94832

Αριθμός τεύχους

4675

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

28/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Λίγύ-ΐτου
  έτησία λίηοι .'!
  ρξάμτινας '£
  έξαμηίβς ·
  1'ιμτ)
  κατά φΰ? λον
  Δραχ 2
  ΤΡΙΤΗ
  28
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  1ΡΛΦ1.ΙΑ Τ ΥΠΟΓΡΑΦΉ
  ΟΔΟί: ΜΙΝ3ΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΙΙΤΗΣ Ι-ΙΟΣ 22Ον
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ *675
  ΠΕΥ0νΝΟΣ ΣνΝΤλΙΤΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΡΧΙΖΕΙ Νλ ΑΙΘΡΙΑΖΕ
  Ο ΔΊΕΘΝΙΙΣ ΟΡΙΖΟΝ
  Άπό προχθές ευρίσκεται
  είς την Γερμανίαν ό Πρω-
  θυπουργός τής Ιταλίας κ.
  Μουσολίνι πραγματοποιών
  τό ταξίδιον περί τοΰ οποίον
  τόσος εγένετο λόγος καί τό-
  οα ήκουσθησαν σχόλια καί
  είς τό οποίον τόση απεδόθη
  καί δικαίω; αλλωστε σημα-
  σία, άπό όλον έν γένει τόν
  κόσμον.
  Ό Ιταλός δικτάτωρ εγέ¬
  νετο δεκτός είς τό Μόναχον,
  τό λίκνον τού Γερμανικόν
  έθνικοσοσιαλισμοϋ, άπό τόν
  ίδιον τόν Γερμανόν Φΰρερ,
  έτυχε δέ παντοΰ, καθ' όλην
  την Γερμανίαν πρωτοφανοΰς
  διά ξένον πρωθυπουργόν ύπο-
  δοχής. Τό γεγονός δέ αύτό,
  πού αποτελεί βχι μόνον τό
  θεαματικόν μέρος τού ταξι-
  δίου άλλά καί την διάθεσιν
  τής Γερμανίας όχι τόσον νά
  κολακεύση τόν φιλοξενούμε-
  νόν της 'Ιταλόν δικτάτορα,
  όσον νά κάμη μίαν επίδειξιν
  των αίσθημάτων καί των σχέ¬
  σεων της πρός την σύμμαχον
  καί έν ιδεολογίαι πρεσβυτέ-
  ραν άδελφήν της Ιταλίαν
  δικαιολογεΐ έτι περισσότε¬
  ρον τό ενδιαφέρον μέ τό
  οποίον άναμένει ό κόσμος
  τα πορίσματα των συνομιλι-
  ών Χίτλερ—Μουσολίνι.
  Δυστυχώς, μέχρι σημερον
  δέν εγνώσθη τίποτε τό συγ¬
  κεκριμένον ύ$- κρός τάς αυ»-
  νομιλίας αύτάς. Διότι αί γε¬
  νόμεναι άνακοινώσεις καί αί
  μεταβιβασθεΐσαι έκ Γερμα¬
  νίας πληροφορίαι, ομιλοΰν
  διά τό θεαματικόν μέρος τής
  ύποδοχής, διά την παρακο¬
  λούθησιν των μεγάλων γυ-
  μνασίων τού Γερμανικοΰ
  στρατοΰ, διά τάς παρελάσεις
  καί τα γεύματα καί τάς δε-
  ξιώσεις, άλλά διά την ούσί-
  αν τού ταξιδίου τού κ. Μου¬
  σολίνι δέν άναφέρουν τίπο¬
  τε τό θετικόν καί τό σαφές.
  Δέν είναι έπομένως ούτε δυ¬
  νατόν οΰτε καί φρόνιμον νά
  ομιλήση κανείς επί των συ-
  νομιλιών αυτών καί νά έπι-
  χειρήση νά συναγάγη συμπε-
  ράσματα. Πάντως φαίνεται
  ότι είς τό Βερολίνον πνέει
  μάλλον άνεμος διαλλακτι-
  κότητος καί συνέσεως, άνε¬
  μος πού θά δώση ανάλογον
  κατεύθυνσιν καί είς την πο¬
  λιτικήν των δύο συμμάχων
  χωρών, τής Ιταλίας καί Γερ¬
  μανίας, πού πρόκειται νά
  καθορισθή κατα τάς διεξαγο-
  μένας μεταξύ Χίτλερ καί
  Μουσολίνι συνομιλίας.
  Καί τό γεγονός άλλωατε
  δτι καθώς έξηγγέλθη, οί δύο
  δικτάτορες πρόκειται ν' ά-
  πευθύνουν κοινήν έκκλησιν
  υπέρ τής είρήνης τού κό-
  σμου, παρέχει μίαν επί πλέ¬
  ον απόδειξιν τής νηφαλιο-
  τητος πού εχει επέμβη ηδη
  είς τάς σκέψεις των. Τό ό¬
  νειρον τής ήγεμονίας των
  δύο χωρών επί τής Ευρω-
  πης καί τού κόσμου ολο¬
  κλήρου φαίνεται ότι ήρχισε
  νά έγκαταλείπεται καί να
  διαλύεται πρό τής πραγμα¬
  τικότητος τής Άγγλογαλλι-
  κής συμπράξεως καίτης εκ¬
  δηλωθείσης άποφάσεωςτων
  περισσοτέρων κρατών τού κο-
  σμου νά ταχθοΰν άντιμέτω-
  πα πρός εκείνον πού θά ήθε-
  λενά διαταράξη την διεθνή
  είρήνην και νά προκαλέση
  τόν όλεθρον νέου πολέμου.
  Υπό τό πρΐσμα δέ αύτό προ-
  φανώς πρέπει νά έρμηνευ-
  δή καί ή πληροφορία κατα
  την οποίαν ή Γερμανία
  φαίνεται άποφασισμένη να
  μην παράσχη είς την Ιαπω¬
  νίαν ουδεμίαν βοήθειαν κα-
  τά την ίμπεριαλιστικήν πε¬
  ριπέτειαν είς την οποίαν α-
  πεδύθη, παρά την ύπαρξιν
  τοϋ γνωστοΰ Γβρμανοίαπω-
  νικβΰ συμφώνου φιλίας καί
  συμμαχίας, Ειμπορούμεν λοι-
  πόν μετά βεβαιότητος νά ελ¬
  πίζωμεν ότι άπό τό Βερολί¬
  νον δέν πρόκειται ν' αναπη¬
  δήση ή φλόγα τοΰ πολέμου,
  όπως πολλοΐ έφοβοϋντο μέ¬
  χρι προ τινος, άλλά ότι θά
  έκπορευθή μάλλον πνεΰμα
  συνέσεως καί λογικής.
  Άλλ' ανεξαρτήτως των
  συμβαινόντωε είς την Γερμα¬
  νίαν είς τό Παρίσι έλαβε χώ¬
  ραν χθές έν γεγονός υψί¬
  στης σημασίας διά την γα¬
  λήνην τής Κύρώπης. Όπως
  ανήγγειλεν ό τηλέγραφος,
  χθές ήρχισεν ή τριμελής δι¬
  άσκεψις Αγγλίας, Γαλλίας
  καί Γαλλίας και Ιταλίας
  διά την εφαρμογήν των άπο-
  φάσεων τής διασκέψεως τής
  Νυόν καί την διευθέτησιν
  τοΰ Ίσπανικοϋ ζητήματος.
  Καί έκδηλοΰνται πολλαί
  έλπίδες ότι ή διάσκεψις αυ¬
  τή όχι μόνον θ' απολήξη
  είς θετικά καί εύχάριστα αυμ-
  περάσματα άλλά καί θά θέ¬
  ση τάς βάσεις διά μίαν εύ-
  ρυτέραν συμφωνίαν καί μελ¬
  λοντικήν συνεργασίαν των
  τριών παλαιών συμμάχων
  έφ' ολων των ζητημάτων.
  Τάς ελπίδας δέ αύτάς ένισχύ-
  ει ή δήλωσις τής Ιταλίας
  ότι δέχεται πρώτον νά μην
  αποστείλη άλλον στρατόν
  καί πολεμοφόδια είς Ισπα¬
  νίαν, δεύτερον νά άποσυρ-
  £$« «πό , τάς Βαλ£αρίδας
  καί νά παράσχη έγγυήσεις
  ότι δέν έχει βλέψεις επί
  τής Ίσπανίας καί τρίτον νά
  συζητήση τό ζήτημα τής ά-
  μέσου άνακλήσεως των έθε-
  λοντών έξ Ίσπανίας. Κατ'
  αυτόν τόν τρόπον, ή πρω-
  τοβουλία την οποίαν άνέλα-
  βεν τάς τελευταίας ημέρας
  ή Γαλλία πρός διευθέτησιν
  των Εύρωπαϊκών ζητημάτων
  καί ή πρωτοφανής είς τα δι-
  πλωματικά χρονικά δραστη-
  ριότης την οποίαν ανέπτυ¬
  ξεν ό κ. Ντελμπός καί ή Γαλ-
  λική έν γένει διπλωματία
  δέν συνεκράτησεν απλώς την
  άνθρωπότητα την τελευταί¬
  αν ακριβώς στιγμήν είς τό
  χεΐλος τού κρημνοΰ, άλλά
  καί εδημιούργησεν εύνοΐκάς
  συνθήκας καί προϋποθέσεις
  διά νέαν στροφήν των ε¬
  θνών τής γής πρός την ο¬
  δόν τής είρήνης καί τής εί-
  λικρινοΰς συνεργασίας. Κα-
  τά πόσον ομως ή προσπαθεία
  αυτή τής Γαλλικής διπλωμα-
  τίας θά επιτύχη έξ ολοκλή¬
  ρου καί θά φέρη τα εύχάρι¬
  στα άποτελέσματα τα όποΐα
  όλοι οί είλικρινεΐς φίλοι τής
  είρήνης καί τού συγχρόνου
  πολιτισμοΰ εΰχονται, είναι
  βεβαίως δύσκολον νά γνωρί¬
  ζωμεν. Διότι δέν άποκλείε-
  ται την τελευταίαν στιγμήν
  καί άπό μίαν μικρολεπτομέ-
  ρειαν ν' άναπηδήσουν δια-
  φωνίαι πού νά φέρουν ορι¬
  στικήν ματαίωσιν των έπι-
  διωκομένων ώραίων καί εύ-
  γενών σκοπών. Όπωσδήπο-
  τε ομως γενικόν συμπέρα-
  σμα καί κοινή^ αντίληψις εί¬
  ναι σήμερον, ότι ό τόσο θο-
  λωμένος μέχρι προχθές όρί-
  ζων, άρχίζει νά αίθριάζη.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΛΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ακάτικη συνοικία. Διατηρεΐ καί
  αυτή τόν χαρακτήρά τη; ένω ό
  κόσμος τη; φεύγει πρός τα κ'έν-
  τρα.
  —Άλλ' άφαΰ άπονεκρώνεται
  τί χαρακτήρα όιατηρεΐ;
  Ό λεπτολόγος βλέπετε τα θέ¬
  λει 8λα σαφή. Καί διά νά τόν ευ¬
  χαριστήσωμεν είνε άνάγκη νά α¬
  νατρέξωμεν άμέσως στόν πρώτον
  αύλόγυρον. Ή άνοικτή Ιξώπορτα
  είνε ακριβώς άντ'.κρύ ιιας. Ένας
  παληό; φίλος Ιχει την καλωσύνη
  νά μίς προσφέρη καφέ στό μα-
  γαζάκ; τού ποΰ είνε «καρσί».
  —Νωρΐς φεύγεις παιοί μου. Ή
  Βασιλική δέν είνε στό σπίτ: καί
  θά μείνω όλομόναχη.
  Τό παράπονο αύτό ή άγαθή
  γρηοϋλα πού κάθεται στήν αΰλή
  άπευθύνει στό ξεπεταροΰδι ποϋ ξε-
  πορτίζει με κάποιαν...αΰθαιρεσίχ,
  θά Ιλεγα Είνε μητέρα ή γιαγιά
  τού, Δέν έρωτώ 'ϊίστόσο καϊ τό
  ίνα νά είνε καί τό άλλο, τό άνή-
  λικον θήλυ επιβάλλει τίς άπόψει;
  τού.
  —Κα! τί τή θέλει; τή Βασιλι¬
  κή; Νά σοθ ποτίση τα λουλούδια;
  Θά τα ποτίσω έγώ τό πρωΐ!
  Ή νεότης είνε αμείλικτος. 11α-
  ραβλέπει την άποιιόνωσιν τής
  «μάννας»— άπομόνωσι τραγική.
  Μέσα στήν άνθινη χαρά ή δποί«
  κάνει άπέραντη τ>( στενή αΰλή
  τοΰ φτωχόσπιτου ή γρηοΰλα σέ
  λίγο θά τα σκοτεινιάση δλα μέ
  τίς σκέψεις της. Ένω τό δειλινό
  ;ής Κυριακής θά μισοσβύνη μέσα
  στή σιωπή τα χρωματά τού, αυτή
  θά άνατρίχη στούς ίδιους στοχα-
  σμούς: τό αΐώνιο, άμετάβλητο,
  μονότονο κομπολόϊ των περασμέ-
  των. Τό γεράνι, ή γαρυφαλιά,
  τό οψιμο στερνά ρόδο καί ή πε-
  ριπλοκάδα μέ τα μώ^ λουλουδά-
  κια θά ιζίρνυν τή μορφή «ένθι-
  μων συμ,ϊολ'.σμών. θά έκπροσω-
  πήσουν τό φώ; τή; νεότητος— τό
  φως τής »ιιχρβδλ*~~ίΤ9ο ^ρειίγιι
  ΑΕΙΛ1Η Ο ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  1ΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ...
  Κάθε Δευτέρα Ιχει κανείς νά
  ανασκοπήση πολλά πράγματα τής
  Κυριακήί·· Καί μάλιστα είς την
  επαρχίαν δπου ή Κυριακη, είνε
  τρόπον τίνα περισσότερον χαρα-
  κτηριστική: Οί πάντες συγκεν-
  χρώνονται · .παντοΰ καί ^ιασκε-
  δάζουνκατά τόν άλφα η βήτα
  όπον- ,
  Έγώ έν πάση περιπτώσει άνα-
  Μ τί1 οτιγμή"τί1ν Κυρι-
  πρός τό κοσμικόν ικ,ίνχρον ντουα-
  λεταρισμένη, έξωραίσμένη· μέ τό
  καρμίνιον των χειλέων ίσον τό
  δυνατόν... άψογον—γιά νά κατα-
  λήξουν στό σκότος. Ή γρηοθλα,
  μέσα στή άφόρητη μοναξιά πού
  Ι)ά επακολουθήση, θά δή την 0-
  παρςί της σάν κάτι τό τελικά έ-
  ςιοφλημένο...
  'Γπάρχουν άνθρωποι ποΰ νοιώ-
  θουν σήμερα βαθειές τύψεις για-
  τί άπό τίς νεανικές χαρές τους
  ά|ΐεστέρησαν όλότελα τή γρηά
  μϊννα τους ή τό γέρω πατέρα
  τους. Ποΰ νά βγοΰνε μαζύ τους
  ε"ξω! Ήταν των άδυνάτων αδύνα¬
  τον, θά γελοθσε Ιλεγαν ό κόσμος
  ...Προτιμοθσαν 2ταν τούς ζητοΰ-
  σαν κάτι τέτοιο νά άραδιάζουν
  Ινα σωρό ψευτιές. Νά ^κάμνουν
  άκόμη τούς αρρώστου; κ«ί νά μέ-
  νουν στό σπίτι! Στήν Ιξοδό τους
  ποΰ την ήθελαν πρό παντός εύ-
  πρόσωπη ή γρηά ή ό γέρος θά ή¬
  ταν μιά καταστρεπτίκή άνορθο-
  γραφία, Ινα Ιμπόδιο συχνά... άνε-
  πανόρθωτο.
  —Εύτυχώς πού ύπάρχουν οί
  Βασιλικές ή οί Κατερινοϋλες.
  Αύτό θά έπρόσεχεν Ινας πού θά
  Ιμπαινε στό νόημα των δειλινών
  τή; Κυριακής. Οί γρψΛΧί; βρί-
  σκουν πρόθυμες, πρόσχαρες καί
  «άποκαλυπτικες» συντρόφισσες—
  τα νέα τής γειτονιας τα ξέρουν
  καταλεπτώς—τίς κάπως προχω-
  ρημένες παρθένες τής συνοικίας.
  Ξενοδουλεύουν οί δεύτερες, έτοι-
  μάζουν την προϊκά τους (επάνω
  κάτω δπιος καί ή Πηνελόπη τοΰ
  Όδυσσέως) νοιώθουν δμως ταυτο¬
  χρόνως κάποια ψυχική συγγέ-
  νεια μέ τίς άσπρομάλλες μοιρο-
  λογήτρε; των αύλών: Ποτίζουν
  μέ συγκινητική συγκατάβασι δλες
  τί; γλάστρε; τού; καΐ δροσίζουν
  μαζύ την κλειστή, Ιρημη, γέ-
  ρ:κη ψυχή τ*ι>ς. 'Υπάρχει άλ-
  Ο Γολνοθάς μιάς καρδίας
  = - ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικής
  12ον
  αυτοκρατειρας.
  Ηώς τή; φαίνεται τή; μικρή;
  τής Έλισάβετ καθώς διασχίζει
  τόν δρόμον πού τής άφίνει τό
  έκκλησίασμα γιά νά περάση! Αΐ-
  σθάνεται επάνω της καρφωμένα
  βλέμματα περιεργείας. Κι' αύτά
  τα βλέμματα τα αίσθάνεται νά
  καΐνε περισσότερο καί άπό τίς
  λαμπάδες πού είνε άναμμένες μέ¬
  σα στήν έκκλησία. θά προτιμ,οΰαζ
  χίλιες φορές νά είχε τό κεφά-
  λι της κουκουλωμένο μΙ Ινα πυ-
  κνό, άοιαπέραστον πέπλο. Τα
  βλέμματα τής περιεργείας πού
  είνε καρφωμένα στό πρόσωπό
  της, τα αίσθάνεται σάν άλλε; το¬
  σέ; κεντιέ; μέ βελόνε;. Δέν είνε
  εύτυχισμένη έκείνη την στιγμή,
  κι' δμω; δλο; ό κόσμο; την κύτ-
  ταζεν ώ; την Ικλεκτή, την εύτυ¬
  χισμένη, την μνηστή ένο; άπό
  τού; Ισχορονς τή; γής. Τί ά"λλο
  ήθελε ή μικρή καρδιά τη;;
  Επί τέλου; τό ζεΰγο; στέκεται
  ροατ* στό ίερό. Ό Φραγκΐ-
  σκος Ιωσήφ γονατίζε'., γιατί δέν
  ύπάρχει επί τής γής ίσχυρό; πού
  νά μή πρέπη νά ταπεινωθή ιπρο-
  στά στόν θεό, καί πλά'ι τού γο-
  νατίζει καί ή Έλισάβετ. Ό ιε¬
  ρεύς τού; εύλογεΐ... Ήταν Ινα έ-
  ξαίσιο κυριακάτικο πρωϊνό. Χα¬
  ρά θεοΰ. Μετά την βροχή τή;
  προτεραία;, ήλιο;. Ή πλάσι ήταν
  σάν φρεσκοβαμμένη. "Οταν τό
  ζεΰγο; βγήκε άπό την εκκλησίαν,
  ό κόσμο; πού περίμενε νά τό ίδη
  τό ραίνει μέ λουλούδια.
  Ή μικρή Έλισάβετ κράτει φο-
  βισμένη τό χέχρι τοΰ μνηστήρός
  της. Έκείνος σφίγγει τρυφερά^τό
  χεράκι της καί συγκινεΐται άπό
  την εκφρασι τής ταραχής, τοΰ
  φόβου σχεδόν, πού Ιχει τό μικρό
  της πρόσωπον. Έπιταχύνει τό βή-
  μα, προσπαθεϊ μίαν ώρα άρχ^τε-
  ρα νά την άποσπάση μέσα άπό τό
  πυκνό πλήθος πού τούς έπευφη-
  μεϊ.
  Τό άπόγευμα βγαίνουν περίπα-
  το μέ τό άμάξι είς τα περίχωρα,
  δπου μιά μαγική τοποθεσία ί-
  ναλλάσσεται μέ την ίλλη. Ή
  Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΑΗΣ
  ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΗ
  δροσιά δμως, δσο περνά ή ώρα,
  γίνεται πειό αίσθητή. 'Η Έλισά¬
  βετ τρέμει — περισσότερο, είνε ή
  άλήθεια άπό την ταραχή τη; καί
  την συγκίνησιν, παρά άπό τό
  κρθο. Έπειδή δέν Ιχει μαζί τη;
  βαρύτερο πανωφόρι, ό Φραγκΐ-
  σκο; Ιωσήφ τή; ρίχνει στούς ώ-
  μου; τόν στρατιωτικόν τού μαν-
  δύαν, καί τή; ψιθυρίζει στά ατύί:
  «Δέν μπορώ νά σοΰ πώ πόσον
  ευτυχή; εΐμαι!».
  "Οσον £μω; σιγανά καί άν τα
  ψιθύρισε, παίρνει τα λόγια τού
  τό αύτί τή; μητέρα; τού, πού φυ-
  σικά είνε μαζί τού;, μέσα στό ά¬
  μάξι. Άκούοντας τα λόγια αύτά
  τοΰ υίοΰ τη; ή άρχιδούκισσα Σο-
  φία είνε ευτυχή;, καί σκέπτεται;
  «Ποιό; ξέρει ! "Ετσι πού ήρθαν
  τα πράγματα, ϊσως νά είνε καλ¬
  λίτερα!».
  Καί δταν μετά τον περίπατο
  βρέθηκαν πάλι στό σπίτι τους ή
  άρχιδούκισσα Σοφία έπωφελεΐται
  τή; πρώτη; στιγμή; πού εμεινε
  μόνη μέ τόν υϊόν της καί τοθ λέ-
  γει:
  «'Έχει; δίκηο! Ή Σίσσι είνε
  ώμορφη. Μόνο πού εχει κάπω;
  κίτρινα 35ντια!».
  *
  * *
  Ή πριγκήπισσα τηλεγραφεί είς
  τόν σύζυγον της καί εί; τόν υϊόν
  της: «Ό αύτοκράτωρ ζητεί την
  χείρα τή; Σίσση; καί την συγκα-
  τάθεσίν σου. θά μείνω εί; "Ισλ ε'-
  ω; τό τέλος Αύγούστου. Είμεθα
  δλοι εύτυχεΐς».
  Τό τηλεγράφημα κάνει βαθειά
  εντύπωσιν. Ό πρίγκηψ Μαξιμι-
  λιανός, ό πατέρας τής Έλισά¬
  βετ, άκτινοβολεΐ άπό την ευτυχία
  καί την ύπερηφάνεια. «Νά καί
  μιά φορά, πού ή γυναϊκά μου
  I-
  κανε κάτι τό άξιο τής προκο-
  πής!» σκέπτεται. "Υστερα φέρνει
  μπροστά στά μάτια τού την κόρη
  τού: Την είδες; Τό διαβολοκόρ·.-
  τσο!
  (Ή συνέχεια
  είς την 2αν σελίδα)
  Ή σχολή τουριστικών έπαγ-
  γελμάτων τής οποίας τα έγ-
  καίνια ετελέσθησαν προχθές
  μέ τόσην έπισημότητα είς την
  πρωτεύουσαν, πρόκειται νά
  προσφέρΓ] αναμφισβητήτως τε-
  ραστΚχς υπηρεσίας είς την
  ανάπτυξιν τής τουριστικής κι-
  νήοεως είς την χώραν μας.
  Διότι, δπως είναι φυσικόν είς
  την ανάπτυξιν τής βιομηχανί-
  ας των ξένων, πρώτιστον ρό¬
  λον παίζει τό προσωπικόν πού
  έρχεται κατ' ανάγκην είς ε¬
  παφήν μέ τούς ξένους επισκέ¬
  πτας. Καί οφείλομεν νά ομο¬
  λογήσωμεν δτι τό ήσκημένον
  αύτό προσωπικόν δέν υπήρ¬
  χεν είς την χώραν μας, ή του¬
  λάχιστον δέν υπήρχεν είς δ-
  λας τάς πόλεις, είς δλα τα
  μέρη τα όποΐα έπισκέπτονται
  ξένοι. Ώς έκ τούτου δέ οί ξέ-
  νοι αύτοι δέν εύρισκον πολλά¬
  κις την άπαιτουμένην περι¬
  ποίησιν, πολλάκις δέ υφίσταν¬
  το καΐ εκμετάλλευσιν άου-
  νειδήτων έπιχειρηματιών, οί
  όποΐοι εβλεπαν είς τό πρόσω-1
  πον κάθε ξένου τόν «λόρδον»
  πού δέν έχει συναίσθησιν τής
  άξίας τοθ χρήματος. Φυσικά
  δέν ομιλούμεν διά την πόλιν
  μας, δπου εύτυχώς τοιαΰτα
  κρούσματα δέν παρουσιάσθη¬
  σαν. Είς άλλα δμως μέρη
  φαίνεται δτι οί ξένοι έπεσαν
  λως τε μιά ανώτερη πνοή άλλά
  καί μιά δικαιολογημένη ΐσως ά-
  φορμή, στήν άλληλε,γγύ-ην αώΐή.
  * *
  *
  —Κάθε βράδυ Κυριακής ή
  γρηά καί ό γέρος μαλλώνουν. Ό
  δεύτερος μένει λίγο περισσότερο
  στό κρασοπουλιό καί ή γρηά
  δέν τό χωνεύει.
  Την πληροφορία μοΰ δίδει ο
  καλός φίλος πού μ' έκράτησε,
  περαστικόν, στήν γόνιμη συνοικι-
  κή γιονιά τού. "Ετσι χωρίς νά θέ¬
  λη συμπληρώνει τή σκηνο,θεσία
  τοΰ Κυριακάτικου δειλινοϋ. Ό
  γέρος είνε άλλο μαρτύριο. Βλέ-
  πει δλη την κατάστασι χωρίς νά
  μιλή. Μήπως καί άν αγριέψη
  καί άν μιλήση θά τόν ακούση
  τό κορίτσι; θά φύγη στίς τέσσε-
  ρις κάθε Κυριακή καί θάρθη ΰ-
  στερ' άπ' τίς δέκα. Κι' δμως θά-
  θελε καί μαζύ τού νά βγη^ καί νά
  μάθη ποΰ πάη. 'Ωστόσο προτιμα
  νά πάη στό κρασοπουλιό...
  Ζή καί αύτό; την τραγωδία
  τή; μονώσεω;, τραγωδία άντικει-
  μενική καί ύποκειμενική, μέ τόν
  τρόπο τού. Τό οειλινό τή; Κυ¬
  ριακή; περνά 3πω; δλα τα δειλι-
  νά: Σάν θλιμμένο, άλλά συγχρό-
  νω; καί σάν χαρούμενο! Άν ή
  γρηά τόν μαλλώνει τό βράδυ
  στό σπίτι—δέν Ιχει σημασία.
  Κι' έκείνη κι' αύτό; δουλεύουν
  στήν ιδία)1 μοΐρα.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  θύματα τής πλέον άσυνειδή-
  του εκμεταλλεύσεως.
  ΤΗτο λοιπόν άνάγκη νά δη¬
  μιουργηθή ή σχολή αυτή είς
  την οποίαν νά έκπαιδεύεται
  ειδικόν προσωπικόν διά τάς
  έπιχειρήσεως πού εχουν σχέ¬
  σιν μέ τόν τουυρισμόν καϊ δή-
  μιουργεΐπαι ή συνείδησις των
  δικαιωμάτων καί των υπο¬
  χρεώσεων μας άπέναντι των
  ξένων έπισκεπτών μας. Ή ορ¬
  γάνωσις τοϋ τουρισμοϋ άλ-
  λωστε, καθώς έτόνισαν κατά
  τα έγκαίνια τί)ς σχολής τό¬
  σον ό κ, πρωθυπουργός δσον
  καί ό κ. Νικολούδης, αποτε¬
  λεί την καλύτερον εκδήλω¬
  σιν τοΰ ύλικοΰ άλλά καΐ πνευ-
  ματικοΰ πολιτισμοθ μας. Καί
  έχομεν χρέος νά παρουσιάζω-
  μεν δσον είναι δκνατόν καλύ¬
  τερον τάν πολιτισμόν μας.
  Φυσικά ή οργάνωσις καί ή
  λειτουργία τής σχολής τουρι¬
  στικών έπαγγελμάτ«ν καί ή
  έκπαίδευσις είδικοΰ προσωπι¬
  κού διά τάς έπιχειρήσεις πού
  έχουν σχέσιν μέ τόν τουρι-
  σμόν, μόνον, δέν λύει τό
  πρόβλημα τής οργανώσεως
  τής βιομηχανίας των ξένων.
  Διότι χρειάζονται βεβαία
  καί δρόμοι καί συγκοινωνια-
  κά μέσα άνετα καί πολιτι-
  σμένα διά την μετάβασιν τοθ
  κόσμου μέχρι των αρχαιολο¬
  γικήν χώρων καί των διαφό¬
  ρων τοπίων καί λουτροπόλε¬
  ων. Όπως χρειάζονται καί
  ξενοδοχεΐα ϋπνου καί φαγη-
  τοΰ άνετα, καθαρά, παλιτι-
  σμένα καί άνταποκρινόμενα
  πρός τάς άπαιτήσεις καί τάς
  ανάγκας των έπισκεπτών μας,
  Εδώ, ιδιαιτέρως είς την Κρή¬
  την, αντιλαμβανόμεθα περισ¬
  σότερον την σημασίαν τής
  ελλείψεως συγκοινωνιακόν
  μέσων, ποϋ άποκλείουν την
  μετάβασιν των ξένων είς τούς
  περισσοτέρους άρχαιολογικούς
  τόπους, δπως είς τό Ίδαΐον
  καί Δικταΐον άντρον, καί είς
  πλείστα άλλα μέρη πού θά
  εγίνοντο τό προσκύνημα χι¬
  λιάδων κόσμου κατ' ετος.
  Ελπίζομεν δμως δτι καί πρός
  την κατεύθυνσιν αύτην θά
  στρέψη, την προσοχήν της ή
  Κυβέρνησις. Πολύ περισσότε¬
  ρον μάλιστα, άφοθ πρόγραμ-
  μα τής Κυβερνήσεως είναι, α¬
  νεξαρτήτως τής τουριστικής
  πολιτικής, νά λύση οριστικώς
  καί ριζικώς τό συγκοινωνια¬
  κόν πρόβλημα.
  Ή νέα δωρεά.
  Πεντακοσίας χιλιάδας δραχ-
  μών έδωρήσατο πάλιν είς τό
  Μαιευτήριον «Μαρίκα Ήλιά-
  δη» τό οποίον ίδρυσεν δαπά-
  ναις της, ή σεπτή δέσποινα
  καί μεγάλη εύεργέτις τοϋ 'έ-
  θνους κ. "Ελενα Βενιζέλουυ
  είς μνήμην τοϋ Μεγάλου συ-
  ζύγου της έπ' εύκαιρίςι τοΰ τε-
  λεσθέντος είς Χανιά μνημοσύ-
  νου τού. ' Αποτελεί ή νέα αυ¬
  τή δωρεά νέαν εκδήλω¬
  σιν των εύγενών αίσθη¬
  μάτων τής Μεγάλης Έλληνί
  δος τής όποιαν ή γενναιοδω-
  ρία, τόσον δαψιλώς έκδηλω
  θεΐσα έπλούτισε την χώραν μέ
  τόοα εργα εύποιϊας, μέ τόσα
  εύαγή ίδρύματα. μέ τόσα έρ-
  γα άληθινοϋ πολιτισμοΰ. Καί
  διά την νέαν αυτήν δωρεάν ό
  Ελληνικάς λαός έκφράζει την
  ευγνωμοσύνην τού πρός την
  Μεγάλην εύεργέτιδα.
  Οί γεωπόνοι.
  Ή απόφασις τού ύπουρ-
  γείου τής Γεωργίας περί διο-
  ρισμοΰ μεγάλου άριθμοΰ γεω-
  πόνων τοποθετουμένων είς
  τάς διαφόρους κοινότητος, άν-
  ταποκρίνεται έξ ολοκλήρου
  είς τάς γεωργικάς ανάγ¬
  κας μας, πρόκειται δέ νά
  συντελέση θετικώς είς την α¬
  νάπτυξιν τής γεωργίας. Άρ-
  κεΐ βεβαίως οί κοινοτικόν γεω¬
  πόνοι νά μην περιορισθούν είς
  θεωρητικολογίαν άλλά νά έρ-
  γασθοϋν πρακτικώς καί μέ
  ζήλον καί ν' άναλάβουν μέ
  ενθουσιασμόν τό έργον τής
  καθοδηγήσεως των χωρικών
  μας είς την χρησιμοποίησιν
  έπιστημονικών μεθόδων καλ-
  λιεργείας. Άλλά καί διά τό
  ζήτημα αύτό δέν αμφιβαλλο¬
  μεν δτι θά φροντίση ό ύπουρ-
  γός τής Γεωργίας κ. Κυρια¬
  κάς ποΰ τυγχάνει αλλωστε
  καί διακεκριμένος επιστήμων
  καΐ Άκαδημαικός.
  ί
  2
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. Σήμερον τό κοι
  νωνικό άριστούργημα: «ΤΖ^ΝΝΥ
  7ΖΕΡΑΡΔ . μέ τήνΣύλβια Συδνευ.
  Την Πέμπτην Χαραυγή τής δόξης.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός). -Σήμερον:
  τό δραματικό άριστούργημα: ΠΡΙΓ
  ΚΗΨ ΙΩΑΝΝΗΣ, μέ τόν Πιέρ Ρι-
  σάρ Βίλμ.
  θερινός «ΑΛΚΑΖΑΡ >. Σήμερον
  «Υπό δύο σημαΐας*.
  ■■■ ■ ■■■■■■■■«■ΠΒ"«» "■■
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  11 ΑΛΕΞΙΟΥ
  ΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ι ■■>■■■■ ι
  ΟΑΡΛΣΚΕΥΗ
  1
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Σελ. 27 ήμ. Άν. ηλ. 6.23
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  ΠΑΝΤΑ ΤΑ
  Β1ΒΛ9Α
  Τής δημοτικής καί
  μέσης έκποαδεύσεως
  είς ττλήρης σειράς.
  Πώλησις
  χονδρική καί λιανική
  ■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■α
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Λ'· 5-50
  ■ ■■■■■■■
  ·■■■■■
  ι ■ ρ ■ ■ ■ ι
  ■ ι ■ ■ ■ .
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧαλκΙδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■ ■■■■■»■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■
  ■ ■■■■■ειεΐ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ΐηλέφ. 5-4!
  ΕΛΙΙΑΒΕΤ
  ή γυναΐκα τού θρύλοιι
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Έλαιουργικός Συνεται-
  ρισμός Μαλλών Ιεραπέτρας
  ζητεί μηχανικόν πεπειραμέ¬
  νον μέ καλάς συστάσεις. Προ¬
  σφοραί γίνονται δεκταί μέ-
  χρι τής 10ης Όκτωβρίου είς
  τα έν Μάλλαις γραφεΐά τού.
  Ή Ζωήποϋπερνά
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  η ε>/οου;ιένη τού, δπως
  ήταν ή εύνοουμένη ο'λων. Ό £'·>-
  τυχισμένος πατέρας έτοΐ|'άζεται
  άμεσος ν" αναχωρήση στό "Ισλ
  Μέ άατραπιαίαν ταχύτητα δια-
  οίόετα: ή ευχάριστος είδησις
  πρός κάθε κατεύθυνσιν. Ρΐίς την
  Βαυαρίαν προκαλεϊ εις ολα τα
  στρώματα τοΰ πληθυσμοΰ, άνυπό-
  κριτον ενθουσιασμόν. Ή Βιένη,
  ρύίυσα τής αύτοκρατορί-
  ας είνε πιό έπιφυλακτική. Καί έ-
  κεΐ είνε γενική ή εύχή ν' άπεφά-
  σιζεν ό νεαρός αύτακράτωρ νά
  νυμφευθή. Άλλ' άπό τότε πού ή
  άρχιοούκισσα Σόφια μέ τ' άτσαλέ-
  νιο χέρι έδάμασε την επανάστα¬
  σιν, δέν είνε καί τόσον δημοφιλής.
  Ή ευτυχία της δεν είνε καί ευτυ¬
  χία ολοκλήρου τοΰ λαοΰ της. Ά-
  πίοιδαν την μνηστείαν εις την θέ¬
  λησίν της, καί δταν εγνώσθησαν
  αί" λεπτομέρειαι, πολλοι παρηγο-
  ρήθησαν, μέ την ιδέαν πώς τουλά¬
  χιστον τής άρχιδουκίσσης δέν τής
  π,έρχσε Ιω; τό τίλος. Ό^ αύτο-
  κράτωρ δέν πήρε την νέα πού τοΰ
  είχε διαλέξϊ] ή μητέρα του,'-' άλλά
  την άοελφή της. Ή είδησις πώς
  ό αύτοκράτω είχε διαλέςη μό-
  νος τού την σύντροφον τοΰ βίου
  τού, είχε προκαλέση αίσθησιν.
  Κι' άπό τό ε'ν άκρον τής αύτοκρα-
  τορίας ε'ως τό &λο, γ.υ·/.λοψορΜ-
  σαν είκόνες τής Έλισάβετ, για-
  τί 2λοι περίμεναν μέ περιέργειαν
  νά ίδουν πώς θά είνε ή αύριανή
  τους αύτοκράτειρα.
  *
  Στό εϊδυλλιακόν περιβάλλον
  τοΰ νΙσλ ό νεαρός αύτοκράτωρ
  καί ή μνηστή τού περνοθν εϋτυ-
  χισμένα τίς τελευταίας ήμέρες
  τοΰ Αύγούστου.Έ Σίσσι είχεν αρ¬
  χίση ν' άνακτά την ψυχραιμίαν
  της. Άνέπνεε πιό ελευθέρα. ΙΊαρ"
  όλην την άγωνία καί την μελαγ-
  χολία πού την κυριεύουν καί την
  τυραννοθν πότε-πότε, ιδίως δταν
  μένη μόνη, είνε ευτυχής πού ,ΐλέ-
  πει τόσο χαρούμενο τόν αύτοκρά-
  τορα, είς τόν οποίον κάθε ήμέρα
  άρέσει καί πιό πολύ. Δέν περνα
  ώρα χωρίς ό Φραγκίσκος Ιωσήφ
  νά άνακαλύψη Ινα νέο θέλγητρο,
  μιά νέα χάριν είς την μνηστήν
  τού. "Ο,τι καί ν' ανοίξη τό στό-
  μα της να πή ή Έλισάβετ ό αύ¬
  τοκράτωρ τό ευρίσκει θεσπεσία,
  άριστουργηματικό, υπέρίχο. Είνε
  ή προκατάληψις; "Οχι. Είνε ό έ¬
  ρως...
  Έ Σίσσι ποζάρει γιά ενα τλο-
  τραίτό της καί ό Φραγκΐσκος Ι¬
  ωσήφ τοποθετεΐται άπέναντί της
  καί δέν χορταίνει νά την βλέπη.
  (συνεχίζεται)
  Π ΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Γιά σάς, κορίτσια...
  ...Τί σκέπτομαι
  Ευρισκόμεθα στό τέλος τής έπο-
  χής ποΰ τα κορίτσια κρατοθν ά-
  κόυη «τό κλειδϊ των άγρών». Έ-
  κείνων ποΰ ή μητέρα δέν έπιτρέ-
  πει πλήρη ελευθερία ηΰραν,
  στίς πλάζ, φίλες πολύ μοντέρνες
  πού προσεπάθησαν νά τίς παρα-
  σΰρουν μαζύ των: άρχίζουν συνή-
  9ως μέ έκδρομάς αετά νέων καί
  νεανΐδων, £πειτα αέ νυκτερινάς
  έξόδους υφ' οιονδήποτε πρόσχη-
  μα' σκέπτονται νά έπιστρέψουν ε¬
  νωρίς, άλλά συχνά έπανέρχονται
  μέ την αΰγή....
  Εάν κατακρίνω αΰτοΰ τού είδους
  τάς άπολαύσεις, θά μορφάσετε,
  κα'ι θά προφασισθήτε ότι ό καιρύο
  ποθ τα κορίτσια έξήοχοντο μόνον
  υπό συνοδείαν άνήκει στό παρελ¬
  θόν, θά Ίσχυρισθήτε άκόμη δτι ή
  ήδη ύψισταμένη έπαγρόπνησις σας
  καθιστδ γελοϊες Πιστέψετέ με,
  ϊχρτε άδικο.
  Μόλις πρό όλίγου ετέθη είς κυ¬
  κλοφορίαν ίΐνας μικράς τόμος ίδε-
  ών πάνω στόν ίρωτα, τοθ μεγά-
  λου ρωμαντικοΰ συγγραφεύς Ζάκ
  Σαρντόν, τοθ όποίου ωρισμέναι
  κρίσεις θά σας δώσουν θέυα γιά
  απλούς έστω συλλο~>ισμούς. Σας
  παραθέτω αυτήν π. χ
  «Φοβοθμαι, λέγει, δτι ελλείψει
  ανατροφήν, τα κορίτσια τής σήμε¬
  ρον ϋέν ξεύρου.ν πλέον ν' άγαποΰν
  άλλοτε τούς άπηγόρευαν τόν ερω-
  τα, ήσαν καλοανατεθραμμένα.Ό
  έ"ρως άπαιτεϊ ώρισμένη προπαρα-
  σκευή, κάποια σεμνότητα, έπιφυ-
  λακτικότητα, φαντασία, χίμαιρα
  δπως μιά θρησκεία ποΰ πολύ ενω¬
  ρίς κατασταλάσσει στίς ψυχές
  Ζπτ©ΰντ«ι μία ή δύο ο'ικότρο-
  φοι (μαθήτριαι) παρά καλής οικο¬
  γενείας. Πληροφορίαι παρ' ημίν,
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό κοινωνικό άριστούργημα
  Μέ την ΣΥΛΒΙΑ ΣΥΔΝΕΥ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό ναυτικό Μέγα- < λούργημα.· ΧΑΡΑΥΓΗ ΔΟΞΗΣ Μέ την Μαρσέλ Σαντάλ τόν Βίκτωρ Φρανσέν καί τόν Ζάν Πιέρ Ώμόν. Μην πιστεύΓτε λοιπόν ότι αι ευ- κολαι σχέσεις ποΰ ΰφίστανται σή- μερα μεταξύ των νέων καί των κο- ριτσιών είναι ό προάγγελος τού μεγάλου έ'ρωτος ποϋ όνειρευτή- κατε. Βρίσκω, αντιθέτως, θλιβε- ρά τραγική την περίπτωσι αυτών των κοριτσιών πού κατήντησαν ά- διάφοοες στό φλέρτ σέ ήλικία α¬ κριβώς ποΰ θά μποροΰσαν ν' «ρ- χίσουν ν' άγαποθν. Εάν έ'νας νέος σδς άρέσιι, καί θά ήθέλατε ν' άφοσιω9Γι σέ σδς, εάν πραγματικά άξίζει την προσο- χή σαο, εάν ε'ιλικρινά ένδιαφέρε- ταιγιάσάς, μην άνησοχεΐτε._^ευ¬ ρεί πολύ καλά ν' άποταθ_π ^ε'ις τούς γον?ΐς σας, καί νά σδς δεί- £η ετσι δτι σας ξεχώρησε άπό τίς άλλες', άπό τίς οποίες έσεΐς διαφέρετε. Ή ανθρωπίνη φύσις, καί δλως ιδιαιτέρως ό άνδρικός χαρακτήρ, είναι 2τσι πλασμένοι: έπιδιώκουν αϋτό πού φαίνεται νά ^ΐούς ζε<ρεύγη: Τό δύσκολο. Συνέβη σέ κάποιο νέο κορίτσι νά Μχη πολύ σουξέ στή πρώτη τού ϊ,μφάνισι. Διεκρίνετο διά την συ στολή τητ ποΰ ε3ελγε, έν μέσω συντροφιας άλλων κοριτσιών ξε- τρελλαμένων. "Ενας άνδρας τρι- άντα πέντε έτών συνηθισμένος σ' εΰκολες κατακτήσεις. την εζήτη¬ σε νά χορεύσουν καί τής εΤπε μέ εΰγένβια: .Φαίνεσθε, δεσποινίς, κατά τι ολιγώτερον τρελλή άπό τίς σύγχρονές σας θά άρέσετε γιατί είσθε χαριτωμένη. ^'Επιτρέ- ψετε στήν πεΐρά μου νά σας δώσω κάποια συμβουλή: Διατηρήσετε την έιιφυλακτικότητά σας, μην έκτίθεσθε ποτέ. Υπό τοιαύτας συν¬ θήκας, χωρίς νά εΐμαι μάντις, σάς προλέγω την άνταμιοβή ενός εΰ- τυχισμένου εροτος». Γόν ήκουσε καί δέν μετενόησε. "Ας εύχηθοϋμε αυτή ή συμβου- | λή νά σας φέρη έξ ΐσου ευτυχία. ή Ντιστεγκέ ΠΡΟΓΡΛΜΜΛ ΗΜ'ΊΣΊΙΠΜΛΣΜθν Εμμανουήλ Γ. Γιατρομανωλά- Λη ώς έπιτρόπου τοΰ άνηλίκου ρφανοΰ πατρός Γεωργίου Ι. Μα- ταλιωτάκη κατοίκου Ζαρού Και- ουρίθυ. Κατά Ι'ειοργίου Μ. Ματαλιωτάκη 7.7.- τοίκου Ζαροΰ Καινουρίου. Ό καθ' ού τα παρόν μου πρό- γραμμα καίτοι νομίμως έπετάγη διά τής υπό χρονολογίαν 21 Αυ- γούστου 1937 Ιπιταγής μου, ώς δείκνυται έκ τοΰ υπ' αριθμόν 4733 τοΰ δικαστικοΰ κλη- Πρω- Διά τάς άναγνωστρίας καί τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 12. 1 23456789 10 11 ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ I) Άρχαία πόλις τής Μ. Άσί- ας (έξ ής ελαδε τό δνομα γνω¬ στάς λίθος). 2)Πόλις τής Γιογκοσλαυΐας. 3) Βιβλικόν 'ύρο;. — "Οπερα έκ των καλλιτέρων. 4) Αίσθητήριον όργανον (είς τόν πληθ.). 5) Τάξις Οηλαστικίόν ζώων.— Ί'υχασθένεια. (>) Μέγας ποταμός τής Κύρώ-
  πης.
  7) Δι' αυτής τής όδοΰ λύονται
  συνήθως αί διαφοραί των Έλλή-
  νων (δημ.). — Άγριον ωραίον
  πτηνόν.
  Η) "Εχουν τάς ιδίας διαστάσεις.
  9) Τίθεται έπ' έγγράφη (ό πα-
  ραβάτης ύπόκειται είς ποινάς).
  10) Συγκρατεί καί διευθύνει
  τόν ί'ππον τρέχοντα.
  II) Άκρωτήριον Έλληνικής
  Μεγαλονήσου. — Προάστειον τοΰ
  Βόλου.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Είς των ποταμών τοΰ Ά-
  δου έξ ού ϋπινον ϋδωρ οί νεκροί
  καί.... '(αίτιατική).
  2) Ούσία χρήσιμος μή έδώδι-
  μος έξ έντόμων παραγομένη.
  3) Βασιλεύς τοΰ Ίσραήλ. —
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Λύσις προχθεσινοΰ
  ύπ'άρ. ΙΟσταυρολέξου
  χς τού
  έπιοοτηριου
  τήρος τής ,τεριφερϊ'.ας
  τοδικείου Ηρακλείου Γεωργίου
  Ιωλιουοάκη, καί τοΰ υπ' άρ. 227ο
  έπιδϊτηρίου τοΰ δικαστικοΰ κλη-
  τήρος Μιχ. Μαράκη ινα δυνάμει
  καί πρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ¬
  μόν 1445 τοΰ 1935 όριστικής α¬
  ποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου Η¬
  ρακλείου καί τής Ιπικυρωσάσης
  ταύτην ΰπ' αριθμόν (14 τοΰ 1937
  αποφάσεως τοΰ Έφετείου Κρήτης
  νΐμίμιος τ-εριβεδλημένων αμφοτέ¬
  ρων τόν έκτελεστήριον τύπον, μοΰ
  καταβάλη διά κεφάλαιον τόκους
  καί έ'ξοδα μέχρι τής έπιταγής έν
  λ(;> δραχμάς 44392.51) καί ταύ¬
  τας έντόκως πλήν τοΰ κονδυλίκνυ
  των τόκων έκτοτε μέχρις έςοφλή-
  σεως, έν τούτοις μέχρι οήίίΐρον κα-
  θυστερεί την πληριομήν.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοΰ έν τή έπι-
  ταγή μου ποσοΰ των τόκων αυτού
  ώς ΐνω όρίζεται καί των έξόδων
  εκτελέσεως μέχρις έξοφλήσεως έ-
  Κοινωνικά.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ —Έν μέσω έκλε-
  κτοΰ κύκλου προσκεκλημένων καί
  φίλων, ό Διευθυντής τής «Ανορ¬
  θώσεως» κ. Ανδρ. Ζωγράφος άνε-
  δέξατο είς 'Πσταυρωμένον των
  Γουρνών τό θυγάτριον τού φίλου
  κ. Εύαγγέλου Μαρτάκη, τής άντι-
  προσωπείας Παπαστράτος, ονομά¬
  σας αύτό "Ολγαν — "Ελεναν.
  Είς τούς γονεϊς καί τόν ανάδο¬
  χον ευχόμεθα νά ζήση ή νεοφώ-
  τιστος.
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΛΟΙ.— Γεώργιος
  Ιωάν. Κουρμούλης, Καθηγητάς —
  Συντάκτης τοθ Ίστορικοΰ Λεξι-
  κοΰ τής Άκαδηιιίας Αθηνών καί
  Μαρίκα Νικ. Φραντζεσκάκη ετέ¬
  λεσαν τούς γάμους έν Αθήναις
  την παρελθούσαν Δευτέραν
  Συγχαρητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Αί οικογέ¬
  νειαι Ιω. Παπαδογιαννάκη, Ζαχ.
  Άνυφαντάκη, Δημ. Χαλκιαδάκη,
  Τω Μυλωνάκη, Στεφ. Μεταξάκη
  καί Έμμ. Χρυσάκη θερμώς εύχαρι-
  στοΰσι πάντας τοΰς παρακολου¬
  θήσαντας την κηδείαν τοΰ προσφι-
  λοΰς των Ιωάννου Ε. Παπαδογι-
  αννάχη, συζύγου γααβροΰ καί
  τυγγάμβρου αυτών, τα διοικητι-
  ά Συμβούλια καί τα μέλη των
  νταΰθα Σωματείον των λαχανο-
  πωλών καί έμπορομανάβηδων, κα-
  ταθέσαντα στεφάνους επί τής σο-
  ροΰ αύτοΰ ώς καί πάντας τούς ό-
  πωσδήποτε συμμερισθέντας τοΰ
  πένθους αυτών.
  Ηράκλειον 24 Σ)βρίου 1937
  ΑΊ εύχαριατοΰσαι οικογένειαι:
  άναγκαστι-
  τά κάτωθι
  καθ'
  ου η
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Ιεραπέτρας διακηρΰττει
  δτι την ΙΟην Όκτωβρίου 1937
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 έν τω Κοινοτικώ Κα¬
  ταστήματι "Ιεραπέτρας καΐ ε¬
  νώπιον τής αρμοδίας έπιτρο-
  πής έκτίθεται είς μυστικήν
  δημοπρασίαν δι' ένσφραγί-
  στων προσφορών διά την προ¬
  μήθειαν 1) Σιδηροσωλήνων
  γαλβανισμένων διαμ. 4 μέτρα
  170. 2) Δύο καμπυλών σιδη¬
  ροσωλήνων διαμ. 4. 3) Τεσσά-
  ρων Φλαντζών διαμ. 4. 4) Ε¬
  νός διακόπτου μετά δέρμα-
  τος διαμ. 4 καΐ 5) Ενός ΤαΟ
  σιδηροσωλήνων 4X3)4.
  Λεπτομερής διακήρυξις καί
  τα σχετικά τής μελέτης ευρί¬
  σκονται είς τό γραφείον τής
  Φέρεται υπό βασιλέων καί ίεραρ
  χών.
  4) "Ολοι την φο,ίοΰνται ίδίιος
  προερχομένην έκ γονέων.
  ό) Σηκώνω. — Νήσος μεγάλη
  των Άνατολ. Ίνδιών.
  (5) Νήσος τοΰ ΑΕγαίου.
  7) Γυναικείον δνομα ιδίως ά-
  θιγγανίδων. — Έπίλεκτος φυλή.
  Η) "Αφες (είς την δημοτ.).
  9) Τό ίνώδες άκρον των μυών
  τοΰ σώματος.
  10) Γερμανός φιλόλογος καί ί-
  στορικός τοΰ 2Οοΰ αιώνος.
  11) θαλάσσιον όστρακοειδές.
  —Νήσος τοΰ Αίγαίου.
  (Έστάλη υπό τοϋ κ. Μ.)
  Κοινότητος καί Τεχνικής Υ¬
  πηρεσίας Κοινοτήτων Λαση¬
  θίου.
  Έν Ιεραπέτρα τη 23 Σε-
  πτεμβρίου 1937.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Ε. Μ. ΠλουμΙδης
  ΜανώληςΓ. Κωνιός
  Νί υρολό γος— Ψυχί ατρος
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοσ. ΨΌχιατρείβυ Αθηνών
  Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού
  όδάς Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  κτίθημι είς δημόσιον
  κόν πλειστηριασμόν
  άκίνητα κτήμχτα τοΰ
  Γ.οι,ροθαά μου κείμενα είς την πε¬
  ριφέρειαν τοΰ Είρηνοδικΐίου Μοι¬
  ρών ήτοι. Α) Είς την περιφέρει¬
  αν τοΰ (ύρίο} Καλαθιανών 1)
  Είς θέσιν σώχωρα άγρός εκτάσε¬
  ως 1 μοοζθ'ορχς περιέχων 8 ελαι¬
  όδενδρα συνορΐύων κτήμασι Ζαχ.
  Άλμπαντάκη καί Άντ. Καλεμάκη
  καί δρόμω.2) Είς θέσιν Τριζούνι ή
  >Ι"αθά άγρός εκτάσεως 1 1)2 στρέμ-
  ματος περιέχων 5 ελαιόδενδρα
  καί 5 λεύκας συνορευομ. κτήμα¬
  σι Ζαχ. Άλμπαντάκη, ν.ληρονό-
  μων Γ. Χαλκιαδάκη καί ορό
  3) Είς θέσιν Χαρκιά Μάνορα ά¬
  γρός εκτάσεως 5 στρεμμάτων πε¬
  ριέχων 8 ελαιόδενδρα συνορευομ.
  κτήμασι Δ. Άλμπαντάκη, Άατρ.
  Ραυτάκη καί Νικ. Καλαϊτζάκη. 4)
  Είς θέσιν Σβίγα ποτιστικόν έκτά-
  σε,ω; 1)2 στρέμματος περιέχ.ον 2.
  ελαιόδενδρα, 2 ρογδιές καί 2 με-
  ταξόδενδρα συνορευομ. κτήμασι
  Νικολ. Καλαϊτζάκη,
  παντάκη καί δρόμω.
  Ζαχ. Άλμ-
  Είς θέσιν
  Κεφάλα άγρός εκτάσεως δ στεμ-
  μάτων περιέχων 15 ελαιόδενδρα
  8 άπιδέας συνορευομ. κτήμασι Μα¬
  ρίας Χερσονιωτάκη έκ 2 μερών,
  Ζαχαρ. Χαλκιαδάκη καί κληρο-
  νόμων Κωνστ. Αποστολάκη, ό')
  είς θέσιν Καλαθιανούς λάκκους ά¬
  γρός εκτάσεως Η μουζουρίων πε¬
  ριέχον 50 κεντράδια σ^νορ. κτή¬
  μασι Ιω. Ραυτάκη καί κληρονό-
  μων Άντ' Τσιβεράκη. 7) Έντός
  τοΰ χωρίου Καλαθιανά άγρός εκ¬
  τάσεως 1)2 στρέμματος μέ 1 Ιλαι-
  όοενδρον ουνορ κτήμασι Νικ. Κα¬
  λαϊτζάκη έκ δύο μερών καΐ δρό-
  μω. 8) Έντός τοΰ γ^ωρίου Καλαθι¬
  ανά μίαν οικίαν άπαρτιζομένην
  άπά τρία Εσόγεια οωμάτια συνορ
  κτήμασι Ζαχ. Άλμπαντάκη, Παπά
  Μηνά, Νικολ. Καλαϊτζάκη κα'ι
  ορόμφ. Β',) Εις την περιφέρειαν
  τοΰ χωρίου Μάκρες. 9) Είς θέσιν
  "Αγιος Ιωάννης ή κουτσουριά ά¬
  γρός εκτάσεως 4 [ΐουζουρίων πε¬
  ριέχων 32 κεντράδες συνορ. κτή¬
  μασι Έμμ. Στυλιανάκη, Ιω. Τσι-
  ^εράκη καΐ Μιχ.Ζααχριουδάκη.Γ'.)
  Είς την περιφέρειαν τοθ χωρίου
  Ζαροΰ. 10) Άγρός εκτάσεως 1γ
  μουζουρίιον περιέχων (50 κεντρά¬
  δες αυνορ. κτήμασι Γεωρ. Ι. Μα¬
  ταλιωτάκη, ρύακι εκ δύο μερφν
  καί δρόμψ. 11) Έντός τοΰ χυ)ρί-
  ου Ζαροΰ τό 1)2 έξ άδιανεμήτου
  μιας οικίας αυνορ. κτήμασι Γεωρ¬
  γίου Γιατρομανωλάκη, Γεωρ. Τσι
  κριτζή καϊ δρόμω. Δ'.) Είς τή·
  περιφέρειαν τοΰ χωρίου Καπαρι
  ανά. 12) Είς θέσιν Καπαριανά τό
  1)2 έξ άδιανεμήτου 1 οικίας
  νορ. κτήμασι Φανουρίου Σαμιωτά
  κη, Ιωάν. Δροσανάκη, καΐ Βααι
  λείου Μ. Παπαδάκη. 13) Είς θε
  σιν Άμυγδαλιά τό 1)2 έξ άδιανε-
  μήτου 1 άμπελου σουλτανί 25 έρ
  γατών συνορ. κτήμασι Έμμ. Χρο-
  νάκη, Νικ. Γιαουζάκη, Άλεξάνδ
  Άλεξάκη καί ρύακι, 14) Είς θε
  σιν Κάτω Λίσματα τό 1)2 έξ ά
  διανεμήτου 1 άμπελου λιάτικο 4
  έργατών συνορ. κτήμασι Γεωργίοι
  Νικολαντωνάκη, Γεωρ. Γεργιανά-
  κη, Ιωάννου Κωστομανωλάκη κα
  μέ τόν Γερόν ποταμόν.
  Ό πλειστηριασμός των άνωτέ
  ρω κτημάτων γενησεται ένώπιο
  τοΰ συμβολαιογράφου Μοιρών Κ
  Τζεϊρανάκη ή τοΰ νομίμου τού ά
  ναπληρωτοΰ καί είς τό έν Μοίραι
  κείμενον δημόσιον γραφείον τοι
  την 7ην Νοεμβριού 1937 ήμέρα·
  Κυριακήν καΐ ώραν 10—12 π. μ
  δπου καί 8τε καλοΰνται οί ένδια-
  φερόμενοι.
  Άρμόδιος δικαατικός κλητήρ
  Γύρω στήν ττόλι.
  Άληθινύς συναγερμός των πάν¬
  των εσημειώθη πάλι προχθές Κυ¬
  ριακήν.
  —Ή κίνησις είς τα διάφορα κέν-
  ρα, είς την πλατείαν, την λεωφό-
  ρον Κουντουριώτη καί τόν λιμενο-
  βραχίονα υπήρξε πρωτοφανής, δι¬
  ήρκεσε δέ καί πέραν τού μεσονυ-
  κτίου μέχρι των πρωίνών ώρών.
  — Είναι δέ όμολογουμένως τώ-
  ρα πού δέν έχει ύγρασίες, μαγευ-
  τικός ό νυκτερινάς περίπατος μέ
  την δροσιά πού φέρνουν οί ριπές
  τοΰ φθινοπωρινοϋ άνέμου.
  —Χαρά θεοθ καΐ απόλαυσις των
  αϊσθήσεων είναι πάλι αύτη την ε¬
  ποχήν οί δύο μικροί κήποι τής
  πλατείας Ελευθερίας.
  — Τώρα μέ τίς δροσιές σκιάζουν
  κι' άνοίγουν τα φθινοπωρινά λου-
  λούδια καί δίδουν τό άρμονικώ-
  τερο θέαμα καί σκορποΰν τό πιό
  λεπτό κι' εύγενικό άρωμα.
  —Ή άπό ημερών αναγγελθείσα
  καί άναβληθεΐσα κατόπιν συναυ-
  λία των συμπαθών καλλιτεχνών
  τοϋ μελοδράματος Τούλας Λώρη
  καί Κ. Σαμίου θά δοθή άπόψε ο¬
  ριστικώς είς τό θέατρον Πουλα¬
  κάκη μέ έξαιρετικώς πλούσιον
  καί εκλεκτόν πρόγραμμα.
  —Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία δτι
  τό θέατρον θά υπερπληρωθή άπό
  κόσμον πού άγαπά την καλήν μου¬
  σικήν κοιί παρέχει- την ενίσχυσιν
  τού είς τούς εργάτας τής τέ^νης.
  —Διότι πρέπει νά σημειωθΓ) δτι
  ή κ. Τούλα Λώρη καί ό κ. Κ." Σά-
  μιος είναι δύο εξαιρετικόν καλλι-
  τέχναι, άπό τα καλυτέρα στοιχεΐα
  τοθ έθνικοϋ μελοδράματος.
  —Όμαδική έξοδος κυνηγών ε¬
  σημειώθη τό τελευταΐο Σαββατο-
  κύριακο έκ τής πόλεως.
  — Καί ή υπαιθρος μετεβλήθη
  καί πάλιν είς πολεμικόν πεδίον
  δπου άντηχοΰσιν άπό τό πρωΐ ώς
  τό βράδυ τό άδιάκοπο τουφεκίδι.
  —Έξηφανίσθησαν άπό την άγο-
  ρά μας τα ροζακιά σταφύλια, κα-
  τά τίς τελευταΐες μέρες, ύπάρχει
  δμως άφθονία άπ' δλα τα άλλα
  ειδή των φροότων καί μάλιστα
  σέ χαμηλές σχετικώς τιμές.
  —Καί είς τουτο βεβαία συντελεί
  ή άφθονία άλλά καί ή αύστηρή ε¬
  πίβλεψις τής άγορανομίας.
  —Ή τελευταία μάλιστα σημειώ-
  νει επιτύχη δραστηριότητα καί έ-
  ξασφαλίζει οχι μόνον τάς λογι¬
  κάς τιμάς άλλά καί την καλήν
  ποιότητά τόσον των φρούτων δ-
  λων των άλλων τροφίμων.
  —θά ερωτήσωμεν καί πάλιν:
  -Διατί καθυστερεΐ ^ αποπερά¬
  τωσις τού Δικαστικου Μεγάρου
  άφοΰ πρό εξαμήνου ανηγγέλθη
  δτι ή κυβέρνησις απεφάσισε την
  χορήγησιν των απαιτουμένων πρός
  συμπλήρωσιν των ύπολειπομένων
  εργασιών, πιστώσεων;
  —Τό σινέ Πουλακάκη προβάλ-
  λει άπό χθές £να ώραΐο κοινωνι¬
  κό έ"ργο, τό «Τζένυ Τζεράρ> μέ
  την χαριτωμένη Σύλβια Σίδνεϋ,
  πού διαπλάσσει είς τό ε"ργο αύτό
  £να άπό τούς καλυτέρους ρόλους
  της.
  ο Ρέπορτερ
  ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ. -
  28—9—37.—Λάμπρου Κανακάκη.
  ΙΙΩΑΗΣΕΙΣ
  Εί; τιμάς έξαιρετική; εύκαι-
  ρίας πωλοΰνται τα εξής άκίνητα
  κείμενα είς την περιφέρειαν τοΰ
  μετοχίου Άγίας Είρήνης:
  1) άμπελος ταχτά 12 έργατών.
  2) » σουλτανί 12 »
  3) » » 45 »
  4) ^ » » 50 »
  5) Ελαιόφυτον 30 στρεμμά¬
  των μέ 240 έλαίας.
  Πληροφορίαι παρά τώ κ. Γε-
  ωργίφ Τσαχάκη δικηγόρψ, Δρά-
  κω Κουβιδάκη καί Βασιλείψ 11α-
  παδάκγ,ι μεσίταις Ηράκλειον.
  Έπίσης πωλοΰνται οίκόπεδα
  είς Πόρον πρός δραχ. 30—60
  κατά τετρ. μέτρον. Πληροφορίαι
  παρά τοίς ίδίοις.
  ένεργησάτω τα νόμιμα.
  Έν Ήρακλείφ τί) 24 1'επτίμ
  βρίου 1937.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ
  έπισπεύδοντος καί παραγγέλλον-
  τος· ■ ,
  Κ. Γ. Μαμαλάκης
  Το μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι.
  Π5βν
  Έγκυκλοττ,α ιδε ια
  ΑΓ έκείνους ποϋ σέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* ολους.
  Ή Ούγομόντη επί τοϋ χάρτου, είς σχήμα γεω-
  μετρικόν, οίκοδομή καΐ περίβολος συμπεριλαμβανό-
  μενα, είνε παραλληλόγραμμον άκανόνιστον. Ή Ού¬
  γομόντη έχει δύο εϊσόδους, την μεσημβρινήν τής έ-
  παύλεως καί την βόρειον τοϋ άγροκηπίου έν γένει.
  Ό Ναπολέων Ι'πεμψε κατ' αυτής τόν άδελφό
  τού Ίερώνυμον αί μεραρχίαι τοΰ Γκυγεμινώ, Φουδ
  καί Βεσελΰ συνετρίβησαν, σχεδόν δλη ή δύναμις
  τοθ Ρεΐλ έχρημοποιήθη καί απέτυχεν οί μύδροι τού
  Κέλερμαν έξηντλήθησαν ριφθέντες επί τού ήρωικοΰ
  έκείνου τεμαχίου τοθ τοίχου, άλλ' οΰτε βορειόθεν
  ή ταξιαρχία τοϋ Βεδουέν ηδυνήθη νά έκβιάσΓ) την
  είς Ούγομόντην είσοδον ή ταξιαρχία τοΰ Φουδ
  έπεχείρησεν έρρωμένην κατ' αυτής εφοδον, άλλά
  δέ ν την εκυρίευσεν,
  Αί έν τώ άγροκηπίω οίκοδομαί αποτελούσι πρός
  βορράν τό δριόν τού. Τεμάχιον τής βορείας είσό-
  δου συντριβέν υπό των Γάλλων κρέμαται κεκλι-
  μένον πρός τόν τοΐχον τέσσαρες μόνον σανίδες
  καρφωμέναι επί δύο όριζονιίων χονδροξύλων είνε
  δλη της ή κατασκευή, είς την όποιαν διακρίνονται
  αί άποτυπώσεις των βλημάτων των έφηρμοσάντων
  πολεμίων.
  Ή βορεία πύλη ήν έξεβίασαν οί Γάλλοι, άλλ'
  έπεδιωρθώθη κατόπιν άντικατασταθέντος τοΰ συν-
  τριβέντος καί κρεμαμένου ήδη τεμαχίου, άνοιγο-
  κλείει έσωθεν, τώρα είνε κατηδαφισμένη χαί πλιν-
  θόκτιστος μέν είς τα όνω μέρη, λιθόκτιστος δ' είς
  τάς βάσεις τοΐχος, έξ αυτής δέ είσέρχεταί τις
  καί σήμερον είς την βορείαν πλευρόν τοθ άγροκη¬
  πίου. Σήμερον είνε άπλή σανιδόπορτα, μέ δύο
  φύλλα καί έντός πλέον έκτασις λιβαδείου.
  Πρός άλωσιν τής είσόδου ταύτης συνεκροτήθη
  αίματηροτάτη πάλη, άγρία, μέχρι δέ πρό τίνων
  έτών έφαίνοντο ϊχνη καθη,μαγμένων χειρών έπ'
  αυτής. Έμπροσθεν ταύτης εφονεύθη καί ό Βε¬
  δουέν.
  Ό όρυμαγδός τής άγρίας έκείνης μάχης είνε
  έντετυπωμένος άκόμη έπ' αύτοΰ τού τόπου, ή ανα¬
  στάτωσις είνε ψηλαφητή, άπομένει δέ καί μετά
  την ανατροπήν της άπολιθωμένη, ζώσα έν τώ θα¬
  νάτω ώσει χθές έξετυλίχθη ή μοναδική έκείνη έν
  ιω κόσμω τραγωδία. Οϊ τοΐχοι στενάζουσιν, οί
  λ(θοι πίπτουσιν, αί ρωγμαί ώρύονται, αί όπαί είνε
  τα τραύματα, τα δένδρα κεκλιμένα καί ριγοΰντα
  φαΐνονται ώσει έπειρώντο νά διαφύγωσι ιήν κα-
  τεργαζομένην εξόντωσιν.
  Τώ 181*5, δτε ανηγέρθη ή έ'παυλις έκεΐ, διέφερε
  πολύ' ώς πρός την άντοχήν της την σήμερον.
  Άλλά προηγουμένως, γενόμεναι διάφοροι προσ-
  θαφαιρέσεις καί οίκοδομαί καταρριφθεΐσαι, επλα-
  σαν διά τούς Άγγλους προμαχώνας, καί πολε-
  ., μίστρας,- καί πύργβυς, ΐξοχάς, είσοχάς, όνεξε-
  ρευνήτους όπισθεν των οποίων περιχαρακωμένοι
  έμάχοντο. Οί Γάλλοι είσώρμησαν έντός, άλλά
  δέν κατώρθωσαν νά κρατηθώσι.
  Παραπλεύρως τοΰ παρεκκλησίου, πτέρυξ μία
  καί μόνη τής έπαύλεως, τό μόνον έρείπιον, ού¬
  τινος έφείσθησαν καί οί μαχηταί καί ό χρονος, "ί¬
  σταται είοέτι έκ τοϋ δλου μεγάρου τής Οϋγο-
  μόντης, καταρρέον, ξεκοιλιασμένον ούτως είπεΐν
  Έντός αυτής διεδραματίσθη αληθής εξόντωσις.
  Οί Γάλλοι πυροβολούμενοι πανταχόθεν, δπισθεν
  των τειχών, άπό τής στέγης, άπό τοϋ βάθους
  των ύπογείων, άφ' δλων των παραθύρων, άπό
  των καπνοδοχών, άπό των άνεμιστήρων, άπό των
  όπών των τοίχων έ'θεσανπϋρ είς τε τούς τοίχους
  καί τοΰς άνθρώπους, οί δέ έξακοντιζόμενοι μύδροι
  συνεπλήρωσαν την πυρκαϊάν.
  (συνεχίζεται)
  "Ορια τής ζωής
  Ή ζωή τοΰ πλανήτου μας Ικ-
  δηλώνεται έντός ωρισμένων όρί-
  ων. Έν Ικ των όρίων τούτων πρός
  τα άνω καί κάτω έξαρταται έκ
  τής θερμοκρασίας. Κανένα φυτόν
  καί κανένα ζώον θά ημπορούσαν
  νζ Ιπιζήσουν, άν κανείς είχε την
  άγριότητχ νά τό ρίψη μέσα είς
  βραστό νερό ή νά τό κλείση
  μέσα είς τό ψυγείον. Α'! εύνοϊ- (
  κώτερα'. διά την ζωήν συνθήκαι
  διαφέρϊυν διά κάθε φυτικόν ή ζω-
  ικόν εΐδος, καί τό περιθώριρν
  αύτό είνε ώ; επί τό πλείστον
  στενώτατον. Άλλ' ή συνολική δι-
  αφορά μεταςΰ τής μεγαλειτέρας
  θερμότητος κχί τοΰ μεγαλειτέρου
  ψύχους, πού ήμποροΰν νά άνθέ-
  ςουν οί όργανισμοί, άνέρχεται
  είς ίΐιϊθ βαθμούς περίποο. Με-
  ταξύ των δύο αυτών άκρων —υψί¬
  στης θερμότητος καί υψίστου ψύ¬
  χους— σομβαίνουν περίεργα πράγ-
  ματα, συγκατχλεγόμενα είς τα
  περιεργότερα κεφάλαια τής ο:ο-
  λογίας.
  * *
  Τό θερμόμετρον μας δείχνει
  πώς—πραγμα πού συμβαίνει κα'.
  είς τα θηλαστικά καί είς τα πτη-
  νά— έχομεν την ιδίαν πάντοτε
  σωματικήν θερμοκρασίαν, έφ' δ¬
  σον αί ίςωτερικαί συνθήκαι δέν
  μεταβάλλονται ούσιωδώς, καί έφ'
  όσον είμεθα υγιεϊς. Βεβαίως μπο-
  ρεϊ γρήγορα νά επέλθη μία
  Ι-ΐεταβολή: "Οταν κάνη πολλή ζέ-
  στη κινδυνεύομεν άπό ήλίασιν,
  καί δταν κάνη πολύ κρύο, ξε-
  παγιάζο;ιε. Κίνδυνος ήλιάσεως ύ-
  πάρχει, οταν ή θερμοκρασία τής
  άτμοσ^αίρζς άνέβη πολύ πάρα
  πάνω άπό την θερμο/ρασίαν τοο
  σώματος, καί είνε σχεδάν κεκορε-
  σμένη ιιέ ΰγρασίαν. Διότι είς
  την ύγράν, την βαρειάν ατμό¬
  σφαιραν—2ταν λ. χ υπάρχη «κου
  φόβρασι»— τό σώμα δέν μπορε!
  οι' έφιδρώσεως νά όροσίζεται,
  ϊ·■■■■■■(■■■■■!
  ή θερμοκρασία τού πηδά είς τού;
  39 καί τούς 40, κάποτε δέ καϊ
  είς τού; 45 βαθμούς, καί έξαφνα
  δ άνθρωπος πέφτει άναίσθητος,
  μέ μουδιασμένους τοΰς μΰς: Τότε
  λέγομεν δτι παθαίνει κανείς ήλί-
  σιν. Ένα ζώον ή ϊνας άνθρω-
  πος παγώνει ασυγκρίτως δυσκο-
  λώτερα, άπό δ,τι παθαίνει ήλία-
  σιν. Διότι τό σώμα ημπορεί καί
  παράγει πάντοτε θερμότητα, δ¬
  ταν Ιξω αύτοΰ αυξάνη τό ψΰχος.
  "Οταν 8μως τελικώς τό ψΰχος αυ¬
  ξήση πολύ, δεν έπαρκεΐ πλέον
  κα'. τό εσωτερικόν μας πΰρ.
  Καί δ,τι διαπιστοΰται συνα-
  φώς είς τό άνθρωπον, παρατη-
  ρεΐται καί είς τα ζώα. "Αν π. χ.
  ίνα κουνέλι κρυώση περισσότε¬
  ρον άπό δ,τι άντέχει, άναπνέει
  γρηγορωτερα κα'. βαθύτερα, δει¬
  κνύει άοηφαγίαν, καί ό σφυγ-
  μός τού έπιταχύνεται, ένώ ή πί¬
  εσις τού αύξάνει. Τα ^αινόμενα
  αύτά έμφανίζει τό κουνέλι δ¬
  ταν ή θερμοκρασία τοΰ πέση είς
  τούς '.)Η—.34 βαθμούς. Θά ελεγε
  κανείς δτι τό ζώον έπιχειρεΐ διά
  τής βίας νά ζωηρεύση την φω¬
  τία πού ύπολείπεται εις τό σώ-
  μά τού, διά ν' άπομαν.ρύνη τόν
  θάνατον. Πράγματι δέ δλα τα
  φαινόμενα τής ζωηρότητος καί
  οιεγέρσεως π?ΰ δεικνύει τό
  ζώον, Λτιοΐ'/Λποΰν είς τό νάπαρά-
  γουν θερμο/ρασίαν. "Αν ή θερ¬
  μοκρασία πέση άκόμη χαμηλό-
  τερα, άρχίζει ή δευτέρα τ;ιρίο-
  δος, τοΰ ψύχους. Τό μέρος τοΰ
  εγκεφάλου πού ρυθμίζει την θερ¬
  μοκρασίαν παραλύει, ή θερμο¬
  κρασία τοϋ σώματος πίπτει περί-
  που είς 151 βαθμοΰς, τό ζώον
  άναπνέει βραδύτερον. Ό σφυγ-
  μός πίπτει είς πολύ χαμηλούς
  άριθμούς
  (συνεχίζεται)
  '"""■........"""51
  Σύστημα πού πρώτη ψορά έφαρμόζεται είς την
  Έλλάδα. Όπου έφηρμόσθη επέτυχε τελείως. Δί¬
  δει μεγάλα κέρδη μέ τούς όλιγωτέρους κινδυνους,
  διότι κερδίζουν οί ΜΙΣΟ1 άριθμοί.
  Πράκτωρ Ηρακλείου:
  ΕΥΑΓ. ΤΖΟΛΑΚΙΣ
  "Εναντι Τραπέζης Ελλάδος.
  "Εγγραφαί ήρχισαν.
  Οί θέλοντες νά έγραφοΰν πρέπει νά σπευσουν.
  Μόνον 500 άριθμοί ύπάρχουν διά τούς Νομοΰς Η-
  ρακλεΐου καΐ Λασηθίου.
  ΝΙΚΟΛΛΟΣ1ΓΙΑΛΕΡΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ
  ΠλατΕΐα Κορνάρου (Βπλιδέ Τζαμί)
  Άριθμός τηλεφώνου 305.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
  ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  ΤΣΙΜΕΝΤΑ "Ολων των σημάτων. Παρακαταθήκαι
  διαρκώς άνανεούμεναι. Άντιπροσω-
  πεία Έργοστασίων Τσιμέντων.
  Σ Ι Δ Η Ρ Α Διά Μπετόν είς δλας τάς διαστάσεις.
  Ξ Υ Λ ΕΙ Α Οϊκοδομών, Έπιπλοποιΐας, Άμαξο-
  ποιΐας.
  Κέραμοι— Τοθβλα— Θηραϊκή Γή,
  Γαιάνθρακες—Κώκ—Άνθρακίτης
  Α Λ Ε Υ Ρ Α Αρίστης ποιότητος, τοΰ μεγάλου Κυ¬
  λινδρομύλου «Εύαγγελίστρια» Καλα¬
  μών έν διαρκεΐ παρακαταθήκη, είς τι¬
  μάς διατίμησεως Ηρακλείου. Άντιπρο-
  σωπεϊα Κυλινδρομύλου είς Νομούς "Η¬
  ρακλείου καί Λασηθίου.
  ΑΠΟ1ΚΙΑΚΑ Όλων των είδών.
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ:
  ΕΛΑΙΑ Άπό παραγωγούς είς τιμάς έξαγωγι-
  κοΰ έμπορίου.
  Εξυπηρέτησις πελατείας μας μέ
  κήν και τκχΰτητα εκτελέσεως.
  τάξιν παραδειγματι-
  ΜΑΑΑΕΣ Ιεραπέτρας Σ)βριος
  άνταποκριτοΰ μας).—Είς δλα τα
  ραφεΐα τοΰ ΝομοΟ Λασηθίου μή
  ςαιρουμένου ουτε τής Σητείας
  ίθάνουν αυθημερόν οί ταχυδρομι-
  οΐ σάκκοι.
  Ατυχώς ή άλληλογραφία τόσον
  ς Ηρακλείου καί Άγίου Νικο-
  .άου δσον καί άλλων μερών, (μή
  ξαιρουμένης ούδ' αοτής τής 'Ιε-
  ιαπέτρα; !) φθάνει εις την κωμό-
  πολίν μας την μεσημβρίαν τής
  ένης. Καΐ χο>το διότι τό τα-
  άντΐ νά έρχεται κατ'
  ύθείαν μέσω Κρητσας—Κρούστα,
  ρχεται μέσω Μύρτου δπου καί
  ιανυ/τερεύει.
  Οί. ένδιαφερόμϊνοι κάτίΐκοι
  Μαλλών ζητοΰν ήδη άπό την Νο-
  αρχίαν Λασηθίου δπως καί την
  Διεύθυνσιν Τ.Τ.Τ. δπως εύαρε-
  στηθοΰν κα^ μεριμνήσουν ώστε 6
  ■■■■■■■■ι
  Ή έγκαιρος μεταφορά
  ταχυδρομείου Μαλλών.
  ταχυδρομικός σακκος των Μαλλών
  άποστέλλεται μέσω Κρητσά; —
  Κρούστα δπότε θά φθάνη τό ά-
  πόγευμα τή; ιδίας ημέρας είς
  Μάλλες. Τοιουτοτρόπως θά επιτευ¬
  χθή ού μόνον ή άλληλογραφία
  τοΰ Ηρακλείου νά φθάνη αυθημε¬
  ρόν είς την περιφέρειαν μας άλλά
  καΐ έκείνη ή τής Νεαπόλεως, τοΰ
  Τζερμιάδω, Άγίου Νικολάου
  κ.λ.π. δπως γίνεται γενικώς διά
  τα άόλλα μέρη τοΰ νομοΰ μας.
  Είμαι βέβαιος καΐ μετ' εμού 3-
  λοι οί κάτοικοι τής έμπορικής
  καί παραγωγικής τ.ζρχο·/^ς μας,
  δτι ή αίτησις αυτών θά ληφθή ά-
  μέσως υπ' δψιν δεδομένου μάλι-
  στα δτι οΰδεμία Ιπιβάρυνσις πρό-
  κειται νά σημειωθή διά τής μικρ*;
  ταύτης μεταβολής τοΰ ταχυδρομι-
  κοΰ δρομολογίου διά την ένδιαφε-
  ρομίνψ υπηρεσίαν καί τό Κρά-
  τος.
  ΕΥΧΑΡ1ΣΤΗΡ1ΟΝ
  Οί ϋπογεγραμμένοι κτηματί¬
  αι Ηρακλείου θεωροϋμεν κα¬
  θήκον επιβεβλημένον νά εκ¬
  φράσωμεν καί δημοσία τάς α¬
  πείρους μας ευχαριστίας τό¬
  σον πρός τό ύγειονομικόν
  Κέντρον, δσον καΐ πρός τόν
  Δήμον Ηρακλείου, καθότι ά¬
  πό κοινοΰ καί έκ συμφώνου
  προέβησαν είς την σύστασιν
  τοΰ Άνθελονοσιακοΰ Συνερ-
  γείου, τό οποίον υπό την κα-
  θοδήγησιν τοΰ ύγειονομικοϋ
  κέντρου καί την χρηματοδότη-
  σιν τοϋ Δήμου, συνετέλεσαν
  είς τό ν' άπαλλαγώμεν άπό
  την μάστιγα τής έλονοσίας
  κατά τό διαρρεϋσαν θέρος.
  "Ομολογούμεν δτι ένώ κα¬
  τά τα άλλα έτη παρέλυον έκ
  των έλωδών πυρετών αί εργα¬
  ζόμεναι, είς τα παρά τόν Γιό-
  ψυρον κτήματά μας, έργατι-
  καί χεΐρες, εφέτος δχι μό¬
  νον πυρετοί δέν ένεφανί
  σθησαν, άλλ' ουτε ένοχλήθη-
  σαν κάν άπό κώνωπας.
  Τοιαΰται εργασίαι τιμοΰν ά-
  ληθώς τούς τε άρμοδίους ύ-
  παλλήλους καί τόν χρηματο-
  δότην Δήμον, τό παράδειγμα
  τοθ όποίου εΐθε νά μιμηθοΰν
  καί άλλαι έλονοσόπληκτοι
  Κοινότητες τοΰ Νομοΰ μας,
  πρός ανακούφισιν των κατοί-
  κων, καθότι ίερώτερος σκο-
  πός διαθέσεως κοινοτικοϋ χρή-
  ματος ασφαλώς δέν θά ϋπάρ-
  ΧΤ1·
  Οί εύχαριστοϋντες
  (Έπονται ύπερεκατόν ύπογρα-
  ψαι).
  —Αί Ίερατικαί Σχολαί.
  Κατ' απόφασιν τοΰ Ύηουργείου
  της Παιδείας η Ίβρατική Σχολη
  Χρυσοπηγής Χανίων μετετράπη
  είς Ίεροδιδασκαλεϊον.
  —'Απαγωγή είς Ίεράπετραν.
  Είς Ίεράπϊτραν άλληλοαπή-
  χθησαν ό Νικόλ, Τσαγκαράκης
  και ή άνήλικος δεαποινί; Φραγ
  κούλη. Έκ μέρους τής μητρός τής
  άπαχθείαης ύπεβλήεη μήνυσις ε¬
  ναντίον τοΰ άπαγωγέω;.
  —Καταδίκη κτηνοτρόφου.
  Παρά τού Άγρονομείου Χανί¬
  ων ώ Γεργές Ιωάννης κάτοΐκος
  'Λγ. Ιωάννου Σφακίων κατεδικά¬
  σθη είς ανάλογον ποινήν διότι
  κατελήφθη έχων τάς νυκτερινάς
  ώρας τό ποίμνιόν τού είς το δα-
  αύλλιον τού Φθισιατρείου Χα¬
  νίων.
  —Ή έξαγωγή ώών.
  ΔΓ αποφάσεως τής Γενικης Δι¬
  οικήσεως Κρήτης απηγορεύθη ή
  έξαγωγή ώών έκ τής νήσου μας.
  —Διακοπή έκτοπισμοΰ.
  Ό γνωστος συγγραφεύς κ. ©έμ.
  Κορνάρος άνεκλήθη έκ τής έκτο-
  πίσεώς τού έν Άκροναυπλία άφοϋ
  υπέγραψε δήλωσιν περί της μελ-
  λοντικής τού νομιμοφροσύνπς καΐ
  τής διαρρήξεως παντός δεσμοΰ
  τού μέ οιανδήποτε άνατρεπτικήν
  οργάνωσιν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Ένοριακή Έπι,τροπή Πα-
  τσιδέρου Μονοφατσίου προκη-
  ρύττει δτι την 3 τοθ μηνός
  Όκτωβρίου τοϋ έτους 1937
  καί ώραν 10 π. μ. έκτίθεται
  είς φανεράν μειοδοσίαν ό
  σοβάς της έκκλησίας Μιχαήλ
  Άρχαγγέλου καί καλεΐ τούς
  άνεγνωρισμένους τεχνίτας δ¬
  πως προσέλθουν καί μειοδοτή-
  σουν. Οί δροι εισί κατατεθει-
  μένοι είς την Ένοριακήν Έ-
  πιτροπείαν.
  Πατσίδερος τή 27 Σεπτεμ-
  βρίου 1937.
  Ή Ένοριακή Έπιτροπή
  Γεώργ. Πετράκης, Ν. Πατερό-
  πουλος, Γ. Άντωνάκης.
  ΑΓΓΛΙΚΗ
  ΕΝΩΣΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ,
  Ή άρχαιοτέρα ττυρασφαλιστική έται-
  ρία Ιδρυθείσα τφ 1714 μέ κεφάλαια
  - 8.000.000. . Κοήτη
  Πράκτωρ εν Κρήτα
  Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης
  —-ΗΙεν■Η—εε^Η.
  Μ0ΔΑ ΕΙΝΕ 0 ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  ΓΑΡ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΓΤΗΜΑ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΜΜΑ- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ : ΟΔΟΕ 1β6 6
  Χρόνου ψείδου
  Μην κοπισζετί
  ΤΗΛΕΦήΝΑ
  Μόνον τα καταστήματά μας
  Έχουν πλήρεις σειράς βιβλίων δλων
  των σχολείων, Δημοτικοΰ καΐ Γυμνασίων.
  Πώλησις χονδρική καί λιανική.
  Είς τούς κ. κ. Διδασκάλους χορηγοΰ-
  μεν τα βιβλία ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ, τής άξίας
  των καταβαλλομένης μετά την πώλησιν.
  —Τό προσωπικόν φυλακών.
  Ό κ. Ύπουργός τής Δικαιοσύ-
  νπς πληροφβρεύμεθα ότι συνεν¬
  νοήθη μετά τοΰ Ύπουργοΰ Οικο¬
  νομ ι κων διά την έγκρισιν ωρι¬
  σμένων πιστώσεων πρός ενίσχυσιν
  τού προσωπικού των φυλακών
  τοΰ κράτους. Ο! ένύιαφερόμενοι
  δι' ΰπομνήματός των εζήτησαν
  την λήψιν μέτρων άπο τό 'Υπουρ-
  γεΐον τής Δικαιοσΰνης διότι κα-
  θώς άνέφερον είχον τελείως έγκα-
  ταλεΐφθή άπό προηγουμένας κυ¬
  βερνήσει;. Μόνον δέ οί φύλακβς
  ειργάζοντο υπέρ τό δεκάωρον η¬
  μερησίως.
  —*η είσαγωγή παλαιών σι-
  δήρων.
  Δι' αποφάσεως Γτοΰ Ύπουργοΰ
  Έθνικης οΐκονομίας καΐ θΐκονο-
  μικών έπιτρέπεται ή καθ' υπέρβα¬
  σιν των εΐσακτέων ποσοτήτων καΐ
  ανευ τού όρου τής άνταλλαγής
  είσαγωγή παλαιών σιδήρων καΐ
  μετάλλων έκτός τοΰ τελωνείου
  Πειραιώς καΐ διά των τβλωνείων
  Πατρων καΐ Σύρου.
  —Τό ρεσιτάλ Λώρη — Σα-
  μίου.
  Σήμερον τό εσπέρας θά δοθή
  είς τό θέατρον Πουλακάκη τό
  προαγγελθέν ρεαιτάλ των έκλε-
  κτών καλλιτεχνών τοΰ μίλοδράμα
  τος κ. Τοΰλας Λώρη καΐ κ. Κωνστ.
  Σαμίου. Τό ρεσιτάλ ωρίσθη δι'
  αυριον, θά δοθή ομως σήμερον λό¬
  γω έπισπευδομένης αναχωρήσεως
  των δύο καλλιτβχνών.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  Άκαδημίας 70 Αθήναι
  Τηλέφωνον 31411
  Ό οδοντίατρβς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Έκτΐαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έττιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ ιτορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  --
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφί,Ια έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  28 Σεπτεμβρίου 1937
  12Η
  ΟΪ Ι ΑΪίΝΪΓΕΚΔΗΛΰΝΟΥΣΙ
  ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡ ΗΝ ΗΣ;
  ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΫ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
  ΚΙΝΕΖΙΚΒΝ ΠΕΡΙΦΕΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σημερινάτηλεγρα·
  φήΐι.ατα έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι καθ*
  ά βεβαιούται έκ Τόκια οί Ίαπωνικοί
  ήμιεπίσημοι κύκλοι δέν άποκρούουν την
  επανάληψιν Κινεζοϊαπωνικών διαπραγ-
  ματεύσεων μέ αντικειμενικόν σκοπόν την
  οριστικήν ρύθμισιν των μεταξΰ των Πύο
  χωρίον ζητημάτο>ν καί την διακοπήν των
  έχθροπραξιών.
  Έν τώ μεταξύ οί βομβαρδισμοί των
  άνοχυρώτων Κινεζικών πόλεων υπό των
  Ίαπωνικών άεροπλάνων συνεχίζονται
  μετά-τής αυτής εντάσεως καί σχεοόν κα¬
  θημερινώς, μέ άπθΐέλεσμα τεραστίας
  καταστροφάς καί πολυάριθμα θύματα
  μεταξύ των Κινέζων.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣ1Α Τ Ο Υ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΟΡΥΖΗ
  ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ό πρω-
  Θυπουργός κ. 1. ΛΙεταξάς συνειργάσθη
  επ* αρκετόν μετά τοΰ 'Υπουργοΰ τής
  Κοινωνικάς Προνοίας κ. Κορυζή. ΊΙ
  συνεργασία αφεώρα γενικά ζητήματα ύ-
  γιεινής καί κοινωνικάς προνοίας επί των
  οποίων ελήφθησαν άποφάσεις.
  ΤΟΝ κ.ΜΕΤΑΞΑΝ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ
  ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙ ΓΑΛΛΊΑ! ΚΑΙ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΑΐ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταπακριτοΰ μας).—Τόν πρωθυπουρ¬
  γόν κ. Μεταξάν επεσκέφθησαν σήμερον
  οί πρεσβευταί Γαλλίας καί Τσεχοσλο¬
  βακίας. Αμφότεροι οί πρεσβευταί συ-
  νωμίλησαν έπ' αρκετόν μετά τοΰ
  Πρωθυπουργόν, ύποτίθεται δέ ότι αί
  συνομιλίαι αύται δέν ήσαν άσχετοι μέ
  τα Μεσογειακά ζητήματα καί τα τελευ¬
  ταία διεθνή γεγονότα.
  Ο
  ΕΙΣ ΤΑ
  ΠΑΡΕΣΤΗ
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέ-
  ραυν ότι ό Ιταλός πρωθυπουργός κ.
  Μουσολίνι παρέστη είς τα μεγάλα Γερ-
  μανικά γυμνάσια. Τόσον ό κ. Μουσολί¬
  νι όσον καί οί συνοδεύοντες αυτόν έξε-
  φράσθησαν μετά βαθείας ικανοποιήσεως
  διά την εξέλιξιν καί τάς έν γένει φάσεις
  των γυμνασίων τούτων.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
  ΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ
  τής πρωτευούσης τής Καταλωνίας μέ¬
  σω Παρισίων άναφέρουν ότι συνεχίζον¬
  ται έκεϊ αί συγκρούσεις μεταξύ των ά-
  ναρχικών στοιχείων καί τής άστυνομίας.
  Αί συγκρούσεις προεκλήθησαν πάλιν έκ
  των αυλλήψεων είς τάς οποίας προέβη
  είς εύρεΐαν άκτϊνα ή Άστυνομία λόγω
  των σημειωθέντων την παρελθούσαν έ-
  βδομάδα έκτρόπων.
  Η ΕΚΚΑΟΑΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ
  ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ
  Παρισίων ότι τό υπουργείον των Εξω¬
  τερικών τής Γαλλίας συνεχίζει τάς προ¬
  σπαθείας τού διά την μόρφωσιν γνωμών
  πρός γενικήν συζήτησιν τού Ίσπανικού
  ζητήματος καί οριστικήν εκκαθάρισιν
  αύτοΰ άπό κοινοΰ υπό των ενδιαφερο¬
  μένων Εύρωπα'ίκών δυνάμεων.
  Αί συνομιλίαι Χίτλερ-Μουσολίνι.
  Άποκρούονται παντοΰ οί έρυδροΐ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ρσδιοφ.).—
  Οί ήμιεπίσημοι Γερμανικοί κύ-
  κλοι φαίνονται έκπληττόμε-
  νοι διά την επιμονήν μεθ' ής
  ό σοσιαλιστικάς Γαλλικάς τύ-
  πος ύποστηρίζει δα ή ουνάν-
  τησις Μουσολίνι—Χίχλερ άφο-
  ρα συν τοίς άλλοις καί την
  σύναψιν εύρείας συμμαχίας α¬
  μύνης καί έπιθέσεως μεταξύ
  των δύο χωρών. Αί συνεννο-
  ήσεις Μουσολίνι—Χίτλερ, έπι-
  λέγουν οί κΰκλοι ούτοι, γίνον-
  ται μόνον επί τού πεδίου τΡ}ς
  συλλογικής ασφαλείας, δεδο-
  μένου άλλως τε δτι είναι παν-
  τοΰ φανεραί αί προθέσεις
  καί αί κατευθΰνσεις τοΰ αξο-
  νο" Βερολίνου - Ρώμης καί
  , έκ τής μέχρι τούδε δράσεώς
  αύτοΰ.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ ), Συσσω-
  μος ό "Ιταλικάς τόπος ιονίζει
  δτι ή συνάντησις Χίτλερ—
  Μουσολίνι προώρισται νά πα-
  γιώση έφ' δλων γενικώς των
  έπιπέδων την Γερμανοϊταλι-
  κήν φιλίαν καί συνεργασί¬
  αν. Ό είς έκ των δύο λαών,
  προσθέτουν αί έφημερίδες,
  θά ένισχόεται ήθικώς καί ύλι-
  κώς διά τοϋ ετέρου είς πασάν
  ' διδομένην στιγμήν καί ανά¬
  λογον περίπτωσιν. Οί δύο άρ-
  χηγοί ουδέν αλλο έκδηλώ-
  νουν αυτήν την στιγμήν ή
  ( Γήν ομόθυμον θέλησιν των
  δύο άδελφών λαών γύρω ά¬
  πό την έννοιαν ταύτην.
  ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ (ραδιογρ )
  —Κατά τύ σημερινόν ανακοι¬
  νωθέν τοΰ έπαναστατικοΰ
  στρατηγείου αί έπιθέσεις των
  έρυθρών είς την Άραγώνα
  άποκρούονται υπό των έθνι-
  κών στρατευμάτων. Είς την
  Μαδρίτην τό έπαναστατικόν
  πυροβολικόν χθές καί προ-
  χθές έπροξένησεν μεγάλας
  ζημίας είς τα χαρακώματα
  των έρυθρών.
  Τα προχσεσινά έγκαίνια έν Πόρω
  τοΰ ίερου ναού Άγίου Γεωργίου.
  Έπιβλητικώτατα καί μέ
  συρροήν άπείρου πλήθους έξ
  Ηρακλείου καί περιχώρων, έ
  τελέσθησαν προχθές τα έγκαί¬
  νια τοΰ έν Πόρω άνεγερθέντος
  καί περατωθέντος πρό τινος,
  μεγαλοπρεποΰς ναού τοΰ
  Αγ. Γεωργίου.
  Τα έγκαίνια ετέλεσεν ό
  Μητροπολίτας Κρήτης κ. Τιμό-
  θεος συμπαραστατοόμενος υ¬
  πό τοϋ κλήρου Ηρακλείου
  καί των ίεροψαλτών. Ή δλη
  λειτουργία των έγκαινίων α¬
  πετέλεσε κάτι τό εξαιρετικόν
  παρηκολουθήθη δέ κατανυκτι-
  κώς υπό τοΰ συρρεύσαντος
  κόσμου. Είς την λειτουργίαν
  παρέστησαν έπίσης ό κ. Δή-
  μαρχος Ηρακλείου καί άλλαι
  έκ των Άρχών τής πόλεως
  κσί των όργανώσεων.
  Καθ" όλην την ημέραν χθές
  ό νεοεγκαινιασθείς ώραΐος
  ναός ήτο προσκύνημα τόσον
  των κατοίκων των προαστρί-
  ων Πόρου, Χρυσοπηγής Ν
  Άλικαρνασσοΰ όσον καί πολ-
  λών καθυστερησάντων έξ Η¬
  ρακλείου καί τής ύπαίθρου
  χώρας. Έξηκολούθησε μάλι-
  στα ή συρροή αυτή καί την ί
  εσπέραν.
  Σημειωτέον δτι ό ναύς τό¬
  σον κατά την τελετήν τού έ-
  σπερινοΰ δσον καΐ κατά την
  ημέραν των έγκαινίων (Κυρια¬
  κήν) έφωταγωγήθη πλουσίως
  παρουσιάζων φαντασμαγορι-
  κόν θέαμα. Ή Ένοριακή Έ-
  πιτροπή δέν έφείσθη κόπων
  καίδαπανών δπως παρουσιάση
  καί άπό τής απόψεως ταύτης
  την έπιβαλλομένην είς τα έγ¬
  καίνια τοΰ νέου ναοΰ εξαιρε¬
  τικήν λαμπρότητα καί δώση
  ούτω είς αϋτά τόν ανάλογον
  πανηγυρικάν τόνον.
  ΑΝΕΤΈΘΗΣΑΝ ΑΙ ΣΤΑΦΙΛΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑΝ
  Είς την σταφιδαγοράν Η¬
  ρακλείου εσημειώθη χθές ανα¬
  τίμησις δλων των ποικιλιών
  τής σταφίδος. Αί τιμαί έκυ-
  μαίνοντ,ο άπό δρχ. 22—22 1)2
  διά τάς σουλτανίνας α' ποιό¬
  τητος, 21 διά τάς β'. 20—
  20.50 διά τάς γ'. 14—18 διά
  τοΰς καραμπουτζέδες, 14.50
  —15 διά τούς ελεμέδες α'.
  12.50 διά τούς β'., 11 διά
  τούς γ'., 11.50—-12 διά τοΰς
  ταχτάδες α'., 10.50—11 διά
  τούς β'. καί 9 διά τούς γ'.
  Έπίσης αί τιμτί των σταφυ-
  λων έκυμαίνοντο άπό 5—8
  δρχ. κατ' όκδν. Είς την αγο¬
  ράν μας διετέθησαν έπίσης
  αί πρώται ποσότητες έλαιο-
  λάδου έφετεινής εσοδείας
  πρός δρχ. 30 κατ' όκδν διά
  τοΰς παντοπώλας.
  ΤΑ ΟΡΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΙΝ ΑΑΙΚΗΜΑΤΑ
  ΧΑΤΑ ΤΟΝ Μ Η Ν Α
  Η ΔΙΑΝΟΙΞΙΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
  ΛΑΡΑΝΙΟΥ
  Απαντώσα ή Νομαρχία Η¬
  ρακλείου είς έγγραφον τοϋ
  ϋφυπουργείου παρά τώ κ.
  Πρωθυπουργόν προκληθέν έξ
  ήμετέρου άρθριδίου γνωρίζει
  αναφορικώς μέ την διάνοιξιν
  τής έπαρχιακής αμαξιτής ό-
  δου Λαρανίου—-Άγίου Θωμδ
  δτι διά την οδόν ταύτην έ-
  νεργεΐται δ,τι είνε επιβεβλη¬
  μένον.
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
  Σήμερον συνέρχεται είς συ¬
  νεδρίασιν προκειμένου ν' ά-
  σχοληθή μέ ωρισμένα γεωρ-
  γικής φύσεως ζητήματα τό
  συμβούλιον τής Ενώσεως Συ-
  νεταιρισμών Ηρακλείου.
  ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΓΡΟΚΛΕΠΤΟΥ
  Υπό τού οίκείου άγρονομεί-
  ουάνεφέρθη πρός τόν έπό-
  πτην άγροφυλακής δτι συνε¬
  λήφθη καί κατεδικάσθη επί
  άγροκλοπή είς 750 δρχ. πρό¬
  στιμον ό Σάββας Μπιτσακά-
  κης έκ Πετροκεφάλι.
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ
  Οί κ.κ. Ζαχ. Άνυψαντά-
  κης, Ιω. Μυλωνάκης, Δημ.
  Χαλκιαδάκης καί Στέφανος
  Μεταξάκης κατέθεσαν είς τό
  Πανάνειον Δημοτ. Νοσοκομεί¬
  ον Δρ. ΙΟΟΟήτοι άνά Δρ. 250
  έκαστος άντί στεφάνου καί
  είς μνήμην τού αποβιώσαντος
  γυναικαδέλφου των Ιω. Έμ.
  Παπαδογιαννάκη.
  Ή είσαγγελία έφετών Κρή¬
  της απέστειλε χθές είς τόν κ.
  Είσαγγελέα "Ηρακλείου τό πι-
  νάκιον των δικασθησομένων
  άδικημάτων ενώπιον τού έν-
  ταΰθα κακουργιοδικείου κατά
  την σύνοδον τοΰ μηνός'Οκτω-
  βρίου.
  Κατά τό α' δωδεκαήμερον
  θά δικασθώσι τρείς ύποθέσεις:
  Ή κατά "Ελευθερίου Δερμι-
  τζάκη επί άπάτη καί πλα-
  στογραφία, την 2 Όκτωβρίου
  ημέραν Σάββατον, ή κατά τοΰ
  Λάμπρου Μαλινδρέτου κ.λ.π.
  επί βιαία άπαγωγή. βιασμώ
  κ.λ.π. την 8 Όκτωβρίου καί
  την 12 ή κατά των Γεωργ.
  Μανούσακα επί άποπείρα
  φόνου, κατοχή δπλου, όπλο-
  χρησια κ.λ.π.
  1 Κατά τό δεύτερον δωδεκα¬
  ήμερον θά έκδικασθοΰν αί ε¬
  ξής πέντε ύποθέσεις: Την 15
  Όκτωβρίου. Ή κατά των Γε¬
  ωργ. Φαλελάκη καί Εύαγγ.
  Φαλελάκη επί αίμομιξία, την
  16 ή κατά των Γεωργ. Δημ.
  Τσαμπαζάκη καί Άντ. Τζα-
  μπαζάκη επί φόνω, παρ. όπλο-
  φορία καί όπλοχρησία,τήν 19 ή
  κατά τοΰ Ιω. Έλ. Ραπτάκη ε¬
  πί πλαστογραψία κ.λ.π. την
  22 ή κατά Γεωργ. Μαν. Μα-
  νουσέλη επί άντιστάσει, βία
  κατά της άρχής καί παρ ό-
  πλοψορία καί την 23 ή κατά
  των Νικ. Γ. Δερμιτζάκη, Άντ.
  Β. Παπαδάκη, Έλευθ. Βολάνη
  κ.λ.π επί άντιστάσει, βία κα¬
  τά τής άρχής καί παρ. όπλο-
  φορία.
  ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
  ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΜΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
  ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ΕΝ ΑΠΩ ΝΙΚΟΛΑΩ
  Μεταξύ των ενταύθα εκ¬
  προσωπών των ενδιαφερομέ¬
  νων έργοδοτών καί οικοδομο-
  τεχνιτών υπεγράφη συλλογι-
  κή σύμβασις δια τής οποίας
  τα κατώτατα δρια ήμερομισθί-
  ων καθορίζονται ώς εξής: Κτί-
  σται α' κατηγορίας δρχ. 100
  ημερησίως, β' 90—100, εργά¬
  ται «λασπιτζήδες» ή μπετόν
  65—70, εργάται οίκοδομών
  άνευ είδικότητος 60—65, άμ-
  μοκονιασταί α' κατηγορίας
  100, β' 75—85, μαθητευόμε-
  νοι 40—-60, έλαιοχρωματισταί
  α' κατηγορίας 100, β' 80—85
  μαθητευόμενοι 40—60, ξυ-
  λουργοί στέγης α' κατηγορί¬
  ας τεχνίται δρχ. 110, β' 90,
  ξυλουργοί κουφωμάτων α'
  κατηγορίας 100, β' 80, μα¬
  θητευόμενοι 40—60, ξυλοτυπο-
  ποιοί τεχνίται α' 110, β' 90,
  μαθητευόμενοι 50—70, μαρ-
  μαρογλύπται τεχνίται 120, β'
  90, λιθοξόοι τεχνίται α' ΠΟ,
  β' 80, πλακοστρώσται τεχνί¬
  ται α' 110, καί β' 80.
  ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗΣ
  Χθές ήρχισαν αί είσιτήρι-
  οι έξετάσεις τής Παιδαγω-
  γικής Άκαδημίας. Ή έξετα-
  στική έπιτροπή έκτός των
  καθηγητών τής Άκαδημίας
  συμπεριέλαβε τούς διορισθέν¬
  τας επί τούτω υπό τοΰ Γεν.
  Έπιθεωρητοΰ τής Παιδείας
  καθηγητάς κ. κ. Στ. Ξειδά-
  κην διά τα φυσικά καί Κωνσ.
  Φασουλάκην διά τα μαθημα-
  τικά.
  Διά Διατάγματος έπεξετά-
  θησαν αί διατάξεις προγενε-
  στέρου «περί άπαγορεύσεως
  μετατροπής οίωνδήποτε οίκο¬
  δομών είς ξενοδοχεΐα» καί
  είς την πόλιν Άγίου Νικολά-
  ου Κρήτης.
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ
  Τό Άγρονομικόν διαμέρι-
  μα Αρχανών προσδιώρισε
  δικασίμους άγροζημιών διά
  τόν μήνα "Οκτώβριον είς
  Κνωσόν την 15, είς Άρχαναις
  την 16.
  ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑΝ
  Τό υπουργείον τής Έθνι-
  κής Οίκονομίας έκοινοποίη
  σεν εγκύκλιον πρός τα Έμπο-
  ρικά κα'ι Βιομηχανικά Έπιμε-
  λητήρια τού Κράτους πρός τα
  όποΐα γνωστοποιεΐ τούς ίσχύ-
  σαντας έν "Ελβετία δασμούς
  άπό 7ης Σεπτεμβρίου διά τα
  έλληνικά προίόντα: Διά στα-
  φυλάς νωπάς καΐ έπιτραπε-
  ζίους άνά ΙΟΟχιλιογρ. όρίζε-
  ται δασμός είς φρ. έλβετικά
  10.
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως έδημοσιεύθηδιάταγ
  μα διά τοΰ όποίου κατανέ-
  μονται αναλόγως αί θέσεις
  των ϋπαλλήλων είρηνοδικεί-
  5Η Πρωϊνή
  ΗΡΧΙΣΕ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΝ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΓΑΛΛΙΑ! ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ών.
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποκριταί μας).—Αγγέλλεται έκ
  Παρισίων ότι σήμερον άρχίζει έκεϊ ή
  διάσκεψις των ναυτικών έμπειρογνωμό-
  νων Αγγλίας, Γαλλίας καί Ιταλίας.
  Ώς γνωστόν ή διάσκεψις αυτή θά α-
  πασχοληθί1! μέ την προσχώρησιν τής Ι¬
  ταλίας είς τό ΛΙεσογειακόν σύμφωνον,
  διατυπώνουσα είς νέαν ειδικήν συμ,φωνί-
  αν, τούς όρους καί τάς λεπτομερείας
  τής προσχωρήσεως ταύτης.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας,πιστβύ-
  εται γενικώς ότι θά επέλθη συμφωνία είς
  την έν λόγω διάσκεψιν μολονότι δέν πα-
  ραβλίπονται. αί δυσκολίαι της.
  ΕΛΗΞΑΝ ΔΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
  ΠΑΡΕΑΑΣΕΩΣ ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 7 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  τοΰ μεσονυκτίου άγγέλλουν ότι έληξαν
  διά μεγάλης παρελάσεως τα πολεμικά
  γυμνάσια τού Γερμανικοΰ στρατοΰ.
  Την παρέλασιν παρηκολούθησαν ό
  Φύρερ, ό Μουσολίνι ή συνοδεία τού
  καί οί λοιποί τιτλούχοι. Ό Μουσολί¬
  νι καί ό Φύρερ έπευφημήθησαν έπανει-
  λημμένως υπό τού στρατοΰ καί των ε-
  θνικοσοσιαλιστικών τμημάτων.
  ΗΓΕΡΜΑΝΙΑΔΕΝΤ1ΘΕΤΑΙ
  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Βερολίνου
  άγγέλλε παι ότι κατά δήλωσιν γενομένην
  έκεΐ υπό των κυβερνητικών κύκλων, ή
  Γερμανία δέν δύναται νά τεθή καί αυνε-
  πώς οϋτε τίθεται ήδη, άλληλεγγυος μέ
  την Ιαπωνίαν όσον άφορϊ την Σινοϊα-
  πωνικήν ρήξιν. Άπεναντίας ή Γερμανία
  κατά την ιδίαν δήλωσιν, έπιθυμεΐ την
  διευθέτησιν τής Κινεζοϊαπωνικής δια¬
  φοράς καί την εξασφάλισιν των έν Κ ίνα
  Ευρωπαϊκών συμφερόντων.
  ΕΦΘΑΣΕ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  Ο ΜΠΕΝ|ΤΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΤΟΥΕΓΕΝΕΤΟΘΕΡΜΗΥΠΟΔΟΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Βε¬
  ρολίνου νυκτερινά τηλεγραφήματα ό
  Μπενίτο Μουσολίνι άναμένεται σήμε¬
  ρον είς την Γερμανικήν πρωτεύουσαν.
  Ή ύποδοχή τοΰ Ιταλού δικτάτορος
  προμηνύεται ανωτέρα πάσης προβλέψε¬
  ως. Τό Βερολίνον έχει λάβη πανηγυρι¬
  κήν όψιν, ή δέ όλη διακόσμ,ησίς τού εί¬
  νε αύτόχρημα φαντασμαγορική.
  II
  ΕΥΡΠΠΑ ΓΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΕΖΟ Ι ΑΠΩΝΙΚΟΝ
  ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΚΑΙ__Η ΑΜΕΡΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι αί δυνάμεις Αγγλία καί
  Γαλλία συνεχίζουν τάς συνεννοήσεις των
  πρός ένιαίαν κατεύθυνσιν τής έν Κίνα
  παλιτικής των πρός περιφρούρησιν των
  συμφερόντων των.
  'Κχ παραλλήλου καί ή ' Αμερική τη-
  ρεΐται ένήμερος των συνεννοήσεων τού¬
  των. ΙΙρυΊτη εκδήλωσις δέ υπήρξε ή έ-
  πίδοσις ταυτοσήμου καί αυστηράς δια¬
  κοινώσεως πρός την Ί άπω νίκη ν κυβέρ¬
  νησιν.