94837

Αριθμός τεύχους

4676

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

29/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λιςιαι 3
  ι';ά μηνός ϋ
  Άμερικής
  ίΐιΐσια δολ. 15
  έςάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  ΤΕΤΑΡΤΝ
  29
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  Π'ΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΛΚΛΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ίΙΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4676
  ΥΚϊβΙΙΟΣ ΣτΙΤΑΚιΊΙΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΑΑΙΟΠΑΡΑΓΟΓΗ
  Ή έφετεινή πλουσία πα-
  ρκγωγή τοΰ ελαίου αποτελεί
  βεβαίως γεγονός έξαιρετικώς
  ευχάριστον. Καί δημιουργεΐ
  την έλπίδα ότι ό τόπος'
  μας θ' άνακουφισθή οίκο-
  νομικώς καί ότι ό λαός
  μας θά γνωρίση καί πάλιν
  ημέρας καλάς ' καί θά ζή¬
  ση μέ κάποιαν σχετικήν
  έστω ευημερίαν. Άλλά διά
  νά συμβή τουτο, δέν άρκεΐ
  ή πλουσία παραγωγή μόνον.
  Είναι απαραίτητον νά έ-
  ξασφαλισθοΰν καί αί καλαί
  τιμαί τοΰ ελαίου. Κυρίως
  δέ είναι απαραίτητον, το
  κέρδος έκ των καλών τιμών
  νά τό καρπωθή ό παραγω-
  γός, που υπέστη επί τόσα
  ετη κατά τό παρελθόν μυρί¬
  ας στερήσεις καί κακουχίας
  λόγω (τών άφοριών των έ¬
  λαιων. Δυστυχώς δμως, κα-
  θώς πληροφορούμεθα, οί πα-
  ραγωγοι, πιεζόμενοι άπό
  πολλαπλάς καί κατεπειγού-
  σας ανάγκας, προσφεύγουν
  ύποχρεωτικώς είς τό εμπό¬
  ριον καί προπωλούν δσο—
  όσο τό προΐόν των.
  Κατ' αυτόν δέ τόν τρόπον
  δημιουργεϊται ό κίνδυνος
  νά επέλθη ραγδαία ύποτίμη-
  σις τού ελαίου καί νά μή
  δυνηθούν οί παραγωγοί νά
  καρπωθοΰν τα κέροη τής
  πλουσίας εσοδείας των. Καί
  αύτός ό κίνδυνος θά πρέπει
  νά έξουδετερωθή άμέσως έ-
  φόσον ύπάρχει άκομη καί
  χρόνος άρκετός καϊ τρόπος
  άποτελεσματικος, πρός του¬
  το. Δύναται δέ νά προλη-
  φθή καί νά έξουδετερωθή
  ό κίνδυνος αύτος διά τής χο¬
  ρηγήσεως άφ' ενός υπό τής
  Άγροτικής Τραπέζης πλα-
  σματικών δανείων είς τούς
  έλαιοπαραγωγούς καί διά
  τής άπαγορεύσεως τής είσα-
  γωγής σπορελαίων άφ' ετέ¬
  ρου.
  Την χορήγησιν πλασματι-
  κών δανείων έπ' ενεχύρω τοΰ
  προϊόντος, ύπέδειξεν ή «Α¬
  νάρθωσις» καί άλλοτε, είς τό
  παρελθόν, δτε παρετηρήθη
  ραγδαία ύποτίμηαις των στα¬
  φίδων. Καί ηγωνίσθη δι' δ-
  λων της των δυνάμεων διά
  την εφαρμογήν τοιαύτης πο-
  λιτικής έκ μέρους τής Άγρο¬
  τικής Τραπέζης. Πόσον δέ
  σωστική καί σύμφωνος πρός
  τα συμφέροντα των παραγω-
  γών καί τοΰ τόπου γενικώ-
  τερον ήτο ή ύπόδειξίς μας
  έκείνη, απεδείχθη αργότε¬
  ρον μέ την ίδρυσιν τής "Ε¬
  νώσεως σουλτανοπαραγω-
  γών πού ήσκησε περίπου την
  πολιτικήν αυτήν τής χορη¬
  γήσεως δανείων, υπό τύπον
  προκαταβολής είς τούς πα-
  ραγωγούς, άμα τή παραδόσει
  τοΰ προϊόντος των. Διά τό έ-
  λαιον δμως δέν ύπάρχει ©ρ-
  γανισμός πού νά φροντίση
  διά την χορήγησιν προκατα-
  βολών είς τούς παραγωγούς,
  δπως γίνεται μέ την σταφί-
  δα καί τό κίτρο καί νά ε¬
  πέμβη διά την αυγκράτηαιν
  των τιμών είς τα πραγματι-
  κά έπίπεδα, βάσει των τιμών
  της διεθνοΰς άγοράς. Είναι
  λοιπόν άνάνκη ν' αναλάβη
  άμέσως τό έργον αύτό ή Ά-
  γροτική Τραπέζα διά τής χο-
  ρηγήβεως πλασματικών δα¬
  νείων είς τούς έλαιοπαραγω¬
  γούς πού έχουν άμέσους α¬
  νάγκας νά θεραπεύσουν καί
  χρειάζονται έπειγόντως χρή-
  ματα. Τό πράγμα δάν ε ναι
  άλλωστε δύσκολον. Ή Τρα¬
  πέζα εχει όλην την ευχέρει¬
  αν νά ιδρύση αποθήκας καί
  έδώ καί είς την ύπαιθρον είς
  τα έλαιοπαραγωγικά κέντρα
  δπου νά συγκεντρώση τό
  προΐόν άφοΰ τό βαθμομετρά,
  όπως εχει ασφαλώς καί
  την ευχέρειαν τής άθρόας
  χορηγήσεως πλασματικών
  δανείων. Καί καθόσον του¬
  λάχιστον πληροφορούμεθα,
  σκέπτεται σοβαρώς τό ζήτη-
  μα τουτο. Άλλά σκέψις με-
  γάλη δέν χρειάζεται φρονού¬
  μεν. Κ«Ί τουτο διότι ό και-
  ρός έπείγει. Αί τιμαί τοΰ ε¬
  λαίου διατρέχουν τόν κίνδυ¬
  νον τοΰ έξευτελισμοΰ. Καί έν
  τοιαύτη περιπτώσει ή πλου¬
  σία έσοδεία θά ώφελήση μέν
  πάντα άλλον ΐσως, πλήν τού
  παραγωγοΰ ομως διά τόν ο¬
  ποίον θά αποτελέση μίαν επί
  πλέον τραγικήν είρωνείαν.
  Είναι λοιπόν άνάγκη νά ε¬
  πέμβη ή Άγροτράπεζα άμέ¬
  σως καί νά θέση είς εφαρμο¬
  γήν εν μέτρον τό οποίον
  μελετα, άλλά διστάζει ίσως
  νά χρησιμοποιήση. Διότι μό¬
  νον διά τής παρεμβάσεως
  τής Άγροτικής θά κατορθω¬
  θή ό συγκρατημός των τιμών
  τοΰ ελαίου καί ή σωτηρία
  των ελαιοπαραγωγήν.
  ΟΠ&Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒ.Η
  Έ μετεωρολογική ύπηρεσία
  φροντίζει κατ' αΰτά; διά την με-
  τάοοσιν τής «άκριβοΰς ώρας» είς
  δλην την Έλλάδα Άκρίβή ώραν
  είχον λέγει μέχρι τούδε μόνον τα
  ωρολόγια των σιδηροδρομικήν
  σταθμών. Τα άλλα Ιπήγαιναν στά
  κουτουροθ! Καί ή μετεωρολογική
  ϋπηρεσία θέλει τώρα, συγκεκριμέ¬
  νως κάθε μεσημέρι, νά μεταδίδη
  τηλεγραφικώς την άκρι^ή ώραν.
  Τα ζήτημα είνε σπουδαίον προ-
  σθέτουν αί πληροφορίαι. Καί λόγω
  ακριβώς τή; σπουδαιότητος τού
  τό υφυπουργεΐον Τ. Τ. Τ. συνεν-
  νοείται ύπηρεσιακώ; ^διά την θέ¬
  σπισιν τοΰ μέτρου.,.Άλλά ποϊο^
  άρνεϊται την σπουδαιότητα αυ¬
  τήν, Καί ποίος δέν έπικροτεΐ την
  πρωτοβουλίαν τοθ κράτους; 'ιπο-
  θέτω κανείς.
  —Έ άκριβής <3«? ώρα;...ειχε την μανίαν νά έρωτά Ινα; παλαι- ός Έλλην έφαρμόζων αυστηρώς τό χρόνου φείδου. Καί ήρώτα έπιμόνως, διότι φυ- σικά δέν είχεν ωρολόγιον. Είχεν ομως 6π' όψιν τού Ινα χρονόμε- τρον εκτεθειμένον τότε εις την βι- τρίναν ενός μικροΰ ώρολογοποιεί- ου. Καί ήθελε νά ξέρη κατά πό¬ σον ή ωρα των αλλων ήτο . χρο- νομετρική. Ένοστάλγει την ακρί¬ βειαν, καί φυσικά την καλήν δα¬ πάνην τοθ χρόνου καί δι' εαυτόν καί δι' αλλήλους. Ό τύπος έκεΐνος 2έν ήτο^ 4ν θρωπος μονομανής. Κάθε ίλλο Ή άκρΐβιια, «πό καταβολάς &λ ληνικοΰ βασιλείου, είνε παρ' ημίν ζήτημα δλω; διόλου δϊυτερεΰον. Τα Έλληνικά ωρολόγια απετέλε¬ σαν πάντοτε ή σχεδόν, θαυμασίαν είκόνα τής βαθυτέρας άσυμφωνίας τοΰ τοπικοΰ συνόλου. Ασφαλώς οί Έλ,3ετοΐ ώ; άνθρωποι καί ώς οργάνωσις γενικώτερα πολιτικο- κοινωνική 'άποτελοΰν πρότυπον. Καί τό πρότυπον αύτό άρχίζει άπό τα ωρολόγια των Αντιθέτως ■καρ' Έλλησι τα πρότυπα τής. .ά¬ συμφωνίας—καί άνομοιογενεία; κάποτε—είναι ζήτημα ώρολογίων. Τό παλαιόν οικογενειακήν έκκρε- μές, παρά την πατροπαράδοτον φήμην τού, πάει πάντα πίσω. Ά- κόμη καί τα διαζύγια στήν Έλ¬ λάδα έχουν αφορμήν αύτό τό Ικ- ρεμές: —Δέκα ή ώρα καί άκόμη νά φανή δ κύριος.,.άναστενάζει ή νε- αρά οΐκοδέσποινα. Άλλ' είνε διά την ακρίβειαν δέκα παρά είκοσι. Τό έκκρεμές Ιχει έπιδιορθωθί) προσφάτως. Συμβαίνει δμως τώρα νά πηγαίνη μπροστά! Καί δταν φθάνη ό κύρι- ος δέν Οπάρχει δυστυχώς άνάγκη κανενός χρονομέτρου. Άφήνω δτι τό χρονόμετρον αύτό δέν Ιχει πέ¬ ρασιν ούτε γενικώτερα. Άπλού στατα διότι είνε δύσκολον, ή άσύ· νηθες ώς, επί τό πλείστον, νά πα· ρουσιασθ-^ ώς χρονόμετρον...άκρι βείας. — Οί στιγμές είνε πολύτιμες έλεγεν είς ώρας Εστορικής διά τ Ηράκλειον οιαταραχής, ε"νας δημό σιος άρχων. Καί δμως ερωτηθείς διά τή χρονομετρικήν ακρίβειαν τήςστι μής εύρέθηκε μέ. σταματημίν ρωλόί. "Ο,τι εφερνε ή στιγμή έ :ίνη πιθανόν νά μή τό έφερναν λιοι χρόνοι, κατά την σχετικήν ρμηνείαν τοΰ λαοΰ. Ώστόσο έ ίνθρωπο;, 8πως καί οί περισσότε- ιοι Έλληνε;, ήτο αδύνατον ούσι- :στ:κώς νά τό καταλάβη .. Τα ωρολόγια τοΰ Άγίου Μηνί [χεν ύπ' δψίν τού καλό; πο- ίτη; τ.ρηγβί·. "Ηθελε νά κανο- Έση τό ρωλόι τού καί άφοΰ με- :αξύ τριών ή τεσσάρων συμπολι- :ών βρήκε εί; έκαστον χωριστά διαφορετικήν ώραν, υψωσε τού; .φθαλμού; πρός τα δύο κωδωνο- (τάσια. Άλλά καΐ έκεϊνα είχον αφορετικήν ώραν τό καθένα! Νομίζετε δτι πταίει κανεί; δι' ιύτό. Άμφιβάλλιο. Τα ωρολόγια )σαν άπλούστατα ωρολόγια Έλλη- ικά. Άν τό Ινα πήγαινε έμπρό; ό άλλο θά πήγαινεν οπίσω. Καΐ ιή πρό; κακοφανισμόν οδτε των ιίλων ό)ρολογοποιών τοΰ Ήρα- ιλείου. Τό ωρολόγιον, θά τό πι- (τέψετε; είνε μάλλον υπόθεσις κοι- 'ωνική; Ιξεω;. Ή άκρίβειά τού ίπαρρί&ι άπό τα μεγάλα δεδομένα :ής τάξεω;, εΓτε ύλικό;, εϊτε πνευ- ιατικό; πολιτισμό; λέγεται. Οί Έλληνε; τα δεδομένα αύτά τα συναισθάνωνται πιθανώτατα μέ τό παραπάνω. Έχουν δμως την αδυ¬ ναμίαν νά μή τα συσχετίζουν μέ ωρολόγιον. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Πεταχτά ειωματα ΤΟ ΜΟΥΣΕίΟ ΟΙ συμπολίται πού κάνουν όν περίπατό των στήν πλα- εΐα τής "Ελευθερίας θά πα- ιετήρησαν ασφαλώς την πάλ- ευκη σιλουέττα μιάς νέας >ίκοδομής ποΰ ΰψώθηκε τε¬
  λευταία στό άνατολικό τμή-
  μα.ΐης πόλεως μ' £νο θαυ-
  μάσιο προστύλιο στή νοτική
  πλευρά. Καί θά αίσθάνθηκαν
  ασφαλώς βαθείαν Ικανοποίη¬
  σιν γιά την άπόκτησι αύτοϋ
  τοθ νέου μνημείου τοΰ πολιτι-
  σμοθ μας. Γιατί μνημεΐο πο-
  λιτισμοθ είναι ασφαλώς τό
  νέο Μέγαρο τού Μουσείου
  μας, είς τό όποΐο θά στε-
  γασθοϋν μέ άνεσι κα! άσφά-
  λεια οί μοναδικοΐ στόν κόσμο
  άρχαιολογικοί μας θησαυροί,
  αύτά τα λείψανα τοΰ ύπερό-
  χου άρχαίου ΚρητικοΟ πολι-
  τισμοΰ. Έν τούτοις γιά τό
  νέο μουσεΐο μας κανείς δέν
  μίλησεν άκόμη. Κι' άς πρό-
  κενται γιά έ'να έ'ργο μνημει-
  ώδες, μαναδικό στό εΐδος
  τού σ' όλόκληρο τόν κόσμο,
  ποΰ θά δώση νέα ζωή στήν
  πόλι μας καί θά έξυψώση τόν
  πολιτισμό μας στή συνείδησι
  των μορφωμένων λαών τής
  γης-
  Αύτό λοιπόν τό νέο οίκοδό-
  μημα πού άποπερατοΰται τώ¬
  ρα μέ την έπένδυσι των προ-
  στυλίων καί τής προσόψεώς
  τού μέ έγχρωμα μάρμαρα
  πολυτελείας καί μέ την διακό-
  σμησΐ τού μέ έξαίσιες τοιχο-
  γραφίες, γιά τίς οποίες εγινε
  είδική μελέτη, δέν είναι παρά
  έ'να μονάχα τμήμα τοθ τερα¬
  στίου οίκοδομικοΰ συγκροτή-
  ματος πού θ' αποτελέση τό
  νέο μουσεΐο. Γιατί, καθώς
  μάς εΐπε σέ μιά σχετική συ-
  νομιλία πρό καιροΟ ό άρχι-
  τέκτων κ. Καραντινός είς τόν
  οποίον όφείλετσι τό σχέδιο,
  τό Μουσείον θά έχη είκοσι
  Εξ έν δλω αΐθουσες, μέ έργα-
  στήρια, μέ βιβλιοθήκες, μέ εί-
  δικό ξενώνα γιά τούς ξένους
  καί έλληνας καθηγητάς καί
  άρχαιολόγους ποΰ θά έρχων-
  ται γιά μελέτη τοΰ Μινωίκοΰ
  πολιτισμοΰ. Καί τώρα δέν εί¬
  ναι παρά £νδεκα μόλις αΐθου¬
  σες τελειωμένες πού στοιχί-
  ζουν περΐ τα έννέα έκοττομμύ-
  ρια ένφ δλο τό οίκοδόμημα
  μέ τα πέριξ έξωραϊστικά έρ-
  Ο Γολνοθας μιάς καρδίας
  = = ΗΛΙΣΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελανχολικής
  13βν
  αυτοκρατειρας.
  Ό ζω·(ράφο; πού φιλοτεχνεϊτήν
  προσωπογραφίαν, τοΰ λέγει πώς
  ποτέ δέν ετυχε νά ζωγραφίση
  συμπαθέστερο πρόσωπο. Καϊ τα
  λόγια τού δέν Ιχουν καμμιά οό-
  σιν κολακείας. Απλώς λέγει 8,τ:
  αίαθάνεται.
  Αύτό κάνει εντύπωσιν εί; την
  Σίσσι, καί δταν πιά έτοιμάζωντα;
  γιά νά φύγουν, αίσθάνεται σχε¬
  δόν εύτυχισμένη. Μόνον ή μητέ-
  ρα τοΰ αύτοκράτορος δέν τής ή-
  ταν καί τόσον ευχάριστος. Πολ-
  .ϊς φορές την επιανε νά την κυτ-
  τάζη λοξά, σάν νά την άναμετροΰ-
  σε άπό την κορυφή ώ; τα νύχια.
  Συχνά ή θεία της καί μελλοντική
  πενθεράτης, τής Ικανε παρατηρή-
  σεις. Έφθασε νά πή άκόμη καί
  στήν άδελφή της, την πριγκήπισ-
  σα Λουοο^ίκα, πώς ή ΣΕσσι, θά ϊ-
  πρεπε νά προσέχη νά καθαρίζη
  καλλίτερα τα δόντια της! Αύτό
  προσέβαλε πολύ την μικρή πριγ-
  κήπισσα καί την έκαμεν άκόμη
  καί νά εξεγέρθη κάπως. Άλλ' 8-
  λα αύτά δέν ήταν παρά απλώς
  σκιές εί; Ινα φωτεινό πίνακα.
  Επί τΐλους φθάνει ή ήμέρα τοΰ
  χωρισμοΰ. Ό Φραγκΐσκο; Ιωσήφ
  είνε ΰποχρεωμένος νά γυρίση πί¬
  σω στήν άγγαρεία τοΰ άνακτό-
  ρου καΐ τή; Βιέννη;. Ή Έλισά-
  βτ μέ την μητερα τη; είς τό οί-
  κογενειακόν τού; κτήμα, στό
  «Πόσσι». Κάθε φορά ό χωρισμός
  είτε 2να προσφιλέ; τη; πρόσωπο
  επρόκειτο ν' άποχωρισθη είτε τα
  άγαπημένά ζώα της, είτε απλώς
  άπό μιά τοποθεσία, βάραινε την
  καρδιά της. Τό ϊδιο τής συμβαίνει
  καί τώρα, κι' ά; μή πρόκειται νά
  λείψη γιά πολύ καιρό ό Φραγκΐ-
  σκος Ιωσήφ. Άγαπά τόσο την μι¬
  κρά τού μνηστή ό νεαρός αύτο-
  κράτωρ! Δέν θά βλέπη την ώρα
  πότε νά την ξαναδη
  Πόοο μελαγχολικό ^τοΰ εφαίνε¬
  το τό άνάκτορί τού είς την Βιέν-
  ΤΑ ΕΡΤΑ
  Σ
  νη, μέσα στήν άγγαρεία των κρα-
  τικών ύποθέσεων, ΰστερα άπό την
  «ούράνια έποχή τοΰ "Ισλ».«Ήταν
  φο8ερό τό πήδημα άπό τόν έπί-
  γειο παράδεισο τοΰ "Ισλ έδώ μέ¬
  σα στά εγγραφα τοΰ γραφείου
  μου, μέ τί; Ιγνοιες καί τίς στενο-
  χώριες», Ιγραφε την 6ην Σεπτεμ-
  βρίου τοΰ 1853, άπό τό άνάκτο-
  ρον τοΰ Σένμπρουν ό αύτοκρά-
  τωρ Φραγκΐσκος Ιωσήφ πρό; την
  μητέρα τού.
  Μέσα είς τό άμάξι μέ τό οποίον
  ταξίδευαν, καί ΰστερα στή μονα-
  ξιά τοΰ Πόσσενχόφεν, ή""Σίσσι έ-
  ,ίαζε μέ τόν νοΰ τη; την νέα κατά-
  στασι ποΰ είχε δημιουργηθή γι'
  αυτήν. Είχε φύγη εντελώς άνύπο-
  πτη καί άδέσμευτη. Καΐ τώρα γύ¬
  ριζεν άρραβωνιασμένη. Σέ λίγρ
  καιρό θά είνε ή αύτοκράτειρα μι¬
  άς πανίσχυρης αύτοκρατορίας μέ
  έκατομμύρια ύπηκόων. Βά βασί-
  λευε σέ πολλά ταυτοχρόνως εθνη,
  καί ίμω; δέν ήξευρε ουτε την
  γλώσσα, οϋτε τα ήθη των. Καΐ τί
  ήταν αυτή πού τόσον βαρεία κα-
  θήκοντα βάρυναν στούς τρυφε-
  ρούς ώμου; της; Ένα παιδιί !
  Ώς αύτοκράτειρα, κλεισμένη
  μέσα στό άνάκτορον, θά Ιχη την
  ελευθερίαν πού είχεν ώ; τώρα,
  την ελευθερία πού λαχταρά ή καρ¬
  διά της, Καθώ; στριφογυρίζει δ-
  λε; αύτές τί; σκέψει; στό μυαλό
  τη;, τό βλέμμά τη; πέφτει εξω,
  Άπό τα κρύσταλλα τοΰ μικροΰ
  παραθύρου τή; άμάξη; βλέπει τα
  χελιδόνια νά σπαθίζουν μέ τίς φτε
  ροθγε; τόν άέρα. Τό φθινόπωρο
  τα Ιδιωξε κι' αύτά. Φεύγουν.Άλ-
  λά τί ελευθέρα πού είνε, καί πό-
  σο τα ζηλεύει! Κ' έξαφνα τής Ιρ-
  χεται ή; λαχτάρα νά είχε κι' αυτή
  φτερά, νά μποροΰσε νά πετάξη
  μακρυά, έλεύθερη στό διάστημα.
  ΙΙόσο θά ήθελε νάταν Ινα άπό τα
  χελιδάνια!
  (Ή συνέχεια
  είς την 2αν αελίδα)
  Δέν γνωρίζομεν εάν είς
  τό πρόγραμμα εκτελέσεως
  παραγωγικών έργων έν Κρή-
  τη συμπεριλαμβάνονται καί
  τα Ιργα τής άποξηράνσε-
  ως των έλών Γιόφυρο—Φοι-
  νικιάς καί Γάζι—Καβροχώρι
  καί τής έξυγιάνσεως των πε-
  ριφερειών αυτών. Όπωσδή-
  ποτε δμως, φανταζόμεθα
  ότι δέν είναι δυνατόν πα¬
  ρά νά έχη ληφθή μέριμνα
  καί διά τα έργα αύτά.
  Ανεξαρτήτως δμως τοΰ ε¬
  άν τα έργα αύτά περιέχων-
  ται είς τό Κυβερνητικόν πρό¬
  γραμμα των παραγωγικών
  έργων Κρήτης ή οχι, τα
  έργα αύτά ύπάρχει πιστεύο¬
  μεν τρόπος καί είναι άνάγ¬
  κη νά έκτελεσθοΰν τό συν-
  τομώτερον. Καί έπ' αύτοΰ
  θά ηθέλαμεν ν' άπασχολή-
  σωμεν σήμερον την προσο¬
  χήν των αρμοδίων. Άπό έ-
  τών πολλών, εχει συσταθή
  ειδικόν ταμείον άποξηράν-
  σεως τής περιφερείας Γιόφυ¬
  ρο—Φοινικιάς, ύφισταμένης
  εάν δέν άπατώμεθα καί εί-
  δικής «ρός τούτο φορολο-
  γίας. Ύπολογίζεται δέ ότι
  διά τής άποξηράνσεως των
  έλών τής περιφερείας αυτής
  θά έπήρχετ© αυτομάτως καί
  ή έξυγίανσις καί ή άπαλλα-
  γα θά στοιχίστι περίπου τριάν-
  τα έκατομμύρια δραχμές Ώ-
  στόσο, αύτές αί αΐθουσες πού
  έτοιμαζονται τώρα, είναι άρ-
  κετές όπωσδήποτε γιά νά στε-
  γάσουν τα ύπέροχα εργα τέ-
  ένης, τίς τοιχογραφίες, τίς μι-
  νιατοΰρες καί τα αλλα λείψα¬
  να τοΰ Κρητικού πολιτισμοΰ
  καί νά τα έξασφαλίσουν άπό
  κάθε κίνδυνο.
  "Επειτα οί αΐθουσες αύ¬
  τές ποΰ είναι κατασκευα-
  σμένες καί διατεταγμένες
  σύμφωνα μέ την τελευταίαν
  άντΐληψι τής Μουοειακής άρ-
  χιτεκτονικής, παρέχουν τό¬
  σην εύχέρεια κυκλοφορίας
  των έπισκεπτών, μέ μιά μαι-
  ανδρική κίνησι, πού θά εΐμ-
  ποροθν καί χίλιοι επισκέπται
  νά παρελάσουν μαζεμμένοι
  χωρίς κανένα θόρυβο καί συ-
  νωστισμό. Τό νέο Μουσεΐο
  μας, δταν θά γίνουν μάλι-
  στα καί τα πέριξ έξωραίστι-
  κά εργα θ' άποτελή &να λαμ-
  πρό κόσμημα τής πόλεως, ε-
  να άληθινό τέμενος τής ίστο-
  ρίας καί τής τέχνης, δπου θά
  προσέρχωνται κάθε χρόνο είς
  προσκύνημα, χιλιάδες κόσμου
  άπό τα πέρατα τής γής. Καί
  θά ύψώγεται μέ την κομψή
  πάλλευκη σιλουέττα τού πρός
  τόν γαλάζιον ούρανό τής
  <ρήτης ώς έ'να ύπέροχο μνη¬ μεΐο πολιτισμοΰ, ώς δνας θαυ- μάσιος ϋμνος πρός τα πνεΰμα τής Κρήτης τοΰ Μίνωος. Καί επί πλέον θά γίνη ό μαγνή- της πού θά έλκύη μαζί μέ τούς άνθρώπους καί χρήμα μέ τό όποΐο θά πλουτίζη, τόν τόπο μας. Καί πρέπει τό 'ίδρυμα αύτό νά τ' άγαπήσω- με δσο πρέπει, άνάλογα μέ την τεραστίαν άξία τού. Μ.— γή καί τής περιοχής αυτής καί τής πόλεώς μας άπό την μάστιγα τής ελονοσίας. Ό¬ πως έπίσης είχεν ύπολογι- σθή δτι οί πόροι τοΰ ταμεί- ου θά έπαρκοΰσαν πλήρως διά την εκτέλεσιν τών^ έρ¬ γων αυτών. "Εχουν δμως παρέλθει τόσα ετη άπό τής συστάσεως τοΰ είδικοΰ ταμεί- ου Γιόφυρο—Φοινικιάς καί δέν είδομεν νά 'γίνη καμ¬ μιά ενεργεια οΰτε έναρξις εργασιών διά την εκτέλεσιν των έργων χάριν των ο¬ ποίων ιδρύθη τό ταμείον. Πρό καιροΰ μόνον είχομεν την πληροφορίαν δτι τό έν- ταΰθα ύποκατάστημα τής Ά- γροτραπέζης είχεν ενδιαφερ¬ θή διά τα έργα αύτά καθώς καί διά την άποξηρανσιν των έλών καί την έξυγίανσιν τής περιφερείας Γάζι—Καβροχω- ρίου. Καί κατά τάς αύτάς πληροφορίας μας είχε ζητή¬ ση άπό τό κεντρικόν να δια¬ τεθή είς είδικός μηχανικός διά την σχετικήν μελέτην. Εκτοτε δμως δέν είχομεν καμμίαν νεωτέραν πληρο¬ φορίαν καί φαίνεται δτι ή υ¬ πόθεσις αυτή έληβμονήθη καί έκ μέρους τής Άγροτραπέ- ζς. Έν τούτοις, τα έργα αύ¬ τά δέν είναι δύσκολον νά έκτελεσθοΰν. Ή δαπάνη πού θ' άπαιτήσουν θά είναι σχε¬ τικώς μικρά ένω ή ωφελεία την "όποιαν θ'' άποφέρουν καί διά την αύξησιν τής πα- ραγωγής καί διά την υγείαν τής πόλεως καί των πέριξ χω¬ ρίων θά είναι τεραστία. Καί )ά έπρεπε νά μελετηθή τό ζήτημα έκ νέου καί μέ όλην ην άπαιτουμένην σοβαρό- τητα. Τό ταμείον άποξηράν¬ σεως Γιόφυρο—Φοινικιάς, ά- νασυγκροτούμενον,καί ή Ά- γροτική Τραπέζα, θά είμπο- ροΰσαν ασφαλώς νά φέρουν τό έργον αύτό είς πέρας έν- τός έλαχίστου χρονικοΰ δια- στήματος άρκεΐ νά κινηθοΰν οί άρμόδιοι μέ δημιουργικόν ζήλον καί μέ γρήγορον ρυθ¬ μόν. νία των παστών ψαριών διά την εισαγωγήν των οποίων, έδαπανουσαμεν μέχρι σήμερον τεραστίας ποσότητας συναλ- άγματος Ή άλιεία. Ή άσκησις τής άλιευτικής πίστεως υπό τής Άγροτικής Τραπέζης καί ή έναρξις έφαρ- μογής των σχετικών άποφά- σεων αποτελεί γεγονός έξαι ρετικώς ευχάριστον. Διότι χά¬ ρις είς την χρηματοδότησιν των άλιευτικών έπιχειρήσεων υπό τής Άγροτραπέζης θά ση μειώστ) σημαντικήν ανάπτυ¬ ξιν ή άλιεία καί θά δημιουρ¬ γηθή μία νέα πηγή πλουτι σμοΰ τής χώρας. Επί πλέον θά ύπάρχτ] πάντοτε άφθονον καί εύθηνόν ψάρι πού θ' άπο¬ τελή την καλύτερον τροφήν διά τόν λαόν. Καί συγχρόνως θ' άναπτυχθή καί ή βιομηχα Η όδός Πόρου. Δέν γνωρίζομεν άν ή όδός Ηρακλείου — Πόρου — Άλι- καρνασσοΰ, είναι δημοτική ή δημοσία. Όπωσδήποτε δμως γνωρίζομεν δτι είναι άνάγκη ν' άσφαλτοστρωθή διά νά μην υφίσταται καί κατά τόν ερχό¬ μενον χειμώνα τό πλήθος τοΰ κόσμου πού διέρχεται δι' αυ¬ τής, τό μαρτύριον τής λάσπης. Διότι πρέπει νά σημειωθή δτι είναι ή πλέον πολυσύχναστος όδός άφοΰ συνδέει την πόλιν μέ τέσσερα μεγάλα προά- στεια, μέ τούς στρατώνας, τα σφαγεΐα, τό αεροδρόμιον καί μέ ολόκληρον την Ανατο¬ λικήν Κρήτην. Άλλά πιστεύ¬ ομεν δτι διά την άσφαλτόστρω- σίν της θά ένδιαφερθοΰν καί ό Δήμος καί τό Δημόσιον. Διά τους ένδεεϊς. Προχθές συνειργάσθη επί μα¬ κρόν καθώς άναφέρουν τα έξ Αθηνών τηλεγραφήματα, ό κ. Πρωθυπουργός μετά τοΰ ύ- πουργοϋ τής Κοινωνικής Προ¬ νοίας καί Αντιλήψεως κ. Κο- ρυζή.Δέν αμφιβαλλομεν δέ δτι κατά την συνεργασίαν αυτήν θά ελήφθησαν άποφάσεις των οποίων ή έφαρμογή θά εξα¬ σφαλίση την πλήρη περίθαλ¬ ψιν των ένδεών καί των άπο- κλήρων τής τύχης κατά τόν ερχόμενον χειμώνα. Καί ελπί¬ ζομεν δτι χάρις είς τό ενδια¬ φέρον, την μέριμναν καί την στοργικήν αντίληψιν τοθ Κρά¬ τους, ή κοινωνική δυστυχία θά περισταλή σημαντικώς καί τα δράματα τοΰ χειμώνος δέν θά έπαναληφθοθν εφέτος τουλάχιστον. ί|!ΐ Ίξ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον τό κοι
  νωνικο άριστούργημα: «-ΤΖΕΝΝΥ
  7ΖΕΡΑΡΔ», μέ τήνΣύλβια Σύδνευ,
  Την Πέμπτην. Χαραυγή τής δό£ης
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) — Σήμερον
  τό δραματικό άριστούργημα· ΠΡΙΓ
  ΚΗΨ ΙΩΑΝΝΗΣ, μέ τον Πιέρ Ρι
  σχρ Βίλμ
  θερινός «·ΑΛΚΑΖΑΡ· —Σήμερον
  «Υπό δύο ΐ
  ΙΐΟΪΑΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό κβινωνικό άριστούργημα
  ΤΖΕΡΑΡΔ
  Μέ την ΣΥΛΒΙΑ ΣΥΔΝΕΥ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό ναυτικό Μεγα-
  λοοργημα.·
  Μέ την
  Μαρσέλ Σαντάλ
  τόν
  Βίκτωρ Φρανσέν
  καί τόν
  Ζάν Πιέρ ΏμόνΛ
  ■■ ■ ■ ■ ■ ■ α ■ μ ■ εί ■ · εί ■ α εί ■ »β>Μ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΣΠ. 1. ΑΛΕΞΙΟΥ
  ΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Ι ■ ■ · · ■ Ι
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  1
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Σελ. 27 ήμ Άν ηλ. 6.23
  ΙΗ···ΙΜ·ΐεΐΙ
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  ΠΑΝΤΑ ΤΑ
  ΒΙΒΛΙΑ
  Τής δημοτικής καί
  μέσης έκπαιδεΰσεως
  είς ττλήρης σειράς.
  Πώλησις
  χονδρική καί λιανική
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■ ■•••■••••••••■•••■#
  ♦ ♦
  ■ Μανώλης Γ, Κωνιός ■
  . Νευρβλογβς—
  • ·
  ί Τμημοττάρχης Ίατρός ;
  • ■
  • Δημοσ. Ψυχιατρείβυ Αθηνών ·
  ■ ■
  • Δίχεται έν τώ ιατρείω τού ·
  ■ όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. ;
  ! Τηλέφ. 52.379. .
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναϊκα τού θρύλου
  (Συνεχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Καί όπος πάνΐα, στίς στιγμές
  τής μελαγχολίας, ζητεί κατχφύγι-
  ον στό μικρδ λεύκωμα ό'που
  I-
  γραφε στίχους μέ κόκκινη μελά-
  νη, «μέ τό αίμα τής καρδίας
  της»
  «'ί.2 χελιδόνι, δάνεισέ μου τίς
  φτεροΰγές σου, πάρε με μαζί σου
  σέ χώρες μακρυνές. Μέ τί χαρα
  Θάσπαζα κάθε χαλινό, μέ τί ήδο-
  ν', κάθε δεσαό !
  Ώ, ίίν πλανώμουν σαν κι' έσέ-
  να ελευθέρα έκεϊ ψηλά στόν κυα-
  νό ούρανό, α,έ τί Ινθουσιασμό θ'
  άνυμνοΰσα τό θεό πού ονομάζετα
  Ελευθερία.
  Πόσο γρήγορα θά ςεχνοΰσα τόν
  πόνο μου, την παληά καί την και-
  νούργια μου άγάπη. ΙΙοτέ δέν θά
  μέ τυραννοΰσε πιά ό πόνος, ποτέ
  δέν θά θόλωνε δάκρυ τό μάτι μου».
  Πρό τής μνηστείας της ή Έλι-
  σάβετ ήταν έλεύθερη καί ή'συχη.
  Τώρα έ"χει χάση καί την ελευθε¬
  ρία καί την ήσυχία της, γιατί διά
  μιας έ'χε: άπο^ή τό %ίντρον τοΰ
  γενικοθ ένοιαφέροντος. Τρείς ζω-
  γράφοι ταυτοχρόνως αμιλλώνται
  ποίος θά τής φτειάξη την καλλί-
  τερη προσωπογραφία. Τό ώραιό-
  τερο πορτραϊτο θά εδίδετο είς τόν
  αοτοκράτορα. Καί τό πραγμα έ-
  πειγε, γιατί τό πορτραΐ:ο τής
  πριγκηπίσσης πού είχε φιλοτεχνή-
  ση ε'νας καλλιτέχνης τής Βιέννης
  ήταν τόσον άποτυχημένο, ώστε ε-
  φριξεν ό αύτοκράτωρ 2ταν τό εί-
  δε. «Μα αύτο—εΐπε—παριστάνει
  μιά Άραπίνα, κΓ άς την δείχνη
  άσπρη!» Καί διέταξΐ νά κατα-
  σχεθή ό πίναξ γιά νά μή κυκλο¬
  φορήσαν άντίγραφά τού.
  ΠερΙ τα τέλη Σεπτεμβρίου Ι¬
  να; ταχυορύμος άπά την Βιέννην
  φέρνε: την μινιατοΰρα ενός πορ-
  τραίτου τοΰ αύτοκρατορικοθ μνη-
  στήρος, πλαισιωμένη μέ διαμάν-
  τια. Ό ταχυορόμος άναγγέλλει δ-
  τι ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ πρόκει-
  ται νά επισκεφθή την άγαπ/)μένη
  τιυ περΐ τα μέσα 'ΟκτωβρίθΌ.
  Γιά την Σίσσι εχουν αρχίση οί
  σκοτοθρες τής έτοιμασίας τής
  προίκας της.Άλλα κορίτσια, στήν
  ηλικίαν τ/)ς, θά ευρισκαν τόση
  χαρα στίς έτοιμασίες αύτες. Ή
  Έλισάβετ ομως δέν εύρισκε καϊ
  τόσην εύχαρίστησι.
  'Η άρχιδούκισσα Σόφια τής
  I-
  στειλε σχέδια τοΰ "Ισλ, γιά νά
  τής θυμίσουν τίς εϋτυχισμένες ή-
  μέρες πού πρέπει νά πέρασεν έκεί
  τό καλοκαΐρι. 'Η Έλισάβετ τής
  γράφει την 2!)ην Δεκεμβριού Ινα
  εύγενικό γράμμα γιά νά την ευ¬
  χαριστήση καί γιά νά τής πή πώς
  οέν έβλεπε την ώρα πότε νά ξα-
  ναδή τόν αοτοκράτορα.
  (συνεχίζεται)
  —Λ Άπό τού
  ■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  5 Τό__θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ήρα-
  ■ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ και' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ■ ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ■ ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■εικπι
  ΛΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  Άκαδημίας 70 Αθήναι
  Τηλέφωνον 3Ί4Π
  Ό οίοντίατρος
  ' Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Έκτταιδευθε'ις είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει ο'ιανδήΐΐοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοϋ
  στόματος (οϋλίτιοος, κακοσμί
  _ άς) συμφώνως μέ την τελευ-
  • ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ τιορσελά-
  ' νης. Έτταναφορά τελείως ά-
  - νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  #τ τ ι—- ι -. *- απ
  Η Ζωη που ττ,ερνο:,-;
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή μόδα εγινε γλύπτης
  διά την εποχήν ποθ μάς έρχεται.
  Ή νέα σκΐαγραφία.
  Ή θεά μόδα θά έμφανίση την γυναϊ¬
  κα αυριο δπως άλλοτε την όνειρεύτη-
  κε ντυμένη ή άνεπηρέαστη Έλληνική
  γλυτττική.
  Τα Φορέματα, καλύπτουν καί στο-
  λίζουν τό γυναικεΐο σώμα ένφ τό άνα-
  δεικνυουν όλόκληρο, καμωμένα άπό μα-
  λακά σάν άπό άργιλλον ύφάσματα.
  Φαντασθήτε τ' άριστουργήαατα
  των άρχαίων γλυπτών, αϋτές τίς
  τέλειες γυναϊκες, τίς γυναϊκες
  θεές, τίς ώμορφιές αύτές τής μυ
  θολογίας. Τό ϊνδυμά των δέν εί¬
  νε τταρά γιά να ύπογραμμίζτ) την
  άρμονίαν τοϋ σώματός των: συ-
  χνά εΐν' άπό λεπτό ϋφασμα. Αΰτό
  ποΰ οί είδικοί όνοαάζουν >·μου-
  σκεμένο* καί τό οποίον εχει την
  ίδιότητα να κολλα στό σώαα μέ
  τίς χίλιες τιυκνές πτυχές τού
  Αΰτά τα ύπέροχα άγάλματα θά
  είνε ι1) γυναϊκες τής αυριον, ντυ-
  μένες άνάλογα μέ τή νέα γρατ,μ-
  μή. Νεα γραμ,αή, "Οχι. Πρόκειται
  νά δοθρ ά£ία στίς αίώνιες γραμ-
  μές τοΰ γυναικειου σώαατος. κά-
  ττοτε πολύ λησμονηαένες
  Ή μόδα έγινε γλύπτης γιά την
  ίποχή ποΰ μας άρχεται Υπήρξε έ-
  ποχή ποθ για να ξεύρης νά ντυ-
  θης, επρεπε νά εΐσαι κάτοχος τής
  παλέττας ενός ζωγράφου καί τοϋ
  μολυβιοΰ ενός σχεδιαστοϋ. Άλλ'
  αύτό ποθ λαμβάνεται ϋπ' όψιν σή-
  μερα είνε ή αΐσθησις τοΰ δγκου,
  τό γοΰστο τοΰ προτύΐτου, έπίσης
  δέ ή γνώσις τής άκριβοΰς καί κα-
  θαρδς άνατομίας.
  Μία γυναϊκα, πραγματική γυ·
  ναϊκα, οϋτε άδΰνατη, ουτε εϋτρα-
  φής, ιδού τί πρέπει νά φαίνεσθε
  μέσα σ' αϋτά τα νέα φορέματα Ή
  καμπυλότητες καί ή στρουμπου-
  λές έμφανισεις ίχουν την αμητι-
  κή τους Πτυχές επάνω στό στή-
  θος τό άναδεικνύουν μέ χάδι.
  Τα ντραμπαρίσματα επί των
  γόμφων συναντώνται συχνότατα
  Λύσις προχθεσινόν
  ύπ'άρ. 11 σταυρολέξου
  επί των προτό-των. "Αλλωστε αύ-
  τά τα ντραπέ δέν είνε διόλου βα¬
  ρεία.
  'Η πεοιφέρεια των γόμφων καί
  τοϋ στήθους είνε τον.σαένη, κατ'
  άντίθεσι μέ τή λεπτότητα καί λυ-
  γερότητα τής τάγιας, ωραίας σκα-
  μένης "Ολίγον ένδιαφέρει εάν ύ-
  πάρχπ ι) οχι μιά ζώνη δια να δεί¬
  ξη την θέσι. καί εάν αυτή ή θέσις
  | είνε ψηλά ή χαμηλά.
  ! Αΰτό ποΰ εχει σημασία. είνε δ-
  τι ή τάγια πρέπει νά είνε έφαρ-
  μοστή, αύτό ποΰ έλεγαν άλλοτε
  καλοπιασμένη
  "Αλλο σημείον γιά τή γυναι-
  κ£Ϊα γλυκύτητα επάνω σ' δλα τα
  νέα φορέαατα— δέν όμιλώ έδώ
  γιά ταγιέρ ή γιά μοντέλα σπόρ,
  αλλά γιά φορέαατα άρ<ετα άμπι- γιέ-οί ώμοι είνε στρογγυλοί, τιεφτοί-, ή δέ προσαρμογή στό μανίκι χαμηλή. Κανενός τεχνά- σματος δέν γίνεται ττλέον χρήσις γιά την εύρυχωρία ή τό πλατος, ΐτίς τό επάνω αέρος τοΰ μανικιοΰ Όλη αυτή ή τρυφερότης Ι'χει τό τίραα της στό πρόσωπο· Τό ά- νοιγμα τοΰ ντεκολτέ είνε άπαλό, ό λαιμός είνε ντρατταριστός, κά- ποτε πολϋ ΰψηλος πρδγυα ποϋ ΰπογρααμίζει τή λεπτότητα. Γιά νά είνε κατ' αύτό τόν τρό· πό προσκεκολληαένα στό σώμα, αύτά τα φορέματα άπαιτοΰν φυσι- κά μαλακά ύφάσματα, εΰκολα γιά ντραπαρισμα, ύπάκουοΐ δπως 6 άρ- γιλλος στό χέρι τοΰ γλΰπτου, ζέρ- σεϋ, κρέπ -ντέ- σουά καί κρέττ— ντέ λαίν. ή Ντιστεγκέ Διά νά κα£ίστανται εύχερεστε- ραι αί λΰσεις των σταυρολεξων, τής «"Ανορθώσεως», ταύτα θά <5η- μοσιεύωνται ημέραν παρ' ημέ¬ ραν άλλοτε και άλλοτε τβτρά- κι$ της εβδομάδος. 'Ετσι καθιερώνεται ή μία πμε- ρα δι' έκαστον νεον σταυρόλε- ξον καί ή άμέσως έπομενη δια την λύσιν τού. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Πλατεΐα Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι). Άπαντα τα διδακτικά βιβλία γραφική ϋλη εις πλουσίαν συλλογήν. ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ. ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ ΘΛΣΙΑΙΣΣΑ = 221ον Την άλλη μερά—Μεγάλη Τρίτη—παρουσιάσθη στήν έ- θνοσυνέλευσι γιά νά παρα- πονεθή γιά τίς βιαιότητες πού είχον διαπραχθή είς βά- ρος τού. — Μπά! τοϋ απήντησε ό πρόεδρος, δέν είνε τίποτε σο¬ βαρά ..Μιά άνήσυχη ταραχή, αναπόφευκτον έπακολούθημα των προόδων τής ελευθερίας. Καί άμέσως επειτα τόν ά- νάγκασαν νά ανακοινώση ό ϊδιος στίς ξένες δυνάμεις την έπανάστασν νά δηλώση γρα- πτώς δτι ήταν έλεΰθερος σάν πουλί. Έλεύθερος—τή στιγμή πού τό παλάτι, δπως γράφει ό Λενότρ, έφρουρεϊτο σάν φυ- λακή. Σ' δλες τίς πόρτες, έ- θνοφρουροί. Έθνοψρουροϊ καί στόν κηπο σε κάθε έκατό μέ- τρα. Περίπολοι διήσχιζαν δι¬ αρκώς τίς αύλές τοϋ Κεραμει- κοΰ' έμπαιναν μέσα στό πα¬ λάτι, άνεβοκατέβαιναν τίς σκάλες, έχώνοντο άκόμη καί στά διαμερίσματα, έθρονιά- ζοντο στά μαγειρεΐα. Πίσω άπό τό διαμέρισμα τής βασι- λίσσης έπερνοΰσεν έ'νας σκο- τεινός διάδρομος Έκεΐ εγκα¬ τεστήσαν μονίμως ^ναν λοχα- γό τής έθνοφρουράς. Έπειδή έπρεπε νά μένη σχεδόν άκί- νητος, τού Εδωκαν κ' έ'να κά- θισμα Έφρουροΰσε καθισμέ- νος, άλλά μέ τή διαταγή νά μή βήξη. καί νά μή φτερνισθή —τόσον ίσχνός ήταν ό μεσό- τοιχος πού τόν έχώριζεν άπό τό κρεββάτι τής βασιλίσσης. Έν τώ μεταξΰ ό Φέρσεν ά- γωνιζόταν νά συντονίσΓ) τό σχέδιο τής φυγής, νά πείση τόν βασιληδ νά δώση μιά τε- λειωτική συγκατάθεσι. Ό Μπουγιέ τόν έπίεζε νά βια- σθοθν. Ό φόβος τής προδο- σίας άπό ήμέρα σέ ήμέρα έ- μεγάλωνεν—£να δίκτυ μυστι- κών τεντωμένο άνάμεσα σέ τόσους άνθρώπους τούς άπει- λοϋσεν άπύ στιγμή σέ στιγμή. Στίς ξί,νες αύλές είχεν ώρχί- ση νά ψιθυρίζεται τό σχέδιο τοΰ Λουδοβίκου. Στό Παρίσι οί πιό καχύποπτοι έπαναστά- τες εΐχαν ανοίξη τα μάτια τους. 'Ένα άρθρο τοϋ Μαρα έ'σκασε σά βόμβα άνάμεσα στά ψιθυρίσματα καί τα δια- βούλια τής αύλής. (συνεχίζεται) Κοινωνικά. ΚΙΝΗΣΙΣ.- Άφίκοντο χθές έξ Αθηνών οί κ κ Αλεξ. Γεωργι¬ άδης Πρόεδρος τοΰ Έμπορικου Έπιμελητηρίου Ηρακλείου και Βί¬ κτωρ Γουναλάκης Ίατρός. _ —Άφίκοντο επίσης οί κ. κ. Ιωάν. Σιλιγάρδος καί Δημ. Βου¬ ρεξάκης ΓΑΜΟΙ —Βιργινία Πηγακη, Στυ¬ λιανός Φραδέλλος ετέλεσαν τούς γάμους των. Παράνυμφος τταρέ- στη 6 κ. Έμμ. Κρουσταλλάκης δι- κηγόρος. ΘΑΝΑΤΟΙ.—Είς την άκμην τής ήλικίας τού έξεμέτρησε προχθές τό ζήν δλως άπροόπτως ό συμπο- λίτης Ιωάννης Άλεξανδρόπουλος, έκ των άντιπροσώπων τής καπνο- βιομηχανίας Καραβασίλη. Ό με- ταστάς υπήρξε πάυτοτε πρότυπον έργατικότητος, κάλλ,ιστος οΐκο- γενειαρχης καί άτό τα καλά έμ- πορικά στοιχεΐα ποΰ ήλθαν έν- ταΰθα μετά την Μικρασιατικήν καταστροφήν δι' δ καί άπελάμ- βανε πλείστων συμπαθειών _έν τή κοινωνίαμας. Ή κηδεία τοΰ με· ταστάντος εγένετο είς Αθήνας 8- που εΐχε μεταφερθή πρός νοση¬ λείαν. Είς την τόσον σκληρώς δοκιμα¬ σθείσαν οικογένειαν τού ή -Α¬ νάρθωσις» άπευθΰνει θερμά συλ- λυπητήρια εύχομένη είς αυτήν την έξ ΰψους ποιραμυθίαν. Γιΐρω στήν πόλι. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Είς τιμάς έξαιρετικής εύκαι- ρίας πωλοθνται τα εξής άκίνητα κείμενα είς την περιφέρειαν τοΰ μετοχίου Άγίας Είρήνης: 1) άμπελος ταχτά 12 έργατων. 2) » σουλτανί 12 » 3) » » 45 » 4) » » 50 » 5) Ελαιόφυτον 30 στρεμμά- των χϊ 240 ίλαίας. Πληροφορίαι παρά τώ κ. Γε- ωργίιρ Τααχάκη δικηγόρφ, Δρά- κψ Κουβιδάκη καί Βασιλείψ Πα¬ παδάκη μεσίταις Ηράκλειον. Έπίσης πωλοΰνται οίκόπίδα εις Πόρον πρός δραχ. 30—(ίθ κατά τετρ. μέτρον. Πληροφορίαι παρά τοίς ΐδίοις. Ζητεΐται ύπάλληλος διά τιερί- ΐπττρον ττωλήσεως σιγαρέττων ι Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΜΜΑ : ΠΛΑΤΚΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΜΜΑ- Ε0ΓΟΣΤΑΣΙΑ : ΟΛΟΣ 1 Β Ε Ε Χρόνου ψείδου Μην κοπιάζετε Μόνον τα καταστήματά μας Έχουν πλήρεις σειράς βιβλίων δλων των σχολείων, Δημοτικοΰ καί Γυμνασίων. Πώλησις χονδρική καί λιανική. Είς τούς κ. κ. Διδασκάλους χορηγοϋ- μεν τα βιβλία ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ, τής άξίας των καταβαλλομένης μετά την πώλησιν. Τα γκρίζα σύννεφα τού φθινο- πώρου εκάλυψαν άπό προχθές τόν ούρανό και ό Αϊολος έξαπέ- λυσε τίς ριπές τοΰ πρώτου ψυ- χροϋ άνέμου τού. — Τό καλοκαΐρι μας άποχοιρε- τδ πλέον όριστικά καί ό χειμώνος άρχεται πλησίστιος Καί μά την άλήθεια χρειάζε- ται μιά δυνατή βροχή πού να μας άπαλλ^ξΓΐ άπό τόν ρΰτιο καί τίς άκαθαρσίες τοϋ καλοκαιριοΰ — Μία βροχή αλλωστε την επο¬ χήν αυτή θά ήταν εΰλογία τοΰ θεοΰ καί γιά τίς εληές. —Άπό προχθές ήρχισαν αί εΙσι- τήριοι έξετάσεις είς την Παιδα- γωγικήν Ακαδημίαν —Καί κατά περίεργον σύμπτω¬ σιν, μετά τόν άποκλεισμόν των κοριτσιών, είναι τριάντα έννέα οί έξεταζόμενοι, δσοι δηλαδή α¬ κριβώς, είχεν αποφασίσθη νά εί- σαχθοΰν εφέτος. — Νά Ιδωμεν δμως θά επιτύχουν δλοι είς τάς έξετάσεις; -Σημαντικήν άνατίμησιν εση¬ μείωσαν αί σταψίδες είς την α¬ γοράν μας τάς τελευταίας ημέ¬ ρας καί τουτο έξ αΐτίας τής με- γάλης ζητήσεως έκ μέρους τής Αγγλίας. Ή άσφαλτόστρωσις τής όδοϋ άπό πλατείας Κορνάρου πρός την πλατείαν Νικηφόρου Φωκά συνε- χίζεται μέ σχετικήν ταχυτητα. —Άπό προχθές δέ ήρχισεν ή έπισκευή καί τής δπισθεν τοΰ ζα- χαροπλαστείου Ρεγκινάκη όδοΰ πρός την πλατείαν "Ελευθερίας — Καί πιστεύε-ται δτι πρίν εί- σίλθωμεν οριστικώς είς τώ» χει- μώνα θά £χουν έπισκευασθΐ) δ¬ λοι έν γένει οί δρόμοι τής πό¬ λεως — Πλεΐστοι έκ των ξένων πού μας επεσκέφθησαν εφέτος, μας εξέφρασαν την απορίαν πώς τό Ηράκλειον μέ τόσην ζωήν καί κο- σμικήν κίνησιν δέν έχει ϊνα άν- θοπωλεΐον τής προκοπής. Καί πράγματι ή έλλειψις εί¬ ναι καταφανής. Είναι μιά έλλει¬ ψις πολιτισμοΰ, άλλά συγχρόνως καί μιά έ'λλειψις μιδς έττικερδοΰς έπιχειρήσεως. — Προχθές έκαμε την έμφάνιοί τού τό πρώτο λεωφορείον τής γραμμής Χανίων—Ηρακλείου. — Καί είναι όμολογουμένως θαυ¬ μάσιον άπό πάσης απόψεως. —Παρόμοια λεωφορεΐα θά τε- θοΰν έντός όλίγου είς δλας έν γένει τάς γραμμάς τής Κρήτης. — "Ετσι θά άποκτήσωμεν επί τέλους καί ημείς αΰτοκινητικήν συγκοινωνίαν, τακτικήν, ανετον καί μέ είσιτήρια απολύτως λο- γικά. —Μέ την ψυχρίτσα των τελευ- ταίων ημερών τα ύπσίθρια κέντρα έχασαν τούς περισσοτέρους θα- μωνάς των καί οί καρέκλες καί τα τραπεζάκια άρχίζουν ν' άπο- σύρωνται άπό τό πεζοδρόμιον. — 'Εννοεΐται δτι δέν λείπουν καί οί τολμηροί πού έννοοΰν παρά την ψύχρα καί τόν δυνα¬ τόν άνεμο νά κάνουν τόν νυκτε- ρινό περίπατόν των καί να πα- ραμένουν είς τό ύπαιθρον καί πέ¬ ραν τοΰ μεσονυκτίου. —Εδόθη καί πάλιν ή βεβαί- ωσις δτι σύντομα θά καταργη- θοΰν αί λεγόμεναι κάτω φυλακαί. — "Ας ελπίσωμεν λοιπόν δτι έντός τοϋ χειμώνος τό πολύ θ' απαλλαγή τό κέντρον τής πόλε¬ ως άπό αυτήν την ασχημίαν πού έπρεπεν νά είχεν έκλείψει πρό πολλοΰ. —Είς τό σινέ Πουλακάκη συνε¬ χίζεται ή προβολή τοϋ φίλμ «Τζέννυ Τζεράρ» πού άρέσει έξαι- ρετικά. —'Εντφμεταξύ έτοιμάζεται ή χειμερινή αίθουσά τού πού θά ανοίξη έντός των ημερών έφόσον δέν θα βελτιωθή έκ νέου ό και- ρός έ Ρέπορτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 29—9—37. θεοδώρου θεοδωρίδου, θεοδώρου Γεωργιάδου. ΡΑΒΔΟΣΚΟΠΙΚΑ θεωρό ύποχρέωσίν μου δπως καί διά τοΰ τυπου έκφράσω τάς ευχαριστίας μου είς τόν ραβδο- σκόπον κ. Χαράλομτιον Μουλια- νάκην Ίδιοκτήτην καφενείου «Ά- κρόπολις» Άκ Τάμπιας Ήρακλεί· ου οΰτινος τη ύποδείξίΐ ανεύ¬ ρον έν τω άπεξηρα^έν<ρ πα- λαιω φρέατί μου έν τω άγροκη- πίω τοΰ Μοναστηρίου Άπεζα,νών είς θέσιν «Καβοΰσα» ώρκετόν νε- ρό καί οϋτω άπηλλάγην άπό την ξηρασίαν. Έν Μοναστηρίω Άπεζανών τπ 28 Σεπτεμβρίου 1937. Ό ευχαριστών 'Αντώνιβς Κοιφ-τιχάκηί Ίερομόναχος
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο ερνον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΟΙ "Αθλιοι
  Μ 6ο ν
  Είς την κατεστραμένην πτέρυγα διακρίνονται
  διά των κιγκλιδωτών παραθύρων δωμάτια όλόκληρα
  αίωρούμενα, καί μόνον άπό μιάς γωνίας τής όρο-
  φής συγκρατούμενα· οί "Αγγλοι φρουροϊ παγιδευ-
  θέντες έκεΐ έξωντώθησαν. Ό χώρος τής κλίμακος
  είς διάφορα μέρη κενός καθέτως παρουσιάζει την
  δοκόν καί άπό τής στέγης μέχρι τοΟ ίσογείου ό·
  μοιάζει πρός τό εσωτερικόν όστράκου συντετριμέ-
  νου. Ή κλίμαξ συνέδεε δύο όρόφους' οί "Αγγλοι
  πολιορκηθέντες επί των μεσαίων βαθμίδων συνεσπει-
  ρώθησαν είς τάς ύπερκειμένας καί πρός ασφάλειαν
  των άπέκοψαν τάς κατωτέρας" τό θέαμα παριστφ
  σωρείαν όγκωδών λίθων, άνωθεν δέ άπειλητικαΐ
  Ίστανται ε"τοιμοι νά κατακρημνισθώσιν επί τής κε¬
  φαλής σας, τρείς ή τέσσαρες βαθμίδες, έμπεμπηγ-
  μέναι είς τόν τοΐχον. "Αλλαι κατά τα βάθρα, πε-
  ρΐ τάς δέκα, διατηροθνται καί μία έξ αυτών φέ-
  ρει την εϊκόνα Τρίτωνος κεχαραγμένην. Τό δλον
  έν γένει παρουσιάζει δψιν σιαγόνος, έξ ής άπε-
  σπάσθησαν οί όδόντες.
  Δύο παλαιοί κορμοί δένδρων ύπάρχουσιν έκεΐ,
  ό είς ξηρός, ό έτερος τετραυματισμένος είς την
  βάσιν, χλοάζει δέ άνά πάν έτος κατ' Απρίλιον. Ά¬
  πό τοΟ 1815 ήρχισεν άναδίδων κλάδους διά μέσου
  τής κλίμακος.
  Έντός τοθ παρεκκλησίου φοβερά υπήρξεν ή
  φθορά' έκατόμβη δλη συνετελέσθη. Τό ήδη ήρεμοΰν
  Ιερόν παράδοξόν τι παρουσιάζει. 'ίεροτελεστία πλέ¬
  ον δέν επανελήφθη έκεΐ μετά την σφαγήν. Τό θυ-
  σιαστήριον διετηρήθη. Εν θυσιαστήριον ξύλινον έ-
  πακουμβημένον επί λίθου άκατεργάστου. "Επειτα οί
  τέσσαρες τοΐχοι τοϋ ίεροϋ χρισμένοι μέ άσβεστον
  διαλελυμένην. Πρό τοΰ θυσιαστηρίου μία θΰρα,
  δύο μικρά παράθυρα, επί τής θύρας μέγας σταύρος
  ξύλινος καί υπεράνω τούτου όπή εύμεγέθης, εΐδος
  άνεμιστηρίου πεφραγμένη μέ χόρτον" κατά γής είς
  μίαν γωνίαν θήκη ξυλίνη ύαλόφρακτος μέ τάς ύά-
  λους συντετριμένας.
  Πλησίον τοϋ θυσιαστηρίου εΤνε προσηλωμένον ό-
  μοΐωμα ξύλινον τής Άγίας "Αννης τοϋ δεκάτου
  πέμπτου αΐώνος' ή κεφαλή τοθ παιδός Ίησοΰ ά-
  νηρπάγη υπό βισκαϊνής όβίδος. Οί Γάλλοι πρός
  στιγμήν γενόμενοι κύριοι τοθ ναϊδρίου καί έκτοπι-
  σθέντες ε,πειτα, τό έπυρπόλησαν αί φλόγες περιέ-
  βαλον δλον τό οίκοδόμημα μετατραπέν είς κλίβα-
  νον, πυρποληβείσης τής θύρας καί τοϋ δαπέδου' ό
  έξ ξύλου Χριστός δέν έπυρπολήθη. Τό πϋρ κατέ-
  φαγε μέν τούς πόδας τού, ών οί σκελετοί διακρί¬
  νονται μαυρισμένοι, άλλ' ακολούθως άνεκόπη ή
  όρμή του' θαθμα λεγουσιν οί πέριξ κάτοικοι. Τό
  παιδΐον Ίησοϋς κσρατομημένον υπήρξεν άτυχέστε-
  ρον τοθ Χριστοϋ.
  Οί τοΐχοι φέρουσιν επιγραφάς. Παρά τοΰς πό¬
  δας τοθ Χριστοϋ άναγινώσκεται τό δνομα Χεγκι-
  νέζ. Κατόπιν τα εξής! Κόμης τοΰ Ρίου, ταγματάρ-
  χης. Μαρκήσιος καί Μαρκησία δέ. Άλμάγιο (Χα-
  βάνη).
  Άλλα πάλιν όνόματα γαλλικά φέρουσι θαυμα-
  στικά, σημεΐα όργής" έπεχρίσθησαν έκ νέου οί
  τοΐχοι, διότι τα Εθνη έξυβρίζοντο πρός άλληλα έπ'
  αυτών.
  Είς την θύραν τοΰ ναϊδρίου τούτου, ευρέθη τό
  πτώμα νεκροϋ κρατούντος είς την χείρα πέλεκυν.
  Ό νεκρός ήτο ό άντισυνταγματάρχης Λεγκρό.
  (συνεχίζεται)
  ΛΥΚΕΙΟΝ ΌΚΟΡΑΗΣ,,
  Ι. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
  1. Έξατάξιον Γυμνάσιον καί μικρόν πλήρες:
  [Είς την Α' τάξιν τού βά εισαχθώσιν εφέτος, όπως
  καί κατά τβ επόμενον ίτβς, άπβφβιτοι τής Στ' τά¬
  ξεως των Δημοτικών Σχολείων).
  2. Όκτατάξιον Γυμνάσιον Αρρενων καΐ θηλέων
  νωριστά. (Εφέτος θά λβιτουργήση ή Α' τάξις βΐς
  την οποίαν θά εΐσαχβώσι μαθηταί έχοντες ενδει¬
  κτικόν δ' τάξβως τοΰ Δημοτικοΰ Σχολβίου).
  3. Πλήρες έξαταξιβν Δημοτικόν Σχολείον.
  4. Νηπιαγωγεΐον.
  5. Οίκογενειακόν ©ίκοτρβφεϊον. ό Διβυθυν-
  ' της τοΰ Λυκείβυ κ. Έμμ. Λ. Πετράκις μβτά
  τής οικογενείας τού, κατβικβΐ καί διαιταται μετά
  των ©Ιχοτροφων.
  Άιτβ τβδ ϊτβυς τούτου βά λβιτβυργήβη έν τφ θίκβ-
  τρβφβίω τού Λυκβίου ιδιαίτερον τμήμα θηλέων υπό
  την αμβσβν έπβπτβίαν τής κ. Μαρί Πετράκι.
  Είδικβς Καβηγητης, διαμεν«ν«ν τω θικβτροφείω ύπο-
  βοηθεΐ τα παιδία βΐς την μελετην καί τα έπιβλέπει κατα
  χχς βξβδουί των έκ τού ϊχολβίβυ.
  Εέναι γλώσσαι. Έκτβς τής Γαλλικής οί μαθηταί
  δύνανται νά διδαχθώσι χαί Άγγλιχά χαί Γβρμανιχά.
  Μόρφωσις άρτία Χριστιανική—Έλληνική, αύμ-
  φωνος μέ τάς έβνικάς μ«5 παραδβσβις χαί την ύπερτρΐ-
  ακονταετή δράσιν τού Λυκβίβυ.
  Διά την ψυχαγωγίαν των μαθητήν χαί Ιδιαιτέρως
  των θικβτρόφων σχβλικός κινηματογραφος καί ρα-
  διόφωνον.
  Σύμφωνει μέ τβν Α. Ν. τβν ρυβμίζοντα τάς βξβτάσβις
  των τβλβιβφβίτων βΐς τα Ιδιωτιχα σχβλβία:
  Τα άπολυτήρια τού Γυμνασίου τού Λυκείβυ
  είναι ίσβτιμα πρός τα των Γυμνασίων.
  Εγγραφαί ήρχισαν. Πληροφορίαι καθ' εκάστην έν τώ
  Γραφείω τοθ Λυκείου. Τηλέφωνον 504.
  ■Β■ΒΒβββββ··"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ |
  Εις τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ |
  ..........................................Μ
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό ολα δι' δλους.
  0Ρ1Α ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  "Οταν ή θερμοκρασία τοΰ σώ-
  ματος πέση είς 31 ΙΊος 29 βαθ-
  μούς, τό ζώον άρχίζει νά βυθίζε-
  ται είς νάρκην. Άπό τό σημείον
  δέ αύτό καϊ επειτα, ή θερμοκρα¬
  σία πίπτουσα ταχέως φθάνει έντός
  έλίγου είς τοΰς 19 βαθμούς, όπό-
  τε έπέρχεται ή όριστική, θανάσι-
  μος παράλυσις. "Οσον άφορά τόν
  άνθρωπον, μπορεϊ νά σωθή δταν
  ή θερμοκρασία τού πέση είς 34
  ε*ως 30 βαθμούς. ΎτΛργ^ουν μάλι-
  στα παραδείγματα άνθρώπων πού
  εσώθησαν, ένώ ή θερμοκρασία των
  είχε πέση είς τούς 27 καί τού; 2(ϊ
  βαθμούς.
  * *
  Εί; τό όγρδν χόρτον ζοθν ωρι¬
  σμένα κατωτέρα ζωίφια, πού
  I-
  μοιάζουν μέ άστακουδάκια καί
  πού επί μακρόν έσκανδάλιζαν
  τούς ζωοφίλους μέ τα περίεργα
  φαινόμενα ποϋ παρουσιάζουν. "Ο¬
  ταν κάνη πολύ χρί»ο ή μεγάλην
  ξηρασίαν, τα ζωϋφια αΰτά κλεί-
  νουν καί περιέρχονται είς μίαν
  κατάστασιν άκαμψί*;. Τό ίδιον
  συμβαίνει μέ τα βακτηρίδια καί
  τα τραχύζωα. Αί καταστάσεις αυ¬
  ταί τής πλήρους άκινησίας, αί
  καταστάσεις αυταί τής άκαμψίας,
  άντιπροσωπεύουν την μεγαλειτέ¬
  ρον έναντι τοθ ψύχου; άντοχήν,
  πού άπαντα είς τόν δργαν.ν.άν κό¬
  σμον. Τα ζωθφια πού ζοΰν είς τό
  6γρόν χορτάρ: καί περί των οποί¬
  ων είπαμεν ανωτέρω δτι όμοιά-
  ζουν μέ άστακουδάκια, ήμποροθν
  νά άνθέξουν εις ψΰχος Ιω; 192
  βαθμών, χωρίς νά παύσουν νά
  ζοθν. Βακτηρίοια μάλιστα είς κα¬
  τάστασιν άκαμψίας άντέσχον είς
  ψΰχο; 1'71 βαθμών—είς θερμο-
  κρασίαν δηλονότι έγγύτατα ευρι¬
  σκομένην πρός τό απόλυτον μηδέν
  —χωρ Ι; νά πάθουν τίποτε. Διά
  τόν λόγον αυτόν θεωρεϊται 8τι τα
  βακτηρίδια μποροθν νά μεταφέ-
  ρωντα: επί μετεώρων είς τό πα-
  γερόν διάστημα. Σαλιγγάρια πού
  μποροΰν ν' άποσύρωνται μέσα είς
  τό σπιτάκ·. των καί νά τό κλείουν
  μποροθν ν' άνθέξουν επί πολλάς
  ημέρας είς ψθχος 120 βαθμών.
  Ψάρια έκτίθέμενα επί 20 Ιω;
  40 λεπτά τής ώρας είς %ερμη-
  κρασίαν 10—15 βαθμών μέσα είς
  τό ψυγείον, έξακολουθοθν νά ζοθν.
  Μετά παρέλευσιν δμως τοΰ χρονι-
  κοΰ αύτοθ διαστήματος τα έ*γκα-
  ταλείπει, ή ζωή. "Οταν ή έσωτε-
  ρ:κή θερμοκρασία ενός ψαριοΰ πέ¬
  ση κάτω άπό τόν βαθμόν 1 ψύ-
  χους, τό ψάρι ψοφα. ΟΕ βάτραχοι
  δμω;, καί 3ταν άκόμη ή θερμοκρα¬
  σία των είνε μόλις 2,5 βαθμοί ψύ¬
  χου;, έξακολουθοθν νά ζο3ν. Καί
  ό άνθρωπο; έν τή έξελίξει Ιχασε
  τα φυσικόν τού φόρεμα, τό τρίχω-
  μα τού, καί γυμνός δέν άντεχει
  επί μακρόν ο5τε είς 10 βθ
  θερμότητα.
  *
  * *
  Άπό τα άσπρο τοθ αύγοθ γνω¬
  ρίζομεν δτι τό λεύκωμα, τό κύρι¬
  ον συστατικόν δλων των ζωντα-
  νών ούσιών, πήζε: είς υψηλήν
  θερμοκρασίαν. Πηγμένο λεύκωμα
  δέν κάνει πιά γιά ψορζ)ί τής ζω-
  ής. Πήζει δέ τό άσπράδι δχι μό¬
  νον εί; τόν βαθμόν τοθ βρασμοθ,
  άλλ' ήδη εί; θερμοκρασίαν 00 βα¬
  θμών. Καί δμως 2να τρυφερόν
  πλάσμα, δπω; Ινα κόκκινον φΰ-
  κο;, πού τα σώμά τού άποτελεΐ-
  ται κατά τό μεγαλειτέρον μίρος
  τού άπό λεύκωμα, μπορεΐ νά ζή
  εί; τούς καφτοΰς, άχνιστούς γέϊ-
  ζερς (θερμοπίδακας) τοΰ Γιέλλου-
  σταν-πάρκ των Ήνωμένων Πολι-
  τειών υπό θερμοκρασίαν 85 βαθ¬
  μών χωρΐ; νά βράση! Την άντο-
  χήν αυτήν είς την θερμότητα ου¬
  δέν άλλο ζωντανόν πλασμα παρου-
  σιάζει. Περίεργον είνε καί τό φαι¬
  νόμενον πού παρουσιάζουν ωρι¬
  σμένα φυτά, περί των οποίων δύ¬
  ναται νά λεχθή δτι την εποχήν
  τή; άνθήσεώ; των κυριολεκτικώς
  πυρέσσουν. Τα άνθη τοΰ φυτοΰ νί-
  οεογϊβ Γ»*^ΐβ Ιχουν θερμοκρα¬
  σίαν 15 βαθμών παραπάνω άπό
  την τοΰ περιβάλλοντος, καί ή θερ¬
  μοκρασία ενός άλλου φυτοϋ, τοΰ
  απιιη ΪΕαΙίβηηβ ύπερβαίνει κα¬
  τά 33 §(<»; 40 βαθμούς την θερμο¬ κρασίαν τοΰ περιβάλλοντος. ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1937 ^-%Λ^ Ό καθένας μας γιά δ,τι δήποτε προμηθευθή πρέ πει πρώτα πρώτα νά σκεφθή άπό ποιό κατάστημα θά κάμη τάς προμηθείας τού σέ καλές τιμές καί σέ καλή ποιότητα. Τό κατάστημα ποϋ θά σάς απαλλάξη άπό τή σκέψι αυτή καί θά σδς εξυπηρετήση πλήρως είναι: ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ Όδός 1821 (Γιατράδικα) ποϋ θά σάς προμηθευθή καί γιά τό νέον σχο" λικόν έτος. Τα βιβλία σας, τα τετράδιά σας τα γραφικά σας ειδή, τίς τσάντες σας. Καί έν γένει δλα σας τα σχολικά ειδή σέ καλές τιμές καί σέ καλή ποιότητα. ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ ΤΗΣ ΕΥΚΑ1ΡΙΑΣ. ΣΗΜ. Το Κοττάστημα μετεφέρθη έναντι τού παλαι- «ύ Καταστήματος κρώην Καθβκλοποιεΐον Α. ΚΟΥΛΑΤΣΗ καί ίναντι οιδβράδικου Άκράτου καί Βασιλάκη. Ρ' «ι ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τοΰ Έξωτερικου. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψει και επι προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Έχτέλβσις πάσης φύσεως τραπεζιτικης εργασίας υπό συμ φέρβντα; βρβν;. ΒΒΙ ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΑΗΣ άλλη Κρή Ή άνάγκη της άμέσου έπισκευης μιάς γεφύρας. ΧΑΝΙΑ Σεπτέμβριος (άνταπο- κριτοΰ μας).—Πολλοί ένδιαφερό- μενοι διά την ασφάλειαν τής συγ- κοινωνίας καί δή δσον άφορα κεντρικήν χρτηρίοιν τής Κρήτης, έπανέρχονται κατ' αύτάς επί τοΰ ζητήματος τή; επισκευή; τή; γνωστή; γεφύρα; Γεωργιουπό- λεως. Επί τή προσεγγίσει μάλιστα τοθ χειμώνος οί Ιν λόγω Ινδια- φερόμενοι ύποδεικνύουν τού; κιν- δύνους τούς όποίους παρουσιάζει καί θά παρουσιάση ή γέφυρα αυ¬ τή. Ή πυκνή καί τακτική συγ- κοινωνία διά τής κεντρικής όδοΰ θά ε&ρεθή ίσω; αργότερον είς την ανάγκην καί νά διακόψη άκόμη τάς διαδρομάς της. Διότι ή γέφυ¬ ρα αυτή θά άποτελή ούσιαστικώς σοβαρώτατον ίμπάοιον, άσχέτως τή; άπλή; καθυστερήσεως, διά τάς διαδρομάς ταύτας. Άπαιτητικώτεροι έν προκειμέ- νω είναι οί κάτοικοι των γύρωθεν περιφερειών οί όποΐοι άναγκάζον- ται νά διέρχωνται την γέφυραν κατά τάς μεταφοράς ιδίως των προϊόντων των, ύποκείμενοι είς την άβέβαιον δλως οιόλου ασφάλειαν της; Κυρίως δμως ι) κατασκευή τής γεφύρας αποτελεί ζήτημα ενδια¬ φέρον δλην γενικώς την συγκοι¬ νωνίαν Κρήτης ιδιαιτέρως δέ τού; ξένους οΐτινες περιοδεύοντες την Κρήτην διέρχονται δΓ αυτής. Ή Γενική Διοίκησις, είμεθα βε¬ βαιοί, δτι θά επέμβη εγκαίρως οΰτω; ώστε νά ρυθμισθή τό ταχύ¬ τερον καί έπ' άγαθώ τοΰ τόπου τό ζήτημα τής έν λόγω γεφύρας. Ή καταστροφή της άλλως τε δέν χρονολογείται άπό ενός ή δύο μη- νών άλλά χρόνου μακροϋ, ώστε νά Ιπιβάλλεται ή αντίληψις τοΰ Κρά- τους πλέον κατά τρόπον άποτελε- σματικόν καί άμεσον. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬ τος Ιεραπέτρας διακηρύττει δτι την ΙΟην Όκτωβρίου 1937 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 έν τώ Κοινοτικώ Κα¬ ταστήματι Ιεραπέτρας καί ε¬ νώπιον τής αρμοδίας έπιτρο- πής έκτίθεται είς μυστικήν δημοπρασίαν δι' ένσφραγί- στων προσφορών διά την προ¬ μήθειαν 1) Σιδηροσωλήνων γαλβανισμένων διαμ. 4 μέτρα 170. 2) Δύο καμπυλών σιδη¬ ροσωλήνων διαμ. 4. 3) Τεσσά- ρων Φλαντζών διαμ. 4. 4) Ε¬ νός διακόπτου μετά δέρμα- τος διαμ. 4 καί 5) Ενός ΤαΟ σιδηροσωλήνων 4X3)4. Λεπτομερής διακήρυξις καί τα σχετικά τής μελέτης ευρί¬ σκονται είς τό γραφείον τής Κοινότητος καί Τεχνικής Υ¬ πηρεσίας Κοινοτήτων Λαση¬ θίου. Έν Ιεραπέτρα τή 23 Σε- πτεμβρίου 1937. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Ε. Ν. Πλουμίδης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή 'Ενοριακή Έπιτροπή Πα- τσιδέρου Μονοφατσίου προκη- ρύττει δτι την 3 τοϋ μηνός Όκτωβρίου τοθ έτους 1937 καί ώραν 10 π. μ. έκτίθεται είς φανεράν μειοδοσίαν ό σοβάς τής έκκλησίας Μιχαήλ Άρχαγγέλου καί καλεΐ τοϋς άνεγνωρισμένους τεχνίτας δ- πως προσέλθουν καί μειοδοτή- σουν. Οί δροι εισί κατατεθει- μένοι είς την Ένοριακήν Έ- πιτροπείαν. Πατσίδερος τή 27 Σεπτεμ- βρίου 1937. Ή 'Ενοριακή Έπιτροπή Γεώργ. Πετράκης, Ν. Πατερό- πουλος, Γ. Άντωνάκης. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Φέρομεν είς γνώσιν των κ. κ. Έλαιοπαραγωγών καί Έλαιοεμ- πόρων δτι είς τό Διυλιστήριον τό διευθυνόαενον παρ' εμού (παρα- λία, κάτωθι Ξενοδοχείου «Μίνως») προσετέθη είδικός άτμολέβης, χρη σιμοποιούμενος άττοκλειστ^,κώς διά τόν πλήρη καθορισμόν σιδη- ρών βαρελίων περιεχόντων πρό¬ τερον όρυκτέλαια, πετρέλαια, ψα- ρέλαια, μέλασσαν, κατράμι, τα- γίνι κλπ. Έργασία ήγγυημένη καί ασφαλής. Ριχάρδος Μϊφσούτ Ζητοΰνται μία ή δύο ο'ικότρο- φοι (μαθήτριαι) ηαρά καλής οικο¬ γενείας. Πληροφορίαι τταρ' ημίν, —Ή τεχνική ύπηρεσία Κοι- νωνικής Προνοίας. Είς το ύπ' αριθ. 3έ4 φύλλον της εφημερίδος τή; Κυβερνήσεως έδη- μοσιεύη ό άναγκαστικός νόμο; «περ'ι συστάσεως τεχνικής υπηρε¬ σίας Κοινωνικάς Προνοίας καί Αντιλήψεως». Σκοπός τής ΰπη- ρεσίας ταύτης είνε: 1) Ή συγ¬ κέντρωσις καί μελέτη των άναγ- καίων στοιχείων πρός καταρτι¬ σμόν τοΰ τεχνικοΰ προγράμμα- τος τής Κοινωνικής Προνοίας καί Αντιλήψεως. 2) Ό καταρτι- σμός των μελετών διά την ανέ¬ γερσιν, επέκτασιν καϊ διαρρύθμι¬ σιν των κτιρίων, έγκαταστάσεων καί λοιπών έργων πρός εξυπηρέ¬ τησιν τού σκοποΰ τής Κοινωνι¬ κής Προνοίας. 3) 'θ έλεγχος των μή υπό τής υπηρεσίας τοΰ ΰπουργείου Κρατικής Ύγιεινής καί Αντιλήψεως έκπονουμένων μελετών Κοινωνικής Προνοίας κ. λ. π. —Ή όδός Άγίου Θωμά. Έν σχέσει μέ την διάνοιξιν τής όδοΰ Αγ. Θωμά περί τής οποίας έγράψαμεν χθές, διεβιβάσθη ημίν παρά τοΰΰφυπουργείου παρά τφ κ. Πρωθυπουργώ τό αντίγραφον τή; ύπ' άρ. 19294 έ. έ. απαντήσεως τής Νομαρχίαν Ηρακλείου Ητις γνω- ρίζει ότι ένεργεϊ τα δέοντα διά την διάνοιαν ταύτην. — Ή κατασκευή άνθράκων άπό έλαιοπυρήνας. "Υπο τού ΰπουργείου τής Γίωρ- γίας κατηρτίσθη έπιτροπή έξ αρ¬ μοδίων, είς την οποίαν ανετέθη ή μελέτη τοΰ ζητήματος τής «α- ραγωγή; άνθράκων άπό τού; έκ- χυλισμένου; έλαιοπυρήνας. Δέον νά σημειωθή ότι εί; τόν Πειραια λειτουργεί ήδη άπό πολλοΰ εργο¬ στάσιον παραγωγή; άνθράκων έξ έκχυλισμένων έλαιοπυρήνων διά ξηρά; άποστάξεω;, μέ αρίστα ά- ποτελέσματα. Ώ; γνωστόν, έν Ελλάδι ίι παραγωγή των έκχυλι- αμένων πυρήνων άνέρχεται είς 150.000 τόννους περίπου, δύναται έπομένω; νά έξαχθούν έξ αυτών 45.000—50.000 τόννοι τεχνητών ξυλανθρακων μέ μίαν συστηματι¬ κήν βιομηχανικήν εκμετάλλευ¬ σιν. —Συνέλευσις άδιορίστων δι- δασκάλων. ΕΙ; Αθήνας συνήλθον προχθές άπαντες οί άδιοριστοι δημοίιδά- ακαλοι καί συνεζήτησαν επί τοΰ ζητήματος των διορισμών αυτών είς κενάς θέσεις. / —Τό Εργατικόν Κέντρον Χανίων. Έκ τού Έργαττκοϋ Κέντρου Χανίων ανακοινούται ότι ο δι- κηγόρος Κ. Γκαζής ωρίσθη μό- νιμος νομικός σύμβουλος τοϋ Κέν τρου. Ή πράξις αυτή εγένετο κατά την συνέλευσιν τού Εργα¬ τικόν Κέντρου Χανίων περί ή; έγράψαμεν, έπικυρωθεϊσα παμψη- φεί παρ' αυτής. ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ το ■■ Ν Ι ΜΡΒΙΙΙΙ [ΙΚ Κάθε κύριος πού ξέρει τό συμφέρον τού προμηθεύεται τα ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΤΟΥ .ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ* ΠΛΑΤΕΙΑ-ΪΤΡΑΤΑ. " Ι. ——■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΗλ
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  29 Σεπτεμβρίου 1937
  ΗΓΓΕΑΘΗΣΑΝ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  ΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΣ
  ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΗΝΟΒΕΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ήγγέλ-
  θησαν επισήμως οί άρραβώνες τής Α.
  Β. Υ. χοΰ Αιαδόχου Παύλου καί τής
  πριγκηπίσσης τού Άννοβέρου Φρειδε-
  ρίκης.
  Ή μνηστή τοΰ Αιαοόχου κατάγβται
  άπό ιστορικήν οικογένειαν των Γερμα-
  νικών «ριγκηπάτ,ων συγγενεύουσαν μέ
  τούς βασιλικούς οί'κους τής * Αγγλίας,
  φερει δέ τόν τίτλον πριγκηπίσσης συν
  ■τοίς άλλοις, τής Βρεττανίας καί Ίρλαν-
  δίας.
  Η Χ8ΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ϋΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ χ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΗ ΥΙΙΗΡΕΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ «8 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον ό πρω-
  θυπουργός κ. Ι. Μεταξάς συνειργάσθη
  μετά των διαφόρων ύπηρβαιών τού Ύ
  πουργείου των Στρατιωτικών.
  Ή ουνεργασία αυτή αφεώρα διάφοραι
  στρατιωτικά ζητήματα τρεχούσης ύπη
  ρεσιακής φύσεως.
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΕΙΣ ΊΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Ανεκοινώθη ότι
  ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς αναχωρεί
  είς Λΐακεδονίαν.
  ΊΙ άναχώρησις τού κ. Πρωθυπουρ¬
  γόν) σχετίζεται μέ την παρακολούθησιν
  των γενηαομένων παρά τάς Σέρρας
  στρατιωτικών γυμνασίων. Ό κ. Μετα¬
  ξάς πρός τουτο θά μεταβή διά Θεσσα¬
  λονίκης είς τάς Σέρρας.
  Ο ΑΓΓΛΟΙ
  ΤΗΣ Γ Α ΛΙΛ ΑΙ ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα
  έκ Αονδίνου άναφέρει ότι ό 'Άγγλος
  Διοικητής τής Γαλιλαίας εφονεύθη έξ έ-
  νέδρας.
  Οί δολοφόνοι τοΰ "Λγγλου διοικη-
  τοΰ είναι τρείς φανατικοί 'Άραβες οΐ¬
  τινες έν πάση, περιπτώσει φαίνεται ότι
  ένήργησαν επί τή βάσει έν υολής δοθείσης
  άπό μέρους τοΰ έπαναστατικοΰ κέντρου
  των" Άράβων.
  Ή συγκίνησις μεταξύ των Αγγλικών
  κύκλων τής Παλαιστίνης καί των Έβρα-
  ΐκών τοιούτων είνε γενική έξ αΐτίας τής
  δολοφονίας τοΰ 'Άγγλου Αιοικητοΰ.
  ΑΓΓΛΟΙ
  ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ ΤΟΥΣ
  Ή Ίατΐωνικπ απάντησις καί ή Γενεΰη
  Οί Γάλλοιδιά τούς Μουσολίνι-Χίτλερ.
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Παλαιστίνης
  αγγέλλεται ότι είς συνομιλίας τού διά
  τό στυγερόν έγκλημα των Άράβων, ο
  "Υπατος Άρμοστής τής Ηαλαιστίνης
  ετόνισεν ότι οί δολοφόνοι τοΰ 'Άγγλου
  Διοικητοΰ τής Γαλιλαίας οίοιδήποτε
  καί άν είναι θά συλληφθοΰν άπαντες καί
  θά τιμωρηθοΰν αμείλικτος. Έν συνε-
  χεία αί Αγγλικαί αρχαί θά λάβουν δρα-
  κόντεια μέτρα πρός πάταξιν παντός έκ-
  τρόπου έν τώ μέλλοντι.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Αγγέλλεται έκ
  Παρισίων ότι αί εργασίαι τής διασκέ¬
  ψεως των έμπειρογνωμόνων έσυνεχίσθη-
  σαν καί σήμερον. ΛΙέχριτής στιγμής ου¬
  δέν τό θετικόν ανεκοινώθη επί τής πο-
  ρείας των συζητήσεων καϊ τοΰ πιθανοΰ
  τής έπιτεύξεως όριστικής συμφωνίας με¬
  ταξύ των ενδιαφερομένων ναυτικών δυ-
  νάμεων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ).—Έκ
  Τόκιο αγγέλλεται ότι ή προέ-
  λσσις των Ίαπώνων είς Σαγ-
  κάην συνεχίζεται κανονικώς
  Είς Λό—Τιέν οί Ίάπωνες επέ¬
  τυχον τάς σπουδαιοτέρας ση-
  μασίας επιτυχίας διά κατα-
  λήψεως νέων στρατηγικών ση-
  μείων.
  ΓΕΝΕΥΗ (ραδιογρ.)—Μετα¬
  ξύ των ενταύθα πολιτικών κύ¬
  κλων σχολιάζεταΐ μετά δυ-
  σφορίας ή απάντησις τής Ί-
  απωνίας είς την πρόσκλησιν
  περί συμμετοχής είς την επι¬
  τροπήν τής Κ.Τ.Ε. διά τό σι-
  νοιαπωνικόν Ώς ανηγγέλθη
  ήδη ή απάντησις αυτή κστη-
  γορεϊ την Κίνσν ώς υπαίτιον
  τής συνοίαπωνικής συρράξε-
  ως καί άρνεϊται πδσαν συνεν-
  νόσιν μετ1 αυτής μέσω τής Κοι-
  νωνίας των Εθνών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Τηλεγ ραφοΰν έκ Σαλαμάν-
  κας ότι τό έπαναστατικόν
  στρατηγεΐον διαψεύδει τάς άγ-
  γελθείσας επιτυχίας των κυ-
  βερνητικών είς τό μέτωπον
  τοΰ Τολέδο. Κατά τάς ιδίας
  πληροφορίας τό Τολέδο μετε-
  βλήθη είς περικεχαρακωμένον
  στρατόπεδόν καί είνε δύσκο¬
  λον νά αποτελέση στόχον
  άποτελεσματικών στρατιωτι¬
  κών έπιχειρήσεων διά τούς έ-
  ρυθρούς
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Ό
  τύπος τής δεξιάς συνεχίζει
  την άρθρογραφίαν αυτού επ
  εύκαιρία της συναντήσεως Χί
  τλερ—Μουσολίνι τονίζων δτ
  έπέστη ή στιγμή μιδς πανευ
  ρωπαίκής συνεννοήσεως μέ
  βάσιν την περιφρούρησιν τής
  είρήνης καί την βαθμισίαν
  περιστολήν των έξοπλισμών
  Ή νέα Έλληνογερμανική σύμβασις
  καί ή τιμή προαγοράς τού μάρκου.
  Έν συνεχεία πρός προχθεσι¬
  νήν τηλεγραφικήν μας πληροφο¬
  ρίαν καθ' ήν ή κυβέρνησις εξέδω¬
  κε διά τοΰ ύπουργείου των Εξω¬
  τερικών ανακοινωθέν άγγέλλον
  -ήν υπογραφήν νέας έμπορικής
  συμφωνίας μετά τοΰ Ράϊχ, πα-
  ρεσχέθησαν αρμοδίως καί αί κά¬
  τωθι είδικαί πληροφορίαι:
  Ή κυβέρνησις, πρός οιευκόλυν-
  σιν τοΰ έ'ξαγιογικοΰ Ιμπορίου, έ¬
  λαβε την απόφασιν νά εξακολου¬
  θήση προεξοφλοϋσα διά τής Τρα¬
  πέζης τής Ελλάδος τάς είς μάρ-
  κα πιστώσεις των έξαγωγέων, αί
  οποίαι προκύπτουν έκ τής πληρω-
  μ,ής τής άξίας των έξαγομένων
  καί παραδιδομένων είς τούς αγο¬
  ραστάς έμπορευμάτων. Ή προε-
  ξόφλησις αυτή θά γίνεται ώς καί
  είς τό παρελθόν διά τής προαγο-
  ρας των μάρκων. Έπειοή δέ διά
  των νέων συμφωνιών έπιτυγχάνε-
  ται ή ίσοσκέλισις των εκατέρωθεν
  πληρωμών, ή κυβέρνησις απεφάσι¬
  σε νά καταργήση την μέχρι σή¬
  μερον ίσχύουσαν τιμήν προαγοράς
  των δραχμων :>(! κατά μίργ,ο^ κα'ι
  νά εφαρμόση καί επί. των προαγο-
  ρων την πλήρη τιμήν τοΰ μάργ.η
  ήτοι δραχμάς 40.50 κατά μάρκον.
  Έπειοή όμως οΰτω θά προκα-
  ταδάλλωνται κατά κανόνα είς τοΰς
  έξαγωγεΐς δραχμα'ι πρίν δημιουρ-
  γηθοΰν τοιαύται έκ τής πληρω-
  μής τής άξίας των εισαγομένων
  γερμανικήν έμπορευμάτων ή Τρα¬
  πέζα τής Ελλάδος θά εισπράττη
  διά λογαριασμόν τοϋ δημοσίο
  τόν επίσημον αυτής προεξοφλη-
  τικόν τόκον μόνον διά τό χρονι¬
  κόν διάστημα, άπό τής προαγο¬
  ράς μέχρι τής ημέρας καθ' ή'ν ό
  έςαγωγεύς θά είχε τό οΊκαίωμα
  νά εισπράξη την αξίαν είς δραχ¬
  μάς αναλόγως τής χρονολογικής
  τού σειράς. Τό χρονικόν τούτο
  οιάστημα θά είνε ελάχιστον ""άφοί
  δπως ελέχθη διά των νέων συμ¬
  φωνίαν έπιτυγχάνεται ί) ίσοσκέλι¬
  σις των εκατέρωθεν πληρωμών.
  Ή Τραπέζα τής Ελλάδος έκ-
  οϊδει λεπτομερεστάτας όδηγίας
  είς τάς υπηρεσίας τοΰ χνηρου καί
  των ΰποκαταστημάτων, αί οποίαι
  θά μεταδοθοΰν καταλλήλως είς
  πάντας τούς ενδιαφερομένους.
  ΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ
  ΕΙΔΟΝ ΕΚ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  Παρεκλήθημεν νά άνακοι-
  νώσωμεν έκ τοΰ 'Έμπορικοϋ
  καί Βιομηχανικοϋ Έπιμελητη-
  ρίου διά τοΰς επιθυμούντας
  νά είσαγάγωσιν έκ Τσεχοσ¬
  λοβακίας ειδή τής εργασίας
  των ύπαγόμενα είς τούς πίνα-
  κας των εισαγομένων έλευθέ-
  ρως ή επί συναλλαγματικοΐς
  περιορισμοΐς τελούντων έμπο¬
  ρευμάτων, δτι δέον νά υπο¬
  βάλωσι διά τοΰ Έπιμελητη-
  ρίου σχετικάς αΐτήσεις πρός
  τό αρμόδιον τμήμα έλέγχου
  συναλλάγματος τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος τό βραδύτερον
  μέχρι τής 10 προσεχούς μη
  νός Όκτωβρίου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορα μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
  ΕΙΔΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟ&ΑΠΗΝ
  Δι' έγγράψου τού ύπουργεί¬
  ου τής Έθινκη~ς Οίκονομίας
  γίνεται γνωστόν δτι αί αΐτή¬
  σεις των ενδιαφερομένων έξα¬
  γωγέων περί χορηγήσεως αυ¬
  τοίς άδειών έξαγωγής έλληνι-
  κών προϊόντων είς την άλλο-
  δαπήν, δέον νά διαβιβάζωνται
  άπ' εϋθείας είς τό υπουργείον
  καί ούχι μέσω των Έμπορικών
  Έπιμελητηρίων δεδομένου δτι
  οϋτως έπιβραδύνεται ή ενδει¬
  κνυομένη ταχεΐα διεκπεραίω¬
  σις των τοιούτων ζητημάτων
  ΟΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΩΝ
  Τό άγρονομεϊον Καστελλίου
  Πεδιάδος προσδιώρισε δικασί-
  μους άγροζημιών κατά τόν
  μήνα "Οκτώβριον την 11 είς
  Καστέλλι, την 12 είς Ξειδδ,
  την 13 είς Άμαριανό, την 14
  είς Άποστόλους, την 15 είς
  Αγιές Παρασκιές, την 18 είς
  Θραψανό, την 19 είς Γεράκι,
  την 20 είς Παναγίαν καί την
  21 είς Έμπορον.
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Τό Άρχηγεΐον Βασιλικής
  Χωροψυλακής έκοινοποίησε
  πρός τάς αρμοδίας αρχάς πί-
  νακας των κριθέντων ίκανών
  πρός συμμετοχήν είς τάς προ-
  αγωγικάς έξετάσεις ένωμο-
  ταρχών καί ύπενωμοταρχών.
  Έκ των ΰπηρετούντων καί ύ-
  παγομένων ένωμοταρχών είς
  την ανωτέραν Διοίκησιν Χω-
  ροφυλακής Κρήτης, έκρίθησαν
  Ικανοί 52 καί ϋπενωμοτάρχαι
  36. Αί έξετάσεις θά διεξα-
  χθοΰν την 8 Όκτωβρίου είς
  τάς έ'δρας των ανωτέρων Δι-
  οικήσεων χωροφυλακής.
  ρίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίώες.
  Σουλτανίναι α' δρ. 22 — 22.50
  β' » 21.— 21.50
  γ' » 20.50
  Καραμπ. » 14. —18.
  Ελεμέδες α' » 14.50—15.—
  β' » 12.60
  γ' > 11.-
  Ταχτόίς α' > 12.—
  β' · 10.50
  γ' - 9.-
  Μαυραι » ').
  Χαρούπια » 2.50
  "Ελαια 5ο » 40.—
  » κοινά » 38.
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ. 24 —
  » β' » 22.—
  Πράσινοι α' ποιότ. ·> 22. -
  β' » » 20.50
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβαζίου κατ* οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  28ης Σεπτεμβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρισιοι
  Λονδίνον
  ΓΗέα 'Υόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.35- 25.60
  3.75 3.85
  546 550
  110.20 111.20
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 29.35
  3.71 3.75
  20.75 21.-
  ΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ
  Κατά τα έκδοθέντα χθές
  άποτελέσματα τού Γυμνασί-
  ου θηλέων είς την πρώτην τά¬
  ξιν τοϋ έξαταξίοο Γυμνασί-
  ου επέτυχον κατά τάς είσιτη-
  ρίους έξετάσεις αί εξής:
  Μόσχου Μαρία, Παπάζο¬
  γλου Εύαγγ , Αποστολάκη
  Έλ,, Σταυράκη Έλ., Πλεξο-
  σάκη Μ.. Ποθουλάκη Έλ.,
  Πρέκα Χρ., Κασμιρλή Έλ.,
  Καυγαλάκη Σ., Ζαψειράκη Ν.,
  Σπορδαράκη Ι., Κοπιδάκη Μ.,
  Βιτσαξάκη Π., Παπαδάκη
  Εΰ., Μπιζάκη Εύαγ., Γεωργι¬
  άδου Εύ., Καρακατσάνη Γ.,
  Φραγκάκη Έλ., Λυδάκη Έλ,.
  Τζανάκη Ι., Ροβίθου Ειρ.,
  Τσαφαντάκη Π., Μοιράκη Τ.,
  Μεθυμάκη Άρ., Κορωναίου
  Ι., Κυριακάκη Ε., Θειακάκη
  Σ., Περάκη Α., Ρουμελιώτου
  Μ., Γιάνναρη Λ., Περάκη Ε.,
  Βασιλάκη Χ., Κασαπάκη Τ.,
  Σπυριδάκη Ν,, Τερζάκη Β.,
  Τζιγκουνάκη Έλ.. Λσγκωνά-
  κη Κ., Κριτσωτάκη Μ., Μα-
  λή Μ., Φιλιππάκη Κ., Κουβι-
  δάκη Α., Φουκαράκη Μ. καί
  Ξενάκη Φ.
  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
  ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
  Απεφασίσθη παρά τού κ.
  ύπουργοθ τής Δικαιοσΰνης ό
  διορισμός ίκανοθ άριθμοΰ φυ-
  λάκων είς απάσας τάς φυλα¬
  κάς τού Κράτους, ώστε νά
  καταστή δυνατή ελάττωσις
  των ώρών εργασίας τοϋ προ¬
  σωπικού τό οποίον ήδη έργά-
  ζεται δύο ώρας επί πλέον η¬
  μερησίως άπό τούς λοιπούς
  δημοσίους ϋπαλλήλους.
  | ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου. —
  Γενομένης κληρώσεως τού λα-
  χείου εξήχθησαν οί κάτΓ θι
  πρώτοι άριθμοί:
  37.821 Β' 500.000, 37.821 Γ'
  300.000, 37.821 Α' 200.000,
  11.100 Β' 100.000, 11.100 Γ'
  80,000, 11.100 Α' 5Ο.ΟΟΟ.
  Άνά 30.000 δρχ. οί: 34
  370, 10.703, 39.230. Άνά 10.
  000 δρ. οί: 40.402, 6.277, 46.
  935, 44.717, 29.266, 11.206.
  Άνά 6.000 δρχ. οί: 9.666, 11.
  029, 6 466, 16.544, 23.724, 30.
  247, 6.760, 40.085, 31.755,46.
  439, 923, 26.594, 47.760, 23.
  212, 29.213.___________
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών έκοινοποίησε πρός τάς
  τελωνειακάς αρχάς τού Κρά¬
  τους εγκύκλιον περιέχουσαν
  πάσας τάς διατάξεις τάς σχε¬
  τικάς μέ την εισαγωγήν καί
  κυκλοφορίαν έν Ελλάδι αύ-
  τοκινήτων ών οί κάτοχοι είνε
  έφωδιασμένοι διά τριπτύχων
  ή πολυπτύχων.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΦΫΊόΠΟΙΝΟΥ
  Παρ' όργάνων χωροφυλα¬
  κής συνελήφθη ό φυγόποινος
  Μιχ. Ηλιάκης καί παρεπέμ¬
  φθη αρμοδίως πρός έκτισιν
  φυλακίσεως 2 1)2 μηνών.
  ΤΑ ΙΑΙΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  Είς τό ϊδιωτικόν γυμνάσιον Χα¬
  νίων χορηγεϊται 6ι' αποφάσεως
  τού 'Εκπαιύευτικοΰ συμβουλίου
  άίεια ιδρύσεως και ε' Γυμνα-
  σιακήξ τάξεως. Ή τάξις αυ¬
  τή θά λειτουργήβη άπό τού έπο-
  μένβν οχβλικβΰ Ιτβυς.
  δΗ Πρωΐνή
  ΠΕΝΤΕ
  ΛΑΟΥ ΕΠΕΥΦΗΜΗΣΛΝ
  ΤΟΝ ΙΤΑΛΟΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΕΞΗΡΘΗ Η ΦΙΛΙΑ ΓΕΡΜΑΗΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Βερολίνου άγγέλλουν ότι πέντε εκα-
  τομμύρια λαοΰ έπευφήμησαν τόν αφι¬
  χθέντα είς Γερμανίαν Ίταλόν δικτάτο-
  ρα κ. Μπενίτο νΐουσολίνι.
  Ό Μουσολίνι είς «υνομιλίας τού
  πρός τούς άρχηγούς τοΰ Ράϊχ ετόνισεν
  ότι ή φιλία Γερμανίας καί Ιταλίας α¬
  ποτελεί πλέον άδιαφιλονίκητον παράγαν-
  τα ίσχύος άλλά καί φιλειρηνικάς σημα-
  σίας έν αχέσει μέ τά<; συγχρόνους οιε- θνεΐς ζυμώσεις καί ιδία την σημερινήν κατάστασιν τής Ευρώπης. Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΡΓΑΣΟΟΥΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΥΡΟΠΑ ΓΚΟΥ ΟΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έκ της Γερμανικής πρωτευούσης άναφέρουν ότι κατά τάς έγερθείσας προ- πόσεις είς τα έπίσημα γεύματα τα δο- θέντα πρός τιμήν τοΰ κ. Μουσολίνι έ- τονισθή πρό παντός ότι τόσον ή Γερμα- νία όσον καί ή Ιταλία θά έργασθοΰν δι* όλων αυτών των δυνάμεων υπέρ τής δι¬ ατηρήσεως των Εύρωπαϊκών παραδόσε- ων καί τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολιτισμοΰ. Είς τό σημείον τουτο εδήλωσαν, οί προπίνοντες, ότι ή Γερμανοϊταλική ζω- τικότης θά παρουσιασθή απολύτως συμ- παγής καί άκλόνητος. ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΚ ΓΕΝΕΥΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ! ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον επέστρε¬ ψεν εξ Ευρώπης ό ύφυπουργός των εξω¬ τερικών κ. Μαυρουδής. Ό κ. Μαυρου- δής ειχε συμμετάσχη ώς γνωστόν ώς άρχηγός τής "Ελληνικής άντιπροσωπείας είς τάς διασκέψεις τής Κοινωνίας ϋών Εθνών καί την Μεσογειακήν τοιαύτην είς Νυόν. ΠΕΡΙ ΕΦΕΔΡΙΚΟΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Είς την εφημερί¬ δα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σήμε¬ ρον ό νόμος ό αφορών την ρύθμισιν των διεπόντων τα έφεδρικά ταμεΐα Κρήτης άτινα ώς γνωστόν άναδιοργανώνονται διά τοΰ νόμου τούτου επί νέων βάσεων. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞ ΙΔΙΟΝ ΤΟΥ χ. ΜΕΤΑΖΑ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας.)—Έξ επισήμου πη- γής έβεβαιώθη, ότι εκ Μακεοονίας ό πρωθυπουργός κ. Ι. Λΐεταξάς θά μετα¬ βή είς "Αγκυραν προκβιμένου νά γίνουν έκεΐ πολιτικαί συνομιλίαι ένδιαφέρου- σαι την Ελληνοτουρκικήν φιλίαν καί γε- νικώτερον τα ζητήματα τα αφορώντα τό τετραμβρές Βαλκανικόν σύμφωνον. ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΣΕΡΒΙΑΝ ΛΞΙ! ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). —Ληξάντων των μεγάλων στρατιωτικών γυμνασίων έν Γι¬ ουγκοσλαυία έπιστρέφουν έκ Βελιγραδί¬ ου ό άρχηγός τοΰ Έλληνικοΰ 'Επιτε- λείου Παπάγος καί οί άλλοι άνώτεροι άξιωματικοί οΐτινες μετέβησαν έκβί διά νά τα παρακ»»λουΟήσουνΤ