94912

Αριθμός τεύχους

4691

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

16/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  Α ίγι'υττου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  16
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  ΙΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ0.ΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΓΟΣ 22Ον
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4691
  ΥΒΕιβΥΙΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ
  ΤΟΥ ΑΡΑΜΑΤΟΣ
  ΤΟΙΚΟΣΜΟΝ
  Είς τό Λονδίνον συνέρχε-
  ται σήμερον ή Έπιτροπή
  τής ούδετερότητος πρός ε¬
  ξεύρεσιν τρόπου όριστικής
  διευθετήσεως τοΰ Ίσπανικοΰ
  ζητήματβς. Καί β κόσμος
  άναμένει μέ εύλογον ανη¬
  συχίαν τάς άποφάσεις τής έ-
  πιτροπής αυτής. Διότι έξ αυ¬
  τών θά κριθή έν πολλοΐς ή
  περαιτέρω εξέλιξις τής κατα¬
  στάσεως έν ΕύρώπΓ». Δυστυ-
  χώς, αί μεταβιβαζόμεναι έκ
  Παρισίων καί Λονδίνου είδή-
  σεις δέν παρέχουν πολλάς
  ελπίδας ότι ή έπιτροπή θά
  καταλήξη είς συμφωνίαν καί
  οριστικάς άποφάσεις. Οί γαλ-
  λικοί επίση μοί κύκλοι μάλι-
  στα, φαίνονται τελείως ά-
  παισιόδοξοι, προβλέποντες
  πλήρες ναυάγιον καί τής ύ-
  στάτης αυτής προσπαθείας ά-
  νωδύνου θεραπείας τοΰ Ί¬
  σπανικοΰ καρκινώματος πού
  άπειλεΐ νά μολύνη ολόκλη¬
  ρον τόν οργανισμόν τής Εύ-
  ρώπης καί νά φέρη τό τέλος
  τής είρήνης. Κ«ί τό πνεΰμα
  τής πλήρους «ύτής «πβγοη-
  τεύσεως των Γάλλων δικαιο-
  λογεΐ ή συνεχιζομένη ει¬
  σέτι αποστόλη τεραστίων
  στρατιωτικών δυνάμεων υπό
  τής Ιταλίας είς ενίσχυσιν
  τοΰ στρατηγβΰ Φράνκο.
  Πράγματι δέ πώς είναι δυ¬
  νατόν νά δεχθή ή Ιταλία
  άνάκλησιν των έθελοντών έξ
  Ίσπανίας έφόσον είς την
  πράξιν έξακβλουθεϊ νά πράτ-
  τη τό όλως αντίθετον; Καί
  πώς είναι δυνατόν νά συνε¬
  χισθή έπ' άπειρον τό παιχνί-
  δι των λέξεων, δταν είς την
  Ίβηρικήν Χερσόνησον παί-
  ζεται πλέον ή τελευταία φά-
  σις τοΰ δράματος έκ τής λύ¬
  σεως τοΰ όποίου θά εξαρτηθή
  όχι πλέον ή διατηρηθή τής
  ίσορροπίας των δυνάμεων έν
  Εύρώπη, άλλ' ή τύχη, «ύτή
  αυτή ή ζ"ή των μεγάλων
  κρατών πού εκυριάρχουν μέ¬
  χρι σήμερον των ώκεανών
  καί των ήπείρων;
  Αί αύταπάται έληξαν ήδη·
  Καί όλοι άντιλαμβάνονται
  ότι τό Ίσπανικόν δέν είναι
  παρά μία μικρά μόνον σκη-
  νή τοΰ δράματος τοΰ άντα-
  γωνισμοΰ των μεγάλων κρα¬
  τών τής Εύρώπης διά την
  κυριαρχίαν επί τοΰ κόσμου
  τοΰ οποίου δράματος η τε¬
  λευταία φάσις μέ την μοι¬
  ραίαν λύσιν θά συγκλονίση
  την γήν όλόληρβν καί θ'
  άλλάξη την μορφήν τβΰ κό
  ομού, εάν δέν προληφθή. —·'
  αύτό καί αν τερματισθή τώ
  ρα τό Ίσπανικόν, πβλύ τα
  χεως θά εκδηλωθή άλλοΰ μέ
  άλλην φάσιν, τό δράμα. νΗ
  δή Ηία ¥λλι πΡ"§ι5 Τβυ Παί
  ζεται είς την "Απω Ανατο¬
  λήν καί προκαλεϊ όχι μό¬
  νον τοΰ παλαιβΰ άλλά καί
  τοΰ νέου κόσμου τό άδιά
  πτωτον ενδιαφέρον καί την
  άγωνιώδη άνηουχίαν.
  Αί έστίαι τής πυρκαϊάς
  τοΰ παρασκευαζομένου νέου
  παγκοσμίου πολέμου είναι
  δυστυχώς παρά πολλαί. Καί
  τα όργανα τα βποΐα διαθέ-
  τουν αί φιλειρηνικαί δυνά¬
  μεις είναι αμφίβολον άν θ
  άποδειχθοϋν ίκανά διά τόν
  έντοπισμόν καί την κατά-
  σβεσιν τοΰ πυρός είς τα ση-
  μεϊα όπου έχει αναφανή σή
  μερον καί θά εμφανισθή αΰ
  ριον.
  Αί διασκεψεις τού Λονδί
  νού διά τό Ίσπανικόν κα
  των Βρυξελλών διά τό οινο-
  ϊαπωνικόν είναι λίαν αμφί¬
  βολον εάν Θ' απολήξουν είς
  πρακτικά καί ώφέλιμα άπο-
  τελέσματα.
  Είς την Δύσιν καί την Α¬
  νατολήν άνεπτύχθησαν νέαι
  όρμητικαί δυνάμεις, τα λεγό-
  μενα δυναμικά, όλοκληρω-
  τικά κράτη. Καί αί δυνάμεις
  αυταί ζητοΰν μίαν διέξοδον
  εξω των συνόρων των. Ζη¬
  τοΰν νά έξαπλωθοΰν είς εύ-
  ρυτέρουςόρίζοντχς, διότι άλ¬
  λως κινδυνεύουν νά πάθουν
  ιπό άσφυξίαν, ένώ οί κρα-
  οΰντες δέν έννοοΰν νά χά-
  σουν τίποτε άπό τα κεκτη-
  μένα. Έξ αύτοΰ δέ καί δη-
  μιουργεΐται ό κίνδυνος τής
  συγκρούσεως, πού φαίνεται
  άναπόφευκτος, άργά ή γρή-
  γορα.
  "Αν ομως επέλθη γρηγο-
  , « ή σύγκρουσις αυτή ή
  άν άργήση επί πολύ άκόμη,
  δέν είμπορεΐ κανείς νά προ-
  δικάση μετά θετικότητος. Δι¬
  ότι τουτο θά εξαρτηθή όχι
  μόνον άπό την μέχρι τέλους
  σύμπραξιν τής Αγγλίας Γαλ-
  λίας καί Άμερικής καί των
  άλλων εΐρηνοφίλων δυνάμε¬
  ων καί άπό την καλήν ή
  κακήν πολεμικήν παρασκευ¬
  ήν των χωρών αυτών, άλλά
  καί άπό την πραγματικήν
  δύναμιν την οποίαν διαθέ-
  τουν την στιγμήν αυτήν οί
  μφανιζόμενοι ώς φιλοπόλε-
  μοι. "Οπωσδηποτε γεγονός
  είναι· ίτι διερχόμ&θκ ημέ¬
  ρας άποφασιστικάς, των ο¬
  ποίων ή κάθε στιγμή προσ-
  ιαμβάνει τεραστίαν βαρύτη-
  α είς την πλάστιγγα τής
  τύχης τοϋ πολιτισμοΰ τής
  ανθρωπότητος.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
  μην ύπάρχουν ουτε μάγουλα...
  —Ή καϋμένη ή Ρενάτε Μίλλερ
  ..Άν Ιζοΰσε ολίγας ημέρας άκό¬
  η θά είχε καιρόν νά καταδικά¬
  ση την περίφημη δίαιταν τής σι-
  λουέττας.
  Αύτδ έθυμήθηκε νά πή ένα;
  αίσθηματικός φίλος των αστέρων.
  Καί ήτο κάτι γενικόν: Καταν-
  τοΰσε καί ή οθόνη—δπως καί ή
  πίστα—άχαρις δταν οί έξωφρενι-
  σμοΐ τού Μαρινέττι είχον περιαρ-
  πάξη τα φιγουρίν· καί την γυναί-
  κα πού τό ηκολούθει απαρεγκλί¬
  τως. Ένώ τώρα, κατά τούς πληρο-
  φοριοδότας πάντοτε, τα πράγματα
  έπανέρχονται είς την θέσιν των.
  Έπανέρχεταί ή θρησκεία τή;
  καμπύλης. Ή Φρύνη καί ή Λαϊς
  έτσι την εννοούσαν. Καί τό παρε-
  δέχοντο καί οί μεγαλύτεροι φιλό-
  σοφοι τής έποχής: είς την γαλή¬
  νην των κήπων των, κάτω άπό τό
  άγαλμα ενός Φαύνου πού τόν
  I-
  στεφάνωνεν ό κισσός, είχον 8λον
  τόν καιρόν — καί δλην την διά¬
  θεσιν—νά προσέξουν τάς θεωρίας
  των περί συγχρόνου αίσθητικής.
  Καί άλλοτε καί τώρα ή σιλου-
  έττα έσυσχετίσθη μέ την εύγονί-
  αν. Ό κυβισμός ήτο άπότοκος τοθ
  Μαλθουσιανισμοΰ. Δέν ήθελε μη-
  τέρες. "Ηθελεν έρωμένες. Ή Φραν-
  σιγιόν τοΰ Δουμδ θά έπρεπε νά
  ήτο κυβιστική σίλουέττα. Αντι¬
  θέτως ή εύτεκνία είνε ζήτημα...
  Αφροδίτης τής Μήλου.
  —Ή κατάστασις ώστόσο θά έ¬
  λεγεν Ινας οίκονομολόγος ή διε-
  θνολόγος, δέν θέλει επί τοθ πα¬
  ρόντος πολυτέκνου; όπερβαίνοντα;
  Ινα λογικόν ποσοστόν.
  Καί θά συνεφώνει έδώ καί τό...
  δημογραφικόν πρόβλημα των κρα¬
  τών. Τί τα θέλετε 3μως! Έ αί-
  σθητική δέν θά συνεφώνει. θά ε¬
  πέμενε διά την καμπύλην. "Οσον
  άφορά την εύγονίαν Οά έξεύρισκεν
  "'να μέσον δρον. -*
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Η ΕΥΓΟΝΙΑ
  ΚΑΙ ΗΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
  "Ωστε ή σίλουέττα γίνεται πά¬
  λιν επικαιρότης... Οί παρακολου-
  θοΰντες τουλάχιστον μετά προσο-
  χής δλα τα ζητήματα τοθ περι¬
  θωρίου, την μεταφέρουν αυτήν την
  στιγμήν ώς κοινόν θέμα είς τάς
  στήλας των. Επί τέλους!.. φω-
  νάζουν. "1'στερα άπό τόσα χρό-
  νια άναγνωρίζεται πάλιν ή βασι-
  λεία τής γυναικείας καμπύλης.
  Η Άφροδίτη τής Μήλου άρχίζει
  νά ομιλή είς τό πνεϋμα καί τάς
  αίσθήσεις μας.
  —ΤΙ νά χαρώ άπ' αύτές τίς...
  τετράγωνες καμηλίτσες;.. έλεγεν
  άλλοτε μέσα είς την φαιδρήν τρι-
  κυμίαν των ζευγών ενός χορευτη-
  ρίου, ένας Άνατολίτης βέρος, πα-
  ραλής καί κάθε άλλο παρά... εχ¬
  θράς των γυναικών.
  Άλλ' ήταν άραγε μόνον ό Ά¬
  νατολίτης πού έδυσφόρει άπό την
  έλλειψιν καμπυλών; "Ολος ό κό¬
  σμος άρχισε νά τα βάζη μέ τίς
  γυναΐκες ή τουλάχιστον μέ την
  θέαν Μόδαν. Ή άπουσία τής πραγ-
  ματικής πλαστικότητος—καλυτέρα
  τοΰ ΐδανικοΰ τής πλαστικότητος,
  έδημιούργει Ιδώ σχεδόν απογοή¬
  τευσιν. Είς μάτην οί όπαδοί τοΰ
  κυβισμ,οΰ έξύμνουν την σβελτέτσαν
  καί την χάριν τής γωνιώδου; σι-
  λουέττας. Ουτε ή ^εΐΰρίιχ, τής «ίσ-
  χνόπαχης» — τή; λεγομένης φώ;
  -μαίγκρ είχεν έδώ πέρασιν: Ή
  καμπύλη δέν διεφαίνετο κίν...
  Επρόκειτο περί'πλασμάτων καθα¬
  ρώς φουτουριστικών! Ένομίζατε
  τότε δτι αί χορεύουσαι είχαν δρα-
  πετεύσει άπό κανένα πίνακα τοΰ
  ΙΙικασσό.
  Τό άντιπροσωπευτικό καμπαρέ
  μας εχάρισε πρό έτους ϊνα τρα-
  γουδάκι καί έ'να ανάλογον χο-
  ρίν: Τό «τσήκ τοθ τσήκ» ή
  τό μάγουλο μέ μάγουλο. Αύτά
  έψάλλετο τότε ώς τό καλύτερον
  προσόν τής πίστας: Νά χορεύης
  μάγουλο μέ ιά-{θ>λο. Καί δμως
  αύτό τό είχε καταδικάση ή σί¬
  λουέττα τής έποχής. "Οχι μόνον
  καμπύλες δέν υπήρχον. Καταν-
  τοθσε χάριν τής θεας Μόδας νά
  *
  • *
  Ή καϋσις των νεκρόν.
  Ή συνελθοϋσα έν Αθήναις
  Σύνοδος τής Ίεραρχίας τής
  Ελλάδος, απεφάνθη κατά
  τής καύσεως των νεκρών.',Καί
  δχι μόνον τούτο. Άλλά καί α¬
  πεφάσισε την εφαρμογήν κυ-
  ρώσεων κατά των παραβα-
  τών τής αποφάσεως αυτής.
  Ή έκκλησία άποφαίνεται δτι
  ή καϋσις των νεκρών άντίκει-
  ται πρός τάς θρησκευτικάς
  αρχάς τής χριστιανωσύνης,
  παρ' δτι είς πολλάς χώρας
  χριστιανικάς, μή όρθοδόξους
  δμως, εχει άπό πολλοθ εφαρ¬
  μοσθή 6 τρόπος αΰτός τής τα-
  φής των νεκρών: Καίονται καί
  ή στάκτη των τοποθετεΐται
  είς λήκυθον καί φυλάσσεται
  άπό τούς συγγενεΐς των. Άλ¬
  λά τουτο αποτελεί νεωτερι-
  σμόν άσυμβίβαστον καί πρός
  τα ήθη καί έθιμα τοϋ λαοΰ
  μας καί πρός τάς θρησκευ¬
  τικάς μας παραδόσεις.
  ***
  Ή όδός Βιάννου.
  Μέ Ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν
  πληροφορούμεθα δτι αί εργα¬
  σίαι διά την αποπεράτωσιν
  τής όδοϋ Βιάννου συνεχίζον-
  ται έντατικώς. "Εάν δέ κα¬
  τορθωθή νά κατασκευασθοϋν
  συντόμως ωρισμένα τεχνικά
  έργα, τάφροι, γεφυρίδια κ.λ.π.
  ή δι* αύτοκινήτου συγκοινω-
  νία θά εξασφαλισθή καί τόν
  χειμώνα παρά τό δτι ό δρόμος
  είναι άσκυρόστρωτος. Καί έλ-
  Ο Γολνοθας μιάς καρδίας
  = = ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελανχολικής
  27ον
  αυτοκρατε ιρας.
  Δέν τή; γράφει: «άγαπητή μαμ-
  μά». Δέν ύπογμάφεται «Σίσ-
  σι». Άρκεΐται εί; ολίγας ψυχράς,
  τοπικάς φράσεις .. Έτσι έκδικεΐ-
  ται...
  "Υστερα ξαναγυρίζει στό "Ισλ,
  καί άργότερα είς την Βιέννην.
  Καί ξαναρχίζει ή συνειθισμένη,
  καθημερινή ζωή, καί μαζί μέ αυ¬
  τήν ή πεισματώδης μονομαχία
  μέ την άρχιδούκισσα Σόφια.
  Κάθε παρένθεσιν ποΰ άνοίγει
  είς την ρουτίναν τή; πληκτικής
  αυτή; ζωής, την άποδέχεται ευ¬
  χαρίστως άκόμη καί άν είνε δρα-
  ματική. Την 14ην Δεκεμβριού
  1855 άνοίγει στή ζωή της μιά
  τέτοια παρένθεσις.
  Είχε βγή περίπατο, συνοδευο¬
  μένη άπό την κόμησσα Μπελλγ-
  κάρντ. Έπέβαινε μιά; άμάξη; μέ
  τέσσερα άλογα. Ένα άπό τα μπρο-
  στινά άλογα μπερδεύεται μέσα
  στά χαλινάρια. Τα δυό ζώα σκιά-
  ζονται, παρασύρουν στόν πανικό
  των καί τα δύο άλλα πού ή¬
  σαν ζευγμένα πίαω των. Ό άμα-
  ξηλάτης άνατρέπεται άπό τόν
  θώκόν τσυ. Τα τέσσερα άλογα
  καλπάζουν άχαλιναγώγητα. Ή κό¬
  μησσα είνε ετοίμη νά πηδήση
  άπό τό άμάξι, άλλ' ή Έλισάβετ
  ποΰ ευρέθη ήδη μιά φορά είς πα¬
  ρομοίαν κατάστασιν είς τό ΙΙόσ-
  σενχόφεν, κράτει την κόμησσα
  άπό τό φουστάνι καί την έμπο-
  δίζει. Ή αμαξα παρασύρεται είς
  μίαν πάροδον. Ένα; καρραγω-
  γεύς πού περνά νά την άντιλαμ-
  βάνεται, καί στέκεται μέ τό ά¬
  μάξι τού, κατά τρ6πον, ώστε νά
  φράσση τή δίοδον. Τα άλογα τής
  αύτοκρατορικής άμάξης έπέρχον-
  ται άκάθεκτα. Ό ζυγό; σπάζει.
  Ή Έλισάβετ δμως καί ή συνοδός
  της δέν Ιπαθαν απολύτως τίποτε.
  Κάτωχρε; καί ταραγμένες οί δυό
  γυναΐκες κατεβαίνουν άπό την
  θρυμματισθεΤσαν ά'μαξαν καί έ-
  πιστρέφουν είς την πόλιν μέ 2να
  άγοραίον άμάξι. Υπό τό κράτος
  ΟΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΡΗΤΕΣ
  ΚΑΙΤΟΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ.ΕΑ.ΒΕΝΙ2ΕΑΟΣ'
  άκόμη τής έντυπώσεω; έκ τής
  δραματικής συγκινήσεω; ή Έλι¬
  σάβετ άφηγείται είς τόν εμφοβον
  αϋτοκράτορα τα διατρέξαντα.
  "Υστερα ή ζωή άνακτα τόν πα¬
  ληό, γνώριμο ρυθμό της. Οί γκρί-
  νιες μέ την άδυσώπητον πεθερά
  συνεχίζονται χωρί; τέλο;. Έ άρ¬
  χιδούκισσα ε"χει κυριολεκτικώς
  κατάσχη την μικρή κόρη τή; αύ-
  τοκρατείρας.
  Τό νεογέννητον παιδάκι καταντί
  νά είνε γνωστόν μέσα είς τα άνά-
  κτορον υπό την ίδιότητα τής έγ-
  γονής, δχι τής κόρης. Τό έχει
  πάρη ή γιαγιά τού στά ίδικά
  τού διαμερίσματα, σέ άλλο πάτω-
  μα μακρυά άπό την μητέρα τού.
  Κάθε φορά ποΰ ή Έλισάβετ θέ¬
  λει νά ιδή τό παιδί της, πρέπει
  ' άνεβαίνη στό επάνω πάτωμα.
  Έκεΐ ευρίσκεται σέ δυό ψορϊς
  ξένο περιβάλλον. Δέν κατορθώνει
  νά ευρεθή ποτέ μόνη της μέ τό
  παιδί της. Καί στήν άγκαλιά
  της άκόμη πρέπει νά τό παίρνη
  υπό την εποπτείαν τή; πεθερα;
  της. Ίδοΰ δτι οδτε ώς μητέρα
  κατώρθωσε νά επιβάλη σεβασμόν
  πρό; τα δικαιώματά της. Αίσθά-
  νεται βαρύν τόν ζυγόν τής αίω-
  νίας κηδεμονία; τής άρχιδου-
  κίσση;. Ή συνείδησίς τη; έπανα-
  στατεΐ. Μέσα της βράζει. Άλλά
  συγκρατεϊται. Κάνει ύπομονή.
  Έως πότε; Πηγαίνοντας νά ιδή
  τό παιδί τη;—8,τι ύποτίθεται πώς
  μιά γυναϊκα έχει προσφιλέστερον
  είς τόν κόσμο—δέν ευρίσκεται α¬
  πλώς άπέναντι είς δ,τι τή; είνε
  άντιπαθέστερο καί πιά άνυπόφορο:
  Την πεθερά της. Είνε ύποχρεω-
  μένη νά υφίσταται καί τό περι¬
  βάλλον τής άρχιδουκίσσης: Πρό¬
  σω—α γιά την Έλισάβετ εντελώς
  ξένα, εί; τα δποΐα ή άδυσώπη-
  τος πεθερά έννοεΐ νά Ιπιδει-
  κνύη την μικρά έγγονή της.
  (Ή αυνέχεια
  είς την 2αν σελίδα)
  Άπό οσα έδημοσιεύσαμεν
  είς προηγούμενον φύλλον
  μας σχετικώς μέ τόν άρξά-
  μενον μεταξύ των έν 'Αμε-
  ρική έγκατεστημένων Κρη-
  τών, έρανον διά την ανέ¬
  γερσιν μεγάλου σανατορίου
  έν Κρήτη είναι ευκολον νά
  σχηματίση κανείς άκριβή
  αντίληψιν τοΰ ένθουσιασμοΰ
  τόν οποίον επροκάλεσεν ή
  ώραία αυτή ίδέα. Κατά νε¬
  ωτέρας μάλιστα πληροφορί¬
  ας μας άπό την πέραν τοϋ
  'Ατλαντικοΰ χώραν, ό έρα-
  νος διά την συλλογήν τοΰ
  άπαιτουμένου πρός ανέγερ¬
  σιν τοΰ άναγγελθέντος σανα
  τορίου Κρήτης ποοοΰ προσέ¬
  λαβε την μορφήν καί την έ¬
  κτασιν ένθουσιώδους συνα-
  γερμοΰ. Ή απόφασις τής Δι¬
  οικήσεως τής «Παγκρητίου
  Ενώσεως των έν Άμερική
  πΐζομεν δτι θά καταβληθή κά¬
  θε δυνατή προσπαθεία ίοστε
  ή κατασκευή των έργων αυ¬
  τών νά μή βραδύνη.
  Ήχθεσινήσυνεργασία.
  Άπό προχθές ευρίσκεται
  είς την πόλιν μας ό άναπλη-
  ρωτής τοϋ Γενικοϋ Διοικητοϋ
  Κρήτης κ. Π. Ίππόλυτος, ά-
  σχολούμενος μέ την επίλυσιν
  ωρισμένων τοπικών ζητημά-
  των κατεπειγούσης φύσεως.
  Χθές ό κ. Ίππόλυτος συνειρ¬
  γάσθη επί μακρόν τόσον μετά
  τοθ νομάρχου Ηρακλείου κ.
  Μαρκέλλου, δσον καί μετά
  τοθ νομάρχου Λασηθίου κ.
  Φλωρίδη, επί τούτω έλθόντος
  ενταύθα έξ Άγίου Νικολάου.
  Γενική δέ είνε ή πεποίθησις
  δτι έκ των συνεργασιών αυ¬
  τών θά προκύψη ή έπίλυσις
  πλείστων προβλημάτων τής
  Άνατολικής Κρήτης. Καί περί
  τούτου παρέχει ά*ρκετήν εγγύ¬
  ησιν τό έπιδεικνυόμενον ενδι¬
  αφέρον διά τα τοπικά μας ζη¬
  τήματα τόσον τού κ. Γεν.
  Γραμματέως τής Γεν. Διοική¬
  σεως δσον καί των κ. κ. Νο-
  μαρχών Ηρακλείου καί Λαση¬
  θίου.
  Ή όδός Πύργου.
  Οί κάτοικοι τοϋ Πύργου Μο¬
  νοφατσίου κατεσκεύασαν διά
  προσωπικής εργασίας των ο¬
  δόν ένώνουσαν τό χωρίον των
  μετά τής Κεντρικάς άρτηρίας
  Ηρακλείου—Χάρακα παρά
  τα Πραιτώρια. Ή όδός δμως
  αύτη Θά καταστή άδιάβατος
  τόν χειμώνα εάν δέν σκυρο-
  στρωθή. Εύτυχώς ή σκυρό-
  στρωσις δέν θ' απαιτήση με¬
  γάλας δαπάνας. Καί ή αρμο¬
  δία μηχανική ύπηρεσία υπε¬
  σχέθη νά εισηγηθή την χορή¬
  γησιν τού σχετικοϋ κονδυλίου
  είτε έκ τοϋ έπαρχιακοΰ τα-
  μεΐου είτε παρά τής Γεν. Δι¬
  οικήσεως. Δέν γεννάται λοι-
  πόν άμφιβολία δτι θά χορη-
  γηθή ή πίστωσις αυτή άμέσως
  ώστε ή σκυρόστρωσις τής ό
  δοϋ νά πραγματοποιηθή τό
  συντομώτερον.
  Ό κ. Ζεργάκης.
  Μετ" ολίγον αναχωρεί διά
  την νέαν τού θέσιν παρά τή
  διευθύνσει τής Γεν. Διοικήσε
  Κρητών» νά άνεγερθή έν
  Κρήτη σανατόριονήλέκτρισε
  κυριολεκτικώςτά άπόδηματέ-
  κνα τής Μεγαλονήσου. Καί
  όλοι, ευποροι καί πτωχοί, δι-
  ανοούμενοι, έπιστήμονες καί
  άπλοΐ χειρώνακτες, επιχει¬
  ρηματίαι καί ημερομίσθιον
  προσφέρουν μέ συγκινητι-
  κήν προθυμίαν, μέ πρωτοφα-
  νή αύθορμητισμόν έκαστος
  αναλόγως των δυνάμεων τού
  είς τόν έρανον. Ύπολογίζε-
  ται δέ ότι θά συγκεντρω-
  θή πολύ μεγαλύτερον ποσόν
  έκείνου πού προεβλέπετο
  κατ' αρχάς. Διότι είς τόν
  έρανον δέν μετέχουν μό¬
  νον οί Κρήτες άλλά καί οί
  άλλο ι Έλληνες πού άγαποΰν
  την μεγαλόνησον. 'Αποδει-
  κνύεται κατ' αυτόν τόν τρό¬
  πον ότι οί Έλληνες καί
  ίδιαίτατα οί Κρήτες δέν λη-
  σμονοΰν καί πέραν των ώκε¬
  ανών ευρισκόμενοι τό χρέος
  των πρός την χώραν ή όποία
  τούς έγέννησε, ουτε καί τάς
  ωραίας παραδόσεις καί τάς
  εύγενεϊς αρχάς χάρις είς
  τάς οποίας διετηρήθη ή φυ-
  λή καί έμεγαλοΰργησε. Καί
  άκόμη καταφαίνεται πόσον
  οί άαάδημοι άδελφοί μας έ-
  χουν βαθειά έρριζωμένον τό
  αΐσθημα τής φιλοπατρίας καί
  τής στοργής πρός την πα-
  τρώαν γήν.
  Καί τουτο αποτελεί τό
  πλέον παρήγορον σημείον
  διά τό μέλλον τής χώρας, διά
  την τύχην τοΰ εθνους. Διό¬
  τι είναι γεγονός ότι ένας λα-
  ός πού εχει την δύναμιν νά
  διατηρή άσβεστον την φλόγα
  τοΰ πατριωτισμοΰ τού καί α¬
  κέραιον τόν έθνισμόν τού
  καί όταν άκόμη ευρίσκεται
  ώς ελαχίστη μειοψηφία είς
  ξένην χώραν μέ άλλην γλώσ¬
  σαν, μέ άλλα ήθη μέ άλλα
  έθιμα καί άντιλήψεις καί
  αρχάς,είναι προορισμένος νά
  μεγαλουργήση καί νά ΰψωθή
  είς ανωτέρα έπίπεδα πολιτι¬
  σμοΰ ώς εθνικόν σύνολον.
  Τα εύγενή τέκνα τής Κρή¬
  της διά τής ωραίας αυτής
  χειρονομίας των, δίδουν
  ενα λαμπρόν παράδειγμα έ-
  θνικής δράσεώς. Ή Κρήτη
  τα εύγνωμονεΐ καί αίσθάνε-
  ται δικαίαν όσον καί μεγά¬
  λην ύπερηφάνειαν διά την
  συνδρομήν πού τής παρέχουν
  καί την τιμήν πού τής περι-
  ποιοΰν.
  ως Θράκης ό μέχρι τούδε εί-
  σηγητής τής Νομαρχίας μας
  κ. Ί. Σεργάκης. Ή μετάθε¬
  σις τοϋ κ. Σεργάκη, ηκούσθη
  μέ αληθή λύπην άπό την κοι¬
  νωνίαν μας καί ιδιαιτέρως ά¬
  πό τόν συναλλασσόμενον μέ
  την Νομαρχίαν κόσμον. Διό¬
  τι στερεΐται ενός ύποδειγματι-
  κοθ δημοσίου λειτουργοΰ πού
  συγκεντρώνει πείραν καί μόρ¬
  φωσιν εύρυτάτην καί κατορ¬
  θώνει νά συνδυάζτ) την λε-
  πτήν ευγένειαν καί μειλιχιό-
  τητα τοϋ άνεπτυγμένου άν-
  θρώπου μέ την άτεγκτον εύ-
  συνειδησίαν τού ύποδειγματι-
  κοϋ κρατικοϋ ύπαλλήλου,
  Την λύπην δμως τής κοινω-
  νΐας μας διά την μετάθεσιν
  τοθ κ. Σεργάκη, μετριάζει
  ή χαρά διά την έπαξίαν προ-
  αγωγήν τού.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι
  3
  ι

  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον τό ά¬
  ριστούργημα: «ΟΊ λογχοφόροι τής
  Βεγγάλης».
  'ΕκάστηνΔευτέραν, Πέμπτην,Σάβ
  βατον καί Κυριακήν απογευματι¬
  ναί ώρα 6.30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: τό μοντέρ
  νο άριστούργημα: «Τα δυό κοθώ-
  νια», μέ τούς Χονδράν καί Λιγνόν.
  Καθ" εκάστην άπογευματινή 6 μ μ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Η ΠΡ. ΕΦΟΡΙΑ
  ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ 'ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ'
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Προκηρύσσει δτι:
  Έκτίθεται είς διαγωνισμόν
  μειοδοτικής δημοπρασίας μεθ'
  όρίου δι' ένσψραγίστων προ-
  σφορών ή αποπεράτωσις τοΰ
  Σανατορίου «Ίερουσαλήμ» βά¬
  σει τής μελέτης των μηχανι-
  κών Εύαγ. Γιαμαλάκη καί Γ
  Παπαματθαιάκη τής δαπάνης
  προύπολογισθείσης είς δρ. 3
  100.000.
  Ή δημοπρασία ένεργηθήσε
  ται έν Ηρακλείω την 20ήν
  Νοεμβριού 1937 ημέραν Σάβ
  βατον καί ώραν 10 π. μ
  καί είς τα γραφεΐα τού Ύ-
  γειονομικοΰ Κέντρου ενώπιον
  τής αρμοδίας Έπιτροπής.
  Εγγύησις διά την συμμετο
  χήν είς την δημοπρασίαν ό-
  ρίζεται χρηματικόν ποσόν δρ
  200,000.
  Οί δροι τής μελέτης κα'ι τα
  σχετικά αυτής μετά λεπτο-
  μεροΰς διακηρύξεως εύρισκον
  ται είς τα Γραφεΐα τοΰ Ύγει
  ονομικοΰ Κέντρου Ηρακλείου
  καί δύνανται οί βουλόμενο
  νά λαμβάνωσι γνώσιν προ
  σερχόμενοι κατά Τρίτην κα
  Πέμπτην έκάστης εβδομάδος
  κατά τάς π. μ. εργασίμους
  ώρας των Γραφείων.
  Ηράκλειον 1 Όκτωβρίου
  1937.
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Νικολακάκης
  Τα Μέλη
  Μάνθος Πλεύρης
  'Εμμαν. Ξανθάκης
  Ευάγγελος Πρινιανάκης
  Μάνος Καβαλλάκις,
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ..ΑΟΓΧΟΦΟΡΟΙ
  ΤΗΣ
  ΒΕΓΓΑΛΗΣ
  Γκάρρυ Κοϋπερ
  Φράνσοτ Τόν
  Κάθλιν Μπούρκε
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ή αποκάλυψις τοΰ Μάγιερ
  λιγκ:
  Ντανιέλ Νταριέ
  στήν τελευταίαν της δη¬
  μιουργίαν:
  Α
  Ι!
  Τ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό άριστούργημα τοΰ
  Ι Ψ Ε Ν
  ΠΕΕΡ ΓΚΥΝΤ
  Μέ τον
  Χάν "Δλμπερς
  καΐ την
  "Ολγα Τσέχοβα
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέως Ίατρός επί τετραετί-
  αν των Νοσοκομείων'Ερυθροΰ
  Σταυροϋ καί θεραπευτηρίου
  ό «Εύαγγελισμός» Αθηνών.
  Δέχεται είς τό ιατρειον τού
  όδός Άγίου Μηνά παραπλεύ¬
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
  "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  4-7 μ. μ.
  Άπό τού σρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΝΚΗ
  ΒΛΣΙΑΙΣΣΑ —
  234ον
  Μέ τρόπο ό Σουηδός μέ
  την περιβολή τοΰ άμαξά επέ¬
  ρασεν άπό κοντά της, άδι
  άφορος.
  — Σας περιμένομε, έψιθύρι
  σεν.
  Είτε γιατί δέν άκουσεν, εί¬
  τε γιατί έφοβήθηκε μήπως έ-
  γελιόταν, έκείνη δέν έκουνή-
  θηκεν. Ό Φέρσεν έξαναπέρα-
  σε κι' έπανέλαβε δυνατώτερα
  τή φράσι τού. Τότε ή Έλισά
  βετ έσηκώθη καΐ έμπη"κε στό
  άμάξι.
  —Ό βασιληας καί ή βασί
  λισσα έρχονται πίσω μου, έ-
  ψιθύρισε,στόν Φέρσεν.
  Άλλά κανείς δέν έφαινόν
  τα ν πουθενά...
  ...Στό παλάτι έσήμανεν 3ν-
  δεκα. Ήταν ή κρίσιμη στιγμή
  Ό κάμης τής Προβηγκίας κα
  ή γυναϊκά τού—επρόκειτο νά
  φύγουν κι' αύτοι την ί'δια νύ¬
  κτα—έκαληνύχτισαν τούς βα¬
  σιλείς κι' έβγήκσν άπό τό πα¬
  λάτι δπως συνήθως. Ή βασί-
  λισσα απεσύρθη στό διαμέρι-
  σμά της. Γιά νά μην κινήση
  κανενός την ύποψία, παρεκά¬
  λεσε την θαλαμηπόλο της νά
  την βοηθήση νά γδυθή καί νά
  διαβιβάστ] έπειτα την έντολή
  της νά είνε τα άμάξια είτοι-
  μα τό πρωΐ τής επομένης γι-
  ατί θά επήγαινε περίπατο
  Στίς ένδεκάμισυ έδωκε διατα-
  γή νά σβύσουν τα φώτα—ση-
  μάδι δτι τό ΰπηρετικό προσω-
  πικό έπρεπε νά άποσυρθή
  Άλλά μόλις έβγήκαν οί κα-
  μαριέρες κι' έκλεισεν ή πόρτα
  πίσω τους. ή Μαρία—Άντου-
  ανίττα έπετάχθηκεν άπό τό
  κρεββάτι καί άρχισε βιαστικά
  νά ντύνεται: Έφόρεσεν Μνα
  άπλό φόρεμα, γκρίζο μεταξω-
  τό, ενα μαΰρο καπέλλο μέ βέ-
  λο βιολέτ πού τής έ'κρυβε τα
  χαρακτηριστικά.
  Δέν εΤχε τώρα παρά νά κα-
  τεβή τή μικρή σκάλα εως την
  πόρτα δπου την έπερίμενεν ε'-
  νας έμπιστος καί νά διασχίση
  τή σκοτεινή πλατεΐα τοΟ Πτί
  — Καρρουζέλ. "Ολα έπήγαι-
  ναν θαυμασία. Άλλά έκείνη
  τή στιγμή εφάνηκαν φώτα, τα
  όποΐα έπλησίαζαν πρός τό
  μέρος της. ΤΗταν τό άμάξι
  τοΰ Λά Φαγιέτ, ό οποίος εΐ-
  χε πάη νά βεβαιωθή πώς δλα
  ήσαν έν τάξει στό παλάτι.
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή έν Ηρακλείω εδρεύουσα
  Άνώνυμος Έταιρία' υπό την
  έπωνυμίαν «"Ενωσις Σουλτα-
  νοπαραγωγών Κρήτης Α. Ε.»
  παρακαλεΐ τούς καθυστεροϋν
  τας εισέτι δόσεις των μετο-
  χών αυτών (ών άπασαι
  τυγχάνουσι ήδη ληξιπρόθεσμοι)
  κ. κ. Μετόχους αυτής δπως
  έντός προθεσμίας τριών μη
  νών ανυπερθέτως άπό σήμε¬
  ρον ήτοι μέχρι τής 15ης Ία-
  νουαρίου 1938 καταβάλωσι
  ταύτας είς τό ένταϋθαΎποκα-
  τάστημα τής Άγροτικής Τρα¬
  πέζης τής "Ελλάδος.
  Μετά την πάροδον τής άνω
  νομίμου προθεσμίας καθιστώ-
  μεν γνωστόν τοίς κ. κ. Με-
  τόχοις δτι αί μετοχαί αυτών,
  αΐτινες δέν θά έχωσιν όλοσχε-
  ρώς έξοφληθή καθίστανται
  αυτοδικαίως άκυροι συμφώ¬
  νως τώ Νομώ καΐ τώ Κατα-
  στατικώ τής Έταιρίας τό δέ
  καταβεβλημένον έναντι τής
  άξίας των μετοχών ποσόν θά
  έκπίπτεται υπέρ τής Έταιρίας
  μή άπαλλασσομένων καί έν
  τή περιπτώσει ταύτη των ό-
  φειλετών μετόχων καΐ πάσης
  άλλης πρός την Έταιρίαν ό-
  φειλής έκ τής ούτως λυομένης
  μετοχικής σχέσεως.
  Έν Ηρακλείω τή 14 Όκτω¬
  βρίου 1937
  Ένωσις σουλτανοπαραγω-
  γών Κρήτης Α. Ε.
  Ό Πρόεδρος Δ. Σ.
  Μιχ. Κασιμάτης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είοοποιώ τούς Ιχοντας λαμβά-
  νειν παρ' έμοΰ οιονδήποτε ποσόν
  έκ τής άγορ2ς σταφυλών, 6'πως
  προσέλθωσιν μέχρι τής Κυριακής
  17 τρέχοντος είς τα Γραφεΐά μου
  όδός 25ης Αύγούστου πρός τα-
  κτοποίησιν καί εξόφλησιν των.
  Έν Ήρακλείψ τή 15)10)1937
  Γ. Στεφανίδης
  σταφυλέμπορος
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Προτιμάτε τής σιλουέττας
  την καλήν υγείαν.
  ΟΊ κίνδυνοι τής διαίτης.
  Τό ψευδώνυμο, υπό τό οποίον
  κρύβεται νεαρωτάτη άναγνώστρια,
  «•άπογοητευμένη» διότι δέν £χει
  μοντέρνα σιλουέττα καΐ διατεθει-
  μένη, ώς μοΰ γράφει, νά υποβλη¬
  θή σέ δτι δύναται νά τής εξασφα¬
  λίση την απόκτησιν της, τό ψευ¬
  δώνυμο λέγω αύτό, θά μποροϋσε,
  άλλοίμονο' νά υίοθετηθή άπο με"
  γάλο άριθμό κοριτσιών καί νέων
  γυναικών τής σήμερον.
  Ουδείς προφανώς προτίθεται
  νά συστήση, στίς γυναΐκες να πα-
  χύνουν καί ν' άποκτήσουν λίπη πε-
  ριττά: άλλωστε ή λιπαντική τά¬
  σις ωρισμένων όργανισμών είνε
  άσθένεια. Άλλά, είς πολλάς περι-
  πτώσεις, ή μανία τής !σχνής σιλου¬
  έττας, καί πρό πάντων αί μέθοδοι
  πού χρησιμοποΐοΰν ή γυναΐκες
  διά νά την επιτύχουν, μπορεΐ νά
  εχουν συνεπείας πολϋ σοβαρωτέ-
  ρας
  Κάθε τι ποϋ δέν έγκειται είς τό
  να γυμνάζεσθε μέ λογικό τρότο,
  ν' άναπνέετε καλά, νά μην τρωγε-
  τε ϋπερβολικά, άλλά όπωσδήποτε
  νά τρέφεσθε κανονικά, ύποβάλλει
  κάθε νέα γυναΐκα στούς μεγαλύ-
  τερους κινδύνους
  "Ενας μεγάλος άριθμός πολύ
  νέων κοριτσιών έπιδιώκει καί ΰπο-
  βάλλεται σέ δίαιτες γιά ν' άδυ-
  νατίση Νά ξεύρουν δμως καλά δ¬
  τι ενα άκανόνιστο πάχος προέρ-
  χεται σχεδόν πάντοτε άπό ταρα-
  χή τής ύγείας, ή άπό μιά άδενο-
  ειδή £λλειψι την οποίαν μόνον ε¬
  νας Ίατρός μττορεϊ νά θεραπεύση.
  Πρό πάντων νά αή λιμοκτονοΰν,
  διότι παίζουν μέ τό μέλλον των
  ώς ύγιών καί κανονικών γυναι-
  κων.
  Ό τρόμος τού πάχους δημιουρ-
  γεΐ είς ώρισμένες γυναΐκες άλη-
  θινή ψΰχωσι- Εάν σας έ'χει κυριεύ-
  σει μιά τέτοια ϊδέα, προσπαθήσε-
  τε έν ττρώτοις νά την άποβάλλε-
  τε. Είδαμε νέες γυναΐκες ποϋ έ¬
  φθασαν νά αισθάνουνται τέτοια ά-
  ποστροφή στήν τροφή των, πού κα¬
  τήντησαν στό σανατόριον.
  Ή άφορμές έξ α'ιτίας των οποί¬
  ων μπορεΐ νά παχύνη μιά νέα γυ¬
  ναΐκα είνε διάφορες, καί είνε
  πραγματική τρέλλα ν' άκολουθή-
  τε μία δίαιτα στήν τύχη. 'Υπάρ-
  χουν γυναΐκες, ή οποίες άδυνα-
  τίζουν μέ τή γυμναστική, άλλες
  πού μέ την ελαχίστη κόπωσι έξογ
  κοϋνται καϊ παχαίνουν' Πώς λοι-
  πόν θέλετε νά θεραπεύσετε τίς
  δύο διαφορετικές αΰτές ίδιοσυγ
  κρασίες μέ τόν ϊδιο τρόπο;
  Γίνετε λογικές, άγαπητές μου ά-
  ναγνώστριες. Κάνετε σπόρ, γυ¬
  μναστική, χωρ'ις νά έξαντλήσθε'
  συντηρήτε τό σώμά σας μέ ύγιά
  καϊ άρκετή τροφή. Καί εάν τό πά¬
  χος σας είνε ϋπερβολικό άκολου
  θήσετε μία μόνη δίαιτα: αυτήν
  πού θά σάς ϋποδειί,η ό ϊατρός
  σας-
  ή Νποτεγκέ
  ..
  ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΙΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΙ
  ΑΦΙΚΝΟΥΝΪΑΙ!
  Έντός τής προσεχούς εβδομάδος,
  καί κυκλοφορούν άμέσως τα Νέα Σιγα-
  ρέττα τοΰ έργοστασίου:
  «ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΙΓΑΛΑ'
  μέ τα παγκοσμίου φήμης καπνά Ξάν-
  θης, Όξιλάρ, Γενήσσεας καί Αγρινίου
  είς πολυτελή κυτία καί διαφόρους ποιό¬
  τητος !
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: (Πλατεΐα Βενιζέλου) "Ηράκλειον -
  Κρήτης.
  Γενικός άντιπρόσωπος διά τούς Νομοΰς Ηρα¬
  κλείου καί Λασηθίου: -
  Ιωάννης Άγαπάκης
  ΒΒΒΒΒ3ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ιιειειεεεεεεεειεειεεεεειιεεεεεεεεειειεειιι
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Εΐδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τοΰς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  ΐιιειιιιιιΐ
  Τηλέφωνον 6—63 -
  Ι Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β ■ Β Β Β Β Β Β Β ΒΒΜ
  Β'
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Α, Ε,
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοΰ Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθεσεις έν όψει
  κα! επ! προθεσμία.
  Δάνεια έττί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις Λπάσης φύσεως τραπβζιτικής εργασίας υπό
  συμφέροντας ορους.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι.....ε.....ι.....ιιιιιιι
  ■ιιεει......ε........ε......εειειεειιε.....ειβ
  ΞΥΛΕΙΑ παντός εΐδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς
  (£>ά εΰρητε είς την
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όόός 1821. (Χίΐτάν ΌγλοΟ)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■««■■ΒΪ
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναΐκα τού θρύλου
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  "Οταν ή νεαρά αύχοχράτειρα
  μέντ; πάλιν έ*γκυος τα πράγμα-
  τα περιπλέκονται άκόμη περισ¬
  σότερον. Ή πεθερά της δέν σέβε-
  ται οϋτε αυτή της την κατάστα¬
  σιν. Γιά νά ιδή τό παιδί της είνε
  υποχρεωμένη πάντοτε ν' άνεοαίνγ;
  «μέ την κοιλιά στό στόμα» τίς
  σ/.άλες. Ό κόσμος να χαλάση, ή
  ά.-(ίρΐύχος, γιαγιά δέν έπιτ,οέπει
  νά κατεβάσουν την μικρή Ιγγονή
  Την θέλει κοντά της αίχμάλωτο
  τής τυραννικής άγάπης της.
  Είς την κατάστασιν πού ευρί¬
  σκεται ή Έλισάβετ παρηγοριέται
  μέ την έλπίδα πώς αυτή την φο-
  ρά τουλάχιστον θά φέρη στόν κό-
  σμο άγόρι. Κάνει δνειρα—άλλ' έ¬
  ξαφνα σταματά τρομαγμέντ] στίς
  όνειροπολήσεις της. θυμάται την
  πΐθερά της. θά τής αφήση του¬
  λάχιστον τό καινούργίο παιδί
  πού θά φέρη στόν κόαμο:
  —τίς έπτά τα πρωί τής 1.>ης
  ^Ιοι>λίο^ 1856 έρχονται στήν νεα-
  ράν αύτοκράτειρα οί ώδΐνες τοΟ
  τούτου. Γιά οεύτερη φορά μη-
  τέρα... Ή Έλισάβετ περιμένε; μέ
  αγωνίαν. . Γέννησα άγόρι; Ό
  Φραγκΐσκος Ιωσήφ, απαντών είς
  τάς έπιμόνους ερωτήσεις της, τΓ,
  λέγει πώς καί αυτή την φορά .
  Δέν είνε άνάγκη νά συπληρώση.
  Ή Έλισάβετ δέν καταλα,ϊχίνει.
  Έφερε στόν κόσμο πάλι κορίτσι.
  Δέν έγέννησε τον διάδοχον τοΰ
  θρόνο'ΐ. Τί θά πή ή .. πεθερά
  της. _
  Πάνω δμως άπό τό προσκέφχ-
  λό της, μέ άνεξάντλητη καλωσύνη
  στέκεται ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ.
  Προσπαθεΐ νά την εγκαρδιώσν].
  Ό ιόΊος δέν παίρνει τό πράγμα
  στά τραγικά. Έχει πεποίθησιν
  στά μέλλον. Είνε άκόμα τόσο νέα;
  Γιά μιά στιγμή σκύβει πρός τή
  γυναΐκα τού, ποΰ είνε ξαπλωμένη
  μελαγχολική στό κρεββάτι της.
  καί τής ψιθυρίζει τροψεροι στό
  αύτί:
  —"Ισως ή άφορμή νά είνε ποΰ
  δέν άκουσες τή συμβουλή τοΰ
  ραββίνου τής Πέστηί πού σοΰ εί-
  χε πή νά καρφώσωμεν στήν πόρτα
  σου τό έβραικό ποίημ* πού σοΰ
  Ιδωσι ..
  (συνεχίζεται)
  ■ιιιειιιειεεεεειιιιειιι
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΜΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέψ. 5-41
  ΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑ1ΡΙΑ
  Είδοποιοΰνται διά τελευταί¬
  αν φοράν οί ολίγοι μέτοχοι
  τής Τραπέζης Κρήτης οί μή
  άνταλλάξαντες εισέτι τάς πα¬
  λαιάς μετοχάς των διά των
  νέων 550 δράχμων τοιούτων,
  συμφώνως τώ Νομώ καί τώ
  Καταστατικώ, δπως τάς άν-
  ταλλάξωσι μέχρι τής 15 Νοεμ¬
  βριού έ.ε. τό βραδύτερον.
  (Έκ της Διευθύνσεως τής
  Τραπέζης Κρήτης).
  ,■■■■■■■■■■■.....,,,^
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Εϊδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοΰ στομαχου
  έντέρων καϊ ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκ τοΰτΐετιτι-
  κοΰ συστήματος έν τω ίατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αίμορραΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι* ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ
  Διατίθεται πρός ενοικίασιν ή
  εκμετάλλευσις τό είς θέσιν βέρισ-
  σον άγρόκτημα τοΟ Στρατηγοΰ κ.
  Άλεξάκη, περιέχον άμπελον, πεθ-
  κα, οικήματα, θαυμάσιον έξοχικόν
  κέντρον δι' εκμετάλλευσιν. Πλ-η-
  ροφορίαι παρά τώ ίδίφ.
  ΚΟΙΙΊΩίΊΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ —Αφιχθη έξ Αθηνών
  ό κ "Ιωάν. Μαραγιάννης πολιτι-
  κός μηχανικάς.
  ΓΑΜΟΙ.— Την παρελθούσαν Κυ¬
  ριακήν ετέλεσαν τούς γάμους
  των ό κ. Μιχ. Ίατράκης 2μπο-
  ρος μετά τής δ)δος Κικής Καστρι¬
  νάκη. Παράνυμφος παρέστη ό κ.
  Γεώργ. Καστρινάκης βιομήχανος.
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.—Τό ζεΰγος Ίσ-
  τράκη θά δέχεται την 8ην έκά-
  υΐου μηνός.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - θεωρώ κα¬
  θήκον μου δπως καϊ διά τοϋ τύ-
  που εϋχαριστήσω θερμότατα τόν
  Πρόεδρον τοΰ Σωματείου λιμενερ-
  γατών κ. Γεώργ. Ζαχαράκην καΐ
  τα μέλη τούτου διά την αλληλεγ¬
  γύην την όποιαν επέδειξαν χορη-
  γήσαντές μοί χρηματικύν βοήθη-
  μα ώς παθόντα καί ιτεριρλθόντα
  είς άεργίαν κα'ι άνέχβιαν.
  Έν Ηρακλείω τί) 14 8)βρίου
  1937.
  Ό ευχαριστών
  Ιωάννης ΰεοδωράκη; άσθενής
  είς τό παράρτημα Φυματικών τοΰ
  Πανανείου Νοσοκομείου.
  Γίιρω στήν πόλι.
  Είδομεν τα σχέδια τής άνεγερ-
  θησοαένης Λόγγιας καϊ όμολο-
  γοΰμεν δτι δέν μας ένεθουσία-
  σαν.
  — Διότι δέν διαφέρουν μέν ώς
  γραμμαί άζύ τό άρχικόν σχέδιον
  τής Ένετικής Λέσχης.
  — Άλλά άφαιροΰν άπό την πρό-
  σοψιν τα γλυπτά συμπλέγματα
  καί τάς άναπαραστάσεις, δτι δη·
  λαδή έδιδε χάριν καί αξίαν είς τό
  οίκημα
  Άλλ" ή Λόγγια, ή πρέπει ν'
  άνοικοδομηθη δπως ήτο ακριβώς
  ή πρέπει έν έναντία περιπτώσει
  νά γίνη νέα Εντελώς οίκοδομή.
  — Κα'ι πρό πάντων να λείπρ £-
  κρΐνος ό άθλιος πυργος πού π'ρο-
  στίθεται μέ τό νέον σχέδιον είς
  την νοτιοουτικήν γωνίαν καϊ μοι-
  άζί-ι [ΐέ κιόσκι τοΰ καραγιθζη'
  — Ή χθεσινή βροχή κατέστησε
  περισσότερον αίσθητήν την ανάγ¬
  κην τής αποπερατώσεως των δρό-
  μων πού ήρχισαν ν' άσφαλτοστρώ-
  νωνται -άπό καιροϋ, προστιθεμέ-
  νου καΐ δευτέρου έπιστρώματος
  άσφάλτου, διά νά απαλλαγή ό
  κόσμος άπό την άφόρητον λάσπην
  των.
  —Περί αυτού δμως, έδωκεν ει¬
  δικήν εντολήν, καθώς πληροφο¬
  ρούμεθα, ό κ. Δήμαρχος.
  —-Πρωινή συμπολίτις έγραψε
  χθές δτι ?γινε σύσκεψις είς τόν
  Δήμον συζητήσασα επί των άρχο-
  μένων προσεχώς εργασιών ανε¬
  γέρσεως τοΰ Δημοτικοΰ θεάτρου
  τής πόλεως.
  —θ' άνεγερθή λοιπόν συντόμως
  πράγματι, τό θέατρον ή μήπως
  πρόκειται περί τοΰ υπό ανέγερ¬
  σιν δημοτικοΰ μεγάρου των 'Α-
  κτάρικων καί έγινε λάθος;
  —Μέ την γενίκευσιν των βροχών
  ήρχισεν είς πλείστα σημεια τοΰ
  νομοΰ μας τό δργωμα καί ή σπο-
  ρά των δημητριακών.
  — Καί οί γεωργοί μας είναι δλο
  χαρά διότι εφέτος ή χρονιά εί¬
  ναι πρώιμη, πραγμα ποϋ προοιω-
  νίζει πλουσίαν την εσοδείαν τοΰ
  έπομένου έτους.
  —Τόπος άπορρίψεως πάσης ά-
  καθαρσίας ίχει καταντήσει ή πλα¬
  τεΐα τής Άγίας Αικατερίνης.
  —Τα δέ ύπάρχοντα έκεΐ άθλια
  αποχωρητήρια άναδίδουν φρικτάς
  άναθυμιάσεις καί καθιστοΰν άφό¬
  ρητον την ζωήν των περιοίκων.
  —Καί είναι καιρός ν' απαλλαγή
  πλέον ή πόλις άπό αύτό τό αγος
  καί νά έξωραισθή όλος έκεΐνος ό
  χώρος.
  —Τί σκέπτεται έπ' αυτού ή Μη¬
  τρόπολις;
  —Μέ ευχαρίστησιν πληροφορού¬
  μεθα δτι ό Δήμος απεφάσισε την
  κατασκευήν Λαικών λουτρών πα¬
  ρά τα «Κάτω Λεμπλετζίδικα» δ¬
  που διαθέτει τό κατάλληλον πρός
  τουτο οικόπεδον.
  ό Ρέπορτερ
  Λύσις τοϋχσεσινοϋ
  ύπ'άρ. 19σταυροΑέξου
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΣΠΟΥΔΒΝ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Παρακαλοθνται τίάντες οί συγ-
  γράψαντες καί δημοσιεύσαντες
  πραγματείας καΐ συγγράμματα α¬
  φορώντα είς την Κρήτην ν' απο¬
  στείλωσι ταυτα πρός τα γραφεΐα
  τής ήμετέρας Έταιρείας (Αθήναι
  όδός Πεσματζόγλου 11, επί τώ
  τέλει τής κρίσεως αυτών έν τοίς
  τόμοις τής Έπετηρίδος καί τοϋ
  καταρτισμόν» πλήρους Κρητικής βι
  βλιογραφίας. Οί τυχόν μή κατέ¬
  χοντες άνάτυπα των έν τοίς περι-
  οδικοΐς πραγματειών αυτών παρα-
  καλοΰντα'. νά αποστείλωσι άκρι-
  βή παραπεμπτικά δελτία.
  (Έκ τού Γραφίίου)
  ΠΩΑΟΥΜΕΝ είς συμφέρουσαν
  τιμήν, αυτοκίνητον φορτηγόν
  Φόρδ, 1 1)2 τόννου, μακρύ σασσί,
  μεταχειρισμένον, είς αρίστην κα¬
  τάστασιν.
  Πολυχρονίδης καί Φρκγκοΰλης
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ λουκούμια Συρι-
  ανά χϋμα—Κυτία. Β. Ραυτόπουλος
  {αμαράκι. 1—5

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  131 όν
  Ή στιγμή έκείνη υπήρξεν άποφράς. Φάραγξ πα¬
  ρουσιάσθη άπροσδόκητος, χαίνουσα, άπότομος υ¬
  πό τούς πόδας των ίππων, βάθος Εχουσα δύο όρ-
  γυιών ό δεύτερος στοΐχος προσωθεϊ έντός αυτής
  τόν πρώτον, καΐ ό τρΐτος τόν δεύτερον οί 'ίπποι δρ-
  θοθνται επί των όπισθίων ποδών, ρΐπτονται είς τα
  οπίσω, πίπτουν επί των γλουτών, τινάσσουν πρός
  τα άνω τούς τέσσαρας πόδας των, άνατρέποντες
  καί καταπλακώνοντες τούς άναβάτας, καί ουδείς
  τρόπος όπισθοχωρήσεως" ή δλη στήλη αποτελεί ώς
  βολήν πυροβόλου· δλη έκείνη ή όρμή, ή δύναμις ή
  καταβληθεΐσα πρός συντριβήν των "Αγγλων, συν-
  τρΐβει τούς Γάλλους αύτούς Ή παμφάγος έκείνη
  φάραγξ εδέησε νά έμπλησθή Ίπποι καί άναβά-
  ται έκυλίσθησαν φύρδην μίγδην έντός αυτής, συν-
  θλώντες αλλήλους καί είς μίαν συμφυρόμεναι σάρ-
  κα έν τώ βαράθρω έκείνω. Άφοΰ δέ αύτό έπληρώ-
  θη άνθρώπων ζώντων, έπάτησαν οί λοιποί έπ' αυ¬
  τών καί διέβησαν. Σχεδόν τό τρίτον τής ΐλης Δυ-
  βουδ κατεκυλίσθη είς τό χάσμα τουτο.
  Εντεύθεν ήρξατο ή άπώλεια τής μάχης. Λέ-
  γεται υπό των εγχωρίων έκ παραδόσεως, άλλ' έ-
  ξάπαντος ύπερβολικής, δτι είς τόν κοΐλον δρόμον
  τοθ Όχαίνου έτάφησαν δισχΐλιοι 'ίπποι καί χίλιοι
  πεντακοσιοι άνδρες. Ίσως συγκατηριθμήθησαν καί
  δσα άλλα πτώμστα έρρίφθησαν την έπιοΰσαν τής
  μάχης είς την αυτήν εκείνην φάραγγα
  Ό Ναπολέων, πρίν ή διατάξη την έφοδον, είχεν
  ώς πιθανόν έρωτήσει τόν όδηγόν Λακώσταν, άν
  είς τόν άνήφορον μέχρι τού όροπεδίου δέν ύπηρχέ
  τι πρόσκομμα. Ό δέ όδηγός άπεκρίθη δχι. "Ωστε
  σχεδόν έκ τού άποφατικοΰ τούτου νεύματος ενός
  χωρικοΰ προήλθεν ή καταστροφή τού Ναπολέοντος.
  Άλλά καΐ άλλαι έμελλον νά γίνουν άποτυχίαι.
  ΤΗτο δρά γε δυνατόν νά προκύψη ό Ναπολέων
  νικητής έν ταύτη τή μάχη; Όχι, ημείς άποκρινόμε-
  θα. Διατί, Διότι ό Βελλιγκτών; Διότι ό Βλΰχερος;
  Όχι. Διότι ό Θεός
  Ήτο καιρός πλέον νά πέση ό εύρυσθενής οδτος
  άνθρωπος. Έν τή μοίρα τοθ δεκάτου ένάτου αιώ¬
  νος δέν ύπήρχε γεγραμμένον Βοναπάρτης νικητής
  έν Βατερλούη. Άλλη παρεσκευάζετο πραγμάτων
  σειρά, δπου ό Ναπολέων δέν εΤχε πλέον θέσιν. Τό
  ύπέρμετρον τοθ άνδρός τούτου βάρος έν τή ανθρω¬
  πίνη μοίρα διετάραττε την ίσορροπίαν. Ό είς οθ-
  τος ήριθμεΐτο αύτάς καί μόνος υπέρ τό άθροισμα
  τής οίκουμένης. Αί τοιαϋται πληθώραι, τι&σα ζω-
  τικότης ανθρωπίνη είς μίαν μόνην κεφαλήν συγ-
  κεντρωμένη, ό κόσμος άναγόμενος είς τόν εγκέφα¬
  λον ενός άνθρώπου, εάν έξηκολοΰθουν, θ' απέβαι¬
  νον θανάσιμοι είς τόν πολιτισμόν. ΤΗλθεν ή ώρα
  νά προνοήστι ή άδιάφορος δικαιοσύνη τού υπερ¬
  τάτου δντος. (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
  Α'.
  Τα μάτια τοΰ άνθρώπου—πράγ-
  μα πού ή έπιστήμη διαπιστώνει
  καθημερινώς—δέν βλέπουν παρά
  ελάχιστον μέρος τοθ κόσμου πού
  μας περιβάλλει. Τα κύματα τού
  άσυρμάτου λ. χ. μας περιβάλλουν
  άπό δλες τίς μεριές καθώς διασχί-
  ζοον τό διάστημα, μεταφέροντα
  κοντσέρτα, εΕδήσεις, καΐ είκόνας ά-
  κόμη τής τηλεοράσεως—άλλά τα
  μάτια καί τα αύτιά μας, δέν ϊ-
  χουν την ίκανότητα νά τα συλλά-
  βουν, άν δέν εχωμεν έ*να κατάλ¬
  ληλον «δέκτην».
  Άπό τότε ποϋ υπάρχει κόσμος
  οί άνθρωποι ζοΰν έν τω μέσω μυ-
  στηριωδών άκτινοβολιών. Άρκεΐ
  νά σημειώσωμεν την τελευταίαν
  κατά σειράν ανακάλυψιν των «κο-
  σμικών άκτίνων», άληθοΰς ούρα-
  νίου μυδραλλιοβόλου πού διαπερνά
  στέγας καί τοίχους καΐ αύτό άκό-
  μη τό σώμά μας μέ 200,000 βο-
  λάς την ώραν!
  Ό«ήλεκτρικός λεγόμενο; δφθαλ
  μός», άφ' ίζίροι»—τό φωτοκύττα-
  ρον—άντιλαμβάνεχαι τάς υπερύ-
  θρους άκτίνας, πού τό μάτ: τού άν¬
  θρώπου δέν βλέπει. Χάρις είς τόν
  «ηλεκτρικόν όφθαλμδν» επετεύχθη
  ή κχτασκευή καταπληκτικών ρομ-
  πότ, πού διευθύνονται μέσα είς
  τό σκότος. Είς τό συναρπαστικόν
  άλλ' επικίνδυνον πεδίον των ύπερ-
  φυσικών δυνάμεων, πολλά περίερ-
  γα φαινόμενα άποδίδονται, άπό
  τούς πιστεύοντες είς τα πνεύματα
  είς άγνώστους άκτινοβολίας.
  Τα «μέντιουμ», δεκταί των σκέ-
  ψεων, ϊσχυρίζονται πώς συλλαμβά-
  νουν μαγνητικά «ρευστά», 8πως
  οί δεκταί τοϋ ραδιοφώνου συλλαμ-
  βάνουν τα άόρατα κύματα. Είς
  την τρέχουσαν όμιλίαν λέγομεν
  συχνά γιά 2να άνθρωπον, 8τι «ά-
  κτινοβολεί» συμπάθειαν ή 2τι αν¬
  τιθέτως είνε άποκρουστικός, ώσάν
  νά εκπέμπη μίαν άκτινοβολίαν, ί¬
  να «ρευστόν», πού μας άπωθεΐ.
  'ΐπίρχουν άνθρωποι των οποίων
  ή άπλή παρουσία προκαλεΐ ψυχρό-
  τητχ καί πού ή έπιδερμίς των κα-
  ταστρέφει τα μαργαριτάρια. "Αν
  παραδεχθώμεν δτι καί οί άνθρω-
  ποι έκπέμπουν άκτινοβολίας, δέν
  θά ήταν ενδιαφέρον λ. χ. νά μπο-
  ροθσε δι' ενός δέκτου νά «συλλη-
  φθοθν» τα «μαγνητικά ρευστά» ε¬
  νός Μεγάλου Ναπολέοντος ή ενός
  Δόν Ζουάν,
  Έκ πρώτης δψεως τό πραγμα
  φαίνεται ώς μία ποιητική, άκα-
  τ6ρΟ(ύτοζ χίμαιρα, καί δμως αύτό
  περίπου Ιπέτυχαν σοβαροΐ έπιστή-
  μονες τοΰ κύρους ενός Καζζαμάλι,
  ενός Μύλλερ, ενός Μόνς, βοηθού-
  μενοι άπό ίνα χάλκινο σύρμα, ή
  ό Όστύ μϊ Ινα «ηλεκτρικόν ό-
  φθαλμάν». Άς ομιλήσωμεν δμως
  άναλυτικώτερον:
  Ό Καζζαμάλι, Ιταλός καθτ/γγ}-
  τής, προΐδη είς μίαν ενδιαφέρου¬
  σαν σειράν πειραμάτων επί των
  άκτινοβολιών πού έκπέμπει ό άν-
  θρώπινος έγκέφαλος, την στιγμήν
  μιας ισχυράς συγκινήσεως. Κα¬
  τώρθωσε μάλιστα ό Ιταλός καθη-
  γητής νά σημειώση τάς άκτινοβο¬
  λίας αύτάς αυτομάτως επί ενός
  φ'ιλμ! Ό ϋν^ρΐΛΤ.ος πού χρησιμεύει
  ώς αντικείμενον τοθ πειραματι¬
  σμόν, ξαπλώνεται είς μίαν μικράν
  κλίνην, είς Ινα μικρόν θάλαμον
  θωρακισμένον μέ μέταλλα, είς τρό¬
  πον ώστε νά άποκλείωνται τα Ιξω-
  τερικά παράσιτα. Επάνω είς την
  κεφαλήν τοΰ ξαπλωμένου άνθρώ¬
  που, είνε τεντωμένον Ινα χάλκι-
  νον αύρμα σχηματίζον κεραίαν καί
  συνδεδεμένον μέ Ινα γαλβανόμε-
  τρον πού σημειώνει.
  (συνεχίζετα;)
  Άγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικηγόρος—Ηράκλειον
  Όδάς Κυδωνίας
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3-68.
  Ό Βυζαντινός ναός
  τής Φορτέτσας Ρεθύμνης.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Όκτώβριο; (τοΰ
  άνταποκριτοθ μας).—Πολύς λόγος
  γίνεται κατ' αύτάς διά τό επί τής
  Φορτέτσας Τέμενος τό οποίον ή¬
  το αρχικώς όρθόδοξος (Βυζαντινός)
  ναός τοΰ Άγίου Γεωργίου. Τό τέ¬
  μενος τουτο κρίνεται άρχιτεκτονι-
  κόν καί ιστορικόν μνημεΤον τοθ
  όποίου έπιβάλλεται ή διατήρησις.
  Την ανακίνησιν τοΰ ζητήματος
  είς τάς Ιδώ συναδέλφους σας,
  προεκάλεσε ή καταστροφή τοΰ
  τρούλλου τοΰ τεμένους δστις είς
  μέγεθος κρίνεται άπό τούς μεγα-
  λυτέρους τής Άνατολής. Ό τροΰλ-
  λος ούτος τείνει νά καταστραφή
  δεδομένου δτι διάφοραι, παρόδιοι
  καί μή ήρχισαν νά κλέπτουν έξ
  αύτοΰ πελέκια καΐ πέτρες ώς γί¬
  νεται άλλως τε καΐ δι5 άλλα μνη-
  μεϊα τής Κρήτης ελλείψει συστη-
  ματικοΰ ένδιαφερόντος των αρμο¬
  δίων.
  Σχετικώς προτείνεται ή δπό τής
  Ένοριακής Έπιτροπής Ρεθύμνης
  &-{ορχ τοΰ τεμένους ώς άποτελοΰν-
  τος ανταλλάξιμον περιουσίαν άντί
  μικροΰ ποσοθ καταβαλλομένου εΓ-
  τε άμέσως είς την Εθνικήν Τρά¬
  πεζαν, είτε υπό τύπον τοκοχρεω-
  λυτικοΰ δανείου Είτα ή Έπιτρο-
  πή θά μετατρέψη τό τέμενος είς
  ναόν, δπως ήτο καί αρχικώς, είτε
  θά τα χρησιμοποποιήση ώς Μου¬
  σείον Βυζαντινής τέχνη; εάν έννο-
  εΐται έπικρατήσουν άλλαι σκέ-
  ψεις.
  Κατά τούς άνακινήσαντας τό
  ζήτημα ή άγορά τοΰ Τεμένους δ¬
  χι μόνον θά συντελέση είς τόν
  δλον έξωραϊσμόν τού περί την
  Φορτέσταν τμήματος τής πόλεως
  Ιπί τοΰ δποίο> έπίσ/]ς πολλά ελέ¬
  χθησαν, άλλά θα δώση ?σως καί
  νέαν πνοήν είς την όλην κίνησιν
  έν Κρήτη πρός συγκράτησιν καί
  περιφύλαξιν των ίστορικών καί
  καλλιτεχνικών μνημείων αποτε¬
  λούντων παράγοντας πολιτισμοΰ
  καΐ εξυπηρετήσεως τοΰ τουρισμοΰ
  διά τόν οποίον τόσονένδιαφέρον έ-
  πιδεικνύεται πανταχόθεν σήμερον.
  —Τό μαιευτήριον «Μαρίκα
  Ήλιάδη».
  Έκυκλοφορησε πρό ημερών ή
  βκθίσις των πεπραγμένων τοΰ
  μαιβυτηρίου «Μαρίκα Ήλιάδη»
  τού ίδρυθέντβς δαπάναι; τής ε-
  θνικής εύεργετιδος κ. "Ελενα; Βε¬
  νιζέλου. Είνε πλουτισμένη μέ
  βτατιστικάς καΐ άλλας πληροφο¬
  ρίας περί τής πορείας της λει-
  τουργίας καΐ των προύδων τοϋ
  μεγάλου ίδρύμχτος.Έκεϊνο που κυ
  ρίως έξαίρεται είνε ό περιορισμός
  τής θνησιμύτητος είς 4,9 ο)ο είς
  τάς έγχειρήσεις κα) δή τάς δυ-
  σχβρεστέρας καί βαρείας έκ τού¬
  των (λαιταρατομίαι).
  —Οί έρανοι υπέρ τής Άε-
  ροπορίας.
  Ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
  κ. Μεταξάς ώ Γ επιστολάς τού
  πρός τόν ®εοφιλεστατον Επίσκο¬
  πον Λάμπη; καί Σφακίων κ. Εύ-
  μένιον εύχαριατεϊ αυτόν θερμώς
  διά την δωρεάν 2700 δρ. προελ-
  θοΰσαν έξ εισφορών των ένοριών
  τής 'Επιβκοπής.
  —Οί ντοματοπαραγωγοί Ίε~
  ραπέτρας.
  'Η Άγροτικη Τραπέζα θά ενι¬
  σχύση καί εφέτος τόν Σύλλογον
  ντοματοπαραγωγών Ιεραπέτρα;
  καΐ μέ σκοπόν την αύξησιν τής
  παραγωγης τοΰ πρβϊόντβς τού¬
  του. Έν τω μεταξΰ ό Σύλλογος
  φροντίζει διά την καλήν διάθε¬
  σιν τβΰ προϊόντβ; 'ινα μή υπο¬
  στή τουτο ζημίας ώ; συνεβπ εις τό
  παρελθόν.
  —Οί διοικητικοΐ ύπάλληλοι
  Κρήτης.
  "Αφιχθη είς Ρέθυμνον καί ανέ¬
  λαβε τα καθήκοντά τού παρά τή
  έκεϊ Νομαρχία ό έκ τής Νομαρ-
  χίας Λακωνίας μετοιτεθείς εΐση-
  γητής κ. Μάρκος Καλλιγιάννης.
  "Ομοίως αφιχθη είς Ρέθυμνον καί
  ανέλαβε καθηκοντα έν τή Νο-
  μαρχία ως άρχβιοφύλαξ ό έκ τής
  Νομαρχίας Σερρών μετατεθείς κ.
  Δημ. ίΐαπαγρηγορίου.
  Δερμιτζάκης - Χατζηϊωάννου
  ρΒ^ρ^ρ|]Ρ^Ρ^Ρ^Ρ0Ι^Ρ^ΙΒ1Μ^ΙΗ^ΙΜΐΗΙΗΙΗΐεν^Ιεν^Ιεν_Ιεπ^||||||Ι·νε^ΙΙΙΙΙΙ
  Οίκοδομικά ύλικά
  Κεντρικόν
  Πλατεΐα Αγ. Δημητρίου
  "Εναντι Έθνικής Τραπέζης
  Τηλέφωνον 204.
  ----------------------
  ΕΥΡΙΣΚ
  Είς μεγάλην παρακαταθήκην και λογικάς
  "~
  V
  Α Ρ Ι Δ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ λευκή, λάρτζινη, Σουηδική, πα-
  _ Ι Λ Γ-Ί " τώματα ραμποτέ, λάττες.
  Β ΞΥΛΕΙΑ
  ■ ΞΥΛΕΙ
  ΕΠΙΠΛΟΠΟΓΙΆΣ όξυές, δρθς, μαόνια, κελε-
  μπέκια, φλαμούρια, καραγάτσια, όκουμέδες,
  όρεγκον—παΐν, κδντρ πλακέ καί καπλαμά-
  δες είς μεγάλην ποικιλίαν.
  ΚΑΡΟΠΟΙ ΙΆΣ δλων των διαστάσεων.
  ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ πελεκητές καί στθλοι διά πε-
  ρίφραξιν καί κρεββατίνες.
  Ύποκατάστημα
  Όδός Καρτεροΰ
  (Παρά τα ψαράδικα)
  Τηλέφωνον 614
  ΟΝΤΑΙ
  τιμάς δλα τα οίκοδομήσιμα ύλικά ήτοι:
  Ι Λ Η Ρ Δ Μττετόν δλων των διαμέτρων κομμένα δπου
  ■ _ 11 Ι ί τα θέλει ό -ελαττις. Προσεχώς δλα τα εί-
  δ δή έ
  ΤίΙΜΡΝ'ϊ'Δ
  δη σιδήρων έμπορίου.
  Ρ φρεσκότατα. Άντιπρό-
  σωπεία Γενικής Έταιρείας Τσιμέντων.
  ΙέΓΡΡΔΜΙΛΙΔ Άποκλειστική πώλησις των φημισμένων κε-
  Ι_Μ ΜΙΤ1ΙΙΑΙΜ ραμιδιών ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ-ΒΟΛΟΥ.
  ΤΟΥΒΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, - ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟ
  ΜΑΛΤΕΖΟΠΛΑΚΕΣ δι* έπιστρώσεις καΐ Φοϋρνους.
  ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΑΙ, ΣΥΡΜΑΤΑ (γαλβανισμένο, μαθρο, καί άκανθωτό).
  ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ, ΠΥΡΟΧΩΜΑ, ΜΑΡΜΑΡΑΚΙ
  δι' άρτΐφΐσιέλ και μωσαϊκά.
  Πρόδυμος καί ταχεΐα εξυπηρέτησις τής πελατείας μας.
  Ί Ι·
  1 Έττισκεφθήτέ μας πρός τό συμφέρον σας. |
  11ΙΙΙ
  ΙΙΙΙΙΙΙΙ
  'τΐ
  ι-
  1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  16 Όκτωβρίου 1937
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ
  ΟΤΙ ΑΠΕΒΙΒΑΣΘΗΣΑΝ ΧΟΕΣ
  ΝΕΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΑΙ ΕΞ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΠΡΟΚίΙΤΑΙ ΟΕΡΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ;
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ΚΌκτωβρίου (.τού αν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ^ ότι νέαι μεγάλαι δυνάμεις
  στρατοΰ αποσταλείσαι έξ Ιταλίας, απε¬
  βιβάσθησαν είς Ισπανίαν καί είς στρατι¬
  ωτικάς βάσεις των έπαναστατών. Αί δυ¬
  νάμεις αυται συνοδεύονται υπό μηχανο-
  κινήτων μέσων, πυροβολικοΰ καί ύλι-
  κοΰ άεροπλάνων.
  Ή είδησις γνωσθείσα έν Παρισίοις
  προύκάλεσεν εντύπωσιν, κρίνεται δέ βέ¬
  βαιον ότι έξακριβουμένη Θά έπηρεάση
  τάς διεξαγομένας συνεννοήσεις πρός ο¬
  ριστικήν επίλυσιν τού Ίσπανικοΰ.
  Ο ΑΦΙΧΘΕΙΣ ΓΑΛΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ^. ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό αφιχθείς σήμε¬
  ρον ένταΰθα Γάλλος ύπουργός των συν-
  τάξεων κ. Ριβιέρ επεσκέφθη τόν πρωθυ-
  πουργόνκ. Ι. ΛΙεταξάν μετά τού όποίου
  καί παρέμεινε συνομιλών επί τίνα ώ¬
  ραν.
  ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙ ΑΓΓΑΙΑΜΤΑΛΙΑΣ
  ΠΑΡΑ ΤΩ Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τόν πρωθυπουρ¬
  γόν κ. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον ό έν
  Αθήναις πρεσβευτήςο τής Αγγλίας κ.
  Ούατερλόου.
  Αργότερον τόν πρωθυπουργόν επε¬
  σκέφθη καί ο ένταΰθα επιτετραμμένος
  τής Ιταλίας.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟθΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τό συνελθόν σή¬
  μερον έβδομαδιαίον υπουργικόν συμ¬
  βούλιον άπησχολήθη μέ νομοθετικά καί
  ύπηρεσιακά έν γένει ζητήματα. Είσηγή-
  σεις επί των ζητημοΐτων τούτων έκαμαν
  οί κ. κ. ύπουργοί, ο δέ κ. Ηρωθυπουρ-
  γός όστις προήδρευσεν ώς συνήθως τοΰ
  συμβουλίου, επέφερε τροποποιήσεις είς
  τίνα έκ τούτων τεθέντα υπό την έγκρισιν
  τού.
  ΣΥΜ ΒΑΣ
  ΕΥβΗ ΣΥΛΛΟΓ
  Σ ΥΠΑΛΑΙ
  ΚΗ
  ΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον εδημο¬
  σιεύθη συλλογική σύμβασις καθορίζουσα
  τούς μισθούς των ύπαλλήλων των πάσης
  φύσεως έπιχειρήσεων. Ή σύμβασις αυ¬
  τή Θεωρείται έφαρμοστέα άπό τής δη-
  μοσιεύσεώς της.
  Ο ι ΡΙΒΙΕΡ ΚΑΤΕΘΕΣΕΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΟΣΤΟΝΣΤΡΑΤΙΟΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ΐ:ί Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον ό Γάλ¬
  λος ύπουργός των συντάξεων κ. Ριβιέρ
  κατέθεσε στέφανον είς τό μνημεϊον τοΰ
  Αγνώστου Στρατιώτου. Κατά την με¬
  τάβασιν καί αναχώρησιν τοΰ κ. Ριβιέρ
  έκ τοΰ μνημείου άπεδόθησαν αύτω στρα¬
  τιωτικαί τιμαί υπό τής φρουράς τοΰ
  προτύπου τάγματος Ευζώνων.
  Η
  ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑ- ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑ,
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Λονδίνου άγ-
  γέλλλεται ότι ό πρωθυπουργός τής Σερ-
  βίας κ. Στογιαντίνοβιτς εδήλωσεν έκεΐ
  ότι τό Ίταλοσερβικόν σύμφωνον φιλίας
  ούδαμού στρέφεται εναντίον των δεσμών
  τήςΓιουγκοσλαυιαςμετάτήςΆγγλίαςκαί
  Γαλλίας οΐτινες παραμένουν άκλόνητοι.
  Τό σύμφωνον τουτο απλώς διευκολύνει
  την εμπορικήν επικοινωνίαν καί ειρηνι¬
  κήν συνεργασίαν τής Ιταλίας μέ την
  Σερβίαν.
  Ό Τσάμπερλαιν δεωρεΐ την διεσνή
  κατάστασιν ώς σοβαρωτάτην.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Ό
  πρωθυπουρλός τής Μεγάλης
  Βρεττανίας κ. Τσάμπερλαιν
  ομιλών χθές τό εσπέρας είς
  την λέσχην βιομηχάνων τοΰ
  Μάντσεστερ ετόνισεν δτι ή
  διεθνής κατάστασις είνε σο-
  βαρωτάτη. Ή Αγγλία πάντως
  θά ασκήση δλην της την επιρ¬
  ροήν δπως προληφθοΰν καί
  την τελευταίαν στιγμήν οί
  κίνδυνοι οί δυνόμενοι νά όδη-
  γήσουν είς παγκόσμιον σΰρ
  ραξιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).—Αί έ-
  φημερίδες παρέχουν σήμερον
  έκτενεΐς λεπτομερείας τής
  προχθεσινής πολιτικοστρατιω-
  τικής συσκέψεως υπό την προ-
  εδρίαν τοθ κ. Λεμπρέν. Είς
  την σύσκεψιν ταύτην ωμίλη¬
  σεν ό κ. Ντελμπός, άνασκο-
  πήσας την έν Ισπανία κατά¬
  στασιν καί τάς τελευταίας
  Άγγλογαλλικάς προσπαθείας
  πρός έντοπισμόν τού Ίσπανι-
  κοΰ δράματος. Καθωρίσθησαν
  είτα στρατιωτικά καί πολιτι-
  κά μέτρα κσί οδηγίαι έν σχέ¬
  σει μέ την πορείαν τής δια¬
  σκέψεως τοΰ Λονδίνου. Επί
  των άποφάσεων τούτων ένη-
  μερώθη ό έν Λονδίνω πρε-
  σβευτής τής Γαλλίας κ. Κορ-
  μπέν. Σημειωτέον δτιαίάποφά-
  σεις αυται εχαρακτηρίσθησαν
  τελικαί καί άνέκκλητοι,πρόκει-
  ται δέ έπ' αυτών νά ειδοποιη¬
  θη καί ή Ιταλία, ούτως ώστε
  νά γνωρίζη έκ των προτέρων
  δτι ή στάσις τής Γαλλίας είνε
  αδύνατον τοθ λοιποθ νά μρ-
  ταβληθή.
  —-Ό ύπουργός των Οίκονο-
  κών κ. Ζώρζ Μπονέ ωμίλησε
  κατά την ίδιαν σύσκεψιν διά
  τα μέτρα ένισχύσεως τοΰ έθνι-
  κοΰ νομίσματος, δεδομένου
  δτι τό φράγκον ύπετιμήθη κα¬
  τά δύο μονάδας εισέτι άπό
  τής προχθές.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) — Έν
  σχέσει μέ την υπογραφείσαν
  δήλωσιν περί σεβασμοΰ τής
  ούδετερότητος τοθ Βελγίου είς
  περίπτωσιν πολέμου, ανακοι¬
  νούται δτι καί ή Ιταλία πρό-
  κείται νά υπογράψη παρομοί¬
  αν τοιαύτην, προσεπικυροΰ-
  σαν την πρώτην μετά τής Γερ-
  μανίας.
  Αί συνεργασιαι τού κ. Ίππολύτου.
  Άναρρωννύει ό κ. Γεν. Διοικητής.
  Την πρωΐαν τής χθές ό
  παρεπιδημών είς την πόλιν
  μας Γεν. Γραμματεύς τής
  Γεν. Διοικήσεως Κρήτης κ. Π.
  Ίππόλυτος μετέβη είς την Νο¬
  μαρχίαν συνεργασθείς μετά
  τοθ Νομάρχου Ηρακλείου κ.
  Μαρκέλλου έπ' διαφόρων ζη-
  τημάτων.
  Ό κ. Ίππόλυτος συνειργά¬
  σθη ομοίως μετά τού αφιχθέν¬
  τος χθές νομάρχου Λασηθίου
  κ. Γ. Φλωρίδη επί ζητημάτων
  αφορόντων τόν γείτονα νο¬
  μόν.
  Πσρά τού Νομάρχου Ηρα¬
  κλείου κ. Ανδρ. Μαρκέλλου
  παρεσχέθη χθές ή πληροφορία
  δτι ή κατάστασις τοθ νοση-
  λευομένου έν Αθήναις ύπουρ-
  γοΰ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ Κρή¬
  της κ. Π. Σφακιανάκη εβελ¬
  τιώθη πλήρως αποκαταστα¬
  θείσης τελείως της ύγείας τού.
  Ό κ. Γεν. Διοικητής θά εξέλ¬
  θη τού Νοσοκομείου «Εύαγγε-
  λισμός» έντός τής ερχομένης
  εβδομάδος, θά κατέλθη δέ ά-
  μέσως είς Κρήτην. Πιθανώτα-
  τα ό κ. ύπουργός πρό τής
  καθόδου τού ν' άσχοληθή καί
  μέ την επίλυσιν ωρισμένων
  ζητημάτων τής νήσου συνερ-
  γαζόμενος επί τούτω μετά των
  αρμοδίων ΰπηρεσιών τού κέν-
  τρου.
  Τόν κ.Ίππόλυτον επεσκέφθη
  χθές είς την Νομαρχίαν διά
  ζητήματα τινά τοΰ Δήμου καί
  ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ.
  Μήνας Γεωργιάδης.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
  ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό Κακουργιοδικεΐον Ηρα¬
  κλείου ήθώωσεν κατά την χθε¬
  σινήν τού συνεδρίασιν τοΰςκα-
  τηγορηθέντας επί αίμομιξία
  Γεώργιον καί Εύαγγελίαν Φα-
  λελάκη. Σήμερον θά επιληφθή
  τής υποθέσεως κατά των Γε¬
  ώργ. Δημ. Τζαμπατζάκη καί
  Άντωνίου Τζαμπατζάκη κατη¬
  γορουμένων επί φόνω, παρα¬
  νόμω όπλοφορία καί όπλοχρη-
  σία.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορα μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΛΗΞΑΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  Κατά την λήξασαν έβδομά
  δα ή άγορά μας παρέμεινεν
  ήΌυχος. Είς τό κυκλοφορούν
  σήμερον έβδομαδιαίον δελτί¬
  ον τιμών καί κινήσεως τής ά-
  γορδς άναφέρεται δτι αί έξα-
  γωγαί κατά την έβδομάδα
  ταύτην άνήλθον είς 13.000
  χιλγρ. σταφυλών, 412.000
  σταφίδος σουλτανίνας, 163.
  000 ταχτα, 20,000 ελαίου, 20.
  000 οίνου καί 224.000 χαρου-
  πιων.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Κατ' απόφασιν της Έπι-
  τροπής επί των διατιμήσεων
  συνεδριασάσης χθές αί τιμαί
  των αλεύρων καί τού άρτου
  καθορίζονται άπό σήμερον ώς
  εξής: Άλευρα λευκά κατ' ό-
  κδν δρχ. 11.77, πιτυροΰχα 10.
  43, άρτος λευκός δρ.10.80, πι-
  τυροΰχος 9.10.
  —Ή Έπιτροπή διατιμήσεων
  απεφάσισεν έξ άλλου την κα¬
  τά δύο δρχ. αύξησιν κατ' ο¬
  κάν των κρεάτων. Την τιμήν
  τοΰ κρέατος άρνίων γάλακτος
  ώρισεν είς δρχ. 52. Έπίσης
  ηΰξησεν κατά 0,50 δρχ. την
  τιμήν τοΰ καφέ, οϋζου, λου-
  κουμίων κα'ιένγένειπάντωντών
  θερμών άφεψη^άτων είς δλα
  τα κέντρα πλήν τού καψενεί-
  ου Ρεγκινάκη είς τό οποίον
  εδόθη αύξησις κατόπιν προη¬
  γουμένης αποφάσεως
  ΑΙ ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
  Ένετάλθησαν αρμοδίως αί
  έπιτροπαί τιμολογίων νά εί-
  δοποιήσωσι τούς ενδιαφερομέ¬
  νους έξαγωγεΐς έλαιολάδου
  ίνα είς τάς περιπτώσεις προ-
  πωλήσεων προσκομίζωσιν καί
  κατεθέτωσιν είς αύτάς αύτό
  τουτο τόΣυμβόλαιον προπωλή-
  σεως αμα τώ κλεισίματι τής
  παραγγελίας "ίνα διευκολύνε-
  ται ούτω ή ταχυτέρα διεκ¬
  περαίωσις τοΰ έλέγχου θεωρή-
  σεως των τιμολογίων.
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μαύραι
  Υ
  α'
  β'
  Υ'
  >ρ. 21.—
  22.-
  ε^ 20.
  21 —
  » 19. 20,
  » 15. -
  17.
  > 13.50-
  » Π. —
  ♦ 10.--
  » 10.50
  8.-9.
  7.—
  8.50
  Χαρούτπα » 2.60
  "Ελαια 5ο »
  » κοινά Η» ,29 —
  Σάπωνες. . „ .
  Λευκο'ι α' ποιότητος δρ. 24.—
  > β' » 22.-
  Πράσινοι α' ποιότ. » 22.—
  β' » » 20 50
  θίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6!
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  15ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  ■Αγορά Πώλησις
  25.33- 25.58
  3.68
  546
  110.10
  3.78
  550
  111.10
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28 35
  3.71 3.75
  20.75 21.
  Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΣ
  ΚΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΟΝ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Απαντών είς σχετικόν υπό
  μνημα τού ένταΰθα Έμπορι-
  κοΰ Συλλόγου τό υπουργείον
  των Οίχονομικών γνωρίζει ό¬
  τι διά νόμου ούτινος επί¬
  κειται ή δημοσίευσις πρόκει-
  ται νά παραταθή ή προθε-
  σμία έπανεξαγωγής των κε¬
  νών δοχείων των άποταμιευ-
  θέντων μέχρι τέλους Ίουνί-
  ου 1934. Παραλλήλως δέ θά
  παρέχεται ή εύχέρεια τοΰ τε-
  λωνισμοΰ αυτών επί ήλαττω-
  μένω τέλει. Έπίσης γνωρίζει
  δτι διά τηλεγραφικής διατα-
  γής έχουσιν διαταχθή αί τε-
  λωνειακαί αρχαί νά άναρτεί-
  λωσι πάσαν ενέργειαν των
  κατά των άποταμιευτών τής
  ανωτέρω κατηγορίας.
  Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ
  Κατόπιν αποφάσεως τοΰ ΰ-
  φυπουργεΐου Άγορανομίας,
  διετιμήθησαν αί παραψίναι
  ώς εξής: Ποιότητος β' δραχ.
  79, ποιότητος α' 80 καί αα 82,
  πλέον 3ο)ο τοθ φόρου κΰκλου
  εργασιών καί 24 κατά 100 χι¬
  λιόγραμμα φόρου παραγωγής.
  ΔΗΙΥΙΟΤΙΚΑ ΧΑΝΙΩΝ
  Ό δήμαρχος Χανίων κ. Ν.
  Σκουλάς έδημοσίευσε προχθές
  ανακοίνωσιν σχετιζομένην μέ
  τα πεπραγμένα τοΰΔήμου άφ'
  ής οδτος ανέλαβε την Δη-
  μαρχίαν.
  Ο 0ΙΚ0Ν01Υ1ΙΚ0ΣΕΛΕΓΧ0Σ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Προεκλήθη Β. Διάταγμα διά
  τοΰ ©ποίον ο συνταγματάρχην
  τοΰ οικονομικόν έλεγχον κ. Δ.
  Σκορδάκης ίιορίζεται διευθυντάς
  της ϋπηρϊσίαί τού έλέγχου.
  Σήμερον αναχωρεί πρός ε¬
  πιθεώρησιν των ΰπηρεσιών
  χωροφυλακής τής Επαρχίας
  Μονοφατσίου ό Διοικητής χω¬
  ροφυλακής Ηρακλείου άντι-
  συνταγματάρχης κ. Νικηφο-
  ράκης.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΙΝ
  ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
  Ή Κεντρική Έπιτροπή έλέγ
  χου τιμολογίων δι' έγκυκλίου
  της πρός τάς κατά τόπους
  αρμοδίας έπιτροπάς συνιστά
  δπως αυται λάβωσιν τα δέον-
  τα μέτρα καί διευκολύνωσι
  την εξαγωγήν θεωροΰσαι εί
  δυνατόν αυθημερόν τα ύπο-
  βαλλόμενα αύτσΐς τιμολόγια.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ
  Αυριον καταπλέει είς τόν
  λιμένα μέ 141 Γάλλους περι-
  ηγητάς,μεταξύ των οποίων κα-
  ταλεγονται πλεΐστοι διανοού-
  μενοι καί έπιστήμονες, τό
  Γιουγκοσλαυϊκόν ϋπερωκεά-
  νειον «Βασίλισσα Μσρία».
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Παρ' όργάνων τοΰ τμήμα-
  τος ασφαλείας συνελήφθη καί
  παρεπέμφθη αρμοδίως πρός
  έκτισιν δύο καί ήμίσεος μη-
  νών φυλακίσεως ό φυγόποι-
  νος Νικόλ. Γραμματικάκης.
  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΒΑΚΑΛΑΟΣ
  Ή Ύγειονομική ΰπηρεοία Ρε¬
  θύμνης ένεργήσασα επιθεώρησιν
  βακαλάου έναποθηκευμένου έν
  τώ τελωνείω Ρεθύμνης ποσότητος
  1000 κιλών προέβη είς την άχρή-
  οτβυσιν 200 κιλών έκ τούτου, κρι-
  βέντων άκαταλλήλων πρββώ
  0 Πρωϊνή
  ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣΜΗΕΠΕΜΒΑΣΕΟΣ
  ΦΡΟΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΙΤΑΛΙΑ Ολ ΑΡΝΗΘΗ
  ΝΑ ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1:> "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  αί Γαλλικαί έφημερίδες έκφράζονται ά-
  παισιοδόξως διά τάς αρχομένας αύριον
  (σήμερον) συνεδριάσεις τής 'Επιτροπής
  μή επεμβάσεως επί τοΰ Ίσπανικοΰ προ
  δικάζουσαι τό ναυάγιον τούτων.
  Οί άρθρογράφοι φρονοΰν ότι ή Ιτα¬
  λία καλουμένη νά δεχθή την άνάκλησιν
  των έθελοντών Οά δυσκολευθή νά πράξη
  τούτο καταφεύγουσα είς νέας παρελκύ-
  σεις καί μή δεχομένη ούσιαστικώς καμ¬
  μίαν ύποχώρησιν διά τό έγγύς μέλ¬
  λο ν.
  ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
  ΤΗΝ ΔΙΕΒΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΜΕ ΠΟΛΛΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Βερο-
  λίνου νυκτερινά τηλεγραφήματα καί ό
  Γερμανικός τύπος έκφράζεται σήμερον
  μετά πολλής άπαισιοδοξίας διά την πο¬
  ρείαν τιον διεθνών πραγμάτων. Οί 1""ερ-
  μανοί όμως ίσχυρίζονται ότι την διά¬
  σκεψιν τοΰ Αονδίνου καί τάς προσπαθεί¬
  ας έν γένει διά την επίλυσιν τοΰ Ίσπα¬
  νικοΰ θά τορπιλλίση ή Ρωσσία ήτις ώς
  γνωστόν δέν βλέπει μέ καλόν όμμα την
  συμμετοχήν τής Ιταλίας είς τάς συζη-
  τήσεις διά τα διεθνή ζητήματα.
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΟΗ ΥΠΟ
  Η ΚΑΡ6ΑΓΕΝΗ ΚΑΙ Η Β Α Λ Ε Η ΒΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1£» "Οκτωβρίου (τού
  άν ταποκριτοΰ μας) .—Τηλεγραφήματα
  τοΰ πρακτορείου Χαβάς βεβαιούν ότι
  χθές σμήνη έθνικών άεροπλάνων έβομ-
  βάρδισαν την Καρθαγένην καί την Βα-
  λένθιαν. Ό βομβαρδισμός υπήρξεν
  σφοδρότερος είς Καρθαγένην όπου έρ-
  ρίφθησαν 4Ο έμπρηστικαί βόμβαι. Ύ-
  πάρχουν 1Ο νεκροί καί 2Ο τραυματέ-
  αι πολίται. Είς Βαλενθιαν άνυψώθησαν
  κυβερνητικά καταδιωκτικά τα όποΐα καί
  ετέθησαν είς δίωξιν των έθνικών άερο¬
  πλάνων.
  ΕΚ
  Η ΣΑΓΚΑΗ ΣΕΙΕΤΑΙ ΟΛΟΚΑΗΡΟΣ
  ΤΟΝ ΕΚΡΗΙΕΟΝ ΤΩΝ ΟΒΙΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1^ Όκτο>βρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται έκ τής "Απω? 'Ανατολής ή Σαγκάη
  σήμερον έσείετο όλόκληρος έκ των έκρή-
  ξεων των βομίϊών καί των όβίδων. Οί
  Ίάπωνες από τής προιΐας έπιχειρούν νέ¬
  αν επίθεσιν βοηθούμενοι υπό των άερο¬
  πλάνων καί εών όμοβροντιών τοΰ στό-
  λου των.
  ΑΝΑΧΑΙΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΝΕΑ
  ηΐΙΕΖΙΠΙΙΜιΙΙΙΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Κ Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι Κι-
  νεζικής πηγής έκ Σαγκάης ίσχυτίζονται
  ότι καί ή νέα Ίαπωνική επίθεσις εναντί¬
  ον των Κινέζων τείνει νά άναχαιτισθή
  καί ότι ούτοι μόλις ύποχωρήσαντες έκ
  τής δευτέρας άμυντικής γραμμής των
  κατώρθωσαν νά έπιατρέψουν είς αυτήν
  καί νά άνακαταλάβουν τάς θέσεις των.
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ
  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ
  Αονδίνου ότι ό πρωθυπουργός τής
  Σερβίας κ. Μιλάν Στογιαντίνοβιτς αφι¬
  χθείς έκεΐ εγένετο δεκτός μετά μβγάλων
  τιμών. Παρεκάθησεν είς δείπνον παρά
  τώ βασιλεϊ καί τή βασιλίσση. Σήμερον
  θέλει συναντηθή διά πολιτικήν συνομιλί-
  αν μετά τοΰ ύπουργού των εξωτερικών
  κ. ΤΙΙντεν καί τού πρωθυπουργοΰ κ.
  Τσάμπερλαιν έπανερχομένου εκ ΙΜάν·
  τσεστερ.