94817

Αριθμός τεύχους

4672

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

24/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγύπτοο
  έτησια λίραι 3
  ίίάμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  έ|άμηνος · 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  ΜΡΑΣΚΕΥΗ
  24
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝίίΤΑΥΙΌν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΑΟΥ
  ΣΥΙΤΛΧΤΗΣ ΘΡ Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ ΑΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕαΐ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
  Πληροφορίαι έκ θεσσαλο¬
  νίκης άναφέρουν ότι οί επι¬
  σκέπται τής Διεθνοΰς Εκθέ¬
  σεως, ξέναι καί 'Έλληνες, μέ-
  νουν έκστατικοί έμπρός είς
  τό θαΰμα τής προόδου καί
  τής άναπτύξεως πού παρουσι-
  άζε» ή έθνική παραγωγή είς
  ολους αυτής τούς κλάδους.,
  Γεωργία, βιομηχανία, κτηνο-
  τροφία καί βιοτεχνία, ναυτι-
  λία καί χειροτεχνία, παρου-
  σιάζουν μίαν σημαντικήν έ
  ξέλιξιν. Ή πρόοδός των τό¬
  σον είς ποσότητα παραγωγής
  όσον καί είς ποιότητα είνε
  σημαντική. Την βλέπει κα-
  νείς την πρόοδον αυτήν έκεΐ
  είς την διεθνή έκθεσιν πού
  αποτελεί τόν καθρέπτην τής
  έλληνικής παραγωγής. Την
  βλέπει κανείς έπίσης είς τούς
  παραστατικούς πίνακας καί
  τούς χάρτας πού έκτίθενται
  καί είς τούς όποίους σημειοΰ-
  ται ή ανάπτυξις τής έθνικής
  παραγωγής κατά τα τελευ¬
  ταία ετη.
  Άπό αυτήν δέ την έκθε¬
  σιν άναπηδά αυτομάτως τό
  συμπέρασμα ότι ή Ελλάς
  δέν είναι ή περιφρονημένη
  μέχρι πρό όλίγου άκόμη ά¬
  πό δλους, πτωχή χώρα, πού
  εθεωρείτο ώς άνεπαρκής διά
  την διατροφήν τοϋ πληθυ-
  σμοΰ της. Ή Ελλάς ϊσως ή¬
  το πτωχή άλλοτε. "Ισως δέν
  είναι άκόμη χώρα πλουσία.
  'Αποδεικνύεται ομως χώρα
  γόνιμος, μέ άφθονον πλού¬
  τον, μέ στοιχεΐα ίκανά νά
  διαορέψουν όχι μόνον τόν
  σημερινόν πληθυσμόν της
  άλλά καί πολύ μεγαλύτερον
  άκόμη. Άρκεΐ βεβαία νά
  καλλιεργηθή καλώς, άρκεΐ
  νά οργανωθή οικονομικάς
  καί νά εκμεταλλευθή τόν
  κρυμμένον είς τα σπλάγχνα
  της πλούτον.
  Ή Ελλάς άποδεικνύεται
  έκ των πραγμάτων ότι είναι
  δυνατόν κάλλιστα νά κατα¬
  στή απολύτως αύτάρκης είς
  σιτ'ηρά. Έπίσης είναι βέβαι¬
  ον ότι είμπορεΐ ν' αυξήση
  την παραγωγήν της καί είς
  καπνά καί είς άμπελουργι-
  κά προϊόντα καί είς ελαια
  καί είς νωπούς καρπούς. Ό¬
  πως έπίσης ειμπορεί νά αυ¬
  ξήση την παραγωγήν βάμ-
  βακος, νά δημιουργήση βιο¬
  μηχανίαν ζακχάρεως, νά
  στραφή πρός την όρυζο-
  καλλιεργειαν, νά ενισχύση
  την κτηνοτροφίαν της, οίκό'-
  σιτον καί νομαδικήν, καί νά
  διπλασιάση γενικώς τό ά-
  γροτικόν είβοδημά της. Τό
  ίδιον δέ είναι δυνατόν νά
  γίνη καί μέ τούς άλλους κλά¬
  δους παραγωγής. Ιδιαιτέρως
  όμως ή ναυτιλία έχει εύρύ
  στάδιον άναπτύξεως. Άλλά
  καί ή βιομηχανία έχει καί
  τάς προϋποθέσεις καί τα πε-
  ριθώρια διά σημαντικήν ει¬
  σέτι ανάπτυξιν καί επέκτα¬
  σιν. Είπομεν όμως: Διά νά
  γίνουν δλα αύτά, χρειάζεται
  εργασία έπίπονος καί μεθοδι-
  κή. Χρειάζεται σύστημα, ά-
  παιτεΐται ή ύπαρξις συντονι-
  σμένου, όλοκληρωμένου πα-
  ραγωγικοΰ προγράμματος.
  Εύτυχώς, τό Κράτος κατε¬
  νόησε φαίνεται την ανάγ¬
  κην τής οργανώσεως των
  παραγωγικών δυνάμεων τής
  χώρας καί στρέφεται ήδη
  πρός την κατεύθυνσιν αυτήν.
  Τουλάχιστον διά την γεωρ¬
  γίαν καταστρώνεται εύρύ
  πρόγραμμα εργασίας έκ τής
  έφαρμογής τού όποίου θά
  φ ασφαλώς εύχάρι-
  στα άποτελέσματα. Δέν ύ-
  πάρχει δέ άμφιβολία ότι το
  Κράτος θά φροντίση νά ©ρ-
  νανώση καί νά ενισχύση καί
  ηθικώς' καί ύλικώς καί ολους
  τούς άλλους κλάδους τής έ¬
  θνικής παραγωγής. Καί γεν-
  νέται ούτω ή ελπίς ότι συν¬
  τόμως, ή Ελλάς εάν δέν κα¬
  ταστή χώρα πλουσία καί εΰ-
  τυχή'ς, θά ειμπορή πάντως νά
  ζή μέ άνεσιν, ώς χώρα πολι-
  τίσμένη, καί θά έχη τα ύλι-
  κά περιθώρια τής κινήσεως
  διά την δημιουργίαν ενός
  I-
  δικοΰ της, ώραίου πνευματι-
  κοΰ πολιτισμοΰ.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΒΗ
  Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
  ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΙΑΣ
  Έξ άφορμής τής άπηνοΰς φορο-
  λογίας των αύτοκινήτων στήν
  πρωτεύουσα, εδημιουργήθη ή κα¬
  λυτέρα έβγήκε στήν πιάτσα νέος
  δρος: Ή πολυτέλεια τής πτω-
  χεία*· . . ,,
  —Τό σουέντ γαντι που απλω-
  νεται μακαρίως στό βολάν είνε ά-
  νάγκη νά... εξακριβωθή !
  Αυτή επάνω κάτω είνε ή δια-
  ταγή τοΰ έντίταλμένου πρός τα
  δργανά τού. Πώς συμβαίνει έ
  πτωχός δπαλληλίσκο; νά έχη αυ¬
  τοκίνητον ; Καί διατί τό έχει έφ
  δσον πρέπει νά πληρώνη καί φό¬
  ρον καί βενζίναν ; θά πήτε ότι
  ό ύπαλληλίσκος, ώς κοινωνικό;
  άνθρωπος, Ιχει ύψίστην ανάγκην
  επιδείξεως. Έδώ δμως ακριβώς
  είνε δ κόμβος τής υποθέσεως.
  —Μάς Ιφαγαν οί δόσει;..· ή¬
  κουσα νά λέγη πρό καιροΰ Ινας
  συνάνθρωπο; «οίκονομολόγος».
  Καί ήτο όμολογουμένως μέσα
  είς τα πράγματα καί τα ίδικα
  τού καί τής έποχής τού. Οί έπι-
  καιρογράφοι των Αθηνών έ*καμαν
  καλά πού Ικρουσαν είς τό προ¬
  κειμένον τόν κώδωνα τοϋ κινδύ-
  νου. Άπό τάς δόσεις—τό κατανα-
  λωτικόν αύτό σύστημα των μετα-
  πολεμικώνέτών—έδημιουργήθησαν
  οί άψιλοι... έκατομμυριοθχοι. Ε¬
  δημιουργήθη έν τιο συνόλω της
  ή πολυτέλεια τής πτωχείας. Δυ-
  στυχώς δμως δέν έσταμάτησεν ϊως
  έκεΐ τό κακόν. Ή πολυτέλεια ^ω¬
  δήγησεν «Ες τό άπροχώρητον. Έ-
  φερβ την οικονομικήν καχεξίαν
  καί έν πολλοΐς την οικονομικήν
  καταστροφήν. Άφήνω την περί¬
  πτωσιν ποΰ ή καταστροφή δέν ήτο
  μόνον οΕκοΊΜ.ική...
  —Άλλά τότε τί πρέπει νά γί¬
  νη ηρώτησε Ζ^Ίψορών ίνα; πολυ-
  τελής. Νά καταργηθοΰν αί οόσεις
  δέν είνε δυνατόν ..
  Ή δυσφορία έδώ πιθανόν νά
  ήτο καί βαθύτερα δικαιολογημέ¬
  νην. Είνε τρόπος ώστόσο νά ρυθ-
  μισθ^—χωρίς νέαν δυσφορίαν—
  τό ζήτημα. Νά συνεχισθή σχετι¬
  κώς ή είσπραξις τοΰ φόρον—κά-
  θε φόρου πολυτελείας. Νά συνε-
  χισθοΰν έπίσης καί αί δόσεις
  άλλ' είς τούς μή πολυτελεΐς. Ή
  πτωχεία ά"; μή ξεχνοΰμε δέν θέ¬
  λει επίδειξιν διά νά τιμηθη.. Έ-
  ξοικονομεΐται θαυμασία μέ τό ά-
  πλοΰν καί τό εύπρόσωπον.
  • *
  Τοπικώς θά Ιλεγα ή καταστρε-
  πτική πολυτέλεια τής πτωχείας
  οέν είνε ζήτημα οευτερεΰον. Ά-
  νασκοπήσετε τδ παρελθόν. Ή οί-
  κονομική καχεξία όλοκλήρων πε-
  ριφερειών—καί δή άγροτικών—
  I-
  φείλεται είς την άκαιρον αυτήν
  πολυτέλειαν τής πτωχείας. Ή ά-
  στυφιλία μαζύ μέ τα άλλα δλέ-
  θριχ άποτελέσματα έφερε καί αύ¬
  τό τό κακόν: Ό χωρικός πού πα-
  ρέμενε περισσότερον τοΰ δέοντος
  είς την πόλιν κατήντα είς τό
  τέλος πολυτελέστερος καί τοΰ
  πλέον πολυτελοΰς. Σήμερον θυμά-
  ται την πολυτέλειαν εκείνην καί
  «τίλλει τάς τρίχας- τής κεφαλής
  τού».
  Ώστόσο τό ζήτημα δέν είνε
  μερικόν. Είνε γενικόν—άκριβέ-
  στερα έλωσδιόλου κοινωνικόν. Ά¬
  πό τόν πολυτελή τοΰ βολάν εΊος
  χον πολυτελή τοθ δρόμου κυμαί-
  νονται πολλοί άλλοι πολυτελεΐς.
  Άκόμη καί στήν πειό περιωρι-
  σμένη Ιπαρχία ερωτούν αυτή τή
  στιγμή: Μ°υ τ* βρίσκουν τόσα
  λεφτά οί νέοι καί οί νέες αύτές;
  Μερικοί ίσχυρίζονται 8τι... βα-
  στάζουν τα βάρη αλλήλων. Άλλά
  καί έ*τσι νά είνε, τό πρίγμα πά¬
  λιν είνε συζητήσιμον καί κατα-
  κριτέον. Ή πολυτέλεια τής πτω¬
  χεία; οέν μπορεϊ ν' άσκήται υπό
  ιδίαν ευθύνην καί διά πολύν και¬
  ρόν. Κάποτε θά· άποκαλυφθ^ καί
  θά παύστ,, νά είνε πολυτέλεια. θά
  είνε αθλιότης καί μάλιστα αθλιό¬
  της όχι ενός ή δύο άτόμων άλλά
  περισσότερον. Καί αύτό είνε ποΰ
  επιβάλλει καί έδώ γενικώτερα
  ϊσως καί λεπτομερέστερα μέτρα.
  Ή πολυτέλεια έπιβάλλεται νά πε¬
  ριορισθή έντό; των όρίων τη;. Νά
  χωρισθή δηλ. άπό την πτωχείαν
  καί νά μείνη οριστικώς μέ τόν
  πλούτον.
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Πεταχτά
  σημειωματα
  ΔΙΑΒΑΤΗΣ
  Μ' αύτό τό άπλό, λιτό
  άλλά καί τόσο συμβολικό ψευ-
  δώνυμο έπικοινωνοΰσε επί τρι-
  άντα όλόκληρα χρόνια ό πα-
  τέρας τού έλληνικοΰ χρονο
  γραψήματος μέ τό άναγνω-
  στικό κοινό. Διαβάτης. "Ετσι
  αίσθανόταν τόν έαυτό τού ό
  Κονδυλάκης: Ένα διαβάτη,
  πού έρχεται καί ψεύγει. Κι'
  έτσι είναι φυσικά ό κάθε σν-
  θρωπος. 'Ένας διαβάτης, ποϋ
  έρχεται άπό τό άγνωστο καί
  καταλήγει πάλιν είς τό άγνω¬
  στο. Μέ τη διαφορά δτι ό Κον¬
  δυλάκης δέν ήταν κοινάς ό-
  δοιπόρος.
  ΤΗταν ενας ήρωϊκός διαβά¬
  της, ποΰ έφώτισε μέ την πνευ¬
  ματικήν άκτινοβολία τού, όλό-
  κληρη την έποχή πού διήρκε-
  σεν ή πορεία τής ζωής τού.
  'Ένας διαβάτης ποΰ αφήκε τή
  σφραγΐδα τού, πού έμειναν
  άδρά καί άκατάλυτα τα ϊ-
  χνη τής διαβάσεως τού. ΤΗ-
  ταν Ινας διαβάτης τής ζωής.
  Ναί. Άλλά ό θάνατος δέν έ-
  σβυσε τή μορφή τού πού μέ-
  νει καί τώρα άκόμη ζωντα-
  νή στή μνήμη δλων. Ήταν
  έ'νας >διαβάτης πού μέ τό πέ-
  ρασμά τού ήνοιξε νέους δρό-
  μους, νέους όρίζοντες είς
  τα Έλληνικά γράμματα καί
  Ιδίως στή δημοσιογραφία.
  Κυρίως στή δημοσιογραφία
  στήν όποιαν εδόθηκεν όλόψυ-
  χά καί την όποΐα έστόλισε μέ
  τα λβυλούδια τής ψυχής τού
  καί την έλάμπρυνε μέ τίς ά-
  στραπές τού πνεύματός τού.
  Γιατί ό Κονδυλάκης, παρ' δ-
  λο πού έγραψε καί φιλολογι-
  κά έ'ργα πού μένουν άθάνατα,
  ήταν κι' έ'μεινε σ' δλη τή ζωή
  τού δημοσιογράφος. Καΐ σήμε-
  ρο άκόμη ύψώνεται ώς σύμ-
  βολο, ώς πρότυπο εύσυνειδή-
  του δημοσιογράφου. Άκούρα-
  στος μαχητής, δέν έσταμάτη-
  σεν ουδέ στιγμή σ' δλο τό μά-
  κρος τής ζωής τού τό άνηφό-
  ρισμά τού πρός τίς κορυφές
  τού ίδεώδους. Τριάντα όλό¬
  κληρα χρόνισ μέ τα πνευμα-
  τικά τού σπινθηροβολήματα,
  έφώτιζε, έδίδασκεν, έτερπε τό
  άναγνωστικό κοινό, έχάριζε
  τή χαρά καί την ευχαριστήση
  ένώ ό ί'διος εΐχε μόνιμο σύν-
  τροφο τή λύπη στήν ψυχή
  τού. Έπλούτισε την Έλληνι-
  κή δημοσιογραφία μέ τα ω¬
  ραιοτέρα πνευματικά δημι-
  ουργήματα.
  Ό ϊδιος δμως έ'μεινε ψτω-
  χός, τόσο φτωχός, δσον υ¬
  πήρξε πλούσιος σέ δράσι, καί
  σέ πνευματικούς καρπούς. Για¬
  τί αυτή είναι ή μοΐρα τοϋ δη-
  Ό Γολγοθάς μιάς καρδίας
  = = ΕΑΕ3ΑΒΚΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ^ _ΤΟΥ_ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελανχολικής
  9βν
  αυτοκρατειρας.
  Ό Φραγκίσκο; Ιωσήφ είχε μεί¬
  νη ένθουσιασμένο; άπό την μικρό-
  τερη έξαδέλφη τού, την Σίσσι,
  Πρωϊ-πρωΐ την 17 Αύγούστου —
  ήταν στά 1853—πήγε στό δωμάτιο
  τής μητέρας τού πού μόλι; είχε
  σηκωθή άπό τό κρεββάτι τη;.
  —Μαμμα, τή; λίγει, δπω; θά
  Ιλεγε κάθε παιδί στήν μητέρα τού.
  Ή Σίσσι είνε χαριτωμένη !
  Ή Σίσσι ! Διαρκώς ή Σίσσι !
  —Πώ;; Ιρωτα Ικπληκτο; ή άρ-
  χιδούκισσσα.
  Καί μή κατορθώνοντα; νά συ-
  νέλθη άπό την κατάπληξιν τη;,
  προσθέτει :
  —Μά αύτη είνε άκόμα Ινα παι¬
  δί ! Έω; χθέ; Ιπαιζε μέ τί; κοΰ-
  κλε;.
  —Είνε κούκλα ή ιδία! Τί μαλ-
  λιά, τί μάτια, τί χάρις! Τί συμ-
  παθητική !
  Γιά την Νένε οέν είπε οϋτε λέ¬
  ξιν.
  —Μή παρασύρεσαι άπό τί; πρώ-
  τε; έντυπώσεις ! τού· λέγει ή μη¬
  τέρα τού. Έξ άλλου εχει; δλο τόν
  καιρό γιά νά σκεφθή; ώριμώτε-
  ρα.' Κανεί; δέν σέ βιάζει ν' άρρα-
  βωνιασθή; άμέσω;.
  —Δέν Ιχεις δίν.ηο, μητέρα! Αϋ-
  τά τα πράγματα είνε καλλίτερα
  νά μή τα άφίνη κανεί; νά τραβίνε
  τοΰ μάκρου; !
  Καί πρίν προφθάση κίν νά τοθ
  απαντήση ή μητέρα τού, είχε κι'
  δλα; βγή Ιξω άπό τό δωμάτιον,
  ίσω; γιά νά συναντήση την Σίσσι
  πρίν άπό τό μεσημέρι, πού ούτω;
  ή άλλως θά την Ιβλεπε στό τρα-
  πέζι.
  Δέν την άνακαλύπτει δμως που-
  θενά, καί ξαναγυρίζει στή μητέρα
  τού. Φαινόταν ταραγμένος. Μιλοΰ-
  σε γιά τό Ενα καί γιά τό άλλο,
  δέν άνέφερε παρά μιά ή δυό μό¬
  νον φορές τό δνομα τή; Σίσση;,
  άλλ' άπό δλα τού ήταν φανερόν
  πώς ό νού; τού ήταν μόνον γι'
  αυτήν.
  Όταν ξαναβρέθηκαν όλοι μα-
  ζί γύρω άπό τα ίδιο τραπέ¬
  ζα επανελήφθη δ,τι είχε συμβή
  καί στό πρώτό τους κοινόν γεΰμα.
  Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ οέν σηκώ-
  νει τα μάτια τού άπό την Σίσσι,
  καί ή Νένε, παρ' δλο δτι την ξχουν
  πάλι βάλη πλά'ι τού στό τραπέζι,
  είνε γι' αυτόν σάν νά μην υπάρχη
  Καθϊσμένη άνάμεσα στόν πρίγκη-
  πα Λουδοβΐκον τής "Εσση; καί
  την άρχιδούκισσαν Σοφίαν, ή Σίσ¬
  σι στήν άμηχανία τη;, δέν ξέρε·.
  πρό; τα πού νά κυττάξη. Ό έξά-
  δελφό; τη; την κατατρώγει μέ τα
  μάτια ! Έχει γοθστο νά διατάξη
  νά την... τουφεκίσουν κι' αυτή,
  δπω; διέτασσε νά τουφεκίζωνται
  οί Οΰγγροι στρατηγοί στήν επα¬
  νάστασιν !
  Ό πρίγκηψ τής "Εσση; πού
  I-
  χει στό πλάϊ τού την μικρά πριγ-
  ήι-ισσα τής Βαυαρίας, δέν ξεύρει
  πώς νά εξηγήση γιατί ή χαριτω¬
  μένη μικροΰλα δέν άγγίζει σχεδόν
  καθόλου τα Ικλεκτά φαγητά πού
  τής σερβίρουν. «Έως τώρα ή Σίσ¬
  σι μόνον την σούπα της πήρε καί
  μιά-δυό πηρουνιές σαλάτα — λέ¬
  γει άνήσυχο; γιά την άνορεξιά
  τής μικρά; πριγκηπίσσης, πρό;
  την μητέρα τοΰ αύτοκράτορο;
  Φαίνεται πώς θά νηστεύη σή-
  μερα !»
  Τα λόγια αύτά τοΰ πριγκηπος,
  κάνουν την Σίσσι νά κοκκινήση
  άκόμη περισσότερον. Κατά βάθος
  βμω; θριαμβεύει. Είνε εύχαριστη-
  μένη πού ό αύτοκράτωρ, έντελώ;
  αύθόρμητα, δλη την προσοχή τού
  την στρέφει πρό; αυτήν, πού κα-
  νένα; αλλος δέν φαίνεται νά λαμ¬
  βάνη υπό σοβαράν Ιποψιν έκεΐ
  μέσα!
  *
  * *
  Τό άπόγευμα ό Φραγκΐσκο; Ι¬
  ωσήφ έπισκέπτεται καί πάλι την
  μητέρα τού είς τό δωμάτιον τη
  "Εχει χάση την ήσυχία τού. Αί-
  σθάνεται την ανάγκην νά μιλήση
  γιά δ,τι τόν άπασχολεΐ. Άλλά μό¬
  νον στή μητέρα τού ήταν άποφα-
  σισμένο; ν' ανοίξη την καρδιά
  τού.
  (Ή συνέχεια
  είς την 2αν σελίδα).
  II
  Τ
  Σ
  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  Ή απόφασις τής Κυβερνή¬
  σεως νά διορίση ολους τούς
  άδιορίστους δημοδιδασκάλους
  ηκούσθη μέ πραγματικήν ευ¬
  χαρίστησιν καί έπροξένησεν
  αϊσθημα γενικής ικανοποιή¬
  σεως. Χωρίς δέ ύπερβολήν ή
  απόφασις αυτή αποτελεί πρά¬
  ξιν μεγίστης έθνικής σημα-
  σίας. Είς την Έλλάδα, ή έκ-
  παίδευσις δέν έχώλαινεν ά¬
  πό έλλειψιν συστήματος μό¬
  νον. Έχώλαινε καί διότι δέν
  υπήρχον διδασκάλου Διότι
  είς πολλά χωρία δέν υπήρ¬
  χον σχολεΐα καί διότι είς
  πολλά σχολεΐα δέν υπήρχον
  διδάσκαλοι άπό έτών.
  Αυτή δυστυχώς είναι ή
  τραγική άλήθεια. Πλείστα
  σχολεΐα παρέμειναν κλει-
  στά ελλείψει διδασκάλων.
  Καί είς άλλα σχολεΐα μέ ε¬
  κατόν πολλάκις μαθητάς υ¬
  πήρχεν είς καί μόνον διδά-
  σκαλος. ΔΓ αύτό καί παρ'
  όλον τόν θόρυβον ποϋ εγίνε¬
  το κάθε τόσον έξ αίτίας τής
  είσαγωγής νέων δήθεν παι-
  δαγωγικών συστημάτων καί
  παρά τάς αποστολάς έκπαι-
  δευτικών λειτουργών είς τάς
  Ευρώπας πρός μετεκπαίδευ-
  σιν, ή άγραμματωσύνη έθρι-
  άμβευεν είς την Έλλάδα
  καί ό άναλφαβητισμός άπε-
  τέλει τό χαρακτηριοτικόν
  γνώρισμά μας ώς συγχρό-
  μοσιογράφου. Νά τα προσφέ-
  ρτ δλα άκόμα καί τό τελευ-
  ταΐο άπόθεμα τής ψυχΓκήΓς
  καί τής πνευματικής δυνάμεώς
  τού, χωρ'ις ύπολογισμό, χω-
  ρΐς άντάλλαγμα...
  Άλλά είς τόν Διαβάτη έ¬
  στω καί υστερα άπό τόσα
  χρόνια άπό τό θάνατό τού
  έχομε χρέος ινα δώσωμεν £να
  άντάλλαγμα. Νά άνεγείρωμε
  την προτομή τού ού μόνο στή
  Βιάννο πού τόν γέννησε, άλ¬
  λά κι' έδώ καί στήν Αθηνά
  καί παντοΰ άλλοΰ δπου άν-
  θοθν τα γράμματα καί ύπάρ-
  χουν έφημερίδες καί δημοσιο-
  γράφοι.
  Μ—
  Ήρακλεια
  νου κράτους καί ώς λαοϋ,
  πρός μεγάλην καταισχύνην
  μας βεβαία. Διότι ήτο έγκλη-
  ματικόν βεβαία νά παραμέ-
  νουν άγράμματοι τα πενήν-
  τα σχεδόν έκατοστά των
  Έλλήνων καθ* ήν εποχήν
  είς τάς πολιτισμένας χώρας
  ή άγραμματωούνη θεωρεΐτα,ι
  συνώνυμον τοΰ βαρβαρισμοΰ.
  Καί επαναλαμβάνομεν, αίτία
  αυτής τής αθλιότητος δέν
  ήτο ουτε ή έλλειψις συστή¬
  ματος, οϋτε ή άνυπαρξία
  παιδαγωγικών προγραμμά-
  των, άλλ' ή έλλειψις διδα¬
  σκάλων. Έλλειψις, προερχο-
  μένη όχι έκ τής άνυπαρξίας
  διδασκάλων, άλλ' έκ τής
  άνυπαρξίας κρατικοΰ ένδια-
  φέροντος διά την μόρφωσιν
  τού λαοΰ. Διότι είναι γνω¬
  στόν ότι καθ" ην στιγμήν ή¬
  σαν κλειστά τα σχολεΐα ελ¬
  λείψει διδακτικοΰ προσωπι¬
  κού, είς την χώραν υπήρχον
  υπέρ τάς δύο χιλιάδας άδιο-
  ρίστων διδασκάλων, νέων £
  δημιουργικόν παλμόν, μέ
  ορμήν καί όρεξιν πρός ερ¬
  γασίαν, νέων άνθρώπων πού
  έμειναν έν τούτοις άχρηαι-
  μοποίητοι καί έμαραίνοντο
  άπό την άνεργίαν καί την
  απογοήτευσιν.
  Καί αύτούς τούς νέους πρό-
  κειται τώρα νά χρησιμοποιή-
  ση τό Κράτος. Θά τούς διο¬
  ρίση ολους. Θά τούς κατα¬
  στήση παραγωγικούς, χρησί-
  μους καί είς εαυτούς καί είς
  τό «θνος. Καί κατ' αυτόν
  τόν τρόπον θά τερματισθή
  μία αθλιότης πού μάς έβά-
  ρυνεν ώς Κράτος καί ώς λα¬
  όν είς τα όμματα όλου τού
  πολιτισμένου κόσμου. Θά δο¬
  θή έργασία είς ένα ολόκλη¬
  ρον κόσμον. Καί θ' άναλη-
  φθή συστηματικός ό αγών
  κατά τής άγραμματωσύνης·
  Καί θά είναι αύτάς ό ώραιό-
  τερος έθνικός αγών, ή εύγε-
  νεστέρα προσπαθεία έκπολι-
  τισμοΰ τής χώρας.
  ποίας καταστρέφονται χιλιά-
  δες δένδρων κατ' έτος. Καί τό
  έργον αύτό πρέπει νά αναλά¬
  βη καί νά επιτύχη ό φυτοπα-
  θολογικός σταθμός
  Ή ελονοσία.
  Διαπιστοϋται πλέον καί ε¬
  πισήμως δτι εφέτος ή έλονο-
  σΐα περιεστάλη σημαντικά ι¬
  δία είς τα πέριξ τής πόλεως
  δπου άλλοτε εκαμνε θραΰσιν.
  ΌφεΙλεται δέ τό ευχάριστον
  τουτο γεγονόο είς τόν άγώ-
  να τόν οποίον διεξήγαγον
  τα όργανωθέντα υπό τοϋ ύ-
  γειονομικοθ Κέντρου καί τοθ
  Δήμου άνθελονοσιακά συνερ-
  γεΐα. Καί άξίζει όμολογου-
  μένως κάθε έπαινος είς τοΰς
  όργανώσαντας τα συνεργεΐα
  αύτά. Θά έπρεπε δέ νά βοη-
  θήσουν καί δλαι αί κοινότη-
  τες είς την οργάνωσιν πα-
  ρομοίων συνεργείων ώστε ό
  κατά τής έλονοσίας αγών νά
  έπεκταθή καί νά τελεσφορή-
  ση παντοΰ.
  Τά εσπεριδοειδή.
  Έξαιρετικώς πλουσία προ-
  βλέπεται καί ή παραγωγή έ-
  σπεριδοειδών εφέτος. Τόσον
  είς τόν νομόν μας δσον καί
  είς τα άλλα διαμερίσματα
  τής νήσου μας ή καρποφορία
  των δένδρων υπήρξε μεγάλη
  ή ανάπτυξις δέ των καρπών
  έξελίσσεται κανονικώς Άπο-
  μένει μόνον νά έξασφαλίσουν
  τα προϊόντα αύτά καί καλάς
  τιμάς βστε οί παραγωγοί των
  νά ίκανοποιηθοΰν. Άλλά περί
  αύτοΰ θά φροντίσουν ασφα¬
  λώς τόσον ή κυβέρνησις δσον
  καί ή έ'νωσις κιτροπαραγω-
  γών. Έκ παραλλήλου δμως
  θά έπρεπε νά ένταθή ή προ¬
  σπαθεία πρός εξεύρεσιν τοϋ
  τ'ρόπου τής καταπολεμήσεως
  τής κορυφοξήρας έκ τής ό-
  Τό δάσος.
  Σταυροψορίαν πρός επέκτα¬
  σιν τοΰ πρασίνου καί διάσω¬
  σιν των δασών κηρΰσσει ό ύ-
  πουργός τής Γεωργίας κ. Κυ-
  ριακός. Καί φαίνεται άποφα-
  σισμένος νά φέρη είς πέρας
  τό ωραίον αύτό έργον πού ά-
  ναλαμβάνει. Τό ευχόμεθα ο¬
  λοψύχως. Διότι τότε θ' απο¬
  κτήση δάση καί ή άποψιλωμέ-
  νη Κρήτη, τής οποίας αί πα-
  ρυφαί καί αί κορυφαί των βου-
  νών ύψώνονται ώς φαλακροί
  γίγαντες. Καί ώς γνωστόν, τα
  δάση δέν είναι μόνον ώμορ-
  φΐά. Είναι καί πλοθτος καί ύ-
  γεία, είναι πολιτισμός καί ευ¬
  τυχία.
  ***
  Αί σταωιδες.
  Χθεσιναί τηλεγραφικαί πλη¬
  ροφορίαι έκ Λονδίνου άνα-
  φέρουν δτι είς την έκεΐ στα-
  φιδαγομάν παρετηρήθη ση-
  μαντικη ανατίμησις των Έλ-
  ληνικών σταφίδων καί ιδιαιτέ¬
  ρως των Κρητικών. Τό γεγο-
  νός είναι έξαιρετικώς ευχάρι¬
  στον. Διότι αί σουλτανίναι
  μας θά πωληθοΰν είς υψηλάς
  τιμάς καί θά ωφεληθή καί ή
  παραγωγή καί τό εμπόριον
  καί ή έθνική οίκονομία γενι-
  κώτερον. Είναι δέ περισσό¬
  τερον ευχάριστον δτι τό με¬
  γαλύτερον μέρος τής παρα¬
  γωγής ευρίσκεται εισέτι είς
  χείρας των παραγωγών καί
  έτσι θά καρπωθοΰν αύτοι τό
  κέρδος έκ τής άνατιμήσεως
  τοθ προιόντος των καί θά ί-
  σοφαρίσουν τάς έκ τής μικράς
  εσοδείας ζημίας.
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. Σήμερον τώ πό
  λύκροτο εργο τής διασήμου συγ-
  γραφέως ΡΕΚΒΕΚ- ΣΟΟΥ ΜΠΩΤ
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) - Σήυερον
  «Υπό δόο σηυαΐας»
  θερινός ΆΛΚΑΖ'ΧΡ» - Σήμερον
  «Ό αν-θρωπος -τού δέν γνωρίζει
  έμπόδια^
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΒΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Έν συνεχεία πρός την υπό
  χρονολογίαν 14 Ιουλίου έ. ε.
  προκήρυξιν ημών περί ενερ¬
  γείας Δημοπρασιών διά την
  ενοικίασιν άκινήτων κτημάτων
  τοΰ Ταμείου, φέρομεν είς γνώ¬
  σιν των ενδιαφερομένων δτι
  είς εκτέλεσιν τής ύπ' άριθμ.
  49]22—9—37 αποφάσεως τοϋ
  καθ' ημάς Διοικ. Συμβουλίου
  έκθέτομεν είς νέον επαναλη¬
  πτικόν διαγωνισμόν την ενοι¬
  κίασιν των μηδόλως πλειο-
  δοτηθέντων ή κριθέντων ά-
  ουμφόρων κτημάτων τοΰ Τα¬
  μείου των κάτωθι πρριψερειών.
  Α'.) Είρηνοδικειακή περιφέ-
  ρεια "Ηρακλείου.
  Κτηματικαΐ περιφέρειαι:
  1) Άχλάδας (άγροί Πεδιώ-
  τη). 2) Έπισκοπή (γ', μερίδιον)
  3) Σγουροκεφάλι
  Β'.) Είρηνοδικειακή περιφέ
  ρεια Αγ Μύρωνος.
  Κτηματικαί περιφέρειαι:
  1) "Ανω Ασιτών, 2) Βενε
  ράτο. 3) Καμαρίου (ελαιοτρι¬
  βείον). 4) Κάτω Ασιτών. 5)
  Κορφών. 6) Λουτρακίου (Κα-
  λόγαλος). 7) Πύργου
  Γ'.) Είρηνοδικειακή περιφέ-
  ρεια Καστελλίου Πεδιάδος.
  Κτηματικαί περιφέρειαι:
  1) Βαρβάρων. 2) Κουνάβων.
  Δ'.) Είρηνοδικειακή περιφέ-
  ρεια Χερσονήσου.
  Κτηματικαί περιφέρειαι:
  1) Βοριτσίου (Μετόχιον "Αγ.
  Γεώργιος ΚαβοΟ). 2) Κεράς
  (άγριάς Σφεντάμι).
  Ε'.) Είρηνοδικειακή περιφέ-
  ρεια Πύργου Μονοφατσίου.
  Κτηματικαί περιφέρειαι:
  1) Αγ. Θωμά. 2) Άσήμι.
  3) Πραιτώρια.
  ΣΤ'.) Είρηνοδικειακή περι-
  φέρεια Μοιρών.
  Κτηματικαί περιφέρειαι:
  1) Καμηλάρι, 2) ΜιαμοΟ. 3)
  Χουστουλιανά.
  Αί ανωτέρω δημοπρασίαι
  διενεργηθήσονται έν Ήρα
  κλείω καί έν τοίς γραφείοις
  τού Ταμείου την 30ην Σεπτεμ-
  βρίου έ. έ. ημέραν Πέμπτην
  καί ώραν 10—12 π. μ. Ισον-
  ται δέ τελειωτικαί μή έπιτρε-
  πομένης άντιπροσφορδς μετά
  την ενώπιον τής έπιτροπής κα-
  τακύρωσιν.
  Πληροφορίαι παρέχονται είς
  τούς ενδιαφερομένους καθ' ε¬
  κάστην υπο τής γραμματεΐας
  τοθ Ταμείου.
  Έν Ηρακλείω τή 23 Σε-
  πτεμβρΐου 1937.
  Ό Διευθυντής τού Ταμείου.
  Μιχαήλ Σκουντάκης
  ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ εί ■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ© θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■ ■■
  ■■■■■■■■
  Ό όώοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  'Εκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έτπστήμης.
  Έττίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  >·»···»·■■·······*··*
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναίκα τοϋ θρύλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  ΚΓ άφοθ μητέρα καί υιός συ¬
  νεζήτησαν χό πραγμα, έμειναν
  σύμφωνοΐ πώς τό βράδυ στό χο-
  ρο, δεν Θά χόρευε πρωτα, όπως
  προεβλέπετο·, καί 3πως άλλωστε
  απαιτούσε καί ή έθιμοτυπία, μέ
  την μεγαλείτερη άδελφή, την
  Νένε, άλλά μέ την μικρότερη, την
  Σίσσι Καί οποίος είχεν ιδέαν τής
  έθιμοτυπίας -ής αύλής, μποροϋτε
  νά καταλά[1η τί θά εσήμαινε
  τουτο.
  Τό βράδυ στό χορό, ήρδαν οί
  δυό πριγκήπισσες, οί δυό άδελ-
  φές, συνοδευόμενα'. άπό την μη¬
  τέρα των. Ή Νένε φοροθσεν ενα
  θαυμάσιο φουστάνι άπό λευκό με-
  τάξι, καί γύρω στό μέτωπον είχεν
  Ινα στεφάνι άπό κισσό. Ή Σίσσι
  φοροΰσεν εα φουστάνι άπό ρόζ
  μουσσελίνα. Ένα άοαμαντοκόλ-
  λητο χτένι συγκρατοΰσε τα κύ-
  μα.α των μαλλιών της, πού ταχε
  ριγαένα άπό τό μέτωπο πρός τα
  πίσα) "Οταν μπήκαν οί δυό άδελ-
  φΐς μέσα στήν αϊθουσα τοθ χο-
  ροΰ, τα βλίμματα 2λων έστράφη-
  σαν πρός την μικρότερη. Είχαν
  παρατήρησις δλοι πώς πρός αυ¬
  τήν έστρέφετο ή προτίμησις τοθ
  αύτοκράτορος, καί τό είχε τζρο-
  σέξτ[| κα'. ή ϊδια.Έν τοσούτφ καμ¬
  μιά πίνηρά σκέψις δέν τής περ¬
  νούσεν άπό τό κεφάλι. Επλησία¬
  σε μέ Ηάρροζ καί Ιδωσε τό χέρι
  της στόν Φραγκΐσκο Ιωσήφ. Αν¬
  τιθέτως πρός δ,τι έφοβεΐτο, δέν
  φάνηκε καθόλου ντροπαλή. Δέν
  Ιχαμήλωσε τό βλέμμα της μπρο-
  στά στό δικό τού. Ήταν ή άσυ-
  ναίσθητη πρόκλησις τοΰ θήλεος;
  "Ολοι οί άλλοι δμως πού την
  κύτταζαν σάν κάτι τό άξιοπερίερ-
  γον, την τρόμαζαν καί τής ήταν
  άνυπόφορα δυσάρεστοι. "Αν δέν
  φο,ίόταν νά παρεξηγηθή θά τώβα-
  ζε στά πόδια καί θίφευγε. βά
  πηδοΰσε στό τζρωτο άλογο πού θά
  εύρισκεν Ιςω στόν δρόμο, καί θ'
  άπεμακρύνετι.
  Στήν πρώτη καί στή δεύτερη
  πόλκχ ό νεαρός αύτοκράτωρ δέν
  έλαβε μίρο;. Ήρκέσθη νά ειπή
  εις την μητέρα τού: «θέλω νά ϊδώ
  την Σίσσι νά χορεύΐβ». Τότε ή άρ-
  χιδούκισσα Σοφία καλεϊ τόν ύπα-
  σπιστήν ταγματάρχην βαρώνον
  Βεκμπέκερ καί κάτι τοΰ ψιθυρί-
  ζει. Ό κομψός άξιωματικός πλη-
  αιάζει την μικρή άνεψιί της, υπο-
  κλίνεται καί την άγκαζάρει γιά
  νά χορέψουν μαζί την δεύτερη
  πόλκα.
  (συνεχίζεται)
  Ή Ζωή τιοϋ περνςχ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  —■Λ Άπό τοϋ θρόνου
  Διά τό καρνέ κάθε κυρίας.
  είς την λαιμητόμον.
  Πλεκτά, ττ,λεκτά!
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  "
  [ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ!
  ϊ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μ ■
  ■ Τό πολύκροτο έρ- ■
  ■ γο τής διασήμου συγ ■
  γραφέως: ;
  ; ΡΕ ΚΒΕΚ ■
  1ΜΠΩΤ1
  ■ ΙΜΗΜΒΗΗηΗεΗΒΗΒΒΗΒ ■
  ■ ■
  2 'Εμψυχωμένο άπό την πεν- ■
  ■ τάμορφη: ■
  ΕΙΡΕΝ ΝΤΑΝ:
  ■ ■
  2 Καί τόν μεγάλον καλλι- ■
  ■ τέχνην: ■
  [ ΑΛΛΑΝ ΤΖΟΝΕΣ *
  ■ Είνε μιά πραγμα- ■
  ; τική καλλιτεχνική ■
  ■ αποκάλυψις ποΰ θά ■
  ■ σάς παρουσιάση σή- ■
  ■ μερον ό κινηματο- ■
  ; γράφος: ■
  ΙΠΟΪΛΑ1ΛΜ!
  Ι ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ .
  ΪΤΖΕΜΥ ΤΖΕΡΛΡί
  ■ Μέ την ΣΥΛΒ1Α ΣΥΔΝΕΥ· ■
  Ξ Η ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΑΟΞΗϊ =
  5 Μέ την Μαρσέλ Σαντάλ ■
  ■ καΐ ^άν Πτέρ 'ίίμόν. ■
  ■ ■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■α
  Απωλεσθη βραχιόλι χρυσουν ά¬
  πό τοΰ προαστείου "Αγιος "Ιωάν.
  νης μέχρι τής πλατείας Καλλερ¬
  γών. Ό ευρών τιαρακαλεϊται νά
  τό κομΐση είς τα γραφεΐά μας καΐ
  άμειφθήσεται.
  Δ'ερωτάσθε συχνά πώς νά έ-
  λαττώσετε ϊ νά αύξήσετε τάς δι-
  αστάσεις ενός πλεκτοΰ τοθ όποί-
  ου σάς δίδουν τάς σχετικάς όδη-
  γίας Μχοντας ύπ' όψιν τ^για
  διαφορετική άπό έκείνη ποϋ σδς
  χρειάζεται. Άρκεϊ τοτε νά κάμε¬
  τε Ενα καρρέ μέ εϊκοσι πόντους
  είς τρόπον ώστε νά δήτε τί φάρ
  δος δίδουν αύτοι οί 'εΐκοσι πόντοι,
  καΐ τόν αριθμόν των γραμμών
  ποΰ σδς χρειάζονται γιά νά έπι-
  τύχετε 8να ώρισμένο ϋψος. Κατ'
  αυτόν τόν τρόπον θά ξεύρετε α¬
  κριβώς πόσοι πόντοι άναγκαιοΰν
  νά προστεθοϋν διά νά έπιτύχετε
  τό άπαιτούμενο φάρδος καί πό-
  σες έπισης γραμαές θά σ2ς δώ
  σουν τό άναγκαιοΰν ΰψος
  Τα πατρόν.
  Κά9ε έπιδεξία γυναϊκα είνε ί-
  κανη νά κάμη μόνη τ' άσπρόρρου-
  χά της καθώς και τα ένδύαατά
  της κάνοντας χρήσιν ενός καλοθ
  ττατρόν. Είναι μία σηααντική οί-
  κονομία, καΐ συγχρόνως υ.ποοεΐτε
  εύκολώτερα ν" άλλάσετε τίς του¬
  αλέττες σας! Καί επί πλέον τί ί-
  κανοποί-σις γιά μιά νέα γυναϊκα
  άπό τοϋ ν' απαντήση στόν δνδρά
  της δταν τής πή: *Πολύ ώραΐο τό
  φόρεαά σου!» ^Μόνη μου τό £ρρα-
  ψα!» "Αλλωστε, ενα πατρόν μπο-
  ρεΐ νά χρησιμεύσπ έζ ϊσου όδη-
  γός γιά την έκτέλεσι ενός πλε¬
  κτοΰ: δέν έχετε ηαρά νά τό παρα-
  κολουθήτε μέ άκρίβεια ένώ πλέ-
  κετε, άφαιρώντας πόντους ή προσ-
  θέτοντας συμφωνα ιαέ τίς μεταλ-
  λαγές.
  ΜΙΑ ΤΡΑΙΙ
  ΒΑΣΙΜΣΣΑ -
  Ή παληά ντουλάπα.
  Μιά παλϊΐ,ά ντουλάτΐα πού βρή-
  κατε έγκαταλελειμένη στή σοφί-
  τα τής μαμας ή τής ,γιαγιάς σας,
  £γινε πολύ ώραΐα τώρα πού την
  καθαρίσατε καί τής περάσατε ενα
  βερνίκι Έν τούτοις έπειδή τό έ-
  σωτερικό δέν είνε περιποιημένο,
  τελειωμένη πειά διστάζετε να την
  χρησιμοτοιήσετε διά την τοποθέ-
  τησι των ένδυαάτων σας.
  Άγοράσετε λοιπόν κρετόν έμ-
  πριμέ, σέ ζωηρά χρώαατα, καί
  στολίσετε δλο τό εσωτερικό τής
  ντουλάπας σας, τα πλάγια καΐ
  τάς βάσης θά στερεώσετε τό ϋ-
  φασμα μέ πινέζες, είτε μέ πετα-
  κτές βελονιές κατ' άποστάσεις.
  θά δήτε τότε τί καλή έντύπωσι
  θά σας κάνη, .
  π Ντιατεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Ζταυρόλεξον ύπ' αριθ. 9.
  3 4
  6 7 8 9 10 11
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) Τα προφέρουν οί έρωτευμέ-
  νοι. — Ρήμα πού σημαίνει λύπην,
  σπαραγμόν.
  2) Τό δημιουργεΐ ό πόλεμος
  καί κάθε κακή πράξις. — Ί'πάρ-
  χει μεταξύ των κρατων κα'. των
  άνθρώπων.
  3) Περίφημος διά την ζηλοτυ-
  πίαν της. — "ΑρΗρον (αίτιατ.). —
  Μονάς χρόνου.
  4) Ν. Ω. Άνώτατος θρησκευτι¬
  κάς άρχων τοϋ θ-.βέτ. — 'Υποθε-
  τικός σύνδεσμος.
  5) Μουσική φθόγγος. — "Αρ¬
  θρον
  6) Μας δροσίζει. — Άπομένει
  μετά τό τραΰμα.
  7) Γράμμ,ατα άλφαβήτου — Νό-
  τα μουσικής.
  8) Αίγυπτιακή θεότης. — ...
  ίορ-ίλζ. — Κτητικόν επίθετον.
  !)) θά ήθελαν νά έκλεγοΰν δλαι
  αί δεσποινίδες. — Τα μεταδίδουν
  αί εφημερίδας. - Τό εκλεψεν ό
  ΙΙρομηθεύς.
  10) Άρχίζει μέ την ανατολή
  τοΰ ηλίου (άρχ.). — Πολλοί τό
  προτιμοΰν μαγιονέζα.
  11) Τροφή των ζώων. — ΙΙερί-
  φημος διά την πολιορκίαν της.
  ΚΑ(-)ΕΤΩΣ
  1) Άρχαία πολυΰμνητος θεά —
  Κατώρθωνε νά είναι καί λόγιος
  καί ίμπορος.
  2) Πέριξ (δημ.)— Τώρα πάλιν
  Λύσις προχθεσινόν
  ύπ' άρ.7 σταυρολέξου
  χυνεται κατα ποταμούς.
  3) Έπίρρημα χρονικόν.—Μυθι-
  κός βασιλεύς, ήρως τοΰ Σαίξπηρ
  έπίρρημα άναφορικόν (δημ.)
  4) Έκδηλώνει έκπληξιν. Πολ¬
  λοί γίνονται πρό τοΰ κινδύνου.
  5)Άρθρον.—"Αρθρον—ύποθετι-
  κός σύνδεσμος.
  6) "Ολοο θά ήθελαν νά Ιχουν
  καλήν. — Δενδροστοιχία (ξενικ.)
  7) Προτρεπτικόν μόριον—"Αρ¬
  θρον (πληθ )
  8) Μουσική νότα. Τό χρησιμο-
  ποιοΰν αί γράφοντες (ξενικ.)
  9) θρυλικόν γυναικείον ονομα.
  —δχι τα μισά—Μεταβαίνω (δη-
  μοτ)
  10) "Ετσι είναι γνωστή ή οί-
  κονομική πολιτική τοθ Ροϋζβελτ
  — "Αρθρον—Νήσος τοΰ Αίγαίου
  (δημ )
  11) Τό ψάλλουν τα χορουβείμ
  (έλαφρώς άνορθόγραφον)—ΆρχαΙ-
  ος ήρως σκανδάλου, όλεθρίας ώ-
  ραιότητος.
  217ον
  "Επρεπε νά βρεθή κάτι ποΰ
  νά άποδείξη., στά μάτια δλων
  ψίλων καί έχθρών, πώς ό βα-
  σιληάς καί ή βασίλισσα δέν
  έ'φυγαν έπειδή απλώς έφοβή-
  θηκαν, άλλά γιατί ή τρομο-
  κρατία τούς άνάγκασε νά φό
  γουν άθελα. Καί ή άφορμή αύ
  τή παρουσιάσθη: Ό βασιληδς
  ανήγγειλε στήν έθνοσυνέλει.-
  σι καί στή δημαρχία πώς έσκό
  πευε νά περάση την μεγάλην
  έβδομάδα στά παλάτι τοθ
  Σαίν—Κλοΰ. Άμέσως ό τύ-
  πος των Ίακί βίνων έπεσε
  στήν παγΐδα, δπως εύχόταν
  κρυφά ή αύλή. "Αρχισαν οί
  έφημερίδες νά φωνάζουν πώς
  ή αύλή δέν ήθελε νά πάη στό
  Σαίν—Κλού παρά γιά νά λει-
  τουργηθη καί νά εΰλογηθή ά¬
  πό παπάδες πού δέν εΐχαν όρ
  κισθή πίστι στό νέο καθεστώς.
  'Εφώναζαν άκόμη πώς ύπήρ-
  χε ψόβος άπό τό προάστειον
  έκεΐνο νά έπιχειρήση ό βασι-
  ληας νά άποδράστ) μέ την οί-
  κογένειά τού. Καί ή έκστρα-
  τεία των εφημερίδων εΐχε την
  άπήχησι ποΰ έχρειαζόταν.Στίς
  19 Απριλίου, δταν ό βασιλη-
  άς έτοιμαζόταν ν' άνεβή στήν
  άμαξά τού ή όποία τόν έπερί-
  μενεν έπιδεικτικώτατα μπρο-
  στά στόν Κεραμεικό, ε"νας δ-
  χλος τεράστιος εΐχε κι' δλας
  κατακλύση δλα τα πέριξ των
  άνακτόρων: οί μαχητικοί όπα-
  δοί τού Μαρα καί τα μέλη των
  διαφόρων έπαναστατικών όρ-
  γανώσεων εΐχαν τρέξη νά άν-
  τιταχθοϋν διά τής βίας στήν
  άναχώρησι.
  Αύτό ακριβώς τό λαϊκό ξέ-
  σπασμα επερίμεναν ή βασίλισ¬
  σα καί οί σύμβουλοί της. "Ε-
  τσι θά έβλεπεν δλος ό κόσμος
  δτι ό Λουδοβΐκος 16ος ήταν ό
  μόνος άνθρωπος στή Γαλλία
  πού δέν εΐχε κάν τό δικαίωμα
  νά βγή ουδέ μιά λεΰγα εξω
  άπό τό Παρίσι μέ τα άμάξι
  τού γιά νά πάρη λίγον άέρα.
  Όλη λοιπόν ή βασιλική Όίκο-
  γένεια εγκατεστάθη έσκ'εμμέ-
  νως μέσα στό άμάξι κ' έπερί-
  μενε νά ζέψουν τα αλογα. Άλ
  λά τό πλήθος καί οί έθνοφρου
  ροί μαζί πού έφΰλαγαν τό πά
  λάτι, άπέκλεισαν τίς πόρτες
  των σταύλων.
  (συνεχίζεται)
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέως Ίατρός επί τετραετί-
  αν των Νοσοκομείων'Ερυθροϋ
  ΣταυροΟ καί θεραπευτηρίου
  ό «Εύαγγελισμός» Αθηνών.
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού
  όδός Άγίου Μηνδ παραπλεύ¬
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
  "Ωραι έπισκέψεων 9-12 π. μ.
  4—7 μ μ.
  Κοινωνικά.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Επανήλθεν οικογε¬
  νειακώς έξ Αθηνών ό διευθυντής
  τής Λαικής Τραπέζης κ Ιωάν.
  Σακελλαρίδης.
  —Επανήλθεν έξ "Αθηνών ό χη-
  ιικός κ. Νικ. Σωτηρίου.
  —Μετ' ολιγοήμερον παραμονήν
  ανεχώρησε δι' Αθήνας ό κ Σταύ¬
  ρος Μακράκης διευθυντής τής Ά-
  γροτικής Τραπέζης.
  Γύρω στήν πόλι.
  Άλ. Γ. Ιτεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ίατρός Εύαγγελισμοϋ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω
  ιατρείω τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εϊσοδος έκ
  τής όοοΰ Καγιαμπή.
  ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6
  ΓΑΡ-
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΠΑΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙ2ΕΛΟΥ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΜΜΑ-ΕΟΓΟΣΤΑΣΙΑ : ΟΔΟΣ 1Β6Ε
  $&■■ »
  .-: ."?,
  Εκομίσαμεν δλα
  τα βιβλία σας
  διά την Ιην 8)βρίου
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  Γαληνεμένη, άκύμαντη ή θάλασ-
  σα τίς τελευταϊες μέρες προσείλ-
  κυσε καΐ πάλι τούς πιστούς της
  κατά χιλιάδας.
  —ΟΊ άμμουδιές καί τ' άκρογιά-
  λια εγέμισαν καί πάλιν άπό κό
  σμο πάσης τάξεως καί ήλικίας
  άυφοτέρων των φύλων
  — Καί δλη την ήμέρα μαζΐ μέ
  τό μουρμουρητό τού έλαφροΰ κύ-
  ματος πού σβύνει άπαλά ακούον¬
  ται οί φωνές καί τα τραγούδια
  των λουομένων.
  —Άπό ημερών ήρχισε καί συνε-
  χίζεται ή διαρρύθμισις καΐ άσφαλ-
  τόστρωσις τοΰ άνατολικοϋ τμήμα-
  τος τής πλατείας Κορνάρου (Βα-
  λιδέ Τζαμί) άργότερα ^έ θά έπι-
  σκευασθη καΐ ή μεταξύ τής πλα¬
  τείας αυτής καί τής πλατείας Νι¬
  κηφόρου Φωκά όδός.
  -Καλόν δμως θά ήτο νά ληφθή
  επί τέλους φροντίς καΐ διά την
  διαρρύθμισιν καί τόν έξωραισμόν
  των πλατειών Δασκαλογιάννη καί
  Άγιας Αικατερίνης πού πρέπη
  να όμολογηθή δτι δέν ευρίσκον¬
  ται είς ευχάριστον κατάστασιν.
  —Τώρα όπότε άνεγείρεται τό
  νέον Μουσείον καί λαμβάνεται
  μέριμνα πρός προστασίαν των άρ-
  χαιολογικών θησαυρών καΐ των
  ίστορικών μνημείων, θά ϊπρεπε
  φρονούμεν νά εκδηλωθή κάποιο
  ενδιαφέρον καΐ διά την συγκέν¬
  τρωσιν είς 8να μέρος των μαρμά-
  ρων των τουρκικών νεκροταφειων
  καΐ των έπιτυμβίων πλακών.
  —Διότι χωρΐς αμφισβήτησιν 8-
  λες αΰτές οί <μεζαρόπετρες» μέ τάς επιγραφάς καΐ τα έπιτύμβια άποτελουν σπουδαΐα στοιχεϊα διά τούς έρευνητάς τής ΙστορΙας μας. —Ό Πόρος τό ωραίον αύτό προάστειον μας παρουσιάζει εξαι¬ ρετικήν πρόοδον τόν τελευταίον καιρόν. —Τώρα έτοιμαζεται διά τα έγ- καίνια τού ώραίου Ιεροΰ ναού τού Άγίου Γεωργίου, πού θά τελε- σθοΰν την Κυριακή μέ εξαιρετι¬ κήν έπιβλητικότητα καΐ μεγαλο¬ πρέπειαν καΐ έν συρροή χιλιάδων κόσμου -Είς χιλίους πεντακοσίους ϋπο- λογίζεται δτι θ άνέλθουν οί νέοι κληρωτοΐ τής κλάσεως τού 1937 πού θά καταταγοϋν είς τό ενταύ¬ θα Σύνταγμα καί είς τα διάφορα άλλα δπλα, δπως τούς 2χει κατα¬ νείμη τό περιοδεθον στρατολογι¬ κόν Συμβούλιον. —'Εξαιρετικώς πλουσία προβλέ- πεται ή έφετεινή παραγωγή των έσπεριδοειδών. — "Ας ελπίσωμεν λοιηόν δτι δέν θά παρουσιασθή είς τό μέλ- λον Ελλειψις λεμονίων καΐ δτι δέν θά πληρώσωμεν πλέον 2 καΐ 3 δρ. τό ίινα. —Την Τετάρτην είς τό θέατρον Πουλακάκη θά δοθή ήσυναυλίατών δύο καλλιτεχνών τοϋ έλληνικοΰ μελοδράματος, τοΰ κ. Σαμίου καί τής κ. Λώρη καΐ δέν ύπάρχει άμ- φιβολία δτι τό θέατρον θά υπερ¬ πληρωθή άπό κόσμον. — Με εξαιρετικήν κοσμοσυρροήν ήρχισε χθές ή προβολή είς τό σι- νέ Πουλακάκη, τής ωραίας ταινί- ας 'Σόου Μπώτ» δΐτου ή 'Ρ^ν Ντάν καΐ ό Άλλαν Τζόνες οια- πλάσσουν δύο ώραιοτάτους ρό- λους ο Ρέπορτερ ΚΙΝΗΣΙΣ.—"Επανήλθεν έξ Αθη¬ νών ό ύφασματέμπορος κ. Ν. Πα- τμανίδης κομίσας πλουσίαν συλλο¬ γήν γυναικείων ύφασμάτων. —Ή «Δρήρος». Μέ θαυμάσιον εμφάνισιν καΐ έκλεκτήν Οπως πάντοτε ϋλην ε¬ ξεδόθη καί έκυκλοφόρησε τό τρί¬ τον φύλλον τού μηνιαίου Λαογρα- φικού καΐ λογοτεχνικού περιοδι- κού τής Νεαπόλεως «Δρήρος>. Ό-
  μολογουμένως δέ άξίζει κάθε υπο¬
  στηρίξεως τό καλόν αύτό περιο-
  δικό πού τόσον πολύ συμβάλλει
  είς την λογοτεχνικήν κίνησιν τοΰ
  τόπου. ________^__
  'Ενοικιάζεται μαγαζείον είς την
  πλατείαν «Πόρου» ήλεκτροφώτι-
  στον κατάλληλον δι" οιανδήποτε
  επιχείρησιν. Πληροφορίαι παρά
  τώ κ. Δημ. Γρηγοράκη
  Π. Παπσδόπουλος
  ϊΠτυχιοΰχος τής Ιατρικπς
  Όύοντίατρο;
  Δέχεται έν τω "Ιατρείω τού
  παρά τόν Άγιον Μηνάν καθ"
  εκάστην:
  9-12 καί 4—7
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νέ υρολό γος— Ψυχί ατρβς
  Τμημκτκρχης Ίατρβς
  Δημοσ. *Κυχιατρίί«« Άβην&ν
  Δέχεται έν τ© ίατρείφ τού
  όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΨΑΡΙΚΑ ΕΙΣ ΔΟΧΕΙΑ
  ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ
  «£α βρήτε είς το κατάατημα Έμ.
  Κρασάκη, (έναντι παλ. ΝομοτρχΙ-
  *& Τιμ«> α! λύ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  Π 3ο ν
  ΤΗταν ή όσία Σεμπλιτία ώχρά καί εΐχε τούς ο¬
  φθαλμούς κοκκίνους' έτρεμε δέ είς τάς χείρας της
  τό κηρίον δ έκράτει. Αί δειναί περιστάσεις τουτο
  έχουσιν ίδιον, δτι, δσον καΐ άν ώμεν τέλειοι ή ά-
  παθεΐς, άποσπώσιν έκ τού βάθους των σπλάγχων
  ημών την ανθρωπίνην φύσιν, καί την βιάζουσι νά
  εξέλθη είς τό φώς. Υπό τάς ουγκινήσεις της ημέ¬
  ρας έκείνης ή καλογραΐα κατέστη πάλιν γυνή.Πρίν,
  εΐχε κλαύσεΐ' νυν δέ καί έτρεμε.
  Ό Άγιάννης έγραψεν ολίγας λέξεις· δώσας δέ
  τό έγγραφον είς την μοναχήν.—Αύτό, όσία μου ά-
  δελφή, τής εΐπε, θά τό εγχείρισις είς τόν άγιον έ-
  φημέριον.
  Έπειδή τό γράμμα ήτον ανοικτόν, ή καλογραΐα
  έρριψεν έπ' αύτοΰ τα βλέμματά της. —Εΐμπορεΐς,
  τής εΐπε, νά τό άναγνώσης.
  Ή όσία Σεμπλιτία άνέγνωσε'—«Παρακαλώ τόν
  άγιον έφημέριον νά πωλήση τα πράγματα δσα ά-
  φίνω έδώ μέσα, καί έξ αυτών νά πληρώση, τα £ξο-
  δα τής δίκης μου, καθώς καί τής ταφής τής'γυναικός
  ήτις απέθανε σήμερον. Τα έπίλοιπα μένουν είς τούς
  πτωχούς».
  Ή καλογραΐα ηθέλησε νά ομιλήση, άλλά μόλις
  ηδυνήθη νά προφέρη άνάρθρους τινάς λέξεις. Κα¬
  τώρθωσε μολοντοΰτο νά είπη.—Δέν έπιθυμεΐ ό κΰ-
  ριος δήμαρχος νά ιδή τελευταίαν φοράν καί εκείνην
  την δυστυχή;
  —"Οχι, άπεκρίθη οδτος' μέ καταδιώκουν ζη-
  τοΰν τα ϊχνη μου άν μέ συνελάμβαναν μέσα είς
  τό δωμάτιον της, αύτό θά διετάραττε την νε¬
  κρόν.
  Μόλις επέρανε τούς λόγους τούτους καί ηκού¬
  σθη είς την κλίμακα μέγας θόρυβος' κρότος βημά-
  των άνθρώπων άναβαινόντων καί ή γραΐα θυρωρός
  κράζουσα,—Όχι κύριέ μου, δχι! σθς κάμνω δρκον
  είς τόν Θεό, πώς δτι δλην αυτήν την ημέραν, καί
  £ως αυτήν την ώρα, δέν έλειψα ουτε μιά στιγμή ά¬
  πό την θύρα' δέν εΐδα νά έ'μβη κανείς!
  "Ανθρωπός τις δέ άπεκρίνετο'—Καί δμως είνε
  φώς μέσα είς αυτήν την κάμερα.
  Ό ανθρωπός οδτος ήτον ό Ίαβέρης' έγνωρίσθη
  έκ τής φωνής.
  Ό θάλαμος ήτο κτισμένος είς τρόπον ώστε ή
  θύρα τού, άνοιγομένη, εκρυπτε την δεξιόθεν τοϋ εϊ-
  σερχομένου γωνίαν τοϋ τοίχου. Ό Άγιάννης εσβε-
  σε πάραυτα τό κηρίον, καί τρέξας, έκρύβη είς την
  γύμνιαν ταύτην, ή δέ όσία Σεμπλιτία έγονυπέτησε
  πλησίον τής τραπέζης.
  Ή θύρα ήνοίχθη. Εισήλθεν ό Ίαβέρης.
  "Εξω, ήκούοντο ψιθυρισμοί άνθρώπων πολλών,
  καΐ ή φωνή τής θυρωροΰ, άρνουμένης πάντοτε δτι
  εισήλθεν ό αύθέντης της.
  Ή μαναχή ούδ' ήγειρε τούς οφθαλμούς της·Προ
  σηύχετο. Τό κηρίον ίστατο επί τού μαρμάρου τής
  έστίας έσβεσμένον, άλλ' ή θρυαλλίς τού ετι εκαιε
  είς αυτής δέ τό άμυδρότατον φέγγος, ό Ίαβέρης
  διακρίνας την καλογραΐαν, έμεινεν άμφίρροπος.
  Ώς γινώσκομεν έκ των μέχρι τούδε περΐ τού Ία
  βέρη, κατά βάθος ό ανθρωπός ούτος έφερεν άπει¬
  ρον σέβας πρός πασάν αρχήν, ώς πρώτην δέ πα¬
  σών των άρχών εθεώρει την εκκλησιαστικήν. Ήτο
  φιλόθρησκος, έπιπόλαιος δμως καί κατά τουτο, ώς
  καί κατά πάν άλλο. Είς τούς οφθαλμούς τού, πας
  ιερεύς ήτο πνεθμα άλάνθαστον, πασά δέ μοναχή,
  πλάσμα άναμάρτητον. Ό ιερεύς, ό μοναχός, ή μο¬
  ναχή, ήσαν ψυχαί κεχωρισμέναι άπό τοΰ κόσμου τού
  τού διά τοίχου μίαν μόνην θύραν έχοντος, καί ταύ¬
  την ουδέποτε άνοιγομένην, ειμή πρός έξοδον τής
  αληθείας.
  Άμα εΐδε την καλογραΐαν, τοϋ ήλθε νά ανα¬
  χωρήση. Άλλ' εΐχε καί άλλο χρέος, συνέχον καί
  προσωθοϋν αυτόν έπιτακτικώς κατ' εναντίον διεύ¬
  θυνσιν. "Εμεινε λοιπόν άκίνητος, καί μόνον ετόλμη¬
  σε μίαν ερώτησιν ν' άποτείνη πρός την όσίαν Σεμ
  πλιτίαν, ήν ό Ίαβέρης εγνώριζε καί έσέβετο Ιδιαιτέ¬
  ρως, ώς ουδέποτε ψευσθεΐσαν επί ζωής αυτής.
  (συνεχίζεται)
  ΊϊϊΤίΐΊΪΪΪ ΠΑΑΕΡΑΚΜΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  Πλατεϊα Κορνάρου (Β«λ'δέ_Τζαμΐ)
  Άριθμός τηλεφώνου 305.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  ΤΣ1ΜΕΝΤΑ Όλων των σημάτων. Παρακαταθήκαι
  διαρκώς άνανεούμεναι. Άντιπροσω-
  πεία Έργοστασίων Τσιμέντων.
  Σ Ι Δ Η Ρ Α Διά Μπετόν είς δλας τάς διαστάσεις.
  Ξ Υ Λ Ε Ι Α Οίκοδομών, Έπιπλοποιΐας, Αμαξο-
  ποιΐας.
  Κέραμοι- Τοϋβλα- θηραϊκή Γή,
  Γαιάνθρακες-Κώκ-Άνθρακίτης
  Α Λ Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τοθ μεγάλου Κυ-
  λινδρομύλου «Εύαγγελιστρια» Καλα¬
  μών έν διαρκεΐ παρακαταθηκη, είς τι¬
  μάς διατίμησεως Ηρακλείου Αντιπρο-
  σωπεΐα Κυλινδρομύλου είς Νομους Η¬
  ρακλείου καί Λασηθίου.
  ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ "Ολων των είδών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  ΕΛΑΙΑ
  Άπό παραγωγούς είς τιμάς έξαγωγι-
  κοθ έμπορΐου.
  ΕϊυΛηΡ«τησ,ί πς μ
  κίιν χοτί τ«χώτητ« εκτελέσεως.
  τ·ϊ.ν
  ίί'
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  Προσοχή.· ό καρκίνος.
  Β'.
  Ή πεΤρά των τούς εδείκνυε την
  άνισον κατανομήν τοθ καρκίνου.
  Ωρισμέναι περιοχαί ήσαν άπηλ-
  λαγμέναι. "Αλλαι δμως περιοχαί
  μια; καί τής αυτής χώρας ήσαν
  Ιδρα άληθοΰ; καρκιν.κής μολύνσε-
  ως. Τα ΰγρά καΐ δασώδη μέρη
  φαίνεται ν' απετέλουν Ινα έξαιρε-
  τικά κατάλληλον διά τόν καρκΐ-
  νον Ιδαφος. "Ολα αύτά, τα όποΐα
  πρώτος είχε υποστηρίξη πρό σα-
  ράντα περίπο^ Ιτών, εϊχαν εν τω
  μεταξύ σχεδόν λησμονηθή. Έν το¬
  σούτον άπό έπτά ή όκτώ έτών τα
  πράγματα αποτόμως ήλλαζαν. "Ε¬
  χομεν πρώτον τάς θαυμασίας ερ¬
  γασίας τιΰ μακαρίτου καθηγητού
  Μπορρελ τοθ Στρασβούργου, ΰστε-
  ρα μίαν διάλεξιν "Αγγλων ιατρών
  είς τό Ενστιτοϋτον Παστέρ, τάς ά-
  νακοινώσεις τοΰ καθηγητού Σαν-
  τόν τής Μπεζανσοά πρός την ια¬
  τρικήν ακαδημίαν, καί τάς συνε-
  οριάσεις γενικής ίατρικής πού Ιγι-
  ναν υπό την διεύθυνσιν τοΰ καθη¬
  γητού Καρνώ καί τοΰ ϊατροΰ
  Γκοντλέφσκι τόν Ιούλιον τοϋ
  1932. Εις την τελευταίαν αυτήν
  συγκέντρωσιν συμμετέσχον 80 ία-
  χραί, προσκομίσαντες Ικαστος τα
  πορίσματα τής προσωπικής πεί-
  ρας τού. Έκ των παρατηρήσεών
  των προκύπτει ότι ύπάρχουν χώ-
  ραι μέ περιοχάς είς τάς οποίας
  ό καρκίνος κάμνει θραΰσιν. Ύ-
  πάρχουν ά/.όμη καί σπίτια πού ώς
  έκ τής τοποθεσίας των εύνοοΰν
  τόν ν.αρκΐνον. Ό καθηγητής Σαν-
  τόν συνεκέντρωσε δωϊεκάδας πα-
  ραδειγμάτων. Πολλάκις ώς άφορ-
  μή τής εκδηλώσεως καρκίνου είς
  τούς ένοίκους των σπιτιών μι,ας
  ωρισμένης περιοχής φέρεται ή γει-
  τνίασις μέ τό ίδιον ρεΰμα ύδατος.
  Πρό μηνών άκόμη ό ίατρός Αου-
  άρ τής Χάβρης ανεκοίνωσεν εις
  την ιατρικήν ακαδημίαν δτι αί δι-
  άφοροι συνοικίαι τής πόλεώς τού
  ήσαν λίαν άνίσως προσβεβλημέναι
  έκ καρκίνου. Είς Ινα προάστειον
  άπό τό οποίον ηερνοθν τρείς μι¬
  κραί πιταμοί, υπήρχαν ασυγκρί¬
  τως περισσότεροι καρκινοπαθεΐς
  άπό τού; ύπάρχοντας είς την άλ¬
  λην πόλιν. Κατόπιν δλων αυτών
  των παρατηρήσεών προκύπτει Ινα
  πρόβλημα: Οί ποντικοί πού ζοΰν
  πέραν των τριών έτών παρουσιά-
  ζουν κατά τα τρία τέταρτα καρ-
  κίνους των μαστών. Μήπως μέ τα
  ύγρά πού άφίνουν είς τό πέρασμά
  των μ^λύΊουν τό νερό πού διασχί-
  ζουν, τα χόρτα επάνω είς τα ό-
  ποΤα τρέχουν, τούς καρπούς 2πως
  αλ ψράουλίζ πού λερώνοι>ν μέ την
  επαφήν των; Τό έρωτημα αύτό 81 ν
  Ιχει λυθή. Έν πάση περιπτώσει
  μεταξΰ των άνθρώπων ή μόλυνσις
  φαίνεται νά άποτελή εξαίρεσιν.
  Έν τοιαύτη—εφ' δσον δέν ήμπο-
  ροϋμζν νά είμεθα βεβαιοί επί τοΰ
  προκειμένου—τό φρονιμότερον εί¬
  ναι νά φερώμεθα ώσάν ή μόλυν¬
  σις νά ύπήρχε πράγματι. Τοπικαί
  έρεθισμοί, είτε την έπιδερμίδα
  προσ,ίάλλουν, είτε την βλεννογόναν
  των βαθέων όργάνων, Ιχουν την
  τάσιν νά έδραιώνουν τό μέχρι τής
  σήμερον αόρατον μικρόβιον πού
  σχηματίζει τόν κακοήθη ο^υ,οί.
  Άφ' ετέρου μία ώρισμένη προδι-
  άθεσις τοΰ όργανισμοΰ, εύνοεΐ την
  προσέλευσιν τοΰ μυστηριώδους αύ¬
  τοΰ ψορίω^. Ό ίατρός Ντελμπέ
  θεωρεΐ δτι ή έλλειψις άπό τό
  ζωντανόν σώμα άλάτων μαγνησίας
  είνε μία σοβαρά ίψορμΐ] τοΰ κα-
  κοΰ. Έν πάση περιπτώσει ή έκ-
  δήλωσι;~τοΰ κακοΰ είς τάς ιδίας
  οικογενείας είναι άρκετά συχνή,
  άνερχομένη είς μίαν αναλογίαν 12
  τοίς εκατόν. Ό καλλίτερο; τρόποζ
  τή; προφυλάξεως άπό τόν καρκΐ-
  νον είνε τό ν' άποφεΰγη κανείς
  τόν σχηματισμόν άλλοιώσεων τοΰ
  δέρματο; ή τή; βλεννογόνου πού
  άποτελοΰ-ν την φωλεάν δπου ό φο-
  ρεύς τοδ καρκίνου άποθέτει τα
  καταστρεπτικά τού δηλητήριον
  (συνεχίζεται)
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΑΧΕΙΟΝ
  Σϋστημα πού πρώτη φορά έψαρμόζεται είς την
  Έλλάδα. "Οπου έφηρμοοθη επέτυχε τελείως. Δί¬
  δει μεγάλα κέρδη μέ τούς όλιγωτέρους κινδυνους,
  διότι κερδίζουν οί ΜΙΣΟΙ άριθμοί.
  Πράκτωρ Ηρακλείου:
  ΕΥΑΓ. ΤΖΟΛΑΚΙΣ
  "Εναντι Τραπέζης Ελλάδος.
  Εγγραφαί ήρχισαν.
  Οί θέλοντες νά έγραφοΰν πρέπει νά σπεύσουν.
  Μόνον 500 άριθμοί ύπάρχουν διά τούς Νομούς "Η¬
  ρακλείου καί Λασηθίου.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Α, Ε,
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■
  Ύιτοκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοϋ Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  και επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζιτικήν εργασίας υπό
  συμφέροντας ορου;.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ^ιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι^
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Σεπτέμβριο; (άν-
  ταποκριταΰ μας). — Ή προκηρυ-
  χθεϊσα υπό τοΰ υπουργείου τής
  Γεωργίας άμοιβή δρχ. 25 δι' Ικα-
  στον φυτευόμενον έλαιόδενδραν
  έφ' δσον τα φυτευόμενα νέα δέν-
  δρα θά υπερβαίνουν τα 50 κχτ'
  2τος, τυγχάνει, καθώς είμαι είς
  θέσιν νά γνωρίζω, πολλής πρασο-
  χής άπό μέρου; τοΰ άγροτικοΰ
  μα; κόσμου.
  Έν συνδυασμώ μάλιστα πρό;
  τό προχθεσινόν σχετικόν άρθρον
  τής «Ανορθώσεως» διά την συ-
  στηματαποίησιν τής έλαιοκαλλιερ-
  γείας ήρχισε νά άπασχολή σοβα¬
  ρώς καί όμαοικώς τοΰς έλαιοπα-
  ραγωγούς, ώστε νά αναμένη τις
  :ά βέλτιστα διά τό μέλλον τής
  λαιοπαραγωγής.
  Έπ' εύκαιρία άναπτύσσεται
  καί φυσικά κατανοεΐται ευρύτατα
  μεταξύ των άγροτών ή όλεθρία
  έπιρροή τής μονοκαλλιεργείας
  εις τα γενικά παραγωγικά συμ-
  φέροντα τοΰ τόπου. Ειδικώτερον
  ή κατανόησις αυτή επέρχεται καί
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1
  ΕΝΩΣΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, |
  Ή άρχαιοτέρα πυρασφαλιστική έται- 1
  ρία ιδρυθείσα τω 1714 μέ κεφάλαια |
  Ι 8.000.000. |
  Πράκτωρ έν Κρήτη |
  Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης ]
  Η άλλη Κρήτη
  Τό μέλλον τής έλαίας
  καί οί αγρόται Ρεθύμνης.
  λόγω των έφετεινών άποδόσεων
  των κυρίων, ώς λέγωνται προϊόν-
  των μας, είς τα όποΐα ώς γνωστόν
  άπό τινάς καί διά τής γενομένης
  ιδίως είς τό παρελθόν έκριζώ-
  σεως των έλαιοδένδρων, ή πλου:ο-
  φόρος έλαιοπαρ/γωγή Ιτάχθη εί;
  ήσσονα μοίραν. Ένω απεδείχθη
  καί άποδεικνύεται καί νυν ή με-
  γάλη σημασία της διά την εθνι¬
  κήν καί τοπικήν οίκονομίαν.
  Έν γένει κ«ϊ άπό προσωπικάς
  πληροφορία; άπό την κατ' εξοχήν
  ελαιοπαραγωγήν περιφέρειαν τοΰ
  Μυλοποτάμου, οί παραγωγοί κυ-
  ριολεκτικώ; ήρχισαν νά στρέφων-
  ται πρό; την Ιλαίαν, έγ/αταλεί-
  ποντες τάς παλαιάς άδικαιολογή-
  του; μεμψιμοιρίας. "Ηρχισαν μά¬
  λιστα καί νά συνεννοοΰνται διά
  τόν καταρτισμόν Εδίων συνεργείων
  μεταξύ των διά την φύτευσιν νέων
  ελαιών καί έν γένει συστηματοποί-
  ησιν τής έλαιοπαραγωγή; επί τή
  βάσει τοΰ άτομικοΰ των κα! κοι-
  νοΰ συμφεφέροντος.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Οί ύπογεγραμμένοι κτηματί¬
  αι Ηρακλείου θεωρούμεν κα¬
  θήκον επιβεβλημένον νά εκ¬
  φράσωμεν καί δημοσία τάς α¬
  πείρους μας ευχαριστίας τό¬
  σον πρός τό ύγειονομικόν
  Κέντρον, δσον καί πρός τόν
  Δήμον Ηρακλείου, καθότι ά¬
  πό κοινοΰ καί έκ συμψώνου
  προέβησαν είς την σύστασιν
  τοϋ Άνθελονοσιακοΰ Συνερ-
  γείου, τό οποίον υπό την κα-
  θοδήγησιν τοΰ ΰγειονομικοΰ
  κέντρου καί την χρηματοδότη-
  σιν τού Δήμου, συνετέλεσεν
  είς τό ν' άπαλλαγώμεν άπό
  την μάστιγα τής έλονοσίας
  κατά τό διαρρεΰσαν θέρος.
  "Ομολογούμεν δτι ένώ κα¬
  τά τα άλλα ετη παρέλυον έκ
  των έλωδών πυρετών αί εργα¬
  ζόμεναι, είς τα παρά τόν Γιό-
  φυρον κτήματά -μας, Ιργατι-
  καΐ χεϊρες, εφέτος δχι μό¬
  νον πυρετοί δέν ένεφανί
  σθησαν, άλλ' ουτε ένοχλήθη-
  σαν κάν άπό κώνωπας.
  Τοιαύται εργασίαι τιμοθν ά-
  ληΘώς τούς τε άρμοδίους ΰ-
  παλλήλους καί τόν χρηματο-
  δότην Δήμον, τό παράδειγμα
  τοϋ όποίου εΐθε νά μιμηθοϋν
  καί άλλαι έλονοσόπληκτοι
  Κοινότητες τοϋ Νομοϋ μας,
  πρός ανακούφισιν των κατοί-
  κων, καθότι ίερώτερος σκο-
  πός διαθέσεως κοινοτικοϋ χρή-
  ματος ασφαλώς δέν θά ύπάρ-
  ΧΠ-
  Οί ευχαριστούντες
  ("Επονται ύπερεκατόν ύπογρα-
  ψαί).
  —Ή πώλησις αλεύρων.
  Είς την Εφημερίδα τής Κυβερ¬
  νήσεως άρ. φΰλ. 184 εδημοσιεύθη
  άγορανομική διάταξις διά της ο¬
  ποίας βρίζεταΐ-οτι επιτρέπεται ή
  χορήγησις καΐ ή πώλησις αλεύ¬
  ρων τύπου ί>5 ο)© παρά των κυλιν-
  δρομΰλων καΐ πρός τού; άλευρο-
  μύλους, τηρουμένων των αυτών
  διατυπώσεων, των όριζομένων διά
  τοϋς μακαρονοποιούς. Έπίσης β-
  ρίζεται ότι έπιτρέπεται τού λοι¬
  πού η μεταπώλησι; αλεύρων τοΰ
  αυτού τύπου παρά των ανωτέρω
  είς ζαχαροπλάστας, μακκρονοποΐ-
  ούς καΐ είς βιοτέχνας ζαχαροπλα-
  στικών είδών.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Μειοδοτικοΰ διαγωνισμοθ
  Τό Ύποκατάστημα Προνομ.
  Άνων. Έταιρίας γενικών ά-
  ποθηκών τής "Ελλάδος. — "Υ-
  πηρεσία διαχειρίσεως σίτου.
  Προκηρύσσει έν "Ηρακλείω
  την 27ην τρέχοντος μηνός Σε-
  πτεμβρίου μειοδοτικόν διαγω¬
  νισμόν διά την άνάδειξιν έρ-
  γολάβου μεταφορδς διαφόρων
  σιτομεριδίων άπό τής προκυ-
  μαίας είς διαφόρους έντός
  ττ]ς πόλεως Ηρακλείου κειμέ-
  νας αποθήκας.
  Πλείονες πληροφορίαι δί¬
  δονται καθ" εκάστην είς τα
  Γραφεΐα των Γενικών άπο-
  θηκών ένθα ώσι κατατεθειμέ-
  νοι οί δροι διακηρύξεως.
  (Αί Γενικαΐ Αποθήκαι).
  —Ή «ρεβάνς» Όλυμπιακοΰ
  —Τάλω.
  Την παρελθούσαν Δευτέραν καΐ
  κατά τάς απογευματινάς ώρας έ¬
  λαβε χώραν ή ρεβάνς μεταξύ τοΰ
  «Όλυμπιακοΰ» Πειραιώς καΐ τοΰ
  Τάλω Χανίων. Τό άποτέλεσμα καΐ
  της ποδοσφαιρικής ταύτης συναν¬
  τήσεως έληξεν είς δευτέραν νίκην
  ΐοϋ ((Όλυμπιακοΰ» μέ τέρματα 5
  έναντι ενός.
  —Οί παλαιοί άγωνισταί Κρή¬
  της.
  Είς Αθήνας ανεχώρησεν έκι-
  τροπή τού Διοικητικοΰ Συμβουλί-
  ου των Παλαιών 'Αγωνιατών Χα¬
  νίων ίνα μεληθή τής διεκπεραιώ-
  σεως ωρισμένων ζητημάτων άφο-
  ρώντων,τό Σωματείον των.
  —Καρροδρομικόν είς Ρέθυ¬
  μνον.
  Υπο τού όιτροχου τού Γίωργί-
  ου Μακρή παρεσύρθη είς Περβό-
  λιικ Ρεθύμνης ή Κικη Κωνστ. Λα¬
  γουδάκη τραυματισθεΐσα είς τό ά-
  ριστερόν μέρος τού σώματος.
  —Ή Νυκτερινή Σχολή Ά-
  πόρων.
  Προκειμένου νά προσληφθτί είς
  άρρην δ)λο; είς την* Νυκτερινήν
  Σχολήν Άπόρων Παίδων Ηρα¬
  κλείου, καλοΰνται ο! έχοντες τα
  νόμιμα προσόντα όπως υποβάλω¬
  σι τα σχετικά πιστοποιητικά είς
  τόν κ. Πρόεδρον τής Φιλοπτώχου
  Αδελφότητος κ. Παναγ. Πρατι-
  κάκην. Αί εγγραφαί των μαθητών
  τής Νυκτ. Σχολή; γίνονται καθ"
  εκάστην είς τό ΣΤον Δημοτικόν
  Σχολείον Ηρακλείου.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρομεν είς γνώσιν των κ. κ.
  Έλαιοπαραγωγών καί Έλαιοεμ-
  πόρων δτι είς τό Διυλιστήριον τό
  διευθυνόιιενον τιαρ' έμοϋ (παρα-
  λία, κάτωθι Ξενοδοχείου «Μίνως»)
  •προσετέθη εϊδικός άτμολέβης, χρη
  σιμοττοιούμενος αποκλειστικώς
  διά τόν πλήρη καθαρισμόν σιδη-
  ρών βαρελίων περιεχόντων πρό¬
  τερον όρυκτέλαια, πετρέλαια, ψα-
  ρέλαια, μέλασσαν, κατράμι, τα-
  χίνι κλπ. Έργασία ήγγυημένη καϊ
  άσφαλής.
  Ριχάρδος Μβφσούτ
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕ1Σ
  Ό Στρατηγόςκ. Αλεξάκης ένοι-
  κιάζει την πλησίον τής'Αγροτικής
  Τραπέζης ευρισκομένην οικίαν
  τού. 'Ώρα επισκέψεως 4—6 μ. μ.
  Πωλείται είς τιμήν εύκαιρίας δ-
  λ όκληρος ή σειρά τής έγκυκλο-
  π αιδείας Μακρή. Πληροφορίαι
  παρ' ημίν.
  Ζητβίται καμαριέρα διά τα ζενο-
  δοχεϊα Κνωσός—Πάλλας.
  —Δι' αύτοκινητικάς παρα-
  βάσεις.
  Παρά τού Αστυνομικον τμήμκ-
  τος Ρεθύμνης κατεμηνύθησαν ο!
  Σταύρος Έμμ. Καπετανάκης καί
  Δημ. Μωραϊτάκης σωφέρ δι' αϋτο-
  κινητικάς παραβάβεις.
  — Παιδαγωγικβν Συνέδριον.
  Χθές εκαμβν έναρξιν των εργα¬
  σιών αυτού τό παιδαγωγικόν συ¬
  νέδριον των διδασκάλων τής Β'.
  Εκπαιδευτικήν περιφερείας Ρεθύ¬
  μνης είς την εκεϊ αίθουσαν των
  Τριών Ίεραρχών. Είς τουτο παρέ¬
  στησαν αί αρχαί καΐ άπαντες οί
  έκπαιδευτικοΐ τής πόλεως.
  — Άναβολή ρεσιτάλ.
  Τό ρεσιτάλ τής κ. Τούλα; Λώ-
  ρη καί τοΰ κ. Κωστα Σαμίου τό
  όριοθέν διά σήμερον ανεβλήθη
  διά την προσέχη Τετάρτην ορι¬
  στικώς (θέατρον Πουλακάκη).
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τού στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δεχεται
  τοϋς πάσχοντος έκτοθπεπτι-
  κοϋ συστήματος έν τφ ίατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αίμορραΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7- 92
  Ηράκλειον- Κρήτης
  1 ραφεΐσ Εναντι Π-τλ.. Νοιιαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Παρασκευής
  24 Σεπτέμβριον; 1937
  ΑΓΡΙΑ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΑΙΤΕΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡ&ΙΣΜΟΥΣ
  ΤΩΝ ΚΙΝΕΐΊΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έσπερινα τηλε-
  γραφήματα τού εξωτερικόν} βεβαιούν
  ότι ή εκδηλουμένη αγανάκτησις έν Πα¬
  ρισίοις, Λονδίνω καί Ούασιγκτώνι διά
  τούς βομβαρδισμούς των Κινεζικών πό¬
  λεων υπό των Ίαπώνων, είνε αύτόχρη-
  μα άγρία. Την βιαιότητα τής άγανακτή-
  σεως ταύτης άπηχεϊ σύσαωμος ό τύπος
  όστις καί ζητεί σύντονα μέτρα πρός πε-
  ριστολήν των πρωτοφανών τούτων διά
  τόν πολιτισμόν έγκληματικών πράξεων.
  Είνε άγνωστον μέχρι τής στιγμής τί
  ακριβώς προτίθενται νά πράξουν αί κυ-
  βερνήσεις των τριών τούτων δημο»;ρα-
  τικών χωρών. Πάντως θ&ωρεΐται βέβαι¬
  ον ότι διεξάγονται συνενναήσεις πρός
  έντονον καί ταυτόσημον διάβημα είς τό
  Τόκιο.
  ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΧΑΙ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΕΠΕΔΩΣΑΝ _ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Σεπτεμβρίου (.τού
  άνταποκριτού μας).—Μετ ά τής κεκανα-
  νισμένης έπισημότητος εγένετο σήμερον
  ή τελετή τής έπιδόσεως έν τοίς Άνακτό-
  ροις των διαπιατευτηρίων των νέων πρε-
  σβευτών έν'Αθήναις, τής Ουγγαρίας καί
  τής Άργεντινής.
  Μεταξύ τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως
  καί των πρεσβευτών αντηλλάγησαν θερ-
  μαί προσφωνήσας.
  ΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΙΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Αρμοδίως ανε¬
  κοινώθη ότι αί έξετάσεις των φοιτητών
  θά διενεργηθώσιν ανυπερθέτως άπό 10
  μέχρι 25 Όκτωβρίου συμφώνως πρός
  τα δημοσιευθέντα χθές εκ τής Γραμμα-
  τείας τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών.
  ΟΥΔΕΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΥΗΟΒΡΥΧΙΟΝ
  ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Σαλαμάνκας
  άγγέλλευαι ότι οί κύκλοι τοΰ γενικοΰ
  στρατηγείου των έθνικών ίσχυρίζονται
  ότι ουδέν εθνικόν ύποβρύχιον ευρίσκεται
  είς την Μεσόγειον καί ότι αί είδήσεις
  π&ρί τής ανακαλύψεως τοιούτων ύποβου-
  χίων η όλως διόλου φαντασιο>δεις είναι
  η άφοροΰν ύποβρύχια εθνικότητος ξένης
  πρός την Ισπανίαν τοΰ Φράνκο.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΠΕΡΙ ΤΟ ΠΟΟΟ ΜΠΛΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ »3 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι περί την πόλιν ΙΙόθο
  Μπλάνκο όπου οί έρυθροϊ ένήργησαν
  τελευταίως λυσσώδη επίθεσιν συν&χίζον-
  ται φονικώταται μαχαι, των έθνικών ένι-
  σχυθέντων διά νέων δυνάμεων άποστα-
  λβισών έπειγόντως άπό άλλα σημεία τοΰ
  Ίσπανικοΰ μετώπου.
  Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας)-—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Τόκιο άγγέλλουν ότι ή Ία-
  πωνική προέλασις είς Βόρειον Κίναν
  συνεχίζεται πάντοχε. Κατά τα αύτά τη-
  λεγραφήματα οί Κινέζοι ατρατηγοί φέ·
  ρονται τρομοκρατηθεντες έκ των βομ-
  βαρδισμών των άεροπλάνων, μέ τα ό-
  ποία οί Ίάπωνες προσβάλλουν συστη¬
  ματικώς τάς έφοοιοπομπάς καί τα με-
  τόπιοθεν των Κινέζων.
  Ή βελτίωσις των διεδνώνπραγμάτων.
  Τό Ίταλογαλλικόν επεισόδιον.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Αί Ιτα¬
  λικαι έφημερίδες άναψερόμε-
  ναι επί τής δηλώσεως είς την
  όποιαν προέβησαν πρός τόν
  υπουργόν των Εξωτερικών
  κόμητα Τσιάνο, ό πρεσβευτής
  τής Αγγλίας καί ό επιτε¬
  τραμμένος τής Γαλλίας, δτι
  αί δύο δυνάμεις ουδέποτε πα¬
  ρέβλεψαν την σημασίαν τής Ι¬
  ταλίας ώς μεγάλης μεσογεια-
  κης δυνάμεως, τονίζουν δτι
  τουτο ίκανοποιεΐ την "Ιταλίαν
  καί διευκολύνει την πρόοδον
  των προσεχών συνεννοήσεων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
  Τα ήμιεπίσημα δημοσιογραφι-
  κά δργανα τής Άγγλικης
  πρωτευούσης ύποσημειώνουν
  την βελτίωσιν την όποιαν πα-
  ρουσιάζει κατά τό τελευταίον
  48ωρον ή διεθνής κατάστασις.
  Την βελτίωσιν ταύτην αί έφη¬
  μερίδες άποδίδουν είς την
  καλήν θέλησιν τής Άγγλικής
  κυβερνήσεως καί προσωπικως
  τόν πρωθυπουργόν κ. Τσάμ¬
  περλαιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.). —Α¬
  ναφορικώς μέ τό Ίταλογαλλι¬
  κόν επεισόδιον τής Τύνιδος έ¬
  σχε σήμερον συνάντησιν μέ
  Γάλλους έπισήμους ό Ιτα¬
  λός πρεσβευτής. Διά τό ίδιον
  επεισόδιον γίνονται καί σήμε¬
  ρον συνομιλίαι εκπροσωπών
  τής γαλλικής κυβερνήσεως με-
  τά τοΰ ενταύθα "Αγγλου πρε¬
  σβευτού. Ουδέν θετικόν ύπάρ-
  χει άκόμη διά την διευθέτη¬
  σιν τοΰ έπεισοδίου.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.),-
  Ή γερμανική κυβέρνησις εν¬
  διαφερομένη διά τούς έν Κίνα
  ΰπηκόους της λέγεται δτι θά
  προβή έν Τόκιω είς φιλικόν
  διάβημα, σκοπόν έχουσα την
  κατάπαυσιν των βομβαρδι-
  σμών κινεζικών πόλεων υπό
  των Ίαπώνων.
  Αί τιμαί των σταφίδων έν Λονδίνω
  κατά την διαρρεύσαν έβδομάδα.
  Κατά την παρελθοΰοαν έ-
  βδομάδα είς την σταφιδαγο-
  ράν Λονδίνου εσημειώθη αί-
  σθητή βελτίωσις τής ζητήσε-
  ως Κορινθιακών τόσον Έλ-
  ληνικών δσον καί Αύστραλια-
  νων.
  Ιδίως έβελτιώθησαν αί τι¬
  μαί των Κρητικών σουλτανί-
  νων. Πωλήσεις εσημειώθησαν
  είς τιμάς άπό 54)— ώς καί μι-
  κρών τίνων μερίδων άπό 59)
  —,63)—, 64)—, 65)— καί 66)—
  είς άνάλωσιν. Αί προσφοραί
  κυμαίνονται μεταξύ 54 καί
  68)— είς άνάλωσιν. Πάντως
  αί τελευταίαι έκ Κρήτης προ¬
  σφοραί παρουσιάζουν ποιάν
  τίνα χαλάρωσιν.
  Ή κίνησις δσον άφορα τόν
  Αύστραλιανόν καρπόν έξακο-
  λουθεΐ ζωηρά. Αρκεταί πρά-
  ξεις έπίσης εγένοντο κατά
  την παρελθούσαν έβδομάδα
  είς τιμάς ικανοποιητικάς κυ-
  μαινομένας άπό 47)— μέχρι
  52)— κατά στατήρα.
  Έξ άλλου άπό τόν αφι¬
  χθέντα ήδη είς Λονδίνον καρ¬
  πόν τής Σμύρνης μόνον δύο-
  τρεΐς πωλήσεις διεξήχθησαν
  είς καρπόν ποιότητος Νο 10.
  Ό καρπός των ποιοτήτων Νο
  9 καί 8 ουδόλως εϊλκυσε τό
  ενδιαφέρον των άγοραστών
  καί μόνον μία εγνώσθη πώ¬
  λησις Νο 9 πρός 52)—. Όπως
  έπίσης διά καρπόν πρός φόρ¬
  τωσιν τής προελεύσεως αυ¬
  τής δστις έξακολουθεΐ νά
  προσφέρεται είς υψηλάς τιμςά,
  ούδεμία εσημειώθη πράξις κα-
  τά την έν λόγω έβδομάδα.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Δι" έγκυκλίου τοϋ ύπουργεί-
  ου Έθνικής Οίκονομίας όρί-
  ζονται αί διαδικασίαι εκδόσε¬
  ως άδειών είσαγωγης έμπο-
  ρευμάτων καί χορηγήσεως τού
  άπαιτουμένου συναλλάγμα-
  τος παρά των αρμοδίων άρ-
  χών καί των οϊκείων επιτρο¬
  πών.
  ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  ΙΥΙΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
  Κατά πληροφορίας έκ Ρε¬
  θύμνης είς την περιφέρειαν
  Μυριοκεφάλων ανεκαλύφθη¬
  σαν πλούσια μεταλλεΐα σι-
  δήρου. Σχετικώς διεξάγονται
  συνεννοήσεις μεταξύ ένδιαφερ-
  θεισών, διά την εκμετάλλευ¬
  σιν των κοιτασμάτων τούτων,
  μεγάλων ξένων έταιρειών.
  Ή παραγωγή των μεταλλεί-
  ων ύπολογίζεται είς άρκετά
  έκατομμύρια τόννους.
  Ο ΛΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ
  Εδημοσιεύθη είς την επίση¬
  μον εφημερίδα ή ύπουργική α¬
  πόφασις ή καθορίζουσα τόν
  τρόπον τοΰ διορισμοΰ προσω¬
  πικού δικαστικών γρσφέων
  παρά τοίς είρηνοδικείοις πρός
  διεκπεραίωσιν της προσθέτου
  υπηρεσίας ρυθμίσεως των ά-
  γροτικών χρεών.
  ΙΔΡΥΣΙΣ
  ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  Διά διατάγματος ίδρύθησαν
  τα κάτωθι σχολεΐα στοιχειώ-
  δους έκπαιδεύσεως είς την
  εκπαιδευτικήν περιφέρειαν Η¬
  ρακλείου: "Εν μονοτάξιον
  σχολείον είς "Ινια Μονοφα¬
  τσίου, Εν είς τό ενταύθα Εθνι¬
  κόν Καλοκαιρίνειον Όρφανο-^
  τροφεΐον, £ν είς Κουνάβους
  έ'ν είς Μαρμακέτο, ε'ν είς Κώ-
  μες καί έν είς Αγίαν Σεμνήν.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
  Άφίκοντο χθές την εσπέραν
  διά την σημερινήν συνεδρία¬
  σιν τής Έπαρχιακής Συνόδου
  Κρήτης οί θεοφΐλέστατοι Έπί-
  σκοποι Κυδωνίας καί Άπο-
  κορώνου (Χανίων) κ. Άγα-
  θάγγελος Ξηρουχάκης καί
  Λάμπης καί Σφακίων κ Εύ
  μένιος Φανουράκης. Έπίσης
  ανεμένετο χθές ό Πέτρας κ.
  Διονύσιος. Σήμερον έπίσης ά-
  νεμένεται ό Έπίσκοπος Άρ-
  καδίας κ. Βασίλειος.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορδ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρΐων προιόντων Ειχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α'
  β'
  Υ'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  δρ.
  21 50 22 -
  20.50 21.-
  19.50 20.-
  14. -18.
  14 50
  12.50
  11 ___
  ί ί .50
  12
  10.50
  9.-
  9.
  2.70
  40.—
  Χαρούηια »
  "Ελαια 3ο »
  κοινώ -> 38.
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' τΐοιότητος δρ. 24.—
  » β' » » 22.—
  Πράσινοι α' ποιότ. > 21.—
  β' » » 1950
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  23ης ΣεπτεμβρΙου 1937
  -Αγορά Πώλησις
  25.35— 25.60
  3.75 3.85
  546 550
  110.10
  111.10
  "Αμστί-ρδαμ
  Σοοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.65 61.25
  28.10 29.35
  3.71 3.75
  20.75 21.-
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙ
  Έκ τού Πρακτορείου «Στέφανι»
  ανακοινούται ότι:
  Κατά την παραμονήν έν Τύνιδι
  των εκπαιδευτικήν Πολεμικήν
  πλοίων «'Αμέριγκο Βεσπούτσι»
  κπΐ «Κολ.όμπο» την 20ήν τρέχον¬
  τος κατόπιν προκλήσεως έκ μέ-
  ρους των έκεΐ άναρχικών στοιχεί-
  ων, έλαβε χώραν επεισόδιον κα¬
  τά τό οποίον γνωστός αναρχικάς
  κομμουνιστήν ονόματι Γκιουζέπε
  Μπρεσχιάνι έπυροβολησε κατ' ά-
  όπλων δοκίμων καί ναυτών των
  Ίταλικών σκαφών τραυματίσας 3.
  Κατά την επελθούσαν σύγχυσιν ό
  Μπρεσχιάνι εφονεύθη διά τοΰ ίδί-
  ου αυτού έπλου. Οί τρείς τραυμα-
  τίαι ναΰται νοσηλεύονται είς τό
  έν Τΰνιδι Νοσοκομείον, ή δέ κα¬
  τάστασις αυτών δέν έμπνέει ανη¬
  συχίας. Τα ώς άνω Πολεμικά αφί¬
  χθησαν έν Τύνιδι την 17ην, ανε¬
  χώρησαν την 21πν ώ; τό κοθω-
  ρισμένον δρομολόγιον έκπαιδευ-
  σεως.
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΤΙΒΙΗ
  ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών δι' αποφάσεως τού κα¬
  θώρισε την μέσην άγοραίαν
  τιμήν τοΰ ελαίου τοΰ έξαχθη-
  σομένου έκ Κρήτης κατά τόν
  μήνα "Οκτώβριον είς δρχ. 36
  κατ' όκδν, τού σπορελαίου
  είς 32 καί τοϋ μουργελαίου
  καί πυρηνελαίου είς 30
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Ό έν Παρισίοις καρκινολό-
  γος ίατρός Κωνσταντίνος Γι-
  αννάτος βοηθός είς τό άντι-
  καρκινολογικόν ίνστιτοΰτον
  των Παρισίων θέλει ομιλή-
  σει την 25 τρέχοντος ημέραν
  Σάββατον καί ώρα 9 30' μ. μ.
  άπό τού ΓαλλικοΟ Παρισινοΰ
  σταθμοϋ Ράντιο Σιτέ μήκος κύ-
  ματος 280—9 Έλληνιστί καί
  είτα Γαλλιστί περί τής Μαρί¬
  ας Κιουρί καί τής ανακαλύ¬
  ψεως τού ραδίου.
  ΟΙ ΕΚΠΕΣΤΕΟΙ ΤΟΚΟΙ
  ΤΩΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών διά συμπληρωματικής
  έγκυκλίου τού πρός τάς έφο-
  ριακάς αρχάς παρέσχε διαφό¬
  ρους όδηγίας σχετικώς μέ
  τόν ύπολογισμόν των έκπε-
  στέων τόκων ένυποθήκων
  δανείων έν τή φορολογία οϊ-
  κοδομών καί γαιών. Κατά τάς
  όδηγίας ταύτας τόκοι χρεών
  άγροτών καθυστε,ρούμενοι καί
  όφειλόμενοι κατά την ισχύν
  τού νόμου 677 διαγράφονται.
  Ό τόκος εφεξής των ανωτέ¬
  ρω χρεών όρίζεται συγχρό¬
  νως είς 3 ο(ο ετησίως ϋπολο-
  γιζόμενος άπό τής 1 Ίανου-
  αρίου 1937.
  ΤΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  Ό Έθνικός παμφοιτητικός
  Σύλλογος απηύθυνε πρός τάς
  έθνικάς νεολαίας των έπαρ-
  χιών προκήρυξιν συνιστών
  εργασίαν, πειθαρχίαν καί δι¬
  καιοσύνην ϊνα ούτως ηνωμέ¬
  νοι έργασθώμεν δλοι διά νά
  δημιουργήσωμεν την Έλλάδα
  διά την άνθρωπότητα δλην.
  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ό πιθανός καιρός προβλέ-
  πεται σήμερον αΐθριος ή έλα-
  φρώς νεφελώδης. Οί άνεμοι
  θά πνέουν άπό δυτικών διευ-
  θΰνσεων ώς μέτριοι καθ" δλον
  τό 24ωρον. Ή θερμοκρασία
  θά παραμείνη περίπου στάσι-
  μος μέ μικράν πτώσιν τής ελα¬
  χίστης. Θερμοκρασία τής χθές:
  8ης ώρας 29,5, 14ης 27, 9.Έ-
  λαχΐστη 20, 5. Μεγίστη 30,8.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΥΠΕΒΑΛΕ
  ΠΡΩΤΑΣ ΕΙΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΠΙΔΕΣ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ
  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »3 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). —Πληροφορίαι τού
  μεσονυκτίου έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  ό ύπουργός των Εξωτερικών τής Γαλ¬
  λίας κ. Ντελμπός υπέβαλε πρός την
  ίταλικήν κυβέρνησιν λεπτομερείς προ.
  τάσεις άφορώσας την οριστικήν ρύθμι¬
  σιν τοΰ ίσπανικαΰ ζητήματο; συμμετοχίΐ
  καί τής Ίυαλίας.
  Αναφορικώς μέ τάς προτάσεις ταύ¬
  τας έκφράζονται έλπίδες ότι θά κατορ¬
  θωθή νά επιτευχθή όριστική συνεννόησις
  τόσον μετά τής Ιταλίας όσον καί τής
  Γερμανίας επ* άγαθώ της εύρωπαϊκής
  είρήνης.
  ΕΙΣ Μ Α Α Α Γ Α Ν ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
  ΥΠΟ ΕΟΝΙΚΟΝ Ο ΤΑΑΛΟΣ ΠΡΟΞΕΗΟΪ
  ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΜΗΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Αί αρχαί των
  Ίσπανών έθνικών προέβησαν είς Μα-
  λάγαν είς σύλληψιν τοΰ έκεϊ Ι άλλου
  προξένου. Κατ' ανακοίνωσιν των, ό
  πρόξενος Οά κρατηθή ώς όμηρος άπε-
  λευθερούμενος μόνον» εάν έν τω μετα-
  ξΰ άπελευθερωθή ό Διοικητής τοΰ Ί-
  ρούν, όστις συνελήφθη υπό των Γαλ-
  λικών άρχών ώς πρωταίτιος τής παρα-
  σκευασθείσης άρπαγής τοΰ έπισκευαζθ-
  μένου είς Βρέστην Ίσπανικού κυβερ-
  νητικοΰ ύποβρυχίου.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΔΕΝ ΕΠΕΤΥΧΟΝ
  ΕΙΣ ΣΑΓΚΑΗΝ ΣΟΒΑΡΑ
  ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Καθ» α αγγέλλε¬
  ται έκ Αονδίνου αί τελευταίαι έπιθέσεις
  των ίαπωνικών στρατευμάτων είς Σαγ-
  κάην μολονότι υπήρξαν σφοδραί καί έκ-
  τεταμέναι δέν επέτυχον άξιόλογα άπο-
  τβλέσματα.
  Οί Κινέζοι έξακολουθοΰν νά διατη-
  ροΰν είς πλείστα σημεϊα την πρωτοβου¬
  λίαν των έπιχειρήσεων, τηροΰντες υπό
  τό πΰρ αυτών καί άποδεκατίζοντες κα¬
  θημερινώς τα ίαπωνικά τμήματα.
  ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ
  ΟΤΙ ΠλΕΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚλ ΧΡ1ΜΑΤΑ
  ΛΘΗΝΛΙ 2 3 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Επί τή αύριανή
  αφίξει είς Βερολίνον τοΰ "Ιταλού δι-
  χτάτορος κ. Μπενέτο Μουσολίνι αγγέλ¬
  λεται ότι όλόκληρος ή πόλις έσημαιο-
  στολίσθη καί διεκοσμήθη έν γένει έπι-
  βλητικώς.
  Κυριολεκτικώς τονίζουν τά> εκείθεν
  τηλεγραφήματα ή πόλις πλέει εις τ* Ί-
  ταλικά χρώματα καί τοΰς άγκυλωτοΰς
  σταυρούς έν συναδελφώσει. Ό Μουσο¬
  λίνι φθάνει ώς γνωστόν έκ Γερμανίας
  τάς πρωϊνάς ώρας τής »ϊ$ης Σ)βρί-
  ου.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΒΕΡΘΑΙΝΟΥ
  ΔΕΝ Ολ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΗ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Έκ Βερολίνου
  αγγέλλεται ότι αί διεξαχθησόμεναι συ·
  νομιλίαι Μουσολίνι—Χίτλερ θά γίνουν
  έντός τοΰ πλαισίου τής συλλογικής α¬
  σφαλείας πρός την οποίαν άποβλέπουν
  σήμερον όλαι αί εύνοούσαι την Ευρω-
  παϊκήν ειρήνην δυνάμεις. Προστίθεται
  έπίσης ότι ουδαμώς αί συνομιλίαι αυ¬
  ται θά έπηρεάσουν τά^ς διεξαγομένας
  συνεννοήσβις διά ςήν προσχώρησιν τής
  Ιταλίας είς τό μεβογειακόν σύμφωνον
  άλλ* άπεναντίας θά προσπαθήσουν νά
  διευκολύνουν ταύτας όσον τό δυνατόν
  υπό τό πνεΰμα έννοείται τής εξυπηρε¬
  τήσεως των ήθικών συμφερόντων τού
  ά ξονος Βερολίνου—Ρώμης .