττί τετραετί- ■
  || αν των Νοσοκομείων'Ερυθροΰ
  • Σταυροϋ καί Θεραπευτηρίου
  ■ ό Έϋαγγελισμός» Αθηνών.
  * Δέχεται είς τό Ιατρείον τού
  ■ όδός Άγίου Μηνα παραπλεύ-
  ■ ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
  * "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  ■ 4—7 μ. μ.
  Ιητοΰνται μία ή δύο οίκότρο-
  φοι (μαθήτριαι) παρά καλής οίκο
  γενείας Πληροφορίαι παρ' ημίν
  ΙΙΙΒι
  ΟΙ έττητόλαιοι καϊ άστατοι άν-
  δρες δέν θά εΐχαν περάση, εάν ή
  ζήλεια δέν έτύφλωνε τις γυναΐκες
  σέ σηαρΐο ποθ νά χάνουν τελείως
  τό μυαλό τους. Εάν ήταν δυνα¬
  τόν νά υπάρξη Ινα εΐδος συνα-
  οελφότητος μεταξύ των γυναι-
  κών, ποϋ νά έττιτρέπη σέ δθο άν-
  τιττάλους νά όμιλοϋν μέ ψυχραι-
  .ιία, εΤμαι τής γνωμης δτι £νας
  κίβδηλος άποκαλυφθείς έξαφνα
  ένοχος άτάτης καί ψεύτης άττέ-
  ναντι τής μιδς καί τής άλλης, καί
  ήρως μιδς κωμωδίας διόλου άν-
  ταξίας έντίμου άνθρώττου θά ευ¬
  ρίσκετο σέ πολϋ δΰσκολη θέσι
  αί δέν θα εΐχε παρά νά έρευνή-
  ση γιά μιά τρίτη κατάκτησι:
  ΑΊ δύο άντίπαλοι θά είχαν άη-
  διάσει.
  Άλλά δέν σκεπτόμεθα δυστυ-
  χώς 6τσι: ή κενοδοξία τοφλώνει
  κατά μέγα μέρος τίς γυναΐκες
  1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ §
  | Ένωσις λονδινου, |
  | Ή άρχαιοτέρσ πυρσσφαλιστική έται- ||
  | ρία ιδρυθείσα τω 1714 μέ κεφάλαια ^
  ■ £ 8.ΟΟΟ.ΟΟΟ.
  == Πράκτωρ έν Κρήτη
  Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης |||
  ΙΙΙΗΙΙΙΙ!
  ■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■
  ψ
  ■51
  ψ.
  ΤΟ «ι
  ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ. ΤΟΝ ΥΠΟΚίΜΙΙΟΝ
  Κάθε κύριος πού ξέρει τ6 συμφέρον
  τού προμηθεύεται τα
  ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΤΟΥ
  ιΑΘΗΝΑΪΚΟΝ'
  ΠΛΑΤΕΙΑ-5ΤΡΑΤΑ.
  ■■■■■■■■■■•■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■Μ
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή κενοδοξία των νυναικών·
  "Ενα δπΑο διά τούς ανδρες.
  γιά νά έξυψωθοϋμε στά Ιδία τα
  μάτια μας, θέλομε νά πιστεόωμε
  δτι εΐαεθα ή τιροτίιιησις ενός ή>ω-
  ος. Ό άνδρας ίχει τό εΰκολο τται-
  χνίδι. Δέν διατρέχ^ι ποτέ τόν κίν-
  θυνο νά δή την εΐκόνα ποθ 6δοσε
  στή μιά είς άντιπαράστασι μέ
  την εΐκόνα—κα-χοτε πολθ διαφο-
  ρετική—πού ίδοσε στήν άλλη
  Μττορεϊ νά διηγη9?ί τίς μικροιστο
  ρίες τού χωρίς τό φόβο δτι μιά
  άπρόοπτη διακοιτή θ' άτεκάλυπτε
  τίς ώραϊές τού έπινοήσεις. Καί
  ποτέ δέν θά δοθμε την ήμέρα ποΰ
  ή γυναΐκες θά μποροθσαν ν" άλ-
  ληλοβοηθοΰνται διά μιδς δικαίας
  κατανοήσεως, όπότε θά £ταυαννά
  δυσφημοΰνται έκ σφάλματος ενός
  άναιδοΰς ή άσυνειδήτου, ό όποΐ-
  , ος ένω τίς κοροιδεόει τίς κάνει
  νά ύτοφέρουν καί οί δύο συγχρό¬
  νως.
  ι'ι Ντιβτεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 8.
  1 23456789 10 11
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΝΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ =
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) Ιδιότης των άερίων.
  2) Αρχαίον γυναικείον πρόσω¬
  πον.
  3) Έπίρρημα καί δίφθογγος.
  —Νότα μουσικής.·
  4) Μία των αισθήσεων. — Έ¬
  πίρρημα τροπικόν.
  5) Αιγυπτιακάς θεός. — Έ ά-
  κτινοβολία τού συντηρεΐ την ζω¬
  ήν. — Μέτρον επιφανείας.
  6) Ή 'μήτηρ τοΰ όλυμπιακοθ
  οωδεκαθέου. — θεά, άδελφή τοΰ
  ηλίου καί τής αελήνης. — Άνα-
  φορικόν επίθετον.
  7) "Αρθρον. —ιΓαλμοί θρησκευ-
  τικοί. — Μονάς ήλεκτρικής άντι-
  στάσεως.
  8) Μέρος τής κεφαλής. — Στρα-
  τιωτική μονάς.
  9) Κτητικάν επίθετον. — Στοι¬
  χείον των Εστών.
  10) Μουσική νότα.
  11) Ιδιότης των υγρών στηρι¬
  ζομένη εις την έλλειψιν συναφεί-
  ας πρός άλλο σώμα.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Σχηματίζεται κατά την πτώ¬
  σιν των υδάτων.
  2) Έπίρρημα χρονικόν.
  3) Ναυτικόν πρόσταγμα. —
  Σύνδεσμος τροπικός.
  4) Τρόπος σχηματισμοΰ ενός
  σώματος. — θυγάτηρ τοΰ Διός.
  ■—■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Λύσις προχθεσινοϋ
  άρ.6 σταυρολέξου
  υπ
  ί">) Άόριστος άντωνυμία. — Νο-
  μός Πελοποννήσου. — Δεικτικόν
  μόριον (δημοτ.).
  (>) Έπίρρημα τροπικόν, — Ό
  κάτοικος άρχαίας Έλλ. χώρας. -
  "Αλογο ίππασίας (δημοτ.).
  7) Μία των οωοεκανήσων (α?τ.).
  —Ποσοτ. επίθετον (πληθυν.).—
  Πολύτιμον μέταλλον (γαλλιστί).
  8) Ό Γκαΐτε εζήτησε περισσό¬
  τερον. — Κραυγή τοΰ Ίησοΰ θνή-
  σκοντος.
  9) Μόριον προτρεπτικόν. - Ά-
  ναφορική άντωνυμία.
  10) Όργανισμός προστασίας ω¬
  ρισμένου γεωργ, προιόντος.
  11) Ηρυλική βασίλισσα των
  Άσσυρίων (γεν.).
  ■■""—......■......Π
  ΛΥΚΕΙΟΝ 'ΌΚΟΡΑΗΣ,,
  Ι. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
  1. Έξατάξιον Γυμνάσιον καί μικρόν πλήρες:
  [Είς την Α' τάξιν τού θά εισαχθώσιν εφέτος, όπως
  καί κατά τό επόμενον ετος, άπόφοιτοι τής Στ' τά¬
  ξεως των Δημοτικών Σχολείων].
  2. Όκτατάξιον Γυμνάσιον Αρρενων καί θηλέων
  χωριστά. (Εφέτος θά λειτουργηση ή Α' τάξις είς
  την οποίαν θά είσαχθώοι μαθηταί έχοντες ενδει¬
  κτικόν δ' τάξεως τού Δημοτικοϋ Σχολείου).
  3. Πλήρες έξατάξιον Δημοτικόν Σχολείον.
  4. Νηπιαγωγεΐον.
  5. ΟΙκογενειακόν ΟΙκοτροφεΐον. ο Διβυθυν-
  τής τού Λυκείου κ. Έμμ· Λ. Πετράκις μ6τά
  τής οικογενείας τού, κατοικεΐ καί ύιαιτάται μετά
  των οΐκοτρέφων.
  Άπό τοΰ ετους τούτου θά λίΐτουργήση έν τ&> θΐκο-
  τροφείω τού Λυκείου ιδιαίτερον τμήμα θηλέων υπό
  την άμεσον εποπτείαν τής κ. Μαρ'ι Πετράκι.
  ΕΙδικός Καθηγητής, διαμένων έν τώ Οίκοτροφείω ΰπο-
  βοηθεΐ τα παιδία είς την μελέτην καί τα έπιβλέπει' κατά
  τάς έξόδους των έκ τοΰ Σχολείου.
  Ξέναι γλώσσαι. Έκτος τής Γαλλικής οί μαθηταί
  δύνανται νά διδαχθώσι καί 'Αγγλικά καί Γερμανικά.
  Μόρφωσις άρτια Χριστιανική—Έλληνική, σΰμ-
  φωνος μέ τάς έθνικάς μας παραδόσεις καί την ύπερτρΐ-
  ακονταετή δράσιν τού Λυκείου.
  Διά την ψυχαγωγιαν των μαθητών καί Ιδιαιτέρως
  των Οίκοτρόφων σχολικός κινηματογράφος καί ρα-
  διόφωνον.
  Σύμφωνα μέ τον Α. Ν. τον ρυθμίζοντα τάς έξετάσβις
  των τελειοφβίτων εί; τα Ιδιωτικά σχολεία:
  Τα άπολυτήρια τού Γυμνασίου τοΰ Λυκείου
  είναι ίσότιμα πρός τα των Γυμνασίων.
  Εγγραφαί ήρχισαν. Πληροφορίαι καθ' εκάστην έν τφ
  Γραφείω τοΰ Λυκείου. Τηλέφωνον 504.
  216ον
  "Επρεπε νά έμψυχώνη τούς
  μέν, νά καθησυχάζτ) τοϋς άλ-
  λους. Παρήγγειλε την άμαξα
  έπ' ονόματι τού. Εξησφάλισε
  γιά τούς βασιλείς πλαστά δια
  βατήρια—τό ϋνα έπ' ονόματι
  ενός Σκώτου, τού Κράουφορδ,
  τό άλλο έπ' ονόματι τής κ.
  ντέ Κόρφ, χήρας Ρώσσου συν¬
  ταγματάρχου ποϋ έζοϋσε στό
  Παρίσι. Αύτάς έδανείσθη τρια-
  κόσιες χιλιάδες λίρες άπό την
  ϊδια γυναΐκα καί άλλα τόσα
  άπό μιά συμπατριώτισσά τού,
  βάζοντας ώς εγγύησιν την πε-
  ριουοία τού. Έδανείσθη άκό-
  μη τρείς χιλιάδες λίρες άπό
  τάν θυρωρό τού. "Εμπαζε στό
  παλάτι, ε'να—Ινα, σλα τα ά-
  ναγκαΐα ειδή γιά τή μεταμ-
  φίεσι τού βαοιληα, τής Μαρί¬
  ας— Άντουανέττας καί τής
  συνοδείας των κ" Εβγαζε κρυ-
  φά τα διαμάντια τής βασι-
  λίσσης. Νΰχτα καί ήμέρα, έ-
  βδομάδες καί μήνες, έγραψε,
  διεπραγματεόετο, κατέστρωνε
  σχέδια, έταξίδευε, μέ τό
  μυαλό καί την προσοχή είς
  διαρκή έντασιν, μέ τή ζωή τού
  σέ κάθε στιγμή έκτεθειμένη.
  Ένας κόμπος νά έλυνόταν ά¬
  πό τό δίχτυ πού είχεν άπλώ-
  ογ| σ' δλη τή Γαλλία, έ'νας
  μονάχα μεμυημένος νά έπρό-
  διδε, μιά μονάχα λέξις νά ά-
  κουόταν άπό καχΰποπτο αύτί,
  £να μονάχα γράμμα νά έπε-
  φτε στά χέρια των άλλων—
  καί τό κεφάλι τού ήταν χαμέ-
  νο. Άλλά ή άγάπη πού δέν
  τόν άφηνε νά νοιώση κούρασι,
  τοϋ εδινε κοντά στήν τόλμη,
  μίαν έκπληκτική ψυχραιμία
  καί διαΰγεια, για νά εκπλη¬
  ρώση δλον τού τό καθήκον—
  άφανής ήρως ενός άπό τα με-
  γαλείτερα δράματα τής Ίστο
  ρίας.
  Έν τούτοις στήν αύλή έξα-
  κολουθοθσαν άκόμη νά διστά
  ζουν. Ό Λουδοβΐκος έξακο-
  λουθοΰσε νά έλπίζη πώς κά-
  ποιο εύνοίκά γεγονός θά
  I-
  τύγχανε νά τόν απαλλάξη ά¬
  πό την προσπαθεία μιας κοπια
  στικης φυγής. Μάταιη έλπίδα.
  Ή αμαξα εΐχε παραγγελθή'
  τα χρήματα ποΰ έχρειάζοντο
  εΐχαν συναχθή' οί συνεννοή-
  σεις μέ τ'όν στρατηγό Μπου-
  γιέ γιά την προϋπάντησι καί
  την συνοδεία εΐχαν τερματι
  σθή. Δέν ^λειπε παρά ε'να
  πράγμα: μιά έπίσημος άφορ-
  μή, ενα ήθικό κάλυμμα αυτής
  τής φυγής ή όποία, δοο καί
  νά είναι δέν ήταν πολύ ίππο-
  τική.
  (συνεχίζεται)
  Κοινωνικόν
  ΓΑΜΟΙ.— "Μιχαήλ Λαγουδάκης
  τΐροιστάμενος ύγειονομικοθ κέν-
  τρου Σερρών Ήλέκτρα Φορτσάκη
  ετέλεσαν τοΰς γάμους των. Πα-
  ράνυμφος παρέστη ή κ. "Ελλη Γ.
  Μηλιαρά άντισυνταγματάρχου έ.ά.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—"Ανεχώρησε δι" Α¬
  θήνας ό άπ. άντισυνταγματάρχης
  κ. Γεώργ. Φουντουλάκης μετά τής
  κυρίοις τού.
  —Ανεχώρησε άεροπορικώς δι*
  Αμβουργον ό κ. Κωστής Μ. Γ.
  Γουναλάκης Ινα έγκατασταθή αύ¬
  τόθι μονίμως, πλησίον τοΰ ϊ.κεΐ
  έπίσης παραμένοντος πατρός τού
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ή κ. Ελένη '£.
  Νταγιαντά ίατροΰ άνεδέξατο είς
  Παλτιανήν τό τέκνον τοΰ κ Έμμ-
  Βαμβουκάκη ονομάσασα αΰτό Ί.
  ωάννην.
  —"Ομοίως είς Παληανήν ό φί-
  λος κ. Γεώργ. Σταυρουλάκης ά-
  νεδέζατο τό Ετερον άγοράκι τοΰ
  κ. Βαμβουκάκη ονομάσας αύτό Γε¬
  ώργιον.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ Ιωάννης
  Ν. Ταμιολάκης έκ Παναγίας Πε¬
  διάδος καί ή δνίς Ελένη Ιωάν
  Καλογεράκη έκ Νιπηδητοΰ, Μδο-
  σαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.
  Θερμά συγχαρητήρια. Ν. Κ.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.- Άπέθανε_ καί εκη¬
  δεύθη έν συρροη πολλοΰ κόσμου
  είς "Αγιον Μύρωνα χρηστή καί έ-
  νάρετος οίκοδέσποινα ή "Ελένη
  Κ. Ξενοκτιστάκη, μήτηρ τοΰ φί-
  λου καί τέως Προέδρου τής αύτό¬
  θι κοινότητος κ Γεωργ. Ξενοκτι-
  σΐάκη.
  Ή -Άνόρθωσις» συλλυπεΐται
  θερμώς τα τέκνα καί τούς οϊκεί-
  ους τής μετασχάσης.
  Γύρω στήν πόλι.
  Γ. Α.Άγαπάκης
  Δικηγόρος
  ΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ι—ΑΘΗΝΑΙ
  Άναλαμβάνει την διεκπε-
  ραίωσιν πάσης υποθέσεως Δικα
  στικής, Διοικητικής, Φορολογι·
  κης καϊ Στρατολογικής.
  <ν*Λ(5σχίται ταχεΓαν καϊ έπι- μεμείημένην αποπεράτωσιν. Ό οδοντίατρος Εμμ. Ι. Αλεξάκης 'Εκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοϋ στόματος (οΰλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Έπίσης όδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων κορώνες έκ πορσελά- νης. 'Επαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Μανόλης Γ. Κωνιός Νβυρβλόγος—Ψυχίατρβς Τμηματάρχης Ίατρός Δημοσ. Ψυχιατρείου Αθηνών Δέχεται έν τω ίατρείφ τού όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. Ζητΐΐται ύπάλληλος διά περί· πτερον πωλήσεως σιγαρέττων. Πληροφορίαι παρ' ημίν. Είς Αίγυπτον μετεβλήθη πάλιν τάς τελευταίας ημέρας ή πόλις μας. —Την ημέραν ή ζέστη είναι ά- νυπόφορος ένω την νύκτα πέφτει τόση ϋγρασία ώστε νά τρέχουν τα ρεϊθρα των πεζοδρομίων —"Ετσι αί νυκτεριναί ϊξοδοι κα¬ τήντησαν έτακίνδυνοι καί δι" αύ¬ τό καί άραιώθησαν σημαντικά. —Άπό προχθές ήρχισεν ή επι- σκευή των πεζοδρομίων των όδων "Ιδής, Καλοκαιρινου καί Φαιστού, των οποίων ώς γνωστόν ή ώσφαλ- τόστρωσις επερατώθη τελευταίως. —Έν τώ μεταξύ συνεχίζεται ή έπισκευή των λιθοστρώτων δρό- μων των συνοικιών. — θά έ"πρεπε δ' επί τρ εύκαιρία νά έπισκευασθή καί ή πρό τής έ- ταιρίας τηλεφώνων καί των Κά¬ τω Φυλακών όδός πού ευρίσκεται είς οικτράν όμολογουμένως κατά¬ στασιν. — Καθυστερεί πολύ ή έναρξις των έξωραιστικών έργων τής πα- ραλίας τοΰ Λ'ΐπεντενακιοΰ δι" ά- γνώστους είς ημάς τουλάχιστον λόγους. —Έν τούτοις τα ?ργα αύτά θά έ'πρεπε ν' άρχίσουν τό συντομώτε- ρον ώστε νά είναι Ετοιμα μέχρι τού έπομένου καλοκαιριοϋ — "Οπως θά έ"πρεπεν έκ τταραλ- λήλου, ν' άνοιχθοϋν καί δύο τρείς εΰθεΐαι κάθετοι οδοί πρός την πα¬ ραλίαν αυτήν ώστε ν' άναττνεύση ή πόλις κα'ι νά στραφή πρός την θάλασσαν. —Έγέμισεν ή άγορά μας άπό μήλα Λασηθιώτικα καί άπό ρόγ· δια καί κυδώνια τίς μέρες αύτές. —Άλλ* έννοεΐται δτι είναι κά- πως άγουρα άκόμη ένω έξ άντιθέ- του οί τιμές των δέν είναι καί πολύ άλμυρές. —Χθές τό εσπέρας επρόκειτο νά συνεχισθή ή διακοπείσα την Δευτέραν συνεδρίασις τοΰ Δημο- τικοΰ Συμβουλίου προκειμένου νά συζητήση διάφορα ζητήματα μεγάλης σπουδαιότητος διά την πόλιν. -Ελπίζομεν δέ δτι τό Δημοτι¬ κόν Συμβουλιον θά λάβη άποφά- σεις πού νά έξυπηρετοΰν καί ν' άποβλέπουν είς την πρόοδον καί την άνακαίνισιν τής πόλεως. — ΤΑραγε δέν θά ειμπορούσε νά καθορισθή ή αύλή τής παλαιάς νομαρχίας πού έχει μεταβληθή είς αποθήκην οίκοδομησίμων υλι¬ κών καί εις τόπον άπορρίψεως πάσης άκαθαρσίας; —Ημείς τουλάχιστον τό νομί¬ ζομεν καί εϋκολον άλλά καί επι¬ βεβλημένον έκ λόγων εύπρεπείας τής πόλεως. —Άπό προχθές ήρχισεν ή παρα¬ λάβη καί ή μεταφορά είς τόν τό¬ πον τοΰ προορισμοΰ των, των νέ- ών σωλήνων υδρεύσεως των προ- αστείων. —Πιστεύεται λοιπόν δτι συντό¬ μως θ' αποπερατωθή τό δλον δί¬ κτυον υδρεύσεως όπότε καί θά τοποθετηθοΰν καί τα ύδρόμετρα. — Νά ίδωμεν δμως, θά άποκτή- σωμεν κάποτε καί έπάρκειαν ύ¬ δατος; —Τό σινέ Πουλακάκη θα προ- βάλη άπόψε ίνα ωραίον Εργο τό «Σώ'ου Μπώτ» μέ την Ίρέν Ντάν καί τόν "Αλλαν Τζόνες, πού εση¬ μείωσεν έπιτυχία τταντοϋ δπου προεβλήθη μέχρι σήμερον. ό Ρέπορτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.- 23-9—57 Γεωργ. Γεπεσάκη, Έμ- μαν. Ζαχαριάδη Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης Είδικευθείς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τοϋ στομάχου έντέρων καί ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκτοΰπεπτι- κοΰ συστήματος έν τφ ιατρείω τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία σίμορραΐδων &■ νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7-92 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Ό Στρατηγός κ. Αλεξάκης ένοι- κιάζει την πλησίον τής'Αγροτικης Τραπέζης ευρισκομένην οΐκΐαν τού. ΤΩρα επισκέψεως 4—6 μ. μ. Ζητείται καμαριέρα διά τα ζένο- δοχεία Κνωσός—Πάλλας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο ερνον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  112ον
  Κατ' εκείνην την στιγμήν ήνοίχθη ό ΰαλος τοϋ
  πρός την αύλήν παραθΰρου της, μία χεΐρ έμβήκε διά
  τοΰ άνοΐγματος, καί ή χεΐρ αυτή έλαβε τό κλειδί-
  ον, έλαβε τό κηροπήγιον, καί ήναψε τό κηρίον έκ
  τοϋ λύχνου τής θυρωροϋ. Αυτή έγείρει τούς οφθαλ¬
  μούς της καί μένει έκστατική. Ηθέλησε νά βάλη
  φωνήν, άλλ' ή φωνή έκόπη είς τόν λάρυγγα της. Ά
  νεγνώρισε την χείρα, τάν βραχίονα, την χειρΐδα.
  'Ήτον ό κύριος Μαγδαληνής.
  Έφ' ίκανάς στιγμάς, ώς διηγεΐτο ακολούθως
  αυτή ή [δία, έμεινεν έκστατική.—Αύθέντη, κύριε δή-
  μαρχε! άνέκραξε τέλος' καλέ, έγώ σας έθαρ-
  ροΰσα...
  Καί διεκόπη διότι, αν έτελείωνε την φράσιν της,
  θά ελειπε τού σεβασμοΰ τού περιεχομένου έν τή άρ-
  χή τής αυτής φράσεως. Ό Γιάννης Άγιάννης ήτο
  πάντοτε πρός αυτήν ό κύριος δήμαρχος.
  Την φράσιν ταύτην άπετελείωσεν ό Άγιάννης.
  —Είς την φυλακή μ' έθαρροΰσες, εΐπε. Ναΐ, έκεΐ
  ήμουν, άλλ' έσπασα τό όαλί ενός παραθόρου, έπή-
  δησα άπό είνα πάτωμα κάτω είς τόν δρόμο, καί ή°λ-
  θα,'καθώς μέ βλέπεις. Τώρα, πάγω επάνω, είς την
  καμάρα μου" τρέξε νά είπής είς την όσία Σεμπλιτία
  νά έλθη, έπειδή την θέλω. Θά εΐνε βεβαία σιμά είς
  την δύστυχη έκείνη γυναΐκα.
  Ή γραΐα ϋπήκουσε πάραυτα
  Ό Άγιάννης έκρινε περιττόν νά τής συστήση
  μή είπη τι είς ουδένα" ήτο βέβαιος δτι αυτή θά τόν
  έκρυπτε κάλλιον, παρ' δσον θά έκρυπτεν αύτάς
  εαυτόν.
  Ουδέποτε έγινε γνωστόν πώς κατώρθωσε νά εί-
  σέλθΓ| είς την αύλήν, ουδενός άνοίξαντος είς αυτόν
  την μεγάλην θύραν της. ΕΙχε καί έ'φερε πάντοτε ε¬
  πάνω τού, £ν άντικλείδιον, δι' ου ήνοίγετο μικρά τις
  θύρα πλαγία τής αύλής' άλλ' δταν τόν έ'βαλαν είς
  την φυλακήν, βεβαίως θά εξήτασαν τα φορέματά
  τού καί θά τοϋ αφήρεσαν τό κλειδίον έκεϊνο. Ό-
  πωσδήποτε τό πράγμα τουτο έμεινεν ανεξή¬
  γητον.
  Άνέβη την κλίμακα τού θαλάμου τού, αφήκε τό
  φώς είς την ανωτάτην βαθμίδα τής κλίμακος, ήνοιξε
  την θύραν τού άθορύβως, καί προχωρήσας ψηλαφη-
  'τί, έπορεύθη καί εκλεισε τό παράθυρον, έ'πειτα δ'
  επέστρεψεν^ επήρε πάλιν τό φώς καί εκλείσθη έντός
  τοΰ θαλάμου. Τα προφυλακτικά ταυτα μέτρα έλα¬
  βεν, "ίνα μή ΐδωσιν έκ τής όδοΰ δτι υπήρχεν έντός
  τοϋ δωματίου τού φώς.
  "Ερριψε τό βλέμμα τού περί αυτόν, είς την τρά¬
  πεζαν τού, είς την καθέδραν τού είς την κλίνην τού
  ήτις διετέλει πρό τριών ημερών έστρωμένη καί ά-
  θικτος. ΟύδαμοΟ εφαίνετο ΐχνος τής άταξίας τής
  προχθεσινής νυκτός. Ή θυρ«ρός εΐχε βάλει είς την
  τάξιν τόν θάλαμον, εύροΰσα δέ είς την στάκτην τής
  έστίας τα σίδηρα των δύο ακρων τής ράβδου καί
  δίφραγκον, δλον ήμαυρωμένον υπό τοΰ πυρός, τα
  επήρε καί τα είχεν άποθέσει επί τής τραπέ¬
  ζης·
  Ό Άγιάννης έλαβεν έ'ν φύλλον χαρτιου και ε-
  γραψε έπ' αυτού: «Αύτά εΐνε τα σίδηρα τα όποΐα
  είχεν είς τα άκρα τό ραβδί μου, εΐνε δέ καί τό δί-
  φραγκο τό οποίον εΐχα κλέψει άπό τόν Μιχαλάκη,
  τό παιδΐ περί τού όποίου άνέφερα είς τό κακουργιο
  δικεΐον. Έπέθεσε δ' επί τού χαρτιου τό αρ¬
  γυρούν νόμισμα καί τα δύο έκεΐνα σίδηρα,
  είς τρόπον ώστε νά τα ίδη άμέσως πάς δστις θά
  είσήρχετο είς τόν θάλαμον. Ήνοιξεν έ'πειτα έ'ν συρ
  τάριον, άπό τοϋ όποίου εξήγαγε παλαιά τίνα χιτώ-
  νά του' τούτον έσχισεν είς ράκη, καί έντός αυτών
  έτύλιξε τα δύο άργυρδ κηροπήγια. Πάντα ταυτα
  χωρίς βίας ή ταραχής τινος. Τυλίσσων τα κηροπή¬
  για τοϋ έπισκόπου, έ'δακνε συγχρόνως τμήμά τι με-
  λανοΰ άρτου, καί έ'τρωγεν. "Ισως ήτον άρτος τής
  φυλακής, δν έλαβε δραπετεύων. Τουτο έπιστοποι-
  ήθη έκ των ψιχίων, άτινα ευρέθησαν είς τό έδαφος
  τού θαλάμου, δταν ήλθεν ακολούθως ή άστυνομία
  καί ήρεύνησε.
  Έν τούτοις, ήκούσθησαν είς την θύραν δύο κρού
  σματα έλαφρά.
  —Έμπρός! εΐπε.
  (συνεχίζεται)
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ______________ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού Έξωτερικοϋ.
  Ταμιευτηριον κσταθέσεις έν όψει
  κσι επι προθεσμίο;.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  •Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζιτικής εργασίας .π»
  συμφέρονταις δρους.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ-
  «-ΒΒΒΒΒΒΒ.....ΒΒΒΒ Β ΒΒΒΒΒ Β Β Β.....-......"""
  ' ΤΑ ΕΚΑΕΚΪΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  ;» ...............—............
  μοδα'Έινε ο νεραντζουλησ
  ..«
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού 5έλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Τα μάτια σας.
  Γ.
  Είς έπακρον Ιξωθουμένη, πάν¬
  τοτε δέ συνεπεία έπιμηκύνσεω;
  τοθ ματιοΰ, δύναται νά άγάγη είς
  πάθησιν Ιξαιρετικά σοβαράν, την
  λεγομένων άποκόλλησιν τοΰ άμφι-
  βληστροειδοΰς. ΙΙρέπει ν' άποοίδε-
  τα: προτοχή #ν τό παιδί, καί υ¬
  πό καλόν άκόμη φωτισμόν, σκύβει
  πολύ εις τό βιβλίον ή τό τετράδι-
  ον, δν κουράζεται ευκολα μέ τό
  διάβασμα. Πρέπει νά προσέχωμεν
  άν τό παιδί ΰστερα άπό μίαν ή
  δύο ώρας αναγνώσεως έχη πονοκέ-
  φαλο, άν Ινώ είνε καλός μαθητής
  οέν δεικνύει μεγάλην προσοχήν,
  πράγμα ποΰ ίφείλεται είς τό δτι
  δια,ίάζει μέ δυσκολίαν 3σα γρά-
  φινται εις χον μαυροπίνακα. Έν
  τοιαύτη περιπτώσει πρέπει άνευ
  άναβολής νά επισκεφθή τόν όφθαλ-
  μίατρον, καί δχι δπως κάνουν πο-
  λοί γονείς, νά οδηγηθή κατ' ευ¬
  θείαν είς τόν όπτικόν γιά νά τοΰ
  άγοράσουν γυαλιά. Τα μάτια τοΰ
  παιδιοΰ πρέπει νά Ιξετασθοΰν με
  δλα τα κατάλληλα δργανα καί μέ
  επιστημονικήν ακρίβειαν. Διότι
  την μυωπίαν συνοδεύει συχνά ό
  άστιγματισμός, πού είνε παραμόρ¬
  φωσις ωρισμένων άξόνιον ,,τοΰ
  κρυσταλλοειδοΰς φακοΰ. Σημειω¬
  τέον δτι ό πάσχων έξ άστιγματι-
  σμοΰ άναγνωρίζεται άμέσως έκ
  τοΰ δτι είς την πλάκα ενός ώρο-
  λογίου διαβάζει ολιγώτερον καλά
  τούς άριθμούς 9 καί 3 πού ευρί¬
  σκονται σημειωμένοι είς άριζόν-
  τιον γραμμήν, π-χρα, τούς άριθ¬
  μούς 12 καί Ι! πού ευρίσκονται
  είς γραμμήν κάθετον ή καί αντι¬
  θέτως. Μυωπία κα' άστιγματι¬
  σμός διορθώνονται μέ εΐδικά γυα¬
  λιά.
  Γενικώς, δπως είπαμεν, ί κα¬
  λός φωτισμός είνε άπαραίτητος
  τόσον μέσα είς τα σπίτι, όσον καί
  Ιξω. 'Αλλά καί Ιδώ άκόμη πρέπει
  ■ιειιιιεεεειεειεειιειι
  νά άποφεύγεται ή ύπερβολή. Τα
  πολύ φώς προκαλεΐ μεγάλην κό
  πωσιν τοΰ άμφιβληστροειδοΰς χι-
  τώνος ποΰ Ιξωτερικεύεται μέ ζώ·
  νας σ/.οτεινάς υστερα άπό την άρ-
  χικήν έκτυφλωτικήν λάμψιν. Ό
  ή'λιος μάς στέλλει άκτΐνες διαφό¬
  ρων είδών, μεταξύ δϊ αυτών αΕ
  δπεριώδεις καί αΕ χημικαί άκτΐ¬
  νες είνε αί πλέον έπικίνδυνοι διά
  τό μάτι. Έπικίνδυνοι είνε αί ά¬
  κτΐνες αυταί καί δταν άκόμη άν-
  τανακλώνται άπό μίαν επιφάνειαν
  ΰπερβολικά λευκήν, δπως Ινας
  τοΐχος καί ιδίως αΕ μεγάλαι έκ-
  τάσεις τοΰ χιονιοΰ
  Προσοχή: Ό καρκΐνος...
  Α'.
  Είς μίαν ενδιαφέρουσαν πραγ-
  ματείαν τού υ^ό τόν τίτλον «Ποΰ
  ευρίσκεται ή έπιστήμη καθ' δσον
  άφορά τόν καρκΐνον;» ό Γάλλος
  ϊατράς δρ Κάρολος. Φισσεζέ προ¬
  βαίνει είς Ιξαιρετικά ένδιαφερού-
  σας άνακοινώσεις περί των προφιι-
  λάξεων πίύ έπιβάλλονται κατά
  τοΰ καρκίνου. «Πρό δύο έτών—
  γράφει—ό κ. Μπεκλέρ προέβαινε
  πρός την ιατρικήν ακαδημίαν είς
  μίαν ανακοίνωσιν περί τοΰ καρκί-
  νου των ραδιολόγων. Ή ανακοί¬
  νωσις εχει την σημασίαν της διά
  τάς δυνατότητας πού άνοίγει καί
  φωτίζει. Στηριζόμενος εις τα άπο-
  τελέσματα τής μικροσκοπικής ί-
  ξετάσεως. Ό Μπεκλέρ ύποστηρί-
  ζει δτι δ καρκΐνος είνε μία άσθέ-
  νεια προκαλουμένη άπό Ινα εξω¬
  τερικόν φορέα. Ό έρεθισμός των
  ίστών δέν άρκεϊ διά νά τόν προκα¬
  λέση. Χρειάζεται μία έξωτερική
  άφορμή, ξένη πρός τάν οργανι¬
  σμόν. Πρό πολλοΰ οί ίατροί ήσαν
  αυτής τής γνώμης.
  (συνεχίζεται)
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι™
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΙΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1839
  Υποκατάοτημα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑθΕΣΕΙΣ: δψεως καί επί προθεσμία
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
  "Εν θυρίδιον τοΰ θησαυροφυλακείου μας άναπληρώ-
  νει τό άσφαλεστερον χρηματοκιβώτιον.
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι¬
  τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμ¬
  φέροντας δρους.
  ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ!
  ■ΠΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ~ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΒ|
  "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.ΠΙΛΕΡΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  Πλατεΐα Κορνάρου (Βπλιδέ Τζαμί)
  Άριθμός τηλεφώνου 305.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  ΤΣΙΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακαταθήκαι
  διαρκώς άνανεούμεναι. Άντιπροσω-
  πεία Έργοστασίων Τσιμέντων.
  ΣΙΔΗΡΑ Διά Μπετόν είς δλας τάς διαστάσεις.
  ΞΥΛΕΙΑ Οίκοδομών, Έπιπλοποιΐας, Άμαξο-
  ποιΐας.
  Κέραμοι—Τοΰβλα—θηραϊκή Γή,
  Γαιάνθρακες—Κώκ—Άνθρακίτης
  Α Λ Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τοθ μεγάλου Κυ-
  λινδρομύλου «Εύαγγελίστρια» Καλα¬
  μών έν διαρκεΐ παρακαταθήκη, είς τι¬
  μάς διατίμησεως "Ηρακλείου. Άντιπρο-
  σωπεϊα Κυλινδρομύλου είς"Νομοΰς "Η¬
  ρακλείου καί Λασηθίου.
  ΑΠΟ1ΚΙΑΚΑ Όλων των είδών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  ΕΛΑΙΑ Άπό παραγωγούς είς τιμάς έξαγωγι-
  κοΰ έμπορΐου.
  Εξυπηρέτησις πίλατείας μας μέ τάξιν παραδίΐγματι-
  κήν καί ταχύτητα έκτελέοβως.
  ΒΙΑΝΝΟΣ Σεπτέμ^ριος (άντα-
  ποκριτοθ μας).—"Οσοι έπεσκέφθη-
  αν τελευταίως την Βιάννον ευρί¬
  σκουν μίαν σημαντικήν μεταβολήν
  είς ϊλα. Ή άναρρίχησις τοΰ αύ-
  ιοκινήτου Ιως έδώ επάνω, είς τόν
  ύλογημένον αυτόν τόπον δπου ό
  ΐεός έσκόρπισε τόσον δαψιλώς τα
  δώρά τού καί ή φύσις έφιλοτεχνη-
  σε τα ωραιοτέρα τοπεΐα μέ τάς
  σπανιωτέρας καλλονάς, ήλλαξε
  κυριολεκτικά τόν ρυθμόν τής ζω-
  ής. Ή Βιάννος, ή άγνοημένη καί
  παρημελημένη, Ιγινε πλέον γνω-
  στή, καί ήρχισε ν' άνακαινίζε-
  :αι. "Εταξεν είς εαυτήν ώραίους
  σκοποΰς καί ήδη έργάζεται διά
  την πραγματοποίησίν των. Άπο-
  λέπει είς τό νά {ϊοηθήση την φύ-
  ιν δι' έργων τεχνικών, δι' Ιργων
  πολιτισμοΰ, ωίτε νά καταστή ή
  ραιτέρα κωμόπολις τής Κρήτης
  καί ή μάλλον πολιτισμένη καί ν'
  αποβή τό κυριώτερον τουριστικόν
  κέντρον τής νήσου μας.
  "Ηδη ϊιργ^ιαεν εφαρμοζόμενον έ-
  ;ωρα'ιστικόν σχέδιον τό όποΧο^
  καί θά μεταβάλη την δψιν τοΰ
  ν,έντρου τής κωμοπόλεως \ρ&-
  τον μέλημα των Βιαννιτών υπήρ¬
  ξεν ή διαμόρφωσις καί ό έξωραϊ-
  σμός τής πρό τοΰ ναοΰ τοϋ Μι¬
  χαήλ Άρχαγγέλου πλατεί/ς καί
  ή ανέγερσις Ιπ' αυτής στήλης
  των πεσόντων εν πολέμοις. Τώρα
  δέ ή Βιάννος προχώρει είς Ινα
  ■ΠΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Η
  Ή Βιάννος
  είς την οδόν της προόδου
  άλλον ωραίον καί υψηλόν σ/.οπόν:
  Είς την ανέγερσιν προτομής τοΰ
  Ιωάννου Κονδυλακη, τοΰ αειμνή¬
  στου πρυτάνεως τής Έλληνικής
  οημοσιογραφίας καί πατρός τοΰ
  έλληνικοΰ χρονογραφήματος. Έ¬
  πειδή Ο"μως ό Ιωάννης Κονδυλά-
  κης δϊν άνήκει μόνον είς την
  Βιάννον, μολονότι είς αυτήν εγεν¬
  νήθη καί άπό την ζωήν της ένε-
  πνεύσθη τα άριστουργήματά τού
  «Πατούχας» καί «Πρώτη άγάπη»,
  άλλ' είς την Έλλάδα ολόκληρον,
  δι' αύτό φρονοΰμεν 5τι καί ή
  προτομή τού θά πρέπει νά άνεγερ-
  θή διά πανελληνίου είσφοράς. Καί
  δι' αύτό απηύθυνε την Ικκλησιν,τήν
  οποίαν καί ή «Άνόρθ,ωσις» έδη-
  μοσίευε, ό αρτισύστατο; προοδευτι¬
  κάς Σύλλογος «Διαβάτης» διά την
  συλλογήν Ιράνων. Καί πιστεύομεν
  δτι δλοι οί έπιστήμονες καί δια-
  νοούμενοι τής χώρας καί δλοι οί
  φίλοι των γραμμάτων θά σπεύ-
  σουν νά προσφέρουν την ενίσχυ¬
  σιν των δι' Ινα τόσον ωραίον καί
  εύγενή σκοπόν.
  Όπωσδήποτε 3μως, ή Βιάννος
  είναι άποφασισμένη ν' αποδώση
  τόν όφειλόμενον φόρον σεβασμοΰ
  καί εύγνωμοσύνης πρό τό μεγάλον
  τέκνον της. "Οπως έπίσης έχει
  την απόφασιν νά εργασθή δι' 8-
  λων των δυνάμεών της διά την
  τ,ρόοοο^ καί τόν απόλυτον συγ-
  χρονισμόν της.
  —Τό έπίδομα διά την εύδό-
  κιμον υπηρεσίαν.
  Τό υπουργείον τής Γεωργίας
  δι' έγκυκλίου τού όιεοκρινίζει ό¬
  τι διά νά δτκαιοΰται ο ΰπάλληλο;
  τού ετέρου ήμίσεος τής εϋδοκϊμου
  παραμονής είςτόν αυτόν βαθμόν
  δέον νά συμπληρώση τριετή έν
  τω αύτω βαθμώ υπηρεσίαν άπό
  τής παροχής τοΰ πρώτου ήμίσεος
  αύτοΰ, ήτοι άπό τής δημοατεύσε-
  ω; τής πράξεως άπονομής τοΰ πρώ¬
  του ημίσεο; ή είς περίπτωσιν μη
  έγκαίρου δημοσιεύσεώ; της, επί
  τη συμπληρώσει τριετίας άπό τής
  παρόδου τής συμφώνως τώ νφμω
  τής 22—1—936 «περί ΰποχρεώοεως
  δημοσιεύσεως κ.λ.π.» μηνιαίας
  προθεσμίας.
  —Ή άναθεώρησις τής στα-
  σιμότητος Των ύπαλλήλων
  Τ. Τ. Τ.
  Πληροφορούμεθα ότι έντός τής
  εβδομάδος συνέρχεται είς τό Υ¬
  πουργείον Συγκοινωνίας τό Συμ¬
  βούλιον Τ. Τ. Τ. τό οποίον θά εξε¬
  τάση τάς αΐτήσεις αναθεωρήσεως
  τής στασιμότητος των διαφόρων
  ύπαλλήλων. Μετά ταυτα ώς έχει
  ήδη αποφασισθή θά ένεργηθοΰν
  αί προαγωγαι κατ' άρχαιότητα
  είς ολους τοΰ; βαθμούς των ΰπαλ-
  λήλων τούτων.
  —Οί άπολυθέντες 1922—24
  Ό Γενικώς Διευθυντής τοΰ
  Γεν. Λογιστηρίβυ κ. 'Εξαρ^άκης
  ανεκοίνωσεν εί; ενδιαφερομένους
  ότι τό ζήτημα τή; άποζημιώσεως
  των άπολυθέντων κατά τό 1922—
  24 έφ' όσον ελήφθη απόφασις πε¬
  ρί αναθεωρήσεως των πινάκων των
  άποζημιουμένων θά καθυστέρησις
  εισέτι πρό; τακτοπβίησιν.
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ—ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός ΕΟαγγελισμοΟ
  σπουδάσας επί ττενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ
  ιατρείω τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εϊσοδος έκ
  τής όδοΰ Καγιαμπή.
  ΤΩραι έτιισκέψεων 9-12 4-6.
  —ΑΊ δικάαιμοι των 'Αγρο-
  νομείων.
  Διά τόν ερχόμενον μήνα ωρί¬
  σθησαν υπό τοΰ άγρονομβίου 'Αρ-
  καλοχωρίου αί έπομεναι δικάβι-
  μοι άγροζημιών: Την 11 εί; Αρ¬
  καλοχωρι, την Ί2 εί; Πάρτηρα,
  την 13 εί; Τεφέλι, την 14 είς Γα-
  ρύπαν καί την 15 είς Σχοινια
  καί Καστέλλι.
  Έπίση; 6πό τοΰ 'Αγρονομείου
  Πύργου ωρίσθησαν αί κατωτέρω:
  Την 3 εί; Πύργον, την 10 εί; Χά-
  ρακα, την 12 εί; Μεσοχωριό, την
  13 εί; Λιγόρτυνον, την 14 εί; Σω-
  καρά, την 16 εί; Στάβγιε;, την 20
  εί; Λαράνι, την 21 είς'Άγ. θωμά ν
  καί την 22 εί; 'Λγ. Βαρβάραν.
  Ανεκοινώθησαν έμοίω; αί κάτωθι
  τοΰ αγρονομείου Χεροονήαου.Τήν
  12 εί; Λιμένα Χερσονήσου την 13
  εί; Ανώπολιν, την 14 εί; Κόξαρη,
  την 19 εί; Άβδοΰ καί την 20 εί;
  Μοχόν.
  —Οί ήμερομίσθιοι γεωργικοί
  ύπάλληλοι.
  Κατόπιν ύπουργική; έγκυκλίου
  τοΰ λοιπού τα έντάλματα προ-
  πληρωμή; των ημερομίσθιον γε-
  ωργικών ύπαλλήλων δέν Θά έκδί-
  δωντοιι ώς συνέβαινε μέχρι τούδε
  διά την πληρωμήν των μηνιαίων
  άποδοχών των. Άντ1 αυτών θά
  έκδίδωνται τακτικά τοιαϋτα βά¬
  σει ΰποβαλλομένων δικαιολογη-
  τικών μετά καταστάσεως, άτινα
  θά έξθφλοΰνται τή προσκομίσβι
  έξβφλητικών άποδείξεων υπό των
  αρμοδίων ύποκαταστημάτων τής
  'Αγροτική; Τραπέζης.
  —Ή αύριανή συναυλία.
  Εί; τό θέατρον Πουλακάκη δί¬
  δεται αυριον Πέμπτην καί ώραν
  7 1)2 μ. μ. ή έ'κτακτο; καλλιτεχνι-
  κή εμφάνισις τής κ. Τούλα; Λού-
  ρη μέτσο σοπράνο καί Κ. Κώβτα
  Σαμίου τενόρου. Τό πρόγραμμα
  περιλαμβάνει ώς καί προχθές έ-
  γράφαμεν έκλεκτά εργα μεταξυ
  των οποίων αναφέρομεν τό "Αβι
  Μαρία τού Σοΰμπερ, τό Λεονώ-
  ρα (άρια) άπό την Φαβορίτα τού
  Δονιζεττι, την άρια Έρνάνη
  βέρντι κα'ι σειράν άπό τα καλυ¬
  τέρα Έλληνικά τραγούδια' έναλ-
  λάξ άπό την κ. Λώρη καί τόν κ.
  Σάμιον καί εί; δυωδίαν. Είς τό
  πιάνο θά συνοδεύση τού; εκλε-
  κτούς κοιλλιτέχνας ο κ. Ρένο; Ά-
  νωγειανάκης. Ή συναυλία προει-
  κάζει κάθε επιτυχίαν.
  Σύστημα πού πρώτη φορά έφαρμόζεται είς την
  Έλλάδα. Όπου έφηρμόσθη επέτυχε τελείως. Δί¬
  δει μεγάλα κέρδη μέ τούς όλιγωτέρους κινδύνους,
  διότι κερδίζουν οί ΜΙΣΟΙ άριθμοί.
  Πράκτωρ Ηρακλείου:
  ΕΥΑΓ ΤΖΟΛΑΚΙΣ
  "Εναντι Τραπέζης Ελλάδος.
  Εγγραφαί ήρχισαν.
  Οί θέλοντες νά έγραφοϋν πρέπει νά σπεύσουν.
  Μόνον 500 άριθμοΐ ύπάρχουν διά τούς Νομοΰς "Η¬
  ρακλείου καΐ Λασηθίου.
  * ν*
  ψ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτττης
  23 Σετΐτεμβρίου 1937
  βΐΙτΜΐηΕΙΡΑΐ
  ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΗ ΕΙΣ ΝΑΝΚΙΝ
  Ο ΚΙΝΕΖΟΣ ΣΤΙΑΤΑΡΧΗΣ
  ΤΟ ΝΑΝΚΐί ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΟΗ
  ΕΚ&ΕΥΤΕΡΟΥΜΙΟΤΟΥΣΙΑηΩΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφικαί πλη
  ροφορίαι έκ Νανκίν άναφέρουν ότι εκυ¬
  κλοφόρησεν έκεΐ φήμη ότι ό Κινέζος
  στρατάρχην Τσάγκ Κάϊ Σέκ απεπειράθη
  νά αυτοκτονήση κατόπιν των τελευταίων
  σοβαρών άποτυχιυ>ν των Κινέζων είς τό
  μέτωπον τοΰ Πεκίνου. ΊΙ είδησις πάν¬
  τως, οέν έπεβεβαιώθη.
  Σημειωτέον ότι τάς πρωϊνάς ώρας
  τής σήμερον περί τα έξήκοντα Ίαπω-
  νικά. άεροπλάνα έπέδραμον άνωθεν τής
  Κινεζικής πρωτευούσης την οποίαν έ-
  βομβάρδισαν καί πάλιν. Κατεατράφη-
  σαν πολλά κυβερνητικά κτίρια, μεγάλαι
  πολυκατοικίαι κατ*ρρευσαν καί γενικώς
  ό τρόμος καί ή καταστροφή έπεκράτουν
  επί ώρας είς Νανκίν. Οί Ίάπωνες διά
  των βομβαρδισμών τούτων έπιζητοΰν
  κατά τάς υπαρχούσας ενδείξεις νά ά~α-
  νήσουν διά παντός τρόπου τό Κινεζικόν
  κυβερνητικόν κεντρον, ούτως ώστε νά
  στερηθοΰν πάσης ένιαίας διευθύνσεως καί
  άνεφοδιασμοΰ τα μαχόμενα στρατεύμα-
  τα τής Κίνας.
  Ίαπωνικοι ίσχυρισμοι διά τα έν Κίνα.
  Οί βομβαρδισμοί και οί Γάλλοι.
  Β Α ΠΡΟΚΑΛΕΣΗ ΣΟΒΑΡΑ
  Α1ΕΘΝΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ;
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται έκ Νέας Υόρκης καί Λονδίνου οί
  βομβαρδισμοί τής Κίνας καί συγκεκρι¬
  μένως τοΰ Νανκίν ένδέχεται νά πρτ,κα-
  λέβουν διεθνεΐς περιπλοκάς. "Ηδη έν
  Άμερική καί Αγγλία ήρχισε νά εκδη¬
  λούται αγανάκτησις καί νά σημειοΰται
  εύρύτατον ρεΰμα εναντίον τής Ίαπωνί-
  ας έξ άφορμής των βομβαρδισμών τού¬
  των. Αέν άποκλείεται συνεπώς νά γίνη
  καί διάβημα έντόνου μορφάς αμφοτέ¬
  ρων των κυβερνήσεων πρός την κυβέρ¬
  νησιν τοΰ Τόκιο.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογ.)- Πλη¬
  ροφορίαι έκ Τόκιο άναφέρουν
  ότι τό ηθικόν των Κινέζων έκ
  των βομβαρδισμών των μεγα-
  λυτέρων πόλεων αυτών έκλο-
  νίσθη σημαντικώς καί δτι οί
  πρόκριτοι καθώς καί ό λαός
  ζητοϋν ήδη συνεννόησιν μέ
  τοΰς Ίάπωνας. Αντιθέτως μο¬
  λονότι κατεστράφη ό ραδιο-
  φωνικός σταθμός τού Νανκίν
  ύπάρχουν πληροφορίαι τοθ
  έκεΐ επισήμου Πρακτορείου
  διαψεύδουσαι πάντα ταυτα.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Οί ίταλι-
  κοί κύκλοι κρίνουν ίκανοποιη-
  τικώς τάς εκδηλωθείσας έν
  Παρισίοις καί Λονδίνω προθέ-
  σεις έν σχέσει μέ μίαν μελλον¬
  τικήν προσχώρησιν τής Ιταλί¬
  ας είς τό Μεσογειακόν σύμ¬
  φωνον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ ) — Ό
  γαλλικός τύπος έπικρίνει τούς
  βομβαρδισμοΰς των Κινεζικών
  πόλεων τούς όποίους θεωρεΐ
  ώς παραβαίνοντας τό διεθνές
  δίκαιον καί άντικειμένους είς
  τάς αρχάς των πεπολιτισμέ-
  νων λσών. Ίαπωνική ανακοί¬
  νωσις δοθεΐσα είς απάντησιν
  των κατηγοριών τούτων, βε¬
  βαιοί δτι έβομβαρδίσθησαν
  είς Νανκίν μόνον αί στρατιω¬
  τικαί έγκαταστάσεις, τα κέν
  τρα άντιίαπωνικής προπαγάν¬
  δας καί τα γύρωθεν στρατη
  γικά σημεΐα
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Νε¬
  ώτεραι πληροφορίαι έξ Ούα-
  σιγκτώνος άναφέρουν δτι ή
  δημοσία Άμερικανική γνώμη
  παρακολουθεΐ μετά προφα-
  νοΰς δυσφορίας την απόφασιν
  τής κυβερνήσεως Ροΰζβελτ νά
  τηρηθή μακράν πάσης άναμί-
  ξεως είς τα διεθνή ζητήματα.
  Αί προδλέφεις διά την πρόοδον
  καί απόδοσιν τής έλαιοεσοδείας.
  Άπό προχθές είς τάς πε¬
  ρισσοτέρας έλαιοπαραγωγι-
  κάς περιφερείας τοΰ νομοϋ
  ήρχισε, κατά τάς διαβιβαζομέ¬
  νας σχετικάς είδήσεις. ή συλ
  λογή τοΰ έλαιοκάρπου. Μεμο-
  νωμένως έπίσης ήρχισεν ή λει-
  τουργία των έλαιοπιεστηρίων.
  Έν τούτοις γενίκευσις τής
  συλλογής τοΰ έλαιοκάρπου
  δέν έπιβάλλεται εισέτι λόγω
  τοΰ δτι αί ελαίαι δέν έχω¬
  σιν αρκούντως ώριμάσει, δι'
  δ καί οί γεωργοί άρκοΰνται
  είς την συλλογήν επί τοΰ
  παρόντος των συνεπεία των
  άνέμων ριφθεισών ελαιών ά-
  ποφεύγοντες την συλλογήν διά
  «ραβδίσματος».
  Σχετικώς έπιβεβαιοΰται καί
  αύθις αρμοδίως δτι ή έλαι-
  οεσοδεία είς δλας τάς επαρ¬
  χίας τοθ Νομοΰ μας θά
  είναι πλουσιωτάτη έξασφαλι-
  σθεΐσα πλήρως τόσον άπό τού
  δάκου όσον καί άπό τοΰ πυ-
  ρινοτρίτου χάρις είς τα εγ¬
  καίρως ληφθέντα μέτρα υπό
  τοϋ έλαιοταμείου καί των γε-
  ωργών ιδιαιτέρως.
  Πάντως ή έλαιοπαραγωγή
  θεωρεΐται δτι θά εξαρτηθή
  έν πολλοΐς καί έκ τής και-
  ρικής καταστάσεως διότι ή
  παρατεινομένη ξηρασία είναι
  πιθανόν νά έπηρεαση την ά-
  ποδοτικότητα των έλαιων κα¬
  τά ενα σημαντικόν όπωσδή-
  ποτε ποσοστόν
  ΑΠΕΤΥΧΕ ΚΑΙ Η ΝΕλ
  ΑΝΤΕΠΙ8ΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). —Τηλ)φήματα έκ
  Σαγκάης άγγέλλουν ότι οί Κινέζοι έ-
  νήργησαν περί την χαραυγήν έκ τής τρί-
  της άμυντικής γραμμής είς την οποίαν
  έχουν ύποχωρήσει όρμητικήν άντεπίθε-
  σιν εναντίον των Ίαπωνικών Οέσεων. Ή
  άντεπίθεσις μετά λυσσώδη άγώνασώματος
  πρός σώμα απεκρούσθη υπό των Ίαπώ-
  νων. Οί τελευταίαι υποστηριζόμενη καί
  υπό των μεγάλης ολκής τηλεβόλων τοΰ
  στόλου επετεθησαν είτα κατά των ύποχω-
  ρούντων Κινέζων καί κατέλαβον τμή-
  ματά τίνα τής τρίτης άμυντικής γραμμής
  των.
  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΝ
  "Υπό τού ϋπουργείου τής
  Γεωργίας εκοινοποιήθη πρός
  τάς γεωργικάς καί τάς δασι-
  κάς αρχάς έγκύκλιος διά τής
  οποίας παρακαλοΰνται αυται
  δπως έλθουν είς επαφήν με¬
  τά των κτηνοτρόψων τής πε
  ρΐφερείας των καί άναπτύ-
  ξουν είς αύτούς τα όφέλη τα
  όποΐα θά έχωσιν εάν άποβλέ-
  ψουν περισσότερον είς την βελ¬
  τίωσιν τής φυλής ·2>ν ζώων
  παρά είς την αύξησιν τοθ ά-
  ριθμοΰ αυτών.
  ΑΙ ΘΕΡΙΝΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ
  ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  Αί κυμανδεΐσαι χθές έν τή άγορα μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α
  ΣΥΝΕΡΤΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡ! ΕΣΟΤΕΡΙΚΩΝ
  ΣΤΡΑΪΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕθΝΙΚΗΣ ΟΙΧ0Ν0ΜΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός
  κ. Ι. Μεταξάς συνειργάσθη σήμερον μέ
  τούς υπουργούς 'Εσωτερικών, Στρατι¬
  ωτικών καί 'Εθνικής Οίκονομίας. ΊΙ
  βυνεργασία αυτή αφεώρα έκκρεμή καί έ-
  πείγοντα ζητήματα τής άρμοδιότητος
  των υπουργείων τούτων καί κατατοπι-
  βμόν τοΰ κ. πρωθυπουργοΰ επί τής πο-
  ρείας άλλων ύπηρεσιακών ζητημάτων·
  Κατά πληροφορίας πρός τό
  υπουργείον Δικαιοσύνης κα¬
  τά την ημέραν τής λήξεως
  των θερινών διακοπών των
  άπαντες οί δικαστικοί ευρέθη¬
  σαν είς τάς θέςεις των.
  ΤΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΖΩΑ
  Δι' αποφάσεως τής Γενικής
  Διοικήσεως Κρήτης προεκηρύ-
  χθησαν διάφοροι άμοιβαί είς
  τούς φονεύοντας ωρισμένα
  έπιβλαβή είς την γεωργίαν καί
  την θήραν ζώα καί πτηνά.
  Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΛΙΑΒΙΩΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
  Υπό τού ύπουργείου Ύγι-
  εινη"ς ένετάλθησαν οί νομία-
  τροι νά περιοδεΰουν επί δεκα¬
  ήμερον καθ" έκαστον μήνα
  τάς περιφερείας των δπως ύ-
  ποδεικνύουν είς τούς κατοί-
  κους την λήψιν μέτρων ύγιει-
  νής διαβιώσεως καί προφυ-
  λάξεως αυτών άπό των παν-
  τοίων νόσων.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΑΜΕΙΟΥ
  Διά την προσέχη Παρασκευ¬
  ήν εκλήθη είς συνεδρίασιν τό
  Διοικητικόν Συμβούλιον τού
  Έλαιοταμείου Ηρακλείου
  πρός εξέτασιν ζητημάτων τρε¬
  χούσης φύσεως.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Παρ' όργάνων τού τμήμα-
  τος ασφαλείας συνελήφθη
  χθές ό φυγόποινος Αντώνιος
  Άνδρουλιδάκης έξ Άμαρίου
  καί παρεπέμφθη αρμοδίως
  πρός έκτισιν τεσσαρακονθημέ-
  ρου φυλακίσεως.
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  β'
  Υ'
  Υ
  α'
  δρ
  21.-
  20-
  18.50
  14.
  14.50
  12.50
  1 1___
  ίϊ.50
  10.50
  9.50
  9.
  22.—
  20.50
  19 50
  17.
  12 —
  2.70
  40.
  Χαρούττια
  "Ελαια 5ο
  » κοινά » 38.
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ. 24.
  - β' » 22.
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 21.—
  β' » » 19.50
  θίνοι.
  "Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙφ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  22ης Σεπτεμβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδινον
  Νέα 'Υόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25 35- 25.60
  3 70 3.80
  546 550
  110™ 111 —
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.65 61.25
  28.10 29.35
  3 71 3.75
  20.75 21.—
  ΝΕΟΙ ΚΡΗΤΕΣ
  ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΑΙ
  Μεταξΰ των προσφάτως
  προαχθέντων είς τόν βαθμόν
  τού ύπενωμοτάρχου συγκατα-
  λέγονται καί οί Κρήτες: Αν¬
  τωνακάκης Δ., Άργυράκης
  Μ., Βολακάκης Κ., Δασκαλά¬
  κης Ι., Δουρουτσάκης Ι,, Δρα¬
  κάκης Ε., Κανελλάκης Ή.,
  Καρτσιντάκης Άντ., Άγγελά-
  κης Γ., Άνυφαντάκης Ά.,
  Βαρδουλάκης Ε., Βασιλάκης
  Ε.,'Κνιθάκης Ν , Κουρμουλά-
  κης Γ., Λυραντζάκης Α., Μαν-
  δαλενάκης Γ., Μανουσογιαν-
  νάκης Γ.. Μποτάκης Ά.. Πα-
  παδουλάκης Γ.. Παρασχου-
  λάκης Ε., Παρηγοράκης Γ.,
  Σγουράκης Δ., Σκανδαλάκης
  Ε., Μαυρονι,κολάκης Σ., Πα-
  τρικάκης Α., Σεργάκης Χ,,
  Σαβιολάκης Ε., καί Τσομπανά
  κης Ι..
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
  ΔΙΕΤΑΧΘΗ Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητή
  ριον Χανίων δι' έγγράφου
  τού πρός τα Έπιμελητήρια
  Κρήτης ζητεί την συνδρομήν
  των 'ινα ένεργήσουν άπό κοι-
  νοΰ διά νά παύση ή εΐσαγω-
  γή τού λοιποθ σπορελαίων,
  πρός προστασίαν τοΰ
  ολάδου.
  έλαι-
  ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  Επανήλθεν έξ Αθηνών είς
  Αγιον Νικόλαον ό Νομάρχης
  Λασηθίου κ. Φλωρίδης.
  Σήμερον ύπογράφεται με¬
  ταξΰ των ενταύθα ενδιαφερο¬
  μένων άντιπροσώπων των έρ-
  γοδοτών καί των έργατοτε-
  χνιτών άψ' ενός καί των αρ¬
  μοδίων άρχών άφ' ετέρου συλ-
  λογική σύμβασις άφορώσα
  τούς μισθούς καί τα ήμερομί-
  σθια των τεχνιτών καί έρ-
  γατών οίκοδομών.
  Δι' επειγούσης πρός τόν κ.
  Δήμαρχον καί τούς προέδρους
  των κοινοτήτων Ηρακλείου
  διαταγής της ή Νομαρχία εν¬
  τέλλεται νά προβώσιν οΰτοι
  κατά τόπους είς τόν καταρ¬
  τισμόν των πενταμελών επι¬
  τροπών αΐτινες μετά των αρ¬
  μοδίων έφημερίων θά μεριμνή-
  σωσι διά τόν καταρτισμόν
  των δημοτολογίων συμφώ¬
  νως πρός την ΰπ' αριθ. 251
  57(37 εγκύκλιον τής Γεν. Δι¬
  οικήσεως Κρήτης.
  Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ Γ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  3Η Πρωϊνή
  Συνήλθε χθές είς συνεδρί¬
  ασιν άσχοληθεΐσα μέ διάφο-
  ρα ύπηρεσιακά ζητήματα ή
  Διοικοΰσα Έπιτροπή τοΰ Γε-
  ωργικοΰ Έπιμελητηρίου Ηρα¬
  κλείου.
  ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΓΩΝ
  Αί εϊσιτήριοι έξετάσεις των
  σχολείων έργοδηγών—γεωμε-
  τρών, έργοδηγών -μηχανουρ-
  γών καί σχεδιαστών τοϋ πο-
  λυτεχνείου θά άρχίσουν την
  27 τρέχ. Δεκτοί γίνονται ά-
  πόφοιτοι β' τάξεως έξαταξί-
  ου γυμνασίου ήλικίας 14—19
  έτών.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  προβλέπεται ίν γένει άστατος.
  Οί άνεμοι θά πνέουν άπό νο-
  τιοδυτικών διευθύνσεων ώς
  μέτριοι καθ' δλον τό 24ωρον
  Ή θερμοκρασία θά παραμεί¬
  νη περίπου ώς χθές. Θερμο¬
  κρασία τής χθές: 8ης ώρας 27,
  6. 14ης 30,20. Ελαχίστη 20.50
  ΟΤΙ 8Α ΜΕΤΑΣΧΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  ΕΑΕίΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΠΙ8ΑΝΩΣ ΟΑ ΕΞΑΚΟΑΟΥΘΗΣΟΥΝ
  ΓΕΜΙΚ Ο Τ Ε Ρ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπ-εμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται
  πρός τό »Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι ή
  Ιταλία απαντώσα είς ωρισμένας βολϊ-
  δοσκαπήσεις εδήλωσεν ότι είνε πρόθυμος
  νά μετάσχη τοΰ έλέγχου έν τή Μεσαγείω
  συμφώνως πρός τάς αποφάσει; τής όμω-
  νύμου διασκέψεως ελαφρώς τρ»π»ποιη-
  μένας.
  «Την δήλωσιν ταύτην τής Ιταλίας εί¬
  νε πιθανόν νά έπακαλτ,υθήσουν γενικώτε-
  ραι συνεννοήσεις μέ αντικειμενικόν σκο¬
  πόν την πρασχώρησιν καί αυτής είς τό
  τελευταίον λΐεσογειακόν σύμφωνον.
  ΟΑ ΣΥΝΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΟΙ ΕΜΚΕΙΡΟΓΝΟΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΡΑΤΟΝ
  ______1________
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σχετικώς μέ την
  προσχώρησιν τής Ιταλίας είς τό Μεσο¬
  γειακόν, ανακοινούται ήδη έξ έγκύραυ δι¬
  πλωματικάς πηγής ότι Οά συνέλθη είς
  Παρισίους είδική διάσκεψις άπό έμπει-
  ρογνώμονας των τριών κρατών Γαλλίας
  Αγγλίας καί Ιταλίας ήτις θά συζητήση
  τούς όρους ύφ* οϋς ή Ιταλία θά προ-
  σχοιρήση είς τό ΛΙεσΓ,γειακόν σύμφωνον.
  Τα πορίσματα τής διασκέψεως ταύτης
  Θά ύποβληθοΰν είς τάς ενδιαφερομένους
  κυβερνήσεις πρός οριστικήν έγκρισιν καί
  έπικύρωσιν.
  ΙΙλΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ
  Η ΕΥΡΒΙΙΑΊΚΗΚΑΐΑΣΐΑΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι "πληρο¬
  φορίαι έκ Αονοίνου βεβαιούν ότι κατ' έ-
  πισήμηυς άνακοινώσεις, ή πολιτική κα¬
  τάστασις έν Εύρώπη παρουσιάζεται ή¬
  δη περισσότερον όμαλή καί ότι δημι-
  ουργεϊ ελπίδας διά μίαν γενικήν συνεννό¬
  ησιν.
  ΕΙΣ ΑΡΙΑΚγ
  ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ Υ ΠΟ ΒΡ Υ
  XI
  ΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (το·>
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλ&γραφοΰν έκ
  Κων)πόλεως ότι είς την παραλιακήν θέ¬
  σιν Άρτάκι τής Ηροποντίδος εσημειώ¬
  θη η παρουσία αγνώστου ύποβρυχίου.
  ΊΙ ναυτική Τουρκική διοίκησις είδοποι-
  ηθείσα έτοιμάζεται νά αποστείλη έκεί
  πολεμικόν πλοίον πρός δίωξιν τοΰ ύπο-
  βρυχίου.
  Αί ΑΡΤΑΚΙ
  ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Είδήσεις έκ Κ)
  πόλεως σχετικαί μέ την εμφάνισιν ύπο-
  βρυχίου είς Προποντίδα καί την λήψιν
  μέτρων εναντίον τού, άναφέρουν ότι ά-
  πεγειώθησαν ήδη ύδροπλάνα πρός ανεύ¬
  ρεσιν τού καί «ύλληλψιν η καταβύθισιν.
  Ο ΙΤΑΛΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΡΝΕΙΤΑΙ
  ΗΑ ΗΑΡΑΑΩΣΗ ΤΟΥΣ ΙΤΑΑΩΥΣ ΝΑΥΤΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ τοΰ έξωυερι-
  κου τηλεγραφοΰν ότι ό Ιταλός ναύαρ-
  χος ηρνήθη νά παραδώση είς τάς Γαλλι-
  κάς αρχάς τούς ναύτας τούς έπιτεθέντας
  εναντίον των έν Τύνιδι γραφείων τής
  Ίταλικής άνςιφασιστικής εφημερίδος καί
  φονεύσαντας τόν γραμματέα τής συντά¬
  ξεως αυτής. Ό ναύαρχος ισχυρίζετο^
  ότι οί ναΰταί τού ευρέθησαν έν άμύνη.