94822

Αριθμός τεύχους

4673

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

25/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησ,ιχ λιριιι 3
  ίξάμηνος 2
  μ
  έτηπίυ δολ.
  Τιμη
  κατά
  Λραχ 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  25
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  1ΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΙΗΣΓΓΟΣ. 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4673
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  Ή τόσον διατυμπανισθεΐ-
  σα καί σχολιασθεΐσα άπό
  τόν παγκόσμιον τύπον μετά¬
  βασις τοΰ Ιταλού δικτάτο-
  ρος είς Βερολίνον πρόκει-
  ται νά πραγματοποιηθή οή-
  μερον. 'Η Γερμανική'πρω-
  τεύουσα έτοιμάζεται πυρετω-
  φάσεων τής Νυόν υπό τής
  Ιταλίας, ή κατάστασις θά
  είσήρχετο είς οριστικήν υφε-
  σιν καί θά κατεβάλλετο είλι-
  λικρινής προσπαθεία πρός
  τερματισμόν τού ΐσπανικοΰ
  πού αποτελεί τόν μεγαλύτε¬
  ρον καί
  δώς διά νά ύποδεχθή μέ δ-! κίνδυνον
  λως έξαιρετικάς τιμάς καί
  πρωτοφανή μεγαλοπρέπειαν
  τόν Ίταλόν Ντοΰτσε, είς προ¬
  ϋπάντησιν τοΰ όποίου θά με¬
  ταβή προσωπικάς ό γερμα-
  νός Φϋρερ κατερχόμενος ά¬
  πό τό έρημητήριόν τού,
  τοΰ Μπερχτεσγκάντεν οπου
  έχει άποσυρθή καί άπό οπου
  διευθόνει τάς τύχας τής Γερ-
  μανίας. Ώς είναι δέ φυσι¬
  κόν καί εύλογον, ό κόσμος
  όλόκληρος στρέφει την
  προσοχήν τού σήμερον πρός
  τό Βερολίνον καί άναμένει
  μέ αγωνίαν τ' άποτελέσμα-
  τα των συνομιλιών πού θά
  διεξαχθοΰν μεταξύ των δύο
  δικτατόρων, των οποίων η
  συμμαχία καί ή άπό κοινοΰ
  εμφάνισις είς τόν στίβον της
  διεθνοΰς πολιτικάς, έχει προ-
  καλέσει τόσην εντύπωσιν, τό¬
  σην, ταραχήν καί τόσους φό-
  τον
  διά
  αμεσώτερον
  την ειρήνην
  ς
  Διότι είναι αύτονόητον ότι
  έκ των πορισμάτων των συ¬
  νομιλιών αυτών θά εξαρτηθή
  έν πολλοΐς ή εξέλιξις τής
  καταστάσεως και ή τύχη της
  παγκοσμίου εΐρήνης καί τής
  ανθρωπότητος. Πάντως έκ-
  φράζονται έλπίδες ότι είς τάς
  έψ δύ αώ
  φρζ ς
  σκέψετς των δύβ ρχ
  των δύο μεγάλων ολοκλη¬
  ρωτικήν κρατών τής Εύρώ-
  πης β« επικρατήση ή λογική
  καί ή σύνεσις καί ότι είς τάς
  άποφάσεις των θά καθοδηγη-
  θοΰν άπό την συναίσθησιν
  των τεραστίων εύθυνών πού
  έχουν άπέναντι ολοκλήρου
  τοΰ κόσμου καί τής ίστορίας.
  Καί τάς ελπίδας αύτάς δημ>-
  ουργοΰν καί ένισχύουν τόσον
  ή δήλωσις
  δέχεται ν
  τής Ιταλίας
  αναγνωρίση
  ότι
  τάς
  άποφάσεις τής διασκέψεως τής
  Νυόν όσον καί αί υπάρχου¬
  σαι πληροφορίαι «τι ή δήλω¬
  σις αυτή εγένετο κατόπιν υ¬
  ποδείξεως τής Γερμανίας πού
  δέν έπιθυμεϊ νά λάβη ή συ-
  νάντησις των κ. κ· Μουσολί¬
  νι καί Χίτλερ τόν χαρακτή-
  ρα καί την σημασίαν άπειλη-
  τικής επιδείξεως των δύο
  συμμάχων κατά τής λοιπής
  Εύρώπης·
  Δυστυχώς ομως, ένω όλος
  ό κόσμος επίστευεν ότι μετά
  την αναγνώρισιν των άπο-
  τής Εύρώπης, εδημιουργήθη
  σαν νέο θλιβερά έπεισόδια
  πού εγέννησαν καί πάλιν τό
  αϊσθημα τής απογοητεύσεως.
  Ούτω καθ' [ά άγγέλλουν τα
  χθεσινά τηλεγραφήματα, ό
  Φράνκο ήρχισε νά έφαρμό-
  ζη σκληρά άντίποινα κατά
  τής Γαλλίας έξ άφορμής των
  γενομένων υπό τής τελευ¬
  ταίας συλλήψεων Ίσπανών
  έθνικιστών θεωρουμένων ώς
  ύπευθυνων τής κλοπής ενός
  ύποβρυχίου έκ Βρέατης και
  καθ' α λέγεταιτών δυναμιτι-
  στικών άποπειρών έν Παρισί
  οις.
  Καί τό γεγονός αύτό εξή¬
  γειρε την Γαλλικήν κοινήν
  γνώμην, ηνάγκασε δέ καί
  την Κυβέρνησιν Σωτάν νά
  προβή είς έντονώτατον διά-
  βημα πρός την Κυβέρνησιν
  τής Σθ'λαμάνκας καί νά δη-
  λώση ότι έφ' όσον θά συνε¬
  χισθή ή κατάστασις αυτή δέν
  θά τής είναι εΰκολον νά συ¬
  νεχίση την πολιτικήν τής ού-
  δετερότητος έναντι τοΰ Ί-
  σπανικοΰ. Έκφράζονται δέ
  φόβοι ότι τα γεγονότα αύτά
  θά έπιδράσουν δυσμενώς καί
  επί των Γαλλοϊταλικών σχέ¬
  σεων* ««ως1 δέ γίνουν καί &·*
  φορμη όριστικής ματαιώσεως
  τής διασκέψεως τής Άγγλί-
  είναι οί ύγειονομικοί, όπως
  έπίσης ολίγοι σχετικώς είναι
  οί συνεταιρισμόν πωλήσεως
  καί οί προμηθευτικοί. Καί
  έπ' αύτοΰ κυρίως θά έπρεπε
  νά στρέφωμεν βλοι την προ¬
  σοχήν καί τό ενδιαφέρον
  μας. Ιδιαιτέρως έδώ είς την
  Κρήτην βπου τά τελευταία
  έτη παρατηρεΐται ιδιαιτέρα
  τάσις των γεωργών μας πρός
  συσσωμάτωσιν είς συνεταιρι-
  σμούς θά έπρεπε νά καταβλη-
  θή προσπαθεία όπως ίδρυ-
  θοΰν συνεταριομοί πωλήσε¬
  ως, ύγειονομικοί, καί παρα-
  γωγικοί. Διότι αύτοι οί αυ-
  νεταιριαμοί θά συνετέλουν
  περισσότερον είς την ανα¬
  δημιουργίαν τής ύπαίθρου
  καί είς την βελτίωσιν τής
  θέσεως των άγροτών μας. Είς
  ωρισμένας περιφερείας μά¬
  λιστα όπως είς την Μεσσα¬
  ράν όπου έπ' εσχάτων ή συ-
  νεταιριστική ίδέα σημειώνει
  μεγάλας κατακτήσεις, θά έ¬
  πρεπε ν' άποβλέψωμεν κυ-
  ίως είς την ίδρυσιν πα-
  αγωγικών καί ύγειονομι-
  κών συνεταιρισμών. Διότι
  διά των συνεταιρισμών αύ-
  ών θά ήτο δυνατόν νά επι¬
  τευχθή άποξήρανσις έλών,
  κατασκευή παραγωγικών έρ¬
  γων, ίδρυσις συνεταιρικοΰ
  νοσοκομείου καί πλείστα άλ¬
  λα έργα πού θά συνετέλουν
  είς τό ν' αποβή ή ώραία αύ-
  ή Πεδιάδα ένα άπέραν-
  τος κήπος χαράς καί εύτυ-
  χίας. Καί πρός αυτήν την κα-
  εύθυνσιν θά πρέπει νά στρα¬
  φή τό έν Μοίραις πρακτο¬
  ρείον τή Άγροτραπέζης.Άλ-
  λά διά τούς συνεταιρισμούς
  καί την συνεταιριστικήν πο-
  .ιτικήν 'ίσως ασχοληθώμεν
  άναλυτικώτερον είς προσέχη
  φύλλα
  άς, Γαλλίας καί
  Παρισίοις, ποΰ
  Ιταλίας έν
  είχεν απο¬
  φασισθή νά συνέλθη την
  Δευτέραν. Διότι ώς είναι
  φυσικόν κατόπιν των γεγο-
  νότων αυτών ή Γαλλία θά ε¬
  πιμείνη περισσότερον είς
  την άμεσον άνάκλησιν τοΰ
  ιταλικού στρατοΰ έξ Ίσπανί-
  ας, πράγμα πού δέν φαίνε-
  ται διατεθειμένη ή Ιταλία
  νά δεχθή ευκόλως. Καί έν
  τοιαύτη περιπτώσει ή επέμ¬
  βασις τής Γαλλίας είς Ισπα¬
  νίαν «αρά τό πλευρόν τής
  Βαλενθίας θά καταστή πλέ¬
  ον άναπόφευκτος. Επέμβα¬
  σις όμως τής Γαλλίας υπέρ
  των Κυβερνητικήν έκ τοΰ
  έμφανοΰς, θά έπαυξήση έτι
  περισσότερον τούς κινδύνους
  τής όριστικής ρήξεως καί
  τής επεκτάσεως της πυρκαϊ-
  άς τοΰ πολέμου είς όλόκλη-
  ρ,ον την Ευρώπην.
  ΤΟΝ ΓΕΩΡΠΚΩΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
  Δέν ύπάρχει άμφιβολία ό¬
  τι ό θεσμός των Γεωργικών
  Συνεταιρισμών ύπεβοήθηοε
  σημαντικά την ανάπτυξιν
  της Γεωργίας είς την χώ¬
  ραν μας καί είχεν ευεργε¬
  τικήν επίδρασιν επί της θέ¬
  σεως των άγροτών μας. Ό¬
  πως έπίσης δέν ύπάρχει ου:
  δεμία άμφισβήτηοις ότι ο
  θεσμός αύτός, παρά τό ότι
  εισήχθη μόλις πρό ολίγων
  σχετικώς έτών παρ' ημίν, ε¬
  σημείωσεν ικανοποιητικάς
  προόδους καί ανεπτύχθη είς
  εύρυτάτην κλίμακα. "Ηδη
  οί λειτουργοΰντες καθ' όλον
  τό Κράτος Γεωργικοί Συνε-
  ταιρισμοί πάσης φύσεως υ-
  πολογίζεται ότι άνέρχονται
  είς 6.500 περίπου, βάσει των
  στατιστικών στοιχείων τού κ.
  ©. Τζωρτζάκη, της Συνομο-
  σπονδίας Συνεταιρισμών, κα¬
  θημερινώς δέ ίδρύονται παν-
  τοΰκαίνέοι. Κατά τους 1-
  δίους ύπολογισμούς, τα μέ-
  λη των συνβταιριομων αυ-
  τών άνέρχονται είς 300 χιλ
  περίκου. Λαμβανομένου δ'
  ύπ' όψιν ότι μέλη των συ¬
  νεταιρισμών γίνονται συνή-
  θως οί άρχηγοί τής οικογε¬
  νείας καί ότι κάθε οίκογέ-
  νεια άποτελεΐται άπό πέντε
  κατά μέσον όρον άτομα δυ¬
  νάμεθα νά υπολογίσωμεν
  ©τι διά των γεωργικών συ¬
  νεταιρισμών έξυπηρετοΰνται
  περί τό ένάμισυ έκατομμύρι-
  _* * ΐΤΚ^λΤΓ&Λ ~ »**» Λ Λ Λ1ΤΤΛ·1 Τ Κ Οί Ι
  όν περιπου προσωπα
  μόνον οί άριθμοί αύτοι εί¬
  ναι άρκετοί πιστεύομεν διά
  νά καταφανή η προοδος τής
  συνεταιριστικής ίδέας είς
  την χώραν μας, άλλά κα
  ό τεράστιος ρόλος τόν οποίον
  παίζουν είς την κοινωικήν
  χαί οικονομικήν ζωήν μας
  οί συνεταιρισμόν
  Έξετάζοντες όμως τούς συ-
  νεταιριβμούξ, βλέπομεν ότι
  τό μέγιστον ποσοστόν άνα-
  λογεί είς τούς πιστωτικούς,
  ώ οί παραγωγικοί είναι έ-
  άό δέ
  ένώ ργγ
  λάχιβτοι, άκόμη δέ όλίγιστο
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΕΝΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τά Ηράκλειον είνε ή ύγρότε-
  ρη πόλις τής Ελλάδος. Αύτό δέν
  τό τονίζουν μόνον οί άρθριτικοί
  Ηρακλειώται. Τό τονίζει τό πα¬
  νελλήνιον! Καθένας πού θά ξε-
  βαρκάρη στήν πόλιν μας, είτε τό
  πληροφορηθη, είτε τό διαπιστώ-
  ση προσωπικώς, σπεύδει νά τό
  μεταδώση. Έτσί τό Ηράκλειον
  I-
  |ΐεινεκαί μένει—καί ελλείψει στα-
  τιστικών ή συγκριτικών στοιχεί¬
  ων—ή ύγρότερη πόλις.
  —Δέν μηορ5) νά μείνω στό Ή-
  ράκλειο περισσότερο άπό τρείς ή-
  Ι^ρες. Φοβοθμαι γιά την ύγεία
  μου. Εΐμαι παθός τής ύγρασίας
  καί ξέρω...
  . Αύτά ήκουσα άπό όψίμως μετα-
  κινηθέντα εις Αθήνας Ήρακλειώ-
  τη. Καί μέ λύπην μου εϊλικρινή.
  'Υποθέτω μάλιστα δτι την λύπην
  αυτήν δοκιμάζουν καί 8λοι οί πο-
  νοΰντες άληθώς την πόλιν των
  συνάνθρωποι. Γιατί δέν πλεονά-
  ζει έδώ ή άπλή κατακραυγή των
  άποδήμων συμπολιτών εναντίον τοΰ
  τόπου δπου είδον τό φώς. ΙΙλεο-
  νάζουν καί οίί ..εϊδικεύσεις τής έν
  λόγω κατακραυγής.
  — Ξενύχτι δέν μπορεΐ νά νοηθή
  στό Ήράκλειο έλεγεν έν συνεχεία
  ό μακαρίως ρεμβάζων είς την
  πλατείαν τοΰ Συντάγματος.
  —Μά είνε τόση ή ύγρασία;...
  τόν έρωτοΰσαν οί Άθηναϊοι φί-
  λο: τού.
  —Φοβερή καί τρομερή ! Φαν-
  τασθήτε 8τι μερικοί παλαιοί ξε-
  νύχτηδες—νοσταλγοί τοΰ ώραίου
  Άθηνα'ικοΰ ξενυχτιοϋ— άπεδήμη-
  σαν είς Κύριον αποκλειστικώς χά-
  σιν τής ύγρασίας Ιπ! των κλειοώ-
  σεών των.
  Δέν παραβλέπω τά γεγονότα.
  "Αν λάβω μάλιστα ύπ' όψιν ώρι-
  σμένες ήμέρες τής εβδομάδος αυ¬
  τής, ή ύγρασία τοϋ Ηρακλείου ή-
  ο κάτι τό πρωτοφανές 'Ωστόσο
  ου στραβοΰ τά δίκηο είνε δτι γί-
  νεται κατάχρησις είς τάς δυσφη-
  μιστικάς άφηγήσεις καί δή έξ οι-
  κείων .. Φαντάζομαι δέ δτι ή κα¬
  τάχρησις αυτή έπιδρα σοβαρώς
  «αί επί τής τουριστικής θέσεως
  ου Ηρακλείου. Καί ό έπιστημο-
  Ίκάς καί ό κοινότερος κόσμος
  ής Ελλάδος—καί φυσικά καί ό
  :ής άλλοδαπής—Ιπαυσε πλέον νά
  ;υνιστά την πόλιν μας ώς τόπον
  ίγιεινολογικώς άκίνδυνον είς τούς
  ίουριστάς καί τούς οξουσδήποτε
  αξιδιώτας.
  Εφέτος, άς μή ξεχνοΰμε Ιπερά-
  ιαμεν ενα ν.αλοκαιράκι έξ όλο-
  ιλήρου σχεδόν ξηρόν. Εσημειώ¬
  θησαν εϊδικώτερα, καλοκαιρινά
  ράδυα ιδεώδη διά τούς ξενύχτη-
  ες. Τώρα άν έπέδραμον κατά τά
  φθινόπωρον, μερικές άφόρητες
  Αίγυπτιακές νύκτες—τί νά γίνη;
  Ένα ώρχΖο καρρέ στά σπιτάκι,
  προεφύλαττεν αποτελεσματικώς
  καί άπό την γοητείαν τοΰ ξενυ-
  τ'.οΰ καί άπό τά έπα/.όλουθά
  της. 'Ωστόσο οί δύο αύτές νύκτες,
  ήρκεσαν διά νά άποπάρωμεν πά¬
  λιν έξ ολοκλήρου τό Ηράκλειον
  Άλλά καί νά τά διασύρωμεν είς
  τάς ρύμας καί τάς άγυιάς ώς τάν
  φρικτότερον τόπον τοΰ
  ρι; είς την συστηματικήν έπίδρα-
  Ο Γολνοθάς μιας καρδίας
  10ο ν
  = - ΕΛΙΣΑΒΚΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελανχολικής
  αύτοκρατείρας.
  Ή Σίσσι τά κατάφερεν άρκετά
  <αλά, αν και κατ' ευθείαν φανερδ πώς άπο τό χο- κλείσγ; μάτι. Μπροστά στά μάτια τού εΐχε διαρκώς την ξανθή όπτα- σία τής μικρής τού έξαδέλφης. ΐρχ . .... ροδιδάσ^ιαλο. Χορεύοντας, εΐχε Έπήγεν είς τά δωμάτιον τής μη- τόν νοΰ της στόν Φραγκϊσκο Ιω- τέρας τού. Τό μεσημέρι στό τρα- σήφ, κι' Ιβλεπ: πώς δέν σήκωνε τό βλέμμα άπό πάνω της. Την παρακολουθοθσε παντοΰ. Έν τώ μεταξύ ή ώρα είχε περάση. *Η- ταν μεσάνυκτα. Μέσα στήν αϊ- θουσα διεδόθη ό ψίθυρος πώς σ' αύτά τον γΰρο, θά χόρευε ό αύ- τοκράτωρ. Είχε σημάνει ή άπο- φασιστική στιγμή. Ή περιέρ- γεια, ή άγωνία των προσκεκλη- μένων είχεν άποκορυφωθή σέ ση- μεϊο δραματικό. Ή καρδιά τής Νένε, τής μεγαλείτερης αδελφής κτυποΰσε νά σπάση. Τής μικρό- τερης δμως αδελφής, τής Σίσσι, ή καρδιά κτυποΰσεν ή'συχα. Δέν δπωπτεύεϊθ, τίποτε, ή ήταν βε¬ Ό ή ή βαία γιά τάν θρίαμβό τη τοκράτωρ τζρογωρεΧ .. Οί έ έ β Ό αυ- προσ- άνα- ρρ κεκλημένοι συνέχουν την πνοήν των. Μέ ποία θά χρ ίγα οευτερόλεπτα άκόμη, καί χόρευε μέ την Σίσσι! Δέν ύπήρχε λοιπον καμμιά άμφιβολία. Ό νεαράς αότοκράτωρ άνακοινώνει την απόφασιν τού μέ την ευγλωτ- τη γλώσσα τοΰ χοροΰ. Μόνον ή Σίσσι δέν είχε άκόμη καταλάβΐ(( τό οιπλά δραμα πού εί¬ χε παιχθή μέσα σέ λίγα δευτε- ρόλεπτα: Την ευτυχία τή δική της. Τό δράμα τής αδελφής της πού είχε χάσι;, τά παιχνίοι. Μετά τάν χορό την ρώτησαν άν τής εΓχε κάμει εντύπωσιν ή «Τί εΐπε. έλα- οιαγωγη τού αυτοκρατορος. εντύπωσιν νά μοΰ κάμη,— Μόνον ό χορό; μέ ζάλισε φρά...». Την άλλην ημέραν, 18 τοΰ Αύ- γούστου, είκοστήν τρίτην επέτει¬ ον των γενεΐΐλίων τοΰ αυτοκρα¬ τορος, Ιβρεχε ραγδαίως. 'Εβρε- χε τόσο πολύ πού δλο τά πρωΐ κανείς δέν ξεμύτησε άπά τά σπί- τι "Ολος οί άλλοι έκτός τοΰ Φραγκίσκου Ιωσήφ έξύπνησαν σχετικώς άργά. Δέν μπόρεσε νά πέζι πλάι τού δέν είχαν πιά βά¬ λη την Νένε, άλλά την μικρότερη άδελφήν της, την Σίσσι. Ή Νένε, σάν νά είχε περιπέση είς δυσμέ- νειαν, είχεν έξορισθή στήν άλλη άκρη τοΰ τραπεζιοΰ, έκεϊ πού χθές άκόμα καθόταν ή Σίσσι. Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ άκτινοβολοΰσε άπο χαρά γιά την νέα τού γει- τόνισσα. Την κύτταζε διαρκώς, είχε κέφι, ήταν έξαιρετικά όμιλη- τικός. "Οταν σηκώθηκαν άπό τά τρα- πέζι, ό καιράς είχε διορθωθή. Ό αύτοκράτωρ καί ή μητέρα τού, μαζί μέ τίς δυά άδελφές, την Νέ¬ νε καί την Σίσσι, βγήκαν περίπα- το μέ τό κλειστά άμάξι. Έ μόνη πού μιλοΰσε καί πολύ, καί μέ κέ¬ φι ήταν ή μεγάλη ή Νένε. Καί δμως οί άλλοι πού την άκουαν είχαν τά έπώδυνον αίσθημα πώς έπροσποιεΐτο. Ήγωνίζετο ήρωίκά γιά νά κρύψη τόν πόνο της. Ό περίπατος δέν διήρκεσε καί πο¬ λύ Ή παρουσία τής Νένε έδηλη- τηρίαζε την ευτυχία τοΰ Φραγ¬ κίσκου Ιωσήφ Μπροστά της—μέ τό νά μή την είχε προτιμήση, ό¬ πως ήρμοζε ςτά πρωτοτόκιά της —ησθάνετο σχεδόν τύψεις. "Οσο καί νά ήταν, δπως δλοι σχεδόν ο άνθρωποι, έγωϊστής στάν ερωτα δέν ήθελε δμως νά είνε καϊ σαδι στής, έπιδεικνύοντας την ευτυχία τού μπροστά σέ μιά δυστυχισμέ- γη. Γύρισαν. Καί μόλις έμεινί μόνος μέ την μητέρα τού, ό νεαρό< αύτοκράτωρ την παρεκάλεσε νά πάη στήν άδελφήν της, την πριγ- κήπισσα Λουδοβίκα, καί νά τή αναθέση νά (ίολιδοσκοπήσητήν Σίσ σι, κατά πόσον θά εδέχετο· νά γί νη γυναίκά τού. (Ή συνέχεια , είς την 2αν σελίδα) Ήράκλεια Μία όδός. Μάς γράφουν άπό την Νε¬ άπολιν: «Εφέτος ή παραγωγή ων δημητριακών καί των ά- μυγδάλων δέν ήτο έξαιρετι- ώς πλουσία είς την περιφέ- ειάν μας ένώ τού έλαιολά- ου ή έσοδεία προβλέπεται δ¬ ι θά είναι έξαιρετική, Πάν- ως παρήχθησαν περί τάς 250 ιλ. οκάδες δημητριακά καί Ο χιλ. άμυγδαλόψυχα. Ύ- πάρχουν δμως τά περιθώρια σημαντικής εισέτι αυξήσεως ής γεωργικής παραγωγής, ΐρκεΐ νά κατασκευασθή άμα- ;ιτή όδός,ώς έγράψατε άλλοτε, ού νά ένώσΓ) την Νεάπολιν μέ τούς πέριξ συνοικισμούς. πότε θά είνε εΰκολος ή μεταφορά λιπασμάτων καί ή ψαρμογή επιστημονικήν με- •όδων καλλιεργείας».Πράγμα- ι ή όδός αυτή είναι άνάγκη 'ά κατασκευασθή τό συντο- μώτερον. Καί ελπίζομεν ότι θά λάβη σχετικήν μέριμναν τό παρχιακόν ταμείον όδοποιΐ- ας Λασηθίου. Ταπεινή μου γνώμη είνε, δτι «αί τά τοπικόν αύτά καιρικάν έ- ,άττωμα μτ.ορεϊ νά καταπολεμη- ή. Όχι βεβαία άπό... άτμοσφαι- ρικής απόψεως. Είς τάς γενικάς προόδους μας, άν δέν απατώμαι ΰπάγεται καί ή συστηματοποίησις των ύψηλοτέρων παραθεριστικών κέντρων, ή καλυτέρα εκμετάλλευ¬ σις των, ή πύκνωσις καί ό συγ- χρονισμάς τοΰ έδικοΰ οικτύου, τά άσφαλέστερα καί ευθηνοτερα μέσα μεταφορας κ. λ.π. Διά τοΰ τρόπου τούτου θά έξυπηρετηθή ϊσως μίαν ημέραν ή συχνή ιξοοΌς τού πληθυσμοΰ καί συνεπώς ή άποφυ- εί δυνατόν δύνων, ώς επί τερικών. Μαζύ λοιπον μέ τά άλλα άς εχωμεν ύπ' δψιν καί αυτήν την μελλοντικήν βελτίωσιν. Καί άς ιφοροΰμζ,ν μέν διά την ύγρασί- αν, άς μή δυσφημοΰμεν δμως τά Ηράκλειον. Άλλως τε, ποίας ξέ- ρει ! Νομίζετε δτι δέν είνε δυνα¬ τόν νά άλλάξουν κάποτε καί αυ¬ ταί αί άτμοσφαιρικαί συνθήκαι; Ή πεϊρα των συγχρόνων καιρών, πού είναι πολύ διαφορετικοί άπό τοΰς παλαιοτέρους, είνε νομίζω κάνη νά χαρίση καί περί τούτου μίαν έλπίδα, άν όχι μίαν βεβαιό- ητα. ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ των... υγρων κιν- τό πλείστον έσω- Πεταχτά οημειωματα ΕΝΑ ΧΡΕΟΣ 'Έλαβα ενα γράμμα χθές πού τό περιεχόμενό τού απο¬ τελεί κραυγή πόνου καί δια¬ μαρτυρίας διά την άσυγχώρη- την άδιαψορία ποϋ έχομε δεί- ,ει δλοι, έπίσημοι καί άνεπί- σημοι, άρμόδιοι καί άναρμό- διοι, πρός τή μνήμη των με γάλων Κρητών, πού διέπρε- ψαν στά γράμματα καί τίς τέχνες. Τό παραδίδω ώς έ'- χει στή δημοσιότητα, άφοΰ όλλωστε καί έστάλη, καθώς πιστεύω, γι' αύτό τό σκοπό «,..Καλά καί άγια, άγαπητέ μου, δσα γράφετε σήμερο γιά τόν άείμνηστο Διαβατη. Κα βεβαία, δέν ύπάρχει άντίρρη σις,δτι είναι χρέος μας νό στή σωμε κι' έδώ καΐ στήν πρω τεΰουσα προτομές καί άνδρι όντες τού. Μά θά έπιτελέσω μέν αύτό τό χρέος; Πολύ ψο- βοθμαι δτι θά περιορισθοθμε μονάχα σέ λόγια. Γιατί αύτό είναι δυστυχώς ίίνα άπό τά βασικώτερα έλαττώματά μας: Νά εϊμαστε πλούσιοι είς λό γους καί φτωχοί είς έργα Άλλά μονάχα πρός τό συγ γραφέα τοΰ «Πατούχα» δέ έχομε έκπληρώσει τό καθήκό μας, Μήπως τό ΐδιο δέν συμ βαίνει καί μέ τόν Κορνάρο, τόν Κρητικόν αύτόν'Όμηρο τοΰ Τά Σχολεϊα. Ή διάθεσις τής Κυβερνήσε¬ ως νά ενισχύση την στοιχει- ώδη εκπαίδευσιν εξεδηλώθη καί διά τής ιδρύσεως άρκετών 'έων σχολείων τόσον είς τόν ομόν Λασηθίου καί τά άλλα διαμερίσματα τής χώρας. Ελ¬ πίζομεν δέ δτι έκ παραλλή- ου θά ληφθή καί απόφα¬ σις προαγωγής ωρισμένων σχολείων είς τά όποΐα ό ά- ριθμός των φοιτώντων μαθη- τών είναι ύπέρογκος, δπως είς Στάβγιες, δπου τό Σχο¬ λείον παραμένει μονοτάξιον ένώ θά έπρεπε νά προαχθή είς διτάξιον διά νά φοιτοΰν είς αύτό καί οί μαθηταί τοθ Φουρνοφάραγκου. Τό πρδγμα άλλωστε καθίσταται ευκολον τώρα όπότε ή Κυβέρνησις α¬ πεφάσισε νά διορίση. δλους ούς άδιορίστους διδασκά- .ους. Μεσαίωνος, μέ τόν Γκρέκο πού έκόσμησε μέ την τέχνητουόλό- κληρη την έποχή τού, μέ τόν Χορτάτζη καί μέ τόσους άλ- λους; Βεβαία έστησεν ή Σητεία £να μνημεΐο στόν Κορνάρο, κι' αύτό είναι πρός επαινό της. Ποίος δμως ένδια- φέρθηκε ποτέ γιά νά διασωθή τό μικρά βυζαντινό έκκλησά- κι πού βρίσκεται κοντά στό Μόχλο κι' δπου ύπάρχει μιά διόχειρη σκαλισμένη στόν τοΐ- χο, υπογραφή τοϋ ποιητή, μο- ναδικό στοιχεΐο γιά την έξή- γησι τής ζωής καί τοΰ εργου τοϋ ποιητή, Κανένας, δυστυ¬ χώς. Και τό έκκλησάκι, έρει- πωμένο κι' έρημο, κινδυνεύει νά καταρρεύση, δπως κατέρ- ρευσε καί κατεστράφη κι' ό πυργος πού ήταν έκεΐ δίπλα καί πού άνήκεν ασφαλώς στήν οίκογένεια τοΰ Κορνάρου. Έ- στήσαμεν έπίσης μιά στήλη είς τό Φόδελε πρός τιμήν τοΰ Θεοτοκοπούλου. Αφήκαμεν δμως τό Φόδελε χωρίς δρόμον άμαξητό, τελείως άπρόσιτο. Ένώ άν υπήρχεν £νας δρόμος θά εγίνετο προσκύνημα χιλιά¬ δων κόσμου κάθε χρόνο πού θά ήρχοντο άπό τά πέρατα τής γής ν' άποθέσουν στό χώμα ποΰ έγέννησε τό μεγάλο τεχνίτη τοϋ χρωστήρος, τόν ΰ- πέροχο γίγαντα τής εμπνεύ¬ σεως, τόν φόρο τοϋ σεβασμοϋ των. Άλλά μήπως έλησμονή- σαμε μονάχα τούς πνευματι- κοΰς μας έκπροσώπους: Έλη- σμονήσαμε δυστυχώς κι' έκεί- νους ποΰ μας έδωσαν μέ τό αΤμά των την ελευθερία μας Καί είναι καιρός νά θυμηθοΰ- με τό καθήκον μας. Είναι και ρός νά τιμήσωμε τούς μεγά- λους μας νεκρούς, γιά ν' ά- ποκαταστήσωμε την 'ίδια τή δική μας ύπόληψι καί τιμή». Είναι νομΐζω τόσο χαρακτη- ριστικό τό γράμμα αύτό πού δέν χρειάζεται κανενα σχόλιο. Μ.— Η Ιι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμερον τό πό
  λύκροτο έ"ργο τής διασήμου συγ
  γραφέως ΡΕΚΒΕΡ: ΣΟΟΥ ΜΠΩΤ
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) Σήμερον
  • Υπό δύο σημαΐας^
  θερινός ΆΛΚΑΖΑΡ-. Σήμερον
  <Ό άν-θρωπος πού δέν γνωρίζει έμπόδια . ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΑΤΟΣ Ή "Ενωσις Κιτροπσραγω- γών Κρήτης προκηρύσσει μει¬ οδοτικήν δηαοπρασίαν διεξα- χθησομενην δι" ένσφραγίστων προσφορών διά την άνάδειξιν τελευταίου μειοδότου διά την μεταφοράν 250 τόννων άλα¬ τος έκ των Άλυκών Μηλου είς Κρήτην, είς είν ταξείδιον, έκφορτωθησομένου είς τούς λιμένος Χανίων, Καλυβών, Ρεθύμνης. Πανόρμου καΐ Η¬ ρακλείου. Αί προσφοραί δέον νά κα- τατεθώσιν είς τα έν Ηρα¬ κλείω Γραφεΐα τής Ενώσε¬ ως μέχρι τής μεσημβρίας τής 29ης τρέχοντος ημέρας Τετάρ της. Ή κατακύρωσις γενήσετα μέχρι τής μεσημβρίας τής επο¬ μένης 30ής ίδίου μέχρις δτου δέον νά ώσιν ισχυραί αί προ¬ σφοραί, άνευ ούδεμιάς υπο χρεώσεως τής Ενώσεως έ ναντι τοΰ τελευταίου μειοδό τού. Οί σχετικοί δροι εύρισκον ται κατατεθειμένοι είς τα έν Ηρακλείω Γραφεΐα τής Ένώ σεως καί είς τα έν Χανίοις καί Ρεθύμνη Κέντρα Συσκευ αοίας αυτής. Έν Ηρακλείω τή 23η Σε πτεμβρίου 1937. (Έκ των Γραφείων τής Έ νώσεως). —■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■*·■ {ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ■ ΣΗΜΕΡΟΝ ■ ■ Τό πολύκροτο έρ- ■ γο τής διασήμου συγ ■ γραφέως: ■ ΡΕΚΒΕΚ 1Σ00Υ 1ΜΠΩΤ ■ ■ Έμψυχωμένο άπβ την ηεν- ■ τάμβρφη: [ΙΡΕΝ ΝΤΑΝ ■ 2 Καί τόν μεγάλον καλλι- ■ τέχνην: | ΑΛΛΑΝ ΤΖΟΝΕΣ ■ Είνε μιά πραγμα- ■ τική καλλιτεχνική ; αποκάλυψις ποΰ θά ■ σας παρουσιάση, σή- ■ μερον ό κινηματο- ■ γράψος: ΙιιτΐΛΐΛη Ι ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΤΖΕΠ ΤΖΕΡΑΡ ■ Μέ την ΣΥΛΒΙΑ ΣΥΔΝΕΥ· ϊ Η ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ 2 Μέ την Μαρσέλ Σαντάλ ■ καΐ Ζάν Πιέρ 'ίΐμόν. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ή γυναϊκα τού θρύλου ΠΩΛΗΣΕΙΣ Είς τιμάς έξαιρετικής εύκαι- ρίας πωλοθνται τα εξής άκίνητα κείμενα είς την περιφέρειαν τοθ μετοχίου Άγίας ΕΕρήνης: Ι) άμπελος ταχτά 2 έργατών 2) » σουλτανί 12 » 3) » » 45 » 4) » » 50 » δ) Ελαιόφυτον 30 στρεμμά- των μέ 240 ελαίας. Πληροφορίαι παρά τώ κ. Γε- ωργίψ Τσαχάκη δικηγόρφ, Δρά- κω Κουβιοάκη καί Βασιλείψ Πα¬ παδάκη μεσίταις Ηράκλειον. Έπίσης πωλοθνται οΕκόπεδα εις Πόρον πρός δραχ. 30—60 κατά τετρ. μέτρον. Πληροφορίαι παρά τοίς ΐδίοις. Πωλεϊται είς τιμήν εύκαιρίας ό- λόκληρος ή σειρά τής έγκυκλο- παιδείας Μακρή. Πληροφορίαι ρ' ημίν. ;~ιίχ εκ τής 1ης σελίδος) «Παντί»;, τής είπε -σέ παρα καλώ νά τής ζητήσας ώς χάρι έκ (ΐέρνος μου νά ;ιήν ασκήση την παρχ(ΐ'.κράν πίεσιν επί τή Σίσσι, γιατί ή θέσις μου είνε τό· σον ούσκολος, ώστε κάθε άλλο π. ρ'). ευχάριστον είνε νά την συμμε ρισθη^ μαζί μου κι' ενας άλλος. —Πως σοθ περνά ή ίοέα, παι οί |ΐο·ο, τοθ είπεν ή μητέρα το — πώς μιά γυναϊκα δέν θάταν εΰ τυχής νά σοΰ εύκολύνη την θέσι σο·ο μέ την άγάπη καί μέ την χά Ή άρχιοούκισσα Σόφια τό εί¬ χε πάρη άπόφασι πώς μιά καί ι? προτίμησι το-ΰ υίοΰ της εΐχε πέ· σ^ στήν [ΐικρότερη άδελφή, τίποτ δέν θά [χκοροΰσΕ. νά σταθή Σκανι νά τόν μεταπείση. Ή ϊδία θά προ- τι>ιοΰσε νά είχε διαλέξη ό Ά6
  της την Νένε, γιατί ώς μεγαλεί
  τερη, την θεωροΰσε ώς πιό ώ
  ριμη νά σταδιοδρομήση παρ:
  τό πλευρόν τοΰ αύτοκράτορος τή
  Αυστρίας. Άλλά μιά φορά καί ι
  Φραγκΐσκος Ιωσήφ νόμιζε πώς θά
  εύρισκε την ευτυχία τού μέ τή
  Σίσσι, κΓ αυτή τί άλλο έπεδίωκ
  παρά την ευτυχία τοϋ παιδιοΰ
  της; "Αλλως τε καί ή Σίσσι ήταν
  κόρη τής αδελφής της. ΚΓ αύτό
  ήταν ή ούσία. Ή άρχιοούκισσα
  ήταν εξυπνη γυναΐκα'*καί εΰστρο-
  φος, κι' είχε καταστρώση κι' 8-
  λας τα σχέδιον της. Ποιό ήταν τι
  μόνο μειονέκτημα τής μικρότερης
  κόρης τής αδελφής της; Τό νεα¬
  ρόν τής ήλικίας της. Ναί, άλλ'
  αύτά πάλι παρουσιάζετο καί ώς
  πλβονίκτημα. ϊΐικρότερη ή Σίσσι
  είχε κατ' ανάγκην τόν χαρακτή
  ρα περισσότερον άδιάπλαστον καί
  συνεπώς επιδεκτικώτερον τής επι
  δράσεώς μιας ισχυράς θελήσεως
  δπως ή άρχιδούκισσα. Άπό Ικεϊ
  νο τό κοριτσάκι ή μητέρα τοΰ αύ-
  τοκράτορος θά διέπλασσε γιά τόι
  υϊόν της καί γιά την αύτοκρατο
  ρία την αύτοκράτειρα πού ήθε
  λε, καί γιά τόν έαυτό της μιά
  άφωσιωμένη κόρη.
  * *
  *
  Μέ αύτές τίς σκέψεις πήγε νά
  βρή την άδελφή της γιά νά τής
  ανακοινώση την απόφασιν τοθ αύ
  τογ.ρίτοροί. Ή πριγκήπισσα Λου-
  δοβίκα την ύπεδεχθη μέ αγωνίαν
  Ή ψυχρότης τοΰ ανεψιού της πρός
  την μεγαλείτερη κόρη της, την
  είχε κάμη νά νομίση πώς έμαται
  ώνοντο τα γλυκά ονειρα πού 2
  πλαθε νά ιδή στό κεφάλι τής κό
  ρη; της δ χ ι μόνον τό στεφάνι τής
  νύμφης, άλλά καί τό στέμμα τής
  αύτοκρατείρας. Μέ δάκρυα στά
  μάτια Ισφιγγε τό χέρι τής αδελ¬
  φής της γιά νά εκφράση την ευ¬
  γνωμοσύνην της, δταν τής είπε
  την πρότασιν τοΰ Φραγκίσκου Ι¬
  ωσήφ. Ή Νένε της δέν είχε τύ-
  χη, άλλ' είχε τουλάχιστον τύχην
  ή Σίσσι της !
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ν

  α

  ΪΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ-
  "Αναχωρεί έξ Ήρα-
  α κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ-
  ϊ ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ-
  ■ αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ■ ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον, ■
  , ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ϊ
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■■«■■■■■■■■■■■■■■■Μ■■■
  άβεδις!
  ιΝέαι παραλαβαί. ■
  τι»έα ύφάσματα. ■
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα- *|
  τισμοί. ■
  Αί τιμαί μας είνε αί 2
  καλύτεραι. ■
  : Α Β Ε Δ1 ΣΙΛ Ν;
  Όδός Άγιον Μηνά. ■
  ■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■β
  Ή Ζωή ποΰ περνφ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Διά νά είσθε εύτυχισμένες.
  *
  "Οτι εγινε, έγινε... * * * *
  Αέν (ιπάρχει: εάν τό ήξευρα
  Ό,τι έ"γινε, εγινε, εΐχε τε?) 6 δή-
  μιος ττού κατά λάθος εΐχε κόψει
  τό κεφάλι ενός άθώου. Μ' άρέσει
  αΰτός ό δήμιος. ^εύρει καλα δτι
  δέν άρκεΐ ή μεταμέλεια γιά νά έ-
  παναφέρη τόκομμένο κεφάλι στούς
  ώμους τού. Ξεύρει δτι τό πραγμα
  είν' άνεπανόρθωτο.
  Μ' άρέσουν όλιγώτερο οί άν-
  θρωποι ποθ εχουν τίς τύψεις ττο-
  λύ εθκολες. Νά έχης τύψεις, αύτό
  σημαίνει νά θέλης αύτό ποθ ϊγινε
  νά μην εΐχε γίνει. Μέ τό νά θέ¬
  λης καταντά τέλος νά ταστεύπς
  δτι τα έΌβυσες δλα μέ τα δάκρυα.
  Καϊ συμβαίνει, δταν δλα έ'χουν
  σβυσθή νά ξαναρχίζουν.
  Ύτκϊρχουν δύο ειδή γυναικείου
  χαρακτήρος. Αύτός ποϋ παραδέ-
  χεται τα σφάλματά τού καΐ άμε-
  λεϊ να τα θρηνήση. Εΐν' αύτός πού
  προτίθεται νά μην ύποπέση ττλέον
  σ' αύτά. ΚΓ έπειτα εΐν' αύ'τός ποθ
  είνε διατεθειμένος νά λυπηθή
  γΓ αύτό ποΰ ϊκαμε καί νά προβή
  είς θλιβερές έκδηλώσεις. Συνυ-
  πάρχει τότε υέ τή συντριβή ύπό-
  λοιπο άπό την εύχαρίστησι τοθ
  λάθους. «Εάν τό ήξευρα!... Εάν
  τό ήξευρα!...» Τό ήξευρε πολύ κα-
  λά, πιστεύσετέ με. Άλλά γιατί
  νά στερηθή νά κάμη τό κακό δ¬
  ταν αίσθάνεται Ετοίμη την έαυτή
  της νά μετανοήση γΓ αύτό ποΰ
  έκαμε καί, έν συνεχεία ν' αύτο-
  συγχωρεθή;
  Είσθε έ'τοιμη νά ζητήσετε συγ-
  γνώμη; Λοιπόν, δυσπιστήτε πρός
  τόν εαυτόν σας. Ή εύκολία τής
  μεταμελείας είνε ή εύκολία τής
  διαπράξεως των σφαλμάτων.Άλλ"
  οΰτε ή δικαιθλογίες, οΰτε τα δά¬
  κρυα δέν άλλάσουν τα γεγονότα
  πού θρηνήτε. Πέστε μάλλον έκ
  των προτέρων *'Ό,τι θά γίνη, θά
  γίνη. Δέν θά ιιπορώ τίποτε νά με
  ταβ'άλω» Κι' ετσι δέν θά σφάλ
  λετε
  Μικρά μυστικά
  τής καλλονής σας.
  Ή μικρές κάθετες ρυτίδες ποΰ
  σχηματίζονται μεταζύ των όφθαλ-
  μών θά σβύσουν εάν τίς τρίψετε
  μέ τσιμπήματα έλαφρά, κα'ι έκ
  των κάτω πρός τα άνω
  Τα τσιμπήματα αύτά φέρουν κα
  λύτερον άποτέλεσμα εάν γίνωντα
  άπ' εύθείας στά καθαρό δέρμα
  παρά μέ την βοηθεία κρέμας ιτοϋ
  έμποδίζει τα δακτυλα νά έ'χουν
  καλή άφή.
  Μή σταυρώνετε
  τα πόδια σας.
  Ή συνήθεια νά σταυρώνετε τίς
  κνήμες σας δταν κάθεστε είνε
  καταστρεπτικωτάτη διά την κυ
  κλοφορία τοΰ αΐματος. Μπορεϊ νά
  διευκολύνη καί την έμφάνισι των
  κιρσων άκόμη. Ή καλυτέρα στά¬
  σις διά τίς κνήμες^ είνε νά τίς έ
  πεκτείνετε έλαφρως.
  ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Ιταυρόλεξον ΰπ' αριθ.10.
  1 23456789 10 11
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) Φωτεινός οακτύλιος πα^ρατη-
  ρούμενος περΐ τόν δίσκον τοΰ η¬
  λίου καί τής σελϊ]νης.~Την θέλο¬
  μεν λεπτήν εις τό ωραίον φΰλον.
  2) Διάφορα τό μέγεθος.—Ωρι¬
  σμένον μερά; των πλοίων.
  3) Φθόγγος μουσικός.—Είναι
  πάντοτε στόχος άνδρικών βλεμ-
  μάτων.—Νήσος (ξεν).
  4) Παλαιόν φρούριον καί επι-
  φώνημα.— Παραθαλασσία θέσις
  Άττικής οπου νοσηλεύονται παι¬
  δία.—Άναφορική άντωνυμία.
  5) Αρχαίον ονομα των σημερι-
  νών Κινέζων.—Άθώα είς τα; σκέ-
  ψεις^της.
  (!) Γαλλικόν γράμμα.—Άναφορι¬
  κή άντωνυμία.—
  7) Νήσος των Κυκλάδων—Μέ-
  νουν ένίοτε τα χείλη ετσι. >
  8) "Αρθρον.—"Ονομα γυναικεί¬
  ον.—Γαλλικόν γράμμα.
  9) "Ο,τι δπάρχει.—Εχρησίμευ¬
  εν άλλοτε πρός φωτισμόν.—Ελλη¬
  νικόν γράμμα.
  10) Μας θερμαίνει τόν χειμώνα.
  —Άθροισμα κυττάρων καί έξάρ-
  τημα πλοίου.
  11) "Ονομα φαρμακεμπορικής
  Έταιρείας. —Όλόκληρ^ς.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) "Ονομα γυναικείον (ξεν.)—
  Κτίριον συγκεντρώσεως πιστών.
  2) Μικρά νήσος των Κυκλάδιον.
  "Υμνος θρησκευτικάς.
  .'3) Κινεζική μονάς μετρική
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Λύσις προχδεοίνου
  ύπ' άρ.8 σταυρολέξοιι
  καί νομισματική.—Πολυτϊλής κι-
  νηματογράφος Άθηναϊκός.
  4) Έπίρρημα άναφορ-.κόν καί
  τροπικόν.— Τοΰ "Ερωτος μεθαοος
  νά τόν γνωρίσουν.—Γαλλικόν
  5) "Ο,τι άπομένει μετά την
  συγκομιδήν τοΰ σίτου.—Άνακου
  φιστικάν τοΰ ατοίίγ_ου (γεν).
  (>) Τό έπροτίμων οί άρχαΐοι ά
  πό τό πολύ. Δεικτικόν μόριον
  (δημοτ.)
  Τ) "Οσο πανε γίνονται ελαφρό
  τερα.—Σύμφωνα μ! τάς ελπίδας
  μας.
  8) Γαλλικόν γράμμα.—Τα μή
  φανερά, άγνωστα.
  9) Κτητικόν επίθετον.—Άναφο-
  ρικόν επίθετον.—"Αρθρον.
  10) Χρησιμεύει διά την από¬
  κτησιν ώραίου ήλιοχρώμαχ-ος.—
  Μία των Δωδεκανήσων.
  11) Έξωραϊζουν τάς πόλεις καί
  άναπαύουν την δρασιν.—ΙΙαρά
  θΐν'....
  ........«——ρ-
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε,
  ■■■■■■■■■■■■■■α
  Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοθ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  και επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζιτικής έργοτοίας υπό
  συμφέροντας όρονς.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ϊίε'Τ>ϊϊϊΐϊ
  ΒΑΪΙΑΙΪΣΑ ~=
  219βν
  • Επί 'τέλους κατέφθασεν ό
  Λά Φαγιέτ, ό αίώνιος «σω-
  τήρ» τής περιστάσεως, ό ο¬
  ποίος σάν άρχηγός τής έθνο-
  φρουρ&ς, διέταξε τούς άνδρας
  τού νά άφήσουν τόν βα-
  σιληδ νά περάση. Άλλά ποί¬
  ος νά τόν ακούση, Ό δήμαρ-
  χος πρώτος σρχισε νά τόν κο-
  ροϊδεύη. Ό Λά Φαγιέτ θέλη-
  σε τότε νά μιλήση στό λαό.
  Άλλά ή φωνή τού έπνίγη άπό
  τα οΰρλιάσματα τοϋ δχλου.
  Ένώ ό θλιβερός άρχηγός
  ίκέτευεν άδικα τούς στρατιώ-
  τες τού νά ϋπακούσουν, ό βα-
  σιληδς, ή βασίλισσα, ή άν-
  δραδέλφη της Έλισάβετ εμε-
  ναν καθισμένοι ήσυχα μέσα
  στό άμάξι, ό δχλος δέ όλό-
  γυρα έφώναζε καί έβριζε:
  —Δέν θά φύγη! Δέν θά φύ¬
  γη!—Βρωμοαρισιοκράτη! Γου-
  ροϋνι!—Κύττα, ή βρωμογυναΐ-
  κα πού θέλει νά μδς διατάξη,
  κι' δλας!
  Μιά όλόκληρη ώρα τό πλή-
  θος έκάγχαζε κι'έσκυλλόβριζε
  τό βασιληα καί τή βασίλισσα.
  Οί έθνοφρουροί εΐχαν σταυ-
  ρώστι τίς λόγχες των μπρο-
  στά στά άλογα τοθ άμαξιοΰ,
  δσοι δέ ύπηρέτες τοϋ παλατι-
  οϋ ετόλμησαν νά ξεμυτίσουν
  έφαγαν τής χρονίας των.
  Αύτές οί έχθρικές έκδηλώ¬
  σεις οί χυδαΐες βρισιές δέν έ-
  πτοοΰσαν διόλου την Μαρία
  — Άντουανέττα. Άτάραχη,
  θαρρεΐς καί αίσθανόταν κά-
  ποη κρυψή χαρά βλέποντας
  τόν Λά Φαγιέτ, τόν άπόστολο
  τής ελευθερίας, τόν εύνοούμε
  νόν τοϋ λαοϋ, νά τρέμη μπρο
  στά στήν έξημμένη μδζα. Μέ
  όλύμπια γαλήνη άφηνε νά ξε-
  χύνεται δλος έκεΐνος ό βόρ-
  βορος γύρω της, γιατί ετσι ά-
  πεδεικνύετο στά μάηα δλου
  τοϋ κόσμου πώς ή έθνοφρου
  ρά δέν εΐχε την παραμικρή
  έπιβολή, ουτε πειθαρχία, δτι
  πλήρης άναρχΐα έβασίλευε
  στή Γαλλία, δτι ό δχλος μπο-
  ροϋσεν ατιμωρητεί νά βρΐζη
  τή βασιλική οίκογένεια καί δτι
  συνεπώς ό βασιληδς είχεν ή-
  θικώς τό δικαίωμα νά φύγτ)
  (συνεχίζεται)
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέως ίατρός επί τετραετί-
  αν των ΓΗοσοκοαείων'Ερυθροΰ
  Σταυροΰ καί θεραττευτηρίου
  ό «Εύαγγελισμός» Αθηνών.
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού
  δδός Άγίου Μηνδ παραπλεύ¬
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
  "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  4—7 μ. μ.
  Ι ■··■··
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ίατρός Εύαγγελισμοϋ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω
  Ίατρείοί τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ
  τής όδου Καγιαμπή.
  ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νέ υρολόγβς— Ψυχί ατρος
  Τμημκτάρχης Ίατρώς
  Δημοα. Ψυχιατρείβτ» Αθηνών
  Δέχεται έν τώ Ιατρείω τού
  όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  Ό όδοντίατρβς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Έκπαιδευθείς είς »Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει ο'ιανδήτΐοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  'Επίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νΓ|ς. 'Επαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Κοινωνικά.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Διήλθε προχθές τής
  πόλεώς μας διά τόν γείτονα ή κ
  Καλαντζοπούλοο Διευθυντού τοΰ
  έν Άγίω Νικολάω ύποκαταστή-
  ματος τής Έθνικής' Τραπέζης.
  ΒΑΠΤΙΣΕ1Σ.-Ό κ. Γεώρ. Μαρ-
  κόπουλοςέβάπτισεν έν Καλαμαύ-
  κςι Ιεραπέτρας τό κοριτσάκι τοΰ
  κ. Γεωρ. Παπαγεωργίου ονομά¬
  σας αύτό Καλλιόπην. Νά τοίς
  ζή
  Γύρω στήν πόλι.
  'Εφύσηξε πάλιν ό Βορηάς κι' έ-
  δρόσισε τόν κόσμο.
  —Ή άφόρητη ζέστη των τελευ-
  ταίων ημερών ύπεχώρησε καΐ ό
  γυμνάς γαλάζιος ούρανός έντύθη-
  κε μέ γκρίζα καί λευκά σύννεφα,
  πού έχαμήλωσαν κι' έστεφάνωσαν
  μέ τίς τολϋπες των τίς βουνοκορυ-
  φές μας.
  — Καί τώρα ό κόσμος άναμένει
  νά πίση καί λίγη έστω βροχή πού
  θδναι άληθινή εύλογίο ιδίως διά
  την ελαιοπαραγωγήν.
  —Τα Λασηθιώτικα μήλα κατέ-
  κλυσαν κυριολεκτικά την αγοράν
  μας εφέτος.
  — Είναι δέ έκλεκτής ποιότητος
  καί δχι πολύ άκριβά σχετικώς.
  —Δυστυχώς δμως είς τίς μηλιές
  ενεφανίσθη άσθένεια πού τίς ξη-
  ραίνει. Καί θαπρεπε νά ληφθούν
  είδικά καί σύντονα μέτρα πρός
  καταπολέμησιν τής νόσου αυτής.
  —Μέ εϋλογον ενδιαφέρον άνα¬
  μένει ό κρητικός λαός τάς άπο-
  φάσεις τής συγκληθείσης τοπικής
  Ίεράς συνόδου διά την εκλογήν
  τού νέου έπισκόπου Κισσάμου καί
  Σελίνου.
  — Πιστεύεται πάντως δτι θά ε¬
  κλεγή έκ των ύποψηφίων έκεϊνος
  πού θά συγκεντρώνη τα περισσό-
  τερα προσόντα άπό απόψεως μορ-
  φώσεως, ήθους, κοινωνικής καί έ-
  θνικής δράσεώς.
  —Χιλιάδες κόσμου, έτοιμάζον-
  ται πάλιν σήμερον δι" έκδρομάς
  είς διάφορα έξοχικά μέρη.
  —Ύπάρχει βλέπετε ή πιθανότης
  νά είναι τουτο τό Σαββατοκόρια-
  κο τό τελευταΐο τής άφετεινής
  καλοκαιρινής σαιζόν.
  — Καί δλοι θέλουν ν' άπολαύ-
  σουν γιά τελευταία φορά τα θέλ-
  γητρα τής έξοχής, τοϋ βουνοΰ καΐ
  τής θαλάσσης.
  —Τί γίνεται 6Εραγε ή υπόθεσις
  τής ρυμοτομήσεως τής λεωφόρου
  Κουντουριώτη;
  —Ενεκρίθη τό σχέδιον άπό την
  Νομομηχανικόν υπηρεσίαν; Καί
  αν ναί πότε θ' αρχίση ή σχετική
  έργασία;
  —Άλλά νομίζομεν δτι είναι ά-
  νάγκη νά γίνη τό έργον αύτό διά
  νά λείψη μία φοβερα άσχημία άπό
  τό κέντρον τής πόλεως.
  —'Εντός όλίγου θ' αρχίση ή
  λειτουργία τής νυκτερινής σχο-
  λής άπόρων παίδων.
  —Έπίσης εφέτος θά λειτουργή-
  ση καί ή νυκτερινή σχολή τής Χρυ¬
  σοπηγής.
  —θά έπρεπεν δμως νά επιδιω¬
  χθή" ή ίδρυσις νυκτερινής σχολής
  καί είς την σονοικίαν Τάμπιας, τής
  κατ' εξοχήν φτωχογειτονιδς τής
  πόλεως.
  —Αί ύποψήφιαι φοιτήτριαι διά
  την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν ευ¬
  ρίσκονται είς άδημονίαν καί συγ¬
  κίνησιν, καθόσον δέν ελήφθη άκό¬
  μη ούδεμία απάντησις εις τάς ε¬
  νεργείας ποϋ κατεβλήθησαν παρά
  τη κυβερνήσει διά την προσέλευ¬
  σιν των είς τάς είσιτηρίους έξε-
  τάσεις.
  — Πάντως δέν έχάθη άκόμη κά-
  θε ελπίς δτι θ' άρθη τελικώς ή ά-
  παγορευτική διαταγή τοθ υπουρ-
  γείου καί δτι θά επιτραπή ή έγ-
  γραφή καί θηλέων είς την Ακα¬
  δημίαν.
  —Πλουσιωτάτη, λέγεται δτι εί¬
  ναι εφέτος ή απόδοσις τοϋ έλαιο-
  κάρπου είς έλαιον.
  —Τουλάχιστον αύτό διαπιστοΰ-
  ται άπό τάς γενομένας μέχρι τοΰ-
  δε είς διάφορα μέρη έκθλίψεις.
  —"Ετσι αί προβλέψεις διά την
  παραγωγήν θά έπαληθεύσουν έξ
  ολοκλήρου.
  — Πρωτοφανή κοσμοσυρροήν ε¬
  σημείωσεν ή προχθεσινή πρεμιέ-
  ρα τοϋ σινέ Πουλακάκη μέ τό ω¬
  ραίον φίλμ «Σόου Μπώτ» πού ύ-
  περήρεσεν είς δλους τούς θεατάς.
  —Καί είναι πράγματι ^να έρ-
  γο χαριτωμένο μέ θαυμασίαν μου-
  σικη καί πλουσίαν σκηνοθεσίαν.
  ό Ρέπορτϊρ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ -
  25—9—37 Χριστ. Ζουράρη, Γ.
  Σφακιανάκη.
  Π. Παπαδόπουλος
  'ίΠτυχιβΰχβς τής ίατρικής
  Όίβντίατρβς
  Δέχεται έν τω Ιατρείω τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ'
  έκαστην:
  9-12 καί 4-7
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα χοΰ στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοΰπετΐτι-
  κοϋ συστήματος έν τφ ίατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορραΐδων δ-
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  ΨΑΡΙΚΑ ΕΙΣ ΔΟΧΕΙΑ
  ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ
  <£)ά βρήτβ αίς το κατάστημα Έμ. Κρασακη, (ϊναντι παλ. Νβμαρχί- άς). Τιμαί χ χοιλύτεροιι.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Π3ον
  —Μόνη εύρίσκεσαι, όσία μου άδελφή, είς αύτό
  εδώ τό δωμάτιον; είπεν είς αύτην.
  Ή πτωχή θ,υρωρός παρ' ολίγον νά έπιπτε λιπόθυ-
  μος επί τής φρικτής σιγής, ήτις διεδέχθη την ερώτη¬
  σιν τοθ Ίαβέρη.
  Ή καλογραΐα ήγειρε τα όμματα καΐ άπεκρί-
  θη,—Ναί.
  —Λοιπόν, έπανέλαβεν ό Ίαβέρης, μέ συγχωρεΐς,
  έπιμένω· κάμνω απλώς τό χρέος μου" μην εΐδες ά-
  πόψε κάποιον.,.έ'να άνθρωπον, δστις έδραπέτευσεν
  άπό την ψυλακή καί τόν ζητοθμεν αυτόν τόν λεγό¬
  μενον Γιάννην Άγιάννην δέν τόν εΐδες;
  Ή καλογραΐα άπεκρίθη,—Όχι.
  Ή όσία έψεύσθη. Έψεύσθη δίς ίπανειλημμένως,
  άδιστάκτως, έκτενώς ώς έν αποφάσει θυσίας.
  —ΣοΟ ζητώ συγγνώμην, είπεν ό Ίαβέρης· καί α¬
  νεχώρησεν ύποκλίνας ταπεινότατα.
  ΤΩ άγία τωόντι κόρη! καί πρό πολλών έτών ή¬
  δη δέν ή"σο πλέον τοΰ κόσμου τούτου, νυν δμως
  έφθασες τάς παρθένους τάς αδελφάς σου, τοΰς αγ
  γέλους τοΰς άδελφούς σου, έν τώ άι'δίω φωτί. Άν-
  ταμειφθήτω σοι τό ψεύδος τουτο έν τώ παρα-
  δεΐσω,
  Τόσον άνέλεγκτος εφάνη είς τόν Ίαβέρην ή
  διαβεβαίωσις τής όσίας Σεμπλιτίας, ίόστε οϋτε έ'-
  δοσε προσοχήν είς την θρυαλλίδα τοΰ έσβεσμέ-
  νου έκείνου κηρίου, δτι εισέτι έκάπνιζε.
  Μετά μίαν ώραν, άνθρωπός τις διερχόμενος διά
  των δένδρων καΐ τής σκιάς άπεμακρύνετο έν τάχει
  άπό τής πολίχνης Μ. επί Μ... πρός τούς Παρισίους.
  ΤΗτο δέ ούτος ό Γιάννης Άγιάννης. Δύο ή τρείς
  καρραγωγοί, άπαντήσαντες αυτόν καθ" οδόν, έμαρ-
  τΰρησαν δτι υπό την μασχάλην τού έκράτει έν δέ-
  μα, έφόρει δέ βλοΰζαν. Ποϋ εθρε τό ενδυμα τουτο,
  ουδείς ποτέ εμαθεν άλλά πρό τίνων ημερών είχεν
  άποθάνει έν τώ νοσηλευτηρίω τοϋ έργοστασίου πτω!
  χός τις έργάτης, ουδέν άλλο καταλείψας ειμή την |
  βλοΰζάν τού. "Ισως ήτον αυτή. ί
  Ένα τελευταίον λόγον περί τής Φαντίνας. ι
  Πάντες έχομεν μίαν κοινήν μητέρα, την γήν. Ή|
  Φαντίνα απεδόθη είς την μητέρα της. Ό έφημέριος
  ενόμισεν δτι καλώς επραττε, καί καλώς έπραξεν ϊ-
  σως, φυλάτων υπέρ των πτωχών τα πλείστα των
  δσα κατέλιπεν ό Γιάννης Άγιάννης κτήματα" διότι
  τέλος πάντων, περί τινος επρόκειτο; περί ενός κα-
  ταδΐκου των κατέργων καί μιας γυναικός δημοσίας.
  Όθεν έκαμεν είς την Φαντίναν την άπλουστάτην |
  κηδείαν δηλαδη περιώρισεν αυτήν είς τό απολύ¬
  τως άναγκαΐον είς τόν κοινόν λάκκον έν τώ χώ-
  ματι.
  (ουνεχίζεται)
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ί α
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά ηλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Ν'
  Προσοχή: ό καρκίνος.
  Γ.
  Αγρύπνως πρέπει νά καταπο-
  λεμήται ή δυσκοιλιότης. Έν ά-
  νάγκη κάθε πρωί πρέπει είς Ιλ«-
  φράς δόσεις νά παίρνη κανείς μα-
  γνησίαν ή άλλα καθαρκτικά. "Αν
  υπάρχη έ"να βαθύ γδάρσιμο Οά τό
  σκεπάζουν μ! τό επουλωτ'.κόν καί
  προστατευτικόν στρώμά των. Κάθε
  δέ έξωτερ-κή πληγή θά πρέπει νά
  έπιδένεται καί να προστατεύεται
  άπό τα; άκαθαρσίας πού γίρο^ν
  τα δάκτυλα τοθ χεριοΰ. Διότι τα
  δάκτυλα καί τό νερό φαίνεται νά
  είνε ο£ πλέον έπικίνδυνοι φορεϊ;
  τής μολύνσεως. Είνε περίεργος ή
  παρατήρησις δτ1. οί βαθεΐς καρκΐ-
  νοι όφείλονται ΐσως είς Ινα δηλη¬
  τήριον πού παρασύρει μαζί τού τό
  νερό, ο·. καρκΐνοι τοΰ δέρματος
  ευρίσκονται είς σημεία πού συχνά
  λερώνονται άπό τα δάκτυλα. Οί-
  καρκΐνοι τής μύτης καί τοθ προ-
  σώπου είνε εις τούς κατοίκους τοθ
  ύπαίθρου άσυγκρίτοις συχνότεροι
  άπό δ,τι είνε είς τοΰς κατοίκους
  των πόλεων. Οί χωρικοί είνε φυ¬
  σικόν νά εχουν τα χέρ;α των πε¬
  ρισσότερον έ/.τεθειμένα είς τάς ά¬
  καθαρσίας τής γής. Άφ' ετέρου
  πλύνονται σπανιώτερον. Ξύνοντας
  την μύτην των μέ δάκτυλα άκά-
  θαρτα, έγκαθιστοΰν είς αυτήν χω-
  ρίς νά θέλουν καί χωρίς νά τό ύ-
  ποπτεύωνται τάς ρίζας τοΰ καρκί-
  νου. Εις τα σημεία τής έπιδερμί-
  δος ποϋ καλύπτονται άπό τα εν-
  ούματα, ό καρκϊνος καθίστατα·.
  σπάνιος, είς τα σημεία δέ δπου
  είνε ^>()τ/.Ά^ι νά φθάσουν τα δά¬
  λ η
  φ
  κτυλα, όπως λ. χ. είς την μέσην
  τής ράχεως, σχεδάν ποτέ δέν πα¬
  ρετηρήθη άπό ϊατρούς καρκίνο;.
  Αντιθέτως πολλλάκις παρατηροΰν-
  ται καρκΐνοι εί; τόν όμφαλόν, είς
  ατομα ποΰ εχουν μανίαν νά σκα-
  λίζουν μέ τα δάκτυλα των τΡ/ν
  κλειστην αυτήν όπήν. Δεδομένου
  'όχι τα δάκτυλα καί τό νερό φαί-
  νονται οί συνηθέστεροι φορεΐς τοΰ
  δηλητηρίου ή τοθ μικροβίου πού
  προκαλεΐ τόν καρκΐνον, τό άσφα-
  λέστερον εΐν* νά μή χρησιμοποιή
  κανείς εί; τό τραπέζι ή εί; την
  καθαριότητα παρά βρασμένο νερό,
  ή (γιά τό τραπέζι) μεταλλικό νερό
  ποθ άναβρΰον βαθειά, δέν έρχεται
  εί; επαφήν μ! τα μικρόβια τή;
  επιφανείας. Τα δάκτυλα πρέπει
  νά σαπουνίζωνται καί τα νύχια
  νά καθαρίζωνται μέ την βοθρτσα
  συχνά καί επιμελώς πρίν καθίσε-
  τε νά φατε. "Αν εί; Ινα σπίτι υ-
  πάρχει Ινα; καρκινοπαθή;, δέν 6-
  πάρχει ή έλάχιστο; κίνδυνο; μον-
  λύσεως. Έν τοσούτω καλλίτερα
  είνε νά μή πίνη κανεί; μέ τό ίδιο
  ποτήρι μέ αυτόν, καί νά μή χρη¬
  σιμοποιή τό ίδιον κουτάλι, άν πο-
  τήρι καί κουτάλι δέν πλυθοΰν
  πρώτα καλά—καλά. Τα χόρτα,
  είς μέρη δπου μπορεΐ νά υπάρχουν
  άρουραϊοι, πρέπει νά βράζωνται.
  Οί σαλάτες ιδίως; έκείνες ποΰ
  βγαίνουν κοντά σέ στεκάμενα νε-
  ρά, πρέπει νά πλένωνται προιγζθΜ-
  μένω; καλά».
  Πόλεμος στά μικρόβια.
  Α'.
  Κάθε φνρχν πού Ινα; άνθρω-
  πο; πρόκειται νά υποστή εγχεί¬
  ρησιν, τόσον αύτό;, όσον καί οί
  δικοί τού, αίσθάνονται εξαιρετι¬
  κόν φόβον. Ό φόβο; προέρχεται
  άπό τή7 εποχήν πού έκαμε θραθ-
  σιν ή μυστηριώοης «ασθένεια των
  νοσοκομείον». Κανε1.; δέν ήςευρεν
  είς τί ακριβώς συνίστατο ή άσθέ-
  νεια αύτη. Ήταν δμως μιά πραγ¬
  ματικότης άναμφισβήΐητος, διά
  τάς συνεπεία; τή; οποίας ετρεμαν
  8σοι περνοΰσαν το κατώφλι ενός
  νοσοκομείου.
  (συνεχίζεται)
  Άπωλέοθη βραχιόλι χρυσουν ά-
  •πό τού προαστείου "Αγιος Ιωάν
  νης μέχρι τής πλατείας Καλλερ¬
  γών Ό ευρών παρακαλεϊται νά
  τό κομίση είς τα γραφείω μας καί
  άμειφθήσεται.
  Ζητοϋνται μία ή δύο οϊκότρο-
  φοι (μαθήτριαι) παρά καλής οικο¬
  γενείας. ^Πληροφορίαι παρ' ημίν,
  Η άλλη Κρήτη
  Ή δράσις κοινοτικοΰ καί
  έπαρχιακοΰ γεωπόνου.
  ΧΑΝΙΑ Σεπτέμβριο; (άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Μεταξύ των έδώ κο-
  ρυφαίων παραγωγών καί γεωργών
  έξαίρονται αί άποφάσεις τοθ Γεω-
  πονικοϋ συνεδρίου τής Θεσσαλονί¬
  κης 8σον άφορα ιδίως την κίνη¬
  σιν καί την δρίσιν τού «έπαρχια¬
  κοΰ καί κοινοτικοΰ γεωπόνου».
  Συγκεκριμένως υποσημειώνονται
  αί εξής λεπτομέρειαι των Ιν λόγω
  άποφάσεων :
  Ό κοινοτικό; Γεωπόνος, υπό
  τάς άμέσους διαταγάς τοΰ έπαρ-
  χιακοθ δέον νά ευρίσκεται εί; ά¬
  μεσον συνεργασίαν μετά τούτου, ή
  δέ άκτί; τής δράσεώς τού κατ'
  αρχήν νά περιορισθή έντό; πε¬
  ριφερείας 5—6 χωρίων τό πολύ
  άριθμούντων 1.000-1.500 οικο¬
  γενείας. Επί πλέον Ιργον αύτοΰ
  είναι:
  Έ συνεχής επαφή μέ τούς γε-
  ωργούς καί ή Ιμπρακτος διδασκα-
  λία διά την εφαρμογήν των μέ-
  τρων βελτιώσεως των άγρών. β')
  Ή σύστασις άποδεικτικών άγρών.
  Ή έφαρμογή δλων των δεδοκιμα-
  σμένων μέτρων διά την επέκτασιν
  τής έντατική; καλλιεργείας. Πρός
  το^το ιδίως δέον νά επιδιω¬
  χθή ή προοδευτική επέκτασις τής
  σκαλιστική; καί κατά γραμμάς
  καλλιεργείας.
  Τοΰ έπαρχιακοΰ γεωπόνου ερ-
  γον είναι ή Ινημέρωσι; επί των
  κρατουσών γεωργικών συνθηκών
  Ιν τή περιφερεία του'καί ή άμεσος
  άντίληψι; επί των άναγκών αυτή;,
  ή διά συχνών μεταβάσεων επίσκε¬
  ψις εί; τα χωρία τή; επαρχίας
  τού πρό; καθοδήγησιν καί έλεγ¬
  χον. Ή όργάνωσι; έν τή περιφε-
  ρεία τού μεταβατικών σχολείων
  των σημαντικώτερον γεωργικών
  κλάδων τής περιφερείας τού καί
  έν γένει ή σύντονο; παρακολούθη-
  σι; τή; έφαρμογή; τοΰ ετησίως
  καταρτιζομένου γεωργικοΰ τζρο-
  γράμματο; τής περιφερείας κ.λ.π.
  Έλπίζεται 8τι διά τής αυστη¬
  ράς Ιφαρμογή; καί συστηματοποι-
  ήσεως των άποφάσεων τούτων, θά
  δοθή καί νέα τόνωσι; εί; την γε¬
  ωργίαν καί θά έξυπηρετηθ^ ή γε-
  νική αυτή; απόδοσις καί ή άγα-
  θοποιό; πρόοδος τοΰ γεωργοΰ.
  —Τα έργατικά ζητήματα.
  Κατ' εϊδήαεις έξ Αθηνών ο 'Υ-
  φυπουργός τής εργασίας συνεσκέ¬
  φθη επί μακρον μετά των <5ιοι- κούντων τό ταμείον άαφαλίσεω; καπνεργατών. Κατά την σύσκεψιν εξητάσθη ή πρότασις τοΰ κ. Ύφυ- πουργοΰ περί τής έξόδου χιλίων ΰπβρηλίκων καπνεργατών καί ή αντικατάστασις αυτών διά τής εί- σόδου είς τό επάγγελμα Ισαρίθ- μων έργατών. 'Επίσης ο Ύφυ- πουργός συνεζήτησε μετά τού συμβουλίου των σιδηροβιομηχά- νων σχετικώς μέ την ανάπτυξιν της σιδηροβιομηχανίας καΐ την οικονομικήν βελτίωσιν τού τεχνι- κου προσωπικού αυτών. —Ή Τουριστική Σχολή Α¬ θηνών. Χθέ; θά εγίνοντο είς Αθήνας τα έπίσημα έγκαίνια τής σχολής τουριστικών έπαγγελμάτων ή ό- ποία ιδρύθη εφέτος διά τοΰ ν. 527 τού ύφυπουργείου Τύπου καΐ Του- ρτσμοΰ. Ή σχολή θά λειτουργήση είς οίκημα τή; πλατείας Κολοκο- τρώνΐ). —Ή μή είσαγωγή σπορελαί- ων. —Σχετικώς μέ τα αναγραφέντα είς την «Άνορθωσιν» τής 27 Α«- γούστου 1937 διά τό ζήτημα τηςμή εΐσαγωγης σπορελαίων εί; τό μέλ- λον τό ΰφυπουργεΐον παρά τώ κ. πρωθυπουργω μάς γνωρίζει ότι α¬ πέστειλεν διά ταυταρίθμου έγγρά- φου (48838) τό σχετικόν άπόκομμα είς το Ύφυπουργεΐον Άγορανο- μίας ώς αρμόδιον καΐ μέ την πα¬ ράκλησιν όπως ανακοινώση τάς επί τοΰ προκειμένου άπόψει; ή ε¬ νεργείας τού. —Ανάκλησις έκτοπισμών. Διά δικταγών τοΰ Ύφυπουργεί¬ ου Δημοσίας Ασφαλείας ανεκλή¬ θησαν έκ των έν έκτοπίσει ευρι¬ σκομένων είς τάς νήσου; των Κυ- κλάδων καΐ την 'Ακροναυπλίαν πολλά άτομα κατόπιν δηλώσεων ότι άποκηρΰττουν τάς άνατρεπτι - κά; ΐδέας. Μεταξύ τούτων συγκα- ταλέγονται ό Ματθαιόπ^υλο; Μα- τθαΐβς τοΰ Γεωργίου κκι ό Μιχ. Καρφτβης έξ Ηρακλείου Κρήτης. Δερμιτζάκης - Χατζηϊωάννου Οίκοδομικά ύλικά Κεντρικόν Πλατεϊα Αγ. Δημητρίου "Εναντι Έθνικής Τραπέζης Τηλέφωνον 20*. ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ Ύποκατάστημα Όδός Καρτερου (Παρά τα ψαράδικα) Τηλέφωνον 614 Είς μεγάλην παρακαταθήκην καί λογικάς τιμάς δλα τα οίκοδομήσιμα ύλικά ήτοι: Γ V Α Ρ Ι Α ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ λευκή, λάρτζινη, Σουηδική, πα- _, Ι Α £ Ι Α χώματα ραμποτέ, λάττες. ■ ΞΥΛΕΙΑ ΕΠ1ΠΛΟΠΟΙΊΆΣ όξυές, δρϋς, μαόνια, κελε- μπέκια, φλαμούρια, καραγάτσια, όκουμέδες, όρεγκον—παΐν, κόντρ ττλακέ καί καπλαμά- δες είς μεγάλην ποικιλίαν. - Τ Κ 17 Ι Λ ΚΑΡΟΠΟΙΤΑΣ δλων των διαστάσεων. _, Υ Α Ι* Ι Α ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ πελεκητές καί στϋλοι διά ττε- " " ρΐφραξιν καί κρεββατίνες. Τ Ι Λ Η Ρ Δ Μπετόν δλων των διαμέτρων κομμένα δπου ^λ}± Μυ___ τα θέλει ό πελάτης. Προσεχώς δλα τα ει¬ δή σιδήρων έμπορίου. ΤΣΪΜΡΝΤΛ -*'ις °^ες τι£> ^^ρκες φρεσκότατα. Άντιττρό-
  Ι_Ι1Τ1Ι-<Π ΙΗ σωπεία Γενικής Έταιρείας Τσιμέντων. Ι^ΡΡΔΜΙΛΙΔ Άτΐοκλειστική πώλησις των φημισμένων κε- Ι_Ι /ΛΙΤ1ΙΙ11/Λ ραμιδιών ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ—ΒΟΛΟΥ. ΤΟΥΒΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, - ΣΑΝΤ0ΡΙΝ10 ΜΑΛΤΕΖΟΠΛΑΚΕΣ δι' έπιστρώσεις και φούρνους. ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΑΙ, ΣΥΡΜΑΤΑ (γαλβανισμένο, μαϋρο, καΐ άκανθωτό). ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ, ΠΥΡΟΧΩΜΑ, ΜΑΡΜΑΡΑΚΙ δι' άρτιφΐσιέλ καί μωσαϊκά. ■ Πρόδυμος και ταχεΐα εξυπηρέτησις τής πελατείας μας. - | Επισκεφθήτε μας πρός τό συμφέρον σας. | 1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  25 Σεπτεμβρίου 1937
  "31
  |2Η^Ώρα
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ
  ΧΘΕΣ ΝΕΑ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΙΣ
  ΔΕΝ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ ΒΥΜΑΤΑ
  ΠΑΝΤΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΑΑΛΙΚΗ
  ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΑΝΑΣΤΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ «1 Σ&πτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι
  νέα τρομακτική έκρηξις εσημειώθη έκεί.
  Άνθρώπινα Ούματα, κα-ϊά τάς αύτάς
  πληροφορίας δέν ύπάρχουν, πάντως ή
  έκ τής νέας ταύτης βκρήξεως προκληθεί¬
  σα εντύπωσις παρά τή δημοσία γαλλι-
  κή γνώμη, είνε ζωηροτάτη.
  Αί έφημερίδες τής δεξιας έπιτίθ&ν-
  τα& κατά τής κυβερνήσεως Σωτάν την
  οποίαν κχτηγοροΰν επί άδρανεία άπέναν-
  τι των άναρχικών στοιχείων, τα όποΐα,
  ώς λέγουν, συρρεουν άκωλύτως είς Γαλ¬
  λίαν συνεπεία τοΰ άνοίγματος των Ί-
  σπανογαλλικών συνόρων, άποβλέποντα
  νά μεταδώσουν καί είς αυτήν τό εναυ-
  σμα τοΰ έμφυλίου πολέμου.
  ΑΙ ΕΑΑΗΝΙΙΓεΊΪΤγΜΜ
  ΒΕΡΡΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΣΑΝ
  ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ Κ. ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον αί αφι¬
  χθείσαι Έλληνίδες έκδρομεΐς έκ Βερ-
  ρθίας τής ΛΙακεοονίας, παρουσιάσθησαν
  ενώπιον τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Ι. Με·
  ταξά.
  Πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν υποδε-
  χθέντα θερμώς, αί επί κεφαλής των έκ-
  δρομέων εξέφρασαν τόν Θαυμασμόν των
  διά τό έπιτελούμενον «αρ* αύτοΰ εθνι¬
  κόν καί άναδημιουργικόν έργον.
  ΤΟ Χ Ο Ε ΣΙΝ ΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΟΒΕΤίΚλ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τό συνελθόν σή¬
  μερον εβδομαδιαΐον υπουργικόν συμ¬
  βούλιον υπό την προεδρίαν τοΰ κ. Πρω¬
  θυπουργοΰ, εξήτασε ύπηρεσιακά καί νο-
  μοθετικά ζητήματα. Επί των ζητημά-
  των τούτων έγιναν αί ' δέουσαι είσηγή-
  σεις υπό των αρμοδίων υπουργών.
  ΤΑ ΕΓΚΑ1Α ΤηΤσΧΟΛΗΣ
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ3Ν ΕΟΑίίΕΑΜΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σ&πτεμβρίαυ (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τα σήμερον
  τελεσθέντα έπιβλητικώς έγκαίνια τής
  σχολής Τουριστικών 'Επαγγελμάτων,
  παρουβία τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Μετα-
  ξα καί άλλων επισήμων, ό πρώτος εξε¬
  φώνησε λόγον, τονίσας την υποχρέωσιν
  την οποίαν έχουν όλοι οί "Ελληνες νά
  συντρέξουν τόν Ταυρισμόν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΙΚΩ1 ΜΕΘΟΔΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων τη-
  λεγραφοΰν ότι αί εφημερίδας τόσον των
  Παρισίων όσον καί τοΰ Λονδίνου έξα-
  κολουθοΰν νά καυτηριάζουν μ έ άσυνήθη
  είς δριμύτητα γλώσσαν,τοΰς βομβαρδι-
  σμούς τούς όποίους ένεργοΰν οί Ίάπω-
  νες είς την Κίναν. Τάς ιδίας έπιθέσεις
  αυνεχίζουν καί αί Άμερικανικαί έφημε¬
  ρίδες, καθ* ά άναφέρουν τηλεγραφήμα-
  τα έξ Ουασιγκτώνος. Ωρισμέναι μάλι-
  στα έξ αυτών έπιτίθενται καί εναντίον
  τοΰ Ροΰζβελτ τοΰ όποίου χαρακτηρί-
  ζουν πλέον ώς σκανδαλώθη την έξαγ-
  γελθεΐσαν πολιτικήν ούδετερότητος.
  ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »4 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τό Πρακτορείον
  «Άνατολής» διά τηλεγραφήματός τού
  πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον, δια-
  ψεύδει κατηγορηματικώς την άγγελθεΐ-
  ααν προχθές δήθεν παραί :ησιν τής Τουρ-
  κικής κυβερνήσεως.
  Αί δηλώσειςτου Λιτβίνωφείς την Κ.Τ.Ε,
  Ή άφιξις τού Ντοϋτσε εις Βερολίνον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).—Πλη¬
  ροφορίαι έκ Μόσχας άναφέ¬
  ρουν δτι ή «Πράβδα» σχολι¬
  άζουσα τάς δηλώσεις τοΰ
  Λιτβίνωφ είς την Κοινωνίαν
  των Εθνών άφήνει νά έννο-
  ηθή δτι πράγματι ή εγκα¬
  τάστασις Σοβιετικής Δημοκρα¬
  τίας είς Ισπανίαν δέν είνε
  έπιθυμίσ τού Σοβιετικοϋ Κρά-
  τους. Ή Ρωσσία ύποστηρί-
  ζει απλώς την διατήρησιν των
  ψιλελευθέρων Δημοκρατικών
  θεσμών έν Ισπανία καί άν-
  τιτάσσεται κατά πάσης άνω-
  μαλίας είς την Μεσόγειον,
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Έκυκλθφόρησε σήμερον φήμη,
  δτι ό Ιάπων πρεσβευτής θά
  επιδώση σήμερον σημείωμα
  πρός τό Φόρεϊν "Οψψις. Είς
  τό σημείωμα τουτο θά άνα-
  σκευάζωνται αί περί βομβαρ-
  δισμών πληροφορίαι καί θά
  τονίζετσι δτι ούτοι υπήρξαν
  περιωρισμένης εκτάσεως.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί ήμιεπίσημοι γερμανικαί έ¬
  φημερίδες βρίθουν πανηγυρι-
  κών άρθρων διά την έπικει-
  μένην άφιξιν τοϋ Ντοΰτσε είς
  Γερμανίαν. ΑΊ έφημερίδες το-
  νίζουν έπ' εύκαιρία τούς άρ-
  ρήκτους δεσμούς Ιταλίας κσί
  Γερμανίας.
  ΑΘΗΝΑΙ (τηλ.) Ό Άγγλος
  πρεσβευτής έσχε σήμερον μα¬
  κράν συνομιλίαν μετά τοΰ κ.
  Μεταξά.
  Αι καδωρισδεΐσαι διατυπώσεις
  διά την εισαγωγήν έμπορευμάτων.
  Διά κοινής αποφάσεως των
  υπουργών Οϊκονομικών, 'Εθν.
  ΟΙκονομίας όρίζονται αί διατυ¬
  πώσεις είσαγωγης έμπορευ¬
  μάτων έκ τοΰ έξωτερικοΰ καί
  τα τής χορηγήσεως των ά-
  ναγκαιούντων ποσών συναλ-
  λάγματος
  Συγκεκριμένως όρίζεται δτι
  ή είσαγωγή έμπορευμάτων
  δυνάμει άδειών, θά έπιτρέπε-
  ται υπό των τελωνειακών άρ·
  χών επί τή προσαγωγή αύ-
  τσΐς έκτός των λοιπών στοι-
  χείων καί των κάτωθι:
  1) Τής* μέχρι σήμερον απαι¬
  τουμένης οίκείας αδείας τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος προ-
  κειμένου περί έμπορευμάτων
  προελεύσεως χωρών μεθ' ών
  | ύψίστανται συμβάσεις κλήριγκ
  ι ή ύποχρεωτική άνταλλαγή
  | κα'ι β) Τής μέχρι σήμερον α¬
  παιτουμένης πιστοποιήσεως
  πληρωμής τής μεσολαβησά-
  σης έξουσιοδοτημένης Τραπέ¬
  ζης, έφ'ής θά υπάρχη ΰπεύ-
  ι θυνος βεβαίωσις δτι ό διακα-
  νονισμός ένηργήθη κατόπιν
  έγκρίσεως τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος, άναγραφομένου
  τοΰ άριθμοΰ καί τής ήμερο-
  μηνίας τής έγκρίσεως προκει-
  μένου περί έμπορευμάτων
  προελεύσεως χωρών μεθ' ών
  ό διακανονισμός τής άξίας
  ένεργεϊται δι' έλευθέρου συ-
  ναλλάγματος κατ' εξαίρεσιν
  τοϋ δρου τής άνταλλαγής.
  Ή τελωνειακή άρχή έπιτρέ-
  πουσα την εισαγωγήν δέον νά
  'χρεοϊ τό είς αυτήν κοινοποιη-
  θέν αντίτυπον τής αδείας 8-
  σον καί τό είς χείρας τοΰείσα-
  γωγέως πρωτότυπον αυτής.
  Καθ" άς περιπτώσεις ή είσα¬
  γωγή δέν θέλει ενεργηθή μέσω
  τοΰ τελωνείου πρός δ εκοινο¬
  ποιήθη ή αδεία άλλά μέσω ε¬
  τέρου, ό έκτελωνισμός θά έ-
  νεργήται μέσω τού τελευταί-
  ου, κατόπιν εϊδικης έντολής
  τοΰ πρώτου, ήτις θά παρέχε-
  ται κατόπιν έγκρίσεως τής
  έκδοσάοης την άδειαν αρμο¬
  δίας άρχης.
  ΤΑ ΚΑΠΝΑ
  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Είς απάντησιν σχετικής ά-
  ναψορας τής Νομαρχίας "Η¬
  ρακλείου τό Υπουργείον των
  Οίκονομικών γνωρίζει δτι υί-
  θετήθη πρότασις τοΰ κ. έφό-
  ρου καπνοΰ Ηρακλείου διά
  την τοποθέτησιν ενταύθα εί-
  δικοΰ περί τα καπνά γεωπόνου
  πρός καθοδήγησιν των παρα-
  γωγών.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τή άγορδ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων ποοιόντων είχον ώς ακολούθως:
  ΑΙ ΕΤΙΚΕΤΤΑΙ
  ΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
  Τό ΰφυπουργεΐον Άγορα-
  νομίας παρέσχε προθεσμίαν
  μέχρι τής 31 Δεκεμβριού έ.έ.
  διά την άναγραψήν υπό των
  έμπόρων είς τα ύφάσματα των
  παλαιών προμηθειών των καί
  επί πινακίδος τής λέξεως «Ελ¬
  ληνικόν». Μετά την παρέλευ¬
  σιν της προθεσμίας οί μή συμ-
  μορφωθησόμενοι θά διωχθώσι.
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΟΡΟΥ)
  Αυριον Κυριακήν 26ην τρέ¬
  χοντος τελοΰνται μεγαλοπρε¬
  πώς τα έγκαίνια τοΰ περικαλ-
  λοΰς Ναοΰ τοΰ Άγίου Γεωρ-
  γίου (Πόρου) υπό τοΰ Σεβ.
  Μητροπολίτου συμπαραστα-
  τουμένου υπό τοϋ κλήρου καί
  των Ίεροψαλτών τής Πόλεως.
  Άπόψε Σάββατον περί ώραν
  5 1(2 μ.μ. θά αρχίση ό Μέ¬
  γας Εσπερινάς των έγκαινί
  ών, αυριον δέ περί ώραν 8ην
  πρωϊνήν άρχεται ό δρθρος,ή δ-
  λη δέ ίεροτελεστία θά τελει¬
  ώση την Ιΐην π.μ. περίπου.
  Πάντες οί φιλόθρησκοι καί
  φιλέορτοι χριστιανοί παρεκλή-
  θησαν δπως προσέλθωσιν
  είς την πανηγυρικήν ταύτην
  Ίεροτελεστίαν.
  ΖΩΟΚΛΟΠΑΙ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Είς Χανιά συνελήφθησαν
  οί Έμμ. Γεωργ. Μπικάκης
  καί Κωνστ. Γεωργ. Μπικάκης
  έξ "Ανω Κεφάλά Κισάμου δι¬
  ότι αφήρεσαν 17 πρόβατα ά-
  νήκοντα είς τόν Μύρωνα Βε-
  νιέρην.
  ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ
  Συνελήφθη ό Δημ. Θεμελής
  ή Κουτρουλός διότι όπλοφόρει
  παρανόμως. Διά την αύτην αι¬
  τίαν συνελήφθη έπίσης ό
  Κωνστ. Β.Άγάπιος.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤ1ΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Κατά την προχθεσινήν τού
  συνεδρίασιν τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον Ηρακλείου ήσχο-
  λήθη μέ διάφορα ύπηρεσιακά
  ζητήματα.
  Σταφίδε;.
  Σουλτανίναι
  α' δρ.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μαύραι
  α'
  β'
  Υ'
  α'
  21 50 22 -
  20.50 21.-
  19.50 20.-
  14. —18.
  14.50
  12.50
  Π.—
  12 —
  10.50
  9.—
  9.
  Χαρούταα * 2 50
  "Ελαια 5ο » 40 —
  >· κοινα - 38.
  Σάπωνες.
  Λευκοϊ α' ττοιότητος δρ.
  24.—
  22-
  21.-
  19 50
  Ρ'
  Πράσινοι
  θϊνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  24ης Σρτττεμβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα'Υόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.35- 25.60
  3.75 3.85
  546 550
  Π 0.20 111.20
  "Λμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.65 61.25
  28.10 29 35
  3.71 3.75
  20.75 21.-
  Η ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΔΡΑ
  ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ
  Συνήλθε χθές μετά μεσημ¬
  βρίαν έν τί) Ίερδ Μητροπόλει
  ή Ίερά Έπαρχιακή Σύνοδος
  Κρήτης παρουσίςΐ δλων των
  Έπισκόπων υπό την προεδρίαν
  τού Σεβασμιωτάτου Μητροπο¬
  λίτου καί προέβη είς εκλογήν
  τριών ύποψηφίων Άρχιμανδρι-
  τών πρός πληρώσιν τής χη-
  ρευούσης Έπισκοπής Κισσά-
  μου καί Σελίνου. Οί έκλεγέν-
  τες είναι:
  1) Άρχιμανδρίτης Εΰδόκι-
  μος Συγγελάκης διά ψήφων
  7. 2) Άρχιμανδρίτης Άθανά-
  σιος Πενθερουδάκης ομοίως
  διά ψήφων 7 καί 3) Άρχιμαν¬
  δρίτης Ίλαρίων Κοιβεράκης,
  διά ψήφων 5. Έξ αυτών ή
  Α. Μ. ό Βασιλεύς συμφώνως
  τφ Καταστατικόν Νομώ τής
  Έκκλησίας Κρήτης, θά διορί-
  ση ιόν έ'να, όστις καί θά χει-
  ροτονηθή Έπίσκοπος Κισσά-
  μου καί Σελίνου.
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
  Συνελήφθη ενταύθα ό Έμμ.
  Άντων. Πατεράκης παραγ-
  γελιοδόχος έκ Καστελίου Κισ-
  σάμου διότι επεχείρησε νά
  φυγαδεύστ] τόν Βέλγον Κόν-
  ρατ Βεθνάν διά τό εξωτερι¬
  κόν δι' ειδικώς ναυλωθέντος
  Βενζινοπλοίου. Ό Βέλγος
  Βεϋνάν κατεδικάσθη διά πα¬
  ράβασιν τοΰ νόμου περί προ-
  σίας τοΰ έθνικοΰ νομίσματος.
  ΑΣΚΟΠΟΙ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
  Κατεμηνύθη 6 Άντ. Μπι-
  τσακάκης διότι έπυροβόλει
  άσκόπως διά κυνηγετικοΰ
  δπλου.
  ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
  ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗΣ
  Κατόπιν τηλεγραφιής δια-
  ταγης τοΰ Ύπουργείου Παι-
  δείας τό δριον ήλικίας των ύ¬
  ποψηφίων διά την Παιδαγωγι-
  κην Ακαδημίαν ωρίσθη τό εί-
  κοστόν τρίτον έτος μή συμ-
  πληρούμενον μέχρι τέλους Δε¬
  κεμβριού τού τρέχοντος έτους.
  Συνεπώς θά γίνουν δεκτοί οί
  γεννηθέντες μετά την 31 Δε¬
  κεμβριού 1914.
  Ο ΝΕΟΣ ΕΠΙΘΕΠΡΗΤΗΣ
  ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
  Αφίκετο είς την πόλιν μας
  καί άνέλαβεν άπό προχθές
  τα καθήκοντα τού ό νέος έ-
  πιθεωρητής των Δημοτικών
  σχολείων Πεδιάδος κ. Παναγ.
  Στεψανδκος.
  ΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Σήμερον την πρωΐαν ανα¬
  χωρεί είς Βιάννον πρός επι¬
  θεώρησιν των έκεΐ ύπηρεσιών
  χωροφυλακής ό Διοικητης Χω-
  ροψυλακής Ηρακλείου άντι-
  συνταγματάρχης κ. Γ. Νικη-
  φοράκης.
  ΑΤΎΧΗΜΑ
  Ό ΙΟετής Στ. Σταυρουλά¬
  κης έκ ^.ειδά Πεδιάδος ανελ¬
  θών είς χαρουπέαν ώλίσθησε
  καταπεσών είς τό έδαφος άπό
  άρκετοΰ ϋψους. Υπέστη σο¬
  βαρά τραύματα είς διάφορα
  μέρη τοϋ σώματος.
  ΔΙΑ "ΚΛΟΠΗΝ
  Συνελήφθη ό Έλευθ. Μα¬
  ραγκάκης έκ Πυργοΰς Μαλε¬
  βυζίου διότι έκλεψε έκ της οί-
  κίας τοΰ όμοχωρίου τού
  Κωνστ, Λιγεράκη 1100 δρχ.
  5Η Πρωϊνή
  ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΒΙΠ^ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΑΝΕΛΑΒΕ ΝΑ ΔΩΣΗ
  ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ ΠΟΛΑΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά πληροφο¬
  ρίας έκ Λονδίνου αί συνεννοήσεις άς οι-
  εξήγαγε τελευταίως ή Κίνα μετά τής
  Ρωσσίας καί διά τάς οποίας ελέχθη ότι
  μετέβη είς Μόσχαν ό γενικός έπιτελάρ-
  χης τοΰ Κινεζικοΰ στρατοΰ, έστέφθησαν
  υπό επιτυχίας.
  Τα Σοβιέτ απεδέχθησαν τάς Κιν&ζι-
  κάς προτάσεις, υπεγράφη δέ, καθ* α, αγ¬
  γέλλεται, σύμφωνον μέ μορφήν πλέον
  καθαράς στρατιωτικάς συμμαχίας, αμύ¬
  νης καί έπιθέβεως.
  Αιά τοΰ συμφώνου τούτου ή Ρωσσία
  υποχρεοΰται ούσιαστικώς νά επέμβη είς
  τόν Σινοϊαπωνικόν πόλεμον. «1»αίνεται
  ομως ότι ή επέμβασις αυτή θά είνε κατ'
  αρχήν έμμεσας, δεδομένου ότι τό σύμ¬
  φωνον περιέχει όρους προμηθείας έκ
  Ρωσσόας υπό τής Κίνας, με,γάλων ποσο-
  τήτων «ολεμικών υλικών μεταξύ των ο¬
  ποίων συγκαταλέγονται 384 άεροπλά-
  να τελευταίου τύπου. Έκτός τούτου πο-
  λυάριθμοι Ρώσσοι άξιωματικοί καί τε-
  χνικοί σύμβουλοι ευρίσκονται ήδη
  καθ* οδόν πρός τό Νανκίν είς εκτέλεσιν
  των όρων τής ύπογραφείσης συμμαχίας.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΠΡΟΕΒΗ ΕΙΣ ΝΕΑ
  ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΙΝ
  ΤΟΥ ήίΟΙΚΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΡΟΥΗ ΥΠΟ ΓΑΛΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ
  Παρισίων ότι ό στρατηγός Φράνκο
  προέβη είς νεα άντίποινα διά την σύλλη¬
  ψιν υπό των Γάλλων τοΰ διοικητοΰ τοΰ
  Ίρούν έπιχε,ιρήοαντος άνεπιτυχώς έν
  Βρεστη την άρπαγήν Ίσπανικοΰ κυβερ-
  νητικοΰ ύποβρυχίου.
  ΕΝΤΟΝΩΤΑΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ
  ΛΙΑΒΗΜΑ ΕΙΙ ΤΗΗ ΣΑΛΑΜΑΝΚΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Κατόπιν των ε¬
  φαρμοσθέντων νέων άντιποίνων τοΰ
  Φράνκο είς βάρος Γάλλων, ή Γαλλία
  προέβη είς έντονώτατον διάβημα αξιού¬
  σα ϊήν άμεσον διακοπήν τ<7»ν άντιποίνων καί απειλούσα ότι έν έναντία περιπτώσει θά λάβη μέτρα τοιαΰτα ώστε νά επήρε- ασθοΰν σοβαρώς τα συμφέροντα τής κυ¬ βερνήσεως τοΰ Φράνκο είς τό ΛΙαρόκον καί τάς Ίσπανικάς άποικίας. Τό τελευ¬ ταίον τούτο σημειωτέον ότι δέν άναφέ- ρεται έν εή σχεεική διακοινώσει, άφήνε- ται όμως νά εννοηθή. ΕΚ ΤΟΜ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΝ Η ΚΑΝΤΟΝ ΜΕΤΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΕΡΕΙΠΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι είναι άφάνταστοι αί κατα¬ στροφαί τάς οποίας έπήνεγκον είς Καν- τώνα τα Ίαπωνικά άεροπλάνα. ΊΙ πό¬ λις φέρεται καταστραφεΐσα σχεδόν καθ* ολοκληρίαν έκ των βομβαρδιαμών τούς όποίους έπανειλημμένως ένήργησαν είς διάστημα 48 ώρών οί Ίάπωνες. *Υ- πάρχουν πλήθη άστεγων μεταξύ των ο¬ ποίων οί πλεΐστοι τραυματίαι. Τα πτώ. ματα δέ γυναικών παιδίων καί γερόν- των καλύπτουν τάς όδούς καί τάς λεω- φόρους τής Καντώνος. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΑΓΩΝ ΤΩΝ Ε8Μ ΕΙΣ ΑΣΤΟΥΡΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Σαλαμάνκας αγγέλλεται ότι ανακοινωθέντα τοΰ στρα- τηγείου τού «1>ράνκο χαρακτηρίζουν ώς
  νικηφόρον την προέλασιν των τελευταί-
  ών ημερών των έθνικών στρατευμάτων
  είς την όρεινήν περιοχήν των Άστουρι-
  ών. Τα ανακοινωθέντα τονίζουν καί πά¬
  λιν ότι τα έρείσματα των έρυθρών είς
  Άστουρίαν πίπτουν τό 'έν μετά τό άλλο.
  __