94907

Αριθμός τεύχους

4690

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

15/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ι ΙΆΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΛ
  ΟΔΟΕ ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕιίϊΙΟΙ ΣΪΙΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  (
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι Ά
  ε'ξάμηνος 2
  Άμρρικής
  έτησια δολ. ]Γ>
  15
  ίάμηνός · 8
  Τιμη
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1937
  | ΗΡΑΚΛΙ.ΙΟΜ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΤΟΣ 22ΟΝ ||
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *690
  Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΛ
  ΕΙΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  Σήμερον αναχωρεί έξ Α¬
  θηνών ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς μεταβαίνων είς την
  πρωτεύουσαν τού Τουρκικοΰ
  Κράτους. Τό ταξίδιον αύτό
  τού "Ελληνος πρωθυπουργοΰ
  είς την "Αγκυραν, καθώς
  τουλάχιστον ανεκοινώθη, γί-
  νεται πρός άνταπόδοσιν επι¬
  σκέψεως τού Τούρκου συνα-
  δελφου τού είς Αθήνας. Δέν
  πρόκειται έπομένως νά χρη-
  σιμεύση είς την σύναψιν ού-
  δεμιάς' νέας συνθήκης με-
  ταξύ των δύο χωρών, δεδο-
  μένου μάλιστα ότι δέν υ¬
  φίσταται τοιαύτη άνάγκη,
  άφοΰ αί υφιστάμεναι συμ¬
  φωνίαι έξασφαλίζουν πλή-
  ρως όχι μόνον την καλήν
  γειτονίαν άλλά καί την στε¬
  νήν σύμπραξιν καί συμμαχί¬
  αν των. Είναι δμως γεγο-
  νός ότι ή παρουσία τού κ.
  Μεταξά είς την "Αγκυραν
  θά δώση την ευκαιρίαν νά
  συζητηθοϋν δλα τα πολιτικά
  οίκονομικά καί στρατιωτικά
  ζητήματα πού ένδιαφέρουν
  τάς δύο χώρας καί νά κα¬
  θορισθή κοινή Έλληνο-
  τουρκι'κή πολιτική έναντι δ-
  λων έν,; γένει των διεθνών
  προβλημάτων. "Αλλωστε, κα¬
  θώς εδήλωσε προχθές άκό¬
  μη ό Έλλην πρωθυπουργός
  πρός Τοΰρκον δημοοιογρά-
  φον, ή "Ελλάς καί ή Τουρ-
  κία συνεργάζονται έφ' 6-
  λων των ζητημάτων, οί
  δέ στρατοί των άποτελοΰν 8ν
  άδιάσπαστον σύνολον, άήτ-
  τητον καί έτοιμον νά δράση
  εναντίον πάσης έπιβουλής
  έντός πάντοτε τής άδιατα-
  ράκτου ενώσεως μετά των
  λοιπών Κρατών τής Βαλκα-
  νικής συνεννοήσεως. Καί αί
  συνομιλίαι αυταί τής "Αγκύ¬
  ρας Θάπροσλάβουν Ιδιαιτεραν
  όλως αξίαν λόγω τής κρισι-
  μότητος τής περιόδου την ο¬
  ποίαν διερχόμεθα. Διότι
  δεν θά καταδείξουν μόνον
  την κοινότητα των συμφε-
  ρόντων καί των έπιδιώξεων
  τής Ελλάδος καί Τουρκίας.
  Άλλά καί θά φανερώσουν
  είς τόν κόσμον ολόκληρον
  δτικαίή μεγαλυτέραάκόμη έχ
  θρα καί ή πλέον ριζική δια-
  φορά· μεταξύ των Κρατών
  είναι δυνατόν νά έξαλειφθοΰν
  δταν υπάρχη ή καλή θέλη¬
  σις καί ή άμοιβαία εΐλι-
  κρίνεια καί διαλλακτικότης.
  ΑΙΛ ΗΛ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛ ΠΡΟΑΧΘΗ
  Ο ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ ΤΥΠΟΣ
  ©ά φανή ϊαως περίεργον
  διότι ο τύπος άρχίζει ν' α¬
  σχολήται τόν τελευταίον
  καιρόν καί μέ τα Ιδικά τού
  ζητήματα. Διότι ό κόσμος
  είχε συνηθίσει νά βλέπη είς
  τάς εφημερίδας αρθρα δι'
  δλα τα μεγάλα καί μικρά
  ζητήματα τού έθνους καί
  τοΰ λαοΰ, νά παρακολουθή
  καθημέραν σκληρούς αγώ¬
  νας άπό τώνστηλών των ε¬
  φημερίδων διά τα δίκαια των
  διαφόρων κοινωνικών τάξε-
  ων, δέν είχεν ίδη δέ ποτέ
  οΰτε μίαν γραμμήν διά τα
  ζητήματα πού άφορωσιν τάς
  εφημερίδας καί τούς διευ¬
  θυντάς καί συντάκτας των.
  Συνέβαινε αύτό ακριβώς τό
  περίεργον:
  Ό τύπος έπρωτοστάτη
  είς δλους τούς αγώνας διά
  την πρόοδον τοΰ τόπου. Ή-
  γωνίζετο διά την προαγωγήν
  των έθνικών ύποθέσεων. Έ-
  μάχετο διά την προστασίαν
  των αδικουμένων. Επί ίτη
  μακρά ήσχολήθη μέ την ει¬
  σαγωγήν τού θεσμοΰ των
  κοινωνικών άσφαλίσεων, μέ
  την ίδρυσιν ταμείων συντά-
  ξεων διά τάς διαφόρους ερ¬
  γατικάς, έπαγγελματικάς, ε¬
  πιστημονικάς τάξεις, δια την
  λήψιν μέτρων προστασιας υ¬
  πέρ των οίκονομικώς ασθε-
  νεστέρων καί δέν κατέθε-
  τε ποτέ τα δπλα μέχρις «-
  τού οί άγώνές τού έστεφον-
  το υπό επιτυχίας. Ό έπαρΓ
  χιακός Ιδιαιτέρως τυπος, ο
  εγγύτερον ευρισκόμενος πρός
  τάς ανάγκας τής χώρας καί
  περισσότερον αίσθανομενος
  τάς έλλείψεις τοΰ τόπου καί
  τόν πόνον τοΰ λαοΰ, ύπεστή-
  ριξε πάντοτε μέ θερμήν, με
  αυτοθυσίαν, μέ πίστιν και ε¬
  πιμονήν δλα τα ζητήματα
  έκ τής λύσεως των οποίων
  έξηρτάτο ή πρόοδος τοΰ ε-
  θνους καί ή ανύψωσις τού βι-
  ωτικοΰ καί πνευματικόν ε-
  πιπέδου τοΰ λαοΰ. Διά τον
  εαυτόν τού δμως δέν ωμί¬
  λησε ποτέ. Διότι έ τύπος
  είς την Έλλάδα και ιδία ο
  έπαρχιακός, είς την ολοτη-
  τά τού σχεδόν, «υτυχδς, υ¬
  πήρξεν όργανον έπιδιωςεωξ
  I-
  δεολογικών σκοπών και οχι
  μέσον χρηματισμοΰ καί κερ-
  δοσκοπίας.
  'ΑλλάδΓ αύτό ακριβώς καί
  διέρχεται σήμερον βαθείαν
  οικονομικήν κρίσιν καί πα-
  λαίει άπεγνωσμένως διά νά
  συντηρηθή καί νά συνεχίση
  τούς αγώνας τού. Τώρα μά¬
  λιστα, όπότε δλα τα ειδή,
  χάρτης, μελάνη κ.λ.π. ύπερε-
  τιμήθησαν,μέχρις ύπερδιπλα-
  σιασμοΰ, ή ζωή καί ή συντη-
  ρησις τοΰ έπαρχιακοΰ τύπου,
  έχοντος νά παλαίση καί πρός
  τόν άγριον συναγωνισμόν
  των 'Αθηναϊκών εφημερί¬
  δων, κατέστη προβληματική.
  Διότι ή έπαρχιακή εφημερίς
  έμεινεν άνευ προστασίαν καί
  μερίμνης έκ μέρους τοΰ Κρά¬
  τους. Διευθυνταί καί συντά-
  κται των επαρχιακήν εφη¬
  μερίδων, δέν άπολαμβάνουν
  ουδενός προνομίου. Ένώ διά
  τάς εφημερίδας καί τούς δη-
  μοσιογράφους της πρωτευού¬
  σης καί τής Θεσσαλονίκης,
  εχουν ληφθή άπό έτών σοβα< ρά μέτρα προστασίας (ταμεΐα συντάξεων, άνεργίας, δωρε< άν είσιτήρια ταξιδίων δι' δλων των μεταφορικών μέ- σων, μεγαλύτεραι ευκολίαι είς την εισαγωγήν χάρτου, μελάνης, χορηγίαι υπό δια¬ φόρους μορφάς καί δικαιολο γίας κ.λ.π.). Εύτυχώς, ή σημερινή κυ¬ βέρνησις, ύπόσχεται δτι θά λάβη σειράν μέτρων προστα¬ σίας καί οργανώσεως τοΰ τύ¬ που. Καί ύπόσχεται νά έξι- σώση πλήρως τας εφημερί¬ δας καί τούς δημοσιογράφους τής επαρχίας καί τής πρω¬ τευούσης. Είναι δέ όντως καί άνάγκη έπιτακτική άλλά καί δίκαιον νά ληφθούν μέτρα προστασίας καί υπέρ τοΰ έ¬ παρχιακοΰ τύπου καί των έκ- δοτών καί συντακτών καί των έργατών τού έν γένει. Καί διότι παρόμοια μέτρα λαμ- βάνονται δι' όλας τάς άλλας κοινωνικάς τάξεις. Άλλά καί διότι δικαιοΰται καί ό επαρ¬ χιακάς τύπος νά τύχη τής στοργής καί τοΰ ένδιαφέρον- τος πού τοΰ άξίζει έκ μέ¬ ρους τοΰ Κράτους καί τής χοινωνίας γενικώς διά τάς τεραστίας υπηρεσίας τού πρός τόν τόπον καί την μεγάλην τού συμβολήν είς την πρόο¬ δον τοΰ εθνους καί την α¬ νάπτυξιν τοΰ πολιτισμόν τής φυλής· Πεταχτά σημειώματα ΟΙ ΝΕΟΙ Ή σκηνή είς τό ταμείον τοθ χειμερινοΰ κινηματοθεά¬ τρου: Τρείς νεαροΐ δανδήδες, κουστουμαρισμένοι ά κάτ »- πέγκλ, φρεσκοσιδερωμένοι, μέ στίλβοντα άπό την μπρι- γιαντίνη μαλλιά, πού νά μή φεΰγη. τρίχα, είσήλασαν μέ χάχανα, μέ φωνές, μέ όρμή, μέ δλη την όρμή πού δίδουν τα ξένοιαστα νειδτα. Έ- σπρωξαν ήλικιωμένους, ετσά- λαπάτησαν κυρίες, δέν έσεβά- σθησαν ούτε καί τ' άσπρισμέ- να άπ' τό βαρύ χειμώνα τής ζωής μαλλιά τοθ τελευταίου λειψάνου των έθνικών άγώ- νων. "Εβγαλαν πρώτοι τα εί¬ σιτήρια καί επροχώρησεν στή σάλα τού θεάτρου ώς ήρωες καΐ κυρίαρχοι τής ζωής καΐ τοθ σύμπαντος. Επέρασαν ώ- σάν θύελλα, πού δέν λογα- ριάζει τίποτε, ποΰ τα παρα- μερίζει καί τ' άνατρεπει καΐ τα ίσοπεδώνει δλα. Καΐ δ- λοι θέλοντας καί μή έπρόσε- ξαν τό πέρασμά των. Άλλά ό «καθυστερημένος άνθρωπος τοθ παλαιοϋ καλοΰ καιροΰ» ποΰ έννοεΐ νά είναι καί σή* μερο άκόμη προσκολλημένος στίς παληές άρχές καΐ στΐς ίδέες δέν έσυχώρησε την πα· ρεκτροπή αύτη. —Ιδού ή χρυσή νεότης τής σήμερον, μοϋ εΐπε, συνοδεύ- οντας τή φράσι τού μέ ε'να βαθΰ στεναγμό πού έπρόδι- δεν δλο τόν πόνο τής ψυχής τού. Δέν λογαριάζει τίποτε. Ουτε ήλικία, ουτε άσπρα μαλ¬ λιά, ουτε άγώνες, ουτε γυ- ναΐκα, οϋτε ίεραρχία. Δέν έ'χει προσφέρει άκόμη τί¬ ποτε, ουτε στόν έαυτό της οϋτε καί στήν κοινωνία. Καί δμως τα θέλει δλα δικά της. Δέν έ'χει κανένα σκοπό. Καί δμως βιάζεται πάντοτε νά φθάση.. Ποΰ; δέν ξεύρει οϋτε ή ϊδια. Καί τ' άλωνίζει δλα. Άνατρεπει τα πάντα. Κι' δ¬ μως, οϋτε οίκοδομεΐ, ουτε έ- χει σκοπό, οϋτε καί ξέρει τί θ' άνοικοδομήση..Έχασε τή σε- μνότητα πού είχεν ή νεότης των περασμένων γενεών. Καί τό κακό είναι δτι δέν την άν- τικατέστησε μέ καμμίαν άλλη άρετή. Άμφιβάλλω μάλιστα άν ή νεότης αυτή έ'χει καί δ¬ νειρα. Έχει φτερά, άλλά δέν έχει φαντασία πού νά πλάσση ώραίους κόσμους. Καί νεότης μ' όρμή, άλλά χωρίς ώραΐα δνειρα καί ίδανικά αποτελεί στοιχεΐο έπικίνδυνο. Ό άνθρωπος, ήταν βεβαία ύπερβολικός, άλλ' είχεν ΐσως σέ πολλά σημεΐα δίκηο. Πραγ- ματικά πολλοί άπό τού σύγ- χρονους νέους δέν ξέρουν τίθά είπη ίεραρχία, κι' ΐσως δέν εχουν θέσει καί σκοπούς είς την ζωήν των. Άλλά δέν εί¬ ναι μοναχά αύτοΐ ϋπεύθυνοι γιά τό κακό αύτό. Ύπεύθυνο ήταν τό Κράτος ποΰ δέν τούς πρόσεξε. Ύπεύθυνη"είναι ή έ- ποχή πού τούς έγέννησε. Αύ¬ τη ή νεότης, έγεννήθηκε στήν πιό θλιβερή έποχή. 'Εμεγάλίθ- σε δχι μέ νανουρίσματα καί χαρούμενα τραγούδια. Άλλά μέ θρήνους καί όδυρμοΰς τής θλιμμένης μάννας πού έκλαιε τόν άνδρα ή τόν μεγάλο γυιό ή τόν άδελφό πού έπάλευε χρόνια μέ τό θάνατο στά μέ- τωπα τού πολέμου. Κι' δταν έβγήκεν άπό τό περιβάλλον τοΰ σπιτιοθ, άντίκρυσε τό χά- ος. Όλες οί παλαιές άξΐες καί άρχές εΓχαν γκρεμιστή, χωρίς νά εχουν δημιουργηθή, Ό Γολνοθάς μισς καρδίας = = ΕΛΙΣΑΒΕΤ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ Ή ζωή τής μελαγχολικής αύτοκρατείρας. Ό λαός δέν υποπτεύεται τό δραμα πού παίζεται μέσα στά ά- νάκτορα. Ό κόσμος βλέπει μόνο την άκτινοβολοΰσα ώμορφιά τής νεαρας αύτοκρατείρας, τίς θαυμά- σιες τουαλέττες της, την λάμψι καί τό μεγαλείον της. Πίσω δμω; άπό την φρνταχτερή πρόσοψι, κανείς δέν ύποπτεύεται τό δραμα. Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ, Ιντός των όρίων πού τοΰ έπιτρέπεο ή μητερα τού, έξακολουθεΐ πάντα νά είνε τρυφερός σύζυγος. Κυττάζει την γυναίκά τού μέσα στά μάτίά της. Προσπαθεί νά μαντεύη τίς Ιπιθυμίες καί εί δυνατόν νά προ- τρέχν; αυτών Την 24 Ίουνίου 1855 χαρίζει στήν Έλισάβετ την μεγαλείτερη χαρά πού μπόρεσε νά τής προξενήση: Τής έπιτρέπει νά γυρίση στήν πατρίδα της. Όλόκληρος ή πριγκηπική οι- κογένε'.α,,οί γονεΐς της τα άδέλ- φια της, πηγαίνουν πρός προϋ¬ πάντησιν της καί την συνοδεύουν χαρούμενοι στό έξοχικό κτήμά τους, εξω στό Πόσσεν Χόφεν. Μέ πόση συγκίνησι ή Έλισάβετ πα- τεϊ πάλιν τό πόδι της, ΰστερα άπό τόσον καιρό', στήν άγαπημένη της γή τοΰ «Πόσσι». Έκεΐ έπαι- ζε μικρό κοριτσάκι, έκεί υπήρ¬ ξεν εύτυχισμένη. Κάθε γωνιά τοΰ κήπου είχε γι' αυτή καΐ άπό μιά ίερή άνάμνησι. Μέ εύαίαθητη ψυ- χή έπιστρέφει στήν κοιοΐδατών γλυκυτέρων της άναμνήσεων. Ή Έλισάβετ ΰστερα άπό τόσον και- ρό, είνε γιά πρώτη φορά άλη- θινά εύτυχισμένη. Είχε φύγη απλαστη άκόμη παιοοΰλα. Καϊ γύρισε μιά νέα, ώραία, σχημα- τισμένη γυναΐκα. Την άναγνωρί- ζουν άρά γε τα γέρικα δένδρα, οί φίλοι τοΰ παληοΰ καλοϋ και¬ ροΰ, ποΰ τ' άκούει νά ψιθυρίζουν σάν τότε πού Ιπαιζε κάτω άπ6 τα κλαδιά τους; ΤΙ νά λένε; «ΙΙως μεγάλωσε ή μικρή μας κόρη, πώς μεγάλωσε!», Τό κάθε τι, καί την πιό άσή- μαντη λεπτομέρεια, τα ξανάβλεπε μέ συγκίνησι. Στό γνώριμο περι¬ βάλλον ξανάβρισκε τόν παληό έ¬ αυτό της. Ξαναγίνεται ή Άμα- ζόνα. ΐίηδά στά άλογο, καί κάνει, δταν άκόμη βρέχει μακρυνούς πε- ριπάτους στήν δχθη της λίμνης Στάρνμπέργκερ. Ή μητέρα της, ή άδελφή της Ελένη — ή Νένε— την ρωτοΰ γιά τό Ινα καΐ γιά τό άλλο, θέλουν νά μάθουν δλες τίς λεπτομέρειες. Διαισθάνονται 8τι κάτι τούς κρύ- βει. Επί τέλους ή Έλισάβετ νικά την υπερηφάνειά της, πού τόσο καιρό την έμπόδιζσ νά μιλήση, καΐ τούς άνοίγει την καρδιά της: Ή μητέρα τοΰ αύτοκράτορος, ή πεθερά της την τυραννεί! Τής κά¬ νει τάν βίο άβίωτον. Ή πεθερά της. Ή άδελφή τής μητέρας της. Άλλά δέν την λέει πειά θεία... Ή καΰμένη ή πριγκήπισσα Λου- δοβίκα καταπικραίνεται. —Ή θεία Σοφία,—λέγει στήν κόρη της. Είνε δυνατόν. Κι' αυτή πού περίμενε πώς ή Σίσσι της θά εθρισκε στό πρόσω- πο τής αδελφής της, τής άρχι- δουκίσσης μιά δεύτερη μητέρα. "Αν δέν ήταν ό αύτοκράτωρ καΐ ή κορούλα της ήξερε τί είχε νά κάνη. Άλλά τί τής Ιφταιαν τα δυό αύτά πλάσματα γιά νά τα καταστήση δυστυχή; Καί δταν άκόμη λείπη μακρυά άπό την Βιέννη ή Έλισάβετ, σύμ- φωνα μέ την επιθυμίαν τοΰ συ- ζύγου της, είνε ύποχρεωμένη νά δίδη εγγράφως αναφοράν γιά τόν εαυτόν της καί τό παιδί της. Έν· νοεΐται δτι εις τάς επιστολάς της πρός την πεθερά της, ή νεαρά αύ- τοκράτειρα είνε εντελώς τυπική Άρχίζει πάντοτε μέ, τάς λέξεις «Άγαπητή πεθερά», καί καταλή- γει ψυχρότερα άκόμη: «Φιλώ μα- ζί μέ τόν αύτοκράτορα τό χέρι σας, ή άφωσιωμένη νύφη σας Έ- λίζα». (συνεχίζεται) χωρίς νά έ'χουν κατασταλάξΓ) καί μορψοποιηθή νέες. Παντοΰ άμφιβολία. Παντοΰ άγνοια, ή τό πολύ- πολύ προχειρολογία καί ευ- κολες—άρα καΐ στραβές λύ- σεις. Καί κοντά σ' αύτά, ή ά- νεργία καί ή άγωνία πού φέρ- νει ό φόβος ενός νέου πολέ¬ μου. Έτσι οί νέοι, δσοι ήσαν άδΰνατοι, έλΰγισαν,κατεστρά- φησαν. Καί ή κατελήφθησαν άπό. μελαγχολίαν δσοι ήσαν σκεφτόμενοι, ή έγιναν έπιπό- λαιοι δσοι ηθέλησαν ν' άντι- δράσουν πέρνοντας τή ζωή άπό την ευθυμη καί έλαφρά πλευρά της. "Ετσι έξηγοθνται νομίζω τα φαινόμενα τής ση- μερινής νεότητος. Γι' αύτό καί δσοι νέοι διετήρησαν την σορροπία μέσα σ' αυτή τή θύελλα τού αιώνος μας, πα- ρουσιάζουν μίαν έκπληκτικήν εύστάθειαν καί μίαν άξιοθαύ- μαστη πνευματική διαύγεια. Μ.— ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή δουλειά δέν έ'χει ^χροπ^ι λέ¬ ει δ λαός. ΜερικοΙ δμως τό άμ- φισβητοΌν Καί τό άμφισβητοΰν ακριβώς διά τα έπαγγέλματα πού δέν είνε δυνατόν νά νοηθή ντρο- πή, έφ' δσον ύπάρχει έδώ καθή¬ κον οικογενειακήν ή εύρύτερα κοινωνικόν. —Έννοεΐς τούς τελειοφοίτους τοΰ Γυμνασίου πού θέλουν σώνει καί καλά ΙΙανεπιστήμιο, ένω 2- χουν κάθε υποχρέωσιν νά σκά- ψουν;... Την ερώτησιν αύτην ϊκαμεν ό παρατυχών πολυμαθής. Καί ε¬ πρόκειτο π2ά^υ.ατι___πε_ρι_ναύτών. Μέ τό νά ντρέπωνται τή δου- λειά πολλοί, δχι μόνον παραβλέ- πουν ίερά καθήκοντά τους άλλά καΐ πέφτουν έξω δλωσδιόλαυ. Ένα χαρτί πού προϋποθέτει ανώ¬ τερη μόρφωσι δέν εχει νομίζω καμμιά σημασία δταν δέν ύπάρ- χουν μέν «άνώτεραι θέσεις», υ- πάρχουν δμως έπαγγέλματα... κα¬ τωτέρα. Την περίπτωσιν αυτήν τής κα- θημερινής ζωής, μίαν περίπτωσιν επίκαιρον έκπαιδευτικώς, άνεκί- νησε κάποια άφήγησις ή όποία καί έτοποθέτησε δημοσίως τα συζη τητέα θέματα. Συμπολίτης έπαγ- γελματίας καΐ συγχρόνως τελειό¬ φοιτος Γυμνασίου άπεκάλυψεν πώς έκαμε καί .. λασπιτζής, α¬ κριβώς δταν ήτο τελειόφοιτος Γυ¬ μνασίου καί θεσιθήρας φυσικάΊ Καΐ πώς έκεΐ τόν ανεκάλυψεν ή καλή τού τύχη— ό έπιστάτης τής έπιχειρήσεως—καί τόν ίξύψωσε Δέν ήξευρε ουΐε στοιχειώδη λο- γιστικά ό τελευταϊος. Καί προ¬ σέτρεξε στά . φώτά τού μόλις ε¬ πείσθη δτι ήτο τελειόφοιτος Γυ¬ μνασίου. Άποτέλεσμα: 'Έγινε αύ- τός έπιστάτης, χρηματοδοτούμε- ενος Εκανοποιητικώτατα καΐ άπο- κτήσας επί τέλους μίαν θέσιν ά- ξιοπρεπή ! Νά είσέλθωμεν είς λεπτομερεί¬ ας; Είνε περιττόν. Πάντες οί ά- ποφοιτήσαντες άπό τό Γυμνάσιον, παλαιότερα, ενθυμούνται την μετα¬ βατικήν αύτην κατάστασιν. Καΐ την «αξιοπρέπειαν» άκόμη τής καταστάσεως έκείνης. Μερικούς ώφέλησεν Εσως ή άξιοπρέπεια. Τούς περισσοτέρους δμως άν δέν Ιβλαψεν όλωσδιόλου, δέν ωφέλη¬ σε ίσως πραγματικά... Στό χω- ριό τους τοΰς παρουσιάσθη Ινα πεδίον δράσεώς διά τό οποίον σήμερον θά έσεμνύνοντο. Ή τσά- πα δμως τούς ήτο όλωσδιόλου άπεχθής. Μόνον οί άνδριάντες τοΰ Πανεπιστημίου καΐ τα μαρμάρινα σκαλοπάτια των Άθηναικών με- γάρων τοΰς άπησχόλουν. "Εφθα¬ σαν νά άπειλήσουν τοΰς γονεΐς των δτι θά τούς έπλήρωναν τα 2- ξοδά τους μέ... διαφορετικάν νό- μισμα, άν επέμενον νά τούς κρί- νουν άναξιοπρεπώς! Πλάνη; θά πή- τε. Κάτι παραπάνω. Ή θέσις πού εζήτουν καί τότε καί βρα¬ δύτερον δέν ήτο απλώς δύσκολον νά εξευρεθή. Είχε σχέσιν μέ την φαντασίαν μάλλον, παρά μέ την πραγματικότητα... * * Οί άνδρες οί εύδοκιμήσαντες δχι μόνον είς τό έπαγγελματικόν πεδίον άλλά καΐ τό έπιστημονι κόν καί τό πολιτικόν άκόμη— Ι Τα Γεωργικά Ταμεϊα. Άπό σήμερον άρχίζει ή λει- τουργία των νεοϊδρυθέντων Γεωργικών ταμείων. Είς τα ταμεΐα αύτά, άνατίθεται ώς γνωστόν ή διεύθυνσις τής Γε- ωργικής πολιτικής κατά νο- μούς, ή καταπολέμησις των διαφόρων φυτονόσων καί ή προσπαθεία αυξήσεως τής γε- ωργικής πολιτικής. Τα ταμεΐα αύτά άντικαθιστοΰν τα κα- ταργοΰμενα έλαιοταμεΐα καί διαχειρίζονται την περιουσίαν των Γεωργικών Έπιμελητηρί- ων πού μεταβάλλονται είς ά- πλθ συμβουλευτικά δργανα. Καί ευχόμεθα τα νεοϊδρυόμε- να αύτά ταμεΐα νά άνταπο- κριθοθν είς τοΰς σκοπούς των καί ν' άποδώσουν τα προσδο- κώμενα εύχάριστα άποτελέ- σματα. Ό κορεσμός. Μετ" ολίγας ημέρας πρό¬ κειται νά συνέλθΓ) είς Αθή¬ νας ή έπιτροπή πρός καθορι¬ σμόν των έπαγγελμάτων έ· κείνων πού θά κριθοϋν ώς κε- κορεσμένα. Κατ' αυτόν τόν τρόπον θά ληφθή έ'ν επί πλέ¬ ον μέτρον πρός κατοχύρω- σιν τοθ έπαγγέλματος δπως επί έ'τη εζήτουν αί επαγγελ¬ ματιαι καί βιοτεχνικαί όργα- νώσεις. ΠιστεύεταΓ δέ δτι αί άποφάσεις τής έπιτροπής θά είναι τοιαθται ώστε ή κατο- χύρωσις; των έπαγγελμάτων νά μή δημιουργήση άδικΐας καί νά μή φέρη τά' άντΐθετα των έπιδιωκομένων άποτελέ- σματα. Καί περι τούτου πα- ρέχει εγγύησιν τό ενδιαφέρον καί ό Ιλεγχος πού θά γίνη άπό μέρους τής κυβερνήσεως. Ή ελαιοπαραγωγήν Είς εκατόν πεντήκοντα χι¬ λιάδας τόννους ύπολογίζεται δτι θ' ανέλθη ή έλαιοπαραγω- γή τής χώρας εφέτος έναντι εβδομήκοντα μόνον χιλ. τόν¬ νων τής περισυνής. Έν τού¬ τοις παρά την αϋξησιν αυτήν τής παραγωγής καί παρά τό δτι καί ή παγκόσμιος παραγω- γή προβλέπεται πλουσιωτέρα τής περυσινής, έν τούτοις ύ- πάρχουν στοιχεΐα πείθοντα δτι αί τιμαί τοθ ελαίου θά κρατηθοϋν είς σχετικώς ϋψη- λά έπίπεδα, διότι δέν ύπάρ- χουν παλαιά άποθέματα. Οί έλαιοπαραγωγοί λοιπόν, άς μή βιασθοΰν νά πωλήσουν τό πρωΐαν των είς χαμηλάς τι¬ μάς διά νά μην ύποστοθν ά- δικαιολογήτως ζημίας. χούν πολλάκις την αρχήν τοΰ σταδίου τους, στό άξίωμα ότι ή δουλειά δέν έχει ντροπή. Έ¬ κεΐ ποΰ θά σέ τοποθετήσουν, ελ¬ λείψει άλλης θέσεως, πρωταρχι- κώς, ίκεΐ καί ή μεγάλη, ή κρί- σιμη δοκιμασία τής ζωής σου. Δέν είνε άνάγκη νά μουρμουρί- ζης δτι σέ υπερβάσαν τάχα. Άν έπιδείξγ(]ς φιλοτιμία καί φιλοπο- νία θά βρής την περίφημη σκάλα τοΰ ονεΕρου τοΰ Ίακώβ. Μία προστασία γύρω σου θά σοθ γίνη αίσθητή άπό την πρώτη στιγμήν. Απάνω σου θ' άπλώση τα φτερά της σιγά-σιγά ή καλύτερη ανθρω¬ πίνη πρόθεσι καί ή οημιουργι- κώτερη τύχη. Ό λαάς ξέρει τί λέει, άποφαί- νεται ό πεπειραμένος κριτής. Ή προχθεσινή άλλως τε συζήτησι τό άπέδειξε. Τό άπέδειξαν δμως καί τό άποδεικνύουν τα καθημερινά πράγματα καί μάλιστα τα σημερι- νά. Οί φωστήρες, οί νέοι φωστή- ρες έννοώ, δέν είναι καμμιά ά¬ νάγκη νά μας Ιλθουν δλοι άπό τό Πανεπιστήμιον. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Ι! 1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό ά-
  ριστούργημα: «ΟΊ λογχοφόροι τής
  Βεγγάλης».
  'ΕκάστηνΔευτέραν, Πέμπτην,Σάβ
  βατον καί Κυριακήν απογευματι¬
  ναί ώρα 6.30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: τό μοντέρ-
  νο άριστούργημα: «Τά δυό κοθώ-
  νια», μέ τούς Χονδρόν καί Λιγνόν.
  Καθ' εκάστην άπογευματινή 6 μ.μ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς μυστικήν δι'
  ένσφραγίστων προσφορών μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ-
  μήθεια είς την Επιτροπήν "Εκ¬
  μεταλλεύσεως Ήλεκτρικών
  Έγκαταστάσεων "Ηρακλείου
  εκατόν εϊκοσι (120) τεμαχίων
  ξυλίνων στύλων έμπεποτισμέ-
  νων διά χλωριοΰχου ύδραρ-
  γύρου.
  Ή δημοπρασία θέλει λάβει
  χώραν έν τφ Δημαρχιακώ κα¬
  ταστήματι την Ιην Νοεμβριού
  1937 ημέραν Δευτέραν καί ώ¬
  ραν 11 — 12 π. μ. ενώπιον τής
  Έπιτροπής Εκμεταλλεύσεως.
  Οί δροι συγγραφής υπο¬
  χρεώσεων εισίν κατατεθειμέ-
  νοι είς τά Γραφεΐα τής Ή-
  λεκτρικής Εκμεταλλεύσεως
  οπόθεν οί βουλόμενοι δύναν¬
  ται νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 13 Όκτω
  βρίου 1937.
  Ό Πρόεδρος τής Έπιτροπής
  Εκμεταλλεύσεως.
  Μήνας Γεωργιάδης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΟΟΥΑΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΠΑΗΗΓΥΡΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  "Ενας παγκόσμιος κινημα-
  τογραφικός θρίαμβος:
  ,,ΛΟίΙΟΦΟΡΟΙ
  ΤΗΣ
  ΒΕΓΓΑΛΗΣ
  Γκάρρυ Κούπερ
  Φράνσοτ Τόν
  Κάδλιν Μποϋρκε
  Οέμα, αϊσθημα, πλοΰτος,
  σκηνοθεσία, ήθοποιΐα.
  Τό μοναδικό κινηματογρα
  φτκό κατόρθωμα είς τό οποί¬
  ον τά πάντα άποθεώνονται.
  Ή υπόθεσις έξελίσαεται είς ,
  τούς κύκλουςί τοΰ Ίνώικοΰ
  άποικιακοΰ βτρατοΰ της Με- ι
  γάλης Βρεττανίας.
  Ε5ΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ
  ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΑΣ ©ΕΣΕΙΣ ^
  ΣΗΜ. Πέμπτη έσπερινί^καϊ ί
  Κυριακή άπογευματινή ωραι ι
  6.30 μ. μ.
  ΑΤΕΛΕΙΑΙ ύέν ίοχύουν.
  Τάς Κυριακάς ή πρώτη ά- 1
  πογευματινή, ώρα 4 μ. μ. μέ )
  τιμάς ήλαττωμένας. ί
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  οί ΔΥΟ ΜΑΓΓΕΣ )
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)«
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορίϊον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλίφ. 5-41
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί·
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΗ1ΣΜ0Υ
  Πρός κατάληψιν 2 θέσεων
  γραφέων β'. τάξεως.
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου,
  προκηρύσσει ότι:
  Πρός πληρώσιν δύο θέσεων
  Γραφέων Β'. τάξεως έν τώ Δή-
  μω "Ηρακλείου των γραφείων
  Άμέσων καί Έμμέσων φό-
  ρων καί Διαχειρίσεως Ύλι-
  κοΰ ενεργηθήσεται διαγωνι-
  σμός έν τινι των αίθουσων
  τοϋ ενταύθα Γυμνασίου την
  21 Νοεμβριού 1937 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 9 1)2 π.
  μ. καί ενώπιον τής αρμοδίας
  έξεταστικής Έπιτροπής.
  Οί επιθυμούντες νά μετά-
  σχωσι τοϋ διαγωνισμοϋ δέον
  νά κέκτηνται απολυτήριον Γυ¬
  μνασίου ή Έμπορικής Σχολής
  ή άλλης ίσοτίμου Σχολής, νά
  υποβάλωσι δέ ημίν ίδιοχείρως
  συντεταγμένην αίτησιν μετά
  φωτογραφίας τό βραδύτερον
  δύο ημέρας πρό τού διαγω-
  νισμοΰ έπισυνάπτοντες επί
  ποινή άποκλεισμοΰ άπαντα
  τα υπό τού άρθρου 3 τοϋ ά-
  πό 30)1)1931 διατάγματος ό-
  ριζόμενα δικαιολογητικά ώς
  καί βεβαίωσιν περί τής όγείας
  αυτών των ιατρών Δημ. Έ-
  λευθεράκη καί Βίκτωρος Γου¬
  ναλάκη ήτοι δέον νά υποβά¬
  λωσι:
  1) Απολυτήριον Γυμνασίου,
  Έμπορικής Σχολής ή ετέρας
  ίσοτίμου.
  2) Άπόσπασμα τοΰ Ποινι-
  κοϋ μητρώου είς δ νά έμφαί-
  νηται ότι δέν στεροΰνται συ¬
  νεπεία καταδίκης τής ίκανό-
  τητος πρός ανάληψιν Δημοτι-
  κής υπηρεσίας.
  3) Πιστοποιητικόν περί τής
  είς τό μητρώον αρρενων εγ¬
  γράφως των.
  4) Πιστοποιητικόν περί τοΰ
  δτι έχουν εκπληρώση την
  στρατιωτικήν των θητείαν ή
  δτι απηλλάγησαν αυτής νο¬
  μίμως.
  5) Πιστοποιητικόν των ώς
  άνω δύο ιατρών.
  Οί υποψήφιοι θά έξετασθώ-
  σιν είς τα εξής μαθήματα.
  1) "Εκθεσιν ϊδεών επί άντι-
  κειμένου σχετικοθ καί άναλό-
  γου πρός τάς δι' άς διαγωνί-
  ζονται θέσεις.
  2) Δημοτικήν Νομοθεσίαν.
  3) Δημόσιον Λογιστικόν.
  4) Νόμον είσπράξεως Δη-
  μοσίων Έσόδων.
  5) Μαθηματικά (Πρακτικήν
  άριθμητικήν).
  Άναλυτικόν πρόγραμμα
  των θεμάτων κατά μάθημα
  ευρίσκεται άνηρτημένον είς τό
  Κατάστημα τοΰ Δήμου.
  Έν "Ηρακλείω τή 14 Ό-
  κτωβρίου 1937.
  "Ο Δήμαρχος "Ηρακλείου
  ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή έν "Ηρακλείω εδρεύουσα
  Άνώνυμος Έταιρία' υπό την
  έπωνυμϊαν «"Ενωσις Σουλτα-
  νοπαραγωγών Κρήτης Α. Ε.»
  παρακαλεΐ τούς καθυστεροΰν-
  τας εισέτι δόσεις των μετο-
  χών αυτών (ών άπασαι
  τυγχάνουσι ήδη ληξιπρόθεσμοι)
  κ. κ. Μετόχους αυτής δπως
  έντός προθεσμίας τριών μη
  νών ανυπερθέτως άπά σήμε¬
  ρον ήτοι μέχρι τής 15ης Ία-
  νουαρίου 1938 καταβάλωσι
  ταύτας είς τό ένταΰθα'Υποκα-
  τάστημα τής Άγροτικής Τρα¬
  πέζης τής "Ελλάδος.
  Μετά την πάροδον τής άνω
  νομίμου προθεσμίας καθιστώ-
  μεν γνωστόν τοίς κ. κ. Με-
  τόχοις δτι αί μετοχαί αυτών,
  αΐτινες δέν θά έχωσιν όλοσχε-
  ρώς έξοφληθή καθίστανται
  αυτοδικαίως άκυροι συμφώ¬
  νως τω Νομώ καί τώ Κατα-
  στατικώ τής Έταιρίας τό δέ
  καταβεβλημένον έναντι τής
  άξίας των μετοχών ποσόν θά
  έκπίπτεται υπέρ τής Έταιρίας
  μή άπαλλασσομένων καί έν
  τή περιπτώσει ταύτη των ό-
  φειλετών μετόχων καί πάσης
  άλλης πρός την Έταιρίαν ό-
  φειλής έκ τής ούτως λυομένης
  μετοχικής σχέσεως.
  Έν "Ηρακλείω τή 14 Όκτω-
  βρίου 1937
  "Ένωσις σουλτανοπαραγω-
  γών Κρήτης Α. Ε.
  Ό Πρόεδρος Δ. Σ.
  Μιχ. Κασιμάτης
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέως Ίατρός επί τετραετί-
  αν των Νοσοκομείων'Ερυθροΰ
  Σταυροΰ καί θεραπευτηρίου
  ό «Εϋαγγελισμός» Αθηνών.
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού
  όδός Άγίου Μηνά παραπλεύ¬
  ρως ΆβεδΙς Άβεδισιάν.
  "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  4-7 μ. μ.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μόδα καί πρακτικότης.
  Κυρίαρχος τής μόδας ή φαντασία.
  Τα καπέλλα μας.
  Μας τταραθέτουν καπέλλα ιτοΰ
  ένθυμίζουν τόν πύργο τοΰ "Ειφ-
  φελ ή τό μπονέ άρχιμ*αγείρου."Αλ-
  λα πάλιν ύπερβολικά ρελεβέ...
  πετοΰν!
  Όλα αύτά τΐαραδέχομαι, είνε
  τΐολύ ώραϊα, άλλά . εάν τό κα-
  τιέλλο σας προορίζεται γιά τή
  σαιζόν όλόκληρη, τΐιστεύσετέ με,
  κι' έκλέξετε ε'να μικρό κλός, μέ
  άρμονικούς κυματισμούς στό μιτόρ
  μέ βάθος άρκετά ϋψηλό έμττρός
  καϊ έλαφρώς χαμηλό οπίσω. Εάν
  σας ττηγαίνουν τα καπέλλα χω-
  ρϊς μπόρ, ύπάρχουν μικρές χαρι-
  τωμένες τόκ άρκετά υψηλές κα'ι
  ή οποίες περιτυλίσσονται μέ χάρι.
  Ύπάρχουν τέλος τα μπερέ τα
  όποΐα αυτήν την έποχή πέρνουν
  θέσι καπέλλων. "Ετσι ένω Ρισθε
  στή μόδα εχετε έξ ολοκλήρου την
  έκλογή.
  Χωρίς ντεκολτέ.
  Τά περισσότερα άπό τα φθινο-
  πωρινά ή τά χειμερινά έν γένει
  μοντέλα φορεμάτων, μας παρου-
  σιάζονται χωρίς διόλου ντεκολτέ,
  μ' ενα στενό άνοιγμα ποΰ περι-
  σφίγγει τό λαιμό. Είνε θαυμάσιο
  γιά τίς γυναϊκες ποϋ εχουν λυ-
  γερό καί μακρύ λαιμό, άλλά δι'
  έκεΐνες ποϋ έχουν ολίγο κοντό
  τό λαιμό δέν μπορεΐ νά τίς έν-
  θουσιάζΓ) αυτή ή μόδα. "Εάν άνή-
  κετε είς την δευτέρα κατηγορία,
  φορέσετε ε'να βαρύ κλίπ τό οποί¬
  ον τοποθετήτε στό ε'να πλάι τού
  άνοίγμηΐτος τοΰ φορέματός σας.
  αύτό θά παρασύρη τό άνοιγμα,
  καί θά σχηματίση ε'να μικρό άκα-
  νόνιστο άλλά χαριτωμένο ντεκολ-
  τέ' εάν προτιμδτε νά τό τοποθε-
  τήσετε έαπρός, θά έπιτύχετε Ενα
  έλαφρώς μυτερό ντεκολτέ. Κογϊ
  είς την μία καί είς την άλλη πε-
  ρίπτωσι, δ λαιμός θά ιαείνη έλεύ-
  θερος καί τό φόρεμά σας θά σας
  πηγαίνη καλυτέρα.
  "Ενα ταγιέρ.
  Είνε πάντοτε πολύ πρακτικό,
  ϊνα άπλό ταγιέρ, γιά τό φθινό-
  πωρο.
  Στήν άρχή τής έποχής τό φο-
  ρέσατε μέ μία έσαρπα. Άργότε-
  ρα, μπορεϊτί; ά τοΰ προοθέσετε
  ί-να μικρό γιακδ καί ρεβέρ γούνι-
  να, άστρακάν, μπράινσβάντζ,
  λούτρ ή καστόρ αναλόγως τοΰ
  εϊδους τοΰ ταγιέρ σας. "Ολίγη έ-
  πίσης γοΰνα είς τίς τσέπες καί
  είς τό κάτω μέρος των μανικιών
  θά τοΰ έδιδε πολύ μοντέρνο τόνο,
  άλλά μην κάμετε κατάχρησι για-
  τί τότε θάχεττ ε'να βαρύ,άνσάμπλ
  κατάλληλο γιά ώρισμένες μόνον
  ώρες!
  η Ντιστεγκε
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Ιταιιρόλεξον ύπ' αριθ. 19.
  12 3 4 5 6 7
  9 10 11 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Μικρά πόλις τής Γαλλίας.
  — "Ηρως τής Έλληνικής επα-
  ναστάσεως.
  2) Ν. Α. χώρα τοΰ Θιβέτ. —
  Άναφορικόν. — Ποταμός τής Μ.
  Άσίας.
  3) Θρυλικδς βασιλεύς, περίφη-
  μος διά τό έρωτικόν τού πάθος
  πρός την Σεμιράμιδα. — Έπιφα-
  νής Γερμανάς άρχαιολόγος (180(5)
  —Γράμμα τοΰ άλφαβήτου.
  4) Αύστριακός μουσικός. —· Πό¬
  λις τής Γαλλίας.
  ό) Τοπικόν έπίρρημα. — Έπι-
  φώνημα κλητικόν. —Άναφορι-
  κόν (πληθ. θηλ.).
  ό') 'Ολλανδός ζωγράφος. — Ά-
  ναφορικόν.
  7) Ό νικητής τής Χιμαίρας
  (μυθ.).
  8) θεότης τής Μάγιας. — Μά
  τόν.... (άρχ.).
  9) Ό πρωτότοκος υΕός των
  πρωτοπλάστων. — Ό ϊβδομος μου-
  σικός φθόγος κατά τόν Κιρνεμπερ-
  νεγκ. — Μουσικός φθόγγος.
  10) Παρθεναγωγεΐον Αθηνών.
  — Άναφορικόν. — Όμηρικδν ε-
  πος.
  11) Άναφορικόν (γεν.). — Κα-
  τάρα. — Νήσος τοΰ Αϊγαίου.
  12) ...Είναι χρυσός.— Άναφο-
  ρικόν. — Βασιλεύς Εβραίων (ΗΤΟ
  π· Χ·)
  1Η) Διάσημος Άγγλος ποιητής
  καί ζωγράφος. — "Αρθρον.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) θεος τοΰ ερωτος έν τή Ίνοι-
  κή Μυθολογία—Ίέρεια τοΰ Διο-
  νύσου.
  2) Νήσοι τής Δ. Ίρλανοίας—Ε
  —Άναφορικόν (Δοτ.)—Ρ.
  3) Ιδιαιτέρα πατρίς τοΰ Σα-
  τωβριάνδου—Α—Νήσος τής Γαλ-
  λίας.— Κτητική άντωνυμία.
  4) Άναφορικόν (Αοτ).
  ό) Περίφημο 2ργο τοΰ Σατω-
  βριάνδου—Υιός τής Αφροδίτης.
  6) Γαλλικόν γράμμα — μετά
  (δημ.).
  7) Άναφορικό (αίτ.)—Ώδή έκ-
  τελ^υμένη υπό χοροΰ—ΗΤ.
  8) Ποταμός τής μέσης Ιταλίας
  —Γράμμα τοΰ άλφαβήτου.
  9) "Ετσι έφώναζαν οί Εβραϊοι
  στόν Πιλάτο.— Ευρίσκονται πολ¬
  λαί στάς έρήμους (αϊτ.).
  10) Ηάλασσα (τμήμα τής Άν-
  ταρκτικής).
  11) Άναφορικόν (γεν.)— Έν
  τούτω...
  12) Μάρκα καλλυντικών.—"Αρ¬
  θρον Παγώνι (άρχ.).
  13) Άντίθετος τοΰ οόρειος—
  "Ορος, τής θεσσαλίας.
  ■ ■■■■■■■■■■■ειειεΐεΐΜΒεΐΒε]
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. (. ΓΕΟΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΑΙ
  "Η ΑΝ. ΕΛ. ΧΗΜ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ καί Λ1ΠΑΣΜΑ-
  ΤΩΝ συνιστά είς τούς πελάτας της νά άρχίσουν ά-
  μέσως νά προμηθεύωνται τά Λιπάσματα των μέσον
  τής άγροτικής Τραπέζης.
  "Ο τόκος των γραμματίων των θά άρχίζη άπό
  την Ιην Νοεμβριού καί ούτω, έν φ δέν εχουν νά ζη-
  μιωθοΰν τίποτε απολύτως άπεναντίας θάάποφύγουν
  τάς δυσκολίας τοΰ άναποφεύκτου συνωστισμοΰ είς
  τάς αποθήκας καί την απώλειαν πολυτίμου χρόνου
  εάν έλθουν δλοι μαζύ την τελευταίαν στιγμήν.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  ■ »»»■»»»»»«■■■»■»»»■»■■■■■■■»■■■
  'Ατΐό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΠΑ =
  233ον
  Ή μικρή πλατεΐα ήταν γε-
  μάτη άμάξια καί άμαξάδες,
  ίπποκόμους των βασιλικών
  σταύλων, ύπηρέτες τού παλα-
  τιου. Στά καπηλειό πού ήσαν
  όλόγυρα έκουτσόπιναν, εγε¬
  λούσαν, έτραγουδοΰσαν κ' έ-
  κερνοθσαν «τά κορίτσια». Γιά
  νά άποφόγΓ) τίς ύποψίες ό
  Φέρσεν έκατέβη κι' αύτός ά¬
  πό τή Θέσι τού καί άρχισε νά
  σιγοπερπατάη γύρω άπό τό
  άμάξι κάνοντας πώς έπεθεω-
  ροΰσε τά άλογά τού. "Ενας
  άμαξάς τής πιάτσας, παίρ-
  νοντάς τον γιά συνάδελφο,
  τόν επλησίασε γιά νά πιάση.
  κουβέντα. Ό Φέρσεν θέλον
  τας καί μή, τοΰ απήντησε καί
  στή συζήτησι πού άρχισε ν, έ¬
  βαλεν δλα τού τά δυνατά νά
  μιμηθή την φρασεολογία των
  άμαξάδων. Έβγαλε καί μιά
  παληοταμπακέρα—γιά δλα εΤ-
  χε φροντίση—καί προσέφερε
  μιά πρέζα ταμπάκο στά συ-
  νάδελφό τού, ό οποίος έψτερ-
  νίσθηκεν, εϋχαρίστησε κ' έ-
  φυγε.
  Ή ώρα δμως έπερνοΰσεν.
  Καί ό Φέρσεν άρχισε νά άνυ-
  πομονή. Φόβοι τόν έβασάνι-
  ζαν. "Αν ό βασιληδς καί ή βα-
  σίλισσα δέν κατώρθωναν νά
  βγοΰν, πώς θά έξαναπήγαινε
  τέτοια ώρα, στό παλάτι τά
  βασιλόπουλα καί την γκου-
  βερνάντα; Σεριανώντας πέρα
  δώθε έψαχνε μέ τά μάτια μέ-
  σα οτό σκοτάδι. "Ενα—ε'να
  τά άμάξια έφευγαν, οί διαβά-
  τες εγίνοντο πιό άραιοί. Τόν
  κάθε έ'ναν ποΰ έβλεπεν, ένό-
  μιζε πώς ήταν κάποιος άπό
  έκείνους πού άργοΰσαν νάρ-
  θοθν.
  "Εξαφνα, μέσα στό σκοτά-
  ό Φέρσεν διέκρινε μιά σκιά,
  μιά σιλουέττα πού τού εφάνη-
  κε γνωστή—μιά γυναΐκα πού
  έκαθόταν άκίνητη σ' £να πάγ-
  κο της πλατείας. Μέ βήμα άρ-
  γοσχόλου έπλησίασέν. ΤΗταν
  ή πριγκήπισσα Έλισάβετ, ή
  άδελφή τοΰ βασιληδ.
  (συνεχίζεται)
  Γ. Α.Άγαπάκης
  Δικηγόρος
  ΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ι—ΑΘΗΝΑΙ
  ΆναΧαμβάνει την διεχπε·
  ραίούοιν πάσης υποθέσεως Δικα
  στιχής, Δίοιχητιχής, Φορολογι¬
  καί καϊ Σιρατολογικής.
  Ύπόσχεται ταχείαν καϊ έπι-
  μεμελημένην αποπεράτωσιν.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία εις
  τά νοσήματα τοΰ στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοϋπεπτι-
  κοΰ συστήματος έν τφ Ιατρείφ
  τού (οϊκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορραΐδων α¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Επανήλθεν έξ Αθηνών ή
  γνωστή καλλιτέχνις κομμώ-
  τρια
  Ελπίς
  Χαραλαμπίδου
  δπου είχε παρακολουθήση
  τάς νέας κομμώσεις επί ολό¬
  κληρον μήνα.
  Ή δνίς Χαραλαμπίδου έγ-
  γυάται τό ώραιότερο κτένι-
  σμα περμανάντ ήλεκτρισμοΰ
  ή μή ποΰ σας κάμνει ώραΐο
  κεφάλι καί δείχνει τό μαλλί
  σας εντελώς φυσικό.
  Μανώλης Γ, Κωνιός
  Ν« υρολό γβς— Ψυχί ατρος
  Τμπματάρχης Ίατρός
  Δημοσ. Ψυχιατρβίβυ Άβπνδν
  Δέχεται έν τω ίατρείφ τού
  όδός Πειραιώς 17δ" ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΚΙΝΗΣΙΣ — Ανεχώρησε μετά
  τοΰ άδελψοΰ της κ. "Ιωάννου Δο¬
  κουμετζίδου διά τάς πτυχιακάς
  της έξετάσεις ή Δ)νίς Ρένα Κίμω-
  νος Δοκουμετζίδου, ΐατροΰ.
  ΓΑΜΟΙ.—Την παρ. Κυριακήν ε¬
  τελέσθησαν είς Γαράζο οί γάμοι
  τοΰ κ. Δημητρίου Λαδιανοϋ μετά
  τής δίδος Εϋαγγελίας Κερμιζά-
  κη. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Κ.
  Χαλκιαδάκης.
  Γύρω στήν πόλι.
  Επί τέλους! Τό καλοκαΐρι φαΙ·
  νεται δτι απεφάσισε νά μας εγ¬
  καταλείψη οριστικώς!
  — "Άς ύψώσωμεν λοιπόν τό
  βλέμμα πρός τόν ουρανόν καί άς
  δοξολογήσωμεν τόν θεόν διά την
  έλευσιν τοϋ χειμώνος. Καί -πρό
  πάντων άς ίκετεύσωμεν νά πέση
  άφθονος βροχή, δση άναγκαιοϊ σή'-
  μεοον διά τάς καλλιεργείας.
  — Αυριον λήγει ή περίοδος τοΰ
  θερινου προγράμματος των ώρών
  εργασίας καί άπό τής Δευτέρας
  θ' αρχίση ή έφαρμογή, είς δλα τά
  γραφεΐα καί τά καταστήματα, δή
  μόσια καί ίδιωτικά, τό χειμερινόν
  πρόγραμμα εργασίας.
  —Άπό τής προσεχούς εβδομά¬
  δος θ' άρχίσουν αί εργασίαι τής
  γενικής άνακαινίσεως τοϋ Πανα-
  νείου Δημοτικοΰ Νοσοκομείου διά
  τάς οποίας £χει προυπολογισθίϊ
  δαπάνη έξακοσίων ττερίπου χιλιά¬
  δων δραχμών.
  —Μετ" ολίγον δέ πιστεύεται δ¬
  τι θά οίκοδομηθή καί ή πτέρυξ
  τοΰ έφεδρικοϋ ταμείου είς την ό¬
  ποιαν θά τοποθετηθοΰν εϊκοσι πε-
  ρίπου κλϊναι πρός δωρεάν νοση¬
  λείαν των άπόρων τΐαλαιών πο-
  λεμιστών.
  — Μέ τό άνοιγμα των σχολείων
  ή Δημο-ιική Βιβλιοθήκη έπανεϋρε
  ■πάλιν τίς δόξες της.
  —Διότι πρέπει νά σημειωθή δτι
  μοναδικοί σχεδόν αναγνώσται εί¬
  ναι οί μαθηταί καί φοιτηταί, ένφ
  θά είμποροΰσεν άν έστεγάζετο σέ
  κατάλληλο οίκημα μέ αίθουσαν
  άναγνωστηρίου άνετον νά συγ-
  κεντρώνη πλήθος άνθρώπων, πά¬
  σης ήλικίας, φίλων των γραμμά-
  των.
  —Τουλάχιστον δμως άς ληφθή
  άπό τώρα φροντίς διά τήνθέρμαν-
  σίν τής κατά τόν χειμώνα, πού
  μεταβάλλεται αυτή ή άποθήκη είς
  Σιβηρίαν.
  —"Ηρχισαν νά έτοιμάζωνται κα'ι
  νά άνακαινίζωνται οί ναοί τής
  Τερψιχόρης διά νά δεχθοϋν τούς
  πιστούς των μέ την έλευσιν τοΰ
  χειμώνος.
  — Καί φαίνεται δτι αί αϊθουσαι
  χοροΰ δέν θά είναι ολίγαι εφέτος,
  άν κρίνωμεν άπό τάςπληοοφορίας
  πού δίδονται σχετικώς.
  —Έν τώ μεταξύ γίνεται λόγος
  καί περί άφίξεως διαφόρων θιά-
  σων καθώς καί τοΰ μελοδράματος
  κατά την χειμερίνήν περίδον.
  — Είναι δμως ζήτημα άν δσα λέ-
  γωνται ττραγματοπαιηθοΰν, παρά
  τό δτι ϊνας καλός θίασος θά έκα-
  νε χρυσές δουλειές δεδομένου δτι
  τό Κάστρο μας £χει καιρόνά ίδΓ|
  ζωντανό θέατρο.
  —Επυκνώθησαν έξαιρετικά αί
  τάξεις των καστανάδων.
  —Άλλ' ή πελατεία των είναι
  άραιά άκόμη.
  —«'Εξεβράσθη άκέφαλον πτώμα
  είς Ρέθυμνον». «Φόνος έξ αίφνιδί-
  ας έκπυρσοκροτήσεως δικάνου».
  «Αύτοκτονία κλητήρος είς Χανιά».
  «Πνιγμός βρέφους». Ιδού οί τίτλοι
  των χθεσινον είδήσεων πού άφο-
  ροΰν τά άτυχήματα καί τά έγκλή-
  ματα έν Κρήτη! θά ένόμιζεν κα-
  νείς δτι επεσε κατάρα ε'ς τόν τό¬
  πον αυτόν!
  —Άληθινάν θρίαμβον κατήγα-
  γον χθές οί «Λογχοφόροι τής Βεγ¬
  γάλης» δικαίως δέ άπέσπασαν
  τόν θαυμασμόν των θεατών τοΰ
  σινέ Πουλακάκη πού είχεν α¬
  σφυκτικώς γευ-ίσει.
  ό Ρέπορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επανήλθεν έξ Αθη¬
  νών δπου εΐχε μεταβή πρός πα¬
  ρακολούθησιν τής χειμερινής μό¬
  δας ή κ. Μαρίκα Κορμανοΰ.
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ-
  ΚΕΙΑ.—15-10—37 θεοδώρου θεο-
  δωρίδη, θεοδώρου Γεωργιάδη.
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑ1ΡΙΑ
  Είδοποιουνται διά τελευταί¬
  αν φοράν οί ολίγοι μέτοχοι
  τής Τραπέζης Κρήτης οί μή
  άνταλλάξαντες εισέτι τάς πα¬
  λαιάς μετοχάς των διά των
  νέων 550 δράχμων τοιούτων,
  συμφώνως τώ Νομώ καί τώ
  Καταστατικώ, δπως τάς άν-
  ταλλάξωσι μέχρι τής 15 Νοεμ¬
  βριού έ.έ. τό βραδύτερον.
  (Έκ τής Διευθύνσεως τής
  Τραπέζης Κρήτης).
  ι ■■■■■■■ Ι
  Άγησ. Γ. Κοζίιρης
  Δικηγόρβς—Ηράκλειον
  Όδός Κυδωνίας
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3-68.
  'Ελευθ. Πηγάκης
  Ιατρός—Παβολόγος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοϋ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  130ο ν
  Μόλις μετεδόθη είς αϋτούς ή διαταγή τοϋ αύ-
  τοκράτορος, καί ό στρατηγός Νέυ άνεΐλκυσε την
  σπάθην άπό τού κολεοΰ, καί πορευθεϊς ετέθη επί
  κεφαλής αυτών. Έσάλευσαν δέ πάραυτα αί ϋπε-
  ρήφανοι έκεΐναι ϊλαι.
  Καί ιότε φοβερόν ώφθη θέαμα. Όλον έκεΐνο τό
  ίππικόν, άνυψωμένας ψέρον τάς σπάθας, τάς
  σάλπιγγας, τάς σημαίας άναπεπταμένας είς τόν
  άέρα, μονήλατβν ώς είς άνθρωπος, ρύθύ ώς όρει-
  χάλκινος κριός άνοίγων χαλάστραν είς τεΐχος, κα-
  τέβη άπό τόν λόφον τής Βελλαλιάντης, έδυσεν
  είς τόν βυθόν δπου είχον ήδη πέσει τοσοΰτοι άν-
  δρες, έχάθη έντός αύτοθ είς καπνόν, έπειτα έξελ-
  θόν άπό τής σκιάς έκείνης ανεφάνη πέραν τής κοι¬
  λάδος, πυκνόν πάντοτε καί συνεσφιγμένον, καί μέ¬
  γα τροχαζόντων των "ίππων έντός βροχής σμυδραλ-
  λίων πιπτόντων άνωθεν, άνήλθε τόν δεινόν εκεί¬
  νον τιηλώδη άνήφορον τού όροπεδίου τοθ ΆγΙου
  Ιωάννου, είς δύο διηρημένον φάλαγγας, ψαινο-
  μένας μακρόθρν ώς άν ήσαν δύο παμμέγισται έ-
  χιδναι σιδηραΐ, καί άναμιμνησκούσας τάς παναρ¬
  χαίας όρφικάς έκείνας έποποιϊας, ένθα συναπαν-
  τώνται οί ίπποκένταυροι καί οί ίππάνθρωποι οί ψρι-
  κώδεις καΐ άτρωτοι καί στυγεροί τιτάνες έκεΐνοι
  θεοί και θήρες, οί άναβάντες τόν "Ολυμπον.
  Παράδοξος άριθμητική συμπλήρωσις αί είκοσι-
  έξ αυται ΐλαι άνεμένοντο υπό είκοσιέξ ταγμάτων
  Όπισθεν τής ύφρύος τοθ όροπεδίου, άποκρυπτόμε-
  νον υπό τής άφανοθς κανονιοστοιχίας τό αγγλι¬
  κόν πεζικόν, διηρημένον είς δεκατρία τετράγωνα
  έκ δύο ταγμάτων Εκαστον καί τεταγμένον είς δύο
  γραμμάς, την υέν έκ σωμάτων έπτά, την δέ έκ
  σωμάτων Εξ, ήσυχον τουτο, άτάραχον, άφωνον,
  ανέμενε κρατοϋν ετοιμα είς πϋρ τα δπλα. Οΰτε
  αύτοι έβλεπον τούς Γάλλους θωρακίτας έρχομέ-
  νους, ούδ' οί θωρακΐται αύτούς. "Ηκούον μόνον
  οί επάνω τόν κρότον τού ανθρωπίνου έκείνου κύ-
  ματος άναβαίνοντος ώς επί παλιρροίας' ηκούον
  τόν γδοΰπον τρισχιλίων ίππων πλησιάζοντα καί
  αυξοντα κατά πάσαν στιγμήν, την προστριβήν των
  θωράκων, την κλαγγήν των σπαθών, καί πνεϋ-
  μά τι μέγα καί άγριον Επεκράτησε δέ τότε φρικώ-
  δης τις σιγή" επειτα αίφνης, άπεφάνη άνωθεν τής
  όσφύος μακρά γραμμή βραχιόνων, παλλόντων σπά¬
  θας, καί περικεφαλαΐαι κατόπιν, καί σάλπιγγες
  καί σημαϊαι καί κεφαλαΐ τρισχίλιαι, μύστακας έ¬
  χουσαι φαιούς καΐ άλαλάζουσαι, «Ζήτω ό αύτο-
  κράτωρ!» "Ολον τουτο τό ίππικόν έπάτησεν επί
  τοϋ όροπεδίου καί ήτο ώς νά συνέβη έπ' αύτοΰ
  σεισμός.
  Έκεΐ, τραγικον θέαμα! άριστερόθεν μέν των
  Άγγλων, δεξιόθεν δέ των Γάλλων, ή κεφαλή της
  στήλης των θωρακιτών άνεπήδηοεν, άνετινάχθη
  δεινήν βαλοΰσα κραυγήν Οί ίππεΐς ούτοι, μόλις
  φθάσαντες είς τό άκρότατον τής όσφύος, φρενή-
  ρεις, έξημμένοι, καί πρό τοΰ πεζικοϋ καί τοϋ πυ-
  ροβολικοϋ έκείνου των πολεμίων μένεα πνέοντες,
  παρετήρησαν δτι μεταξύ αυτών καί των πολεμίων
  ϋπήρχε τάφρος, ύπήρχε λάκκος. Ήτον ό κοΐλος
  δρόμος τοΰ χωρίου Όχαίνου.
  (συνεχίζεται)
  ■ ■■■■.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ένταϋθα, θά δέχεται
  δέ τοΰς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Α-
  μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατυ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  .£1
  ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ
  ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΑΚΗ
  ΧΑΝΙΟΝ-ΠΟΡΤΑ.
  Λειτουργεΐ μέ τα τελειότερα ύδραυλικά πιεστή-
  ριαμέ εντελώς καινουργή έλαιόπανα καί άφθονί-
  αν θερμοΰ ύδατος.
  Οί έλαιοπαραγωγοί εχουν μέγιστον συμφέ-
  ρον νά μάς προτιμούν.
  Τούς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καί ά-
  ναλαμβάνομεν την μεταφοράν τοϋ προιόντος των
  έξ οιουδήποτε μέρους,
  11=14
  β"
  ιιιιιειιιειιιιι
  .......
  ΤΑ ΗΛΕΚΤΟΤΕΡΛ ίΡΑΣΙΑ |
  Εις τό Πρατηριον ■
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΝΕΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ
  Β'.
  Κατά τόν Ιατρόν Ρόμπινς τοθ
  πανεπιστημίου τοθ Μ'.σσουρί. ό ά-
  ριθμός των ίών τούτων ό έμπερ.ϊ
  χόμενος μέσα είς 20 σταγόνας χο-
  μοΰ πού στίβεται άπό ε"να προαβε-
  ολημένον έκ τής ασθενείας τοΰ
  «μωσα'ικοΰ» φύλλον καπνοϋ, θ' ά-
  ποτελήται άπό 17 ψηφία! Είνε δέ
  τόση ή δραστικότης τοθ άποτελέ-
  σματος τούτου, ώστε διαλυόμενον
  είς 10,000 μέρη ύδατος, δύναται
  άκόμη νά μολύνη "Ολον λο;πόν
  τό ζήτημα είνε κατά πόσον τα ά
  πειροελαχίστως μικρά μικρόβια
  αύτά είνε ζωντανά, υπό την έννοι¬
  αν πού δίδομεν συνήθως είς την
  λέξιν «ζωή». Άπό τοθ 1932 ώρι-
  σμένοι επιστήμονας κατώρθωσαν
  ν' άποκρυσταλλώσουν ίούς «μωσα-
  ικοθ», καί νά διαπιστώσουν δτι
  άποτελοθνται άπό πρωτεΐνην Τό
  πρώτον πού είχαν κατορθώση οί
  ίπιατήμονες αύτοι, τό ώνόμασαν
  «παθογόνον Ικζυμον», μέ άλλα
  λόγια ζύμην, ικανήν νά προκαλέ¬
  ση μίαν ασθένειαν Οί εΐοικοί βϊ-
  βαιώνουν 2τι ή άνακάλυψις αυτή
  ένέχει σημασίαν ϊσην πρός τάς ά-
  νακαλύψεις ενός Λίστερ, πατρός
  τής άντισηψίας, καί ενός Λουδο¬
  βίκου Παστέρ, πατρός τής μικρο-
  βιολογίας Πράγματι δέ τό προίόν
  τής άποκρυσταλλώσεο^ς, ή πρωτε-
  ίνη πού έμεινεν είς τδ βάθο; τής
  χοάνης έντός τής οποίας προέβαι-
  νον είς τό πείραμά των οί Ιπι-
  στήμονες,' ήταν αναμφισβητήτως
  μ£α Ολη νεκρά Έν τοσούτψ τιθε-
  μένη είς επαφήν μέ ϊνα ίστόν
  ζωντανόν, ή πρωτεΐνη των ίών τοΰ
  μωσα'ικοθ ήρχισε νά γεννά άλλους
  ίούς καί νά φέρεται ώσάν νά ήτο
  ζωντανόν μικρόβιον, προκαλοΰσα
  καΐ αυτήν άκόμη την ασθένειαν
  επί τοΰ φυτοΰ, επί τοθ ίποίοΌ εί-
  χε μεταφερθή. Θά Ιλεγε κανείς
  πώς ή ίίλη αυτή ή νεκρά είχε
  πράγματι άναστή έκ νεκρών!
  Ό ίατρός Στάνλευ, τοΰ ίντιστού
  τού Ροκφέλλερ ποΰ Ιπιδίδεται είς
  τάς εργασίας αύτάς, άεεκοίνωσε
  τό 1935 ϊτι είχε κατορθώση νά
  άποστάξη έκ των προσβεβλημένων
  φύλλων καπνοΰ κρυσταλλώδη πρω-
  τείνην, πού είσαγομένη δι' ένέ-
  σεων είς τα ύγια φυτά, έπροκά-
  λει άμέσως την ασθένειαν τοΰ μω-
  σα'ικοΰ. Έν τοσούτω τα κρύσταλ-
  λα αϋτά δέν ημπορούσαν νά θεω-
  ρτ,θοΰν ώς ζωντανά. Ό ίατρός
  Στάνλευ εβάπτισε την ύλην αυ¬
  τήν ώς «πρωτεϊνην αύτοκαταλυτι-
  κήν». Μεταγενέστερα πειράματα
  αύτοΰ έπεβεβαίωσαν τό άποτέλε-
  σμα τουτο. Ή νεκρά ΰλη, καθί-
  στατο ζωντανή, ευθύς ώς ένωφθαλ-
  μίζετο είς Ινα φυτόν.
  ΟΡΓΑΝΙΚλ - ΧΗΜΙΚΑ ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ .
  ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν των εΰεξηγήτων δημοσιεΰσεων καί διαδόαβων
  τού κ. Κουφάκη, ότι μόνον τα λιπάσματα «Πετεινου»
  θά χρηματοδοτοϋνται εφέτος υπό τής Άγροτικής Τραπέ¬
  ζης, ανακοινούμεν πρό; τους κ. κ. παραγωγούς ότι, τό¬
  σον τα λιπάσματα «Ταΰρος» όσον καί τό Νίτρον της
  Χιλής, συμμετασχόντα είς την μειοδοσίαν τής Άγροτι-
  κής Τραπέζης, επέτυχον την χρηματοδότησιν αύτη; καί
  διά την εφετεινήν καλλιεργητικήν περίοδον.
  Έπομένως, έκτός των λιπαομάτων «Πετεινου», θά χο-
  ρηγοϋνται ίιπό τής Άγροτικής Τραπέζης καΐ τα λιπάσμα¬
  τα «ΤΑΥΡΟΣ» ώς καΐ τό'ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ είς
  τα μελη των Γεωργικών Συνεταιρισμών και τους λοιπού;
  πιστούχου; τή; 'Αγροτική; Τραπέζης.
  Ανακοινούμεν, έπίση;, ότι διαθέτομεν εφέτος έκτός
  των γνωβτών άμιγών όργανικών τύπων ΑΖΩΤΑΛΕΥΡΟΝ
  (10—0—0) και ΟΣΤΕΑΛΕΥΡΟΝ (1—30—0) καί τού; διαλυ-
  τβΰ; τύπους 0—20—0 καΐ 6—8—8, οί οποΐοι, λόγω τής α¬
  ρίστη; αποδόσεως των είναι περιζήτητοι άπό τοϋ; παρα-
  γωγους.
  Προμηθευθήτε όλοι εφέτος τα λιπάσματα «Ταΰρος» και
  τό Νίτρον τή; Χιλής άπό τού;
  Άποκλειστικου; 'Αντιπροβώπους
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΝ
  Ηράκλειον
  ■■■■■■ΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒεΐεΙΒΒΒ
  ΞΥΛΕΙΑ παντός ε'ίδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Εις τάς συμφερωτέρας τιμάς
  Οά εΰρητε εί; την
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όόός 1821. (Χεϊτάν Όγλοΰ)
  ΙΒΒΗΒΒΒΒΒΒΐεΐΙ
  ■ ΒΒ
  ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΙτησ ΒΕΓΓΑΛΗΣ
  Ι* ..ΔΙΑΚΟΣΜ.'
  Αι ζημίαι των γεωμΐ,
  εις τόν νομόν Λασηθι^
  ΤΖΕΡΜΙΑΔΩ (άνταποκριτοΰ
  μας).—Καθ' 3. είμαι είς θέσιν νά
  βεβαιώσω αί καταστροφαί των πα-
  τατών είς τάς περιφερείας Λαση¬
  θίου είνε πολύ μεγαλύτεραι ή 8σον
  έξ άρχής υπελογίσθη
  Αί καταστροφαί αύται θέτουν ε¬
  πί τάπητος πάλιν τό ζήτημα τής
  συστηματικωτέρας προστασίας τής
  πατατοπαραγωγής. Διότι άνευ τής
  προστασίας αυτής ήτις συνίστα-
  ται καί είς διαφώτισιν τοΰ άγρό-
  του επί τίνων λεπτομερειών τής
  καλλιεργείας καΐ είς άόλλα μέ-
  τρα αφορώντα την διατήρησιν
  των πατατών, δέν προβλέπεται εύ-
  τυχες τδ μέλλον τοΰ προιόντος.
  Ένώ αντιθέτως καΐ ή παραγωγή
  θά αποβή τελειοτέρα καί ή τιμή
  των πατατών θά Ιπηρεασθή έν
  καιρώ ώστε νά αποβή σταθερά
  καί ί^%ο'(ος πρός τό είοος τουτο.
  Επί τοΰ προκειμένου έξαίρε-
  ται ή ύπόδειξις τής «Ανορθώσε¬
  ως» διά την κατασκευήν άποστει-
  ρωτηρίων καΐ καταλλήλων άποθη-
  κών αίτινες ευρύτερον ίδρυόμεναι
  καΐ λειτουργοΰσαι θά δυνηθοΰν
  νά προφυλάξουν άπά την σαπίλαν
  την πατάταν. Έξ άλλου οί πατα-
  τοπαραγωγοί είναι καί εφέτος δί¬
  καιον νά τύχουν παρά τής Ά-
  γροτικής Τραπέζης τής δεούσης
  στοργικής μερίμνης, ένισχυόμενοι
  ήθικώς μέ την έλπίδα δτι θά τύ¬
  χουν είς τό Ιγγός μέλλον εύνοι-
  κωτέρων συνθηκών
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Η ΠΡ. ΕΦΟΡΙΑ
  ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ 'ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ'
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Προκηρύσσει δτι:
  Έκτίθεται είς διαγωνισμόν
  μειοδοτικής δημοπρασίας μεθ'
  όρίου δι' ένσφραγίστων προ-
  σφορών ή αποπεράτωσις τοϋ
  Σανατορίου «Ίερουσαλήμ» βά¬
  σει τής μελέτης των μηχανι-
  κών Εύαγ. Γιαμαλάκη καΐ Γ.
  Παπαματθαιάκη τής δαπάνης
  προϋπολογισθείσης είς δρ. 3.
  100 000
  Ή δημοπρασΐα ενεργηθήσε¬
  ται έν Ηρακλείω την 2Οήν
  Νοεμβριού 1937 ημέραν Σάβ¬
  βατον καί ώραν 10 π μ
  καΐ είς τα γραφεΐα τοΰ Ύ-
  γειονομικοϋ Κέντρου ενώπιον
  τής αρμοδίας Έπιτροπής.
  Εγγύησις διά την συμμετο¬
  χήν είς την δημοπρασίαν ό-
  ρίζεται χρηματικόν ποσόν δρ.
  200,000.
  Οί δροι τής μελέτης καΐ τα
  σχετικά αυτής μετά λεπτο-
  μεροΰς διακηρύξεως ευρίσκον¬
  ται είς τα Γραφεΐα τοϋ Ύγει-
  ονομικοϋ Κέντρου Ηρακλείου
  καΐ δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λαμβάνωσι γνώσιν προ-
  σερχόμενοι κατά Τρίτην καί
  Πέμπτην έκάστης εβδομάδος
  κατά τάς π. μ. εργασίμους
  ώρας των Γραφείων.
  Ηράκλειον 1 Όκτωβρίου
  1937.
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Νικολακάκης
  Τα Μέλη
  Μάνθο; Πλεύρης
  Έμμαν. Ξανθάκη;
  Ευάγγελος Πρινιανάκης
  Μάνο; Καβαλλάκις,
  ΠΑΡΟΡΑΜΑ
  Είς τό υπό χρονολογίαν 4 Ό¬
  κτωβρίου 1937 πρόγραμμά μου
  πλειστηριασμοΰ τό δημοσιευθέν
  είς τό υπό χαονολογίαν 9 Όκτω¬
  βρίου 1937 υπ' αριθ. 4685 φύλ¬
  λον τής έν Ηρακλείω εκδιδο¬
  μένης εφημερίδος «Ανάρθωσις»
  οιορθοΰται τό έν τώ 11 στίχω δ-
  νομα τοΰ οφειλέτου άπό Εμμα¬
  νουήλ Ι Ααδουκάκη ώς έκ πα-
  ραδρομής ανεγράφη είς τό άλη-
  θές τοιούτον Εμμανουήλ Ι. Μου-
  τσάκη.
  Καστέλλι τή 10 Όκτωβρίου
  1937.
  Ό Ιπισπεύδων δικηγόρος
  Έμμ. Κ. Καρυωτάκης
  —Αύτοκτονία.
  ΕΙ; Χανία ηυτοκτόνησε προ-
  χθέ; δι' οΐκονομικούς λόγου;
  ό κλητήρ τή; Γεωργική; πβρι-
  φερεία; Μιχαήλ Μπιτσάκη;. Ό
  αύτοχειρ μετεχειρίσθη θειϊκόν
  νικοτίνην ίιτις επέφερε τβν θά¬
  νατον έντό; πέντε λεπτών.
  —Κοινοτικά Λασηθίου.
  Χάρις εί; την δραστηριότητα
  τοΰ προεδρου τής κοινότητος
  Όρεινοΰ Σητείας καΐ των μελών
  τοΰ συμβουλίου της κατεσκευά-
  σθη υδραγωγό; πρός ύδρευσιν
  ολοκλήρου τής περιφερείας. Κα¬
  τά τάς _ σχετικάς έπίβη; πληρο¬
  φορίας έκ τή; κοινότητος ταύτης
  άπό προ^θές ήρχισεν ή διά προ-
  οωπική; εργασίας των κατοίκων
  καταακευή τοΰ αναλογούντος είς
  την κοινότητα τμήματος τής α¬
  μαξιτής όδοΰ Ιεραπέτρας—Ση¬
  τείας διατεθέντων 2.000 περίπου
  ημερομίσθιον.
  Θεσσα-
  — Ή σχολήΤ. Τ. Τ.
  λονίκης.
  Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι ή
  Σχολή Τ. Τ. Τ. ©εσσαλονίκη; θά
  δεχθή εφέτος πρό; έγγραφον μα¬
  θητάς 75 άντ! των 50 διά τού; ό-
  ποίουξ είχεν αρχικώς αποφασι¬
  σθή, εκ των ΰποστάντων πρό ε¬
  νός περίπου μηνός έξετάσεις ΰ-
  ποψηφίων.
  —Οί άπόφοιτοι των Ίερατι-
  κών Σχολών.
  Αρμοδίως ανεκοινώθη ότι οί έ-
  ξερχόμενοι έκ των Ίερατικών
  Σχολών θά διορίζωνται ώς διδά-
  σκαλοι εις μονοτάξια σχολεΐα,
  θά είναι δέ ύποχρεωμένοι νά έκ-
  λέγουν καΐ Ίερεϊς, άναλαμβά-
  νοντες καθήκοντα έφημερίου. Ε¬
  άν άρνηθοΰν νά γίνουν ίερεϊς
  θά άπολΰωνται καΐ έκ τής θέσεως
  τοΰ διδασκάλου.
  —Οί εργάται μετάλλου.
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ ΰφυ-
  πουργείου Εργασίας μετά πάρο¬
  δον μηνός αί διαταξεις περΐ επι-
  κουρικής άσφαλίσεως των έργα-
  των μετάλλου έπεκτείνονται εί;
  όλας τάς πόλεις τής Ελλάδος, Δι'
  αποφάσεως τοΰ κ ύφυπουργοϋ εί;
  τό έν λόγω έπικουρικόν ταμείον
  συμπεριελήφθησαν καί οί άσχο-
  λοΰμενοι είς μεταλλουργικάς ερ¬
  γασίας εργάται φωταερίου και
  λιμενικών έργων.
  —Ή άεροχημική άμυνα.
  Αφιχθη είς την πόλιν μας ό κ.
  Τζανάτος Γεώργ, τής 'Αεροχημι-
  κής Αμύνης τοϋ άμάχου πληθυ-
  σμοΰ προτιθεμενος νά δώση διά¬
  λεξιν είς την πόλιν μας.
  —Δωρεά.
  Ό κ. Κοιλούτ; Παπαζιάν κατέ-
  θηκεν είς τό Ταμείον τού Νο-
  αοκομείου δραχμάς διακοσίας
  (200) είς μνήμην τού αποβιώσαν¬
  τος Ήσαΐα Τσακιριάν.
  Τό ΝΕΟ λαϊκό τσιγάρο
  Χαρμάνι γλυκοσέρτικο,
  καΐ ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΩΡΑ
  Δρ. 6
  Μέ 100 ΔΕΛΤΙΑ μεγάλα πέρνετε 20 Δραχμάς
  (Κεντρικόν ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ έναντι ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ).
  ----
  «νΙ
  ■κ
  1
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  15 Όκτωβρίου 1937
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΕΓΕΝΕΤΟ
  ΜΑΚΡΑ ΠΟΛΕΜΙ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΕΞΗΤΑΣΘΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΛΗΨΕΩΣ
  ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΤΡΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΑΜΥΗΑΗΤΗΣΧΒΡΑΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι συνεκροτήθη έκεί σήμερον
  μακρόν πολεμικόν συμβούλιον. Είς τό
  συμβούλιον τούτο είς τό οποίον μετέ¬
  σχον όλοι οί άνώτατοι καί άνώτεροι επι-
  τελικοί άξιωματικοί εξητάσθη ή άμυντι-
  κή κατάστασις τής χώρας.
  "Επίσης είς την ιδίαν σύσκεψιν καθω-
  ρίσθησαν τα γεν-κά έκεΐνα στρατιωτικά
  μέτρα τα όποϊα θά έπιτρέψουν είς την
  Γαλλίαν νά παρουσιασθή πανέτοιμος είς
  ην περίπτωσιν άπειληθή ή ήσυχία καί ή
  άσφάλειά της- Τα μέτρα ταύτα καθωρί-
  σθησαν μέχρι τελευταίας λεπτομερείας
  καί επί τή προόψει νέον άνωμαλιών είς
  την διεθνή κατάστασιν.
  Ή σύγκλησις τής έπιτροπης
  πρός λύσιν τού Ίσπανικοΰ ζητηματος
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Αί!
  Γερμανικαί έφημερίδες έξαί-
  ρουντήνύπογραφεΐσανπροχθές
  δήλωσιν Βελγίου καί Γερ-
  μανίας διά τοΰ όποίου σταθε-
  ροποιεΐται επί νέων βάσεων ή
  Γερμανοβελγική ψιλία Περαι¬
  τέρω αί έφημερίδες τονίζουν
  δτι ή συμψωνία αποβλέπει είς
  φιλειρηνικούς σκοπούς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Οί
  ήμιεπίσημοι κύκλοι φρονούν
  δτ.ι διά τής ρυθμίσεως τοϋ Ί-
  σπανικοϋ την οποίαν προε-
  τοιμάζουν υπό νέαν μορφήν
  καί κατόπιν τής Ίταλικής α¬
  παντήσεως αί δύο δυνάμεις
  Αγγλία καί Γαλλία, έπιζητεΐ-
  ται τελειωτικη αποκατάστα¬
  σις των πραγμάτων μετά την
  όποιαν ούδεμία άρνησις θά
  ήτο δυνατόν νά δικαιολογηθή
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.)—
  Σχολιάζουσαι την έπανασύγ-
  κλησιν τής έπιτροπης ούδετε-
  ρότητος αί Γερμανικαί έφημε¬
  ρίδες ευχονται δπως μή απο¬
  βή αυτή επί ματαίω Αί έφη¬
  μερίδες ύπαινίσσονται κυρίως
  την στάσιν τής Ρωσσίας την
  όποιαν θεωροΰν καί πάλιν
  άρνητικήν διά τό έργον της έ¬
  πιτροπης.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Έκ
  Τόκιο αγγέλλεται δτι εκυκλο¬
  φόρησαν έκεΐ πανηγυρικαΐ έκ-
  δόσεις των Ίαπωνικών εφημε¬
  ρίδων άγγελλουσών την νί¬
  κην τοϋ Τίχι Χιά Τσουάγκ
  είς την Βόρειον Κίναν διά τής
  οποίας συμπληρώνεται ή κα¬
  τάκτησις τής μεγάλης επαρχί¬
  ας Χοπέϊ. Είς Σαγγάην οΐ'Ιά-
  πωνες ίσχυρίζονται δτι προ-
  χωροΰν μεθοδικώς, τείνοντες
  νά έκδιώξουν έξ αυτής τούς
  Κινέζους.
  Ή εγκατάστασις πειραματικών άγρών
  είς την περιοχήν τοϋ νομοΰ μας.
  ΕΠΑΝΗΑΒΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον έπανήλ-
  θον έκ Σερρών ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, ό
  πρίγκηψ Διάδοχος Ηαΰλος καί ό πρίγ¬
  κηψ "Ανδρέας. Είς τούς έπανελθόντας
  εγένετο θερμή ύποοοχή υπό των άρχών
  τής πρωτευούσης καί τοΰ λαοΰ.
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΖΑ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έξ Άγκυρας άναφέρουν ότι κα¬
  τηρτίσθη έκεί τό πρόγραμμα τής ύπο-
  δοχής τοΰ άφικνουμένου μεθαύριον
  "Ελληνος πρωθυπουργοΰ κ. Ι. Μετα-
  ξά Ή ύποοοχή τοΰ κ. Μεταξά καί κα
  ό ί ά ά
  Τό Υπουργείον τής Γεωρ¬
  γίας δι' έγκυκλίου τού πρός
  τάς Γεωργικάς Υπηρεσίας δί¬
  δει όδηγίας δσον άφορβ
  τούς έγκατασταθησομένους
  υπό τούτων κατά τόπους πει-
  ραματικοϋς καί άποδεικτικούς
  άγροϋς κατά τό ερχόμενον
  γεωργικόν έτος.
  Σχετικώς όρίζεται δτι τα άρ-
  ξάμενα κατά τό παρελθόν έ¬
  τος πειράματα λιπάνσεως είς
  τούς μονίμους πειραματικούς
  άγρούς θά συνεχισθοΰν καί
  κατά τό ερχόμενον έτος. Τα
  πειράματα ταυτα θά διεξα-
  ξά
  ξά. Ή ύποοοχή τοΰ κ. Μεταξά
  τα τό πρόγραμμα τούτο καί κατά τάς
  άπό τούδε έκοηλώσεις διά την άφιξιν
  τού, προμηνύεται έπιβλητική.
  ΠΟΤΕ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΞ
  Ο
  Κ.
  10. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά προανηγ-
  γέλθη ό κ. ΠρωΘυπουργός αναχωρεί
  διά την "Αγκυραν αύριον (σήμερον).
  Τόν κ. Πρωθυπουργόν θέλουν συνοδεύ-
  ση άρκετοί έπίσημοι καθώς καί άντιπρό-
  σωποι τοΰ Άθηναϊκοΰ Τύπου.
  0 ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΟΕΣ
  ΕΠΙ ΚΡΑΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΟΝ ΨΥΧΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τοΰ άνταπο¬
  κριτοΰ μας).—Ό καιρός σήμερον είς Αθή¬
  νας ήτο σχεδόν χειμερινός. Τό ψΰχος ήτο
  αίσθητόν, επεκράτησε δέ καθ* όλην την
  ημέραν μέ τάσεις την εσπέραν μεγαλυτέ¬
  ρας ύφέσεως τής θερμοκρασίας.
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
  ΑΟΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τοΰ άνταπο¬
  κριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφορίαι έκ τοΰ
  έξωτερικοΰ βεβαιούν ότι είς την Βόρειον
  Κίναν οί Ίάπωνες έπικρατοΰν καθ' όλην
  την γραμμήν καί ότι οί Κινέζοι συμπτύσ-
  σονται διαρκώς νοτιώτερον. Έκ παραλλή-
  λου πρός τοΰς Ίάπωνας προχωροΰν καί
  τα στρατεύματα της εσωτερικάς Μογγολίας
  ή όποία ώς γνωστόν διατελεί υπό την ε¬
  πιρροήν τής Ίαπωνίας.
  ΑΙΣΙΟΔΟΙΟΙΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ
  ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14Όκτωβρίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Αον-
  δίνου τηλεγ ραφήματα αί Αγγλικαί έ¬
  φημερίδες αντιθέτως πρός πολλάς εφη¬
  μερίδας των Παρισίων είναι μάλλον
  αίσιόδοξοι διά τί}ν κατάστασιν, προ¬
  βλέπουσαι ότι ή έπιτροπη μή επεμβά¬
  σεως θά κατορθωθή νά φθάση είς άγα-
  ί»ά άποτελέσματα.
  χθοϋν υπό τής Γεωργικής πε
  ριφερείας Ηρακλείου καί εφέ¬
  τος είς τό αγροκήπιον Κατσαμ¬
  πά.
  Έξ άλλου μόνιμοιπειραμα-
  τικοί άγροί λιπάνσεως έν συν-
  διασμω μετ' άμειψισπορδς θά
  έγκατασταθοΰν είς Μεσσαράν,
  Έπίσης υπό τής Γεωργικής
  Υπηρεσίας Ηρακλείου θά έγ-
  κατασταθοΰν πειραματικοί ά-
  γροί μελέτης δράσεώς τού ά-
  ζώτου υπό μορφήν θειικής ή
  φωσφορικής άμμωνίας καί ά-
  ποδεικτικοί άγροί λιπάνσεως.
  Πλήν των ανωτέρω πειρα¬
  ματικών άγρών θά έγκατα¬
  σταθοΰν έπίσης παρ' έκάστης
  Γεωργικής "Υπηρεσίας άγά
  τέσσαρες πειραματικοί ποικι-
  λιών σιτηρών, ψυχανθών ή
  κτηνοτροφικών
  Οί ανωτέρα πειραματικοί
  άγροί θά έγκατασταθοΰν κα¬
  τά προτίμησιν επί δημοσίων
  κτημάτων διαχειριζομένων υ¬
  πό των Γεωργικών 'Υπηρεσι
  ών έν ελλείψει δέ έπ( ίδιωτι-
  κών τοιούτων καταβαλλομέ-
  νης είς τούς δικαιούχους άνα
  λογου άποζημιώσεως
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΟΣ
  ΒΑ ΓΙΝΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΙΣ Π Α ΝΤ Κ Ο Υ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ Αονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι θά συνέλθη έκεί τό προ¬
  σεχές Σάββατον (αύριον) ή 'Επιτροπή
  μή επεμβάσεως.
  Ή Έπιτροπή θά προβή είς άνασκό-
  πησιν τοΰ Ίσπανικοΰ ζητηματος καί των
  συναφών πρός αύτό, έκκρβμοτήτων, λαμ-
  βάνουσα μέτρα τοιαύτα ώστε νά είνε
  δυνατή ή άμεσος έφαρμογή των.
  Αί άπαιτούμεναι διατυπώσεις
  διά τάς είσαγωγάς τής ζαχάρεως.
  Τό Υπουργείον Έθν. Οίκο-
  νομίας έκοινοποίησε πρός τα
  Έμπορικά Έπιμελητήρια από¬
  φασιν τού δι' ής όρίζονται
  τα εξής διά την εισαγωγήν
  εφεξής ζαχάρεων πάσης προ¬
  ελεύσεως:
  Οίοσδήποτε είσαγωγεύς εγ¬
  γεγραμμένος είς τα μητρώα
  τοϋ οϊκείου Έπιμελητηρίου,
  ώς άσχολοΰμενος μέ τα άποι-
  κιακά δύναται νά ενεργήση
  εισαγωγήν ζαχάρεως άνευ ει¬
  δικώς τινος αδείας.
  Ό διακανονισμός θά πραγ-
  ματοποιεΐται μόνον δι' άνοίγ-
  ματος πιστώσεως δι' ολόκλη¬
  ρον την αξίαν τοΰ έμπορεΰμα
  τος, καταβαλλομένην άμα
  τώ άνοίγματι τής πιστώσεως
  μέσω έξουσιοδοτημένης τρα¬
  πέζης.
  Κατά τό άνοιγμα τής πι¬
  στώσεως ό είσαγωγεύς θά
  καταβάλη είς την Τράπεζαν
  τής Ελλάδος ποσοστόν 20 ο)ο
  έφ' δσον πρόκειται περί ζα¬
  χάρεως Άγγλικής προελεύσε¬
  ως, υπέρ τού λ)σμοΟ ανεγέρ¬
  σεως κτιρίου τού Υπουργείου
  Έθνικής Οίκονομίας. Έφ' δ¬
  σον πρόκειται περί ζαχάρεων Ι ναλλάγματος.
  προελεύσεως άλλων χωρών,
  θά καταβάλλεται πλήν τοϋ
  ποσοστοϋ 20 ο)ο καί πρόσθε¬
  τον τοιούτον ίσον πρός τα
  3)4 τής ύψισταμένης διαφοράς
  μεταξύ τής τιμής τής ζαχάρε¬
  ως "Αγγλίας τσίφ ελληνικόν
  λιμένα καί τής τιμής τής άλ-
  λης προελεύσεως ζαχάρεως.
  Έφ' δσον πρόκειται περί ζα¬
  χάρεων προελεύσεως χωρών
  μερικοϋ κλήριγκ τό καταβλη-
  τέον ποσοστόν όρίζεται είς
  20 ο)ο επί τοϋ ποσοϋ τοΰ ου-
  ΑΦΙΞΙΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΝΙΑΤΕΩΣ
  κ· ΠΟΤΗ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ
  Χθές την 5 απογευματινήν
  αφίκετο αύτοκινητικώς είς την
  πόλιν μας ό Γεν. Γραμματεύς
  τής Γεν. Διοικ. Κρήτης κ. Π.
  Ίππόλυτος.Ό κ.Ίππόλυτος κα
  τέλυσεν είς τό ξενοδοχείον
  «Μίνως». Καθ* ά δυνάμεθα
  νά γνωρίζωμεν ό κ Ίππόλυτος
  θά παραμείνη είς την πόλιν
  μας μέχρι τής προσεχούς Κυ-
  ριακής.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεϊοαι χθές έν τη άγορα μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι
  ] Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μαύραι
  ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΝ
  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Διά διαταγής τοΰ Υπουρ¬
  γείου Σιδηροδρόμων άπαντα
  τα λεωψορεΐα τα άνήκοντα
  είς ύπεραστικάς γραμμάς δι'
  άς έχει καθορισθή όμοιόμορ-
  φος χρωματισμός, υποχρεούν¬
  ται νά χρωματισθώσιν έντός
  μηνός διά τοϋ χρώματος τού
  καθορισθέντος δι' εκάστην
  γραμμήν. Έπίσης τα λεωφο-
  ρεΐα υποχρεούνται δπως έφο-
  διασθώσιν διά κινητών πλευ-
  ρικών πινακίδων επί των ο¬
  ποίων θά άναγράφεται τό 6-
  νομα τής γραμμής καί ό ά-
  ριθμός τής Κ. Διευθύνσεως
  ώς καί ή άφετηρία καί τό τέρ-
  μα αυτής. Κάτωθεν των πλευ-
  ρικών πινακίδων θά χαραχθή
  κύκλος λευκοθ χρώματος έν¬
  τός τού όποίου θά άναγραφή
  ό αυξων άριθμός τής Κ. Διευ¬
  θύνσεως.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  Τό Άγρονομειον Χερσονή-
  σου καθώρισε τάς κάτωθι δι-
  κασίμους άγροζημιών διά τόν
  μήνα Νοέμβριον: Την 11 είς
  Χερσόνησον, την 12 είς Κό-
  ξαρην, την 15 είς Ανώπολιν,
  την 17 είς Άβδοϋ καί την 19
  είς Μοχόν,
  α'
  δρ. 21- 22-
  β'
  » 20. 21.—
  Υ'
  19, 20,
  15 - 17
  α'
  13.50-
  β'
  11, —
  Υ'
  10.—
  α'
  » 10 50
  β'
  8 9
  Υ'
  7 —
  '8 50
  Χαρούπια » 2 60
  "Ελαια 5ο >
  κοινά » 29-
  Σάπωνες,
  Λευκοί α' ποιότητος δρ 24 —
  * β' » * 22.—
  Πράσινοι α' ποιότ, > 22,—
  β' » » 20 50
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ, » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Κατά την χθεσινήν συνε¬
  δρίασιν τής Διοικούσης Έπι¬
  τροπης τού Γεωργικοΰ Επι- {
  μελητηρίου απεφασίσθη ή ϋπο-
  βολη πρός την κυβέρνησιν
  ύπομνήματος διά τοΰ όποίου
  θά διατυπώνεται ή εύχή νά
  τύχουν τού εύεργετήματος
  τής παροχής πρίμ έκτός
  των σταφυλεξαγωγέων Εύρώ-
  πης καί οί σταφυλεξαγωγεΐς
  Αιγυπτου. Δι" ετέρου ΰπομνή-
  ματος θά παρακληθή ή Κυ¬
  βέρνησις νά έξισώσΓ) δασμο-
  λογικώς καί τό διά των λιμέ-
  νων Κρήτης έξαγόμενον ή με-
  ταφερόμενον έλαιον, μέ τό έ'-
  λαιον τό μεταφερόμενον ή έ
  ξαγόμενον έκ των λοιπών έ-
  λαιοπαραγωγικών διαμερισμά
  των τής χώρας.
  ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚ Π Α Ι ΔΕΥΣΕΩΣ
  Πρός τούς κ. κ. Νομάρχας
  καί τούς έπιθεωρητάς των
  σχολείων Στοιχειώδους Έκ-
  παιδεύσεως εκοινοποιήθη υπό
  τού Υπουργείου Θρησκευμά-
  των καί Έθνικής Παιδείας τό
  κείμενον τοΰ άρθρου 6 τού
  άναγκαστικοΰ Νόμου 810 διά
  τοϋ όποίου καθίσταται άρμό-
  διος ό Νομάρχης διά την έκ¬
  δοσιν των πράξεων άπονομής
  έπιδόματος είς λειτουργούς
  στοιχειώδους έκπαιδεύοεως.
  Η ΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού
  υπουργείου τής Γεωργίας,
  σπορά ταΰ σίτου έξακολουθεΐ
  κανονικώς είς δλας τάς περι¬
  φερείας τής χώρας. Αί τελευ¬
  ταίαι βροχαί ώφέλησαν έξαι-
  ρετικώς την γεωργίαν καί δι-
  ηυκολύνθη ή σπορά τού σίτου
  είς μέρη πορουσιάζονται δυ¬
  σχερείας λόγω τής διαμορφώ-
  σεως τοϋ έδάφους. Έπίσης ώ-
  φελήθησαν καί τα γεωργικά
  προίόντα τα δποϊα σήμερον
  ευρίσκονται είς την ανάπτυξιν
  των.
  Η ΜΑΣΤΙΞ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΛΕΠΤΩΝ
  Υπό τοθ αύτοφώρου Άγρο
  νομείου "Ηρακλείου κατεδικά¬
  σθη είς πρόστιμον δρ. 250
  επί άγροκλοπή ό Κωνστ. Κων
  Βογιατζάκης. Κατά τοΰ ίδίου
  υπεβλήθη μήνυσις επί άντι-
  στάσει κατά όρνάνου άγρο-
  ψυλακής.
  ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ
  Κατεμηνύθησαν αρμοδίως
  οί σωφέρ Κωνστ. Άντ. Κου
  τσάκης καί Κωνστ Γεωργ. Βα
  σιλάκης διότι κατελήφθησαν
  μεταφέροντες φορτίαν διά των
  αΰτοκινήτων των ανώτερον
  τοϋ κεκανονισμένου.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  Ο' ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΟΝ ΛΥΣΙΝ
  ΜΗ ΑΝΕΧΟΜΕΝΑΙΠΑΡΕΑΚΥΣΕΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Νεώτερα τηλε-
  γραφήματα έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι
  είς την συνεδρίασιν τής 'Επιτροπής ού-
  δετερότητος επί τού Ίηπανικού οί άντι-
  πρόβωποι τής *Αγγλίας καΐ Γαλλίας
  θά άπαΐτήσουν άπό κοινού την λήψιν
  όρϊστεκών αποφάσεων πρός τερματισμόν
  τοΰ έμφυλίου Ίσπανικοΰ οράματος
  προβαίνουσαι είς ρητήν δήλωαιν ότε
  Πέν θ* άνεχθοΰν ουδεμίαν «αρέλκυσιν
  ή άναβολήν.
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ Ν Α Υ Α Π Ο Υ
  ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). ■— Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων βεβαιούν ότι
  είς περίπτωσιν ναυαγίου τ<Γ>ν συνεδρι-
  άσεων τής έπιτροπης μή επεμβάσεως
  ή Γαλλία καί ή Αγγλία θά λάβουν
  άμέσως αοβαρωτάτας άποφάαεις σχέσιν
  εχούσας μέ την ελευθερίαν ενεργείας είς
  τό Ίοπανικόν των δύο τούτων δυνά-
  μεων.
  ΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛ ΑΡΧ Ι ΑΙ
  ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—"Εκ τού έξωτερι-
  κου αγγέλλεται ότι είς την Σαγκάην
  αί Κινεζικαί πυροβολαρχίαι ύποστηρί-
  ζουν επιτυχώς την άμυναν τής πόλεως
  εναντίον των Ίαπωνικών έπιθέσεων αΐ¬
  τινες συνεχίζονται σφοδρόταται των Ί-
  απώνων άποβλεπύντων είς την ολοκλη¬
  ρωτικήν κατάληψιν τοΰ περιμαχήτου
  τούτου Κινεζικού έρείσματος.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΑΓΟΝΑ ΑΠΕΒΗ
  Σ Ο ΠΟΑΕΜΙΚΟ! ΛΓ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τό πρακτορεί¬
  ον Χαβάς αγγέλλει ότι αί μαχαι είς
  την 'Λραγώνα συνεχίζονται σφοδραί.
  Ί1 άε-ροπορία εκατέρωθεν επιδεικνύει
  εξαιρετικήν δράσιν. Πάντως άγνοοΰν-
  ται τα άποτελέσματα των μαχών τού¬
  των. Ή Σαλαμάνκα αγγέλλει ότι εί¬
  νε άδύνατος ή κατάληψις υπό :ών έρυ-
  θρών οιανδήποτε πόλεως εύρισκομένης
  εις την ζώνην των έπιχειρήσεων, επι¬
  βεβαιοί δέ ότι οί έρυθροΐ εξεδιώχθη¬
  σαν τελείως τοΰ πρός τα Γαλλοϊσπα-
  νικά σύνορα θύλακος.
  ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ
  ΕΝ ΚΑΤΑΑΟΚΙΑ ΑΕΗ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΗ ΤΑ ΟΗΑΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων μεταδίδουν είδήσεις έκ
  Βαρκελώνης καθ» άς οί άναρχικοί φαί-
  νονται άποφασισμένοι νά πολεμήσουν
  διά παντός τρόπου την Βαλένθιαν ή
  κυβέρνησις τής οποίας προσπαθεί νά ε¬
  πιβληθή κυριαρχικώς είς Βαρκελώ-
  νην.