94857

Αριθμός τεύχους

4680

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

3/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ
  Αιγυπτου
  έτησία λιραι 3
  ίά ϋ
  ετησία δολ. 15
  έξάμηνοε » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δοαχ 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  3
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΓΥΠΟΓΡΑΦΕΙΛ
  ΟΛΟ1 ΜΙΝΩ1ΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ. Ι Ι ΟΙ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣνΐΙΤλΚΤΗΣ ΘΡ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  Είς την εφημερίδα τής Κυ-Ι
  βερνήσεως εδημοσιεύθη νό-|
  μος διά τοΰ όποίίυ τροπο-
  ποιεΐται ό προγενέατερος πε-
  ρί συνθετικής φορολογίας ε¬
  πί τής καθαράς προσόδου.
  Εκοπός δέ διά τόν οποίον
  εξεδόθη ό νέος αύτός νό-
  μος είναι ό άποκλεισμός των
  φορολογικόν διαφυγών καί ή
  κατοχύρωσις καί εξασφάλισις
  τής φορολογικής ϊσότητος καί
  δικαιοσύνης μεταξύ ολων έν
  γένει των πολιτών. Αί ύπεκ-
  φυγαί καί αί φορολογικαί
  διαφυγαί άποκλείονται είς
  τ ό έ|ής διά τοΰ δικαίω ματος
  τό οποίον παρέχει είς τόν έ-
  φόρον ό νόμος ν' άπορρίψη
  την ενστασιν ή τάς δικαιο¬
  λογίαν των φορολογουμένων,
  αί οποίαι φαίνονται άβάσι-
  μοι καί άδικοαολόγητοι έκ
  πρώτης όψεως. Συγχρόνως ό-
  μως έξασφαλίζεται καί η φο-
  ρολογική δικαιοσύνη διά
  τής δημιουργίας εΐδικών φο-
  ρολογικών δικαιωμάτων υ¬
  πό την προεδρείαν ενός δι-
  καστοΰ καί είς τα όποΐα
  λαμβάνουν μέρος καί πολί¬
  ται, κληρούμενοι μεταξύ
  των τιμιωτέρων καί συνεπε-
  στέρων φορολογουμένων, καί
  είς τα όποΐα δύνανται νά
  πρΰσφεύγουν οί έχοντες την
  αντίληψιν ότι φορολογοΰν-
  τοι ύπερμέτρως. Φυσικά δέ
  δέν γεννάται οΰδεμία άμφι-
  βολία ότι των δικαστηρίων
  αυτών αί αποφάσει; θά εί¬
  ναι απολύτως δίκαιαι καί έξ
  ϊσου άμερόληπτοι καί διά
  τό Κράτος καί διά τούς φο-
  λέ
  γμ
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον
  ρυθμίζεται οριστικώς έν ζή-
  τημα υψίστης σπουδαιότητος
  κκί γίνεται εν σοβαρόν βή-
  μα πρός την καθιέρωσιν είς
  την χώραν μας απολύτου φο-
  ρολογικής δικαιοσύνης. Δέν
  ύπάρχει δέ άμφιβολία ότι ή
  Κυβέρνησις θά προχωρήση
  έτι περισσότερον καί θά λά¬
  βη καί είς τό μέλλον σειράν
  ολων ριζικών μέτρων ριζικής
  άλλαγής τοΰ φορολογικόν
  μας συστήματος ώστε νά λεί-
  ψουν αί φορολογικαί διαφυ¬
  γαί καί νά τεθή τέρμα είς
  την αδικίαν καί την άνισό-
  τητα πού επέτρεπον νά δη-
  μιουργήται έκ τής ατελείας
  άλλά καί έκ τής πλησμονής
  των νόμων περί φορολογίας
  ποΰ εδημιούργησαν ένα α¬
  ληθή κυκεώνα.
  Άλλωστε ή Κυβέρνησις υ¬
  πεσχέθη οταν ανέλαβε ν είς
  χείρας της όλας τάς έξουσί-
  ας, νά μεριμνήση πρωτίστως
  διά την δημιουργίαν ίσότητος
  καί δικαιοσύνης δι' ολους
  τούς φορολογουμένους. Διότι
  ή φορολογική ισότης καί δι¬
  καιοσύνη αποτελεί τό κυριώ¬
  τερον χαρακτηριστικόν γνώ-
  ρισμα ενός κράτους δικαί-
  ου. Καί πιστεύομεν ότι
  θά θελήση νά εκπληρώση είς
  τό ακέραιον αυτήν την υπό¬
  σχεσιν της. Όπως έπίσης πι¬
  στεύομεν ότι θά φροντίση
  διά την φορολογικήν ανα¬
  κούφισιν των άπορωτέρων
  τάξεων, οταν θά καταστή
  τουτο δυνατόν, μετατοπιζο-
  μένων των ύπερόγκων βα-
  ρών των φόρων έκ των ά-
  σθενεστέρων ώμων είς τούς
  Ισχυροτέρους καί περικοπτο-
  μένων ωρισμένων άδικαιο-
  λογήτων έξόδων, όπως έκεϊ-
  ν* των παρανόμως καί κα¬
  κώς χορηγουμένων συντάξε-
  ων, τό οποίον καί άπετέλε-
  σεν ήδη αντικείμενον είδι-
  κής μελέτης τής Κυβερνή¬
  σεως.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΙ
  ΜΟΝΤ^ΡΝΙΣΜΟΙ
  Ή γαζία καί ό καστανάς, ίδού
  οί πρώτες πινελι-ς τοΰ ΈλληνικοΟ
  φθινοπώρου. Άαα έφαίνοντο αύτά
  τα δύο—πάει, τελείωσε: Καί άν
  γελοΰσεν άκόμη ό ήλιος τό πρω-
  τοβρόχι έπήρχετο μέ τα δλα
  τού
  Τ άνθη που μοϋχεις
  χαρισμένα
  οέν έμαράνηθσαν
  άκόμη...
  τΗσαν τιιστότερα
  άπό σένα
  κι' άπό την αστατή
  σου γνώμη.
  Αύτά τα χαρακτηοιστικ.': τρα-
  γουδοΰ^εν έπικαίρως ό μελαγχο-
  λικό Βιζυηνός. Καί δμω; ! Τα
  άνθη—καί τα πιστότερα άκόμη—
  έμαραίνοντο μετά την εμφάνισιν
  τής γαζίας. Αύτί( ήτο τό άνθο; τής
  στιγμής... Τό κίτρινο χρώμλ καί
  το ΐδιαίτερο άρωμά -ί ς είχαν θέ¬
  σι μέσα στό φθινοπω.>:νόν σ ιναί-
  σθημα. Ήσαν καί τα ούί άπ^χή-
  σει; τοΰ χαμοΰ ενός ονείρου καί
  τής απαραιτήτου νεκρολογία; τού.
  Καΐ σήμερα είνε ενδεχόμενον
  νά συμβαίνουν τα ϊδια πράγμς.τα
  καί μέ την σειράν πο'ο τα προζ'-
  πομεν. 'ίίατάσο τό ζήτημα ίλιι
  άν ή γαζία καί ό •/.«ατανά'ί ί-
  μειναν κατά βάθος... άνόθευτοι.
  "Α; μή ξεχνοΰμε δτι δλα εκμον
  τερνίζονται τώρα. Κ':ί τυχαίνει,
  καθώς έπρόσεξα, νά είνε καί έδώ
  προφανής ό έκμοντε,ονυμό; αύτός.
  Ιΐοΰ οί γαζίες τοό παληού κα-
  λοθ καιροΰ! Τα δεντοάκια τους
  πού Οψώνοντο μέ -όση γραφικό-
  τητα στό μισογκρεμ·αμέ^ο φράχτη
  τής συνοικίας έξηφαησθ'ραν. Ό
  φράχτης έγκρεμίστηκε γ.ά νά πά¬
  ρη τή θέσι τού Ινα μ,οντέρνο απι-
  τάκι ή μιά εύρύχω,οη γκαρσονιέ-
  ρα Άλλά καί αύτό νά μή συνέ-
  ξαινε, πάντως ή γαζία θα έξω-
  στρακίσθη άπό έκεΐ. Τί χρειά-
  ζονται οί άναμνήσεις δταν πρό
  παντός δουλεύει ή πρόοδος -/.αί
  στήν πειό καθυστερημένη συνοι-
  κία;
  Ηροχθές τό δειλινό άντίκροοα
  τό μπουκετάκι τίς γαζίες νά φέ-
  ρωντα·. διακριτικά σ.ά χείλη άπό
  |ι«* περιπΛΡ,τιχή δίαποινίδα. Καί
  έσκέφθηκα: Μόνον αυτόν τόν προ¬
  ορισμόν μΛορεϊ νά Ιχουν σήμερον
  οί γαζίες: Νά δίδουν ϊνα τόνον
  οωμαντικον σέ μιά σιλουέττα τής
  ϊττοχ^ςΐ Ό ρωμΐίντισμός εγινε
  καί αύτός έπίδειξφ. Καί ...ύπολο-
  γισμός: Στό πλφίσιό τού μτζορζϊ
  νά σκηνοθετηθή ^να ρομάντζο γιά
  τα ιδιαιτέρα γοΰ>3τα ενός ευνοου¬
  μένου τής ημέρας —άπό καπρί-
  τσιο Ιννοεΐται καί αύτοΰ ρωμαν-
  τικοΰ.

  * *
  "Αλλοτε ό καστανάς είχε δράσι
  μόνον δταν Ιβ^εχε. θά τόν προσέ-
  χατε στό Μεϊντάνι μέσα στή σκο-
  τεινιά σά φώς .. σωτηρίας ή επί
  τέλους κάποιου σν.οπού. Κάτω ά¬
  πό, την όμβρέλλα μιά συνέχισις
  τής ύπαιθρί,ου συζγ^τήσεως μέ τό
  μασούλισμρί τοΟ ζεστοΰ καστάνου
  είχε κάποίο θέλγητρο. Ό καστα¬
  νάς εβγαΐνεν όλάκληρος άπό τό
  συναίσθι/μα τοΰ χειμώνος καί
  I-
  θύμιζε ^έποσπερίδα Κρητική.
  Τόν'έπρόσεξα προχ^'ες καί αυ¬
  τόν νά τρέχγ; στά κέντρα διαλα-
  λώντας σάν καλοκαιρινός φυστικάς
  τό/έμπόρευμά τού. Καί επερναν
  πϊλλοί «ζεστό κάστανο» άλλά
  ψηί... φαντασίαν. "Αλλως τε
  πρός τί νά είνε ζεστό τό κά¬
  στανο; 'Εκανε άρκετή ζέστη κι'
  άς ήταν Όκτωβριανή ή βραδυά!
  Τό παρελθόν είνε... παρελθόν
  θά έλεγεν ϊνας ίσορροπημένος νο-
  σταλγό; τού. Καί θά ώμιλοΰσεν
  ίρθότατα. Τίποτε άπό τόν κύκλον
  τ·>υ δέν μπορεΐ νά παρουσιασθή
  σ '}]ζρον μέ τή σφραγίδα τού. Ή
  σ'Τραγίοα αυτή είναι παραποιημέ-
  νη Τό παρελθόν καταντα είδος...
  πλαστοΰ τσέκ. Ή ίξχρ'(όρΐύ'3ίί
  το^ είνε ζήτημα εύστροφίας τοΰ
  πρσφέροντος.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  οημειώματα
  ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ
  Οί άπανταχοϋ τού κόσμου
  όπαδοί τής νέας θρησκείας
  της φυσιοθεραπείας καί χορ-
  τοψαγίας καλοθνται σήμερον
  ε[ς πανηγυρισμόν. Ή σημερι-
  νή Κυριακή, ωρίσθη ώς διε-
  θνής ήμέρα φυτοφαγίας. "Ετσι
  ή προηγουμένη τής διεθνοΰς
  ημέρας των ζώων, γΐνεται ήμέ¬
  ρα των χορτοφάγων. Άλλά
  αύτό βεβαία δέν σημαίνει δτι
  οί έορτάζοντες τάς δύο αύτάς
  ημέρας έχουν καμμίαν αγέοψ
  ή συγγένειαν. Αντιθέτως μα-1
  λιστα νομίζω δτι τό πρόγραμ-
  μα καί ή θρησκεία των φυτο-
  φάγων, άρχεται είς πλήρη άν-
  τίθεσιν πρός τό πρόγραμμα
  καΐ τάς αρχάς των ζωοφΐλων.
  Διότι γενίκευσις τής χορτοφα-
  γίας σημαίνει μέν λυτρωμόν
  των ζώων άπό την σφαγήν,
  άλλά σημαίνει συγχρόνως καί
  στέρησιν τής τροφής των ζώ¬
  ων δρα καί κίνδυνον θανάτου
  των έκ πείνης, πού είναι πο-
  λύ χειρότερος άπό τόν θάνα¬
  τον διά σφαγής.
  Όπωσδήποτε, πιστεΰω δτι
  ή σημερινή ήμέρα θά έορτασθή
  είς την Έλλάδα μέ πρωτοφα-
  νή επιτυχίαν Καί ειμπορεί
  κάλλιστα ή ήμέρα τής χορτο-
  φαγίας νά θεωρηθή καί ώς
  έθνική έορτή. Διότι οί πε-
  ρισοότεροι "Ελληνες καί ιδία
  ό έργαζόμενος κόσμος, εΤ-
  ναι φανατικοί καί συστη-
  ματικοί χορτοφάγοι Τόσον
  μάλιστα ώστε εάν αί ημέ¬
  ραι τής χορτοφαγίας καθιε-
  ρώνοντο καί ώς ημέραι άρ-
  γίας, πολύ φοβοΰμαι δτι δέν
  θά έ'μεναν έργάσιμοι. ΆφοΟ
  ώς είναι γνωστόν, τα χόρτα
  άποτελοΰν σχεδόν καθημέ¬
  ραν τό αποκλειστικόν έδεσμα
  των χωρικών μας κυρίως, δι'
  δ καί ή δψις των συγ¬
  χρόνων ρωμηών είναι κι-
  τρινισμένη ώσάν κακοβρασμέ-
  νο χόρτο καί ή φυματίωσις
  κάμνει τόσην θραΰσιν στήν
  χώρα μας όσην δέν κάμνει
  στά φΰλλα των δένδρων ό
  φθινοπωρινός άνεμος. Καί νο¬
  μίζω δτι άντί νά καθιπρώνω-
  μεν ημέραν έορτασμοΰ τής φυ¬
  τοφαγίας θά έ'πρεπεν ειδικώς
  έδώ είς την Έλλάδα, νά όρί-
  σωμεν καί μερικές ήμέρες ΰ-
  ποχρεωτικής κρεωφαγίας, έ¬
  στω καί αν επρόκειτο ν'άνα-
  λάβουν τα εξοδα τής παρο-
  χής τού φαγητοΰ είς τοΰς α¬
  πόρους, οί Δήμοι, αί Κοινότη-
  τες, τό Κράτος ή όποιοσδή-
  ποτε άλλος όργανισμός. Άλλ'
  αύτά βεβαία άποτελοΰν άπλές
  σκεψεις καί γνώμες, ποΰ ϊ-
  σως δέν θά τΰχουν καμμιθς
  μελέτης καί ερεύνης. Καί έν
  τώ μεταξύ θά θριαμβεύτι ή
  φυτοφαγία καΐ μαζύ μ' αυτήν
  ή φυματίωσις, ή έλονοσία, ή
  καχεξία καΐ κάθε άσθένεια
  πού προέρχεται άπό ύποσιτι-
  σμόν καί ό λαός μας θά φθί-
  νη, καί θά μαραίνεται δπως
  φθίνουν καί μαραίνονται καί
  τα φύλλα των χόρτων. Καί δ-
  μως θά πανηγυρίζωμεν την δι-
  εθνή ημέραν τής χορτοφαγίας
  δπως θά κάμωμεν καί σήμε¬
  ρον. Ηγέρθη μόνον μία άπο-
  ρία πώς θά γίνη ό σημερινάς
  πανηγυρισμός άπό τούς ψα-
  νατικοΰς τής νέας θρησκείος
  Καί ελέχθη σχετικώς δτι υ¬
  πήρχεν ή (δέα νά θυσιασθοθν
  σήμεραν μόνον λάχανα κολο-
  κΰνθαι καί ύδροπέπονες. Εί¬
  ναι δμως αμφίβολον άν γίνη
  ετσι. Διότι έν τοιαύτη περι¬
  πτώσει, καθώς παρετήρησε κά-
  ποιος, θά διέτρεχον άμε¬
  σον κίνδυνον αί κεφαλαί των
  έν Ελλάδι κηρΰκων καί όπα-
  δών τής νέας θεωρίας.
  Μ.—
  ΤΑ ΓΕΟΡΠΚλ ΤΑΜΕΙΑ
  Ό Γολγοθάς μιας καρδίας
  = Ξ ΕΑΙΣΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελανχολικτγς
  αύτοκρατείρας.
  16ον
  Ό ένικός είνε ή γλώσσα τής
  άγάπης, τής καρδίας. Άλλ' άφοΰ
  ό άρραβωνιαστικός της επέμενε,
  είπε μέ κάποια μελαγχολία—εχει
  καλώς! Στό —ροσεχές της γράμμα
  πρός την μέλλουσα πεθερά της, θά
  τής εγραφε στόν πληθυντικό γιά
  νά την ευχαριστήση γιά τό πολύ¬
  τιμον ^ώρον.
  Όλη αυτή ή ελαφρειά, άλλά
  συνεχής γκρίνια, δηλητηριάζει
  την χαρά τής μικρής πριγκηπίσ-
  σης, οημιουργεΐ την άπόστασι
  μεταξύ αυτής καί τής μητέρας τοΰ
  αύριανοΰ συζύγου της. Ή μέλλου¬
  σα πεθερά της την κρίνει αύστη-
  ρά. Ιΐάντα θά εΰρη κάτι στραβό
  σ' αύτη. Πόσο πιό εύτυχισμένη
  I-
  νοιωθεν ή Σίσσ:, δταν γύριζεν έ-
  λεύθερη στά πάρκο, εξω στό κτή-
  μα τοΰ Πόσσι, χωρίς νά νοιάζεςαι
  γιά τίποτε, κ,αί χωρίς κανείς νά
  σκοτΐζεται γι' αυτή!
  Καί οί τύ-οι δέν Ιχουν τελειω-
  μό! Πρέπει νά παραιτηθή επισή¬
  μως των επί τοΰ βαυαρικοΰ θρό-
  νου δικαιο)|χάτων της ή μικρή
  πριγκήπισσα, άπό τόν συγγενικό
  κλάδο τοΰ οΐχου των Βιττελσ^ΐά-
  χων τής Βαυαρίας, κΓ άς μην ε¬
  πρόκειτο ποτε ν' «νεβη στόν θρό¬
  νον αύτό.
  Τό άπαιτεί ή παράδοσις. Αί
  πριγκήτκσσαι έκ τοΰ συγγενικοΰ
  κλάδου, τότε μόνον είχαν δικαι-
  ώματα δια5'ίχγ;ς επί τοΰ Ορόνου
  δταν ούΐε τοΰ ήγεμονικοΰ οίκου,
  ουτε έκ τής οικογενείας της πού
  ήταν συγγενικνός τού, κλάδος, 0-
  πήρχε κανένας, άρσενικός άπόγο-
  νος%
  Καΐ μόνον ή Σίσσι είχε τρείς
  αδελφάς. Άλλ' ό νόμος τής αύ-
  λής είνε ρητός, ν.αί ή Σίσσι, σάν
  νά μή ΙφΗαναν δλες οί άλλες
  διατυπώσεις πού τόσο την είχαν
  κουράση, ύπεβάλλετο άκόμη καί
  σ' αύτη την κωμωδία. Νά παραι¬
  τηθή επισήμως, ενώπιον 2λων
  των αρμοδίων, μέσα είς την πα-
  νηγυρικώς στ'ίλισμένην αίθουσαν
  τοΰ Βρό,νου, των εντελώς ΰποθετι-
  κών, θεωρητϊκών δικαιωμάτων
  της. Μόνον ϋσΐερα άπό την θεα-
  τρικήν αυτήν τελετήν οί ένδιαφβ -
  ρόμενοι ήσαν ήσυχοι πώς ό θρό-
  νο; δέν εκινδύνευε άπό την μι-
  κρή πριγκήπισσα πού έν τοσούτω
  προωρίζετο ν' άνεβή δχι στό με-
  κρό καί σχετικώς άσημο θρόνο
  τής Βαυαρίας, άλλά σ' Ινα άπό
  τούς μεγαλειτέρους ^ρόνους τοΰ
  κόσμου.
  Ή Σίσσι γελα γιά δλο αύτό τό
  θέατρον, γι' δλη αυτή την κωμω-
  δία. Τί γελοίοι, τί άνυπόφοροι
  τύποι! Αίσθανόταν οΐχτο καί γιά
  τούς άλλους καί γιά τόν έαυτό
  της. Έγύρισε κουρασμένη, άηδι-
  ασμένη άπό την τελετή πού παρ'
  δλο τό πομπώδές της, την εΰρισκε
  κενή άπό κάθε άληθινή ούσία.
  Ποΰ νά ήξευρε πόσες τέτοιες, ά-
  τέλειωτες άπογοητεύσεις την πε-
  ρίμεναν στήν αύλή τής Βιέννης!
  Τό πουλάκι ελεγε ελευθέρα τα τε¬
  λευταία τραγούδια τού Είχαν 'ί-
  τοιμο τό χρυσό κλουβί, μέσα είς
  τό οποίον θά τό Ικλειναν
  λ-
  + *
  "Ολο καί ζυγώνει ή ήμέρα ποΰ
  ή Σίσσι θ' απευθύνη τό χαίρε
  στήν παιδική της ξενοιασϊά, στό
  πατρικό της σπίτ;, στήν ϊοιαίτε-
  ρη πατρίδα της. Οί γάμο: της—
  ποΰ θά έτελοΰντο στή Βιέννη—
  είχαν ορισθή γιά την 24 Απριλί¬
  ου. Την 14ην τοΰ μηνός εφευγαν
  γ·ά την Βιέννην δέκα έ—τα μεγά¬
  λαι καί όκτώ μικραί άποσκευαί
  μέ διάφορα προικιά τής Έλισά-
  βετ. Την Κυριακή τοΰ Ιΐάσχα
  Η) Απριλίου, εδίδετο μιά μεγάλη
  συναυλία εις τό βασιλικόν άνά-
  κτορον τοΰ Μονάχου. Τό διπλωμα¬
  τικόν σώμα είχεν εκφράση την
  ευχήν νά τοΰ παρείχετο ή εϋκα:-
  ρία νά υποβάλη άλλη μιά φορά.
  τάς ευχάς τού είς την μοκρή]
  πριγκήπισσα. τής Βαυαρί.«ς; π,οίι
  έφευγε.
  (Ή συνέχεια·
  είς την 2«ν
  Άπό τής 15ης τοϋ μηνός
  άρχίζει ή λειτουργία των
  νεοσυσταθέντων Γεωργικών
  Ταμείων. "Ηδη κατηρτίσθη-
  σαν τα Διοικητικά των Συμ-
  βούλια, ηρχιοεν δέ καί ή
  παραλάβη καί συγχώνευσις
  των διαφόρων υπηρεσίαν καί
  διαχειρίσεων πού θά ύπά-
  γωνται υπό την δικαιοδοσίαν
  των. Είς τα Γεωργικά αύτά
  Ταμεΐα θά ύπαχθοΰν ώς γνω¬
  στόν οί πόροι καί οί σκοποί
  των καταργουμένων έλαιο-
  ταμείων. Είς αύτά δ' έπίσης
  θά ύπαχθοΰν κα'ι οί πόροι
  των Γεωργικών Έπιμελητη-
  ρίων, πού διατηροΰνται μέν
  ώς συμβουλευτικά σώματα,
  άλλά δέν έχουν πλέον είς
  τό εξής ιδίαν διαχείρισιν.
  Είς τα ταμεΐα δέ αύτά, είς
  τάς διοικήσεις των οποί¬
  ων θά μετέχη ό νομάρχης
  ώς πρόεδρος, ό διευθυντής
  των καί ό διευθυντής τής
  Γεωργικής υπηρεσίας, ό Δι-
  ευθυντής τής Άγροτραπέ-
  ζης, ό Νομοκτηνίατρος καί
  δύο άντιπρόσωποι των Γεωρ¬
  γικών 'Επιμελητηρίων, άνα-
  τίθεται έπίσης τό έργον πού
  είχον μέχρι τοΰδε τα έλαιο-
  ταμεΐα καί τα έπιμελητή-
  ρια καί επί πλέον ή καλυ¬
  τέρα οργάνωσις καί ό συντο-
  νισμός των γεωργικών καλ-
  λιεργειών των περιφέρειαν
  των.
  Φυσικά, δέν γνωρίζομεν
  άκόμη ποίον πρόγραμμα θά
  καταρτίσΐι καί θά εφαρμόση
  τό Γεωργικόν ταμείον τοΰ
  νομοΰ μας. Καί έπομένως
  δέν ειμπορούμεν νά οαιλή-
  αωμεν έπ' αύτοΰ. Πιστεύομεν
  ομως ότι τό πρόγραμμα τού
  θά προσαρμοσθή απολύτως
  πρός τάς καλλιεργητικάς α¬
  νάγκας καί τάς έδαφολογι-
  κάς καί κλιματολογικάς, άλ¬
  λά καί πρός τάς οικονομικάς
  συνθήκας τοΰ τόπου μας. Καί
  ελπίζομεν ότι θά ανταποκρι¬
  θή απολύτως καί πρός τούς
  σκοπούς τού καί πρός τάς
  προσδοκίας τοΰ γεωργικοΰ
  μας κόσμου.
  Τό Γεωργικόν ταμείον τού
  νομοΰ μας, αναλαμβάνη ένα
  τεράστιον έργον καί προορί-
  ζεται να παίξη ίνα σπουδαι¬
  ότατον ρόλον. Διότι θά δια-
  χειρισθή ύπευθύνως άλλά καί
  προνομιακώς ολα τα γεωργι¬
  κά ζητήματά μας. Τό γεγο-
  νός όμω; ότι συνεκέντρωσεν
  έν έαυτω όλας τάς δικαιοδο-
  σίας καί τάς άρμοδιότητας,
  διευκολυνει σημαντικά την
  προσπάθειαν τής άναπτύξεως
  όλων των είδών των καλλι-
  εργειών καί τής προόδου καί
  άναδημιουργίας τής ύπαί-
  θρου μας. Διότι θά ειμπορή
  νά συντονίση όλας τάς ενερ¬
  γείας βελτιώσεως τής γεωρ¬
  γίας καί νά εφαρμόση ενιαί-
  αν πολιτικήν δι' όλα τα ζη-
  τήματα. 'Ενώ μέχρι σήμερον
  λόγω τής υπάρξεως πολλών
  καί ποικίλων όργανισμών
  καί ύπηρεβιών, έπήρχετο σύγ
  κρουαις άρμοδιοτήτων πολ¬
  λάκις καί πολλάκις πάλιν
  παρελείποντο ενέργειαι υψί¬
  στης σημασίας διότι επεκρά¬
  τει σύγχυσις κκί άγνοια λό¬
  γω τής υπάρξεως αύτοΰ τοΰ
  δαιδάλου των γεωργικών όρ¬
  γανισμών καί ύπηρεσιων.
  Άλλ' ανεξαρτήτως αυτών
  πού άνάγονται είς την γενι¬
  κήν πολιτικήν των Γεωργι¬
  κών ταμείων, ελπίζομεν
  έτι τό Γεωργικόν Ταμείον
  τοΰ νομοϋ μας θά φροντίση
  διά τα εξής κυρίως ζητή-
  ματα: Πρώτον διά την έν
  γένει αύξησιν τής παρκγω-
  γής διά τής βελτιώσεως ό¬
  λων των καλλιέργειαν. Δεύ¬
  τερον διά την ενίσχυσιν κυ¬
  ρίως τής έλαιοκαλλιεργείας
  καί τής δενδροκαλλιεργείας,
  κατά προτίμησιν δέ των έ-
  σπεριδοειδών καί των όπωρο-
  φόρων. Τρίτον, διά την ει¬
  σαγωγήν έπιστημονικών με-
  θόδων είς την καλλιέργειαν
  των δημητριακών. Καί τέ¬
  ταρτον διά την καταπολέμη¬
  σιν των διαφόρων φυτονό-
  σων καί διά τον καταρτισμόν
  πλήρους προγράμματος εκ¬
  μεταλλεύσεως όλου τοΰ πλού-
  τ«υ των εδαφών μας.
  *|1 όδός Μοχοϋ.
  /
  VI
  εργασίαι διά την κατα-
  σκε.υήν τής όδοθ Σταλίδος
  ΛΊοχ ου συνεχίζονται έντατι-
  κ Ως ήδη δέ καθώς πληροψο-
  ρ ούμεθα εχει διανοιχθή τμήμα
  :; < τριών χιλιομέτρων. Ή χο- ι Γ|γηθεΐσο' δμως πίστωσις δέν -Λ.'ναι άρκετή διά την πλήρη ά τςοπεράτωσιν τής όδοθ αύ- τι|ς, δι' δ καί ελπίζομεν δτι θ<2 χορηγηθή άργότερα καί ν ίοτ συμπληρωματική πίστω- σ(ις. Είναι άλλωστε τόση ή (Ίτνάνκη τής ταχυτέρας κατα- ακευ4"|ς τής 6δοϋ αυτής καί θά εΤηναι τόσον μεγάλη ή ώ- φέλειο ' πού θά προκύψτι έξ αυ¬ τής £>( ηε δέν γεννάται άμφι¬
  βολία δτι θά πράξουν τό πδν
  οί άρμι >διοι διά την ταχυτέ¬
  ραν &<% οπεράτωσίν της. τητα καί επιτυχίαν της. Εύτυ- χώς οί χωρικοί μας είναι πρό- θυμοι νά δεχθοΰν καΐ νά έ- ψαρμόσοιον κάθε υπόδειξιν πού θά προέρχεται άπό την γεω- πονικήν επιστήμην καί πού θά τείνη είς την αύξησιν τής πα- ραγωγής των προιόντων των. Αί καλλιέργειαι. Ει'ίρισκόμεθα πλέον είς τό φθινόπωρον καί αί πρώται βρο καί πίπτουν ήδη. Μετ" ο¬ λίγον θ' άρχίοη καί θά γενι¬ κευθή ή σπορά των δημητρια¬ κών. *Επιβάλλεται λοιπόν ν' άναληϋφθή άπό τούδε συστη- μ'χτικπί) προσττάθεια διαφωτίσε- ωκ; των άγροτών μας έκ μέ ρους ιών γεο>ργικί»ί' ύπηρεσι
  ι όν διΐκ -την χρησιμοποίησιν έ
  κλεκτών σπόρων άφ' ενός κα
  §πιστη]μο·νικών μεθόδων καλ
  λιεργείας· άφ' ετέρου. Είδικώι
  μάλιστα θ1 α έ ττρεπε νά όργα
  νωθή οταυ ροφορία όλόκληρο< υπέρ τής γ ενικεύσεως τής σκα λιστικής κ€ ΐλλιιΐργεΐας τού σί τού, έφ' δ>αον ή πεΐρα άπεδει
  ξε ΐήν μεγάλην άποδοτικό
  Ή εΐσφορά τού Αήμου
  Διακοσίας χιλιάδας δραχ-
  μών προσέφερεν ό Δήμος Η¬
  ρακλείου υπέρ τής Έθνικής
  ■ άεροπορίας. Είσφορά όμολο-
  γουμένως γενναία καί ήγεμο-
  νική, άν μάλιστα λάβωμεν
  ύπ' δψίν μας καί τό πλήθος
  :ών άναγκών τής τΐόλεως διά
  ;ήν θεραπείαν των οποίων ό
  Δημοτικάς προϋπολογισμός ά-
  ποδεικνόεται άνεπαρκής.Άλλ*
  αί άνάγκαι τοΰ εθνους κρί-
  νονται ύπέρτεραι των άναγ¬
  κών τής πόλεως. Καί υπό τό
  πνεΰμα αύτό, τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον απεφάσισε την
  διάθεσιν τοΟ ποσοθ των δια-
  κοσίων χιλιάδων δραχμών υ¬
  πέρ των πολεμικών άναγκών
  τού εθνους. Εξεδήλωσεν διά
  τοΰ τρόπου αυτού τα άναηέ-
  ρω πατριωτικά (δεώδη άπό τα
  όποΐα οιαπνέεται τό Συμβού¬
  λιον είς τό σύνολον τού.
  Αί έπισκευαί.
  Άπό τινος καιροΰ ήρχισε
  καταβαλλομένη προσπαθεία
  έπισκευής των όδών τοΰ νο-
  μοθ μας είς δσα τμηματα έ¬
  χουν καταστραφή. "Ελπίζομεν
  λοιπόν δτι θά έπισπευσθή ή
  προσπαθεία αυτή ώστε ή επι
  διόρθωσις τΏν όδών νά συν¬
  τελεσθή πρίν επέλθη οριστι¬
  κώς ό χειμών καί οιακοποθν
  αί συγκοινωνίαι.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  !
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό ναυ
  τικό μεγαλούργημα· 'Χαραυγή
  τής δόξης». ______
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός)- Σήμερον:
  ό μουσικός κολοσσός: «Μετροπό-
  λ'ΐαν» (δπερα).
  θερινός «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερον
  Ύό δύο σημαίας».
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΝΑΡΞΙΣ
  1 Άττογευματινή 6.30
  1 Εσπερινή 10.30 μ. μ.
  Μέ την
  (Μαρσέλ Σαντάλ
  τβν
  Βίκτωρ Φρανσέν
  καΐ τον
  Ζάν Πιέρ Ώμόν.;
  κα'ι
  Ρολάν Τουταίν
  'Εκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΑΥΡΙΟΝ
  Ή Γερμανικπ όπερέττα: ι
  ΤΟ
  . ΑΣΧΗ Μ0-
  ■Μ ■ ■■■■■■■ π ■■■■ π ■■■ αε·>
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΣΠ. 1. ΑΛΕΞΙΟΥ
  ΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΟΑΡΑΣΚΕΥΗ
  1
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Σελ. 27 ήμ. Άν. ηλ. 6.23
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  ΠΑΝΤΑ ΤΑ
  ΒΙΒΛΙΑ
  Τής δημοτικής καί
  μέσης έκτταιδεόσεως
  είς ττλήρεις σειράς.
  Πώλησις
  χονδρική καί λιανική
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■π
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

  Ι. Χ. Άλμπαντάκης .

  Τέως ίατρός επί τετραετί- ■
  αν των Νοσοκομείων'Ερυθροϋ
  ΣταυροΟ καί θεραπευτηρίου ·
  ό «Εϋαγγελιαμός» Αθηνών. ·
  Δέχεται είς τό ιατρειον τού
  όδός Άγίου Μηνα ιταρατιλεύ- ■
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν. ■
  "Ωραι έπισκέψεων 9— 12 π. μ.
  4—7 μ. μ.
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναϊκα τού θρύλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Ή Σίσσι Ιμφανίζεται άπαστρά-
  πτουσα μέσα στά διαμαντικά καί
  τα άλλα της κοσμήματα. Γιά πρώ-
  τη φορά φορεΐ καί τα παράσημα
  πού τής άπενεμήθησαν τελευ¬
  ταία. Είνε ώραία υάν ζωγραφιά,
  γεμάτη χάρι, άλλά τό πράό της
  πρόσωπο, γοητευτικώτερο άπό την
  συγκίνησιν ή την ταραχήν, είνε
  χλωμό, εχει μια τόσο σοβαρά,
  πονεμένη έ'κφρασι! Ό αίώνιος κα-
  τάσκοπος, ό πρέσ^υς τής Πρωσ-
  σίας, είς την ίκθεσιν πού στέλλει
  εις την κυβέρνησιν τού, τό ση-
  μειώνει. «"Εκαμεν εις δλους εντύ¬
  πωσιν ή μελαγχολία τής πριγκη-
  πίσσης, ή όποία μετ' ολίγας ημέ¬
  ρας αναχωρεί διά νά στεφθή αύ-
  τοκράτειρα τής Αυστρίας. Ή σο¬
  βαρά, λυπημένη της έκφρασις ϊρ-
  ριπτε σκιάν εις το ώραϊο, νεανι-
  κό της πρόσωπο». Αΰτός ό κρι-
  φήτης, τόν οποίον έμελλε νά δι-
  καοώσουν τα πράγματα, είοε πρώ-,
  τος τα σύννεφα σ' Ινα όρίζοντα
  πού δλοι οί άλλοι εβλεπαν άν£-
  φελο. Διέγνωσε πρ&τος τό δρϋμα
  πού έκρύΐ.τετο κάτω άπό τ?;ν ευ¬
  τυχία πού εβλεπαν οί άλλοι.
  Ό πρεσβευτής τής ΤΙρωσσίας
  ειχε δίκηο. "Οσον επλησίαζεν ή
  ήμέρα τής αναχωρήσεως της, τό¬
  σο αίσθανόταν ή Σίσσι νά σφίγγτ;
  τή καρδιά της ό φόβος μΓ.ρο^τχ
  στό άγνωστον. Φοβόταν μέσα στο
  άνάκτορον τής Βιέννης, πού την
  περίμενε, Ινα φώς πού θάταν δι¬
  αρκώς άναμμένο άπό πάνω της:
  Τό άγρυπνο, αύστηρό μάτι τής
  πεθερας της.
  (συνεχίζετα-)
  Ή Ζωήποϋπερνφ
  Μοντερνες γυναικες
  βαδίζετε μέ χάρι γιά ν« είσθε τέλειες.
  ~ Ι Άπό τού θρόνοιι
  Πώς 9ά τό έτπτύχετε.
  "Οταν μία μοντέρνα γυναΐκα,
  είνε τελεία, θά £χρ απαραιτήτως
  πολλούς καί διαφορετικούς τρό-
  πους βαδίσματος, αναλόγως των
  περιστάσεων καί τοΰ τρόπου μέ
  τόν όττοΐον είνε ντυμένη. ΑΟτό δέ
  σημαίνει δτι θά προσποιεΐται: δι¬
  ότι ύπάρχει κάτι τό ένστικτώδες
  στή γυναΐκα, τή γεννμένη γυναΐ¬
  κα, τό οποίον τής ϋποδεικνύ=ι,
  ούτως είπεΐν, πώς νά περιπατρ
  μ' ίνα φόρεμα σπόρ ϋ μέ μία βρα¬
  δύνη τουαλέττα.
  'Ενα άσχημο περπάτημα είνε
  φοβερά άκαλαίσθητο. Δέν εχετε
  παρατηρήσει ποτέ, στήν έξοχή
  στό τέννις, στόν τΐερίπατο, γυναι¬
  κες των οποίων καί ή μικροτέρα
  λεπτομέρεια στή ουνολική τους
  έμφάνισι είνε ότι χρειάζεται, καί
  ;Ί οποίες, έν τούτοις, εχουν κάτι,
  οέν ξεύρω τί τό άκομψο. ΊΊ έξή-
  Υήσις εΤν' άπλουστ-ντη: ή κυρίες
  αΰτές διετήρησαν τό ϋφος καί τό
  βάδισμα των σαλονιών μέ τουα-
  λέττα σπόρ.
  Εΐν' έλάττωμα διόλου σπάνιο
  στή Γαλλία, συχνότατο δέ φαινό-
  μενο στήν 'Ελλάδα Μ έ τίς γυναι¬
  κες τής "Αγγλίας καί τής 'Αμερι-
  κής συμβαίνει νά εχουν τό άντίθε-
  το έλάττωμα: είνε τέλειες μεσ'
  τό σπόρ κοστοθμι των. Άλλά, μέ
  άπογευματινό φόρεμα, ή τουαλέτ-
  τα βραδύνη, ό καλός παρατηρη-
  τής άνπλαμβάνεται νά λείπη κά¬
  τι, παρ' δλη την κομψότητα τής
  τουαλέττας: αΰτό έξηγεΐται μέ τό
  δτι διετήρησαν τούς μεγάλους δι-
  ασκελισμούς των καί την άφελή
  των συμφεριφορά πού δέν άρμό-
  ζει διόλου είς τα μακρυά φορέ-
  ματα καί είς τα ϋψηλα τακούνια.
  Εάν θέλετε νά είσθε έξ ίσου
  θελκτικές την ήμέρα καί την νύ¬
  κτα, στήν έξοχή καί είς την πό-
  λι, πρέπει νά ξεύρετε νά περιπα-
  τήτε καί νά συμπεριφέρεσθε άνα-
  ! λόγως των περιστάσεων. Δέν εί¬
  νε πλέον ζήτημα αΐσθητικής μό-
  1 νόν, άλλ' εϋθυκρισίας κ'" εύπρε-
  πείας πρό πάντων. Νά λοιπόν τί
  διευκολύνει τα πράγματα
  Γνώρισα μία νέα κυρία, ή όποία
  άπέφευγε νά περιπατοΰμε μαζύ.
  στήν έξοχή, μέ τό πρόσχημα δτι
  <τήν σκότωνα». δτι εκανα μεγάλο άριθμό χιλιομέτρων περπατώντας πολύ γρήγορα. Παρετήρησα τό | βάδισμά της, καί εϊδα δτι προχω- ροΰσε μέ μικρότατα βήματα, μέ πολϋ μικρούς διασκελισμούς, χω- ρίς σχεδόν νά χωρίζη. τό ενα από τ' άλλο τα γόνατά της. Αΰτό τό βάδισμα είνε έτιβεβλημένο στή πόλι, έξ α'ΐΓίας τοΰ ϋψους των τα- κουνιών, τής φόρμας των παπου τσιών, τοΰ φάρδους των φουστα- νιών μας, ποΰ είνε πάντοτε όλι- ■γώτΐ,ρο σημαντικό γιά ίνα άπογευ ματινό παρά γιά τό σπόρ φόρεμα, άλλά γιά τό περπάτημα άνάμεσα στούς άγρούς, τό πρδγμα δια- φέρει. 'Εδώ πρόκειται νά κάμετε δσο τό δυνατό περισσότερο δρόμο. μέ δσο τό δυνατό μικρότερο άριθμό βημάτων. Πρόκειται να βρήτε τόν τρόπο νά σηκώνετε τό βάρος τοΰ σώματός σας, ρυθαό, εύστάθεια, ποΰ νά σας έπιτρέπουν νά προχω· | ρήτε χωρίς κόπο. Γιά να έπιτύχε- ' τε πρέπει ν' άνοίγετε εντελώς την κνήμη άπό τούς γόμφους. Πα- τήσετε τό φαρδθ τοΰ ποδιοθ σας επί τού έδάφους, έκτινάσσοντας τό πόδι έμπρός μέ μιά ταυτόχρο- νη, πολύ έλαφρά ώθησι τοΰ ώμου πρός τα έμπρός. Βαδίζοντας τοι¬ ουτοτρόπως τό σώμα όλόκληοο βρίσκεται έν κινήσει: καί ακριβώς αύτό τόν τρόπο βαδίσματος σκέ- πτονται δταν σδς λέγουν δτι τό περπάτημα είνε τό πειό εύεργε- τικό σπόρ ποΰ ύπάρχει. ή Ντιστβγκέ είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = 225ον «Ή άπώλεια μιάς καί μό- νης ημέρας μπορεϊ νά είναι όλεθρία γιά τό έθνος»—έφώ- ναζεν ό Μαρα στούς «άφρο- νας» Παρισινούς. Νά δμως πού ή άπώλεια αυτής της η¬ μέρας υπήρξεν όλεθρία γιά τον βασιληά καί την Μαρία— Άντουανέττα. "Αδικα ό Φέρσεν έτσακίσθη- κε γιά νά είνε δλα £τοιμα στίς 19 Ίουνίου—υστερ' άπό τόσες άναβολές πού εΐχαν έ- κνευρίση δλους τούς μεμυημέ- νους Έβδομάδες τώρα είχεν άφιερώση μέ πσθος τίς ήμέρες καί τίς νύχτες τού στό τολμη- ρό έγχείρημα. Κάθε νύχτα, βγαίνοντας άπό τό διαμέρι- σμα τής βασιλίσσης, ρκουβοτ- λοΰσε δέματα κσί ροΰχα κά- τω άπό τόν μανδύα τού. Πυ- ρετώδης άλληλογραφία μετα- £ϋ αύτοΰ καί τοΰ στρατηγοΰ Μπουγιέ εΤχε καθορίση τα μέρη δπου δραγόνο! καί ούσ- σάροι, μέ τόν δοΰκα τοΰ Σου- αζέλ επί κεφαλής, θά επερί¬ μεναν την &μαξα τοΰ βασιληα. Γιά νά μην κινήσουν τίς ΰπο- ψίες των κατοίκων τα έψιππα άποσπάσματα θά έπροφασί- ζοντο δτι επερίμεναν κάποιο φορτίο χρημάτων γιά την μι- σθοδοσία καί τή διατροψή τοΰ στρατοΰ των συνόρων Ό ί'δι- ος ό Φέρσεν έδοκίμασε στό Ζητοδνται μία ή δύο οΐκότρο- ψοι (μαθήτριαι) παρά καλής οΐκο- ν^νείας. Πληροφορίαι παρ' ημίν, Ή νέα Μαιευτική ΓυναικοΑογική ΚΑινική Τού Ίατροϋ κ. ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ Όδός Ζωγράφου (όπισθεν τριών Καμάρων). "Ηρχισε λειτουργοθσα. Δωμάτια 1ης, 2ας καί 3ης Αίθουσαι τοκετών, χειρουργείου κ. λ. π. θέσεως. Ήλεκτροθεραπευτήριον.— ΣΑΟ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΑΛΑ ! ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- Ε0ΓΟΣΤΑΣΙΔ 2 ΟΛΟΣ 1 Ώ Β Β Χρόνου φείδου Μην κοττιάζετε Μόνον τα καταστήματά μας "Εχουν πλήρεις σειράς βιβλίων δλων των σχολείων, Δημοτικοϋ καί Γυμνασίων. Πώλησις χονδρική καί λιανική. Είς τούς κ. κ. Διδασκάλους χορηγοϋ- μεν τα βιβλία ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ, της άξίας των καταβαλλομένης μετά την πώλησιν. 2 95. 2 9 ε 3Άη δρόμο των Βιγκεννών τα άλο- γα λεωφορείου πού είχε πα- ραγγείλη. Επί τέλους δλοι ήσαν £τοι- μοί στίς θέσεις των, δλοι οί τροχοί τού μηχανισμοΰ έλει- τουργοθσαν θαυμασία. Καί την τελευταίαν στιγμή, ή Μα¬ ρία—Άντουανέττα άνέβαλε την άναχώρησι. Μιά άπό τίς καμαριέρες της, ή όποία ή*ταν έρωμένη κάποιου ψανατικοΰ έπαναστάτη, τής έφαινόταν πολύ ΰποπτη. Την άλλη μερά ακριβώς στις 20 Ίουνίου, ή ύπηρέτρια αύτη είχεν έξοδο. Θά έ'λειπεν άπό τό ιιχχλάτι. 'Έπρεπε λοιπόν νά περιμέ- νουν την ήμέρα έκείνη. Άκό- μη εϊκοσι τέσσερες ώρες κα- θυστέρησι. Γενική άκύρωσις δλων των διαταγών. Νέες δι- αταγές στοΰς ούσσάρους νά ξεσελώσουν τα άλογα. Νέα νευρική έντασις νιά τόν Φέρ¬ σεν, ό οποίος είχεν έξαντλη- θή άπό την κόπωσι καί γιά τή Μαρία—Άντουανέττα ή ό¬ ποία δσο έπλησίαζεν ή κρίσι- μη ώρα, μέ μεγάλη δυσκολία κατέπνιγε την άνησυχία της. (συνεχίζεται) Κοινωνικά. ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθεν έξ -Α¬ θηνών ό έργολάβος κ. Λάζαρος Φατσέας. ______________ Γύρω στήν πόλι. Φαίνραι δτι καί ό Όκτώβριος έλησμόνησε την φθινοπωρινήν τού υπόστασιν καί ήρχισε νά συναγω- νίζεται άπό χθές τόν Ιούλιον είς θερμότητα. — Γό γεγονός έν τούτοις έχαι- ρετίσθη άπό τούς φίλους τού ϋπαί- θρου καί άπό τούς Νεμρώδ πού θά έπωφεληθοϋν καί πάλιν τού Σαββατοκύριακου διά νά έπιχει- ρήσουν μίαν επί πλέον εξοδον διά ν' άπολαύσουν τα θέλγητρα τής εζοχής. —Ή διά σήμερον ορισθείσα όρ- κωμοσία των νέων κληρωτών τοθ 43ου Συντάγματος, ανεβλήθη διά την άλλην Κυριακήν 10 8)βρίου. —θά προσλάβη δέ ή τελετη ε¬ πίσημον όσον καί μεγαλοπρεπή χαρακτήρα μέ συμμετοχήν δλων έν γένει των άρχών τής πόλεως — Πιστεύομεν δτι ή δεκαΐτενθή μερος παράτασις ποΰ εδόθη δια τας έγγραφάς των μαθητών ?ίς την εμπορικήν σχολήν, θά έπεκτα- θή -κροκειμένου καί διά τα άλλα έκπαιδευτήρια δεδομένου δτι συν¬ τρέχουν υπέρ αυτής πολλοί λόγοι. — Καί έπ' εύκαιρία πού όμιλοθ- μεν περί σχολείων, δέν ειμπο¬ ρούμεν παρα να αναφέρωμεν υτι όλοι οί μαθηταί τοϋ Α' Δημο¬ τικοϋ σχολειου καί τό3 Μκοδοσα- κείου πού έδωσαν είσιτημίους έ- ξετάσεις είς τό Γυμνάσιον επέ¬ τυχον καί μάλιστα έκ των πρώ- των. — Απόδειξις καί τουτο τής γο· νίαου εργασίας -τού συντελεΐται είς τα σχολεΐα αύτά. — Αί έξαγωγαί των σούλτανί- νων είς Αγγλίαν καί άλλας χώρας συνεχίζονται έντατικά. —"Ηδη καθώς πληροφορούμεθα εχουν συνολικώς έξαχθή 6 200 πε- ρίπου τόννοι, ύπολογίζεται δέ δτι λίαν συντόμως θ' άπορροφηθΓ] άπύ την διεθνή αγοράν δλη ή παραγω- Υή μας. _ —Ό έ'ρανος υπέρ τού Πανανεί· ου Δημοτικοΰ Νοσοκομείου συνε- χίζεται μέ ίκανοποιητικά άποτε- λέσματα τόσον είς την πόλιν όσον καί είς τα χωρία τού νομοθ μας. — Καί είναι όμολογουμένως συγ- κινητική ή προθυμία μέ την όποι¬ αν δλοι, πλούσιοι καί πτωχοί, προσφέρουν τόν οβολόν των υπέρ τοΰ εύαγοΰς αύτοθ ίδρϋματος. —Άπό αυριον θ' άρχίσουν συ¬ στηματικώς πλέον τα μαθήματα είς τα διάφορα σχολεΐα καθώς καί είς τό 'Ωδεΐον. —Έν τώ μεταξύ ήρχισαν έπίσης καί τα μαθήματα τής χορωδίας καί τής νεοσυσταθείσης Μανδολι- νάτας Ηρακλείου. —Απηγορεύθη λοιπόν καί των αύγών ή έξαγωγή έκ τής νήσου μας. —Καί ϊπρεπε πράγματι, διότι τόν τελευταίον καιρόν ή τιμή των ήρχισε ν' άνέρχεται είς τα ϋψη. — Καλόν δμως θά ήτο νά ληφθή έκ παραλλήλου μέριμνα καί διά την ανάπτυξιν κα'ι συστηματοποί- ησιν τής όρνιθοτροφίας πού άπο- τελεΐκαί ευχάριστον ώς εργασίαν επιχείρησιν άλλά καί άρκετά έ- πικερδή. — Είς τό Καστέλλι τής Πεδιά¬ δος καθώς πληροφορούμεθα α¬ νευρέθησαν κατά την έκσκαφήν των θεμελίων τού συνεταιρικοϋ έλαιουργείου άρχαΐοι τάφοι τής 'Ελληνορωμαικής έποχής μέ δι¬ άφορα άναθήματα, άμφορεΐς καί χάλκινα άγγεΐα, μεγάλης άξίας —θά έ'πρεπε λοιπόν νά ένεργη- θοΰν είς τα πέριξ άνασκαφαί ά¬ πό την αρχαιολογικήν υπηρεσίαν διά την αποκαλύψιν δλων των θησαυρών πού είναι τυχόν θαμμέ- νοι έκεΐ. — Πραγματικάς θρίαμβος ε'ς τό σινέ Πουλακάκη κάθε βράδυ μέ τό ωραίον φίλμ ή 'Χαραυγή τής Δόξης» πού θά προβληθη δια τε¬ λευταίαν φοράν σήμερον." ό Ρέπορτερ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε δι" Α¬ θήνας ή δνίς Πόπη Μ. Συμιανά- κη μοδίστα πρός παρακολούθησιν των έξελίξεων τής μόδας. Λύσις τοϋχθεσινοϋ ύπ'άρ. 14σταυρολέξου Μ _..... Κ]Π!Δ Ρ,ΗΐΞ Ι Ω Λ(Ω|Ν ι. Ι ΕΝ ΙΙΙΣΊ, ιΓ!Ο/Ν Οίΐ Π ΙΡΐΐΐΣ1 ΠΛ/Σ. Υ ΓΟΝΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΑΙ Είς τό βιβλιοχαρτοπωλεΐον Ιωάν. Καμαράτου θά εΰρητε δλα τα βιβλία σας, τετράδια, γραφικήν ϋλην μέ τάς λογικώτερος τιμάς. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΑΕΜΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ Θά εΰρητε δλα τα βιβλία τοΰ Γυμνασίου καθώς καί τού Δημοτικοϋ σχολείου είς τιμάς πολύ εύθηνάς. Έπίσης τα τετράδια σας καί δλα έν γένει τα σχολικά ειδή σας είς τιμάς πολύ συμ¬ φερούσας, μόνον στό βιβλιο¬ πωλείον τού ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ Στίς Μοΐρες.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  120ο ν
  Άλλ' ΐΐχει σρά γε ήλ.κίαν καΐ ό νοϋς, καί κα-
  Οίσταται μύωψ έν τή τάξει των μεγάλον άνδρών
  τοθ ύλικοΰ κόσμου, ούς δύναται τις νά ονομάστι,
  γίγαντας ένεργούς, Είς τούς έξόχους νόας τού
  ίδανικοϋ κόσμου, τό γήρας δέν έπιδρα. Δάνται καί
  Μιχαήλ Άγγελοι, οί ποιηταί καί οί καλλιτέχναι,
  γηρσσκονιες αύξανουν, αρα οί Άννίβαι καί οί Βο-
  ναπάρται γηράσκοντες ψθίνουν,
  Δέν είμεθα τοιούτου φρονήματος Κατά την
  κοινήν πάντων όμολογίαν, τό σχέδιον τού πρός
  την μάχην εκείνην υπήρχεν άριστούργημα. Να προ-
  χωρήοη άτι' εύθείας πρός τό κέντρον τής γρσμμης
  των πολεμίων σύμμαχον, ν' ανοίξη την γραμμήν
  ταύτην, νά την κόψη, εις ούο, νά εκδιώξη ένθεν
  μέν τό ήμισυ των "Αγγλων πρός τό Χάλον, ένθεν
  οέ. τό ήμισυ των Πρώοσων πρός τάς Τόγγρας, νά κα¬
  ταστήση Βελλιγκτώνα καί Βλΰχερον δύο τμήματα,
  νά νυρΐίύσητό βουνόν "Αγιον "Ιωάννην, νά κατα-
  λάβτι τάς Βρυξέλλας, ν' αποσοβήθη τον μέν Γερμα-
  νύν τρός τόν Ρήνον, τόν Ρχ!- "Αγγλον πρός
  την Οάλαιχοαν ταυτα πάντα ανέμενεν έκ τί]ς μά-
  χηο ταύτης ΰ Ναπολέων. ΓΙίψι ιων ΐΐεραιτέρο:), θά
  εβλεπε.
  Έννοι,ΐται ότι δέν αξιούμεν νά γράψωμεν έν-
  ταθθα ιστορίαν τής έν Βατερλούη μάχης' αυτή δέν
  είνε τό Οέμα ήμών' άλλά μετ" αυτής συνδέεται μία
  των περιουθίων σκηνών τού δράματος, δ διηγούμε¬
  θα. Έγραψαν άλλως τε την ιστορίαν ταύτην επι¬
  σταμένως υπό μίαν μέν ί'ττοι4'ΐν ό Ναπολέων, ύπ'
  άλλην δ ά ύ Χιαμράς (' ΙιπΓΓ&δ). Αφίνομεν λοιπόν
  τους ίστορικοΰς τούτους αμφισβητοΰντας, ημείς δέ
  γινόμεθα μάρτορες έξ αποστάσεως, ώς διαβάται ε¬
  πί τοϋ πεόίου, κύπτοντες καί παρατηροΰντες την
  γήν εκείνην, την ζυμωμένην μετά ανθρωπίνης σαρ-
  κός καί έκλαμβάνοντες 'ίσως τα φαινόμενα ώς
  τιράγματα.
  Άμοιροι στρατηγικης πείρας, βλέπομεν μόνον
  ότι καθ" ήμδς, οί δύο στρατηλάται άγονται καί
  φέρονται έν Βατερλούη υπό ουνειρμοθ τυχών ένφ
  δέ πρόκειται περί πεπρωμένου, τοϋ μυοτικοΰ τού¬
  του ύποδίκου, κρίνομεν ώς ό λαός, ό άφελής οδ-
  τος κριτής.
  Δ'.
  Τοπογραφία
  Α'.
  Οί θέλοντες νά λάβωσιν ιδέαν σαψή τής έν Βα-
  τερλούη μάχης, σχ στρώσωσιν χαμαϊ κατά διάνοι¬
  αν έν κεφαλαιώδες Α. Τό αριστεράν οκέλος τοϋ Α.
  εΐνε ή όδός άπό Νιβελλών τό δεξιάν σκέλος είνε
  ή όδός ή άπό Γενάπτης' ή χορδή τοΰ Α εΐνε ό κοΐ-
  λος δρόμος ό άπό Όχαίνου είς Βραιναλεϋδον. Ή
  κορυφή τού Α εΐνε τό βουνόν "Αγιος Ιωάννης" έ-
  κεΐ ίσταται ό Βελλιγκτών ή κάτω άριστερά άκρα
  εΤνε τό Ούγομόντιον, ένθα ό στρατηγός Ρέιλ μετά
  τού Ίερωνύμου Βονοπάρτου' ή κάτω δεξιά άκρα
  εΐνε ή Βελλαλιάντη, ένθα ό Ναπολέων. "Ολίγον
  κάτωθεν τοΰ σημείου, δπου, ή χορδή τού Α συναν
  τδται μετά τοΰ δεξιου σκέλους καί τεμνει αύτό, κεί¬
  ται ή Αΐσάντη. Είς τό μέσον τής χοροης ταύτης εΐ¬
  νε ακριβώς τό σημείον δπου έρρήθη ό τελικός λό-
  γος της μάχης. 'Εκεΐ έστησαν £να λέοντα λίθινον
  άκοόσιον σύμβολον τοΰ ύστατου ήρωϊσμοΰ τής αύ-
  τοκρατορικής φρουρας.
  Τό τρίγωνον, τό μεταξύ τής κορυψης τοΰ Α Καί
  τής χορδής, εΐνε τό οροπέδιον τοΰ Άγίου Ιωάν¬
  νου. Οί Γάλλοι ηθέλησαν νά κυριεΰσωσι τό οροπέ¬
  διον τουτο· αύτό υπήρξε τα μήλον δλης τής εριδος'
  ή μάχη δλη αύτό τουτο.
  Αί πτέρυγες των δύο στρατών έξετείνοντο δεξι-
  όθεν κα'ι άριστερόθεν των δύο δρόμων, της Γενά-
  ιττης καί των Νιβελλών ό Έρλών είχεν άπέναν-
  τί τού τόν Πίκτωνα, ό Ρέιλ είχεν άπέναντί τού
  τόν Χίλλ.
  (συνεχίζεται)
  ΒΒΗ-βΒΠβΒΒΒεΐΒ««ΒΜΒβε«·"Ι·Π·ε>""·""""«
  Βΐε-
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό χρυσοχοεΐον καί ώρολοοπωλεΐον τοΰ κ ΒΑ-
  ΣΙΛΕ1ΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ άνακαινισθέν μετεφέρθη
  άπό προχθές επί τής Πλατειας Στράτας ολίγον κα¬
  τωτέρω τού προηγουμένου καταστήματός τού καί
  έναντι ακριβώς τού οφασματοπωλείου Τσαχάκη
  Ι
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
  (Μεϊντάνι).
  "Απαντα τα διδακτικά βιβλία
  γραφική ϋλη
  είς πλουσίαν συλλογήν.
  ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡ1ΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΚΗΚΗ
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ.
  ι επί πιστώοει μέ τ© διχαίωμ* τής επι
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους πό υ ΒέΑουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι' όλους.
  ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ!
  Α'.
  Ενθυμείσθε τον μΰθον τοΰ βασι¬
  λέως Μίοα; "Ο,τ; καί νά επιανε,
  άκόμη κ; ι τα τρόφιμα πνΰ ήθελε
  νά είσαγάγ'ο εις τό ατόμα τού, ί-' ,1
  γίνοντο χρυσάφι! Τό ξϊύρίϊε ότ. ό
  καθένας άπό σας είνε άπό αυτής
  τής απόψεως Μίίας; Διότι ο,τι καί
  άν έγγίσετε περιέχει χρυσόν! Μή
  νομίσετε ότι πρόκε'ται γιά κανένα
  αστείον. Είνε τό άποτέλεσμα τή;
  πλέον λεπτολόγου χημικής ερεύ¬
  νας Ό χρυσός είνε ενα άπό τα
  πλέον διαδεοομένα στοι/εία. Δζν
  άπαντάται μόνον είς τα περίφημα
  χρυσωρυχεϊα. Εόρίσ/.εται άπαντα-
  χοΰ τής γής, μέ μόνην την διαφο¬
  ράν Κτ·. ώς επί τό πλείστον άπχν-
  τάται ώς πρόσθετον στοιχείον εις
  άλλα σώματα, κα'. ποσότητας ά-
  πειροελαχίστας. Έν πάση περι¬
  πτώσει τό ^έ^αιον εί/ε ο'τι τό
  χροσάφι ύπάρχει παντοθ. Ή θά-
  λασσα λόγου χάριν περιέχει τό¬
  σον χρυσόν, ώστε πολλοί εσκέ¬
  φθησαν σοβαρώς νά έξαγάγουν
  χρ'ΐσόν εκ τής θαλάσσης. Πόθεν
  πρ ^έρχεται ο άφθονος χρυσός πού
  περ:έχε: ή Οάλασσα, Κϊς την θά¬
  λασσαν τάν παρασύρουν οί ποτα-
  μοί άποπλύνοντες τα εοάφη άπό
  τα όποΤα Γ.ζρνοΟ'/. Τοθτο σημαίνει
  ότι κάθε Ι3αφος περιέχει χρυσόν.
  Τα φυτά άπορροφοΰν καί χρυσόν
  ι/, τοΰ έδίφου; είς τό όπιΐον φύ-
  Γ/νται -/αί άπό τα φυτά παραλαμ-
  ίάνουν τόν χρυσόν τα χορτοφαγα
  ζώα. Καί ε'τσι 4 άνθρωπος, μέ κά¬
  θε μπουκιά χορταριν.ών ή κρΐα-
  το; ποΰ μπάζει εις τό στύμα τού,
  καταπίνει χρυσόν! Πράγματι δέ ή
  έπιστημη μέ δλα τα μέαα τής χη-
  μείας πού εχει εις την διάθεσιν
  της, κατώρθωσε νά άποδείξη είς
  3λα τα ό'ργανα τοΰ άνθρώπου χρυ¬
  σόν, προερχομένην Ιν. των τροφών
  πιύ εϊσνγει είς τόν οργανισμόν
  τού Τό περίεργον είνε 2τι δλα
  τα δργανα τοΰ ανθρωπίνου σώμα-
  τος δέν περιέχουν Ινφ ποσότητα
  χρυσοΰ. Ωρισμένα δργανα άπαλ-
  λά έ
  τχι ταχέως τοΰ χρυσοΰ πού
  καταλήγει είς αύΐά, «λλα πάλιν,
  άκόρςστα, σάν άληθινοί φιλάργυ-
  ροι, κυττάζουν πώς νά προσελκύ-
  σουν -/.α! νά συγκρατήσουν περισ¬
  σότερον χρυσόν.
  (συνεχι'ζςται)
  Μυΐγες, Κουνοΰπια, Κοριοί, Κατσαριδες καί
  δλα τα έντομα, καί τα αύγά των, καταστρί,φον-
  ται μέ τό ΟΞΑΛ, Ελληνικόν έντομοκτόνον της
  Έταιρίας των Λιπασμάτων ΠΕΤΕΙΝΟΥ,
  Πωλεΐται μόνον είς ψιάλας (ουδέποτε είς χΰμα)
  πρός δρχ, 30 καΐ πρός δρχ. 20.
  Ζητήσατέ το άπό τα Φαρμακεΐά σας καί άπό τα
  καλά παντο πωλεϊα.
  Προσέχετε ή φιάλη νά είναι έσφραγισμένη μέ
  την μάρκαν ΠΕΤΕΙΝΟΣ καί νά είναι άθικτος.
  Τό ΟΞΑΛ άπολυμαίνει τα σπίτια, καί έμποδί-
  ζει την δημιουργίαν έστιων διά τούς έλώδεις πυρε-
  τούς, γρίππην, ΔΑΓΚΕΙΟΝ. Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποι-
  εΐται καί είς τάς αποθήκας των δημητριακών, καί
  προφυλάσσει τα δημητριακά άπό τό ξεποόλιασμα.
  Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν, ώστε δέν πρέ-
  πει νά λείψη άπό κανένα σπίτι. Δοκιμάσετέ το άπαξ
  διά νά πεισθήτε.
  Άποφεύγετε τα έντομοκτόνα είς χΰμα, πρός
  τό συμφέρον σας.
  Θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  "Ιδρυσις ιατρείον
  κατά των τραχωμάτων.
  ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι 8)ορ:ου
  (άνταπνκριτοΰ μας). —Πρός διε¬
  νέργειαν τοΰ άντιτραχωματικοϋ α¬
  γώνος είς τόν Νομόν Λασηθίου
  τό υπουργείον Κρατικής 'Υγιεινής
  καΐ Αντιλήψεως ο:έθεσε σχετικήν
  πίστωσιν.
  Κατά τάς ληφθείσας άποφάσεις
  ίδρύονται τέσσαρα άντιτραχωματι-
  κά ίατρεϊα είς Άγιον Νικόλαον,
  Κρητσδ, Σητείαν καί Ίεράπετραν.
  Πρός πεντάμηνον εκπαίδευσιν θά
  άπϊσταλοΰν έν τώ μεταξύ είς Α¬
  θήνας τέσσαρες νεάνιδες, άνά μία
  έξ έκάστης ιί^ς άνω κοινότητος καί
  τοΰ Δήμου Άγίου Νικολάου, ύπο-
  δειχθησόμεναι υπό των αρμοδίων
  άρχών, ίνα χρησιμεύσουν ώς εί-
  δικαΐ νοσοκόμοι είς τα άντιτρα-
  χωματιν.ά ίατρεΐα. Ώς γενικός
  δέ διευθυντής των Ίατρείων θά
  τεθή ΐατρός επί τρίμψον ιχετεκ-
  παιδευθ^σόμενος είς Αθήνας.
  Ό έν λόγω Εατρός δστι; καί θά
  μισθοδοτήται διά 5.000 δρ. μηνι-
  αίως θά δύναται δαπάναις τοϋ
  δημοσίου νά μεταβαίνη πρός ε¬
  πιθεώρησιν κα'ι έν.τός τοΰ Δήμου
  Αγ. Νικολάου δπου θά έορεύη·
  καΐ είς Σητείαν, Κρητσάν καί
  Ίεράπετραν πρός παρακολούθησιν
  τής καλής λειτουργίας των έκεϊ
  άντιτραχωματικών ίατρείων.
  Ή Ικλογή τοΰ ίατροΰ ανετέθη
  ήδη υπό τοΰ 'Υπουργ/είου 'Γγιει-
  νής είς τόν Νομάρχην Λασηθίου
  όστις εκάλεσεν ήδη" τούς ενδιαφε¬
  ρομένους όπως ύποράλλουν αύτω
  αίτήσεις μέχρι τής 12ης Όκτω-
  ^ρίου κα'ι τηΰζο πρός ταχυτέραν
  εφαρμογήν των αποφασισθέντος
  καί έναρξιν τοΰ τόσον έπωφελοΰς
  διά την δημοσίαν καί σχολικήν ι¬
  δίως υγείαν άντιτραχωματικοϋ α¬
  γώνος.
  —Άγορανομικά Χανίων. | —Άνακρίσεις είς τό Λεηρο-
  Υπό της Άγορανομίας Χανί¬
  ων κατεμηνύθησαν ο'ι Έμμ. Ν.
  Παπαδόπουλο; παντοπώλης διότι
  κατελήφθη χρησιμβπβιών έλαττω-
  ματικϊιν πλάστιγγα καΐ ό Γεώρ¬
  γιος Παπουτσάκης διότι επώλει
  σάκκους ξυλανθρακων μη ζυγιομέ·
  νού; καλώ;.
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Το Θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5—41
  ΓΚΡΕΚΑ
  ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΟ - ΜΕ ΝΕΑ ΓΕΥΣΙ - ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΒΛΑΒΕΣ
  Τ' όλόχρυσο χρώμα τού καΓίνοϋ τού πού δέν το έ^ει άλλο σιγαρέττο, άποδεικνυει
  ότι είναι καταοχευατμένο άπό τ' ανωτέρα Καπνα Αγρινίου. Είναι τελείως άβλοβές
  είς την υγείαν, χάρις είς τα νέα κοθαριοτικα μηχανηματα και κυκλοφορεϊ για νά
  δώση Την ^ιεγαλυτερη άπόλαυσι οτό καπνιομα
  Καβαριοτήρια
  τελευταιου τυπου

  Κ Α
  κομεΐον.
  Είς Σπιναλόγκαν -πλπροφορβύ-
  μεθα ότι μεταβαίνει ό Νομάρχης
  Λασηθίου κ, <1>λωρίδη; προκειμε-
  νού νά ενεργήση άνακρίσεις αυ¬
  τοπροσώπως διά τα καταγγελθέν-
  τα βτι συνέβησαν είς βάρος τι¬
  νών έκ των λεηρύν καΐ άπό μέ-
  ρους φυλάκων τοΰ Λεπροκομείου.
  Τό πόρισμα των άνακρίσεων ο κ.
  Νομάρχης Λασηθίου θά υποβάλη
  αρμοδίως διά τα περαιτέρω.
  —Ελαιουργείον είς Βραχάσι.
  Τό Υπουργείον Έονικής Οΐκο-
  νομίας εχορήγησεν πρός τόν Έ-
  λαιουργικόν Συνεταιρισμόν βρα¬
  χασιου την αδειαν ανεγέρσεως έ-
  λαιουργείου, ή δέ Άγροτικι'ι
  Τράπεζαένέκρινε την παροχήν
  δανείον ενός καΐ ήμίσεος έκατομ-
  μυρίου δραχμ. πρό; τόν σκοπόν
  τούτον.
  —Υπέρ τής Έθν. άεροπο-
  ρίας.
  Ή Συντεχνία Πλακουντοπβι-
  ών Ηρακλείου αυνεισέφερε δραχ.
  2.000 υπέρ τή; Έθν. άεροπορίας.
  —Ή Δ,ημοτική Μουσική.
  Σήμερον ώραν 4 μ. μ. ή μουσι¬
  κή τού Δήμου θά εκτελέση εί;
  την πλατείαν Ελευθερία; τό κά¬
  τωθι πρόγραμμα: Ίταλιάνα ΐν
  'Αλγέρι Ρωσσίνι, Μάρθα, οπερα
  Φριεντρήχ, τα έκατομμΰρια τού
  'Αρλεκίνου «Ποτ. Πουρί», Κρπτι-
  τή Ποιμενική «Σουΐτοτ» Ί. Δελη-
  βασίλη, Κιθάρα Ρωμάνα ταγκό,
  Δημαρχιακόν χαιρετιβτήρτον φι-
  νάλε Ι. Δεληβασίλη.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ Δ)ΣΕΩΣ ΚΡΑΤ. ΛΑΧΕΙΟΝ
  Ανακοινούται πρός τό Κοινόν
  ότι ή πώλησιςτών γραμματίων,
  τοΰ ΈΘν. Λαχείου, συμφώνως
  πρός τόν Κανονισμόν, είναι
  άνατεθειμένη αποκλειστικώς
  είς τούς επισήμως άνεγνωρι-
  σμένους Πράκτορας καί τοϋς
  άντιπροσώπους αυτών, οΐτινες
  όφείλουν νά έχουν ιδίαν εγ¬
  κατάστασιν γραφείων κσί ύ-
  πέχουν τάς έκ τοΰ Κανονισμοϋ
  ευθύνας διά την εξυπηρέτη¬
  σιν των άγοραστών.
  Ή Δ)σις Κρατ. Λαχείων
  συνιστά πρός τό κοινόν οπος
  διά την αγοράν γραμματίων
  τού Έθν. Λαχείου καΐ την α¬
  νανέωσιν αυτών κατά τάς δι-
  αδοχικάς κληρώσεις άπευθύ-
  νονται μόνον είς τα γραφεΐα
  των Πρακτόρων καΐ των άν-
  τιπροσώπων πρός αποφυγήν
  πάσης ενδεχομένης άταξίας {)
  άνωμαλίας ήτις δυνατόν νά
  προέλθη έξ άγοράς γραμμα¬
  τίων παρ' άνευθύνων προσώ¬
  πω ν.
  Οί τυχόν μή συμμορφούμε-
  νοι πρός την ανωτέρω υπόδει¬
  ξιν άγορασταί δέον νά γνω-
  ρίζουν ότι φέρουν τόν κίνδυ¬
  νον τής διαθέσεως των χρη-
  μάτων αυτών έκ πάσης παρα-
  τύπου άγορδς λαχείων.
  Πρός γνώσιν τού κοινοΰ πα-
  ρατίθεται κατωτέρω πίναξ
  τού ανεγνωρισμένου πράκτο-
  ρος τής περιφερείας Εύαγγέλ.
  Τζολάκη έν Ηρακλείω δστις
  ώς καί οί άντιπρόσωποι αύτοΰ
  οί έχοντες εγκατάστασιν μετ"
  είδικής έπιγραφής καί χρησι-
  μοποιοΰντες ιδίαν σφραγίδα
  επί τής οπισθίας δψ?ως των
  γραμματίων, δύνανται εγκύ¬
  ρως καί ασφαλώς νά πωλώσι
  τοιαΰτα είς τό κοινόν.
  Πράκτωρ
  ΕΥΑΓΓ. ΤΖΟΛΑΚΗΣ
  Οί άντιπρόσωποι
  Έμμαν. Σηφβγιάννη; Σητείας
  Στυλ. Κβύνδβυρβ; Άγίου Νι¬
  κολάου.
  (Έκ τής Δ)σεως Κρατικήν
  Λαχείων)
  \
  *»,«
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  3 Όκτωβρίου 1937
  3Η Πρωΐνή
  ΤΟΥ ΟΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΑΙΣΕΩΝ
  ΑΠΟΤΗΣΠΡΟΣΕΧΟΥΣΕΒ&ΟΜΑΔΟΣ
  ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ
  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΕΝΑΡΙΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ανεκοινώθη σήμε¬
  ρον ότι ό θεσμός των κοινωνικών άσφα-
  λίσεων άρχίζει λειτουργών οριστικώς ά-
  πό τής προσεχούς εβδομάδος.
  "Ηδη αί άρμόοιαι υπηρεσίαι καταρ-
  τίζουν τα διάφορα λεπτομερειακά τής
  ενάρξεως τοΰ θεσμοΰ, οϋτω ώστε νά κα¬
  ταστή αυτή εΰκολος καί νά φθάση ταχέ¬
  ως είς τάς απαιτουμένας προϋποθέσεις
  διά την ομαλήν λειτουργίαν τοΰ όλου
  συβτήματος των κοινωνικών άσφαλίσεων.
  ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
  ΕΡΓΟ&ΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—-Σχετικώς μέ την έ¬
  ναρξιν τοΰ θεσμοΰ των άσφαλίαεων, ανε¬
  κοινώθη ότι θά γίνη αρχικώς γενική άπο-
  γραφή των έργοδοτών καί έργατών. 'ΙΙ
  άπογραφή αυτή, κατά τάς ιδίας άνακοι-
  νώσεις θά εξυπηρετήση, την λειτουργίαν
  τού θεσμοΰ επί άβφαλεβτέρων καί άπα-
  τελεσματικωτέρων βάσεων.
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΟ.Ν
  ΑΘΗΝΑΙ » Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός
  κ. Ί. Μεταξάς προέβη σήμερον είς οη·
  λώσεις επ* εύκαιρία τής ενάρξεως τοΰ
  θεσμοΰ των κοινωνικών άσφαλίσεων. Ό
  κ. Πρωθυπουργός ετόνισε την σημασίαν
  τοΰ θεσμοΰ τούτου διά τού όποίου όλο-
  κληρώνεται είς τάς κυρίας αυτής κατευ-
  Θύνσεις ή κοινωνική πολιτική τής κυβερ¬
  νήσεως τού. Διά τοΰ συγχρονισμένου
  τούτου θεσμοΰ, ό κ. Πρωθυπουργός α¬
  φήκε νά εννοηθή ότι ή φιλεργατική μέ·
  ριμνα τής κυβερνήσεως άποκτά τα μάλ¬
  λον άσφαλή καί άδιαφιλονίκητα έχέγγυα.
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  β ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΤΡΛΤΛΡΧΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ » Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Είς τάς Αθήνας έ¬
  φθασε σήμερον ό Τοΰρκος στρατάρχης
  Ταακμάκ. Τόν Τούρκον στρατάρχην ύ-
  πεδέχθη ό άρχηγός τοΰ Έπιτελείου
  στρατηγός κ. Παπάγος.
  ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΕΦΑΝΟΝ
  ΕΙΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥΑΓΝΟΣΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—'Άμα τή αφίξει τού
  είς την πρωτεύουσαν ό Τοΰρκος στρα-
  τάρχης μετέβη μέ την συνήθη έπιβλητι*
  κότητα είς τό μνημεϊον τού Αγνώστου
  στραειώτου. Είς τό μνημείον ό κ.
  Ύσακμάκ κατέθηκε βαρύτιμον στέφανον
  έκ μέρους αυτού καί τού Τουρκικού
  στρατού.
  Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ » Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού^ μας).—Καθ* ά τηλεγραφούν
  έκ Ρώμης ή Ίταλικη κυβέρνησις θά ζη¬
  τήση προκειμένου νά άρχίσουν συνεννόη¬
  σις διά την ρύθμισιν τού Ίσπανικοΰ
  νά συμμετάσχη είς αύτάς καί ή Γερμα-
  νία. Έν άντιθέτω περιπτώσει ή Ιτα¬
  λία είνε πιθανώτατον νά μή προσέλθη
  είς τάς συνεννοήσεις ταύτας έφ* όσον
  έτάχθη απολύτως άλληλέγγυος μέ την
  Γερμανίαν.
  Ή Γερμανία και τό Ίσπανικόν.
  Κοινή ή Άγγλογαλλική πολιτικη.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Ό Γερμανικός τΰπος γράφων
  επί τού ζητήματος των έθελον-
  τών βεβαιοί δτι ή Γερμανία
  είνε άλληλέγγυος μέ την Ι¬
  ταλίαν είς τό ζήτημα τής
  άνακλήσεως των έθελοντών.
  Ή άλληλεγγύη αυτή έξηγοΰν
  αί έφημερίδες δέν στρέφεται
  είς την άρνησιν τής συζητή¬
  σεως τού ζητήματος τούτου,
  άλλ' είς την αποδοχήν τής
  συζητήσεως ταύτης έφ' δσον
  είνε πιστευτόν δτι καί έκ τοΰ
  άντιθέτου μέρους δέν θά ύ-
  πάρξουν άντιρρήσεις διά την
  άνάκλησιν των έθελοντών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
  Τηλεγραφοϋν έκ Τόκιο δτι αί
  Ίαπωνικαί έφημερίδες δημοσι-
  εύοον τηλεγραφήματα κατά
  τα όποΐα ή επίθεσις των Ία-
  πώνων είς Σαγκάην επέτυχε
  νά κάμψτ) την άμυναν των
  Κινέζων 'είς πολλά σημεΐα.
  Είς Βόρειον Κίναν ή προέλα
  σις των Ίαπώνων συνεχίζε-
  ται.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).—Κατ'
  έπισήμους άνακοινώσεις ή
  Άγγλογαλλική συνεργασία
  δσον άφορσ τό Ίσπανικόν συ-
  νεχίζεται έν απολύτω όμο-
  φωνΐα. Ύποτίθεται δτι ή δια¬
  κοίνωσις είς την όποιαν άνα-
  φέρονται αί κοιναί άγγλο-
  γαλλικαί άπόψεις θά υποβλη¬
  θή σήμερον ή αυριον είς την
  Ιταλίαν.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).—Ό Ίτα-
  λικός τύπος είς άρθρά τού
  διά την επίλυσιν τοθ Ίσπανι-
  κοΰ ζητήματος διαψεόδει τάς
  κυκλοφορησάσας φήμας δτι
  δεικνύει άδιαλλαξίαν είς τό
  Ίσπανικόν ζήτημα. Τουναντί¬
  ον οί άρθρογράψοι Ισχυρί-
  ζονται δτι ή Ιταλία είνε πρό-
  θυμος νά συζητήση τό ζήτημα
  τουτο ώς παρουσιάζεται καί
  χωρίς δικολαβισμούς.
  Ό Πρόεδροςτης Αιμενικης 'Επιτροπής
  διά τό ζήτημα τοΰ ψυγείον σταφυλών.
  Είς απάντησιν των δσων έ-
  γράψαμεν προχθές διά την κα¬
  τασκευήν τοθ ψυγείου σταφυ¬
  λών είς τόν λιμένα μας ελά¬
  βομεν την κάτωθι επιστολήν
  τοΰ Προέδρου τής Λιμενικής
  έπιτροπής κ. Γ. Μιτσοτάκη
  την όποιαν καί ευχαρίστως δη¬
  μοσιεύομεν. Χαίρομεν δέ ιδι¬
  αιτέρως διότι διά τής έπιστο-
  λής αυτής παρέχεται ή πλη-
  ροφορία καί ή κατηγορηματι-
  κή συγχρόνως βεβαίωσις δτι
  ή ίδέα τής κατασκευής τοΰ ψυ¬
  γείου, τού όποίου την τερα¬
  στίαν σημασίαν άντιλαμβά-
  νονται δλοι πλήρως, δέν θά
  άργήση νά εκδηλωθή είς ω¬
  ραίαν, άπτήν πραγματικότητα:
  Κύρΐϊ Διβυβυντά τής «Άνςρ!·
  θώσεως».
  Είς τό προχθεσινόν φύλλον
  τής εφημερίδος σας υπό τόν
  τίτλον «τό ψυγείον σταφυλών»
  γράφετε δτι πρέπει νά ευρεθή
  κάποιος ν' αναλάβη την πρω¬
  τοβουλίαν τής κατασκευής
  αύτοθ,
  Άλλ' είναι ήδη γνωστόν
  δτι μετά την άποτυχίαν των
  προηγηθεισών ένεργειών, ή
  Λιμ. Έπιτροπή άναγνωρίζου-
  σα την έπείγουσαν ανάγκην
  τής κατασκευής ψυγείου καί
  την άπό πάσης απόψεως ώ-
  φελιμότητα τού έργου απε¬
  φάσισε την κατασκευήν έκ
  των πόρων τοΰ λιμενικοΰ τα-
  μείου τού είδικοΰ κρηπιδώμα-
  τος, έφ' οδ θά έγερθώσιν αί
  ψυκτικαί έγκσταστάσεις κα'ι
  αί ρυναφεΐς αποθήκαι, διά την
  συσκευασίαν των σταφυλών
  καί άλλων όπωρών
  Ή Μηχανική ύπηρεσία τοθ
  Λιμενικοΰ Ταμείου άσχολεΐται
  είς την έκπόνησιν τής σχετι¬
  κάς μελέτης, είς την τελευταί¬
  αν δέ συνεδρίασιν ή Λιμενική
  Έπιτροπή εξήτασε τό ζήτημα
  τής καταλληλοτέρας θέσεως
  διά τό έν λόγω κρηπίδωμα.
  "Αμα τή έγκρίσει τής μελέτης
  τα έργον θά προκηρυχθή είς
  μειοδοσίαν, τό οποίον θά γίνη
  μέν έν συνεχεία των υπό κα¬
  τασκευήν κρηπιδωμάτων άλλά
  διά νέας έργολαβίας καί συγ¬
  χρόνως διά προκηρύξεως θά
  ζητηθώσι προσφοραί διά τάς
  ψυκτικάς έγκατσστάσεις.
  Έπομένως την πρωτοβουλί¬
  αν τής κατασκευής ψυγείου
  σταφυλών, έχει άναλάβει ή
  Λιμενική Έπιτροπή ήτις έργά-
  ζεται καί μεριμνδ διά την τα¬
  χυτέραν καί άρτιωτέραν έκ-
  τέλεριν τού έργου
  Ηράκλειον τή 2 "Οκτώβριον
  1937.
  Μετά τιμής
  Γ. Ε, Μιτσοτάκης
  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
  Προχθές συνήλθεν είς πρώτην
  τακτικήν συνεδρίαν τό Εποπτικόν
  Συμβούλιον Στοιχειώδους Έκπα1.-
  δεύσεοις τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου α¬
  ποτελούμενον υπό τοΰ άντισυνταγ-
  ματάρχου κ. Νικολοπούλου ώς
  Προέδρου καί των τριών κ.κ. Έπι-
  θεωρητών τοΰ Νομοΰ, συμφώνως
  πρός τόν νέον Νόμον «περί διοι¬
  κήσεως τής Έκπαιδεύσεως» καί,
  άρξάμενον των εργασιών αύτοΰ, ε¬
  ξήτασε διάφορα έκπαιδευτικά ζη-
  τηματα. Ωσαύτως χθές συνεκρο¬
  τήθη Οτξό ίθθ νέου Έπιθεωρητοΰ
  Πεδιάδος κ, Ιί· Στεφανάκου. συνέ¬
  δριον διευθυντήν των σχολείων
  κατά τό ίποΐον συνεξητήθησαν ή-
  πηρεσιακά ζητήματα τής Τίεριφε-
  ρείας καί εδόθησαν οδηγίαι είς
  τούς διευθυντάς των σχολείων διά
  την περαιτέρω ενέργειαν,
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ
  Δι* έγγράψου τού πρός τούς
  Νομάρχας τό υπουργείον
  Άγορανομίας πορακαλεΐ Ίνα
  οδτόι έκδόσωσι τάς δεούσας
  διαταγάς είς τάς κατά τόπους
  αρμοδίας υπηρεσίας δπως έ-
  κτός τής παρά τούτων ύπο-
  βολής καταστάσεως πρός τό
  υπουργείον περί τής υπαρ¬
  χούσης ποσότητος στοκ έλαι,-
  ολάδου άναφέρωσιν αυτώ
  καί την τιμήν λιανικής καΐ χον¬
  δρικήν πωλήσεως έλαιολάδομ
  είς εκάστην τοϋ κράτους πε¬
  ριφέρειαν.
  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
  ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
  Τό Υπουργείον Γεωργίας
  δι' έγκυκλίου τού κρός τάς
  δασικάς αρχάς συνιστά την
  διενέργειαν εΰρυτάτης προ¬
  παγάνδας πρός διά&οσιν καί
  καλλιέργειαν τής κυπαρίσ-
  σου κα? τγΠ π'ναλύπτου.
  Η αΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ
  Πρός τοΰς οίκονομικούς έφό-
  ρους εκοινοποιήθη έγκύκλιος
  τοΰ ύπουργείου των Οίκονομι-
  κων διά τής οποίας παρέχον-
  ται οδηγίαι είς τούς καπνοπα-
  ραγωγούς διά την καλήν δε-
  μοτοποίησιν των έμπορευσί-
  μων καπνών. 'Επίσης συνιστά
  ται ή έγκαιρος καί ταχεΐα κα-
  ταστροφή των άχρήοτων κα¬
  πνών.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΙΥιΟΝΟΠΩΛΙΟΥ
  Τό ενταύθα παράρτημο τοϋ
  Μονοπωλίου ένεφάνισε την
  ακόλουθον κίνησιν κατά τόν
  μήνα Σεπτέμβριον: Εισήχθη
  ίχλας έκ των άλοκών Μήλου
  καί Έλοΰντας 266.000 χιλγρ.
  άξίας δρχ. 665.000 καί εξή¬
  χθησαν 142.200 χιλγρ. άξίας
  δρχ. 355 500. Πυρεΐα εισή¬
  χθησαν είς κυτία 144.000 άξί¬
  ας δρχ. 187.200 καί εξήχθη¬
  σαν συνολικώς 248.800 κυτία
  άξίας δρχ. 323.440. Είσαγωγή
  παιγνιοχάρτων δέν εσημειώ¬
  θη. "Εξήχθησαν 596 δέσμαι ά¬
  ξίας δρχ. 17. 892. Τέλος εισή¬
  χθη χαρτόσημον άξίας 1.215.
  000 δρχ , ταινίαι καπνοϋ άξί¬
  ας 127.150 οίνοπνευματόση-
  μόν 400.000 κα'ι 10 κύλινδρον
  σιγαροχάρτου πρός επεξερ¬
  γασίαν άξίας 960 δρχ
  ΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΝ
  Καθ" ά γνωρίζεται πρός
  τάς Νομαρχίας καί τάς Δημο¬
  τικάς αρχάς τόσον ή λόγω
  συντάξεως κράτησις τού νό·
  μου 4548 δσον καί ή τοιαύτη
  υπέρ τοθ Ταμείου Προνοίας
  Δημοτικών ύπαλλήλων επί
  των μισθών των δημοτικών ύ¬
  παλλήλων, ώς έχουσαι την
  έννοιαν μειώσεως τοϋ μισθοϋ
  καί μή άκολουθοΰσαι κατ' α¬
  κολουθίαν πρόσοδον φορολο-
  γητέαν κατά νόμον, έκπίπτον-
  ται έκ τοϋ ρυνόλου των ά-
  ποδοχών των δημοτικών ΰ
  «αλλήλων.
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΕΥΧΑΡ|ΣΤ|Α|
  Τό υπουργείον Άεροπορί-
  ας εξέφρασε τάς ευχαριστίας
  τού πρός τό κοινοτικόν Συμ¬
  βούλιον Τεφελίου διαθέσαν
  υπέρ τής βασιλικής Άεροπο-
  ρΐας δρχ.3000. ΈπΙσης τό υ¬
  πουργείον των Οίκονομικών ε¬
  ξέφρασε τα συγχαρητήριά τού
  πρός την κωμόπολιν Αρχανών
  διά την δοθείσαν προχθές υ¬
  πέρ τής Βασιλική^ Άεροπορί-
  ας χοροεσπερίδα.
  Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΟΝ
  Έπ' εόκαιρία τής αύριανής ε¬
  ορτής των ζώων ό στρατιωτικάς
  κτηνίατρος Χανίων θά ομιλήση
  σήμερον είς την αίθουσαν «Χρυ-
  σοστόμου» επι της οημααίας τής
  ά ηρβς τα ζώοι.
  Η .ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ
  ΤΩΝ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΤΑιΜΕΙΩΝ
  Επικειμένης τής ενάρξεως
  τής λειτουργίας των Γεωργι-
  κών Ταμείων άπηυθύνθη έκ
  τοϋ Ύπουργείου τής Γεωργί¬
  ας πρός τούς τοποθετηθέντας
  είς την διεύθυνσιν τούτων,
  μακροσκελής έγκύκλιος έν" ή
  περιέχονται λεπτομερείς οδη¬
  γίαι περί των καθηκόντων των.
  Διά τής ιδίας έγκυκλίου κα-
  θορίζεται ό τρόπος συγκροτή-
  σεως των νέων Διοικητικών
  Συμβουλίων των Γεωργικών
  Ταμείων. Έπίσης παρέχονται
  οδηγίαι δσον άφορα την με-
  ταβίβασιν είς αύτά των περι-
  ουσιών των Γεωργικών Έπι-
  μελητηρίωνκαί Έλαιρταμείων.
  Ρ φΟΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Τό Υπουργείον των Οίκο-
  νομικών απέστειλε πρός τούς
  οίκονομικούς έψόρους εγκύκλι¬
  ον διά τής οποίας δίδει όδη-
  γίας δσον άφορ^ την βεβαίω-
  σιν τοϋ φόρου των κτηνοτρο-
  φικών καί ίχθυοτροφικών έ-
  πιχειρήσεων.
  ΤΑ , ΟΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Είς την Νομαρχίαν συνε¬
  κλήθησαν χθές την μεσημβρί¬
  αν ασχοληθέντα μέ ωρισμένα
  τεχνικά ζητήματα τα μέλη τοΰ
  Έπαρχιακοΰ ταμείου νομοΰ
  Ηρακλείου.
  ΤΟ ΛΙΚΑΙΩΝΙΑ ΑΙΥΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
  Έκ τής Γεν. Διευθύνσεως
  Φορολογιας έκοινοποιήθησαν
  πρός τούς Οίκονομικούς έφό-
  ρους οδηγίαι καθορίζουσαι
  τρύς δικαιουμένους άπαλλα-
  γής άπό τής καταβολής τού
  δικαιώματος άμμοληψίας.
  ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ
  Οί "Εφείροι Παλαΐοϊ Πολεμι¬
  σται ο^ άπβλυθέντες πρό τής 17ης
  Όκτωβρίου 1936 εΐδοποιοΰνται ©-
  »τ«ς προοφύγβυν είς τάς πρωτβ^ι-
  κειακάς έπ,ιτροπάς τής περιφερεί¬
  ας των (Άν. Νόμος 771)1937) καθ"
  βτι η προθεσμία τής προοφυγής
  των λήγει την 8 Όκτωβρίβυ 1937
  καΐ πέραν ί ταύτης ουδέν ώικαί-
  ωμα θά έχωσιν πρός διεκδίκη¬
  σιν των νομίμων δικαιωμάτων
  των.
  Ωρα
  ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ! 111 ΤΗΝ »Ϊ1
  Τ Ο Υ ΙΣΠΑΗΙΚΘΥ ίϋΙΗΜΙΤΙί
  1 ΜΙΙί ΤΙ!
  ίΗΗΠίΤΙ!
  άν-
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Η>κτωβρίου (
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον επεδόθη
  είς την Ίταλικήν κυβέρνησιν ή καταρ¬
  τισθείσα διακοίνωσις Αγγλίας καί
  Γαλλίας διά τό ζήτημα τής άρ.έαου
  ρυθμίσεως τοΰ Ίσπανικοΰ ζητήμ χτος.
  Είνε άγνωστον μέχρι τής στιγμής
  ποίαν σ,τάαιν θά τηρήση ή Ιταλία έναν¬
  τι των διατυπωθείσας/ ΆγγλογαλΧικΛν
  άπόψεων αΐτινες έπεκτείνονταε επί πολ-
  λών λεπτομερειών καί θέτουν σ-τ,φώς
  καί κατηγορηματικώς τα ζητή^ «τα.
  Πάντως λέγεται ότι ή διακοίνωσις Θά
  άπατβλέση νυν τό αντικείμενον ειδικώς,
  συσκέψεως τοΰ κ. Μουσολίνι μετά των»
  κορυφαίων ηυνεργατών ταυ.
  έπίσης Θά τηρηθή επί των σ
  καί τό Βερολίνον.
  Κατά τα υπάρχοντα σχετικώς τηλε¬
  γραφ ήματα ή Ρωμη δέν φα,ίνεται Ικα-
  νοποιημένη έκ τής διακοινώσεως αύ-.
  της.
  ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Α1ΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΒΑΑΕΑΡΙΔΑΣ ΝΗΣΟΥΣ
  ΚΑΙ ΤΟ
  ΑΘΗΝ,ΛΙ « Όκτωβρίου (τϋΰ άν-
  ταποκρ%ι»οΰ μας)—Καθ>' α, αγγέλλεται,
  είς την Άγγλογαλλικήν διακοίνωσιν ύ-
  πογραμμίζεται ότ,ι είς τάς Βαλεαρίδας
  νήσους ύφίαεαται ούσιαβτικώς 'ΕΤταλική
  κατοχή καΐ καλείται ή Ιταλία νά έκκε-
  νώση ταύτας.^ Έν τω Ίσπανικώ Μαρό¬
  κω έπίαης οί Άγγλογάλλοι παρατη-
  ροΰν ότι η Ιταλία έχει αναμιχθή διαφο-
  ροτρόπως, είς την διοίκησιν αύτοΰ στρα-
  τιωτικήν καί πολιτικήν καί καλείται έ¬
  πίσης νά άποσυρθή εκείθεν πρό·; άρσιν
  πάσης δικαιολογημένης παρεξτ,γήσεως.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΚΑΗΘΗ
  ΝΑ Α Ν ΑΚΑΑΕΣΗ ΑΜΕΣΟΣ
  ΤΟΥΣ (ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΣΠΑΝΙΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 2 «Οκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας)·—- Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι, έκ Παρισίων διά τό περιεχόμενον-
  τής επ^δοθείσης είς την Ιταλίαν δια¬
  κοινώσεως άναφέρουν ότι Πι* αυτής ή
  Ιταλία καλείται νά άνακαλέση άμ.έσως
  τούς εθελοντάς της έξ Ίαπανίας.
  Η ΣΑΓΚΑΗ ΕΝ ΜΕΣΩ
  ΑΛΗΟΟΥΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΦΛΟΓΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Η>κ;ωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοϋν έκ τοΰ
  έξωτερικοΰ ότι αί μόχαι είς Σαγκάην
  συνβχίζονται έν μεσιο άληθούς κολάσεως
  φλογών. Ή χολέρα έκ παραλλήλου έ-
  ξαπλοΰται έπικινθ>><ος είς όλην την ««'»- λιν. ΤΟ ΡϋΣΣΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ ΕΙΣ ΜΟΤΓΟΛΙΑΝ ΛΘΙΙΝΑΙ 2 ^Οκτωβρίου (τοΰ άν- ταποκριτού μα^)·— Έπίβημα. τηλεγρα¬ φήματα έκ τής "Απω Άνατολής άγ- γέλλουν ότι το Στρατηγείον τοΰ Ι»ωσ- σικοΰ Στρατοΰ των ύπερσιβηρικών το- μέων μετεφέρθ/ι πλησίον τής ΛΙογγολί- ας καί τουτο Ίνα τηρήται έν έπαφή μέ —),ν κυβέρνησιν τής Κίνας καί τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις εναντίον τής Ί- απωνίας. Ο ΒΟΜΒΛΡΙΙΙΜίί Τ«ϊ ΟΑΡΚΕΑΟΝΗΙ ΑΘΗΝΑΙ 2 ΌΛτωβρίου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ Πα¬ ρισίων ότι ό διενεργηθείς σήμερον υπό άεροπλάνων των έθνικών 6ΐίμβαρδι«μός τής Ι**ρκελο')νης ύπτ,ρςεν καταστρεπτι· κός. Ύπάρχουν πολλοί νεκροί κάς τραυματίαι.