94872

Αριθμός τεύχους

4683

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

7/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ι ΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΙ ΡΑΦΕΙΛ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΥΡθν
  ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  -
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  ΠΕΜΠΤΗ
  II
  Αιγυπτου
  || έτησια λιμαι !!
  Ι ε'ξάμηνος 2
  Ι 'Αμερικής
  | έτησία δολ. 15
  7
  | έξάμηνος · 8
  Ι —~~-
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  | κατά φύλλον
  Ι Δραχ. 2
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ■■■■■■— ι ■■■ ■ ιιι —————«—*—■
  ■ Γ-ΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *683 Ι]
  Ο ΑΝΕΞ
  ΚΑΙΤΟ
  Σ ΠΑΟΥΤΟΣ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
  Είς την Γεωργικήν υπη¬
  ρεσίαν συνεκεντρώθησαν ή¬
  δη τα ατατιατικά στοιχεΐα
  τής γεωργικής παραγωγής
  τού νομοΰ μας κατά τό
  τρέχον ετος, περίληψιν των
  οποίων έδημοσιεύσαμεν καί
  ημείς χθές. Αΰτά δέ τα στοι¬
  χεΐα δίδουν μίαν ζωντανήν
  εΐκόνα, μέ την άδιάψευστον
  γλώσσαν των αριθμών, τού
  τεραστίου πλούτου τού νο-
  μοϋ μας. Κατά την στατιστι¬
  κήν αυτήν, ή παραγωγή των
  δημητριακών καί όσπρίων
  προσήγγισε τα τριάντα έκα-
  τομμύρια οκάδας, άξίας δια-
  κοσίων περίπου έκατομμυρί-
  ων δραχμών. Ή παραγωγή
  των άμπελουργικών προϊ-
  όντων φαίνεται μειωμένη,
  λόγω διαφόρων αίτίων άνα-
  γομένων μάλλον είς τό πα¬
  ρελθόν καί λόγω των κατα-
  στροφών τής σαπίλας καί
  τής εύδεμίδος, πάντως «μ«5
  ή συνολική άξία των, στα¬
  φίδος, σταφυλών, οίνου, θά
  φθάση τό ποσόν των τρια-
  κοσίων έκατομμυρίων δραχ¬
  μών. Αντιθέτως, ή έσοδεία
  τού ελαίου προβλέπεται Λλου
  σιωτάτη, ή άξία τού δέ ύπο-
  λογίζεται είς τριακόσια καί
  πλέον έκατομμύριαδραχμών.
  "Εχομεν δηλαδή άπό τα τρία
  κύρια προ'ίόντα τοΰ νομοΰ,
  δημητριακά, άμπελουργικά
  καί ελαιον,είσόδημα όκτακο-
  σίων περίπου έκατομμυρί¬
  ων δραχμών. Καί άν υπολο¬
  γίσωμεν καί την αξίαν όλων
  των αλλων προϊόντων, κτη-
  νοτροφικών, έσπεριδοειδών,
  χαρουπίων, διαφόρων φρού-
  των καί ξηρών καρπών, σι-
  Οαμίου, βάμβακος, καπνοϋ,
  μέλιτος κ. λ. π. είς διακόσια
  έκατομμύρια συνολικώς, τό-
  τε βλέπομεν ότι ή έφετεινή
  παραγωγή τοΰ νομοΰ μας ά-
  νέρχεται είς ενός δισεκατομ-
  μυρίου δραχμών αξίαν. 'Ε-
  χει δηλαδή ό νομός μας, εν
  άναλογία πρός τόν πληθυ¬
  σμόν τού, τόσον γεωργικόν
  πλοΰτον, όσον είναι ζήτημα
  άν παρουσιάζη κανείς άλ-
  λος νομός τοΰ Κράτους.^ Καί
  θά ήτο φυσικόν νά ζή ό κό-
  σμος μέ εύμάρειαν καί νά
  έλλείπη άπό τόν τόπον μας
  έξ ολοκλήρου ή κοινωνική
  δυστυχία, πράγμα τό οποίον
  δέν συμβαίνει δυστυχώς.
  Αντιθέτως μάλιστα ύπάρ-
  χει κρίσις άφόρητος καί δυ¬
  στυχία μεγάλη. Όφείλεται
  δέ τό γεγονός τουτο είς την
  άφορίαν των τελευταίων έτών
  άφ' ενός, είς την μεγάλην
  επέκτασιν των καλλιεργειών
  πού δέν ήρχισαν ν' άποδί-
  δουν άκόμη καί είς τό ότι
  μέγα μέρος τοΰ είσοδήματος
  άπερροφάτο είς την άπόσβε-
  σιν χρεών. Διότι ό νομός Η¬
  ρακλείου, είναι πράγματι ύ-
  περχρεωμένος. Εχει χρέη
  μεγάλα, πρός την Κτηματι-
  χήν Τράπεζαν, πρός την δι¬
  αχείρισιν των ανταλλαξίμων
  πρός τα έφεδρικά καί τα
  μοναστηριακά ταμεΐα, πρός
  τάς διαφόρους Τραπεζας καί
  τούς Ιδιώτας τοκογλυφους.
  Καί τούτο διά τόν λόγον ότι
  τό μεγαλύτερον μέρος ^των
  άγροτικών περιουσιών ήσαν
  μέχρι πρό ολίγων έτών είτε
  τουρκικαί είτε μοναστιρια¬
  καί καί ήγοράσθησαν εσχά¬
  τως επί πιστώσει αι περισσο-
  τεραι καί είς έξαιρετικώς υ¬
  ψηλάς τιμάς.
  Όπωσδήποτε ομως, τοπρο-
  βλημα άντιμετωπίζεται ηδη
  ριζικώς άπό τής πλευρας αυ¬
  τής διά τής ρυθμίσεως των
  άγροτικών καί των ανταλλα¬
  ξίμων χρεών. ©ά λυθή δέ ο¬
  ριστικώς έταν θά ρυθμισδβϋν
  κ«ί τα χρέη πρός την Κτη-
  ματικήν δπως ύπαρχει ελ¬
  πίς. Άπομένει λοιπον να ε¬
  ξετάσωμεν τό προβλημα τού
  γεωργικοΰ μας πλούτου καί
  από τής άλλης πλευραςτού.
  Άπό τής πλευράς τοϋ δυνα-
  τοϋ τής μεγαλυτέρας αυξή¬
  σεως της γεωργικής παραγω¬
  γής. Εύτυχώς δέ, ή αύξησις
  τής παραγωγής τού νομοΰ
  μας είναι απολύτως δυνατή.
  Καί μάλιστα αύξησις μέχρι
  καί όιπλασιασμοΰ, δΓ ωρι¬
  σμένα τουλάχιστον προ'ίόν¬
  τα. Ό νομός μας, εχει άκό¬
  μη Ιδίως είς την Μεσσαράν,
  τεραστίας έκτάσεις τελείως
  άκαλλιεργήτους καί άνεκμε-
  ταλλεύτους. "Εχει έπίση;
  παντοΰ μέρη κατάλληλα διά
  την δενδροκαλλιέργειαν. Ό¬
  πως έπίσης ή άποδοτικότης
  των εδαφών μας είναι τοι¬
  αύτη, ώστε νά μην άποκλεί-
  εται νά δώσουν την διπλα-
  σίαν τής σημερινής παραγω¬
  γής, οταν θά καλλιεργηθοϋν
  έντατικώς, επιστημονικώς.
  Άλλά διά νά επιτευχθή
  -οΰτο είναι άπαραίτητος ή
  εκτέλεσις των παραγωγικών
  καί συγκοινωνιακόν έργων
  καί ή οργάνωσις επί έπιστη-
  μογικών βάσεων των γεωρ-
  γικών μας εργασιών. Καί αύ-
  τό έργον πιστεύομεν ότι θά
  εκτελέση συντόμως τό Κρά-
  τος.Καί διότι έχει βεβαία πρό
  γραμμα νά πλουτήση μέ πα-
  ραγωγικά καί συγκοινωνια-
  κά εργα, τόν τόπον αυτόν
  άπό τόν οποίον τόσα άπο-
  λαμβάνει. Άλλά καί διότι
  έχει καί συμφέρον νά βοη¬
  θήση είς την αύξησιν τής
  παραγωγής, άφοΰ τουτο θά
  σημαίνη καί αύξησιν των ίδί-
  ων έσόδων τού. Ή παραγω¬
  γή τοΰ νομοΰ μας, καθώς ά-
  ποδεικνύουν τα γεγονότα,
  ειμπορεί κάλλιστα ν' αυξη¬
  θή τόσον ώστε νά φθάση^ καί
  νά υπερβή είς αξίαν τό ένά-
  μισυ δισεκατομμύριον δραχ¬
  μών. Καί πρός αυτόν τόν
  σκοπόν πρέπει νά στραφώ-
  μεν. Διότι ή έπιτυχία τού θά
  σημάνη την εξασφάλισιν τής
  εύημερίας τοΰ τόπου μας.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  Η ΓΟΗΤΕΙΑ
  ΤΟΥ ΣΕΜΝΟΥ
  Είς την χειμερινήν αίθου¬
  σαν τού κινηματογράφου πού
  ήνοιξε πάλιν προχθές έκα¬
  με την εμφάνισιν της ή έφε¬
  τεινή φθινοπωρινή μόοα. Δι¬
  ότι, άν είς δλον τόν άλλον
  κόσ^. όν ό κινηματογράψος
  αποτελεί £να εύθηνόν σχετι¬
  κώς μέσον διασκεδάσεως, τέρ-
  ψεως καί μορφώσεως, είς τόν
  τόπον μας χρησιμεΰει μάλλον
  διά την επίδειξιν τουαλεττών,
  πλούτου, ώμορφιδς. Ό νεο-
  έλλην πηγαίνει είς τόν κινη-
  ματογράφον δχιτόσον διά νά
  ιδή £να καλό φίλμ καί νά αι¬
  σθανθή τα ρίγη τής συγκινήσε-
  ως πού προκαλεΐ ή τέχνη τής
  Γκρέτα Γκάρμπο ή τού Χάρ-
  ρυ Μπώρ, ή διά νά άποθαυ-
  μάστ) την γοητεΐαν τής θηλύ-
  τητος τής Μάρλεν Ντήντριχ
  καί τής Μπριγκίτε Χέλμ, ή την
  άρρενωπή ώμορφιά τού Μπου-
  αγιέ καί δέν ξέρω ποιδς άλ¬
  λης γοήσσης ή γόητος τής
  όθόνης, δσον διά νά τόν ί¬
  δουν οί άλλοι. Π' αύτό ακρι¬
  βώς καί οί πρεμιέρες άποτε-
  λοΰν άληθινόν σ υναγερμόν
  καί σημειώνουν τόσην κοσμο-
  συρροήν. Άλλά δέν πρόκειται
  ν' άναζητήσωμε σήμερον τα
  σΐτια τής κινηματογραφοφι-
  λίας των ρωμηών, δπως δέν
  έχομε καί πρόθεσι νά είσέλ-
  θωμεν ώς βέβηλοι είς τόν ναόν
  τής θεας Μόδας. Κάτι άλλο
  θέλομε. Κάτι αλλο μδς έκί
  νησε τό ενδιαφέρον. Κάτι άλ
  λο μδς ένέπνευσεν αυτή ή
  εμφάνισις των κυρίων μέ τίς
  φθινοπωρινές τουαλέττες κα
  έπιθυμοϋμε νά έκμυστηρευθοΰ-
  με στίς ΐδιες. Μέσα άλλως τε
  είς τόν κινηματογράφον, είς
  τό σκότος πού άπλώνεται δ-
  ταν σβύνουν τα φώτα, γίνον-
  ται τόσες έκμυστηρεύσεις. Α¬
  κούονται τόσα τρυφερά λό-
  για:
  — Κυρίες μου, σδς βλέπω
  πάλι μέ τίς ώραϊες φθινοπω¬
  ρινές τουαλέττες σας. Ή
  προκλητική γυμνότης δέν ύ-
  πάρχει πλέον. Άλλά, σάς
  βεβαιώ δέν έχετε νά ζημιωθή-
  τε τίποτρ άπ' αυτή την άπώ-
  λεια Κάτω άπό τό μεταξωτό
  φόρεμά σας πού πέφτει ώσάν
  χιτώνας άρχαίκοΰ άγάλματος.
  διακρΐνονται μορφοποιημένες,
  ή ίδανικές γραμμές σας. Καί
  αύτό σδς δίδει μίαν Ιδιαιτέ¬
  ραν γοητείαν. Καθώς τώρα
  προβάλλετε τό ώραϊο κεφαλά-
  κι σας, ένώ τό σώμα σας
  καλΰπτει ή βραδύνη τουαλέτ-
  τα σας, μοιάζετε μέ άγριο-
  λούλουδο πού σκάζει μέ τή
  δρόσο τής νυκτός. Καί ίδέτε
  πώς τρέχουν γύρω σας οί άν-
  δρες ώσάν μέλισσες πού θέ-
  λουν νά τρυγήσουν τό μέλι
  σας καί νά μεθόσουν άπό τό
  άρωμά σας. Διατηρήσατε λοι-
  πόν αΰτό τό μυστήριον πού
  δημιουργεΐτε τώρα μέ την κά¬
  λυψιν τής γυμνότητος.'Εξυπη-
  ρετεΐτε καί την αίσθητικήν καί
  τό συμφέρον σας. Διότι τί
  τα θέλετε, Οί άνδρες θέλγον-
  ται άπό τό μυστήριον τοϋ α¬
  γνώστου. Καΐ είναι τόσον ζη-
  λότυποι ώστε νά μή θέλουν
  νά θωπεΰουν τα βλέμματα
  άλλων τίς άγαπημένες των.
  Ζηλεύουν άκόμη καί τόν ήλιο,
  στίς θωπεΐες τού όποΐου πα-
  ραδίδεσθε μέ τόσην άπεριθκε-
  ψΐα τό καλοκαϊρι...
  Μ.—
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ
  ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ
  ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΑΒ1Α
  Ένας πλοίαρχος στήν πρωτεύ-
  ουσα έκαμε χρυσές δουλειές χω-
  ρίς νά... έχη καράβι Ήτο μ' έ'να
  λόγο δήθεν πλοίαρχος. Άνελάμ-
  βανϊ έν τούτοις μεταφορές, φυσι-
  κα επί άδρά πληρωμή καί είς
  βίρ^ς ά^ρελών, πού δέν είχαν
  φαίνεται κάν αντίληψιν τής ση¬
  μερινής γενικής ...πλοιαρχίας!
  Ή πληροφορία έν πάση περι-
  πτιοσει εθεωρήθη σπουδαία άπό
  συμπολίτην:
  —Έχάλασεν ό κόσμος! εφώνα¬
  ξεν. ΆφοΟ >τιίργο)ν καί πλοίαρ-
  χοι τής σ.ερηίς, θά πή πώς οί
  άλλοι τής θαλάσσας, έπαυσαν νά
  άξίζουν μίαν δεκάρα.
  Άλλά γιατί; Πλοίαρχοι καί οί
  μέν, πλοίαρχοι καί οί δέ. Ή ζωή
  άλλως τε τί είνε ; Ένα καράβι.
  Τό τιμόνι τού θέλει σπουδή καί
  σπουδή. Αί καιρικαί μεταπτώσεις
  γύρω τού είναι τέτοιες πού ό κα-
  πετάνιος δέν μπορεΐ, πολλές φο-
  ρές νά είνε κοινός άνθρωπος.
  Παρουσιάζεται μάλιστα είς την
  ζωήν μία εϊδική περίπτωσις,
  πού είς την θάλασσαν άν δέν υ¬
  πάρχη δλως οιόλου, είνε πάντως
  σπανία. Ό πλοίαρχος έοώ δέν
  πρέπει νά είνε μαέστρος μόνο τής
  τρι/.υμίας. Άλλά καί τής... γαλή-
  νης. Καί αυτή θέλει πολύ μεγάλη
  προσοχή. Ό μπούσουλας, ό χάρ-
  της καί τό τιμόνι πρέπει νά
  είναι άκριβέστατα καί νά άπα-
  ηγ^ολνϋν παντοΰ κα'ι πάντοτε τόν
  κυβερνήτην.
  —Άλλ' έδώ ό κυβερνήτης ή-
  ταν... ψεύτικος, έπανέλαβεν ό
  σπουδαιολογήσας τδ γεγονός.
  Ψεύτικος γιά τούς άλλους, ναί.
  Γιά τόν εαυτόν τού δμως;
  Ιδού τό μέγα ζήτημα. Οί μεγά-
  λοι άπατεωνες συνήθως είναι θύ-
  ματα άντικατοπτρισμοΰ. Θέλουν
  νά πιστεύουν ή καλυτέρα πιστεύ-
  Ο Γολγοθάς μιάς καρδίας
  = = ΕΑ12ΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικης
  19βν
  αυτοκρατειρας.
  Καί νά σκέπτεται πώς
  πρέπει νά Ιπιβιβα^τ] σ' Ινα
  γυάλινο, σ' Ινα κρυστάλλινο,
  διαφανές άμάξι, γιά νά την δή
  ολόκληρον ή Βιέννη, σάν νάταν
  κανένα περίεργι, έξωτικό ζώον!
  Η άδυναμία δμ,ω; γι' αύτό τό κο-
  ρίτσι μέ τόν θεληματικό χαρα-
  κ:ήρα ήταν απλώς περάστική. Δέν
  βάσταξε πολύ. Τό τ.ρόσΐύπο ξανα-
  πήρε σέ λίγο την άποφασιστική
  τού Ικφρασιν. Έ αύριανή αύτο-
  κράτειρα τής Αυστρίας έπιβιβάζε-
  ται στήν πολυτελή, χρυσοποίκιλ-
  τη, άπό τό χέρι τοΰ Ροθμπενς
  ζωγραφισμένη ά"μαξα, πού ν(>ρονΊ
  όκτώ ύπέροχα, πάλλευκα άλογα.
  Καί μέ έγκαρτέρησιν παραδίδεται
  είς την επίδειξιν, πού κάθε άλλη
  νεάνιδα στή θέσι της, θά την γιό-
  μιζε μέ χαρά καί υπερηφάνεια.
  Πάνω άπό τόν ποταμό πού δια-
  σχίζει την πρωτεύουσα, εχει κτι¬
  σθή Ινα γεφΰρι. Ή γέφυρα μόλις
  εχει τελειώση. Ή αύτοκρατορική
  νύφη την περνά πρώτη. Οί δρό-
  μοι, άπό τα άλ'λα άνθη μέ τα ό-
  ποΐα τό πλήθος ραίνει την διερ¬
  χομένη πριγκήπισσα, έχουν μετα¬
  βληθή είς κήπους. Κορίτσια μέ
  λευκά φουστάνια, ρίχνουν παντοΰ
  δπου περνά ήΈλισάβετ,λουλούδια.
  Ή Βιέννη, ή πρωτεύουσα της τής
  ευχεται, μέ τόν ποιητικάν αυτόν
  τρόπο, τόν 5ρόχο τής ζωής της
  άνθόσπαρτο.
  Κυριακή εϊχε γεννηθη ή Έλι-
  σάβετ. Κυριακή φθάνει στή Χόμ-
  ιπο)ρ-(, δπου θά είνε ή νέα κατοι-
  κία της. Μέ μάγουλα φλογισμένα
  άπό την συγκίνησιν κατεβαίνει ή
  πριγκήπισσα τής Βαυαρίας άπό τό
  άμάξι. Φορεΐ Ινα ώραϊο φου-
  στάνι άπό ρόζ άτλάζι μέ γκιρ-
  λάντες άπό μικρά τριαντάφυλλα.
  Μοιάζει μέ μιά βασιλοποΰλα των
  παραμυθιών. Τί φασαρία δμως
  2ως βτου τα καταφέρει νά πηδή¬
  ση άπό τό άμάξι! Παρ' δλη της
  την μεγαλοπρεπεία ή γυάλινη έ-
  κείνη άμαξα είνε ε'να προκατακλυ-
  σμιαΐον τέρας, καί καθώς ή Σίσσι
  κάνει νά κατέχη άπό τό ψηλά ά-
  νάβαθρον, τα διαμαντένιο διάδη-
  μα πού ψορ&Χ πιάνεται πρός στιγ¬
  μήν στό επάνω μίρος τής πόρτας.
  Εύτυχώς ή Έλισάβετ κατορθώνει
  γρήγορα ν' άποσπασθή χωρίς οί
  άλλοι ν' άντιληφθοθν τό μικρό
  αύτό άτύχημα. Μέ άπερίγραπτη
  χάρι στρώνει, σιάχνει τα μαλλιά
  της, καί δταν επί τέλους μπαίνει
  μέσα είς τό άνάκτορον, τής φαί¬
  νεται πώς τής χάρισαν τόν μισό
  κόσμο. Άναπνέει. Δόξα σόι ό θε-
  ός! Πάει καί ή σημερινή ήμέρα!
  *
  * *
  Τό μεγαλείτερο μέρος τής ημέ¬
  ρας πού ξημερώνει τό άπορροφοΰν
  γιά την μικρή πριγκήπισσα οί
  προετοιμασίες γιά την μεγάλη
  στιγμή. Πάλιν ή πρώτη κυρία επί
  των τιμών τής παραδίδει δυό ογ-
  κώδη εγγραφα. Τό Ινα πρέπει
  νά τό διαβάση. Τό άλλο δμως
  νά τό μελετήση μέ προσοχή καί
  εί δυνατόν νά τό μάθη άπ' Ιξω.
  Τό πρώτον διαλαμβάνει λιθογρα-
  φημένο σέ δέκα έννηά όλόκληρες
  σελίδες τδ πρωτόκολλον των άρ-
  ραβώνων. Τό άλλο, τό σοβαρώτε-
  ρο·^, περιέχει όδηγίας γιά την
  συμπεριφορά τοΰ αύτοκρατορικοΰ
  ζεύγους κατά την τελετήν των
  γάμων.
  Ένα πανομοιότυπον έγγραφον
  παρεδόθη καί είς τόν αύτοκρά-
  τορα. Έκεΐνος δμως δέν παίρνει
  τα πράγματα στά τραγικά καί γε-
  λαστός προσπαθεϊ νά διασκεδάση
  τούς φόβους τής μνηστής τού, πού
  μοιάζει μέ μιά φοβισμένη μαθή-
  τρια, στίς παραμονές των έξετά-
  σεων.
  «Μή φοβασαι—τής λέγει. Πόσο
  θά διαρκέσουν δλα αύτά; 'Ύαχζρ
  δμως θά είσαι ή μικρή γλυκειά
  μου γυναικοΰλα. Έξω στό ώραϊο
  μας παλάτι τοΰ Λάξενμπουργκ,
  θά τα ξεχάσωμε δλα!»
  (Ή συνέχεια
  είς την 2αν σελίδα)
  ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΟΣ
  ΚΑΙ ΕΞΟΡΑΊ'ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Ιδού καί μία ευχάριστος
  είδησις διά την εύπρεπή εμφά¬
  νισιν, την υγείαν καΐ την κα-
  θαριότητα τής πόλεως: Τα
  πανδοχεΐα, ποΰ απετέλουν ε¬
  πί τόσα έ'τη φρικτήν ασχημί¬
  αν καΐ έστίαν άκαθαρσιών,
  θά μεταφερθοΰν έκτός τής πό¬
  λεως. Είναι όριστική καί ά-
  μετάκλητος απόφασις τής αρ¬
  μοδίας έπιτροπής πού ελήφθη
  κατά την χθεσινήν της συνε¬
  δρίασιν. "Ηδη μάλιστα κατα¬
  βάλλεται ενεργεια διά την ε¬
  ξεύρεσιν των καταλλήλων γη-
  πέδων είς τα πέριξ καί έξω
  των πυλών τής πόλεως είς
  τα όποΐα θ' άνεγερθοϋν νέα
  άνετα, καθαρά, συγχρονισμέ-
  να πανδοχεΐα, διότι δέν πρό¬
  κειται βεβαία νά καταργη-
  θοϋν τα έντός τής πόλεως
  ύπάρχοντα παλαιά, πρίν δη-
  μιουργηθοϋν τα νέα έκτός τής
  πόλεως. Κατ' αυτόν δέ τόν
  τρόπον λύεται είν σοβαρώ¬
  τατον διά την υγείαν καί
  τόν πολιτισμόν τής πόλεως
  ζήτημα, χωρίς νά ζημιωθή ού-
  σιαστικώς κανείς καί χωρίς
  νά πεταχθοθν είς τούς δρό-
  μους οί πανδοχεΐς. Έπειδή
  ομως, υπήρχεν άλλοτε καί θά
  γίνη καί είς τό μέλλον ασφα¬
  λώς, σκέψις μεταφοράς καί
  συγκεντρώσεως καί των σιδη-
  ρουργίων καί μηχανουργίων
  είς ωρισμένον μέρος, μακράν
  τού κέντρου τής πόλεως, καί
  έπειδή παρόμοιαι περιπτώσεις
  θ' ανακόψουν καί δι' άλλα
  έργαστήρια, διά ν' απαλλα¬
  γή ή πόλις άπό τόν θόρυβον
  καί τάς άκαθαρσίας πού δη-
  μιουργοθν, δέν θά ήτο άσχη¬
  μον ν' άντιμετωπισθή τό πρό-
  βλημα τουτο έν τώ συνόλω
  τού τώρα όπότε δίδεται ή εύ-
  καιρία.
  Δυστυχώς, τό νέον σχέδιον
  τής πόλεως, έχει αύτό τό
  τρομερόν έλάττωμα: Δέν προ-
  βλέπει οθτε διά βιομηχανικάς
  ουτε διά βιοτεχνικάς ζώνας,
  ουτε δι' αγοράν, ουτε διά ζώ¬
  νας εμφανίσεως οίίτε καί διά
  κέντρα άναψυχής. Άρκεΐται
  είς μίαν διαπλάτυνσιν καί
  σχετικήν εύθυγράμμισιν των
  όδών μόνον, δλα δέ τα άλ¬
  λα τα άφήνει είς τό καλοπρο-
  αίρετον καί τό φιλόπολι εν¬
  διαφέρον των Ηρακλειωτών,
  ένώ είναι ζητήματα πού μό¬
  νον είδικός πολεοδόμος ειμ¬
  πορεί νά τα ρυθμίση. Έπει¬
  δή δμως δέν είναι δυνατόν
  νά γίνη καί άλλο σχέδιον, δι'
  αύτό θά έπρεπε νά γίνη μία
  έπιτροπή έξ είδικών πού νά
  ρυθμίση έκ των ενόντων, έ¬
  στω, δλα αϋτά τα ζητήματα.
  Διότι, είναι μέν ορθόν νά
  μή μείνη ή πόλις μέ την ση¬
  μερινήν οικτράν εμφάνισιν
  της, μέ τα «χανιά καί δερ-
  μιτζίδικα» είς τό κέντρον της,
  άλλά δέν ειμπορεί νά γίνη
  καί άλλως εάν δέν ρυθμι-
  σθοΰν προηγουμένως δλα τα
  πολεοδομικά ζητήματα μας.
  ουν εντελώς δτι είναι δυνατότητες
  ή καί δυναμικότητες άκόμη, είς
  δλα τα δημιουργικάπεδία.Τό πρώ-
  το πεδίο, πού θά βρεθή μιά στιγ¬
  μή κατάλληλο γιά την... άπαρσι
  τοθ καραβιοΰ πρός τό μαγεμένο
  νησί τοΰ θρύλοΌ, πού γενικά θά
  τύχη στήν καιροσκοπική περπα-
  τησιά τοΰ ψευδοπλοιάρχου, θά θε¬
  ωρηθή καί τό καλύτερο. Καί ϊσως
  κάποτε νάναι τό καλύτερο... Ώς
  επί τό πλείστον δμως είνε στρα-
  βοτιμονιά.
  Πρό Ιτών οί οίκειοποιούμενοι
  ξένους τίτλους ήσαν σχεδόν τής
  μόδας. Προπολεμικώς μάλιστα εί¬
  χαν καί προσόντα. θυμηθήτε τόν
  ψευτολοχαγό τοϋ Κέπενικ. Ήταν
  Ινας άσημος παπουτσής. Μέσα
  στά μιλιταριστικό 8μως πνεΰμα τής
  Καϊζερικής Γερμανίας βρήκε τόν
  έαυτό τού! "Εκαμε νά τόν θαυμά-
  σουν δλοι καί νά τόν άγαπήσουν
  ..δλες. Άλλά καί στόν τόπον μας
  δέν ελειψαν οί ήρωες τής πλαστο-
  προσωπείας. Καί μέ άποτελέσματα
  δχι μόνον άμεσα άλλά καί διαρκή.
  Έπλοιάρχησαν άραγε καλυτέρα
  άπό τούς έφημέρους σημερινούς
  «πλοιάρχους»; "Η εθρισκαν περισ-
  σότερους κουτούς άπό σήμερα;
  "Ισως νά συνέβαινε καί τό Ινα καί
  τό άλλο.
  * *
  *
  Ό θεόφραστος άν ξανάγραφε
  τούς χαρακτήρες τού, θάχε σήμε¬
  ρα νά παλαίση μέ πολλέ,ς, δυσκο-
  λίες: Καί οί χαρακτήρες αύτοι εί¬
  ναι ένδιαφέροντες ακριβώς δταν
  δέν εχουν καμμίαν σχέσιν μέ την
  ηθικήν τάξιν! Έν τούτοις δέν εί¬
  ναι μονοκόματοι. Παρουσιάζουν
  πολλές πλευρές μελέτης άξιοπρό-
  σεκτες μεταξύ καλοΰ καί κακοΰ
  ή καί δλως, διόλου μέσα είς τό
  κακόν. Νομίζει κανείς δτι κακόν
  αύτό τό πράττουν, ή τό σκηνοθε-
  τοΰν απλώς, επί τή βάσει γενι-
  κών δικαιωμάτων. Συμβαίνει μάλι¬
  στα νά είναι συμπαθεϊς δσον άφο-
  ρ% τόν τρόπον τής δράσεώς των
  καί έν συγκρίσει μέ άλλους τύ-
  πους. Οί τελευταϊοι μπορεϊ νά μή
  δημιουργοΰν καμμίαν πλαστοπρο-
  σωπείαν. Ένεργοΰν δμως καί αύ¬
  τοι φανερά είς . πλαστόν περιβάλ-
  λον.
  Άλλ' άς έλθωμεν είς τόν πλοί-
  αρχόν μας: Μπορεϊ καί αύτάς,
  στό φρέσκο πού είναι τώρα, νά
  συγκεντρώση την προσοχήν ενός
  νεωτέρου θεοφράστου, Πιθανόν.
  'Ωστόσο την στιγμήν αύτην του¬
  λάχιστον, ή πλοιαρχία τού, οιαδή¬
  ποτε καί άν ήτο, παρουσιάζεται
  Ιξωφλημένη.
  ΑΣΜΟΛΛΙΟΣ
  τιμή τού ελαίου.
  Είναι ευχάριστον δτι ή κυ¬
  βέρνησις φαίνεται άποφασι-
  σμένη νά λάβη μέτρα πρός
  συγκράτησιν των τιμών τοϋ
  ελαίου είς έπίπεδα ίκανοποιη-
  τικά διά τούς παραγωγούς.
  Διότι πρέπει επί τέλους νά
  δοκιμάσουν κάποιαν χαράν
  καί οί έλαιοπαραγωγοί μας
  διά τής ίκανοποιητικής πωλή¬
  σεως τοϋ προϊόντός των, ϋ-
  στερα άπό τόσας πικρίας καί
  στενοχωρίας ποϋ ΰπέστησαν
  έξ αίτίας τής πολυετούς άφο-
  ρίας των ελαιών. "Αλλωστε
  αύτη ή άπότομος πτώσις των
  τιμών τού ελαίου δέν φαίνεται
  ουτε λογική, ουτε φυσική. Ό¬
  φείλεται μάλλον είς άλλους
  λόγους πού πρέπει ν ά έξου-
  δετερωθοΰν.
  Αί όνομασίαι.
  Ή όνομασία όδών τοΰ Πει¬
  ραιώς μέ όνόματα Κρητικών
  πόλεων έν οΤς καί τοθ Ηρα¬
  κλείου αποτελεί τώδντιώραίαν
  ιδέαν καί τιμα τόν Δήμον Πει¬
  ραιώς δστις ώς γνωστόν την
  έπραγματοποίησε τελευταίως.
  Ό Πειραιεΰς εί'νε ό πρώτος
  λιμήν τής χώρας, τοΰ όποίου
  ή έπικοινωνία μέ τάς νήσους
  καί ιδία την Καήτην είνε κα-
  θημερινή. Άλλ' έκτός τούτου
  είνε κέντρον είς τό οποίον οί
  Κρήτες καί διεκρίθησαν πολ-
  λαχώς καί παροικίαν διατη-
  ροΰν άπό τάς μάλλον άνθού-
  σας. Διά τούς λόγους
  τούτους ή έν λόγω όνομασία
  καί εύγενής δύναται νά χα¬
  ρακτηρισθή καί ευρύτερον πα-
  τριωτική.
  Τό Πανάνειον.
  Είς τόν έρανον υπέρ τού
  Πανανείου Νοσοκομείου επα¬
  ναλαμβάνομεν δτι αί κοινότη-
  τες εχουν υποχρέωσιν άλλά
  καί κάθε συμφέρον νά συνει-
  σφέρουν δ,τι τούς είνε δυνα¬
  τόν: Ή εξυπηρέτησις των έν-
  δεών καί των άπόρων ώς
  γνωστόν καί τάς κοινότητος
  ένδιαφέρει. Τό Νοσοκομείον
  δέ άνταπεκρίθη καί άνταπο-
  κρίνεται πολλάκις είς την ε¬
  ξυπηρέτησιν ταύτην έπ' άγα-
  θώ τοΰ πληθυσμοΰ των κοινο-
  τήτων καί των νοσοκομειακών
  άναγκών τού.
  11
  ! Ι
  1 , '
  ■βΛ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό ά
  ριστούργημα: «Ταράς Μπούλμπα·
  Έκαστην Δευτέραν, Πέμπτην,Σάβ
  βατον κα'ι Κυριακήν απογευματι¬
  ναί ώρα 6.30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «Έρωτικές
  καδρίλλιες». μέ τον Πιέρ Μπρα
  σέρ. Έκτός τΐρογράμματοςΣινεάκ.
  «ΑΛΚΑΖΑΡ».-Σήμερον ή Σίρλεϋ
  Τέμιτλ στήν μεγάλη δημιουργία
  της: «Φτωχό τΐλουσιοκόριτσο
  Ν/
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΑΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό κινηματογραφικό με
  γαλούργημα τού Ρώσσβι» συγ
  γραφέως ΓΚΟΓΚΟΛ:
  ΤΑΡΑΣ
  ■■■■
  ■■■
  ■■■
  Μέ τόν Γίγοιντοτ τής'θθόνης:
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  την
  Ντανιέλ Μταριέ
  καϊ τόν
  Ζάν Πιέρ Ώμόν.)
  ι
  Έκτός ττρογράμματβς επί- ,
  καιρόν Ζουρνάλ.
  ΣΗΜ. Πέμπτη εσπερινή καί ,
  Κοριακή άπβγευματινπ ωραι ,
  6.30 μ. μ.
  ΑΤΕΛΕΙΑΙ ίέν ΐαχύβυν.
  Τάς Κυριακάς ή πρώτη ά-
  πογευματινή ώρα 4 μ. μ. μέ
  τιμάς ήλαττωμένας.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  οί ΔΥΟ ΜΑΓΓΕΣ
  ΤΟΞΟΤΑΙ ΤΗ! ΒΕΓΓΑΛΗΣ
  Κητχος τοϋ'Αλλάχ }
  Β"—η
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ -
  Σί. 1. ΑΛΕΞΙΟΥ Ι
  ΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ■ β ■ · ■ ■ ■ Ι
  ΟΑΡΛΣΚΕΥΗ
  1
  ■ ■
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Σελ. 27 ήμ. Άν. ηλ. 6.23
  ■ ■ ■ ■ ■ Ι
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  ΠΑΝΤΑ ΤΑ
  ΒΙΒΛΙΑΙ

  Τής δημοτικής καί !
  μέσης έκτταιδεύσεως ;
  εις ττλήρεις σειράς. ■
  Πώλησις
  χονδρική καί λιανική ϊ


  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Μανώλης Γ. Κωνιός :
  Νίυρβλόγος—Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοα. Ψυχιατρείοο Αθηνών
  Δέχεται έν τώ ίατρείφ τού
  6δός Πειραιώς 178' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναϊκα τοϋ θρύλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Καΐ επί τέλους τα ρολόγια ση-
  μαίνουν την μεγάλη στιγμή: «ι.ΒΟ'
  τό βράδυ... Γλυκές κωδωνοκρου-
  σίες διασπείρουν τό χαρμόσυνο
  μήνυμα. Στίς έξήμισυ—τό βράδυ
  τής 24 Απριλίου, ό Φραγκΐσκος
  Ιωσήφ όδηγεί την νύφη στήν έκ-
  κλησία των Αυγουστίνων. Έκεί
  θά γίνη ή στέψις. "Ο,τι Ιχει νά
  επιδείξη σ' ώμορφιά καί σέ δόξα
  ή μεγάλη αύτον.ρατορία, εχει συγ-
  κεντρωθτ] μέσα είς τόν ναό. Έ
  λάμψις των πολυελαίων, χιλιάδων
  ν.ηριών, τό άστραποβόλημ,α των
  κοσμημάτων των γυναικών, των
  στολων των στρατηγών, των αύλι-
  κών, των άλλιον επισήμων, τό
  χρώμα των λοφίων, συνθέτουν μιά
  έκθαμβοπική άτμοσφαΐρα Έλα-
  φρό σούσουρο διατρέχει τό πυ-
  πνό έκκλησίασμα. Είς την είσοδον
  Ιπλαισιώθη ή κυπαρισσίνια κορ-
  μοστασιά τοΰ νεαροΰ αΰτοκράτο-
  Ό Φραγκίσκος Ιωσήφ φορεί
  την στολή στρατάρχου καί άπα-
  στράπτει άπό τα παράσημα. Πίσω
  άπό τόν γαμβρό ποϋ προχώρει ·ό-
  περήφανα μέσα είς την έκκλησία,
  άκολουθοΰν ή άρχιδούκισσα Σό¬
  φια καί ή άδελφή της πριγκήπισ-
  σα Αουδοβίκα μέ την νύφη στή
  μέση. Ή εΰγενική όπτασία τής
  Έλισάδετ προκαλεϊ την συγκίνη¬
  σιν. Λές καί δέν είχε μπή άπό
  την ειοοζο τής έκκλησίας, μέ
  τούς ά'λλους, άλλά πδς τάχα κα-
  τέδηκεν άπό τούς θόλους της, ενας
  άγγελο; άπό τόν ούρανό !
  Τό λευκό νυφικό της φουστάνι
  είνε κεντημένο μέ χρυσάφι καί ά-
  σήμι, στολισμένο μέ άνθη μυρτιας.
  Μιά μακρά ούρά σέρνεται άπό πί¬
  σω τού... Στά θαυμασία μαλλιά
  φορεΤ τό διάοημα πού τής χάρι-
  σεν ή άρχιδούκισσα Σόφια καί
  στό στήθος της έχει 2να μπου-
  κέττο δροσερά, άσπρα τριαντά-
  φυλλα. Βαδίζει μέ βήμα σταθε-
  ρά, χλωμή σάν την λαμπάδα, χω-
  ρίς νά κυττάζη δεξιά καί άριστε-
  ρά. Τής φαίνεται σάν νά όνειρεύ-
  εται... Μην είνε στή μιν-ρή καμα-
  ροΰλά της τοΰ Πόσσενχόφεν καί
  6λέπε·. Ινα απίθανον όνειρο; Άλλ'
  οχι. Στό βάθος τής έκκλησίας ό
  ιερεύς είνε Ιτοιμος νά εύλογήση
  τα δακτυλίδια. "Εφθασε. Τώρα
  στέκεται στό πλευρό τοΰ Φραγκί-
  σκου Ιωσήφ. Οί ερωτηθείς πού
  τής άπευθύνει ό ιερεύς, τής φαί-
  νονται πώς έ'ρχονται άπό μακρυά.
  Καθώς ^ει ν' απαντήση μέ Ινα
  «ναΐ» είς την ερώτησιν τοΰ Εερέ-
  ως, ή φωνή της σβύνει... Τό «ναί»
  βγαίνει άπά τα χείλη σάν Ινας ά-
  νεπαίσθητος ι^ί^Όροζ, ένω τό
  βροντώδες «ναί» τοΰ νεαροΰ αύ-
  ■λρίζοροί γιομίζει την έκκλη¬
  σία.
  (συνεχίζεται)
  Ή Ζωή ποΰ περνά
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ~^ Άπό τού Ορόνου
  Γιατι ή μόδα έχει
  την ιτροέλευσι άπό τό Παρίσι.
  Ή ενότης τής μόδας.
  Εάν ή νέα μόδα ϊχει την προ-
  έλευσί της κάθε έιτοχή άπό τό Πα¬
  ρίσι αϋτό δέν όφείλεται σέ κανέ-
  να θαϋμα. Ό ράπτης έκεΐ, συναν-
  τςε μία μοναδική συνδρομή των
  Δέν ύπάρχουν πολλοί τρόποι
  γιά νά χρησιμοποιήσας ίνα ώρι-
  σμένο ϋφασμα. Μέ τα χονδρά
  σκωτικά έκαμαν παντοΰ επανω¬
  φόρια καί φορέαατα σπόρ. Μέ τα
  • - · · £
  περιστάσεων καί τοΰ περιβάλλον-, μάλλινα σού-πλ ύφάσματα,
  τος. ααν κοστούμια τής ημέρας
  Διότι έν πρώτοις ευρίσκει την
  αμεσο βοηθεία των έργατών κι'
  έργατριών. Άπό τα μικρότερα χί-
  ρια, ώς τούς άνωτέρους των άτε-
  λιέ δλοι είνε άμίμητοι.
  Έξ άλλου δλες ή συντεχνίες συ-
  νεργάζονται μαζί τού. ΟΊ πειά
  διάφοροι τεχνίται τοϋ προτείνουν
  τό τελευταΐο των εϋρημα, άπό τό
  άπλούστερο ώς τό πολυτελέστε-
  ρο. Ταπεινό καί άπλό 6πως ίνα
  κουμπί, ϊνα κρΐκο £να απουκέτο
  λουλούδια. Πολυτελές δπως τα
  κοσμήματα πολύτιμες καρφίτσες
  κλπ. Αύτά τα μικροπράγματα ποθ
  φαίνεται νά μή σημαίνουν τίποτε,
  παίζουν έν τούτοις σπουδαιότατο
  ρόλο Λέγουν γιά £να φόρεμα ότι
  εί"ε χαριτωμένο ή ύπέροχο, έξ
  αΐτίας μιάς των λεπτομερειών
  τού. Ή έφεύρευσις ενός νέου στο-
  λιδιοΰ άλλάσει κάποτε τό στυλ
  των φορεμάτων.
  'Ερχονται τέλος τα ύφάσματα.
  Φυλλομετρώντας τα όγκωδη δειγ-
  ματολόγια καΐ κάνοντας δοκιμές
  επάνω στά έξαιρετικά ύλικά ενας
  ράπτης άποφασίζει τή νέα τού
  δημιουργία
  μαν κοστούμια τής ημέρας σέ ά-
  πλή γραμμή. Τα χρώματα των 6-
  φασμάτων άνέπτυξαν την ποικι-
  λία των άρμονικών συνόλων. Ου¬
  δέποτε άλλοτε παρουσιάσθη τοι¬
  αύτη άφθονία άποχρώσεων. Τό
  κρέπ —ντέ — λαίν παρουσιάζεται
  μέ 183 άποχρώσεις!
  Στόν ϊδιο οΐκο μόδας θά -ταρα-
  τηρήσετε γιά τό βράδυ τουαλέτ¬
  τες εϋρύχωρες καί τουαλέττες έ-
  φαρμοστές. Είνε άποτέλ?σμα τής
  επιθυμίας τοΰ δημιουργοΰ νά χρη¬
  σιμοποίησις τα θαύιΐατα πού τοΰ
  παραθετουν. Τα κρέπ, τα τζέ|
  σευ τα όποϊα δέν ήσαν ποτέ άλ
  λοτε λεπτότερα, ένεθάρρυναν τί
  δημιουργία των ντραπέ ποΰ τονώ
  νούν καί έπιδεικνύουν τόσο τί< γυναικεϊες καμπυλότητες. Καί ί αν ενεφανίσθησαν φορέματ^ εύρύχωρα είνε διότι οί μεγάλο ράπται άχρησιμοποίησαν τα νέε μουάρ καϊ φΉγ. Ύπάρχουν επ σης φορέματα λεΐα χάρις στά νέ σατέν, καθώς καί άφθονία φορι μάτων χρυσών κι' άσημένιων γι νά δοθή άξία στά νέα λαμέ ϋφά είς την λαιμητόμον. ΜΙΛΤΡΑΓΙΚΗ ΒΛΣΙΑΙΣΣΑ -- 228ον — Θά μπορούσατε νά δια- λέξετε κάποιον άλλον. Αύτός ό κουρέας είναι πολύ ψλύα- ρος. Ό Λεονάρ ήταν ό διάση- μος κομμωτής τής βασιλίσσης ιό πιό άκατάλληλο πρόσω- πο στό οποίον μποροΰσε νά ανατεθή ρόλος σέ μιά τέτοια ΰπόθεσι. Ή Μαρία—Άντουανέττα έκοκκίνησε κι' έχοιμήλωσε τό βλέμμα μετά την παρατήρησι τοϋ Φέρσεν. Θέλησε νά δικαι¬ ολογηθή: —Είνε" ό^| κομμωτής ά σματα. π Ντιστεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 1 2 3 10 11 12 13 ■■■■■■« ■■■■■■■Β ■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤϋ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ήρα- ■ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ- ! ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ- ■ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ■ ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον, ϊ ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ! ■ Πρακτορείον ■ ΛΙΝΛΡΔΑΚΗ * Τηλβφ. 5-41 Ζ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■β ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΑΕΜΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ Θά εΰρητε δλα τα βιβλία τοϋ Γυμνασίου καθώς καί τού Δημοτικοϋ σχολεϊου είς τιμάς πολύ εύθηνάς. Έπίσης τα τετράδιά σας καί δλα έν γένει τα σχολικά ειδή σας είς τιμάς πολύ συμ¬ φερούσας, μόνον στό βιβλιο¬ πωλείον τοϋ ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ Στΐς Μοΐρες. ΨΑΡΙΚΑ ΕΙΣ ΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ©ά βρήτε «Ίς τό κατάστημα Έμ. Κρασακη, ιέ'ναντι παλ. Νομαρχί- ας). Τιμαί αί καλύτβραι. ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ 1) Ό κινούμενος έναλλάξ κα- τά δύο διευθύνσεις άντιθέτους. 2) Έπίρρημα χρονικόν. — "Αγ- γλος ζωγράφος. 8) "Ορος είς τό σκάκι. — Σχη- ματίζεται άπό πηγάς ύδατος (έλα- φρώς άνορθόγραφον).— Σύνδεσμος χρονικός. 4) Άσιατική χώρα υπό γαλλι¬ κήν επιρροήν. 5) Είδος (θεραπευτικοΰ) φαγη- τοΰ έξ όρύζης. — Κάτοικος εύ- ρωπαϊκοϋ κράτους (κλητ ). (!) Μή ένδεικνυόμενος. — Λε- πτή ζοκκή μεμίίράνη. 7) Χάριν αυτής ό Ήρακλής Ιγκατέλειψε την Δηιάνειραν καΐ εύρεν οικτρ^ τέλος. —- Αι' αυτήν γίνονται τα μεγαλείτερα οράματα. 8) Τροπικόν έπίρρημα. — Άγ- γλος συγγραφεύς τοΰ «τέλους τοΰ ταξιδιοΰ». 9) Άλλως κλωστή. — Τό μή πραγματικόν ή τό καταληπτόν. 10) Κενά έπιμήκη μεταξύ των στοιχείων μιας κατασκευής λιθί- νης, ξυλίνης κλπ. 11)Μάρκα αύτοκινήτων.—Μέρος τοΰ δλου. — Τρία γράμματα τής λέξεως σνόμπ. 12) Σειρά μεγάλων πτυχώσεων τής γηίνης επιφανείας. — Ό ά- ριθμός 14 μέ λατινικούς άριθ- μούς. 1."}) Ό άποκαθιστών την τουργίαν των φρενών. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Ό άναγόμενος εις παλαιά εποχήν. 2) Ό μή Ιχων νοστιμάδα.— Μέλλων τοΰ ρήματος σηκώνω λει¬ 3) ΙΙερίφημος διά την τιμ(ι>ρίαν
  τής περιέργοο γυναικός τού.—Ί
  ταλική πόλις άλλοτε αύστριακή
  ναυτ. βάσις (αίτ). Τρία γράμματ:
  τής λεξεως^σοφός.
  4) "Ανευ έςαιρέσεως καί οίκτου
  (πληθ.)
  ό) Δέν κάνει τον παπά...-Ιταλι¬
  κόν άνδρικόν ίνο;ια ςνθυμίζον την
  ματαιότητα.
  (!) Δένδρον αίωνόοιον. —Χρώμα
  ερυθρωπόν ενθυμίζον την Κάρ-
  μεν.
  7) Μεγάλη άρχαία θεά (αίτ.)—
  Μέρος τοΰ ανθρωπίνου σώματος
  (δημ.)
  8) Είς τόν οίκον (έπίρ).—Σύ¬
  νολον άτόμων.
  9) Χρησιμεύει ώς τελευταίον
  άσυλον.- -"Οχι δλα (άρχ.)
  ]Ο) Φοσικόν ίοίιος προιόν βά¬
  σις των λιπασμάτων (έλαφρώς
  νορθόγραφον).
  11) Τρία γράμματα τής λέξεως
  κλόουν. —Τίτλος'Άρα[5ος φυλάρχου
  (γεν.) — Κομψότης εμφανίσεως.
  12) Τρία γράμματα τής λέξεως
  πόντος.—Μέτρον μουσικόν.
  Είς την αρχαίαν Έλλάδα
  μετεϊχον πολλαί τοιούτοι είς τάς
  πομπάς (αίτ.)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■οει

  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πωλεϊται άντλία (ύδραυλική) δι
  πλής ενεργείας Άγγλικής μάρκας
  Πληροφορίαι παρά τω καταστή¬
  ματι Κωνστ. Παπαδάκη ήλεκτρο-
  λόγου.
  Τό χρυσοχοεΐον καΐ ώρολονοπωλεΐον τού κ. ΒΑ-
  ΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ άνακαινισθέν μετεφέρθη
  άπό προχθές επί τής Πλατειδς Στράτας ολίγον κα¬
  τωτέρω τού προηγουμένου καταστήματός τού καΐ
  έναντι ακριβώς τοϋ ύφασματοπωλείου Τσαχάκη.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»
  ΑΛ1ΚΙΩΤΗΣ: ΒΙΒΛΙΑ ■ ΧΑΡΤΙΚΑ
  ^ μμής μ
  Άξελ" τό έξεχάσατε; Δέν θά
  μ" άγαπούσατε πιά, έκεΐ πού
  θά πάμε, εάν δέν ήμουν κα-
  λοκτενισμένη...
  Καί ό Φέρσεν εθαύμασε πώς
  σέ ώρες τόσο κρίσιμες καί τό¬
  σο κινδυνώδεις, ή έκπληκτική
  έκείνη γυναΐκα κατώρθωνε νά
  διατηρή άκόμη την έ'γνοια της
  γιά την κομψοτητά της.
  —Συγχωρήστέ με, τής εί¬
  πεν, άλλά δυσπιστώ πρός δ-
  λον τόν κόσμον. Θά ήθελα
  νά μποροΰσα, έγώ μονάχος,
  νά σας σώσω...Κα'ι δμως θά
  άναγκασθώ νά σας έγκατα-
  λείψω..."Α! θά έδινα δέκα
  χρόνια άπό τή ζωή μου γιά νά
  σας συνοδεύσω.
  —Ό βασιληάς δέν τό θέλη¬
  σε" καΐ έχει δίκηο. Τρέμω κα¬
  θώς άναλογίζομαι τούς κιν-
  δύνους στούς όποίους έκτίθε-
  σθε. "Αν μδς πιάσουν, τί θά
  άπογίνετε, Κι' έπειτα άν άπο-
  τύχωμε, ποίος θά μας ύπερα
  σπίσπ άπ' έξω; Ξέρετε καλά
  πώς είσθε ό μόνος μου φί-
  λος.
  —Δέν θά βρήτε ποτέ πιστό-
  τερο, Άντουανέττα.
  Έσταμάτησε σάν νά έδί-
  σταζε νά προφέρη τα λόγια
  ποΰ έκείνη τή στιγμή τού έ-
  φαίνοντο βλάσφημα, άλλά, ώς
  τόσον, άναγκαϊα.
  —Καί δμως...άν μάς έτύ-
  χαινεν αύτη ή συμφορά τί θά
  έ'πρεπε νά κάνωμε,
  —Θά πάτε στίς Βρυξέλλες
  νά βρήτε τόν Μερσί καί θά
  κάμετε μαζί διαβήματα στίς
  δυνάμεις γιά νά επιτύχουν
  την άπελευθέρωσί μας έστω
  καΐ διά τής βίας.
  —"Ω! εφώναξεν αύτός, θά
  εκανα τόν κόσμο άνω—κάτω,
  άλλά θά σδς έσωζα.
  —Άξελ, είπεν ή βασίλισσα
  μέ θέρμη, ή ζωή μου είνε πο¬
  λύ θλιβερή, άλλά μέσα στή
  δυστυχϊα μου εϊμαι εύτυχής
  δτσν σκέπτωμαι ότι σέ σδς
  0ά όφείλω την ελευθερία μου,
  ϊσως καί τή ζωή μου.
  Επήρεν άπό τό τραπέζι έ'να
  έλαφρό δεματάκι καΐ τοΰ τό
  έδωκε:
  (συνεχίζεται)
  Ρ" ■■■■■■■■■■■■■β« εί ■■■■—
  ΑΒΕΔΙΣ"
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  ΑΒΕΔΪΣΙ ΑΝ
  Όίός Άγίου Μην*.
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Κοινωνικά.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Τήν εϋγενή
  καΐ φιλάνθρωπον κ. Τιτίκαν Μο-
  ράκη καταβαλοΰσαν προκαταβο-
  λικώς είς τό Ταμείον τοΰ Έθνι-
  κου Πτωχοκομρίου ολόκληρον την
  ετησίαν εϊσφοράν της, εύχαρι-
  στουν θερμότατα οί τρόφιμοι καϊ
  ή ύπηρεσία τού "Ιδρύματος. Έπί¬
  σης τόν κ. Μιχαήλ Γιαννούλην κα-
  ταθέσαντα δραχ. 400 είς μνήμην
  Χαρικλείας Ί.Γιαννούλη.
  (Έκ τής Διευθύνσεως τού Έθνι
  κου Πτωχοκομείου).
  Γύρω στήν ττόλι.
  Π. Παϊταδόπουλος
  Πτυχιοΰχος τής ΐατρικής
  Όίοντίατρβς
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  ιταρά τόν Άγιον Μηνάν καθ'
  εκάστην:
  9- 12 καί 4—7
  Άλ. Γ. Ζτεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ΐατρός Εύαγγελισμοΰ
  σιΐουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω
  ϊατρείφ τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εϊσοδος έκ
  της όδου Καγιαμπή.
  ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6.
  Κρούσματα τύφου καΐ παρατύ-
  φού έσι-μειώθησαν ττάλιν τάς τε¬
  λευταίας ημέρας είς την πόλιν
  μας.
  — Καί τό γεγονός ώς ήτο φυσι¬
  κόν ένέσπειρε τόν φόβον καί ε'φε-
  ρε την αγωνίαν είς τόν κόσμον
  ποΰ έ'χει πληρώσει ακριβά τόν φό¬
  ρον είς την κατηραμένην νόσον.
  — Καθώς απεδείχθη δμως ό τύ·
  φός δέν προέρχεται άπό τό νερό
  των ϋδραγωγεΐων τής πόλεως άλ¬
  λά προφανώς άπό τα διάφορα όίλ-
  λα νερά πού πωλοΰνται άνεξε-
  λέγκτως είς την αγοράν μας.
  —Δέν θά ήτο λοιπόν άσκοπον
  νά ενεργηθή υποχρεωτικως μικρο-
  βιολογική έξέτασις καί των νε-
  ρών αυτών.
  —Ένω είς τάς Αθήνας λαμβά-
  νονται μέτρα πρός περιστολήν
  τής μανίας τής κατεδαφίσεως δ-
  λων των παλαιών οϊκοδομών πρός
  ανέγερσιν νέων πολυκατοικιών,
  είς την πόλιν μας ύπάρχει άπό-
  λυτος νεκρά ώς πρός τάς οΐκοδο-
  μ κάς εργασίας.
  — Είναι δέ ζήτημα άν είς ολό¬
  κληρον την πόλιν καί τα προά-
  στεια γίνονται την εποχήν αυτήν
  πενήντα έν συνόλω νέαι οίκοδο-
  μαί.
  — Καί δμως ήλπίζαμεν δτι τό
  φθινόπωρον θά άνρπτύσσετο οίκο-
  δομικός όργασμός.
  —Τώρα πού ήρχισαν τα μάθη-
  ματα των σχολείων γίνεται πάλιν
  περισσότερον άντιληπτή ή έλλει¬
  ψις καταλλήλου οίκήματος πρός
  στέγασιν τής Παιδαγωγικής Άκα-
  δημίας
  — Πάντως ελπίζομεν δτι ή κυ¬
  βέρνησις θά χορηγήση την σχετι¬
  κήν πίστωσιν ώστε τό άνεγειρό-
  μενον μέγαρον τής Άκαδημίας ν'
  αποπερατωθή τό συντομώτερον.
  — Πιστεύομεν δτι ·ηαρ' δλον πού
  παρήλθε τό καλοκαϊρι καί ή έπο-
  χή των θαλασσίων λουτρών, έν
  τούτοις ό Δήμός μας δέν θά λη¬
  σμονήση νά ενδιαφερθή διά την
  αποπεράτωσιν των έν Πόρω λου¬
  τρών τού.
  —Τώρα άλλωστε τόν χειμώνα
  είναι ευκολώτερον νά άνασκαφοθν
  τα πέριξ, νά καθορισθή ή άμμρυ-
  διά, νά ίσοπεδωθη ή άκρογιαλιά,
  νά διαμορφωθή καί νά φυτεθη 8-
  λος έκεΐνος ό χώρος καί νά δημι¬
  ουργηθή έ'να κέντρον άναψυχής,
  ώστε άπό τοΰ έπομένου τουλάχι¬
  στον, θέρους νά λειτουργήσουν
  κανονικά καί μέ δλας τάς άνέ-
  σεις τα λουττά.
  — Άλλά καί διά τό ζήτημα τής
  κατασκευής των λαικών λουτρών
  είς την πλατείαν Αγ. Αικατερί¬
  νης φανταζόμεθα δτι θά διαθέ¬
  ση την σχετικήν πίστωσιν τό
  Δημοτικόν συμβούλιον, διότι καί
  τα λουτρά αύτά άποτελοϋν α¬
  νάγκην διά την πόλιν.
  — Οΰτε είς τό τρίτον τής περυσι-
  νής δέν ανήλθεν ή έφετεινή έξα-
  γωγή σταφυλών καθώς άποδεικνύ-
  εται άπό τίς στατιστικές καί του¬
  το λόγω τής μειωμένης παραγω-
  γής καί τής καταστροφής πού ε¬
  πέφερεν ή εΰδεμίς.
  —Έννοεΐται δτι οΰτε είς την
  αγοράν μας δέν ύπάρχουν πλέον
  ραζακιά καί ό κόσμος προσφεύ-
  γει ΰποχρεωτικώς είς τίς φρά-
  ουλες.
  —Εύτυχώς ύπάρχουν καί τα
  Λασηθιώτικα μήλα, ώραΐα ροδα-
  λά καί γευστικώτατα.
  — Την πρώτην Σ)βρίου επρόκει¬
  το νά γίνουν τα έγκαίνια τού
  πρώτου κρηπιδώματος τού λιμέ¬
  νος καί μάλιστα μέ όογάνωσιν
  πρωτοφανοϋς είς αίγλην έορτών.
  —Έν τούτοις επέρασεν όλό·
  κλήρος ό Σ)βριος, ήλθε καί ό
  8)βριος καί τα έγκαίνια μέ τούς
  έορτασμούς δέν έγιναν.
  — Νά ελπίσωμεν τουλάχιστον
  δτι θά γίνουν σύντομα;
  —Τό σινέ Πουλακάκη θά κερδί¬
  ση άπόψε έ'να επί πλέον θρίαμ
  βον μέ τόν «Τάρας Μπούλμπα»
  δπου ή τέχνη τοΰ Χάρρυ Μπώρ
  βρίσκει την άποθέωσί της.
  ό Ρέπορτερ
  ΛΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  7 — 10—37 θεοδωρου θεοδωρί
  δου, θεοδωρου Γεωργιάδη.
  Απωλεσθη στυλό Πάρκερ. Ό
  ?ύρών παρακαλεΐται νά τόν προ
  σκομίση είς τα γραφεϊα μας καΐ
  όμειφθήσεται.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Γενικής Συνελεύσεως Συνδέ-
  σμου Γεωργοτεχνιτών Νομοϋ Η¬
  ρακλείου.
  Καλεΐσθε την 28ην Όκτωβρίου
  1937 ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10 π. μ. είς τό καφφενείον «Άκρό-
  πολις» πρός συζήτησιν των κάτω¬
  θι θεμάτων: 1) Λογοδοσία Διοικη-
  τικοΰ Συμβουλίου, 2) Αρχαιρεσί¬
  αι, 3) Συζήτησις περίί έλαιοκλα-
  δευμάτων καί έμβολιασμών, 4) Έ-
  φοδιασμός των μελών δι' έπαγ-
  γελματικών βιβλιαρίων.
  Ό Πρόεορος
  Ε. Κουφάκης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  ΕΝΟ1ΚΙΑΣΕΙΣ
  Ό Στρστηγός κ. Αλεξάκης ένοι-
  κιάζει την πλησίον τής'Αγροτικής
  Τραπέζης ευρισκομένην οικίαν
  τού. ΤΩρα επισκέψεως 4—6 μ. μ.
  Πωλεΐται γουροΰνα ράτσας
  τΐπολδόκ. Πληροφορίαι παρά τφ
  κ. Άβραάμ Κυπράκη Μοΐρες.
  Ζητείται ύπάλληλος διά περΐ-
  τιτερον. πωλήσεως σιγαρέττων
  Πληροφορίαι παρ* ίΊΐ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  123βν
  Ό Χίλλ, έξασθενήσας, ήλθε ι αί έστήριξε τα
  νώτα τοϋ ύπ' αυτόν σώματος επί τοϋ Βελλιγκτώνος-
  ό Πίκτων ε'Ιχε πέσει νεκρός. Την αυτήν στιγμήν
  καθ" ήν οί "Αγγλοι ήρπαζον παρά των Γάλλων την
  σημαίαν τοΰ 105ου τάγματος τής γραμμής, οί Γάλ-
  λοι έρριπτον τόν στρατηγόν Πίκτωνα. Πρός τόν
  Βελλιγκτώνα, ή μάχη εΤχε δύο στηρίγματα, τό Ού-
  γομόντιον καΐ την Αίσαίντην καΐ τό μέν Ούγομόν-
  πον άντεϊχεν εισέτι, άλλ' έφλέγετο, ή δέ Αίσαίν-
  τη είχεν άλωθή. Τρείς χιλιάδες πολεμιστών εθυ¬
  σιάσθησαν έντός τοΰ σιτοβολώνος τούτου. Οί Σκώ-
  τοι τοϋ φαιοϋ τάγματος δέν έσώζοντο" οί άλκιμοι
  δραγόνοι τοϋ Πανσόμβου κατεκερματίσθησαν υπό
  των Γάλλων λογχοφόρων καΐ θωρακοφόρων ήσαν
  χίλιοι διακόσιοι καί έμειναν έξακόσιοΐ' έκ των τρι¬
  ών άντισυνταγματαρχών των οί δύο έΐκειντο χαμαΓ
  ό Άμιλτών τραυματΐας, ό Μάτερ νεκρός. Καί ό
  Πονσόμβης νεκρός, καΐ 6 Γόρδων νεκρός, καί ό
  Μάρσχ νεκρός. Δύο μοΐραι, ή πέμπτη καί ή ε'κτη έ-
  τύγχανον κατεστραμμέναι.
  ΆφοΟ τό Ούγουμόντιον εκινδύνευεν, άφοΰ ή
  ΑίσαΙντη ήλώθη, είς μόνος πλέον σόνδεσμος άπε-
  λείπετο, τό κέχτρον. Ό συνδεσμος ούτος άντεΐχε
  πάντοτε. Ό Βελλιγκτών τόν ένίσχυσεν Ιτι μάλ¬
  λον, καλέσας έκεΐ τόν Χίλλ έκ τής ΜερπεβραΙνης,
  καί καλέσας τόν Χιασσέ έκ τού Βραιναλεύδου.
  Τό κέντρον τοϋ άγγλικοϋ στρατοϋ ήτο πολύ συμ-
  πεπυκνωμένον, καΐ είς θέσιν οχυρόν. Κατεΐχε τό
  οροπέδιον τοϋ Άγίου Ιωάννου, έχον όπισθεν μέν
  το χωρίον, έμπροσθεν δέ τό πρανές τού βουνοΰ. Τό
  πρανές έκεΐνο τότε ύπήρχε δύσβατον. Έστήριζε
  δέ τό κέντρον τοΰ άγγλικοϋ στρατοΟ τα νώτα είς
  στερεάν τίνα λιθόκτιστον οικοδομήν, κτίριον τοθ
  δεκάτου £κτου αιώνος, άφ' ου τα βλήμστα των πυ¬
  ροβόλων άντεπάλλοντο, ουδόλως αύτό παραβλά-
  πτοντα. Πέριξ τού όροπεδίου είχον έγείρει οί "Αγ¬
  γλοι φραγμούς, άνοιξαν έντός των λευκακανθών
  Κανονιοθυρίδας, εστησαν έκεΐ πυροβόλα, μετέ-
  βαλον τούς θάμνους είς έπάλξεις. Τό πυροβο-
  λικόν ένήδρευεν υπό τα φρύγανα τόσον έπιτηδεί-
  ως, ώστε ό Γάλλος στρατηγός "Αξος, δν εΐχε στεί-
  λει ό Ναπολέων δπως άνακαλύψη τάς κανονιο-
  στοιχίας των πολεμίων, δέν εΤδε τίποτε, καί επι¬
  στρέψας είπεν είς τόν αύτοκράτορα, δτι ουδέ υ¬
  πήρχεν έμπόδιον, έκτός δύο όδοφραγμάτων άπο-
  κλειόντων τάς όδούς τής Γενάπης καί των Νιβελ-
  λών. Ήτον ή ώρα καθ" ήν τα σπαρτά είχον ϋψος'
  είς τα κράσπεδα τοθ όροπεδίου ευρίσκετο τό 95ον
  τάγμα τής Ί'λης τού Κέμπτου, οΰανος δλοι οί
  άνδρες, φέροντες τάς καραβίνας των, έκειντο έ-
  κτάδην έντός των σταχύων. Τοιαύτην εξαίρετον
  θέσιν κατεΐχε τό κέντρον τοϋ άγγλοολλανδικοϋ
  στρατοΟ.
  Είχεν δμως καί τόν κίνδυνον της ή θέσις αϋτη'
  εΤχε τό δάσος τής Σωά'γνης, συνεχόμενον κατ' ε¬
  κείνον τόν καιρόν μετά τοΰ πεδίου τής μά-
  χης καΐ διακοπτόμενον υπό τελμάτων. Πρός τα
  έκεΐ νά υποχωρήση στρατός ήτον αδύνατον, θά
  άπεσυνετΐθεντο τα τάγματα. Τό πυροβολικόν θά έ-
  χάνετο έντός των έλών. Κατά τούς είδήμονας, καί¬
  τοι, άληθώς, άλλοι πάλιν είνε έναντίου φρονή-
  ματος, έκεΐ θά συνέβαινε τό «ό σώζων εαυτόν
  σωθήτω».
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■ι
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■εί
  Ύτωκαταστήματα καΐ ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοθ Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί, επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Έκτέλϊσις «άσης φύοεως τραπεζιτικής εργασίας «πό
  συμφέροντας ίρβυς.
  Μυΐνες, Κουνούπια, Κοριοί, Κατσαρίδες καί
  δλα τα Ιντομα, καΐ τα αύγά των, καταστρέψον-
  ται μέτό ΟΞΑΛ, Ελληνικόν_ έντομοκτόνον τής
  Έταιρίας των Λιπασμάτων ΠΕΤΕιΙπυΥ.
  Πωλεΐται μόνον είς ψιάλας (ουδέποτε είς χϋμα)
  πρός δρχ. 30 καΐ πρός δρχ. 2°· ,
  Ζητήσατέ το άπό τα Φαρμακεΐά σας και άπό τα
  καλά παντ οπωλεΐα.
  Προσέχετε ή φιάλη νά είναι έσφραγισμένη μέ
  την μάρκαν ΠΕΤΕΙΝΟΣ καί νά είναι αθικτος.
  Τό ΟΞΑΛ άπολυμαίνει τα σπιτια, καί έμποδί-
  ζει την δημιουργίαν έστιών διά τούς έλώδεις πυρε-
  τούς γρΐππην, ΔΑΓΚΕ1ΟΝ. Τό Ο-ΑΛ χρησιμοποι-
  εΐται' καΐ είς τάς αποθήκας των δημητριακών, καί
  -««Ι,ΛΑσσει τα δημητριακά άπό τό ξεποόλιασμα.
  προφυλάσσει τ*^^ εύθηνον, ώστε δε ε
  πει νά λείψη άπό κανένα σπίτι. Δοκιμάσετέ το άπαξ
  ^ εντομοκτόνα είς χϋμα, πρός
  & ΚΟΥΦΑΚΗσ
  τό συμφέρον σας.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
  Β'.
  Ό χλάδος τού χιμπαντζή υπέ¬
  στη γλήγορα ανάλογον εξέλιξιν,
  καΐ κατά την διάρκειαν τής έξε-
  λίξεο^ς αυτής άπεμονώθη έν τέλει
  ό κλάδος το3 άνθρώπου. Δέον νά
  συναγάγωμεν έξ αύτοΰ δτι ό χιμ-
  παντζή; είνε ί τ.ρ6γον6ς μας;
  "Οχι, διότι τόσον οί άπολιθο>μέ-
  νοι σκελετοί 8σον κα'. ή Ιξέτασι;
  των κληρονομικών χαρακτηριστι-
  κών πού άποκαλύπτουν στενωτά-
  την συγγένειαν μεταξΰ τοΰ άνθρώ-
  που καΐ τοΰ χιμπατζή, δεικνύουν
  δτ'. 6 χιμπαντζή; δέν είνε «πρό-
  γονος» τοΰ άνθρώπου, άλλά πλά-
  γιος συγγενής τού. Άλλά διά μί¬
  αν άκόμη φοράν τίθεται τό ζήτη-
  μα τοΰ χωρισμοϋ τού ανθρωπίνου
  είοου; άπό τούς πιθήκους, είς ποί-
  αν ακριβώς στιγμήν ό πίθηκος με¬
  τεμορφώθη εις άνθρωπον, Τό παρ-
  θένον οάσος, ή ζούγκλα, δέν ημ¬
  πορεί νά είνε τό λίκνον τής αν¬
  θρωπότητος. Πρΐν ή ό άνθρωποει-
  δής πίθηκος μεταβληθή εί; αν¬
  θρώπινον πλάσμα, ό πίθηκος πα¬
  ρέστη άνάγκη νά εγκαταλείψη τα
  δάσος, νά κατέχη" άπό τό δένορον.
  Άλλ' είνε βέβαιον δτι κανένα ά¬
  πό τα ζώα αύτά δέν έκαμε τοΰ-
  το, χωρΐς νά έξαναγκασθ^) είς
  αύτό. Ό Ιξαναγκασμός αύτός υ¬
  πήρξεν ή ΐποχή των παγώνων
  πού κατέστρεψε τα δάση δημι-
  ουργήσασα είς τάς θέσεις των
  I-
  ρήμους στέππας. Τα ζωντανά εϊδη
  δύνανται νά άντιδροθν είς τάς με¬
  ταβολάς τοΰ φυσικοΰ των περιβάλ-
  λοντο; κατά δύο τρόπους: "Η σβύ-
  νουν καί έξαφανίζονται ή προ-
  σαρμόζονται είς τα; νέα; συνθή¬
  κας διαμορφουμένου νέου εϊδους
  αυτών, έφωδιασμένου μέ οργανι¬
  σμόν ουνάμενον νά ζήση είς τό νέ¬
  ον περιβάλλον. "Ετσι ή έποχή
  των παγώνων εδημιούργησεν τόν
  άνθρωπον. Πράγματι οί άπολιθω-
  μένοι σκελετοί πού ευρέθησαν είς
  τάς σουηδικάς Άλπεις καί είς τό
  λεκανοπέδιον τοΰ Δουνάβεως άπο¬
  καλύπτουν Ινα άνθρωποειδή πίθη-
  κον όμοιάζοντα πρός τόν χιμπαν-
  τζήν, πού περί τα τέλη τής τρι-
  τογενοΰς γεωλογικής περιόδου,
  δέν ημπορεί πλέον νά θεωρηθή ώς
  έ'να; πίθηκας μ» «τέσσαρας χεί¬
  ρας». Είς τό φώ; τή; νέα; αυτής
  θεωρίας περί τής καταγωγής τοΰ
  άνθρώπου, τό λίκνον τή; ανθρω¬
  πότητος δέον νά τοποθετήται δχι
  είς την Κεντρώαν Ασίαν, ώ; εγέ¬
  νετο μέχρι τοθδε, άλλ' εί; την
  περιοχήν τή; Κεντρικής Εύρώπης
  πυύ κατά την εποχήν των παγώ¬
  νων ευρέθη μεταξύ δύο παγώνων,
  καί πού συνεπώ; την γλύτωσεν
  άπό τού; πάγου;. Εί; την περιο¬
  χήν αύτην ευρέθησαν οί άπολι-
  θωμένοι σκελετοί των χιμπαντζή-
  δων.
  ΤΑ ΖΩΑ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ;
  Α'.
  Οί φιλόσοφοι θεωροΰν τό ψέμ-
  μα ώ; Ινα έλάττωμα πού άπαντα
  μόνον εί; τόν άνθρωπον. Τα ζώα
  —άποφαίνονται—είνε άνίν.ανα νά
  ψευσθοΰν, ελλείψει ασφαλώς φαν-
  τασία;. Ένα ζώον πού πεινά, πα-
  ρατηρεΐ ό Ρεμΰ ντέ Γκουρμόν, λέ¬
  γει μέ τόν τρόπον τού: Ηεινώ.
  Εί; την ίδιαν περίπτωσιν μόνον ■&
  άνθρωπο; είνε ίκανός νά ίσχυρι-
  σθί) τό αντίθετον άν θεωρήση 5τι
  ρατηρεϊται είς τα ζώα. "Οταν Ι¬
  να άρσενικόν ζώον παραχωρή την
  μερίδα τής τροφή; τού είς τό θη-
  λυκόν, υφίσταται δλας τάς ένοχλή-
  σει; τοΰ νεογνον τού πού παίζει
  μαζί τού, δέν τό κάνει βεβαία
  άπό...ευγένειαν! Είς τάς περιπτώ¬
  σει; αύτάς δέν μποροΰμε νά ποΰ-
  με δτι τα ζώα ένεργοΰν έσκεμμέ-
  νως λογικευόμενα. Άν δμω; θεω-
  * ^σωμεν τό ψέμμα ώ; σκοπόν
  I-
  ""ςαπατήσεω; ενός άλλου επί ίδίω
  ή άλ
  -:οΰτ:ο είνε τό
  τού, ή άν
  μψρ
  τοθ τό επιβάλλη καμμιά κοινωνι-
  κή ύποχρέωσις.
  Ή παρατήρησις είνε όρθή, έφ'
  ίσον ίσχύει διά τα; σχέσει; μα;
  μετά των όμοίων μας. Είνε βέ¬
  βαιον δτι δλχι αί κοινωνίαι μας
  δλοι μα; οί πολιτισμοί, στηρίζον-
  ται είς μίαν σειράν ψευδών κατά
  τό μάλλον ή ήττον παραδεδεγμέ-
  νων: Ένα άπό αύτά δέν είνε τά-
  χα καί ή εύγένεια, πού δυστυχώς
  δέν παρατηρεϊται είς δλους τούς
  άνθρώπου;, Τουτο ,δμως δέν πα-
  η
  ■■■
  ώφέλει ή πρό; αποφυγήν άπειλής
  τινος, μποροΰιζ νά ποΰμε δτι καί
  είς την περίπτωσιν αυτήν τα ζώα
  είνε ξένα πρός τό ψέμμα; Ή α¬
  πάντησις ε!νε προφανής: Είς πα¬
  ρομοίας περιπτώσει; τό ζώον ψεύ-
  δεται δπω; θέλει, ψεύδεται ώς ό
  άνθρωπο;, καί κάποτε μάλιστα
  καλλίτερα άπό αυτόν. Καί τό προ¬
  νόμιον τοΰ λυπηροΰ έλαττώματος
  δέν άνήκει μόνον εί; τόν άνθρω¬
  πον. Μερικά συγκεκριμμένα παρα-
  δείγματα άρκοΰν διά νά τό άπο-
  δείξουν.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖίΙΝ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1839
  Υποκατάστημα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 6ψεως καί επί προθεσμία
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  9ΗΣΑΥΡ0ΦΥΛΑΚΕΙ0Ν
  Έν θυρίίιβν τού θησαυροφυλακίίβυ μας άναπληρώ-
  νβι τβ άαφαλέστβρβν χρηματβκιβώτιον.
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμ¬
  φέροντας δρους.
  !■■ ■■■■■■■■■■■■ εί ■
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ■■■■■■Ι
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό Λΰκειον «ό Κοραής» ανακοινοί:
  α' δτι δέχεται πρός έγγραφήν ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑ-
  ΣΕΩΝ είς την Α' τάξιν όκταταξίου Γυμνασίου ΑΡ¬
  ΡΕΝΑΣ καΐ ΘΗΛΕΙΣ μαθητάς, έφ' δσον έξετασθέν-
  τες είς Δημοσία Γυμνάσια καί μή γενόμενοι δεκτοί,
  επέτυχον την βάσιν, ανεξαρτήτως βαθμοϋ εκθέσεως.
  β') δτι άπό τής 5 μέχρις 9 Όκτωβρίου θά διενερ¬
  γηθή δευτέραν σειράν έξετάσεων είσαγωγής μαθη-
  τών καί μαθητριών είς την Α'. τάξιν όκταταξίου
  καΐ Α'. έξαταξίου Γυμνασίου.
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  Η άλλη Κρήτη
  Τα έφεδρικά Ταμεΐα
  και όνέοςδι'αύτάΝόμος
  ΧΑΝΙΑ Σεπτέμβριο; (άνταπο-
  κριτοΰ μα;).—Ή δημοσίευσις τοΰ
  νόμου «περί άναδιοργανώσεω; των
  ταμείων Έφέδρων πολεμιστών
  Κρήτη;», θέτει κατά την αντίλη¬
  ψιν των έδώ ενδιαφερομένων κύ¬
  κλων καί τό ζήτημα τή; έπο-
  πτεία; υπό την έννοιαν δτι την
  θέσιν πρέπει νά καταλάβη ενδε¬
  δειγμένην πρόσωπον. Τό άρθρον
  άλλω; τε 19 τοΰ νόμου σαφώ; ά-
  φήνει νά εννοηθή δτι άπό τής ί-
  σχύος τοΰ νόμου καί ή θέσις τοΰ
  έπόπτου θεωρεΐται χηρεύουσα, δε-
  δομένου δτι διορίζεται εί; αυτήν
  έχων πτυχίον Νομική; Σχολής.
  Γνώμη των Ιφεδρικών κύκλων
  φέρεται δτι τα; ευθύνας μιάς τοι¬
  αύτης θέσεως (τμηματάρχου Α'.
  τάξεως) πρέπει νά Ιπωμισθή πρό¬
  σωπον έχον νομικήν κατάρτισιν
  Μάλιστα προστίθεται δτι την θέ¬
  σιν ταύτην θά διεκδικήσουν πολ-
  λοί Κρήτε; πτυχιοΰχοι τή; Νο¬
  μική; Σχολή; καί ειδικώς δικη-
  γόροι μέ πολυετή πείραν.
  Πάντως τό ζήτημα Ιναπόκειται
  εί; την πρωτοβουλίαν τοΰ κ. Γεν.
  Διοικητοΰ Κρήτη; δστις έξουσιο-
  δοτεΐται, άδιαφόρω; τή; λεπτο-
  μερεία; τού Ιν λόγω νόμου, δτι
  εί; την θέσιν τοΰ Έπόπτου «δύ¬
  ναται έξαιρετικώ; νά διατηρηθή ό
  έχων διετή τουλάχιστον εύδόκι-
  μον υπηρεσίαν ώς έ*πόπτη; καί κε-
  κτημένο; τα νόμιμα προσόντα»,
  νά τό διαρρυθμίση συμφώνως πρός
  τό πνεΰμα τοΰ νόμου καί τό δί¬
  καιον. Καί είναι έκτόςπάσης αμφι¬
  σβητήσεως δτι ή Ρενική Διοίκη¬
  σις Ιξετάζουσα τάς επί τοΰ σημεί-
  ου τούτου άντιλήψει; θά αχθή
  είς την ένξεικνυομένην απόφα¬
  σιν.
  Άλλω; τε καί άλλα ζητήματα
  άτινα κατά την γνώμην πολλών
  θά προκύψουν έκ τής έφαρμογής
  τοΰ νέου νόμου περί εφεδρικών
  Ταμείων θά εύρουν ασφαλώς τόν
  κ. Γενικόν Διοικητήν άμερόλη-
  πτον καί δίκαιον έν προκειμένφ
  κριτήν, ούτως ώστε δ νόμο;
  ούτο; νά σημειώση άληθώ; σταθ¬
  μόν εί; την συστηματοποίησιν
  των άφορώντων τα Έφεδρικά
  ΤαμεΤα κατά τρόπον «πάγιον»
  καί ανάλογον πρό; τα; πραγματι-
  κά; αξιώσεις των παλαιών πολε¬
  μιστών.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Ό Δήμαρχος Άγίου Νικο-
  λάου.
  Διακηρΰττει δτι:
  Την 5ην τοϋ μηνός Νοεμ¬
  βριού τού έ'τους 1937 ημέραν
  Παρασκευήν καί ώραν 9 30'—
  ΙΟπ.μ. καί έν τώ καταστήματι
  τοϋ Δήμου Άγίου Νικολάου,
  ενεργηθήσεται μειοδοτικός δι-
  αγωνισμός δι' ένσφραγίστων
  προσφορών άνευ όρίου έκπτώ-
  σεωςκαίμέχρηματοδότησιν τοθ
  εργου ώς ή λεπτομερής δια-
  κήρυξις διά την άνάδειξιν έρ-
  γολάβου διά την σκιρρόστρω-1
  σιν καί άσφαλτόστρωσιν τής
  πλατείας καί διαφόρων δημο-
  τικών όδών.
  Ή δαπάνη τοΰ έργου άνέρ-
  χεται κατά τόν προϋπολογι¬
  σμόν τής μελέτης είς δραχμάς
  425.000.
  Δεκτοί είς τόν συναγωνι-
  σμόν έργολάβοι (άτομα ή ε¬
  ταιρείαι) πάσης τάξεως δι'
  εργα όδοποιΐας.
  Ή εγγύησις ωρίσθη είς
  δραχμάς 30.000.
  Λεπτομερής διακήρυξις καί
  τα σχετικά τής μελέτης ευρί¬
  σκονται κατατεθειμένα είς τό
  γραφείον τοϋ Δήμου, δπου
  δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ¬
  σιν οί βουλόμενοι καθ" εκά¬
  στην, προσερχόμενοι κατά
  τάς εργασίμους ώρας των
  γραφείων-
  Έν Άγίω Νικολάω τή 30 Σε-
  πτεμβρίου 1937
  Ό Δήμαρχος Άγίου Νικο¬
  λάου
  'Εμμαν. Σκύβαλος
  — Νυκτερινόν σχολείον τοΰ
  Μορφωτικοϋ Συλλόγου Γυ-
  ναικών.
  Ό Μορφωτικός Σΰλλογος Γυ-
  ναικών Ήροτκλείου ειδοποιεί ότι
  θά λειτουργήση και εφέτος νυ¬
  κτερινόν σχολείον διά τίς άγράμ-
  ματες γυναϊκες, δύνανται δέ νά
  προσέλθουν οσαι έπιθυμοΰν. Εγ¬
  γραφαί γίνονται εως 15 8)βρίου,
  την δέ 16πν άρχίζουν τα μαθή-
  ματα.
  —Καί δεύτερος εΐσιτήριος δι-
  αγωνισμός διά την πρώτην
  τάξιν τής Έμπορικής Σχο¬
  λής.
  Κατόπιν τής παρατάσεως των έ-
  ξβτάσεων κατά τόπους 'εν ταίς
  Έμπορικαΐς σχολαί; άπεφασίαθη
  υπό τοΰ αυλλόγου των καθιιγπ-
  τώνΓκαί της ιδικής μας Σχολής, ίι
  ίιενέργεια καΐ δευτέρα; βειράς
  εϊσιτηρίου διαγωνισμοΰ διά την
  πρώτην τάξιν αυτής την 8ην καΐ
  9ην Όκτωβρίβυ έ. ε. καθ' ΰ«έρ-
  βασιν-τού κεκανονισμενου άριβ·
  μβΰ εϊαακτέων μαθητών.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τού στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοΰπεπτι-
  κοΰ συστήματος έν τφ Ιατρείω
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορραΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  —Αί είσφοραί είς τό Ταμεί¬
  ον Έπαγγελματιών.
  Τό γνωμοδοτικόν Συμβουλιον
  των Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων
  κατά την τελευταίαν τού συνε¬
  δρίασιν ενέκρινε τόν κανονισμόν
  «περΐ τροπου ΰπαγωγή; είς την
  άσφάλισιν καΐ είσπράξεως των εισ¬
  φορών τοΰ Ταμείου 'Ασφαλίσεως
  παγγελματιών καΐ βιοτεχνών
  τής Ελλάδος». Κατόπιν τούτου,
  δημοσιευομένου τοΰ κανονισμοΰ
  έντός τής εβδομάδος είς την ε¬
  φημερίδα τή; Κυβερνήσεως, θά
  αρχίση «"ό τοϋ προσεχούς μη¬
  νός Νοεμβριού ή είσπραξις των
  εισφορών των ήσφαλισμενων έ¬
  παγγελματιών και βιοτεχνών καΐ
  ή ούσιαστική λειτουργία τοΰ
  Ταμείου Συντάξεως των.
  —Τό κακουργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Χθές είς τό Κακουργιοδικβΐον
  Ρεθύμνης θά έξεδικάζετο ή κατά
  των Γεωργίου Πατσουράκη, Χρή-
  στου Πατσουράκη κ. λ. π. επί ά-
  ναιρέσει καΐ όπλοχρησία υπόθε¬
  σις.
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέως Ιατρός επί τετραετί-
  αν των Νοσοκομείων'ΕρυθροΟ
  ΣταυροΟ καΐ θεραπευτηρίου
  δ «Ειόαγγελισμός» Αθηνών.
  Δέχεται είς τό "ιατρείον τού
  όδός Άγίου Μηνόί παραπλεύ¬
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
  "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  4-7 μ. μ.
  Γ. Α.Άγαπάκης
  Δικηγόρον
  ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ι-ΑΘΗΝΑ1
  Άναλαμβάνει την διεκπε-
  ραίωσιν πάσης υποθέσεως Δικα
  στικής, Διοικητικώς, ΦοροΧογι-
  κής καΐ Στρατολογικής.
  Ύπόσχεται ταχείαν καΐ έίτι-
  μεμελημένην άποπεράτωοιν.
  Ζητβΐται τταϊς είς τα γραφεΐα
  Χατζηδάκη Τσιλένη καΐ Σία.
  —Διά ζωοκλοπήν.
  Κατόπιν αποφάσεως της εΐδικής
  έπιτροπης έξετοπίσθησαν έξ Α¬
  νωγείων Μυλοποτάμου οί "Ανδρ.
  Παρασύρης, Ιωάννης Βρέντζο;
  καΐ Κωνστ.'Μιχαλογιάννης.
  -Τα μαθήματα τοΰ Πολυτε-
  χνείου.
  Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι τα
  μαθήματα των 'Ανωτατων Σχο-
  λών τοΰ 'Εθνικοΰ Μετσοβίου, Πο·
  λυτεχνείου αρχονται την ΠηνΌ-
  κτωβρίου έ. έ.
  ΙΙΩΛΗΣΕΙΣ
  Είς τιμάς έξαιρετική; εύκαι-
  ρίας πωλοΰνται τα εξής άκίνητα
  κείμενα είς την περιφέρειαν τοΰ
  μετοχίου Άγίας Ειρήνη;:
  1) άμπελος ταχτά 12 έργατών.
  2) » σουλτανί 12 »
  3) » » 45 »
  4) » » 50 »
  5) Ελαιόφυτον 30 στρεμμά-
  των μέ 240 ελαια;.
  Πληροφορίαι παρά τώ κ. Γε-
  ωργίω Τσαχάκη δικηγόρφ, Δρά-
  κφ Κουβιδάκη καί Βασιλείω Πα¬
  παδάκη μεσίταις Ηράκλειον.
  Έπίση; πωλοθνται οίκόπεδα
  εί; Πόρον πρό; δραχ. 30—60
  κατά τετρ. μέτρον. Πληροφορίαι
  παρά τοίς ίδίοις.
  Τ
  • ι
  Ι
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γραψί-ϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτΐτης
  7 Όκτωβρίου 1937
  ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
  ΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΟΥΖΒΕΑΤ
  ΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΩΝ
  ΟΥ ΕΙΡΗΝ1ΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
  ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ «Λ Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έσπερινά τηλεγρα-
  φήματα έξ Ούασιγκτώνος άγγέλλουν ότι
  ό Ηρόβδρος των Ήνωμένων Ηολιτειών
  κ. Ροΰζβελτ εξεφώνησε σήμερον βαρυ-
  σήμαντον λόγον.
  Όκ.Ρούζβετλ είς τόν λόγον τού κα-
  τηγορεΐ τούς ύπονομευτάς τής είρήνης
  διά οριμέων έκφράσεων, καλεΐ δέ τα εί-
  ρηνόφιλα κράτη είς κοινήν συνεννόησιν
  εναντίον των.
  Οί πολι-ικοί κύκλοι τής Εύρώπης
  καί δή των Παρισίων καί τοΰ Λονδίνου
  διαβλέπουν, κατ' άλλα τηλεγραφήματα
  είς τόν λόγον τοΰ Ροΰζβελτ, την πρό¬
  θεσιν τής Άμερικής νά άναμιχθή ένερ-
  γώς είς τάς προσπαθείας πρός περιφρού¬
  ρησιν τοΰ είρηνικοΰ καΘεστΛτος είς ό¬
  λον τόν κόσμον.
  ΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΝ ΣΕΡΡΩΝ
  ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΟΥΣίΑ ΤΟΥ Κ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ « Όκτωβίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Σερ¬
  ρών ότι τα στρατιωτικά γυμ,νάσια θέλουν
  επαναληφθή αυριον (σήμερον) παρουσία
  τοΰ Πρωθυπουργοΰ κ. Ι. ΊΛεΐαξά, προ-
  τιθεμένου νά παρακολουθήση ταυτα λε¬
  πτομερώς.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ Ο Όκτωβρίου (τοΰ άν¬
  τ αποκριτοΰ μας).— Κατ' άνακοινώσεις
  έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, ή ρύθ¬
  μισις τού ζητήματος των τιμών τοΰ ε¬
  λαίου άπασχολεί εύρέως την υπηρεσίαν
  αυτού, ήτις λαμβάνει καί θά λάβη διά¬
  φοραι μέτρα πρός διατήρησιν αυτών είς
  σταθερά έπίπεδα.
  ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ
  ΕΙΣ Τ ΟΥΣ ΕΑΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Ο Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).—Σχετικώς πρός τάς
  διαδόσεις περί ύποτιμήσεως τοΰ ελαίου
  αί οποίαι ετέθησαν άπό τινος είς κυκλο¬
  φορίαν διά κερδοσκοπικούς, ώς τονίζε»
  ται λόγους τό Υπουργείον της Γεωρ¬
  γίας συνιστά όπως οί έλαιοπαραγωγοί
  μή παρασυρθοΰν έκ των διαδόσεων τού¬
  των καί πωλήσουν τό προϊόν των προώ-
  ρως καί είς μικράς τιμάς.
  ΟΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ
  ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ τοΰ Ύφυπουρ-
  γείου τής Εργασίας ανεκοινώθη ότι διά
  τάς συναφθείσας διαφόρους συλλογικάς
  συμβάσβις εδόθησαν έντολαί όπως αυται
  εφαρμοζωνται μετά πάσης αύστηρότητος
  καί συμφώνως πρός τα έν αύταΐς δια-
  λαμβανόμενα τόσον διά τούς έργοδότας
  όσον καί διά τούς εργάτας.
  ΣΥΖΗΤΗΤΑΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΖΒΕΛΤ
  ΑΘΗΝΑΙ β Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νεο>τεραι πληροφο¬
  ρίαι αναφορικώς μέ τόν σημερινόν λό¬
  γον τού Ηροέδρου Ροΰζβελτ βεβαιούν
  ότι ό λύγος ούτος συζητεϊται ηδη υπό
  των ήμιεπισήμων Αγγλικών κύκλων μέ
  σκοπόν την εφαρμογήν των προτεινομέ¬
  νων παρ* αυτού πρός εξασφάλισιν τής
  παγκοσμίου είρήνης.
  Σοβαραι συνομιλίαι είς Παρισίους.
  Ό Ντελμπόςμεταβαίνειείς Λονδινον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιοψ.).— Ή
  εφημερίς «Εξέλσιορ» δημοσι-
  ευει σήμερον την πληροφο¬
  ρίαν δτι ό πρεσβευτής τής
  Αγγλίας σέρ Κλάρκ επεσκέ¬
  φθη πρό μεσημβρίας είς τό
  Καί ντ' Όρσαί τόν Γάλλον
  υπουργόν των Εξωτερικών κ
  Νχελμπός. Ό ϊδιος επεσκέφθη
  καί μετά μεσημβρίαν τόν υ¬
  πουργόν των Εξωτερικών
  Επί τοϋ άντικειμένου τής συ-
  νομιλίας των ουδέν ανεκοινώ¬
  θη. Πάντως, καθ" ά τονίζε-
  ται, ή συνομιλία θά αφεώρα
  τΰ Ίσπανικόν επί τού όποίου
  φαίνεται δτι τόσον ή Αγγλία
  δσον καί ή Γαλλία προτίθεν-
  ται νά λάβουν οριστικάς ά-
  ποφάσεις. Οί κ κ. Ντελμπός
  καί Κλάρκ έπεκοινώνησαν ση¬
  μειωτέον καί μετά τοϋ Λονδί-
  νου λέγεται δέ σχετικώς ότι
  όιεκανονίσθησαν αί λεπτομέ¬
  ρειαι τής μεταβάσεως λίαν
  προσεχός τοϋ ύπουργοϋ των
  Εξωτερικών τής Γαλλίας είς
  Λονδίνον, προκειμένου νά συ-
  ζητηθοϋν έκεΐ αί τελευταίαι
  κοιναί κατευθύνσεις τής Αγ¬
  γλίας καί Γαλλίας πρός ρύθ¬
  μισιν τού Ίσπανικοΰ.
  Τό «Εξέλσιορ» σχολιάζον
  τα ανωτέρω έπιλέγει δτι έν-
  δείκνυται όμολογουμένως ή
  λήψις άποψσσιστικής στάσεως
  άπέναντι της Ιταλίας καί Γερ-
  μανίας, δεδομένου δτι πολλά
  πρέπει νά περιμένη κανείς
  άπό την άλαζονείαν τού Μου¬
  σολίνι ήτις έτροφοδοτήθη ε¬
  σχάτως, άπό τό Βερολίνον
  κατά την γνωστήν έκεΐ συ¬
  νάντησιν
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ (ραδιοψ.) —Βε
  βαιοθται δτι ό Βέλγος Πρω-
  θυπουργός Βάν Ζέελανδ άπο-
  χωρεΐ προσωρινώς τής πρω-
  θυπουργίας κατόπιν αδείας
  καί δτι μεταβαίνει είς την
  Κυανην άκτήνπρόςάνάπαυσιν
  Αι τιμαί των κρητικόν σταφίδων
  είς την σταφιδαγοράν Λονδίνου.
  Είς τό Γεωργικόν Έπιμελη-
  τήριον Ηρακλείου ελήφθη τό
  τελευταίον δελτίον των τιμών
  τής σταφιδαγορδς Λονδίνου
  περιέχον τάς κατωτέρω πλη¬
  ροφορίας τοΰ έκεΐ έμπορικοΰ
  άκολοΰθου τής "Ελληνικής
  πρεσβείας επί τής ζητήσεως
  των κρητικόν σουλτανίνων
  «Ό κρητικός καρπός έξακο-
  λουθεΐ νά έξαοφαλίζη ικανο¬
  ποιητικάς πωλήσεις είς τιμάς
  άπό 54)—μέχρι 75)— είς άνά-
  λωσιν, αί δέ αφιχθείσαι μέχρι
  τούδε μερίδες άπορροφοΰνται
  ταχέως.Λόγω φαίνεται τήςνέας
  Έλληνογερμανικής έμπορικής
  συμφωνίας αί τελευταίαι έκ
  Κρήτης ληφθεΐσαι προσφοραί
  παρουσιάζουν αύξησιν τιμών
  2)—£ως 3)—κατά στατήρα».
  Έπίσης πληροφορεΐ ότι αί
  αύστραλιαναί σουλτανίναι έ-
  ξακολουθοΰν πωλούμεναι είς
  ποσότητας σοβαράς καί είς
  τιμάς άπό 48) — μέ,χρι 52) -
  Τα άτιοθέματα των ΓΪερσικών
  παλαιάς εσοδείας έλαττώνον-
  ται έπίσης έξασφσλίζοντσ
  τιμάς άπό 40)— μέχρι 47)—
  είς άνάλωσιν.
  Έν αντιθέσει πρός την ση-
  μειουμένην κίνησιν επί των Κρη
  τικών σουλτανίνων ό είς την
  αγοράν Λονοίνου Σμυρναι-
  κός καρπός, νέας εσοδείας,
  κινεΐται βραδέως. Αί διεξα
  χθεΐσαι πωλήσεις άφεώρων
  μερίδας άπό τόν ΐταραμένοντα
  άπώλητον καρπόν παλαιάς έ-
  σοδείαςπρός42) εϊςάνάλωσιν.
  Ή Σμυρναική άγορά έξακο-
  λουθεΐ νά ζητή τάς μέχρι τοΰ-
  6ε υψηλάς τιμάς καί οθτε φαί¬
  νεται μέχρι τούδε διατεθειμέ-
  νη νά αποστείλη σοβαράς πο¬
  σότητας καρποΰ, ώς κουσέ-
  νιες
  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΠΑΣ
  ΤΩΝ ΒΑΓΛΒΑΚΟΣΠΟΡΩΝ
  Διά τηλεγραφήματός τού πρός
  τάς τελωνειακά; αρχάς ό ύφυ-
  πουργός των Οικονομικήν κ. Α¬
  ποστολίδης γνωρίζει δτι διά δη-
  μοσιευομένου νόμου καταργεΖται
  τό σύστημα τής φορολογίας των
  βαμβακοσπορων καί ήλιανθοσπό-
  ρων κατά την μεταφοράν των έκ
  τού Δήμου ή τοΰ όιαμερίσματος
  παραγωγής. Ό ψόρο^ ούτος θά
  είσπράττεται εφεξής κατά τήνεϊσα-
  γωγήν των σπόρων είς τα σπορε-
  λαιουργεΐα πρός βιομηχανοποίη-
  σιν Έπίσης αί τελωνειακαί αρ¬
  χαί παραγγέλλονται νά περ'ορί-
  ζωνται εφεξής μόνον είς την ενοι¬
  κίασιν τοΰ ελαίου, των ελαιών,
  των έλαιοπυρήνων καί τοΰ πυρη-
  νελαίου καί σάπωνος, νά άκυρώ-
  σωσι δέ καί τα πρακτικά ενοικι¬
  άσεως τοΰ βαμβακοαπόρου καΐ ή-
  λιανθοσπόρου ώς καί τα τοιαΰτα
  ενοικιάσεως σπόρων όμοΰ μετά
  έλαιωοών προιόντων Έπίσης πα¬
  ραγγέλλονται νά προβώσιν άμέ-
  σως είς την απόλυσιν των Ιπι-
  στατοφυλάκιον των βαμ^ακοπαρα-
  γωγ:κ<7)ν διαμερισμάτιον. Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΏΝ Είς απάντησιν σχετικής άνα φοράς τοϋ ενταύθα Γεωργι- κοϋ'Επιμελητηρίου ό ύψυπουρ γός Συγκοινωνίας κ. Νικολό- πουλος γνωρίζει δτι τα ταχυ- δρομικά γραφεΐα τοϋ Κράτους έχουσι διαταχθή νά δέχωνται επί πιστώσει (άνευ γραμματο σήμου) τα πρός τα Γεωργικά Έπιμελητήρια έγγραφα των δημστικών καί κοινοτικόν άρχών δι' ών δίδεται είς αύ- τά απάντησις είς ζητηθείσας υπηρεσιακάς πληροφορίας. Πά ρόμοιον μέτρον, ίσχύει ο¬ σάκις αί ϊδιαι αρχαί άλληλο- γραψώσι μέ τα ΰποκαταστήμα τα τής Αγροτικάς Τραπέζης. ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ Συνελήφθησαν διά παράνο- νομον όπλοφορίαν οί Έμμ. Δ. Βενιχάκης έκ Κατσαμπά καΐ Βασίλειος Δ. Καβάλας έξ Ά- τσαλένιου καί κατεμηνύθησαν επί παρανόμω κατοχή πολεμι- κών οπλων οί Άριστ. Γ. Χαι¬ ρέτης έκ Κάτω Ασιτών καί Νικόλ. Ί. Αποστολάκις έκ Κάτω Αρχανών. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΠΤΩΣΙΣ Ό Άντ Γεωργ. Τραπιερά- κης κάτοικος Χερσονήσου ό- λισθήσας εκ τινος βράχου ϋ- ψους 20 μέτρων έτραυματίσθη θανασίμως, όποκύψας άκαρι- αίως είς τα τραύματά τού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΊ κυμανθεΐσαι χΟές έν τη άγορόί μας τιμαί ιών καιωτέρω έγχω ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως: Σταφίδες. Σουλτανίναι Καραμπ. Ελεμέδες Ταχτάς Μαύραι α' β Υ α' Ρ' υ' α' Ρ' υ' δρ 22 — 22 50 21.- 21 50 20, -20 50 14. -18. 14 50— 12. - 11 — 11 - 10.- Χαρούπια ·· 2 50 "Ελαια 5ο » > κοινά »
  28-
  Σάπωνες.
  Λευκοί α ποιότητος δρ
  > β'
  Πράσινοι α' ποιότ. »
  ι 24 -
  οο
  ££. —
  22.—
  ρ » »
  20.50
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. »
  45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν
  δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΙΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  6ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  -Αγορά
  25.30-
  3.60
  546
  110.20
  Πώλησις
  25.55
  3.70
  550
  111 20
  "Αμστερδαμ
  Στοκχολμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60 80 6140
  28.10 28.35
  3 71 3.75
  20 75 21.-
  Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΚΩΙϊΙΟΣΙΑΣ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΝΑΟΧΕΙΩΝ
  ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Την προσέχη Κυριακην ΙΟην
  δβρίου καί ώραν 10.30' πρωϊ¬
  νήν θά λάβη χώραν ή τελετή
  τής όρκωμοσίας των νεοσυλ-
  λέκτων στρατιωτών τού 43ου
  Συντάγματος ΠεζικοΟ κλάσε¬
  ως 1937 β έν τή πλατεία Ε¬
  λευθερίας. Εκλήθησαν 'ινα
  παραστώσιν είς την τελετήν
  ταύτην αί Αρχαί τής πόλε¬
  ως, ό Σεβασμιώτατος Μητρο
  πολίτης, οί Άπόστρατοι καί
  "Εφέδρ. Άξ)κοί, οί παλαιοί
  Πολεμισται, οί Δ)ταί Εφημε¬
  ρίδων, οί Πρόσκοποι, τα Σχο-
  λεΐα καί ή Μουσική τοΰ Δή¬
  μου Τό καταρτΐσθέν σχετικόν
  πρόγραμμα έχει ώς εξής:
  1) Απόδοσις τιμών είς την
  σημαίαν τοΰ Συν)τος. 2) Άγι-
  ασμός. 3) Όρκωμοσία. 4) Ά-
  νάγνωσις Ημερησίας Δ)γής
  τής Μεραρχίας. 5) Έθνικός
  "Υμνος. 6) Παρέλασις πρό
  των Επισήμων. 7) Δεξίωσις
  είς την Στρ)κήν Λέσχην τής
  Φρουράς.
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ
  ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΑΙΚΕΙΟΥ ΜΑΣ
  Αυριον την 8ην πρωϊνήν άρ-
  χίζει ή έκδίκασις ενώπιον τοΰ
  κακουργιοδικείου Ηρακλείου
  τής υποθέσεως κατά τού Λάμ¬
  πρου Μαλινδρέτου κ.λ.π. κα-
  τηγορουμένου επί βιαία άπα-
  γωγή καί βιασμώ.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  Τό Άγρονομεΐον Τυμπακί-
  ου προσδιώρισε δικασίμους
  άγροζημιών διά τόν τρέχ. μή-
  να την 20 είς Βόρρους, την 21
  είς Πετροκεφάλι, την 22 είς
  Σίββα, την 24 είς Μαγαρικάρι
  καί την 27 είς Τυμπάκι.
  "Υπό την προεδρίαν τοΰ κ.
  Νομάρχου συνήλθε χθές είς
  συνεδρίασιν ή ΰγειονομική Ε-
  πιτροπή Ηρακλείου άσχολη-
  θεΐσα μέ τό ζήτημα της μετα-
  φορας έκτός τής πόλεως των
  πανδοχείων. Τό ζήτημα παρε-
  ρεπέμψθη είς ύποεπιτροπήν ά-
  ποτελεσθεΐσαν άπό τούς κ. κ.
  Δήμαρχον, νομοκτηνίατρον,
  προιστάμενον τού 'Υγειονομι-
  κοΰ κέντρου καί Διοικητήν Χω-
  ροφυλακής Ή ύποεπιτροπή
  αυτή θά μεριμνήστι διά την ε¬
  ξεύρεσιν έκτός τής πόλεως
  χώρων πρός έγκατάστασιντών
  πανδοχείων συγκεκριμένως
  δέ έξωθι των Χανίων Πύλης,
  Λαζαρέτου καί Καινούργιας
  Πόρτας. Μετά την εξεύρεσιν
  των χώρων θά κληθώσιν άνευ
  άναβολής οί πανδοχεΐς Ηρα¬
  κλείου νά έγκαταλείψωσι την
  πόλιν καί νά μεταφερθώσιν
  ένθα θα τοίς ύποδειχθή.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  ΤΟΥ κ. ΛΙΜΕΝΑΡΧΟΥ
  Ληξάσης τής αδείας τού ε¬
  πανήλθεν έξ Αθηνών ό λιμε-
  νάρχης "Ηρακλείου κ. "Αγγε-
  λος Σταύρου.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Συνελήφθησαν κατηγορούμε-
  νοι διά κλοπήν 5.100 δρ. ανη¬
  κουσών είς Έμμ. Φραγκιαδά-
  κην οί Έμμ. Γ.Ξυλούρης έτών
  17 καί Γεώργ. Κων. Ξυλούρης
  έτών 45 αμφότεροι γεωργοί
  έκ Μπαλή Μονοφατσίου.Όμοί
  ως συνελήφθη ό Έμμ Γουρνε-
  ζάκης έκ Λουτρακίου Βιάννου
  διά ζροοκλοπήν. Συνελήφθη έ¬
  πίσης ή φυγόΐιοινος Δέσποινα
  Παυλιδάκη.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ
  ΝΑ ΕΠΙΜΕΙΝΗ ΑΝΕΝΔΟ ΤΟΣ
  ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΠΟΨΕΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΗΣΕΟΣ ΤΟΝ ΕΟΕΛΟΝΤΟΝ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΊΗΉΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ « Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα νυκτβρινά
  έκ Παρισίων τηλεγραφήματα ή Ίταλι-
  κή Κυβέρνησις φερεται άποφασισμένη
  νά επιμείνη άνεν&ότως επί των άπόψϋ-
  ων αυτής επί τής άνακλήσεως των έθε-
  λοντών καί τής υποστηρίξεως τοΰ
  Φράνκο. Ώς γνωστόν καί είς τό έν καί
  είς τό άλλο ζήτημα ή Ιταλία διατηρεί
  άπόψεις άκρως άντιθέτους πρός έκείνας
  των Παρισίων καί τοΰ Λονδίνου.
  Τονίζεται έπίσης ότι χάριν των άπό-
  ψεων τούτων ή Ιταλία είνε άποφασισμέ-
  νη νά φθάση είς τα άκρα. άδιαφοροΰσα
  διά τούς κινδύνους τούς όποίους προώ-
  ρισται νά διατρέξη έν τοιαύτη περιπτώ¬
  σει ή Έύρωπαΐκή ειρήνη.
  Η ΡΩΜΗ ΟΑ ΑΡΝΗΘΗ ΤΕΛΙΚΩΣ
  ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΤΟΥ Ι2ΠΑΝΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ « Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ'τοΰ
  έξωτερικοΰ ότι κατά τάς πιθανωτέρας
  προβλεψεις ή Ι*ώμη τελικώς θά αρνη¬
  θή νά συμμετάσχη οίασδήποτε· διασκέ¬
  ψεως διά την ρύθμισιν τοΰ Ίσπανικοΰ
  επί τή βάσει των διατυπωθέν:ων είς την
  γνωστήν 'χ%.γγλογαλλικήν διακοίνωσιν
  γενικών όρων. Ή Ιταλία κατά τάς ιδί¬
  ας προβλέψεις θά ζητήση άνασυγκρότη.
  σιν τής έπιτροπής ούδετερότητος καί πα¬
  ραπομπήν είς αύτην των έπιμάχων ζητη-
  μάτων τοΰ Ίσπανικοΰ προβλήματος.
  ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΖΕΤΑΙΚΟΙΝΗ
  ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ « Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι κατά τάς άνα¬
  κοινώσεις των ήμιεπισήμων κύκλων ήρ¬
  χισεν ήδη άντιμετωπιζομένη ή άνάγκη
  κοινής δράσεώς τής Αγγλίας καί Γαλ¬
  λίας έναντι τοΰ Ίοπανικοΰ καί έν σχέσει
  πρός τα θέματα τής τελευταίας διακοι¬
  νώσεως. Ή Αγγλία καί ή Γαλλία δηλ.
  άγονται είς την τήρησιν στάσεως άντιθέ-
  του έκείνης την οποίαν έξακολουθεΐ ή
  Ιταλία έγκαθιστώσα βάσεις είς Ίσπανι-
  κάς νήσους καί τό Ίσπανικόν Μαρόκον
  μέ χαρακτ,ήρα καθαράς συγκυριαρχίας
  μέ την Ισπανίαν τοΰ «Φράνκο.
  ΤΙ
  Σ
  ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά πληροφορίας
  έκ Ρώμης, μέσω Λονδίνου, αί Ιταλι¬
  και έφημερίδες τονίζουν απροκαλύπτως
  ότι ή Ιταλία ουδέποτε θά αντιδράση
  εναντίον των σχεδέων τοΰ Φράνκο δε¬
  δομένου ότι ταύτα συνδέονται στενώς
  μέ την ιδεολογίαν καί αύτά υαΰτα τα
  ζωτικά συμφεροντα ταΰ φασιστικοΰ κα-
  θεστώτος.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙΠΑΝΤΟΤΕ
  ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝ ΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Όκτωβρίου (τοΰ άν»
  ταποκριτοΰ μας).—Σημερινά ραδιογρα*
  φηματα έκ τής "Απω Άνατολής άγ¬
  γέλλουν ότι αί μαχαι έκεΐ συνεχίζονται
  πάντοτε λυσσώδεις. Έν τώ μεταξύ συ-
  νεχίζεται καί ή δράσις τής Ίαπωνικής
  άεροπορίας εναντίον των παράκτιων,
  φρουρίων καί των βάσεων των Κινέζων
  οΐτινες πάντως άμύνονται κρατερώς.