94877

Αριθμός τεύχους

4684

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

8/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ,
  "
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  «— ——■—■—ι
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
  Αιγυπτου
  έτησιιχ λίραι Ιί
  ρξά μηνός 2
  Άμιρικής
  ετήσιαι ύολ. 15
  ρξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΑΡΑΣΚΕΥΗ
  8
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  Ι ΙΆΨΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4684
  ΥΠΕΥβΥΜΟ'Σ ΣΥΝΤΑΚΤΜΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  Χθές ανεμένετο ,ή απάν¬
  τησις τού κ. Μουσολίνι είς
  τό κοινόν διάβημα τής Αγ¬
  γλίας καί Γαλλίας παρά τή
  Κυβερνήσει τής Ρώμης περί
  συγκλήσεως τριμεροΰς δια¬
  σκέψεως μέ σκοπόν την ά¬
  μεσον άνάκλησιν των έθε-
  λοντών έξ Ίσπανίας καί
  την εξεύρεσιν τρόπου όριστι-
  κής καί ταχείας λύσεως τού
  Ίσπανικοΰ δράματος. Έν ά-
  ναμονή δέ τής απαντήσεως
  αυτής τοΰ Ιταλού Ντοΰτσε,
  τέλει όλόκληρος ό κόσμος.
  Διότι έξ αυτής θά εξαρτηθή
  έν πολλοϊς ή τροπή τής κα¬
  ταστάσεως καί ή τύχη τής εί-
  ρήνης καί τού πολιτισμοΰ.
  Φυσικά δέ είς αυτήν την
  στιγμήν, θά ήτο κάπως
  τολμηρόν καί παρακεκινδυ-
  νευμένον νά ομιλήση κα-
  νείς προκαταβολικώς διά τό
  περιεχόμενον τής Μουσολι-
  νικής απαντήσεως. Πάντως,
  εάν κρίνωμεν τα πράγματα
  μέ γνώμονα την πείραν τοΰ
  παρελθόντος καί τάδιδάγμα-
  τα πού εχομεν έκ τής μέ-
  χρι τούδε πολιτικάς τής Ι¬
  ταλίας καί αν θελήσωμεν νά
  διακινδυνεύσωμεν μίαν προ-
  φητείαν, βάσει των οσων
  γράφει ό 'Ιταλικός τύπος των
  τελευταίων ημερών, τότε
  θά πρέπει νά άναμένωμεν
  ότι ή απάντησις τού κ. Μου¬
  σολίνι πρός την Γαλλίαν
  χαί την Αγγλίαν, δέν θά
  εϊναι οϋτε σαφης, ούτε όρι-
  στική. Δέν θά είναι δηλαδή,
  οΰτε θετική, οΰτε άρνητική.
  Πιθανώτερον δέ είναι ότι
  θά περιέχη άντιπροτάσεις,
  δτι θά θέτη ορους διά την
  παραδοχήν των Άγγλογαλ-
  λικών άπόψεων καί ότι θά
  ζητή νά λάβη μέρος καί ή
  Γερμανία ώς ίσότιμος πρός
  τάς άλλας δυνάμεις, είς τάς
  διαπραγματεύσεις πρός λύ¬
  σιν τού Ίσπανικοΰ. Καί τού¬
  το διότι ή Ιταλία ευρίσκεται
  μέν είς πλήρη άντίθεσιν
  πρός την Αγγλίαν καί την
  , Γαλλίαν, είναι ομως ζήτη-
  μα εάν θ' άποτολμήση αυ¬
  τήν την στιγμήν νά εξωθή¬
  ση τα πράγματα είς τα ά¬
  κρα διά μιάς ρητής καί κα-
  τηγορηματικής αρνήσεως της
  νά έλθη είς διαπραγματεύ-
  σεύσεις είρηνικης διεθετήσε-
  ως τοΰ Ίσπανικοΰ, διευθέτη-
  σεως πού δέν θά δικαιώνη
  καί δεν θά ίκανοποιή πλήρως
  τάς βλέψεις καί τούς σκο-
  πούς της, κατόπιν μάλιστα
  τής εκδηλωθείσης στενής
  συμπράξεως καί σθεναράς πο-
  λιτικής των δύο αυτών με-
  γάλων δυνάμεων της Δύσεως.
  Καί φαίνεται πιθανώτερον
  μάλλον δτι θά επιζητήση
  νά επιτύχη νέαν άναβολήν
  καί νά κερδίση χρόνον τον
  οποίον θά χρησιμοποιή εις
  ενίσχυσιν τού Φράνκο αφ
  ενός καί είς προσπάθειαν ά-
  ποκτήσεως νέων φίλων καί
  συμμάχων έν Εύρωπη. Ο-
  πωσδήποτε δμως ή απάντησις
  τού κ. Μουσολίνι θα επη-
  ρεασθή ασφαλώς κ«ί «««
  Την νέαν θέσιν την οποίαν
  Α,αμβάνει ή 'Αμερικη Ιναν-
  Τ των π«γκοσμί«ν νεγονο-
  των, ώς καθωρίσθη αυτή δια
  τοΰ προχθεσινοΰ βαρυσημάν-
  *©υ λόγου τοΰ προέδρου κ.
  Ροΰσβελτ. Δι' αύτό καί δεν
  άποκλείεται, νά φανή Π Ι¬
  ταλία περισσότερον διαλλα-
  κτική καί ύποχωρητικη παρ
  δσον ειμπορεί νά φαντασθή
  «αί ό πλέον αίσιόδοξος ε-
  ρευνητής των εύρωπαϊκων
  πραγμάτων. , ,
  Πραγματι ό λώγος αυτος
  τοΰ κ, Ροΰοβελτ» αποτελεί
  Τό ρωμαλεώτερον κήρυγμα
  είρήνης καί την ευνενεστέ-
  ραν εκδήλωσιν ανωτέρας πο-
  λιτικής ηθικής. Κ"1"^
  «πό τόν πέραν τού Ατλαν-
  ",κοΰ κόσμον ώς σαλπ.σμα
  βυναγερμού των συνειδήοε-
  ων, ώς θερμή, παλλομένη ά-
  πό συγκίνησιν, έκκλησις πρός
  διάσωσιν τού πολιτισμοΰ
  καί της ανθρωπότητος άπό
  την συμφβράν τοΰ νέου πο¬
  λέμου τόν οποίον παρασκευ-
  άζουν αί σκοτειναί δυνά¬
  μεις τής κολάσεως. Καί δέν
  ύπάρχει άμφιβολία ότι τό
  κήρυγμα αυτό θά δημιουρ¬
  γήση νέαν κατάστασιν είς
  ολόκληρον τόν κόσμον.
  Ήδη είς την πλάστιγγα
  των είρηνοφίλων δυνάμεων
  πίπτει μέ όλον τό βάρος τής
  τεραστίας ύλικής δυνάμεως
  καί ηθικής έπιβολής τού ό
  'Αμερικανικός κολοσσός. Καί
  όρθώνεται ώς πελώριον φράγ-
  μα ικανόν ν' άνθέξη είς οι¬
  ανδήποτε έπιδρομην καί ε¬
  πί τοΰ όποίου θά συντριβή α¬
  σφαλώς οιαδήποτε καί ή πλέ¬
  ον όρμητική πολεμική θύελ-
  λα. Δέν ύπάρχει λοιπόν άμ¬
  φιβολία δτι μετά τόν προ¬
  χθεσινόν λόγρν τοΰ κ.
  Ροΰσβελτ καί την νέαν στρο¬
  φήν τής Άμερικής, ή Αγ¬
  γλία καί ή Γαλλία θά φα-
  νοΰν περισσότερον άποφασι-
  στικαί, θά κρατήοουν περισ¬
  σότερον σταθεράν καί σαφή
  πολιτικήν, έναντι καί των
  Εύρωπαϊκων καί των παγκο-
  σμίων γενικώτερον ζητημά-
  των. Καί τουτο θά έχη ώς
  φυσικην καί άμεσον συνέ¬
  πειαν νά τραποΰν πρός την
  οδόν της είρηνικης συνδιαλ-
  λαγής αί δυνάμεις πού φέ-
  ρονται έπιζητοΰσαι σήμερον
  τόν πόλεμον τόσον έν Εύ-
  ρώπη δσον καί έν Άσία.
  Ή ούσιαστική άναβίωσις
  της παλαιάς συμμαχίας Αγ¬
  γλίας, Γαλλίας καί Άμερι¬
  κής, άκολουθουμένων καί
  άπό την Ρωσσίαν, την Πο¬
  λωνίαν καί τα περισσότερον
  μικρά κράτη τής Εΰρώπης,
  οημιουργεΐ μίαν τεραστίαν
  δύναμιν, αξίαν νά έμπνεύση
  τό δέος καί νά επιβάλη την
  τάξιν καί την γαλήνην παν-
  τοΰ, χωρίς μάλιστα νά προ¬
  σφύγη είς βίαια καί σκληρά
  μέτρα. Διότι δέν θά ευρεθή
  βεβαίως κανείς τόσον παρά-
  φρων ώστε νά έπιχειρηση
  νά επιτεθή εναντίον αύτοΰ
  τοΰ κολοσσοΰ. Άπό τής α¬
  πόψεως δέ αυτής* πρέπει νά
  ομολογήσωμεν ότι ό λό-
  γος τού κ. Ροΰσβελτ υπήρ¬
  ξε τό θετικώτερον κήρυγμα
  σωτηρίας καί ήλθεν ώς άκτίς
  φωτός την στιγμήν ακριβώς
  καθ" ην ηρχιζε ν' άπλώνε-
  ται είς τόν κόσμον τό ζοφε-
  ρόν σκότος των δυνάμεων
  τού κακοΰ καί τής κολάσεως
  τοΰ πολέμου.
  ν-
  ΟΠ&Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  ΓΛΕΝΤΙ Α
  Τά γλέντια πού καταλήγουν σέ
  καυγάδε; καί μαχαι ρώματα είναι
  εφέτος είς ημερησίαν διάταξιν.
  Αϋ,τά τουλάχιστον πιστοποιεΐ κά-
  θε τόσο, τό άνά τό πανελλήνιον
  αστυνομικόν ρεπορτάζ.
  Ή ίστορία είνε παληά. Τό Έλ
  λητικάν γλέντι ήτο άνέκαθίν...
  άρειμάνιον. Ό σατυρικό; τό είχε
  διατυπώση έξ άρχής άλλά καί
  τό διετύπωνεν ακολούθως δπω;
  ακριβώς τά είχε διατυπώση καϊ
  έξ άρχής! Είς την μορφήν καί
  τάς έξελίξει; τού τά ελληνικόν
  γλέντι ήτο κάτι πάγιον:
  Στής κυρίας Κωνσταντή
  τής εγκρίτου αύγουλοΰς,
  ζωηρόν άπρεμιντϊ
  συνεκέντρωσε πολλοός.
  "Έτοι καθωρίζετο τά γλέντι
  ποΰ. ετελείωνεν αναμφισβητήτως
  όϊ καυγα. Αέν Ιλειπον άπό έκεΐ
  05τε οί Ιγκριτοι τύποι. "Εγκριτος
  Ισήμαινεν καί γλεντιστής έκ
  παραδόσεως. Δηλ. μή στάξει
  καί μή ί^Ρ^ξει. Αλλοίμονον άν
  τοθ έθίγετε τίς λαδωμένες άφέ-
  λειές τού "Η άν έστραβοκυττά-
  ζετε κάπο>ς περισσότερον τοΰ οέ-
  νηηι τή χλωμή Φιφή πού ήρ¬
  χετο καί αυτή «να ρομαντσάρη»
  άκκομπανιάροντα; σί μπεμόλ στή
  κ-.θάρα τόν Νώντα ή τόν Ντίνο...
  Εγίνετο τότε χαλασμός ν.όσμου
  φυσικά δέ καί ή σχετική ρεκλά-
  μα έφιγούραρε στερεοτύπως την
  επαύριον -τίς έφημερίδες.Τά Ελ¬
  ληνικόν γλέντι ήτο κάτι τό ποι-
  κίλον ϊαως άλλά καί τό άναλλοί-
  ωτον!
  "Ας αφήσωμεν δμως την εύθυ¬
  μον ήθογραφίαν. Τά τοπικό γλέν¬
  τι 5πως οιαμορφώνεται ή κα¬
  λυτέρα ίπως .. δέν διαμορφώ-
  νεται, ήρχισε καί αύτό νά ύπει-
  σέρχεται στόν κοινωνιολογικό κα¬
  θαρώς κύκλο. Τά άστεία πρέπει
  νά τελειώνουν. Ό σημερινάς πο-
  λιτισμός μας άς μή ξεχνοϋμεν 5τ;
  άπασχολεϊ πολλούς ξένους Κ αί
  άπό τούς ξένους αύτούς εξαρτάται
  δχι μόνον ή φήμη μας άλλά καί
  αυτή ή λεγομένη βιομηχανία των
  ξένων. Έπικαίρως άλλως τε μέ τά
  αίματηρά έπακόλουθα τοΰ Έλληνι-
  κοΰ γλεντιοΰ, έρχεται την στιγ¬
  μήν αυτή καί μία σελίδα ξένου
  βφλίου. <-)ΰτε λίγο οΰτε πολύ ψεγει τίς κοινωνικές σχέσεις μας καί είδικά την «άπαισιότητα» δ¬ πω; τΫ;ν χαρακτηρίζει τής διαβο¬ ήτου Έλληνικήί παρεςηγήσεως: —Νοσταλγώ την άρχαία Έλλά- δα .. Τόν ΙΙαρθενώνα, σημειώνει έδώ ό τζρίίιτοζ πού πέρνεται ώς μοτίβο άνήξευρου τουριστοΰ. —Καλή ή νοσταλγία άπαντα κάποιος άλλος άλλ' οί σημερινοί Έλληνες κάθε άλλο παρά άρχαΐ- οι είναι. Τούς λείπει πρό παντός ή Όλύμπια γαλήνη. Σκοτώνονται διά τά τίποτε. Μεταξύ δύο ποτη- ρίων άγνοΰ Έλληνικοΰ κρασιοΰ μεσολαβεΐ αιωνίως μία παρεξήγη- Καί Επεται είς τό βιβλίον ή έρμηνεία ήθογραφική, ψυχο- χολογική καί κοινωνιολογική τής παρεξηγήσεως. Καί ή κα- ταδίκη τη;.. Ό γράφων δια- πορεΐ βαθύτατα πώ; οί Έλλη- νες δέν εχουν γίνη άκόμη πρό- τυπα ΕύρωπαΕων! * * * —Πρό καιροθ σ' 2να συμπαθη- τικά προάστειο τοΰ Ηρακλείου παρηκολούθησα δύο παρέες πού εΐχαν προηγούμενα μεταξύ τού;. "Η άκριβέστερα ποΰ ήθελαν νά ε¬ χουν... ΑΕ έχθροπραξίαι τους δέν ήσαν τίποτε τά αιφνίδιον ή αυ¬ θόρμητον. Ήσαν προμελεττ;μέναι. Ευθύς έξ άρχή; ήτο φανεράν δτι τό γλέντι θά έτελείωνε σέ καυγ5—καί τί καυγα! Πολύ ή ο¬ λίγον αίματηρόν. Καί Ιπενέβη- σαν μέν έδώ οί ψυχραιμότεροι ή καλυτέρα οί αρχικώς προτιθέμε- νοι νά ίμπο^ίοο'ϋν την ρήξιν Ή πρόθεσις δμως των πρώτων άπέ- μεινεν καί αυτή χαρακτηριστική είς την ιστορίαν τού Έλληνικοϋ γλεντιοΰ. Βέλω νά πώ δτι δέν δουλεύει έδώ μόνον ή παράδοσις ή ό άτ- ταβισμός. Δουλεύει συχνά καί αυτή ή ένσυνείδητος διάθεσις ή καί δλως διόλου ή προμελέτη. Πολλοί νεοέλληνες τοποθετοΰν τόν καυγα μέσα είς τά γλέντι ή τά θε- ωροθν καί αύτά γλέντι. Καί τά σημείον αύτό είνε τά σοβαρώτε¬ ρον. Ή βελτίωσις των ήθών μας έδώ, ό έκπολιτισμό; ή ή έξημέ- ρωσις, είνε καί ζήτημα άγωγής. Χρειάζεται μ' Ινα λόγο δουλειά διά νά γίνωμε νηφαλιώτεροι πρό ή μετά τά τσακίρ κέφι. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Ό Γολνοθάς μιάς καρδίας = = ΕΔΙ2ΑΒΕΤ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ Ή ζωή τής μελανχολικης 20βν αυτοκρατείρας. Τώρα πιά τής εχουν περάση στό δάκτυλο τό οακτυλίδι, τόν χρυσά κρΐκο Τ πού συνδέει τίς μοΐρες δύο άνθρώπων στήν ευτυ¬ χία καί στή δυστυχία, στή γα- λήνη καί στή καταιγίδα. Ό Φραγ- κΐσκος Ιωσήφ, πού την κράτει, αίσθάνεται παγωμένο, τρεμάμενο τά χεράκι της μέσα στό χέρι τού. Την στιγμήν εκείνην ακούονται οί τιμητικοί πυροβολισμοί τοΰ πεζικοΰ ποΰ έ"χει παραταχθή στή Γιόζεφπλάτ;. Φοβισμένη *ή Έλισάβετ συμμαζεύεται κοντά στον αύτοκράτορα. Άλλ' ήδη στά τείχη τή; πρωτευούσης βροντοΰν τά κανόνια καί ταυτοχρόνως ση- μαίνουν χαρμόσυνα οί καμπάνες δλων των έκκλησιών τής Βιέννης· "Υστερα ξαναγίνεται ήσυχία. Ό σεβασμιώτατος έπίσκοπος τής Βιέννης, καρδινάλιος Ράουσερ, πλησιάζει καί άπευθύνει έγκάρ- δια λόγια στά νεαρά ζεΰγος πού ένώθηκε ενώπιον θεοΰ καί άν¬ θρώπων. Άπό την συγκίνησιν ή Έλισάβετ δέν μ,πορζϊ νά παρα¬ κολουθήση την άλληλουχίαν των φράσεων πού ρέουν άδιάκοπα ά- πά τά χείλη τοΰ άρχιεπισκόπου. Ό λόγο; τού δέν εχει τελειωμό. Άλλ' έξαφνα ή πριγκήπισσα πού Ιγινεν ή αϋτοκράτειρα τή; Αυ¬ στρίας, έντείνει την προσοχή της. Τή; κάνουν εντύπωσιν τά λόγια πού Ικστομίζει τώρα ό άνώτα- το; κληρικός: «Ό άγιος Αύγου- στΐνος λέγει: Άν ή γυναΐκα ά- γαπά τόν άνδρα γιατί είνε πλού- σιος, τότε ή γυναΐκα δέν είνε κα- θαρά. Γιατί άγαπα δχι τόν σύζυ¬ γον, άλλά τά χρήμα τοΰ συζύγου της. Άν άγαπα τόν σύζυγον της, θά τόν άγαπα καί φτωχό καί γυ- μνά άπά τά 7ΐάντα». Ένα έλαφρά έρύθημα άπλώνε- ταί στό χλωμό της πρίαΐύτιο. Γιατί ό άρχιεπίσκοπος ίκρινε σκόπιμον νά κάμη αυτόν τόν ύ- παινιγμό; Καί δμω; ή συνείδησίς της εί¬ νε ήσυχη, ή καρδιά της καθαρά. Δέν Ιπεδίωξεν αυτή τό μεγαλείον καί τά πλούτη. 'ΕκεΙνα ήρθαν πρός αύτην .. Καθώ; κάνει αύτές τίς σκέψει; θυμάται πώς την παραμονήν τοΰ γάμου τη; είχε δή τόν άρχιεπίσκοπο στό παλάτι, την στιγμή πού εβγαινεν άπό τά διαμερίσματα τή; άρχιδουκίσση;. Μήπω; ή πεθερά της... Άλλ' δ¬ χι! Αί ύποψίαι της είνε άδικοι. Ό άρχιεπίσκοπος καταλήγει μέ λόγια έγκάρδια, τής ψάλλει ε"ναν άληθινά ΰμνο. Καί ή ίεροτελεστία είχε τελειώση. Μέ περισσότερη σοβαρότητα άπά δσην είχε σάν ήρθεν, ή νεαρά αϋτοκράτειρα τής Αυστρίας εφυγεν υπό τόν έκκωφαντικόν ήχον σαλπίγγων. Μπροστά πήγαιναν οί τιμητικοί άκόλουθοι καί διάφοροι άξιωμα- τοΰχοι, τό αύτοκρατορικά ζεΰγος στή μέση τής μεγαλοπρεποΰ; πομπή;, πρός τίς δύο πλευρές τής οποίας είχαν παραταχθή άξιωμα- τικοί τής σωματοφυλακής. Στή μεγάλη αί'θουσα των τελε- τών των άνακτόρων, τά αύτοκρα- τορικάν ζεΰγο; δέχεται συγχαρη- τήρια καί ευχάς. * * * Τότε ή νεαρά αϋτοκράτειρα νοιώθει δλη την άφόρητη σκλαβιά τοΰ βασιλικοΰ έπαγγέλματος. Αί- σθάνεται τόν εαυτόν τη; αΐχμά- λωτον των τύπων, των παραδόσε- ων, δλου τοΰ κόσμου. Καί ό τε- λευταϊο; άπά τού; κοινού; θνη- τού; μετά τού; γάμου; τού είνε Ιλεύθερο; ν' άπομακρυνθή γιά νά στήση άνενόχλητο;, στή μοναξιά, την Ιρωτική τού φωληά. "Οχι δ- μω; καί Ινα; αύτοκράτωρ μέ την νεαράν τού αϋτοκράτειρα. Ήταν ύποχρεωμένοι νά παραμείνουν, καταδικασμένοι ν' άποτελοΰν τό κέντρον μιάς άτέλειωτη; σειράς έορτών πού άρχιζαν μέ την φωτα- γώγησι τής πόλεως, Ισυνεχίζον μέ πανηγυρικάς παραστάσεις, χο- ρου; καί δεξιώσει; καί δέν έννο- οΰσαν νά ενρονν τέλο;. (Ή συνέχεια είς την 2αν σελίδα) Πεταχτά σημειωματα ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΦΤΕΡΑ Μάς ήλθαν πάλιν εφέτος μαζί μέ τό φθινόπωρον οί γε- ρανοί. Έκαμαν την εμφάνισιν των είς ώραίους σχηματισμούς στόν ούρανό κι' άφοϋ μάς έ- χαιρέτισαν μέ τούς βραχνούς κρωγμούς των, έφυγαν πάλι άμέσως σέ χώρες μακρυνές. Εφυγαν παίρνοντας μαζί των καί τά χελιδόνια πού μας συντρόφεψαν δλη την άνοιξι καί τά θέρος καί μάς έχάρι- σαν τή χαρά μέ τά τραγού- δια των καί μάς έδΐδαξαν τόν τρόπο τής ζωής μέ την 'άρμο- νική συζυγική ζωή των καί μέ τή θαυμαστή άφοσίωσί των στήν οικογενειακήν έστία. Κά¬ ποιος δμως άπό τούς γερα- νούς αύτούς δέν μπόρεσε νά συνεχίση τό ταξίδι τού Καΐ έμεινε έδώ, σέ άξενο γι' αυ¬ τόν περιβάλλον. Τόν εΐδα στήν άκρη τής πό¬ λεως προχθές καθώς τόν εΐ¬ χαν τριγυρίσει μέ περιέργεια τά παιδία τής συνοικίας. Καί έζησα δλο τό δράμα τού. Τά έξυπνα στρογγυλά ματάκια τού πού έβλεπον άλλοτε άπό τό ΰψος των αϊθέρων άμέρι- μνα καί ελευθέρα χώρες καί ώκεανούς καί πολιτεΐες σ' δ- λα τά γεωγραφικά πλατή καί μήκη, τώρα εκλειαν φοβι- σμένα καθώς άντίκρυζαν τούς φτωχούς διαβόλους πουχαν μα ζευτή γύρω μέ περιέργεια. Καί τά φτερά τού πού έσπάθιζαν άλλοτε τόν ούρανό περήφα- να καί έσχιζαν μέ όρμή τούς αιθέρας τώρα ήταν χαμηλω- μένα πρός τή γή, σπασμένα καί άνήμπορα νά συνεχίσουν τό άπλωμά των γιά ταξίδι. ΤΗταν κι' ό γερανός αύτός ένας άποτυχημένος τής ζωής, δπως ύπάρχουν καΐ τόσοι ά- ποτυχημένοι άνθρωποι. Κι' ήταν τό δρδμα τού δμοιο μέ τό δράμα τόσων καί τόσων άνθρώπων, δπως τό άντικρΰ- ζομε καθημερινά. Πόσοι άν¬ θρωποι δέν ξεκινοΰν μέ ά- νοιγμένα τά φτερά τής φαν- τασίας γιά την κατάκτησι τοθ σΰμπαντος, μέ πρόθεσι νά γί¬ νουν κυρίαρχοι τής ζωής καί πρίν νά ψθάσουν στό τέρμα τοθ σκοποΰ των, πέφτουν μέ πληγωμένα τά φτερά καί μέ- νουν μεσοπέλαγα οίκτρά ναυ- άγια ώς δτου τούς καταπον- τίση τό άγριο κΰμα ποΰ ύψώ- νει ή θΰελλα τής αγριας βι- οπάλης!.. Καί πόσοι άλλοι δέν φεΰγουν σέ ξένες χώρες μα¬ κρυνές, ώσάν τούς γερανοΰς, μέ πρόθεσι ν' άποκτήσουν πλοθτο καί δύναμι καί βρί- σκονται σέ άξενες χώρες μόνοι καί έ'ρημοι, χωρίς δυ¬ νάμεις ν' άμυνθοΰν καί νά παλαίψουν, τριγυρισμένοι άπό Ινα κόσμον άγνωστο, άδιάφο- ρο ή καί έχθρικό πολλές φο- ρές! Κι',έχει ή ζωή αυτών των ά- ποτυχημένων τόσες όμοιότητες μέ τή ζωή καί μέ τό δράμα αυτού τοΰ πληγωμένου γερα- νοΰ μέ τά σπασμένα τά φτε¬ ρά. Βίοι παράλληλοι μέ μι- κρές μόνο παραλλαγές καί διαφορές. Κι' είναι ή μόνη δι- αφορά δτι αύτός ό γερανός επεσε θϋμα καθώς έπιχειροϋ- σε μίαν ώραία πτήσι γιά μίαν ευγενικήν αποστόλη. Ένώ πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύ- ματα τής ματαιοδοξίας ή καί τής πλουτομανίας των ποΰ τούς κινοΰν γιά πτήσεις πολΰ ύπέρτερες των δυνάμεων των. Άλλά ύπάρχουν κι' άνθρωποι πού πέφτουν (σάν πληγωμένα πουλιά την ώραν ακριβώς πού άνοίγονται γιά τίς ώραιότε- ρες πτήσεις είς τό πνευματικό στερέωμα. Κι' αύτοι άξίζουν δλη την στοργή καί την άγά- πη καί συμπάθειά μας γιά νά μπορέσουν ν' άνακτήσουν τάς δυνάμεις των καί νά έπιχει- ρήσουν νέες πτήσεις, νέες ώ- ραΐες έξορμήσεις. Μ.— Αί άσφαλίσεις. Άπό προχθές ήρχισεν ού- σιαστικώς ή λειτουργΐα των κοινωνικών άσφαλίσεων. Καί κατ' αυτόν τάν τρόπον οί ερ¬ γάται άποκτοθν ισχυρόν οικο¬ νομικόν οργανισμόν πού θά φροντίζη διά την περίθαλψιν των έν περιπτώσει άτυχήμα- τος καί θά παρέχη, είς αύτούς τά μέσα τής ζωής κατά τά γηρα:εϊά των. Άλλά αί ά¬ σφαλίσεις δέν περιορίζονται είς τούς εργάτας καί τούς μι- σθωτούς έν γένει μόνον. Έ- πεκτείνονται καί είς τούς έ- παγγελματίας καί βιοτέχνας. Τό Ταμείον Συντάξεως 'Ε- παγγελματιών θ' άρχίσΓ| νά λειτουργή κανονικώς άπό τοϋ έπομένου μηνός. 'Έτσι λύεται καί εν σπουδαιότατον διά τόν έπαγγελματικόν κόσμον ζή- τημα. Ο βάμβαξ. Είς προσφάτους άνακοινώ- σεις τού πρός τόν τύπον, ό κ. Πρωθυπουργός ετόνισεν δ¬ τι εφέτος διά πρώτην φοράν ή παραγωγή τοΰ βάμβακος δχι μόνον θά καλύψη τάς α¬ νάγκας τής χώρας έξ ολο¬ κλήρου, άλλά καί θ' αφήση σημαντικά περισσεύματα πρός εξαγωγήν. Καί εξήρε τό γε- γονός αύτό, ώς έ'να σημαντι¬ κόν σταθμόν είς την προσπά¬ θειαν τής γεωργικής άναδημι- ουργίας τής χώρας. Πράγμα- τι δέ ή σημαντική αυτή αύξη¬ σις 'τής βαμβακοπαραγωγής αποτελεί μίαν νίκην καί μί¬ αν νέαν κατάκτησιν τής χώ¬ ρας. Ειμπορεί δέ κάλλιστα ν' αυξηθή έ'τι περισσότερον ή πά ραγωγή δι' επεκτάσεως τής βαμβακοκαλλιεργείας, πράγ- μα πού ειμπορεί ^νά γίνη καί έδώ είς την Κρήτην καί (δία είς Μεσσαράν δπου εύδοκιμεϊ ή καλλιέργεια βάμβακος δ¬ πως θά εύδοκιμή ασφαλώς καί ή όρυζοκαλλιέργεια. Ό λ ι μην Ρεθύμνης. Είς τό Ρέθυμνον ευρίσκεται άπό προχθές ό διευθυντής των λιμενικών έργων τοϋ Κρά- τους μέ δύο είδικούς λιμενο- λόγους— μηχανικούς τοθ ΰ- πουργείου τής Συγκοινωνίας πρός έπιτόπιον μελέτην καί λύσιν τοϋ ζητήματος τής κα- τασκευής τοθ νέου λιμένος τής πόλεως. Ελπίζομεν λοι¬ πόν δτι θά ληφθή όριστική α¬ πόφασις καί δτι συντόμως θ' αποκτήση ή τόσον συμπαθής πρωτεύουσα τοθ γείτονος νο- μοΰ, άσφαλή, εύρύχωρον καί συγχρονισμένον λιμένα, είς τό κατάλληλον πρός τουτο μέρος. Ή κατασκευή άλλω- στε λιμένος είς Ρέθυμνον πα- ρουσιάζεται ώς άνάγκη έπι- τακτική καί έπιβάλλεται χά¬ ριν τοθ καλυτέρου μέλλοντος τής πόλεως. Άργία. Άπό τής προσεχοθς Κυρια- κής έφαρμόζεται καί είς την πόλιν μας ό νόμος περί όλο- κληρωτικής άργίας δλων έν γένει των καταστημάτων. 'Έ¬ τσι είς τό εξής τάς Κυριακάς θά παραμένουν καθ" δλην την ημέραν κλειστά δλα τά καταστήματα μηδέ των παν- τοπωλείων καί όπωροπωλείων έξαιρουμένων. Τό μέτρον ελή¬ φθη κατόπιν αίτήσεως των ί- δίων των καταστηματαρχών καί αποβλέπει είς την δημι¬ ουργίαν μιάς ημέρας αναπαύ¬ σεως καί δι' αύτούς. Οί κατα- ναλωταί λοιπόν, άς τό εχουν ύπ' όψιν των. Καί άς φροντί- σουν νά κάμουν τάς προμηθεί¬ ας των άπό τοθ Σαββάτου διά ν ά μή μείνουν νήστεις την Κυριακήν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θεαματα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό ά-
  ριστούργημα: «Ταράς Μπούλμπα».
  Έκαστην Δευτέραν, Πέμπτην,Σάβ
  βατον καί Κυριακήν απογευματι¬
  ναί ώρα 6.30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: "«Ερωτικάς
  καδρίλλιες*. μέ τόν Πιέρ Μπρα-
  σέρ. Έκτός προγράμματοςΣινεάκ.
  «ΑΛΚΑΖΑΡ». —Σήμερον ή Σίρλεϋ
  Τέμπλ στήν μεγάλη δημιουργία
  της: *Φτωχό ττλουσιοκόριτσο>.
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τ ο κινηματογραφικό με-
  γαλούργημα τού Ρώσοου συγ-
  γραφέως ΓΚΟΓΚΟΛ:
  ΤΑΡΑΣ
  ■■■■■
  Μέ τον Γίγαντα τής'θθόνης:
  ,ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  την
  Ντανιέλ Νταριέ
  καί τόν
  Ζάν Πιέρ Ώμόν.
  Έκτός προγράμματος επί¬
  καιρον Ζουρνάλ.
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ή Ζωή ποΰ περνά
  ή γυναίκα τού θρύλου ^^ ■ ■
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου
  ΣΗΜ. Πεμπτη εσπερινή καί
  Κυριακή άπογευματινίι ωραι
  6.30 μ. μ.
  ΑΤΕΛΕΙΑΙ δέν ΐσχύουν.
  Τάς Κυριακάς ή πρώτη α-
  πογευματινή ώρα 4 μ. μ. μέ
  τιμάς ήλαττωμένα;.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  οί ΔΥΟ ΜΑΓΓΕΣ
  ΤΟΞΟΤΑΙ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ
  Κηπος τοϋ'Αλλάχ
  Δ1ΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Άγίου Νικο-
  ΠΕΡ1ΛΗΨΙΣ
  Ό Δήμαρχος
  λάου.
  Διακηρύττει δτΐ:
  Την 5ην τοθ μηνός Νοεμ¬
  βριού τού έτους 1937 ημέραν
  Παρασκευήν καί ώραν 9.30'—
  ΙΟπ.μ. καί έν τώ καταστήματι
  τοθ Δήμου Άγίου Νικολάου,
  ενεργηθήσεται μειοδοτικός δι-
  ■ αγωνισμός δι" ένσφραγίστων
  προσφορών άνευ όρίου έκπτώ-
  σεωςκαίμέχρηματοοότησιν τοθ
  έργου ώς ή λεπτομερής δια-
  κήρυξις διά την άνάοειξιν έρ-
  γολάβου διά την σκιρρόστρω-
  σιν καΐ άσφαλτόστρωσιν τής
  πλατείας καί διαφόρων δημο-
  τικών όδών.
  Ή δαπάνη τού έ'ργου άνέρ-
  χεται κατά τόν προϋπολογι¬
  σμόν τής μελέτηςείς δραχμάς
  425.000.
  Δεκτοΐ είς τόν συναγωνι-
  σμόν έργολάβοι (άτομα ή ε¬
  ταιρείαι) πάσης τάξεως δι'
  εργα άδοποιΐας.
  Ή εγγύησις ωρίσθη είς
  δραχμάς 30.000.
  Λεπτομερής διακήρυξις καΐ
  τα σχετικά τής μελέτης ευρί¬
  σκονται κατατεθειμένα είς τό
  γραφείον τοθ Δήμου, δπου
  δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ¬
  σιν οί βουλόμενοι καθ* εκά¬
  στην, προσερχόμενοι κατά
  τάς εργασίμους ώρας των
  γραφείων-
  Έν Άγίω Νικολάω τή 30 Σε-
  πτεμβρίου 1937
  Ό Δήμαρχος Άγίου Νικο¬
  λάου
  Έμμαν. Σκύβαλος
  Μανώλης Γ, Κωνιός
  Νβυρβλόγος—Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοβ. Ψυχιατριίβυ Αθηνών
  Δέχεται έν τώ ιατρείω τού
  όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλίφ. 52.379.
  *··■«■■·■«■·■·■■■■·«*
  Πωλβιται γουροϋνα ράτοας
  ♦Ιτΐολδόκ. Πληροφορίαι πβρά τω
  *, Άβρσάμ Κυπράκη Μοίρες,
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  ΈπιτροπαΙ καί αντιπροσωπείαι
  ξεκίνησαν γιά νά ύποβάλλουν τα
  συγχαρητήριά των στό νεαρόν
  ζευγάρι τοΰ αύστριακοθ θρόνου.
  Ξεκίνησαν δχ: μόνον άπό τίς
  τέσσαρες άκρες τής αύτοκρατορί-
  ας, άλλά καΐ άπό τίς πιό μα-
  κρυνές γωνίες τοΰ έξωτερικοΰ.
  Μεταξύ των άλλων προσήλθε καϊ
  μία άντιπροσωπεία μεγαλεμπό-
  ρων τής Σμύρνης μέ ϊνα τραπε-
  ζίτην άπό την Έλλάδα—τόν θε-
  μιστοκλή Μπαλτατζή—επί κεφα-
  λή;. Ό αύτοκρατορικός γάμος ή-
  ταν γιά τίς διάφορες άντιπροσω-
  πεΐες μιά εύκαιρία νά έλθουν είς
  επαφήν μέ τούς ίσχυροΰς τής δυ-
  αδικής μοναρχίας καί μέ την Αύ-
  λήν της.
  * *
  Παρά τό πλευρόν τοΰ νεαροΰ
  συζύγου της ή Έλισάβετ υφίστα¬
  ται, χωρίς νά βγάλη μιλιά άπό τό
  στόμά της, δλο αύτό τό μαρτύριον
  των άτελευτήτων έορτών καί δε-
  ξιώσϊων. Παντοΰ δπου έμφανίζε-
  ται, άνευφημεΐται. Δέν αισθάνεται
  2μω; σ' 8λα αύτά την παραμι-
  κρή χαρά. "Ολες οί ώρες τής η¬
  μέρας της διατίθενται μέ την αΰ-
  στηρότητα μέ την οποίαν κατανέ-
  μεται ό καιρος μέσα ατά μονα-
  στήρια. Δέν τής μένε; οϋτε έ'να
  λεπτά γιά τόν εαυτόν της. Σέ κά-
  θε της βήμα αίσθάνεται νά την
  τζροβίχουν, καταλαβαίνει πώς την
  παρατηροΰν. Ή τρυφερή της ψυ-
  χή αισθανόταν σάν έ'να άβάστα-
  χτο φορτίον την άκαμπτη έθιμο-
  τυπία τής παλαιάς αυτής Αύλής.
  Διαρκώς στεκόταν πλάϊ της, σάν
  έφιάλτης καί σάν άκοίμητος Κέρ-
  6ερος, φρουρώντας την παράδοσι
  καί τούς τύπους, ή θεία της ποϋ
  τώρα πιά την εχει πεθερά—ή α¬
  μείλικτος άρχιδούκισσα Σόφια.
  Καί ή άρχιδούκισσα διαρκώς εχει
  κάτι νά τής πή:
  «Αύτό δεν πρέπει νά τό κάνης
  ετσι. Έκεΐνο πρέπει νά τό κά¬
  νης άλλοιώς. Πρέπει νά χαιρε-
  τας μέ μεγαλείτερη Ιγκαρδιότητα.
  Δέν εδειξες στήν τάδε κυρία την
  προσοχή πού τής 'ήρμοζΐ, καί υ-
  πήρξες υπέρ τα δέον Ιγκάρδιος
  μέ τόν δεΐνα κύριον». Πόσον την
  κούραζε τό διαρκές αύτό κανο-
  νάρχισμα! Καΐ γιά την Παρα-
  σκευή 28 Απριλίου — την τε-
  τάρτη ήμέρα μετά τούς γά-
  μους της — το πρόγραμμα πού
  είχαν καταστρώση άπό συμφώ-
  νου μέ την άρχιδούκισσαν οί κυ-
  ρίες επί των τιμών, προέβλε-
  πε μιά όλόκληρη σειρά δεξι-
  ώσεων κα'ι άν.ροάσεων. Άλλ' ή
  νεαρά αύτοκράτειρα άπεργεΐ!
  (συνεχίζεται)
  —■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ε
  : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 5
  ίΣΠ. Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ι
  ■ ■
  Ζ ΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ !
  ■ ■
  ■....................■
  ■ . ···■·■ · ,Β
  ϋ ΟΑΡΛΣΚΕΥΗ Ιί
  Ή αίσθητική εχει τούς κανόνες της
  διά τό θέλνητρο της μοντέρνας γυναίκας
  Φροντϊζετε τα Ααιμό σας.
  Δέν είνε σπανία ή περίπτωσις
  των γυναικών ποϋ χωρίς νά είνε
  έξαιρετικά ώραΐες είνε άφάντα
  στα γοητευτικές. Εάν τίς έξετά-
  σετε λεπτομερώς καί διερωτηθή-
  τε είς τί όφείλεται ή γοητεία
  των θ' άντιληφθήτε δτι είνε προι-
  κισμένες μ' ίνα σπάνιο προσόν:
  μ'Βνα ώραΐο λαιμό. Μνα ώραΐο
  στήοιγμα τής κεφαλής
  Ή περισσότερες γυναΐκες περι-
  ποιοθνται τό πρόσωπο καί ξε-
  χνοϋν τό λαιμό. Άνησυχοΰν γιά
  την περιφέρειαν των γόμφων καί
  δέν θλίβονται διόλου ποΰ ό λαι-
  μός των είνε παχύς, μέ μιά άχα-
  ρι σφαΐρα λίπους στή βάσι, ή ύ-
  ψηλός καί άδύνατος, μελαγχολι-
  κός είς την θέα, πρό πάντων δταν
  είνε ιτολύ έκτεθειμένος.
  "Επειτα πρέπει νά ξεύρετε νά
  φέρετε τό κεφάλι σας! Διότι συ-
  νήθως, δταν λέν σέ μιά γυναίκα
  «σήκωσε τό κεφάλι!» νομίζει δτι
  αύτό σημαίνει .νά σηκώση τό σα-
  γόνι της. Νά £να πραγματικά με-
  γάλο σφάλμα: είνε τό πίσω τής
  κεφαλής ποϋ πρέπει νά σηκώνε-
  ται δσο τα δυνατόν ύψηλότερα
  "Ετσι ό λαιμός έπιμηκύνεται καί
  συνεπώς ή σιλουέττα όλόκληρη
  κερδίζει κατά τρόπον πολϋ σίγου
  ρο. Αϋτό θεραπεύει ριζικώς την
  κακήν συνήθεια νά τεντώνετε τό
  λαιμό, πράγμα
  ποϋ δίδει πολύ
  στήν έξυπνότερη
  κουτό ίίφος καί
  γυναίκα.
  Γιά νά έπιτύχετε ενα ώραΐο λαι¬
  μό θά κάμετε την άκόλουθη ά-
  σκησι ποΰ δίδει θαυμασία άποτε-
  λέσματα, Καθίσετε κατά γής, μέ
  τα χέρια κρεμασμένα: κλείνετε
  τόν κορμό σας έμπρός καί σηκώ-
  σετε τό κεφάλι Εως δτου γίνη τό
  σαγόνι παράλληλο μέ τό εδαφος.
  Άπ' αυτή την θέσι, φέρετε σιγά
  πρός τα οπίσω τόν κορμό κα'ι ΐό
  κεφάλι.
  Ή κίνησις δέν πρέπει νά προέρ-
  χεται άπό τόν κορμό, άλλ' άπό τό
  κεφάλι μόνο, τό οποίον θά παρα¬
  σύρη καί τόν κορμό. Ώθήτε κατό¬
  πιν πρός τα οπίσω ε"ως δτου αί-
  σθανθήτε μιά καθαρή άντίστασι
  των μυώνων μεταζύ των ώμων.
  Συγκρατηθήτε σ' αύτη τή θέσι ό-
  λίγες στιγμές, έπανέλθετε στήν
  προτέρα σας θέσι καί ξαναρχί-
  σετε
  θά έπαναλάβΕτε δέκ-χ φορές
  την Ιδία ασκησι τό πρωί καί δέ-
  κα τό βράδυ, καί θά δήτε δτι ε-
  πειτα άπ' όλίγες ήμέρες ό λαιμάς
  καί ή έν γένει στάσις σας θά ε-
  χουν τελείως μεταβληθτ]. θά έκ-
  πλαγήτε άντιλαμβανόμενες δτι ά-
  κάμη καί τα φορέματα σας πέ-
  φτουν καλυτέρα.
  Εάν δέ θέλετε νά έλαττώσετε
  τό πάχος τοΰ λαιμοΰ σας θά κά-
  νετε καθημερινώς την άσκησι ή ό-
  ποία συνίσταται είς τό ν' άφήσε-
  τε νά πίπτη τό κεφάλι έμπρός, πί¬
  σω, δεξιά,' άριστερό·.
  "Ετσι τό κεφάλι κάνει ίνα πλή¬
  ρη κύκλο, πρέπει δέ ν' άφήνετε τό
  λαιμό απολύτως μαλακό κατά
  την έκτέλεσι. Έπαναλάβετε την
  Ιδία άσκησι δέκα φορές δεξιά καί
  δέκα άριστερά.
  Ϋ
  < γ: Μην ξεχνατε δτι μια γυναϊκα ποΰ έχει μακρύ λαιμά εχει συμ¬ φέρον νά ρίχνη μερικές μποΰκλες στόν αύχένα. Αυτή πού αντιθέτως εχει κοντό λαιμό είνε ύποχρεω- μένη νά Ι'χη έλεύθερο τόν αύχέ- να. Είνε κανών τής αίσθητικής ποΰ δέν έπιδέχεται έζαιρέσεις. Έπίσης ενας λαιμός λίγο κον- τός παραιτεϊται διά παντός άπό βαρεία καί πολυ πυκνά κολλιέ.Έ- νω £νας άδύνατος ή πολύ μακρύς λαιμός, θά κάνη έντύπωσι σχεδόν κανονικοθ, χάριν σ" ένα χονδρό κολλιέ Έπίσης μιά κυρία μέ κοντό λαι¬ μό όφείλει ν' άποφεύγη τούς με- γάλους γούνινους γιακάδες, ένω άντιθέ,τως ή κυρία μέ τό μακρύ λαιμό νά τούς έπιδιώκη. Μην άμελήτε αύτές τίς λεπτομέ- οειες, είνε πολύ μεγάλης σημα- σίας δι' £να άρμονικό σύνολο Καί ή άρμονία τής σιλουέττας είνε τό ήμισυ τοΰ θελγήτρου τής μοντέρ¬ νας γυναίκας. ή Ντιστεγκέ Άπό τοϋ θρόνου είς την λαιμητόμον ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ 1ΑΣΙΛΙΣΣΛ — Μυΐγες, Κουνούπια, Κοριοί, Κατσσριδες καί δλα τα έντομα, καί τα αύγά των, καταστρέψον- ται μέ τό ΟΞΑΛ, Ελληνικόν έντομοκτόνον τής Έταιρίας των Λιπασμάτων ΠΕΤΕΙΝΟΥ. Πωλεϊται μόνον είς φιάλας (ουδέποτε είς χϋμα) πρός δρχ. 30 καί πρός δρχ. 20. Ζητήσατέ το άπό τα Φαρμακεΐά σας καΐ άπό τα καλά παντοπωλεΐα. Προσέχετε ή φιάλη νά είναι έσφραγισμένη μέ την μάρκαν ΠΕΤΕΙΝΟΣ καί νά είναι άθικτος. Τό ΟΞΑΛ άπολυμαίνει τα σπίτια, καί έμποδί- ζει την δημιουργίαν έστιών διά τούς έλώδεις πυρε- τοΰς, γρίππην, ΔΑΓΚΕΙΟΝ. Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποι- εΐται καΐ είς τάς αποθήκας των δημητριακών, καΐ προφυλάσσει τα δημητριακά άπό τό ξεποόλιασμα. Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν, ώσιε δέν πρέ¬ πει νά λείψη άπό κανένα σπίτι. Δοκιμάσετέ το άπαξ διά νά πεισθήτε. Άποφεύγετε τα έντομοκτόνα είς χϋμα, πρός τό συμφέρον σας. Θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ 1 ■ ■ ■ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ —Ι ■ Μ ε- ■ ! Σελ. 27 ήμ. Άν. ηλ. 6 23 . ! ■ ■ ■ ■ ■ · · ■ ■ · · ■ ■ ·......■..·.»■··..». ■ [αφιχθησαν Ι ■ ■ Ι ΠΑΝΤΑ ΤΑ Ι ΙβιβλιαΙ ■ ■ ■ ■ ι Τής δημοτικής καί ! ; μέσης έκιταιδεύσεως ; ■ είς πλήρεις σειράς. ■ ■ ■ [ Πώλησις [ ϊ χονδρική καί λιανική 2 ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■ Πωλεϊται άντλία (ύδραυλική) δι- πλής ενεργείας Άγγλικής μάρκας. Πληροφορίαι παρά τω καταστή¬ ματι Κωνστ. Παπαδάκη ήλεκτρο- λόγου. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Ό Στρατηγόςκ. Αλεξάκης ένοι- κιάζει την πλησίον τής'Αγροτικής Τραπέζης ευρισκομένην οικίαν τού. ΤΩρα επισκέψεως 4—6 μ. μ. Κάθε κοριος ιτού ξέρει τό συμφέρον τού ιτρομηθεύεται τα ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΤΟΥ ιΑΘΗΝΑΪΚΟΝ' ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ειειειειεΐΗειειεΐΒΒ·εΐιεειειειειειει 229ον —Τό κουτάκι αύτό περιέχε τό πορτραΐτο καΐ τα λίγα μαλ λιά σας πού μοΰ έδώκατε Είνε δ.τι πιό πολύτιμο έ'χω Δέν μπορώ νά τα πάρω μαζ μου. Σας τα έμπιστεύομαι θά μοΰ τα ξαναδώσετε έκε πέρα. —Σέ δυό ήμέρες θά ξανα βρεθοϋμε στό Τοννέλ καΐ θά σας τα ξαναδώσω... "Ενα ρολόϊ τοϋ τοίχου έσή μανεν ίίξ. — Άντουανέττα, είπεν αύ τος ύπερνικώντας τή συγκίνη σί τού, πρέπει νά σάς άψή σω. Έχω άκόμη πολλές δου λειές. Ή Μαρία—Άντουανέττα άπλωσε τα χέρια της. Μίαν ά τέλειωτη στιγμή έμειναν σφιχ ταγκαλιασμένοι. Αύτός έπρο σπάθησε γιά τελευταία φορά νά τής μεταδώσρ. την δύναμ τού, την έλπίδα τού καί την πίστι τού: —Ύποσχεθήτέ μου πώς δέν θά φοβηθήτε' πώς θά είσθε γενναία! —Σάς τό όρκίζομαι "Αξελ. Τό πρόσωπό τού, καθώς έ βγαινεν, εΐχε πάρη τή σοβαρή έ'κψρασι τοθ άνθρώπου πού ή ταν άποφασισμένος γιά δλα Επέρασεν άπό τό σπίτι τού καΐ άπό έκεϊ επήγε στό μέγα- ρο τοθ Κράουφορδ, τού Σκώ τού έπ' ονόματι τοΰ όποίου είχεν εκδοθή τό διαβατήριο τοΰ βασιληδ. Στήν αύλή τοθ μεγάρου εΐχε δώση έντολή στούς άνθρώπους τού νά όδη- γήσουν την άμαξα τής φυγής —μέ την οποίαν επρόκειτο νά ταξιδέψη ό έκκεντρικός Έγγλέζος! "Ερριξε μιά τελευ¬ ταία ματιά στή διαρρύθμισι τοϋ φορτίου—μπαοΰλα δέματα τρόψιμα, σερβίτσια—κι' έ'φυ- γε.... Ένΰχτωσεν. Στίς όκτώ Μαρία—Άντουανέττα εΐπε στίς κυρίες επί των τιμών δτι μποροϋσαν νά άποσυρθοϋν. Απεσύρθη καί ή ιδία στά δι- αμερίσματά της. "Εβαλαν τα παιδία νά κοιμηθοθν καί, με¬ τά τό δεΐπνο, ή οίκογένεια, μέ δψι ξένοιαστη δπως συνή- θως, συνεκεντρώθη στό μεγά- λο σαλόνι. Ό διορατικός πα- ρατηρητής θά μποροΰσεν ϊσως νά διακρίνη Μνα μόνο πραγμα —δτι ποΰ καί ποΰ ή βασίλισ- σα έσηκωνόνταν καί έκΰτταζε την ώρα, σάν νά ήταν κουρα σμένη. Ή άλήθεια δμως ήταν πώς ποτέ τα νεΰρά της δέν ήσαν περισσότερον τεταμένα, ποτέ δέν ήταν πιό άγρυπνη, πιό άποφασισμένη νά αντιμε¬ τωπίση τό πεπρωμένοδσοέκεί- νη τή νόχτα. (συνεχίζεται) | ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ! Ένωσις λονδινου, ^ Ή άρχαιοτέρα πυρασφαλιστική έται- || ρία ιδρυθείσα τω 1714 μέ κεφάλαια | £ 8.000.000. =| Πράκτωρ έν Κρήτη Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης ιιιιυιΐιιΐιι ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Αναχωρεί έξ "Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τπλέφ. 5-41 ■■■■■■■■■-■■--■--■-■■ Π. Παπαδόπουλος Πτυχιοΰχος της ϊατρικής Όόβντίατρος Δέχεται παρά τόν εκάστην: 9—12 καί 4-7 έν τώ Ιατρείω τού Αγιον Μηνάν καθ" Απωλεσθη στυλό Πάρκερ. Ό εύρ ών παρακαλεΐται νά τόν προ- σκο μίση είς τα γραφεΐα μας καί άμειφθήσετοι. Κοινωνικόν ΚΙΝΗΣΙΣ.—Διήλθε τής πόλεώς μας προερχόμενος έκ Σητείας ό τελώνης Χίου κ. Νικ. Οίκονομά- κης. ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθούσαν Κυ¬ ριακήν είς Βασιλικά Άνώγεια ε¬ τέλεσαν τούς γάμους τωνό κ. Έμ. Γ. Κοσμαδάκης μετά τής καλλί- στής δίδος "Αννης Σ. Σταυρια· νουδάκη. Παράνυμφος παρέστη δ κ. Φίλιπ. Κουκουριτάκης. Ευχόμεθα είς τό ταιριαστό ζευ- γάρι νά ζήσουν. φ. —Την παρελθούσαν Κυριακήν ρΐς Κρουσώνα Μαλεβυζίου ετελέ¬ σθησαν οί γάμοι τοΰ κ. Ιωάννου Γιαννακουδάκη μετά τής δίδος Όλυμπιάδος Ν. Φουντουλάκη α¬ δελφής τού ίατροΰ Έμμ. Φουντου¬ λάκη. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Γ. Τζανάκης, θερμά συγχαρητή- ρια. Ν. Χ. Φ. ΘΑΝΑΤΟΙ,—Έν συρροί] έκλε- κτοΰ κόσμυ εκηδεύθη προχθές ύ- ποκύψας είς τό μοιραίον ό Χαρί- δημος Ζαχαριουδάκης, έκ των καλών οίκογενειαρχών καί χρι- στών έπαγγελματιων τής πόλεώς μας. Πρός τα τέκνα τού μεταστάν- τος καί τόν γαμβρόν τού ταμίαν τοΰ δήμου κ. Κώσταν Τσατσάκην έκφράζομεν συλλυπστήρια. · ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Καθήκον ε¬ πιβεβλημένον θεωρούμεν δπως καί διά τοΰ τύπου ευχαριστήσω¬ μεν άπαντας τούς παρακολουθή¬ σαντας την κηδείαν καί όπωσδή- ποτε συμμερισθέντας τοΰ πένθους μας επί τω θανάτω τοΰ προσφι- λοϋς μας πατρός Χαριδήμου Ζα¬ χαριουδάκη. Έν Ηρακλείω τή 6_8)βρίου 1937 Οί ευχαριστούντες ΟΐκογένειαΚωνστ. Τσατοάκη, Γεώργ. Ζαχαριουδάκπς, Παναγ. Ζαχαριουδάκη;. Γύρω στήν πόλι. Τό καλοκαΐρι μας ξανάλθε στά καλά καί ό 8)βριος έ'γινε ζηλευ- τής τοΰ Ιουλίου μέ τίς ζέστες των τελευταίων ημερών. —Φαίνεται λοιπόν δτι οΰτε κι' εφέτος δέν θ' άποφύγωμε τό Ά- γιοδημητριάτικο όψιμοκαλόκαιρο, ένω δλοι άνεμέναμεν πρώϊμον τόν χειμώνα. — Χάρις είς τόν Μορφωτικόν Σύλλογον Γυναικών θά λειτουρ- γήση καί εφέτος νυκτερινή σχολή γιά τίς άγράμματες πτωχές γυ¬ ναΐκες τής πόλεώς μας. — "Ετσι δ καλός αύτός γυναι- κεΐος σύλλογος προσφέρει μίαν άκόμη ΰπηρεσίανκαί συμβάλλη θε- τικώς είς την προαγωγήν τοΰ πο· λιτισμοΰ μας. —Ώραιοτάςη ή νέα φωτεινή δι¬ αφήμισις τής έταιρείας *Παπα- στράτος» πού ετοποθετήθη άπό προχθές είς τό οίκημα τού ξενο- δοχείου Κεντρικόν είς την πλατεί¬ αν Νικηφόρου Φωκά. — θά ήτο δέ εύτύχημα εάν δι- ηυκολύνετο 6πο· τού δήμου καί των αρμοδίων ή διάδοσ·ς καί ή γενίκευσις των φωτεινών αυτών έπιγραφών καί διαφημίσεων. —θά £διδαν νέαν φαντασμαγο- ρικήν δψιν την νύκτα καΐ θά έδη- μιούργουν άπλετον φωτισμόν είς τάς κεντρικάς δδούς τής πόλεως. —Έξαΐρετικώς μεγαλοπρεπής καί έπιβλητική προβλέπεται ή τε- λετή τής όρκωμοσίας των νεοσυλ λέκτων πού θά γίνη την προσέχη Κυριακήν είς την πλατείαν Ελευ¬ θερίας παρουσία των άρχών τής πόλεως καί τοΰ λαοΰ. —Χαρά θεοΰ καί άληθινή από¬ λαυσις των αίσθήσεων είναι την εποχήν αυτήν οί δύο μικροί κήποι τής πλατείας. — "Υστερα δέ άπό λίγες άκόμη μέρες θά είναι άκόμη πιό εύχάρι- στοι μέ τα όλάνθιστα χρυσάνθεμ»α αί άλλα φθινοπωρινά λουλού- Σήμαντικήν ανάπτυξιν παρου- σιάζουν τα πεϋκα πού έχουν φυ- -ευθή είς τόν λόφον τής Βίγλας. —Άλλά θά Μπρεπεν καί νά δι- ϊρρυθμισθή καί νά έξωραισθη ό ^όφος αύτός δπως καί δλα 'τά είχη γενικώς τής πόλεως, πού εχουν μεταβληθή δυστυχώς είς όπον άπορρίψεώς των άκαθαρ- σιών. —θρίαμβον άληθινύν κατήγα- ν δ Χάρρυ Μπώρ χθές. ώς *Τά- ρας Μπούλμπας- είς τό σινέ Που¬ λακάκη. ό Ρέπορτερ Λύσις τοϋχθεσινοΰ ύπ'όρ. Ίόσταυρολέξου Π Α ΛΤΓΙιΝΤΔΙΡ ΟΓΜ ΤΤΚ Ο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθίσταται γνωστόν είς τοϋς πηρετήσαντας είς τόν Γαλλικόν στρατόν κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον, 8τι τό ζήτημα τής χο¬ ρηγήσεως βοηθήματοςέκ μέρουςτή; 'αλλικής Κυβερνήσεως ευρίσκεται ;ί; την οδόν τής όριστικής έπιλύ- ΐώς τού. Χρειάζεται 8μως άπα- ιαιτήτως νά δώσουν τα πιστοποι- τικά ή τα στοιχεΐα των είς τόν ;ντ[πρόσωπον τοθ συλλόγου κ. 'εώργ. Μαγριπλήν, ^έπανελθόντα ξ Αθηνών μέχρι :ής 15 τρέχον- ος μηνός, διά νά ύποβληθοθν Ιιά τοΰ |έν Αθήναις Πανελλη- 'ίου Συλλόγου πρός τόν έν 11α- 'ΐσίοις σύλλογον καί την Γαλλι- .ήν Κυβέρνησιν ^ί'να έκδικασθή αίτησις των καί αποφασισθή ή ^ορήγησι; τοΰ. 6ο"φήιοπος.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΙκίΙ
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  124βν
  Ό Βελλιγκτών προσέθεσεν είς τό κέντρον τού
  μίαν ίλην τοΰ Χιασσέ, άφαιρέσας αυτήν άπό τής
  όεξιδς πτέρυγος, καί έτέραν τοϋ Βίγκε, ταύτην ά¬
  φαιρέσας έκ της άριστεράς, πρός δέ καί την μοίραν
  την υπό τόν Κλίντωνα. Είχεν ούτω πρόχειρα είκο-
  σιέξ τάγματα, "Αγγλους, Βέλγους, Όλλανδούς καί
  Γερμανούς Ή δεξιά πτέρυξ, κατά τόν Χιαρρδς,
  συνήχθη όπισθεν τοΰ κέντρου Φοβερά τις κανονι-
  οστοιχΐα έκρύπτετο δπισθεν σάκκων χώματος είς ήν
  θέσιν κείται σήμερον τό λεγόμενον «Μουσείον τής
  Βατερλούης». Εΐχε περιπλέον ό Βελλιγκτών τεθει-
  μένους έντός κοιλώματός τινος τής γής τούς δραγό-
  νους τοΰ Σομερσέτου, ΐππεϊς χιλίους τετρακοσίους,
  τό Ετερον ήμισυ τού πράγματι περιφήμου άγγλικοΰ
  ίππικοΰ. Καταστραφέντος τοΰ Πονσόμβου, 2μενεν
  ό Σομερσέτος.
  Άνήσυχος ό Βελλιγκτών, άλλά καί άτάραχος, ί¬
  στατο έψιππος δλην την ημέραν πρό τοθ σωζομένου
  εισέτι παλαιοΰ μύλου τού Άγίου Ιωάννου, υπό
  τίνα πτελέαν, ήν ακολούθως ήγόρασέ τις Άγγλος
  άντί διακοσίων φράγκων, και ώς Βάνδαλος ένθου-
  σιώδης, την έπριόνισε καί την επήρε. Αύτόθι ίστα¬
  το ό Βελλιγκτών, ήρωΐκός έν τρ αύτοϋ ψυχρότητΐ'
  έπιπτον δέ έπ' αύτοΰ αί κανονιοβολαί ώς βροχή.
  Εΐχε πέσει πλησίον τού ό ύπασπιστής αύτοΰ Γόρ-
  δων. Ό λόρδος Χίλλ, δεικνύων είς αυτόν όβούζι-
  ον, οδτινος ή εκρηξις ηπείλει, τοΰ είχεν εΐπεΐ'—
  Τάς δδηγίας σας, μυλόρδε, καί τάς διαταγάς εν
  περιπτώσει θανάτου!—Νά πράξετε ώς έγώ, άπεκρί-
  θη ό Βελλιγκτών επί τό λακωνικώτερον. Είς δέ
  τόν Κλίντωνα είπεν
  — Έδώ νά έπιμείνετε, μέχρι τού τελευταίου άν-
  δρός.
  Όφθαλμοψανώς, ή ήμέρα καθίστατο πρός αυ¬
  τόν άπαισία Είς τούς παλαιούς έν Ταλαβεΐρη, έν
  Βικτωρία καί έν Σαλαμάγκα συμπολεμιστάς τού
  έπεφώνει
  —Παιδία! χωρεΐ είς άνδρός νοθν υποχώρησις;
  Φαντασθήτε την γεραράν Αγγλίαν!
  ΠερΙ την τετάρτην ώραν, ή αγγλικη φάλαγξ
  διεσείσθη πρός τά οπίσω Αίφνης δέν εφαίνετο πλέ¬
  ον είς την κορυφήν τοΰ όροπεδίου ε(μή τό πυροβο-
  λι> όν καί οί άκροβολιοταί' οί λοιποί κατέστησαν ά-
  φανεΐς τό πεζικόν, έκδιωχθέν υπό των γαλλικών
  σψαιρών καί όβουζίων, κατέβη εκείθεν τοθ όροπε-
  δίου' έ'γινέ τις κίνησις πρός τά οπίσω" άπεκρύβη τό
  μέτωπον τοθ άγγλικοΰ στρατοΰ' ό Βελλιγκτών ώ-
  πισθοχώρησε.
  Άρχή ύποχωρήσεως! άνέκραξεν ό Ναπολέων.
  ΣΤ'
  Ό Ναπολέων εϋθυμος
  Ό Νοπολέων, καίτοι πάσχων επί τοΟ "ίππου υπό
  τοπικοΰ τινος άλγους, ποτέ δέν εφάνη δσον κατ' ε¬
  κείνην την ημέραν εΰθυμος. Άπό πρωΐσς έμειδία,
  Σκυθρωπός έν Άουστερλίτστ), φαιδρός έν Βατερ-
  λούτι. Συμβαίνουν τοιαύται άντιθέσεις έν τοίς με-
  γάλοις προορισμοΐς. ΑΙ χαραΐ ημών σκιά' παρά
  Θεώ δέ κείται τό τελευταίον μειδίαμα.
  Άπό τής προτεραίας, καί μέχρις ώρας μιάς με¬
  τά τό μεσονύκτιον, κατοπτεύων τά πέριξ μετά τού
  στρατηγοΰ Βερτράνδου, έντός τής καταιγίδος καί
  τού ύετοΰ, καί παρατηρών την μακράν γραμμήν
  των αγγλικών πυρών είς τόν όρίζοντα, εΐχε κρα-
  τήσει πρός στιγμήν τόν ϊππόν του' έστάθη άκίνητος
  εΐδε τάς άστραπάς, ήκροάσθη μίαν βροντήν, κσΐ
  «Είμεθα σύμφωνοι», εΐπε πρός αυτήν δήθεν. Άλλ'
  ό Ναπολέων ήπατδτο. Δέν ήσαν πλέον σύμφωνοι.
  (συνεχίζεται)
  'λΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «- ■
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■ ■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■ϊ
  Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοΰ Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης φύοεως τραπεζιτικής εργασίας ύπβ
  συμφέροντας βρους.
  —(ΙΒΒΒΒΒ«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ' ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΛ (ΡΑΣΙΑ'
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Ιε>ει.ει·-> ...■■.■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■"■"■■»
  «III.....—
  ---------χ----......■.....■■■■■■—
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό χρυσοχοεΐον καί ωρολογοποιείον τοϋ κ. ΒΑ-
  ΣΙΛΕ1ΟΥ ΕΠ1ΤΡΟΠΑΚΗ άνακαινισθέν μετεφέρθη
  άπό προχθές επί τής Πλατειδς Στράταςολίγον κα¬
  τωτέρω τού προηγουμένου καταστηματός τού καί
  έναντι ακριβώς τοΰ ύφασματοπωλείου Τσαχάκη.
  ■ ■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"""
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  νά
  Αι* έκείνους ττου θέλουν
  πΑουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άτιό δλα δι* δλους.
  ΤΑ ΖΩΑ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ;
  Β'.
  Έν πρώτοις ύπάρχουν περιπτώ¬
  σει; πού Ινα ζώον ψεύδεται άπό
  ενα είδος ένστίκτου καί άνακλα-
  στική; κινήσεως, χωρίς τίποτε τό
  λελογικευμένον ή προβεβουλευμέ-
  νον. Είνε βέβαιον πώς δταν ίνα
  άτομον, ή Ινα 8ν άκόμη κατώτε-
  ρον, χτυπημένο άπό μιά άκτΐνα
  ηλίου «κάνει τό ψόφιο», δέν τό
  κάνει μέ τόν σκοπόν νά ψευσθή.
  καί οθτε Ιχει τρόπον άλλη; ενερ¬
  γείας, Κάθε φοράν ποΰ θά επανα¬
  ληφθή αύτό τό δυστύχημα τό ζώ¬
  ον θά προσλάβιτ) την ιδίαν στά¬
  σιν, μέ την ακρίβειαν μηχανι-
  σμοΰ, χωρίς νά είνε είς θέσιν είς
  τίποτε νά τό τροποποιήση. 'Γ-
  πάρχει πλήθος ψευδών αύτοΰ τοθ
  εΐδους. "Ενα είνε ό μιμητισμός.
  επί τή ύποθέσει δτι δι' αύτοΰ τα
  ζώα ξεγελοΰν ά"λλα ζώα ή τόν άν¬
  θρωπον. "Ενα; βάκιλλος πού όμ,οι-
  άζει μέ Ινα κλαδΐ, μιά πίταλοθ-
  δα πού δέν ξεχωρίζει άπό τό λου-
  λοΰδι τό οποίον κορφολογεΐ, ωρι¬
  σμέναι κάμπαι πού σκεπάζονται
  άπό χώμα, δέν τό κάμνουν έπίτη-
  δες. Δέν θά μ4; άπασχολήσουν
  λοιπόν.
  Έν τοσούτω, χωρί; ν' άπομα-
  κρυνθώμεν' άπό αύτό τό πεδίον,
  μπορούμεν νά βεβαιώσωμεν πώς
  6πάρχε: κάποια θέλησις καί συ-
  νεΕδησις, δταν τα; ιδίας πράξει;
  έκτελοΰν ανωτέρα ζώα Ελέχθη
  καϊ ύπεστηρίχθη δτι ή άλεποθ
  πού καί αυτή «κάνει την ψόφια»,
  ένεργεΐ ώ; καί τό άτϊλίστερον,
  είς την περίπτωσιν αυτήν, ε"ντο-
  μον, χωρίς καμμίαν κρίσιν. Την
  βιβαίωσιν δμως αυτήν μόνον
  θρωποι άπό καθέ,δρας άφ
  μανοι, ιηορ-Λν νφ παράσχουν,
  καί δχι άνθρωποι είς άμεσον ε¬
  παφήν μέ την φύσιν, παρατηροθν-
  τες τα διάφορα φοίΐνόμενα αυ¬
  τήν
  Εί; τα «Περιοδικόν Φυ,σικής
  Ίστορίας» τοΰ Λονδίνου, ΒΙγϋγ
  άναφέρε,ται δ'τι μιά ά,λε,ποΰ. συ,λλη-
  φθείσα Ιπ' αύτοφώρω, μΐσα, εί; ί¬
  να ίρνιθώνα Ικα,νε είς τέτοιον τρό>
  Τξον την ψίφια, πού την πήραν
  γιά πτώμβί, την εσυραν άπό την
  ουράν, καί την πέταξαν |ξω. Μό-
  λι; 5μω; ευρέθη Ιξω, ή ί
  άλ ώθ
  ; μ; ρη ή μη
  ρη άλεποΰ μα; σηκώθηκ* κα! ..
  όπου φύγει—φύγει! Μιά άλλη ά¬
  λεποΰ, κατά την όμολογίαν τοΰ
  ιδίου συγγραφέως, άφησε νά με¬
  ταφερθή άπό ε"ναν Ανθρωπον εί;
  απόστασιν ενός καί πλέον μιλλίου
  μέ τό κεφάλι γ.ρεμΛ<3μίνο πρό; τα κάτω, ε"ως 6'του άνέκτησε την ε¬ λευθερίαν τη;, δαγκάσασα αιφνι¬ δίως τόν άνθρωπον καί άναγκάσα- σα αυτόν νά την αφήση. Ό Γουάιτ άναφέρει περίπτω¬ σιν ομοίαν πρό; την πρώτην. Είς τό τόσον ζωντανόν σύγγραμμά τού περΐ των «τετραπόδων τοΰ κυνη- γιοθ», ό ντέ Σερβίλλ άναφέρει πώ; μιά μικρά άλεποΰ πού ηρο- απαθοθσε νά έξημερώση, Ιπεσεν Ιξαφνα καί Ιμεινεν άκίνητος, σάν νά είχε ψοφήση Την πρώτην 8- μω; στιγμή πού δέν την πρόσε- χαν, σηκώθηκε καϊ τό Ιβαλε στά πόδια. Ηά μποροΰσαν νά αυσσωρευθοΰν αί παρατηρήσεις τοθ εϋδους αύτοΰ τόσον αχετικώ; μέ την άλεποΰ, δσον καί μέ τόν λΰκον.» Ιδού 8- μως καί άλλαι περιπτώσει; πει- στικώτεραι, δεδομένου δτι άφο- ροΰν είς ζώα πού δέν φημίζονται έπ'. πονηρία ώ; ή άλεποΰ. Ό Τόμψον εί; τό ϊρ-^ον τού «Πάθος των ζώων» ετυχε νά ιδή τα κοράκια νά Ινοχλοΰν Ινα πί- θηκον πού είχε συλληφθή ζωντα- νά;, κλέπτοντα την τροφήν τού. (συνεχίζεται) Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Ι. Χ. Άλμπαντάκης Τέως Ιατρός επί τετραετί- αν των Νοσοκομείων'ΕρυθροΟ Στα,υροΟ καί θεραπτευτηρίου ό «Εύαγγελισμός» Αθηνών. Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Μηνδ παραπλεύ¬ ρως Άβεδις Άβεδισιάν. "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ. 4—7 μ. μ. ΓΟΝΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΑΙ Είς τό βιβλιοχαρτοπωλεΐον Ιωάν. Καμαράτου θά εΰρητε δλα τα βιβλία σας, τετράδια, γραφικήν ΰλην μέ τάς λογικώτερος τιμάς. Η άλλη Κρήτη Ή έπαρχιακή όδοττοιΐα εις τόν νομόν Λασηθίου. ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π 8)βρίου|8τι ολόκληρον τό δάνειον τ) τού- (άνταποκριτοΰ μα;) — Δι' έγγρά-' λάχιστον τα 8()ο)ο αύτοΰ πρέπεινά φού αυτή; ή Κτηματική Τραπέζα ' διατεθώσι πρός Ιναρξιν τεχνικών τής Ελλάδος εγνώρισε πρός τόν Ι Ιργων άφορώντων την κατασκευήν Νομάρχην κ Φλωρίδην δτι τό Συμβούλιον αυτής εδέχθη την χο¬ ρήγησιν δανείου πέντε χιλιάδων πεντακοσίων λιρών Αγγλίας μέ τόκον ε*ξ επί τοίς εκατόν, πληρω- τέου έντός εϊκοσι έτών. Ό κ. Νομάρχης εκάλεσε τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Τα- μείου Έπαρχιακή; έδοποιία; διά την πρωίαν τοΰ προσεχούς Σαβ- βάτου πρό; συζήτησιν τοΰ δανείου τούτου, 'ίίς γνωστόν δι' αύτοΰ θά άναληφθοΰν ωρισμένα έπαρχιακά Ιργα, εί; περίπτωσιν δέ άποδο- χή; τοΰ δανείου τοότου, ό κ. Νο¬ μάρχης θέλει μεταβή είς Αθήνας. πρός υπογραφήν αύτοΰ. Γνώμη τοΰ κ. Νομάρχου είνε γεφυρών ή την ενέργειαν έκτετα- μένων Ικβραχισμών είς τάς περι¬ φερείας ιδίως Σητείας καί Ιερα¬ πέτρας. Διά τοθ τρόπου τούχου, ώς άφήνεται νά εννοηθή, ή εξυπη¬ ρέτησις τή; Ιπαρχιακής όδοποιίας Ιν τώ γείνονι θά είνε περισσότε¬ ρον ούσιαστική. Πάντως ή γνώμη τοΰ κ Νομάρ¬ χου Ινδέχεται νά συζητηθή αργό¬ τερον έν πνεύματι άιττοοΌχΐις αυτής άλλά καί γενικώτερον όριστικω- τέρας ρυθμίσεω; παντός ζητήμα- τος προκύπτοντος έκ τής χορηγή¬ σεως τοΰ έν λόγω δανείου καί έπ' άγαθω τής έπαρχιακής όοοποιΐας ιδία είς 8σα διαμερίσματα παρου- σιάζει αυτή άμεσον καί επιτακτι¬ κήν ανάγκην αντιλήψεως. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡθΎΠΑΛΛΗΛαΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή Διοικητική Επιτραπή τή; Ν. Ε. Σ. Ε Η. συμφώνως πρό; την ύπ' αριθ. 01, 5—10—37 α¬ πόφασιν αυτής, προκηρύσσει δια¬ γωνισμόν, μεταξύ θηλέων μόνον, διά την πληρώσιν τής χηρευούσης θέσεως τής γραμματέως αυτής. Αί βουλόμεναι νά λάβωσιν μέ- ρος είς τόν ένεργηθησόμενον την 13ην τρέχ. καί ώραν 7 μ. μ. δι¬ αγωνισμόν, έν τή ενταύθα Δημο¬ σία Έμπορική Σχολή, δέον νά υποβάλωσι τάς αίτήσεις συμμετο- χή; μετά των τίτλων σπουδών των, είς τάν άντιπρόεδρον τής Δ Ε. κ Γεώργιον 1. Μαρκάκην μέ¬ χρις 11 τρέχ. παρά τοθ όποίοΐ) θά λάβωσι καί πϋσαν σχετικήν πλη¬ ροφορίαν. Προσόντα.— Πτυχίον Δημοσία; Έμπορικής Σχολή; ή απολυτή¬ ριον Γυμνασίου ή άλλων ίσοτί[1ων Δημοσίων ή Ίδιωτικών Σχολών Έξεταστέα μαθήματα.— Διπλο- γραφία, Ικθεσι; ίδεών, Γραφομη- χανή. Διά την Διοικητικήν Επιτρο¬ πήν Ν.Ε.Σ Ε.Η. Ό Πρόεδρο; Ι. Σακίλλαρίύης Ό Γραμματεύς Ν. Κωνσταντιν!6ης ■. Δέν ά^Ινοι/ν καμμΐα ζίνη ουθια είς την υγεια» Καπνία* με. μί την βεϋυιάτητα ότι, όχι μβνον &ΐΐ Οο βλαψω Γήν υγείαν σου, ώΑΑ' ότι 0α οοκ 6ωσ» μοναδική απόλαυσι —Τα ζητήματα "Ιεραπέτρας. Είς "Αγιον Νικόλαον μετέβη¬ σαν έξ Ιεραπέτρας ο! κ. κ. Ί. Δαμηλάκης δικηγόρος. Έμμ. Μα¬ στοράκης δικηγόρος, Ί. Παπαδά¬ κης συμβολαιογράφος καϊ Γε¬ ώργ. Κανούπης Πρόεδρο; Ντο- ματοπαραγωγών, οΐτινες επεσκέ¬ φθησαν τόν κ. Νομάρχην Λα¬ σηθίου διά διάφορα ζητήματα τής Ιεραπέτρα;. Ό κ. Κανοΰπης συνωμίληαε καί μέ τόν Διευθυν¬ τήν τού αύτόθι ύποκαταστήμα- τος της 'Αγροτραπεζης, πρός ε¬ νίσχυσιν τής πρωΐμου καλλιερ- γεία; ντοματών. — Ή Σχολή λήλων. Έμποροϋπαλ- Κατ' απόφασιν τοΰ Συλλογου των διδασκόντων αί έπαναληπτι* καΐ έξετάσεις τής Νυκτερινής Έ- παγγελματική; Σχολής Έμπορο· ϋπαλληλων Ηρακλείου ωρίσθη¬ σαν ώ; κάτωθι: 6 Όκτ. Τετάρ- τη, Φυσικά—Γεωργία ολων των τάξεων, 7 Όκτ. Πέμπτη Γαλλι- κά ολων των τάξεων, 8) Όκτ. Πα- ρασκευή Μαδηματικά ολων των τάξεων. 9 Όκτ. Σάββατον ®ρη- βκευτικά-Ίστορία ολων των τάξκ- ων, II Όκτ. Δευτέρα Έλληνικα ολων των τάξεων. 12 Τρίτη Έμπο- ρικά τεχνικά ολων των τάξεων. 13 Τετάρτη ολων των τάξεων. Αί κα- τατακτήριοι έξετάσεις διά την Β'. τάξιν ωρίσθησαν: Είς τα Μαθη- ματικά την Ιΐην Όκτωβρίου ημέ¬ ραν Δευτέραν, είς τα Έλληνικα την 13ι»ν Όκτωβρίου ημέραν Τε¬ τάρτην. —Τα άζήτητα έμπορεύματα. Είς τό ύπ' αριθ. 379 (28 Σεπτβμ- βρίου) φύλλοντη; εφημερίδος τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη άναγ- καστικός νόμος τροποποιών τόν περι τελωνειακοΰ κώδικος νόμον 165. Δι' αΰτοΰ ορίζεται ότι ά¬ ζήτητα έμπορεύματα, ών δέν κα¬ τέστη δι' οιονδήποτε λόγον έφι- κτή ή έκποίησις έντός προθεσμί- ας εξ μηνών άπό τής έπαληθεύ- οεως αυτών είς τρείς διαφόρους δημοπρασίας, απέχουσα; αλλή¬ λων τουλάχιστον κατά μήνα, θεωροΰντκι ώς έγκαταλελειμμε- να καϊ περιέχονται εί; την κυ- ριότητα τοΰ Δημοσίου. —Οί έφεδροι ναυτικοΰ. Είς τό ΰπ' άρ. 382 φύλλον τής εφημερίδα; τής κυβερνήσεως εδη¬ μοσιεύθη άναγκαστικό; νόμο; διά τού οποίον διατηροΰνται έν τη έ- φεώρεία τοΰ Βασιλικοΰ ναυτικοΰ οί ανήκοντες εί; τάς κατηγορία; Π καί Δ ναυτικαι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1932 β (Α'. τμημα) 1932 (Β'. τμήμα) 1932γ, 1934Α καί 1934Β'. —Ανακοίνωσις. Τά Σωματεϊα πκντοπωλών καί λκχανοπωροπωλών'Ηρακλείουεΐδο ποιοΰν τα άξιότιμα μελη των καί έν γένει άπαντας τού; κ. κ, κα- ταβτηματάρχα; παντοπώλας καί λαχανοπωροπώλα;,καθώ;καί|;τόκοι νόν τή; πόλεως, ότι άπό τή; προ¬ σεχούς Κυριακής 10ης όδευοντο; καί εφεξής θα παραμένουν κλει- ατχ τα καταοτήματά των καθ1 όλην την ημέραν τής Κυριακής καί συνεπώς δέον τό κοινόν να προμηθεύηται τά άναγκαιοϋντα αύτω ειδή, τό εσπέρας τού Σαβ- βάτου. Έν Ηρακλείω τή 8η Όκτωβρί- ου 1937. Οί Πρόεδροι Συνδέσμου Παντοπωλών: Γεώρ, Ψαρουδάκης, Συνδεομου Λαχα νοπωροπωλών: Εύαγ. Κληρονόμβς. Ό Γεν. Γραμματεύς Γ. Γρ. Τζερνιάς. ^■■■■•••■■••■••••••■^ * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *■ Κων. Ε. Πολυδάκης : Εϊδικεοθεϊς έν Γερμανία είς · τ ά νοσήματα ιοθ στομαχου ' έντέρων καί ήτιοτος, δέχεται « τούς πάσχοντας έκτοθπεπτι- · κοθ συστήματος έν τω Ιατρείω " τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς · Καμάρες. ■ θεραπεία αιμορραίδων &■ ■ νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. · Άριθμ. τηλ. 7—92 Γ ' Τί ί 5
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  8 Όκτωβρίου 1937
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ
  ΝΕΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΕΜΜΕΣΟΥ
  Τ Ρ Ο Π Ο Υ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτοιβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων αγγέλλουν ότι είς την
  Ισπανίαν άναχωροΰν έξ Ιταλίας νέαι
  μεγάλαι δυνάμεις έθελοντών μελανο-
  χιτώνων, προωρισμέναι νά ένισχύσουν
  τόν στρατόν τού Φράνκο.
  Κατόπιν τούτου, αί γαλλικαί έφη-
  μερίδες αί εκπροσωπούσαι τα κόμματα
  τής άριστεράς καί τού κεντρου παρα-
  τηροΰν ότι διά τού τρόπου αύτοΰ ή
  Ιταλία άπαντα έμμέσως είς τάς άπό-
  ψεις τής Αγγλίας καί Γαλλίας έ«ί
  τού Ίσπανικού ζητήματος καί ούτως
  ώστε νά μή έπιδέχεται άντίρρησιν τό
  γεγονός ότι αί προθέσεις της είναι
  πλέον ή σαφεϊς διά τό παρόν καί διά
  τό μέλλον.
  ΕΙΣ ΤΟ
  ΧΟΕΣ
  ΚΑΤΕΠ/ΕΥΣΕ
  ΟΟΡΗΚΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Είς τόν Φαληρι-
  κόν όρμον κατέπλευβε σήμερον τό Αγ¬
  γλικόν θωρηκτόν «Μαλάγια» άνήκον είς
  την μοίραν τού στόλου τής ΛΙεσογεί-
  θυ την περιπλέουσαν κατ' αύτάς την Α¬
  νατολικήν Μεσόγειον-
  ΤΟΥ Ι. ΠΡαΒΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Σερρών ότι υπήρξεν παλλαϊκή ή ύπο-
  δοχή τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Μεταξά
  είς την πόλιν των Σερρών. Πρός τι¬
  μήν τοΰ κ. Μεταξά παρετέθη είς Σέρ-
  ρας επίσημον γεΰμα είς τό οποίον πα-
  ρεκάθησαν αί πολιτικαί καί στρατιωτι¬
  καί αρχαί καί άλλοι έπίσημοι.
  ΗΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΞΗΤΑΣΕ
  ΕΝΙΙΑΦΕΡΟΗΤΑΕΚΚΑΗΣΙΑΣΐΙΚΑΖΗΤΗΜΑΤί
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον συνήλθεν ή
  Ίεραρχία προκειμένου νά εξετάση διά¬
  φοραι έκκλησιαστικά ζητήματα ένοιαφε-
  ρούσης φύσεως. 'ΙΙ Ίερά Σύνοδος εξή¬
  τασε διά μακρών τα ζητήματα ταυτα
  έφ* ών ήκουσε καί τάς είσηγήσεις ϊής
  πολιτικής άρχής.
  ΟΞΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  ΤΑ ΡΩΣΣΟΊΆ Π Ω Ν1Κ Α
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Έξ άφορμής τής
  στάσεως των Σοβιέτ είς την νήσον Σα·
  χαλίνην έκ τής οποίας έκδιώκονται οί
  Ίάπωνες μεταλλωρύχοι καί μηχανικαί,
  ή Ίαπωνία διεμαρτυρήθη εντόνως είς
  ΛΙόσχαν. Ανεξαρτήτως τής διαμαρτυ¬
  ρίας ταύτης οί Ρώααοι φαίνονται διατε-
  θειμένοι νά συνεχίσουν τάς άντιϊαπωνι-
  κάς έκδηλώσεις αυτών είς εύρ&ΐαν κλί-
  μ,ακα. "Ως έκ τούτου άπειλείται αυ¬
  τομάτως ανάφλεξις καί γενίκευσις τού
  πολέμου είς την "Απω · Ανατολήν.
  ΕΙΔ1ΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΚΗΜ ΔΡΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατ' είδήσεις έκ τής
  "* Αγγλικής πρωτευούσης συνήλθεν έκεί
  νέα ύπουργική σύσκεψις είς ήν έλαβον
  μέρος οί άρμόδιοι τού Ναυαρχείου
  καί ήτις κατηναλώθη αποκλειστικώς
  είς τάς τελευταίας έπιθέσεις ύποβρυ-
  χίων εναντίον Αγγλικών πολεμικών.
  Ώς εγνώσθη ή σύσκεψις εξήτασε την α¬
  ποτελεσματικωτέραν δράσιν τοΰ Αγ.
  γλικού στύλου εναντίον των ύποβρυχί-
  Οί Γάλλοι κατά^της Ιταλίας.
  Μκανοποίησιςδιά τόν λόγονΡοΰζβελτ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (Ραδιογρ.) Αί
  Γαλλικαί έφημερίδες έξακο-
  λουθοΰννά διατυπώνουν άπαι-
  σιοδόξους κρΐσεις διά τό Ί-
  σπανικόν ζήτημα καί δσον ά-
  ψορδ την στάσιν τής Ιταλί¬
  ας ή όποία μολονότι μή εκ¬
  δηλωθείσα εισέτι σαφώς μετά
  την επίδοσιν τής Άγγλογαλ-
  λικής διακοινώσεως, προεξο-
  φλεΐται ώς καθαρώς καιρο-
  οκοπική. Ή "Ιταλία φρονοϋν
  αί Γαλλικαί έφημερίδες άκο-
  λουθεΐ παρελκυστικήν πολιτι¬
  κήν έπ' ωφελεία των βλέψεών
  της έν Ισπανία.
  ΡΩΜΗ (Ραδιογρ.) Οί Ίτα-
  λικοΐ ήμιεπίσημοι κύκλοι ά
  ναγνωρίζουν δτι ή Ιταλία
  δέν δύναται έ*πΐ τού παρόντος
  νά άνακαλέοτ) τοϋς εθελον¬
  τάς της έξ Ίσπανίας δύναται
  δμως έν πάση περιπτώσει νά
  μην αποστείλη άλλους έφ' δ¬
  σον ή Γαλλία κλείση τα σύ-
  νορά της καί ή Ρωσσία παύ¬
  ση νά έφοδιάζη τοΰς έρυ-
  θρούς.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ ) (Ο
  Γερμανικός τύπος ίσχυρίζεται
  καί διά σημερινών άρθρων
  τού δτι ή τελευταία Άγγλο-
  γαλλική δραστηριότης ου¬
  δέν άλλο άποκρύπτει ή πα-
  ρασκηνιακάς ενεργείας τής
  Ρωσσίας άποσκοπούσης νά
  εξωθήση τάς δύο ταύτας δυ¬
  νάμεις είς ρήξιν μέ την Ιτα¬
  λίαν καί Γερμανίαν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ,) Οί
  Άγγλικοί πολιτικοί καί δημο-
  σιογραφικοίκύκλοιέκφράζονται
  ίκανοποιητικώς διάτάς έκδηλω
  θείσας φιλειρηνικάς προθέσεις
  τοϋ Προέδρου των Ήνωμένων
  Πολιτειών κ. Ροθζβελτ έπικρο-
  τοΰν δέ έν προκειμένον τα
  σχόλ'α ταθ Γαλλικοΰ τύπου
  καλοθντος τόν Ροθζβελτ νά
  προχωρήση άπό τοϋς λόγους
  είς τα έργα.
  Ή ει'σαγωγή καί έξαγωγή Ηρακλείου
  κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον.
  Τό αρμόδιον τμήμα τοϋ Τε-
  λωνείου Ηρακλείου κατήρτι¬
  σε την μηνιαίαν στατιστικήν
  τής είσαγωγικής καί έξαγωγι-
  κής κινήσεως έμπορευμάτων
  κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον.
  Συμφώνως πρός τα παρε-
  χόμενα στοιχεΐα κατά τόν έν
  λόγω μήνα εισήχθησαν έκ δι¬
  αφόρων χωρων είς τόν νομόν
  Ηρακλείου έμπορεΰματα βά-
  ρους 3.087 302 χιλγρ συνολι-
  κής άξίας δρχ 17,661.253 καί
  εξήχθησαν εντέυθεν έγχώρια
  προιόντα συνολικοϋ βάρους
  5 480 911 χιλγρ. καί άξίας
  70.398.724 δρχ., ήτοι ό ανω¬
  τέρω μην κατέλιπεν υπόλοι¬
  πον υπέρ ημών ανερχόμενον
  είς 52 737.471 δρχ. Ι
  Ή μεγαλυτέρα έξαγωγή |
  εγχωρίων είδών εγένετο κατά
  τόν μήνα τούτον είς Άγγλί-1
  αν. Είς την χώραν ταύτην συ-1
  νολικώς έξηγάγομεν προιόν¬
  τα άξίας 26 556.896 δρχ Ά-
  κολουθοΰν ή Τσεχοσλοβακία
  είς ήν έξηγάγομεν έμπορεύ-
  ματα άξίας 11.122 641 δρχ,
  ή Γιουγκοσλαβία μέ έμπορεύ-
  ματα άξίας 9,820.200 δρχ., ή
  Αϊγυπτος μέ έμπορεύματα ά-ι
  ξίας 7.851 851 δρχ , ή Αυστρία
  μέ έμπορεύματα άξίας 5 437
  465 δρχ., ή Ούγγαρία μέ έμ¬
  πορεύματα άξίας 1.521.900
  δρχ , ή Πολωνία μέ έμπορεύ¬
  ματα άξίας 1 597.667 ή Ιτα¬
  λία μέ έμπορεύματα άξίας
  716 900 δραχ , ή Γερμανία μέ
  έμπορεύματα άξίας 600.739
  δρ^χ. Μικροτέρας άξίας έμπο¬
  ρεύματα έξηγάγομεν ωσαύτως
  είς Σουηδίαν, Δανίαν, Αμε¬
  ρικήν, Αργεντινήν, Γαλλίαν,
  Έλβετίαν, Ρουμανίαν, Βέλ¬
  γιον καί Φινλανδίαν.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  "Υπό τοΰ ύπουργείου των
  Οικονομικήν εκοινοποιήθη έγ-
  κύκλιος πρός τοΰς Οϊκονόμι-
  κούς Έπιθεωρητάς, Έψόρους
  καί Ταμίας τού κράτους διά
  τής οποίας παρέχονται οδηγί¬
  αι ώς πρός την επιβολήν πο-
  σοστοΰ 5 ο)ο επί των άκαθα-
  ρίστων είσπράξεων των άσφα-
  λιστικών έταιρειών, κλάδου
  πυρός, υπέρ τού Ταμείου Πυ-
  ροσβεστικής υπηρεσίας.
  Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
  ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  Διά διατάξεων δημοσιευθει>
  σών είς την εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως ρυθμίζεται τό
  ζήτημα τής τροφοδοσίας των
  έπιβατών των έκτελούντων
  την γραμμήν έσωτερικοΰ καί
  έξωτερικοθ άτμοπλοίων υπό
  Ελληνικήν σημαίαν.
  Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
  ΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  Πρός τα ΐμήματα έποικισμοΰ
  των γεωργικών υπηρεσίαν, τό υ¬
  πουργείον τής Γεωργίας απέστει¬
  λεν εγκύκλιον διά τής οποίας
  γνωρίζε^ δτί. κατά τό αρθρον 112
  τού άγροκκοΰ κώοικος, παραχώ-
  ρησις οίκοπέδων ή τεμαχίων κλή-
  ρων έκ των διαθίσίμων τοιούτων
  είς νομικά πρόσωπα δημοσίου §ι-
  καίου, γίνεται επί χρεώσ*ι των
  υπέρ ών ή παραχώρησις νομικών
  προσώπων, διά ποσοθ έξευρισκο-
  μένου κατά τάς διατάξεις τοθ οΐ-
  κε;ου άρθρου τοθ άγροτικοθ κώδι-
  κος.
  ΗΚΑΛΑ1ΕΡΓΕ1Α ΟΡΥΖΗΣ
  Κατόπιν αποφάσεως ιοΰ Ύ¬
  πουργείου τής Γεωργίας, εί&
  τό εξής οί επιθυμούντες νά
  καλλιεργήσουν δρυζαν, όφεΐ-
  λουν άπό τοΰ Νοεμβριού τοΰ
  προηγουμένου έ'τους νά δηλώ-
  ,σουν είς τόν αρμόδιον έπαρ-
  χιακόν γεορπόνον την έκτασιν
  την οποίαν πρόκειται νά καλ¬
  λιεργήσουν, τό δνομα τής το-
  ποθεσίας των πρός καλλιέρ¬
  γειαν άγρών καί την απόστα¬
  σιν περίπου αυτών έκ των ύ-
  δροληψιών τοϋ κυρίου άρδευ-
  τικοϋ χάνδακος
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  προβλέπεται αϊθριος ή έλα-
  φρώς νεφελώδης καθ' άπασαν
  την νήσον. Οί άνεμοι θά πνέ-
  ουν άπό βορείων διευθύνσεων
  ώς άσθενεΐς. Ή θερμοκρασία
  θά παραμείνη περίπου στάσι-
  μος, Θερμοκρασία τής χθές
  8ης ώρας 24,0, 14ης 26,2. ε¬
  λαχίστη 17,6,
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορδ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων τιροιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι
  Καραμπ
  Ελεμέδες
  Ταχτόίς
  Μαύραι
  α'
  δρ 22-
  - 22 50
  β'
  • 21 -
  - 2150
  Υ'
  ♦ 20,
  -20.50
  > 14.
  —18.
  α'
  • 14.50-
  β'
  12. -
  Υ'
  > Π¬
  α'
  ' 11.-
  Ρ'
  . 10.-
  υ'
  8 —
  > 9.
  Χαρούπια »
  2 50
  "Ελαια 5ο »
  > κοινά »
  28-
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 24.—
  , β-
  22.—
  Πράσινοι α' ποιότ. »
  22-
  β'
  20.50
  ©Ινοΐ.
  Αρχανών τό μίστατ »
  45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν
  δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  ί 7ης Όκτωβρίου
  -Λγορά Πώλησις ,
  1937
  25 30-
  3,60
  546
  110,20
  25.55
  3 70
  550
  11120
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28 35
  3.71 3 75
  20.75 21.—
  Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ
  ΤΟΥ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣ)ΜΕΙΟΥ
  Χθές την εσπέραν εσυνεχίσθη ή
  συνεδρίασιν τοΰ Δημοτικοΰ Συμ-
  βουλίου επί διαφόρων τρεχούσης
  φύσεως οημοτικών ζητημάτων.
  Κατά την προχθεσινήν συνεδρία¬
  σιν εψηφίσθη ά όργανισμός τής
  Ισωτερικής υπηρεσίας τοΰ Πανα-
  γείου Δημοτικοΰ Νοσοκομείου έ-
  πενεχθεισών διαφόρων τροποποι¬
  ήσεως έν αίς ή κατάργησις'μιάς
  θέσεως παθολόγου, ίατροΰ και άντ'
  αδτής ή σύ,στασις μιας, θέσεως §ο-
  ηθοδ χειρουργον καί μιας βοηθόν
  Τϊαθολόγου. Επίσ^ς ετέθη διάτα¬
  ξις καθ ήν αί έν τώ, νοσοκομείψ
  ΰπηριτο5ντ£ς Ζατροί θά έ'ναλλάσ.-
  σωνται ΰποχδίωτικώ,ς άνά τριετίαν
  πλήν τοΰ διευθυντού. Είς την ι¬
  δίαν συνεδρίασιν ενεκρίθη συμ-
  πληρωματική πίστωσις έκ δραχμ
  ,"32,000 διά την αποπεράτωσιν των
  έργων τής γεφύρας Λουτί ΙΙέραμα
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ
  Δι' έγγράφορ τού πρός τό
  Γεωργικάν" Έπιμελητήριον τό
  Τελωνείον Ηρακλείου γνωρΐ-
  ζει δτι κατά τόν παρελθόντα
  μήνα Σεπτέμβριον έξήχθηραν
  εντέυθεν 12,025 χιλιογρ. κΐ-
  τρων έν άλμη, 3,158,966 στα¬
  φίδος σουλτανίνας καί 354,
  684 ξανθής. Άντιστοίχως εί-
  σήχθησαν 549,300. χιλιόγρ. σί-
  του, 76,797 όρύζης καί 67,017
  ζαχάρεως.
  Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ.ΕΘΝΙΚΗΣΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Διά τηλεγραφήματός τού
  πρόςτήν Νομαρχίαν όπρόεδρος
  τής Κοινότητος Άρκαλοχω-
  ρίου κ. Καρυωτάκης άναφέρει
  δτι τό Κοινοτικόν συμβούλιον
  συνελθόν είς συνεδρίασιν ε¬
  ψήφισεν υπέρ τής Βασιλικής
  άεροπορίας 15.000 δραχμών.
  Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΩΝ
  Δι' έγγράφου τού πρός τό
  Υπουργείον Έθνικής Οίκονο-
  μίας ό Νομάρχης Ηρακλείου
  γνωρίζει δτι ή προβλεπομένη
  είς τόν νομόν μας παραγωγή
  άραβοσίτου ύπολογίζεται είς
  7,300 όκ. ποτιστικοΰ, 21,800
  ξηρικοΰ, 9,609,500 γλεύκους,
  284,350 φακής, 371 855 φάβας
  1,421,780 ρόβης, 379,620 βί-
  κου, 136,700 φασολίων καί 361
  630 έρεβίνθων.
  ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ
  Ό Γεωργικός Συνεταιρι-
  σμός πωλήσεως κοκκαρίου καί
  κρομμύων Όκτωνίας Εϋβοί-
  ας δι' έγγράφου τού πρός τό
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον Η¬
  ρακλείου γνωρίζει δτι διαθέ-
  τει πρός πώλησιν έξαιρετικής
  ποιότητος κοκκάριον πρός
  δρχ 5 30 κατ' όκδν.
  Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΛ,ΕΥΚΟΥΣ
  Είδοποιοΰνται άπαντες οί
  κάτοχοι γλεύκους έφετεινής
  εσοδείας δτι δέον μέχρι. τέ-
  λους τρέχοντος μηνός Όκτω¬
  βρίου 1937 νά έπιδώσωσι τάς
  σχετικάς δηλώσεις των είς
  την Οικονομικήν Έφορίαν κα¬
  θόσον ούδεμία παράτασις
  θέλει χορηγηθή
  ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  ΟΑΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚ | Ν ΗΤ ΩΝ
  Δυνάμει άναγκαστικοθ νό-
  μου προβλέπεται ή έ"κδοσις
  έπαγγελματικών άδειών όδη-
  γών αϋτοκινήτων δι' ωρισμέ¬
  νον αριθμόν είς Εκαστον νο¬
  μόν τοθ κράτους.
  Ϊ^Τρωϊνή
  Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΖΒΕΛΤ
  ΚΡΙΝΕΤΑΙΠΡΟΣΧΟΡΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗΝ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ
  Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΑΣΙΣ ΤΗ! ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τοΰ άν
  ταποκρβτοΰ μας). — Νεώτερα τηλεγρα¬
  φήματα έκ Παρισίων καί Λονδίνου ά-
  ναφέρουν ότι ό λόγος τού Ροΰζβελτ
  κρίνεται έκεΐ καί υπό των επισήμων
  άκόμη κύκλων ώς προσχώρησις τής Ά-
  μερικής είς την πολιτικήν τής Αγγλί¬
  ας καί Γαλλίας.
  Κατά τάς έν λόγω κρίσεις ή Άμε-
  ρική, συνεχιζομένης τής έκρύθμου διε-
  θνοΰς καταστάσεως, Οά άναμιχθή είς τόν
  άγώνα περιφρουρήσεως τής είρήνης πα¬
  ραπλεύρως τοΰ συνασπισμοΰ Αγγλίας
  καί Γαλλίας καί κατά τρόπον διαφέρον-
  τα κατά πολύ άπό την μέχρι τούδε
  άσκηθείσαν πολιτικήν της.
  ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΒΑ ΑΝΤΙΤΑΧΟΗ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΡΟΚΑΗΤΟΥΣ ΕΠΙΒΕΣΕΙ2
  ΤΟΝ ΦΙΑΟΠΟΑΕΜΟΝ ΚΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). '— Κατά τάς υπαρ¬
  χούσας πληροφορίας έξ Ούασιγκτώνος
  καί ή 'Άμερικανική κυβέρνησις φαίνε-
  ται κατόπιν τοΰ λόγου τοΰ Ροΰζβελϊ
  σύμφωνος νά αντιταχθή ένεργώς είς
  τάς άπροκλήτους έπιθέσειςΐ τάς οποίας
  ωρισμένα κράτη ένεκαινίασαν τελευταί¬
  ως, οιακυβεύοντα την ειρήνην τοΰ κό-
  σμου.
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙΕΠΙΔΕΙΝΩΘΕΙΣΑ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΣΟΒΑΡΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ ότι ή διεθνής κατάστα¬
  σις κρίνεται πάλιν έπιδεινωθεΐσα σοβα¬
  ρώς συν&πεία των έκδηλουμένων προ-
  θέσεων τής Ιταλίας καί Γερμανίας
  νά συνεχίσουν την ένεργόν ανάμιξιν
  αυτών είς τό Ίσπανικόν ζήτημα.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑΙ
  ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ
  ΕΠΪΒΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Καθ» ά αγγέλλεται
  έκ τής "Απω Άνατολής είς την Σαγκά-
  ην συνεχίζονται αφοδρόταται < μαχαι. Οί Ίάπωνες έχουν έξαπολύαει κατά τάς τελευταίας ημέρας, επανειλημμέ¬ νας έπιθέαεις προσπαθούντες διά παν¬ τός μέσου νά επιτύχουν προέλασιν αυ¬ τών καί ύπερφαλάγγισιν των Κινέζων. ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΝΤΑΙΛΥΣΣΩΔΙ1Σ ΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ^©ΗΝΑ 7 Όκτωβρ(ου (τού άνταποκρι,-. τοΰ μας).— 1>α£»ογραφήματα έκ Σαγκάηδ
  βεβαιούν ότι οί βομβκρδιομο'ι των Κινεζΐΐ
  Κων πόλεων έξακρλονθονν ΰπρ των Ί«ε
  πώνων μέ πρωτοφοινη βφοόρότητα. Αί Κινε«
  ικαί πόλεις βομβαρδίζονται καταστρεπτικόν
  Ι μία μετά την άλλην.
  ΗΡΩΊ'ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΟΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκρι,ι
  τού μας).— "Αγγέλλεται δτι οί Κινέζοι άν-
  τεπιτίθενται τόσον είς Σαγκάην ^σρν κα^
  είς ' Βόρειον Κίναν άναγκάσαντες είς ύπο-
  χώρησιν πολλά τμήματα των Ίαπώνων. Ή
  άντίστασις Ιδία των Κινέζων είς Σαγκάην
  υπήρξε κατά τό τελευταίον είκοσιτετράωρον
  πλέον ή άποτελεσματική,