94867

Αριθμός τεύχους

4682

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

6/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΟΩΣΙΣ
  -——
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ1-
  Αϊγιιπτοΐ'
  έτησία λίραι 3
  Γ ξ« μηνός ϋ
  Άμερικής
  ρΐΐ|σία όυλ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  6
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - Γ.ΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4682
  ϊΠΕΪβΐΙΟί ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΝ ΧΡίΊΝ
  ΕΞ ΑΓΟΡΛΣ ΑΝΤλλΛΛΞΙΜΟΝ
  Κατ' ιδιαιτέρας πληροφο¬
  ρίας μας, έξ έγκύρου κυβερ-
  νητικής πηγής, ό νόμος πε¬
  ρί ρυθμίσεως των όφειλών
  έξ άγοράς ανταλλαξίμων πε-
  ριουσιών, καταρτισθείς πλή-
  ρως καί ύπογραφείς αρμοδί¬
  ως έστάλη είς τό εθνικόν τυ¬
  πογραφείον πρός δημοσίευ¬
  σιν είς την εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως. Κατά τάς αύ¬
  τάς μάλιστα πληροφορίας,
  επί τοΰ ζητήματος τούτου
  θά προβή είς μακράς, άναλυ-
  τικάς άνακοινώσεις ό κ.
  Πρωθυπουργόν έντός των η¬
  μερών πρός τόν λαόν, έπε-
  ξηγών καί έξαίρων την ση¬
  μασίαν τοΰ νέου αύτοΰ κυ-
  βερνητικοΰ μέτρου. Τότε δέ
  θά γνωσθοΰν καί τό κείμε¬
  νον καί αί λεπτομέρειαι
  τού νέου νόμου διά τού ©-
  ποίου ρυθμίζεται Ινα ζήτη-
  μα κεφαλαιώδους κοινωνι-
  κής σημααίας. Κα'ι τότε θά
  δυνηθώμεν καί ημείς ν' α¬
  σχοληθώμεν άναλυτικώτερον
  μ έ την νέαν αυτήν πράξιν
  τής Κυβερνήσεως.
  Πάντως, δυνάμεθα άπό τού¬
  δε νά χοίτρετίσωμεν την έκ¬
  δοσιν τού νέου αΰτοΰ νόμου
  ώς Ινα σημαντικόν γεγονός
  είς την προσπάθειαν τής ρυθ-
  μίσεως ολων των μεγάλων
  ζητημάτων πού άπησχόλουν
  άπό έτών τό Κράτος καί τόν
  λαόν. Διότι, καθώς συνάγε-
  ται έχ των πληροφοριών τάς
  τάς οποίας έχομεν, αί έξ ά¬
  γοράς ανταλλαξίμων π&ρι-
  ουσιών όφειλαί ρυθμίζονται
  κατά τρόπον ριζικόν καί ο¬
  ριστικόν, παρεχομένων πλεί¬
  στων εύκολιών είς τούς όφει-
  λέτας, άπό τούς όποίους καί
  άφαιρεΐται μέγα μέρος των
  χρεωστικών των βαρών. Ού¬
  τω έκτός τής σημαντικής ε¬
  λαττώσεως τοϋ κεφαλαίου, έ-
  πέρχεται καί μείωσις τοΰ τό-
  κου των όφειλομένων πο-
  σών σύμφωνα πρός τάς αρ¬
  χάς καί τάς συνθήκας τής
  σημερινής πιστωτικής πολι-
  τικής καί των έν γένει κα-
  τευθύνσεων κα'ι τοΰ προγράμ-
  ματος τής Κυβερνήσεως πρός
  τακτοποίησιν των ζητημάτων
  άπό τα όποΐα έξαρτάται ή
  ανάρθωσις τής χώρας καί ή
  άνακούφιοις τοΰ λαοΰ.
  Πράγματι, δέν ύπάρχει δι-
  καιότερον μέτρον άπό αύτό
  τής ελαττώσεως τοΰ κεφα-
  λαίου καί των τόκων των
  όφειλών έξ άγοράς ανταλλα¬
  ξίμων περιουσίαν. Διότι, ό¬
  πως καί άλλοτε, άσχολούμε-
  νοι μέ τό ίδιον ζήτημα, έ-
  γράψαμεν, οί όφειλέται των
  ανταλλαξίμων, ήγόρασαν τάς
  περιουσίας των μέ βάσιν την
  τιμήν τώ 400—450 δρχ. κατά
  όμολογίαν καί σήμερον αί
  όμολογίαι τιμώνται περίπου
  750 δρχ. μέ τάσεις συνεχοΰς
  άνόδου. Επήλθε δηλαδή αυ¬
  τομάτως, διπλασιασμός τοΰ
  χρέους, ένω ή άξία των π*>
  ριουσιών, οχι μόνον δέν ηυ¬
  ξήθη άλλά καί είς πολλάς πε-
  ριπτώσεις ελαττωθή. Τό ίδιον
  δέ συμβαίνει καί μέ τούς τό-
  κους. Διατηροΰνται προκει-
  μένου περί των χρεών αυ¬
  τών είς ΰψηλά έπίπεδα, ένω
  όλοι οί αλλοι τόκοι, καί ό έ-
  πίσημος καί ό προεξοφλητι-
  κός, έμειώθησαν τα τελευ¬
  ταία Ιτη κατ' αρκετάς μο-
  νάδας. Καί ταυτα ένω έκ τής
  διαχειρίσεως τής ανταλλα¬
  ξίμου περιουσίας προέκυψαν
  τόσα κέρδη ώστε νά καθί-
  σταται απολύτως δυνατή ή
  μείωσις καί των κεφαλαίων
  καί των τόκων των υφιστα¬
  μένων εισέτι όφειλών, χωρίς
  καμμίαν απολύτως διαταρα-
  χήν καί χωρίς τόν κίνδυνον
  νά ζημιωθή ουτε η Τραπέζα
  ούτε τό δημόσιον ή άλλος
  κανείς ίδιώτης η όργανι-
  σμός.
  Ή ρύθμισις έπομενως τού
  ζητήματος όφειλών έξ άν-
  ταλλαγής, έρχομένη μετά
  την ρύθμισιν των άγροτικών
  χρεών, αποτελεί έν μέτρον
  άποβλέπον είς την ανακού¬
  φισιν τοΰ λαοΰ, διά^τήν λή¬
  ψιν τοΰ όποίου είναι άξία
  κάθε έπαίνου ή κυβέρνησις.
  Την σημασίαν δέ καί την
  σπουδαιότητα τοΰ μέτρου αύ¬
  τοΰ θά αισθανθή ιδιαιτέρως
  ό νομός μας τοΰ όποίου οί
  περισσότεροι κάτοικοι έστέ-
  ναζον υπό τό βάρος ύπερόγ-
  κων χρεών δημ»βυργηθέν-
  των έκ τής άθρόας πωλήσε¬
  ως καί άγοράς ανταλλαξί¬
  μων περιουσιών. ϊό γεγο¬
  νός ομως ότι ρυθμίζονται η¬
  δη καί τα χρέη έξ ανταλλα¬
  ξίμων περιουσιών δημιουργεΐ
  την έλπίδα ότι ταχέως θά
  ρυθμισθούν καί ολα τα άλλα
  πάσης φύσεως χρέη, ώστε νά
  έπουλωθή πλέον όριστικώςαύ-
  τή η μεγάλη πληγή πού κα-
  τέτρυχε τόν κοινωνικόν
  μας οργανισμόν.
  Σχέδια καί μελέται
  ΕΞΟΡΑΊ'ΣΜΟΙ ΠΟΥ Ο' ΑΑΛΑΞΟΥΝ
  ΤΗΝ ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  έπεκύρωσε είς τελευταίαν συ¬
  νεδρίασιν τού την δημοπρασί¬
  αν τής ανεγέρσεως καί τοϋ
  υπολειπομένου τμήματος τής
  Ένετικής Λέσχης, τής περιφή¬
  μου Λόγγιας. 'Ελπίζεται λοι-
  πόν δτι σύντομα, έγκρινομέ-
  νης τής σχετικής αποφάσεως
  καί άπό την Νομαρχίαν, θ' αρ¬
  χίση ή έργασία πού θά δημι¬
  ουργήση έ'ν νέον κόσμημα διά
  την πόλιν μας. Διότι, ή Λόγ
  για, πού θ' άνεγερθή επί τή
  βάσει των Ίταλικών σχεδίων,
  ώστε ή νέα ν' αποτελέση ά-
  ληθινήν άναβίωσιν τής παλαι¬
  άς, θά είναι £να πραγματικό
  στολίδι είς την καρδιά τής
  πόλεως, είς την κεντρικωτέ¬
  ραν οδόν μας. Δεδομένου δέ
  δτι είς τόν ίδιον τομέα τής
  πόλεως προβλέπεται ή ανέ¬
  γερσις τού ΔημοτικοΟ θεα-
  τρου, ή όλοκλήρωσις τοϋμε-
  γάρου των Άκτάρικων, ή ανέ¬
  γερσις τού νέου μεγάρου των
  Φιλανθρωπικόν Ίδρυμάτων
  ΚαλοκαιρινοΟ καί ή δημιουργία
  μεγάλου κεντρικοΰ πάρκου
  (είς τόν χώρον τής παλαιάς
  Νομαρχίας καί των Κάτω φυ-
  λακών) είναι ευκολον ν' αντι¬
  ληφθή κανείς πόσην αξίαν ά-
  ποκτς) τό γεγονός τής κατα-
  κυρώσεως τής δημοπρασίας
  πρός αποπεράτωσιν τού ίστο-
  ρικοΰ αύτοθ μεγάρου που ε¬
  γνώρισε τόσην δόξαν καί αί¬
  γλην δταν τό Κάστρο ευρίσκε¬
  το υπό την κατοχήν τής Γαλη
  νοτάτης Ένετικής Δημοκρα¬
  τίας.
  Άλλ' έκτός των έργων αυ¬
  τών, πολύ σύντομα καθώς
  πληροφορούμεθα πρόκειται ν'
  αρχίση ό έξωραϊσμός καί έ-
  νός άλλου τμήματος τής πό¬
  λεώς μας: Των πέριξ τοϋ
  Μουσείου χώρων. Καί πρό-
  κειται περί έργων ποΰ θά άλ-
  λάξουν εντελώς την μορφήν
  τής πόλεως είς τό τμήμα αύ¬
  τό καί θά δώσουν νέαν πο-
  λιτισμένην, έξευρωπα(σμένην
  εντελώς δψιν καί εμφάνισιν.
  Την έκπόνησιν των σχετι¬
  κών σχεδίων έχει άναλάβει
  ό άρχιτέκτων κ. Καραντινός
  ό οποίος καί εφρόντισε νά έ-
  ναρμονίζωνται πλήρως τα έκ-
  τελεσθησόμενα έ'ργα πρός
  την άρχιτεκτονικήν τοϋ νέου
  Μουσείου καί ν' άνταποκρί-
  νωνται έξ ολοκλήρου πρός
  την τουριστικήν κίνησιν καί
  τό μέλλον τής πόλεώς μας.
  —Τό Μουσείον Ηρακλείου,
  μάς είχεν είπει είς σχετικήν
  συνομιλίαν πρό καιροθ ό κ.
  Καραντινός, δέν ύπάρχει άμ-
  φιβολία δτι θά καταστή πολύ
  σύντομα τόπος προσκυνή-
  ματος δλου τοϋ πολιτισμένου
  κόσμου πού άγαπά καί θαυ-,
  μάζει τόν αρχαίον Κρητικόν
  πολιτισμόν. Δι" αύτό καί
  φροντίζομεν νά τό καταστή¬
  σωμεν άντάξιον τής τεραστί¬
  ας άξίας τού, τής παγκοσμι-
  ότητός τού.
  Βεβαία θά χρειασθούν άκό-
  μη περί τα 20 έκατομμύρια
  διά ν' άποπερατωθοΰν καί αί
  άλλαι πτέρυγες μέ τα έργα-
  στήρια, την βιβλιοθήκην, τόν
  ξενώνα, τα γραφεΐα τής διευ¬
  θύνσεως Άλλά ή κυβέρνησις
  έ'χει υποσχεθή νά τα χορηγή¬
  ση. Άρα δέν γεννάται ή άμ-
  φιβολία δτι τό μέγαρον τοΟ
  Μουσείου θά όλοκληρωθή καί
  θ' αποπερατωθή συντόμως.
  Έν τω μεταξϋ δμως καί έκ
  παραλλήλου πρός την ανέγερ¬
  σιν τής οίκοδομής, πρέπει νά
  έξωραΐσωμεν καί τούς πέριξ
  χώρους.
  Καί έν πρώτοις, δλο τό οι¬
  κόπεδον τοϋ Μουσείου, τόπαι
  ραπλεύρως τουρκικόν νεκρο¬
  ταφείον, καθώς καί ό χώρος
  τού πρώην κινηματογράφου
  «Βόσπορος», θά διαρρυθμισθή
  είς £να πάρκον μέ άφθονον
  πράσινον, μέ άνθη, μέ πήδα-
  κας, μέ αναβρυτήριο. Τό πρός
  την ανατολικήν πλευρόν τής
  υπεράνω τού κινηματογράφου
  «Βόσπορος»τεΐχοςθάκατεδαφι-
  σθή καί θά διαμορφωθή κλιμα-
  κοειδώς,ώστε νά έπιτρέπη την
  θέαν τύϋ Μουσείου καί νά
  βοηθήση είς τό νά σχηματι-
  σθοΰν παρτέρια κλιμακωτά,
  φυτευμένα μέ άναρριχητικά
  άνθη καί φυτά. Έπίσης θά
  διασκευασθοΰν καί θά έξω-
  ραίσθσΰν τα τείχη καί ή λεω-
  φόρος δουκός τού Μποφώρ, ή
  όποία καί θά καταβληθή προ¬
  σπαθεία νά εύθυγραμμισθή
  ώστε τό Μουσείον νά έπικοι-
  νωνή δι* εύθείας λεωφόρου μέ
  τό λιμάνι. "Επί πλέον θά κα¬
  ταβληθή προσπαθεία νά πα-
  ραχωρηθή τό έμπροσθεν καί
  δυτικά τού Μουσείου οίκόπε-
  δαν, τό προυριζόμενον άλλοτε
  δι" ανέγερσιν μεγάρου δημο-
  σίων έ'ργων, είτε διά την δη¬
  μιουργίαν καί άλλου πάρκου,
  είτε διά την ανέγερσιν δημο¬
  τικάς Βιβλιοθήλης, πινακοθή-
  κης τού Γκρέκο, καί Βυζαντι-
  νοΰ Μουσείου, ώστε δλοι οί
  πνευματικαί καί καλλιτεχνικον
  θησαυροί τού τόπου νά συγ-
  κεντρωθοΰν είς τόν τομέα αύ-
  Ό Γολγοθας μιας καρδίας
  = = ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελανχολικής
  18ο ν
  αύτοκρατείρας.
  Άλλ' οϋτε μέσα εις την αίθου¬
  σαν ή Έλισάβετ βρίσκει ήσυχία.
  Παρουσιάσεις επί παρουσιάσεων.
  Δέν θά τελειώσουν ποτέ; Ποία εί¬
  νε πάλιν αυτή ή μεσόκοπη κυρία,
  μέ τό ξερακιανό, κοκκαλιάρικο
  πρόσωπο; Τής την παρουσιάζουν
  ώς την κόμησσα Σόφια Έστερχά-
  ζι- Αίχτενστάϊν, καί τής την συ-
  νιστοΰν ώς την πρώτη της κυρία
  επί των τιμών. Ή Έλισάβετ κυτ-
  τάζει μέ κάποια δυσπιστία την
  κόμησσα, πού δέν τής άφίνει κα-
  θόλου συμπαθητ'.κή εντύπωσιν.
  Την κοκκαλΐάρα αύτη γυναϊκα
  πού θάταν εως πενήντα έξ έτών,
  ή άρχιδούκισσα Σοφία εϊχε δια-
  λέξη ώς πρώτη επί των τ'.μών κυ¬
  ρίαν τής νύφης της, γιατί είχε έ'να
  κυρίαι; προσόν: Ήταν εμπιστή
  τ^ς. Άλλά τής Σίσσι δέν τής ά-
  ρεσε καθόλου αυτή ή κόμησσα
  Έστερχάζι — Αίχτενστάϊν. Είχε
  κάτι σάν γκουβερνάντα, κι' άς ή¬
  ταν δσο ήθελε κόμησσα! Ή άρχι¬
  δούκισσα είχε διαλίξη καί τίς δυό
  άλλες κυρίες επί των τιμών, την
  κόμησσα Μάολα Μπελεγκάρντε,
  πού τής Έλισάβετ τή; φάνηκε
  συμπαθητική, καί την κόμησσα
  Καρολίνα Λάμπεργκ, κάρη τοΰ
  ΑύστριακοΟ στρατηγοΰ πού στήν
  έπα/άατασ; τού 1Κ4Κ είχαν δολο-
  φον'^ση ο! Οΰγγροι. Οί κυρίες
  επί των τιμών θά Ιμυοΰσαν την
  αύριανή αΐτοκράτειρα είς όλες τί;
  συνήθειε; τή; αύλή;.
  Ή αύστηρά Ιτικέττα τής αύστρι-
  ακής αύλής παρουσιάζεται τό Ιδιο
  κι' όλας ,ΐράδυ είς την πριγκή-
  πισσα τή; Βαυαρίας, πού είνε μα-
  θημΐνη νά ζί) έλεύθϊρη. Καθώ; ή
  Έλ.σάβετ έτοιμάζεται ν' άποσυρθή
  στάν κοιτώνά της, τή; βάζουν στό
  χέρι ενα άρκετά όγκώδίς έγγρα¬
  φον. Τό έγγραφον φέρει την έπι-
  γραφή: «'Εθιμοτυπικόν πρωτό¬
  κολλον διά την επίσημον είσοδον
  τής Α. Β. Υ. τή; πριγκηπίσση;
  Έλισάβετ». ΙΙαρ' δλη την συγκί¬
  νησιν, παρ' δλους τού; κόπου; τοΰ
  ταξιδιοΰ, έπρεπε νά καθίση νά
  τό μελετήση, γιά νά μή τα πελα-
  γώση στίς τελετέ; τή; δπαύριον.
  Ή Σίσσι είνε ταραγμένη, ούτω;
  ή άλλω; τή; είνε αδύνατον νά
  κλείση μάτι. Ή άλλαγή τοΟ κρεβ-
  βατιοθ, τδ νέον περιβάλλον, ό έ-
  φιάλτη; τοΟ πρωτοκόλλου, την
  κρατοΰν τό μεγαλείτερο ^ίρος τή;
  νυκτό; άΰπνη.
  Ό Φραγκϊσκο; Ιωσήφ πριντ.ί-
  θησε ϊσο μποροΰσε νά την βοη¬
  θήση στόν προσανατολισμό τη;
  στό νέο περιβάλλον τη;. Χίλιε;
  γορϊς θά την ρώτησε γιά τίς έπι-
  θυμίε; τη;, τή; έδινε θάρρο; καί
  τή; έλεγε πώ; δέν έπρεπε νά
  παίρνη στά σοβαρά δ,τι την τρό-
  μαζε. Την καθησύχαζε πώ; θά
  συνήθιζε εϋκολα στά νέα τη; κα-
  θήκοντα, καί την διεβεβαίωνε πώς
  ό καλλίτερος τρόπος γιά νά τα
  καταφέρι;) ατΐ; άπαιτήσει; τοΰ
  πρωτοκόλλου, ήταν νά μή τό σκέ¬
  πτεται καθόλου.
  Πρωί-πρωΐ την επαύριον, 23 Α¬
  πριλίου, δλα είνε έν πομπή καί
  παρατάξει, 3πω; όρίζει τό πρω¬
  τόκολλον. Οί κυρίε; τή; αύλή;
  φοροϋν πλούσια φαρδειά φουστά-
  νια, έβασίλευεν ή μόδα τοΰ κρι-
  νολίνου, πού είχε καθιερώση εί;
  την Γαλλία ή αύτοκράτειρα Εύγε-
  νία.
  Έπιβαίνουσα μιά; άνακτορι-
  κή; άμάξης πού έσυραν 1ξ άλο-
  γα, ή πριγκήπισσα Αουδοβίκα
  τή; Βαυαρία; καί ή κόρη τη;
  Έλισάβετ κατευθύνονται άπό τα
  άνάκτορα τοΰ Σαινμπροϋν εί;
  τό «βηρεσεϊον», τό παληό αύτο-
  κρατορικόν άνάκτορον, εκ τοΰ ό¬
  ποίου, σύμφωνα μέ μιά μακραίω-
  να παράδοσιν, ή μνηστή τοΰ
  εκάστοτε ήγεμόνο;, έπιχειρεί την
  επίσημον είσοδον τη; εί; την
  πρωτεύουσαν. Έκεΐ ή έπισημότη;
  τή; στιγμή; φέρνει μιά μικρή
  κρίσι στά κουρασμένα καθ' δλε;
  αύτέ; τί; τελευταΐε; ήμέρε; νεΰ-
  ρα τή; Έλισάβετ.
  Ή αύριανή αύτοκράτειρα ξανα-
  γίνεται ή μικρούλα πριγκήπισσα,
  ξαναγίνεται ή Σίσσι, τό παιδί
  πού έχει άνάγκη άπό προστασί¬
  αν. Τα δάκρυά τη; άνεβαίνουν στά
  μάτια, γέρνει στήν άγκαλιά τή;
  μητέρα; τη;, καί κλαίει μέ λυγ-
  μούς, μέ παράπονο. Την καθησυ-
  χάζουνε μέ μεγάλο κόπο. Τή; είνε
  πειά άνυπόφορον νά αϊσθάνεται
  τόν εαυτόν τη; χζντρον τοΰ γενι-
  κοΰ ένδιαφέροντος, νά αϊσθάνεται
  νά την περνοΰν σάν ψυχρέ; λόγ-
  χε; χιλιάδε; χιλιάδων διαπερα-
  στικά βλέμματα!
  (συνεχίζεται)
  τόν τής πόλεως. Έκ παραλ¬
  λήλου δέ, θά ληφθή μέριμνα,
  ώστε νά διαπλατυνθοΰν δλαι
  αί πέριξ οδοί καί νά άποκτή-
  σουν όλαι αί έπ' αυτών οϊκο-
  δομαί δμοιον ρυθμόν, συν τώ
  χρόνω.
  Αύτά έν όλίγοις είναι τα
  σχέδια των έξωραϊστικών έ'ρ¬
  γων είς τα πέριξ τοΰ Μουσεί¬
  ου. Καί πιστεύομεν δτι θά
  πραγματοποιηθοϋν σύντομα.
  Διότι, καθόσον τουλάχιστον
  γνωρίζομεν, διά την μεταβο¬
  λήν των άπό άπλά σχέδια είς
  άπτήν, ζωντανήν πραγματικό-
  τητα, έκδηλώνει ζωηρόν τό
  ενδιαφέρον τού καί ύπόσχεται
  νά παράσχη την ηθικήν καί
  ύλικήν συνδρομήν τού καί τό
  υπουργείον τής Παιδείας καί
  τό ύφυπουργεΐον ΤουρισμοΟ
  καί τό Κράτος γενικώτερον.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
  Ή έναρξις των χειμερινών κι-
  νηματογράφων ρεκλαμάρεται άλλά
  καί χαιρετίζεται άπό παντοΰ. Εί¬
  νε ή έναρξις αυτή πάντοτε κάτι
  τό σημαντικόν διά την μεταβολήν
  τής σαιζόν. Καί δχι μόνον έπαγ-
  γελματικώ;. Ύπάρχει κάτι τό γε-
  νικώτερον καί συγκεκριμένω; τό
  κοινωνικώτερον εί; την μεταφο¬
  ράν τοΰ περιφήμου ^εάτροο των
  σκιών εί; τόν κλειστόν χώρον.
  Κάποιο; πού ήθελε σαφή έρμη-
  νείαν τοΰ πράγματος, είχεν έρω-
  τήσει άλλοτε:
  —Άλλά γιατί ό χειμερινό; κι-
  νηματογράφο; είνε κάτι τό σημαν¬
  τικόν; Μήπω; καί ό ύπαίθριο;
  δέν είνε συχνά απόλαυσις καί
  καλών έργων καί συμπαθεστάτων
  ήρώων καί ήρωίδΐον: " ♦ '' '
  Οί περισσότεροι άπό την όμή-
  γυριν τοΰ απήντησαν τότε μέ άο-
  ριστίε;. Ή άλήθεια ώστόσο καί
  τότε καί τώρα παραμένει ή αυτή:
  Ό χειμερινός κινηματογράφος εί¬
  ναι καί κοσμικώτερος τοΰ θερινοΰ
  καί άπολαυστικώτερος. Καί διότι
  ό κινηματογράφο; τό καλοκαΐρι
  λόγω τοΰ καθιερωμένου παραθερι-
  σμοΰ στερείται πολλέ; φορέ; άπό
  τούς συνειδητούς θαυμαστές τού.
  Άλλά καί διότι ό κλειστός χώ-
  ρο; δίδει ατμόσφαιραν εί; τα
  Ιργα ..
  "Ενα; αίσθητικό; τή; στιγμής
  θά ύπεστήριζεν έδώ 3τι τό σκότο;
  —ή φωτοσκίασι; καλυτέρα—-είνε
  προσόν διά την καλλιτεχνικήν α¬
  πόλαυσιν τοΰ κινηματογράφου.
  'ϊ'ποϋίτω δέ δτι θά ανταπεκρίνε¬
  το εί; τα κοινώ; παραδεδεγμένα
  αισθητικαί;, βυμοΰμαι μάλιστα
  8τι μία ταξιθέτι; Άθηναϊκοΰ κι¬
  νηματογράφου, άρκετά πεταχτή
  άλλά καί άρκετά πεπειραμένη, τή
  στιγμή πού υπό βαθύτατον σκότο;
  καί άπροσδιόριστου; ψιθυρισμοΰ;
  σάς έτοποθέτει καταλλήλως, σά;
  έλεγε συγχρόνως:
  —Έχομε σβύση καί τα φώτα
  τή; είσόδου άκόμη κύριε.,.Τό έρ-
  γο είνε ρωμαντικό καί χρειάζεται
  σκοτάδι άπόλυτο διά νά τό αι¬
  σθανθή κανεί;.
  Καί σά; έψαυεν άπαλά τό χέ-
  ρι διά τό μπουρμπουάρ. Καί τή;
  ήξιζε, διότι ελεγε μίαν αλήθειαν
  σημασία;! Οί βεντέττε; τή; όθό-
  νη; δέν μπορεϊ νά δημιουργήσουν
  καί νά...δημιουργηθοΰνχωρί; σκό¬
  το;—θά Ιλεγα καί χωρί; συναί¬
  σθησιν περ^ωρισμένου χώρου 8-
  που καί ή λεπτή άκόμη έπαφή
  δημιουργεϊ μίαν ιδιαιτέραν γοη-
  τείαν καί θερμότητα διά την κα-
  τανόησίν τού;. Άλλά καί οί ώραΐ-
  οι πρωταγωνισταί, οί άρρενωποί
  ή απλώς άδροί καί δυνατοί εί;
  έκφρασιν «ζέν πρεμιέ», είναι υ-
  ποβλητικώτεροι μέσα εί; τό σκό¬
  το; καί την ατμόσφαιραν γενικά
  τοΰ χειμερινοΰ κινηματοθεάτρου.
  Δέν είναι διόλου νοητοί λ. χ. υ¬
  πό τό αεληνόφως πού διακόπτει
  καί κάποτε χαλά όλωσδιόλου τή
  γοητεία ενός κινηματογραφικοΰ
  ϊρ·{ου άξία;. Καί αύτό χωρίς νά
  λογαριάζουμε καί τα φώτα τοΰ
  δρόμου καί τίς φωνέ; τού...Διότι
  καί αύτοί φυσικά καταστρέφουν
  την εντύπωσιν.
  —Οί άστέρες βεβαία μόνον
  στό σκοτάδι καί τή σιγή μπορεϊ
  νά μάς έκδηλώσουν τα βαθύτερα
  μυστικά τού;.
  "Ετσι συνεπληρώθησαν άπό ένα
  Η όδός Φοινικιάς.
  Είς τελευταίαν συνεδρία¬
  σιν τού τό Διοικητικόν Συμ¬
  βούλιον τοϋ έπαρχιακοΰ τα-
  μείου όδοποιΐας απεφάσι¬
  σε την κατασκευήν ιοΰ υ¬
  πολειπομένου εισέτι τμήμα¬
  τος τής όδοθ Φοινικιάς. Ελ¬
  πίζομεν λοιπόν δτι ή σχετική
  έργασία θ' αρχίση τό συντο-
  μώτερον ώστε έντός των προ-
  σεχών μηνών ν' αποπερατω¬
  θή έξ ολοκλήρου ή κατασκευή
  τής όδοθ αυτής, τής οποίας
  ή χρησιμότης καί ή ωφελεία
  θά είναι τεραστία. Διότι ώς
  γνωστόν θά εξυπηρετήση εν
  άπό τα πλουσιώτερα καί κα¬
  λύτερον καλλιεργημένα δια-
  μερίσματα τοΰ νομοΰ μας.
  Τό ενοικιοστάσιον.
  Ή Γενική Συνομοσπονδία
  των έπαγγελ,ματιών καί βιο-
  τεχνών τής "Ελλάδος υπέβα¬
  λεν ύπόμνημα πρός την κυ¬
  βέρνησιν διά τοΰ όποίου έξαι-
  τεΐται την επέκτασιν των εύ-
  εργετικών διατάξεων τοΰ ε¬
  νοικιοστασίου καί είς τάς ε¬
  παρχιακάς πόλεις δπου ύφί-
  στανται λόγοι έπιβάλλοντες
  τουτο. Καί ελπίζομεν δτι τό
  αί'τημα αύτό θά γίνη δεκτόν.
  Ή επέκτασις τοΰ ενοικιοστα¬
  σίου ^αποτελεί ανάγκην διά
  πλείστας πόλεις μεταξύ των
  οποίων καί ή ίδική μας. Διό¬
  τι καί είς τό Ηράκλειον υφί¬
  σταται κρίσις έπαγγελματικής
  στέγης καί πολλοί επαγγελ¬
  ματιαι καί βιοτέχναι άπειλοϋν-
  ται δι* έξώσεων.
  Ιδικόν των συμφέρον.
  Καθώς πληροφορούμεθα οί
  κάτοικοι των χωρίων "Ακρισ,
  Άτσιπάδες καί Λαράνι έξα-
  κολουθοϋν νά έργάζωνται μέ
  ενθουσιασμόν διά την διάνοι-
  ξιν αμαξιτής όδοθ ώστε νά
  έπικοινωνήσουν δι' αύτοκινη-
  του μέ τό Ηράκλειον. Καί έ-
  χουν φέρει είς πέρας τό με¬
  γαλύτερον μέρος τοΟ μεγά-
  λου αΰτοϋ έργου. Ύπολείπε-
  ται δμως νά κατασκευασθή
  εισέτι έ'ν τμήμα μεταξύ Άγί-
  ου Θωμά, Άρδάχθια καί Λα¬
  ράνι. Καϊ διά την εκτέλεσιν
  τοϋ έργου αύτοθ είναι άπα-
  ραίτητος καί ή συνδρομή των
  κατοίκων τής Κοινότητος Αγ.
  Θωμά. Πιστεύομεν δμως δτι
  ή συνδρομή αυτή θά δοθή
  προθύμως. Ή διάνοιξις άλ-
  λωστε τής όδοθ αυτής θά έ¬
  χη τεραστίαν ωφέλειαν διά
  τόν "Αγιον Θωμάν καί την ε¬
  ξέλιξιν τού.
  άπρόσκλητον συζητητήν τα «έφ-
  φέ» τοΰ χειμερινοΰ κινηματογρά¬
  φου. Ό άνθρωπο; πράγματι δέν
  έπαιζε μόνον μέ τάς λέξεις. Κα-
  (ιώριζε σαφώς καί τό περιεχόμε¬
  νον των.
  *
  Ό Ίάκωβος Μπόρσα 8ταν έ-
  γραφε τό πολύκροτο βιβλίο τού
  περί τοΰ Άγγλικοΰ θεάτρου καί
  συγκεκριμένως τής «αίσθηματικής
  έπιδημίας» των Άγγλίδων γύρω
  άπό τούς ήρωας τοΰ κινηματο¬
  γράφου, ασφαλώς θά είχεν ύπ'
  δψιν τού τό χειμερινάν θέατρον.
  Έκεΐ οί άναστεναγμοί είναι ά-
  φθονώτεροι καί εύκρινέστεροι, σ'
  Ινα φιλί Ιπί παραδείγματι τοΰ
  Ταίυλορ ή μίαν ρωμαλέα περίπτυ-
  ξι τοΰ Γκέιμπλ...
  —-Μπορεΐ τότε άπά την οθόνην
  τό είδύλλιον νά κατεβή καί εί;
  την αίθουσαν
  Αύτό θά υπεστήριζε1/ καί ένας
  είδικώτερος θαυμαστής τοΰ κλει-
  στοϋ θεάτρου των σκιών. Καί θά
  είχε καί αύτό; δίκαιον μέ την
  σειράν τού !
  ΑΣΜΟΔΛΙΟΣ
  .■Ιίι
  Τί|
  τ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  *ι *
  ν, ν ,
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ή θαυ¬
  μασία Γερμανική όπερέττα: *τό
  άσχημοκόριτσθ'. Έκαστην Δευτέ¬
  ραν, Πέμπτην, Σάββατον καί Κυ¬
  ριακήν απογευματιναί ώραι 6.30
  μ μ. _______
  ΜΙΝΩΑ. - Σήμερον ή Σίρλεϋ
  Τέμιτλ στήν μεγαλη δημιουργία
  της: <Φτωχό πλουσιοκόριτσο-. θερινός <ΑΛΚΑΖΑΡ».~ Σήμερον 6 μουσικός κολοσσός: «Μετροπό- λ·ταν. (δτιερα). ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΤΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ "Η Γερμανική όπερέττα: ΤΟ ΑΣΧΗΜΟ- ΚΟΡΙΤΣΟ" ΑΥΡΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ό κινηματβγραφικός κο- λοσβός: ΤΑΡΑΣ ■ ■■ Μέ τον Γίγαντα τπς'θθόνης: ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ την Ντανιέλ Νταριέ καί τον Ζάν Πιέρ Ώμόν. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: οί ΔΥΟ ΜΑΓΓΕΣ ΤΟΞΟΤΑΙ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΜΙ!) Κήπος τοΟ'Αλλάχ) ■■ ■■■■■■■■■ ειειει ■■■■■■—| ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠ. Λ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ι Β ■ ■ ■ ■ Ι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Ι Σελ. 27 ήμ. Άν. ηλ. 6.23 '. • ■ εί ■ ■ ■ ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Τής δημοτικής καί μέσης έκτταιδεύσεως είς ιτλήρεις σειράς. Πώλησις χονδρική καί λιανική ■■■■■■■■■ι Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. ΠοΑυδάκης Είδικευθείς έν Γερμανίο: είς τα νοσήματα τού στομαχου έντέρων καί ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκτοΰπετιτι- κοθ συστήματος έν τω Ιατρείω τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αΐμορραίδων ά¬ νευ εγχειρίσεως δι* ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 '«»*·*··! ΠΡΟΓΡΛΜΜΛ ΙΙΝΕΙΣΤΗΡΙΛΣΜΟΥ Ελένης Γεωργίου Κριτσωτάκ' κατοίκου Ηρακλείου. Κατά 1) Κατίνα; Ιωάννου Χαιρέτο ώς νομίμ,ου έπ'.τρόπου τοΰ άνη λίκο,υ έγγονοθ της Άντων. Μιχ Γουρν.ανάκη, 2) Σάββα Ιωάν Χαιρέτου, .'$) θεοδώρου Ίωάννο· Χαιρέτου κατοίκων Κεραμοΰτσι 4) Ροδάνθης Γ. Γωνιανάκη /.α τοίκου Κρουσωνος ώς έξ άοιαθέ τού κληρονόμων έκαστος κατά 3)1 χοΰ αποβιώσαντος πρωτοφειλέτο: Ιωάν. Χαιρέτη πάππου τοθ άνν; λίκου Άντ. Γουρνιανάκη καί π τρος των λοιπήν. Οί καθ' ών τό παρόν έπετάγη σαν νομίμως παρά τοΰ άρχικο δικαιούχου Γεωργίου Κριτσωτ κη διά τής υπό χρονολ. 9 Μαΐο 1934 άπλής έπιταγής νά μοί κ ταβάλωσι δυνάμει καί πρός έκτέ λεσιν τής ύπ' αριθ. 302 τοθ 193 όριστικής αποφάσεως τοθ Πρωτο οικείου Ηρακλείου νομίμως κε κηρυγμένης εκτελεστής κατά τ 3)16 Εκαστος, διά κεφάλαιον τό κου; καί Ιξοδα μέχρι τής επι τα· γής δραχμ. 11.955 ώς δείκνυται έκ των ύπ' αριθ. 3697, 3095 31)93, 3089 έπιδοτηρίων τοΰ δι καατικοθ κλητήρος τοΰ Πρωτοδι κείου Ηρακλείου Ιωάν. Κεφαλο γιάννη.Μή πληρωθείση; τής άπαι τήσεως καί έκχωρηθέντος μερου ταύτης πρός εμέ κατά τα ύπ' αριθ 1353 έκχωρητήριον τοΰ συμ)φο Ηρακλείου Μενελάου Ηολιτάκη Ιπέταξα τούτους διά τής υπό χρονο λογίαν 10 Αΰγούστου 1935 κατα σχετηρίου έπιταγή; μου νά μο καταβάλωσι κατά την ανωτέρω ναλογίαν έκαστος τό εί; εμέ έκ χωρηθέν ποσόν των δρ. 9890 τού δεοουλευμένους τού τόκους άπ< τής χρονολ.^ τή; άπλής μέχρις τή κατασχετηρίου4 Ιπιταγής δραχμά; 1010 καί τα Ιξοδα ταύτης δραχμ 750 ώς δείκνυται έκ των υπ' ά ριθμ. 3784, 3785, 378(5 κ*ί 378 Ιπιδοτηρίων τοΰ δικαστικοΰ κλη τ^ροζ Κ. Χαρασανοΰ. Ουδέ μετά την έπιταγήν ταύτην Ιπλήρωσα οί καθ' ού τό παρόν. Διαγραφο μένων των άναφερομένων έν ή άπλη καί κατασχετηρίιο έπιταγ^ των τόκων δυνάμει τοθ Νόμου 67 έκ δραχ. 4450, ή είς εμέ εκχω· ρηθεΐσα άπαίτησις άπομένει δρχ 7194. Διά ταυτα Πρός εΐσ^αξιν των 12)16 το' ποσοΰ τούτου, των τόκων άπό Ίανουαρίου 1937 ώς ό νόμο; ό ρίζει καί των έξόδων μέχρις έξο φλήσεως εκτίθημι εις δημόσιο πλειστηριασμόν τα έπόμενα άκίνη τα των καθ' ών τό παρόν. Α) τώ κάτωθι ανηκόντων εις άπαντα τού; καθ' ών_.ή παροθσα έξ άδιανε- μήτου κατά τα 3)10 είς ΙκαστοΊ ήτοι: 1) Έντός τοΰ χωρίου Κεραμοΰ τσι τοΰ όμωνύμου Δήμου καί Εί ρτ,νοδικείου Ηρακλείου μίαν οίκί αν μέ 2 δωμάτια μέ αύλήν συνορ κτήμασι κληρονόμων Κων. Κα λέργη, Ήρακλ. Κοκκινίδου κα Γρηγορ. Μανιοΰ. 2) Εις θέση «Δερμιτζή» τής αυτής περιφερεί άς άμπελον ταχτά 6 περϊπου έρ γατών οννορ. κτήμασι Μιχ. 11α πάζογλου έκ 2 μερων καί μέ ά γριτικόν δρόμον. 3) Εις θέση «Μεζάρια» τή; αυτής περιφερείας άμπελον σουλτανί καί ταχτα 5 έρ γατών συνορ. κτήμασι Νικ. Παπά δάκη, Γρηγορ. Μανιοΰ καί δρό¬ μον. 4) Είς θέσιν «Μουζοθρι» τή; αυτή; περιφερεία; Κεραμοΰτσ άμπελον λιάτικο 3 περίπου έργα- τών μέ ελαιόδενδρα αυνορ. κτή μασι Κων. Φασουλάκη καί ορ6ιο έκ 2 μερών. Β) Των κάτωθι άκινήτων άνη κόντων εί; τον παρά τής πρώτας ίκπροσωποϋμενον άνήλικον Άντ Μ. Γωνιανάκην Γ>) τί 1)3 έξ άδι-
  ανεμήτου άμπελου σουλτανί κει-
  μένης εις θέσιν «Λακώματα» τής
  κτηματικής περιφερείας τοΰ χω¬
  ρίου Πενταμόδι τοΰ όμωνύμου Δή¬
  μου καί Είρηνοδικείου Έρακλεί-
  ουν εκτάσεως 12 περίπου έργα-
  τών συνορ. κτήμασι Μιχ. Πασπα-
  λάκη, Μύρωνος Πρινάρη, Δρ. Βε-
  λιγραδή καί Έμμ. Οίκονομάκη.
  0) τό 1)3 έξ άδιανεμήτου μια;
  άμπελου εϊδους ταχτα κειμένη;
  είς θέσιν «Τράβιδων» τή; περι¬
  φερεία; τοθ χωρίου Άγίου Μύ-
  ρωνο; τοΰ όμωνύμου Δήμου καί
  Είρηνοδικείου Ηρακλείου έκτά-
  σεω; ώς έγγιστα 20 έργατών συ¬
  νορ. κτήμασι Γεωρ. ΟΕκονομάκη,
  Νικ. Ρεθεμνιωτάκη καί δρόμψ ά-
  γροτικώ. 7) Τό 1)3 έξ άδιανεμή¬
  του αμπέλου εϊδους λιάτικο κει-
  μένης είς θέσιν «Καλαμιώνα» τή;
  περιφερείας τοΰ χωρίου Πενταμό¬
  δι τοΰ όμωνύμου Δήμου καί Είρη-
  νοδικείου Ηρακλείου εκτάσεως ώ;
  έγγιστα 10 έργατών συνορ. κτή¬
  μασι Θεοδ. Γεωργιανάκη, Στυλ-
  ολιδάκη, Έμμ. Χατζηδάκη, Κ.
  Αστρινακη ή ΜελαχροινοΟ. 8) φυ
  άμπελον σουλτανί εκτάσεως 3 έρ-
  ■ατών κειμένην είς θέσιν «Μου-
  |οΰρι» τή; κτηματική; περιφε-
  εία; τοθ γ^ωρίου Κεραμοΰτσι τοΰ
  μωνύμου Δήμου καϊ Είρηνοδι-
  ίίου Ηρακλείου συνορ. κτήμασι
  Ή Ζωή ποΰ περνφ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  «Ή νυναΐκα κάνει
  και ξεκάνει τό σπήτι...>
  Γιά μια κοπέλλα εξυπνη καϊ δραστηρία
  ύπάρχουν πολλά μέσα διά νά προοφέρη πλοότο
  στόν ανδρα ποΰ ΰπανδρεύεται.
  ΔΓ ενα ευτυχή γάμον τό χρή-
  μα δέν έχει σήμερα τή στα-
  θερά άζία τοϋ &λλοτε: ή προ-
  σωπική άζία, ή ήθική, ή άτομική
  ιόπολογίζονται περισσότερο. Ή ή¬
  θική προΐκα είνε -τολύ μεγαλυτέ¬
  ρας σπουδαιότητος άπό την ττροΐ-
  κα είς τραπεζογραμμάτια.
  Πάσα παραδείγματα άνδρών 'έ-
  χομε ποϋ πρός στιγμήν πίστευσαν
  δτι εΐχαν κάμη £να ύπέροχο γάμο
  πέρνοντας μιά νέα πλουσία, άλλά
  εστερημένη άπό κάθε πνευματική
  πρωτοβουλία, καί οί όποΐοι δέν
  ίχργησαν ν' άπογοητευθοΰν....
  Ή άληθινή προΐκα γιά ε"να νέο
  άνδρόγυνο είνε ή εξασφάλισις
  των χρημάτων ποΰ άπαιτοΰνται
  γιά τό νοικοκυριό τού. Είνε άλή-
  θεια οΰσιώδες γιά την ευτυχία
  κάθε νεαροΰ ζεύγους νά μή ζοΰν
  την τυχοδιωκτική ζωή ττοΰ έπιτρέ-
  πεται στόν άνδρα μόνο ή στήν γο-
  ναΐκα μόνη. Γιά νά ζοΰν δϋο μαζί
  εϋτυχισμένοι, πρέπει νά μποροΰν
  νά δηαιουργήσουν τή φωληά των.
  Άλλ' άν αφήσωμεν κατά μέρος
  τους ύλικούς δρους, ύπάρχουν
  προσόντα διανοητικά καί ήθικά,
  ποΰ καθιστοΰν μιά νέα κοπέλλα
  χωρ'ις πεντάρα, γιά ίνα άνδρα
  ποϋ έργάζεται διά νά δημιουργη¬
  θή, μιά πολΰ δραστηρία συνεργά-
  τιδα.
  Νέοι άνδρες ποΰ σκέιττεσθε νά
  πανδρευθήτε, ένθυμηθήτε τό πα-
  λαιό ρητό: «Ή γυναϊκα κάνει καί
  ξεκάνει τό σπίτι».
  Είνε έν πρώτοις έκείνη ποϋ
  μπορεϊ νά τόν συνδράμη είς τό
  έπάγγελμά τού ή είς τάς ύποθέ-
  σεις τού μέ ένεργητικότητα καί
  όξυδέρκεια. Αυτή ποΰ μπορεϊ νά
  τόν βοηθήση μέ 6λας τάς δυνά¬
  μεις της θέτοντας την γυναικεία
  όξυδέρκεια είς την διάθεσιν τοΰ
  έπιχειρηματικοΰ μυαλοϋ τοΰ άν-
  δρός.
  'Υπάρχει κατόπιν καί ϊναςάλλος
  τύπος: ή φιλόδοξη νέα ποϋ θ' άν-
  τιλαμβάνεται συχνά καλυτέρα άπ'
  αυτόν τόν άνδρα, τάς ίκανότη-
  I
  τας αύτοΰ τοϋ ίδίου καί ή όποία
  θά τόν ώθήση πρός τα έμπρός μέ
  δλας τάς δυνάμεις της. "Εχομε έ-
  πίσης, συνήθη στήν έποχή μας πε
  ρίπτωσι, την νέα κοπέλλα ή ό¬
  ποία έργάζεται ή εχει σχηματί-
  σει καρριέρα την όποία θά συνε
  χίση καί μετά τόν γάμον της, έφ'
  όσον αί οίκογενειαχαί ύποχρεώ-
  σεις τής τό έπιτρέπουν.
  'Υπ-^ρχει τέλος, σπανιώτερα
  άλλ" δχι ολιγώτερον χρήσιμη, ή
  νέα γυναϊκα ποΰ ί-χει είς τα ο'ι-
  κιακά μεγάλα χαρίσματα καί ή
  όποία ξεύρει «νά στριφογυρίζε-
  ται» δπως λένε σήμερα: αυτή ή
  όποία ξεύρει ν' αγοράζη τα τρό-
  φιμα, τα ένδύματα, την ίπίπλωσι
  υπό τάς καλυτέρις συνθήκας.
  Αύτη ή όποία θά ξεύρη νά και-
  ροφυλακτΓ] κάθε εύκαιρία πού έπι-
  τρέπει σέ κάθε νοικοκυριό νά κά
  μη οίκονομίΕς τής δεκάρας πού
  γίνονται γρήγορα δραχμές καί
  τε^ειώνουν σέ ΰπολογίσιμα ποσά.
  Αύτη, ή δποία κατέχει την χέχνη
  νά δημιουργή γύρω άπό τόν άν¬
  δρα της άναπαυτική καί εύεργε-
  τική άτμόσφαιρα τόσο εύνοική
  γιά έργασία. Αΰτό τό εΐδος τής
  γυναίκας εΐν' ?νας θησαυρός. Είνε
  δ άληθινός τύπος τής καλοβαλ-
  μένης γυναίκας.
  Ύπάρχουν έκατοντάδες νέων
  κοριισιών είς τάς πόλεις, τάς ε¬
  παρχίας καί τα χωρία μας προι-
  κισμένων μ' αϋτά τα σπάνια προ-
  τερήματα.
  Έκεΐνες ποΰ μεταζύ αυτών θά
  διαβάσουν αύτές τίς γραμμές, άς
  μή νομίσουν τάς εαυτάς των προ-
  ωρισμένας γιά τή ζωή τής γερον-
  τοκόρης έπειδή όφείλουν νά Ομο-
  λογήσουν σ' £να μνηστήρα: *Δέν
  ίχω προϊκα^. Διότι ύπάρχουν έξ
  ίσου άνθρωποι όξυδερκεϊς στόν
  τόπον μας διά νά έννοήσουν δτι
  τούς προσφέρουν, μέ τ' αδεία χέ-
  ρια των, την ευτυχία καί αυτή την
  εύμάρεια.
  ή Ντιστϊγκέ
  ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1937
  Ό καθένας μας γιά δ,τι δήποτε προμηθευθΡ) πρέ
  πει πρώτα πρώτα νά σκεφθή άπό ποιό κατάστημα
  θά κάμη τάς προμηθείας τού σέ καλές τιμές καί
  σέ καλή ποιότητα.
  Τό κατάστημα ποϋ θά σδς απαλλάξη, άπό τή
  σκέψι αυτή καί θά σάς εξυπηρετήση πλήρως είναι:
  ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΓΕΩΡΓ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ
  Όδος 1821 (Γιατράόικα)
  ποΰ θά σθς προμηθεύσΓ) καί γιά τό νέον σχο-
  λικόν έτος.
  Τα βφλία σας, τα τετράδιά σας
  τα γραψικά σας ε'ίδη,
  τίς τσάντες σας.
  Καί έν γένει δλα σας τα σχολικά εϊδη σέ
  καλές τιμές καί σέ καλή ποιότητα.
  ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ ΤΗΣ ΕΥΚΑ1ΡΙΑΣ.
  ΣΗΜ. Τό' Κατάστημα μετεφέρθη Εναντι τοΰ πάλαι· ?
  ου Καταστήματι; πρώην Καθεκλοπβιεΐον Α. ΚΟΥΛΑΤΣΗ (
  καί έναντι σιδεράδικου Άκρα τού κα'ι βασιλάκη. 1
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ίΑΣΙΛΙΣΣΛ —
  227ον
  —Θεέ μου! εΐπε, τα χέρια
  σας, τό μέτωπό σας καΐνε!
  Πώς τρέμετε! Πρέπει νά άνα
  κτήσετε την ψυχραιμΐα σας
  άγαπημένη μου. Σκεφθήτε δτ
  σέ λίγο θά χρειασθήτε δλησα
  τή γαλήνη, δλο σας τό κου
  ράγιο...
  —Συγχωρήστέ με, Άξελ!
  Άν ξέρατε τί προσπαθεία
  πρέπει νά καταβάλω γιά νά
  φαίνωμαι κυρία τοΰ έαυτοϋ
  μου! Τί φρικτή κωμωδία εΐ-
  μαι άναγκασμένη νά παίζω
  "Ενα χαμόγελο πόνου έζω
  γραφίσθη στά χείλη της:
  —Εΐνε τόσο διαφορεηκή ά
  πό τίς κωμωδίες πού έπαΐζα
  με στό Τριανόν, έξηκολούθη
  σε. Τέλος πάντων! Θά βγοΰ
  με άπό δώ. "Αχ! πνίγομαι έ-
  δώ μέσα καί θαρρώ πώς θά
  έπροτιμοϋσα τάν θάνατο πα¬
  ρά νά μείνω περισσότερο.
  —Κάμετε ϋπομονή. Σέ λί
  γες ώρες θά είσθε έλεύ
  θερη.
  Την έκύτταζε μέ τό θωπευ-
  τικό τού βλέμμα, ένώ άπό τή
  φαντασία τού έπερνοΰσαν εΐ-
  κόνες τής τρυφερής αυτής γυ¬
  ναίκας πού θά έξανάβρισκί
  τό γέλιο της.
  —Μή μέ κυττάζετε έτσι
  "Αξελ, εΐμαι άσχημη...Ναί ξέ
  ρω τί σδς λέω. Ναί, τα ξαν
  θά μαλλιά μου πού τόσον ά
  γαποΰσατε, ι λοιπόν! άσπρί
  ζουν κάθε ήμέρα καί πιό πό
  λύ. Δέν θέλετε νά μέ πιστέ
  ψετε; Κυττάξετε.
  Άνασήκωσε τίς μποΰκλέι
  της. Οί ρΐζες των μαλλιών
  της εφάνησαν όλόασπρες:
  —Κυττάξετε πώς μ'έ'καμαν
  Αύτός γλυκά, άπαλά, την
  έλίκνιζεν σάν παιδί ποΰ θέλει
  ή μάννα τού* νά τό άποκοιμί
  στ γιά νά ξεχάοη τούς πό
  νους τού. Σιγά-σιγά, αίσθα
  νόταν τό σφριγηλό κορμί πού
  έσψιγγε στήν άγκαλιά τού νά
  χαλαρώνεται καί νά γαλη
  νεύη.
  —"Αξελ, τού έψιθύρισε μέ
  κλεισμένα μάτια, είνε άλήθεια
  πώς γιά σας δέν ύπάρχει κα
  νένας φόβος;
  —Ουδέ 6 παραμικρός..
  Μην άνησυχήτε διόλου, βασΐ
  λισσά μου, δλα θά έξελιχθοθν
  θαυμασία. . Ά, δέν μοϋ λέ-
  τε, ό Σουαζέλ έφυγε;
  —Στίς δυό, μαζί μέ τόν Λε
  ονάρ.
  Ό Φέρσεν συνωψρυώθη;
  —Τόν Λεονάρ; Τί τόν έχρει
  αζόσαστε αυτόν;
  Μεταψέρειτά διαμαντικά μου
  καί την στολήν των τελετών
  τού βασιλέως.
  (συνεχίζεται)
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιούχος τής Ίατρικής
  Όδοντίατρος
  Δέχεται έν τω Ίατρείφ τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν'καθ"
  εκάστην:
  9-12 καί 4 -7
  Ιωάννου Χαιρέτου, Κ. Χαχλιώτη
  καί δρόμω.
  Ό πλειστηριασμός των άνωτέ-
  ρο> άκινήτων γενησεται ενώπιον
  τοΰ συμ)φου Ηρακλείου Εύστρα-
  τίου Γαρεφαλάκη ή τοΰ νομίμου
  άναπληρωτοΰ τού καί έν τώ ί
  τής όοοΰ Χάνδακος δημοσίω γρα-
  φείφ τού την 21 Ν)βρίου 1937 η¬
  μέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. Ινθα καί δπου καλοθνται οί
  ένδιαφερόμενοι.
  Κλητήρ αρμοδίως ένεργησάτω
  τα νόμιμοι.
  Έν Ηρακλείω τή 2 Όκτωβρί-
  ^ 1937.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τής
  παραγγελλούσης καί έπισπευδού-
  Τίτος Γεωργιάδης
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρβλογβς—Ψυχίκτρος
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοα. Ψυχιατρβίου Αθηνών
  Δέχεται έν τφ ιατρείω τού
  όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΑΛΙΚΊΩΤΗΣ: ΒΙΒΛΙΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ
  ΤΟ ΦΗΜΙΖΜΕΝΟ ΑΜΕΜΚΑΝΙΚΟ
  ΚΡΑΓΙΟΝ
  ΤΑΤΤΟΥ
  Τό Φημισμένο Αμερικανικόν
  Κραγιόν διά τα χείλη σας,
  μέσα σέ κομψές άσημένιες
  θήκες, μέ τό λεπτόν καί ω¬
  ραίον άρωμά τού.
  Τατουάρετε τα χεϊλη σας μέ
  τό έλκυστικόν Κραγιόν ΤΑΤ-
  ΤΟΥ. Είναι τό πλέον διαρκές,
  διαφανές καί υγιεινόν. Τό
  θελκτικόν ζωηρόν χρώμα τού
  παραμένει στά χείλη όσον θέ¬
  λετε περισσότερον. Τό ΤΑΤ-
  ΤΟΥ δέν περιέχο οθτε λίπα
  οθτε γόμες όπως δλλα κοινά άνεξίτηλα κραγιόν πού κά¬
  μουν τα χείλη σκληρά, στεγνά καί ρυτιδωμένα. Τό ΤΑΤΤΟΥ
  διατηρεί τα χείλη μαλακά ϋγρά καί λεϊα. ©ά σάς άπαλλάξο
  δέ άπό την συχνήν συνήθειαν τού νά λείχετε τα χείλη
  σας. Τό ΤΑΤΤΟΥ έπαναφέρει τα χείλη σας καί τα κάμνει νε-
  ανικά, προκλητικά κα! έπιθυμιτά.
  • ΤΑΤΤΟΥ (Μινάλο μίγεβος) ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Κόραλ. ΧαβάΤεν, Νατ.ρΙΧ,
  Παστέλ καί Έξώτικ.
  •ΤΑΤΤΟΥ-ΧΑΒΕΤΖ (Μεσαϊον μέγιθος) ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ίίντζιριν ΦΧ£ίι*
  (Φλόγας) Νατιρίλ, Μπλός καί Ζόνγκν
  ΤΑΤΤΟΟ ΙΝΟ. 0ΗΚΑΟΟ Ιίί5.
  ΑΠΟΚΑΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΙΩΠΕΙΑ ι ΟΛΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 20*
  ίΡΑΦΕΙΑ, ΥΠΑΡΙΟ. 49. 49. 50 · ΑΡΙΘ. ίΗΛ, 21900
  Κοινωνικά.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθε χθές έξ
  Αθηνών ό ϊμπορος κ. Χριστόφο-
  ρος Παντουβάκης.
  ΑΡΡΑΒΩΜΕΣ.-Ό κ. Ιωάννης
  Γ. Όρφανάκης έκ Βάθειας καί ή
  δεσποινίς Ειρήνη Κ. Μπουγγδ έκ
  Καστελλίου Πεδιάδος ηρραβωνί¬
  σθησαν.
  —Ό κ. Ήρακλής Κ. Μουντράκης
  έκ Λιμένος Χερσονήσου καί Λ δνίς
  Σόφια: Ί. Τζανάκη έξ Αγ. Ιωάν¬
  νου έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν
  γάμου. Συγχαρητήρια.
  Μ. Ν Μ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τόν διακε¬
  κριμένον έπιστήαονα τής πόλεώς
  μας στομαχολόγον ιατρόν κ
  Κωνσ)τϊνον Πολυδάκην σπεύδω
  καί διά τοΰ τύπου νά εύχαρι-
  στήσω, θεραπεύσαντα την σύζυγον
  μου άπό χρόνιον στομαχικόν νό·
  σημα θεωρούμενον άνίατον. Τοι¬
  ούτοι έπιστήμονες καί την κοινω¬
  νίαν μας τιμώσι καί την επιστή¬
  μην άναδεικνύουσι.
  Ηράκλειον 20 Σ)βρίου 1937
  Ό αιωνίως ευγνωμονών
  'Εμμαν. Α. Δοξαατάκη;
  ("ιάπτης
  Γιίρω στήν πόλι.
  Μέ την αλλαγήν τής έποχής ε¬
  πήλθεν άλλαγή καί είς τάς ώρας
  εργασίας των κοταστημάτων καί
  των ύπηρεσιών, δημοσίων, δηαο-
  τικών καί ίδιωτικών.
  — Ήδη πλείσται υπηρεσίαι έ-
  ψβρμόζοι,ν τό χειυερινόν ωρολό¬
  γιον ττοόγοαμμα, τό οποίον θ' ά-
  κολουθήσουν μετ1 ολίγον καί αί
  λοιπαί.
  —Άττόψε τιρόκειται νά συνέλθη
  εις συνεδρίασιν τό Δημοτικόν
  Συμβουλιον.
  —Ελπίζομεν δέ ότι κατά την
  συνεδρίασιν αυτήν θά λάβη ορι¬
  στικάς άποψάσεις ώς πρός την
  εκτέλεσιν των πλέον κατεπειγόν-
  των έξυγιαντικών καί έξωραϊστι-
  κων έργων.
  —Αληθινόν κομψοτέχνημα είναι
  ό άποπερατωθεις ναός τοΰ Ά-
  γίου Άνδρέου Είς τόν περίβολον
  τοϋ Πανανείου Νοσοκομείου, ό
  άνεγερθείς δαπάναις των Φιλαν-
  θρωπικών Ίδρυμάτων είς μνήμην
  τοϋ εϋεργέτου Άνδρέου Καλοκαι-
  ρινοΰ.
  —Έν τω μεταξύ γίνονται τα
  προκαταρκτικά διά την ανέγερ¬
  σιν καί τοϋ παρεκκλησίου τοϋ
  Καπετανακείου ΌρφανοτροφεΙου
  αρρενων πού άνεγείρεται είς
  "Ακ Τάμπιαν.
  — "Ετσι ή πόλ'ς μα-ς πλουτίζε-
  ται μέ δύο νέους ναούς, πρόκει-
  ται δέ συντόμως ν' αποκτήση καί
  τρίτον μεγάλον καί τΐερικάλλή,
  τοϋ Άγίου Δημητρίου τοΰ όποίου
  τα σχέδια, βυζαντινοί ρυθμοΰ δί¬
  δουν μίαν ιδέαν τής μεγαλο,πρε-
  πείας καί τής αΐσθητικής άρμο-
  νίας πού θά παρουσιάζη.
  —Επί τέλους! Ή πόλις" μας θά
  συνδεθή δι' άνέτου καί άσφαλοΰς
  συγκοινωνίας μέ την Ρογδιάν.
  , —Τό Έπαρχιοκόν Ταμείον Ό-
  δοποιΐας απεφάσισε την οκυρό-
  στρωσιν τής δδοΰ ποΰ ένώνει την
  πόλιν μας μέ τό ωραίον αότό χω-
  ριό καί £τσι λήγει ττλέον καί αυ¬
  τή ή περιλάλητος υπόθεσις.
  —"Αστατος καί μάλλον άκαθό-
  ριστος λοιπόν προβλέιΐεται ό και-
  ρός.
  —Τό πράγμα έν τούτοις δέν εί¬
  ναι άφύσικον οϋτε καί περίεργον
  —Άφύσικον θά ήτο άν είς την ε¬
  ποχήν αυτήν τής γενικής ασταθεί¬
  ας καί τής ευκόλου μεταβολής,
  παρουσιάζετο σταθερός ό καιρός.
  —Συνεχίζεται συστηματικός ό
  ε"λεγχος των τιμών καϊ τής ποιό¬
  τητος των τροφίμων τής άγοράς
  μας υπό τής άγορανομικής υπηρε¬
  σίας.
  —Καί εύτυχώς καθώς άποδει-
  κνύεται έχει επέλθη σημαντική
  βελτίωσις ε'ς την αγοράν καί ώς
  πρός την ποιότητα κα'ι ώς πρός
  τάς τιμάς των διαφόρων είδών.
  — Συνεχίζεται μέ ταχύτητα ή
  έπισκευή των δρόμων καϊ των πε-
  ζοδρομίων των κεντρικών όδών.
  —Έπίσρς συνεχίζεται ή έπιδιόρ-
  θωσις των πλακοστρώτων δρόμων
  των συνοικιών καί ϊτσι δημιουρ-
  γεΐται ή ελπίς δτι θά λείψη κα¬
  τά τόν εφετεινόν χειμώνα τό μαρ¬
  τύριον τής λάσπης.
  —Διά τελευταίαν φοράν έμφανί-
  ζεται άπόψε είς τό σινέ Πουλακά¬
  κη τό «Άσχημοκόριστο» πού άνα-
  στατώνει τούς πάντας καί θριαμ-
  βεύει μέ την τσαχπινιά καί την
  άσχήμια τού.
  Άπό αυριον τό έκτοτΐίζει ό γί¬
  γας τής όθόνης Χάρρυ Μπώρ ττού
  έμφανίζεται ώς «Τάρας Μπούλ-
  μπα» καί σημειώνει μίαν άκόμη
  μεγάλην νίκην είς τό κινηματο-
  γραφικόν στερέωμα.
  ο Ρέπορτΐρ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  Λάμπρου Κανακάκη.
  Λύσις τούχθεσινοϋ
  ύπ'άρ. 15σταυρολέξου
  Γΐ (Αί
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Ά-
  ΐηνών ό κ, Εμμανουήλ Μανουσά-
  ,ης έμπορος ένδυμάτων συμπλη-
  ιώσας τάς συλλογάς των είδών
  ου μέ μοντέλα Αθηνών καί θεσ¬
  σαλονίκης.
  ΠωλεΙται άντλία (ύδραυλική) δι-
  λής ενεργείας Άγγλικής μάρκας.
  Πληροφορίαι παρά τω καταστή¬
  ματι Κωνστ. Παπαδάκη ήλεκΐρο-
  ργου.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό με-γάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  122ον
  Τό σχέδιον τουτο θά ηύδοκίμει, άν οί τέσσαρες
  λόχοι τής άγγλικής φρουρδς, καί οί άνδρεΐοι Βέλ-
  γοι τής μοίρας τοϋ Περποχέρου, δέν έτήρουν την
  θέσιν εκείνην στερρώς. Ό Βελλιγκτών, άντί νά
  συσσωρεύστ) έκεΐσε τό πλήθός τού, ήρκέσθη πέμ-
  ψας μόνην έπικουρίαν ετέρους τέσσαρας 'λόχους
  όμοίων στρατιωτών τής φρουρδς, καΐ έν τάγμα έκ
  των πεζών τού ΒρουνσβΙκου.
  Ή πρός την Παπελόττην επίθεσις τής δεξιάς
  γαλλικής πτέρυγος κατά βάθος εΐχε σκοπόν ν' α¬
  ποσοβήθη την αριστεράν των "Αγγλων, νά κόψτι,
  την είς Βρυξελλσς οδόν, νά φράξη την πορείαν
  των Πρώσσων, οΐτινες ένεδέχετο νά έμφανισθώσι,
  νά έκβιάση. τόν Άγιον Ιωάννην νά έκθλίψΓ) τόν
  Βελλιγκτώνα πρός τό Ούγομόντιον, εκείθεν πρός
  τό Βραιναλλεθδον, καΐ εκείθεν πρός τόν Χάλ. Ου¬
  δέν προφανέστερον. Πλήν δέ τίνων περιπτώσεων,
  ή επίθεσις αυτή επέτυχε, διότι ή Παπελόττη ήλώ-
  θη καΐ ή Αίσαίντη εκυριεύθη. Μετά την κατοχήν
  τής Αίσαίντης, ή μάχη εφάνη άμφίρροπος. Άπό
  μεσημβρίας μέχρις ώρας τετάρτης ύπάρχει τι έν τή
  μάχη ταύτη σκοτεινόν,- ό όφθαλμός δί.ν βλέπει εύ-
  κρινώς έν τή συμπλοκή έκείντ] των ποικίλων στρα¬
  τιωτικών στολών. "Ολα φαίνονται συγκεχυμένα,
  ώς περί λύχνων αφάς. Μία ζάλη, Εν θάμβος, Είς
  τάς μάχας, ώσανεί ένσκήπτει θύελλα. Σκοτεινόν
  τι, θείον τι. "Εκαστος των ίστοριογράφων περιγρά-
  φει ελάχιστον τι μέρος τοΰ κυκεώνος έκείνου, δ,τι
  μάλλον τοϋ ή'ρεσεν. "Οσον καλώς καί άν προεσχε-
  δίασαν τα πράγματα οί στρατηλάται, τα συγ' ρουό-
  μενα στίφη των ένόπλων άνδρών έκεϊνΓν κινοϋν-
  ται κατ' άνυπολογίστους παλιρροίας καί άμπώτι-
  δας. Επί τής συμπλοκής, τα δύο σχέδια των δύο
  άρχιστρατήγων είσχωροϋσι τό έ'ν έντός τοϋ άλλου,
  καί μετασχηματίζονται τό έ'ν διά τοϋ άλλου. Ή
  γραμμή τής μάχης κυμαΐνεται όφιοειδώς ώς νήμα'
  τό αΐμα ρέέι ποταμηδόν παραλόγως" τα τάγματα,
  είσερχόμενα ή έξερχόμενα, παριστώοι κόλπους καί
  άκρωτήρια" δλοι οδτοι οί σκόπελοι σαλεύουν αδια¬
  κόπως, οί μέν πρό των δέ' δπου ήν τό πεζικόν, κα
  ταφθάνει τό πυροβολικόν καί δπου ήν τό πυροβο
  λικόν, τρέχει τό ίππικόν καπνοί τα τάγματα. Πρό
  μιάς στιγμής έβλεπες πράγμά τι είς έκεΐνο έκεΐ τό
  μέρος' τό ζητεΐς, έγινεν άφαντον. Τα κενά μετα-
  τοπΐζονται1 πτυχαί σκιώδεις προχωροΰν καί όπισθο-
  χωροθν άνεμος ώς άπό τάφου πνέων σοβεΐ ή αϊρει
  είς όγκον καί διασκορπίζει τα τραγικά έκεΐνα πλή
  θη. ΤΙ έστι συμπλοκή; Παλμός" "Οπως ζωγροφή
  στ) τις μάχην, χρεία νά είνε ζωγράφος έκ των
  δεινών έκείνων, των εχόντων χάος έν τή γραφίδι.
  Ή γεωμετρία άπατά" μόνη αληθής είνε ή λαίλαψ.
  Προσθετέον δέ δτι είς πάσαν μάχην ύπάρχει καί
  στιγμή τις, καθ* ήν συτη κατακερματίζεται είς ά-
  ναριθμήτους μικράς άθλήσεις ή μονομαχίας, αΐτι¬
  νες, καθώς ό Ναπολέων αύτός έλεγεν, «άνά
  γονται είς την μανογραφίαν των πραγμάτων ή
  είς την ιστορίαν τοϋ στρατοϋ». Έν τή περιστάσει
  ταύτη, ό ίστορικός δικαιοϋται νά διεξέρχεται τό δ-
  λον περιληπτικώς, συλλέγων μονάς τάς κυριωτέ¬
  ρας πε_ριμέτρους τής ψευγαλέας νεψέλης, ήτις
  μάχη όνομάζεται. Αΰτό τουτο έφαρμόζεται Ιδίως
  είς την έν Βατερλούτι.
  Άλλ' δμως, μετά μεσημβρίαν, ήλθε στιγμή, δ-
  τε ή μάχη εξηκριβώθη έναργέστερον.
  Ε'.
  "Ωρ« τετάρτη μετά μεσημβρίαν.
  Πρός την τετάρτην ώραν μετά μεσημβρίαν, ό
  άγγλικός στρατός περιήλθεν είς κρίσιμον θέσιν. Τό
  κέντρον αύτοϋ διώκει ό πρίγκηψ τής Όράγγης, την
  δεξιάν πτέρυγα ό Χίλλ. την αριστεράν ό Πίκτων.
  Ό πρίγκηψ τής Όράγγης έκραζεν έν τή άμηχανία
  καί καρτερία τού πρός τοΰς Όλλανδοβέλγους, «οί
  τοΰ Νασσώ! οί τοΰ ΒρουνσβΙκου! ουδέποτε οπίσω!»
  (συνεχίζεται)
  Β Μ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Α'.
  Ό «ίνθρωπος κατάγεται άπό
  :όν πίθηκον»—αύτό έπιστεύετο
  :!; τα; αρχάς τοθ παρόντος αιώ-
  ος. Ή θεωρία τοΰ Δάρβιν περί
  :ής εξελίξεως των εϊδών καί τής
  ίαταγωγής τοΰ άν(ίρώτζοι> γενικώ-
  :ερον, είχε προ^ώ^ είς την δο-
  ξασίαν αυτήν επιστημονικήν βά¬
  σιν. Ή δοξασία αυτή εθεωρείτο
  ώς Ινα οόγμα πού κανεί; δέν διε-
  νοεΐτϊ νά συζητήση. Τό μόνον ζή-
  ημα πού εξηκολουθεί άκόμη νά
  ίθεται ήταν κατά πόσον ό άμεσώ-
  τερος πρόγονος τοΰ «αο_.»8α
  ρίβπβ» άπό τόν οποίον προήλθεν
  ι άνθρωπος, ήταν ό γορίλλας, ό
  ιύραγγοτάγκος ή ό χιμπατζής.
  Εκτοτε, τό πρόβλημα τή; κατα-
  'ωγή; τοΰ ανθρωπίνου εϊδους άν-
  τιμετωπίζεται άπό διαφορετ'.κής
  άπόψεω;. Αί θεωρίαι πού ύποστη-
  ρίζονται συναφώς δέν ήμποροΰν
  ν' άποδοθοΰν μέ μιά διατύπωσιν
  τόσον συγκεκριμένην καί κτυπη-
  τήν, δσον ή θεωρία τοΰ Δαρόίνου.
  Άφ' ενός μία έπιστημονική σχο-
  λή υποστηρίζει αήμζρον ότι ό άν-
  θρωπος δέν ημπορεί νά θεωρηθή
  ώς Ινα περισσότερον προχωρημέ-
  νον στάδιον ε!; την εξέλιξιν των
  εϊδών, άφ' ού ωρισμένον πίθηκοι
  παρουσιάζουν εί; την σωματικήν
  των διάπλασιν μίαν περισσότερον
  προχωρημένην «διαφοροποίησιν».
  Άφ' ετέρου, σύμφωνα μέ μί¬
  αν άλλην σχολήν πού κερδίζει
  όλοένα έ'δαφος, ή καταγωγή
  τοΰ άνθρώπου δέν εχει καμμί¬
  αν σχέσιν μέ τα άλλα ζώα,
  εφ' δσον ό άνθρωπος άνέκαθεν υ¬
  πήρξεν υπό ιδιαιτέραν μορφήν
  καΐ Ιφ' ϊσον Ιχει εί; τό παρελθόν
  τόν ίδιον αύτοΰ πρωταρχικόν τύ¬
  πον έξελιχθέντα διά μέσου των
  χιλιετηρίδιον μέχρι τής σημερινή;
  μορφή; τοΰ άνθρώπου. Έν το¬
  σούτω πολλοΐ άκόμη έξακολουθοΰν
  νά πρεσβεύουν δτι τό ανθρώπινον
  ■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α, Ε.
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Ύττοκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοϋ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  ■Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζιτικήν εργασίας ί,πΑ
  συμφέροντας 6ρβυς.
  „„.................■...■■·■■·■■■■■■■■■■■■■■
  ΐιιιιιιι
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό Λύκειον «6 Κοραής» *ναΛοιν.ι' ν Ρ_.
  σ' δτι δέχεται πρός έγγραφήν ΑΝΕΥ Ε_Ι
  ΣΕΩΝ είς την Α' τάξιν όκταταξίου Γυμνασίου ΑΡ¬
  ΡΕΝΑΣ καΐ ΘΗΛΕΙΣ μαθητάς, έφ· δσον έξετασθέν-
  τες είς Δημοσία Γυμνάσια καΐ μή γενόμενοι δεκτοι,
  επέτυχον την βάσιν, ανεξαρτήτως βαθμου εκθέσεως.
  Τ) δτι άπό τής 5 μέχρις 9 Όκτωβρίου θά διενερ-
  γήση δευτέραν σειράν έξετάσεων εΐσαγωγής μαθη-
  τών καί μαθητριών είς την Α'. τάξιν όκταταξίου
  καί Α'. έξαταξίου Γυμνασίου.
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ποιΐ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Ί Ι
  Άπό δλα δι' δλους.
  Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
  εί δος είνε μία έξειλιγμένη μορφή
  των άνθρωποειδών πιθήκων. Ό
  άποφασιστικό; παράγων εί; αύτό
  τό πρόβλημα φαίνεται δτι έγκει¬
  ται εί; την κοινότητα των χληρο-
  νομικώνχαρακτηριστικών: Άποδί-
  δεται ιδιαιτέρα σημασία είς τό γε-
  γονός δτι ό γορίλλας, ό χιμπα-
  τζή; καί ό ανθρωπος, Ιχουν ωρι¬
  σμένα κληρονομικά χαρακτηριστι-
  κά πού δέν άπαντοΰ»ι είς κανένα
  ζωϊκόν εΐοος. Συνεπώ; τα δύο αύ-
  τά ειδή των πιθήκων δέον νά θε-
  ωρηθοΰν ώ; οί στενώτεροι συγγε-
  νεϊς τοΰ άνθρώπου.
  Έν τοσούτω τιθεμένου τοΰ προ-
  βλήματος κατά τρόπον σαφέστε¬
  ρον, δύναται άκόμη περισσότε¬
  ρον νά στενεύση, & κύκλός: Μράγ-
  ματι, ό ανθρωπος καί ό χιμπαν-
  τζής παρουσιάζουν ωρισμένα
  κοινά κληρονομικά χαρακτηρι-
  στικά, των οποίων στερεϊται ό
  γορίλλας, είς τρόπον ώστε ό
  χιμπαντζή; φαίνεται ώ; στενώ-
  τερος συγγενής τοΰ άνθρώπου.
  Διά νά κατανοήσωμεν καλλίτερα
  την καταγωγήν τοΰ άνθρώπου,
  ά; την παραστήσωμεν υπό την
  μορφήν ενός γενεαλογικοΰ δέν-
  δρου: Κατά την κρητιδικήν γεω-
  λογικήν εποχήν, έκ τοΰ κορμοΰ
  των «πρωτευόντων» (δηλ. των πι¬
  θήκων) άπεσχίσθησαν αλληλοδι¬
  αδόχως τέσσαρες κλάδοι: οί λε-
  μουρίδαι, οί πλατύρρινοι ή πίθη¬
  κοι τοΰ Νέου Κόσμου, οί κερκο-
  πίθηκοι και οί υλοσατΐται των ο¬
  ποίων ό έκπρόσωπος είνε ό πί-
  θηκο; γίββων. Άκολούθω; ούο
  νέοι κλάοοι οιεμορφώθησαν έξ
  αύτοΰ τοΰ κορμοΰ: Ό πρώτος έκ-
  προσωπεΤται σήμερον άπό τόν
  ούραγγοτάγκον, ό οεΰχζρος ά¬
  πό τόν γορίλλαν καΐ τόν χιμπαν-
  τζήν. Ό κλάδος τοΰ γορίλλα
  γρήγορα έχωρίσθη καταστάς αύ-
  τοτελής.
  (συνεχίζεται)
  ΪΙ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό χρυσοχοεΐον καί ώρολονοπωλεΐον τού κ. ΒΑ-
  ΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ άνακαινισθέν μετεφέρθη
  άπό προχθές επί τής Πλατειδς Στράτας ολίγον κα¬
  τωτέρω τοΰ προηγουμένου καταστήματός τού καί
  έναντι ακριβώς τοϋ ϋφασματοπωλείου Τσαχάκη.
  | ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
  Ι ΕΝΩΣΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, Ι
  ι Ι
  Ι Ή άρχαιοτέρα πυρασφαλιστική έται- {
  Ι ρία ιδρυθεισα τω 1714 μέ κεφάλαια |
  1 Ι 8.ΟΟΟ.ΟΟΟ. Ι
  Ι Πράκτωρ έν Κρήτη Ι
  = ΐ
  Ι. Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης ]
  Ή οΑΑη Κρήτη
  Ή κοινοτική δράσις
  είς την Ίεράπετραν.
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Όκτώβριος (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Εξαιρετικήν
  κίνησιν παρουσιάζει τελευταίως ή
  έπαρχία μας δσον άφορά την κοι-
  νοτικήν δράσιν έν σχέσει μέ τάς
  τοπικάς καί γενικάς προόδους.
  Οΰτως άπό προγ>ύς επερατώ¬
  θησαν ού. εργασίαι τοΰ νέου Κοι-
  νοτικοΰ ύδραγωγείου Κεντρί, τό
  δέ θαυμάσιον καί άφθονο νερό
  των πηγών διοχετεύεται ήδη είς
  δλο τό χωρίον χάρις είς τάς άό-
  κνου; ενεργεια; τοΰ Κοινοτικοΰ
  Συμβουλίου καί την φιλοπονίαν
  τοΰ ον.ύο) Ιργολάβου.
  Εί; τό Κάτω Χωριό Ιεραπέ¬
  τρα; ιδρύθη Προσκοπική Όμάς.
  Πρωτοβουλία δέ τοΰ Κοινοτικοΰ
  Συμβουλίου αρ εται έντος των η¬
  μερών ή σκυρόστρωσις καί ό έξω-
  ραϊσμός τ7;ς πλατείας τοΰ χωρίου.
  Είς την Έπισ/.οπήν έξ άλλου ά-
  ποπερατοΰται δι' Ιράνων των κα-
  τοίκων ό άνεγειρόμενος νέοςμεγα-
  πρεπής ναός.
  Εις τό Καββοΰσι δΓ ένεργειών
  έπίσης τοΰ προέδρου καί των με-
  λών τοΰ κοινοτικοΰ συμβουλίου
  επεσκευάσθησαν καί έξωραισθη-
  σαν οί κεντρικοί δρόμοι τοΰ χω¬
  ρίου, λίαν προαεχ&ί δέ αρχονται
  αί εργασίαι τής κατασκευής τού
  ν£ου Κοινοτικοΰ ύδραγωγείου. Έ¬
  πίσης χάρις εί; τάς προσπαθεία;
  τής Ένοριακής Επιτροπεία; καί
  την συνδρομήν των κατοίκων Ιπε-
  σκευάσθησαν αί έκεΐ Ικκλησίαι.
  Εί; Μεσσελέρους οί κάτοικοι
  κατασκευάζουν διά προσωπικής
  εργασίας άμαξιτόν δρόμον διά τού
  όποίου θά έπικοινωνήσουν μέ την
  Εθνικήν οδόν Καλοΰ Χωρίου—
  Μαλλών. Είς την Καλαμαύκαν ε¬
  περατώθη τό νέον κοινοτικόν υ-
  δραγωγεϊον, ή περιτοίχισις τοΰ
  σχολείου καί ήδη μελεταται ή
  ί'δρυσις έλαιουργείου.
  Γενικώς είς 5λας τάς κοινότη-
  τας Ιεραπέτρας ή κοινοτική δρά¬
  σις καΐ άξιόλογος είνε καί συντε-
  λεστική διά την προαγιογήν τής
  επαρχίας μας δχι μόνον άπό πα-
  ραγωγικής απόψεως άλλά καί κοι-
  νωνικής τοιαύτης καΐ ειδικώτερον
  φιλοτουριστικής, δυναμένης νά κα¬
  ταστήση ταύτην έν καιρώ κέν¬
  τρον σχετικής κινήσεως έν Κρήτη.
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  Είς τιμάς εξαιρετικής εύκαι-
  ρίας πωλοΰνται τα εξής άκίνητα
  κείμενα είς την περιφέρειαν τοΰ
  μετοχΕου Άγίας Εΐρήνης:
  1) άμπελος ταχτά 12 έργατών.
  2) » σουλτανί 12 »
  3) » » 45 »
  4) » » 50 »
  5) Ελαιόφυτον .'50 στρεμμά-
  των μέ 240 έλαίας.
  Πληροφορίαι παρά τώ κ. Γε-
  ώργίω Τσαχάκη δικηγόρω, Δρά-
  κψ Κουβιδάκη καΐ Βασιλείω Πα¬
  παδάκη μεσίταις Ηράκλειον.
  Έπίσης πωλοΰνται οίκόπεοα
  είς Πόρον πρός δραχ. 30—130
  κατά τετρ. μέτρον. Πληροφορίαι
  παρά τοίς Εδίοις.
  Γ. Α.Άγαπάκης
  Δικηγόρος
  ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ι—ΑΘΗΝΑΙ
  Άναλαμβάνει την διεκπε-
  ραίωοιν πάσης ύποθέοεως Δικα
  οτικής, Διοικητικής, Φορολογι-
  κής καί Σερατολογΐκής.
  Ύπόσχεται ταχείαν καί επι·
  μεμελημένην άποπεράτωοιν.
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέως ίατρός επί τετραετί-
  αν των Νοσοκομείων'Ερυθροΰ
  Σταυροΰ καί θεραιτευτηρίου
  ό <Εύαγγελισμός» Αθηνών. Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Μηνδ παραπλεύ¬ ρως Άβεδις Άβεδισιάν. "Ωροίΐ έπισκέψεων 9—12 τι. μ. 4-7 μ. μ. ΕΝΟΙΚΊΑΣΕΙΣ Ό Στρατηγός κ. Αλεξάκης ένοι- κιάζει την πλησίον τής Άγροτικής Τραπέζης ευρισκομένην οικίαν τού. ΤΩρα επισκέψεως 4—6 μ. μ. Ζητεϊται ΰπάλληλος διά περί- πτερον πωλήσεως σιγαρέττων- Πληροφορίαι τιαρ' ημίν. —Τα έργα Κοντομαρί. Ό πρόεδρος "'της κοινότητος Κοντομαρί Κυδωνίας απηύθυνε πρός τόν Πρόεδρον κυβερνήσεως ευχαριστηριον τηλεγράφημα διά τα άρδευτικά έργα των οποίων ή έναρξις εγένετο ήδη είς την πε¬ ριφέρειαν τού. Διά των έργων τούτων άφ' ενός μέν θά άρδευ- θοον έκοττοντάδες στρεμματα άφ' ετέρου δέ θά έξυγιανθή ή περι- φέρεια άπο την μαστίζουααν ταύ¬ την έλονοσίαν. —Διά παράνομον μεταφο¬ ράν. Είς Ρέθυμνον συνελήφθη ό Έμμ. Καρυλάκης έκ Πρινέ τής ιδίας επαρχίας διότι μ^τέφερε ποσότητα σούμα; πρός πώλησιν. Ώς γνωστόν ή μεταφορά αυτή 6- χει απαγορευθή μέχρι τής 31ης 'θκτωβρίου έπιτρεπομένη άπό τής ήμερομηνίας ταύτης μέχρι τής 30ής Νοεμβριού. —'ίΗ «προαγωγή τοδ «έκδρο- μισμοΰ». Είς Αθήνας καθ" ά μανθάνο¬ μεν καταβάλλονται προσπάθειαι Ιδρύσεως έκδρομικής συνομοσπον- δίας. Εί; αύτην θά ΰπαχθοϋν ή Όμοσπονδία, ό Όρβιβατικό; Συν δεσμο;, η Τουριστική Λέσχη καΐ οί διάφοραι ναυτικοΐ ομιλοι. "Ο¬ λα τα έκδρομικά σωματεϊα τή; χώρας θά άποτελέσουν ούτω μί¬ αν μεγάλην, ισχυράν καΐ ένι- αίαν οργάνωσιν, ή οποία θά έρ- γαβθή αποτελεσματικωτέρα διά "ήν προαγωγήν τοΰ έκδρομισμοϋ. —Τό εξαγωγικόν εμπόριον κατά τόν Αυγουστον. Συμφώνως προ; τα εξαχθέντα άποτελεσματα υπό τή; βτατιστι- κή; υπηρεσίας τοΰ ύπουργείου τής Έθνική; θίκονομία;, κο«τά τόν μήνα Αυγουστον 1937 ή μέν εΐσαγωγή ανήλθεν εί; 211.507 τόν- νβυ; άξίας 1.276.537.000 δραχμών. ή δέ έξαγωγή είς 99.040 τόννους άξίας 370.193.000 δραχμών, ένώ κατά τόν Αΰγουοτον 1936 ή μέν βίβαγωγή άνήρχβτβ ε»; 216.651 τόννβυς άξία; 876. 601.000 δραχ¬ μών, ή δέ εξαγωγή εί; 79.884 τόν¬ νους άξία; 283.103.000 δραχμών. ΕΑΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΓΤΜΜΑ : ΠΛΑΪΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- ΕΡΓΟΣΤΑΣίΑ 2 ΟΔΟΣ 1 3 Β Ε Χρόνου φείδου Μην κοπιάζετε ΤΗΛΕΦΩΝΑ «ε»«<εί— ν>%εΜ»ι_____
  Μόνον τα καταοτήματά μας
  "Εχουν πλήρεις σειράς βιβλίων δλων
  των σχολείων, ΔημοτικοΟ καί Γυμνασίων.
  Πώλησις χονδρική καΐ λιανική.
  Είς τούς κ. κ. Διδασκάλους χορηγοΰ-
  μεν τα βιβλία ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕ1, τής άξίας
  των καταβαλλομένης μετά την πώλησιν.
  Ι
  —Ή μετάδοσις τής άκριβοΰς
  ώρας είς τάς επαρχίας.
  Κατά πληροφορίας έξ Αθηνών
  ή μετάδοσι; τή; άκριβοΰς ώρας
  εί; τα; επαρχίας άπασχολεΐ εΐσέ-
  τι τό ύφυπουργεϊον Τ.Τ.Τ.Έξβτά-
  ζεται δηλ. κατά ποίον τρόπον
  θά κατορθωθή π μετάδοσι; αυτή
  εί; τάς έπαρχία; (μέ τόν τηλέ¬
  γραφον η με τόν ασύρματον ο-
  που ΰπάρχει) καΐ ούτω; ωβτε νά
  άνταποκρίνεται αυτή εί; την πρό¬
  θεσιν τή; μετεωρολογική; υπηρε¬
  σίας νά συγχρονίση την άκριβή
  ώραν Αθηνών μέ εκείνην των έ-
  παρχιών.
  —Ανακοίνωσις.
  Καθιστώμεν γνωστόν δτι έκ τή;
  γενομένη; μικρββιβλογική; έ§β-
  τάσεω; τού ύδατος τής δεξαμε-
  νή; καΐ διαφόρων δημβτικών κρη-
  νών τουτο απεδείχθη απολύτω;
  καθαρόν, Συνεπώ; τα «αρατηρη-
  θέντα κρούσματα τύφου δέν
  όφείλονται εί; τό ύδωρ τού
  Δημοτικοΰ ύόροιγωγείβυ άλλ' είς
  χρησιμοποίησιν αλλων υδάτων.
  Ηράκλειον τή 5)10)1937.
  Ό Δημαρχο; Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδη;
  ΓΟΝΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  ΜΑΘΗΤΑΙ
  Είς τό βιβλιοχαρτοπωλεΐον
  Ιωάν. Καμαράτου
  θά εΰρητε δλα τα βιβλία
  σας, τετράδια, γραφικήν ύλην
  μέ τάς λογικώτερος τιμάς.
  ΙΙι
  ΙΙΙί
  ι ■
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  6 Όκτωβρίου 1937

  1
  12Η
  ΕΣΤΕΦΒΗΣΛΝ ΥΠΟ
  ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
  Ο κ. ΠΡΟΥΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΟΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ «δ "Οκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Σερρών ότι τα έκεί έκτελούμενα στρα-
  τιωτικά γυμνάσια έστέφθησαν υπό πλή¬
  ρους επιτυχίας, επιτευχθέντων καλώς
  των πρώτων αυτών αντικειμενικήν σκο-
  πών.
  Ό πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς ά-
  ναχωρήσας χθές τό εσπέρας έξ Αθηνών
  ευρίσκεται σήμερον είς Σέρρας παρακο-
  λουθών επί τού πεδίου των γυμνασίων
  τάς κινήσεις τού στρατοΰ καί την όλην
  εξέλιξιν των πολεμικών άβκήσεων.
  ΔΙΕΠΙΣΤΩΘΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
  ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΤΟΥΣΤΡΑΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΙΓΜΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατ' επίσημον ανα¬
  κοίνωσιν τα τ&λούμενα είς την πεδιάδα
  των Σερρών γυμνάσια διεπίστωσαν την
  εξαιρετικήν ίκανότητα τού σορατοΰ είς
  τάς άσκήσεις έλιγμών. Έπίσης διεπι¬
  στώθη καί ή άντοχή αύτοΰ ή όποία έξήρ-
  θη καί άπό ξένους στρατιωτικούς οί ό-
  ποίοι τα παρηκολούθησαν.
  Ο < ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΤΥΧΕΝ ΕΝΟΟΥΣΙΟΑΟΥ! ΥΠΟ&ΟΧΗΣ ΕΙΣ ΘΕΣΙΝΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 5 -Οκτωβρίου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Θεσσαλονίκης ότι ή ύπαδοχή τοΰ κ. πρωθυπουργού είς την πόλινταύτηνύπήρ- ξε θερμοτάτη. Ό λαός ύπεδέχθη Ινθου- σιωδώς τόν κ. Ιϋεταξάν. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΕΝΑΗΤΙΟΗ Α Γ Γ ΛΙΚ Ο Υ ΑΘΗΝΑΙ :> Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Έκ τοΰ έξωτερικοΰ
  αγγέλλεται ότι είς την δυτικήν Μεσόγει¬
  ον Αγγλικόν πολεμικόν υπέστη την ε¬
  πίθεσιν ύποβρυχίου αγνώστου εθνικότη¬
  τος τό οποίον καί τό έτορπίλλισεν άνε-
  πιτυχώς.
  Τό Αγγλικόν πολεμικόν άν^κεν είς
  όμάδα έκ των διενεργουσών τόν ναυτι¬
  κόν έλεγχον συμφώνως πρός τάς άποφά-
  σεις τής Μεσογειακής διασκέψεως.
  ΤΟ
  ΕΠΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑίίΑΙΚΟΥ ΠΟΑΕΜΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 5» Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι διά την ύποβρυχιακήν επίθεσιν κα-
  τά τού Άγγλικοΰ πολεμικοΰ άναφέρουν
  ότι αυτή εγένετο 3Ο μίλλια άνοικτά
  τή; Καρθαγένης.
  Τό Αγγλικόν πολεμικόν κατεδίωξεν
  επί ώρας τό ύποβρύχιον χωρίς όμως νά
  επιτύχη άποτελέσματα.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
  ΑΙ ίΕΡΜΑΝΟΪΤΑΛΙΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝίΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).—Κατά πληροφορίας
  έκ Βερολίνου, είνε προφανές διά τάς
  Γερμανοϊταλικάς συνεννοήσεις διά τό
  Ίσπανικόν ζήτημα, ότι αύται συνβχίζον
  ται εισέτι. Σχετικώς ένισχύονται αί πι-
  θανότητες ότι επί τοΰ ζητήματος τού¬
  του ώς τό καθώρισεν ή τελευταία Άγ-
  γλογαλλική διακοίνωσις, θά επιδοθή υ¬
  πό τής Ιταλίας απάντησις είς την οποί¬
  αν Θά περιέχωνται καί αί άπόψεις 'τής
  Γερμανίας.
  Οί Γάλλοι διά την στάσιν της Αγγλίας.
  ΑπελαθείςΆράβωΤύπο των "Αγγλων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιοφ )—Α¬
  νεκοινώθη σήμερον δτι τό τα-
  ξίδιον τοθ Φύρερ είς την Ίτα ]
  λίαν, κστά προσωπικήν ώς
  γνωστόν επιθυμίαν καί πρό¬
  σκλησιν τού κ. Μουσολίνι, θά
  πραγματοποιηθή την προσέχη
  άνοιξιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιοφ.).—Ή ε¬
  φημερίς «Έλεύθερος Άνθρω-
  πος» έπιτίθεται σήμερον εναν¬
  τίον τής Άγγλικής κυβερνήσε
  ως την όποιαν κατηγορεΐ επί
  πλαδαρότητι έναντι τής Ίταλί
  άς. Αγγλία κσί Γαλλία έπιλέ
  γει ή έν λόγω Παρισινή εφη¬
  μερίς, θά ηδύνατο νά δράσουν
  αποτελεσματικώς εναντίον τής
  Ιταλίας καί των μεθόδων τού
  Φασισμοΰ εάν ή Αγγλικη κυ¬
  βέρνησις έτήρει πράγματι άπο
  φασιστικήν στάσιν.
  —Πληροφορίαι πρός διαφό¬
  ρους Γαλλικάς εφημερίδας ά¬
  ναφέρουν δτι πλεΐστοι σημαί-
  νοντες Άραβες συλληφθέντες
  έν Παλαιστίνπ κατόπιν των
  τελευταίων αίματηρών γεγο-
  νότων άπηλάθησαν εκείθεν έ-
  πιβιβασθέντες Άγγλικοΰ πο-
  λεμικοΰ.
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ (ραδιοφ.) —Ό
  πρωθυπουργός κ. Βάν Ζέλανδ
  εζήτησε κανονικήν άδειαν διά
  προσωπικούς λόγους. Κατά
  τινάς πληροφορίας ή αίτησις
  τοϋ κ. Βάν Ζέλανδ δέν όφεί-
  λέται είς πρόθεσιν άποχωρή-
  σεώς τού έκ τής άρχής ώς α¬
  νεγράφη πρό τινος
  Ίκανοποιητική ή παραγωγή
  των γεωργ, εϊδών είς τόν νομόν μας.
  Υπό τής Γεωργικής Υπη¬
  ρεσίας Ηρακλείου υπεβλήθη
  χθές πρός τό υπουργείον Γε¬
  ωργίας έκθεσις περί τής κα¬
  ταστάσεως των καλλιεργειών
  τοθ νομοΰ Ηρακλείου κατά
  τόν λήξαντα μήνα Σεπτέμ¬
  βριον.
  Έκ των συγκεντρωθέντων
  είς την Γεωργικήν Υπηρεσίαν
  δελτίων γεωργικής παραγω-
  γής πρωΐμων έπεβεβαιώθησαν
  αί γενόμεναι προβλέψεις όσον
  άφορα την παραγωγήν των
  σιτηρών ήτις ήτο αρίστη. Ού¬
  τω ή παραγωγή σίτου ανήλ¬
  θεν εφέτος είς 4.524.447 όκ.,
  έναντι 3.535.050 όκ. περυσι-
  νής εσοδείας, τής κριθής είς
  10.092.670 έναντι 8.048.000
  κατά τό 1936, τής βρώμης είς
  είς 6.474.830 έναντι 5.341.400
  όκ., κυάμων είς 994.636 όκ.
  έναντι 925.250 καί τού σμι-
  γοϋ είς 3.153.650 όκ. έναντι
  2.532.530. Αί τιμαί των είδών
  τούτων διετηρήθησαν αί αύ¬
  ται ώς καί κατά τόν παρελ-
  θόντα Αυγουστον.
  "Οσον άφορα την κίνησιν
  των άμπελουργικών προϊόν-
  των κατά τόν διαρρεύσαντα
  μήνα αυτή χαρακτηρίζεται μει-
  ωμένη. Ούτω αί έξαχθεΐσαι
  κατά Σεπτέμβριον σταφυλαί
  άνήλθον είς 1000 τόννους έ¬
  ναντι 3000 τοΰ μηνός Αύγού-
  στου. Αΐτιον υπήρξεν ή σημει-
  ωθεΐσα σήψις των σταφυλών
  ήτις έμείωσε κατά 40 ο)ο την
  παραγωγήν τούτων. Έπίσης
  άναφέρεται ή σημαντική μείω-
  σις τής παραγωγής τής στα
  φίδος.
  Ώς πρός την έλαιοκομίαν,
  αί προβλέψεις τής παραγωγής
  είναι αί αύται ώς καί κατα
  τόν παρελθόντα μήνα ήτοι
  12—13 χιλ. τόννοι καθ" δλον
  τόν νομόν.
  Ή δενδροκομία λόγω τής έ-
  ποχής δέν παρουσιάζει έξαι
  ρετικάς παρατηρήσεις. Αντι¬
  θέτως ή πορεία άναπτύξεως
  των έσπεριδοειδών άποβαίνει
  άκρως ίκανοποιητική. Έπίσης
  ίκανοποιητική άπέβη καί ή κα
  τάστασις τής κτηνοτροφίας
  χάρις είς την ύπαρξιν βροχής
  καί άφθόνου ύδατος.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΕΦΕΑΡΩΝ ΑΠΟΡΩΝ
  Είς απάντησιν σχετικής αί-
  τήσεως τού ένταθθα Συνδέ-
  σμου Έφέδρων άπόρων Σει-
  σμοπαθών, ή Γενική Διοίκησις
  Κρήτης γνωρίζει δτι δέν είνε
  δυνατή έκ τής κειμένης νο-
  μοθεσίας ή απαλλαγή τοθ ύ-
  πολοίπου τιμήματος των πα-
  ραχωρηθέντων αυτοίς οίκο-
  πέοων, δεδομένου μάλιστα δ¬
  τι τουτο καθωρίσθη λίαν έπιει-
  κώς είς ποσόν ελάχιστον έν
  σχέσει πρός την πραγματικήν
  αξίαν των οίκοπέδων.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΧΘΕΣ
  Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Διά τοθ ατμοπλοίου τής
  γραμμής επανήλθεν χθές έξ'Α-
  θηνών ό Νομάρχης Ηρακλεί¬
  ου κ. Ανδρέας Μάρκελλος.
  ΟΙΚΟΝΟΜΪΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τή άγοράί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προ'ιόντων τΤχον ώς ακολούθως:
  Χαρούπια * 2.50
  Σταφίύε;.
  Σουλτανίναι
  δρ.
  Καραμιτ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  Ρ'
  γ'
  22.50 23-
  21.50 22
  20,50—21.—
  14. —18.
  14.50-
  11.50
  10.50
  12.-
  10.50
  9
  9.
  "Ελαια 5ο »
  » κοινά »
  28-
  Σάπωνες.
  Λευκοΐ α' ποιότητος
  δρ. 24.-
  • β'
  22.-
  Πράσινοι α' ττοιότ.
  22.—
  β' >
  20.50
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ.
  45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  Η
  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  ΕΛΑΙΩΔΏΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ
  Δι' έγκυκλίου της πρός τούς
  προέδρους των κοινοτήτων
  τοΰ νομοΰ καί τόν κ. Δήμαρ¬
  χον Ηρακλείου ή Νομαρχία
  παρακαλεΐ νά τής υποβάλω¬
  σι πίνακα τής προβλεπομέ
  νης δι' εφέτος παραγωγής είς
  οκάδας τοθ ελαίου, ελαιών
  καί ποτιστικών γεωμήλων.
  Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Διά την Μην τρέχ. ωρίσθη
  ή διεξαγωγή "ής δημοπρασίας
  ενοικιάσεως οϊκήματος πρός
  στέγασιν τής υπηρεσίας τοθ
  Εϊρηνοδικείου Ηρακλείου. Ή
  δημοπρσσία θά διενεργηθή είς
  τα γραφεΐα τής Οϊκονομικής
  έφορίας Ηρακλείου. Τα πρός
  μίσθωσιν προοριζόμενα οίκή-
  ματα δέον νά άπαρτίζωνται
  έξ έπτά τουλάχιστον δωμα-
  τίων καί νά έχωσιν πλήρεις
  ήλεκτρικάς κα'ι ϋδραυλικάς έγ-
  καταστάσεις.
  Η ΟΔΟΠΟΙΊΆ
  Γενομένης αρμοδίως προτά¬
  σεως τό υπουργείον των Οίκο-
  νομικών απεδέχθη δπως διά
  τάς έργολαβίας κατασκευής
  όδών διερχομένων άπό διαφό¬
  ρους Δήμους ή κοινότητος, τό
  Δημοτικόν ποσοστόν, άναγ.
  νόμου 332, άποδίδεται είς τόν
  Δήμον ή Κοινότητα ένθα ή £-
  δρα τού γραφείου τού Νομο-
  μηχανικοθ ή μηχανικοΰ τοθ
  συντάσσοντος τόν λογαρια¬
  σμόν τού έκτελεσθέντος έρ-
  γου. Υπό ανάλογον πνεϋμα
  δύναται νά ένεργή έν [.προκει¬
  μένον καί τό ειδικόν Ταμείον
  Έπαρχιακής Όδοποιΐας.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΡΖΗΣ ΤΜΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  5ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρισιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.30- 25.55
  3.60 3.70
  546 550
  110.20 11120
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28.35
  3.71 3.75
  20 75 21.-
  Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη άναγ-
  καστικός νόμος διά τοθ όποίου
  τιμωρεΐται μέ θάνατον έν και¬
  ρώ πολέμου ή γενικής έπιστρα
  τεύσεως προπαγάνδα εναν¬
  τίον τού πολέμου διά δημοσί-
  ων συναθροίσεων, άπεργιών,
  διά τοΰ τύπου ή διΌίουδήποτε
  άλλου τρόπου. Έπίσης τιμω¬
  ρεΐται μέ θάνατον ή καταστρο
  φή ή άχρήστευσις έργοστασίων
  ή ή προσπαθεία έκ δολίας
  προαιρέσεως πρός άχρήστευ-
  σιν ή καταστροφήν έργαστηρί-
  ων ή βιοτεχνικών καί μηχανι-
  κών εγκαταστάσεως.
  ΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΑΝΕΓΕΙΡΟΥΝ
  ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
  Μεταξύ τοΰ κοινοτικοΰ
  Συμβουλίου Σταυρακίου Μα¬
  λεβυζίου καί τοΰ γλύπτου κ.
  Ί. Κανακάκη υπεγράφη χθές
  συμβόλαιον διά την κατασκευ¬
  ήν καί ανέγερσιν είς κεντρι¬
  κόν μημεΐον τοθ χωρίου Σταυ-
  ράκια, μαρμαρίνου μνημείου.
  των έν πολέμοις πεσόντων.
  Ή δαπάνη τοθ εργου θ' α¬
  νέλθη είς 60 περίπου χιλιά¬
  δας δραχμών.
  Ο ΕΓΓΕΙΟΣ
  ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Διά διαταγής τοϋ ύπουρ-
  γείου των Οικονομικόν ηυξή¬
  θη ό έγγειος φόρος τοΰ ελαί¬
  ου κατά την μεταφοράν τού
  έντός τής έπικρατείας κατά 35
  ο)ο αντιθέτως δέέμειώθη ο5τος
  κατά την εξαγωγήν είς τό ε¬
  ξωτερικόν κατά 70 ο)ο.
  ΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Δι' αποφάσεως τοθ ύπουρ-
  γείου Δικαιοσύνης αί πρακτι-
  καί έξετάσεις των ύποψηψί-
  ων δικηγόρον ωρίσθησαν ε¬
  νώπιον τοΰ Άρείου Πάγου
  διά την 20ήν τρέχ. μηνός.
  ΘΑ ΕΝΕΡΓΗΘΗ
  ΥΠΟΥΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΑΜΑΛΙΣΙΥΙΟΣ
  Τό υπουργείον τής 'Υγιει-
  νής δι' έγκυκλίου τού πρός
  τούς νομάρχας ύπενθυμίζει
  την υποχρέωσιν των κάτοικον
  ολοκλήρου τής χώρας πρός
  δαμαλισμόν.
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
  ας δι' έγκυκλίου τού πρός
  τοΰς προίσταμένους των γε-
  οργικών ύπηρεσιών τοϋ Κρά-
  τους ζητεί δπως άποστείλουν
  στοιχεΐα αναφορικώς μέ την
  καλλιεργηθεΐσαν εφέτος έκτα¬
  σιν δι' έαρινών καλλιεργειών
  κεχωρισμένως, πλήν τής όρύ-
  ζης καί τού άραβοσίτου.
  Έπίσης ζητεί δπως άπο¬
  στείλουν πληροφορίας επί τής
  συντελεσθείσης ή προβλεπομέ¬
  νης παραγωγής των καλλιερ¬
  γειών αυτών κατ' εΐδος
  Ο ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Άφίκοντο δι' υπηρεσίαν είς
  την πόλιν μας ό Διευθυντής
  τοΰ 'Υγειονομικοϋ κέντρου Χα¬
  νίων κ. Εΰάγγ. Παπαντωνά-
  κης καί ό άρχίατρος τής Με-
  ραρχίας Κρήτης κ. Τσακατί-
  κας.
  ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ
  ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΙΣΙΟ&ΟΞΙΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ
  ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟΙΣΠΑΜΙΚΟΚ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΜΕΤΑΟΑΗΤΟΙ ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ» Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Καθ' ά τηλεγραφεί¬
  ται έκ Λονδίνου καί Παρισίων οί αύτό¬
  θι διπλωματικοί κύκλοι δέν είναι γενικώς
  διόλου αίσιόδοξοι διά την έτοιμαζομέ-
  νην τριμερή διάσκεψιν πρός συζήτησιν
  καί οριστικήν λύσιν τοΰ Ίβπανικοΰ ζη¬
  τήματος. ^ „ » .
  Οί κύκλοι ούτοι φρονούν ότι είνε ζή¬
  τημα καί άν συνέλθη κάν ή διάσκεψις αυ¬
  τή, δεδομένου ότι αί Ίταλικαί άπόψεις
  επί τοΰ Ίσπανικαΰ θά παραμείνουν, ώς
  καί μέχρι τούδε άμετάβλητοι. Ένώ α¬
  κριβώς άναγκαία προΰπόθεσις διά την
  σύγκλησιν τής συσκέψεως Θεωρείται πρω-
  τίστως ή ριζική μεταβολή των άπόψεων
  τής Ιταλίας.
  ΣΤΕΝΟΤΑΤΗ Π Α ΗΤΟΤΕ
  Η ΑΓΓΛ Ο Γ ΑΑΑΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΣΟΤΕΙΑΚΠΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Ηληροφορίαι έκ
  Λονδίνου βεβαιούν ότι έξακολουθεΐ νά
  είναι στενωτάτη ή έπαφή Αγγλίας καί
  Γαλλίας επί των Μ&σογειακών έν γένει
  ζητημάτων. Ιδιαιτέρως επί τοΰ Ίσπα-
  νικοΰ ή Άγγλογαλλική συνεννόησις πα-
  ραμένει πάντοτε άκλόνητος.
  ΑΝΑΦΛΕΞΙΣ ΤΗΣ Γ Ο Μ Ο Σ Ε 0.
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΊΕΡΑΚΟΣ.. ΕΣΤΟΙΧΙΣΕ
  ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΕΙΠΡΕΙΣ ΟΠΛΙΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι» "Οκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ίίπί τοΰ άντιτορ-
  πιλλικοΰ «Ιεραξ» εγένετο σήμερον ανά¬
  φλεξις γομώσεως. Έκ τής σημβιωθείσης
  έκρήξεως εφονεύθησαν τρείς έκ τού πλη-
  ρώματος τού άντιτορπιλλικοΰ. Ετραυ¬
  ματίσθησαν έπίσης τέσσαρες.Αί αφορμαί
  τού δυστυχήματος Θεωροΰνται τυχαίαι.
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
  ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΗ ΣΕΡΒΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ -Οκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινά τηλεγρα-
  φηματα έκ Βελιγραδίου άγγέλλουν ότι
  εγένετο κυβ&ρνητική μεταρρύθμισις, τοΰ
  πρωθυπουργοΰ κ. Στογιαντίνοβιτς δι-
  ατηρήσαντος καί νυν τήν'πρωθυπουργίαν.
  Κατά ιά αύτά τηλεγραφήματα ή με¬
  ταρρύθμισις αυτή δέν όφείλεται είς πο·
  λιτικούς λόγους γενικωτέρας σημασίας.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΙΝ
  ΑΚΛΟΝΗΤΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 -Οκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ραδιογράφημα έκ
  Σαγκάης Κινεζικής πηγής μεταδίδει
  λεπτομερείας των έν Σαγκάη μαχών
  κατά τό λήγον είκοσιτετράωρον. Οί
  Κινέζοι ίσχυρίζονται ότι ή παράταξίς
  των είς Σαγκάην παραμένει άκλόνητος
  παρά τάς λυσσώδεις έπιθέσεις των *Ια-
  πώνων.
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΕΙΣΜΑΤΩΔΕΙΣ
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι είδήσεις
  έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι είς< ό¬ λην γενικώς την Κίναν συνεχίςονται εισέ¬ τι πεισματώδεις μαχαι μεταξύ των δύο άντιπάλων. Άποτελέσματα πάντως ίκα- νά νά μ&ταβάλουν σημαντικώς την κατά¬ στασιν υπέρ τοΰ ενός η τοΰ άλλου έξ αυ¬ τών δέν έχουν επέλθη είς τάς έν λόγω μάχας.