94887

Αριθμός τεύχους

4686

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

10/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «β
  -όν.1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αίγυπτον
  ετηοϊα λίηαι 3
  (ξάμηνος 2
  Αμερικήν
  ίτησια οολ. 15
  έςάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Λραχ 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  10
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  ΙΙΆΨίιΙΑ ΤνΠυΐΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟ£ ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥβΥΚΟΖ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΗΙΆΚΛΙ ΙΟΡί ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 22Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «86
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  «ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΓΟΝ
  ΓΕΟΡΓΙΚΩΙ ΠΡΟΤΟΝΤΟΝ
  Άσχολούμενοι είς προη·
  γούμκνα αρβρά μας μ* την
  γεωργικήν πολιτικήν μας ε¬
  τονίσαμεν δτ» πρώτιστβν μέ-
  λημά μας πρέπει νά είναι ή
  αύξησις τής παραγωγης. Καί
  έφροντίσαμεν ν' αποδείξω¬
  μεν διά στοιχείον καί άδια-
  ψβΐίστων αριθμών δτι ή αυ-
  $*|Μ| τής παραγωγής είναι
  άπολύτ&»$ δυνατή καί μάλι-
  έ ύ ί
  μέχρι
  νά
  τοιούτου σημείου
  δά
  έπαρκή διά την
  διπλασίου τού
  σημεριναί» πληθυσμού. Περί
  τούτου άλλ^#τε δέν διαφω-
  νβϊ ουδείς έκ τί>ν ίΐρχβλου-
  μέν&ν μέ Τ« παραγ<ωγ»κά ΐ 'ά ζή γών τόν απεγνωσμένας α¬ «ς άλλας χώρας έκτοπισμόν μας ά¬ βράς καταναλώ ιμν μς πό τάς αγβράς καταναλώ¬ σεως.* Χρκιάζεται λοιπον ν* άν- τιμετωπίσωμεν μέ μεγαλυτέ· κ«ΐ μ ο'.κονομΐκά Καί ζητήματα περισ- ραν περίσκεψιν' κα σοβαρό- τητα τό ^ήτημα τούτο διά νά μην ευρεθώμεν πρό όδυ- νηράς άπομονώσεως καί ά- ποκλεισμοϋ έκ των κατανα- λωτικών άγορών. Εύτυχώς, ή σημερινή Κυβέρνησις, παρακολουθοΰσα μέ ιδιαιτε¬ ραν προσοχήν καί θερμήν τό ζήτιιμα Τ^ν εμπορικών έξαγωγών κ4μν§» ρ,τι δό δά ' σις πού τόσην καταβάλλέ» προσπάθειαν κ#1 τόσην πα· ρέχει ενίσχυσιν διά τήν£ν«- διοργάνωσιν τής γεωργίας Άλλά τό γεωργικόν δέν έχει μόνον αυξήσεως ..., παραγωγήν" "Εχει καΐ μ(«ν άλλην έξ ίσον σοβαράν χ&Ι «ύαίσθητον ίψινί Την έξ όλβχλήρβ" καί είς ί- κ«νρποιητικ^ τ»μ*? σιν των προ'ίόντων γ την δ,ίδνή αγοράν. ΚίτΛ # χομεν χρέιΡδ νά μελετήσω μέν τό προβλ»$Η3 τής απόψεως αυτή$ δώσωμεν μίαν ριζικην αυμφερουβκν λύσιν, Διόυι ή αύξησις τής ««©αγωγής δέν διάθε¬ «πό νά έ. συνε· _*' ίχη ουδεμίαν κήν χοα ωφέλιμον αξίαν, φόβον δεν 0ά Ιχη ώς «ακόλουθον καΐ των ί των έξαγωγών μας, Δ νού δέ ότι ομοια μέ ημ«$ προϊόντα παράγβυν κ«ί πλεί¬ σται χώραι, εγγύτερον προ; την κατανάλωσιν ευρισκόμε¬ ναι, καί έπομένως έχουσαι δύναμιν καί την εύχέ- νβ άσκοΰν συναγωνι- βμ$ν εϊ« β^ρος μας, είναι φανερόν §τ» ή ^νο>5 τβδ ΠΡβ"
  τής τονώβε^ς των
  μας καί τής επ^-
  6Ϊ5 την διεθνη α¬
  γοράν χ&τανκλϋσεως δέν
  υΙν«, καί τόσον ευκ*Χ
  *Ήδη. άρκεϊτα» άγριος ««-
  ναγωνιομβ{ κ«» επί των στα-
  φυλών καί επί των ρτ^φί-
  δων καί επί των καπνών *«}
  γγ
  είναι δυνατόν διά ν' απομα-
  κρύνρ κ») νά έξρνδετερώσρ
  κάθε κίνδυνον Κφύ @« ε|μ-
  αβ ί β*
  μ
  πορβύσβ ν' αποβή είς βί*ρος
  των έξαγωγων ΜΚ$ Η«ί φρρν
  των
  ξγγ Μ$ φρρν
  δ,ά τής συναφεως έμπο
  ουμβάσεων μετί( των
  λωτριφν ^«^ρ&ν καί
  δι' ολων τ»ν
  τα όποΐα διαβέτει
  καί
  μ
  ν* εξα¬
  λή
  άγαθώτερον προσόν τή; ώρας αυτής Ι πεζοδρόμιον, όπως συνήθως
  μέ τού; γενικού; κινδύνους καί τίς Ι διασύρονται καί οί άγάπες δ-
  καθημερινέ; άνησυχίε; της Συμ-1 ταν δέν είναι γνήσιες καί ά-
  βαίνει έξ άλλου αι άτμοσφαιρικαί
  μεταβολαί νά κυμαίνωνται μεταξ')
  χαράς καί λύπη;. Καί συμβαίνει
  καί είς την ζωήν τα πάντχ
  κυμαίνωνται καί σήμερα,
  των δύο αυτών φυσικων
  στάσεων.. .
  Γιατί λοιπόν νά μή δεχώμεθ»
  καί Ιτσι καί άλλοιδ»; τα τ^ράγ-
  ματα μέ τόν ίδιον ψυχικήν τρί-
  ,οκαλάκαι-
  ψυχικής ..
  νά
  μεταξύ
  κατα-
  πον. Τό περίφημο ψ
  ρο είνε ΐνα δίδος
  γυμν«τ',κή;, Μας αυνηθζ
  δλας τα; μϊταβολάς. Καί
  χαλυβδώνεί άπέναντι ο"λων
  διαθέσεΐΰν.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  μ
  τίδν
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΑΓΑΠΗ
  ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ
  γ^ ΚΡνείς γιά ν' αντα¬
  ποκριθή είς την άγάπη ενός
  άλλου, ή άγαπςχ' άνεξάρτητα
  άπό τφ εάν άγαπάται, Τό θ|-
  μα άγέκρψε προχθές είς τα
  &ΐ δ 4ξ8
  ξ
  σφαλίση την έξ ολοκλήρου
  καί είς συμφερούσας τιμάς
  απορρόφησιν των γεωργικών
  ίτρρμέντων μας. Είναι ομως
  απαραίτητον νά παράσχωμεν
  καί ολοι οί άλλβ} την συν¬
  δρομήν καί ενίσχυσιν μας
  εις ?{&3τβ,. Καί κυρίως οφεί¬
  λομεν νά πρρσέξωιιεν ιδιαι¬
  τέρως την παραγωγήν καλών
  π,βιοτητων καί την αρίστην
  φ πάβης απόψεως συσκευα
  έξέ ϊ
  οίαν των έξαγομένων προϊ-
  όντων μας. 'Ρπως έπίσ}ΐς |-
  χρέος χάριν τοδ συμ-
  . , 'ίδ μ«5 νά τ«πβπο,ιή-
  σωμεν ολα έν γένει τα προ-
  ΐόντα μας διά νά τα προσ¬
  φέρωμεν υπό σταθεράν μορ¬
  φήν καί »ρ*0μέν«υ$ τόπβυς
  είς την κατανάλωσιν, Ή φύ-
  θνί καί οί Βαυμάσιοι κλΐμα-
  τολογικβί ίν γένει οροι μάς
  εύνοοΰν Ιδιαιτέρως είς την
  παραγωγήν έκλεκτών γεωρ-
  γικών προϊόντων. Δέν έπι-
  τρέπεται ομως νά τα έμπι-
  στευώμεθα ολα είς
  νοιαν ϊγΐί φύσεως
  θεΐκήν ίυλογίαν. "
  κιν^θώμεν καί ημείς. Καί
  νά
  τάς
  τήν εύ-
  καί την
  νά
  δων καί επί των κα»^ ψ
  επί των έλαιων μας. Καί κα-1 τίβμένου
  τού βημεριν«θ
  ΟΠΩΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡΗ
  ΟΨΙΜΟΣ
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ
  Ή άγροτική παράδοσι κ»τ»μί=
  ί^Κί είς την εποχήν αυτήν διπλόΕ
  ήΤήβή άφ'ένός
  ή
  καί τό χαλοκαιράκι
  Δημητρίου άφ' (Ηρο
  προϋπόθεσιν έννοείτα:
  μία ν,αΐ τν ίλλο

  χή άφ'ένός
  τοξί άγιον
  3τι καί
  πρέπει
  καί ίσον πρέπ·ε{.
  κ' εμείς οί
  άν/γνωρίζομε στήν έποχή
  διπλά πλεονεκτήματα:
  «λλοι
  αυτή
  "Οταν οί
  πλήμ
  σταγόνες τής φθινοπωρι-
  ζίν διακρ-τικά
  γ
  * κτ^ποζίν διακρ-.τικά
  »;, μετατοπιζόμεθα είς
  νήί β|
  τό τζαμί μ»;, μετατοπιν
  τόν εσωτερικόν κόσμον.
  την ώρα αυτή περισσότερον
  ναισθηματικοΐ ή _δι«νθήτίκοί
  τα σφάλμαια μα;,
  δμως καΐ την ν
  ί εάλ
  Είμεθα
  συ-
  Ά-
  νιβτοροθμε δμως η
  βολή ή ίποία εμεγάλωσε^ άπό
  ογ,οποΰ τή 9ημ«σία των. Έν τφ
  μίταξν ή φθινοπωρινή βροχή το-
  νίζει δτί- τα σφάλματοί δηως καΐ
  τό φθινόπωρον είναι κοινά δι'
  δλους τού; άνθρώπουί! Ζήτημα έν
  τούτοις μεγαλυτέρας σημασίας
  είνε ή αίθρία πού διαδέχεται την
  ή ^χψ Τό θαθμά
  ή ρ
  φθινοπωρινήν
  άρί
  χ η
  Τό θαθμά
  έ
  οπωρινήν ρχψ μ
  της άνταποκρίνεται όμολογουμέ-
  νω£ πρός την γενικήν όνομασίαν
  πού τού Ιδωκεν ό λαός:
  Καλοκαΐρι τοθ άγίου Δημητρίου
  Ένα κιονόκρανο τοϋ ίστορικοθ
  ναοθ τοθ άγίου μέ τίς γλυφές καί
  τα χρώματά τού θά μποροθσε νά
  τό συμ,3ολίση . Τα φύλλα τοθ
  Μιλβουί παόουν νά πίπτουν, τα
  χελιδόνια παραδόξω; ξανάρχονται,
  καρποί χρυσίζουν είς τα οένόρα
  καί ό άντικρυνά; ρευματικός πα-
  ρουσιάζεται γερό; καί καλόβολος
  στήν έξώθυρα.
  -Γιατί νά μην είμαι εύχαρι-
  στημένος; Ό χειμώνα;, δν έλθη,
  δέ θά μέ βρή βέ θ|σ' χειρότερτι
  άπό άλλου;.
  ί) ϊσω; τή σκέψι κάνει ό
  ίνθρι»)πο; ό μή όρεχθεί;
  οοτ/ίνα πλοζτον καί καμμίαν δό,-
  ■αν Καί είνε
  λο,γικώ,τατο;
  τίποτε ύ
  Δέν
  Ρί ,ψ^
  νμ*τ{κές κορυ,φέ; —άπλού,στα-
  διότι ?_ϊν είνε ίρειξάτης, Έπι-
  δέχετα
  ή
  μόνον
  χ μ τή συνήθη καθη-
  μερινή μορφή τοθ εύχερώς—καί
  χριστιανικώί—ζήν. Ή οίκογένεοά
  τοΰ είνε δεσμός άπό τούς Ιλαφρο-
  τέρους, ή δέ συζυγική τού ζωή
  Ιχει τόσον ...ωριμάση ώστε νά
  μή φοβήτα: κανένα επικίνδυνον
  εδέ Τό λ
  μή φή
  ενδιαφέρον.
  κά το<5 ργ κάζετο ή πολύκροτος υπόθε σις μιδς άπαγωγής καί βια- σμοΰΰ καί ώρθώθη ώς έ'να πελώριον έρωτηματικό μπρο- στά είς τό οποίον εσκόντα¬ ψαν μάρτυρες καί συνήγοροι [ δικασταί. Καί εδόθη μεγ ή τελική απάντησις άπό λ§ι- τουργόν τής θέμιδος δκ άγα- ποϋμεν διότι άγαποΰμεγ καΐ δ^ έπειδή μδς άγαποΟν.Άλλ" ή απάντησις δέν υπήρξε δι" δλς ίκανοποιητική' κα( τό αίώνιον αύτ^ ζήτημα ληφθέν βΤία τον ναόν θέμιδος κοτί διασρρθέν είζ τό γνές καί δέν ξέρουν τί ζητοϋν, μετεφέρθη είς τό κοσμικόν κέντρον δπου καί απετέλεσε τό θέμα μεγάλης συζητήσεως. Ουτε κι* έκεΐ δμως δέν εδόθη απάντησις πού νά είναι γιά δλους ίκανοποιητική. Γιατί καθένας εΐχε τίς άντιλήψεις τού, τίς γνώμες τού τίς προ- σωπικές, άνάλογα μέ την ίδι- διοσυγκρασϊα τού, την ψυχο- σύνθεσί τού, την κοινωνική προέλευσί τού, καί τίς ίδεολο- γικές τού τάσεις καί άρχές. Τό θέμα άλλωστβ είναι τό¬ σο πλατΰ, πού μολονότι δτι απησχόλησε επί αίώνες καΐ ά- πασχολεΐ καί σήμερα, βιολό- γους, παιδαγωγοΰς, ψυχολό· γους καί κάθε ε'ίδους σοφούς έν τούτοις δέγ εΰρ'σκε την ο¬ ριστικήν άπάντησι στά έρω- τήματα πού ρέτει. Ώσ'τόσο θαρρώ δτι ύπάρχει μία απάντησις ποΰ περικλείει την ρχετική τουλάχιστον άλή- θεια πού άνταποκρίνεται πε- ρισσότερο στά ιιράγματα καΐ στή λογική καί στή βιολογία, Ή άγάπη—έ'ρωτας, έ'χει ά- γαμφισβήτητα τή ρίζα της είς τό περίφημο φροϋδικό «λίμ- πιντο» πού έκδηλώνεται μέ σκοπό τή διαιώνισι τοθ ε'ί¬ δους. Καί στρέφεται πρός την κατεύθυνσιν έκείνη ποΰ θά έ· ξασφαλίστι 6χι μόνο τή διβιώ- νισι άλλά καΐ τόν έξευγενι- σμό μαζί Τθΰ εϊδους. Άλλά είς την κατεύθυνσιν αυτή, 6 £ρω.τας συναντά έμπόδια: τίς κοινωνικές διακρίσεις, την δι- αφορά τοθ κοινωνικάς πλούτου καί τής θέσεως, τίς προ- λήψεις, τή δυσκολία τής ζω- ής, τίς συνθήκες τοϋ πολιτι- ρμοθ πού ο* ώρισμένες πε- ριπτώσεις ίχει αποβή πηγή Ό Γολγοθας μι$ς καρδίας 22ον = = ΗΔΙ2ΔΒΕΤ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ Ή ζωή της μελαγχολικώς αυτοκρατείρας, Ή Έλισάβετ δμως, π*ρ' δλον δτι ήταν μόλις δϊκάξη έτώ,ν, είχεν ίσχυ,ρ,ά (ϊδλησ,ι. Κι' αηό ά.^4 ΐόν πατέρα της είχε κληρανομήση τόν Ιοωτα π^ός ·?ήν έλε^θερίοι — την ελευθερία )ζω^1ς πανένοί §^ο, χω- ί ί ό Δό έ ρ )ζ^ ^ χ ρίς κανίνα περιορισμό. Δυό τέτοι- οι ίσχυροί χαρακτήρες είνε αδύ¬ νατον νά συμβιβασθοΰν Ήταν μοιραίον νά έλθουν είς σύγκρου¬ σιν. "Ι'στερα άπό την μεγάλη ε¬ λευθερία πού είχεν ά^-ολαύσι;] ώς κόρη, ή Έλισάβετ μέσα στήν αύ- στριακήν αύλήν, ποΰ την αίσθα- νόταν περισσότερο φυλακή παρά ώς άνάγ,τορο^, δέν τολμοΰσε νά κάνη βήμα χωρίς νά τό ξέρη ή πεθερά της 'Ακόμη- καί ατή μοναξιά νΑ Αάθεμπου,ργκ, ή ά^χιδοήκισσα Σόφια την ύ,ποχρέωνεν άπό τό πρωί 2ως τό βράδυ νά είνε τουα- λετταρισμενη καί στολισμένΐΊ τί θά έλεγεν ίποιος Ιδλεπεν άτημέλτιτη την, αύτοκράτειρα τής ^ήςτρι,ας Ά πήγαινε '4 κ4ν{) κάτι κάπως νος άπό χ-ά αύτοκροίτορικά τού καθήκοντα, 4 Φρ-χγκϊσκος Ιω¬ ή ίλ γιατί θά Τό καλοκαΐρι γενι- Δημηϊρίοΐ) τος παρουσιάζεται τώ, δντι μέ τάς ά- γιωτέρας των προθέσεων. * * * Ύπάρχει θά πήτε καί μιά άλ- Χη ^νομασία στά καλοκαΐρι πού διατρέχομεν: Τα χρυσάνθεμα μπορεΐ νά άπλώνου,ν τώρα τοθ τή φαντασμαγορία τους. ποτε δμως την έ-ηρεάζει άνυ,πό- φορα 2νο$ς αίφνίδιος λίβας χα( ά- φΰονοί ύδρατμρί. Χρειάζεται τίτε ί)πομο^-η άπεριόριστος. Ό λαός πολυ σωστά έπλαισίωσε μέ τό ζωικόν σύμβολον τής υπομογης αυτής τό πολυ,θρύλητο καλοκαιρά- κι, Η νπο,μονή, ώστόσ,ο, είνε τό παν- Κά- η Άν ήγ {) αύ- θόρμητο, ή πεθερά της πανταχοΰ παροΰσα καί τα πάντα όρώσα, τής θύμιζε την έθιμοτυπία καΐ τάς υποχρεώσεις τής αυτοκρατείρας. Στό ή'συχο Λάξεμπου,ργκ, μακρυά άπό τόν σύ,ζυγό της πού, τα αύ,το- κρατορικά τού, καθήκοντα τόν κρατοθίσαν κλεισμένο στή Χόφ- μπςι^ργκ, ή μικρά αύτοκράτειρα των δεκάξη χρόνων αίθανόταν τδν εαυτόν της δυστυχισμένο, φυλα- κισμένο, έξόριστο Νοσ,ταλγοδ/ΐε την πατρίδα της, τό Μόναχον, τό Ποσσενχόφεν. Χ« άδέλφια της τή; ΐλειπαν. Ή έλεύθερη ψυχή της διψοθσε γιά λίγη άλήθεια, γιά λίγη ζεστασιά, γιά λίγΐβ Ιγκαβ- διό,τητα. Ό σύ/ζυ;γ4ς τη^ς ήταν εύ- γ^ς καί καλός μαζί της, την περιέβαλλί μέ θερμή στοργή, την παρηγοροθσε καί την ένεθάρρυ- νεν. Άλλά μόλις ενεφανίζετο ή μητέρα τού δέν είχεν θέλησι δέν είχε γνώμη Καΐ ΰστερα τόν περισσότερο καιρό άπορροφημέ- ή σήφ Ή μόνη παρηγοριά μέσα στό ψυχρό, στό άσφυκτικόν έκεΐνο περιβάλλον, ήσαν γιά την Έλι¬ σάβετ τα λιγοστά ζώα πού είχε πάρη μαζί της άπό τό ΙΙοσσενχό- χόφεν. Αύτά τουλάχιστον τα αί- σθανόταν δικά της... Τής θύμιζαν, την πατρίδα της. ΤΩς όλόκληρες ή δά Η ΤΥΙΗ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ρ ή μρή κράτειρα τώ,ν δεκάςη χρόνων πού στό αύ,λικόν περιβάλλον τή; Βιέννης μελαγχολοϋσε καί έπλητ- τεν, ήταν ίκανή νά στέκεται ρά ά κλου,βιά των παπαγά- λω,ν τη; καΐ νά τού; μαθαίνη λέξϊΐς καί όλόκληρά; φράσει; Μιά άλλη παρηγοριά γιά την μελαγχολική αύ,τοκράτε-ρα; ατίς ώρε; ποίι Ιπλεκε γύ,ρω της, σ/.ο- τεινή μάγισ,αα ή Ανία, ήταν ή ποίησ,ις. "Οπως καί στό Πόσσεν- χ^φεν, Ιτσι καί τώρα στό Λάξεμ- πο>ρ"{ΐιί, καταφεύ,γει ατό λεύκωμα
  μέ τού; στίχουι; της. Καί ένώ
  I-
  ξω άπό τα παράθυρα τοθ α,να.-
  κτόρου τη;, ή άνοιξις ξΐΜΐ»^ τα
  λουλού3ια κα^ ντ4νε^ μ,έ; καινούρ-
  για, ΐίράσιν* φύλλα, τα κλα-
  διά των δένδρων, μέσα ή μελαγ¬
  χολική αατοκράτειρα των δεκάξη
  χρόνων τραγουδεί σέ θλιμμ,ένου;
  στίχου; την «νοσταλγία» τη;:
  «Ή "Ανοιξις ξαναίγύρισε καί
  στολίζει μέ καινούργια πρασι-
  νάδα τα δένδρα, κάνει τα λοι*-
  λούδια ν' άνθίζου,ν μέ νέαν, ύ^μορ
  φιά καί μαθαίνει καινούργια τρα-
  γούδια στά πουλάκια»
  Κ*1 τό φϊγγάρι — δπω; λέει
  Ινα άλλο της ποίημα άπό τόν Ά-
  πρίλιο τοθ 1854—δταν τό άνα-
  καλύπτη τό «ύγρό» μάτι της, τής
  φαίνεται «σάν νά ψάχνη νά
  την βρή καΐ νά την ρωτά μέ άπο-
  ρία τί συμβαίνει καί είνε τόσο λυ-
  πημένη, αυτή πού τόσα χρόνια
  ήταν συνηθεισμένο νά την βλέπη
  μόνο χαρούμενη!».
  ΓΗ συ,νέχεια εί; την 2αν σελίδα)
  Ή άναμενομένη μέ τόσην
  αγωνίαν άπό την παγκόσμι¬
  ον κοινήν γνώμην απάντησις
  τοΰ κ. Μουσολίνι είς τό κοι¬
  νόν 'Αγγλογαλλικόν διάβη-
  μα πρός διευθέτησιν τοΰ Ί-
  σπανικοϋ εδόθη χθές. Καί ώς
  προεβλέπετο, ή απάντησις
  αυτή υπήρξεν άρνητική. Ή
  Ιταλία άρνεΐται νά προσχω-
  ρήση είς την πολιτικήν την
  οποίαν ύποδεικνύουν αί δύο
  μεγάλαι Δημοκρατικαί δυ¬
  νάμεις τής Λύσεως, πρός διά¬
  σωσιν τής κινδυνευούσης εί-
  ρήνης τού κόσμου. Ώς απάν¬
  τησις δέ είς την άρνησιν αυ¬
  τήν τής Ιταλίας έρχεται ή
  φημολογουμένη απόφασις
  τής Γαλλίας ν' ανοίξη τα ε¬
  πί των Πυρηναίων σύνορά
  της καί νά παράσχη όλην
  την ενίσχυσιν της είς τούς
  κυβερνητικούς τής Ίσπανίας
  πρός κατίσχυσίν των, καθώς
  καί ή πραγματοποιουμένη η¬
  δη υπό τής Μ. Βρεττανίας
  ενίσχυσις των βάσεών της έν
  Μεσόγειω. Ούτως ή έν Εύρώ-
  πη κατάστασις εισήλθεν είς
  τό κρισιμώτερόν της σημεί¬
  ον καί αί ώραι τάς οποίας
  διερχόμεθα άποκτοΰν τερα¬
  στίαν Ιστορικήν αξίαν δεδο-
  δυστυχίας καί τόσα άλλα. Κι'
  ετσι ό έρωτας άντί νά βρίσκη
  την ίκανοποίησί τού καί ν' ά-
  νυψώνετσι καί νά έξαϋλώνε-
  ται κατόπιν σέ μίαν ίδανική
  φΐλία καί άγάπη πού νά δη¬
  μιουργή την ανθρωπίνη
  ευτυχία, παθαίνει στρε*^5σεις
  διαστροφές καί καταλήγει σέ
  έγκληματικές ροπές καί έκδη-
  λώσεις. Π' αύτό καί τα έρω-
  τικά έγκλήματα πληθΰνονται
  άντί νά έλαττώνονται στίς
  χώρες πού είσχωρεΐ ό μηχα¬
  νικάς πολιτισμός χωρίς νά
  συνοδεύεται κι' άπό ανάλο¬
  γον άνάπτυξι τοΰ πνευματι-
  κοθ ττ.ολιτισμοΟ, άπό άνάλο-
  γην έκλέπτυνσι τής ψυχής
  Είδικώτερα έδώ στή χώρα
  μας έχομε πάθει σύγχυσι καί
  ώς πρός τό ζήτημα αύτό Καί
  βλέπομεν άνθρώπους νά σκο-
  τώνουν καί νά διασύρουν κσί
  νά διαπομπεύουν. Κι* δταν
  τοΰς έρωτουμε γιατί τό κά¬
  νουν, μάς άπαντοθν: Γιατί ά-
  γαποΰσα! Έξευτελίζομε, τα-
  πεινώνομε, σκοτώνομε έκεί-
  νους πού άγαπαΰμε! Περίεργη
  μά την άλήθεια άγάπη! Θά
  ή^ταν προτιμότερο χίλιες φο-
  ρές τό μΐοος. Ίσως δέν θά έ-
  χαναν τόσος κόσμος τή ζωή
  τού κι' οί λέξεις την σημασία
  των.
  Μ.—
  Τό περϊσσευμα.
  Είς πεντήκοντα τρία ιιερί-
  που έκατομμύρια δραχμάς ά-
  νήλθε τό ενεργητικόν τοϋ έμ-
  πορικοϋ ίαοζυγίου τοθ νομοΰ
  μας κατά τόν μήνα Σετϊτέμ
  βριον! Τό ποσόν δέν είναι εύ
  καταφρόνητον. Άποδεικνΰει
  δέ την οικονομικήν δραστηριό-
  τητα τοϋ τόπου μας, πού εση¬
  μειώθη καί εφέτος παρά την
  μειωμένην παραγωγήν τής
  άμπελουργίας. Φυσικά δμως
  ανάλογον φαινόμενον δέν πα¬
  ρουσιάζεται καί δλους τοΰς
  άλλους μήνας τοϋ έτους. Πό
  αον δμως θά ήτο ευχάριστον
  εάν δλοι οί μήνες παρουσία-
  ζαν ανάλογον ενεργητικόν!
  Θά είμεθα οί πλουσιώτερο
  καί ευτυχέστεροι όνθρωπο
  ■ξθΰ κόσμου.
  μ έ νού ότι κατ' αύτάς κρίνε-
  ται έχι μόνον τής εΐρήνης
  ή τύχη άλλά καί τού ανθρω¬
  πίνου πολιτισμόν ή διατήρη¬
  σις καί συνέχισις ή ή πλη-
  ρης καταστροφή. Διότι έφό-
  σον ή Ιταλία θά συνεχίση
  την αποστολήν στρατοΰ καί
  πολεμεφοδίων πρός τόν
  Φράνκο ή Γαλλία θ' απαν¬
  τήση ώς εδήλωσεν ήδη δι'
  άναλόγων μέτρον, άποστέλ-
  λουσα καί αυτή τάς μςραρ-
  χίας καί τάς μηχανοκινή-
  ους φάλαγγας καί τα άερο-
  πλάνά της είς βοήθειαν των
  κυβερνητικών τής Βαλενθί-
  ας. Καί τότε μοιραίως ή
  σύγκρουσις θά γενικευθή καί
  η πυρκαϊά τοΰ πολέμου θ'
  άπλωθη καί πέραν των Πυρη
  ναίων είς ολόκληρον τόν κό¬
  σμον.
  Άλλά δέν είναι μόνον τα
  γεγονότα τής Εύρώπης πού
  καθιστοΰν τόσον τραγικάς
  τάς στιγμάς αύτάς πού διερ¬
  χόμεθα. "Ηδη αί άστραπαί
  τής καταιγίδος πού έρημώνει
  τα πάντα έν Ισπανία δια-
  σταυροΰνται μέ τβύς κεραυ-
  νούς τής θυέλλης πού μαί-
  νεται είς την Κίναν Καί
  αυτή ή θύελλα τής κατα-
  στροφής άπειλεΐ νά παρασύ¬
  ρη τόν κόσμον όλόκληρονκαί
  νά φέρη την έρήμωσινκαίτήν
  αυμφοράν είς ολόκληρον τόν
  κόσμον. "Ηδη παρέσυρε την
  Εξωτερικόν (Σοβιετικήν)
  Μογγολίαν είς κήρυξιν πο¬
  λέμου κατά της 'Ιαπωνίας,
  γεγονός τό οποίον Ισοδυνά¬
  μει πρός ούσΐασΤικήν ανάμι¬
  ξιν είς τόν πόλεμον καί τής
  Σοβιετικήν Ρωσσίας κατά
  της χώρας τοΰ'Ανατέλλοντος
  ηλίου.
  Ό κόσμος όλόκληρος ευρί¬
  σκεται περικυκλωμένος ά¬
  πό τάς φλόγας τοΰ πολέμου
  καί ή ανθρωπότης άντικρύ-
  ζει μέ δέος την άπεργαζο-
  μένην πρωτοφανή συμφο-
  ράν. Ό πυρετός πού φέρει
  ή παραφροούνη τού πολέμου
  άρχίζει δυστυχώς καθώς φαί¬
  νεται νά κυριαρχή καί νά
  δημιουργή την σύγχυσιν είς
  τούς έγκεφάλους των ήγετών
  των διαφόρων χωρών. Καί
  άν δέν έλθη ώς άποτελεσμα-
  τικόν φάρμακον κατευνα-
  σμοΰ αύτοΰ τοΰ πολεμικοΰ
  παραληρήματος, άποφασι-
  στικωτέρα επέμβασις τής 'Α-
  μερικής κα'ι τής Αγγλίας
  είς τα διεθνη πράγματα, τό¬
  τε μοιραίως ή ανθρωπότης
  θά καταστή καί πάλιν τό
  τραγικον θϋμα αυτής τής
  νέας παραφροσύνης τοΰ πο¬
  λέμου.
  ν-
  εΐς πλείστα δέ χωρία ίδρύθη-
  σαν καί λειτουργοΰν θαυμα¬
  σία. Τώρα καταβάλλεται ε¬
  νεργεια διά τήνσυσσωμάτωσιν
  δλων αυτών των συνεταιρι-
  σμών είς μίαν ένωσιν Μεσσα¬
  ράς. Τό πράγμα είναι εύχάρι
  στον.Άλλ' επαναλαμβάνομεν:
  Είς την Μεσσαρδμ πρέπει νά
  ίδρυθοΰν καί παραγωγικοί
  καί ύγειονομικοί συνεταιρι-
  σμοί καί δχι μόνον πιστωτι-
  κοί.
  Οί Συνεταιρισμόν.
  Μεγάλας προόδους έχει ση
  μειώσει τόν τελευταίον και
  ρόν ή συνεταιριστική (δέα είι
  την Μεσσαράν. ΠαντοΟ, είι
  δλα τα χωρία γίνεται κΐνησκ
  πρός Ίδρυσιν συνεταιρισμώ
  Ρέθυμνον— Μεσσαρά.
  Μάς γράφουν έκ Ρεθύμνης
  Διακαής πόθος των Ρεθυμν'·
  ών είναι νά προχωρήση ή ό·
  δός Μελάμπων μέχρις Άγί
  άς Γαλήνης καί εκείθεν μέ¬
  χρι Κοκκίνου Πύργου ώστε
  νά ένωθή μέ την οδόν Ήρα
  κλείου—Μεσσαράς» Άλλά
  αύτό είναι πόθος καί των "Η¬
  ρακλειωτών. Καΐ τόν κοινόν
  αυτόν πόθον των δύο νομών
  θά ίκανοποιήστ] ασφαλώς καί
  ταχέως ή σημερινή Κυβέρνη¬
  σις ποϋ τόσον ενδιαφέρον ε¬
  πιδεικνύει διά τα όδικά ζη,-
  τήματα τής χώρας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. Σήμερον τό ά-
  ριστούργημα: ^Ταράς Μπουλμπα»
  Έκαστην Δευτέραν, Πέμπτην,Σάβ
  βατον καί Κυριακήν απογευματι¬
  ναί ώρα 6.30 μ μ
  Αυριον ίνα ύπέροχο άριστούρ
  γημα: »Ένώ ή ζωή διαβαινϊι
  ΜΙΝΩΑ -- Σήμερον Έρωτικες
  καδρίλλιες . μέ τόν Πιέρ Μπρα
  σέρ. Έκτός προγράμματοςΣινεάκ
  'Ώρα 4 μ. μ. ■•Φτωχο πλουσιοκόρι
  τσο··, μέ τιαάς ήλαττωυένας
  «ΑΛΚΑΖΑΡ -.- Σήμερον ή Σίρλευ
  Τέμπλ στήν μεγαλη δημιουργία
  της: «Φτωχό πλουσιοκόριτσο».
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  προκηρύσσει ότι:
  Έκτίθεται είς φανεράν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν την 13
  τοΰ μηνός Όκτωβρΐου ημέραν
  Τετάρτην καί ώραν 11 —12 π
  μ. είς τό Δημαρχιακόν Κατά-
  στημα ή σκυρόστρωσις μετ*
  άσφαλτικής έπιστρώσεως των
  κάτωθι Όδών.
  1) Όδός Άγκαράθου μετά
  τής Πλατείας Αγ, Δημητρίου
  δαπάνη προύπολογισθεΐσα
  δραχμ. 100,000
  2) Όδός Μαλικούτη 75,000
  3) Όδός Κορωναίου 17,000
  4) Όδός Δαιδάλου 23,000
  Ώς καί ή προμήθεια σκό-
  ρων Λατομείου Ρουσσών δια-
  στάσεων 3—6 έκατ. Μέτρα
  κυβικά 780 διά τάς όδοϋς Βι-
  κέλα, Πλατεϊα Κορνάρου,
  (Βαλτέ τζαμί) καί έξωθι Και-
  νούργιας Πόρτας.
  Ηράκλειον 9 Όκτωβρίου
  1937.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΊΊΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ή Σχολική Έφορεία Σταυ-
  ρακίων Μαλεβυζίόυ εκτίθησι
  ε_ίς μειοδοτικήν δημοπρασίαν.
  1) Την πλακόστρωσιν τοϋ
  έσωτερικοϋ τού σχολικοΰ κτι-
  ρίου. 2) Την κατασκευήν μιάς
  θύρας καί 3) τόν έλαιοχρωμα-
  τισμόν των παραθύρων καί
  γενικών έπισκευών τοϋ σχο-
  λείου.
  Ή δημοπρασΐα γενησεται
  την προσέχη Κυριακήν 17ην
  8)βρίου καί ώραν 10—12 π.
  μ. είς τό γραφείον τού Σχο-
  λείου Σταυρακίων, δπου καί
  εισίν κατατεθειμένοι οί δροι
  συγγραφΐ]ς καί τα σχετικά
  των γενησομένων έπισκευών,
  όπόθε δύνανται οί βουλόμε¬
  νοι νά λαμβάνουσι γνώσιν.
  Είς την δημοπρασίαν γί-
  νονται δεκτοί έργολάβοι πά¬
  σης τάξεως. Κηρύκεια, χαρτό-
  σημα, δημοσιεύσεις βαρύνου-
  σι τόν τελευταίον μειοδό-
  την.
  Έν Σταυρακίοις τή8^8)βρίου
  1937.
  (Έκ τού γραφείου τής Σχολι-
  κής 'Εφορείας Σταυρακίων]
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναΐκα τοϋ θρύλου
  (Συνέχε,ια έκ τής 1ης σελίδος)
  Την έ'χε: κυριεύση ή νοσταλγία
  καί σ' ένα της ποίημα πού τό έ-
  πιγράφει «τό πιασμένο πουλΐ»,
  συγκρίνε: -ήν έλεύθερη ζιοή της
  στά δάση κα'ι σΐούς κάμ,πους τής
  πατρίδος της, μέ τό «κλου^ί» της
  τοό Λάςεμπουργκ.
  «Άοικα λαχταρώ τό γαλάζιο
  τού οΰρανοΰ μέσα στή φυλακή
  πού μ' εχουν κλεισμένο. Τα κάγ-
  κελα τοΰ κλουβιοθ μου, ψυχρά καί
  άμείλικ-ςα περιφρονοθν τή λαχτά-
  ρα μο^>.
  Οί σχέσεις της μέ την πεθερά
  της πήγαιναν διαρκώς άπό τό κα-
  κό στό χειρότερο. Τίς αϊώνιες
  παρατηρήσεις τής άρχιδουκίσσης
  Σοφίας τής ενοιωθε σάν κεντιές
  στήν εύαίσθητη καρδιά της Καί
  είχε τόσο παράξενο χαρακτήρα
  αυτή ή μικρά αύτοκράτειρα των
  δεκάξη χρόνων. "Οποίος την δυσα-
  ρεστοθσε μιά ψορά., παρέμενε έχ-
  θρό της γιά 8λη της την ζωή Σέ
  δποια έπανόρθωσι, καί άν προέ-
  βαινε μεταγενεστέρως κάποιος πού
  την πείραξε μιά ψορχ θά τοΰ είχε
  διαρκώς δυσπιστία. Τό καλό ή¬
  ταν νά μή ραγίση τό γυαλί. Αν¬
  τιθέτως αίσθανόταν εΰγνωμοσύνη
  καί άνοιγεν δλους τούς θησαυρούς
  τής καρδίας της γιά κεΐνον πού
  θά τής εδειχνε λίγη προσοχή
  καί άγάπη.
  Τα άγέρωχο ϋφος τής πεθερας
  της πού Ιννοοΰσε νά την κυττάξη
  άφΊ ύψηλού, σάν μιά κακοανατε-
  θραμμ,ένη μικρή μαθήτρια την ο¬
  ποίαν έξεπαίδευε γιά αύτοκρά¬
  τειρα, την πλήγωνε στή φιλοτι-
  μία της. Επί τέλους μποροΰαε
  νάνε δεκάξη χρονών, άλλ' ήταν ή
  αύτοκράτειρα, ή πρώτη γυναΐκα
  τής χώρας της.
  Ή αύσΐηρά καί άκοίμητος έπι-
  τήρησις τής άρχιδουκίσσης Σοφί¬
  ας πού όπηγορεύετο όχι άπά μιά
  προκατάληψιν, άλλ' άπό ειλικρι¬
  νός ενδιαφέρον γιά την διαμόρ-
  φωσιν μιάς άξίας αύτοκρατείρας
  παρά τό πλευρόν τοΰ υίοΰ της
  δηλητηρίαζε κάθε χαρά καί δη¬
  μιουργούσι τόν βίον άγόρητον
  είς την Έλισάβετ. Την νέα πα-
  τρίδα της, παρ' δλα τα μεγαλεΐα
  της, ή Έλισά&ετ κατήντησε νά
  την θεωρή ώς μιά φρικτή κόλα-
  σι, ώς ενα τόπο έξορίας.
  (συνεχίζεται)
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Καθίσταται γνωστόν εις τούς
  ύπηρετήσαντας εις τόν Γαλλικον
  στρατόν κατά τόν παγκόσμιον
  πόλεμον, ϊτι τό ζήτημα τής χο¬
  ρηγήσεως βοηθήματοςέκ μέρουςτής
  Γαλλικής Κυβερνήσεως ευρίσκεται
  εις την οδόν τής όριστικής επιλύ¬
  σεως τού. Χρειάζεται ϊμως απα¬
  ραιτήτως νά δώσουν τα πιστοποι-
  ητικά ή τα στοιχεϊα των είς τόν
  αντιπρόσωπον τοΟ συλλόγου κ.
  Γεώργ. Μαγριπλήν, έπανελθόντα
  έξ Αθηνών μέχρι :ής 15 τρέχον¬
  τος μηνός, διά νά ύποβληθοΰν
  διά τοΰ έν Αθήναις Πανελλη-
  νίου Συλλόγου πρός τόν έν Πα¬
  ρισίοις νύλλογον καί την Γαλλι¬
  κήν Κυβερνησιν ινα έκδικασθή
  ή αίτησις των καί αποφασισθή ή
  χορήγησις τοΰ βοηθήματος.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα νέα κτενίσματα.
  Ή κομμώσεις τού χειμώνος
  1937—38, είνε καθωρισμένες άπό
  την μόδα
  Είς τό σύνολον, ή ρίζες των
  μαλλιών ειν' έλεύθερες πρός τα
  επάνω, οί δέ κρόταφοι είνε έκτε-
  θειμένοι.
  Διά τα σπόρ καί γενικά την ή-
  μέρα τα μαλλιά τοΰ σβέρκου τεί¬
  νουν έπίσης ν' άνεβοΰν άλλά μέ
  χάρΐ: Μ' 'ένα μικρά σινιόν τοποθε-
  τημένο ύψηλότερα άπό τόν περα-
  σμένο χρόνο. Μόνο για τό βράδυ,
  τό σινιόν κατεβαίνει χαμηλότερα.
  ΟΊ μποϋκλες είνε πολϋ όλιγώτε-
  ρες άπό πέρυσι' γενικά τα νέα
  κτενίσματα είνε έλαφρότερα καί
  πολύ άπλούστερα
  Έπίσης τό κτένισμα τής Κάθριν
  Χέρμπουρν— φουντωτά μαλλιά—
  δέν εύνοεϊται όπως πρίν "Αλλα
  πρόσωπα έδειχνε γηρασμένα καί
  σ' άλλα έζ άντιθέτου έδιδε ενα
  παιδικό καί ζωηρά υφος
  Μην έπιμένωμε λοιπόν νά δια-
  τηροΰμε όλόκληρο τόν άναχρονι-
  σμό, άλλ' άς φροντίσωμε νά τόν
  «έγκλιματίσωμε» μέ τάκτ είς τή
  μοντέρνα άτμόσφαιρα. "Ετσι θα
  βροθμε πολύ έλκυστική ώρισμέ
  νη έπίδρασι άπό τή δευτέρα αύ
  τοκρατορία, πού μάς έπαναφέρη
  στήν εϋγενική κι' άξιαγάπητη αυ¬
  τή περίοδο, έποχή ποΰ ή γαλήνη
  τής υπάρξεως, έπέτρεπε στούς άν-
  θρώ-ΐους νά έπωφελοΰνται τλή
  ρως. Τόσο έπιπόλαια γίνεται χρή
  σις αυτής τής άναμνήσεως ώστε
  νά φαίνεται νεωτερισμός Ή έτιρ-
  ροή τοϋ 1900 είνε έξ ίσου κατα·
  ληπτή Τα μαλλιά σχηματίζουν
  τότε ενα «έκράν γυρω άπό τό
  κεφάλι.
  Τό μέτωπο είνε σ' δλή τού τή
  λαμπρότητα. άλλ' είνε συχνά στο
  λισμενο στήν κορυφή μ' ίνα έλα
  φρό κυματισμό, σάν ενας ϋμνος
  σ'χά κυματάκια ποϋ σποΰν άπαλά
  στήν άμμουδιά
  Ένίοτε, ή διαδοχική πυκνότής
  είς τα πλάγια σχηματίζει σάν δύο
  χονδρούς κόμβους Γιά τα στρογ
  γυλά πρόσωπα αύτοι οί κόμβοι εί
  νέ διευθετημένοι λοξά. Λοξά επί-
  σηζ κτενίζεται τό επάνω τής κε
  φαλής, ώστε τα μαλλιά νά μα
  ζεύωνται στό Βνα μόνο πλάι, άλ
  λά μέ τάσι πάντοτε πρός τα έ
  πάνω
  Τό μήκος των μαλλιών είνε μέ.·
  τριο. Αύτό μας άναγκάζει νά_ε
  χωμε ύπ' δψιν την σημασίαν των
  καλά κομμένων μαλλιών ίνα ά
  κανόνιοτο κεφάλι δέν μπορεί νά
  είνε άρμονικο Τα ξέφτισμα πού
  δικαίως £πεσε, είνε άρχέγονος
  δρος ποάδέν άρμόζει είς τα νέα
  κτενίσματα.
  ή Ντιοτεγκέ
  Σινεμά Πουλακάκη
  *
  Η
  ΜΠΟΥΛΜΠΑ'
  Μ έ τόν ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  Σημερον 2 απογευματιναί ώρα 4 καί (3.30 μ, μ.
  η
  ■ ■ε)ι
  ιεεεεεεΜΐ ■« — «ε«ε
  ■ ■■■■■■ι
  ιΞ,ΥΛΕΙΑ παντός εϊδθυς.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς
  ©ά εΰρητε είς την
  ΞΥΛΑΤΤΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός 1821. (Χεϊτάν ΌγλοΟ)
  ■ ■ εί ■ ■ ■ ■ εί ■ ■ ■ ■ ι
  μερ&Γ σονεχώό.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΛΤ
  ΛΓΙΚΗ
  Α
  230ον
  —Γρήγορα, γρήγορα, βια-
  σθήτε: ψεύγομε! είπεν ή Μα-
  ρία-Άντουανέττα στήν πρώτη
  γκουβερνάντα, την κ. ντέ
  Τουρζέλ, ή όποία είχεν άπό
  πολύν καιρό μυηθή στά σχέ-
  δια τής φυγής. Έφόρεσαν
  άμέσως τού δελφίνου κοριτσί-
  στικα ροΰχα λέγοντάς τού πώς
  θά έπήγαιναν πρώτα σ' ενα
  χορό μετημφιεσμένων.
  Σιγά-σιγά ωδήγησαν τα δυό
  παιδία στά διαμερίσματα τής
  βασιλίσσης Έκεΐ μιά διασκε-
  δαστική έκπληξις τούς ανέ¬
  μενεν: δταν ή Μαρία-Άν/του-
  νέττα άνοιξε την ντουλάπα
  τού τοίχου έπετάχθηκεν άπό
  μέσα δνας άξιωματικός τής
  παληάς βασιλικής φρουρδς, ό
  ντέ Μαλντέν τόν οποίον είχεν
  οδηγήση έκεΐ ό άκούραστος
  Φέρσεν. 'Έπειτα καί οί τέσ-
  σερες, ή βασίλισσα μπροστά
  καί πίσω της ή κ. ντέ Τουρ¬
  ζέλ, κρατώντας άπό τό είνα
  χέρι τόν δελψΐνο πού έσκουν-
  τουψλοΰσεν άπό την νΰστα
  καί άπό τό άλλο την άδελφή
  τού. διέσχισαν έ'ναν σκοτεινό
  διάδρομο, επέρασαν άπό τό
  άκατοίκητο διαμέρισμα τοΰ
  δουκός ντέ Βιλκιέ κι' έφθασαν
  σέ μίαν άπόμερη έξωτερική
  τζαμόπορτα, ή όποία δέν έ-
  φρουρεΐτο.
  Ή βασίλισσα επλησίασε κι'
  έκύτταξεν έξω. Ό οϋρανός ή¬
  ταν σκεπασμένος άπό μαΰρα
  σιόννεφα. Ή «αύλή των πριγ-
  κηπων» ήταν σχεδόν κατα-
  σκότεινη Άμάξια ήταν άρα-
  διασμένα σέ άτελείωτη σειρά,
  άμαξάδες καί λακέδες άργό-
  σχολοι έσεριανοθσαν πέρα-
  δώθε τεμπέλικα ή έφλυαροΰ-
  σαν μέ τούς έθνοφρουρούς οί
  όποΐοι εΐχαν άποθέση κατά
  γής τα βαρεία τουψέκια των
  καί—ήταν τόσο άποχαυνωτι-
  κή ή καλοκαιρινή βραδυά—
  δέν εΐχαν στό νοΰ τους οϋτε
  τό καθήκον, ουτε τόν κίν¬
  δυνον.
  (συνεχίζεταΐτ) ,
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλεφ. .Υ? 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ εξησφαλισμένην ταχώ-
  τη τα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης

  Τέως Ίατρός επί τετραετί- ·
  αν των ΝοσοκομείωνΈρυθροΰ "
  Σταυροϋ καί θεραπευτηρίου ·
  ό «Εύαγγελισμός» Αθηνών. ■
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού
  όδός Άγίου Μηνά παραπλεύ- ■
  ρως ΆβεδΙς Άβεδισιάν. ■
  "Ωραι επισκέψεως 9—12 π. μ. "
  4—7 μ. μ.
  ΚΟί ΜΩΜ Ι ΚΡ
  ^ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφίκετο έξ Αθη¬
  νών ό συμτΐολίτης βιομήχανος κ.
  Ιωάν Καρούζος.
  ΒΑΠΤ1ΣΕ1Σ.-Ό ίατρός κ Έμμ.
  Τζωρακολευθεράκης είς Ρογδιά
  Μαλεβυζίόυ την παρελθούσαν Κυ¬
  ριακήν, άνεδέξατο τής κολυμβή-
  θρας τό άγοράκι τού κ Ν'κολάου
  Κωστάκη ονομάσας αϋτό Εμμα¬
  νουήλ. Νά τοίς ζήση.
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή φθινοπωρινή καλοκαιρία συ¬
  νεχίζεται άκόμη πρός μεγίστην
  χαράν των φυσιολατρών καί των
  φίλων τής ΰπαίθρου πού θά ε'μπο-
  ρέσουν νά έπιχειρήσουν πάλι σή¬
  μερον γενικήν έξοοο.
  — Ευχάριστος καί ίκανοποιητι-
  κή ή προχθεσινή απόφασις τού
  Δημοτικού Συμβουλίου περί ά-
  σφαλτοστρώσεως καί αλλων όδών
  καί πλατειών τής πόλεως μεταξύ
  των οποίων καί τής πλατείας Αγ.
  Δημητρίου.
  —"Οπως έπίσης αρίστη είναι ή
  απόφασις τού περί συμπληρώσε-
  ως τού δικτύου ΰπονόμων τής "Ακ
  —Τάμπιας.
  —Ή καινοτομία τής χαρτίνης πε
  τσέτας εϊσάγεται καί παρ" ημίν
  — Όλα τα έστιατόρια πλήν
  των πρώτης τάξεως, καθώς καί τα
  οίνομαγειρεϊα καί τα άλλα κέν-
  τρα, θά χρησιμοποιοΰν ύποχρεω-
  τικώς χάρτινες πετσέτες ώστε νά
  έξασφαλίζεται ή καθαριότης καί
  ή πρόληψις μεταδόσεως άσθενει-
  ών.
  —Έξαιρετικώς έπιβλητική καί
  μεγαλοπρεπής προβλέπεται ή ση-
  μερινή τελετή τής όρκωμοσίας
  των νεοσυλλέκτων τού 43ου Συν-
  τάγματος.
  —"Ηδη άπό χθές ή πλατείαΈλευ
  θερίας διεκοσμήθη καταλλήλωςεΐς
  την τελετήν δέ εκλήθησαν δπως
  παραστώσιν δλαι αί αρχαί, αί δρ-
  γανώσεις, οί δημοσιογράφοι καί
  ό λαός τής πόλεως.
  — Άπό σήμερον έφαρμόζεται
  καί είς την πόλιν μας ή ύπουργι-
  κή απόφασις περί καθολικής άρ-
  γίας κατά τάς Κυριακάς δλων
  έν γένει των καταστημάτων.
  —ΔΓ δ καί χθές παρετηρήθη έ-
  ξαιρετική κίνησις ?ίς την αγοράν
  μας δπου οί συμπολίται ο'ικογε-
  νειάρχαι ώς καλοί προμηθεϊς, ε¬
  φρόντισαν να κάμουν τα ψώνια
  των δια νά μην μένουν σήμερον
  νήστεις.
  — Ελπίζομεν δτι τώρα όπότε
  συζητεΐ τό Δημοτικόν Συμβούλι¬
  ον την επισκευήν των δρόμων θά
  αποφασίση καί την σκυρόστρωσιν
  καί άσφαλτόστρωσιν τής έμπρο¬
  σθεν των Κάτω Φυλακών διερχο-
  μένης όδοϋ.
  — Συνεχίζεται μέ άληθινήν κο-
  σμοσυρροήν ή προβολή τοΰ Τα-
  ράς Μπούλμπα είς τό σινέ Που¬
  λακάκη δπου θριαμβεύουν οί
  τρείς μεγάλοι Γάλλοι ήθοποιοΐ
  Χάρρυ Μπώρ, Ντανιέλ Νταριέ
  καί Ζάν Πιέρ Ώμόν.
  _______ό Ρέπορτερ
  —Συναυλία κ. Μαρσέλ^ου.
  Σήμερον την πρωΐαν (ώρα Π π.
  μ.) θα δοθή είς την ^Μινώαν»
  ή συναυλία τού βαθυφώνου τού
  Έλληνικού Μελοδράματος κ. Ι¬
  ωάννου Μαρσέλλου τρ ευγενεί
  συυ,πράξει τοϋ Διευθυντού τοΰ
  ΏδεΙου κ. Γεωργ. Πλάτω-
  νος. Τό πρόγραμμα περιλαμβά-
  νει Ιργα Μπετόβεν, Βέρντι, Ά-
  λεβύ. Σαίν Σάενςκ.λ π. πιστεύεται
  δέ δτι καί διά τό εξαιρετικόν αυ¬
  τού καί διά τόν συμπαθή καλλι¬
  τέχνην τοϋ άσματος, θά τύχη υ¬
  ποστηρίξεως άπό τούς φίλους τής
  μουσικής καί τό κοινόν τού Ηρα¬
  κλείου γενικώς,
  ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΜΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  10-10—937 Έμμ Ζαχαριάδου,
  Θεοδ. θεοδωρίδου καί θεοδ. Γε¬
  ωργιάδου.
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ -
  10—10-37—Γεωργ. Μαδαριωτά-
  κη. Άποστ. Ζαφειρίου 11 10-37
  Χριστοδ. Ζουράρη, Γεωργίου
  Σφακιανάκη.
  'Ενοικιάζεται έντός τής πόλε¬
  ως είς κεντρικώτατον μέρος κα¬
  τά την οδόν Δοιράνης ϊναντι
  I-
  ατρείου κ. Άπολλοδώρου Μελισ¬
  σείδου οίκία νεόδμητος, διόροφος
  αποτελούμενη άπό όκτώ δωμά-
  τια μετά πλήρους ήλεκτρικής καί
  ύδραυλικής εγκαταστάσεως καί
  αύλής Πληροφορίαι έναντι.
  Λύσις τοΰχθεσινού
  ύπ'άρ. 17σταυρολέξου
  !■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■
  Εργοστάσιον έλαιουργίας
  ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ
  Έν ' Ηρακλείω (Λεωφέρος Νόελ),
  Λειτουργοϋν μέ άτμόν καί ύδραυλικά πιεστήρια,
  μέ άφθονα ζεστά νερά καί έλαιόπανα έκλεκτής
  ποιότητος, θά έξυπηρετεΐ τούςπελάταςτου ίκανοποι¬
  ητι κώτατα καί είς απόδοσιν ελαίου λόγω των μέ¬
  σω ν άτινα διαθέτει καί των εύκολιών τάς οποίας
  ■καρέχει.
  _ λ
  ·■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■»■■·■■■■■■«■■■■ ■■■■■Β-|
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  όΤ μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί 'Αθλιοι
  126ον
  Ό αύτοκράτωρ ήστεΐσθη πρός τόν Νέϋ, έπειδή
  οΰτος είχεν είπεΐ' «Ό Βελλιγκτών δέν είνε τόσον
  άφελής, ^ ώστε νά περιμείνη την ύμετέραν μεγαλει-
  ότητα». "Αλλως τε, ό Ναπολέων έρρεπεν έκ φύσε¬
  ως είς τό άστεϊζεσθαι, άλλά, κατά τόν Βενιαμίν
  Κωνστάντιον, οί άστείσμοί τού ήσαν «παράδοξοι
  μάλλον ή εύφυεΐς». Άπεκάλει τούς γρεναδιέρους
  τού μουρμούρηδες, καί πολλάκις έ'νυσσε τό ώτίον
  των, ή εσυρε τάν μύστακά των. Επί τοϋ λαθραίου
  έκείνου διάπλου τού άπό τής νήσου 'Έλβας είς
  την Γαλλίαν, τό πλοΐον «Άστατος», δπου ήτο κε-
  κρυμμένος, συναπηντήθη μετά γαλλικοθ πολεμικοθ
  βρικίου, «Ζέφυρος» όνομαζομένου, καί ήρωτήθη ύπ'
  αύτοΰ άν εΐχε νέα περί τοϋ Ναπολέοντος. Ό αύτο¬
  κράτωρ έλαβε γελών την σάλπιγγα, καί αύτός ούτος
  άπεκρίθη' «Ό αύτοκράτωρ εχει καλώς». Άν γελών
  είς τοιαθτα συναντήματα φαίνεται έχων οίκειότη-
  τα πρός τάς περιστάσεις τοΟ βίου ό Ναπολέων
  έγέλασεν έπανειλημμένως τοιούτους γέλωτας καί ε¬
  πί τοϋ προγεύματος έκείνου τής Βατερλούης.
  Μετά τό πρόγευμα, έ'μεινε σύννους περί τα δεκα-
  πέντε λεπτά' επειτα δ' έκάθισαν επί των άχύρων
  δύο των στρατηγών, φέροντες κάλαμον άνά χείρας
  καϊ χάρτην επί τού γόνατος, καί δ αύτοκράτωρ τοίς
  ύπηγορευσε την διάταξιν τής προσεγγιζούσης μά-
  χης·
  Περί ώραν ένάτην, καθ" ήν στιγμήν ό γαλλικάς
  στρατος έκινεΐτο καί έξελίσσετο είς πέντε φάλαγ-
  γας, κλιμακηδόν διηρημένος, εκάστου σώματος
  έχοντος τό πυροβολικόν μεταξΰ, τοΰς δέ μουσι-
  κούς επί κεφαλής καί έπέβη πρός την πεδιάδα,
  κρουομένων των τυμπάνων καί ήχουσών των σαλ-
  πίγγων, στρατός κρατερός, εύρύς, ψαιδρός, πέλα-
  γος περικεφαλαιών, ξιφών καί λογχών είς τόν όρί-
  ζοντα, ό αύτοκράτωρ άνέκραξεν έπανειλημμένως
  έν τή συγκινήσει του' «Λαμπρόν θέαμα! λαμπρόν
  θέαμα!»
  Άπό τής ένάτης μέχρι τής δεκάτης καί ήμισεί-
  ας ώρας, άπας ό στρατος, σχεδόν απίστευτον, έλα¬
  βε την ωρισμένην θέσιν, παραταχθείς είς εξ φάλαγ-
  γας σχηματιζούσας κατά την έκφρασιν αυτήν τοΰ
  αύτοκράτορος' «έξ
  V»·
  "Ολίγας δέ στιγμάς μετά
  την παράταξιν τού μετώπου πρός μάχην, έν τώ μέ¬
  σω τής βαθείας σιγής, ήτις, ώς επί τής προσεγ¬
  γίσεως θυέλλης, προηγεΐται των μαχών, βλέπων
  προβαινούσας τάς τρείς κανονιοστοιχΐας, αΐτινες δι¬
  ετάχθησαν νά κάμωσιν αρχήν τής έπιθέσεως πυρο-
  βολοθσαι κατά τοΟ Άγίου Ιωάννου, είπεν είς τόν
  στρατηγόν 'Άξον, έπικρούσας διά τής χειρός τόν
  ©μόν τού" «Ιδού είκοσιτέοσαρες ώραΐαι κόραι,
  Οτρατηγέ».
  (συνεχίζεται)
  ΟΡίΑΝΙΚΙΙ- ΧΗΜΙΚΑ ΑΙΠΑ.ΜΑΤΑ ιΤΑΥΡΟΣ'
  ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν των εΰεξηγήτων δημοαιεύσβων /.αί δι«όβο£ων
  τού χ. Κουφάκη, ότι μόνον τα λιπάοματα «Πετεινου»
  θά χρημβττοδοτβΰνται εφέτος υπό της Άγροτικής Τραπέ¬
  ζης, ανακοινούμεν πρός τούς κ. κ. παραγωγους ότι, τό¬
  σον τα λιπάσματα «Τ«ΰρος» όσον καί τό Νίτρβν τής
  Χιλής, βυμμετχσχόντα είς την μειοδοσίαν τής Άγροτι-
  κής Τραπέζης, επέτυχον την χρηματβδότηαην αυτής καΐ
  διά την έφβτβινήν καλλιεργητικήν περίοδον.
  'Επομένως, βκτός των λιπασμάτων «Πετεινού», θά χ©-
  ρηγβΰντοτι υπο τής Άγροτικής Τραπέζης καΐ τα λιπάσμα-
  τα «ΤΑΥΡΟΣ» ώς κ«ϊ τβ ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ είς
  τα μέλη των Γεωργικών Συνεταιρισμόν καϊ τοϋς λοιπβϋς
  πιστοώχβυς τής Άγρβτικής Τραπέζης. .
  Ανακοινούμεν, έπίσης, ότι διαθέτωμεν εφέτος εκτος
  των γνωβτών άμιγών όργανικών τώπων ΑΖΩΤΑΛΕΥΡθΝ
  (10—0—0) καϊ ΟΣΤΕΑΛΕΥΡΟΝ (1-30—0) καί τβυς όιαλυ-
  τβύς τύπβυς 0—20—0 καί 6—8—8, β! βπβΐβι, λόγω τής α¬
  ρίστης αποδόσεως των είναι πβριζήτητοι άπό τούς παρα-
  γωγους.
  Προμηθευθήτε ολοι εφέτος τα λιπασματα «Ταυρος» καί
  τό Νίτρον τής Χιλής άπό τους
  Άπβκλίΐστικβύς Άντιπρβσώπβυς
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΝ
  Ηράκλειον
  Ρ
  «■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΙΟΝ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
  ΚΔΡΥ©ΕΙΧΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1839
  'Υποκατάστημα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: όψεως καί επί προθεσμί?
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
  "Εν βυρίδιβν τοϋ 6ησ«υρο»υλακείβυ μας άναπληρύ-
  νει τ* άσφβιλεστερον χρημ«τβκιβΜΤ»βν.
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμ¬
  φέροντας δρους.
  ϊΓιϊηβ™
  II...
  Εις τό Πρστήριον
  ΑΝΤβΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  .....·.
  —»——-.......■■■■■■■■■■■■
  Λ
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτ,ζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΘΑ ΑΛΛΑΞΗ ΤΟ ΚΛΙΜΑ;
  Β'.
  Είς την τελευταίαν μεγάλην γε-
  ωλογικήν περίοδον, την τριτογε-
  νή λεγομένην εποχήν, άειθαλή
  δένδρα καί όλόκληρα δάση, τοΰ
  είδου; εκείνον,· πού άπαντοΰν εις
  τού; Τροπικού;, ευρίσκοντο άκόμη
  καί εις την πολικήν περιοχήν.
  Έν ολίγοι; δέν χωρεΐ άμφιβολία
  περί τού 8τι υπήρξαν Ιποχαί δι-
  αρκέσασαι έκατομύρια Ιτη, κατά
  τάς οποίας Ινα έξαιρετικά ήπιον
  καί εύνοίκόν κλΐμα έπέτρεπε την
  εκδήλωσιν τής ζωής καί εις πε¬
  ριοχάς πού διά λόγου; κλιματο-
  λογικών άκροτήτων, είνε σήμερα
  ερημοι. Έννοεΐται δτι εσημειώθη
  καί τό αντίθετον: Εμεσολάβησαν
  καί εποχαί μεγάλου ψύχου; είς
  έκτεταμένας ζώνας τή; γή;, περί-
  οδοι παγώνων! "Ετσι υπήρξεν εί;
  τό παρελθόν τή; γή; μία περίοδο;
  ποΰ 2να στρώμα πάγου εκάλυπτε
  την σημερινήν Κίναν, την Αυστρα¬
  λιαν^ καί την Άφρικήν, ϊσως καί
  τα; Ίνδίας. ΙΙαλαιότερον δέ άκό¬
  μη τό στρώμα τουτο τοΰ πάγου
  έκάλυψεν άν οχι κατ' επανάληψιν
  πάντως μίαν φοράν, καί μέγα μέ-
  ροζ τοϋ βορείου ήμισφαιρίου. Πε¬
  ρί τα τέλη τοΰ παρελθόντο; τή;
  γή;, μετά τα; μακρά; περιόδους
  τή; θερμότητο; περΐ των οποίων
  άνεφέραμεν ανωτέρω, εσημειώθη
  έκ νέου μία κατεψυγμένη περϊο-
  δο;, αυτήν την φοράν άποκλει-
  στικώ; εί; τό μέγα νότιον ήμι-
  σφαίριον, πού περιελάμβανε την
  Αυστραλιαν καί την Άφρικήν,
  την Ν. Αμερικήν, τοΰ; μεταξύ
  αυτών ευρισκομένους ώκεανούς,
  καί έν μέρει καί την περιοχήν
  τοΰ Νοτίου Πόλου. Τότε έν αντι¬
  θέσει πρό; δ,τι παρατηρεΐται σή¬
  μερον, τό μεγαλειτέρον μίροί τή;
  ξηρά; ευρίσκετο δχι εί; τδ βόρει¬
  ον, άλλά εί; τδ νότιον ήμισφαίρι-
  ον. Περίεργον καί αίνιγματικον
  είνε ό'τι καχά τα; περιόδου; των
  στρωμάτων των πάγων, συνεσω-
  ρεύοντο είς άλλα σημεΐα τή; γή;
  καί έν μέρει καί εί; την άμεσον
  γειτονίαν των πολικών περιοχών,
  ερυθρά! σωροί άμμου, πού αναμ¬
  φισβητήτως ώφειλαν την δημιουρ¬
  γίαν των εί; ϊνα, πλούσιον εί; ά-
  νέμου;, ξηρόν κλίμα σάν τή; Ιρή-
  μου. Τέλος περί τό τερμα τή;
  τριτογενοΰς γεωλογική; περιόδου,
  υπήρξεν Ιξω, εκτεταμένον στρώμα
  πάγου: ή άμέσως προηγηθείσα
  τή; τωρινή; γεωλογική; περιόδου
  κατακλυσμιαία εποχήί κατά την
  οποίαν α£ μάζαι τοΰ πάγοσ ά-
  πλώθηκαν άπό την πολικήν περι¬
  οχήν έ"ω; τάς εύκράτου; ζώνας,
  καί πού α[ όροσειραί πού έσχη-
  ματίσθησαν τό τζρΆτον κατά την
  τριτογενή περίοδον, είχαν καί αυ¬
  ταί παγώση. Σήμερα ή γή μα;
  ευρίσκεται εί; την τελικήν φάσιν
  τή; κατακλυσμιαία; έκείνη; κατε¬
  ψυγμένη; περιόδου, εί; μίαν πε¬
  ρίοδον όξυτάτων κλιματολογικών
  άντιθέσεων. Πώ; έξηγοΰνται αί
  παρατεταμένα ι αυταί περίοδοι
  τή; ζέστη; ή άντιθέτω; τοϋ ψύ-
  χους, περί των οποίων ώμιλήσα-
  μεν, τί προκαλεϊ την μετάβασιν
  άπό των μέν εί; τα; δέ, την με¬
  ταβολήν δηλονότι τοΰ κλίματο;;
  Ή άφορμή είνε μιά διαφορετική
  κατανομή τή; ξηρά; καί τής θα-
  λάσση;, πού ώ; συνέπειαν είχεν
  άλλα θαλάσσια ρεύματα καί άλ-
  λου; άνέμου;; "Η. ή αίτία είνε ό
  φλοιό; τής γής, πού δέν είχεν ά¬
  κόμη ψυγή εί; ικανόν βάθο;, εί;
  τρόπον ώστε ν' άντανακλαται εκ
  τοΰ έσωτερικοΰ τή; γή; μεγαλει-
  τέρα θερμότη;, έχουσα ώς άποτέ-
  λεσμα παρατεταμένας περιόδους
  ζέστης; "Η ή ίψορ^ είνε ό ήλι-
  ο; πού εί; ωρισμένα; έποχά; άκ-
  τινοβολοΰσε μεγαλειτέραν καϊ εί;
  άλλας, όλιγωτέραν θερμότητα είς
  την γήν;
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■ι
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)«
  "Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ" ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  Ό έρανος υπέρ τού
  ΠανανείουΝοσοκομείου
  Παρά τοΰ Δήμου μ3; απεστάλη
  ό έπομενο; κατάλογο; των είσφε-
  ρόντων εί; τάν Ιρανον υπέρ τοΰ
  Πανανείου Νοσοκομείου εί; όκά-
  δα; σουλτανί καί ταχτά καί είς
  μετρητά σταφιδοπαραγωγών τή;
  πόλεω;. Εί; τόν κατάλογον τοΰτον
  περιλαμβάνονται καί αί κοινότη-
  τε; αΐτινε; είσέφερον υπέρ τοΰ
  I-
  δρύματο;.
  Α. Περάκη; όκάδε; 11, Δημ.
  Δρήμη; 12 1)2, Μαρία Καλοκαι-
  ρινοΰ 62, Φιλανθρωπικά Ίδρύμα-
  τα Α. καί Μ. Καλοκαιρινοΰ 112,
  Κ.Καριώτη; 11, Χριστοφίδης 21,
  Μ. Κασιμάτη; 13 1)2, Εμμ.Κασι-
  μάτη; 14 1)2, Γεώρ. Διαλυνα;
  31, θωμάς Γεωργιάδης 12, Ι. Ε.
  Χριστοδουλάκη; 25 1)2, Χριστο¬
  δουλάκη; 27, Χήρα Ν. Μακράκη
  41, Χριστοφίδη;—-Περάκη; 23,
  Ι. Ταρομανώλη; 30, Γεώρ. Άνω-
  γειανάκης 11, Υΐοί Κωνσταντινί¬
  δου 110, Μιχ. Σπινθουράκη; με¬
  τρητά δρ, 50(1, Μ. Θαλασσινό;
  καί Αν, Ξενάκης όκ. 47, Στυλ.
  Όρφανό; 58, Μοσχολάκη; 20,
  Άριστ. Βλάσσης 11, Ο.Κουφάκης
  20, Κ. Παχιαδάκη; 10, Μιχ.
  Τζουλάκη; 17, Σ.Παπάζογλου 12,
  Πολυκράτη; 8, Τίτο; Γεωργιάδης
  10, Κ. Περάκης 25, Στ. Μακρά-
  κης 42, Συνεταιρισμό; Χανιαλή
  4(), μετρητά 25, Γεώρ. Μητσο¬
  τάκη; όκ. 52, Κ. Μαρκατάτο; 12,
  ΥίοΙ Γ. Λιαπάκη 30, Κ. Βρετά¬
  κη; 23, Καμάρα; καί Κανά; ρε-
  βύθια 1 σακκάκι, Άδελφοί Νικο¬
  λετάκη όκ. 11, Νικήτα; Στρατά-
  κη; 24, Ανδρ. Βλάσσης 18, Ιω.
  θεοδωράκη; 35, Χρ. Τσαμπαρλά-
  κη; μετρητά 200, Έμ. Μπαντου¬
  βά; όκ. 8, Μύρων Δανδαρή; 10,
  Εύθ. Καστρινογιάννη; 33, Στυλ.
  Γιαμαλάκη; 32, Φούμη; κα! Σι-
  δεράκη; 32, Παναγ. ΙΙρατικάκη;
  90, Άριστ. Κριμπά μετρ. 1000,
  Ανδρ. Άνωγιαννάκη; όκ. 8, Βι-
  κτωρία Καπετανάκη μετρ. 1000.
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
  Πετροκεφάλου όκ. 85, Πύργου
  130, Βασιλειών κα! Αγ. Βλάσ-
  ση 197.50, μετρ. 355, Αγ. Ιω¬
  άννου όκ. 89, Κορφών 112, Κά-
  τω Αρχανών 57, Κουνάβων 67,
  Βενεράτου 73 μετρ. 800, Άθανά-
  των καί Γοΰρνες 68, Κερασσών
  67, Πεζών 22 μετρ. 85, Αγ. Μύ¬
  ρωνος όκ. 108, Σταυρακίων 81
  μετρ. 385, Κάτω Ασιτών όκ. 48,
  Άρκαλοχωρίου 38, Σίββα; Μα-
  λεβυζίου 50 μετρ. 185. Ή 'Ένω-
  σι; Σουλτανοπαραγωγών Κρήτη;
  προσέφερε δρ. 1500, ή κοινότης
  Τυλίσσου 2422, Κανλί—Καστέλ¬
  λι 1000, Καλεσσών 86(Χ), Σάρ-
  χου 1120, ν.αί Αγ. Παρασκιών
  όκ. 54,
  —Τό ζήτημα τής άκτοπλο-
  Κατ' εΐδήββις έξ Άδηνών ή Κυ¬
  βέρνησις πρίν ή προβή είς την
  λήψιν οριστικάς αποφάσεως επί
  τής συμβάσεως Ητις κατηρτίσθη
  έν βχεδίω δια την ανάληψιν
  των άκτοπλοΐκών γραμμών υπό
  τού Άγγλβελληνικβΰ όμίλου
  'Λμπατιέλλου άνεθηκεν είς ειδι¬
  κήν επιτροπήν προσωπικοτήτων
  έκπροσωπουσών την ναυτιλίαν,
  τόν τουρισμόν, τό εμπόριον κ. λ.
  π. νά γνωμοδοτήβη σχετικώς,
  —Δι' αναίρεσιν.
  Είς Ρούβτικα Ρεθύμνης συνε¬
  λήφθη ο Νικόλαος Λάμπρου Μαρ-
  νιεράκης κατηγορούμενος επί ά-
  ποπείρα άναιρέοεως.
  * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοΰ στομάχου
  έντέρων καί ήτΐατος, δεχεται
  τούς πάσχοντος έκτοΰπΕΤΐτι-
  κοΰ συστήματος έν τφ ίατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμσρες.
  θεραπεία αΐμορραΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  —Τό Ταμείον 'Ασφαλίσεως
  Έπαγγελματιών.
  ΔΓ αποφάσεως τοΰ κ. ΰφυπουρ-
  γοΰ τή; Εργασίας ό άριθμός
  των αρχικώς προαληφθέντων ύ-
  παλλήλων παρά τω Ταμείω 'Ασφα
  λίοεως Έπαγγελματιών περιορίζε-
  ται είς εξ. Οί ΰπεράριθμοι άπομα-
  κρΰνονται τής υπηρεσίας.
  — Ή ανέγερσις τού Μεγά-
  ρου τοΰ Έμπορικοΰ Έπι-
  μελητηρίου.
  Διά την αυριον Δευτέραν ωρί¬
  σθη συνεδρίασις τοΰ Διοικητικόν
  Συμβουλίου τού Έμπορικοΰ καί
  Βιομηχανικοΰ 'Επιμελητηρίου.
  Είς την συνεδρίασιν ταύτην θά
  ληφθή όριστικη απόφασις επί τού
  ζητήματος τής έξαγοράς οίκοπβ-
  δου διά την ανέγερσιν τού νέ¬
  ου μεγαρον τοΰ 'Επιμελητηρίου.
  —Διαγωνισμός ένωμοταρ-
  χών.
  Είς Χανιά ανεχώρησαν προκει¬
  μένον νά μετάσχουν είς τόν έ-
  νεργούμενον έκεΐ διαγωνισμόν
  διά τόν ανώτερον βαθμόν οί ύ-
  πενωμοτάρχαι οί υπηρετούντες
  είς την δύναμιν τής Άν. Διοική¬
  σεως Χωροφυλακην Κρήτης.
  Ή νέα Μαιευτική ΓυναικοΑογική ΚΑινική
  Τού Ίατρου κ.
  ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ
  Όδός 2ωγράφου (όπισθεν τριών Καμάρων).
  II
  Ι!
  "Ηρχισε λειτουργοΰσα. Δωμάτια 1ης, 2ας καΐ 3ης θέσεως. Ήλεκτροθεραττευτήριον.
  ΑΙΘόυσαι τοκετών, χειρουργείου κ. λ, π,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  10 Όκτωβρίου 1937
  120 Ώρα
  π;
  ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΝΤΟΣ ΟΑΙΓΟΥ
  ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣ
  ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟ Κ ΕΙΤΑ
  Νλ ΕΙΣΒΑΑΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έσπερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Λονοίνου άγγέλλουν ότι ή
  Έξωτερική Μογγολία ήτις εύρίσκετα
  υπό την επιρροήν τής Σοβιετικάς Ρωβ
  οίας κηρύσσει έντός όλίγου τόν πόλε¬
  μον εναντίον τής Ίαπωνίας.
  Κατά τάς αύτάς πληροφορίας ή
  Μογγολία προτίθβται νά προσβάλη τα
  σύνορα τής Μαντζουρίας προσπαθοΰσα
  νά έπιδράμη είς αυτήν τή ύλική βοηθεία
  τής Ρωασίας, τής οποίας άλλως τε πολ
  λοί άξιωματικοί έχουν αναλάβη την δι
  οίκησιν των Μογγολικών στρατιωτικαί
  τμημάτων.
  Έξ αίτίας τού Μσπανικοΰ
  άπειλεΐται παγκόσμιος σύρραξις.
  Τα σινοϊαπωνικά καί ή Άμεριμή.
  ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙΕΠΙΣ ΤΡΑΤΕΥΣΙΣ
  ΕΙΣΤΗΝ ΑΝΑΪΟΛΙΚΗΝ .ΙΒΗΡΙ.&Ν
  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΡΩΣ.ΣΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο
  φορίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι
  όχι μόνον είς την Μογγολίαν άλλά καί
  την Ανατολικήν Σιβηρίαν έν&ργεΐται
  μυστική έπιστράτευσις. Έκ παραλλή
  λου τα Ρωσσικά στρατεύματα τής Ά
  νατολικής Σιβηρίας κινητοποιοΰνται
  καθ* όλην την γραμμήν των Ρωσσομα-
  τζουριανών συνόρων προτιθέμενα νά έ-
  πέμβουν άπό χοινού μέ τούς ΛΙογγόλους
  εναντίον τής Ίαπωνίας.
  Ο ΜΠΛΥΧΕΡ ΔΙΑΡΚΩΣ ΚΕΙΤΑΙ
  ΡΡΓΑΜΡΝΟΜ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). —Καθ* α αγγέλλεται
  έκ Παρισίων καί Αονδίνου ό σερατάρ-
  χης Μπλύχερ ευρίσκεται είς άέναον κί¬
  νησιν είς την Ανατολικήν Σιβηρίαν. Ό
  Μπλύχερ όργανώνει φαίνεται τόν πόλε¬
  μον είς τόν οποίον άπό κοινοΰ θά απο¬
  δυθή εναντίον τής Ίαπωνίας ή Ρωσσία
  καί ή έξωτερική Μογγολία. Όπωσδή-
  ποτε δέν έχη εξακριβωθή άν ό ΛΙπλύ-
  χερ ένεργεΐ ~έπί τή βάσει έντολών έκ
  Μόσχας η ίδικοΰ τού όλως διόλου στρα
  τιωτικού σχεδίου.
  ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΓΑΛΛΟΣ
  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατ' ανακοίνωσιν έξ
  έγκύρου πηγής φθάνει είς Αθήνας μετ*
  ολίγον ό Γάλλος ύπουργός των συντάι
  ξεων. Τό ταξίδιον τού Γάλλου ύπουρ-
  γοΰ γίνεται πρός επίσκεψιν των Αθη¬
  νών. Κατά την παραμονήν τού πάντως
  είς την πρωτεύουσαν ό Γάλλος ύπουρ¬
  γός θέλει συναντηθή καί μετά των επι¬
  σήμων.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΑΓΟΝΑ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔ Ρ Ο Τ Α ΤΑ Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τηλεγραφήμα-
  τα έκ Παρισίων αί μαχαι είς την Άρα-
  γώνα έλαβον πρωτοφανή σφοδρότητα
  τάς τελευταίας ημέρας. Περί τής εκ¬
  βάσεως των μαχών τούτων αί πληροφο¬
  ρίαι είναι άντιφατικαί. Όπωσδήποτε ση»
  μ,αντικά άποτελέσμαεα δέν φαίνεται ότι
  έχουν επιτευχθή εκατέρωθεν.
  Ο ΚΑΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ 0Α ΠΑΡΑΣΤΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Έχ Κων)πόλεως
  τηλεγραφούν ότι ό πρόεδρος τής τουρ-
  κικής δημοκρατίας Καμάλ Άτατούρκ
  θά παραστήείς τα προσέχη γυμνάσια τοΰ
  τουρκικοΰ στόλου. Τα γυμνάσια ταυτα
  θά έκτελεσθούν είς τό Αιγαϊον πέλαγος
  *αλ θά είνε μεγάλης άκτίνος.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Αί Ι¬
  ταλικαι έφημερίδες άναφερό-
  μεναι είς την επίδοσιν τής
  Ίταλικής απαντήσεως είς την
  Αγγλίαν καί Γαλλίαν τονί-
  ζουν δτι ή Ίταλική απάντη¬
  σις καθορίζουσα σαφώς την
  στάσιν τής Ιταλίας είς τό Ί-
  σπανικόν δέν άποκλείει έν
  τούτοις τάς συζητήσεις πρός
  μίαν οριστικήν συνεννόησιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) — Ό
  ύπουργός των Εξωτερικών
  τής Γαλλίας έπεκοινώνησε
  σήμερον μέ τόν "Αγγλον πρε¬
  σβευτήν έν Παρισίοις καί άλ-
  λους διπλωμάτας. Αί συνεν-
  ! νοήσεις αυται άφεώρων την
  πορείαν των διεθνών ζυμώσε-
  ων περί τό Ίσπανικόν καί την
  απόφασιν των "Αγγλων καί
  Γάλλων νά τό έπιλύσουν ό-
  πωσδήποτε.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
  Έξ Ούασιγκτώνος αγγέλλε¬
  ται δτι συνεχίζεται ό αγών
  τοϋ Άμερικανικοϋ τύπου πε¬
  ρί τάς δηλώσεις τού Ροϋζβελτ
  αΐτινες κρίνονται διακόπτοο-
  σαιή' μεταρρυθμίζουσα ριζικώς
  την πολιτικήν τής ούδετερότη-
  τος. Ό τύπος έχει διαιρεθΓ)
  είς δύο στρατόπεδα έ"ν έκ των
  1 οποίων έκπροσωποΰν τάς γνώ
  , μας των συντηρητικών πολι-
  τευτών τοϋ Κογκρέσσου έπι-
  μένει είς την ούδετερότητα
  καί την αποφυγήν τής άνα-
  μίξεως τής Άμερικής είς ενδε¬
  χόμενον πόλεμον.
  — Έκ Τόκιο αγγέλλεται δτι
  αί Ίαπωνικαί έφημερίδες συ-
  νεχίζουν την άρθρογραφ.αν ε¬
  ναντίον πάσης άναμίξεως άλ-
  λων δυνάμεων είς την Σινο-
  ϊαπωνικήν διαφοράν. Ώς πρός
  την Ρωσσίαν οί Ίάπωνες το-
  νίζουν δτι αυτή θά αντιληφθή
  συντόμως τό σφάλμα της.
  Ή ρύθμισις των χρεών
  των άγροτών πρός τάς Κοινότητος.
  Τό Υπουργείον των 'Εσω-
  τερικών απηύθυνε τηλεγραφι¬
  κήν πρός τάς αρμοδίας αρ¬
  χάς διαταγήν διά τής οποίας
  ανακοινούται δτι ό νόμος 677
  τροποποιηθείς διά τοϋ νόμου
  809 περί ρυθμίσεως των άγρο-
  κών χρεών. έφαρμόζεται καί
  επί πάσης όφειλής ανωτέρας
  των χιλίων πεντακοσίων δραχ-
  μών, γεννηθείσης πρό τής 1 Ί-
  ανουαρίου 1935, έξ οϊαςδήπο-
  τε αϊτίας των χαρακτηριζομέ-
  νων κατά τόν ίδιον νόμον ώς
  άγροτών, πρός Δήμους καί
  Κοινότητος.
  Κατά συνέπειαν προκειμέ-
  νου νά ρυθμισθώσιν αί τής
  κατηγορίας ταύτης όφειλαί
  δέον νά συνταχθώσι καί έπι-
  δοθώσιν αρμοδίως αί δηλώ¬
  σεις αί όριζόμεναι υπό τού
  άρθρου 7 τού ανωτέρω νό¬
  μου.
  Αί δηλώσεις αυται ώς γνω¬
  στόν θά έπιδοθώσιν είς τοΰς
  κατά τόπους είρηνοδίκας θά
  συνταχθώσι δέ συμφώνως
  πρός παρασχεθησόμρνα υπό
  των τοτμιών στοιχεΐα πρός
  τούς Προέδρους των κοινοτή-
  των.
  Η ΛΕΣΧΗ
  ΛΗΜΟΣΙΩΝ· ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Πρός άπαντας τούς δημοσί-
  ους ύπαλλήλους νομοΰ Ηρα¬
  κλείου άπηυθύνθη παρά τού
  ενταύθα άντιπροσώπου τής Λέ
  σχης Δημοσίων ύπαλλήλων
  κ. Έμμ. Λιονουδάκη έγκύ-
  κλιος διά τής οποίας συνιστά-
  ται έκθύμως ή ύποστήριξις τής
  Λέσχης των διά νά δυνηθή αυ¬
  τή νά αποβή έξυπηρετική των
  συμφερόντων των δημοσίων
  ύπαλλήλων. Σκοπός τής συ-
  στάσεως τής Λέσχης είνε συν
  τοίς άλλοις καί ή "ίδρυσις είς
  τάς σπουδαιοτέρας επαρχια¬
  κάς πόλεις, έν αίς καί τό Η¬
  ράκλειον, αίθουσών έστιατο-
  ρίου, διαλέξεων, βιβλιοθηκών
  διάτοΰςδημοσίους ϋπαλλήλους
  καί ή οϊκησις τούτων διά της
  παροχής μακροχρονίων οίκο-
  δομικών δανείων έξοφλητέων
  χρεωλυτικώς.
  Η ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ή έξαγωγή γεωργικών εί-
  δών τής ληξάσης εβδομάδος
  ανήλθεν είς 1.000.000 χιλγρ.
  σουλτανίνων 105.000 ταχτά¬
  δων, 65.000 σταφυλών, 55.000
  οίνου καί 52.000 γλεύκους.
  ΟΙΚΟΝΟΜΪΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τή άγορδ μας τιμαί ιών κατωτέρω έγχο
  ρίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  δρ. 22.- 22 50
  21.-
  20, —
  15. -18.
  13.50-
  11. -
  10 —
  11.—
  9.50
  6.- 8.
  9.
  Χαρούπια · 2.50
  "Ελαια 5ο »
  » κοινά ·» 28 -
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 24 —
  » β' » » 22.-
  Πράσινοι α' ποιότ. » 22.—
  β' » » 20.50
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  9ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  •Αγορά Πώλησις
  25.30- 25.55
  3.60 3.70
  546 550
  110.20 . 111.20
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28.35
  3.71 3.75
  20.75 21.—
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  συ-
  Αϋριον τα εσπέρας θά
  νεχισθή ή συνεδρίασις τοϋ Δη-
  μοτικοϋ Συμβουλίου Ηρακλεί¬
  ου επί των ύπολοΐπων θεμά-
  των τής ημερησίας διατάξεως.
  ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΙ
  Συνελήφθησαν διά παράνο¬
  μον όπλοφορίαν οί Ν. Ανδρ.
  Πασπαλάκης έκ Πενταμοδίου,
  Μιχ. Άντ. Πουλάκης καί
  Κωνστ. Μ. Κωνσταντινίδης έκ
  Πετροκεφάλου καί Ν.Κ.Κοτσι-
  φάκης έξ Άμυγδάλου. "Ο¬
  μοίως κατεμηνύθη διά παρά¬
  νομον κατοχήν καπνοΰ ό Ζαχ.
  Μιχ. Καρδουλάκης έκ Νιπη-
  δητοθ.
  τα γεωρπκαΤητηματα
  Διά την 14 τρέχ. ωρίσθη
  συνεδρίασις τής Διοικούσης
  Έπιτροπής τοΟ .Γεωργικοΰ Έ-
  πιμελητηρίαυ Ηρακλείου προ-
  κειμένου αυτή νά επιληφθή τής
  ρυθμίσεως διαφόρων ζητημά-
  των.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ
  Κατά πληροφορίας πρός
  ούς έν Χανίοις όφειλέτας
  Χάμπρο καί άστικών Χρεών
  ν γένει τα ζητήματά των ά-
  πασχολοθν εισέτι τοΰς άρμο-
  δίους, έλπίζεται δέ δτι θά ρυθ-
  ιισθώσιν ταχέως.
  ΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
  ΔΕΚΑΠΛΑΣίΟΥ ΔΑΣΜΟΥ
  Υπεγράφη κοινή απόφασις
  των ύποϋργών Οίκονομικών
  καί Έθν. Οίκονομίας διά της
  οποίας όρίζεται δτι έμπορεύ-
  ματα τα όποΐα ύπόκεινται είς
  καταβολήν δεκαπλασίου δα-
  σμοΰ, είσαγόμενα είς άνά-
  λωσιν καί παραλαμβανόμενα
  υπό κρατικών ύπηρεσιών, υ¬
  πέρ των οποίων έχει εκδοθή
  έντολή άτελοθς παραδόσεως,
  βαρύνονται μέ τόν δεκαπλά-
  σιον δασμόν, καταβαλλόμενον
  υπό τοϋ πωλήσαντος ταυτα
  προμηθευτοϋ. Έπίσης ' όρίζε
  ται δτι δύνανται νά άπαλ-
  λάσσωνται τής καταβολής δε¬
  καπλασίου δασμοΰ έμπορεύ-
  ματα είσαγόμενα έντός τρι-
  μήνου άπό τής λήξεως των
  νομίμων προθεσμιών διά την
  έφ' άπλφ δασμώ εισαγωγήν
  των, εάν ή βραδύτης διά την
  έμπρόθεσμον εισαγωγήν των
  καταλογισθή είς την κρατικήν
  υπηρεσίαν, προυποτιθεμένου
  έννοεΐται δτι τα έν λόγω έμ-
  πορεύματα δέν ύπόκεινται είς
  καταβολήν δεκαπλασίου δα¬
  σμοΰ κατά την ημέραν τής ό-
  ριστικής καί ανευ αιρέσεως ή
  προθεσμίας τινός κατακυρώ-
  σεως τής προμηθείας.
  ΤΑ ΚΡΗΤΊΚΑ~ΚΙΤΡΑ
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητή-
  ριον Ηρακλείου απέστειλε
  είς τό Έμπορευματολογικόν
  Μουσείον Πειραιώς πρός έκ¬
  θεσιν £ν βυτίον κίτρων.
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού
  γραφείου τοϋ κ. Έπιθεωρητοϋ
  Δημοτικάς έκπαιδεύσεως Η¬
  ρακλείου ζητεΐται προσωρι¬
  νώς διδασκάλισσα διά νά δι-
  δάξη επί τρίμηνον είς μονο-
  τάξιον σχολείον τής Επαρχί¬
  ας Μονοφατσίου άντΐ 900
  δρχ. μηνιαίως.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  Τό Υπουργείον τής Έθν.
  Οίκονομίας δι' έγκυκλίου τού
  πρός τάς τελωνειακάς καί λοι¬
  πάς αρχάς γνωρίζει δτι ή Έλ-
  ληνογιουγκοσλαυίκή συμφω-
  νία πληρωμών παρετάθη μέ-
  χρι τής 31 τρέχ. Όκτωβρίου.
  ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
  Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς απήν¬
  τησε πρός τόν Μητροπολίτην
  Κρήτης συγχαρέντα αυτόν διά
  τούς άρραβώνας τοϋ Διαδό-
  χου, διά τού κατωτέρω τηλε-
  γραφήματος:
  «Μητροπολίτην Κρήτης κ.
  Τιμόθεον "Ηράκλειον —Κρήτης.
  Εύχαριστώ έκ βάθοος καρδί¬
  ας. Γεώργιος Β'.»
  ΤΑ ΑΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  Διά συμπληρωματικής α¬
  ποφάσεως τοϋ κ. ύπουργοϋ
  τής 'Εθνικής Οίκονομίας πρός
  τα Έμπορικά καί Βιομηχανικά
  Έπιμελητήρια, έξουσιοδοτοϋν-
  ται αί κατά τόπους Έπιτρο-
  παί δειγμάτων νά χορηγώσιν
  αδείας είσαγωγής διαφημιστι-
  κών είδών αποστελλομένων
  δωρεάν καί είς μικράς ποσό¬
  τητας, εϊτε έντός αΰτοτελών
  δεμάτων είτε έντός δεμάαων
  περιεχόντων άλλης φύσεως
  έμπορεύματα.
  υπέρ τησΊεροποριασ
  Οί κ. κ. Στυλ. Τζουκάκης καί
  Σάββας Κβυνδούρης έργολάβοι
  έν τφ γείτβνι νομώ προσεφέρον
  υπέρ τής 'Αίρβπβρίας άνά 15 χιλ·
  δραχμων ί'καατοξ.Ό κ.Νβμάρχης
  Λασηθίου έξέφρασεν πρός αμφο¬
  τέρους τάς ευχαριστίας τού.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΥ
  Συνελήφθη ό φυγόποινος
  14ετής Κωνστ. Γεωρ. Κυπραΐ-
  ος άποσταλείς αρμοδίως πρός
  Ικτισιν τριμήνου Φυλακίσεως.
  Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ
  ΒΑ ΠΡ0ΑΣΠΙΣ8Η ΠΑΗΤΙΤΡΟΠΩ
  ΑΙΧΒΕΣΙΝΑ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ
  ΕΟΙ ΤΗΣΔΙΕΟΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Αονδίνου ότι ό πρωθυπουργός τής Με¬
  γάλης Βρεττανίας κ. Τσάμπερλαιν προ¬
  έβη σήμερον είς βαρυσημάντους δηλώ¬
  σεις επί των διεθνών πραγμάτων.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν άφοΰ ανέπτυξε
  τό κρίσιμον τής καταστάσεως καί την δι-
  αρκή συσσώρευσιν νεφών είς τόν διεθνή
  όρίζοντα, ετόνισεν ότι ή »Αγγλία, πα¬
  ρά τό ότι οί κίνδυνοι τού πολέμου αύ-
  ξάνονται θά προασπίση διά παντός τρό-
  που καί διά πάσης θυσίας την παγκό¬
  σμιον ειρήνην καί ιδία την Εύρωπαΐκήν.
  Είς τούτο ό κ. Τσάμπερλαιν αφήκε νά
  εννοηθή ότι έχει παρά τό πλευρόν της
  την Γαλλίαν καί Αμερικήν.
  ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΊΑΝ
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον κατά τα έκ
  Ρώμης τηλεγραφήματα επεδόθη ή
  απάντησις τής Ιταλίας είς την τελευταί¬
  αν διακοίνωσιν Αγγλίας καί Γαλλίας ε¬
  πί τοΰ Ίσπανικού ζητήματος.
  "Αν καί δέν εγνώσθησαν μέχρι τής
  στιγμής αί λεπτομέρειαι τής Ίταλικής
  απαντήσεως, τονίζεται ότι αί γενικαί
  γραμμαί αυτής άποδεικνύουν ούσιαστι-
  κώς την άρνησιν τής Ιταλίας νά αποδε¬
  χθή τα προτεινόμενα διά την ρύθμισιν
  τού Ίβπανικοΰ. Διά τής άπαντήσεο>ς
  της,ή'Ιταλία φαίνεται έμμένουσα είς τάς
  άπόψ&ις της περί ύποστηρίξεωςτοΰΦράν
  κο δεά τής άποστολής έθελοντών καί πό-
  λεμικοΰ ύλικού είς την Ισπανίαν καί
  τής συγκυριαρχίας είς τάς Βαλεαρίδας
  καί τό Ίσπανικόν λΐαρόκον.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΒΑ ΑΦΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
  ΤΑ ΣΥΗΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΥΡΗΝΑΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι κατόπιν τής άποσαφηνίσε-
  ως τής στάσεως τής Ιταλίας είς τό Ί¬
  σπανικόν ή Γαλλία θά αφήση εντελώς ε¬
  λευθέρα τα σύνορα των Ιΐυρηναίων άκό-
  μη καί διά τάς μεταφοράς πολεμικοΰ
  ύλικοΰ είς την κυβερνητικήν Ισπανίαν.
  Ώς γνωστόν πρό τινος τα Γαλλικά σύ¬
  νορα των ΙΙυρηναίων ήσαν μέν άνοικτά
  όβον άφορά την διέλευσιν προσφύγων
  Ίσπανών καί ξένων δημοσιογράφων,
  πάντως όμως ένηργεΐτο είς αύτά αύστη-
  ρός έλεγχος ώς πρός τάς πολεμικάς με¬
  ταφοράς.
  ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
  ΚΑΙ ΊΑ ΑΣΤ1ΚΑ ΧΡΕΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά τηλεγραφή¬
  ματα έκ Σερρών ενώπιον τοΰ κ. πρω-
  θυπουργοΰ παρουσιάσθη σήμερον επι·
  τροπή των έμπορικών όργανώσεων Κα¬
  βάλλας, Δράμας καί Σερρών καί τού
  υπέβαλεν υπόμνημα πρός ρύθμισιν των
  άστικών χρεών. Ό κ. πρωθυπουργός δι¬
  εβεβαίωσε την επιτροπήν ότι ή Κυβέρ¬
  νησις μελετά ήδη τό ζήτημα καί ότι
  ουδείς πλειστηριασμός ένυποθήκων ά-
  κινήτων πρόκειται νά γίνη. Προσέθε¬
  σε δέ ότι θά διατάξη άμέσως την
  ματαίωΒΐν.τών ένεργουμένων ηδη πλει-
  στηριασμών, είς Σέρρας, Δράμαν
  κ. λ. π.
  ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ
  ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Παριΐσίων αγ¬
  γέλλεται ότι αί δηλώσεις τού Τσάμπερ¬
  λαιν διά την θέλησιν τής Αγγλίας νά
  προασπίση την ειρήνην τού κόσμου κρί¬
  νονται έκεί ευμενώς. Οί δημοσιογραφι-
  κοί όμως κύκλοι τής άριατεράς φρονούν
  Οτι ή δήλωσις αυτή δέν πρέπει νά ύπο-
  κρύπτη καμμίαν ύποχώρηαιν έναντι τής
  Ιταλίας ήτις διά τής στάσεώς της, δέν
  διστάζει νά οιακυβεύη σοβαρώτατα τό
  άληθές συμφέρον τής είρήνης.