94902

Αριθμός τεύχους

4689

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

14/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  1ΥΝΔΡΟΜΑΙ·
  Αιγυπτου
  έτησία λι'ραι "
  ίεάμηνος 2
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ετήσιαι δολ. 1
  εξάμηνος »
  Τιμη
  χυτ,ά φύλλον
  Δραχ 1
  14
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  ΙΙΆΦΙιΙΑ ΙΥΠΟΠ-ΆΦΕΙΑ
  ΟΔΟΕ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Ι.ΤΟ1 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *689
  ΥΙΙΕΥβΥΚθΣ ΣτΙΜΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΑΣ ΤΑΞΕΙ!
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Ή προσπαθεία την οποίαν
  άνέλαβεν ή Κυβέρνησις πρός
  οριστικήν ρύθμισιν των με¬
  γάλην οίκονομικών προβλη-
  μάτων καί τόνωσΐν των πα-
  ραγωγικών δυνάμεων τής
  χώρας, είναι αναμφισβήτη¬
  τον ότι έφερεν ήδη τα πρώ-
  τα εύχάριστα άποτελέσματά
  της. Ή ρύθμισις των άγροτι-
  κων χρεών, κατά γενικήν ο-
  μολογίαν, συνετέλεσεν είς
  τό νά έπιδοθοΰν μέ περισ¬
  σότερον ζήλον καί μεγα¬
  λυτέραν πίστιν είς τα δημι-
  ουργικά των έργα οί χωρι·
  κοί μας. Διότι μένουν αφ'
  ενός μέν άπερίσπαστοι άπό
  πιέσεις καί ένοχλήσεις των
  πιστωτών των καί διότι άφ'
  ετέρου μένουν ήσυχοι ότι
  αί περιουσίαι των δέν κινδυ-
  νεύουν πλέον νά έκπλειστη-
  ριασθοΰν. Καί φυσικά φρον¬
  τίζουν νά έπιφέρουν μεγα¬
  λυτέρας βελτιώσεις είς τάς
  περιουσίας αύτάς καί νά τάς
  καταστήσουν περισσότερον
  άποδοτικάς καί προσοδοφό-
  ρους. Καί είναι βέβαιον ό¬
  τι τα άποτελέσματά τής ρυθ-
  μίσεως των άγροτικών χρε¬
  ών θά έκδηλωθοΰν άπό τού
  έπομένου άμέσως έτους, όπό-
  τε, εάν βοηθήσουν καί αί
  καιρικαί συνθήκαι, θά πα¬
  ρουσιάση νέαν αύξησιν ή πα-
  ραγωγή, άφοΰ καί αί καλλι-
  έργειαι θά παρουσιάσουν ε¬
  φέτος καί ποσοτικήν αύξη¬
  σιν καΐ ποιοτικήν βελτίω¬
  σιν σημαντικήν. Ή τροτ»-
  ποίησις έπίσης τής συμβά¬
  σεως περί διαχειρίσεως αν¬
  ταλλαξίμων περιουσιών καί
  ή παροχή διαφόρων διευκο-
  λύνσεων είς τούς όφειλέτας
  έξ άγοράς είτε έξ ένοικίων
  ανταλλαξίμων περιουσιών κα
  θώς καί ή·ώς βεβαία έξαγγελ-
  θεΐσα προσεχής ρύθμισις των
  πάσης φύσεως άστικών χρε¬
  ών θά δώσουν νέαν ώθησιν είς
  την ανάπτυξιν καί ενίσχυ¬
  σιν των παραγωγικών δυνά¬
  μεων των πόλεων Ιδίως καί
  θά βοηθήσουν θετικώς είς
  την αποκατάστασιν ίσορρο-
  πίας είς τάς συναλλαγάς καί
  τάς οικονομικάς έν γένει
  πράξεις.
  Έξ αλλου, ή κυβέρνησις,
  αντιλαμβανομένη την σημα¬
  σίαν την όποιαν έχει διά
  την ενίσχυσιν τής παραγω-
  γής, καί Ιδία τής γεωργικής,
  ή ύπαρξις εύθηνοΰ χρήματος,
  προέβη είς σημαντικήν μεί¬
  ωσιν τόσον τού επισήμου ό¬
  σον καί τού προεξοφλητι-
  κοϋ τόκου καί παρέσχε την
  διαβεβαίωσιν ότι θά προσπα¬
  θήση δι' όλω ν των δυνάμεων
  της νά κινητοποιήση τό ά-
  κινητοποιημένον χρήμα καί
  νά καταστήση παραγωγικόν
  διά τής κυκλοφορίαν τό νε-
  κρωμένον κεφάλαιον, πού έ-
  χει άποσυρθη καί έχει άπο-
  κρυβή είς τά' χρηματοκιβώ-
  τια των τραπεζών καί των
  αλλων μεγάλων οίκονομι-
  κών οργανισμόν. Πρός την
  κατεύθυνσιν δέ αυτήν ελπί¬
  ζομεν ότι θά στραφή ήδη.
  Διότι είναι όντως άνάγκη
  νά εύρυνθή ή πιστωτική πο-
  λιτική καί νά κυκλοφορήση
  άφθονον χρήμα είς την χώ¬
  ραν διά νά χρησιμοποιηθή
  οχι μόνον είς την αντιμετώ¬
  πισιν των τρεχουσών άναγ-
  κών των πολιτών άλλά καί
  είς την τόνωσιν των παρα¬
  γωγικών έπιχειρήσεων καί
  την επέκτασιν καί βελτίωσιν
  των εργασιών των. Θά λε-
  χθη 'ίσως, έπ' αύτοΰ δτι ή Ά-
  γροτική Τραπέζα δέν άρνεΐ-
  τατ ποτέ την συνδρομήν της
  είς ουδένα καλής πίστεως
  γεωργόν πού χρειάζεται διά
  τάς ανάγκας τού ή την επέ¬
  κτασιν των καλλιεργειών
  τού χρήματα. Καί δέν τό άρ-
  νούμεθα οΰτε ημείς. Μο¬
  λονότι έχομεν την αντίλη¬
  ψιν ότι καί διά την γεωργίαν
  9« έχρειάζοντο «ολώ- κεριο-
  σότερα κεφάλαια άπό έκεΐνα
  τα όποΐα διαθέτει σήμερον η
  Άγροτράπεζα. Άλλά παρό-
  μοιαι Τράπεζαι δένύπάρχουν,
  καί διά τόν έπαγγελματίαν,
  τόν βιοτέχνην, τόν έμπορον.
  Καί έφόσον δέν ύπάρχουν
  την πιστωτικήν πολιτικήν δι'
  αύτάς τάς τάξεις πρέπει νά
  την άσκοΰν μέ κάθε ευκολί¬
  αν καί μ έ εύχερή παροχήν
  πιστώσεων όλαι αί άλλαι
  Τράπεζαι τής χώρας. Αύτη
  είναι ή άποψις τής Κυβερνή¬
  σεως. Καί αύτην την αντί¬
  ληψιν θά επιζητήση ασφαλώς
  νά θέση συντόμως είς εφαρ¬
  μογήν. Διότι απόφασις της
  είναι νά ενισχύση τάς παρα-
  γωγικάς δυνάμεις τής χώρας
  διά νά επιτύχη την αύξησιν
  τής παραγωγής καί τού έθνι
  κου έν γένει πλούτου.
  Πετοχτά
  ΟΗΐμειώματα
  Η ΓΛΩΣΣΑ
  ΤΩΝΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
  Δέν άσχολήθηκα ποτέ μέ
  την έκμάθησι τής γλώσσης
  των λουλουδιών. Καί δέν γνω-
  ρίζω φυσικά τί σημασία έχει
  τό κάθε άνθος καί τό ίδιαί-
  τερό τού χρώμα, δπως γνωρί-
  ζουν άπέξω κι' άνακατωτά
  οί ρωμαντικοί έρωτευμένοι.
  "Αλλωστε δέν ζοΰμε πιά στήν
  έποχή των σιδηροφράκτων ϊπ-
  ποτικών έραστών καί ήγλώσσα
  αυτή κοντεύει νά ξεχαστή έξ
  ολοκλήρου. Ό έ'ρωτας στήν έ¬
  ποχή μας άνεγνωρίσθη ώς
  άναπόσπσστο καί άναφαίρετο
  προσωπικό δικαίωμα καί εί¬
  ναι έλεύθερος νά κυκλοφορή
  παντοΰ. Σπάνιες είναι οί πε-
  ριπτώσεις ποΰ μένει άκόμη
  κλεισμένες πίσω άπό τίς γρίλ-
  λιες των παραθυριών ή μέσα
  σέ πανύψηλα τείχη. Στίς βο-
  ρειότερες μάλιστα χώρες δπως
  στή ΣουηδΙα καί τή Νορβηγία
  απέκτησε και μεγάλο σύμμα-
  νο τό τηλέφωνο, ένώ στήν
  ΤσεχοσλοβακΙα γιά νά διευκο
  λυνθή στήν άλληλογραψία
  τού 'άπέκτησε είδικό έρωτο-
  γραμματόσημο! Πώς ειμπορού¬
  σε λοιπόν ν' άνθέξήτό ψτωχό
  λουλοϋδι, τό τόσο τρυφερό
  κι' εύαίσθητο, σ' αύτό τό
  όρμητικό κΰμα τής προόδου
  καί νά διατηρήση τή φωνή
  τού, "Επεσε θΰμα τής προό
  δου κα'ι αύτό καί μένει άλαλο
  καθώς τά.,.χείλη των άσεβών
  έμπρός είς τα θαύματα των
  νέων καιρών. Καί δμως μέσα
  σ' αυτή τή ρεαλιστική έποχή
  μας, εΐδα προχθές ε'να λου-
  λοΰδι νά μιλή. Εΐχε άφεθή ε¬
  πάνω στό τραπέζι φίλου κα-
  λοΰ, μέ ίερή συγκίνησι άπό τ'
  άβρό χεράκι τής καλής τού,
  σέ ε'να βιαστικό της πέρασμα
  ΤΗταν ε'να τόσο δα μικρά
  μπουμποΰκι, πού μόλις έ"σκα-
  ζε, ώσάν παρθενικό γέλιο.
  Καί δμως, αύτό τό τόσο μι-
  κρό καί τρυφερό λουλοθδι, έ¬
  φερεν άναστάτωσι. ΕΤχε μιλή-
  σει μέ τή γλώσσά τού βα-
  θειά μέσ' στήν καρδιά. Κι' ε
  καμε νά σκιρτήστι άπό χαρά
  κι' άπό έλπίδες καί άπό ξύ-
  πνημα όνείρων έ'νας άνθρω
  πος ποϋ ήξερε καθώς φαίνε-
  ται νά μιλή μέ τα λουλούδια
  Εΐχε συντελεσθή μιά έπανά-
  θτασι. Εΐχε αναστηθή μέ δλη
  την ώραιότητα τού ρωμαντι-
  σμός, σ' αυτή τή ρεαλιστική
  πεζή έποχή μας.
  Μ.—
  Η ΧΑΡΑ
  ΚΑΙ ΤΑΟΡΙΑΤΗΣ
  "Οταν παύει ή έργασία τής η¬
  μέρας τό συνοικιακόν οϊνοπωλεΐον
  πανηγυρίζει. Καταπλέει έκεΐ έ
  άπόμαχος τής ζωής —άς τόν πού¬
  μεν ετσι —ϊστις καί διατυπώνει
  ... περιθώριον τής φαιορότητό;
  υ:
  —"Ας είνε καλά ό μάστρο
  Μάρκος, τό κρασ'. καί ή οϊκογέ-
  νεια.
  Τί σημαίνουν αυτά τα καββαλι-
  στικά, —διότι περΐ καοβαλιστι-
  κών πρόκειται... Ό άδιάφορος
  πρός την πολύπτυχον καθημερι¬
  νήν λεπτομέρειαν —δέν μηορεϊ ί-
  σως νά τόν καταλάβη ή συνηθέ-
  στερα δέν τόν καταλαβαίνει δλως
  διόλου. 'Ωστόσο ό άνθρωπος είνε
  απλούς, άπλούστατος εις τα νοή-
  ματά τού. Διαγράφει μέ δύο λέ-
  ;εις τα δρια τής χαρας καί τής
  ικανοποιήσεως; τού. Βλέπει έν
  πρώτοις την πραγματικότητα μέσ'
  άπό την Ιπικουρικήν φιλοσοφίαν
  τού οϊνοπώλου άλλά καί τού πο-
  τηριοΰ τοθ κρασιοθ πού μιλεΐ κι'
  αύτό τή γλώσσα τή; ζωής... Κα¬
  τά Ζώτζρο λόγο θέλει νάχη εξη¬
  σφαλισμένη τή συνείδησί τού ώς
  πρός τό ψωμί—καί την δγεία φυ-
  αικά—τής οικογενείας τού. Τα
  περιπλέον δέν τόν ένδιαφέρουν.
  Ό περιορισμός των άπαιτήσεων
  των ονειροπολήσεων — κάποτε
  αί πρώται δημιουργοΰν τάς δευ-
  ρας— λέγουν ότι αποτελεί την
  ζάσιν τής εύτυχΕας. Καί δέν
  I-
  χουν άδικον οί σκεπτόμενοι μέ τόν
  τρόπον αυτόν. Ό άνθρωπος τοϋ
  οϊνοπωλείου είνε ή πρώτη ζων-
  τανή απόδειξις. Πάρετέ τον ώς
  πρότυπον. Καί θά δήτε 3τι μέ
  ωρισμένας έλαφράς τροποποιήση;
  θά μπορέσετε νά τόν... πολλαπλα-
  σιάσετε: "Οταν τό άτομον κατορ-
  θώνει νά μένη μέσα είς τόν κύ¬
  κλον τής καθημερινώς δυναμικό-
  τητός τού ή άν έπιμένετε—τού
  μο-.ραίου περιγράμματος τής ζωής
  τού, χωρίς νά άπαιτή
  περισσότε-
  άντίληψιν
  ρα, έξασφαλίζει την
  τής εύτυχίας.
  —"Εχω τό καθημερινό μου,
  "Εχω τή ζωή στά χέρια μου.
  Αυτόν τον έ'πίλογον εΐχε πρό¬
  χειρον σέ κάθε σχετική συζήτησι
  ϊνας παλαιάς δημοσίας ύπάλληλος.
  Καί κατώρθωνεν ό άνθρωπος παρ'
  2λην την γλισχρότητα των υλι¬
  κών καί ήθικών μέσων νά σκορ-
  πίζτ; πάντοτε τό γέλιο μέσα στή
  ό ί ό ό εό ά
  ; γ μ ή
  σκόνη καί τό μισόφωτο ενός άρ-
  χειοφυλακείου... Άλλά καί κάθε
  άλλος πού Ικανόνιζεν ετσι τα
  πράγματα, τό ίδιον θά επετύγχα¬
  νε Ή ζωή, είνε καί αυτή ζήτη-
  μα περιστολής τοθ παντός! Αί
  αξιώσεις πού Ιχομεν δι' αυτήν δέν
  πρέπει νά ύπερβαινουν ουδέποτε
  Ινα νοητόν δριον. Κατορθώνομεν
  νά έξασφαλίζωμεν ψυχικώς καί...
  ρεαλιστικώς τό δριον αύτό; Είμε¬
  θα μέσα ή τουλάχιστον κοντά,
  πολύ κοντά, είς τό νόημα τής εύ¬
  τυχίας. Διά τόν άνθρωπον τοΰ οϊ-
  νοπωλείου, θά πήτε, τό νόημα αύ¬
  τό είνε καί ζήτημα τεχνικής επι¬
  δράσεως ή τεχνητοΰ παραδείσου,
  άν θελήσωμεν νά καθορίσωμεν ε-
  δώ καί την υπόστασιν τοΰ κρα¬
  σιοθ ή τόν ρόλον πού παίζει εις
  τό συναίσθημα τής εύδαιμονίας.
  Τί νά γίνη δμως! Καί αύτός ό ...
  παράοεισος είνε κάποτε άπαραίτη-
  τος. Έπιβάλλεται φυσιολογικόν,
  διά νά δημιουργηθή άρτιώτερον
  τό συναίσθημα ϊ%ΐ.νη.
  —Ή άπεραντωσύνη τής χαράς:
  ΐδσύ ή δυστυχία των πλουσίων.
  "Ετσι θά συνεπλήρωνε τα
  πράγματα ϊνας γνώστης τοΰ ζη-
  Η ΝΕΑ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣΚΛΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Ό Γολγοθας μιάς καρδίας ^
  =~_Γεδισαβκτ
  ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Η
  Ή ζωή τής μελαγχολικής
  25ον
  αυτοκρατειρας.
  Αί άντιλήψει; τής άρχιδουκίσ-
  σης διίσταντο ριζικώς μέ τίς Εδέες
  αυτοκρατειρας. Τόν
  τής νεαρα;
  πρώτο καιρό
  τής παραμονής των
  είς Αάξενμπουργκ, ευθύς μετά τόν
  της,
  ξ
  γιά
  ρ η γ
  τόν πειράξη. Δέν τής
  ί έή ά
  ρη
  τί έπιρροή άσκεΐ
  μητέρα τού. Ξέρει
  άγάπη τής εχει
  νά μην
  διαφεύγει
  σμένο έκεϊνο μέρος προωρίζετο
  αποκλειστικώς γιά τούς περιπά-
  τους τής αύτοκρατείρας.
  Μιά ήμέρα δμως ή Έλισάβετ
  αντελήφθη πώς τό περίφραγμα εί¬
  χεν άπομακρυνθή καί ό κόσμος
  προχωροΰσεν ϊως κάτω άπό τα
  παράθυρα τοΰ άνακτόρου. Δέν εί-
  χε κάν άνάγκη νά ερωτήση, γιατΐ
  τό μάντευε, ποίος είχε δώση την
  διαταγή ν' άπομακρυνθή τό περί¬
  φραγμα. ΙΙοιός άλλος; Ένας άν-
  Ηριατ.ος διέτασσε μέσα στό άνά-
  ρ Ή άρχιδούκισσα...
  Τότε καί ή Έλισάβετ έπαυσε
  νά κατεβαίνη στόν κήπο. Έν πρώ¬
  τοις τό αίσθανόταν πάντβτε σάν
  άγγαρεία, νά κάνη, έπειδή τό ή¬
  θελεν ή πεθερά της, μεγάλη του-
  αλέττα μόνο καί μόνο γιά νά κα-
  τεβή στον κήπο. Τό εύρισκε γε-
  λοΐο. Καί επειτα, στήν κατάστασι
  πού ευρίσκετο, δέν τής ήταν κα-
  θόλου ευχάριστον νά την βλέπη ό
  καθένας καί νά την περιεργάζε-
  ται διά τοΰ βλέμματος σάν περί-
  ζρ·(ο φαινόμενον.
  Μόλις δμως ή άρχιδούκισσα
  Σόφια παρατηρεΐ πώς ή Έλισάβετ
  έπαυσε νά κατεβαίνη στόν κήπο,
  πάει καί τής κάνει σφοδράς παρα-
  στάσεις. Την άναγκάζει νά κα-
  τεβη στό πάρκο καί ύποστηρίζει
  πώς μακρυά άπό τοθ νά κρύβη
  την έγκυμοσύνη της, είχε καθή¬
  κον νά την έπιδεικνύη γιά νά
  εύχαριστήται ό λαός μέ την έλπί-
  δα δτι ό Φραγκίσκος θ' άποκτοθ-
  αε γρήγορα διάδοχο!
  Ή Έλιαάβετ πάλι τό θεωρεΐ
  άνυπόφορον, απαράδεκτον, «τερα-
  τώδες». Τό προτιμα χίλιες φορές
  νά μείνη κλεισμένη μέσα στό ψυ-
  χρό άνάκτορο καί νά κλαίη την
  τόχη της. Είνε άπογοητευμένη,
  άλλά δέν λέγει τίποτε είς ^ τόν
  επάνω τού ή
  δμως καί τί
  τής Ιδίας. Γι'
  αύτό δέν θέλει νά τόν βάλη
  μπροστά σ' ε'να τραγικό οίλημμα.
  Παρηγοριέται μέ την ιδέα πώς
  κατά βάθος, Ιστω καί άν δέν
  Ό τηλέγραφος μάς μετέ-
  δοσε χθές καθηβυχαστικάς
  είδήσεις ώς πρός την εξέλι¬
  ξιν τής διεθνοΰς καταστάσε¬
  ως. Καί ένώ έφλεγόμεθα ά¬
  πό την αγωνίαν καί τόν πυ-
  ρετόν πού μάς εΐχαν μετα-
  δώσει τα έρτσιανά κύματα
  μέ τόν ηλεκτρισμόν τοΰ πο¬
  λέμου, μάς ηλθαν αί χθεσι¬
  ναί τηλεγραφικαί καί ραδι-
  οφωνικαί είδήσεις ώς ζωογό-
  νος πνοή διά νά μάς φέ-
  ρουν την έλπίδα τής είρη-
  νικής καί άδιαταράκτου ζω¬
  ής. Άπό τό Λονδίνον καί
  τούς Παρισίους έπνευσεν πά¬
  λιν άνεμος είρήνης. Τα τη-
  λεγραφήματα άναφέρουν ό¬
  τι κατά πάσαν πιθανότητα,
  ή Αγγλία καί ή Γαλλία
  θά άποφαβίσουν σημερον
  την σύγκλησιν τής έπιτρο-
  πής την οποίαν προτείνει ή
  Ιταλία διά την εξέτασιν τοΰ
  Ίσπανικοΰ καί την εξεύρε¬
  σιν τρόπου άμέσου τερματι-
  σμοΰ τού. Καί προστίθεται
  χαρακτηριστικώς ότι ύπάρ¬
  χουν έλπίδες είρηνικής διευ-
  θετήσεως τοΰ ^ητήματος δι'
  άμοιβαίων υποχωρήσεων.
  Άλλ' είναι δικαιολογημέ-
  ναι αί έλπίδες αυταί; Κα'ι
  τήματος. Καί θά τα συνεπλήρω-
  νε φαντάζομαι μέ τα καλύτερον
  έπίγραμμα. <Γ'υχολογικάς σκόπε- λος είς ίκανοποιήσεις, πνευματι¬ κάς καί σωματικάς, ενός πλουσί- ου, είνε συχνά ή άπεραντωσύνη αυτή. Ό τρόπας, τής ζω^ς τού κ«ί **■ ■ρ.άλιοτα είς τα κοαμσπολΕτικά κέντρα τό άποδεΐκνύει μέ τό πα- ραπάνω: Κυνηγα τή χαρά μέ δ¬ λα τα... συγκοινωνιακά μέσα. Μέ τό βαπόρι, τό σιδηρόδρομο, τό αύτοκίνητο, τό άεροπλάνο. Καί την κυνηγα είς δλα; τάς πόλεις τής υφηλίου, είς δλα τα κέντρα καί άπόκεντρα, κάποτε καί είς τή βουνά. Πίνει άπό δλα τα κοκ- ταίηλ τής χαρας. Είνε δμως δυ- σκολώτατο νά μεθύση μέ αυτή... Μερικοί άποροθν γιατί πολλοί πλούσιοι αύτοκτονοθν άπό άνία. Καί δμως τό πραγμα είνε τό¬ σο φυσικό! Άν ήξεραν νά περι- στέλλουν τίς χαρές τού; μέσα σ' Ινα ποτηράκι κοινό κρασί, κα- θαρό καί .. άμιγές, δέν θά. τό έπάθαιναν. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ τής λέγη τίποτε, υποφέρει έξ ίσου ό σύζυγός της μέ αυτήν άπό την τυραννική κηδεμονία τής μη- τίρχζ τού. * Μέ ύπομονή, μέ ήρωϊσμό, μέ¬ σα σ' ενα περιβάλλον πού τό αί- σθάνεται ξένο καί έχθρικό, ή μι- κρή αύτοκράτειρα γνωρίζει δλες τίς φάσεις άπό τίς οποίες περνα μιά γυναΐκα πού περιμένει νά γίνη μητέρα. Περί τα τέλη Ιου¬ λίου νομίζει πώς τής χαρίζουν δλο τόν κόσμο: Αναχωρεί γιά τό "Ισλ, δπου μέ άπερίγραπτη χαρά ξανα|3λέπει ΰστερα άπό τόσον και¬ ρό την μητέρα της, την άδελ- φή της Ελένη καί τόν άδελφό της Κάρολο θεόδωρο. Πέφτει στήν άγκαλιά τής μητέρας της. Κλαίει σάν μικρό παιδί. Ή πριγκήπισσα Αουδοβίκα δέν ξέρει πώς νά τό έ- Γιατί κλαΐς δέν ει- ;ηγήση. —Σίσσι! σαι εύτυχής; Άλλ' ή Έλισάβετ δέν τής δίδει καμμιά άπάντησι. Στό "Ισλ ή άρχιδούκισσα Σόφια δέν μπορεΐ νά έπεμβαίνη στήν καθημερινή ζωή τής νύφης της δ¬ πως στό Λάξενμπουργκ. Τό καλοκαΐρι περνά γρήγορα. Τόν χειμώνα λόγψ τής Ιγκυμοσύ- νης της, ή Έλισάβετ δέν έμφανί- ζεται πουθενά. Μαζύ μέ τόν άνδρά της τρέφει την κρυφή έλπίδα π6>ς τό πρώτό της κι' δλας παι-
  δί θά είνε άγόρι. Τούς περιμέ¬
  νει δμως άπογοήτευσις. Την 5
  Μαρτίου τοΰ 1855 ή μικρή αύ¬
  τοκράτειρα φέρνει στόν κόσμο Ινα
  κοριτσάκι.
  (Ή συνέχεια
  ίΐς την 2αν 'σελίδα)
  Οί έλαιοκλέπται.
  Ή Έπιτροπή Δημοσίας Α¬
  σφαλείας Ρεθύμνης έξετό-
  πισεν επί έν έτος είς την νή-
  σον "Ιον Μνα συστηματικόν
  κλέπτην ελαιών, έξ Άγίου
  Βασιλείου. Καί ή απόφασις
  αύτη ετυχε τής γενικής έπι-
  δοκιμασίας. Διότι τό μέτρον
  τοϋ έκτοπισμοΰ των έλαιοκλε-
  πτών, πιστεύεται δτι θ' απο¬
  βή έξ ολοκλήρου άποτελεσμα-
  τικόν καί θά συντελέστι είς
  την παγίωσιν τής ασφαλεί¬
  ας είς την ύπαιθρον. Έφό¬
  σον αλλωστε ή ποινή τοϋ έκτο¬
  πισμοΰ έφαρμόζεται προκει-
  μένου περί ζωοκλεπτών, φυ¬
  σικόν καί δίκαιον είναι νά
  έφαρμόζεται καί προκειμένου
  περί οιουδήποτε άλλου κλέ-
  πτου.
  Τό σανατόριον.
  Ή έφορεία τοθ Σανατορίου
  Ίερουσαλήμ προεκήρυξε δή
  μοπρασίαν διά την αποπερά¬
  τωσιν τοθ ίδρυματος. Δημι-
  ουργεΐται λοιπόν ή πεποίθη-
  πρέπει νά πιστεύσωμεν δ τι
  θά διευθετηθοΰν πράγματι
  είρηνικώς όλαι αί διαφοραί
  πού άνέκυψαν εσχάτως μετα-
  ξύ των Μεγάλων Δυνάμεων
  τής Εύρώπης; "Η μήπως πρέ¬
  πει νά υποθέσωμεν δτι αί κα-
  θηβυχαστικαί είδήσεις πού
  μάς μεταβιβάζονται όμοιά-
  ζουν μέ τόν ευχάριστον,
  δροσερόν ανεμον πού προη-
  γεΐται τής καταιγίδος; Φυ-
  ιικά, είς τα έρωτήματα αύ-
  τά δέν είναι οΰτε εύκολον
  οΰτε καί φρόνιμον νά δώση
  κανείς κατηγορηματικήν α¬
  πάντησιν. Τό πιθανώτερον
  δέ είναι ότι όλαι αυταί αί ά-
  ναβολαί, αί ταλαντεύσεις
  καί αί παρελκύσεις είς την
  οριστικήν λΰσιν των ζητημά-
  των πού έχουν ώρθωθη ώς έ-
  ριννΰες καί άπειλοΰν τόν κό¬
  σμον, εχουν σκοπόν την κα-
  λυτέραν παρασκευήν των
  πολεμικών δυνάμεων των δι¬
  αφόρων κρατών, την δημι¬
  ουργίαν των πολεμικών συ-
  νασπισμών καί την προετοι-
  μασίαν τής κοινής γνώμης
  νά δεχθή τόν πόλεμον ώς κά-
  ι τό άναπότρεπτον καί μοι¬
  ραίον.
  "Αλλως δέν έξηγεϊται ή υ¬
  ποχωρητικότης τής "Αγγλίας
  καί Γαλλίας των οποίων τό
  γόητρον άρχίζει ήδη νά υ¬
  φίσταται σοβαρόν κλονισμόν
  κατόπιν των αλλεπαλλήλων
  ραπισμάτων τα όποΐα έχει
  καταφέρει εναντίον των τό¬
  σον ό κ. Χίτλερ- όσον καί ό
  κ. Μουσολίνι. Διότι πιθανώ¬
  τατον ή μάλλον βέβαιον εί¬
  ναι ότι εάν σήμερον όπότε
  θά έκδηλωθοΰν αί 'Αγγλο-
  γαλλικαί άποφάσεις, γίνουν
  παραχωρήαεις είς την Ιτα¬
  λίαν, ή Ρωμη καί τό Βερο¬
  λίνον θά φανοΰν έκ νέου
  άπαιτητικαί, όπότε καί πά¬
  λιν θά δημιουργηθή νέα ο¬
  ξύτης καί νέα κρίσις, διότι
  θά έχη τα δριά της καί ή
  'Αγγλογαλλική υποχωρητι¬
  κότης.
  Πάντως αί συντελούμεναι
  διπλωματικαί ζυμώσεις έν
  Εύρώπη, ή υπογραφή νέας
  Γαλλοσερβικής συμμαχίας
  καί άλλα έπίσης σιιμαντικά
  γεγονότα, παρέχουν την α¬
  πόδειξιν τής κρισιμότητος
  άλλά καί τής άποφασιστικό-
  τητος των ώρών πού διερχό¬
  μεθα. Ό νέος δέ βαρυσή-
  μαντος λόγος τόν οποίον ε¬
  ξεφώνησε προχθές ό πρόε-
  δρος κ. Ροΰσβελτ, αποτελεί
  αναμφισβητήτως την τελευ¬
  ταίαν προειδοποίησιν τής
  Αμερικής καί την έσχάτην
  προσπάθειαν της νά συγκρα¬
  τηθή τόν κόσμον είς την ο¬
  δόν τής είρήνης. Καί είναι
  πιθανόν αυτή ή άποφασιστι-
  κή επέμβασις τοϋ Άμερικα-
  νικού κολοσσοΰ νά καταστή¬
  ση περισσότερον συνετούς έ-
  κείνους πού νομίζουν ότι
  ειμπορούν νά παίζουν αφό¬
  βως μέ την φωτία καί νά δι-
  αταράσσουν έλευθέρως καί
  άτιμωρητί^ την ησυχίαν τής
  ανθρωπότητος.
  ν-
  λογήται καί νά μην έπιτρέπε-
  ται πλέον ούδεμΐα καθυστέρη¬
  σις ουτε άναβολή τής άποπε
  ρατώσεως καί συμπληρώσε-
  ώς τού.
  σις
  τό,
  πλέον δτι
  τό ,τόσον
  καταστάν, θά
  τό ϊδρυμα αύ-
  πολυθρύλητον
  τελειώση επ
  τέλους καί θ' αρχίση λειτουρ
  γοΰν προσεχώς. Είναι άλλω
  στε τόσον μεγάλη ή άνάγκη
  τής ταχυτέρας ενάρξεως τή(
  λειτουργίας τού, διά νά εϋ
  ρουν περίθαλψιν είς αύτό ο
  πτωχοί φυματικοί έ'φεδροι πό
  λεμισταΐ, ώστε νά μην δικαιο
  Ή όδός Ααφνών.
  Πρό καιροΰ εΐχε παρασχε¬
  θή ή βεβαΐωσις έκ μέρους
  τοΰ έπαρχιακοθ ταμείου δτι
  θά έπιδιορθώνετο συντόμως ή
  όδός Δαφνών. Ελπίζομεν
  λοιπόν δτι θά διατεθή ή απαι¬
  τουμένη πίστωσις καί ότι θά
  συντελεσθή ή σχετική έργασΐα
  τό συντομώτερον καί πρίν αρ¬
  χίση συστηματικός ό χειμών
  όπότε θά καταστή ή όδός αυ¬
  τή τελείως άδιάβατος λόγω
  τής μεγάλης φθοράς την οποί¬
  αν έχει υποστή.
  < Κ ί(( Ι -!■ '
  τ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τώ ά-
  ριστούργημα: «Οί λογχοφόροι τής
  Βεγγάλης».
  ΈκάστηνΔευτέραν, Πέμτΐτην,Σάβ
  βατον καί Κυριακήν άπογευματι-
  ναΐ ώρα 6.30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: τό μοντέρ-
  νο άριστούργημα: «Τα δυό κοθώ-
  νια», μέ τούς Χονδρόν καΐ Λιγνόν.
  Καθ" εκάστην άπογευματινή 6 μ.μ.
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΑΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΠΑΗΗΓΥΡΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  "Ενας παγκόσμιος κινημα-
  τογραφικός θρίαμβος:
  ΟΙ
  ΤΗΣ
  ΒΕΓΓΑΑΗΣ
  11
  Γκάρρυ Κοϋπερ
  Φράνσοτ Τόν
  ΚάΒλιν Μπούρκε
  Φέμα, α'ίσθημα, πλοΰτος,
  σκηνοθεσία, ήθοποιΐα.
  Το μοναδικό κινηματογρα
  φικό κατόρθωμα είς τό έιτοί-
  ον τα πάντα άποθεώνονται.
  Ή υπόθεσις έξελίσσεται είς
  τβύς κύκλουςΐ; τού Ίνδικοΰ
  άποικιακοΰ στρατοϋ τής Με-
  γάλπς Βρεττανίας.
  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ; «δ*
  ΕΓΚΑΙΡΩΣ .ΤΑΣ ©ΕΣΕΙΣ
  ΣΗΜ. Πέμπτη εσπερινή καί
  Κυριακή άπογευματινή ωραι
  6.30 μ. μ.
  ΑΤΕΛΕΙΛΙ δέν ίσχύουν.
  Τάς Κυριακάς ή πρώτη ά- (
  πογευματινή, ώρα 4 μ. μ. μέ
  τιμάς ήλαττωμένας.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  οί ΔΥΟ ΜΑΓΓΕΣ 5
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  πππεΐπππ-ππ-ΠΜππππΜ-εΐπ
  Γ. Α.Άγαπάκης :
  Δικηγόρος
  ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ι—ΑΘΗΝΑΙ ;
  'Αναλαμβάνη την διεκπε-
  ραίωσιν πάσης υποθέσεως Δικα
  στικής, Διοικητικής, Φορολογι-
  κης καϊ Στρατολογικής.
  Ύπόσχεται ταχείαν καϊ έπι-
  μεμελημένην αποπεράτωσιν.
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέως ίατρός επί τετραετί-
  αν των ΝοσοκομείωνΈρυθροΰ
  Σταυροϋ καί θεραπευτηρίου
  ό «ΕΟαγγελισμός» Αθηνών.
  Δέχεται είς τό Ιατρείον τού
  όδός Άγίου Μηνα παραπλεύ¬
  ρως ΆβεδΙς Άβεδισιάν.
  Ώραι έτιισκέψεων 9—12 τι. μ.
  4-7 μ. μ.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΘΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  232ον
  Έτράβηξε πρός τόν Σηκου¬
  άνα, μέ βραδυπορεία, ώσάν
  νά έσεριανοθσε πελάτες τής
  καλής ώρας. "Εκαμε στροφή
  δεξιά επάνω στό έ'ρημο πλα-
  κόστρωτο κατά μήκος τοθ πο-
  ταμοθ, διέσχισε την πλατεΐα
  Λουδοβίκου 15ου, επέρασεν
  άπό άλλους δρόμους κ' έστα-
  μάτησε σέ μιά σκοτεινή γωνιά
  τής στενής πλατείας τοθ Πτί
  —Καρρουζέλ. Έκεΐ θά έπερί-
  μενεν £ως τα μεσάνυκτα.
  Καρφωμένσς στή θέσι τού
  εβυθίσθη σέ λογισμούς; Ή βα-
  σίλισσα καί ό βασιληάς θά
  κατώρθωναν νά βγοθν χωρίς
  νά τοΰς άναγνωρίσουν; Μέ
  ψύχραιμη σκέψι ό "Αξελ έ-
  προσπαθοΰσε νά σταθμίστι τίς
  πιθανότητες επιτυχίας ή κα
  ταστροφής. "Αν έπερνοϋσαν
  τα σύνορα, δλη ή Εύρώπτ] θά
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΟΙ έλτήδες των παιδιών σας.
  «Φιλοδοξεϊς πολύ. Πώς θά ττε-|
  ράσης έξετάσεις ύπ' αύτάς τάς
  συνθήκας; Μά παιδί μου, δέν εί¬
  νε αϋτά τα πράγματα γιά σένα,
  σοϋ λείπει ή ΰγεία, δέν Μχεις την
  απαιτουμένη κλίσι...»
  Γονεΐς πού Ιχετε Ινα υϊόν ή μιά
  κόρη, μην τοϋς όμιλήσετε ιΐοτέ
  κατ' αότό τόν τρόπο. Ή έλττίδες
  των τταιδιών σας, ή μικροτέρα
  των προσπαθεία όφείλουν νά σδς
  είνε άπαραβίαστες Καταπιάνον·
  ται μέ δνειρα, μ' έπιχειρήσεις πού
  σδς φαίνονται πολύ τολμηραί;
  Προσφέρουν τούς εαυτούς των γι'
  ανωτέρα των ιδικών σας έπίπεδα;
  "Εχετε, αντιθέτως, καθήκον νά ΰ-
  περηφανεύεσθε καί νά τούς παρά-
  σχετε τή συνδρομή σας. Σκεφθήτε
  δτι ή έξόρμησις πρός τό μέλλον
  κάθε νέου άνθρώπου είνε πραγμα-
  τικά Ιερή.
  Εάν θίγω σήμερα αύτό τό σο-
  βαρώτατο θέμα, είνε γιατί ύπάρ-
  χουν άττειρα κορίτσια πρό πάν¬
  των, πού πνίγονται κυριολεκτικώς
  σέ μιά άτμόσφαιρα άπαισιοδοξίας.
  Σκεφθήτε καλά ενα πράγμα: δ-
  σο νέοι καί άν είσθε άκόμη, δέν
  είσθε όπωσδήποτε δσο είνε τα
  παιδία σας. Ή ζωή άφησε επάνω
  σας τα "χνη της, αί δυνάμεις σας
  δέν είναι άκέραιες. Έδοκιμάσετε
  άπογοητεύσεις πού σάς κατέστη¬
  σαν φρόνιμους καϊ συνετούς, άλ-
  λά πού σάς ένέπνευσαν συγχρό¬
  νως τό φόβο, πραγματικό δηλητή-
  ριο. Αύτοι είναι νέοι. Τα δνειρα,
  οί έπιχειρήσεις ποΰ σέ σάς φαί·
  νονται άπραγματοποίητες, πολϋ
  έπίπονες καί ίσως άσκοπες, είναι
  γιά τό μέτρο των δυνάμεών των
  εντελώς καινούργιες. Έξ ένστί-
  κτου, οί περισσότεροι των άνθρώ-
  πων γνωρίζουν τα δρια τής άντο
  χής των: Μην ύπολογίζετε τάς
  δυνάμεις των μέ τό μέτρον τής
  ιδικής σας κοπώσεως.
  Όταν τό παιδί σας έλθει σέ
  σάς γεμάτο ένθουσιασμό γιά £να
  τού σχέδιο μην θελήσετε «νά ρί-
  ψετε κρύο νερό» στήν αίσιοδο-
  ξία τού.
  Χωρίς άλλο, θά £χετε νά τα βο-
  ηθήσετε, ν' άγωνισθήτε μαζύ των
  καί ίσως ν' άνησυχήσετε πολύ γιά
  λογαριασμό των: κι' έ"πειτα; Δί-
  δοντάς τα στόν κόσμο, θά είνε
  προικισμένα μέ θάρρος καί δτα-
  στηριότητα! Μην καταστρέψετε
  λοιπόν άλλά συμπληρώσετε τό ώ-
  ραΐόν σας έργον.
  ή Ντιστεγκέ
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναϊκα τού σρΰλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Χωρίς νά την ερωτήση κανείς,
  ή κόρη βαφτίζεται Σοφία, δπως
  Ιλεγαν την πεθερά της...
  Ή μικρή αύτοκράτειρα είνε μη-
  τέρα. Πώς τό περίμενε τό παιδί
  της! Σ' Ινα περιβάλλον δπου αί-
  σθανόταν τον έαυτό της ξένο, θά
  είχεν επί τέλους κάτι τό δικό
  της. Κοντά στά λίχνο τοθ παιδι-
  οθ της λογάριαζε νά εύρη κατα-
  φύγιον. θά είχεν επί τέλους ϊνχ
  προορισμό, μιά άπασχάλησίν, 2να
  δικαίωμα...
  Γρήγορα δμως διαψευδονται καί
  αύτές οί έλπίδες της. Εΐχε λογα-
  ριάση χωρίς την πεθερά της. "0-
  λες τίς όδηγίες γιά τό παιδί της
  τίς δίνει ή άρχιδούκισσα Σοφία.
  Ή άποστροφή τής Έλ-.αάβετ γιά
  την πεθερά της μεταβάλλεται σχε-
  δόν σέ μίσος. Έως :ώρα τής δι-
  εκδικοΰσε τόν άνδρά της. θά τής
  ατεροθαε καί τό παιδί της;
  Έ Έλισάβετ δέν Ιχει τό δι-
  καίωμα νά μείνη ο&τε στιγμή
  σχεδάν μόνη μέ τό παιδί της.
  'Η άρχιδούκισσα διαλέγει καί 6-
  ρίζει τό περιδάλλον τής έγγονής
  της, δπως είχε διαλέξη καί τό
  περιβάλλον τής νύφης της. Άν κά¬
  νη ή αύτοκράτειρα νά πή κάτι,
  Η
  νέα Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
  Τοθ ΊατροΟ κ.
  ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ
  Όδός Ζωγράφου (όπισθεν τριών Καμάρων).
  ,ί_ΤϋΓ_ί
  Ι*-*-1
  Γ^
  □ιαίΜ
  Γ°Ί Ι
  II
  "Ηρχισε λειτουργοΰσα. Δωμάτια 1ης, 2ας καί 3ης θέσεως. Ήλεκτροθεραιτευτήριον.—
  Αίθουσαι τοκετών, χειρουργείου κ. λ. τι
  έσηκωνόταν νά τούς βοηθήση.
  "Αν δμως τούς επιαναν;...'Ο
  Άξελ άνετρΐχιασε καθώς επέ¬
  ρασαν άπό τό μυαλό τού εί-
  κόνες τοϋ φρικτοθ γυρισμοΰ
  των αΐχμαλώτων...Τί θά μπο-
  ροϋσαν έπειτα νά κάμουν τα
  διπλωματικά διαβήματα, δταν
  ό δχλος τοθ Παρισιοϋ θά εί¬
  χεν άλλοφρονήση,;
  —Θεέ μου! έμουρμούρισεν ό
  Φέρσεν, είνε δυνατόν ένα έγ-
  χεΐρημα τόσο καλά προετοι-
  μασμένο νά ναυαγήστΐ:
  Παρ' δλη την ψυχραιμία τού
  βαρεία άγωνία έπίεζε την
  καρδιά τού. Τό βλέμμα τού,
  άνήσυχο, έ'ψαχνε μέσα στό
  σκοτάδι. "Εξαφνα εφάνηκαν
  δυό καβαλλάρηδες ποΰ έκρα-
  τοϋσαν πυρσούς κ' έπήγαιναν
  μπροστά άπό £να άνοικτό ά-
  μάξι. Ό "Αξελ εχωσε τό κε-
  φάλι τού μέσα στόν ψηλό για-
  κά τοϋ μανδύα τού κ' έχωσε
  τό καπέλλοτου έως τα μάτια.
  Είχεν άναγνωρίστι τόν άνθρω¬
  πον ποΰ έκαθόταν μέσα στό
  άμάξι. 'Ηταν ό Λά Φαγιέτ
  πού επήγαινε νά κάνη τή νυ-
  κτερινή τού εφοδο στό παλά-
  τι καί νά παραστή στό πλά-
  γιασμα τοθ βασιληά. Εύτυχώς
  ή άμαξα έπροσπέρασεν. Ό
  Λά Φαγιέτ, στητός, καμαρω-
  τός, δέν έγύρισε νά (δή.
  (συνεχίζεται)
  —■■■■■■ι
  ■ ■■■■■■■■■■■εΙεΙΙ
  Εργοστάσιον έλαιουργίας
  ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ
  Έν Ηρακλείω (Λεωφορος Νόελ).
  Λειτουργοΰν μέ άτμόν καΐ ύδραυλικά πιεστήρια,
  μέ άφθονα ζεστά νερά καΐ έλαιόπανα έκλεκτής
  ποιότητος, θά έξυπηρετεΐ τούςπελάταςτου Ικανοποι-
  ητικώτατα καί είς απόδοσιν ελαίου λόγω των μέ-
  σων άτινα διαθέτει καί των εύκολιών τάς οποίας
  παρέχει.
  ■■■ ■■■■■■■■■■■■■•■■■■εΐΒειεΐΒπειειειειεΐΗΒΐιειβΒβπβειπΒ ■■!
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΞΥΛΕΙΑ παντός εϊδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Είς τάς συμφερωτερας τιμάς
  ©ά εΰρητε είς την
  ΞΥΛΑΤΤΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όόός 1621. (ΧΒΪτάν Όγλοϋ)
  ή έντολή της την άλλην ημέραν ά-
  νακαλεΐται, γιατί ή πεθερά της
  δίνει άλλες έντολές. Άντί νά
  είνε πηγή χαρας, τό άθώο παι-
  δάκι καταντά νέα -άφορμή γιά
  προστριβάς, συγκρούσεις, πικρία.
  Στό τέλος ή Έλισάβετ κουράζε-
  ται, άναγκάζεται νά ομολογήση
  τόν έαυτό της ήττημένο. Άποσύ-
  ρεται καί άφίνει την πεθερά της
  θριαμβεύτρια στό πεδίον καί αυ¬
  τής τής μάχης. Παρά νά είνε δλη
  την ώρα μαζί μέ την πεθερά της,
  υπό την διαρκή της κατήχησι καί
  την τυραννική κηδεμονία της,
  προτιμά χίλιες φορές: νά στερηθή
  κι' αυτήν άκόμα την ευτυχία νά
  βλέπη τό παιδί της. Σπανίως άνε-
  βαίνει στό δωμάτιο τού παιδιοθ
  της, πού — χαρακτηριστικό κι'
  αύτό — δέν εχουν εγκαταστήση
  σ' Ινα διαμέρισμα κοντά στόν κοι-
  τώνά της, άλλ' δσο μποροϋσαν
  πειό μακρυά της. Μέσα είς τό ά-
  νάκτορον είς τό οποίον διαφεντεύ-
  ει ή πεθερά της, δέν τής άναγνω-
  ρίζουν τό δικαίωμα ουτε νά είνε
  μητέρα!
  (συνεχίζεται)
  'Ελευβ. Πηγάκης
  Ίατρός—Παθβλόγος
  Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού
  όδός Τσακίρη (οϊκία στρατη-
  γοϋ κ. Άλεξάκη) 10-12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Προερχομένας έξ
  Ιωαννίνων αφιχθη ?ζ Αθηνών είς
  την πόλιν μας ό συνάδελφος κ.
  Χριστόφ. Σακελλάριος διευθυντής
  τής έν Βησσάνη εκδιδομένης εφη¬
  μερίδος «Φωνή τοΰ ΠωγωνΙου»
  πρός επίσκεψιν των ενταύθα συμ-
  πατριωτών τού.
  ΓΑΜΟ1.—ΝΙκος Λάμπρου, Πολυ-
  ζένη Κοκκίνου ετέλεσαν τούς γά-
  μους των έν Παρισίοις τή 5)10)37.
  ΘΑΝΛΤΟΙ.—Την παρελθούσαν
  Τρίτην απέθανε καί εκηδεύθη έν
  συροοί} των κατοίκων των πέριζ
  καί τού Καλοΰ Χωρίου Πεδιάδος
  ή έκεϊ χρηστή καί ένάρετος δέ¬
  σποινα Μαρία Π. Σταυρακάκη
  τό γένος Πετρίδου. Τούς οίκείους
  τής μεταστάσης συλλυπούμεθα
  θερμώς. Ν Φ. Α. Δ.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ευχαρίστως πληροφορούμεθα 8·
  τι ό Δήμος απεφάσισε την σύστα¬
  σιν πολεοδομικής έπιτροπής είς
  την οποίαν θά δοθή εϋρυτάτη δι-
  καιοδοσία είς τα ζητήματα τής
  αίσθητικής διαμορφώσεως τής πό¬
  λεως.
  —Άπομένει μόνον νά τοποθετη-
  θοΰν είς την επιτροπήν αυτήν τα
  κατάλληλα πρόσωπα, άνθρωποι
  δηλαδή μέ αίσθητικήν αντίληψιν
  καί άστυδομικάς γνώσεις, ώστε
  νά ειμπορούν ν'άνταποκριθοΰν είς
  τό 2ργον πού θ' άναλάβουν.
  —Εκοινοποιήθη υπό τοθ ύπουρ-
  γείου τής Παιδείας ό κατάλογος
  των νέων βιβλίων των σχολείων.
  —Καί τα βιβλιοπωλεΐα εσημεί¬
  ωσαν εξαιρετικήν κίνησιν μέ τό
  μελέση τού μαθητόκοσμου.
  — Άξιέπαινος ή απόφασις τού
  ϋγειονομικοϋ κέντρου περϊ δωρε-
  άν έμβολιασμοθ δι' ώντιτυφικοΰ
  έμβολίου, δλων έν γένει των κα¬
  τοίκων τής πόλεως.
  —Οί έμβολιασιαοί θά γίνωνται
  καθημερινώς 11—12 π. μ. είς τό
  Λαϊκόν ιατρείον καί συνιστώμεν
  είς τούς συμπολίτας νά προσέρ
  χωνται καί νά έμβολιάζωνται, δι¬
  ότι 6 κίνδυνος τοΰ τύφου υφίστα¬
  ται πάντοτε καί πρέπει νά έξου-·
  δετερωθή τελείως.
  —Αύτός ό «πιθανός καιρός αϋ-
  ριον> μάς έμφανίζει τελευταίως
  τάς πλέον μεγάλας άπιθανότη-
  τας.
  —'Ενφ δλοι περιμένομεν βροχήν
  Εχομεν Ίουλιανά καύματα καί δ¬
  ταν αναμένομεν νηνεμίαν, ξεοπά
  άπότομα άγριονοτιάς, δπως χθές.
  —Καί έν τω μεταξύ συνεχίζεται
  ή καλοκαιρία πρός γενικήν λύπην
  καί απογοήτευσιν.
  —Πάλιν χαλασμένο είναι τό ω¬
  ρολόγιον τού Άγίου Μηνά.
  —Καί έτσι δείχνει άλλην ώραν
  τό ε"να κωδωνοστάσιον καί άλλην
  τό άλλο.
  —Φαίνεται λοιπόν δτι ΰπάρχει
  είς την περίπτωσιν αυτήν πλήρης
  προσαγωγή είς τό εϋαγγελικόν,
  μή γνώτω τό,.,δεξιόν κωδωνοστά¬
  σιον τί δεικνύει τό αριστεράν!
  --Μετ* δλίγβς ημέρας πρόκειται
  ν' αρχίση ή ανέγερσις των οίκιων
  τού νέου παρά τίς «Πατέλες» συ-
  νοικισμοΰ.
  —Έν τφ μεταξύ καταβάλλεται
  άπό τούς άρμοδίους μηχανικούς
  προσπαθεία, ,δπως τό σχεδιον τοθ
  συνοικισμοϋ αυτού προσαρμοσθή
  είς τό νέον σχέδιον τής πόλεως.
  —Ή έγκληματική χρήσις δυνα-
  μίτιδος είς τό ψάρεμα, εσημείωσε
  νέα θύματα πάλι προχθές.
  —Τέσαρα μικρά παιδία άδέλ-
  φια μάλιστα, άνύποπτα εντε¬
  λώς, ηθέλησαν νά παίξουν μέ ίνα
  φυσίγγιον δυναμίτιδος πού εύρή-
  καν είς την άμμουδιά τής Τρυπη¬
  τής, δπου τό εΐχε ρίψει προφανώς
  κάποιος ψαράς, καί παρ' ολίγον
  νά χάσουν την ζωήν των, τραυμα-
  τισθέντα κατά τό μάλλον καί ήτ¬
  τον σοβαρώς.
  —Καί είναι καιρός φρονούμεν
  νά παύση ή χρήσις δυναμίτιδος
  πού τόσας φερνει καταστροφάς
  καί είς τόν πλούτον των θαλασ-
  σών καί είς τοϋς άνθρώπους.
  —Ή άποψιν^ πρεμιέρα των
  «Λογχοφόρων της Βεγγάλης· είς
  τό Σινέ Πουλακάκη προβλέπεται
  δτι θά σημειώση πρωτοφανή επι¬
  τυχίαν καΐ κοσμοσυρροήν δεδομέ-
  νού δτι άπό χθές έζητοΰντο εΐσι-
  τήρια.
  6 Ρέπορτερ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ-
  ΚΕΙΑ.—14-10-37 Λάμπρου Κανα¬
  κάκη.
  Λύσις τοϋχθεσινού
  ύττ'άρ. ΙΘσταυρολέξου
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. ιΊολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τού στομαχου
  έντέρων κα'ι ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοθπεπτι-
  κοΰ συστήματος έν τω Ιατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αίμορραίδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  ΕΝΟ1ΚΙΑΣΕΙΣ
  Ό Στρατηγός κ. Αλεξάκης ένοι-
  κιάζει την πλησίον τής'Αγροτικής
  Τραπέζης ευρισκομένην οικίαν
  τού. Ώρα επισκέψεως 4—6 μ. μ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΙκιΊ
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Καί δμως, έχον οπίσω τού τόν Βερεζίναν, την
  ΛειψΙαν καί τό Φονταινεβλώ, ώφειλε νά μή δώση
  είς την Βατερλούην τοιαύτην πίστιν.
  Καθ" ήν στιγμήν ό Βελλιγκτών εφάνη όπισθοχω-
  ρών, ό Ναπολέων έσκίρτησεν. Είδεν αίφνης τό ο¬
  ροπέδιον τού Άγίου Ιωάννου γυμνόν, τό δέ μέτω¬
  πον τοθ άγγλικοθ στρατοθ έξαλειφόμενον ό στρα-
  τός έκεΐνος συνεσπειροθτο αύθις, άλλ' έν τώ με-
  ταξύ τούτφ άπεκρΰπτετο. Ό Αύτοκράτωρ άνυψώθη
  ολίγον επί των άναβολέων τοθ έφιππίου τού καί οί
  όφθαλμοί τού έξήστραψαν την άστραπήν τής νίκης.
  Εάν ό Βελλιγκτών συνωθεΐτο πρός τό δάσος τής
  Σωάγνης, έκ?ΐ θά κατεστρέφετο· έκεΐ θά κατενΐκα
  ή Γαλλία την Αγγλίαν κατά κράτος.
  Μελετήσας τότε ό αΰτοκράτωρ την τρομεράν πε
  ριπέτειαν, περιέφερε καί τελευταίον τό τηλεσκόπιόν
  τού πρός δλα τα μέρη τοϋ πεδίου τής μάχης. Ή
  φρουρά τού, ίσταμένη δπισθεν αύτοΰ έν άκινησίςΐ
  τόν έ'βλεπε κάτωθεν μετά θρησκευτικοθ σεβασμοθ.
  Ό Ναπολέων έσκέπτετο, έξήταζε τάς θέσεις, έση-
  μεΐου τάς κατωφερείας των λόφων, τάς συστάδας
  των δένδρων, έκεΐνο έκεΐ τό έσπαρμένον χωράφι-
  ον. εκείνην έκεΐ την άτραπόν, την δίοδον, εφαίνε¬
  το μετρών έ'καστον θάμνον. Ήτένισεν έ'πειτα πρός
  τα δύο όδοφράγματα· τό επί τής όδοθ τής Γενάπ-
  πης, άνω τής Αίσαίντης, καί τό επί τής όδοϋ των
  Νιβελλών. Ήσαν πλατύτατα καί συνέκειντο έκ
  πολλών δένδρων κεκομμένων. Είς τό πρώτον, δύο
  μόνον στόματα έξ δλου τοϋ άγγλικοθ πυροβολι-
  κοΰ έχαινον πρός τό πεδίον τής μάχης' είς τό
  δεύτερον ήκτινοβόλουν αί όλλανδικαί λόγχαι. Έκυ-
  ψε δέ τότε καί εΐπε πρός τόν όδηγόν Λακώσταν ι¬
  διαιτέρως λέξεις τινάς, ούτος δέ άνένευσε διά τής
  κεφαλής άνάνευσιν ϊσως έπίβουλον.
  Ό αύτοκράτωρ άνεκάθησε καί έστη μελετών. Ό
  Βελλικτών ώπισθοχώρεΐ' όρα δέν άπελείπετο άλλο
  ή νά κατατροπωθή κεραυνοβολούμενος. Έστράφη
  άμέσως ό Ναπολέων καί έξέπεμψεν είς Παρισίους
  ταχυδρόμον, άναγγέλλων δι' αύτοΰ δτι εκέρδισε
  την μάχην.
  Ό Ναπολέων ήτο νοΰς έξ έκείνων, άφ' ών έκ-
  θρώσκει άστραπή. Ευρήκε πρόχειρον τόν κεραυνόν
  δν ήθελε' διέταξε πάραυτα τούς υπό τόν Μιλλώ
  θωρακίτας νά κυριεύσωσι τό οροπέδιον τοθ Άγίου
  Ιωάννου.
  Η'.
  Τα άπροσόόκητα.
  Οδτοι ήσαν τρείς χιλιάδες πεντακόσιοι· εσχημά¬
  τιζον δέ μέτωπον ενός τετάρτου λευγης' άνδρες
  γίγαντες επί ίππων κολοσσών. Διρ,ροΰντο είς ί'λας
  εϊκοσι-δύο, καί είχον ώς ενίσχυσιν όπισθεν των
  μοίραν τοθ Λεφέκρου Δενουέτη, τούς εκατόν £ξ έ-
  πιλέκτους χωροφύλακας, τούς εΰζώνους τής φρου-
  ράς χιλίους εκατόν ένενήκοντα επ ά άνδρας, καί
  τούς λογχίτας τής φρουράς, όκτακοσίους ογδοήκον¬
  τα λόγχας. Ούτοι έφερον την περικεφαλαίαν άνευ
  τριχών καί θώρακας έκ σιδήρου σφυρηλάτου. Τό
  πρωΐ τούς εΐχε θαυμάσει σύμπας ό στρατός, δτε έ-
  πορεύοντο "ίνα τοποθετηθώσι μεταξύ τής όδοθ τής
  Γενάππης καί τοϋ Φρισχεμοντίου, ήχουσών των
  σαλπΐγγων καί άνακρουόντων των μουσικών τό
  άσμα «Γρηγορώμεν υπέρ τής αύτοκρατορίας».
  (συνεχίζεται)
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  V0
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤΟΕ 1839
  Ύποκατάστημα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: δψεως καί επί προθεσμί(?
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
  "Εν θυρίδιον τού βησαυροφυλακίίου μας άναπληρώ-
  νει τ© άσφαλίατβρον χρημβττβχιβώτιον.
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας ύττό τούς τιλέον συμ¬
  φέροντας δρους.
  ■■■■ι
  ■■■■■■•■ϊ
  ΟΡΓΑΗΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΑΙΗΑΣΜΑΤΑ .ΤΑΥΡΟΣ'
  ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν τ£>ν βΰίξηγήτων δημοοιβύβεων καί διαδβσεων
  τού κ. Κουφάκη, δτι μονον τα λιπάσματα «Πβτβινβΰ»
  8α χρηματβδοτβΰνται εφέτος υπο της Αγροτικάς Τραπέ¬
  ζης, άνακβινοΰμεν πρός τούς κ. κ. παραγωγεύς ότι, τβ-
  οβν τα λιπάσματα «Ταΰρβς» όσον και τό Νίτρον της
  Χιλής, συμμβτασχόντα «Ις την μειβδβσιαν τής ;Αγροτι·
  κης Τραπέζης, επέτυχον την χρηματβδοτησιν αυτής κοιί
  διά την εφετεινήν καλλιβργητικην περίοδον.
  •Επομένας, έκτος των λιπασμάτων «Πετεινου», θα χο-
  ρηγούνται υπο τής 'Αγρβτιχήί ΤΡα*5£η« *"1 Τν,Λλ^σμα"
  τα «ΤΑΥΡΟΣ» ώς καί τβ ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ βίς
  τα μέλη των Γβωργικών Συνεταιρισμών και τβυς λβιπούς
  πιστβύχβυς τής Άγρβτικής Τραπέζης. , ,
  -Ανακοινούμεν, έπίσης, ότι διαβίτβμϊν ^τος έχτός
  των ννωστών άμιγών βργανικών τυπων ΑΖίϊΤΑΛΕΥΡΟΝ
  (10-0-0) καΐ ΟΣΤΕΑΛΕΥΡΟΝ (1-30-0) καί τβυς διαλυ-
  τβύς τύπβυς 0-20-0 καί 6-8-8, οί βπβίοι, λόγω τής α¬
  ρίστης αποδόσεως των «Ιναι πβριζήτητοι απβ , τβυς παρα-
  νωνΠρομηβ6υβήτ· βλοι εφέτος τα λιπάσματα «Ταΰρβς» καΐ
  τβ Νίτρβν τής Χιλής άπβ τβΰς
  Ρ ·Απβκλβιστικβύς >Αντιπρβσ«π««ς,
  ΠΟΛΥΧΡΟΝ1ΔΗΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΝ
  Ηρακλειον
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Δι' έκείνους ποΰ 5έλουν
  νά ηλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΝΕΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ
  Α'.
  Έφ' δσον κατερχόμεθα την Εε-
  ραρχικήν κλίμακα των ζωντανών
  εϊδών, απαντώμεν μοργίς, τάς ο¬
  ποίας διστάζει κανείς άν πρέπει
  νά όνομάση «ζωντανάς». Είς την
  ακαθόριστον αυτήν ζώνην οί έπι-
  στήμονες πού βάλθηκαν νά έξιχνι.
  άσουν τό μυστήριον τής ζωής,
  ιτρίψοι>ν άπό τινος τάς ερεύνας
  των άσχολούμενοι μέ την παρα-
  δοξωτέραν των δημιουργιών, πού
  κατά τό ήμισυ είνε όργανισμάς
  ζωντανός καί κατά τό άλλο ήμισυ
  χημική ούσία. Χωρίς ή όνομασία
  της νά διαφωτίζη είς τίποτε τό
  αϊνιγμά της, ή ούσία αυτή κα¬
  λείται: Ίός. Πρίν δμως μας άπα-
  σχολήσουν τα περίπλοκα αύτά θέ-
  ματα δέν είναι άσκοπον νά κατα-
  τοπισθώμεν είς τό τί ακριβώς όνο
  μάζεται ζωή. Είς τό σημείον δ¬
  μως τουτο έγκειται ή κυριώτερα
  δυσκολία, διότι ύπάρχουν τόσοι ό-
  ρισμοί τής ζωής δσοι είνε καί
  οί φυσιολόγοι. Είς τό έργον τού
  «Ή ζωή καί τό λογικόν», ό Ά-
  μερικανός σοφός Σαντεγιάνα όρί-
  ζει την ζωήν ώς μίαν ίσορροπίαν
  πού διατηρεΐται άλλοτε υφισταμέ-
  νη τροποποιήσεις, καΐ άλλοτε επι¬
  βάλλουσα αύτάς είς τό περιβάλλον
  της. Τα λεξικά παρακάμπουν έπί¬
  σης την δυσκολίαν: «Ή ζωή—
  μάς λέγουν—είνε μία είδική ιδι¬
  ότης των ζωντανών ύλών». Ώς
  πρός τάς τελευταίας αύτάς τάς
  περιγράφουν ώς Ολας ίκανάς ν' ά-
  ναπαραγάγωνται νά προσαρμόζων-
  ται είς τό περιβάλλον, νά διατη¬
  ρώνται διατρεφόμεναι, νά κατα-
  στρέφουν καί νά σχηματίζουν ί-
  στούς, νά έξάγουν περιττώματα,
  νά έπισκευάζουν τα Ιφθαρμένα
  τμήματά των καΐ νά μεταβιβάζουν
  εί; τούς άπογόνους των ωρισμένα
  κληρονομικά χαρακτηριστικά. Καΐ
  2ως μέν έδώ, τα πράγματα πη-
  γαίνουν καλά. ΤΙ νά ειπή 2μως
  κανείς διά τάς 3λας έκείνας ποϋ
  συνήθως ουτε άναπτύσσονται ουτε
  άναπαράγονται, άλλά πού είς ω¬
  ρισμένα περιβάλλοντα, ή υπό την
  επίδρασιν μιίς ωρισμένης τροφάς,
  ήμποροΰν νά άναπτύσσωνται καί
  ν' άναπαράγωνται; Είνε ζωνταναί
  ή δχι; Καί διά νά ταξινομηθοΰν
  ώς ζωνταναί, είνε άνάγκη νά πα-
  ρουσιάζουν δλας τάς ιδιότητος
  των ζωντανών όργανισμών; Ο!
  σύγχρονοι έπιστήμονες είνε σύμ-
  φωνοι είς τό ν' άναγνωρίζουν 8τι
  αί ζωνταναί καί αί νεκραί ίίλαι
  ουδόλως σχεδόν διαφέρουν καθ' 8-
  σον άφορά την χημικήν των σύν¬
  θεσιν. Την μεγαλειτέραν διαφοράν
  δημιουργεΐ, φαίνεται, ή γεωμετρι-
  κή διάταξις των άτόμων καί των
  μορίων των. Ούτως εχόντων των
  πραγμάτων, μία νεκρά ΰλη θά
  ήμποροθσε κατ' αρχήν ν' απο¬
  κτήση ζωήν, άρκεΐ μόνον τα συγ-
  κροτοθντα αυτήν στοιχεία νά με-
  τατοπισθοΰν σύμφωνα μέ μίαν ω¬
  ρισμένην τάξιν.
  * #
  *
  Αί διαστάσεις των ζωντανών
  δργανισμών ποικίλλουν, ώς γνω¬
  στόν, μεγάλως βαίνουσαι άπό των
  κολοσσιαίων διαστάσεων τής φα-
  λαίνης ϊιας τούς διηθητούς ίούς,
  μικρόβια τόσον μικροσκοπικά, ώ-
  στε νά περνοθν καί άπό τα πιό
  πυκνοϋφασμέν* δίκτυα, καί νά μην
  είναι όρατά διά τοΰ μικροσκοπί-
  ου. Τα μικρόβια αύτά προκαλοΰν
  είς τόν άνθρωπον διαφόρους ασθε¬
  νείας. Όμοίως ασθενείας προκα¬
  λοΰν τα μικρόβια αύτά καί είς τα
  ζώα καί είς τα φυτά. Πρός τα
  μικρόβια αύτοθ τοΰ εϊδους, τούς
  καλουμένους «ίούς» έστράφη ή 1·
  πιστήμη διά νά λύση τό πρόβλη-
  μα τής ζωής, καί συγκεκριμένως
  πρός τόν ίόν πού προκαλεϊ τό
  «μωσαικόν», μίαν ασθένειαν προ-
  σβάλλουσαν τα φυτά καί ιδιαιτέ¬
  ρως τόν καπνόν.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 καί 4—7 μ. μ.
  Β Τηλέφωνον 6—63
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΤΟ ΦΗΜΙΧΜΕΝΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
  ΚΡΑΓΙΟΝ
  ύ
  ΤΑΤΤΟΥ
  Τό Φημισμί,νο Αμερικανικόν
  Κρογιόν διά τα χείλη οας,
  μέσα σέ κομψάς άσημένιες
  θηκες, μέ τα λεπτόν καί ω¬
  ραίον άριομά τού.
  Τατουάρετε τα χεΐλη σας μέ
  τα έλκυοτικόν Κραγιόν ΤΑΤ-
  ΤΟΥ. Είναι τό πλέον διαρκές,
  διαφανές καί υγιεινόν. Τό
  θελκτικόν ζωηρόν χρώμα τού
  παραμένει στ ά χειλη όσον θέ-
  λπκ πεμισοότερον. Τό ΤΑΤ-
  ΤΟΥ δέν περιτχει οϋτε λϊπη
  οϋτε γόμίς όπως άλλα κοινά άνεξίιηλα «ραγιόν πού κά¬
  μουν τα χείλη σκλη,ρα, στεγνά καί ρυτιδωμενα. Τό ΤΑΤΤΟΥ
  διατηρεϊ τα χείλη μαλοκά ύγρά καί λεϊα. Θά σάς απαλλάξη
  δέ άπό την συχνήν συνήθειαν τού νώ λείχετε τα χείλη
  σας. Τό ΤΑΤΤΟΥ έπανοφέρει τα χείλη σας καί τα κάμνει νε-
  ανικά, προκλητικά καί έπιθυμιτ^ΐ.
  • ΤΑΤΤΟΥ {Μΐγάλο μίγεθος) ΑΠΟΧΡαΙΕΙΙ Κώραλ, ΧαδΛίεν, Ναπρέλ,
  Πάο-τελ καΐ Έξωτικ.
  θΤΑΤΤθΥ-ΙΑΒΕ7Ζ(Μεσαϊον μίγεθος) ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ Ταντζεριν, Φλείμ,
  (Φλόγας) Νατιρέλ, Μηλος καΐ Ζώνγκλ.
  ΤΑΤΤΟΟ ΙΝΟ. ΟΗΚΑΟΟ ΙΙΛ5.
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: ΟΛΟΣ 6ΟΥΛΗΓ 20*
  ΓΡΑΦΕΙΑ. ΥΠΑΡΙΘ. ·46, 49, 50 · ΑΡΙΘ. ΤΗΛ 26 900
  Οιλογχοφόροι
  τής Βεγγάλης
  Γκάρρ» Κοόπερ,
  Φράνσοτ Τόν.
  Τό ζήτημα τοϋ γραφείου
  Τ. Τ. Τ. Μαλλών.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όκτώβρι-
  ος (άνταποκριτοθ μας). —Είς α¬
  πάντησιν δποδείξεων των ενδιαφε¬
  ρομένων, σχετικώς μέ την ταχυ-
  δρομικήν επικοινωνίαν τοθ Τα-
  χυδρομείου Μαλλών Ιεραπέτρας
  άπ' εύθείας πρός Άγιον Νικό¬
  λαον, ό άναπληρών τόν Υπουργόν
  Γενικόν Διοικητήν Κρήτης κ. Ίπ-
  πόλυτος ανεκοίνωσε τα εξής:
  «Καί κατά τό παρελθόν μέσω
  τοθ άρμοδίου ΈπιθεωρητοΟ Τ.Τ.Τ.
  κατεβλήθη προσπαθεία νά επιτευ¬
  χθή ή μίσθωσις τής ταχ. γραμμής
  Μαλλών—Κρητσας.Ή μίσθωσις δ¬
  μως προσεκρουσεν είς τό άνυπέρ-
  βλητον έμπόδιον 2τι κατά την χει-
  μερινήν περίοδον λόγω τοθ όρει-
  νοθ καΐ δυσβάτου τής όδοθ ταύ¬
  της ή ταχυδρομική συγκοινωνία
  θά διακόπτεται ή τουλάχιστον δέν
  θά δύναται νά έκτελήται αυθημε¬
  ρόν ή άπά Κρητσάς είς Μάλλαις
  επάνοδος μετά την 15ην ώραν
  καθ' ήν αφικνείται είς Κρητσαν
  τό έξ Άγίου Νικολάου ταχυδρο¬
  μειον.
  Έ ανωτέρω δυσκολί/, καθ' ήν
  ό Ιφιππος ταχυδρόμος, θά ήτο 6-
  ποχρεωμένος νά όδοιπορ^ νύ¬
  κτωρ, θά ήτο δυνατόν νά παρα-
  καμφθή άλλ' έν τοιαύτη περιπτώ¬
  σει, έπιλέγει ί κ. Ίππόλυτος,
  αί ταχυδρομικα' αποστολαί θά
  υφίσταντο είκοσιτετράωρον σχεδόν
  καθυστέρησιν είς Κρητσαν καί εί¬
  νε προτιμητέα έν τοιαύτη πε¬
  ριπτώσει ή νυν υφισταμένη τα¬
  χυδρομική γραμμή Μαλλών—Μύρ¬
  του ώς ταχυτέρα. Έκτός τούτον
  δ προταθείς καθορισμόν δρομνλο-
  γίου τόν μέν χειμώνα έκ Μύρ¬
  του, τό δέ θέρος έκ Κρητσίς, θά
  επέφερε μεγίστην ανωμαλίαν είς
  τα Τ. Τ. Τ. γραφεΐα ώς πρός τόν
  τρόπον εκάστοτε διαβιβάσεως τής
  άλληλογραφίας, ίπιταγών κ.λ.π.»
  Έπειδή καί ή «Άνόρθωσις»
  ήσχολήθη μέ τα ζήτημα τοθτο
  εθεώρησα σκόπιμον νά μεταδώ-
  σω τάς άνακοινώσεις ταύτας τοθ
  κ. Ίππολύτου ί'να καί διά των
  στηλών αυτής γνωσθώσιν τοίς
  ένδιαφερομένοις.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Η ΠΡ. ΕΦΟΡΙΑ
  2ΑΝΑΤ0ΡΙ0Υ ΊΕΡΟΥΣΑΛΗΜ'
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Προκηρύσσει δτι:
  Έκτίθεται είς διαγωνισμόν
  μειοδοτικής δημοπρασίας μεθ'
  όρίου δι' ένσφραγίστων προ-
  σφορών ή αποπεράτωσις τοϋ
  Σανατορίου«Ίερουσαλήμ» βά¬
  σει τής μελέτης των μηχανι-
  κών Εύαγ. Γιαμαλάκη καί Γ.
  Παπαματθαιάκη τής δαπάνης
  προϋπολογισθείσης είς δρ. 3.
  100.000.
  Ή δημοπρασία ενεργηθήσε¬
  ται έν Ηρακλείω την 20ήν
  Νοεμβριού 1937 ήμ'έραν Σάβ¬
  βατον καΐ ώραν 10 π. μ.
  καί είς τα γραφεΐα τοθ Ύ-
  γειονομικοΟ Κέντρου ενώπιον
  τής αρμοδίας Έπιτροπής.
  Εγγύησις διά την συμμετο¬
  χήν είς την δημοπρασίαν ό-
  ρίζεται χρηματικόν ποσόν δρ.
  200,000.
  Οί δροι τής μελέτης καί τα
  σχετικά αυτής μετά λεπτο-
  μεροΰς διακηρύξεως ευρίσκον¬
  ται είς τα Γραφεΐα τοθ Ύγει-
  ονομικοΰ Κέντρου Ηρακλείου
  καί δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λαμβάνωσι γνώσιν προ-
  σερχόμενοι κατά Τρίτην καί
  Πέμπτην έκάστης εβδομάδος
  κατά τάς π. μ. εργασίμους
  ώρας των Γραφείων.
  Ηράκλειον 1 Όκτωβρίου
  1937.
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Νικολακάκης
  Τα Μέλη
  Μανθος Πλεύρης
  'Εμμαν. Ξανθάκη;
  Ευάγγελος Πρινιανάκης
  Νάνος Καβαλλάκις,
  !■■■■■■(
  Άγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικηγώρος—Ηράκλειον
  Όδός Κυδωνίας
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλίφ. 3—68.
  ι·····«···ι
  Επανήλθεν έξ Αθηνών ή
  γνωστή καλλιτέχνις κομμώ-
  τρια
  "Ελπίς
  Χαραλαμπίδου
  8που είχε παρακολουθήση
  τάς νέας κομμώσεις επί ολό¬
  κληρον μήνα.
  Ή δνίς Χαραλαμπίδου έγ-
  γυαται τό ώραιότερο κτένι-
  σμα περμανάντ ήλεκτρισμοθ
  ή μή ποΰ σδς κάμνει ώραίο
  κεφάλι καί δείχνει τα μαλλί
  σας εντελώς φυσικό.
  ; Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νίυρολογβς— Ψυχίατρβς
  Τμηματάρχης Ίατρός
  ■ Δημοσ. Ψυχιατρείου Αθηνών
  Δέχβται Ιν τώ ιατρείω τού
  ■ όδός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Ι Τηλέφ. 52.379.
  —Έκτοπισμός διά κλοπήν έ-
  λαιοκάρπου.
  Παρά τού Σταθμβϋ Χωροφυλα-
  κής 'Αρδάκτοΐ) συνελήφθη την
  8 Όκτωβρίου έ Ζαχαρίας Έμμ.
  Παηαμιχελάκης κάτοικο; Βρυσών
  Άγίου Βααιλείβυ Ρεθύμνης καΐ
  εξετοπίσθη δυνάμει αποφάσεως
  τής έπιτροπής δημοσίας ασφαλεί¬
  ας τού Νομοΰ είς την νήσον "Ιον,
  επί εν ε τος διότι έπεδίδβτο συ¬
  στηματικώς βΐς την κλοπήν έλαι-
  οκάρπου.
  —Διά κυβοπαιξίαν.
  Συνελήφθησαν οί Μιχ. Ε. Κα¬
  κουδάκης, Βασιλ. Κ. Σταυρακά¬
  κης καΐ Βααίλ. Ί. Κουνάλης κά-
  τοικοι Ανωγείων επ) κυβοηαι-
  ξί
  —Οί νέοι εύέλπιδες.
  Διά διαταγής τοΰ ύφυηουργοΰ
  των Στρατιωτικών καλοΰνται ο-
  πως παρουσιασθοΰν είς την Στρα-
  τιωτικην Σχολήν την 9ην ώραν
  η. μ. της 23ης τρέχ. μηνός οί έπι-
  τυχοντες κατά τϊν διβξαχθέντα
  τελευταίως διαγωνισμόν, οΐτινες
  καί κατατάσοονται είς την Ιην
  τάξιν. Ώς γνωστόν οί έπιτυχόν-
  τες είς την Σχολήν Εΰελπίδνν
  εφέτος άνέρχονται είς 316 μ(-
  ταξΰ των οποίων συγκαταλέγον-
  ται αρκεταί Κρήτες.
  — Ό κορεσμός των βιοτεχνι-
  κών έπαγγελμάτων.
  Καθ' α πληροφορούμεθα έξ Α¬
  θηνών προβλέπεται δτι κατόπιν
  παρακλήσεως των έπαγγελματο-
  βιοτεχνικών όργανώσεων ολη;
  τής χώρας θά αυνέλθη έκεΐ ή
  υπό τοΰ νόμου προβλεπομένη εί-
  δική έπιτροπή ή έ ποία θά μελε¬
  τήση τό ζήτημα■ των βιοτεχνι¬
  κών έπαγγελμάτων κρίνουσα ο-
  σα τούτων θεωρήση επί τίί βά¬
  σει των ϋπαρχοντων στοιχείων,
  κεκορεσμένα.
  —Ή καταπολέμησις τής έ-
  λονοσίας.
  Κατόπιν τελευταίας διαταγής
  τοϋ ΰφυπουργβίου Γεωργίας έκτε-
  λοϋντος παράκλησιν τού ίιπουρ-
  γείου Κρατικής 'Υγιεινής καί
  Αντιλήψεως, τό προσωπικόν των
  γεωργικων ϋπηρεσιών έπελήφθη
  είς πολλάς περιφερείας της'χώρας,
  τη; πωλήσεως κινίνης είς τούς
  έλονοσ ιο πλήκτου;.
  —Ή δίωξις τοΰ λαθρεμπορί-
  ου.
  Εκοινοποιήθη καΐ πρός τάς οΐ-
  κονβμικάς άρχ^άς Κρήτης τό δι-
  άταγμα περί αρμοδιότητος τού
  βυμβουλίου Διώξεως Λαθρκμπορί-
  ου. Τό συμβουλιον ώς γνωστόν
  θά γνωμοδοτι;) επι τή; χορηγήσε¬
  ως υλικών άμοιβών είς τους άνα-
  καλύπτοντα; λαθρεμπόριον θά ά-
  ποφαίνεται διά την διάθεσιν των
  εΐσπράξεων των προβρχομένων
  έκ τής φορολογίας των είς τα
  πληρώματα των πλοίων προερχο-
  μένων σιγαρέττων, διά την αποζη¬
  μίωσιν των κατόχων λεπτοϋ χάρ¬
  του κ. λ. π.
  ♦■""*"*"*""""■**"""*♦.
  Ό όδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (οϋλίτιθος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έτιαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ λουκούμια Συρι-
  ανά χϋμα—Κυτία. Β. Ραυτόπβυλος
  Καμαράκι. 1—5
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  14 Όκτωβρίου 1937
  ]
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
  ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣϋΙΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ
  ΟΑ ΖΗΤΗΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚλΗΣΙΝΤΟΝΕΘΕΛΟΝΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έσπερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  αί συνεννοήσεις Αγγλίας καί Γαλλίας
  έπίτοΰ Ίσπανικού αυνεχίζον-αι εισέτι.
  Άποτελέσματα θετικά των συνεννο-
  ήσεων τούτων δέν ανεκοινώθησαν ούτε
  σήμερον. Πάντως λέγεται ότι πρό πά¬
  σης νέας συζητήσεως μετά τής Ιταλίας
  Οά κληθή αυτή νά δηλώση ότι δεχεται
  την άνάκλησιν των έθελοντών καί νά πα¬
  ράσχη τάς απαιτουμένας έγγυήσεις ότι
  θά διακόψη καί έν τω μεταξύ τάς απο¬
  στολάς τούτων είς Ισπανίαν.
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΠΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΕΓΙΝΕΝ ΕΝΟΟΥΣΙΩΔΟΣ ΔΕΚΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3Όκτωβρίου (τοΰ άν¬
  τ αποκριτοΰ μας).—Τάς νυκτερινάς ώ¬
  ρας χθές επέστρεψεν έκ Σερρών ό πρω-
  θυπουργός κ. Ι. Μεταξάς. Είς τόν κ.
  πρωθυπουργόν εγένετο ύποδοχή υπό τού
  λαού των Αθηνών καί των άρχών.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΣΕΡΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ό επανελθών έκ
  Μακεδονίας ύφυπουργός των στρατιω¬
  τικών κ. Παπαδήμας είς δηλώσεις τού
  διά τα τελεσθέντα είς Σέρρας στρατιω-
  τικά γυμ.νάσια ετόνισεν ότι αί άποκομι-
  σθεΐσαι έξ αυτών έντυπώσεΐς είνε εύάρε-
  στοι άπό πάσης απόψεως.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΟΑΝΕΙ Ο ΓΑΛΛΟΣ
  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΠΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Αύριον (σήμερον)
  άναμένεται είς Αθήνας ό Γάλλος 'Υ-
  πουργός επί των συντάξεων κ. Ριβιε.
  Ό Γάλλος ύπουργός θά προβή ώς γνω¬
  στόν είς Θεσσαλονίκην είς τα άποκαλυ-
  πτήρια τοΰ άγάλματος τοΰ άν&γερθέντος
  είς μνήμην των έν Μακεδονία πεσόντων
  Γάλλων. Οί παλαιοί πολεμισταίΘεσσα-
  λονίκης, όπου ο κ. Ριβιέ θά ευρίσκεται
  την 1 7ην Όκτωβρίου, έτοιμάζουν αύ¬
  τω ένθουσιώδη ύποδοχήν, δεδομένου
  μάλιστα ότι ό κ. Ριβιε είνε καί αύτός
  παλαιός πολεμιστής καί άνάπηρος τού
  μεγάλου πολέμου.
  ΜΑΙΝΕΤΑΙΠΑΝΤΟΤΕ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΚ Β ΟΡ ΕΙ Ο Η ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ τοΰ έξωτερι-
  κοΰ αγγέλλεται ότι καθ* όλην την Βό¬
  ρειον Κίναν ό πόλεμος μαίνεται κυριο¬
  λεκτικώς. Οί Κινέζοι συγκεντρώσαντες
  έκεΐ άνω των 400,000 στρατοΰ καί
  άμυνόμενοι πλέον η αποτελεσματικώς,
  έτοιμάζονται νά άναλάβουν είς έκτετα-
  μένην άκτίνα άντεπίθεσιν εναντίον των
  Ίαπώνων πρός ανάκτησιν «ών άπολε-
  σθέντων εδαφών.
  ΕΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΑΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
  ΔΙΑ ΤΑ ΓΥΜΚΑΣΙΑ ΤΠΗ ΣΕΡΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Κων)πόλεως ότι αί Τουρκικαί έφημερί-
  δες άφιερώνουν εύμενή σχόλια διά τα
  γυμνάσια των Σερρών τονίζουσαι ότι ό
  ' Ελληνικάς στρατός άπέβη άξιος τοΰ
  π ροορισμοΰ τού ώς οργάνου τής ήσυχί-
  ας καί τάξεως έν τή Βαλκανική χερσο-
  νή αω. Αί έφημερίδες έξαίρουν έπίσης ι
  τή ν στρατιωτικήν προσωπικύτητα τοΰ κ.
  Μ εταξά ώς παλαιού άρχηγοΰ τού έπιτε-
  λείου.
  Τό Βερολινον καί τό Ίσπανικόν.
  Ζωηρά κίνησις είς την Ρώμην.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί Γερμανικαί έφημερίδες έ-
  ξακολουθοΰν νά τηροΰν έπι-
  φυλακτικότητα επί των Ίσπα-
  νικών, δέν παύουν δμως νά
  τονίζουν δτι ή κυβέρνησις τού
  Ράϊχ είναι απολύτως σύμφω-
  νος μέ την Ιταλίαν είς δ,τι
  φορά τό Ίσπανικόν καί τάς
  μελλοντικάς ρυθμίσεις τού.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ ).—Οί
  ήμιεπίσημοι Άγγλικοί κύκλοι
  γράφοντες επί τής τελευταί¬
  ας φάσεως των συνεννοήσε-
  ων μέ την Γαλλίαν διά τό
  Ίσπανικόν έκφράζονται μέ ι¬
  κανοποίησιν Οί κύκλοι ούτοι
  έπιλέγουν δτι ή Αγγλία έ-
  νεργεΐ πάντοτε έν πνεύματι
  έξυπηεετήσεως τής είρήνης καί
  ουδόλως πρέπει νά παρεξη-
  γήται ή στάσις αυτής έναντι
  τής Ιταλίας
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Σή¬
  μερον ό "Αγγλος πρεσβευτής
  σέρ Κλάρκ έπεκοινώνησε έπα-
  νειλημμένως μέ τό Καίντ' Όρ-
  σαί. Έπίσης έτηρήθη είς επα¬
  φήν μέ τό Λονδίνον συνεν-
  νοηθείς τηλεφωνικώς μετά τού
  κ ΤΗντεν. Ό Άγγλος πρε¬
  σβευτής συνωμίλησε καί μέ
  τόν έν Παρισίοις Ίταλόν πρε¬
  σβευτήν.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) — Ζωηρά
  διπλωματική κίνησις παρετη-
  'ρήθη σήμερον ενταύθα. Κα-
  τά πληροφορίας των εφημερί¬
  δων ή κίνησις αυτή περιεστρέ-
  | φετο είς τό Ίσπανικόν. Ό
  ι κάμης Τσιάνο είς τάς γενο-
  ι μένας συνομιλίας, ετόνισε καί
  πάλιν δτι ή Ιταλία είνε πρό-
  θυμος νά συμβάλη, είς την α¬
  ποκατάστασιν των Εΰρωπαι-
  κών πραγμάτων καί τόν περι¬
  ορισμόν των κινδύνων τοΰ Ί
  σπανικοΰ.
  Ή απαλλαγή έκ τού φόρουοϊκοδομών
  Πώς όρίζεταιή περίπτωσις έκπτώσεως.
  Τό υπουργείον Οίκονομικών,
  αφορμήν λαμβάνον έξ έρωτή-
  ματος έφοριακών άρχών, εξέ¬
  δωκεν εγκύκλιον, δι" ής έρμη-
  νεΰει τό ζήτημα τής άπαλλα-
  γής των προσφύγων έκ τοϋ
  φόρου οίκοδομών είς περίπτω¬
  σιν μεταβιβάσεως τής κυριό-
  τητος μιδς οίκοδομής πρόσφυ¬
  γος, τυχόντος φορολογικής ά¬
  παλλαγής, επί πλειόνων οίκο¬
  δομών, είς έτερον πρόσφυγα
  μή έχοντα ίδιον -δικαίωμα τοι¬
  αύτης.
  Τό υπουργείον τονίζει, δτι
  έν τή περιπτώσει ταύτη, εάν
  μέν ή άγοραπωλησία εγένετο
  μέχρι τής 31ης Δεκεμβριού
  1934, ό^ άγοραστής πρόσφυξ
  άποκτά ίδιον δικαίωμα άπαλ-
  λαγής Εάν ή άγοραπωλησία
  εγένετο βραδύτερον, ό άγορα¬
  στής δικαιοθται άπαλλαγής
  διά τό ποσόν εΐσοδήματος τό
  οποίον έβεβαιώθη διά την α¬
  γορασθείσαν οικοδομήν Ταυ¬
  τοχρόνως δμως μειοϋται κατά
  τό αύτό ποσόν τό δικαίωμα
  άπαλλαγής τοϋ πωλητοΰ πρό¬
  σφυγος.
  Είς ήν περίπτωσιν πρόκει-
  ται περί καταβολής φόρου διά
  τα προηγούμενα τής οίκονομι-
  κής χρήσεως 1937—38 έτη, τό
  δικαίωμα συνολικής άπαλλα¬
  γής είναι μέχρι 30 000 δραχ.
  άκαθαρίστου έτησίου είσοδή
  ματος, εάν δέ πρόκειται περί
  φόρου τού τρέχοντος έτους,
  τό δικαίωμα συνολικής άπαλ¬
  λαγής είναι μέχρι 18 000 ά¬
  καθαρίστου έτησίου εΐσοδήμα¬
  τος.
  Άπό τοΰ τρέχοντος έτους
  έφ' όσον μία ή πλείονες οίκο-
  δομαί πρόσφυγος έχουν ακα¬
  θόριστον ετήσιον είσόδημα α¬
  νώτερον των 18.000 δρ. κα¬
  ταβάλλεται φόρος οίκοδομών
  επί τού συνόλου τού ποσοΰ,
  μή ύψισταμένης άπαλλαγής.
  Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Παρουσία τοΰ Διευθυντού
  τοΰ Γεωργικοΰ Ταμείου "Ηρα¬
  κλείου κα'ι τού προέδρου τοΰ
  Γεωργικοΰ'Επιμελητηρίουθέλει
  συντελεσθή αυριον ή παραλά¬
  βη υπό τοΰ Γεωργικοΰ Ταμεί¬
  ου τής διαχειρίσεως των πό-
  ρων τοΰ ένεργητικοΰ καί πα-
  θητικοϋ ώς καί έν γένει των
  πάσης φύσεως περιουσιακών
  στοιχείων τοΰ Γεωργικοΰ Έ-
  πιμελητηρίου συμφώνως πρός
  τόν ύπ' αριθ 721 αναγκαστι¬
  κόν νόμον.
  ΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ
  ΕΛΛΑΔΟΣ- ΓΕΡΓΛΑΝΙΑΣ
  Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
  χάς έκοινοποιήθησαν έκ τοΰ
  ύπουργείου Οίκονομικών αί
  συναφθεΐσαι συμφωνίαι μετα-
  ξΰ Ελλάδος καί Γερμανίας
  περί τοΰ τρόπου διεξαγωγής
  των μεταξΰ αυτών έμπορικών
  συναλλάγών.
  Η ΑΤΕΛΗΣ
  ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ
  Δι' επειγούσης έγκυκλίου
  τοΰ ύπουργείου Οίκονομικών
  έπεξηγοΰνται πρός τάς τελω¬
  νειακάς αρχάς αί ισχύουσαι
  διατάξεις περί άτελοΰς έπα-
  νεισαγωγης καπνών.
  ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΧΕΙΝ1ΕΡΙΝΗΣ__ΠΕ_ΡΙ Ο Δ Ο Υ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ
  γραφείου τοΰ κ. Έπόπτου
  Εργασίας ή προθεσμία ύπο-
  βολής,παρά των έργοδοτών,
  καταστάσεων εργασίας χει-
  μερινής περιόδου, παρατείνε-
  ται μέχρι τής 16 τρέχ. Μετά
  την παρέλευσιν τής προθεσμί-
  ας θά έφαρμοσθώσι κατά των
  παραβατών αί έκ τοϋ οίκείου
  νόμου προβλεπόμεναι κυρώ-
  σεις.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΑΡΩΝ
  Οί πρωτοδίκαι κ κ. Παπα-
  γεωργόπουλος καί Μαργέλ-
  λος ωρίσθησαν παρά τοΰ κ.
  Προέδρου των πρωτοδικών
  Ηρακλείου μέλη τής Διοική¬
  σεως τού ταμείου έφέδρων 6
  μέν πρώτος ώς τακτικόν ό δέ
  δεύτερος ώς άναπληρωματι
  κόν. _____________
  ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Σήμερον την μεσημβρίαν θά
  συνέλθη είς συνεδρίασιν ή δι-
  οικοΰσα έπιτροπή τοΰ Γεωργι¬
  κοΰ Έπιμελητηρίου προκειμέ-
  νου νά άσχοληθή μέ ωρισμέ¬
  να ύπηρεσιακά ζητήματα.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τή άγορα μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδϊς.
  Σουλτανίναι
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μαύραι
  α
  Ρ'
  υ
  α'
  Ρ'
  γ'
  >ρ. 21 -
  22-
  » 20.
  21.-
  » 19. 20
  » 15. -
  17.
  » 13.50-
  > 11. —
  » 10 —
  • 1050
  8 9
  7 —
  8 50
  Χαρούταα » 2 60
  "Ίτλαια 5ο »
  » κοινά » 29—
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ. 24 —
  .» ρ" » » 22.-
  Πράσινοι α' τΐοιότ. » 22 -
  ρ" . »* · 20 50
  θινοι.
  Αρχανών τύ μίστατ. » 45.
  Μαλί-βυζίου κατ' οκάν 5ρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  13ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25 35 - 25 60
  3.65 3.75
  546 550
  110.10 11110
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορώ Πώλησις
  60.80 61 40
  28.10 28 35
  371 375
  20.75 21.—
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΚΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝ
  Ενώπιον τοϋ κακουργιοδι-
  κείου'Ηρακλείου άρχίζειαυρίον
  ή δίκη κατά των Γεωργιου Φα-
  λελάκη και Εύαγγελιας Φα-
  λελάκη κατηγορουμένων επί
  αίμομιξία.
  ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Σήμερον τό άπόγευμα θά
  συνεδριάση προκειμένου νά
  άσχοληθή μέ διάφορα ύπηρε¬
  σιακά καί τρεχούσης φύσεως
  ζητήματα τό Εποπτικόν Συμ¬
  βούλιον Άγροψυλακής "Ηρα¬
  κλείου.
  ΕΦΟΝΕΥΘΗ
  ΔΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ
  Συνεπεία αίφνιδίας έκπυρ-
  σοκροτήσεως κυνηγετικοθ δ-
  πλου αύτοετραυματίσθη θανα-
  σίμως είς την κοιλίαν καθ" ήν
  στιγμήν προσεπάθει νά θραύ-
  ση τουτο ό Δημ. Κατζουρά-
  κης ξυλουργός κάτοικος Ρεθύ¬
  μνης. Ό αΰτοτραυματισθείς
  ύπέκυψε μετ" ολίγον είς τα
  τραύματά τού.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Καθιστώμεν γνωστόν δτι
  προσωρινώς κοίί λόγω των
  γενικών έπισκευών αΐτινες θά
  γίνωσιν είς τό Πανάνειον Δη¬
  μοτικόν Νοσοκομείον, δέν θά
  γίνωνται δεκτοί άσθενεΐς άπό
  τής προσεχούς Δευτέρας 18ης
  Όκτωβρίου 1937.
  Ό Πρόεδρος τού Άδελφά-
  του.
  Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ
  ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΕΩΝ
  Πρός τοϋς άπανταχοθ τής
  Ελλάδος πάσης φύσεως χρε-
  ωμένους απεστάλη πρόσκλη-
  σιςσυμμετοχής είς την συγκρο-
  τουμένην την 17 τρέχ. μηνός
  έν Αθήναις νέαν σύσκεψιν
  διά την τελικήν ρύθμισιν των
  χρεών άστικών, ίδιωτικών, έ-
  παγγελματικών, κτηματικής
  τραπέζης, λοιπών τραπεζών,
  έν γένει όργανισμών κ.λ.π.
  ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ
  ΑΚΕΦΑΛΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ
  Κατ' είδήσεις έκ Ρεθύμνης
  είς την παραλιακήν θέσιν
  «Κορακιά» παρά τό Χωρίον
  Άτσιποπούλου ανευρέθη άκέ-
  φαλον πτώμα γυναικός άπο-
  συντεθειμένον. Αί άρμόδιαι δι-
  καστικαί καί αστυνομικαί άρ-
  χρί έπελήφθησαν άνακρίσεων.
  ΠΝΙΓΜΟΣ ΒΡΕΦΟΥΣ
  Κατ' αναφοράν τής οϊκείας
  άστυνομικής άρχής πρός την
  Διοίκησιν Χωροφυλακής "Ηρα¬
  κλείου προχθές ό διετής Γεώρ¬
  γιος Ιω. Μπαντουβάκης έκ
  Μεγάλης Βρύσεως κατέπεσεν
  έντός φρέατος πλήρους ύδα¬
  τος καί έπνίγη.
  ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ ΤΙΜΑΛΦΩΝ
  Συνελήφθησαν καί παρεπέμ-
  φθηοαν αρμοδίως ή 'Αγάπη
  Γ Άδικημενάκη καί Άργυρή
  σύζυγος Έμμ Χριστοφοράκη
  έκ Δαφνών διά κλοπήν τιμαλ-
  φών άξίας 5 000 δρχ ανηκόν¬
  των είς τόν ομοχώριον των
  Νικόλ. Τζωρακολευθεράκην.
  ΣΥΜΕΡΧΕΤΑΙΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΙΝ ΟΛΟΝ
  ΤΩΝ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΗΟΕΛΟΝΤΟΝ
  ΟΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΠΙΟΑΝΟΤΑΤΑ
  ΑΗΕΚΚΛΗΤΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίαυ (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατ' είδήσεις έκ
  Λονδίνου συνέρχεται έκεΐ ή έπιτροπή
  μή επεμβάσεως προκειμένου νά άπασχο-
  ληθή μέ την άνάκλησιν των έν Ισπανία
  ξένων έθελοντών.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα ή έ¬
  πιτροπή πιθανώτατα θά λάβηάνεκκλήτους
  άποφάσεις διαρρυθμίΐουσα τα ζητήμα¬
  τα έν πνεύματι άμοιβαιότητος διά τα
  ένδιαφερόμενα έθνη.
  ΕΑΠΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΑΥΣΙΣ
  ΤΟΝ ΔΙΕΒΝΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΟΝ
  ΔΙ' ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΥΠΟΧΏΡΗΣΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 "Οκτωβρίου (.
  άνταποκριτοΰ μας).—Έν σχέσει μέ την
  προσέχη σύγκλησιν τής έπιτροπής μή ε¬
  πεμβάσεως ανακοινούται ότι τα οιεθνή
  ζητήματα τα σχετιζόμενα μέ την επίλυ¬
  σιν τοΰΊσπανικοΰ προβλήματος θά ρυθ-
  μισθαΰν οριστικώς.'Η λύσις αυτή θά επι¬
  τευχθή κατά τάς υπαρχούσας πληροφο¬
  ρίας δι' άμοιβαίων ύποχωρήσεων.
  ΔΕΥ
  ΕΡΟΣ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝ
  Ο
  ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΟΥΖΒΕΛ
  ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΑ Τί ΠΑΡΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΑΑΟΝ
  ΑΘΙΙΝΑΙΓ 13* ^Οκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας)Ί—Ό πρόεδρος των
  Ήνωμένων Πολιτειών κ. Ροΰζβελτ ε¬
  ξεφώνησε καί δεύτερον βαρυσήμαντον
  λόγον κατά τα εκείθεν σημερινά τηλεγρα¬
  φήματα. Αί Γαλλικαί έφημερίδε.ς κρί-
  νουσαι τόν λόγον τούτον τοΰ Ροΰζβελτ
  παρατηρούν ότι ούτος είνε έντονώτερος
  καί σαφέστερος τοΰ προηγουμένου. Ση··
  μειωτέον ότι ό νέος λόγος τού Ροΰζ·
  βελτ περιστρέφεται είς τό ζήτημα τής
  ώργανωμένης έξασφαλίηεως τής είρήνης
  τόσον διάτό παρόν όσον καί διά τό μέλ·
  λον.
  ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣ.ΜΟΙ ΕΝ ΣΑΓΚΑΗ
  ΕΡΗΜΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκχωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα
  έκ Σαγκάης βεβαιούν ότι οί βομβαρδι-
  σμοί έξ αέρος συνεχέζονται έκεϊ καθη¬
  μερινώς. "Ηδη μεγάλα μέρη τής πόλε¬
  ως έχουν έρημωθή επεκράτει δέ τρόμος
  είς τάς πυκνοκατωκημένας Κινεζικάς συ¬
  νοικίας εναντίον των οποίων ρίπτον?αι
  υπό των Ίαπώνων βόμβαι έμπρηστικαί
  μέ την δικαιολογίαν ότι ύπάρχουν έκεϊ
  στρατιωτικαί έγκαταστάσεις καί φωλεαί
  μυδραλλιοβόλων.
  Η ΚΙΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙΕΜΨΥΧΟΥ
  ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΑΑΝΩΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Έκ τοΰ έξωτερι-
  κου αγγέλλεται ότι οί στρατιωτικοί
  κύκλο^ τής Μόσχας παρατηροΰν ότι ή
  Κίνα ατερεΐται έμψύχου ύλικοΰ άερο-
  πορίαςκαί έπαρκοΰς άριθμοΰ άεροπλά-
  νων. "Εγιναν μάλιστα διαβήματα πρός
  τόν Στάλιν όπως επισπεύση όσον τό δυ¬
  νατόν την αποστολήν έκεΐ καί άλλων άε-
  ροπλάνων καί τοΰ μεγαλυτέρου άριθ¬
  μοΰ ίκανών πιλότων καί προπαιοευ-
  τών.
  Η ΙΑΟΟΝΙλ ΗΡΧΙΣΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ
  ΛΙΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά πληροφορί¬
  ας έκ Τόκιο μέσω ξένης πηγής ή Ία-
  πο>νία ηρχοε νά παρουσιάζεται διαλλα-
  κτική είς τάς έξωθεν συστάσεις περί επι¬
  λύσεως τού Κινεζοϊαπωνικοΰ διά δια¬
  σκέψεως είς την οποίαν θά συμμετά-
  σχουν καί άλλαι δυνάμεις έχουσαι συμ.·
  φέροντα έν Κίνα. θύχ' ήττον ή στάσις
  αυτή τής Ίαπωνίας κρίνεται καί πάλιν
  ώς μάλλον καιροσκοπική.