94827

Αριθμός τεύχους

4674

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

26/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Λΐγιι-ιτυΐ'
  έτιισκι λίρπιι ο
  Αμερικήν
  έτησια δολ.
  ρξάμηνός >
  Τιμη
  ν.ατά φύλλον
  Λοαχ 2
  15
  8
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  26
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1957
  1 ΡΑΦΙςΙΑ
  ΟΔΟΙ.
  5
  ΓΥΠΟ1 ΡΑΦΕΙΑ
  ΜΙΝΟΙΑΥΡΟΥ
  ΗΡΧΚΛΕΙθΓί ΚΡΗΤΗΣ; - Ι ΙΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΤΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 467*
  ϊΗίιβίΙΟΣ ΣνΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΛΥΡΑΚΗΣ
  ΛΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
  Είς την ύπαιθρον της 'Α-
  νκτολικής Κρήτης συντελεί-
  ται τόν τελευταίον καιρόν
  εν έργον άληθινής, ριζικης
  άναδπμιουργίας. Οί αγρό¬
  ται των νομών Ηρακλεί¬
  ου καΐ ^ Λασηθίου ευρίσκον¬
  ται έν συναγερμώ. Χιλιάδες
  άγρβτών έκκινοΰν εκάστην
  πρωΐαν μέ τάς άξίνας καί τα
  πτύα έπ' ώμου, πρός τούς
  κάμπους καί τα βουνά, πρός
  τούς τόπους των μεγάλων
  έργων. Καί μέ ενθουσια¬
  σμόν καί συγκινητικήν προ¬
  θυμίαν έργάζονται άπό όρ-
  θρου ταχέως μέχρι βαθείας
  νυκτός διά την διάνοιξιν
  ©δών, διά την κατασκευήν
  συγκοινωνιακόν καί παρα-
  γωγικών έργων. Ό ήχος τής
  άξίνης πού άστράφτει κάτω
  άπό τό φώς τοΰ ηλίου ακού¬
  εται παντοΰ. Τα φουρνέλ-
  λα άντηχοϋν είς δλα σχεδόν
  τα σημεΐα τής ύπαίθρου.
  Παντοΰ ό παλμός τής έργώ-
  δους δημιουργίας καί ό τα-
  χύς ρυθμός τής εργασίας συν-
  τελοΰν είς την πρόοδον καί
  την αναγέννησιν τής ύπαί¬
  θρου. Οί Κρήτες αγρόται α¬
  πεφάσισαν νά κινηθοΰν μό-
  νοι των, νά έργασθοΰν οί
  'ίδιοι, ν' άφιερώσουν τάς δυ¬
  νάμεις των διά την εκτέλε¬
  σιν των συγκοινωνιακών καί
  παραγωγικών έργων τα ©-
  ποΐα αδυνατεί τό Κράτος
  νά εκτελέση. Καί τό επι
  τυγχάνουν. "Ηδη οί Σιιτει-
  ακοί διήνοιξαν οδόν μέχρι
  τοΰ Χανδρά καί τής Ξήρου.
  Καί έργάζονται διά την κα¬
  τασκευήν καί τής όδοΰ Σταυ-
  ροχωρίου — Ιεραπέτρας. Οί
  Μοχιανοί έπίσης κατεσκεύα-
  ^αν μέγα μέρος τής όδοΰ
  πού θά ένώση το χωρίον
  των μέ την Έταλίδα κα
  τό Ηράκλειον. Οί κάτοικοι
  των χωρίων Ασιτών καί Πρι
  νιδ καί ολων των πέριξ χω¬
  ρίων απεφάσισαν έπίσης να
  κατασκευάσουν διά προσωπι-
  κής εργασίας των την οδόν
  άπό Άγίου Μύρωνος είς Α¬
  Πεταχτά
  σημειώματα
  γίαν Βαρβάραν. Κ»ί οί Μο-
  νοφατσιώται ευρίσκονται είς
  γενικόν συναγερμόν. Έργά¬
  ζονται διά την κατασκευήν
  οδών, άπό Αγίου ©ωμά
  είς Λάρανι, νΑκρι«, Στάβι-
  ες, άπό Πραιτώρια είς Πύρ-
  γον καί άπό "Αρκαλοχωρι είς
  "Ινι καί Σκοινια.
  'Ανάλογος δέ προσπαθεία
  καταβάλλεται καί είς τάς
  άλλας επαρχίας τής 'Ανατο-
  λικής Κρήτης οπου οί κάτοι¬
  κοι έργάζονται διά την κα¬
  τασκευήν διαφόρων έργων
  συγκοινωνίαν, υδρεύσεως, έ-
  ^υγιάνσεως κλπ. Καί είναι
  ©μολογουμένως τό θέαμα
  καί ή πρό|υμία των άνθρω- |
  πων αυτών βού μοχθοΰν ό- !
  λημερίς καί πασχίζουν νά
  πλρυτίσουν τόν τόπον μέ τα
  μέσα τοΰ συγχρόνου πολιτι-
  σμοΰ και νά δημιουργήσουν
  τάς προϋποθέσεις τής αυξήσε¬
  ως τής παραγωγης κα'ι τάς
  συνθήκας βελτιώσεως τής ζω-
  ής των, βαθύτατα συγκινη¬
  τικόν.
  'Αλλά συγχρόνως, αυτή ή
  προσπαθεία των χωρικών
  μας δημιουργεΐ καί δι' όλους
  ημάς τούς άλλους, διά τό
  Κράτος, διά τούς Δήμους
  καί τάς κοινότητας, διά τάς
  μηχανικάς υπηρεσίας δι' ο-
  λους οσοι ειμπορούν, την υ¬
  ποχρέωσιν νά ένισχύσωμεν
  τούς αγρότας μας νά δημι-
  ουργήσουν την πρόοδον των.
  "Ηδη αί τοπικαί αρχαί εξε¬
  δήλωσαν εύτυχώς τό ενδια¬
  φέρον των καί έπροθυμοποι-
  ήθησαν νά ένισχύσουν αυ¬
  τήν την προσπάθειαν. 'Αλ¬
  λά δέν θά ήτο άσκοπον νά
  μελετηθή καλύτερον ό τρό-
  πος' τής οργανώσεως καί τής
  χρησιμοποιήσεως τής ττ,ροοω-
  πικής εργασίας των άγροτών
  είς εργα κοινής ωφελείας, ω-
  στε ή έργασία αυτή νά εί¬
  ναι περισσότερον άποδοτική·
  Περϊ χύτοΰ ομως ϊσως ασχο¬
  ληθώμεν άναλυτικώτερον ες
  προσέχη φύλλα μας.
  ΡΠ&Σ
  Ι&Η
  Η ΕΠΙΚ1ΝΔΥΝΟΣ
  ΗΛ1ΚΪΑ
  Έπικίνδυνος ήλικία ΰποστηρί-
  ζεται είς μίαν έπιφυλλίδα είνε
  -ό φθινόπωρον τής ζωής. Καί διά,
  τόν λόγον αυτόν καί πρός εξου¬
  δετέρωσιν φνσικχ των κινδύνω1/
  της άναπτύσσονται διάφοροι διαι-
  τολογικαί θεωρίαι.
  —Καί δμως το φθινόπωρον τής
  »ωή; β* έλεγεν Ινα; γνωστης
  των πραγμάτων, δέν είνε απλώς
  επικίνδυνον ..
  Είνε ^λέπετε τό φθινόπωρον
  αύτό καί ώρχϊον. Είνε άκόμη καί
  διαιτολογικώς... μυστηριώδες.^ ^ Τί
  είναι επί παραδείγματι οί αίώνι-
  οι χειμωνανθοί των κοσμικώνσυγ-
  κεντρώσεων; Έχουν δια|3ή πρό
  πολλοθ τόν Ρουβίν.ωνα καί όμω;
  έχουν ο'λψ την λάμψιν των εϊκοσι
  Μαΐων. Γιατί; Μήπως διότι^πα-
  ρακολουθοΰν έπακριβώ; τα διαι-
  τολογικά παραγγέλματα;
  Κανεί; ποτέ δέν κατώρθωσε νά
  Ιξιχνιάση διατί ή περίφημη Σε-
  λιμέν τοΰ Παρισιοι), ή Σεσίλ -,ο-
  ρ*λ, ήταν καί στά όγδόντα τΥ;;
  κοριτσάκι! Ή διαιτά της δέν α¬
  φεώρα τίποτε τό γνωστόν επιστη¬
  μονικώς. Ήτο μυστικόν Ιδικόν
  της. Οί πολλοί Ιπίστευον δτι ή
  δίαιτα έφηρμόζετο πειραματικώ;:
  Έσυστηματοποιεΐτο ή άπερρίπτε-
  το κατόπιν τής θετικής ή άρνητι-
  ■κής αποδόσεως τ^ς.
  — "Ωστε δέν χρειάζεται δίαιταν
  ή έπικίνδυτος ήλικία, ηρώτησεν
  ό μεταδώσας τάς θεωρίας τής έπι-
  φυλλίδος.
  —Χρειάζεται άλλά μέχρις ενός
  όρίου...
  —Ποίου;
  - Άπλούστατα μέχρ: τοΰ όριου
  τής άποδείξεως τοΰ έναντίου.
  Ό συμπολίτας δέν απήντησεν
  Ε ίμαι βεβαιοί δμως δτι μέ έκα
  τάλαβε. Διά νά διέρχεται κανεί;
  άκινδύνως την επικίνδυνον ηλΐκι
  αν ϊχει πρωτίστως ανάγκην θαΡ
  ρους. Έχει τό θάρρος αύτό, Είνί
  άκατάβλητος. Τό ίίρος τής ζωή.
  τβθ είνε πολύ ελαφρών. Κατορ
  θώνε'. μάλιστα νά τό άποτινάσσϊΐ
  μέ τή σβελτέτσχ νεαροΰ άθλτ;τοΰ.
  Δέν είσέρχομαι εί; τα αίκόπεδα
  τή; Έπιστήμης. Ύποστηρίζω ώσ-
  τόσο ϋτι ή αιωνϊα νεότ^ς είνε συ-
  χνότατα ζήτημα ύποβολής. Ή έ-
  ξωτερινιή εμφάνισις είνε Ινα; αν-
  τικατοπτρισμάς της έσωτερικής.
  ΕΓσαι ψυχικώς μέσα εΐζ τόν κα¬
  νονικόν ρυθμόν τής ζωή;; ΕΙσαι
  καί έντόζ τή; νεότψος χϊ>τή;....
  θά πήτε: Άλλά πως έξασφαλί-
  αι αύτό; 6 ρυθμό;; 'ΥποΟέτω μέ
  την συνεχή ίσκησιν τής νοήσεως.
  Δέν είνε καμμιά άνάγκη δλοι ε¬
  μείς οί παλαιότεροι νά περνωμε
  τραγικά τα πράγματα έπειοή άσ-
  πρισαν άπό ηολλοϋ οί κρόταφοι.
  Έπίσης πρέπει νά κρατηθοΰμε
  «αλά, νά γ«ντζωθοϋμε κυριολε-
  κτικά είς τό όίρμα τή; ζωή; πού
  όοηγοΰν οί νέοι...Αυταί είναι έδώ
  αί πρώται καλαί ύποθέσεις.
  * *
  Ένας γ*ροντάκο; τοΰ Ηρακλεί¬
  ου—άείμνηστος τώρα—παρά τα;
  άντιξόους συνθήκας καί τής ιδι¬
  αιτέρας τού ζωής, ήτο πάντοτε
  χαριέστατος άνθρωπος. Τόν θυ-
  μοΰμαι σέ μιά γνωστή χορευτική
  αίθουσαν πού Ιφιγούραρε μέ την
  καμέλιαν είς την κομβιοδόχην καί
  είς τό μέσον ούο τρυφερών ύπάρ-
  ΤΟ ΔΡΑΜΑ
  ΤΩΝ ΣΚΥΛΛΙΩΝ
  Τα σκυλλιά λοιπόν τίθενται
  πάλιν υπό διωγμόν! "Αλλοτε
  ώργανώθη αγών εξοντώσεως
  των είς την Κωνσταντινούπολι.
  Τώρα ό αγών μεταφέρεται
  είς την Γερμανίαν. Είναι α¬
  πόφασις τού στρατηγοθ Γκαΐ-
  ριγκ, είς τόν οποίον έχει ά-1
  νατεθίϊ ή οργάνωσις καί ή έ-'
  πίβλεψις τής έφαρμογής τοΰ
  τετραετοθς σχεδίου οίκονομι-
  κής καί στρατιωτικής άνορθώ-!
  σεως τής Γερμανίας. Καί ώς
  γνωστόν αί άποφάσεις τοϋ
  στρατηγοΰ έφαρμόζονται μέ
  τυφλήν ϋπακοήν καί χωρίς,
  καμμίαν άντίρρησιν. Καί ό|
  κ. Γκαΐριγκ άποφαίνεται δτι
  πρέπει νά έξοντωθοΰν τα
  σκυλλιά έν Γερμανία διότι μέ
  τα έξοδα πού χρειάζονται γιά
  την διατροφήν των ή Γερμσ-
  νία θά ειμπορούσε νά κατα-
  σκευάστ] ένα θαυμάσιον κα-
  ταδρομικόν μάχης, νεωτάτου
  τύπου.
  "Ετσι τα δυστυχισμένα τα
  γερμανικά σκυλλιά γίνονται
  κα'ι αύτά θΰματα τής παρα-
  φροσύνης των έξοπλισμών ά¬
  πό την οποίαν έκυριεύθησαν
  δλοι οί κυβερνήται των λαών
  κατά τα τελευταία έτη.
  Φυσικά, δέν ειμπορεί νά ξέ¬
  ρη κανείς πώς θά δεχθή αυ¬
  τήν την απόφασιν ή διεθνής
  ένωσις πρός προστασίαν των
  ζώων. Καί άκόμη είναι άγνω¬
  στον πώς θά έορταθή ή διε¬
  θνής ήμέρα των ζώων, έφό-
  σον την ημέραν αυτήν περί-
  που θά ευρίσκεται είς τό ό-
  ξύτερον σημείον τού 'ό άντι-
  σκυλλικός αγών έν Γερμανία.
  Δέν είναι δμως δύσκολον νά
  φαντασθή κανείς αύτό τό με-
  γάλο καί σπαρακτικό.,.σκυλλό
  δραμα. Θά είναι αναμφισβη¬
  τήτως άπό τα μεγαλύτερα
  δράματα της καρδίας ποΰ έ-
  γνώρισαν οί αίώνες. Χωρίς δέ
  άμφιβολία ό πόνος ποΰ θά
  προκαλέση θά μει'νΓ] και θά
  διαρκέστ) επι χρόνια. ναΊ τα
  δάκρυα πού θά γυθοΰν έξ αί-
  τίας τού θά είναι περισσότε-
  ρα κι' άπό τό αιμα των σκυ-
  λιών πού θά έξοντωθοΰν, δι-
  ότν κυρ'ιως άτι' αύτό τό δρδ-
  μα θά ηρέττει νά προσέξωμε
  διαιτέρως τή θέσι των κομ-
  ψν κ.' εύαίαθητων κςρνών καί
  δεσποινίδων πού θ' άποχωρι-
  σθοΰν άπό τα σκυλλιά των ύ-
  ποχρεωτικά.
  Αίσθάνομαι βαθειά την τρα-
  γωδία τής ψυχής των. Γιατί
  καθώς είναι γνωστό, μιά σύγ-
  χρονος κομψή κυρία, μπορεΐ
  ά χάση τόν άγδρά της ή τόν
  έραστή της, χωρίς καϋμό, χω¬
  ρίς θλίψι, χωρίς ενα κάν δά-
  κρυ. Άλλά νά χωριστή άπ'
  τό λευκό χαριτωμένο λουλοΰ
  ή άπό τό άγριωπό λυκόσκυλ-
  λό της, αύτό πλέον δέν τό
  βαστά ή καρδιά της. Ραγίζε-
  ται σέ χίλια κομμάτια καί ά-
  ναλΰεται σέ δάκρυα καΐ λυγ-
  μικά ξεσπάσματα χωρίς τελει-
  ωμό. Ύπάρχει λοιπόν φόβος
  εάν έπεκταθή τό μέτρον καί
  σέ άλλες χώρες νά μεταβλη¬
  θή ή γή όλόκληρος είς μίαν
  κόλασιν έξ αίτίας τοϋ άντι-
  σκυλλικοϋ αγώνος, δπου δέν
  θά ακούωνται παρά τα έπι-
  θανάτια ούρλιαχτά των σκύλ-
  λων καί τα σπαρακτικά επι-
  τάφια μοιρολόγια των κυρίων
  των ποΰ θ' άπορφανίζωνται.
  Άλλ' άνεξάρτητα άπ' αύτό,
  αύτός ό άντισκυλλικάς αγώ¬
  νας δέν πρόκειται νά συγκι¬
  νηθή μόνο τίς γυναΐκες. Θά
  συγκινηθή ασφαλώς κι' δλους
  τοΰς ζωοφίλους, παντοΰ τοΰ
  κόσμου. Άλλωστε τα σκυλ¬
  λιά, είναι τόσο άθώα, τόσο
  πιστά, τόσο άκακα κα'ι τόσο
  χαριτωμένα ζώα, πού έχουν
  την αγάπην δλου τοϋ κόσμου.
  Γίνονται βεβαία ένοχλητικά
  καμμιά φορά μέ τα γαυγίσμα-
  τά των. Άλλά ύπάρχουν καί
  άνθρωποι πού ούρλιάζουν πιό
  έκνευριστικά καί πού διατα-
  ράσσουν τή γαλήνη των λα¬
  ών κι' άλλοίμονο άν αρχίση,
  ή εξόντωσις καΐ των άνθρώ-
  πων πού οΰρλιάζουν.
  Μ,—
  Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
  — Συγχρονίζεσθε μέ την κατά-
  οτασιν...τοΰ είπε κάποιος.
  —Συγχρανίζομαι μέ τό πάν1
  απήντησεν. Άκόμη καί μέ τό.. .
  γήρας όπως το θέλουν οί νέοι και-
  ροί.
  "Αλλοι στήν ήλικία τοΰ άνθρώ-
  που κλείνονται σπίτι τους καί πε-
  θαίνουν...έτσιθελικώς Αύτάς έννο-
  οΰσε νά ζήσγ^ είτε τό ήθελε
  σάρξ, ^τε δχι. Καί νπΐιργ^ν στιγ¬
  μαί, ν.αθώς έ^αίωνεν, πού ήτο
  καί αυτή μαζύ μέ τό πνεθμα πρό-
  θυμος.
  — Άλλά χωρίς δίαιταν; επανέ
  λαβεν 6 άπιστος Ηωμας τή; στιγ
  μής.
  "Ισως καί μέ δίαιταν. Άλλ' αύ¬
  τη τότε ήρχετο μόνον καί μόνον
  διά νά δώση μερικάς απλάς, λο
  γικάί κατευθύνσει; εί; την φρε-
  σκάδα τοϋ πνεύματος.
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Νέα εκδήλωσις.
  Είς την Θεσσαλονίκην ευρί¬
  σκεται άπό ημερών ό Τοΰρ-
  κος Γενικάς Διοικητής τής
  Σμύρνης. Καί ομιλών διά τάς
  προόδους πού παρουσιάζει ή
  Δωδ,εκάτη Διεθνής "Εκθεσις,
  έπλεξε τό εγκώμιον τής Έλ
  λάδος, τονίσας δτι ή Τουρ
  κια θεωρεΐ τάς προόδους
  τής Ελλάδος ώς προόδους
  τής Τουρκίας. Καί τουτο, εί¬
  πεν, διότι ή Τουρκία καί ή
  Ελλάς δέν είναι απλώς σύμ¬
  μαχον, άλλ' άδελφαί χώραι
  μέ κοινούς σκοπούς, μέ κοινά
  συμφέροντα καί κοινάς έπι-
  διώξεις. Πρόκειται περΐ μιάς
  νέας εκδηλώσεως τής Τουρ-
  κικής φιλίας πρός την Έλ-
  λάδα, τής οποίας την αξίαν
  αίσθάνεται κσί έκτιμα πλήρως
  ό Ελληνικάς λαός. Καί ή νέα
  αυτή εκδήλωσις άποκτά ίδ.αν.-
  τέραν δλως αξίαν διότι συμ-
  τΓίτττει είς μίαν εποχήν τόσον
  κρίσιμον, ώς αύτη την όποι¬
  αν διέρχεται ό κόσμος σήμε¬
  ρον.
  Είναι όμολογουμένως άξία
  πολλής προσοχής ή έγκύκλι-
  ος την οποίαν απηύθυνε πρός
  τάς γεωργικάς υπηρεσίας τό
  υπουργείον τής Γεωργίας διά
  την οργάνωσιν καί ενίσχυ¬
  σιν τής κτηνοτροφίας μας.
  Διότι μέ την εγκύκλιον αυ¬
  τήν παρέχονται πολύτιμοι
  οδηγίαι καί συμβουλαί διά
  τάς νέας κατευθύνσεις πού
  πρέπει νά λάβη ή κτηνο-
  τροφία διά νά γίνη άποδο¬
  τική καί ν' άναπτυχθή άνά-
  λογα μέ τάς υφισταμένας δυ-
  νατότητας τής χώρας. ΤΗτο
  δέ πλέον καιρός νά προσέ-
  ξωμεν καί τόν κλάδον αυ¬
  τόν τής έθνικής οίκονομίας
  πού ειμπορεί νά αποδώση πα¬
  ρά πολλά καί ν' άποφέρη
  πλουσίου; καρπούς. Ήτο
  καιρός νά ώργανώσωμεν καί
  την κτηνοτροφίαν επί νέ-
  ων έπιστημονικών βάσεων,
  σύμφωνα καί μέ τα πορί-
  σματα τής πείρας καί μέ -τούς
  γεωργικούς καί κλιμκτολο-
  γικούς ορους της Ελλάδος.
  Ή κτηνοτροφία ειμπορεί
  κάλλιστα ν' αποβή σπουδαΐ-
  ος παράγων πλουτισμοΰ καί
  οίκονομικής ανορθώσεως τής
  χώρας. Διότι, εύτυχώς, υπάρ-
  χουν όλαι αί δυνατότητες
  καί αί προϋποθέσεις πρός
  τουτο. Ή Ελλάς έχει μεγά¬
  λας όρεινάς έκτάσεις είς τάς
  οποίας είναι δυνατόν νά βό-
  σκουν ποίμνια δεκάδων έκα-
  τομμυρίων προβάτων καί αί-
  γών. "Εχει έπίσης λειμώνας
  είς τούς όποίους ειμπορούν
  νά ζήσουν καί νά τραφοΰν
  χιλιάδες γαλακτοφόροι άγε
  λάδες. Έπίσης ή Ελλάς έχει
  τα περιθώρια σημαντικης ά-
  ναπτύ|εως τής οίκοσίτου κτη¬
  νοτροφίας πού έχει παραμε-
  ληθή τελείως. Άλλ' είπο¬
  μεν,* δι' ολα αύτά χρειάζεται
  σύστημα, οργάνωσις, έφαρμο-
  >ή επιστημονικήν μ&θόδων,
  νίσχυσις ήθική καί ύλική
  τοΰ Κράτους. Χρειάζεται νά
  όργανωθοΰν οί κτηνοτρόφοι
  μας είς συνεταιρισμούς, νά
  γίνουν έπιστημονικά ποιμε-
  νοστάσια μέ ύπόστεγα διά
  την προφύλαξιν των £ώων
  κατά τόν χειμώνα άπο τάς
  πλημμύρας καί τα χιόνια, νά
  γίνουν έπιστημονικά τυροκο-
  μεΐα διά την παρασκευήν
  τυρού έκλεκτών ποιοτήτων
  Χρειάζεται άκόμη νά οργα¬
  νωθή καί νά ενισχυθή η κτιι-
  νοτροφική πίστις καί νά προ-
  παγανδισθη ή ανάπτυξις τής
  οίκοσίτου κτηνοτροφίας πού
  αποδίδει μεγάλα κέρδη μέ
  έλάχιστα έξοδα καί χωρίς
  πολλήν άπασχόλησιν. Χρειά¬
  ζεται δηλαδή νά γίνη δτι α¬
  κριβώς περιέχεται είς την
  εγκύκλιον την οποίαν απηύ¬
  θυνε τό υπουργείον τής Γε¬
  ωργίας πρός τάς ύπ' αύτό υ¬
  πηρεσίας των έπαρχιών. Καί
  πιστεύομεν δτι θά γίνη, δτι
  τό νέον αύτό πρόγραμμα κτη
  νοτροφικής πολιτικής θά ε¬
  φαρμοσθή. Είναι μόνον ά-
  νάγκη ν' αρχίση ή έφαρμο-
  γή τοϋ προγράμματος αυτού
  τό συντομώτερον, άπό τώρα
  μάλιστα, ώστε ό ερχόμενος
  τουλάχιστον χειμών νά μην
  επιφέρη καταστροφάς είς την
  κτηνοτροφίαν μας, όπως συ-
  νέβαινε μέχρι σήμερον.
  Ή καπνοκαλλιέρνεια.
  Ή απόφασις τής Κυβερνή¬
  σεως νά διορίση είς τόν νο¬
  μόν μας ειδικόν περί την κα-
  πνοκαλλιέργειαν γεωπόνον υ¬
  πήρξεν απολύτως έπιτυχής
  καί άνταποκρίνεται πλήρως
  πρός μίαν υφισταμένην ανάγ¬
  κην. Είς τόν νομόν μας
  ιδία είς την επαρχίαν Μονο¬
  φατσίου ή καπνοκαλλιέργεια
  έχει έπεκταθή σημαντικά κα¬
  τά τα τελευταία έτη. Καί εί¬
  ναι όντως άνάγκη νά υπάρ¬
  χη Μνας είδικός γεωπόνος
  διά νά καθοδηγή τούς γεο^ρ-
  γούς μας είς τό έργον των.
  Ή δαπάνη άλλωστε διά την
  δημιουργίαν τής θέσεως αυ¬
  τής θα είναι ελαχίστη ένφ
  τό κέρδος θά είναι τεράστιον
  καί διά τούς καπνοκαλλιεργη¬
  τάς καί διά την τοπικήν και
  την εθνικήν γενικώτερον οί¬
  κον ο μίαν.
  τή" Καί τόν χειμθνοτ. Καί αύ¬
  τό τό έργον πιστεύομεν δτι
  θά προθυμοποιηθοϋν νά τό
  έκτελέσουν είτε τό Κράτος
  είτε τό έπαρχιακόν Ταμείον
  Όδοποιΐας.
  Ή όδός Πύργου.
  Άπό καιροΰ οί κάτοικοι
  τού Πύργου Μονοφατσίου έρ¬
  γάζονται διά την κατασκευ¬
  ήν αμαξιτής όδοΰ ποΰ θά
  ένώσρ τό χωρίον των μέ την
  άμαΕ,ιτήν οδόν Ηρακλείου—
  Χάρακα παρά τα Πραιτώρια.
  Καί ήδη καθώς πληροφορού¬
  μεθα τό έργον ευρίσκεται έν
  τώ περατοΰσθαι. Είναι δμως
  άνάγκη καί νά σκυροστρωθή
  ή όδός αύτη διά νά είναι βα-
  Τα σπορέλαια.
  Τό ΰφυπουργεϊον παρά τώ
  κ. Πρωθυττ.ουρ-ν& μ&ς έττ.λτ-
  ροφόρησεν δτι τό ζήτημα τής
  άπαγορεύσεως είσαγωγής
  σπορελαίων παρεπέμφθη είς
  τό ύφυπουργεΐον τής Άγορα-
  νομίας ώς αρμόδιον νά τό
  μελετήση καί γ' άποφανθί)
  σχετικώς. Ελπίζομεν δτι ο
  κ. Κρατικάς θά είσηγηθί την
  άπαγόρευσιν τής είσαγωγής
  σπορελαίων, δπως έγράψα-
  μεν πρό καιροϋ καί δπως ζη-
  τοΰν οί έλαιοπαραγωγοί μας.
  Καί τουτο διότι ή παραγωγή
  έλαιολάδου θά είναι εφέτος
  πλουσιωτάτη. Καί δέν ύπάρ-
  χει λόγος βεβαία νά είσάγω-
  μεν σπορέλαια πού θά συντε-
  λέσουν είς την ύποτίμησιν των
  έλαιολάδων πρός ζημίαν των
  παραγωγών.
  Ο Γολνοθας μιας καρδίας
  Ιΐβν
  Ξ = ΕΑΙ2ΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελανχολικής
  αύτοκρατείρας.
  τό τσάϊ. Τυρολέζοιηού;
  τραγούοησαν τυρολεζικά τραγού-
  δια. "Υστερα, γιά μιά στιγμή, ή
  άρχιδούκισσα Σοφία' όγαίνει άπό
  την αίθουσαν. Στό οιάδρομο συ-
  ναντα την Ρόντι, την γχουβερνάν-
  τα τής Σίσσης, καί τής λέγει:
  «'Η πριγκήπισσα Λουδοβίκα θά
  μεταβιβάσΐ(| άπόψε είς την Σίσσι
  πρότασιν εί; γάμον έκ μέρουςτοΰ
  αύτοκράτορος.
  Μέ δάκρυα στά μάτια άπό την
  χαράν καί την συγκίνησιν ή γκου-
  βερνάντα τρέχει πρός συνάντησιν
  τής μικράς πριγκηπίσσης.
  Τό βράδυ ή μητέρα της, μέ τρό-
  μιν.ρα
  ■πριγκήπισσαν Λουδο^ίίκα νά κα-
  ταλάβη πώς τα ξέρει 2λα. "Οταν
  ή μητέρα της την έρωτ4 άν αί-
  σθανόταν πώς θά μποροΰσε ν' α¬
  γαπήση τόν αύτοκράτορα, ή Σίσ¬
  σι δέν κρατιέται πιά καί άναλύε-
  ται είς δάκρυα.
  —ΙΙοιά θά μποροΰσε νά μή τόν
  αγαπήση, Άλλά πώς είνε δυνα¬
  τόν νά τοΰ γιομίζω τό μάτι.Έγώ
  είμαι τόσο νέα, τόσο άσήμαντη!
  Ηά κάμω δ,τι έξαρτάται άπό μενά
  ι γιά νά καταστήσω τόν αύτοκρά¬
  τορα ευτυχή. Πώς μπορώ όμω;
  νά ξέρω καί άν θά τό καΐορ-
  θώσω,
  Την άλλη ήμέρα τό πρωί-
  ξημέρωνε ή 19 Αύγούστου — ή
  Σίσσι, κλαίοντας άνοίγει την
  καρδιά τγ^ς στήν γχουβερνάντα
  της:
  «Ναί, τόν άγαπώ ν.Γ δλα; τόν
  αύτοκράτορα. Πόσον δμως θά
  προτιμοΰσα νά μην είνε αύτοκρά-
  τωρ !».
  Καί ή ίδέα μόνο, πώς μποροϋ-
  σε νά γίνη αύτοκράτειρα την
  τρόμαζε, τής εφερνε τόν ϊλιγγο.
  Τα πράγματα ξέσπασαν τόσον
  αίφνιδιαστικά, τόσον άπάντεχα
  στό μικρό της κεφαλάκι ! Ή μη¬
  τέρα της, τό περιβάλλον της, ά-
  ν-τινοβολοΰσεν άπό ευτυχία. Μάν-
  τευε στά χείλη τους, στήν βω(3ή
  γλώσσα των ματιών τους, σ' όλη
  τους την Ικφρασι, λόγια Οαυμα-
  σμοθ: Ποίος νά τώλεγε μικρή
  μας Σίσσι! Έκλεκτή τοΰ αΰτοκρά-
  τορος κι' αυριο γυναΐκά τού, καί
  αύτοκράτειρα. Τί ευτυχία!
  Αυτή, λοιπόν, είνε ή ευτυχία;
  Αυτήν επεκαλούντο καί κυνηγοΰ-
  σαν οί «,ν^ρΐύποι ; Παράξενο
  πράγμα ! Ή ιδία, την ευτυχία γιά
  την οποίαν την έμακάριζαν δλοι
  οί άλλαι, την αίσθανόταν σάν 2να
  φόβο καί μιά άγιονία μπροστά
  ατό άγνωστον.
  Ή μητέρα της, άφοΰ μίλησε
  τής κόρης της πού την απήντησε
  περισσότερο μέ δάκρυα, παρά μέ
  λόγια, κάθισε καί έγραψεν ίνα
  συγκινητικόν σημείωμα είς την
  άδελφήν της. Ή άρχΐδούκισσα
  Σοφία ρίχνει μιά ματιά στό ση¬
  μείωμα πού τής άνέφερε γιά την
  συγκατάθεσιν τής μικρά; πριγκη-
  πίσση;. Άφίνει νά γίνη ή ώρα
  έπτά καί κάτι, καί στέλνει τό
  γραμματάκι τής αδελφής της είς
  τόν άμέσως Ινδιαφερόμενον. Ό
  Φραγκΐσκο; Ιωσήφ, άκτινοβο-
  λών άπό ευτυχίαν, σπεύοει είς
  την μητέρα τού. 'Η ώρα δέν ήταν
  ουτε όκτώ τό πρωί' και ό νεαρός
  αύτοκράτωρ ευρίσκεται κι' δλα;
  είς τό ξενοδοχείον, δπου εμενεν ή
  θεία τού μέ τίς δυό της κόρες.
  Πρώτα εύχαριστεΐ την πριγκήπισ¬
  σα Λουδοβίκα, τής λέγει, πόσο
  είνε εύτυχής, υστερα την άφίνει
  καί τρέχει στήν Σίσσι.
  —Σίσσι! Σίσσι!
  Σάν νά τόν περίμενεν, ή μικρή
  Έλισσάβετ τού άνοίγει την πόρ-
  τα. Άπό την συγκίνησιν είνε χλω-
  μή σάν τό κερί. Ό Φραγκΐσκος
  Ιωσήφ σπεύοει πρός αύτην, άνοί-
  γει τα χέρια τού, την παίρνει
  στήν άγκαλιά τού, την φιλεΐ στό
  μέτωπον, στά μάτια, στά χείλη.
  Έκείνη την στιγμή δέν είνε ό Αύ¬
  τοκράτωρ τής Αύστροουγγαρίας.
  Τό 2χει ξεχάση. Είνε Ινας έρω-
  τευμένος νέο; πού σφίγγει στήν
  άγκαλιά τού την άγαπημένη τού.
  (Ή συνέχειαείς την Ίχι σελίδα)
  1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό τι ο-
  λύκροτο έργο τής διασήμου συγ-
  γραφέως ρεΚΒΕΚ· ΣΟΟΥ ΜΠΩΤ
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός).—Σήμερον:
  «Υπό δύο σηιιαΐας».
  θερινός «ΑΛΚΑΖΑΡ» —Σήμερον
  «Ό αν-θρωπος πού δέν γνωρίζει
  έμπόδια»
  η
  ■■■■■■■ι
  ■ ■»■
  ίΠΟΥΑΑΚΑΚΗΪ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό ττολύκροτο έρ- ■
  γο τής διασήμου συγ ■
  γραφέως.· ■
  ΡΕ ΚΒΕ Κ
  ΜΠΩΤ
  5 'Εμψυχωμενο άπο την πεν- 2
  :1ΡΕΝ ΝΤΑΝ:
  2 Καί τόν μεγάλον καλλι- "
  ■ τέχνην: ■
  [ ΑΛΛΑΝ ΤΖΟΝΕΣ ·
  ■ ΑΥΡΙΟΝ ■
  2 Τβ κοινωνικαί άριστούργημα "
  ΙΤΖΕΗΥ ΤΖΕΡΑΡΪ
  ■ Μέ την ΣΥΛΒΙΑ ΣΥΔΝΕΥ' "
  ■ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ■
  2 β κινηματογραφικος κο· 2
  ■ λοσσός: ■
  ΙηΧΑΡΑΥ,Η ΤΗΣ ΑΟΞΗΪ |
  ■ Μέ την Μοςρσέλ Σαντάλ ■
  ■ καί Ζάν Πιέρ 'Ωμόν.
  ■■■■■■ι

  ■ ■■■α
  ■•■■■■εί ι
  ■51
  : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 5
  |ΣΟ. 1. ΑΕΙίϊ!
  ■ ■
  , ΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ "
  ■ ■
  ■ ■
  ■ ■
  ■ ·
  ■ ·
  ■ ■
  ■ ■
  ΙΙλΡΑΣΚΕΪΗ
  1
  • ■
  > ■
  • ■
  ■ π
  5: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ::
  ■ Ι Σελ. 27 ήμ. Άν. ηλ. 6.23 . "
  ■ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ■
  ■ ■
  | ΠΑΝΤΑ ΤΑ |
  : ΒΙ Β ΛΙΑ |
  ■ ■
  ϊ Τής δημοτικής καί ■
  5 μέσης έκπαιδεύσεως ■
  ■ είς πλήρης σειράς. ■
  ■ ■
  . Πώλησις .
  5 χονδρική καί λιανική ;
  ΕΛ1ΣΛΒΕΤ
  ή γυναϊκα τού σρύλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Ύστερα, ό Φραγκϊσκος Ιω¬
  σήφ όδηγεϊ την μνηστήν τού, την
  αύριανή γυναΐκά τού, -ήν αύρια-
  νή αύτοκράτειρα, είς τό σαλόνι,
  δπου Ιχουν συγκεντρωθή δλοι οΕ
  άλλοι. Ένας - Ινα; οί συγγενεΐς
  πλησιάζουν καί ύποβάλλουν είς
  τόν νεαρόν αύτοκράτορα καί την
  μνηστήν τού τάς ευχάς των. Μό¬
  νον ό νεώτερος άδελφός τού, ό
  πρίγκηψ Κάρολος Δουοο|ίΐκος, ε-
  κείνος, πού είχεν αγαπήση πρίν
  άπό αυτόν την Σίσσι, τόν χρ6'/ο
  ποΰ έξόριστα·. την πρωτώδαν στό
  "Ισμπρου/., αΐσθάνεται, σάν έρ¬
  χεται ή σειρά τού, τό βήμά τού
  νά ν.λονίζεται. Μόλις συγκρατεϊ
  Ινα οάν,ρυ. Εΰχεται ε!ς τόν α¬
  δελφόν τού ευτυχία, πολλήν ευτυ¬
  χία καί σκύ43ει καί φιλεϊ καί τα
  δυό χεράκ'.α τής μικράς Έλισσά-
  βετ.
  Άφ' ού εδέχθη τάς ευχάς των
  δικών τού, ό αύτοκράτωρ καλεΐ
  τού; ύπασπιστά; τού καί τού; ά-
  ναγγΐλλει την ευχάριστον είδη¬
  σιν. "Ετσι οί άρραβώνές τού ά-
  ναγγέλλονται επισήμως, θέλει ά-
  μέσως νά σταλή μήνυμα στήν
  πρωτεύουσά τού νά μάθη ή Βιέν¬
  νη, νά μάθη ή Αυστρία καί εϊ δυ¬
  νατόν δλος ό κόσμος πως ηΰρε
  την ευτυχία τού στό πρόσωπον
  μιάς πριγκηπίσσης, πού ήταν ά-
  κόμη σχεοόν παιδί !
  Στίς έ'νδεκ* ό έφημέριος, εγ¬
  καίρως εϊδοποιηθείς, τούς περιμέ-
  νϊ'. είς την εκκλησίαν. Έν τώ με-
  ταξύ δμως τα εμαθεν δλο τό
  "Ισλ, καί, ή μικρά έκκλησία είνε
  γεμάτη μέχρις άσφυςίας. Έιιφα-
  νίζοντα: οί αύλικοί, τα μ£λη τής
  αΰτοκρατορικής οικογενείας, ψάλ-
  λεται ό εθνι/.ός ΰ|ΐνος καί εκείνη
  ■ςή στιγμή καταφθάνει ό αύτο¬
  κράτωρ ή μητέρα τη καί ή ;ινη-
  στή τού. Γιά μιά στιγ;ιή 'όλο τό
  έν.κληαίασμα πού έχει έστραμιιέ-
  νον τό βλέμ,μα πρός την είσοδον,
  συνέχει την άναπνοήν τού, καί
  παρακολουθεΐ μέ θαυμασμό καί
  μέ έκπληξιν τό δραματικόν γεγο-
  νός πού εΐχε σημειωθή εςω άπό
  την πόρτα τής Ικκλησίας: Έ άρ-
  χιδούκισσα Σόφια, ή μητέρα τού
  αύτοκράτορος, στάθηκε νά περά¬
  ση πρώτη: Ποία; Ή Σίσσι, ή μι¬
  κρά Έλισσάβετ;, τό παιδί πού ε"ως
  χθές κανείς δέν τού Ιδιδε σημα-
  σία.
  Μέσα σ' ολίγα δευτερόλεπτα,
  μέ ίστραπιαίαν ταχύτητα, είχαν
  δλο: την συναίσθησιν τής μετα-
  βολής πού είχε γίνη είς την Αύλήν
  τής Αυστρίας. Ή άρχιοούκισσα
  ή μητέρα, πού ήταν εΌ)ς τότε ή
  πρώτη γυναϊκα μέσα είς την Αύ¬
  λήν τοΰ υ£οΰ της, παρεμέριζε
  μπροστά σέ μιά παιδίσκη ποΰ ώς
  μέλλουσα αύτοκράτειρα, δικαιω-
  ματικώς κατελάμβανε την πρώτη
  θέσι. Έτσι είνε ή αίωνία μοΐρα
  των άνθρώπων. Ό 2νας φεύγει, ό
  άλλος έρχεται....
  (συνεχίζετχι)
  Ή Ζωή ποΰ περνφ
  Ή στήλη τού ώραιόκοομου.
  Δέν θά είσθε πάντοτε εϊκοσι έτών.
  ...Άλλ' ή κομψότης δέν έχει ήλικία.
  Δέν εισθί πειά νέα, τό ξεύρε
  τε, τό ξεύρετε ίσως πολύ καλά
  καί £χετε τάσι νά ντύνεσθε σάν
  «γηραιά κυρία» γιά ν' άποφύγετε
  τή γελοιοποίησι έκείνων πού παί¬
  ζουν σ' δλη των την ζωή τόν ρόλο
  των πολύ νέων γυναικών,
  Δέν κάνετε έν τούτοις καλά. Ή
  μόδα καί ή παροΰσα ζωή καθι-
  στοΰν τή «γηραιά κυρία» τή σκε-
  πασμένη μέ νταντέλλρς μαΰρες,
  ποΰ αέ τό πλεκτό καθισμένη στό
  βάθος μιδς βαθειας πολυθρόνας,
  £χει τα πόδια πάνω σέ μαξιλά-
  ρια, τύπο τοθ παρελθόντος: δέν ΰ·
  πάρχουν πειά «γηραιές κυρΐες»,
  άλλά κυρίες ήλικιωμένες, ή οποί¬
  ες παίζουν ένεργόν ρόλο στή ζωή
  καί ή οποίες όφείλουν να ντύνων-
  ται σόμφωνα μέ τας περιστάσεις.
  Άποφεύγετε τα σκοΰρα χρώμα-
  τα: τα φωτεινά ταιριάζουν πολύ
  περισσότερο στό λίγο κουρασμι-
  νο σας πρόσωπο καί βρίσκονται
  είς τελεία άρμονία μέ τα λευκά
  μαλλιά σας!
  ρεαα άπλό χωρίς γαρνιτοΰρες άπό
  μάλλινο γκρί -μπλέ. Γιά νά μεί-
  νετε σπίτι σας, £να φόρεαα άτΐό
  βουάλ καντριλλιέ μπλέ καί γκρ'ι
  είνε δτι ταιριάζει, πρό πάντων
  εάν ανοίγη μ' Ινα δροσερό λευκό
  ζιλέ πού θά δώση περισσότερη
  γλυκυτητα στό πρόσωπο σας. ΠΛ-
  νω άπό ίνα φόρεμα περισσότε¬
  ρο τουαλέττας, άπό μαΰρο κρέπ
  μάτ, φορέσετε μιά ζακέττα άπό
  σατούνγκ λευκό: θά είνε πολύ
  καλό για τό πρόγευμα στό ρεστω-
  ράν. Εάν πρόκειται νά πατε τό
  άπόγευμα σέ μιά συγκέντρωσι
  μάλλον κοσμική Γ| ίνα τσάι. φο¬
  ρέσετε ενα ταγιέρ μέ μιά μπλοΰ-
  ζα άπό μουσσελίνα λευκή μαζε-
  μένη στό λαιαό κατά τρόπο πού
  νά σχηαατίζη ζααπό.
  Έπίσης ϊχετε άνάγκη άπό ίνα
  αακρύ έτανωφόρι, καΛθκοαμέο,
  ποθ νά φοριέται μέ δλα σας τα
  φορέαατα, δλες τίς ώρες. Γιά τό
  ταξεΐδι, £να έπανωφόρι τρουά—
  κάρτ, άπό χονδρό μάλλινο σέ
  χρώυα κγρί-κλαίρ.
  Τό βράδυ. γιά τό δρΐπνο ή τό
  θέατρο, θά είσθε πάντοτε κομψή
  μέ μία τουαλέττα άπό νταντέλλα
  μαύρη πολύ διαφανή στούς ώμους
  καί τα χέρια. Καί μή φοβηθήτε
  νά φορέσετε κοσμήαατα.. άληθι-
  νά ή ψεύτικα! Μία τόκ, φαρδεια
  καί χαμηλή, θά σας πηγαίνη θαυ¬
  μασία. Γάντια άνοικτοΰ χρώμα-
  τος, μισά, μία τσάντα άπό παγιέτ-
  τες καί παπούτσια άτό σατέν
  μαϋρο μέ μπαρέττα, θά συμπλη
  ρώσουν τό σύνολό σας.
  Γιά τα καπέλλα σας. , άποφεύ¬
  γετε τίς έκκεντρικότητες: πρός
  θεοΰ 6χι <-μπιμπί» μέ τεπέδες μυ- τερούς ή μέ απόρ άνασηκωμένα, άλλά κλός είτε κανοτιέ, μέ κανο- νικό μπόρ, έπισχιάζον έλαφρά τό πρόσωπο. "Οχι πολύ ύψηλά τακούνια ποΰ θά έπεδείκνυαν τα κουρασμένα σας σφυρά: Τα φαρδειά τακούνια εΤνε τής μόδας, έπωφεληθήτε! ή Ντιστίγκέ Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Ζταυρόλεξον ύπ' αριθ. 11. Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ —= ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ίΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ: 1 23456789 10 11 1 [χπζτττχ: Ι 2 3 4 5 6 Ι ΙΝΗΗ Ί ΙΗΒΒΙ II 1ΗΗΓ II 7 □ΡϋΚΙϋθΐ 8 ΜΙμΤΙμυΒΟ 9 10 ___Ι 11 ώπΏΠΓΠ Θαλαμηγόν ά)« ■■■■■ι ■ ■■■■■ειεΐει ΕΖ; τιμάς Ιξαιρετικτϊς εύκαι- ρίας πωλοϋνται τα εξής άκίνητα κείμενα είς την περιφέρειαν τού μετοχίου Άγίας Είρήνης: 1) άμπελος ταχτά 12 εργατών. 2) » σουλτανί 12 » 3) » » 45 » 4) » » 50 » 5) Ελαιόφυτον ϋ() στρεμμά- των μέ 240 Ιλαίας. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Γε- ωργίφ Τσαχάκη δικηγόρω, Δρά- κφ Κουβιδάκη καί Βασιλείω Πα¬ παδάκη μεσίταις Ηράκλειον. Έπίσης πωλοθντα: οίκόπεδα είς Πόρον πρός δραχ. 30—60 κατά τετρ. μέτρον. Πληροφορίαι τοϊ; ΙΖί Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορβΐον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-41 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Μειοδοτικοϋ διαγωνισμοϋ Τό Ύποκατάστημα Προνομ. Άνων. Έταιρίας γενικών ά- ποθηκών τής Ελλάδος. — Ύ- πηρεσία διαχειρίσεως σίτου. Προκηρύσσει έν Ηρακλείω την 27ην τρέχοντος μηνός Σε- πτεμβρίου μειοδοτικόν διαγω¬ νισμόν διά την άνάδειξιν έρ- γολάβου μεταφοράς διαφόρων σιτομεριδίων άπό τής προκυ- μαίας είς διαφόρους έντός τής πόλεως Ηρακλείου κειμέ- νας αποθήκας. Πλείονες πληροφορίαι δί¬ δονται καθ" εκάστην είς τα Γραφεϊα των Γενικών άπο- θηκών ένθα ώσι κατατεθειμέ- νοι οί δροι διακηρύξεως. (Αί Γενικαί Αποθήκαι). ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ 1) Οί χρησιμεύοντες πρός Ιξω- ραϊσμόν. 2) Ακούεται είς τό τέλος κά- θε επιθεωρήσεως άπό την γαλα- ρίαν. — "Ον τής φύσεως. — Κό- ρη τοθ Διός. 3) Φλύαρος (κλητ.). — Τώρα μέ τούς διαγωνισμούς χρησιμοποι- οθνται πιλλές. 4) Μήτηρ των θεών τοΰ Όλύ|ΐ- που. 5) Άναφορική άντωνυμία (γεν.). —Παρά πολύ. β) Νημάτιον ώς στοιχείον ί- στών. — Αίγυπτιακός θεός. — Άρθρον. 7) Χρονικόν έπίρρημα. — Τα 4 πρώτα γράμματα νήσου τοθ Εϊρηνικοΰ. 8) Άβλαοής (θηλ.). 9) Μέρος τοΰ ανθρωπίνου σω- ματος. Βασιληας (ξεν.). 10) Νήσος των Κυκλάδων.— Ξί- νικόν νόμισμα. —Τό πρώτον μέ¬ ρος μεγάλης κινηματογραφουπό- λεως. 11) Τα ίίφθαστα. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) "Οταν είναι άρμονικ/) χαρί- ζει ώμορφιάν. 2) Ακούεται σέ κάθε τηλεφώ- νημα. - Βυγάτηρ τοθ Κάδμου, σύζυγος Άθάμαντος. - Τίτ3Λς εύγενεία; γερμανικόν. Λύσις προχοεσινοϋ ύπ' άρ.9 σταυρολέξου ;5) Μέ αυτήν παίζεται σχολικόν παιγνίδι. — Ροή (έλαφρώ; άνορ- θόγραφον). 4) Συνοδεύε: τούς τίτλους των εταιρείαι. 5) Βελγικός ποταμός όπου διε- δραματίσθησαν σπρυδαΐα γεγονότα κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον. — Άνακατιοσούρα (κλητ.). 0) Τα δύο πρώτα γράμματα βιβλικοΰ προσώπου. — Έρωτημα- τικός σύνδεσμος. — θά υπάγω (άρχ.). - Γαλλικόν γράμμα. 7) Σχήμα γυναικείου καπέλλου —Φθάνει (γαλ.). 8) "Ορος είς τό σκάκι. 9) Γαλήνη. — Ααμπρότης. 10) Χρονικόν έπίρρημα.— Κα- ταφατικόν. Π) Ή βποκρίτρια. ■■ ■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■ 'εϊΙ ■ ■■ι ΤΟ .· [ΙΙΙΙ Ι ΗΝΙΙΙ1Ι! III Κάθε κύριος ττού ξέρει τό συμφέρον τού ττρομηθεύεται τα ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΤΟΥ ΑΠ'ΤΟ ιΑΘΗΝΑΪΚΟΝ' 0ΛΑΤΕΙΑ-2ΤΡΑΤΑ. 220ον Δυό ώρες επέρασαν καί ό άλαλαγμός, οί άπειλητικές χειρονομίες, οί βλασφημίες καί οί βρισιές έκύκλωναν άπό παντοΰ τύ βασιλικό ζεΰγος, κλεισμένο μέσα στό άμάξι. Τέλος ό Λά Φαγιέτ, χλωμός καί σαστισμένος, έρώτησε τόν* βασιληά αν ήθελε νά χρησιμο- ποιήση τή βία γιά νά επιβά¬ λη τόν νόμο καί γιά νά τοΰ ανοίξη πέρασμα. —Δέν θέλω νά χυθη αΐμα γιά μενά, απήντησε ό Λουδο- βΐκος 16ος. Παραιτοθμαι τοϋ περιπάτου μου Καί διέταξε νά γυρίση τό άμάξι πρός τό παλάτι. Άμέ σως, δπως πάντα δταν ένι κοϋσεν, ό δχλος, πού πρό μι θς μόλις στιγμής έ'βριζε καί έψοβέριζε, παρεδόθη σ' έναν ίαφνικό ένθουσιασμό καί άρ- χισε νά ζητωκραυγάζη υπέρ των βασιλέων. Ένώ ή έθνο- φρουρά μέ έπίσης άπότομη μεταστροφή έδινεν ΰποσχέσεκ δτι θά επροστάτευε τή βαοί λισσα. Άλλά ή Μαρία—Άν- τουανέττα πού άνέβαινε την έξώσκαλα τοΰ παλατιοΰ, ά πήντησε στόν Λά Φαγιέτ μέ δυνατή φωνή: —Ναί, ύπολογίζομεν επί τής έθνοφρουράς, άλλά θά όμολο γήσετε τώρα πώς δέν εϊμαστε πιά έλεόθεροι. "Υψωσε τή φωνή έπίτηδες γιά νά είπη αύτά τα λόγια Άπηυθύνετο δήθεν στόν άρ- χηγό τής έθνοφρουράς, άλλά πραγματικώς έμιλοϋσε σ' δλη την Εύρώπη. Εάν την νύκτα τοϋ είκοσι- τετραώρου έκείνου έπραγμα τοποιεΐτο τό σχέδιον τής φυ- γής, τό άποτέλεσμα θά έπα κολουθοΰσεν άμέσως την αί- τία, ή αγανάκτησις θά άπαν- τοΰσε στήν προσβολή. Δυό συ- νειθισμένα καί έλαφρά άμά- ξια, στό έ'να ό βασιληδς καί ό διάδοχος, στό άλλο ή βασί- λισσα, ή κόρη της καί τό πο- λϋ—πολΰ ή πριγκήπιθσα 'Ε- λισάβετ, δέν θά έφείλκυαν την προσοχή κανενός καί ή συνοδεία θά έφθανε στά σύ νορα χωρίς έμπόδιο. Άλλά, ένώ είχεν ήδη φθά¬ ση στό χεΐλος τής άβύσσου ό βασιληδς άκόμη δέν έτολ- μοΰσε νά κάμη μιά κίνησ κάπως αύθόρμητη πού θά τόν εσωζε. (συνεχίζεται) Κοινωνικά. ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άνεχώρησε διά θεσ σαλονίκην ό κ. Μηνάς Λαλακά- ■■■■■■■■■«■■■ι ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Α. Χαμαράκη Τηλέφ. Ν? 5—50 !■■■·■■ ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Μέ εξησφαλισμένην ταχύ- τπτβι 14 μιλλίων. Αναχωρεί εκάστην ΤΡΙΤΗΝ π. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλκίδαΟΆίδη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬ κην. ■ ■■«■■■■■■■■■■ΒΒΒ.,,Β,,, Ό οίβντίατρος : Εμμ. Ι. "Αλεξάκης ΈκπαιδευθεΙς ε[ς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οίανδήττοτε ■ θεραπείαν νοσημάτων τοϋ Ι στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί . άς) συμφώνως μέ την τελευ- * ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. . Επίσης όδοντοστοιχίας καί ■ κορώνες έκ διαφόροιν μετάλ • λων-κορώνες έκ πορσελά- . νης. Έπαναφορά τελείως ά- . νωδυνος των στρεβλοφυών ό- ; δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ι ■····«' Πωλείται είς τιμήν εύκαιρίας ό- λόκληρος ή σειρά τής έγκυκλο- παιδείας Μακρή. Πληροφορίαι παρ' ημίν. Ζητοϋνται μία ή δύο οΐκότρο- φοι (μαθήτριαι) παρά καλής οΐκο- γενείας. Πληροφορίαι παρ'ημίν. —Έπίσης ανεχώρησαν δι' Αθή¬ νας ή κ Άριάδνη Ν. Γουβιανάκη μετά τού υιού της Γεωργίου Ν. Γουβιανάκη φοιτητοΰ τής Ίατρι- κης. Γύρο στήν πόλι. _ Τά φθινοπωρινα σόννρφα πού έκαμαν την έμφάνισί των προχθές διελύθησαν χωρίς νά μας δροσΐ- σουν έστω καί μέ όλίγες σταγό- νες βροχής. -Καί χθές ή ζέστη ήταν πάλιν ανυπόφορη ώσάν να εύρισκώμεθα είς τόν Ιούλιον. —Ή απόφασις τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου, ν' αρχίση άμέσως ή σκυρόστρωσις τής κεντρικής όδοϋ τοΰ Μασταμπά, μέχρι τοΰ θερίυ- σοο, ηκούσθη μέ ιδιαιτέραν εύχα ρίστησιν. -Πιστεύομεν δέ δτι άργότρρα θά έ"τισκευασθοΰν καί δλοι οί άλ¬ λοι δρόμοι των προαστίίων. — Ελπίζομεν έπίσης δτι πρίν επέλθη ό χειμών θά διανοιχθη ή λεωφάρος πού θά ένώση τό 'Α- Τσαλένιο μέ τόν Μασταμπά. —Δέν γνωρίζομεν εάν θά φοιτή- σουν κα'ι συμπολίται μας είς την σχολήν τουριστικών έπαγγελμά- των πού ήρχισε νά λειτουργη είς τας Αθήνας. —θά ήτο πάντως έ-τιβεβληαέ- νόν νά γίνη αΰτό. Διότι ή πόλις μας ϊχει μεγάλην τουριστικήν κί¬ νησιν καί πρέπει νά ύπάρχουν οί καταλλήλως έκπαιδευαένοι άν- θρωποι διά να περιποιοΰνται τούς ξένους κυρίως πού μας έπισκέ· πτονται. -Κόσρος πολύς θά μεταβή σή¬ μερον εις Πόρον δπου τελουνται τά έγκαίνια τοϋ Ίεροϋ ναού τού Άγίου Γεωργίου. _—Τό αστυνομικόν δελτίον υ¬ πήρξε πλούσιον αΰτές τίς μέρες, ιδίως είς συλλήψεις καί καταμη- νυσεις διά παράνομον όπλοφορί- αν κα'ι άσκόπους πυροβολισμούς. — Καί τό νά όπλοφορή μέν κα- νείς, είναι πλέον καί ζήτημα συν" θείας τοϋ Κρητικού, τό νά πυρο- βολίί δμως άσκόπως, αύτό πλέον είναι ακατανόητον. --Σιγά σιγά άρχίζουν καί πά¬ λιν είς την πόλιν μας αί οίκοδο- μικαί εργασίαι πού είχον διακο- πη όλοσχερώς τόν τελευταίον καιρόν λόγω τής μεγάλης οίκονο- μικης κρίσεως. — Καί αποτελεί τουτο μίαν έν¬ δειξιν δτι ή κρίσις εμετριάσθη δ- πωσδήποτε. —Έν δψει τής προσεχούς ελεύ¬ σεως τού χειμώνος ήρχισαν νά προετοιμάζωνται αί χειμεριναί αϊ- θουσαι διά νά δεχθοΰν τούς πι- στούς καί τούς θαμώνάς των. —Χειαερινά κινηματοθέατρα, αΐ- θουσαι χοροΰ καί λέσχαι καθαρί- ζονται, φρεσκάρονται κα'ι άνακαι- νίζονται. —Περιέργως δμως ένώ πλησιά¬ ζη ό χειμών δέν ίχομεν καμμίαν είδησιν αν θά μας Ελθη κανένας θίασος, παρ' δλο πού ελέχθη δτι θα ήρχοντο κα'ι ή Κοτοπούλη καί ή Άνδρεάδη. —Άπό προχθές ευρίσκεται είς την πόλιν μας προσκοπική έκπαι- δευτική αποστόλη ή όποία θά δώ¬ ση σειράν μαθημάτων είς τούς προσκόπους μας καί τά λυκό- πουλα. —Έπίσης ή αποστόλη θά μετα¬ βή καί είς Άβδοΰ καί Καστέλλι διά νά δώση οδηγίας είς τούς ύ- παξιωματικούς των έκεϊ προσκο- πικών όμάδων καί διαλέξεις είς τούς προσκόπους γενικώς. —Διά τελευταίαν φοράν θά προ- βληθή σήμερον είς τό σινέ Που¬ λακάκη τό θαυαάσιο μουσικό φ'ιλμ «Σόου Μπώτ» τό οποίον συνιστώ¬ μεν ιδιαιτέρως ώς ίνα άπό τά καλυτέρα έ"ργα τής θερινής περι- όδου. έ Ρέπορτερ ΚΙΝΗΣΙΣ,-Ανεχώρησε δι" Α¬ θήνας πρός πλουτισμόν τοΰ κατα- στήματος γυαικείων πίλων Χω- ραΐτου —Μαυράκη ή Λιλή Μαυ- ράκη —Επανήλθε ή Δνίς Παναγιώτα Καστανα ράπτρια ύποκαμίσων. ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 26 9 37.- Ιωάννου Λογιάδη, Γεωργ. Σφακιανάκη, Άποστόλ. Ζαφειρίου. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ 26 -9-37.-Άριστοτ. Χαλκιαδά¬ κη, Σωκράτους Χανιωτάκη. 27-9 37. Ιωάν. Λογιάδη, Κων. Κανακάκη. Ξιΐτεΐται -ααρά τφ ενταύθα Με· τεωρολογικω Σταθμω άπόφοιτος Γυμνασίου διαθετων δύο ώρας η¬ μερησίως. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Φέρομεν είς γνώσιν των κ. κ. Έλαιοπαραγωγών καί Έλαιοεμ- πόρων δτι είς τό Διθλιστήριον τό διευθυνόαενσν παρ' εμού (παρα- λία, κάτωθι ^.ενοδοχείου «Μίνως») προσετέθη είδικός άτμολέβης, χρη σιμοποιούμενος αποκλειστικώς διά τόν πλήρη καθορισμόν σιδη- ρών βαρελίων περιεχόντων πρό¬ τερον όρυκτέλαια, πετρέλαιον ψα- ρέλαια, μέλασσαν, κατράμι, τα- χίνι κλπ. Έργασία ήγγυημένη καΐ ασφαλής. Ριχάρδβς Μβφσβύτ Μανώλης Γ. Κονιός Νβυρολβγος- Ψυχίατρβς Τμημκτάρχης Ίκτρός Δημοσ. Ψυχιατρείβυ'Αθηνών Δέχεται έν τώ ίατρείφ τού όδός Πειραιώς 178' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. Ι|ΙΙΙΙ···Ι
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Π4ο ν
  Καί ετάφη λοιπύν ή Φαντίνα είς μίαν άκραν
  τού κοιμητηρίου, δπου εθάπτοντο δωρεάν δλοι οί
  πτωχοί' έν τόπω άνήκοντι τοίς πάσι καί ούδενί,
  καΐ δπου χάνονται οί πένητες.
  Κατά καλήν τύχην ό Θεός γινώσκει ποΰ θά έπα
  νεόρτ-| πασάν ψυχήν.
  "Ηπλωσαν την Φαντίναν έν τή σκοτία μεταξΰ
  των τυχόντων τεταπεινωμένων όστέων υπέστη δέ
  ούτω την έπιμιξίαν πάσης σποδοΰ Κοινή, έρρίφθη
  είς τόν κοινόν λάκκον Όποία ή κλίνη, τοιοθτος
  καί ό τάφος της.
  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
  Τιτίκα.
  Βα τ ε ρ λ ό
  Α'.
  Τ* κβίβ' οδόν άπο Νιβελλών.
  Κατά τό παρελθόν έτος (1861), ό την ιστορίαν
  ταύτην διηγούμενος ετυχεν οδοιπορών άπό Νιβελλών
  είς Οϋλπην. Μάίος μ ήν, ήμέρα λαμπρά, καί έπο-
  ρεύετο πεζή. Εΐχε διέλθει τό λεγόμενον Ίσαάκ Δά-
  σος, αφήκεν οπίσω Ινα δάσος ϋψηλά κείμενον, επί
  λόφου καί είς τόν άγκώνα πλαγίου τινός δρόμου α¬
  πήντησε καπηλεΐον, έχον άνω τής θύρας την επι¬
  γραφήν «Είς τούς τέσσαρας άέρας».
  "Οχι μακράν εκείθεν, ευρέθη είς τό βάθος μικράς
  κοιλάδος, δπου καί ρυάκιον. Δεξιόθεν επί τοΟ δρό¬
  μου, ΰπάρχει ξενοδοχείον άγροτικόν. Είς την γω¬
  νίαν τοθ ξενοδοχείου τούτου πλησίον ενός έλους, δ¬
  που επλεε στόλος νησσών εφαίνετο τις άτραπός,
  κρυπτομένη άνά μέσον των θάμνων. Ό παροδίτης
  κατηυθύνθη πρός αυτήν καί μετά έκατοντάδα βημά
  των εΐδε θύραν τινά μεγάλην καί σεσαθρωμένην,
  ήτις ήτο κλεισμένη. Κάτωθεν τοϋ δεξιοϋ ποδός τής
  θύρας παρετήρησε κυκλοτερές τι κοίλωμα. ώς βό-
  θρον σχηματισθεΐσαν υπό σφαίρας τηλεβόλου.
  Ένώ προσεΐχεν είςαύτό, ήνοίχθη ή θύρα καί
  παρουσιάσθη χωρική τις γυνή.
  Αυτή, ίδοΰσα τόν παροδίτην καί τό πράγμα δ
  έφείλκυε την προσοχήν τού.—Αύτό τοθ εΐπε, τό έ¬
  καμε μιά σφαΐρα κανονιοθ, γαλλική. "Εχει έκεΐ ε¬
  πάνω Ινα άλλο σημάδι, κοντά είς έ'να καρφί τής
  πόρτας· καί αύτό άπό σφαΐρα μικρότερη. Έκείνη
  δέν ήμπόρεσε νά τρυπήση τό ξΰλο.
  —Πώς όνομάζεται τό μέρος τουτο, ηρώτησεν ό
  παροδίτης.
  —Ούγομόντι, απήντησεν ή χωρική.
  Ό παροδίτης άνωρθώθη. Προεχώρησεν ολίγα βή
  ματα παρέκει, καί παρατηρήσας υπεράνω των φρα-
  κτών, διέκρινεν είς τόν όρίζοντα άνά μέσον των δέν
  δρων εΤδος κολωνοΰ, καί έπ' αυτού πρδγμά τι όμοι-
  άζον μακρόθεν πρός λέοντα..
  Ευρίσκετο είς τό πεδίον δπου εΐχε δοθή ή έν Βα-
  τερλώ μάχη.
  Β'.
  Ούγομόντιον
  Ούγομόντιον, τόπος έναίσιμος' τό πρώτον πρό-
  σκομμα, ή πρώτη άντίστασις, ήν απήντησεν έν Βα-
  τερλώ ό μέγας έκεΐνος τής Εύρώπης ύλοτόμος, δν
  έκάλουν Ναπολέοντα, ό πρώτος δζος, δστις προσέ-
  κρουσεν είς τόν πέλεκυν αύτοΰ.
  Ήτο δέ τουτο πυργος, άλλά σήμερον κατήλθεν
  είς απλήν επαυλιν. Ό παροδίτης προσώθησε την θύ
  ραν καί είσέβη είς την αύλήν. Τό αγροκήπιον άνή-
  κεν είς τόν Ουγον δέ Σομερέλ, εκείνον δστις έπροί
  κισε καί την παρακειμένην έκεΐ μονήν δέ Βιλέρ.Πρώ
  τον πρδγμα τό οποίον τόν έξέπληξεν άμα εισήλθεν
  ήτο πυλών τοθ δεκάτου έ'κτου αιώνος άψιδωτός,
  άλλ' ήδη έρείπια μόνον των άψίδων τού διακρίνον-
  ται. Ούχ' ήττον τό έρείπιον δλον προσδίδει ένίοτε
  6ψιν μνημείου είς την σωρείαν εκείνην. Πλησίον τής
  άψΐδος ύπάρχει έντετειχισμένη ετέρα θύρα άποτελου
  μένη έκ πλαισίων μόνον δρυΐνων, τό δέ έμβαδόν
  έκ σιδηροθ δικτυωτοθ τής έποχής Έρρίκου Δ . δι ου
  βλέπει τις ίίνδοθεν δένδρα κηπαρίου. Πλησίον πά¬
  λιν τής θύρας ταύτης, λάκκος -περιέχων φυτικήν
  γήν σκαπάνην και πτυάρια, μερικά χειροκίνητα ά-
  ιαάξια, παρέκει ε'να πηγάδι μέ την σιδηράν τού ά νέ
  μην έ'να παρεκκλήσι μέ τα κωδωνοστάσιον τού μί¬
  αν άνθισμένην άπιδιάν, μίαν άναδενδράδα επι τού
  παρεκκλησίου. Αυτή ήτον ή αύλή.της οποίας ή κα¬
  τάκτησις διά τόν Ναπολέοντα υπήρξεν όνειρον. Τόν
  κόσμον δλον θά έδιδε διά νά κυριεύση την σπιθα¬
  μήν εκείνην τής γής.
  ^ ' (συνεχιζεται)
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ' Ε γκυκλοττα ιδ ε ία
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  Πόλεμος στά μικρόβια.
  Β'.
  Πολλοί Ιφθασαν νά ύποστηρί-
  ξουν σοβαρώταχα, δτι σκοπιμώτε-
  ρον θά ήχαν ν' άφεθ-ζ' κατά μέ¬
  ρος κάθε άλλη ματαία προσπαθεία
  καταπολεμήσεως τής μυστηριώ-
  δους ασθενείας, καί νά έπιζητηθϊ)
  ή καταπολέμησίς της διά τού μό-
  νου ριζικοϋ μέτρου: Τής κατεδα-
  φίσειος των νοσοκομείων! Ό
  βος γιά τό νοσοκομείον καί
  φο-
  τήν
  εγχείρησιν παραμένε; καί σήμερον
  παρ' δλον 2 τ ι είνε πλέον γνωστόν
  Ο"τι ή μυστηριώδης «άσθένεια των
  νοσοκομείων» δέν είνε τίποτε άλ¬
  λο παρά μόλυνσις, καί ίτι ή σύγ¬
  χρονον ύγιεινή έ*χει εξουδετερώ¬
  ση τελείως τόν κίνδυνον τής μο-
  λύνσεως εις τάς εγχειρήσεις. Εϊ-
  κοσι πέντε Ιτη συνεπληρώθησαν
  άπό τοΰ θανάτου τοό άνθρώπϊυ,
  πίύ ανεκάλυψε πρώτος την πραγ¬
  ματικήν φύσιν τής μυστηριώδους
  «ασθενείας των νοσοκομείον», ά-
  ναοειχθείς μέ την ανακάλυψιν τού
  αληθής εύεργέΐης τής ανθρωπότη¬
  τος. Ό εύίργετης αύτό; είνε ό
  Άγγλος χειροΰργος λόροος Λί-
  στερ, ί πρώτας άνακαλύψας δτι
  την μυστηριώδη ασθένειαν καί
  τόν τρχυματικόν πυρετόν έπροκα-
  λοΰσαν μικρόβια. Αύτός Ιδειξε
  καί τόν τρόπον τής καταπολεμή¬
  σεως της.
  Τα μιν.ρόβια—εσκέφθη ό λόρ-
  δος Λίστερ—ύπάρχουν παντοΰ, εις
  την ατμόσφαιραν τοθ χειρουργεί-
  ου, επάνω εις τό νιστέρι τοθ χει-
  ρούργου, εις τα χέρια τού, είς
  τάς πληγάς; τοΰ ασθενούς.. Δ·.' αύ¬
  τό παρίστατο άνάγκη νά χρησιμο-
  ποιηθοΰν κατά των μικροβίων τα
  ίσχυρότερα δηλητήρ'.α, δπως έ-
  ξουδετερώσουν την δρασιν των.
  Είς τάς αρχάς εχρησιμοποιείτο ή
  άντισηψία, ή εξόντωσις δηλαδή
  των μικροβίων πού εΐσέδυαν εις
  τό τραΰμα. Άντί δμως νά καταπο-
  λεμήται έκ των υστέρων ό κίνδυ-
  νος, εφαρμόζεται ήδη προληπτι-
  κώς ή άσηψία. Διά μιά; έξαιρετι-
  κής καθαριότητος, διά βρασμοθ
  15".....■.........
  των χειρουργικήν έργαλείων καί
  άπολυμάνσεως των χεριών, άπο-
  κλείεται κάθε κίνδυνος μολύνσεως
  τοΰ τραύματος. Επί άλλων ϊμως
  πεδίων, ώς λόγου χάριν εις την
  άπολύμανσιν κατοικιών, σχολείων,
  στρατώνων, δπου εσημειώθησαν
  κρούσματα μεταδοτικώνΐπιδημιών,
  χρησιμοποιεΐται πάντοτε ή μίθο-
  δο; τής άντισηψίας. Έρωτάται 3-
  μο>ς, δια-τΐ ή άντισηψία πού Ιφαρ-
  μόζεται ίί; την άπολύμανσιν οίν.ι-
  ών, δέν χρησιμοποιεΐται καί διά
  τάς πληγάς; Ή άγορ^ είνε ά-
  πλούστατα 8τι τα κύτταρα ενός
  τραύματος είνε ΰλη ζωντανή ώς
  καί τα μικρόβια. Τα ϊσχυρά δη-
  λητήρια πού χρησιμοποιοθνται
  πρός εξόντωσιν των μικροβίων, έ-
  ξοντώνουν καί τα κύτταρα. Ή συ¬
  νεπεία είνε δτι μειοΰται ή άμυν-
  τική δύναμις τοΰ όργανισμοΰ, ό
  οποίος δΐν εχει την δύναμιν νά
  πολεμήση εναντίον μιας νέας εϊ-
  σρΌλής μικροβίων.
  Καί διά νά ομιλήσωμεν μί Ινα
  συγκεκριμένον παράδειγμα: Ύ¬
  πάρχουν, θεωρητικώς, πολλά μέ-
  σα διά την εξόντωσιν των βακίλ-
  λων τοΰ Κώχ, μέσα είς σωληνά-
  ρια. Άν δμως τα μέσα αύτά ε¬
  χρησιμοποιούντο πρός εξόντωσιν
  των ιδίων βακίλλων είς 2να φυμα-
  τικόν, τότ,ε μαζί μέ αύτά, θά ύ-
  πήρχε κίνδυνο; νά φονευθτ) καί ό
  άΥθρωπος! Ό χημικό; πόλεμος
  κατά των μικροβίων εχει τα δριά
  τού· Σταματα έκεΐ πού μπορεΐ μα-
  ζί μέ τα μικρόβια νά δηλητηρι-
  ασθή καί 6 ζωντανος όργανισμός.
  Η άλλη Κρήτη
  Τό έργον της δημοτικής
  παιδείας και ή Κρήτη.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Σεπτέμβριος (άντα-
  ποκριτοϋ μας). — Ή πληροφορία
  8τι τό Κράτος Ιλα3ε την απόφα¬
  σιν νά διορίση πάντας τού; άδιο-
  ρίιτους διδασκάλους προύκάλεσεν
  ευχάριστον εντύπωσιν καί είς τον
  νομόν μας. Καί διότι καί Ικ τοΰ
  νομοΰ μας 'νπϊργον* άδιόριστοι
  διδάσκαλοι καί διότι άρκετά σχο-
  λεΐα σχετικώς ύπάρχουν, κατά
  τούς είδότας, Ιχοντα ανάγκην τα-
  κτικοΰ διδασκάλου
  Έλπίζεται δτι, έξευρεθεισών
  ώ; ανηγγέλθη, των σχετικών πι-
  στώσεων, οί διορισμοί ούτοι δέν
  θά βραδύνουν, ί'να άρχομένου τοΰ
  σχολικοΰ έΊους, αί εργασίαι των
  σχολείων συνεχισθοΰν ομαλώς
  καί άνευ των συνήθων Ινίοτε δια-
  κοπών διά ίόν άλφα ή τόν βήτα
  λόγον. Κατά τό παρελθόν, είνε ά¬
  νάγκη νά σημειωθή καθ' ά" πλη-
  φοροΰμαι, £τι καί σχολεΐα τοΰ
  νομοΰ μας ύπέστησαν κατά τό
  μάλλον καί ήττον τάς συνεπείας
  τής άνεπαρ/.είας των διδασκάλων
  είς πολλά σημεΐα τής ύπαίθρου
  χώρας.
  Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, το-
  νίζεται έπιν.αίρως μέ τόν διορι¬
  σμόν των άδιορίστων διδασκάλων,
  καί τό επικρατήσαν πνεΰμα δικαι-
  οσύνης είς τάς γενομένας μεταθέ-
  σεις των λειτουργίαν τής στοιχει-
  ώδους. Διότι α: μεταθέσεις καί κα¬
  τά την κρίσιν των Ιδώ ενδιαφε¬
  ρομένων κύκλων υπήρξαν αί απο¬
  λύτως επιβαλλομένας άποφυγοΰ-
  σαι τάς περιττάς καί πολυδαπά-
  νους μετα/.ινήσεις τοθ άλλοτε,
  τάς γενομένας μάλλον διά κομμα-
  τικούς λόγους παρά διά τάς ανάγ¬
  κας τής παιδείας.
  Άλλά καί γενικώτερον αί εν¬
  δείξεις διά την εφετεινήν άπρό-
  σκοπτον λειτουργίαν τής δημοτι¬
  κής έκπαιδεύσειος έν συνδυασμώ
  μέ τα λαμβανόμενα καί ληφθησό-
  μενα μέτρα θεωροΰνται ίκανοποι-
  τικώταται. Έκτός άλλως τε των
  μέτροιν τούτων ύπάρχει καί ή πε¬
  ποίθησις δτι τόσον οί μόνιμοι δη-
  μοδιδάσκαλοι 8σον καί οί διορι-
  σθησόμενοι νυν, θά άνταποκριθοθν
  φιλοπόνως καί μέ τόν συνήθη εν¬
  θουσιασμόν είς τό εθνικόν ίργόν
  των καί Ιν Ρεθύμνη καί αλλαχού
  τής Κρήτης.
  Συναίσθησιν τούτου
  Λίστερ. Είς μέγαν
  εΐχε καί
  αριθμόν
  χειρήσεων, ιδίως είς δσας γίνονται
  είς τό στόμα, είς την κύστιν κλπ.
  δέν ημπορεί νά χρησιμοποιηθή ή
  άντισηψία. Διότι φυσικά σκοπός
  δέν είνε απλώς νά φονευθοΰν τα
  μικρόβια, άλλά πώς νά ζήση ό
  άσθενής. 'Αλλοίμονον άν γιά νά
  σκοτώση τα μικρόβια, ή ίατρική
  εσκότωνε μαζί των καί τόν άν-
  θρωπον!
  Σύστημα πού πρώτη ψορά έψαρμόζεται είς την
  Έλλάδα. Όπου έφηρμόσθη επέτυχε τελείως. Δί¬
  δει μεγάλα κέρδη μέ τούς όλιγωτέρους κινδυνους,
  διότι κερδίζουν οί ΜΙΣΟΙ άριθμοι.
  Πράκτωρ "Ηρακλείου:
  ΕΥΑΓ. ΤΖΟΛΑΚΙΣ
  -Εναντι Τραπέζης "Ελλάδος.
  Εγγραφαί ήρχισαν.
  ΟΙ θέλοντες νά έγραφοθν πρέπει νά σπευσουν.
  Μόνον 500 άριθμοι ύπάρχουν διά τοΰς Νομους Η¬
  ρακλείου καί Λασηθίου.
  εΜ|_|—ε—__|||__||||__||||_1)|| ιιιιιιιιι..... —
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  '-Π
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι™
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ |ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1839
  'Υποκατάστημα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: όψεως καί έττι προθεσμία
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
  "Εν θυρίίιον τού θηααυροφυλακείου μας άναπληρώ-
  νει τό άοφαλεστερον χρηματοκιβώτιον.
  "Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμ¬
  φέροντας δρους.
  Ι— ■■■■■■■■■ Π ■■■■■■■■■ ■■■»■■■■!
  «■■■■■■■■■■■■■■■ειεΐΒΒΜεΐΜειειειεΐειι
  ΙΓ
  "
  ■51
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ
  II
  Ρ Α ΣΙΑ
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς φανεράν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή α¬
  νάδειξις χορηγητών των κά¬
  τωθι είδών διά τό Πανάνειον
  Δημοτικόν Νοσοκομείον "Ηρα¬
  κλείου κατά τό άπό 1ης Σε-
  πτεμβρίου 1937 μέχρι 31 Μαρ-
  τίου 1938 χρονικόν διάστημα
  ήτοι:
  Διά την προμήθειαν των
  άναγκαιούντων είδών παντο-
  πωλείου, όπωροπωλείου, άρ-
  του καί διπύρων, γάλακτος
  καί γιαούρτης καί ξυλανθρα¬
  κων καί καυσοξύλων.
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσε¬
  ται έν τώ Δημοτικώ Καταστή¬
  ματι "Ηρακλείου καί ενώπι¬
  ον τοΰ Άδελψάτου την 28ην
  Σεπτεμβρίου 1937 ημέραν Τρί¬
  την καί ώραν 11 —12 π. μ.
  Οί δροι συγγραψής υποχρε¬
  ώσεων εισίν κατατεθειμένοι
  είς τό γραφείον τοΰ Δήμου
  είς την διάθεσιν των βουλο¬
  μένων νά λάβωσι γνώσιν.
  "Ηράκλειον τή 25 Σεπτεμβρί¬
  ου 1937.
  Ό Πρόεδρος τοϋ Άδελφά-
  ■ ■■■-■■■■ι
  — Υπέρ τής άεροπορίας.
  Οί έν τί περιφερβία τής Γενι-
  κής Διοικήοβως Κρήτης ΰπάλλη-
  λοι διέθεσαν ώς είναι ήδη γνω¬
  στόν τό 1)30 των μηνιαίων άποίβ-
  χών των υπέρ της Βασιλική; Ά-
  ίροπορίας. Τ ο σύνολον τοΰ ποσοΰ
  τό οποίον ούτω προσεφέρον οί ύ-
  πάλληλοι. Χανίων, Ηρακλείου,
  Λασηθίου, Σητείας, άνήλθον είς
  127.321.85 δρ. τό οποίον καί κατε¬
  τεθη ήδη υπό των Διευθυντήν
  των κατά τόπους Ταμείων είς τό
  'Υποκατάστημα τής 'Εθνικής Τρ«-
  πέζης.
  —Αί συλλογικαί συμβάσεις.
  Μεταξύ τοΰ ύφυπουργβϋ τής
  Έργασία; κ. Δημητράτου καΐ των
  αντιπρόσωπον έργοδοτών καΐ έρ-
  γατών των έλαιοχρωματιστών υ¬
  πεγράφη συλλογική σύμβασις ερ¬
  γασίας. Δι' αυτή; όρίζονται κα-
  τώτατα ορΐα ήμερομιβθίων ήτοι
  120 δραχμάς διά την πρώτην κα¬
  τηγορίαν καϊ 95 διά την δευτέ¬
  ραν. Διά τούς μαθητευομένου;
  γενικώς καΐ μεχρΐ συμπληρώοεως
  τοϋ τρίτου έτους μαθητείας όρίζε-
  ταΐ κατώτατον όριον ήμερομιβθί-
  ου δρ. 50.
  τού.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΑΝΟΝ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Άνακοινοθμεν δτι ή πλη-
  ρωμή τοΰ μερίσματος χρήσε¬
  ως 1936 έκ δραχμών 20 κα¬
  τά μετοχήν, άρχεται άπό 1ης
  Όκτωβρίου έ. έ. επί τή προσ-
  κομίσει τής ύπ' αριθ. 3 μερι-
  σματαποδείξεως είς τα Γρα-
  ψεΐα τής Έταιρίας.
  Έν Σητεία τή 20γ) Σ)βρίου
  1937.
  Ό πρόεδρος τοΰ Διοικητι-
  κοΰ Συμβουλίου.
  Έμμ. Καραβελάκης
  ΕΝΟ1ΚΙΑΣΕΙΣ
  Ό Στρατηγόςκ Άλεζάκης ένοι-
  κιάζει την πλησίον τής Άγροτικής
  Τραπέζης ευρισκομένην οικίαν
  τού. ΤΩρα επισκέψεως 4—6 μ. μ
  Ζητεΐτάι καμαριέρα διά τα
  δοχεϊα Κνωσός—Πάλλας.
  ξενο
  ΣΑΟ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Ι ΟΛΟΣ 1ΒΕΕ
  Έκομίσαμεν δλα
  τα βιβλία σας
  ΤΗΛΕΦΩΝΑβ
  διά την Ίην 8)βρίου
  γάλακτος "είς
  — Ή πώλησις
  Χανία.
  Ή Άγορανομική ύπηρεσία Χα-
  ίων εξέδωκεν ανακοίνωσιν διά
  τό γάλα τοΰ έποίου η τιμή καθω¬
  ρίσθη τοΰ μέν προβείου εις 9 δρ.,
  τής δέ αίγός είς δρ. 8. Συναφώ;
  ή Άγορανομία Χανίων έφιστα
  την προσοχήν τοΰ καταναλωτικοϋ
  κοινοΰ επί τής πωλήσεως τοΰ γά¬
  λακτος, άποφασισμένη νά τιμωρή-
  ση πάντα πωλοΰντα ή άγοράξον-
  τά γάλα κρύφα καΐ παρά την δι¬
  ατίμησιν.
  —Έκπαιδευτικά.
  Τό Υπουργείον τής Παιόείας
  διά τηλεγραφήματός τού πρός
  τόν Γενικόν Έπιθεωρητήν Παι¬
  δείας (Χανίων) ανεκοίνωσεν ότι
  ή ίδρυσις προσέτι 'Αστικοΰ Σχο-
  λείου θηλέων έν Χανίοις είνε
  πρός τό παρόν άδϋνατος καθ' ότι
  τό όκτατάξιον Γυμνάσιον Θηλέ¬
  ων μετά τοΰ Έμπορικού Τμημα-
  το; έξυπηρετεϊ επαρκώς τάς έκ-
  παιδευτικάς ανάγκας των θηλέων.
  —Συναυλία Μαρσέλλου.
  Ή συναυλία τοΰ καλλιτέχνου
  τοΰ άσματος κ. Ι. Ναρσελλου θά
  δοθή την Κυριακήν 2 Όκτωβρίου
  παΐ ώραν 11 π. μ. είς τό θεατρον
  «Μινώα». Τόν καλλιτέχνην θά συ·
  νοδεΰση εί; τό Πιάνο ό κ. Γεώρ¬
  γιος Πλάτων δ)τής τοΰ Ώδείου
  Ηρακλείου ευγενώς προσφερθϊίς.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Έκτίθεται είς μειοδοσίαν ή
  κατασκευή λιθοστρώτου είς
  Συνοικισμόν Μπεντεβή.
  Ή δημοπρασία γενησεται
  φανερά δι' έκπτώσεων επί
  των τιμών τοΰ προϋπολογι-
  σμοΰ έφ' δσον ή άξία τοθ ίρ-
  γου είναι κατωτέρα των 100
  000 δραχμών.
  Οϊ μειοδόται θά καταβάλ-
  λωσι λόγω εγγυήσεως δρχ.
  δύο χιλιάδας (2.000) είς γραμ-
  μάτιον τοϋ Ταμείου Παρα-
  καταθηκών καί Δανείων.
  Ή δημοπρασία γενησεται ε¬
  νώπιον τής Δημαρχιακής Έ-
  πιτροπής την 30 Σ)βρίου έ.
  έ. ημέραν Πέμπτην καί ώραν
  11 —12 π. μ. παρατεινομένην
  καί πέραν τής δωδεκάτης έφ'
  δσον υφίσταται συναγωνι-
  σμός.
  Κηρϋκεια, χαρτόσημα, δη-
  μοσιεόσεις κ. λ. π. βαρύνουν
  τόν τελευταίον μειοδότην.
  "Ηράκλειον 24—9—37.
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  26 Σεπτεμβρίου 1937
  ΙίΖΕΤΑΪ ΟΤΙ ΙΑ Π«ΐί
  Ή διάσκεψις των έμπειρογνωμονων.
  Τό ίσπανικόν ζητημα καϊ οί Άγγλοι.
  ΣΥΝΤΟΜΩΤΤΡΙΜΕλΗΣΣΥΜΦΙΙΝΙΑ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΠΑΗΪΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΑΙΔΙΑΒΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 225 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  'Λγγλικής πηγής, ληφθέντα τό εσπέ¬
  ρας, άναφέρουν ότι αυξάνονται αί έλ-
  πίδες συνεννοήσεως επί τοΰ Ίσπανικοΰ
  ζητήματο^.
  Οϋτω ελπίζεται Θετικαις ο,τι θά κα¬
  ταστή δυνατόν έντός συντόμου χρονι-
  κου θϊαστήματος νά υπογραφή τριμβ-
  λής συμφωνία (Αγγλίας, Γαλλίας καί
  Ιταλίας) κανονίζουαα κατά τόν καλύ¬
  τερον τρόπον τό Ίσπανικόν ζήτημα.
  Ή Ιταλία, κατά τάς ιδίας πληρο¬
  φορίας, φαίνεται διατεθειμενη νά φθά¬
  ση καί μέχρι σημαντικών ύποχωρήσε-
  ων είς τό ζήτημα των έθελοντων, έφ'
  όσον αί άλλαι δυνάμεις θά δείξουν
  άποφασιστικότητα καί είς την άνάκλη-
  σιν των έθελοντων τής διεθνοΰς έρυ-
  Θράς φάλαγγος.
  ΠΑΡΙΣ1Ο1 (ραδιογρ.).— Αί
  έψημερίδεςτής δεξιάς γράφου-
  σαι επί τής μελλούσης νά
  συνέλθη έν Παρισίοις διασκέ¬
  ψεως των έμπειρογνωμονων
  τού νσυτικοΰ διά τό ζήτημα
  της συμμετοχής τής Ιταλίας
  είς τό Μεσογειακόν σύμφω¬
  νον, προεικάζουν εύνοϊκά ά-
  ποτελέσματα καί τονίζουν δ-
  τι ή εϊ'σοδος τής Ιταλίας είς
  την συμφωνίαν τής Νυόν προ-
  ώρισται νά επιφέρη μεταβο¬
  λάς καί είς την γενικήν πο¬
  λιτικήν τής Εύρώπης.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ ). Αί Ιτα¬
  λικαι έφημερίδες κρίνουσαι
  τάς διασπαρείσας φήμας δτι
  έν Γαλλία δρώσιν Ιταλοί Φα-
  σίσται έπιζητοθντες μετά Ί-
  σπανών έθνικιστών την δημι¬
  ουργίαν τσραχών καί άλλων
  έκτρόπων άναφέρονται είς
  την πρόσφατον εξαφάνισιν
  έκ Παρισίων τού Ρώσσου στρα-
  τηγοΟ Μύλλερ διαδόχου τοΰ
  Κουτιέπωφ είς τόν έν Παρι¬
  σίοις σΰνδεσαον των Λευκο-
  ρώσσων καί ίσχυρίζονται δτι
  είς Γαλλίαν δροΰν άπό τι¬
  νος ελευθέρας δργανα της
  Γκεπεοΰ καί 'σΐπανοί άναρ-
  χικοί.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).
  — Τηλεγραφοθν έκ Τόκιο δτι
  τό Ίαπωνικόν επιτελείον αγ¬
  γέλλει δτι ή άμυνα των Κι-
  νέζων είς την Βόρειον Κίναν
  σχεδόν έξόυδετερώθη καί δτι ι
  ό Ίαπωνικός στρατός συνεχί-
  ζει άνευ άντιστάσεως οχεδόν ι
  την προέλασιν αύτοΰ πρός τα
  νοτιοδυτικά. Είς την Σαγκά-
  ην οί Ίάπωνες Ισχυρίζονται1
  5Η Πρωϊνή
  δτι προήλασαν πέραν τού
  Λοτιέν—Τσίν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Ήμιεπίσημοι τινές Άγγλικοί
  κύκλοι δέν θεωροΰν σκόπιμον
  την ανακίνησιν τοΰ ζητήμα-
  τος των ξένων έθελοντων του¬
  λάχιστον την στιγμήν ταύτην,
  δεδομένου δτι διά την άνά-
  κλησιν δέν ενδιαφέρεται μό¬
  νον ή Ιταλία άλλά καί ή Ρωσ¬
  σία. Έπίσης καί άλλαι χώ-
  ραι έχουν είς Ισπανίαν εθε¬
  λοντάς, ούτως ώστε νά πρέ¬
  πη τό ζήτημα νά άπασχολήση
  βραδύτερον καί μετά την λύ¬
  σιν τοΰ Μεσογειακοΰ μίαν γε-
  νικωτέραν διάσκεψιν ήτις έγ-
  γυδται τότε την μετά ψυχραι-
  μίας ανάπτυξιν αύτοΰ
  Τό υπουργείον Γεωργίας και ή
  ανάπτυξις τής ποτοποιΐας,
  ΟΙ ΒΟΥΑΓΑΡΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΑ
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΗΣΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ
  ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Σβπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον οί έκ-
  δραμύντες ενταύθα Βούλγαροι επαγ¬
  γελματιαι καί βιοτέχναι παρουσιάσθη¬
  σαν ενώπιον τοΰ Ηρωθυπουργοΰ κ. Με-
  ταξά
  Κατ' είδήσεις έκ Άθην&ν ό ύ-
  πο)ρ^ί)^ τής Γεωργίας ά. Κυρια-
  κός Ισχε την πρωτοβουλίαν καί
  τό υπουργείον προέβη είς την ει¬
  σαγωγήν έκ Βουλγαρίας φυτών
  (ΐέντας, των οποίων εγινε οοκιμα-
  στική καλλ'.έργεια εις το άγρον.ή-
  πιον Άσπροπύργου, πρός τόν σκο
  πόν τής διαοόσεως τής καλλιερ-
  γείας τού φυτοθ ιιεταξϋ των γεώρ¬
  γιον.
  Ή μέντα θεωρείται Ικ των μϊλ-
  λον προσοδοφόρων γεωργικών
  προ'ίόντων, κυρίως δέ χρησιμοποι-
  εϊται είς την άρωματοποιίαν κα'ι
  την ποτοπχίαν. Έκ 200—250
  χ'.λ'.ογράμμων τοΰ φυτοΰ Ιξάγεται
  έ'ν χιλιόγρχμμον μινθελαίου, οταν
  δέ ή καλλιεργεια είνε ςηρική, διά
  την παραγωγήν ενός χιλ:ογρά;ι-
  μου μεντελαίου, ί^η'τι 1 Γ>( >-11»<) χιλιόγραμμα φυτοΰ Ή πρώτ^ συγκομ,ιδή εγινε ?ρη τό άποτέλειμα δέ τής νέας κζλλι- εργείας κρίνεται ώς λίαν ενθαρ¬ ρυντικόν. Τό έςχχθέν αίθέριον ε- λαιον ύπήρςεν εξαίρετον άπό πά¬ σης απόψεως καί έν γένει τα π=ι- ρά;ιατα άπέοωκαν όίριστ.α άποτε- λέσματα Τοιουτοτρόπως έλπίζϊτχ: 5τι άπό τοΰ ίρ^ομίνου Ιτους θά επιτευχθή ή διάδοσις μεταξΰ των γεωργών τής νέας καλλιεργείας. Ση|ΐ:ιωτέον ότι ή χαλλιέργΐΐα αυτή ΰπίγεται είς σειράν μέτρων τ. ο Ο 'Ι'πουργείου τής Γεωργίας ά- φ^ρώντοιν την επέκτασιν των καλ- λιεργειών καί είς αλλα προσι-δο- φόρα εϊ3η κα: είς τόν κλάδον ει¬ δικώτερον τ/]ς άρΜαατοτ^ιίας καί Ό κ. Πρωθυπουργός ύπ^δέχθη αύ- τούς θερμώς, έν σχετικαί^ δέ συνομι- λίαις γενομεναις κατά την συνάντησιν ταύτην έξήρθη ή σημααία την οποίαν έχουν τοιαΰτα ταξίδια είς την σύσφιγξιν των μεταξύ των κρατών φιλικών δε- σμών. Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΩΣ ΔΕΚΤΩΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 254 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Ή Α- Μ. ό Βα¬ σιλεύς μετέβη είς Θεσσαλονίκην 'ινα επι¬ σκεφθή την Διεθνή "Εκθεσιν. Ή υποθοχή ταΰ Βασιλέως είς την ΜακεδΌνικήν πρωτεύουσαν υπήρξεν έν- θουσιωδ&στάτη. Ή Α. Μ. ολίγον μ&τά την άφιξιν τού επεσκέφθη την "Εκθεσιν καί περιειργάσθη όλα τα τμήμ-ατα αυ¬ τής άπό τα όποΐα καί άπεκόμιαεν ίκανο» ποιητικάς έντυπώαεις. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ή έν Αθήναις συνάδελφος «ΚρητικήΈνότης» άντί στεφά¬ νου είς μνήμην τοΰ Έλευθ. Κ. Βενιζέλου, απέστειλε δραχ. 500 είς τό Γηροκομεΐον Χα¬ νίων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙ κυμαν9εΐσα(ΐ χθές έν τή φγαρφ μ«ς τιιιαί των κατωτέρα |γχ-<+» ρίων προιόντων ξΐχον ώς ακολούθως; ΑΠΟΒΕΩΤΙΚΗΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΝ ΥΠΕΛΕΧΘΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΥΧΟΙ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΗΠΙΙΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2ί» Σεπτέμβριον (τού άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν ότι ή ύ—ι»δοχή τοΰ ΛΙπενίτο Μουσολίνι είς Μόναχον όπου αφιχθη σήμερον την πρωΐαν υπήρξεν άποθεωτική. Τόν κ. Μουσολίνι ύπεδέχθη α.ύτο- προσώπως ό «Ι»ύρερ περιστοιχιζό.μενος άπό το,ύ,ς άνωτέρους τιτλούχους τοΰ Έθνικασασιαλια-τικοΰ κόμματος- έν μέαω ιώΜ «πευφημιών των χιλιάδων λαοΰ. Ό κ. Μουσολίνι κατέθηκε στέφανον ©ίς τό μνημεϊον των πεσόντων έθνικο- αασιαλιστών κατά τοΰς ίστορικαύς αγώ¬ νας τοΰ 1923- Τό άπόγευμα δέ πα¬ ρηκολούθησε μ&γαλοπρεπή παρέλασιν των όργανώσεο>ν των έθνικοσοσιαλισοοΛνι
  είς την οποίαν συμμετεσχον τμήμ»9ο».
  στρατοΰ καί πεζοναυτών.
  ΕΙΣΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΑΠΕΔΟΟΗΣΑΝ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΤΙΜΑΙ ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 225 Σεπτεμδρέου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Κ«τά την διέ¬
  λευσιν τοΰ κ. Μου<3<>λένι έξ Αυστρίας
  τηλεγραφείται ότ% Επεδόθησαν είς αυτόν.
  καί την ακολουθίαν τού μεγάλαι τιμαί*
  Αί τ«μα4 %υται ήσ»ν διαρκείς είς όλους
  τούς «ιταθμοΰς καί μέχρι των Λ
  γβρμανικών συνόρων.
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  δρ.
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΙΜΑΙ ·
  ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΥ
  Χθές συνήλθεν είς συνεδρί¬
  ασιν χανονίσασα ώς εξής τάς
  τιμάς των αλεύρων ίσχυσά-
  σας άπό χθές καί τοΰ άρτου
  ίσχυούσας άπό σήμερον, ή αρ¬
  μοδία επί των διατιμήσεων
  έπιτροπή: "Αλευρα λευκδ κατ'
  όκθν δρχ. 11.58, πιτυροΰχα
  10.42 1)2, άρτος λευκός δρχ.
  10.70, πιτυροΰχος 9.10,
  Καραμπ. Γ< Ελεμέδες Ταχτας Μαύραι α' Ρ' υ' α' 21.50 22- 20 50 21,- 19.50 20,- 14. 18. 14- . 12.— Π.— 11.50 10.- 9.- 9. Χοφαόττιθί Ελ 5ο 2.50 40.— 38. Σάπωνες-, ΛευκοΙ α' ποιάτητος δρ, » β' Πράσινοι α' ποιότ. β Οίνοι. Αρχανών τό μίστατ. Μαλεβυζίου κατ' οκά 24,- 28, 22.- 26. 22.- 25. 20.50-23. 45. δρ. 6. ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 24ης Σεπτεμβρίου 1937 Ζυρίχη Παρίσιοι Λονδίνον Νέα Ύορκη -Αγορά Πώλησις 25.35- 25.60 3.75 546 110.20 3.85 550 11120 "Αματερδο(μ Στακχόλμη Βρυξέλλο(ΐ Βα,ρσαβία, Άγρρά Πώλησις 60.80 61.40 28.10 29.35 3.71 3.75 20.75 21 - ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΩΝ Εδημοσιεύθη διάταγμα διά τού όποίου περιορίζεται είς 30 δίωρα τό ανώτατον δριον ώ- ρών υπερβάσεως εργασίας είς τα βυρσοδεψεΐα. ΕΙΣ ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ »ϊ» Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφηματα έκ Σαγκάης Κινεζικής πηγής, άναφέ¬ ρουν ότι λυσσώδης επίθεσις των Ία- πώνων έξαπολυθεϊσα τάς πρωϊνάς ώ¬ ρας σήμερον κατά τής άμυντικής γραμ- μής των Κινέζων απεκρούσθη αίματη- ρότατα. Οί Ίάπωνες παρά την όρμη« τικότητα τής έπιθέσεώς των δέν κατώρ¬ θωσαν νά προελάσαυν ούτε έν χιλιόμε¬ τρον πέραν τώνθέσεών των. ΟΜΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ Κ. ΜΕΤΑΞΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 2£> Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Όμάς Κεφαλλή-
  νων εύρισκομένη είς την πρωτεύουσαν
  επεσκέφθη τόν Πρωθυπουργόν κ. Ιω.
  Μεταξάν. Πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν
  οί Κεφαλλήνες εξέφρασαν τόν θαυμα¬
  σμόν των διά τό μετά τόσων κόπων συν-
  τελούμενον εθνικόν καί άναδη;Αΐουργι»
  κόν έργον καί την αφοσίωσιν των πρός
  αυτόν.
  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
  Εγένετο διά διατάγματος
  άποδεκτή ή παραίτησις τοΰ
  παρά τώ ενταύθα πρωτοδικείω
  δικηγόρου κ. Άντ. Φραγκομι-
  χελάκη ώς ειδικώς τοποθε-
  τουμένου παρά τώ Είρηνοδι-
  κείω Μοιρών. Παρά τώ αυτώ
  Είρηνοδικείω μετετέθη ό γραμ¬
  ματεύς κ. Μιχ. Μπουνιαλέτος.
  Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
  Είς την επίσημον εφημερί¬
  δα εδημοσιεύθη άναγκαστικός
  νόμος τροποποιών διατάξεις
  τινάς των περί Διοικήσεως
  δημοσίων κτημάτων νόμων,
  ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΚΑΤΑΠΛΑΚΩΘΕΙί
  ΥΠΟ ΧΩΜΑΤΩΝ
  Κατ' είδήσεις έκ Ρεθύμνης
  συνεπεία καταρρευσεως χωμά-
  των κατά την άνόρρυξιν φρέ-
  ατος είς Νεύς Άμάρι εφονεύ¬
  θη ό έντός αύτοΰ έργαζόμε-
  νος Κοσμάς Καλομενόπουλος
  έτών 50. Έπίσης έτραυματί-
  σθη είς τοΰς πόδας ό Παναγ,
  Πηγουνάκης,
  ΝΕΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
  Είς την διάθεσιν τής Γεν.
  Διοικήσεως Κρήτης έτοποθε-
  τήθησαν ώς Κοινοτικοί γεωπό-
  νοι οί κ. κ. Θεοφ. Σεργεντα-
  νάκης, Στυλ. Φραγγελάκης,
  Γ, Άναοτασάκης καί Γ- Μ
  ρομματάκης.
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
  Κατά παρασχεθείσας αρμοδί¬
  ως πληροφορίας ή χορηγηθεΐ'
  σν σύνταξις είς πατέρα ή μη-
  τέρα λόγω θανάτου τού υιού
  των έν πολέμω ή ειρήνη προ-
  σαυξάνεται καθ" ωρισμένον
  ποσοστόν, εάν συμβή θάνα-
  τος καί ετέρου υίοΰ των κα¬
  τά τό διάστημα τής στρατιω-
  τικής αύτοΰ υπηρεσίας, Έν
  τοιαύτη περιπτώσει ΰποβάλ-
  λονται τα οίκεΐα δικαιολογη-
  τικά πρός τό έλεγκτικόν συ¬
  νέδριον.
  Απέθανεν είς τόν γείτονα
  ('Άγ.Κων(τΐνον)Λασηθίου πλή-
  ρης ημερών παλαιάς Κρής ά-
  γωνιστής (όπλαρχηγός)ό Ιωάν
  νης Π· Ν. Καραβέλας. Ή κη
  δεία τού εγένετο έπιβλητική
  Είς την σορόν τού κατέθεσεν
  στέφανον διά τού έκεΐ Νομάρ
  χου ή κυβέρνησις.
  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Κατεμηνύθησαν οί Νικ Μ
  Κατζούρης διότι επώλει έλλι
  ποβαρεΐς μερίδας άρτου κα
  Σταύρος Αλεξίου παντοπώ
  λης διότι κατελήφθη πωλών
  νωπόν βούτυρον άκατάλληλοι
  πρός βρώσιν. Έπίσης κατε
  στράφησαν διά την ιδίαν ά
  φορμήν περί τάς 15 όκ, ίχθύ
  ών καί είς έσφαγμένος χοΐ
  ρος.
  (Έκ τής άγορανομικης ύπη
  ρεσίας.)
  Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΜΑ8ΗΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ
  Τηλεγραφικώς ήγγέλθη
  θές είς την έγταϋθα Έμπο-
  ακήν Σχολήν δτι διά προκλη-
  ιέντος Βασιλικοΰ Διατάγμα-
  :ος έπιτρέπεται ή κατά τό αρ¬
  χόμενον έτος κατάταξις είς
  την γ' τάξιν Μαθητών τής Βας
  """υμνασίου μετ1 εξέτασιν επί
  Ελληνικών καί Μαθηματικών,
  ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΐνΐΙΚΑΤΕΦΟΡΙΑΙ
  Διά διατάγματος έ'δρα τοΰ
  Επιθεωρητοΰ Οίκονομικών έ-
  φοριών Κρήτης όρίζονται τα
  Χανιά μέ δικαιοδοσίαν έπ,ε
  κτεινομένην είς τάς έφορίας
  Χανίων, Ηρακλείου, Λαση¬
  θίου, Ρεθύμνης, Άντανάσσου.
  "Ιεραπέτρας, Μεραμβέλλου,
  Μεσσαράς, Σητείας καί Σφα¬
  κιων
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΙ
  Ό πιθανός καιρός σήμε¬
  ρον προβλέπεται εις τίνα
  μέρη τής νήσου έν γένει άστα-
  τος. Ή θερμοκρασία θά ση¬
  μειώση μικράν άνοδον. Οϊ ά-
  νεμοι θά πνέουν άπω βορείων
  διευθόνσεων ώς μέτριοι καθ*
  δλαν τό 24ωρον. Θερμοκρασία
  τής χθές: 8ης ώρας 26,1, 14ης
  27,9. Ελαχίστη 18,2.
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣ1Σ ΤΟΥ Α,ΑΚΟΥ
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗ ΕΚ ΝΕΟΥ
  ΚΑΤΑΙίΙΠΙΚΟΣ Η ΚΑΧΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25> Σεπτεμβρίου (τοΰ.
  άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα άναφέρουν ότι ή Κ«ντών
  έβομβαρδίσθη έκ νέου υπό των "Ιαπω¬
  ν ικών άεροπλάνων. Καί ό νίος ούτος
  βομβαρδιομός υπήρξεν" καταιγιστικός;
  προκαλέσας μεγάλας, καταστροφάς καϊ
  νέα θύματα μεταξύ τού άμάχου «λη·
  θυσμοΰ.
  ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ
  ΔΓ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ί> Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Νανκίν τη¬
  λεγραφείται ότι ό στρατάρχης Τβάν—
  Κάϊ—Σέκ απηύθυνεν έκκλησιν πρός τόν
  πεπολιτισμένον κόσμον διά την αποστο¬
  λήν υγειονομικοΰ ύλικοΰ προωρισμένου
  νά έξυπηρβτήιη την περίθαλψιν ιδίως
  τοΰ πλη:τομενου έκ τοΰ βομβαρδισμοΰ
  πληθυσμοΰ των Κινεζικών πόλεων,
  διά τόν οποίον δέν ύπάρχει ικανόν ά-
  πόθεμα οΰτε προεβλέφθη η συστηματι-
  κή οργάνωσις λόγω τοΰ άπροόπτου
  σχεδόν τής Ίαπωνικής έπιθέσεως.
  ΟΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ
  ΟΑΕΡΓΑΣΟΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 2» Σεπτβμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—^Αέγεται ΐί-ετ" έ-
  έπιτάσεως, καΟ'* » τουλάχιστον άναφέ¬
  ρουν τηλεγραφήματα έκ Λΐονά-χου, ότι
  οί δύο άρχηγοί Χίτλερ καί λΐουσολίνΐ
  μεταβαίνοντες εις Βερολίνον θά άπευ-
  θύνουν έν είδει έκκλήβεως προκήρυξιν
  «ρός τα έθνη τής Εύρώπης τα όποϊα Θ«
  την προχθεσινήν αυ
  νεδρίασιν τοΰ Διοικητικοΰ
  Συμβουλίου τοΰ έλαιοταμείου
  ανεκοινώθη ή διάλυσις των
  συνεργείων καταπολεμήσεως
  των άσθενειών των ελαιών
  έκλειψάντων των λόγων τής
  συστάσεώς των. Ακολούθως
  συνεζητήθησαν διάφορα ΰπη-
  ρεσιακά ζητήματα.
  πρός »» -'«--» --ιι -—ν——«^ — ι-- — ,
  καλοΰν νά εργασθούν μετ* αυτών οί*
  τό έδεώαβς τής είρήνης έντός τοΰ πλαι-
  υίου των παρ»θό*ΐεων τής ηπείρου ταύ-
  •αης καί ·βο.ΰ ηολιτιβμο,ΰ της.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ
  Ν ΝΕΑ
  Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 225 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ανακοινωθέν τού
  υπουργείου των ΈξωτερικΛν άγγέλλεα
  ότι υπεγράφη ή νέα 'Ελληνογερμανική
  £ μπορική αυμφωνί».