949

Αριθμός τεύχους

494

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

19/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «ΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Αριθ. Τηλεφ>. 4-40
  ' Υπεύ&ν νος:
  ΑΔΕΚ02 ΜΗΛΟΑΙΔΑΚΗΣ
  Τά πβντα γιβ τή νίκη
  1 ΚρΊΠΤΙ
  ,Ι,ΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙ
  ΟΡΓΑΙΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣίΉΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ""•"■"••■■■■■ΙΙΙΙΙΙΠΗΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙ,,,,,,,,,,,,,Ι,,,,,,,
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙ0Δ.2»)
  ΛΡ!Θ. ΦΥΛΛΟΥ 494 >
  ΤΡΙΤΗ
  19
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΠΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  ιιιιπιιι: »ι.ηιιπ(ππ*ηιμιιιιιιιιιι
  ΙΙΙΠ:ΐ,>ΙΠΤ]Μ!Ιΐ:πηΐΙΜΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΠΙΙΙ Ι|||||ΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙ|ΙΙΙΙΙ!ΙΠΙΙ1ΠΙΙΙΙΙΙΙΙ[ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||ΙΗΙΙΙΙΙΐίΐΙΙ1ΙΙΙΗ1ΙΙΙΗΜΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΠΙΜΙΙ|ΙΙ·ΠΙΙΙ
  ΤΟ ΣΥΝΙΑΜΜΑΤΙΚΟ ΧΑΒΣ
  ■ΙΝΟΣΙΟΙΙΟΗ.ΕΗΙΤΡΙΒΗΣΤΘΥΕΑΜ
  Α©*ΝΑ 18 (Ιδ. δηηρ.)-~έ άπ«ντηαη τ»ν ανακοίνωσιν τού
  ύΛβυργβό Χυντβνισμβΰ κ. ϊτβφβινβττούλβο π θΐκβνομιχπ Έ-
  Λΐτρβππ τού ΕΑΜ <<ίωα< «ρός δημοσιευθή την εξής άνχχοίνωβη: «'· κ. ϊτβφοονόπβυλος, β οποίος υπο τίιν Ιδιότητά τού ώς ύηουργοθ τού Συντονιαμού, είνε καί έ κοριβτ*ρος ύιτεύίυνβς τής οπμερινής ©Ικβνομικής άν«·χί«ς κετΐ τοδ συναλλαγμεντικβϋ χάου;, (ΐροβπαβεί «1ς δηλώαεις τού πρός τόν τύιτβ, νά διαστρέψίΐ τά γεγονότι και νά ΐταροοσιάσβι την ένβχυρίαση χρυοβΰ σέ Ά- μίεικβνβύς τραπίζίτβς βαο και την άφαίριση τοθ ποβοδ των 4 ίκατ·μμ«ρί«ν λι·»ν ετΐτο τό κάλυμα άς καθα·ά λογιστικάς με- τακινήσεις χ«·ις σημασία «ιτού γίνονται—ίΐτω; Ιαχυρίζϊται—ίιά ν« μίι σταματήσοον χϊ βίσετγωγαί, έν άναμονή τής ϊίσποής τ·>ϋ
  αυναλλάγματος «πό τάς έ(«γωγάς».
  Ή χρηβιμοποίηβη χρυσοΰ η «υν«λλάγματος άπό τό κάλυμμα
  τή; δρκχμης δέν υπήρξε ποτέ άπλή «λογιστική» μετακίνηοη, άλ-
  λά μϊί«·η τού καλύμματβς, πβριβδική η έπικίνίυνη, άνάλογα μέ
  την ιΐβ·ϊί« των άλλων συντελϊστΜν τοΰ ίσογυγίου. Υπό τίς ση-
  μερινές ίμως συνθήκβς της έξαρβρωμένης οΐκονομίας, μέσβτ βτήν
  βπ·ίκ ίχβυν κηονεκρΜβαΐ τά κυριβτερκ στοιχεϊα της παραγωγης
  χαί τοδ ένβργητικοϋ, ή ένβχυβίκση χρυβοΰ καί ή παράλληλη
  χρηοιμοποίηση συναλλάγματος «πό τό κάλυμμα πιστ·π·ιεϊ :
  1ο) Τη χρβωκβπία τής οίκονβμικίίς πολιτικάς τίν λαοπρο-
  Ρλήτ»ν.
  2ο) Τό τυχάρπαπτο των άπβφάσβων έσον κφορχ τό συνάλ-
  λαγμα.
  3ο) Την άνάλωσπ τού ουνκλλάγμεττ»; χωβΐς οΐκονομικβ άπβ-
  τέλιομα.
  ΚΡΙΝΗ ΔΗΜΟΚΟΠΙΑ
  Μιά άπλή «μετακίνηση κονδυλίων» βά ήτανε ίυνατή ή άνκγ
  χχία μόνον άν ύπήρχϊ προβλεψη 6α·ν άφορά τό «ίκονομικό Ισο-
  ζύγιο τού τόπον. Υπό την ύιοίκηση ίμως των λαοπρββλήτων οί
  έξ«ν«νέ{ Ιχουν έκμηδενιβΐεϊ καί ό συναλλαγματικός παράίβιβος
  »«» μάς κνετγγβλλκι ο κ.Στβφανοπβυλβς «πό τό άν«μεν«μινβ νά
  ΐϊαρεύθϊΐ ουνάλλαγμα στ«φίδας, σώκων καί κχπνβΰ, δέν άπβτβλβϊ
  παρΜ μιά κοινή δημοκοπία. Εέρει άλλως τε ό ΐδιος κ. Ζτεφανο-
  κευλος ότι τό *λο συναλλαγματικο ποσό πού ·ά μπβρβϋσε νκ
  ίίαηράξίΐ ίι Ελλάδος άπ· τβΰς 2Ο.ΟΟΟ τοννβυς σταφίδα κοτΐ τα 5 έ-
  χκτομμύρικ κιλά καπνοΰ καθώ; καί τα 3.5 έκατβμ. δολλάραι
  άΐτο οβολτανίνα καί οΰκα, δέν «θάνοϋν δλα μαζύ τό ποβό των
  20εκ«τομ. δβλλ«ρί»>ν, ένώ ή Τραπέζα ϊχβι ήδη ένβχυριάσβιχρυσό
  χ«Ι Ιχβι χρηβιμοπβιήσβι λίρβς «τ* τβ κάλυμμ« άξί«ς 26 έκοβτ-
  5*λλαρίων. Αύτη εΐνβ ίι άλήδΐια.
  Κ«ϊ ή «λήβεια «ύτίι μκρτυρβΐ δπ το συνάλλαγμα τό όπβϊο
  «Α είβκράςΈι π Έλλάδα, τβ Ιχει ηδη χρβΜβεϊ καί μέ τό «ετρα-
  ««ν« κατ* τί> γνωστή τακτικη τ«ν χρεωπβιΐΜν. Άκόμα δί, 'ότ
  τέ έλο αύτό «οσό ηβύ ©Α 6ίσ«ράξ£ΐ ή χώριχ μας *πβ τα πρβϊ-·
  «ντε: της, δέν φΐάνβι βϋτβ τβ Ιν« δέκατο των δολλαρίων π·ύ
  ια τη οτοιχβιώδη συντήβπβή τπί κατετ, το 1947».
  Από
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΗΓΓΗ
  "Απειρβ είναι τα γράμματσ των Κρητών στρατιωτ(3ν, β'ό τά
  •τρατόπεϊίτη Γήπεφωτικής Έλλάδας, στά δηοΐα β^«'Ρ«ν«Βλο"ν
  «ί ιιέ τα αϊλανώτεοα γρώματ . τά βασα·ιστηρια κου υποβάλλον-
  «ι.Δημοσιε^ηκονΡτέτο^^^ ^' έΥΧώΡ'? ^ύττο καί
  »τόν τύπο των άλλων Κρητικών πόλεων.
  χς των θυμά-
  ζητοΰν έκδίχηαη·
  δικαζόμενοι στό δικαστήριο
  όγοίν Σουμπερήτες εχουν δια-
  ?<*|ει βγκλήματα, φρικτότβρα και "» ούτά πού διέπραξαν οί Γβρμα; ·*■ Γιατ'ι τά θύματά τους πρίν να ["/θανατώνουν, τά έβαβάνιζαν, τα *»β<ιλαν σέ άνήκουστα βασανιβτη ·*· Σνιγκεκριμένβ στό Τζερμιάδω ^Ίοηθίου ξβκοίλιαααν ζωντανό το>
  *"ρ Ε. Σπανάκη καί «λλους κι
  ."•{δμαβαν τα έντόσ&ιά τους σ*α
  Οίντοα! "Αραγε Οά ύπάρξβι επιεί-
  *}β άπό μέρους τής δικαιοβύνης
  >««τέτοια τέρατα; Δέν θέλομε νά
  1(1 πιβτέψουμβ.
  ρ
  Τό Κράτος των δοσιλόγων, «ξιθ
  °ν °νβματός τού, έξόρισε γιά ίνα
  αδ% τ^ν ^^ΐμένο άρχηγίι τοϋ
  ί » , αξ!ί τ^ Πατρίβας, στρατη:
  *τεφ. Ζαράφη οτή Σέριφο και
  ?Υ Μπακιρτζή οΐά Άντι-
  Σέ —*6 άλλο Κράτος
  νά ουμβεΐ τέτοιο άνοσι-
  νά έξοβιστεϊ, ξετσίπωτα
  "ΟΧηγώς τής Έθνικής
  ατά ξερονήσια; Μόνο
  ^ί!»» *ής Έλλάδας τύ-
  ^ κυβ6(?νοΰσαν και στή Γερ-
  Χ-Οτο^· - λέξη αίσχος δέν
  να χαρακτηρίσει τό γεγονόςΐ
  | Τά μακαρόνια
  Ή Έπιτροπή Άγορανομίας Ή-
  ρακλείου καθόρισϊ, στην τελευταία
  της συνεδρίαση τή χονδρική τιμη
  Των μακαβονιών σε δραχ. 3780,
  καί λιανική οέ 4160. >
  2τό οΐκονομικο και εμπορικο ββλ
  ϊίο των "Αθηνών «ή Άγορά» τής
  11 τρέχ. διαβάζομβ ότι βτό έλεύθε-
  Οο έμπόριο στήν Άθήνα πουλοΰν-
  ται δρ- 2790 παραδοτεα Ιστο εργο-
  στάσιο καί 2880 παραδοτεα στο
  Πρατήριο. Μπορβϊ ή Άγορανομική
  •Ε«ιτοαιτή νά γνωρίαει στον κοσμο
  πον ενβιαφέρβται, «ως δικαιβλογει
  ται νά'ναι έίώ άκριβόιερα 1080 ό-
  λόκληρες δραχμές; ΠεριμΕνομ».
  '^οΓερεΤνεσ
  ΕΠΙ ΤΙΣ .««Β ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙ 19 (Ιδ. ύπηρ.)—
  •Η έπιτροπή γιά την άτομΐκή
  ενεργεια άσχολήθηκε χθές
  μέ τή θέση πού βρΐσκονται
  οί Ιρευνες επί τής άτομικής
  ενεργείας στά διάφορα εθνη.
  Ή Γαλλική άντιπροσω-
  πεία δήλωσε δτι οί σχετικές
  έρευνες Ιχουν σημειώσει με-
  γάλες προόδους.
  ΙΧΩΕΣΙΙΙΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ
  "Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟ ΛΙ ΤΙ Κ Η ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕβΣ
  ΕΠΙ ΗΡ0ΚΑΑΕ2ΕΙ ΤΗΝ ΙΙΙΓΙΙΠ^]^!!^^!»» ΠΟΥ Μίί ΨΗΦΙΣΙΝ,,
  ΔΡΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 73 ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 19. (Ίδ. ότΐ.)-Χ9ές
  τό Λιΐόγευμα αρχισε στήν άγγλι
  κή Βουλή ή συζητήση έιΐ τοθ
  ψηφίσμοτος ποθ κατάθεσαν οί
  73 έργατικοΐ Βουλευτές καϊ μέ
  τό ότΐοϊο έτΐικρίνουν την έξωτερι
  κή πολιτική τής Βρεττανικί)ς Κυ-
  ■ερνήσεως.
  Ό Πρόεδρος τής Βουλής στήν
  αρχή τής συνεδριάσεως δήλωαε
  δτι φέρνει τό ζήτημα σέ συζητή¬
  ση γιοτί τό θεωρεΐ ώς σοβαρά,
  άλλά δέν καθόρισβ αν θά τεθεΐ
  σέ ψηφοφορίαν
  Φαίνεται δτι οί ύττογράφοντες
  τό ψήφισμα βουλευτές δέν έπι-
  θυμοΰν νά θέσουν ζήτημα έμπι-
  στοσΰνης.
  "Ο Βουλευτής κ. Κόσΐμαν πού
  είναι επί κεφκλής τής όμάδα;
  αθτής Ελαβε τόν λόγο ιιρώτος
  καί εΐπε δτι ένώ ή Κυβίρνηση εΓ-
  ναι συνεπής στήν έφαρμογή τοθ
  έσωτερικοό προγριίμματός της,
  αντιθέτως νπάρχα μια σαφής
  άντίθεση μεταΕΟ βσων ύττοσχέθη
  κε τό 'έργαπκό κόμμα ττρό των
  έκλογών κα' τής έξωτερικής πο-
  λιτικής πού έφαρμόζει ή Κυβέρ-
  νηση ϋστερα άπό αύτές.
  Τό γεγονός σύτό Εχει ττροκα-
  λέσει μια σειρσ άττό «αρεξηγή-
  σεις κοΐ άπογοητεύσεις στούς έ< λογεΐς πού μδς ψήφισαν, αντιθέ¬ τως δέ τόν ενθουσιασμό στήν η "Η Κυβέρνηση ξχει ύττοχρέοοση νά δείξει στόν κόσμο δτι δέν ττοί πει νά βρίσκεται μπροστα στό 6ί λημμα: «Ή μέ την κεφαλαιοκρά¬ ται τής '^μερικής, ή μέ τόν Ρωσ- σικώ Κομμουνισμό». Ή αγγλικη πολιτική βμ»ς τα χθικε πίσω ώπο την άμερικανική κοτί αύτό ΠΡΟΚΛΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣυνεχΙζοντας, 6 ββυλευτής ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΙΜΗΣ Σήμερα οί έξόριστοι εχουν φτάσει τούς 4.000. Σέ 44 ξερονήσια τής Έλλάδας λυώνουν τα παιδία τού Λαοϋ μας. "Άλλοι 7.000 περιμένουν στά τμήματα μεταγωγών νά πάρουν τό δρόμο τής έξορίας. Σέ 8.000 άνέοχονται οί φυλακισμένοι. Περιμένουν μήνες, καί πολλοί χρόνια, νά δικασθοϋν, μά οί ύποθέσεις τους δλο καί άνββάλ- λονται. Πολλοί δέν έ'χουν περάσει και άπό άνάκριση. Καί πίσω τους οί τραγικές τους ο'ικογένειες, άνήμποροι γονεΐς, γυναΐκες καί άνήλικα παιδία μαζί μέ τή μεγάλη στρατειά των οίκογενειών των έκτελεσθέντων τής κατο- χής, εκατοντάδες χιλιάδες δλοι αύτοι, μένουν στούς δρό- μους χωρίς προστάτη, χωρ^ ψωμί, μέ την πίκρα στήν ψυχή καί τά βασανα γιά μόντι συντροφιά τους. Ποίος θά ένδιαφερθεϊ γιά δλους αύτούς; Τό Κρά¬ τος; Μ' αύτό ά'ν ήθ?λε θαχε έξαλείψει τό κακό σέ μιά μόνη ήμέρα. Τό καθήκον τής σωτηρίας τους πέφτει στούς ωμους τού Λαοϋ. Αύτός πού στά χρόνια τής κα- τοχής ε'σωσε τά θύματα, αύΐός θά τα σώσει καί τώρα. Ή Έθνική Άλληλεγγύη Έλλάίος άνοιξε άπό 1ης Νοεμβριού την Πανελλήνια ΕΙσφορά Σωτηρίας των θυ- μάτων. Είναι καθήκον τιμής νά πάρουν βλοι μέρος. Ό καθένας νά ετοιμάσει τό δέμα τού, την μικρή ή μεγά¬ λη έπιταγή γιά τα θύματα. Τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα βιβλία, δ, τι δήποτετε, θά πιάσει τόπο, θά άνακουφίσει έναν άνθρωπο, θά κλείσει κάποια πληγή. Έμπρός! Μ' ενθουσιασμό και πίστη, ν' άπαντήσουμε στά κη- ρύγματα τοΰ μίσους καί τοϋ διχασμοΰ. Νά σώσουμε τούς έξορίστους, τούς φυλακισμένους, τά θύματα! Όλοι γιά την Είσφορά Σωτηρίας! Είναι καθήκον τιμτίς. ' ΔΚΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ι_ρ ΤΟΡίΖ ΛΟΝΔΙΝΟ 19 (Ιδ. ύπ.) Ό άρΧηγός τοθ Κομμουνιστικου Κόμματος τής Γαλλίας Το- ρέζ σέ συνέντευξη τού πρός άνταποκριτή των «Τάϊμς» ε¬ δήλωσε, δτι έπιθυμεΐ την σύ- σφιξη των δεσμών φιλιας με- ταξύ Αγγλίας καί Γαλλίας ή ό ποία δμως θά πρέπει νά στηριζεται στήν άμοιβαία κα τανόηση μεταξύ των δύο χωρών καί στόν δισκσνονι- σμό τοθ ζητήμ^τος τής Γερ μανΙας.Συνεχίζονταςό Τορέζ ετόνισε, δτι ή Γαλλία θά ά- κολουθήσει τόν δικό της δρό μο γιά την έφαρμογή τοθ ΣοσιαλισμοΟ, γιατί ύπάρ- χουν καΐ άλλοι δρόμοι έκτός ώπό αυτόν ποΰ άκολούθησε ή Ρωμη γιά την μετατροπή Της σέ χώρα Σοσιαλιστική. ΛΟΝΔΙΝΟ 19.— Ό Στρα- τάρχης τής Σοβιετικής Ρω· οίας Κόνιεψ διορΐσθηκε διοι- κητής δλων των κατά ξηρά ] στρατιωτικών δυνάμεων τής ! χώρας. ΕΙνΙΕ 1ΥΜΦΟΙΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ Τό Συμβούλιο των τεοσά- ρων Ύπουργών Εξωτερι¬ κών συμφώνησε στά σπου- δαιόΐερα σημεΐα τοθ γαλλι- κοϋ σχεδΐου, γιά την Τεργέ· στη καί κυρίως στό έπίμσχο σημεϊο πού άφορδ τή δικαι- οδοσΐα τοθ κυβερνήτου καί στό ζήτημα τής ΆστυνομΙας. Τό Ρώυτερ τονίζει ότι έηήλ- 9ε όμόψωνη συμφ^νία στά κυριώτερα σημεΐα καί μόνο μεμ'·<ά σημεΐα δευτε¬ ρευούσης σημασίας άφέθη- καν γιά εξετάση καί λύση, στούς άντικαταστάτες των τεσσάρων. ΤΑ 28 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ-«...Ε, ΣΤΛ.ΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ 19-11-46 (τοϋ άν¬ ταποκριτή μας).—Ή Έπιτρο¬ πή πόλης Χανιών τού ΚΚΕ πήρε άπόφαση νά γιορτάσει τά 28χρονα τοθ Κομμουνι- στικοϋ Κόμματος την έρχό- μένη Κυριακή 24 τοϋ Νοέμ- βρη, μέ παλλαϊκή συγκεν¬ τρώση. Κόοτμτν την αγόρευΛ) τοι>, Ανέ-
  φρρε αά* Τ"ρϊ5εινυα ΤΗΝ ΠΟ-
  ΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΕ-
  ΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΛ ΤΟΥ
  ΦΡΑΓΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΐί ΕΛΛΑλΑ.
  Ακολούθως £Θεσε στήν Κυβέρ¬
  νηση τά τΐαρσκατω 3 έρωτήματα
  καί έζήτησΐ δτως λάβε1 άΐΐάντη-
  ση.
  1) .Είναι Λλήθεια δτι Εγιναν
  ττροΓάσ5ΐς άιτό την αγγλικη Κυ-.
  βέρνηση στήυ άμερικανική για σύ
  ναψη συμμαχίας σύμφωνα μέ τό
  πνεθιΐα χοΰ λόγ^υ τοΰ Τσΰρτσιλ
  στό Φοθλτον τής ΆμερικήΓ.;
  2) Είναι άλήθεια δτι γίνεται
  προσπαθεία για κοινή τυποττοίκ!-
  ση των αγγλικών καί άμεοικανι-
  κων δπλων καί δτι ή Άγχλία Θ^
  προμηθεόε-αι τα διτλα της άπό
  την Άμερική;
  3) Είναι άλήθεια δα διεξάνον
  τβι συνομιλίες μεταξύ τοθ Άγ-
  γλικοθ καί ΆμερικανικπΟ "Ειτιτε·
  λείου; Τελειώνοντας τόν λόνο
  τού ό Κόστμαν ετόνισε: «Δέν θά
  ζητήσω την διεξαγωγή ψηφοφο-
  ρίας, αν 8μως ύττοστηριχθεΐ ή
  Κυβέρνηση από την άντιπολίτευ-
  ση τότε ιτιά θι εΐνα όλοφάνερο
  ττώς ή Κυβέρνηση άκολαυθεΐ την
  πολιτική ττού χάραξε στό Φοθλ¬
  τον ό κ. Τσώρτσιλ».
  ΜκτΛ τόν κ. Κόστμπν ιτήρε τόν
  λόγο ό Συντηρητικός Ββυλευτής
  Κρ->οξχαν ό όιτοϊος εΤτε δτι Θϊω-
  ρεΐ την ποόταση τγοΟ συζητίΐπι
  . .. ·ίιξιτθρήνητη κ'Ί δήλωσε δπ
  τΐαρ Ί: τίς οισφορές ττού ύττ^ρ-
  χουν σέ ωρισμένα σημεία με'α·
  ξύ ιών Συντηρητικών καί τής
  Κυβερνήσεως, τ^ ΣυνΓη.'ηΓΐκό
  Κόμαα Θά ύτοσ-η^ίξει στό σύ-
  νολό της την έξωεερική πολιτι¬
  κή τής Κυβερνήσεως καί Θ4 ψη
  φισκι ύττέρ αυτής.
  Ό ι"ρωθυπουργίς κ, "Ατλυ
  μ λώ τ^ς πάνω στ'' συζητούμενο.
  ψή^ισ^α, εδήλωσε 5'Ί ή ύίτοβλη-
  Θεΐσα πρότ^ση γ ά την έξωτερι-
  κή πολιτική τής ' γγλικής Κυ¬
  βερνήσεως ?|ταν «κακής συλλή¬
  ψεως» καί Εγινε σέ «κτκή ώρα»·
  Άρνήθηκε την κατηγιρία βτι
  ή Αγγλία έτιδιώκει άττοκλειστι-
  κά τή συνεργασΐα μέ την Άμεοι-
  κή και τόνισε δΐι ή Βρεττανική
  πολιτική ύποστηοΐζει τα Ήνωμε-
  να "Εθνη. Ό κ. "Ατλυ συνεχΐζον·
  τας άποκίλυψε ίτι ή Βρεττανική
  Κυβέρνηση δίν βιτέκλεισε τίς
  ττοοτάσεις πού Εγιναν άπό τόν κ.
  Τσώρτσιλ καί εΐπε <τι δέν πρέ· πει νά παραξενεύει τό γεγονός ϋτι τά 'Επιτελεϊα Άμερικής καί Άγ,λίας διεξάγουνσυνεννοήσεις. ΧΑΙΡΕΤΙ2ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΑΜ ΣΤΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 19 (ίδιαίτερη ύπη- ρεσία).—Ή Κυπριακή Έθνική Πρεσβεία έφθασε προχθές τό Σάββατο στήν Αθηνά. Ή Κ. Ε. τοϋ ΕΑΜ απηύθυνε σ' αύ¬ τη τόν παρακάτω χαιρετισμό: Εκφράζοντα;,· τούς πόθους τού Κυπριακού Λαού τό ΕΑΜ προέβαλε άνεπιφύλακτα πρός δλες τίς κατευθύνσεις καί ύπε- στήριξε έ'κθυμα την ενωση τής Έλληνικής Κύπρου μέ την Μτ>
  τέρα Πατρί^α, σνμφο>να μέ
  τούς διακηρυγμένους σκοπούς
  τοϋ άγώνα των Ήνωμένων
  Εθνών καί τίς άνειλημμένες
  διά τού Χάρτου τού Άτλαντι-
  κοΰ, ύποχρεώσεις των Μεγάλων
  Συμμάχων.
  "Αν σήμερα οί «ρχές αύτές
  λησμονοΰνται άπ' Ιχείνους πού
  τίς διεκήρυξιν, δμως ό Έλλη-
  νικός Λαός εμμένει πάντα β'
  αύτές καί δέν θά οταύσει ν* ά-
  γωνίζεται γιά την πραγματο¬
  ποιηθή τους.
  Ό Κυποιακός Λαός καί ή
  πρεοβεία τού, θά εύρουν στό
  πλευρό τους όλόκληρο τόν Έλ-
  ληνικό Λαό, μέ έπικεφαλής
  τόν Πολιτικό Συνασπισμό τού
  ΕΑΜ πού εξέφρασε πάντα καί
  έκφράζει τούς άληθινούς πό¬
  θους τού.
  Άθήνα 16—11—46
  Ή Κενΐρική Έπιτροπή τοΰ
  Ε. Α. Μ.
  ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ
  ΤΗΝ ΕΟΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΛΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΟΟΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 19 (ίδ. ύπ.) Ό
  σχολιαστής τοθ Ραδιοστα-
  ΘμοΟ ΛονδΙνου άνέφερε χθές
  δτι προβλέπεται τραγική'
  ή έπισιτιστική θέση τής Εύ-{
  ρώπης τόν ερχόμενο χειμώ-ι
  να άπό Ιλλειψη σΐτου παρ' Ι
  δλον δτι ή σιτοδεία τΠς Ά·|
  μερικής καί τοθ Καναδβ θά]
  είναι μεγάλη.
  ΟΙ λόγοι κατά τόν σχολι-
  αστή είναι 8τι δέν ύπάρ-
  χουν άρκετά πλοΐα γιά νά
  μεταφέρουν τά στάρια στήν
  Εύρώττη καί ότι ύπάρχουν
  άνωμαλΐες έξ αίτΐας των δι¬
  αφόρων έργατικών.... άπερ-
  γιών. "Υπάρχει δμως— προ·
  σθέτει—καί δνας άλλος ·ο-
  βαρός λόγος, βτι δηλαδή οί
  τιπές τβν σιτηρών είναι με·
  ν^ ^ ς 'ν«^ι ή Εύρώπη—ΕΔΩ
  ΕΙΝΕ ΤΟ ΨΗΤΟ— δέν έχει
  συνάλλαγμα νά πληρώσει τό
  στάρι πού τής χρειάζεται
  γιατί είναι κατεστραμμένη
  άπό τόν πόλεμο.
  Ή κατάσταση προβλέπε-
  ται δτι 9ά γΐνει προβλημα-
  τική γιά τόν έπισιτισμό τής
  Εύρώπης μέ τή δΐακοπή
  τοθ έργου τής ΟΥΝΡΑ άπό
  1ης Δεκεμβριού.
  ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΗ2Ε ΚΑΟΕ ΕΙΑΓΟΤΗ ΑΝΟΡΑΚΟ!
  ΛΟΝΔΙΝΟ 19.-Τηλεγρα-
  φοθν άπό τίς Ήνωμένες Πο-
  λιτεΐες δτι σταμάτησε κάθε
  έξαγωγή άνθρακος στό έξω
  τερικό μέ την πρόβλεψη τής
  άπεργίας των άνθρακωρύ-
  χων την έρχόμενη Πέμπτη.
  Ή άμερικανική Κυβέρνηση
  τοιχοκόλλησε στά άνθρακο
  ρυχεΐα είδοποίηση στήν ό-
  ποΐα λέγει δτι θά μεΐνουν ά-
  νοικτά γιά 6σους θέλουν νά
  δουλέψουν.
  Τά άνθρακωρυχεΐα τά δια-
  χειρίζεται τό άμερικανικό
  Κράτος άπό την περασμένη
  άπεργία των άνθρακωρύχων
  πού εγινε πρίν λίγες μήνες.
  Κατά την άπεργία αυτή
  εΐχε ύπογραφεϊ συμφωνία
  μειαξύ έργατών καί Κυβερ
  νήσεως, μέ βάση δέ αυτή λύ-
  θηκε ή άπεργία.
  Όπως δήλωοαν οί έργά
  τες, ή σημερινή άπεργία των
  δφείλεται σέ παραβίαση τής
  συμφωνίας άπά την Κυβ)ση.
  Μέ άπόφαση τής νομαρχι¬
  ακώ Έπιτροπής Ασφαλείας
  Βόλου έκτοπΐζεται γιά 10 μή¬
  νες ό σιρατηγός Ψιάρρης
  τοθ κόμματος των Άριστ&-
  ρών Φιλελευθέρων.
  Ρ
  ν
  «Ε Λ Ε Υ © Ε Ρ η ΚΡΗΤΗ»
  ,.ΕΛΕΪΘΕΡΗ-ΚΡΗΤΗ., | ΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΧΤΗ ΜΑΚΕΔ
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ1Α
  ΑΝΟΙ.:Ε ΣΤΒ ΙΙΠ8
  ΛΙΕΟΝΗΣ ΕΚΒΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙ 19 (ίδ ύττηρ.)—
  Στό Παρίσι άνοιξε διεθνής
  Εκθέση σύγχρονης τέχνης.
  Τα εργα πού έκθέτουν τα
  διάφορα 2θνη είναι άντιπρο-
  σωπευτικά τής έθνικής τους
  τέχνης.
  ______ ΦΟΝΙΚΕΣ ΣΪΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ,ΙΑΙΤΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ■""»«.-—.». ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ ΔΡΟΜΟΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΟΝ
  ΓΕπιτροπή ΑΛ.......,._ .. _ -...... --■ ...... ------------------ ΜΙ1
  Ή Έκτελεστική Έπιτροπή
  τής Συνομοσπονδίσς Δηιαο-
  σΐων Ύπαλλήλων μέ προκή
  1^ ΘΕΑΜΑΤΑ
  Χε μερινός «ΗΛΕΚΤΡΑ». Σήμε
  ρον 3-5 μ μ. Λαϊκή άτογευμα-
  τινή. Άτιό ω α 6 μ. μ. «Ό χά-
  ρος Καβαλλάρης» κ Ι τό «Μυ-
  στΐ"ό τ »ό άσπρου δωματίου»
  ΑΟριο «ΥΙέ μου-Υίέ μου».
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός
  Σήμερον ώρα 6 μ. μ. συνεχώς
  τό κοιτωνι«ό θράμ~: «Άπόκλη
  ροι της ζωής».
  Προσεχώς: «"Λσσοι "ου χοροθ
  ονδρδς Λυγνός.
  ΘΈΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΡ»
  θιπΓ Π ΐλ^ιολόγου
  οτξις Π. Ξυ-Όθ —Σ Μα
  Πυωτ »γωιίστρΐ"ΐ Ήλέκ-
  λ
  καταγγέλει την
  ^ής ΑΔΕΔΥ καί
  δημοσίους ύπαλ
  Β*νλ«τ.
  Σήμερον νέον έργον
  Διανυκτερεθον Φαρμακείον
  θ. θεο^ωρίδης (Βαλιδέ Τζ-μί)
  ΑΥΡΙΟΝ 2ΤΗΝ
  ΗΛΕΚΤΡΑ
  Παραστείσϊΐς άπέ> ώρα 6 μ.
  ΣΥΝΕΧΩΣ
  ήμερ€ν μιά κολ*>σσι«ία ίη-
  μιουαγΕα. Ένα ,κοινωνικο
  ετριπτουρνημοτ
  ΙΙΓΫίΕΪΟΥ
  Καθ" έκ-'στην ώρα 3—5
  μ. μ. Λαί*αί άπονευματι αί
  μ*- έργα ΚΓχου—Μπόυ καί Ά-
  στυνομικά.
  ρυξή της
  προδοσΐα
  καλεΐ τούο
  λήλους σέ πανυτταλληλική έ-
  ξόρμηση. /νε γενικες συνε-
  λεύσεις κλαδικές καΐ άμαδι-
  κά δοαβήματα, νά έντείνουν
  τήνδραστηριοποίησή τθυ, γιά
  ένα έ'ντσνο καΐ όξύ άγώνα
  άπεργΐας διαρκείας γιά τίς
  οίκονομικές διεκδικήσειςτους,
  γιά^τή ζοοή τους.
  ΒΠ κΚΠΑΓΐίίϊί
  ΤΟΥΓ ΕΔΩΣΑΝ ΧΑΡΗ
  ΑΘΗΝΑ 19 (ίδ. τηλ.) —Οί
  άντάρτες ένήργησαν τρίτη
  κατά σειράν έπΐθεση εναντί¬
  ον τοθ Άρχαγγέλου καί έ
  κύκλωσαν άπό παντοϋ τή
  φρουρά, ή όποΐα εΐχε ένισχυ
  θεΤ μέ ενα άκόμα λόχον. Ή
  μάχη έκράτησε πολλές ώρες.
  Πήραν μέρος καί άεροπλάνα
  Δυνάμεις πού κατέφθασαν
  έν τώ μεταξύ άνάγκασαν
  σουν. Τηλεγραφήματα στϊςι στίς διαβάσεις καΐ τίς ίμπό-Ιλεξανδρουτιόλεω
  στρατιωτικές άρχές άναφέ-| δισαν άφοϋ τούς άνάγκασαν Ι ται πάντοτε άπό κ νΙ
  ρουν δτι μεγάλη δύναμη άν- , νά δώσουν μάχη. ίρ[ες στρατοθ Ά ό
  Ταητ/Λν Ληηαη ίΡηττ■ „,. *..„ Ι Πηηνβ^ κη νΛίη Λ,,.,/,. Ι τ«_ ντ. . - Λ1θ ΤΑ
  δτι μεγάλη''δύναμη άν-ί νά δώσουν μάχη
  χ., α------·- «--ι- >■ · Προχθές καί χβές δυνά¬
  μεις τής δεκάτης ΜεραρχΙας
  συνεπλακησαν μέ τούς άν¬
  τάρτες βορείως τής Γκοθλα
  —Καρέννα χαί στό χωριό
  Νότια, τό όποϊο έξακολου-
  θοθν νά κατέχουν οί άντάρ
  ντα *£ ( ξ£
  ταρτών βαρεία έξοπλισμένη
  επετέθη αίφνιδιαστικώς εναν¬
  τίον γοΟ χωρίου Νότια.
  Ή φρουρά τοθ χωρίου ά
  ποσϋρθηκε. ΟΙ δυνάμεις πού
  κινήθησαν άπό τόν Άρχάγ-
  γελο δέν κατόρθωσαν νά
  Φθάσουν βίς τα Νότια γιατΐ
  _ ι ι__/ · - -
  ,ν ιω μεταςο άνάγκασαν Ι Φθάσουν βίς τα Νότια γιατΐ ^α τ^ιήμΓ τοθ^δρόμο
  τους άντάρτες νά άποχωρη-1 οί άντάρτες άναπτυχθησαν ρισσας—θεσσαλονίκης
  II
  1ΜΙΠ ΑΙΚΗΐίΣ^ΙΥΟ^ΡΗΤΗΣΤΓ
  II
  1ΜΙΠ
  Αΰριο εκδικάζεται στό
  φετεΐο Κρήτης ή έ'φεση
  Έ-
  τής
  «Έλεύθεοης Κρήτης» κατά
  Στΐς 16 τοθ μήνα έκτελέ- χής αποφάσεως τού Πλημμε-
  στπκαν στή Λάρισα οί δημο- λειοδικίίου Ηρακλείου ||πού
  κρατικοί Γ. Άρχοντούλτκ ίπέη~ι* /"■«" ·'·—'·Ά— -■
  Χασιώτης, ηού
  θηκ έ θ
  κα-
  γ---------·—»'Γ..
  ταδικάσθηκαν σέ θάνατο ά¬
  πό τό ί-κτακτο Στρατοδικεΐο,
  μέ την κστηγορία τής συμ-
  μετοχής σέ άνταρτικές όμά-
  δες. Έξη ώρες μετά την εκ¬
  τελέση διαβιβάστηκε τηλε
  γρσφΐκή άτίόφαση τοθ συμ-
  βουλίου γιά άπονομή χαρής
  στούς έκτελεσθέντες!
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  πίσης κατέστρεψαν
  τηλ)κούς στήλους.
  Άακώθ δτι
  Έ
  έκατό
  ή άμα-
  1<κγ^^νι.γι-υνιιι& οπ η αμα- ξοστοιχΐα Θεσσαλονίκης-Ά ΠΤ. Τ/» ~----------.....~ --------- ς Μακεδονΐ ται σ' έπΐφυλακή ΔημοσιοΥραφικά Φηματα άνφΐ μς δρομές εις αυτοκίνητον καί γεΦυρών. Τό Μύ το0 Λονδί «Οί _____________________...ικ.« ...Αν/<Λ »ι» γγς ότι το δημοσίευμα ήταν άλη- θινό, παρ* τό δτι καί στήν Αγγλικη Βουλή όμολον/ήθηκε τό γεγονός τής υπηρεσίας των αξιωματικών των Ταγμάτων στό σημερινό στρατό και παρά Τ?.8".στΐ5 'Αθηναίκές βφημε-1 εφη"μ7ρ'(δα* τοθ ριδες εχει δημ,οσιευθειο χατα-| α^^, £„„, τΑ Α€ΡΟΠΟΡΙΚΕΣ: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη κ Ι ΑΤΜΟΠΛΟ-Ι'ΚΕΣ: ά)κ «ΕΛΕΝΗ* αναχωρεί την Πε ιττη μ. μ. κ *τ' ευθείαν , Πε - ρα ά «ΜΡΑΚΛΕΙΟ» ..,,-----γ — —> ·ι/κ »ΐ
  λεμιδικϊίου Ηρακλείου }πού
  έπέβαλε στόν ύπεύθυνο βυντά-
  κτη της 5 μήνες φυλακίση γιά-
  τί αναδημθσίευσαν τόν όρκο
  Ταγμάτων Ασφαλείας καί ση¬
  μειώση ότι αξιωματικόν των
  Ταγμάτων Ασφαλείας ύπηρε-
  τοΰν άκβμα στό στρατό.
  Ή «Έλεύθερη Κρήτη» δι-
  χάσθηκε άπό τό πρωτοβάθμιο _ .. __.,,___« ^.ψ^.ηοιυ.1,.
  ΑΪΙΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΟΡΜΜΝ' ΑΟΟΣΤΡΑΤΕΥ9ΟΥΝ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΛΕΙΠΟΤΑΚΤΟΥΝ
  λογος των
  διατηροΰν
  στράτευμα .__„ «,^υ υ^ι,ι^)^.^.^-
  σαν στή Γερμανΐκή κατοχή στά
  ·""*"—" 'Γ~...... Άφαλείας.
  αξιωματικών πού
  καί σήμερα στό
  καί πού ύπηρέτη-
  ΑΘΗΝΑ 19 (ίδιαίτε ο τη
  λεγράφημα).—Σοβαρά πα·ά
  νΓΐνΤΓΤ" ΤΤ—· ι- «->>·—··'*·1* — ' Α. - - '
  άποστρατευθοθν, ένώ ή προ
  κηρύξη γά έθελουσία κατά-
  λάδ
  γοντα παρουσιάζει ή οτάση 'ϊα?η τΠΩ1^ ν χ λ ° σ κατά-|καΐ0< των στρατιωτών πού λιποτα "ξη Τρΐών Χιλιάδ"ν χωροφυ ή'χθ° χθεσινή ,ιου δή _____τό παρακάτω κα- ταπληκτικό μέν άλλά συνη· θισμένο. «Δι* αποφάσεως τού Άνω τάτου ΔικαστικοΟ Συμβου λΐου προήχθη είς Είσαγγε λέα Πρωτοδικών Άντισαγ- γελεύς, θεωρούμενος έκ των άρίστων, διωχθείς υπό των Γερμανών κατά την κατοχήν καί έγκλεισθείς είς Χαϊδάρι Πρός την προαγωνήν διεφώ "ΠΑ «Α ΣΕ ]ΐίρΒΠ ΘΑ ΕΙΣΑΙ^ΟΛΊΜ ΜΙΝΩΑ Σήμερον Α 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ Μεσα στό τρομερό περι βαλλον τού ύποκόσμου, μιά καρδιά πού ζή γιά ν« χαυί σει ττίν ευτυχία στή γυναϊ κα πού άγάπησε. Α.Π0ΚΑΗΡ0. Πρωταγωνιστοθν; ΖΑΝ Π'ΑΜΡΝ ΙΝΤΑ ΛΟΥΠΙΝΟ ΑΥΡΙΟΝ ....«■ε *>!. ΙΙΙΙΙ1ΙΙ1
  "Ασσοι τού Χοροϋ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΙδοποιώ δτι έκ των
  θεσσαλο
  α)- «ΠΑΤΡΑΣ αναχωρεί την
  γιατήν "
  Η ΑΓΟΡΑΜΑΣ
  Τιμές Τροςρίμωι.·
  ___^,,, ή άπροθυμία
  των χωροφυλακών νά μετα-
  βοθν σέ χωρία πού ένοχλοθν
  ται άπό τούς άντάρτες.
  Όγδόντα άξιωματικοί τής
  Χωροφυλακής εζήτησαν νά
  λάκων,
  κόσους.
  Ή δεξιά, έπειδή έφοβήθη
  μήπως στασιάσει ό αχραχός,
  εζήτησε την παρέμβαση των
  "Αγγλων.
  ρφ τ]χθη οΰτω ή
  μόνο τρα- την όλομέλειαν
  ύρν^ χής
  Χατζηπ§νος
  ή υπόθεσις
  θ Ά
  καΐ
  μουνιστήςίί*.
  Καΐ άνεκλήθη
  «Ο κ. Ά
  «στε
  ποιητικόν
  τοΓ
  ΐται
  ητικόν ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑσ!|
  τοι,ςΓερμανούςδ,άφ,,1
  Χονδρ.
  2 200
  2 250
  1 800
  1.500
  1.400
  1.400
  2 000
  Θ.^ΟΟ
  8.7ΟΟ
  7 000
  10.000
  6.ΟΟΟ
  6.000
  7 000
  800
  900
  400
  800
  1.000
  1 ΟΟΟ
  Αιαν.
  2.500
  2ΟΟΟ
  1.700
  1.600
  Άπο την περασμένη Τρίτη
  τό προσωπικό νοϋ εργοστασίου
  «Τάλως» έ'χει κατέ^ει σ« ά-
  περγία.
  Τα αίτήματ* των άπεργών
  είναι αυξήση μεροκάματου ά
  πό 5.000 σέ 12.000.
  Ή διευθυση τού Ιργοσΐασί-
  ου άρνεΐται νά δώσει αυξήση
  1.6001 μεροκάματου, που είναι <οχι ' μονάχα δικαιολονημένη, άλλά καΐ μικρή, σέ σύγκριση μέ τόν τιμάριθμο τής ζωτίς, καί ϊσχυ- 19 (ίδ. ύπ)Με τή Νέα-ν ό 1.1000 1Ο.ΟΟΟ 8.Ο0Ό 12.000 6.6ΟΟ 6.6ΟΟ 7 500 1.000 1.100 500 1.000 1,200 2 000 ρίζεται ότι ή επιχείρηση βρί- σκεται υπό διαλύση. ,Αυνο_ομως δέν εμποδίζει τον κ. Γραμματικάχη νά προ- ** 6πι τοϋ ζΠτήμ«τος τής·άρ σλαμβάνει ελευθέρους ερνάτΐ ν1.^ΚυΡΙα«:· με 12.000 ένφ άρνεϊται νΤδ£ ° ΜπέΡιν έπρότεινε -βς σει το ιδιο «οσό στούς ταχτι- ?* πρ·έπεΑι 'νά Υ'νονται προ- Ηους τού εργάτες. Για τή οχά ««ταρτικές συνομιλΐες κάθε οη αυτή τοϋ Διευθυντή, αλό- *??% πού θα πρόκδιται νά κληρο το προσωπικό είναι ά Ε1 Υοηο£"Λ"Γ1'"--------η "· Υανακτισμένο καί δηλών6ι πώς" ■ ~ αγίονιστεϊ συνεχίζ.ντας ««βργια καί ^« πα'βει ιιέ- "'" *"- νέα μίθοί έφαρμόζει άπόμία νάμεων. έκ έκαμε 6 ',^^'Ρετικές περιπτώσΕΐς ^υ 1 κρομίγκο «ντιτΜιΐο ΐση επί ϊΙΚ Γεως τοθ δικαίω· την τρα γι βρχισε να Κ· ^έλτρν, ιαΐώνιας ψ ψηφόφορία εΤπε §« ή {'α'- ηστ) ϊσίυροΰ βρεττανιχο, «τρατου ^ίναι άναγχαία γιαΐΙ «τό μάλλον είναι άβέβαιο χαί έπΐκίνδυνο». Λεν πρέπβι, τέτι- σε» νά άναθέσουμε την άαφβ· λειά μας σϊΛ ρωσαη^ αχ9α:ΰ τόν Άμεοικανιχό στόλη —"Μ|Μ^ ιν κ· κάκης φορίαι τταρ' Ψ ■Α α!!τ,Ρ8Ϊον Ύ/β/, ΙΜΙΠΜ Ά τες τών"{_ καί Λασηθιου^ Ρεθύμνης Κα{ κλάσεως 1942 —ίς Κ.Β.Ε. ΚΟί Χανιων' λβυτβρ,ά χαί°* ,**·βν*|μο«· Τερνέ "Μ καί τς -"ής. Μολότι __,^^,^νιιιης νά είναι ύ- πεύθυνυς γιά την τηρήση τή*ς τάξεως καί γιά τϊί σνί^ε·- -·ι^ '.νικιν·, μί ιι^- «ηηι>^
  χωρες Οστερα βπό' προηγού·,
  μένη συνεννόηση ττρβς την :
  τοπική Κυβέ^νησπ ό ά»τι>-
  νόμος θά διορίζετσι άττό τόν
  Διοικητι) Οστερα άπό σύστα-
  ση τ^ς Κυβερνήσεως, ό ο¬
  ποίος θ,ά προσλαμράνει καί
  0^' Αύτλ. Λ*·ι —Α ι—ΛΑμΛΝΠΠΙ/Α
  τό
  πρόσω ιχικβ
  Λ0
  ;,ΛΟΝ4ΪΝΟ 13.-Τ& Ϊομμονη-Ι
  Ι στικό Κόμμα τής Αγγλίας εξίίβ- ι
  Ι σε διαμαρΐυρία εναντίον τής έξιοΐ··
  Ιριχής πολιτικής τής άγγλιχής Κ»
  (βερνήσϊως κτιθως χαί γιά την χο·
  Ι θυστερηοη ιής άποστρατεύαεως τώ*
  Ι σΐοαηωιτικίϊΐν &,<ν/,,,ο,.^, ! Λιανά