94862

Αριθμός τεύχους

4681

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

5/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
  Αιγυπτου
  ϊτησία λίμαι 3
  ρξάμηνος 2
  Άμρρικής
  έτησια δολ. ]5
  έξάμηνος » 8
  κατά φύλλον
  Λραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  5
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠυΐΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΕ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4681
  ΥΠΕΥβνΐΙΟΣ ΣϊΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΗΣ
  Αί διαβιβαζόμεναι τάς τε¬
  λευταίας ημέρας έκ των Εύ-
  ρωπαϊκών κέντρων είδήσεις,
  παρουσιάζουν καί πάλιν την
  ατμόσφαιραν τής Εύρώπηζ
  κεκορεσμένην άπό πολεμι-
  κόν ηλεκτρισμόν. Καί οί διά-
  φοροι λαοί πού εΐχαν κά-
  πως άναπνεύσει άπό την
  έκδηλωθεΐσαν βελτίωσιν με-
  τά την διάσκεψιν τής Νυόν
  καί την τριμερή σύσκεψιν
  των Παρισίων διά την ασφά¬
  λειαν καί την ελευθερίαν
  τής ναυσιπλοΐας έν Μεσό¬
  γειω, πνίγονται πάλιν άπό
  την αγωνίαν τού φόβου καί
  τοΰ θανάτου πού προξενεϊ
  ό έφιάλτης τού πολέμου.
  Ό κ. Μουσολίνι πού είχεν
  δεχθή πρό τής μεταβάσε-
  ώς τού είς Βερολίνον νά συ¬
  ζητήση την εξεύρεσιν τρό-
  που τερματισμόν τοΰ Ίσπα-
  νικοΰ, μέ βάσιν την άμε¬
  σον άνάκλησιν των ξένων
  έθελοντών άπό την Ισπανί¬
  αν, ήδη μετά την συνάντη-
  σίν τού μέ τόν Γερμανόν
  συνάδελφον τού, ΰψωσε πά¬
  λιν την σημαίαν τής άδιαλ-
  λαξίας. Ούτω, ένώ όλοι α¬
  νέμενον ©τι έντός τής αρ¬
  ξαμένης εβδομάδος θά καθί-
  στατο δυνατόν νά συγκληθή
  η τριμερής διάσκεψις Αγ¬
  γλίας, Γαλλία; καί Ιταλίας,
  διά την αντιμετώπισιν καί
  την λύσιν τοΰ Ίσπανικοϋ, ό¬
  λως άπροόπτως ή Ρωμη εί-
  ύοποίησε τό Λονδίνον καί
  τούς Παρισίους ότι δέν δέ-"
  χεται ούτε συζήτησιν κάν
  περί άνακλήσεως των έθε-
  λοντών της έκ τοΰ οτρατο-
  πέδου τοΰ Φράνκο, καί ότι
  άρνείται νά μετάσχη είς δι¬
  άσκεψιν άπό την οποίαν θ'
  άπουσιάζη ή Γερμανία. Έν
  συνεχεία δέ αυτής τής νέας
  άδιαλλαξίας τής Ρώμης, ήλ-
  θαν αί νέαι δηλώσεις τοΰ κ.
  Χίτλερ, περί άναλήψεως α¬
  γώνος υπό τοΰ Γερμανικοΰ
  έθνους διά νά έπανακτήση
  τάς άπολεσθείσας άποικίας
  τού. Κατ' αυτόν τόν τρόπον
  έκδηλώνεται όλοκληρωτικώς
  πλέον ή νέα στροφή τού α-
  ξονος Ρώμης — Βερολίνου,
  πού υπήρξε τό άποτέλεσμα
  των συνομιλιών τού Ιταλού
  Ντοΰτσε καί τού Γερμανοΰ
  Φύρερ. Καί άποδεικνύεται
  ότι ή συνάντησις αυτή άν-
  τί νά διευκολύνη την εξομά¬
  λυνσιν τής διεθνοΰς κατα¬
  στάσεως, την περιέπλεξεν ετι
  περισσότερον.
  Σήμερον, ή Ιταλία καί ή
  Γερμανία, έχουν πλέον σα-
  φεΐς καί καθωρισμένους σκο-
  πούς καί έκδήλους αξιώσεις.
  Ζητοΰν επέκτασιν τής πολι-
  τικής, στρατηγικής καΐ ©ίκο-
  νομικής έπιρροής των επί
  τής Ίσπανίας, δι' επικρατή¬
  σεως τοΰ Φράνκο. Αναγνώ¬
  ρισιν τής Ίταλικής Αύτοκρα-
  τορίας έν Αίθιοπία, καί επι¬
  στροφήν όλον των άποικιών
  της είς την Γερμανίαν.
  Ζητοΰν δηλαδή ο,τι ακρι¬
  βώς θά επιφέρη νέαν άνα-
  κατάταξιν είς τάς δυνάμεις
  τής Εύρώπης» καί θά φέρη
  αύτάς μέν είς την πρώτην
  γραμμήν, ώς μεγάλας δυνά¬
  μεις, την Αγγλίαν δέ καί
  την Γαλλίαν είς δευτερεύου-
  σαν θέσιν. Τοιαύτη ομως ά-
  ξίωσις δέν είναι δυνατόν νά
  γίνη κατ' ουδένα λόγον δε-
  κτη *«« τόν 'Αγγλογαλλι-
  κόν συνασπισμόν. Διότι εγ¬
  καθίδρυσις έν Ισπανία καθε-
  στώτος φιλικοΰ πρός τή ν Ιτα¬
  λίαν καΐ την Γερμανίαν θά
  εσήμαινε σχπμ«τ*βΗβν 9<*~ νασίμου κλοιοΰ πέριξ τής Γαλλίας, θά εσήμαινε ανακο¬ πήν τώνέμπορικών καί στρα- τηγικών όδών έπικοινωνίας μέ τάς άποικίας της. Καί θά εσήμαινεν άκόμη έπίσιις ά- χρήστευσιν τής πολεμικής βάσεως τοΰ Γιβραλτάρ καί απώλειαν διά την Αγγλίαν αυτής τής πύλης τής Μεσο- γείου. 'Αναγνώρισις δέ τής Ίταλικής αύτοκρατορίας καί έπιστροφή των Γερμανικήν άποικιών θά εσήμαινε έπι- κύρωσιν μιάς ενεργείας πρω- τοφανοΰς διά τό διεθνές δί¬ καιον άδικίας καί μίαν τε¬ ραστίαν ήτταν τής Μεγάλης Βρεττανίας πού θά είχεν ώς άμεσον συνέπειαν την απώ¬ λειαν τού γοήτρου της καί την αρχήν τής καταρρεύσεώς της. Δι' αύτούς δέ ακριβώς τούς λόγους καί εξεδηλώθη τόσον άποφασιστική καί σαφής ή συνεργασία καί ή κοινή πο- λιτική τής Αγγλίας καί Γαλ¬ λίας έναντι τοΰ ίσπανικοΰ καί των εύρωπαϊκών έν γέ¬ νει ζητημάτων, τάς τελευταί¬ ας ημέρας. Αί κυβερνήσεις τοΰ Λονδίνου καί των Παρι¬ σίων, έχουσαι την δυναμιν πού δίδουν οί τεράστιοι έξο- πλισμοί των χωρών των άφ' ενός, πού όλοκληροΰνται ή¬ δη, καί ή συμπάθεια καί ή φιλία των περισσοτέρων εύ¬ ρωπαϊκών κρατών αφ'ετέρου, καί πεισθεΐσαι ότι τό σύστη- μ» τής μή επεμβάσεως'έν Ι¬ σπανία όπως έλειτούργησε μέχρι σήμερον, έχρεωκόπησε τελείως, απεφάσισαν ώς φαί- νεται νά δώσουν πλέον έν τέρμα είς την θλιβεράν κα¬ τάστασιν ή όποία έχει δημι¬ ουργηθή έν Εύρώπη καί ν' άναλάβουν τόν ρόλον πού προσήκει είς αύτάς. "Ετσι έ- ξηγεΐται καί τό έντονώτατον κοινόν διάβημά των? πρός την Ρώμην διά τοΰ όποίου άξιοΰν την άμεσον άνάκλη¬ σιν των ΐταλικών στρατευμά- των έξ Ίσπανίας καί την εκκένωσιν των Βαλεαρίδων καί τοΰ Μαρόκου, οπου άπό καιροΰ έχει έγκκτασταθή πο- λεμικός στόλος καί στρατός τής Ιταλίας. Ευρισκόμεθα λοιπόν είς τό άποφασιστικώτερον σημείον των διεθνών ζυμώσεων καίτης πολιτικής κρίσεως έν Εύρώ¬ πη· Καί πρέπει ν' άναμένω- μεν ταχείαν την λύσιν τοΰ δράματος. Όπωσδήποτε, δέν φρονούμεν ότι ή λύσις θά επέλθη δι' όδυνηρών γεγο- νότων'. Διατηρούμεν ι»«λι- στα πολλάς ελπίδας ότι ό πόλεμος θ' άποτραπή καί πά¬ λιν. Ή διαλλαςΊα τής Ρώμης καί τοΰ Βερολίνου, πιστεύ¬ ομεν ότι στηρίζεται μάλλον είς την ιδέαν ότι Αγγλία καί ή Γαλλία, είναι δογμα- τικώς προσηλωμέναι είς την ειρήνην καί θά φανούν ύπο- χωρητικαί. Καί έχει ώς σκο¬ πόν ν' άποσπάση νέα όφέλη διά την Γερμανίαν καί την Ιταλίαν. Διότι ασφαλώς θά γνωρίζουν τόσον ό κ. Μου¬ σολίνι όσον καί ό κ. Χίτλερ ότι ώθηαις των πραγμάτων μέχρι πολεμικής ρήξεως θά ίσοδυναμοΰσε πρός παραφρο- σύνην. Καί πιστεύομεν ότι οί δύο αύτοί άνδρες διατη ρούν άρκετήν σύνεσιν. Δι' αύτό καί πιστεύομεν δτι εάν ή Αγγλία καί ή Γαλλία φα- νοΰν σταθερώς άποφασιστι- καί μέχρι τέλους, θά έπιβά- λουν τάς άπόψεις των καί θά καταστήσουν περισσότερον συνετάς καί διαλλακτικάς την Γερμανίαν καί Ιταλίαν όπότε καί ή διατήρησις τής είρήνης εάν δέν εξασφαλισθή πλήρως κ«ί οριστικώς θά διαρκέση πάντως επί μακρόν εισετι. ΟΠίΙΣ ΔΙΑΒΑΜΕΙ Η ΖΟΗ ΕΝΑΣ ΠΛΗΒΕΙΟΣ Χθές ήταν ώς γνωστόν ή έορτή των ζώων. Ή ζωοφιλία έξήρθη διαφοροτρίπως. Καί δικαίοις: Με¬ λετώντες τα ζώα, μελετοΰμε καί τόν πολιτισμόν μας. Έννοεΐται διά τής άντιπαραβολής ζώων ταΐ άν- θρώπων. Άπό την ζωοφιλίαν φθά- ομεν αΐστίως εις την... άνθρω- ποφιλίαν. Διότι καί αυτή μά την αλήθειαν, έπιβάλλεται ή τουλά¬ χιστον μπορεΐ νά συζητηθή σήμε- ρα, όπως καί ή ζωοφιλία! . Τό ζήτημα ώστόσο, εδώ, είνε άλλο: Άφορα τό ζώον αύτό καθ' έαυτό. Ή ψυχολογία τού είνε κάτι πού άξίζει τόν κόπον. Μέ αύτην άλλως τε εχουν άσχοληθή χαρακτηριστικά καί συγγραφεΐς φίρμα; δπως είναι λ. χ. ό Τουργ- κένιεφ καΕ ό Άνδρέγεφ. Μάς ί- χουν δώσει κάτι τύπους σκύλλων Ιξαιρετικά... άνθρώπινους. Άλλά καΐ αίωνίους. Ό υποφαινόμενος έπρόσεξε έ'να σκύλλον πού άντα- ποκρίνεται θαυμασία στήν αίωνιό- τητα αυτή: Μπορεί νά μην είνε δλως διόλου κύριος— ΰπάρχουν καί σκύλλοι, κυρίαι. Είνε δμως ή λεπτοτέρα πράγματι Ικπροσώπη- σις τού πληβείου — πράγμα πού συναντάται στούς γενικούς χαρα- κτήρες των σκύλλων. —Τί δύσκολο πράγμα γιά τόν άνθρωπον ό ξεπεσμός! Κάτι τέτοιο είχεν υποστηρίξη άλλοτε ϊνας οψιμος πληβεΐος. ΕΙ- χε φθάση στό σημείον αύτό... κατ' ευθείαν άπό την τάξιν των πατρι- κίων. Κα'. τοΰ ήτο άφαντάστως τυραννικόν νά υποφέρη τάς στε- ρήσεις καΐ τάς έλλείψεις. Δέν ήτο βλέπετε μποέμ έξ έπαγγέλματος. Ό ιδικός μας πληβεΐος πιθανόν νά μή προέρχεται έκ πατρικίων. Είνε έν τούτοις μέσα στό νόημα τής τάξεως τού, ώς νά προέρχεται άπό αύτούς... Κάθορ,ατ καί τόν ν.υττάζω. Μ6· νο στά μάτια τού μπορεΐ κανείς νά μαντεύση τό δρίμά τού. Στό σύνολό τού, έ'να σύνολο άπεριποί- ητο καί ταπεινό, προσέχετε τή φι- λοσοφική τού πίστι: Ή [ΐοΐρά, τού, καλή ή κακή, είνε γι' αυτόν είδος θρησκείας. Δεν τόν έμποδίζει νά ίσοζυγίζεται πάντοτε πρός τα ήθι- κά δϊδομένα. Άκούει στό δνομα ΦάΊντ. Ουδέποτε δμως γυρεύει νά ...φάη χωρίς νά τοΰ δώσης. Εί¬ ναι μακρυά άπό κάθε καυγά γιά τό αίώνιο.-.κόκκαλο των άνθρώ- πων —δπως τό ζννοοΰν ιδίως οί άρριβισταί ή οί Ιμποροι τοΰ θα- νάτου. Τότε μόνο τό διεκδικεΐ ά¬ πό τόν άρπαγα πλησίον, δταν τοΰ παρέχης τό δικαίωμα. * * Ζώον άλογον καί λογικόν κα- ταντα νομίζω διάκρισις τυπική. Καί υπό την εύρεΐαν καί υπό την στενήν σημασίαν τής λέξεως, 'ϊ'- πάρχει πολλή λογική—καί λογι- κή τετράγωνη — σέ ώρισμένες «χεορονομίες» των εκπροσωπών τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου, των άνευ λόγου έννοώ. Φθάνει κανείς νά πι- στεύη δτι ύπάρχει έκεΐ θετικός πολιτισμός. Μπορεΐ νά λεχθή δτι ό πολιτισμάς αύτός είνε μάλλον αύθόρμητος ή εσωτερικάς. Άλλά τί σημαίνει;. . Άν καλοεξετάσω- με τα πράγματα ό ανθρωπίνης πολιτισμάς έχρεωκόπησε πολλάκις διότι απεδείχθη πολιτισμός τύπων παρά ούσίχς. Έν τώ μεταξύ ένώ γράφω ό πληβεΐος μας 'μέ παρακολουθεί. "Εχει τό ΰφος περισπούδαστο άλ¬ λά καί έξαιρετικά καλόβολο. Είνε καί έδώ πληβεΐος, άλλά πληβεΐος πάντοτε χωρίς γκρίνιες. Άναγνω- ρίζει τή θέσι τή δική τού άλλά καΐ τή θέσι τοΰ άλλου. Καί δέν έχει αξιώσεις δταν ή θέσις αύτοΰ καί Ικείνου δέν παρουσιάζουν ού- σιαστικως καμμιά δυσαρμονία με¬ ταξύ των. ΛΣΝΟΔΑΙΟΣ Ό Γολγοθάς μιάς καρδίας = = ΕΛΙ2ΑΒΚΤ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ Ή ζωή τής μελανχολικής Πβν αυτοκρατείρας. Οί άλλοι εβλεπαν την αύριανή αύτοκράτειραν καί έθαμβώνοντο άπό τα διαμάντια καί τα άλλα Ι πετράδια ποϋ έφερεν επάνω της. Ή ιδία δμως οταν Ιμενε μόνη της, αίσθανάταν τόν έαυτό της γιά μιά μικρή βασίλισσα τοΰ Πό- νου πού γιά μαργαριτάρια είχε τα δάκρυά της καί γιά ρουμπίνι την μικρή, άνήσυχη, πονεμένη καρδιά της. Μέ δάκρυα στά μάτια άπεχαι- ρέτησε την καμαρούλα πού ήταν γεμάτη άπό τα παρθενικά της δ- νειρα, μέ δάκρυα στά μάτια άπο- χαιρέτησε τό άγαπημένο πάρκο πού σέ κάθε γωνιά πετοΰσε τα καινούργια μπουμπουκάκια τού. Έχετε γειά, μικρά λουλούδια, μεγάλα βουνά, άκύριαντη λίμνη! Η μικρή σας πριγκήπισσα φεύ- γει. Γιατί οί περιπλοκάδες τοΰ κήπου δέν την σφιχταγκάλιαζαν, νά γίνουν άλυσίδες καί νά την κρατήσουν αίχμάλωτο στά άγα- πημένα μέρη, όπου ενοιωσε τούς πρώτους καϋμούς, άλλά καί την πρώτη καί μοναδική ευτυχία; Γιατί δέν πλάταινε ή λίμνη νά γίνη τό φουρτουνιασμένο πέλαγος πού θά έμπόδιζε νά ερθουν οί ξέ- νοι νά την πάρουν; Γιατί δέν ψή- λωναν τα βουνά; Καί επί τέλους έφθασεν ή ήμέ- ρα τής αναχωρήσεως. Ξημέρωσεν ή 20ή Απριλίου Τό ώραΤο δνει- ρο τής ξενοιασιδς καί τής ελευθε¬ ρίας εϊχε τελειώση. 'Τώρα ποία δέν άνήκεις στόν έαυτό σου, μικρή πριγκήπισσα. Τό άμάξι μέ τα έξη άλογα πού θά σέ πάρη μακρυά, περιμένει στήν πύλη τοΰ άνακτό- ρου. Άκοΰς βήματα έ*ξω στάν διά- 5ροιο; Έρχονται νά σέ πίρονν. θά σέ πάνε στό Στράουμπιγκ, στίς δχθες τοΰ Δουνάβεως. Έκεΐ -περιμένει τό πλοΐον,.. Μεταφέρει στά νέα της πεπρωμένα τή μικρή πριγκήπισσα τής Βαυα- ρίας. Ή Έλισάβετ, στή γέφυρα τοΰ πλοίοιι, άνάμεσα στούς δικούς της πού την συνοδεύουν, παρακολου¬ θεϊ μέ οακρυσμένα μάτια τα γνώ- ριμα βαυαρικά τοπεϊα πού χάνον- ται, σβύνουν, πέρα εκεί στό βά- θος. Τής φαίνεται πώς άπομακρύ- νεται άπό την ευτυχία... Β' ΜΕΡΟΣ. —ΑΥΤΟΚΡΑΤΕ1ΡΑ Τό αύτοκρατορικό ποταμόπλοιο άφίνει πίοω τού άφριστό αύλάκι. Την 21ην "Απριλίου ή πριγκή¬ πισσα Έλισάβετ, συνοδευομένη άπό τούς γονεΐς της καΐ τα δυό μεγα- λείτερά της άδέλφια, περνά τα αύστριακά σύνορα. Φθάνουν βρά- δυ στό Λίντς. Έκεΐ περιμένει την μικρή μνηστή τού & νεαρός αύτο- ράνύρ Φραγκίσκος Ιωσήφ. Την όδηγεΐ στή χαριτιομένη άγρέπαυ- λι πού τής είχαν έτοιμάση γιά νά περάση την νύκτα. Μόλις έγκα- τέστησεν έκεΐ· τή μνηστή τού ό Φραγκίσκος Ιωσήφ, πηδα στό ά¬ μάξι τού παλατιοΰ μέ τό οποίον είχαν ϊρθη, γιά νά γυρίση πίσω στή Βιέννη. Ή πρωτεύουσα τής αύτοκρατορίας έ"χει κάμη μεγάλες έτοιμασίες γιά νά υποοεχθη την αύριανή της αύτοκράτειρα μέ έ- ξαιρετική μεγαλοπρεπεία. Φθάνει μάνο νά μή τούς τα χαλάση δ και- ρός. Άπειλητικά σύννεφα Ιχουν μαζευθη στόν ούρανό. Τό άπό- γευμα δμως σηκώνεται 2νας δυ- νατός άνεμος καί τα κυνηγά. Σέ λίγο τάχει σκορπίση. "Οταν τό πλοΐον τοΰ όποίου έπιβαίνει ή νύμ- φη, φθάνει μεταβεβλημένο σέ κήπο άπό τα πολλάλουλούδια,είςΝούσεν- τορφ, έ"νας καταγάλανος, δοξαστι- κός ούρανός χαμογελ^ μέ τό πιό καλοκάγαθό τού χαμόγελο. (Έ συνέχεια είς την 2αν σελίβα) Πεταχτά οημειώματα ΡΕΚΟ> ΓΑΜΩΝ
  Ιδού λοιπόν καί ένα νέον
  ελληνικόν ρεκόρ. Πρόκειται
  περΐ τοΰ ρεκόρ των γάμων
  πού εσημειώθη εφέτος καί κα-
  τέρριψε κάθε προηγούμενον.
  Έντός των πρώτων έννέα μη-
  νών τοθ 1937, λέγουν αί στα-
  τιστικαί, ετελέσθησαν είς την
  χώραν μας τόσοι γάμοι, δσοι
  δέν ετελέσθησαν ολόκληρον
  τό προηγούμενον καΐ τό προ-
  παρελθόν έτος. Χαρακτηριστι-
  κόν μάλιστα είναι δτι έντός
  ενός μηνός μόνον εχόρευσαν
  τόν χορόν τοθ Ήσαΐα 2.022
  ,εΰγη καί υπό τάς εύλογίας
  τής έκκλησίας ωδηγήθησαν
  στολισμένα μέ τα λευκά άν-
  θη τής λεμονιάς είς τόν ύμέ-
  ναιον. "Ετσι λοιπόν, μετά τό
  ρεκόρ τού δρόμου τό οποίον
  κατέρριψεν ό Μάντικας, μετά
  τό ρεκόρ τοθ άλματος, τής
  σφαιροβολίας, τής πάλης καί
  τόσα άλλα ρεκόρ πού εσημεί¬
  ωσαν οί Έλληνες, κερδίζουν
  τώρα καί τό ρεκόρ των γά¬
  μων. Καΐ είναι όμολογουμέ-
  νως τό δυσκολώτερον άλλά
  καί τό έπικινδυνωδέστεαον
  καί τό μάλλον ευχάριστον
  συγχρόνως, ρεκόρ, αύτό.
  Περιέργως δέ ένώ γίνεται τό-
  σος θόρυβος δι' δλα τα αλλα
  ρεκόρ, δι' αύτό δέν γίνεται
  οΰτε κάν λόγος. Καΐ ένώ
  περΐ τό δνομα των πρωτα-
  θλητών τοΰ στίβου γίνεται τό-
  ση συζήτησις, περί τό δνομα
  τής Ελλάδος ώς πρωταθλη-
  τρίας των γάμων δέν ηκούσθη
  ουτε μία έπινίκειος ίαχή θριάμ-
  βου. Άπονέμονται δέ μετάλ-
  λια καί κύπελλα βαρύτιμα είς
  τούς δρομεΐς των εκατόν μέ-
  τρων καί δέν άπονέμεται
  καμμιά τιμή ουτε δώρον έκ
  μέρους τού κοινωνικρΰ συ-
  νόλου, είς τοΰς ήρωας τής
  πορείας καί τόν ύμέναιον.
  Καί είναι φρονώ καιρός ν' ά-
  ποδώσωμεν δικαιοσύνην καί
  είς τό ζήτημα αύτό. Ή Ελ¬
  λάς δικαιοθται νά λάβη τόν
  στέφανον τής νίκης καί τοθ
  ρεκόρ των γάμων, ανεξαρτή¬
  τως τώς στεφάνων πού έπιτί-
  θενται επί των κεφαλών των
  νυμφευομένων τέκνων της καί
  πού συμβολίζουν την παντοτι-
  νήν διά βίου ένωσιν των.'Ίσως
  μάλιστα θά έπρεπε πρός τόν
  σκοπόν αυτόν νά όργανώσω-
  μεν καί ειδικήν εορτήν: Την
  εορτήν τοθ ρεκόρ των γάμων.
  Φυσικά υπήρξαν καί πολ-
  λοΐ πού παρετήρησαν δτι δέν
  θά πρέπει νά ϋπερηφανευώμε-
  θα καί πολύ διά τό νέον αύτό
  ρεκόρ των γάμων. Διότι συ-
  νέπεσε νά σημειωθή την ιδίαν
  ακριβώς εποχήν πού εσημειώ¬
  θη καί τό ρεκόρ τής ζέστης.
  Καΐ ηθέλησαν νά συσχετίσουν
  τα δύο αυτά ρεκόρ, καΐ νά
  είπουν δτι τό ρεκόρ των γά¬
  μων ήτο άποτέλεσμα τοΰ ρε¬
  κόρ τής ζέστης. Άλλά πρό-
  κείται προφανώς περί κακοή-
  θους σκώμματος ολίγων ά-
  ποτυχημένων είς την προπό-
  νησιν τοϋ δρόμου διά τόν γά
  μόν. Καί τα ρεκόρ των γάμων
  διατηρεΐ δλην την αξίαν καί
  ιήν ώραιότητά τού. Αυτή την
  ευγενικήν ώραιόιητα πού έχει
  καί ό γάμος ώς πράξις καί
  ώς σταθμός είς την ζωήν των
  άνθρώπων. Διότι πρέπει ν'
  αναγνωρισθή καΐ νά όμολογη-
  θή δτι καί είς αύτην έποχή
  μας πού τίποτε δέν στέκεται
  στή θέσι τού, πού δλα εχουν
  ξεφτήσει καί έ'χουν ξεθωριά-
  σει κι' εχουν κλονισθή, ό γά¬
  μος διατηρεΐ δλη την άξία
  καί την όμορφιά τού. Είναι τό
  άσφαλές λιμάνι δπου μπορεί
  ν' άράξη κάθε καραβοτσακι-
  σμένος άπ' τίς φουρτοϋνες
  τής ζωής κι' άπ' δπου μπορεί
  νά ξεκινήση. γιά τίς μεγάλες
  κατακτήσεις καί δημισυργίες,
  μέ άπλωμένα τα πανιά τής
  φαντασίας καΐ της άγάπης,
  κάθε μεγάλος καί δυνατάς, ό
  καθένας πού έχει συνείδησι
  τοΰ προορισμοθ τού κι' άγα-
  πδ πραγματικά τή ζωή κα
  τόν άνθρωπο στήν πλατειά έ"-
  νοια.
  Μ.—
  Τα γυμνάσια.
  Είς την Μακεδονίαν ήρχι¬
  σαν τα γυμνάσια τοϋ Έλλη-
  νικοϋ στρατοϋ τα όποΐα θά
  παρακολουθήσιη καΐ ό Βασι¬
  λεύς μετά τοϋ πρίγκηπος Άν-
  δρέου καί ό πρωθυπουργός
  κ. Μεταξάς καθώς καί ό
  Τοΰρκος στρατάρχης κ. Φεβ-
  ή Τσακμάκ. Ούτω τα γυμνά¬
  σια αύτά άποκτοθν ιδιαιτέ¬
  ραν δλως σπουδαιότητα καΐ
  προκαλοΰν τό γενικόν ενδια¬
  φέρον. Παρέχουν δέ συγχρό¬
  νως καί την απόδειξιν τής
  συντελουμένης εργασίας πρός
  οργάνωσιν των πολεμικών
  δυνάμεων τής χώρας ώστε
  νά είναι δτοιμαι καί ίκαναΐ
  ν' άντιμετωπίσουν οίοδήποτε
  ενδεχόμενον. Είς μίαν δέ τό¬
  σην άνήσυχον εποχήν, δσον
  ή ίδική μας, ή οργάνωσις
  καί ενίσχυσις των πολεμικών
  δυνάμεων, είναι τό πρώτι-
  στον καθήκον διά κάθε χώ¬
  ραν πού θέλει νά ζήση ελευ¬
  θέρα καί νά διατηρήση την
  υπόστασιν καί τόν πολιτισμόν
  της.
  'Ελησμονήδη;
  Κάποτε είχεν αποφασισθή
  νά ιδρύθη είς τόν νομόν
  μας άντιφυλλοξηρικόν φυ-
  τώριον άμερικανικών κλη-
  μάτων. Καί πρός τόν σκοπόν
  αυτόν είχεν αποσταλή καί εί
  δικός γεωπόνος — άμπελουρ-
  γός. Δυστυχώς δμως τό ζή¬
  τημα προσέκρουσεν είς την
  μή εξεύρεσιν καταλλήλου ά-
  γροΰ, διότι οί άρμόδιοι το-
  πικοί όργανισμοΐ δέν έδειξαν
  δσην θά έπρεπε προθυμίαν
  καί ενδιαφέρον. Έν τώ μετα-
  ταξύ άνεκλήθη καί ό είδικός
  γεωπόνος. Καί ή υπόθεσις
  μένει έκεΐ χωρίς νά γίνη έκ¬
  τοτε πλέον σχετικός λόγος.
  Έλησμονήθη λοιπόν έξ ολο¬
  κλήρου τό ζήτημα αύτό; Άλλ'
  είναι τόσον μεγάλη (καί έπεί-
  γουσα ή οργάνωσις τοΰ άντι-
  φυλλοξηρικοΰ φυτωρίουώστεθά
  πρέπει κινηθοθν οί άρμόδιοι τό
  ταχύτερον. Διότι αλλοίμονον
  είς τόν τόπον, εάν μάς έλθη
  ποτέ φυλλοξήρα καί δέν έχο¬
  μεν παρασκευασθή πρός αντι¬
  μετώπισιν της.
  Υπέρτατον χρέος.
  Πιστεύομεν δτι ή σημερινή
  κυβέρνησις θά δώση μίαν μι¬
  κράν έστω σύνταξιν είς τούς
  έπιζώντας εισέτι πρωταγωνι-
  στάς των Κρητικών έπανα-
  στάσεων. ώστε νά είμπορέ-
  σουν νά ζήσουν τάς τελευταί¬
  ας ημέρας τοθ βίου των μέ
  κάποιαν άνεσιν. Είναι τουτο
  έ'να υπέρτατον χρέος τί]ς πο-
  λιτείας πρός τα λείψανα των
  Κρητικών έπαναστάσεων,πρός
  τούς έπίζώντας εισέτι ήρωας
  τής Κρητικής έποποιΐας, τό ο¬
  ποίον δέν'είμπορεΐ παρά νά
  έπιτελέση ή σημερινή κυβέρ¬
  νησις πού τόσον ένδιαφέρε-
  ται διά την τόνωσιν τοϋ έθνι-
  κοΰ φρονήματος καί την από¬
  δοσιν τιμής καί σεβασμοϋ
  πρός τούς έργαζομένους υ¬
  πέρ τής πατρίδος.
  Τα τραχώματα.
  Ή ίδρυσις άντιτραχωματι-
  κών ίατρείων είς "Αγ. Νικόλα¬
  ον, Κρητσδν, Ίεράπετραν καί
  Σητείαν αποτελεί πράξιν τής
  Κυβερνήσεως διά την οποίαν
  άξίζει κάθε επαινος. Τα τρα¬
  χώματα είχον τόσην έξάπλω-
  σιν δυστυχώς κατά τα τελευ¬
  ταία έτη είς τόν γείτονα νο¬
  μόν, ώστε νά παραστή άνάγ-
  κη νά ιδρύθη είς "Αγ. Νικό¬
  λαον καί είδικόν σχολείον
  διά τούς πάσχοντος έκ τρα-
  χωμάτων μαθητάς. Καί έπρε¬
  πε ν' άναληφθή αγών συστη-
  ματικής καταπολεμήσεως τής
  νόσου. Αύτός δέ 6 αγών ορ¬
  γανούται ήδη διά τής Ιδρύ¬
  σεως των άντιτραχωματικών
  ίατρείων.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ —Σήμερον ή θαυ
  μασία Γερμανική όπερέττα: «τί
  άσχημοκόριτσο·. Έκαστην Δευτέ
  ραν, Πέμπτην, Σάββατον κσϊ Κυ
  ριακήν απογευματιναί ώραι 6.3(
  μ· μ· _______
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ή Σίρλευ
  Τέμπλ στήν μεγάλη δημιουργία
  της- «Φτωχό πλουσιοκόριτσο».
  θερινός «ΑΛΚΑΖΑΡ».—Σήμερο
  ό μουσικός κολοσσός: «Μετροπό
  λιταν» (δπερα).
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ηοΐΐΑΜΐι
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή Γερμανική όπερέττα:
  ΤΟ
  ΑΪΧΗΜΟ-
  ΚΟΡΙΤΣΟ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ό κινηματογραφικό; κο-
  λοββός:
  ΤΛΡΑΣ
  ■■■■■
  ■■■■■
  ■■■
  ι ειετει
  Μέ τόν Γίγαντα τής'Οθόνης: /
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  την
  Ντανιέλ Νταριέ {
  κα'ι τόν
  Ζάν Πιέρ Ώμόν.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  οί ΔΥΟ ΜΑΓΓΕΣ
  ΤΟΞΟΤΑΙ ΤΗ! ΒΕΓΓΑΛΗΣ
  Κηπος τοϋ'Αλλάχ
  ■—■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά>π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■ ■■■■■■■■■■«■■■■■■■πιιιει
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλεφ. Μ 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Νέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα Η μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  *■■■■■■■■■■■«■·■■■■■·»
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναϊκα τού θρύλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Στήν άποβάθρα περιμένουν (
  αύτοκράτωρ, οί γονεΐς τού, οί άνώ
  τατοι άξιωματοΰχοι τής αύτοκρχ-
  τορίας, καί χιλιάδες λαοΰ. ΙΙρίν
  άκόμη πλευρίση τό πλοΐον, ό
  Φραγκΐσκος Ιωσήφ μέ 2να πήδη
  μα ευρίσκεται επάνω τού κα
  σφίγγει σ:ήν άγκαλιά τού την
  χλωμή άρραβωνιαστικιά τού κα
  την φιλεΐ μπροστά σ' 8λον τόν κό
  σμο. Άπό τό μέρος τής ξηράς έκ
  σπά μιά μυριόστομος κραυγή
  Ζήτω ή Έλισάβετ.
  Συγν.ινημένη, χλωμή, ώραία
  σάν ποτέ μέσα σ' ενα ρόζ μεταξω
  τό φουστάνι καΐ μίαν άσπρη κάπ
  πα, ή Έλισάβετ στηριζομένη στό
  μπράτσο τού μνηστήρός της ά
  ποβιβάζεται. Τα πόδια της τρέ-
  μουν. Δέν αίσθάνεται την δύναμ
  νά προχωρήση. Γιά μιά στιγμή
  τα χάνει. Κυττάζει τρομαγμένη
  τα ένθουσιώντα πλήθη. "Υστερα
  δμως ξανάρχεται στίς αίσθήσει.
  της. θυμαται πώς πρέπει ν' άπαν
  τήση οί δλεςέκεΐνες τί; Ικδηλώσεις
  τοΰ ενθουσιασμόν τού πλήθαυς.
  Στό νεαρό πρόσωπό της μιά γη
  ραιά αύτοκρατορία μετρά μέ άγω
  νία τόν (ϋαθμό τοΰ λαϊκοΰ Ινθου
  σιασμοΰ. Τό αϊμα είχε χωρέση
  πρΐν άπό λίγα άκόμη χρόνια τό
  αΰτοκρατορικό θρόνο άπό τούς
  υπηκόους τού. Θά τόν συμφιλιώ
  σϊ] τώρα μέ τό λαό ή άθωότης
  τής ξένης πρός τα πάθη καΐ τίς
  κακίες πριγκηπίσσης, τόσο νέας
  τόσο πολΰ νέας, ώστε ίτζροοτόι. της
  νά εχουν δλοι την αϊσθησι κα
  την έλπίδα πώς γιά την γηραιά
  την άμαρτωλή αύτοκρατορία θάρ
  χιζεν ίσως μιά καινούργια ζωή
  Έ Έλισάβετ κλίνει τό γοη
  τευτικό κεφάλι, χαιρετα δεξιά κα
  άριστερά, σείει τα μικρό, δαντελ
  λένιο μαντηλάκι της.
  Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ προσπα
  θεΐ νά την άποσπάση μέσα άπό
  τό πλήθος. Φθάνει στό άμάξι
  μπρός στό οποίον είνε ζευγμένα
  θαυμασία λευκά άλογα. Δίνει τό
  χέρι στήν Έλισάβετ νά την βο
  ηθήση ν' άνεβή στό άμάξι. Άνε
  βαίνει καί αύτός καΐ κάθεται πλάϊ
  της·.
  Καί το άμάξι ξεκινά γιά τό
  άνάκτορο τοΰ Σαινμπρούν, δπου
  περιμένουν τα άλλα μέλη τής αύ-
  τοκρατορικής οικογενείας.
  Άλλά καΐ Ικεΐ μέσα στάν άνα-
  κτορικό κήπο, κάτω άπό τό άνά
  κτορον, περιμένει τό πυκνο πλή¬
  θος. Ή βοή των έπευφημιών τού
  φθάνει σάν ε"νας άντίλαλος άγρίας
  τρικυμίας έ'ως την αίθουσα δπου
  ευρίσκεται ή Έλισάβετ. Ή πριγ-
  κήπισσα τής Βαυαρίας ύποχρεώ-
  νεται νά προβάλη στόν έξώστη, νά
  έπιθειχθή, νά χαιρετήση, νά μει¬
  διάση. "Αρχιζαν γι' αυτήν αί ύ-
  ποχρεώσεις, τα καθήκοντα, τό
  νέο της έπάγγελμα.
  (συνεχίζεται)
  ΠΩΑΗΣΕΙΣ
  Εις τιμάς έξαιρετικής εύκαι-
  ρίας πωλοΰνται τα εξής άκίνητα
  κείμενα είς την περιφέρειαν τοΰ
  μετοχίου Άγίας Ειρήνης:
  1) άμ,πελος ταχτά 12 έργατών.
  2) » σουλτανί 12 »
  3) » » 45 »
  4) » » 50 »
  5) Ελαιόφυτον 30 στρεμμά-
  των μέ 240 έλαίας.
  Πληροφορίαι παρά τω κ. Γε-
  ωργίφ Τσαχάκη δικηγόρω, Δρά-
  κψ Κουβιδάκη καί Βασιλείω Πα¬
  παδάκη μεσίταις Ηράκλειον.
  Έπίσης πωλοΰνται οϊκόπεδα
  είς Πόρον πρός δραχ. 30—60
  κατά τετρ. μέτρον. Πληροφορίαι
  παρά τοίς ίδίοις.
  Π. Παπαδόπουλος
  ,Πτυχιοϋχος τής ΐατρικης
  Όόοντίατρος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  έκαστην:
  9-12 καί 4-7
  ΙΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ
  Θά εΰρητε 6λα τα βιβλία
  τοϋ Γυμνασίου καθώς καΐ τοϋ
  Δημοτικοϋ σχολείου είς τιμάς
  πολύ εΰθηνάς.
  Έπίσης τα τετράδιά σας
  καί δλα έν γένει τα σχολικά
  ειδή σας είς τιμάς πολυ συμ¬
  φερούσας, μόνον στό βιβλιο¬
  πωλείον τοϋ
  ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ
  Στίς Μοΐρες.
  ΨΑΡΙΚΑ ΕΙΣ ΔΟΧΕΙΑ
  ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ
  ©ά βρήτε είς τό κατάστημα Έμ.
  Κρασάκη, (έναντι ποςλ. Νβμαρχί-
  . Τιμαί αί καλντβραι.
  Ζωή ποΰ περνα
  Ή στήλη τού ώραιόκοομου.
  Δημιουργική φαντασία
  είς την νέαν μόδαν.
  Τα νέα καπέλλα.
  Τά καπέλλα ηκολούθουν έπί¬
  σης τή γλυπτική τάσι τής νέας
  μόδας. Ιδού λοιπόν πιλήματα δι-
  ασκευασμένα είς ΰψος ι] πτερά
  μέ κατεϋθυνσι στόν ούρανό, κορ-
  δέλλες δεμένες πολύ ΰψηλά κατά
  τρόπο περίεργο, μέ περίεργες ά-
  πομιμήσεις των τυρμπάν, διασκε-
  δαστικές γραμμές τιοθ φαίνονται
  νά θέλουν ν' άνββαίνουν διαρκώς,
  ντραπέ ποΰ αναιδώς άνακατεύουν
  τά χρώματα: αύτές είνε ή κυριώ-
  τερες έκδηλώσεις τοϋ νέου πνεύ-
  ματος ποΰ κυριαρχεϊ σάς μεγά-
  λες μοδίστες.
  Ή φόρμα τού κεφαλιοΰ φαίνε-
  ται στήν άρχή νά λαμβάνεται ύπ'
  όψιν, άλλ' ή δημιουργική φαντα¬
  σία συνεπαίρνίΐτε σέ λίγο άπ" έν
  θουσιασμό καί συνδυάζει κινήσεις,
  καμπύλας, συμπλέγματα μέ έξαι-
  ρετική τέχνη, κάνοντας χρήσιν
  έκτός άττό πιλήματα καί ϋφασμά-
  των πολϋ σούπλ όπως τό ζέρσεϋ.
  Γοΰνες.
  Ή γοΰνα θά εΤνε ή βασίλισσα
  τοΰ έρχομένου χειμώνος; προκε
  μένου νά χρησιμοιοιηθη είς με
  γάλη κλίμακα ώς στόλισμα, ώς ά
  μπιεσειιάν, στις τσέπες, στά μα
  νίκια ΟΊ φαρδειές γοΰνες θριαμ
  βεύουν, άλλ' ή μεγάλη νουβωτ
  εΐν' ή φώκη· θαυμασία φαρδεκ
  γοΰνα στιλπνή, χρώματος φαιο
  σκούροο η μαύρου, είνε κατάλλη
  λη γιά ότ δήποΐε χρήσι. Κάνου
  άλλωστε ζακκετες κα'ι έπανωφό
  ρια «στόρ» άφθαστα σέ κομψό
  τητα.
  Ή ρενάρ είνε ή εϋνοουμένη αυ
  τής τής έποχής: ρενάρ μπλέ πολύ
  έλαφρές, ρενάρ ώρζαντέ πάντοτ
  πολύ ' ώραϊες προωρισμένες να
  γαρνίρουν τά επανωφόρια περ
  π^του καθώς κα'ι τά βραδυνά Αί
  δεί πάντοτε τόση χάρι, £νας ώραι
  ος γιακας ρενάρ! Μερικοϊ τώ'
  μεγάλων παρισινόν οϊκων μόδα
  χρησιμοηοιοθν ρενάρ γιά νά ύ
  ττογραμμίσουν την μπάσκα τΰν
  ζακεττών. Άλλά προσεξετε! αύ
  τος ό νεωτερισμός έπιτρέπεται
  μόνο είς τίς πολύ λεπτές γυναΐ
  ή Ντιστβγκι
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τους αναγνώστας μας.
  Ιταυρόλεξον ύπ' αριθ.15.
  12 3 4 5 6 7
  9 10 11 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Κάτι ποΰ δέν εχει σχέσι μέ
  τόν χωροφύλακα.—Κοινή όνομα-
  σία δρους τής Άττικής.
  2) Ό μολύνων.
  3) Φοινικιστί σημαίνει χίμαι-
  ρα.—Τό πλοΐον στό λιμάνι...
  — Κτητική άντωνυμία.
  4) Γάλλος μυθιστοριογράφος.—
  Όκολακεύων.—Γαλλικόν γράμμα.
  5) Πτηνόν τής οικογενείας των
  άραϊδών. Α.Α.— Άναφορικόν.—
  Μουσική νότα.
  (5) Ίστορική διά την ά"λωσίν
  της (γεν.)—Άποτελοΰν τον σκελε-
  τόν.
  7) Καταλαμβάνει τά 3)4 τής
  γής.—Τό είδος (δημ).
  8) Χρησιμεύει ώς κινητήριος
  δύναμις (δοτικ.)—Κρούω (άρχ).
  9) Παραπόεαμος τοΰ Ρήνου.—
  Μέτρον άντιστάσεως! είς τόν ηλε¬
  κτρισμόν.—Νήσος Κυκλάδων.
  10) Δ. Μ.—Ό Οόρι,βος (δημ.
  γεν.)—θυγάτηρ τοΰ Διός (Δωρ.)
  11) Μουσικόν όργανον είς τούς
  άρχαίους Χαλοαίους.—Μουσική
  νότα.
  12) Πρωτόπλαστος γυνή τής
  Έλλ. Μυθολογίας.
  13) Όπωροφόρον δένδρον.—Έ-
  κεΐνος πού πηγαίνε; πρώτος σέ
  μιά συνάντησι..
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Μεγάλη πόλις τής Ίαπωνίας
  —'Ο β'. Πρόεδρος των Ηνωμένον
  Πολιτειών.
  2) Μέγας Βιεννέζος συνθέτης
  —Πολεμικόν δχημα (άρχ).
  3) Έπ' αύτοΰ έκάθισεν ή κιβο>
  τός τοΰ Νώε.—
  II.
  Κ.
  4) Στόμιον αύλοΰ (άρχ.).—Α.Η
  5) Κτητική άντωνυμία. — Χ
  δμοιος, ό έχων τό αύτό μέγεθος
  πρός άλλον (δημ.).
  15) Νόμισμα. — Την άποτελοθν
  πολλοΐ (δημοτική).
  7) Μυθολογικόν τέρας άλλά
  καί όνομα πόλεως. — Ό μεγαλύ
  τερος ποταμός τής Ν. Άμερικής,
  8) Εκατόν χρόνια (αϊτ.).—Χρο¬
  νικόν έπίρρημα.
  Η) Άναφορική άντωνυμία
  (πληθ.). — Μυθικός βασιλεύς έξ
  ου Ιλαβε τό δνομα χώρα τής Ά-
  σ£α;.
  10) Άσθένεια.
  11) Ζ. Ν. — Άρχαιος ρητορο
  διδάσκαλος έκ Συρακουων.
  12) "Ανευ αυτής δέν δυνάμεθα
  νά ίππεύσωμεν. — Ρήμα σημαί
  νόν άναπαραγωγήν.
  13) Την Ιπισκέπτονται κάθε
  πρωί οί οϊκογενειάρχαι, είς την
  πόλιν μας δέν ανηγέρθη άκόμη
  — 'Υπάρχει σέ κάθε σπίτι, λέγε
  ται 5μως καί επί θεάτρων.
  Μυΐγες, Κουνούπια, Κοριοί, Κατσαριδες καί
  δλα τά έντομα, καί τά αύγά των, καταστρέψον-
  ται μέ τό ΟΞΑΛ, Ελληνικόν έντομοκτόνον τής
  Έταιρίας των Λιπασμάτων ΠΕΤΕΙΝΟΥ.
  Πωλεΐται μόνον είς φιάλας (ουδέποτε είς χΰμα)
  πρός δρχ. 30 καΐ πρός δρχ. 20.
  Ζητήσατέ το άπά τά Φαρμακεΐά σας καΐ άπό τά
  καλά παντο πωλεΐα.
  Προσέχετε ή φιάλη νά είναι έσφραγισμένη μέ
  την μάρκαν ΠΕΤΕΙΝΟΣ καί νά είναι άθικτος.
  Τό ΟΞΑΛ άπολυμαίνει τά σπίτια, καΐ έμποδί-
  ζει την δημιουργίαν έστιών διά τούς έλώδεις πυρε-
  τοΰς, γρίππην, ΔΑΓΚΕΙΟΝ. Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποι-
  εΐται καί είς τάς αποθήκας των δημητριακών, καί
  προφυλάσσει τά δημητριακά άπό τό ξεποόλιασμα.
  Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν, ώστε δέν πρέ¬
  πει νά λείψη άπό κανένα σπίτι, Δοκιμάσετέ το άπαξ
  διά νά πεισθήτε.
  Άποφεΰγετε τά έντομοκτόνα είς χΰμα, πρός
  τό συμφέρον σας.
  Θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  'Από τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  22ίον
  Επί τέλους πέρασε καί ή
  τελευταία ήμέρα. Γιά νά δια¬
  λύση κάθε ύποψία ή βασίλισσα
  επήγε τό άπόγευμα τά δυό παι
  διά της καί την Έλισάβετ
  άνδραδέλφη της, στό Τιβολί
  "Οταν έγΰρισε, μέ την συνει
  θισμένη της αύτοπεποίθησι κα
  άξιοπρέπεια, έδωκε τίς διατα
  γές της στόν διοικητή τής
  φρουρδς γιά την επαύριον
  Δέν έπρόδιδε καμμίαν άπολύ
  τως συγκίνησι—τό ϊδιο καί ι
  βασιληδς, ό άνθρωπος χωρίς
  νεΰρα, πού δέν ήταν ίκανός
  νά αισθανθή συγκίνησι.
  Έμπήκαν καί οί δυό στό δω
  μάτιο τής βασιλίσσης. Έκείνη
  έπροσπαθοΰσε κάτι νά κεντή
  ση, άλλά τά χέρ α της έτρε
  μαν. Αύτός έπηγαινοερχόταν
  μέ τόν βαρύ βηματισμό τού
  μέσα στό δωμάτιο καί μέ τά
  χέρια πίσω. ΤΗταν είξη ή ίόρα
  Κάποιον επερίμεναν... Επί τέ
  λους, νά ό Φέρσεν. Έπρόκει
  το νά τούς αναγγείλη πώς ΰ
  λα ήσαν δτοιμα. Πρίν μιλήσΓ)
  επήγε μέ βήμα άθόρυβο καί
  άνοιξεν Βλες τίς πόρτες τού
  δωματίου γιά νά βεβαιωθή
  πώς κανείς δέν έκρυφάκουεν
  Έξαναπήγεν έπειτα κοντά στή
  Μαρία Άντουανέττα, ή όποία
  έπέταξε τό κέντημά της κ' έ
  σηκωθή.
  —Θεέ μου! ,άναστέναξε. Φί
  λε μου, ή τρομερή ωρα πλησι
  άζει.
  —Είσθε ε'τοιμος, κύριε ντέ
  Φέρσεν; έρώτησεν ό βασι
  ληας.
  —Ναϊ, μεγαλειότατε, δλα
  είνε £τοιμα, άποκρίθηκεν ό
  Φέρσεν.
  Καΐ άρχισε νά τούς έκθέτη
  δλες τίς τελευταΐες προετοι-
  μασίες, δλες τίς προψυλάξεις
  πού εΐχε λάβη γιά νά άπομα-
  κρύνη κάθε ύπόνοια. Εΐχε
  προβλέψΤ] τά πάντα, είως τίς
  πιό παραμικρές λεπτομέρειες
  Καί τελευταία φορά τούς έ-
  πανέλαβε τό σχέδιο — καί ι¬
  δίως πώς έπρεπε νά κινηθοΰν
  έκεΐνο τό βράδυ γιά νά βγοΰν
  δλοι κρυφά άπό τό παλάτι.
  'Ο βασιληδς τόν έρώτησεν άν
  εΐχε φροντίση *γιά τά τρόφι-
  μα... Καί δταν ό Φέρσεν τόν
  εβεβαίωσεν δτι είχεν έτοιμάστ]
  οκάδες κρέατος ψητοΰ καί
  άλλων φαγητών καί δτι δέν
  εΐχε ξεχάση τό κρασί, ό Λου-
  δοβΐκος έπροχώρησε πρός τόν
  Σουηδό καΐ τού έ'τεινε τό
  Χέρι.
  —Κύριε ντέ Φέρσεν, τού εΐ-
  πεν, είσθε ό σωτήρ μας. "Ο,τι
  καί νά συμβή, δέν θά ξεχάσω
  ποτέ δ,τι έκάματε γιά μενά...
  Καλήν άντάμωσι άπόψε!
  Κ' έβγήκεν...
  Μόλις ή πόρτα ξανάκλεισε
  πίσω τού, ή Μαρία-Άντουα
  νέττα έρρίχθηκε στήν άγκαλιά
  τοΰ Φέρσεν κι' έξέσπασε σέ
  λυγμούς:
  —"Αξελ, εστέναζε, δέν βα-
  στώ πιά...
  Έκεΐνος τής έσψιξε τή μέ-
  ση, τής έσφιξε τά χέρια, τής
  έχάϊδεψε τό μέτωπο:
  (συνεχίζεται)
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Μόλ-ς
  συνελθόντες έκ τής πληξάσης η¬
  μάς οο).ψοράς έκ τοθ θανάτου τοΰ
  προσφιλοθς ημών συζύγου καί πα¬
  τρός Ιωάννου Άλεξανδροπούλου,
  αισθανόμεθα την υποχρέωσιν 8-
  πως καί διά τοθ τύπου ευχαρι¬
  στήσωμεν τούς όπωσδήποτε συμ-
  μερισθέντας τό βαρύ πένθος μας.
  Ίδιαιτέροις θεωροΰμεν υποχρέω¬
  σιν μας ί'να ευχαριστήσωμεν την
  Καπνοβιομηχανίαν Β. Καραβασί-
  λη καί ιδία τούς κ. κ. Νικόλαον
  Καραβασίλην καί Παΰλον Καρα-
  νίκαν διά τό δλως εξαιρετικόν
  ενδιαφέρον 2περ έπεδείξαντο κα¬
  τά την ολιγοήμερον ασθένειαν
  τοΰ αειμνήστου συζύγου καί πα-
  ρός μας.
  Έν Ηρακλείω τή 4)10)1937.
  Ή εύχαριστοΰσα, [ίαρυπενθοΰσα
  ϊκογένεια.
  Ή σύζυγος
  Άναστασία χήρα Ιωάννου Ά-
  ,εξανύροποΰλβυ.
  Τά τέκνα
  Κώβτας 'Αλεξοτνδρόπουλβς, Μ«-
  ίκα 'Αλεξανδροπβύλου.
  ΕΝςΐΚΙΑΣΕΙΣ
  Ό Στρατηγός κ. Αλεξάκης ένοι-
  <ιάζει την πλησίον τής'Αγροτικής ραπέζης ευρισκομένην οΙκίαν ου. ΤΩρα επισκέψεως 4—6 μ. μ. Ζητεΐτοιι ύπάλληλος διά περί- τερον πωλήσεως σιγαρέττων- Ιληροφορίαι τιαρ' ημίν. Κοινωνικά. ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε μετά τής κυρίας τού είς Αθήνας ό Δή- μαρχος Φιλαδελφείας κ. "Αγγελθς ΆγγελΙδης. ΕΥΧΑΡ1ΣΤΗΡΙΟΝ.-Ό κ. Ε. Δ. Χαμαράκης κατέθεσεν είς τόν κ. Ταμίαν τού Έθνικοΰ Πτωχοκομεί- ου δραχμάς 400 είς μνήμην τοϋ Γ. Βακαλάκη. Οί τρόφιμοι καϊ ή ύιτη- ρεσία τοθ Ίδρύματος τόν εύχαρι- στοϋν θερμώς. (Έκ τής Διευθύνσεως τοΰ Ίδρύαατος). Γύρω στήν πόλι. Ήμέρα εύλογίας υπήρξε διά τόν τόπον μας ή προχθεσινή Κυ- ριακή. —Μδς έδρόσισε μέ την πρωϊ¬ νήν κα'ι την βραδυνήν βροχην της την όποιαν οί αγρόται μας ιδιαι¬ τέρως ϋπεδέχθησαν μέ άλαλαγ- μόν ένθουσιασμοΰ. —Αυτή δέ ή βροχή εσημείωσε κα'ι την επίσημον έναρξιν τής χει· μερινής περιόδου. —Οί θερινοί κινματογράφοι δι- έκοψαν κα'ι αί σκια'ι τής όθόνης μετεφέρθησαν είς τά κλειστά, χει- μερινά σαλον, δπου τάς ηκολού¬ θησαν κα'ι οί πολυπληθεΐς φίλοι καί Θαυμασταί των. —Έπίσης έσταμάτησεν ή κίνη¬ σις κα'ι είς τά ΰπαίθρια κέντρα, ό περισσότερος δέ κόσμος συνεκεν- τρώθη είς τό «Εθνικόν» πού άπί- μεινε τό μόνον κέντρον πού δια- τηρεϊ άκόμη μουσικήν. —Κα'ι όμολογουμένως ή όοχή- στρα τού, είναι πλήρης άπό πάσης απόψεως, μία όρχήστρα άΐτό τίς καλύτερες πού ϊχουν έ'λθΐι μέχρι σήαερον στήν πόλι μας. --Γενίκευσις τοΰ πολέμου τίς δ- χ τα... κυνηγετικά μέτωπα εση¬ μειώθη προχθές. —Ό τυφεκοβολισμός ηκούετο* πυκνότατος κα'ι άκατάπαυστος είς δλους τούς τομεΐς καθ' δλην την ήαέραν, τά θύματα δμως τοϋ α¬ γώνος υπήρξαν σχετικώς ολίγα πρός μεγίστην λύπην των μαχο- μένων Νεμρώδ πολλοί των οποί¬ ων έπέστρεψαν είς την πόλιν μέ κενάς τάς χείρας καί τόν κυνη- γετικόν σάκκον. —Ή προχθερινή βροχή εΐχε καί Μνα κακόν, έγέμισε τούς δρόμους μας μέ λάσπες καί τούς κατέστη¬ σεν άδιάβατους. —Ελπίζομεν δμως δτι Θά δια¬ τάξη ό κ. Δήμαρχος τούς κατα- βρεκτήρας καί την υπηρεσίαν κα¬ θαριότητος νά ένεργήσουν £να γενναΐον πλύσιμο καί σκούπισμα ώστε νά λείψη αύτό τό μαρτύριον. —Άπαρατήρητος σχεδόν επέ¬ ρασε ή χθεσινή έορτή των ζώ- ων είς την πόλιν μας. —Οΰτε μιά ζωοφιλική διάλεξις δέν έ"γινε οΰτε καί άλλην προπα¬ γάνδαν άγάπης πρός τά ζώα αν¬ τελήφθημεν, δπως δέν ξέρομεν καί άν υπάρχη έταιρία προστα- σίας των ζώων είς τό Ηράκλειον. —Τό μόνον πού είδομεν, δτι καί χθές καθώς καί την Κυρια- ήν πού έώρταζαν οί χορτοφάγοι, τά ζώα προσεφέρθησαν καί πάλιν βορά πρός κορεσμόν των... σαρ- κοβόρων συμπολιτών. —Τώρα πού ήρχισαν ϊτά μαθή- ματα των σχολείων, ρίπτομεν πά¬ λιν μίαν πρότασιν πού έκάμαμεν καί άλλοτε. —Νά καταβληθη φροντίς διά την φύτευσιν των σόλων των νέ- ων εκπαιδευτήριον μέ ανθη κα'ι δένδρα ώστε νά μην παρουσιά- ζουν αυτή την γύμνια καί την ξε- ραΐλα. — Συνεχίζονται μέ ταχύτητα αί εργασίαι διά την αποπεράτωσιν τοΰ νέου παρά τόν "Αγιον Δημή- τριον οίκήματος των φιλανθρωπι- κών ίδρυμάτων Καλοκαιρινοΰ δ¬ που θά λειτουργήση κα'ι θά στε¬ γασθή τό συσσίτιον διά τούς πτω- ός. -Έν τω μεταξύ έτοιμάζονται καί τά προκαταρτικά διά την προ κήρυξιν διαγωνισμοΰ πρός έκπό- νησιν σχεδίου ανεγέρσεως μεγά- ρου επί τής πλατείας Καλλεργών. —"Ετσι χάρις είς τά ίδρύματα Καλοκαιρινοΰ ή πόλις μας θά πλουτισθή μέ νέα εύαγή καταστή- ματα καί ώραϊα έπιβλητικά μέ- γαρα. — Περίεργα δμολονουμένως φάγματα συμβαίνουν άπό χθές είς το χειμερινόν σινέ Πουλακάκη. —θριαμβεύει κυριολεκτικά καί άναστανώνει κόσμον £να «Άσχη- μοκόριτσο> καί δημιουργεΐ μέ την
  τσαχπινιά τού μίαν ολόκληρον υ¬
  πόθεσιν γερμανικής όπερέτχας
  πού χαλςι κόσμο.
  & Ρέίΐορτερ
  ■ε· ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■—|
  {ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  Α Β Ε ΔΙΣΙ Α Ν
  Όύβς Άγίου Μηνά.
  ■ ■■■■■■■■■■(■■■■■■■■■Μ
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  ΜΑΘΗΤΑΙ
  Είς τό βιβλιοχαρτοπωλεΐον
  Ιωάν. Καμαράτου
  θά εΰρητε δλα τά βιβλία
  άς, τετράδιά, γραφικήν ύλην
  έ τάς λογικώτερος τιμάς.
  ίητβΐται καμαριέρα διά τά ξενο-
  οχεΐα Κνωσός—Πάλλας.
  4
  ν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  121βν
  Όπισθεν τής κορυφής τοϋ Α, όπισθεν τού όρο-
  πεδίου τοϋ Άγίου Ιωάννου έκτείνεται τό δάσος τής
  Σωάγνης. Όσον δέ περΐ τής μετ" αύτό πεδιάδος,
  αυτή δέν είνε όμαλή, άλλ' έχει κυματισμούς αλλε¬
  παλλήλους, άνεβαίνοντας βαθμηδόν πρός τόν "Αγι¬
  ον Ιωάννην, καί άπολήγοντας είς τό δάσος τό ϋπ'
  αυτόν
  Επί πεδίου μάχης, δύο στρατοί πολεμίως διακεί-
  μενοι ώς δύο παλαισταί. Ό είς προσπαθεΐ νά κα¬
  ταβάλη τόν Ετερον" πρός αύτό δέ τουτο άρπάζει
  δ,τι άν τύχη πρόχειρον έ'να θάμνον, τόν κάμνει έ-
  ρεισμα' μίαν γωνίαν τοΐχου, προμαχώνα πολλάκις
  συνηβη νά τραπή είς φυγήν τάγμσ ακέραιον δι" έλ¬
  λειψιν μηδαμινοΰ τινος οίκοδομήματος' μ(α κοιλό-
  της τής πεδιάδος, είς κυματισμός τοΰ έδάφους, μΐα
  πλαγία άτραπός είς θέσιν επίκαιρον, είς δρυμός,
  μία φάραγξ, δύνανται νά στήσωσι την πτέρναν
  τοθ κολοσσοΟ, δστις καλείται στρατός, καί νά τόν
  έμποδίσωσι τοθ νά όπισθοχωρήστι. Ό άποχωρών
  δέ έκ τοϋ πεδίου, οΰτος δ ήττημένος. Ένεκα τού¬
  του, είνε άνάγκη νά έξετάζη. ό ύπεύθυνος στρατη-
  λάτης καί την ελαχίστην συστάδα δένδρων, νά ά-
  νιχνεύη καί τα έλάχιστα τοΰ μέρους κατατόπια.
  ΟΙ δύο στρατηλάται είχον σπουδάσει μετ" έπι-
  στασίας την πεδιάδα τοϋ Άγίου Ιωάννου, την σή¬
  μερον λεγομένην πεδιάδα τής Βατερλούης. "Ηδη
  άπό τοθ προλαβόντος έτους, ό Βελλιγκτών την
  εΤχε έξειάσει έν τή προγνωστική περινοίο:
  τού ώς ενδεχόμενον στάδιον μεγάλης μάχης' δθεν
  κατά την μονομαχίαν τής 18 Ίουνίου, ό Βελλιγ¬
  κτών κατεΐχε τό καλόν μέρος, ό δέ Ναπολέων τα
  κακόν. Ό άγγλικός στρατός ευρέθη είς τα ύψηλά,
  6 γαλλικός είς τα χαμηλά.
  Πάντες γινώσκουσι την πρώτην φάσιν τής μά¬
  χης ταύτης· ή άρχή θολερά, άμφίβολος, άμφίρ-
  ροπος, άπειλητική πρός αμφοτέρους τούς στρα-
  τούς, τα ϋδατα ήσαν τήδε κακεΐσε συνηγμένα
  είς τάς κοιλότητας τής γής ώς είς λεκάνας" είς
  τίνα μέρη, οί τροχοί των άμαξών τοθ πυροβολικοϋ
  έβυθίζοντο μέχρι τού άξονός των, καί άπέσταζον
  ρευστοϋ πηλοϋ' εάν δέν.ήσαν τα σπαρτά, νά σχη-
  ματίζωσιν υπό τοϋς τροχούς στρώμα, θά άπέβαι-
  νεν άδύνατος πάσα κίνησις, μάλιστα δέ πρός τό
  μέρος τής Παπελόττης.
  Ό αγών ήρξατο άργά, ώς προείπομεν, ό Να¬
  πολέων συνείθιζε νά κρατή δλον τό πυροβολικόν
  είς την χείρα τού ώς πιστόλιον, δπερ κατηύθυνε
  νυν μέν πρός τό δεΐνα σημείον τής μάχης, νυν δέ
  πρός τό έ'τερον τούτου ένεκα ηθέλησε νά περι-
  μείντ), δπως δύνανται αί έζευγμέναι κανονιοστοι-
  χίαι νά κυλίωνται καί νά τρέχωσιν έλευθέρως' ε-
  πρεπε λοιπόν ν' αναφανή ό ήλιος καί νά ξηράνη
  την γήν. Άλλ' ό ήλιος δέν ανεφάνη. Δέν ήλθε,
  καθώς είς την Άουστερλίτσην, είς συνέντευξιν τού.
  Όταν ηκούσθη τό πρώτον πυροβόλον, ό "Αγγλος
  στρατηγός Κόλβιδ είδεν είς τό ωρολόγιον τού, καί
  ήτον ωρα ένδεκάτη καί τριάκοντα πέντε λεπτά.
  Ή μάχη έλαβεν αρχήν άπό τής άριστεράς γαλ¬
  λικής πτέρυγος επί τοθ Ούγομοντίου' μανιωδώς, βι-
  αιότερον ϊσως παρ' δσον ήθελεν ό αύτοκράτωρ.
  Συγχρόνως προσέβαλεν ό Ναπολέων τό κέντρον πα-
  ρορμήσας την μοίραν τού Κιότου πρός την Αίσαίν-
  την, ό δέ Νέϋ προσώθησε την δεξιάν γαλλικήν
  πτέρυγα κατά τής άριστερδς άγγλικής, στηριζομέ-
  νης είς την Παπελόττην.
  Ή κατά τοΰ Ούγομοντίου επίθεσις κατά τι ήτο
  στρατήγημα' ήθέλησεν ό Ναπολέων νά έλκύση έκεΐσε
  τόν Βελλιγκώνσ, ώστε νά τόν κλίντι πρός τα άρι-
  στερά.
  (συνεχίζετα;)
  ΤΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1937
  Ό καθένας μας γιά δ,τι δήποτε προμηθευθή πρέ
  πει πρώτα πρώτα νά σκεφθή άπό ποιό κατάστημα
  θά κάμη τάς προμηθείας τού σέ καλές τιμές καί
  σέ καλή ποιότητα.
  Τό κατάστημα ποθ θά σάς απαλλάξη άπό τή
  σκέψι αυτή καί θά σας εξυπηρετήση πλήρως είναι:
  ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΓΕΩΡΓ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ
  Όόώς 1821 (ΓιατράδικοΟ
  ποθ θά σδς προμηθευθή, καί γιά τό νέον σχο-
  λικόν έτος.
  Τα βιβλία σας, τα τετράδιά σας
  τα γραφικά σας ειδή,
  τίς τσάντες σας.
  Καΐ έν γένει δλα σας τα σχολικά ειδή σέ
  καλές τιμές καί σέ καλή ποιότητα.
  ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ ΤΗΣ ΕΥΚΑ1ΡΙΑΣ.
  ΣΗΜ ΤώίΚατάστημοι μετεφέρθη έναντι τού παλκι-
  .0 ί" «στήματ*; «Ρώην Καθ,χλοπο,εΐον Α. ΚΟΥΛΑΤΣΗ
  καΐ έναντι σιδεράδικβυ Άκράτβυ κβτΐ Βασιλάκη.
  ■■■■■α
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■Μ
  ΤΑ ΕΚΑΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Έγκυκλοπαιδεία
  'ΝΛι^/^ΛV^•ν^Λνκννν-νν^/%«ν^^νν^^
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' δλους.
  ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ!
  Β'.
  Έ αϊτία τοϋ διαφόρου αύ-
  τοθ βαθμοΰ τής συγκεντρώσε-
  ; χρυσοΰ 6πό των όργάνων
  τοΰ ανθρωπίνου σώματο;, παρχ-
  μένει αίνιγματική, ό'πως αϊνιγμα
  έξακολουθεΐ ν' άποτελή διά την
  επιστήμην διατί ό έγκέφαλο; παί-
  ζει τόν ρόλον ενός θησαυροφυλα-
  κίου τοθ όργανισμοθ: Διότι ό πε-
  ρ'.σσότερος άπό τόν χρυσόν πού 6-
  πάρχει είς τόν ανθρώπινον οργα¬
  νισμόν, ευρίσκεται συγκεντρωμέ-
  νος είς τόν εγκέφαλον. Είς τό
  σώμά μας λαμβάνει χώραν κανο-
  νική κυκλοφορία χρυσοϋ, καταλή-
  γουσα εϊς την £ξοδον έ"κ τοΰ σώμα¬
  ος, ίίστερα άπό ωρισμένον διά-
  στημα, οιρισμένης ποσότητος χρυ¬
  σοΰ πού είσάγεται είς τό σώμα
  δία τής τροφής. Άπό 8λα αΰτά
  αυμπεραίνεται 2τι είς τό σώμά
  μας ό χρυσός δέν είσέρχεται ώς
  2να είδο; άναγ/.αστ'.κής σαβούρας
  μαζί μΐ τας άλλας θυσίας, άλλ'
  ότι Ιχει κάποιαν σημασίαν δια
  τα; λειτουργίας τοΰ όργανισμοΰ.
  Εως τώρα ίμω; ή επιστήμην δέν
  κατώρθωσε νά εξακριβωθή ποίον
  ακριβώς ρ*>ον οιαδραματίζει ό
  χρυσός, πραγμα τό οποίον ή έπι-
  στήμη Ιχει έξακριβώση ώς πρός
  άλλα στοιχεΐα, ώς π. χ. ό σίδη-
  ζ καί ό χαλκός περί των οποί¬
  ων -είνε γνωστόν ότι χρησιμεύουν
  εί; τόν σχηματισμόν τοΰ αί'ματος,
  τό ίώδιον τό οποίον Ιχει σημασί¬
  αν διά τόν θυροειδή άδένα, τό
  βρώμιον πού εύνοεί ωρισμένας άρ-
  μόνας κλπ. Έν τοσούτω ή Ιπι-
  στήμη παραδέχεται σήμερον 8τι
  ό χρυσός έ'χει ίδιότητας θεραπευ-
  τικάς είς πλείστας δσας παθήσεις
  Β"""....."..........
  ώς π. χ. οί ρευματισμοί.
  Ό χρυσός—καί αύτό ϊσως θά
  φανή περισσότερον καταπληκτικώ-
  τερον—άποδεικνύεται είς ωρισμέ¬
  νας περιπτώσει ς καί ώς ισχυρόν
  δηλητήριον. Ώς δηλητήριον ό
  χρυσό; είνε άποτελβσματικόν είς
  την εξόντωσιν ωρισμένων μικρο-
  ,Ίίοιν. Ηολλά μικρόβια δέν ύποφέ-
  ρουν τόν χρυσόν ουτε εί; ελαχί¬
  στην ποσότητα, καί 2νας κόκκος
  χρυσοΰ άρκεϊ διά νά εξοντωθή
  πολλά μικρόβια εί; μίαν μικροβι-
  ολογικήν καλλιέργειαν. "Οταν ή
  χημεία επέτυχε νά παρασκευάση
  ένώσει; χρυσοΰ ποΰ είνε ίδιαιτέ-
  ρω; δραστικαί δι' ωρισμένα μι-
  κρόβια, εγεννήθη ή σκέψι; τή;
  χρησιμοποιήσεω; των ένώσεων αυ¬
  τών τοΰ χρυσοΰ ώ; θεραπευτικών
  μέσων μολυσματικών άσθενειών.
  Τοιουτοτρόπο); έδημιουργεΐτο ή
  δυνατότης χρησιμοποιήσεως τοΰ
  χρυσοΰ εί; ινα νέον πεδίον, τάς α¬
  σθενείας δηλονότι έκείνας πού τα
  μικρόβια παίζουν δευτερεύοντα
  ρόλον, καί είς τάς δποία; τό παν
  έξαρτάται άπό την δύναμιν αμύ¬
  νης τοΰ δργανισμοΰ. Εί; την πρώ¬
  την σειράν έ"ρχονται άπό αυτή;
  τή; απόψεως οί ρευματισμοί. Τα
  πειράματα Άγγλων ιδίως ιατρών
  άπέδειξαν δτι ή χρησιμοποίησις
  χρυσοΰ πρό; καταπολέμησιν ρευ-
  ματικών προσβολών των άρϋρώσε-
  ων άποφέρει κατ' αναλογίαν 78
  τοίς εκατόν θεραπείαν ή τούλάχι-
  χτον αίσθητήν βελτίωσιν. Πρός
  τουτο άρκεϊ ή έντός τοΰ όργανι-
  σμοΰ είσαγωγή ενός [ίίρο^ζ τοΰ
  ενός δεκάτου τοΰ γραμμαρίου την
  έβδομάδα. Ή θεραπεία έν πάση
  περιπτώσει οιαρκεΐ πολλοΰς μή¬
  νας.
  ...■■■■..■.......>■>■■■
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤβΣ 1839
  Υποκατάστημα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑθΕΣΕΙΣ: δψεως καί επί προθεσμία
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
  "Εν θυρίδιον τοΰ θησαυροψυλακείου μας άναηληρώ-
  νει τό άσφαλέστερον χρηματοκιβώτιον.
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικης εργασίας οπδ τούς πλέον συμ¬
  φέροντας δρους.
  ■■■...
  Μ
  ■ ■■■■
  ΙΙΙΙ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό Λύκειον «ό Κοραής» ανακοινοί:
  α' δτι δέχεται πρός έγγραφήν ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑ-
  ΣΕΩΝ είς την Α' τάξιν όκταταξΐου Γυμνασίου ΑΡ¬
  ΡΕΝΑΣ καί ΘΗΛΕΙΣ μαθητάς, έφ' δσον έξετασθέν-
  τες είς Δημοσία Γυμνάσια καί μή γενόμενοι δεκτοί,
  επέτυχον την βάσιν, ανεξαρτήτως βαθμοϋ εκθέσεως.
  β') δτι άπό τής 5 μέχρις 9 Όκτωβρίου θά διενερ¬
  γηθή δευτέραν σειράν έξετάσεων είσαγωγής μαθη-
  τών καί μαθητριών είς την Α'. τάξιν όκταταξίου
  καί Α'. έξαταξίου Γυμνασίου.
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
  Πλατεία Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι).
  "Απαντα τα διδακτικά βιβλία
  γραφική ϋλη
  είς πλουσίαν συλλονήν.
  ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ.
  Παρέχοντκι επί πιστώσει μέ τβ δικαίωμα της επι-
  οτρβφής εις τβύς κ. κ. Διδασκάλους καί τάς σχβλικάς έ-
  φορβίας είς τιμάς χβνδρικής πωλήσεως.
  Η άλλη Κρήτη
  Ή περάτωσις των έργων
  λιμένος Αγ. Νικολάου.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 Ό)βρί-
  ου (άνταποκριτοΰ μας).—Κατά
  πληροφορίας δοθείσας υπό τοθ έ-
  πανελθόντος προχθές έξ Αθηνών
  προέδρου τής Λιμενικής Έπιτρο-
  πής Αγ. Νικολάου κ. Μπαντούνα
  μεταβάντος έκεϊ διά τα λιμενικά
  ζητήματα τής πόλεώς μας, έχο-
  ρηγήθη παρά τοΰ Ύτ.ουρ^&ία>
  Έθνικής ΟΕκονομίας ή ζητηθεΐσα
  ίδεια εξαγωγής συναλλάγματος.
  Τό συνάλλαγμα τουτο θέλει χρη-
  σιμοποιηθή διά την προμήθειαν
  άπό μίροος τοΰ Ιργολάβου των
  Λιμενικών "Εργων, τής άναγκαι-
  ούσης ποσότητος μάλθης πρός ά-
  σφαλτόστρωσιν τής προκυμαία;
  τοΰ Άγίου Νικολάου καί των πα¬
  ραπλεύρως όδών καίβπλατειών.
  Σημειωτέον 2τι δι' αποφάσεως
  τή; Λιμενικής Επιτραπή; προε-
  κρίθη τό σύστημα τής έπαλείψε-
  ως εί; τρεΐ; στρώσει; καί τουτο
  διότι τό έν λόγω σύστημα καί οι¬
  κονομικόν είνε καί στερεόν,εφηρμό-
  σθη δέ είς πολλάς πόλεις τής'Ελλά
  δος καί ιδία είς την Θεσσαλονί¬
  κην.
  Υπό τή; Λιμενικής Έπιτροπή;
  έπίσης, ελήφθη μέριμνα δπως το-
  ποθετηθώσιν έν τή προκυμαία φα-
  νοστάται έκ τσιμέντο'ο ,μετά φα-
  νών νέου τύπου, ώς έν Φαλήρω,
  οί'τινε; θέλουν προσδώση ιδιαιτέ¬
  ραν δψ:ν την νύκτα είς τόν λιμέ¬
  να μας. Διά τα έν γένει Ιργα καί
  κατάτάς αύτάς πληροφορίας,έβολι-
  δοσκοπήθη ή Διεύθυνσις τοΰ Τα-
  μείου Παρακαταθηκών καί Δανείων
  ήτις καί προσεφέρθη νά χορηγή¬
  ση δάνειον 500,000 δρ., συμπλη-
  ρωματικώς πρό; τα χορηγηθέντα
  τρία Ικατομμύρια, άναπροσαρμοζο-
  μένου τοΰ τόκου καΐ τοΰ χρεωλυ-
  σίου δι' ένοποιήσεως τοΰ δλου δα-
  νείου.
  Ούτοι υπολογίζεται βασίμως δτι
  κατασκευαζομένης τής συνδετική;
  γεφύρας τοΰ λαιμοΰ τήςΛίμνηςΆγ.
  Νικολάου καί περατουμένων έντός
  ολίγων μηνών των έν γένει λιμε¬
  νικών Ιργων, ή πόλις τοΰ Αγ. Νι¬
  κολάου θά αποκτήση λιμένα φυ¬
  σικόν καί τεχνητόν άριστον άπό
  πάση; άπόψεω;.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς μυστικήν δι'
  ένσφραγίστων προσφορών μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ-
  μήθεια είς την Επιτροπήν
  Εκμεταλλεύσεως Ήλεκτρι-
  κών Έγκαταστάσεων Ηρα¬
  κλείου 2000.τεμαχίωνλαμπτή-
  ρων τοϋ δημοτικοΰ φωτισμοΰ.
  Ή δημοπρασία θέλει λάβει
  χώραν είς τό Δημαρχιακόν
  Κατάστημα την 18ην τοϋ μη¬
  νός Όκτωβρίου έ. έ. ημέραν
  Δευτέραν καί ώραν 11 —12 π.
  μ. ενώπιον τής Έπιτροπής Εκ¬
  μεταλλεύσεως Ήλεκτρικών
  Έγκαταστάσεων Ηρακλείου.
  Οί δροι συγγραφής υποχρε¬
  ώσεων ευρίσκονται κατατεθει-
  μένοι είς τα Γραφεΐα τής "Εκ¬
  μεταλλεύσεως Ήλεκτρικών
  Έγκαταστάσεων Ηρακλείου
  οπόθεν οί βουλόμενοι δύναν¬
  ται νά λάβωσιν γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 4)10)1937
  Ό Πρόεδρος τής Έπιτρο¬
  πής Εκμεταλλεύσεως.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέως 'ιατρός επί τετραετί-
  αν των ΝοσοκομείωνΈρυθροϋ
  Σταυροΰ κα'ι θεραπευτηρίου
  ό «Εύαγγελισμός» Αθηνών.
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού
  όδός Άγίου Μηνά παραπλεύ¬
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
  Ώραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  4—7 μ. μ.
  Γ. Α.Άγαπάκης
  Δικηγόρος
  ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ι—ΑΘΗΝΑΙ
  Άναλαμβάνει την διεκπε·
  ραίωσιν πάσης υποθέσεως Δικα
  στικής, Διοιχητιχής, ΦοροΙογι-
  κής καΐ Στρατολογιχής.
  Ύπόσχεται ταχείαν καϊ έπι-
  μεμεΐημένην αποπεράτωσιν.
  —Οί έπιτυχόντες Κρήτες εϋ-
  έλπιδες.
  Κατά τα έκύοθέντα άποτελέ-
  σματα των είσιτηρίων έξετάσεων
  τής Στρατιωτική; Σχολής των
  Εύελπίύων επέτυχον καί οί εξής:
  Ι. Κατσαράκης, Σ. Μετζιδάκης,
  Ε. Πατεράκης, Κ. Τζομπανάκη;,
  Α. Λαμπράκης, Ε. Φουντουλά¬
  κη;, Κ. Παπαδάκης, Σ.ΙίΣπφά-
  κης, Κ. Κατζουράκης, Χρ. Εύθυ-
  μάκης, Κ. Μπριλλάκης. Γ. Μου-
  ζάκης, Ε. Μπρεδάκης, Δ. Τζομ-
  πανάκης, Ι. Μιχαλάκπς, Δ. Βρε-
  τάκπς, Α. Καραπατάκη;, Δ.
  Ψαραδάκης, Γ. Φουντουλάκης,
  Ί. Μπαμιεδάκης, Π. Καλαμάκης,
  Κ. Ροζάκης, Ι. Κοντάκης, Ε.
  Κουρουπάκης, Α. Νιώτης, Π.
  Κονδυλακη;, Ι. Γιουλάκη;, Γ.
  Τζουράκης, Ι. 'Επιτροπάκης, Γ.
  Καρυδάκης. Ε. Αποστολάκη;,
  Μ. Μανδουραράκη; καϊ Σ. Δα¬
  σκαλάκης.
  — Ή χορήγησις Τελωνεια-
  κών άτελειών.
  Τί ύπουργίΐον των θϊκονομι-
  κών δι' έγκυκλίου τού πρό; τα;
  τελωνειακά; αρχάς γνωρίζβι βτι
  εί; τό έξη; αί δημοσιαι υπηρεσί¬
  αι αί ύπαγόμεναι είς περιφερεί¬
  ας γενικών διοικήσεων, προκει¬
  μένον νά ζητήσβυν τηνΓχβρήγη-
  σιν ατελείας διά τα είσαγομε-
  να υπό τούτων ειδή πρό; ιδίαν
  χρήσιν, δέον ν1 άπευθύνωνται
  πρό; τα; γενικάς διοικήσει; εί;
  την περιφέρειαν των οποίων ύ-
  πάγονται, άντΐ νά άπευθύνωνται
  εί; τα προΐατάμενα αυτών ΰπβυρ-
  γεϊα.
  —Τοποθέτησις Κρητών Έφο-
  ριακών.
  Παρά τό"Γθίκβνβμικίϊ Έφβρία
  Αθηνών έτβπβθετήθησαν οί Κρη-
  τε; έφβριακοϊ γραμματεΐ; α'τάξβ-
  ω; Ε. Λουκάκης καΐ Ν. Ανδρου¬
  λιδάκη;. Παρά τή Οικονομικαί
  ΈφβρίθΕ φβρβλογία; Άν. 'Εται-
  ρειών οί Α. Δασκαλάκη; καΐ Ν.
  "Ανδρουλιδάκη;. Εί; την διάθε¬
  σιν τή; Γεν. Διοικήσεως Μακεδο-
  νία; ετέθη ό έψοριακό; κ. Σ.
  Χριστοδουλάκη;.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρβλόγος— Ψυχίατρβς
  Τμηματάρχη; Ίατρός
  Δημοβ. Ψυχιατρείου Αθηνών
  Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού
  δδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης :

  Είδικευθείς έν Γερμανία είς ·
  τα νοσήματα τοΰ στομάχου *
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντας έκτοΰπεπτι-
  κοϋ συστήματος έν τω ίατρείφ "
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορραΐδων ά- Ι
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7-92
  Πωλεΐται γουρουνα ράτσας
  τΐπολδόκ. Πληροφορίαι παρά
  κ. "Λβραάμ Κυπρώκτ| Μοΐρες.
  —Αί έξετάσεις των φοιτη-
  τών.
  Ό ΰπβυργό; τή; Έθνική; Παι-
  δεία; ανεκοίνωσεν, £τι έ νόμος
  «περΐ έξετάσβων των φβιτητών
  παρελθόντων ^έτών» έξακολουθεΐ
  νά ίσχϋη ώ; εΐχε δημοσιευθή, μέ
  την τρβπολβγίαν μόνον τή; έπί-
  κτάσεω; τή; ίσχΰο; τού καΐ διά
  τοΰ; φβιτητά; τού; ΰποστάντα;
  κανονικώς τα; τμηματικά; έξετά¬
  σεις καΐ προσερχομένους εί; πτυ-
  χιακάς. Συνεπω; οί φοιτηταί πα-
  ρελθόντων έ των θά εχουν δικαί-
  ωμα νά καταβάλουν τα; έγγρα-
  φά; των καί νά προσέλθουν εί;
  πτυχιακά; έξετάσεις μέχρι τοΰ
  Δεκεμβριού τοΰ 1938.
  —Τό ενοικιοστάσιον καί ή
  άνάγκη τής επεκτάσεως
  τού.
  Ή Γενική Συνομβσπονδία 'Ε-
  παγγελματιών καΐ Βιοτεχνών, υ¬
  πέβαλεν εί; τό Υπουργείον Δι·
  καιοσΰνη; ΰπόμνημα, διά τοΰ ό-
  ποίου ζητεί την επέκτασιν καΐ εί;
  άλλας πόλεις τοΰ δημοσιευθέντος
  εσχάτως αναγκαστικόν Νόμου πε¬
  ρΐ παρατάσεως τού Ενοικιοστα¬
  σίου, διότι οί ιδιοκτήται κατά με¬
  γάλην πλειονότητα άπό τού|πα-
  ρ ελθόντος έτους ήγειραν αξιώσεις
  υπερβολικήν ένοικίων μέ άποτέ-
  λεσμα νά έξωσθοΰν πολλοί έπαγ-
  γελματίαι καΐ βιοτέχναι.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  'Ακκδημίας 70 Αθήναι
  Τηλέφωνον 31411
  Ζητοΰνται μία ή δύο οίκότρο-
  φοι (μαθήτριαι) παρά καλής οίκο-
  γενϊίας. Πληροφορίαι παρ' ημίν,

  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νοααρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  5 Όκτωβρίου 1937
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΧΘΕΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
  ΔΙΑ ΝΑ ΠΑ Ρ Α Κ Ο Α Ο Υ θ Η Σ Η
  ΤΑ ΕΚΕΪ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΑΑΑ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΠΥΜΝΑΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ή Α. ΑΙ. ό βασι¬
  λεύς ανεχώρησεν διά Σέρρας. Ό Βασι¬
  λεύς θά παρακολουθήση τα έκεΐ έκτε-
  λούμενα γυμνάσια.
  Ώς γνωστόν τα γυμνάσια ϊαΰτα ωρί¬
  σθησαν διά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ
  Όκτωβρίου, ήρχισαν δέ χθές. Τα γυ-
  μ,νάσια είς τα όποϊα θά λάβη μέρος ή
  μεραρχία Σερρών καί τίνες άνεξάρτητοι
  στρατιωτικαί μονάδες Οά διαρκέσουν αρ¬
  κετάς ημέρας.
  ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ
  ΚΑΙΗ ΑΙ Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τόν Βασιλέα Γε¬
  ώργιον μεταβαίνοντα είς Σέρρας συνο-
  δεύει καί ό άπό τινος αφιχθείς είς Έλ-
  λάδα πρίγκηψ Ανδρέας. Ό πρίγκηψ
  θά παρακολουθήση μετά τοΰ Βασιλέως
  τα στρατιω-ικά γυμνάσια έπιστρέφων είς
  Αθήνας αμα τή λήξει των γυμνασίων.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ
  ΚΑΙ Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ Κ ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Την εσπέραν σήμε¬
  ρον αναχωρεί διά Σέρρας ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ι. Μεταξάς, προκειμένου νά με¬
  τ άσχη καί ούτος τής παρακολουθήσεως
  των στρατιωτικών γυμνασίων. Ό κ. Με¬
  ταξάς θά παραμείνη έπίσης είς Σέρρας
  μέχρι πέρατος των γυμνασίων.
  ΘΑ ΓΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Μετά την λήξιν των
  γυμνασίων τώνΣερρών θά γίνη παρέλα¬
  σις καί είτα επιθεώρησις τοΰ στρατοΰ.
  Ή παρέλασις θά γίνη πρό τής Α. Λϊ.,
  τοΰ Πρωθυπουργοΰ καί λοιπών επισή¬
  μων. Την επιθεώρησιν τοΰ στρατοΰ θέ¬
  λει διενεργηθή έν τή ίδιόΐητί τού ώς
  Ύπουργοΰ των Στρατιωτικών, ό πρω-
  θυπουργός κ. Μεταξάς.
  Ο ΓΡΕΣ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΧλΈΠΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον έληξεν ή
  δίκη τοΰ στυγεροΰ δολοφόνου τής Αε-
  ωφόρου Πανεπιστημίου Ίακώβου Γρέ
  τοΰ κρεουργήσαντος τόν έξάδελφόν τού
  Πρελορέντζον. Διά τής έτυμηγορίας
  ό Γρές κατεδικάσθη είς Θά-
  τών ένόρκων ο
  νατον.
  ΤΗΝ 18 ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ ΟΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ Ο ΠΡΟΒΥΠίΥΡίίΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).—Εγνώσθη σήμερον
  ότι ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς θά ευ¬
  ρίσκεται είς "Αγκυραν την 18 Όκτω¬
  βρίου. Είς "Αγκυραν ό κ. Πρωθυπουρ-
  γό θέλει μεταβή ολίγον μετά την λήξιν
  των στρατιωτικών γυμνασίων καί την
  ρύθμισιν ωρισμένων ζητημάτων.
  ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ
  ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ άν¬
  τ αποκριτού μας).—Προκειμένου νά έ-
  ορτασθή μεγαλοπρεπώς ή έπέτειος τής
  απελευθερώσεως τής Θεσσαλονίκης υπό
  τοΰ Έλληνικοΰ στρατοΰ κατάτό 1912
  θέλει μεταβή έκεΐ αμα τή έπιστροφή τού
  έξ'Αγκύρας ό πρωθυπουργόςκ.Μεταξάς
  ινα παραστή μετά των άλλων επισήμων
  είς τόν έορτασμόν.
  Θ'άνασχηματισθηή κυβέρνησις Σωτάν;
  Ό πόλεμος έν Ισπανία καί έν Κίνα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Α¬
  νακοινούται ότι ή κυβέρνησις
  Σωτάν άπασχολεΐτσι αυτήν
  την στιγμήν σοβαρώς μέ τό
  ζήτημα τής ύποτιμήσεως τοΰ
  ψράγκου ή όποία ώς γνωστόν
  συνεχίζεταί Σχετικώς έπανελή
  φθησαν αί φήμαι αταθεροποιή-
  σεως τοΰ ψράγκου είς τήντιμήν
  των 160 φράγκων κατά λί¬
  ραν.
  ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ (ραδιογρ.).
  —Τό άρχηγεΐον των Έθνικών
  ίσχυρίζεται δτι ή κατάληψις
  τΓ[ς Γιχόν υπό τοΰ στρστοϋ
  των είνε ζήτημα ημερών. Τό
  άρχηγεΐον διαψεύοει δτι αί έ-
  πιτυχίαι των κυβερνητικών είς
  Άραγώνα είναι σημαντικαί.,
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).—Οϊ επί- (
  σημοι ϊταλικοί κύκλοι μολονό¬
  τι δέν διαμφισβητοθν τόν φι¬
  λικόν τόνον τής έπιδοθείσης
  Άγγλογαλλικής διακοινώσε¬
  ως δέν άποκρύπτουν την δυ¬
  σφορίαν των διά τάς διατυπου
  μένας άπόψεις σ'ιτινες κρίνον-
  ται ώς έμφορούμεναι υπό άν-
  τιιταλικοθ πνεΰματος
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) —
  Τηλεγράφημα Κινεζικης πηγης
  επιβεβαιοί δτι οί Κινέζοι ε¬
  πέτυχον σημαντικήν νίκην ε¬
  ναντίον των Ίαπώνων συλ-
  λαβόντες μάλιστα καί 1000
  αΐχμαλώτους
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) —
  Κατ' εϊδήσεις έκ Παρισίων αί
  κυκλοφορήσασαι έκεΐ φήμαι
  περί άνασχηματισμοθ τού ΰ-
  πουργείου Σωτάν δέν άντα-
  ποκρίνονται είς την πραγμα-
  τικότητα. Ή συνάντησις τοθ
  πρωθυπουργοΰ μετά τοΰ προ-
  έορου τής Δημοκρατίας κ
  Λεμπρέν είς Ραμπουγιέ δέν
  αφεώρα τοιούτον ζήτημα άλ-
  λά την ανταλλαγήν απλώς
  διαφόρων γνωμών επί τής έν
  Γαλλία πολιτικής καταστά¬
  σεως
  Κυβερνητίκά μέτρα
  συγκρατήσεως των τιμών τού ελαίου.
  Πληροφορίαι έκ των διαφό¬
  ρων έλαιοπαραγωγικών πε-
  ριφερειών τοθ νομοΰ μας έμ-
  φανίζουν την πορείαν τής έ-
  λαιοπαραγωγής ώς απολύ¬
  τως ίκανοποιητικήν μετά τάς
  τελευταίας ιδίως βροχάς, μο¬
  λονότι αδται δέν υπήρξαν έ-
  παρκεΐς.
  Έν τώ μεταξΰ έγενικεύθη ή
  συγκομιδή καί ή έκθλιψις τοθ
  έλαιοκάρπου Είς την αγο¬
  ράν μας ήδη διετέθησαν αρ¬
  κεταί ποσότητες έλαιολάδων
  καθημερινώς δέ καταφθάνουν
  καί νέαι. Αί χθεσιναί χονδρι-
  καί τιμαί περιεστράφησαν πέ¬
  ριξ των 28 δραχμών κατ'όκάν.
  Αναφορικώς μέ τό ζήτημα
  πού άπασχολεΐ τοΰς έλαιο-
  παραγωγούς, τής άπαγορεύ-
  σεως δηλονότι τής περαιτέρω
  είσαγωγής σπορελαίων, υπο¬
  στηρικταί των άπόψεων των
  Κρητών έλαιοπαραγωγών προ
  σήλθον καί οί παραγωγοί Μυ-
  τιλήνης οΐτινες καί επροκά¬
  λεσαν καθησυχαστικόν τηλε¬
  γράφημα τοϋ Προέδρου τής
  Κυβερνήσεως κ. Ί. Μεταξά
  διαβεβαιοΰντος δτι ελήφθησαν
  δλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
  διά την προστασίαν καί συγ-
  κράτησιν των τιμών των έλαι¬
  ων.
  Η ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΓΔΙΑΣ
  Πληροφορούμεθα δτι κατά
  την προχθεσινήν των συνεδρί¬
  ασιν τα μέλη τοϋ ταμείου Έ-
  παρχιακής Όδοποιΐας Ηρα¬
  κλείου ησχολήθησαν καί μέ
  τό ζήτημα της σκυροστρώσεως
  τής όδοθ Ρογδιάς ήτις καί α¬
  πεφασίσθη. Έπίσης απεφασί¬
  σθη ή αποπεράτωσις τοϋ υπο-
  λοιπού τμήματος τής όδοθ Φοι-
  νικιδς.
  Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός τούς
  Οίκονομικούς έφόρους τό υ¬
  πουργείον των Οίκονομικών
  παρακαλεΐ νά ύποχρεώνων-
  ται αί ιδιοκτήται των μισθου-
  μένων οίκημάτων πρός στέ-
  γασιν Ύπηρεσιών, Ταμείων
  καί Χωροφυλακής, διά την
  κατασκευήν κιγκλιδωμάτων
  είς αύτά.
  Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΔΙΑΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Δι' έγγράφου τού πρός τόν
  Δήμον Ηρακλείου ό Δήμος
  Πειραιώς γνωρίζει δτι απε¬
  φάσισε την μετονομασίαν μιδς
  των κεντρικωτέραν όδών τής
  πόλεως, παρά την Φρεαττύδα
  είς "Οδόν Ηρακλείου Κρήτης.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ
  ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΑΣ
  Κατά την προχθεσινήν έν-
  ταϋθα έκδίκασιν τής υποθέ¬
  σεως κατά τού Έλευθ. Δερ-
  μιτζάκη τό όρκωτόν δικαστή¬
  ριον άπήλλαξε τόν κατηγο-
  ρούμενον τής άπο&οθείσης είς
  αυτόν επί πλαστογραφία κα-
  τηγορίας.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
  Επί τή εύκαιρία τοϋ έορ-
  τασμοϋ τής χθεσινής ημέρας,
  καθιερωθείσης διεθνώς ώς η¬
  μέρας των ζώων, ωμίλησε κα¬
  ταλλήλως πρός τούς μαθητάς
  τού Γυμνασίου αρρενων Η¬
  ρακλείου ό καθηγητής κ. Ξυ-
  δάκης.
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
  Μετετέθησαν έναλλάξ οί
  γραφείς στρατολογικών γρα¬
  φείων Γεώργ. Σταμαθιουδάκης
  έξ "Ηρακλείου είς Ρέθυμνον
  άντί τοθ Γεωργ. Βουκάλη.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
  Κατόπιν τηλεγραφικάς δια-
  , ταγής τού ύπουργείου Έθνι-
  | κης Παιδείας πρός τάς έκπαι
  δευτικάς αρχάς, ή έορτή τής
  σημαίας απεφασίσθη διά την
  25 τρέχ. μηνός.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορα μας τιμαί ιών κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  α
  Ρ'
  γ'
  δρ
  Ταχτάς
  Μαύραι
  Υ'
  α'
  22 50 23-
  21.50 22
  20, -21 -
  14. --18
  14 50—
  11.
  10.50
  12.—
  10.50
  9.-
  9.
  Χαρούττια » 2 50
  "Ελαια 5ο »
  » κοινά · 28-
  Σάπωνες.
  Λτυκοΐ α' ττοιότητος δρ 24 -
  » β' » 22 -
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 22.—
  β' » > 20.50
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45
  Μαλεβυζίου κατ' δκδν δρ 6
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  4ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρισιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.30- 25.55
  3.58 3.68
  546 550
  110.20 11120
  "Αμστρρδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  2810 28.35
  3.71 3 75
  20.75 21 -
  ΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣλ
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
  Αυριον 6ην τρέχοντος μηνός
  θά διεξαχθοθν αί είσιτήριοι
  Πανεπιστημιακαί έξετάσεις
  τής Θεολογικής, τής Φιλοσοφι-
  κής καί πάντων των τμημά-
  των τής Φυσικομαθηματικής
  Σχολής. Την 7ην Όκτωβρίου
  αί έξετάσεις τής Ίατρικής καί
  Όδοντοίατρικής Σχολής καί
  την 8—9 Όκτωβρίου, αί έξε¬
  τάσεις τής Νομικής Σχολής.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
  Ό πιθανός καιρόςπροβλέπεται
  σήμερον άστατος, μετά τίνων
  βροχών είς τίνα μέρη τής νή¬
  σου. Οί άνεμοι θά πνέουν ώς
  βόρειοι ίσχυροί. Ή θερμοκρα-
  σία θά σημειώση μικράν πτώ¬
  σιν. Θερμοκρασία τής χθές:
  8ης-ώρας 22.8, 14ης 24.7, ε¬
  λαχίστη 21.5.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Αυριον θά συνέλθη είς συ¬
  νεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμ¬
  βούλιον "Ηρακλείου προκβιμέ-
  νου ν' άσχοληθή μέ την επίλυ¬
  σιν διαφόρων τρεχούσης καί
  ύπηρεσιακής φύσεως ζητημά¬
  των.
  Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ
  Δι' άγορανομικής διατάξε¬
  ως ίσχυούσης άπό τής 2ας
  Όκτωβρίου καθορίζεται δι'
  άπαν τό κράτος ανώτατον
  δριον χονδρικής τιμής πωλή¬
  σεως παραφίνης κατ' οκάν
  διά την Α'. Α'. ποιότητα δρχ.
  82, διά την α' 80 καί διά την
  β' 79.
  ΛΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  Σήμερον θά διανυκτερεύ-
  σουν τα φαρμακεΐα των κ
  κ. Ιω. Λογιάδου καί Κωνστ.
  Κανακάκη.
  Ο ΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΝΑΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Πρός τούς προέδρους Κοι-
  νοτήτων έκοινοποιήθησαν έγ-
  κύκλιοι έκ τής Νομαρχίας καί
  τοθ Δήμου Ηρακλείου διά
  των οποίων συνιστάται νά έλ
  θουν αί κοινότητες τού νομοθ
  άρωγοί είς τόν διενεργούμε-
  νον υπέρ τοΰ Πανανείου Νο-
  σοκομείου έρανον "ίνα δύναται
  τό ϊδρυμα τουτο νά παρέχη
  την ενδεδειγμένην περίθαλψιν
  είς τούς ένδεεΐς καί τούς α¬
  πόρους.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
  ΤΗΣ ΓΕΝ· ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Την παρελθούσαν Κυριακήν
  επανήλθε διά τής «Άκροπό-
  λεως» είς Χανιά ό Γεν Γραμ¬
  ματεύς τής Γενικής Διοικήσε¬
  ως Κρήτης κ. Μπότης Ίππό-
  λυτος.
  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ
  Διά διατάγματος ετέθησαν
  είς άποστρατείαν τή αίτήσει
  των ό Κρής ταγματάρχης κ.
  Άρισ. Μαραγκουδάκης καί ό
  άνθυπασπιστής χωροφυλακής
  κ. Στυλ. Πετρουλάκης
  ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ
  Κατεμηνύθησαν ό Γεώργ.
  Νικ. Κωστόπουλος έκ Τρικκά-
  λων καί Ευστ. Έμμ. Μιχιάκης
  επί παραβάσει των περί άγο-
  ρανομίας διατάξεων. Έπίσης
  κατεμηνύθη διότι επώλει γά-
  λα νοθευμένον ό Ζήσης Σπ.
  Ιορδανίδης.
  Η ΙΤΑΛΙΑ 1ΕΝ ΑΠΗΝΤΗΣΕΝ
  ΕΙΣΕΤΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚ01ΣΙΝ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΑΛΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΟΜΙΣΙΗ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ
  ΣΥΝΕΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕ Τί ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφαΰν έκ
  Παρισίων ότι ούδεμία απάντη¬
  σις ελήφθη εισέτι έκ μέρους τής
  Ιταλικάς κυβερνήσεως όσον άφορά την
  ύποβληθεΐσαν είς αύτην διακοίνωσιν διά
  την ρύθμισιν τοΰ Ίσπαν&κοΰ ζητήματι*:.
  Ή καθυστέρησις αυτή άποδίδεται εί;
  συνεννοήσεις τοΰ κ. Μουσολίνι μέ δια¬
  φόρους στρατιωτικούς καί πολιτικούς
  παράγοντας τ^ς Ιταλίας. Κατ' άλλας
  πληροφορίας η καθυστέρησις όφείλεται
  είς συνεννοήσεις τής Ρώμης μετά τοΰ
  Βεραλίνου μέ σκοπόν την σύνταξιν ταυ-
  τοσήμου απαντήσεως.
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΑΡΝΗΣΕΩΣ
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΓΠΑ
  ΤΗΣ ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΟ!
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ Παρισίων, οί Γαλλικοί κυβερνητικοί
  κύκλοι βεβαιούν ότι είς περίπτωσιν αρ¬
  νήσεως τής Ιταλίας νά μετάσχη μιάς δι¬
  ασκέψεως διά την ρύθμισιν τού Ίσπανι-
  κοΰ επί τή βάσει των έκτεθεντων όρωνά-
  μέοου άνακλήσεως των έθελοντών καί
  άλλων συναφών ύποχωρήσεων, τόσον ή
  Γαλλία όσον καί ή Αγγλία θά άποσυρ-
  Θοΰν όλοσχερώς των μϊσων ούδετερότη-
  τος καί μή επεμβάσεως, λαμβάνουσαι
  άνάλογα μέτρα πρός υποστήριξιν των
  Ίσπανών κυβερνητικών.
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΑΙΝΕΤΑΙ
  ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΗΗ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Νυκτ&ρινά τηλβγρα-
  φηματα έκ Σαγκάης άγγέλλουν ότι ό πό¬
  λεμος είς την περιοχήν ταύτην καί την
  Β. Κίναν μαίνεται κυριολεκτικώς. Εί;
  την Σαγκάην οί Κινέζοι άνθίστανται
  πεισματωδώς. Αί εκατέρωθεν δέ απώ¬
  λειαι είνε τεράστιαι. Είς την Βόρειον
  Κίναν αί μαχαι έλαβον πάλιν εύρυτάτην
  έκτασιν, των Κινέζων άμυνομένων είς
  νέα φρουριακά συγκροτήματα. Καθ* ά
  λέγεται ή άμυνά το>ν καί έκΐϊ άποβαίνει
  άποτελεσματική.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ι. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον, ό πρωθυ-
  «ουργός κ. Μεταξάς εδέχθη τόν άρτι έ-
  πανελθόντα έκ τής αδείας τού Γερμανόν
  πρεσβευτήν μετά τοΰ όποίου καί συνω-
  μίλησεν έπ' άρκετήν ώραν.
  ΣΥΝΗΛΘΕ ΧΟΕΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΤΗΣ ΕθΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Υπό την προεδρίαν
  τοΰ κ. Ι. Λΐεταξά συνήλθε 'σήμερον τό
  Συμβούλιον τής Έθνικής Αμύνης τής
  χώρας άσχοληθέν μέ διάφορα ζητήματα
  ένδιαφεροντα την πρόοδον καί συμπλή¬
  ρωσιν τής οργανώσεως των διαφόρων
  κλάδων τής Αμύνης ταύτης καί τόν έφο-
  διασμόν αυτών.
  ΑΠΟΒΑΙΝΕΙ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠλλΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—ΈκΠαλαιστίνης αγ¬
  γέλλεται ότι συνεπεία των συλλήψεων
  σημαινόντων Άράβων καί των έν γένει
  μέτρων των Αγγλικών άρχών εναντίον
  αυτών, κατόπιν τής δολοφονίας τοΰδι-
  οικητοΰ της Γαλιλαίας "Λντριους ή κα¬
  τάστασις άποβαίνει άνησυχητική. Αέν ά
  ποκλείεται οί "Λραβες νά άποπειραθοΰν
  έκτροπα εναντίον των "Αγγλων, όπότε
  θά χρειασθή ή αποστόλη είς ΙΙαλαιστί-
  νην νέων στρατιωτικών ένισχύσεων των
  "Αγγλων.