94842

Αριθμός τεύχους

4677

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

30/9/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  έ ξά μηνός 2
  'Λμτριχής
  ίτησια οολ. 1Γ>
  εξάμηνος » 8
  Τιμη
  . κατά φύλλον
  2
  ΠΕΜΠΤΗ
  30
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  Ι ΡΑΦΙιΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΏΓΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - Ι ΓΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ *677
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣτΊΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ
  Είς τό Βερολίνον, ένώπι- Εάν μάλιστα άληθεύη ή
  όν συγκεντρώσεως έκατομμυ- είδησις την οποίαν μάς διε
  ρίων λαοΰ, ωμίλησαν προ-
  χθές οί άρχηγοί των δύο με-
  γάλων συμμάχων, ολοκλη¬
  ρωτικήν Κρατών τής Εύρώ-
  πης κ. κ. Χίτλερ καί Μου¬
  σολίνι. Καί οί λόγοι των με-
  τεδόθησαν διά των έρτσια-
  νών κυμάτων διά ν' άκου-
  σθοΰν άπό όλον τόν κό¬
  σμον. Υπήρξαν δέ όντως οί
  λόγοι αύτοι βαρυσήμαντοι,
  ή δέ εντύπωσις την οποίαν
  εδημιούργησαν είς ολους
  τούς λαούς τής γής, υπήρξεν
  έπίαης βαθεΐα.
  Φυσικά, οί λόγοι αύτοι μέ
  τό στομφώδες ΰφος, λόγοι
  πράγματι μεγαλόστομοι, προ
  ορίζονται μάλλον δι' έσωτε-
  τερικήν κατανάλωσιν. Έπο-
  μένως δέν είναι δυνατόν
  οΰτε φρόνιμον νά συναγά-
  γη κανείς συμπεράσματα έξ
  αυτών διά την μελλοντικήν
  πορείαν των διεθνών γεγο-
  νότων. Όπωσδήποτε όμως,
  τό γεγονός ότι αμφότεροι οί
  ίσχυροί δικτάτορες, τόσον ό
  Ντοΰτσε τής Ιταλίας όσον
  καί ό Γερμανός Φΰρερ ώμο-
  λόγησαν την ανάμιξιν των
  είς τό Ίσπανιχόν καί έτόνι-
  σαν ότι σκοπός των δέν είναι
  απλώς ή άποτροπή των κιν-
  δύνων εγκαταστάσεως τοΰ
  Μπολσεβικισμόν άλλ' ή φα-
  σιστικοποίησις της Ίσπανίας
  κα'ι ή προσάρτησίς της είς
  τόν αξονα Ρώμης— Βερολί-
  νου, όπως έπίσης εδήλωσαν
  ότι θά έργασθοΰν καί διά την
  φασιστικοποίησιν ολοκλήρου
  τής Εύρώπης, δέν είναι δυ¬
  νατόν παρά νά έχη την επί¬
  δρασιν τού επί της περαιτέ¬
  ρω εξελίξεως τής διεθνοΰς
  καταστάσεως. Καί πολύ φο-
  βούμεθα ότι ή δήλωσις αύτη
  θά εύρον η έτι περισσότερον
  τό χάσμα πού χωρίζει τα δύο
  άντίθετα ίδεολογικώς ουγ¬
  κ ροτήματα Κρατών τής Ευ-
  ρώπης, καί 8ά όξύνη ετι πε¬
  ρισσότερον την άρκετά οξεί¬
  αν άλλωστε κρίσιν πού διέρ-
  χεται σήμερον ή Εύρώπη.
  βίβασε χθές ό τηλέγραφος
  ότι είς την έν Παρισίοις δι¬
  άσκεψιν των έμπειρογνωμό-
  νων άνεφύησαν σοβαραί δι-
  αφωνίαι καί ότι ή προσπα¬
  θεία συνεννοήσεως των τρι¬
  ών δυνάμεων, Αγγλίας,
  Γαλλίας καί Ιταλίας, επί τοϋ
  Ίσπανικοϋ άποτυγχάνει, τό-
  τε πρέπει νά υποθέσωμεν ό¬
  τι είς τό Βερολίνον επεκρά¬
  τησαν άδιάλλακτοι σκέψεις
  καί άποφάσεις κατά τάς συ-
  νομιλίας Χίτλερ καί Μου¬
  σολίνι καί ότι ή πολιτική
  κρίσις τής Εύρώπης καί τής
  είρήνης, είσέρχεται είς νέ¬
  αν ϊτι όξυτέραν φάσιν, έγ-
  κυμονοΰσαν μεγάλους όσον
  καί άμέσους κινδύνους διά
  την γαλήνην των λαών τής
  γής καί διά τόν σύγχρονον
  πολιτισμόν. Φαίνεται δέ ότι
  είς την νέαν αυτήν τροπήν
  τής καταστάσεως, συντείνει
  καί ή εξέλιξις τού Ίσπανι¬
  κοϋ, όπου φαίνεται ότι διε¬
  κόπησαν αί έπιτυχίαι τοϋ
  Φράνκο καδώς καί ή μορ-
  φή την οποίαν έλαβον τα
  σινοΐαπωνικά μετά την υπο,
  γραφήν τοϋ συμφώνου συμ¬
  μαχίας Κίνας καί Σοβιέτ.
  Όπωσδήποτε, γεγονός εί¬
  ναι ότι ή διεθνης κατάστασις
  εισήλθεν είς τό έξύτερον ση¬
  μείον της. Καί έπομένως
  ή έκκαθάρισίς της πρέπει
  ν' άναμένεται ότι θά επέλ¬
  θη ταχέως. Εάν όμως ή κρί¬
  σις την οποίαν διερχόμεθα
  6ά είναι δημιουργική η κα-
  ταστροφική διά την ειρήνην
  δ&ν. ειμπορεί βεβαίως ουδείς
  νά προείπη μετά βεβαιότη-
  τος. Βέβαιον όμως είναι ότι
  ή τύχη τοΰ πολιτισμοϋ θά
  κριθή άπό την αποφασιστι¬
  κήν ή χλιαράν στάσιν πού
  6ά κρατήσουν αί τρείς με¬
  γάλαι δυνάμεις τής δύσεως
  Αγγλία, Γαλλία καί Άμε·
  ρική, πού φέρονται ώς οί μό-
  νοι φρουραί τής είρηνης σή¬
  μερον.
  Πεταχτά
  οημειόματα
  ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ
  Πρός τόν ψθινοπωρινόν
  ουρανόν στρέφονται οί αγρό¬
  ται μας καί άναπέμπουν ώς
  θυμίαμα τής ψυχής των ίκε-
  σίας καί προσευχάς ζητοθν-
  τες άπό αυτόν είς άντάλ-
  λαγμα την δρόσον των δα-
  κρύων τού. Διότι μΐα βροχή
  την εποχήν αυτήν θά έλθη ά¬
  πό τόν ουρανόν ώς άναλυτό
  άσήμι πού θά σταματήση ε¬
  πάνω στούς κλάδους των έ-
  ληών καί θά σκορπίστι μέ την
  άκτινοβολίαν τού την χαράν
  μέσα είς τό γκρίζο φόντο τού
  φθινοπωρινοθ πένθους. Πρός
  τόν ουρανόν έπίσης στρέφον¬
  ται μέ βλέμμα συγκινητικής
  παρακλήσεως δσοι έκουρά-
  σθησαν άπό την προκλητικήν
  ασχημίαν τής γυμνότητος πού
  εδημιούργησεν τό καλοκαΐρι
  καί δσοι ένδιαφέρονται διά
  την αίσθητικήν καί την επά¬
  νοδον είς τό μέτρον τού λογι-
  κοΰ καί τού ώραίου καί ζη-
  τοϋν νά μαστιγώστ) μέ τάς
  ριπάς τοϋ ψυχρού άνέμου αυ¬
  τήν περιφερομένην ασχημίαν
  καί νά επιβάλη την κάλυψιν
  τής άντιαιοθητικής γυμνότη¬
  τος. Άλλά πρός τόν ουρα¬
  νόν στρέφεται έπίοης καί ό
  δυστυχής οίκογενειάρχης μέ
  αγωνίαν καί δέεται υπέρ τής
  μακροημερεί,οεως τής καλο-
  καιρίας. Διότι ή έλευσις τοϋ
  χειμώνος, αποτελεί τό φρικτό
  τερον μαρτύριον διά τόν πτω
  χον πάτερ φαμίλλιος! Καί τό
  φθινόπωρον έρχεται ώς άγγε-
  λος κακοθ. ώς πρςάγγελος
  αύτοθ τοθ μαρτι,ρίευ. 1ό οπί
  τι ττρέπει νά έπιοκείοοΕή
  Άλλά συγχρόνως κοί €ά ά
  ν αστατωθή. Διότι δλα 6ά τιρέ
  — εί νά μετοκινη6ο€ν, ν άλ*ά
  ξουν, νά τακτοποιηθοθν έκ
  νέου, ν' άνανεωθοθν. Ή κυ-
  ρΐα καί αί δεσποινίδες θέλουν
  χειμερινές τουαλέττες, επανω¬
  φόρια, καπέλλα, παπούτσια
  άντια, δ,τι άπαιτεΐ ή θεά μό
  ια πού καθοδηγεΐ την σϋγ
  (ρονο γυναΐκα καί κυβερνα τή
  ζωή των άνθρώπων καί δημι
  ουργεΐ την ώμορφιά άλλά κα
  τα δράματα τής οικογενείας
  Επειτα, πρέπει νά γίνουν ο
  τρομήθειες γιά τή χειμερινή
  ωή, πού πρέπει νά περάση
  μέσα σέ θαλπωρή, μέ βεγγέ
  ρες άπλές άλλά καί μέ δεξι
  ώσεις επιδείξεως, μέ τέϊα άλ
  ά καί μέ σουρπράίζ πάρτυ
  Καΐ φυσικά δλα αύτά θά πρέ
  πει νά τα υποστή ό δυστυχής
  σύζυγος ή πατέρας, πού έχε
  φυσικά νά θεραπεύση καί πλή
  θος άλλων άτομικών καΐ γενι
  κών άναγκών. Καί είναι τό
  δράμα τοΰ άνθρώπου αύτοΰ
  ό χαρακτηριοτικώτερο άλλά
  καί τό ουγκινητικώτερο γεγο
  ός πού σημειώνεται μέ τή·
  άλλαγή της έποχής αύτές τί
  μέρες. Άντικρύζει τόν γκρΐ
  ζον ούρανό μέ θλιμμένην μέ
  χρι θανάτου την ψυχήν, τη
  ωρα ποθ άλλοι περιμένουν νι
  ύποδεχθοι,ν μέ άλαλαγμό
  χαράς την πρώτην βροχήν ώς
  θεϊκήν εύλογίαν. Άλλά, ουμ-
  βαΐνει βλέπετε καί μέ ιήν
  κσιρικήν αλλαγήν τιού φέρνει
  τό φθινόπωρον, δτι ακριβώς
  θίμβοίνει χαί μέ ιήν αλλα¬
  γήν τιοΰ τ);έρει ιό φθινόπω¬
  ρον τξς ζο,Γ,ς Είς αλλοι,ς τιρο-
  κολεΐ ιήν χαράν καί είς άλ¬
  λύ
  ά δυνηθούν νά πάρουν την
  έσιν έκείνων πού γερνοθν ά-
  [ό τόν φθινοπωρινό μαρασμό
  αί καταβάλλονται άπό τόν
  :αγερό χιονιά τοΰ άγριου χει-
  ώνα.
  Μ.—
  Π&Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η _ΖΟΗ
  Η ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑ
  ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
  Ή ρλοσυρότης τοϋ ΡωμηοΟ
  I-
  ρυκολάκιασε; Αυτήν την γνώμην
  :ρχίζουν νά μορφώνουν 2σοι προ-
  έχουν τελευταίως τα έξ άπλής
  .έρωτοτροπίας συζυγικά δράμα¬
  α. Άρκεϊ άλλοτε νά έκύτταζες
  πέραν τοθ οέοντος, ολίγον πέραν
  οθ δέοντος, την σύζυγον ή την ά-
  ελφήν τοθ πρώτου διαβαίνοντος
  ιά νά γίνης ήρως έπεισοδίου.
  (ά πολλάκις έπεισοδίου αίματη-
  >οΰ. Σήμερον ή έρωτοτροπία κα-
  :ήντησεν εΓδος τής καθημερινής
  ωής άπό τα περισσότερον συνη-
  θισμένα...
  —Ακριβώς 8μως Ιπειδή κα¬
  τήντησεν συνηθισμένο ε?δο; ή
  ρωτοτροπία, έξεσπάθωσεν επί τέ-
  ,ους καί ή βλοσυρότης!
  Την παρατήρησιν αυτήν ενός
  άπό τούς αίωνίους εϊδικούς τοθ κα-
  φενείου δέν την βρήκα άδικαιο-
  λόγητον. Τα παλαιά δράματα εξ
  αιτίας τής γνωστής άφθαλμοφαγί-
  ας τοθ Έλληνος ήσαν μέν ένδει-
  κτικά τής άκορέστου φιλοτιμίαν
  καί τής άγρίας αύτόχρημα εύθιξί-
  ας τοθ πλησίον τού, έσπάνιζον 8-
  μως όπωσδήποτε. Καί ξέρετε γι-
  ατί; Απλώς διότι ή έρωτοτροπία
  άπετέλει τό διακριτικώτερον καί
  λεπτότβρον σημείον των σχέσεων
  των δύο φύλων. Ή διακριτικότης
  καί ή λεπτότης αυτή άρχιζε βε¬
  βαία άπό τάς ανωτέρας τάξεις
  συνηντα'το ώστόσο καί είς τάς λα¬
  ά Τ φ βλέ
  ϊκάς, Τα
  άζ
  βλέπετ,β τϊ«-
  η
  ς, φ βτ, τϊ«
  ρουσιάζοντο συχνότερα εις την
  δημοσίαν ζωήν. Έτσι οί πάντες
  —έκτό; των ..άμέσως ενδιαφερο¬
  μένων—-ήτο ευκολον νά τα προσέ-
  ξουν, νά τα μελετήσουν /.αί νά
  τα μιμγ^θοθν!
  Ή μαντάμ ντέ Στάελ καί ή
  εωργία Σάνδη είχον άναγάγη τό
  φλέρτ είς επιστήμην. Δύο πράγ-
  ματα εκυριάρχουν Ικεϊ: Ή κοινω-
  ική ήθοποιϊα άλλά καί ή άβρό-
  της πρός την θέσιν τοθ άλλου,
  άναγκασμένου καί αύτοθ νά κρύ·
  πτη τάς διαθέσεις τού υπό τό
  τυπικώτερον προσωπεΤον. Είς τό
  φλέρτ επενέβαινε πολλάκις καί
  ώς άριστοτεχνικός αύτόχρημα δι-
  αξιφισμός—άς τόν πούμεν ϊτσι —
  ή ανωτέρα πνοή τής πνευματικάς
  δημιουργίας. Ένα ποίημα πού ί-
  διάβαζε έν μέσω κατανυκτικής
  σιγής ό Άλφρέντ ντέ Μυσσέ μπο-
  ρεΐ νά ήτο 2νας γενικός ΰμνος
  πρός τόν Ιρωτα. Διά την Γεωργί¬
  αν Σάνδη ειδικώς, ήταν καί ά-
  κροστοιχίς πού άπαντοθσε σαφώς
  είς τάς έπικλήσεις της καί ώρ:ζε
  καί την στιγμήν τής συναντήσεως.
  —Τό φλέρτ είνε είδος... κατα-
  σκοπείας καί άντικατασκοπείας
  παρατηροΰσεν είς παλαιοτερους
  καιρούς (επάνω κάτω διεθνώς, δ-
  πως καί οί σημερινον) Ινας έρμη-
  νευτής των κοσμικών μεθόδων.
  Καΐ δέν είχεν καθόλου άδικον.
  Άν παρατηρούσατε καί σεΐς, με¬
  τά βαθείας προσοχής Ιννοεΐται, θά
  αντιλαμβάνεσθε πώς έρωτοτροποΰ-
  σαν οί κύριοι καί οί ντάμες τους
  στά κέντρα τής οίασδήποτε πλα-
  τείας ή των οίωνδήποτε Δαρδα-
  νελλίων. Κάτω άπά τα φασαμαίν
  της ήτο έκτάκτως δύσκολον νά
  άνακαλύψη ό πρώτος τυχών την
  λάμψιν εκείνην ή όποία έπρόδι-
  δεν τάς προθέσεις τής ντάμας.
  Άλλά καί τοΰ κυρίου ή χοζζρΐ
  μολονότι πολλά έξηγοΰσα καί
  προδίδουσα άτομικώς, εγίνετο μέ
  τόν φυσικώτερον τρόπον. Άφήνω
  3τι έφηρμόζετο έδώ καί γενικω-
  τέρα άλληγορία— είδος όπτικοθ
  τηλεγ^άφαυ ή σγ^ματογράφου. Πώς
  λοιπόν νά έμπλεχθοθν οί ένοια-
  φερόμενοι τρίτοι είς τάς συνεννο-
  ΤΟ ΨΥΓΕΙΟΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
  Ό Γολγοθάς μιάς καρδίας
  Ηον
  = = ΚΛΙ2ΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικής
  αύτοκρατείρας.
  λοις
  ρ
  την ότΐατον λύ¬
  ί ίί
  ς φρ η
  πην. Έτοι εαί ίίοοι είοίρχον-
  ιαι είς ι ό ήθινότιαρον τίς
  Γα.ί",ς κ-ριιίονιαι ότιό ιήν με-
  λογχολίαν καί την λύτιην τοϋ
  τίρ^αιιομοθ ενός όνείρου τιού
  όρχίζει νά διολιΐπαι. 'Εφ οί
  νίοι χαΐρονται, όκρι|?£ς διότι
  Ένώ ή νεαρά μνηστή είνε άπη- μητέρας τού: Ή άρχιδούκισσα
  σχολημένη μέ τίς σκέψεις της, μέ Σοφία παρήγγειλε μέ τόν υίό
  ής στήν άδελφή της νά μή α¬
  φήνη την Σίσσι νά βγαίνη συχνά
  Εππασία! Είνε ζήτημα δμως άν
  ή μικρή πριγκήπισσα, πού άγα-
  ποΰσε την ελευθερία, θά εδέχετο
  νά συμμορφωθή πρός την ύπό-
  5ειξιν τής θείας της, καί άν ά-
  *όμη την άνεκοίνωνε στή μητέ-
  5α της ό μνηστήρ της.
  Στά γράμματά τού πρός την μη-
  Ιρα τού άπό τό Πόσσενχόφεν,
  ι Φραγκίσκον Ιωσήφ Ικφράζε-
  εαι ένθουσιωδώς γιά την άρρα-
  ίωνιαστικιά τού. «Τώρα πιά —
  υής γράφει τα δόντιά της είνε
  «άτασπρα!».
  Μετά την επίσκεψίν τού Ιξω
  ίς τό Πόσσενχόφεν, δπου εύρίσκε-
  ο ή οίκογένεια τής μνηστής τού,
  ' νεαρός αύτοκράτωρ έπιστρέφει
  την 1Γ>ην Όκτωβρίου είς τό Μό-
  ναχον. Είνε ή επέτειον των γενε-
  θλίων τής βασιλίσσης Μαρίας καί
  Ιχουν οργανωθή μεγάλαι έορταί.
  Τα βράδυ εδίδετο πανηγυρική πα¬
  ράστασις είς τό βασιλικόν θέα¬
  τρον. Ή διεύθυνσις τοΰ θεάτρου
  είχε διαλέξη γιά τό πρόγραμα
  τής ρραδυάς έκείνης, τό δραμα
  τοΰ Σίλλερ «Γουλιέλμος Τέλλος».
  Πιό άτυχής εκλογή δέν μποροθσε
  νά γίνη, δεδομένου 2τι είς την πα¬
  ράστασιν θά παρευρίσκετο καί ό
  αύτοκράτωρ τής Αυστρίας. Ό
  Γουλιέλμος Τέλλος είνε ό ήρως
  τής έλβετικής ελευθερίας πού εί
  χεν εξεγέρθη κατά τοΰ Αυστρία
  κου αύτον.ράτορος. Εύτυχώς
  βασιλεύς τής Βοχαρίας άντιλαμβά·
  νεται εγκαίρως την γκάφφα κα
  τό σκάνδαλον προλαμβάνεται. Τό
  τε άποφασίζουν ν' άντικαταστή
  σουν είς τό πράγραμμα τό Ζμ
  τοΰ Σί)λερ μέ τό μελόδραμα «Κα
  τερίνα Κορνάρο» τοΰ ΒαυαροΕ
  [κυσικοσυνθέτου Λάχνερ. Ουτε
  έ/λογή αυτή ήταν ολιγώτερον ά
  τα αίσθήματα καί τούς καϋμούς
  τής καρδίας της, ό ΦραγκΤσκος
  Ιωσήφ, παρ' όλον τού τα Ιρω¬
  τα, Ιδειχνε άπο τότε μεγάλη προ-
  σήλωσι στούς τύπους. Παρ' δλον
  δτι επρόκειτο περί τετελεσμένου
  γεγονότος, ήθελε νά ζητήση καί
  επισήμως είς γάμον την Α. Υ.
  πριγκήπισσαν Έλισάβετ τής
  Βαυαρίας. Καί εδέησε νά τοθ πα-
  ραστήσιτ] μέ μακράν, έμπεριστα-
  τωμένην έκθεσιν ό έν Μονάχω
  πρεσβευτής τού, πώς τουτο δέν ή¬
  ταν καθόλου απαραίτητον.
  *
  * *
  Επί τέλους την Ιΐην Όκτω-
  βρίου τοΰ 1853, 6 Φραγκΐσκος
  Ιωσήφ σπεύδει πρός την μνη-
  στήν τού. Έπισκέπτεται τόν βα-
  σιλέα τής Βαυαρίας είς τό άνά-
  κτορόν τού, άλλ' ή επίσκεψις εί¬
  νε ολιγόλεπτος. Ό Φραγκΐσκος
  Ιωσήφ βιάζεται νά ευρεθή Ιξω
  είς τό Πόσσενχόφεν. Δέν βλέπει
  την ώρα πότε νά σφίξη στήν
  άγκαλιά τού την Σίσσι. Ό αύτο-
  κράτωρ άκτινοβολοΰσε άπό χαρά.
  Θά ε"λεγε κανείς πώς τόν αύτο-
  κράτορα τόν είχε ξεχάση στό
  σκυθρωπόν άνάκτορον τής Βιέν¬
  νης καί δέν ήρθε παρά ώς έ'νας
  Ιρωτευμένος νέος μέ θερμή καρ-
  διά, πού σκέπτεται μονάχα την
  άγαπημένη τού.
  Έξω στό πάρκο τοΰ Πόσσεν¬
  χόφεν παίζει μέ τα μικρότερα ά-
  δελφάκια ιής άρραβωνιαστικής
  τού, γίνεται κι' «ύτός ίνα παι-
  δί μέσα στά άλλα παιδία. Την
  Έλισάβετ την βρίσκει ώμορφό
  τερη, πιό φι^σική, καί πιό σίγου
  ρη οΐίς κινήσεις της άπό δ,τι την
  είχε γΜιρίοη οτό Ίσλ. Ότα
  ιήν ί/έτ.η γιά πρώτη ^ρά κα
  6άλλα ο ϊα ατίτ'οςσο ίλογο
  χήν κυττάζει μέ θαυμαομό. Κα
  άπό τέν ένθουσιαομό τού λησμο·
  νεΐ νά μεταβιβάοη σιήν πριγκή
  πιαα Λουδοβ[κα την εντολήν τής
  Υπήρχεν είς τόν τόπον
  αυτόν μία παλαιά όλεθρία
  συνήθεια νά άντιμετωπίζων-
  ται τα διάφορα ζητήματα
  την τελευταίαν στιγμήν, ό-
  ταν ακριβώς άνέκυπτον μέ
  όλην την οξύτητά των καί
  ύπενθύμιζον την ύπαρξιν
  των καί την ανάγκην της
  άντιμετωπίσεώς των. Καί υ¬
  πήρχεν έπίσης ή συνήθεια
  νά γίνωνται τότε συζητήσεις,
  νά καταρτίζωνται σχέδια
  καί μελέται καί νά διεξά-
  γεται μακρά βυζαντινολο-
  γία, χωρίς νά καταλήγη είς
  κανέν πρακτικόν άποτέλε-
  σμα μέχρις ότου έπηρχετο ό
  κόρος των λόγων καί ή
  συζήτησις έστρεφετο πλέον
  περί άλλο ζήτημα πού άνέ-
  κυπτεν έν τω μεταξύ.
  Αύτη ή τακτική, ηκολου¬
  θήθη δυστυχώς καί ώς πρός
  τό ψυγείον σταφυλών τοΰ
  λιμένος μας. Κατ' έτος, ολί¬
  γον πρίν αρχίση ή σταφυλι-
  κή περίοδος, τό ένεθυμούμε-
  θα. Καί ήρχίζαμεν την συ¬
  ζήτησιν πού διήρκει, έφόσον
  ιιήρκει καί ή έξαγωγή των
  σταφυλών. Πρακτικόν όμως
  άποτέλεσμα μηδέν απολύ¬
  τως. Έξετέθησαν σχέδια πολ-
  .ά, ήκούσθησαν λόγοι περισ-
  σεις αύτάς, "Ενα ποτηράκι τοΰ
  ικέρ πού μετεκινεΐτο πρός τό
  διον μέρος πάντοτε, Ινα μπουκε-
  άκι μενεξέδες στό μέρος τής
  αρδιας, ϊνα φλυτζάνι καφέ ποΰ
  ,νεβοκατέβαινε πρός τα χείλη
  .αί τα έπίεζε, άδιοράτως σχεδόν,
  ίέν ήτο τίποτε τό δυνάμενον νά
  ούς άνησυχή<η).''.· ^" Ό υπερρεαλισμός τής έποχής ρχίζει νομίζω νά διαταράσση την ζηλευτήν άρμονίαν των κοι- ωνικών πραγμάτων. Τό ένστικτον ίνεται δσον πάμε ασυγκράτητον. Ύΐμερο^/ μία πού έρωτεύεται τόν λφα ή τόν βήτα άπό αυτή άκόμη ήν άπλή χειραψίαν, προδίδεται ψέσως. Τα μάτια λιγώνονται, τα (είλη κάτι μουρμουρίζουν ή άφή- /ουν νά διαφανή ή άψογον όδον- ιοστοιχία είς Ινα χαμόγελο ύπερ- :άτης εύδαιμονίας. Τό φλέρτ κάθε ίλλο παρά. τέχνη είνε. Άπλού- τατα είνε άπροκάλυπτος καί πα- ιφανής αύθορμητισμός ! —"Ωστε ή βλοσυρότης των δια- ιόρων Όθέλλοιν ή γενικώς καί υγκεκριμένως των άρειμανίων Έλλήνων, δέν είνε δυνατόν παρά ά άνασπα την μάχαιραν την ιτιγμήν αύτην; 'Η ερώτησις ετέθη έν είδει πιλόγου. Καί είχε καί αυτή όν τόπον της μέ τό παρα- πάνω. Τί τα θέλετ ! Νομίζομεν ανήμερον 8τι τό άπροκάλυπτον δέν ίνε μόνον ωραίον άλλά καί υμφέρον... "Ετσι φθάνωμεν αίσί- ως είς την χονδροκομμένην έκθή- ωσιν. Άποτέλεσμα είνε δτι... ρώμε κάποτε τής χρονίας μας Ένω θά έ°πρεπε καί άξιοπρεπέστε- ον νά είμεθα — άφοΰ πρόσχημα ίνε καί ή άξιοπρέπεια—καί «ά- προπρόσωποι» φυσικά νά μένιο- ιεν Ιως τό τέλος. γή ή ή τυχής. (Ή συνέχεια ίίς την 2αν σελίδα) ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ σότεροι, εγράφησαν άρθρα μακρά είς τάς εφημερίδας καί τέλος ή συζήτησις περι¬ ωρίσθη είς τό εάν θά πρέπη νά ίδρυθή τό ψυγείον δι' εί- δικής φορολογίας, ή υπό τής Άγροτραπέςης ή δαπά- ναις τοΰ λιμενικοΰ Ταμείου. Καί απεφασίσθη έν τέλει νά κατασκευασθή δαπάναις τής Λιμενικής, άφοΰ διά την εγκατάστασιν τού θά χρησιμοποιηθοΰν καί οίκό- πεδα καί κρηπιδώματα ά- νήκοντα είς τόν λιμένα. Καί ήτο πράγματι ή όρθοτέρα καί ή μάλλον συμφέρουσαν λύσις αύτη. Έν τούτοις, πα¬ ρήλθεν καί ή έφετεινή στα- φυλική περίοδος καί προσπα¬ θεία καμμία^ δέν έγινεν, ά¬ γνωστον διατί— πιστεύομεν ότι δέν έχει την ευθύνην ή Λιμενική έπιτροπή—καί οΰτε φαίνεται πιθανόν νά γίνη συντόμως τουλάχιστον. Καί ετσι κινδυνεύει νά λη- σμονηθή καί πάλιν ή υπό¬ θεσις αύτη μεχρι τού έπομέ- νου Ιουλίου, όπότε θ' αρχί¬ ση ή νέα σταφυλική περίο¬ δος καί θά αντιληφθώμεν καί πάλιν την έλλειψιν τοϋ ψυγείου. Έν τούτοις, ή υπόθεσις αύ¬ τη, φρονούμεν ότι θά πρέ¬ πει νά μάς άπασχολήση πλέ¬ ον σοβαρώς. Καί μάλιστα θά πρέπει νά μάς άπασχολήση αμέσως άπό σήμερον, άπο ώρα πού λήγει πλέον ή έ¬ φετεινή σταφυλική περίοδος. Άλλά νά μάς άπασχολησιι πλέον ή έφαρμογή των ά- ποφάσεων πού έχουν ληφθή. Ή τεραστία χρησιμότης τοΰ υγείου εχει κατανοηθή πλήρως. Δέν ύπάρχει ΐσως ύτε είς πού νά έχη άμφιβο- ,ίας η άντιρρήσεις διά την ύεργετικήν επίδρασιν πού θά έχη διά την αύξησιν των ξαγωγών των σταφυλών μας καί την κατάκτησιν τής διε¬ θνοΰς καταναλωτικής άγο- άς των σταφυλών. Επί τοΰ σημείου λοιπόν αύτοΰ δέν χρειάζεται πλέον ' συζήτησις. Οί λόγοι είναι πλέον περιτ- τοί. Καί πρέπει νά προχωρή- σωμεν είς έργα. Πολύ πε¬ ρισσότερον μάλιστα έφ' ό¬ ον διά την κατασκευήν οΰ ψυγείου θά πρέπει νά προηγηθή ή κατασκευή είδι- κοϋ κρηπιδώματος άρα θ' ά- παιτηθή χρόνος μακρός καί προσπαθεία μεγάλη. Καί έφ' σον τό έργον αύτό κρίνεται κατεπειγούσης άνάγκης. Εύ¬ τυχώς, ή Λιμενική Έπιτρο¬ πή καθώς γνωρίζομεν, εί¬ αι πρόθυμος ν' αρχίση τό Εργον άρκεϊ νά διακανονι- θοΰν αί άπαιτούμεναι εισέ¬ ι πρός τουτο διατυπώσεις. Αλλά καί ή Κυβέρνησις ίναι πρόθυμος νά συνδρά¬ μη είς τουτο. Ούσιαστικώς λοιπόν δέν ύπάρχει λόγος ' άναβάλλεται ή κατασκευή τοΰ έργου. Χρειάζεται μόνον ν' αναλάβη κάποιος την α¬ παραίτητον πρωτοβουλίαν. αί αυτή ή πρωτοβουλία πρέ¬ πει νά εκδηλωθή τό συντο- ώτερον. Η όδός Ελούντας. Αυριον πρόκειται νά διεξα^ χθή είς τα Χανιά ή δημοπρα- σία διά την κατασκευήν τής όδοΰ Φουρνής—Ελούντας Μεραμβέλλου, διατεθείσης ώς γνωστόν πρός τόν σκοπόν αυτόν πιοτώσεως έξ ενός έ- κατομμι,ρίου δραχμών Πι- στεύεται λοιπόν δτι ή όδός αυτή θ' αποπερατωθή συντό μως, γεγονός πούθά Όυντελέ οτι.θετικώς είς την αύξησιν τής πσρο->ωγίΐς τοΰ διαμερί-
  σματος Φοι.ρντ',ς—Έλούντατ
  — Π>άκας καί είς την όλοκλή
  ρωσιν τοϋ όδικοϋ δικτύου τΡ,
  επαρχίας Μεραμβέλλου 'Εά
  μάλιστα κατσσκευαοθή έν συ
  νεχεία καί ή όοός Ελούντας
  —Άγίου Νικολάου, τότε τό
  Μεραμβέλλον θά έχη τό άρ-
  τιώτερον συγκοινωνιακόν δί¬
  κτυον.
  Τα έργατικά.
  Ή έφαρμογή τοθ θεσμοθ
  των συλλογικών συμβάσεων
  εργασίας καί αί καθημερινώς
  ΰπογραφόμεναι νέαι συμβά-
  σεις μεταξύ έργατών καί έρ-
  γοδοτών αποτελεί αναμφισβη¬
  τήτως μέτρον έπιτυχές, άξιον
  κάθε έπαίνου. Διότι διά τοθ
  τρόπου αύτοΰ τίθεται" άφ' ε¬
  νός φραγμός είς την εκμετάλ¬
  λευσιν τής έργατικής δυνάμε¬
  ως καί έξασφαλίζεται άφ' ε¬
  τέρου ή άρμονική συνεργασία
  κεψαλαίου καΐ εργασίας πρός
  μεγίστην ωφέλειαν καί των ά-
  μέσως ενδιαφερομένων καί
  τοΰ κοινωνικοθ σονόλου γενι-
  κώτερον.
  * ί
  ι Ι
  !
  ι·
  ι »
  1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον τή νού
  τικό μεγαλοθργημα: «Χαραυ>ή
  τής δόξης». _______
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) -Σήμερον:
  ό μουσικός κολοσσός: -Μετροπό
  λιταν» (δπερα)
  Θερινός «ΑΛΚΑΖΑΡ».-Σήμερον
  τό δραματικό άριστούργημα: ΠΡΙΓ
  ΚΗΨ ΙΟΑΝΝΗΣ. μέ τόν Πιέρ Ρι-
  σάρ Βϊλμ
  V
  —■ Λ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ^ Τό ναυτικό Μέγα- ^
  λούργημα:
  ΧΑΡΑΥΓΗ
  Μέ την
  Μαρσέλ Σαντάλ
  τβν
  Βίκτωρ Φρανσέν
  καί τόν
  Ζάν Πιέρ Ώμόν.
  καΐ
  Ρ ο λ ά ν Τουταίν
  Έκτός προγράμματος:
  2ΟΥΡΝΑΛ.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΣΠ. 1. ΛΑΕΞΙΟΥ
  ΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΠΑΡΛΣΚΕΥΗ
  1
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Σελ. 27 ήμ. Άν. ηλ. 6.23
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  ΠΑΝΤΑ ΤΑ
  ΒΙΒΛΙΑ
  Τής δημοτικής καί
  μέσης έκιταιδεύοεως
  είς ττλήρης σειράς.
  Πώλησις
  χονδρική καί λιανική
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ειειειιιι
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναΐκα τού θρύλου
  (Συνεχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Άπό την Σκύλλα είχχν πέση
  στή Χάρυβοι. Είς την παράστασιν
  θά παρευρίσκετο ν. χ1, τό ζεΰγος
  των μελλονύμφων, είς τούς όποί-
  ους ολόκληρον ή Βαυαρία ήθελε
  νά διατρανώσΐ[ί την συμπάθειαν
  της Καί ομως τό μελόδραμα πού
  είχαν διχλέςη άρχιζε μέ την ά-
  θέτησιν |ΐιας επισήμως δοθείσης
  •Υποσχέσεοκ γάμου κα', τελείωνε
  μέ τα οάσανα ενός ψυχορρχγοΰν-
  τος βασίλειος !
  Όπωσδήποτϊ ή παράστασις ε¬
  δόθη Καί βταν σ' Ινα άπό τα θε-
  οιρεία ενεφανίσθη ό Φραγκΐσ/.ος
  Ίωσήρ καί ή μνηστή τσυ, τό θέα¬
  τρον κυριολεκτικώς έσείετο άπό
  ενθουσιασμόν. "Ορθιοι οί θεαταί
  κάτω στήν πλατεϊα τοΰς χειρο-
  κροτοΰσαν. Ή Έλισάβετ -ζρν^ν^-
  μένη τραίίήχθηκε στό βάθος τοΰ
  θεωρείου. Έταν τόσο ταραγμένη.
  τόσο χλ'υ[ΐή, ώστε στούς δικούς
  της ποΰ την ε|ίλεπαν, ένέπνεε τόν
  οίκτο.
  Οί ήμέρες περνοΰσαν μέ μίαν
  άτελείωτη έναλλαγή έορτών. Στο
  χορΐ, στή μεγάλη αϊθουσα των
  άναν.τόρων τοΰ Μονάχου, ή Έλι¬
  σάβετ έγοήτευσεν δλους οσοι την
  είδαν. "Ολοι διηρωτώντο μέ α¬
  πορίαν πώς τόσον καιρά δέν εί-
  χαν προσέξη τόν θησαυρό πού εί-
  χαν άνάμεσά τους. Ή Σίσσι δ-
  μως ήταν ή ολιγώτερον ένθουσια-
  σμένη. Ή παρουσίασις των δι-
  πλωματών την στενοχωροΰσε καί
  τής Ιφερνε άνία, άν καί είς δλων
  τα πρόσωπα μποροϋσε νά διαβάζη
  άνυπόκριτον ενθουσιασμόν.
  Μέ βαρεία καρδιά άπεχαιρέτη-
  σε την 21ην Όκτωβρίου ό αύτο-
  κράτωρ Φραγκίσκον Ιωσήφ την
  μνηστή τού γιά νά επιστρέψη είς
  τα καθήκοντά τού, είς την Βιέν-
  νην. "Εμεινεν ένθουσιασμένος, ι¬
  δίως άπά την παραμονήν τού Ιξω
  είς τό Πόσσενχόφεν. Ά^ό τα 6ά-
  θη την καρδίαν τού, ευχαριστούσα
  την μητέρα ·του γιά την ευτυχία
  πού τοΰ είχε χαρίση —παρασιω-
  πώντας σκοπίμως πών την έκλε-
  κτή τού την εΓχε διαλέξη μόνο;
  τού. Ένθουσιασμένον τής ίγραφε:
  «Μέ κάθε .τ)μέρα πού περνά, ά-
  γαπώ την Σίσσι περισσότερο, καί
  πείθομαι πών καμμιά άλλη δέν
  θά μποροΰοε νά είνε καταλληλό-
  τερη γιά μενά».
  *
  * *
  Ηερνα ^ναν μήνας. Ηερνοΰν με-
  ρικαί άκόμη έβδομάδες. Την 19ην
  Νοεμβριού είνε ή όνομαστική έορ-
  τή τής μικρής πριγκηπίσσης. "Η¬
  ταν δυνατόν νά την ξεχάση ό μνη-
  στήρ της; Ένας αύτοκρατορικός
  ταχυδρόμος φθάνει άπό την Βιέν¬
  νη κομιστήν των δώρων τοΰ αύτο-
  γ,ρχτ^ρος πρόν την έορτάζουσαν
  μνηστήν τού. Ό Φραγκίσκον Ιω¬
  σήφ την στέλνει μιά θαυμασία
  καρφίτσα καί Ινα μικρό χρυσό
  μπουκέττο τριαντάφυλλα γεματα
  διαμάντια, πού παριστάνουν τίν
  σταγόνες τήϊ δροσιαν.
  (συνεχίζεται)
  ΠΩΛΗΣΕ1Σ
  Είς τιμάς εξαιρετικήν εύκαι-
  ρίας πωλοΰνται τα εξής άκίνητα
  κείμενα είς την περιφέρειαν τοΰ
  μετοχίου Άγίας Ειρήνη;:
  1) άμπελον ταχτά 12 Ιργατών.
  2) » σουλτανί 12 »
  3) » » 45 »
  4) » » 50 »
  δ) Ελαιόφυτον 30 στρεμμά-
  των μέ 240 Ιλαίας.
  Πληροφορίαι παρά τώ κ. Γε-
  ωργίψ Τσαχάκη δικηγόρω, Δρά-
  κω Κουβιδάκη καί Βασιλείω Πα¬
  παδάκη μεσίταις Ηράκλειον.
  Έπίσης πωλοΰνται οίκόπεδα
  είς Πόρον πρός οραχ. 30—60
  κατά τετρ. μέτρον. Πληροφορίαι
  παρά τοίς ίδίοις.
  ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι).
  "Απαντα τα διδακτικά βιβλία
  γραφική ϋλη
  είς πλουσίαν συλλονήν.
  ΠΏΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓ1ΚΑ1.
  Παρέχονται επί πιστώσει μέ τό ύικαίωμα τής έπι-
  ο τροφής εις τούς κ. κ. Διδασκάλους καί τάς σχολικας έ-
  φορείοτς είς τιμάς χβνδρικής πωληαβως.
  Ή Ζωήποΰ περνά
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα κύρια σημεΐα τής νέας γραμμής.
  Ό λαιμός καί οί ώμοι. | Ή τάγια καί οί γόμφοι.
  Ό νεωτερισμός ποθ σάς κάνει
  έ·< πρώτης δψεως έντύπωσι: ό λαι¬ μός θά είνε σκειασμένος μέ υ φασμα ποΰ θ' άνεβαίνη ώς επάνω, εξαιρέσει βεβαία των βραδυνών φορεμάτων. "Οσο γιά τούς ώμους, θά είνε έφαρμοστοί. Τό Οφασμα θ' άκολουθη τό σχημά των χωρϊς νά τούς άλλάσση' θά είνε μία τγο- λύ καθαρή αντίδρασις είς την σι λουέττα μέ τούς τετράγωνους ώ μους στήν όποία είχαμε συνηθι- σει. Ή «πεφτή» £ως τόν καρπό γραυ- μή θά είνε τΐολύ κτυπητή στήν Ε- νωσι των μανικιών μέ άμπιεσεμάν έκ των άνω πρός τα κάτω. θά δοθμε επειτα άτό μακρά έ'κλειψι την έττανεμφάνισι των ώμων είς φόρμα ραγκλάν. Μανίκια κομιμέ- να λοξά θά καλύπτουν τούς βρα- χίονας χωρίς νά κάνουν δγκο. Έ- δώ ή γλυπτική τάσις είνε ιτολύ καθαρή, περισσότερο έ'κδηλος άπό κάθε άλλο μέρος τοΰ φορέματος: κατά τέτοιο τρόπο έφαρμόζεται τό Οφασμα ώστε ν' άποτελί) ένα μέ τούς ώαους καϊ τούς βραχίο· νας. "Οπως σδς ϊλεγα καϊ χθές. δέν είνε ή θέσις τής τάγιας πού ένδι- αφέρει, άλλά ή φόρμα της. Πρό- κειται νά κάμετε τό καλοϋπι των γόμφων καί τής τάγιας, νά ύπο- γραΐϋαίσετε τίς καμπύλες τοϋ σώ- ματοςσας καϊ νά παρακολουθήσετε τ* άρμονικά τού λυγίσματα. Τα 6- τόλοιπα, δηλ. τ6 Οψος στό όποϊο δένεται ή ζώνη είνε δευτερεύοντα: Εάν ή ζώνη είνε επί των γόμφων, εάν είνε επί τού στήθους ή καί έ- αν δέν ύιάρχει διόλου ζώνη, δ£ν εχει σημασίαν. Ωρισμένα βραδυ- νά φορέματα παρουσιάζουν ντρα- ■παρισμα επί των γόμφων Ή πρό¬ θεσις είνε πάντοτε ή ιδία, έμπνεο- μένη άπό τή γλυπτική μέ τις άρ- μονικές γραμιαές της ή οποίες 8- λες μαζύ έξαίρουν την άρμονία τοϋ γυναικείου σώματος καί τό ντύνουν μέ πτυχές καί ντραπαρί- σματα. Τοιουτοτρόπως τό θέλγη- τρο προστίθεται στή χάρι καί ή γυναικεία ώμορφιά ένισχύεται μέ την όψηλή τέχνη. ή Ντιστεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας καί τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 15. 1 2 3 6 7 8 10 11 12 13 ΙΓΤΤΤΊ ΟΡΙΖΟΝΤΚ2Σ 1) Κάποτε άνακαλύπτει ύπό- γεια ϋδατα. 2) Έπίρρημα τροπικόν.—Έρω- τηματικός σύνδεσμος. —Δίφθογ- γος. — Συντετμημένη όνομασία μεγάλου συγκοινωνιακοΰ όργανι- σμοΰ έν Ελλάδι. 3) Νά ήσαν (άρχ.). — Στοιχεί¬ ον τοΰ ανθρωπίνου σώματος (δημ.). —Την άπατοΰσε συχνά ό Ζεύς. 5) "Ονομα βασιλέων τής Αιγυ¬ πτου (αϊτ.). —Πόλις τής Γαλλί¬ α;- (1) Άναφορική άντωνυμία. — Φωτεινόν φαινόμενον σύνηθες είς τούς πόλους. — Πατήρ άνδρών κα'. θεώ"ν (δοτ.). 7) Φθόγγος Βυζαντινήν μουσι- κής. — Αΐθίοψ φύλαρχος, ήγε- μών. — Μουσική νότα. 8) Τα πάντα.... — Μας έξυπη- ρετεΐ είς εύτυχεΐς ή δυστυχείς στιγμάς, σάν ίνα καταφύγιον. — Ποσοτικόν έπίρρημα. 9) ΕύοΕωνον. — 'Υπάρχει σέ κάθε συγκοινωνία (αίτ.). 11) "Ανθος χαρίζον ωραίον ε¬ πίθετον είς τό Αθηναϊκον άστυ (αίτ.). — Τό μικρόν όνομα διαδό- χου τοθ Βαλεντίνου. — Νήσος των Κυκλάδων. 12) θυγάτηρ τοΰ Διός. — Κα- ταλαμβάνει τα 3)4 τής επιφανείας τής γής (άρχ.). 13) Στολίζει τάς αιθούσας. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Κλάδος τής Γεωλογίας ά- σχολούμενος μέ τα πετρώματα. 2) "Ονομα λαοΰ έξ ού κατά- γονται οί Ρώσσοι. — Προτρεπτι- κόν μόριον (δημοτ.). — Έρωτη- ματικό; σύνδεσμος. — Σύνδεσμος χρονικός. 3) Όργανισμός προστασίας γε- ωργικοΰ προϊόντος. — Όργή Λύσις προχδεσινοΰ ύπ'άρ. 12σταυρολέξου (άρχ.). — "Αγγλος έκκλησιαστι- κός συγγραφεύς. 5) Μυθολογικόν γυναικείον πρόσωπον (γεν.). — "Ετσι χαρα- κτηρίζονται ένίοτε α[ κραυγαί. Ι!) Γάλλον μυθιστοριογράφος.— θηριώδης αύτοκράτωρ των Ρο3- μαίοίν. — Τηλεφωνική κλήσις. 7) Ζώον χρησιμώτατον (άρχ.). — Γάλλος στρατάρχην επί Ναπο- λέοντος. — Γαλλικόν γράμμα. 8) "Αγγλο; Ναύαρχον αρχηγόν αποστολήν έν Ελλάδι.—Χωρί; αυτήν δέν στηρίζεται τίποτε.— Χρώμα Ινθυμίζον τό αντίστοιχον ελληνικόν (γαλ.) 9) Μικράν ονομα γυναικός διά την οποίαν εγκατελείφθη Ινας θρό¬ νον.—Εξάντλησιν. 11) Άναφορική άντωνυμία.— "Οχι διάφορον.—Συμπλεκτικάς σύνδεσμον. 12) Άγγλικός τίτλος ευγένειαν. —"Αρθρον.—Μουσικήνότα.— Έλ- θέ (οημοτ.) 13) Κλάδος ιατρικήν Ιπιδιώ- κων την επί τό ώραιότερον διαι- ώνισιν τοΰ ανθρωπίνου γένουν (γεν). Συνεργασία κ. Φ. Π. Ό βύοντίατρος Εμμ. Ι. Αλεξάκης Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Έπίσης όδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. Έπαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ΡΑΒΔΟΣΚΟΠΙΚΑ θεωρώ υποχρέωσιν μου όπως , καί διά τοΰ τΰπου έκφράσω τάς | ευχαριστίας μου είς τόν ραβδο- σκόπον κ. Χαράλαμπον Μουλια- νάκην Ιδιοκτήτην καφενείου «Ά- κρόπολις» "Ακ Γάμπιας Ηρακλεί¬ ου ούτινος ττ ύποδείξει ανεύ¬ ρον έν τφ άπεξηραμένφ πα- λαιφ φρέατί μου έν τω άγροκη- πίω τού Μοναστηρίου Άπεζανών είς θέσιν «Καβοΰσα» αρκετόν νε- ρό καί οϋτω απηλλάγην άπό την ξηρασίαν. Έν Μοναστηρίω Άπεζανών τί) 28 Σεπτεμβρίου 1937. Ό ευχαριστών Αντώνιος Κουρτικάκης Ίερομόναχος_________ Ζητοΰνται μία ή δΰο οΐκότρο- φοι (μαθήτριαι) παρά καλής οικο¬ γενείας. Πληροφορίαι τταρ' ημίν, Από τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ —= 222ον Ό νοσηρός καί δύσπιστος αυτός ήγέτης άνήγγελλε την προετοιμασία μιάς συνωμοσί- ας γιά την άπαγωγή τοϋ βα¬ σιλέως. «Θέλουν—έγραφε— μέ κάθε τρόπο νά τόν παρα- σύρουν στίς Κάτω Χθρες μέ τό πρόσχημα δτι ή υπόθεσις τού είνε υπόθεσις δλων των βασιλέων τής Εΰρώπης. Εί¬ σθε τόσον βλάκες ώστε νά μην έμποδίσετε τή φύγη τής βασιλικής οικογενείας; Παρι- σινοί, άφρονες Παρισινοί, βα- ρέθηκα νά σδς τό έπαναλαμ- βάνω: φυλάξετε μέ προσοχή τόν βασιληδ καί τόν δελφΐνο μέσα στά τείχη σας' κλεΐστε την Αύστριακή καί την ϋπόλοι- πη οίκογένεια. Ή άπώλεια μιδς καί μόνης ημέρας μπορεΐ νά είνε όλεθρία γιά τό έθνος καί νά σκάψρ, τόν τάφο τριών έκατομμυρίων Γάλλων». "Ετσι ΰστερ' άπό άτέλειω- τες άναβολές, ή φύγη απεφα¬ σίσθη όριστικά γιά τίς 19 Ί- ουνίου. Σψάλματα...Άκόμη καί σ' έκεΐνο, τό πιό έπικίνδυνο τα- ξεΐδι, ή βασιλική οίκογένεια δέν μποροϋσε νά παραβιάστ] την άκατάλυτη έθιμοτυπία! Πρώτο σφάλμα: απεφασίσθη τα πέντε πρόσωπα—ό βασιλη- δς μέ την άδελφή τού, τή γυναϊκά τού, καί τα δυό παι¬ δία τους—νά έπιβοϋν τής ι¬ δίας άμάξης' δλη ή οίκογένεια δηλαδή, δπως ακριβώς την άναπαρίσταναν χιλιάδες λιθο- γραφίες γνωστές σ' δλη τή Γαλλία. Άλλ' αύτό δέν ή¬ ταν άρκετό: ή κ. ντέ Τουρζέλ, ή γκουβερνάντα των βασιλο- παίδων, έθυμήθηκε πώς εΤχε δώση δρκο νά μην εγκατα¬ λείψη ουδέ στιγμή τα παιδία' έφ' φ καί—δεύτερον σφάλμα —απεφασίσθη νά πάη καί αυ¬ τή μαζί. Τρίτο σφάλμα: ποίος έφαντάσθηκε πώς μιά βασίλισ- σα μποροϋσε νά ντυθή καί νά σερβιρισθή μόνη της! "Επρεπε λοιπόν νά προστεθή κ' ε*να δεύτερο άμάξι, μικρότερο, γιά δυό καμαριέρες πού θά επαιρ- ναν μαζί τους οί φυγάδες. Έν δλω όκτώ πρόσωπα. Κι' έπει- δή οί θέσεις τοϋ άμαξά, τού βοηθοΰ τού, τοϋ έλάτου, τού λακέ θά κατελαμβάνοντο άπό έμπίστους άριστοκράτας—ά- διάφορο άν δέν ήξεραν την δουλειά τους καί τό δρόμο— τα μέλη τής συντροφιάς άνήλ- θαν είς δώδεκα—μέ τόν Φέρ- σεν καί τόν άμαξηλάτη τού, δεκατέσσερα. (συνεχίζεται) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Οί κάτωθι ύπογεγραμμένοι Ι¬ ωάννην Πατερμαράκην, καί Νικόλ. Σαλοΰστρος αμφότεροι ε¬ νοικιασταί φόρου Ιλαιοκάρπου ε¬ φετεινήν εσοδείαν την περιφέρει¬ αν Κεραμουτσίου, γνωστοποιοΰν δτι άπό 1ης Όκτω,ίρίου ε. ϊ. θά περιφέρωνται μετ' έπιτροπής είς τα έλαιόφυτα διά την εκτίμησιν τοΰ Ιλαιοκάρπου καί εϊδοποιοθν τούς διαφόρους παραγωγούς. Αί καταστάσειν καί λοιπαί οδηγίαι διά την εκτίμησιν θά ευρίσκωνται τοιχοκολλημέναι είς τό κοινοτι¬ κόν κατάστημα τοΰ χωρίου Κερα- μοΰτσι καί παρακαλοΰνται οί έν- διαφερόμ,ενοι νά προσέρχωνται διά πληροφορίας. Ηράκλειον τή 29)9)30. Οί Ενοικιασταί Ιω. Πατερμαράκης Νικόλ. Σαλοΰατρος Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης Εϊδικευθείς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τοΰ στομάχου έντέρων καί ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντας έκτούπεπτι- κοΰ συστήματος έν τφ Ιατρείφ τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αΐμορραΐδων ά¬ νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7-92 Π. Παπαδόπουλος ;Πτυχιαΰχος τής ίατρικής Όίοντίατρβς Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ" εκάστην: 9—12 καί 4-7 Κοινωνικά. ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επανήλθε μετά τής κυρίας τού έξ Αθηνών καί θεσ¬ σαλονίκης ό φίλος κ. Ιωάν. Άε- ράκης. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την παρ. Κυρια¬ κήν ό κ Άγησ. Τρουλλινός άνε- δέξατο τό άγοράκι τοΰ κ. Δημ. Μουλακάκη ονομάσας αύτό Σα- ρακινόν. Νά τοίς ζήση. Γύρω στήν πόλι. Έκόπασε κάπως ό άνεμος χθές καί τα σύννεφα ήρχισαν νά Οια- λύωνται χωρίς ν' άναλυθοΰν είς ολίγα έστω δάκρυα βροχής. —Έν τφ μεταξύ είς την ΰπαι- θρον υπήρξε τόσον σφοδρός ό όί- νεμος ώστε είς πολλά χωρία δπως είς "Αγιον θωμθν, Λαράνι, "Α- κρια κλπ. άνήρττασε στέγας οίκι- ών, έσπασε κλάδους δένδρων καί £ρριξε τίς περισσότερες εληές. —Επέφερε δηλαδή σημαντικάς ζημίες καί Θά κατέστρεφεν έξ ολο¬ κλήρου την ελαιοπαραγωγήν εάν διαρκοϋσε επί πολύ. —Τα κέντρα ττού χρησιμοποι- οΰν ύπαιθρίους χώρους (πεζοδρι'- μια, πλατείας) είς τάς ζώνας έμ- ( φανίσεως διά την τοποθέτησιν' καρεκλών καί τραπεζιών, ΰποχρε- οΰνται τώρα νά χωρΐσουν τους χώρους αϋτούς μέ ξύλινα περιζώ- ματα ποΰ θά στολισθοΰν μέ άναρ- ριχητικά φυτά καί άνθη. —Τό μέτρον θά ισχύση καί είς την πόλιν μας κατά πασάν πιθα- νότητα, έφόσον είναι πόλις τουρι- στική. —Άλλά έδώ βεβαίως χρειάζε- ται ν' άποκτήσωμεν πρωτίστως πε- ζοδρόμια καί τΐλατείας πού δυστυ- χώς στερούμεθα. —Μέχρι τοϋ νέου Ιτους ύπολο- γίζεται δτι θά είναι Ετοιμον καί θά τεθή είς λειτουργίαν τό νέον συγκρότημα τοϋ ήλεκτρικοϋ έργο- στασίου τής πόλεώς μος. —"Ετσι τό 1938 θ' ανατείλη «έ περισσότερον φώς διά τό Κάστρο μας. —Ανευρέθη λοιπόν μία βέρα μαζί μέ γραμματόσημα κι' ευρί¬ σκεται είς την Αστυνομίαν άπ' δ- που ειμπορεί νά την ζητήση έκεϊ- νος στόν οποίον άνήκει. —Άλλά διατί νά ευρεθή μέ γραμματόσημα ά"ραγε; Έτΐεστρέ- φετο μήπως γραμματοσημασμένη καί έγινεν άπαράδεκτος; —"Αγνωστον! Πάντως είς οποίον άνήκει, άς σπεύση νά την •παρα¬ λάβη,. —"Αν δχι δι' άλλον λόγον του¬ λάχιστον διά την αξίαν τοΰ χρυ- σοΰ. — Σταυροφορίαν υπέρ τού πρα- σίνου όργανώνει τό υπουργείον τής Γεωργίας. --Ελπίζομεν λοιπόν νά εκδηλω¬ θή καί είς την πόλιν μας καί είς ολόκληρον την Κρήτην τό ενδια¬ φέρον υπέρ τοϋ δενορου κα'ι τοΰ πρασίνου. —Διότι πρέπει νά ομολογήσω¬ μεν δτι ή πόλις μας ϊχει έρημωθη" τελείως άπό τό πράσινον παρά τάς προσπαθείας πού καταβάλλει δ δήμος τα τελευταία Ετη. —Άπό αυριον άρχ^ίζουν τα τα- κτικά μαθήματα των σχολείων, τόσον τής μέσης δσον καί τής Δη¬ μοτικάς έκπαιδεύσεως. -Έν τω μεταξύ χθές ό μαθη- τόκοσμος'κα'ι "ιδία οί ύποψήφιοι διά τάν σχολάς τής μέσης έκπαι¬ δεύσεως, ευρίσκοντο έν συγκινή- σει, έν άναμονη των άτΐοτελεσμά- των των έξετάσεων. - "Ερημα καί έγκαταλελειμμένα μένουν τα ξύλινα παραπήγματα των τειχών. —Άλλα δέν θά ήταν λοιπόν δυνατόν νά μεταφερθοΰν κάπου άλλοϋ τα παραπήγματα αύτά, δ¬ πως έγράψαμεν καΐ άλλοτε, διά νά στεγασθοϋν είς αύτά οί τρω- γλωδϋται τής Τρυπητής; —ΑΊ τοπικαί αρχαί πιστεύομεν δτι θά μελετήσουν τό ζήτημα. — Είς τό σινέ Πουλακάκη^" αρ¬ χίση άπόψε ή προβολή τού φίλμ ή «Χαραυγή τής Δόξης· πού θεω- ρεΐται ώς Ενα άπό τα καλυτέρα καί δυνατώτερα £ργα των τελευ- ταίων έτών. —Δι' αΰτό καί ή πρεμιέρα αυτή θά σημειώση άληθινήν κοσμοπλημ¬ μύραν. 6 Ρίπορτίρ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ή κ. Δήμητρα Μιχ. Άσαργιωτάκη Μοδίστα ανεχώρη¬ σε δι' Αθήνας πρός παρακολού¬ θησιν τής νέας μόδας. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ- 30—9—37. Έμμ. Ματζαπετάκη, Μιχ. Τζομπανάκη. ΝΕΑ ΕΙΔΗ.— Επιστρέψας έξ Αθηνών καί θεσσαλονίκης ό κ. Ιωάν Άεράκης έπλούτισε μέ νέα είδη καί δλα τα χαρτικά τό έν Ιεραπέτρα κατάστημα τού. 1 —3 Ζητϊϊται παίς είς τα γραφεΐα Χατζηδάκη Τσιλένη καί Σία. Πωλεϊται γουροΰνα ράτσας μπολδόκ. Πληροφορίαι παρά τφ κ. Άβραάμ Κυπράκη Μοΐρες. 1 —3 Β « ■ ■ · Ι Μανώλης Γ. Κωνιός Ν* υρβλόγβς— Ψυχί ατρος Τμηματάρχης Ίατρλς Δημβσ. Ψυχιατρβίου Άβηνδν Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού όδός Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. !■···'· ■■■■■! ΨΑΡΙΚΑ ΕΙΣ ΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ©ά βρήτε είς τέ· κατάστημα Έμ. Κροτσάκη, (ϊν«ντι παλ. Ν^ «(λ ΤιμοιΙ «Ι κκλύτβροι»,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  ^^•^•-ν
  ΙΠβν
  "Εξωθεν τοϋ ναΐδρΐου καΐ πρός τα άριστερά δια-
  κρίνεται φρέαρ. Καί είνε δύο είς δλην την περιο¬
  χήν ταυτα. Άπορεΐς δέ διατί νά μή υπάρχη κάδος
  καΐ τροχαλΐα είς αύτά; Διότι δέν παίρνουν πλέον
  νερόν άπ' έδώ. Διατί δέ τουτο; Διότι είνε πλήρες
  σκελετών άνθρωπΐνων.
  "Επί πολλάς ημέρας καί νύκτας τό περί την μο¬
  νήν Βιλέρ δάσος προεφύλαξεν δλους έκείνους τούς
  έσκορ~.σμένους περιοίκους.
  Καί σήμερον έτι πολλά εύδιάγνωιίτα ΐχνη, δπως
  παλαιοί κορμοί πυρποληθέντων δένδρων φέρουσι
  σημεΐα δεικνύοντα τα ριγηλά έκεΐν* κρυσφύγετα.
  Οί "Αγγλοι ένταϋθα άνεδείχθησαν θαυμαστοί.
  Τέσσαρες λόχοι αυτών άντέστησαν έν τή αύλή
  ταύτη έπτά όλας ώρας κατά τής μανίας ολοκλή¬
  ρου στρατιάς. Καί είσεχώρησαν μέν οί Γάλλοι,
  δέν κατώρθωσαν δμως καί ν" άνθέξωσιν. "Εγινεν
  έκεϊ τρομερά σφαγή. Δύο δένδρα σώζονται είσέ-
  τι* τό μέν άπεξηραμένον, νεκρόν, τό δέ τετρωυέ-
  νον είς τόν πόδα, άναθάλλει κατά Απρίλιον.
  Πανταχου ΐχνη τής δεινής καταιγίδος έκείνης.
  Δύο φρέατα ύτΐάρχουν είς εκείνην την αύλήν. Τό
  έν άχρηστον. Διατί; Διότι δέν έ'χει νερόν. Καί δι¬
  ατί αύτό δέν έ'χει νερόν; Διότι γέμει σκελετών άν-
  θρωπίνων.
  Μετά την μάχην, εδέησε νά σπεύσωσιν είς τα-
  φήν των πτωμάτων. Ό θάνατος έχει ίδιόν τίνα
  τρόπον τού ταλαιπωρεΐν την νίκην στέλλει κατό¬
  πιν τής δόξης την έπιδημίαν. Ό τϋφος είνε τού
  θριάμβου τό προσάρτημα. Τό φρέαρ ήτο βαθύ" τό
  κατέστησαν τάφον. Τριακόσιοι νεκροΐ έρρίφθησαν
  μετά σπουδής έντός. Όλοι άρά γε ήσαν νεκροί, Ή
  παράδοσις λέγει δχι. Την νύκτα, την μετά τόν
  ένταφιασμόν, ήκούσθησαν, ώς φαΐνεται, άπό τοθ
  ψρέατος φωναί άσθενεϊς, έπικαλούμεναι βοήθειαν.
  Μεταξύ των έρειπίων, μία μόνη οΐκία, ή οίκία
  τής έπαύλεως κατοικεΐται εισέτι. Ή θύρα της ά-
  νοίγεται πρός την αύλήν. Τής οικογενείας, ήτις
  κατοικεϊ αύτην, υπήρξε πάππος παλαιάς τις κη-
  πουρός τού πύργου. Βιλλέλμος ό Βάν Κύσλωμ.
  Ούτος ήτο ό τελευταΐος άντλήσας ύδωρ έξ έκείνου
  τοθ φρέατος. Την 18 ΊουνΙου 1815, εφυγεν ή οίκο-
  γένειά τού καΐ έκρύβη είς τα δάση. Αύτάς εΐχε μεί-
  νει είς τόν πύργον τοϋ Οϋγομοντίου, 'ινα τόν φυ¬
  λάξη καί έκρύβη είς τι ύπόγειον. Οί "Αγγλοι τόν
  άνεκάλυψαν, καί δείραντές τον τώ πλατεϊ τής σπά-
  θης, τόν ήγγάρευσαν νά τούς φέρη νερόν είς την
  δίψαν των. Γυνή τις πολιά έλεγεν είς ημάς.— "Η-
  μουν τριών χρόνων παιδί" ή άδελφή μου ή μεγαλεί-
  τερη έφοβοθνταν καί Εκλαιε. Μας έπήγαν είς
  τα δάση. 'Εμένα μ' έκρατοθσεν ή συχωρεμένη ή
  μάννα μου είς την άγκαλιά της. Θυμοΰμαι δπου
  εβαζαν τό αύτί τους κατά γής διά ν' άκούσουν.
  "Ηκουα δπου βροντοθσαν τα κανόνια, καΐ έκαμνα
  κ' έγώ μπούμ, μπούμ!
  Δέν ύπάρχει τοΐχος εις τό ΐρείιηον τουτο, μή
  φέρων Ϊχνη τής τρομεράς έκείνης έφόδου" ουδέ
  σπιθαμή γής, μή έχουσα νά διηγηθή Εν δρδμα φο-
  νικόν. Ό άγρός τής έπαύλεως εΤχε κυριευθή υπό
  των Γάλλων. Οδτοι δέν είχον κλίμακας δπως ά-
  ναβώσι τοΰς τοίχους τού, τούς άνέβησαν δμως
  διά των όνύχων. Υπό τα δένδρα έκεΐνα επολέμη¬
  σαν έκ τοθ συστάδην, σώμα πρός σώμα. Όλη έ-
  κείνη ή χλόη έποτίσθη υπό αΐματος. Έν τάγμα ο¬
  λόκληρον έξ έπτακοσίων άνδρών έκεραυνοβολήθη
  αύτόθι. "Εξωθεν, ό τοΐχος είνε ήφανισμένος υπό
  των σμυδραλλίων. Σχεδόν δλαι αί μηλέαι τού ά-
  γροΰ πίπτουσιν υπό τοϋ γήρατος· δέν ύπάρχει
  μία μή φέρουσα βλήμα πυροβόλου έφ' έαυτής.
  Άφθονοθν οί σκελετοί των δένδρων είς τό μέ
  ρος έκεΐνο, καί οί κόρακες πτερυγίζουν μεταξύ
  των ξηρών κλάδων.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι™
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
  1_ΡΥ©ΕΙ_Α ΤΟ ΕΤΟ_ 1839
  Ύποκατάστπμα Ηρακλείου
  ΚΑΤ ΑΘΕΣΕΙΣ: δψεως καί επί τψοθεσμίο;
  ΛΑΤΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕ1ΟΝ
  -Εν βυρίδιον τβδ βησαυρβφυλ«χίίβυ μας άναπλπρώ-
  νει τ* άσφο(λ«στ«ρον χρηματοκιβωτιον.
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμ¬
  φέροντας δρους.
  ■ ■■ι
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  Ένωσις λονδινου,
  Ή άρχαιοτέρα πυρασφαλιστική έται-
  ρΐα Ιδρυθείσα τω 1714 μέ κεφάλαια
  £ &ΟΟΟ.ΟΟΟ.
  Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκείνους πού σέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΕΧΘΡΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 1
  Α'.
  ΤΙ είνε έκεϊνο ποΰ προκαλεΐ
  σκαρλατίνα, ρευμ,ατισμούς, «κα-
  λόγερου;», πού κάν»ι τό γάλα νά
  ξυνίζη καί διπλασ-.άζεται μέσα
  είς είκοσι λεπτά τή; ώρας, Ή α¬
  πάντησις είς τό αϊνιγματικόν αύτό
  έρώτημα είνε: Ό ατρεπτόκοκκος.
  Προ πενήντα άκόμη έτών δέν ήτο
  τίποτε άκόμη γνωστόν περί αυ¬
  τού. Σήμερα (ιπίργανν όλόκληρα
  διβλία μέ, είδ'.κά; πραγματείας
  περί τοθ μικροβίου αύτοΰ, άληθι-
  νοΰ «έχθροΰ αριθ. 1» διά τό γί·
  νος των άνθρώπων. Ό στρεπτό-
  κοκκο; είνε Ινα μικρόβιον ποθ
  οιαφέρει άπό τα άλλα πρό παν¬
  τός είς τουτο: Ηνωμένος ε:; μέ¬
  γα πλήθο;, δέν συσαωματοθται εις
  σωρούς, άλλ' είς εύθύγραμμα ραβ-
  δία— βχκτηρίδια. Ή ζωή ενός
  στρεπτοκόκκου διαρκεΐ εϊκοσι λε-
  πτϊ τής ώρας. Μετά την παρέ¬
  λευσιν δμως αύτοθ τοΰ διαστήμ*-
  τος ό στρεπτόκοκκος δέν πϊθαί-
  νει, άλλά σπάζει είς δύο μισά μέ-
  ρη, χωριζόμενος ούτως ειπείν είς
  δύο νέους στρεπτοκόκκους. Μετά
  παρέλευσιν ολίγων λεπτών ο£ δύο
  νέοι α'κοί στρεπτόκοκκοι ϊχουν
  πλήρως άναπτυχθή, καΐ έντός δλί-
  γου, έρχεται ή στιγμή ποΰ καΐ
  αύτοι χωρίζοντα'., ό καθένας τους
  είς δύο. "Οταν κανείς ακούση πώ;
  ίνα; ατρεπτόκοκκο; έχει περίπου
  τό μέγεθο; τοΰ ενός χιλιοστοΰ τή;
  κεφαλής μιάς καρφίτσας, δέν θά
  θεωρήση ίσως καθόλου άνησυχη-
  τικάν τό γεγονό; δτι μέσα εί;
  σαράντα λεπτά τή; ώρα; άπό Ινα
  στρεπτόκοκκον βγαίνουν τέσσαρε;.
  Αν δμως λάβη κανεί; τάν κόπον
  νά κάμη Ινα μικρόν λογαριασμόν,
  θά πεισθή δτι τό πρά'γμα δέν εί¬
  ναι καθόλου τόσον άκίνδυνον δσον
  φαίνεται. "Α; ποΰμε 8τι ένας
  στρεπτόκοκκος εϊσχωρεϊ κατά τό
  μεσημέρι είς τό σώμα τοϋ άνθρώ-
  που. Κάθε εΐκοαι λεπτά τή; ώρας
  ό στρεπτόκοκκο; διπλασιάζεται:
  Δηλαδή εί; τα; 12, 20' θά έχω¬
  με ούο, είς τάς 12.40' τέσσαρα;,
  εί; τάς 13. οέκα 'έξ στρεπτοκόκ¬
  κου;. Περί ώραν 14 θά έχωμεν
  ήδη 128 στρεπτοκόκκους καΐ είς
  τα; 15 χιλίους καί πλέον. Καϊ
  τό κακόν προχώρει: Περί ώραν
  18 ό άρ'.θμάς των στρεπτοκόκκων
  έχει υπερβή τα έκατομμύριον. Ά¬
  πό τοΰ σημείου δέ αύτοΰ καί ε¬
  φεξής & άριθμός γίνεται κατά έ-
  κατομμύρ'.α. Δηλαδή αύτό θά συ-
  νέβαινε άν τό σώμα δέν άντέτασ-
  σε καμμίαν αντίδρασιν είς αυτήν
  την εισβολήν. Είς την πραγματι-
  κότητα ό ύγιής όργαν.σμός κινη-
  τοποιεΐ ισχυράς άμυντικά; δυνά¬
  μει;. Πρό παντός κινητοποιοΰνται
  τα λευκά α£μοσφαίρια πού έκτε-
  λοΰν χρέη χωροφύλακος διά τάν
  οργανισμόν. Διά μέσου των φλε-
  6ών καΐ των άρτηριών έπιπίπτουν
  κατά των είσβολέων. Τό αίμα ά-
  μύνεται δχι μόνον διά τής χωρο-
  φυλακής τού—των λευκών α£μο-
  σφαιρίων—άλλά καί μέ Ινα άλλον
  τρόπον: Παράγει μιά ούσία πού
  τρόπον τινά κολλά άναμεταξύ τους
  στρεπτοκόκκου; καί τού; έμποδί-
  ζει εί; .τό νά κινοΰνται ελευθέρα
  καΐ νά πολλαπλασιάζωνται. Ή
  αύγχρονο; μικροβιολογία ανεκά¬
  λυψεν δτι τό μικρόβιον πού προ-
  καλεΐ την σκαρλατίνα είνε έ-
  νας ίοιότυπος στρεπτόκοκκος πού
  έχει την ίδιότητα νά καταστρέφη
  την Ιρυθραν χρωστικήν θυσίαν
  τοΰ αΓματο;.
  (συ3νεχίζται)
  ^^Ν^-^Λ^Ν^-1^·»*^^^
  ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1937
  Ό καθένας μας γιά δ,τι δήποτε προμηθευθή πρέ
  πει πρώτα πρώτα νά σκεφθή άπό ποιό κατάστημα
  θά κάμη τάς προμηθείας τού σέ- καλές τιμές καί
  σέ καλή ποιότητα.
  Τό κατάστημα ποθ θά σδς απαλλάξη άπό τή
  σκέψι αυτή καΐ θά σάς εξυπηρετήση πλήρως είναι:
  ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΓΕΩΡΓ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ
  ______ Όδός 1821 (Γιατράδικοο _____
  ποΰ θά σάς προμηθευθή καί γιά τό νέον σχο-
  λικόν ετος.
  1937
  Τα βιβλία σας, τα τετράδιά σας
  τα γραψικά σας ειδή,
  τίς τσάντες σας.
  Καΐ έν γένει δλα σας τα σχολικά εϊδη σέ
  καλές τιμές καί σέ καλή ποιότητα.
  ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ ΤΗΣ ΕΥΚΑ1ΡΙΑΣ.
  ΣΗΜ. Τό Κατάατπμα μετεφέρθη έναντι τοΰ παλαι-
  βθ Κ«τ«στήμ«το; πρώπν Καθέκλβπβΐίϊβν Α. ΚΟΥΛΑΤΣΗ
  κοτί έναντι οιδερ«Δικον> 'Λκράτου κα Ηαοιλάκπ.
  Ή Δημοτική έκπαίδευσις
  δα παρέχεται δωρεάν.
  ΧΑΝΙΑ 29 Σ)βρίου.— Πρό;
  τόν Γενικόν Έπιθεωρητήν τής
  Παιδείας (Χανίων) εκοινοποιήθη
  ή καταρτισθείσα ειδικώς διά τού;
  έπιθεωρητά; τή; Δημοτική; Έκ-
  παιδεύσεω; έγκύκλιος άφορώσα
  τό άνακινηθέν ζήτημα τής δω¬
  ρεάν εντελώς παροχής τής Δημο-
  τικής έκπαιδεύσεως. Ή έγκύ¬
  κλιος αυτή μεταξύ των άλλων
  περιέχει καΐ τα εξής:
  ... Κατά παράβασιν θεμελιώ-
  δους διατάξεως τοΰ Συντάγματος,
  δι* ής ή δημοτική έκπαίδευσι; πα¬
  ρέχεται δωρεάν εί; τόν λαόν, είσ-
  πράττονται, ώς πληροφορούμεθα
  παρά των μαθητών, δικαιώματα
  έγγραφής. Έπίσης πολλάκις τοΰ
  έτους είσπράττονται χρήματα
  πρό; αγοράν έλέγχων βαθμολο-
  γία; των μαθητών Άλλαι διευ-
  θύνσεις Δημ. Σχολείων έπιβάλ-
  λουν ή συνιστοΰν είς τούς μαθη¬
  τάς νά προσφέρουν ποσόν τι ώ;
  μοι^ν τή; έπιστατρίας κατά
  τάς ίορτίς των Χριστουγέννων,
  Πάσχα καί κατά τάς σχολικά; έ-
  ξετάσει; ή καί ουχί σπανίω; αί
  Ιδιαι δέχονται φιλοδωρήματά τί¬
  να ιδίως κατά την λήψιν των έν-
  δεικτικών. Όμοίως δι' έπισκευ-
  άς σχολικών έπίπλων ή δι' άλ¬
  λας ανάγκας.
  Έπειδή αί ενέργειαι αύται των
  διδασκάλων έκ καλοΰ άναμφιβό-
  λώς συνειδότος προερχόμεναι είνε
  ίκαναί νά δίδουν λαβήν είς τού;
  γονεΐς, άλλά καί είς αυτού; τούς
  μαθητάς πρός παρεξηγήσεις είς
  6ίρο; τοΰ -(θήτρθΌ τοΰ σχολίίου
  καί τής άτομική; αξιοπρεπείας
  των έκπαιοευτικων λειτουργών.
  παρακαλούμεν υμίς, δπως δι' έγ-
  κυκλίου συστήσετε πρό; τού; υφ'
  υμάς διδασκάλου; δπως άποφεύ-
  γουν πάσαν τοιαύτην ενέργειαν,
  ήτις δύναται νά θέση έν άμφιβόλω
  την αγαθήν των διδασκάλων προ-
  αίρεσιν.
  Εάν δέ ποτε παρίσταται άνάγ-
  κη είσφοράς χρημάτων έκ μέρου;
  των μαθητών δι' ωρισμένους σκο-
  πούς ώς υπέρ τής βασιλικής άε-
  ροπορίας, βοηθείας πτωχών ή άλ-
  λων έργων κοινή; ωφελεία; ένδεί-
  κνυται όπως ζητεΐται ή έγκρισις
  των οίκείων έπιθεωρητών, ό διευ-
  θυντής τοϋ σχολείου παρέχη είς
  έκαστον συνεισφέροντα σχετικήν
  έντυπον απόδειξιν πληρωμής. Τα
  στελέχη δέ των βιβλιαρίων των
  άποδείξεων τούτων δέον απαραι¬
  τήτως νά έλέγχωνται είς τό τέ-
  λος εκάστου έτους υπό τής σχολι-
  κής έφορείας τοΰ οΙν,ύθΜ σχο¬
  λείου.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Ιεραπέτρας διακηρύττει
  δτι την ΙΟην Όκτωβρίου 1937
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 έν τώ Κοινοτικώ Κα¬
  ταστήματι Ιεραπέτρας καί ε¬
  νώπιον τής αρμοδίας έπιτρο-
  πής έκτίθεται είς μυστικήν
  δημοπρασίαν δι" ένσφραγί-
  στων προσφορών διά την προ¬
  μήθειαν 1) Σιδηροσωλήνων
  γαλβανισμένων διαμ. 4 μέτρα
  170. 2) Δύο καμπυλών σιδη¬
  ροσωλήνων διαμ. 4. 3) Τεσσά-
  ρων Φλαντζών διαμ 4. 4) Ε¬
  νός διακόπτου μετά δέρμα-
  τος διαμ. 4 καί 5) Ενός ΤαΟ
  σιδηροσωλήνων 4X3)4
  Λεπτομερής διακήρυξις καί
  τα σχετικά τής μελέτης ευρί¬
  σκονται είς τό γραφείον τής
  Κοινότητος καί Τεχνικής Υ¬
  πηρεσίας Κοινοτήτων Λαση¬
  θίου.
  Έν Ιεραπέτρα τή 23 Σε-
  πτεμβρίου 1937.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Ε. Μ. Πλουμίδης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή 'Ενοριακή Έπιτροπή Πα-
  τσιδέρου Μονοφατσίου προκη-
  ρύττει δτι την 3 τοθ μηνός
  Όκτωβρίου τοϋ έτους 1937
  καΐ ώραν 10 π. μ. έκτίθεται
  είς φανεράν μειοδοσίαν ό
  σοβδς τής έκκλησίας Μιχαήλ
  Άρχαγγέλου καί καλεϊ τούς
  άνεγνωρισμένους τεχνίτας δ¬
  πως προσέλθουν καί μειοδοτή-
  σουν. ΟΙ δροι εισί κατατεθει-
  μένοι είς την Ένοριακήν 'Ε-
  πιτροπε'ιαν.
  Πατσίδερος τή 27 Σεπτεμ-
  βρίου 1937.
  'Η Ένορ·ακή Έπιτροπή
  Γεώργ. Πετράκης. Ν. Πάτερ©·
  πβν>λβς, Γ. 'Αντωνάκης.
  ΣΑΟ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΠΑΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΥΠΟΚΛΤΑΣΤΗΜΑ- Ε0ΓΟΣΤΑΣΙΑ : ΟΛΟΣ 1ΒΕΕ
  Χρόνου ψείδου
  Μην κοπιάζετε
  Μόνον τα καταστή ματα μας
  "Εχουν πλήρεις σειράς βιβλίων δλων
  των σχολείων, Δημοτικοΰ καί Γυμνασίων.
  Πώλησις χονδρική καί λιανική.
  Είς τούς κ. κ. Διδασκάλους χορηγοϋ-
  μεν τα βιβλία ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ, τής άξίας
  των καταβαλλομένης μετά την πώλησιν.
  —Τα έγκριθέντα διδακτικά
  βιβλία.
  Υπό τού ύπουργείου τής Παι¬
  δείας εκοινοποιήθη πρός τού; δι¬
  ευθυντάς των Δημοτικών σχολεί¬
  ων τοΰ Κράτους έγκύκλιος περι-
  λαμβάνουοα άπαντα τα έγκριθέν-
  τα διδακτικά βιβλία υπό τού Α¬
  νωτάτου 'Εκπαιδευτικοΰ Συμβου
  λίου. Έκ τοΰ πίνακος δέ των βι¬
  βλίων οί κ. κ. διευθυνταί ΰποχρε-
  οΰντκι νά έκλέξουν διά τούς μα¬
  θητάς των σχολείων των.
  —Τα τέκνα των πολυτέκνων
  καί τα έκπαιδευτικά τέλη.
  Κατά δημοσιευθέντα άναγκα-
  τικον νόμον τρέχ. έτους προ-
  βλέπονται τα κάτωθι εΰεργΕτη-
  ματα υπέρ των πολυτέκνων:
  'Απαλλάσαεται παντός έκπαι-
  ίευτικοΰ τέλους τό εν έκ των
  τέχνων των άπόρων πολυτέκνων
  ^ιονέων έφ' όσον είνε χρηβτός
  «αί έπιμελής μαθητής καΐ έφ' ο¬
  ίον φβιτήαας προήχθη είς άνω-
  έραν τάξιν έκ δημοσίου σχολεί-
  ιυ τυχών τοΰ βαθμοΰ πλήρους 7
  ι έλαβε κατά τάς είσιτηρίους
  π κατατακτηρίους έξετάσεις τόν
  αυτόν βαθμόν καΐ έφ' όσον ενε¬
  γράφη καΐ φοιτα είς δημόσιον
  ιχολεΐον. "Υπό τοϋς αϋτοΰς ο¬
  ΐους άπαλλάσσεται τοΰ ημίαεος
  ών έκπαιδευτικων τελών εν ίΐσέ-
  ι τέκνον. Τα πλέον των δύί
  >οιτώντα τέκνα άπόρων πολυτέ-
  ινων γονέων άπαλλάσσονται παν-
  ός έκπαιδευτικοΰ τελους άνε-
  αρτήτως βαθμολογίας έφ' όσον
  ενεγράφησαν καΐ φοιτώσιν είς δη¬
  μοσία σχολεϊα.
  —Τα έργατικά Κρήτης.
  Επανήλθεν έξ Αθηνών είς Χα-
  /ία ό κ. Παπανικολάου επιθε-
  ητής εργασίας έν Κρήτη. Ό κ.
  Παπανικολάου ίεϊχε μεταβίί είς
  Αθήνας πρός ρύθμισιν διαφόρων
  ργατικων ζητημάτων τής νήσου
  μας.
  —Οί Παλαιοί Πολεμισται
  Χανίων.
  Γενομένων είδικών αρχαιρεσι¬
  ών τό Διοικητικόν Συμβουλιον
  της Ενώσεως Παλαιών Πολεμι-
  στών Ν. Χανίων κατηρτίσθη ώς
  εξής: £πυρ. 1. Περατσάκης Πρόβ-
  δρος, Σαρρής Γεώργ, άντιπρόβ-
  δρος, Πυροβολάκης Διονύσιος
  Γεν. Γραμματεύς, Αρχοντάκης
  Ν. Ταμίας.
  —Ή "Εκθεσις Θεσσαλονίκης
  καί ή Κρήτη.
  Ληξάσης τής άποβτβλής τού ε¬
  πανήλθεν είς Χανιά ό άντιπρό-
  σωπος τού Νομοϋ Χανίων παρά
  τή Εκθέσει θεσσαλονίκης κ.
  Μπουλταδάκης.
  —'Η προστασία των σιτβπα-
  ραγωγών.
  'Υπβ τβΰ ύπουργείου τής Γβ-
  ωργίας ανεκοινώθη, ότι έν συνε-
  χείιχ των ληφθέντων μέτρων πρός
  προστασίαν των σιτβπαραγωγδν.
  απεφασίσθη όπως τεθή τέρμκ είς
  την υπό των έμπόρων τβΰ σίτβυ
  εκμετάλλευσιν των παραγωγών.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρομεν είς γνώσιν των κ. κ.
  Έλαιοπαραγωγών καϊ Έλαιοεμ-
  ττόρων δτι είς τό Διυλιστήριον τό
  διευθυνόμενον παρ' εμού (παρα-
  λΐα, κάτωθι Ξενοδονείου «ΜΙνως»)
  προσετέθη εϊδικός άτμολέβης, χρη
  σιμοποιούμενος αποκλειστικώς
  δια τόν πλήρη καθορισμόν σιδη-
  ρών βαρελίων ττεριεχόνχων ττρό-
  τερον όρυκτέλσια, ττετρέλαια, ψα-
  ρέλαια, μέλασσαν, κατράμι, τα-
  χίνι κλπ. Έργασία ήγγυημένη καΐ
  σσφαλής
  Ριχάρδος Νβφσούτ
  ί
  V
  ! ι!
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  30 Σεπτεμβρίου 1937
  ΙΠ
  ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΔΙΑΦΠΝΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ
  ΤΩΝΕΜΠΕΙΡΟίΝΩΜΟΝΒΝ
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
  ΕΚΧΟΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΖΟΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά τηλεγρα-
  φοΰν έκ Παρισίων είς την έκεΐ συνεχίζου-
  σαν τάς εργασίας της διάσκεψιν των ναυ-
  τικών έμπειρογνωμόνων Αγγλίας, Γ»λ-
  λίας καί Ιταλίας άνεφύησαν σοβαραί 5ι-
  αφωνίαι.
  Ώς λόγεται αί διαφιονίαι προέκυψαν
  λόγω των Ίταλικών άπαιτήσεων όσον
  άφορα τάς ζώνας έλέγχου είς τάς οποί¬
  ας οί Ιταλοί ζητοΰν μεγαλυτέρας έκχω-
  ρήσεις καί ελευθερίαν είς τα μέτρα έπι-
  βλέψεως.
  Είνε άγνωστον μέχρι τής στιγμής άν
  Οά κατορθωθή νά έξομαλυνθοΰν αί Πια-
  φωνίαι αύται, ούτως ώστε νά αποβή ά-
  ποτελεσματική ή διάσκεψις των έμπει¬
  ρογνωμόνων, είαερχομένης καί -ής Ι¬
  ταλίας είς τό μεσογειακόν σύμφωνον.
  ΑΙΟΦΕΙΑΑΙΙΙΡΟΣΤΑΕΦΕΔΡΙΚΑ
  ΤΑΜΕΙΑ Ε
  ΣΤΑΕΣ
  Α Ε
  ]ΔΑΤ
  ΠΡΑΤΤΩΝΤΑΙ
  Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Διά τοΰ δημοσι¬
  ευθέντος νέου νόμου περί εφεδρικόν τα-
  μείων Κρήτης, τοΰ λοιπού αί όφειλαί
  πρός τα έφεδρικά ταμεΐα θά ύπόκεινται
  είς τάς γενικάς περί δημοσίων έσόδων
  διατάξε-ις καί θά είσπράττωνται όπως
  καί τα εσοδα ταυτα.
  ΤΗΝ
  ΤΑ
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ ΧΑΟΑΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Διά δημοσιευ-
  ομένου σήμερον άναγκαστικοΰ νόμου έ-
  πιφέρονται διάφοροι τροποποιήσεις ά-
  ναγόμεναι είς την φορολογίαν καθαράς
  προσόδου. Διά τού νόμου τούτου άπο-
  σκοπεΐται ή δικαιοτέρα κατανομή τοΰ
  φόρου, μεταρρυθμιζομένων των φορο-
  τεχνικών κυρίως οιατάξεων.
  Ο
  ΧΟΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό Ιταλός δικτά-
  εωρ κ. Μουσολίνι πρόκειται νά αναχω¬
  ρήση σήμερον έκ Βερολίνου έπιστρέ-
  φων εις Ιταλίαν. Χιλιάδες λαοΰ συγ-
  κεντρώνονται όπως προπεμψουν τόν Ί-
  ταλόν πρωθυπουργόν καί την ακολουθί¬
  αν τού άπερχομένους έκ τής Γερμανι-
  κής πρωτευούσης. Σημειωτέον ότι επ*
  εύκαιρία τής σημερινάς αναχωρήσεως
  τοΰ Μουσολίνι αί Γερμανικαί έφημερί¬
  δες καθ* ά τονίζουν τα έκ Βερολίνου
  τηλεγραφήματα, συνεχίζουν τα έγκωμι-
  αστικά των άρθρα.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον ό πρωθυ
  πουργός κ. Μεταξάς εδέχθη τόν άπερ-
  χόμενον ήδη είς Λονδίνον, όπου καί ή
  θέσις τού, πρεσβευτήν κ. Σιμόπουλον.
  Ό κ. Μεταξάς συνειργάσθη μετά τοΰ κ.
  Σιμοπούλου επ* αρκετόν καί επί υπο-
  Οέσεων άφορωσών την εσωτερικήν πολι¬
  τικήν τοΰ κράτους.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΕΓΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΝΕΑΣ
  ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ _ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
  ΑβΗΝΑΙ 29 Σεπχεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Πληροφορίαι έκ
  Τόκιο μέσω Βερολίνου άγγέλλουν ότι
  οί Ίάπωνες εγκατεστήσαν άεροπορικάς
  καί ναυτικάς 6άσεις επί των ύπ* αυτών
  καταληφθεισών προχθές δύο Κινεζικών
  νήοων. Ιι,ίς τάς νήσους ταύτας ευρίσκον¬
  ται ήδη πολλά πολεμικά καί όπλιταγω-
  γά.
  Αισιοδοξία διά τό Ίσπανικόν.
  Άντιϊαπωνικαί έκδηλώσεις έν Αγγλία.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.). — Οί
  ήμιεπίσημοι Γαλλικοί κόκλοι
  δεικνύουν αισιοδοξίαν ώς πρός
  τ'άποτέλεσμα των προσπαθει-
  ών τής Γαλλικής κυβερνήσε¬
  ως γύρω άπό την ρύθμισιν
  τοΰ Ίσπανικοϋ.
  Αί έφημερίδες της άριστε-
  ρας παρατηροΰν ότι ούδεμία
  ρύθμισις είναι δυνατή ανευ
  παρεμποδίσεως πραγματικής
  τής άναμίξεως τού φασισμοΰ
  είς τό Ίσπανικόν.
  _ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  ^.ένος άνταποκριτής αφιχθείς
  έκ Μόσχας είς Βερολίνον καί
  (δών τύν Στάλιν τονίζει ότι
  ό δικτάτωρ τής Ρωσσίας φαί-
  νεται καταβεβλημένος έκ των
  τελευταίων έσωτερικών γεγο-
  νότων. Έξ σλλου κατά πλη¬
  ροφορίας τοΰ ΐδιαιτέρου τού
  περιβάλλοντος, ό Στάλιν νο-
  μί£ει δτι ή αντίδρασις των
  Τροτσκικών έξακολουθεϊ νά
  υφίσταται κσί άνησυχεΐ διά
  τό καθεστώς.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Αί
  Αγγλικαί έφημερίδες συνεχί¬
  ζουν την εκστρατείαν των διά
  τούς έν Κίνα βομβαρδισμούς.
  Αί έφημερίδες ύπερμαχοϋν διά
  | την επιβολήν εμπορικόν κυρώ-
  σεων εναντίον τής Ίαπωνίας
  είς ήν περίπτωσιν συνεχι-
  σθοϋν οί βομβαριησμοί ούτοι.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ ). Ό ιταλι¬
  κάς τύπος άναφερόμενος είς
  την διάσκεψιν των έμπειρο¬
  γνωμόνων παρατηρεΐ δτι τα
  ίταλικά δίκαια είναι σαψή,
  έλπίζει δέ δτι παρά τάς πιθα-
  νάς δυσκολίας ή διάσκεψις
  δέν θ' άποτύχη.
  Ή έξαγωγή έλληνικών οΐνων.
  Ποΐαι άγοραί δεικνύουν ενδιαφέρον.
  Καθ" αρμοδίως παρασχε-
  θείσας πληροφορίας ή έξαγω-
  γή έλληνικών οΐνων εξαρτω¬
  μένη έκ τής ζητήσεως των
  είσαγουσών οϊνους χωρών,
  άναμένει την έναρξιν ζητή¬
  σεως.
  Επί τοΰ παρόντος ενδιαφέ¬
  ρον δεικνύουν ή Έλβετική, ή
  Όλλανδική καί ή Βελγική ά-
  γορά. Είς την τελευταίαν ταύ¬
  την κατόπιν ένεργειών τής Ι¬
  ταλικάς Κυβερνήσεως κατετέ¬
  θησαν όνοματολογϊαι κσί διά
  τούς οϊνους προελεύσεως των
  έλευθέρων λιμένων Τεργέστης
  καί Φιούμης των οποίων ή
  γνησιότης δέν είναι δυνατόν
  νά έλεγχθή έπειδή παρασκευ-
  άζονται έκεΐ έν μεγάλη κλί-
  μακι καί οΐνοι παραποιημέ-
  νοι οΐτινες προσφέρονται ιδί¬
  ως είς τάς άγοράς Βελγί¬
  ου καί "Ολλανδίας είς τιμάς
  χαμηλοτέρας Γών γνησίων
  οΐνων, πραγμα τό ότιοΐον
  ζημιώνει τάς χώρας τάς εί-
  σαγούσας γνησίους οϊνους.
  ; Ή Γαλλική άγορά επί τού
  παρόντος δέν παρουσιάζει
  ενδιαφέρον διά την χώραν
  ! μας λόγω τής ΰποτιμήσεως
  | τού Γαλλικοΰ φράγκου άφ' έ
  νός καί άφ' ετέρου λόγω των
  ΰψηλών ναύλων οΐτινες ζη-
  τοϋνται διά τούς Γαλλικούς
  λιμένος οί όποΐοι εϋρίσκοντα
  είς την επικίνδυνον ναυτικήν
  ζώνην. Έξ άλλου αί σημερι
  ναί τιμαί των γαλλικών ο'ι'
  νων είναι τοιαύται ώστε σχε
  δόν νά άποκλείουν την εϊσα
  γωγήν ξένων οΐνων.
  ΟΙΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟ 6ΤΑΞΙ0Ν
  ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ανεκοινώθησαν χθές τα ά-
  ποτελέσματα των εισαγομέ¬
  νων είς την α' τάξιν τοΰ έξα-
  ταξίου Γυμνασίου αρρενων.
  Οί είσαγόμενοι είναι οί εξής:
  Ζαριφάκης Β., Μαυρίδης Δ.,
  Διακάκης Έ., Αρχοντάκης
  Έ., Στυλιανόπουλος Π., Βί-
  γλας Ν.. Χανιωτάκης Σ.. Α¬
  θανασιάδης Κ., Σκαφίδης Ε.,
  Σηφάκης Δ., Κοζυράκης Γ.,
  Τρεβιζάκης Μ., Κουφός Γ.,
  Σπαγγουλίδης Σ., Σπαθαρά-
  κης Χ., Ίερωνυμίδης Ι., Χρυ-
  σάκηςΑ., Κανάκης Μ., Στρα-
  τηδάκης Γ., Δρακάκης Γ,, Βε-
  νέρης Ν., Ζωγραφάκης Μ.,
  Φαλατάκης Ι., Κανετάκης Σ.,
  Τσαπάκης Ε.. Σαριδάκης Ε.,
  Σταγάκης Έ., Πλεύρης Έμμ.,
  Σταματάκης Στ., Ίατροϋ Έ.,
  Βελανδάκης Γ., Πατεράκης
  Γ., Μακράκης Γ., Σεμερτζά-
  κης Μ., Σταματάκης Έ., Κα-
  στρινάκης Έ., Βεριδάκης Ν.,
  Βερβεράκης Έμμ..
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  Αί κυμανθεϊσαι χθές έν τή άγορ§ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων ττρο'ιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  δρ.
  ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Έπανελθόντος τού Ίεροκή-
  ρυκος ίερολογιωτάτου κ.
  Κωνσταντίνου Χρόνη θά έ-
  παναληφθοΰν τα κηρύγματα
  έν τω Μητροπολιτικώ Ναώ
  κατά την θείαν λειτουργίαν
  άπό τής προσεχούς Κυρια-
  κής. "Ομοίως άπό τής προσε¬
  χούς Κυριακής καί περί ώραν
  6 μ. μ. έκάστης Κυριακής θά
  αρχίση ή έγγραφή μαθητών
  καί μαθητριών των Κατηχη-
  τικών Σχολείων.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΙ
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Αγγέλλεται έκ Ρεθύμνης
  δτι προχθές ηύτοκτόνησεν είς
  Φουρφουρά βληθείς διά σφαί-
  ρας περιστρόφου είς τόν λαι¬
  μόν ό Νικόλ. Μπουρδίτλής Ι'γ-
  γαμος πατήρ 5 τέκνων, Όμοί-
  ως ηύτοκτόνησεν είς τό χωρίον
  Πλευριανά άπαγχονισθείς ό
  Ιω. Λεμπιδάκης ύποδηματο-
  ποιάς πατήρ £ξ τέκνων. Αμ¬
  φότεροι οί αύτοκτονήσαντες
  ατετρύχοντο υπό νευρασθε-
  νείας.
  ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΛΕΠΤΟΥ
  Υπό τοΰ άγρονομείου Τυμ-
  πακίου επεβλήθη χρηματικήν
  πρόστιμον έκ δρ. 500 είς τόν
  Ήλίαν Μαρκάκην έκ Σίββας
  συλληφθέντα επί άγροκλο-
  πή.
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣΐϊΐΡΟΝΟΐνΐΕΙΩΝ
  Ανεχώρησε πρός επιθεώρη¬
  σιν τού άγρονομείου Βιάννου
  ό έπόπτης Άγροφυλακής Η¬
  ρακλείου κ. 'Ελευθ. Παπαγιαν-
  άκης.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ
  22- 23.-
  21.50
  19.50-20.50
  14. —18.
  14.50-15.—
  12.70
  11 ___
  12.-
  10.50
  9.-
  Χαρούπια
  "Ελαια 5ο
  Σάπωνες.
  2.50
  40 —
  38.
  Λευκο'ι α' ττοιότητος δρ.
  » β'
  Πράσινοι α' ττοιότ. »
  24.-
  22.-
  22.—
  20.50
  Οίνβι.
  Αρχανών τό μίστατ. - 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  29ης ΣετιτεμβρΙου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  2Γ).35- 25.60
  3.75
  546
  110.30
  3.85
  550
  111.30
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 29.35
  3.71 3.75
  20.75 21.
  ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Ή κοινότης Σταβγιών εψή¬
  φισε τρισχιλίας δραχμάς υπέρ
  τής Έθνικής Άεροπορίας.
  —Τό υπουργείον τής Ά¬
  εροπορίας διεβίβασε ευχαρι¬
  στηριον έγγ/ραφόν τού πρός
  την κοινότητα Καλυβίων δια-
  θέσασαν υπέρ τής ένισχύσεως
  των έθνικων άεροπορικών δυ-
  νάμεων δύο χιλιάδας δραχμών.
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
  ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αυριον τό κακουργιοδικεΐ-
  ον Ηρακλείου κάμνει έναρξιν
  τής συνόδου τού μηνός Ό-
  κτωβρίου συμφώνως πρός τό
  κοινοποιηθέν είς την εισαγγε¬
  λίαν πινάκιον των δικασθησο¬
  μένων κατά τόν μήνα τούτον
  άδικημάτων.
  Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΣΦΥΠΚΟΣ
  ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ_ΕΙΣ__ ΠΑΤ ΕΑΛΕΣ
  Άπό τίνων ημερών ήρχισαν
  αί εργασίαι ανεγέρσεως των
  οίκημάτων τού δημιουργουμέ-
  νου είς Πατέλλες νέου προ-
  σφυγικοθ συνοικισμοΰ. Έλπί-
  ζεται δτι έφ δσον αί εργασί¬
  αι θά συνεχισθώσι κανονι¬
  κώς ό συνοικισμός θά έχη πε¬
  ρατωθή έντός συντόμου χρο-
  νικοΰ διαστήματος.
  ΕΚΡΗΞΙΣ
  ΒΑΡΕΛΙΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  Έντός παρόδου τής όδοΰ
  Πλατειάς Στράτας καί πλη¬
  σίον τής Πολυκλινικής Ηρα¬
  κλείου έξερράγη χθές σιδηροΰν
  βαρέλιον έν ω περιείχετο μι¬
  κρά ποσότηςοίνοπνεΰματος.Ή
  έκρηξις υπήρξεν ίσχυροτάτη
  είς τρόπον ώστε νά σημει-
  ωθοΰν μικροζημίαι είς παρα-
  πλησίους οΙκίας ,
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΚΑΛΛΘΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΦΑΣΙΩΝ
  Τό Τελωνείον "Ηρακλείου
  προεκάλεσεν έγγραφον τού
  ύπουργείου Έθν. Οίκονομίας
  διά τοΰ όποίου γνωρίζεται δ
  τι δέν δικαιολογεΐταιή υπέρ τοΰ
  δημοσίου κατάπτωσις τής εγ¬
  γυήσεως 30 ο)ο έν περιπτώσει
  έμπροθέσμου έπανεξαγωγής
  πρός τούς έν Αιγύπτω άπο-
  στολεϊς των καλαθίων καί των
  καφασίων, ή έξ Αιγυπτου εί-
  σαγωγή των οποίων επετράπη
  άνευ συναλλαγματικών διατυ-
  πώσεων ^ιά την συσκευασί¬
  αν καί εξαγωγήν σταφυλών
  έκ τήςήμεδαπής είς Αίγυ¬
  πτον.
  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
  ΤΩΝ "ΧΑΝΙΩΤΙΚΩΝ,,
  "Υπό τοΰ 'Υγειονομικοΰ κέν-
  τρου "Ηρακλείου άνακοινοθ
  ται δτι γίνονται δεκτοί δω-
  ρεάν πρός ϊασιν άσθενεΐς πά-
  σχοντες έκ τής νόσου «φθμα
  της Άνατολής» (χανιώτικα).
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ
  ΕιΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  Άνεκρινώθη αρμοδίως ότι
  ή ίσχϋς;τής προσωρινής Έλ-
  ληνοαλβανικής συμφωνίας
  παρετάθη επί εξ εισέτι μήνας
  ήτοι μέχρι 2 Μαρτίου 1938 υ¬
  πό τούς αΰτούς δρους.
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
  Διωρίσθη γραφεύς παρά
  τώ Πρωτοδικείω "Ηρακλείου
  ό κ. Στυλ. Έμμ. Μυλωνά¬
  κης. Έπίσης διωρίσθησαν πα¬
  ρά τώ ενταύθα Είρηνοδικείω
  οί κ. κ. Εύάγγ. Τζωρτζάκης
  καί Ιω. Παπουτσάκης.
  δΗ Πρωϊνή
  ΙΔΙΑ
  ΤΗΝ
  ΟΣ
  Ο
  ίΤΑΙΑΥ
  ΩΜΗΝ ΔΙΑΚΟΙΝ
  ΙΣΤΙΚΗΝ ΡΥΒΜ

  ΙΣΙΣ
  ΣΙΝ
  ΓΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΗΟΥΗ Η ΑΓΓΛΙΑ ΧΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Αονοίνου άγγέλλουν ότι
  έπιδίδεται μεθαύριον υπό των κυβερνή.
  σεων *Αγγλίας καί Γαλλίας διακοίνω¬
  σις πρός την Ίταλικήν κυβέρνησιν.
  Ή διακοίνωσις αυτή θά είνε ταυτύ-
  σημος, καθορίζουσα άπό κοινοΰ υπό τής
  Αγγλίας καί Γαλλίας την ανάγκην τής
  οριστικάς ρυθμίσεως τού Ίαπανικού
  ζητήματος. Έν τή διακοινώσει ώς άνα-
  φερεται, θίγεται τό ζήτημα των έθελον-
  τών καί προτείνονται αί ένδεικνυόμεναι
  λύσεις πρός οριστικήν επίτευξιν τής άνα-
  κλήσεως αυτών έξ Ίαπανίας.
  Έπίσης είς την ιδίαν διακοίνωσιν Οά
  περιληφθοΰν πιθανώτατα ύποδείξεις α¬
  φορώσαι τόν έν-οπισμόν τοΰ Ίσπανικοΰ
  πολέμου καί την καλυτέραν εξυπηρέτη¬
  σιν τής ούδετερότητος επί τή βάσει σα-
  φών καί ωρισμένων μέτρον λαμβανομέ¬
  νων έν όμοφωνία των τριών δυνάμεων.
  ΤΗΝ ΠΡΩΙΑΝ ΤΗΣ
  ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ
  Ο ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ χ ής Γερμανικής πρωτευούσης
  άναφέρουν ότι ό κ. Μουσολίνι καί ή ά-
  κολουθία τού άναχωρήσαντες εκείθεν έν
  μέσω νέων έπευφημιών τού Γερμανικοΰ
  λαού φθάνουν είς Ρώμην σήμερον την
  πρωΐαν.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ
  ΠΙΔΙΟ
  ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΤΗΣ ΝΛΥΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ ΥΠΕΡΟΠΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ
  τοΰ έξωτερικαΰ ότι ή Αγγλικη κυβέρ¬
  νησις θά επιδιώξη όπως αποκαταστήση
  πλήρως την ναυτικήν αυτής ύπεροπλίαν
  καί ιδία είς την Μεσόγειον.
  Σχετικόν μέ τάς πληροφορίας ταύ¬
  τας φέρ&ται τό τελευταίον ταξίδιον τοΰ
  πρώτου λόρδου τοΰ *Αγγλικοΰ ναυαρ-
  χείου άνά τάς ναυτικάς βάσ&ις τής Αγ¬
  γλίας έν Μεσόγειω.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται έκ Τόκιο αί μαχαι είς την Βόρειον
  Κίναν συνεχίζονται πάντοτε. Τό Ίαπω-
  νικόν επιτελείον ίσχυρίζεται ότι τό στρα-
  τηγικόν σχέδιον των Ίαπώνων προσεγ-
  γίζει πρός τό τέρμα τού επιτευχθέντων
  όλων των άντικειμενικών σκοπών. Είς
  Σαγκάην ή κατάστασις παραμένει μάλ¬
  λον άμετάβλητος δεδομένου ότι άναμέ-
  νεται έκεΐ ή άποβίβασις νέων μεγάλων
  Ίαπωνικών ένισχύσεων μεθ* ών θά άρ·
  χίβη νέα πολεμικη δράσις. Έν τώ με-
  ταξύ είς Τσαπέϊ εξεδηλώθη άπόψε με¬
  γάλη Ίαπωνική επίθεσις.
  ΚΥΡΟΣΕΙΣ ΕΗΑΗΤΙΟΚ ΤΗΣ ΙΑΠΊΙΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ «9 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας.)—Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι δέν άποκλείεται αποφά¬
  σει τής Κοινωνίας των Εθνών νά έπι-
  βληθοΰν οικονομικαί κυρώσεις εναντίον
  τής Ίαπωνίας.
  Πάντως όριστική απόφασις δέν φαί-
  νεται πιθανόν νά ληφθή άμέσως άλλά
  μετά την υποβολήν των πορισμάτων τής
  αρμοδίας έπιτροπής την οποίαν ώς γνω¬
  στόν κατήρτισε τό συμβούλιον τής *Ε-
  θνοκοινωνίας κατόπιν τής προσφυγής είς
  αυτήν τής Κινεζικής κυβερνήσεως.