94892

Αριθμός τεύχους

4687

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΐγιΊ.ττοο
  έτηίτία λιοίΐι "»
  ε'ξάμηνος '2
  Άμ'ρικής
  ίτησια όολ. ΙΓι
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατ(Ί φύλλον
  Λραχ 2
  ΤΡΙΤΗ
  12
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  'Ψ1:Ι ίΥ11Ο1Ι>ΛΦΙΙ
  ΟΔθε ΜΙΝΒΙΥΡΟΥ
  ΣΜΓΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν Σ1 ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΓΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΙΙΆΚΛΙΙΟΙ^ ΚΡΙΠΙ12. 1.101. 210η
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΕΝ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΑΛΙΛΣ
  Σήμερον άναμένεται ότι Ι
  θά έκδηλωθοϋν αί άποφάσειςΙ
  τής Αγγλίας καί Γαλλίας
  ώς πρός την απάντησιν τής
  Ιταλίας διά τό Ίσπανικόν.
  Έκ τοΰ περιεχομένου δέ καί
  τοΰ τρόπου εκδηλώσεως των
  άποφάσεων αυτών θά εξαρ¬
  τηθή έξ ολοκλήρου η τελι-
  κή άποσαφήνισις τής εύρωπα-
  ΐκής καταστάσεως. Ποΐαι ο- !
  μως θά είναι αί αποφάσει;
  των δύο τούτων μεγάλων
  δυνάμεων τής Δύσε^ς; |
  ©ά συνίστανται είς την
  λήψιν δραστικών μέτρων, |
  Π θά δεχθούν νά παρελκυ-,
  σθή τό ζήτημα διά παραπομ-
  πής τοϋ Ίσπανικοϋ είς την,
  επιτροπήν τής ούδετερότητβς
  η είς τετραμερή διάσκεψιν,
  είς την οποίαν θά μετάσχη
  καϊ η Γερμανίκ, ώς ζητή ή
  Ιταλία διά τής απαντήσεως
  της; Βεβαίως εάν κρίνωμεν
  επί τή βάσει των έςαγγελ-
  θέντων έκ Λονδίνου καί
  Παρισίων, πρίν άκόμη δο¬
  θή ή Μουσολινική απάντη¬
  σις, τότε θά πρέπει ν' ανα¬
  μείνωμεν ότι «θ' άνοίξουν
  τα Πυρηναΐα τάς πύλας των,
  καθώς γράφει ή «Εσπερινή
  σημαία» τοΰ Λονδίνου, καί
  ό άκατάβλητος όγκος τής
  Μεγάλης Βρεττανίας καί
  της Γαλλίας κατά ξηράν,
  θάλασσαν καί άέρα θά διδά·
  ξη διά ραγδαίας καί νικηφό¬
  ρου δράσεώς ότι ουδείς δύ¬
  ναται νά προσβάλη άτιμω-
  ρητΐ την διεθνή ειρήνην καί
  Την διεθντι νομιμότηχα καί
  ηθικήν, Θά δείξη δέ είς τόν
  κόσμον ότι προκειμένου διά
  την ειρήνην καμμία θυσία
  δέν είναι μικρά». Αυτήν δέ
  την πιθανότητα ένισχύει ή
  νέα στάσις τής Άμερικής,
  ή σταθέρά στροφή τής Άγ-
  γλίας καί ή στενή σύμπρα¬
  ξις της έφ' ολων γενικώς
  των ζητημάτων μετά τής
  Γαλλίας καί ή νέα νίκη των
  κυβερνώντων έν Γαλλία κομ¬
  μάτων είς τάς προχθεσινάς
  εκλογάς πρός άνάδειξιν το-
  πικών περιφερειακών Συμ-
  βουλίων. Ή νέα. μάλιστα αυ¬
  τή έκλογική νίκη τής Γαλ¬
  λικής Κυβερνήσεως θά παί¬
  ξη άποφασιστικόν ρόλον. Δι¬
  ότι θά καταστήση περισσό¬
  τερον ισχυράν την Κυβέρ-
  νηοιν τοΰ Λαϊκοϋ Μετώπου
  καί θά τής δώση όλην την
  ηθικήν καΐ την ύλικήν δύ¬
  ναμιν διά νά δράση μέ πε¬
  ρισσοτέραν δραστηριότητα,
  ευχέρειαν καί άποφασιστικό-
  τητα καί μέ μεγαλύτερον γό¬
  ητρον είς τό πεδίον τοΰ δι-
  εθνοΰς πολιτικοΰ καί διπλω-
  ματικοΰ στίβου.
  Έν τούτοις, δέν άποκλεί-
  ετα», νά έπιδείξουν διά μίαν
  άκόμη φοράν ύποχωρητικό-
  τητα ή Αγγλία καί ή Γαλ¬
  λία, προβαίνουσαι είς την ύ-
  στάτην παραχώρησιν καί έ-
  ξαντλούσαι καί τό έσχατον
  περιθώριον τής άνεκτικότη-
  τός των άπέναντι τής Ιτα¬
  λίας καί Γερμανίας, διά νά
  διευθετησουν τό 'Ισπανικόν
  καί τα διεθνή έν γένει πράγ-
  ματα, άνευ προσφυγής είς
  βιαία καί δραστικά διά των
  οπλων μέσα. Καί είς την πε¬
  ρίπτωσιν ομως αυτήν, είναι
  φυσικόν καί αΰτονόητον, ότι
  ή Γαλλία καί ή Αγγλία θά
  ζητήσουν άμεσον σύγκλησιν
  τής διασκέψεως καί λήψιν ό
  ριστικών άποφάσεων έντός
  τοΰ συντομωτέρου χρονικοΰ
  διαστηματος. Διότι ή κατά¬
  στασις ηχθη είς τοιούτον κρί¬
  σιμον σημείον ώστε νά μην
  δεχεται μεγάλας άναβολάς
  καί παρελκύσεις. Καί διότι
  κάθε άναβολή άντί νά άπο-
  βαίνη πρός βελτίωσιν τής δι-
  εθνοΰς καταστάσεως έπισω-
  ρεύετ καί νέους κινδύνους
  διά την ειρήνην τοΰ κόσμου.
  Πάντως καί είς την περίπτω--
  σιν κατά την οποίαν ή Αγ¬
  γλία καί ή Γαλλία θά προ-
  σφύγουν είς άμεσα δραστικά
  μέτρα πρός εκκαθάρισιν τοΰ
  Ίσπανικοϋ καρκινώματος, ύ-
  πάρχουν πολλαί έλπίδες ότι
  ό πόλεμος δέν θά γενικευθή.
  Διότι θά σκεφθοΰν πολύ αί
  άντίπαλοι δυνάμεις εάν θά
  πρέπει νά διακινδυνεύσουν
  μίαν έξοδον πρός πόλεμον,
  άφοΰ ή έξοδος αυτή περι-
  κλείει πολλάς πιθανότητας
  ν' απολήξη είς αύτοκτονίαν...
  ν-
  ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  1ΣΧΥΡΟΙ
  ΚΑΙ ΑΝΙΙΣΧΥΡΟΙ
  «Νά φωτιαθοΰν οί ϊσχυρο_ί γιά
  μ άς τούς άνισχύρους» ιδού τί ζη¬
  τεί ή κοινή γνώμη σήμερα Καί
  ό φωτισμάς αύτός, μολονότι τοπο-
  θετείτοα έντός πλαισίου σατυρι-
  κοθ, νιάθε άλλο παρά έλαφρδς εί¬
  νε. Ανταποκριται σοβαρώτατα,
  εις την καθημερινήν πραγματικό-
  τητα.
  -ΗοΟ θά πάη αυτή ή περιφη-
  μη διεθνής κατάστασις, . έρωτά-
  ται, σχεδόν εναγωνίως, από τον
  πρωϊνόν τοθ καφενείου.
  Ή ερώτησις δέν είνε ασφαλώς
  τίποτε τό ακατανόητον. "<>χι μό¬
  νον τα Ιθνη σήμερα άλλά καί
  τό &τοιο·^, αύτό καθ' έαυτο, ήρ¬
  χισε 'νά έκνευρίζεται άπό την
  άοριστίαν καί σύγχυσιν των οι-
  κουμενικών οιαμορφώσεων. _ Καί
  διότι βεβαία αί διαμορφώσεις
  αυταί συνδέονται μέ πολλά ζητή-
  ματα τής ιδιαιτέρας τού ζωής.
  Άλλά καί διότι χωρίς μίαν τε-
  λειωτικώς «οριστικήν» διαμόρφω-
  • σ-ν, δέν νοεϊται εύρυθμία καί τάξις
  είς την καθ' δλου κρίσιν άκόμη,
  τοθ άνθρώπου.
  -Μιά ψυχή ποϋ θά βγή, να
  ' Αύτό ζητοΰν οί διεθνολόγοι
  ποΰ 2χούν ώς βάσιν των συλλο-
  γισμών των τόν πόλεμον, «ά έλ¬
  θη πού θά έλθη ό πόλεμος .. Α-
  ρα τό νά έλθη γρηγορώτερα είνε
  όρθότερον. "Ετσι θά ξεκαθαρισθή
  μίαν ώρα προτήτερα ή κατάστα¬
  σις Οί άπαισιόόοξοι άφ ενός
  θά δι/.αιωθοΰν έναντι των αϊσιο-
  δόξων Άφ' ετέρου ή γενική ψυχο-
  λογία θά αποκτήση επί τέλους
  μίαν σταθεράν κατεύθυνσιν. Κα-
  λή ή κακή ή κατεύθυνσις αυτή
  προώρισται νά διαλύση κάθε ϊ-
  νοχλητικήν αμφιβολίαν καί κάθε
  περισπασμόν τ/)ς σκέψεως πότε
  πρός τα έδώ καί πότε πρός τα
  έκεί.
  Τό ζήτημα έν τούτοις είνε τοθ-
  2 συγκεκριμένως: Νά φωτισθοΰν
  Ι ΙοχοροίΙ "Οπως καθωρίσθη έξ
  άρχής ό φωτισμο; αύτός θά γίνη
  διά λογαριασμόν των άνισχύρων.
  Άλλά μέ φώς ειρήνη; ή φώ; πο¬
  λέμου! ΑΟτό πρέπει νά είνε
  σταθεράν περιεχόμενον τοΰ φωτι-
  σμοΰ. Λΐέσος όρος δέν μπορζΧ νά
  χωρέση
  * *
  *
  πολύ μεγαλύτερον βαθμόν άπό τοΰς
  ίςιχυρούς οί άνίσχυροι. Καί αύτοι
  οί τελευταίοι ?πως είπαμεν περι-
  μένουν τό φώς ιός ενα ζωτικόν
  στοιχείον τής ζωής τους. Είνε
  ώστόσο μέσα είς την άλ/,θή έννοι¬
  αν τοΰ φωτός αύτοϋ. Δέν άπομέ-
  νει λοιπόν παρα νά τό έπιβάλουν
  είς τούς ίσχυρού; διά νά .. φωτι-
  σθοθ/ επ! τέλου; καί αύτοι οί
  I-
  οιοι!
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Νά φωτ-.σθοθν οί ΐσχυροί καλά,
  θά πήτε, άλλά πώ; κα'ι πότε; Δι¬
  ότι τα σημεία των καίριον άπο-
  οεικνύνυν ότι άντί νά φωτίζωνται
  οί ΐσχυροί αύτοι πρές οιανδήποτε
  κατεύθυνσιν, συσκοτίζονται περισ¬
  σότερον. Κάθε ήμέρα είναι καί
  κάτι τό αύταπόδεικτον ότι ό φω-
  τισμός των μόνον τόν . ζόφον έ-
  παυξάνει καί τίποτε σημαντικώτε¬
  ρον δέν δημιουργεί.
  Καί ό συλλογισμός αϋτος είνε
  συζητήσιμος. Ένας μάλιστα άπό
  τούς σαφείς έρμηνευτάς τού, τα
  είπεν έδώ άπλά καί καθαρά:
  —Οί ίσχυρο'ι κάνουν σάν παι¬
  δία... Εμείς οί άνίσχυροι εχομεν
  πολλές φορές διαλάμψεις πνεύμα-
  τος [κανάς νά έπιλύσουν μέ μίαν
  μονοκονδυλιάν τα παγκόσμια ζη-
  τήματα.
  Εΐπε καμμίαν ύπερβολήν ό &'/-
  θρωπος, Νομίζομεν όχι. Τό φώς
  έδώ δέν είνε ζήτημα ϊσχύος φα.[-
  νεται. Είνε ζήτημα διανοητικής ο¬
  μαλότητος Καί την όμαλότητα
  καταντά νά την ίχβυν σήμερα είς
  Πεταχτά
  σημειωματα
  ΔΙΑΙΤΑ
  Ή Γερμανίς ήθοποιός τοϋ
  κινηματογράφου Ρενάτε Μίλ-
  λερ απέθανεν άπό εξάντλησιν
  συνεπεία διαίτης Μέ αυτήν
  την λιτήν είδησιν μάς ανήγ¬
  γελον προχθές τόν θανατον
  τής Γερμανίδος στάρ Μιά λι-
  τη είδησις γιά τό τέρμα τής
  ζωής μιδς ήθοποιοΰ πού έγέμι-
  ζε καί ίκανοποιοΰσε τίς καλ-
  λιτεχνικές άπαιτήσεις καί τα
  αίσθήματα έκατομμυρίων κό¬
  σμου, μέ τό πλοϋσιο ταλέντο
  της. Λιτότης είς την τροφήν,
  μέχρι θανατηφόρου πείνας τής
  ήθοποιοϋ. Λιτότης καΐ είς τα
  άγγελτήρια τού θανάτου της.
  Άλλά ή λιτότης των λόγον
  δέν έ'χουν θέσιν είς παρο¬
  μοίας περιπτώσεις. Καί θά έ-
  πρεπεν δλοι οί όπαδοΐ τής νέ-
  ας διαίτης, δλοι οί ψυσιοθερα-
  πευταί καί οί έμπνευσταί τής
  μόδας τής χορτοφαγίας καΐ
  νηστείας διά την απόκτησιν
  σιλουέττας, νά συγκεντρωθοΰν
  πέριξ τής σοροΰ τής τραγικής
  ήθοποιοΰ, ποΰ κατέστη τό μοι¬
  ραίον θΰμά των, καί νά κλαύ-
  σουν πικρώς διά τό συντελε-
  σθέν έγκλημα. Θά έπρεπε νά
  στρέψουν μέ συντριβήν την
  σκέψιν καί την ψυχήν πρός
  την νεκρόν ήθοποιόν καί νά
  ζητήσουν δι" έκδηλώσεων με-
  τανοίας, συγχώρησιν καΐ συγ¬
  γνώμην διά τα τραγικά άπο-
  τελέσματα τής έγκληματικής
  διαιτολογικής θεωρίαςτων Καί
  θά έπρεπε νά κηδεΰουν μαζί
  μέ την ήθοποιόν καί την α¬
  θλίαν των μέθοδν τής σιλου-
  εττοποιήσεως Διότι ό θάνα-
  τος τής ΜΙλλερ σημειώνει
  καί τόν θάνατον τής με-
  θόδου καί τής μόδας αυτής.
  Διότι αυτή πλέον δέν είναι
  δίαιτα σιλουέττας άλλά δίαι-
  τα θανάτου.
  Άλλ' οί περΐφημοι διαιτο-
  λόγοι είναι βέβαιον δτι δέν
  προκειται νά συγκινηθοον ο£5-
  τε καί τώρα. Διότι άφ' ότου
  ή δίαιτα άπό έπιστημονική
  μέθοδος διατροφής, έγινε
  μόδα, έξέφυγε τού προορισμοΰ
  της καί εδημιούργησε μέ τοΰς
  έξωφρενισμούς της τόν "ίλιγ¬
  γον τής παραψροσύνης. Καί
  οί διαιτολόγοι θά είπουν δτι
  δέν εύθύνονται δι' αύτάς τάς
  παρεκτροπάς καί τάς θλιβερό-
  τητας Πρέπει λοιπόν κυρίως
  οί γυναΐκες νά προσέξουν
  καί νά σκεφθοΰν μέ δσην
  πρέπει σοβαρότητα τό ζή¬
  τημα Μία γυναΐκα άλ-
  λωστε ποϋ άγαπδ την ώραι-
  ότητα καί θέλγεται καί ένδι-
  αφέρεται διά την άρμονίαν
  των γραμμών καί την κομψό-
  τητα τής σιλουέττας, δέν ειμ¬
  πορεί παρά νά άγαπά καί
  την ζωήν. Διότι είς την ζω¬
  ήν ευρίσκεται ή ώραιότης καΐ
  ή άρμονία καί ή ποίησις καί
  τό θέλγητρον καί δχι είς τόν
  θάνατον. Καί δυστυνώς αυτή
  ή δίαιτα. δπως την καθορίζει
  ή μόδα, έχει γίνει θανάσιμος
  έχθρός τής ζωής καί έχει απο¬
  βή ό στενώτερος βοηθός καί
  συνεργάτης τοΰ θανάτου. Καί
  βεβαία ειμπορεί, καλές κυρί-
  ες μου, νά είσθε τόσον ώραιο-
  παθεΐς ώστε νά φρονεΐτε
  πώς δέν άξίζει ή ζωή δταν
  Ό Γολγοθάς μιάς καρδίας
  23ον
  - = ΕΛΙ2ΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικής
  αύτοκρατείρας.
  Στοΰς λυπητερούς στίχους πού
  εγραψε την Κ Μαΐου 18Γ>4, ξε-
  σπά ή ν.ραυγή τής άπελπισίας
  της.
  «Άμποτες νά μην εΓχα εγκα¬
  ταλείψη τό μονοπάτι πού θά μέ
  Ιβγαζε στήν ελευθερία. Μακάρι
  νά μην είχα παραπλανηθή ποτέ
  στήν εΰρεΐα όδό τής ματαιοδο-
  Σάν ξύπνησα βρέθηκα μέσα σέ
  μιά είρκτή καί σιδερένια δεσμά
  είνε στό χέρι μου.
  "Ολο δυναμώνει ή νοσταλγία
  μου, καί έσύ, ελευθερία, μέ έγκα-
  τέλειψες!
  Χ Ξύπνησα άπό ενα ψεύτικο ό-
  νειρο πού είχεν άποκοιμίση τό
  λογικό μου.
  Τώρα καταρώμαι χωρίς άποτέ-
  λεσμα την στιγμή πού σέ άντ/]λ-
  λαξα ελευθερία μου, μέ μιά λάμ-
  ψι ψεύτικη».
  Σοβαρά έξομολόγησις μιας ε-
  λεύθερης ψ-»χής ποΰ ώμολογοΰσε
  πώς είχεν αφήση νά την ξεπλανέ-
  ψουν καί τώρα, μετά τίς ά,ηο^ο·
  ητεύσεις της, τό μετανοοΰσε πι-
  κρά...
  Καί τό χειρότερο άπό δλα ήταν
  ή συναίσθησις πώς τώρα πειά ή¬
  ταν άργά. .
  Τό ποίημα είς τό οποίον έξω-
  μολογεϊτο την απογοήτευσιν της,
  ή Έλισάβετ τό κλείδωσε μέ ιδιαι¬
  τέρα προσοχή. Αλλοίμονον άν
  I-
  πεφτε στά χέρια τής πεθεράς
  *
  Καί δέν ήταν μόνον ή άπηνής
  άρχιδούκισσα, δέν ήταν οί άγέρω-
  χες κυρίες επί των τιμών, καί τό
  πρ<ύτόν.ΓΛλθΊ, καί £ή δλη άτμο- σφαϊρα τοΰ άνακτόρου πού λές καί είχαν κηρύξη τόν πόλεμο κατά τή; Ικπατρισμένης αύτοκρατείρας. Εναντίον της είχε συνωμόση καί αύτός άκόμη ό καιρός. Ό Μάιος συνήθως ήταν ή καλλιτέρα έπο- Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ Είς τάς Σέρρας, ό κ. πρω- θυπουργός παρέσχε την δια¬ βεβαίωσιν είς επιτροπήν χρε- ωμένων ή όποία τοΰ ύπέβαλ- λε σχετικόν ύπόμνημα ότι ή Κυβέρνησις μελετά τό ζή¬ τημα τής ρυθμίσεως ολων έν γένει των χρεών. Καί προ¬ σέθεσεν ότι θά δώση εντο¬ λήν ν' άνασταλοΰν άμέσως αί διώξεις καί οί πλειστηρικ- σμοί μέχρις ότου καταρτισθή καί δημοσιευθή ό σχετικός νόμος. Κατ' αυτόν τόν τρό¬ πον, μετά την ρύθμισιν των Άγροτικών χρεών, θά ρυθ- μισθοϋν καί τα άστικά χρέη· Καί ό κόσμος των χρεωμέ- νων πού εστέναζεν υπό τό βάρος των όφειλών καί έ- ζη με τόν διαρκη φόβον πού εδιιμιούργει ό έφιάλτης των δικαστικών διώξεων καί των έκπλειστηριασμών των περι- ουσιών των, θά μείνη πλέ¬ ον ελευθέρας άπό δεσμά καί θά δυνηθή νά επιδοθή άπε- ρίσπαστος είς τό δημιουργι¬ κήν τού έργον. Καί διά τοΰ μέτρου αύτοΰ, ή Κυβέρνη¬ σις, δέν ίκανοποιεΐ απλώς τό δίκαιον, έξυπηρετεΐ καί τό ε¬ θνικόν συμφέρον. Διότι, δέν γεννάται βεβαία άμφιβολία δτι ή ρύθμισις των πάσης φύσεως άστικών καί κτηματι- κών χρεών θ' αποτελέση πράξιν δικαιοσύνης καί ήθι- κής. Καί δέν θά έκταθώμεν άπό τής πλευράς αυτής επί τοΰ ζητήματος, διότι καί άλ¬ λοτε ώμιλήσαμεν διά τούς ήθικούς λόγους πού έπιβάλ- λουν την λήψιν τού μέτρου αυτού. Άλλ' έξ 'ίσου πρός την δικαιοσύννην θά ίκανοποιη- θή καί τό εθνικόν συμφέρον διά τοΰ διακανονισμοΰ των χρεών. Διότι ή λύσις τοΰ ζη¬ τήματος των χρεών θά ίσοου- ναμή πρός λύσιν των οίκο- νομικών δεσμών τής χώρας, ©ά φέρη την οικονομικήν απελευθέρωσιν τού λαού, την άπολύτρωσιν των χρεωμένων άπό ενα φρικτόν έφιάλτην. ©ά σημάνη την επάνοδον είς τόν ομαλόν οικονομικόν ρυθμόν, την αποκατάστασιν των συναλλαγών, την παγι- οποίησιν τής οίκονομικής πί¬ στεως καί τής τάξεως. Τότε δέ θά είναι δυνατόν καί νά άναληφθή μέ πραγματικόν ενθουσιασμόν, μέ έργώδη· δημιουργικόνπαλμόν ή προ¬ σπαθεία τής τονώσεως των διαφόρων κλάδων τής παρα- γωγής καί τής αυξήσεως τοΰ έθνικοΰ πλούτου. * Τότε οί α¬ γρόται θά στραφοϋν μέ πε¬ ρισσοτέραν αγάπην καί προ- σήλωσιν πρός την μητέρα γήν, τότε όλαι γενικώς αί παραγωγικαί δυνάμεις τής χώρας, επαγγελματιαι, βιοτέ- χναι, εμποροι, θά κινηθούν μέ περισσότερον ζήλον καί θά άφοσιωθοΰν είς τα έργά των. Καί τότε, θά επιτευχθή ασφαλώς καί ταχέως καί ή γενικωτέρα οίκονομική ά- νόρθωσις τής χώρας. χή τοΰ ετους γιά την Βιέννη καί τα πζρίχωρά της. Την χρο- νιά εκείνη δμως, σάν νά τό εκανε έπίτηδες, έβρεχε διαρκώς. Τό ά- νάκτορον τοΰ Λάνξεμπουργκ δέν έθερμαίνετο καλά. Ή Έλισάβετ κρυολογεί, βήχει, κι' αύτό αύξά- νει την ανησυχίαν της Ό Φραγ- κίσκος Ιωσήφ τό προσέχει, καί ένοίδοντας στίς έπίμονες, θερ- μές παρακληθείς τής νεαράς συ- ζύγου τού, τής ύπόσχεται νά την συνοδεύση γρήγορα στό "Ισλ.Έκεί ή Έλισάβετ θά [ΐποροϋαε νά προ- σκαλέση καί την μητέρα της καί τίς άδελφές της, πού τόσο τίς είχεν έπιθυμήση. Τα μόνο πού £- κανε διστακτικό τόν νεαρόν αύτο- κράτορα ήταν πώς ό ϊδιος δέν θά μποροΰαε νά παρατείνη επί πολύ την παρουσία τού στό "Ισλ. Τα καθήκοντά τού θά τάν άνακαλοΰ- σαν γρήγορα στή Βιέννη. Καί θά τοΰ στοίχιζε τόσο πολύ ν' άποχω- ρισθή την άγαπημένη γυναικοΰλά τού πού παρ' δλα τα μικρά της πείσματα καί τόν θεληματικό χα- ρακτήρά της, τοΰ ήταν τόσον ά- παραίτητη! Δεκάξη χρόνων παι- δοΰλα ήταν ή γυναΐκά τού. Καί 5μως, μέ κάθε ήμέρα πού περ- νοΰσε, υπεδούλωνε καί περισσότε¬ ρον τάς αίσθήσεις τού! Κι' αύτός βρισκόταν πάνω σ' 8λη την ήφαι- στειακή όρμή των νειάτων τού. "Εξαφνα εύχάριστη παρένθεσις άνοίγει στή σκλαβιά της. Χαρού- μενη ξεκινα μαζί μέ τόν άνδρά της την 9 Ίουνίου 1ΗΓ)5 γιά μιά επίσκεψιν είς την Βοημίαν. Μέ- νει ένθουαιασμένη άπό την όποζο- χή πού τούς Ικαναν, άπό τίς αύθόρμητες εκδηλώσει; τοΰ πλή- θους, άπό την φαντασμαγορία τής παρελάσεως, μπροστά τους των αύτοκρατορικών οίκογενειών στήν Πραγα. (Ή συνέχεια είς την 2«ν σελίδα) έχει ώς φορτίον τό βάρος των περιττών σαρκών. Άλλά, πιστέψετε δτι δέν άξίζει πε¬ ρισσότερον δταν μεταβάλλεται είς ενα συνεχές καί άδιάκο- πον μαρτύριον διαίτης. Καί δταν έμφανίζεται λιπόσαρ- κος καί σιρικνωμένη, άναιμική καί άπισχνασμένη, μαραμένη κυριολεκτικά άπό την πείναν. Διότι τί τα θέλετε! Αυτή ή μό¬ δα τής διαίτης, μέ τό τσάϊ χωρίς ζάχαριν καί τα ροκα- νιδόζουμα άντί τροψής, δέν είναι δυνατόν ποτέ νά δώ¬ ση ώμορφιάν οϋτε καί γοη- τείαν είς μίαν γυναΐκα. Καί σεΐς, νομίζετε δτι είμπο- ρεΐτε νά μεταβληθήτε είς άγ- γέλους μέ αυτήν την δίαιταν τής νηστείας. Άλλ' έμφανί- ζεσθε είς τα δμματα των άν- δρών μέ την λιπόσαρκον σα- νιδοειδή σιλουέτταν σας, ώς σκιαί θανάτου. Καΐ μέ αυτήν τή ώχρότητά σας, πού νομίζε¬ τε δτι σδς προσθέτει θέλγη- τρα, έμπνέετε τό δέος ή τό πολύ-πολΰ τόν οΐκτον, ποτέ δμως τόν έρωτα καί την αγά¬ πην. Ή πεϊνα ώς μαρτύριον πίστεως, ειμπορεί νά εδημι¬ ούργησεν άλλοτε άγίους' ώς μέθοδος δμως διαίτης, δέν ειμπορεί νά δημιουργήση σή¬ μερον άγγέλους είς την μορ¬ φήν. Καί είναι καιρός νά έγ- καταλειφθή. Ώραία είναι βε¬ βαία ή άρμονία των γραμμών είς την γυναικεία σιλουέτταν. Καί θά ήταν έπιθυμία καί χά- ρά καί των άνδρών νά υπήρ¬ χεν αυτή ή άτμονία είς δλα τα γυναικεία σώματα.Ή άρμο νία δμως δέν δημιουργεΐται μέ την πεΐνα. Ή πεΐνα φέρνει τόν θάνατον Πιστεύω δέ δτι καί κάθε φρόνιμη καΐ λογική γυ- ναΐκα θά συμφωνή δτι άπό τόν θάνατον, ωραιοτέρα είναι ή ζωή καΐ δταν άκόμη έμφανί¬ ζεται διαφωνούσα πρός την αίσθητική καί την άρμονίαν τΩν γραμμών. Μ.— "Δνδρωποι των έργων Οί κάτοικοι τής Άνατολι- κής Κρήτης μάς δίδουν νέον δεΐγμα τής προοδευτικότητός των. Μετά την κατασκευήν διά προσωπικής των έργασί- ος τού δρόμου Σητείας—Χαν- δρά—Ζάκρου, ήρχισαν ήδη την εκτέλεσιν καί άλλου με- γάλου όδικοΰ εργου: Έργά- ζονται διά την κατασκευήν δρόμου πού θά ένώση την Ιε¬ ραπέτρα μέ τόν λιμένα τής Σητείας. "Ηδη ή έργασία έκ- τελεΐται είς πέντε διάφορα ση- μεϊα άπό τούς κατοίκους των κοινοτήτων Λιθινών καί Σταυ- ροχωρίου, μέχρι σήμερον δέ έχει διανοιχθί] δρόμος πολ- λών χιλιομέτρων. Καΐ καθώς μάς γράφουν εκείθεν εχουν σκοπόν έντός τοθ έπομένου έ'τους νά φέρουν είς πέρας τό τεράστιον αύτό έργον. Θά κα- τασκευάσουν δηλ. μόνοι των δρόμον ένενήντα έν συνόλω χι λιομέτρων!Όμολογουμένως οί άνθρωποι αύτοι άποτελοθν την πρωτοπορείαν τοϋ "Εθνους είς την προσπάθειαν τοϋ έκπολι- τισμοϋ. Ή Μηλοπαραγωγή. Είς τάς Άθηναϊκάς έφηυε- ρίδας δημοσιεύονται εϋφη- μα σχόλια διά τα μήλα τοϋ Λασηθίου, Δέν άπομένει τώ¬ ρα παρά νά αναγνωρι¬ σθή καί γενικώνερα ή σημα- σία τής μηλοπαραγωγής τοθ γείτονος δσον άφορά καί την εθνικήν οίκονομίαν διά νά συστηματοποιηθή περισσότε¬ ρον ή καλλιέργειά των αϋξα- νομένων καί των εύνοικών δ- ρων ύψ' οΰς διενεργοθν ταύ¬ την οί παραγωγοΐ. Τό υπουρ¬ γείον Γεωργίας άλλως τε φαίνεται ένδιαφερόμενον σο¬ βαρώς άπό τινος διά τάς γε¬ νικάς προόδους τής καλλιερ- γείας των μήλων.
  τ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι,
  ΘΕγ^Μγ^Τγ^
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον τό ά-
  ριστούργημα: «Ένώ ή ζοή δια
  βαίνει»,
  ΈκάστηνΔευτέραν, Πέμπτην,Σάβ
  βατον καΐ Κυριακήν άπογευματι-
  ναΐί ώρα 6.30 μ. μ.
  ΜΙΓΊΩΑ.— Σήμερον: τό μοντέρ-
  νο άριστούργημα· «"Οχι πιά γυ-
  ναΐκες». "Ωρα ενάρξεως 10 μ μ.
  «ΑΛΚΑΖΑΡ». —Σήμερον «'Ερωτι-
  κές καδρίλλιες».
  ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΙ
  Άναδημοσιεύομεν έκ τής ε¬
  φημερίδος «Έστίας» τής 15—
  4—37 την ακόλουθον κριτικήν
  περΐ τής ταινίας «Λογχοφόροι
  τής Βεγγάλης» ή όποΐα προ-
  βάλλεται άπό τής προσεχοθς
  Πέμπτης είς τό κινηματοθέα-
  τρον Πουλακάκη τής πόλεώς
  μας:
  Περΐ μιάς ταινίας:
  » Είς Αθηναϊκον κινηματο-
  » θέατρον προβάλλεται κατ'
  » αύτάς μία ταινία, τής όποί-
  » άς ή υπόθεσις έξελίσσεται
  » είς τούς κύκλους τοθ Ίνδι-
  » κου άποικιακοθ στρατοΰ
  » τής Μεγάλας Βρεττανίας.
  » Τό ανώτερον πνευματικόν έ-
  » πίπεδον τής ταινίας αυτής,
  » τα εύγενέστερα άνδρικά καί
  » άνθρώπινα αίσθήματα τα ό-
  » ποία έμπνέουν τούς ήρωας
  » της, ή εμφάνισις τοθ στρατι-
  » ωτικοΟ καί πατριωτικοΰ κα-
  » θήκοντος υπό την ύψηλοτέ
  » ραν τού μορφήν καθιστοϋν
  » την ταινίαν αυτήν έ'να θέα-
  » μα άληθώς διδακτικόν, δχι
  » μόνον διά τούς νέους, άλ-
  » λά καί δι' δλους τούς θεα-
  » τάς. οί όποΐοι έξερχόμενοι
  » άπό τό κινηματοθέατρον αί-
  » σθάνονται ασφαλώς τούς έ-
  » αυτούς των καλλιτέρους.
  » Καί μάς είναι ιδιαιτέρως εύ-
  » χάριστον νά διαπιστώσωμεν
  » τουτο άπό τής ιδίας αυτής
  » στήλης ή όποία τοσάκις δι
  » εμαρτυρήθη διά την προβο-
  « λήν έν Αθήναις, ταινιών
  » ύπόπτων, διαφθειρουσών
  » την ψυχήν καί τό πνεθμα
  » τής νεολαίας καί νά τονί-
  » σωμεν, δτι οί μαθηταί των
  » στρατιωτικών μας σχολεί
  » ών, βλέποντες την ταινίαν
  » αυτήν θά ήσθάνοντο πραγ-
  » ματικήν τόνωσιν είς τα πατρι
  » ωτικά καί στρατιωτικά των
  » αίσθήματα.
  Σημειωτέον δτι την προβο-
  λήν τής ταινίας ταύτης παρη¬
  κολούθησαν αί στρατιωτικαί
  σχολαί τώνΕύελπίδων καί των
  Δοκίμων, ή φρουρά των Α¬
  θηνών καί δλα τα Δημοσία
  καί Ίδιωτικά σχολεΐα, πρό-
  σκοποι κ.λ. κ.λ.
  Λόγω τής προβλεπομένης
  κοσμοσυρροής είς τό θέατρον
  Πουλακακη ή ταινία χάριν
  τοθ κοινοΰ θά προβάλλεται
  καθ' εκάστην άπό τής 6 1)2
  μ. μ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγον ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  17
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδερνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτερον.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδος 'Αγίου Νηνά.
  ■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ·.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό ΰπέροχο άριστούργημα:
  ΑΒΑΙΝΕΙ
  Μέ την
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΝ ΣΟΥΛΙΒΑΝ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  "Ενας παγκοσμιος κινπμα-
  τογροΐφΐκός θρίαμβος:
  .. ΑΟΓΧΟΦΟΡΟΙ
  ΤΗΣ
  ΒΕΓΓΑΛΗΣ
  Γκάρρυ Κοϋπερ
  Φράνσοτ Τόν
  Κάδλιν Μπούρκε
  Οέμοτ·, α'ίσθπμα, πλοΰτος,
  σκηνοθεσία, ηθοποιΐα.
  Τό μοναδικβ κινηματογρα
  φΐκο κατόρθωμαωεΐς τό οποί¬
  ον τα πάντα άπβθεώνβνται.
  Τάς Κυριακάς ή πρώτη ά-
  Ί πογευματινη, ωρα ♦ μ. μ. μέ
  < τιμάς ήλαττωμένας. ! · *=? Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ώραία τής ΰπαίθρου γίνετε ή ώραία των πόλεων. Άπό την έξοχή στήν πόλι. "Αλλο περιβάλλον, νέα ώμορ- φιά. Ό δυνατάς ήλιος τού καλο- καιριοΰ, τό υπαιθρο, ό άνεμος τού βουνοθ, ό άέρας τής θαλάσσης ά- παιτοθσαν ήλιοκαμμένο πρόσω πό, δέρμα χωρ'ις φιασίδια καί μαλ- λιά ελευθέρα: Αυτή περίπου την έμφάνισι-, είχατε τάς διακοπάς. Άλλ' έκπλητεσθε σήμερα δταν ρίπτουσαι ίνα βλέμμα στόν κα- θρέτττη, αίσθάνεσθε νά στενοχωρι- έσθε· τό φώς £γινε γλυκύτερο, βρίσκεσθε έκ νέου στό σπίτι σας καί £χετε ήδη άπό ημερών επα¬ νέλθη στάς συνηθείας σας ώς ά- στής Αΰτό τό πολύ φυσικό πρό- σωπο δέν ταιριάζει πειά σέ σας. Πρέπει σήμερα νά προσαρμόσετε τό άγριό σας θέλγήτρο είς τό πλαίσιο ποΰ πρόκειται νά ζήσετε. Έπικίνδυνο ττέρασμα μεταξύ δύο καλλονών των όπο'ιων πρέπει να διευθετήσετε μέ τέχνη τή λάμψι καί την γλυκύτητα Καί έν πρώτοις όπλισθήτε μέ θάρρος, καθίσετε έμπρός σέ με- γεθυντικό καθρέπτη καί έξετάσε- τε λεπτομερώς τό πρόσωπό σας Εάν άντιληφθήτε μικρά λέπια νε- κρωμένου δέρματος, εάν ή έπιδερ- μίς σας στερήτε εύκαμψίας καί σχηματίζει ρυτίδες στήν ελαχίστη κίνησι, εάν είνε πολϋ τεντωμένη,- μην διστάσετε νά κάμετε παρα- τηρήσεις στόν έαυτό σας: είχατε χωρίς άλλο λησμονήσει μερικές άπαραίτητες φροντίδες, τάς δια¬ κοπάς, γιά τό δέρμα σας καί τό Σινεμά Πουλακάκη άποτέλεσμα είνε δτι τό μέν δέρ¬ μα σας έ'χει άποξηρανθή, έσεϊς δέ άπειλήσθε άπό τίς πρώτες καί φοβερώτερες . ρυτίδες. Άπαλλα- χθήτε λοιπόν γρήγορα άπ' αύτό τόν κίνδυνο. Ή περιποίησις τοθ δέρματος. Μέ σκοπό νά μαλακώσετε την έπιδερμίδα σας, άφαιρήτε έν πρώ¬ τοις, κάθε βράδυ, επιμελώς τα φι- ασίοια μέ κανένα λιπαρό σώμα, ή απλώς μέ την κρέμα πού συνή- θως χρησιμοποιήτε γι' αυτή τή δουλειά, κατόπιν δέ έπιθέτετε στό πρόσωπον, επί δέκα λεπτά, μιά κομπρέσσα άπό γάζα βρεγμένη μ' έ'να λιπαρό καί ζεστό σώμα. Έαν τό δέρμα σας είνε πολύ στε- γνό, ποτίζετε κατά προτίμησι τή γάζα μέ θερμό λάδι. Εάν είνε ό- λιγώτερο στεγνό, άναμιγνύετε τό λάδι μέ ολίγο νερό καί τό κτυ- πάτε νά γίνη ε'να σώμα. Άποφύ- γετε να μεταχειρισθήτε τή νύκτα γιά τό πρόσωπό σας κρέμα ποΰ θά εμποδίση την δερματική άνα- πνοή. Τό ϋπαιθρο κατέστησε τό δέρμά σας πολΰ άπαιτητικό. Φρον- τ'ισετε επειτα νά βρήτε τό χρώ- μα σας, φροντίσετε τα μαλλιά σας, φροντίσετε τέλος, νά είσθε κομψές μέ την άπλότητα σας Άλ- λα γι' αϋτά θά σδς μιλήσω αυ¬ ριον. ~ ή Ντιστεγκέ Την Πέμπτην Οιλογχοφόροι τής Βεγγάλης Γκάρρυ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ή γυναϊκα τού θρύλου (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) Στό ταξίδι της αύτά, μακρυά επί τέλους άπό την τυραννική κη- δεμονία τής άρχιδουκίσσης, μα- θαίνει τα καθήκοντά της ώς χ)ζο- κρατείρας. Έπισκέπτεται Ικκλη- σίες, νοσοκομεΐα, άσυλα, μονα- στήρια. Πόσο την ξεκουράζει ή ή- συχη άτμοσφαϊρα τής ζωής των καλογραίων. Ένα ήΌυχο μονα- στήρι, μακρυά άπό τόκόσμο, κον- τά στή φύσι, κοντά στό θεό—ή είνε ό θεός ή φύσις;—ιδού κατα- φύγιον γιά την νέα, κι' δμως τό¬ σο κουρασμένη ψυχή της! Οί με- λαγχολικές δμως αύτές σκέψεις δέν προφθάνουν νά περάσουν άπό τόν νοΰ της καί σβύνουν, χάνονται— σάν τα εύώδη νεφρύδια τοΰ λιβα- νιοθ, μέσα στίς έκκλησίες καί στά μοναστήρια. Είνε νέα. Άκό- μη, καλά-καλά δέν Ιβρεξε τα χεί- λη της τό κύπελλο πού την κερ- να ή ζωή. Πλά'ί της στέκεται ϊ- νας νέος, στοργικός άνδρας, 8λο φρεσκάδα καί ενδιαφέρον γι' αύ¬ τη. Μακρυά άπό την Βιέννη ή μερίς των καθηκόντων εξηφανίζε¬ το δι' αυτήν στό βιδλίο τής ζωής. Ύπήρχε μόνον ή πίστωσις—ή με¬ ρίς των δικαιωμάτων. Ζήτησε δ,τι θέλεις, μικρή αύτοκράτειρα, άπό τόν παντοδύναμο αύτοκράτορα, τόν σύζυγό σου. Ζήτησε δ,τι θέλεις άπό την γρηά μάγισσα πού τή λένε Ζωή. θά στά δώσουν, Ό άν¬ δρας σου σέ άγαπα. Τό μέλλον σοΰ άνήκει. Δέν 2χεις παρά νά δια- τάσσης.... Μακρά άπό την Βιέννη, μα¬ κρυά άπό τούς εφιάλτας της—την άρχιδούκισσα την πεθερά της, την έθιμοτυπία καί τό αύλικό περι¬ βάλλον—αυτή ή μικρή αύτοκρά¬ τειρα των δεκαέξη χρόνων αϊσθα- νόταν την παντοδυναμίαν της, ε- νοιωθε πώς άν ήθελε μποροΰοε δλο τόν κόσμο στά πόδια νά (συνεχιι,εται) Ή νέα Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Τού Ίατρου κ. ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ Όδός Ζωγράφου (όπισθεν τριών Καμάρων). "Ηρχισε λειτουργοΰσα. Δωμάτια 1ης, 2ας καί 3ης Αίθουσαι τοκετών, χειρουργείου κ. λ. π θέσεως. Ήλεκτροθεραπευτήριον.— ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΕ1ΣΊΉΡΙΑΣΜΟΥ Ιωάν. Ζαχ. Χρειασιδάκη κατοί- κου Καστελλίου Πεδιάδος. Κατά Ζαχ. Ματθ. Καρδουλάκη κατοί- κου Ιπίσης Καστελλίου Πεδιά¬ δος. Ό καθ' ού τό παρόν μου έπε- τάγη νομίμως διά τής υπό χρο¬ νολογίαν Η Αύγούστου 1937 ά- πλής έπιταγής μου καί άπό 18 Αύγούστου 1ίΚ!7 κατασχετηρίου μου ταύτης Ι'να δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τής υπ' αριθ. 95 τοΰ 1987 όριστικής καί τελεσιδίκου αποφάσεως τοθ κ. Είρηνοδίκου Καστελλίου Πεδιάδος νομίμως κε- κηρυγμένης εκτελεστής μοί πλη¬ ρώση τό ποσόν τής τελευταίας ταύτης έπιταγής μου έκ οραχμών •2292.50 διά κεφάλαιον τόκους καί Ιξοδα πλήν δμως μέχρι σήμε¬ ρον άπέσχε νά πράξη τουτο. Διά ταυτα Καί πρός είσπραξιν τοθ ποσοΰ τούτου των δρ. 2292.50, μετά των τόκων αυτών καί των συμβησομέ- νων έξόδων εκτελέσεως εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστικόν πλει- στηριασμόν τα έπόμενα άκίνητα κτήματα τοθ όφειλέτου μου κεί- μενα είς την περιφέρειαν τοΰ χω¬ ρίου Καστελλίου τοΰ τέως δήμου Καστελλίου Πεδιάδος τής όμωνύ- μου Είρηνοδικειακής περιφε¬ ρείας ήτοι 1) Έντός τοΰ χωρίου Καστελλίου καί παρά την συνοικίαν «Μεϊντάνι» μιας οικίας συνισταμένης έξ ενός Ιοογύζν δω- ματίου καί αύλής περικλείστου συνορευομένης κτήμασι κληρονό- μων Άναστ. Καρδουλάκη, Γεωρ. Καρυωζάκη, Εύδοξίας χήρας Ματ¬ θαίου Καρδουλάκη καί δρόμω. 2) Είς θέσιν «Καμάρια» μιάς αμ¬ πέλου 1 1)2 έργάτου συνορευομέ- νης κτήμασι κληρονόμων Κων)νου Τυλλιανάκη, Νικ. Μπαλτζακη καί δρόμω έκ 2 μερών. Ό πλειστηριασμός των κτημά- των τούτων * γενησεται την 21ην Νοεμβριού ημέραν Κυριακήν καϊ ώραν 10—12 π, μ. ενώπιον τοΰ συμβολαιογράφου Καστελλίου Πε¬ διάδος Έμμ. Ιδομενέως ή τοΰ νο- μίμου αύτοΰ άναπληρωτοθ καί έν τφ έν Καστελλίω Πεδιάδος κειμέ- νψ δημοσίφ γραφείω-τού, δτε καί ο'που καλοΰνται οί πλειοδοτήσον- τες. Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ Ινεργησάτω τα νόμιμα. Έν Καστελλίψ τή 4 Όκτωβρί- ου 1937. Ό πληρξξούσιος δικηγόρος τοΰ έπισπεύδοντος καί παραγγέλλον- τος. Έμμ. Κ. Κκρυωτάκης ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Έμμ. Ι. Λουλακάκη Άκαδημίας 70 Αθηναι Τηλέφωνον 31411 Ζητεϊται πα,ϊς είς τα γραφεΐα Χατζηδάκη Τσιλένη κοΐ Σία. ΚΟΙΓΗΩΜΙ Κγ ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ.—ΤήνπαρελΘ. Κυριακήν έν μέσω έκλεκτου κό- σμου προσκεκλημένων ό ίμπορος κ. Ευάγγελος Σακελαρίδης καί ή δίς Ελευθερία Τριανταφυλλάκη θυγάτηρ τού φίλου κτηματίου κ. Έμμ. Τριανταφυλλάκη ετέλεσαν τοΰς γάμους των. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Άντ. Ανεμογιάν¬ νης, θερμά συγχαρητήρια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ —Ή οίκογέ- νεια τής μακαρίτιδος Ελένης Ρές προσέφερε είς τό Εθνικόν Πτω- χοκομεΐον λίαν εκλεκτόν καί ά¬ φθονον φαγητόν, οΐνον, τσιγάρα, καί φρουτα διά τό τρίμηνον μνη¬ μόσυνον αυτής. Οί τρόφιμοι, ή ΰ- ττηρεσία καί ή διεύθυνσις τού ί- δρύματος την εΰχαριστοϋν θερμό- τατα. Γύρω στήν πόλι. Έξαιρετικώς έπιβλητική ύτΐήρ- ξεν ή τελετή τής όρκωμοσίας των κληρωτών τοΰ 43ου Συντάγματος, τιού Μγινε ττροχθές είς την πλα¬ τείαν τής Ελευθερίας. —Ή συμμετοχή είς την τελετήν δλων των άρχών τής πόλεως, των σχολείων παρατεταγμένων έν στο- λη καί χιλιάδων κόσμου έδωκεν ιδιαιτέραν μεγαλοπρέπε·αν είς την τελετήν. —ΑΙ ριπαί δέ των πολυβόλων ποθ έρρίφθησα,ν κατέστησαν πε¬ ρισσότερον ϋποβλητικόν τό δλον θέαμα καί εδημιούργησαν πραγ¬ ματικήν ατμόσφαιραν ττατριωτι- κοΰ ένθουσιασμοϋ. •-Ή ύγρασΐα των τελευτοίων η¬ μερών συνεχίζεται πάντοτε, εντει¬ νομένη μάλιστα συνεχώς. —Έν τούτοις παρά την τρομα- κτικήν αυτήν ϋγρασίαν Τΐλήθη συμ- πολιτών παρέμειναν την Κυρια¬ κήν τό βράδυ είς τα ύπαίθρια κέν- τρα μέχρι τοΰ μεσονυκτίου καί των πρωινών ώρών. —Ιδίως είς τό «Έθνικόν> παρε¬
  τηρήθη πραγματική κοσμοπλημ-
  μύρα καί τούτο έξ α'ιτίας τής θαυ-
  μασίας όρχήστρας τού καΐ τής
  έκλεκτής ντιζέζ τού κ. Σοΰλας
  Μακρή.
  — Όμολογουμένως δέ τό κέν¬
  τρον αύτό παρέχει κάθε τέρψιν
  καί άζίζει τής γενικής υποστηρί¬
  ξεως.
  —Μθς εδόθη ή πληροφορία δτι
  πολϋ σύντομα, ΐσως μάλιστα καί
  έντός τοΰ μηνός, θ' αρχίσουν αί
  εργασίαι αποπερατώσεως τοΰ Δη-
  μοτικοΰ μεγάρου των Άκτάρικων
  (Ρεγκινάκη),
  —Τό ευχόμεθα καί τό ελπίζο¬
  μεν.
  —Άπό ημερών ήρχισαν καί συ-
  νεχίζονται αί εργασίαι πρός δια-
  μόρφωσιν καί σκυρόστρωσιν τής
  όδοΰ Δαιδάλου
  —Χθές τό εσπέρας επρόκειτο
  νά ληφθή όριστική απόφασις διά
  την ανέγερσιν τού _ μεγάρου τοΰ
  έμποροβιομηχανικοΰ έπιμελητηρί-
  ου τής πόλεως μας.
  —Καΐ έλπίζεται δτι θά κατα¬
  ργηθή φροντίς νά εξευρεθή κα¬
  τάλληλον οικόπεδον είς κεντρικόν
  σημείον τής πόλεως ώστε τό νέον
  μέγαρον ν' αποτελέση £ν επί πλέ¬
  ον κόσμημα είς μίαν κεντρικήν δ-
  δόν.
  —Έντός όλίγου καθώς πληρο
  φορούμεθα θά τεθοΰν είς κίνησιν
  τα νέα λεωφορεΐα αύτοκίνητα ποΰ
  θά έκτελοΰν την συγκοινωνίαν
  τής πόλεως μέ τα προάστεια.
  —Τα σημερινά «σαράβαλα» θά
  άποσυρθουν καί ή συγκοινωνία θά
  γίνεται πλέον μέ κάθε ασφάλειαν
  ανεσιν, τάξιν καί καθαριότητα.
  ^Άττό χθές ό ούρανός έπανέ-
  κτησεν καί πάλιν την σεμνήν φθι-
  νοπωρινήν δψιν τού.
  —Έκάλυψε μέ γκρίζα σύννεφα
  την γύμνια τού, άπέκτησεν ΰφος
  κατηφές καί ι^ελαγχολικόν καί α¬
  φήκε καί τα δάκρυα τού νά τρέ-
  ξουν διά νά δροσίσουν την γήν.
  —Πράγματι δέ μία βροχή την
  εποχήν αυτήν άναμένεται άπό τόν
  άγροτικόν μας κόσμον ώς εκδή¬
  λωσις ιδιαιτέρας εύνοίας τής φύ¬
  σεως.
  —Άπό χθές ήρχισεν προβαλλό-
  μενον είς τό σινέ Πουλακάκη έ'να
  ώραϊο φίλμ «ένώ ή ζωή διαβαίνει»
  με την Μαργαρίταν Σούλιβαν.
  —Την Πέμπτην, πανηγυρική πρε-
  μιέρα μέ τό άριστούργημα τής κι-
  νηματογραφΐας «Λογχοφόροι τής
  Βεγγάλης» πού εκρίθη διεθνώς ώς
  τό καλύτερον φίλμ τής τελευταίας
  παραγωγής.
  ό Ρέπορτερ
  Ένοικιάζεται έντός τής πόλε¬
  ως είς κεντρικώτατον μέρος κα¬
  τά την οδόν Δοιράνης έναντι Ι-
  ατρείου κ. Άπολλοδώρου Μελισ¬
  σείδου οίκία νεόδμητος, διόροφος
  αποτελούμενη άπό όκτώ θωμά-
  τια μετά πλήρους ήλεκτρικής καί
  ύδραυλικής εγκαταστάσεως καί
  αύλής Πληροφορίαι έναντι.
  ΠΩΛΗΣΕ1Σ
  Είς τιμάς έξαιρετικής εύκαι-
  ρίας πωλοΰνται τα εξής άκίνητα
  κείμενα είς την περιφέρειαν τοθ
  μετοχίου Άγίας Είρήνης:
  1) άμπελος ταχτά 12 έργατών.
  2) » σουλτανί 12 »
  3) » » 45 »
  4) » » 50 »
  5) Ελαιόφυτον 30 στρεμμά-
  των μέ 240 έλαίας.
  Πληροφορίαι παρά τφ κ. Γε-
  ωργίψ Τσαχάκη δικηγόρψ, Δρά-
  κφ Κουβιδάκη καί Βασιλείφ Πα¬
  παδάκη μεσίταις Ηράκλειον.
  Έπίσης πωλοΰνται οίκόπεδα
  είς Πόρον πρός δραχ. 30—60
  κατά τετρ. μέτρον. Πληροφορίαι
  παρά τοίς ίδίοις.
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
  Ό Στρατηγός κ. Αλεξάκης ένοι-
  κιάζει την πλησίον τής'Αγροτικής
  Τραπέζης ευρισκομένην οικίαν
  τού, Τβρα επισκέψεως 4—6 μ. μ.
  .
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  127βν
  Μία μόνη λέξις φιλανθρωπίας καί οϊκτου διεφά-
  νη έν δλη ταύτη τη ϊλαρότητι τοθ αϋτοκράτορος,
  δταν, άριστερόθεν, πρός τό μέρος ένθα έγείρεται
  σήμερον μέγιστος τύμβος, εΐδε συναθροιζομένους
  μετά των υπερηφάνων "ίππων των τοΰς θαυμα-
  σίους Σκώτους τοϋ ψσιοθ τάγματος, «Κρΐμα1» εΐπε.
  "Επειτα δέ 'ίιτπευσε καί κατηυθύνθη πρός την
  Ροσόμμην, είς λοφίσκον τινά κείμενον δεξιόθεν τής
  όδοϋ άττό Γενάππης είς Βρυξέλλαις, "ίνα εκείθεν έ-
  πισκοπή Καί ούτος μέν ό σταθμός τού υπήρξεν ό
  δεύτερος επί τής μάχης' ό δέ τρίτος, ό τής έβδόμης
  έσπερινής ώρας, έ'κειτο μετοξύ Βελλαλιάντης καί
  Αίσαίντης, είς θέσιν υψηλήν καί απότομον, ής δπι-
  σθεν εΐχε συναθροισθή ή αύτοκρατορική φρουρά.
  Επί τού τελευταίου τούτου σταθμοΰ ΐστάμενος, εί¬
  χεν εΐπεΐ είς τόν όδηγόν τού, ονόματι Λακώσταν,
  ττεριδεή καί πως δυσμενή χωρικόν, στρέφοντα τα
  νώτα οσάκις έ'βλεπέ τίνα βόμβαν έκρηγνυμένην,
  καί προσπαθοΰντα νά κρύπτεται όπισθεν τοϋ Να-
  πολέοντος. «Άνόητε, δέν έντρέπεσαι! θέλεις νά
  σκοτωθής κτυπημένος είς τα όπίσθια»
  Σήμερον τα ανώμαλα τής πεδιάδος, Ενθα συνε-
  κρούσθησαν ό Ναπολέων καί ό Βελλιγκτών, δέν
  είνε πλέον τα αότά, ώς ήσαν την 18 Ίουνίου 1815.
  Λαβόντες άπό τοϋ πενθίμου τούτου πεδΐου τό χρεια-
  ζόμενον υλικόν πρός ανέγερσιν μεγάλου μνημεί-
  ου πολλαχοΰ τό κατέστησαν άγνώριστον είς την
  Ιστορίαν. Θελήσαντες νά τό δοξάσωσι, τό παρε-
  μόρφωσαν Ό Βελλιγκτών αύτός είχεν επισκεφθή
  μετά δύο έτη την Βατερλούην, καί άνέκραξεν"
  «Ήλλοίωσαν τό πεδίον τής μάχης μου!» Έκεΐ δ-
  που σήμερον ύψοΰται ή έκ χώματος μεγάλη πυρα-
  μίς, έφ' ής ό λέων, ύπήρχε γήλοφος- πρός μέν
  την οδόν των Νιβελλών χαμηλούμενος βαθμηδόν
  καί εϋβατος, πρός δέ την οδόν τής Γενάππης
  σχεδόν άπόκρημνος. Τό ϋψος τοϋ κρημνοΰ τούτου
  ήτον δσον καί τό των δύο λοφΐσκων, δι" ών ή
  όδός άπό Γενάππης είς
  οδτοι τώρα είνε τάφοΐ'
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  νά
  ΑΓ έκείνους ποϋ
  πλουτίζουν τάς
  θέλουν
  γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' δλους.
  ΑΛΛΑΞΗ ΤΟ ΚΛΙΜΑ;
  Γ'.
  Βρυξελλας. Οί λοφίσκοι
  ___________ ι ό μέν πρός άριστερά, άγ-
  γλικός· ό""δέ πρός τα δεξιά, γερμανικός. _ Τάφος
  γαλλικός δέν ύπάρχει. Διά την Γαλλίαν, είνε τά-
  δλη έκείνη ή πεδιάς. Ό δέ σήμερον εϋπρόσι-
  γενόμενος κατήφορος τοΰ όροπεδίου τοϋ Ά-
  φος
  τος , ...
  γίου Ιωάννου, ήταν έν τή ήμέρα τής μάχης τρα¬
  χύς καί άπότομος, τόσον άπότομος, ώστε τα άγ-
  γλικά πυροβόλα δέν έβλεπον την
  κάτωθεν αυτών
  έκτεινομένην επαυλιν, δπου τό κέντρον τής μάχης.
  Κατά δέ τό μήκος τής όφρΰος τού όροπεοίου έξετεί-
  νετο ώσει τάφρος βαθεΐα, ήν είς έκεΐνο τό ΰψος
  δέν ηδύνατο μακρόθεν νά διακρίνη ό όφθαλμός
  τοθ θεατοϋ.
  Τί δέ ήτον ή τάφρος αυτή; Κοϊλος δρόμος, με-
  ρος τής όδοϋ τής συναπτούσης τα χωρία Βραινα-
  λεΰδον καί Όχαινον. Τώρα καί αύτός ήλλοιώθη.
  μή ών πλέον κοΐλος, άλλ' ίσόπεδος· τό δέ χώμα
  τής όφρύος τού μετεκομίσθη, καί εχρησίμευεν είς
  ανέγερσιν τοθ προειρημένου μνημειου.
  τ.
  Ό Αύτοκράτωρ άποτείνει πρός τόν ©δηγόν Λακώσταν ε¬
  ρώτησιν
  Τό πρωΐ λοιπόν τής έν Βατερλούη μάχης ό Να¬
  πολέων ήτο περιχαρής. Εΐχε δίκαιον τό στρατηγι-
  κόν σχέδιον τού υπήρχεν άληθώς θαυμάσιον.
  Λ (συνεχιζεται)
  "Αν άλλοτε αί ξηραί καί αί θά-
  λασσαι μαζί μ* τα θερμά καί ψυ-
  χρά ρεύματα /.αί τούς άνέμους ή¬
  σαν διαφορετιν.ά κατανεμημέναι,
  τότε πραγματικώς μποροΰσε νά υ¬
  πάρχη Ιω; τούς πόλους Ινα κλΐ-
  μα εμφανίζων μεγαλειτέραν ένότη-
  τα Άν ο ήλιος είνε άλλοτε πϊ-
  ρισσότϊρον, καί άλλοτε ολιγώτε¬
  ρον θερμός, τότε, ευθύς ώς ύψώ-
  νω/ται α{ θερμοκρασίαι τού, πρέ-
  πει ασφαλώς νά έξητμίζετο ειςτούς
  Τροπικούς πολύ νερό των ώκεα-
  νών σχηματιζομένου ενός στρωμά¬
  του άπό νέφη πού θά όλιγώστευαν
  την θερμότητα πού άκτινοβολοΰ-
  σεν ό ήλιος, πρός την γήν, προκα-
  λοΰντα ταυτοχρόνως, πρός τούς
  πόλους £να κλιμα ήπιώτερον. Καί
  έτσι, δπως άνεφέραμεν ανωτέρω,
  μποροϋσαν νά ύπάρχουν είς δλην
  την γήν αί ΐδιαι συνθήκαι ζωής
  καί συνεπώς τα Ιδία ζώα καί φυ-
  τά Μίαν τολμηραν θεωρίαν σχε¬
  τικώς μέ τάς μεταβολάς αύτάς τοΰ
  κλίματος τής γής, υποστηρίζει ό
  Γερμανός καθηγητής 'Έντγκχρ
  Χτακέ. Κατ' αυτόν ή κυρία ίγορ-
  μή ποϋ προκαλοθσε την απότομον
  αυτήν μεταβολήν καί πού δέν ά-
  ποκλείεται νά την προκαλέση άλ¬
  λην μίαν φοράν είς τρόπον ώστε
  νά υπάρξη νέα κατεψυγμένη πε-
  ρίοδος, ε!χε κοσμικήν την προέ¬
  λευσιν, ωφείλετο εις την επίδρα¬
  σιν άλλων ούρανίων σωμάτων επί
  τοΰ πλανήτου μας. Ή σελήνη λ.
  χ. πού προκαλεί τό φαινόμενον
  των παλιρροιών, είνε Ινας πρό¬
  σφατος σχετικώς αιχμάλωτος τής
  γής. ΙΙαλα'ότερο!. θρϋλο άέ
  ρουν περϊ των ό'ντων πού Ιζησαν
  «δταν άκόμη δέν υπήρχεν φεγ-
  γάρι». Τίποτε δέν άποκλείει, κα¬
  τά τόν Ντακέ, νά υπήρξαν πρό
  τής σελήνης άλλοι δορυφόροι τής
  γής, έκ τής σχέσεως δέ των ού¬
  ρανίων αυτών σωμάτων πρός τόν
  ή
  άναφέ-
  ΟΡΓΑΝΙΚΑ - ΙΗΐη ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ ιΤΑΥΡΟΣ'
  ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν των εύεξηγήτων δημβσιεύσεων καΐ διαδόσεων
  τβϋκ Κουφάκη, ότι μόνον τα λιπάσματα «Πετεινου»
  βα »ημ«βββτβΰνται εφέτος υπό τής 'Αγροτικης Τραπε-
  ζης^άνακο,νβύμεν πρός τούς ,,κ. κ. παραγωγους ότι, τό¬
  σον τα λιπάσματα «Ταύρος» οββν και τό Νιτοον τιΐί
  Χιλής. συμμετασχόντα εις την μειβίοσιαν της
  κης Τραπέζης, επέτυχον την χρηματβδβτησιν
  δια την εφετεινήν καλλιεργητικήν περίοδον.
  Έπομένως, έκτός των λιπασμάτων «Πετεινου.., 8α χο-
  ρηγβΰνται «πό τής 'Αγροτικής Τρ««έζης καί τα β™*»*-
  ΐ μ'ε^ν^ΓεωΚ.Χ ^^-755 ^ϊιπβ^
  _0 κβ{, 6—$—8, οί όπβιβι, λόγω της α-
  των είναι περιζήτητβι άπό τβυς παρα-
  τά λιπάσματα «Ταύρβς»
  Άγροτι-
  αϋτής καΐ
  | πλανήτην μας, προέκυπταν αί πα-
  ρατεταμέναι πζρίοΖοι τής θερμό-
  τητος πού εφθαναν 2ως τούς πό¬
  λους, ή τοΰ ψύχους πού Ικανε τοϋς
  πολικούς πάγους νά φθάνουν ϊως
  τάς περιοχάς τοΰ εύκράτου κλί-
  ματος! "Ολα αύτά, άποφαίνεται
  ό Ντακέ, δέν είνε άποκυήματα
  φαντασίας. Δέν βλέπομε τάχα τόν
  Κρόνον περισαινόμενιν άπό δέ/.α
  σελήνας, πού ή κάθε μία έ'χει άλ¬
  λην τροχιάν, Μία μάλιστα έξ αυ¬
  τών όπισθοδρομεΐ. Μεταξύ δμως
  "Άρεως καί Διός λείπει Ινας πλα-
  νήτης. Αντιθέτως είς τό σημείον
  αύτό τοΰ διαστήματος ευρίσκονται
  συσσωρευμένα άπειρα μεγάλα καί
  μικρά θραύσματα πλανητών φθά-
  νοντα καί πέραν τής τροχιά; τοθ
  Διός, μέχρι τής τροχιας τής γής
  Είνε ή σελήνη μας έ-να τέτοιο
  θραΰσμα ενός θρυμματισθέντος πα-
  λαιοΰ πλανήτου, αϊχμαλωτισθέντος
  υπό τής γής; Αί σελήναι τοΰ Ά¬
  ρεως, τοΰ Κρόνου, τοΰ Διός, είνε
  καί αύται πρόσφατοι α!χμάλο>τοι;
  Καί δέν απερρόφησε πολλάς ές-
  αύτών ό Ζεύς; "Ολα αύτά τα ζη-
  τήματα δέν είνε καθόλου άπίθα-
  να, άν ληφθή ύπ' όψιν τόσον ή
  γεωλογική προϊστορία τοΰ πλανή¬
  του μας μέ ολα της τα αίνίγματα,
  δσον καί ή πραγματική οίκοδομή
  τοΰ σύμπαντος. Τό πιό ενδιαφέ¬
  ρον άπ' δλα είνε ότι πρό τινος ε-
  να τέτοιο θραΰσμα πλανήτου ενε¬
  φανίσθη 7-λησιέστατα πρός την
  γήν, εί; απόστασιν μόλις έςαπλα-
  σίαν τής αποστάσεως τής σελήνης
  άπό τοΰ πλανήτου μας. Τό θραΰ-
  Ιμα «ύτοΰ είσδύεί είς αυτήν την
  τροχιάν τής γής. Είνε προωρισμέ-
  νον άρα γε νά καταστή μίαν ημέ¬
  ραν καί αύτό μία νέα σελήνη διά
  την γήν μας, πού θά έχη τροχιάν
  διαφορετικήν άπό τής σημερινής
  σελήνης; Καί τό γεγονός αύτό θά
  έχη ώς άποτέλεσμα μίαν νέαν τρι-
  τογενή περίοδον επί τής γής;
  Τα έφεδρικά Κρήτης
  μετά τόν νέον νόμον.
  ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όκτώβρι-
  ος (άνταποκριτοΰ μας). —Τό νέον
  Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Τα-
  μείου Έφέδρων Πολεμιστών Λα¬
  σηθίου, καθ' άρμοδίαν ανακοίνω¬
  σιν, συνήλθεν είς πρώτην- συνε¬
  δρίασιν την 8—10—37 καί έλα¬
  βεν άποφάσεις συμφώνως πρός
  τάς διατάξεις τοΰ τελευταίου νό-
  μου ούτινος ή έφαρμογή ήρχισεν
  ώς γνωστόν.
  Κατά τάς άποφάσεις ταύτας:
  Ιον) Πριύτάθησαν πρός διορι¬
  σμόν: Διά την θέσιν τοΰ Διευθυν-
  τοΰ τοΰ Ταμείου, ό κ. Λεμπιδά¬
  κης δικηγόρος καί τέως Διευθυν-
  τής τοΰ Ταμείου, διά την θέσιν
  τοϋ γραμματέως ό κ. Μάρκος
  Φουρνιωτάκης, τέως ταμίας, διά
  την θέσιν τοϋ λογιστοΰ ί κ. Γεώρ¬
  γιος Α. Κούνδουρος, διά την θέ¬
  σιν τοΰ κλητήρος ό κ. Κωνστ.
  Βαροαβδς.
  2ον) Προκειμένου
  ή έκμίσθωσις των
  Ταμείου, ενεκρίθη
  να
  κτημάτων τοΰ
  ή έκμίσθωσις
  τοΰ έλαιοκάρπου τής εφετεινής ε¬
  σοδείας.
  "Οσον όιγορ5. την αποζημίωσιν
  των άπολυθέντων ύπαλλήλων ε¬
  ψηφίσθη πίστωσις 50.000 δρ. Τό
  ζήτημα δέ τοΰ νομικοΰ συμβού-
  λου τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  κατόπιν σχετικής συζητήσεως, τό
  άνέβαλε δ Γ εύθετώτερον χρόνον.
  Τα νεον Διοικητικόν Συμβούλι¬
  ον τοΰ Ταμείου μας προτίθεται νά
  συνέλθη έκ νέου ίνα συζητήση διά
  πολλά ζητήματα
  λως τε 2τι έν τω
  εκδοθή τα κανονιστικά διατάγμα-
  τα τάάφορώντα την δλην λειτουρ¬
  γίαν των Ταμείων Έφέδρων ΙΙο-
  λίμιστών Κρήτης Ιπί τή βάσει
  των προσφάτως νομοθετηθέντων
  δεδομένου άλ-
  μεταςΰ θέλουν
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΝ
  Ηρακλειον
  ■«*■■■■■■■■■■■■■■
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Α. Ε.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■ _ . ■■■■■*■■■■■■■■■■
  'Υποκαταστήματα καΐ ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις της Ελλά¬
  δος καί τοΰ Εξωτερικόν
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  •Εκτέλεβ.ς "«ής φύσεως τραπεζ.τ.κής έργαοίας υπό
  συμφέροντας βρβυς.
  ΡΟΙ ΤΗΣ ΙΕΓΓΑΛΗΣ"
  Μυΐγες, Κουνούπια, Κοριοί, Κατσαρίδες καΐ
  δλα τα έντομα, κα'ι τα αύγά των, καταστρέφον-
  ται μέ τό ΟΞΑΛ, Ελληνικόν έντομοκτόνον τής
  Έταιρίας των Λιπασμάτων ΠΕΤΕΙΝΟΥ.
  Πωλεΐται μόνον είς φιάλας (ουδέποτε είς χθμα)
  πρός δρχ. 30 καί πρός δρχ. 20.
  Ζητήσατέ το άπό τα Φαρμακεΐά σας καί άπό τα
  καλά παντοπωλεΐα.
  Προσέχετε ή φιάλη νά είναι έσφραγισμένη μέ
  την μάρκαν ΠΕΤΕΙΝΟΣ καί νά είναι άθικτος.
  Τό ΟΞΑΛ άπολυμαίνει τα σπίτια, καί έμποδί-
  ζει την δημιουργίαν έστιών διά τούς έλώδεις πυρε-
  τούς, γρίππην, ΔΑΓΚΕΙΟΝί Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποι-
  εΐται καί είς τάς αποθήκας των δημητριακών, καί
  προφυλάσσει τα δημητριακά άπό τό ξεποόλιασμα.
  Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν, &στε δέν πρέ-
  πει νά λείψη άπό κανένα σπίτι. Δοκιμάσετέ το άπαξ
  διά νά πεισθήτε.
  Άποφεύγετε τα έντομοκτόνα είς χϋμα, πρός
  τό συμφέρον σας.
  Θ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  ■Γ - -Πιι 1 ■ ι ι ι ■ · Ι Ι ιΤ~——=—^ ■!■> ^^
  -II—
  — ■ μ-γ-Γ' υΐ1" ι—'. ■ ■■-Γΐ-Μ».»ι— ,^^*^— ■ ■> ■ ι ' " ---------------------------------
  ■■■■■■■■π■■■■■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Εργοστάσιον έλαιουργίας
  ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ
  Έν Ηρακλείω (Λβωφόρο; Νόελ).
  Λειτουργοΰν μέ άτμόν καί ύδραυλικά πιεστήρια,
  μέ όφθονα ζεστά νερά καί έλαιόπανα έκλεκτής
  ποιότητος, θά έξυπηρετεΐ τουςπελάταςτου ίκανοποι-
  ητικώτατα καί είς απόδοσιν ελαίου λόγω των μέ-
  σων άτινα διαθέτει καί των εΰκολιών τάς οποίας
  παρέχει.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΐΜειειεΐΒΐιει
  ....II
  ■ ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
  Μ .
  ΕΝΩΣΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ,
  Ή άρχαιοτέρα πυρασψαλιστική έται-
  ρία ιδρυθείσα τω 1714 μέ κεφάλαια
  Ι 8.000.000.
  Πράκτωρ έν Κρήτο
  Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης
  ΙΙΙΙΗΙΜΗ
  1ΙΡΟΚΗΡΓΞ1Σ
  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟ11ΡΑΣΙΑΣ
  Ή Σχολική 'Εφορεία Σταυ-
  ρακίων Μαλεβυζίόυ εκτίθησι
  είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν.
  1) Την πλακόστρωσιν τοθ
  έσωτερικοΰ τοΰ σχολικοϋ κτι-
  ρίου. 2) Την κατασκευήν μιδς
  θύρας καί 3) τόν έλαιοχρωμα-
  ισμόν των παραθύρων καί
  'ενικών έπισκευών τού σχο-
  είου.
  Ή δημοπρασία γενησεται
  ήν προσέχη Κυριακήν 17ην
  Οβρίου καί ώραν 10—12 π.
  .. είς τό γραφείον τοθ Σχο-
  .είου Σταυρακίων, δπου καί
  ίσίν κατατεθειμένοι οί δροι
  υγγραφής καί τα σχετικά
  ών γενησομένων έπισκευών,
  ιπόθε δύνανται οί βουλόμε-
  οι νά λαμβάνουσι γνώσιν.
  Είς την δημοπρασίαν γί-
  ονται δεκτοί έργολάβοι πά-
  της τάξεως. Κηρύκεια, χαρτό-
  τημα, δημοσιεύσεις βαρύνου-
  σι τόν τελευταίον μειοδό-
  την.
  Έν Σταυρακίοις τή8 8)βρίου
  937.
  (Έκ τοΰ γραφείου τής Σχολι-
  κης Έφορείας Σταυρακίων]
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *■

  Κων. Ε. Πολυδάκης :

  Είδικευθείς έν Γερμανία είς ■
  τα νοσήματα τοϋ στομαχου "
  έντέρων κα'ι ηττατος, δέχεται ·
  τούς πάσχοντος έκτοθπεπτι- ■
  κου συστήματος έν τω 'ιατρείφ ^
  τού (ο'ικία κ. Χελιδώνη). Τρείς ·
  Καμάρες. ■
  θεραπεία αίμορραΐδων ά- ·
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων. ■
  Άριθμ. τηλ. 7-92 Γ
  Ο ΠΑΘ0Λ0Τ0Σ ΙΑΤΡΟΣ

  Ι. Χ. Άλμπαντάκης Ι

  Τέως Ίατρός έπϊ τετραετί" ■
  αν των Νοσοκομείων'Ερυθροΰ ϋ
  ΣταυροΟ καΐ θεραπευτη_ρίου ·
  ό «Εύαγγελισμός> Αθηνών. ^
  Δέχεται είς τό Ιατρείον τού ^
  όδός Άγίου Μηνά παραπλεύ- ·
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν. ■
  "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ. "
  4—7 μ. μ. ■
  —Τό άγαλμα τής Ελευθε¬
  ρίας.
  Είς Χανιά αφιχθη προχθές ή
  υπό τού ΰπουργείου τής Παιδεί-
  ας συσταθεΐσα έπιτροππ πρός με¬
  λέτην των απαιτουμένων εργασι¬
  ών διά την αποπεράτωσιν τού ά-
  γάλματος τής Ελευθερίας. Ή έν
  λόγω έπιτροπή μελετήσασα επι¬
  τοπίως καθ' όλην την ημέραν τής
  Παρασκευήν τό εκτελεσθέν έργον
  καΐ τάς συνθήκας τής τελουμένη;
  έκβΐ εργασίας, κατήρτισε λεπτο-
  μερές πρόγραμμα πρός αποπε¬
  ράτωσιν τοΰ άγάλματος, τό οποί¬
  ον καί ανέπτυξε ενώπιον τής
  αρμοδίας επί τοϋ έράνου Έπιτρο
  ππί, συγκληθείβης υπό την προ-
  εδρίαν τοΰ άναπληρωτοΰ τοϋ
  Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης κ. Π.
  Ίππολύτου. Ή αφιχθείσα έπιτρο¬
  πή άποτελεϊται έκ τοΰ Διευθυν-
  τοΰ των Καλών Τεχνών τοΰ ΰ-
  πουργείου Παιδεία; κ. Παντΐλή
  Πρεβελάκη, τού αντιπροσώποις
  τής Ενώσεως Σωματείων Είκα-
  στικών Τβχνών κ. Μιχ. Τόμπρου
  γλύπτου καί τοΰ νομικοΰ συμ-
  βούλου τής οικογενείας τοΰ έκ-
  λιπόντος καλλιτέχνου ©ωμοπού-
  λου κ. 'Αγγέλου Προκοπίου.
  —Περιοδεία τοΰ Έπισκόπου
  Πέτρας.
  Ό ©εοφιλέστατος Έπίσκοπος
  Πέτρας κ. Διονύσιος συνεχίζων
  την περιοδείαν τού εί; Βιάννον
  ίεροΰργησε την Κυριακήν είς Ά-
  μυρά, προτιθέμενος νά μεταβή
  σήμερον είς Χόνδρον, αυριον είς
  Κάτω Βιάννον, την δέ Πεμπτην
  εί; Λουτράκι μεθ' ο θά επιστρέ¬
  ψη είς την έδραν τού.
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοΰχος τής ΐατρικής
  Όδοντίατρος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  παρά τόν "Αγιον ΑΑηνάν καθ'
  εκάστην.
  9—12 καί 4-7
  —Ό κυνηγετικός σύνδεσμος
  Ιεραπέτρας καΐ ή Άερο-
  πορία.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τού κυνηγετικοΰ συνδεσμου Ιε¬
  ραπέτρας κατά προχθεσινήν αυ¬
  τού συνεδρίασιν προτάσει τοΰ
  Προεδρου τού κ. Νικ. Σολιδάκη
  γενομένει ομοφώνως δεκτίί, ε¬
  ψήφισεν έκ τοΰ άποθεματικοΰ τοΰ
  συνδεσμου δραχμάς 7.000 υπέρ τής
  Άεροπορίας.
  — Ξέναι παρασημοφορίαν
  Είς τόν έν Αθήναις έγκατεστη-
  μένον συμπολίτην μας ιατρόν κ.
  Σπΰρον Χ. Κασαβέτην απενεμή¬
  θη υπό τής Γαλλικής Κυβερνήσε¬
  ως τό παράσημον τού Άκαδημαΐ-
  κοΰ Φοίνικος.
  —Τα έργατικά ζητήματα.
  Υπό των όργάνων τού Τμήμα-
  τος Χωροφυλακής Ρεθύμνης κα¬
  τεμηνύθη ό Κων. Ζαχαριουδάκη;
  έργοστασιάρχηξ διά παράβασιν δι
  ατάξεων τής εργατική; νομοθε-
  σίας.
  —Τό Πρακτικόν Λύκειον
  Άγίου Νικολάου.
  Είς απάντησιν τού αποσταλέν¬
  τος προχθές τηλεγραφήματος πρός
  την κυβέρνησιν άπό μέρους των
  γονέων καΐ κηδεμόνων των μα-
  θητών τού Πρακτικοΰ Λυκείου
  'Αγ. Νικολάου, τό υπουργείον
  τής Π αι δεί άς διέταξε τηλεγραφι¬
  κώς όπως αί εύεργετικαϊ διατά¬
  ξεις τής τελευταίας έγκυκλίου πε-
  ρΐ είσαγωγή; μαθητών είς τα ό-
  κτατάξια γυμνάσια ΐσχύουν καΐ
  διά τους άπορριφθέντας μαθητάς
  τοΰ Πρακτικοΰ Λυκείου.
  Μανώλης Γ, Κωνιός
  Νευρολόγος—Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοσ. Ψυχιατρείου Αθηνών
  Δέχεται έν τώ ίατρείφ τού
  όδός Πειραιώς 17δ' ΑΗΗΝΑ1.
  Τηλέφ. 5^.379.
  Πωλεΐται άντλία (ύδραυλική) δι-
  ττλής ενεργείας Άγγλικής μάρκος.
  Πληροφορίαι παρά τω καταστή
  'ματι Κωνστ. Πατΐαδάκη ήλεκτρο
  λόγου.
  Γ. Α.Άγαπάκης
  Δικηγόρος
  ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ι—ΑΘΗΝΑΙ
  Άναλαμβάνει την διεκπε¬
  ραίωσις πάσης υποθέσεως Δικα
  οτικής, Διοιχητιχής, Φορολογι·
  κης χα'ι Στρατολογικής.
  Ύπόαχεται ταχείαν καί επι-
  μεμελημένην αποπεράτωσιν.
  Πωλβΐται γουροθνα ράτσας
  μπολδόκ. Πληροφορίαι τΐαρα τφ·
  κ. Άβραάμ ΚυιτράκΓ| Μοΐρες.
  ίΤ«
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  12 Όκτωβρίου 1937
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΙΕΙΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
  ΕΞΗΡΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
  ΣΤΡΑΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΕΝΙΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΑΙΑΣΠΑΣΤΟΝ ΣΥΝΟΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΌκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Επί τή λήξει των
  μεγάλων στρατιωτικών γυμνασίων είς
  την πεδιάδα των Σερρών, ό πρωθυ-
  πουργός κ. Ί. Μεταξάς προέβη σήμε¬
  ρον είς δηλώσεις πρός Τοΰρκον δημο-
  σιογράφον παρακολουθήσαντα τα γυμνά-
  σια.
  Είς τάς δηλώσεις τού ταύτας ό κ.
  Πρωθυπουργός εξήρε την επιτυχίαν
  των γυμνασίων, τονίσας ότι ό Έλληνι-
  κός καί Τουρκικός στρατός διεκρίθησαν
  τελευταίως διά την μαχητικότητα καί
  την όργανωτικήν των αρτιότητα καί ότι
  άποτελούν τώ ό'ντι ενιαίον καί άδιάσπα-
  στον σύνολον, μή δυνάμενον νά ήττηθή.
  Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
  ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
  ΚΑΙ ΛΠΟ ΙΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Αναφορικώς μέ
  τα λήξαντα στρατιωτικά γυμνάσια ύπο-
  γραμμίζεται ότι ταύτα εσημείωσαν εξαι¬
  ρετικήν όλως διόλου επιτυχίαν. Ή γνώ-
  μη αυτή μάλιστα δέν όφείλεται είς τούς
  ίδικούς μας στρατιωτικούς κύκλους μό¬
  νον, οΐτινες άπ* άρχής τής εκτελέσεως
  των γυμνασίων ευρίσκοντο είς τό πεδί¬
  ον των άσκήσεων άλλά καί είς τούς ξέ-
  νους στρατιωτικούς άκολούθους. Διότι
  καί ούτοι άνωμολόγησαν ότι ή έπιτυχία
  των Έλληνικών γυμνασίων υπήρξεν άδι-
  αφιλονίκητος καί σημαντική.
  Ο Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουρ¬
  γός κ. Ι. Μεταξάς, εγνώσθη, ότι έπι-
  στρέφων έκ Σερρών είς Αθήνας μετά
  των λοιπών επισήμων θέλει άναχωρήσει
  την προσέχη Παρασκευήν είς "Αγκυραν
  όηου τοΰ έτοιμάζεται έπίσημος ύπο-
  δοχή.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΛΙ ΟΙ ΠΡΙίΚΗΠΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Αύριον (σήμερον)
  έπιστρεφουν μετά τού πρωθυπουργού
  είς * Αθήνας ή Α. Μ. ό Βασιλεύς καί
  οί συνοδεύσαντες αυτόν κατά την παρα¬
  κολούθησιν των γυμνασίων είς Σέρρας
  'πρίγκηπες. Μετά τού Βασιλέως έπιστρέ
  φού ν έπίαης οί ξένοι στρατιωτικόν ά
  κόλουθοι καί ό ύφυπουργός των Στρα
  τιωτικών κ. Παπαδήμας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗ ΑΜΥΝΑ
  ΤΟΥ ΚΙΝ Ε ΖΙ ΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ* α αγγέλλεται
  έκ Σαγκάης ή άμυνα τού Κινεζικού
  στρατού συνεχίζεται έκεΐ μετά πρωτο
  φανοΰς ήρωϊσμού. Ή άμυνα αυτή άπέ
  βη τόσον έπιτυχής ώστε οί Ίάπωνες λέ
  νεται ότι έχασαν την πρωτοβουλίαν των
  επιχειρήσεων είς πλείστα σημεία τού με
  τώπου.
  ΗΓΟΡΑΣΟΙΣΑΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
  ΑΙΛΧ1ΣΙΛ ΕΙΣΕΤΙ___ΑΕΡΟΠΛΑΗΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). —Έκ τοΰ έξωτερι-
  κοΰ αγγέλλεται ότι υπό τής Κινεζικής
  κυβερνήσεως ήγοράσθησαν εισέτι διακό-
  σία άεροπλάνα μέλλοντα νά χρησιμο-
  ποιηθώσιν είς τόν Σινοϊαπωνικόν πό¬
  λεμον.Τα άεροπλάνα ταύτα είναι ώς επί
  «#ό πλείστον καταδιωκτικά.
  Ήνίκη των ριζοσπαστοσοσιαλιστών
  είς τάς Γαλλικάς δημοτ. εκλογάς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Τα
  συγκεντρωθέντα άποτελέσμα-
  τα των δημοτικών έκλογών
  φέρουν έπικρατοθν τό κόμμα
  των ριζοσπαστοσιαλιστών. Τα
  κόμματα τής δεξιδς καί τής ά¬
  κρας άριστερας συνεκέντρω-
  σαν ελαχίστας έ'δρας. Αί ε¬
  κλογαί θά έπαναληφθοΰν την
  προσέχη Κυριακήν διά τούς
  μή συγκεντρώσανταςάπόλυτον
  πλειοψηφίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Οί
  Άγγλικοί ήμιεπίσημοι κύκλοι
  φρονούν δτι ή κατάστασις δέν
  παρουσιάζει όξύτητα τοιαύ¬
  την οίαν την παρουσιάζουν
  ωρισμένα Άγγλικά φύλλα.
  Αντιθέτως οί ϊδιοι κύκλοι φρο
  νοϋν δτι ύπάρχουν έλπίδες
  πρός μίαν συνεννόησιν μέ
  βάσιν την αποτελεσματικωτέ¬
  ραν συνεργασίαν των κρα-
  τών ποϋ ένδιαφέρονται διά
  τόν έντοπισμόν τοΰ Ίσπανι-
  κοΰ ζητήματος.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί έφημερίδες κρίνουσαι τόν
  δρον τόν οποίον προβάλλει
  ή Ιταλία διά την συμμετοχήν
  είς την ζητουμένην διάσκεψιν
  διά τό Ίσπανικόν, τής συμμε-
  τοχής τούτέστι καί τής Γερ-
  μανίας είς αυτήν, τονίζουσι
  τουτο: "Οτι ή συμμετοχή αυτή
  δέν άπορρέει μόνον άπό την
  ένότητα αντιλήψεων Ιταλίας
  καί Γερμανίας άλλά άπό αυ¬
  τήν ταύτην την ίσότητα δικαίω
  μάτων την όποιαν πρέπει νά
  έχη ή Γερμανία είς ζητήματα
  θίγοντα την συλλογικήν άσφά
  λειαν των κρατών.
  Ή προχδεσινή όρκωμοσία
  των νεοσυλλέκτων τού 45ου Συν)τος.
  Έπιβλητικώτατα είς την |
  πλατείαν Τριών Καμάρων ε¬
  γένετο τάς πρωϊνάς ώρας
  τής Κυριακής ή όρκωμοσία
  των καταταγέντων προσφάτως
  κληρωτών είς τό ενταύθα 43ον
  Σύνταγμα ΠεζικοΟ.
  Ενωρίς προσήλθον είς την
  πλατείαν καί κατέλαβον τόν
  διά τούς έπισήμους προωρι-
  σμένον χώρον ό Νομάρχης κ.
  Ανδρ. Μάρκελλος, ό Δήμαρ-
  χος κ Μήνας Γεωργιάδης, ό
  Διοικητής τού 43ου Συντάγ-
  ματος, ό Διοικητής τής Χωρο-
  φυλακής κ. Νικηφοράκης. οί
  άντιπρόσωποι τού Τύπου, τα
  έφεδρικά σωματεΐα, ό σύλλο-
  γος των άποστράτων, κ λ.π
  Έπίσης είς την τελετήν πα¬
  ρευρέθησαν έν σώματι τα σχο-
  λεΐα τής πόλεως καί άπειρος
  κόσμος.
  Οί νεοσύλλεκτοι είχον πα-
  ραταχθή περί την μυρτοστόλι-
  στον έξέδραν των επισήμων
  έφ' ής ό Μητροπολίτης Κρή¬
  της κ. Τιμόθεος μετά τοΰ κλή-
  ρου ετέλεσεν άγιασμόν μετά
  τό πέρας τοΰ όποίου οί νεο-
  σύλλεκτοιέδοσαν κατά τάκεκα
  νονισμένα τόν δρκον αυτών
  Μετά την λήξιν δέ τής όρκω-
  μοσίας ό Διοικητής τοΰ Συν-
  τάγματος κ. Νικολόπουλος ε¬
  ξεφώνησεν ωραίον λόγον
  πρός τούς νεοσυλλέκτους καί
  επί τής σημασίας τού δρκου
  τόν οποίον έδωσαν πρός τάς
  σημαίας.
  Επηκολούθησε παρέλασις
  πρό των επισήμων τόσον τοθ
  παρασταθέντος ένόπλου τμή-
  ματος τοθ συν)ματος δσον καί
  των νεοσυλλέκτων τής οποί¬
  ας έξήρθη ή τάξις καί ένώ
  έπαιάνιζε ή μουσική τοθ Δή-
  μου Είτα είς την στρατιω-
  κήν λεσχην "Ηρακλείου εγένε¬
  το δεξίωσις των επισήμων,
  ήτις καί εσημείωσε τό τέλος
  τής έπιβλητικής τελετής.
  ΑΙ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΝ ΕΛΑΙΑΙ
  Διά τηλεγραφήματός τού
  πρός τό τελωνείον Ηρακλεί¬
  ου ό ύπουργός τής Γεωργίας
  κ. Κυριακός εντέλλεται νά ά-
  νακοινωθή είς τα μέλη τής έ-
  πιτροπής ποιοτικοϋ έλέγχου
  των έξαγομένων είς την άλ-
  λοδαπήν βρωσίμων ελαιών,
  δτι δέον νά άπαγορεΰουν α¬
  πολύτως την είς τό εξωτερι¬
  κόν εξαγωγήν βρωσίμων ελαι¬
  ών ή γεΰσις των οποίων προ-
  δίδει παρουσίαν ποτάσσης.
  ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
  ΥΠ Ρ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Απαντώσα είς έγγραφον τού
  κ. Νομάρχου Ηρακλείου ή
  Γενική Διοίκησις Κρήτης
  παρακαλεΐ δπως προέλθη έν
  συνεννοήσει μετά τοθ ένταθ-
  θα Διοικητικοΰ Συμβουλίου
  τοθ Ταμείου Έφέδρων Πολε-
  μιστών είς την λήψιν αποφά¬
  σεως διά την έκ των κεφαλαί¬
  ων αύτοΰ διάθεσιν ποσοΰ διά
  την ανέγερσιν πτέρυγος νο-
  σηλείας έφέδρων έν τώ Πανα-
  νείω Δημοτικώ Νοσοκομείω
  Ηρακλείου.
  Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΡΓΩΝ
  ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
  Προκειμένου νά εξασφαλι¬
  σθή ή έγκαιρος κατά τό προ¬
  σεχές ετος έναρξις των δια¬
  φόρων έργων έγγείων βελτιώ-
  σεων, τό υπουργείον τής Γε¬
  ωργίας απηύθυνε πρός τάς
  κατά τόπους αρμοδίας αρχάς
  εγκύκλιον διά τής οποίας τάσ-
  σει προθεσμίαν μέχρι τής 15
  τρέχ. 'ινα αναφέρουσιν αυται
  ωρισμένα στοιχεϊα αφορώντα
  κεχωρισμένως έκαστον έργο.
  Η ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΙΑΣ
  Πρός τα Ύγειονομικά κέν-
  τρα καί τάς δημοτικάς καί
  κοινοτικάς αρχάς εκοινοποιή¬
  θη υπό τοθ ΰπουργείου Ύγι-
  εινή"ς απόφασις άφορώσα τα
  τής έγγραφής είς τό έν Αθή¬
  ναις Δημοτικόν Μαιευτήριον,
  πρός εκπαίδευσιν διά την α¬
  πόκτησιν αδείας μαίας.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεισαι χθές έν τρ άγορά μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίόες.
  Σουλτανίναι
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ
  Διά τηλεγραφικής έγκυκλί-
  ου τού πρός τάς υπηρεσίας χω
  ροφυλακής τοθ νομοϋ όΝομάρ
  χης Ηρακλείου κ. Ανδρέας
  Μάρκελλος εντέλλεται νά ά-
  παγορεύσωσιν αυται την διά
  φορτηγών αύτοκινήτων, μετα¬
  φοράν έπιβατών. Άντιστοίχως
  δέον νά άπαγορεύσωσι τάς
  μεταφοράς έμπορευμάτων καί
  άπο σκευών πλέον των 20 κι-
  λών υπό λεωφορείων αύτοκι-
  νήτων.
  Καραμττ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  α'
  δρ.
  22-
  21.-
  20, —
  15. -18.
  13.50-
  11. —
  10.-
  10.50
  9.50
  — ___
  9.
  Χαρούπια »
  "Ελαια 5ο »
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοϊ α' ποιότητος δρ.
  » β' » >
  Πράσινοι α' ποιότ. >
  2 60
  29-
  24.-
  22.-
  22.-
  20.50
  Οϊνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. ·» 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙφ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  11ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.35- 25.60
  3.62 3.72
  546 550
  110.20 11120
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60 80 61.40
  28.10 28.35
  3.71 3.75
  20 75 21.-
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΕΩΡ- ΕΠΙΙ,ΙΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Αί κατά τόν παρελθόντα
  μήνα υπέρ τοθ Γεωργικοΰ Έ-
  πιμελητηρίου ένεργηθεϊσαι είσ-
  πράξεις υπό τοΰ Τελωνείου
  Ηρακλείου άνήλθον είς δρχ.
  22.378.10.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  Τό άπόγευμα τής παρελθού¬
  σης Κυριακής £ληξε μετά τρι¬
  ήμερον διαδικασίαν ή επί βι-
  αίςτ άπαγωγή καί βιασμώ έκ-
  δικαζομένη ενώπιον τοΰ κα-
  κουργιοδικείου Ηρακλείου υ¬
  πόθεσις κατά τοΰ Χ. Μαλιν-
  δρέττου κ.λ.π. Διά τής έκδοθεί
  σις αποφάσεως των συνέδρων
  ό Χ. Μαλινδρέττος κατεδικά¬
  σθη επί βιαία άπαγωγή, βι-
  σμώ καί κατοχή δπλου έν με-
  τρία συγχύσει είς έ'ξ έτών
  είρκτήν, κατά συγχώνευσιν
  οί Λεωνίδας Ζαμπετακης καί
  Γεώργ. Μακρυδάκης επί
  συνεργείο:, βιαία άπαγωγή
  καί κατοχή δπλου έν μετρία
  συγχύσει, είς φυλάκισιν τριών
  έτών κατά συγχώνευσιν, ό Ιω.
  Τσάκαλος είς δύο έτών
  διά την αυτήν κατηγορίαν καί
  ό "Ελευθέριος Μαλιδρέττος
  έρήμην είς είρκτήν πέντε καί
  ήμίσεος έτών. Σήμερον την
  πρωΐαν άρχίζει ή οίκη κατά
  τοθ Γεωρ. Μανούσακα κατη-
  γορουμένου επί άποπείρα φό-
  νου καί κατοχή δπλου.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΦΕΤΑΣ
  Διά τροποποιητικής άποφάσε
  ως τού κ. ύφυπουργοΰ τής Ά-
  γορανομίας όρίζεται δτι ή τι-
  μή πωλήσεως τυροΰ^φέτας νέ-
  ας εσοδείας θά καθορισθή υ¬
  πο των κατά τόπους άγορα-
  νομικών επιτροπών αναλόγως
  των τοπικών συνθηκών έκά-
  στης περιφερείας,
  ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Τό Υπουργείον Άεροπο
  ρίας ανεκοίνωσε πρός τό κοι¬
  νοτικόν Συμβούλιον Κάτω
  Ασιτών τα εύχαριστήρια τοθ
  σώματος διά την έκ δρχ. 3.000
  ψηφισθεΐσαν καί έγκριθεΐσαν
  είσφοράν υπέρ ένισχύσεως
  τής Βασιλικής άεροπορίας.
  ΘΑ ΣΦΡΑΠΣΘΟΥΝ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ___ΟΙ ΣΤΑΤΗΡΕΣ
  Δι' άγορανομικής διατάξεως
  αρμοδίως κοινοποιηθείσης ύ-
  ποχρεοΰνται πάντες οί κατα¬
  στηματάρχαι, πωληταί καί
  γενικώς οί μεταχειριζόμενοι
  κατάτάς άγοραπωλησίας στα
  τήρας πρός ζύγισιν βαρών δ¬
  πως μεριμνήσωσι διά την
  σψράγισιν τούτων.
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΤΙΜΗ
  ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ
  Συνελθούσα ή παρά τω Τε-
  λωνείω αρμοδία έπιτροπή προ¬
  έβη είς τόν καθορισμόν τής
  φορολογητέας τιμής των έλαι-
  ωδών προιόντων των έξαχθη-
  σομένων έκ Κρήτης κατά τόν
  μήνα Νοέμβριον ώς εξής: "Ε¬
  λαια καί σπορέλαια δρχ. 32
  κατ' οκάν, πυρηνελαια καί
  μουργέλαια δρχ. 29.
  Η ΤΙΜΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΗΣ
  Τό Υπουργείον τής Γεωρ¬
  γίας διά νεωτέρας έγκυκλίου
  τού πρός τούς προισταμέ-
  νους των Γεωργικών Ύπηρε-
  σιών συνιστά τόν καταρτι¬
  σμόν τριμελ&ν επιτροπών
  διά την ενέργειαν δειγματολη-
  ψιών είς τάς κυριωτέρας α¬
  ποθήκας Έλαιοπυρήνων. Ή
  δειγματοληψία θά διενεργη¬
  θή διά τόν καθορισμόν των
  τιμών των έλαιοπυρήνων.
  120 Ώρα
  ΚΟΙΝΟΥ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Παρισίων καί Λονδίνου
  άγγέλλουν ότι δι» αυριον (σήμερον) α¬
  ναμένονται άνακοινώσεις επί των άποφά-
  σεων τάς οποίας μετά την Ίταλικήν α¬
  πάντησιν θά λάβουν άπό κοινοΰ ή Αγ¬
  γλία καί ή Γαλλία.
  Αί άποφάσεις αυται προεικάζονται
  ώς έξαιρετικής σοβαρότητος καί ώς έγ-
  καινιάζουσαι αποφασιστικήν στάσιν τό¬
  σον έναντι τού Ίσπανικοΰ ζητήματος
  λαμβανομένου υπό την έννοιαν μιάς
  πραγματικής εξυπηρετήσεως τής είρή-
  νης άλλά καί έναντι των άπόψεων τής Ι¬
  ταλίας αΐτινες κρίνονται ώς παρελκυστι-
  καί καί μή παρέχουσαι ελπίδας είρηνι-
  κής διευθετήσεως των εύρωπαΐκών πραγ-
  μάτων.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΘΕΛΕΙ ΚΛΗΘΗ
  ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
  ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Πα¬
  ρισίων πληροφορίας ή Γαλλία καί ή
  Αγγλία παραλλήλως πρός τόν καθορι¬
  σμόν τής στάσεώς των έναντιτοΰ Ίσπα¬
  νικοΰ καί ειδικώς τής Ιταλίας, θά κα-
  λεσουν τάς Ηνωμένας Πολιτείας θά
  μετάσχουν ένεργώς τοΰ μετώπου τής εί-
  ρήνης.
  Σχετικώς πιθανολογεϊται ότι ο
  Ροΰζβελτ θά δεχθή την πρόσκλησιν συμ
  φώνως πρός τό πνεΰμα των τελευταίων
  αύτοΰ δηλώσεων επί τής άνάγκης τής
  οργανώσεως σταυροφορίας υπέρ τής κιν-
  δυνευούσης παγκοσμίου είρήνης.
  η ιταλία τ:ηρει παντοτε
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* α αγγέλλε¬
  ται παρά την παραχθβίσαν δυσμενή εντύ¬
  πωσιν έκ τής απαντήσεως τής Ιταλίας
  καί τάς άποφασιοτικάς κινήσεις τής Γαλ-
  λίας καί Αγγλίας, ή Ιταλία ουδεμίαν
  πρόθεσιν έκοηλώνει μέχρι τής στιγμής
  περί τής μεταβολάς τής πολιτικάς αυ¬
  τής. Ή πολιτική της αντιθέτως παραμέ-
  νει, είς την ιδίαν πάντοτε γραμμήν, ά¬
  νευ τής παραμικράς τροποποιήσεως ή¬
  τις θά ηδύνατο νά παράσχη ενδείξεις
  βελτιώσεως τής καταστάσεως.
  ΤΕΡΑΣΤΙΑΙ ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
  ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα
  έκ τού έξωτερικοΰ άγγέλλουν ότι αί α¬
  πώλειαι Κινέζων καί Ίαπώνων κατά
  τάς τελευταίας έν Σαγκάη καί Βορείω
  Κίνα μάχας είνε πραγματικώς τερά¬
  στιαι. Τό Τόκιο είς ανακοινωθέντα τού
  προσπαθεΐ νά παρουσιάση ώς μικράς
  τάς Ίαπωνικάς απωλείας, εν τούτοις εί¬
  ναι βέβαιον ότι οί Ίάπωνες είχον είς
  τάς τελευταίας μάχας έν Σαγκάη .μεγα¬
  λειτέρον αριθμόν νεκρών άπό τούς Κι-
  νέζους.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
  ΤΩΝ ΓΑΛΛΟΪΣΠΑΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων
  αγγέλλεται ότι τό άνοιγμα των Γαλλι-
  κών συνόρων των Πυρηναίων είναι πλέ¬
  ον γεγονός. Τό άνοιγμα μάλιστα τούτο
  κατά τινάς κύκλυος διετάχθη ήδη όσον
  άφορα την μεταφοράν είς την κυβερνη¬
  τικήν Ισπανίαν μεγάλων ποσοτήτων
  τ ροφίμων. Διά πυρομαχικά επί τού
  παρόντος δέν έπιτρέπεται ή μεταφορά
  ε ίς Ισπανίαν. 'Έπιτρέπεται όμως ή δι-
  έλευσις ένόπλων έθελοντών.