94897

Αριθμός τεύχους

4688

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

13/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ετΐ]θΐ« λίραι 3
  έξάμηνος ϊ
  "Αμερικήν
  ετήσιαι ί)ολ. 15
  έξάμηνοο » 8
  Τιμι;
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  13
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  ΙΙΆΦΕΙΑ ΤΥΠΟΙΡΦΡ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝβΓΑΥΙΌΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - [.ΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ιΠΕϊβΥίΙΟΣ ΣΤΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
  Καθ' ήν στιγμήν οί λαοί
  ολου τού κόσμου ζοΰν μέ
  την αγωνίαν πού οημιουρ-
  γοΰν οί έπισωρευθέντες κίν-
  ύυνοι νέου παγκοσμίου πο¬
  λέμου είς την χώραν μας πα-
  ρουσιάζεται ένα φαινόμενον
  έξαιρετικής σπουδαιότητος
  καί σημασίας: Ό Ελληνικάς
  λαός, δέν περιορίζεται είς
  μίαν απλήν παρακολούθησιν
  τής εξελίξεως τής διεθνοΰς
  καταστάσεως καί είς άγό-
  νους καί στείρας, όπως, άλ¬
  λοτε συζητήσεις περί τα γε-
  γονότα τής Εύρώπης καί τής
  "Άπω Άνατολής. Έκδηλώνει
  τό- ενδιαφέρον τού μέ τόν κα¬
  λύτερον καί τόν θετικώτε-
  ρον τρόπον καί έργάζεται
  μέ πρακτικόν πνεΰμα πρός
  περιφρούρησιν τής είρήνης
  καί τής ασφαλείας τού καί
  παρασκευήν των άμυντικών
  τού δυνάμεων, ώστε νά εί¬
  ναι ετοιμος ν' αντιμετωπίση
  κάθε ενδεχόμενον μέ βλα τα
  μέσα. Ηνωμένος ψυχικώς μέ
  τούς δεσμούς τής φιλοπα-
  τρίας ό Έλληνικός λαός,
  τονωμένος είς την πίστιν τού
  επί την αξίαν των ίδρινικών
  τοΰ έθνους καί των ί&ωδών
  τής φυλής, κατορθώνει Ιΐς αυ¬
  τήν την κρίσιμον διά την
  τύχην της ανθρωπότητος
  καί τού πολιτισμόν ώραν, νά
  παραμένη ψύχραιρος καΐ νά
  επιτελή τό καθήκον τού μέ
  αξιοθαύμαστον όμολογουμέ-
  νως προθυμίαν, με ύποδειγ-
  ματικήν νηφαλιότητα άλλά
  καΐ καλώς μελετημένον ύ-
  πολογισμόνν
  "Αλλοτε είς παρομοίας πε-
  ριστάσεις κατηνάλισκε όλην
  την δραστηριότητα καί την
  θερμήν τού είς θορυβώδεις
  συζητήσεις, είς κενάς ρητο-
  ρίας καί έριδας είς τα δημο¬
  σία κέντρα κα'ι τό πεζοδρό-
  μιον. Σήμερον, άντί ολων
  αυτών έργάζεται. Προτιμά
  νά εκδηλώνη τήνθέλησιν καί
  τούς^ πόθους τού δι* έργων
  καί οχι διά λόγων. Καί έ-
  νφ ποθή διακαώς την είρή-
  νην ^ είς τής οποίας τα ίδεώ-
  δϊ| είναι μέ φανατισμόν προ-
  σηλωμένος, έν τούτοις δέν
  π&ραλείπει κα'ι νά παρασκευ-
  άζεται καί διά τό ενδεχόμε¬
  νον νέου πολέμου. Τό άπο-
  δεικνύει διά τής αύθορμή-
  του συμμετοχής τού είς τόν
  έρανον υπέρ τής άεροπορί-
  ας, πού προσέλαβε την μορ¬
  φήν καί την έκτασιν έθνι-
  κοΰ συναγερμοΰ. Τό άπο-
  δεικνύει διά τής προθυμίας
  τού νά συνεισφέρη είς την
  όλοκλήρωσιν τού προγράμ-
  ματος όχυρώσεως των συνό-
  ρων μας. Τό άπέδειξε προ-
  χθές διά τοΰ τρόπου μέ τόν
  οποίον εδέχθη την δημοσί
  ευσιν τού νόμου περί οίκο-
  νομικής έπιστρατεύσεως έν
  καιρώ πολέμου. Τό άπέοειξε
  χθές άκόμη μέ τό ενδιαφέ¬
  ρον πού παρηκολούθησε ν α.
  πό τάς περιγραφάς των εφη¬
  μερίδων την εξέλιξιν των
  στρατιωτικών γυμνασίων τής
  Μ,ακεδονίας. Καί τούτο απο¬
  τελεί σημείον έξαιρετικώς
  παρήγβρον διά την τύχην
  καί τό μέλλο ν της φυλής. — ι-
  ότι άποδεικνύει ότι ό Έλλη-
  νικός λαός, όπως κα'ι ή Κυ¬
  βέρνησις, έμπνέεται μέν ά-
  πό τα Ιδεώδη τής είρήνης,
  δέν έχει φιλοπολέμους δια-
  θέαεις καί δέν τρέφει βλέ-
  ψεις έδαφΐκής επεκτάσεως,
  άλΑητ χοιί είναι άποφασισμέ-
  νος νά προασπίση τα σύνο-
  ρά τού καί νά εξασφαλίση
  την άκεραιότητα καί την α¬
  νεξαρτησίαν τού μέ κάθε
  θυσίαν. Καί τουτο αποτελεί
  γεγονός μεγίστης έθνικής ση¬
  μασίας καί άξιον πάσης έ-
  ξάρσεως.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ~" Η ΤΑΞΙΣ
  ΚΑΙ Η ΤΑΞΙΘΕΤΡΙΑ
  "Ενα καθημερινόν «όράμα» είς
  την πρωτεύουσαν είχεν ώς αφορ¬
  μήν μίαν ταξιθέτριαν. Τό περί¬
  φημον έκείνο «ζητήσατε την γυ¬
  ναΐκα» τοΰ Γάλλου Εισαγγελέως
  επαληθεύετο διά μίαν άκόμη φο¬
  ράν. Άλλά καί ειδικεύετο. Ό αϊ-
  ώνιος τουλάχιστον σχολιαστής
  των καθημερινών πραγμάτων δέν
  εί δέ έδώ μόνον την γυναΐκα άλ¬
  λά καί ειδικώς την . ταξιθέτρι-
  —"Εχει άποδειχθή επανειλημ-
  μένως δτι ή ταξιθέτρια—κάθε τα¬
  ξιθέτρια— άποβαίνει άληθινή πέ-
  τρα σκανδάλου.
  -Άλλ'-άφοΟ είνε γυναΐκα;...
  παρετήρησεν ό ακολούθων τό γενι¬
  κόν άξίωμα πού επεβλήθη καί
  απεδείχθη τόσον άπό τής δικα-
  στικής έ"δρας. ; ι
  —Γυναΐκα ναί... Ώστοσο υπαρ-
  χουν καί έξαιρέσεις τοΰ κανόνος.
  Γυναΐκες πού έτοποθετήθησαν κά-
  που μέ σκοπόν την τάξιν επήραν
  στά σοβαρά τό έπάγγελμά τους.
  Περιεβλήθησαν δλην την έπισημό-
  τητα τής θέσεως. Άλλά καί δ¬
  λην την... έσωτερικότητα. Παρου¬
  σιάσθησαν σεμναί καί αυστηράς
  \λλοψο^ο·^ είς τόν άφρονα πού
  θά Ιπερνε κάπως έλαφρότερα την
  αποστόλη των.
  —Αύτό συνέβαινεν προγενεστε-
  ρως...
  —"Οχι, καί μεταγενεστέρως.
  Έπρόσεξα πολλούς τέτοιους τύ-
  πους. Καί είνε περίεργον πώς
  συνέβη σήμερα νά έξαφανισθοΰν
  όιά μιάς οί τύποι αύτοι! Καί νά
  άποδειχθή ή γυναΐκα... γυναΐκα
  καί είςτά έπαγγέλματα πού ε-
  χουν σχέσιν μέ την τάξιν η την
  ταξιθεσίαν—άν προτιματε τό δεύ¬
  τερον. ,
  Ύποθέτω δτι ό συμπολιτης
  οεν Ιπαιζε μέ τάς λέξεις. Ανα-
  κινοθσε Ινα ζήτημα μέ κοινωνι¬
  κόν ενδιαφέρον. Ή ταξιθέτρια
  δέν είνε έπάγγελμά θεατρικόν
  Δέν ενδιαφέρη μόνον την ίστορι-
  κήν βιτρίναν τοΰ φουαγιέ. Ένδι-
  φέρει καΙ τόν τόσον ωραίον κά-
  ποτε άλλά καί έπωφελή διά τό
  φΰλόν της άξιοπρεπή τύπον. Α¬
  κριβώς δταν συγχρωτίζεΐαι ή γυ¬
  ναΐκα μέ τούς άνδρας δλων των
  μορφών καί των ιδιοσυγκρασίαν
  χωρίς νά παραπατα, άποβαίνει
  άληθινή δύναμις. Βεβαία Ινα χα-
  μόγελο ή μία εύγλωττία κάπως
  τολμηροτέρα τής συνήθους μπορ&Ι
  νά είνε έδώ δρος άπαραίτητος.
  Άλλά τα επί πλέον δέν χαλα μό¬
  νον την εντύπωσιν τοΰ πρώτου
  συντηρητικοΰ. Δημιουργεϊ προΰ-
  ποθέσεις άπό έκείνας πού άπο-
  θαρρύνουν τελείως, τούς φίλους
  των κοινωνικών θεσμών.
  Τό ζήτημα έδώ είνε πώς ή γυ¬
  ναΐκα φθάνουσα είς ένα έπάγγελ-
  ■μα τριβής μέ τό πολύ κοινόν—
  πού μπορζΧ νά μην άφορά μόνον
  την υπηρεσίαν ενός θεάτρου ή
  ενός κινηματογράφου —πίπτει καί
  ήθικώς καί έπαγγελματικώς. θά
  πήτε, δτι μεσολαβεΐ ή γλυκύτης
  τοΰ άπηγορευμένου πού καταντά
  νά μάς φέρη δλους, άρρενας καί
  θήλεις, εί; τό χεΐλος τοΰ γ,ρημ^οΰ;
  Πιθανόν. 'Ωστόσο άπό τό δραμα
  πού μας σερβίρει συχνά τό ρεπορ-
  χάζ γύρω άπό την ταξιθέτριαν,
  συμπεραίνεται καί τουτο: "Οτι
  παύει πλέον νά είνε καί τόσο σκό-
  πιμος ή θεωρία περί γυναικείας
  χειραφετήσεως
  * *
  Μερικοϊ θά τα ρίξουν πάλιν έ¬
  δώ δλα είς τόν οικονομικόν πα-
  ράγοντα. Καί είναι βεβαία καί ό
  παράγων αύτός άξιοσημείωτος...
  'Υπάρχει δμως είς τό βάθος καί
  ή αίωνία γυναικεία φύσις. Ή ή-
  δονή τής πτώσεως είνε γι' αυτήν
  παράδοσις άν λάβωμεν ύπ' δψιν
  τό προπατορικόν άμάρτημα.'Όπως
  καί την άπαλλαγήν τής συνειδή¬
  σεως άπό κάθε ηθικόν 6άρος
  πράγμα πού έκαλλιέργησε καί έ-
  πέτυχεν έν πολλοΐς ό λεγόμενος
  σνομπισμός.
  Παράγων πτώσεως ή τούλάχι-
  οτον... άταξίας, είνε έδώ καί τό
  έπαγγελματικόν περιβάλλον. Έ-
  γνώρισα άλλοτε μίαν ταξιθέτριαν
  θεάτρου πού ήτο προηγουμένως
  κομμώτρια. Άπό τό περιβάλλον
  τής φιλαρεσκείας—καί ήτο ή φιλα-
  ρέσκεια προσωποποιημένη:κόκκινα
  χείλη, κόκκινα νύχια, ξεκάλτοω-
  το πόδι, ίίφο; φραγκοπαναγίας—
  ήγκυροβόλησεν έ"να πρωί είς τούς
  θεχτρικους οιαδρόμους. Τί ήθέλα-
  τε νά γίνη έκεϊ, Ή ταξιθέτρια
  νά τοποθετή καταλλήλως τούς θε-
  ατάς ή τούς έραστάς πλέον; Μό¬
  νον είς την περίπτωσιν πού θά
  εδίδετο πραγματικά κάποιο σύ-
  στημα ή κάποιος ρυθμός είς την
  μεγάλην γυναικείαν Ιξοδον πρός
  την εργασίαν, θά ήτο ϊσως δυνα¬
  τόν νά συμβή μόνον τό πρώτον.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειωμστα
  ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
  Τό ραδιόφωνον καί αί έφη-
  μερίδες μάς μετέδωσαν τίς
  τελευταΐες μέρες εύχάριστες
  είδήσεις σχετικώς μέ την προ¬
  σπάθειαν τής ίατρικής πρός
  κατανίκησιν τοθ θανάτου. Έγ-
  χειρήσεις τής καρδίας ποΰ ε¬
  θεωρούντο άλλοτε ώς άνέφι-
  κτοι, έγιναν μέ έκπληκτικά
  είς επιτυχίαν άποτελέσματα.
  Ή ίδέα τής δημιουργίας τεχνη
  τής καρδίας πού εθεωρείτο
  άλλοτε ούτοπία άν δχι παρα-
  φροσύνη, κατακτδ εδαφος καί
  οημειώνει μεγάλας προόδους,
  συζητεΐται δέ καί άπασχολεΐ
  σοβαροϋς επιστήμονας καί
  καθηγητάς
  Καί ή ανάστασις νεκρών,
  δι' ολίγα έστω λεπτά, επετεύ¬
  χθη ήδη! Όλα δέ αύτά δημι-
  ουργοϋν την έλπίδα δτι ό άν-
  θρωπος θά κατορθώση μίαν
  ημέραν νά κυριαρχήση πραγ¬
  ματικά τής ζωής καί τής φύ¬
  σεως καί άν δχι νά κατανική-
  ση τελείως, τουλάχιστον ν' ά-
  πομακρύνη ■·€—ι πολύ τόν 'θό:·
  νατον! Καί δμως δλαι αύται
  αί είδήσεις πού θά συνεκλόνι-
  ζαν άλλοτε τόν κόσμον ολό¬
  κληρον, επέρασαν τώρα άπα-
  ρατήρητοι, τελείως άσχολία-
  στοι. Ή φωνή τοθ σπήκερ πού
  τάς ανήγγειλεν άπό τα ραδι-
  όφωνα, μόλις ηκούετο μέσα
  είς τάς τόσας άλλας φωνάς
  ποΰ άνήγγελλαν τα συνταρα-
  κτικά γεγονότα των βομβαρ-
  δισμών καί των μετακινουμέ-
  νων στρατιών είς την Δύσιν
  καί την Ανατολήν. Καί είς
  τάς στήλας των εφημερίδων
  ή είδησις, γραμμένη μέ τα μι-
  κρότερα στοιχεΐα, έπνίγετο μέ¬
  σα είς τάς πολυστήλους περι¬
  γραφάς των φονικών μαχών
  τής Ίσπανίας καί τής Κίνας
  'Ητο βλέπετε μοιραίον καί
  αυτή ή συγκινητική φωνή τής
  ζωής νά πνιγή άπό την κραυ¬
  γήν τοϋ θανάτου.
  Άλλ' ακριβώς τό γεγονός
  αΰτό δίδει την ιδιαιτέραν αξί¬
  αν είς την νέαν κατάκτησιν
  τής ίατρικής καί έξυψώνει ά¬
  κόμη περισσότερο τούς για-
  τρούς είς την συνείδησι τής
  ανθρωπότητος. Γιατί, σ' αυ¬
  τή την ορα πού δλοι έχουν
  καταληφθή άπό τόν ί'λιγγο
  καί την παραφροσύνη τοθ πο-
  λεμικοϋ πυρετοϋ, σ' αυτή την
  ώρα πού δλοι οί άλλοι έπιστή-
  μονες άσχολοϋνται μέ την
  άνακάλυψι νέων μέσων ολέ¬
  θρου, νέων συνέργων θανά¬
  του καί συμφοράς, οί για-
  τροί ϋψώνονται καί πάλι
  φρουροί τής ζωής, άποφασι-
  στικοί πολέμιοι τοθ θανάτου.
  Καί θάπρεπε νά τονισθή καί
  νά έξυμνηθή δσο άξΐζει αυ¬
  τή ή εξαίρεσις των γιατρών.
  Γιατί όμολογουμένως ή μόνη
  έπιστήμη πού δέν παρεξέκλι-
  νεν άπό την μεγάλην άνθρω-
  πιστικήν αποστόλη της, σ' αυ¬
  τή την έποχή πού δλα έχουν
  Ό Γολνοθάς μιάς καρδίας
  = = ΚΛΙΣΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικώς
  24ον
  αυτοκρατείρας.
  Άλλά δυστυχώς ύπάρχει καί
  ή έπιστροφή. Ή παρένθεσις τής
  εύτυχίας κλείνει. Ηίσω στή Βιέν¬
  νη! Πίσω στή σκλαβιά τής άσφυ-
  κτικής Αύλής! Καί τό χειρότερο
  άπό δλα: Ή Έλισάβετ γυρίζει
  μόνη. Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ πα-
  ρατείνει την άπουσίαν άπό την
  πρωτεύουσά τού, γιά νά έλθη σέ
  στενώτερη Ιπαφή μέ τούς ύπηκό-
  ους των έπαρχιών τού Πώς την
  λαχταρδ δμως την μικρά τού αύτο-
  κράτειρα, ίταν είνε μακρυά τού!
  Την φωνάζει, την ζητα ή σάρκα
  τού...
  Ένα γράμμα τής μητέρας τού
  πού λαμβάνει την 29ην Ίουνίου
  τοΰ 1856, τόν κάνει τρελλό άπό
  χαρά καί ευτυχία. Τοϋ άφίνει ελ-
  πίδες... Ή Έλισάβετ ϊσως. . πι¬
  θανόν... νά τόν κάμη πατέρα.
  Άλλ' δλα είνε άκόμα πρόωρα.
  Τίποτε τό θετικόν.
  IV
  αύτό χρει-
  άζεται έχεμύθεια. Αύτά καί άλλα
  τοΰ γράφει ή μητέρα τού, καί,
  λεπτολογοΰσα δπως πάντοτε καί
  στίς έμπιστευτικές λεπτομέρειες,
  τόν συμβουλεύει, αυτόν τόν θυελ-
  λώδη έραστή τής γυναίκας τού, νά
  τής φεισθη.
  «Πάντως— τοΰ γράφει ή άρχι-
  δούκισσα Σοφία—καλά θά ήτο νά
  μή ασχολήται πλέον ή Σίσσι τό¬
  σον πολύ μέ τοΰς παπαγάλους της.
  Τούς πρώτους μήνες τής έγκυμο-
  σύνης θέλουν νά ποϋν πώς δέν είνε
  σωστό νά κυττάζη μιά γυναΐκα
  πολύ τα ζώα, γιατί ύπάρχει πάν¬
  τοτε ό κίνδυνος νά τούς μοιάση
  τό παιδί της! Προτιμότερον θά ή-
  ταν νά κυττάζη ή Σίσσι τόν κα-
  θρέφτη καί έσένα!»
  Είς τάς γραμμάς της αύτάς ή
  άρχιδούκισσα Σοφία καθωδηγεΐτο
  άπό άληθινο μητρικόν ενδιαφέρον.
  Άλλ' εχει την μανία διαρκώς νά
  προχωρή σέ πολύ έμπιστευτικές
  λεπτομέρειες, σάν νά παραβιάζη
  τόν κοιτώνα τοΰ νεαροΰ ζεύγους.
  Ή σατραπική αυτή γυναΐκα, δ-
  ταν ό υίό; της ήταν στό Λάξεμ-
  πουργκ, φρόντιζε νά τόν άφίνη
  οσο μποροΰσε λιγώτερο μονάχο
  μέ την νεαρά τού. Ποίος ξέρει!
  Έφοβείτο μήπως ή μικρά έκείνη
  γόηασα τάν εσερνεν άβουλον αίχ-
  μάλωτο πίσοι άπό την θέλησί της.
  Έφοβείτο μήπως ή νεαρά τού σύ-
  ζυγος αποκτήση ισχυράν επιρρο¬
  ήν επάνω τού.
  Ή άρχιδούκισσα Σοφία παρε-
  ξηγοΰσε την μικρά άνεψιά της—
  καί γι' αύτό την έφοβείτο. "Ο,τι
  ήταν αύθόρμητο στήν Έλισάβετ
  — παιδική της αφελεία, οί έν-
  θουσιασμοί της, ή άγάπη της
  πρός την φύσι, ή μανία της γι' ά-
  λογα, γιά σκυλλιά, γιά πουλιά,
  την πεθερά της την τρόμαζε καί
  την σκανδάλιζε. Ή Έλισάβετ
  δέν μποροθοε ποτέ νά είνε ήσυ-
  χη ουτε στόν κοιτώνά της. Ή άρ¬
  χιδούκισσα μπαινόβγαινε κάθε
  στιγμή" γιά νά παρακολουθή τί
  κάνει. Ή μικρά αύτοκράτειρα τό
  ενοιωθεν αύτό σάν μιά άφόρητη
  άποκρουστική κατασκοπεία. Πάνω
  άπό τό νεαρό ζευγάρι έπεφτε δι¬
  αρκώς ή βαρεία σκιά τής άρχι-
  δουκίσσης.
  Μέ πόση δηκτικότητα ή Έλι¬
  σάβετ παρατηροΰσε στόν σύζυγον
  της πώς ή μητέρα τού είχε την
  μανίαν νά προδίδη διαστάσεις
  κρατικής υποθέσεως στήν πιό ά-
  σήμαντη, έπουσιώδη λεπτομέρεια
  τοΰ ίδιωτικοΰ των βίου! Καί
  I-
  πειτα οί παρατηρήσεις—ώ οί αί-
  ώνιες παρατηρήσεις τής άρχιδου-
  κίσσης! Τό ενα δέν πρέπει, τό
  άλλο δέν είνε σωστό! Πάντα κάτι
  θά είχε νά τούς πή. Τούς εφέρε¬
  το καί των δύο—γιατί δέν ε"κανε
  έξαίρεσι ο5τε γιά τόν υίό της—
  σάν νά ήταν δυό μαθητούδια!
  "Ηρχοντο στιγμές πού ή Έλι¬
  σάβετ δέν άντεΐχε πιά σ' αύτό τό
  μαρτύριον. Τότε Ισκυβε πάνω στό
  μικρό της γραφεΐο, άκουμβοΰσε τό
  ώραΐο κεφάλι στό νεανικό μπρά-
  τσο, καί Ικλαιε μέ λυγμούς, μέ
  παράπονο.
  (Ή συνέχεια
  είς την 2αν σελίδα)
  ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Η ΟΛΟΣ ΛΟΥΤΗ - ΠΕΡΑΜΑ - ΦΘΙΝΙΚΙΑΣ
  ΕΠ1ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Έν σχέσει μέ τ^ γραφέντα
  προχθές άπό μίρους τοΰ κ. Άριστ.
  Μιχελιδάκη διά την οδόν Λουτή
  —Πέραμα—Φοινικιάς, ό Δήμαρ-
  χος Ηρακλείου κ. Μηνάς Γεωρ¬
  γιάδης μας απέστειλε την κάτωθι
  επιστολήν:
  Κΰριε Διευθυντά,
  Είμεθα απολύτως σΰμφωνοι
  είς δσα ό άγαπητός κ. Μιχε-
  λιδάκης έδημοσίευσε είς την
  υφ' υμάς έγκριτον εφημερίδα,
  διά την οδόν Λουτή—Πέρα¬
  μα—Φοινικιδς.
  Κατά την τρέχουσαν χρήσιν
  ό Δήμος έδαπάνησε Δραχμάς
  εκατόν τριάκοντα πέντε χιλι¬
  άδας (135.000) διά την διόρ-
  θωσιν τής Γεφύρας, διετέθη
  δέ υπό τής Γενικής Διοικήσε¬
  ως ποσόν Δρχ. 80.000 διά την
  σκυρόστρωσιν τμήματος τής
  πρός την γέφυραν όδοΰ, έδη-
  μοπρατήθη δέ ή έργασία αυτή
  καί κατεκυρώθη είς τόν εργο¬
  λάβον Εύστάθιον Γαλανά-
  κην.
  Μετά την σκυρόστρωσιν
  τοΰ πρώτου τούτου τμήματος
  θέλομεν ϋποβάλει είς τό Δή
  μοτικόν συμβούλιον, μελέτην
  σκυροστρώσεως τού ύπολοί-
  που τμήματος, μέχρι Γεφύρας
  ήν είμεθα βεβαιοί ότι τό Συμ¬
  βούλιον θέλει έγκρίνει.
  Συμπληρουμένου ούτω τοθ
  πρώτου τμήματος, θέλομεν με-
  θοδικώς καί τμηματικώς προ-
  χωρήσει είς την διαμόρφωσιν
  καίπροέκτασιν τής όδοθ.
  Άπαραίτητος δμως διά την
  αποπεράτωσιν τοθ εργου ά¬
  ποβαίνει καί ή συνδρομή των
  παροδίων καί γενικώτερον των
  περιοίκων.
  Κατηρτίσθη μετά μεγίστης
  συντηρητικότητος έρανικός κα-
  τάλογος ανελθών μόνον είς
  τό ποσόν των Δρχ. 85 000,
  ουδείς δέ προσήλθε μέχρι σή¬
  μερον νά πληρώση ωστε νά
  καθίσταται δι' ημάς έπιβε-
  βλημένη ή άναγκαστική είσ¬
  πραξις
  Έπίσης πλείσται δσαι άν-
  τιτάσσονται υπό των παροδί¬
  ων δυσκολίαι διά την χάρα¬
  ξιν τής όδοΰ, διότι δλοι έμπο-
  δίζουν την ρυμοτομίαν των πε-
  ριουσιών των είς βάρος των
  άλλων.
  Είμεθα βεβαιοί δτι έν τώ
  συνόλω ή Δημοτική Διοίκησις
  έκτιμώσα δεόντως την παρα-
  γωγικότητα τής περιφερείας
  Φοινικιάς θέλει συνεχίση το
  υπέρ αυτής ενδιαφέρον της άλ¬
  λά έπιθυμοΰμεν νά έχωμεν
  καί την συνδρομήν των περι¬
  οίκων, είς τάς διαθέσεις ταύ¬
  τας τοϋ Δήμου.
  Ηράκλειον τή 12 Όκτω-
  βρίου 1937.
  Μετά τιμής
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  παρεκκλίνει άπό τό δρόμο τοθ
  καλοΰ καί τής λογικής, είναι
  ή Ίατρική Υπήρξαν πάντο¬
  τε οί γιατροί οί πιστοί φΰ-
  λακες τής ζωής, οί ήρωϊκοί
  πολέμιοι τοθ θανάτου. Καί
  έμειναν πάντοτε είς την θέσιν
  των καί δταν δλος ό άλλος
  κόσμος έλιποτακτοθσεν άπό
  τόν φόβον ποΰ ενέπνεεν ό θά-
  νατος καί δταν δλοι οί άλλοι
  μεθυσμένοι άπό τόν ίλιγγον
  των άνακαλϋψεών των ή άπό
  την μανίαν τοϋ συμφέροντος
  έθεταν τό πνεθμά των είς
  την υπηρεσίαν των σκοτεινών
  δυνάμεων τοϋ κακοϋ, δπως
  συμβαίνει καί σήμερον μέ
  τούς έφευρέτας των καταχθο-
  νίων πολεμικον συνέργων.
  Βεβαία, ύπάρχουν ϊσως καί
  γιατροί πού λησμονοθν την
  θείαν αποστολήν των καί λο-
  ξοδρομοΰν. Άλλά αύτοι άπο-
  τελοϋν άσήμαντες έξαιρέσεις.
  Είς τό σύνολό τους δμως οί
  γιατροί άποτελοΰν άναμφι-
  σβήτητα τό φωτεινότερο πα-
  ράδειγμα άνθρωπιστικής δρά¬
  σεώς καί ώς έπιστήμονες καί
  ώς έπαγγελματίες. Καί είναι
  άτελείωτος ό κατάλογος των
  γιατρών ποΰ εθυσιάσθησαν
  καί έ'πεσαν θύματα τοθ καθή-
  κοντος γιά νά σώσουν την
  ζωήν των άλλων. Πρό καιροϋ
  άκόμη ενας "Ελλην γιατρός
  στήν Αΐγυπτο, εγνώσθη δτι
  αύτοεμβολιάσθη καί έγινε λε-
  πρός γιά νά μπορέση νά με-
  λετήστ] καλυτέρα τα συμπτώ-
  ματα καί τόν τρόπον θεραπεί-
  ας τής καταραμένης αυτής
  άρρώστειας. Ύπάρχει μήπως
  συγκινητικώτερο παράδειγμα
  ήρωίκής αύτοθυσίας χάριν τοϋ
  άνθρώπου; Καί δέν είναι χρέ-
  ος ολων μας νά άποδώσωμε
  την όφειλομένη τιμή στούς γι-
  ατρούς, αύτοΰς τοΰς ήρωικοΰς
  μαχητάς τής ζωής, σ' αυτήν
  ακριβώς την ώρα πού ό θάνα-
  τος φτερουγίζει πάνω άπόόλό-
  κληρο τόν κόσμο καί άπειλεΐ
  την γήν όλόκληρη μ' έρήμωσι,
  Μ.—
  τουτο ιδιαιτέρως άξιέπαινα.
  Καί έ'πρεπε πράγματι νά λη¬
  φθούν άπό τώρα, πρίν άκόμη
  αρχίση ή έκθλιψις των ελαιών
  άρα πρίν δημιουργηθή πεδίον
  εκμεταλλεύσεως των παραγω-
  γών.
  ***
  Ή πατάτα.
  Είχομεν την πληροφορίαν
  άλλοτε δτι είς "Αγιον Γεώρ¬
  γιον τοΰ Λασηθίου επρόκειτο
  νά γίνη άποστειρωτικός κλί-
  βανος καί άποθήκη διά τίς
  πατάτες. Δέν είχαμεν δμως
  καμμίαν νεωτέραν είδησιν άν
  έγιναν αί έγκαταστάσεις αύ¬
  ται ή ανεβλήθη ή κατασκευή
  των καί διατί... Έπειδή δμως
  οί πατάτες προσεβλήθησαν ε¬
  φέτος άπό σαπίλαν, φρονού¬
  μεν δτι θά έπρεπε νά έπισπευ-
  σθή ή κατασκευή των άποστει-
  ρωτηρίων αυτών, διά νά προ¬
  στατευθή ή πατατοπαραγωγή
  πού αποτελεί τό .κυριώτερον
  προιάν τοΰ Λασηθίου καί δί¬
  δει £να σοβαρόν είσόδημα είς
  την νήσόν μας.
  Ή έλαιοπυρήνη.
  Τά μέτρα τα όποΐα λαμβά
  νει ή κυβέρνησις πρός καθο
  ρισμόν λογικών τιμών διά την
  έλαιοπυρήνην πιστεύομεν δτι
  θά φέρουν τά προσδοκώμενα
  άποτελέσματα Είναι δέ μέτρα
  πρακτικά, δίκαια καί κατά
  Τά ύδρόμετρα.
  Είς τελευταίαν συνεδρία¬
  σιν τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλί-
  ου ενεκρίθη τελειωτικώς ή εγ¬
  κατάστασις ύδρομέτρων είς
  την πόλιν μας. Ελπίζομεν
  δτι θά ληφθούν έκ παραλλή-
  λου καί δλα τά άλλα μέτρα
  ώστε νά εξασφαλισθή ή έπάρ-
  κεια ύδατος καί ν' απαλλα¬
  γή ή πόλις άπό τό μαρτύρι¬
  ον τής λειψυδρίας. Διότι αύ¬
  τό κυρίως ένδιαφέρει: Ν' α¬
  ποκτήση ή πόλις άφθονον
  καί υγιεινόν μαζί νερό.
  Οί δασοωίιλακες.
  Κατ' επίσημον ανακοίνωσιν
  τά Έλληνικά δάση άνέρχον-
  ται είς 19 έκατομμύρια στρέμ-
  ματα. Διά την φύλαξιν δέ
  των δασών αυτών άπαιτοΰν-
  ται δύο χιλ. φύλακες καί ύ¬
  πάρχουν μόνον τετρακόσιοι.
  "Ετσι λοιπόν έξηγεΐται καί δι¬
  ατί τά Έλληνικά δάση καίον-
  ται συνεχώς Άπλούστατα
  διότι μένουν άνευ φυλάκων,
  είς την διάθεσιν των έμπρη-
  στών καί των άσυνειδήτων
  διαβατών πού είτε από συμ¬
  φέρον είτε άπό έπιπολαιότη-
  τα θέτουν πΰρ καί δημιουρ-
  γοθν την καταστροφήν καί
  την έρήμωσιν.
  ΑΝΟρΘΩΣΙΣ
  ΕλΜΗΤΡΙ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Σήμερον τό ά-
  ριστούργημα: *'Ετ>ώ ή ζωή δια
  βαίνει».
  ΈκάστηνΔευτέραν, Πέμπτην,Σάβ
  βστον καί Κυριακήν απογευματι¬
  ναί ώρα 6.30 μ μ.
  ΜΙΝΩΑ — Σήμερον: τό μοντέρ-
  νο άριστούργημο:: «Όχι πιά γυ-
  ναΐκες». "Ωρα ενάρξεως 10 μ. μ.
  «ΑΛΚΑΖΑΡ* —Σήμερον Έρωτι
  κές καδρίλλιες»
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τ© ύκέροχο άριστούργημα: ι
  Ι
  Η
  Μέ την
  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΝ ΣΟΥΛΙΒΑΝ
  (
  ί
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  "Ενα; παγκόσμιον κινημα-
  τογραφικος θρίαμβος:
  ΑΟΓΧΟ Φ0Ρ01
  ΤΗΣ
  ΒΕΓΓΑΑΗΣ
  Γκάρρυ Κοϋπερ
  Φράνσοτ Τόν $
  Κάθλιν Μπούρκε (
  Θέμα, α'ίσδημα, πλοΰτος, '
  ακηνοθεσία, ήθοποιΐα.
  Τό μοναώικό κινηματογρα *ν
  φικό κατορθωμαωεΐς τό οποΐ- /
  1 όν τα πάντα άποθεώνονται. ,
  Τάς Κυριακάς ή πρώτη ά- ^
  ι πογευματινή, ωρα ♦ μ. μ. μέ
  τιμάς ήλαττωμένοτς.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■β
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)η
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολβγος—Ψυχίατρβς
  Τμηματάρχης Ίατρβς
  Δπμοσ. Ψυχιατρείου Αθηνών
  Δέχεται έν τώ ιατρείω τού
  όδός Πβιραιως 178' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  : Π. Παπαδόπουλος

  ■ Πτυχιβδχβς τής Ιατρικής
  • Όίοντίατρος

  ι Δέχεται έν τω Ίατρείφ τού
  ■ παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ'
  " έκαστην:
  Ι 9—12 καί 4-7
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γιιναϊκα τού θρύλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Καί τό χειρότερο 'άπό δλα: Ό
  αύτοκράτωρ δέν μποροΰσε νά είνε
  διαρκώς κοντά της. Έφευγε κάθε
  μερά πολύ πρωΐ γιά την Βιέννη
  καί γύριζε μόλις στίς έξη τό
  βράδυ.
  Κόίποτε ή Έλισάβετ έκδηλώνει
  την επιθυμίαν νά πάη πρός συ¬
  νάντησιν τού συζύγου της, στή
  Βιέννη Τό άκούει ή άρχιδούκισσα
  Σόφια καί έπεμβαίνει μέ την αι¬
  ωνίαν της §νστασι: «Δέν άρμόζει
  σέ μια αύτοκράτειρα νά τρέχη
  πίσω άπό τόν άνδρά της καί νά
  τόν γυρεύη δεξιά καί άριστερά
  σάν.καμμιά άρδινάντσα!» Τόν άν-
  δρά της! "Αν μποροθσεν, ή μικρή
  αύτοκράτ,ε'ρα θά Ιλεγε στήν πεθε-
  ρά της κατάμουτρα πώς ζητοΰσε
  την ελευθερίαν της!
  Μιά ήμέρα δμως ή Έλισάβετ
  τό βάζει πεϊσμα. Παρακαλεΐ τόν
  άνδρά της νά την πάρη μαζί τού,
  καί τόν παρακαλεΐ σέ τέτοιο βαθμό
  πού ό, Φραγκΐσκος Ιωσήφ Ινδίδει.
  Δόξα σοι ό θεός. Ή Έλισάβετ ά-
  ναπνέει λιγάκι. Γιά εικοσι τέσσα-
  ρες ώρες δέν θά δή την πεθερά
  της.
  "Οταν δμως τό βράδυ γυρίζη τό
  νεαρο ζεϋγος στό Αάξεμπουργκ,
  ποΐο οίδε τόν Κύριο καί δέν
  I-
  φοβήθη! Ή άρχιδούκισσα τούς
  κάνει φοβερά σκηνή. Τούς έπιτι-
  μα καί, άν πιστεύσωμεν τούς ί-
  σχυρισμούς τής Έλισάβετ, έφθασε
  νά τούς βρίση!
  Έννοείται 2τι ΰστερα άπό έ-
  κείνα τα άστραπόβροντα τής δρ-
  γής τής μητέρας τού, ό Φραγκΐ-
  σκος Ιωσήφ δέν ξαναποφασίζει
  νά έλθη άντιμέτωπός της. Καί ή
  Έλισάβετ ήταν δποχρεωμένη νά
  μένη φυλακισμένη στό Αάξεμ¬
  πουργκ. Παρ' δλον τόν ήλιο πού
  μπαίνει άπό τα ψηλά παράθυρα,
  παρ' δλο τόν κυανοθν ούρανό, τό
  άνάκτορο τής φαίνεται μελαγχολι-
  κό καί κρύο. "Εξω άπό τό άνά-
  κτορον μπορεϊ νά είνε ό ή'λιος,
  μέσα δμως είνε ή πεθερά της —ή
  «κακιά γυναΐκα», 2πως την λέγει
  ή Έλισάβετ—καί αύτό τής χαλά
  κάθε κέφι, τής δηλητηριάζει κά¬
  θε χαρά.
  Καί δμως ή έπιμονή τής άρχι-
  δουκίσσης Σοφίας νά κρατά την
  νύφη της κλεισμένη μέσα, δέν ω¬
  φείλετο σ' ίνα διεστραμμένο πνεΰ-
  μα σχολαστικής προσηλώσεως
  στοΰς νεκρούς τύπους ή σέ μοχθη-
  ρία. Προήρχετο άπό τό ένδιαφέρο
  της γιά τόν πολύτιμο καρπό πού
  ώρίμαζε μέσα στό νεανικό κορμΐ
  τής Έλισάβετ, γιά τόν ενδεχόμε¬
  νον διάδοχο τοϋ θρόνου...
  (συνεχίζεται)
  —>
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό κτένισμα προσδίδει γοητεία
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  : Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέως ίατρός επί τετραετί_-
  αν των Νοσοκομείων'ΕρυθροΟ
  Σταυροΰ καί θεραπευτηρίου
  ό «Εΰαγγελισμός» Αθηνών.
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού
  όδός Άγίου Μηνδ παραπλεύ¬
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
  "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  4-7 μ. μ.
  "Εφθασε ή ώρα πού θά κάμετε
  πάλι χρήσι στά καλλυντικά σας!
  Άρχίσετε μέ μεγάλη διάκρισι. "Ο-
  σο τό δυνατό όλιγώτερο ρούζ είς
  τα μάγουλα. Για τα χείλη χρησι-
  μοποιήσετε τό ϊδιο ρούζ πού χρη-
  σιμοτΐοιοόσατε τό καλοκαΐρι. Εάν
  τα φρυδια σας φύτρωσαν τάς δια-
  κοπάς, μην τα μαδήσετε αποτό¬
  μως γιατί θά φανή μια λευκή
  γραμμή Γιά τα βλέφαρα θά κά
  νετε χρήσι μελανοΰ μέν χρώμα-
  τος εάν είσθε μελαχοοινή καί
  γκρί—μπλέ, εάν είσθε ξανθή Πε-
  ριποιηθήτε τίς βλεφαρίδες σας.
  "Εάν μέν είσθε ξανθή, θά τίς χρω-
  ματίσετε μέ βερ—κλαίρ, εάν πά·
  λι είσθε μελαχροινή τό μπλέ ϊ
  τό βιολέ θά προσδώση γοητεία στό
  βλέμμά σας
  θά £ΐνε μάταιο καί τό τελειώ-
  τερο μακιγιάζ τοϋ προσώπου εάν
  έξακολουθήτε νά διατηρήτε τό
  πρόχειρο κτένισμα τής ύπαίθρου.
  Σκεφθήτε λοιπόν άμέσως καί τόν
  κομμωτή σας. Ζητήσετε νά σας
  κόψουν άλύπητα τα μαλλιά. "Ε
  πειτα, απαιτήσετε ίνα μπάνιο
  των μαλλιών με λάδι, που θά κρα-
  τήσετε επί εϊκοσι λεπτά κάτω άπό
  μιά ζεστή πετσέττα καί υπό τό
  στεγνωτήριο. Ζητήσετε κατόπιν
  μιά «μίζ—άν—πλί» πολύ καλή καί
  πολύ σφιγκτή καί εάν άκόμη συ-
  νηθίζετε τό κτένισμα φλοϋ. Χρησι-
  μοποιήσετε άφθονη μπριγιαντίνη
  Κτενισμένη, μακιγιαρισμένη ήδη
  άψογη σχεδόν άστή, δέν σας μ
  νει παρά νά έπιβλέψετε την τουα
  λεττα σας. Κι' έκεϊ άκόμη. μην
  άφήσετε τίποτε στήν τύχη. Παρα
  μερήσ=τε άπό την γκαρνταρόμπ
  σας ότι δέν είνε άπλό Σκεφθήτι
  δτι αίσθάνονται άκόμη γύρω σα
  την έπιρροή τής ύπαίθρου έπάν-
  σας καί δτι ενα φόρεμα μέ στο
  λίδια θά Ικανε έντύπωσι
  'Εκλέξατε γιά μέν την ήμέρ
  ένδυμασίες σέ χρώματα μαρρόν
  καί πρό πάντων τό πράσινο σέ δ
  λες τίς άποχρώσεις Άποφύγετί
  τό μαΰρο ή συνοδεύσετέ το μ' £ν
  σεμιζιέ λευκό εάν πρόκειται γι
  ταγιέρ, μέ μιά έσάρπα λευκή
  χρωματιστή, εάν πρόκειται γι
  μάλλινο μαΰρο φόρεμα.
  Μή φορέσετε μικρά καπέλλα,
  Διαλέξετε £να μεγάλο ρελεβέ
  πού περιορίζει καλυτέρα τα έπα·
  νχστατημένα σας υ,αλλιά καί ττού
  άλλωστε είνε πολύ τής μόδας.
  Γιά τό βράδυ προτιμήσετε τ
  λευκό χρώμα—ή δόξα τής ήλιοκαμ
  μένης—σέ βαρεία ΰφάσματα, δ
  πως τό κρέπ σατέν. Μακρυά άπ
  κεντήματα καί παγιέττες. 'Εά
  σάς άρέσουν τα κοσμήματα—τ
  ψεότικα εΐν' έξ ΐσου ώραΐα μέ τ
  άληθινα — νά προτιμήσετε τό
  χρυσά.
  ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.18.
  12 3 4 5 6 7
  ΤΊΠΠ
  Έλευθ. Πηγάκης
  Ίατρος—Παθολόγος
  Δέχεται έν τω ιατρείω τού
  όδός ΤσακΙρη (Ό'ικία στρατη-
  γοΰ κ Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Εϊδικευθείς έν Γερμανία είς
  Ι τα νοσήματα τού στομάχου
  ■ έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  • τούς πάσχοντας έκ τοΰτΐετττι-
  II
  κου συστήματος έν τω ίατρείφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεροπεία αΐμορραίδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Γ. Α. Άγαπάκης
  Δικηγόρος
  ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ι—ΑΘΗΝΑΙ
  Άναλαμβάνεί την διεκπε-
  ραίωσιν πάσης ΰπσθέοεως Δικα
  οτικής, Διοικητικής, Φορολογι-
  κής καϊ Στρατολογικής.
  'Κπόσχεται ταχείαν καΐ επι-
  μεμελημένην αποπεράτωσιν.
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) Τόν άπαρτίζουν πολλά πολε-
  μικά πλοΐα — 'Υδροοοχεΐον.
  2) Κατοικίδιον ζώον. — "Οχι'
  — Νότα μουσικής.
  3) Σέ άπασχολεϊ τακτικά ι£μα
  καιμασαι.—Τρωκτικόν ταχύ ζώρ
  όν.
  4) Άπαραίτητο γιά μιά κου*
  ζίνα. — Άναχρονιστικόν φονικόν
  όργανον (χαρακτηριστική λέξις
  συνήθης).
  5) Ιατρικόν έργαλεΐον, άλλά
  καί απαραίτητον σέ ενα μαγει-
  ρεϊον ή κουζίνα — Δύο δμοια
  φωνήεντα.
  (!) Άσφαλής λιμήν τής Κρή¬
  της. — "Οχι έ*ξω.
  7) Δύο δμοια σύμφωνα. —
  "Ηρως τής Έλλην. Έπαναστάσε-
  ως. — Σύμφωνον (τοΰ άλφαβήτου).
  8) Πρόθεσις. — Φοβερό, ξακου^
  στό.
  9) Τό λέμε δταν δέν καλοακού-
  σαμε κάτι πού μας ρωτοΰν. —
  Προσβάλλει την αϊδώ.
  10) "Ετσι λέγεται ό τελαμώνι·-
  ος. — Φανερώνει ανατολήν (ζτί
  μοτική). ^ '
  11) Δι' αύτην ανεκαλύφθησαν
  τα σταγονόμετρα. — Υπόθεσις (έ-
  πίρρημα).
  12) Τό αρχαίον καί.— "Ο,τι 6-
  πάχρει — 'Υποθετικόν μόριον.
  13) Αύτό θά σέ πειράξη άν δέ
  τό βρής. — Μέρος τοΰ προσώπου
  ΚΑΗΕΤΩΣ
  1) Έχθρός τού είνε ό Ήλιος.—
  Δικτάτωρ μεγάλου κράτους.
  2) Μόριον ποΰ τό μετεχειρίζον
  τοντο οί άρχαΐοι εις τούς όρκους
  των.—Πολύτιμον μέταλον είς την
  Γαλλικήν.—Δύο δμοια φωνήεντα
  ?ή Πρωτεύουσα Βαλκανικοΰ φί-
  λου κράτους.—Τό κλεινόν...
  4) Λαϊκόν Κρητικόν όργανον
  —Μέγας Γάλλος ιατρός σωτήρ
  τής ανθρωπότητος.
  δ) Άναφορική άντωνυμία.—Μή
  ήλικιωμένος.
  (!) Δεικνύει επανάληψιν.—Φα¬
  νερώνει εργασίαν.
  7) Δύο ομοια φωνήεντα.—Ό ύ-
  πάρχων.
  8) Μεγάλη Άσιατική χώρα.
  Αυτήν την στιγμήν.
  9) "Ετσι μένει συνήθως ό κάθε
  έπισκέπτης τοθ Ίπποξρομίου
  "Οτι καί ή 3η τοΰ 12 όριζον-
  τίως.
  10) "Οσπριον.— Οχι όλα.
  11) Τα εχουν οί ευνοουμένου —
  Έπιζητοΰν νά είναι αί γυναΐκες.
  12) Νότα.—"Οτι καί ή 2α τοΰ
  12 όριζοντίως.— Σύμφωνον τοΰ
  (άλφαβήτου).
  13) "Οχι σύγχρονα.— Μία των
  αΣσθήσεων.
  Κ. Π., λής—Νεάπολις
  !■■■■■■
  ■ ■■■■■■■Ι
  ΕΝΟΙΚ1ΑΣΕΙΣ
  Ό Στρατηγός κ. Αλεξάκης ένοι-
  κιάζει την ττλησίον τής'Αγροτικής
  Τραπέζης ευρισκομένην οΐκΐαν
  ου, τΩρα επισκέψεως 4—6 μ. μ.
  ■ ■■
  το «
  ΙΙΗΙ Ι ΜΜΙΒΙΙΙ ΤΗ
  Κάθε κύριος ιτού ξέρει τό συμφέρον
  τού τυρομηθεύεται τα
  ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΤΟΥ
  ιΑΘΗΝΑΪΚΟΝ'
  ΠΛΑΤΕΙΑ-2ΤΡΑΤΑ.
  ■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐΒΐ
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΠΑ -5
  23ϊον
  Ή Μαρία—Άντουανέττα
  άνοιξε ή ιδία την πόρτα κ' έ
  ξανακύτταξεν. Ουδέ στινμή
  δέν έ'χασε την ψυχραιμία της
  την κρίσιμη έκείνη ώρα Κα
  νά πού άπό τή σκιά των ά
  μαξων έπρόβαλε κάποιος μέ
  λακρύν μανδύα καί ψηλό κα
  πέλλο άμαξά, επλησίασε πρός
  την πόρτα καί, χωρίς νά είπη
  λέξι, έπιασε τό Δελφΐνο άπό
  τό χέρι. Ήταν ό Φέρσεν. Ά
  πό την αυγή δέν είχε στα
  θή ουδέ στιγμή. Εΐχε δια-
  σχίστι τέσσερες—πέντε φορές
  δλο τό Παρίσι, πότε μετημφι
  εσμένος καί πότε μέ τή συνει
  θισμένη τού περιβολή, γιά νά
  έτοιμάση τα πάντα, γιά νά
  δώση τίς τελευταΐες όδηγίες
  γιά νά τάξη τόν καθένα στή
  θέσι τού. Τό βράδυ ένοίκιασεν
  Μνα εύρΰχωρον άγοραΐο άμά-
  ξι, σάν λεωφορεΐο, καί τό ω¬
  δήγησε στή σειρά των άλλων
  άμαξιών πού έστάθμευαν στήν
  αύλή των πριγκήπων. Έκεΐ
  καθισμένος στή θέσι τού, έ-
  περίμενε κι' αύτός άγώγι...
  Τώρα ποΰ έρριψοκινδύνευε
  τή ζωή τού μέ την άπαγωγή
  τοθ διαδόχου τής Γαλλίας
  δέν ήθελεν άλλην άνταμοι-
  βή παρά ενα βλέμμα τής ά-
  γαπημένης τού, μέσα στό
  σκοτάδι, ενα βλέμμα εύγνω-
  μοσύνης τής γυναίκας πού σ
  αυτόν μονάχα εΐχε τό κουρά-
  γιο νά έμπιστευθή τα παιδία
  της
  Οί τέσσερες σκιές έχάθησαν
  μέσα στό σκοτάδι, ένώ ή βα
  σίλισσα έξανάκλεισε σιγά την
  πόρτα. Χωρίς νά κινήση κα-
  νενός την προσοχή, μέ βήμα
  άνάλαψρο καί ξένοιαστο, έ-
  γϋρισε στό σαλόνι σάν νά μή
  εΐχε τίποτε συμβή κ' έξανα-
  μπήκε στήν κουβέντα μέ ΐόφος
  άδιάφορο, ένώ τα παιδία της,
  όδηγούμενα άπό τόν Φέρσεν
  διέσχισαν άνεμπόδιστα την
  πλατεΐα κ' έμπήκαν στό άγο-
  ρσΐο άμάξι, δπου άμέσως έ-
  ξανακοιμήθηκαν. Την ιδία ώ¬
  ρα οί δυό καμαριέρες τής βα-
  σιλίσσης έφευγαν μέ άμάξι
  πρός τό Κλαί, δπου θά επερί¬
  μεναν την μεγάλη άμαξα.
  Ό Φέρσεν άνέβηκε στή θέ¬
  σι τοϋ άμαξα, άγγιξε μέ τό
  μαστίγιο τα άλογά τού καί έ
  βγήκε σιγά άπό την πόρτα
  τής αϋλής των πριγκήπων.
  (συνεχίζεται)
  Άγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικηγόρος—Ηράκλειον
  Όδός Κυδωνίας
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλεφ. 3-68.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όίος 'Αγίου
  ■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΚΟΙ ΜΩΜΙ Κγ
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ. — Τό παρελθόν
  Σάββατον είς τό χωρίον Χελιανά
  ό κ. Μάριος Σωπασής άνεδέξα-
  το τής κολυμβήθρας τό θυγάτριον
  τοΰ κ Γεωργ. Νικ. Παπαηλιου ο¬
  νομάσας αϋτό Μαρίαν. Είς τε
  τούς γονεΐς καί τόν ανάδοχον ευ¬
  χόμεθα νά τοίς ζήση.
  Γύρω στήν πόλι.
  Παρά τα προχθεσινά άστραπό¬
  βροντα καί τούς θυμούς τού, ό ού-
  ρανός ενεφανίσθη πάλιν χθές γε-
  λαστός, κατακάθαρος, διαυγέστα-
  τος.
  —Τόσον μάλιστα πού δημιουργρϊ
  την εντύπωσιν δτι άπό τό φθινό¬
  πωρον έπεράσαμεν αποτόμως είς
  την άνοιξιν, ένω άνεμέναμεν δλοι
  την βροχήν καί τόν χειμώνα διά
  νά διακόψη την άφόρητον ζέστην
  καί ξηρασίαν τοθ καλοκαιριοθ
  καί νά δώση νέαν ζωήν είς την ψυ-
  χορραγούσαν φύσιν,μέ την δρόσον
  τού.
  — Είς τό Πανάνειον Δημοτικόν
  Νοσοκομείον τής πόλεώς μας θά
  προστεθη καί μία νέα άκόμη πτέ-
  ρυξ.
  —θ' άνεγερθί), κατόπιν παραγ¬
  γελίας τής Γενικής Διοικήσεως
  δαπάναις τοϋ έφεδροταμείου διά
  την νοσηλείαν καί περίθαλψιν των
  φτωχών ασθενών Παλαιών πολε-
  μιστών.
  —Κατ' αυτόν δέ τόν τρόπον τό
  Πανάνειον νοσοκομείον άποβαίνει
  Ιν άπό τα μεγαλύτερα θεραπευ-
  τικα ίδρύματα τής χώρας μος.
  —Ή Κυβέρνησις απεφάσισε νά
  μετάσχη καί εφέτος ή χώρα μας
  είς την παγκόσμιον εορτήν τής ά-
  ποταμιεύσεως, πού ωρίσθη δια
  την 31 8)βρίου.
  —θά είναι εφέτος ή δευτέρα φο
  ρά πού συμμετέχει ή χώρα μας
  είς την παγκόσμιον αυτήν εορ¬
  τήν.
  —Καί ελπίζομεν ή έορτή αυτή
  ν' άποκτά καί ούσιαστικόν περιε¬
  χόμενον.
  —Ελπίζομεν δηλαδή δτι δέν θά
  χρησιμεύη μόνον είς πανηγυρι-
  σμούς άλλά καί είς αύξησιν των
  καταθέσεων κα'ι τόνωσιν τοϋ ά-
  ποταμιευτικοΰ πνεύματος.
  —Παντοΰ ε'ς δλα τα μέρη τής
  πόλεως συνεχίζεται έντατικά ή έ-
  πισκευή δλων έν γένει των δρό-
  μων, σκυροστρώτων καί πλακο-
  στρώτων.
  —Καί μόνον τής όδοΰ Μινωταύ-
  ρου ή έπισκευή καθυστερεϊ. Δι' δ
  καί μέ την πρώτη ψιχάλα βροχής
  ή όδός αύτη καθίστοται άδιάβα-
  τος.
  —'Εγενικεΰθη ή συγκομιδή των
  έλαιων τόσον είς τα πέριξ τής πό¬
  λεως δσον καί είς δλα τα χωρία
  μας.
  — Καί τα «-ληοτρίβεια» άνοι-
  ξαν, άπέκτησαν ζωή καί ατ¬
  μόσφαιραν μέσα είς την οποίαν
  κινοΰνται καί σχηματίζονται οί ώ-
  ραιότερες ήθογραφικές είκόνες
  τοθ τόπου μας.
  — Συζητήσεις καί άγωνία παν¬
  τοΰ είς τα κέντρα, είς τούς δρό-
  μους άκόμη καί στά σπίτια:!
  —θά γίνη ό πόλεμος ή δέν θά
  γίνη;
  — Καταντδ δλοι οί συμπολίται
  τα μεταβληθοΰν είς διπλωμάτας
  καί διεθνολόγους ένω δλα τα τρα-
  πεζάκια των κέντρω'ν έχουν μετα¬
  βληθή είς έπιτελικούς χαρτας μέ
  σχεδιαγραμματα δλων των χωρών
  καί θαλασσών καί των έπικινδύ-
  νων πολεμικών ζωνών.
  —Ώραϊο τό φίλμ τού Πουλακά¬
  κη «'Ενφ ή ζωή διαβαίνει» πού εΤ·
  ναι πραγματικά παρμένο άπό τή
  ζωή τής έποχής μας
  ό Ρέπορτερ
  ΜΥΣΩΝ,—Μέ ωραίαν δπως
  πάντοτε εμφάνισιν καί έκλεκτήν
  ϋλην εξεδόθη καί εκυκλοφόρησεν
  τό 5ον τεϋχος τοϋ τετραμηνιαίου Ι
  στορικοΰ καί λαογραφικοΰ περι-
  οδικοΰ «Μυσων», τοΰ διευθυνομέ-
  νου υπό τοϋ κ. Μιχ. Καταπότη,
  Είς τό τεϋχος αύτό περιέχονται
  άρθρακαίσημειώματαάποτελοΰντα
  σημαντικήν συμβολήν είς την γνώ¬
  σιν τής Ίστορίας νής Άνατολικής
  Κρήτης καθώς καί ποικίλη άλλη
  έκλεκτή ϋλη.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ δι' Αθήνας ρ
  παρακολούθησιν τής νέας μόδας ή
  μοδίστα κ Λουκία Σταυρακάκη.
  ΑΦ]ΧΘΗΣΑΝ λουκούμια Συρι-
  ανά χΰμα—Κυτία. Β Ραυτόπουλος
  Καμαράκι 1—5
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ-
  ΚΕ1Α.—13-10-37 Ιωάν- Λογιά¬
  δου, Κωνστ. Κανακάκη.
  ■ ■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ■

  Έμμ. Ι. Λουλακάκη Ι
  • ■
  'Ακαόημίας 70 Αθηναι *
  Τηλέφωνον 31411 .
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ύττοκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοθ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  και επί προθεσμία.
  ■ Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπίζιτικής εργασίας υπο
  συμφέροντας βρους.
  "■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐΐΒΒΒΒΒΒΒΒ·!···
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού
  Οί Άθλιοι
  Συναφθείσης άπαξ τής μάχης, αί πάντη άνέλπι-
  στοι περιπέτειαι αυτής, ή άντΐστασις τού Όΰγομον-
  τιου, ή έπιμονή τής Αϊσαίντης, ό βόρβορος, έν ώ έ-
  βυθίζοντο αί κανονιοστοιχίαι, τα άσυνόδευτα δεκα-
  πέντε πυροβόλα, άτινα οί "Αγγλοι προφθάσαντ'ς
  είς κοΐλον τινά δρόμον, άνέτρεψαν, τό μικρόν ά-
  ποτέλεσμα των βομβών. α'ιτινες βυθιζόμεναι καί
  έκρυγνύμεναι έντος τής ύγρας γής, προεπηλάκιζον
  μάλλον ή επέφερον θραϋσιν είς τάς άγγλικάς φά-
  λαγγας, ή άνωφελής άποβδσα έπίδειξις πρός τό
  Βραιναλεϋδον αί σχεδόν είς άχρηστίαν περιελ-
  θοΰσαι δεκαπέντε τού ίππικοϋ ϊλαι' ή δεξιά πτέ-
  ρυξ των "Αγγλων μείνασα σχεδόν άνενόχλητος, ή
  μικρόν ένοχληθεϊσα άριστερά αυτών πτέρυξ ή πα-
  ράδοξος παρανόησις τοϋ στρατηγοϋ Νέυ, δστις,
  άντί νά διαθέση κλιμακηδόν τάς τέσσαρας μοίρας
  τοϋ ιτρώτου σώματος, τάς συνεσώρευσε, καΐ ού¬
  τως έξέθεσεν είς τα έχθρικά σμυδράλλια μίαν συμ-
  παγή όμάδα, μέτωπον έχουσαν διακοσίων άνδρών
  καΐ βάθος είκοσιεπτά φαλάγγων, ή φοβερά θραΰ-
  σις, ήν επέφερον έντός τής ομάδος ταύτης αί σφαί¬
  ραι των πολεμίων, τό διεσπαρμένον των σωμάτων,
  άτινα εΐχαν παρορμηθή είς έφοδον ή αίφνης φα-
  νερωθεΐσα λοξή κανονιοστοιχία, ή προσβαλοΰσα
  τα σώματα ταυτα πλαγιόθεν τό κρίσιμον τής
  θέσεως των στρατηγόν Βουρζουδ, Δονζελότου καί
  Δουρούτου" ή άπόκρουσις τοΰ Κιότου, τό πάθημα
  τοΰ Βιώ, Ηρακλέους έξελθόντος έκ τής πολυτεχνι-
  κής σχολής, τραυματισθέντος έν φ έ'θραυε διά πε-
  λέκεως την πύλην τής Αίσαίντης, ή προκαταλη-
  φθεΐσα μεταξύ τοΰ πεζικοΰ καί τοθ ίππικοθ μοΐρα
  τοθ Μαρκονιέτου, τουψεκισθεΐσα καί κατασφαγεΐ-
  σα έντός των σπαρτών, καΐ ό άφανισμός των έπτά
  πυροβόλων του' ή αλωσις τής σημαίας τοΰ 105ου
  τάγματος" ή άλωσις τής σημαίας τοϋ 45ου τάγμα-
  τος τα θλιβερά 6σα ανήγγειλεν οϋσσάρος
  τις Πρώσσος συλληφθείς υπό των δρομώνων τοθ
  γαλλικοΰ στρατοΰ' ή βραδύτης τοϋ στρατηγοϋ
  Γκρουσχϋ (0ϊΌΐι<*ηγ), περιμενομένου καΐ μηδέποτε έμφανιζομένου' οί έν τώ άγρώ τοθ Ούγομοντίου πεσόντες έντός μιθς ώρας χίλιοι πεντακόσιοΐ' οί περΐ την Αίσαίντην άπολεσθέντες έντός έτι όλιγω- τέρου χρόνου έ'τεροι όκτακόσιοι ανδρες' άπαντα τα θυελλώδη ταυτα συμπτώματα, διελθόντα έμπρο¬ σθεν τοθ Ναπολέοντος δίκην νεφελών τής μάχης, μόλις διετάραξαν τό βλέμμα τού, και ουδεμίαν έ- προξένησαν κατήφειαν είς την αύτοκρατορικήν εκεί¬ νην μορφήν τής πεποιθήσεως. Ό Ναπολέων ήτο συν*ιθισμένος νά προσβλέπη τόν πόλεμον άτενώς ποτέ δέν έκάθητο νά κάμη την όδυνηράν πρόσθε- σιν ταύτης ή έκείνης τής λεπτομερείας, άριθμοΰ πρός αριθμόν1 οί άριθμοΐ ολίγον τόν εμελλον, ήρ- κει νά έξάγεται έξ αυτών τό άθροισμα «Νίκη». "Ας ήτον ή άρχή κακη' δέν έπτοεΐτο ποσώς έκ τού¬ του, πάσαν έχων πεποίθησιν δτι, επί τέλους, θά έμενεν αύτάς δορυκτήτωρ καί κύριος. Περιέμενεν ώς άν ήτο έ"ξω τής υποθέσεως, καΐ πιστεύων είς τό πεπρωμένον, εφέρετο πρός αύτό ώς ί'σος πρός ί¬ σον. "Εφαίνετο λέγων είς την τύχην— «Σύ νά τολ- μήσης ;» Ένόμιζεν δτι ε'ίχε κοινήν την ευθύνην με- τά των περιστάσεων, δτι ήτο συναίτιος αυτών δτι ^ΐχε μετ" αυτών συνενοχήν τίνα ίσοδύναμον τοθ άτρώτου τοθ Άχιλλέως. (συνεχίζεται) Α'. Ηολλά εντομα έ'χουν αύτιά. Μή ά ζητήσετε ίμως είς τό κεφάλι ών. Ί'πάρχουν είς τό πίσω μέρος ου σώματός των, πολύ συχνά δέ, ιπ·»ς εις τούς γρύλους καΐ τάς με¬ γάλας άκρίοας, εις τα μπροστινά πόδια. "Αν ψάξετε έκεΐ, είνε εύ- κολον νά τα εΰρητε. Μόνον πού έν πρέπει νά περιμενετε αύτιά, μεγάλα σάν τοϋ κύρ Μεντίου! Άπ' "ξω, έν πάση περιπτώσει δέν βλέ- :ει κανείς παρά μιά μεγάλην σχι- σμήν. Ή σχισμή όδηγεΐ είς ενα μεγάλον θύλακα, ενα είοος τσέπης νώ άπό μέσα περιορίζεται άπό μίαν λεπτήν, τεντωμένην, μεμβρά- ην. Ή μεμβράνη αυτή είνε ε"να Γδος άκουστικοΰ τυμπάνοΌ. Άπό -Λαώ της ευρίσκεται έ"νας ά,εροΗί- ,αμος. Διά των ήχητικών κυμά- ων, ή μικρά μεμβράνη άρχίζει ά δονήται. Κοντά της ευρίσκονται ά αίσθητήρια κύτταρα, ποΰ αί Ιονήσεις τοθ άκουστικοΰ τυμπά- ου τα έρεθίζουν. Τι ακριβώς αί- σθάνεται τα ζώον ώς άποτέλεσμα "ιλου αύτοΰ τοΰ μηχανισμοθ, δέν ϊμεθα βεβαία είς θέσιν νά τό •νωρίζωμεν. "Οτι δμως τό οργ*- ον τουτο χρησιμεύει είς τό νά γί- ωνται είς το έντομον αίσθητοί ιί ήχοι, ότι δηλαοή είνε εν αί- σθητήριον όργανον, καί συγκεκρι¬ μένως τής άκοής, είνε γνωστόν ά¬ πό τάς ένδιαφερούσας εργασίας ου καθηγητού 1. Ρέγκεν τής Βι- ννης. Οί γρθλοι, τα τζιτζίκια, καΐ άλλα τινά Ιντομα είνε γνωστά ά¬ πό τά.,.κοντσέρτα τους. Ποίος δέν χει ακούση τα τρελλά τζιτζίκια, ,ιά θορυβοΰν τό καλοκαίρι; Είς τα ίΐοντσέρτα αύτά, πού είς τό τέλος καταντί—είνε ή άλήθεια—ολίγον μονότονον, έπιδίδονται μόνον οί ;ρσενικοί γρΰλοι καί τέττιγες. Τουτο ήτο ήδη γνωστόν είς τούς άρχαίους Έλληνας, άφοΰ ό δη- κτικός Ξέναρχος είπεν: «Ευτυχή τα τζιτζίκια—γ'.ατΐ Ιχουν βουβή υναϊκα!». Αύτό δμως δέν θά πή ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ Ι ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΑΚΗ | ΧΑΝΙΏΝ-ΠΟΡΤΑ. |§ Λειτουργεΐ μέ τα τελειότερα ϋδραυλικά τιιεστή- Ξ ρια, μέ εντελώς καινουργή έλαιόπανα καί άψθονί- | αν θερμοθ ύδατος. Ξ Οί έλαιοπαραγωγοί έχουν μέγιστον συμφέ- ϊ ρον νά μάς προτιμοΰν. | Τοΰς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καΐ ά- Ι ναλαμβάνομεν την μεταφοράν τοθ προίόντος των 1 έξ οιουδήποτε μέρους, ■- ■■■■■■Β Ψ ■■•■■■■ΜΒ ...................11111 ■■■■■■■■■Β·■■■■■■■■■■■■■■>■■■
  ΞΥΛΕ1Α παντός εΐδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Είς τάς συμψερωτέρας τιμάς
  ©ά εΰρητε είς την
  ΞΥΛΑΤΤΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδος 1821. (ΧΒΪτάν Όγλοϋ)
  ■■■■■■ι
  | ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1
  | ΕΝΩΣΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ,
  Ι Ή άρχσιοτέρσ πυρασφαλιστική έται-
  ρία ιδρυθείσα τώ 1714 μέ κεφάλαια
  ί 8.000.000.
  Πράκτωρ έν Κρπτ*ι
  Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης
  ' Εγκυκλοττα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνοΛΐς ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άτιο δλα δι' δλους.
  ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ...ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ
  2τι τα Θηλυ/.ά τζιτζίκια είνε καί
  βουβά. "Αν ήσαν βουβά δέν θά
  I-
  σπευοαν είς προϋπάντησιν των άρ-
  σενικών, πώς θά ϊτρΐχαν πρός τό
  μέρος δπου ακούεται ή.,.καντάδα
  των άρσενι/ών; θά ελεγε μάλιστα
  κανείς δτι τα άρσενικά αύτά εν¬
  τομα οέν παράγουν τόν χαρακτη-
  ριστικόν ήχόν των, παρά μόνον
  διά νά προσελκύσουν τα θηλυκά.
  ΆλλΊ είνε πράγματι οί ήχοι τό
  δόλωμα; Διά νά τό έξακρι^ώση ό
  καθηγητής Ρέγκεν πήρεν ενα θο-
  ρυβοΰντα άρσενικόν γρΰλον καί
  τόν περιώρισε κάτω άπά ε"να μαύ¬
  ρον κύλινδρον άπό χαρτόνι, πού
  μόνον πρός την βάσιν τού είχε
  μιά μικράν σχισμήν, έν είδει ε?-
  σόδου είς τό εσωτερικόν τού. Έ-
  νας θηλυκός γρΰλος, μόλις άκου-
  σε τούς ήχους πού Ιβγαιναν άπό
  μέσα άπό τόν κύλινδρον, μαζεύ-
  θηκε Ικεί κοντά κα'ι έ'δωσε—πή¬
  ρεν, ανεκάλυψεν είς τό τέλος την
  μικράν σχισμήν είς την βάσιν τοΰ
  κυλίνδρου καί εισήλθεν άδιστά-
  ■κτως έντάς αύτοΰ. Έπήγαινεν νά
  συναντήση τόν αγαπημένον της!
  Άλλ' ΐσως νά μή προσειλκύσθη
  τό θηλυκάν ϊηομον άπό τούς ή-
  χους, άλλ' άπό μιά μυρωδιά τοΰ
  άρσενικοΰ, δπως συμβαίνει μέ ω¬
  ρισμένα ειδή νυκτοβίων ψυχών.
  Οί πεταλουδίτσες αύτές πού πε-
  τοΰν την νύκτα προσελκύονται άπό
  μιά μυρωδιά πρός τίς θηλυκές.
  Πειραματιζόμενος έπ' αύτοΰ ό κα¬
  θηγητής Ρέγκεν άφησεν ενα άρ¬
  σενικόν γρΰλον πού είχε πιάση νά
  αρχίση τα κοντερτσα τού μέσα είς
  τ·ό δωμάτιον, κα'ι τδν παραγόμε-
  νον ήχον, πού δι' ενός μικροφώ-
  νου συνδεδεμενου μέ τηλέφ<ονον τόν μετεβίβασεν είς Ινα άλλο, ά- πομεμακρυσμένον διαμέρισμα,έντός τοΰ όποίου είχε κλείση ενα θηλυ- κ'όν ϊηομον. Καί άμέσως ή θηλυ- κειά ετρεξε...στό τηλέφωνον, καί τριγύριζε γύρω άπό τό άκουστι- ■φ·/. 5ρνεπώς ώς δόλωμα εχρησί- μευαν μόνον οί ήχοι. ΟΡΓΑΝΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ιΤΑΥΡΟΣ' ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Κατόπιν των εΰΐξηγήτων δημοσιεΰβεων καΐ διαδόσεων τοΰ κ. Κουφάκη, ότι μόνον τα λιπάσματα «Πετεινού» θά χρηματοώοτοϋνται εφέτος υπό τής 'Αγροτικής Τραπέ¬ ζης, ανακοινούμεν πρός τούς κ. κ. παραγωγοΰς ότι, τό¬ σον τα λιπάσματα «Ταύρος» όσον καΐ τό Νίτρον τή; Χιλής, συμμετασχόντα είς την μειούοσίαν τής 'Αγροτι¬ κής Τραπέζης, επέτυχον την χρηματοδόΐησιν αυτής καΐ διά την εφετεινήν καλλιεργητικήν περίοδον. Έπομένως, έκτό; των λιπασμάτων «Πετεινου», θά χο- ρηγβΰνται υπό τής 'Αγροτικής Τραπέζης καΐ τα λιπάσμα¬ τα «ΤΑΥΡΟΣ» ί>ζ καΐ τό ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ είς
  τα μελη των Γεωργικών Συνεταιρισμόν καΐ τούς λοιπού;
  πιστούχους τής 'Αγροτικής Τραπέζης.
  Ανακοινούμεν, έπίσης, δτι διαθέτομεν εφέτος έκτός
  των γνωστών άμιγών όργανικών τύπων ΑΖΩΤΑΛΕΥΡΟΝ
  (10—0—0) καί ΟΣΤΕΑΛΕΥΡΟΝ (1-30—0) καί τους διαλυ-
  τους τύπους Ο—20—0 καΐ 6—8—8, οί οποΐοι, λόγω τής ά-
  ρίστπς αποδόσεως των είναι περιζήτητοι άπό τούς παρα¬
  γωγοΰς.
  Προμηθευθήτε όλοι εφέτος τα λιπάσματα κΤαΰρος» καΐ
  τό Νίτρον τής Χιλής άπό τούς
  'Αποκλειστικούς Άντιπροσώπβυς
  ΠΟΛΥΧΡΟΝ1ΔΗΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΝ
  Ηράκλειον
  Ό δασικός πλοΰτος
  και ό νομός Λασηθίου.
  ΑΟΓΧΟΦΟΡΟΙτησ ΒΕΓΓΑΑΗΣ
  ΚΡΗΤΣΑ Όκτώβριος (άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Συγκεκριμέναι κα¬
  ταγγελίαι έκ τοθ όροπεδίου Καθα-
  ροΰ φέρουν ώς συνεχιζομένην την
  άσύδοτον καταστροφήν διαφόρων
  δένδρων αποτελούντων πλούτον
  διά τό οροπέδιον άλλά καί φυσι-
  κήν καλλονήν δυναμένην νά συντε¬
  λέση κα'ι συντελοΰσαν είς την ε¬
  πί :ασιν τής περί τόν νομόν Λαση¬
  θίου έκδρομικής καί τουριστικής
  γενικώτερον κινήσεως.
  Αί άρμόδιαι δασικαϊ αρχαί είνε
  βέβαιον δτι θά έπέμβουν άμέσως
  ώς αί έν λόγω καταγγελίαι έξα-
  κριβωθώσι. Επί τοΰ προκειμένου
  ά'λλωστε είναι πρόσφατοι αί ενέρ¬
  γειαι τοΰ υπουργείου Γεωργίας
  πρός τόνωσιν τοΰ φιλοδασικοΰ έν-
  διαφέροντος καί μερικήν τουλά¬
  χιστον διακοπήν τής άποψιλώσε-
  ως των δασών μας των τόσον
  πλουτοπαραγωγικών διά τόν τό¬
  πον έν συνδυασμώ βεβαίως πρός
  την μεμετρημένην καί επιστημο¬
  νικήν εκμετάλλευσιν τή; ξυλείας
  αυτών και γενικώς των προϊόντων
  των.
  Έπ' εύκαιρία διάφοροι γεωργι-
  κοί κύκλοι δέν παραλείπ3υν νά
  σημειώνουν δτι καί γενικώτερον
  είς την επαρχίαν μας τό δένδρον
  τελευταίως έπαυσε νά άποτελή δυ-
  στυχώς μίαν των ζωτικών φρον-
  τίδο:>ν τοΰ πληθυσμοΰ. Καί τουτο
  άποδοτέον είς την έλλειψιν άνα-
  λόγου προπαγανδιστικής κινήσε¬
  ως καί Ιυντονισμένης Ιπιβλέψεως.
  Πάντως Ιλπίζεται δτι αί καταγγε¬
  λίαι διά τάς περί τό ίροκέοιον τού
  Καθαροΰ καταστροφάς δένδρων θά
  συντελέσωσιν ώστε νά τονώθη τό
  ενδιαφέρον των αρμοδίων άλλά
  καί νά συστηματοποιηθή παρ' αυ¬
  τών επί τή βάσει των δυνατών μέ-
  σων ή επίβλεψις διά τόν δασικάν
  πλούτον τοΰ ^ομοΰ μας, είς τόν ο¬
  ποίον οί προοδευτικοί γεωργοί
  καί γενικώς οί συνειδητοί πολίται
  τού άποβλέπουν μέ ιδιαιτέραν
  προσοχήν.
  —'Αγορανομικά Κρήτης.
  'Υπό τοΰ Τμήματος Χωρβφυλα-
  κης Ρεθύμνης κατεμηνύθησαν ό
  Έμμ. Μαθιουλάκης διότι επώλει
  έλαιόλαδον ΰπερβολικής οξύτη¬
  τος καΐ Παντελής Αναγνωστά¬
  κης έστιάτωρ διότι διέθετεν είς
  τού; πελάτας τού κρέα; μή βρώ-
  σιμον. Έξ άλλου υπό τής 'Υ-
  ποδιοικησεω; Χωροφυλακής 'Α-
  μαρίου κατεμηνύθησαν περΐ τού;
  έπτά κτηνοτρόφοι καί ποιμένε;
  τή; περιφερείας επί παραβάσει ά-
  γορανομικών διατάξεων άποσκο-
  πουσών εί; την περιστολήν τή;
  ζωοκλοπή;.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προσκαλοϋντσι άπαντες οί
  όφειλέται τοϋ Δήμου Ηρα¬
  κλείου έκ τελών ψωτισμοΰ, κα¬
  θαριότητος, πεζοορομίων, κάρ-
  ρων καί ύδροληψίας, όπως
  έντός 15 ημερών άπό τής δη-
  μοσιεΰσεως τής παρούσης
  προσέλθωσι καί έξοφλήσωσι
  τάς έκ των τελών τούτων ο¬
  φειλάς των.
  Είς τούς αυθορμήτως προ¬
  σερχομένους θέλουσι χορηγη-
  θή απασαι αί δύναται ευκο¬
  λίαι πληρωμάς καί μόνον είς
  τούτους.
  Ηράκλειον τή 12 Όκτωβρίου
  1937
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Ό οδοντίατρο;
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδονιοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ι· ..λιακο:
  ΛΙΑΚΟΣΜ.'
  Ένοικιάζεται έντός τής πόλε
  ως είς κεντρικώτατον μέρος κα-
  τά την οδόν Δοιράνης έναντι ί-
  ατρείου κ. Άτΐολλοδώρου Μελισ¬
  σείδου οίκία νεόδμητος, διόροφος
  αποτελούμενη άπό όκτώ δωμά-
  τια μετά ττλήρους ήλεκτρικής καί
  ύδραυλικής εγκαταστάσεως κα'ι
  αύλής. Πληροφορίαι έναντι.
  — Ή είσαγωγή είδών «εμα¬
  γιέ».
  Εδημοσιεύθη απόφασις Των ύ·
  πουργών θίκονομικών καΐ Έθνι-
  κή; Οίκονομία;, διά τή; οποίας
  όρίζεται ότι ε'ίδη έξ εμαγιέ ο(κι-
  ακή; μόνον χρήσεω; έπιτρέπεται
  ίνα είσαχθοΰν χρεώσει τού εί;
  είσαγωγεΐ; άναγνωρισθησομένου
  είσαγωγικοΰ δικαιώματο; κατά
  τό τρέχον εξάμηνον καί τούτου
  μή έξαρκοΰντο; χρεώσει τού κα¬
  τά τα προσέχη έξάμπνα τοιούτου.
  Διά νά είσαχθοΰν τα ε'ίδη αΰτα
  έπιβάλλεται μεχρι τή; 5η; Αύ-
  γούστου 1937 νά είχον κομισθη
  εί; έλληνικού; λιμένα; καΐ νά
  εϊχε καταρτισθή αναμφισβητή¬
  τως όριστική σύμβασις άγοραπω-
  λησίας μετά ξένων οΐκων.
  —Ή υδρευσις Χανίων.
  "Υπό τή; Μπχανική; 'Υπηρεσία;
  τού Δήμου Χανίων ελήφθησαν
  τελευταίως μετρα διά των οποί¬
  ων θά διακανονισθή επί τό δι-
  καιότερον η διανομή τού ύδα¬
  τος ιδία εί; την παλαιάν πόλιν
  Χανίων καί την Χαλέπαν, οπου
  καΐ παρουσιάσθη τελευταίως πλημ
  μελή; διανομή διά την οποίαν
  καΐ παρεπονέθησαν οί δημόται.
  — Ή ίδρυσις λαΐκών βιβλιο-
  θηκών.
  Άπό μέρους διανοουμένων των
  Χανίων εζητήθη ή ϊδρυσι; λαϊ-
  κή; βιβλιοθηκη; δυναμενη νά άν·
  ταποκριθςί ευρύτερον εί; ενα μορ-
  φωτικόν λαϊκόν σκοπόν συμφώ¬
  νως πρό; την άναληφθεΐσαν σχε¬
  τικώς πρωτοβουλίαν υπό τη; νε-
  α; Διευθύνσεως Γραμμάτων καΐ
  Τεχνών τού ύπουργείου τή; Παι-
  δείας.
  —Τα ωρολόγια Άγίου Μηνά.
  "Ενεκα παρουσιαζομένη; βλά-
  βη; εί; τό κατά την μετάδοσιν
  έκ τού κυρίου μηχανήματο; τού
  Ώρολογίου (Βόρειον Κωδωνοστά¬
  σιον) είς τό Νότιον .τοιούτον,
  τούτο δέν θά λειτουργή μέχρι
  τή; αποστόλη; παρά τού κατα-
  σκευαστοΰ τού Ώρολογίου κ. Κα-
  ραμάνου είδικοΰ μηχανηματος.
  — Ή όδός Σούδας.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν ε¬
  πρόκειτο νά διενεργηθή ή δημο-
  πρασία διά την κατασκευήν τής
  όδού Σούδας ήτις συμπεριλαμβά-
  νεται εί; τό πρόγραμμα των τε-
  λευταίων, κυρίων έργων τή; πε-
  ρΐφερεία; Χανίων.
  Πωλεϊται άντλία (ϋδραυλική) δι-
  πλής ενεργείας Άγγλικής μάρκας.
  Πληροφορίαι παρά τω καταστή¬
  ματι Κωνστ. Παπαδάκη ήλεκτρο-
  λόγου.
  Τό ΝΕΟ λαϊκό τσιγάρο ,,ΝΥΜΦΗ" Δρ. 6
  Χαρμάνι γλυκοσέρτικο, ·
  καΐ ΧΡΗ^ΙΜΑ ΔΩΡΑ
  Μέ 100 ΔΕΛΤΙΑ μεγάλα πέρνετε 20 Δραχμάς
  ^ (Κεντρικόν ΠΡΑΤΗΡ1ΟΝ έναντι ΔΗΜΑΡΧ1ΑΣ).
  ]>|ιί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  13 Όκτωβρίου 1937
  ΝΕΑ ΛΥΣΣΩ1ΗΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ
  ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ
  ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΠΗ Α Π ΠΛΕΙΟ Ν
  ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ τής "Απω Άνατολής
  άγγέλλουν ότι οί Ίάπωνες συγκεντρώ-
  σαντες μεγάλας δυνάμεις έπεχείρησαν
  σήμερον νέαν λυσσώδη επίθεσιν εναντίον
  τής δευτέρας άμυντικής γραμμής των
  Κινέζων.
  Ή επίθεσις αυτή μολονότι ύπεστηρί-
  ζετθ υπό τοΰ στόλου τοΰ ναυλοχοΰντος
  πρό τής Σαγκάης δέν επέτυχε τούς άν-
  τικειμενικούς αυτής σκοπούς. Τουναντί¬
  ον οί Κινέζοι άντεπιτεθέντες ηνάγκασαν
  είς όπισθοχώρησιν τούς Ίάπωνας οΐτι¬
  νες καί άπεσύρθησαν είς τα χαρακώματά
  των μέ βαρυτάτας απωλείας. ΊΙ δευτέ¬
  ρα άμυντική γραμμή των Κινέζων απε¬
  δείχθη οϋ~ω διά μίαν άκόμη φοράν ά-
  κλόνητος καί άδιάσπαστος
  ιΊΣΑΓΚΑΗ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΥΠΟ ΑΕΡΟΠΛΑΗΩΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ" ά αγγέλλεται
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ ή Σαγκάη έβομβαρ-
  δίσθη καί πάλιν υπό σμήνους Ίαπωνι-
  κών άεροπλάνων. Ό βομβαρδισμός ε¬
  γένετο πρό καί μετά την έξαπολυθείσαν
  επίθεσιν εναντίον τής Κινεζικής γραμ-
  μής υπήρξε δέ συνεχής καί προύξένη-
  σεν είς την πόλιν μεγάλας ζημίας ιδίως
  είς την περί την διεθνή έκχώρησιν συ-
  νοικίαν. Ύπάρχουν εκατοντάδας νεκρών
  καί τραυματιών.
  ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ Η ΕΦΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΑΕΠΤΟΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τό Συμβούλιον
  των Έφβτών * Αθηνών απερριψε την ύ-
  ποβληθείσαν αυτώ έφεσιν των κλεπτών
  των 18 έκατομμυρίων τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος. Κατόπιν τής άπορρίψε-
  ως ταύτης ό Γάτος καί οί σύντροφον
  τού θέλουν είσαχθή τό συντομώτερον είς
  δίκην, συμφώνως πρός τό παραπεμπτι-
  κόν βούλευμα.
  ΕΙΣ ΠΥΛΟΝ ΚΑΤΕΠΑΕΥΣΕ
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον κατέ¬
  πλευσεν είς Πύλον όπου καί θά παρα¬
  μείνη επί τινάς ημέρας τό μέγα Αγγλι¬
  κόν ά&ροπλανοφόρον «Γκλόριους». Είς
  τόν ίδιον λιμένα κατέπλευσαν καί δύο
  άντιτορπιλλικά βραδύτερον δέ στολίσκος
  ύποβρυχίων. Αί δυνάμεις αύται άνή-
  κουν είς τόν στόλον τήςΛϊεσογείου, μοί
  ραι τοΰ οποίου ευρίσκονται είς τα 'εκ1^
  ληνικά ϋδατα.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΥΝΕΧΑΡΗ
  ΤΟΥΣ Α1ΜΑΤΙΚ0Υ! ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ
  Σερρών ότι ή Α. Μ. ο Βασιλεύς μετά
  την γενομένην κριτικήν των έκεΐ τελε-
  αθέντων μεγάλων στρατιωτικών γυμνα-
  σίων αυνεχάρη θερμώς τούς άξιωματι-
  κούς τούς διευθύναντας τάς μονάδας αΐ¬
  τινες έλαβον μέρος είς τα γυμνάσια.
  Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΑΑΛΙΚΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι ή νίκητών ριζοσπαστοσοσι-
  αλιστών είς τάς Γαλλικάς δημοτικάς ε¬
  κλογάς είνε σχεδόν γενική. 'Εκ των έ-
  κλογών τούτων ένισχύεται η θέσις τοΰ
  Σωτάν καί των λοιπών ριζοσπαστοσο-
  σιαλιστών καί συνεπώς αύξάνεται τό κΰ·
  ρ ος τής σημερινάς κυβερνήσεως.
  Οί Γάλλοι διά'τήν διεθνπ κατάστασιν.
  Ό'Ηντενκαί οί Άγγλοι έργατικοί.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).—Αί έ-
  ψημερίδες κρίνουοαι την κατά¬
  στασιν δέν έκφράζουν μέν αι¬
  σιοδοξίαν, φρονούν δμως δτι
  ή οξύτης αυτής παρήλθεν. "Ε-
  νιαι δμως των εφημερίδων τής
  άριστερθς συνεχίζουν πάντο-
  τε τάς μεμψιμοιρίας των ε¬
  ναντίον τής.Άγγλικής πολιτι-
  κής·
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.). —Ό Ίτα-
  λικός τύπος έπαναλαμβάνει
  σήμερον γενικώτερον τάς ά-
  πόψεις τοΰ άρθρου τοϋ κ. Γκά-
  ϊντα, έκπροσωποϋντος ώς
  γνωστόν τάς γνώμας τοϋ κ.
  Μουσολίνι. Σχετικώς τονίζε-
  ται δτι ή γραμμή την οποίαν
  απαρεγκλίτως τηρεΐ ή ίταλική Ι
  πολιτική επί τού ΊσπανικοΟ
  δέν έμποδίζει, άλλά τουναν¬
  τίον διευκολύνει την συνεννό¬
  ησιν Ιταλίας, Αγγλίας καί
  Γαλλίας. Ό Ντοϋτσε είνε
  πάντοτε πρόθυμος νά συνερ¬
  γασθή ειλικρινώς μέ οιανδήπο¬
  τε δυναμιν διά μίαν λογικήν
  επίλυσιν τού Ίσπανικοϋ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) —Αί
  Γερμανικαί έφημερίδες ίσχυρί-
  ζονται δτι αί Γαλλικαΐ εκλο¬
  γαί ούσιαστικώς παρουσιά-
  ζουν σημαντικήν έξασθένησιν
  τοϋ κομμουνισμοΰ έν Γαλλία
  καί τροπήν τού λαοϋ πρός τούς
  συντηρητικοϋς σοσιαλιστάς.
  Έξ άντιθέτου οί δεξιοΐ δέν ύ-
  πέστησαν αίσθητάς απωλείας
  έξ ου γεγονότος ένισχύεται ή
  εντύπωσις δτι μέγα μέρος τής
  Γαλλικής δημοσίας γνώμης τί¬
  θεται εναντίον τω,ν πειραμά-
  των των άριστερών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.)—Είς
  τάς σημερινάς αύτοΰ έκδόσεις
  ό Άγγλικός τύπος συνιστά
  καί πάλιν έφεκτικότητα είς
  την Αγγλικήν πολιτικήν ού¬
  τως ώστε αυτή νά αποβή ά-
  ποτελεσματικός διαιτητής των
  διαμαχομένων άπόψεων επί
  τού Ίσπανικοϋ. Αντιθέτως
  τα έργατικά δργανα έπιτίθεν-
  ται κατά τοϋ "Ήντεν.
  Ή έξαγωγή Έλληνικών οΐνων
  καί ή διεδνής άγοραστική κίνησις.
  Κατά πληροφορίας αρμοδί¬
  ως παρασχεθείσας ή έξαγωγή
  Έλληνικών οΐνων καίτοι έπη-
  ρεαζομένη έκ τής άπραξίας
  των εύρωπαΐκών άγορών, έν
  τούτοις συνεχίζεται μέ σταθε-
  ρόν ρυθμόν, μέ βασίμους ελ¬
  πίδας καλλιτερεύσεως τής
  καταστάσεως.
  Ώς πρός την κίνησιν των
  ξένων οΐνων μεταδίδονται τα
  άκόλουθα: Είς την Γαλλίαν
  αί τιμαί των οΐνων 9 βαθμών
  καί ανω κυμαίνονται μεταξΰ
  των 15.50—16.75 φράγκων.
  Είς την Ιταλίαν ή έφετεινή πά
  ραγωγή οΐνων ύπολογίζεται
  είς 40.000.000 έκατολίτρων
  ποιότητος αρκούντως καλής
  Είς τας μεσημβρινάς περιφε¬
  ρείας τό γλεθκος έπωλήθη μέ
  τιμήν λιρεττών 5,80—7 κατά
  βαθμόν. Αί αύται πληροφορίαι
  άναφέρουν δτι έντείνονται αί
  προσπάθειαι των αρμοδίων
  Ίταλικων κύκλων διά την αύ¬
  ξησιν τής έξαγωγής οΐνων,
  πρός τουτο δέ απεστάλησαν
  είδικοί άπεσταλμένοι είς τάς
  είσαγούσας οϊνους άγοράς
  διά την επίτευξιν συμφωνιών.
  Είς την Αύστρίαν τό εμπό¬
  ριον ευρίσκεται έν άναμονή
  έκδηλώσεων κυβερνητικών μέ-
  τρων σχετικών μέ τόν καθορι
  σμόν ελαχίστων τιμών,προστα
  τευτικών μέτρων υπέρ των εγ¬
  χωρίων οΐνων κ. λ. π.
  Είς την Ούγγαρίαν αί και
  ρικαί συνθήκαι έμείωσαν αί-
  σθητώς την εσοδείαν. Είς τάς
  λοιπάς Εύρωπαϊκάς άγοράς
  καί τάς Βαλκανικάς τοιαύτας
  ουδέν τό ενδιαφέρον εσημειώ¬
  θη κατάτήνλήξασανέβδομάδα.
  Η ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Διά νόμου όρίζεται δτι είς
  τάς συνδιδασκομένας τάξεις
  Γ' καί Δ' ΔημοτικοΟ, τό μά-
  θημα τής αναγνώσεως θά
  διδάσκεται διά μέν την τρίτην
  τάξιν άπό άναγνωσματάριον
  δημοτικής διά δέ την τετάρτην
  άπό άναγνωσματάριον καθα-
  ρευούσης.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗ0ΕΙΑΣ
  ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Διά δημοσιευομένου νόμου
  καθορίζονται τα τής λειτουρ-
  γίας τού Ταμείου Άλληλοβο-
  ηθείας όπλιτών χωροφυλακής:
  Σκοπός τοϋ ταμείου είνε ή πα-
  ροχή βοηθήματος είς τούς έ-
  ξερχομένους τοΰ σώματος μο-
  νίμους όπλίτας καί τάς οικο¬
  γενείας αυτών. Πόροι τού τα¬
  μείου μεταξύ άλλων είναι:
  Κράτησις 8 ο)ο επί τοϋ βασι-
  κοΰ μισθοΰ των μετόχων ό¬
  πλιτών, έτησία συνδομή 60
  δρχ. διά τούς όπλίτας καί 150
  διά τούς ύπαξιωματικούς.
  ΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ 81ΤΑΞΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  Δι' έγκυκλίου τοϋ υπουρ
  γείου τής Παιδείας όρίζεται ό¬
  τι είς την α' τάξιν των όκτα-
  ταξίων γυμνασίων θά είσα-
  χθοΰν είς τα μαθήματα Θρη-
  σκευτικών, Ίστορίας, Άριθ-
  μητικής, Γεωμετρίας, Γεω-
  γραφίας καί Γραμματικής τα
  έγκεκριμένα βιβλία τής α'.
  τάξεως έξαταξίων γυμνασίων.
  Είς τό μάθημα των Νέων Έλ¬
  ληνικών θά είσαχθοθν τα έγ¬
  κεκριμένα βιβλία τής Ε'. τά¬
  ξεως τοϋ Δημοτικοϋ καί είς
  τό μάθημα των Άρχαίων Έλ¬
  ληνικών τό αναγνωστικόν
  Ζούκη. Τα μαθήματα Αριθ¬
  μητικώς καί Γεωμετρίας δύ¬
  νανται νά διδαχθοΰν καί α¬
  νευ βιβλίου.
  ΑΝΤΙΤΥΦΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοϋ
  ΎγειονομικοΟ Κέντρου Ηρα¬
  κλείου άπό τής 11 —12 π. μ.
  καθ" εκάστην θά ένεργεΐται
  είς τό λαϊκόν ιατρείον άντι-
  τυφικός έμβολιασμός.
  ΟΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  προβλέπεται έν γένει άστα-
  τος καθ" άπασαν την νήσον.
  Οί άνεμοι θά πνέουν άπό δια¬
  φόρων διευθύνσεων ή νηνεμία.
  Ή θερμοκρασία θά παραμείνη
  περίπου ώς χθές. ΘεΡμοκρα-
  σία της χθές: 8ης ώρας 20.8,
  14ης 24,2, ελαχίστη 15,6.
  0ΙΚ0Ν0Μ1ΚΗ ΚΙΝΗΣ.Σ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορά μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων ττροίόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι
  Καραμπ.
  Έλεμέδρς
  δρ.
  Ταχτας
  Μαύραι
  Υ
  α'
  Ρ'
  Υ'
  21.— 22.—
  20. 21.-
  19. 20,
  15. -17.
  13.50-
  Π. -
  10.--
  10.50
  8.-9.
  7.-
  8.50
  260
  29-
  Χαροόττιατ.
  "Ελαια 5ο
  * κοινά
  Σάπωνες.
  Λευκοϊ α' ποιότητος δρ. 24.—
  » β' » 22. -
  Πράσινοι α' ποιότ. > 22 —
  β' » » 20.50
  Οΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. ■· 45.
  ΛΑαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΐρ
  ΤΙΜΑΙ· ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  12ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι (
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  •Αγορά Πώλησις
  3.63— 3.73
  3.62 3.72
  546 550
  110.20 Π120
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28 35
  3.71 3.75
  20.75 21.—
  Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
  Τό Υπουργείον των Οίκο-
  νομικών ανεκοίνωσε πρός τάς
  έφορισκάς αρχάς τής νήσου,
  μέ την εντολήν δπως γνωστο-
  ποιήσουν αυτήν τό ταχύτερον
  είς τούς ενδιαφερομένους την
  απόφασιν τού περί καθορι-
  σμοΰ μέσης άγοραίας άξίας
  πωλήσεως γλεύκους ή οίνου.
  Κατ' αυτήν ή τιμή τοΰ γλεύ¬
  κους ή οίνου Χανίων ωρίσθη
  είς δρχ. 4.50 κατά σταθμικήν
  όκδν, τού Ηρακλείου είς δρ
  4 καί τής Ρεθύμνης είς δρχ. 3
  ΚΑΤΕΚΥΡΩΘΗ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΡΟΜΕΤΡΩΝ
  Κατά την προχθεσινήν συνε¬
  δρίασιν τού Δημοτικοϋ Συμ-
  βουλίου κατεκυρώθη ή δημο-
  πρασία προμηθείας των ύδρο-
  μέτρων είς τόν τελευταίον
  μειοδότην γερμανικόν οίκον
  Μπότ καί Ρώυτερ.
  ΘΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ
  ΝΕΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΘΗΛΕΩΝ
  Έκ τοϋ ύπουργείου τής
  Παιδείας ανεκοινώθη δτι έν-
  τός διετίας θά ίδρυθοθν ά-
  στικαί πεντατάξιαι σχολαί
  θηλέων είς δλας τάς πρω-
  τευούσας των έπαρχιών τοΰ
  Κράτους.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  Κατά τήνχθεσινήν έκδίκασιν
  υπό τού ενταύθα κακουργιοδι-
  κείου τής υποθέσεως κατά
  τοΰ Γεωργ. Μανούσακα, τό
  δικαστήριον των συνέδρων
  έπέβαλεν είς τόν κατηγορού-
  μενον τεσσάρων μηνών φυλά-
  κισις διά τα άπρομελέτητα
  τραύματα καί έτέρων τεσσά¬
  ρων διά την όπλοφορίαν. Συ-
  νήγορος τού κατηγορουμένου
  παρέστη ό κ. Άλ. 'Εληώτης.
  ΟΙ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ
  Ό Είσιτήριος Διαγωνισμός
  δευτέρας σειράς έν τή Έμπο-
  ρική σχολή είχεν ώς άποτέ-
  λεσμα την παραδοχήν δέκα
  μαθητών καί μαθητριών κατά
  την εξής σειράν επιτυχίας ή¬
  τοι 1) Μπαλαχούτης, Γεώργι¬
  ος Ιωάννου, 2) ΚαπνιστοΟ
  Φωτεινή Γεωργίου, 3) Μαρνε¬
  λάκης Ιωάννης Άντωνίου,
  4) Γιανναδάκης Ευάγγελος
  Εμμανουήλ, 5) ΣεκέρηΠανδώ-
  ρα Νικολάου, 6) Χαραλαμπί-
  δης Νικόλαος Δημητρίου, 7)
  Τουπογιάννης Όουσσεύς Χα-
  ραλάμπους. 8) Ζαχαριάδης
  Κωνσταντίνος Μιχαήλ, 9) Βλα-
  τάκης Σταύρος Ιωάννου καί
  10) Φαϊτάκης Κωνσταντίνος
  Γεωργίου.
  Η ΘΗΤΕΙΑ
  ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ
  Διά τηλεγραφΐκής διαταγής
  πρός τάς έκπαιδευτικάς αρχάς
  τοΰ ύπουργείου τής Έθνικής
  Παιδείας, παρατείνεται έπ' ά-
  όριστον ή θητεία των μελών
  των σχολικών έφορειών.
  ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  Μεταξύ των εκπροσωπών
  των ενδιαφερομένων όργανώ-
  σεων υπεγράφη συλλογική
  σύμβασις διά τής οποίας κα-
  θορίζεται κατώτατον δριον ή-
  μερομισθίων πρακτικών μηχα-
  νών καί μηχανοδηγών.
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
  Είς την Νομαρχίαν Ηρα¬
  κλείου εκοινοποιήθη τό άπό
  τής 3 Σ)βρίου Β. Δ. «περί άν-
  ταλλαγής ακινήτου τής κοινό¬
  τητος Κλίματος Πυργιωτίσσης»
  πρός ανέγερσιν κοινοτικοΰ κα-
  ταοτήματος.
  30 Πρωΐνή
  ίΜίΓβ

  ΑΙΣΟΗΤΗΝ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑΝ
  ΕΝΑΝΤΠΗΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΕΠΙ ΖΗ ΤΕΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
  ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12Όκχωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Αονδίνου καί Παρισίων ότι είνε αίσθη-
  τή ή μετριοπαθής στάσις τής Άγγλικής
  Κυβερνήσεως άπέναντι τής Ιταλίας.
  ΊΙ "Αγγλία έπιζητεϊ ήδη όπως επι¬
  τευχθή συνεννόησις επί τοΰ Ίσπανικοϋ
  επί τή βάσει πάντως υποχωρήσεως τής
  Ιταλίας είς τό ζήτημα τής άνακλήσεως
  των έθελοντών. Είς Λονδίνον μάλιατα
  επήλθε σχετικώς έπαφή τοΰ Άγγλικοΰ
  ' Υπουργείου των "Εξωτερικών μβτά τοΰ
  αύτόθι Ίταλοΰ πρεσβευτού φαίνεται δέ
  ότι ύπάρχουν ^ ενδείξεις βελτιώσεως τής
  καταστάσεως άπό τής πλευράς ταύτης.
  ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ
  ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων βεβαιούν ότι δέν
  διετάχθη άκόμη τό άνοιγμα των είς
  Πυρηναΐα Γαλλικών συνόρων ώς ει-
  χε προαγγελθή καί ανεμένετο. Ή μα-
  ταίωπις αυτή άποδίδεται είς Άγγλικάς
  ενεργείας έν ΙΙαρισίοις. Αέγεται μάλι-
  στα ότι τό άνοιγμα τουτο ί'σως δέν θά
  πραγματοποιηθή, τής Ι'αλλίας τελού-
  σης έν τώ μεταξύ έν άναμονή τής τρο¬
  ποποιήσεως των Ίταλικων άπόψεων.
  ΣΥΝΕΧΙ20ΝΤΑΙ
  ΑΓΓΛΟΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωδρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα εκτοΰ έξωΐερικού άναφέρουν
  ότι αί αρξάμεναι συνεννοήσεις Αγγλίας
  καί Γαλλίας επί τοΰ Ίσπανικοϋ ζητήμα-
  τος καί τής στάσεως^ τής Ιταλίας συνε-
  χίζονται. Επί τής εξελίξεως των συνεν-
  νοήσεων τούτων δέν ανεκοινώθησαν μέ-
  χρι τής στιγμής άποτελέσματα έκτός
  των προσπαθειών τής Αγγλίας νά δη¬
  μιουργήση εύνοϊκήν ατμόσφαιραν διά
  μίαν συνεννόησιν συμμετοχή τής Ιτα¬
  λίας.
  ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΧβΕΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ
  Ο ΠΡΩΟΥΙΙΟΥΡΓΟΣ κ. 10. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον την νύ¬
  κτα άναμένεται είς Αθήνας ό πρωθυ-
  πουργός κ. Ι. Μεταξάς έπιστρέφων μέ¬
  σω θεσσαλονίκης έκ Σερρών όπου πα¬
  ρηκολούθησε τα μεγάλα στρατιωτικά
  γυμνάσια. Ώς γνωστόν ό κ. Μεταξάς
  Θά παραμείνη έν Αθήναις μέχρι τής
  ΙΙαρασκευής (μ.εθαύριον) όπότε Θά ανα¬
  χωρήση δι" "Αγκυραν.
  ΕΙΣ ΤΟΚΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
  Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα
  έκ Τόκιο άναφέρουν ότι παρά τα δια-
  διδόμενα ό έν Τόκιο πρεσβευτής των
  Σοβιέτ οΰτε έγκατέλειψε ούϊε προτί-
  θεται νά εγκαταλείψη την Ίαπωνικήν
  πρωτεύουσαν. Αντιθέτως αί διπλωμα¬
  τικαί σχέσεις των δύο χωρών παραμέ-
  νουν ώς καί πρότερον καίτοι πανθομο-
  λογεΐται Οτι ή στάσις^ των Σοβιέτ πρός
  την "Ιαπωνίαν κάθε άλλο παρά φιλική
  είνε
  ΕΟΝΙΚλ
  ΕΙΟΘΙ ΤΟΥ
  ΙΣΠΑΝΙΚΑ
  ΛΙΜΕΝΟΣ
  ΤΟΥ ΑΑΓΕΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ή Γαλλική κυβέρνη¬
  σις πρόκειται νά διαμαρτυρηθή είς τόν
  Φράνκο διότι τα πολεμικά τού περιπλέ-
  οντα την Άφρικήν είσεπλευσαν είς τα
  χωρικά ϋδατα τού Άλγερίου.