94852

Αριθμός τεύχους

4679

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

2/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
  Αιγυπτου
  ίτηαια λίραι 3
  ίϊάμηνος 52
  Ά|ΐιρικης
  ρτι|σια Οολ. 1Γ»
  εξάμηνος » 8
  Τιμη
  κ<ϊτά φύλλον Λραχ 2 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1937 ΆΦΕΙΑ Ί ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΐΗΤΗΕ ■ Ι.ΙΟΕ 22ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4679 ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΠΙΎβϊΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Η ΚΑΛΑΙΕΡΓΕΙΑ Ή συγκομιδή των περισ¬ σοτέρων γεωργικών προϊόν- των συνετελέσθη ήδη. Καί είσερχόμεθα έκ νέου είς την Εύτυχώς, τα περιθώρια αυ¬ ξήσεως τής παραγωγής δέν έξηντλήθησαν. Διότι ή Ελ¬ λάς καθώς άποδεικνύεται καί καθώς έχομεν τονίσει καί άλλοτε δέν είναι τόαον πτω- χή χώρα, δσον ένομίζετο. Αντιθέτως έχει την δύνα¬ μιν νόν οχι μονον τον σημερι- πληθυσμόν της νά δια- περίοδον των καλλιεργειών. Άξίζει λοιπόν, νά σταματή¬ σωμεν έπ' ολίγον, νά κάμω¬ μεν τόν άπολογισμόν τβΰ λή- γοντος γεωργικοΰ έτους καί νά καταοτρώσωμεν τό πρό- γραμμα εργασιών τού άρχο- μένου. Διότι μόνον η μελέ- τη τβΰ παρελθόντος καί ή οργάνωσις τού μέλλοντος εί¬ ναι δυνατόν νά μάς όδηγή- σβυν εις επιτυχίας καί θετι- κά άποτελέσματα, έφόσον βεβαία θά έχωμεν καί την εύνοιαν τής φύσεως. Εϋτυχώς ό άπολογιαμός τοΰ λήγοντος γεωργικοΰ έ¬ τους είναι αρκούντως ικανο¬ ποιητικάς. Ή παραγωγή, είς τό σύνολον της υπήρξε πλου- σία. Καί αί τιμαί των διαφό¬ ρων γεωργικών προΐοντων μας κυμαίνονται σταθερώς [ αύξησιν τής παραγωγής, έ- είς άρκετά ύψηλά έπίπεδα, πιβάλλεται ν' άναλάβωμεν άπό τώρα συστηματικόν ά- γώνα κα'ι συντονισμένην δρέψη άλλά καί κατά πολύ μεγαλύτερον. Άρκεΐ νά καλλιεργηθή καλώς, άρκεΐ νά εκμεταλλευθή όλον τόν πλούτον πού περικλείει καί πού μένει άκόμη νεκρός καί άγνωστος. Καί διά την γε¬ νικήν μέν οργάνωσιν τής γεωργίας μας καί την εκμε¬ τάλλευσιν τής Έλλη νίκης γής θ' άπαιτηθή άκόμη ό οιιονός; Ασφαλώς ώς οίωνόν ! * ♦ Σέ τρώει ή γλώσσά σου; Κ ο¬ ποίος θά όϊ γλωσσοφάγ). Σέ τρώνε τα μάτιά σου; Κάποιον θά δή;. Σέ τρώει τό χέρ: σου; ...λεφτά θά πάρη;. Καί ούτω καθ1 εξής. Άπό τό βουνό Ιω; τόν κάμπο κα'ι άπό τόν κάμπο 2ως την πόλιν αι προ- λήψεις αυταί είνε τό συνηθέστερο ζήτημα. Άκόμη καί στά σαλόνια δέν εχουν πολλές φορές τίποτε άπό τό ζή- ΐτήριζε .μέχρις ότου ο- τό πρόγραμμα νος μακρος, λοκληρωθή των μεγάλων παραγωγικών καί συγκοινωνιακόν έργων. Διά την μεγαλυτέραν δμως άλλο νά συζητήσουν τημα αύτό. — Νά σας πώ -ήν άλήθεια ή οιωνοσκοπία αυτή αποτελεί τό κάτω-κάτω καί την βάσιν τή; ι,ωής... Κνας ψυχολόγος θά τό ύπε- καί αύτό, παραπλεύρως άπό τόν όρθολογιστήν. Καί δέν πελείπετο παρά νά μιλήση ό προληπτικός. Αύτός ώρισμένως θά ^υνεοίβαζε τον μέν μέ τόν δέ: Κωρί; προλήψεις ή ζωή καταν- ϊτ. νά μην έχη ενδιαφέρον. Μέ ά μυστηριώδη φαινόμενα έξ άλ- ίου τα πράγματα γίνονταί... φυ- ιικώτερα καί κάποτε ολιγώτερον νοχλητικά! Έ έπιδρομή των ιφηκών, αποτελεί περί τούτου αύ- ήν στιγμήν μίαν ζωντανήν άπό- ίειξιν ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ μέ τάσεις συνεχοΰς άνόδου. Γενικώς λοιπόν τό παρελθόν γεωργικόν ετος υπήρξε πλού¬ σιον είς απόδοσιν. Καί γίνε- ται άκόμη πλουσιώτερον εάν υπολογίσωμεν καί την συγ¬ κομιδήν τού ελαίου πού θά ειναιέξαιρετικώς πλουσία έφέ τος. Αναμφισβητήτως, δέ, ή καλή παραγωγή των άγρών, δέν όφείλεται είς την εύνοι- αν των ^αιρικών συνθηκών μόνον άλλά καί είς την έν- τατικήν καλλιέργειαν, είς τόν μόχθον των χωρικών μας καί εις την συστηματοποίη- σιν τής γεωργικής μας πολι- τικής. Όφείλεται είς την εκ¬ τέλεσιν των παραγωγικών έργων καί την άξιοποίηαιν χιλιάδων στρεμμάτων γής πού εκαλύπτοντο πρίν άπό τέλματα καί ξλη καθώς καί είς την χρήσιν καλυτέρων σπόρων καί την εφαρμογήν έπιστημονικών μεθόδων καλ- λιεργείας. Όφείλεται άκόμη καί είς την ύλικήν καί ηθι¬ κήν ενίσχυσιν την οποίαν παρέχει τό Κράτος καί ή Ά- γροτράπεζα είς τόν γεωργι¬ κόν κόσμον διά την επέκτα¬ σιν καί την συστηματοποίη- σιν των καλλιεργειών. Αυτή δέ ακριβώς ή διαπί- στωσις, αύτά τα δεδομένα μάς όδηγοΰν καί μάς ύπο- δεικνύουν τόν δρόμον πού πρέπει ν' ακολουθήσωμεν καί είς τό μέλλον καί μάλιστα κατά τό αρχόμενον Πεταχτά προσπάθειαν. Ευρισκόμεθα είς τάς παραμονάς τής ενάρ¬ ξεως των νέων καλλιεργειών. Καί πρέπει Κράτος καί Τρά¬ πεζαι καί γεωργοί νά στρέ- σημειωματα ψουν όλην την των, οχι μόνον προσοχήν είς την αϋ· ξησιν των καλλιεργειών είς έκτασιν, άλλά έντατικήν καί κήν οργάνωσιν τος πρέπει νά όλας τας ποικιλίας των λιεργειών. Καί άκόμη καΐ είς την έπιστημονι- των. Έφέ- γενικευθοΰν αί επιστημονικαί μέθοδοι είς καλ- πρέ- πει ν' άναληφθη προσπαθεία ένισχύσεως τής δενδροκαλ- λιεργείας καί έξημερώσεως δλων των άγρίων δένδρων. "Οπως έπίσης πρέπει νά δο¬ θή τό σύνθημα τής στρο- φής πρός την ποικίλην καλ¬ λιέργειαν, έγκαταλειπομέ- νης επί τέλους τής όλεθρίας τακτικής τής μονοκαλλιερ- γείας. Μέ μίαν τοιαύτην προσπά¬ θειαν, έδώ τουλάχιστον είς την Κρήτην, θά επιτύχωμεν τόν διπλασιασμόν τής γεωρ- γικης παραγωγής· Γενικώτε- ρον δέ θά κατορθώσωμεν νά λύσωμεν τό πρόβλημα τής αΰταρκείας μας καί είς σιτη- ρά καί είς δλα τα άλλα ά- γροτικά ειδή. Εξασφάλισις δέ τής αύταρκείας, σημαίνει εξασφάλισις τής έθνικής «ύ- τοτελείας καί άνεξαρτησίας Η ΒΡΟΧΗ Άθόρυβο εντελώς ήλθε τό πρωτοβρόχι εφέτος. Ουτε ά- στραπόβροντα, ουτε καί κε- ραυνοί ουτε καί θύελλες ό¬ πως συνέβαινε άλλα χρόνια. Ό οΰρανός δέν πρόφθασε νά έκραγή είς θυμούς καΐ άνελύ- θη είς δάκρυα μόλις τα γκρί- ήδη νέον γεωργικόν ετος. ' μας. ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η _ΖΒΗ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΩΝΟΙ... Άπό τα χωρία μας αγγέλλεται μεγάλη έπιδρομή ...σφηκών; Οί σφήκε; κατέκλυσαν τα πάντα Ιναί έχρειάσθη νά καταρτισθοθν " είδικά διά νά άμυν- συνεργεια θοθν... -Οί σφήκες φάνισαν εφέτος. Κ εοώ στην πό- λι. . Δέν προφθάνω νά τίς σκο- τών<ο. Την συμπληρωματικήν πού λέτε μας ά- αύτήν έπι- πληροφορίαν μοΰ Ιδωκε φίλος^ε- παγγελματίας τή στιγμή πού δε- κάδες σφηκών εκοναν σουΛ στά ειδή τού. Κάτι τέτοιες δρομές θά έλεγεν κανείς ότι θυ- μίζουν ζούγκλα. Ώστόσο ή φυσι- κή ίστορία δέν καταλογίζει πολ- λά έλαττώματα στό Ιντομον αύτό. Άπεναντίας, άν θυμοΰμαι καλα, τό χαρακτηρίζει καί ώς Ιπωφε- λέ; διότι καταστρέφει τού; νοσο γένει; μικροοργανισμού;. Παρ 8 λα ταυτα, υπό την μορψψ τουλά¬ χιστον πού παρουσιάσθη, ή σφή- κα αποτελεί θεομηνίαν. "Αλλως τε, κατά τάς πληροφορίας τοΰ γνωρίζοντος, καί άπ' έκεΐ που δέν την περιμένεις, σοΰ έ καί σέ κεντρίζει βαθειά. ^ ; Άλλ' άνεξαρτήτω; των ιθΐ'οτη- τ ών τοθ έπιδρομέω;, ή συζήτησις έδώ επήρε θέσιν μέσα εις την πρόληψιν. Στά χωρία μα; δέν ή- σχολήθησαν τόσον μέ την έπι- δρομήν αυτήν καθ' εαυτήν όσο μέ τα «σημεΐα καί τέρατα» πού προ- ααντεύει. —Άπό τα πράγματα μεταβαί- νομεν άμέσως είς τα φαινόμενα... είπεν ενας, ϊσως μή προληπτι- κός. Έννοοθαεν ό άνθρωπος 8τι άντί νά εξετάζωμεν τάς εϊδικάς ή φυ¬ σικάς αίτίας των πραγμάτων, τα μετατοπίζομεν πάραυτα εις τάς. μεταφυσικάς γενικότητας. Θέλομεν νά μάθωμεν πριοτίστΐι»; τί προμαν- τεύουν διά τό μέλλον μας. Ό Κλληνικός λαός ουδέποτε κατώρ¬ θωσε νά άποχωρισθγ) άπό την πι¬ κρόν νοσταλγίαν τοθ Ίουλιανοΰ τού παραβάτου γύρω άπό την κα- λύβην τοθ Φοίβου Απόλλωνος καί την μάντιδα δάφνην τού. —ΓιατΙ ομως νά ασχολούμεθα τόσο μέ τό μέλλον ηρώτησεν Ινα; όρθολογιστής. Οί σφήκες είναι πρό παντός ζήτημα τοθ παρόν¬ τος. Ζήτημα τοθ παρόντος, ναί. Αλ λά πώς μπορεϊ έ λαός νά τό πε ριορίση αποκλειστικώς έντός τοθ πλαισίου τού, άφοθ ύπάρχουν κα τα γενικά γεγονότα — ή φαινό μενά — τοΰ παρόντος; Συμβαίνε μάλιστα τα γεγονότα αύτά νά ταυτίζωνται τώρα μάλλον μέ τού κακούς οϊωνούς παρά τούς καλούς Πως θέλετε λοιπόν νά σχολιάσω μέν την έπιδρομήν των σφηκων πού είνε και «ύτή μάλλον κακός ζα σΰννεφα εκάλυψαν τή γύ- μνια τού. Άλλά κανείς δέν παρεπονέθη δι" αύτό τό άνευ προειδοποιήσεως, έλαφρό άλ- λωστε, κατάβρεγμα άπό τα οΰράνια δάκρυα. Πολλοί μά¬ λιστα εύρήκαν καί σύμφωνον πολύ πρός φυσικόν την κα¬ λωσύνην καί την αξιοπρέπειαν τοϋ οΰρανοϋ νά είναι τόσον ήσυχο καΐ άθόρυβο τό έφε- τεινό πρωτοβρόχι. Διότι είς την εποχήν αυτήν των ρητορι- κών έκρήξεων των διαφόρων ίσχυρών τής γής καί την στιγ¬ μήν πού σείεται ή γή" άπό τόν θόρυβον καί τόν καταιγισμόν των βομβών καί τοθ πολεμι- κοΰ πυρός, θά εκινδύνευεν ό ούρανός νά έκληφθή καί αύτός είτε ώς σϋμμαχος των ταρα- ξιών καί των φιλοπολέμων, είτε ώς συναγωνιστής των, άν έστελνε την δρόσον τού μέ θόρυβον βροντών καί λάμψεις κεραυνών. Καί φυσικά μία τοιαύτη συμ- μαχία ή καί συναγωνισμός θά άπετέλει έξευτελισμόν καί μείωσιν τής αξιοπρεπείας καί τής καλωσύνης τοθ ούρανοΰ. "Ηρχετο άλλοτε ή βροχή μέ άστραπόβροντα. Άλλά ώς γνωστόν, τότε την έστελνε ό νεφεληγερέτης Ζεύς διά νά προστατεύση μίαν άπό τό πλή^ος των φιλενάδων τού, άπό την οργήν τής ζυλοτύπου συζύγου τού καί νά συντελέ¬ ση είς την σύλληψιν καί γο- νιμοποίησιν μιδς επί πλέον θυγατρός τού. Καί φυσικά είς τοιαύτας στιγμάς δέν ειμ¬ πορούσε παρά νά είναι θυμω- μένος ό μέγας διαφθορεϋς τοΰ "Ολύμπου ποΰ άφηνε νά ξεσπα ή όργή τού είς βρον- τάς καΐ κεραυνούς. Άλλά ^ οί θεοί, άρα καΐ ό Ζεύς, Όμιλών είς τό Βερολίνον προχθες ό Ιταλός πρωθυ- πουργός κ. Μουσολίνι, ετόνι¬ σεν ότι είς τό έρώτημα: Τί ζητοΰν ή Ιταλία καί ή Γερ- μανία, πόλεμον ή ειρήνην; Άπαντα: Ειρήνην! Έν τού¬ τοις καθώς φαίνονται ΐά πράγματα, ή κατεύθυνσις την οποίαν έδωσαν είς τα εύρω- παϊκά ζητήματα αί συνομι- λίαι των κ. κ. Χίτλερ — Μουσολίνι έν Βερολίνω όδη- Ο Γολνοθας μιάς καρδίας = = ΚΑΙΣΑΒΚΤ Μ ΪΎΝΑΙΚΑ_ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ Ή ζωή τής μελαγχολικής 16ο ν αυτοκρατε ιρας. Διά τοΰ προικοσυμφώνου ό αΰ- τοκράτωρ ανελάμβανεν έπίσης την υποχρέωσιν νά θέση ζΐς την διά¬ θεσιν τής συζύγου τού 100.000 φιορίνια τόν χρόνο, ώς Ιπιχορή-· γησιν, πού ή γυναΐκά τού θά μποροΰσε νά διαθέτη κατ' απόλυ¬ τον άρέσκειαν καί βούλησιν. Τό ποσόν αύτό ή α'οριανή αύτοκράτει- ρα θά έοικαιοΰτο νά τό διαθέτη κάθε χρόνο γιά τουαλέττες της, γιά διάφορες προσωπικές άνάγκες της, καί γιά έλεημοσύνες. "Ολα τα άλλα έ'ςοδά της θά τα πλήρω- νεν ο αοτοκράτιυρ. Επί πλέον, διά την περίπτωσιν τής χηρείας, έξησφαλίζετο εις την αύριανή αύ- τοκράτειρα τό οικαίωμα σέ μιά σύνταξιν άπό 100.000 χιλιάδες φιορίνια τόν χρόνο. Ό υπουργός των Οίκονομικών τής Αυστρίας παρέλαβε άπό τον Φραγκίσκο Ιωσήφ 2να τού ση- μείωμα, γραμμένο άπό τόν ί'διο, μέ τό χέρι τού, νά έχη ϊτοιμο τό ποσόν πού ώρίζετο εις τα πρ^ι- κοσύιιφωνον ώς «πρωϊνό οώρο», ν.αί νά τό στείλϊ) μέσα «σέ μιά κομψή κασετίνα», ώστε νά τό έ¬ χη καί νά τό προσφέρη ό αύτο- κρατορικός γαμβρό; εις εκείνην, πού θά Ικανε την νύκτα γυναΐκά τού, τό πρωΐ τή; επαύριον των γάμων των. Ό βασιλεύς τής Βαυαρία; ε¬ δήλωσεν επισήμως δτι δέν είχε την παραμικράν άντίρρησιν γιά τού; έπικειμένους γάμους ενός μέλου; τή; οίκογενεία; τού. Εί; τα προικοσύμφωνον, μέ 8- λα; αύτά; τάς πανηγυρικάς δη- λώσει;, έπισυνάπτεται λεπτομε- ρής περιγραφή των προικών τή; νύφης. Είνε απίστευτον μέ τί εύ- συνειδησίαν είνε συντεταγμένο; ό κατάλογο; αύτό;. θά έλεγε κανείς πώ; ο£ γονεί; τή; Έλι- σάβετ, αισθανόμενοι τού; έαυ- μικρού; καί φτωχού; στόν αύτοκρατορικόν μνή καί άπροικη την κόρην των εί; την Αύλήν τή; Βιέννη;! "Οχι μόνον κάθε κομμάτι τή; προικό; τού; των μπροστά οΐκο τής Αυστρίας, άπέδιδαν ση¬ μασίαν ε?; τό νά υπάρχη καί Ιγ- γραφος μαρτυρία δτι έν πάση περιπτώσει δέν παρέδωσεν γυ· σημειωνεται πλάϊ καί πόσο στοίχισε περιγράφονται τα τα χρυσα σκεύη, λεπτομερώς, άλλά 1 Πρώτα κοσμήματα καί ΰστερα τα άρ- γυρα. Τό μεγαλειτέρον μίρος τοΰ καταλόγου έξαντλεΐται εις την περιγραφήν τή; γκαρνταρόμ- πα;. Δέ/.α έπτά βαρειέ; τουα- λέττε; επαιρνε πατρικό σπίτι μαζί της, άπό τό της, ή κόρη τοΰ πρίγκηπος Μαξιμιλιανοΰ καί τής πριγκηπίσσης Λουδοβίκας, δεκα- τέσσαρα μεταξωτά φουστάνια, εξ μεταξωτές νυκτικές, δέκα έννέα έλαφρά καλοκαιρινό φουστάνια σέ χρώματα των ρόδων, των με- νεξέδων, των χρυσών σταχυών των μή μέ λησμόνει, καί τέσσε- ρα φουστάνια τοό χοροΰ. Δέν ή¬ σαν πολλά; Δέν ήσαν όμως καί λίγα. Καί μαζί μέ αύτά δεκάξη καπέλλα καί τό βέλο τους, μέ μικρά τριαντάφυλλα καί μενεξέ- δε;, μεταξύ των άλλων καί έ'να καπέλλο γιά τόν κήπο, μιά με¬ γάλη ψάθα μέ μιά γιρλάντα άπό άγριολούλουδα, πού φοροΰσεν ή Σίσσι στό "Ισλ, καί ποΰ τόσο εί¬ χεν άρέσει στόν Φραγκΐσκο Ιω¬ σήφ. Έξη πανωφόρια, έκτώ μαν- τίλλε; καί πέντε έλαφρότεροι I- πενδύται άπό βελοΰδο καί βα¬ ρεία τσόχα συνεπλήρωναν την προΐκα. Καί άκολουθοΰσαν τα πλούσια εαώρρουχα δέκα τέσ- σερι; ντουζίνε; πουκάμισσα, έκ των οποίων ή μιά ντουζίνα ήταν άπό βατίστα μέ πλούσιε; δαντέλ- λες «βαλανσιένν», δέκα ζευγάρια κάλτσε; άπό άροχνοθφαντο μετάξι τεσσερα τό πει ϊως πειό βαρύ μαλλί, έξη ντουζίνει μεσωφόρια, ρόμπες, νεγκλιζέκα 8,τι άλλο χρειάζεται μιά γυναΐ· κα. Καί τέλος σκαρπίνια κα μπόττε; ϊξη ζεύγη άπό τό κάθι είδος, καί εϊκοσι ντουζίνε; γάν τια σ' δλα τα χρώματα καί σ' 'ό λα τα ειοη. (Ή συνέχεια είς την 2αν σελίδα) Η Σ την όποιαν εχει προκαλέσει είς την διεθνη κοινή γνώμην ή ώμότης τής Ίαπωνίας έν Κίνα οπου μέ πρωτοφανη βαρβαρισμόν καί άγριότητα βομβαρδίζει καί μεταβάλλει είς έρείπια άνοχυρώτους πό¬ λεις καί φονεύει κατά χιλιά¬ δας τόν άμαχον πληθυσμόν, τότε θά πρέπει νά δεχθώμεν ώς απολύτως δικαιολογημέ¬ νην την άπαισιοδοξίαν πού έκδηλώνεται τάς τελευταίας γεΐ μοιραίως πρός πόλεμον, ημέρας ώς πρός την τύχην εάν δέν άλλάξη έν τω μεταξύ.' τής είρήνης καί τοΰ πολιτι- "Ηδη, καθώς αγγέλλει ό τη- λέγραφος, ό κ.Μουσολίνι έδή λωσεν δτι μίαν λύσιν μόνον τοΰ Ίσπανικοΰ δέχεται: Την πλήρη επικράτησιν τοΰ Φράνκο. Άλλά πρός την λύσιν αυτήν άντιτίθενται α¬ πολύτως ή Αγγλία καί ή Γαλλία. Καί ώς έκ τούτου ε¬ ξεδηλώθη νέα κρίσις έν Εύ- ρώπη καί ώξύνθη έτι πε¬ ρισσότερον ή μεταξύ των δύο αντιθέτων συνασπισμών Κρατών, ύφισταμένη έντασις. Ούτω; ή κατάστασις έν Εύ- ρώπη φαίνεται περισσότερον παρά ποτέ άλλοτε έπιδεινω- θεΐσα καί οί κίνδυνοι τοΰ πολέμου είναι σήμερον, δ¬ σον δέν υπήρξαν ποτέ κατά τό παρελθόν, μεγάλοι καί ά- μεσοι. Έν μάλιστα λάβωμεν ύπ' όψιν καί την νευρικότη- γκρεμίστηκαν άπό τόν "Ολυμ- πο, δπου άνέβηκαν οί όρει- βάτες. Καί οί σΰγχρονοι όρειβτίιτβς δέν ί—ι-δίδονται ό¬ πως ό Ζεΰς είς έρωτοδου- λειές επάνω είς τόν Μίτηκα, ουτε καί σέρνουν μαζί τους *Ήρες ζηλότυπες γιά νά κα- ταλαμβάνωνται άπό θυμούς. Είναι άνθρωποι πολιτισμένοι καί φυσικά δέν ειμπορούν νά έξαπολϋουν θύελλες καί κε¬ ραυνούς εναντίον μας. Τό δτι ήλθε λοιπόν έτσι ά- θόρυβα εφέτος ή βροχή δέν ήταν εντελώς τυχαΐο γεγονός. Αποτελεί κι' αϋτό μίαν εξέ¬ λιξιν. Καί ήταν όμολογουμέ- νως εξέλιξις ύποδηλώνουσα πολιτισμόν, άληθινόν ίπποτι- σμόν τής φύσεως. Μάς έστει- λε τίς πρώτες ψιχάλες τής βροχής, πού έρράμφισαν,ώσάν τραγοΰδι φθινοπωρινό, τα τζά- μια, πίσω άπ' τα όποΐα ή μελαγχολική κοπέλλα εΐχε στηλώσει τα ώραΐα μάτια της παραδομένη σέ νοσταλγι- κοΰς ρεμβασμοΰς. Έπότισε τό χώμα πού άνέδωσεν άμέσως τό άρωμα τού έρωτικοθ μεθυ- σιοϋ πού αίσθάνθηκεν ή γής άπό αύτην την φθινοπωρινή περίπτυξι. Έκαθάρισε τα άν- θη καί τα δένδρα άπό τή σκό- νη τοϋ καλοκαιριοΰ καί έδωσε νέαν δψι καί νέα ζωή στά πάντα. Κρΐμα μονάχα ποΰ ό ούρανός περιωρίσθηκε σέ λίγα δάκρυα, ένώ εμείς έπεριμένα- με ν' ανοίξη τούς κρουνούς τού καί νά ρίξη καταρράχτη τή βροχή γιά ν' αποπλύνη κά¬ θε ρΰπο καί άσχημία τού κα- λοκαιριοΰ. Μ.— σμου. Δυστυχώς αί σκοτειναί δυ¬ νάμεις πού άπεργάζονται την καταστροφήν καί την σημφοράν τοΰ πολέμου οχι μόνον παραμένσυν άμείωτοι, άλλά καί αύξάνονται καθη¬ μερινώς έκ τής περιπλοκης των διεθνών πραγμ άτων καί έκ τής διστακτικότητος έκεί- νων πού θά είμποροΰσαν, ε¬ άν εΐχαν περισσοτέραν τόλ¬ μην, νά σώσουν την άνθρω- πότητα άπό την "Άβυσσον πρός την όποιαν ώθεΐται. Καί έφόσον δέν θά καταβλη- θή μία είλικρινής καί με¬ γάλη προσπαθεία πρός διευ¬ θέτησιν των οίκονομικών καί πολιτικών προβλημάτων πού άπασχολοΰν τα εθνη της γής, ό πόλεμος δέν θ' άπο- τραπη. Πιθανόν νά αποφευ¬ χθή προσωρινώς μόνον. "Αν καί είς τό σημείον πού ηχθη σαν τα γεγονότα έξ αίτίας τοΰ Ίσπανικοΰ καί τοΰ σινο- ΐαπωνικοΰ πρέπει νά περιμέ¬ νωμεν πλέον ραγδαίαν την λύσιν τοΰ δράματος πού κρά¬ τει επί τόσον καιρόν είς α¬ γωνίαν τόν κόσμον ολόκλη¬ ρον. Δι' αύτό καί είναι α¬ πολύτως ορθόν τό λεγόμε¬ νον δτι ή ανθρωπότης διέρ- χεται σήμερον την κρισιμω- τέραν καμπήν τής ίστορίας της. προσφοράς, προβλέποντες ά- σφαλή την άνατίμησιν αυτήν, όγω τής άναπτυσσομένης έν Αγγλία οϊκονομικής δραστη¬ ριότητος. ΑΊ σταφϊδες. Είς την αγοράν μας συνε χίζεται σταθερώς ή άνοδος των τιμών των σταφίδων, τό¬ σον τής σουλτανίνας δσον καί τοϋ ταχτδ. "Ηδη μάλιστα αί σταφίδες πραγματοποιοϋν τιμάς πού ε'ίχαν δέκα κα πλέον έτη νά γνωρίσουν. Τό πρδγμα, είναι ευχάριστον Πολύ περισσότερον μάλιστα δεδομένου δτι εφέτος δέν έ σπευσαν οί παραγωγοί μας νά πωλήσουν τό προϊόν των καί έτσι θα καρπωθοϋν τώρα τό κέρδος έκ τού ύψωμοϋ των τιμών. Άποδεικνύεται δέ πό σον είχομεν δίκαιον δταν ύ πεστηρΐξαμεν δτι δέν έπρεπε ν ά σπεύδουν οί παραγωγοΐ είς Η κωμόπολις Μοιρών. Ραγδαίαν όμολογουμένως ε¬ ξέλιξιν καί πρόοδον παρου- σιάζει έπ' εσχάτων άπό πά¬ σης απόψεως ή κωμόπολις των Μοιρών. "Ηδη απέκτησε καί ρυμοτομικόν σχέδιον έλ- πίζεται δέ ότι συντόμως θά λυθή καί τό πρόβλημα τοΰ ήλεκτροψωτισμοΰ της. Καί είς την λύσιν αϋτοθ τοΰ προβλή- ματος καθώς καί είς την γε- νικωτέραν αντιμετώπισιν των πολλαπλών άναγκών των Μοιρών πιστεύομεν δτι θά συμβάλη καί τό Κράτος πού τόσον ενδιαφέρον δεικνύει ε¬ σχάτως διά την πρόοδον τής ωραίας πρωτευούσης τής Μεσσαράς. Ή όδός Φαιστού. Ελπίζομεν δτι θά χρησιμο· ποιηθή ή διατεθεΐσα πίστωσις διά την κατασκευήν τής όδου Βόρρων —Φαιστού, τό συντο- μώτερον, ώστε τό έργον αύτό νά τελειώση έντός τοΰ χειμώ¬ νος καί νά κατορθωθή ή σύν¬ δεσις τής άρχαίας ενδόξου πό¬ λεως δι' αύτοκινήτου μέχρι τής προσεχούς ανοίξεως όπό- τε θ' άρχίσουν νά μάς έρχων- ται καί πάλιν οί ξένοι περιη¬ γηταί. Πρόκειται περί έργου τού όποίου ή κατασκευή έπεί- γει καΐ έκ λόγων συμφέροντος άλλά καί έκ λόγων προαγω- γής τού πολιτισμοΰ μας.-—Ό¬ πως έπίσης έπείγει νά σκυρο- στρωθή καί ή όδός Μοιρών— Π ετροκεφάλι—Πιτσιδίων—Μα τάλλων, πού έξυπηρετεΐ Μνα πλουσιώτατον διαμέρισμα, καί διά την όποιαν έχει λη¬ φθή άν δέν άπατώμεθα, σχε- τική απόφασις άπό τό έπαρ· χιακόν ταμείον όδοποιΐας. |ΊΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ -Σήμερον τό νσυ
  τικό μεγαλούργημα- Χαραυγή
  τής δόξης*. _______
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινόςϊ- Σήμερον
  6 μουσικός κολοσσός: Μετροπό-
  λ'ταν» (όπερα)
  θερινός -ΑΛΚΑΖΑΡ'.-Σήμερον
  τό δραμστικό άριστούργημα: ΠΡΙΓ
  ΚΗΨ ΙΩΑΝΝΗΣ, μέ τόν Πιέρ Ρι-
  σάρ Βίλμ.
  ΠΜΑΑ1ΑΜ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ! Τό ναυτικδ Μέγα-1
  λούρνημα:
  ΧΑΡΑΥΓΗ
  ΤΗΣ
  &01
  Μέ την
  Μσρσέλ Σαντάλ
  τόν
  Βίκτωρ Φρανσέν
  καί τόν
  Ζάν Πιέρ Ώμόν.
  καί
  Ρολάν Τουταίν
  'Εκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  οί ΔΥΟ ΜΑΓΓΕΣ (
  Ι Κηπος του'Αλλάχ
  Πέρ Γκίντ
  Βέρα Ίβανόβνα
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΣΠ. Λ. ΑΛΒΟΥ
  ΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ! ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  1
  : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

  Ι Σελ. 27 ήμ. Άν. ηλ 6 23
  )·■■■■!
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  ΠΑΝΤΑ ΤΑ
  ΒΙΒΛΙΑ
  Τής δημοτικής καί
  μέσης έκιταιδεύσεως
  είς τΐλήρης σειράς.
  Πώλησις
  χονδρική καί. λιανική
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■ ■■■■■■•■■«■■■ι
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ·

  Ι. Χ. Άλμτταντάκης '.

  Τέως ίατρός επί τετραετί- ■
  σν των Νοσοκομείων'Ερυθροΰ ι
  ΣταυροΟ κα'ι θεραπευτη_ρίου ·
  ό «Εύ«γγελισμός> Αθηνών. ·
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού ^
  όδός Άγίου Μηνδ παρατιλεύ- ■
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν. ■
  Ώραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  4—7 μ. μ. ·
  Ζατειται τταίς είς τα γραφεϊα
  Χατζιδάκη Ταιλενη καί Σία.
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναϊκα τού θρύλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Ή Σίσσι έλάχιστα ένοιεφέρετο
  γιά 3λες αύτές τίς προετοιμασί-
  ες Φουστάνια, πρόβες, φασαρία
  - ϊλα αΰτά την κούραζαν Ράφ-
  τρες καί άσπρορρουχοθΐες τ.Ά πή-
  γαιναν νά τή; τα προβάρουν, πα-
  ρεπονοθνϊο πώς δέν την εϋρισκαν
  ποτέ την μι/.ρή πριγκήπισσα. Ό-
  λο Ιλε'.πε. Κι' άν την πετύχαιναν
  καμμιά φορά, νευρίαζε, άνυπομο-
  νοθσεν, έννοοθσε νά ξεμπεροεύη
  μιά ώρα ένωρίτερα ' Εφτυναν αί-
  μα ράφτρες κα£ άσπρορρουχοΰδες
  ποΰ εΐχαν μπλέξη μέ την μ'.κρή
  πριγκήπισσα, άλλά τούς προξενοϋ-
  σε τόσην ευχαρίστησιν ή ίδέα
  πώς παιδευόντουσαν καί μοχθοθ-
  σαν γιά νά στολίσουν τό εύσταλές
  έκεΐνο νεανικό κορμί. Είχαν την
  έντύπωσ: πώς στάλιζαν μιά κο-
  πίλλα γιά νά την παραόώσουν
  στά χέρια τοΰ αΰτοκράτορος
  Την 13 Μαρτίου ό Φραγκϊσκος
  Ιωσήφ έπισκέπτεται άλλη μιά
  ψορα, τή μνηστή τού καί τής πα-
  ραδίδει τό δώρον πού τής στέλ-
  νει ή μητέρα τού: Τό θαυμάσιον
  διάδημα μέ τό περιδέραιον καί
  μέ τα σκουλαρήκια μέ τό οπάλι
  καί τα διαμάντια πού ή άρχιδού-
  κισσα είχε φορέση την ήμέρα
  των γάμων της. Τό δώρον αύτό
  τής θείας της καί αύριαν^ς πε-
  θεράς της Εσοφάριζεν είς αξίαν
  δλα τα άλλα της τα κοσμήματα
  μαζί. Είς τόν κατάλογον είς τόν
  οποίον περιγράφονται τα κοσμή-
  ματα καί χρυσί σκεύη πού ή
  Έλισάβετ πήρε μαζί της στή
  Βιέννη, σημειώνονται ώς άντι-
  προσωπεύοντα αξίαν 102.334 φι°-
  ρινιών, δλα μαζί. Έξ αυτών 02.
  400 φιορίνια, δηλαδή περισσότε-
  ρα άπό τα μισά άντιστοιχοΰσαν
  στό κόσμημα, ποΰ τής χάρισεν ή
  μητέρα τοΰ Φραγκίσκου Ιωσήφ!
  'Εκτός δμω; τοθ δώρου τή; μη-
  ρας τού, ό αΰτοκράτωρ μετεβίβα-
  ζεν έκ μέρου; της είς την μνηστή
  τού καί μιά καινούργια παρατή-
  ρησι. Πώς τώκανε καί στό τελευ-
  ταΐο γράμμα πού έ'γραψεν είς την
  μέλλουσαν πεθερά της, τή; άπηυ-
  θύνετο εί; τόν ένικόν, Αύτό; πού
  ήταν καί υιός της, τής Ιγραφε
  πάντοτε στόν πληθυντικό. Αύτό
  άπαιτεί δ σεβασμός. Ό Φραγκϊ-
  ηκο; Ιωσήφ έφιστί την προσοχή
  τή; μνηστής τού σέ κατι τέτοια.
  Ή Έλισάβετ πού τόν άκούει,
  κινεΤ περίλυπα τό κεφάλι. Κατα-
  λάβαινε πω; δέν ήταν πιά Ιλεύθε-
  ρη ; Διησθάνετο πώς ήταν δύσκο-
  λη ή συνεννόησις μεταξύ τής αΰ-
  θόρμητης καρδίας τη; καί τή;
  αύστριακή; αύλή; τής Βιέννης πού
  ήταν προσκεκολλημένη σ' άκαμ-
  πτους τύπους; ΈκεΕνη τό εθρισκε
  πολύ φυσικώτερο νά γράφη ί<Ισύ» σέ μιά θεία της, ποΰ επί πλέον θά γινόταν καί ή δεύτερη μητέ¬ ρα της. (συνεχίζεται) ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-41 ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ι····.·······.······4 Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕίδικευθεΙς έν Γερμανία είς τα νοσήματσ τοθ στομαχου έντέρων καί ήτΐατος, δέχεται τοΰς τΐάσχοντας έκτουττεπη- κοΰ συστήματος έν τω ιατρείω τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία σ'ιμορραΐδων α¬ νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 ΛΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ; Ι Έμμ. Ι. Λουλακάκη ! Άκαδημίας 70 Αθήναι * Τηλέφωνον 31411 · Πωλεϊται γουροΰνα ράτσας μπολδόκ. Πληροφορίτχι παρά τφ κ, Άβρσάμ Κυπράκή Μοίρες, Ή Ζωήποΰπερνά Ή οτήλη τού ώραιόκοσμου. Ειξεύρετε νά έκλένετε μεταξύ τοθ στιγμιαίου καί τοθ παντοτεινου. Γιά κάβε νέα γυναίκα. Εάν ήξευρα!. Ιδού τί θά σκε- Τ3ο0ν, χωρίς άμφιβολία. -τολλές νέες γυναΐκες αυτή την έτϊοχή. Ή ττερισσότερες ατι' αύτές ή οποίες διαρκουσών των διακοπών, ηθέ¬ λησαν νά τηστεύσουν δτι μιά νέα γυναΐκα^Ιμπορεΐ θαυμασία νά καλ- λιεργήση μιά άθώα φιλία μ' ενα νέο, χωρ'ις νά προκαλέση είς βα- ρος της δυσμενή σχόλια Άλλ' άρ κοθν τόσο λίγα πράγματα γιά νά ξυπνήσετε τή ζήλεια ενός συζύ- γου πού ώς πρό όλίγου εΐχε άπό- λυτο σέ σδς έμπιστοσύνη! Καί, δταν συμβή νά κλονισθή μιά φορά ή πίστις, πώς νά δημι¬ ουργηθή έκ νέου ή ε'ιρηνική ά- τμόσφα'ιρα άπό την όποιαν τόσην ε"χει άνάγκη; Δέν παίζουν, φίλες μου, μέ τή βαρύτητα τοθ Μρωτος. Γι' αΰτό κάθε νέα γυναίκα ποΰ είνε άλληλένδετη μέ την ο'ικογέ- νειά της, ποϋ άγαπα ιτραγματικά τόν άνορά της, Μχει καθήκον νά εμποδίση καί τό έλάχιστο σΰννε- φο άμφιβολίας ποΰ είνε δυνατόν νά εμφανισθή είς τόν όρίζοντα. Καί γι' αύτό ακριβώς θά ϊπρεπε δλες ή γυναΐκες νά έπιβάλλουν είς τούς εαυτούς των 'ένα νόαο ποϋ ΐσως τούς φανή αυστηράς, άλλ' άπό τόν οποίον έξαρτάται ή ευτυχία των: νά ξεύρουν νά έκλέ- γουν μεταξύ τοΰ στιγμιαίου καί τοΰ παντοτεινου. Δέν θα προφυ- λάξετε δτι μεγάλο έχετε παρά όταν έπιμόνως άρνηθήτε νά παι- ξετε τόν ρόλο των μοντέρνων καϊ χειραφετημένων γυναικών θά μοΰ άντιτεινετε δτι οί άν δρες δεν έμποδίζονται πάντοτε άπό τοιούτου εΐδους ανησυχίας. Αύτό τό κεφάλαιον δέν μ' ένδια- φέρει πρός τό παρόν, Δέν είνε τόσο έξ αίτίας των ποΰ σδς ζη- τώ αύτη την προσπαθεία, άλλ' έξ αίτίας τοΰ ίδίου τοϋ έαυτοΰ σας. 'Υπάρχει στή γυναίκα μιά τόση άνάγκη τοϋ απολύτου, ώστε δσο περισσότερες τής έπιβάλλουν στε- νοχωρίες γιά τόν έρωτά της, τόσο περισσότερο θά τής φανή ώραΐος καί μοναδικός. Μή θέτετε έν κινδύνω τόν £ρω- τα καί την οΐκογίνειακή σας έστία. Πολλές γυναΐκες φαντάζονται νά διεγείρουν την τρυφερότητα τού συζύγου των, ποΰ νομίζουν άπο- κοιμισμένη, μέ τό νά δείχνωνται κοκέττες μέ τούς άλλους. Πόσο είνε έπικίνδυνο! Είς αυτήν τή πε- ρίπτωσι είνε όλιγώτερο παρ^λο- γο τό παιδί έκεΐνο ποϋ σπάζει δήθεν τή σαπονόφουσκα ποΰ πι- στεύει δτι κρατα. "Εάν λοηόν θέλετε νά κρατή- σετε ίίθικτο τ' δνειρο καί την ευ¬ τυχία σας, μην παιζετε ποτέ μέ τή φωτία.., ίΐ Ντιστεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Ιταυρ6λεξον ύπ' αριθ.14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]1 12 13 ΟΡΙΖΟΜΤΙΩΣ Ι) Μουσική νότα.—Έθηλάσθη υπό τή; Λυκαίνης.—Παραπόταμος τοΰ Ραρούνα (Γαλλ.) καί δνομα ό- ξοΰ των Αθηνών· 2) Κύκλος —ερΐ την Σελήνην (αίτ.).—Πολλαί σχηματίζουν βι¬ βλίον.—Μέτρον επιφανείας Ά) Ό Ιωάννης εθεώρει εαυτόν άνάξιον νά τόν···λύση άπό τα υπο¬ δήματα τοΰ Ίησοΰ.—Πλοΐον άρχ (αίτ,).—Σύγχρονος "Αγγλος μυθι- στοριογράφος.—Άναφορική Άν¬ τωνυμία. 4) Λοιπόν (άρχ.)—Δηλητήριον των ίρ^ετών (κλητ): Παιζομϊ μέ τόν άφρό τον τό καλοκαϊρι. 5) "Ηρως Σαικσπηρικοΰ δράμα- τος.—Παράγεται άπό τό γάλα κυ- ρίως καί χρησιμεύει ώς τονωτι- κός. (5) Χερσόνησος Ήνωμένω^ πο- λιτειών.—Βασιλεύς (Αατιν.) Ιλα- φρώς ίνορ^.—Άναφορική άντωνυ¬ μία, 7) Τελευταϊος φρούραρχος τής Βαστίλλης.—Πρόθεσις. Η) Λεπτόν φυτικόν άλλά καί ζωϊκόν νήμα.—Δικό σον έλληνι- στί, δικό τού Γαλλιστί.—Άγριον ζώον. (καθαρ.) 9) 'Οπου είσχωρήσιΤ) φέρει κα¬ ταστροφήν —Προσωπική άντωνυ¬ μία. 10) Άόριστος άντωνυμία (πληθ) —Σύνδεσμος ύποθετικός.—6οηθη- τικόν ρήμα Β' προσώπου (άρχ.) 11) Κτητική άντωνυμία —ΤΙρο- στακτική τοΰ ερχομαι (δημοτ.) — Διεξάγεται έν Ισπανία καί Κίνα 12) Είδίκός Σύνδεσμος.—Απα¬ ραίτητον γνώρισμα ελεύθερον καί γενναίου άνθρώπου.—Ό μέλλων ...... τοϋ λέγω. 13) Μουσική νότα. — Ρήμα. ποΰ τό χρησιμοποιών πολΰ οί άρχηγοΐ —Άναφορ. άντωνυ,μία. ]) Άγγλικό; τίτλος εύγενείας (Θηλ.)—Νό,τα μοκσιχής. — Νήσος των Δωδεκανή3ο>ν.
  *2) Χρησιμεύει διά την συντή¬
  ρησιν τροφίμων — Γάλλος μηχανι-
  κός.—Μου,αικός φθόγγος.
  :·} Τα γενοϋν αί ορνιθες.—"Αρ¬
  θρον (ο,ύο )—Ούράνιον τόξον.
  4) Νότα μο.υσική'; —Βιβλι/ον
  ϊρος.
  5) Τελικός Σύνοεσμος. — Γαλλ.
  γραμμ, —Κτητική άντωνυμία.
  ί>) Άντιθετικός Σύνδεσμος.—
  Ετιμάτο ώς ήμίθεας είς την άρ-
  χαιότητα.—Ου,τε μηδέν, ο(5τε δύο.
  Τ) Είς την εποχήν μας εχει ά-
  ναχθή εί; θρησκείαν.—Μέγας πο-
  ταμό; τής Είιρώπης.—Βιβλικόν
  πρόσωπον.
  8) 'Υποκοριστικόν γυναικε(ων
  ίνομάτων.— Γά μή Εδικά μας.^=
  Χρονικόν έτζίρρημα,
  9) Άναφορική άντωνυμία.—Κ.
  Ο.—Προσωπική άντωνυ,μία.—Ά¬
  ναφορ. άντωνυμ.
  10) Νήσος τοΰ Αίγαίου (δη-
  μοτ).—"Ανθη, μέ αύ,τά ήρχιζαν
  τα παλαιά άναγνωσματάρια.
  11) Μέρος τοΰ σώματος.— Ό
  Οπάρχων.—Βεβαιωτικόν έπίρρημα
  (*ρχ·)
  12) Μουσική νότα. —Προτρεπτι-
  κόν μόριον,— Προφορά Γαλλ.
  γράμματος.—Χρησιμεύει είς παι-
  διάς (άνορθ.)
  1!5) Μονάς χρόνου —'Υποθετι-
  κός Σύνδεσμος. — Βασιλεύς τής
  Κρήτης. Λ. Ζ.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό χρυσοχοεΐον καί ώρολοοπωλεΐον τοΰ κ. ΒΑ-
  ΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ άνακαινισθέν μετεφέρθη
  άπό προχθές επί τής Πλατειδς Στράτας ολίγον κα¬
  τωτέρω τού προηγουμένου κατασιήματός τού καί
  έναντι ακριβώς τοθ ύφασματοπωλείου Τσαχάκη.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β■·■■■■■·■■■■
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΘΑΣΙΑΙΣΣΑ —=
  22ίον
  Άλλά τό πιό έξωψρενικό
  ήταν ή έπένδυσις τοϋ έσωτερι-
  κοθ τοθ άμαξιοϋ μέ πολυτελέ-
  στατο βελοϋδο Λίγο έλειψε
  νά ζωγραφίσουν καί τό βασι-
  λικό οίκόσημο στίς πόρτες!
  "Ετσι φορτωμένο, τό πελώ-
  ριο άμάξι έχρειαζόταν, γιά
  νά προχωρήση κάπως, όκτώ
  τουλάχιστον άλογα καί τίς
  περισσότερες φορές δώδεκα.
  Γιά νά ξεζέψουν τα κουρα-
  σμένα άλογα καί νά ζέψουν
  άλλα, έχρειαζόταν μισή ώρα
  —πράγμα πού έσήμαινεν α¬
  πώλειαν τεσσάρων-πέντε ώ-
  ρών σέ μιά διαορομή δπου ή
  ζωή ή ό θάνατος των βασιλέ¬
  ων μποροΰσε νά εξαρτηθή
  άπό ε'να τέταρτο τής ώρας.
  Γιά νά άποζημιωθοΰν οί άρι-
  στοκράτες συνοδοί οί όποΐοι
  επί είκοσιτέσσαρες ώρες θά έ-
  φοροϋσαν ροΰχα ύπηρετών,
  τούς έφοροΰσαν λιβρέες όλο-
  καίνουργιες, φανταχτερές,
  χρυσοκέντητες πού δέν έταί-
  ριαζαν διόλου μέ την ταπεινή
  περιβολή ή όποία προεβλέπετο
  γιά τόν βασιληδ καί τή βα-
  σίλισσα.
  Ή μόνη δικαιολογίο; γ'ά δ¬
  λα αύτά ήταν πώς ή αύλική
  έθιμοτυπία ξκέν μποροθσε νά
  βρή καμμίαν ένδδΐ-ξι στήν ί-
  στορία, πού νά κανονίζτ) την
  φύγη των βασιλέων. Πώς ε¬
  γίνετο μία βάπτισις στό πά-
  λάτι, μιά στέψις, πώς έπήγαι-
  νεν 6 βασιληδς στό θέατρο
  καί στό κυνήγι, τί ροΰχα, τί
  παιτοΰτσια καί τί διάσημα έ-
  πρεπε νά φορή στίς μεγάλες
  καί τίς μικρές δεξιώσεις, στή
  λειτουργϊα καί στό χαρτοπαί-
  γνιο—δλα αύτά προεβλέπον-
  το μέσα στίς χίλιες λεπτομέ-
  ρειες τής έθιμοτυπίας. Άλλά
  δέν υπήρχαν πουθενά κανό-
  νες πού νά όρίζουν πώς ί-
  νας βασιληάς καί μιά β>ασ(-
  λισσα επρεπε νά φύγουν, με¬
  τημφιεσμένοι, άπό τ6 παλάτι
  των προγόνων των. "Επρεπε
  νά λάβουν μίαν απόφασιν
  τολμηρή καί αύθόρμητη, νά
  άρπάξουν την κατάλληλη
  στιγμή. Άλλά ξένη εντελώς
  άπό τόν πραγματικά κόσμο,
  Λ αύλή δέν μπόρεσε παρά νά
  υποκύψη στήν πρώτη της έπα-
  φή μέ την πραγματικότητα.
  Άπό τή στιγμη πρύ 2νας βα-
  σιλησς τής Γαλλίας έφοροϋσε
  τή λιβρέα ενός ύπηρέτη γιά
  νά φύγη, δέγ μποροθσε πιά
  νά είγε κύριος τής τΰχης τού...
  (συνεχίζεται)
  Κίς τιμάς Ιξ-αιρετικής εύκαι-
  ρίας πωλοΰνται τα εξής άκίνητα
  κείμενα είς την περιφέρειαν τοθ
  μετο/ίου Άγίας Είρήνης:
  1) 'άμπελος ταχτά 12 έργατών.
  2) » σουλτανί 12 »
  3) » » 45 »
  4) » » 50 »
  5.) Ελαιόφυτον 30 στρεμμά-
  των μέ 240 έλαίας.
  Πληροφορίαι παρά τώ κ,
  IV
  ωργίφ Τσαχάκη δικηγόρω, Δρά-
  κω Κουβιδάκΐί] καί Βασιλείω Πα¬
  παδάκη μεσίτα,ις Ηράκλειον.
  Έπίαης π,ωλοάνται οίκ,όπεδα
  είς ΙΙόρον τςρός ' δραχ. 30—60
  κατά τϊτρ. μέτρον. Πληροφορίθίΐ
  παρά ταίς ίδίοις.
  Γ. Α.Άγαπάκης
  Δτ,κηγόρος
  ΟΔ,ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1-Α&ΗΝΑ1
  Άναλαμβάνει την διεχπε-
  ραίωαιν πάσης νπο&έαειας Δικα
  στικής, Διαικητικής, Φαρολογί·
  κης κα,ϊ 2τρατολογ«κή$< Ύπόσχεταί ταχείαν καί έπι- μεμεΐημένην αποπεράτωσιν. Μανώλης Γ, Κωνιός Νέ υρβλβ γ«ς— ΨυχΙ ατρβς Τμημοιτάρχης Ίατρές Δημβα. Ψυχιατρείου 'Αθην&ν Δέχεται έν τώ ίατρείφ τού όδός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ, 52.379. Ζητβΰνται μία ή δύο οίκότρο- φοι (μαθήτριαι) τιαρά καλής οικο¬ γενείας. Πληροφορίαι τιαρ' ημίν, Κοινωνικά. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ— Την έρίτι- μόν κυρίαν Άθηνδν Ν. Μακράκη καταβαλοΰσαν ολόκληρον την ετη¬ σίαν _είσψοράν της υπέρ τοϋ Έ- θνικοΰ Πτωχοκοαείου, καί άπο- στείλασαν καί ^να σάκκον στα- φίδες διά τούς τροφίμους αύτοι), ευχαριστοΰν θερμότατα τόσον οί τρόφιμοι, δσον καί ή ύπηρεσία τού Ίδρυματος (Έκ τής Διευθύν¬ σεως τού Έθνικοϋ Πτωχοκοαείου). Γύρω στήν πόλι. Σκυθρωπός καί μέ δψιν μελαγ- χολίας, ντυμένος μέ τα γκρίζα πένθη τού φθινοπώρου, μδς ήλθε χθές ό 8)βριος. — Καί ή έλευσις τού εσημείωσε την οριστικήν αποχώρησιν τοΰ κα- λοκαιριοΰ καί τόν θρίαμβον τοθ φθινοπώρου. —Άλλα συγχρόνως εσημείωσε καί την πρώτην συγκέντρωσιν τοΰ μαθητόκοσμου είς τα σχολεΐα, πού οί φωνές καί τα κτυπητά γέ- λια τού ύψώθηκαν ώς Μνας υμνος χαράς καί ζωής μέσα είς τό βα- ρό, πένθιμον περιβάλλον τής έπο- —Φαίνεται δτι τό ζήτημα τής ανεγέρσεως καί τοΰ ύπολειπομέ νού τμήματος τής Λόγγιας, ώστε τό δλον μέγαρον νά όλοκληρω- θή καί νά λάβη την πρώτην πα¬ λαιάν μορφήν τού, πρόκειται νά λυθή συντόμως —"Ετσι τό κέντρον της πόλεως θά κοσμηθή μέ ε'να οίκοδόμημα ιδιαιτέρας ίστορικής καί άρχιτε- κτονικής άξίας. —Έν τω μεταξύ δμως φαίνεται δτι ή υπόθεσις τής ανεγέρσεως καί των &λλων όρόφων τοΰ μεγά- ρου των Άκτάρικων έλησμονήθη, ένω τ6 ίργον έχει δημοπρατηθή καί κατακυρωθή άπό μηνών. — Μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν οιλ- ν&χίζεται ό ίρανος υπέρ τής έθνι- κής άεροπορίας, μεταξύ ιδία των κοινοτήτων τοϋ νομοϋ μας " — Γενικώς ειμπορεί νά είπη κα- νείς δτι ή έπιτυχία τού έράνου αΰτοΰ είναι πρωτοφανής πραγ- μα πού άποδε,ικνύει πόσον βαθύ καί μεγάλο είναι τό αϊσθημα τού πολιτισμοΰ τοΰ λαοΰ μας. —Ίδρύονται λοιπόν καί έθνικοί δρυμοί είς την χώραν μας. —Ό ττρώτος θά Ιδρύθη είς τ&ν "Όλυμπον, άργότερα δέ θά ί&ρυ- θοϋν 4—5 άκόμη είς διάφορα «λ- λα βουνά τής Ελλάδος — Πιστεύομεν δτι τοιοΰτος έθνι- κός δρυμός θά ιδρύθη καί είς τόν Ψηλορείτην πού συγκεντρώνει δλα τα προσόντα καί λόγω των δασών τού καί τής διαμορφώσεώς τού άλλα κα'ι λόγω των θρύλων πού συνδέονται μαζί τού. —"Εκαμε την εμφάνισιν τού. ίϊς αγοράν μας τό πρώτον έλαιό,λα- οαν τής νέας εσοδείας. —Καί τό γεγονός έχαφετίσθη, ώς απαρχή εϋτυχίας διά τόν τό¬ πον μας, πού τόσον ύπέφερε κα¬ τά τό παρελθόν έκ τής άφορί- ας των έλαιων καί τής ελλείψε¬ ως ελαίου. —ΟΙ χορτοφάγοι τής πόλεώς μας έτοιμάζονται νά ττανηγυρΐ- σουν την αυριανήν Κυριακήν ττούι καθιερώθη ώς διεθνής ήμέρα φυ· τοφαγίας! —Έννοεΐτα», (ξ>υσικά, δτι δέν ά-
  ποκλείεται, ή μάλλον ε*ΐναι βέβα»-
  όν, νά έορτασθρ ή ήμέρα της
  φυτοφαγίας μέ μεγάλην κα,τ,άλυ-
  σιν.. κρέατος καί ίχθύων.
  -Μίαν πραγματικήν πρόοδον
  εσημείωσεν είς τόν Λομέα τής έ-
  πιστήμης ή πόλις μας, μέ τό 6-
  νοιγμα τής νέας κλινικής τοΰ κ.
  Γρ. Χατζιδάκη.
  -Δ»άτι όμολογουμένως ή κλινι¬
  κήν αυτή άμιλλαται καθ" δΧ« τάς
  μεγαλυτέρας κλινικάς ·»ϊ^ς πρω¬
  τευούσης, ωργανωμένη κατά Εύ-
  ρωπαικόν εντελώς σύστημα.
  —θρίαμβον άληθινόν εσημείω¬
  σεν ή προχθεσινή πρεμιέρα τοΰι
  σινέ Πουλακάκη, μέ την «Χαραυ-
  γήν τής Δόξης* παύ ύπερήρε-
  σεν είς δλους.
  ό Ρέπορτκρ
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΑΕΜΟΝΕΣ
  ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ
  Θά εΰρητε δλα τα βιβλία
  τού Γυμνασίου καθώς καί τοθ
  Δημοτικοΰ σχολείου είς τιμάς
  πολύ εύθηνάς.
  Έπίσης τα τετράδιά σας
  καί δλα έν γένει τα σχολικά
  ειδή σας είς τιμάς πολύ συμ¬
  φερούσας, μόνον στό βιβλιο¬
  πωλείον τοΰ
  ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ
  Στίς Μοΐρες.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Έλαιουργικός Συνεται-
  ρισμός Μαλλών Ιεραπέτρας
  ζητεί μηχανικόν πεπειραμέ¬
  νον μέ καλάς συστάσεις. Προ¬
  σφοραί γίνονται δεκταί μέ-
  χρι τής 10ης Όκτωβρίου είς
  τα έν Μάλλαις γραφεΐά τού.
  Π. Ποπαδόποαλος
  Πτυχιβδχος της ΐατρικής
  Όόβντίατρος
  Δέχεται έν τω Ίοτρείφ τού
  παρά τόν Άγιον Μηνδν καθ*
  εκάστην:
  9—12καϊ 4-7
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
  Ό Στροτηγός κ. Αλεξάκης ένοι-
  κιάζει την πλησίον τής'Λγροτικής
  Τραπέζης ευρισκομένην οΐκΐαν
  τού. ΤΩρα έτιισκέφεως 4—6 μ. μ.
  ϊητίϊται καμαριέρα διά τα ξενο
  δ^οχεϊα Κνωσώς—Πάλλας,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Ρ
  (μέ·
  ψ
  μέ·
  !
  Οί "Αθλιοι.
  Π9ον
  Ή έν Βατερλούη μάχη (καΐ τουτο έδωκε καιρόν
  είς τόν Βλύχερον νά καταφθάση.) μόλις ήρξατο πε-
  ρί ώραν ένδεκάτην καί ήμίσειαν. Διατί δχι πρότε¬
  ρον; Διότι ήτο βεβρεγμένη ή γή. Εδέησε νά περι-
  μείνωσιν δπως στεγνωθή ολίγον, ίνα μή δυσκο-
  λεύεται τό πυροβολικόν είς τάς κινήσεις τού.
  Ό Ναπολέων έχρημάτισεν άξιωματικός τοθ πυ-
  ροβολικοθ, καί τουτο διεκρίνετο είς αυτόν πάντοτε.
  "Απαντα τα στρατιωτικά σχέδιά τού ώς βάσιν έ'-
  χουν τό πυροβόλον. Ή κλείς των νίκων τού ή'τον
  αύτό' τό νά συμπίπτωσιν δλα τα βλήματα τοθ πυ-
  ροβολικοθ επί δεδομένου τινός σημείου. Εθεώρει
  την στρατηγικήν τοθ έχθροθ ώς ακροπολιν, καΐ κυ-
  ρίως ήθελε νά ανοίξη χαλάστραν έπ' αυτής" επλητ-
  τε δέ διά βροχής σμυδραλλίων τα άσθενέστερα
  μέρη. 'Έδενε καΐ έλυε τάς μάχας διά τού κανονί-
  ου. Ό νοΰς τού ήτο κανονιοβολή. Όμάδας συμ-
  πεπυκνωμένας άνδρών προέκειτο νά διάρρηξίν, τάγ-
  ματα νά ρίψη, είς χώμα, φάλαγγας νά διασκορπίση
  είς κονιορτόν, τό παν κατ' αυτόν, τό παν συνιστά-
  το είς τό βάλλειν, βάλλειν, αδιακόπως βάλλειν"
  καί τό έ"ργον τουτο άνέθετεν είς την σφαίραν τοθ
  τηλεβόλου. Μέθοθος φοβερά, ήτις ττ συνάρσει τοθ
  στρατηγικοΰ πνεύματός τού άνέδειξεν επί δεκαπέν-
  τε έτη τόν βλοσυρόν τούτον τοϋ πολέμου πυγμά-
  χον άήττητον.
  Την 28 Ιούνιον» 1815, έβασίζετο λονπόν επί τοΰ
  πυροβολικοΰ τόσω μάλλον, δσω καΐ ό άριθμός των
  πυροβόλων τού ήτον άνώτερος των έχθρικών. Ό
  Βέλιγκτον εΤχε μόνον εκατόν πεντήκοντα έννέα' ό
  Ναπολέων εΤχε διακόσια τεσσαράκοντα.
  Ύποθέσατε την γήν ξηράν, τοΰς τροχούς τοΰ πυ¬
  ροβολικοΰ κυλιομένους άκωλύτως' ή σύγκρουσις
  θά ήρχετο άπό τής είκτης πρωϊνής ώρας· ή μά¬
  χη θά έκερδαίνετο καί θά έπεραίνετο μέχρι τής
  δευτέρας ώρας μετά μεσημβρίαν τρείς ώρας πρό
  τής πρωσσικής περιπετείας. Κατά πόσον τό πταΐ-
  σμα προήλθεν έκ τοθ Ναπολέοντος επί τή άπω-
  λεία ταύτης τής μάχης; Πρέπει ν" αποδοθή τό
  ναυάγιον τούτο είς τόν πρωρέα; Μήπως, ή είκο-
  σαετία, καθ" ήν αΰτός δέν έπαυσε πολεμών, κα-
  τέρριψε καί την μάχαιραν καθώς την θήκην της,
  καΐ την ψυχήν καθώς τό σώμα; ή, δυστυχώς, ό
  στρατηλάτης ήδη υπήρχεν άπόμαχος; ένί λόγω,
  τωόντι, δρά γε ό μέγας νοΰς έκεΐνος περιήρχετο
  είς έλλειψιν, ώς πολλοΐ διάσημοι Ιστορικοι ενόμισαν,
  διό καΐ παρεδόθη ώς είς φρενίτιδα, δπως κρύψη
  είς τόν ίδιόν τού εαυτόν την έξασθένησίν τού, καί
  ούτω δέν εβλεπε πλέον τόν κίνδυνον, πρδγμα όλέ-
  θριον είς πάντα στρατηγόν;
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΟΤΑΝ ΛΕ1ΠΕ1 Ο ΗΛΙΟΣ.
  Β'.
  Εί; δσον μικροσκοπικάς ποσό¬
  τητας καί άν παράγεται εί; την
  έπιδερμίδα μας ή βιταμίνη αυτή,
  αί ποσότητες αυταί είνε πάντως
  αρκεταί διά την άνχζωογόνησίν
  της. Πρό παντός διευκολύνουν τόν
  σχηματισμόν φαιών χρωματοσω-
  μάτων, εις τα όποΐα, ώ; είνε γνω¬
  στόν, όφείλεται ή ήλιοψημένη 5-
  ψι; τής Ιπιδερμίδος μας, ίίστερα
  άπό την ήλιοθεραπείαν, τό καλο-
  καΐρι. Εις τόν αδύνατον δμως χει-
  μωνιάτικον ήλιον, αί ύπεριώδεις
  άκτΐνες ύπάρχουν είς μικράς πο¬
  σότητας. Διά πειραμάτων εχει ά-
  ποδειχθτ] δτι χρειάζεται νά παρα¬
  μείνη κανείς ΗίΚ λεπτά τής ώ¬
  ρας εις*τόν ήλιον τόν χείμώνα.
  γιά να Γ.αραχθή εί; την έπιΐνερ-
  ιιίδα ή ιδία ποσότης βιταμίνης Δ.
  πού πχρίγετχι τό χχλοχχϊρι, 2-
  τχν μείνη κανεις στ,ον ήλιον τιέντε
  μόνον λεπτά. Ή έλλειψις τοΰ η¬
  λίου, πού γίνετα'. αίσθητή μέ τό
  άδυνάτισμα τού άνωτέρου στρώ-
  ματος τής Ιπιδερμίδος κχΐ μέ μί¬
  αν σημαντικήν μείωσιν τής χρω-
  στίκής θυσίας τοθ δερματος, ϊχε:
  είς τού; περισσοτέρους άνθρώπους
  ώς συνέπειαν την ελάττωσιν τής
  άμυντικής δυνάμεως τής έπιδερμί-
  δος χαχά τοθ χειμερινοθ ψύχους
  καί τής υγρασίας. Κυρίοος χί συ¬
  νέπειαι τής ελλείψεως τού ηλίου
  είνε Ικοηλοι είς άνθρώπους ξαν-
  θούς καί με πολΰ λευκήν έπιδερ¬
  μίδα.
  Μόνον χάρις εί; χάς προόδους
  τής συγχρόνου ερεύνης χών βιτα-
  μινών όφείλετα: χό ότι σήμερον
  είνε δυνατή ή αντίδρασις εις αύτό
  τό κακόν. Τό 1928 ό περίφημος
  καθηγητής Βίνταους τοΰ πανεπι¬
  στημίου τής Γχιτίγγης τής Γερ-
  μανίας, δστις έ"χει βραβευθτ) καί
  μέ τό βραβείον Νόμπελ, κατώρ¬
  θωσε νά έξιχνιάση την μυστηρι-
  ώδη πρώτην ύλην τής βιταμίνης
  Α, την καλουμένην «προβιταμί-
  νην». Πρό/.ειται περί τής ένυπαρ-
  Ιχούση; εις τό λΐπος τής έπιδερ-
  μίδος χοΰ άνθρώπου καί των ζώων
  έργοστερίνης, πού υπό την επί¬
  δρασιν βραχέων κυμάτων υπεριω-
  δών άκτίνων, μετα^άλλεται είς βι-
  ταμίνην Δ. Τα πορίσματα αύτά
  χής έπιστημονικής ερεύνης έξεμε-
  ταλλεύθη καί ή μοντέρνα ύγιεινή
  τής έπιδερμίδος—ή παραγωγή
  των καλλυντικών άλοιφών. Ώς έκ
  τής άναζωογονητικής επιδράσεως
  της επί των Εστών τής έπιδερμί¬
  δος ή βιταμίνη Α εχει μεγάλην
  σημασίαν. "Υστερα άπό πολλάς
  προσπαθείας κατωρθώθη νά παρα-
  σκευασθγ;) εί; τα έργαστήρια μία
  άλοιφή για την έπιδερμίδα πού
  περιέχει βιταμίνην Δ. Πρός τουτο
  εχρησιμοποιήθη ώ; κύριον συστα-
  τικόν λανολίνη, ή όποία περιέχει
  έργοατερΐνην. 'ϊπό την έπίορχσιν
  όπεριωοών άν.τίνων ή λανολίνη ά-
  ποκχ* ^ιχαμίνην Δ. Χάρις είς
  την προοοον αυτήν τής παραγω¬
  γή; χών γ,αλλυνχικών μ,τίοροθμε
  νά έ'φοδίάζωμεν την διψώσαν γ:ά
  φώ; καί ήλιον έπιδερμίδα μας
  καί τόν χειμώνα μέ την ιδίαν (3ι-
  ταμίνην, πού τό καλοκαΐρι παρά-
  γουν είς την έπιδερμίδα αί άκχϊ-
  νες τοθ ηλίου. Κατ' αυτόν τόν
  τρόπον αύξάνει ή άντοχή χής έπι-
  δερμίδοζ είς τα γ,ρύο καί'τήν ΰγρχ-
  σίαν. Επί πλέον, άπορροφομένη
  άπδ την έπιδερμίδα μιά τέτοια ά¬
  λοιφή, έξουδετερώνε: την έλλειψιν
  λίπους τή; έπιδερμίδο; καί πρα-
  στατεύει άπό τό ψΰχο;. Ένα γνω-
  σχόν παράδειγμα χής ίδιόιηχο; αυ¬
  τής χοΰ άποθησαυρισμοθ θερμόχη-
  τος είνε τό άλειμμα μέ άφθονον
  λΐπος χοΰ σώματος χών κολυμβη-
  χών ποΰ παραμένουν Ιπί πολλήν
  ώραν είς χήν θάλασσαν. Τό λΐπος
  μέ χό οποίον άλείφεται τό σώμά
  χων, χό προσχατεύει άπό χήν ψθ-
  ζ'·ν.____________________
  ΝΕΑ ΕΙΔΗ.— "Επιστρέψας έξ
  Αθηνών καΐ θεσσαλονίκης ό κ
  Ιωάν. Άεράκης έπλούτισε μέ νέα
  ειδή κα'ι δλο τα χαρτικά τό έν
  Ιεραπέτρα κατάστημά τού.
  Η άλλη
  Ή έλαιοπαραγωγή
  είς τόν νομόν Ρεθύμνης.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Σεπχέμβριος (αν¬
  ταποκριταί} μας)·—Καχά τάς υπαρ- ]
  χούσα; πληροφορίας παντοΰ τ;ΰ
  νομοθ μας καί ειδικώτερον εις τα
  μάλλον έλαιοπαραγωγικά μέρη, ή
  έλαιοπαραγωγή παρουσιάζεται
  πλουσιωχάτη.
  Ή συλλογή των έλαιων συνεχί¬
  ζεται κανονικώς, κατά τάς υπαρ¬
  χούσας δέ προβλέψεις ή συγκομι-
  οή έν γένει τοΰ ελαίου, όλοκλη-
  ρουιί^η^ δαονοΰπω τή; συλλογής
  αύχής, Θά καταστήση τό Ιλαιον
  προσιχάν είς πάνχας καί είς χιμάς
  άκόμη καχωτέρας των ήδη υφιστα¬
  μένων, έπ' ωφελεία πάντοτε τοΰ
  παραγωγοΰ.
  Έν τώ μεταξύ καί ό παρ' ημίν
  αρμοδίας έμπορικός κόσμο; συμ-
  φωνεΐ πρό; χάς έκχεθείσα; άπό
  χινο; έν χώ τύπω τοΰ Ηρακλείου
  άπόψίίς των έζχγωγίιον ελαίου
  επί χής ανάγκη; χής τ-αροχής μ,ε-
  γαλυτέρων διευκολύνσεων εί; τοΰς
  έξαγωγεϊς ιδίως φορολογικής φύ¬
  σεως, δεδομένου δτι άλλαχοΰ τής
  χώρας αί οιειιχολύνοείζ αυται εί¬
  ναι ούσιαστικαί έν συγκρίσει μέ
  την Κρήτην. Έν πάση περιπτώσει
  επί τοΰ σημείου τούτου ωρισμέναι
  γεωργικοί κύκλο: διατυπώνουν άν-
  τιρρήσεις.
  Έν σχέσει μέ τάς καιρικάς
  συνθήκας ή άνάγκη τής βρζχΫϊί
  διά την ελαιοπαραγωγήν θεωρεΐ-
  ται καί αυτήν την στιγμήν έπι-
  τακτική. Είς τίνα μάλισχα διαμε-
  ρίσματα ή άνάγκη αυτή καθίστα-
  χαι περισσόχερον Ικδηλος καί υ-
  πάρχει ή περίπχωσις νά ζημιωθή
  καχά μίαν σημανχικήν αναλογίαν
  ή παραγο3γή, εάν δέν βρέξη συν-
  χόμως. Πάνχως ή ένχαΰθα οίκονο-
  μική ζωή άπονεκρωμένη ώς γνω-
  σχόν χά μέγιστα έκ των άφοριών
  τοΰ παρελθόντος ήρχισεν όπωσδή-
  ποτε έπηρεαζομένη έκ τής καλή;
  αποδόσεως τοθ ελαίου, ώστε νά
  έλπίζη τις δτι τό Ρέθυμνον θά αρ¬
  χίση οΙκονομ.'.κως να τ.έρνη επά¬
  νω τού κατά τό δή λεγόμενον,
  δημιουργοΰν προϋποΒέσεις καΐ δι*
  Ινα καλύτερον άπό γενικωτέρας
  απόψεως τοπιγ,ον μέλλον.
  — Ή μόρφωσις των όρφα-( — Τα τηλεγραφικά τέλη.
  νων.
  Ό Ύπουργός της Κρατικης Ύ-
  γιεινής καί Αντιλήψεως ανεκοί¬
  νωσεν ότι τα σταλεντα είς ' Αθή¬
  νας 50 ορψανά παιδία, τρόφιμοΐ
  διαφόρων Όρφανοτροφείων των
  έπαρχιών, ότι: Κατόπιν συνεννο¬
  ήσεως τού μετ ά τής Διευθύνσεως
  τής Σιβιτανιδείου Σχολής, τα έν
  λέγω όρφανά θά φοιτησουν έκεϊ
  διά την αρτιωτεραν έπαγγβλματι-
  κην των μόρφωσιν. Τα όρφανά 6ά
  καταλΰσουν εί; τό Ίωσηφόγλειον
  Όρφανοτροφεΐον. Πρός τούτοις
  τ ό Υπουργείον άνελαβεν δλα τα
  έξοδα έπιπλώσεως των έν λόγω δι
  αμβρισμάτων, καθώς καί τής δια-
  τροφής των όρφανών.
  —Τοποθετήσεις δασικών ύ-
  παλλήλων.
  Έκ των έν ενεργεια Κρητών
  δααικών ύπαλλήλων έ δαβάρχης
  κ. Έ. Λαμπάκης διά πράξεως τοΰ
  ΰπουργοΰ τη; Γεωργίας τοποθε-
  τεΐται οριστικώς εί; τό δασαρχεϊ-
  νο Καλαμπάκας.
  Πληροφορούμεθα ότι ή Τηλε-
  γραφΐκη Έταιρεία Ήστερν, είς
  εκτέλεσιν τής άπό μηνών συνα-
  φθείσης μεταξύ αυτής καί τοϋ
  κράτου; συμβάσεως, δι' ής προ-
  βλέπεται π ίδρυσις έν τή θέσει
  Λούτσα 'Αττική; μεγάλου σταθ-
  μοϋ άβυρμάτου Μαρκόνι, προέβη
  άπό τή; 1ης Όκτωβρίου είς ε¬
  λάττωσιν των τηλεγραφικήν τε-
  λών διά την Μεγάλην Βρεττανί-
  αν, Ίρλανδίαν, Ιταλίαν, Μαλταν
  Βατικανόν καί αλλων χωρών τής
  Αΐγΰπτου καί τή; 'Αφρικη;, εξο¬
  μοιούσα ταυτα πρό; τα τέλη τής
  ευθηνοτερα; οδοΰ Βελιγραδίου.
  Διά τή; ώς άνω αφομοιώσεως έ-
  πέρχεται άξιόλογο; οϊκονομικπ
  ωφελεία εί; τού; μετά των χωρών
  τούτων τηλεγραφικώς επικοινω¬
  νούντα;.
  —Μετάθεσις διοικητικοΰ.
  Ό Εΐσηγητή; της Νομαρχία;
  Λακωνίας κ. Μ. Κάλι γιάννης ετο¬
  ποθετήθη διά Β. Δ. εί; την Γεν.
  Διοίκησιν Κρήτης.
  Δερμιτζάκης - Χατζηϊωάννου
  Οίκοδομικά ύλικά
  ι:
  Κεντρικόν
  Πλατεΐα Αγ. Δημητρίου
  Έναντι Έθνικής Τραπέζης
  Τηλέφωνον 20*.
  ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
  Ύποκατάστημα
  Όδός Καρτεροϋ
  (Παρά τα ψαράδικα)
  Τηλέφωνον 61»
  Είς μεγάλην παρακαταθήκην καΐ λογικάς
  ΞΥΛΕ1Α
  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ λευκή, λάρτζινη, Σουηδική, πα-
  τώματα ραμιτοτέ, λάττες.
  ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΊΆΣ όξυές, δρΰς, μαόνια, κελε-
  μπέκια, φλαμούρια, καραγάτσια, όκουμέδες,
  όρεγκον—ττ.αΐν, κδντρ τχλακέ καί καττλαμά-
  δες είς μεγάλην ττοικιλίαν.
  ΚΑΡΟΠΟΓΙΆΣ δλων των διαστάσεων.
  ΚΑΣΤΑΙΝΙΕΣ ττελεκητές καί στθλοι διά πε-
  ρίφραξιν καί κρεββατίνες.
  τιμάς δλα τα οίκοδομήσιμα ύλικά ήτοι:
  Τ Ι Λ Η Ρ Δ Μττ.ετόν δλων των διαμέτρων κομμένα διτου
  - ■ α ΙΙ_£_ΐ!: τα θέλει ό ττελάτης. Προσεχώς όλα τα ει¬
  δή σιδήρων έμτΐορίου.
  Τ—ΙΜΡΝΤΑ
  ς δλες τίς μάρκες φρεσκότατα. Άντιπρό-
  σωπεία Γενικής Έταιρείας Τσιμέντων.
  Ι^ΡΡΔΜΙΛΙΔ Άτΐοκλειστική πώλησις των φημισμένων κε-
  Ιί-Ί ^^ΙΐαΐΜ ραμιδιών ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ-ΒΟΛΟΥ.
  ΤΟΥΒΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, - ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟ
  ΜΑΛΤΕΖΟΠΛΑΚΕΣ δι' _έ^στρώσεις καί φούρνους.
  ~ ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΑΙ, ΣΥΡΜΑΤΑ (γαλβανισμένο, μαθρο, καΐ άκανθωτό).
  ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ, ΠΥΡΟΧΩΜΑ, ΜΑΡΜΑΡΑΚΙ
  δι* άρτιφισιέλ καΐ μωσαϊκά.
  ■ Πρόδυμος και ταχεΐα εξυπηρέτησις τής πελατείας μας. |
  1 Επισκεφθήτε μας πρός ·τό συμφέρον σας. |
  1ΙΙ1ΙΙΙ
  _
  II.
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΓίΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  2 Όκτωβρίου 1937
  12Η
  ΤΟ
  ΑΝΕ
  ΤΗ
  ΕΙΣ
  ΔΡΟ
  ΡΑΠ
  1ΑΑΝ0Ν ΤΗΣ ΙΜΠΗΡΙΑΛ
  Ι ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗΝ
  ΠΡΟΣΟΑΛΑ:
  ΤΟΝ ΦΑΑΗ
  ΣΩΣΕΟΣ ΤΟΥ
  ΙΟΝ ΟΡΜΟΝ
  ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΟΗ ΕΠΗΙΓΗΣΑΗ
  ΑΛΛΟΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκρπού μας).—Τραγικον δυστύχη-
  μα έλαβε χώραν σήμερον είς τόν Φαλη-
  ρικόν όρμον. Τό ύδροπλάνον τής
  γραμμής Λονδίνου—Ίνδιών,τής Έται-
  ρίας Ίμπήριαλ Αί'ργουεϊς, καθ* ην
  στιγμήν προσεθαλασσώνετο άνε-ράπη.
  Έκ των έπιβαινόντων έπνίγησαν τέσσα-
  ρες, άλλοι δέ ετραυματίσθησαν κατά τό
  μάλλον καί ήτΐον σοβαρώς.
  Σημειωτέον ότι ή άνατροπή τοΰ υ-
  δροπλάνου επήλθεν αιφνιδίως ώστε νά
  μή δυνηθούν νά «ροστρέςουν άμέσως αί
  άχατοι τής βάσεως Φαλήρου. Διά τάς
  αφορμάς τοΰ δυστυχήματος ένεργοΰνται
  ήδη άνακρίσεις.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΞΗΤΑΣΕ
  Ν0Μ06ΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας)-—Συνήλθε σήμερον
  είς συνεδρίασιν υπό την προεδρίαν τοΰ
  Ηρωθυπουργοΰ κ. Ι. Μεταξά τό Υ¬
  πουργικόν Συμβούλιον. Κατ' αύτό συ-
  νεζητήθησαν διάφορα νομοθετικά ζητή-
  ματα έκ των άναγραφομένων πρός συ'-
  ζήτησιν κατά την έβδομάδα ταύτην. Ε¬
  πί των ζητημάτων τούτων εγένοντο εί-
  σηγήαεις υπό των αρμοδίων ύπουργών
  καί ελήφθησαν άποφάσεις.
  ΗΡΧΙΣΕ ΧΟΕΣ Η ΕΚΔΙΚΑΣΙΣ
  ΤΗΣΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥΓΡΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Έν μέσω κο-
  σμοσυρροής ήρχισε σήμερον είς τό Κα-
  κουργιοδικεϊον Πειραιώς ή δίκη τοΰ
  δολοφόνου τής όδοΰ Πανεπιστημίου
  Γρέ. Πιστεύεται ότι ή διάρκεια τής δί-
  κης θά είνε βραχεΐα λόγω τοΰ ότι ό κα-
  τηγορούμενος ώμολόγησε την πράξιν
  τού, δέν ύπάρχει δέ έξ άλλου κανέν σκο-
  τεινόν σημείον είς την φρικιαστικήν αύ¬
  την υπόθεσιν-
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ Τ
  ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ Ε
  ΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΟΣ
  Σ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Βερολίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ή έπίσημος ανακοίνωσις
  περί τής άποδοχής τής μεταβάσεως τοΰ
  Χίτλερ είς Ίταλίαν.προυκάλεσεν ενθου¬
  σιασμόν τόσον έν Βερολίνω όσον καί έν
  Ρωμη- Σχετικώς ό Γερμανοϊταλικός
  τύπος γράφει ότι ή πρόσκλησις τοΰ κ.
  Μουσολίνι πρός τόν Χίτλερ δέν υπηγο-
  ρεύθη έκ λόγων άπλής φιλοφροσύνης άλλ'
  έκ τής άνάγκης όπως ό Φύρερ έλθη είς
  στενωτέραν συνάοειαν' μ έ τόν Ιταλικόν
  λαόν, αντιληφθή δέ έκ τοΰ πλησίον την
  πίστιν τού πρός τα κηρύγματα τοΰ φα-
  σισμού καί έθνικοσοσιαλισμοΰ ώς παρα-
  γόντων πολιτισμοΰ καί τάξεως.
  ΣΥΝΕΧ ΖΙ
  ΤΗΣ ΡΩΣ
  ΝΤΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
  ΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  Π ι;
  τ. ι
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τοΰ αν-
  ταποκριτοΰ μας)-—Καθ' ά αγγέλλεται
  αί ένισχύσεις τής Ρωσσίας πρός την Κί-
  ναν είς άεροπορικόν καί άλλο πολεμι¬
  κόν υλικόν συνεχίζονται μέσω Λΐογγολί-
  ας. Αναφορικώς μέ τάς ένισχύσεις ταύ¬
  τας καί την ταχυτέραν μεταφοράν των
  είς Κίναν μετέβη καθ* ά λέγεται είς
  Λΐόπχαν ό Ρώσσος έν Νανκίν πρεσβευ¬
  τάς-___________________
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΑΝ
  ΛΥΣΣύΔΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά τηλεγραφοΰν
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ αί μαχαι είς την Ι¬
  σπανίαν έπανήρχισαν λυσσώδ&ις. Ιδιαι¬
  τέρως σφοδραί είναι αί μαχαι είς Άρα-
  γωνίαν καί την Άστουρίαν όπου ή Σα-
  λαμάνκα αγγέλλει νέαν προέλασιν των
  επαναστατικήν στρατευμάτων.
  Ή μετάβασις τοϋ Φύρερ εις Ρωμη ν.
  ΟίφόβοιτώνΓάλλωνδιάτήνΑύστρίαν.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Επί¬
  σημον τηλεγράψημα έκ Βερο¬
  λίνου βεβαιοί δτι ό Φύρερ
  απεδέχθη όσμένως την πρόσ¬
  κλησιν τού κ. Μουσολίνι δ-
  πως επισκεφθή την Ρώμην.
  Ή επίσκεψις τού Χίτλερ θά
  πραγματοποιηθή τόν προσέχη
  Δεκέμβριον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Τα
  ήμιεπίσημα δργανα τοΰ Άγ-
  γλικοΰ τύπου έξαίρουν την έ-
  πελθοΰσαν έν Παρισίοις συμ¬
  φωνίαν των έμπειρογνωμόνων
  καί τονίζουν δτι αυτή θά α¬
  ποβή μία καλή βάσις διά τάς
  μετέπειτα συμφωνίας των Εύ-
  ρωπαϊκών κρατών καί ιδίως
  τής Αγγλίας, Γαλλίας καί
  Ιταλίας. Τα μεσογεισκά ειδι¬
  κώς ζητήματα άποκτοΰν μέ
  την συμφωνίαν ταύτην, καθ'
  ά γράψουν αί ί'διαι έψημερί-
  δες, θετικά στοιχεΐσ εύνοϊκής
  εξελίξεως των.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί Γερμανικαί έφημερίδες άνα
  φερόμεναι είς τοΰς έκδηλου'
  μένους υπό τής Γαλλικής δη¬
  μοσίας γνώμης φόβους διά
  την άκεραιότητα τής Αυστρί¬
  ας μετά την συνάντησιν τοΰ
  Βερολίνου, ϊσχυρίζονται δτι
  οί ψόβοι ούτοι είναι ύποβο-
  λιμαΐοι καί δέν άνταποκρί-
  νονται ουδόλως είς την πραγ¬
  ματικότητος Οί Γερμανοί κα-
  τηγοροΰν καί την Τσεχοσλοβα-
  κίαν ώς μηχσνορραφοΰσσν έν
  Βιέννη μέ βάσιν την άστήρι-
  κτον αυτήν κατηγορίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.). —Ή
  άναγγελία τής συμφωνίας των
  έμπειρογνωμόνων ήγγέλθη ά¬
  νευ σημαντικών σχολίων υπό
  των άριστερών εφημερίδων.
  Αντιθέτως αί έφημερίδες τής
  δεξιας άφιερώνουν είς αυτήν
  αίσιοδόξους κρίσεις.
  Ή έξαγωγή είς την Γερμανίαν
  διαφόρων εγχωρίων είδών.
  Είς τό ένταθθα Τελωνείον
  ελήφθη χθές τό κάτωθι τηλε-
  γράφημα τού κ. ΎπουργοΟ
  τής Έθνικής Οίκονομίας σχε¬
  τικώς μέ την εξαγωγήν είς
  Γερμανίαν εγχωρίων είδών:
  «Ανακοινούμεν ότι ύπο-
  γραφείσης καί τιθεμένης έν
  ισχύϊ άπό 1 Όκτωβρίου νέας
  συμφωνίας ρυθμιζούσης τα τής
  άνταλλαγής έμπορευμάτων
  μετά τής Γερμανίας, ή έξαγω
  γή πρός την χώραν ταύτην ά¬
  πό τής ώς άνω ήμερομηνίας
  θά έπιτρέπεται προκειμένου
  μέν περί των κατωτέρω άνα-
  ψερομένων είδών επί τή βά¬
  σει βεβαιώσεων Τραπέζης έ-
  ξουσιοδοτημένης νά δέχηται
  φορτωτικά έγγραφα δτι ό έ-
  ξάγων δικαιοΰται έξαγωγής
  είς Γερμανίαν επί τή βάσει
  κοντεζάν Γερμανοΰ εΐσαγωγέ-
  ως, προκειμένου δέ περί κα-
  πνοΰ καί παντός άλλου έμπο-
  ρεΰματος μή άναψερομένου
  κατωτέρω μόνον επί τή βάσει
  αδείας τής Τραπέζης τής Ελ¬
  λάδος.
  Πασά άντίθετος διάταξις
  ίσχΰουσα μέχρι σήμερονκαταρ-
  γεΐται ώς σχετικαί άποφάσεις
  κοινοποιηθησόμεναι έντός των
  ημερών. Ή εΐσαγωγή Γερμα-
  νικών έμπορευμάτων θά ένερ-
  γήται ώς μέχρι τούδε.
  Τα περί ών ανωτέρω εϊδη
  είναι τα κάτωθι:
  Σταφυλαί, έσπεριδοειδή, σθ-
  κα, κορινθιακή σταφίς, σουλ-
  τανίνα, κεράτια κίτρα καί
  φλοιοί αυτών, έντερα έλαιό-
  λαδον, οΐνοι, ϊχθΰς νωποί,
  ρακή, έν γένει δέρματα ά-
  κατέργαστα μικρά, κολοφώ-
  νιον, μεταλλεύματα σιδήρου,
  χρωμίου καί νικελίου, δάμαρ,
  άκαρόϊδ, μαστίχη, σιδηροπυ-
  ρίτης, βωξίτης, σμύρις, ψύλλα,
  ξηρά, χαρουπόσπορος τρυγη-
  τόν άσβέστιον, σπόγγοι, πυρη
  νέλαιον, δεψικά έκχυλίσματα,
  τερεβινθέλαιον, μόλυβδος είς
  δγκους, τάπητες καί σισύραι,
  Μέχρι τέλους Όκτωβρίου
  έν άδυναμία έξαγωγέων προ-
  σαγάγωσιν ανωτέρω βεβαίω-
  σιν έξουσιοδοτημένης τραπέ¬
  ζης δύνασθε έπιτρέπητε εξα¬
  γωγήν βάσει αδείας Έλλο-
  τραπέζης».
  Ο ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Διά τόν άρξάμενον μήνα ή
  άξία των κατωτέρω εΐδών
  πρώτης άνάγκης καθωρίσθη
  αποφάσει τής αρμοδίας έπι-
  τροπής διά τόν ΰπολογισμόν
  τοΰ φόρου κύκλου εργασιών
  ώς εξής: Σΐτος δρχ. 5.60 κα¬
  τά χιλγρ., κριθή 3.80, βρώμη
  3.70, άραβόσιτος 3.50, ψα-
  σόλια κοινά 8.40, τσάλια πά¬
  σης προελεύσεως 10.50, χον-
  δρά τύπων Τέτοβας, Γιακό-
  βας, έλέφαντες καί παρεμψε-
  ρή εϊδη 14, ρεβΰθια 12.80, ψα-
  καί 11, πιπέρι 19, μπαχάρι
  44, τέϊον 94.30, καφές 32.50,
  ζάν,αρις 6.25, δρυζα καρολίνα
  καί λοιπά παρεμψερή εϊδη
  10.30, λοιπά εϊδη όρΰζης 7.
  Ο ΠΡΟΎΠΟΛΟΠΣΐνΐΟΣ
  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Είς τό ύπ' αριθ. 256 παράρ-
  τημα τής Εφημερίδος τής κυ¬
  βερνήσεως δημοσιεϋεται ή έγ¬
  κρισις τού προϋπολογισμοΰ
  χρήσεως 193.7—38 τού Τα-
  μείου Προνοίας Έλαιοπαρα-
  γωγής Ηρακλείου. Διά την
  χρήσιν ταύτην καθωρίσθη τό
  σύνολον έσόδων είς 12.
  928.001 δρ. καί ίσόποσον τό
  σύνολον των έξόδων.
  ΕΦΟΝΕΥΘΗ
  ΚΑΤΑΠΕΣΟΥΣΑ ΕΚ ΚΡΗΙΥΙΝΟΥ
  Προχθές κατέπεσεν έκ κρη-
  μνοΰ καί εφονεύθη ή Μαρία
  Τζανακάκη κάτοικος Μαργα
  ριτών Ρεθύμνης.
  ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ή κίνησις τής οταψιδαγο-
  ρδς μας κατά την λήξασαν
  έβδομάδα υπήρξεν έτι ζωηρο¬
  τέρα τής προηγουμένης βελτι-
  ωθεισών άμα σημαντικώς των
  τιμών τής σταφίδος.. Τα εξα¬
  χθέντα κατά την έβδομάδα
  ταύτην έγχώρια προϊόντα ά-
  νέρχονται είς 127.000 χλγρ.
  σταφυλών, 711.000 σουλτανί-
  νων, 92.000 σταφίδων ξανθών,
  18.000 χσρουπίων καί 11.500
  άμυγδαλοψυχας.
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
  Κατά τόν λήξαντα μήνα εί«|
  σεπράχθησαν υπό τοΰ τελω-
  νείου Ηρακλείου 11.971.776.
  80 δρχ. έκ δσσμών επί των
  είσαχθέντων καί έξαχθέντων
  έμπορευμάτων.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τή άγορδ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Χαρούπια » 2.50
  "Ελαια 5ο »
  » κοινά » 30 32
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 24. -
  » β'·» · 22.-
  Πράσινοι α' ποιότ. * 22.—
  [V
  » » 20.50
  θΐνοι.
  "Αρχανών το μίστατ. » 45.
  Σταφίόες.
  Σουλτανίναι α'
  Κσραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  Υ
  α'
  Ρ'
  γ'
  δρ. 22.- 23.-
  21.50
  19.50-20.50
  14. -18.
  14.50-15.-
  12.70
  Π.—
  12 —
  10.50
  9.—
  9.
  ρχ μ
  Μαλεβυζίου κατ' ύκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρισιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.35-
  3.75
  546
  110.30
  25.60
  3.85
  550
  111.30
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 29.35
  3.71 3.75
  20.75 21.-
  ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ
  Κατόπιν τηλεγραφικής έντο-
  λής τού κ. ϋπουργοθ Έθνικης
  Οίκονομίας παρετάθησαν αί
  προθεσμίαι εγγράφων καί έ-
  ξετάσεων είς την δημοσίαν
  Εμπορικήν Σχολήν μέχρι τής
  15ης Όκιοοβρίου. Αί κατατα-
  κτήριοι έξετάσεις διά την δευ¬
  τέραν καί την τρίτην τάξιν ω¬
  ρίσθησαν διά την 4ην καί 5ην
  τ· μ- _____________
  ΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Ή Έπιτροπή Διατιμήσεων
  καθώρισεν τάς εξής τιμάς.
  "Αλευρα λευκά 11.57, πιτυ-
  ροΰχα 10.11.5 "Αρτος λευκός
  10.70, πιτυροΰχος 8.80.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΛΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Είς τό ένταθθα κακουργι-
  οδικεΐον άρχίζει σήμερον την
  πρωΐαν ή έκδίκασις τής υπο¬
  θέσεως κατά τοΰ Ελευθερίου
  Δερμιτζάκη κατηγορουμένου
  επί άπάτη καί πλαστογραφία.
  ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΖΩΝΩΝ
  Προκειμένου περί έξαγωγής
  έμπορευμάτων είς τάς έλευθέ
  ρας ζώνας Πειραιώς καί Θεσ¬
  σαλονίκης ή έξαγωγή των
  οποίων ΰπήχθη είς ειδικήν ά¬
  δειαν τοΰ ΰπουργείου Έθν.
  Οίκονομίας ή ετέρας αρμο¬
  δίας άρχής, ανακοινούται
  αρμοδίως δτι αυτή δέν θά έ¬
  πιτρέπεται άνευ προσαγωγής
  τής οίκείας αδείας.
  Η ΕΪΣΑΓΩΓΗ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Δι" έγκυκλίου τού πρός τάς
  τελωνειακάς αρχάς τό "Υπουρ
  γεΐον Έθνικής Οίκονομίας
  γνωρίζει δττι διά την χρέωσιν
  δυναμικότητος είσαγωγέως
  δι" οριστικήν εισαγωγήν αύ-
  τοκινήτων είσαχθέντων διά
  τριπτύχων δέον νά λαμβάνε-
  ται ύπ' όψιν ή άρχική άξία
  τούτων ή έν τώ τριπτΰχω ά-
  ναγραφομένη καί ουχί ή άξία
  ήν κέκτηνται ταυτα κατά τόν
  χρόνον τοϋ έκτελωνισμοΰ των.
  Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ
  ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
  Ώς γνωρίζεται υπό τοϋ ύ-
  πουργείου Έθν. Οίκονομίας
  πρός τάς κατά τόπους έπιτρο-
  πάς έλεγχον τιμολογίων, είς
  περίπτωσιν καθ' ήν ό είσα-
  γωγεύς δέν δύναται νά προσ-
  διορίση τό δασμολογητέον βά-
  ρος τοϋ έμπορεύματος, θά ά-
  ναγράφΓ) επί τής ύπευθύνου
  δηλώσεως τό καθαρόν τοιού¬
  τον, ή έν άδυναμία καθορι-
  σμοθ καί τούτου, τό μικτόν
  βάρος.
  ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  Τό "Υπουργείον Οίκονομι-
  κών (Διεύθυνσις Τελωνείων)
  δι' έγγράψου τού πρός τα Τε-
  λωνεΐα τοΰ Κράτους γνωρίζει
  δτι ή έμπορική συμφωνία μέ
  την Φινλανδίαν τοΰ 1928 καί
  ή νέα συμπληρωματική τοϋ
  1934 περί πληρωμών, παρε¬
  τάθη επί δίμηνον, ήτοι μέχρι
  1ης Δεκεμβριού.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ
  ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΝ ΑΥΝΑΜΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικοΰ ότι ή Γαλλική καί Αγγλι¬
  κη κυβέρνησις έπιμένουν επί τής ταχείας
  λύσεως τοΰ Ίσπανικοΰ ζητήματος.
  Ή λύσις αυτή σχετίζε-ϊαι μέ τα προ-
  ταθηαόμενα είς την Ιταλίαν, έν τή μελ-
  λούση τα υποβληθή πρός αύτην διακοι-
  νώσει, όσον άφορα την άνάκλησιν των
  έθελοντών καί τάς άλλας λεπτομερείας
  τοΰ έλεγχου επί τής μή επεμβάσεως είς
  τόν εμφύλιον σπαραγμόν. Πάντως καί
  έν Παρισίοις καί έν Λονδίνω έπικρατεί
  ή γνώμη ότι ή λύσις επί τοΰ Ίσπανικοΰ
  όφείλει νά άπασχολήση ειδικήν διάσκε¬
  ψιν των Ευρωπαϊκών Ουνάμ,εων ή όποία
  καί νά τό ρυθμίση έν πνεύματι είλικρι-
  νείας καί άμοιβαιότητος συμφερόντων.
  Η ΚΙΗΕΖΙΚΗ ΠΑΡΛΤΑΞΙΣ
  ΥΠΕΣΤΗ ΝΕΟΝ ΡΗΓΜΑ;
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΥΠΟΧΟΡΟΪΜ ΔΙΟΚΟΜΕΝΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 "Οκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έξ Ίαπωνικής πη-
  γής αγγέλλεται ότι ή Κινεζική παράτα¬
  σις υπέστη κατόπιν των τελευταίων έπι-
  Θέσεων των Ίαπώνων νέον ρήγμα. Λό¬
  γω τοΰ ρήγματος τούτου οί Κινέζοι
  ήρχισαν ύποχωροΰντες πρός νότον.
  Τούς Κινέζους διώκουν μοίραι άερο-
  πλάνων καί τμήματα ίππικοΰ καί μηχα-
  νοκινήτων μέσων.
  Σ. Σ. Τό τηλεγράφημα ύέν καθορίζει άν τό
  ρήγμα τής Κινεζικής παρατάξεως έσημβιώθη είς τό
  μέτωπον της Σαγκάης Ιι αλλαχού.
  ΕΝΟΟΥΗΣ ΕΚΔΗΛΟΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτιοβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Είς σημερινάς δη-
  λώσεις τού πρός τόν τύπον ό ενταύθα
  Ηρεσβευτής τής Αίγύπεου τονίζει,ότι ό
  Έλληνικός λαός έπανεΰρεν ήδη τάς η¬
  θικάς τού δυνάμεις καί ότι χάρις είς;
  την σημερινήν κυβέρνησιν ή χο'ιρα βαδί-
  ζει σταθερώς την οδόν τής προόδου.
  Ώς πρός την Μεσόγειον ειδικώς ή Ελ¬
  λάς μέ τα έφόδια ταύτα άποβαίνει πα·
  ράγων πολιτικός καί οίκονομικός πρώ¬
  της γραμμής.
  ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΚ]τ1ΠΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν εκ
  Κωνσταντινουπόλεως ότι αί τουρκικαί
  έφημερίδες ιχολιάζουν διά Οερμών έκ-
  φράσεων τό ταξίδιον τοΰ "Ελληνος
  πρωθυπουργοΰ κ. Ι. ΛΙεταξά είς "Αγ¬
  κυραν, τονίζουν δέ ότι όσον τυπικόν καί
  άν είνε τό ταξίδιον τουτο δέν «τερεϊ-
  ται βαθυτέρας σημασίας διά την σύσφιγ-
  ξ&ν των Ελληνοτουρκικήν δεσμών φιλί-
  ας, άπρόσκοπτον δέ συνέχισιν τής μετα-
  ξύ των δύο χωρών είλικρινοΰς συνεργα-
  σίας.
  Ο ΓΚΑΜΕΛΕΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Βου
  κουρεστίου ότι ό Ρουμανικός τύπος ε¬
  ξαίρει την παρουσίαν τοΰ Γάλλου έπι-
  τελάρχου στρατηγοΰ Γκαμελέν είς τα
  γυμνάσια ταΰ Ρουμανικοΰ στρατοΰ. Ή
  παρουσία αυτή Οά συντελέση καθ* α γρά-
  φουν αί Ρουμανικαί έφημερίδες είς τόν
  καλύτερον καθορισμόν των κατευθύναε-
  ων τής Ρουμανίας έν τή φιλία αυτής
  πρός την Γαλλίαν καί τα άλλα πάλαι»
  σύμμαχα κράτη της.